Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

review

conference

13 toradh in 5 doiciméad

 1. #749931

  Faoin 31 Nollaig 2024 tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar chur chun feidhme agus ar athbhreithniú an Rialacháin seo, inter alia, i bhfianaise na meastóireachta éifeachtachta arna déanamh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún agus na dtuarascálacha a chuirtear ar fáil ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 18 den Rialachán seo agus Airteagal 21 den Choinbhinsiún.

  By 31 December 2024, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the implementation and the review of this Regulation, inter alia, in the light of the effectiveness evaluation undertaken by the Conference of the Parties to the Convention and of the reports provided by the Member States in accordance with Article 18 of this Regulation and Article 21 of the Convention.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 2. #1507010

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do gach Páirtí Conarthach i dtaobh na hiarrata agus comórfaidh an tArd-Rúnaí comhdháil athbhreithnithe más rud é, laistigh de thréimhse ceithre mhí tar éis an dáta a dtabharfaidh an tArd-Rúnaí an fógra, go dtabharfaidh líon nach lú ná an ceathrú cuid de na Páirtithe Conarthacha fógra dó go gcomhthoilíonn siad leis an iarraidh.

  The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 3. #1507148

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do gach Páirtí Conarthach i dtaobh na hiarrata agus comórfaidh an tArd-Rúnaí comhdháil athbhreithnithe más rud é, laistigh de thréimhse ceithre mhí tar éis an dáta a dtabharfaidh an tArd-Rúnaí an fógra, go dtabharfaidh líon nach lú ná an ceathrú cuid de na Páirtithe Conarthacha fógra dó go gcomhthoilíonn siad leis an iarraidh.

  The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 4. #666857

  cur chun feidhme iomlán, éifeachtach Chlár Oibre Gníomhaíochta Bhéising agus Chlár Gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta maidir le Daonra agus Forbairt agus torthaí a gcomhdhálacha athbhreithnithe agus sa chomhthéacs sin sláinte ghnéis agus sláinte atáirgthe agus na cearta a bhaineann leo a chur chun cinn;

  promoting the full and effective implementation of the Beijing Platform for Action and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the outcomes of their review conferences and in this context sexual and reproductive health and rights;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 5. #1634417

  Ráiteas ó Mhuiris Táilliúir Uasal T.D., Aire Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, don Cheathrú Comhdháil Athbhreithnithe de Pháirtithe an Choinbhinsiúin maidir le Forbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm Baictéareolaíochta (Bitheolaíoch) agus Tocsaine a Thoirmeasc agus maidir lena nDíothú, 25 Samhain 1996.

  STATEMENT BY MR. MERVYN TAYLOR T.D., MINISTER FOR EQUALITY AND LAW REFORM TO THE FOURTH REVIEW CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, 25 NOVEMBER 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1507009

  Tar éis don Choinbhinsiún seo a bheith i bhfeidhm trí bliana, féadfaidh aon Pháirtí Conarthach, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a iarraidh go gcomórfar comhdháil d'fhonn an Coinbhinsiún a athbhreithniú.

  After this Convention has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 7. #1507147

  Tar éis don Phrótacal seo a bheith i bhfeidhm trí bliana, féadfaidh aon Pháirtí Conarthach, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a iarraidh go gcomórfar comhdháil d'fhonn an Prótacal seo a athbhreithniú.

  After this Protocol has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing this Protocol.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 8. #1603225

  Comhsheasamh 2005/329/CFSP an 25 Aibreán, 2005 ón gComhairle a bhaineann le Comhdháil Athbhreithnithe 2005 na bPáirtithe sa Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL COMMON POSITION 2005/329/CFSP OF 25 APRIL, 2005 RELATING TO THE 2005 REVIEW CONFERENCE ON THE PARTIES TO THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1603237

  Comhsheasamh 2006/242/CFSP an 20 Márta, 2006 ón gComhairle a bhaineann le Comhdháil Athbhreithnithe 2006 maidir leis an gCoinbhinsiún um Airm Bhitheolaíocha agus Thocsaine (BTWC) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL COMMON POSITION 2006/242/CFSP OF 20 MARCH, 2006 RELATING TO THE 2006 REVIEW CONFERENCE OF THE BIOLOGICAL AND TOXIN WEAPONS CONVENTION (BTWC) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1608750

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le mionairm agus airm éadroma, ag féachaint do Comhdháil Athbhreithnithe 2006 ar Chlár Gníomhaíochta na Náisiún Aontaithe chun Trádáil Aindleathach i Mionairm agus in Airm Éadroma a chosc, a chomhrac agus a dhíothú i nGach Ceann dá Gnéithe, agus i dtreo Conartha Idirnáisiúnta Trádála Airm.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS, WITH A VIEW TO THE 2006 REVIEW CONFERENCE TO THE UNITED NATIONS PROGRAMME OF ACTION TO PREVENT, COMBAT AND ERADICATE THE ILLICIT TRADE IN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN ALL ITS ASPECTS, AND TOWARDS THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL ARMS TRADE TREATY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1623948

  Tráth aon athbhreithnithe ar na forálacha a bhaineann leis an tslándáil faoi Airteagal J.4, scrúdóidh an Chomhdháil a chomórfar chuige sin an gá leasuithe eile a dhéanamh ar na forálacha eile a bhaineann leis an gcomhbheartas eachtrach agus sládála.

  On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4, the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1639048

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Chomhdháil Idir-rialtasach a chomórfar i 1996 a scrúdú a mhéad a d'fhéadfaí rangú gníomhartha Comhphobail a athbhreithniú d'fhonn céimiúlacht iomchuí idir na hearnálacha éagsúla gnímh a bhunú.

  The Conference agrees that the Intergovernmental Conference to be convened in 1996 will examine to what extent it might be possible to review the classification of Community acts with a view to establishing an appropriate hierarchy between the different categories of act.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #596586

  Sna rúin bhliantúla ar iascach inbhuanaithe arna n-eisiúint ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ó 2007 i leith, i mBeartas Domhanda 2008 an IUCN i gcoinne teascadh eití siorca agus i gcruinniú 2010 na Comhdhála Athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Stoic Éisc uile, iarradh ar náisiúin bearta a ghlacadh lena gceanglófar go gcuirfear gach siorc i dtír agus na heití orthu ó nádúr.

  The annual resolutions on sustainable fisheries issued by the United Nations General Assembly since 2007, the 2008 IUCN Global Policy against shark finning and the 2010 Meeting of the Fish Stocks Agreement Review Conference have all called on nations to take measures requiring that all sharks are landed with their fins naturally attached to their bodies.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.