Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

act

33 toradh in 14 doiciméad

 1. #328804

  Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.

  Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 2. #1649537

  Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.

  Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #226753

  Aon pháirtí in aon imeachtaí de chineál sibhialta nó tráchtála nó aturnae a bheidh ag gníomhú d'aon pháirtí den sórt sin nó, de réir mar a bheidh, aon chléireach cúirte dúiche ar mian leis nó léi go ndéanfar doiciméad a sheirbheáil ar an gcoigríoch de bhun Choinbhinsiún na Háige, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a thaisceadh leis an Údarás Láir, i.e. Máistir na hArd-Chúirte

  Any party to any proceedings of a civil or commercial nature or a solicitor acting for any such party or, as the case may be, any district court clerk who wishes to have a document served abroad pursuant to The Hague Convention may lodge with the Central Authority, i.e. the Master of The High Court.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 4. #437123

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN mBORD UCHTÁLA A DHÍSCAOILEADH AGUS MAIDIR LE COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR, SA GHAEILGE, ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AGUS, SA BHÉARLA, THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE LEANAÍ A UCHTÁIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN UM CHOSAINT LEANAÍ AGUS COMHAR I LEITH UCHTÁLA IDIR TÍORTHA A SÍNÍODH SA HÁIG AN 29 BEALTAINE 1993; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA IDIR TÍORTHA A DHÉANAMH AGUS A AITHINT DE RÉIR COMHAONTUITHE DÉTHAOBHACHA AGUS DE RÉIR SOCRUITHE EILE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA ÁIRITHE A DHÉANTAR LASMUIGH DEN STÁT A AITHINT; D’AISGHAIRM NA nACHTANNA UCHTÁLA 1952 GO 1998; DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTANNA EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [14 Iúil, 2010]

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE DISSOLUTION OF AN BORD UCHTÁLA AND THE ESTABLISHMENT OF A BODY TO BE KNOWN AS ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AND IN THE ENGLISH LANGUAGE AS THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; TO PROVIDE FOR MATTERS RELATING TO THE ADOPTION OF CHILDREN; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION SIGNED AT THE HAGUE ON 29 MAY 1993; TO PROVIDE FOR THE MAKING AND RECOGNITION OF INTERCOUNTRY ADOPTIONS IN ACCORDANCE WITH BILATERAL AGREEMENTS AND WITH OTHER ARRANGEMENTS; TO PROVIDE FOR THE RECOGNITION OF CERTAIN ADOPTIONS EFFECTED OUTSIDE THE STATE; TO REPEAL THE ADOPTION ACTS 1952 TO 1998; TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [14th July, 2010]

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 5. #232400

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965. agus maidir le:Alt 7 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (NaComhphobail Eorpacha), 1988 *(arna chur chun feidhme le halt 11 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993).

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.and in the matter of Section 7 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 *(as applied by section 11 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act, 1993 ).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 6. #437174

  (c) uchtáil linbh idir tíortha a dhéantar lasmuigh den Stát aon tráth an lá bunaithe nó dá éis a bheidh, an tráth sin, ag comhlíonadh na bhforálacha infheidhme den Acht seo agus de Choinbhinsiún na Háige;

  (c) an intercountry adoption of a child effected outside the State at any time on or after the establishment day that, at that time, is in compliance with the applicable provisions of this Act and the Hague Convention; “local authority” has the same meaning as it has in the Local Government Act 2001;

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 7. #1109108

  ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 8. #1281140

  (b) maidir le gníomh a dhéanfar ar bhord aerárthaigh ar stát é a stát cláraitheachta atá ainmnithe in ordú a rinneadh de bhun fógra a cuireadh in iúl don Stát faoi Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Háige agus a bhfuil feidhm aige de thuras na huaire faoi alt 1 den Acht seo agus ar i gcríoch an stáit chéanna, is stát atá sonraithe san ordú sin, dá háit turgabhála agus freisin dá háit tuirlingthe iarbhír.

  ( b ) an act committed on board an aircraft whose state of registration is a state designated in an order made pursuant to a notice communicated to the State under Article 5 of the Hague Convention and for the time being in force under section 1 of this Act and whose place of take-off and place of actual landing are both situated in the territory of the same state, being a state specified in the said order.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 9. #437727

  66.—(1) Ainmnítear an tÚdarás mar an tÚdarás Lárnach chun na feidhmeanna a thugtar don Údarás Lárnach faoin Acht seo nó de bhua Choinbhinsiún na Háige a chomhlíonadh sa Stát.

  66.—(1) The Authority is designated as the Central Authority to perform in the State the functions conferred on the Central Authority under this Act or by virtue of the Hague Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 10. #437747

  (b) a suíodh, de réir Choinbhinsiún na Háige agus an Achta seo, le huchtaitheoirí ionchasacha ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát.

  (b) was placed, in accordance with the Hague Convention and this Act, with prospective adopters habitually resident in the State.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 11. #437754

  (b) a suíodh, de réir Choinbhinsiún na Háige agus an Achta seo, le huchtaitheoirí ionchasacha ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát.

  (b) was placed, in accordance with the Hague Convention and this Act, with prospective adopters habitually resident in the State.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 12. #438498

  153.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 150, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an Acht seo agus le Coinbhinsiún na Háige.

  153.—(1) Without prejudice to the generality of section 150, the Minister may make regulations for the purpose of enabling this Act and the Hague Convention to have full effect.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 13. #1280928

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN UM CHIONTA AGUS GNÍOMHARTHA ÁIRITHE EILE A DHÉANTAR AR BORD AERARTHACH A RINNEADH I dTÓICEO AN 14ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1963, AGUS DON CHOINBHINSIÚN CHUN COSC A CHUR LE hURGHABHÁIL NEAMHDHLEATHACH AERÁRTHACH A RINNEADH SA HÁIG AN 16ú LÁ DE NOLLAIG, 1970, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT DONE AT TOKYO ON THE 14th DAY OF SEPTEMBER, 1963, AND THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT DONE AT THE HAGUE ON THE 16th DAY OF DECEMBER, 1970, AND TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED THERETO.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 14. #1556362

  Gan dochar d'fhorálacha Choinbhinsiún na Háige chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha den 14 Bealtaine, 1954, toirmisctear aon ghníomhartha cogaíochta a dhéanamh atá dírithe ar shéadchomharthaí stairiúla, saothair ealaíne nó ionaid adhartha arb iad oidhreacht chultúrtha nó spioradálta pobal iad, agus nithe den sórt sin a úsáid mar thacaíocht leis an iarracht mhíleata.

  Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 15. #437154

  ciallaíonn “stát conarthach” stát, seachas aon stát a bhfuil agóid i dtaobh a aontachais le Coinbhinsiún na Háige déanta ag an Stát de bhun Airteagal 44 (a bhaineann le haontachas le Coinbhinsiún na Háige), ar tháinig Coinbhinsiún na Háige i bhfeidhm maidir leis de réir Airteagal 46 agus léifear é ionas go mbeidh éifeacht leis an Acht seo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  “contracting state” means a state, other than any state to whose accession to the Hague Convention the State has raised an objection pursuant to Article 44 (which relates to accession to the Hague Convention), in respect of which the Hague Convention has entered into force in accordance with Article 46 and shall be read so that this Act shall have effect in relation to—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 16. #437238

  (c) mura ndéanfaidh sé amhlaidh de réir an Achta seo agus Choinbhinsiún na Háige, go háirithe Airteagal 17 (a bhaineann leis an tráth a fhéadfaidh an stát tionscnaimh leanbh a thabhairt ar iontaoibh d’uchtaitheoirí ionchasacha).

  (c) it does so in accordance with this Act and the Hague Convention, in particular with Article 17 (which relates to when the state of origin may entrust a child to prospective adopters).

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 17. #437715

  (iii) amhail is dá léifí alt 40(1)(b) den Acht seo mar “i stát conarthach eile nó i stát ina ndearnadh, i dtuairim an Údaráis, caighdeáin a chur i bhfeidhm maidir leis an uchtáil lena mbaineann atá de réir na gcaighdeán i gCoinbhinsiún na Háige”,

  (iii) section 40(1)(b) of this Act read “in another contracting state or a state that, in the opinion of the Authority, applied standards regarding the adoption concerned that accord with those in the Hague Convention”,

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 18. #871696

  —(1) San Acht so cialluíonn an abairt “dlí có-réire” dlí ar bith adeirtear i ndeimhniú (dá ngairmtear “deimhniú eadarnáisiúnta” san alt so), a thugann le tuiscint é bheith ar n-a thabhairt amach ag Rialtas no thar ceann Rialtais tíre ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann, is dlí dheineann socrú chun déanamh, díol, úsáid, easportáil agus iomportáil druganna do stiúradh agus do rialáil sa tír sin do réir forálacha Chonvensiúin an Hague, Chonvensiúin Ghenéva, 1925, no Chonvensiúin Ghenéva, 1931.

  —(1) In this Act the expression "corresponding law" means any law stated in a certificate (in this section referred to as an "international certificate") purporting to be issued by or on behalf of the Government of any country outside Saorstát Eireann to be a law providing for the control and regulation in that country of the manufacture, sale, use, export and import of drugs in accordance with the provisions of the Hague Convention, the Geneva Convention, 1925, or the Geneva Convention, 1931.

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 19. #1280946

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na Háige” an Coinbhinsiún chun Cosc a chur le hUrghabháil Neamhdhleathach Aerárthach a rinneadh sa Háig an 16ú lá de Nollaig, 1970, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Hague Convention" means the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft done at The Hague on the 16th day of December, 1970, of which the text is set out in the Second Schedule to this Act;

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 20. #1280992

  (i) a dhearbhú, le hordú, go ndéileálfar leis an aerárthach sin a dúradh (agus a shonrófar san ordú mar aon leis na stáit a bheidh luaite san fhógra) chun críocha an Achta seo agus Choinbhinsiún Tóiceo agus Choinbhinsiún na Háige nó ceachtar de na Coinbhinsiúin sin mar aerárthach atá cláraithe sa stát a ainmníodh amhlaidh (agus a shonrófar san ordú), agus

  (i) may by order declare that the aircraft aforesaid (which together with the states referred to in the notice, shall be specified in the order) shall be treated for the purposes of this Act and of the Tokyo Convention and the Hague Convention or either of those Conventions as being registered in the state designated as aforesaid (which shall be specified in the order), and

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 21. #1443963

  (o) na forálacha seo a leanas den Ionstraim Eorpach Aonair (arna déanamh i Lucsamburg an 17ú lá d'Fheabhra, 1986, agus sa Háig an 28ú lá d'Fheabhra, 1986), eadhon, Airteagal 3.1;

  ( o ) the following provisions of the Single European Act (done at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague on the 28th day of February, 1986), namely, Article 3.1;

  Uimhir 37 de 1986: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1986

 22. #1445026

  “The State may ratify the Single European Act (signed on behalf of the Member States of the Communities at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague on the 28th day of February, 1986).”.

  "The State may ratify the Single European Act (signed on behalf of the Member States of the Communities at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague on the 28th day of February, 1986).".

  Uimhir 4 de 1987: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1987

 23. #1525621

  (o) na forálacha seo a leanas den Ionstraim Eorpach Aonair (arna déanamh i Lucsamburg an 17ú lá d'Fheabhra, 1986, agus sa Háig an 28ú lá d'Fheabhra, 1986), eadhon, Airteagal 3.1;

  ( o ) the following provisions of the Single European Act (done at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague on the 28th day of February, 1986), namely, Article 3.1;

  Uimhir 30 de 1994: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1994

 24. #1548181

  (o) na forálacha seo a leanas den Ionstraim Eorpach Aonair (arna déanamh i Lucsamburg an 17ú lá d'Fheabhra, 1986, agus sa Háig an 28ú lá d'Fheabhra, 1986), eadhon, Airteagal 3.1;

  (o) the following provisions of the Single European Act (done at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague on the 28th day of February, 1986), namely, Article 3.1;

  Uimhir 25 de 1998: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1998

 25. #1597562

  Aisghairtear leis seo Airteagal 2, Airteagal 3(2) agus Teideal 111 den Ionstraim Eorpach Aonair arna shíniú i Lucsamburg ar an 17 Feabhra 1986 agus sa Háig ar an 28 Feabhra 1986.

  Article 2, Article 3(2) and Title 111 of the Single European Act signed in Luxembourg on 17 February 1986 and in The Hague on 28 February 1986 are hereby repealed.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1600431

  An tOrdú fán Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991(Stáit Chonarthacha) (Coinbhinsiún na Háige), 1997 (I.R. Uimh. 123 de 1997).

  CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991 (CONTRACTING STATES) (HAGUE CONVENTION) ORDER, 1997 (S.I. NO. 123 OF 1997).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1608498

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999 (COM(2005)0687-C6-0061/2006-2005/0273(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED IN GENEVA ON 2 JULY, 1999 (COM(2005)0687-C6-0061/2006-2005/0273(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1608603

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 6/2002 agus (CE) Uimh. 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATIONS (EC) NO. 6/2002 AND (EC) NO. 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 29. #1616063

  An Bille um Dhearaí Tionscail, 2000 do dhéanamh socrú chun dearaí a chosaint agus do thabhairt éifeacht do Threoir 98/71/CE an 13 Deireadh Fómhair, 1998, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint dhlíthiúil dearaí, do thabhairt éifeacht d'Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  INDUSTRIAL DESIGNS BILL, 2000 TO MAKE PROVISION FOR THE PROTECTION OF DESIGNS AND TO GIVE EFFECT TO DIRECTIVE 98/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 13 OCTOBER 1998 ON THE LEGAL PROTECTION OF DESIGNS, TO GIVE EFFECT TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED AT GENEVA ON 2 JULY, 1999, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 30. #1626439

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED IN GENEVA ON 2 JULY, 1999 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 31. #1627161

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 6/2002 agus (CE) Uimh 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO 6/2002 AND (EC) NO 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 32. #1631655

  Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um Roghnú Cúirte (Coinbhinsiún na Háige), 2015), 2016 (I.R. Uimh. 161 de 2016).

  RULES OF THE SUPERIOR COURTS (CHOICE OF COURT (HAGUE CONVENTION) ACT 2015) 2016 (S.I. NO. 161 OF 2016).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 33. #1641872

  An Bille um Chosaint Leanaí(Coinbhinsiún na Háige), 1998 do thabhairt feidhm dlí don Choinbhinsiún ar dhlínse, ar an dlí infheidhme, ar aithint, ar fhorghníomhú agus ar chomhoibriú i leith freagrachta tuismitheoirí agus bearta chun leanaí a chosaint,a síníodh sa Háig an 19ú lá de Dheireadh Fómhair,1996,do leasú ailt 14 agus 30 den Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.

  THE PROTECTION OF CHILDREN(HAGUE CONVENTION) BILL, 1998. TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN, SIGNED AT THE HAGUE ON THE 19TH DAY OF OCTOBER, 1996, TO AMEND SECTIONS 14 AND 30 OF THE CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.