Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

government

657 toradh

 1. #340549

  stoic deiridh arna sealbhú thar lear faoi chomhaontuithe déthaobhacha rialtais,

  closing stocks held abroad under bilateral government agreements,

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 2. #340551

  stoic deiridh arna sealbhú do thíortha eile faoi chomhaontuithe déthaobhacha rialtais,

  closing stocks held for other countries under bilateral government agreements,

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 3. #1020905

  COMHAONTU idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú Comhaontuithe 1926 (arna leasú le Comhaontú 1928) i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbalta. [EN]

  AGREEMENT between the Irish Government and the United Kingdom Government amending the Agreement of 1926 (as amended by the Agreement of 1928) in respect of Double Income Tax.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 4. #1093244

  —Ceadaítear leis seo an Comhaontú Ciste agus an Comhaontú Bainc a ghlacadh ag an Rialtas.

  —Acceptance by the Government of the Fund Agreement and the Bank Agreement is hereby approved.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 5. #1230575

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE AG LEASú COMHAONTú 1926 (ARNA LEASú LE COMHAONTú 1928) I dTAOBH CáNACH IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT BETWEEN THE IRISH GOVERNMENT AND THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT AMENDING THE AGREEMENT OF 1926 (AS AMENDED BY THE AGREEMENT OF 1928) IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 6. #579407

  Is ionann na hidirbhearta sin, a dhéantar trí chomhaontú frithpháirteach, agus príomhioncam an rialtais ghinearálta.

  These transactions, which are by mutual agreement, constitute the main revenue of general government.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 7. #1020907

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 8. #1076303

  Más rud é, laistigh de shé mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse trí mblian sin, nach mbeidh ceachtar de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt don Rialtas Conarthach eile go bhfuil ar intinn aige an Comhaontú seo d'fhorceannadh, fanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm tar éis na tréimhse trí mblian sin go dtí go mbeidh ceann de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt go bhfuil sin ar intinn aige, agus sa chás sin ní bheidh éifeacht ag an gComhaontú seo maidir le heastáit daoine a gheobhas bás ar an dáta nó i ndiaidh an dáta (nach luaithe ná an seascadú lá tar éis dáta an fhógra sin) a sonrófar sa bhfógra sin, nó, mura sonraítear aon dáta, ar an seascadú lá nó i ndiaidh an seascadú lae tar éis dáta an fhógra sin.

  If not less than six months before the expiration of such period of three years neither of the Contracting Governments shall have given to the other Contracting Government written notice of its intention to terminate the present Agreement, the Agreement shall remain in force after such period of three years until either of the Contracting Governments shall have given written notice of such intention, in which event the present Agreement shall not be effective as to the estates of persons dying on or after the date (not being earlier than the sixtieth day after the date of such notice) specified in such notice, or, if no date is specified, on or after the sixtieth day after the date of such notice.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 9. #1093318

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 10. #1094361

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:—

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 11. #1104442

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíonn siad mar leanas:

  The Governments on whose behalf this Agreement is signed agree as follows: [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 12. #1132230

  Á bhreithniú dóibh

  The Governments on whose behalf this Agreement is signed, [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 13. #1204343

  (2) Má dhéanann an Rialtas comhshocraíocht ag leasú comhaontú um eiseachadadh, féadfaidh an Rialtas, le hordú, é sin a dhearbhú agus air sin beidh éifeacht ag an gcomhaontú um eiseachadadh arna leasú amhlaidh.

  (2) Where the Government have made an arrangement amending an extradition agreement the Government may by order so declare and the extradition agreement shall thereupon have effect as so amended.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 14. #1230577

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú dar dáta an 14 Aibreán, 1926 (arna leasú leis an gComhaontú dar dáta an 25 Aibreán, 1928), a rinneadh idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Breataineacha a rinneadh le halt 52 d'Acht Airgeadais na Breataine (Uimh. 2), 1945, comhaontaítear leis seo idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe go ndéanfar an Comhaontú sin (arna leasú mar a dúradh) a leasú tuilleadh mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 15. #1278891

  Dá fhianú sin chuireadar sin a bhfuil a sínithe anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige sin ag a Rialtais faoi seach, a lámh leis an gComhaontú seo.

  In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 16. #1328173

  “Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  "The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 17. #1526020

  ciallaíonn “an comhaontú” an comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe lena mbunaítear an Coimisiún;

  "the agreement" means the agreement between the Government and the Government of the United Kingdom establishing the Commission;

  Uimhir 3 de 1997: AN tACHT UM DHÍCHOIMISIÚNÚ, 1997

 18. #1542502

  (a) comhaontú arna dhéanamh faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 ;

  (a) an agreement entered into under section 59 of the Local Government Act, 1955 ;

  Uimhir 16 de 1998: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1998

 19. #1571965

  Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 20. #1577005

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH LE MALARTÚ LITREACHA DAR DÁTA AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 8ú LÁ DE MHÁRTA, 1999, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 .

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY AN EXCHANGE OF LETTERS DATED THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND, FOR THAT PURPOSE, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON THE 8th DAY OF MARCH, 1999, AND TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 21. #1835601

  Aontachas le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais,

  Accession to the WTO Agreement on Government Procurement,

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 22. #1835678

  Comhaontú maidir le Soláthar Rialtais (IO L, 336, 23.12.1994)

  Agreement on Government procurement (OJ L, 336, 23.12.1994)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 23. #1234906

  Na Rialtais is sínitheoirí leis an gComhaontú Ginearálta i dtaobh Pribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa, a síníodh i bPáras an 2 Meán Fómhair, 1949 (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta),

  The Governments signatory to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on the 2nd September, 1949 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 24. #317157

  (1) Le linn ceann de na cuspóirí a shonraítear i gComhaontú Angla-Éireannach an 15 Samhain 1985 a chur chun feidhme, bunaíodh an Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Ciste) sa bhliain 1986 le Comhaontú an 18 Meán Fómhair 1986 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Comhaontú) d’fhonn dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn, agus d’fhonn teagmháil, idirphlé agus athmhuintearas a chothú idir náisiúnaithe agus aontachtaithe ar fud na hÉireann.

  (1) The International Fund for Ireland ("the Fund") was established in 1986 by the Agreement of 18 September 1986 between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the International Fund for Ireland ("the Agreement") in order to promote economic and social advancement, and to encourage contact, dialogue and reconciliation between nationalists and unionists throughout Ireland, in the implementation of one of the objectives specified by the Anglo-Irish Agreement of 15 November 1985.

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 25. #461284

  ciallaíonn "an Comhaontú ar Thángthas Air sna Cainteanna Ilpháirtí" an comhaontú atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d’Aibreán, 1998;

  "the Agreement Reached in the Multi-Party Talks" means the agreement set out in Annex I to the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on the 10th day of April, 1998;

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 26. #463650

  (a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  (a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 27. #1020626

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 28. #1094101

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé le Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo do réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 29. #1094984

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé le Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo do réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 30. #1277682

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Dara Sceideal, a rinneadh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe a rinneadh an 14ú lá d'Aibreán, 1926, agus atá leagtha amach i gCuid I de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú leis an gcomhaontú a rinneadh an 25ú lá d'Aibreán, 1928, agus atá leagtha amach sa Chuid sin, agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule, made on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement made on the 14th day of April, 1926, and set forth in Part I of Schedule 6 to the Income Tax Act, 1967 , as amended by the agreement made on the 25th day of April, 1928, and set forth in that Part, is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 31. #1329386

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann taiscfidh sé le Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oibleagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 32. #1335919

  —(1) D'ainneoin Acht na nDochtúirí Leighis, 1927 , a aisghairm leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Medical Practitioners Act, 1927 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 33. #1420279

  —(1) D'ainneoin na haisghairme ar Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a dhéantar leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontaithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Dentists Act, 1928 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 34. #1436394

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus atá le déanamh idir an Rialtas agus rialtas na Stát Aontaithe agus a bhaineann le réamhiniúchadh a dhéanamh sa Stát ar dhaoine (lena n-áirítear aerfhoireann) a bheidh ag taisteal d'aer chuig na Stáit Aontaithe, agus folóidh tagairtí san Acht seo do “an Comhaontú” tagairt don Chomhaontú ar é bheith déanta;

  "the Agreement" means the Agreement which is set out in the Schedule to this Act, and which is to be made between the Government and the government of the United States, and which relates to the preinspection in the State of persons (including aircrew) travelling by air to the United States, and references in this Act to "the Agreement" shall include a reference to the Agreement when made;

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 35. #1561204

  (1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d’aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint maoine intleachtúla nó d’aon chomhoibriú nó comhaontú idirnáisiúnta iomchuí eile do chosaint maoine intleachtúla ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna Stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  (1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of intellectual property or any other relevant international co-operation or agreement for the protection of intellectual property to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a Contracting Party for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a Contracting Party for the purposes of this Act.

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 36. #1569466

  Ag féachaint d'Airteagal 2 den Chomhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 (“Comhaontú na Breataine-na hÉireann”), agus don Chomhaontú Ilpháirtí ar thángthas air i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 (“an Comhaontú Ilpháirtí”), atá i gceangal le Comhaontú na Breataine-na hÉireann;

  Having regard to Article 2 of the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on 10th April 1998 (“the British-Irish Agreement”), and to the Multi-Party Agreement reached at Belfast on 10th April 1998 (“the Multi-Party Agreement”), annexed to the British-Irish Agreement;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 37. #1577019

  “ciallaíonn ‘an Comhaontú forlíontach’ an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh leis an malartú litreacha dar dáta an 18ú lá de Mheitheamh, 1999, agus an 18ú lá de Mheitheamh, 1999, a bhfuil a dtéacsanna leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú), 1999 .”,

  “‘the supplementary Agreement’ means the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland constituted by the exchange of letters dated the 18th day of June, 1999, and the 18th day of June, 1999, the texts of which are set out in the Schedule to the British-Irish Agreement (Amendment) Act, 1999.”,

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 38. #784041

  ANOIS có-aontuítear leis seo, fé réir an Pháirlimint Bhriotáineach agus Oireachtas Shaorstáit Éireann do dhaingniú an Chó-aontuithe seo, mara ndinidh Rialtas Tuaiscirt Éireann an Coimisinéir atá le ceapa amhlaidh ag an Rialtas san do cheapa roimh dháta rithte Achta na Páirliminte Briotáinighe no Acht Oireachtais Shaorstáit Éireann chun an Có-aontú so do dhaingniú, pe'ca dáta aca is déanaí, go n-aistreofar láithreach chun an Rialtais Bhriotáinigh, agus go bhfeidhmeoidh an Rialtas san láithreach, an chomhacht atá ag Rialtas Tuaiscirt Éireann chun an Coimisinéir sin do cheapa agus, chun crícheanna an Airtiogail sin, go dtuigfar gur Coimisinéir a cheap Rialtas Tuaiscirt Éireann aon Choimisinéir a cheapfidh an Rialtas Briotáineach amhlaidh agus go mbeidh éifeacht dá réir sin ag na hAirtiogail Chó-aontuithe sin do Chonnra.

  NOW it is hereby agreed, subject to the confirmation of this Agreement by the British Parliament and the Oireachtas of the Irish Free State, that, if the Government of Northern Ireland does not before the date of the passing of the Act of the British Parliament or of the Act of the Oireachtas of the Irish Free State confirming this Agreement, whichever is the later date, appoint the Commissioner to be so appointed by that Government, the power of the Government of Northern Ireland to appoint such Commissioner shall thereupon be transferred to and exercised by the British Government, and that for the purposes of the said Article any Commissioner so appointed by the British Government shall be deemed to be a Commissioner appointed by the Government of Northern Ireland and that the said Articles of Agreement for a Treaty shall have effect accordingly.

  Uimhir 51 de 1924: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ FOIRLÍONTACH), 1924

 39. #887950

  “(1) I gcás Rialtais aon tíre do bhunú aon chórais ag srianadh no ag rialú iomportála aon tora talmhaíochta áirithe isteach sa tír sin o Shaorstát Éireann no i gcás Rialtais aon tíre do dhéanamh aon chó-aontuithe no socruithe le Rialtas Shaorstáit Éireann tré n-ar ceaduithe no tré n-ar gá méid teoranta d'aon tora talmhaíochta áirithe d'iomportáil isteach sa tír sin o Shaorstát Éireann no tré n-a gcuirtear in usacht aon tora talmhaíochta áirithe d'iomportáil isteach sa tír sin o Shaorstát Éireann féadfaidh an tAire, pé uair agus a mhinicí is doich leis is ceart é, ordú do dhéanamh (dá ngairmtear ordú iomportála san Acht so) chun easportála aon tora talmhaíochta áirithe chun na tíre sin o Shaorstát Éireann do rialáil agus do stiúradh i pé slí chífear do is deallrathach a chuirfidh in áirithe go bhfuighfear an tairbhe is mó lomhálfaidh an córas sriantachta agus rialuithe sin no an có-aontú no an socrú san no is deallrathach a chuirfidh in áirithe go ndéanfar do réir an chó-aontuithe no an tsocruithe sin agus go sonnrách féadfaidh, gan dochar do gheneráltacht na forála san roimhe seo, socrú do dhéanamh, leis an ordú san, i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

  "(1) If the Government of any country establishes any system of restriction or control of the import of any agricultural product into that country from Saorstát Eireann or if the Government of any country has made any agreement or arrangement with the Government of Saorstát Eireann whereby any agricultural Product is permitted or required to be imported to a limited extent into that country from Saorstát Eireann or whereby the import of any agricultural product into that country from Saorstát Eireann is facilitated the Minister may, whenever and so often as he thinks proper, make an order (in this Act referred to as an export order) regulating and controlling the export of any agricultural product to that country from Saorstát Eireann in such manner as appears to him to be calculated to secure the maximum benefit permitted by such system of restriction and control or such agreement or arrangement, or to be calculated to secure compliance with the requirements of such agreement or arrangement, and in particular may, without prejudice to the generality of the foregoing provision, by such order provide for all or any of the following matters, that is to say:—

  Uimhir 15 de 1935: ACHT TORTHAÍ TALMHAÍOCHTA (EASPORTÁIL DO RIALÁIL) (LEASÚ), 1935

 40. #1621486

  Tairiscint maidir le Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne, Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire agus Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Nigéire a Tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 41. #149864

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a eiseoidh Roinn Iompair na Ríochta Aontaithe nó an Roinn Comhshaoil (Tuaisceart Éireann) faoin gcomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit issued by the Department of Transport of the United Kingdom or by the Department of the Environment (Northern Ireland) under the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 42. #149870

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 43. #160715

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar) agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú leis seo ó fhorálacha alt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1935 (ama leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 44. #160739

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 45. #160856

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Aireacht Cumarsáide, Roinn Tráchta Bóthair Phoblacht na Fionlainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é ,a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Ministry of Communications, Road Traffic Department of the Republic of Finland under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 46. #160859

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh Bord Iompair na Sualainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Swedish Board of Transport under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 47. #171847

  Déantar leis seo an aicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra, 1981 idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The class of international transport by road which is specified in paragraph (d) of Article 5 of the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which is set out in the Schedule to this Order, is hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 48. #171857

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Direktoratet for Vejtransport Ríocht na Danmhairge faoin chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra. idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Direktoratet for Vejtransport of the Kingdom of Denmark under the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 49. #174991

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a thabharfaidh an tAire Iompair agus a eiseoidh údarás inniúil Phoblacht na hIodáile faoin gcomhaontú a rinneadh an 22ú lá d'Aibreán, 1981. idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na hIodáile faoi iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar.

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Italian Republic under the agreement made on the 22nd day of April, 1981, between the Government and the Government of the Italian Republic on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 50. #317186

  Déanfaidh an Ciste na ranníocaíochtaí a úsáid i gcomhréir le Comhaontú an 18 Meán Fómhair 1986 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Comhaontú).

  Contributions shall be used by the Fund in accordance with the Agreement of 18 September 1986 between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the International Fund for Ireland ("the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 51. #461093

  ciallaíonn "an Comhaontú" an Comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d’Aibreán, 1999, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing the Independent Commission for the Location of Victims’ Remains, done at Dublin on the 27th day of April, 1999, the text of which is set out in the Schedule to this Act;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 52. #461148

  Ag meabhrú dóibh an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 agus an Chomhaontaithe Ilpháirtí ar thángthas air i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998;

  Recalling the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on 10th April 1998 and the Multi-Party Agreement reached at Belfast on 10th April 1998;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 53. #464071

  agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh dháta rite an Achta seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a dhéanfar idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le linn feidhm a aistrítear amhlaidh a chomhlíonadh agus duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus tugtha chun críche go hiomlán díreach roimh an dáta rite sin, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta rite sin agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is, sa mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, dá gcuirfí ainm an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sa chéanna in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus beidh an t-urrús sin, an conradh sin nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the passing of this Act, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before such passing, shall continue in force on and after such passing and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Community and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Community and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ (LEASÚ), 2011

 54. #489211

  agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear amhlaidh agus duine eile agus atá i bhfeidhm ach nach bhfuil forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an dáta thosach feidhme, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta thosach feidhme agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is dá ndéanfaí, a mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chur in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ann nó inti agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the commencement date, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the commencement date, shall continue in force on and after the commencement date and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009

 55. #800341

  The British Government and the Government of the Irish Free State, being desirous of concluding an Agreement for the reciprocal exemption from income tax and super-tax of persons who are resident in Great Britain (including Northern Ireland) or in the Irish Free State but are not resident in both countries and for the reciprocal granting of relief from double taxation in respect of income tax (including super-tax) to persons who are resident in both countries, and being desirous of making such supplemental, consequential and incidental provisions as appear necessary or proper for the purposes of such Agreement, have agreed as follows:—

  The British Government and the Government of the Irish Free State, being desirous of concluding an Agreement for the reciprocal exemption from income tax and super-tax of persons who are resident in Great Britain (including Northern Ireland) or in the Irish Free State but are not resident in both countries and for the reciprocal granting of relief from double taxation in respect of income tax (including super-tax) to persons who are resident in both countries, and being desirous of making such supplemental, consequential and incidental provisions as appear necessary or proper for the purposes of such Agreement, have agreed as follows:—

  Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926

 56. #816239

  Có-aontú a dineadh an 25adh lá d'Abrán, 1928, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann, ag leasú an Chó-aontuithe a dineadh ar an gceathrú lá déag d'Abrán, 1926, idir na Rialtaisí sin i dtaobh Cánach Ioncuim Dúbalta.

  Agreement made the 25th day of April, 1928, between the British Government and the Government of the Irish Free State, amending the Agreement made on the fourteenth day of April, 1926, between the said Governments in respect of Double Income Tax.

  Uimhir 11 de 1928: ACHT AIRGID, 1928

 57. #816241

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927, and of the alterations contemplated in the Irish Free State Income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927 , and of the alterations contemplated in the Irish Free State Income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  Uimhir 11 de 1928: ACHT AIRGID, 1928

 58. #824959

  ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ ÁIRITHE LE N-A LÉIRÍTEAR AGUS LE N-A bhFOIRLÍONTAR AIRTIOGAL 10 DE CHONNRA 1921 AGUS CHUN SOCRÚ DO DHÉANAMH DO RÉIR AN CHÓ-AONTUITHE SIN CHUN AN BHREITH DHEIRIDH DO THABHAIRT DÁ RÉIR AR GACH ÉILEAMH CÚITIMH, FÉN AIRTIOGAL SAN 10, A DINEADH ROIMHE SEO NO A DÉANFAR INA DHIAIDH SEO AG DAOINE (NACH BAILL D'FHÓRSA PHÓILÍNEACHTA) ADEIR GUR hAISTRÍODH IAD, DE BHUA AON AISTRIÚ SEIRBHÍSÍ, Ó SHEIRBHÍS AN RIALTAIS BHRIOTÁINIGH GO dTÍ SEIRBHÍS RIALTAIS SHEALADAIGH NA hÉIREANN A BHÍ ANN LE DÉANAÍ NO GO dTÍ SEIRBHÍS RIALTAIS SHAORSTÁIT ÉIREANN AGUS I gCÓIR NITHE EILE A GHABHANN LEIS AN mBREITH DHEIRIDH SIN NO A BHAINEANN LÉI.

  AN ACT TO CONFIRM A CERTAIN AGREEMENT INTERPRETING AND SUPPLEMENTING ARTICLE 10 OF THE TREATY OF 1921 AND IN PURSUANCE OF THAT AGREEMENT TO MAKE PROVISION FOR THE FINAL DETERMINATION IN ACCORDANCE THEREWITH OF ALL CLAIMS FOR COMPENSATION UNDER THE SAID ARTICLE 10 HERETOFORE MADE OR HEREAFTER TO BE MADE BY PERSONS (OTHER THAN MEMBERS OF A POLICE FORCE) CLAIMING TO HAVE BEEN TRANSFERRED BY VIRTUE OF ANY TRANSFER OF SERVICES FROM THE SERVICE OF THE BRITISH GOVERNMENT TO THE SERVICE OF THE LATE PROVISIONAL GOVERNMENT OF IRELAND OR OF THE GOVERNMENT OF SAORSTÁT EIREANN AND FOR OTHER MATTERS INCIDENTAL TO SUCH FINAL DETERMINATION OR IN CONNECTION THEREWITH.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 59. #825246

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His Majesty's Government in the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in such Parliaments shall have been passed into law.

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His Majesty's Government in the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in such Parliaments shall have been passed into law.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 60. #841854

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His Majesty's Government in the Irish Free State shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His Majesty's Government in the Irish Free State shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 61. #1024172

  —(1) Déantar leis seo an comhaontú (dá ngairmtear an comhaontú sceidealta san alt seo), atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh an 18ú lá de Bhealtaine, 1949, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, a dhaingniú agus beidh feidhm dlí aige.

  —(1) The agreement (in this section referred to as the scheduled agreement), set forth in Part I of the Fifth Schedule to this Act and made on the 18th day of May, 1949, between the Government and the United Kingdom Government, is hereby confirmed and shall have the force of law.

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 62. #1048294

  Na forála den Chomhaontú idir Rialtas a Shoilse i Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Tuaiscirt Éireann agus Rialtas a Shoilse i Saorstát Éireann maidir le clárú agus rialú tréidlia, a daingníodh agus dár tugadh éifeacht reachtúil leis an Veterinary Surgeons (Irish Free State Agreement) Act, 1932 (22 Geo.

  The provisions of the Agreement between His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His Majesty's Government in the Irish Free State as to the registration and control of veterinary surgeons, confirmed and given statutory effect by the Veterinary Surgeons (Irish Free State Agreement) Act, 1932 (22 Geo.

  Uimhir 18 de 1952: ACHT NA dTRÉIDLIA, 1952

 63. #1075983

  —(1) Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh an 28ú lá de Dheireadh Fómhair. 1954, idir an Rialtas agus Rialtas Cheanada (dá ngairmtear an Comhaontú san alt seo) agus beidh feidhm dlí aige.

  —(1) The agreement set forth in the First Schedule to this Act and concluded on the 28th day of October, 1954, between the Government and the Government of Canada (in this section referred to as the Agreement) is hereby confirmed and shall have the force of law.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 64. #1076040

  —(1) Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh an 28ú lá de Dheireadh Fómhair. 1954, idir an Rialtas agus Rialtas Cheanada (dá ngairmtear an Comhaontú san alt seo) agus beidh feidhm dlí aige.

  —(1) The agreement set forth in Part I of the Second Schedule to this Act and concluded on the 28th day of October, 1954, between the Government and the Government of Canada (in this section referred to as the Agreement) is hereby confirmed and shall have the force of law.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 65. #1076279

  Déanfaidh údaráis chánachais na Rialtas Conarthach ar sin d'iarraidh orthu. pé eolas (is eolas a bheas ar fáil faoi dhlithe cánachais na Rialtas Conarthach faoi seach) a mhalairtiú is gá chun forála an Chomhaontuithe seo a chomhlíonadh. nó chun calaois a chosc nó forála reachtúla a riaradh i gcoinne seachanta dlíthiúla maidir leis na dleachta is ábhar don Chomhaontú seo.

  The taxation authorities of the Contracting Governments shall upon request exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the Contracting Governments) as is necessary for carrying out the provisions of the present Agreement or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the duties which are the subject of this Agreement.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 66. #1076493

  Déanfaidh údaráis chánachais na Rialtas Conarthach, ar sin d'iarraidh orthu, pé eolas (is eolas a bheas ar fáil faoi dhlithe cánachais na Rialtas Conarthach faoi seach) a mhalairtiú is gá chun forála an Chomhaontuithe seo a chomhlíonadh. nó chun calaois a chosc nó forála reachtúla a riaradh i gcoinne seachanta dlíthiúla maidir leis na cánacha is ábhar don Chomhaontú seo.

  The taxation authorities or the Contracting Governments shall upon request exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the Contracting Governments) as is necessary for carrying out the provisions of the present Agreement or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Agreement.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 67. #1117931

  —Daingnítear leis seo an comhaontú, atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 4ú lá d'Aibreán, 1959, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gcomhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na comhaontuithe atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , agus leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 ), agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule to this Act, made on the 4th day of April, 1959, between the Government and the United Kingdom Government relating to the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set out in the First Schedule to the Finance Act 1928 , and the First Schedule to the Finance Act, 1948 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 68. #1129923

  —(1) Daingnítear leis seo an Comhaontú atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 23ú lá de Mheitheamh, 1960, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gComhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na Comhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 , agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1959 ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin

  —(1) The Agreement, set forth in the Third Schedule to this Act, made on the 23rd day of June, 1960, between the Government and the United Kingdom Government relating to the Agreement set forth in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set forth in the First Schedule to the Finance Act, 1928 , the First Schedule to the Finance Act, 1948 , and the Second Schedule to the Finance Act, 1959 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 69. #1130198

  Má chuireann Rialtas ceachtar tíre in iúl maidir le haon fhorálacha i reachtaíocht a achtaíodh sa tír eile, is forálacha lena mbaineann Airteagal 1 den Chomhaontú seo, go bhfuil siad, mar sin féin, contrártha d'intinn an Chomhaontaithe, rachaidh an dá Rialtas i gcomhairle le chéile agus má aontaíonn siad nach cóir feidhm a bheith ag Airteagal 1, déanfaidh Rialtas na tíre inar achtaíodh an reachtaíocht na bearta is gá chun a áirithiú nach ndéanfaidh, agus nach measfar go ndearna, na forálacha sin difir do dhíolúintí ó cháin ioncaim na tíre sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile.

  If the Government of either country represents that any provisions of legislation enacted in the other country, being provisions falling within Article 1 of this Agreement, are nevertheless not within the intention of the Agreement, the two Governments shall consult and if they agree that Article 1 ought not to apply the Government of the country in which the legislation was enacted shall take the necessary steps to secure that the said provisions shall not affect, or be deemed to have affected, exemptions from the income tax of that country which persons enjoy as not resident therein but resident in the other country. [GA]

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 70. #1204341

  —(1) Más rud é, trí aon chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh an Stát ina pháirtí ann, go ndéanfar comhshocraíocht (dá ngairtear comhshocraíocht um eiseachadadh san Acht seo) le tír eile chun go dtabharfaidh an dá thír suas dá chéile daoine a bhfuil lorg orthu lena n-ionchúiseamh nó lena bpionósú, nó más deimhin leis an Rialtas go gcuirfidh tír eile saoráidí cómhalartacha leis an éifeacht sin ar fáil, féadfaidh an Rialtas, le hordú, an Chuid seo a chur chun feidhme maidir leis an tír sin.

  —(1) Where by any international agreement or convention to which the State is a party an arrangement (in this Act referred to as an extradition agreement) is made with another country for the surrender by each country to the other of persons wanted for prosecution or punishment or where the Government are satisfied that reciprocal facilities to that effect will be afforded by another country, the Government may by order apply this Part in relation to that country.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 71. #1230477

  Os mian le Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann comhaontú a dhéanamh le díolúine comharaíochta ó cháin ioncaim agus ó bharrcháin a thabhairt do dhaoine a chónaíonn sa Bhreatain Mhór (lena n-áirítear Tuaisceart Éireann) nó i Saorstát Éireann ach nach gcónaíonn sa dá thír agus le díolúine comharaíochta faoisimh ó chánachas dúbailte i leith cánach ioncaim (lena n-áirítear barrcháin) a thabhairt do dhaoine a chónaíonn sa dá thír, agus ós mian leo cibé forálacha forlíontacha iarmartacha agus foghabhálacha a dhéanamh is dóigh leo is gá nó is cuí chun críocha an Chomhaontaithe sin, tá siad tar éis comhaontú mar a leanas:—

  The British Government and the Government of the Irish Free State, being desirous of concluding an Agreement for the reciprocal exemption from income tax and super-tax of persons who are resident in Great Britain (including Northern Ireland) or in the Irish Free State but are not resident in both countries and for the reciprocal granting of relief from double taxation in respect of income tax (including super-tax) to persons who are resident in both countries, and being desirous of making such supplemental, consequential and incidental provisions as appear necessary or proper for the purposes of such Agreement, have agreed as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 72. #1230519

  COMHAONTú A RINNEADH AN 25ú Lá d'AIBREáN, 1928, IDIR RIALTAS NA BREATAINE AGUS RIALTAS SHAORSTáT éIREANN, AG LEASú AN CHOMHAON-TAITHE A RINNEADH AN 14ú Lá d'AIBREáN, 1926, IDIR NA RIALTAIS SIN MAIDIR LE CáIN IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT MADE THE 25th DAY OF APRIL, 1928, BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE, AMENDING THE AGREEMENT MADE ON THE 14th DAY OF APRIL, 1926, BETWEEN THE SAID GOVERNMENTS IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 73. #1230521

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann maidir le cáin ioncaim dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Bhreataineacha a rinneadh leis an Acht Cánach Ioncaim Bhreataineach, 1927, agus na n-athruithe a bheartaítear in Achtanna Cánach Ioncaim Shaorstát Éireann, comhaontaítear leis seo idir na Rialtais sin, go leasófar an Comhaontú sin mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927 , and of the alterations contemplated in the Irish Free State income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 74. #1230658

  Má chuireann Rialtas ceachtar tíre in iúl maidir le haon fhorálacha i reachtaíocht a achtaíodh sa tír eile, is forálacha lena mbaineann Airteagal 1 den Chomhaontú seo, go bhfuil siad, mar sin féin, contrártha d'intinn an Chomhaontaithe, rachaidh an dá Rialtas i gcomhairle le chéile agus má aontaíonn siad nach cóir feidhm a bheith ag Airteagal 1, déanfaidh Rialtas na tíre inar achtaíodh an reachtaíocht na bearta is gá chun a áirithiú nach ndéanfaidh, agus nach measfar go ndearna, na forálacha sin difear do dhíolúintí ó cháin ioncaim na tíre sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaionn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile.

  If the Government of either country represents that any provisions of legislation enacted in the other country, being provisions falling within Article 1 of this Agreement, are nevertheless not within the intention of the Agreement, the two Governments shall consult and if they agree that Article 1 ought not to apply the Government of the country in which the legislation was enacted shall take the necessary steps to secure that the said provisions shall not affect, or be deemed to have affected, exemptions from the income tax of that country which persons enjoy as not resident therein but resident in the other country. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 75. #1231211

  Tabharfaidh údaráis chánachais na Rialtas Conarthach dá chéile, nuair a iarrfar sin, cibé eolas (is eolas atá le fáil faoi dhlíthe cánachais na Rialtas Conarthach faoi seach) is gá chun forálacha an Chomhaontaithe seo a chur i gcrích nó chun calaois a chosc nó chun forálacha reachtúla a riaradh in aghaidh seachaint dhlíthiúil i ndáil leis na cánacha is ábhar don Chomhaontú seo.

  The taxation authorities of the Contracting Governments shall upon request exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the Contracting Governments) as is necessary for carrying out the provisions of the present Agreement or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions after legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Agreement.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 76. #1231239

  Leanfaidh an Comhaontú seo in éifeacht ar feadh tréimhse éiginnte, ach féadfaidh ceachtar de na Rialtais Chonarthacha ar nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh aon bhliain fhéilire i ndiaidh na bliana féilire a mhalartófar na hionstraimí daingniúcháin, fógra foirceannaidh a thabhairt don Rialtas Conarthach eile, agus sa chás sin, scoirfidh an Comhaontú seo d'éifeacht a bheith aige—

  This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Government may on or before the 30th day of June in any calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting Government notice of termination, and in such event this Agreement shall cease to be effective—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 77. #1366199

  —(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  —(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of this Act.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 78. #1568629

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH/THEAS, LEIS NA COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE AGUS LE COMHAIRLE NA BREATAINE-NA hÉIREANN, ARNA mBUNÚ FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBÉAL FEIRSTE AN 10ú LÁ D'AIBREÁN, 1998, AGUS AR MHAITHE LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN A CHUR AR AGHAIDH, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CRÍOCHA AN CHOMHAONTAITHE IDIRNÁISIÚNTA AG BUNÚ NA gCOMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE NORTH/SOUTH MINISTERIAL COUNCIL, THE IMPLEMENTATION BODIES AND THE BRITISH-IRISH COUNCIL, ESTABLISHED UNDER AND IN FURTHERANCE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND DONE AT BELFAST ON THE 10TH DAY OF APRIL, 1998, TO MAKE PROVISION FOR THE PURPOSES OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE IMPLEMENTATION BODIES AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 79. #1568656

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999, a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  “the Agreement” means the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies done at Dublin on the 8th day of March, 1999, the text of which is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 80. #1568660

  ciallaíonn “Comhaontú na Breataine-na hÉireann” an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d'Aibreán, 1998;

  “the British-Irish Agreement” means the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on the 10th day of April, 1998;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 81. #1569514

  Gníomhóidh gach Comhlacht de réir aon ordacháin ó Státrúnaí Gnóthaí Eachtracha agus Gnóthaí Comhlathais na Breataine nó ó Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann ar ordachán é is gá chun a chinntiú go ndéanfar aon oibleagáidí idirnáisiúnta de chuid Rialtas na Breataine nó de chuid Rialtas na hÉireann, seachas oibleagáidí idirnáisiúnta a éiríonn faoin gComhaontú seo nó faoi Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, a chomhlíonadh laistigh dá ndlínsí faoi seach.

  Each Body shall act in accordance with any direction of the British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs or the Irish Minister for Foreign Affairs necessary to ensure compliance, within their respective jurisdictions, with any international obligations of the British Government or the Irish Government other than international obligations arising under this Agreement or the British-Irish Agreement.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 82. #1577060

  I have the honour to refer to recent discussions between our two Governments concerning the interpretation, in relation to post-1999 Structural Funds, of the terms “Community Initiatives”, “Initiatives” and “CIs” in Part 4 of Annex 1 and Part 4 of Annex 2 to the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies done at Dublin on 8 March 1999 (“the Implementation Bodies Agreement”).

  I have the honour to refer to recent discussions between our two Governments concerning the interpretation, in relation to post-1999 Structural Funds, of the terms “Community Initiatives”, “Initiatives” and “Cls” in Part 4 of Annex 1 and Part 4 of Annex 2 to the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies done at Dublin on 8 March 1999 (“the Implementation Bodies Agreement”).

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 83. #1584647

  —D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1998, an limistéar arb é Ceantar Iascaigh Dhún Dealgan é, ní fholaíonn sé aon chuid de Limistéar Chairlinn de réir bhrí mhír 5 de Chuid 6 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath ar an 8ú lá de Mhárta, 1999, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 (Uimh. 1 de 1999) .

  —Notwithstanding anything in the Fisheries Acts, 1959 to 1998, the area comprising the Dundalk Fishery District does not include any part of the Carlingford Area within the meaning of paragraph 5 of Part 6 of Annex 2 to the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies done at Dublin on the 8th day of March, 1999, the text of which is set out in the Schedule to the British-Irish Agreement Act, 1999 (No. 1 of 1999) .

  Uimhir 35 de 1999: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1999

 84. #1828015

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile na Graonlainne, den pháirt eile (IO L 172, 30.6.2007, lch. 4) agus an prótacal lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú sin (IO L 293, 23.10.2012, lch. 5).

  Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand (OJ L 172, 30.6.2007, p. 4) and Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in that Agreement (OJ L 293, 23.10.2012, p. 5).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 85. #437143

  ciallaíonn “comhaontú déthaobhach” aon chomhaontú idir an Rialtas agus stát neamhchonarthach maidir le huchtálacha idir tíortha, ar comhaontú é a bhfuil feidhm dlí aige de bhua alt 73;

  “bilateral agreement” means any agreement between the Government and a non-contracting state concerning intercountry adoptions which agreement, by virtue of section 73, has the force of law;

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 86. #517911

  (3) An 26 Deireadh Fómhair 2007, thug an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise Comhaontú den sórt sin maidir le trádáil i dtáirgí áirithe cruach [3] ("an Comhaontú") i gcrích.

  (3) On 26 October 2007, the European Community and the Government of the Russian Federation concluded such an Agreement on trade in certain steel products [3] ("the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 529/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2007 ón gComhairle maidir le srianta áirithe ar allmhairí táirgí áirithe cruach ó Chónaidhm na Rúise a riar

 87. #1093248

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a síneofar an Comhaontú Ciste agus an Comhaontú Bainc thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Fund Agreement and the Bank Agreement are signed on behalf of the Government.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 88. #1481565

  (a) comhaontuithe a dhéanamh le haon Aire den Rialtas, nó le haon duine eile chun go ndéanfaidh an tAire nó an duine sin aon fheidhm d'fheidhmeanna an Údaráis a chomhlíonadh thar ceann an Údaráis (fara nó d'éagmais íocaíochta);

  ( a ) make agreements with any Minister of the Government, or other person for that Minister or person to perform on behalf of the Authority (with or without payment) any of its functions;

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 89. #1825146

  Leis seo, déantar an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (an “Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (the ‘Agreement’) is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 90. #1835435

  Le hAirteagal III:8 den Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 agus le hAirteagal XIII den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí eisiatar soláthar poiblí arna dhéanamh ag comhlachtaí rialtais ó raon feidhme phríomhsmachta iltaobhacha na hEagraíochta Domhanda Trádála.

  Article III:8 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and Article XIII of the General Agreement on Trade in Services exclude government procurement from the main multilateral WTO disciplines.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 91. #1835603

  Forleathnú a gealltanas maidir le rochtain ar an margadh a tugadh faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais nó faoi chomhaontú déthaobhach leis an Aontas sa chreat sin,

  Expansion of its market access commitments undertaken under the WTO Agreement on Government or under a bilateral agreement concluded with the Union in that framework,

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 92. #461194

  Leanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm go dtí go bhfoircheannfar é le comhaontú frithpháirteach an dá Rialtas agus dá éis sin scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis ach amháin a mhéid is gá chun freastal ar aon dliteanais agus chun aon sócmhainní de chuid an Choimisiúin a bheidh fágtha a dhiúscairt go hordúil.

  The Agreement shall continue in force until terminated by mutual agreement of the two Governments and shall thereafter cease to have effect save in so far as and to the extent necessary for meeting any liabilities or disposing in an orderly manner of any remaining assets of the Commission.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 93. #463648

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2(a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2(a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 94. #591292

  Mar an gcéanna, ba cheart forálacha áirithe den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [6] ("an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme") a leasú chun na hathruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an staid dhlíthiúil reatha a léiriú.

  Equally, certain provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [6] ("the Convention implementing the Schengen Agreement") should be amended in order to reflect the changes in Regulation (EC) No 562/2006 and the current legal situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 95. #645786

  “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin maidir leis na hítimí sin a shonraítear i bpointe (a) faoi bhráid an Choimisiúin faoi 28 Iúil 2013, agus maidir leis na hítimí a shonraítear i bpointe (b) faoin 1 Eanáir 2014.”; leathanach 254, an dara fomhír d’Airteagal 430(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 256, an dara fomhír d’Airteagal 437(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015.”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 268, Airteagal 462(2): in ionad: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha a tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 31 Nollaig 2014.”, léitear: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 28 Meitheamh 2013.”; leathanach 274, Airteagal 478(2): in ionad: “2. De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36 (1) arbh ann dóibh roimh an, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469 (1) faoi na raonta seo a leanas: (a) 0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí 2 Eanáir 2015 (b) 10 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2015 go dtí 2 Eanáir 2016

  The Commission has negotiated on behalf of the Union and of the Member States a Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States of the one part and the Government of the State of Israel of the other part (hereinafter, the "Agreement") in accordance with the Decision of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council on 8 April 2008 authorising the Commission to open negotiations.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 96. #724933

  “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin maidir leis na hítimí sin a shonraítear i bpointe (a) faoi bhráid an Choimisiúin faoi 28 Iúil 2013, agus maidir leis na hítimí a shonraítear i bpointe (b) faoin 1 Eanáir 2014.”; leathanach 254, an dara fomhír d’Airteagal 430(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 256, an dara fomhír d’Airteagal 437(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015.”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 268, Airteagal 462(2): in ionad: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha a tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 31 Nollaig 2014.”, léitear: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 28 Meitheamh 2013.”; leathanach 274, Airteagal 478(2): in ionad: “2. De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36 (1) arbh ann dóibh roimh an, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469 (1) faoi na raonta seo a leanas: (a) 0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí 2 Eanáir 2015 (b) 10 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2015 go dtí 2 Eanáir 2016

  The Commission has negotiated on behalf of the Union and of the Member States a Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States of the one part and the Government of the State of Israel of the other part (hereinafter, the "Agreement") in accordance with the Decision of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council on 8 April 2008 authorising the Commission to open negotiations.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 97. #810641

  7.—His Majesty's Governments in Great Britain and the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  7.—His Majesty's Governments in Great Britain and the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927

 98. #818180

  7.—His Majesty's Governments in Great Britain and the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  7.-His Majesty's Governments in Great Britain and the Irish Free State respectively shall as soon as possible introduce into their respective Parliaments such legislation as may be necessary to give statutory effect to this Agreement, and this Agreement shall not take effect until such legislation in both such Parliaments shall have been passed into law.

  Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928

 99. #1024786

  The present Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the contracting Governments may, on or before the 31st March in any calendar year not earlier than the year 1953, give to the other Government written notice of termination and, in such event, the present Agreement shall cease to be effective in respect of the following profits—

  The present Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the contracting Governments may, on or before the 31st March in any calendar year not earlier than the year 1953, give to the other Government written notice of termination and, in such event, the present Agreement shall cease to be effective in respect of the following profits—

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 100. #1076201

  Nuair a bheas feidhm á thabhairt d'fhorála an Chomhaontuithe seo ag ceann de na Rialtais Chonarthacha, beidh le haon téarma nach mínítear ar shlí eile, mura n-éilí an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi na dlithe de chuid an Rialtais Chonarthaigh sin a bhaineas leis na dleachta is ábhar don Chomhaontú seo.

  In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting Governments, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Government relating to the duties which are the subject of the present Agreement. [GA]

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 101. #1076397

  Nuair a bheas feidhm á tabhairt d'fhorála an Chomhaontuithe seo ag ceann de na Rialtais Chonarthacha, beidh le haon téarma nach mínítear ar shlí eile, mura n-éilí an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi na dlithe de chuid an Rialtais Chonarthaigh sin a bhaineas leis na eánacha is ábhar don Chomhaontú seo.

  In the application of the provisions of the Agreement by one of the Contracting Governments any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Government relating to the taxes which are the subject of the present Agreement. [GA]

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 102. #1076521

  Leanfaidh an Comhaontú seo d'éifeacht a bheith aige ar feadh tréimhse éiginnte ach féadfaidh ceachtar de na Rialtais Chonarthacha. ar nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh in aon bhliain chaileandair i ndiaidh na bliana caileandair a malairteofar na hionstraimí daingniúcháin. fógra forceannta a thabhairt don Rialtas Conarthach eile. agus sa chás sin scoirfidh an Comhaontú seo d'éifeacht a bheith aige—

  This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Governments may on or before the 30th day of June in any calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting Government notice of termination, and in such event this Agreement shall cease to be effective—

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 103. #1094097

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheas sé arna shíniú thar ceann rialtas ag a bhfuil 65 faoin gcéad d'iomlán na gcuótaí atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having 65 per cent. of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 104. #1094980

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheas sé arna shíniú thar ceann rialtas a bhfuil suibscríobh 65 faoin gcéad déanta acu nach lú den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose minimum subscriptions comprise not less than 65 per cent. of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a)of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 105. #1104864

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé arna shíniú thar ceann 30 rialtas ar a laghad nach lú a suibscríobh ná 75 faoin gcéad den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus nuair a bheidh na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Deireadh Fómhair, 1955.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of not less than 30 governments whose subscriptions comprise not less than 75 per cent of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before October 1, 1955. [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 106. #1104877

  Arna Dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfaidh i dtaisce i gcairtlanna an Bhainc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbairte, a chuireann in iúl trína shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé gníomhú mar thaisclann don Chomhaontú seo agus go ndéanfaidh sé an dáta a thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm, faoi Airteagal IX.

  DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to act as depository of this Agreement and to notify all governments whose names are set forth in Schedule A of the date when this Agreement shall enter into force under Article IX, Section 1 hereof.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 107. #1130188

  Ag aithint dóibh go ndearna an reachtaíocht ab ábhar do Chomhaontú an 4 Aibreán, 1959, agus a rinneadh idir an dá Rialtas difir do na díolúintí sin ar shlite áirithe, agus é de mhian acu Comhaontú níos ginearálta a dhéanamh mar fhorlíonadh ar an gComhaontú sin,

  Recognising that the legislation which was the subject of the Agreement of the 4th April, 1959, made between the two Governments affected the said exemptions in particular ways, and desiring to supplement that Agreement by a more general Agreement,

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 108. #1132708

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé sínithe thar ceann na rialtas nach lú a suibscríobh ná seasca a cúig faoin gcéad den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus nuair a bheidh na hionstraimí dá dtagraítear in Alt 2 (a) den Airteagal seo taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 15 Meán Fómhair, 1960.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose subscriptions comprise not less than sixty-five per cent. of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before September 15, 1960. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 109. #1132716

  (c) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, chun a shínithe, go dtí deireadh gnó an 31 Nollaig, 1960, i bpríomh-oifig an Bhainc thar ceann rialtas na stát a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A, ar choinníoll go bhféadfaidh na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm um an dáta sin, an tréimhse a bheidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe a shíneadh sé mhí ar a fhad.

  ( c ) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1960, at the principal office of the Bank, on behalf of the governments of the states whose names are set forth in Schedule A, provided that, if this Agreement shall not have entered into force by that date, the Executive Directors of the Bank may extend the period during which this Agreement shall remain open for signature by not more than six months.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 110. #1132736

  Arna dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfaidh i dtaisce i gcairtlanna an Bhainc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbartha, a chuireann in iúl trína shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé gníomhú mar thaisclann don Chomhaontú seo, an Comhaontú seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe agus an dáta a thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm, faoi Airteagal IX, Alt 1 de seo, a chur in iúl do na rialtais uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A.

  Done at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to act as depository of this Agreement, to register this Agreement with the Secretariat of the United Nations and to notify all governments whose names are set forth in Schedule A of the date when this Agreement shall have entered into force under Article XI, Section 1 hereof.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 111. #1230648

  Ag aithint dóibh go ndearna an reachtaíocht ab ábhar do Chomhaontú an 4 Aibreán, 1959, agus a rinneadh idir an dá Rialtas difear do na díolúintí sin ar shlite áirithe, agus é de mhian acu Comhaontú níos ginearálta a dhéanamh mar fhorlíonadh ar an gComhaontú sin,

  Recognising that the legislation which was the subject of the Agreement of the 4th April, 1959, made between the two Governments affected the said exemptions in particular ways, and desiring to supplement that Agreement by a more general Agreement,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 112. #1231117

  Nuair a bheidh forálacha an Chomhaontuithe seo á gcur chun feidhme ag ceann de na Rialtais Chonarthacha, téarma nach mínítear ar shlí eile beidh leis, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi dhlíthe an Rialtais Chonarthaigh sin maidir leis na cánacha is ábhar don Chomhaontú seo.

  In the application of the provisions of the present Agreement by one of the Contracting Governments any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Government relating to the taxes which are the subject of the present Agreement. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 113. #1296122

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú Inmheánach ar Mhaoiniú agus Riaradh Cabhrach ón gComhphobal a rinneadh sa Bhruiséil an 11ú lá d'Iúil, 1975, thar ceann rialtais Bhallstáit Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa;

  "the Agreement" means the Internal Agreement on the Financing and Administration of Community Aid done at Brussels on the 11th day of July, 1975, on behalf of the governments of the Member States of the European Economic Community;

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 114. #1329382

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé sínithe thar ceann rialtais ag a bhfuil seasca a cúig faoin gcéad d'iomlán na gcuótaí atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagraítear in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 115. #1577063

  If this is also the understanding of your Government, I have the honour to propose that this letter and your reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  If this is also the understanding of your Government, I have the honour to propose that this letter and your reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 116. #1577078

  I have the honour to confirm that this letter and your letter shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  I have the honour to confirm that this letter and your letter shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 117. #1669500

  Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cúnamh ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Compháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chomhaontú ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (IO L 210, 6.8.2013, lch. 1).

  Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (OJ L 210, 6.8.2013, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 118. #1673147

  Tar éis thús oibríochtaí EES, ba cheart an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [17] (“an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) chun feidhme a leasú maidir le comhaontuithe déthaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit agus maidir le fad fanachta údaraithe is faide ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa.

  Following the start of operations of the EES, the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [17] (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) should be amended with regard to bilateral agreements concluded by Member States and the authorised length of stay beyond 90 days in any 180-day period of visa-exempt third–country nationals.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 119. #1718682

  Na hiompróirí ar muir dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, beidh siad faoi réir na bpionós dá bhforáiltear i gcomhréir le hAirteagal 26(2) den Choinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (“an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) agus le hAirteagal 4 de Threoir 2001/51/CE ón gComhairle nuair a bheidh náisiúnaigh tríú tír á n-iompar acu nach bhfuil údarú bailí taistil acu cé go bhfuil siad faoi réir cheanglas an údaraithe taistil.

  The carriers referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the penalties provided for in accordance with Article 26(2) of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) and Article 4 of Council Directive 2001/51/EC when they transport third-country nationals who, although subject to the travel authorisation requirement, are not in possession of a valid travel authorisation.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 120. #1726797

  Cuireadh SIS ar bun den chéad uair de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme) a chur chun feidhme.

  SIS was initially set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (the Convention implementing the Schengen Agreement).

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 121. #1727798

  Cuireadh SIS ar bun den chéad uair de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme) a chur chun feidhme.

  SIS was initially set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (the Convention implementing the Schengen Agreement).

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 122. #148578

  Urrús Rialtas na hÉireann d'airleacain faoi fho-alt (7) d'alt 3 den Acht um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957

  Irish Government security for advances under sub-section (7) of section 3 of the Bretton Woods Agreement Act.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 123. #173282

  DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 2(1) den Acht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980 (Uimh. 24 de 1980), chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, go bhféadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a Rialtas nó aon cheann dá ranna stáit agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin,

  WHEREAS it is enacted by section 2 (1) of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 (No. 24 of 1980), that, for the purpose of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country or each of which foreign countries, shall be one whose government, or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of that Act, and that for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of that Act:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 124. #326824

  DÁ FHIANÚ SIN, chuir Ionadaithe Rialtais na mBallstát thíos-sínithe a lámh leis an gComhaontú seo, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle.

  IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, have signed this Agreement.

  Comhaontú idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe a mhalartaítear ar mhaithe le leas an Aontais Eorpaigh (2011)

 125. #348705

  liostaí na n-údarás rialtais lárnach in Iarscríbhinn IV, tar éis na n-oiriúnuithe is gá chun éifeacht a thabhairt don Chomhaontú;

  the lists of central government authorities in Annex IV, following the adaptations necessary to give effect to the Agreement;

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 126. #461146

  COMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ AN CHOIMISIÚIN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 127. #461192

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm ar an dáta a mhalartóidh an dá Rialtas fógraí á rá go bhfuil siad ag glacadh leis.

  This Agreement shall enter into force on the date on which the two Governments exchange notifications of their acceptance of it.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 128. #461195

  Dá fhianú sin, shínigh na daoine a bhfuil a n-ainmneacha sínithe anseo thíos an Comhaontú seo, agus iad údaraithe go cuí chuige sin ag a Rialtais faoi seach.

  In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 129. #463655

  If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

  If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 130. #463656

  (e) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

  (e) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 131. #463657

  (f) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

  (f) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 132. #482936

  (i) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais ar sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a) nó (b) ach amháin i gcás comhaontaithe a bheidh faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle ar chomhordú nósanna imeachta a bhaineann le Conarthaí Oibreacha Poiblí a dhámhachtain agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

  (i) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a) or (b) except

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 133. #579470

  Glactar leis go minic go bhfuil comhaontú frithpháirteach ann ach ní dhéantar comhaontú foirmiúil ar eagla go bhforghéillfeadh an rialtas na héilimh, amhail iasachtaí do mhic léinn agus iasachtú d’fheirmeoirí.

  Mutual agreement is often presumed though not formally established in case of government forfeiting claims, such as in the case of student loans and lending to farmers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 134. #800339

  Có-aontú idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann i dtaobh Cánach Ioncuim Dúbalta.

  Agreement between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax.

  Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926

 135. #825243

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agree to pay to His Majesty's Government in the Irish Free State the amount by which the compensation payable in accordance with this Agreement to transferred officers who have given notice before the 1st day of March, 1929, of their desire to retire under the said Article 10 from the service of the Government of the Irish Free State or have been discharged before that date from the service of the said Government exceeds the sum to which such compensation would amount if the same were calculated in the manner prescribed by this Agreement in respect of compensation payable to transferred officers who give notice on or after the 1st day of March, 1929, of their desire so to retire from the said service or are discharged on or after that date from the said service.

  His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agree to pay to his Majesty's Government in the Irish Free State the amount by which the compensation payable in accordance with this Agreement to transferred officers who have given notice before the 1st day of March, 1929, of their desire to retire under the said Article 10 from the service of the Government of the Irish Free State or have been discharged before that date from the service of the said Government exceeds the sum to which such compensation would amount if the same were calculated in the manner prescribed by this Agreement in respect of compensation payable to transferred officers who give notice on or after the 1st day of March, 1929, of their desire so to retire from the said service or are discharged on or after that date from the said service.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 136. #907811

  (5) Ní thiocfaidh aon chó-aontú déanfar fén alt so i bhfeidhm mara ndeinidh ná go dtí go ndéanfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí é cheadú.

  (5) No agreement made under this section shall come into force unless and until it has been sanctioned by the Minister for Local Government and Public Health.

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 137. #928561

  ACHT CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH CHUN AN CHÓ-AONTUITHE AIRGEADAIS DO RINNEADH AN 25adh LÁ D'ABRÁN, 1938, IDIR AN RIAGHALTAS AGUS RIAGHALTAS NA RÍOCHTA AONTUITHE DO CHUR IN ÉIFEACHT.

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE CARRYING OUT OF THE FINANCIAL AGREEMENT MADE ON THE 25TH DAY OF APRIL, 1938, BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM.

  Uimhir 13 de 1938: ACHT UM CHÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE (SUIM CHAIPITIÚIL), 1938

 138. #1029782

  (4) Íocfar leis an Rialtas Meiriceánach as an gCuntas Speisialta na méideanna a cheanglas an Comhaontú a chur ar fáil don Rialtas sin as an gCuntas Speisialta.

  (4) There shall be paid out of the Special Account to the American Government the amounts required by the Agreement to be made available to that Government out of the Special Account.

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 139. #1076330

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le hiomghabháil fioscach i leith Cánacha ar Ioncaim.

  Agreement between, the Government of Ireland and the Government of Canada for the avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on Income

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 140. #1094109

  Mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm 31 Nollaig, 1945, bhéarfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na cistí sin ar ais do na rialtais a chuir isteach iad.

  If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 141. #1094111

  (e) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, go dtí an 31 Nollaig, 1945, chun a shínithe i Washington thar ceann rialtas na dtíortha a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A.

  ( e ) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 142. #1094113

  (f) Tar éis an 31 Nollaig, 1945, beidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann rialtais aon tíre a gcéadófar a chomhaltas do réir Airteagail II, Alt 2.

  ( f ) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 143. #1094198

  Doiminiceach.... An Pholainn........

  (1 The quota of Denmark shall be determined by the Fund after the Danish Government has declared its readiness to sign this Agreement but before signature takes place.1)

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 144. #1094993

  Mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm 31 Nollaig, 1945, bhéarfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na cistí sin ar ais do na rialtais a chuir isteach iad.

  If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 145. #1094995

  (e) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, go dtí an 31 Nollaig, 1945, chun a shínithe i Washington thar ceann rialtas na dtíortha a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A.

  ( e ) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 146. #1104401

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a shíneofar an Comhaontú thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement is signed on behalf of the Government.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 147. #1104728

  Féadfar socrú a bheith sa chomhaontú sin le haghaidh socraíochta deiridh ar oblagáidí uile an Rialtais don Chorparáid, i dteannta nithe eile.

  Such agreement may provide, among other things, for a final settlement of all obligations of the government to the Corporation.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 148. #1108213

  (ii) nach n-oibrítear amhlaidh faoi chomhaontú dháthaobhach idirnáisiúnta ar páirtí ann an Rialtas,

  (ii) is not so operated under an international bilateral agreement to which the Government is a party,

  Uimhir 28 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1958

 149. #1119501

  [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX. [GA]

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 150. #1130178

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le Díolúintí áirithe ó Cháin. [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 151. #1132182

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a shíneofar an Comhaontú thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement is signed on behalf of the Government.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 152. #1134443

  (a) cumhacht, feidhm nó dualgas a theacht chun bheith infheidhmithe nó inchomhlíonta ag údarás áitiúil de dhroim comhaontaithe faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , agus

  ( a ) consequent upon an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , a power, function or duty becomes exercisable or performable by a local authority and

  Uimhir 40 de 1960: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (Uimh. 2), 1960

 153. #1227319

  (ii) nach n-oibrítear amhlaidh faoi chomhaontú dháthaobhach idirnáisiúnta ar páirtí ann an Rialtas,

  (ii) is not so operated under an international bilateral agreement to which the Government is a party,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 154. #1230475

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA BREATAINE AGUS RIALTAS SHAORSTáT éIREANN MAIDIR LE CáIN IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 155. #1230607

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE MAIDIR LE DíOLúINTí áIRITHE ó CHáIN.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 156. #1230638

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE MAIDIR LE DíOLúINTí áIRITHE ó CHáIN.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 157. #1231050

  [EN] COMHAONTU IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS CHEANADA CHUN CANACHAS DUBAILTE A SHEACHAINT AGUS COSC A CHUR LE hIMGHABHAIL FIOSCACH I LEITH CANACHA AR IONCAM.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 158. #1247343

  Feidhm a thabhairt do loghanna áirithe maidir le taraifí de dhroim an Rialtas do tabahairt aontachais leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  Implementation of certain tariff concessions arising from the Government's accession to the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 38 de 1968: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1968

 159. #1259254

  feidhm a thabhairt do lamháltais áirithe tairifí de dhroim an Rialtas do thabhairt aontachais leis an gComhaontú Ginearálta ar Thairifí agus Trádáil;

  implementation of certain tariff concessions arising from the Government's accession to the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 17 de 1970: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1970

 160. #1278853

  Comhaontú idir Rialtas na héireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 161. #1299231

  (ii) nach n-oibrítear amhlaidh faoi chomhaontú déthaobhach idirnáisiúnta ar páirtí ann an Rialtas,

  (ii) is not so operated under an international bilateral agreement to which the Government is a party,

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 162. #1329394

  Mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm faoin 31 Nollaig, 1945, tabharfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá na cistí sin ar ais do na Rialtais a thug iad. [EN]

  If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the Governments that transmitted them.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 163. #1329395

  (e) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, go dtí an 31 Nollaig, 1945, chun a shínithe i Washington thar ceann rialtais na dtíortha a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A. [EN]

  ( e ) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 164. #1329396

  (f) Tar éis an 31 Nollaig, 1945, beidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann rialtas aon tíre a mbeidh a comhaltas ceadaithe de réir Airteagail II, Alt 2. [EN]

  ( f ) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 165. #1329464

  *Cinnfidh an Ciste cuóta na Danmhairge tar éis do Rialtas na Danmhairge a dhearbhú go bhfuil sé ullamh ar an gComhaontú seo a shíniú ach sula ndéanfar an síniú sin.

  *The quota of Denmark shall be determined by the Fund after the Danish Government has declared its readiness to sign this Agreement but before signature takes place.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 166. #1329465

  *Cinnfidh an Ciste cuóta na Danmhairge tar éis do Rialtas na Danmhairge a dhearbhú go bhfuil sé ullamh ar an gComhaontú seo a shíniú ach sula ndéanfar an síniú sin.

  *The quota of Denmark shall be determined by the Fund after the Danish Government has declared its readiness to sign this Agreement but before signature takes place.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 167. #1436576

  Féadfar réamhiniúchadh a sheoladh in ionaid bhreise in Éirinn trí chomhaontú an dá Rialtas, arna shonrú i scríbhinn.

  Preinspection may be conducted at additional locations in Ireland by agreement, expressed in writing, of both Governments. [GA]

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 168. #1436659

  Féadfaidh ceachtar Rialtas tráth ar bith comhchomhairliúcháin a iarraidh maidir le léiriú, feidhmiú nó leasú an Chomhaontaithe seo.

  Either Government may at any time request consultations concerning the interpretation, application, or amendment of this Agreement.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 169. #1436666

  Féadfar, áfach, an fógra sin a tharraingt siar roimh dheireadh na tréimhse dhá mhí dhéag trí chomhaontú idir an dá Rialtas.

  Such notice may however be withdrawn before the end of the twelve month period by agreement between the two Governments.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 170. #1568585

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe

  Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 171. #1569236

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe)

  Next (SCHEDULE Agreement Between The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Establishing Implementation Bodies)

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 172. #1569462

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe [EN]

  Agreement Between The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Establishing Implementation Bodies

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 173. #1569525

  Dá fhianú sin tá na daoine sin a bhfuil a sínithe anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige sin ag na Rialtais faoi seach, tar éis an Comhaontú seo a shíniú.

  In witness where of the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Governments, have signed this Agreement.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 174. #1570082

  I dTuaisceart Éireann, is é a bheidh sa staid sin ná tiomantais Rialtas na Breataine i leith an chuid den Chomhaontú Ilpháirtí dar teideal Cearta, Coimircí agus Comhionannas Deiseanna agus aon reachtaíocht iomchuí.

  In Northern Ireland this position will be the British Government's commitments in respect of the Rights, Safeguards and Equality of Opportunity section of the Multi-Party Agreement and any relevant legislation.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 175. #1570204

  Tabharfaidh Rialtais na Breataine agus na hÉireann an reachtaíocht sin ar aghaidh, más féidir, roimh theacht i bhfeidhm don Chomhaontú seo nó, ar aon chor, a luaithe is féidir dá éis sin.

  Such legislation will be brought forward by the British and Irish Governments, if possible, before the entry into force of this Agreement or, in any event, as soon as possible thereafter.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 176. #1576999

  Téacsanna na litreacha arna malartú ag Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena ndéantar an Comhaontú forlíontach

  Texts Of The Letters Exchanged By The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Constituting The Supplementary Agreement

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 177. #1577053

  [EN]

  Texts Of The Letters Exchanged By The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Constituting The Supplementary Agreement [GA]

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 178. #1595048

  Comhaontú lena leasaítear Comhaontú 1926 idir Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann i leith cánach ioncaim dúbailte (arna leasú in 1928), 1947.

  AGREEMENT AMENDING THE 1926 AGREEMENT BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX (AS AMENDED IN 1928), 1947.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 179. #1626676

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 423 [agus] Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 424, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 423 [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 424, TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 180. #1626855

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 264.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 264.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 181. #1626856

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 182. #1626857

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 513.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 513.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 183. #1645148

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 2004. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Rinneadh i mBaile Átha Cliath an 25 Samhain, 2003. Fógraí i dtaobh Glacadh leis an gComhaontú arna malartú an 7 Eanáir, 2004. Tháinig i bhfeidhm an 7 Eanáir, 2004.

  TREATY SERIES NO.1 OF 2004. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. DONE AT DUBLIN ON 25 NOVEMBER, 2003. NOTIFICATIONS OF ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT EXCHANGED ON 7 JANUARY, 2004. ENTERED INTO FORCE ON 7 JANUARY, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 184. #1645155

  Sraith Conarthaí, 10/1996. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise maidir le hIompar Idirnáisiúnta de Bhóthar agus Prótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe. Síníodh i mBaile Átha Cliath an 9 Nollaig, 1994. Malartú litreacha faoi theacht i bhfeidhm dar dáta an 20 Meitheamh, 1995, an 4 Iúil, 1995, agus an 31 Deireadh Fómhair, 1996 faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 3 Lúnasa, 1995.

  TREATY SERIES, 10/1996. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION CONCERNING INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT AND PROTOCOL ON THE APPLICATION OF THE AGREEMENT. SIGNED AT DUBLIN ON 9 DECEMBER, 1994. EXCHANGE OF LETTERS RE ENTRY INTO FORCE DATED 20 JUNE, 1995, 4 JULY, 1995 AND 31 OCTOBER, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 3 AUGUST, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 185. #1645187

  Sraith Conarthaí, 29/2000. Malartú Litreacha a chomhdhéanann Comhaontú Forlíontach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le Léiriú Téarmaí Áirithe sa Chomhaontú Comhlachtaí Forfheidhmithe a síníodh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999.

  TREATY SERIES, 29/2000. EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING A SUPPLEMENTARY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING THE INTERPRETATION OF CERTAIN TERMS IN THE IMPLEMENTATION BODIES AGREEMENT SIGNED AT DUBLIN ON 8 MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 186. #1645197

  Sraith Conarthaí, 32/2000. Malartú Nótaí a chomhdhéanann Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Slóvaice maidir leis an gComhaontú a rinneadh i bPrág an 12 Aibreán, 1991 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Seice agus na Slóvaice maidir le Cealú Frithpháirteach Víosaí.

  TREATY SERIES, 32/2000. EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC REGARDING THE AGREEMENT DONE AT PRAGUE ON 12 APRIL, 1991 BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC IN REGARD TO THE MUTUAL ABOLITION OF VISAS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 187. #1729134

  Tháinig an Comhaontú Suímh idir Rialtas Phoblacht an Laitvia agus an Oifig i bhfeidhm ar an 5 Lúnasa 2011.

  The Seat Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Office entered into force on 5 August 2011.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 188. #1825135

  maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

  on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 189. #1835259

  Tá luach tuairim is EUR 352 billiún ar na margaí soláthair phoiblí de chuid an AE atá ar oscailt do thairgeoirí ó thíortha ar comhaltaí iad de chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le soláthar rialtais.

  Some €352 billion of EU public procurement is open to bidders from member countries of the WTO agreement on government procurement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 190. #1835681

  Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le soláthar rialtais (IO L. 114, 30.04.2002)

  Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on certain aspects of government procurement (OJ L. 114, 30.04.2002)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 191. #505326

  Comhaontú maidir leis an gCeanncheathrú i ndáil le suíomh na Gníomhaireachta agus Comhaontuithe maidir le láithreáin theicniúla agus láithreáin chúltaca a chaibidil agus, tar éis don Bhord Bainistíochta iad a fhormheas, a shíniú le Rialtais na mBallstát aíochta.

  negotiate and, after approval by the Management Board, sign a Headquarters Agreement concerning the seat of the Agency and Agreements concerning technical and backup sites with the Governments of the host Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 192. #611748

  Chun rannpháirtíocht éifeachtach tríú tíortha i gcláir chomhair arna mbainistiú i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta roinnte a áirithiú, ba cheart coinníollacha cur chun feidhme cláir a leagan síos sna cláir chomhair iad féin agus freisin, i gcás inar gá, i gcomhaontuithe maoinithe, arna dtabhairt i gcrích idir an Coimisiún, rialtais gach ceann de na tríú tíortha agus an Ballstát ina bhfuil údarás bainistíochta an chláir ábhartha chomhair.

  In order to ensure effective participation by third countries in cooperation programmes that are managed in accordance with the shared management principle, programme implementation conditions should be set out in the cooperation programmes themselves and also, where necessary, in financing agreements, concluded between the Commission, the governments of each of the third countries and the Member State hosting the managing authority of the relevant cooperation programme.

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 193. #914632

  —(1) Dearbhuítear agus achtuítear leis seo, faid a bheidh Saorstát Éireann i gcomhlachas leis na náisiúin seo leanas, sé sin le rá, an Astráil, Canada, an Bhreatain Mhór, Zéalann Nua, agus an Aifric Theas, agus faid a leanfaidh an rí go n-admhuíonn na náisiúin sin gurb é comhartha a gcó-oibrithe é de ghníomhú thar ceann gach náisiúin fé leith de sna náisiúin sin (ar chomhairle a Rialtaisí fé seach) chun ionadaithe dioplomáideacha agus consalta do cheapadh agus chun có-aontuithe eadarnáisiúnta do chríochnú, go bhféadfaidh an rí a hadmhuítear amhlaidh, agus go n-údaruítear dó leis seo, gníomhú thar ceann Shaorstáit Éireann chun na gcrícheanna céanna fé mar a chomhairleoidh agus nuair a chomhairleoidh an Ard-Chomhairle dhó san do dhéanamh.

  —(1) It is hereby declared and enacted that, so long as Saorstát Eireann is associated with the following nations, that is to say, Australia, Canada, Great Britain, New Zealand, and South Africa, and so long as the king recognised by those nations as the symbol of their co-operation continues to act on behalf of each of those nations (on the advice of the several Governments thereof) for the purposes of the appointment of diplomatic and consular representatives and the conclusion of international agreements, the king so recognised may, and is hereby authorised to, act on behalf of Saorstát Eireann for the like purposes as and when advised by the Executive Council so to do.

  Uimhir 58 de 1936: ACHT ÚDARÁIS FHEIDHMIÚCHÁIN (CAIDREAMH COIGRÍCHE), 1936

 194. #1302160

  —(1) Cuideachta nach bhfuil laistigh de réim cánach ioncaim don bhliain 1975-76 maidir le bunadh ioncaim, ní thiocfaidh sí laistigh de réim cánach corparáide maidir leis an mbunadh sin d'aon tréimhse roimh dheireadh na bliana sin, agus chun na críche sin measfar nach raibh cuideachta faoi réim cánach ioncaim don bhliain 1975-76 má bhí teideal aici don bhliain sin, faoi chomhaontuithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le cáin ioncaim dhúbailte, chun díolúine ó cháin ioncaim maidir le brabúis nó ioncam a d'eascair sa Stát.

  —(1) A company not within the charge to income tax for the year 1975-76 in respect of a source of income shall not come within the charge to corporation tax in respect of that source for any period before the end of that year, and for this purpose a company shall be regarded as not having been within the charge to income W for the year 1975-76 if it was entitled for that year under agreements between the Government and the United Kingdom Government in respect of double income tax, to exemption from income tax in respect of profits or income arising in the State.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 195. #1302359

  (4) Ní lamhálfar faoiseamh faoin alt seo in aghaidh cáin chor paráide is iníoctha ag cuideachta a bhí, de bhua comhaontuithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le cáin ioncaim dhúbailte, i dteideal díolúine ó cháin ioncaim don bhliain 1975-76 maidir le hioncam a d'eascair sa Stát.

  (4) Relief under this section shall not be allowed against corporation tax payable by a company which by virtue of agreements between the Government and the United Kingdom Government in respect of double income tax was entitled to exemption from income tax for the year 1975-76 in respect of income arising in the State.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 196. #1302413

  (4) Ní bhainfidh fo-ailt (2) agus (3) le cuideachta a bhí, de bhua comhaontuithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le cáin ioncaim dhúbailte, i dteideal díolúine ó cháin ioncaim don bhliain 1975-76 i leith ioncaim a d'eascair sa Stát ach i gcás den sórt sin déanfar an t-easnamh iomchuí a fhritháireamh in aghaidh ioncam a thiocfaidh laistigh de réim cánach corparáide don tréimhse chuntasaíochta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1976, agus a mhéid nach féidir an t-easnamh iomchuí a fhritháireamh amhlaidh déanfar é a fhritháireamh in aghaidh ioncam a thiocfaidh laistigh de réim cánach corparáide don chéad tréimhse chuntasaíochta chomhleanúnach eile agus mar sin de:

  (4) Subsections (2) and (3) shall not apply to a company which by virtue of agreements between the Government and the United Kingdom Government in respect of double income tax was entitled to exemption from income tax for the year 1975-76 in respect of income arising in the State but in such case the relevant deficiency shall be set off against income coming within the charge to corporation tax for the accounting period commencing on the 6th day of April, 1976, and in so far as the relevant deficiency cannot be so set off it shall be set off against income coming within the charge to corporation tax for the next succeeding accounting period and so on :

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 197. #1616620

  An Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000.

  INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18 SEPTEMBER, 2000.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 198. #1616621

  Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe rialtais na mBallstát, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar mhaoiniú cúnaimh Comhphobail faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2008 go 2013 de réir Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE agus ar leithroinnt cúnaimh airgeadais do na Tíortha agus na Críocha Thar Lear lena mbaineann Cuid a Ceathair de Chonradh CE.

  INTERNAL AGREEMENT BETWEEN THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING OF COMMUNITY AID UNDER THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE PERIOD 2008 TO 2013 IN ACCORDANCE WITH THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT AND ON THE ALLOCATION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES TO WHICH PART FOUR OF THE EC TREATY APPLIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 199. #1637065

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 200. #1637066

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACP-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 201. #286300

  Ba chóir go ndéanfadh Comhaontú an 20 Nollaig 2006 idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [6] (dá ngairfear "an Comhaontú" anseo feasta) éascú ar an trádáil idirnáisiúnta agus ar chaomhnú an chomhshaoil i ndáil leis an trealamh sin.

  The Agreement of 20 December 2006 between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [6] (hereinafter the Agreement) should facilitate international trade and environmental protection for this equipment.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 202. #286371

  1. D'fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2006/1005/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [11], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  1. With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2006/1005/EC of 18 December 2006 concerning conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [11], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 203. #437785

  (2) Más rud é go mbeidh comhaontú déthaobhach déanta ag an Rialtas, roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, le stát neamhchonarthach maidir le huchtáil idir tíortha, cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (2) If the Government, before or after the commencement of this section, has entered into a bilateral agreement with a non-contracting state concerning intercountry adoption, the Minister shall cause the agreement to be laid before each House of the Oireachtas.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 204. #480451

  (f) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii) nó (iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle (1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

  (f) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a)(ii) or (iii), except in the case of an agreement which is subject to the requirements of Council Directive No. 93/37/EEC(1) on the co-ordination of procedures relating to the award of Public Works Contracts and any directive amending or replacing that directive.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 205. #558096

  I gcás ina mbeidh feidhm ag an gComhaontú Iltaobhach maidir le Soláthair Rialtais a tugadh i gcrích laistigh den Eagraíocht Trádála Domhanda, beidh na conarthaí oscailte freisin do náisiúnaigh na Stát a dhaingnigh an comhaontú sin, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Where the Multilateral Agreement on Government Procurement concluded within the World Trade Organisation applies, the contracts shall also be open to nationals of the States which have ratified that agreement, under the conditions laid down therein.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 206. #560980

  I gcás ina mbeidh feidhm ag an gComhaontú Iltaobhach maidir le Soláthair Rialtais a tugadh i gcrích laistigh den Eagraíocht Trádála Domhanda, beidh na conarthaí oscailte freisin do náisiúnaigh na Stát a dhaingnigh an comhaontú sin, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Where the Multilateral Agreement on Government Procurement concluded within the World Trade Organisation applies, the contracts shall also be open to nationals of the States which have ratified that agreement, under the conditions laid down therein.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 207. #563848

  Tugadh an chaibidlíocht maidir leis an gcomhaontú nua idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [5] ("an Comhaontú") chun críche an 29 Samhain 2011.

  Negotiations regarding the new agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [5] ("the Agreement") were concluded on 29 November 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 208. #563865

  Bunaítear leis an Rialachán seo na rialacha do chlár an Aontais um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (dá ngairtear an clár Energy Star anseo feasta) mar a shainmhínítear sa Chomhaontú idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [] sínithe an 10 Nollaig 2012 sa Bhruiséil agus an 18 Eanáir 2013 in Washington (dá ngairtear "an Comhaontú" anseo feasta).

  This Regulation establishes the rules for the Union energy-efficiency labelling programme for office equipment (hereinafter referred to as the Energy Star programme) as defined in the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment signed on 10 December 2012 in Brussels and 18 January 2013 in Washington [] (hereinafter referred to as "the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 209. #563895

  D’fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2013/107/AE ón gComhairle an 13 Samhain 2012 maidir le síniú agus tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2013/107/EU of 13 November 2012 on the signing and conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 210. #565240

  ciallaíonn “comhaontú bainistíochta” comhaontú arna dhéanamh ag an Aire nó ag Aire eile den Rialtas le húdarás poiblí nó le húdaráis phoiblí nó le haon duine eile nó daoine eile chun críocha na Treorach um Ghnáthóga nó na Treorach um Éin agus féadfaidh comhaontú arna dhéanamh faoi alt 18 den Phríomh-Acht nó faoi scéim talmhaíochta comhshaoil a bheith ar áireamh ann, ach gan a bheith teoranta dó;

  “management agreement” means an agreement entered into by the Minister or another Minister of Government with a public authority or authorities or any other person or persons for the purposes of the Habitats Directive or the Birds Directive and may include, but is not limited to, an agreement entered into under section 18 of the Principal Act or an agri-environmental scheme;

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 211. #565486

  (8) I ndáil le freagrachtaí faoin Treoir um Éin, faoin Treoir um Ghnáthóga nó faoi na Rialacháin seo a shanntar le hachtachán ar Aire eile den Rialtas nó ar údarás poiblí, féadfaidh oifigigh údaraithe dul i gcomhairle le daoine, comhoibriú leo, comhairle a thabhairt dóibh, cabhrú leo agus cabhair a iarraidh orthu, is daoine a bheidh údaraithe ag cibé Aire eile nó cibé údarás poiblí eile chun freagrachtaí dá dtagraítear i mír (1) a sheoladh, is freagrachtaí a shanntar don Aire nó údarás poiblí sin nó a eascraíonn le linn aon cheann dá gcumhachtaí agus dá bhfeidhmeanna reachtúla a fheidhmiú, agus féadfaidh an tAire comhaontuithe riaracháin a dhéanamh faoi Rialachán 40 chun comhoibriú den sórt sin a éascú.

  (8) In relation to responsibilities under the Birds Directive, the Habitats Directive or these Regulations that are assigned by enactment to another Minister of Government or public authority, authorised officers may consult with, co-operate with, advise, assist and seek the assistance of persons authorised by such other Minister or such public authority to carry out responsibilities referred to in paragraph (1) assigned to that Minister or public authority or arising in the exercise of any of their statutory powers and functions, and the Minister may enter into administrative agreements under Regulation 40 to facilitate such collaboration.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 212. #565644

  (2) Sula dtabharfar comhaontú riaracháin le húdarás poiblí chun críche faoi mhír (1) nó, más rud é go bhfuil údarás poiblí ina pháirtí i gcomhaontú den sórt sin, rachaidh an tAire, i gcás ina mbeidh freagracht reachtúil ag Aire eile den Rialtas i leith an údaráis phoiblí sin, i gcomhairle leis an Aire sin.

  (2) Before concluding an administrative agreement with a public authority under paragraph (1) or, if a public authority is to be a party to such an agreement, the Minister shall, where another Minister of Government has statutory responsibility for that public authority, consult with that Minister.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 213. #571247

  iamhchríocha laistigh den chríoch, eadhon críocha geografacha sa chuid eile den domhan atá á n-úsáid, faoi chonarthaí idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe idir stáit, ag gníomhaireachtaí rialtais ghinearálta na tíre (amhail ambasáidí, consalachtaí, bunáiteanna míleata, bunáiteanna eolaíochta, etc.);

  territorial enclaves, these being geographic territories situated in the rest of the world and used, under international treaties or agreements between states, by general government agencies of the country (such as embassies, consulates, military bases, scientific bases, etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 214. #576750

  eachtarchríocha de chuid na críche (i.e. críocha geografacha atá suite sa chuid eile den domhan arna n-úsáid ag gníomhaireachtaí rialtas ginearálta na tíre — ambasáidí, consalachtaí, bunáiteanna míleata, bunáiteanna eolaíochta, etc. faoi chonarthaí idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe idir stáit);

  territorial exclaves (i.e. geographic territories situated in the rest of the world and used, under international treaties or agreements between states, by general government agencies of the country — embassies, consulates, military bases, scientific bases etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 215. #616775

  (5) Déanfaidh an Bord cóip de gach comhaontú comhoibrithe (lena n-áirítear aon athrú ar an gcomhaontú) a bheidh déanta a thabhairt don Aire agus, más iomchuí, don Aire nó do na hAirí den Rialtas a bheidh freagrach as an gcomhlacht forordaithe lena mbaineann laistigh de 1 mhí tar éis an comhaontú (nó an t-athrú air) a dhéanamh.

  (5) The Minister and, where relevant, the Minister or Ministers of the Government with responsibility for the prescribed body concerned shall each be furnished by the Board with a copy of every co-operation agreement (including any variation of the agreement) that has been made within 1 month after the agreement (or the variationof it) has been made.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 216. #616776

  (6) Is i scríbhinn a bheidh comhaontú comhoibrithe, nó aon athrú arna dhéanamh air agus, a luaithe is indéanta tar éis an comhaontú nó an t-athrú a dhéanamh agus a thabhairt don Aire nó do na hAirí den Rialtas lena mbaineann, foilseoidh na páirtithe fógra i dtaobh a dhéanta ar an modh forordaithe.

  (6) A co-operation agreement, or any variation made to it, shall be in writing and, as soon as practicable after the agreement or variation has been made and furnished to the Minister or Ministers of the Government concerned, notice of its making shall be published by the parties in the prescribed manner.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 217. #645788

  50 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2019 go dtí 2 Eanáir 2020 (g) 60 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2020 go dtí 2 Eanáir 2021

  The signing of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part, is hereby authorised on behalf of the Union, subject to the conclusion of the Agreement.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 218. #692988

  I gcás ina mbeidh feidhm ag an gComhaontú iltaobhach maidir le Soláthar Rialtais a tugadh i gcrích laistigh den Eagraíocht Trádála Domhanda, beidh an nós imeachta um sholáthar ar oscailt freisin d'oibreoirí eacnamaíocha atá bunaithe sna stáit a dhaingnigh an comhaontú sin, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Where the plurilateral Agreement on Government Procurement concluded within the World Trade Organisation applies, the procurement procedure shall also be open to economic operators established in the states which have ratified that agreement, under the conditions laid down therein.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 219. #724935

  50 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2019 go dtí 2 Eanáir 2020 (g) 60 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2020 go dtí 2 Eanáir 2021

  The signing of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part, is hereby authorised on behalf of the Union, subject to the conclusion of the Agreement.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 220. #754920

  a infheistíonn ar a laghad 99,5 % dá shócmhainní in ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 17(7), i gcomhaontuithe athcheannaigh arna n-urúsú le fiach rialtais dá dtagraítear in Airteagal 17(7) agus in airgead tirim;

  that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 221. #795127

  1.—The powers conferred by the proviso to Article 12 of the said Articles of Agreement on the Commission therein mentioned are hereby revoked, and the extent of Northern Ireland for the purposes of the Government of Ireland Act, 1920, and of the said Articles of Agreement shall be such as was fixed by sub-section (2) of section one of that Act.

  1.—The powers conferred by the proviso to Article 12 of the said Articles of Agreement on the Commission therein mentioned are hereby revoked, and the extent of Northern Ireland for the purposes of the Government of Ireland Act, 1920, and of the said Articles of Agreement shall be as was fixed by sub-section (2) of section one of that Act.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 222. #825532

  —Gach có-aontú bhaineann le leictreachas do sholáthar agus do dhíol i Saorstát Éireann agus ina n-ainmnítear an Minister of Transport mar an duine chun gach aighneas no aon tsaghas áirithe aighneas eireoidh fé do shocrú no le n-a bhforáltar ar shlí eile go bhfuil gach aighneas no aon tsaghas áirithe aighneas eireoidh fé le cur fé bhráid an Aire sin chun a socruithe, léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá mb'é an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí do bheadh ainmnithe sa chó-aontú san in ionad an Minister of Transport.

  —Every agreement having reference to the supply and sale of electricity in Saorstát Eireann wherein the Minister of Transport is named as the person to decide all disputes or any particular class of disputes arising thereunder or whereby it is otherwise provided that all disputes or any particular class of disputes arising thereunder are to be submitted to the said Minister for decision shall be construed and have effect as if the Minister for Local Government and Public Health were named in such agreement in lieu of the Minister of Transport.

  Uimhir 39 de 1929: ACHT UM CHÓ-AONTUITHE LEICTREACHAIS (OIRIÚNÚ), 1929

 223. #1048192

  (2) (a) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, éifeacht a thabhairt d'aon chomhaontú eile a déanfar idir na páirtithe sa chomhaontú sceidealta maidir le tréineáil, clárú agus rialú tréidlia agus nithe a bhaineas leis sin.

  (2) ( a ) The Government may by order give effect to any further agreement that may be entered into between the parties to the scheduled agreement in relation to the training, registration and control of veterinary surgeons and matters incidental thereto.

  Uimhir 18 de 1952: ACHT NA dTRÉIDLIA, 1952

 224. #1076190

  Bainfidh an Comhaontú seo freisin le haon dleachta eile a bheas go substainteach i gcosúlacht leis na dleachta sin agus a fhorchuirfeas ceachtar Rialtas Conarthach tar éis dáta sínithe an Chomhaontuithe seo.

  The present Agreement shall also apply to any other duties of a substantially similar character imposed by either Contracting Government subsequent to the date of signature of this Agreement. [GA]

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 225. #1076361

  Bainfidh an Comhaontú seo freisin le haon chánacha eile a bheas go substainteach i gcosúlacht leis na cánacha sin, seachas cánacha ró-bhrabús, agus a fhorchuirfeas ceachtar Rialtas Conarthach tar éis an Comhaontú seo a shíniú.

  This Agreement shall also apply to any other taxes of a substantially similar character, other than excess profits taxes, imposed by either Contracting Government subsequent to the signing of this Agreement. [GA]

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 226. #1093226

  [An tiontó oifigiúil.] ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS NA COMHAONTUITHE I LEITH AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA AGUS AN BHAINC IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH ATHINMHITHE AGUS FORBAIRTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE AGREEMENTS FOR THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 227. #1104868

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé leis an mBanc ionstraim á rá go bhfuil glactha aige, gan agús, leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh. [EN]

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted this Agreement without reservation in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 228. #1120226

  (5) I ngach cás ina ndéanfar, in aon chomhaontú idirnáisiúnta inar páirtí an Stát, na teorainneacha iascaigh eisiatacha a thuairisciú ar shlí go bhfolóidh siad aon limistéar farraige is mó ná an limistéar a bheidh sa chéanna de bhua fo-alt (1) nó (2), féadfaidh an Rialtas, le hordú, a fhoráil go bhfolóidh an abairt, maidir le saoránaigh agus longa aon pháirtí eile sa chomhaontú, an limistéar sin, agus beidh feidhm dlí ag an ordú de réir a théarmaí.

  (5) Whenever, in any international agreement to which the State is a party the exclusive fishery limits are so described as to include any wider area of sea than that comprised therein by virtue of subsection (1) or (2), the Government may by order provide that the expression shall, as respects the citizens and ships of any other party to the agreement, include that area, and the order shall have the force of law in accordance with its terms.

  Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959

 229. #1132712

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé leis an mBanc ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oibleagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 230. #1167375

  (11) D'ainneoin fo-alt (3) den alt seo, féadfaidh an tAire, d'fhonn go gcomhlíonfaidh an Rialtas thar ceann an Stáit aon chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stáit, a dhearbhú le hordú go mbeidh saoránach de stát áirithe (is é sin stát is páirtí freisin sa chomhaontú idirnáisiúnta sin) inchláraithe i gclár na ngníomhairí trádmharcanna má chomhlíonann sé fairis sin an fo-alt sin.

  (11) Notwithstanding subsection (3) of this section, the Minister may, with a view to the fulfilment by the Government on behalf of the State of any international agreement to which the State is a party, by order declare that a citizen of a particular state (being a state which is also a party to that international agreement) shall, if he otherwise complies with that subsection, be eligible to be registered in the register of trade mark agents.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 231. #1169113

  (6) Beidh éifeacht ag na forálacha roimhe seo den alt seo faoi réir aon chomhaontú arna dhéanamh ag an Rialtas nó ag aon Aire Stáit, nó thar ceann an Rialtais nó aon Aire Stáit, le húdar an tsaothair, nó le déantóir an fhuaim-thaifeadta nó an scannáin chineamatagrafaigh, de réir mar a bheidh, trína gcomhaontaítear go ndílseoidh an cóipcheart sa saothar, sa taifeadadh nó sa scannán don údar nó don déantóir, nó do dhuine eile a bheidh ainmnithe chuige sin sa chomhaontú.

  (6) The preceding provisions of this section shall have effect subject to any agreement made by or on behalf of the Government or any Minister of State with the author of the work, or the maker of the sound recording or cinematograph film, as the case may be, whereby it is agreed that the copyright in the work, recording or film shall vest in the author or maker, or in another person designated in that behalf in the agreement.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 232. #1200372

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO THABHAIRT FORMHEASA AR CHOMHAONTÚ IDIR AN tAIRE AIRGEADAIS, AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA AGUS COAST LINES LIMITED CHUN GO gCEANNÓIDH AN tAIRE AIRGEADAIS THAR CEANN AN RIALTAIS SCAIREANNA EISITHE UILE AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GO gCUIRFIDH AN tAIRE AIRGEADAIS AGUS AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA I gCRÍCH NA FORÁLACHA DEN CHOMHAONTÚ SIN A BHEIDH LE COMHLÍONADH ACU AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A ÉIREOIDH NÓ A LEANFAIDH AS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO APPROVE OF AN AGREEMENT BETWEEN THE MINISTER FOR FINANCE, THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER AND COAST LINES LIMITED FOR THE PURCHASE BY THE MINISTER FOR FINANCE ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ALL THE ISSUED SHARES OF THE BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, TO PROVIDE FOR THE CARRYING OUT BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER OF THE PROVISIONS TO BE PERFORMED BY THEM OF THE SAID AGREEMENT AND TO PROVIDE FOR MATTERS ARISING OUT OF OR CONSEQUENTIAL ON THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 233. #1231081

  Bainfidh an Comhaontú seo freisin le haon chánacha eile a bheidh go substainteach i gcosúlacht leis na cánacha sin, seachas cánacha ró-bhrabúis, agus a fhorchuirfidh ceachtar Rialtas Conarthach tar éis an Comhaontú seo a shíniú.

  This Agreement shall also apply to any other taxes of a substantially similar character, other than excess profits taxes, imposed by either Contracting Government subsequent to the signing of this Agreement. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 234. #1248217

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AN gCOMHAONTÚ I LEITH AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN, D'AISTRIÚ CHUN BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FEIDHMEANNA ÁIRITHE DE CHUID AN AIRE AIRGEADAIS (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AGUS A GHLACADH) I LEITH AN CHOMHAONTAITHE SIN, DO DHÍLSIÚ DON BHANC SIN SÓCMHAINN ÁIRITHE ATÁ AR MARTHAIN MAIDIR LEIS AN gCISTE SIN, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED AMENDMENT OF THE AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THE SAID FUND, TO TRANSFER TO THE CENTRAL BANK OF IRELAND CERTAIN FUNCTIONS OF THE MINISTER FOR FINANCE (INCLUDING THE MAKING AND RECEIPT OF PAYMENTS) RELATING TO THE SAID AGREEMENT, TO VEST IN THE SAID BANK A CERTAIN ASSET EXISTING IN RELATION TO THE SAID FUND, TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 235. #1301941

  (c) críoch a bhfuil comhshocraíochtaí i bhfeidhm de thuras na huaire lena Rialtas de bhua alt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (comhaontuithe i leith faoisimh ó chánachas dúbailte ar ioncam).

  ( c ) a territory with the Government of which arrangements are for the time being in force by virtue of section 361 of the Income Tax Act, 1967 (agreements for relief from double taxation of income).

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 236. #1328078

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 237. #1328126

  —(1) Aon íocaíocht is gá a dhéanamh i leith óir arna dhíol ag an gCiste faoi Alt 12 d'Airteagal V den Chomhaontú Ciste nó faoi Sceideal B den Chomhaontú sin is é Banc Ceannais na hÉireann a dhéanfaidh í thar ceann an Rialtais, agus is don Bhanc sin a dhílseofar an mhaoin in aon ór a gheofar i leith íocaíochta den sórt sin.

  —(1) Any payment required to be made in respect of gold sold by the Fund under Section 12 of Article V of the Fund Agreement or under Schedule B of that Agreement shall be made by the Central Bank of Ireland on behalf of the Government, and the property in any gold received in respect of such a payment shall be vested in that Bank.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 238. #1380357

  ciallaíonn “comhaontú iomchuí” comhaontú idir údarás bóithre agus duine eile faoi alt 9 den Acht Rialtais Áitiúil (Dola-Bhóithre), 1979 , a dtabhaíonn an duine eile sin caiteachas iomchuí dá bhua;

  "relevant agreement" means an agreement between a road authority and another person under section 9 of the Local Government (Toll Roads) Act, 1979 , by virtue of which that other person incurs relevant expenditure;

  Uimhir 16 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS, 1981

 239. #1383345

  (ii) tagairtí do chostais a thabhófar le toiliú an Aire Airgeadais i ndáil leis an imscrúdú ar thograí do chomhaontuithe, leis an gcaibidlíocht ar théarmaí comhaontuithe, agus le déanamh comhaontuithe, ar páirtí nó páirtithe iontu Aire de chuid an Rialtais (seachas an tAire Airgeadais) nó Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí, agus ar comhaontuithe iad—

  (ii) references to expenses incurred with the consent of the Minister for Finance in connection with the investigation of proposals for, the negotiation of the terms of, and the entry into, agreements to which a Minister of the Government (other than the Minister for Finance) or the Commissioners of Public Works is or are a party or parties and under which—

  Uimhir 28 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981

 240. #1383682

  (2) Gach comhaontú a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo faoi alt 2 (3) (a) den Acht Briogáideacha Tóiteáin, 1940 , idir údarás sláintíochta agus údarás briogáide dóiteáin, i gcás gach ceann acu teacht chun bheith ina údarás dóiteáin ar an tosach feidhme sin, fanfaidh sé i bhfeidhm agus measfar gur comhaontú é a rinneadh faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 .

  (2) Every agreement in force immediately before the commencement of this section under section 2 (3) ( a ) of the Fire Brigades Act, 1940 , between a sanitary authority and a fire brigade authority shall, where each of them becomes a fire authority on such commencement, continue in force and shall be deemed to be an agreement made under section 59 of the Local Government Act, 1955 .

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 241. #1383738

  (6) (a) Aon uair is dóigh leis an Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a dhéanamh idir údaráis dóiteáin chun críche aon fheidhmeanna dá gcuid féadfaidh sé, tar éis caoi a thabhairt do na húdaráis lena mbaineann uiríolla a chur faoina bhráid, a cheangal orthu comhaontú a dhéanamh.

  ( 6 ) ( a ) Whenever it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between fire authorities for the purpose of any of their functions he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require them to enter into an agreement.

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 242. #1404646

  (b) aon ní a dhéanamh (nó gan aon ní a dhéanamh) a shonróidh sé ó am go ham mar ní is gá ar mhaithe leis an leas náisiúnta nó chun a chumasú don Rialtas nó don Stát bheith ina chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó ina pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta nó chun a chumasú dó a oibleagáidí mar chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó mar pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta a chomhlíonadh,

  ( b ) to do (or refrain from doing) anything which he may specify from time to time as necessary in the national interest or to enable the Government or the State to become a member of an international organisation or a party to an international agreement or to discharge its obligations as a member of an international organisation or as a party to an international agreement,

  Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

 243. #1435242

  “(1) I gcás go gceanglaítear amhlaidh le comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó le comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, féadfaidh an tAire le hordú aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme shonraithe iompair den sórt sin a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ailt 9 agus 34 den Phríomh-Acht (arna leasú nó arna leathnú), ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 29 den Acht um Iompras Bhaile Átha Cliath, 1986 , nó ó aon cheann de na forálacha sin.”.

  "(1) Where an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 9 and 34 of the Principal Act (as amended or extended), sections 6 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended) and section 29 of the Dublin Transport Authority Act, 1986, or from any of those provisions any specified class of vehicle or any specified class of such transport.".

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 244. #1436074

  (2) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas nó aicme ceadúnais (mar a bheidh sonraithe san ordú) arna eisiúint ag údarás inniúil Stáit eile, ag eagras idirnáisiúnta nó ag duine nó comhlacht ag gníomhú thar ceann eagrais den sórt sin de bhun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó de bhun comhaontú, comhshocraíochta nó rúin i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, agus aon ordú den sórt sin a rinneadh sular ritheadh an tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1978 , leanfaidh sé i bhfeidhm agus measfar gur faoin alt seo a rinneadh é.

  (2) ( a ) The Minister may by order declare that a licence or class of licence (as specified in the order) issued by the competent authority of another State, an international organisation or a person or body acting on behalf of such an organisation in pursuance of an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party, shall be deemed to be a restricted road freight licence, and any such order made before the passing of the Road Transport Act, 1978 shall continue in force and be deemed to have been made under this section.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 245. #1436080

  (4) Féadfaidh an tAire dá rogha féin táille de cibé méid a chinnfidh sé a ghearradh i leith ceadúnas fartha bóthair srianta nó ceadúnas a meastar le hordú faoin alt seo gur ceadúnas fartha bóthair srianta é, nó i leith ceadúnais nó aicme ceadúnais a d'eisigh an tAire nó an Roinn Cumarsáide de bhun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó de bhun comhaontú, comhshocraíochta nó rúin i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire.

  (4) The Minister may at his discretion charge a fee of such amount as he may determine in respect of a restricted road freight licence or a licence deemed by order under this section to be a restricted road freight licence, or a licence or class of licence issued by the Minister or by the Department of Communications in pursuance of an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 246. #1436628

  (1) Saoránaigh de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaithe iad de Rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar do dhualgais INS in Éirinn faoin gComhaontú seo, ní bheidh siad faoi réir dhlínse údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin na hÉireann i leith gníomhartha a dhéanann siad i bhfeidhmiú a ndualgas faoin gComhaontú seo.

  (1) United States citizens who are permanent employees of the Government of the United States, assigned to INS duties in Ireland under this Agreement, shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of Ireland in respect of acts performed by them in the exercise of their duties under this Agreement.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 247. #1460069

  (5) Údarás áitiúil ar mian leis, chun críocha an Achta seo, comhaontú a dhéanamh de bhun alt 59 (arna mhodhnú le fo-alt (4) den alt seo) den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , déanfaidh sé cibé faisnéis i ndáil leis an gcomhaontú beartaithe a iarrfaidh an tAire a chur faoi bhráid an Aire agus mura dtugann an t-údarás áitiúil lena mbaineann aon fhaisnéis a iarrtar amhlaidh ní bhreitheoidh an tAire an iarraidh ar a thoiliú a thabhairt leis an gcomhaontú beartaithe sin.

  (5) A local authority that, wishes, for the purposes of this Act, to enter into an agreement pursuant to section 59 (as modified by subsection (4) of this section) of the Local Government Act, 1955 , shall submit to the Minister such information in relation to the proposed agreement as the Minister may request and if any information so requested is not furnished by the local authority concerned the Minister shall not consider the request for his consent to the said proposed agreement.

  Uimhir 8 de 1988: ACHT NA SEAMLAS, 1988

 248. #1481568

  (b) comhaontuithe a dhéanamh le haon Aire den Rialtas chun go ndéanfaidh an tÚdarás thar ceann an Aire sin (fara nó d'éagmais íocaíochta) cibé feidhmeanna is iomchuí don Údarás a chomhlíonadh i dtaca lena bhfeidhmeanna faoin Acht seo.

  ( b ) make agreements with any Minister of the Government for the Authority to perform on behalf of that Minister (with or without payment) such functions as may appropriately be performed by it in connection with its functions under this Act.

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 249. #1497911

  (5) I gcás inar dealraitheach don Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a dhéanamh idir dhá údarás rialaithe foirgníochta nó níos mó chun críche aon fheidhme dá gcuid, féadfaidh sé, tar éis dó deis a thabhairt do na húdaráis lena mbaineann uiríll a dhéanamh chuige, a cheangal ar na húdaráis sin comhaontú den sórt sin a dhéanamh, agus féadfaidh an tAire a ordú go mbeidh, in aon chomhaontú den sórt sin, cibé téarmaí a shonróidh sé agus déanfaidh na húdaráis lena mbaineann de réir aon orduithe a thabharfaidh an tAire faoin bhfo-alt seo.

  (5) Where it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between two or more building control authorities for the purpose of any of their functions, he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require those authorities to enter into such an agreement, and the Minister may direct that any such agreement shall contain such terms as he may specify and the authorities concerned shall comply with any directions given under this subsection by the Minister.

  Uimhir 3 de 1990: AN tACHT ÚM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA, 1990

 250. #1576663

  “(1) I gcás ina gceanglaítear amhlaidh le hionstraim de chuid na gComhphobal Eorpach a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar, le comhaontú idirnáisiúnta a bhaineann le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an Rialtas, an Stát nó na Comhphobail Eorpacha, nó le comhaontú, comhshocraíocht nó rún a bhaineann le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, féadfaidh an tAire, le hordú, aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme shonraithe iompair den sórt sin a dhíolmhú ó alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ó ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 , nó ó aon fhoráil—

  “(1) Where an act of the European Communities relating to international transport by road, an international agreement relating to such transport to which the Government, the State or the European Communities is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt any specified class of vehicle or any specified class of such transport from section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 6 and 7 of the Road Transport Act, 1935 , or any provision of—

  Uimhir 15 de 1999: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1999

 251. #1658019

  Ba cheart go bhféadfadh an tAontas a chuid ceart a fhorghníomhú i réimse an tsoláthair phoiblí nuair a theipeann ar chomhpháirtí trádála a chuid gealltanas a urramú faoi Chomhaontú EDT maidir le Soláthar Rialtais (CSR) nó faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta trádála eile.

  The Union should have the possibility to enforce its rights in the area of public procurement when a trade partner fails to respect its commitments under the WTO Agreement on Government Procurement (GPA) or other international trade agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 252. #1696325

  I gcás ina mbeidh feidhm ag an gComhaontú iltaobhach maidir le Soláthar Rialtais a tugadh i gcrích laistigh den Eagraíocht Dhomhanda Trádála, beidh an nós imeachta um sholáthar ar oscailt freisin d’oibreoirí eacnamaíocha atá bunaithe sna stáit a dhaingnigh an comhaontú sin, faoi na coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú sin.

  Where the plurilateral Agreement on Government Procurement concluded within the World Trade Organisation applies, the procurement procedure shall also be open to economic operators established in the states which have ratified that agreement, under the conditions laid down therein.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 253. #1772559

  An 14 Samhain 2018, chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí an dréacht-Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“An Comhaontú um Tharraingt Siar”), agus chuir rialtas na Ríochta Aontaithe in iúl gur dheonaigh siad formheas ina leith.

  On 14 November 2018, the President of the European Commission sent to the President of the European Council the draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘Withdrawal Agreement’), for which the government of the United Kingdom had signalled its approval.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 254. #1824349

  Bhí CME páirteach freisin i mbacainní a chur ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, trí bhrú a chur ar rialtas Mhailí agus ar an gcomhphobal idirnáisiúnta chun críocha CME a chur chun tosaigh sna sásraí éagsúla a bunaíodh leis an gComhaontú.”

  The CME has been also involved in obstructions delaying the implementation of the Agreement, by pressuring the Malian government and the international community with the aim to impose the CME in the different mechanisms established by the Agreement.’

  Cinneadh cur Chun Feidhme (CBES) 2020/118 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2017/1775 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí

 255. #1824385

  Bhí CME páirteach freisin i mbacainní a chur ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, trí bhrú a chur ar rialtas Mhailí agus ar an gcomhphobal idirnáisiúnta chun críocha CME a chur chun tosaigh sna sásraí éagsúla a bunaíodh leis an gComhaontú.

  The CME has been also involved in obstructions delaying the implementation of the Agreement, by pressuring the Malian government and the international community with the aim to impose the CME in the different mechanisms established by the Agreement.

  Cinneadh cur Chun Feidhme (CBES) 2020/118 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2017/1775 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí

 256. #1825141

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2018/1152 ón gComhairle, síníodh an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (an “Comhaontú”) faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta is déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2018/1152, the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (the ‘Agreement’) has been signed, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 257. #1827354

  Bhí CME páirteach freisin i mbacainní a chur ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, trí bhrú a chur ar rialtas Mhailí agus ar an gcomhphobal idirnáisiúnta chun críocha CME a chur chun tosaigh sna sásraí éagsúla a bunaíodh leis an gComhaontú.

  The CME has been also involved in obstructions delaying the implementation of the Agreement, by pressuring the Malian government and the international community with the aim to impose the CME in the different mechanisms established by the Agreement.

  Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2020/116 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2017/1770 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí

 258. #1835591

  Más páirtí i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais í an tír lena mbaineann nó má tá comhaontú trádála tugtha i gcrích aici leis an AE ina bhfuil forálacha maidir le soláthar poiblí, cloífidh an Coimisiún leis na sásraí comhairliúcháin agus/nó na nósanna imeachta um réiteach díospóide atá leagtha amach sa chomhaontú sin nuair a bhaineann na cleachtais shriantacha le soláthar atá cumhdaithe ag gealltanais maidir le rochtain ar an margadh a thug an tír lena mbaineann don AE.

  If the country concerned is a Party to the WTO Agreement on Government Procurement or has concluded a trade agreement with the EU that includes provisions on public procurement, the Commission shall follow the consultation mechanisms and/or dispute settlement procedures set out in that agreement when the restrictive practices relate to procurement covered by market access commitments undertaken by the country concerned towards the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 259. #144408

  DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 42A den Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967 (Uimh. 8 de 1967), arna leasú leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta (Leasú), 1976 (Uimh. 2 de 1976), go bhféadfaidh an Rialtas, trí ordú, foráil a dhéanamh chun a chur ar chumas eagraíochtaí, comhphobail nó comhlachtaí idirnáisiúnta, a n-institiúidí nó a n-orgáin, agus a maoin agus a bpearsana aon do-sháraitheacht, saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí nó cearta dá bhforáiltear ina leith trí chomhaontú idirnáisiúnta dar páirtí an Stát nó a mbeartaíonn an Stát a theacht chun bheith ina pháirtí de a bheith acu agus a theachtadh sa Stát:

  WHEREAS it is enacted by section 42A of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 (No. 8 of 1967), as amended by the Diplomatic Regulations and Immunities (Amendment) Act, 1976 (No. 2 of 1976), that the Government may by order make provision to enable international organisations, communities or bodies, their institutions or organs and their property, and persons to have and enjoy in the State any inviolability, exemptions, facilities, immunities, privileges or rights provided for in relation to them by an international agreement to which the State is or intends to become a party:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 260. #148745

  ciallaíonn "ballstát" stát is ballstát den Eagraíocht agus is páirtí sa chomhaontú iltaobhach maidir le táillí as saoráid i agus seirbhísí aerloingseoireachta ar cúrsa a síníodh thar ceann an Rialtais sa Bhruiséil an Sú lá de Mheán Fómhair, 1970;

  "member state" means a state which is a member state of the Organisation and which is a party to the multilateral agreement relating to charges for route air navigation facilities and services which was signed on behalf of the Government at Brussels on the 8th day of September, 1970;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 261. #149866

  Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadanna a eiseofar d'iompróirí sa Bhreatain Mhór agus i dTuaisceart Éireann ag na húdaráis inniúla sa Ríocht Aontaithe faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe dar dáta an 9 Aibreán, 1980.

  The effect of this Instrument is to declare that permits issued to authorised carriers in Great Britain and Northern Ireland by the competent authorities in the United Kingdom under the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom dated 9th April, 1980 shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 262. #149878

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas mar-santais, pláta feithicle, ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompair ar Bhóithre, 1935, ná ceadúnas fartha bóthair srianta faoi na hAchtanna um Iompar ar Bhóithre riachtanach i leith na n-aicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, dar dáta an 9 Aibreán, 1980, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a merchandise licence, a vehicle plate, a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 , or a restricted road freight licence under the Road Transport Acts are not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom dated 9th April, 1980, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 263. #154092

  Féadfar cóipeanna den Chomhaontú Eorpach Maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR), dá dtagraítear sna rialacháin seo, a fháil ó Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, An Stuara, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath, 1.

  Copies of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), which is referred to in these regulations, may be obtained from the Government Publications Sale Office, G.P.O. Arcade, Dublin 1.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 264. #157305

  Teachtfaidh an Chomhairle, an Stiúrthóir agus foireann na Rúnaíochta na pribhléidí, na díolúintí agus na saoráidí atá leagtha amach sa Chomhaontú Ceanncheathrún idir an Chomhairle agus Rialtas an Stáit ina bhfuil suíomh na Comhairle.

  The Council, the Director and the staff of the secretariat shall enjoy the privileges, immunities and facilities set out in the Headquarters Agreement between the Council and the Government of the State in which the seat of the Council is situated.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 265. #160737

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach n-éileofar ceadúnas, faoi alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, maidir leis na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den Chomhaontú Iompair ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne, dar dáta an 19 Bealtaine, 1981, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of Sweden dated 19th May, 1981, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 266. #160742

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, riachtanach i leith na n-aicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne dar dáta an 19 Bealtaine, 1981, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the Republic of Finland dated 19th May, 1981, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 267. #171852

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, riachtanach i leith na haicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge, dar dáta an 26 Feabhra, 1981, is é sin, iompar earraí féin--sochair ar choinníoll go n-iomprófar doiciméad féin-sochair iomchuí ar an bhfeithicil.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the class of international transport by road specified in paragraph (d) of Article 5 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark dated 26th February, 1981, viz. carriage of goods on own account provided an appropriate own account document is carried on the vehicle.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 268. #278935

  Féadfaidh páirtí in aon díospóidí idir an Iorua nó an Íoslainn agus Ballstát den Aontas Eorpach maidir le léiriú nó cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo í a tharchur chuig cruinniú d'ionadaithe rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus na hÍoslainne agus na hIorua, d'fhonn í a réiteach laistigh de shé mhí.

  Any dispute between either Iceland or Norway and a Member State of the European Union regarding the interpretation or the application of this Agreement may be referred by a party to the dispute to a meeting of representatives of the governments of the Member States of the European Union and of Iceland and Norway, with a view to its settlement within six months.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 269. #286344

  Ar feadh ré an Chomhaontaithe, déanfaidh an Coimisiún agus institiúidí eile an Chomhphobail chomh maith leis na húdaráis rialtais láir de réir bhrí Threoir 2004/18/CE an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha poiblí, conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí seirbhíse poiblí a chomhordú [10], gan dochar do dhlí an Chomhphobail, don dlí náisiúnta ná do chritéir eacnamaíocha, ceanglais maidir leis an tíosacht ar fhuinneamh a shonrú a bheidh ar a laghad chomh dian leis na Sonraíochtaí Coiteanna do chonarthaí soláthair phoiblí ar ionann a luach nó ar mó a luach ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 7 den Treoir sin.

  For the duration of the Agreement, the Commission and the other Community institutions, as well as central government authorities within the meaning of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts [10], shall, without prejudice to Community and national law and economic criteria, specify energy-efficiency requirements not less demanding than the Common Specifications for public supply contracts having a value equal to or greater than the thresholds laid down in Article 7 of that Directive.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 270. #290412

  (9) Ba cheart lánpháirtiú sa VIS a dhéanamh ar fheidhmiúlachtaí teicniúla an líonra chun dul i gcomhairle leis an údaráis víosaí láir mar a leagtar síos in Airteagal 17(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [7] (Coinbhinsiún Schengen) a chur cun feidhme.

  (9) The technical functionalities of the network for consulting the central visa authorities as laid down in Article 17(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [7] (the Schengen Convention) should be integrated into the VIS.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 271. #295591

  (25) De bhun cinnidh arna ghlacadh an 29 Deireadh Fómhair 1993 de thoil a chéile ag ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh ar leibhéal na gCeannairí Stát agus Rialtais, maidir le suímh comhlachtaí áirithe agus ranna áirithe de chuid na gComhphobal Eorpach agus suíomh Europol a shocrú [17], is in Torino, san Iodáil, a bheidh suíomh an Fhorais.

  (25) Pursuant to a Decision of 29 October 1993, taken by common agreement between the representatives of the Governments of the Member States, meeting at Head of State and Government level, on the location of the seats of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol [17], the Foundation is to have its seat in Turin, Italy.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 272. #360002

  Leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme [2] (Coinbhinsiún Schengen) leagtar síos rialacha maidir le víosaí fadfhanachta trína gcumasaítear dá sealbhóirí idirthuras a dhéanamh trí chríocha na mBallstát.

  The Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [2] (the Schengen Convention) lays down rules on long-stay visas that enable their holders to transit through the territories of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 273. #434045

  (c) ar sannadh, le comhaontú organ inniúil na Náisiún Aontaithe, ag Rialtas nó ag eagraíocht idir-rialtasach chun gníomhaíochtaí a dhéanamh mar thaca le sainordú oibríochta de chuid na Náisiún Aontaithe a chomhall,

  (c) is assigned, with the agreement of the competent organ of the United Nations, by a Government or intergovernmental organisation to carry out activities in support of the fulfilment of the mandate of a United Nations operation,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 274. #434239

  (3) Trí bhreith ó ionadaithe rialtais na 16 Bhallstát de chuid an limistéir euro dar dáta an 7 Meitheamh 2010, ag gníomhú dóibh ar bhonn thátail an 9 Bealtaine 2010 ó na 27 mBallstát, gur tugadh tasc don Choimisiún dualgais agus feidhmeanna áirithe a chomhlíonadh de réir mar a bheartaítear le téarmaí an Chomhaontaithe seo.

  (3) By a decision of the representatives of the governments of the 16 euro-area Member States dated 7 June 2010, acting on the basis of the conclusions of the 27 Member States of 9 May 2010, the Commission was tasked with carrying out certain duties and functions as contemplated by the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 275. #437784

  73.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú roimh ré ón Aire agus ag féachaint do phrionsabail Choinbhinsiún na Háige, dul i mbun pléití le haon stát neamhchonarthach i dtaca leis an bhféidearthacht go ndéanfadh an Rialtas comhaontú déthaobhach leis an stát sin.

  73.—(1) The Authority, with the prior consent of the Minister and having regard for the principles of the Hague Convention, may enter into discussions with any non-contracting state concerning the possibility of the Government entering into a bilateral agreement with that state.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 276. #456715

  “(1A) Más rud é, aon tráth tar éis ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), go dtiocfaidh tír chun bheith ina páirtí i gcomhaontú um eiseachadadh lena mbaineann an t-ordú sin, féadfaidh an Rialtas, le hordú, é sin a dhearbhú agus beidh feidhm ag an gCuid seo maidir leis an tír sin ar dháta déanta an dara hordú a luaitear.”,

  “(1A) Where at any time after the making of an order under subsection (1) a country becomes a party to an extradition agreement to which that order applies, the Government may by order so declare and this Part shall upon the making of the second-mentioned order apply to that country.”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 277. #461090

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH A BUNAÍODH FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 27ú LÁ D’AIBREÁN, 1999, DO LEASÚ ALT 24 DEN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [19 Bealtaine, 1999]

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [19th May, 1999]

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 278. #462896

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LE LEASUITHE ÁIRITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 28 AIBREÁN 2008 AGUS AN 5 BEALTAINE 2008 FAOI SEACH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORLÉIRIÚ TAGAIRTÍ ÁIRITHE DO NA hAIRTEAGAIL SIN, AGUS MAIDIR LE NITHE GAOLMHARA. [21 Eanáir, 2011]

  AN ACT TO MAKE PROVISION FOR ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF CERTAIN AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON 28 APRIL 2008 AND 5 MAY 2008 RESPECTIVELY, TO PROVIDE FOR THE CONSTRUCTION OF CERTAIN REFERENCES TO THOSE ARTICLES, AND FOR RELATED MATTERS. [21st January, 2011]

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 279. #463652

  (c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  (c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 280. #463653

  (d) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund.

  (d) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 281. #463658

  (g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  (g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 282. #463827

  (a) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXIV or Schedule H.

  (a) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXIV or Schedule H.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 283. #464490

  (6) Má dhéantar feidhm de chuid an Aire a thabhairt do dhuine le comhaontú faoin alt seo, ní chuirfidh sé sin deireadh le freagracht an Aire do Dháil Éireann nó mar chomhalta den Rialtas, ná ní mhaolóidh sé an fhreagracht sin, maidir le comhlíonadh na feidhme.

  (6) The conferral on a person by an agreement under this section of a function of the Minister shall not remove or derogate from the Minister’s responsibility to Dá il É ireann or as a member of the Government for the performance of the function.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 284. #563846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3], cuirtear an clár Energy Star chun feidhme san Aontas ar bhonn an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [4].

  Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council [3] implements the Energy Star programme in the Union on the basis of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 285. #563877

  Fad is a mhairfidh an Comhaontú, gan dochar do dhlí an Aontais Eorpaigh ná don dlí náisiúnta ná do chritéir eacnamaíocha, déanfaidh na húdaráis rialtais láir de réir bhrí Threoir 2004/18/CE an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha poiblí, conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí seirbhíse poiblí [] a chomhordú, ceanglais maidir leis an tíosacht ar fhuinneamh a shonrú a bheidh ar a laghad chomh dian leis na Sonraíochtaí Coiteanna do chonarthaí soláthair phoiblí ar ionann a luach nó ar mó a luach ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 7 den Treoir sin.

  For the duration of the Agreement, central government authorities within the meaning of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts [] shall, without prejudice to Union and national law and economic criteria, specify energy-efficiency requirements not less demanding than the Common Specifications for public supply contracts having a value equal to or greater than the thresholds laid down in Article 7 of that Directive.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 286. #573813

  an t-idirbheart contrapháirte i leith cealú fiach trí chomhaontú idir aonaid institiúideacha atá in earnálacha nó i bhfo-earnálacha éagsúla (mar shampla, rialtas ag cealú fiach atá aige ar thír iasachta; íocaíochtaí chun ráthaíochtaí a chomhlíonadh lena scaoiltear óna n-oibleagáidí féichiúnaithe atá ag loiceadh) — cé is moite den chás ar leith atá i gceist le cánacha agus ranníocaíochtaí sóisialta is iníoctha le hearnáil an rialtais ghinearálta (féach pointe (j)).

  the counterpart transaction of cancellation of debts by agreement between institutional units belonging to different sectors or subsectors (for example, the cancellation by the government of a debt owed to it by a foreign country; payments in fulfilment of guarantees which free defaulting debtors from their obligations) — except the particular case of taxes and social contributions payable to the general government sector (see point (j)).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 287. #577227

  Mar shampla, i gcás lamháltais seirbhíse poiblí, déanann cuideachta phríobháideach comhaontú leis an rialtas chun an ceart eisiach a fháil fóntas poiblí a oibriú nó a chothabháil, nó infheistíocht a dhéanamh i bhfóntas poiblí, (amhail córas soláthair uisce nó mótarbhealach dola) ar feadh líon áirithe blianta.

  For example, in case of a public service concession, a private company enters into an agreement with the government to have the exclusive right to operate, maintain and carry out investment in a public utility (such as a water supply system or a toll highway) for a given number of years.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 288. #579486

  An t-idirbheart sin, eadhon an fiachas a ghlacadh ina n-aistrítear sócmhainní neamhairgeadais chuig an aonad rialtais, meastar go ndearnadh é trí chomhaontú frithpháirteach agus tá an tionchar céanna aige agus a bheadh ag fiachas a ghlacadh ar ghlaniasachtú/glaniasachtaíocht an rialtais:

  This debt assumption involving a transfer of non-financial assets to the government unit is deemed to be made by mutual agreement, and has exactly the same impact as a debt assumption on the government net lending/net borrowing:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 289. #582944

  Cinneadh 2004/97/CE, Euratom arna ghlacadh de thoil a chéile ag cruinniú Ionadaithe na mBallstát ar leibhéal na gCeannairí Stát nó Rialtais, an 13 Nollaig 2003 maidir le suímh oifigí agus gníomhaireachtaí áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh (IO L 29, 3.2.2004, lch. 15).

  Decision 2004/97/EC, Euratom taken by common agreement between the Representatives of the Member States, meeting at Head of State or Government level, of 13 December 2003 on the location of the seats of certain offices and agencies of the European Union (OJ L 29, 3.2.2004, p. 15).

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 290. #612065

  Déanfar na coinníollacha is infheidhme do chur chun feidhme cláir lena rialaítear an bhainistíocht airgeadais chomh maith le cláreagrú, faireachán, meastóireacht agus rialú rannpháirtíocht na dtríú tíortha trí rannchuidiú acmhainní IPA II nó ENI le cláir um chomhar trasnáisiúnta agus le cláir um chomhar idir-réigiúnach a bhunú sa chlár comhair ábhartha agus freisin, i gcás inar gá sin, sa chomhaontú maoinithe idir an Coimisiún, gach ceann de rialtais na dtríú tíortha lena mbaineann agus an Ballstát atá ina óstach ar údarás bainistíochta an chláir chomhair ábhartha.

  The applicable programme implementation conditions governing the financial management as well as the programming, monitoring, evaluation and control of the participation of third countries, through a contribution of IPA II or ENI resources to transnational and interregional cooperation programmes, shall be established in the relevant cooperation programme and also, where necessary, in the financing agreement between the Commission, the governments of the third countries concerned and the Member State hosting the managing authority of the relevant cooperation programme.

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 291. #619453

  Beidh feidhm ag an gcóras thuasluaite ó chur i bhfeidhm iomláin an chinnidh eadrána a eascraíonn ón gComhaontú Eadrána idir Rialtas Phoblacht na Slóivéine agus Rialtas Phoblacht na Cróite, arna shíniú i Stócólm an 4 Samhain 2009.

  The above mentioned regime shall apply from the full implementation of the arbitration award resulting from the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia, signed in Stockholm on 4 November 2009.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 292. #663426

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil dhébhliantúil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le méideanna a onnmhaireofar faoi réir chisealphraghsanna, lena n-áirítear na méideanna a onnmhaireofar faoi chuimsiú comhaontú comhpháirtíochta a chomhaontófar idir an monaróir agus rialtas na tíre cinn scríbe.

  The Commission shall report biennially to the European Parliament and to the Council on the volumes exported under tiered prices, including on the volumes exported within the framework of a partnership agreement agreed between the manufacturer and the government of a country of destination.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 293. #686482

  an Comhaontú idir Rialtas Dhaon-Phoblacht na Bulgáire agus Rialtas Phoblacht na Fraince maidir le Cúnamh Dlíthiúil Cómhalartach in Ábhair Shibhialta, a síníodh i Sóifia an 18 Eanáir 1989;

  the Agreement between the Government of the People's Republic of Bulgaria and the Government of the French Republic on Mutual Legal Assistance in Civil Matters, signed at Sofia on 18 January 1989;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 294. #689550

  (3) Ach amháin de réir aon chomhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, glacfaidh údarás áitiúil isteach ina fhostaíocht ar an lá díscaoilte gach duine a bhí, díreach roimh an lá sin—

  (3) Save in accordance with any collective agreement negotiated with a recognised trade union or staff association and approved by the Minister with the consent of the Minister for Public Expenditure and Reform and the Minister for the Environment, Community and Local Government, a local authority shall accept into its employment on the dissolution day each person who, immediately before that day⁠—

  An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014

 295. #697473

  Ba cheart a léiriú trí bhíthin comhbheart maidir le trasnú teorainneacha inmheánacha ag daoine agus maidir le rialú teorann ag teorainneacha seachtracha go bhfuil acquis Schengen ionchorpraithe i gcreat an Aontais, go háirithe forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [4] agus an Lámhleabhar Coiteann [5].

  Common measures on the crossing of internal borders by persons and border control at external borders should reflect the Schengen acquis incorporated in the Union framework, and in particular the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [4] and the Common Manual [5].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 296. #697855

  an deis a d’fhéadfadh a bheith ag Ballstát foráil a dhéanamh le dlí lena gcuirfear oibleagáid ar náisiúnaigh tríú tíortha a láithreacht ar a chríoch a thuairisciú de bhun fhorálacha Airteagal 22 den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (“Coinbhinsiún Schengen”) a chur chun feidhme.

  the possibility for a Member State to provide by law for an obligation on third-country nationals to report their presence on its territory pursuant to the provisions of Article 22 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (‘the Schengen Convention’).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 297. #709195

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil dhébhliantúil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis na méideanna a onnmhairíodh faoi réir cisealphraghsanna, lena n-áirítear na méideanna a onnmhairíodh faoi chuimsiú comhaontuithe comhpháirtíochta a comhaontaíodh idir an monaróir agus rialtas na tíre cinn scríbe.

  The Commission shall report biennially to the European Parliament and to the Council on the volumes exported under tiered prices, including on the volumes exported within the framework of a partnership agreement agreed between the manufacturer and the government of a country of destination.

  Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint

 298. #715075

  Féadfaidh an Coimisiún imscrúduithe a dhéanamh i dtríú tíortha de réir mar is gá, ar choinníoll go bhfaighidh sé toiliú chuige sin ó na gnólachtaí lena mbaineann, go dtabharfaidh sé fógra d'ionadaithe an rialtais i gceist agus nach ndéanfaidh an rialtas sin agóid i gcoinne an imscrúdaithe.

  The Commission may carry out investigations in third countries as required, provided that it obtains the agreement of the firms concerned, that it notifies the representatives of the government of the country in question and that the latter does not object to the investigation.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 299. #715705

  Féadfaidh an Coimisiún imscrúduithe a dhéanamh i dtríú tíortha de réir mar is gá, ar choinníoll go bhfaigheann sé comhaontú na ngnólachtaí lena mbaineann, agus go dtugann sé fógra d'ionadaithe rialtas na tíre i dtrácht agus nach gcuireann an tír sin i gcoinne an imscrúdaithe.

  The Commission may carry out investigations in third countries as required, provided that it obtains the agreement of the firms concerned, that it notifies the representatives of the government of the country in question and that the latter does not object to the investigation.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 300. #770470

  4. —San Acht so cialluíonn an focal “an Rialtas Sealadach” Rialtas Sealadach na hÉireann a bhí ann le déanaí agus a bunuíodh do réir na nAirtiogal Có-aontuithe do Chonnradh idir an Bhreatain Mhóir agus Éire a sighníodh ar an 6adh lá de Mhí na Nodlag, 1921, agus cialluíonn an focal “Aire den Ard-Chomhairle” Aire atá ina bhall d'Ard-Chomhairle Shaorstáit Éireann.

  4.— In this Act the expression "the Provisional Government" means the late Provisional Government of Ireland established pursuant to the Articles of Agreement for a Treaty between Great Britain and Ireland signed on the 6th day of December, 1921, and the expression "Executive Minister" means a Minister who is a member of the Executive Council of Saorstát Eireann.

  Uimhir 31 de 1923: ACHT SLÁNUÍOCHTA, 1923

 301. #773581

  (9) ciallóidh an focal “an Tríú Dáil Éireann “an tionól de bhaill Pháirliminte a toghadh le Toghachán a comóradh do réir Rúin a rith an Dara Dáil Éireann an 20adh lá de Bhealtaine, 1922, agus ar an gcuma a luaidhtear go speisialta in Acht de Pháirlimint na Ríochta Aontuithe dar teideal “an tAcht um Shaorstát Éireann (Socrú),1922,” Acht ina ngairmtear den Dáil Éireann san an Tigh den Pháirlimint dá mbeidh an Rialtas Sealadach freagarthach eadhon, an Dáil bhunaidh d'achtuigh an Bunreacht:

  (9) the expression "the Third Dáil Eireann" shall mean the assembly of members of Parliament elected by an Election held pursuant to a Resolution of the Second Dáil Eireann passed on the 20th day of May, 1922, and in manner particularly mentioned in an Act of the United Kingdom, Parliament entitled The Irish Free State (Agreement) Act, 1922, in which Act the said Dáil Eireann is referred to as the House of the Parliament to which the Provisional Government shall be responsible being the constituent assembly which enacted the Constitution:

  Uimhir 46 de 1923: ACHT LÉIRIÚCHÁIN, 1923

 302. #789780

  —(1) Aon ordú sealadach, le n-a dtugtar comhacht d'údarás áitiúil chun talamh no maoin no cirt eile do thógaint ar shlí eile seachas le có-aontú, a dhéanfidh an tAire fé fhorálacha na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, no fé fhoralácha alt 10 den Local Government (Ireland) Act, 1898, tar éis fiosrúchán áitiúil do dhéanamh den tsórt a luaidhtear i bhfo-alt (4) d'alt 203 den Public Health (Ireland) Act, 1878, féadfidh an tAire no an Chúirt Chuarda é do dhaingniú do réir na rialacha atá leagtha amach sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht so.

  —(1) Any provisional order made by the Minister under the provisions of the Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, or of section 10 of the Local Government (Ireland) Act, 1898, after the holding of such a local inquiry as is mentioned in sub-section (4) of section 203 of the Public Health (Ireland) Act, 1878, empowering a local authority to acquire land or other property or rights otherwise than by agreement, may be confirmed by the Minister or the Circuit Court in, accordance with the rules set out in the Sixth Schedule to this Act.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 303. #795123

  AND WHEREAS the progress of events and the improved relations now subsisting between the British Government, the Government of the Irish Free State and the Government of Northern Ireland and their respective peoples make it desirable to amend and supplement the said Articles of Agreement, so as to avoid any causes of friction which might mar or retard the further growth of friendly relations between the said Governments and peoples:

  AND WHEREAS the progress of events and the improved relations now subsisting between the British, Government of the Irish Free State and the Government of Northern Ireland and their respective peoples make it desirable to amend and supplement the said Articles of Agreement, so as further growth of friendly relations between the said Governments and peoples:

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 304. #797925

  DO DHÉANAMH AR NA SUIMEANNA DO hÍOCADH NO A hÍOCFAR INA DHIAIDH SEO MAR CHÚITEAMH I gCÁSANNA A THAGANN FÉ ALT 15 DEN ACHT SAN, AGUS CHUN A ÚDARÚ GO dTABHARFAR AMACH AS AN bPRÍOMH-CHISTE NA SUIMEANNA IS GÁ CHUN NA hOBLAGÁIDÍ DO CHÓLÍONA DO THÓG SAORSTÁT ÉIREANN AIR FÉIN LE hAIRTIOGAL 3 DEN CHÓ-AONTÚ DO DINEADH AN 3adh LÁ DE MHÍ NA NODLAG, 1925, IDIR AN RIALTAS BRIOTÁINEACH AGUS RIALTAS SHAORSTÁIT ÉIREANN.

  THE SUMS WHICH HAVE BEEN OR MAY HEREAFTER BE PAID BY WAY OF COMPENSATION IN CASES WITHIN SECTION 15 OF THE SAID ACT, AND TO AUTHORISE THE ISSUE OUT OF THE CENTRAL FUND OF THE SUMS NECESSARY TO MEET THE OBLIGATIONS UNDERTAKEN BY THE IRISH FREE STATE BY ARTICLE 3 OF THE AGREEMENT MADE ON THE 3RD DAY OF DECEMBER, 1925 BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE.

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 305. #797965

  —(1) Chun an fiachas do ghlana do thóg Saorstát Éireann air féin le hAirtiogal 3 den Chó-aontú a dineadh an 3adh lá de Mhí na Nodlag, 1925, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann agus le n-ar leasuíodh agus le n-a fóirlíonadh Connra 1921 agus fós chun go n-íocfí leis an Rialtas Briotáineach na haisíocanna do haontuíodh, tríd an Airtiogal san, a íocfadh Rialtas Shaorstáit Éireann, cuirfar mar mhuirear ar an bPrímh-Chiste agus ar a thora fáis agus íocfar amach as an gcéanna leis an Rialtas Briotáineach na suimeanna so a leanas sna tráthanna so a leanas, sé sin le rá:—

  —(1) For discharging the liability assumed by the Irish Free State by Article 3 of the Agreement made on the 3rd day of December, 1925, between the British Government and the Government of the Irish Free State amending and supplementing the Treaty of 1921 and also for making the repayments to the British Government agreed by the said Article to be made by the Government of the Irish Free State, there shall be charged on the Central Fund and the growing produce thereof and paid thereout to the British Government the following sums at the following times, that is to say:—

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 306. #797971

  (2) Má dintar le có-aontú idir an tAire Airgid agus an Rialtas Briotáineach aon tsuim no cuid de shuim is iníoctha fén alt so leis an Rialtas Briotáineach do chur i gcoinnibh a cothruim sin de shuim is iníoctha ag an Rialtas Briotáineach le Rialtas Shaorstáit Éireann, scuirfidh an méid a cuirfar i gcoinnibh na suime sin amhlaidh de bheith ina mhuirear ar an bPrímh-Chiste no ar a thora fáis agus ní híocfar amach as an bPrímh-Chiste ná as a thora fáis é.

  (2) Whenever by agreement between the Minister for Finance and the British Government any sum or part of a sum payable under this section to the British Government is set-off against an equal amount payable by the British Government to the Government of Saorstát Eireann, the amount so set-off shall cease to be charged on and shall not be paid out of the Central Fund or the growing produce thereof.

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 307. #800375

  The obligation as to secrecy imposed by any enactment with regard to income tax shall not prevent the disclosure by any authorised officer of the British Government to any authorised officer of the Government of the Irish Free State or by any authorised officer of the Government of the Irish Free State to any authorised officer of the British Government of such facts as may be necessary to enable full effect to be given to this Agreement.

  The obligation as to secrecy imposed by any enactment with regard to income tax shall not prevent the disclosure by any authorised officer of the British Government to any authorised officer of the Government of the Irish Free State or by any authorised officer of the Government of the Irish Free State to any authorised officer of the British Government of such facts as may be necessary to enable full effect to be given to this Agreement.

  Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926

 308. #807145

  —(1) An cóipcheart i ngach obair do hullamhuíodh no do foillsíodh ag Rialtas Sealadach na hÉireann a bhí ann le déanaí no ag aon Aire dho no Roinn de no fé stiúrú no fé smacht ceachtar acu is le Rialtas Shaorstáit Éireann é fé réir aon chó-aontú leis an údar agus mairfe sé go ceann tréimhse chaoga bliain o dháta céad-fhoillsithe na hoibre.

  —(1) The copyright in every work prepared or published by or under the direction or control of the late Provisional Government of Ireland or any Minister or Department thereof shall, subject to any agreement with the author, belong to the Government of Saorstát Eireann, and shall continue for a period of fifty years from the date of the first publication of the work.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 309. #807147

  (2) An cóipcheart i ngach obair do hullamhuíodh, do clóbhuaileadh, no do foillsíodh (pe'ca roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so é no dá éis sin) ag Rialtas Shaorstáit Éireann no ag aon Aire dho no Roinn de no fé stiúrú eachtar acu, no ag Oifig an tSoláthair no fé n-a maoirseacht no fé n-a húdarás, is le Rialtas Shaorstáit Éireann é fé réir aon chó-aontú le húdar na hoibre, agus mairfe sé go ceann tréimhse chaoga bliain o dháta céad-fhoillsithe na hoibre.

  (2) The copyright in every work prepared, printed, or published (whether before or after the commencement of this Part of this Act) by or under the direction of the Government of Saorstát Eireann or any Minister or Department thereof or by or under the superintendence or authority of the Stationery Office shall, subject to any agreement with the author thereof, belong to the Government of Saorstát Eireann and shall continue for a period of fifty years from the date of the first publication of the work.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 310. #820604

  Ach má theipeann ar an mBárdas tosnú ar na hoibreacha beartuithe agus dul ar aghaidh leo laistigh den spás san de sheacht lá tar éis seachada an fhógra san, ansan tuigfar iad do bheith ag aontú leis na hoibreacha san agus féadfidh an Bord na hoibreacha san do dhéanamh agus d'fheidhmiú fé mhaoirseacht agus chun sástachta réasúnta an tSuirbheura Bhuirge agus déanfar aon deifríocht a eireoidh idir an Bárdas agus an Bord i dtaobh na n-oibreacha san do chur fé bhráid Innealtóra ar a gcó-aontófar eatorra no, mara gcó-aontuítear amhlaidh, fé bhráid Innealtóra a cheapfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí ar iarratas aon pháirtí acu.

  Provided always that if the Corporation shall fail within the said space of seven days from the delivery of such notice to commence and proceed with the proposed works then they shall be taken as assenting to such works and such works may be done and executed by the Board under the superintendence and to the reasonable satisfaction of the Borough Surveyor and any difference which may arise between the Corporation and the Board concerning the said works shall be referred to an Engineer to be agreed on between them or in default of agreement to an Engineer to be appointed by the Minister for Local Government and Public Health upon the application of either party.

  1929-PRA-002

 311. #821768

  An Act to explain two Acts of His present Majesty for establishing an agreement with the Governor and Company of the Bank of Ireland, for advancing the sum of £500,000 Irish currency and for the better regulation of co-partnerships of certain bankers in Ireland.

  An Act to explain two Acts of His present Majesty for establishing an agreement with the Government and Company of advancing the sum of £500,000 Irish currency and for the better regulation of co- partnership of certain bankers in Ireland.

  1929-PRA-004

 312. #825200

  In this Agreement the expression “transferred officer” includes every official, civil servant, or other public servant who by virtue of any transfer of services has been transferred from the service of the Government of the late United Kingdom of Great Britain and Ireland to the service of the Provisional Government or the service of the Government of the Irish Free State or has heretofore been or shall hereafter be transferred from the service of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the service of the Government of the Irish Free State, but does not include any member of a police force nor any person whose services were lent by the Government of the said late United Kingdom to the Provisional Government.

  In this Agreement the expression "transferred officer" includes every official, civil servant, or other public servant who by virtue of any transfer of services has been transferred from the service of the Government of the late United Kingdom of Great Britain and Ireland to the service of the Provisional Government or the service of the Government of the Irish Free State or has heretofore been or shall hereafter be transferred from the service of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the service of the Government of the Irish Free State, but does not include many member of a police force nor any person whose services were lent by the Government of the said late United Kingdom to the Provisional Government.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 313. #825224

  Where a transferred officer has received or hereafter receives promotion (whether by way of increase of salary or by appointment to another grade or situation) in the employment of the Provisional Government of Ireland or in the employment of the Government of the Irish Free State, any compensation to which he has become or hereafter becomes entitled under the said Article 10 shall (save in the cases provided for in the next following paragraph of this Agreement) be computed by reference to the salary and emoluments of the grade or situation which he held immediately before he received such promotion or the first of two or more such promotions and as if he had continued in that office or situation.

  Where a transferred officer has received or hereafter receives promotion (whether by way of increase of salary or by appointment to another grade or situation) in the employment of the Provisional Government of Ireland or in the employment of the Government of the Irish Free State, any compensation to which he has become or hereafter becomes entitled under the said Article 10 shall (save in the cases provided for in the next following paragraph of this Agreement) be computed by reference to the salary and emoluments of the grade or situation which he held immediately before he received such promotion or the first of two or more such promotions and as if he had continued in that office or situation.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 314. #841767

  Co-Aontu idir Rialtas A Shoillse i Riocht Aontuithe na Breataine Moire agus Thuaiscirt Éireann agus Rialtas A Shoillse i Saorstat Éireann maidir le Claru agus Rialu Mainliaigh Beithioch.

  [GA] AGREEMENT BETWEEN HIS MAJESTY'S GOVERNMENT IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND HIS MAJESTY'S GOVERNMENT IN THE IRISH FREE STATE AS TO THE REGISTRATION AND CONTROL OF VETERINARY SURGEONS.

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 315. #850061

  (3) Íocfaidh Comhairle Bhaile Atha Cliath leis an mBárdas an chionúireacht san, den airgead go léir íocfaidh an Coiste le Comhairle Bhaile Atha Cliath fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so, ar a gcó-aontóidh Comhairle Bhaile Atha Cliath agus an Bárdas no, mara gcó-aontuítear amhlaidh, a shocróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

  (3) The Dublin Council shall pay to the Corporation such proportion of all moneys paid to the Dublin Council by the Committee under the next preceding sub-section of this section as shall be agreed upon by the Dublin Council and the Corporation or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health.

  Uimhir 13 de 1932: ACHT BEALAIGH THRAMANNA GAILE BHAILE ÁTHA CLIATH AGUS CHROS BHAILE COIMÍN (TRÉIGEAN), 1932

 316. #888047

  (5) Is ar pé rátaí úis agus fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca no fuascailte no eile ar a gcinnfidh an tAire do bhéarfar gach roimh-íoc don chiste fén alt so ach i gcás roimh-íoca as ciste Rialtais no airgead Rialtais go mbeidh a shuncáil fé urláimh aon Aire eile ní chinnfidh amhlaidh gan comhairle agus có-aontú idir é féin agus an tAire eile sin.

  (5) All advances made to the fund under this section shall bear interest at such rates and be subject to such conditions as to repayment, redemption, or otherwise as the Minister shall determine, but, in the case of an advance from a Government fund or Government money over the investment of which any other Minister has control, such determination shall be made only after consultation and agreement with such other Minister.

  Uimhir 16 de 1935: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935

 317. #907768

  —(1) Féadfaidh údarás áitiúil, le toiliú an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí ar n-a thabhairt tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, talamh do thógaint (laistigh no lasmuich de líomatáiste fheidhmiúcháin an údaráis áitiúla san) chun críche na Coda so den Acht so tré chó-aontú no go héigeanta fén Acht so agus fé sna hAchtanna bheidh ionchorpruithe leis.

  —(1) A local authority may, with the consent of the Minister for Local Government and Public Health given after consultation with the Minister, acquire land (either inside or outside the functional area of such local authority) for the purpose of this Part of this Act either by agreement or compulsorily under this Act and the Acts incorporated therewith.

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 318. #913993

  (b) cóip den leabhar no den scríbhinn sin no d'aon chuid den chéanna an Bord chuige sin do thabhairt don Bhord ar an mBord d'íoc pé táille ar a gcó-aontóidh an Bord agus an cólucht puiblí sin no a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí mara gcó-aontuítear amhlaidh.

  ( b ) furnish to the Board, upon payment by the Board of such fee as shall be agreed upon by the Board and such public body or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, a copy of such book or document or of any part thereof specified in that behalf by the Board.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 319. #914082

  (2) Ní dhéanfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí ordú fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so maran deimhin leis go bhfuil tosnuithe ag an mBárdas ar uisce do thógaint agus do tharrac as an taisc-iomar atá le déanamh ag an mBord do réir an Chó-aontuithe Sceidealta agus gur féidir an soláthar uisce a bheidh le tabhairt do réir an orduithe sin do thabhairt gan dochar d'uisce do sholáthar do chontae-bhuirg Bhaile Atha Cliath agus do sna líomatáistí lasmuich den chontae-bhuirg sin a bheidh, ar dháta an orduithe sin, i dteideal soláthar uisce d'fháil ón mBárdas.

  (2) The Minister for Local Government and Public Health shall not make an order under the next preceding sub-section of this section unless he is satisfied that the Corporation have begun to take and draw water from the reservoir to be constructed by the Board in pursuance of the Scheduled Agreement and that the supply of water to be given in pursuance of such order can be given without prejudice to the supply of water to the county borough of Dublin and to the areas outside that county borough which are, at the date of such order, entitled to be supplied with water by the Corporation.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 320. #914086

  (a) faid a leanfaidh an t-ordú san i bhfeidhm soláthróidh an Bárdas don údarás sláintíochta san pé méid uisce, agus san pé tráthanna agus i pé áiteanna agus ar pé téarmaí (ar a n-áirmhítear téarmaí i dtaobh íocaíochta), ar a gcó-aontóidh an Bárdas agus an t-údarás sláintíochta san o am go ham, no ar a gcinnfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí mara gcó-aontuítear amhlaidh;

  ( a ) the Corporation shall, so long as such order continues in force, supply to such sanitary authority such quantity of water, at such times and places, and on such terms (including terms as to payment) as shall from time to time be agreed upon by the Corporation and such sanitary authority or shall, in default of such agreement, be determined by the Minister for Local Government and Public Health;

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 321. #914120

  (b) cóip den leabhar no den scríbhinn sin no d'aon chuid den chéanna luadhfaidh an Bárdas chuige sin do thabhairt don Bhárdas ar an mBárdas d'íoc pé táille ar a gcó-aontóidh an Bárdas agus an cólucht puiblí sin no a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí mara gcó-aontuítear amhlaidh.

  ( b ) furnish to the Corporation, upon payment by the Corporation of such fee as shall be agreed upon by the Corporation and such public body or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, a copy of such book or document or of any part thereof specified in that behalf by the Corporation.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 322. #916143

  cialluíonn an abairt “an Coiste Eadarnáisiúnta” an Coiste ar a dtugtar an Coiste Eadarnáisiúnta chun Feidhmithe an Chó-aontuithe i dtaobh Neamh-Eadarghabhála sa Spáinn agus atá có-dhéanta d'ionadaithe o Rialtaisí fé seach Shaorstáit Éireann agus roinnt tíortha eile;

  the expression "the International Committee" means the Committee known as the International Committee for the Application of the Agreement regarding Non-Intervention in Spain and consisting of representatives of the respective Governments of Saorstát Eireann and several other countries;

  Uimhir 9 de 1937: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COGADH CATHARDHA NA SPÁINNE), 1937

 323. #928228

  ACHT CHUN AN DLÍ BHAINEAS LE CUSTUIM, DIÚITÉTHE CUSTUM, AGUS IOMPORTÁIL EARRAÍ DO LEASÚ FÉ MAR IS GÁ CHUN ÉIFEACHTA DO THABHAIRT DON CHÓ-AONTÚ TRÁDÁLA DO RINNEADH AN 25adh LÁ D'ABRÁN, 1938, IDIR AN RIAGHALTAS AGUS RIAGHALTAS NA RÍOCHTA AONTUITHE.

  AN ACT TO MAKE SUCH AMENDMENTS OF THE LAW RELATING TO CUSTOMS, DUTIES OF CUSTOMS, AND THE IMPORTATION OF GOODS AS ARE REQUISITE TO GIVE EFFECT TO THE TRADE AGREEMENT MADE ON THE 25TH DAY OF APRIL, 1938, BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM.

  Uimhir 12 de 1938: ACHT AIRGEADAIS (CÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE), 1938

 324. #928354

  (a) nuair a bheidh na comhachta bronntar air leis an bhforáil sin á bhfeidhmiú ag an Aire Airgeadais, féachfaidh d'Airteagal 7 den Chó-aontú Trádála do rinneadh an 25adh lá d'Abrán, 1938, idir an Riaghaltas agus Riaghaltas na Ríochta Aontuithe;

  ( a ) the Minister for Finance shall, in the exercise of the powers conferred on him by such provision, have regard to Article 7 of the Trade Agreement made on the 25th day of April, 1938, between the Government and the Government of the United Kingdom;

  Uimhir 12 de 1938: ACHT AIRGEADAIS (CÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE), 1938

 325. #928574

  —Chun an Chó-aontuithe Airgeadais do rinneadh an 25adh lá d'Abrán, 1938, idir an Riaghaltas agus Riaghaltas na Ríochta Aontuithe do chur in éifeacht, beidh sé dleathach don Aire suim deich milleon punt do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste no as a thoradh fáis agus í d'íoc le Riaghaltas na Ríochta Aontuithe na tráthanna san agus sna tráth-choda san is dóich leis is ceart.

  —For the purpose of carrying out the Financial Agreement made on the 25th day of April, 1938, between the Government and the Government of the United Kingdom, it shall be lawful for the Minister to issue out of the Central Fund or the growing produce thereof, and to pay, at such times and in such instalments as he shall think proper, the sum of ten million pounds to the Government of the United Kingdom.

  Uimhir 13 de 1938: ACHT UM CHÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE (SUIM CHAIPITIÚIL), 1938

 326. #932103

  (i) i dteanta na hoblagáide agus gan dochar don oblagáid a cuirtear ar an gCuideachta Rannpháirteach san le hAirteagal 13 (a) den Chó-aontú Sceidealta chun dintiúirí, gníomhartha, agus rudaí do dhéanamh agus do chríochnú, beidh sé de dhualgas ar an gCuideachta Rannpháirteach san na scríbhinní sin do chríochnú agus na nithe sin do dhéanamh ordóidh an tAire sin chun go dtabharfar chun críche an t-aistriú chun na Cuideachtan Foirceanntaighe ar shócmhainní nach féidir, mar gheall ar a gcineál no toisc iad do bheith lasmuich de dhlighinse an Riaghaltais no toisc aon chúise eile, iad d'aistriú go héifeachtúil le hordú dílsiúcháin.

  ( i ) in addition and without prejudice to the obligation imposed on the said Participating Company by Article 13 (a) of the Scheduled Agreement to execute and complete deeds, acts, and things, it shall be the duty of the said Participating Company to execute such documents and do such things as the said Minister shall direct for the purpose of effectuating the transfer to the Terminating Company of assets which, owing to their nature or to their being situate outside the jurisdiction of the Government or to any other cause, cannot be effectively transferred by a vesting order.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 327. #948082

  —(1) Chun críche a gcomhachta agus a bhfeidhmeanna agus a ndualgaisí fén Acht so beidh ag údarás sláintíochta na comhachta céanna, chun talamh do thógaint chucha tré chó-aontú no go héigeanta, atá aca fé sna hAchtanna Sláinte Puiblí, 1878 go 1931, agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na hAchtanna san ar n-a leasú le halt 68 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), agus le halt 8 d'Acht na nUdarás nAitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1936 ( Uimh. 55 de 1936 ).

  —(1) A sanitary authority shall, for the purpose of their powers, functions and duties under this Act, have the same powers of acquiring land, either by agreement or compulsorily, as they have under the Public Health Acts, 1878 to 1931, and those Acts as amended by section 68 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), and by section 8 of the Local Authorities (Miscellaneous Provisions) Act, 1936 (No. 55 of 1936), shall apply and have effect accordingly.

  Uimhir 7 de 1940: ACHT BRIOGÁIDEACHA TÓITEÁIN, 1940

 328. #979160

  (c) Is iad cionúireachta ina dtiocfaidh sócmhainní nó fiachais chomhluchta scortha chun bheith, fán Sceideal so, ina maoin le dhá chomhairle aistrithí nó níos mó nó inghlanta acu ná pé cionúireachta ar a gcomhaontóidh na comhairlí sin ag féachaint d'fhorála an Mholta nó an mholta dheiridh maidir le ceanntar siltin an chomhluchta scortha san nó, cheal comhaontuithe den tsórt san, cinnfidh an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí iad (ag féachaint do na forála san adúradh) ar cheann amháin nó níos mó de na comhairlí sin dá iarraidh sin.

  ( c ) The proportions in which assets or liabilities of a dissolved body become under this Schedule the property of or dischargeable by two or more transferee councils shall be such proportions as may be agreed upon by such councils having regard to the provisions of the Award or final award in respect of the drainage district of such dissolved body or, in default of such agreement, shall be determined by the Minister for Local Government and Public Health (having regard as aforesaid) on the application of any one or more of such councils.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 329. #980380

  (b) cóip den leabhar nó den scríbhinn sin no d'aon chuid áirithe den chéanna shonnróidh an Bord chuige sin do thabhairt don Bhord, ar an mBord d'íoc pé táille ar a gcomhaontóidh an Bord agus an t-údarás áitiúil nó an comhlucht áitiúil sin nó, mura gcomhaontaítear amhlaidh, a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí.

  ( b ) furnish to the Board, upon payment by the Board of such fee as shall be agreed upon by the Board and such local authority or local body or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, a copy of such book or document or of any particular part thereof specified in that behalf by the Board.

  Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945

 330. #987503

  MEMORANDUM OF AGREEMENT Made the 28th day of December One Thousand Nine Hundred and Forty-four BETWEEN DOROTHY VIOLET JEFFERIES of Carrigbyrne, Adamstown County Wexford Married Woman (hereinafter called “The Settlor”) and MAURICE VICTOR LAKIN of Horetown Foulksmills County Wexford Esquire of the One Part and THE MINISTER FOR AGRICULTURE (hereinafter for brevity referred to as “The Minister”) of the Other Part WHEREAS the lands tenements hereditaments and premises described in Parts I and II of the Schedule hereto formerly formed part of the Family Estates settled by the late Right Honourable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald by an Indenture of Settlement dated the tenth day of April One Thousand Eight Hundred and eighty and made between The Right Honorable Maurice FitzGerald (commonly called Lord Maurice FitzGerald) first part The said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald (then Forbes) of the second part George Arthur Hastings Earl of Granard of the third part The Honorable William Francis Forbes and Francis Rawdon Moira Crozier of the 4th part George Errington and Charles Robert Hamilton fifth part (being the Settlement executed on the marriage then intended and shortly afterwards solemnized between the said Lord Maurice FitzGerald and the said Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald) AND WHEREAS there was issue of the said marriage one son only namely Gerald Hugh FitzGerald who attained twenty-one years and died on the thirteenth day of September One thousand nine hundred and fourteen AND WHEREAS in the events which have happened The Settlor became on the death of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald on the 18th day of November One thousand nine hundred and forty two and is now seised for an estate of inheritance in fee simple in possession of portions of All that and Those the lands tenements and hereditaments described in Part I of the Schedule hereto and of the Leasehold interest in All That and Those the lands tenements and hereditaments described in Part II of the Schedule hereto subject to the yearly rent of One pound twelve shillings and ten pence per annum and the said Maurice Victor Lakin is seised in fee simple in possession of the residue of the said lands tenements and hereditaments described in the said First Schedule hereto all being part of the lands tenements and hereditaments heretofore together known as Johnstown Castle and Demesne (hereinafter called “The Estate”) AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is the surviving son of the late Kathleen Lakin daughter of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald and has become entitled to the said Family estates or the proceeds of sale of the same (other than part of Johnstown Castle and Demesne) under the last Resettlement thereof dated the nineteenth day of December One thousand nine hundred and seven and made between the said Gerald FitzGerald first part The Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald of the second part and The Right Honorable Lord Frederick FitzGerald and Thomas Francis Crozier of the third part AND WHEREAS in the belief that it was intended that Johnstown Castle and Demesne should devolve with and as part of the said Family Estates The Settlor has offered to assure the same unto the said Maurice Victor Lakin AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is desirous that The Estate together with all growing Crops thereon should be presented to The Nation as a Free Gift for the purposes hereinafter mentioned and has requested The Settlor to enter into the Agreement hereinafter contained AND WHEREAS The Settlor and the said Maurice Victor Lakin having informed The Government of Éire of the said desire to make the aforesaid gift requested it to accept the same on behalf of The Nation and the Government having duly intimated its willingness to accept the Gift It was agreed that The Estate should be conveyed and assigned by The Settlor and the said Maurice Victor Lakin to the

  MEMORANDUM OF AGREEMENT Made the 28th day of December One Thousand Nine Hundred and Forty-four BETWEEN DOROTHY VIOLET JEFFERIES of Carrigbyrne, Adamstown County Wexford Married Woman (hereinafter called "The Settlor") and MAURICE VICTOR LAKIN of Horetown Foulksmills County Wexford Esquire of the One Part and THE MINISTER FOR AGRICULTURE (hereinafter for brevity referred to as "The Minister") of the Other Part WHEREAS the lands tenements hereditaments and premises described in Parts I and II of the Schedule hereto formerly formed part of the Family Estates settled by the late Right Honourable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald by an Indenture of Settlement dated the tenth day of April One Thousand Eight Hundred and eighty and made between The Right Honorable Maurice FitzGerald (commonly called Lord Maurice FitzGerald) first part The said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald (then Forbes) of the second part George Arthur Hastings Earl of Granard of the third part The Honorable William Francis Forbes, and Francis Rawdon Moira Crozier of the 4th part George Errington and Charles Robert Hamilton fifth part (being the Settlement executed on the marriage then intended and shortly afterwards solemnized between the said Lord Maurice FitzGerald and the said Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald) AND WHEREAS there was issue of the said marriage one son only namely Gerald Hugh FitzGerald who attained twenty-one years and died on the thirteenth day of September One thousand nine hundred and fourteen AND WHEREAS in the events which have happened The Settlor became on the death of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald, on the 18th day of November One thousand nine hundred and forty two and is now seised for an estate of inheritance in fee simple in possession of portions of All that and Those the lands tenements and hereditaments described in Part I of the Schedule hereto and of the Leasehold interest in All That and Those the lands tenements and hereditaments described in Part II of the Schedule hereto subject to the yearly rent of One pound twelve shillings and ten pence per annum and the said Maurice Victor Lakin is seised in fee simple in possession of the residue of the said lands tenements and hereditaments described in the said First Schedule hereto all being part of the lands tenements and hereditaments heretofore together known as Johnstown Castle and Demesne (hereinafter called "The Estate") AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is the surviving son of the late Kathleen Lakin daughter of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald and has become entitled to the said Family estates or the proceeds of sale of the same (other than part of Johnstown Castle and Demesne) under the last Resettlement thereof dated the nineteenth day of December One thousand nine hundred and seven and made between the said Gerald FitzGerald first part The Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald of the second part and The Right Honorable Lord Frederick FitzGerald and Thomas Francis Crozier of the third part AND WHEREAS in the belief that it was intended that Johnstown Castle and Demesne should devolve with and as part of the said Family Estates The Settlor has offered to assure the same unto the said Maurice Victor Lakin AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is desirous that The Estate together with all growing Crops thereon should be presented to The Nation as a Free Gift for the purposes hereinafter mentioned and has requested The Settlor to enter into the Agreement hereinafter contained AND WHEREAS The Settlor and the said Maurice Victor Lakin having informed The Government of Éire of the said desire to make the aforesaid gift requested it to accept the same on behalf of The Nation and the Government having duly intimated its willingness to accept the Gift It was agreed that The Estate should be conveyed and assigned by The Settlor and the said Maurice Victor Lakin to th

  Uimhir 33 de 1945: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH, 1945

 331. #994061

  (b) cóip den leabhar nó den doiciméid sin nó d'aon chuid áirithe dhe a shonrós an Bord chuige sin a thabhairt don Bhord, ar an mBord d'íoc pé táille ar a gcomhaontóidh an Bord agus an t-údarás áitiúil sin nó, mura gcomhaontaítear amhlaidh, a cheapfas an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí.

  ( b ) furnish to the Board, upon payment by the Board of such fee as shall be agreed upon by the Board and such local authority or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, a copy of such book or document or of any particular part thereof specified in that behalf by the Board.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 332. #996001

  (a) is tuigthe ordú sealadach a bheith arna dhéanamh go cuibhe, faoi alt 203 den Public Health (Ireland) Act, 1878, ag an Aire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí á chumhachtú don údarás pleanála ceantair sin cumhachta Acht na gClásal Talún, maidir le tailte a cheannach agus a thógaint ar shlí seachas trí chomhaontú, a chur i bhfeidhm maidir leis an talamh nó an ceart i leith talún sin is déanaí atá luaite thuas,

  ( a ) the Minister for Local Government and Public Health shall be deemed to have duly made, under section 203 of the Public Health (Ireland) Act, 1878, a provisional order empowering the said district planning authority to put in force, with reference to such last-mentioned land or right over land, the powers of the Lands Clauses Acts with respect to the purchase and taking of lands otherwise than by agreement,

  Uimhir 13 de 1946: AN tACHT FORAOISEACHTA, 1946

 333. #998554

  (e) údarás a thabhairt chun go ndéanfaidh údaráis áitiúla soláthairtí a chothabháil agus a chur ar fáil is dóigh leis an Rialtas a bheith riachtanach do shaol na ndaoine, agus seirbhísí a chur ar fáil agus a oibriú is dóigh leis an Rialtas a bheith riachtanach do shaol na ndaoine, agus chun go ndéanfaidh údaráis áitiúla aon talamh a thógaint, a ghlacadh ar seilbh, a rialú nó a úsáid (trí chomhaontú nó go héigeanta) is gá chun a chumasú dhóibh na soláthairtí sin a chothabháil nó na seirbhísí sin a oibriú;

  ( e ) authorise the maintenance and provision by local authorities of supplies which are, in the opinion of the Government, essential to the life of the community, and the provision and operation of services which are, in the opinion of the Government, essential to the life of the community, and the acquisition, taking possession, control or user (either by agreement or compulsorily) by local authorities of any land which is necessary to enable them to maintain such supplies or operate such services;

  Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 334. #1024695

  Comhaontu idir Rialtas Phoblacht na hÉireann agus Rialtas na Riochta Aontaithe i dtaobh Faoisimh Chomharaiochta o Chanachas Dubalta i leith Canach Brabus Corparaide na hÉireann agus Canach Brabus na Riochta Aontaithe.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRELAND AND THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT FOR THE RECIPROCAL RELIEF OF DOUBLE TAXATION IN RESPECT OF IRISH CORPORATION PROFITS TAX AND UNITED KINGDOM PROFITS TAX

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 335. #1024697

  The Government of the Republic of Ireland and the United Kingdom Government desiring to conclude an Agreement for the reciprocal relief of double taxation in respect of Irish Corporation Profits Tax and United Kingdom Profits Tax, have agreed as follows:—

  The Government of the Republic of Ireland and the United Kingdom Government desiring to conclude an Agreement for the reciprocal relief of double taxation in respect of Irish Corporation Profit Tax and United Kingdom Profit Tax, have agreed as follows:— [GA]

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 336. #1032313

  (3) Féadfaidh Comhairle Chontae Dhún na nGall, faoi réir cheadú an Aire Rialtais Áitiúil, gach ní a dhéanamh is iomchuí dhóibh a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d'aon fhorála den phríomhchomhaontú a fhorálas go bhféadfar droichead Bhéal Leice a thabhairt i gcomhsheilbh do chomhairle chontae Dhún na nGall agus comhairle chontae Fhear Monach.

  (3) The Council of the county of Donegal may, subject to the sanction of the Minister for Local Government, do all such things as may be appropriate for them to do for the purposes of giving effect to any provisions of the principal agreement providing that the Belleek bridge may be handed over jointly to the council of the county of Donegal and the council of the county of Fermanagh.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 337. #1040848

  (b) cóip den leabhar nó den doiciméad, nó d'aon chuid áirithe dhe a shonrós an Bord, a thabhairt don Bhord, ar an mBord d'íoc pé táille ar a gcomhaontóidh an Bord agus an t-údarás áitiúil nó, mura gcomhaontóid amhlaidh, a cheapfas an tAire Rialtais Áitiúil.

  ( b ) furnish to the Board, upon payment by the Board of such fee as shall be agreed upon by the Board and the local authority or, in default of agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government, a copy of the book or document or of any particular part specified by the Board.

  Uimhir 1 de 1952: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952

 338. #1046391

  (B) the rate obtained by dividing the tax payable by the person referred to in subsection (1) of this section, before deduction of any relief under this section or of any double taxation relief under any agreement between the Government and the Government of any other State, but after reduction in respect of any tax which he is entitled to charge against any other person, by the amount of his taxable income, which for this purpose shall be deemed to be reduced by the amount of any income the income tax upon which he is entitled to charge as aforesaid”,

  (B) the rate obtained by dividing the tax payable by the person referred to in subsection (1) of this section, before deduction of any relief under this section or of any double taxation relief under any agreement between the Government and the Government of any other State, but after reduction in respect of any tax which he is entitled to charge against any other person, by the amount of his taxable income, which for this purpose shall be deemed to be reduced by the amount of any income the income tax upon which he is entitled to charge as aforesaid",

  Uimhir 14 de 1952: AN tACHT AIRGEADAIS, 1952

 339. #1048198

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, socrú a dhéanamh i dtaobh an Chomhairle d'athchóiriú chun éifeacht a thabhairt d'aon ordú nó comhaontú a déanfar mar foráltar i bhfo-alt (2) d'alt 4 nó aon uair is deimhin leo, tar éis don Aire agus don Chomhairle dul i gcomhairle le chéile, gur gá sin a dhéanamh.

  —(1) The Government may by order provide for the reconstitution of the Council for the purpose of giving effect to any order or agreement made as provided for in subsection (2) of section 4 or whenever, after consultation between the Minister and the Council, they are satisfied that it is necessary to do so.

  Uimhir 18 de 1952: ACHT NA dTRÉIDLIA, 1952

 340. #1076157

  AN CHEAD SCEIDEAL. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hIomghabháil Fioscach i leith Dleachta ar Eastáit Daoine Marbha. [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO DUTIES ON THE ESTATES OF DECEASED PERSONS.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 341. #1076498

  Féadfaidh údaráis chánachais na Rialtas Conarthach dul i gcomhairle le chéile mar is gá chun forála an Chomhaontuithe seo a chomhlíonadh agus. go háirithe, forála Airteagal III agus IV.

  The taxation authorities of the Contracting Governments may consult together as may be necessary for the purpose of carrying out the provisions of the present Agreement and, in particular, the provisions of Articles III and IV.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 342. #1094103

  (b) Beidh gach rialtas ina chomhalta den Chiste amhail ón dáta a taiscfear thar a cheann an ionstraim dá dtagartar in (a) thuas, ach ní bheidh aon rialtas ina chomhalta sara dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm faoi Alt 1 den Airteagal seo.

  ( b ) Each government shall become a member of the Fund as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a) above, except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 343. #1094105

  (c) Déanfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a cuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraime dá dtagartar in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 2.

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 344. #1094107

  (d) An tráth a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann cuirfidh gach rialtas go dtí Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá an céadú cuid de 1 faoin gcéad dá shuibscríobh iomlán in ór nó i ndollaerí Stát Aontaithe faoi chomhair costas riaracháin an Chiste.

  ( d ) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of 1 per cent. of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 345. #1094115

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus thar ceann a chóilínteachtaí uile agus i leith a chríoch thar lear uile agus thar ceann na gcríoch uile atá faoina chaomhnadh, faoina ardfhlathúnas nó faoina údarás agus thar ceann na gcríoch uile a bhfuil mandáid á feidhmiú ag an rialtas sin ina leith.

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 346. #1094986

  (b) Beidh gach rialtas ina chomhalta den Bhanc amhail ón dáta a taiscfear thar a cheann an ionstraim dá dtagartar in (a) thuas, ach ní bheidh aon rialtas ina chomhalta sara dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm faoi Alt 1 den Airteagal seo.

  ( b ) Each government shall become a member of the Bank as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a)above, except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 347. #1094988

  (c) Déanfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a cuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraime dá dtagartar in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 1 (b).

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b), of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a)above,

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 348. #1094990

  (d) An tráth a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann cuirfidh gach rialtas go dtí Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá an céadú faoin gcéad de gach scair in ór nó i ndollaerí na Stát Aontaithe faoi chomhair costas riaracháin an Bhainc.

  ( d ) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of 1 per cent. of the price of each share in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Bank.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 349. #1094997

  (f) Tar éis an 31 Nollaig, 1945, beidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann rialtais aon tíre a gcéadófar a comhaltas do réir Airteagail II, Alt 1 (b).

  ( f ) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article 11, Section 1 (b).

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 350. #1094999

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus thar ceann a chóilínteachtaí uile agus i leith a chríocha thar lear uile agus thar ceann na gcríoch uile atá faoina chaomhnadh, faoina ardfhlathúnas nó faoina údarás agus thar ceann na gcríoch uile a bhfuil mandáid á feidhmiú ag an rialtas sin ina leith.

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 351. #1096794

  [An tiontó oifigiúil.] ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO CHOMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS STÁT AONTAITHE MHEIRICEÁ CHUN SCÉIM MALAIRTITHE SCOLÁIREACHTAÍ A BHUNÚ AGUS CHUIGE SIN CUNTAS SPEISIALTA CONTRAPHÁIRTEACH AN DEONTAIS MHEIRICEÁNAIGH D'ÚSÁID, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE ESTABLISHMENT OF A SCHOLARSHIP EXCHANGE SCHEME AND THE UTILISATION FOR THAT PURPOSE OF THE AMERICAN GRANT COUNTERPART SPECIAL ACCOUNT, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 24 de 1957: AN tACHT UM SCOLÁIREACHTAÍ A MHALAIRTIÚ (ÉIRE AGUS STÁIT AONTAITHE MHEIRICEÁ), 1957

 352. #1096804

  ciallaíonn “an Cuntas Speisialta Contrapháirteach” Cuntas Speisialta Contrapháirteach an Deontais Mheiriceánaigh a bhunaigh an tAire Airgeadais i mBanc Ceannais na hÉireann de bhun Airteagail IV den Chomhaontú um Chomhar Eacnamaíochta idir an Rialtas agus Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá dar dáta an 28ú lá de Mheitheamh, 1948;

  "the Counterpart Special Account" means the American Grant Counterpart Special Account established by the Minister for Finance in the Central Bank of Ireland pursuant to Article IV of the Economic Co-operation Agreement between the Government and the Government of the United States of America dated the 28th day of June, 1948;

  Uimhir 24 de 1957: AN tACHT UM SCOLÁIREACHTAÍ A MHALAIRTIÚ (ÉIRE AGUS STÁIT AONTAITHE MHEIRICEÁ), 1957

 353. #1096952

  (b) maidir le haon iarmhéid a bheas sa Chiste tar éis dliteanais a ghlanadh, íocfar isteach sa chiste é dá dtagartar i mír 4 d'Airteagal III den Chomhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá a bhaineas le diúscairt iarmhéide an Chuntais Speisialta Chontrapháirtigh dar dáta an 17ú lá de Mheitheamh, 1954, nó, má bhíonn an ciste dá dtagartar amhlaidh tar éis scor de bheith ann, íocfar é leis an Rialtas lena úsáid nó lena dhiúscairt acu sin i pé slí agus chun pé críocha ar a gcomhaontóid ó am go ham le Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá.

  ( b ) as respects any balance remaining in the Fund after discharge of liabilities, it shall be paid into the fund referred to in paragraph 4 of Article III of the Agreement between the Government and the Government of the United States of America governing disposition of the balance in the Counterpart Special Account and dated the 17th day of June, 1954, or, if the fund so referred to has ceased to exist, paid to the Government to be used or disposed of by them in such manner and for such purposes as they may from time to time agree on with the Government of the United States of America.

  Uimhir 24 de 1957: AN tACHT UM SCOLÁIREACHTAÍ A MHALAIRTIÚ (ÉIRE AGUS STÁIT AONTAITHE MHEIRICEÁ), 1957

 354. #1098131

  (5) San alt seo agus sa chéad alt eile ina dhiaidh, ciallaíonn “an Cuntas Speisialta Contrapháirteach” Cuntas Speisialta Contrapháirteach an Deontais Mheiriceánaigh a bhunaigh an tAire Airgeadais i mBanc Ceannais na hÉireann de bhun Airteagail IV den Chomhaontú um Chomhar Eacnamaíochta idir an Rialtas agus Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá, dar dáta an 28ú lá de Mheitheamh, 1948.

  (5) In this and the next following section "the Counterpart Special Account" means the American Grant Counterpart Special Account established by the Minister for Finance in the Central Bank of Ireland pursuant to Article IV of the Economic Co-operation Agreement between the Government and the Government of the United States of America, dated the 28th day of June, 1948.

  Uimhir 1 de 1958: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (AN FORAS TALÚNTAIS), 1958

 355. #1104725

  Déanfaidh an Chorparáid socrú i dtaobh stoc caipitil an Rialtais sin a athcheannach mar chuid den tsocraíocht chuntas leis an rialtas sin de réir forálacha an Ailt seo, ach ní bheidh aon chearta eile ag an rialtas faoin gComhaontú seo ach amháin mar fhoráltar san Alt seo agus in Airteagal VIII (c).

  The Corporation shall arrange for the repurchase of such government's capital stock as a part of the settlement of accounts with it in accordance with the provisions of this Section, but the government shall have no other rights under this Agreement except as provided in this Section and in Article VIII (c).

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 356. #1104730

  (c) Mura ndéantar comhaontú den sórt sin laistigh de shé mhí tar éis don rialtas scor de bheith ina chomhalta nó de cibé tréimhse eile ar a gcomhaontóidh an Chorparáid agus an rialtas sin, is é praghas athcheannaigh stoic chaipitil an rialtais luach an chéanna de réir leabhar na Corparáide an lá a scoirfidh an rialtas de bheith ina chomhalta.

  ( c ) If such agreement shall not have been made within six months after the government ceases to be a member or such other time as the Corporation and such government may agree, the repurchase price of the government's capital stock shall be the value thereof shown by the books of the Corporation on the day when the government ceases to be a member.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 357. #1104869

  (b) Beidh gach rialtas ina chomhalta den Chorparáid amhail ón dáta a thaiscfear thar a cheann an ionstraim dá dtagartar i mír (a) thuas, ach ní bheidh aon rialtas ina chomhalta sula dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm faoi Alt 1 den Airteagal seo. [EN]

  ( b ) Each government shall become a member of the Corporation as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in paragraph (a) above except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 358. #1104870

  (c) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, go dtí deireadh gnó an 31 Nollaig, 1956, chun a shínithe i bpríomhoifig an Bhainc thar ceann rialtas na dtíortha a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A. [EN]

  ( c ) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1956, at the principal office of the Bank on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 359. #1104871

  (d) Tar éis an Comhaontú seo a theacht i bhfeidhm, beidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann rialtais aon tíre a bhformheasfar a comhaltas de bhun Airteagail II, Alt 1 (b).

  ( d ) After this Agreement shall have entered into force, it shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved pursuant to Article II, Section 1 (b).

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 360. #1106446

  (c) i ndáil leis an gcomhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Cheanada dar tugadh feidhm dlí le halt 14 den Acht Airgeadais, 1955 ( Uimh. 13 de 1955 ), cuirfear iad in ionad na bhforálacha atá i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

  ( c ) in relation to the agreement between the Government and the Government of Canada which was given the force of law by section 14 of the Finance Act, 1955 (No. 13 of 1955), be substituted for the provisions contained in Part II of the Second Schedule to that Act.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 361. #1119502

  Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, ag Breithniú dóibh an Comhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine, a dtugtar dá bhun díolúintí ó cháin do dhaoine nach gcónaíonn ach i dtír amháin de na tíortha ó cháin faoi dhlí na tíre eile,

  The Government of Ireland and the Government of the United Kingdom, Considering the Agreement of the 14th April, 1926, between the Government of the Irish Free State and the British Government, in pursuance of which exemptions from tax are conferred on persons resident in one only of the countries from tax under the law of the other,

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 362. #1120231

  —(1) I gcás inar deimhin leis an Rialtas, ag féachaint d'aon chomhaontú idirnáisiúnta inar páirtí an Stát, gur gá sin a dhéanamh chun torthúlacht beo-mhaoine na farraige a chothabháil, féadfaidh siad, le hordú, cibé beartanna caomhnaithe is oiriúnach leo a fhorordú agus a ghlacadh chucu is iomchuí maidir le haon stoc éisc nó aon mhaoin mhuirí eile in aon limistéar (dá ngairtear “limistéar caomhnaithe iascaigh” san Acht seo) den mhórmhuir ar tadhall leis na teorainneacha iascaigh eisiatacha, agus féadfaidh siad, le hordú, aon ordú den sórt sin a chúlghairm nó a leasú.

  —(1) Where the Government, having regard to any international agreement to which the State is a party, are satisfied that it is necessary so to do in order to maintain the productivity of the living resources of the sea, they may by order prescribe and adopt such measures of conservation as they think proper, appropriate to any stock of fish or other marine resources in any area (in this Act called "a fishery conservation area") of the high seas adjacent to the exclusive fishery limits, and may by order revoke or amend any such order.

  Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959

 363. #1123658

  (b) in aon chás eile—ag cibé ceann de na húdaráis áitiúla a dhearbhaigh gur droichead meáchain ceaptha an droichead meáchain agus ar a gcomhaontóidh na húdaráis sin eatarthu nó, cheal comhaontaithe, ag cibé ceann acu a chinnfidh an tAire Rialtais Áitiúil.

  ( b ) in any other case—by such one of the local authorities by whom the weighbridge was declared to be an appointed weighbridge as may be agreed upon between those authorities or, in default of agreement, as may be determined by the Minister for Local Government.

  Uimhir 1 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS (DLEACHTANNA MÁIL) (FEITHICLÍ) (LEASÚ), 1960

 364. #1129925

  (2) Chun aon oibleagáid faoi Airteagal 2 den Chomhaontú atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chomhlíonadh, féadfaidh an Rialtas, le hordú, a ordú nach ndéanfaidh, agus go measfar nach ndearna, aon fhorálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a shonrófar san ordú, is forálacha a dhéanann difir ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim i gcás daoine a chónaíonn sa Stát, difir do dhíolúintí ó cháin ioncaim a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa Stát ach a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe, agus beidh éifeacht dá réir sin ag aon ordú den sórt sin.

  (2) For the purpose of carrying out any obligation under Article 2 of the Agreement set forth in the Third Schedule to this Act, the Government may by order direct that any provisions of the Income Tax Acts specified in the order, being provisions affecting in any way exemptions from income tax of persons resident in the State, shall not affect, and be deemed not to have affected, exemptions from income tax which persons enjoy as not resident in the State but resident in the United Kingdom, and any such order shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 365. #1130182

  Ag breithniú dóibh an Comhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine, a dtugtar dá bhun díolúintí ó cháin do dhaoine nach gcónaíonn ach i dtír amháin de na tíortha ó cháin faoi dhlí na tíre eile,

  Considering the Agreement of the 14th April, 1926, between the Government of the Irish Free State and the British Government in pursuance of which exemptions from tax are conferred on persons resident in one only of the countries from tax under the law of the other,

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 366. #1132562

  (a) Nuair a scoirfidh rialtas de bheith ina chomhalta, ní bheidh aon chearta aige faoin gComhaontú seo ach amháin mar a fhoráiltear san Alt seo agus in Airteagal X (c), ach leanfaidh sé air, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Alt seo, de bheith faoi dhliteanas i leith na n-oibleagáidí airgeadais go léir a ghlac sé air a bheith dlite ag an gComhlachas de, cibé acu mar chomhalta, mar íasachtaí nó mar ráthóir nó ar shlí eile é.

  ( a ) When a government ceases to be a member, it shall have no rights under this Agreement except as provided in this Section and in Article X (c), but it shall, except as in this Section otherwise provided, remain liable for all financial obligations undertaken by it to the Association, whether as a member, borrower, guarantor or otherwise.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 367. #1132568

  (c) Mura ndéanfar aon chomhaontú den sórt sin laistigh de shé mhí ón dáta a scoir an rialtas de bheith ina chomhalta, nó cibé am ar a gcomhaontóidh an Comhlachas agus an rialtas, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  ( c ) If no such agreement is reached within six months from the date when the government ceased to be a member, or such other time as may be agreed upon by the Association and the government, the following provisions shall apply:

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 368. #1132714

  (b) Beidh gach rialtas ina chomhalta den Chomhlachas amhail ón dáta a thaiscfear thar a cheann an ionstraim dá dtagraítear i mír (a) thuas, ach ní bheidh aon rialtas ina chomhalta sula dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm faoi Alt 1 den Airteagal seo.

  ( b ) Each government shall become a member of the Association as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in paragraph (a) above except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 369. #1132718

  (d) Tar éis an Comhaontú seo a theacht i bhfeidhm, beidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann rialtais aon stáit a bhformheasfar a chomhaltas de bhun Airteagail II, Alt 1 (b).

  ( d ) After this Agreement shall have entered into force, it shall be open for signature on behalf of the government of any state whose membership shall have been approved pursuant to Article II, Section 1 (b). [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 370. #1132722

  Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus thar ceann na gcríocha uile a bhfuil an rialtas sin freagrach ina chaidreamh idirnáisiúnta ach amháin iad siúd a dhúnfaidh an rialtas sin amach trí fhógra scríofa chun an Chomhlachais.

  By its signature of this Agreement, each government accepts it both on its own behalf and in respect of all territories for whose international relations such government is responsible except those which are excluded by such government by written notice to the Association. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 371. #1158556

  Ní bhainfear, i gcás ar bith ná ar dhóigh ar bith, tairbhe an Choinbhinsiúin seo de dhaoine coimircithe atá i gcríoch faoi fhorghabháil, trí aon athrú, de dhroim na forghabhála sin, ar institiúidí nó rialtas na críche sin, ná trí aon chomhaontú idir údaráis na gcríocha faoi fhorghabháil agus an Chumhacht Forghabhála, ná tríd an gCumhacht Forghabhála do ghabháil seilbhe ar an iomlán, nó ar chuid, den chríoch faoi fhorghabháil.

  Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 372. #1160690

  (a) chun orduithe a dhéanamh ag ordú foirm cháinliosta custam trína bhféadfar earraí a aicmiú chun críocha dleachtanna custam agus chun aon chríche eile agus chun foráil dá réir sin a dhéanamh chun earraí a aicmiú in aon slí a fheicfear don Rialtas a bheith caothúil ag féachaint do na dleachtanna custam a forchuireadh nó a fhorchuirfear faoin Acht sin, do dhleachtanna custam eile, d'aon díolúine ó dhleacht custam, nó cáiliú nó teorannú ar dhleacht custam dá bhforáiltear le haon Acht nó faoi, agus d'aon chomhaontú idirnáisiúnta a bhainfidh le cúrsaí custam, agus

  ( a ) to make orders prescribing a form of customs tariff in accordance with which goods may be classified for the purpose of customs duties and for any other purpose, and to provide accordingly for goods to be classified in any way appearing to the Government to be convenient, having regard to the customs duties imposed or to be imposed under that Act, to other customs duties, to any exemption from, or qualification or limitation of, customs duty provided for by or under any Act, and to any international agreement relating to customs matters, and

  Uimhir 15 de 1962: AN tACHT AIRGEADAIS, 1962

 373. #1169923

  (e) i gcás inar ainmníodh an t-údarás bunaitheoireachta de bhun fo-alt (4) d'alt 2 den Acht seo, déanfaidh an chomhairle contae eile nó gach comhairle contae eile a d'ainmnigh an t-údarás bunaitheoireachta an méid sin a ranníoc a chinnfidh an tAire Rialtais Áitiúil, cheal comhaontú, leis an údarás bunaitheoireachta.

  ( e ) in case the promoting authority was named pursuant to subsection (4) of section 2 of this Act, the other council of a county or each other council of a county who named the promoting authority shall contribute such amount as, in default of agreement with the promoting authority, may be determined by the Minister for Local Government.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 374. #1170063

  (6) Más rud é, i gcás ina seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1) nó faoi fho-alt (2) den alt seo, go bhfuil cuid den talamh agus den mhaoin atá á dhamáistiú nó á bhaolú ag ionradh farraige i limistéar feidhmiúcháin an údaráis bhunaitheoireachta agus cuid eile den chéanna i limistéar feidhmiúcháin údaráis áitiúil eile nó i limistéir feidhmiúcháin údarás áitiúla eile, déanfaidh an t-údarás áitiúil eile nó gach ceann de na húdaráis áitiúla eile, a mhéid a éileoidh an fógra, suim a ranníoc a mbeidh inti cibé méid ar a gcomhaon tóidh siad féin agus an t-údarás bunaitheoireachta nó, cheal comhaontú, a shocróidh an tAire Rialtais Áitiúil.

  (6) If, in a case in which a notice is served under subsection (1) or subsection (2) of this section, the land and other property being damaged or liable to be endangered by encroachment of the sea are situate partly in the functional area of the promoting authority and partly in the functional area of another local authority or the functional areas of other local authorities, the other local authority or each other local authority shall make, to the amount demanded by the notice, a contribution of such amount as may be agreed upon between them and the promoting authority or, in default of agreement, may be fixed by the Minister for Local Government.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 375. #1170065

  (7) Más rud é, i gcás ina seirbheálfar fógra faoi fho-alt (3) den alt seo, go ndearna údarás áitiúil nó údaráis áitiúla ranníoc de bhun mhír (a) d'fho-alt (1) d'alt 17 den Acht seo, déanfaidh an t-údarás áitiúil sin nó gach ceann de na húdaráis áitiúla sin, a mhéid a éileoidh an fógra, suim a ranníoc a mbeidh inti méid ar a gcomhaontóidh siad féin agus an t-údarás bunaitheoireachta nó, cheal comhaontú, a shocróidh an tAire Rialtais Áitiúil.

  (7) If, in a case in which a notice is served under subsection (3) of this section, a local authority or local authorities contributed pursuant to paragraph (a) of subsection (1) of section 17 of this Act, that local authority or each of those local authorities shall make, to the amount demanded by the notice, a contribution of such amount as may be agreed upon between them and the promoting authority or, in default of agreement, may be fixed by the Minister for Local Government.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 376. #1170067

  (8) Más rud é, i gcás ina seirbheálfar fógra faoi fho-alt (3) den alt seo, go ndearna údarás cuain nó údaráis cuain ranníoc de bhun mhír (c) d'fho-alt (1) d'alt 17 den Acht seo, déanfaidh an t-údarás cuain sin nó gach ceann de na húdaráis cuain sin, a mhéid a éileoidh an fógra, suim a ranníoc a mbeidh inti cibé méid ar a gcomhaontóidh siad féin agus an t-údarás bunaitheoireachta nó, cheal comhaontú, a shocróidh an tAire Rialtais Áitiúil tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Iompair agus Cumhachta.

  (8) If, in a case in which a notice is served under subsection (3) of this section, a harbour authority or harbour authorities contributed pursuant to paragraph (c) of subsection (1) of section 17 of this Act, that harbour authority or each of those harbour authorities shall make, to the amount demanded by the notice, a contribution of such amount as may be agreed upon between them and the promoting authority or, in default of agreement, may be fixed by the Minister for Local Government after consultation with the Minister for Transport and Power.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 377. #1200515

  COMHAONTÚ É SEO a rinneadh an Dara lá d'Fheabhra Míle naoi gcéad seasca a cúig IDIR COAST LINES LIMITED a bhfuil a n-oifig chláraithe i Reliance House Water Street Liverpool 2 (dá ngairtear “Coast Lines” anseo feasta) den chéad pháirt AIRE AIRGEADAIS Rialtas na hÉireann (dá ngairtear “an tAire Airgeadais” anseo feasta) den dara páirt agus AIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA Rialtas na hÉireann (dá ngairtear “an tAire Iompair agus Cumhachta” anseo feasta) den tríú páirt

  THIS AGREEMENT is made the Second day of February One thousand nine-hundred and sixty five BETWEEN COAST LINES LIMITED whose registered office is at Reliance House Water Street Liverpool 2 (hereinafter called "Coast Lines") of the first part the MINISTER FOR FINANCE of the Government of Ireland (hereinafter called "the Minister for Finance") of the second part and the MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER of the Government of Ireland (hereinafter called " the Minister for Transport and Power ") of the third part

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 378. #1223040

  (ii) an ráta a gheofar tríd an gcáin is iníoctha ag an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a roinnt, roimh aon fhaoiseamh faoin alt seo nó aon fhaoiseamh i leith cánachais dúbailte faoi aon chomhaontú idir an Rialtas agus Rialtas aon stáit eile a asbhaint, ach tar éis laghdaithe i leith aon chánach a bheidh sé i dteideal muirearú i gcoinne aon duine eile, ar mhéid a ioncaim inchánaithe, agus chun na críche sin measfar an t-ioncam sin a bheith laghdaithe méid aon ioncaim a mbeidh sé i dteideal cáin ioncaim a a mhuirearú air mar a dúradh;

  (ii) the rate obtained by dividing the tax payable by the person referred to in subsection (1), before deduction of any relief under this section or of any double taxation relief under any agreement between the Government and the Government of any other state, but after reduction in respect of any tax which he is entitled to charge against an other person, by the amount of his taxable income, which for this purpose shall be deemed to be reduced by the amount of any income the income tax upon which he is entitled to charge as aforesaid;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 379. #1226916

  (4) Chun aon oibleagáid faoi Airteagal 2 de Chomhaontú an 23 Meitheamh, 1960, atá leagtha amach i Sceideal 6, Cuid I, a chomhlíonadh, féadfaidh an Rialtas, le hordú, a ordú nach ndéanfaidh, agus go measfar nach ndearna, aon fhorálacha den Acht seo a shonrófar san ordú, is forálacha a dhéanann difear ar aon slí do dholúintí ó cháin ioncaim i gcás daoine a chónaíonn sa Stát, difear do dhíolúintí ó cháin ioncaim a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa Stát ach a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe, agus beidh éifeacht dá réir sin ag aon ordú den sórt sin.

  (4) For the purpose of carrying out any obligation under Article 2 of the Agreement of the 23rd June, 1960, set forth in Schedule 6, Part I, the Government may by order direct that any provisions of this Act specified in the order, being provisions affecting in any way exemptions from income tax of persons resident in the State, shall not affect, and be deemed not to have affected, exemptions from income tax which persons enjoy as not resident in the State but resident in the United Kingdom, and any such order shall have effect accordingly.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 380. #1226972

  —(1) An daingniú atá déanta le halt 14 den Acht Airgeadais, 1955 , ar an gComhaontú atá leagtha amach i Sceideal 9 agus a rinneadh an 28ú lá de Dheireadh Fómhair, 1954, idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada ní dhéanann aisghairm an ailt sin 14 leis an Acht seo difear dó.

  —(1) The confirmation, by section 14 of the Finance Act, 1955 , of the Agreement set forth in Schedule 9 and concluded on the 28th day of October, 1954, between the Government of Ireland and the Government of Canada is not affected by the repeal, by this Act, of the said section 14.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 381. #1230500

  An oibleagáid maidir le rúndacht a fhorchuirtear le haon achtachán i leith cánach ioncaim ní choiscfidh sé na fíorais is gá chun go bhféadfar lán-éifeacht a thabhairt don Chomhaontú seo a nochtadh ag aon oifigeach údaraithe de chuid Rialtas na Breataine d'aon oifigeach údaraithe de chuid Rialtas Shaorstát Éireann nó a nochtadh ag aon oifigeach údaraithe de chuid Rialtas Shaorstát Éireann d'aon oifigeach údaraithe de chuid Rialtas na Breataine.

  The obligation as to secrecy imposed by any enactment with regard to income tax shall not prevent the disclosure by any authorised officer of the British Government to any authorised officer of the Government of the Irish Free State or by any authorised officer of the Government of the Irish Free State to any authorised officer of the British Government of such facts as may be necessary to enable full effect to be given to this Agreement.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 382. #1230609

  Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, ag Breithniú dóibh an Comhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine, a dtugtar dá bhun díolúintí ó cháin do dhaoine nach gcónaíonn ach i dtír amháin de na tíortha ó cháin faoi dhlí na tíre eile,

  The Government of Ireland and the Government of the United Kingdom, Considering the Agreement of the 14th April, 1926, between the Government of the Irish Free State and the British Government, in pursuance of which exemptions from tax are conferred on persons resident in one only of the countries from tax under the law of the other,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 383. #1230642

  Ag breithniú dóibh an Comhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine, a dtugtar dá bhun díolúintí ó cháin do dhaoine nach gcónaíonn ach i dtír amháin de na tíortha ó cháin faoi dhlí na tíre eile,

  Considering the Agreement of the 14th April, 1926, between the Government of the Irish Free State and the British Government in pursuance of which exemptions from tax are conferred on persons resident in one only of the countries from tax under the law of the other,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 384. #1231216

  Féadfaidh údaráis chánachais na Rialtas Conarthach dul i gcomhairle le chéile mar is gá chun forálacha an Chomhaontaithe seo, agus, go háirithe, forálacha Airteagal III agus IV, a chomhlíonadh.

  The taxation authorities of the Contracting Governments may consult together as may be necessary for the purpose of carrying out the provisions of the present Agreement and, in particular, the provisions of Articles III and IV.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 385. #1247332

  An dara laghdú ar dhleachtanna caomhnaitheacha, agus ar an airí chaomhnaitheach i ndleachtanna ioncaim, ar earraí áirithe dar bunadh an Riocht Aontaithe, de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála;

  Second reduction in protective duties, and in protective element in revenue duties, on certain goods of United Kingdom origin in accordance With the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area;

  Uimhir 38 de 1968: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1968

 386. #1253952

  An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 174) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1968. An tríú laghdú ar dhleachtanna caomhnaitheacha, agus ar an airí chaomhnaitheach i ndleachtanna ioncaim, ar earraí áirithe dar bunadh an Ríocht Aontaithe, de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála;

  Third reduction in protective duties, and in protective element in revenue duties, on certain goods of United Kingdom origin in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a The Trade Area;

  Uimhir 33 de 1969: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1969

 387. #1253955

  laghdú a dhéanamh ar na dleachtanna allmhaire ar thoir róis, ar bhleibíní, ar thiúbair áirithe; etc., agus ar fhaibricí teicstíleacha cúitsiúicithe áirithe de réir cheanglais a ghlac an Rialtas air in iomairlí trádála Bhabhta an Chinnéidigh faoin gComhaontú Ginearálta ar Thairifí agus Trádáil;

  reduction in import duties on rose bushes, certain bulbs, tubers, etc. and certain rubberised textile Fabrics in accordance with commitments made by the Government in the Kennedy Round of trade negotiations under the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 33 de 1969: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1969

 388. #1254108

  (g) Comhaontú a dhéanamh le haghaidh comhoibrithe nó deonaíocht chomharaíochta le haon Rialtas nó le haon Údaráis uachtaracha, bardasacha nó eile, comhlachtaí corpraithe, comhlachais neamhchorpraithe, nó daoine ar Comhaontú é ba dhóigh a chabhródh le cuspóirí an Choiste nó aon cheann acu a chur i gcrích agus aon chairteanna, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonaíochtaí is inmhianaithe leis an gCoiste a fháil ó aon Rialtas, Údarás, Cuideachta, Gnólacht nó duine agus aon chairteanna, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonaíochtaí den sórt sin a chur i gcrích, a fheidhmiú agus a chomhlíonadh.

  ( g ) to enter into an Agreement for co-operation or reciprocal concession with any Government or Authorities supreme, municipal or otherwise, corporate bodies, unincorporated associations, or persons that may seem conducive to the attainment of the objects of the Committee or any of them and to obtain from any Government, Authority, Company, Firm or person any charters, contracts, decrees, rights, privileges and concessions which the Committee may think desirable and to carry out, exercise and comply with any such charters, contracts, decrees, rights, privileges and concessions.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970

 389. #1259252

  An ceathrú laghdú ar dhleachtanna caomhnaitheacha agus ar airí caomhnaitheach i ndleachtanna ioncaim, ar earraí áirithe dar bunadh an Ríocht Aontaithe, de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Ríaltas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála:

  Fourth reduction in protective duties, and in protective element in revenue duties, on certain goods of United Kingdom origin in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area;

  Uimhir 17 de 1970: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1970

 390. #1266446

  Méadú ar an dleacht mháil ar fhíonta Éireannacha, agus laghdú ar an dleacht chustam ar fhíonta neamhdhrithleacha sa bhuidéal de thionscnamh na Ríochta Aontaithe, de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála.

  Increase of excise duty on Irish wines, and reduction of customs duty on still wines in bottle of United Kingdom origin, in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area.

  Uimhir 29 de 1971: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1971

 391. #1266450

  An cúigiú laghdú ar dhleachtanna cosanta agus ar eilimint na cosanta i ndleachtanna ioncaim, ar earraí áirithe de thionscnamh na Ríochta Aontaithe de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála;

  Fifth reduction of protective duties, and of protective elements in revenue duties, on certain goods of United Kingdom origin in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area;

  Uimhir 29 de 1971: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1971

 392. #1274420

  An séú laghdú ar dhleachtanna áirithe custam agus ar eilimintí na cosanta i ndleachtanna áirithe eile custam de chineál ioncaim agus díchur na n-eilimintí cosanta i ndleachtanna áirithe eile custam de chineál ioncaim ar earraí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunu Limistéar Saorthrádála;

  Sixth reduction in certain customs duties and in the protective elements in certain other customs duties of a revenue nature and elimination of the protective elements in certain other customs duties of a revenue nature on goods of United Kingdom origin in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area;

  Uimhir 29 de 1972: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1972

 393. #1274430

  An séú laghdú ar dhleachtanna custam a chur siar nó a mhodhnú de réir an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe do bhunú Limistéar Saorthrádála, maidir le hearraí áirithe de thionscnamh na Ríochta Aontaithe.

  Deferment or modification of the sixth reduction of customs duties in accordance with the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom establishing a Free Trade Area, in respect of certain goods of United Kingdom origin

  Uimhir 29 de 1972: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1972

 394. #1277773

  —Daingnítear leis seo an prótacal atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a síníodh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1949 , agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The protocol, set forth in the Fourth Schedule to this Act, signed on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set forth in Part I of the Fifth Schedule to the Finance Act, 1949 , is hereby confirmed, and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 395. #1278857

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine maidir le Cáin Ioncaim Dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Breataineacha a rinneadh le hAchtanna Airgeadais na Breataine, 1971 agus 1972;

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14 April 1926, between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Acts 1971 and 1972;

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 396. #1278966

  Idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag Leasú an Chomhaontú i dtaobh Faoisimh Chomharaíochta ó Chánachas Dúbailte i leith Cánach Brabús Corparáide na hÉireann agus Cánach Brabús na Ríochta Aontaithe, a Síníodh an 18 Bealtaine 1949

  BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AMENDING THE AGREEMENT FOR THE RECIPROCAL RELIEF OF DOUBLE TAXATION IN RESPECT OF IRISH CORPORATION PROFITS TAX AND UNITED KINGDOM PROFITS TAX, SIGNED ON 18TH MAY 1949

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 397. #1294374

  Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, scaireanna d'aon aicme nó aicmí sa Chuideachta a thógáil trí shuibscríobh nó trína gceannach ón sealbhóir suas go dtí méid nach mó san iomlán ná £22,500,000, ach ní fhéadfaidh sé, gan comhaontú an Rialtais, tuilleadh scaireanna sa Chuideachta a thógáil trí shuibscríobh nó trína gceannach ón sealbhóir.”

  The Minister for Finance may, after consultation with the Minister, from time to time take up by subscription or purchase from the holder shares of the Company of any class or classes to an amount not exceeding in the aggregate £22,500,000, but may not, without the agreement of the Government, take up by subscription or purchase from the holder further shares of the Company."

  Uimhir 24 de 1975: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1975

 398. #1296114

  ACHT Á CHUMHACHTÚ DON AIRE AIRGEADAIS NA hOIBLEAGÁIDÍ A CHOMHLÍONADH A GHLAC AN STÁT I bhFEIDHMIÚ CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME FAOI AIRTEAGAL 9 DEN CHOMHAONTÚ INMHEÁNACH AR MHAOINIÚ AGUS RIARADH CABHRACH ÓN gCOMHPHOBAL A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 11ú LÁ D'IÚIL, 1975, THAR CEANN RIALTAIS BHALLSTÁIT CHOMHPHOBAL EACNAMAÍOCHTA NA hEORPA.

  AN ACT TO EMPOWER THE MINISTER FOR FINANCE TO FULFIL THE OBLIGATIONS UNDERTAKEN BY THE STATE IN IMPLEMENTATION OF THE ACP-EEC CONVENTION OF LOMÉ UNDER ARTICLE 9 OF THE INTERNAL AGREEMENT ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID DONE AT BRUSSELS ON THE 11TH DAY OF JULY, 1975, ON BEHALF OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 399. #1296161

  aon do-sháraitheacht, saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí nó cearta a bheith acu agus a theachtadh sa Stát dá mbeidh foráil déanta i ndáil leo le comhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát nó an Rialtas nó a mbeartaíonn an Stát nó an Rialtas bheith ina pháirtí ann.

  to have and enjoy in the State any inviolability, exemptions, facilities, immunities, privileges or rights provided for in relation to them by an international agreement to which the State or the Government is or intends to become a party.

  Uimhir 2 de 1976: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA (LEASÚ), 1976

 400. #1314114

  (3) Déanfar éileamh faoin alt seo ar chúiteamh a íoc a chinneadh, cheal comhaontú, trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin, díreach ar gach slí ionann is dá mba i ndáil le talamh a fháil go héigeantach a d'éirigh an t-éileamh sin, agus measfar chun na críche sin gur údarás poiblí de réir brí an Achta sin an Bord nó an Chuideachta, de réir mar is iomchuí, agus déanfar an tagairt in alt 69 (1) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , d'údarás pleanála a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Bhord nó don Chuideachta, de réir mar is iomchuí.

  (3) A claim under this section for payment of compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by any subsequent enactment, in like manner in all respects as if such claim arose in relation to compulsory acquisition of land, and for this purpose the Board or the Company, as may be appropriate, shall be deemed to be a public authority within the meaning of the said Act, and the reference in section 69 (1) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1963 , to a planning authority shall be construed as including a reference to the Board or to the Company, as may be appropriate.

  Uimhir 30 de 1976: AN tACHT GÁIS, 1976

 401. #1323505

  (2) San alt seo ciallaíonn “dlí comhréire” dlí a ndeirtear i ndeimhniú a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint ag rialtas tíre lasmuigh den Stát, nó thar a cheann, gur dlí é a fhorálann rialú sa tír sin ar mhonarú, táirgeadh, soláthar, úsáid, onnmhairiú nó allmhairiú drugaí atá contúirteach nó atá díobhálach ar dhóigh eile de bhun aon chonradh, coinbhinsiún, prótacal nó comhaontú eile idir stáit agus é sin arna ullmhú nó arna chur i ngníomh ag Cumann na Náisiún nó ag Eagraíocht na Náisiún Aontaithe, nó faoina gcoimirce, agus feidhm aige de thuras na huaire.

  (2) In this section "a corresponding law" means a law stated in a certificate purporting to be issued by or on behalf of the government of a country outside the State to be a law providing for the control or regulation in that country of the manufacture, production, supply, use, exportation or importation of dangerous or otherwise harmful drugs in pursuance of any treaty, convention, protocol or other agreement between states and prepared or implemented by, or under the auspices of the League of Nations or the United Nations Organisation and which for the time being is in force.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 402. #1328128

  (2) Is é Banc Ceannais na hÉireann thar ceann an Rialtais a dhéanfaidh aon íocaíocht is gá a dhéanamh faoi Alt 4 d'Airteagal VIII den Chomhaontú Ciste i leith airgeadra de chuid an Stáit a cheannach.

  (2) Any payment required to be made under Section 4 of Article VIII of the Fund Agreement in respect of the purchase of currency of the State shall be made by the Central Bank of Ireland on behalf of the Government.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 403. #1329390

  (c) Déanfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a chuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraim dá dtagraítear in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas de réir Airteagal II, Alt 2.

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 404. #1329392

  (d) An tráth a shíneofar an Comhaontú seo thar a cheann cuirfidh gach rialtas go dtí Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá an céadú cuid d'aon faoin gcéad dá shuibscríobh iomlán in ór nó i ndollair na Stát Aontaithe faoi chomhair costas riaracháin an Chiste.

  ( d ) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 405. #1329397

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus i leith a choilíneachtaí uile agus i leith a chríocha thar lear uile agus i leith na gcríocha uile atá faoina chaomhnú, faoina ardfhlaitheas, nó faoina údarás, agus i leith na gcríocha uile a bhfuil mandáid á feidhmiú aige ina leith. [EN]

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 406. #1329771

  (a) Fuasclófar de réir téarmaí aon chomhaontaithe faoi Airteagal XXIV nó Sceideal H cearta tarraingthe speisialta a bheidh ag rialtais a d'fhoirceann a rannpháirtíocht níos mó ná sé mhí roimh an dáta a chinnfidh an Bord Rialtóirí Roinn na gCeart Tarraingthe Speisialta a leachtú.

  ( a ) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXIV or Schedule H.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 407. #1352672

  (4) Is feidhm fhorchoimeádta de réir bhrí Achtanna Bainistí Chathair Chorcaí, 1929 go 1971, na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Baile Atha Cliath), 1930 go 1971, Achtanna Bainistí Chathair Luimnigh, 1934 go 1971, Achtanna Bainistí Chathair Phortláirge, 1939 go 1971, agus na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1972, údarás bóithre do dhéanamh comhaontú faoin alt seo.

  (4) Entry into an agreement under this section by a road authority shall be a reserved function within the meaning of the Cork City Management Acts, 1929 to 1971, the Local Government (Dublin) Acts, 1930 to 1971, the Limerick City Management Acts, 1934 to 1971, the Waterford City Managements Acts, 1939 to 1971, and the County Management Acts, 1940 to 1972.

  Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979

 408. #1352682

  (3) Is feidhm fhorchoimeádta de réir bhrí Achtanna Bainistí Chathair Chorcaí, 1929 go 1971, na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1930 go 1971, Achtanna Bainistí Chathair Luimnigh, 1934 go 1971, Achtanna Bainistí Chathair Phortláirge, 1939 go 1971, agus na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1972, údarás bóithre do dhéanamh comhaontú faoin alt seo.

  (3) Entry into an agreement under this section by a road authority shall be a reserved function within the meaning of the Cork City Management Acts, 1929 to 1971, the Local Government (Dublin) Acts, 1930 to 1971, the Limerick City Management Acts, 1934 to 1971, the Waterford City Management Acts, 1939 to 1971, and the County Management Acts, 1940 to 1972.

  Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979

 409. #1354625

  (3) Déanfar éileamh faoin alt seo ar chúiteamh a íoc a chinneadh, cheal comhaontú, trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le haon achtachán dá éis sin, sa tslí chéanna ar gach uile bhealach amhail is dá mba i ndáil le fáil talún go héigeantach a tharla an t-éileamh, agus measfar chun na críche sin gur údarás poiblí de réir bhrí an Achta sin an Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach lena mbaineann, de réir mar is iomchuí, agus déanfar an tagairt in alt 69 (1) de Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , d'údarás pleanála a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Phríomh-Bhord nó don bhord réigiúnach sin, de réir mar is iomchuí.

  (3) A claim under this section for payment of compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by any subsequent enactment, in like manner in all respects as if such claim arose in relation to compulsory acquisition of land, and for this purpose the Central Board or the regional board concerned, as may be appropriate, shall be deemed to be a public authority within the meaning of the said Act, and the reference in section 69 (1) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1963 , to a planning authority shall be construed as including a reference to the Central Board or to such regional board, as may be appropriate.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 410. #1436384

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS D'FHEIDHMIÚ COMHAONTÚ LE RIALTAS STÁIT AON-TAITHE MHEIRICEÁ I nDÁIL LE RÉAMHINIÚCHADH A DHÉANAMH SA STÁT AR DHAOINE A BHEIDH AG TAISTEAL D'AER CHUIG STÁIT AONTAITHE MHEIR-ICEÁ;

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO THE IMPLEMENTATION BY THE GOVERNMENT OF AN AGREEMENT WITH THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA RELATING TO THE PREINSPECTION IN THE STATE OF PERSONS TRAVELLING BY AIR TO THE UNITED STATES OF AMERICA;

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 411. #1436446

  —Beidh sé dleathach do shaoránach de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta, gach dualgas nó aon dualgas díobh seo a leanas a chomhlíonadh de bhun an Chomhaontaithe, is é sin le rá—

  —It shall be lawful for a citizen of the United States, who is a permanent employee of the government of the United States and is assigned to carry out duties at a preinspection facility, to carry out pursuant to the Agreement all or any of the following duties that is to say—

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 412. #1436466

  —(1) Saoránach de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta, ní bheidh sé faoi réir dhlínse údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin an Stáit i leith gníomhartha a dhéanann sé i bhfeidhmiú a dhualgas faoin gComhaontú.

  —(1) A citizen of the United States, who is a permanent employee of the government of the United States and is assigned to carry out duties at a preinspection facility, shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the State in respect of acts performed by him in the exercise of his duties under the Agreement.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 413. #1436490

  (5) Saoránach de na Stáit Aontaithe, ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh faoin gComhaontú ag saoráid réamhiniúchta, teachtfaidh sé cibé pribhléidí ar a gcomhaontófar idir an Rialtas agus rialtas na Stát Aontaithe trí nótaí a mhalartú.

  (5) A citizen of the United States, who is a permanent employee of the government of the United States and who is assigned to carry out duties under the Agreement at a preinspection facility, shall enjoy such privileges as may be agreed between the Government and the government of the United States by an exchange of notes.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 414. #1436573

  Más rud é, dá éis sin, go gcuirfidh an dá Rialtas in iúl dá chéile le nóta taidhleoireachta gur mian leo go leanfaí de réamhiniúchadh, atosófar air ar dháta ar a gcomhaontóidh an dá Rialtas agus leanfar de go ceann cibé tréimhse a fhanfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm.

  Thereafter, if both Governments notify each other by diplomatic note that they wish preinspection to continue it shall recommence at a date agreed by both Governments and shall continue for so long as this Agreement shall remain in force. [GA]

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 415. #1436636

  (4) Saoránaigh de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaithe iad de Rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar do dhualgais INS in Éirinn de bhun an Chomhaontaithe seo, teachtfaidh siad cibé pribhléidí ar a gcomhaontóidh an dá Rialtas trí nótaí a mhalartú.

  (4) US citizens who are permanent employees of the Government of the United States, assigned to INS duties in Ireland pursuant to this Agreement, shall enjoy such privileges as shall be agreed by both Governments by an exchange of notes. [GA]

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 416. #1436664

  Más rud é, laistigh dc thrí mhí ó dháta foirceanta na tréimhse tástála, nach mbeidh an dá Rialtas tar éis a chur in iúl dá chéile de bhun Airteagal III gur mian leo go leanfaí de réamhiniúchadh, foirceannfaidh an Comhaontú seo i ndeireadh na tréimhse trí mhí sin.

  If within three months of the date of termination of the test period, both Governments have not notified each other pursuant to Article III that they wish preinspection to continue, this Agreement shall terminate at the end of that three month period.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 417. #1436665

  Más rud é, áfach, go mbeidh an dá Rialtas tar éis comhaontú go n-atosóidh réamhiniúchadh ar dháta ar a gcomhaontófar go frithpháirteach, leanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm gan teorainn ama mura bhfoirceannfar é trí ceachtar Rialtas do thabhairt fógra dhá mhí dhéag maidir leis sin don Rialtas eile.

  If, however, both Governments have agreed that preinspection shall recommence at a date mutually agreed, the Agreement shall continue in force indefinitely unless it is terminated by either Government giving twelve months notice thereof to the other Government.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 418. #1444353

  —(1) Féadfaidh an Rialtas maidir le gach foráil nó le haon fhoráil d'fhorálacha an Achta seo nach mbeadh, ar leith ón alt seo, feidhm acu ach amháin i ndáil le tíortha coinbhinsiúin, a ordú le hordú go mbeidh feidhm acu (faoi réir cibé eisceachtaí, más ann, a shonrófar san ordú) i ndáil le haon tír nach tír choinbhinsiúin í agus a bhfuil comhaontú eiseachadta i bhfeidhm léi (de réir bhrí Acht 1965) faoi mar atá feidhm acu i ndáil le tír choinbhinsiúin.

  —(1) The Government may by order direct that all or any of the provisions of this Act which would, apart from this section, apply only in relation to convention countries shall apply (subject to such exceptions, if any, as may be specified in the order) in relation to any country which is not a convention country and with which there is in force an extradition agreement (within the meaning of the Act of 1965) as they apply in relation to a convention country.

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 419. #1460071

  (6) Má fheictear don Aire nach bhfuil na dualgais agus na feidhmeanna a thugtar d'údarás áitiúil leis an Acht seo agus le Rialacháin a dhéanfar faoi á gcomhlíonadh ag an údarás áitiúil, féadfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil lena mbaineann, a ordú go scoirfidh aon chomhaontú a bheidh déanta, chun críocha an Achta seo, de bhun alt 59 (arna mhodhnú le fo-alt (4) den alt seo) den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , d'éifeacht a bheith leis.

  (6) The Minister may, following consultation with the local authority concerned, if it appears to him that the duties and functions conferred on a local authority by this Act and the Regulations made thereunder are not being fulfilled by the local authority, direct that any agreement entered into, for the purposes of this Act, pursuant to section 59 (as modified by subsection (4) of this section) of the Local Government Act, 1955 , shall cease to have effect.

  Uimhir 8 de 1988: ACHT NA SEAMLAS, 1988

 420. #1505180

  (3) Leasaítear leis seo alt 25 (8) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, trí na focail “agus go mbeidh an t-ábhar le cinneadh trí eadráin de bhua alt 68 den Phríomh-Acht, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:” a scriosadh, agus na focail seo a leanas a chur ina n-ionad, eadhon, “, déanfar, cheal comhaontaithe, an t-éileamh a chinneadh trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, ar an gcaoi céanna, ar gach cuma, amhail is dá n-éireodh an t-éileamh sin i ndáil le fáil éigeantach talún, ach faoi réir an choinníll go mbeidh dlínse ag an eadránaí dámhachtain nialais a dhéanamh agus faoi réir na bhforálacha seo a leanas:”.

  (3) Section 25 (8) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1976 , is hereby amended by the deletion of the words "and the matter falls to be determined by arbitration in pursuance of section 68 of the Principal Act, the following provisions shall apply:" and the substitution of ", the claim shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, in the like manner in all respects as if such claim arose in relation to the compulsory acquisition of land, but subject to the proviso that the arbitrator shall have jurisdiction to make. a nil award and to the following provisions:".

  Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990

 421. #1526010

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE DÍCHOIMISIÚNÚ ARM TINE, ARMLÓIN AGUS PLÉASCÁN AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE COIMISIÚN ARNA BHUNÚ LE COMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS NA RÍOCHTA AONTAITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE DECOMMISSIONING OF FIREARMS, AMMUNITION AND EXPLOSIVES AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION IN RELATION TO A COMMISSION ESTABLISHED BY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 3 de 1997: AN tACHT UM DHÍCHOIMISIÚNÚ, 1997

 422. #1529952

  3° If the Government declare that the State has become obliged, pursuant to the Agreement, to give effect to the amendment of this Constitution referred to therein, then, notwithstanding Article 46 hereof, this Constitution shall be amended as follows:

  3° If the Government declare that the State has become obliged, pursuant to the Agreement, to give effect to the amendment of this Constitution referred to therein, then, notwithstanding Article 46 hereof, this Constitution shall be amended as follows:

  Leasú Bunreachta 19, 1998: AN tACHT UM AN NAOÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1998

 423. #1568670

  ciallaíonn “an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas” an comhlacht arna bhunú leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999.

  “the North/South Ministerial Council” means the body established by the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing a North/South Ministerial Council done at Dublin on the 8th day of March, 1999.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 424. #1568688

  —Ag cruinnithe de Chomhairle na Breataine-na hÉireann arna bunú leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle de chuid na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999, féadfaidh duine amháin nó níos mó díobh seo a leanas ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an Rialtais, is é sin le rá, an Taoiseach, Airí eile den Rialtas agus Airí Stáit.

  — At meetings of the British-Irish Council established by the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing a British-Irish Council done at Dublin on the 8th day of March, 1999, the Government may be represented by one or more of the following, that is to say, the Taoiseach, other Ministers of the Government and Ministers of State.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 425. #1570205

  Sa chás nach ndéanfar feidhmeanna an Chomhlachta mar Údarás Ginearálta na dTithe Solais a thabhairt faoi inniúlacht Airí Thuaisceart Éireann, comhaontóidh an dá Rialtas go gcinnfidh siad aon socruithe breise is gá chun a chumasú don Chomhlacht feidhmeanna Údarás Ginearálta na dTithe Solais d'oileán na hÉireann a fheidhmiú de réir Airteagal 4 den Chomhaontú seo.

  In the event that the functions of the Body as the General Lighthouse Authority are not brought within the competence of Northern Ireland Ministers, the two Governments agree to determine any additional arrangements necessary to enable the Body to exercise the functions of the General Lighthouse Authority for the island of Ireland in accordance with Article 4 of this Agreement.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 426. #1570303

  3.5 Go dtí go gceapfar an chéad Phríomh-Fheidhmeannach ar an gComhlacht, nó ar ghníomhaireacht de chuid an Chomhlachta, déanfaidh an duine a bheidh ainmnithe, roimh theacht i bhfeidhm don Chomhaontú seo, ag Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine, feidhmeanna an Phríomh-Fheidhmeannaigh a fheidhmiú.

  3.5 Pending the appointment of the first Chief Executive of the Body, or of an agency of the Body, the functions of the Chief Executive will be exercised by such person as will, prior to the entry into force of this Agreement, have been designated by the Irish Government and the British Government.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 427. #1572450

  (3) Ní dhéanfaidh an Chomhairle conradh (lena n-áirítear comhaontú coimircíochta) nó comhshocraíocht, nó ní ghlacfaidh sí le coimircíocht, más rud é go mbeadh aon téarma nó coinníoll a ghabhann leis nó léi ar neamhréir le beartas an Rialtais (lena n-áirítear treoirlínte sonracha maidir le coimircíocht) nó le feidhmeanna na Comhairle nó le haon bhearta arna ndéanamh le linn na feidhmeanna sin a shaothrú.

  (3) The Council shall not enter into a contract (including a sponsorship agreement) or arrangement, or accept a sponsorship, if any term or condition attached to it would be inconsistent with Government policy (including specific guidelines on sponsorship) or with the Council's functions or any actions taken in pursuit of those functions.

  Uimhir 6 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999

 428. #1577075

  I have the honour to refer to your letter of 18 June 1999 concerning the interpretation of certain terms contained in the Agreement between our two Governments establishing Implementation Bodies done at Dublin on 8 March 1999.

  I have the honour to refer to your letter of 18 June 1999 concerning the interpretation of certain terms contained in the Agreement between our two Governments establishing Implementation Bodies done at Dublin on 8 March 1999.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 429. #1637032

  'Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe a Rialálann Cúnamh Teicniúil idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hAfraice Theas, a síníodh i Cape Town an 26 Lúnasa, 1998, agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 4 Márta, 1999.'

  'THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT REGULATING TECHNICAL ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, WHICH WAS SIGNED IN CAPE TOWN ON 26 AUGUST, 1998, AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 4 MARCH, 1999.'

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 430. #1664270

  Ba cheart freisin go mbeadh tríú páirtithe eile, amhail rialtais réigiúnacha, bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh, bainc réigiúnacha nó gníomhaireachtaí poiblí faoi úinéireacht nó rialú Ballstát, eintitis earnála príobháidí, agus eintitis lasmuigh den Aontas, in ann rannchuidiú go díreach le CEIS, faoi réir chomhaontú an Bhoird Stiúrtha.

  Other third parties such as regional governments, national promotional banks or institutions, regional banks or public agencies owned or controlled by Member States, private sector entities, and entities outside the Union, should also be able to contribute directly to the EFSI subject to the agreement of the Steering Board.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 431. #1717837

  Laistigh de 2 bhliain tar éis thús oibríochtaí ETIAS, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar a iomchuí, a chomhoiriúnaí agus a chomhleanúnaí atá na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 26 den Choinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme chun críocha fhorálacha ETIAS le haghaidh iompar thar tír i gcóistí.

  Within two years following the start of operations of ETIAS, the appropriateness, compatibility and coherence of provisions referred to in Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders for the purposes of the ETIAS provisions for overland transport by coaches should be assessed by the Commission.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 432. #1726597

  ciallaíonn “víosa fadfhanachta” víosa fadfhanachta dá dtagraítear in Airteagal 18(1) de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme;

  ‘long-stay visa’ means a long-stay visa as referred to in Article 18(1) of Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders;

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 433. #1755196

  An Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme.

  Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 434. #1757658

  (2)Cuireadh SIS ar bun de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile 37 (Coinbhinsiún Schengen) a chur chun feidhme.

  (2)SIS was set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders 37 (the Schengen Convention).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 435. #1767653

  Thairis sin, in 2017, shínigh naoi mBallstát an Dearbhú EuroHPC 62 , comhaontú ilrialtais ina ngeallann siad go gcomhoibreoidh siad leis an gCoimisiún chun ríomhaireacht ardfheidhmíochta úrscothach agus bonneagair sonraí, a bheadh ar fáil don earnáil eolaíochta agus do chomhpháirtithe poiblí agus príobháideacha ar fud na Aontais, a thógáil agus a úsáid san Eoraip.

  Moreover, in 2017 nine Member States signed the EuroHPC Declaration 62 , a multi-government agreement where they commit to collaborate with the Commission to build and deploy state-of-the-art HPC and data infrastructures in Europe that would be available across the Union for scientific communities, public and private partners.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 436. #1800374

  Faoi chuimsiú Chinneadh (CE, Euratom) 2004/97, Euratom, arna ghlacadh de thoil a chéile ag cruinniú Ionadaithe na mBallstát ar leibhéal na gCeannairí Stát nó Rialtas, chinn ionadaithe na mBallstát go mbeadh ceannoifig ENISA i mbaile sa Ghréig a roghnódh rialtas na Gréige.

  Within the framework of Decision 2004/97/EC, Euratom taken by common agreement between the Representatives of the Member States, meeting at Head of State or Government level, the representatives of the Member States decided that ENISA would have its seat in a town in Greece to be determined by the Greek Government.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 437. #1801420

  Cinneadh 2004/97/CE, Euratom arna ghlacadh de thoil a chéile ag cruinniú Ionadaithe na mBallstát ar leibhéal na gCeannairí Stát nó Rialtais, an 13 Nollaig 2003 maidir le suímh oifigí agus gníomhaireachtaí áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh (IO L 29, 3.2.2004, lch. 15).

  Decision 2004/97/EC, Euratom taken by common agreement between the Representatives of the Member States, meeting at Head of State or Government level, of 13 December 2003 on the location of the seats of certain offices and agencies of the European Union (OJ L 29, 3.2.2004, p. 15).

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 438. #1802288

  Tugadh an Comhaontú maidir le Ceanncheathrú idir Rialtas Phoblacht na Slóivéine agus ACER, lena gcumhdaítear na ceanglais sin, mar aon leis na socruithe cur chun feidhme sin, i gcrích an 26 Samhain 2010 agus tháinig sé i bhfeidhm an 10 Eanáir 2011.

  The Seat Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and ACER covering those requirements together with its implementing arrangements, was concluded on 26 November 2010 and entered into force on 10 January 2011,

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 439. #1802836

  Cinneadh a rinneadh de chomhthoil idir Ionadaithe Rialtais na mBallstát an 7 Nollaig 2009 maidir leis an áit a mbeidh suíomh na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (IO L 322, 9.12.2009, lch. 39).

  Decision taken by common agreement between the Representatives of the Governments of Member States of 7 December 2009 on the location of the seat of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 322, 9.12.2009, p. 39).

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 440. #1811613

  Beidh feidhm ag na socruithe a leagtar amach i Moladh ICCAT 16-05 agus ag na pleananna maidir le rannpháirtíocht idir Rialtais Chonarthacha mura gcomhaontóidh siad a mhalairt, agus tabharfar fógra do Choimisiún ICCAT faoin gcomhaontú sin.

  the arrangements set out in ICCAT Recommendation 16-05 and the plans for participation shall apply between Contracting Governments unless otherwise agreed between them, and such agreement shall be notified to the ICCAT Commission.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 441. #1811614

  Mar sin féin, áfach, cuirfear cur chun feidhme na scéime ar fionraí idir aon dá Pháirtí Chonarthacha má tá fógra tugtha ag ceachtar acu do Choimisiún ICCAT chuige sin, go dtí go dtabharfar an comhaontú sin i gcrích.

  Provided, however, that implementation of the scheme shall be suspended between any two Contracting Governments if either of them has notified the ICCAT Commission to that effect, pending completion of such an agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 442. #1825155

  Cinneadh (AE) 2018/1152 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2018, maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (IO L 210, 21.8.2018, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2018/1152 of 26 June 2018 on the signing on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (OJ L 210, 21.8.2018, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 443. #1828014

  An Comhaontú ar iascaigh idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile Oileáin Fharó, den pháirt eile (IO L 226, 29.8.1980, lch. 12).

  Agreement on fisheries between the European Economic Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faeroe Islands, of the other part (OJ L 226, 29.8.1980, p. 12).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 444. #1835258

  Le linn na caibidlíochta i dtaobh an athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (CSR) faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála agus le linn na caibidlíochta déthaobhaí le tríú tíortha, chuir an AE chun cinn oscailt ardaidhmeannach a dhéanamh ar mhargaí soláthair phoiblí go hidirnáisiúnta.

  In the negotiations on a revised Government Procurement Agreement (GPA) in the context of the World Trade Organisation (WTO) and in bilateral negotiations with third countries, the EU has advocated an ambitious opening of international public procurement markets.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 445. #1844450

  Beidh feidhm ag an gcóras thuasluaite ó chur i bhfeidhm iomláin an chinnidh eadrána a eascraíonn ón gComhaontú Eadrána idir Rialtas Phoblacht na Slóivéine agus Rialtas Phoblacht na Cróite, arna shíniú i Stócólm an 4 Samhain 2009.

  The above mentioned regime shall apply from the full implementation of the arbitration award resulting from the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia, signed in Stockholm on 4 November 2009.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 446. #1614072

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscint maidir le: Téarmaí na gcomhaontuithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtais Phoblacht na Bulgáire, Phoblacht na Cipire agus Phoblacht na Polainne ar chomhoibriú maidir le coireacht eagraithe a chomhrac. Nollaig, 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTION RE: TERMS OF AGREEMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENTS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, CYPRUS AND POLAND ON CO-OPERATION IN COMBATING ORGANISED CRIME. DECEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 447. #1629947

  Tuarascáil ón gComhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan ar Chomhaontuithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach agus Mí-úsáid Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a Chomhrac agus Comhoibriú maidir le Dul i nGleic le Coireacht.

  REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN'S RIGHTS ON AGREEMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND CO-OPERATION IN FIGHTING CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 448. #772646

  (2) D'ainneoin éinní contrárdha dho atá san Ordú um an Rialtas Sealadach (Aistriú Feidhmeanna), 1922, sa mhéid ná fuilid íoctha isteach sa Stát-Chiste cheana íocfar isteach i gCiste dar teideal. “Ciste na mBlianachtaí Ceannaigh,” a bunófar fé chúram an Aire Airgid, na suimeanna go léir, a bailíodh no a baileófar tar éis an 31adh lá de Mhárta, 1923, mar gheall ar bhlianachtaí ceannaigh in aisíoc roimh-íocanna a dineadh no a déanfar i Saorstát Éireann do réir connartha ceannaigh fén Acht Ceannach Talmhan (Éirinn), 1891, no fé aon Acht Talamh-Cheannaigh is déanaí ná san ach an tAcht so, agus íocfidh an tAire Airgid o am go ham amach as, leis an údarás ceart, chun creidiúna do Chuntas Ceannach na Talmhan no do Chiste Ceannach Talmhan na hÉireann, pe'ca aca é, suim a bheidh có-ionann leis na blianachtaí a bheidh ag teacht dlite mar gheall ar na roimh-íocanna roimhráite.

  (2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Provisional Government (Transfer of Functions) Order, 1922, all sums collected after the 31st day of March, 1923, in respect of purchase annuities in repayment of advances made or to be made in Saorstát Eireann in pursuance of purchase agreements under the Purchase of Land (Ireland) Act, 1891, or any later Land Purchase Act other than this Act shall so far as not already paid into the Exchequer be paid into a Fund entitled "The Purchase Annuities Fund" to be established under the control of the Minister for Finance, and there shall from time to time be paid thereout by the Minister for Finance to the appropriate authority for the credit of the Land Purchase Account or the Irish Land Purchase Fund as the case may be an amount equivalent to the purchase annuities accruing due in respect of the aforesaid advances.

  Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923

 449. #772753

  (3) Isé Coimisiún na Talmhan a dhéanfidh, do réir rialacha a dhéanfid féin, aon cheist do réiteach a eireóidh idir thionónta agus tiarna talmhan i dtaobh cruinneas aon mhion-innste a soláthruíodh do réir an ailt seo, ach amháin i gcás gabháltais fé chíos cúirte ná beidh dul thar an mbreacthachán a cuireadh i dtaisce i gCoimisiún na Talmhan i dtaobh éinní air ach amháin, i gcás gur roimh an 1adh lá d'Abrán, 1899, a socruíodh an cíos cúirte, go gcuimhneofar ar an gceartú a foráltar leis an Acht um Rialtas Áitiúil, 1898, nuair a beifear ag socrú méid an chíosa agus gurb é an Coimisinéir Breithiúntais a réiteoidh aon cheist i dtaobh connra cíosa luíoduithe do bheith ina chonnra cíosa nua dáiríribh no aon cheist i dtaobh an méid as a mbainfar an 25 per cent. agus riaráiste cíosa socruithe agus íocaíocht in ionad cíosa á ndéanamh amach agus ní bheidh dul thar breith an Choimisineura san.

  (3) Any question arising between a tenant and a landlord regarding the accuracy of any particulars furnished pursuant to this section shall be determined by the Land Commission in accordance with rules made by them, save that in the case of a holding subject to a judicial rent the record filed in the Land Commission shall be final and conclusive in all matters appearing thereon except that where the judicial rent was fixed before the 1st day of April, 1899, the adjustment provided for by section 54 of the Local Government Act, 1898, shall be taken into account in determining the amount of rent, and save that any question as to whether an agreement for an abated rent was in fact an agreement for a new rent or any question as to the amount from which the deduction of 25 per cent. is to be made in ascertaining compounded arrears of rent and payment in lieu of rent shall be determined by the Judicial Commissioner, whose decision shall be final.

  Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923

 450. #827842

  —(1) An Có-aontú do Léas (dá ngairmtear an Có-aontú san alt so), fé dháta an chéad lá de Lúnasa, 1923, do deineadh idir an Aire um Rialtas Áitiúil, ar thaobh, agus Andrew A. Watt and Company, Limited, ar an taobh eile, agus tré n-ar aontuigh an tAire sin go ndeonfadh sé, agus tré n-ar aontuigh Andrew A. Watt and Company, Limited, sin go nglacfaidís léas ar an áitreabh a tuairiscítear ann mar “the premises comprising the Infirmary Buildings with the yard and private road thereunto, which premises are hereinafter called the said premises, being part of the old Letterkenny Workhouse, and are situate in the town of Letterkenny and County of Tirconnail,” ar théarma chúig mbliana fichead ón gcéad lá de Lúnasa, 1923, ar chíos bhliantúil £100, daingnítear leis seo é, agus beidh sé agus tuigfear go raibh sé riamh dleathach agus éifeachtach.

  —(1) The Agreement for a Lease (in this section referred to as the Agreement) dated the 1st day of August, 1923 made between the Minister of Local Government of the one part and Andrew A. Watt and Company, Limited, of the other part, whereby the said Minister agreed to grant and the said Andrew A. Watt and Company, Limited, agreed to take a lease of the premises therein described as "the premises comprising the Infirmary Buildings with the yard and private road thereunto, which premises are hereinafter called the said premises, being part of the old Letterkenny Workhouse, and are situate in the town of Letterkenny and county of Tirconnail," for a term of twenty-five years from the 1st day of August, 1923 at the yearly rent of £100 is hereby confirmed, and shall be and be deemed always to have been valid and good.

  Uimhir 9 de 1930: ACHT NA dTAILTE STÁIT (TITHE OIBRE), 1930

 451. #833659

  (a) pé uair a bheidh liúntas no aisce iníochta, do réir fo-alt (2) den alt so, ag údarás áitiuil (dá ngairmtear an cólucht íocach sa bhfo-alt so) le duine ar bith, fé Chuid IV. d'Acht 1925 mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, mar gheall ar é do scur de bheith i seilbh oifige fé choiste oideachais ghairme beatha agus, le linn na seirbhíse bhí tugtha ag an oifigeach san ar dháta an scuir sin do dhéanamh amach, go ndéanfar aon tseirbhís fé údarás áitiuil eile (dá ngairmtear an cólucht rann-íocach san alt so) do chur le chéile agus d'áireamh, aisíocfaidh an cólucht rann-íocach leis an gcólucht íocach cuid de leath an liúntais no na haisce sin, cuid a háireofar do réir sheirbhíse agus phágha an oifigigh sin fén gcólucht rann-íocach agus do réir chúise a scurtha de bheith i seilbh oifige fén gcólucht íocach, agus socrófar an chuid sin tré chó-aontú idir an dá chólucht no mara gcó-aontuíd socróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí í, agus

  ( a ) whenever an allowance or a gratuity is payable in pursuance of sub-section (2) of this section by a local authority (in this sub-section called the paying body) to any person under Part IV. of the Act of 1925 as applied by this section in respect of his ceasing to hold office under a vocational education committee and in ascertaining the service of such officer at the date of such cesser any service under another local authority (in this section called the contributing body) has been aggregated and reckoned, the contributing body shall refund to the paying body a part of one-half of such allowance or gratuity reckoned according to the service and pay of such officer under the contributing body and to the circumstances under which he ceased to hold office under the paying body, and such part shall be settled by agreement between the two bodies, or in default of agreement by the Minister for Local Government and Public Health, and

  Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

 452. #836704

  (a) pé uair a bheidh liúntas no aisce iníoctha, do réir fo-alt (2) den alt so, ag comhairle chontae (dá ngairmtear an cólucht íocach sa bhfo-alt so) le duine ar bith, fé Chuid IV. d'Acht 1925 mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, mar gheall ar é do scur de bheith i seilbh oifige fé choiste talmhaíochta agus, le linn na seirbhíse bhí tugtha ag an oifigeach san ar dháta an scuir sin do dhéanamh amach, go ndéanfar aon tseirbhís fé údarás áitiuil eile (dá ngairmtear an cólucht rann-íocach san alt so) do chur le chéile agus d'áireamh, aisíocfaidh an cólucht rann-íocach leis an gcólucht íocach cuid den liúntas no den aisce sin, cuid a háireofar do réir sheirbhíse agus phágha an oifigigh sin fén gcólucht rann-íocach agus do réir chúise a scurtha de bheith i seilbh oifige fén gcólucht íocach, agus socrófar an chuid sin tré chó-aontú idir an dá chólucht no mara gcó-aontuíd socróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí í, agus

  ( a ) whenever an allowance or a gratuity is payable in pursuance of sub-section (2) of this section by a council of a county (in this sub-section called the paying body) to any person under Part IV. of the Act of 1925 as applied by this section in respect of his ceasing to hold office under a committee of agriculture and in ascertaining the service of such officer at the date of such cesser any service under another local authority (in this section called the contributing body) has been aggregated and reckoned, the contributing body shall refund to the paying body a part of such allowance or gratuity reckoned according to the service and pay of such officer under the contributing body and to the circumstances under which he ceased to hold office under the paying body, and such part shall be settled by agreement between the two bodies, or in default of agreement by the Minister for Local Government and Public Health, and

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 453. #907807

  (3) Féadfar scéim d'ionchorprú, i gcó-aontú déanfar fén alt so idir aon údarás neamh-fhorthógálach amháin no níos mó agus údarás forthógálach, chun an aerodróma le n-a mbainfidh an có-aontú do bhainistí tré choiste den údarás fhorthógálach san agus ag an gcoiste sin, agus sa chás san socrófar leis an scéim sin, mara mbeidh ach aon údarás neamh-fhorthógálach amháin páirteach sa chó-aontú san, go n-ainmneoidh an t-údarás neamhfhorthógálach san uimhir áirithe de bhaill an choiste sin no, má bhíonn dhá údarás neamh-fhorthógálacha no níos mó páirteach sa chó-aontú san, socrófar léi go n-ainmneoidh gach údarás neamh-fhorthógálach fé leith uimhir áirithe de sna baill sin a luadhfar in aghaidh an údaráis neamh-fhorthógálaigh sin, agus féadfar leis an scéim sin comhacht a thabhairt don choiste sin chun aon ghníomh do dhéanamh (le n-a n-áirmhítear imeachta dlí do bhunú) i dtaobh bainistí an aerodróma san d'fhéadfadh an t-údarás forthógálach san féin a dhéanamh go dleathach, agus féadfar a shocrú léi go mbainfidh forálacha ailt 58 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 (Uimh. 5 de 1925) , leis an gcoiste sin fé is dá mba údarás contae do réir bhrí an ailt sin an coiste sin, agus go dtabharfaidh an t-údarás forthógálach san don choiste sin an t-airgead is gá chun a gcostaisí d'íoc.

  (3) An agreement under this section made between one or more non-undertaking authorities and an undertaking authority may incorporate a scheme for the management of the aerodrome to which the agreement relates through and by a committee of such undertaking authority, and in that case such scheme shall, where there is only one non-undertaking authority party to such agreement, provide that a specified number of the members of such committee shall be nominated by that non-undertaking authority or, where there are two or more non-undertaking authorities party to such agreement, provide that a number of such members specified in respect of each non-undertaking authority shall be nominated by such non-undertaking authority, and such scheme may empower such committee to do any act (including the institution of legal proceedings) in relation to the management of such aerodrome which such undertaking authority itself could lawfully do, and may provide for the application of the provisions of section 58 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925) to such committee as if such committee were a county authority within the meaning of that section, and for the furnishing by such undertaking authority to such committee of the moneys necessary to meet their expenses.

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 454. #976519

  (ii) féadfaidh an chuideachta iarnróid agus an t-údarás áitiúil ar a mbeidh de chúram, fá alt 24 den Acht Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh. 5 de 1925) , an bóthar poiblí do chothabháil comhaontú do dhéanamh roimh an dáta ceaptha chun an droichead do dhíochur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí do chur sa riocht, nó i riocht a bheas comh-áisiúil leis an riocht, ina raibh sé sarar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí do chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus, sa chás san, scuirfidh dliteanas na cuideachtan iarnróid (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú), chun an droichead do chothabháil), ar an gcomhaontú do chomhlánú,

  (ii) the railway company and the local authority, charged, under section 24 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the railway company to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 455. #976541

  (ii) féadfaidh an chuideachta iarnróid agus an t-údarás áitiúil ar a mbeidh de chúram, fán alt san 24 den Acht Rialtais Áitiúil, 1925, adúradh, an bóthar poiblí do chothabháil comhaontú do dhéanamh roimh an dáta ceaptha chun an droichead do dhíochur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí do chur sa riocht, nó i riocht a bheas comháisiúil leis an riocht, ina raibh sé sarar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí do chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus, sa chás san, scuirfidh dliteanas na cuideachtan iarnróid (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú), chun an droichead do chothabháil, ar an gcomhaontú do chomhlánú,

  (ii) the railway company and the local authority, charged, under the said section 24 of the said Local Government Act, 1925 , with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the railway company to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 456. #1032484

  (1) Ach amháin mar foráltar le fo-mhír (2) den mhír seo maidir leis an mbóthar-dhroichead nua thar Abhainn na hEirne ag Béal Leice, déanfaidh an Aireacht, ón am agus i ndiaidh an ama a críochnófar aon cheann de na hoibreacha sceidealta i dTuaisceart Éireann, urlámhas an chéanna a choinneáil agus d'fheidhmiú faoi réir forál an Chomhaontuithe seo agus aon Chomhaontuithe fhorlíontaigh, agus coimeádfaidh agus cothabhálfaidh na hoibreacha sin in ord, i ndeis agus i staid a bheas réasúnta maith agus leordhóthanach AR CHOINNÍOLL, má bhíonn an Aireacht sásta gur féidir socrú leordhóthanach a dhéanamh agus go ndéanfar sin, chun na hoibreacha sin nó aon chuid díobh a chothabháil agus a dheisiú feasta, go bhféadfar an céanna a thabhairt, go hiomlán nó go páirteach, i seilbh aon údaráis phoiblí nó aon Roinne Rialtais, ar pé téarmaí agus coinníollacha ar a gcomhaontófar, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, idir an t-údarás nó an Roinn sin agus an Aireacht.

  (1) Save as provided by sub-paragraph (2) of this paragraph with respect to the new road bridge over the River Erne at Belleek the Ministry shall from and after the completion of any of the scheduled works in Northern Ireland retain and exercise control thereof subject to the provisions of this Agreement and of any supplemental Agreement and shall maintain and keep such works in reasonably good and sufficient order, repair and condition PROVIDED that where the Ministry is satisfied that adequate provision can and will be made for the future maintenance and repair of the said works or any part thereof, the same may be handed over in whole or in part to any public authority or Government Department, upon such terms and conditions as may after consultation with the Board be agreed between that authority or Department and the Ministry.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 457. #1154904

  (2) I gcás dáileacht talún a thiocfaidh chun bheith dílsithe don údarás sláinte iomchuí de bhua an ailt seo a bheith, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, faoi réir léasa a rinne an Bord Rialtais Áitiúil d'Éirinn a bhí ann tráth nó na Coimisinéirí a riaradh an dlí chun fóirithint ar na boicht in Éirinn nó a réamhtheachtaithe i dteideal nó faoi réir léasa a rinneadh nó ceadúnais a tugadh faoi Acht 1924 nó faoi Acht 1930, oibreoidh an t-alt seo chun go sannfar don údarás sláinte sin sochar gach cúnaint, coinníll agus comhaontaithe atá sa léas nó sa cheadúnas agus atá le déanamh, le hurramú agus le comhlíonadh ar thaobh an léasaí nó an cheadúnaí agus beidh gach cúnant, coinníoll agus comhaontú den sórt sin inchurtha i bhfeidhm ar agra an údaráis sláinte sin.

  (2) Where a parcel of land which becomes vested in the appropriate health authority by virtue of this section was, immediately before the commencement of this Act, subject to a lease made by the former Local Government Board for Ireland or by the Commissioners administering the laws for the relief of the poor in Ireland or their predecessors in title or to a lease made or a licence granted under the Act of 1924 or the Act of 1930, this section shall operate to assign to that health authority the benefit of every covenant, condition and agreement contained in the lease or licence and to be performed, observed or fulfilled on the part of the lessee or licensee and every such covenant, condition and agreement shall accordingly be enforceable at the suit of that health authority.

  Uimhir 8 de 1962: ACHT NA dTAILTE STÁIT (TITHE OIBRE), 1962

 458. #1571805

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN gCEATHRÚ LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 23ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1997, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE AG AN AIRE AIRGEADAIS FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN BHAINC DHOMHANDA AGUS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ PHÁIRTEACHAS AN BHAINC CEANNAIS I SAORÁID CHREIDMHEASA AN BHAINC UM SHOCRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA I bhFABHAR BANCO CENTRAL DO BRAZIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957 GO 1977.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED FOURTH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 1997, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE MINISTER FOR FINANCE UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE WORLD BANK AND BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF PARTICIPATION BY THE CENTRAL BANK IN THE CREDIT FACILITY OF THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS IN FAVOUR OF BANCO CENTRAL DO BRAZIL, TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACTS, 1957 TO 1977.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 459. #1576543

  (2) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go measfar, maidir le ceadúnas nó aicme ceadúnais (de réir mar a shonrófar san ordú) arna dheonú ag údarás inniúil Stáit eile, ag eagraíocht idirnáisiúnta nó ag duine nó comhlacht a bheidh ag gníomhú thar ceann eagraíochta den sórt sin de bhun ionstraime de chuid na gComhphobal Eorpach, comhaontaithe idirnáisiúnta a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar agus ar páirtí ann an Rialtas, an Stát nó na Comhphobail Eorpacha, nó comhaontaithe, comhshocraíochta nó rúin a bhaineann le hiompar den sórt sin agus ar páirtí ann nó inti an tAire, gur ceadúnas fartha bóthair srianta é, agus leanfaidh aon ordú den sórt sin arna dhéanamh roimh theacht i ngníomh an ailt seo i bhfeidhm agus measfar gur faoin alt seo a rinneadh é.

  (2) The Minister may by order declare that a licence or class of licence (as may be specified in the order) granted by the competent authority of another State, an international organisation or a person or body acting on behalf of such an organisation in pursuance of an act of the European Communities, an international agreement relating to international transport by road to which the Government, the State or the European Communities is or are a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party, shall be deemed to be a restricted road freight licence, and any such order made before the coming into operation of this section shall continue in force and be deemed to have been made under this section.

  Uimhir 15 de 1999: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1999

 460. #1592979

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail lenar bunaíodh na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Phoblacht Ghuine Bhissau maidir le hiascaireacht amach ó chósta Guinea Bissau don tréimhse 16 Meitheamh, 2006 go 15 Meitheamh, 2007. COM (2006) 182.

  1) PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL ESTABLISHING THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA BISSAU ON FISHING OFF THE COAST OF GUINEA BISSAU FOR THE PERIOD 16 JUNE, 2006 TO 15 JUNE, 2007 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 182.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 461. #1595764

  Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Ráthaíocht Chreidmheasa, 2012; dá chumasú don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, de bhun scéim frithráthaíochta arna déanamh ag an Aire sin den Rialtas, frithráthaíochtaí a thabhairt d’fhorais airgeadais spreagthachta le haghaidh ráthaíochtaí arna dtabhairt ag na forais do sholáthraithe airgeadais i leith comhaontuithe airgeadais arna ndéanamh ag na soláthraithe airgeadais le fiontair cháilitheacha;

  AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE CREDIT GUARANTEE ACT 2012; TO ENABLE THE MINISTER FOR JOBS, ENTERPRISE AND INNOVATION, PURSUANT TO A COUNTER GUARANTEE SCHEME MADE BY THAT MINISTER OF THE GOVERNMENT, TO GIVE COUNTER GUARANTEES TO PROMOTIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR GUARANTEES GIVEN BY THE INSTITUTIONS TO FINANCE PROVIDERS IN RESPECT OF FINANCE AGREEMENTS ENTERED INTO BY THE FINANCE PROVIDERS WITH QUALIFYING ENTERPRISES;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 462. #1608504

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú Comhaontaithe a bhfuil sé mar aidhm aige an Comhaontú le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a athnuachan (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 463. #1608505

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe atá dírithe ar an gComhaontú maidir le comhoibriú san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise a athnuachan COM(2003)95 - C5-0106/2003 - 2003/0041(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (COM(2003)95 - C5-0106/2003 - 2003/0041(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 464. #1608606

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa i ndáil leis an Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís i leith na tréimhse 3 Nollaig, 2002 go 2 Nollaig, 2003 .

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN MAURITIAN WATERS FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 2002 TO 2 DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 465. #1610917

  ag éirí as breithiúnas na Cúirte Uachtaraí i gcás McGowan, gur cheadaigh an Rialtas reachtaíocht a dhréachtú chun creat reachtach athbhreithnithe a sholáthar a chuirfear in ionad Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe;

  FOLLOWING ON FROM THE SUPREME COURT JUDGMENT IN THE MCGOWAN CASE, THE GOVERNMENT HAS APPROVED THE DRAFTING OF LEGISLATION TO PROVIDE A REVISED LEGISLATIVE FRAMEWORK TO REPLACE REGISTERED EMPLOYMENT AGREEMENTS (REAS);

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 466. #1626711

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 467. #1627410

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís i leith na tréimhse 3 Nollaig, 2002 go 2 Nollaig, 2003 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 202.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN MAURITIAN WATERS FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 2002 TO 2 DECEMBER, 2003 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 202.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 468. #1669008

  an Úcráin do chomhlíonadh na rialacha maidir le tionscnamh táirgí agus na nósanna imeachta a bhaineann leis sin dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhlachais, agus go háirithe i bPrótacal I maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin, agus i bPrótacal II a ghabhann leis maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin i gcúrsaí custaim; beidh feidhm ag na cuótaí taraife nialais agus dleachtanna custaim fabhracha maidir le hallmhairiú arna dtabhairt isteach le hAirteagal 1 den Rialachán seo ar earraí de thionscnamh críoch nach bhfuil faoi rialú éifeachtach Rialtas na hÚcráine nó arna seoladh ón gcríoch sin, más rud é gur cuireadh na hearraí sin ar fáil d'údaráis na hÚcráine lena scrúdú, agus más rud é gur fíoraíodh ina leith gur chomhlíon siad na coinníollacha lena dtugtar teidlíocht chun na socruithe fabhracha i gcomhréir leis an gComhaontú Comhlachais;

  Ukraine's compliance with the rules of origin of products and the procedures related thereto as provided for in the Association Agreement, in particular in Protocol I thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation, and in Protocol II thereto on mutual administrative assistance in customs matters; the zero-tariff quotas and preferential customs duties on importation introduced by Article 1 of this Regulation shall apply to goods originating in or that have been shipped from a territory not under the effective control of the Government of Ukraine, if those goods have been made available to the Ukrainian authorities for examination, and if their compliance with the conditions conferring entitlement to the preferential arrangements has been verified in accordance with the Association Agreement;

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 469. #302414

  4. A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora agus le rialtas an Pháirtí tríú tír lena mbaineann, a údarú do tháirgeoir na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) a chónascadh leis na leibhéil ríofa táirgeachta a cheadaítear do tháirgeoir Páirtí tríú tír faoin bPrótacal agus faoi reachtaíocht náisiúnta an táirgeora sin chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch le Páirtí tríú tír, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta an dá tháirgeoir sin thar shuim iomlán na leibhéal ríofa táirgeachta a cheadaítear don táirgeoir Comhphobail faoi Airteagal 10 agus faoi Airteagal 11(2) agus na leibhéal ríofa táirgeachta a cheadaítear don táirgeoir Páirtí tríú tír faoin bPrótacal agus faoi aon reachtaíocht náisiúnta ábhartha.

  4. To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with both the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated and the government of the third country Party concerned, authorise a producer to combine the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) with the calculated levels of production allowed to a producer in a third country Party under the Protocol and that producer’s national legislation for the purpose of industrial rationalisation with a third country Party, provided that the combined calculated levels of production by the two producers do not exceed the sum of the calculated levels of production allowed to the Community producer under Article 10 and Article 11(2) and the calculated levels of production allowed to the third country Party producer under the Protocol and any relevant national legislation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 470. #354370

  A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora agus le rialtas an Pháirtí tríú tír lena mbaineann, a údarú do tháirgeoir na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) a chónascadh leis na leibhéil ríofa táirgeachta a cheadaítear do tháirgeoir Páirtí tríú tír faoin bPrótacal agus faoi reachtaíocht náisiúnta an táirgeora sin chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch le Páirtí tríú tír, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta an dá tháirgeoir sin thar shuim iomlán na leibhéal ríofa táirgeachta a cheadaítear don táirgeoir Comhphobail faoi Airteagal 10 agus faoi Airteagal 11(2) agus na leibhéal ríofa táirgeachta a cheadaítear don táirgeoir Páirtí tríú tír faoin bPrótacal agus faoi aon reachtaíocht náisiúnta ábhartha.

  To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with both the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated and the government of the third country Party concerned, authorise a producer to combine the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) with the calculated levels of production allowed to a producer in a third country Party under the Protocol and that producer’s national legislation for the purpose of industrial rationalisation with a third country Party, provided that the combined calculated levels of production by the two producers do not exceed the sum of the calculated levels of production allowed to the Community producer under Article 10 and Article 11(2) and the calculated levels of production allowed to the third country Party producer under the Protocol and any relevant national legislation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 471. #765766

  (2) Ar a iarraidh sin air don Chólucht agus más oiriúnach leis é, féadfaidh an tAire um Rialtas Áitiúil, ar shlí eile seachas le marga, talamh do sholáthar chun é d'aistriú chun an Chóluchta agus chun an talamh san do sholáthar, beidh aige na comhachta go léir a bronnadh ar Bhord Rialtais Áitiúla na hÉireann de bhua Ailt a Ceathair den Acht Talmhan Éireannach (Soláthar do Mháirnéalaigh agus Saighdiúirí), 1919, maraon le comhacht chun aon scéim a chúm an Bord san roimh an séú lá de Mhí na Nodlag, naoi gcéad déag a dó fichead, d'fheidhmiú agus do chríochnú, chó fada is théighean talamh do sholáthar go héigeanta fén scéim sin, ar an gcuma gcéanna is dá mb'é an tAire um Rialtas Áitiúil a dhéanfadh, i bhfeidhmiú na gcomhacht a bronntar ar an Aire leis an Acht so, na himeachta san do bhunú a bhunuigh an Bord san roimh an dáta san.

  (2) The Minister for Local Government may, if he thinks fit, at the request of the Trust acquire land otherwise than by agreement for transfer to the Trust, and shall, for the purpose of such acquisition, have all the powers which were conferred upon the Local Government Board for Ireland by virtue of Section Four of the Irish Land (Provision for Sailors and Soldiers) Act, 1919, including power to carry out and complete any scheme made by the said Board before the sixth day of December, nineteen hundred and twenty-two, so far as respects the compulsory acquisition of land thereunder, in like manner as if the proceedings taken by that Board before that date had been taken by the Minister for Local Government in the exercise of the powers conferred upon the Minister by this Act.

  Uimhir 25 de 1923: ACHT UM CHOMHACHTANNA DON CHÓLUCHT TALMHAN, 1923

 472. #796480

  —(1) Nuair a theipfidh ar údarás áitiúil, tar éis gach iarracht réasúnta do dhéanamh, aon talamh no a ndóthin tailimh (le n-a n-áirítear talamh is gá chun slí do thabhairt chun dul isteach air), de shaghas atá oiriúnach i gcóir plásán, do thógaint tré chó-aontú fén Acht so, féadfidh an t-údarás áitiúil sin a bheartú le rún go dtógfid talamh den tsórt san go héigeanta agus leis sin féadfid, fé réir forálacha an ailt seo, talamh do thógaint laistigh no lasmuich dá líomatáiste féin chun crícheanna an Achta so fé is dá mba chrícheanna de chrícheanna an Public Health (Ireland) Act, 1878, na crícheanna san, agus sa mhéid go mbainid leis an scéal agus forálacha soiléire an Achta so mar atáid, bainfidh ailt 202 agus 203 den Acht san, mar a leasuítear iad le hAchtanna ina dhiaidh sin agus a hatharuítear iad leis an Dara Sceideal a ghabhann leis an Housing of the Working Classes Act, 1890, agus le hAirtiogal 32 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, agus le halt 68 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), bainfid dá réir sin le húdarás áitiúil do thógaint tailimh go héigeanta chun crícheanna an Achta so.

  —(1) When a local authority after making all reasonable efforts has failed to acquire by agreement under this Act any or a sufficient quantity of land (including land required to provide means of access) suitable for allotments such local authority may resolve to acquire such land compulsorily and may thereupon, subject to the provisions of this section, acquire land either within or outside their area for the purposes of this Act in like manner as if those purposes were purposes of the Public Health (Ireland) Act, 1878, and, so far as the same are applicable having regard to the express provisions of this Act, sections 202 and 203 of that Act as amended by subsequent Acts and modified by the Second Schedule to the Housing of the Working Classes Act, 1890, and Article 32 of the Schedule to the Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, and section 68 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), shall apply accordingly to the compulsory acquisition of land by a local authority for the purposes of this Act.

  Uimhir 8 de 1926: ACHT CHUN TALAMH DO THÓGAINT (PLÁSÁIN), 1926

 473. #810616

  3.—Subject to the provisions of this agreement and notwithstanding anything contained in the Government of Ireland Act, 1920, the Irish Free State Constitution Act, 1922, or the Irish Free State (Consequential Provisions) Act, 1922, or the Constitution of the Irish Free State (Saorstát Éireann) Act, 1922, passed by the Provisional Parliament of Ireland, or the Adaptation of Enactments Act, 1922, passed by the Oireachtas of the Irish Free State or any Order made under any of those Acts the constitution of the General Medical Council and of the several Branch Councils as formerly existing under the Medical Acts and the powers of holding qualifying examinations and granting diplomas for the purpose of registration in the General Register formerly vested in certain Universities and Medical Corporations in Ireland shall be deemed not to have been affected by the establishment of the Irish Free State or of Northern Ireland, and for the purpose of the preparation and keeping of the General Register the General Medical Council and the Branch Council for Ireland and their respective officers shall have and may exercise in relation to persons, universities, medical corporations, and matters in the Irish Free State or in Northern Ireland all such powers, jurisdictions, and authorities under the Medical Acts as the said Councils respectively and their respective officers formerly had and might exercise under the Medical Acts for that purpose in relation to persons, universities, medical corporations, and matters respectively in Ireland.

  3.—Subject to the provisions of this agreement and notwithstanding anything contained in the Government of Ireland Act, 1920; the Irish Free, State Constitution Act, 1922, or the Irish Free State (Consequential Provisions) Act, 1922, or the Constitution of the Irish Free State (Saorstát Eireann) Act, 1922, passed by the Provisional Parliament of Ireland, or the Adaptation of Enactments Act, 1922 , passed by the Oireachtas of the Irish Free State or any Order made under any of those Acts the constitution of the General Medical Council and of the several Branch Councils as formerly existing under the Medical Acts and the powers of holding qualifying examinations and granting diplomas for the purpose of registration in the General Register formerly vested in certain Universities and Medical Corporations in Ireland shall be deemed not to have been affected by the establishment of the Irish Free State or of Northern Ireland, and for the purpose of the preparation and keeping of the General Register the General Medical Council, and the Branch Council for Ireland and their respective officers shall have and may exercise in relation to persons, universities, medical corporations, and matters in the Irish Free State or in Northern Ireland all such powers, jurisdictions, and authorities under the Medical Acts as the said Councils respectively and their respective officers formerly had and might exercise under the Medical Acts for that purpose in relation to persons, universities, medical corporations, and matters respectively in Ireland.

  Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927

 474. #888351

  (2) Pé uair a bheidh aon phóna, a bheidh soláthruithe agus á chothabháil do réir an Achta so ag aon údarás áitiúil amháin (dá ngairmtear an príomh-údarás áitiúil sa bhfo-alt so) ag fónamh no á úsáid mar phóna do líomatáiste fheidhmiúcháin údaráis no údarásanna áitiúla eile (dá ngairmtear na húdaráis áitiúla rann íocacha sa bhfo-alt so) íocfaidh gach ceann fé leith de sna húdaráis áitiúla rann-íocacha leis an bpríomh-údarás áitiúil, ar éileamh an phríomh-údaráis áitiúla, pé cion de chostaisí soláthruithe agus cothabhála an phóna san ar a gcó-aontóidh na húdaráis áitiúla san no cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí cheal an chó-aontuithe sin agus bainfidh an chéad fho-alt den alt so le gach suim is iníoctha ag údarás áitiúil rann-íocach fén bhfo-alt so fé is dá mba chostaisí do réir bhrí an chéad fho-ailt sin an tsuim sin.

  (2) Whenever any pound which is provided and maintained in pursuance of this Act by one local authority (in this sub-section called the principal local authority) serves or is used as a pound in respect of the functional area of one or more other local authorities (in this sub-section called the contributing local authorities), every of the contributing local authorities shall pay to the principal local authority on demand by the principal local authority such proportion of the expenses of the provision and maintenance of such pound as shall be agreed on by such local authorities or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, and the first sub-section of this section shall apply to every sum payable by a contributing local authority under this sub-section as if such sum were expenses within the meaning of the said first sub-section.

  Uimhir 17 de 1935: ACHT PÓNAÍ (SOLÁTHAR AGUS COTHABHÁIL), 1935

 475. #888526

  (2) Pé uair a bheidh aon chóiríocht tighe chúirte, a bheidh soláthruithe agus á cothabháil do réir an Achta so ag aon chomhairle amháin (dá ngairmtear an phríomh-chomhairle sa bhfo-alt so), ag fónamh no á húsáid mar chóiríocht tighe chúirte do líomatáiste fheidhmiúcháin comhairle no comhairlí eile (dá ngairmtear na comhairlí rann-íocacha sa bhfo-alt so) íocfaidh gach ceann fé leith de sna comhairlí rann-íocacha leis an bpríomhchomhairle, ar éileamh na príomh-chomhairle, pé cion de chostaisí soláthruithe agus cothabhála na cóiríochta tighe chúirte sin ar a gcó-aontóidh na comhairlí sin no cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí cheal an chó-aontuithe sin agus bainfidh an chéad fho-alt den alt so le gach suim is iníoctha ag comhairle rann-íocach fén bhfo-alt so fé is dá mba chostaisí do réir bhrí an chéad fho-ailt sin an tsuim sin.

  (2) Whenever any courthouse accommodation which is provided and maintained in pursuance of this Act by one council (in this sub-section called the principal council) serves or is used as courthouse accommodation in respect of the functional area of one or more other councils (in this sub-section called the contributing councils), every of the contributing councils shall pay to the principal council on demand by the principal council such proportion of the expenses of the provision and the maintenance of such courthouse accommodation as shall be agreed upon by such councils or, in default of such agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, and the first sub-section of this section shall apply to every sum payable by a contributing council under this sub-section as if such sum were expenses within the meaning of the said first sub-section.

  Uimhir 18 de 1935: ACHT TITHE CÚIRTE (SOLÁTHAR AGUS COTHABHÁIL), 1935

 476. #888528

  (3) Chó luath agus is féidir é tar éis an Achta so do rith íocfaidh Comhairle Chontae Bhaile Atha Cliath agus Bárdas Dhún Laoghaire fé seach le hArd-Mhéara Ró-Onórach, Seanóirí agus Buirgéisigh Bhaile Atha Cliath (dá ngairmtear Bárdas na Cathrach sa bhfo-alt so) pé suimeanna fé seach a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, cheal có-aontuithe, ina rann-íoc mar chabhair chun íoctha na gcostaisí fé n-a ndeachaidh Bárdas na Cathrach ag déanamh deisiúcháin speisialta, tar éis an 31adh lá de Lúnasa, 1933, agus roimh an Acht so do rith, ar an Tigh Cúirte i Sráid na Faithche i gCathair Bhaile Atha Cliath agus bainfidh an chéad fho-alt den alt so leis na suimeanna san is iníoctha amhlaidh le Bárdas na Cathrach fé is dá mba chostaisí iad do réir bhrí an fho-alt sin.

  (3) As soon as may be after the passing of this Act, the Council of the County of Dublin and the Corporation of Dun Laoghaire shall respectively pay to the Right Honorable the Lord Mayor, Aldermen and Burgesses of Dublin (in this sub-section called the City Corporation) such respective sums as, in default of agreement, shall be fixed by the Minister for Local Government and Public Health, by way of contribution towards the expenses incurred by the City Corporation in the execution, after the 31st day of August, 1933, and before the passing of this Act, of special repairs to the Courthouse at Green Street in the City of Dublin, and the first sub-section of this section shall apply to the said sums so payable to the City Corporation as if they were expenses within the meaning of that sub-section.

  Uimhir 18 de 1935: ACHT TITHE CÚIRTE (SOLÁTHAR AGUS COTHABHÁIL), 1935

 477. #916586

  (2) Pé uair a bheidh liúntas no aisce iníoctha ag cólucht áitiúil le duine ar bith alos é do scur de bheith ar fostú ag an gcólucht áitiúil sin agus, nuair a beifear ag déanamh amach seirbhíse an duine sin ar dháta an scurtha san, go ndéanfar, de bhuadh an Achta so, aon tseirbhís do thug an duine sin uaidh i bhfostaíocht an Bhúird do shuimiú agus d'áireamh, aisíocfaidh an Bord leis an údarás áitiúil sin cuid den liúntas no den aisce sin, ar n-a háireamh do réir seirbhíse agus páigh an duine sin i bhfostaíocht an Bhúird agus do réir na gcúrsaí bhain le n-a scur de bheith ar fostú ag an gcólucht áitiúil sin agus, cheal có-aontuithe idir an cólucht áitiúil sin agus an Bord, isé an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí cheapfaidh méid na coda san

  (2) Whenever an allowance or gratuity is payable by a local body to any person in respect of his ceasing to be employed by such local body and, in ascertaining the service of such person at the date of such cesser, any service of such person in the employment of the Board has, by virtue of this Act, been aggregated and reckoned, the Board shall refund to such local body a part of such allowance or gratuity, reckoned according to the service and pay of such person in the employment of the Board and to the circumstances in which he has ceased to be employed by such local body, and the amount of such part shall, in default of agreement between such local body and the Board, be fixed by the Minister for Local Government and Public Health.

  Uimhir 13 de 1937: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (FOSTAITHE LEICTRICIÚLA), 1937

 478. #918101

  —Pé uair a dhéanfaidh oifigeach custum, fé alt 65 den Customs Consolidation Act, 1876, mar a leasuítear san le halt 4 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 ( Uimh. 7 de 1935 ), no fé alt 1 den Revenue Act, 1909, mar a leasuítear san amhlaidh, a chur mar cheangal ar iomportálaí aon earraí no ar a ghníomhaire deimhniú do thabhairt i láthair á thaisbeáint cár tionnscnadh na hearraí sin, féadfaidh an t-oifigeach san a chur mar cheangal ar an iomportálaí sin no ar a ghníomhaire an deimhniú san do thabhairt i láthair i ndúbláid agus, más i dtír 'na mbeidh có-aontú trádála idir í féin agus Saorstát Éireann i bhfeidhm do tionnscnadh na hearraí sin mar a luaidhtear sa deimhniú san, féadfaidh an t-oifigeach san dúbláid amháin den deimhniú san do chur ar an slí oiriúnach go dtí ionadaí diplomáideach no oifigeach consulta no eile do rialtas na tíre sin.

  —Whenever an officer of customs requires, under section 65 of the Customs Consolidation Act, 1876, as amended by section 4 of the Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1935 (No. 7 of 1935), or under section 1 of the Revenue Act, 1909, as similarly amended, the importer of any goods or his agent to produce a certificate indicating the true origin of such goods, such officer may require such importer or his agent to produce such certificate in duplicate and, where the origin of such goods as stated in such certificate is a country between which and Saorstát Eireann a trade agreement is in force, such officer may transmit one duplicate of such certificate through the appropriate channels to a diplomatic representative or a consular or other officer of the government of such country.

  Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937

 479. #1032526

  MÁ BHEIREANN na hoibreacha sceidealta, nó aon ní a déanfar de bhun an Chomhaontuithe seo, gur gá cur isteach, nó athrú nó athfhoirgniú a dhéanamh ar aon bhóthar, droichead, soláthar uisce nó córas séarachta poiblí, nó aon tseirbhís phoiblí eile, cinnfidh an Aireacht agus an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis na Ranna Rialtais iomchuí acu faoi seach a mbaineann na seirbhísí sin leo, cén socrú i leith an chur isteach, an athruithe nó an athfhoirgnithe sin ba chóir a dhéanamh i dtaobh na nithe sin i gContae Fhear Monach nó i gContae Dhún na nGall faoi seach, agus, más rud é go raghfar faoi aon chaiteachas breise de dhroim aon mhéaduithe ar an socrú sin a déanfar de bhun iarratais nó ceanglais ó aon údarás poiblí, áiritheoid, a mhéid is féidir é, go luífidh an caiteachas breise sin ar an údarás poiblí ar de thoradh a n-íarratais nó a gceanglais a chuathas faoin gcéanna.

  WHERE the scheduled works or anything done pursuant to this Agreement, necessitate interference with, or the alteration, or reconstruction of any public road, bridge, water supply or sewerage system, or other public service, the Ministry and the Board, after consultation with their appropriate and respective Government Departments concerned with such services, shall determine what provision for such interference, alteration or reconstruction should be made in respect of such matters in the County of Fermanagh or the County of Donegal respectively, and should any extra expenditure be incurred by reason of any addition to such provision which may be made pursuant to a request or requirement of any public authority, shall as far as possible ensure that such extra expenditure is borne by the public authority at whose request or upon whose requirement the same was incurred.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 480. #1232596

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, maidir le comhlacht breithiúnach idirnáisiúnta nó comhlacht leathbhreithiúnach idirnáisiúnta a bunaíodh faoi chomhaontú ar páirtí ann an Stát nó an Rialtas nó a mbeartaíonn an Stát nó an Rialtas teacht chun a bheith ina pháirtí ann nó maidir le bord eadrána nó comhréitigh a bhunaigh eagraíocht idirnáisiúnta lena mbaineann an Chuid seo nó a bunaíodh thar a cheann nó chun an chríocha, féadfaidh, le hordú, foráil a dhéanamh maidir le dosháraitheacht agus saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta i ndáil le breithiúna agus cláraitheoirí an chomhlachta, daoine ar fruiliú mar aighní nó finnéithe os comhair an chomhlachta nó an bhoird nó ag comhlíonadh dualgais a bheidh sannta dóibh ag an gcomhlacht nó ag an mbord agus daoine is páirtithe in agra os comhair an chomhlachta nó an bhoird nó a mbeidh iarratas déanta acu chun an chomhlachta nó an bhoird i ndáil le hagra nó imeachtaí eile a thosú os comhair an chomhlachta nó an bhoird agus a gcomhairleoirí.

  —(1) The Government may, as respects an international judicial body or a semi-judicial body established under an agreement to which the State or the Government is or intends to become a party or an arbitration or conciliation board established by or on behalf of or for the purposes of an international organisation to which this Part applies, by order make provision as respects inviolability and exemptions, facilities, immunities, privileges and rights in relation to judges and registrars of the body, persons engaged in appearing as advocates or witnesses before the body or board or in performing duties assigned to them by the body or board and persons who are parties to a suit before the body or board or apply to the body or board in relation to the commencement of a suit or other proceedings before the body or board and their advisers.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 481. #1592087

  (c/v) Sraith Conarthaí 9/77. Comhaontú idir Rialtas na h-Éireann agus Rialtas Ríocht na Beilge maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, An Bhruiséil,28 Feabhra, 1977

  (c/v) Treaty Series 9/77. Agreement between the Government of Ireland and the Government of the Kingdom of Belgium on the International Carriage of Goods by Road, Brussels, 28 February, 1977

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 482. #1592096

  (cxx) Sraith Conarthaí 16/1977. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Géarmáine maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar. Tháinig i bhfeidhm an 26 Iúil 1977

  (cxx) Treaty Series 16/1977. Agreement between the Government of Ireland and the Government of the Federal Republic of Germany on the International Carriage of Goods by Road. Entered into force on 26 July, 1977.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 483. #1592100

  (cxxii) Sraith Conarthaí 6/1980. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de bhóthar. Tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil, 1980

  (cxxii) Treaty Series 6/1980. Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom on the International Carriage of Goods by Road. Entered into force on 1 July, 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 484. #1592634

  (xi) Sraith Conarthaí, 3/1978. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaonphoblacht na Polainne maidir le hAeriompar Sibhialta Warsaw, 21 Aibreán, 1979. Tháining i bhfeidhm 17 Eanáir, 1978

  (xi) Treaty Series, 3/1978. Agreement between the Government of Ireland and the Government of the Polish People's Republic concerning Civil Air Transport, Warsaw, 21 April, 1977. Entered into force on 17 January, 1978

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 485. #1592635

  (xi) Sraith Conarthaí, 3/1978. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaonphoblacht na Polainne maidir le hAeriompar Sibhialta. Vársá, 21 Aibreán, 1977. Tháinig i bhfeidhm 17 Eanáir, 1978.

  (xi) treaty series, 3/1978. agreement between the government of ireland and the government of the polish people's republic concerning civil air transport. warsaw, 21 april, 1977. entered into force on 17 january, 1978.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 486. #1592964

  Tairiscint maidir leis an gComhaontú a Rialálann Cúnamh Teicniúil idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hAfraice Theas.

  1) MOTION RE AGREEMENT REGULATING TECHNICAL ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 487. #1592991

  Sraith Conarthaí 18/2001. Comhaontú Slándála idir Rialtas na hÉireann agus Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (agus an Cód Cleachtais a Ghabhann leis sin).

  1)TREATY SERIES, 18/2001. SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (AND ASSOCIATED CODE OF CONDUCT).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 488. #1593386

  5) An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Nigéire ar Chúrsaí Inimirce

  5) AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON IMMIGRATION MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 489. #1593446

  61) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar an gCoimisiún do chríochnú an Chomhaontaithe le haghaidh comhair idir an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Ádamhach a ndéanfaidh an Coimisiún ionadaíocht dó agus Rialtas Phoblacht na Cóiré sa réimse taighde ar fhuinneamh comhleá mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 578.

  61) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, BY THE COMMISSION, OF THE AGREEMENT FOR CO-OPERATION BETWEEN THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY REPRESENTED BY THE COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA IN THE FIELD OF FUSION ENERGY RESEARCH TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 578.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 490. #1595051

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach idir a Riaracháin Chustam.

  AGREEMENT BETWEE N THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 491. #1595064

  Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le Gnéithe Áirithe de Sholáthar Rialtais.

  AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON CERTAIN ASPECTS OF GOVERNMENT PROCUREMENT. LAID BY FOREIGN AFFAIRS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 492. #1595068

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada maidir le Plean Pinsin Cheanada, 1972.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF CANADA RELATING TO THE CANADA PENSION PLAN, 1972.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 493. #1595069

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Rómáine maidir le hathghlacadh isteach a saoránach féin agus saoránach tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go neamhdhlíthiúil i gcríocha a stát faoi seach.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA REGARDING THE READMISSION OF THEIR OWN CITIZENS AND THIRD COUNTRY CITIZENS ILLEGALLY RESIDING IN THE TERRITORIES OF THEIR RESPECTIVE STATES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 494. #1595070

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Fraince maidir le Sealbhú Cómhalartach Stoc Éigeandála Amhola agus/nó Táirgí Peitriliam.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC ON THE RECIPROCAL HOLDING OF EMERGENCY STOCKS OF CRUDE OIL AND /OR PETROLEUM PRODUCTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 495. #1595071

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Réigiún Riaracháin Speisialta Hong Cong Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le ciontóirí teifeacha a thabhairt suas.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 496. #1595072

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Botsuáine d’fhonn Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 497. #1595073

  An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a Chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 498. #1595074

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 499. #1595075

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION ON COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 500. #1595076

  An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire maidir le hathghlacadh isteach a saoránach féin agus saoránach tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go neamhdhlíthiúil i gcríocha a Stát faoi seach.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA REGARDING THE READMISSION OF THEIR OWN CITIZENS AND THIRD COUNTRY CITIZENS ILLEGALLY RESIDING IN THE TERRITORIES OF THEIR RESPECTIVE STATES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 501. #1595077

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cróite chun cánachas dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le himghabháil fhioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla. Arna dhéanamh i Ságrab an 21 Meitheamh, 2002.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL GAINS. DONE AT ZAGREB ON 21 JUNE, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 502. #1595078

  An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a Chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 503. #1595079

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 504. #1595080

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 505. #1595081

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 506. #1595082

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne ar Chomhoibriú maidir le Coireacht Eagraithe agus Coireacht Thromchúiseach Eile a Chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON CO-OPERATION IN COMBATING ORGANISED CRIME AND OTHER SERIOUS CRIME. LAID BY DEPT. JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 507. #1595083

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne ar chomhoibriú maidir le Coireacht Eagraithe agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON CO-OPERATION IN COMBATING ORGANISED CRIME AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 508. #1595084

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne maidir le haistriú agus athghlacadh daoine a fhanann gan údarú ar chríoch a Stát.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON TRANSFERRING AND READMITTING PERSONS WHO REMAIN ON THE TERRITORY OF THEIR STATES WITHOUT AUTHORISATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 509. #1595085

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach agus mí-úsáid drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha a chomhrac.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 510. #1595086

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le comhrac na coireachta.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN FIGHTING CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 511. #1595087

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Oileáin na dTurcach agus Caicos d'fhonn Faisnéis a Mhalartú a Bhaineann le Cánacha.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE TURKS AND CAICOS ISLANDSFOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAXES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 512. #1595088

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le cúnamh frithpháirteach i ndáil le nithe coiriúla.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING MUTUAL ASSISTANCE IN RELATION TO CRIMINAL MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 513. #1595089

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bunaíodh leis an Malartú Litreacha dar dáta an 25 Iúil, 2006 agus an 25 Iúil, 2006.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY THE EXCHANGE OF LETTERS DATED 25 JULY, 2006 AND 25 JULY, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 514. #1595090

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS' REMAINS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 515. #1595091

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách um Aisghabháil Faisnéise.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION ON INFORMATION RETRIEVAL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 516. #1595092

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 517. #1595093

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ar Chomhar maidir le nithe Ceartais Choiriúil.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON CO-OPERATION ON CRIMINAL JUSTICE MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 518. #1595094

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le Comhar Póilíneachta.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON POLICE CO-OPERATION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 519. #1595095

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le tarchur Gáis Nádúrtha leis an Dara Píblíne idir Éire agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus trí cheangal go dtí Oileán Mhanann.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND RELATING TO THE TRANSMISSION OF NATURAL GAS BY A SECOND PIPELINE BETWEEN IRELAND AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THROUGH A CONNECTION TO THE ISLE OF MAN.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 520. #1595096

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun Orduithe Cothabhála a Aithint agus a Fheidhmiú go Comhalartach. Síníodh, Londain, 9 Nollaig, 1974

  Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Maintenance Orders, signed at London, 9th December, 1974

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 521. #1595097

  An Comhaontú idir Rialtas Ríocht na Sualainne agus Rialtas na hÉireann maidir le haisíoc an chostais a bhaineann le sochair comhchineáil tinnis, máithreachais, timpistí ag an obair, agus galair cheirde, agus an chostais a bhaineann le rialuithe riaracháin agus míochaine, a tharscaoileadh.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF IRELAND ON THE WAIVING OF REIMBURSEMENT OF THE COST OF BENEFITS IN KIND OF SICKNESS, MATERNITY, ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES, AND THE COST OF ADMINISTRATIVE AND MEDICAL CONTROLS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 522. #1595098

  Comhaontú idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Rialtas na hÉireann maidir le Bearta Slándála le haghaidh Faisnéis Mhíleata Aicmithe a Chosaint. Rinneadh i mBaile Átha Cliath an 31 Eanáir, 2003. Síníodh thar ceann na hÉireann an 31 Eanáir, 2003. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 31 Eanáir, 2003.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND CONCERNING SECURITY MEASURES FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION. DONE AT DUBLIN ON 31 JANUARY, 2003. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 31 JANUARY, 2003. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 31 JANUARY, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 523. #1595122

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis idir Éire agus Rialtas Angaíle.

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF ANGUILLA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 524. #1595123

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis idir Éire agus Rialtas Oileáin na dTurcach agus Caicos.

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE TURKS AND CAICOS ISLANDS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 525. #1595126

  Comhaontú ar Chomhoibriú Oideachais idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne

  AGREEMENT ON EDUCATION CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 526. #1595128

  Comhaontú maidir le hAitheantas Frithpháirteach do Cháilíochtaí Ard-Oideachais idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne [2006].

  AGREEMENT ON MUTUAL RECOGNITION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA [2006].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 527. #1595135

  Comhaontú ar Chomhar Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne.

  AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 528. #1595137

  Comhaontú ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hAstráile agus Rialtas na hÉireann

  AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 529. #1595150

  Comhaontú a Rialálann Cúnamh Teicniúil idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hAfraice Theas.

  AGREEMENT REGULATING TECHNICAL ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 530. #1596125

  agus as deimhnuí a thabhairt dom go gcomhaontaíonn Rialtais BHallstáit an CHomhpbobail leis

  and confirm the agreement of the governments of the member states of the community

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 531. #1599394

  Ach, d'ainneoin an deimhniú, sollúnta ón dá Rialtas sa Chomhaontú Anglo-Éireannach nach...

  But, notwithstanding solemn affirmation by both Governments in the Anglo-Irish Agreement that...

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 532. #1602768

  An Coinbhinsiún maidir le Slándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe: Comhaontú leasaitheach a dhaingniú agus a chríochnú. [An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh].

  CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM: RATIFICATION AND CONCLUSION OF AN AMENDING AGREEMENT. [DEPARTMENT OF SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 533. #1602880

  Comhaontú Comhair idir Rialtas na hÉireann agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce.

  COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 534. #1603700

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí Íospartach), 1999 do dhéanamh socrú i ndáil leis an gCoimisiún Neamhspleách um shuíomh taisí íospartach a bunaíodh faoin gComhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d'Aibreán, 1999, do leasú alt 24 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (LOCATION OF VICTIMS' REMAINS) BILL, 1999 TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS' REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 535. #1603869

  Comhaontú Cultúir idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Fraince

  Cultural Agreement between the Government of Ireland and the Government of the French Republic

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 536. #1604070

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Tuarascáil ar Thairiscint maidir le Comhaontú athbhreithnithe ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAstráile a síníodh i mBaile Átha Cliath an 9 Meitheamh, 2005 agus a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Deireadh Fómhair, 2005. Samhain, 2005.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS. REPORT ON MOTION RE: A REVISED AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA WHICH WAS SIGNED AT DUBLIN ON 9 JUNE, 2005 AND WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27 OCTOBER, 2005. NOVEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 537. #1604298

  An Bille um Dhíchoimisiúnú, 1996 do dhéanamh socrú i ndáil le díchoimisiúnú arm tine, armlóin agus pléascán agus chun na críche sin do dhéanamh socrú i ndáil le coimisiún arna bhunú le comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  DECOMMISSIONING BILL, 1996 TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE DECOMMISSIONING OF FIREARMS, AMMUNITION AND EXPLOSIVES AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION IN RELATION TO A COMMISSION ESTABLISHED BY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 538. #1608513

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh cláir comhair um ardoideachas agus oiliúint idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Cheanada.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT FOR A COOPERATION PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION AND TRAINING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 539. #1608525

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh comhair i leith eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus rialtas Chónaidhm na Rúise.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE AGREEMENT ON COOPERATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 540. #1608546

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú Comhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Cheanada i ndáil le sonraí maidir le Réamh-Fhaisnéis faoi Phaisinéirí (RFP)/Taifead Ainmneacha Paisinéirí (TAP) a phróiseáil

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE PROCESSING OF ADVANCE PASSENGER INFORMATION (API)/PASSENGER NAME RECORD (PNR) DATA

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 541. #1608609

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle ar chríochnú an Phrótacail lena mínítear, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís (COM(2004)0197 - C5-0179/2004 - 2004/0071(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS (COM(2004)0197 - C5-0179/2004 - 2004/0071(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 542. #1608613

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle i ndáil le cur i gcrích an Phrotacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig, 1999 go 2 Nollaig, 2002, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION RELATING TO THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 1999 TO 2 DECEMBER, 2002, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 543. #1608614

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle a bhaineann le cur i gcrích an Phrótacail lena mbunaítear na féidearthachtaí iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Phoblacht na Guine maidir leis an iascaireacht amach ó chósta na Guine ar feadh na tréimhse 1 Eanáir, 2000 go 31 Nollaig, 2001.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION RELATING TO THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL ESTABLISHING THE FISHING POSSIBILITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA ON FISHING OFF THE GUINEAN COAST FOR THE PERIOD 1 JANUARY, 2000 TO 31 DECEMBER, 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 544. #1610234

  An Cúigiú Tuarascáil Déag ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Aibreán, 2007.

  FIFTEENTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 545. #1610241

  An Cúigiú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Aibreán, 2005.

  FIFTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. APRIL, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 546. #1610257

  Comhaontú ar Chomhléiriú Scannán idir Rialtas na hAstráile agus Rialtas na hÉireann, 1998.

  FILMS CO-PRODUCTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND, 1998.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 547. #1610675

  An Chéad Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Aibreán 2004.

  FIRST REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. APRIL 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 548. #1613791

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 19 COM(2004)847 Críochnaitheach: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le Rochtain Mhargaidh Samhain 2005

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS EU SCRUTINY REPORT NO. 19 COM(2004)847 FINAL: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS NOVEMBER 2005

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 549. #1613914

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 19: COM(2004) 847 Críochnaitheach: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le rochtain mhargaidh. Nollaig, 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. EU SCRUTINY REPORT NO. 19: COM(2004) 847 FINAL: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS. DECEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 550. #1613941

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 24: COM (2005) 222: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (Euratom) le Creat-Chomhaontú idirnáisiúnta idir Comhaltaí Fhóram Idirnáisiúnta Ghlúin IV i réimse an taighde a bhaineann le cúrsaí núicléacha a chaibidil. Aibreán, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 24: COM (2005) 222: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE NEGOTIATION OF THE ACCESSION OF THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM) TO AN INTERNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENT AMONG THE MEMBERS OF THE GENERATION IV INTERNATIONAL FORUM IN THE FIELD OF NUCLEAR-RELATED RESEARCH. APRIL, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 551. #1616010

  An Bille um an gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin 2003 do dhéanamh socrú i ndáil leis an gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin arna bhunú ag an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann faoin gComhaontú idir na Rialtais sin arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 25 Samhain 2003 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

  INDEPENDENT MONITORING COMMISSION BILL 2003 TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THOSE GOVERNMENTS DONE AT DUBLIN ON 25 NOVEMBER 2003 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 552. #1618717

  Rún Reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle agus ón gCoimisiún ag cur i gcrích an Chomhaontaithe idir na Comhphobail Eorpacha agus Rialtas Cheanada maidir le feidhmiú a ndlíthe iomaíochta.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL AND COMMISSION DECISION CONCLUDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE GOVERNMENT OF CANADA REGARDING THE APPLICATION OF THEIR COMPETITION LAWS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 553. #1618727

  Rún reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag críochnú an chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 554. #1618796

  Litir chuig Pairtithe Thuaisceart Éireann ón dá Rialtas i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i ngníomh

  LETTER TO THE NORTHERN IRELAND PARTIES FROM THE TWO GOVERNMENTS IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 555. #1618797

  Litir chuig Páirtithe Thuaisceart Éireann ón dá Rialtas i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i ngníomh

  LETTER TO THE NORTHERN IRELAND PARTIES FROM THE TWO GOVERNMENTS IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 556. #1621152

  Tairiscint maidir le Dáil Éireann do Cheadú théarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ar Chomhar Póilíneachta.

  MOTION RE APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON POLICE CO-OPERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 557. #1621188

  Tairiscint maidir le Cinneadh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Réigiún Riaracháin Speisialta Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú.

  MOTION RE COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 558. #1621409

  Tairiscint maidir le ceadú beartaithe ag Dáil Éireann do théarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin.

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 559. #1621417

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí an Chomhaontaithe athbhreithnithe ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAstráile.

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE REVISED AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 560. #1621507

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí an Chomhaontaithe athbhreithnithe ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAstráile a tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE REVISED AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 561. #1621581

  Tairiscint maidir le Téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ar Chomhar Póilíneachta.

  MOTION RE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON POLICE CO-OPERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 562. #1621608

  Tairiscint maidir leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach idir a Riaracháin Chustam.

  MOTION RE. AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF IRELAND AND GOVERNMENT OF US RE MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 563. #1621644

  Tairiscint maidir leis an gcomhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire a Cheadú (arna chur ar ais ón gCoiste)

  MOTION RE.APPROVAL OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY (RETURNED FROM COMMITTEE)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 564. #1621646

  Tairiscint maidir leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach a chomhrac.

  MOTION RE: AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 565. #1621647

  Tairiscint maidir leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le comhrac na coireachta.

  MOTION RE: AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN FIGHTING CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 566. #1621653

  Tairiscint maidir leis na tograí chun an comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire a cheadú a Chur chun Comhchoiste.

  MOTION RE: REFERRAL TO JOINT COMMITTE OF PROPOSALS TO APPROVE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 567. #1623144

  d'ainneoin an deimhniú sollúnta ón dá Rialtas sa Chomhaontú Angla-Éireannach nach dtiocfadh aon athrú ar stádas Thuaisceart Éireann ach amháin le toiliú thromlach mhuintir Thuaisceart Éireann

  notwithstanding the solemn affirmation by both Governments in the Anglo-Irish Agreement that any change in the status of Northern Ireland would only come about with the consent...

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 568. #1623145

  d'ainneoin an deimhniú sollúnta ón dá Rialtas sa Chomhaontú Angla-Éireannach nach ....

  notwithstanding the solemn affirmation by both Governments in the Anglo-Irish Agreement that...

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 569. #1623146

  d'ainneoin an deimhniú sollúnta ón dá Rialtas sa Chomhaontú Angla-Éireannach

  notwithstanding the solemn affirmation by both Governments in the Anglo-Irish Agreement

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 570. #1626443

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena gceadaítear don Choimisiún Eorpach an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus Rialtas Phoblacht na hIndia maidir le comhar taighde agus forbartha i réimse úsáidí síochánta an fhuinnimh núicléach a chríochnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE CONCLUSION, BY THE EUROPEAN COMMISSION, OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN THE FIELD OF THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 571. #1626472

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hÚcráine maidir le trádáil ar tháirgí áirithe cruach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 191

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON TRADE IN CERTAIN STEEL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 191

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 572. #1626474

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le rochtain ar mhargaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 847.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 847.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 573. #1626496

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 677.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE RENEWAL OF THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 677.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 574. #1626566

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach laistigh den Choiste um Shainfháil Rialtais maidir le tarraingt siar agóidí an Aontais i gcoinne trí eintiteas a dhíliostú d’Iarscríbhinn 3 de chuid na Seapáine a ghabhann le Foscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú um Shainfháil Rialtais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 539.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN BY THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON GOVERNMENT PROCUREMENT ON THE WITHDRAWAL OF THE UNION OBJECTIONS TO THE DELISTING OF THREE ENTITIES FROM JAPAN'S ANNEX 3 TO APPENDIX I TO THE AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 539.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 575. #1626571

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Choiste um Shainfháil Rialtais i leith an dréachtchinnidh maidir le nósanna imeachta eadrána de bhun Airteagal XIX:8 den Chomhaontú Athbhreithnithe um Shainfháil Rialtais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 172.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON GOVERNMENT PROCUREMENT AS REGARDS THE DRAFT DECISION ON ARBITRATION PROCEDURES PURSUANT TO ARTICLE XIX:8 OF THE REVISED AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 172.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 576. #1626572

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Choiste um Shainfháil Rialtais maidir le haontachas Mhontainéagró leis an gComhaontú um Shainfháil Rialtais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 573.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON GOVERNMENT PROCUREMENT ON THE ACCESSION OF MONTENEGRO TO THE AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 573.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 577. #1626573

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Choiste um Shainfháil Rialtais maidir le haontachas na Nua-Shéalainne leis an gComhaontú um Shainfháil Rialtais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 574.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON GOVERNMENT PROCUREMENT ON THE ACCESSION OF NEW ZEALAND TO THE AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 574.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 578. #1626574

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Choiste um Shainfháil Rialtais maidir le haontachas na hÚcráine leis an gComhaontú um Shainfháil Rialtais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 407.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON GOVERNMENT PROCUREMENT ON THE ACCESSION OF UKRAINE TO THE AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 407.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 579. #1626634

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chomhaontú idir Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar agus cúnamh riaracháin frithpháirteach i gcúrsaí custam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 299.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 299.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 580. #1626666

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil leis an leasú ar na hiarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal agus Cónaidhm na hEilbhéise ar ghnéithe áirithe de sholáthar rialtais i bhfianaise mhéadú an Aontais Eorpaigh agus iomaíocht éifeachtach a thabhairt isteach san earnáil chumarsáide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION REGARDING THE AMENDMENT OF THE ANNEXES OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON CERTAIN ASPECTS OF GOVERNMENT PROCUREMENT IN VIEW OF THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AND THE INTRODUCTION OF EFFECTIVE COMPETITION IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 581. #1626667

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil leis an leasú ar na hiarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal agus Cónaidhm na hEilbhéise ar ghnéithe áirithe de sholáthar rialtais i bhfianaise mhéadú an Aontais Eorpaigh agus iomaíocht éifeachtach a thabhairt isteach san earnáil chumarsáide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION REGARDING THE AMENDMENT OF THE ANNEXES OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON CERTAIN ASPECTS OF GOVERNMENT PROCUREMENT IN VIEW OF THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AND THE INTRODUCTION OF EFFECTIVE COMPETITION IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 582. #1626690

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire maidir le rannpháirtíocht na Bulgáire in obair an Lárionaid Faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 255.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON THE PARTICIPATION OF BULGARIA IN THE WORK OF THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.COM (2006) 255.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 583. #1626702

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na nOileán Filipíneach ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí COM (2016) 303 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES COM (2016) 303 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 584. #1626739

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2014) 346 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2014) 346 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 585. #1626892

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 586. #1626928

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na nOileán Filipíneach ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí COM (2016) 302 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES COM (2016)302[AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 587. #1627408

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú in iascaigh agus i gcaomhnú beo-acmhainní muirí i Muir Bhailt mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 868.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN FISHERIES AND THE CONSERVATION OF THE LIVING MARINE RESOURCES IN THE BALTIC SEA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 868.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #1627417

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach de pháirt, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Dúchais na Graonlainne, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 804.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE ONE HAND, AND THE GOVERNMENT OF DENMARK AND THE HOME RULE GOVERNMENT OF GREENLAND, ON THE OTHER HAND TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 804.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 589. #1627420

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle ar chríochnú an Phrótacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004)197.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 197.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 590. #1627421

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Phrótacail lena modhnófar an Ceathrú Prótacal ag leagan síos na gcoinníollacha a bhainfidh leis an iascaireacht dá bhforáiltear sa Chomhaontú ar iascaigh idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, ar an láimh amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Áitiúil na Graonlainne, ar an láimh eile. COM (2003) 609 deiridh .

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL MODIFYING THE FOURTH PROTOCOL LAYING DOWN THE CONDITIONS RELATING TO THE FISHING PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT ON FISHERIES BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, ON THE ONE HAND, AND THE GOVERNMENT OF DENMARK AND THE LOCAL GOVERNMENT OF GREENLAND, ON THE OTHER. COM (2003) 609 FINAL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 591. #1628072

  Prótacal lena leasaítear an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Malaeisia chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 592. #1629917

  Tuarascáil ón gCoimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Dhíchoimisiúnú. Arna tíolacadh do Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe faoi Airteagal 4 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Dhíchoimisiúnú. Eanáir, 2006

  REPORT OF THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON DECOMMISSIONING. PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM UNDER ARTICLE 4 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON DECOMMISSIONING. JANUARY, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 593. #1630135

  Tuarascáil ar Thairiscint maidir le Comhaontú athbhreithnithe ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAstráile a síníodh i mBaile Átha Cliath an 9 Meitheamh, 2005 agus a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Deireadh Fómhair, 2005.

  REPORT ON MOTION RE A REVISED AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA WHICH WAS SIGNED AT DUBLIN ON THE 9TH JUNE, 2005 AND WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 27TH OCTOBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 594. #1630149

  Tuarascáil ar Thairiscintí maidir leis an togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Réigiún Riaracháin Speisialta Hong Cong Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le Ciontóirí Teifeacha a Thabhairt Suas.

  REPORT ON MOTIONS RE THE PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVE THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 595. #1632265

  Comhaontú Ceanncheathrún idir Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach (an Fhondúireacht Eorpach d’Fheabhsú Dálaí Maireachtála agus Oibre).

  SEAT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE EUROPEAN UNION (EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 596. #1632611

  An Seachtú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Deire Fómhair, 2005.

  SEVENTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. OCTOBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 597. #1632612

  An Seachtú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Deireadh Fómhair, 2005.

  SEVENTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. OCTOBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 598. #1633208

  An Séú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Meán Fómhair, 2005.

  SIXTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. SEPTEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 599. #1634420

  Ráitis ón dá Rialtas i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i ngníomh

  STATEMENT BY THE TWO GOVERNMENTS IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT (DAIL ONLY) (N.S.)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 600. #1634421

  Ráitis ón dá Rialtas i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i ngníomh

  STATEMENT BY THE TWO GOVERNMENTS IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 601. #1636671

  An Deichiú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Aibreán, 2006.

  TENTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. APRIL, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 602. #1636899

  Go gceadóidh Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe ar Chomhar Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne agus Rialtas na hÉireann, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 15 Eanáir, 2001.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVE THE TERMS OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 15TH JANUARY 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 603. #1637013

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach drugaí agus réamhtheachtaithe, sciúradh airgid, coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile arna shíniú i mBaile Átha Cliath an 31 Eanáir, 2002 agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Feabhra, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME WHICH WAS SIGNED IN DUBLIN ON 31ST JANUARY, 2002 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST FEBRUARY, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 604. #1637014

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach drugaí, sciúradh airgid, coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac a síníodh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 2002 agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME WHICH WAS SIGNED IN DUBLIN ON 8TH MARCH, 2002 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 605. #1637015

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán, 1998, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT BELFAST ON 10TH APRIL, 1998, COPIES OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 606. #1637016

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Chomhairle na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999 ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A BRITISH-IRISH COUNCIL DONE AT DUBLIN ON 8TH MARCH, 1999, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 607. #1637017

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Chomhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999 ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A BRITISH-IRISH INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE DONE AT DUBLIN ON 8TH MARCH, 1999, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 608. #1637018

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle Aireachta Thuaidh /Theas arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999 ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A NORTH-SOUTH MINISTERIAL COUNCIL DONE AT DUBLIN ON 8TH MARCH, 1999, COPIES OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 609. #1637019

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON 8TH MARCH, 1999, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 610. #1637020

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach, a shínigh Éire i mBaile Átha Cliath an 27 Aibreán, 1999, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 10ú lá de Bhealtaine, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS, SIGNED BY IRELAND IN DUBLIN ON 27TH APRIL, 1999, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 10TH DAY OF MAY, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 611. #1637021

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin a shínigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an 24 Samhain, 2003 i mBaile Átha Cliath thar ceann Rialtas na hÉireann agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 17 Nollaig, 2003.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION WHICH WAS SIGNED ON 25TH NOVEMBER, 2003 IN DUBLIN ON BEHALF OFTHE GOVERNMENT OF IRELAND BY THE MINISTER FOR JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 17TH DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 612. #1637022

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le Comhar Póilíní a shínigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an 29 Aibreán, 2002, i mBéal Feirste thar ceann Rialtas na hÉireann agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Deireadh Fómhair, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON POLICE CO-OPERATION WHICH WAS SIGNED ON 29TH APRIL, 2002, IN BELFAST ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF IRELAND BY THE MINISTER FOR JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH OCTOBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 613. #1637023

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach idir a Riaracháin Chustam, arna shíniú i mBaile Átha Cliath an 16 Meán Fómhair, 1996.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS, SIGNED IN DUBLIN ON 16 SEPTEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 614. #1637077

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe athbhreithnithe ar Shlándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAstráile a síníodh i mBaile Átha Cliath an 9 Meitheamh, 2005 agus a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Deireadh Fómhair, 2005.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE REVISED AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA WHICH WAS SIGNED AT DUBLIN ON THE 9TH JUNE, 2005 AND WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 27TH OCTOBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 615. #1637441

  Go gcomhthoilíonn Seanad Éireann, de Bhun fho-alt 2o d'alt 2 d'Airteagal 25 den Bhunreacht, leis an Rialtas in achainí chun an Uachtaráin go gcuirfidh sí a lámh leis an mBille um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2002 níos luaithe ná an cúigiú lá tar éis an dáta a thairgfear an Bille di.

  THAT PURSUANT TO SUBSECTION 2O OF SECTION 2 OF ARTICLE 25 OF THE CONSTITUTION, SEANAD ÉIREANN CONCURS WITH THE GOVERNMENT IN A REQUEST TO THE PRESIDENT TO SIGN THE BRITISH-IRISH AGREEMENT (AMENDMENT) BILL 2002 ON A DATE WHICH IS EARLIER THAN THE FIFTH DAY AFTER THE DATE ON WHICH THE BILL SHALL HAVE BEEN PRESENTED TO HER.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 616. #1638460

  tá sé dearbhaithe ag Rialtas na Breataine freisin go ndéanfaidh siad an comhaontú sin a spreagadh

  The British Government have also declared that they will encourage.. such agreement

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 617. #1640888

  is rí-leír ón gcaint atá sa Dearbhú go bhfuil an dá Rialtas ag áiteamh go mbeidh comhaontú idir muintir na hÉireann

  the language of the Declaration quite clearly makes both Governments persuaders for agreement between the people of Ireland

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 618. #1640889

  is rí-léir ón gcaint atá sa Dearbhú go bhfuil an dá Rialtas ag áiteamh go mbeidh comhaontú idir muintir na hÉireann

  the language of the Declaration quite clearly makes both Governments persuaders for agreement between the people of Ireland

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 619. #1640891

  is rí-léir ón gcaint atá sa Dearbhú go bhfuil an dá Rialtas ag áiteamh go mbeidh comhaontú i dir muintir na hÉireann

  the language of the Declaraton quite clearly makes both Governments persuaders for agreement between the people of Ireland

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 620. #1641453

  —gur mhol Comhchoiste an Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, i dtuarascáil mhí na Bealtaine 2015 uaidh An Caidreamh idir RA agus AE sa Todhchaí: Na Ciallachais d’Éirinn go dtabharfadh Rialtais na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe faoi chaibidlíochtaí déthaobhacha d’fhonn aitheantas (i gcomhthéacs AE) a thabhairt do Thuaisceart Éireann mar áit ag a bhfuil ‘staid ar leith’ sa Ríocht Aontaithe, ag féachaint do Chomhaontú Aoine an Chéasta.

  —THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON EUROPEAN UNION AFFAIRS, IN ITS JUNE 2015 REPORT UK/EU FUTURE REALTIONSHIPS: IMPLICATIONS FOR IRELAND, RECOMMENDED THAT THE IRISH AND UK GOVERNMENTS NEGOTIATE BILATERALLY TO HAVE NORTHERN IRELAND RECOGNISED (IN AN EU CONTEXT) AS HAVING ‘A SPECIAL POSITION’ IN THE UK, IN VIEW OF THE GOOD FRIDAY AGREEMENT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 621. #1643216

  oibreoidh siad i dteannta Rialtas na hÉireann chun comhaontú den sórt sin a bhaint amach

  they will work together with the Irish Government to achieve such an agreement

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 622. #1643234

  An Tríú Tuarascáil ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Deireadh Fómhair 2004.

  THIRD REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. OCTOBER 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 623. #1645092

  Sraith Conarthaí, 29/1967. Nótai a Malartaiódh idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Fraince i ndáil le Comhaontú Trádála an 10 Samhain, 59

  Treaty Series 29/1967. Exchange of Notes between the Government of Ireland and the Government of France in connection with the Trade Agreement of 10th November, 1959

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 624. #1645118

  Sraith Conarthaí Uimh. 2 de 2006. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Danmhairge maidir le Sealbhú Cómhalartach Stoc Amhola agus/nó Táirgí Peitriliam. Arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 28 Aibreán, 2005. Tháinig i bhfeidhm ar é a shíniú an 28 Aibreán, 2005.

  TREATY SERIES NO. 2 OF 2006. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF DENMARK ON THE RECIPROCAL HOLDING OF STOCKS OF CRUDE OIL AND/OR PETROLEUM PRODUCTS. DONE AT DUBLIN ON 28 APRIL, 2005. ENTERED INTO FORCE UPON SIGNATURE ON 28 APRIL, 2005

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 625. #1645124

  Sraith Conarthaí Uimh. 3 de 2004. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ar Luathfhógra i dtaobh Tionóisce Núicléiche nó i dtaobh Teagmhais Núicléach a bhfuil Suntasacht Raideolaíochta ag gabháil leis agus ar Fhaisnéis a Mhalartú a bhaineann le hOibriú agus le Bainistiú Saoráidí nó Gníomhaíochtaí Núicléacha. Arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 10 Nollaig 2004. Tháinig i bhfeidhm an 10 Nollaig 2004.

  TREATY SERIES NO. 3 OF 2004. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON THE EARLY NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT OR INCIDENT OF RADIOLOGICAL SIGNIFICANCE AND THE EXCHANGE OF INFORMATION CONCERNING THE OPERATION AND MANAGEMENT OF NUCLEAR FACILITIES OR ACTIVITIES. DONE AT DUBLIN ON 10 DECEMBER, 2004. ENTERED INTO FORCE ON 10 DECEMBER, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 626. #1645125

  Sraith Conarthaí Uimh. 3 de 2006. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le Sealbhú Cómhalartach Stoc Amhola agus/nó Táirgí Peitriliam. Arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 12 Aibreán, 2005. Tháinig i bhfeidhm ar é a shíniú an 12 Aibreán, 2005.

  TREATY SERIES NO. 3 OF 2006. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON THE RECIPROCAL HOLDING OF STOCKS OF CRUDE OIL AND/OR PETROLEUM PRODUCTS. DONE AT DUBLIN ON 12 APRIL, 2005. ENTERED INTO FORCE UPON SIGNATURE ON 12 APRIL, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 627. #1645127

  Sraith Conarthaí Uimh. 33 de 2000. Malartú Litreacha a leasaíonn an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn. Malartú Litreacha dar dháta an 27 Meán Fómhair, 2000 agus an 10 Deireadh Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm an 10 Deireadh Fómhair, 2000.

  TREATY SERIES NO. 33 OF 2000. EXCHANGE OF LETTERS AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM CONCERNING THE INTERNATIONAL FUND FOR IRELAND. EXCHANGE OF LETTERS DATED 27 SEPTEMBER, 2000 AND 10 OCTOBER, 2000. ENTERED INTO FORCE ON 10 OCTOBER, 2000.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 628. #1645130

  Sraith Conarthaí Uimh. 4 de 2002. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne maidir le haistriú agus athghlacadh daoine a fhanann gan údarú ar chríoch a Stát. Arna dhéanamh i Vársá an 12 Bealtaine 2001.

  TREATY SERIES NO. 4 OF 2002. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF POLAND ON TRANSFERRING AND READMITTING PERSONS WHO REMAIN ON THE TERRITORY OF THEIR STATES WITHOUT AUTHORISATION. DONE AT WARSAW ON 12 MAY 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 629. #1645149

  Sraith Conarthaí Uimh. 2 de 2002. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le Comhar Póilíneachta. Arna dhéanamh i mBéal Feirste an 29 Aibreán, 2002.

  TREATY SERIES NO.2 OF 2002. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON POLICE CO-OPERATION. DONE AT BELFAST ON 29 APRIL 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 630. #1645156

  Sraith Conarthaí, 12/1975. Comhaontú idir Rialtais na hÉirinn agus agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin. Síníodh i Londain, 3 Meitheamh, 1975. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 23 Meán Fómhair, 1975.

  treaty series, 12/1975. agreement between the government of ireland and the government of the united kingdom with respect to certain exemptions from tax. signed at london, 3rd june, 1975. entered in force for ireland on 23 september, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 631. #1645160

  Sraith Conarthaí, 13/2001 Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Malaeisia chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  TREATY SERIES, 13/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 632. #1645162

  Sraith Conarthaí, 14/2001 Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  TREATY SERIES, 14/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 633. #1645163

  Sraith Conarthaí, 15/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe lena mbunaítear an Coimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Dhíchoimisiúnú.

  TREATY SERIES, 15/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM ESTABLISHING THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON DECOMMISSIONING.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 634. #1645165

  Sraith Conarthaí, 16/2000. Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla agus Prótacal agus Malartú Litreacha a chomhdhéanann Comhaontú an 28 Iúil, 1997 agus Malartú Litreacha an 24 Samhain, 1997.

  TREATY SERIES, 16/2000. CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS AND PROTOCOL AND EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN AGREEMENT OF 28 JULY, 1997 AND EXCHANGE OF LETTERS OF 24 NOVEMBER, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 635. #1645166

  Sraith Conarthaí, 16/2001. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac.

  TREATY SERIES, 16/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 636. #1645167

  Sraith Conarthaí, 16/2001. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile.

  TREATY SERIES, 16/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 637. #1645168

  (x) Sraith Conarthaí, 17/1977. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Dhaonphoblacht na Polainne maidir le forbairt ar Chomhar Geilleagair, Tionscail, Eolaíochta agus Teicneolaíochta. Poznan, 13 Meitheamh, 1977. Feidhm aige maidir le hÉirinn an 21 Meán Fómhair, 1977.

  treaty series, 17/1977. agreement between the government of ireland and the government of the polish people's republic on the development of economic, industrial, scientific and technological co-operation. poznan, 13 june, 1977. entered into force for ireland on 21 september, 1977.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 638. #1645170

  Sraith Conarthaí, 18/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

  TREATY SERIES, 18/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDON OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 639. #1645171

  Sraith Conarthaí, 19/2000. Comhaontú Seirbhísí Aeir idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Nua-Shéalainne.

  TREATY SERIES, 19/2000. AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 640. #1645184

  Sraith Conarthaí, 26/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Chomhairle na Breataine-na hÉireann.

  TREATY SERIES, 26/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A BRITISH-IRISH COUNCIL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 641. #1645185

  Sraith Conarthaí, 27/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Chomhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann.

  TREATY SERIES, 27/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVENMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A BRITISH-IRISH INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 642. #1645186

  Sraith Conarthaí, 28/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe.

  TREATY SERIES, 28/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 643. #1645190

  Sraith Conarthaí, 3/1976. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Fraince maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, Baile Átha Cliath, 20 Eanáir, 1976. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn, an 1 Márta, 1976.

  treaty series, 3/1976. agreement between the government of ireland and the government of the french republic on the international carriage of goods by road, dublin, 20th january, 1976. entered into force for ireland on 1st march, 1976.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 644. #1645193

  Sraith Conarthaí, 3/75. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun Orduithe Cothabhála a Aithint agus a Fheidhmiú go Cómhalartach Síníodh.i Londain, 9 Nollaig, 1974. Tháinig i bhfeidhm d'Eirinn an 1 Aibreán 1975.

  treaty series, 3/75. agreement between the government of ireland and the government of the united kingdom providing for the reciprocal recognition and enforcement of maintenance orders. signed at london 9th december, 1974. entered into force for ireland on 1st april, 1975

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 645. #1645194

  Sraith Conarthaí, 3/75. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun Orduithe Cothabhála a Aithint agus a Fheidhmiú go Cómhalartach. Síníodh i Londain, 9 Nollaig, 1974. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 1 Aibreán 1975.

  treaty series, 3/75. agreement between the government of ireland and the government of the united kingdom providing for the reciprocal recognition and enforcement of maintenance orders. signed at london, 9th december, 1974. entered into force for ireland on 1st april, 1975

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 646. #1645195

  Sraith Conarthaí, 30/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas.

  TREATY SERIES, 30/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A NORTH/SOUTH MINISTERIAL COUNCIL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 647. #1645196

  Sraith Conarthaí, 31/2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach.

  TREATY SERIES, 31/2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS' REMAINS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 648. #1645206

  Sraith Conarthaí, 5/1996. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Laitvia maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Earraí de Bhóthar. Síníodh i Vín an 8 Meitheamh, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 24 Deireadh Fómhair, 1995, 21 Feabhra, 1996, agus an 7 Márta, 1996, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 6 Aibreán, 1996.

  TREATY SERIES, 5/1996. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF PASSENGERS AND GOODS BY ROAD. SIGNED AT VIENNA ON 8 JUNE, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 24 OCTOBER, 1995, 21 FEBRUARY, 1996 AND 7 MARCH, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 6 APRIL, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 649. #1645210

  Sraith Conarthaí, 6/1996. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam mar aon le Prótacal. Síníodh i Maidrid an 13 Samhain, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 14 Nollaig, 1995, agus an 22 Nollaig, 1995, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 22 Nollaig, 1995.

  TREATY SERIES, 6/1996. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND PROTOCOL. SIGNED AT MADRID ON 13 NOVEMBER, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 14 DECEMBER, 1995 AND 22 DECEMBER, 1995 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 22 DECEMBER, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 650. #1645213

  Sraith Conarthaí, 8/1996. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Seice maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar. Síníodh i bPrág an 14 Samhain, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 15 Eanáir, 1996, agus an 14 Márta, 1996, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 13 Aibreán, 1996.

  TREATY SERIES, 8/1996. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD. SIGNED AT PRAGUE ON 14 NOVEMBER, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 15 JANUARY, 1996 AND 14 MARCH, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 13 APRIL, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 651. #1645219

  Sraith Conarthaí, Uimh. 13/ 2000 Malartú litreacha idir Rialtas na hÉireann agus Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh a chomhdhéanann comhaontú i ndáil le hÉirinn do sholáthar díorma de na Buan-Óglaigh le haghaidh seirbhíse le láithreacht slándála idirnáisiúnta údaraithe na Náisiún Aontaithe sa Chosaiv (KFOR).

  TREATY SERIES, NO. 13 / 2000. EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION CONSTITUTING AN AGREEMENT IN RELATION TO THE PROVISION OF A CONTINGENT OF THE PERMANENT DEFENCE FORCE FOR SERVICE WITH THE UNITED NATIONS AUTHORISED INTERNATIONAL SECURITY PRESENCE IN KOSOVO (KFOR).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 652. #1645220

  Sraith Conarthaí, Uimh. 14/ 2000. Malartú litreacha idir Rialtas na hÉireann agus Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh a chomhdhéanann Comhaontú i ndáil le Freagrachtaí Airgeadais na hÉireann ag éirí as rannpháirtíocht i láithreacht slándála idirnáisiúnta údaraithe na Náisiún Aontaithe sa Chosaiv (KFOR)

  TREATY SERIES, NO. 14 / 2000. EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION CONSTITUTING AN AGREEMENT IN RELATION TO IRELAND'S FINANCIAL RESPONSIBILITIES FOR PARTICIPATION IN THE UNITED NATIONS AUTHORISED INTERNATIONAL SECURITY PRESENCE IN KOSOVO (KFOR).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 653. #1645223

  Sraith Conarthaí, Uimh. 3/ 2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach idir a gCórais Riaracháin Custam.

  TREATY SERIES, NO. 3 / 2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 654. #1645225

  Sraith Conarthaí, Uimh. 4/ 2000. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá ar mhaithe le Sábháilteacht Eitlíochta a Chur Chun Cinn.

  TREATY SERIES, NO. 4 / 2000. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE PROMOTION OF AVIATION SAFETY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 655. #1645361

  An Dóú Tuarascáil Déag ón gCoimisiún Neamhspleách Faireacháin a tíolacadh do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann faoi Airteagail 4 agus 7 den Chomhaontú Idirnáisiúnta lenar bunaíodh an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Deireadh Fómhair, 2006.

  TWELFTH REPORT OF THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION PRESENTED TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AND THE GOVERNMENT OF IRELAND UNDER ARTICLES 4 AND 7 OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. OCTOBER, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 656. #565383

  (2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di comhaontú a fháil ón gCoimisiún, ainmniú a dhéanfar faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm— (a) tar éis dó nó di fógra a thabhairt dóibh seo a leanas— (i) an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, (ii) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (iii) an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, (iv) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, (v) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, (vi) An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, (vii)gach údarás pleanála ar ina limistéar feidhme atá an talamh a shonrófar i láithreán dá dtagraítear i mír (1) nó aon chuid den talamh sin, suite nó atá le hais na talún sin, (viii) An Bord Pleanála, (ix) An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, (x) Iascach Intíre Éireann, (xi) aon údarás poiblí atá freagrach as bonneagar náisiúnta nó réigiúnach fuinnimh, uisce, iarnróid nó teileachumarsáide a sholáthar, agus (xii) aon duine nó eagraíocht eile a mheasfaidh an tAire gur chóir fógra a thabhairt dó nó di, agus féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí, dul i gcomhairle leo go léir nó le haon duine nó aon cheann díobh, (b) tar éis fógra a thabhairt do gach úinéir agus do gach áititheoir d’aon talamh agus d’aon sealbhóir ceadúnais cuardaigh nó ceadúnais taiscéalaíochta bhailí arna eisiúint go cuí faoi aon achtachán a bhaineann le haon talamh, tar éis ainmniú arna dhéanamh faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach, is talamh a dhéanfar é a chur ar áireamh as an nua i limistéar caomhantais speisialta ainmnithe nó a eisiamh as an nua ó limistéar caomhantais speisialta ainmnithe, agus áireofar san fhógra sin arna eisiúint ag an Aire faoin mír seo, i ndáil le gach láithreán— (i) ráiteas ar na forais chun an leasú nó an chúlghairm a dhéanamh agus go sonrach na forais ar a bhfuil sé beartaithe an talamh a ndéanfar difear dó a chur ar áireamh sna láithreáin nó a eisiamh ó na láithreáin, (ii) aon Fhógra den Ordachán ón Aire a bhaineann le gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith faoi Rialacháin 28(1) nó 29(1) a bhainfidh leis na tailte a bheidh le cur ar áireamh as an nua sa láithreán sin, agus (iii) mionsonraí i dtaobh na nósanna imeachta trína bhféadfaidh duine agóid a dhéanamh i ndáil leis an leasú nó leis an gcúlghairm, agus (c) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an bpobal i gcás go mbeartaítear ainmniú Láithreáin Eorpaigh a chúlghairm.

  (2) The Minister, having obtained the agreement of the Commission, may amend or revoke a designation made under this Regulation— (a) having notified— (i) the Minister for the Environment, Community and Local Government, (ii) the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, (iii) the Minister for Communications, Energy and Natural Resources, (iv) the Minister for Transport, Tourism and Sport, (v) the Commissioners of Public Works in Ireland, (vi) Environmental Protection Agency, (vii) every planning authority within whose functional area the land specified in a site referred to in paragraph (1) or any part of that land is situated or which adjoins that land, (viii) An Bord Pleanála, (ix) National Roads Authority, (x) Inland Fisheries Ireland,(xi) any public authority with responsibility for the provision of national or regional infrastructure for energy, water, rail or telecommunications, and (xii) any other person or organisation that the Minister considers should be notified, and the Minister may, where appropriate, consult with all or any of them, (b) having notified every owner and occupier of any land and any holder of a valid prospecting licence or exploration licence duly issued under any enactment which relates to any land that, following the amendment or revocation in whole or in part of a designation made under this Regulation, would be newly either included in or excluded from a designated special area of conservation, and the said notification issued by the Minister under this paragraph shall include, in respect of each site— (i) a statement of the grounds for the amendment or revocation and specifically the grounds for the proposed inclusion or exclusion of the affected land from the sites, (ii) any Notice of the Ministerial Direction relating to activities requiring consent under Regulations 28(1) or 29(1) that will apply to the lands to be newly included in that site, and (iii) details of the procedures by which a person may object in respect of the amendment or revocation, and (c) having consulted with the public if it is proposed to revoke the designation of a European Site.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 657. #1402713

  [EN]

  [GA] and the terms of the tenancy shall be determined by the Tribunal or the rent officer, as the case may be, and shall, subject to this Act, be binding on the landlord and the tenant unless new terms are fixed under this Act. [GA] (2) An application under subsection (1) may be made notwithstanding any agreement between the landlord and the tenant fixing the terms of the tenancy, whether such agreement was entered into before or after the commencement of this section. [GA] ( 3 ) ( a ) Where the terms of a tenancy of a dwelling have been or are, before or after the commencement of this section, fixed by the Court under the Act of 1982 or are fixed under this Act, an application under subsection (1) may not be made until the expiration of four years and nine months from the date on which the terms were so fixed except where the landlord has carried out improvements to the dwelling. [GA] ( b ) In this subsection "improvements" means any addition to or alteration of a dwelling which adds to the letting value of the dwelling and includes any addition or alteration connected with the provision of any services to the dwelling, but does not include work of repairing, decorating or normal maintenance. [GA] (4) If any dispute or question arises in the interpretation of a determination by the Tribunal or a rent officer under this Act, the Tribunal or the rent officer, as the case may be, shall, on the application of the landlord or the tenant, resolve the matter. [GA] (5) The landlord or tenant making an application under subsection (1) shall give one month's notice in writing to the other party of his intention to make the application. [GA] (6) No application may be made under section 12 (1) of the Act of 1982 after the commencement of this section. [GA] Rent officers. 6. —(1) The Minister may by order direct that all applications for the purpose of fixing the terms of tenancies of dwellings to which section 8 (1) of the Act of 1982 relates shall be made to housing authorities for determination by rent officers appointed for that purpose by housing authorities. [GA] (2) A housing authority, on the making of an order under subsection (1) shall, and may from time to time thereafter, appoint from among the officers of the housing authority or of another housing authority so many persons as they consider necessary to be rent officers for the purposes of this Act. [GA] (3) A housing authority may at any time terminate an appointment made under subsection (2). [GA] (4) Housing authorities may make arrangements for the joint discharge of their functions under this Act. [GA] (5) Where it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between housing authorities for the purposes of their functions under this Act, he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require them to enter into such agreement. [GA] (6) The Minister may direct that any such agreement shall contain such terms as he may specify and the authority concerned shall comply with any directions given by the Minister. [GA]

  Uimhir 22 de 1983: ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS) (LEASÚ), 1983

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.