Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

32 toradh in 8 doiciméad

 1. #1818684

  I bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais i dtaca leis an gcomhbheartas tráchtála, níor cheart do Bhallstáit nach páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin maidir le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus a gClárú Idirnáisiúnta a Chosaint 1958 arna athbhreithniú i Stócólm ar an 14 Iúil 1967 agus arna leasú ar an 28 Meán Fómhair 1979 (“Comhaontú Liospóin”) an Comhaontú sin a dhaingniú ná aontú dó.

  Given the exclusive competence of the Union in relation to the common commercial policy, Member States which are not already party to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958 as revised at Stockholm on July 14, 1967 and amended on September 28, 1979 (‘the Lisbon Agreement’), should not ratify or accede to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 2. #1818689

  Tá ainmniúcháin tionscnaimh cláraithe ag na Ballstáit ar páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin faoi Chomhaontú Liospóin.

  The Member States which are already party to the Lisbon Agreement have registered appellations of origin under the Lisbon Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 3. #1818776

  Forálacha idirthréimhseacha d'ainmniúcháin tionscnaimh ar de thionscnamh Ballstát iad agus atá cláraithe cheana faoi Chomhaontú Liospóin

  Transitional provisions for appellations of origin originating in Member States already registered under the Lisbon Agreement

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 4. #1818796

  Cosaint idirthréimhseach d'ainmniúcháin tionscnaimh ar de thionscnamh tríú tír iad agus atá cláraithe cheana faoi Chomhaontú Liospóin

  Transitional protection for appellations of origin originating in a third country registered under the Lisbon Agreement

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 5. #1818797

  Féadfaidh na Ballstáit ar páirtithe iad i gComhaontú Liospóin roimh aontachas an Aontais le hIonstraim na Ginéive leanúint de chosaint a thabhairt d'ainmniúcháin tionscnaimh de thionscnamh tríú tír ar páirtí í an tríú tír i gComhaontú Liospóin trí bhíthin córas náisiúnta cosanta, le héifeacht ón dáta a ndéanfar páirtí conarthach den Aontas in Ionstraim na Ginéive, i ndáil le hainmniúcháin tionscnaimh arna gclárú faoin dáta sin faoi Chomhaontú Liospóin.

  The Member States which were party to the Lisbon Agreement before the accession of the Union to the Geneva Act may continue to protect appellations of origin originating in a third country which is party to the Lisbon Agreement by means of a national protection system, with effect from the date on which the Union becomes a contracting party to the Geneva Act, as regards appellations of origin registered by that date under the Lisbon Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 6. #1818691

  Cosnaíonn na Ballstáit ar páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin ainmniúcháin tionscnaimh na dtríú Páirtithe sa chomhaontú sin.

  The Member States which are already party to the Lisbon Agreement protect appellations of origin of third parties to that agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 7. #533939

  Nuair a tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, choimeád na Ballstáit líon suntasach comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta le tríú tíortha i bhfeidhm.

  At the time of the entry into force of the Treaty of Lisbon, Member States maintained a significant number of bilateral investment agreements with third countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 8. #322291

  Gan dochar do chaibidlíochtaí a bheidh ann idir an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle, geallann an dá Institiúid athruithe tábhachtacha a chomhaontú sna hullmhúcháin ar chaibidlíochtaí sa todhchaí maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ar reachtaíocht níos fearr a oiriúnú do na forálacha nua arna dtabhairt isteach le Conradh Liospóin, agus cleachtais reatha agus an Creat-Chomhaontú seo á gcur san áireamh.

  Without prejudice to forthcoming negotiations between Parliament, the Commission and the Council, the two Institutions commit to agree on key changes in preparation of future negotiations on adaptation of the Interinstitutional Agreement on better law-making to the new provisions introduced by the Lisbon Treaty, taking into account current practices and this Framework Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 9. #567941

  don Chomhaontú um Chomhar maidir le cóstaí agus uiscí an Atlantaigh Thoir-Thuaidh a chosaint ar thruailliú, arna shíniú an 17 Deireadh Fómhair 1990 (Comhaontú Liospóin) [15], agus don Phrótacal Forlíontach a ghabhann leis, arna shíniú an 20 Bealtaine 2008, ar comhaontú é agus ar prótacal é nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill [16].

  the Cooperation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution, signed on 17 October 1990 (Lisbon Agreement) [15], with the Additional Protocol thereto, signed on 20 May 2008, which have not yet entered into force [16].

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #1818670

  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, agus i gcomhlíonadh iomlán a ghealltanas faoin gComhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, tiocfaidh sé chun bheith ina Pháirtí Conarthach in Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (“Ionstraim na Ginéive”) de bhun Chinneadh (AE) 2019/1754 ón gComhairle, ar ní é lena n-údaraítear na Ballstáit freisin Ionstraim na Ginéive a dhaingniú nó aontú di chun leas an Aontais.

  In order for the Union to be fully able to exercise its exclusive competence in relation to its common commercial policy, and in full compliance with its commitments under the Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization, it will become a Contracting Party to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (‘the Geneva Act’) pursuant to Council Decision (EU) 2019/1754 which also authorises Member States to ratify the Geneva Act or accede to it in the interest of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 11. #1818685

  Ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit ar páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin fanacht amhlaidh, go háirithe chun leanúnachas na gceart a dheonaítear faoin gComhaontú sin agus comhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Chomhaontú sin a áirithiú.

  The Member States which are already party to the Lisbon Agreement should be allowed to remain as such, in particular to ensure the continuity of rights granted under, and the fulfilment of obligations laid down in, that agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 12. #1818850

  I gcomhréir le prionsabail na Rialála Níos Fearr agus leis na gealltanais a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, scrúdóidh an Coimisiún an staidéar chomh maith leis an tuarascáil ar rannpháirtíocht an Aontais in Acht na Ginéive dá dtagraítear san Airteagal maidir le faireachán agus athbhreithniú an Rialacháin i ndáil le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha agus déanfaidh sé aon chéim eile is féidir a thabhairt a mheas.

  In accordance with the principles of Better Regulation and to the commitments laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making, the Commission will examine the study as well as the report on the participation of the Union in the Geneva Act as referred to in the Article on monitoring and review of the Regulation on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and consider any possible next steps.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 13. #1818662

  maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

  on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 14. #1818671

  I dtaca leis na páirtithe conarthacha in Ionstraim na Ginéive, is baill iad d'Aontas Speisialta a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin maidir le hAinmniúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta (“Aontas Speisialta”).

  The contracting parties to the Geneva Act are members of a Special Union created by the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (‘Special Union’).

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 15. #1818687

  Ba cheart do na Ballstáit sin, mar sin, a gcearta agus a n-oibleagáidí a fheidhmiú faoi Chomhaontú Liospóin i lánchomhlíonadh an údaraithe arna dheonú ag an Aontas de bhun an Rialacháin seo.

  Those Member States should therefore exercise their rights and obligations under the Lisbon Agreement in full compliance with the authorisation granted by the Union pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 16. #1818693

  Is iomchuí gur ar an mBallstát ar dá thionscnamh an tásc geografach, ar dhuine nádúrtha nó ar eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ar thairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 de a thitfidh na táillí a bheidh le híoc faoi Ionstraim na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin (“na Comhrialacháin”) as iarratas a chomhdú leis an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe nó faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin.

  It is appropriate that the fees to be paid under the Geneva Act and the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement (the ‘Common Regulations’) for filing an application with the International Bureau for the international registration of a geographical indication, as well as the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of that international registration, should be borne by the Member State in which the geographical indication originates, by a natural person or legal entity as referred to in point (ii) of Article 5(2) of the Geneva Act or by a beneficiary as defined in point (xvii) of Article 1 thereof.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 17. #1818705

  Bunaítear leis an Rialachán seo rialacha agus nósanna imeachta maidir le gníomhaíochtaí an Aontais ar a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (“Ionstraim na Ginéive”).

  This Regulation establishes rules and procedures concerning actions of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (‘the Geneva Act’).

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 18. #1818803

  Déanfaidh na Ballstáit dá dtagraítear i mír 1 aon fhógra a dhéanfaidh an Biúró Idirnáisiúnta faoi Chonradh Liospóin a tharchur chuig an gCoimisiún.

  The Member States referred to in paragraph 1 shall transmit to the Commission any notification made by the International Bureau under the Lisbon Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 19. #691477

  Cuireann cur ar bun an iniúchta pharlaimintigh arghníomhaíochtaí Europol agus na modhanna nua comhair le tríú tíortha Europol archomhréim le ceanglais Chonradh Liospóin (a fhágann go bhfuil ar chumas anChoimisiúin, seachas Europol, idirbheartaíocht a dhéanamh i gcomhaontuitheidirnáisiúnta ar roinnt faisnéise).

  The establishment of the parliamentaryscrutiny of Europol’s activities and new means of cooperation with thirdcountries align Europol with the requirements of the Treaty of Lisbon (whichmake the Commission, rather than Europol, competent to negotiate internationalinformation sharing agreements).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 20. #310334

  (2) Ina Rún an 21 Bealtaine 2007 maidir leis an mBeartas Eorpach Spáis [3] arna ghlacadh ag an gceathrú comhchruinniú coimhdeachtach de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Chomhairle na Gníomhaireachta Eorpaí Spáis ar leibhéal aireachta a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 8(1) den Chomhaontú Réime idir an Comhphobal Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis [4] ("an Chomhairle Spáis"), d’aithin an Chomhairle an chaoi a dhéanann gníomhaíochtaí spáis rannchuidiú le straitéis Liospóin i leith fáis agus fostaíochta, agus an chaoi a bhféadfaidís déanamh amhlaidh, trí theicneolaíochtaí agus seirbhísí cumasúcháin a chur ar fáil le haghaidh shochaí faisnéise na hEorpa atá ag teacht chun cinn, agus trí chur le comhtháthú na hEorpa, agus leag sí béim ar an gcaoi a bhfuil an spás ina ghné thábhachtach den Straitéis Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe.

  (2) In its Resolution of 21 May 2007 on the European Space Policy [3] adopted at the fourth joint and concomitant meeting of the Council of the European Union and of the Council of the European Space Agency at ministerial level established in accordance with Article 8(1) of the Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency [4] (the "Space Council"), the Council recognised the actual and potential contributions from space activities towards the Lisbon strategy for growth and employment by providing enabling technologies and services for the emerging European knowledge society and contributing to European cohesion, and underlined that space represents a significant element of Europe’s Sustainable Development Strategy.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 21. #312462

  (17) Ba cheart a chur faoi dheara, le comhaontú an Ardionadaí agus na seirbhíse taidhleoireachta náisiúnta lena mbaineann, go mbeidh na rialacha sonracha sin infheidhme freisin maidir le gníomhairí sealadacha ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta na mBallstát a bhí fostaithe ag na ranna ábhartha d’Ardrúnaíocht na Comhairle nó den Choimisiún, nó ar leasaíodh a gconradh, sular bunaíodh an SEGS ach tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin.

  (17) Those specific rules should also be made applicable, with the agreement of the High Representative and of the national diplomatic service concerned, to temporary agents from national diplomatic services of the Member States who were engaged by the relevant departments of the General Secretariat of the Council or of the Commission, or whose contract was amended, before the establishment of the EEAS but after the entry into force of the Lisbon Treaty.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 22. #1817030

  Ina dhiaidh sin, i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, tháinig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar chomhaontú maidir le creat nua le haghaidh gníomhartha tarmligthe agus d’aithin siad go raibh gá leis an reachtaíocht atá ann cheana a ailíniú leis an gcreat reachtach a tugadh isteach le Conradh Liospóin.

  The European Parliament, the Council and the Commission subsequently agreed on a new framework for delegated acts in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making, and acknowledged the need to align all existing legislation to the legal framework introduced by the Treaty of Lisbon.

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 23. #1818688

  D'fhonn urraim a thabhairt don chóras cosanta aonfhoirmí do thásca geografacha arna mbunú san Aontas maidir le táirgí talmhaíochta agus d'fhonn comhchuibhiú laistigh den mhargadh inmheánach a fheabhsú, níor cheart do na Ballstáit sin aon ainmniúcháin tionscnaimh nua a chlárú faoi Chomhaontú Liospóin le haghaidh táirgí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 1308/2013, (AE) 251/2014 nó (AE) 2019/787.

  In order to respect the uniform protection system for geographical indications established in the Union as regards agricultural products and in order to further enhance harmonisation within the internal market, those Member States should not register under the Lisbon Agreement any new appellations of origin for products falling within the scope of Regulation (EU) No 1151/2012, (EU) No 1308/2013, (EU) No 251/2014 or (EU) 2019/787.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 24. #1818777

  I ndáil le gach ainmniúchántionscnaimh ar de thionscnamh Ballstáit ar páirtí é i gComhaontú Liospóin é, le haghaidh táirge atá cosanta faoi cheann amháin de na Rialacháin dá dtagraítear in Airteagal 1 den Rialachán seo, roghnóidh an Ballstát lena mbaineann, ar bhonn iarraidh ó dhuine nádúrtha nó ó eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ag tairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 d'Ionstraim na Ginéive, nó ar a thionscnamh féin, cinneadh a dhéanamh ceann de na nithe seo a leanas a iarraidh:

  In respect of each appellation of origin originating in a Member State which is party to the Lisbon Agreement, for a product that is protected under one of the Regulations referred to in Article 1 of this Regulation, the Member State concerned shall, on the basis of a request by a natural person or legal entity as referred to in point (ii) of Article 5(2) of the Geneva Act or a beneficiary as defined in point (xvii) of Article 1 of the Geneva Act, or on its own initiative, choose to request either:

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 25. #1818783

  I ndáil le gach ainmniúchántionscnaimh ar de thionscnamh Ballstáit é, ar páirtí conarthach é i gComhaontú Liospóin, le haghaidh táirge a thagann faoi raon feidhme ceann amháin de na Rialacháin dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, ach nach bhfuil faoi chosaint aon cheann de na Rialacháin sin, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann, ar bhonn iarrata ag duine nádúrtha nó ag eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ag tairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 d'Ionstraim na Ginéive, nó ar a thiosncnamh féin, cinneadh a dhéanamh ceann de na nithe seo a leanas a iarraidh:

  In respect of each appellation of origin originating in a Member State which is party to the Lisbon Agreement, for a product falling within the scope of one of the Regulations referred to in Article 1(2) of this Regulation, but not protected under any of those Regulations, the Member State concerned shall, on the basis of a request by a natural person or legal entity referred to in point (ii) of Article 5(2) of the Geneva Act or a beneficiary as defined in point (xvii) of Article 1 of the Geneva Act, or on its own initiative, choose to request either:

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 26. #1818789

  I ndáil leis na hainmniúcháin tionscnaimh do tháirgí nach dtagann faoi raon feidhme ceann amháin de na Rialacháin dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, nach dtugtar cosaint ar leibhéal an Aontais dá dtásca geografacha, féadfaidh Ballstát, ar páirtí cheana i gComhaontú Liospóin é, aon chlárú atá ann sa Chlár Idirnáisiúnta a choinneáil.

  In respect of appellations of origin for products not falling within the scope of one of the Regulations referred to in Article 1(2) of this Regulation, in respect of which protection at Union level of geographical indications is not provided, a Member State which is already party to the Lisbon Agreement may maintain any existing registration in the International Register.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 27. #1818790

  Féadfaidh an Ballstát sin tuilleadh iarratas a chur isteach ar ainmniúcháin tionscnaimh den sórt sin ar de thionscnamh a chríche iad a chlárú sa Chlár Idirnáisiúnta faoi Chomhaontú Liospóin má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  Such a Member State may also submit further applications for registration in the International Register under the Lisbon Agreement of such appellations of origin originating in its territory if the following conditions are met:

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 28. #1818791

  gur thug an Ballstát lena mbaineann fógra don Choimisiún maidir leis an dréacht-iarratas ar ainmniúcháintionscnaimh den sórt sin; áireofar san fhógra sin fianaise go gcomhlíonann an t-iarratas na ceanglais chlárúcháin faoi chomhaontú Liospóin; agus

  the Member State concerned notified the Commission of the draft application for registration of such appellations of origin; such notification shall include evidence that the application satisfies the requirements for registration under the Lisbon Agreement; and

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 29. #1818792

  nach n-eiseoidh an Coimisiún tuairim dhiúltach laistigh de dhá mhí ón bhfógra sin; ní féidir tuairim dhiúltach a eisiúint ach amháin tar éis comhairliúchán leis an mBallstát lena mbaineann, agus sna cásanna eisceachtúla cuí-réasúnaithe sin nach dtugtar bunús leordhóthanach san fhianaise a theastaíonn faoi phointe (a) go gcomhlíontar na ceanglais clárúcháin faoi Chomhaontú Liospóin, nó go ndéanfadh an clárú drochthionchar a imirt ar bheartas trádála an Aontais.

  the Commission has not issued a negative opinion within two months of such notification; a negative opinion may only be issued after consultation with the Member State concerned, and in the exceptional and duly justified cases where the evidence required under point (a) does not sufficiently substantiate that the requirements for registration under the Lisbon Agreement are met, or if the registration would have an adverse impact on the Union trade policy.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 30. #1818805

  Dearbhóidh na Ballstáit dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo don Bhiúró Idirnáisiúnta nach féidir leo cosaint ainmniúcháin tionscnaimh a áirithiú do tháirge, a thagann faoi raon feidhme ceann amháin de na Rialacháin dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, arna chlárú agus arna fhógairt faoi Chonradh Liospóin ón dáta ar a ndéanfar Páirtí Conarthach in Ionstraim na Ginéive den Aontas.

  The Member States referred to in paragraph 1 of this Article shall declare to the International Bureau that they cannot ensure national protection of an appellation of origin for a product falling within the scope of one of the Regulations referred to in Article 1(2) of this Regulation, registered and notified to them under the Lisbon Agreement from the date on which the Union becomes a Contracting Party to the Geneva Act.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 31. #1818838

  Cinneadh (AE) 2019/1754 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2019… maidir le haontachas an Aontais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

  Council Decision (EU) 2019/1754 of 7 October 2019 on the accession of the European Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (see page 12 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 32. #1818731

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar aon chlárú idirnáisiúnta a mbeidh fógra ina leith tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 6(4) d'Ionstraim na Ginéive maidir leis na tásca geografacha atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát ina leith sin an Páirtí Conarthach Tionscnaimh, mar a shainmhínítear é faoi phointe (xv) d'Airteagal 1 d'Ionstraim na Ginéive, chun a chinneadh an áirítear leis inneachar éigeantach a leagtar síos le Riail 5(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive (“na Comhrialacháin”), agus na mionsonraí a bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a leagtar síos iad i Riail 5(3) de na Comhrialacháin, agus chun a fhíorú an mbaineann an foilsiú dá dtagraítear in Airteagal 4 le táirge dá dtugtar cosaint ar leibhéal an Aontais dá thásca geografacha.

  The Commission shall assess any international registration notified by the International Bureau pursuant to Article 6(4) of the Geneva Act concerning the geographical indications registered in the International Register and in respect of which the Contracting Party of Origin, as defined under point (xv) of Article 1 of the Geneva Act, is not a Member State, in order to determine whether it includes the mandatory contents laid down in Rule 5(2) of the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act (the ‘Common Regulations’), and the particulars concerning the quality, reputation or characteristics as laid down in Rule 5(3) of the Common Regulations, and to verify whether the publication referred to in Article 4 relates to a product in respect of which protection at Union level of geographical indications is provided.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.