Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

this

decision

2,684 toradh in 886 doiciméad

 1. #300424

  Seolfar cóip den chinneadh sin chuig na hinstitiúidí eile lena mbaineann.

  A copy of this decision shall be sent to other involved institutions.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 2. #303427

  Déanfaidh na húdaráis inniúla an chomhairle sin a mheas sula nglactar cinneadh críochnaitheach ar bith faoin Rialachán seo.

  The competent authorities shall consider that advice before taking any final decision under this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 3. #307790

  Tar éis an cinneadh sin a dhéanamh, beidh feidhm ag an Rialachán seo.

  After that decision, this Regulation shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 4. #308568

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a nglacfar é.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 29 Deireadh Fómhair 2010 maidir le stádas oileán Saint-Barthélemy i leith an Aontais Eorpaigh a leasú

 5. #310696

  Áiritheoidh an Bord Riaracháin go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht an obair ar fad a thugtar di faoi na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus déanfaidh sé aon chinneadh is gá chun na críche sin.

  The Administrative Board shall ensure that the Agency carries out the work entrusted to it, under the conditions set out in this Regulation, and shall take any necessary decision to this end.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 6. #311073

  Cuirfidh sé na bainisteoirí bonneagair inniúla ar an eolas gan mhoill faoi na hiarratais sin agus faoin gcinneadh a dhéantar.

  It shall inform the competent infrastructure managers of these applications and the decision taken without delay.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 7. #317707

  Beidh feidhm ag Airteagal 10 den Rialachán seo maidir le glacadh an chinnidh sin.

  Article 10 of this Regulation shall apply to the adoption of that decision.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 8. #318448

  Foilseofar an Cinneadh seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 25 Márta 2011 lena leasaítear Airteagal 136 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le sásra cobhsaíochta le haghaidh na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu

 9. #319986

  Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don cheistitheoir láithreach.

  The questioner shall be notified immediately of this decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 10. #320984

  Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo maidir le hachainíocha agus cumarsáidí nach gá cinneadh a dhéanamh ina leith.

  These provisions shall not apply to petitions and communications that do not require a decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 11. #321172

  Sa chás seo, is ionann an cinneadh freisin agus na cuntais a dhúnadh.

  In this instance the decision shall also constitute closure of the accounts.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 12. #321182

  Sa chás sin, is ionann an cinneadh freisin agus na cuntais a dhúnadh.

  In this instance the decision shall also constitute closure of accounts.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 13. #321759

  Glacfaidh an tOmbudsman na forálacha cur chun feidhme don Chinneadh seo.

  The Ombudsman shall adopt the implementing provisions for this Decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 14. #321765

  Foilseofar an Cinneadh seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 15. #321960

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2003.

  This decision shall come into effect on 1 January 2003.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 16. #321962

  Cuirfear glacadh an chinnidh seo in iúl d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa.

  The President of the European Parliament shall be informed of the adoption of this decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 17. #322022

  Beidh éifeacht leis an gCinneadh seo ar an dáta a nglacfaidh Parlaimint na hEorpa é.

  This Decision shall take effect on the date of its adoption by the European Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 18. #322040

  Déanfar an cinneadh sin trí mhalartú litreacha idir uachtaráin an dá institiúid.

  This decision shall be taken through an exchange of letters between the presidents of both institutions.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 19. #322716

  Beidh feidhm ag an gcinneadh seo maidir leis na catagóirí tuarascálacha féintionscnaimh seo a leanas:

  This decision shall apply to the following categories of own-initiative reports:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 20. #322774

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm an 12 Nollaig 2002.

  This decision shall enter into force on 12 December 2002.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 21. #328935

  Déanfar aon amhras ina thaobh sin a shocrú le breith ón gCúirt.

  Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 22. #329543

  Glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena mbunófar na bearta chun an cinneadh seo a chur chun feidhme.

  The Council shall adopt a decision establishing the measures for the implementation of this decision.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 23. #331079

  Ní bheidh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh an chinnidh seo.

  The United Kingdom shall not participate in the adoption of this decision.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 24. #336014

  Gabhfaidh éifeacht leis an gCinneadh seo an 1 Iúil 2008.

  This Decision shall take effect on 1 July 2008.

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú

 25. #479895

  (10) Déanfar sonraí maidir le cinneadh arna dhéanamh faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

  (10) Particulars of a decision made under this section shall be entered in the register.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 26. #503463

  Foilseofar an cinneadh seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh an Bhoird Ghobharnóirí an 12 Bealtaine 2010 ar leasú Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus Reacht nua an Bhainc a léiriú

 27. #563133

  Déanfar tagairtí do na Cinntí aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus déanfar iad a léamh i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá leagtha amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

  References to the repealed Decisions shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex IV to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 28. #566631

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a nglacfar é.

  This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 29. #585845

  Cuirfear na beartais sin i bhfeidhm go comhsheasmhach le himeacht ama, agus beidh siad I gcomhréir le próisis chinnteoireachta agus le bainistíocht priacal inmheánach na hinstitiúide.

  These policies shall be applied consistently over time, and shall be in line with the internal risk management and decision processes of the institution.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 30. #594269

  Tabharfar aird chuí ar na torthaí sin sa chinneadh cuimsitheach.

  Due account shall be taken of these results in the comprehensive decision.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 31. #645807

  leathanach 291, Airteagal 515(1): in ionad: “1.

  This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 32. #657243

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon chinneadh a ghlacfar faoin Airteagal seo.

  Member States shall notify the Commission of any decisions taken under this Article.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 33. #663230

  "Deonófar na díolúintí sin le Cinneadh ón gCoimisiún agus beidh siad bailí ar feadh na tréimhse agus faoi na coinníollacha a leagfar síos ann.

  "These exemptions shall be granted by decision of the Commission and shall remain valid for the period and under the conditions set down therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 34. #665684

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE, go háirithe Airteagal 9 de.

  This Regulation shall apply in accordance with Decision 2010/427/EU, in particular Article 9 thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin

 35. #666337

  Is i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE a bheidh feidhm ag an Rialachán seo.

  This Regulation shall apply in accordance with Decision 2010/427/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 36. #666786

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE.

  This Regulation shall apply in accordance with Decision 2010/427/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 37. #667282

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE.

  This Regulation shall apply in accordance with Decision 2010/427/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 38. #667525

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE.

  This Regulation shall apply in accordance with Decision 2010/427/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 39. #678051

  Déanfar tagairtí do Chinneadh 2009/470/CE a fhorl éiriú mar thagairtí don Rialachán (CE) seo.

  References to Decision 2009/470/EC shall be construed as references to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle

 40. #691082

  Tabharfar fógra do Europol faoin gcinneadh sin tar éis éag na tréimhse tosaighde dhá mhí.

  This decision shall be notified to Europol prior to expiry of theinitial two-month period.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 41. #691742

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a nglacfar é.

  This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2015/1891 ón gComhairle an 1 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a thabhairt chun críche thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát

 42. #707880

  Ceanglófar leis an gcinneadh críochnaitheach an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  The final decision shall attach the decision referred to in paragraph 1 of this Article.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 43. #709188

  Cuirfidh an t-údarás inniúil an Coimisiún ar an eolas faoi gach cinneadh a ghlactar de bhun an Rialacháin seo.

  The competent authority shall inform the Commission of all decisions adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint

 44. #720219

  Déanfar aon amhras ina thaobh sin a shocrú le breith ón gCúirt Bhreithiúnais.

  Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 45. #720629

  Ní bheidh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh an chinnidh seo.

  The United Kingdom shall not participate in the adoption of this decision.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 46. #721146

  Aon chomhaontuithe nó cinntí a thoirmiscfear de bhun an Airteagail seo, beidh siad ar neamhní dá dhroim sin.

  Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 47. #722614

  Déanfar aon amhras ina thaobh sin a shocrú le breith ón gCúirt Bhreithiúnais.

  Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 48. #723273

  féachfaidh sé chuige go gcuirfear na cinntí sin i ngníomh.

  it shall ensure that these decisions are implemented.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 49. #723874

  Ní bheidh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh an chinnidh seo.

  The United Kingdom shall not participate in the adoption of this decision.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 50. #724208

  Glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena mbunófar na bearta chun an cinneadh seo a chur chun feidhme.

  The Council shall adopt a decision establishing the measures for the implementation of this decision.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 51. #724954

  leathanach 291, Airteagal 515(1): in ionad: “1.

  This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 52. #819899

  (3) ní bheidh dul thar breith an Choimisineura Bhreithiúntais ar athchomharc fén alt so;

  (3) the decision of the Judicial Commissioner on an appeal under this section shall be final;

  Uimhir 34 de 1928: ACHT FORAOISEACHTA, 1928

 53. #868716

  (3) Ní luighfidh aon athchomharc o bhreith an Choimisinéara Bhreithiúntais fén alt so.

  (3) There shall be no appeal from a decision of the Judicial Commissioner under this section.

  Uimhir 38 de 1933: ACHT TALMHAN, 1933

 54. #1013946

  (2) Má déantar aon achomharc go cuí chun an bhoird achomhairc faoi alt 13 den Acht seo cuirfidh an bord in iúl do cheann comhairimh an tSeanaid a mbreith (más ann) ar gach achomharc den tsórt sin agus leis sin déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid pé leasú (más ann) ar an gclár de chomhluchta ainmniúcháin d'ullmhaigh sé faoi na forála roimhe seo den Chuid seo den Acht seo is gá chun éifeacht a thabhairt don bhreith sin agus, nuair a bheas breith tugtha ar gach achomharc den tsórt sin agus a bheas na breitheanna (más ann) orthu curtha in iúl do cheann comhairimh an tSeanaid agus a bheas deighleálta aige leo, síneoidh ceann comhairimh an tSeanaid an clár de chomhluchta ainmniúcháin arna ullmhú agus arna leasú aige (má leasaíodh) mar adúradh agus foilseoidh san Iris Oifigiúil é a luaithe is caothúil.

  (2) It any appeal is duly made under section 13 of this Act to the appeal board, the board shall communicate to the Seanad returning officer their decision (if any) on every such appeal and the Seanad returning officer shall thereupon make such (if any) amendment in the register of nominating bodies prepared by him under the foregoing provisions of this Part of this Act as may be necessary to give effect to such decision and, when all such appeals have been decided and the decisions (if any) thereon have been communicated to and dealt with by the Seanad returning officer, the Seanad returning officer shall sign the register of nominating bodies as so prepared and amended (if at all) by him as aforesaid and shall publish it in the Iris Oifigiúil as soon as conveniently may be.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 55. #1019098

  (4) Beidh cinneadh an Aire iomchuí ar achomharc faoin alt seo ina chinneadh críochnaitheach.

  (4) The decision of the appropriate Minister on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 56. #1019496

  (6) Beidh cinneadh an Aire iomchuí ar achomharc faoin alt seo ina chinneadh críochnaitheach.

  (6) The decision of the appropriate Minister on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 57. #1019913

  (5) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire ar achomhare faoin alt seo.

  (5) The decision of the Minister on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 58. #1020019

  (7) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire iomchuí ar achomharc faoin alt seo.

  (7) The decision of the relevant Minister on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 59. #1028984

  (5) Beidh breith an Aire ar aon achomharc faoin alt seo ina breith chríochnaitheach.

  (5) The decision of the Minister on any appeal under this section shall be final.

  Uimhir 3 de 1950: ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1950

 60. #1071897

  (2) Aon chinneadh a rinneadh faoi alt 12 (a hathghairmtear leis an Acht seo) d'Acht 1941, fanfaidh sé i bhfeidhm agus measfar gur faoin alt seo a rinneadh é.

  (2) A decision made under section 12 (repealed by this Act) of the Act of 1941 shall continue in force and shall be deemed to have been made under this section.

  Uimhir 9 de 1955: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 61. #1094631

  Is cúrsaí geilleagair amháin a bheas mar fhoras le gach cinneadh a dhéanfaid agus breithneofar na cúrsaí sin go neamhchlaon chun na cuspóirí a luaitear in Airteagal 1 a bhaint amach.

  Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article I. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 62. #1104457

  Is faoi réim forálacha an Airteagail seo a dhéanfaidh an Chorparáid gach cinneadh.

  The Corporation shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 63. #1190797

  (5) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 64. #1190841

  (3) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh nó ordacháin a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (3) An appeal shall lie from any decision or direction of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 65. #1190857

  (3) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (3) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 66. #1190924

  (4) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 67. #1190936

  (2) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (2) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 68. #1190964

  (9) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (9) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 69. #1190984

  (6) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (6) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 70. #1191069

  (8) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 71. #1191094

  (7) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (7) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 72. #1191125

  (8) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 73. #1191143

  (7) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (7) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 74. #1191160

  (5) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 75. #1191224

  (4) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 76. #1191237

  (5) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 77. #1191289

  (8) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 78. #1191316

  (8) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 79. #1191546

  (4) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh nó ordacháin a thabharfaidh Ceannasaí faoin alt seo.

  (4) An appeal shall lie from any decision or direction of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 80. #1191560

  (4) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo.

  (4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 81. #1196809

  (3) Is breith chríochnaitheach neamh-inachomhairc breith ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

  (3) A decision of the District Court under this section shall be final and unappealable.

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 82. #1311098

  “(8) Aon chinneadh a thabharfar faoin alt seo agus an fógra ag insint an chinnte sin—

  "(8) A decision given under this section and the notification of such decision shall—

  Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976

 83. #1344812

  (c) Tiocfaidh breithniú nó cinneadh eile faoin bhfo-alt seo i bhfeidhm—

  ( c ) A determination or other decision under this subsection shall come into force—

  Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978

 84. #1344826

  agus is cinneadh nó breithniú críochnaitheach neamh-inachomhairc cinneadh nó breithniú faoin bhfo-alt seo.

  and a decision or determination under this subsection shall be final and not appealable.

  Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978

 85. #1386972

  Is le Tromlach Ardcháilithe a dhéanfaidh an Chomhairle Rialaithe cinntí faoin airteagal seo.

  Decisions by the Governing Council under this article shall be taken by a Highly Qualified Majority.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 86. #1387564

  Cuirfidh na Stáit lena mbaineann aon chinntí a ghlacfar faoin mír seo in iúl don Taisclann.

  The States concerned shall notify the Depositary of any decisions taken under this paragraph.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 87. #1409996

  (b) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh faoin bhfo-alt seo.

  ( b ) A decision under this subsection shall be final.

  Uimhir 6 de 1984: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1984

 88. #1475037

  (3) Is feidhm fhorchoimeádta é cinneadh a dhéanamh cúnamh a sholáthar faoin alt seo.

  (3) A decision to provide assistance under this section shall be a reserved function.

  Uimhir 28 de 1988: ACHT NA dTITHE, 1988

 89. #1527506

  (10) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, maidir le breith faoi fho-alt (2)—

  (10) Subject to the provisions of this Act, a decision under subsection (2) shall—

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 90. #1528305

  (14) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, maidir le breith faoi fho-alt (2)—

  (14) Subject to the provisions of this Act, a decision under subsection (2) shall—

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 91. #1528486

  (2) Ní thabharfar éifeacht do bhreith a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir léi—

  (2) Effect shall not be given to a decision to which this section applies before—

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 92. #1545819

  —(1) Tabharfar cóip de gach breith ón Stiúrthóir faoin gCuid seo—

  —(1) A copy of every decision of the Director under this Part shall be given—

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 93. #1585624

  —(1) Is i scríbhinn a bheidh gach breith ón Stiúrthóir faoin gCuid seo agus—

  —(1) Every decision of the Director under this Part shall be in writing and—

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 94. #1660740

  Aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh siad, comhlíonfaidh sí cinntí an Bhoird de bhun an Rialacháin seo.

  Any action they take shall comply with the Board's decisions pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 95. #1676217

  Nochtfaidh institiúidí aon chinneadh a glacadh go poiblí i gcomhréir leis an bhfomhír seo.

  Institutions shall publicly disclose any decision taken in accordance with this subparagraph.

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 96. #1679386

  Áiritheoidh an Coimisiún cur chun feidhme éifeachtach an Chinnidh seo.

  The Commission shall ensure the effective implementation of this Decision.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 97. #1679416

  Déanfar cur chun feidhme an Chinnidh seo ar an leibhéal náisiúnta a chómhaoiniú trí chláir Aontais.

  The implementation of this Decision at national level shall be co-financed through Union programmes.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 98. #1713393

  Déanfaidh an Coimisiún cinntí faoi mhír 4 den Airteagal seo a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme.

  The Commission shall adopt decisions under paragraph 4 of this Article by means of implementing acts.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 99. #1722669

  Déanfar tagairtí don Rialachán agus don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

  References to the repealed Regulation and Decision shall be construed as references to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 100. #1728919

  Beidh feidhm ag forálacha an Chinnidh seo maidir le cóipeanna den sórt sin.

  This Decision shall apply to such copies.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 101. #1769959

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an dáta a ghlacfar é.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 102. #1772578

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm an dáta a nglacfar é.

  This decision shall enter into force on the day of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 103. #1772616

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm an lá a nglacfar é.

  This decision shall enter into force on the day of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 104. #1777689

  Áireofar iontu freisin ráiteas go ndéanfar tagairtí don Chinneadh a ionadaítear leis an Treoir seo i bhforálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin atá ann cheana a fhorléiriú mar thagairtí don Treoir seo.

  They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the Decision replaced by this Directive shall be construed as references to this Directive.

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 105. #1803399

  Rachaidh na Ballstáit agus an Coimisiún i gcomhairle le geallsealbhóirí ábhartha sula nglacfaidh siad cinneadh faoin Airteagal seo.

  Member States and the Commission shall consult relevant stakeholders before adopting a decision under this Article.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 106. #1803400

  Sonrófar in aon chinneadh a ghlacfar faoin Airteagal seo an dáta a chuirfear athrú chun feidhme.

  Any decision adopted under this Article shall specify the date of implementation of any changes.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 107. #1810516

  Déanfar tagairtí don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

  References to the repealed Decision shall be construed as references to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 108. #1823940

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/101 Ón Gcomhairle an 20 Eanáir 2020 lena gceaptar comhalta de Choiste na Réigiún a mhol Poblacht na Polainne

 109. #1823970

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/102 ón Gcomhairle an 20 Eanáir 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025

 110. #1824283

  Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 31 Eanáir 2021.

  This Decision shall apply until 31 January 2021.

  Cinneadh Ón Gcomhairle (CBES) 2020/117 an 27 Eanáir 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

 111. #1824548

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 112. #1824610

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 113. #1824778

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/144 ón Gcomhairle an 3 Feabhra 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025

 114. #1824920

  Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 28 Feabhra 2021.

  This Decision shall apply until 28 February 2021.

  Cinneadh (CBES) 2020/214 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2012/642/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Bealarúise

 115. #1824951

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (CBES) 2020/215 ÓN Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/101/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Siombáibe

 116. #1824952

  Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 20 Feabhra 2021.

  This Decision shall apply until 20 February 2021.

  Cinneadh (CBES) 2020/215 ÓN Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/101/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Siombáibe

 117. #1825034

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá a ghlacfar é.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 118. #1825061

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/244 ón gComhairle an 20 Eanáir 2020 thar ceann an Aontais, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile

 119. #1825094

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/245 Ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 120. #1825126

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/246 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 121. #1825150

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 122. #1825397

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a ghlacfar é.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 123. #1825456

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 124. #1825492

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 125. #1825574

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

  This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 126. #1825596

  “Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 6 Márta 2021.”;

  This Decision shall apply until 6 March 2021.’;

  Cinneadh (CBES) 2020/373 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena leasaítear Cinneadh 2014/119/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, ar eintitis agus ar chomhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide san Úcráin

 127. #1829879

  Seolfar cóip den chinneadh sin chuig na hinstitiúidí eile lena mbaineann.

  A copy of this decision shall be sent to other involved institutions.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 128. #1840742

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon chinneadh a ghlacfar faoin Airteagal seo.

  Member States shall notify the Commission of any decisions taken under this Article.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 129. #1846947

  Déanfar na tagairtí do Threoir 2005/387/JHA a fhorléiriú mar thagairt don Rialachán seo.

  References to Decision 2005/387/JHA shall be construed as reference to this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 130. #1850940

  Cuirfidh an tOmbudsman Uachtarán Pharlaimint na hEorpa ar an eolas faoin gCinneadh seo.

  The Ombudsman shall inform the President of the European Parliament of this Decision.

  Cinneadh ón Ombudsman Eorpach lena nglactar Forálacha Cur Chun Feidhme

 131. #1850941

  Foilseoidh an tOmbudsman an Cinneadh seo san Iris Oifigiúil agus ar shuíomh gréasáin an Ombudsman.

  The Ombudsman shall publish this Decision in the Official Journal and on the Ombudsman's website.

  Cinneadh ón Ombudsman Eorpach lena nglactar Forálacha Cur Chun Feidhme

 132. #1854716

  Sonrófar leis an gcinneadh an ranníocaíocht in aghaidh na bliana.

  This decision shall specify the contribution per year.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 133. #1859113

  Tiocfaidh na cinntí sin i bhfeidhm ó lá an fhógra sin.

  These decisions shall take effect from the day of the announcement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 134. #1859407

  Má dhiúltaítear don togra seo, measfar gurb é a mhalairt de chinneadh a bheidh glactha.

  If this proposal is rejected, the contrary decision shall be deemed to have been adopted.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 135. #1859670

  Sa chás seo, is ionann an cinneadh freisin agus na cuntais a dhúnadh.

  In this instance the decision shall also constitute closure of the accounts.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 136. #1859678

  Sa chás sin, is ionann an cinneadh freisin agus na cuntais a dhúnadh.

  In this instance the decision shall also constitute closure of accounts.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 137. #795686

  (7) Aon tsuim a bheidh deimhnithe ag an iniúchóir fén alt so a bheith dlite ag éinne déanfidh an duine sin (fé réir aon chlaochló, nea-mbríochaint no atharú a dhéanfidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no an Ard-Chúirt ar an deimhniú) í d'íoc leis an iniúchóir laistigh de lá is fiche tar éis an t-iniúcha do chríochnú no, i gcás 'na ndintar ráiteas ag tabhairt réasúin an iniúchóra i dtaobh na lomhála, na nea-lomhála no an fhormhuirir sin d'iarraidh, laistigh de cheithre lá déag o dháta seachada an ráitis sin, no, i gcás 'na ndintar athchomharc chun an Aire sin no 'na gcuirtar imeachta ar siúl le rit certiorari, laistigh de cheithre lá déag o dháta na breithe ar an athchomharc no ar na himeachta san, agus gach lomháil a dhéanfidh an t-iniúchóir agus a nealomhálfidh an tAire no an Chúirt sin beidh sí ina suim a bheidh dlite ar an duine a dhin no a údaruigh an íocaíocht ab abhar don lomháil sin, agus íocfar í leis an iniúchóir laistigh de cheithre lá déag o dháta breithe an Aire no na Cúirte sin, agus aon tsuim is iníoctha fén bhfo-alt so leis an iniúchóir, mara n-íoctar í amhlaidh do réir an fho-ailt seo, féadfidh an t-iniúchóir í bhaint amach mar fhiacha síbhialta tré aicsean no tré aon imeacht eile in aon chúirt údaráis inniúla, agus gach suim a híocfar leis an iniúchóir no a bhainfe sé amach fén bhfo-alt so déanfa sé, nuair a gheobha sé í, í chur sa tslí a ordóidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, agus aon chostaisí agus caithteachaisí fé n-a raghaidh an t-iniúchóir in imeachta chun aon tsuim den tsórt san do bhaint amach agus ná bainfidh an t-iniúchóir den chosantóir in aon imeachta den tsórt san íocfar iad leis an iniúchóir amach as dleachtanna agus as ioncum eile na gCoimisinéirí.

  (7) Any sum certified by the auditor under this section to be due by any person shall (subject to any reversal, cancellation or variation of the, certificate by the Minister for Industry and Commerce or the High Court) be paid by such person to the auditor within twenty-one days after the completion of the audit or, in case an application has been made for a statement of the auditor's reasons for such allowance, disallowance, or surcharge within fourteen days from the date of the delivery of such statement, or, in case an appeal has been made to such Minister or proceedings have been taken by way of certiorari, within fourteen days from the date of the decision on such appeal or proceedings, and every allowance made by the auditor which has been disallowed by such Minister or Court shall be a slim due from the person making or authorising, the payment which was the subject of such allowance, and shall be paid to the auditor within fourteen days from the date of the decision of such Minister or Court, and any sum payable under this sub-section to the auditor, may, if not so paid in accordance with this sub-section, be recovered as a civil debt by the auditor by action or other proceeding in any court of competent jurisdiction, and every sum paid to or recovered by the auditor under this sub-section shall, when received by him, be applied by him in the manner directed by the Minister for Industry and Commerce, and any costs and expenses by the auditor in proceedings for the recovery of any such sum which are not recovered by the auditor from the defendant in any such proceedings shall be paid to the auditor out of the tolls and other income of the Commissioners.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926

 138. #856019

  (7) Aon tsuim a dheimhneoidh an t-iniúchóir fén alt so do bheith dlite ar dhuine ar bith déanfaidh an duine sin (fé réir an Aire no na hArd-Chúirte do dhéanamh aon chlaochló, neambríochainte no atharuithe ar an deimhniú) í d'íoc leis an iniúchóir laistigh de lá is fiche tar éis an iniúchta do chríochnú, no, i gcás ráitis d'iarraidh ag tabhairt réasún an iniúchóra i dtaobh na lomhála, na nea-lomhála no an fhormhuirir sin, laistigh de cheithre lá déag o dháta sheachadtha an ráitis sin, no, i gcás athchomhairc do dhéanamh chun an Aire sin no imeachta do bhunú tré rit certiorari, laistigh de cheithre lá déag o dháta na breithe ar an athchomharc no ar na himeachta san, agus beidh gach lomháil a rinne an t-iniúchóir, agus do nea-lomháil an tAire no an Chúirt sin, ina suim a bheidh dlite ar an té d'íoc no d'údaruigh an íocaíocht dob abhar don lomháil sin, agus íocfar leis an iniúchóir í laistigh de cheithre lá déag o dháta na breithe ón Aire no ón gCuirt sin, agus aon tsuim is iníoctha leis an iniúchóir fén bhfo-alt so agus ná híocfar amhlaidh do réir an fho-ailt seo, féadfaidh an t-iniúchóir í do bhaint amach mar fhiacha síbhialta le haicsean no le himeacht eile in aon chúirt dlighinse inniúla, agus déanfaidh an t-iniúchóir gach suim a híocfar leis no a bhainfc sé amach fén bhfo-alt so do chur chun críche, ar í d'fháil do, sa tslí ordóidh an tAire agus aon chostaisí agus caiteachaisí ar thaobh an iniúchóra in imeachta chun aon tsuime den tsórt san do bhaint amach ná bainfidh an t-iniúchóir den chosantóir in aon imeachta den tsórt san íocfar leis an iniúchóir iad amach as ioncum an chuain.

  (7) Any sum certified by the auditor under this section to be due by any person shall (subject to any reversal, cancellation or variation of the certificate by the Minister or the High Court) be paid by such person to the auditor within twenty-one days after the completion of the audit, or, in case an application has been made for a statement of the auditor's reasons for such allowance, disallowance, or surcharge, within fourteen days from the date of the delivery of such statement, or, in case an appeal has been made to such Minister or proceedings have been taken by way of certiorari, within fourteen days from the date of the decision on such appeal or proceedings, and every allowance made by the auditor, which has been disallowed by such Minister or Court shall be a sum due from the person making or authorising the payment which was the subject of such allowance, and shall be paid to the auditor within fourteen days from the date of the decision of such Minister or Court, and any sum payable under this sub-section to the auditor, may, if not so paid in accordance with this sub-section, be recovered as a civil debt by the auditor by action or other proceeding in any court of competent jurisdiction, and every sum paid to or recovered by the auditor under this sub-section shall, when received by him, be applied by him in the manner directed by the Minister and any costs and expenses by the auditor in proceedings for the recovery of any such sum which are not recovered by the auditor from the defendant in any such proceedings shall be paid to the auditor out of the harbour revenue.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1933: ACHT CHUAN CHORCAIGHE, 1933

 139. #173896

  Déanfar gach dabht, ceist nó díospóid a éireoidh ón Ordú seo a tharchur chuig an Aire a tharchuirfidh chuig Aire na Seirbhíse Poiblí é lena chinneadh a fháil, agus beidh aon chinneadh faoin Airteagal seo ón Aire sin críochnaitheach, dochloíte.

  Every doubt, question or dispute arising from this Order shall be referred to the Minister who shall refer it to the Minister for the Public Service for decision by him, and any decision under this Article by that Minister shall be final and conclusive.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 140. #789379

  (5) Einne ar a ngoillfidh breith comhairle ag deona, ag eiteach, ag tarrac siar no ag buanú ceadúnais fén alt so, no na coiníollacha d'orduigh comhairle i gcóir a leithéid sin de cheadúnas, féadfa sé athchomharc do dhéanamh chun an Aire agus féadfa sé sin, le hordú, gníomhartha agus nithe do dhéanamh sa scéal le n-a mbaineann an t-athchomharc, no a ordú go ndéanfar iad, pé gníomhartha agus nithe is dó leis is ceart agus 'na bhféadfadh an chomhairle 'na mbeifar ag athchomharc i gcoinnibh a mbreithe iad do dhéanamh go dleathach, agus leis sin beidh ag an ordú san an éifeacht chéanna bheadh aige dá mb'í an chomhairle dhéanfadh é fén alt so agus cuirfidh an chomhairle é in éifeacht dá réir sin.

  (5) Any person aggrieved by a decision of a council granting, refusing, withdrawing or continuing a licence under this section or by the conditions prescribed by a council for such a licence may appeal to the Minister who may by order do or direct to be done such acts and things in the matter to which the appeal relates as he shall think proper and the council whose decision is appealed against could lawfully have done, and such order shall thereupon have the same effect as if made by the council under this section and shall be carried into effect by the council accordingly.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 141. #803132

  (7) Fé réir forálacha fo-alt (5) den alt so, isí an Chúirt Chuarda a thabharfidh breith ar aon amhrus, aighneas no ceist a eireoidh i dtaobh ce'ca méadú le n-a mbaineann an t-alt so méadú a dineadh ar luacháil aon tionóntacháin no nách ea no i dtaobh faid na tréimhse saoirse i gcóir aon tionóntacháin, ar a iarraidh sin d'éinne le n-a mbainfidh an scéal, agus beidh an bhreith sin ina breith dheiridh gan aon dul tháirsi ná aon athchomharc ina coinnibh agus déanfar sna leabhra rátaí agus sna nótaí éilithe rátaí aon leasuithe is gá chun éifeacht do thabhairt do bhreith den tsórt san.

  (7) Subject to the provisions of sub-section (5) of this section any doubt, dispute or question which shall arise as to whether an increase in the valuation of any tenement is an increase to which this section applies, or as to the duration of the exemption period for any tenement shall be decided by the Circuit Court on an application by any person interested and such decision shall be final and conclusive and not subject to any appeal and any amendments which may be necessary to give effect to such a decision shall be made in the rate books and demand notes for rates.

  Uimhir 3 de 1927: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1927

 142. #825062

  (2) Chun crícheanna gach fiosruithe, socruithe agus breithe cheanglann an tAcht so ortha do dhéanamh no do thabhairt beidh lán-chomhacht agus lán-dlighinse ag an mBord gach ní do bhreithniú agus do shocrú a tabharfar os a gcóir le linn no i dtaobh an fhiosruithe, an tsocruithe no na breithe sin agus ní féadfar srian do chur leo le hordú aon chúirte agus iad ag feidhmiú a gcomhacht agus a ndlighinsí fén Acht so ná ní déanfar aon imeachta bheidh ar siúl os a gcóir do thabhairt isteach in aon chúirt le certiorari.

  (2) The Board shall, for the purposes of every inquiry, determination and decision required by this Act to be made or given by them, have full power and jurisdiction to entertain and decide all matters brought before them in the course of or in connection with such inquiry, determination or decision and shall not be subject to be restrained in the exercise of their powers and jurisdictions under this Act by the order of any court, nor shall any proceedings before them be removed by certiorari into any court.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 143. #949802

  (6) Gach aighneas eireoidh idir comhairle chontae no cólucht toghaidhe agus contae-bhainisteoir, i dtaobh rúin áirithe ar n-a rith ag an gcomhairle sin no ag an cólucht san (do réir mar a bheidh) fén alt so do bheith ina shárú ar an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so no gan a bheith, cuirfear fé bhreith an Aire é agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean air.

  (6) Every dispute which shall arise between the council of a county or an elective body and a county manager as to whether a resolution passed by such council or body (as the case may be) under this section does or does not contravene the next preceding sub-section of this section shall be referred to the Minister for decision, and the decision of the Minister thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 12 de 1940: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE, 1940

 144. #1315345

  18C.—(1) A luaithe is féidir tar éis direadh gach bliana, tabharfaidh an Coimisiún don Aire tuarascáil ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin i gcaitheamh na bliana sin agus, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, beidh sa tuarascáil cibé ráitis (más ann) is cuí leis an gCoimisiún ina mbeidh sonraí i dtaobh cinntí a rinne sé de bhun an Achta seo, agus leagfar cóipeanna den tuarascáil faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais a luaithe is féidir.

  18C.—(1) As soon as may be after the end of each year, the Commission shall make to the Minister a report of its activities during that year and, subject to subsection (2) of this section, the report shall contain such statements (if any) as the Commission thinks fit giving particulars of decisions made by it pursuant to this Act, and copies of the report shall, as soon as may be, be laid before both Houses of the Oireachtas.

  Uimhir 37 de 1976: AN tACHT UM ÚDARÁS CRAOLACHÁIN (LEASÚ), 1976

 145. #162606

  (1) Déanfaidh an ceann comhairimh gach foirm ainmniúcháin a iniúchadh agus glacfaidh sé leosan is dóigh leis a bheidh bailí agus diúltóidh sé mar fhoirmeacha neamhbhailí dóibhsean nach gcomhlíonann ceanglais na Rialachán seo agus beidh a chinneadh críochnaitheach.

  (1) The returning officer shall scrutinise each nomination form and shall accept those which appear to him to be valid and reject as invalid those which do not comply with the requirements of these Regulations and his decision shall be final.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 146. #776003

  —Déanfar gach deontas a dheonfidh an tAire fén Acht so d'íoc pé tráth no tráthanna, do réir pé tráth-chodanna agus ar thaisbeáint pé fianaise a hordófar o am go ham, fianaise ar chó-líona leathrannach na gcoiníoll a leagtar amach leis an Acht so no fé (i gcás íoc tráth-choda) agus ar lán-chó-líona na gcoiníoll roimhráite (i gcás íoca dheiridh) agus ní bheidh dul thar breith an Aire ar ce'ca có-líonadh no nár có-líonadh aon choiníoll den tsórt san (go huile no go leathrannach) ná ar ce'ca tugadh no nár tugadh leor-fhianaise ar an gcoiníoll san.

  —Every grant made by the Minister under this Act shall be paid at such time or times, in such instalments, and upon production of such evidence (in the case of payment of an instalment) of partial compliance with the conditions imposed by or under this Act, or (in the case of a final payment) of complete compliance with the conditions aforesaid, as shall from time to time be prescribed, and the decision of the Minister as to whether any such condition has or has not been complied with (whether wholly or partially), or as to whether sufficient evidence of such compliance has or has not been given shall be final.

  Uimhir 14 de 1924: ACHT NA dTITHE (SAORÁIDÍ TÓGÁLA), 1924

 147. #776053

  —(1) In aon chás ina dtugtar leis an Acht so ceart chun athchomhairc i gcoinnibh ordú ón Aire, is chun buan-bhínse athchomhaire, a bheidh có-dhéanta de thriúr a cheapfidh Uachtarán na hArd-Chomhairle, a déanfar an t-athchomharc agus san fé rialacha orduithe nós-imeachta, agus beidh comhacht ag an mbínse sin chun an t-ordú gur dineadh athchomharc ina choinnibh do dhaingniú no do chur ar nea-mbrí, no chun pé ordúeile d'fhéadfadh an tAire dhéanamh fén Acht so do dhéanamh sa scéal, agus ní bheidh dul thar breith an bhínse athchomhairc sa scéal agus ní féadfar athchomharc no dhéanamh chun aon chúirte ina connibh ná ní fhéadfidh aon chúirt í athscrúdú.

  —(1) Whenever a right of appeal from an order of the Minister is given by this Act, the appeal shall, subject to prescribed rules of procedure, be made to a standing tribunal of appeal consisting of three persons to be appointed by the President of the Executive Council, and such tribunal shall have power to confirm or to annul the order appealed against, or to make such other order in the matter as the Minister could have made under this Act, and the decision of the tribunal of appeal in the matter shall be final and not subject to appeal to or review by any court.

  Uimhir 14 de 1924: ACHT NA dTITHE (SAORÁIDÍ TÓGÁLA), 1924

 148. #788741

  (5) Más mar gheall ar cheiliúra ceadúnais no ar chur ceadúnais ar fionnraí no ar sheirbheáil fógra a hiarrfar fén alt so go ndéanfar tarbh d'iniúcha agus do scrúdú, tuigfar an ceiliúra, an cur-ar-fionnraí, no an fógra san do bheith tarraingthe siar go dtí go dtabharfidh an tAire a bhreith ar thuarasgabháil an réiteora, agus má dhineann an tAire fén alt so an ceiliúra, an cur-ar-fionnraí, no an fógra san do dhaingniú tar éis é atharú no gan é atharú, raghaidh an ceiliúra no an cur-ar-fionnraí in éifeacht, agus é daingnithe amhlaidh, ar dháta an daingnithe sin agus ón lá san amach no tuigfar chun crícheanna an Achta so gur dineadh an fógra san agus é daingnithe amhlaidh do sheirbheáil ar dháta an daingnithe sin.

  (5) Where an application for inspection and examination of a bull is made under this section on account of the revocation or suspension of a licence or the service of a notice, such revocation, suspension, or notice shall be deemed to be withdrawn pending the decision of the Minister on the report of the referee, and if such revocation, suspension, or notice is confirmed, with or without modification, by the Minister under this section, the revocation or suspension as so confirmed shall take effect as on and from the date of such confirmation or the notice as so confirmed shall be deemed for the purposes of this Act to have been served on the date of such confirmation.

  Uimhir 3 de 1925: ACHT SÍOLRÚCHÁIN EALLACH STUIC, 1925

 149. #792597

  (d) má eirghíonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chó-líon an tAire forálacha an ailt seo no nár dhin, agus é ag déanamh aon bhóthair no droichid, sealadach no buan, no á choinneáil i dtreo no á chur ina sheana-riocht, do réir an ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó go mór na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o dhroichead nua bhuan a dhin an tAire ná ón seana-droichead, no nach ea, tabharfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute or question shall arise as to whether the Minister in the construction, maintenance or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section has complied with the provisions of this section, or as to whether a permanent new bridge constructed by the Minister confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be conclusive and final.

  Uimhir 26 de 1925: ACHT LEICTREACHAIS NA SIONAINNE, 1925

 150. #794587

  (e) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon na Coimisinéirí forálacha an ailt seo no nár dhin, agus iad ag déanamh aon bhóthair no droichid, sealadach no buan, no á choinneáil i dtreo no á chur ina sheana-riocht, do réir an ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó go mór na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o dhroichead nua bhuan a dhin na Coimisinéirí ná ón seanadhroichead, no nach ea, tabharfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( e ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section, have complied with the provisions of this section or as to whether a permanent new bridge constructed by the Commissioners confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 33 de 1925: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE, 1925

 151. #796100

  (d) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon na Coimisinéirí forálacha an ailt seo no nár dhin, agus iad ag déanamh aon bhóthair no droichid, sealadach no buan, no á choinneáil i dtreo no á chur ina sheana-riocht, do réir an ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó go mór na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o dhroichead nua bhuan a dhin na Coimisinéirí ná ón seana-dhroichead, no nách ea, tabharfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section, have complied with the provisions of this section or as to whether a permanent new bridge constructed by the Commissioners confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 3 de 1926: ACHT DRÉINEÁLA NA hABHANN MÓIRE, 1926

 152. #803128

  (5) Socróidh an Coimisinéir, maidir le haon mhéadú a dineadh ar luacháil tionóntacháin tar éis rithte an Achta so agus nách cuid d'aith-bhreithniú ghenerálta luachála i líomatáiste ina bhfuil an tionóntachán san, an amhlaidh a dineadh é mar sin de bharr iarratais ar an luacháil sin d'aith-bhreithniú mar gheall ar thógáil, ar mhéadú no ar fheabhsú foirginte le n-a mbaineann an t-alt so agus is cuid den tionóntachán san, agus cuirfidh an Coimisinéir an bhreith sin in úil ar an liost luachála aith-bhreithnithe is cóir agus, fé mar a cuirfar in úil amhlaidh í, beidh sí ina breith dheiridh gan aon dul tháirsi ná aon athchomharc ina coinnibh.

  (5) The Commissioner shall determine whether any increase in the valuation of a tenement made after the passing of this Act and not forming, part of a general revision of valuation in an area including such tenement was so made on an application for the revision of such valuation by reason of the erection, enlargement or improvement of a building to which this section applies which is included in such tenement, and such decision shall be indicated by the Commissioner on the appropriate revised valuation list, and as so indicated shall be final and conclusive and not subject to any appeal.

  Uimhir 3 de 1927: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1927

 153. #811051

  (d) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon na Coimisinéirí forálacha an ailt seo no nár dhin agus iad ag déanamh aon bhóthair no droichid, sealadach no buan, no á chimeád i dtreo no á chur ina sheana-riocht do réir an ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó go mór na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o dhroichead nua bhuan a dhin na Coimisinéirí ná ón seana-dhroichead, no nách ea, tabharfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section, have complied with the provisions of this section or as to whether a permanent new bridge constructed by the Commissioners confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 26 de 1927: ACHT DRÉINEÁLA NA BEARBHA, 1927

 154. #811061

  (c) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon na Coimisinéirí forálacha an ailt seo no nár dhin agus iad ag déanamh aon bhóthair iarainn no droichid bhóthair iarainn, sealadach no buan, no á chimeád i dtreo no á chur ina sheana-riocht do réir an ailt seo, tabharfidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( c ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent railway or railway bridge pursuant to this section, have complied with the provisions of this section, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Industry and Commerce whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 26 de 1927: ACHT DRÉINEÁLA NA BEARBHA, 1927

 155. #811079

  (b) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon na Coimisinéirí forálacha an ailt seo no nár dhin agus iad ag cur uiscriain ina sheana-riocht no á dhéanamh do réir an ailt seo, tabharfidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála breith ar an amhrus, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( b ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners in the restoration or construction of an aqueduct pursuant to this section have complied with the provisions of this section, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Industry and Commerce whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 26 de 1927: ACHT DRÉINEÁLA NA BEARBHA, 1927

 156. #825215

  Where the Minister for Finance of the Irish Free State has before the date of this Agreement granted or refused to grant compensation under the said Article 10 to a person claiming to be a transferred officer, every dispute which shall hereafter arise between the said Minister and such person in relation to such grant or refusal or (in the case of a grant) the compensation granted and in particular every dispute which shall so arise as to whether such grant or refusal is or is not by virtue of this Agreement a final and conclusive determination of the claim of such person for such compensation shall be referred to and decided by the Board and the decision of the Board thereon shall be final and conclusive.

  Where the Minister for Finance of the Irish Free State has before the date of this Agreement granted or refused to grant compensation under the said Article 10 to a person claiming to be a transferred officer, every dispute which shall hereafter arise between the said Minister and such person in relation to such grant or refusal or (in the case of a grant) the compensation granted and in particular every dispute which shall so arise as to whether such grant or refusal is or is not by virtue of this Agreement a final and conclusive determination of the claim of such person for such compensation shall be referred to and decided by the Board and the decision of the Board thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 157. #850166

  (2) Má eiríonn aon easaontas no imreasán, idir an Coiste agus duine ar bith atá no adeir go bhfuil sé i dteideal cúitimh d'fháil fén alt so. i dtaobh ce'ca atá no ná fuil an duine sin i dteideal an chúitimh sin d'fháil no i dtaobh méid no modh áirimh an chúitimh sin no i dtaobh an chúitimh sin do ghlanadh, ansan, ar n-a iarraidh sin don Choiste no don duine sin, cuirfear an t-easaontas no an t-imreasán san fé bhráid an bhuan-mholtóra a ceapfar fén alt so agus déanfaidh seisean é d'éisteacht agus breith do thabhairt air agus ní bheidh dul thar breith an bhuanmholtóra san.

  (2) If any dispute or difference shall arise between the Committee and any person entitled or claiming to be entitled to compensation under this section as to whether he is or is not entitled to such compensation or as to the amount or method of calculating such compensation or in relation to the commutation of such compensation, such dispute or difference shall, on the application of the Committee or of such person, be referred to and heard and determined by the standing arbitrator appointed under this section and the decision of such standing arbitrator shall be final.

  Uimhir 13 de 1932: ACHT BEALAIGH THRAMANNA GAILE BHAILE ÁTHA CLIATH AGUS CHROS BHAILE COIMÍN (TRÉIGEAN), 1932

 158. #872651

  (5) Más mar gheall ar cheadúnas do cheiliúradh no do chur ar fiunraoi, no mar gheall ar fhógra do sheirbheáil, a hiarrfar fén alt so go ndéanfaí stail d'iniúchadh agus do scrúdú, tuigfear an ceiliúradh, an cur-ar-fiunraoi no an fógra san do bheith ar n-a tharrac siar faid a beifear ag feitheamh le breith an Aire ar thuarasgabháil no ar thuarasgabhála an réiteora no na réiteoirí, agus má dheineann an tAire fén alt so an ceiliúradh, an cur-arfiunraoi no an fógra san do dhaingniú, go n-atharú no gan atharú, raghaidh an ceiliúradh no an cur-ar-fiunraoí, agus é daingnithe amhlaidh, in éifeacht ar dháta an daingnithe sin agus ón dáta san amach no tuigfear chun crícheanna an Achta so an fógra, agus é daingnithe amhlaidh, do sheirbheáil ar dháta an daingnithe sin.

  (5) Where an application for the inspection and examination of a stallion is made under this section on account of the revocation or suspension of a licence or the service of a notice, such revocation, suspension, or notice shall be deemed to be withdrawn pending the decision of the Minister on the report or reports of the referee or referees and if such revocation, suspension, or notice is confirmed, with or without modification, by the Minister under this section, the revocation or suspension as so confirmed shall take effect as on and from the date of such confirmation or the notice as so confirmed shall be deemed for the purposes of this Act to have been served on the date of such confirmation.

  Uimhir 3 de 1934: ACHT SÍOLRÚCHÁIN CHAPALL, 1934

 159. #880656

  (d) má eiríonn aon amhrus, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca do chólíon no nár chólíon an Bord forálacha an ailt seo agus aon bhóthar no droichead, sealadach no buan, á dhéanamh no á choinneáil i dtreo no á chur ina sheanariocht acu do réir an ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó no nách mó de chuid mhaith na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o bhuandroichead nua do rinne an Bord ná ón seanadhroichead, isé an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí do bhéarfaidh breith ar an amhrus no ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Board in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section has complied with the provisions of this section, or as to whether a permanent new bridge constructed by the Board confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health, whose decision shall be final.

  Uimhir 38 de 1934: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 160. #883941

  (4) Má eiríonn aon amhras, aighneas, no ceist i dtaobh ce'ca dheineann no ná deineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so aon mhaoin, ceart, comhacht no príbhléid áirithe d'eisceacht ón leithliú no ón aistriú dheineann an t-alt so isé an tAire bhéarfaidh breith ar an amhras, ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith ar an gcéanna.

  (4) If any doubt, dispute or question shall arise whether any particular property right, power or privilege is excluded by the next preceding sub-section of this section from the conveyance or transfer effected by this section, such doubt, dispute or question shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 44 de 1934: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 161. #883949

  (3) Má eiríonn aon amhras, aighneas, no ceist i dtaobh ce'ca dheineann no ná deineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so aon fhiacha no fiachas áirithe d'eisceacht ón aistriú chun na comhairle dheineann an t-alt so isé an tAire bhéarfaidh breith ar an amhras, ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith ar an gcéanna.

  (3) If any doubt, dispute, or question shall arise whether any particular debt or liability is excluded by the next preceding sub-section of this section from the transfer to the council effected by this section, such doubt, dispute or question shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 44 de 1934: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 162. #883978

  (3) Má éiríonn aon amhras, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca dheineann no ná deineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so aon chomhacht, ceart, príbhléid no údarás áirithe d'eisceacht ón aistriú dheineann an t-alt so, isé an tAire bhéarfaidh breith ar an amhras, ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a breith ar an gcéanna.

  (3) If any doubt, dispute, or question shall arise whether any particular power, right, privilege, or authority is excluded by the next preceding sub-section of this section from the transfer effected by this section, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 44 de 1934: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 163. #883986

  (3) Má eiríonn aon amhras, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca dheineann no ná deineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so cosc do chur leis an alt so do dhéanamh deifreach do léiriú no d'fhoirfheidhmiú aon urrúis, connartha no có-aontuithe áirithe isé an tAire bhéarfaidh breith ar an amhras, ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith ar an gcéanna.

  (3) If any doubt, dispute, or question shall arise, whether the construction or enforcement of any particular security, contract or agreement is prevented by the next preceding sub-section of this section from being affected by this section, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 44 de 1934: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 164. #884967

  (4) Einne ar ar ghoill aon lomháil, nea-lomháil no formhuirear den tsórt san adubhradh, féadfaidh, laistigh de lá is fiche tar éis críochnú an iniúchta (no laistigh de cheithre lá déag tar éis an iniúchóra do thabhairt cóipe dho de ráiteas do hiarradh fé fho-alt (3) den alt so) athchomharc do dhéanamh chun an Aire, ach caithfidh fógra do thabhairt don iniúchóir go bhfuil sé tar éis athchomhairc do dhéanamh amhlaidh, agus deighleálfaidh an tAire leis an scéal (maraon le costaisí an athchomhairc) fé mar is gá do réir chirt, agus ní bheidh dul thar breith an Aire ar aon athchomharc a déanfar chuige fén alt so, agus ní féadfar athchomharc do dhéanamh. ina coinnibh in aon Chúirt ná ní fhéadfaidh aon Chúirt í d'athscrúdú:

  (4) Any person aggrieved by any such allowance, disallowance or surcharge as aforesaid may within twenty-one days after the completion of the audit (or within fourteen days after the auditor shall have furnished him with a copy of a statement applied for under sub-section (3) of this section) appeal to the Minister, giving notice to the auditor that he has so appealed, and the Minister shall deal with the matter (including the costs of the appeal) as justice may require, and the decision of the Minister on any appeal made to him under this section shall be final, and shall not be subject to appeal to or review by any Court:

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 165. #907800

  (d) má eiríonn aon amhrus no aighneas no ceist i dtaobh ce'ca chólíon no nár chólíon an tAire no údarás áitiúil forálacha an fho-ailt seo agus aon bhóthar no droichead, sealadach no buan, á dhéanamh no á chothabháil no á chur ina sheana-riocht acu do réir an fho-ailt seo, no, i gcás buan-droichid nua do rinne an tAire no do rinne údarás áitiúil lasmuich dá líomatáiste feidhmiúcháin féin, i dtaobh ce'ca is mó no nach mó de chuid mhaith na buntáistí bheireann sé do phuiblíocht na contae-bhuirge no na buirge eile no na contae no an bhailecheanntair ina ndearnadh é ná do thugadh an seana-dhroichead, isé an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí do bhéarfaidh breith ar an amhrus no ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute or question shall arise as to whether the Minister or a local authority in the construction, maintenance or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this section has complied with the provisions of this section, or as to whether a permanent new bridge constructed by the Minister or by a local authority outside its own functional area confers substantially greater advantages on the public of the county or other borough, county, or urban district in which it is constructed than the original bridge, such doubt, dispute or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be conclusive and final.

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 166. #914015

  (d) má eiríonn aon amhrus no aighneas no ceist i dtaobh ce'ca chólíon no nár chólíon an Bord forálacha an fho-ailt seo agus aon bhóthar no droichead, sealadach no buan, á dhéanamh no á chothabháil no á chur ina sheanariocht acu do réir an fho-ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó no nach mó de chuid mhaith na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o bhuandroichead nua do rinne an Bord ná ón seana-dhroichead, isé an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí do bhéarfaidh breith ar an amhrus no ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute or question shall arise whether the Board, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this sub-section, has complied with the provisions of this sub-section, or whether a permanent new bridge constructed by the Board confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health, whose decision shall be final.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 167. #914154

  (d) má eiríonn aon amhrus no aighneas no ceist i dtaobh ce'ca chólíon no nár chólíon an Bárdas forálacha an fho-ailt seo agus aon bhóthar no droichead, sealadach no buan, á dhéanamh no á chothabháil no á chur ina sheana-riocht acu do réir an fho-ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó no nach mó de chuid mhaith na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o bhuan-droichead nua do rinne an Bárdas ná ón seana-dhroichead, isé an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí do bhéarfaidh breith ar an amhrus no ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute, or question shall arise whether the Corporation, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this sub-section, has complied with the provisions of this sub-section, or whether a permanent new bridge constructed by the Corporation confers substantially greater advantages on the public of any county urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 168. #930385

  (d) má eiríonn aon amhrus no aighneas no ceist i dtaobh ce'ca chólíon no nár chólíon an Chuideachta forálacha an fho-ailt seo agus aon bhóthar no droichead, sealadach no buan, á dhéanamh no á chothabháil no á chur ina sheanariocht acu do réir an fho-ailt seo, no i dtaobh ce'ca is mó no nach mó de chuid mhaith na buntáistí atá ag puiblíocht aon chontae no bailecheanntair o bhuandroichead nua do rinne an Chuideachta ná ón seanadhroichead, isé an tAire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe do bhéarfaidh breith ar an amhrus no ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  ( d ) if any doubt, dispute or question shall arise whether the Company, in the construction, maintenance, or restoration of any temporary or permanent road or bridge pursuant to this sub-section, has complied with the provisions of this sub-section, or whether a permanent new bridge constructed by the Company confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health, whose decision shall be final.

  Uimhir 23 de 1938: ACHT ALCÓIL CHEÁRDAIS, 1938

 169. #975554

  (4) Má éiríonn aon aighneas nó easaontas, idir an Chuideachta agus duine ar bith a bheas nó adéarfas é bheith i dteideal cúitimh fán alt so, i dtaobh an duine sin do bheith nó gan é bheith i dteideal an chúitimh sin nó i dtaobh méid nó modh áirimh an chúitimh sin nó i dtaobh éinní eile éireos fán gCúigiú Sceideal a ghabhas leis an Acht so, déanfar, arna iarraidh sin don Chuideachtain nó don duine sin, an t-aighneas nó an t-easaontas san do chur fá bhráid an bhuan-eadránaí a ceapfar fán alt so agus ní bheidh dul thar breith an bhuan-eadránaí.

  (4) If any dispute or difference shall arise between the company and any person entitled or claiming to be entitled to compensation under this section as to whether he is or is not entitled to such compensation or as to the amount or method of calculation of such compensation or as to any other matter arising under the Fifth Schedule to this Act, such dispute or difference shall on the application of the Company or such person, be referred to the standing arbitrator appointed under this section and the decision of the standing arbitrator shall be final.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 170. #980713

  (f) má éiríonn aon amhras, díospóid, nó ceist i dtaobh cé acu chomhlíon nó nár chomhlíon an Bord na forála iomchuibhe den alt so maidir le haon bhóthar nó droichead sealadach do dhéanamh nó do chothabháil nó aon bhuan-bhóthar nó buan-droichead do dhéanamh nó bóthar nó droichead láithreach d'athchóiriú nó bóthar ionaid nó droichead ionaid láithreach d'fheabhsú (pé acu san é) de bhun an ailt so, nó i dtaobh cé acu bheireann nó ná tugann buan-droichead nua do rinne an Bord do phoiblíocht aon chontae nó bailecheanntair buntáistí is mó de chuid mhaith ná mar do thug an sean-droichead, is é an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí do bhéarfas breith ar an amhras, ar an díospóid, nó ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith sin.

  ( f ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Board, in the construction or maintenance of any temporary road or bridge or the construction of any permanent road or bridge or the restoration of an existing road or bridge or the improvement of an existing alternative road or bridge (as the case may be) pursuant to this section have complied with the relevant provisions of this section, or as to whether a permanent new bridge constructed by the Board confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945

 171. #994041

  (f) má éiríonn aon amhras, díospóid nó ceist i dtaobh cé acu chomhlíon nó nár chomhlíon an Bord na forála iomchuibhe den alt seo maidir le haon bhóthar nó droichead sealadach a dhéanamh nó a chothabháil nó aon bhuanbhóthar nó buan-droichead a dhéanamh nó bóthar nó droichead láithreach a athchóiriú nó bóthar ionaid láithreach nó droichead ionaid láithreach a fheabhsú (pé acu sin é) de bhun an ailt seo, nó i dtaobh cé acu bheireann nó ná tugann buan-droichead nua a rinne an Bord buntáistí do phobal aon chontae nó bailecheantair is mó go substainteach ná mar a thug an sean-droichead, is é an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí a bhéarfas breith ar an amhras, an díospóid nó an cheist sin agus beidh a bhreith sin ina breith dheiridh gan aon dul thairsi.

  ( f ) if any doubt, dispute or question shall arise as to whether the Board, in the construction or maintenance of any temporary road or bridge or the construction of any permanent road or bridge or the restoration of an existing road or bridge or the improvement of an existing alternative road or bridge (as the case may be) pursuant to this section have complied with the relevant provisions of this section, or as to whether a permanent new bridge constructed by the Board confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original bridge, such doubt, dispute or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 172. #1166784

  (5) Déanfaidh aon iarratasóir ar mian leis achomharc a dhéanamh faoi alt 57 den Acht seo in aghaidh cinneadh ag an gCeannasaí faoin alt seo iarratas chun an Cheannasaí faoi fho-alt (4) den alt seo ag iarraidh an ráitis i scríbhinn dá dtagraítear ann, agus ar an achomharc tabharfaidh an Chúirt, má éilítear uirthi é, éisteacht don iarratasóir agus don Cheannasaí, agus déanfaidh sí ordú á chinneadh an nglacfar leis an iarratas agus cad iad na leasuithe, na modhnuithe, na coinníollacha nó na teorainneacha, más ann, ar faoina réir a ghlacfar leis an iarratas.

  (5) An applicant desiring to appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section shall apply to the Controller under subsection (4) of this section for the statement in writing therein referred to, and on the appeal the Court shall, if required, hear the applicant and the Controller, and shall make an order determining whether, and subject to what amendments, modifications, conditions or limitations, if any, the application is to be accepted.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 173. #1166808

  (7) Aon duine ar mian leis achomharc a dhéanamh faoi alt 57 den Acht seo in aghaidh cinneadh ag an gCeannasaí faoin alt seo déanfaidh sé an ráiteas scríofa dá bhfuil tagairt i bhfo-alt (6) den alt seo a iarraidh ar an gCeannasaí faoin fho-alt sin (6) agus ar an achomharc éistfidh an Chúirt, má iarrtar sin, leis na páirtithe agus déanfaidh an Ceannasaí ordú ag cinneadh cé acu a cheadófar nó nach gceadófar an clárú agus, má cheadaítear, na gcoinníollacha nó na dteorainneacha ar faoina réir a cheadófar é.

  (7) A person desiring to appeal under section 57 of this Act against a decision of the Controller under this section shall apply to the Controller under subsection (6) of this section for the written statement therein referred to, and on the appeal the Court shall, if required, hear the parties and the Controller and shall make an order determining whether, and subject to what conditions or limitations, if any, registration is to be permitted.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 174. #1335805

  —I gcás a mbeidh cinnte ag Comhairle Chláraitheachta na nDochtúirí Leighis fiosrúchán a sheoladh de bhun alt 30 d'Acht na nDochtúirí Leighis, 1927 , nó a mbeidh aon chomhalta nó comhaltaí den Chomhairle sin ceaptha aici lena sheoladh, agus nach mbeidh an fiosrúchán sin críochnaithe roimh thosach feidhme an Achta seo, scoirfear den fhiosrúchán agus atosóidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh air ionann is dá mbeadh an tAcht seo i bhfeidhm an tráth a rinneadh an cinneadh sin nó a ceapadh an comhalta nó na comhaltaí sin agus bainfidh forálacha na Coda seo den Acht seo le haon fhiosrúchán a scoirfear de agus a n-atosófar air de bhun an ailt seo.

  —Where the Medical Registration Council has decided to hold, or has appointed any member or members of that Council to hold, an inquiry pursuant to section 30 of the Medical Practitioners Act. 1927, and that inquiry has not been completed before the commencement of this Act, the inquiry shall be discontinued and shall be recommenced by the Fitness to Practise Committee as if this Act had been in force at the time at which such decision was taken or such member or members were appointed and the provisions of this Part of this Act shall apply to any inquiry discontinued and recommenced pursuant to this section.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 175. #1420038

  —I gcás a mbeidh cinnte ag Bord na bhFiaclóirí fiosrúchán a sheoladh de bhun alt 32 d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 , nó a mbeidh aon chomhalta nó comhaltaí den Bhord ceaptha aige lena sheoladh, agus nach mbeidh an fiosrúchán sin críochnaithe roimh thosach feidhme an Achta seo, scoirfear den fhiosrúchán agus atosóidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh air ionann is dá mbeadh an tAcht seo i bhfeidhm an tráth a rinneadh an cinneadh sin nó a ceapadh an comhalta nó na comhaltaí sin agus bainfidh forálacha na Coda seo den Acht seo le haon fhiosrúchán a scoirfear de agus a n-atosófar air de bhun an ailt seo.

  —Where the Dental Board has decided to hold, or has appointed any member or members of the Board to hold, an inquiry pursuant to section 32 of the Dentists Act, 1928 , and that inquiry has not been completed before the commencement of this Act, the inquiry shall be discontinued and shall be recommenced by the Fitness to Practise Committee as if this Act had been in force at the time at which such decision was taken or such member or members were appointed and the provisions of this Part of this Act shall apply to any inquiry discontinued and recommenced pursuant to this section.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 176. #1425261

  —I gcás a mbeidh cinnte ag an Seanbhord fiosrúchán a sheoladh de bhun Acht na nAltran, 1950 , nó a mbeidh aon chomhalta nó comhaltaí den Bhord sin ceaptha aige lena sheoladh, agus nach mbeidh an fiosrúchán sin críochnaithe roimh thosach feidhme an Achta seo, scoirfear den fhiosrúchán agus atosóidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh air ionann is dá mbeadh an tAcht seo i bhfeidhm an tráth a rinneadh an cinneadh sin nó a ceapadh an comhalta nó na comhaltaí sin agus bainfidh forálacha na Coda seo den Acht seo le haon fhiosrúchán a scoirfear de agus a n-atosófar air de bhun an ailt seo.

  —Where the former Board has decided to hold, or has appointed any member or members of that Board to hold, an inquiry pursuant to the Nurses Act, 1950 , and that inquiry has not been completed before the commencement of this Act, the inquiry shall be discontinued and shall be recommenced by the Fitness to Practise Committee as if this Act had been in force at the time at which such decision was taken or such member or members were appointed and the provisions of this Part of this Act shall apply to any inquiry discontinued and recommenced pursuant to this section.

  Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985

 177. #1470372

  (4) Forálfar i scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin mír seo go ndéanfar, má éiríonn aon díospóid i dtaobh éileamh aon duine ar aon phinsean, aisce nó liúntas eile is iníoctha de bhun scéime faoin mír seo, nó i dtaobh méid an chéanna, an díospóid sin a chur faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean chuig an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadhsan.

  (4) A scheme submitted to the Minister under this paragraph shall provide that if any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of, any pension, gratuity or other allowance payable in pursuance of a scheme under this paragraph, such dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  Uimhir 20 de 1988: AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988

 178. #963698

  (6) In aon imeachta fén alt so no in aon imeachta ina mbeidh ceist i dtaobh íoc síntiús seachtainiúla fén Acht so le socrú no chun aon tsuimeanna bheidh dlite don Chiste Díomhaointis Fhoirlíontaigh do bhaint amach, is breith gan dul tháirsi, chun crícheanna na n-imeacht san, an bhreith do bhéarfaidh an tAire ar cheist ar bith i dtaobh duine do bheith ina dhuine árachuithe do réir bhrí an Achta so no gan a bheith no i dtaobh cérbh é fostóir duine árachuithe no i dtaobh ráta an tsíntiúis seachtainiúil is iníoctha maidir le duine árachuithe marab amhlaidh a bheidh athchomharc i gcoinnibh na breithe ar feitheamh no an tréimhse chun athchomharc do dhéanamh i gcoinnibh na breithe gan caitheamh, agus, mara mbeidh breith den tsórt san faighte agus gur gá an cheist do chinneadh chun na n-imeacht do chríochnú, cuirfear an cheist fé bhráid an Aire chun a cinnte do réir forálacha an Achta so agus, i gcás aon athchomharc den tsórt san do bheith ar feitheamh no an tréimhse chun athchomharc do dhéanamh amhlaidh do bheith gan caitheamh no ceist ar bith do bheith curtha amhlaidh fé bhráid an Aire, déanfaidh an chúirt a bheidh ag deighleáil leis an gcás na himeachta do chur ar athló go dtí go mbeidh breith chinnte faighte ar an gceist.

  (6) In any proceedings under this section or in any proceedings involving any question as to the payment of weekly contributions under this Act or for the recovery of any sums due to the Supplementary Unemployment Fund, the decision of the Minister on any question whether a person is or was an insured person within the meaning of this Act or not or as to who was the employer of an insured person, or as to the rate of weekly contribution to be paid in respect of an insured person shall, unless an appeal against the decision is pending or the time for appealing against the decision has not expired, be conclusive for the purpose of those proceedings and, if such a decision has not been obtained and the decision of the question is necessary for the determination of the proceedings, the question shall be referred to the Minister for decision in accordance with the provisions of this Act and where any such appeal is pending or the time for so appealing has not expired or any question has been so referred to the Minister, the court dealing with the case shall adjourn the proceedings until such time as a final decision on the question has been obtained.

  Uimhir 7 de 1942: ACHT ÁRACHAIS (BREAC-DHÍOMHAOINTEAS), 1942

 179. #148603

  (2) In aon imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo, beidh sé ina chosaint ag an gcosantóir a léiriú gur thug cúirt, binse nó comhlacht dlínse inniúla eile i mBallstát eile, breith chríochnaitheach ina fhabhar ar an éileamh lena mbaineann na himeachtaí agus i gcás go léireoidh an cosantóir in aon imeachtaí dlíthiúla den sórt sin gur tugadh breith den sórt sin i leith cuid den éileamh lena mbaineann na himeachtaí, beidh sé ina chosaint ar na himeachtaí a mhéid a bhaineann siad leis an gcuid sin

  (2) In any legal proceedings instituted in pursuance of these Regulations it shall be a defence for the defendant to show that a final decision on the claim to which the proceedings relate has been given in his favour by a court, tribunal of other body of competent jurisdiction in another Member State, and where in any such legal proceedings the defendant shows that such a decision has been given in respect of part of the claim to which the proceedings relate, it shall be a defence to the proceedings in so far as they relate to that part.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 180. #160134

  (2) In aon imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo, beidh sé ina chosaint ag an gcosantóir a léiriú gur thug cúirt, binse nó comhlacht dlínse inniúla eile i mBallstát eile, breith chríochnaitheach ina fhabhar ar an éileamh lena mbaineann na himeachtaí agus, maidir le haon chuid d'éileamh lena mbaineann imeachtaí dlíthiúla den sórt sin, beidh sé ina chosaint ag an gcosantóir a léiriú gur tugadh breith den sórt sin maidir leis an gcuid sin den éileamh.

  (2) In any legal proceedings instituted in pursuance of these Regulations it shall be a defence for the defendant to show that a final decision on the claim to which the proceedings relate has been given in his favour by a court, tribunal or other body of competent jurisdiction in another Member State, and, in relation to any part of a claim to which such legal proceedings relate, it shall be a defence for the defendant to show that such a decision has been given in relation to that part of the claim.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 181. #160668

  Is é an tAire a bhreithneoidh aon amhras, ceist nó Dlosp6idl7rl. díospóid a bheidh ann faoi na Rialacháin seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I) nó pinsin sceidealta (Cuid II), agus is breith chríochnaitheach, dhochloíte a bhreith sin ar an gcéanna.

  Any doubt, question or dispute arising under these Regulations in relation to a scheduled (Part I) pension or a scheduled (Part II) pension shall be decided by the Minister, whose decision shall be final and conclusive.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 182. #160849

  Is é an tAire a bhreithneoidh aon amhras, ceist nó díospóid a bheidh ann faoi na Rialacháin seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I) nó pinsin sceidealta (Cuid II), agus is breith chríochnaitheach, dhochloíte a bhreith sin ar an gcéanna.

  Any doubt, question or dispute arising under these Regulations in relation to a scheduled (Part I) pension or a scheduled (Part II) pension shall be decided by the Minister, whose decision shall be final and conclusive.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 183. #235444

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna seo, más rud é go dtabharfaidh an .................. sin an cás a shonraítear sna himeachtaí seo ar aghaidh gan mhoill, agus go mbeidh sé/sí umhal do bhreithiúnas na hArd-Chúirte agus go n-íocfaidh sé/sí cibé costais a dhámhfaidh an Chúirt sin,(cuir leis i gcásanna coiriúla, má bhíonn an t-achomharcóir faoi choimeád – “agus go láithreoidh sé/sí i bpearsa os comhair an Bhreithimh ag an suí den Chúirt Dúiche don cheantar cúirte réamhráite is túisce a thionólfar ar cheithre lá dhéag a bheith caite ón lá a dtabharfar cinneadh na hArd-Chúirte, chun fanacht ar an gcinneadh sin, mura bhfreaschuirfear an cinneadh a bhfuil achomharc á dhéanamh ina choinne”)

  The condition of this recognisance is such that if the said .................................................................. will prosecute without delay the case stated in these proceedings, and will submit to the judgment of the High Court and pay such costs as may be awarded by that Court,(add for criminal cases where the appellant is in custody -"and shall appear in person before the Judge at the sitting of the District Court for the court area aforesaid to be held next after the expiration of fourteen days from the day upon which the decision of the High Court shall be given, to abide such decision, unless the determination appealed against be reversed")

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 184. #292577

  Sna himthosca sin déanfaidh soláthróirí in earnáil tionscail tuairisciú iomlán ar an mbunús ar a ndearnadh socruithe maidir le haicmiú agus cuirfidh siad ar fáil do na húdaráis inniúla agus, arna iarraidh sin, do na húdaráis forfheidhmithe ábhartha, an doiciméadú, mar aon leis na sonraí agus leis an bhfaisnéis ar bunaíodh na haicmithe orthu.

  In these circumstances suppliers in an industry sector shall document fully the basis on which classification decisions are made and shall make available to the competent authorities and, on request, to the relevant enforcement authorities the documentation, together with the data and information on which classifications are based.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 185. #311003

  Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann an tuairim sin san áireamh chun teacht ar réiteach, agus déanfaidh siad cinneadh ar bhonn toilithe fhrithpháirtigh.

  The Member States concerned shall take this opinion into account in order to find a solution and shall take a decision on the basis of mutual consent.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 186. #321550

  Beidh an Cinneadh seo mar iarscríbhinn a ghabhann le Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte agus tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

  This Decision shall be annexed to Parliament’s Rules of Procedure and shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 187. #322155

  Glacfar na cinntí sin faoi chuimsiú an chomhagallaimh rialta idir an dá Institiúid, de réir mar a fhoráiltear i bpointe 11, agus uasdátófar iad ar bhonn rialta, agus aird chuí á tabhairt ar aon fhorbairtí polaitiúla.

  These decisions shall be taken within the framework of the regular dialogue between the two Institutions, as provided for in point 11, and shall be updated on a regular basis, taking due account of any political developments.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 188. #429775

  (2) I gcás ina ndéanann an tAire ordú lena mbaineann an Sceideal seo agus ina ndéanann an tEadránaí é a dhaingniú nó a athrú de dhroim achomhairc faoin Acht seo, nó i gcás ina ndéanann an tEadránaí diúltú ón Aire a dheimhniú amhlaidh nó ina dtugann an tEadránaí aon bhreith eile de dhroim achomhairc faoin Acht seo, ansin, mura n-ordaíonn an tEadránaí a mhalairt, tiocfaidh an bhreith maidir leis an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae a thugtar an bhreith, agus, i gcás ina dtugann an tEadránaí ordachán faoin bhfomhír seo, tiocfaidh an bhreith lena mbaineann an t-ordachán i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordachán sin.

  (2) Where an order to which this Schedule applies is made by the Minister and is confirmed or varied by the Arbitrator on an appeal under this Act, or where a refusal by the Minister is so affirmed or any other decision is made by the Arbitrator on an appeal under this Act, then unless the Arbitrator otherwise directs, the decision on the appeal shall come into force on the day immediately following the day on which it is made, and, in case the Arbitrator gives a direction under this subparagraph, the decision to which the direction relates shall come into force on the day specified in that direction.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 189. #447440

  (4) Déanfar cinneadh chun tréimhse chuí a fhadú uair amháin, agus gan ach uair amháin, faoin alt seo agus ní dhéanfaidh údarás pleanála an tréimhse chuí a fhadú tuilleadh.

  (4) A decision to extend an appropriate period shall be made once and once only under this section and a planning authority shall not further extend the appropriate period.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 190. #447903

  (5) I gcás ina ndiúltóidh an Bord d’iarratas ar thoiliú ionaid le haghaidh forbartha faoi alt 177K, measfar, d’ainneoin aon fhorála eile san Acht seo, gur forbairt neamhúdaraithe an fhorbairt, agus déanfaidh an t-údarás pleanála iomchuí, a luaithe is féidir tar éis cóip den chinneadh iomchuí a fháil ón mBord, fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint faoi alt 154 den Acht seo lena gceanglófar go scoirfear de ghníomhaíocht agus go ndéanfar cibé bearta a mheasfaidh an t-údarás a bheith cuí.

  (5) Where an application or for substitute consent for a development is refused by the Board under section 177K the development shall, notwithstanding any other provision in this Act, be deemed to be unauthorised development and the relevant planning authority shall, as soon as may be after receipt of a copy of the relevant decision from the Board, issue an enforcement notice under section 154 of this Act requiring the cessation of activity and the taking of such steps as the planning authority considers appropriate.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 191. #459308

  (a) go gcinnfidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i mbreith chríochnaitheach, go sáraíonn an Comhaontú seo nó déanamh na nIasachtaí dlí an Aontais Eorpaigh agus nach bhféadfar an sárú sin a leigheas, ansin déanfar an tSaoráid iomlán (.i. Tiomantais na nIasachtóirí go léir anseo thíos) a chealú láithreach go neamhinchúlghairthe ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasachtaí a bheidh gan aisíoc a luathú; nó

  (a) the Court of Justice of the European Union in a final decision decides that this Agreement or the making of the Loans violates European Union law and such violation cannot be remedied then the Facility as a whole (i.e. the Commitments of all of the Lenders hereunder) shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 192. #479515

  (b) I gcás ina mbeartaítear plean forbartha a dhéanamh faoi mhír (a), déanfaidh na húdaráis phleanála lena mbaineann cibé socruithe a mheasfaidh siad is cuí chun an plean a ullmhú lena n-áirítear ceanglais na Caibidle seo a chomhlíonadh mar chomhfheidhm de chuid na n-údarás lena mbaineann (agus forléireofar an Chaibidil seo dá réir sin) ach amháin, i gcás ina ndéanfar cinntí a fhorchoimeád do chomhaltaí na n-údarás pleanála lena mbaineann, nach foláir do chomhaltaí gach údaráis ar leith lena mbaineann na cinntí a dhéanamh faoi réir aon chomhaontaithe a dhéanfaidh na húdaráis sin chun difríochtaí idir aon chinntí forchoimeádta den sórt sin a réiteach.

  (b) Where it is proposed to make a development plan under paragraph (a), the planning authorities concerned shall make whatever arrangements they see fit to prepare the plan including the carrying out of the requirements of this Chapter as a joint function of the authorities concerned (and this Chapter shall be construed accordingly) except that where decisions are reserved to the members of the planning authorities concerned the decisions must be made by the members of each authority concerned subject to any agreement which those authorities may make for the resolution of differences between any such reserved decisions.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 193. #486298

  (3) Maidir le breith tréimhse chuí a fhadú, déanfar uair amháin í, agus ní dhéanfar ach uair amháin í, faoin alt seo, agus ní dhéanfaidh údarás pleanála an tréimhse chuí a fhadú tuilleadh.

  (3) A decision to extend an appropriate period shall be made once and once only under this section and a planning authority shall not further extend the appropriate period.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 194. #502872

  Déanfar tagairtí do na Treoracha a aisghairtear agus don Chinneadh a aisghairtear a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn IX.

  References to the repealed Directives and to the repealed Decision shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex IX.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 195. #509885

  Mura mbaintear dearcadh coiteann amach ar an dóigh sin laistigh den tréimhse 10 lá tar éis an fógra tosaigh a fháil, déanfar an cinneadh críochnaitheach a bheidh glactha ag gach aon Rannpháirtí sa chomhairliúchán a chur siar ar feadh 10 lá oibre eile, agus i rith na tréimhse sin déanfar iarrachtaí breise i gcomhairliúchán duine le duine chun teacht ar dhearcadh coiteann.

  If a common attitude is not achieved through these means within the 10-day period after receipt of the initial notification the final decision of each Participant in the consultation shall be delayed for an additional 10 working days during which period further efforts to achieve a common attitude shall be made at face-to-face consultation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 196. #558024

  Foilseofar an cinneadh tar éis triail a bheith bainte as gach beart dlíthiúil i gcoinne an chinnidh nó tar éis dul in éag don spriocdháta maidir le sásamh, agus fanfaidh an foilsiúchán ar an láithreán gréasáin go dtí deireadh na tréimhse eisiaimh nó go dtí 6 mhí tar éis na pionóis airgeadais a bheith íoctha sa chás gurb iad na pionóis sin an t-aon bheart a cinneadh.

  The decision shall be published after the legal remedies against the decision have been exhausted or after the expiry of the deadlines for redress and the publication shall remain on the internet site until the end of the exclusion period or until 6 months after the payment of the financial penalties where these penalties constitute the sole measure decided.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 197. #560908

  Foilseofar an cinneadh tar éis triail a bheith bainte as gach beart dlíthiúil i gcoinne an chinnidh nó tar éis dul in éag don spriocdháta maidir le sásamh, agus fanfaidh an foilsiúchán ar an láithreán gréasáin go dtí deireadh na tréimhse eisiaimh nó go dtí 6 mhí tar éis na pionóis airgeadais a bheith íoctha sa chás gurb iad na pionóis sin an t-aon bheart a cinneadh.

  The decision shall be published after the legal remedies against the decision have been exhausted or after the expiry of the deadlines for redress and the publication shall remain on the internet site until the end of the exclusion period or until 6 months after the payment of the financial penalties where these penalties constitute the sole measure decided.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 198. #565676

  (11) Áireofar le Measúnacht Chuí arna déanamh faoin Rialachán seo breith ón údarás poiblí faoin Rialachán seo de bhun Airteagal 6(3) den Treoir um Ghnáthóga i dtaobh cibé an rachaidh nó nach rachaidh plean nó tionscadal chun dochair do shláine láithreáin Eorpaigh agus déanfaidh an t-údarás poiblí an mheasúnacht sula dtabharfar breith chun plean nó tionscadal, de réir mar a bheidh, a cheadú, a ghabháil de láimh nó a ghlacadh.

  (11) An Appropriate Assessment carried out under this Regulation shall include a determination by the public authority under this Regulation pursuant to Article 6(3) of the Habitats Directive as to whether or not a plan or project would adversely affect the integrity of a European site and the assessment shall be carried out by the public authority before a decision is taken to approve, undertake or adopt a plan or project, as the case may be.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 199. #566378

  2° I gcás an Bille nó aon fhoráil de a chur faoi bhreith na Cúirte Uachtaraí faoi Airteagal 26 den Bhunreacht seo ní bheidh ar an Uachtarán an achainí a bhreithniú mura ndéana ná go dtí go ndéanfaidh an Chúirt Uachtarach, de dhroim an churtha faoi bhreith sin, breith a chraoladh á dhearbhú gan an Bille sin nó an fhoráil sin de a bheith in aghaidh an Bhunreachta seo ná in aghaidh aon fhorála de agus, i gcás an Chúirt Uachtarach do chraoladh breithe á dhearbhú sin, ní bheidh ar an Uachtarán a bhreith ar an achainí a chraoladh go ceann sé lá tar éis an lae a chraolfar breith na Cúirte Uachtaraí ag dearbhú mar a dúradh.

  2° If the Bill or any provision thereof is or has been referred to the Supreme Court under Article 26 of this Constitution, it shall not be obligatory on the President to consider the petition unless or until the Supreme Court has pronounced a decision on such reference to the effect that the said Bill or the said provision thereof is not repugnant to this Constitution or to any provision thereof, and, if a decision to that effect is pronounced by the Supreme Court, it shall not be obligatory on the President to pronounce his decision on the petition before the expiration of six days after the day on which the decision of the Supreme Court to the effect aforesaid is pronounced.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 200. #566597

  Gach togra a dhéantar chun an Bunreacht seo a leasú agus a chuirtear faoi bhreith an phobail le Reifreann, ní foláir a mheas, chun críche Airteagal 46 den Bhunreacht seo, go dtoilíonn an pobal leis an togra sin má tharlaíonn, tar éis é a chur mar sin faoi bhreith an phobail, gur ar thaobh é a achtú ina dhlí a thugtar tromlach na vótaí a thugtar sa Reifreann sin.

  Every proposal for an amendment of this Constitution which is submitted by Referendum to the decision of the people shall, for the purpose of Article 46 of this Constitution, be held to have been approved by the people, if, upon having been so submitted, a majority of the votes cast at such Referendum shall have been cast in favour of its enactment into law.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 201. #569669

  Gan dochar d’Airteagal 19 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1150/2000 ón gComhairle an 22 Bealtaine 2000 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh 2007/436/CE, Euratom maidir le córas acmhainní dílse na gComhphobal Eorpach [13], seiceálfaidh an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann go bhfuil an Rialachán seo á chur i bhfeidhm i gceart agus déanfaidh siad toradh na seiceálacha sin a thíolacadh don Choiste dá dtagraítear in Airteagal 8(1) den Rialachán seo.

  Without prejudice to Article 19 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 2007/436/EC, Euratom on the system of the European Communities own resources [13], the Commission and the Member State concerned shall check that this Regulation is being applied correctly and shall submit the outcome of those checks to the Committee referred to in Article 8(1) of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 202. #582384

  Déanfar tagairtí don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialacháin seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn IV.

  References to the repealed Decision shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex IV.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 203. #583793

  Beidh an cinneadh comhpháirteach seo leagtha amach i ndoiciméad ina mbeidh an cinneadh lán-réasúnaithe, doiciméad a chuirfidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 ar fáil don iarratasóir.

  This joint decision shall be set out in a document containing the fully reasoned decision which shall be provided to the applicant by the competent authority referred to in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 204. #595779

  Déanfaidh Europol sonraí pearsanta a phróiseáil de bhun an Rialacháin seo i gcomhréir le Cinneadh 2009/371/CGB agus déanfaidh maoirseoir neamhspleách seachtrach ar chosaint sonraí maoirseacht air sin.

  The processing of personal data by Europol pursuant to this Regulation shall be in accordance with Decision 2009/371/JHA and shall be supervised by an independent external data protection supervisor.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 205. #640971

  Sa chás sin, déanfar an t-iarratas a mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra i leith a chinnidh maidir leis an triail chliniciúil i gcomhréir le hAirteagal 8.

  In this case, that application shall be assessed in accordance with Article 7 and the Member State concerned shall notify its decision on the clinical trial in accordance with Article 8.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 206. #677231

  Áiritheoidh na húdaráis inniúla go mbeidh aon chinneadh a fhoilsítear i gcomhréir leis an Airteagal inrochtana ar a suíomh gréasáin ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad tar éis a fhoilsithe.

  Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 207. #698606

  Déanfar an t-imscrúdú agus aon chinneadh maidir le fadú de bhun mhír 3 den Airteagal seo, a sheoladh i gcomhréir le hAirteagal 5, le hAirteagal 8 agus le hAirteagal 9, mutatis mutandis.

  The investigation shall be conducted, and any decision regarding an extension pursuant to paragraph 3 of this Article shall be made, in accordance with Articles 5, 8 and 9 mutatis mutandis.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 208. #707879

  Tagrófar sa chinneadh críochnaitheach don chinneadh dá dtagraítear i mír 1, agus sonrófar ann go ndéanfar an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhoird i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo.

  The final decision shall refer to the decision referred to in paragraph 1 of this Article and shall specify that the decision referred to in that paragraph will be published on the website of the Board in accordance with paragraph 5 of this Article.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 209. #713875

  Déanfar tagairtí do na Treoracha airghairthe agus don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn VII den Rialachán seo.

  References to the repealed Directives and to the repealed Decision shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex VII to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 210. #721177

  Féachfaidh an Coimisiún chuige go gcuirfear forálacha an Airteagail seo chun feidhme agus, nuair is gá sin, eiseoidh sé treoracha nó cinntí iomchuí chun na mBallstát.

  The Commission shall ensure the application of the provisions of this Article and shall, where necessary, address appropriate directives or decisions to Member States.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 211. #765121

  (3) Gach ceist no conspóid i dtaobh ce'ca tá duine ina shaighdiúir no ná fuil do réir brí na Coda so den Acht so, no i dtaobh an dáta ar ar liostáladh an saighdiúir no ar ar scuireadh é, reiteóidh an t-Aire Cosanta iad agus ní bheidh dul thar a bhreith.

  (3) Every question or dispute as to whether a person is or is not a soldier within the meaning of this Part of this Act, or as to the date of the enlistment or the discharge of a soldier, shall be decided by the Minister for Defence whose decision shall be final.

  Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923

 212. #773442

  —Chun gach críche agus in ainneoin aon bhreithe contrárdha a thug aon chúirt roimh rith an Achta so, tuigfar go bhfuil gach ceadúnas le n-a mbaineann an tAcht so, agus go raibh sé riamh ón uair is déanaí a hathnuadh é, chó dleathach agus chó héifeachtúil is dá ndintí é d'athnuachaint go féiltiúil don duine ceart gach bliain ón uair is déanaí a hathnuadhadh é agus fanfidh an dleathacht agus an éifeachtúlacht san aige go dtí an 10adh lá de Dheire Fomhair, 1923, agus an lá san féin.

  —Every licence to which this Act applies shall for all purposes and notwithstanding any decision to the contrary given by any court before the passing of this Act, be deemed to be and to have been continuously since the last renewal thereof as valid and effectual as if the same had been regularly renewed to the proper person in every year since the last renewal thereof and shall continue to be of such validity and effect up to and including the 10th day of October, 1923.

  Uimhir 44 de 1923: ACHT CEADÚNAIS (ATHNUACHAINT CEADÚNAISÍ), 1923

 213. #776871

  —(1) Ní luífidh aon athchomharc, fé Alt 16 den Acht Timpeal Toghachán, 1923 ( Uimh. 12 de 1923 ), i gcoinnibh aon bhreith a thabharfidh an t-oifigeach clárathachta i dtaobh éinní a hiarrtar leis an Acht so a chur ar an gclár, agus in ionad a leithéid sin d'athchomharc, luífidh athchomharc chun na Ghiúistís Dúithche go bhfuil údarás aige sa líomatáiste clárathachta i gcóinnibh aon bhreith a thabharfidh an t-oifigeach clárathachta ar aon cheist dlí no fírinne a bhaineann le héinní a hiarrtar leis an Acht so a chur ar an gclár, agus féadfar an t-athchomharc san do dhéanamh bíodh nár dhin an t-athchomharcach teacht os cóir an oifigigh chlárathachta ná aon éileamh ná agóid do chur chuige.

  —(1) No appeal shall lie under Section 16 of the Electoral Act, 1923 (No. 12 of 1923), from any decision of the registration officer in relation to any matter required by this Act to be included in the register, and in lieu of such appeal, an appeal shall lie to the District Justice having jurisdiction in the registration area from any decision of the registration officer on any question of law or fact in relation to any matter required by this Act to be included in the register, and such appeal may be brought although the appellant did not appear before, or send any claim or objection to, the registration officer.

  Uimhir 18 de 1924: ACHT NA gCOISTÍ DHÁRÉAG (LEASÚ), 1924

 214. #776873

  (2) Marar dhin an t-athchomharcach teacht os cóir an oifigigh chlárathachta ná aon éileamh ná agóid do chur chuige, déanfar an t-athchomharc fén alt so roimh an 26adh lá den chéad Abrán tar éis don oifigeach clárathachta a bhreith do thabhairt, agus i ngach cás eile déanfar an t-athchomharc fén alt so laistigh de sheacht lá tar éis don oifigeach clárathachta a bhreith do thabhairt.

  (2) Where the appellant did not appear before, or send any claim or objection to, the registration officer, the appeal under this section shall be brought before the 26th day of April next after the decision of the registration officer is given, and in every other case the appeal under this section shall be brought within seven days after the decision of the registration officer is given.

  Uimhir 18 de 1924: ACHT NA gCOISTÍ DHÁRÉAG (LEASÚ), 1924

 215. #779762

  (5) Ní raghaidh aon mhéadú ná aon chur-ar-ceal den tsórt san in éifeacht i gcás aon ráta fé leith a cuireadh fé bhráid an bhínse bhóthair iarainn fé mhír (b) d'fho-alt (1) d'alt 34 den Acht so, go dtí go dtabharfidh an bínse breith ina thaobh, agus ní déanfar aon ráta fé leith le n-ar haontuíodh fén alt san 34 do mhéadú ná do chur ar ceal go ceann dhá mhí dhéag tar éis an lae cheaptha ach amháin mar chuid de mhéadú ghenerálta fén gCuid seo den Acht so no chun baint o thosaíocht nea-chuibhe.

  (5) No such increase or cancellation shall take effect in the case of any exceptional rate referred to the railway tribunal under paragraph ( b ) of sub-section (1) of section 34 of this Act pending the decision of the tribunal with reference thereto, and any exceptional rate agreed under the said section 34 shall not be increased or cancelled for a period of twelve months after the appointed day except as part of a general increase under this part of this Act or to abate an undue preference.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 216. #788657

  (3) In aon chás den tsórt san a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo ní tuigfar aon chionta fén Acht so do bheith déanta dá dheascaibh seo amháin, eadhon, an t-aistrí do chimeád no do bheith i seilbh an tairbh i rith na tréimhse idir é d'iarraidh aistriú ar an gceadúnas no ar an bpas agus é d'fháil breith an Aire ar an iarratas san agus, chun crícheanna an fho-ailt seo, más tríd an bpost a cuirfar breith an Aire in úil don aistrí tuigfar an bhreith do bheith fachta aige nuair a seachadfí í i ngnáth-chúrsa an phuist.

  (3) In any such case as is mentioned in the foregoing sub-section no offence under this Act shall be deemed to be committed by reason only of the transferee keeping or having possession of the bull during the period between his applying for a transfer of the licence or permit and his receipt of the decision of the Minister on such application and for the purposes of this sub-section the decision of the Minister, if communicated to the transferee by post, shall be deemed to be received by him at the time when the same would be delivered in the ordinary course of the post.

  Uimhir 3 de 1925: ACHT SÍOLRÚCHÁIN EALLACH STUIC, 1925

 217. #792085

  (3) Bainfidh alt 8 den Phríomh-Acht (alt a bhaineas le hathchomharcanna chun an Bhúird Athchomhairc i gcoinnibh an Scrúdóra Oifigiúla) le coscanna a chuirfidh an Scrúdóir Oifigiúil, fén alt so, le fógrán pictiúrdha do nochta go puiblí, agus san ar gach slí díreach mar a bhaineann sé leis na breitheanna san an scrúdóra oifigiúla a luaidhtear san alt san, agus déanfar gach luadh no tagairt atá sa Phríomh-Acht d'athchomharcanna chun an Bhúird Athchomhairc do léiriú agus beidh éifeacht aige fé is dá bhfoluíodh sé athchomharcanna fén alt san 8 mar a dintar leis an bhfo-alt so an t-alt san do chur i mbaint.

  (3) Section 8 (which relates to appeals from the Official Censor to the Appeal Board) of the Principal Act shall apply to prohibitions by the Official Censor under this section of the display in public of a pictorial advertisement in like manner in all respects as it applies to the decisions of the official censor mentioned in that section, and every mention or reference contained in the Principal Act of or to appeals to the Appeal Board shall be construed and take effect as including appeals under the said section 8 as applied by this sub-section.

  Uimhir 21 de 1925: ACHT UM SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN (LEASÚ), 1925

 218. #806578

  (4) Más rogha leis an iarratasóir é, féadfar iarratas fén alt so do dhéanamh chun an cheannasaí sa chéad dul síos agus ina leithéid sin de chás beidh ag an gceannasaí na comhachta uile a bheidh ag an gcúirt fén alt so, ach féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh a bhreithe.

  (4) An application under this section may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the controller, and in such case the controller shall have all the powers of the court under this section, but his decision shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 219. #806589

  (2) Más rogha leis an iarratasóir é, féadfar aon iarratas fén alt so do dhéanamh chun an cheannasaí sa chéad dul síos agus ina leithéid sin de chás beidh ag an gceannasaí na comhachta uile a bheidh ag an gcúirt fén alt so, ach féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh a bhreithe.

  (2) Any application under this section may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the controller, and in such case the controller shall have all the powers of the court under this section, but his decision shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 220. #806732

  (6) Más rogha leis an iarratasóir é féadfar aon iarratas fén alt so (lasmuich d'iarratas ón gceannasaí) do dhéanamh chun an cheannasaí sa chéad dul síos, agus ina leithéid sin de chás beidh ag an gceannasaí na comhachta uile a bheidh ag an gcúirt fén alt so, ach féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh a bhreithe.

  (6) Any application under this section (other than an application by the controller) may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the controller, and in such case the controller shall have all the powers of the court under this section, but his decision shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 221. #808881

  —(1) Ní luighfidh aon athchomharc fé alt 16 den Acht Timpeal Toghachán, 1923 , i gcoinnibh aon bhreithe a thabharfidh an t-oifigeach clárathachta i dtaobh éinní is gá do réir an Achta so a chur ar an gclár agus, in ionad a leithéid sin d'athchomharc, luighfidh athchomharc chun an Bhreithimh den Chúirt Chuarda 'na mbeidh breath-údarás aige sa líomatáiste chlárathachta i gcoinnibh aon bhreithe a thabharfidh an t-oifigeach clárathachta ar aon cheist dlí no fírinne i dtaobh éinní is gá do réir an Achta so a chur ar an gclár, agus féadfar an t-athchomharc san do dhéanamh bíodh nár dhin an t-athchomharcach teacht os cóir an oifigigh chlárathachta ná aon éileamh ná agóid do chur chuige.

  —(1) No appeal shall lie under section 16 of the Electoral Act, 1923 , from any decision of the registration officer in relation to any matter required by this Act to be included in the register, and in lieu of such appeal, an appeal shall lie to the Judge of the Circuit Court having jurisdiction in the registration area from any decision of the registration officer on any question of law or fact in relation to any matter required by this Act to be included in the register, and such appeal may be brought although the appellant did not appear before, or send any claim or objection to, the registration officer.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 222. #808883

  (2) I gcás nár dhin an t-athchomharcach teacht os cóir an oifigigh chlárathachta ná aon éileamh ná agóid do chur chuige déanfar an t-athchomharc fén alt so roimh an chéad 26adh lá d'Abrán tar éis don oifigeach chlárathachta a bhreith do thabhairt uaidh agus i ngach cás eile déanfar an t-athchomharc fén alt so laistigh de sheacht lá tar éis don oifigeach chlárathachta a bhreith do thabhairt uaidh.

  (2) Where the appellant did not appear before, or send any claim or objection to, the registration officer, the appeal under this section shall be brought before the 26th day of April next after the decision of the registration officer is given, and in every other case the appeal under this section shall be brought within seven days after the decision of the registration officer is given.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 223. #810453

  (6) Ní bheidh dul siar ar an mbreith a thabharfidh an Ard-Chúirt de bharr athchomhairc fén alt so agus ní féadfar athchomharc do dhéanamh chun aon Chúirte eile ina coinnibh.

  (6) The decision of the High Court on an appeal under this section shall be final and shall not be subject to appeal to any other Court.

  Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927

 224. #817971

  (5) Ní bheidh dul siar ar an mbreith a thabharfidh an Ard-Chúirt de bharr athchomhaire fén alt so agus ní féadfar athchomharc do dhéanamh chun aon Chúirte eile ina coinnibh.

  (5) The decision of the High Court on an appeal under this section shall be final and shall not be subject to appeal to any other court

  Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928

 225. #833751

  —Má dheineann coiste oideachais ghairme beatha no má bheartuíonn sé a chomhachta fén Acht so d'fheidhmiú chun críche áirithe is críoch a húdaruítear leis an Acht so agus go n-eireoidh ceist i dtaobh ce'ca críoch a bhaineann le hoideachas leanúna no críoch a bhaineann le ceárd-oideachas an chríoch san, cuirfidh an coiste sin an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar breith an Aire uirthi.

  —Where a vocational education committee exercises or proposes to exercise its powers under this Act for a particular purpose which is a purpose authorised by this Act, and a question arises as to whether such purpose is a purpose relating to continuation education or is a purpose relating to technical education, such question shall be referred by such committee to the Minister and the decision of the Minister thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

 226. #833786

  —Féadfaidh aon dá choiste oideachais ghairme beatha no níos mó, ach aontú an Aire do bheith acu chuige sin, socrú do dhéanamh chun aon chuid dá gcomhachta fén gCuid seo den Acht so do chó-fheidhmiú ar pé téarmaí agus coiníollacha ar a gcó-aontóid, agus má eiríonn ceist ar bith ann idir na coistí sin i dtaobh an tsocruithe sin cuirfear an ní bheidh i gceist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin air.

  —Any two or more vocational education committees may subject to the approval of the Minister, enter into an arrangement for the joint exercise of any of their powers under this Part of this Act on such terms and conditions as may be agreed between them, and if any question arises between such committees in relation to such arrangement the matter in question shall be referred to the Minister whose decision thereon shall lie final.

  Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

 227. #836780

  —Féadfaidh aon dá choiste thalmhaíochta no níos mó, ach aontú an Aire do bheith acu chuige sin, socrú do dhéanamh chun aon chuid dá gcomhachta fén gCuid seo den Acht so do chófheidhmiú ar pé téarmaí agus coiníollacha ar a gcó-aontóid, agus má eiríonn ceist ar bith ann idir na coistí sin i dtaobh an tsocruithe sin cuirfear an ní bheidh i gceist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin air.

  —Any two or more committees of agriculture may, subject to the approval of the Minister, enter into an arrangement for the joint exercise of any of their powers under this part of this Act on such terms and conditions as may be agreed between them, and if any question arises between such committees in relation to such arrangement the matter in question shall be referred to the Minister whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 228. #838362

  (3) Isé an tAire do bhéarfaidh breith ar gach amhrus, ceist, agus aighneas i dtaobh ce'ca tá no ná fuil aon bhord, coiste, no cólucht eile áirithe, ina bhord, ina choiste, no ina chólucht eile le n-a mbaineann an t-alt so no i dtaobh ce'ca tá no ná fuil aon bhall áirithe d'aon chólucht den tsórt san ina bhall le n-a mbaineann an t-alt so agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  (3) Every doubt, question, and dispute as to whether any particular board, committee, or other body is or is not a board, committee, or other body to which this section applies or as to whether any particular member of any such body is or is not a member to whom this section applies shall be determined by the Minister whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 17 de 1931: ACHT TOGHACHÁN AGUS CRUINNITHE ÁITIÚLA (CUR AR ATH-LÓ), 1931

 229. #841683

  (5) Ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh an Ard-Chúirt de bharr athchomhairc fén alt so agus ní féadfar athchomharc do dhéanamh chun aon Chúirte ná bínse eile ina coinnibh.

  (5) The decision of the High Court on an appeal under this section shall be final and conclusive and shall not be subject to appeal to any other Court or tribunal.

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 230. #844093

  (4) Féadfaidh éinne ar a ngoillfe sé údarás áitiúil do bheith chun tighe do chur ar cíos fén alt so athchomharc do dhéanamh chun na Cúirte Cuarda laistigh de lá is fiche tar éis dáta an fhógra luaidhtear i bhfo-alt (1) den alt so do sheirbheáil agus féadfaidh an Chúirt pé ordú do dhéanamh sa scéal is dóich léi do bheith cóir agus réasúnta ach ní bheidh dul thar breith na Cúirte agus ní féadfar aon athchomharc do dhéanamh ina coinnibh.

  (4) Any person aggrieved by a proposal of a local authority to make a letting of a house under this section may, within twenty-one days after the date of the service of the notice referred to in sub-section (1) of this section, appeal to the Circuit Court, who may make such order in the matter as to the Court shall seem just and reasonable but the decision of the Court shall be final and conclusive and not subject to any appeal.

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 231. #845535

  —(1) An bhreith do bhéarfaidh an Bord ar aon cheist fírinne eireoidh in imeachta bheidh ar siúl ina láthair fén gCuid seo den Acht so beidh sí ina breith dheiridh agus ina ceangal ar gach páirtí agus ar na daoine bheidh ag éileamh fútha fé seach ach, le linn aon chéime de sna himeachta, féadfaidh an Bord, agus déanfaidh má orduíonn an Ard-Chúirt é, aon cheist dlí eireoidh le linn na n-imeacht d'aithris i bhfuirm cáis speisialta chun tuairime na hArd-Chúirte d'fháil uirthi agus féadfaid a mbreith maidir le hiomlán an scéil no le cuid de d'aithris i bhfuirm cáis speisialta chun tuairime na hArd-Chúirte d'fháil uirthi.

  —(1) The decision of the Board upon any question of fact arising on proceedings before it under this Part of this Act shall be final and binding on all parties and the persons claiming under them respectively, but the Board may, and shall if the High Court so directs, state at any stage of the proceeding, in the form of a special case for the opinion of the High Court, any question of law arising in the course of the proceedings and may state their award as to the whole or part thereof in the form of a special case for the opinion of the High Court.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 232. #857127

  (6) Is ar an Aire déanfar gach éileamh ar íocaíocht chongnaimh airgid fen gCuid seo den Acht so agus isé an tAire do bhéarfaidh breith ar gach éileamh den tsórt san agus beidh breith an Aire ar aon éileamh den tsórt san ina breith dheiridh gan aon dul tháirsi, ach féadfaidh an tAire í do cheiliúradh no do leasú aon uair toisc calaoise, cam-thuairisce no earráide.

  (6) All claims for payment of a subsidy under this Part of this Act shall be made to and determined by the Minister and the decision of the Minister on any such claim shall be final and conclusive, but may be revoked or amended at any time by the Minister on the ground of fraud, misrepresentation or mistake.

  Uimhir 7 de 1933: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1933

 233. #859001

  —I gcás gan có-aontú do dhéanamh, maidir le méid an chúitimh is iníoctha le ceadúnaí fén alt deiridh sin roimhe seo, idir an ceadúnaí sin agus an duine dhlighfidh fén gCuid seo den Acht so an cúiteamh san d'íoc, cinnfidh agus socróidh cadrascánaí ceapfar fén gCuid seo den Acht so méid an chúitimh sin agus beidh breith an eadrascánaí sin ina breith dheiridh gan aon dul tháirsi.

  —The amount of compensation payable to a licensee under the immediately preceding section shall, in default of agreement between such licensee and the person liable under this Part of this Act to pay such compensation, be determined and fixed by an arbitrator appointed under this Part of this Act and the decision of such arbitrator shall be final and conclusive.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 234. #872569

  (c) ní tuigfear aon chionta fén Acht so do dhéanamh de bhíthin an aistrí do choimeád no do bheith i seilbh na staileach san i rith na tréimhse idir é d'iarraidh aistriú ar an gceadúnas no ar an gcead san agus é d'fháil breithe an Aire ar an iarratas san agus dá bhíthin sin amháin agus, chun crícheanna na míre seo, más tríd an bpost a cuirfear breith an Aire in úil don aistrí tuigfear é dá fáil an tráth a seachadfaí í i ngnáth-chúrsa an phuist.

  ( c ) no offence under this Act shall be deemed to be committed by reason only of the transferee keeping or having possession of such stallion during the period between his applying for a transfer of such licence or permit and his receipt of the decision of the Minister on such application, and for the purposes of this paragraph the decision of the Minister, if communicated to the transferee by post, shall be deemed to be received by him at the time when the same would be delivered in the ordinary course of the post.

  Uimhir 3 de 1934: ACHT SÍOLRÚCHÁIN CHAPALL, 1934

 235. #883994

  (3) Má eiríonn aon amhras, aighneas no ceist i dtaobh ce'ca dheineann no ná deineann an fo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so cosc do chur leis an alt so do dhéanamh deifreach d'oibriú aon fho-dhlí, rialach no rialacháin áirithe isé an tAire bhéarfaidh breith ar an amhras, ar an aighneas no ar an gceist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith ar an gcéanna.

  (3) If any doubt, dispute, or question shall arise whether the operation of any particular bye-law, rule or regulation is prevented by the next preceding sub-section of this section from being affected by this section, such doubt, dispute, or question hall be decided by the Minister whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 44 de 1934: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1934

 236. #894905

  (2) Má eiríonn aon cheist i dtaobh ce'ca fostaíocht talmhaíochta do réir bhrí an Achta so aon fhostaíocht áirithe no nách eadh cuirfear an cheist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin uirthi.

  (2) If any question arises whether any particular employment is agricultural employment within the meaning of this Act, the question shall be referred to the Minister, whose decision shall be final.

  Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

 237. #895527

  —(1) Fé réir forálacha an Achta so agus do réir rialachán a déanfar fé, is chun an Aire déanfar gach éileamh ar phinsean no maidir le pinsean, agus is oifigeach breithiúnachta do bhéarfaidh breith ar gach ceist eireoidh de dhruim no i dtaobh an chéanna (seachas éinní go socruítear leis an Acht so ná beidh aon dul thar breith an Aire air, no éinní is ní ata, do réir an Achta so, le socrú fé mar is rogha leis an Aire, no éinní go mbeidh comhacht ag an Aire breith do thabhairt air fé alt 66 den National Insurance Act, 1911, no fén alt san mar do bheirtear feidhm do leis an Acht so).

  —(1) Subject to the provisions of this Act and in accordance with regulations made thereunder, every claim for or in respect of a pension shall be made to the Minister, and every question (other than any matter as to which the decision of the Minister is by this Act made final and conclusive, or any matter which by this Act is matter within the discretion of the Minister, or any matter which the Minister has power to determine under section 66 of the National Insurance Act, 1911, or under the said section as applied by this Act) arising thereon or in relation thereto shall be determined by a deciding officer.

  Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

 238. #898191

  (8) Má eiríonn aon cheist fé fho-alt (3) den alt so maidir le haon duine a haistreofar leis an alt so cuirfear an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin uirthe.

  (8) If any question arises under sub-section (3) of this section in relation to any person transferred by this section such question shall be referred to the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 44 de 1935: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS CHORCAIGHE, 1935

 239. #902385

  (7) Má eiríonn aon cheist fé fho-alt (3) den alt so maidir le duine ar bith a haistrítear leis an alt so cuirfear an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean uirthi.

  (7) If any question arises under sub-section (3) of this section in relation to any person transferred by this section such question shall be referred to the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 21 de 1936: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1936

 240. #903235

  (2) Má eiríonn aon amhras, aighneas no ceist i dtaobh aon iostán do bheith i dtreo mhaith no ar staid mhaith shláintíochta chun crícheanna an ailt seo no gan a bheith no i dtaobh cadiad na hoibreacha is gá chun aon iostán do chur i dtreo mhaith no ar staid mhaith shláintíochta chun crícheanna an ailt seo isé an tAire bhéarfaidh breith air agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean air.

  (2) Any doubt, dispute, or question which may arise as to whether or not any cottage is in good repair or sanitary condition for the purposes of this section or as to what works are necessary to put any cottage into good repair or sanitary condition for the purposes of this section, shall be determined by the Minister whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 24 de 1936: ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1936

 241. #907102

  —Gach amhras, ceist, no aighneas eireoidh fén Acht so isé an tAire bhéarfaidh breith air agus ní beidh dul thar a bhreithscan air.

  —Every doubt, question or dispute arising under this Act shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 39 de 1936: ACHT AOIS-LIÚNTAS, 1936

 242. #909046

  (2) Gach agóid i gcoinnibh liosta shealadaigh a foillseofar san Iris Oifigiúil do réir an fho-ailt sin roimhe seo den alt so cuirfear síos í chun a héistithe ag na Coimisinéirí Tuaithe (seachas baill an Bhínse Athchomhairc) agus beidh breith na gCoimisinéirí Tuaithe sin ar aon agóid den tsórt san ina breith dheiridh fé réir an chirt athchomhairc sin do bheirtear leis an alt so agus fé n-a réir sin amháin.

  (2) All objections to a provisional list published in the Iris Oifigiúil in pursuance of the foregoing sub-section of this section shall be listed for hearing before the Lay Commissioners (other than the members of the Appeal Tribunal) and the decision of such Lay Commissioners on any such objection shall be final subject only to such right of appeal as is given by this section.

  Uimhir 41 de 1936: ACHT TALMHAN, 1936

 243. #909048

  (3) Maran deimhin leis na Coimisinéirí Tuaithe, i dtaobh tionónta no dílseánaigh aon tailimh a háirmheofar i ndeimhniú a foillseofar fé fho-alt (1) den alt so, go mbeadh sé, ar an talamh san do thógaint go héigeanta, i dteideal a cheangal ar Choimisiún na Talmhan a chuid tailte ar fad d'áireamh sa deimhniú san agus do thógaint agus gabháltas nua do sholáthar dó, déanfar, má éilíonn sé amhlaidh, an cheist i dtaobh ce'ca bheadh an tionónta no an dílseánach san i dteideal no ná beadh a chur síos chun a héistithe ag na Coimisinéirí Tuaithe (seachas baill an Bhínse Athchomhairc) agus beidh an bhreith do bhéarfaidh na Coimisinéirí Tuaithe sin ar an gceist sin tar éis na héisteachta san ina breith dheiridh fé réir an chirt athchomhairc sin do bheirtear leis an alt so agus fé n-a réir sin amháin.

  (3) If the Lay Commissioners are not satisfied that the tenant or proprietor of any land included in a certificate published under sub-section (1) of this section would, on such land being compulsorily acquired, be entitled to require the Land Commission to include in such certificate and acquire the whole of his lands and provide him with a new holding, the question whether such tenant or proprietor would be or would not be entitled shall, if he so requires, be listed for hearing before the Lay Commissioners (other than the members of the Appeal Tribunal) and the decision of such Lay Commissioners on such question given after such hearing shall be final subject only to such right of appeal as is given by this section.

  Uimhir 41 de 1936: ACHT TALMHAN, 1936

 244. #919567

  (3) Is triúr eadrascánaithe ceapfar fén alt so a chinnfidh agus a cheapfaidh an méid cúitimh is iníoctha le duine fén alt so mara gcó-aontuítear idir an duine sin agus an Bord ina thaobh agus ní bheidh dul thar breith na n-eadrascánaithe sin.

  (3) The amount of compensation payable to a person under this section shall in default of agreement between such person and the Board, be determined and fixed by three arbitrators appointed under this section, and the decision of such arbitrators shall be final and conclusive.

  Uimhir 23 de 1937: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937

 245. #936479

  (c) ní chinnfidh an t-údarás freagarthach san ar aon chomhairle fén gcéad alt ina dhiaidh seo den Acht so i dtaobh an phlean bhóthair sin go dtí go mbeidh an tréimhse orduithe sin caithte agus, má phléidheann an duine sin aon chúis fé réim agus do réir na míre deiridh sin roimhe seo den fho-alt so, féachfaid don chúis sin nuair a bheid ag cinneadh ar an gcomhairle sin.

  ( c ) such responsible authority shall not make any decision under the next following section of this Act in respect of such road plan until the said prescribed period has expired and shall, in case such person makes any representations under and in accordance with the immediately preceding paragraph of this sub-section, have regard to such representations when making such decision.

  Uimhir 11 de 1939: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH (LEASÚ), 1939

 246. #936503

  (2) Más rud é, ar athchomharc fén alt so do bhreithniú, go gcuirfidh an tAire an chomhairle ar ar chinn an t-údarás freagarthach ar nea-mbrí cinnfidh an tAire, i dtaobh an phlean bhóthair le n-a mbainfidh an t-athchomharc san, ar an gcomhairle sin is ceart dar leis agus ar a bhféadfaidh an t-údarás freagarthach san cinneadh fén gCuid seo den Acht so.

  (2) Where, on an appeal under this section, the Minister annuls the decision of the responsible authority, the Minister shall make such decision on the road plan to which such appeal relates as he shall think proper and could have been made under this Part of this Act by such responsible authority.

  Uimhir 11 de 1939: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH (LEASÚ), 1939

 247. #940816

  —Má thárlann aon aighneas idir dhá údarás áitiúil no níos mó i dtaobh éinní no aon ruda eireoidh fén gCuid seo den Acht so cuirfear an t-aighneas san fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin air.

  —If any dispute arises between two or more local authorities in relation to any matter or thing arising under this Part of this Act, such dispute shall be referred to the Minister, whose decision shall be final.

  Uimhir 21 de 1939: ACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939

 248. #943023

  (5) I gcás breith do thabhairt ag móráireamh de sna Coimisinéirí Talmhan go mbeidh baint acu léi, is tuigthe, chun crícheanna an ailt seo, an mionáireamh easaontach de sna Coimisinéirí Talmhan san d'aontú leis an mbreith sin, agus léireofar an focal “aontú” dá réir sin san alt so.

  (5) Where a decision is made or given by a majority of the Land Commissioners concerned therein, the dissenting minority of such Land Commissioners shall be deemed, for the purposes of this section, to concur in such decision, and the words "concur" and "concurrence" shall in this section be construed accordingly.

  Uimhir 26 de 1939: ACHT TALMHAN, 1939

 249. #946602

  (2) I gcás na headrascánaithe uile no furmhór na n-eadrascánaithe, ar n-a gceapadh chun cúiteamh do chinneadh fé alt 39 d'Acht 1937, do bheith, roimh an Acht so do rith no dá éis sin, gan aontú ar mhéid an chúitimh sin, déanfaidh an duine sin de sna headrascánaithe sin (is duine seachas Cathaoirleach an Bhúird Mharguithe Bagúin i gcás an ceapadh san do dhéanamh roimh dháta an aistrithe, no seachas Cathaoirleach an Choimisiúin i gcás an ceapadh san do dhéanamh ar dháta an aistrithe no dá éis sin) ainmneoidh an tAire méid an chúitimh sin do chinneadh, agus ní bheidh dul thar breith an duine a hainmneofar amhlaidh.

  (2) Where all or majority of the arbitrators appointed to fix compensation under section 39 of the Act of 1937 have, before the passing of this Act, been unable or are, after the passing of this Act, unable to agree upon the amount of such compensation, the amount of such compensation shall be fixed by such one (not being, in case such appointment was made before the transfer date, the Chairman of the Bacon Marketing Board, or in case such appointment is made on or after the transfer date, the Chairman of the Commission) of the said arbitrators as the Minister may nominate, and the decision of the person so nominated shall be final and conclusive.

  Uimhir 35 de 1939: ACHT MUC AGUS BAGÚIN (LEASÚ), 1939

 250. #950485

  —Má bhíonn Bord Rialúcháin Chó-Scoile mí-shásta le haon ghníomh a dhéanfaidh an Chomhairle no bheartóid a dhéanamh fén Acht so i dtaobh an Bhúird sin no na Scoile sin, no leis an gComhairle do dhiúltú d'aon ghníomh den tsórt san do dhéanamh fén Acht so, is dleathach don Bhord Rialúcháin sin athchomharc do dhéanamh chun an Aire, agus leis sin bhéarfaidh an tAire a bhreith (le haontú an Aire Airgeadais i gcás an t-athchomharc san do bhaint le cúrsaí airgeadais) ar an athchomharc san agus ní bheidh dul thar an mbreith sin.

  —If the Governing Board of a Constituent School is dissatisfied with any action in relation to such Board or such School taken or proposed to be taken under this Act by the Council or with the refusal of the Council to take under this Act any such action, the said Governing Board may appeal to the Minister, and thereupon the Minister, with (in case such appeal relates to a matter of finance) the concurrence of the Minister for Finance, shall give his decision thereon, and such decision shall be final.

  Uimhir 13 de 1940: ACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉIGHINN, 1940

 251. #954381

  —An bhreith do bhéarfaidh an Bord ar aon cheist fíorais eireoidh le linn imeachta fén gCuid seo den Acht so, ni bheidh dul thairsi agus ní féadfar athchomharc ina coinnibh agus beidh an bhreith sin ina ceangal ar pháirtithe uile na n-imeacht san agus ar a rannpháirtithe sin amhail is gur bhreithiúnas in personam í.

  —The decision of the Board on any question of fact arising in the course of proceedings under this Part of this Act shall be final, conclusive and unappealable, and such decision shall be binding on all parties to such proceedings and their privies, as if it were a judgement in personam.

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 252. #954391

  (4) An bhreith do bhéarfaidh an Ard-Chúirt ar aon chúis aithriste fén alt so, ní bheidh dul thairsi agus ní bheidh fé réir athchomhairc chun na Cúirte Uachtaraighe.

  (4) The decision of the High Court upon any case stated under this section shall be final and conclusive and shall not be subject to an appeal to the Supreme Court.

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 253. #959013

  (f) is breitheamh den Ard-Chúirt éistfidh an t-iarratas agus a bhéarfaidh breith air agus ní bheidh dul thar a bhreithsean ná athchomharc ina coinnibh, lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an Acht seo;

  ( f ) the application shall be heard and determined by one judge of the High Court whose decision shall be final and unappealable, save as is otherwise provided by this Act;

  Uimhir 19 de 1941: ACHT GÁRDA SÍOCHÁNA (CÚITEAMH), 1941

 254. #959937

  —Má eiríonn no má mheasann an tAire gur dócha go n-eireoidh aon amhras, aighneas, no ceist i dtaobh cé aca tá no ná fuil aon phost áirithe fé údarás áitiúil ina oifig chun crícheanna an Achta so no aon Achta dá bhféadfar a chó-luadh leis an Acht so no cé aca oifigeach chun aon chríche aca san aon duine áirithe no nach eadh, bhéarfaidh an tAire breith ar an amhras, ar an aighneas, no ar an gceist sin agus ní bheith dul thar an mbreith sin.

  —Where any doubt, dispute, or question arises or, in the opinion of the Minister, is likely to arise as to whether any particular position under a local authority is or is not for the purposes of this Act or of any of the Acts which may be collectively cited with this Act an office or as to whether any particular person is or is not for any of the said purposes an officer, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister and such decision shall be final.

  Uimhir 23 de 1941: ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1941

 255. #963188

  (6) D'ainneoin éinní atá in Acht ar bith is chun breithimh aonair den Ard-Chúirt a hainmneofar chuige sin ag an bPrímh-Bhreitheamh a déanfar athchomharc no reifreadh fén alt so, agus ní bheidh dul thar breith na hArd-Chúirte ar athchomharc no ar reifreadh fén alt so.

  (6) Notwithstanding anything in any Act an appeal or reference under this section shall be to a single judge of the High Court to be nominated by the Chief Justice for the purpose, and the decision of the High Court on an appeal or reference under this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 7 de 1942: ACHT ÁRACHAIS (BREAC-DHÍOMHAOINTEAS), 1942

 256. #965877

  (d) go mbeidh gach aighneas i dtaobh briseadh a thárlóidh tar éis an Achta so do rith i seirbhís aon lámh-oibridhe í bhfostaíocht an Bhuird do theacht no gan a theacht de ghníomh thoiliúil o thaobh an oibridhe sin den tsórt a luaidhtear i mír (a) den fho-alt so go mbeidh sé le cur fé bhráid an Bhinse atá le bunú fén Acht so, agus go mbeidh breith an Bhinse sin ar an aighneas san ina breith dheiridh agus ina ceangal ar gach duine le n-a mbainfidh.

  ( d ) that every dispute as to whether a break after the passing of this Act in the service of any manual worker in the employment of the Board was or was not due to such wilful action as is mentioned in paragraph (a) of this sub-section on the part of such worker shall be referable to the Tribunal to be established under this Act, and that the decision of the said Tribunal thereon shall be final and binding on all persons concerned.

  Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942

 257. #967789

  —Bhéarfaidh an tAire breith ar gach amhras, ceist no aighneas eireoidh fén Acht so agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean ar an gcéanna.

  —Every doubt, question, or, dispute arising under this Act shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 258. #968884

  (8) Má eiríonn aon cheist fé scéim fén alt so cuirfear an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin uirthi.

  (8) If any question arises under a scheme under this section, such question shall be referred to the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 3 de 1943: ACHT OSPIDÉIL LORCÁIN NAOMHTHA, 1943

 259. #969098

  (6) Má eiríonn aon cheist fé fho-alt (5) den alt so cuirfear an cheist sin fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean uirthi.

  (6) If any question arises under sub-section (5) of this section such question shall be referred to the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 3 de 1943: ACHT OSPIDÉIL LORCÁIN NAOMHTHA, 1943

 260. #978803

  (g) an t-eadránaí a gcuirfear agóid fána bhráid fán mír dheiridh sin roimhe seo den fho-alt so beidh aige maidir leis an agóid sin na cumhachta céanna do bheirtear leis an bhfo-alt so do na Coimisinéirí, agus beidh breith an eadránaí sin ina breith dheiridh gan aon dul thairsi.

  ( g ) the arbitrator to whom an objection is referred under the next preceding paragraph of this sub-section shall have the like powers in regard to such objection as are conferred by this sub-section on the Commissioners, and the decision of such arbitrator shall be final and conclusive.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 261. #981103

  (2) Beidh breith Bhreithimh den Chúirt Chuarda ar achomharc fán alt so ina breith dheiridh gan aon dul thairsti agus ní féadfar achomharc do dhéanamh ina coinne.

  (2) The decision of a Judge of the Circuit Court on an appeal under this section shall be final and conclusive and shall not be appealable.

  Uimhir 14 de 1945: AN tACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945

 262. #983509

  (3) Chun críocha an ailt seo is é an tAire a chinnfeas aon díospóid i dtaobh an cheantair óspidéil mheabhair-ghalar ina mbíonn ghnáth-chomhnaí ar dhuine agus ní bheidh dul thar a chinneadh san.

  (3) Any dispute as to the mental hospital district in which a person ordinarily resides shall be determined for the purposes of this section by the Minister, whose decision shall be final.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 263. #1004997

  —Má éiríonn aon cheist faoi Chuid III d'Ordú Uimh. 381 nó faoin gCuid seo, cinnfidh an tAire an cheist agus beidh a bhreith ina breith chríochnaitheach.

  —If any question arises under Part III of the No. 381 Order or this Part, the question shall be determined by the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 9 de 1947: AN tACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1947

 264. #1008867

  58.—Déanfaidh an coiste aon cheist maidir le brí aon fhorála den scéim seo nó aon ní a éireos aisti a chinneadh agus is cinneadh críochnaitheach a gcinneadh.

  58.—Any question as to the meaning of any provision of this scheme or any matter arising thereout shall be determined by the committee and their decision shall be final.

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 265. #1010309

  (4) Má éiríonn aon cheist i dtaobh duine áirithe a bheith ina dhuine lena mbaineann an t-alt seo nó i dtaobh méid an tsocruithe a bheas le déanamh nó i dtaobh an údaráis sláinte a mbeidh an socrú faoi fho-alt (3) den alt seo le déanamh acu, cuirfear an cheist faoi bhráid an Aire agus beidh a bhreith sin ina breith chríochnaitheach.

  (4) If any question arises whether a particular person is a person to whom this section applies or as to the amount of the provision to be made or as to the health authority to make the provision under subsection (3) of this section, the question shall be referred to the Minister whose decision shall be final.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 266. #1017895

  —Duine ar bith ar cúis mhíshásaimh leis breith faoi mhír (b) d'alt 4 den Acht seo ag socrú méid aon chíosa féadfaidh sé achomharc a dhéanamh ón mbreith chun duine den phainéal réiteoirí a bheas ceaptha faoi ailt 33 agus 34 den Finance (1909-10) Act, 1910, agus bainfidh na hailt sin le gach achomharc den tsórt sin fara an modhnú go léireofar tagairtí iontu do Choimisinéirí mar thagairtí do na Coimisinéirí do réir bhrí an Achta seo.

  —Any person aggrieved by a decision under paragraph (b) of section 4 of this Act fixing the amount of any rent may appeal from the decision to one of the panel of referees appointed under sections 33 and 34 of the Finance (1909-10) Act, 1910, and those sections shall apply to every such appeal with the modification that references therein to Commissioners shall be construed as references to the Commissioners within the meaning of this Act.

  Uimhir 2 de 1948: ACHT AN GHARDA SHÍOCHÁNA (LÁITHREÁIN A THÓGAINT AGUS ÁITRIBH A CHOINNEÁIL), 1948

 267. #1019885

  —Má éiríonn aon amhras, díospóid nó ceist nó más é tuairim an Aire gur dócha sin d'éirí i dtaobh duine a bheith ina oifigeach chun críocha an Achta seo nó ina oifigeach d'ospidéal meabhair-ghalar nó i dtaobh duine a bheith ina sheirbhíseach chun críocha an Achta seo nó ina sheirbhíseach d'ospidéal meabhair-ghalar, is é an tAire a chinnfeas an t-amhras, an díospóid nó an cheist agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadh sin.

  —If any doubt, dispute or question arises or is, in the opinion of the Minister, likely to arise, as to whether a person is an officer for the purposes of this Act or a mental hospital officer or as to whether a person is a servant for the purposes of this Act or a mental hospital servant, the doubt, dispute or question shall be decided by the Minister and his decision shall be final.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 268. #1019909

  (3) Aon achomharc ó dhuine faoin alt seo i gcoinne faillí maidir le ranníocaíochta a dheonadh nó a thabhairt thar n-ais, déanfar é tráth nach déanaí ná ocht mí tar éis na himthosca a theacht a líomhnós sé a chuir de cheangal ar an údarás áitiúil na ranníocaíochta a dheonadh nó a thabhairt thar n-ais agus déanfar aon achomharc eile faoin alt seo tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an chinneadh is abhar don achomharc.

  (3) An appeal under this section by a person against a failure to make a grant or return of contributions shall be brought not later than eight months after the circumstances arose which he alleges required the local authority to make the grant or return of contributions and any other appeal under this section shall be brought not later than six months after the decision appealed from.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 269. #1032767

  (4) Aon uair a bhéarfar breith ó thromlach de na Coimisinéirí Tuatha a bheas páirteach sa bhreith, measfar, chun críocha na bhfo-alt roimhe seo den alt seo, an mionlach easaontach de na Coimisinéirí Tuatha sin do chomhthoiliú leis an mbreith sin, agus forléireofar dá réir sin an briathar “comhthoiliú” sna fo-ailt sin den alt seo.

  (4) Where a decision is made or given by a majority of the Lay Commissioners concerned therein, the dissenting minority of such Lay Commissioners shall be deemed, for the purposes of the foregoing subsections of this section to concur in such decision, and the words "concur" and "concurrence" shall in those subsections of this section be construed accordingly.

  Uimhir 16 de 1950: AN tACHT TALÚN, 1950

 270. #1082213

  (3) Aon achomharc a dhéanfas duine faoin alt seo i gcoinne faillí maidir le ranníoca a dheonadh nó a thabhairt ar ais, déanfar é tráth nach déanaí ná ocht mí tar éis na himthosca a tharlachtaint a líomhnós sé a thug ar an údarás áitiúil na ranníoca a dheonadh nó a thabhairt ar ais, agus déanfar aon achomharc eile faoin alt seo tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an cinneadh is ábhar don achomharc a bheith curtha in iúl don achomharcóir.

  (3) An appeal under this section by a person against a failure to make a grant or return of contributions shall be brought not later than eight months after the circumstances arose which he alleges required the local authority to make the grant or return of contributions and any other appeal under this section shall be brought not later than six months after the decision appealed from has been notified to the appellant.

  Uimhir 10 de 1956: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956

 271. #1088377

  (6) Breithneoidh an tAire Airgeadais gach amhras, ceist nó díospóid a bheas ann faoin Acht seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I), pinsin sceidealta (Cuid II), nó pinsin dá dtagartar in alt 7 den Acht seo, agus beidh a bhreith sin ar an gcéanna ina breith chríochnaitheach.

  (6) Every doubt question or dispute arising under this Act in relation to a scheduled (Part I) pension, scheduled (Part II) pension or pension referred to in section 7 of this Act shall be decided by the Minister for Finance, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 44 de 1956: ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1956

 272. #1104572

  Is cúrsaí geilleagair amháin a bheidh mar fhoras le gach cinneadh a dhéanfaidh siad agus breithneofar na cúrsaí sin go neamhchlaon chun na cuspóirí a luaitear sa Chomhaontú seo a bhaint amach.

  Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement. [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 273. #1123376

  (6) Breithneoidh an tAire Airgeadais gach amhras, ceist nó díospóid a bheidh ann faoin Acht seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I), pinsin sceidealta (Cuid II), nó pinsin dá dtagraítear in alt 7 den Acht seo nó pinsin a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann le hAcht 1956, agus is breith chríochnaitheach, dhochloíte a bhreith sin ar an gcéanna.

  (6) Every doubt, question or dispute arising under this Act in relation to a scheduled (Part I) pension, scheduled (Part II) pension, pension referred to in section 7 of this Act or pension specified in Part I of the Schedule to the Act of 1956 shall be decided by the Minister for Finance, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 43 de 1959: ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1959

 274. #1127643

  (b) is i scríbhinn a thabharfar an cinneadh agus beidh an cinneadh, chun críocha an Achta seo, ina chinneadh críochnaitheach dochloíte agus ina cheangal ar gach aon duine agus ar gach aon bhinse,

  ( b ) the decision shall be given in writing and shall for the purposes of this Act be final and conclusive and binding on all persons and tribunals whatsoever,

  Uimhir 12 de 1960: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1960

 275. #1132408

  Is cúrsaí geilleagair amháin a bheidh mar fhoras le gach cinneadh a dhéanfaidh siad agus breithneofar na cúrsaí sin go neamhchlaon chun na cuspóirí a luaitear sa Chomhaontú seo a bhaint amach.

  Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 276. #1132923

  (6) Breithneoidh an tAire Airgeadais gach amhras, ceist nó díospóid a bheidh ann faoin Acht seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I), pinsin sceidealta (Cuid II), nó pinsin dá dtagraítear i bhfo-alt (5) nó (6) d'alt 4 nó in alt 7 den Acht seo nó pinsin a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann le hAcht 1959, agus is breith chríochnaitheach, dhochloíte a bhreith sin ar an gcéanna.

  (6) Every doubt, question or dispute arising under this Act in relation to a scheduled (Part I) pension, scheduled (Part II) pension, pension referred to in subsection (5) or (6) of section 4 or in section 7 of this Act or pension specified in Part I of the Schedule to the Act of 1959 shall be decided by the Minister for Finance, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 36 de 1960: ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1960

 277. #1159488

  (2) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte Dúiche maidir le hiarratas faoin alt seo agus ní bheidh sé inachomhairc.

  (2) A decision of the District Court in relation to an application under this section shall be final and shall not be appealable.

  Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962

 278. #1166560

  agus gach ordú, riail, rialachán, ceanglas, tábla táillí, deimhniú, fógra, breith, cinneadh, ordú, ceadú, iarratas, ní, trádmharc nó marc den sórt sin leanfaidh sé, má bhíonn sé i bhfeidhm ar dháta thosach feidhme an Achta seo, de bheith i bhfeidhm agus, a mhéid a fhéadfaí é a dhéanamh, a eisiúint, a thabhairt nó a chlárú faoin Acht seo, beidh éifeacht aige nó aici ionann is dá mba faoin alt comhréire den Acht seo a rinneadh, a eisíodh nó a tugadh é nó í.

  and every such order, rule, regulation, requirement, table of fees, certificate, notice, decision, determination, direction, approval, application, thing, trade mark or mark, shall, if in force at the commencement of this Act, continue in force and shall, so far as it could have been made, issued, given, done or registered under this Act, have effect as if made, issued, given or done under the corresponding section of this Act.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 279. #1166788

  (7) Déanfar achomhairc faoi alt 57 den Acht seo in aghaidh cinnte ag an gCeannasaí faoin alt seo a éisteacht ar na hábhair a shonróidh an Ceannasaí mar a dúradh, agus ní lámhalfar don Cheannasaí aon fhorais agóide eile a shuíomh in aghaidh glacadh leis an iarratas, seachas na forais sin a shonróidh sé amhlaidh mar a dúradh, ach amháin le cead na Cúirte.

  (7) Appeals under section 57 of this Act against decisions of the Controller under this section shall be heard on the materials stated as aforesaid by the Controller, and no further grounds of objection to the acceptance of the application shall be allowed to be taken by the Controller, other than those so stated as aforesaid by him, except by leave of the Court.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 280. #1167465

  Ar choinníoll, nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh faoi na forálacha sin, go dtabharfaidh an Chúirt nó an Ceannasaí (de réir mar a bheidh) aird ar na dálais dá dtagraítear i bhfomhír (3) de mhír 1 den Sceideal seo agus orthu sin amháin, agus go mbeidh cinneadh faoi na forálacha sin i bhfabhar an iarratasóra faoi réir an choinníll go ndéanfaidh an tAire cinneadh ina fhabhar faoi fhomhír (2) den mhír seo maidir le haon fhreasúra a bhainfidh le haon cheann de na hábhair dá dtagraítear i bhfomhír (5) den mhír sin 1.

  Provided that, in deciding under the said provisions, the Court or the Controller (as the case may be) shall have regard only to the considerations referred to in subparagraph (3) of paragraph 1 of this Schedule, and a decision under the said provisions in favour of the applicant shall be conditional on the determination in his favour by the Minister under subparagraph (2) of this paragraph of any opposition relating to any of the matters referred to in subparagraph (5) of the said paragraph 1.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 281. #1176628

  —Is é an tAire a chinnfidh gach amhras, ceist nó díospóid a éireoidh faoin Acht seo, agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a chinneadh.

  —Every doubt, question or dispute arising under this Act shall be decided by the Minister, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 24 de 1963: AN tACHT AOISLIÚNTAS AGUS PINSEAN, 1963

 282. #1178087

  (3) I gcás ina mbeidh an t-údarás pleanála ar ar seirbheáladh fógra ceannaigh faoin alt seo tar éis fógra de réir mhír (a) d'fho-alt (2) den alt seo a sheirbheáil ar an úinéir a sheirbheáil an fógra ceannaigh, beidh de dhualgas ar an údarás leas an úinéara a thógáil agus, chun na críche sin, beidh an éifeacht chéanna ag an bhfógra is deireanaí a luaitear a bheadh aige dá mba ordú ceannaigh éigeantach é i leith an leasa sin a rinneadh agus a daingníodh go cuí de réir cinneadh ag an údarás pleanála de bhun fho-alt (1) d'alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960 .

  (3) Where the planning authority upon whom a purchase notice is served under this section have served on the owner by whom the purchase notice was served a notice in accordance with paragraph (a)of subsection (2) of this section, it shall be the duty of the authority to acquire the interest of the owner and, for that purpose, the latter notice shall have the like effect as if it were a compulsory purchase order in respect of that interest which, consequent upon a decision made by the planning authority pursuant to subsection (1) of section 10 of the Local Government (No. 2) Act, 1960 , had been duly made and confirmed.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 283. #1178787

  faoi réir na modhnuithe seo a leanas, is é sin, go ndéanfar, i bhfo-ailt (1) agus (2) den alt sin 55, tagairt don tráth a ghlacfaidh an fógra éifeacht a chur in ionad aon tagartha do thráth aon chinnte agus, i bhfo-alt (4) de, go bhforléireofar an tagairt d'alt 29 den Acht seo mar thagairt don alt sin arna chur chun feidhme le halt 30 den Acht seo.

  subject to the modifications that, in subsections (1) and (2) of the said section 55, a reference to the time when the notice takes effect shall be substituted for any reference to the time of a decision and, in subsection (4) thereof, the reference to section 29 of this Act shall be construed as a reference to that section as applied by section 30 of this Act.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 284. #1191743

  (6) Féadfar, de rogha an iarratasóra, aon iarratas faoin alt seo (seachas iarratas ón gCeannasaí) a dhéanamh chun an Cheannasaí ar an gcéad ásc, agus sa chás sin beidh ag an gCeannasaí cumhachtaí uile na Cúirte faoin alt seo, ach féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an Cheannasaí.

  (6) Any application under this section (other than an application by the Controller) may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the Controller, and in such case the Controller shall have all the powers of the Court under this section, but his decision shall be subject to appeal.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 285. #1192300

  Ní bhainfidh forálacha alt 75 den Acht seo le haon achomharc in aghaidh cinneadh a thug an Ceannasaí faoi aon fhoráil d'Acht 1927, agus a bheidh ar feitheamh i dtosach feidhme an Achta seo, ach leanfaidh an fhoráil d'Acht 1927 d'fheidhm a bheith aici maidir leis an achomharc d'ainneoin aisghairm na forála sin den Acht sin.

  The provisions of section 75 of this Act shall not apply to any appeal from a decision of the Controller under any provision of the Act of 1927, which is pending at the commencement of this Act but the provision of the Act of 1927 shall continue to apply to the appeal notwithstanding the repeal of that provision of that Act.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 286. #1203897

  (d) Is é an tAire Airgeadais a chinnfidh gach amhras, ceist nó díospóid a éireoidh faoin bhfo-alt seo, agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a chinneadhsean ar an gcéanna.

  ( d ) Every doubt, question or dispute arising under this subsection shall be decided by the Minister for Finance, whose decision thereon shall be final and conclusive.

  Uimhir 13 de 1965: ACHT NA bPINSEAN (LAGHDÚ), 1965

 287. #1217313

  —(1) Ní vótálfaidh duine mar chomhalta d'údarás tithíochta nó d'aon choiste a luaitear in alt 110 den Acht seo ar aon rún ná ceist a mholfar nó a éireoidh de bhun an Achta seo má bhaineann sí le haon teach nó talamh eile a bhfuil leas tairbhiúil aige ann agus má tharlaíonn, le linn na vótála ar aon rún nó ceist den sórt sin, gur feasach don duine a thaifeadfaidh an vótáil go bhfuil leas tairbhiúil ag comhalta den údarás nó den choiste in aon teach nó talamh lena mbainfidb an rún nó an cheist, ní thabharfar aird ar vóta an chomhalta sin ar an rún nó ar an gceist le linn cinneadh an údaráis nó an choiste ar an rún nó ar an gceist a bheith á shocrú.

  —(1) A person shall not vote as a member of a housing authority or any committee mentioned in section 110 of this Act upon any resolution or question which is proposed or arises in pursuance of this Act, if it relates to any house or other land in which he is beneficially interested and if, at the time of the vote on any such resolution or question, it is known to the person recording the vote that a member of the authority or committee is beneficially interested in any house or land to which the resolution or question relates, any vote of such member on the resolution or question shall be disregarded in determining the decision of the authority or committee on the resolution or question.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 288. #1242991

  —Cinnfidh an tAire gach ceist nó díospóid a éireoidh maidir le léiriú nó forléiriú scéime faoin Acht seo agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh ina chinneadh ar an gcéanna.

  —Every question or dispute which shall arise in relation to the interpretation or construction of a scheme under this Act shall be determined by the Minister whose decision thereon shall be final.

  Uimhir 24 de 1968: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (DEONTAIS ARDOIDEACHAIS), 1968

 289. #1249395

  (b) Déanfaidh an Chúirt aon achomharc chuici faoin bhfo-alt seo a éisteacht agus breith a thabhairt air agus a breith air a chur in iúl do na páirtithe.

  ( b ) The Court shall hear and decide any appeal to it under this subsection and it shall convey its decision thereon to the parties.

  Uimhir 14 de 1969: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1969

 290. #1271717

  (2) Duine atá cuntasach i ndleacht eastáit a íoc i leith maoine inmheasúnaithe agus a sheachaid do na Coimisinéirí Ioncaim cuntas chun an dleacht a mheasúnú (dá ngairtear “duine cuntasach” san alt seo) féadfaidh sé, de réir forálacha an ailt seo, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh chinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le luach príomhshuime na maoine inmheasúnaithe agus déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc a éisteacht agus a chinneadh agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a gcinneadh mura gceanglófar cás a shonrú maidir leis le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte.

  (2) A person who is accountable for the payment of estate duty in respect of assessable property and who has delivered to the Revenue Commissioners an account for the assessment of the duty (in this section referred to as an accountable person) may, in accordance with the provisions of this section, appeal to the Appeal Commissioners against a decision of the Revenue Commissioners as to the principal value of the assessable property and the appeal shall be heard and determined by the Appeal Commissioners whose determination shall be final and conclusive unless the appeal is required to be reheard by a judge of the Circuit Court or a case is required to be stated in relation to it for the opinion of the High Court.

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 291. #1276507

  (c) más rud é, tar éis an tuarascáil ón gCúirt Oibreachais i dtaobh an ábhair a bhreithniú, go gcinnfidh an tAire gan ordú a dhéanamh ina leith faoi alt 4 den Acht seo, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinneadh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus, má rinneadh ordú faoin alt seo i dtaobh an ábhair, measfar, air sin, chun na gcríocha a bhaineann le teideal aon fhostaithe lenar bhain an t-ordú chun aon arduithe luach saothair nó aon leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh sé i bhfeidhm riamh.

  ( c ) if, having considered the report of the Labour Court in relation to the matter, the Minister decides not to make an order under section 4 of this Act in relation thereto, he shall, as soon as may be, cause notice of his decision to be published in the Iris Oifigiúil and, if an order was made under this section in relation to the matter, thereupon it shall, for the purposes of the entitlement of any employees to whom it applied to any increases of remuneration or amendments or variations of any other terms or conditions of employment, be deemed never to have been in force.

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 292. #1276523

  (c) Má chinneann an tAire, tar éis ordú a dhéanamh faoin alt seo, gan an t-ábhar lena mbaineann an t-ordú a tharchur faoin alt seo chun na Cúirte Oibreachais, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinneadh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus measfar, air sin, chun na gcríocha a bhaineann le teideal aon fhostaithe lenar bhain an t-ordú chun aon arduithe luach saothair nó aon leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh an t-ordú i bhfeidhm riamh.

  ( c ) If, having made an order under this section, the Minister decides not to refer the matter to which the order relates to the Labour Court under this section, he shall, as soon as may be, cause notice of his decision to be published in the Iris Oifigiúil, and thereupon the order shall, for the purposes of the entitlement of any employees to whom it applied to any increases of remuneration or amendments or variations of any other terms or conditions of employment, be deemed never to have been in force.

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 293. #1295276

  (c) má chinneann an tAire, tar éis dó tuarascáil na Cúirte Oibreachais i dtaobh an ábhair a bhreithniú, gan ordú faoi alt 4 den Acht seo a dhéanamh ina thaobh, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinnte a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus, má rinneadh ordú faoin alt seo i dtaobh an ábhair, measfar, air sin, chun críocha teidil aon fhostaithe lenar bhain sé chun aon mhéaduithe ar luach saothair nó chun leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh sé i bhfeidhm riamh.

  ( c ) if, having considered the report of the Labour Court in relation to the matter, the Minister decides not to make an order under section 4 of this Act in relation thereto, he shall, as soon as may be, cause notice of his decision to be published in the Iris Oifigiúil and, if an order was made under this section in relation to the matter, thereupon it shall, for the purposes of the entitlement of any employees to whom it applied to any increases of remuneration or amendments or variations of any other terms or conditions of employment be deemed never to have been in force.

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 294. #1295292

  (c) Má chinneann an tAire, tar éis dó ordú a dhéanamh faoin alt seo, gan an t-ábhar lena mbainfidh an t-ordú a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais faoin alt seo, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh a chinnte a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus measfar, air sin, chun críocha teidil aon fhostaithe lenar bhain sé chun aon mhéaduithe ar luach saothair nó chun leasuithe nó athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta, nach raibh sé i bhfeidhm riamh.

  ( c ) If, having made an order under this section, the Minister decides not to refer the matter to which the order relates to the Labour Court under this section, he shall, as soon as may be, cause notice of his decision to be published in the Iris Oifigiúil, and thereupon the order shall, for the purposes of the entitlement of any employees to whom it applied to any increases of remuneration or amendments or variations of any other terms or conditions of employment, be deemed never to have been in force.

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 295. #1307214

  (2) I gcás ina ndéanfaidh an fostóir iarratas faoin alt seo, ní thabhóidh sé aon dliteanas mar gheall ar an ordú a bheith gan chomhlíonadh aige maidir le haon íocaíochtaí (nó aon chodanna d'íocaíochtaí) den aicme nó den tuairisc a bheidh sonraithe san iarratas agus a íocfaidh sé leis an bhféichiúnaí cothabhála le linn an t-iarratas nó aon achomharc dá dhroim nó aon chinneadh i ndáil leis an iarratas nó leis an achomharc a bheith ar feitheamh, ach ní bheidh feidhm aige sin, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, maidir leis na híocaíochtaí sin (nó aon chodanna díobh) má tharraingíonn an fostóir an t-iarratas siar nó, de réir mar a bheidh, má thréigeann sé an t-achomharc, ina dhiaidh sin.

  (2) Where an application under this section is made by the employer, he shall not incur any liability for non-compliance with the order as respects any payments (or any portions thereof) of the class or description specified by the application which are made by him to the maintenance debtor while the application or any appeal in consequence thereof or any decision in relation to the application or appeal is pending, but this shall not, unless the Court otherwise orders, apply as respects such payments (or any portions thereof) if the employer subsequently withdraws the application or as the case may be, abandons the appeal.

  Uimhir 11 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976

 296. #1311249

  (2) I gcás a ndéanfar achomharc faoin alt seo in aghaidh cinneadh ó údarás pleanála agus nach dtarraingeofar siar é, cinnfidh an tAire an t-iarratas ionann is dá mba chuige, faoi alt 87 den Acht seo, arna leasú le halt 42 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, a rinneadh é sa chéad ásc, agus oibreoidh a chinneadh le cinneadh an údaráis phleanála a neamhniú amhail ón tráth a tugadh é;

  (2) Where an appeal is brought under this section from a decision of a planning authority and is not withdrawn, the Minister shall determine the application as if it had been made to him in the first instance under section 87 of this Act, as amended by section 42 of the Local Government (Planning and Development) Act, 1976 , and his decision shall operate to annul the decision of the planning authority as from the time when it was given;

  Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976

 297. #1317246

  —(1) A mhéid a bhféadfaí aon ordú, rialachán, riail, comhaontú, achomharc, iarratas, tíolacadh, cinneadh, íocaíocht nó tarchur a rinneadh, nó aon léas, iasacht, morgáiste, ceadú, toiliú nó ordú a tugadh, aon cheanglas a forchuireadh, aon deimhniú nó ionstraim a eisíodh nó aon chlár a coimeádadh, aon rún a ritheadh, aon fhógra a seirbheáladh, nó aon ní eile a rinneadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo a dhéanamh, a thabhairt, a fhorchur, a eisiúint, a choimeád, a rith nó a sheirbheáil faoi fhoráil chomhréire den Acht seo, ní chuirfidh aon aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ó bhail é ach, má bhí sé i bhfeidhm díreach sular aisghaireadh an t-achtachán sin amhlaidh, beidh éifeacht leis ionann is dá mba faoi fhoráil chomhréire den Acht seo a rinneadh, a tugadh, a forchuireadh, a eisíodh, a coimeádadh, a ritheadh nó a seirbheáladh é (cibé acu é).

  —(1) In so far as any order, regulation, rule, agreement, appeal, application, conveyance, decision, lease, loan, mortgage, payment or reference made or any approval, consent or direction given, requirement imposed, certificate or instrument issued or, register kept, resolution passed, notice served or any other thing done under any enactment repealed by this Act could have been made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done under a corresponding provision of this Act, it shall not be invalidated by any repeal effected by this Act but shall, if in force immediately before that enactment was so repealed, have effect as if made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done (as the case may be) under the corresponding provision of this Act.

  Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976

 298. #1344796

  (b) I gcás údarás rátúcháin do bhreithniú iarraidh faoin bhfo-alt seo, déanfaidh siad, a luaithe is féidir, a gcinneadh a chur in iúl i scríbhinn don iarratasóir, agus i gcás a ndéanfar iarraidh ar údarás rátúcháin faoin bhfo-alt seo ach nach gcuirfidh an t-údarás a gcinneadh in iúl amhlaidh don iarratasóir laistigh den tréimhse ocht lá is fiche dar tosach an lá a gheobhaidh an t-údarás an iarraidh, measfar nach mbeidh an iarraidh comhlíonta ag an údarás.

  ( b ) Where a rating authority determine a request under this subsection, they shall as soon as may be notify in writing the applicant of their decision, and in case a request is made to a rating authority under this subsection and the authority do not so notify the applicant of their decision within the period of twenty-eight days beginning on the day on which the request is received by the authority, the request shall be regarded as not having been compiled with by the authority.

  Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978

 299. #1356434

  (2) I gcás a ndéanfaidh an tAire ordú lena mbaineann an Sceideal seo agus go ndéanfaidh an tEadránaí é a dhaingniú nó a athrú de dhroim achomhairc faoin Acht seo, nó i gcás a ndéanfaidh an tEadránaí diúltú ón Aire a dheimhniú amhlaidh nó a ndéanfaidh sé aon chinneadh eile de dhroim achomhairc faoin Acht seo, ansin, mura n-ordóidh an tEadránaí a mhalairt, tiocfaidh an cinneadh ar an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae ar a ndéanfar an cinneadh, agus, i gcás a dtabharfaidh an tEadránaí ordachán faoin bhfomhír seo, tiocfaidh an cinneadh lena mbaineann an t-ordachán i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordachán sin.

  (2) Where an order to which this Schedule applies is made by the Minister and is confirmed or varied by the Arbitrator on an appeal under this Act, or where a refusal by the Minister is so affirmed or any other decision is made by the Arbitrator on an appeal under this Act, then unless the Arbitrator otherwise directs, the decision on the appeal shall come into force on the day immediately following the day on which it is made, and, in case the Arbitrator gives a direction under this subparagraph, the decision to which the direction relates shall come into force on the day specified in that direction.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 300. #1358292

  Mura féidir sin a dhéanamh, bunófar Binse nua de réir Roinn 2 den Chaibidil seo, Féadfaidh an Binse, má mheasann sé gur gá sin sna himthosca, forghníomhú na dámhachtana a bhac fad a bheidh a chinneadh ar feitheamh.

  If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 301. #1366632

  (6) Féadfar, más rogha leis an iarratasóir é, aon iarratas faoin alt seo (seachas iarratas ón Rialaitheoir) a dhéanamh sa chéad ásc chun an Rialaitheora, agus sa chás sin beidh ag an Rialaitheoir na cumhachtaí go léir atá ag an Ard-Chúirt faoin alt seo, ach beidh a chinneadh faoi réir achomharc chun na cúirte sin laistigh den tréimhse fhorordaithe.

  (6) Any application under this section (other than an application by the Controller) may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the Controller, and in such case the Controller shall have all the powers of the High Court under this section, but his decision shall be subject to appeal to that court within the prescribed period.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 302. #1366811

  Aon uair a dhéanfaidh an Rialaitheoir cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d'alt 14 den Acht seo nó cinneadh faoi alt 21 (6) den Acht seo, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir tar éis an cinneadh a dhéanamh, fógra faoin gcinneadh a fhoilsiú san Iris, agus luafar san fhógra sin an tréimhse inar féidir achomharc a dhéanamh faoin alt sin 14 nó 21 (6) i ndáil leis an gcinneadh.

  Whenever the Controller makes a decision referred to in subsection (1) of section 14 of this Act or a decision under section 21 (6) of this Act, he shall, as soon as may be after the decision is made, cause notice of the decision to be published in the Journal, which notice shall state the period within which an appeal may be taken under the said section 14 or 21 (6) in relation to the decision.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 303. #1367441

  —(1) In aon chás ina ndéanfar gearán leis an Ombudsman i ndáil le gníomh agus a gcinnfidh an tOmbudsman gan imscrúdú a dhéanamh faoin Acht seo faoin ngníomh nó gan leanúint d'imscrúdú den sórt sin, cuirfidh sé chuig an bpearsa a rinne an gearán ráiteas i scríbhinn i dtaobh na gcúiseanna a bhí aige leis an gcinneadh agus, más tar éis don Ombudsman iarraidh a fháil faoi alt 5 (3) den Acht seo a rinneadh an cinneadh, cóip den iarraidh agus den ráiteas i scríbhinn i dtaobh chúiseanna an iarrata i gceangal leis an iarraidh agus cuirfidh sé chuig cibé pearsa eile (más ann) is cuí leis cibé ráiteas i scríbhinn is cuí leis i ndáil leis an ábhar.

  —(1) In any case where a complaint is made to the Ombudsman in relation to an action and the Ombudsman decides not to carry out an investigation under this Act into the action or to discontinue such an investigation, he shall send to the person who made the complaint a statement in writing of his reasons for the decision and, if the decision follows the receipt by the Ombudsman of a request under section 5 (3) of this Act, a copy of the request and of the statement in writing of the reasons for the request attached to the request and he shall send to such other (if any) person as he considers appropriate such statement in writing in relation to the matter as he considers appropriate.

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 304. #1386035

  (3) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo i ndáil le diúltú ceadúnas a dheonú faoin Acht seo nó i ndáil le cinneadh an Aire ceadúnas a deonaíodh faoin Acht seo a chúlghairm nó na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le ceadúnas a athrú, féadfaidh an Ard-Chúirt an diúltú nó an cinneadh a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú agus, i gcás ina gceadófar achomharc, deonóidh an tAire an ceadúnas, nó ní chúlghairfidh sé an ceadúnas, nó ní athróidh sé na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an gceadúnas, de réir mar a bheidh.

  (3) On the hearing of an appeal under this section in relation to a refusal to grant a licence under this Act or in relation to a decision of the Minister to revoke, or vary the terms and conditions of, a licence granted under this Act, the High Court may either confirm the refusal or decision or may allow the appeal and, where an appeal is allowed, the Minister shall grant the licence or shall not revoke, or vary the terms and conditions of the licence as the case may be.

  Uimhir 3 de 1982: AN tACHT IOMPAIR (TIONSCNÓIRÍ TURAS AGUS GNÍOMHAIRÍ TAISTIL), 1982

 305. #1393054

  (b) d'ainneoin aon ní in alt 26 (4) nó 27 (3) den Phríomh-Acht nó in alt 4 (2) den Acht seo, ní mheasfar, de bhun aon cheann de na hailt sin, cinneadh ó údarás pleanála a bheith tugtha lá is túisce ná lá dhá mhí tar éis an lae a mbeidh an táille faighte ag an údarás agus déanfar na hailt sin 26 (4), 27 (3) agus 4 (2) a fhorléiriú faoi réim agus de réir fhorálacha na míre seo.

  ( b ) notwithstanding anything contained in section 26 (4) or 27 (3) of the Principal Act or in section 4 (2) of this Act, a decision of a planning authority shall not be regarded, pursuant to any of those sections, as having been given on a day which is earlier than that which is two months after the day on which the authority is in receipt of the fee, and the said sections 26 (4), 27 (3) and 4 (2) shall be construed subject to and in accordance with the provisions of this paragraph.

  Uimhir 21 de 1982: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1982

 306. #1436048

  —(1) Aon uair a dhiúltaíonn an tAire ceadúnas a dheonú faoin Acht seo nó a bheartaíonn sé ceadúnas arna dheonú faoin Acht seo a chúlghairm nó a fhionraí, cuirfidh sé a chinneadh nó a bhfuil beartaithe aige, de réir mar a bheidh, agus an cúiseanna atá leis, in iúl don iarratasóir ar an gceadúnas nó do shealbhóir an cheadúnais agus, má dhéanann an t-iarratasóir sin nó an sealbhóir sin aon uiríll i scríbhinn laistigh de lá is fiche, breithneoidh sé na huiríll.

  —(1) Whenever the Minister refuses to grant a licence under this Act or proposes to revoke or suspend a licence granted under this Act, he shall notify the applicant for the licence or the holder of the licence of his decision or of his proposal, as the case may be, and of the reasons therefor and shall, if any representations are made in writing by such applicant or such holder within twenty-one days, consider the representations.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 307. #1436052

  (3) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo, i ndáil le diúltú ceadúnas a dheonú faoin Acht seo nó i ndáil le cinneadh ag an Aire ceadúnas arna dheonú faoin Acht seo a chúlghairm nó a fhionraí, féadfaidh an Chúirt Dúiche an diúltú nó an cinneadh a dhaingniú nó féadfaidh sí an t-achomharc a cheadú agus, má cheadaítear an t-achomharc, deonóidh an tAire an ceadúnas nó ní chúlghairfidh nó ní fhionróidh sé an ceadúnas.

  (3) On the hearing of an appeal under this section, in relation to a refusal to grant a licence under this Act or a decision of the Minister to revoke or suspend a licence granted under this Act, the District Court may either confirm the refusal or decision or may allow the appeal and, where an appeal is allowed, the Minister shall grant the licence or shall not revoke or suspend the licence.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 308. #1439856

  “27.—(1) Cibé uair a dhéanfaidh Breitheamh den Chúirt Dúiche sealbhóir aon cheadúnais chun deochanna meisciúla a dhíol, a chiontú i gcion lena mbaineann an Chuid seo den Acht seo, beidh ábhar achomhairc ann i gcoinne an chiontaithe sin chun an Bhreithimh den Chúirt Chuarda ar laistigh dá chuaird a bheidh Dúiche nó aon chuid de Dhúiche an Bhreithimh sin suite agus is breith chríochnaitheach agus neamh-inachomhairc breith an Bhreithimh sin.

  (1) Whenever the holder of any licence for the sale of intoxicating liquor is convicted by a Justice of the District Court of an offence to which this Part of this Act applies, an appeal shall lie from such conviction to the Judge of the Circuit Court within whose circuit the District or any part of the District of such Justice is situate, and the decision of such Judge shall be final and not appealable

  Uimhir 26 de 1986: ACHT NA gCÚIRTEANNA (UIMH. 2), 1986

 309. #1448728

  (7) Aon uair a dhiúltóidh an tAire ceadúnas a thabhairt maidir le Teach Trádála Speisialta, féadfaidh an t-iarratasóir ar an gceadúnas, laistigh de 28 lá tar éis an fógra a sheirbheáil faoi fho-alt (6) den alt seo, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda in aghaidh an diúltaithe sin agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte Cuarda ar achomharc faoin bhfo-alt seo ach amháin go mbeidh, le cead na Cúirte sin, ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ar phonc dlí.

  (7) Whenever the Minister refuses to grant a licence in respect of a Special Trading House, the applicant for the licence, may, within 28 days after the service of the notice under subsection (6) of this section, appeal to the Circuit Court against such refusal and the decision of the Circuit Court on an appeal under this subsection shall be final save that, by leave of that Court, an appeal shall lie to the Supreme Court on a point of law.

  Uimhir 13 de 1987: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1987

 310. #1476845

  (c) Le linn an tríú bliain tar éis don Choinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm, déanfaidh an Chomhairle athbhreithniú ar leithroinnt na scaireanna agus beidh na prionsabail seo a leanas mar threoir aici le linn di cinneadh a dhéanamh:

  ( c ) During the third year following the entry into force of this Convention, the Council shall review the allocation of shares and shall be guided in its decision by the following principles:

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 311. #1476854

  (d) Laistigh den tréimhse trí bliana dá bhforáiltear in Alt (b) den Airteagal seo, is le tromlach speisialta a ghlacfar cinntí uile na Comhairle agus an Bhoird, ach amháin go ndéanfar cinntí dar gá tromlach níos airde faoin gCoinbhinsiún seo, a ghlacadh leis an tromlach níos airde sin.

  ( d ) Within the three-year period provided for in Section (b) of this Article, all decisions of the Council and Board shall be taken by special majority, except that decisions requiring a higher majority under this Convention shall be taken by such higher majority.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 312. #1477110

  Doiminicea

  ( c ) In its decision on the issuance of guarantees under this Annex, the Agency shall pay due regard to the prospects that the sponsoring member will be in a position to meet its obligations under this Annex and shall give priority to investments which are co-sponsored by the host countries concerned.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 313. #1493964

  —(1) (a) Aon ordú, rialachán, riail, comhaontú, achomharc, iarratas, tíolacadh, cinneadh, íocaíocht nó tarchur a rinneadh, nó aon léas, iasacht, morgáiste, ceadú, toiliú nó treoir a tugadh, aon cheanglas a forchuireadh, aon deimhniú nó ionstraim a eisíodh nó aon chlár a coimeádadh, aon rún a ritheadh, aon fhógra a seirbheáladh, nó aon ní eile a rinneadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo agus a d'fhéadfaí a dhéanamh, a thabhairt, a fhorchur, a eisiúint, a choimeád, a rith nó a sheirbheáil faoi fhoráil chomhréire den Acht seo, ní chuirfidh aon aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ó bhail é ach, má bhí sé i bhfeidhm díreach sular aisghaireadh an t-achtachán sin amhlaidh, beidh éifeacht leis ionann is dá mba faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a rinneadh, a tugadh, a forchuireadh, a eisíodh, a coimeádadh, a ritheadh nó a seirbheáladh é (cibé acu é), mura bhforáiltear a mhalairt.

  —(1) ( a ) Any order, regulation, rule, agreement, appeal, application, conveyance, decision, lease, loan, mortgage, payment or reference made or any approval, consent or direction given, requirement imposed, certificate or instrument issued, register kept, resolution passed, notice served or any other thing done under any enactment repealed by this Act that could have been made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done under a corresponding provision of this Act, shall not be invalidated by any repeal effected by this Act but shall, if in force immediately before that repeal was effected, have effect as if made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done (as the case may be) under the corresponding provision of this Act, unless otherwise provided.

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 314. #1523118

  (8) Aon uair a éiríonn aon cheist maidir le cibé acu a bhí nó nach raibh talamh arna dhílsiú chun críocha coláiste nó forais nó cuid d'fhoras lena mbaineann ordú arna dhéanamh faoi alt 3 (3) den Acht seo nó aon uair a éiríonn aon cheist maidir le cearta agus dliteanais a aistrítear leis an alt seo cuirfidh an coiste gairmoideachais an cheist sin faoi bhráid an Aire agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire uirthi.

  (8) Whenever a question arises as to whether land stood vested for the purposes of a college or of an institution or part of an institution to which an order made under section 3 (3) of this Act relates or whenever a question arises with regard to rights and liabilities transferred by this section such question shall be referred by the vocational education committee to the Minister and the decision of the Minister thereon shall be final.

  Uimhir 16 de 1992: ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA, 1992

 315. #1535430

  (d) Chun críocha an ailt seo, measfar imeachtaí dlí a bheith ar feitheamh fad is a fhéadfar achomharc a thionscnamh in aghaidh aon bhreithe sna himeachtaí agus, chun na gcríoch sin, measfar gur breith chríochnaitheach breith nach mbeidh aon ábhar achomhairc ina haghaidh nó a mbeidh ábhar achomhairc ina haghaidh laistigh de thréimhse a bheidh imithe in éag, gan achomharc a bheith tionscanta.”.

  (d) For the purposes of this section legal proceedings shall be regarded as pending so long as an appeal may be brought against any decision in the proceedings and for these purposes a decision against which no appeal lies or against which an appeal lies within a period which has expired without an appeal having been brought shall be regarded as being a final decision.". 1O.J. No. L333 of 24 December 1977, p.11 2O.J. No. L73 of 19 March 1976, p.18 3O.J.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 316. #1676255

  Cinnfidh institiúid cé acu an gcuirfidh sí nó nach gcuirfidh sí na socruithe a leagtar amach san Airteagal seo i bhfeidhm i rith na hidirthréimhse agus cuirfidh sí a cinneadh in iúl don údarás inniúil faoin 1 Feabhra 2018.

  An institution shall decide whether to apply the arrangements set out in this Article during the transitional period and shall inform the competent authority of its decision by 1 February 2018.

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 317. #1678990

  I dtaca leis na hoibríochtaí um maoiniú a chumhdaítear faoin gCinneadh seo, déanfaidh BEI an chuid is infheidhme de reachtaíocht an Aontais mar aon le caighdeáin chomhaontaithe idirnáisiúnta agus Aontais a chomhlíonadh agus, dá bhrí sin, ní thacóidh sé le haon tionscadal faoin gCinneadh seo a rannchuidíonn le sciúradh airgid, maoiniú na sceimhlitheoireachta, seachaint cánach, calaois chánach nó imghabháil cánach.

  In its financing operations covered by this Decision, the EIB shall comply with applicable Union legislation and agreed international and Union standards and, therefore, shall not support projects under this Decision that contribute to money laundering, terrorism financing, tax avoidance, tax fraud or tax evasion.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 318. #1679321

  Maidir le húsáid Europass, is ar bhonn deonach a dhéanfar í agus ní fhorchuirfidh sí aon oibleagáid, ná ní thabharfaidh sí aon chearta seachas iad sin a shainítear sa Chinneadh seo.

  The use of Europass shall be voluntary and shall not impose any obligations or confer any rights other than those defined in this Decision.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 319. #1710497

  Déanfaidh na Ballstáit pionóis, lena n-áirítear, i gcás inar gá, fíneálacha agus pionóis thréimhsiúla a leagan síos maidir le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo nó maidir le haon chinneadh ceangailteach a ghlacfaidh an Coimisiún, na húdarás rialála náisiúnta nó údarás inniúil eile de bhun na Treorach seo, agus glacfaidh na Ballstáit na bearta ar fad is gá lena áirithiú go gcuirfear na pionóis agus na fíneálacha sin chun feidhme.

  Member States shall lay down rules on penalties, including, where necessary, fines and non-criminal predetermined or periodic penalties, applicable to infringements of national provisions adopted pursuant to this Directive or of any binding decision adopted by the Commission, the national regulatory or other competent authority pursuant to this Directive, and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 320. #1825245

  Déanfar tagairtí don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Chinneadh seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá san Iarscríbhinn.

  References to the repealed Decision shall be construed as references to this Decision and shall be read in accordance with the correlation table in the Annex.

  Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)

 321. #1835658

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 agus is é an Coiste arna bhunú le Treoir 71/306/CEE a bheidh sa choiste inniúil.

  Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply and the competent committee shall be the Committee established by Council Decision 71/306/EEC.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 322. #154496

  Faoi réir a bhfuil ráite roimhe seo, i gcás aon díospóid nó easaontas a bheith idir an Bord agus aon duine nó comhlacht arb éagóir leis aon ní a rinne an Bord nó a d'fhág sé gan déanamh i bhfeidhmiú a chumhachtaí faoin Ordú seo, cuirfear gach díospóid nó easaontas den sórt sin faoi bhráid beirt eadránaí, a roghnóidh gach páirtí duine acu agus a mbeidh lánchumhacht acu chun costais a dhámhachtain, le go ndéanfaidh siad cinneadh críochnaitheach air, agus mura n-aontóidh na headránaithe, cuirfear faoi bhráid moltóra a bheidh roghnaithe ag na headránaithe roimh shuí dóibh é, nó cheal aontaithe, faoi bhráid Uachtarán Institiúid Innealtóirí Sibhialta na hÉireann de thuras na huaire, agus measfar é a bheith tarchurtha amhlaidh de bhun aighneacht i modh gníomhais a d'fhorghníomhaigh na páirtithe, agus beidh feidhm ag forálacha an Acht Eadrána, 1954 (Uimh. 26 de 1954), i gcás eadráin faoin Airteagal seo.

  Subject as aforesaid in case of any dispute or difference between the Board and any person or body aggrieved by anything done or omitted to be done by the Board in exercise of its powers under this order every such dispute or difference shall be referred, with full power to award costs, to the final decision of two arbitrators, one chosen by each party, and, if the arbitrators disagree, of an umpire chosen by the arbitrators before they sit, or in the event of disagreement by the President for the time being of the Institution of Engineers of Ireland, and shall be deemed to have been so referred in pursuance of a submission by deed executed by the parties, and the provisions of the Arbitration Act, 1954 (No. 26 of 1954), shall apply to arbitration under this Article.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 323. #158686

  Faoi réir a bhfuil ráite roimhe seo, i gcás aon díospóid nó easaontas a bheith idir an Bord agus aon duine nó comhlacht arb éagóir leis aon ní a rinne an Bord nó a d'fhág sé gan déanamh i bhfeidhmiú a chumhachtaí faoin Ordú seo, cuirfear gach díospóid nó easaontas den sórt sin faoi bhráid beirt eadránaí, a roghnóidh gach páirtí duine acu agus a mbeidh lánchumhacht acu chun costais a dhámhachtain, le go ndéanfaidh siad cinneadh críochnaitheach air, agus mura n-aontóidh na headránaithe, cuirfear faoi bhráid moltóra, a bheidh roghnaithe ag na headránaithe roimh shuí dóibh, é, nó cheal aontaithe, faoi bhráid Uachtarán Institiúid Innealtóirí Sibhialta na hÉireann de thuras na huaire agus measfar é a bheith tarchurtha amhlaidh de bhun aighneacht i modh gníomhais a d'fhorghníomhaigh na páirtithe agus beidh feidhm ag forálacha an Achta Eadrána, 1954 (Uimh. 26 de 1954) maidir le headrán faoin Airteagal seo.

  Subject as aforesaid in case of any dispute or difference between the Board and any person or body aggrieved by anything done or omitted to be done by the Board in exercise of its powers under this Order every such dispute or difference shall be refered, with full power to award costs, to the final decision of two arbitrators, one chosen by each party, and, if the arbitrators disagree, of an umpire chosen by the arbitrators before they sit, or in the event of disagreement, by the President for the time being of the Institution of Engineers of Ireland, and shall be deemed to have been so referred in pursuance of a submission by deed executed by the parties and the provisions of the Arbitration Act, 1954 (No. 26 of 1954) shall apply to an arbitration under this Article.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 324. #566379

  1° I gcás gach Bille is siocair d’achainí faoin Airteagal seo, más é breith an Uachtaráin go bhfuil togra ann ina bhfuil an oiread sin tábhacht náisiúnta gur chóir breith an phobail a fháil air, ní foláir dó scríbhinn faoina láimh agus faoina Shéala a chur go dtí an Taoiseach agus go dtí Cathaoirleach gach Tí den Oireachtas á chur sin in iúl dóibh, agus diúltú dá lámh a chur leis an mBille sin agus dá fhógairt ina dhlí mura nglactar, agus go dtí go nglactar, an togra i le toil an phobail i Reifreann de réir forálacha alt 2 d’Airteagal 47 den Bhunreacht seo, taobh istigh d’ocht mí dhéag ón lá a bheireann an tUachtarán a bhreith, nó ii le rún ó Dháil Éireann arna rith taobh istigh den tréimhse réamhráite i ndiaidh lánscor agus ationól do Dháil Éireann.

  1° In every case in which the President decides that a Bill the subject of a petition under this Article contains a proposal of such national importance that the will of the people thereon ought to be ascertained, he shall inform the Taoiseach and the Chairman of each House of the Oireachtas accordingly in writing under his hand and Seal and shall decline to sign and promulgate such Bill as a law unless and until the proposal shall have been approved either i by the people at a Referendum in accordance with the provisions of section 2 of Article 47 of this Constitution within a period of eighteen months from the date of the President’s decision, or ii by a resolution of Dáil Éireann passed within the said period after a dissolution and reassembly of Dáil Éireann.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 325. #776483

  (3) Faid a bheidh ar bith aon Bhord Coimisinéirí no cólucht reachtúil le n-a mbaineann an t-alt so, agus go dtí go scuirfear an céanna fén alt so, beidh, agus fanfidh, fé stiúrú agus fé smacht an Aire a bheidh mar cheann ar an Roinn Stáit cheart 'na mbeidh baint aici le seirbhísí puiblí an Bhúird Coimisinéirí no an chóluchta reachtúla san, údaráis, comhachta, dualgaisí agus feidhmeanna an Bhúird Coimisinéirí no an chóluchta reachtúla san, no pé cinn de sna húdaráis, na comhachta, na dualgaisí agus na feidhmeanna san ná beidh dí-dhílsithe ná aistrithe ón mBord Coimisinéirí ná ón gcólucht reachtúil sin le haon Ordú fén alt so, agus a bhfeidhmiú agus a gcó-líona san, agus beidh an tAire sin freagarthach i riara seirbhísí an Bhúird Coimisinéirí no an chóluchta reachtúla san, agus má eiríonn aon cheist i dtaobh ce'ca Aire an tAire, no ce'ca Roinn Stáit an Roinn cheart, le n-a mbaineann aon tseirbhís phuiblí chun crícheanna an fho-ailt seo, isé Uachtarán na hArd-Chomhairle a réiteoidh an cheist sin agus ní bheidh dul thar a bhreith sin.

  (3) So long as any Board of Commissioners or statutory body to which this section applies shall continue to exist, and until the same shall be dissolved under this section, the jurisdictions, powers, duties and functions of such Board of Commissioners or statutory body, or such of those jurisdictions, powers, duties or functions as shall not have been divested or transferred from such Board of Commissioners or statutory body by any Order under this section, and the exercise and performance thereof shall be and remain subject to the direction and control of the Minister who is head of the appropriate Department of State concerned with the public services of such Board of Commissioners or statutory body, and such Minister shall be responsible for the administration of the services of such Board of Commissioners or statutory body, and if any question shall arise as to which is the Minister or appropriate Department of State concerned with any public service for the purposes of this sub-section, such question shall be determined by the President of the Executive Council, whose decision shall be final.

  Uimhir 16 de 1924: ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924

 326. #804730

  —Pé uair a dhéanfidh Breitheamh den Chúirt Dúithche sealbhóir aon cheadúnais díolta deocha meisciúla do chiontú i gcionta le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so luighfidh athchomharc i gcoinnibh an chiontuithe sin chun an Bhreithimh den Chúirt Chuarda gur laistigh dá chuaird a bheidh dúthaigh no cuid de dhúthaigh an Bhreithimh Chúirte Dúithche sin suidhte agus beidh breith an Bhreithimh Chúirte Cuarda san ina breith dheiridh agus ina breith nách féidir athchomharc ina coinnibh agus ar éisteacht an athchomhairc sin, bíodh is go ndaingneodh sé an ciontú san, féadfidh an Breitheamh Cúirte Cuarda san, má bhíonn sé sásta ar réasúin leathscéalachta (a luadhfar in ordú na Cúirte) nách ceart an ciontú san do bhreaca ar an gceadúnas san, ordú do dhéanamh á fhaisnéis ná breacfar an ciontú san, agus pé uair a déanfar ordú den tsórt san amhlaidh ní breacfar an ciontú san amhlaidh agus tuigfar chun gach críche nár breacadh amhlaidh riamh é agus dá réir sin tuigfar aon gheallbhruide a tháinig as breaca an chiontuithe sin do bheith curtha ar nea-mbrí.

  —(1) Whenever the holder of any licence for the sale of intoxicating liquor is convicted by a Justice of the District Court of an offence to which this Part of this Act applies an appeal shall lie from such conviction to the Judge of the Circuit, Court within whose circuit the district or any part of the district of such Justice is situate and the decision of such Judge shall be final and not appealable and on the hearing of such appeal such Judge may, though affirming such conviction, if satisfied that by reason of extenuating circumstances (to be stated in the order of the Court) such conviction ought not to be recorded on such licence, make an order declaring that such conviction shall not be recorded, and whenever such order is so made such conviction shall not be so recorded and shall for all purposes be deemed never to have been so recorded and accordingly any forfeiture occasioned by the recording of such conviction shall be deemed to be cancelled.

  Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927

 327. #820730

  —Má eiríonn aon deifríocht idir an Bárdas agus an Chomhairle Chontae agus an Bord no idir aon dá cheann acu i dtaobh na gcionúireacht ina mbeidh aon Droichead-Ráta inghearrtha le ceart laistigh de Chontae-Bhuirg Bhaile Atha Cliath agus de Chontae Bhaile Atha Cliath fé seach no i dtaobh aon ní no ruda eile a bhaineann leis an Droichead-Ráta no le Líomatáiste an Droichead-Ráta no le forálacha an Achta so maidir leis an gcéanna, no i dtaobh aon chostaisí a hordófar, fén Acht so, d'íoc amach as Ciste an Phuirt, déanfidh an Baile-Chléireach, Rúnaí na Comhairle Contae, agus Rúnaí an Bhúird fé seach an deifríocht san do chur síos i scríbhinn agus do chur chun an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean uirthi.

  —If any difference shall arise between the Corporation and the County Council and the Board or between any two of them as to the proportions in which any Bridge Rate is properly leviable within the County Borough of Dublin and the County of Dublin respectively or as to any other matter or thing connected with the Bridge Rate or Bridge Rate Area or with the provisions of this Act in relation thereto or as to any expenses which under this Act are directed to be paid out of the Port Fund such difference shall be stated in writing by the Town Clerk the Secretary of the County Council and the Secretary of the Board respectively and forwarded to the Minister for Local Government and Public Health whose decision in the matter shall be final.

  1929-PRA-002

 328. #912586

  (3) D'ainneoin éinní atá sa Chuid seo den Acht so ní luighfidh aon athchomharc i gcoinnibh aon bhreithe do bhéarfaidh an Chúirt Chuarda ar athchomharc chun na Cúirte sin fé sna hAchtanna Luachála ach, in ionad an athchomhairc sin, tiocfaidh an ceart chun cáis aithriste bronntar le hailt 10 agus 11 den Annual Revision of Rateable Property (Ireland) Amendment Act, 1860, tiocfa sé, i dtosach feidhme na Coda so den Acht so, chun bheith agus beidh sé infheidhmithe agus, i dtosach na feidhme sin agus dá éis sin, beidh ag na hailt sin 10 agus 11 agus freisin ag alt 12 (go dtí sna focail “case under this Act”) den Acht chéanna, mar a hoiriúnuítear no a hatharuítear san le haon Acht no fé a ritheadh roimh an Acht so, lán-fheidhm agus lán-éifeacht gus na hatharuithe agus fé réir na n-atharuithe seo leanas, sé sin le rá:—

  (3) Notwithstanding anything contained in this Part of this Act, no appeal shall lie from any decision of the Circuit Court on an appeal to that Court under the Valuation Acts, but in lieu of such appeal the right to a case stated conferred by sections 10 and 11 of the Annual Revision of Rateable Property (Ireland) Amendment Act, 1860, shall, on the commencement of this Part of this Act, become and be exerciseable and the said sections 10 and 11 and also section 12 (to the words "case under this Act") of the same Act, as adapted or modified by or under any Act passed before this Act, shall, as on and from such commencement, have full force and effect with and subject to the following modifications, that is to say:—

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 329. #978167

  (d) má éiríonn aon amhras, diospóid, nó ceist i dtaobh cé acu chomhlíon nó nár chomhlíon na Coimisinéirí na forála iomchuibhe den alt so maidir le haon bhóthar nó droichead sealadach do dhéanamh nó do chothabháil nó le bóthar nó droichead láithreach d'athchóiriú nó le bóthar ionaid nó droichead ionaid láithreach d'fheabhsú (pé acu é) de bhun an ailt seo nó i dtaobh cé acu thugann nó ná tugann buan-bhóthar nó buandroichead nua do rinne na Coimisinéirí nó bóthar ionaid nó droichead ionaid láithreach d'fheabhsaigh na Coimisinéirí (pé acu é) do phoiblíocht aon chontae nó bhailecheanntair buntáistí is mó de chuid mhaith ná mar do thug an sean-bhóthar nó an sean-droichead, is é an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí a thabharfas breith ar an amhras, ar an diospóid, nó ar an gceist sin agus beidh a bhreith sin ina breith dheiridh gan aon dul thairsi.

  ( d ) if any doubt, dispute, or question shall arise as to whether the Commissioners, in the construction or maintenance of any temporary road or bridge or the restoration of an existing road or bridge or the improvement of an existing alternative road or bridge (as the case may be) pursuant to this section, have complied with the relevant provisions of this section or as to whether a permanent new road or bridge constructed by the Commissioners or an existing alternative road or bridge improved by the Commissioners (as the case may be) confers substantially greater advantages on the public of any county or urban district than the original road or bridge, such doubt, dispute, or question shall be decided by the Minister for Local Government and Public Health whose decision shall be final and conclusive.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 330. #1032538

  MÁ éiríonn aon díospóid nó easaontas aon am ina dhiaidh seo idir an Aireacht agus an Bord i dtaobh an Chomhaontuithe seo nó de dhroim nó i leith aon fhorál de nó de dhroim nó i leith déanamh, nó mainneachtaint nó diúltú um dhéanamh, aon oibre, dualgais, ní nó ruda faoin gComhaontú seo, nó de dhroim nó i leith déanamh, nó diúltú um dhéanamh, aon íocaíochta faoin gComhaontú seo, déanfar an díospóid nó an t-easaontas sin, do réir forál chuige sin atá sa Dara Sceideal a ghabhas leis seo, a tharchur go dtí, agus d'éisteacht agus a chinneadh ag, Binse (dá ngairmtear “Binse Eadrána” anseo feasta) a bheas comhdhéanta do réir forál an Dara Sceidil sin, agus beidh breith Bhinse Eadrána ar an gcéanna ina breith chríochnaitheach agus ina ceangal ar gach slí ar na páirtithe sa Chomhaontú seo, agus aon tsuim (lena n-áiritear suim ar bith i leith costas) a dhámhfas Binse Eadrána do pháirtí amháin, maille le hús uirthi do réir cheithre puint faoin gcéad sa bhliain arna ríomh ó dháta na dámhachtana, beidh sí iníoctha leis an bpáirtí sin ag an bpáirtí eile mar fhiach sibhialta a dlitear dhó ón bpáirtí eile agus féadfar í a ghnóthú dá réir sin agus cúnantaíonn gach páirtí ar leith tríd seo go ngéillfidh agus go dtabharfaidh feidhm go dílis macánta ar gach slí do théarmaí aon dámhachtana a dhéanfas Binse Eadrána.

  IF any dispute or difference should at any time hereafter arise between the Ministry and the Board touching this Agreement or arising out of or in relation to any of the provisions thereof, or the doing, or the neglect or refusal to do, any work, duty, matter or thing under this Agreement, or the making of, or the refusal to make, any payment hereunder, such dispute or difference shall, in accordance with provisions in that behalf contained in the Second Schedule hereto, be referred to and heard and determined by a Tribunal (hereinafter referred to as an "Arbitration Tribunal") constituted in accordance with the provisions of the said Second Schedule, and the decision of an Arbitration Tribunal thereon shall in all respects be final and binding on the parties hereto and the amount of any sum (including any sum in respect of costs) awarded by an Arbitration Tribunal to one party together with interest thereon at the rate of four pounds per centum per annum, calculated from the date of the award shall be payable to it by the other as a civil debt due to it by that other and shall be recoverable accordingly and each party hereby covenants that it will in all respects well and faithfully abide by and give effect to the terms of any award made by an Arbitration Tribunal.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 331. #1354098

  ar choinníoll nach bhfeidhmeoidh bord cumhacht faoi mhír (e) nó (f) den fho-alt seo ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí agus ar choinníoll freisin i ndáil le claí, fál, crann nó balla atá in aice le bóthar poiblí nó le haon mhaoin de chuid údaráis phoiblí, nach bhfeidhmeoidh an bord cumhacht faoin bhfo-alt seo ach amháin le toiliú an údaráis áirithe, agus i gcás díospóid a bheith ann i dtaobh claí, fál, crann nó balla áirithe a bheith in aice le bóthar poiblí nó le haon mhaoin den sórt sin, go gcuirfidh an bord áirithe an t-ábhar faoi bhráid an Aire lena chinneadh, agus, tar éis don Aire sin dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil nó le cibé Aire eile de chuid an Rialtais is iomchuí leis, is cinneadh críochnaitheach a chinneadh.

  provided that a board shall only exercise a power under paragraph (e) or ( f ) of this subsection after consultation with the Commissioners and provided also that in relation to a fence, hedge, tree or wall which is adjacent to a public road or any property of a public authority, the board shall only exercise a power under this subsection with the consent of the authority concerned, and in case there is a dispute as to whether a particular fence, hedge, tree or wall is adjacent to a public road or any such property, the matter shall be referred by the board concerned to the Minister to determine, whose decision, after consultation with the Minister for the Environment or such other Minister of the Government as he considers appropriate, shall be final.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 332. #1373469

  1976 (Uimh. 2), a.9]

  (2) The application for unemployment assistance of a person who becomes entitled to a qualification certificate may be deemed to have been made on the date from which the decision in relation to the application of the person for the certificate came into effect or such subsequent date as may be appropriate. [GA] (3) Where, as a result of a reversal or revision of a decision, a person becomes entitled to hold a qualification certificate under this Chapter, the person shall, for the purposes of this Chapter, be deemed to have been the holder of a qualification certificate as on and from the date on which the decision as so reversed or revised came into effect. [GA] (4) Where, as a result of a reversal or revision of a decision, a qualification certificate issued to a person under this Chapter is revoked, the person shall, for the purposes of this Chapter, be deemed not to have been the holder of a qualification certificate as on and from the date on which the decision as so reversed or revised came into effect. [GA] (5) Where, as a result of a reversal or revision of a decision, the statement of the weekly rate of means contained in a qualification certificate issued to a person under this Chapter, is varied, the person shall, for the purposes of this Chapter, be deemed to have been the holder of such certificate as he is entitled to hold under the decision as so reversed or revised as on and from the date on which the decision as so reversed or revised came into effect. [GA] (6) The application for unemployment assistance of a person who becomes entitled to a qualification certificate as a result of a reversal or revision of a decision may he deemed to have been made on the date from which the decision as so reversed or revised came into effect or on any subsequent date. [GA] (7) In this section "decision" means a decision of a deciding officer or an appeals officer in relation to a qualification certificate under this Chapter. [GA]

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 333. #1477164

  Déanfar an ceathrú cuid d'uimhir na Stiúrthóirí a thoghadh ar leithligh, agus Stiúrthóir amháin á thoghadh ag gach Rialtóir de chuid na mball a bhfuil an líon is mó scaireanna acu.

  ( e ) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the Tribunal shall determine its procedure and shall be guided in this regard by the arbitration rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. ( f ) The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, if an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispute falls within the jurisdiction of the Board or the Council under Article 56 or within the jurisdiction of a judicial or arbitral body designated in an agreement under Article 1 of this Annex and the Tribunal is satisfied that the objection is genuine, the objection shall be referred by the Tribunal to the Board or the Council or the designated body, as the case may be, and the arbitration proceedings shall be stayed until a decision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal. ( g ) The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Convention, any relevant agreement between the parties to the dispute, the Agency's by-laws and regulations, the applicable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment contract, if any. Without prejudice to the provisions of this Convention the Tribunal may decide a dispute ex aequo et bono if the Agency and the member concerned so agree. The Tribunal may not bring a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law. ( h ) The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote and shall state the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing, and shall be signed by at least two arbitrators and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and binding upon the parties and shall not be subject to appeal, annulment or revision. ( i ) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may, within sixty days after the award was rendered, request interpretation of the award by an application in writing to the President of the Tribunal which rendered the award.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 334. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 335. #254735

  Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte i gcoinne aon bhreithe ón gCláraitheoir Contae faoin Riail seo.

  An appeal shall lie to the Court from any decision of the County Registrar under this Rule.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 336. #278988

  Gabhfaidh éifeacht leis an gCinneadh seo lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 337. #279370

  Gabhfaidh éifeacht leis an gCinneadh seo ar an gcéad lá den dara mí tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall take effect on the first day of the second month following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 ag leasú Airteagail 51 agus 54 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais

 338. #279403

  2. Déantar Airteagal 64 agus Airteagal 65 faoi seach de Shean-Airteagail 63 agus 64. 3. Cuirtear isteach Iarscríbhinn I, mar atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

  2. Annex I, as set out in the Annex to this Decision, shall be added.

  Cinneadh ón gComhairle an 4 Samhain 2004 ag bunú an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

 339. #279452

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall take effect on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2005 ag leasú an Phrótacail ar Reacht na Cúirte Breithiúnais, d'fhonn na coinníollacha agus na teorainneacha a leagan síos maidir le hathbhreithniú ag an gCúirt Bhreithiúnais ar bhreitheanna arna dtabhairt ag an gCúirt Chéadchéime

 340. #279489

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2007 faoi réir Conradh Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine a theacht i bhfeidhm.

  This Decision shall take effect on 1 January 2007 subject to the entry into force of the Treaty of Accession of Bulgaria and Romania.

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, a mhéad a bhaineann le forbairt na tuaithe

 341. #279560

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2007 faoi réir Conradh Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine a theacht i bhfeidhm.

  This Decision shall take effect on 1 January 2007 subject to the entry into force of the Treaty of Accession of Bulgaria and Romania.

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

 342. #279583

  Foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an Cinneadh agus an Comhaontú atá i gceangal leis.

  This Decision and the Agreement attached thereto shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 343. #288892

  Beidh feidhm ag na forálacha sin ón dáta a dtabharfar fógra faoin gcinneadh sin do na Ballstáit.

  These provisions shall apply as from the date of the notification of this decision to the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 344. #288914

  Sa chás sin, déanfaidh sí an cinneadh iomchuí laistigh de mhí ón uair a thabharfar fógra di de bhun mhír 1.

  In this case it shall, within one month of being notified pursuant to paragraph 1, take the appropriate decision.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 345. #289239

  Chun críocha an cinneadh sin a dhéanamh, gabhfaidh a mhalartach nó a malartach ionad an chomhalta lena mbaineann ar an mBord Achomhairc.

  For the purposes of taking this decision, the member concerned shall be replaced on the Board of Appeal by his/her alternate.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 346. #289428

  7. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 6 de Chinneadh 1999/468/CE.

  7. Where reference is made to this paragraph, Article 6 of Decision 1999/468/EC shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 347. #289429

  Sula nglacfaidh an Coimisiún a chinneadh, rachaidh sé i gcomhairle leis an gcoiste dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  Before adopting its decision, the Commission shall consult the committee referred to in paragraph 1 of this Article.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 348. #290530

  rachaidh an fheidhmiúlacht seo in éag tar éis ceithre bliana mura ndaingneofar é le cinneadh ón gCoimisiún ar bhonn na meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 50(4).

  after a period of four years this functionality shall expire unless it is confirmed by a Commission decision on the basis of the evaluation referred to in Article 50(4).

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 349. #290949

  2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

  2. Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 350. #290951

  3. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

  3. Where reference is made to this paragraph, Article 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 351. #299807

  Bunóidh an Coimisiún tábla coibhéise idir ainmníocht staidrimh Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo agus an liosta dramhaíola a bunaíodh le Cinneadh 2000/532/CE [******].

  The Commission shall establish a table of equivalence between the statistical nomenclature of Annex III to this Regulation and the list of waste established by Decision 2000/532/EC [******].

  Rialachán (CE) Uimh. 221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 maidir le staidreamh dramhaíola, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 352. #303238

  Beidh an cinneadh ar dheimhniúchán bunaithe ar na critéir atá leagtha amach i bpointe (a) go pointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo.

  The certification decision shall be based on the criteria set out in points (a) to (d) of paragraph 1 of this Article.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 353. #305014

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 354. #306113

  Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit agus an Chomhairle ar an eolas gan mhoill faoi aon chinneadh a ghlacfar de bhun na míre seo.

  The Commission shall without delay notify the Member States and the Council of any decision taken pursuant to this paragraph.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 355. #306145

  Cuirfidh siad in iúl d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh aon chinntí arna ndéanamh chuige sin.

  They shall inform the competent authority of the host Member State of any decisions taken to this effect.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 356. #310689

  6. Mura rud é go bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh an Bord Riaracháin a chuid cinntí trí thromlach dhá thrian dá chomhaltaí.

  6. Unless otherwise provided in this Regulation, the Administrative Board shall take its decisions by a two-thirds majority of its members.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 357. #311422

  I gcás ina ndéantar cinneadh dearfach, déanfar an nós imeachta sin a chur i gcrích arís tar éis ceithre bliana.

  In the event of a positive decision, the procedure set out in this subparagraph shall be repeated after 4 years.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 358. #312596

  Beidh éifeacht leis an aistriú sin ón dáta a chinnfear sa Chinneadh ábhartha buiséadach ina ndéantar foráil maidir leis na poist chomhfhreagracha agus maidir leis na leithreasaí comhfhreagracha sa SEGS.

  This transfer shall take effect on the date determined in the relevant budgetary Decision providing for the corresponding posts and appropriations in the EEAS.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 359. #313163

  D’ainneoin Airteagal 10(3), beidh feidhm i gcónaí ag córam dhá thrian maidir le cinntí arna ndéanamh ag an mBord Ginearálta faoin mír seo.

  Notwithstanding Article 10(3), a quorum of two-thirds shall always apply to decisions taken by the General Board under this paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 360. #313885

  3. Cuirfear seolaithe chinntí an Údaráis ar an eolas faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoin Rialachán seo.

  3. The addressees of decisions of the Authority shall be informed of the legal remedies available under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 361. #314083

  I gcás ina dtiocfaidh an cinneadh a mbeidh achomharc á dhéanamh ina choinne faoi réim raon feidhme an Rialacháin seo, áireofar sa tromlach cinntitheach sin duine amháin ar a laghad den bheirt chomhaltaí den Bhord Achomhairc a ndearna an tÚdarás iad a cheapadh.

  Where the appealed decision falls within the scope of this Regulation, the deciding majority shall include at least one of the two members of the Board of Appeal appointed by the Authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 362. #315016

  3. Cuirfear seolaithe chinntí an Údaráis ar an eolas faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoin Rialachán seo.

  3. The addressees of decisions of the Authority shall be informed of the legal remedies available under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 363. #315211

  I gcás ina dtiocfaidh an cinneadh a mbeidh achomharc á dhéanamh ina choinne faoi réim raon feidhme an Rialacháin seo, áireofar sa tromlach cinntitheach sin duine amháin ar a laghad den bheirt chomhaltaí den Bhord Achomhairc a ndearna an tÚdarás iad a cheapadh.

  Where the appealed decision falls within the scope of this Regulation, the deciding majority shall include at least one of the two members of the Board of Appeal appointed by the Authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 364. #316110

  3. Cuirfear seolaithe chinntí an Údaráis ar an eolas faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoin Rialachán seo.

  3. The addressees of decisions of the Authority shall be informed of the legal remedies available under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 365. #316306

  I gcás ina dtiocfaidh an cinneadh a mbeidh achomharc á dhéanamh ina choinne faoi réim raon feidhme an Rialacháin seo, áireofar sa tromlach cinntitheach sin duine amháin ar a laghad den bheirt chomhaltaí den Bhord Achomhairc a ndearna an tÚdarás iad a cheapadh.

  Where the appealed decision falls within the scope of this Regulation, the deciding majority shall include at least one of the two members of the Board of Appeal appointed by the Authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 366. #316817

  Déanfaidh na comhlachtaí náisiúnta forfheidhmiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(1) faisnéis a mhalartú faoina gcuid oibre agus faoina bprionsabail cinnteoireachta agus faoina gcleachtas cinnteoireachta sa mhéid a mbeidh gá leis sin chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go comhleanúnach.

  National enforcement bodies referred to in Article 25(1) shall exchange information on their work and decision-making principles and practice to the extent necessary for the coherent application of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 367. #318296

  2. Sa chás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

  2. Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 368. #318445

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra gan mhoill d’Ardrúnaí na Comhairle faoi na nósanna imeachta a bheith tugtha chun críche maidir leis an gCinneadh seo a fhormheas i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

  Member States shall notify the Secretary-General of the Council without delay of the completion of the procedures for the approval of this Decision in accordance with their respective constitutional requirements.

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 25 Márta 2011 lena leasaítear Airteagal 136 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le sásra cobhsaíochta le haghaidh na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu

 369. #319383

  Cuirfear an tairiscint seo ar dhréachtchlár oibre an pháirtseisiúin a bheidh ann tar éis don choiste cinneadh a dhéanamh.

  This motion shall be placed on the draft agenda of the part-session following the decision by the committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 370. #320635

  De bhreis air sin, glacfaidh an Pharlaimint na bearta go léir is gá chun eolas ar an gcinneadh sin a scaipeadh chomh forleathan agus is féidir.

  In addition, Parliament shall take all the necessary steps to make this decision as widely known as possible.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 371. #321548

  Beidh an Biúró inniúil ar thabhairt faoi aon athbhreithniú, leasú nó léirmhíniú atá riachtanach de bharr chur chun feidhme an Chinnidh seo.

  The Bureau shall be competent to undertake any revision, amendment or interpretation necessitated by the implementation of this Decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 372. #321612

  Maidir le haon chumarsáid a bheidh dírithe ar údaráis náisiúnta na mBallstát chun críocha chur i bhfeidhm an Chinnidh seo, déanfar an chumarsáid sin chuig an Aontas Eorpach trí Bhuanionadaíochtaí na mBallstát.

  Any communication addressed to the national authorities of the Member States for the purposes of applying this Decision shall be made through their Permanent Representations to the European Union.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 373. #321616

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 374. #322084

  Ar fud an Chomhaontaithe seo, measfar, maidir leis an bhfocal "coiste", gur tagairt é do na coistí arna mbunú i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE, ach amháin i gcás ina sonraítear gur tagairt do choiste eile atá ann.

  Throughout this Agreement, the word "committee" shall be taken to refer to committees established in accordance with Decision 1999/468/EC, except where it is specified that another committee is referred to.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 375. #323503

  (a) i gcás ina ndéantar tagairt sa ghníomh bunúsach d’Airteagal 3 de Chinneadh 1999/468/CE, beidh feidhm ag an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 den Rialachán seo;

  (a) where the basic act makes reference to Article 3 of Decision 1999/468/EC, the advisory procedure referred to in Article 4 of this Regulation shall apply;

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 376. #323506

  (d) i gcás ina ndéantar tagairt sa ghníomh bunúsach d’Airteagal 6 de Chinneadh 1999/468/CE, beidh feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo;

  (d) where the basic act makes reference to Article 6 of Decision 1999/468/EC, Article 8 of this Regulation shall apply;

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 377. #323507

  (e) i gcás ina ndéantar tagairt sa ghníomh bunúsach d’Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chinneadh 1999/468/CE, beidh feidhm ag Airteagal 10 agus ag Airteagal 11 den Rialachán seo.

  (e) where the basic act makes reference to Articles 7 and 8 of Decision 1999/468/EC, Articles 10 and 11 of this Regulation shall apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 378. #323509

  3. Ní bheidh feidhm ag Airteagal 7 den Rialachán seo ach amháin maidir le nósanna imeachta atá ann cheana agus ina ndéantar tagairt d’Airteagal 4 de Chinneadh 1999/468/CE.

  3. Article 7 of this Regulation shall apply only to existing procedures which make reference to Article 4 of Decision 1999/468/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 379. #323513

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do nósanna imeachta atá ar feitheamh agus inar thug coiste a thuairim cheana i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE.

  This Regulation shall not affect pending procedures in which a committee has already delivered its opinion in accordance with Decision 1999/468/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 380. #324784

  2. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

  2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 381. #326063

  Beidh an cinneadh ar dheimhniúchán bunaithe ar na critéir atá leagtha amach i bpointe (a) go pointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo.";

  The certification decision shall be based on the criteria set out in points (a) to (d) of paragraph 1 of this Article.";

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 382. #326351

  Ní tharmligfear freagrachtaí maoirseachta faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cinntí clárúcháin, measúnuithe críochnaitheacha agus cinntí leantacha maidir le sáruithe.

  Supervisory responsibilities under this Regulation, including registration decisions, final assessments and follow-up decisions concerning infringements, shall not be delegated.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 383. #328092

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a(1) to (4) and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó

 384. #328094

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó

 385. #328477

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 299/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia agus ar bheatha i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 386. #328479

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 299/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia agus ar bheatha i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 387. #328598

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 388. #328600

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 389. #328943

  I gcás breithe ag baint a oifige de Bhreitheamh, beidh folúntas ar an mBinse nuair a thabharfar an fógra sin is déanaí atá luaite.

  In the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 390. #328990

  Socrófar le breith ón gCúirt aon deacracht a éireoidh maidir leis an Airteagal seo a chur chun feidhme.

  Any difficulty arising as to the application of this article shall be settled by decision of the Court.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 391. #329531

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm.

  This Decision shall enter into force on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 392. #330047

  Ní bheidh feidhm ag an bhfomhír seo maidir le cinntí a bhfuil impleachtaí míleata acu nó maidir le cinntí i réimse na cosanta.

  This subparagraph shall not apply to decisions with military implications or those in the area of defence.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 393. #330563

  ní thiocfaidh an cinneadh a bhaineann leis an gcomhaontú sin a chur i gcrích i bhfeidhm go dtí go mbeidh sé formheasta ag na Ballstáit, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

  the decision concluding this agreement shall enter into force after it has been approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 394. #330587

  Nuair a bheidh impleachtaí cosanta ag an gcinneadh sin, gníomhóidh an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 15b(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The Council shall act in accordance with Article 15b(1) of the Treaty on European Union where this decision has defence implications.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 395. #331427

  ‘Glacfaidh an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle cinntí faoin gCaibidil seo ag gníomhú dóibh d'aon toil, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sa Chaibidil seo.

  Decisions under this Chapter shall be taken by the European Council and the Council acting unanimously, except where this Chapter provides otherwise.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 396. #336051

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall take effect on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

 397. #336090

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 398. #336092

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 399. #336094

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 400. #337861

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

 401. #337863

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

 402. #338001

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 403. #338003

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 404. #338134

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal

 405. #338135

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal

 406. #338846

  Chun na críche sin, déanfaidh an Coimisiún príomhphointí cinnidh d'athbhreithnithe ar chur chun feidhme na gclár a bhunú i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 19(2).

  For this purpose, the Commission shall, in accordance with the advisory procedure referred to in Article 19(2), establish key decision points for reviews of the implementation of the programmes.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 407. #338899

  Rachfar i gcomhairle leis an gCoiste, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 19(2), maidir leis an gcinneadh tarmligin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  The Committee shall be consulted on the delegation decision referred to in paragraph 1 of this Article, in accordance with the advisory procedure referred to in Article 19(2).

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 408. #338905

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 409. #338906

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 410. #338908

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 411. #338910

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 412. #339320

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 3 and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 413. #339321

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagail 5(a) (1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5(a)(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 414. #339551

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 415. #339553

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 416. #339733

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

 417. #339735

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

 418. #340010

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag an nós imeachta comhairleach a leagtar amach in Airteagal 3 de Chinneadh 1999/468/CE, i gcomhréir le hAirteagal 7(3) agus Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, the advisory procedure laid down in Article 3 of Decision 1999/468/EC shall apply, in accordance with Article 7(3) and Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE

 419. #340775

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 420. #340776

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 421. #341011

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 422. #341155

  Sa chás seo, ní bheidh feidhm ag na critéir a leagtar amach i roinn 2.4 den Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2003/33/CE.

  In this case, the criteria set out in section 2.4 of the Annex to Decision 2003/33/EC shall not apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 423. #341448

  I gcás ina ndéanfar tagairt don alt seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 424. #341613

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 425. #341758

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 426. #341969

  Cuirfidh an Coimisiún na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo in oiriúint más rud é go dtugtar isteach, de bhun Cinneadh 97/836/CE, rialacháin nua nó leasuithe nua ar rialacháin atá ann cheana arna nglacadh ag an gComhphobal.

  The Commission shall adapt the Annexes to this Directive if, pursuant to Decision 97/836/EC, new regulations or amendments to existing regulations which the Community has accepted are introduced.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 427. #341986

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 428. #342025

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagail 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 429. #342135

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 430. #342140

  Déanfaidh an Coimisiún cinneadh an Treoir seo a chur i gcomhréir le forálacha coiteanna an Chomhphobail is infheidhme maidir le hearraí bia.

  A decision to bring this Directive into line with the general Community provisions applicable to foodstuffs shall be taken by the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 431. #342204

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

 432. #342206

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

 433. #342430

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97

 434. #342432

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97

 435. #342716

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 436. #342718

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 437. #343151

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

 438. #343153

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

 439. #343745

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 440. #344229

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 441. #344528

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 442. #344978

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 443. #344979

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 444. #344981

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 445. #345161

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 446. #345731

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 399/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1172/98 ón gComhairle maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 447. #346264

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 448. #346266

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 449. #346891

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 450. #346893

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1),(2), (3) agus (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 451. #346897

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (3) agus (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 452. #347112

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 453. #347114

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (3) agus (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4), and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 454. #347214

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 455. #347216

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 456. #347785

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE

 457. #348100

  4 I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 458. #348132

  Beidh an cinneadh faisnéis a scaipeadh faoin mír seo teoranta don mhéid a éilítear chun críocha a húsáideoirí, gan dochar d'fhorálacha Airteagal 8.

  The decision to disseminate information under this paragraph shall be limited to what is strictly required for the purpose of its user, without prejudice to the provisions of Article 8.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 459. #348161

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE [] ón gComhairle ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC [] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 460. #348411

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 461. #348579

  Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Chinneadh seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 7(3).

  Those measures, designed to amend non-essential elements of this Decision, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 7(3).

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 462. #348685

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE [] ón gComhairle, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Council Decision 1999/468/EC [] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 463. #348753

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 464. #348939

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE [] ón gComhairle, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC [] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 465. #348960

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CEón gComhairle [], ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC [] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 466. #349102

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 467. #349179

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a (1) go (4), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 468. #349181

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 469. #349201

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 470. #349202

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle [], ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC [] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 471. #349265

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 472. #349267

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE [***] ón gComhairle, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC [***] shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 473. #349435

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 474. #349970

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 475. #350237

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagail 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 476. #350450

  Mura bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo, is trí thromlach dhá thrian de na comhaltaí a bheidh i láthair a ghlacfar cinntí an Bhoird Riaracháin.

  Decisions of the Administrative Board shall be adopted on the basis of a two-thirds majority of the members present, unless provided otherwise in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 477. #350813

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4), and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 478. #350899

  Maidir leis an gcinneadh i dtaobh na díolúine, lena n-áirítear aon choinníollacha dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír seo, beidh sé cuí-réasúnaithe agus foilseofar é.

  The exemption decision, including any conditions referred to in the second subparagraph of this paragraph, shall be duly reasoned and published.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 479. #351301

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 480. #352365

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a(1) to (4) and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 481. #354229

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 482. #354231

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 483. #354759

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 484. #354760

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 4 and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 485. #430251

  (e) Is breith chríochnaitheach breith ón Aire ar achomharc faoin alt seo agus beidh sí ina ceangal ar an iarratasóir agus ar an nGníomhaireacht.

  (e) A decision of the Minister on an appeal under this section shall be final and binding on the applicant and the Agency.

  AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

 486. #431868

  (b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breithe ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

  (b) No appeal shall lie to the Circuit Court from a decision of the District Court under this section.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 487. #432043

  (b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breithe ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

  (b) No appeal shall lie to the Circuit Court from a decision of the District Court under this section.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 488. #434427

  Chun críocha an Airteagail seo 10(5) agus aon fhorála eile den Chomhaontú seo lena gceanglaítear go dtabharfaidh na Ráthóirí breith d’aon toil, ciallaíonn d’aon toil vóta diúltach nó dearfach ó na Ráthóirí sin go léir a bheidh i láthair agus a bheidh páirteach (trí vóta dearfach nó diúltach a chaitheamh) sa bhreith iomchuí (gan aird a thabhairt ar aon staonadh nó asláithreacht) ar choinníoll, maidir le haon Ráthóir nach n-eisíonn Ráthaíochtaí nua a thuilleadh (go sonrach, na Ráthóirí Aschéimneacha), nach mbeidh sé i dteideal vóta a chaitheamh ar aon bhreith Comhaontú Saoráide Iasachta nua, Iasacht nua nó eisiúint nua Ionstraimí Maoinithe a dhéanamh nach mbeidh á ráthú aige ar choinníoll go leanfaidh sé den cheart a bheith aige vóta a chaitheamh ar bhreitheanna i ndáil le hIasachtaí nó Ionstraimí Maoinithe ar eisigh sé Ráthaíocht ina leith ar Ráthaíocht í a bheidh gan aisíoc.

  For the purpose of this Article 10(5) and any other provision of this Agreement which requires a unanimous decision of the Guarantors, unanimity means a positive or negative vote of all those Guarantors which are present and participate (by voting positively or negatively) in the relevant decision (ignoring any abstentions or absences) provided that any Guarantor which is no longer issuing new Guarantees (in particular, the Stepping- Out Guarantors) shall not be entitled to vote on any decision to make a new Loan Facility Agreement, a new Loan or a new issuance of Funding Instruments which are not guaranteed by it provided that it shall continue to have the right to vote on decisions in relation to Loans or Funding Instruments in respect of which it has issued a Guarantee which remains outstanding.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 489. #434453

  (13) Tabharfar breith a luaithe is indéanta le réasún agus is gá i leith nithe arna dtarchur le haghaidh breitheanna ó Bhallstáit an limistéir euro nó ó Ráthóirí faoin gComhaontú seo.

  (13) Matters referred to decisions by euro-area Member State or Guarantors under this Agreement shall be decided as soon as reasonably practicable and necessary.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 490. #448243

  (6) Sula ndéanfaidh an Bord cinneadh i leith forbartha beartaithe faoin alt seo, breithneoidh an Bord—

  (6) Before making a decision in respect of a proposed development under this section, the Board shall consider—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 491. #462154

  (5) Ní bheidh aon bhreith maidir le ní a ndéanfar, le mír (3) nó (4) den airteagal seo, é a chur faoi chúram na cúirte nó faoi chúram an údaráis eile a shonraítear in airteagal 6, faoi réir achomhairc ar bith.

  (5) A decision on a matter entrusted by paragraph (3) or (4) of this article to the court or other authority specified in article 6 shall be subject to no appeal.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 492. #462274

  Beidh feidhm ag an gcomhaontú seo nó ag an gcinneadh seo, mura sonrófar a mhalairt ann, maidir le haon ráiteas i scríbhinn ó pháirtí, le haon éisteacht agus le haon dámhachtain, cinneadh nó trácht eile ón mbinse eadrána.

  This agreement or determination, unless otherwise specified therein, shall apply to any written statement by a party, any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 493. #462708

  (2) Chun críocha na Roinne seo folóidh “dámhachtain” aon chinneadh ag léiriú, ag athbhreithniú nó ag cealú na dámhachtana sin de bhun Airteagail 50, 51 nó 52.

  (2) For the purposes of this Section, “award” shall include any decision interpreting, revising or annulling such award pursuant to Articles 50, 51 or 52.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 494. #462944

  The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article.

  The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 495. #463331

  The amount of these transfers shall not exceed the total amount of the general reserve and the special reserve at the time of the decision.

  The amount of these transfers shall not exceed the total amount of the general reserve and the special reserve at the time of the decision.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 496. #469351

  (6) Beidh feidhm ag alt 174, agus beidh éifeacht leis, maidir le hachomharc in aghaidh cinnidh ar cinneadh é a dhéanfar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

  (6) Section 174 shall apply and have effect as respects an appeal against a decision being a decision made on or after the passing of this Act.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 497. #479470

  (5) Déanfar mionsonraí aon dearbhaithe arna eisiúint ag údarás pleanála nó sonraí cinnidh ag an mBord ar tharchur faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

  (5) The details of any declaration issued by a planning authority or of a decision by the Board on a referral under this section shall be entered in the register.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 498. #479790

  (3) Ní bheidh tuairim faoin bhfo-alt seo ina chinneadh maidir le hiarratas ar chead chun críocha na Coda seo.

  (3) An opinion under this subsection shall not be a decision on an application for permission for the purposes of this Part.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 499. #479829

  (e) Déanfaidh an Bord fógra i scríbhinn i dtaobh cinnidh chun iarratas faoin bhfo-alt seo a dheonú nó a dhiúltú a thabhairt don iarratasóir agus don údarás pleanála laistigh de 3 lá ón tráth a dhéanfar é.

  (e) The Board shall notify in writing the applicant and the planning authority of a decision to grant or refuse an application under this subsection within 3 days from its making.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 500. #480916

  (2) Luafar i gcinneadh a dhéanfar faoin alt seo na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a bhfuil an cinneadh bunaithe.

  (2) A decision made under this section shall state the main reasons and considerations on which the decision is based.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 501. #481299

  (6) Sula ndéanfaidh an Bord cinneadh i leith forbartha beartaithe faoin alt seo, breithneoidh sé—

  (6) Before making a decision in respect of a proposed development under this section, the Board shall consider—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 502. #481490

  (b) beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i ndáil leis an gcinneadh i gcás inar cúlghaireadh an cead leis nó inar modhnaíodh an cead leis é trí choinníollacha a fhorchur—

  (b) the provisions of this Part shall apply in relation to the decision where it revoked the permission or modified it by the imposition of conditions—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 503. #481555

  (c) go mbeidh aon duine a sháróidh ordú nó, go dtí go ndéanfaidh údarás pleanála cinneadh, a sháróidh ordú beartaithe, faoin alt seo, ciontach i gcion.

  (c) any person who contravenes an order or, pending the decision of a planning authority, a proposed order under this section, shall be guilty of an offence.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 504. #481565

  (10) Aon duine a sháróidh ordú nó, go dtí go ndéanfaidh údarás pleanála cinneadh, a sháróidh ordú beartaithe, faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

  (10) Any person who contravenes an order or, pending the decision of a planning authority, a proposed order under this section, shall be guilty of an offence.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 505. #485750

  193.—(1) Ní cheadófar athbhreithniú breithiúnach ar bhreith faoin Acht seo mura rud é—

  193.—(1) Leave shall not be granted for judicial review of a decision under this Act unless—

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 506. #487779

  63.—(1) Ní dheonófar cead le haghaidh athbhreithniú breithiúnach ar aon bhreith faoin Acht seo mura rud é—

  63.—(1) Leave shall not be granted for judicial review of any decision under this Act unless—

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 507. #501264

  Foilseoidh an Coimisiún na cinntí a dhéanfaidh sé faoin Airteagal seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  The Commission shall publish its decisions made under this Article in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 508. #501307

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 509. #502045

  Sa chás go dtagrófar don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a (1) to (4) and 7 of Council Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 510. #502440

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall take effect on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.

  2009/172/EC: Cinneadh ón gcomhairle an 21 Eanáir 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

 511. #502847

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 512. #502848

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 513. #502850

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4), and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 514. #503232

  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 515. #503460

  Go dtiocfaidh na Rialacha Nós Imeachta leasaithe i bhfeidhm ar an lá ar ar ceadaíodh an Cinneadh seo;

  The amended Rules of Procedure shall enter into force on the day on which this Decision was approved.

  Cinneadh an Bhoird Ghobharnóirí an 12 Bealtaine 2010 ar leasú Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus Reacht nua an Bhainc a léiriú

 516. #503518

  Cuirfidh na Coistí seo tuairimí neamhcheangailteacha ar fáil don Bhord Stiúrthóirí, chun an próiseas cinnteoireachta a éascú.

  These Committees shall give non-binding opinions to the Board of Directors so as to facilitate the decision-making procedure.

  Cinneadh an Bhoird Ghobharnóirí an 12 Bealtaine 2010 ar leasú Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus Reacht nua an Bhainc a léiriú

 517. #507469

  I gcás inarb iomchuí, beidh togra chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán seo, lena n-áirítear ar na nósanna imeachta cinnteoireachta, ag gabháil leis an tuarascáil sin.

  Where appropriate, this report shall be accompanied by a proposal for amendments to this Regulation, including to the decision-making procedures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 518. #514697

  Ní bheidh feidhm ag na cinntí dá dtagraítear sa mhír seo roimh an dáta a bhfógraítear iad do na gnóthais lena mbaineann.

  The decisions referred to in this paragraph shall not apply earlier than the date of their notification to the undertakings concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 519. #516509

  Cuirfidh na Ballstáit aon chinneadh a ghlactar i ndáil leis seo chomh maith leis an gcall atá leis in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún gan mhoill.

  Member States shall without delay inform other Member States and the Commission of any decision taken in this respect and its justification.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 520. #520012

  Ní tharmligfear freagrachtaí maoirseachta faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cinntí clárúcháin, measúnuithe críochnaitheacha agus cinntí leantacha maidir le sáruithe.

  Supervisory responsibilities under this Regulation, including registration decisions, final assessments and follow-up decisions concerning infringements, shall not be delegated.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 521. #534028

  Déanfar cinntí de bhun mhír 4 den Airteagal seo i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 16(2).

  Decisions pursuant to paragraph 4 of this Article shall be taken in accordance with the advisory procedure referred to in Article 16(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 522. #534029

  Déanfaidh an Coimisiún a chinneadh laistigh de 90 lá tar éis na fógraí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a fháil.

  The Commission shall take its decision within 90 days of receipt of the notifications referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 523. #534042

  Déanfaidh an Coimisiún an cinneadh dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo laistigh de 180 lá tar éis an fógra dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a fháil.

  The Commission shall take the decision referred to in paragraph 3 of this Article within 180 days of receipt of the notification referred to in paragraph 1 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 524. #534044

  Is i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 16(2) a ghlacfar cinntí de bhun mhír 3 den Airteagal seo.

  Decisions pursuant to paragraph 3 of this Article shall be taken in accordance with the advisory procedure referred to in Article 16(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 525. #556538

  Déanfaidh na comhlachtaí náisiúnta forfheidhmiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(1) faisnéis a mhalartú faoina gcuid oibre agus faoina bprionsabail cinnteoireachta agus faoina gcleachtas cinnteoireachta sa mhéid a mbeidh gá leis sin chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go comhleanúnach.

  National enforcement bodies referred to in Article 25(1) shall exchange information on their work and decision-making principles and practice to the extent necessary for the coherent application of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 526. #558302

  Cuirfear tairbhithe ar an eolas maidir leis na bealaí chun na cinntí a dhéanfar faoi mhíreanna 3, 4, 5, 6 agus 7 den Airteagal seo a chonspóid, i gcomhréir le hAirteagal 97.

  Beneficiaries shall be informed of the means for challenging decisions taken under paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article, in accordance with Article 97.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 527. #558662

  I gcás nach ndéanfar cinneadh laistigh den teorainn ama sin, measfar gur ceadaíodh na tograí.

  Where no decision is taken within this time limit, the proposals shall be deemed to be approved.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 528. #561184

  Cuirfear tairbhithe ar an eolas maidir leis na bealaí chun na cinntí a dhéanfar faoi mhíreanna 3, 4, 5, 6 agus 7 den Airteagal seo a chonspóid, i gcomhréir le hAirteagal 97.

  Beneficiaries shall be informed of the means for challenging decisions taken under paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article, in accordance with Article 97.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 529. #561544

  I gcás nach ndéanfar cinneadh laistigh den teorainn ama sin, measfar gur ceadaíodh na tograí.

  Where no decision is taken within this time limit, the proposals shall be deemed to be approved.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 530. #562228

  Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d’fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí a dhéantar de bhun an Rialacháin seo bunaithe.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 531. #562973

  Glacfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1den Airteagal seo i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 22(2).

  The decision referred to in point (a) of paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 22(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 532. #562974

  Glacfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 22(3).

  The decision referred to in point (b) of paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22(3).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 533. #565560

  (4) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don iarratasóir faoi aon chinneadh arna dhéanamh faoin Rialachán seo, mar aon leis an gcúis leis an gcinneadh sin.

  (4) The Minister shall give notice in writing to the applicant of any decision made under this Regulation, together with the reason for that decision.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 534. #565915

  (3) D’ainneoin mhíreanna (1) agus (2)— (a) féadfar leanúint d’aon imeachtaí sibhialta a tionscnaíodh faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) agus a bheidh ar feitheamh nuair a thiocfaidh na Rialacháin seo i ngníomh amhail is dá mba rud é gur tionscnaíodh faoi na Rialacháin seo iad,(b) más rud é, maidir le haon imeachtaí coiriúla mar gheall ar aon chion faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2)— (i) go raibh siad ar feitheamh díreach roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, nó (ii) go bhféadfaí iad a thionscnamh faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, féadfar na himeachtaí a ionchúiseamh agus a dhiúscairt, nó féadfar iad a thionscnamh, a ionchúiseamh agus a dhiúscairt, faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) amhail is dá mba rud é nár cúlghaireadh na Rialacháin sin amhlaidh, (c) maidir le haon doiciméad, fógra, breith, ceapachán, toiliú, údarú, comhaontú, gníomh nó ní a bheidh tugtha, eisithe, seolta nó déanta ag an Aire nó ag aon údarás poiblí eile faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) agus ag a bhfuil feidhm agus éifeacht iomlán díreach roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, leanfaidh sé nó sí d'fheidhm nó d’éifeacht iomlán a bheith aige nó aici ar dháta thosach feidhme na Rialachán seo, agus dá éis sin, agus déileálfar leis nó léi amhail is dá mba faoi na Rialacháin seo a bheidh sé nó sí eisithe, seolta nó déanta, agus (d) maidir le haon bhreith, ceapachán, toiliú, údarú, comhaontú, gníomh nó ní a bheidh tosaithe ach nach mbeidh tugtha chun críche ag an Aire, nó ag údarás poiblí eile faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2), féadfaidh an tAire, nó an t-údarás poiblí eile, leanúint de nó di agus é nó í a thabhairt chun críche faoi na Rialacháin seo.

  (3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2)— (a) any civil proceedings brought under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) and pending when these Regulations come into operation may be continued as if they had been brought under these Regulations, (b) if any criminal proceedings for any offence under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2)— (i) were pending immediately before the making of these Regulations, or (ii) could have been brought under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) before the making of these Regulations, the proceedings may be prosecuted and disposed of, or may be brought, prosecuted and disposed of under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) as if those Regulations were not so revoked, (c) any document, notice, decision, appointment, consent, authorisation, agreement, act or thing given, issued, sent, made or done by the Minister or other public authority under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) which has full force and effect immediately before the making of these Regulations shall continue to have full force and effect on and after the commencement of these Regulations and shall be dealt with as if issued, sent, made or done under these Regulations, and (d) any decision, appointment, consent, authorisation, agreement, act or thing commenced but not completed by the Minister, or other public authority, under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) may be continued and completed by the Minister, or other public authority, under these Regulations.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 535. #566366

  3° Bille ar bith a chuirtear faoi bhreith na Cúirte Uachtaraí faoin Airteagal seo, ní cead don Uachtarán a lámh a chur leis go dtí go dtugann an Chúirt a breith.

  3° The President shall not sign any Bill the subject of a reference to the Supreme Court under this Article pending the pronouncement of the decision of the Court.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 536. #566794

  Déanfar an t-imscrúdú agus aon chinneadh maidir le fadú de bhun mhír 3 den mhír seo i gcomhréir le hAirteagal 5, Airteagal 8 agus Airteagal 9.

  The investigation and any decision regarding an extension pursuant to paragraph 3 of this Article shall be made in accordance with Articles 5, 8 and 9.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 537. #566808

  Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo bunaithe.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 538. #567036

  Déanfar an t-imscrúdú agus aon chinneadh maidir le fadú de bhun mhír 3 den Airteagal seo i gcomhréir le hAirteagal 5, Airteagal 8 agus Airteagal 9.

  The investigation and any decision regarding an extension pursuant to paragraph 3 of this Article shall be made in accordance with Articles 5, 8 and 9.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 539. #567050

  Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo bunaithe.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 540. #569058

  Poibleoidh an Coimisiún a chinntí arna nglacadh i gcomhréir le mír 1 agus leis an mír seo.

  The Commission shall make public its decisions taken in accordance with paragraph 1 and with this paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 541. #582173

  Sa chéad bhliain tuairiscithe faoin Rialachán seo, cuirfidh Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon phlean atá acu Airteagal 3(4) agus (5) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE a úsáid.

  In the first reporting year under this Regulation, Member States shall inform the Commission of any intention to make use of Article 3(4) and (5) of Decision No 406/2009/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 542. #582378

  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú rialta ar chomhréireacht na bhforálacha faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo le cinntí todhchaí a bhaineann le UNFCCC agus Prótacal Kyoto nó reachtaíocht eile an Aontais.

  The Commission shall regularly review the conformity of the monitoring and reporting provisions under this Regulation with future decisions relating to the UNFCCC and the Kyoto Protocol or other Union legislation.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 543. #583827

  Beidh an cinneadh comhpháirteach dá dtagraítear i mír 1 agus na cinntí dá dtagraítear a dara fomhír den mhír seo ceangailteach.

  The joint decision referred to in paragraph 1 and the decisions referred to in the second subparagraph of this paragraph shall be binding.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 544. #590661

  Suas le 15 mhí tar éis an dáta nuair a thagann an ceann is déanaí den aon chaighdeán teicniúil rialála déag i bhfeidhm dá dtagraítear ag deireadh na chéad fhomhíre de mhír 3, nó go dtí go ndéantar cinneadh faoi Airteagal 14 den Rialachán seo maidir le húdarú an chontrapháirtí lárnaigh, cibé dáta is lusithecuirfidh an contrapháirtí lárnach sin láimhseáil sin i bhfeidhm a shonraítear sa tríú fomhír den mhír seo.

  Up until 15 months after the date of entry into force of the latest of the eleven regulatory technical standards referred to at the end of the first subparagraph of paragraph 3, or until a decision is made under Article 14 on the authorisation of the CCP, whichever date is earlier, that CCP shall apply the treatment specified in the third subparagraph of this paragraph. Up until 15 months after the date of entry into force of the latest of the eleven regulatory technical standards referred to at the end of the second subparagraph of paragraph 3, or until a decision is made under Article 25 on the recognition of the CCP, whichever date is earlier, that CCP shall apply the treatment specified in the third subparagraph of this paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 545. #591180

  Beidh an tAirteagal seo gan dochar do cheart shealbhóir an chinnidh cúiteamh a lorg ón té a rinne sárú nó ó dhaoine eile i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme.

  This Article shall be without prejudice to the right of the holder of the decision to seek compensation from the infringer or other persons in accordance with the legislation applicable.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 546. #591184

  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh sealbhóirí na gcinntí na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, trí fhorálacha a leagan síos lena mbunófar pionóis.

  The Member States shall ensure that the holders of decisions comply with the obligations set out in this Regulation, including, where appropriate, by laying down provisions establishing penalties.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 547. #591344

  I gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais, is ar bhonn indibhidiúil a dhéanfar cinntí faoin Rialachán seo.";

  In accordance with the general principles of Union law, decisions under this Regulation shall be taken on an individual basis.";

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 548. #591663

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

 549. #594498

  Ní thiocfaidh aon chearta aníos faoin Rialachán seo i gcás tionscadal atá liostaithe in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn III a ghabhann le Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE.

  No rights shall arise under this Regulation for projects listed in Annexes I and III to Decision No 1364/2006/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 550. #595780

  Beidh Airteagal 30, Airteagal 31 agus Airteagal 32 den Chinneadh sin infheidhme maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag Europol de bhun an Rialacháin seo.

  Articles 30, 31 and 32 of that Decision shall be applicable to the processing of personal data by Europol pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 551. #596864

  Tiocfaidh deireadh le cosaint náisiúnta den sórt sin ar an dáta a ndéantar cinneadh faoi chlárú faoin Rialachán seo nó a dtarraingítear siar an t-iarratas.

  Such national protection shall cease on the date on which either a decision on registration under this Regulation is taken or the application is withdrawn.

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 552. #597497

  Déanfar na himscrúduithe inmheánacha sin de réir na gcoinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus sna cinntí a ghlacann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann.

  Those internal investigations shall be conducted in accordance with the conditions set out in this Regulation and in the decisions adopted by the respective institution, body, office or agency.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle

 553. #600388

  Molfaidh na painéil dá dtagraítear san Airteagal seo cinntí faoi Airteagal 17 nó faoi Airteagal 19 lena nglacadh go críochnaitheach ag an mBord Maoirseoirí.

  The panels referred to in this Article shall propose decisions under Article 17 or Article 19 for final adoption by the Board of Supervisors.

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 554. #601030

  I gcás ina ndeonófar saoire speisialta de bhun na roinne seo, socrófar aon am taistil le cinneadh speisialta agus sainriachtanais á gcur san áireamh.';

  Where special leave is granted pursuant to this section, any travelling time shall be fixed by special decision taking into account particular needs.';

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 555. #605619

  Cuirfear an mheastóireacht chríochnaitheach dá bhforáiltear in Airteagal 9 de Chinneadh Uimh. 283/2010/AE ar áireamh sa mheastóireacht chríochnaitheach dá bhforáiltear in Airteagal 14(2).

  The final evaluation provided for in Article 13(4) of this Regulation shall include the final evaluation provided for in Article 9 of Decision No 283/2010/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 556. #606567

  D'ainneoin Airteagal 40 den Rialachán seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 101(1) CFAE maidir le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais de chuid eagraíochtaí idirchraoibhe:

  Notwithstanding Article 40 of this Regulation, Article 101(1) TFEU shall not apply to agreements, decisions and practices of inter-branch organisations which:

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 557. #607741

  Rachfar i gcomhairle leis an gCoiste maidir leis an gcinneadh tarmligin dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 36(2).

  The Committee shall be consulted on the delegation decision referred to in paragraph 2 of this Article, in accordance with the advisory procedure referred to in Article 36(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 558. #607749

  Rachfar i gcomhairle leis an gCoiste maidir leis an gcinneadh tarmligin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 36(2).

  The Committee shall be consulted on the delegation decision referred to in paragraph 1 of this Article, in accordance with the advisory procedure referred to in Article 36(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 559. #618187

  Is in euro a léireofar gach méid in iarratais, i gcinntí maidir le ranníocaíochtaí, i dtuarascálacha agus i ngach doiciméad eile, arna ndéanamh faoin Rialachán seo.

  Applications, decisions on financial contributions and reports under this Regulation, as well as any other related documents, shall express all amounts in euro.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 560. #630488

  Beidh an cinneadhchun faisnéis a scaipeadh de bhun an Airteagail seo teoranta donanithe a bhfuil fíorghá ag an úsáideoir leo.

  The decision to disseminate information pursuant to this Article shall be limited to what is strictly required for the purpose of its user.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 561. #631056

  Rachfar i gcomhairle le Coiste Copernicus, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal30(3), maidir leis angcinneadh tarmligin dá dtagraítear i mír3 den Airteagal seo.

  The Copernicus Committee shall be consulted on the delegation decision referred to in paragraph 3 of this Article, in accordance with the advisory procedure referred to in Article30(3).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 562. #631070

  Rachfar i gcomhairle le Coiste Copernicus, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal30(3), maidir leis angcinneadh tarmligin dá dtagraítear i mír1 den Airteagal seo.

  The Copernicus Committee shall be consulted on the delegation decision referred to in paragraph 1 of this Article in accordance with the advisory procedure referred to in Article30(3).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 563. #640949

  Chun críocha na Caibidle seo, is é an dáta ar a dtabharfar fógra don urraitheoir i leith an chinnidh dá dtagraítear i mír 1 an dáta a ndéantar an fógra.

  For the purposes of this Chapter, the notification date shall be the date on which the decision referred to in paragraph 1 is notified to the sponsor.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 564. #645403

  Sa chás go dtagrófar don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a (1) to (4) and 7 of Council Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)

 565. #654026

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoin 1 Lúnasa 2014 faoi aon chinntí a dhéanfar i gcomhréir leis an Airteagal seo agus faoi aon táirgeadh measta laghduithe do na blianta 2015 go 2019.

  Member States shall notify the Commission by 1 August 2014 of the decisions taken in accordance with this Article and of any estimated product of reductions for the years 2015 to 2019.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 566. #654157

  I gcás inarb ábhartha, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na cinntí dá dtagraítear san Airteagal seo faoi 1 Lúnasa 2014.

  Member States shall, where relevant, notify the Commission of the decisions referred to in this Article by 1 August 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 567. #654588

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos rialacha maidir leis an nós imeachta i ndáil leis na cinntí dá dtagraítear i mír 1 den mhír seo a mheasúnú agus a fhormheas.

  The Commission shall adopt implementing acts laying down rules on the procedure for the assessment and approval of the decisions referred to in paragraph 1 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 568. #657020

  Ní bheidh feidhm ag na cinntí dá dtagraítear sa mhír seo roimh an dáta a bhfógraítear iad do na gnóthais lena mbaineann.

  The decisions referred to in this paragraph shall not apply earlier than the date of their notification to the undertakings concerned.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 569. #657632

  Ní bheidh feidhm ag an mír seo le comhaontuithe, le cinntí ná le cleachtais chomhbheartaithe a mbainfidh oibleagáid leo praghas comhionann a mhuirearú nó lena n-eiseofar iomaíocht.

  This paragraph shall not apply to agreements, decisions and concerted practices which entail an obligation to charge an identical price or by which competition is excluded.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 570. #657633

  Comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe lena gcomhlíontar na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ní dhéanfar iad a thoirmeasc ná ní bheidh gá le réamhchinneadh chuige sin.

  Agreements, decisions and concerted practices which fulfil the conditions referred to in paragraph 1 of this Article shall not be prohibited, no prior decision to that effect being required.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 571. #661059

  Déanfar tagairtí do thionscadail tosaíochta mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn III a ghabhann le Cinneadh Uimh. 661/2010/AE a fhorléiriú mar thagairtí don 'chroíghréasán' mar a shainmhínítear é sa Rialachán seo.

  References to priority projects as listed in Annex III to Decision No 661/2010/EU shall be construed as references to the core network as defined in this Regulation.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 572. #663226

  "Deonaítear na díolúintí sin le cinneadh ón gCoimisiún agus beidh siad bailí ar feadh na tréimhse agus faoi na coinníollacha a leagtar síos ann.

  "These exemptions are granted by decision of the Commission and shall remain valid for the period and under the conditions set down therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 573. #669422

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le tionscadail infheistíochta de na cineálacha atá liostaithe san Iarscríbhinn ar a bhfuil obair thógála nó dhíchoimisiúnaithe tosaithe nó a ndearnadh cinneadh infheistíochta deiridh ina leith.

  This Regulation shall apply to investment projects of the types listed in the Annex on which construction or decommissioning work has started or on which a final investment decision has been taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le fógra a thabhairt don Choimisiúin faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach agus a chuirtear in ionad Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 617/2010 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 736/96 ón gComhairle

 574. #672894

  Mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh an Bord Riaracháin a chuid cinntí a ghlacadh trí thromlach glan dá chomhaltaí a mbeidh ceart vótála acu.

  Unless this Regulation provides otherwise, the Administrative Board shall take its decisions by an absolute majority of its voting members.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 575. #676220

  Faoin 30 Samhain 2015, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh maidir lena éifeachtaí atá an Cinneadh seo, agus an gá le stádas CEPOL mar ghníomhaireacht ar leith de chuid an Aontais a áirithiú á chur san áireamh.

  By 30 November 2015, the Commission shall submit a report on the effectiveness of this Decision, taking into account the need to ensure CEPOL's status as a separate Union agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 543/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL)

 576. #676221

  Más iomchuí, beidh togra reachtach chun an Cinneadh seo a leasú ag gabháil leis an tuarascáil sin, tar éis anailís chuimsitheach ar chostais/shochair agus measúnú tionchair cuimsitheach a dhéanamh.".

  That report shall, if appropriate, be accompanied by a legislative proposal to amend this Decision following a thorough cost-benefit analysis and impact assessment.’.

  Rialachán (AE) Uimh. 543/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL)

 577. #676332

  Faoin 30 Samhain 2015, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh maidir lena éifeachtaí atá an Cinneadh seo, agus an gá le stádas CEPOL mar ghníomhaireacht ar leith de chuid an Aontais a áirithiú á chur san áireamh.

  By 30 November 2015, the Commission shall submit a report on the effectiveness of this Decision, taking into account the need to ensure CEPOL ' s status as a separate Union agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 546/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn

 578. #676333

  Más iomchuí, beidh togra reachtach chun an Cinneadh seo a leasú ag gabháil leis an tuarascáil sin, tar éis anailís chuimsitheach ar chostais/shochair agus measúnú tionchair cuimsitheach a dhéanamh. " .

  That report shall, if appropriate, be accompanied by a legislative proposal to amend this Decision following a thorough cost-benefit analysis and impact assessment.’.

  Rialachán (AE) Uimh. 546/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn

 579. #679363

  Deimhneoidh Ballstáit go mbeidh cinntí agus bearta a dhéanfar de bhun an Rialacháin seo cuíréasúnaithe agus faoi réir cirt achomhairc os comhair binse.

  Member States shall ensure that decisions and measures taken in pursuance of this Regulation are properly reasoned and subject to a right of appeal before a tribunal.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 580. #680521

  I gcás ina bhforáiltear amhlaidh sa Rialachán seo, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena gcinntear freagracht airgeadais an Bhallstáit lena mbaineann i gcomhréir leis na critéir a leagtar síos i mír 1.

  Where provided for in this Regulation, the Commission shall adopt a decision determining the financial responsibility of the Member State concerned in accordance with the criteria laid down in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 581. #684600

  Ní choiscfidh mír 1 go mír 4 ar údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar ar bunaíodh cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí 

 582. #685036

  Ní choiscfidh mír 1 go mír 4 ar údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar ar bunaíodh cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken in pursuance of this Regulation are based.

  Rialachán (AE) 2015/755 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí ó thríú tíortha áirithe 

 583. #686981

  Ní choiscfidh mír 1, mír 2 ná mír 3 údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar bunaíodh cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo.

  Paragraphs 1, 2 and 3 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 584. #690671

  Rachaidh Europol, mar abhunaítear leis an Rialachán seo, in ionad Europol mar a bunaíodh le Cinneadh2009/371/CGB agus CEPOL mar a bunaíodh ag Cinneadh 2005/681/CGB.

  Europol, as established by this Regulation,shall replace and succeed Europol as established by Decision 2009/371/JHA, and CEPOLas established by Decision 2005/681/JHA.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 585. #691262

  Ní dhéanfaidh an Rialachánseo difear d’fheidhm dhlíthiúil chomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích agEuropol arna bhunú ag Cinneadh 2009/371/JHA roimh dháta theacht i bhfeidhm anRialacháin seo.

  This Regulation shall not affect the legal forceof agreements concluded by Europol as established by Decision 2009/371/JHAbefore the date of entry into force of this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 586. #691263

  Ní dhéanfaidh an Rialachánseo difear d’fheidhm dhlíthiúil chomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag CEPOLarna bhunú ag Cinneadh 2009/371/JHA roimh dháta theacht i bhfeidhm anRialacháin seo.

  This Regulation shall not affect the legal forceof agreements concluded by CEPOL as established by Decision 2005/681/JHA beforethe date of entry into force of this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 587. #692257

  Déanfaidh an Coimisiún cinneadh chomh luath agus is féidir maidir le nós imeachta scrúdúcháin de chuid an Aontais a thionscnamh, tar éis iarrata ó Bhallstát a dhéantar i gcomhréir leis an Airteagal seo.

  The Commission shall take a decision as soon as possible on the opening of a Union examination procedure following any request by a Member State made in accordance with this Article.

  Rialachán (AE) 2015/1843 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos nósanna imeachta an Aontais i réimse an chomhbheartais tráchtála d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála (téacs códaithe)d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 588. #692299

  Ní chuirfidh an tAirteagal seo bac ar údaráis an Aontais faisnéis ghinearálta a nochtadh, ná go háirithe ar na cúiseanna ar a bunaíodh cinntí a rinneadh de bhun an Rialacháin seo a nochtadh.

  This Article shall not preclude the disclosure of general information by the Union authorities and in particular of the reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) 2015/1843 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos nósanna imeachta an Aontais i réimse an chomhbheartais tráchtála d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála (téacs códaithe)d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 589. #693347

  Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é.

  CEPOL, as established by this Regulation, shall replace and succeed CEPOL as established by Decision 2005/681/JHA.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 590. #693677

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear d'fheidhm dhlíthiúil na gcomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é, roimh an 24 Nollaig 2015.

  This Regulation shall not affect the legal force of agreements concluded by CEPOL as established by Decision 2005/681/JHA, before 24 December 2015.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 591. #693692

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chearta ná d'oibleagáidí daoine den fhoireann atá fostaithe faoi Chinneadh 2005/681/CGB.

  This Regulation shall not affect the rights and obligations of staff engaged under Decision 2005/681/JHA.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 592. #694730

  Áiritheoidh údaráis inniúla go leanfaidh rochtain ar aon chinneadh a fhoilseofar i gcomhréir leis an Airteagal seo ar a suíomh gréasáin go ceann tréimhse cúig bliana ar a laghad tar éis lá a fhoilsithe.

  Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 593. #694734

  Deimhneoidh Ballstáit go mbeidh cinntí agus bearta a dhéanfar de bhun an Rialacháin seo cuí-réasúnaithe agus go mbeidh siad faoi réir ceart achomhairc os comhair binse.

  Member States shall ensure that decisions and measures taken pursuant to this Regulation are properly reasoned and subject to a right of appeal before a tribunal.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 594. #697594

  I gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais, is ar bhonn indibhidiúil a dhéanfar cinntí faoin Rialachán seo.

  In accordance with the general principles of Union law, decisions under this Regulation shall be taken on an individual basis.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 595. #698616

  Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d’fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo bunaithe.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information and in particular to reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 596. #699247

  I gcás comhpháirteanna sábháilteachta, beidh deimhnithe agus cinntí formheasa a eisítear faoi Threoir 2000/9/CE bailí faoin Rialachán seo.

  For safety components, certificates and approval decisions issued under Directive 2000/9/EC shall be valid under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 597. #707861

  D'fhonn a áirithiú go ndéanfar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm i gceart agus go comhsheasmhach i gcásanna aonair, déanfaidh an Bord cinneadh ceangailteach a ghlacadh sna cásanna seo a leanas:

  In order to ensure the correct and consistent application of this Regulation in individual cases, the Board shall adopt a binding decision in the following cases:

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 598. #707863

  Bainfidh an cinneadh ceangailteach leis na ceisteanna go léir atá ina n-ábhar don agóid ábhartha réasúnaithe, go háirithe an ann do shárú ar an Rialachán seo;

  The binding decision shall concern all the matters which are the subject of the relevant and reasoned objection, in particular whether there is an infringement of this Regulation;

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 599. #707946

  Déanfaidh an Bord a chuid cinntí trí thromlach simplí dá chomhaltaí, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo.

  The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 600. #709561

  Gabhfaidh Europol arna bhunú leis an Rialachán seo ionad Europol arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB, agus tiocfaidh sé i gcomharbas air.

  Europol as established by this Regulation shall replace and succeed Europol as established by Decision 2009/371/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 601. #710425

  Beidh feidhm ag forálacha mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo maidir leis na Leas-Stiúrthóirí a ceapadh ar bhonn Airteagal 38 de Chinneadh 2009/371/CGB.

  Paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply to the Deputy Directors appointed on the basis of Article 38 of Decision 2009/371/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 602. #710437

  Maidir leis na Ballstáit atá faoi cheangal ag an Rialachán seo, déanfar tagairtí do na Cinntí dá dtagraítear i mír 1 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

  With regard to the Member States bound by this Regulation, references to the Decisions referred to in paragraph 1 shall be construed as references to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 603. #711290

  Mura ndearbhaítear a mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh an Bord Bainistíochta a chinntí trí thromlach glan dá chomhaltaí a bheidh i dteideal vótáil.

  Unless stated otherwise in this Regulation, the Management Board shall take its decisions by an absolute majority of its members entitled to vote.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 604. #711432

  Ní bheidh feidhm aige seo i gcás ina ndéanfaidh an cinneadh a ndearnadh achomharc ina choinne difear do pháirtí eile sna himeachtaí achomhairc.

  This shall not apply where the decision appealed against affects another party involved in the appeal proceedings.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 605. #716107

  I dtaca leis sin, déanfar faisnéis a mheas faoi chomh minic is a dhiúltaítear nó a fhormheastar iarratais ar fhóirdheontas agus faoi na cúiseanna le cinntí den sórt sin, go háirithe.

  In this regard, information on the frequency with which applications for a subsidy are refused or approved and the reasons for such decisions shall, in particular, be considered.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 606. #717197

  Leis na cinntí sin sainaithneofar freisin na táirgí nach ceadmhach an carnadh dá bhforáiltear sa mhír seo a dhéanamh ina leith.

  Such decisions shall also identify the products for which cumulation provided for under this paragraph may not be permitted.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 607. #719860

  Faoi réir na dteorainneacha a thig de chláir nó de chinntí lena mbaineann caiteachas agus ar ghá, de bhun an Chonartha seo, aontoilíocht na Comhairle dóibh, áireofar sna suimeanna a dháilfear do chaiteachas ar thaighde agus ar infheistíocht:

  Subject to the limits resulting from programmes or decisions involving expenditure which, in pursuance of this Treaty, require the unanimous approval of the Council, allocations for research and investment expenditure shall include:

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 608. #720228

  I gcás breith ag baint a oifige de Bhreitheamh, beidh folúntas ar an mBinse nuair a thabharfar an fógra sin is déanaí atá luaite.

  In the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 609. #720269

  Socrófar le breith ón gCúirt Bhreithiúnais aon deacracht a éireoidh maidir leis an Airteagal seo a chur chun feidhme.

  Any difficulty arising as to the application of this Article shall be settled by decision of the Court of Justice.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 610. #721201

  Ní chuirfidh an Ballstát áirithe na bearta atá ceaptha aige in éifeacht go dtí go bhfaighfear cinneadh críochnaitheach de thoradh an nós imeachta sin.

  The Member State concerned shall not put its proposed measures into effect until this procedure has resulted in a final decision.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 611. #721219

  Mura ndéanfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh den tréimhse sin, measfar go bhfuil na forálacha náisiúnta dá dtagraítear i míreanna 4 agus 5 formheasta.

  In the absence of a decision by the Commission within this period the national provisions referred to in paragraphs 4 and 5 shall be deemed to have been approved.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 612. #721848

  ní thiocfaidh an cinneadh a bhaineann leis an gcomhaontú sin a chur i gcrích i bhfeidhm go dtí go mbeidh sé formheasta ag na Ballstáit, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

  the decision concluding this agreement shall enter into force after it has been approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 613. #721882

  Nuair a bheidh impleachtaí cosanta ag an gcinneadh sin, gníomhóidh an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 31(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The Council shall act in accordance with Article 31(1) of the Treaty on European Union where this decision has defence implications.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 614. #722623

  I gcás breith ag baint a oifige de Bhreitheamh, beidh folúntas ar an mBinse nuair a thabharfar an fógra sin is déanaí atá luaite.

  In the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 615. #722665

  Socrófar le breith ón gCúirt Bhreithiúnais aon deacracht a éireoidh maidir leis an Airteagal seo a chur chun feidhme.

  Any difficulty arising as to the application of this Article shall be settled by decision of the Court of Justice.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 616. #722984

  Glacfaidh an Chomhairle Rialaithe na treoirlínte agus na cinntí is gá chun a áirithiú go gcomhlíontar na cúraimí a chuireann na Conarthaí agus an Reacht seo ar CEBC.

  The Governing Council shall adopt the guidelines and take the decisions necessary to ensure the performance of the tasks entrusted to the ESCB under these Treaties and this Statute.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 617. #723143

  Is gá cinneadh d'aon toil ón gComhairle Rialaithe chun BCE a dhéanamh moladh faoin Airteagal seo.

  A recommendation made by the ECB under this Article shall require a unanimous decision by the Governing Council.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 618. #723224

  Mura bhforáiltear a mhalairt sa Reacht seo, is trí thromlach dá chomhaltaí a dhéanfaidh an Bord Gobharnóirí cinntí.

  Save as otherwise provided in this Statute, decisions of the Board of Governors shall be taken by a majority of its members.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 619. #724195

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm.

  This Decision shall enter into force on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 620. #724547

  Glacfaidh an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle cinntí faoin gCaibidil seo ag gníomhú dóibh d'aon toil, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sa Chaibidil seo.

  Decisions under this Chapter shall be taken by the European Council and the Council acting unanimously, except where this Chapter provides otherwise.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 621. #724688

  Ní bheidh feidhm ag an bhfomhír seo maidir le cinntí a bhfuil impleachtaí míleata acu nó maidir le cinntí i réimse na cosanta.

  This subparagraph shall not apply to decisions with military implications or those in the area of defence.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 622. #725952

  Beidh an bord bainistíochta freagrach as cinntí straitéiseacha na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The management board shall be responsible for taking the strategic decisions of the Agency in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 623. #734688

  Maidir leis na Ballstáit a bhfuil an Treoir seo ina ceangal orthu, déanfar tagairtí do Chinneadh Réime 2002/475/CGB a fhorléiriú mar thagairtí don Treoir seo.

  With regard to the Member States bound by this Directive, references to Framework Decision 2002/475/JHA shall be construed as references to this Directive.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 624. #737248

  I gcás ina gcinneann na Ballstáit gan an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí den sórt sin, cuirfidh siad cinneadh den sórt sin in iúl don Choimisiún.

  Where Member States decide not to apply this Regulation to such maritime ports, they shall notify such decision to the Commission.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 625. #737250

  I gcás ina gcinneann na Ballstáit an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí eile, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl don Choimisiún.

  Where Member States decide to apply this Regulation to other maritime ports, they shall notify their decision to the Commission.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 626. #739658

  Déanfaidh an Coimisiún an Rialachán seo a fhorlíonadh tríd an gcinneadh chun saotharlann tagartha de chuid an Aontais Eorpaigh a bhunú trí ghníomh tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 144.

  The Commission shall supplement this Regulation by adopting the decision to establish a European Union reference laboratory by means of a delegated act in accordance with Article 144.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 627. #751621

  Chun cinntí a dhéanamh i ndáil leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Rialachán seo, is iad seo a leanas a bheidh inniúil:

  For taking decisions in connection with the procedures laid down in this Regulation, the following shall be competent:

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 628. #751702

  Chun críocha an cinneadh seo a dhéanamh, cuirfidh ionadaí an chomhalta a tharraingíonn siar nó ar cuireadh ina choinne ina áit sa Rannán nó ar an mBord Achomhairc.

  For the purposes of taking this decision the member who withdraws or has been objected to shall be replaced in the Division or Board of Appeal by his alternate.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 629. #754019

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh cinntí a dhéanfar faoin Rialacháin seo cuí-réasúnaithe agus go mbeidh siad faoi réir ceart achomhairc os comhair binse.

  Member States shall ensure that decisions taken under this Regulation are properly reasoned and subject to a right of appeal before a tribunal.

  Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 630. #754662

  Déanfar na feidhmeanna sin mar aon le sainmhínithe ar na toisí B1 agus T1 agus le rialacha mionsonraithe maidir leis na foirmlí a chur i bhfeidhm a shonrú i gcinneadh ón gCoimisiún.

  These shall be specified together with definitions of the dimensions B1 and T1 and with detailed rules for the application of the formulae in a decision of the Commission.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 631. #791968

  (5) Ní bheidh dul thar aon bhreith a thabharfidh iniúchóir fén alt so agus beidh sí ceangailte ar gach éinne, ach amháin sa mhéid go n-atharófar í de bharr athchomhairc.

  (5) Any decision of an auditor under this section shall, save so far as the same may be altered on appeal, be conclusive and binding on all persons.

  Uimhir 20 de 1925: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1925

 632. #805596

  (5) Luighfidh athchomharc chun an dlí-oifigigh i gcoinnibh breithe an cheannasaí fén alt so.

  (5) An appeal shall lie from the decision of the controller under this section to the law officer.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 633. #805606

  (4) Luighfidh athchomharc chun an dlí-oifigigh i gcoinnibh breithe an cheannasaí fén alt so.

  (4) An appeal shall lie from the decision of the controller under this section to the law officer.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 634. #805782

  (6) Luighfidh athchomharc chun na cúirte i gcoinnibh breithe an cheannasaí fén alt so.

  (6) An appeal shall lie from the decision of the controller under this section to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 635. #805887

  (4) Féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh aon bhreithe a thabharfidh an ceannasaí fén alt so.

  (4) Any decision of the controller under this section shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 636. #806090

  Féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh aon bhreithe a thabharfidh an ceannasaí fén bhfo-alt so.

  Any decision of the controller under this sub-section shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 637. #806517

  (2) Féadfar athchomharc do dhéanamh chun an Aire i gcoinnibh gach breithe a thabharfidh an ceannasaí fén alt so.

  (2) Every decision of the controller under this section shall, be subject to appeal to the Minister.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 638. #806706

  (6) Féadfar athchomharc do dhéanamh chun na cúirte i gcoinnibh aon bhreithe a thabharfidh an ceannasaí fén alt so.

  (6) Any decision of the controller under this section shall be subject to appeal to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 639. #806800

  (2) Luighfidh athchomharc chun na cúirte i gcoinnibh breithe an cheannasaí fén alt so.

  (2) An appeal shall lie from the decision of the controller under this section to the court.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 640. #842965

  —(1) Déanfar an meas-luach a bheidh ar gach ionoighreacht bhóthair iarainn i Saorstát Éireann chun crícheanna athscrúduithe cinn cúig mblian do chur sna liostaí luachála athscrúduithe do bhéarfar amach do réir na nAchtanna Luachála an 1adh lá den chéad Mhárta tar éis an mheas-luacha san do shocrú agus, fé réir atharuithe (más aon cheann é) a déanfar ar an meas-luach san, mar a bheidh sé sa liost san, chun éifeachta do thabhairt do bhreith ar athchomharc ar bith agus fé réir atharuithe (más aon cheann é) a dhéanfaidh an Coimisinéir air fé sna forálacha den Acht so bhaineann le luach bliantúil glan ionoighreachta bóthair iarainn d'atharú uair eile seachas le linn athscrúduithe cinn cúig mblian, isé an meas-luach san a bheidh mar luach bliantúil glan ar an ionoighreacht bhóthair iarainn sin go ceann tréimhse cúig mblian (dá ngairmtear tréimhse cúig mblian san Acht so) ón 1adh lá den Mhárta san.

  —(1) The valuation of every railway hereditament in Saorstát Eireann for the purposes of a quinquennial revision shall be included in the revised valuation lists to be issued pursuant to the Valuation Acts on the 1st day of March next following such valuation and such valuation as so included shall, subject to an alteration (if any) made therein to give effect to a decision upon any appeal and an alteration (if any) made therein by the Commissioner under the provisions of this Act relating to the alteration of the net annual value of a railway hereditament other than at a quinquennial revision, be the net annual value of such railway hereditament for a period (in this Act referred to as a quinquennial period) of five years from the said 1st day of March.

  Uimhir 47 de 1931: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN (LUACHÁIL I gCÓIR RÁTAÍOCHTA), 1931

 641. #844164

  (6) Ní luighfidh aon athchomharc fé alt 61 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ( Uimh. 10 de 1924 ) i gcoinnibh breithe dhéanfaidh an Chúirt Chuarda fén alt so.

  (6) No appeal shall lie under section 61 of the Courts of Justice Act, 1924 (No. 10 of 1924) from a decision of the Circuit Court under this section.

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 642. #844739

  (5) Any person aggrieved by a charging order made under this section may appeal against the same to the Circuit Court whose decision shall be final and not subject to any appeal.

  (5) Any person aggrieved by a charging order made under this section may appeal against the same to the Circuit Court whose decision shall be final and not subject to any appeal.

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 643. #844994

  (2) Luighfidh athchomharc chun an Choimisineura Bhreithiúntais i gcoinnibh aon bhreithe do bhéarfaidh Coimisiún Talmhan na hÉireann fén alt so.

  (2) An appeal shall lie to the Judicial Commissioner from any decision of the Irish Land Commission under this section.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 644. #844996

  (3) Luighfidh athchomharc chun na Cúirte Uachtaraighe, do réir rialacha cúirte, i gcoinnibh aon bhreithe do bhéarfaidh an Coimisinéir Breithiúntais fén alt so.

  (3) An appeal shall lie to the Supreme Court in accordance with rules of court from any decision of the Judicial Commissioner under this section.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 645. #860901

  (4) An bhreith do bhéarfaidh Breitheamh den Chúirt Dúithche no an tAire (do réir mar bheidh) ar athchomharc fén alt so beidh sí ina breith ná beidh dul tháirsi.

  (4) The decision of a Justice of the District Court or of the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 646. #861027

  (2) An bhreith do bhéarfaidh Breitheamh den Chúirt Dúithche no an tAire (do réir mar bheidh) ar athchomharc fén alt so beidh sí ina breith ná beidh dul tháirsi.

  (2) The decision of a Justice of the District Court or of the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 647. #861091

  (3) An bhreith do bhéarfaidh Breitheamh den Chúirt Dúithche ar athchomharc fén alt so beidh sí ina breith ná beidh dul tháirsi.

  (3) The decision of a Justice of the District Court on an appeal under this section shall be final

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 648. #861177

  (5) An bhreith do bhéarfaidh Breitheamh den Chúirt Dúithche ar athchomharc fén alt so beidh sí ina breith ná beidh dul tháirsi.

  (5) The decision of a Justice of the District Court on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 649. #872064

  —(1) Má chítear don Ard-Chomhairle go ndearna Ard-Rúnaí Chumainn na Náisiún breith, maidir le haon táirgeadh le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so, do chur in úil, do réir Airtiogail 11 de Chonvensiún Ghenéva, 1931, do sna páirtithe sa Chonvensiún san, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú fén bhfo-alt so, a dhearbhú go mbainfidh forálacha Coda IV den Acht so, agus pé atharuithe déanta ortha luadhfar san ordú san, leis an táirgeadh san fé is dá mba dhruga le n-a mbaineann an Chuid sin IV an táirgeadh san, agus pé uair a déanfar aon ordú den tsórt san maidir le táirgeadh le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so, ansan, faid a bheidh an t-ordú san i bhfeidhm, bainfidh an Chuid sin IV, agus pé atharuithe déanta uirthi luadhfar san ordú san, leis an táirgeadh san dá réir sin, ach san fé réir forálacha aon orduithe bheidh déanta fé fho-alt (2) den alt so ag leasú an orduithe sin a céad-luaidhtear.

  —(1) If it appears to the Executive Council that a decision with respect to any product to which this Part of this Act applies has in pursuance of Article 11 of the Geneva Convention, 1931, been communicated by the Secretary-General of the League of Nations to the parties to the said Convention, the Executive Council may by order under this sub-section declare that the provisions of Part IV of this Act shall apply, with such modifications as may be specified in such order, to such product as if such product were a drug to which the said Part IV applies, and whenever any such order is made in relation to a product to which this Part of this Act applies the said Part IV shall, so long as such order is in force, apply, with such modifications as are specified in such order and subject to the provisions of any order made under sub-section (2) of this section amending such first mentioned order, to such product accordingly,

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 650. #895533

  (4) Ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh réiteoir no réiteoirí ar éinní cuirfear fé n-a bhráid no fé n-a mbráid fén alt so.

  (4) The decision of a referee or referees on any matter referred to him or them under this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

 651. #895552

  (4) Is mar leanas a bheidh éifeacht ag moladh ath-scrúduithe dhéanfaidh no ag breith ath-scrúduithe bhéarfaidh oifigeach breithiúnachta fén alt so:—

  (4) A revised award made or a revised decision given by a deciding officer under this section shall take effect as follows:—

  Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

 652. #909214

  (4) Gach ordú dhéanfaidh na Coimisinéirí Tuaithe (seachas baill den Bhínse Athchomhairc), fé alt 34 den Acht Talmhan, 1933 , no fén alt so, ag dearbhú lae cheaptha agus ag dilsiú ceart spóirt (seachas cearta iascaigh) no leasa sna cearta spóirt sin i gCoimisiún na Talmhan, agus gach ordú dhéanfaidh na Coimisinéirí Tuaithe sin fén alt so ag ceapadh praghas na gceart spóirt sin no leasa sna cearta spóirt sin a dílseofar i gCoimisiún na Talmhan fén alt so, beidh sé ina ordú dheiridh fé réir athchomhairc chun an Bhínse Athchomhairc i dtaobh ceisteanna dlí no luacha agus fé n-a réir sin amháin, agus beidh breith an Bhínse Athchomhairc ar aon athchomharc den tsórt san ina breith dheiridh fé réir athchomhairc chun na Cúirte Uachtaraighe i dtaobh ceisteanna dlí agus fé n-a réir sin amháin.

  (4) Every order made by the Lay Commissioners (other than members of the Appeal Tribunal) under section 34 of the Land Act, 1933 , or under this section declaring an appointed day and vesting sporting rights (other than fishing rights) or an interest in such sporting rights in the Land Commission and every order made by the said Lay Commissioners under this section fixing the price of such sporting rights or an interest in such sporting rights vested in the Land Commission under this section shall be final subject only to an appeal to the Appeal Tribunal on questions of law or value, and the decision of the Appeal Tribunal on any such appeal shall be final subject only to an appeal to the Supreme Court on questions of law.

  Uimhir 41 de 1936: ACHT TALMHAN, 1936

 653. #912668

  —An bhreith do bhéarfaidh an Ard-Chúirt no an Ard-Chúirt ar Cuaird ar athchomharc fén gCuid seo den Acht so ní bheidh aon dul tháirsi ná ní féadfar athchomharc do dhéanamh ina coinnibh.

  —The decision of the High Court or of the High Court on Circuit on an appeal under this Part of this Act shall be final and conclusive and not appealable.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 654. #912801

  (7) Ní caithfear amhrus ar aon chinneadh ná tuarasgabháil ón gcoiste comhairlitheach san fén alt so ná ní bunófar imeachta in aon Chúirt mar gheall air.

  (7) No decision of or report by the said advisory committee under this section shall be questioned or made the subject of proceedings in any Court.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 655. #921102

  (3) Ní luighfidh aon athchomhare o bhreith a bhéarfaidh an Ard-Chúirt uaithi ar athchomharc fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so.

  (3) No appeal shall lie from a decision of the High Court oil all appeal under the next preceding sub-section of this section.

  Uimhir 30 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL PHRÍOMH-SCOILE), 1937

 656. #922096

  (3) San áit agus san am san cinnfidh agus craolfaidh an measaire breithiúntais a bhreith ar gach ceist a chuirfidh an ceann comhrimh toghacháin uachtaráin fé n-a bhráid fén alt so.

  (3) The judicial assessor shall there and then decide and announce his decision on every question referred to him under this section by the presidential returning officer.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 657. #924602

  (6) Ní bheidh dul thar breith an choiste athchomhairc ar aon athchomharc a déanfar chun an choiste sin fén Acht so.

  (6) The decision of the appeal committee on any appeal to that committee under this Act shall be final and conclusive.

  Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

 658. #924849

  (3) San áit agus san am san cinnfidh agus craolfaidh an réiteoir breithiúntais a bhreith ar gach ceist a chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid fé n-a bhráid fén alt so.

  (3) The judicial referee shall there and then decide and announce his decision on every question referred to him under this section by the Seanad returning officer.

  Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

 659. #943031

  (b) luighfidh athchomharc chun na Cúirte Uachtaraighe ón mbreith do bhéarfaidh an Bínse Athchomhaire ar athchomhare fén mír dheiridh sin roimhe seo den alt so;

  ( b ) an appeal shall lie to the Supreme Court from the decision of the Appeal Tribunal on an appeal under the next preceding paragraph of this section;

  Uimhir 26 de 1939: ACHT TALMHAN, 1939

 660. #943239

  (4) Ní bheidh dul thar breith an Bhínse Athchomhairc ar athchomharc fén alt so ach amháin go bhféadfar athchomharc do dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraighe ar cheisteanna dlí.

  (4) The decision of the Appeal Tribunal on an appeal under this section shall be final subject only to appeal to the Supreme Court on questions of law.

  Uimhir 26 de 1939: ACHT TALMHAN, 1939

 661. #943539

  (3) Ní bheidh dul thar breith an Bhínse Athchomhairc ar athchomharc fén alt so ach amháin go bhféadfar athchomharc do dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraighe ar cheisteanna dlí.

  (3) The decision of the Appeal Tribunal on an appeal under this section shall be final subject only to an appeal to the Supreme Court on questions of law.

  Uimhir 26 de 1939: ACHT TALMHAN, 1939

 662. #947978

  (g) ní luighfidh aon athchomharc i gcoinnibh breithe do bhéarfaidh an Chúirt Dúithche ar athchomharc chun na Cúirte sin fén bhfo-alt so;

  ( g ) no appeal shall lie from a decision of the District Court on an appeal to that Court under this sub-section;

  Uimhir 7 de 1940: ACHT BRIOGÁIDEACHA TÓITEÁIN, 1940

 663. #952221

  (3) Déanfaidh an réiteoir breithiúntais, san am agus san áit sin, breith do thabhairt, agus a bhreith do chraoladh, ar gach ceist a chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid fé n-a bhráid fén alt so.

  (3) The judicial referee shall there and then decide and announce his decision on every question referred to him under this section by the Seanad returning officer.

  Uimhir 20 de 1940: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA) (TOGHACHÁIN CHORRA), 1940

 664. #955174

  “2° If the Bill or any provision thereof is or has been referred to the Supreme Court under Article 26 of this Constitution, it shall not be obligatory on the President to consider the petition unless or until the Supreme Court has pronounced a decision on such reference to the effect that the said Bill or the said provision thereof is not repugnant to this Constitution or to any provision thereof, and, if a decision to that effect is pronounced by the Supreme Court, it shall not be obligatory on the President to pronounce his decision on the petition before the expiration of six days after the day on which the decision of the Supreme Court to the effect aforesaid is pronounced.”

  "2° If the Bill or any provision thereof is or has been referred to the Supreme Court under Article 26 of this Constitution, it shall not be obligatory on the President to consider the petition unless or until the Supreme Court has pronounced a decision on such reference to the effect that the said Bill or the said provision thereof is not repugnant to this Constitution or to any provision thereof, and, if a decision to that effect is pronounced by the Supreme Court, it shall not be obligatory on the President to pronounce his decision on the petition before the expiration of six days after the day on which the decision of the Supreme Court to the effect aforesaid is pronounced."

  Leasú Bunreachta 2, 1941: ACHT UM AN DARA LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1941

 665. #958995

  (3) Ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh an tAire fén alt so ar iarratas ar chúiteamh a déanfar chuige fén Acht so.

  (3) The decision of the Minister under this section on application to him for compensation under this Act shall be final and conclusive.

  Uimhir 19 de 1941: ACHT GÁRDA SÍOCHÁNA (CÚITEAMH), 1941

 666. #965967

  (2) I gcás nach féidir don Bhinse teacht ar chinneadh aon-aonta i dtaobh éinní áirithe cuirfear fé n-a bhráid fén Acht so, is amhlaidh a bheidh cinneadh an Bhinse—

  (2) Where the Tribunal cannot reach a unanimous decision on any matter referred to it under this Act, the decision of the Tribunal shall be—

  Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942

 667. #965973

  (3) Déanfar cinneadh an Bhinse i dtaobh éinní cuirfear fé n-a bhráid fén Acht so do thabhairt i scríbhinn fé láimh an chathaoirligh.

  (3) The decision of the Tribunal on any matter referred to it under this Act-shall be given in writing signed by the chairman.

  Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942

 668. #968132

  (e) ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh an Chúirt ar athchomharc fé aon cheann de na míreanna san roimhe seo den fho-alt so agus beidh an bhreith sin ina ceangal ar na páirtithe uile san athchomharc.

  ( e ) the decision of the Court on an appeal under any of the foregoing paragraphs of this sub-section shall be final and binding on all parties to the appeal.

  Uimhir 26 de 1942: ACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1942

 669. #972212

  (4) Is mar leanas a bheidh éifeacht ag moladh athscrúduithe dhéanfaidh no ag breith athscrúduithe bhéarfaidh oifigeach breithiúnachta fén alt so:—

  (4) A revised award made or a revised decision given by a deciding officer under this section shall take effect as follows—

  Uimhir 2 de 1944: ACHT LIÚNTAISÍ LEANBHAÍ, 1944

 670. #973291

  (2) Ní bheidh dul thar an mbreith do bhéarfaidh an Ard-Chúirt no an tAire (fé mar bheidh) ar athchomharc fén alt so.

  (2) The decision of the High Court or the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 10 de 1944: ACHT NA mBAN CABHARTHA, 1944

 671. #995005

  —(1) Beidh breith an Bhínse achomhairc ar aon achomharc faoi aon alt dá bhfuil sa Chuid seo ina breith chríochnaitheach.

  —(1) The decision of the Appeal Tribunal on any appeal under any section contained in this Part shall be final.

  Uimhir 13 de 1946: AN tACHT FORAOISEACHTA, 1946

 672. #1013896

  —(1) Beidh bord (dá ngairmtear an bord achomhairc san Acht seo) ann chun achomhairc d'éisteacht ó bhreitheanna a bhéarfas ceann comhairimh an tSeanaid faoin gCuid seo den Acht seo.

  —(1) There shall be a board (in this Act referred to as the appeal board) to hear appeals from decisions of the Seanad returning officer under this Part of this Act.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 673. #1013936

  (3) Ní dhéanfaidh an bord achomhairc aisiompó faoin alt seo ar aon bhreith ó cheann comhairimh an tSeanaid mura mbíonn tromlach na gcomhaltaí a bheas i láthair i bhfábhar an aisiompuithe.

  (3) A decision of the Seanad returning officer shall not be reversed under this section by the appeal board unless a majority of the members present are in favour of the reversal.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 674. #1013940

  (5) Is breith chríochnaitheach dosháruithe breith an bhoird achomhairc ar aon achomharc a breithneofar de bhun an ailt seo.

  (5) The decision of the appeal board on any appeal Considered pursuant to this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 675. #1014004

  (3) Ní dhéanfaidh an bord achomhairc aisiompó faoin alt seo ar aon bhreith ó cheann comhairimh an tSeanaid mura mbíonn tromlach na gcomhaltaí a bheas i láthair i bhfábhar an aisiompuithe.

  (3) A decision of the Seanad returning officer shall not be reversed under this section by the appeal board unless a majority of the members present are in favour of the reversal.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 676. #1014008

  (5) Is breith chríochnaitheach dosháruithe breith an bhoird achomhairc ar aon achomharc a breithneofar de bhun an ailt seo.

  (5) The decision of the appeal board on any appeal considered in pursuance of this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 677. #1014437

  (3) Cinnfidh agus craolfaidh an réiteoir breithiúntais san áit agus san am sin a bhreith ar gach ceist a chuirfeas ceann comhairimh an tSeanaid faoina bhráid faon alt seo.

  (3) The judicial referee shall there and then decide and announce his decision on every question referred to him under this section by the Seanad returning officer.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 678. #1014982

  (3) Cinnfidh agus craolfaidh an réiteoir breithiúntais san am agus san áit sin a bhreith ar gach ceist a chuirfeas ceann comhairimh an tSeanaid faoina bhráid faoin alt seo.

  (3) The judicial referee shall there and then decide and announce his decision on every question referred to him under this section by the Seanad returning officer.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 679. #1023681

  (2) Mura féidir leis an mBinse breith d'aonghuth a thabhairt ar aon ní áirithe a tarchuirfear chucu faoin Acht seo, is amhlaidh a bheas breith an Bhinse—

  (2) Where the Tribunal cannot reach a unanimous decision on any matter referred to it under this Act, the decision of the Tribunal shall be—

  Uimhir 12 de 1949: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1949

 680. #1023687

  (3) Déanfar breith an Bhinse ar aon ní a tarchuirfear chucu faoin Acht seo a thabhairt i scríbhinn faoi láimh an chathaoirligh.

  (3) The decision of the Tribunal on any matter referred to it under this Act shall be given in writing signed by the chairman.

  Uimhir 12 de 1949: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1949

 681. #1036466

  (2) Beidh an bhreith ón Ard-Chúirt nó ón Aire (pé acu é) ar achomharc faoin alt seo ina breith chríochnaitheach.

  (2) The decision of the High Court or the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 27 de 1950: ACHT NA nALTRAN, 1950

 682. #1057925

  “(6) Beidh i mbreith an bhoird achomhairc ar aon achomharc a bhreithneos sé de bhun an ailt seo—

  "(6) The decision of the appeal board on any appeal considered in pursuance of this section shall comprise—

  Uimhir 1 de 1954: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1954

 683. #1082877

  (2) Beidh breith na hArd-Chúirte nó an Aire (pé acu é) ar achomharc faoin alt seo ina breith chríochnaitheach.

  (2) The decision of the High Court or the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 17 de 1956: ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956

 684. #1082967

  (2) Beidh breith na hArd-Chúirte nó an Aire (pé acu é) ar achomharc faoin alt seo ina breith chríochnaitheach.

  (2) The decision of the High Court or the Minister (as the case may be) on an appeal under this section shall be final.

  Uimhir 17 de 1956: ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956

 685. #1092484

  (5) Luífidh achomharc i gcoinne cinneadh an cheannasaí faoi fho-alt (3) den alt seo chun an oifigigh dhlí.”

  (5) An appeal shall lie from the decision of the controller under subsection (3) of this section to the law officer."

  Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957

 686. #1092550

  (2B) Luífidh achomharc chun na cúirte i gcoinne aon bhreithe a bhéarfas an ceannasaí faoi fho-alt (2A) den alt seo.”

  (2B) An appeal shall lie from any decision of the controller under subsection (2A) of this section to the court".

  Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957

 687. #1093339

  Is faoi réim na gcuspóirí atá leagtha amach san Airteagal seo a dhéanfas an Ciste gach cinneadh.

  The Fund shall be guided in all its decisions by the purposes set forth in this Article. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 688. #1132108

  (6) I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoin alt seo ag an gComhairle a iarraidh, laistigh de thréimhse cheithre lá déag dar tosach dáta an chinnte, ar an Ard-Chúirt go gcealófar an cinneadh, féadfaidh an Chomhairle dearbhú a iarraidh exparte ar an Ard-Chúirt á dhearbhú gur chuí ón gComhairle cinneadh a dhéanamh faoin alt seo maidir leis an duine sin, agus, má dhéanann an Chomhairle iarratas den sórt sin, déanfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht agus muran léir di dea-chúis lena mhalairt, dearbhú dá réir sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) a ordú don Chomhairle ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó a ordú nach mbeidh éifeacht, ar feadh tréimhse sonraithe (dar tosach lá nach luaithe ná seacht lá tar éis breith na Cúirte), ag clárú a ainme sa chlár.

  (6) Where a person to whom a decision under this section of the Council relates does not, within the period of fourteen days beginning on the date of the decision, apply to the High Court for cancellation of the decision, the Council may apply ex-parte to the High Court for a declaration that it was proper for the Council to make a decision under this section in relation to such person and, if the Council so applies, the High Court, on the hearing of the application, shall, unless it sees good reason to the contrary, declare accordingly and either (as the Court may consider proper) direct the Council to erase the name of such person from the register or direct that during a specified period (beginning not earlier than seven days after the decision of the Court) registration of his name in the register shall not have effect.

  Uimhir 34 de 1960: ACHT NA dTRÉIDLEÁ, 1960

 689. #1132300

  (d) Is trí thromlach dhá thrian den chumhacht iomlán vótála a dhéanfar gach cinneadh faoin Alt seo.

  ( d ) All decisions under this Section shall be made by a two-thirds majority of the total voting power, [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 690. #1146011

  (b) Breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith Breithimh den Chúirt Dúiche faoin bhfo-alt seo.

  ( b ) A decision under this subsection of a Justice of the District Court shall be final and not appealable.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 691. #1146015

  (b) Breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith Breithimh den Chúirt Dúiche faoin bhfo-alt seo.

  ( b ) A decision under this subsection of a Justice of the District Court shall be final and not appealable.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 692. #1146055

  (b) Breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith Breithimh den Chúirt Dúiche faoin bhfo-alt seo.

  ( b ) A decision under this subsection of a Justice of the District Court shall be final and not appealable.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 693. #1159891

  (6) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 1961, beidh cinneadh na Cúirte Dúiche ar achomharc faoin alt seo ina chinneadh críochnaitheach neamh-inachomhairc.

  (6) Notwithstanding anything contained in the Courts of Justice Acts, 1924 to 1961, the decision of the District Court on an appeal under this section shall be final and unappealable.

  Uimhir 13 de 1962: AN tACHT UM BAILIÚCHÁIN SRÁIDE AGUS Ó THEACH GO TEACH, 1962

 694. #1162663

  (7) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann ó bhreith na Cúirte Dúiche ar achomharc faoin alt seo.

  (7) No appeal shall lie from a decision of the District Court on an appeal under this section.

  Uimhir 26 de 1962: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1962

 695. #1167187

  (4) Faoi réir fo-alt (5) den alt seo, is cinneadh críochnaitheach nach inachomhairc cinneadh na Cúirte faoin alt seo.

  (4) Subject to subsection (5) of this section, a decision of the Court under this section shall be final and not appealable.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 696. #1167189

  (5) Féadfar, le cead na Cúirte, achomharc in aghaidh cinneadh de chuid na Cúirte faoin alt seo a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

  (5) By leave of the Court, an appeal from a decision of the Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 697. #1168906

  (2) Faoi réir fo-alt (3) den alt seo, is breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith na hArd-Chúirte faoin alt seo.

  (2) Subject to subsection (3) of this section, a decision of the High Court under this section shall be final and not appealable.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 698. #1168908

  (3) Le cead na hArd-Chúirte, beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí ó bhreith de chuid na hArd-Chúirte faoin alt seo.

  (3) By leave of the High Court, an appeal from a decision of the High Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 699. #1168924

  (4) Faoi réir fo-alt (5) den alt seo, is breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith na hArd-Chúirte faoin alt seo.

  (4) Subject to subsection (5) of this section, a decision of the High Court under this section shall be final and not appealable.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 700. #1168926

  (5) Le cead na hArd-Chúirte, beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí ó bhreith na hArd-Chúirte faoin alt seo.

  (5) By leave of the High Court, an appeal from a decision of the High Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 701. #1171003

  —(1) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne aon chinneadh a tugadh ar aon éileamh nó agóid a breithníodh faoi na rialacháin faoi alt 7 den Acht seo.

  —(1) An appeal shall lie to the Circuit Court from any decision on any claim or objection which has been considered under the regulations under section 7 of this Act.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 702. #1177977

  (b) I gcás ina gcinnfidh an tAire ar achomharc faoin alt seo cead nó ceadú a thabhairt, tabharfaidh sé an cead nó an ceadú a luaithe is féidir tar éis an chinnte.

  ( b ) Where the Minister decides on appeal under this section to grant a permission or approval, he shall make the grant as soon as may be after the decision.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 703. #1178045

  (b) I gcás ina gcinnfidh an tAire ar achomharc faoin alt seo cead a thabhairt tabharfaidh sé an cead a luaithe is féidir tar éis an chinnte.

  ( b ) Where the Minister decides on appeal under this section to grant a permission, he shall make the grant as soon as may be after the decision.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 704. #1178514

  (7) Ní dhéanfar cinneadh ar thoiliú a thabhairt faoi ordú faoin alt seo ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis fhorordaithe.

  (7) A decision to grant a consent under an order under this section shall not be taken save after consultation with the prescribed authorities.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 705. #1185832

  (3) Beidh breith Bhreithimh den Ard-Chúirt ar iarratas faoin alt seo ina breith chríochnaitheach, faoi réir achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist dlí.

  (3) The decision of a Judge of the High Court on an application under this section shall be final subject to an appeal to the Supreme Court on a question of law.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 706. #1190779

  (6) Féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoi fho-alt (2) nó fo-alt (4) den alt seo.

  (6) An appeal shall lie from any decision of the Controller under subsection (2) or subsection (4) of this section.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 707. #1191558

  (3) An cinneadh a thabharfaidh an Ceannasaí faoin alt seo, beidh leis, amhail idir na páirtithe agus daoine a bheidh ag éileamh fúthu, an éifeacht chéanna a bheadh le cinneadh ag an gCúirt.

  (3) A decision of the Controller under this section shall have the same effect as between the parties and persons claiming under them as a decision of the Court.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 708. #1199751

  (3) Féadfar achomharc i gcoinne chinneadh an Choimisinéara Breithiúnais faoi fho-alt (2) den alt seo a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

  (3) An appeal from a decision of the Judicial Commissioner under subsection (2) of this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

  Uimhir 2 de 1965: AN tACHT TALÚN, 1965

 709. #1215332

  (4) Is feidhm fhorcoimeádta cinneadh a dhéanamh ar ranníoc tréimhsiúil a dhéanamh nó iasacht nó ráthaíocht a thabhairt.

  (4) A decision to make a periodic contribution or to give a loan or guarantee under this section shall be a reserved function.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 710. #1218509

  (2) Más rud é, maidir le díospóid, aighneas nó achomharc a tarchuireadh nó a rinneadh chun an bhuan-eadránaí réamhráite sin faoi aon cheann de na forálacha réamhráite roimh dháta an Achta seo a rith, nár tugadh cinneadh roimh an Acht seo a rith agus nach mbeidh sé tugtha sa tréimhse trí mhí díreach tar éis an tAcht seo a rith, ansin, in ionad an t-eadránaí á chinneadh, éistfidh agus cinnfidh an Chúirt Chuarda é má dhéanann páirtí sa chéanna iarratas tar éis deireadh na tréimhse sin chun na Cúirte Cuarda trí thairiscint ar fhógra a sheirbheálfar ar an bpáirtí eile sa chéanna agus ar an eadránaí sin lá nach lú ná lá agus fiche roimh an lá ar a bhfuil sé beartaithe an t-iarratas a dhéanamh, agus, faoi réir forálacha an ailt seo, déanfar, i leith aon iarratais den sórt sin, na forálacha réamhráite sin a fhorléiriú agus beidh éifeacht acu dá réir sin.

  (2) Where in respect of a dispute, difference or appeal referred or made to the standing arbitrator aforesaid under any of the provisions aforesaid before the passing of this Act a decision was not given before such passing and is not given during the period of three months immediately after such passing, the dispute difference or appeal shall, in lieu of being decided by the arbitrator, if a party thereto applies after the expiration of such period to the Circuit Court by motion on notice served on the other party thereto and on the said arbitrator not less than twenty-one days before the day upon which the application is intended to be made, be heard and decided by that Court and, subject to the provisions of this section, the provisions aforesaid shall, as respects any such application, be construed and have effect accordingly.

  Uimhir 26 de 1966: AN tACHT IOMPAIR, 1966

 711. #1219109

  —(1) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte i gcoinne dámhachtain, ordú nó cinneadh eile a dhéanfaidh cláraitheoir contae in eadráin faoin Acht seo.

  —(1) An appeal shall lie to the Court against an award, order or other decision of a county registrar in an arbitration under this Act.

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 712. #1243481

  (c) Breith chríochnaitheach nach inachomhairc breith Breithimh den Chúirt Dúiche faoin bhfo-alt seo.”

  ( c ) A decision under this subsection of a Justice of the District Court shall be final and not appealable."

  Uimhir 25 de 1968: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

 713. #1248331

  “Is faoi threoir na gcuspóirí atá leagtha amach san Airteagal seo a sheolfaidh an Ciste a bheartais go léir agus a dhéanfaidh sé gach cinneadh.”

  "The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article."

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 714. #1255872

  (6) Is cinneadh deiridh críochnaitheach cinneadh ag údarás rátúcháin i dtaobh duine a bheith cáilithe nó gan beith cáilithe chun faoisimh faoi scéim faoin alt seo.

  (6) A decision by a rating authority as to whether or not a person is qualified for relief under a scheme under this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 2 de 1970: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ), 1970

 715. #1262415

  (2) I gcás díospóid, aighneas nó achomharc a rinneadh chun an bhuan-eadránaí nó a cuireadh faoina bhráid faoi aon fhoráil dá luaitear i bhfo-alt (6) ó ritheadh an tAcht Iompair, 1966 , agus nár tugadh breith ina leith sular ritheadh an Chuid seo agus nach dtabharfar breith ina leith i rith na dtrí mhí díreach tar éis an rite sin éistfidh an Chúirt Chuarda an díospóid, an t-aighneas nó an t-achomharc agus tabharfaidh sí breith ar an gcéanna in ionad an buan-eadránaí do thabhairt breithe ar an gcéanna má dhéanann páirtí so chéanna iarratas tar éis éag don tréimhse chun na Cúirte sin trí fhógra foriarratais a sheirbheálfar ar an bpáirtí eile sa chéanna agus ar an mbuan-eadránaí 21 lá ar a laghad roimh an lá a bheartaítear an t-iarratas a dhéanamh agus, faoi réir forálacha an ailt seo, déanfar na forálacha a luaitear i bhfo-alt (6) a fhorléiriú, agus beidh éifeacht acu, dá réir sin maidir le haon iarratas den sórt sin.

  (2) Where, in respect of a dispute, difference or appeal referred or made to the standing arbitrator under any of the provisions mentioned in subsection (6) since the passing of the Transport Act, 1966 , a decision was not given before the passing of this Part and is not given during the period of three months immediately after such passing, the dispute, difference or appeal shall, in lieu of being decided by the standing arbitrator, be heard and decided by the Circuit Court if a party thereto applies after the expiration of that period to that Court by motion on notice served on the other party thereto and on the standing arbitrator not less than 21 days before the day on which the application is intended to be made and, subject to the provisions of this section, the provisions mentioned in subsection (6) shall, in relation to any such application, be construed and have effect accordingly.

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 716. #1289108

  (6) Tabharfaidh an Cláraitheoir don ghearánach agus don cheardchumannn iomchuí ráiteas ag insint na gcúiseanna le cinneadh aige maidir le gearán faoin alt seo.

  (6) The Registrar shall furnish to the complainant and the trade union concerned a statement of the reasons for a decision by him on a complaint under this section.

  Uimhir 4 de 1975: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1975

 717. #1289120

  (12) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí in aghaidh cinneadh ag an gCláraitheoir faoin alt seo.

  (12) An appeal shall lie to the High Court on a point of law against a decision of the Registrar under this section.

  Uimhir 4 de 1975: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1975

 718. #1311556

  Is faoi réim na gcuspóirí sin a dhéanfar gach cinneadh faoin gComhaontú seo.

  All decisions under this Agreement shall be guided by these objectives. [GA]

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 719. #1311835

  (c) Déanfar cinntí faoin Alt seo de vóta tromlaigh dhá thrian, gan vótaí comhalta iarrtha na hiasachta a áireamh.

  ( c ) Decisions under this Section shall be taken by a two-thirds majority vote, excluding the votes of the member requesting the loan. [GA]

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 720. #1328201

  Is faoi threoir na gcuspóirí atá leagtha amach san Airteagal seo a sheolfaidh an Ciste a bheartais go léir agus a dhéanfaidh sé gach cinneadh.

  The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article. [GA]

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 721. #1328857

  Ní rachaidh méid na n-aistrithe sin thar mhéid iomlán an chúlchiste ghinearálta agus an chúlchiste speisialta tráth an chinnidh.

  The amount of these transfers shall not exceed the total amount of the general reserve and the special reserve at the time of the decision.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 722. #1331167

  Is cinneadh críochnaitheach a chinneadh faoin Riail seo agus ní fhéadfar é a fhreaschur ach amháin de thoradh achainí ag tabhairt an toghcháin faoi cheist.

  His decision under this Rule shall be final subject only to reversal on a petition questioning the election.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 723. #1338382

  (4) Ní bheidh ábhar achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí in aghaidh cinneadh ón Ard-Chúirt faoin alt seo.

  (4) An appeal against a decision of the High Court under this section shall not lie to the Supreme Court.

  Uimhir 17 de 1978: AN tACHT UM CHUMAISC, TÁTHCHEANGAIL AGUS MONAPLACHTAÍ (RIALÚ), 1978

 724. #1344838

  (11) Fanfaidh breithniú nó cinneadh eile faoi fho-alt (6) nó (8) den alt seo i bhfeidhm—

  (11) A determination or other decision under subsection (6) or (8) of this section shall continue in force until—

  Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978

 725. #1351443

  (c) Ní bheidh aon ábhar achomhairc in aghaidh cinneadh ón gCúirt Chuarda ar achomharc a dhéanamh faoin bhfo-alt seo.

  ( c ) No appeal shall lie from a decision of the Circuit Court on an appeal under this subsection.

  Uimhir 27 de 1979: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 726. #1351499

  (c) Le linn don Aire bheith ag feidhmiú cumhachta faoin bhfo-alt seo, tabharfaidh sé fógra don duine áirithe i dtaobh a chinnidh.

  ( c ) In exercising a power under this subsection, the Minister shall notify in writing the person concerned of his decision.

  Uimhir 27 de 1979: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 727. #1366243

  (10) Má dhéanann an Rialaitheoir cinneadh faoin Acht seo, tiocfaidh an cinneadh nó an t-ordú i bhfeidhm—

  (10) Where a decision is made by the Controller under this Act, the decision or order shall come into force—

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 728. #1370210

  (c) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann in aghaidh chinneadh ón gCúirt Chuarda ar achomharc faoin bhfo-alt seo.

  ( c ) No appeal shall lie from a decision of the Circuit Court on an appeal under this subsection.

  Uimhir 43 de 1980: AN tACHT CORR-THRÁDÁLA, 1980

 729. #1370262

  (c) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann in aghaidh chinneadh ón gCúirt Chuarda ar achomharc faoin bhfo-alt seo.

  ( c ) No appeal shall lie from a decision of the Circuit Court on an appeal under this subsection.

  Uimhir 43 de 1980: AN tACHT CORR-THRÁDÁLA, 1980

 730. #1375350

  (b) Beidh feidhm ag alt 301 i ndáil le cinneadh de bhun na Coda seo nó de bhun rialacháin faoin gCuid seo.

  ( b ) Section 301 shall apply in relation to a decision made pursuant to this Part or regulations made thereunder.

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 731. #1384019

  (7) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breith ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

  (7) No appeal shall lie to the Circuit Court from a decision of the District Court under this section.

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 732. #1387523

  Aon cheist faoi léiriú nó faoi fheidhmiú forálacha an Chomhaontaithe seo a éireoidh idir aon Chomhalta agus an Ciste nó idir Comhaltaí cuirfear faoi bhráid an Bhord Feidhmiúcháin í lena cinneadh.

  Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any Member and the Fund or between Members shall be submitted to the Executive Board for decision.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 733. #1392192

  (b) I gcás ina gceadóidh an tAire iarratas faoin alt seo fara modhnú, nuair a bheidh an t-iarratas á chinneadh aige sonróidh sé ina chinneadh cad é an modhnú faoina bhfuil an t-iarratas á cheadú.

  ( b ) Where the Minister allows an application under this section with modification, when determining the application he shall specify in his decision the modification subject to which the application is allowed.

  Uimhir 16 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ GÁIS, 1982

 734. #1402269

  (4) Sannfaidh an Chúirt Uachtarach abhcóide chun argóint a dhéanamh i bhfabhar na breithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo.

  (4) The Supreme Court shall assign counsel to argue in support of the decision referred to in subsection (2) of this section.

  Uimhir 19 de 1983: AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983

 735. #1435080

  (a) nochtfaidh sé don Údarás, sula ndéanfar aon chinneadh iomchuí faoin bhfo-alt seo, cén cineál leasa atá aige;

  ( a ) he shall disclose to the Authority the nature of his interest in advance of any relevant decision or determination under this subsection;

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 736. #1435254

  (3) Aon chinneadh ón Aire ar achomharc faoin alt seo, is cinneadh críochnaitheach a bheidh ann agus beidh sé ina cheangal ar na páirtithe san achomharc.

  (3) A decision of the Minister on an appeal under this section shall be final and binding on the parties to the appeal.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 737. #1435518

  (c) Aon chinneadh ón Aire ar achomharc faoin alt seo is cinneadh críochnaitheach a bheidh ann agus beidh sé ina cheangal ar na páirtithe san achomharc.

  ( c ) A decision of the Minister on an appeal under this section shall be final and binding on the parties to the appeal.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 738. #1455791

  (5) Is feidhmeanna forchoimeádta iad cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (4) den alt seo agus agóidí a bhreithniú faoin bhfo-alt sin.

  (5) The making of a decision under subsection (4) of this section and the consideration of objections under that subsection shall be reserved functions.

  Uimhir 34 de 1987: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH (DÍSCAOILEADH), 1987

 739. #1455794

  (i) an modh a shonrú ina dtabharfar fógra i dtaobh togra faoi mhír (a), nó cinneadh faoi mhír (b), d'fho-alt (4) den alt seo,

  (i) specify the manner in which notice of a proposal under paragraph (a), or a decision under paragraph (b), of subsection (4) of this section shall be given,

  Uimhir 34 de 1987: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH (DÍSCAOILEADH), 1987

 740. #1471639

  (3) (a) Faoi réir mhír (b) den fho-alt seo, is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte faoin alt seo.

  ( 3 ) ( a ) Subject to paragraph (b) of this subsection, a decision of the Court under this section shall be final.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 741. #1476459

  Is faoi threoir fhorálacha an Airteagail seo a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht gach cinneadh.

  The Agency shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 742. #1476864

  Ach amháin mar a shonraítear a mhalairt sa Choinbhinsiún seo, is le tromlach na vótaí a chaithfear a ghlacfaidh an Chomhairle cinntí.

  Except as otherwise specified in this Convention, decisions of the Council shall be taken by a majority of the votes cast.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 743. #1476883

  Ach amháin mar a shonraítear a mhalairt sa Choinbhinsiún seo, is le tromlach na vótaí a chaithfear a ghlacfaidh an Bord cinntí.

  Except as otherwise specified in this Convention, decisions of the Board shall be taken by a majority of the votes cast.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 744. #1489229

  (6) Ní bheidh aon ábhar achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ann i gcoinne chinneadh na Cúirte faoin alt seo.

  (6) An appeal against a decision of the Court under this section shall not lie to the Supreme Court.

  Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

 745. #1496634

  (4) Déanfaidh an Bord Achomhairc, a luaithe is féidir, a chinneadh ar achomharc faoin alt seo a chur in iúl don Scrúdóir Oifigiúil agus—

  (4) The Appeal Board shall, as soon as may be, notify the Official Censor of a decision by it on an appeal under this section and—

  Uimhir 22 de 1989: AN tACHT UM FHÍSTAIFEADTAÍ, 1989

 746. #1511231

  (3) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh den Chúirt Dúiche faoin alt seo are cheist fíorais.

  (3) A decision of the District Court under this section on a question of fact shall be final.

  Uimhir 23 de 1990: AN tACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS), 1990

 747. #1528458

  (8) Is breith chríochnaitheach dhochloíte breith na hArd-Chúirte ar achomharc nó ar tharchur faoin alt seo.

  (8) The decision of the High Court on an appeal or reference under this section shall be final and conclusive.

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 748. #1541412

  (5) A decision on a matter entrusted by paragraph (3) or (4) of this article to the court or other authority specified in article 6 shall be subject to no appeal.

  (5) A decision on a matter entrusted by paragraph (3) or (4) of this article to the court or other authority specified in article 6 shall be subject to no appeal.

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 749. #1541494

  This agreement or determination, unless otherwise specified therein, shall apply to any written statement by a party, any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.

  This agreement or determination, unless otherwise specified therein, shall apply to any written statement by a party, any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 750. #1545795

  —(1) Is i scríbhinn a bheidh gach breith ón Stiúrthóir nó gach cinneadh ón gCúirt Oibreachais faoin gCuid seo agus—

  —(1) Every decision of the Director or determination of the Labour Court under this Part shall be in writing and—

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 751. #1546178

  “(vi) Ní dhéanfar aon íocaíocht faoin alt seo i leith méid lena mbaineann breith nó cinneadh faoi aon fhoráil den Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998 , mura rud é—

  "(vi) A payment shall not be made under this section in respect of an amount to which a decision or determination under any provision of the Employment Equality Act, 1998 , applies unless—

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 752. #1551655

  (7) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith a thabharfaidh sé nó sí faoin gCuid seo a thabhairt don Bhinse.

  (7) A rights commissioner shall furnish a copy of each decision made by him or her under this Part to the Tribunal.

  Uimhir 30 de 1998: AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998

 753. #1551705

  (8) Más cuí, déanfaidh na páirtithe sa doiciméad daingniúcháin lena mbaineann é a leasú chun go mbeidh sé de réir breithe, cinnidh nó ordacháin faoin alt seo.

  (8) Where appropriate, the confirmation document concerned shall be amended by the parties to it so as to accord with a decision, determination or direction under this section.

  Uimhir 30 de 1998: AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998

 754. #1563315

  (5) Maidir le cinneadh ó choimisinéir um chearta faoi fho-alt (4) den alt seo, déanfar ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas leis:

  (5) A decision of a rights commissioner under subsection (4) of this section shall do one or more of the following:

  Uimhir 49 de 1998: AN tACHT UM CHOSAINTÍ DO DHAOINE A THUAIRISCEOIDH DROCHÚSÁID LEANAÍ, 1998

 755. #1579968

  (9) Tabharfaidh an Painéal Achomhairc fógra do na daoine lena mbaineann i dtaobh a chinnidh i leith achomhairc faoin alt seo.

  (9) The Appeal Panel shall notify the persons concerned of its decision in respect of an appeal under this section.

  Uimhir 23 de 1999: AN tACHT UM RIALÁIL LEICTREACHAIS, 1999

 756. #1586507

  These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.

  These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 757. #1648786

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 758. #1648788

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a(1) to (4) and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 759. #1649700

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 760. #1649702

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 761. #1650081

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach

 762. #1657711

  Foilseoidh ÚEUM ar a shuíomh gréasáin fógra faoi aon chinneadh chun aon ghníomhaíocht a dhéanamh faoin Airteagal seo.

  ESMA shall publish on its website notice of any decision to take any action under this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 763. #1657736

  Foilseoidh ÚBE fógra ar a shuíomh gréasáin faoi aon chinneadh maidir le haon ghníomhaíocht a dhéanamh faoin Airteagal seo.

  EBA shall publish on its website notice of any decision to take any action under this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 764. #1659432

  Leanfaidh an Rialachán seo d'fheidhm a bheith aige maidir le himeachtaí atá leanúnach ar dháta chur i bhfeidhm cinnidh amhail dá dtagraítear i mír 2.

  This Regulation shall continue to apply to resolution proceedings which are ongoing on the date of application of a decision as referred to in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 765. #1659762

  Déanfar aon chinneadh de bhun na míre seo a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  Any decision pursuant to this paragraph shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 766. #1660208

  Gníomhóidh an Bord i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe maidir le cinntí ón gComhairle agus ón gCoimisiún de bhun an Rialacháin seo.

  The Board shall act in compliance with Union law, in particular with the Council and the Commission decisions pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 767. #1660276

  Déanfaidh an Bord, ina sheisiún iomlánach dó, a chuid cinntí trí thromlach simplí dá chomhaltaí, mura bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo.

  The Board, in its plenary session, shall take its decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 768. #1661171

  Foilseoidh ÚEÁPC fógra ar a shuíomh gréasáin faoi aon chinneadh a ghlacfar chun aon ghníomhaíocht a dhéanamh faoin Airteagal seo.

  EIOPA shall publish on its website notice of any decision to take any action under this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 769. #1661270

  Beidh cinntí smachtbhannaí a fhorchur agus bearta a dhéantar de bhun an Rialacháin seo faoi réir cirt achomhairc.

  Decisions to impose sanctions and measures taken pursuant to this Regulation shall be subject to a right of appeal.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 770. #1664681

  An cinneadh cibé acu feidhm a bhaint as eisiamh ó oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo, déanfar é i gcomhréir leis an gcomhaontú maoinithe nó infheistíochta ábhartha.

  The decision whether to apply an exclusion from EIB financing and investment operations covered by this Regulation shall be taken in accordance with the relevant financing or investment agreement.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 771. #1666688

  Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Chinneadh Réime seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil.

  When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Framework Decision or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.

  Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle

 772. #1669849

  I gcás ina ndéantar cinneadh dearfach, déanfar an nós imeachta a leagtar amach san fhomhír seo a chur i gcrích arís tar éis 4 bliana.

  In the event of a positive decision, the procedure set out in this subparagraph shall be repeated after four years.

  Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 773. #1675211

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoin 31 Márta 2018 faoi aon chinneadh a ghlactar de bhun an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír den mhír seo.”;

  Member States shall notify the Commission by 31 March 2018 of any decision taken pursuant to the third and fourth subparagraphs of this paragraph.’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 774. #1675376

  Ní bheidh feidhm ag na cinntí dá dtagraítear sa mhír seo roimh an dáta a bhfógraítear iad do na gnóthais lena mbaineann.”;

  The decisions referred to in this paragraph shall not apply earlier than the date of their notification to the undertakings concerned.’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 775. #1678923

  Ba cheart don mhaoiniú a dhéanfaidh BEI faoin gCinneadh seo a bheith comhsheasmhach leis an sprioc gur i ngeilleagair éiritheacha agus i dtíortha i mbéal forbartha lasmuigh den Aontas a bheidh 35 %, ar a laghad, d'oibríochtaí iomlána BEI um maoiniú faoi 2020.

  EIB financing under this Decision shall be consistent with reaching the target of at least 35 % of total EIB financing operations in emerging economies and developing countries outside the Union by 2020.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 776. #1678997

  Go háirithe, cuirfidh BEI de choinníoll ar an gcistiú díreach agus ar an gcistiú trí idirghabhálaithe araon faoin gCinneadh seo go ndéantar faisnéis úinéireachta tairbhiúla a nochtadh i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/849.

  In particular, the EIB shall make both direct funding and funding via intermediaries under this Decision contingent upon the disclosure of beneficial ownership information in accordance with Directive (EU) 2015/849.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 777. #1679014

  Faoin 31 Nollaig 2021, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Chinnidh seo.”.

  By 31 December 2021, the Commission shall present to the European Parliament and to the Council a report on the application of this Decision.’.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 778. #1679024

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 779. #1679147

  Déanfar mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir le Cinneadh 2010/427/AE ón gComhairle.

  Paragraphs 1 and 2 of this Article shall be applied in accordance with Council Decision 2010/427/EU.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 780. #1679175

  Gach costas a thabhaíonn an tAontas agus a bhaineann le hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe faoin gCinneadh seo, is í an tSeoirsia a sheasfaidh iad.

  All costs incurred by the Union which relate to the borrowing and lending operations under this Decision shall be borne by Georgia.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 781. #1679199

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 782. #1679394

  Beidh gach Ballstát freagrach as cur chun feidhme an Chinnidh seo ar an leibhéal náisiúnta trí bhíthin na seirbhísí náisiúnta ábhartha agus gan dochar do shocruithe náisiúnta i dtéarmaí cur chun feidhme agus eagraithe.

  Each Member State shall be responsible for the implementation of this Decision at national level through the relevant national services and without prejudice to national arrangements in terms of implementation and organisation.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 783. #1679407

  Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le dul chun cinn agus maidir leis na forbairtí a bhfuiltear ag súil leo sa todhchaí tar éis an Cinneadh seo a ghlacadh, de réir mar is iomchuí, i gcomhthéacs na gcreataí beartais oideachais, oiliúna agus fostaíochta ábhartha.

  The Commission shall report on progress and expected future developments following the adoption of this Decision, as appropriate, in the context of relevant education, training and employment policy frameworks.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 784. #1679408

  Faoin 23 Bealtaine 2023, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme agus tionchar an Chinnidh seo.

  By 23 May 2023, and every five years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council an evaluation report on the implementation and impact of this Decision.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 785. #1679424

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 786. #1679566

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 agus Treoir 94/63/CE agus Treoir 2009/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 86/278/CEE agus Treoir 87/217/CEE ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha nós imeachta i réimse an tuairiscithe comhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 91/692/CEE ón gComhairle

 787. #1679689

  Is ar an Úcráin a bheidh aon chostas a thabhóidh an tAontas i dtaca leis na hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtóireachta faoin gCinneadh seo.

  All costs incurred by the Union which relate to the borrowing and lending operations under this Decision shall be borne by Ukraine.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 788. #1679713

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 789. #1679769

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1093 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bhFrainc — EGF/2017/009 FR/Air France

 790. #1685617

  Sa chéad athbhreithniú a dhéanfaidh sé de bhun Airteagal 3 den Chinneadh sin, measfaidh an Coimisiún cé acu an gcoimeádfar nó nach gcoimeádfar an chuntasaíocht a leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír seo.

  In its first review pursuant to Article 3 of that Decision, the Commission shall consider whether to maintain the accounting set out in the first subparagraph of this paragraph.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 791. #1698902

  I gcás ina measann an Coimisiún gurb amhlaidh atá, leasóidh sé na cinntí lena mbaineann i ndáil leis an ranníocaíocht airgeadais dá réir.

  Where the Commission concludes that this is the case, it shall amend the affected decisions on the financial contribution accordingly.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 792. #1701934

  Faoi réir fhorálacha na Rialacha seo, ní luafaidh an t-achomharcóir ina achainí aon fhorais achomhairc nach mbeidh leagtha amach go sonrach ina ráiteas i dtaobh na bhforas achomhairc, ná tráth éisteachta na hachainí sin ní cheadófar dó seasamh ar aon fhorais den sórt sin; ná ní cheadófar do na Coimisinéirí, ag an éisteacht sin, seasamh ar aon fhorais chun bonn a thabhairt dá mbreith nó dá n-éileamh nach mbeidh leagtha amach go sonrach ina bhfreagra.

  Subject to the provisions of these Rules, the appellant shall not in his petition state, nor at the hearing thereof be allowed to rely upon, any grounds of appeal not specifically set forth in his statement of the grounds of appeal; nor shall the Commissioners at such hearing be allowed to rely upon any grounds to sustain their decision or claim not specifically set forth in their answer.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 793. #1708023

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1505 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

 794. #1708077

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1674 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle maidir le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh i bPoblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle ar bharra táirgthe síolta plandaí farae agus ar bharra táirgthe síolta gránach agus maidir le coibhéis síol plandaí farae agus síol gránach arna dtáirgeadh i bPoblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle, agus maidir le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh i bPoblacht na Moldóive ar bharra táirgthe síolta gránach, barra táirgthe síolta glasraí, agus barra táirgthe síolta plandaí ola agus plandaí snáithín agus maidir le coibhéis síol gránach, síol glasraí agus síol plandaí ola agus plandaí snáithín arna dtáirgeadh i bPoblacht na Moldóive

 795. #1708140

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1675 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón ísiltír — EGF/2018/001 NL/Gníomhaíochtaí seirbhísí airgeadais

 796. #1708170

  Tiocfaidh an cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1720 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le leas a bhaint as gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bPortaingéil — EFG/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel

 797. #1710272

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an cinneadh sin faoi réir athbhreithniú ag cúirt, ar phoncanna fíricí chomh maith le poncanna dlí.

  Member States shall ensure that this decision is subject to review by a court, on points of fact as well as on points of law.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 798. #1710526

  I gcás nach de chineál breithiúnach é an comhlacht achomhairc dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tabharfaidh sé réasúnuithe i scríbhinn dá gcinntí i gcónaí.

  Where the appeal body referred to in paragraph 1 of this Article is not judicial in character, it shall always give written reasons for its decision.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 799. #1710723

  Agus le linn dóibh déanamh amhlaidh, gníomhóidh siad i gcomhréir le hAirteagal 4 den Treoir seo agus le Cinneadh Uimh. 676/2002/CE, inter alia, tríd an méid seo a leanas:

  In so doing, they shall act in accordance with Article 4 of this Directive and with Decision No 676/2002/EC, inter alia, by:

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 800. #1710834

  Agus cinneadh á ghlacadh acu de bhun mhír 1 den Airteagal seo, beidh aird ag údaráis inniúla ar na nithe seo a leanas inter alia:

  In taking a decision pursuant to paragraph 1 of this Article, competent authorities shall consider, inter alia:

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 801. #1710897

  Bearta a ghlacfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo, comhlíonfaidh siad na coinníollacha comhchuibhithe a leagtar síos ag bearta cur chun feidhme teicniúla i gcomhréir le hAirteagal 4 de Chinneadh Uimh. 676/2002/CE.

  Measures taken pursuant paragraph 1 of this Article shall comply with the harmonised conditions set by technical implementing measures in accordance with Article 4 of Decision No 676/2002/EC.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 802. #1715235

  Cuirfidh an Ghníomhaireacht cinntí uile na mBallstát agus an Choimisiúin, arna gcur ar an eolas de bhun na míre seo, sa stór lárnach dá dtagraítear in Airteagal 74.

  The Agency shall include in the repository referred to in Article 74 all of the decisions of the Commission and of the Member States that have been notified pursuant to this paragraph.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 803. #1715261

  Cinntí uile na mBallstát ar tugadh fógra ina leith de bhun na míre seo, cuirfidh an Ghníomhaireacht sa stór lárnach dá dtagraítear in Airteagal 74 iad.

  The Agency shall include in the repository referred to in Article 74 all of the decisions of the Member States that have been notified pursuant to this paragraph.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 804. #1715651

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme, tar éis dó dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht, ina mbeidh a chinneadh maidir le cibé an bhfuil coinníollacha na céad fomhíre den mhír seo comhlíonta.

  After consulting the Agency, the Commission shall adopt implementing acts containing its decision whether the conditions set out in the first subparagraph of this paragraph have been met.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 805. #1716106

  I gcás ina measann sé nár comhlíonadh, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina mbeidh a chinneadh chuige sin.

  Where it considers that this is not the case, the Commission shall adopt implementing acts containing its decision to that effect.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 806. #1716459

  Chun críocha an cinneadh sin a dhéanamh, gabhfaidh a chomhalta malartach nó a comhalta malartach ionad an chomhalta lena mbaineann ar an mBord Achomhairc.

  For the purposes of taking this decision, the member concerned shall be replaced on the Board of Appeal by his or her alternate.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 807. #1716517

  Bunóidh an Bord Bainistíochta nósanna imeachta ina sonrófar na coinníollacha faoina ndéanfar fógraí a thabhairt do na daoine lena mbaineann, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na nósanna imeachta achomhairc dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The Management Board shall establish procedures specifying the conditions under which decisions are notified to the persons concerned, including information on the available appeal procedures as provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 808. #1718464

  Sula rachaidh na spriocdhátaí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo in éag, déanfar cinneadh i dtaobh an mhéid seo a leanas:

  Before expiry of the deadlines referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, a decision shall be taken to:

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 809. #1719859

  Déanfar na gníomhaíochtaí sin a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1475 amháin, d'eisiamh cheanglais shonracha an Chinneadh seo.

  Those actions shall be implemented solely in accordance with Regulation (EU) 2018/1475, to the exclusion of the specific requirements of this Decision.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 810. #1722520

  I gcás inarb amhlaidh atá, déanfar cinneadh maidir le ceart rochtana i gcomhairle agus i ndlúthchomhar leis an údarás inniúil lena mbaineann.

  Where this is the case, a decision on the right of access shall be taken in consultation and in close cooperation with the competent authority concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 811. #1723919

  Gabhfaidh Eurojust, faoi mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, ionad Eurojust arna bhunú le Cinneadh 2002/187/CGB agus tiocfaidh sé i gcomharbacht air.

  Eurojust as established by this Regulation shall replace and succeed Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 812. #1724291

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra do Eurojust agus don Choimisiún maidir lena gcinneadh i ndáil le cur chun feidhme na míre seo.

  Member States shall notify Eurojust and the Commission of their decision regarding the implementation of this paragraph.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 813. #1724308

  I gcás ina dtagraítear d’fhinnéithe nó d’íospartaigh de réir bhrí mhír 2 den Airteagal seo i sonraí eile den sórt sin, is iad na comhaltaí náisiúnta lena mbaineann a dhéanfaidh an cinneadh iad a phróiseáil i gcomhpháirtíocht.

  Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 2 of this Article, the decision to process them shall be taken jointly by the national members concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 814. #1724311

  I gcás ina dtagraítear d’fhinnéithe nó d’íospartaigh laistigh de réir bhrí mhír 2 den Airteagal seo i sonraí eile den sórt sin, is iad na comhaltaí náisiúnta lena mbaineann a dhéanfaidh an cinneadh iad a phróiseáil.

  Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 2 of this Article, the decision to process them shall be taken by the national members concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 815. #1724789

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do bhailíocht comhaontuithe a thugann Eurojust i gcrích a bhunaítear le Cinneadh 2002/187/CGB.

  This Regulation shall not affect the validity of agreements concluded by Eurojust as established by Decision 2002/187/JHA.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 816. #1724792

  Ní dhéanfar difear leis an Rialachán seo do chonarthaí fostaíochta a tugadh i gcrích faoi Threoir 2002/187/CGB roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  This Regulation shall not affect employment contracts which have been concluded under Decision 2002/187/JHA prior to the entry into force of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 817. #1724793

  Glacfaidh an tOifigeach Cosanta Sonraí a ceapadh go deireanach faoi Airteagal 17 den Chinneadh sin ról an Oifigigh Cosanta Sonraí faoi Airteagal 36 den Rialachán seo.

  The Data Protection Officer who was last appointed under Article 17 of that Decision shall take the role of the Data Protection Officer under Article 36 of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 818. #1724798

  Maidir leis na Ballstáit a bheidh faoi cheangal an Rialacháin seo, déanfar tagairtí do na Cinntí dá dtagraítear i mír 1 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

  With regard to the Member States bound by this Regulation, references to the Decision referred to in paragraph 1 shall be construed as references to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 819. #1727288

  beidh dóthain faisnéise faoi na cúiseanna atá leis an gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 24(1) sa mhalartú faisnéise faoi phointe (a) den mhír seo;

  the information exchanged under point (a) of this Article shall include sufficient detail on the reasons for the decision referred to in Article 24(1);

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 820. #1729424

  Déanfaidh an Bord Rialálaithe cinntí trí thromlach simplí dá chomhaltaí ach amháin mura bhforáiltear dá mhalairt sin sa Rialachán seo nó i ngníomh dlí eile de chuid an Aontais.

  The Board of Regulators shall take decisions by a simple majority of its members unless otherwise provided for in this Regulation or in another legal act of the Union.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 821. #1729507

  Déanfaidh an Bord Bainistíochta a chuid cinntí trí thromlach simplí dá chomhaltaí, mura bhforáiltear dá mhalairt sin sa Rialachán seo.

  The Management Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 822. #1731604

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/275 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón nGréig — EGF/2018/003 EL/Attica publishing

 823. #1731634

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/276 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2018 maidir leis an Ionstraim Sholúbthachta a shlógadh chun príomhchláir le haghaidh iomaíochas an Aontais a atreisiú agus chun maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála

 824. #1731660

  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/277 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2018 maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019

 825. #1731981

  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh na húdaráis iomaíochta náisiúnta ráiteas agóidí sula ndéanfaidh siad cinneadh de bhun Airteagal 10 den Treoir seo.

  Member States shall ensure that, prior to taking a decision pursuant to Article 10 of this Directive, national competition authorities adopt a statement of objections.

  Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 826. #1739691

  Is i gcomhréir le hAirteagal 9 agus Airteagal 10 a dhéanfar aon chinneadh maidir le síneadh de bhun mhír 2 den Airteagal seo.

  Any decision regarding an extension pursuant to paragraph 2 of this Article shall be made in accordance with Articles 9 and 10.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 827. #1739704

  Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d'fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna a bhfuil cinntí arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo.

  Paragraphs 1 to 4 shall not preclude reference by the Union authorities to general information, and in particular to the reasons for which decisions were taken pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 828. #1760220

  Ní bheidh oibleagáid ar an údarás iarrtha cinntí a fhorfheidhmiú de bhun mhír 1 i gcás ina mbeadh sé sin contrártha go follasach do bheartas poiblí an Bhallstáit ina bhfuil an forfheidhmiú á iarraidh.

  The requested authority shall not be obliged to enforce decisions pursuant to paragraph 1 if this would be manifestly contrary to public policy in the Member State in which enforcement is sought.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 829. #1769906

  Aon tagairtí don Aontas sa chinneadh seo, tuigfear astu go bhfuil an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach san áireamh iontu.

  Any references to Union in this decision shall be understood as including the European Atomic Energy Community.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 830. #1771995

  Ní tharmligfear freagrachtaí maoirseachta faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cinntí clárúcháin, measúnuithe críochnaitheacha agus cinntí leantacha maidir le sáruithe.

  Supervisory responsibilities under this Regulation, including registration decisions, final assessments and follow-up decisions concerning infringements, shall not be delegated.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 831. #1772179

  nó go dtí go ndéantar cinneadh faoi Airteagal 14 den Rialachán seo maidir le húdarú an chontrapháirtí lárnaigh, cibé dáta is lusithecuirfidh an contrapháirtí lárnach sin láimhseáil sin i bhfeidhm a shonraítear sa tríú fomhír den mhír seo.

  or until a decision is made under Article 14 on the authorisation of the CCP, whichever is earlier, that CCP shall apply the treatment specified in the third subparagraph of this paragraph.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 832. #1772542

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2018/1859 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

 833. #1772661

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/984 Ó Pharlaimint Na Eorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 96/53/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an teorainn ama do chur chun feidhme na rialacha speisialta maidir le fad uasta i gcás cábáin lena seachadtar feidhmíocht aeraidinimiciúil, éifeachtúlacht fuinnimh agus feidhmíocht sábháilteachta níos fearr

 834. #1772696

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/1817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ostair, don Iodáil agus don Rómáin

 835. #1772722

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2019/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2019 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2019 — Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

 836. #1774167

  Maidir leis na Ballstáit a bhfuil an Treoir seo ina ceangal orthu, déanfar tagairtí do Chineadh Réime 2001/413/CGB a fhorléiriú mar thagairtí don Treoir seo.

  With regard to Member States bound by this Directive, references to Framework Decision 2001/413/JHA shall be construed as references to this Directive.

  Treoir (AE) 2019/713 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle

 837. #1775337

  Beidh aon chinneadh a dhéantar i gcomhréir leis an mír seo gan dochar do na hoibleagáidí faoi Threoir 2002/87/CE nó faoi Threoir 2009/138/CE.

  Any decision taken in accordance with this paragraph shall be without prejudice to the obligations under Directive 2002/87/EC or 2009/138/EC.

  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 838. #1777677

  Faoin 29 Meitheamh 2023, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Chinnidh Réime seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

  By 29 June 2023, the Commission shall submit a report on the application of this Framework Decision to the European Parliament and to the Council.

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 839. #1777678

  Déanfar measúnú sa tuarascáil ar a mhéid a ghlac na Ballstáit na bearta is gá chun an Cinneadh Réime seo a chomhlíonadh, lena n-áirítear a chur chun feidhme teicniúil.

  The report shall assess the extent to which the Member States have taken the necessary measures to comply with this Framework Decision, including its technical implementation.

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 840. #1777692

  Déanfaidh na Ballstáit na hathruithe teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 11(5) de Chinneadh Réime 2009/315/CGB, arna leasú leis an Treoir seo, faoin 28 Meitheamh 2022.

  Member States shall carry out the technical alterations referred to in Article 11(5) of Framework Decision 2009/315/JHA, as amended by this Directive, by 28 June 2022.

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 841. #1779521

  Go dtí an 1 Eanáir 2025, nó go dtí dáta is déanaí a leagfar amach i gcinneadh de bhun mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 5 maidir leis an gCipir agus leis an gCorsaic.

  Until 1 January 2025, or until a later date set out in a decision pursuant to paragraph 1 of this Article, Article 5 shall not apply to Cyprus and Corsica.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 842. #1786699

  Tar éis dó an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 a fháil, déanfaidh an Coimisiún a mheas an bhfuil an cinneadh riaracháin comhoiriúnach le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh agus le ceanglais an Rialacháin seo.

  After receiving the request referred to in paragraph 1, the Commission shall assess whether the administrative decision is compatible with the principle of mutual recognition and with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 843. #1789550

  Tiocfaidh deireadh leis an gcosaint náisiúnta sin ar an dáta a ndéanfar cinneadh maidir leis an gclárúchán faoin gCaibidil seo nó ar an dáta a dtarraingeofar siar an t-iarratas.

  Such national protection shall cease on the date on which either a decision on registration under this Chapter is taken or the application is withdrawn.

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 844. #1790702

  Cuirfidh an Coimisiún gach cinneadh maidir le hiarratas ar chlárú arna ghlacadh i gcomhréir leis an Airteagal seo ar fáil go poiblí ar an gclár agus ar an suíomh gréasáin poiblí maidir leis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.

  The Commission shall make all decisions on requests for registration it adopts in accordance with this Article publicly available in the register and on the public website on the European citizens' initiative.

  Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 845. #1796659

  Tabharfaidh an t-údarás a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 fógra do ÚBE agus do BERS roimh an gcinneadh dá dtagraítear sa mhír seo a dhéanamh.

  The authority designated in accordance with paragraph 5 shall notify EBA and the ESRB before making the decision referred to in this paragraph.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 846. #1798911

  Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra gan mhoill don Choimisiún agus do ÚBE maidir le cinneadh ar bith caitheamh le haonad institiúide mar institiúid creidmheasa forbartha poiblí, chun críocha na fomhíre seo.

  Competent authorities shall without delay notify the Commission and EBA of any decision to treat, for the purposes of this subparagraph, a unit of an institution as a public development credit institution.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 847. #1801394

  Leanfaidh cinntí uile an Bhoird Bainistíochta agus an Bhoird Feidhmiúcháin arna nglacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 de bheith bailí, ar choinníoll go gcomhlíonann siad leis an Rialachán seo.

  All decisions of the Management Board and the Executive Board adopted in accordance with Regulation (EU) No 526/2013 shall remain valid, provided that they comply with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 848. #1802443

  Cuirfear na páirtithe lena mbaineann cinntí aonair ar an eolas faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoin Rialachán seo.

  The parties concerned by individual decisions shall be informed of the legal remedies available under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 849. #1802487

  Mura bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo, is trí thromlach dhá thrian de na comhaltaí a bheidh i láthair a ghlacfar cinntí an Bhoird Riaracháin.

  Decisions of the Administrative Board shall be adopted on the basis of a two-thirds majority of the members present, unless provided otherwise in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 850. #1803423

  I gcás ina léirítear sa mheasúnú nár chomhlíon oibreoir córais tarchurtha an íosleibhéil acmhainneachta, beidh feidhm ag an bpróiseas cinnteoireachta i mír 5 den Airteagal seo.

  Where the assessment demonstrates that a transmission system operator has not complied with the minimum capacity, the decision-making process laid down in paragraph 5 of this Article shall apply.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 851. #1804151

  Maidir leis an gcinneadh i dtaobh na díolúine, lena n-áirítear aon choinníollacha dá dtagraítear sa triú fomhír den mhír seo, beidh sé cuí-réasúnaithe agus foilseofar é.

  The exemption decision, including any conditions referred to in the third subparagraph of this paragraph, shall be duly reasoned and published.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 852. #1807835

  Maidir le haon bheart, cinneadh nó ordú a ghlacfaidh nó a dhéanfaidh údaráis faireachais margaidh de bhun reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú nó an Rialacháin seo, luafar ann na forais bheachta ar a bhfuil sé bunaithe.

  Any measure, decision or order taken or made by market surveillance authorities pursuant to Union harmonisation legislation or this Regulation shall state the exact grounds on which it is based.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 853. #1811718

  I gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais, déanfar cinntí maidir le hiarratais ar bhonn aonair faoin Rialachán seo.”;

  In accordance with the general principles of Union law, decisions on applications under this Regulation shall be taken on an individual basis.’;

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 854. #1813812

  Déanfaidh ÚEÁPC cinneadh faoi mhír 2 den Airteagal seo tar éis dó dul i gcomhairle leis na ÚMEnna eile, i gcás inarb iomchuí, agus ní dhéanfaidh sé amhlaidh ach amháin má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

  EIOPA shall take a decision under paragraph 2 of this Article after consulting the other ESAs, where appropriate, and only if all of the following conditions are fulfilled:

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 855. #1813822

  Foilseoidh ÚEÁPC fógra ar a shuíomh gréasáin faoi aon chinneadh a ghlacfar chun aon ghníomhaíocht a dhéanamh faoin Airteagal seo.

  EIOPA shall publish on its website notice of any decision to take any action under this Article.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 856. #1817048

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do nósanna imeachta atá ar feitheamh, ar thug coiste cheana féin a thuairim ina leith i gcomhréir le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

  This Regulation shall not affect pending procedures in which a committee has already delivered its opinion in accordance with Article 5a of Decision 1999/468/EC.

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 857. #1819260

  Beidh an Ghníomhaireacht go hiomlán freagrach agus cuntasach i leith aon chinntí a ghlacann sí agus aon ghníomhaíochtaí arb í amháin atá freagrach astu faoin Rialachán seo.

  The Agency shall be fully responsible and accountable for any decision it takes and for any activity for which it is solely responsible under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 858. #1820556

  Beidh an bord bainistíochta freagrach as cinntí straitéiseacha na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The management board shall be responsible for taking the strategic decisions of the Agency in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 859. #1822275

  Is i gcomhréir le míreanna 2 go dtí 6 den Airteagal seo a ghníomhóidh an tÚdarás agus aon chinneadh de bhun Airteagal 17, Airteagal 18 agus Airteagal 19 á ghlacadh aige.

  The Authority shall act in accordance with paragraphs 2 to 6 of this Article when adopting decisions pursuant to Articles 17, 18 and 19.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 860. #1822280

  Cuirfear seolaithe chinntí an Údaráis ar an eolas faoi na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoin Rialachán seo.

  The addressees of decisions of the Authority shall be informed of the legal remedies available under this Regulation.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 861. #1822328

  Maidir leis na gníomhartha a shonraítear in Airteagail 10 go 16 den Rialachán seo agus maidir le bearta agus cinntí a ghlactar faoin tríú fomhír d’Airteagal 9(5) den Rialachán seo agus faoi Chaibidil VI den Rialachán seo agus, de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí ar bhonn tromlach cáilithe dá chomhaltaí, de réir mar a shainmhínítear sin in Airteagal 16(4) den CAE agus in Airteagal 3 den Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, lena n-áireofar tromlach simplí de na comhaltaí, a bheidh i láthair tráth caite an vóta, ó údaráis inniúla na mBallstát sin ar Ballstáit rannpháirteacha iad mar a shainmhínítear sin i bpointe (1) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 (‘Ballstáit rannpháirteacha’) agus tromlach simplí de na comhaltaí, a bheidh i láthair tráth caite an vóta, ó údaráis inniúla na mBallstát sin nach Ballstáit rannpháirteacha iad (‘Ballstáit neamh-rannpháirteacha’).

  With regard to the acts specified in Articles 10 to 16 of this Regulation and measures and decisions adopted under the third subparagraph of Article 9(5) of this Regulation, and Chapter VI of this Regulation and, by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a qualified majority of its members, as defined in Article 16(4) TEU and in Article 3 of the Protocol No 36 on transitional provisions, which shall include at least a simple majority of the members, present at the vote, from competent authorities of Member States that are participating Member States as defined in point (1) of Article 2 of Regulation (EU) No 1024/2013 (“participating Member States”) and a simple majority of the members, present at the vote, from competent authorities of Member States that are not participating Member States (“non-participating Member States”).

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 862. #1822658

  Molfaidh na painéil dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3 den Airteagal seo, nó molfaidh an Cathaoirleach cinntí faoi Airteagal 17 nó faoi Airteagal 19 lena nglacadh go críochnaitheach ag an mBord Maoirseoirí.

  The panels referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article or the Chairperson shall propose decisions under Article 17, or Article 19, for final adoption by the Board of Supervisors.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 863. #1823763

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/28 ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig

 864. #1823872

  Is ar an Iordáin a bheidh aon chostas a thabhóidh an tAontas i dtaca leis na hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtóireachta faoin gCinneadh seo.

  All costs incurred by the Union which relate to the borrowing and lending operations under this Decision shall be borne by Jordan.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 865. #1823884

  forálacha lena n‐áirithítear gur ar an Iordáin a bheidh aon chostas a thabhóidh an tAontas i dtaca leis na hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtóireachta faoin gCinneadh seo.

  ensuring that all costs incurred by the Union which relate to the borrowing and lending operations under this Decision shall be borne by Jordan.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 866. #1823898

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 867. #1823996

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh Ón Gcomhairle (CBES) 2020/117 an 27 Eanáir 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

 868. #1824307

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh cur Chun Feidhme (CBES) 2020/118 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2017/1775 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí

 869. #1824496

  Aon tagairtí don Aontas sa chinneadh seo, tuigfear go n‐áirítear leo an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

  Any references to the Union in this decision shall be understood as including the European Atomic Energy Community.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 870. #1824540

  Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chinneadh seo.

  Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 6 of this Decision.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 871. #1824542

  Tabharfaidh an Coiste arna bhunú le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 maidir le glacadh na ngníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 5 den Chinneadh seo.

  The Commission shall be assisted by the Committee established by Article 6 of Regulation (EC) No 1683/95 for the adoption of implementing acts referred to in Article 5 of this Decision.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 872. #1824575

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 873. #1824851

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (CBES) 2020/170 Ón Gcomhairle an 6 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2010/231 maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Somáile

 874. #1824923

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (CBES) 2020/214 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2012/642/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Bealarúise

 875. #1824958

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (CBES) 2020/215 ÓN Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/101/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Siombáibe

 876. #1824993

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh cur chun Feidhme (AE) 2020/216 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an Leas-Chathaoirleach agus beirt chomhaltaí lánaimseartha eile a cheapadh ar an mBord Réitigh Aonair

 877. #1825229

  Déanfaidh an Coimisiún a fhíorú go bhfuil na bearta arna maoiniú as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh á gcur i gcrích i gceart agus i gcomhréir le forálacha an Chinnidh seo.

  The Commission shall verify that the measures financed from the general budget of the European Union are being carried out correctly and in compliance with the provisions of this Decision.

  Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)

 878. #1825247

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)

 879. #1825297

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/264 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020

 880. #1825328

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/265 Ó Pharlaimint Na Heorpa Agus Ón Gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta chun bearta buiséadacha láithreacha a mhaoiniú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus na mbagairtí slándála

 881. #1825426

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 882. #1825599

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh (CBES) 2020/373 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena leasaítear Cinneadh 2014/119/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, ar eintitis agus ar chomhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide san Úcráin

 883. #1825654

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2020/374 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2015/1333 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia

 884. #1829320

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi aon chinneadh maidir le hathbhreithniú de bhun na chéad fhomhíre agus an dara fomhír den mhír seo faoi na dátaí faoi seach dá dtagraítear sna fomhíreanna sin.

  Member States shall notify the Commission of any decision relating to a review pursuant to the first and second subparagraphs of this paragraph by the respective dates referred to in those subparagraphs.

  Rialachán (AE) 2020/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Eanáir 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a mhéid a bhaineann leis an smacht airgeadais amhail ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann leis an tsolúbthacht idir colúin i ndáil leis an mbliain féilire 2020

 885. #1832578

  Beidh feidhm freisin ag an dualgas tuairiscithe dá dtagraítear in Airteagal 227(3) maidir leis na cinntí nó leis na bearta arna ndéanamh ag na Ballstáit i gcomhréir leis an Airteagal seo.

  The reporting obligation referred to in Article 227(3) shall also apply in respect of the decisions or actions taken by the Member States in accordance with this Article.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 886. #1833291

  Beidh deireadh lena leithéid de chosaint idirthréimhseach náisiúnta ar an dáta sin ina ndéantar cinneadh maidir le clárú nó diúltú faoin bhForoinn seo.

  Such transitional national protection shall cease on the date on which a decision on registration or refusal under this Subsection is taken.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 887. #1840539

  Ní bheidh feidhm ag na cinntí dá dtagraítear sa mhír seo roimh an dáta a bhfógraítear iad do na gnóthais lena mbaineann.

  The decisions referred to in this paragraph shall not apply earlier than the date of their notification to the undertakings concerned.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 888. #1841102

  Ní bheidh feidhm ag an mír seo le comhaontuithe, le cinntí ná le cleachtais chomhbheartaithe a mbainfidh oibleagáid leo praghas comhionann a mhuirearú nó lena n-eiseofar iomaíocht.

  This paragraph shall not apply to agreements, decisions and concerted practices which entail an obligation to charge an identical price or by which competition is excluded.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 889. #1841103

  Comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe lena gcomhlíontar na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ní dhéanfar iad a thoirmeasc ná ní bheidh gá le réamhchinneadh chuige sin.

  Agreements, decisions and concerted practices which fulfil the conditions referred to in paragraph 1 of this Article shall not be prohibited, no prior decision to that effect being required.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 890. #1845282

  Mura ndearbhaítear a mhalairt, déanfaidh an Bord Bainistíochta a chinntí trí thromlach glan dá chomhaltaí atá i dteideal vótáil.

  Unless stated otherwise in this Regulation, the Management Board shall take its decisions by an absolute majority of its members entitled to vote.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 891. #1848164

  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a(1) to (4) and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 892. #1856467

  Mar sin féin, an cinneadh i dtaca le clárúchán, déanfar é a ghlacadh de bhun Airteagal 52 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 agus an tairteagal sin arna leasú ag pointe (13) d’Airteagal 2 den Rialachán seo.

  However, the decision on registration shall be adopted pursuant to Article 52 of Regulation (EU) No 1151/2012 as amended by point (13) of Article 2 of this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 893. #1858431

  Ní bheidh cinneadh an Uachtaráin bunaithe go heisiach ar fhorálacha na hiarscríbhinne dá dtagraítear i mír 1 ach beidh sé bunaithe ar fhorálacha na Rialacha Nós Imeachta seo i gcoitinne.

  The President's decision shall not be based exclusively on the provisions of the annex referred to in paragraph 1 but on the provisions of these Rules of Procedure in general.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 894. #1858767

  I gcásanna de shárú ar Riail 10 (2) go (9), déanfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh ina bhforchuirfear an pionós iomchuí ar an bhFeisire lena mbaineann i gcomhréir leis an Riail seo.

  In serious cases of breach of Rule 10 (2) to (9), the President shall adopt a reasoned decision imposing upon the Member concerned the appropriate penalty in accordance with this Rule.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 895. #1859451

  Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo maidir le hachainíocha, tionscnaimh ó na saoránaigh agus cumarsáidí nach gá cinneadh a dhéanamh ina leith.

  These provisions shall not apply to petitions, citizens' initiatives and communications that do not require a decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 896. #1860472

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an […] lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 897. #148555

  Faoi réir a bhfuil ráite anseo roimhe seo, i gcás aon díospóid nó easaontas a bheith idir na Coimisinéirí agus aon duine nó comhlacht arb éagóir leis aon ní a rinne na Coimisinéirí nó a d'fhág siad gan déanamh i bhfeidhmiú a gcumhachtaí faoin Ordú seo, cuirfear gach díospóid nó easaontas den sórt sin faoi bhráid beirt eadránaí, a roghnóidh gach páirtí duine acu agus a mbeidh lánchumhacht acu chun costais a dhámhachtain, le go ndéanfaidh siad cinneadh críochnaitheach air, agus mura n-aontóidh na headránaithe, cuirfear faoi bhráid moltóra a roghnóidh na headránaithe, roimh shuí dóibh é, nó cheal aontaithe, faoi bhráid Uachtarán Institiúid Innealtóirí na hÉireann de thuras na huaire, agus measfar é a bheith tarchurtha amhlaidh de bhun aighneacht i modh gníomhais a d'fhorghníomhaigh na páirtithe.

  Subject as aforesaid, in case of any dispute or difference between the Commissioners and any person or body aggrieved by anything done or omitted to be done by the Commissioners in exercise of their powers under this Order, every such dispute or difference shall be referred with full power to award costs, to the final decision of two arbitrators, one chosen by each party, and, if the arbitrators disagree, of an umpire chosen by the arbitrators before they sit, or in the event of disagreement, by the President for the time being of the Institution of Civil Engineers of Ireland, and shall be deemed to have been so referred in pursuance of a submission by deed executed by the parties.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 898. #148606

  (4) Measfar chun críocha an Rialacháin seo, imeachtaí dlíthiúla a bheith ar feitheamh a fhad a fhéadfar achomharc a. dhéanamh i gcoinne aon bhreith sna himeachtaí; agus i gcás breithe nach mbeidh aon achomharc intionscanta ina coinne nó a mbeidh achomharc intionscanta ina coinne laistigh de thréimhse a bheidh caite gan achomharc a bheith déanta, measfar, chun na críocha sin, an bhreith sin a bheith ina breith chriochnaitheach.

  (4) For the purposes of this Regulation legal proceedings shall be regarded as pending so long as an appeal may be brought against any decision in the proceedings; and for the said purposes a decision against which no appeal lies or against which an appeal lies within a period which has expired without an appeal having been brought shall be regarded as being a final decision.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 899. #157509

  (2) Déanfaidh an ceann comhairimh gach foirm molta a mhionscrúdú agus glacfaidh sé leis na cinn sin a bhfeictear dó iad a bheith bailí agus diúltóidh sé mar fhoirmeacha neamhbhailí, do na cinn sin nach gcomhlíonann ceanglais an Ordaithe seo agus is cinneadh neamh-inachomhairc a bheidh ina chinneadh.

  (2) The returning officer shall scrutinise each proposal form and shall accept those which appear to him valid and reject as invalid those which do not comply with the requirements of this Order and his decision shall be final and unappealable.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 900. #158416

  20.1 Más éagóir le comhalta gur mhainnigh an Bord, nó gur dhiúltaigh sé, dámhachtain a dhéanamh faoin Scéim seo, nó méid aon dámhachtana a rinneadh, féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chun an Aire agus cuirfidh an tAire an díospóid faoi bhráid Aire na Seirbhíse Poiblí agus beidh a chinneadh siúd críochnaitheach.

  20.1 If a member is aggrieved by the failure or refusal of the Board to make an award under this Scheme or by the amount of any award made, he may, appeal to the Minister who shall refer the dispute to the Minister for the Public Service whose decision shall be final.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 901. #279405

  1. Ceapfar céad Uachtarán an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh ar feadh trí bliana ar an gcuma chéanna a gceaptar breithiúna an Bhinse, mura gcinnfidh an Chomhairle go gcuirfear i bhfeidhm an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 4(1) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Reacht na Cúirte Breithiúnais, mar atá sí leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

  1. The first President of the European Union Civil Service Tribunal shall be appointed for three years in the same manner as its judges, unless the Council decides that the procedure laid down in Article 4(1) of Annex I to the Statute of the Court of Justice, as set out in the Annex to this Decision, shall be applied.

  Cinneadh ón gComhairle an 4 Samhain 2004 ag bunú an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

 902. #311074

  4. Maidir le haon iarraidh i dtaca le toilleadh bonneagair nach féidir géilleadh dó de bhun mhír 3, déanfaidh an t-ionad uileghnó an t-iarratas ar thoilleadh bonneagair a chur ar aghaidh gan mhoill chuig na bainisteoirí inniúla bonneagair agus, i gcás inarb ábhartha, chuig na comhlachtaí a dhéanann cionroinnt agus dá dtagraítear in Airteagal 14(2) de Threoir 2001/14/CE, agus déanfaidh na comhlachtaí sin cinneadh faoin iarratas sin i gcomhréir le hAirteagal 13 agus le Caibidil III den Treoir sin agus cuirfidh siad an cinneadh sin in iúl don ionad uileghnó lena phróiseáil tuilleadh.

  4. For any request of infrastructure capacity which cannot be met pursuant to paragraph 3, the one-stop shop shall forward the application for infrastructure capacity without any delay to the competent infrastructure managers and, where relevant, the allocation bodies as referred to in Article 14(2) of Directive 2001/14/EC, who shall take a decision on that application in accordance with Article 13 and Chapter III of that Directive and communicate this decision to the one-stop shop for further processing.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 903. #317721

  2. I gcás ina ndéanfaidh an Coiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, moltaí a eisiúint maidir le húdarú margaíochta a athrú, a chur ar fionraí nó a chúlghairm, glacfaidh an Coiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine tuairim, agus an moladh á chur san áireamh, agus glacfaidh an Coimisiún cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 10.

  2. Where, in accordance with the procedure referred to in paragraph 1 of this Article, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee issues recommendations for the variation, suspension or revocation of the marketing authorisation, the Committee on Medicinal Products for Human Use shall adopt an opinion taking into account the recommendation, and the Commission shall adopt a decision in accordance with Article 10.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 904. #322557

  I gcás ina bhfaigheann Ballstát iarratas ar dhoiciméad atá ina sheilbh, ar doiciméad é de thionscnamh institiúide, agus mura rud é gur léir go bhfuil an doiciméad le nochtadh nó nach bhfuil sé le nochtadh, rachaidh an Ballstát i gcomhairle leis an institiúid lena mbaineann chun cinneadh a dhéanamh nach gcuireann baint amach chuspóirí an Rialacháin seo i gcontúirt.

  Where a Member State receives a request for a document in its possession, originating from an institution, unless it is clear that the document shall or shall not be disclosed, the Member State shall consult with the institution concerned in order to take a decision that does not jeopardise the attainment of the objectives of this Regulation.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 905. #323505

  (c) i gcás ina ndéantar tagairt sa ghníomh bunúsach d’Airteagal 5 de Chinneadh 1999/468/CE, beidh feidhm ag an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 5 den Rialachán seo agus measfar go bhforáiltear leis an ngníomh bunúsach nach bhféadfaidh an Coimisiún, i gcás nach dtugtar tuairim, an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh, mar a shamhlaítear i bpointe (b) den dara fomhír d’Airteagal 5(4);

  (c) where the basic act makes reference to Article 5 of Decision 1999/468/EC, the examination procedure referred to in Article 5 of this Regulation shall apply and the basic act shall be deemed to provide that, in the absence of an opinion, the Commission may not adopt the draft implementing act, as envisaged in point (b) of the second subparagraph of Article 5(4);

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

 906. #324618

  11. Beidh an comhlacht dá dtugtar fógra páirteach i ngníomhaíochtaí ábhartha caighdeánaithe agus i ngníomhaíochtaí ghrúpa comhordaithe na gcomhlachtaí dá dtugtar fógra a bhunaítear leis an Rialachán seo, nó áiritheoidh sé go mbeidh a phearsanra measúnaithe ar an eolas faoi na gníomhaíochtaí sin uile, agus cuirfidh sé i bhfeidhm, mar threoir ghinearálta, na cinntí riaracháin agus na doiciméid a bheidh mar thoradh ar obair an ghrúpa sin.

  11. A notified body shall participate in, or ensure that its assessment personnel is informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the notified body coordination group established under this Regulation and shall apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a work result of that group.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 907. #331448

  sa chéad mhír, cuirtear ‘toscaireachtaí an Aontais’ in ionad ‘Toscaireachtaí an Choimisiúin’ agus cuirtear ‘… na cinntí lena saineofar seasaimh agus gníomhartha Aontais arna nglacadh de bhua na Caibidle seo a chomhlionadh agus a chur chun feidhme.’ in ionad ‘... na comhsheasaimh agus na gníomhaíochtaí comhpháirteacha arna nglacadh ag an gComhairle a chomhlíonadh agus a chur chun feidhme’;

  in the first paragraph, the words ‘Commission delegations’ shall be replaced by ‘Union delegations’ and the words ‘the common positions and joint actions adopted by the Council’ shall be replaced by ‘decisions defining Union positions and actions adopted pursuant to this Chapter’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 908. #332324

  i mír 3, cuirtear ‘(b) chun críocha Airteagal 9(1), cinnfidh sé na prionsabail is infheidhme ar na hoibríochtaí maoinithe a ghabhfar ar láimh faoi chuimsiú chúram an Bhainc;’ in ionad phointe (b), cuirtear ‘(d) glacfaidh sé cinntí maidir le maoiniú a dheonú le haghaidh oibríochtaí infheistíochta atá le cur i gcrích, go hiomlán nó go páirteach, lasmuigh de chríocha na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 16(1);’ in ionad phointe (d), agus i bpointe (g) cuirtear ‘dá bhforáiltear sa Reacht seo’ in ionad ‘dá bhforáiltear in Airteagal 4, 7, 14, 17, 26 agus 27’;

  in paragraph 3, the text of point (b) shall be replaced by ‘(b) for the purposes of Article 9(1), determine the principles applicable to financing operations undertaken within the framework of the Bank's task;’, the text of point (d) shall be replaced by ‘take decisions in respect of the granting of finance for investment operations to be carried out, in whole or in part, outside the territories of the Member States in accordance with Article 16(1);’ and, in point (g), the word ‘other’ shall be inserted before ‘powers’ and the words ‘provided in Articles 4, 7, 14, 17, 26 and 27’ shall be replaced by ‘conferred by this Statute’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 909. #332619

  Déanfar glacadh gníomhartha reachtacha a eisiamh.’ agus cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh den dara fomhír ‘Má ionadaíonn líon na gcomhaltaí den Chomhairle a dhéanann a staonadh ó vótáil a cháiliú amhlaidh do thrian ar a laghad de na Ballstáit a chuimsíonn trian ar a laghad de dhaonra an Aontais, ní ghlacfar an cinneadh.’;

  The adoption of legislative acts shall be excluded.’ and the last sentence in the second subparagraph shall be replaced by the following: ‘If the members of the Council qualifying their abstention in this way represent at least one third of the Member States comprising at least one third of the population of the Union, the decision shall not be adopted.’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 910. #431448

  (4) Má bhíonn aon díospóid ann maidir le héileamh aon duine ar aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin alt seo, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig an Aire Airgeadais agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire Airgeadais.

  (4) If any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of any superannuation benefit payable in pursuance of a scheme or schemes under this section such dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 911. #447030

  “(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an dréachtphlean agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a), más rud é go ndéanfaidh údarás pleanála, tar éis aighneacht de chuid an Aire, nó tuairim nó moladh ón Aire a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoin alt seo nó ó údarás réigiúnach a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoi alt 27B, a bhreithniú, cinneadh gan aon mholadh a dhéantar sa dréachtphlean agus sa tuarascáil, a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Aire nó don údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, a luaithe is indéanta le fógra i scríbhinn ar fógra é ina mbeidh cúiseanna leis an gcinneadh.”,

  “(aa) Following consideration of the draft plan and the report of the manager under paragraph (a) where a planning authority, after considering a submission of, or observation or recommendation from the Minister made to the authority under this section or from a regional authority made to the authority under section 27B, decides not to comply with any recommendation made in the draft plan and report, it shall so inform the Minister or regional authority, as the case may be, as soon as practicable by notice in writing which notice shall contain reasons for the decision.”,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 912. #447071

  “(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an athrú beartaithe agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a), más rud é go ndéanfaidh údarás pleanála, tar éis aighneacht de chuid an Aire nó tuairim nó moladh ón Aire a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoin alt seo nó ó údarás réigiúnach a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoi alt 27C a bhreithniú, cinneadh gan aon mholadh a dhéantar san athrú beartaithe agus sa tuarascáil, a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Aire nó don údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, a luaithe is indéanta le fógra i scríbhinn ar fógra é ina mbeidh cúiseanna leis an gcinneadh.”,

  “(aa) Following consideration of the proposed variation and the report of the manager under paragraph (a) where a planning authority, after considering a submission of, or observation or recommendation from the Minister made to the authority under this section or from a regional authority made to the authority under section 27C, decides not to comply with any recommendation made in the proposed variation and report, it shall so inform the Minister or regional authority, as the case may be, as soon as practicable by notice in writing which notice shall contain reasons for the decision.”,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 913. #447437

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), is é cuspóir an údaráis pleanála a chinntiú go dtabharfaidh sé fógra i dtaobh a chinnidh maidir le hiarratas faoin alt seo laistigh den tréimhse 8 seachtain—

  (b) Without prejudice to the generality of paragraph (a), it shall be the objective of the planning authority to ensure that it shall give notice of its decision on an application under this section within the period of 8 weeks beginning on—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 914. #448543

  (f) A luaithe is féidir tar éis don Bhord a chinneadh a dhéanamh faoi mhír (e), tabharfaidh sé fógra maidir lena chinneadh don duine nó do na daoine a rinne iarratas ar an athbhreithniú, agus don údarás pleanála lena mbaineann, agus measfar chun críocha an ailt seo gurb é diúscairt an athbhreithnithe ag an mBord é an fógra a thabhairt.

  (f) As soon as may be after the Board makes its decision under paragraph (e) it shall give notice of its decision to the person or persons who applied for the review, and to the planning authority concerned, and the giving of the notice shall, for the purposes of this section be considered to be the disposal, by the Board, of the review.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 915. #460309

  (6) Is breith chríochnaitheach breith na hArd-Chúirte ar iarratas faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt Uachtarach, ábhar achomhairc ag an gComhairle nó ag an múinteoir cláraithe, i gcoinne na breithe sin, chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

  (6) The decision of the High Court on an application under this section shall be final save that, by leave of the High Court or the Supreme Court, an appeal by the Council or the registered teacher, from that decision, shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001

 916. #461438

  (5) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, de bhun scéime faoin alt seo, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig an Aire Airgeadais agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire Airgeadais.

  (5) If any dispute arises as to the claim of any person to, or to the amount of, any superannuation benefit in pursuance of a scheme under this section, such dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 917. #461722

  (4) Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éileamh aon duine ar aon sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin alt seo nó i dtaobh méid an chéanna, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire é chun an Aire Airgeadais, agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh ina chinneadh nó ina cinneadh sin.

  (4) If any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of, any superannuation benefit payable in pursuance of a scheme or schemes under this section, such dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 918. #472207

  (9) Roimh dhul in éag don tréimhse 5 bliana a shonraítear i bhfo-alt (4), déanfaidh an Coimisiún, faoi réir fho-alt (10), athbhreithniú ar an bpraghasteorainn uasta agus féadfaidh sé, tar éis athbhreithniú den sórt sin, d’fhonn leasanna úsáideoirí seirbhíse poist a chosaint agus chun a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais maidir le taraifí a shonraítear in alt 28(1), breith eile maidir le praghasteorainn uasta a thabhairt agus beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (8) maidir le breith maidir le praghasteorainn uasta a thabharfar faoin bhfo-alt seo mar a bheidh feidhm ag na forálacha sin maidir le breith maidir le praghasteorainn uasta a thabharfar faoi fho-alt (2).

  (9) Before the expiration of the period of 5 years specified in subsection (4), the Commission shall, subject to subsection (10), conduct a review of the price cap and may, following such a review, for the purposes of protecting the interests of postal service users and of ensuring compliance with the requirements as to tariffs specified in section 28(1), make a further price cap decision and subsections (3) to (8) shall apply to a price cap decision made under this subsection as those provisions apply to a price cap decision made under subsection (2).

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 919. #475990

  (2) Is breith chríochnaitheach í breith na hArd- Chúirte faoin alt seo maidir le hordachán a shonraítear i bhfógra forfheidhmiúcháin ach amháin go bhféadfaidh an tÚdarás nó an duine lena mbaineann, de réir mar a bheidh, le cead ón gCúirt sin nó ón gCúirt Uachtarach, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist dlí.

  (2) The decision of the High Court under this section on a direction specified in an enforcement notice shall be final save that, by leave of that Court or of the Supreme Court, an appeal by the Authority or the person concerned, as the case may be, from the decision shall lie to the Supreme Court on a question of law.

  AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

 920. #479471

  (6) (a) Coimeádfaidh an Bord taifead ar aon chinneadh arna dhéanamh aige ar tharchur faoin alt seo agus ar na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a mbeidh a chinneadh bunaithe agus cuirfidh sé ar fáil é lena cheannach agus lena iniúchadh.

  (6) (a) The Board shall keep a record of any decision made by it on a referral under this section and the main reasons and considerations on which its decision is based and shall make it available for purchase and inspection.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 921. #479778

  (10) (a) Luafar i gcinneadh arna thabhairt faoin alt seo nó faoi alt 37 agus san fhógra i dtaobh an chinnidh, na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a bhfuil an cinneadh bunaithe, agus, i gcás ina bhforchuirfear coinníollacha i ndáil le deonú aon cheada, luafar sa chinneadh na príomhchúiseanna a bhaineann le haon choinníollacha den sórt sin a fhorchur, ar choinníoll, i gcás inar coinníoll a thuairiscítear i bhfo-alt (4) aon choinníoll a fhorchuirfear, gur leor mar chomhlíonadh ar cheanglais an fho-ailt seo tagairt don mhír d’fho-alt (4) ina dtuairiscítear an coinníoll.

  (10) (a) A decision given under this section or section 37 and the notification of the decision shall state the main reasons and considerations on which the decision is based, and where conditions are imposed in relation to the grant of any permission the decision shall state the main reasons for the imposition of any such conditions, provided that where a condition imposed is a condition described in subsection (4), a reference to the paragraph of subsection

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 922. #479809

  (b) Faoi réir mhíreanna (c) agus (d), i gcás ina dtionscnófar achomharc i gcoinne cinnidh ag údarás pleanála agus nach dtarraingeofar siar é, tabharfaidh an Bord breith ar an iarratas amhail is dá mba chuig an mBord a rinneadh é ar an gcéad ásc agus oibreoidh cinneadh an Bhoird chun cinneadh an údaráis pleanála a neamhniú amhail ón tráth a tugadh é; agus beidh feidhm ag fo-ailt (1), (2), (3) agus (4) d’alt 34, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis an mBord do thabhairt breith ar iarratas ar achomharc faoin bhfo-alt seo amhail mar atá feidhm acu i ndáil le húdarás pleanála do chinneadh iarratais faoin alt sin.

  (b) Subject to paragraphs (c) and (d), where an appeal is brought against a decision of a planning authority and is not withdrawn, the Board shall determine the application as if it had been made to the Board in the first instance and the decision of the Board shall operate to annul the decision of the planning authority as from the time when it was given; and subsections (1), (2), (3) and (4) of section 34 shall apply, subject to any necessary modifications, in relation to the determination of an application by the Board on appeal under this subsection as they apply in relation to the determination under that section of an application by a planning authority.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 923. #479977

  (13) (a) D’ainneoin ailt 37 agus 139, i gcás nach mbainfidh achomharc a gheobhaidh an Bord tar éis thosach feidhme an ailt seo ach amháin le coinníoll a bhfuil baint aige le ranníoc speisialta, agus nach ndéanfaidh aon duine eile aon achomharc a thionscnamh faoi alt 37 i gcoinne chinneadh an údaráis pleanála faoin alt sin, ní thabharfaidh an Bord breith ar an iarratas iomchuí amhail is dá mba chuig an mBord a rinneadh é ar an gcéad ásc, ach tabharfaidh sé breith ar na nithe a bheidh faoi achomharc agus orthu sin amháin.

  (13) (a) Notwithstanding sections 37 and 139, where an appeal received by the Board after the commencement of this section relates solely to a condition dealing with a special contribution, and no appeal is brought by any other person under section 37 of the decision of the planning authority under that section, the Board shall not determine the relevant application as if it had been made to it in the first instance, but shall determine only the matters under appeal.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 924. #480773

  (4) Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éilimh aon duine ar aon phinsean, aisce nó liúntas is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, nó i dtaobh mhéid an chéanna, cuirfear an díospóid faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean nó sise chuig an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

  (4) If any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of, any pension, gratuity, or allowance payable in pursuance of a scheme under this section, the dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 925. #480786

  (6) Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éileamh aon duine ar aon phinsean, aisce nó liúntas eile is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, nó i dtaobh mhéid an chéanna, cuirfear an díospóid faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean nó sise chuig an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

  (6) If any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of, any pension, gratuity or other allowance payable in pursuance of a scheme under this section, the dispute shall be submitted to the Minister who shall refer it to the Minister for Finance, whose decision shall be final.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 926. #481905

  (b) D’ainneoin aon ní in alt 34(8) nó 42(2), maidir le hiarratas faoi mhír (a) d’fho-alt (1), ní mheasfar, de bhun aon cheann de na hailt sin, cinneadh ag údarás pleanála a bheith tugtha lá is túisce ná lá atá 8 seachtain tar éis an lae a bheidh an táille faighte ag an údarás, agus déanfar alt 34(8) agus 42(2) a fhorléiriú faoi réir agus de réir fhorálacha na míre seo.

  (b) With regard to applications under paragraph (a) of subsection (1), notwithstanding anything contained in section 34(8) or 42(2), a decision of a planning authority shall not be regarded, pursuant to any of those sections, as having been given on a day which is earlier than that which is 8 weeks after the day on which the authority is in receipt of the fee, and sections 34(8) and 42(2) shall be construed subject to and in accordance with the provisions of this paragraph.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 927. #486295

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), beidh sé mar chuspóir ag an údarás pleanála a chinntiú go dtabharfaidh sé fógra maidir lena bhreith ar iarratas faoin alt seo laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach—

  (b) Without prejudice to the generality of paragraph (a), it shall be the objective of the planning authority to ensure that it shall give notice of its decision on an application under this section within the period of 8 weeks beginning on—

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 928. #512499

  Ordaíonn Airteagal 4(4) den Chinneadh go gcabhróidh rúnaíocht leis an mbord comhairleach ardleibhéil seo a bunaíodh d’fhonn neamhspleáchas, ionracas agus cuntasacht Eurostat a fheabhsú, agus beidh an rúnaíocht seo soláthartha ag an gCoimisiún, ach is gá di feidhmiú go neamhspleách air sin.

  Article 4(4) of the Decision stipulates that this high-level advisory body set up with a view to enhancing the independence, integrity and accountability of Eurostat shall be assisted by a secretariat which shall be provided by the Commission but which must act independently thereof.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 929. #520203

  4. Go dtí go ndéanfar cinneadh faoin Rialachán seo maidir le contrapháirtí lárnach a údarú nó aitheantas a thabhairt dó, beidh feidhm i gcónaí ag na rialacha náisiúnta faoi seach maidir le húdarú agus aitheantas na gcontrapháirtithe lárnacha agus leanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit inar bunaíodh an contrapháirtí lárnach nó inar tugadh aitheantas dó den chontrapháirtí lárnach a mhaoirsiú.

  4. Until a decision is made under this Regulation on the authorisation or recognition of a CCP, the respective national rules on authorisation and recognition of CCPs shall continue to apply and the CCP shall continue to be supervised by the competent authority of its Member State of establishment or recognition.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 930. #520208

  7. Go dtí go ndéanfar cinneadh faoin Rialachán seo maidir le stór trádála a údarú nó aitheantas a thabhairt dó, beidh feidhm ag na rialacha náisiúnta faoi seach maidir le húdarú a dhéanamh ar stórtha trádála, iad a chlárú agus aitheantas a thabhairt dóibh agus leanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit inar bunaíodh an stór trádála nó inar tugadh aitheantas dó den stór trádála a mhaoirsiú.

  7. Until a decision is made under this Regulation on the registration or recognition of a trade repository, the respective national rules on authorisation, registration and recognition of trade repositories shall continue to apply and the trade repository shall continue to be supervised by the competent authority of its Member State of establishment or recognition.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 931. #558609

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle cinntí faoi na haistrithe sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 27, ach chun críche an Airteagail seo, trí seachtaine a bheidh sa teorainn ama.

  The European Parliament and the Council shall take decisions on such transfers in accordance with the procedure provided for in Article 27, but for the purposes of this Article, the time limit applicable shall be three weeks.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 932. #558641

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle cinntí faoi na haistrithe sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 27, ach chun críche an Airteagail seo, laistigh de trí seachtaine a bheidh an teorainn ama.

  The European Parliament and the Council shall take decisions on such transfers in accordance with the procedure provided for in Article 27, but for the purposes of this Article the time limit applicable shall be three weeks.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 933. #561492

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle cinntí faoi na haistrithe sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 27, ach chun críche an Airteagail seo, trí seachtaine a bheidh sa teorainn ama.

  The European Parliament and the Council shall take decisions on such transfers in accordance with the procedure provided for in Article 27, but for the purposes of this Article, the time limit applicable shall be three weeks.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 934. #561524

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle cinntí faoi na haistrithe sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 27, ach chun críche an Airteagail seo, laistigh de trí seachtaine a bheidh an teorainn ama.

  The European Parliament and the Council shall take decisions on such transfers in accordance with the procedure provided for in Article 27, but for the purposes of this Article the time limit applicable shall be three weeks.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 935. #566367

  2 1° Ní foláir don Chúirt Uachtarach, cúirt ina mbeidh cúigear breitheamh ar a laghad, gach ceist dá gcuireann an tUachtarán faoina breith faoin Airteagal seo a bhreithniú agus, tar éis éisteacht le hargóintí ón Ard-Aighne nó thar a cheann agus ó abhcóidí a thoghfar ag an gCúirt, ní foláir di a breith ar an gceist sin a thabhairt sa chúirt go poiblí chomh luath agus is féidir é agus, ar aon chuma, lá nach déanaí ná seasca lá tar éis an cheist a chur faoina breith.

  2 1° The Supreme Court consisting of not less than five judges shall consider every question referred to it by the President under this Article for a decision, and, having heard arguments by or on behalf of the Attorney General and by counsel assigned by the Court, shall pronounce its decision on such question in open court as soon as may be, and in any case not later than sixty days after the date of such reference.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 936. #566368

  2° An bhreith a bheireann an tromlach de bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí, sin í breith na Cúirte chun críocha an Airteagail seo agus is é a chraolfas an bhreith sin ná an duine sin de na breithiúna sin a cheapfaidh an Chúirt chuige sin, agus ní cead tuairim ar bith eile, ag aontú nó ag easaontú leis an mbreith sin, a chraoladh ná ní cead a nochtadh tuairim ar bith eile den sórt sin a bheith ann.

  2° The decision of the majority of the judges of the Supreme Court shall, for the purposes of this Article, be the decision of the Court and shall be pronounced by such one of those judges as the Court shall direct, and no other opinion, whether assenting or dissenting, shall be pronounced nor shall the existence of any such other opinion be disclosed.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 937. #566377

  4 1° Chomh luath agus a gheibheann an tUachtarán achainí faoin Airteagal seo ní foláir dó í a bhreithniú agus, tar éis comhairle a ghlacadh leis an gComhairle Stáit, a bhreith a thabhairt uirthi lá nach déanaí ná deich lá tar éis an lae a meastar a ritheadh, ag dhá Theach an Oireachtais, an Bille sin lena mbaineann an achainí.

  4 1° Upon receipt of a petition addressed to him under this Article, the President shall forthwith consider such petition and shall, after consultation with the Council of State, pronounce his decision thereon not later than ten days after the date on which the Bill to which such petition relates shall have been deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 938. #566504

  5° Is é a chraolfas breith na Cúirte Uachtaraí ar cheist i dtaobh bail a bheith nó gan a bheith ar dhlí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta seo ná an duine sin de bhreithiúna na Cúirte sin a cheapfaidh an Chúirt sin chuige sin, agus ní cead tuairim ar bith eile ar an gceist sin, ag aontú nó ag easaontú leis an mbreith sin, a chraoladh ná ní cead a nochtadh tuairim ar bith eile den sórt sin a bheith ann.

  5° The decision of the Supreme Court on a question as to the validity of a law having regard to the provisions of this Constitution shall be pronounced by such one of the judges of that Court as that Court shall direct, and no other opinion on such question, whether assenting or dissenting, shall be pronounced, nor shall the existence of any such other opinion be disclosed.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 939. #566593

  2 Gach togra chun an Bunreacht seo a leasú ní foláir é a thionscnamh i nDáil Éireann ina Bhille, agus nuair a ritear nó a mheastar a ritheadh é ag dhá Theach an Oireachtais ní foláir é a chur faoi bhreith an phobail le Reifreann de réir an dlí a bheas i bhfeidhm i dtaobh an Reifrinn in alt na huaire.

  2 Every proposal for an amendment of this Constitution shall be initiated in Dáil Éireann as a Bill, and shall upon having been passed or deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas, be submitted by Referendum to the decision of the people in accordance with the law for the time being in force relating to the Referendum.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 940. #569471

  Agus breithniú á dhéanamh aige an ndearnadh gníomhaíocht éifeachtach mar fhreagairt ar mholtaí faoi Airteagal 126(7) CFAE nó mar fhreagairt ar chinntí fhógra a thabhairt faoi Airteagal 126(9) CFAE, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an measúnú dá dtagraítear in Airteagal 11(4) den Rialachán seo agus molfaidh sé, mar is iomchuí, go dtógfadh an Chomhair cinntí faoi Airteagal 126(8) nó Airteagal 126(11) CFAE, agus aird chuí á tabhairt ar Airteagal 3(5) agus ar Airteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97.

  When considering whether effective action has been taken in response to recommendations under Article 126(7) TFEU or to decisions to give notice under Article 126(9) TFEU, the Commission shall take into account the assessment referred to in Article 11(4) in this Regulation and shall recommend, as appropriate, that the Council take decisions under Article 126(8) or Article 126(11) TFEU, giving due consideration to Article 3(5) and Article 5(2) of Regulation (EC) No 1467/97.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 941. #583802

  Más rud é, ag deireadh na tréimhse sé mhí, go bhfuil aon cheann de na húdaráis inniúla tar éis an t-ábhar a chur faoi bhráid an ÚBE de réir Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, cuirfidh an maoirseoir comhdhlúthaithe a chinneadh maidir le mír 1(a) siar agus fanfaidh sé ar aon chinneadh a d'fhéadfadh an ÚBE a dhéanamh de réir Airteagal 19(3) den Rialachán sin maidir lenachinneadh, agus déanfaidh sé a chinneadh i gcomhréir le cinneadh an ÚBE.

  If, at the end of the six month period, any of the competent authorities concerned has referred the matter to EBA in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010, the consolidating supervisor shall defer its decision on point (a) of paragraph 1 of this Article and await any decision that EBA may take in accordance with Article 19(3) of that Regulation on its decision, and shall take its decision in conformity with the decision of EBA.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 942. #583809

  Más rud é, ag deireadh na tréimhse sé mhí, go bhfuil an maoirseoir comhdhlúthaithe tar éis an t-ábhar a chur faoi bhráid an ÚBE de réir Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, cuirfidh an t-údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an bhfochuideachta ar bhonn aonair a chinneadh maidir le mír 1(b) den Airteagal seo siar agus fanfaidh sé ar aon chinneadh a fhéadfaidh an ÚBE a dhéanamh de réir Airteagal 19(3) den Rialachán sin maidir leis an gcinneadh sin, agus déanfaidh sé a chinneadh i gcomhréir le cinneadh an ÚBE.

  If, at the end of the six month period, the consolidating supervisor has referred the matter to EBA in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010, the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis shall defer its decision on point (b) of paragraph 1 of this Article and await any decision that EBA may take in accordance with Article 19(3) of that Regulation on its decision, and shall take its decision in conformity with the decision of EBA.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 943. #595519

  nuair a thagann iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta i dtír sa Bhallstát freagrach i ndiaidh aistriú de bhun cinnidh á ghlacadh le hiarraidh é/í a ghabháil ar láimh i gcomhréir le hAirteagal 22 de Rialachán (CE) Uimh. 604/2013, seolfaidh an Ballstát freagrach, i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán seo, tacar sonraí a bhaineann leis an duine lena mbaineann agus beidh sa tacar sin dáta a theacht nó a teacht i dtír;

  when an applicant for international protection arrives in the Member State responsible following a transfer pursuant to a decision acceding to a take charge request according to Article 22 of Regulation (EU) No 604/2013, the Member State responsible shall send a data set recorded in conformity with Article 11 of this Regulation relating to the person concerned and shall include his or her date of arrival;

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 944. #595807

  Maidir le sonraí pearsanta a thionscain i mBallstát agus a mhalartaítear idir Ballstáit tar éis amas a fuarthas chun na gcríoch a leagtar síos in Airteagal 1(2), ní aistreofar chuig tríú tíortha iad má bhíonn riosca tromchúiseach ann go bhfulaingeoidh an duine is ábhar do na sonraí céasadh, íde nó pionós atá mídhaonna agus táireach nó aon sárú eile a bhunchearta nó a bunchearta de thoradh an aistrithe sin.

  This prohibition shall also apply if those data are further processed at national level or between Member States within the meaning of Article 2(b) of Framework Decision 2008/977/JHA. 2. Personal data which originated in a Member State and are exchanged between Member States following a hit obtained for the purposes laid down in Article 1(2) shall not be transferred to third countries if there is a serious risk that as a result of such transfer the data subject may be subjected to torture, inhuman and degrading treatment or punishment or any other violation of his or her fundamental rights.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 945. #600400

  Maidir leis na cinntí arna nglacadh faoi Airteagal 18(3) agus (4), agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí trí thromlach simplí a chomhaltaí a bhfuil vóta acu, ar tromlach é lena n-áireofar tromlach simplí dá chomhaltaí ó údaráis inniúla na mBallstát rannpháirteach, i gcomhréir agus trí thromlach simplí a chomhaltaí ó údaráis inniúla na mBallstát neamhrannpháirteach."

  With regard to decisions adopted under Article 18(3) and (4), and by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a simple majority of its voting members, which shall include a simple majority of its members from competent authorities of participating Member States and a simple majority of its members from competent authorities of non-participating Member States.";

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 946. #609225

  Gan dochar do mhír 1, ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do leanúint ná do mhodhnú na ngníomhaíochtaí lena mbaineann, lena n-áirítear a lán-fhoirceannadh nó a bpáirt-fhoircheannadh, go dtí go ndéanfar clabhsúr orthu nó go dtí go dtabharfaidh an Coimisiún nó comhlachtaí cistiúcháin cúnamh airgeadais dóibh faoi Chinneadh Uimh. 1982/2006/CE, ná ní dhéanfaidh sé difear d'aon reachtaíocht eile is infheidhme maidir leis an gcúnamh sin an 31 Nollaig 2013, reachtaíocht a leanfaidh d'fheidhm a bheith aici maidir leis na gníomhaíochtaí go dtí go gcuirfear clabhsúr leo.

  Without prejudice to paragraph 1, this Regulation shall not affect the continuation or modification, including the total or partial termination, of the actions concerned, until their closure, or until the award of financial assistance by the Commission or funding bodies under Decision No 1982/2006/EC or any other legislation applying to that assistance on 31 December 2013, which shall continue to apply to the actions concerned until their closure.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 947. #632393

  Beidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ábhartha um chaighdeánú agus i ngníomhaíochtaí an ghrúpa um chomhordú na gcomhlachtaí dá dtugtar fógra arna bhunú faoin Rialachán seo, nó áiritheoidh siad go gcoinneofar ar an eolas faoi na gníomhaíochtaí sin an pearsanra atá freagrach as na cúraimí um measúnú comhréireachta a dhéanamh, agus cuirfidh siad i bhfeidhm, mar threoir ghinearálta, na cinntí riaracháin agus na doiciméid a thiocfaidh as obair an ghrúpa sin.

  Conformity assessment bodies shall participate in, or ensure that their personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks are informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the notified body coordination group established under this Regulation and shall apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a result of the work of that group.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 948. #636947

  Déanfar tagairtí do na Treoracha airghairthe agus do Chinneadh aisghairthe 96/463/CE a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn VII.

  References to the repealed Directives and to the repealed Decision 96/463/EC shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex VII.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 949. #638974

  Beidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta rannpháirteach i ngníomhaíochtaí caighdeánaithe ábhartha agus i ngníomhaíochtaí ghrúpa comhordaithe an chomhlachta dá dtugtar fógra a bhunaítear faoin Rialachán seo, agus áiritheoidh siad go bhfuil a bpearsanra atá freagrach as na cúraimí um measúnú comhréireachta a dhéanamh ar eolas fúthu, agus cuirfidh siad i bhfeidhm, mar threoir ghinearálta, na cinntí agus na doiciméid riaracháin arna gcur le chéile mar thoradh ar obair an ghrúpa sin.

  Conformity assessment bodies shall participate in, or ensure that their personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks are informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the notified body coordination group established under this Regulation and shall apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a result of the work of that group.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 950. #647296

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta athbhreithnithe leis an Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 16(1) agus glacfaidh sé cinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, lena bhformheasfar an Comhaontú Comhpháirtíochta athbhreithnithe i gcomhréir le hAirteagal 16(2).

  The Commission shall assess the consistency of the revised Partnership Agreement with this Regulation in accordance with Article 16(1) and shall adopt a decision, by means of implementing acts, approving the revised Partnership Agreement in accordance with Article 16(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 951. #668408

  Gabhfaidh éifeacht le cosaint den sórt sin ón dáta a dtaisctear an t-iarratas leis an gCoimisiún. Beidh deireadh lena leithéid de chosaint náisiúnta idirthréimhseach ar an dáta sin a ndéantar cinneadh maidir le clárú nó diúltú faoin gCaibidil seo.

  Such protection shall take effect from the date the application is lodged with the Commission and shall cease on the date on which a decision on registration or refusal under this Chapter is taken.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 952. #672902

  Áiritheoidh an Bord Riaracháin go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht an obair ar fad a thugtar di faoi na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus déanfaidh sé aon chinneadh is gá chun na críche sin, gan dochar do na hinniúlachtaí a thugtar don Bhord Creidiúna Slándála maidir leis na gníomhaíochtaí a bhaineann le Caibidil III.

  The Administrative Board shall ensure that the Agency performs the work entrusted to it, under the conditions set out in this Regulation, and shall take any necessary decision to that end, without prejudice to the competences entrusted to the Security Accreditation Board for the activities under Chapter III.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 953. #681198

  Dá thoradh sin, déanfaidh Oifigeach Údarúcháin Pharlaimint na hEorpa an comhaontú nó an cinneadh um ranníocaíocht nó deontas maidir le cistiú an Aontais arna fháil faoin Rialachán seo a fhoirceannadh, agus suimeanna arna n-íoc go míchuí faoin chomhaontú nó cinneadh um ranníocaíocht nó deontas a aisghabháil, lena n-áirítear cistí Aontais nár caitheadh óna blianta roimhe sin.

  As a result, the Authorising Officer of the European Parliament shall terminate the contribution or grant agreement or decision on Union funding received under this Regulation and shall recover amounts unduly paid under the contribution or grant agreement or decision, including any unspent Union funds from previous years.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 954. #694501

  Déanfaidh ÚEUM, laistigh de 40 lá oibre tar éis an fógra a fháil dá dtagraítear in Airteagal 5(6), scrúdú ar an iarratas ar chlárú, nó ar shíneadh a chur leis an gclárú ar an mbonn go gcomhlíonann an stór trádála an Chaibidil seo agus glacfaidh sé cinneadh lánréasúnaithe lena nglactar le clárú nó le síneadh a chur le clárú nó lena ndiúltaítear do chlárú nó le síneadh a chur le clárú,

  ESMA shall, within 40 working days of the notification referred to in Article 5(6), examine the application for registration, or for an extension of registration, based on the compliance of the trade repository with this Chapter and shall adopt a fully reasoned decision accepting or refusing registration or an extension of registration.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 955. #699102

  Beidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ábhartha maidir le caighdeánú agus i ngníomhaíochtaí ghrúpa comhordúcháin na gcomhlachtaí dá dtugtar fógra a bhunaítear faoin Rialachán seo, nó áiritheoidh siad go gcoinneofar ar an eolas faoi na gníomhaíochtaí sin an pearsanra atá freagrach as dul i mbun cúraimí measúnaithe comhréireachta, agus cuirfidh siad i bhfeidhm, mar threoir ghinearálta, na cinntí riaracháin agus na doiciméid a thiocfaidh as obair an ghrúpa sin.

  Conformity assessment bodies shall participate in, or ensure that their personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks are informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the notified body coordination group established under this Regulation, and shall apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a result of the work of that group.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 956. #709148

  Má chinneann an Coimisiún nach gcomhlíonann an t-iarratas na critéir a leagtar amach sa Rialachán seo, déanfar an t-iarratas a dhiúltú agus cuirfear sin in iúl don iarratasóir laistigh de 15 lá ó dháta an chinnidh.

  If the Commission finds that the application does not fulfil the criteria set out in this Regulation, the application shall be rejected and the applicant shall be informed within 15 days of the date of the decision.

  Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint

 957. #712624

  Áiritheoidh an t-údarás inniúil go mbeidh aon chinneadh a fhoilsítear i gcomhréir leis an Airteagal seo inrochtana ar a shuíomh gréasáin ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad tar éis a fhoilsithe.

  The competent authority shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on its official website for a period of at least five years after its publication.

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 958. #719837

  Beidh an t-ordú á chur i bhfeidhm i gceangal leis an gcinneadh, gan d'fhoirmiúlacht ach fíorú ar bharántúlacht an chinnidh, ón údarás náisiúnta a cheapfaidh Rialtas gach Ballstáit chuige sin agus a chuirfidh sé i bhfios don Choimisiún, do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus don Choiste Eadrána a bunaíodh faoi Airteagal 18.

  The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of each Member State shall designate for this purpose and shall make known to the Commission, to the Court of Justice of the European Union and to the Arbitration Committee set up by Article 18.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 959. #722253

  Beidh an t-ordú á chur i bhfeidhm i gceangal leis an gcinneadh, gan d'fhoirmiúlacht ach fíorú ar bharántúlacht an chinnte, ón údarás náisiúnta a cheapfaidh Rialtas gach Ballstáit chuige sin agus a chuirfidh sé i bhfios don Choimisiún agus do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

  The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of each Member State shall designate for this purpose and shall make known to the Commission and to the Court of Justice of the European Union.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 960. #724541

  I gcás mórdheacrachtaí maidir le cinneadh dá dtagraítear san Airteagal seo a chur chun feidhme, cuirfidh Ballstát na deacrachtaí os comhair na Comhairle a dhéanfaidh iad a phlé agus réitigh iomchuí a lorg.

  Should there be any major difficulties in implementing a decision as referred to in this Article, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 961. #725261

  Chun na críche sin, bunóidh an Ghníomhaireacht, ar chinneadh ón mbord bainistíochta agus bunaithe ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, múnla coiteann comhtháite don anailís riosca, a chuirfidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit i bhfeidhm.

  For this purpose, the Agency shall, by a decision of the management board based on a proposal of the executive director, establish a common integrated risk analysis model, which shall be applied by the Agency and the Member States.