Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

international

433 toradh in 149 doiciméad

 1. #686465

  an Coinbhinsiún Eorpach ar Ghnéithe Áirithe den Fhéimheacht, a síníodh in Iostanbúl an 5 Meitheamh 1990;

  the European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, signed at Istanbul on 5 June 1990;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 2. #432615

  “ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26 Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin san áireamh;”

  “ ‘Safety Convention’ means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 1 November 1974 together with the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 17 February 1978 and the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 11 November 1988 and any amendments made to it up to and including those adopted by the 85th session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organisation held between 26 November and 5 December 2008 and which have entered into force in respect of the State pursuant to Article VIII prior to the passing of the Merchant Shipping Act 2010;”.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 3. #461906

  ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH AGUS AR SHLÍ NÍOS FEARR RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ TRÍ EADRÁIN; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DO DHLÍ

  AN ACT TO FURTHER AND BETTER FACILITATE RESOLUTION OF DISPUTES BY ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (AS AMENDED BY THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW ON 7 JULY 2006) IN RESPECT OF BOTH INTERNATIONAL ARBITRATION AND OTHER ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES OPENED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER 1923, THE CONVENTION ON THE EXECUTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER 1927, THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON 10 JUNE 1958 AND TO THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON 18 MARCH 1965; TO REPEAL THE ARBITRATION ACTS 1954 TO 1998; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 4. #1814294

  Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le hÉascú Muirthrácht Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún FAL”), a glacadh an 9 Aibreán 1965 agus a leasaíodh an 8 Aibreán 2016, Caighdeán 1.1.

  International Maritime Organization (IMO) Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (the ‘FAL Convention’), adopted on 9 April 1965 and amended on 8 April 2016, Standard 1.1.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 5. #666474

  Tá beartas agus gníomhaíocht idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh comhair um fhorbairt á stiúradh freisin ag a ghealltanais agus ag a oibleagáidí a bhaineann le cearta an duine agus le forbairt, lena n-áirítear Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, an Coinbhinsiún maidir le gach cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus Dearbhú NA maidir leis an gCeart i leith Forbartha.

  The Union's policy and international action are also guided by its commitments and obligations concerning human rights and development, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Declaration on the Right to Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 6. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 7. #1540650

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988 .

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 8. #1658202

  Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 9. #288690

  (b) ciallóidh "Coinbhinsiún Chicago" an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944;

  (b) "Chicago Convention" shall mean the Convention on International Civil Aviation and its Annexes, signed in Chicago on 7 December 1944;

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 10. #333107

  comhchomhairliúchán maidir leis an ngaol atá idir an Coinbhinsiún seo agus ionstraimí idirnáisiúnta eile,

  a consultation on the relationship between this Convention and other international instruments,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 11. #438854

  Airteagal 39 — Foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún.

  Article 39 — Provision for international instruments on matters governed by Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 12. #562323

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 13. #562339

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 14. #725087

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 15. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 16. #726924

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1049802

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún Sábháltachta” an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábhaltacht Anama ar Muir a síníodh thar ceann an Rialtais i Londain an 10ú lá de Mheitheamh, 1948;

  "the Safety Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 10th day of June, 1948;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 18. #1214805

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960;

  "the Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 19. #1214813

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún Sábháilteachta” an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábhálteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 10ú lá de Mheitheamh, 1948.

  "the Safety Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 10th day of June, 1948.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 20. #1241526

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1966” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte a síníodh i Londain an 5ú lá d'Aibreán, 1966;

  "the Convention of 1966" means the International Convention on Load Lines signed in London on the 5th day of April, 1966;

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 21. #1384677

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1974” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an lú lá de Shamhain, 1974.

  "the Convention of 1974" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 1st day of November, 1974.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 22. #1461391

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHIN-SIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 29ú LÁ DE SHAMHAIN, 1969;

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT BRUSSELS ON THE 29th DAY OF NOVEMBER, 1969;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 23. #1461392

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓT-ACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 19TH DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 24. #1461393

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 18ú LÁ DE NOLLAIG, 1971;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT BRUSSELS ON THE 18th DAY OF DECEMBER, 1971;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 25. #1479772

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 26. #1479774

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i dTaca le Dlínse Shibhialta in Ábhair a bhaineann le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 27. #1479900

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 28. #1480159

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i d Taca Le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann Le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 29. #1506217

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 19th day of May, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 30. #1506219

  An Prótacal leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978

  Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 5th day of July, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 31. #1506451

  Alt 1.

  CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 32. #1507043

  AN PRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AN gCONR-ADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978 [EN]

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 5th DAY OF JULY, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 33. #1507045

  AR PÁIRTITHE IAD sa Choinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19 Bealtaine, 1956.

  THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 34. #1577937

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain ar an 30ú lá de Shamhain 1990;

  “the Convention” means the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, done at London on the 30th day of November 1990;

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 35. #1585361

  (iii) le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát nó faoin gcéanna,

  (iii) any convention or other instrument imposing an international obligation on the State,

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 36. #1661434

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 37. #1661449

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 38. #1666850

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 39. #1667864

  tá feidhm ag an gCoinbhinsiún ar na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc;

  the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea is applicable;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 40. #1715267

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Chicago” an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944;

  ‘Chicago Convention’ means the Convention on International Civil Aviation and the Annexes thereto, signed in Chicago on 7 December 1944;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 41. #1825579

  Tháinig an Coinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún Chicago”), lena rialaítear aeriompar idirnáisiúnta, i bhfeidhm an 4 Aibreán 1947.

  The Convention on International Civil Aviation (‘the Chicago Convention’), which regulates international air transport, entered into force on 4 April 1947.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 42. #591615

  "De mhaolú ar Airteagal 4 agus Airteagal 7, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d'fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  "By way of derogation from Articles 4 and 7, Member States may authorise seamen holding a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers' Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 43. #698318

  De mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d’fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  By way of derogation from Articles 5 and 8, Member States may authorise seamen holding a seafarer’s identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers’ Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 44. #1616725

  An Bille um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) 2005 do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste, agus don phrótacal a ghabhann leis an gcoinbhinsiún sin maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaí, a osclaíodh lena shíniú in Cape Town an 16 Samhain 2001; do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara; agus do leasú an Achta Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta) 2004

  INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (CAPE TOWN CONVENTION) BILL 2005 TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT, AND TO THE PROTOCOL TO THAT CONVENTION ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, OPENED FOR SIGNATURE AT CAPE TOWN ON 16 NOVEMBER 2001; TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS; AND TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INTERNATIONAL CONVENTIONS) ACT 2004

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 45. #1626953

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagtar amach éifeachtaí aontachas Phoblacht na Seice agus aontachas na Polainne ar rannpháirtíocht an Chomhphobail Eorpaigh sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Oder a Chosaint in aghaidh Truailliú agus sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Eilbe a Chosaint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 810.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION SETTING OUT THE EFFECTS OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND ON THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ODER AGAINST POLLUTION AND THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ELBE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 810.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 46. #175146

  Os deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse. AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19 (1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959), agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú leis seo mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19(1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 47. #283554

  (6) Le neartú ceart paisinéirí iarnróid ba chóir go gcuirfí leis an gcóras dlí idirnáisiúnta atá ann maidir leis an ábhar seo agus a chuimsítear in Iarscríbhinn A — Rialacha comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste d’Iarnród (CIV) a ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (Prótacal 1999).

  (6) Strengthening of the rights of rail passengers should build on the existing system of international law on this subject contained in Appendix A — Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999 Protocol).

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 48. #284598

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Airteagal 23 de Choinbhinsiún an 17 Iúil 1905 maidir le nós imeachta sibhialta, Airteagal 24 de Choinbhinsiún an 1 Márta 1954 maidir le nós imeachta sibhialta ná Airteagal 13 de Choinbhinsiún an 25 Deireadh Fómhair 1980 maidir le rochtain idirnáisiúnta ar cheartas idir na Ballstáit ar páirtithe sna Coinbhinsiúin sin iad.

  This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on civil procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on civil procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on international access to justice of 25 October 1980 between the Member States party to those Conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 49. #288582

  (2) Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh aerárthaí tríú tíortha a oibrítear ag dul isteach sa chríoch ina bhfuil feidhm ag an gConradh, laistigh den chríoch sin agus ag dul amach aisti faoi réir maoirseachta iomchuí ar leibhéal an Chomhphobail faoi na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.

  (2) In addition, third-country aircraft operated into, within or out of the territory where the Treaty applies should be subject to appropriate oversight at Community level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), to which all Member States are parties.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 50. #304925

  (22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).

  (22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 51. #308012

  (4) Ba cheart don Chomhphobal, i gcomhréir leis na caighdeáin agus leis na cleachtais mholta a socraíodh leis an gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, arna shíniú in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago), ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme maidir le táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus soláthar BAT/SAL;

  (4) The Community should lay down, in line with the Standards and Recommended Practices set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and the provision of ATM/ANS;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 52. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 53. #309498

  Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil i ndáil le creat don chomhoibriú réigiúnach maidir le caomhnú agus bainistiú tuinnín agus speiceas atá cosúil le tuinnín san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird trí bhíthin Coimisiúin Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), agus déantar foráil maidir le glacadh moltaí is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin ICCAT ar moltaí iad a thagann chun bheith ina gceangal ar na Páirtithe Conarthacha, ar Pháirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha agus ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta (CPCanna).

  The ICCAT Convention provides for a framework for regional cooperation on the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjacent seas through an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and for the adoption of recommendations applicable in the ICCAT Convention area which become binding on the Contracting Parties, cooperating non-contracting Parties, entities and fishing entities (CPCs).

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 54. #311773

  (10) Ba cheart a chur san áireamh freisin go leagann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) ceanglas ar na páirtithe in CITES gan cead onnmhairíochta CITES a dheonú ach amháin i gcás ina ndearnadh speiceas atá liostaithe in CITES a lománú, inter alia, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta sa tír onnmhairíochta.

  (10) Account should also be taken of the fact that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) places a requirement on parties to CITES only to grant a CITES permit for export when a CITES-listed species has been harvested, inter alia, in compliance with national legislation in the exporting country.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 55. #312051

  (5) Ba cheart an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") a chur san áireamh, ar Coinbhinsiún é ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na mbeart is gá chun oibriú sábháilte aerárthaí a áirithiú.

  (5) Account should be taken of the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), which provides for the implementation of the measures necessary to ensure the safe operation of aircraft.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 56. #316554

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 57. #316716

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 58. #328803

  Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.

  Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 59. #338990

  Le Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [3] cuireadh i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam [4] ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus is é a ghabh ionad Rialachán (CEE) Uimh. 2455/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le ceimiceáin chontúirteacha áirithe a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [3] implemented the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4], hereinafter "the Convention", which entered into force on 24 February 2004, and replaced Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 60. #345099

  Tá gealltanas daingean tugtha ag na Ballstáit ina Ráiteas ar Shábháilteacht Mhuirí an 9 Deireadh Fómhair 2008 á rá go dtoileoidh siad, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2012, a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanais i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996.

  Member States have taken the firm commitment in their Statement on Maritime Safety of 9 October 2008 to express, no later than 1 January 2012, their consent to be bound by the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 61. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 62. #432571

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974 AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA, DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO GIVING FURTHER EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON 1 NOVEMBER 1974 AND ITS PROTOCOLS, PROVIDING ACCESS TO PASSENGER VESSELS FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY, TO ENABLE SUNKEN VESSELS TO BE RAISED, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 ADOPTED AT GENEVA ON 23 FEBRUARY 2006, TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS 1894 TO 2005 AND TO AMEND AND EXTEND PART IV OF THE HARBOURS ACT 1996 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 63. #433384

  ciallaíonn “prionsabail foirnithe shábháilte EMI” na prionsabail foirnithe shábháilte a glacadh an 25 Samhain 1999 le Rún A.890(21) de chuid na Comhdhála de Rialtais Chonarthacha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974, arna leasú le Rún A.955(23) a ghlac an Chomhdháil sin an 5 Nollaig 2003;

  “IMO principles of safe manning” means the principles of safe manning adopted on 25 November 1999 by Resolution A.890(21) of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended by Resolution A.955(23) adopted by such Conference on 5 December 2003;

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 64. #433823

  Ina leith sin ní mór don chuideachta a dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil 1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an gcuideachta.

  The company in this regard must satisfy itself that the medical fitness of the person, particularly regarding eyesight, hearing and physical fitness, meets the standards required for certification of masters and officers in charge of a navigational watch under the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 done at London on 7 July 1978 and such other requirements as the company thinks appropriate.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 65. #438691

  Ós mian leo forálacha comhchoiteanna a bhunú chuige seo, á chur i gcuntas na prionsabail atá leagtha amach in ionstraimí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an 20 Samhain 1989, agus Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Prionsabail Shóisialta agus Dhlíthiúla a bhaineann le Cosaint agus Leas Leanaí, ag Tagairt go Speisialta do Shuíomh Altrama agus d’Uchtáil go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta (Rún 41/85 ón Olltionól Ginearálta, an 3 Nollaig 1986),

  Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 66. #462028

  (2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.

  (2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 67. #462420

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d’aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 68. #505593

  Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.

  The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 69. #520285

  (2) Le Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 cuirtear i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta [4], (an "Coinbhinsiún"), a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus glacann sé ionad Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  (2) Regulation (EC) No 689/2008 implements the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4] (the "Convention"), which entered into force on 24 February 2004, and replaces Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 70. #556279

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 71. #556440

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 72. #601916

  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 73. #602165

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe sin dá dtagraítear i mír 1 dlí ábhartha an Aontais agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The agreements referred to in paragraph 1 shall comply with the relevant Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention Relating to the Status of Refugees, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 74. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 75. #631751

  Treoir 2006/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le rialú oibriúcháin aerárthaí a chumhdaítear le Cuid II, Caibidil 3, Imleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, an dara heagrán (1988) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 1).

  Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) (OJ L 374, 27.12.2006, p. 1).

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 76. #635859

  Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.

  Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 77. #635966

  D'fhéadfadh na tairgí míochaine atá faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 a bheith faoi réir rialuithe i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha.

  The medicinal products governed by Regulation (EC) No 1236/2005 may be subject to controls in accordance with international conventions on narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 78. #636051

  I gcás ina bhfuil sé ceangailte gur gá údarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí míochaine a onnmhairiú agus ina bhfuil an t‑onnmhairiú, lena chois sin, faoi réir ceanglas údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiún idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit aon nós imeachta amháin a úsáid chun na hoibleagáidí atá curtha orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with an international convention controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 79. #640270

  Is é an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a formheasadh thar ceann an Aontais i gcomhréir le Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle(3)(an “Coinbhinsiún”), an phríomh-ionstraim idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chreat ginearálta maidir leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt ar bhealach cothrom agus cothromasach.

  The main international instrument providing a general framework for the conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of genetic resources is the Convention on Biological Diversity, approved on behalf of the Union in accordance with Council Decision 93/626/EEC(3)(the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 80. #640271

  Is conradh idirnáisiúnta a ghlac na Páirtithe sa Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 2010 é Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid(4)a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity(4)(the ‘Nagoya Protocol’) is an international treaty adopted on 29 October 2010 by the Parties to the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 81. #668018

  Cinneadh Uimh. 86/238/CEE an 9 Meitheamh 1986 maidir leis an gComhphobal d’aontú don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal a cuireadh i gceangal le Gníomh Críochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaí na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna siniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162,18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 82. #676296

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stáit is Páirtithe don Choinbhinsiún arna shíneadh i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 83. #725073

  Ba cheart treoracha speisialta a eisiúint freisin a mhéid maidir leis an gcumhacht atá ag píolótaí a bhfuil aerárthaí faoina gcúram agus a mhéid a bhaineann le leathnú ar dhlínse choiriúil na tíre inar cláraíodh an t-aerárthach faoin dlí eitlíochta idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún Thóiceo um Chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí.

  Special instructions should also be issued concerning the power of the pilots in charge of aircraft and the extension of the criminal jurisdiction of the country of registration of the aircraft under international aviation law, in particular the Tokyo Convention on Offences and certain other acts committed on board aircraft.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 84. #727614

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 85. #733080

  I gcás ina gceanglaítear go bhfuil gá le húdarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí íocshláintea onnmhairiú agus go bhfuil an t-onnmhairiú freisin faoi réir ceanglais údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit nós imeachta aonair a úsáid chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with international conventions controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 86. #733535

  Féadfaidh táirgí íocshláintea thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 a bheith faoi réir rialuithe i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coinbhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha.

  Medicinal products falling within the scope of Regulation (EC) No 1236/2005 may be subject to controls in accordance with international conventions on narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 87. #750546

  Más rud é go ndearna iarratasóir ar thrádmharc de chuid AE earraí nó seirbhísí a thaispeáint faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, ag taispeántas idirnáisiúnta oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil a thagann faoi théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le taispeántais idirnáisiúnta a síníodh i bPáras an 22 Samhain 1928 agus a athbhreithníodh go deireanach an 30 Samhain 1972, féadfaidh sé, má dhéanann sé an t-iarratas a chomhdú laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta ar taispeánadh na hearraí nó seirbhísí den chéad uair faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, féadfaidh sé ceart tosaíochta a éileamh ón dáta sin de réir bhrí Airteagal 36.

  If an applicant for an EU trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months of the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 36.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 88. #868812

  ACHT CHUN AN tSOCRUITHE SIN DO DHÉANAMH IS GÁ CHUN LÁN-ÉIFEACHTA DO THABHAIRT D'FHORÁLACHA CONVENSIÚIN EADARNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁLTACHT ANAMA AR MUIR, DO SIGHNÍODH I LUNDAIN AN 31adh LÁ DE BHEALTAINE, 1929, AGUS D'FHORÁLACHA CONVENSIÚIN EADARNÁISIÚNTA UM UALACH-LÍNE, DO SIGHNÍODH I LUNDAIN AN 5adh LÁ D'IÚL, 1930, AGUS CHUN NA MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1921, DO LEASÚ SA MHÉID GUR GÁ SAN CHUN ÉIFEACHTA DO THABHAIRT DO SNA CONVENSIÚIN SIN.

  AN ACT TO MAKE SUCH PROVISION AS MAY BE NECESSARY TO GIVE FULL EFFECT TO THE PROVISIONS OF AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 31ST DAY OF MAY, 1929, AND OF AN INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION SIGNED IN LONDON ON THE 5TH DAY OF JULY 1930, AND TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1921, IN SO FAR AS IS NECESSARY TO GIVE EFFECT TO THE SAID CONVENTIONS.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 89. #868945

  (3) Ní dhéanfaidh an tAire, do réir na gcomhacht a bronntar air leis an Acht san, aon long a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta do shaoradh o sna hoblagáidí forchuirtear leis an Acht san mara bhfeictear do saoradh na luinge o sna hoblagáidí sin do bheith údaruithe le mír (2) d'Airtiogal a seacht fichead, no le hAirtiogal a hocht fichead, den Chonvensiún um Shábháltacht

  (3) The Minister shall not, in pursuance of the powers conferred on him by the said Act, exempt from the obligations imposed by that Act any ship plying on international voyages unless the exemption of the ship appears to him to be authorised by paragraph (2) of Article twenty-seven, or by Article twenty-eight, of the Safety Convention.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 90. #868978

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta maidir le galtán paisnéara d'fháil do, go bhfuil an galtán do réir na rialachán uile um dhéanamh, na rialacha uile um ghléasanna tárrthála agus na rialacha radio-thelegrafaíochta uile is infheidhmithe maidir le galtáin phaisnéara théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta déanfaidh, ar únaer an ghaltáin dá iarraidh sin, deimhniú sábháltachta do thabhairt amach maidir leis an ngaltán á rá go bhfuil an galtán do réir éilithe an Chonvensiúin um Shábháltacht, agus isé gairmtear feasta sa Chuid seo den Acht so d'aon deimhniú bhéarfar amach fén bhfo-alt so ná “deimhniú sábháltachta generálta.”

  —(1) If the Minister on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer is satisfied that the steamer complies with all the construction regulations, rules for lifesaving appliances and wireless telegraphy rules applicable to passenger steamers plying on international voyages, he shall, on the application of the owner of the steamer, issue in respect of the steamer a safety certificate stating that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention, and any certificate issued under this sub-section is hereafter in this Part of this Act referred to as "a general safety certificate."

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 91. #869017

  —(1) Ar an Aire d'fháil dearbhuithe shuirbhéireachta do rinne suirbhéir radio-thelegrafaíochta maidir le luing le Saorstát Éireann nách galtán paisnéara déanfaidh, más deimhin leis an long do bheith do réir na rialacha radio-thelegrafaíochta is infheidhmithe maidir le longa (seachas galtáin phaisnéara) a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta, deimhniú do thabhairt amach á rá go bhfuil an long do réir na n-éilithe den Chonvensiún um Shábháltacht a bhaineann le radio-thelegrafaíocht agus isé gairmtear feasta sa Chuid seo den Acht so d'aon deimhniú bhéarfar amach fén bhfo-alt so ná “deimhniú radio-thelegrafaíochta.”

  —(1) On receipt of a declaration of survey by a wireless telegraphy surveyor in respect of a Saorstát Eireann ship not being a passenger steamer, the Minister shall, if satisfied that the ship complies with the wireless telegraphy rules applicable to ships (other than passenger steamers) plying on international voyages, issue a certificate stating that the ship complies with the requirements of the Safety Convention relating to wireless telegraphy, and any certificate issued under this sub-section is hereafter in this Part of this Act referred to as "a wireless telegraphy certificate."

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 92. #869129

  —(1) Scuirfidh an provísó ghabhann le halt a ceathair den Merchant Shipping Act, 1906, maraon le haon Orduithe i gComhairle, fén gcéanna, ag á bhfuil feidhm dhlí i Saorstát Éireann scuirfid an chéad lá d'Eanar, naoi gcéad déag a ceathair triochad, de bhaint do bheith acu le galtáin phaisnéara fén gConvensiún um Shábháltacht a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta.

  —(1) The proviso to section four of the Merchant Shipping Act, 1906, and any Orders in Council thereunder which have the force of law in Saorstát Eireann shall, on the first day of January, nineteen hundred and thirty-four, cease to apply to Safety Convention passenger steamers plying on international voyages.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 93. #869131

  (2) Scuirfidh alt a dhá chéad a ceathair ochtód den Phríomh-Acht (alt le n-a ndeintear socrú chun deimhniú galtán paisnéara ar n-a ndeonadh i bpáirt ar bith den Chó-chiníochas Bhriotáineach d'aithint) maraon le haon Ordú i gComhairle, fén gcéanna, ag á bhfuil feidhm dhlí i Saorstát Éireann agus alt a trí chéad a trí seascad den Acht san (alt le n-a ndeintear socrú chun galtán paisnéara ná beidh cláruithe i bpáirt ar bith den Chó-chiníochas Bhriotáineach do shaoradh o shuirbhéireacht) scuirfid, an chéad lá d'Eanar, naoi gcéad déag a ceathair triochad, de bhaint do bheith acu le galtáin phaisnéara fén gConvensiún um Shábháltacht a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta.

  (2) Section two hundred and eighty-four of the Principal Act (which provides for the recognition of passenger steamers' certificates granted in any part of the British Commonwealth of Nations) and any Order in Council thereunder which has the force of law in Saorstát Eireann and section three hundred and sixty-three of that Act (which provides for the exemption of passenger steamers not registered in any part of the British Commonwealth of Nations from survey) shall, on the first day of January, nineteen hundred and thirty-four, cease to apply to Safety Convention passenger steamers plying on international voyages.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 94. #869214

  —(1) Déanfaidh an tAire pé rialacha, i dtaobh earraí d'iompar ar ghaltáin phaisnéara théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta, a chífear do is gá chun éifeachta do thabhairt d'fhorálacha míre 1 d'Airtiogal a ceathair fichead den Chonvensiún um Shábháltacht.

  —(1) The Minister shall make such rules with respect to the carriage of goods on passenger steamers plying on international voyages as appear to him to be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of paragraph 1 of Article twenty-four of the Safety Convention.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 95. #873722

  —I gcás aon Chonvensiún do bheith déanta ag Saorstát Éireann no thar a cheann le haon Stát eile ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce no i gcás daingniú do bheith déanta go cuibhe ag Saorstát Éireann agus ag aon Stát eile no thar a gceann ar aon Chonvensiún le Cóghléasa Eadarnáisiúnta Chumann na Náisiún ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle socrú do dhéanamh le hordú i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas—

  —Where any Convention providing for reciprocity in matters relating to compensation to workmen for injuries by accident has been entered into by or on behalf of Saorstát Eireann with any other State, or any Convention providing for reciprocity in matters relating to compensation to workmen for injuries by accident of the International Labour Organisation of the League of Nations has been duly ratified by or on behalf of Saorstát Eireann and any other State, it shall be lawful for the Executive Council by order to make provision in relation to all or any of the following matters—

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 96. #907187

  cialluíonn an abairt “Convensiún Warsaw” an Convensiún Eadarnáisiúnta, chun ionannú do dhéanamh ar rialacha áirithe maidir le hiompar eadarnáisiúnta d'aer, do sighníodh i Warsaw an 12adh lá de Dheireadh Fómhair, 1929, agus do tháinig i bhfeidhm maidir le Saorstát Éireann an 19adh lá de Mhí na Nodlag, 1935;

  the expression "the Warsaw Convention" means the International Convention for the unification of certain rules relating to international carriage by air which was signed at Warsaw on the 12th day of October, 1929, and came into force in respect of Saorstát Eireann on the 19th day of December, 1935;

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 97. #907189

  cialluíonn an abairt “Convensiún na Róimhe” an Convensiún Eadarnáisiúnta, chun ionannú do dhéanamh ar rialacha áirithe maidir le damáiste dhéanfaidh aer-árthaighe do threas-pháirtithe ar an talamh, do sighníodh sa Róimh an 29adh lá de Bhealtaine, 1933, agus foluíonn sí aon leasú ar an gConvensiún san go bhfuil Saorstát Éireann páirteach ann;

  the expression "the Rome Convention" means the International Convention for the unification of certain rules relating to damage caused by aircraft to third parties on the surface which was signed at Rome on the 29th day of May, 1933, and includes any amendment to the said Convention to which Saorstát Eireann is a party;

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 98. #998740

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHONBHINSIÚN AR EITLÍOCHT SHIBHIALTA EADARNÁISIÚNTA A hOSCLAÍODH CHUN A SHÍNITHE I CHICAGO AN 7ú LÁ DE NOLLAIG, 1944, DO LEASÚ AN ACHTA UM AERLOINGSEOIREACHT AGUS AERIOMPAR, 1936, DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEAS LE AER RIANTA, TEORANTA, AGUS AER LINGUS, TEORANTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I gCÓIR NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR TÁILLÍ A ÉILEAMH) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION OPENED FOR SIGNATURE AT CHICAGO ON THE 7TH DAY OF DECEMBER, 1944, TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS IN RELATION TO AER RIANTA, TEORANTA AND AER LINGUS, TEORANTA, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS (INCLUDING THE CHARGING OF FEES) CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

 99. #998766

  ciallaíonn an abairt “Conbhinsiún Chicago” an Conbhinsiún ar Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, agus folaíonn sí aon leasú a déanfar ar an gConbhinsiún sin faoi Airteagal 94 de;

  the expression "the Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th day of December, 1944, and includes any amendment of the said Convention which may be made under Article 94 thereof;

  Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

 100. #1050005

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith galtáin phaisnéirí atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, go gcomhlíonann an galtán na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí ag a bhfuil feidhm maidir leis an ngaltán agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú sábháltachta ginearálta san Acht seo) d'eisiúint i leith an ghaltáin á thaispeáint go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta ag a bhfuil feidhm mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer registered in the State, is satisfied that the steamer complies with the construction rules, rules for lifesaving appliances, radio rules and rules for direction-finders applicable to the steamer and to such international voyages as she is to be engaged on, and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the steamer a certificate (in this Act referred to as a general safety certificate) showing that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 101. #1050007

  (2) Más gearr-thurais eadarnáisiúnta na turais atá le déanamh ag an ngaltán agus mura gcomhlíonann sí ach na cinn sin de na rialacha sin is infheidhme maidir leis na turais sin, taispeánfaidh an deimhniú go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábhaltachta is infheidhme maidir léi mar ghaltán a bhíos ag dul ar ghearr-thurais eadarnáisiúnta, agus gairmtear deimhniú sábháltachta gearr-thurais anseo ina dhiaidh seo san Acht seo d'aon deimhniú den tsórt sin.

  (2) If the voyages on which the steamer is to be engaged are short international voyages and she complies only with such of those rules as are applicable to those voyages, the certificate shall show that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable to her as a steamer plying on short international voyages, and any such certificate is hereafter in this Act referred to as a short voyage safety certificate.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 102. #1050025

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith loinge atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na rialacha i dtaobh fearas tarrthála is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú trealaimh shábháltachta san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid sin de cheanglais an Choinbhinsiúin Shábháltachta a bhaineas leis na nithe sin agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the rules for life-saving appliances applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a safety equipment certificate) showing that the Ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to those matters as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 103. #1050035

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta d'fháil dó i leith loinge atá cláraithe sa Stát, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear radio-dheimhniú san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the radio rules and rules for direction-finders applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a radio certificate) showing that the ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 104. #1109108

  ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 105. #1200628

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN, I bhFORLÍONADH AR CHOINBHINSIÚN WARSAW, UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA d'AER A DHÉANFAIDH DUINE SEACHAS AN tIOMPRÓIR CONARTHACH, A RINNEADH I GUADALAJARA, MEICSICEO, AN 18ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1961, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hAERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI, AGUS LAISTIGH DI AGUS THAIRSTI, AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ AGUS TÁILLÍ A MHUIREARÓFAR AR AERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI AGUS LAISTIGH DI, A STIÚRADH AGUS A RIALÚ, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1963, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION, SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER DONE AT GUADALAJARA, MEXICO, ON THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 1961, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE CONTROL AND REGULATION OF AIR SERVICES TO, FROM, WITHIN AND OVER THE TERRITORY OF THE STATE AND OF RATES AND FARES CHARGED ON AIR SERVICES TO, FROM AND WITHIN THE TERRITORY OF THE STATE, FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1963, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 106. #1281602

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar ocsailt chun a shínithe sa Háig an 16 Nollaig, 1970, ag Stáit a bhi páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh sa Háig ón 1 go dtí an 16 Nollaig, 1970 (dá ngairtear Comhdháil na Háige anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 December, 1970, by States participating in the International Conference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December, 1970 (hereinafter referred to as The Hague Conference).

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 107. #1291120

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe i Montreal an 23 Meán Fómhair, 1971 ag Stáit a bhí páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh i Montreal ón 8 go dtí an 23 Meán Fómhair, 1971 (dá ngairtear Comhdháil Mhontreal anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 1971, by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 8 to 23 September 1971 (hereinafter referred to as the Montreal Conference).

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 108. #1357848

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d'aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 109. #1366163

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh i bPáras an 2ú lá de Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10ú lá de Shamhain, 1972, agus an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978, faoi seach;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants done at Paris on the 2nd day of December, 1961, as revised at Geneva on the 10th day of November, 1972, and the 23rd day of October, 1978, respectively;

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 110. #1384681

  —(1) Beidh éifeacht le forálacha an ailt seo d'fhonn go bhféadfar éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún 1974 (a chuirtear in ionad an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960).

  —(1) The provisions of this section shall have effect for the purposes of enabling effect to be given to the Convention of 1974 (which replaces the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960).

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 111. #1384833

  (3) San alt seo ciallaíonn “Coinbhinsiún 1960” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960.

  (3) In this section "the Convention of 1960" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 112. #1407722

  [20 Nollaig, 1983]

  AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983 AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PROTOCOL AMENDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE MULTILATERAL AGREEMENT RELATING TO ROUTE CHARGES SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACTS, 1963 AND 1971.

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 113. #1461394

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁIS-IÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGH-AIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 19th DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 114. #1461438

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar an gCiste” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 115. #1461470

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar Dhliteanas” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 29ú lá de Shamhain, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, done at Brussels on the 29th day of November, 1969, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 116. #1466648

  Prótacal Breise Uimh. 2 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 117. #1466651

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 118. #1466770

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955, agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols done at The Hague on 28th September 1955, and at Guatemala City on 8th March 1971,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 119. #1466914

  Prótacal Breise Uimh. 4 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 120. #1466917

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 121. #1479784

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE LONGA FARRAIGE A GHABHÁIL AGUS DON CHOINBHINSIÚN IDIR-NÁISIÚNTA AR RIALACHA ÁIRITHE I dTACA LE DLÍNSE SHIBHIALTA IN ÁBHAIR A BHAINEANN LE hIMBHUALADH AR SÍNÍODH IAD ARAON SA BHRUISÉIL AN 10ú LÁ DE BHEALTAINE, 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A LEANANN AS NA NITHE RÉAMHRÁITE NÓ A BHAI-NEANN LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION BOTH SIGNED AT BRUSSELS ON THE 10TH DAY OF MAY, 1952, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 122. #1479950

  —(1) Sa Chuid seo ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh ar síníodh iad araon sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  —(1) In this Part "the Conventions" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships and the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision both signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 123. #1506241

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 124. #1506255

  ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);

  "CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 125. #1540664

  (3) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo nó dá éis.

  (3) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (1) of this section.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 126. #1540666

  (4) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo nó dá éis.

  (4) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (2) of this section.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 127. #1540678

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 128. #1561126

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh an 2 Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10 Samhain, 1972, an 23 Deireadh Fómhair, 1978, agus an 19 Márta, 1991;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991;

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 129. #1577927

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM ULLMHACHT, FREAGAIRT AGUS COMHOIBRIÚ MAIDIR LE hOLA-THRUAILLIÚ, 1990, A RINNEADH I LONDAIN AN 30ú LÁ DE SHAMHAIN 1990, DO LEASÚ AN ACHTA UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1991, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER 1990, TO AMEND THE SEA POLLUTION ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 130. #1649538

  Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.

  Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 131. #1656687

  Treoir 2006/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le rialú oibriúcháin aerárthaí a chumhdaítear le Cuid II, Caibidil 3, Imleabhar 1 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, an dara heagrán (1988) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 1).

  Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) (OJ L 374, 27.12.2006, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 132. #1662299

  ciallaíonn “olltonnáiste” (GT) an t-olltonnáiste arna ríomh i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a ghlac an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) i Londain an 23 Meitheamh 1969, nó in aon choinbhinsiún a thiocfaidh i gcomharbacht air;

  ‘gross tonnage’ (GT) means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, adopted by the International Maritime Organization (IMO) in London on 23 June 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 133. #1672327

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 134. #1672337

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 135. #1680637

  ceadúnais oibríochta iompair, doiciméid le hiompar san fheithicil, coisc ar bhóithre áirithe a úsáid, táillí ar úsáid bóithre, oibleagáidí faoi chonarthaí caighdeánacha maidir le hiompar earraí, doiciméid a dhréachtú lena gcruthófar an conradh iompair, ceadanna iompair idirnáisiúnta, oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, an nóta coinsíneachta idirnáisiúnta a dhréachtú, teorainneacha a thrasnú, seoltóirí lasta, doiciméid speisialta a ghabhann le hearraí.”;

  transport operating licences, documents to be carried in the vehicle, bans on using certain roads, road-use fees, obligations under standard contracts for the carriage of goods, drafting of documents which form the transport contract, international transport permits, obligations under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, drafting of the international consignment note, crossing borders, freight forwarders, special documents accompanying goods.’;

  Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 136. #1714945

  Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.

  In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 137. #1726362

  I gcásanna den sórt sin, ba cheart do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as ionstraimí comhair sonracha i ndlí an Aontais nó faoi comhaontuithe idirnáisiúnta, ag brath ar an ábhar i gcás ar leith, amhail, i réimse an chomhair póilíneachta, an bhreithiúnais choiriúil nó shibhialta nó in ábhair riaracháin faoi seach, Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle, Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cibearchoireacht, Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle, Treoir 2006/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle.

  In such cases, competent authorities should use specific cooperation instruments in Union law or under international agreements, depending on the subject matter in a given case, such as, in the area of police cooperation, criminal or civil justice or in administrative matters respectively, Council Framework Decision 2006/960/JHA, Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Council Regulation (EC) No 1206/2001, Council Directive 2006/112/EC and Council Regulation (EU) No 904/2010.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 138. #1736552

  Le hAirteagal 5 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, le hAirteagal 7 de Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus le hAirteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, leagtar síos toirmeasc neamhchoinníollach uileghabhálach ar chéastóireacht agus ar íde nó ar phionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach.

  Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms all lay down an unconditional, comprehensive prohibition on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 139. #1736800

  I gcás ina gceanglaítear go bhfuil gá le húdarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí íocshláinte a onnmhairiú agus go bhfuil an t-onnmhairiú freisin faoi réir ceanglais údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coinbhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit nós imeachta aonair a úsáid chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with international conventions controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 140. #1737746

  Féadfaidh táirgí íocshláintea thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a bheith faoi réir rialuithe i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coinbhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha.

  Medicinal products falling within the scope of this Regulation may be subject to controls in accordance with international conventions on narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 141. #1777038

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long ó EMI, a glacadh an 13 Feabhra 2004 agus a tháinig i bhfeidhm an 8 Meán Fómhar 2017, tá sé d’oibleagáid ar gach long nósanna imeachta bainistíochta uisce ballasta a dhéanamh de réir caighdeáin EMI, agus tá sé d’oibleagáid ar chalafoirt agus críochfoirt a ainmnítear chun umair uisce ballasta a ghlanadh agus a dheisiú, saoráidí leordhóthanacha a sholáthar chun dríodar a ghlacadh.

  In accordance with the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, which was adopted on 13 February 2004 by IMO and which entered into force on 8 September 2017, all ships are obliged to carry out ballast water management procedures according to IMO standards, and ports and terminals designated for the cleaning and repair of ballast water tanks are required to provide adequate facilities for the reception of sediments.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 142. #1780349

  Ba cheart do na Ballstáit is páirtithe sa Choinbhinsiún maidir le leasanna idirnáisiúnta i dtrealamh soghluaiste, a síníodh in Cape Town an 16 Samhain 2001, agus sna Prótacail a ghabhann leis bheith in ann leanúint dá n-oibleagáidí idirnáisiúnta atá ann cheana a chomhlíonadh.

  Member States that are parties to the Convention on international interests in mobile equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001, and its Protocols should be able to continue to comply with their existing international obligations.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 143. #1780761

  Ní dochar an Treoir seo do chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin ar Leasanna Idirnáisiúnta i dtrealamh soghluaiste agus an Prótacal a ghabhann leis maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaigh, a síníodh in Cape Town an 16 Samhain 2001, a bhfuil roinnt Ballstát ina bpáirtithe ann tráth ghlacadh na Treorach seo.

  This Directive shall be without prejudice to the application of the Convention on international interests in mobile equipment and its Protocol on matters specific to aircraft equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001, to which some Member States are party at the time of the adoption of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 144. #1781047

  Níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach sa mhéid go bhfuil siad ag teacht le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Bheirn chun Saothair Litríochta agus Ealaíon a Chosaint (“Coinbhinsiún Bheirn”), an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (“Comhaontú TRIPS”) agus Conradh EDMI um Chóipcheart (“WCT”).

  The obligations imposed in accordance with this Directive should apply only insofar as they are compatible with international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the WIPO Copyright Treaty (WCT).

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 145. #1782983

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun a áirithiú gur féidir rialacha an Aontais a oiriúnú go tráthúil do na forbairtí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a ionchorprú trí na ceanglais theicniúla i ndáil le hoiliúint agus deimhniú maraithe a nuashonrú agus trí fhorálacha ábhartha Threoir 2008/106/CE a ailíniú i dtaca leis na deimhnithe digiteacha do mharaithe.

  In order to take account of developments at international level and to ensure the timely adaptation of Union rules to such developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of incorporating amendments to the STCW Convention and Part A of the STCW Code by updating the technical requirements on training and certification of seafarers and by aligning all the relevant provisions of Directive 2008/106/EC in relation to the digital certificates for seafarers.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 146. #1783191

  Glacadh leasuithe ar Choinbhinsiún STCW in 2015 i ndáil le ceanglais oiliúna agus cháilíochta do mharaithe atá ag obair ar bord longa atá faoi réir an Chóid Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann Gáis nó Breoslaí íseal-splancphointe eile (“Cód IGF”).

  Amendments to the STCW Convention were adopted in 2015 on the training and qualification requirements for seafarers working on board ships subject to the International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (the ‘IGF Code’).

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 147. #1788772

  Tugtar aitheantas don phrionsabal sin go háirithe sa Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) ina n-aithnítear sa réamhrá a ghabhann leis go gcaithfidh seirbhísí aeriompair idirnáisiúnta a bheith bunaithe ar bhonn an chomhionannais deiseanna.

  This principle is notably acknowledged by the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944 (‘the Chicago Convention’) whose preamble recognises the need for international air transport services to be established on the basis of equality of opportunity.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 148. #1809074

  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhormheas an tAontas an 19 Nollaig 2002, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhormheas an tAontas an 1 Feabhra 1993 agus maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d'fhormheas an tAontas an 11 Bealtaine 2017.

  When implementing the provisions of the Convention at Union level, it is necessary to ensure coordination and coherence with the provisions of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, which was approved by the Union on 19 December 2002, and with the provisions of the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, which was approved by the Union on 1 February 1993 and of the Minamata Convention on Mercury, which was approved by the Union on 11 May 2017.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 149. #1811417

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 150. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 151. #1820264

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha agus cineálacha eile socruithe dá dtagraítear i mír 1 dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, agus go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The bilateral and multilateral agreements and other forms of arrangements referred to in paragraph 1 shall comply with Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, and in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 152. #1824585

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets as regards the amendment of the Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 153. #1824590

  Rinne an tAontas an Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR an 14 Samhain 1975 ("Coinbhinsiún TIR") a thabhairt i gcrích le Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm san Aontas an 20 Meitheamh 1983.

  The Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets of 14 November 1975 (the ‘TIR Convention’) was concluded by the Union by Council Regulation (EEC) No 2112/78 and entered into force in the Union on 20 June 1983.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 154. #1825556

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 155. #1825572

  Déanfaidh Ballstáit an Aontais ar comhaltaí iad de Chomhairle ICAO, ag gníomhú go comhpháirteach dóibh, an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta sa 219ú seisiún i dtaca le glacadh na leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago a chur in iúl.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) at its 219th session as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation shall be expressed by the Member States of the Union that are members of the ICAO Council, acting jointly.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 156. #1828023

  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  The Union acceded by Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 157. #175095

  Ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an l lú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach, agus ós deimhin liom go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19(1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part II of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part III of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 21st day of October, 1969, by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation, and being satisfied that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19 (1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 158. #288965

  (e) ina réimsí inniúlachta, comhlíonfaidh sí, thar ceann na mBallstát, na feidhmeanna agus na tascanna a shainítear dóibh le coinbhinsiúin idirnáisiúnta is infheidhme, go háirithe le Coinbhinsiún Chicago.

  (e) in its fields of competence, carry out, on behalf of Member States, functions and tasks ascribed to them by applicable international conventions, in particular the Chicago Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 159. #305780

  4. cur amach a bheith aige ar na rialacha agus ar na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún CMR ar an gConradh le haghaidh Iompair Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar;

  4. be familiar with the rules and obligations arising from the CMR Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road;

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 160. #328772

  Leagtar síos leis, freisin, bonn le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It also provides the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 161. #339025

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba chóir faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC a sholáthar do na Páirtithe sa Choinbhinsiún a iarrfaidh faisnéis den sórt sin.

  In accordance with the Convention, information on transit movements of chemicals subject to the international PIC procedure should be provided to Parties to the Convention who request such information.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 162. #339043

  Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a chur chun feidhme;

  to implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, hereinafter "the Convention";

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 163. #345412

  Sliocht As Forchoimheádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsíun NA hAITHNE a Chur chun feidhme, a ghlac Coiste Dlí na hEAGRAÍOCHTA MUIRÍ IDIRNÁISIÚNTA an 19 Deireadh Fómhair 2006

  Extract From the IMO Reservation and Guidelines for Implementation of THE ATHENS Convention, adopted by the Legal Committee of the INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION on 19 October 2006

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 164. #351807

  criú eitilte ar náisiúnaigh iad de Pháirtí conarthach i gCoinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  flight crew members who are nationals of a contracting Party to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 165. #437777

  (5) Tabharfar aird bhreithiúnach ar chomhaontú, nó ar chomhaontú leasaithe, faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe a rialaítear le Coinbhinsiún na Háige).

  (5) Judicial notice shall be taken of an agreement, or an amended agreement, under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention).

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 166. #475503

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Mhontreal’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Montreal an 28 Bealtaine 1999 agus arna leasú ó am go ham;

  ‘Montreal Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 1999 and as amended from time to time;

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 167. #475505

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Vársá’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929, nó Coinbhinsiún Vársá arna leasú—

  ‘Warsaw Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended—

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 168. #505620

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  the relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 169. #520345

  (a) Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta (an "Coinbhinsiún") a chur chun feidhme;

  (a) implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (the "Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 170. #591341

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 171. #602334

  Glacadh Coinbhinsiún Hong Cong an 15 Bealtaine 2009 faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta.

  The Hong Kong Convention was adopted on 15 May 2009 under the auspices of the International Maritime Organization.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 172. #631603

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síniodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an …(7)agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on …(7), and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 173. #635906

  Cé go bhfuil sé bunaithe ar an ionstraim idirnáisiúnta sin, níl aon sainmhíniú ar 'íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach' sa Choinbhinsiún ó na Náisiúin Aontaithe.

  Although based on this international instrument, ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ is not defined in the UN Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 174. #646414

  Toisc nach féidir feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 i dtríú tíortha, ba cheart don Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú, agus rannpháirtíocht chomhaltaí ionchasacha ó thríú tiortha, arna mbunú faoi dhlí na dtríú tíortha sin, á formheas aige, deimhin a dhéanamh de, i gcomhairle leis na Ballstáit sin ar faoina ndlíthe a bunaíodh comhaltaí ionchasacha eile d'EGTC, go bhfuil curtha i bhfeidhm ag na tríú tíortha coinníollacha agus nósanna imeachta atá coibhéiseach leo siúd a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 nó gur ghníomhaigh siad i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích idir Ballstáit de Chomhairle na hEorpa, cibé an Ballstáit iad de chuid an Aontais iad freisin nó nach ea, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha, arna shíniú i Maidrid an 21 Bealtaine 1980, agus ar na Prótacail bhreise a glacadh dá bhun.

  As Regulation (EC) No 1082/2006 cannot apply in third countries, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should, when approving the participation of prospective members from third countries, established under the law of those third countries, satisfy itself, in consultation with those Member States under whose laws other prospective members of the EGTC have been established, that the third countries have applied equivalent conditions and procedures to those laid down in Regulation (EC) No 1082/2006 or acted in accordance with international bilateral or multilateral agreements concluded between Member States of the Council of Europe, whether or not they are also Member States of the Union, based on the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, and the additional Protocols adopted pursuant thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 175. #733978

  Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhar iltaobhach i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  That Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the north-east Atlantic.

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 176. #754598

  Is é a bheidh i leithead soithigh an t-uasleithead mar atá sé sainmhínithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas (“Coinbhinsiún 1969”).

  The breadth of a vessel shall be the maximum breadth as defined in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships (the ‘1969 Convention’).

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 177. #868980

  (2) Más rud é, ar dhearbhuithe suirbhéireachta d'fháil don Aire maidir le galtán paisnéara go ndearna sé ina cás na rialacháin um dhéanamh no na rialacha um ghléasanna tárrthála do mhaolú do réir na bhforálacha san roimhe seo den Acht so bhaineann le galtáin a théigheann ar ghearr-thurusanna cadarnáisiúnta, gur deimhin leis an Aire an galtán do bheith do réir na rialachán agus na rialacha san agus iad maoluithe amhlaidh, agus fós é do bheith do réir na rialacha radio-thelegrafaíochta is infheidhmithe maidir le galtáin a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta, déanfaidh an tAire, ar únaer an ghaltáin dá iarraidh sin, deimhniú sábháltachta do thabhairt amach maidir leis an ngaltán á rá go bhfuil an galtán do réir na n-éilithe den Chonvensiún um Shábhál tacht is infheidhmithe maidir le gearr-thurus eadarnáisiúnta, agus isé gairmtear feasta sa Chuid seo den Acht so d'aon deimhniú bhéarfar amach fén bhfo-alt so ná “deimhniú sábháltachta gearr-thuruis.”

  (2) If, on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer in the case of which the Minister has modified the construction regulations or the rules for life-saving appliances in pursuance of the foregoing provisions of this Act relating to steamers plying on short international voyages, the Minister is satisfied that the steamer complies with the said regulations and rules as so modified, and also complies with the wireless telegraphy rules applicable to steamers plying on international voyages, the Minister shall, on the application of the owner of the steamer, issue in respect of the steamer a safety certificate stating that the steamer complies with the requirements of the safety Convention applicable to a short international voyage, and any certificate issued under this sub-section is hereafter in this Part of this Act referred to as "a short voyage safety certificate."

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 178. #869598

  Ach ní bhainfidh aon Ordú déanfar fén bhfo-alt so le longa fén gConvensiún um Ualach-Líne théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta.

  Provided that no Order made under this sub-section shall apply to Load Line Convention ships plying on international voyages.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 179. #869707

  Cialluíonn “an Convensiún um Shábháltacht” an Convensiún Eadarnáisiúnta um Shábháltacht Anama ar Muir do sighníodh i Lundain an 31adh lá de Bhealtaine, 1929;

  "The Safety Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 31st day of May, 1929;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 180. #869709

  Cialluíonn “an Convensiún um Ualach-Líne” an Convensiún um Ualach-Líne Eadarnáisiúnta do sighníodh i Lundain an 5adh lá d'Iúl, 1930;

  "The Load Line Convention" means the International Load Line Convention signed in London on the 5th day of July, 1930;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 181. #871686

  cialluíonn an abairt “Convensiún an Hague” an Convensiún Eadarnáisiúnta um Chodlaidín do sighníodh san Hague an 23adh lá d'Eanar, 1912;

  the expression "the Hague Convention" means the International Opium Convention signed at the Hague on the 23rd day of January, 1912;

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 182. #871688

  cialluíonn an abairt “Convensiún Ghenéva, 1925” an Convensiún Eadarnáisiúnta i dtaobh codlaidín agus druganna dainséaracha eile do sighníodh i nGenéva an 19adh lá d'Fheabhra, 1925;

  the expression "the Geneva Convention, 1925" means the International Convention relating to opium and other dangerous drugs signed at Geneva on the 19th day of February, 1925;

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 183. #871690

  cialluíonn an abairt “Convensiún Ghenéva, 1931” an Convensiún Eadarnáisiúnta i dtaobh druganna suain do dhéanamh agus do roinnt do sighníodh i nGenéva an 13adh lá d'Iúl, 1931;

  the expression "the Geneva Convention, 1931" means the International Convention relating to the manufacture and distribution of narcotic drugs signed at Geneva on the 13th day of July, 1931;

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 184. #1049730

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN EADARNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁLTACHT ANAMA AR MUIR, A SÍNÍODH I LONDAIN AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1948;

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, SIGNED IN LONDON ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1948;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 185. #1109243

  DO LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIUNTA d'AER A SÍNÍODH I WARSAW AN 12 DEIREADH FÓMHAIR, 1929.

  TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON 12 OCTOBER 1929.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 186. #1109247

  DE BHRÍ gur inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Airithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929,

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 187. #1170186

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960;

  "the Convention" means the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960;

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 188. #1214862

  (a) mura lú ná cúig chéad tonna tonnáiste comhiomlán na loinge agus go mbeidh sí ag gabháil ar thurais idirnáisiúnta, deimhniú san fhoirm a fhorordaíonn an Coinbhinsiún;

  (a) if the ship is of not less than five hundred tons gross tonnage and is to be engaged on international voyages, a certificate in the form prescribed by the Convention;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 189. #1232659

  á chreidiúint dóibh go gcabhródh coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chaidreamh, pribhléidí agus díolúintí taidhleoireachta le hidirghnóthaíocht chairdiúil a fhorbairt i measc náisiún, ar neamhspleidh leis an éagsúlacht idir a gcórais bhunreachtúla agus shóisialaigh,

  Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 190. #1233144

  á chreidiúint dóibh go gcabhródh coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chaidreamh, pribhléidí agus díolúintí consalachta freisin le Caidreamh Cairdiúil a fhorbairt i measc náisiún, ar neamhspleidh leis an éagsúlacht idir a gcórais bhunreachtúla agus shóisialaigh,

  Believing that an international convention on consular relations, privileges and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 191. #1325424

  [EN] ciallaíonn “Coinbhinsiún 1969” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969;

  "the Convention of 1969" means the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969;

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 192. #1461734

  (2) Is é dualgas cibé daoine a bheidh forordaithe cibé suimeanna a chinnfidh Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste, agus a bheidh deimhnithe ag Stiúrthóir an Chiste, a íoc gach bliain isteach sa Chiste Cúitimh Idirnáisiúnta um Ola-Thruailliú arna bhunú faoin gCoinbhinsiún ar an gCiste (dá ngairtear “an Ciste” san Acht seo) i cibé slí agus ar nó roimh cibé dáta a bheidh forordaithe, agus déanfar aon suim den sórt sin a chinneadh de réir na dtuairisceán a chuirfear faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (1) nó, i gcás go mainneoidh nó go bhfailleoidh an duine lena mbaineann a thuairisceán a chur faoina bhráid ar nó roimh an dáta forordaithe, cibé suim a íoc leis an gCiste a ríomhfar ar mheastachán de thuairisceáin an duine sin le haghaidh na bliana sin.

  (2) It shall be the duty of such persons as may be prescribed to pay each year into the International Oil Pollution Compensation Fund established under the Fund Convention (in this Act referred to as "the Fund") in such manner and on or before such date as may be prescribed such sums as may be determined by the Assembly of the Fund Convention and certified by the Director of the Fund, any such sum to be determined in accordance with the returns submitted to the Minister under subsection (1) or, where the person concerned fails or neglects to submit his return on or before the prescribed date, to pay to the Fund such sum as may be calculated on an estimate of that person's returns for that year.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 193. #1466539

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 194. #1479806

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 195. #1479983

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEA GOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 196. #1506215

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) agus Prótacal 1978 leis an gCoinbhinsiún sin

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) and 1978 Protocol thereto

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 197. #1506449

  AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) AGUS PRÓTACAL 1978 LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN

  CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) AND 1978 PROTOCOL THERETO [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 198. #1507050

  Chun críche an Phrótacail láithrigh ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR).

  For the purpose of the present Protocol "Convention" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 199. #1592097

  (cxxi) Sraith Conarthaí 18/1977.Coinbhinsiún maidir leis na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a chosc.THáinig i bhfeidhm d'Éirinn an 19 Nollaig,1977.

  (cxxi) Treaty Series 18/1977.Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.entered into Force for Ireland on 19 December,1977.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 200. #1592735

  Tithe an Oireachtais. An Roghchoiste um Thalmhaíocht agus Bia. Togra go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann Éire d’aontú le Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta. Aibreán 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. SELECT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FOOD. PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN THE ACCESSION BY IRELAND TO THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. APRIL 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 201. #1593390

  5) Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú a Chur in Iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil Idirnáisiúnta. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  5) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 202. #1596298

  agus Sceideal B: COM (2016) 437 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an 17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016.

  AND SCHEDULE B: COM (2016)437 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION’S BEHALF WITH REGARD CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2016.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 203. #1602759

  6) An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 – arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 – AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) ION 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 204. #1602794

  An Coinbhinsiún maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta a rinneadh i Heilsincí an 17 Márta, 1992.

  CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES DONE AT HELSINKI, ON 17 MARCH, 1992.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 205. #1604071

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 206. #1604072

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eargraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 207. #1608530

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle faoina údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le Doiciméid Chéannachta Maraithe a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal (Coinbhinsiún 185) (COM(2004)0530 –C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY IN THE INTERESTS OF THE COMMUNITY THE SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (CONVENTION 185) (COM(2004)0530 – C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 208. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 209. #1608601

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle chun an Comhchoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Shábháilteacht Bhainistíocht Breosla Spíonta agus ar Shábháilteacht Bhainistíocht Dramhaíola Radaighníomhaí (COM(2001) 520 – C5-0567/2001 – 2001/0255(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION TO CONCLUDE FOR THE EUROPEAN COMMUNITY (EC) THE INTERNATIONAL JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (COM(2001) 520 – C5-0567/2001 – 2001/0255(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 210. #1614093

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 6: Tuarascáil ar: COM (2006) 288: Cinneadh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach. Aibreán, 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS. EU SCRUTINY REPORT NO. 6: REPORT ON: COM (2006) 288: A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 211. #1626559

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION'S BEHALF WITH REGARD TO CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER - 5 OCTOBER, 2016 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 212. #1626736

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 250.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 250.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 213. #1626806

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin, 1995 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 154.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL WITH RESPECT TO THE EXTENSION OF THE GRAINS TRADE CONVENTION, 1995 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 154.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 214. #1626846

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le Ballstáit do dhaingniú Phrótacal 2010, agus maidir le haontachas Ballstát le Prótacal 2010, thar ceann an Aontais, is Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas agus ar Chúiteamh i leith Damáiste i dtaca le hIompar Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir seachas gnéithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair shibhialta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 304.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE RATIFICATION AND ACCESSION BY MEMBER STATES ON BEHALF OF THE UNION TO THE PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA WITH THE EXCEPTION OF ASPECTS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 304.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 215. #1628099

  Prótacal Leasuithe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta (maille le téacs an Leagain Chomhdhlúite den Choinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta).

  PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (WITH TEXT OF THE CONSOLIDATED VERSION OF THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 216. #1628134

  An Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste maidir le Nithe a Bhaineann go Sonrach le Trealamh Aerárthaí. Arna shíniú in Cape Town an 16 Samhain, 2001.

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT. SIGNED AT CAPE TOWN ON 16 NOVEMBER, 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 217. #1632156

  An Bille um Thruailliú na Farraige(Leasú), 1998 do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain an 30ú lá de Shamhain 1990, do leasú an Achta um Thruailliú na Farraige,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  SEA POLLUTION (AMENDMENT) BILL, 1998 TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER 1990, TO AMEND THE SEA POLLUTION ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 218. #1637041

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Háig an 18 Deireadh Fómhair, 1907, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES, DONE AT THE HAGUE ON 18TH OCTOBER, 1907, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 219. #1637043

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 — arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 _ AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) IN 1983

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 220. #1637068

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain an 30ú lá de Dheireadh Fómhair, 1990. Leagadh cóip den Ionstraim seo faoi bhráid Dháil Éireann an 30 Meitheamh, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER, 1990. A COPY OF THIS INSTRUMENT WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 30TH JUNE, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 221. #1639143

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) Rinne an Coiste breithniú ar an togra le haghaidh an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES)

  THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) THE COMMITTEE TOOK THE PROPOSAL FOR THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) INTO CONSIDERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 222. #1645093

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 1999. Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Tharrthálas. Rinneadh i Londain an 28 Aibreán, 1989 agus síníodh thar ceann na hÉireann an 26 Meitheamh, 1990. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd-Rúnaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta an 6 Eanáir, 1995. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 14 Iúil,1996.

  TREATY SERIES NO. 1 OF 1999. INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE. DONE AT LONDON ON 28 APRIL, 1989. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 26 JUNE, 1990. IRELAND’S INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 6 JANUARY, 1995. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 14 JULY, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 223. #1645136

  Sraith Conarthaí Uimh. 6 de 2004. An Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na Loingseoireachta Muirí. Rinneadh sa Róimh an 10 Márta, 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd_Rúnaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta an 10 Meán Fómhair, 2004. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 9 Nollaig, 2004.

  TREATY SERIES NO. 6 OF 2004. CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION. DONE AT ROME ON 10 MARCH, 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 10 SEPTEMBER, 2004. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 9 DECEMBER, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 224. #1645150

  Sraith Conarthaí Uimh. 7 de 2003. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974. Rinneadh i Londain an 11 Samhain, 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd-Rúnaí na hEagraíochta Idirnáisiúnta Muirí an 24 Meán Fómhair, 2003. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 24 Nollaig, 2003.

  TREATY SERIES NO.7 OF 2003. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974. DONE AT LONDON ON 11 NOVEMBER, 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED WITH THE SECRETARY_GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 24 SEPTEMBER, 2003. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 24 DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 225. #1645154

  Sraith Conarthaí, 1/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1971. Arna shíniú ag Éirinn an 21 Nollaig, 1972. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 16 Deireadh Fómhair, 1978. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 1/1995. International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brusselles on 18 December, 1971. Signed by Ireland on 21 December, 1972. Entered into force internationally on 16 October, 1978. Instrument of ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 226. #1645174

  Sraith Conarthaí, 2/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 22 Samhain, 1994. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 22 Samhain, 1994.

  Treaty Series, 2/1995. Protocal to the International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 22 November, 1994. Instrument of Acccession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 22 November, 1994.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 227. #1645192

  Sraith Conarthaí, 3/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú agus Iarscríbhinn, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1969. Arna shíniú ag Éirinn an 18 Nollaig, 1970. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 19 Meitheamh, 1975. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 3/1995. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage and Annex, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brussels on 29 November, 1969. Signed by Ireland on 18 December, 1970. Entered into force internationally on 19 June, 1975. Instruement of Ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 228. #1645201

  Sraith Conarthaí, 4/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 8 Aibreán, 1981. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 4/1995. Protocol to International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 8 April, 1981. Instrument of Accession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 Febuary, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 229. #1645205

  Sraith Conarthaí, 5/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gcás Taismí ó Ola-Thruailliú agus Iarscríbhinn, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1969. Arna shíniú ag Éirinn an 18 Nollaig, 1970. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 6 Bealtaine, 1975. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 21 Lúnasa, 1980. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 19 Samhain, 1980.

  Treaty Series, 5/1995. International convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties and Annex, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brussels on 29 November, 1969. Signed by Ireland on 18 December, 1970. Entered into force internationally on 6 May, 1975. Instrument of Ratification deposited by Ireland on 21 August, 1980. Entered into force for Ireland on 19 November, 1980.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 230. #1649566

  Leagtar síos leis, freisin, bonn le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It also provides the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 231. #1649830

  ciallaíonn ‘eitlíocht shibhialta’ aon oibríocht aeir a dhéantar le haerárthaí sibhialta, cé is moite de na hoibríochtaí a dhéantar le haerárthaí stáit dá dtagraítear in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta;

  ‘civil aviation’ means any air operation carried out by civil aircraft, excluding operations carried out by State aircraft referred to in Article 3 of the Chicago Convention on International Civil Aviation;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 232. #1656552

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an 14 Meitheamh 2020, agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on 14 June 2020, and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 233. #1666856

  ciallaíonn ‘airde bogha’ an airde bogha a shainmhínítear i Rialachán 39 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  “bow height” means the bow height defined in Regulation 39 of the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 234. #1666952

  d'ainneoin phointe (i), déantar longa nua paisinéirí ar d'Aicme D iad a dhíolmhú ón gceanglas maidir le hairde bogha íosta a leagtar síos sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966,”;

  notwithstanding point (i), new passenger ships of Class D are exempt from the minimum bow height requirement laid down in the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 235. #1716091

  laistigh dá réimse inniúlachta, comhlíonfaidh sí, thar ceann na mBallstát, na feidhmeanna agus na cúraimí a shanntar dóibh le coinbhinsiúin idirnáisiúnta is infheidhme, go háirithe le Coinbhinsiún Chicago;

  within its field of competence, carry out, on behalf of Member States, functions and tasks ascribed to them by applicable international conventions, in particular the Chicago Convention;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 236. #1777743

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (UNCLOS), an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil an 29 Nollaig 1972 (“Coinbhinsiún Londan”) agus Prótacal 1996 (“Prótacal Londan”), Iarscríbhinn V a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 1973 (MARPOL), arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann leis, agus Coinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt an 22 Márta 1989 agus le reachtaíocht dramhaíola an Aontais, eadhon Treoir 2008/98/CE agus Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit bainistiú dramhaíola fónta a áirithiú chun an bruscar muirí ó fhoinsí mara agus talaimh araon a chosc agus a laghdú.

  In accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL), as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989 and with Union waste legislation, namely Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council, Member States are required to ensure environmentally sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 237. #1794303

  trealamh a úsáid nach bhfuil marc air i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta a bhfuil glactha leo go ginearálta, go háirithe Coinbhinsiún 1967 um Stiúradh Oibríochtaí Iascaireachta san Atlantach Thuaidh; nó

  use gear that is not marked in accordance with generally accepted international standards, in particular the 1967 Convention on Conduct of Fishing Operations in the North Atlantic; or

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 238. #1824617

  Leasuithe ar Choinbhinsiún Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR 1975)

  Draft amendments to the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention 1975)

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 239. #1824741

  Féadfaidh ECE na sonraí uile a stóráiltear sa chóras idirnáisiúnta eTIR a úsáid thar ceann chomhlachtaí inniúla an Choinbhinsiúin seo chun críocha staidreamh comhiomlánaithe a bhaint astu.

  All data stored in the eTIR international system may be used by ECE on behalf of the competent bodies of this Convention for the purpose of extracting aggregated statistics.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 240. #1835943

  Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhair iltaobhaigh i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  That convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the North-East Atlantic.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 241. #1847613

  criú eitilte ar náisiúnaigh iad de Pháirtí conarthach i gCoinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  flight crew members who are nationals of a contracting Party to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 242. #1477164

  Déanfar an ceathrú cuid d'uimhir na Stiúrthóirí a thoghadh ar leithligh, agus Stiúrthóir amháin á thoghadh ag gach Rialtóir de chuid na mball a bhfuil an líon is mó scaireanna acu.

  ( e ) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the Tribunal shall determine its procedure and shall be guided in this regard by the arbitration rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. ( f ) The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, if an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispute falls within the jurisdiction of the Board or the Council under Article 56 or within the jurisdiction of a judicial or arbitral body designated in an agreement under Article 1 of this Annex and the Tribunal is satisfied that the objection is genuine, the objection shall be referred by the Tribunal to the Board or the Council or the designated body, as the case may be, and the arbitration proceedings shall be stayed until a decision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal. ( g ) The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Convention, any relevant agreement between the parties to the dispute, the Agency's by-laws and regulations, the applicable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment contract, if any. Without prejudice to the provisions of this Convention the Tribunal may decide a dispute ex aequo et bono if the Agency and the member concerned so agree. The Tribunal may not bring a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law. ( h ) The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote and shall state the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing, and shall be signed by at least two arbitrators and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and binding upon the parties and shall not be subject to appeal, annulment or revision. ( i ) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may, within sixty days after the award was rendered, request interpretation of the award by an application in writing to the President of the Tribunal which rendered the award.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 243. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 244. #157671

  TÁ NA STÁIT AR PÁIRTITHE IAD sa Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 6 Iúil, 1970 (dá ngairtear "an Prótacal Breise" anseo ina dhiaidh seo).

  THE STATES PARTIES to the Additional Protocol to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Burssels on 6 July, 1970 (hereinafter called "the Additional Protocol")

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 245. #175099

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 11ú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.

  It is hereby declared that the countries specified in Part II of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 246. #175100

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach.

  It is hereby declared that the countries specified in Part III of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 21st day of October, 1969 by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 247. #175149

  (a) go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus

  (a) that the countries specified in Part I of the Schedule to this Order have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 248. #175151

  Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969 agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin sin.

  This Order declares that the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 has been accepted by the countries specified in Part 1 of the Schedule to the Order and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 249. #290084

  Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim [8] agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol [9].

  Such action follows on from the Council Resolution of 2 October 2003 concerning a strategy for customs cooperation [8] and the Council Decision of 6 December 2001 extending the mandate of Europol to the fight against the serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 250. #299621

  Cinnfidh an Coimisiún comhtháthú leasuithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 2 i ndáil le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus i ndáil leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, sa mhéid gurb é atá iontu ná uasdátú teicniúil ar fhorálacha Choinbhinsiún SOLAS agus Chód ISPS.

  The Commission shall decide on the integration of amendments to the international instruments referred to in Article 2 in respect of ships operating domestic services and the port facilities serving them to which this Regulation applies, in so far as they constitute a technical update of the provisions of the SOLAS Convention and the ISPS Code.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 251. #304978

  3. Beidh feidhmiú an Rialacháin seo agus feidhmiú na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 3 gan dochar do chearta agus do dhualgais na mBallstát faoi Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta ("Coinbhinsiún Chicago").

  3. The application of this Regulation and of the measures referred to in Article 3 shall be without prejudice to the rights and duties of Member States under the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 252. #305200

  Ina theannta sin, beidh an scéim seo comhsheasmhach le hAirteagal 15 de Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus le córas Eurocontrol lena ngearrtar muirir faoi bhealach.";

  This scheme shall also be consistent with Article 15 of the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation and with Eurocontrol's charging system for en-route charges.";

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 253. #328665

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 254. #328758

  ciallaíonn ‘eitlíocht shibhialta’ aon oibríocht aeir a dhéantar le haerárthaí sibhialta, cé is moite de na hoibríochtaí a dhéantar le haerárthaí stáit dá dtagraítear in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta;

  1.‘civil aviation’ means any air operation carried out by civil aircraft, excluding operations carried out by State aircraft referred to in Article 3 of the Chicago Convention on International Civil Aviation;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 255. #328778

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 256. #328810

  Is inmhianaithe, ar mhaithe le slándáil na heitlíochta sibhialta i gcoitinne, go leagfaí síos bonn le go mbeifear in ann léiriú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago an 7 Nollaig 1944 um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It is desirable, in the interests of civil aviation security generally, to provide the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 257. #337812

  Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].

  Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 258. #344873

  ciallaíonn "coinbhinsiúin idirnáisiúnta" an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir an 1 Samhain 1974 (SOLAS 74) cé is moite de chaibidil XI-2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte an 5 Aibreán 1966 agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc an 2 Samhain 1973 (MARPOL), mar aon leis na prótacail a ghabhann leo agus na leasuithe a rinneadh orthu, agus na cóid ghaolmhara a bhfuil stádas éigeantach acu i ngach Ballstát, ina leagan cothrom le dáta;

  "international conventions" means the International Convention for the Safety of Life at Sea of 1 November 1974 (SOLAS 74) with the exception of chapter XI-2 of the Annex thereto, the International Convention on Load Lines of 5 April 1966 and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 2 November 1973 (MARPOL), together with the protocols and amendments thereto, and the related codes of mandatory status in all Member States, in their up-to-date version;

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 259. #345072

  Rinneadh Prótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, a ghlacadh an 1 Samhain 2002 faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO).

  The Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 was adopted on 1 November 2002 under the auspices of the International Maritime Organisation (IMO).

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 260. #345114

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le haon iompar idirnáisiúnta de réir bhrí phointe 9 d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún na hAithne agus maidir le hiompar de mhuir laistigh d'aon Bhallstát amháin, ar bord longa Aicme A agus Aicme B faoi Airteagal 4 de Threoir 98/18/CE, más rud é:

  This Regulation shall apply to any international carriage within the meaning of point 9 of Article 1 of the Athens Convention and to carriage by sea within a single Member State on board ships of Classes A and B under Article 4 of Directive 98/18/EC, where:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 261. #345129

  Maidir le cearta nó dualgais an iompróra, nó an iompróra feidhmithe, faoi reachtaíocht náisiúnta lena ndéantar an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanas i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996, lena n-áirítear aon leasú air amach anseo, a chur chun feidhme, ní mhodhnófar iad leis an Rialachán seo.

  This Regulation shall not modify the rights or duties of the carrier or performing carrier under national legislation implementing the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996, including any future amendment thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 262. #345269

  Ní fhorléireofar aon ní sa Choinbhinsiún seo ar shlí ina gcuirfear cosc ar Stát is Páirtí a bheith ag brath ar fhaisnéis a fhaightear ó Stáit eile nó ón Eagraíocht nó ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile agus a bhaineann le seasamh airgeadais soláthróirí árachais nó urrúis airgeadais eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.

  Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organisation or other international organisations relating to the financial standing of providers of insurance or other financial security for the purposes of this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 263. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 264. #351775

  Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.

  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 265. #437772

  (a) an fhéidearthacht go ndéanfadh an Stát comhaontú faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú Choinbhinsiún na Háige) leis an stát conarthach sin, agus

  (a) the possibility of the State entering into an agreement under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention) with that contracting state, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 266. #438855

  (1) Ní dhéanann an Coinbhinsiún difear d’aon ionstraim idirnáisiúnta ar Páirtithe inti Stáit Chonarthacha agus ina bhfuil forálacha maidir le nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún, mura ndéanann na Stáit is Páirtithe san ionstraim sin dearbhú dá mhalairt.

  (1) The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 267. #438867

  (1) Beidh an Coinbhinsiún ar oscailt lena shíniú ag na Stáit ba Chomhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach tráth a Seachtú Seisiún Déag agus ag na Stáit eile a ghlac páirt sa Seisiún sin.

  (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States which participated in that Session.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 268. #457084

  Athdhearbhaíonn an Phortaingéil bailíocht na ngealltanas arna ndéanamh i gcomhaontuithe idirnáisiúnta láithreacha ar páirtí iontu í agus go háirithe in Airteagal 5 de Choinbhinsiún Aontachais na Portaingéile leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur i bhfeidhm.

  Portugal reaffirms the validity of undertakings entered into in existing international agreements to which it is party, in particular in Article 5 of the Convention on Portuguese accession to the Convention Applying the Schengen Agreement.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 269. #462766

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin thar ceann aon Stáit eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 270. #475512

  50.—Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse teorann is infheidhme i ndáil le héileamh iomchuí (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi Reacht na dTréimhsí, 1957, faoi alt 9(2) den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961, faoin Acht um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 1991, agus faoi chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta ag a mbeidh an Stát faoi cheangal), tabharfar neamhaird ar an tréimhse dar tús an tráth a dhéantar an t-iarratas faoi alt 11 i ndáil leis an éileamh agus dar críoch 6 mhí ó dháta eisiúna údaraithe faoi alt 14, 17, 32, nó 36, faoi rialacha faoi alt 46(3) nó faoi alt 49, de réir mar is cuí.”.

  50.—In reckoning any period of time for the purpose of any applicable limitation period in relation to a relevant claim (including any limitation period under the Statute of Limitations 1957, section 9(2) of the Civil Liability Act 1961, the Statute of Limitations (Amendment) Act 1991 and an international agreement or convention by which the State is bound), the period beginning on the making of an application under section 11 in relation to the claim and ending 6 months from the date of issue of an authorisation under, as appropriate, section 14, 17, 32, or 36, rules under section 46(3) or section 49 shall be disregarded.”.

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 271. #508670

  Tá éifeachtaí Chinneadh 2007/317/CE ón gComhairle an 16 Aibreán 2007 lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Chomhphobail, laistigh den Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin 1995 [12] ídithe ós rud é gur ionchorpraíodh a inneachar i ngníomh ina dhiaidh sin.

  Council Decision 2007/317/EC of 16 April 2007 establishing the position to be adopted, on behalf of the Community, within the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention 1995 [12] has exhausted its effects since its content has been taken up by a subsequent act.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 272. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 273. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 274. #591580

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás, an "máistir" anseo feasta), liosta den chriú agus d'aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship's agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases hereinafter referred to as "the master"), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 275. #597846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 648/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2005 [6] - agus a áirithíodh i Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ina dhiadh sin - tugadh isteach breis leasuithe de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005 agus Ionstraim Aontachais 2011, mar aon leis an leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Athbhreithnithe Kyoto), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le cinneadh 2003/231/CE [7] ón gComhairle an 17 Márta 2003.

  Further amendments to that Regulation were introduced by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 [6] - and subsequently included in Regulation (EC) No 450/2008 - as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Union and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003, 2005 and 2011 Acts of Accession, as well as the amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (the Revised Kyoto Convention), the Union's accession to which was approved by Council Decision 2003/231/EC of 17 March 2003 [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 276. #602328

  Le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 cuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Basel agus leasú [4] ar an gCoinbhinsiún sin a glacadh in 1995, nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus lena mbunaítear toirmeasc ar onnmhairiú dramhaíola guaisí chuig tíortha nach baill iad den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE).

  Regulation (EC) No 1013/2006 implements the Basel Convention as well as an amendment [4] to that Convention adopted in 1995, which has not yet entered into force at international level, and which establishes a ban on exports of hazardous waste to countries that are not members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 277. #602331

  D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").

  Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 278. #602339

  Foráiltear go sainráiteach i gCoinbhinsiún Hong Cong go ndéanfaidh a Pháirtithe bearta níos déine a ghlacadh atá comhsheasmhach leis an dlí idirnáisiúnta, i dtaca le longa a athchúrsáil ar bhealach atá sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, d’fhonn éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol a sheachaint, a laghdú nó a íoslaghdú.

  The Hong Kong Convention provides explicitly for its Parties to take more stringent measures consistent with international law, with respect to the safe and environmentally sound recycling of ships, in order to prevent, reduce or minimise any adverse effects on human health and the environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 279. #602416

  ciallaíonn "olltonnáiste" an t-olltonnáiste a ríomhtar i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, 1969, nó i gcomhréir leis na rialacha a bheidh in aon choinbhinsiún a ghlacfaidh a ionad;

  "gross tonnage" means the gross tonnage (GT) calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 280. #602599

  Chun go n-áireofar í sa Liosta Eorpach, comhlíonfaidh saoráid athchúrsála long na ceanglais seo a leanas, i gcomhréir le forálacha ábhartha Choinbhinsiún Hong Cong agus treoirlínte ábhartha IMO, EIS, Choinbhinsiún Basel agus Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha agus treoirlínte idirnáisiúnta eile á gcur san áireamh:

  In order to be included in the European List, a ship recycling facility shall comply with the following requirements, in accordance with the relevant Hong Kong Convention provisions and taking into account the relevant guidelines of the IMO, the ILO, the Basel Convention and of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and of other international guidelines:

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 281. #603204

  Ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit, measúnú ar éifeachtacht an Rialacháin seo agus, i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe, déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil a dhréachtú lena cur faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach.

  On the basis of the information referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall, in consultation with the Member States, evaluate the effectiveness of this Regulation and, in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention, draw up an annual report to be submitted to the International Narcotics Control Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 282. #604160

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 16 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965 ();

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 16 June 2003 or the International Maritime Organisation Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 283. #606679

  Ba cheart a ráthú go mbeifear in ann tairbhiú go hiomlán de na cearta sin chomh maith leis na cearta sin a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá Faoi Mhíchumas, agus ba cheart aon bhacainní ar an tairbhiú sin a dhíchur.

  The full enjoyment of those rights, as well as of the rights deriving from international conventions to which the Union has acceded, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, should be guaranteed and any obstacles should be dismantled.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 284. #609532

  Beidh na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta go léir a dhéanfar faoi Fís 2020 i gcomhréir le prionsabail eiticiúla agus leis an reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais, lena n-áirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  All the research and innovation activities carried out under Horizon 2020 shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 285. #619916

  na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;

  the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 286. #640748

  De bhreis air sin, níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do dhlí náisiúnta lena dtoirmisctear nó lena sriantar díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ábhartha atá i bhfeidhm, amhail Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  In addition, this Regulation should not affect national law prohibiting or restricting the sale, supply or use of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 287. #641658

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 288. #680358

  ciallaíonn “ola” peitriliam in aon fhoirm, lena n-áirítear amhola, ola bhreosla, sloda, dramhaíl ola agus táirgí scagtha arna leagan síos ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú, 1990, den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO);

  ‘oil’ means petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products as established by the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990, of the International Maritime Organisation (IMO);

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le cistiú ilbhliantúil i gcomhair ghníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí i réimse na freagartha ar thruailliú mara ó longa agus ó shuiteálacha ola agus gáis Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 289. #681553

  Ba cheart leis an ngníomhaíocht tógáil ar an taithí a fuarthas san Aontas agus sna Ballstáit i mbainistiú conairí áirithe, lena n-áirítear bearta a bunaíodh tríd an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long a glacadh in 2004.

  Action should build on the experience gained in the Union and in Member States in managing certain pathways, including measures established through the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments adopted in 2004.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 290. #692028

  Ina theannta sin, tá trí Bhallstát (an Danmhairg, an Ísiltír agus an Spáinn) tar éis an Coinbhinsiún maidir le Pobail Dhúchasacha agus Pobail Threibheacha i dTíortha Neamhspleácha (Coinbhinsiún Uimh. 169), a ghlac an Eagraíochta Idirnáisiúnta Saothair an 27 Meitheamh 1989 [4], a dhaingniú.

  In addition, three Member States (Denmark, the Netherlands and Spain) have ratified the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention No 169), adopted on 27 June 1989 by the International Labour Organisation [4].

  Rialachán (AE) 2015/1775 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 291. #697440

  I measc na ndoiciméad ar doiciméid ábhartha iad tá logleabhair, doiciméid maidir leis an ngabháil, an trasloingsiú agus an trádáil, liostaí an chriú, pleananna agus líníochtaí stuála, tuarascálacha ar na stórais éisc, agus na doiciméid a éilítear de bhun an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES);

  Relevant documentation may include logbooks, catch, transhipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 292. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 293. #698227

  I gcás eitiltí príobháideacha ó thríú tíortha nó chucu, cuirfidh an captaen dearbhú ginearálta chuig gardaí teorann an Bhallstáit ceann scríbe agus, nuair is iomchuí, an Ballstát a dtéitear isteach ann den chéad uair, sula n-éiríonn an eitilt den talamh ina mbeidh, inter alia, plean na heitilte i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus cuirfidh an captaen chucu freisin faisnéis i ndáil le céannacht na bpaisinéirí.

  In the case of private flights from or to third countries the captain shall transmit to the border guards of the Member State of destination and, where appropriate, of the Member State of first entry, prior to take-off, a general declaration comprising inter alia a flight plan in accordance with Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation and information concerning the passengers’ identity.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 294. #698235

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás an “máistir” anseo feasta), liosta den chriú agus d’aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship’s agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases ‘the master’), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 295. #725070

  I gcomhréir le hionstraimí idirnáisiúnta dlí, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, déanfar aon duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois a mheas mar leanbh faoin Rialachán seo.

  In accordance with international law instruments such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, any individual below the age of 18 is to be considered as a child under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 296. #734485

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 297. #854584

  ACHT CHUN ÉIFEACHTA DO THABHAIRT D'AIRTIOGAL 41 DE CHONVENSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁLTACHT DHAOINE AR FARAIGE, DO SIGHNÍODH I LUNDAIN AN 31adh LÁ DE BHEALTAINE, 1929, AGUS CHUN NA MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1921, DO LEASÚ SA MHÉID GUR GÁ É CHUN ÉIFEACHTA DO THABHAIRT DON AIRTIOGAL SAN 41.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO ARTICLE 41 OF AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, SIGNED IN LONDON ON THE 31st DAY OF MAY, 1929, AND TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1921, IN SO FAR AS IS NECESSARY TO GIVE EFFECT TO THE SAID ARTICLE 41.

  Uimhir 32 de 1932: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (ORDUITHE STIÚRACH), 1932

 298. #868832

  —(1) Beidh sna rialacháin um dhéanamh is infheidhmithe maidir le galtáin phaisnéara théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta na héilithe sin a chífear don Aire bhéarfaidh éifeacht do sna forálacha bhaineann le déanamh, le meaisínteacht, le fearas agus le mareáil ualach-línte agus atá i gCaibidil II den Chonvensiún um Shábháltacht agus sna Rialacháin dá dtagartar sa Chaibidil sin (ach amháin sa mhéid go ndeintear ar shlí eile éifeacht do thabhairt do sna forálacha san leis na hAchtanna Loingis Cheannaíochta):

  —(1) The construction regulations applicable to passenger steamers plying on international voyages shall include such requirements as appear to the; Minister to implement the provisions relating to construction, machinery, equipment and marking of load lines which are contained in Chapter II of the Safety Convention and the Regulations referred to therein (except in so far as the said provisions are otherwise implemented by the Merchant Shipping Acts):

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 299. #868843

  (d) féadfaidh an tAire, maidir le haon ghaltán a théigheann ar ghearr-thurusanna eadarnáisiúnta, maolú do dhéanamh ar aon cheann d'éilithe na rialachán um dhéanamh do bheireann éifeacht d'fhorálacha an Chonvensiúin um Shábháltacht agus atá i Rialacháin IX, X, XV agus XIX den Choinvensiún san más deimhin agus sa mhéid gur deimhin leis an Aire ná fuil an t-éileamh san réasúnta agus nách féidir déanamh dá réir i gcás an ghaltáin sin.

  ( d ) the Minister may, as respects any steamer plying on short international voyages, modify any of the requirements of the construction regulations which implement the provisions of the Safety Convention contained in Regulations IX, X, XV and XIX thereof, if and to the extent that the Minister is satisfied that that requirement is neither reasonable nor practicable in the case of that steamer.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 300. #868853

  (3) Beidh sna rialacháin um shuirbhéireacht is infheidhmithe maidir le galtáin phaisnéara théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta na héilithe sin a chífear don Aire bhéarfaidh éifeacht do sna forálacha bhaineann le suirbhéireachtaí agus atá i gCaibidil II den Chonvensiún um Shábháltacht agus sna Rialacháin dá dtagartar sa Chaibidil sin (ach amháin sa mhéid go ndeintear ar shlí eile éifeacht do thabhairt do sna forálacha san leis na hAchtanna Loingis Cheannaíochta).

  (3) The survey regulations applicable to passenger steamers plying on international voyages shall include such requirements as appear to the Minister to implement the provisions relating to surveys which are contained in Chapter II of the Safety Convention and the Regulations referred to therein (except in so far as the said provisions are otherwise implemented by the Merchant Shipping Acts).

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 301. #868881

  —Beidh sna rialacha um ghléasanna tárrthála is infheidmithe maidir le galtáin phaisnéara théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta na héilithe sin a chífear don Aire bhéarfaidh éifeacht d'fhorálacha Caibidile III den Chonvensiún um Shábháltacht agus d'fhorálacha na Rialachán dá dtagartar sa Chaibidil sin (ach amháin sa mhéid go ndeintear ar shlí eile éifeacht do thabhairt do sna forálacha san leis na hAchtanna Loingis Cheannaíochta):

  —The rules for life-saving appliances applicable to passenger steamers plying on international voyages shall include such requirements as appear to the Minister to implement the provisions of Chapter III of the Safety Convention and the Regulations referred to therein (except in so far as the said provisions are otherwise implemented by the Merchant Shipping Acts):

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 302. #868891

  (d) féadfaidh an tAire, maidir le haon ghaltán paisnéara théigheann ar ghearr-thurusanna eadarnáisiúnta, pé maoluithe do dhéanamh ar na héilithe sin a chífear do bheith údaruithe leis na forálacha den Chonvensiún um Shábháltacht atá i bhfo-mhír (b) de mhir (2) d'Airtiogal a trí déag, i mír (4) de Rialachán XXXVI, i mír (11) de Rialachán XXXVII, i mír (2) de Rialachán XXXVIII agus i Rialachán XXXIX.

  ( d ) the Minister may, as respects any passenger steamer plying on short international voyages, make such modifications of the said requirements as appear to him to be authorised by the provisions of the Safety Convention contained in sub-paragraph (b) of paragraph (2) of Article thirteen, paragraph (4) of Regulation XXXVI, paragraph (11) of Regulation XXXVII, paragraph (2) of Regulation XXXVIII, and Regulation XXXIX.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 303. #868930

  —(1) Beidh sna rialacha radio-thelegrafaíochta is infheidhmithe maidir le longa théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta na héilithe sin a chífear don Aire, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Puist agus Telegrafa, bhéarfaidh éifeacht d'fhorálacha Caibidile IV den Chonvensiún um Shábháltacht (ach amháin sa mhéid go ndeintear ar shlí eile éifeacht do thabhairt do sna forálacha san leis na hAchtanna Loingis Cheannaíochta).

  —(1) The wireless telegraphy rules applicable to ships plying on international voyages shall include such requirements as appear to the Minister, after consultation with the Minister for Posts and Telegraphs to implement the provisions of Chapter IV of the Safety Convention (except in so far as the said provisions are otherwise implemented by the Merchant Shipping Acts).

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 304. #869582

  (a) féadfar aon deimhniú den tsórt san do thabhairt amach maidir le luing ualach-líne eadarnáisiúnta fé mar do bhéarfaí amach deimhniú dá shaghas maidir le luing ualach-líne áitiúil, ach san i slí ná beidh aon deimhniú den tsórt san do bhéarfar amach maidir le luing fén gConvensiún um Ualach-Líne dleathach ach faid ná beidh an long ag dul ar thurusanna eadarnáisiúnta, agus cuirfear ráiteas sa chéill sin mar chúl-scríbhinn ar an deimhniú agus cuirfidh an tAire an deimhniú ar ceal má bhíonn cúis aige chun a chreidiúint go dtéigheann an long ar thurusanna den tsórt san;

  ( a ) any such certificate may be issued in respect of an international load line ship as in respect of a local load line ship, so however that any such certificate issued in respect of a Load Line Convention ship shall only be valid so long as the ship is not plying on international voyages, and shall be endorsed with a statement to that effect, and shall be cancelled by the Minister if he has reason to believe that the ship is so plying;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 305. #871696

  —(1) San Acht so cialluíonn an abairt “dlí có-réire” dlí ar bith adeirtear i ndeimhniú (dá ngairmtear “deimhniú eadarnáisiúnta” san alt so), a thugann le tuiscint é bheith ar n-a thabhairt amach ag Rialtas no thar ceann Rialtais tíre ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann, is dlí dheineann socrú chun déanamh, díol, úsáid, easportáil agus iomportáil druganna do stiúradh agus do rialáil sa tír sin do réir forálacha Chonvensiúin an Hague, Chonvensiúin Ghenéva, 1925, no Chonvensiúin Ghenéva, 1931.

  —(1) In this Act the expression "corresponding law" means any law stated in a certificate (in this section referred to as an "international certificate") purporting to be issued by or on behalf of the Government of any country outside Saorstát Eireann to be a law providing for the control and regulation in that country of the manufacture, sale, use, export and import of drugs in accordance with the provisions of the Hague Convention, the Geneva Convention, 1925, or the Geneva Convention, 1931.

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 306. #907185

  cialluíonn an abairt “Convensiún Pharis” an Convensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh aer-loingseoireacht do rialáil, do rinneadh i bParis an 13adh lá de Dheireadh Fómhair, 1919, agus foluíonn sí aon leasú ar an gConvensiún san a déanfar fé Airtiogal 34 de;

  the expression "the Paris Convention" means the International Convention relating to the regulation of aerial navigation done at Paris on the 13th day of October, 1919, and includes any amendment to the said Convention which may be made under Article 34 thereof;

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 307. #909345

  ACHT CHUN FEIDHM AGUS ÉIFEACHT DO THABHAIRT DON CHONVENSIUN, I dTAOBH OIBRE OÍCHE I mBÁCÚIS, LE nAR GLACADH AN 8adh LÁ DE MHEITHEAMH, 1925, AG AN SEACHTÚ SIOSÓN DEN CHÓDHÁIL GHENERÁLTA DE CHÓ-GHLÉASADH EADARNÁISIÚNTA AN OIBREACHAIS FÉ CHUMANN NA NÁISIÚN.

  AN ACT TO CARRY OUT AND GIVE EFFECT TO THE CONVENTION, CONCERNING NIGHT WORK IN BAKERIES, ADOPTED ON THE 8TH DAY OF JUNE, 1925, AT THE SEVENTH SESSION OF THE GENERAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION OF THE LEAGUE OF NATIONS.

  Uimhir 42 de 1936: ACHT UM OBAIR OÍCHE (BÁCÚIS), 1936

 308. #909367

  cialluíonn an abairt “Convensiún um Obair Oíche (Bácúis), 1925,” an convensiún, i dtaobh oibre oíche i mbácúis, le n-ar glacadh an 8adh lá de Mheitheamh, 1925, ag an Seachtú Siosón den Chódháil Ghenerálta de Chóghléasadh Eadarnáisiúnta an Oibreachais fé Chumann na Náisiún.

  the expression "Night Work (Bakeries) Convention, 1925," means the convention, concerning night work in bakeries, adopted on the 8th day of June, 1925, at the Seventh Session of the General Conference of the International Labour Organisation of the League of Nations.

  Uimhir 42 de 1936: ACHT UM OBAIR OÍCHE (BÁCÚIS), 1936

 309. #915347

  ACHT CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT CHUN CONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA CHUN IASCAIGH MHÍOLTA MÓRA DO RIALÁIL, DO SIGHNÍODH I nGENEVA AN 24adh LÁ DE MHEÁN FHÓMHAIR, 1931, DO CHUR IN ÉIFEACHT CHO FADA AGUS A THEIGHEANN SAORSTÁT ÉIREANN, CHUN TOIRMISC DO CHUR AR MHÍOLTA MÓRA DO GHABHÁIL NO DO CHÓIREÁIL IN ACHAR AON-CHIRT IASCAIGH SHAORSTÁIT ÉIREANN, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA BHAINEAS LEIS NA NITHE ROIMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, SO FAR AS SAORSTÁT EIREANN IS CONCERNED, TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING, SIGNED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER, 1931, TO PROHIBIT THE TAKING OR TREATING OF WHALES WITHIN THE EXCLUSIVE FISHERY LIMITS OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937

 310. #932860

  ACHT CHUN A THABHAIRT GO bhFÉADFAR, CHÓ FADA AGUS A BHAINEANN LE hÉIRINN, ÉIFEACHT DO THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE AGUS BUNTÁISTE DO BHAINT AS FORÁLACHA ÁIRITHE ATÁ I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH STAID NA nDAOINE GONTA AGUS NA nDAOINE BREOITE IN AIRM AR AN MACHAIRE D'FHEABHSÚ AGUS I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH CÓRACH DO CHUR AR PHRÍOSÚNAIGH CHOGAIDH, DHÁ CHONVENSIÚN DO SIGHNÍODH SA GHEINÉIBH AN 27adh LÁ D'IÚL, 1929, AGUS, CHUIGE SIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH CUMANN CROISE DEIRGE DO BHUNÚ AGUS D'IONCHORPRÚ IN ÉIRINN AGUS I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE.

  AN ACT TO ENABLE, SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED, EFFECT TO BE GIVEN TO AND ADVANTAGE TAKEN OF CERTAIN PROVISIONS CONTAINED IN AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMIES IN THE FIELD AND AN INTERNATIONAL CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, BOTH OF WHICH WERE SIGNED AT GENEVA ON THE 27TH DAY OF JULY, 1929, AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION FOR THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION IN IRELAND OF A RED CROSS SOCIETY AND FOR CERTAIN OTHER MATTERS.

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 311. #932910

  —Chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929, féadfaidh an Riaghaltas o am go ham, le hordú, a údarú d'aon chumann um chabhair dheontach (le n-a n-áirmhítear an Cumann) a bheidh ag obair sa Stát congnamh do thabhairt do Sheirbhís Liaghachta an Airm agus féadfaid o am go ham, le hordú, aon údarás den tsórt san do tharrac siar.

  —The Government may, for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929, from time to time by order authorise any voluntary aid society (including the Society) operating in the State to render assistance to the Army Medical Service, and may from time to time by order withdraw any such authorisation.

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 312. #949186

  ní fholuíonn an abairt “seirbhís mhíleata no chabhalaigh no aeir” cumann cabhrach deontaighe ar n-a údarú go cuibhe chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929.

  the expression "military, naval or air service" does not include a voluntary aid society duly authorised for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 313. #1139826

  (2) (a) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh codlaitín agus druganna dainséaracha eile a síníodh sa Ghinéive an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  (2) ( a ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to opium and other dangerous drugs signed at Geneva on the 19th day of February, 1925, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 2 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 314. #1139828

  (b) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh druganna támhshuanacha a mhonarú agus a dháileadh a síníodh sa Ghinéive an 13ú lá d'Iúil, 1931, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 3 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  ( b ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to the manufacture and distribution of narcotic drugs signed at Geneva on the 13th day of July, 1931, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 3 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 315. #1158292

  Féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha tráth ar bith comhaontú ar na dualgais a bheidh de chúram ar na Cumhachtaí Coimirceacha, de bhua an Choinbhinsiúin seo, a chur i muinín eagraíochta Idirnáisiúnta a thugann gach rathaíocht ar a neamhchlaontacht agus ar a héifeachtúlacht.

  The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an international organisation which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 316. #1170168

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SINÍODH I mBRUISÉAL AN 13u LÁ DE NOLLAIG, 1960, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS TÁILLÍ), A BHAINEANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1961.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 13TH DAY OF DECEMBER, 1960, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS AND CHARGES) RELATING TO THAT CONVENTION AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1961.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 317. #1170314

  “(d) aon chríoch a bhaineann le gníomhachtaí sa Stát ag an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960”.

  "(d) any purpose related to the activities in the State of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960".

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 318. #1200638

  áirithe maidir le hiompar idirnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh duine seachas an t-iompróir conarthach, a rinneadh i Guadalajara, Meicsiceo, an 18ú lá de Mheán Fómhair, 1961;

  "the Guadalajara Convention" means the Convention, supplementary to the Warsaw Convention, for the unification of certain rules relating to international carriage by air performed by a person other than the contracting carrier done at Guadalajara, Mexico, on the 18th day of September, 1961;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 319. #1200693

  (3) San alt seo ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Guadalajara’ an Coinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um aontú rialacha áirithe maidir le hiompar idirnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh duine seachas an t-iompróir conarthach, a rinneadh i Guadalajara, Meicsiceo, an 18ú lá de Mheán Fómhair, 1961.”

  (3) In this section 'the Guadalajara Convention' means the Convention, supplementary to the Warsaw Convention, for the unification of certain rules relating to international carriage by air performed by a person other than the contracting carrier done at Guadalajara, Mexico, on the 18th day of September, 1961."

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 320. #1200873

  (a) Ciallaíonn “Coinbhinsiún Warsaw” an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929, nó Coinbhinsiún Warsaw mar a leasaíodh é sa Hág, 1955, de réir mar a bheidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear i mír (b) faoi rialú ag ceann acu nó ag an gceann eile;

  ( a ) "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, according to whether the carriage under the agreement referred to in paragraph (b) is governed by the one or by the other;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 321. #1214791

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 17ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1960, DO LEASÚ ALT 271 DEN MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 17TH DAY OF JUNE, 1960, TO AMEND SECTION 271 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 322. #1241934

  —(1) I gcás ina mbeidh, de bhua an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Múir a síníodh i Londain an 17ú lá de Mheitheamh, 1960, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, is long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 5 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin 5 ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.

  —(1) Where in pursuance of the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th day of June, 1960, a passenger steamer to which this Act applies, being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 5 of this Act, the said section 5 shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 323. #1281620

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 324. #1291138

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 325. #1358420

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin tar ceann aon Stát eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 326. #1384667

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1ú LÁ DE SHAMHAIN, 1974, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1979, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 1st DAY OF NOVEMBER, 1974, TO AMEND AND EXTEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1979, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 327. #1387464

  Gheobhaidh cumarsáidí oifigiúla an Chiste an chóir chéanna ó gach Comhalta a fhaigheann cumarsáidí oifigiúla Comhaltaí eile sa mhéid go bhfuil an chóir sin i gcomhréir le haon choinbhinsiún idirnáisiúnta ar theileachumarsáidí a bheidh i bhfeidhm agus curtha i gcrích faoi choimirce an Aontais Teileachumarsáide Idirnáisiúnta inar páirtí an Comhalta.

  As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 328. #1457839

  Ach nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a síníodh sa Bhruiséil an 10 Bealtaine 1952, i bhfeidhm i gcás ceann de na Stáit sin, scoirfidh na forálacha seo d'éifeacht a bheith acu i gcás an Stáit sin.

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 329. #1466536

  Prótacal Breise Uimh. 1 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929.

  Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 330. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 331. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 332. #1466767

  Prótacal Breise Uimh. 3 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955 agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971.

  Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 333. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 334. #1467239

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 335. #1471353

  (10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haistriú sonraí má cheanglaítear nó má údaraítear aistriú na sonraí nó na faisnéise arb í atá sna sonraí le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó má cheanglaítear an t-aistriú sin le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát.

  (10) This section shall not apply to a transfer of data if the transfer of the data or the information constituting the data is required or authorised by or under any enactment or required by any convention or other instrument imposing an international obligation on the State.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 336. #1477161

  Sa vótáil do na Stiúrthóirí, déanfaidh gach Rialtóir na vótaí uile a bhfuil an ball ar ionadaí dó é i dteideal a chaitheamh faoi Alt (a) d'Airteagal 40, a chaitheamh d'aon iarrthóir amháin.

  ( b ) The agreement for recourse to conciliation shall specify the matter in dispute, the claims of the parties in respect thereof and, if available, the name of the conciliator agreed upon by the parties. In the absence of agreement on the conciliator, the parties may jointly request either the Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter called ICSID) or the President of the International Court of Justice to appoint a conciliator. The conciliation procedure shall terminate if the conciliator has not been appointed within ninety days after the agreement for recourse to conciliation. [GA] ( c ) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the conciliator shall determine the rules governing the conciliation procedure and shall be guided in this regard by the conciliation rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. [GA] ( d ) The parties shall co-operate in good faith with the conciliator and shall, in particular, provide him with all information and documentation which would assist him in the discharge of his functions; they shall give their most serious consideration to his recommendations. [GA] ( e ) Unless otherwise agreed upon by the parties, the conciliator shall, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of his appointment, submit to the parties a report recording the results of his efforts and setting out the issues controversial between the parties and his proposals for their settlement. ( f ) Each party shall, within sixty days from the date of the receipt of the report, express in writing its views on the report to the other party. ( g ) Neither party to a conciliation proceeding shall be entitled to have recourse to arbitration unless: (i) the conciliator shall have failed to submit his report within the period established in Section (e) above; or (ii) the parties shall have failed to accept all of the proposals contained in the report within sixty days after its receipt; or (iii) the parties, after an exchange of views on the report, shall have failed to agree on a settlement of all controversial issues within sixty days after receipt of the conciliator's report; or (iv) a party shall have failed to express its views on the report as prescribed in Section (f) above. ( h ) Unless the parties agree otherwise, the fees of the conciliator shall be determined on the basis of the rates applicable to ICSID conciliation. These fees and the other costs of the conciliation proceedings shall be borne equally by the parties. Each party shall defray its own expenses. Article 4. Arbitration

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 337. #1480074

  (d) má thig an t-éileamh as imbhualadh nó in imthosca atá faoi réim Airteagal 13 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um aontú rialacha áirithe dlí maidir le himbhualadh idir soithí, a síníodh sa Bhruiséil an 23 Meán Fómhair, 1910;

  ( d ) if the claim arose out of a collision or in circumstances covered by Article 13 of the International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collisions between vessels, signed at Brussels on 23rd September, 1910;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 338. #1540692

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar Dhliteanas’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, ar ghlac an Stát leis, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Liability Convention' means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 339. #1540816

  “11.—(1) Chun dliteanas úinéara loinge a ríomh faoi threoir tonnáiste loinge is é an tonnáiste an t-olltonnáiste arna ríomh de réir na rialachán maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn 1 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, 1969.

  "11.—(1) For the purposes of calculating the liability of the owner of a ship by reference to the tonnage of a ship the tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 340. #1554997

  Tá forálacha an Ailt seo de bhreis ar na rialacha maidir le coimirce dhaonchairdiúil atá sa Cheathrú Coinbhinsiún, go háirithe i gCuid II den Choinbhinsiún sin, agus i gcomhaontuithe idirnáisiúnta eile atá ina gceangal ar na hArdpháirtithe Conarthacha, chomh maith le rialacha eile an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le sibhialtaigh agus nithe sibhialta ar talamh, ar farraige nó san aer a choimirciú ar iarsmaí cogaíochta.

  The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection contained in the Fourth Convention, particularly in Part II thereof, and in other international agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as to other rules of international law relating to the protection of civilians and civilian objects on land, at sea or in the air against the effects of hostilities.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 341. #1556002

  Féadfar an córas Radair Faire Thánaistigh (SSR), mar a shonraítear é in Iarscríbhinn 10 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid chun aerárthaí liachta a aithint agus chun a gcúrsa a leanúint.

  The Secondary Surveillance Radar (SSR) system, as specified in Annex 10 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used to identify and to follow the course of medical aircraft.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 342. #1556039

  Nuair nach féidir radachumarsáid dhá threo a dhéanamh, féadfar na comhairceanna dá bhforáiltear sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí arna ghlacadh ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta nó atá san Iarscríbhinn chuí a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid.

  When two-way radiocommunication is not possible, the signals provided for in the International Code of Signals adopted by the International Maritime Organisation or in the appropriate Annex to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 343. #1556047

  Más rud é go n-úsáidtear aerárthach tascartha chun céannacht aerárthaigh liachta a fhíorú agus í ag eitilt, nó chun a cheangal uirthi tuirlingt de réir Airteagail 30 agus 31 den Phrótacal, ba chóir go ndéanfadh an t-aerárthach tascartha agus an t-aerárthach liachta na nósanna imeachta tascartha caighdeánacha amhairc agus raidió a fhorordaítear le hIarscríbhinn 2 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid.

  If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a medical aircraft in flight or to require it to land in accordance with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual and radio interception procedures prescribed by Annex 2 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, should be used by the intercepting and the medical aircraft. [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 344. #1560641

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 345. #1561052

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann nó a foireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann nó a foireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 346. #1566450

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 347. #1567818

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 348. #1649532

  Is inmhianaithe, ar mhaithe le slándáil na heitlíochta sibhialta i gcoitinne, go leagfaí síos bonn le go mbeifear in ann léiriú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago an 7 Nollaig 1944 um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It is desirable, in the interests of civil aviation security generally, to provide the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 349. #1649560

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 350. #1649638

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 351. #1655557

  Ní cheadófar iascaireacht dhírithe ar phéirsí mara in uiscí idirnáisiúnta Fholimistéar I agus Fholimistéar II de CITM ach amháin sa tréimhse idir an 1 Iúil go dtí an 31 Nollaig gach bliain ag soithí a bhí páirteach san iascach péirsí mara roimhe sin i limistéar rialála an Choimisiúin um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC), mar a shonraítear in Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú a mbeidh feidhm aige sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  Directed fishing for redfish in the international waters of ICES sub-areas I and II shall only be permitted within the period from 1 July to 31 December each year by vessels which have previously been engaged in the redfish fishery in the NEAFC Regulatory Area, as defined in Article 3(3) of Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 352. #1658257

  ciallaíonn “Ionad Comhordaithe Tarrthála” aonad atá freagrach as eagrú éifeachtúil a chur chun cinn i dtaobh seirbhísí cuardaigh agus tarrthála agus as comhordú iompar oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála laistigh de réigiún cuardaigh agus tarrthála arna sainmhíniú sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir;

  ‘Rescue Coordination Centre’ means a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region as defined in the International Convention on Maritime Search and Rescue;

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 353. #1667817

  ciallaíonn “teastas oibreora raidió” teastas náisiúnta, arna eisiúint ag Ballstát i gcomhréir leis na Rialacháin Raidió atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta, lena n-údaraítear stáisiún radachumarsáide a oibriú ar árthach uiscebhealaigh intíre;

  ‘radio operator’s certificate’ means a national certificate, issued by a Member State in accordance with the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, authorising the operation of a radio-communication station on an inland waterway craft;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 354. #1671687

  Tá Coinbhinsiún ICCAT ina chreat do chomhar réigiúnach i ndáil le caomhnú agus bainistiú tuinníní agus speicis atá cosúil le tuinníní san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird tríd an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT) a bhunú.

  The ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and the adjoining seas through the setting-up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 355. #1682245

  Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.

  That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 356. #1708251

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles, taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 357. #1712944

  táirgeadh an leictreachas i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, i dtríú tír ar sínitheoir í leis an Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint nó le coinbhinsiúin idirnáisiúnta eile nó le conarthaí maidir le cearta an duine.

  the electricity has been produced in accordance with international law, in a third country that is a signatory to the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, or other international conventions or treaties on human rights.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 358. #1725831

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 19 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965;

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 19 June 2003 or the International Maritime Organization Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 359. #1748126

  Related materials are materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. ð Tá sé de cheangal rialuithe a dhéanamh freisin faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta ábhartha, amhail an Coinbhinsiún um Airm Cheimiceacha agus an Coinbhinsiún maidir le hAirm Bhitheolaíocha agus Tocsaine, agus i gcomhréir leis na gealltanais arna gcomhaontú i gcórais rialaithe onnmhairiúcháin iltaobhacha. ï

  Related materials are materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. ð Controls are also required under relevant international agreements, such as the Chemical Weapons Convention and the Biological and Toxin Weapons Convention, and in line with commitments agreed upon in multilateral export control regimes. ï

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 360. #1769159

  1.Déanfar na gníomhuithe faoin gClár prionsabail eiticiúla agus reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus reachtaíocht ábhartha an Aontais a chomhlíonadh, lena náirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  1.Actions carried out under the Programme shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 361. #1776989

  Is féidir an méid sin a bhaint amach trí choinbhinsiúin, cóid agus réitigh idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus an tsaoirse loingseoireachta dá bhforáiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (“UNCLOS”) á coinneáil.

  This can be achieved through compliance with international conventions, codes and resolutions while maintaining the freedom of navigation as provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (‘UNCLOS’).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 362. #1776993

  Sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc (“Coinbhinsiún MARPOL”) déantar foráil maidir le toirmisc ghinearálta ar sceitheadh ó longa ar muir, ach ina theannta sin rialáiltear leis na coinníollacha faoinar féidir cineálacha áirithe dramhaíola a sceitheadh sa mhuirthimpeallacht.

  The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (‘MARPOL Convention’) provides for general prohibitions on discharges from ships at sea, but also regulates the conditions under which certain types of waste can be discharged into the marine environment.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 363. #1781125

  Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach a mhéid atá siad ag teacht le forálacha comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Berne, Comhaontú TRIPS agus CEC.

  The obligations imposed in accordance with this Directive shall apply only insofar as they are compatible with the provisions of international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention, the TRIPS Agreement and the WCT.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 364. #1782284

  Treoir (AE) 2017/159 ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú i dtaca le cur chun feidhme Choinbhinsiún 2007 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair san Iascaireacht, a tugadh i gcrích an 21 Bealtaine 2012 idir an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta san Aontas Eorpach (Cogeca), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Comhlachas Eagraíochtaí Náisiúnta na bhFiontar Iascaireachta san Aontas Eorpach (Europêche) (IO L 25, 31.1.2017, lch. 12).

  Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) (OJ L 25, 31.1.2017, p. 12).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 365. #1782957

  Is sínitheoirí le Coinbhinsiún STCW na Ballstáit uile agus dá bhrí sin déanfar cur chun feidhme comhchuibhithe a ngealltanas idirnáisiúnta a bhaint amach trí rialacha an Aontais maidir le hoiliúint agus deimhniú maraithe a ailíniú le Coinbhinsiún STCW.

  All Member States are signatories to the STCW Convention and thus a harmonized implementation of their international commitments is to be achieved through the alignment of the Union rules on training and certification of seafarers with the STCW Convention.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 366. #1783190

  Déantar oiliúint agus deimhniú na maraithe a rialáil ar leibhéal idirnáisiúnta le Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, 1978, arna leasú (“Coinbhinsiún STCW”) a ndearnadh athbhreithniú mór air in 2010.

  The training and certification of seafarers is regulated at international level by the International Maritime Organization's International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (the ‘STCW Convention’), which was last subject to a major revision in 2010.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 367. #1791138

  I ndáil leis an méid sin, cuirtear san áireamh ann freisin an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  In this regard, it also takes into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 368. #1794126

  a mhéid a bhainistítear iad faoi chonarthaí idirnáisiúnta eile, stoic anadromacha agus chatadromacha agus speicis mhórimirceacha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige;

  in so far as they are managed under other international treaties, anadromous and catadromous stocks and highly migratory species listed in Annex I to the United Nations Convention on the Law of the Sea;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 369. #1807241

  Is gá tuairisciú faoi Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle a chuíchóiriú agus a ailíniú leis na ceanglais tuairiscithe faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) an 3 Márta 1973, agus ar páirtithe ann iad an tAontas agus na Ballstáit.

  Reporting under Council Regulation (EC) No 338/97 needs to be streamlined and aligned with the reporting requirements under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) of 3 March 1973, to which the Union and Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 370. #1808765

  aerárthach sibhialta arna tháirgeadh i gcomhréir le deimhniú cineáil arna éisiúint faoi Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó le formheas deartha arna éisiúint faoi na rialacháin náisiúnta de chuid stát conarthach de ICAO, nó a bhfuil deimhniú aeracmhainneachta ina leith eisithe ag Stát Conarthach de ICAO faoi Iarscríbhinn 8 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta;

  a civil aircraft produced in accordance with a type certificate issued under Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council or with a design approval issued under the national regulations of a contracting state of ICAO, or for which a certificate of airworthiness has been issued by an ICAO Contracting State under Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation;

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 371. #1809950

  Má ghlactar páirt i ngníomhaíochtaí an Údaráis, bíonn sé sin gan dochar d’inniúlachtaí, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoi, inter alia, na gcoinbhinsiún sin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (ILO) is ábhartha agus is infheidhme, amhail Coinbhinsiún Uimh. 81 maidir le hIniúchadh Saothair i dTionscal agus i dTráchtáil, agus gan dochar do chumhachtaí na mBallstát chun an caidreamh tionsclaíoch náisiúnta a rialáil, idirghabháil a dhéanamh ann agus faireachán a dhéanamh air, go háirithe i bhfeidhmiú an chirt chun cómhargála agus chun gníomhaíochta comhchoitinne.

  Taking part in the activities of the Authority is without prejudice to the Member States’ competences, obligations and responsibilities under, inter alia, relevant and applicable International Labour Organisation (ILO) conventions, such as Convention No 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce, and to the Member States’ powers to regulate, mediate or monitor national industrial relations, in particular on the exercise of the right to collective bargaining and to take collective action.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 372. #1814016

  Leis an gCoinbhinsiún maidir le hÉascú Muirthrácht Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún FAL”), foráiltear nach n-éileoidh na húdaráis phoiblí ach faisnéis tuairiscithe bhunriachtanach, agus an fhaisnéis sin amháin, i ngach aon chás, agus gur cheart líon na míreanna a theorannú don íosmhéid.

  The Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (‘the FAL Convention’) provides that public authorities must in all cases require only essential reporting information and keep the number of items to a minimum.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 373. #1820360

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcur i gcrích aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, and relevant international law, including the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 374. #1821133

  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí, agus faoi Chód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d’Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí;

  respect fundamental rights as guaranteed under international and Union law, including, in particular, under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 375. #1824614

  Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle an 25 Iúil 1978 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR) an 14 Samhain 1975 sa Ghinéiv (IO L 252, 14.9.1978, lch. 1).

  Council Regulation (EEC) No 2112/78 of 25 July 1978 concerning the conclusion of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975 at Geneva (OJ L 252, 14.9.1978, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 376. #1825014

  Ba cheart don Aontas tacú leis na moltaí eile uile toisc iad a bheith bunaithe ar an eolaíocht, i gcomhréir le tiomantas an Aontais don chomhar idirnáisiúnta ar son chosaint na bithéagsúlachta de réir Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus i gcomhréir le cinntí a glacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin.

  The Union should support all other proposals because they are science-based, in line with the Union’s commitment to international cooperation for the protection of biodiversity in accordance with Article 5 of the UN Convention on Biological Diversity, and in line with decisions taken at the Conference of the Parties to that Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 377. #1847577

  Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha  Ö na coinníollacha agus na nósanna imeachta Õ maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.

  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions Öconditions and procedures Õ for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 378. #915711

  —(1) Más deimhin leis an Ard-Chomhairle go bhfuil socrú déanta no go bhfuiltear chun socrú do dhéanamh, in aon tír atá páirteach sa Chonvensiún Eadarnáisiúnta chun Iascaigh Mhíolta Móra do Rialáil do sighníodh i nGeneva an 24adh lá de Mheán Fhómhair, 1931, chun íoca aon fhíneála gearrfaí alos cionta fé aon alt den Acht so d'fhorfheidhmiú sa tír sin, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leo é, pé socrú is oiriúnach leo do dhéanamh chun íoca aon phionóis no fíneála, gcarrfaí sa tír sin alos dlithe na tíre sin chun éifeacht do thabhairt don Chonvensiún san do shárú, d'fhoirfheidhmiú i Saorstát Éireann, agus féadfaid, gan dochar do gheneráltacht an mhéid sin roimhe seo, socrú do dhéanamh leis an ordú san i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas eadhon, rialacha cúirte do dhéanamh chun crícheanna an orduithe sin, costaisí agus caiteachaisí fé n-a raghfar maidir le himeachta ar bith i Saorstát Éireann fén ordú san do bhaint amach agus aon airgead a bainfear amach fén ordú san do chur de láimh.

  —(1) If the Executive Council is satisfied that provision has been made or is about to be made in any country which is a party to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Geneva on the 24th day of September, 1931, for enforcing such country the payment of any fine awarded in respect of an offence under any section of this Act the Executive Council may, whenever and so often as they think fit, by order make such provisions as they think fit for enforcing in Saorstát Eireann the payment of any penalty or fine awarded ill such country in respect of a breach of the laws of such country for giving effect to the said Convention, and may, without prejudice to the generality of the foregoing, by such order provide for all or any of the following matters, namely, the making of rules of court for the purposes of such order, the recovery of costs and expenses incurred in relation to any proceedings in Saorstát Eireann under such order, and the disposition of any moneys recovered under such order.

  Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937

 379. #1591499

  — go bhfuil Éire faoi mheastóireacht leanúnach sheachtrach maidir le héifeachtacht a cuid bearta frithéillithe faoi líon sásraí meastóireachta idirnáisiúnta lena n-áirítear an Grúpa Stát In Aghaidh an Éillithe (GRECO) de chuid Chomhairle na hEorpa, Gasra Oibre na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, an Gasra Athbhreithnithe ar Chur i nGníomh de chuid Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus Tuarascáil Frithéillithe an Aontais Eorpaigh;

  — THAT IRELAND IS SUBJECT TO ONGOING EXTERNAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS ANTI-CORRUPTION MEASURES UNDER A NUMBER OF INTERNATIONAL EVALUATION MECHANISMS INCLUDING THE COUNCIL OF EUROPE’S GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO), THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) WORKING GROUP ON BRIBERY IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, THE IMPLEMENTATION REVIEW GROUP OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION AND THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION REPORT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1595708

  Leasú 1991 ar Choinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta.

  AMENDMENT OF 1991 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1595709

  Leasú 1993 ar Choinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta.

  AMENDMENT OF 1993 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 382. #1602758

  An Coinbhinsiún um Eitlíocht SHibhialta Idirnáisiúnta

  Convention on International Civil Aviation

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1602760

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol.

  CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1602782

  An Coinbhinsiún maidir leis an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

  CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1602783

  An Coinbhinsiún um Aitheantas Idirnáisiúnta a Thabhairt do Chearta in Aerárthaí, 1948.

  CONVENTION ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF RIGHTS IN AIRCRAFT, 1948.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1602805

  An Coinbhinsiún um Bogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta leo go háirithe mar GHnáthóg d'Éanlaith Uisce

  Convention on Wetlands of International Importance espec. as Waterfowl Habitat

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1602806

  An Coinbhinsiún maidir le bogaigh a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta leo go háirithe mar ghnáthóg d'éin uisce, 1972.

  CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT, 1972.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1602808

  An Coinbhinsiún maidir le stadanna ar urrúis iompróra atá i gcúrsaíocht idirnáisiúnta, 1970

  CONVENTION RELATING TO STOPS ON BEARER SECURITIES IN INTERNATIONAL CIRCULATION, 1970.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1603256

  Cinneadh ón gComhairle - An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol.

  COUNCIL DECISION - CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1603938

  Coinbhinsiún Custam um Iompar Idirnaísiúnta Earraí faoi Tir Carnets (Coinbhinsiún Tir) agus Prótacal Sínithe

  Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of Tir carnets (Tir Convention) and Protocol of Signature

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1608382

  An Coinbhinsiún Eorpach maidir le Gnéithe Idirnáisiúnta Áirithe den Fhéimheacht

  European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 392. #1608499

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Plandaí arna athbhreithniú agus arna cheadú le Rún 12/97 den Naoú Seisiún is Fiche de Chomhdháil FAO i mí na Samhna 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION, AS REVISED AND APPROVED BY RESOLUTION 12/97 OF THE TWENTY-NINTH SESSION OF THE FAO CONFERENCE IN NOVEMBER 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 393. #1616688

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain...an 17ú lá de MHeitheamh,1960;

  International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London...on the 17th day of June,1960.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 394. #1616689

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Airithe i dTaca le Dlínse SHibhialta in Ábhair a BHaineann le hImbhualadh

  International Convention on Certain Rules Concerning Civil Juristiction in Matter of Collision

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 395. #1616690

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar DHliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-THruailliú,1969

  International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 396. #1616691

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ualachlínte

  International Convention on Load Lines

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 397. #1616692

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 398. #1616693

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Deimhnithe Oiliúna agus Faireacháin do Mharaithe, 1978.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCH KEEPING FOR SEAFARERS, 1978.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 399. #1616694

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar BHunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola THruailliú

  International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,1971

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 400. #1616695

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialú Earraí ag Teorainneacha a Chomhchuibhiú, 1982.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROL OF GOODS, 1982.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 401. #1616696

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus Códú Tráchtearraí, 1983.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 402. #1616697

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a THomhas, 1969

  International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 403. #1621599

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú

  MOTION RE UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 404. #1621643

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta.

  MOTION RE. U.N. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE CONVENTION ON PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 405. #1623340

  Coinbhinsiún na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha maidir le Cur i gcoinne Breabaireacht a Dhéanamh ar Oifigigh Phoiblí Coigríche in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, agus Doiciméid ghaolmhara

  OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, AND RELATED DOCUMENTS. (S)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 406. #1626428

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 407. #1626440

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 19 Márta, 1991, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 798.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, AS REVISED AT GENEVA ON 19 MARCH, 1991 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 798.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 408. #1626445

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear de Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Casacstáine le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 368 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF KAZAKHSTAN TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 368 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 409. #1626446

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach le haontachas Phoblacht na Cóiré leis Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir le Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 372 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF KOREA TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 372 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 410. #1626459

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Phoblacht na hOstaire agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas Pheiriú le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirináisiúnta Leanaí. COM (2016) 367 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND ROMANIA TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF PERU TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 367[AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 411. #1626561

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail laistigh den Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin, 1995 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 44.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, WITHIN THE INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL WITH RESPECT TO THE EXTENSION OF THE GRAINS TRADE CONVENTION, 1995 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 44.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 412. #1626636

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 413. #1626637

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 414. #1627011

  Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú arna chríochnú idir an Chónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san Aontas Eorpach (COGECA), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Cumann na nEagraíochtaí Náisiúnta um Fhiontair Iascaireachta (EUROPÊCHE) an 21 Bealtaine 2012 arna leasú an 8 Bealtaine 2013 maidir leis an gCoinbhinsiún um Obair san Iascaireacht, 2007 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 235.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE GENERAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE EUROPEAN UNION (COGECA), THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF FISHING ENTERPRISES (EUROPÊCHE) OF 21 MAY 2012 AS AMENDED ON 8 MAY 2013 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 235.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 415. #1627932

  Togra go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, Éire d’aontú le Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta.

  PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN THE ACCESSION BY IRELAND TO THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 416. #1637067

  11.go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an CHoinbhinsiúin Idirnáisiúnta um SHeilg Míolta Móra a Rialú, a tugadh chun críche i Washington an 2 Nollaig, 1946

  That Dáil Eireann approves the terms of the International Convention for the Regulation of Whaling, which was concluded in Washington on the 2nd December, 1946

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 417. #1639144

  An Coinbhinsiún ar na Gnéithe Sibhialta a BHaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

  The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 418. #1639148

  An Coinbhinsiún maidir le bailíocht idirnáisiúnta breithúnas coiriúil

  The Convention on the international validity of criminal judgements

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 419. #1640656

  An Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um SHábhálteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain...an 10ú lá de MHeitheamh,1948.

  The International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London...on the 10th day of June 1948.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 420. #1640658

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus faire do MHáraithe,978

  The International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers,978

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 421. #1640660

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-THruailliú, 1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 422. #1640661

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola THruailliú, 1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 423. #1640662

  An Coinbhinsíun Idirnáisiúnta um Idirghatháig ar an Mórmhuir i gCás taismigh ó Ola-THruailliú, 1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 424. #1640663

  An Coinbhinsúin Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gcás Taismí ó Ola-THruailliú,1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in cases of Oil Pollution Casualties,1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 425. #1645097

  Sraith Conarthaí Uimh. 11 de 2002. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUalachlínte, 1966. Arna dhéanamh i Londain an 11 Samhain 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann an 7 Bealtaine 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 7 Lúnasa 2002.

  TREATY SERIES NO. 11 OF 2002. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966. DONE AT LONDON 11 NOVEMBER 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED 7 MAY 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND 7 AUGUST 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 426. #1645147

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 2002. An Coinbhinsiún maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta. Arna dhéanamh sa Háig an 18 Deireadh Fómhair, 1907.

  TREATY SERIES NO.1 OF 2002. CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES. DONE AT THE HAGUE ON 18 OCTOBER 1907.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 427. #1645203

  Sraith Chonarthaí, 5/1973. Protacal maidir le Leasú ar an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnaisiúnta, (Airteagal 56) Vín, 7 Iúil, 1971.

  treaty series, 5/1973. protocol relating to an amendment to the convention on international civil aviation (article 56). vienna, 7th july, 1971.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 428. #1645662

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (Vín) maidir le Conarthaí faoi DHíol Idirnáisiúnta Earraí 1980

  United Nations (Vienna) Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 429. #1645672

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú agus leasuithe 1991 ar Airteagal 8.

  UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION AND 1991 AMENDMENTS TO ARTICLE 8.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 430. #1645673

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú. An Chéad Tuarascáil Bhliantúil ó Éirinn. [An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí].

  UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION. FIRST NATIONAL REPORT BY IRELAND. [DEPARTMENT OF JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 431. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 432. #1764634

  (62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].

  (62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 433. #1555507

  ALT III —CÓIREÁIL DAOINE ATÁ FAOI URLÁIMH PÁIRTÍ SA CHOINBHLEACHT

  Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or under the national legislation of the State of refuge or State of residence shall be protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances and without any adverse distinction. [GA] Article 74—Reunion of dispersed families [GA] The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall facilitate in every possible way the reunion of families dispersed as a result of armed conflicts and shall encourage in particular the work of the humanitarian organisations engaged in this task in accordance with the provisions of the Conventions and of this Protocol and in conformity with the irrespective security regulations. [GA] Article 75—Fundamental guarantees [GA] 1. In so far as they are affected by a situation referred to in Article 1 of this Protocol, persons who are in the power of a Party to the conflict and who do not benefit from more favourable treatment under the Conventions or under this Protocol shall be treated humanely in all circumstances and shall enjoy, as a minimum, the protection provided by this Article without any adverse distinction based upon race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria. Each Party shall respect the person, honour, convictions and religious practices of all such persons. [GA] 2.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.