Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

81 toradh in 14 doiciméad

 1. #619197

  Beidh na comhairliúcháin sin gan dochar do chomhairliúchán le STECF nó le comhlachtaí eolaíochta eile.

  Those consultations shall be without prejudice to the consultation of STECF or other scientific bodies.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 2. #752553

  Meastóireacht ar phleananna oibre ag CETEI

  Evaluation of work plans by STECF

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 3. #752562

  I gcomhréir le hAirteagal 10, déanfaidh CETEI meastóireacht orthu seo a leanas:

  In accordance with Article 10, STECF shall evaluate:

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 4. #752566

  meastóireacht CETEI; agus

  the evaluation by STECF; and

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 5. #1815034

  Féadfaidh an Coimisiún ceangal a chur ar CETEI measúnú a dhéanamh ar na moltaí comhpháirteacha dá dtagraítear i mír 2.

  The Commission may require STECF to assess the joint recommendations referred to in paragraph 2.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 6. #1815087

  Déanfaidh CETEI an tuarascáil dá dtagraítear i mír 3 a mheasúnú.

  STECF shall assess the report referred to in paragraph 3.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 7. #1815089

  Poibleofar an measúnú sin ó CETEI.

  The STECF assessment shall be made public.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 8. #1844170

  Beidh na comhairliúcháin sin gan dochar do chomhairliúchán le STECF nó le comhlachtaí eolaíochta eile.

  Those consultations shall be without prejudice to the consultation of STECF or other scientific bodies.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 9. #1815112

  I gcás ina mbeidh níos mó ná sé shoitheach thráchtála páirteach in oibríochtaí iascaireachta le haghaidh taighde áirithe arna dhéanamh ag soithí tráchtála, cuirfidh an Ballstát brataí an Coimisiún ar an eolas 3 mhí roimh ré ar a laghad agus iarrfaidh sé, i gcás inarb iomchuí, comhairle ó CETEI chun a dheimhniú go bhfuil bonn cirt leis an leibhéal sin rannpháirtíochta ar bhonn eolaíoch; Má mheastar nach bhfuil bonn cirt leis an leibhéal sin rannpháirtíochta de réir na Comhairle ó CETEI, leasóidh an Ballstát lena mbaineann coinníollacha an taighde eolaíoch dá réir sin;

  When the fishing operations conducted by commercial vessels for a specific research involve more than six commercial vessels, the Commission shall be informed by the flag Member State at least three months in advance and shall seek, where appropriate, the advice of STECF to confirm that this level of participation is justified on scientific grounds; if the level of participation is not considered justified according to the advice of STECF, the concerned Member State shall amend the conditions of the scientific research accordingly;

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 10. #619021

  Rachfar i gcomhairle le CETEI maidir le hábhair a bhaineann le beo-acmhainní uisceacha a chaomhnú, lena n-áirítear i dtaobh gnéithe bitheolaíochta, eacnamaíocha, comhshaoil, sóisialta agus teicniúla.

  STECF shall be consulted, where appropriate, on matters pertaining to the conservation and management of living marine resources, including biological, economic, environmental, social and technical considerations.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 11. #671715

  Cur síos ar na hacmhainní riaracháin chun clár ilbhliantúil bailithe sonraí a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, a bheidh le hathscrúdú ag STECF agus a bheidh le glacadh ag an gCoimisiún

  A description of the administrative capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 12. #671716

  Cur síos ar na hacmhainní riaracháin chun pleananna oibre maidir le bailiú sonraí a ullmhú agus a chur chun feidhme, a bheidh le hathscrúdú ag STECF agus a bheidh le glacadh ag an gCoimisiún

  A description of the administrative capacity to prepare and implement work plans for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 13. #752410

  Is iad na comhlachtaí iomchuí chun na tuairimí atá de dhíth a fháil uathu ná CETEI agus na Comhairlí Comhairleacha arna mbunú de bhun Airteagal 43 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

  The appropriate bodies in which to gather the opinions required are STECF and the Advisory Councils established pursuant to Article 43 of Regulation (EU) No 1380/2013.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 14. #752546

  Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún san áireamh, i gcás inarb ábhartha, meastóireacht CETEI dá dtagraítear in Airteagal 10.

  For that purpose, the Commission shall take into account, where relevant, the evaluation of STECF as referred to in Article 10.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 15. #752554

  Déanfaidh CETEI meastóireacht ar na pleananna oibre náisiúnta agus ar na dréachtphleananna oibre réigiúnacha dá dtagraítear in Airteagal 6 agus Airteagal 9.

  STECF shall evaluate the national and draft regional work plans referred to in Articles 6 and 9.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 16. #752654

  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le CETEI, faireachán ar dhul chun cinn na bpleananna oibre sa Choiste um iascach agus dobharshaothrú dá dtagraítear in Airteagal 25.

  The Commission, in association with STECF, shall monitor the progress of the work plans in the Committee for fisheries and aquaculture referred to in Article 25.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 17. #1655353

  I bhfianaise comhairle ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI), ba cheart na srianta ar scadáin a gabhadh in Roinn IIa CITM a chur i dtír nó a choinneáil ar bord a choinneáil.

  In the light of advice from the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), the restrictions on landing or retaining on board herring caught in ICES division IIa should be maintained.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 18. #1655357

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart an limistéar atá iata i Roinn VIb de CITM chun óg-chadóg a chosaint a choimeád iata.

  In the light of advice from STECF, an area closure to protect juvenile haddock in ICES division VIb should be maintained.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 19. #1655359

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart úsáid línte láimhe agus trealamh uathoibrithe díreoige le haghaidh glasán i Roinn VIa de CITM a cheadú.

  In the light of advice from STECF, the use of handlines and automated jigging equipment for saithe in ICES division VIa should be allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 20. #1655361

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart úsáid na n-eangach geolbhaigh a cheadú le haghaidh na bhfíogach beag i Roinn VIa de CITM.

  In the light of advice from STECF, the use of gillnets for lesser spotted dogfish in ICES division VIa should be allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 21. #1655363

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart an limistéar atá iata i Roinn VIa de CITM chun óg-throsc a chosaint a thabhairt isteach.

  In the light of advice from STECF, an area closure to protect juvenile cod in ICES division VIa should be introduced.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 22. #1655365

  I bhfianaise comhairle ó CITM agus ó CETEI, ba cheart bearta chun stoic na dtrosc a chosaint sa Mhuir Cheilteach (Roinn VIIf agus g CITM) a choinneáil.

  In the light of advice from ICES and STECF, measures to protect cod stocks in the Celtic Sea (ICES divisions VIIf and g) should be maintained.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 23. #1655366

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart bearta a choimeád chun comhbhailiúcháin sceite langaí gorma i Roinn VIa de CITM a chosaint.

  In the light of advice from STECF, measures to protect spawning aggregations of blue ling in ICES division VIa should be maintained.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 24. #1655369

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart leanúint d’iascaireacht le trál bíoma a bhaineann úsáid as sruth bíge leictreach a cheadú i Roinn IVc agus i Roinn IVb Theas CITM faoi choinníollacha áirithe.

  In the light of advice from STECF, fishing with beam trawl using electrical pulse current should continue to be allowed in ICES divisions IVc and IVb south under certain conditions.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 25. #1655372

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart úsáid greillí sórtála a cheadú in limistéar teoranta de Roinn VIa de CITM.

  In the light of advice from STECF, the use of sorting grids in a restricted area in ICES division VIIa should be allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 26. #1655548

  Ar bhonn comhairle ón CETEI, bunóidh na Ballstáit prótacail maidir le sampláil mhionsonraithe agus le comhthiomsú torthaí.

  On the basis of advice from STECF, Member States shall establish detailed protocols for sampling and for the collation of results.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 27. #1664110

  go bhfuil sé léirithe leis an gcomhairle eolaíochta, theicniúil agus eacnamaíoch atá ar fáil agus go háirithe sna tuarascálacha arna ndéanamh ag STECF, gur bagairt thromchúiseach ar chaomhnú an stoic lena mbaineann atá sa ró-iascaireacht;

  the available scientific, technical and economic advice and, in particular, the reports drawn up by STECF have established that overfishing constitutes a serious threat to the conservation of the stock concerned;

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 28. #1707821

  go bhfuil sé léirithe leis an gcomhairle eolaíochta, theicniúil agus eacnamaíoch atá ar fáil agus go háirithe sna tuarascálacha arna ndéanamh ag STECF, gur bagairt thromchúiseach ar chaomhnú an stoic lena mbaineann atá sa ró-iascaireacht;

  the available scientific, technical and economic advice and, in particular, the reports drawn up by STECF have established that overfishing constitutes a serious threat to the conservation of the stock concerned;

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 29. #1809107

  Chuige sin, ba cheart don Choimisiún go háirithe dul i gcomhairle leis an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (“CETEI”).

  In order to do so, it should consult in particular the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (‘STECF’).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 30. #1809114

  Maidir le saothrú cuid mhór de na stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar, tá sé léirithe ag CETEI go sáraíonn an saothrú sin go mór na leibhéil a theastaíonn chun MSY a bhaint amach.

  STECF has shown that exploitation of many demersal stocks in the western Mediterranean Sea exceeds by far the levels required to achieve MSY.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 31. #1809160

  Ba cheart measúnú den sórt sin a bheith bunaithe ar mheastóireacht thréimhsiúil ar an bplean, ar bhonn comhairle eolaíoch ó CETEI, faoin 17 Iúil 2024 agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin.

  That assessment should follow and be based on periodic evaluation of the plan, on the basis of scientific advice by STECF, by 17 July 2024 and every three years thereafter.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 32. #1809219

  Déanfar raonta FMSY bunaithe ar an bplean seo a iarraidh, go háirithe ar CETEI, nó ar chomhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna shainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta.

  The ranges of FMSY based on the plan shall be requested, in particular from STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 33. #1809292

  Is é CETEI go háirithe, nó comhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna shainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta, a dhéanfaidh measúnú ar na limistéir choiscthe arna mbunú de bhun mhír 3.

  The other closure areas established pursuant to paragraph 3 shall be assessed, in particular, by STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 34. #1814756

  Is ar bhearta teicniúla atá ann cheana atá na caighdeáin bhonnlíne sin bunaithe, agus an chomhairle ó CETEI agus tuairimí na ngeallsealbhóirí á gcur san áireamh.

  Those baseline standards are derived from existing technical measures, taking account of STECF advice and the opinions of stakeholders.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 35. #1815516

  úsáidfear modhnuithe roghnaíochta a bhfuil measúnú déanta orthu ag CETEI arna iarraidh sin ag Ballstát amháin nó níos mó agus a bheidh formheasta ag an gCoimisiún.

  other selectivity modifications are used which have been assessed by STECF upon request of one or more Member States and approved by the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 36. #1816165

  Ar bhonn comhairle ó CETEI, bunóidh na Ballstáit prótacail maidir le sampláil mhionsonraithe agus le comhthiomsú torthaí.

  On the basis of advice from STECF, Member States shall establish detailed protocols for sampling and for the collation of results.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 37. #1827667

  Déanfar an chionroinnt sin ar bhonn na tuairisce a chuir an Ballstát isteach i gcomhréir le pointe 8.3 d'Iarscríbhinn IIA agus tar éis dul i gcomhairle le STECF.

  Such an allocation shall be done on the basis of the description submitted by the Member State in accordance with point 8.3 of Annex II and following consultation with the STECF.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 38. #1835868

  Chuathas i gcomhairle chomh maith leis an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) i dtaobh gnéithe teicniúla ar leith de bhainistiú iascaigh dhomhainfharraige.

  It also consulted the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) on certain technical aspects of the management of deep-sea fisheries.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 39. #1844011

  Rachfar i gcomhairle le CETEI maidir le hábhair a bhaineann le beo-acmhainní uisceacha a chaomhnú, lena n-áirítear i dtaobh gnéithe bitheolaíochta, eacnamaíocha, comhshaoil, sóisialta agus teicniúla.

  STECF shall be consulted, where appropriate, on matters pertaining to the conservation and management of living marine resources, including biological, economic, environmental, social and technical considerations.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 40. #596583

  Admhaíonn an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) go bhfuil fadhb ann i dtaobh teascadh eití siorcanna agus tá sé iarrtha aige an fhadhb sin a dhíothú gan eisceacht, agus tá sé molta aige gur cheart gach speiceas Elasmobranchii a chur i dtír agus na heití orthu ó nádúr.

  The Scientific, Technical, and Economic Committee for Fisheries (STECF) acknowledges the problem of shark finning, calls for its eradication, without derogations, and advises that all elasmobranch species should be landed with their fins/wings naturally attached to their bodies.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

 41. #618615

  Maidir leis an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/629/CE ón gCoimisiún [15], féadfar dul i gcomhairle leis maidir le hábhair a bhaineann le hacmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú agus a bhainistiú, chun an cúnamh is gá ó phearsanra ardcháilíochta eolaíochta a áirithiú, go háirithe maidir le disciplíní bitheolaíocha, eacnamaíocha, comhshaoil, sóisialta agus teicniúla a chur i bhfeidhm.

  The Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), as established by Commission Decision 2005/629/EC [15], may be consulted on matters pertaining to the conservation and management of marine biological resources in order to ensure the required assistance of highly qualified scientific personnel, particularly in the application of biological, economic, environmental, social and technical disciplines.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 42. #618762

  Glacfar bearta caomhnaithe, agus comhairle agus cuirfear san áireamh comhairle eolaíoch, teicniúil agus eacnamaíoch lena n-áirítear, nuair is ábhartha, tuarascálacha a bheidh curtha i dtoll a chéile ag CETEI agus ag comhlachtaí eile comhairliúcháin, mar aon le comhairle a gheofar ó na Comhairlí Comhairliúcháin agus moltaí comhpháirteacha a gheofar ó na Ballstáit de bhun Airteagal 18.

  Conservation measures shall be adopted taking into account available scientific, technical and economic advice, including, where relevant, reports drawn up by STECF and other advisory bodies, advice received from Advisory Councils and joint recommendations made by Member States pursuant to Article 18.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 43. #670872

  Arna iarraidh sin do Bhallstát, i gcúinsí a mbeidh bonn cirt cuí leo agus ar bhonn moladh ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) a bunaíodh le Cinneadh 2005/629/CE on gCoimisiun [29] féadfaidh an Coimisiún tionscadail a fhormheas a sháróidh na teorainneacha a leagtar síos sa mhír seo.

  At the request of a Member State, in duly justified circumstances and on the basis of a recommendation by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) established by Commission Decision 2005/629/EC [29], the Commission may approve projects that exceed the limits set out in this paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 44. #671317

  rannpháirtíocht na saineolaithe i gcruinnithe faoi shaincheisteanna eolaíocha agus teicniúla iascaigh agus i ngrúpaí oibre de shaineolaithe, amhail STECF, agus i gcomhlachtaí comhairleacha idirnáisiúnta agus i gcruinnithe ina mbeidh gá le rannchuidiú ó shaineolaithe iascaigh agus dobharshaothraithe;

  the participation of experts in the meetings of working groups on scientific and technical issues related to fisheries, such as STECF, as well as in international advisory bodies and in meetings where the contribution of fishery and aquaculture experts is required;

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 45. #719076

  Thug comhairle eolaíoch ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) agus ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) le fios go bhfuil an saothrú atá á dhéanamh ar roinnt stoc troisc, saláin agus scadáin os cionn an leibhéil a bheadh ag teastáil chun UTI a bhaint amach.

  Scientific advice from the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) has indicated that the exploitation of some of the stocks of cod, sprat and herring are in excess of that required to achieve MSY.

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 46. #732820

  Sa mheastóireacht eolaíoch ar fheidhmíocht Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 arna cur i gcrích ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) léiríodh go bhfuil roinnt fadhbanna ag baint le cur i bhfeidhm an Rialacháin sin.

  The scientific evaluation of the performance of Regulation (EC) No 1342/2008 carried out by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) has shown a number of problems with the application of that Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/2094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle lena mbunaítear plean fadtéarmach don stoc trosc agus don iascach a shaothraíonn an stoc sin

 47. #752384

  Is iomchuí don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar na pleananna oibre tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI), chun a áirithiú go bhfuil na pleananna sin ag teacht leis na híoscheanglais arna leagan amach sa Rialachán seo.

  It is appropriate for the Commission to assess work plans after consultation of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), in order to ensure that those plans comply with minimum requirements set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 48. #752457

  Sula nglacfaidh sé na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis na grúpaí um chomhordú réigiúnach dá dtagraítear in Airteagal 9, leis an CETEI agus aon chomhlacht eolaíoch iomchuí eile dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

  Before adopting the delegated and implementing acts provided for in paragraph 1 of this Article, the Commission shall consult the regional coordination groups referred to in Article 9, STECF and any other appropriate scientific bodies referred to in Article 26 of Regulation (EU) No 1380/2013.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 49. #752503

  Cuirfidh an Coimisiún san áireamh, agus é ag formheas na bpleananna oibre náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 21(2) de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014, an mheastóireacht arna seoladh ag CETEI i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán seo.

  When approving the national work plans in accordance with Article 21(2) of Regulation (EU) No 508/2014, the Commission shall take into account the evaluation conducted by STECF in accordance with Article 10 of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 50. #752590

  go ndéanfar na nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a chuirtear i bhfeidhm ar na sonraí príomhúla, mionsonraithe agus comhiomlánaithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a fhorbairt i gcomhréir leis na nósanna imeachta arna nglacadh ag na comhlachtaí eolaíocha idirnáisiúnta, ag na heagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh, ag CETEI agus ag na grúpaí um chomhordú réigiúnach.

  the quality assurance procedures applied to the primary, detailed and aggregated data referred to in points (a) and (b) are developed in accordance with the procedures adopted by the international scientific bodies, regional fisheries management organisations, STECF and regional coordination groups.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 51. #1655354

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ní gá a thuilleadh an limistéar a choinneáil iata chun scadáin sceiteacha a chosaint i Roinn VIa CITM sa chaoi go n-áiritheofaí saothrú inbhuanaithe an speicis sin; agus ba cheart an dúnadh sin a aisghairm dá bhrí sin.

  In the light of advice from STECF, an area closure for the protection of spawning herring in ICES division VIa is no longer necessary to ensure the sustainable exploitation of that species, and that closure should therefore be repealed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 52. #1655355

  I bhfianaise comhairle ó CETEI a nascann easnamh na gcorr gainimh le drochphórú saidhbhéar, ba cheart limistéar i bhFolimistéar IV de CITM a choimeád iata, ach amháin d’iascach teoranta gach bliain chun faireachán a dhéanamh ar an stoc.

  In the light of advice from STECF linking low sand eel availability to the poor breeding success of kittiwakes, an area closure in ICES sub-area IV should be maintained, except for a limited fishery each year to monitor the stock.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 53. #1655356

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart úsáid gléasanna nach ngabhann gliomaigh na hIorua a údarú i limistéir áirithe ina bhfuil cosc ar iascaireacht ghliomaigh na hIorua.

  In the light of advice from STECF, it should be possible to authorise the use of gears that do not catch Norway lobster in certain areas where fishing for Norway lobster is prohibited.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 54. #1655358

  I bhfianaise comhairle ó CITM agus ó CETEI, ba cheart bearta teicniúla caomhnaithe áirithe a choinneáil in uiscí siar ó Alba (Roinn VIa CITM) chun stoic na dtrosc, na gcadóg agus na bhfaoitíní a chosaint, ar mhaithe le caomhnú na stoc éisc.

  In the light of advice from ICES and STECF, certain technical conservation measures in the waters west of Scotland (ICES division VIa) to protect cod, haddock and whiting stocks should be maintained in order to contribute to the conservation of fish stocks.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 55. #1655360

  I bhfianaise comhairle ó CETEI maidir le leathadh spáis trosc i Roinn VIa de CITM lena léirítear go ngabhtar tromlach mór na ngabhálacha trosc ó thuaidh ó 59° T, ba cheart cead a thabhairt chun eangacha geolbhaigh a úsáid ó theas ón líne sin.

  In the light of advice from STECF on the spatial distribution of cod in ICES division VIa which shows that a large majority of cod catches are caught north of 59° N, the use of gillnets south of this line should be allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 56. #1655373

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, níor cheart iascaireacht le heangacha geolbhaigh agus líonta fostúcháin i Ranna IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk agus Folimistéir CITM, VIII, IX, X agus XII soir ó 27° I de CITM a cheadú in uiscí atá níos doimhne ná 200 méadar ach atá níos éadoimhne ná 600 méadar ach amháin faoi choinníollacha áirithe lena soláthraítear cosaint le haghaidh speiceas domhainfharraige atá leochaileach ó thaobh na bitheolaíochta de.

  In light of advice from STECF, fishing with gillnets and entangling nets in ICES divisions IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj and VIIk and ICES sub-areas VIII, IX, X and XII east of 27° W in waters with a charted depth of more than 200 metres but less than 600 metres should only be allowed under certain conditions that provide protection for biologically sensitive deep-sea species.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 57. #1655376

  I bhfianaise comhairle ó CETEI, ba cheart úsáid eangach traimil a cheadú i bhFolimistéar IX de CITM in uiscí a bhfuil a ndoimhneacht cairte níos mó ná 200 méadar ach níos lú ná 600 méadar.

  In the light of advice from STECF, the use of trammel nets in ICES sub-area IX in waters with a charted depth more than 200 metres but less than 600 metres should be allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 58. #1655482

  Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn tuairime fabhraí ón CETEI gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, lena gcinnfear cén ghléasanna a mheasfar a mbeidh ardroghnaíocht choibhéiseach acu chun críche phointe (a).

  The Commission shall, on the basis of a favourable opinion by STECF, adopt implementing acts, determining which gears are to be considered to have equivalent high selectivity for the purpose of point (a).

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 59. #1655493

  Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2015 agus nach déanaí ná gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, i bhfianaise comhairle ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI), déanfaidh an Coimisiún measúnú ar thréithe na ngléasanna a sonraítear i mír 9 agus, i gcás inarb iomchuí, tíolacfaidh sé togra le haghaidh leasaithe ar mhír 9 do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

  No later than 1 January 2015 and no later than every two years thereafter, the Commission shall, in the light of scientific advice by STECF, assess the characteristics of gears specified in paragraph 9 and, where appropriate, submit to the European Parliament and to the Council a proposal for amendment of paragraph 9.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 60. #1655504

  Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2015 agus nach déanaí ná gach dhá bhliain ina dhiaidh sin déanfaidh an Coimisiún measúnú ar staid stoc trosc, cadóg agus faoitíní sa limistéar a sonraítear i mír 1 i bhfianaise comhairle ó CETEI agus, i gcás inarb iomchuí, tíolacfaidh sé togra le haghaidh an leasaithe ar an Airteagal seo do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

  No later than 1 January 2015 and no later than every two years thereafter, the Commission shall assess the state of cod, haddock and whiting stocks in the area specified in paragraph 1 in the light of scientific advice by STECF and, where appropriate, submit to the European Parliament and the Council a proposal for the amendment of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 61. #1655685

  Tar éis dó dul i gcomhairle le CETEI, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena ndéanfar iascaigh shonracha de chuid Ballstáit, i bhFolimistéir VIII, IX, X de CITM, a eisiamh ó chur i bhfeidhm mhír 1 go mír 9 ina léirítear le faisnéis a sholáthair na Ballstáit gur beag líon na bhfoghabhálacha sioirc agus líon na siorc a chaitear ar ais san uisce de bharr na n-iascach sin.

  After consulting STECF, the Commission may adopt implementing acts excluding specific fisheries of a Member State, in ICES sub-areas VIII, IX and X, from the application of paragraphs 1 to 9, where information provided by Member States shows that those fisheries result in a very low level of shark by-catches and of discards.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 62. #1663792

  I gcomhréir le comhairle eolaíoch a chuireann an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) ar fáil, ar dá réir nach bhfuil sé de cheangal ar an riail maidir le teorannú iarrachta sa phlean bainistithe atá ann cheana maidir le troisc i Muir Bhailt cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh athchóirithe a chomhlíonadh i leith na stoc atá faoi réir an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, ba cheart deireadh a chur le teorainneacha ar an iarracht iascaireachta i gcás stoc trosc i Muir Bhailt.

  In line with scientific advice provided by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), according to which the rule on effort limitation in the existing management plan for cod in the Baltic Sea is not required to meet the objectives of the reformed Common Fisheries Policy in respect of the stocks subject to the landing obligation, fishing effort limits for cod stocks in the Baltic Sea should be removed.

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 63. #1707502

  I gcomhréir le comhairle eolaíoch a chuireann an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) ar fáil, ar dá réir nach bhfuil sé de cheangal ar an riail maidir le teorannú iarrachta sa phlean bainistithe atá ann cheana maidir le troisc i Muir Bhailt cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh athchóirithe a chomhlíonadh i leith na stoc atá faoi réir an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, ba cheart deireadh a chur le teorainneacha ar an iarracht iascaireachta i gcás stoc trosc i Muir Bhailt.

  In line with scientific advice provided by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), according to which the rule on effort limitation in the existing management plan for cod in the Baltic Sea is not required to meet the objectives of the reformed Common Fisheries Policy in respect of the stocks subject to the landing obligation, fishing effort limits for cod stocks in the Baltic Sea should be removed.

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 64. #1809190

  ciallaíonn “raon FMSY” raon luachanna a chuirtear ar fáil leis an gcomhairle eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil, go háirithe comhairle eolaíoch ón CETEI, nó ó chomhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna sainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta, ina bhfuil uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) fhadtéarmach ann mar thoradh ar gach leibhéal básmhaireachta iascaireachta laistigh den raon sin bunaithe ar phatrún iascaireachta agus faoi mheándálaí comhshaoil reatha gan difear suntasach á dhéanamh don phróiseas atáirgthe do na stoic éisc lena mbaineann.

  ‘range of FMSY’ means a range of values provided for in the best available scientific advice, in particular by STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level, where all levels of fishing mortality within that range result in maximum sustainable yield (MSY) in the long term with a given fishing pattern and under current average environmental conditions, without significantly affecting the reproduction process for the stocks in question.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 65. #1809198

  ciallaíonn “BLIM” an pointe tagartha teorann, arna shloinneadh i dtéarmaí bithmhais stoic sceite agus dá soláthraítear sa chomhairle eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil, go háirithe ó CETEI, nó ó chomhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna shainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta, ar faoina bhun is féidir laghdú a bheith ar acmhainneacht atáirgthe na stoc éisc;

  ‘BLIM’ means the limit reference point, expressed as spawning stock biomass and provided for in the best available scientific advice, in particular by STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level, below which there may be reduced reproductive capacity;

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 66. #1809199

  ciallaíonn “BPA” an pointe tagartha réamhchúraim, arna shloinneadh i dtéarmaí bithmhais stoic sceite agus dá soláthraítear sa chomhairle eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil, go háirithe ó CETEI, nó ó chomhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna shainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta, a áirithíonn gur lú ná 5 % an dóchúlacht go mbeidh an bhithmhais stoic sceite faoi bhun BLIM;

  ‘BPA’ means the precautionary reference point, expressed as spawning stock biomass and provided for in the best available scientific advice, in particular by STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level, which ensures that the spawning stock biomass has less than 5 % probability of being below BLIM;

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 67. #1809229

  Chun críocha Airteagal 6, déanfar na pointí tagartha caomhnaithe seo a leanas a iarraidh, go háirithe ar CETEI, nó ar chomhlacht eolaíoch neamhspleách den chineál céanna arna shainaithint ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta, ar bhonn an phlean:

  For the purposes of Article 6, the following conservation reference points shall be requested, in particular from STECF, or a similar independent scientific body recognised at Union or international level, on the basis of the plan:

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 68. #1814743

  I bhfianaise na comhairle ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI), ba cheart rialacha comhchoiteanna áirithe a bhunú lena leagtar amach srianta ar threalamh tarraingthe a úsáid agus ar dhéanamh soc-fhoirceann, chun cosc a chur ar dhroch-chleachtais as a dtagann iascaireacht nach iascaireacht roghnaíoch í.

  In the light of advice from the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), certain common rules setting out restrictions on the use of towed gear and on the construction of codends should be established, in order to prevent bad practices that lead to unselective fishing.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 69. #1814745

  I bhfianaise na comhairle ó CETEI, iascaireacht a dhéanamh le heangacha éighníomhacha i ranna 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j agus 7k de CITM agus i bhforanna 8, 9, 10 agus 11 de CITM soir ó 27 I in uiscí ar mó ná 200 méadar a ndoimhneacht chairte, ba cheart di leanúint de bheith toirmiscthe, chun cosaint a thabhairt do speicis íogaire domhainfharraige, faoi réir maoluithe áirithe.

  In the light of advice from STECF, fishing with static nets in ICES divisions 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j and 7k and ICES sub-areas 8, 9, 10 and 12 east of 27° W in waters with a charted depth of more than 200 m should continue to be prohibited, in order to provide protection for sensitive deep-sea species, subject to certain derogations.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 70. #1814782

  Faoin 31 Nollaig 2020 agus gach tríú bliain as sin amach, ba cheart don Choimisiún tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ar bhonn na faisnéise a sholáthróidh na Ballstáit agus na Comhairlí Comhairleacha iomchuí agus tar éis do CETEI meastóireacht a dhéanamh air.

  By 31 December 2020, and every third year thereafter, the Commission should report to the European Parliament and to the Council on the implementation of this Regulation, on the basis of information supplied by Member States and the relevant Advisory Councils and following evaluation by STECF.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 71. #1815113

  I gcás bíogthrál leictreach, ní mór do shoithí a bhfuil taighde eolaíoch idir lámha acu prótacal sonrach eolaíoch a leanúint mar chuid de phlean taighde eolaíoch a rinne CITM nó CETEI a athbhreithniú nó a bhailíochtú, chomh maith le córas faireacháin, rialaithe agus meastóireachta.

  in the case of electric pulse trawl, vessels conducting scientific research must follow a specific scientific protocol as part of a scientific research plan that has been reviewed or validated by ICES or STECF, as well as a system for monitoring, control and evaluation.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 72. #1815163

  Faoin 31 Nollaig 2020 agus gach tríú bliain as sin amach, déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a sholáthróidh na Ballstáit agus na Comhairlí Comhairleacha iomchuí agus i ndiaidh do CETEI meastóireacht a dhéanamh, déanfaidh sé tuarascáil a chur faoi bhráid do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

  By 31 December 2020 and every third year thereafter, and on the basis of information supplied by Member States and the relevant Advisory Councils and following evaluation by STECF, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on the implementation of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 73. #1815720

  De mhaolú ar phointe 1, laistigh den limistéar agus den tréimhse ama dá dtagraítear sa phointe sin, ceadófar tráil ghrinnill a úsáid ar choinníoll go bhfuil gairis roghnaíochta feistithe orthu a bhfuil measúnú déanta orthu ag CETEI.

  By way of derogation from point 1, within the area and time period referred to therein the use of demersal trawls shall be permitted provided such trawls are fitted with selective devices that have been assessed by STECF.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 74. #1816328

  Mar thoradh ar fhianaise eolaíoch, arna bailíochtú ag CITM, CETEI, nó faoi chuimsiú CIGM, ar an tionchar diúltach a bhíonn ag trealamh iascaireachta ar speicis leochaileacha, cuirfidh na Ballstáit moltaí comhpháirteacha isteach maidir le bearta maolaithe breise chun gabhálacha de thaisme de na speicis i dtrácht a laghdú nó i limistéar lena mbaineann ar bhonn Airteagal 15 den Rialachán seo.

  As a result of scientific evidence, validated by ICES, STECF, or in the framework of GFCM, of negative impacts of fishing gear on sensitive species, Member States shall submit joint recommendations for additional mitigation measures for the reduction of incidental catches of the concerned species or in a concerned area on the basis of Article 15 of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 75. #1827422

  Ceanglaítear, le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, go nglactar bearta caomhantais agus aird á tabhairt ar an gcomhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch a bhíonn ar fáil, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) agus ag comhlachtaí comhairleacha eile, mar aon le haon chomhairle a fhaightear ó chomhairlí comhairleacha.

  Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council requires that conservation measures be adopted, taking into account available scientific, technical and economic advice, including, where relevant, reports drawn up by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) and other advisory bodies, as well as any advice received from advisory councils.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 76. #1827712

  Ón 1 Meitheamh 2020, i dteannta na mbeart a luaitear i bpointe (a), úsáidfidh soithí an Aontais: (i) trealamh iascaireachta a tógadh agus spás íosta aon méadar amháin idir an líne iascaireachta agus an trealamh talún, nó (ii) aon mhodh atá cruthaithe a bheith ar a laghad chomh roghnaitheach céanna chun trosc a sheachaint, de réir mheasúnú ICES nó STECF;

  As from 1 June 2020, in addition to measures referred to in point (a), Union vessels shall use: (i) a fishing gear that is constructed with a minimum of one meter spacing between the fishing line and ground gear, or (ii) any means proven to be at least equally selective for avoidance of cod, according to the assessment by ICES or the STECF;

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 77. #1827715

  Cé is moite de shoithí a thagann faoi raon feidhme Airteagal 9(2) de Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) 2018/2034, toirmiscfear ar shoithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna ICES ó 7f go 7k agus sa limistéar laistiar de dhomhanfhad 5° I i roinn 7e ICES, nó ar shoithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht tráil ghrinnill sa limistéar de mhír 1 ar lú ná 20 % cadóg a ngabhálacha, mura n-úsáideann siad mogallmhéid íosta soc-fhoircinn 100 mm ar a laghad. Níl feidhm ag an íoscheanglas maidir le mogallmhéid soc-fhoircinn sin i gcás soithí nach mó ná 1,5 % a bhfoghabhálacha trosc, mar a mheas CETEI iad.

  Except vessels falling within the scope of Article 9(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/2034, Union vessels fishing with bottom trawls and seines in ICES divisions from 7f to 7k and in the area west of 5° W longitude in ICES division 7e, or Union vessels fishing with bottom trawls in the area of paragraph 1 whose catches consist of less than 20 % of haddock, shall be prohibited from fishing unless they use a minimum cod-end mesh size of at least 100 mm. This minimum cod-end mesh size requirement does not apply to vessels whose by-catches of cod do not exceed 1,5 %, as assessed by the STECF.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 78. #1827717

  Féadfaidh soithí de chuid an Aontais trealamh ionadúil ardroghnaitheach a úsáid seachas iad siúd a liostaítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1, ar dá airíonna teicniúla gur lú ná 1 % den trosc a ghabhtar léi, de réir staidéar eolaíoch a ndearna STECF meastóireacht air.

  Union vessels may deploy an alternative highly selective gear to those listed in points (a) and (b) of paragraph 1, the technical attributes of which result, according to a scientific study assessed by the STECF, in catches of less than 1 % of cod.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 79. #1827727

  trealamh ardroghnaitheach rialáilte, a mbeidh de thoradh air, de réir an staidéir eolaíoch a rinne STECF, go ngabhtar níos lú ná 1,5 % de throsc, i gcás gurb é an t-aon trealamh é a bhíonn ar iompar ag an soitheach.

  a regulated highly selective gear, the technical attributes of which result, according to the scientific study assessed by the STECF, in catches of less than 1,5 % of cod, if it is the only gear that the vessel carries on board.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 80. #1828468

  De mhaolú ar Airteagal 16, aon soitheach atá rannpháirteach sa chlár seachanta foghabhálacha a ndearna an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) measúnú dearfach air, ní fhéadfaidh sé níos mó ná 2 thona d'fhíogach gobach atá marbh tráth a dtarlaítear an trealamh iascaireachta ar bord a thabhairt i dtír in aghaidh na míosa.

  By way of derogation from Article 16, a vessel engaged in the by-catch avoidance programme that has been positively assessed by the STECF may land not more than 2 tonnes per month of picked dogfish that is dead at the moment when the fishing gear is hauled on board.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 81. #1843760

  Glacfar bearta caomhnaithe, agus comhairle agus cuirfear san áireamh comhairle eolaíoch, teicniúil agus eacnamaíoch lena n-áirítear, nuair is ábhartha, tuarascálacha a bheidh curtha i dtoll a chéile ag CETEI agus ag comhlachtaí eile comhairliúcháin, mar aon le comhairle a gheofar ó na Comhairlí Comhairliúcháin agus moltaí comhpháirteacha a gheofar ó na Ballstáit de bhun Airteagal 18.

  Conservation measures shall be adopted taking into account available scientific, technical and economic advice, including, where relevant, reports drawn up by STECF and other advisory bodies, advice received from Advisory Councils and joint recommendations made by Member States pursuant to Article 18.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.