Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

amendment

46 toradh in 23 doiciméad

 1. #683957

  An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).

  On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 2. #719378

  Gheofar san fhoilseachán seo freisin an leasú a rinneadh leis an bPrótacal lena leasaítear an Prótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach mar aon leis an leasú a rinneadh le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis.

  In addition, this publication contains an amendment effected by the Protocol amending the Protocol on Transitional Provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, as well as an amendment effected by Regulation (EU, Euratom) No 741/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 August 2012 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union and Annex I thereto.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 3. #724235

  Gheofar san fhoilseachán seo freisin an leasú a rinneadh leis an bPrótacal lena leasaítear an Prótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, mar aon leis an leasú a rinneadh le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis, mar aon leis na leasuithe a rinneadh le Cinneadh 2010/718/AE ón gComhairle Eorpach an 29 Deireadh Fómhair 2010 agus le Cinneadh 2012/419/AE ón gComhairle Eorpach an 11 Iúil 2012, ar cinntí iad lena leasaítear stádas oileán Saint-Barthélemy agus stádas Mayotte, faoi seach, i leith an Aontais Eorpaigh.

  In addition, this publication contains an amendment effected by the Protocol amending the Protocol on Transitional Provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community and an amendment effected by Regulation (EU, Euratom) No 741/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 August 2012 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union and Annex I thereto, as well the amendments effected by European Council Decisions 2010/718/EU and 2012/419/EU of 29 October 2010 and of 11 July 2012 amending respectively the status with regard to the European Union of the island of Saint-Barthélemy and of Mayotte.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 4. #566628

  Cinneann an Chomhairle Eorpach leis seo go ndéanfaidh comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát scrúdú ar na leasuithe arna mbeartú ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, sa fhriotal mar atá i gceangal leis an gCinneadh seo, a bheidh mar théarmaí tagartha na comhdhála sin.

  The European Council hereby decides that a conference of representatives of the governments of the Member States shall examine the amendments proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, in the wording as attached to this Decision, which will constitute the terms of reference of the said conference.

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 5. #1674332

  I bhfianaise an ghá atá lena áirithiú go ndéanfar na leithdháiltí breise a cuireadh ar fáil do bhliain buiséid 2017 a ghealladh ó thaobh an airgeadais de, lena n-áirítear trí leasuithe a dhéanamh ar chláir a bhfuil difear á dhéanamh dóibh, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse 8 seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

  In view of the need to ensure that the additional allocations made available for the 2017 budget year are financially committed, including through amendments to affected programmes, it was considered to be appropriate to provide for an exception to the 8-week period referred to in Article 4 of Protocol No 1 on the role of national Parliaments in the European Union, annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

  Rialachán (AE) 2017/2305 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hathruithe ar na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus ar na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 6. #533214

  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl an Rialachán seo ina cheangal ar an Danmhairg ná níl sí faoi réir a chur i bhfeidhm, gan dochar don fhéidearthacht atá ag an Danmhairg leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 a chur i bhfeidhm de bhun Airteagal 3 de Chomhaontú an 19 Deireadh Fómhair 2005 idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [13].

  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark annexed to the TEU and to the TFEU, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application, without prejudice to the possibility for Denmark of applying the amendments to Regulation (EC) No 44/2001 pursuant to Article 3 of the Agreement of 19 October 2005 between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [13],

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 7. #676149

  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal (Uimh. 22) maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, níl an Danmhairg rannpháirteach nuair atá an Rialachán seo á ghlacadh agus níl an Rialachán seo ina cheangal ar an Danmhairg ná níl sí faoi réir a chur i bhfeidhm, gan dochar don fhéidearthacht atá ag an Danmhairg na leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a chur i bhfeidhm a leagtar síos leis an Rialachán seo de bhun Airteagal 3 de Chomhaontú an 19 Deireadh Fómhair 2005 idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [5],

  In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol (No 22) on the position of Denmark, annexed to the TEU and to the TFEU, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application, without prejudice to the possibility for Denmark of applying the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 laid down in this Regulation pursuant to Article 3 of the Agreement of 19 October 2005 between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [5],

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 8. #1829298

  Le go bhféadfar na leasuithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, le CFAE agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach.

  In order to enable the amendments provided for in this Regulation to be applied as soon as possible, it was considered to be appropriate to provide for an exception to the eight-week period referred to in Article 4 of Protocol No 1 on the role of national Parliaments in the European Union, annexed to the Treaty on European Union, to the TFEU and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

  Rialachán (AE) 2020/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Eanáir 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a mhéid a bhaineann leis an smacht airgeadais amhail ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann leis an tsolúbthacht idir colúin i ndáil leis an mbliain féilire 2020

 9. #1857574

  Más rud é, faoin ngnáthnós imeachta reachtach, gurb ionann líon na dtuairimí réasúnaithe á rá nach gcomhlíonann togra le haghaidh gníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta agus tromlach simplí ar a laghad de na vótaí uile arna leithroinnt ar na parlaimintí náisiúnta i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(1) de Phrótacal Uimh. 2, féadfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar, tar éis dó na tuairimí réasúnaithe arna dtíolacadh ag na parlaimintí náisiúnta agus ag an gCoimisiún a bhreithniú, agus tar éis dó éisteacht a thabhairt do thuairimí an choiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta, moladh a dhéanamh don Pharlaimint an togra a dhiúltú ar an bhforas go sáraítear prionsabal na coimhdeachta nó féadfaidh sé aon mholadh eile a chur faoi bhráid na Parlaiminte ar moladh é a bhféadfaidh barúlacha a bheith ann maidir le leasuithe a bhaineann le hurraim do phrionsabal na coimhdeachta.

  Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments in accordance with the second subparagraph of Article 7(1) of Protocol No 2, the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard the views of the committee responsible for respect for the principle of subsidiarity, may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect of the principle of subsidiarity.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 10. #345357

  má tá oibreoir suiteála núicléiche faoi dhliteanas i leith damáiste den sórt sin faoi Choinbhinsiún Pháras an 29 Iúil 1960 maidir le Dliteanas Tríú Páirtí i Réimse an Fhuinnimh Núicléach arna leasú lena Phrótacal Breise dar dáta an 28 Eanáir 1964, nó faoi Choinbhinsiún Vín an 21 Bealtaine 1963 maidir le Dliteanas Sibhialta i leith Damáiste Núicléach, nó faoi aon leasú nó aon Phrótacal a ghabhann leis agus atá i bhfeidhm;

  if the operator of a nuclear installation is liable for such damage under either the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as amended by its Additional Protocol of 28 January 1964, or the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear Damage, or any amendment or Protocol thereto which is in force;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 11. #566608

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 12. #566617

  An 20 Iúil 2011, rinne Rialtas na hÉireann togra a thíolacadh i gcomhréir leis an gcéad abairt d’Airteagal 48(2) CAE, ar togra é chun na Conarthaí a leasú i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin.

  On 20 July 2011, the Irish Government submitted, in accordance with the first sentence of Article 48(2) TEU, a proposal for the amendment of the Treaties in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon.

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 13. #1540678

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 14. #1817309

  Chun Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus d’fhorbairt dlí idirnáisiúnta agus chun tuairisciú níos fearr a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinní II agus III a ghabhann leis an Rialachán sin a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch nó teicniúil nó mar thoradh ar aon leasú ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Prótacal UNECE um Chláir ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán arna ghlacadh ag Cruinniú na bPáirtithe don Phrótacal, mar aon leis an Rialachán sin a fhorlíonadh trí thuairisciú a thionscnamh ar scaoileadh truailleán ábhartha ó fhoinse idirleata amháin nó níos mó.

  In order to adapt Regulation (EC) No 166/2006 to technical progress and to the evolution of international law, and to ensure better reporting, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to amend Annexes II and III to that Regulation to adapt them to scientific or technical progress or as a result of the adoption by the Meeting of the Parties to the Protocol of any amendment of the Annexes to the UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers, as well as to supplement that Regulation by initiating reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources.

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #332953

  Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.

  This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 16. #432615

  “ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26 Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin san áireamh;”

  “ ‘Safety Convention’ means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 1 November 1974 together with the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 17 February 1978 and the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 11 November 1988 and any amendments made to it up to and including those adopted by the 85th session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organisation held between 26 November and 5 December 2008 and which have entered into force in respect of the State pursuant to Article VIII prior to the passing of the Merchant Shipping Act 2010;”.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 17. #1626649

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le glacadh leis na Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 749.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE ACCEPTANCE OF THE AMENDMENTS TO THE 1998 PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 749.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #279340

  (3) Cuireadh an leasú sin san áireamh sa dréacht sealadach d'Airteagal 51 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais faoina bhforáiltear:

  (3) Account was taken of that amendment in the provisional draft of Article 51 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice under which:

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 ag leasú Airteagail 51 agus 54 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais

 19. #279428

  (3) Cuireadh na leasuithe sin san áireamh go páirteach in Airteagal 62 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá curtha i gceangal le Conradh Nice, ina sonraítear:

  (3) Account was taken in part of those amendments in Article 62 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice, in accordance with which:

  Cinneadh ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2005 ag leasú an Phrótacail ar Reacht na Cúirte Breithiúnais, d'fhonn na coinníollacha agus na teorainneacha a leagan síos maidir le hathbhreithniú ag an gCúirt Bhreithiúnais ar bhreitheanna arna dtabhairt ag an gCúirt Chéadchéime

 20. #684007

  Tabharfar an chumhacht don Choimisiún na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha a ghabhann le Prótacal Kyoto i gcrích.

  The power to adopt those implementing acts shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 21. #1627409

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i leith na leasuithe ar an bPrótacal inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú maidir le comhoibriú in earnáil an iascaigh mhara idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine i leith na tréimhse 1 Lúnasa, 2001 go 31 Iúil, 2006 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 591.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE AMENDMENTS TO THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT ON COOPERATION IN THE SEA FISHERIES SECTOR BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA FOR THE PERIOD 1 AUGUST, 2001 TO 31 JULY, 2006 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 591.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 22. #1628099

  Prótacal Leasuithe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta (maille le téacs an Leagain Chomhdhlúite den Choinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta).

  PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (WITH TEXT OF THE CONSOLIDATED VERSION OF THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 23. #1626547

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1626648

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le glacadh leis an Leasú ar Phrótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Miotail Throma mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 750.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE ACCEPTANCE OF THE AMENDMENT TO THE 1998 PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON HEAVY METALS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 750.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1626795

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, i dtaca le táirgí dá dtagraítear in Airteagal 8(3)(b) den Chomhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 153.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 3 TO THE EEA AGREEMENT, CONCERNING PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 8(3)(B) OF THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 153.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1626819

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 31 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 02. 03. 01 An Margadh Inmheánach agus Líne Bhuiséid 02. 03. 04 Uirlisí Rialachais an Mhargaidh Inmheánaigh) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 02. 03. 01 INTERNAL MARKET AND BUDGET LINE 02. 03. 04 INTERNAL MARKET GOVERNANCE TOOLS) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1626820

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 31 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 12. 02. 01 Cur Chun Feidhme agus forbairt an mhargaidh aonair le haghaidh seirbhísí airgeadais) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 145.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 12. 02. 01 IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF THE SINGLE MARKET FOR FINANCIAL SERVICES) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 145.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1626821

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 33. 02. 03. 01 Dlí Cuideachtaí) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 144.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 33. 02. 03. 01 COMPANY LAW) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 144.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 29. #1626822

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, i dtaca le táirgí dá dtagraítear in Airteagal 8(3)(b) den Chomhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 153.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO THE PROTOCOL 3 TO THE EEA AGREEMENT, CONCERNING PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 8(3)(B) OF THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 153.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 30. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 31. #278980

  (3) Glacann Airteagal 23 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais ar láimh na forálacha d’Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ach níor fhéad sé an leasú a rinne Cinneadh 2002/653 CE ón gComhairle a chur san áireamh agus ní mór mar sin Airteagal 23 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais a leasú,

  (3) Article 23 of the Statute of the Court of Justice reproduces the provisions of Article 20 of the Statute of the Court of Justice of the European Communities but has not been able to take account of the amendment made by Decision 2002/653/EC and it is therefore necessary to amend Article 23 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice,

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 32. #319782

  Déanfaidh an Pharlaimint a tuairim nó a toiliú maidir le tabhairt chun críche, athnuachan nó leasú comhaontaithe idirnáisiúnta nó prótacail airgeadais arna thabhairt chun críche ag an Aontas Eorpach i vótáil aonair le tromlach de na vótaí a chaitear.

  Parliament shall give its opinion on, or its consent to, the conclusion, renewal or amendment of an international agreement or a financial protocol concluded by the European Union in a single vote by a majority of the votes cast.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 33. #330887

  Tá na leasuithe ar na Prótacail atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus/nó leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach i bPrótacal Uimh. 1 atá i gceangal leis an gConradh seo.

  Protocol No 1 annexed to this Treaty contains the amendments to the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 34. #345129

  Maidir le cearta nó dualgais an iompróra, nó an iompróra feidhmithe, faoi reachtaíocht náisiúnta lena ndéantar an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanas i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996, lena n-áirítear aon leasú air amach anseo, a chur chun feidhme, ní mhodhnófar iad leis an Rialachán seo.

  This Regulation shall not modify the rights or duties of the carrier or performing carrier under national legislation implementing the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996, including any future amendment thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 35. #345371

  Glacfar leasuithe trí thromlach dhá thrian de na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo a bheidh i láthair agus a vótálfaidh sa Choiste Dlí arna mhéadú mar a fhoráiltear i mír 4, ar choinníoll go mbeidh, ar a laghad, leath de na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo i láthair tráth na vótála.

  Amendments shall be adopted by a two thirds majority of the States Parties to the Convention as revised by this Protocol present and voting in the Legal Committee expanded as provided for in paragraph 4, on condition that at least one half of the States Parties to the Convention as revised by this Protocol shall be present at the time of voting.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 36. #345373

  Ní fhéadfar aon leasú ar na teorainneacha faoin Airteagal seo a bhreithniú níos túisce ná cúig bliana ón dáta ar osclaíodh an Prótacal seo lena shíniú nó níos túisce ná cúig bliana ón dáta ar tháinig leasú a rinneadh roimhe sin faoin Airteagal seo i bhfeidhm.

  No amendment of the limits under this Article may be considered less than five years from the date on which this Protocol was opened for signature nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 37. #348009

  agus Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a oiriúnú mar thoradh ar aon leasú ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Prótacal UNECE um Chláir Eorpacha ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán arna ghlacadh ag Cruinniú na bPáirtithe sa Phrótacal sin.

  and to adapt Annexes II and III as a result of the adoption by the Meeting of the Parties to the UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers of any amendment to the Annexes to that Protocol.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 38. #683959

  Tráth a glacadh Leasú Doha, chuir an tAontas agus a Bhallstáit, mar aon leis an gCróit agus an Íoslainn, in iúl go bhfuil an teorannú astaíochta cainníochtaithe agus na gealltanais laghdaithe astaíochtaí don Aontas, dá chuid Ballstát, don Chróit agus don Íoslainn don dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto bunaithe ar an tuiscint go gcomhlíonfar iad seo go comhpháirteach i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto.

  At the time of adoption of the Doha Amendment, the Union and its Member States, together with Croatia and Iceland, stated that the quantified emission limitation and reduction commitments for the Union, its Member States, Croatia and Iceland for the second commitment period under the Kyoto Protocol are based on the understanding that these will be fulfilled jointly in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 39. #684016

  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.”.

  The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(5) and (6) shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.’;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 40. #719380

  Gheofar san fhoilseachán seo freisin na leasuithe a rinneadh le Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais. Tá an Caighdeán Oifigiúil, arb é caighdeán oifigiúil na Gaeilge a d'fhoilsigh Seirbhís Thithe an Oireachtais in 2012 é, curtha i bhfeidhm san fhoilseachán seo.

  Finally, this publication also contains amendments effected by Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 41. #724238

  Gheofar san fhoilseachán seo freisin na leasuithe a rinneadh le Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

  This publication also contains amendments effected by Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 42. #1540692

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar Dhliteanas’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, ar ghlac an Stát leis, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Liability Convention' means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 43. #1555890

  áirítear sa téacs seo a leanas leasuithe ar Iarscríbhinn I a rinneadh faoi Airteagal 98 den Phrótacal agus a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Márta 1994]

  the following text includes amendments to Annex I made under Article 98 of the Protocol which entered into force on 1st March 1994] [GA] REGULATIONS CONCERNING IDENTIFICATION [GA] Article 1—General provisions [GA] 1.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 44. #683976

  D’fhonn rialacha comhtháite a bhunú chun cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach chomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais, a Bhallstát agus na hÍoslainne a chumasú don dara tréimhse gealltanais, agus lena áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú EU ETS agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ón dáta ar thug an tAontas Leasú Doha i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  In order to establish coherent rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of the joint fulfilment of the commitments of the Union, its Member States and Iceland for the second commitment period, and to ensure its alignment with the operation of the EU ETS and Decision No 406/2009/EC, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission, from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 45. #1626428

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 46. #1645203

  Sraith Chonarthaí, 5/1973. Protacal maidir le Leasú ar an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnaisiúnta, (Airteagal 56) Vín, 7 Iúil, 1971.

  treaty series, 5/1973. protocol relating to an amendment to the convention on international civil aviation (article 56). vienna, 7th july, 1971.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.