Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

level

283 toradh in 161 doiciméad

 1. #330007

  Ba chóir go dtabharfadh an cinneadh sin aird ar leibhéal na rannpháirtíochta iarbhír i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

  That decision should take account of the level of effective participation in the Agency's activities.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 2. #693847

  Is é is cuspóir don Rialachán seo feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus fós ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do leasanna na dtomhaltóirí a sholáthar.

  The purpose of this Regulation is to ensure the effective functioning of the internal market while providing a high level of protection of human health and consumers' interests.

  Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #724649

  Ba chóir go dtabharfadh an cinneadh sin aird ar leibhéal na rannpháirtíochta iarbhír i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

  That decision should take account of the level of effective participation in the Agency's activities.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 4. #1854989

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh leibhéal seiceálacha is gá ann ar mhaithe le bainistiú éifeachtach na rioscaí.

  Member States shall ensure a level of checks needed for an effective management of the risks.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 5. #1784139

  Ina theannta sin, threiseodh sé forfheidhmiú fhorálacha ábhartha Threoir 2009/71/Euratom ón gComhairle, a bhaineann le cultúr éifeachtach um shábháilteacht núicléach a chur chun cinn agus a fheabhsú agus, go háirithe, pointe (a) d’Airteagal 8b(2) den Treoir sin, a éilíonn, inter alia, go mbunaíonn an t-údarás rialála inniúil córais bhainistíochta a thugann tosaíocht chuí do shábháilteacht núicléach agus a chuireann chun cinn, ar gach leibhéal foirne agus bainistíochta, an cumas chun feidhmiú éifeachtach na bprionsabal agus na gcleachtas sábháilteachta ábhartha a cheistiú agus tuairisciú a dhéanamh ar bhealach tráthúil ar shaincheisteanna sábháilteachta.

  It would also strengthen the enforcement of the relevant provisions of Council Directive 2009/71/Euratom, concerning promotion and enhancement of an effective nuclear safety culture and, in particular, point (a) of Article 8b(2) of that Directive, which requires, inter alia, that the competent regulatory authority establishes management systems which give due priority to nuclear safety and promote, at all levels of staff and management, the ability to question the effective delivery of relevant safety principles and practices and to report in a timely manner on safety issues.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 6. #313419

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí thaisceoirí agus infheisteoirí a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting depositors and investors, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 7. #314536

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach de rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí shealbhóirí polasaí agus tairbhithe eile a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú córasach na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting policyholders, pension scheme members and other beneficiaries, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 8. #315645

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí thaisceoirí agus infheisteoirí a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting investors, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 9. #326029

  (35) Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon creat maoirseachta éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar bun do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa trí mhaoirseacht na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa san Aontas a chur faoi chúram aon údaráis maoirseachta amháin, rud á fhágfaidh go mbeidh pointe teagmhála amháin ann do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus go n-áiritheofar cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha le haghaidh gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, de dhroim struchtúr uile-Eorpach agus thionchar uile-Eorpach na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa atá le maoirsiú, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (35) Since the objectives of this Regulation, namely setting up an efficient and effective supervisory framework for credit rating agencies by entrusting a single supervisory authority with the supervision of credit rating activities in the Union, providing a single point of contact for credit rating agencies and ensuring the consistent application of the rules for credit rating agencies, cannot be sufficiently achieved at the Member State level and can therefore, by reason of the pan-Union structure and impact of the credit rating activities to be supervised, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 10. #342539

  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le heinsímí bia a úsáidtear i mbianna, lena n-áirítear einsímí a úsáidtear mar áiseanna próiseála, d'fhonn a áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach ar bhealach éifeachtach agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóir á n-áirithiú ag an am céanna, lena n–áirítear cosaint do leasanna an tomhaltóra a áirithiú agus cleachtais chóra trádála i mbia agus, i gcás inarb iomchuí, caomhnú an chomhshaoil a chur san áireamh.

  This Regulation lays down rules on food enzymes used in foods, including such enzymes used as processing aids, with a view to ensuring the effective functioning of the internal market whilst ensuring a high level of protection of human health and a high level of consumer protection, including the protection of consumer interests and fair practices in food trade, taking into account, where appropriate, the protection of the environment.

  Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97

 11. #342939

  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le breiseáin bia d’fhonn feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóra á n-áirithiú ag an am céanna, lena n-áirítear leasanna an tomhaltóra a chosaint agus cleachtais chothroma i dtrádáil bia, agus cosaint an chomhshaoil á cur san áireamh i gcás inarb iomchuí.

  This Regulation lays down rules on food additives used in foods with a view to ensuring the effective functioning of the internal market whilst ensuring a high level of protection of human health and a high level of consumer protection, including the protection of consumer interests and fair practices in food trade, taking into account, where appropriate, the protection of the environment.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 12. #343005

  Gabhann an Rialachán seo ionad Treoracha agus Cinntí a bhí ann roimhe seo maidir le breiseáin bia a cheadaítear i mbianna d’fhonn feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóra á n-áirithiú ag an am céanna, lena n-áirítear leasanna an tomhaltóra a chosaint, trí nósanna imeachta cuimsitheacha agus sruthlíneacha.

  This Regulation replaces previous Directives and Decisions concerning food additives permitted for use in foods with a view to ensuring the effective functioning of the internal market whilst ensuring a high level of protection of human health and a high level of consumer protection, including the protection of consumer interests, via comprehensive and streamlined procedures.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 13. #343321

  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le blastáin agus maidir le comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna d’fhonn a áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach ar bhealach éifeachtach agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóir á n-áirithiú ag an am céanna, lena n-áirítear leasanna an tomhaltóra a chosaint agus cleachtais chothroma i dtrádáil bia, agus cosaint an chomhshaoil á cur san áireamh i gcás inarb iomchuí.

  This Regulation lays down rules on flavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on foods with a view to ensuring the effective functioning of the internal market whilst ensuring a high level of protection of human health and a high level of consumer protection, including the protection of consumer interests and fair practices in food trade, taking into account, where appropriate, the protection of the environment.

  Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

 14. #502547

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon comhchuibhiú na gcoinníollacha chun beatha a chur ar an margadh agus a úsáid d’fhonn ardleibhéal sábháilteachta beatha a áirithiú, agus ar an tslí sin ardleibhéal cosanta don tsláinte phoiblí a áirithiú, chomh maith le faisnéis dhóthanach d’úsáideoirí agus do thomhaltóirí a sholáthar mar aon le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a neartú, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely harmonisation of the conditions for the placing on the market and the use of feed, in order to ensure a high level of feed safety and thus a high level of protection of public health as well as to provide adequate information for users and consumers and to strengthen the effective functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 15. #502562

  I gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, is é cuspóir an Rialacháin seo comhchuibhiú a dhéanamh ar na coinníollacha chun beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, d’fhonn ardleibhéal sábháilteachta beatha a áirithiú, agus ar an tslí sin ardleibhéal cosanta don tsláinte phoiblí a áirithiú, mar aon le faisnéis leordhóthanach a sholáthar d’úsáideoirí agus do thomhaltóirí agus feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a neartú.

  The objective of this Regulation, in accordance with the general principles laid down in Regulation (EC) No 178/2002, is to harmonise the conditions for the placing on the market and the use of feed, in order to ensure a high level of feed safety and thus a high level of protection of public health, as well as to provide adequate information for users and consumers and to strengthen the effective functioning of the internal market.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 16. #518195

  (41) Go dtí go mbeidh dóthain iomaíochta sa mhargadh inmheánach do sheirbhísí fánaíochta cruthaithe trí na bearta struchtúracha, rud as a dtiocfadh laghduithe ar chostais mórdhíola a chuirfí ar aghaidh chuig na custaiméirí dá réir, is é an cur chuige is éifeachtúla agus is comhréirí i leith rialáil leibhéal na bpraghsanna chun glaonna fánaíochta a dhéanamh agus a fháil laistigh den Aontas meánmhuirear uasta in aghaidh an nóiméid ar leibhéal an mhórdhíola a shocrú ar leibhéal an Aontais agus muirir a theorannú ar leibhéal miondíola tríd an Eoratharaif a tugadh isteach le Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, ar taraif í a leathnaíodh leis an taraif Eora-SMS dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 [17] agus ar taraif í ar cheart a leathnú leis an taraif Eora-shonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  (41) Until the structural measures have brought sufficient competition in the internal market for roaming services which would lead to reductions in wholesale costs which in turn would be passed on to consumers, the most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for making and receiving intra-Union roaming calls is the setting at Union level of a maximum average per-minute charge at wholesale level and the limiting of charges at retail level through the Eurotariff introduced by Regulation (EC) No 717/2007, which was extended by the euro-SMS tariff provided for in Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council [17] and should be extended by the euro-data tariff provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 17. #600253

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ardleibhéal rialála agus maoirseachta stuamachta, atá éifeachtach agus comhsheasmhach, a áirithiú ar fud na mBallstát uile, sláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a chosaint agus cobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely ensuring a high level of effective and consistent prudential regulation and supervision across all Member States, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of the internal market, and maintaining the stability of the financial system, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 18. #674361

  Is é a bheidh i gcuspóir ginearálta na hIonstraime ná rannchuidiú le leibhéal ard slándála a áirithiú san Aontas, agus taisteal dlisteanach á éascú ag an am céanna, trí leibhéal aonfhoirmeach agus ard rialaithe ag na teorainneacha seachtracha agus próiseáil éifeachtach víosaí Schengen, i gcomhréir le tiomantas an Aontais do shaoirsí bunúsacha agus do chearta an duine.

  The general objective of the Instrument shall be to contribute to ensuring a high level of security in the Union while facilitating legitimate travel, through a uniform and high level of control of the external borders and the effective processing of Schengen visas, in compliance with the Union’s commitment to fun damental freedoms and human rights.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 19. #706456

  Chun leibhéal comhsheasmhach cosanta a áirithiú do dhaoine nádúrtha ar fud an Aontais agus chun dibhéirseachtaí a chuireann isteach ar shaorshreabhadh sonraí pearsanta laistigh den mhargadh inmheánach a chosc, is gá Rialachán a ghlacadh chun deimhneacht dhlíthiúil agus trédhearcacht a sholáthar d'oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide, agus chun an leibhéal céanna de chearta atá in-fhorfheidhmithe ó thaobh dlí a sholáthar do dhaoine nádúrtha sna Ballstáit uile, agus oibleagáidí agus freagrachtaí a sholáthar do rialaitheoirí agus do phróiseálaithe, chun faireachán comhsheasmhach ar phróiseáil sonraí pearsanta agus pionóis choibhéiseacha a áirithiú i ngach Ballstát chomh maith le comhar éifeachtach idir údaráis mhaoirseachta na mBallstát éagsúil.

  In order to ensure a consistent level of protection for natural persons throughout the Union and to prevent divergences hampering the free movement of personal data within the internal market, a Regulation is necessary to provide legal certainty and transparency for economic operators, including micro, small and medium-sized enterprises, and to provide natural persons in all Member States with the same level of legally enforceable rights and obligations and responsibilities for controllers and processors, to ensure consistent monitoring of the processing of personal data, and equivalent sanctions in all Member States as well as effective cooperation between the supervisory authorities of different Member States.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 20. #730705

  Tá sé sin tábhachtach d'fhonn a áirithiú go mbeidh leibhéal iomchuí fíteashláintíochta ann mar aon le forbhreathnú éifeachtach ar allmhairiú na bplandaí sin isteach san Aontas agus ar na rioscaí a bhaineann leis sin.

  This is important in order to ensure an appropriate level of phytosanitary safety as well as effective overview of the import of those plants into the Union and the risks thereof.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 21. #1732652

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ardleibhéal cosanta shláinte an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú, faisnéis leordhóthanach d’úsáideoirí a sholáthar mar aon le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a neartú, a bhaint amach go leordhóthanach ach gur fearr, ina ionad sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely ensuring a high level of protection of human and animal health, providing adequate information for users and strengthening the effective functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2019/4 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Treoir (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/176/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 22. #1784406

  Dá réir sin, tá sé riachtanach go ndéanfar an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin, trína áirithiú go n-urramófar go hiomlán, inter alia, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an ceart chun sonraí pearsanta a chosaint, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, an ceart chun ardleibhéil cosanta ar shláinte an duine, an ceart chun ardleibhéil cosanta don chomhshaol, an ceart chun dea-riaracháin, an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil agus cearta cosanta.

  Accordingly, it is essential that this Directive be implemented in accordance with those rights and principles by ensuring full respect for, inter alia, freedom of expression and information, the right to protection of personal data, the freedom to conduct a business, the right to a high level of consumer protection, the right to a high level of human health protection, the right to a high level of environmental protection, the right to good administration, the right to an effective remedy and the rights of defence.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 23. #1787720

  Agus na leibhéil do na spriocanna sin á sainiú, cuireadh san áireamh a éifeachtaí agus a bheidís maidir le cuidiú, ar bhealach costéifeachtach, le hastaíochtaí na n-earnálacha arna gcumhdach le Rialachán (AE) 2018/842 a laghdú faoi 2030, agus na costais agus na coigiltis a bheadh ann de thoradh air sin don tsochaí, do mhonaróirí agus d'úsáideoirí feithiclí, agus an tionchar díreach agus indíreach a bheadh acu ar an bhfostaíocht, an t-iomaíochas agus an nuálaíocht agus na comhthairbhí arna nginiúint ó thaobh aerthruailliú laghdaithe agus slándáil sholáthar an fhuinnimh de.

  In defining the levels of those targets, account has been taken of their effectiveness in delivering a cost-effective contribution to reducing emissions of the sectors covered by Regulation (EU) 2018/842 by 2030, of the resulting costs and savings for society, manufacturers and vehicle users, as well as of their direct and indirect implications for employment, competitiveness and innovation and the co-benefits generated in terms of reduced air pollution and energy security.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 24. #1816435

  Agus na leibhéil laghdúcháin i dtaobh astaíochtaí CO2 á sainiú ba cheart do fhlít feithiclí tromshaothair an Aontais a bhaint amach, ba cheart go gcuirfí san áireamh éifeachtacht na leibhéal laghdúcháin sin chun cuidiú ar bhealach costéifeachtach astaíochtaí CO2 na n-earnálacha arna gcumhdach le Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a laghdú faoi 2030, na costais agus na coigiltis a bheadh ann don tsochaí, do mhonaróirí, d’oibreoirí iompair agus do thomhaltóirí agus, ina theannta sin, na himpleachtaí díreacha agus indíreacha a bheadh ag na leibhéil laghdúcháin sin don fhostaíocht, don nuálaíocht agus don na tairbhí indíreacha arna nginiúint i dtéarmaí truailliú aeir a laghdú agus slándáil an tsoláthair fuinnimh a fheabhsú.

  In defining the CO2 emissions reduction levels that should be achieved by the Union fleet of heavy-duty vehicles, account should be taken of the effectiveness of those reduction levels in delivering a cost-effective contribution to reducing the CO2 emissions of the sectors covered by Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council by 2030, of the resulting costs and savings for society, manufacturers, transport operators, consumers, as well as of their direct and indirect implications for employment, innovation and co-benefits generated in terms of reduced air pollution and improved energy security.

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 25. #281997

  (10) Sa bhreis air sin, iarradh ar an gCoimisiún i rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le rialáil agus margaí chumarsáid leictreonach na hEorpa 2004 [10] tionscnaimh nua a fhorbairt chun costais arda an tráchta trasteorann teileafón soghluaiste a laghdú, agus tháinig Comhairle Eorpach an 23 agus an 24 Márta 2006 ar an gconclúid go bhfuil beartais fhócasaithe, éifeachtúla agus lánpháirtithe i dteicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (ICT) ar leibhéal Eorpach agus ar leibhéal náisiúnta araon riachtanach chun spriocanna athnuaite Straitéis Liospóin i dtaca le fás eacnamaíoch agus táirgiúlacht a bhaint amach agus thug sí ar aird sa chomhthéacs sin an tábhacht don iomaíochas atá le muirir fánaíochta a laghdú.

  (10) Furthermore, the European Parliament resolution on European electronic communications regulation and markets 2004 [10] called on the Commission to develop new initiatives to reduce the high costs of cross-border mobile telephone traffic, while the European Council of 23 and 24 March 2006 concluded that focused, effective and integrated information and communication technology (ICT) policies both at European and national level are essential to achieving the renewed Lisbon Strategy's goals of economic growth and productivity and noted in this context the importance for competitiveness of reducing roaming charges.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 26. #281999

  Mar sin féin, níor chóir go gcuirfeadh sé sin cosc ar rialacha comhchuibhithe a oiriúnú ar aon dul le cúinsí eile chun na bealaí is éifeachtaí a fháil d'fhonn leibhéal ard cosanta tomhaltóirí a bhaint amach fad agus na coinníollacha d'fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh á bhfeabhsú.

  However, this should not prevent the adaptation of harmonised rules in step with other considerations in order to find the most effective means of achieving a high level of consumer protection whilst improving the conditions for the functioning of the internal market.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 27. #282007

  (17) Is é an cur chuige is éifeachtúla agus is comhréirí i leith rialáil leibhéal na bpraghsanna chun glaonna fánaíochta a dhéanamh agus a fháil laistigh den Chomhphobal meánmhuirear uasta in aghaidh an nóiméid ar leibhéal an mhórdhíola a shocrú ar leibhéal an Chomhphobail agus muirir a theorannú ar leibhéal miondíola, trí Eoratharaif a thabhairt isteach.

  (17) The most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for making and receiving intra-Community roaming calls is the setting at Community level of a maximum average per-minute charge at wholesale level and the limiting of charges at retail level through the introduction of a Eurotariff.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 28. #300378

  (23) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon bearta comhordaithe a ghlacadh chun feidhmiú éifeachtach saorghluaiseacht daoine a ráthú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, gur fearr a fhéadfar an cuspóir a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (23) Since the objective of this Regulation, namely the adoption of coordination measures in order to guarantee the effective exercise of the free movement of persons, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 29. #303109

  (55) Chun ardleibhéal muinín infheisteoirí agus tomhaltóirí a chothabháil agus chun maoirseacht leanúnach na rátálacha creidmheasa a eisítear sa Chomhphobal a chumasú, ba cheart go gcuirfí de cheangal ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa a bhfuil a gceanncheathrú lasmuigh den Chomhphobal fochuideachta a chur ar bun sa Chomhphobal ionas go bhféadfar maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar a gcuid gníomhaíochtaí sa Chomhphobal agus úsáid éifeachtúil a bhaint as an réim fhormhuinithe.

  (55) In order to maintain a high level of investor and consumer confidence and enable the ongoing supervision of credit ratings issued in the Community, credit rating agencies whose headquarters are located outside the Community should be required to set up a subsidiary in the Community in order to allow for the efficient supervision of their activities in the Community and the effective use of the endorsement regime.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 30. #311241

  (22) Tríd an margadh inmheánach gáis a chomhlánú agus trí iomaíocht éifeachtach laistigh den mhargadh sin, déanfar an leibhéal is airde slándála soláthair a chur ar fáil do na Ballstáit go léir don Aontas, ar choinníoll go dtabharfar an deis don mhargadh feidhmiú go hiomlán i gcás suaitheadh soláthair a bheith ann a dhéanann difear do chuid den Aontas, is cuma cad is cúis leis an suaitheadh.

  (22) The completion of the internal gas market and effective competition within that market offer the Union the highest level of security of supply for all Member States, provided that the market is allowed to function fully in the event of disruption of supply affecting a part of the Union, whatever the cause of the disruption.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 31. #312967

  (33) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon formhaoirseacht éifeachtacht stuamachta ar an macraileibhéal ar chóras airgeadais an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar chomhtháthú na margaí airgeadais Eorpacha, agus gur fearr dá bhrí sin é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (33) Since the objective of this Regulation, namely an effective macro-prudential oversight of the Union financial system, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the integration of the Union financial markets, and can therefore be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 32. #313243

  (11) Ba cheart don Údarás gníomhú d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, go háirithe trí leibhéal ard, éifeachtach, comhsheasmhach rialála agus maoirseachta a áirithiú, agus aird á tabhairt ar leasanna éagsúla na mBallstát go léir agus ar na cineálacha éagsúla institiúidí airgeadais.

  (11) The Authority should act with a view to improving the functioning of the internal market, in particular by ensuring a high, effective and consistent level of regulation and supervision taking account of the varying interests of all Member States and the different nature of financial institutions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 33. #314340

  (10) Ba cheart don Údarás gníomhú d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, go háirithe trí leibhéal ard, éifeachtach, comhsheasmhach rialála agus maoirseachta a áirithiú, agus aird á tabhairt ar leasanna éagsúla na mBallstát go léir agus ar na cineálacha éagsúla institiúidí airgeadais.

  (10) The Authority should act with a view to improving the functioning of the internal market, in particular by ensuring a high, effective and consistent level of regulation and supervision taking account of the varying interests of all Member States and the different nature of financial institutions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 34. #315474

  (11) Ba cheart don Údarás gníomhú d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, go háirithe trí leibhéal ard, éifeachtach, comhsheasmhach rialála agus maoirseachta a áirithiú, agus aird á tabhairt ar leasanna éagsúla na mBallstát go léir agus ar na cineálacha éagsúla rannpháirtithe margaidh airgeadais.

  (11) The Authority should act with a view to improving the functioning of the internal market, in particular by ensuring a high, effective and consistent level of regulation and supervision taking account of the varying interests of all Member States and the different nature of financial market participants.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 35. #316927

  (9) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon fíordheimhniú éifeachtach aonfhoirmeach monaí euro ar fud limistéar an euro, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar na difríochtaí i gcleachtais náisiúnta agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (9) Since the objective of this Regulation, namely effective and uniform authentication of euro coins throughout the euro area, cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the differences in national practices and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le monaí euro a fhíordheimhniú agus le monaí euro atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta a láimhseáil

 36. #507164

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon forfheidhmiú éifeachtach cheartú míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro, a bhaint amach go leordhóthanach de dheasca na n-idirnasc domhain trádála agus airgeadais idir Ballstáit, agus na n-éifeachtaí iarmharta beartas eacnamaíoch náisiúnta ar an Aontas agus ar an limistéar euro ina iomláine, agus ós rud é gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the effective enforcement of the correction of excessive macroeconomic imbalances in the euro area, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú

 37. #507552

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspoír an Rialacháin seo, eadhon creat éifeachtach a bhunú chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a bhrath agus chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha a chosc agus a cheartú a bhaint amach go leordhóthanach, mar gheall ar na hidirnaisc dhoimhne trádála agus airgeadais idir na Ballstáit agus iarmhairtí beartas eacnamaíoch náisiúnta ar an Aontas agus ar an limistéar euro ina iomláine, agus ós rud é gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas, dá bhrí sin, bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of an effective framework for the detection of macroeconomic imbalances and the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 38. #518124

  (16) Sa bhreis air sin, iarradh ar an gCoimisiún i Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le rialáil agus margaí chumarsáid leictreonach na hEorpa [15] tionscnaimh nua a fhorbairt chun costais arda an tráchta trasteorann teileafón soghluaiste a laghdú, agus tháinig Comhairle Eorpach an 23 agus an 24 Márta 2006 ar an gconclúid go bhfuil beartais dhírithe, éifeachtacha agus lánpháirtithe um theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (ICT) ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal náisiúnta araon riachtanach chun na spriocanna i dtaca le fás eacnamaíoch agus táirgiúlacht a bhaint amach agus thug sí ar aird sa chomhthéacs sin an tábhacht don iomaíochas atá ag baint le muirir fánaíochta a laghdú.

  (16) Furthermore, the European Parliament resolution on European electronic communications regulation and markets [15] called on the Commission to develop new initiatives to reduce the high costs of cross-border mobile telephone traffic, while the European Council of 23 and 24 March 2006 concluded that focused, effective and integrated information and communication technology (ICT) policies both at Union and national level are essential to achieving the goals of economic growth and productivity and noted in this context the importance for competitiveness of reducing roaming charges.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 39. #520337

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 40. #567871

  Le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3], a glacadh mar fhreagairt ar theagmhas tancaeir ola "Erika", bunaíodh Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (an "Ghníomhaireacht") chun leibhéal ard, aonfhoirmeach agus éifeachtach sábháilteachta muirí agus coisc ar thruailliú ó longa a áirithiú.

  Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council [3], which was adopted in response to the "Erika" oil tanker incident, established a European Maritime Safety Agency (the "Agency") for the purpose of ensuring a high, uniform and effective level of maritime safety and prevention of pollution by ships.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 41. #581722

  Is é is cuspóir don Rialachán seo rannchuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, agus go háirithe leis an ngné dhigiteach de, trí leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí a bhaint amach, trí chlár ODR Eorpach ("clár ODR") a chur ar fáil ar líne lena n-éascófar réiteach neamhspleách, neamhchlaonta, trédhearcach, éifeachtach, tapaidh agus cóir, lasmuigh den chúirt ar dhíospóidí idir tomhaltóirí agus trádálaithe ar líne.

  The purpose of this Regulation is, through the achievement of a high level of consumer protection, to contribute to the proper functioning of the internal market, and in particular of its digital dimension by providing a European ODR platform ("ODR platform") facilitating the independent, impartial, transparent, effective, fast and fair out-of-court resolution of disputes between consumers and traders online.

  Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN

 42. #597369

  I gcásanna nach bhfuil roinn speisialtóirí curtha ar bun ag Ballstát ar an leibhéal náisiúnta, ar roinn í a mbeidh sé de chúram uirthi cosaint leasanna airgeadais an Aontais agus an comhrac i gcoinne na calaoise a chomhordú, ba cheart seirbhís a shainiú (an tseirbhís chomhordaithe frith-chalaoise) chun go n-éascófaí comhar agus malartú faisnéise éifeachtach leis an Oifig.

  In cases where a Member State has not set up a specialist department at national level with the task of coordinating the protection of the financial interests of the Union and the fight against fraud, a service (the anti-fraud coordination service) should be designated to facilitate effective cooperation and exchange of information with the Office.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle

 43. #602331

  D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").

  Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 44. #608355

  Ba cheart do na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 28 beartas comhsheasmhach a dhéanamh maidir le torthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na gníomhartha a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár a eisiúint agus a shaothrú go héifeachtach agus ba cheart dóibh cabhrú leis an gCoimisiún sa chúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár agus a chuid torthaí a eisiúint, lena n-áirítear gníomhartha agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí fhaisnéis a thabhairt do spriocghrúpaí ábhartha faoi na ngníomhaíochtaí ina dtír.

  The national agencies referred to in Article 28 shall develop a consistent policy with regard to the effective dissemination and exploitation of results of activities supported under the actions they manage within the Programme, shall assist the Commission in the general task of disseminating information concerning the Programme, including information in respect of actions and activities managed at national and Union level, and its results, and shall inform relevant target groups about the actions undertaken in their country.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 45. #608401

  I gcásanna gurb ann do níos mó ná gníomhaireacht náisiúnta amháin, bunóidh na Ballstáit sásra cuí chun cur chun feidhme an Chláir ar an leibhéal náisiúnta a bhainistiú ar bhealach comhordaithe, go háirithe d'fhonn cur chun feidhme an Chláir a bheadh comhtháite agus éifeachtúil ó thaobh costas de a áirithiú agus teagmháil éifeachtach leis an gCoimisiún a áirithiú maidir leis sin, agus d'fhonn a éascú go bhféadfaí cistí a aistriú idir gníomhaireachtaí, agus ar an gcaoi sin foráil do sholúbthacht agus d'úsáid níos fearr a bhaint as na cistí a leithdháiltear ar na Ballstáit.

  In cases where there is more than one national agency, Member States shall establish an appropriate mechanism for the coordinated management of the implementation of the Programme at national level, particularly with a view to ensuring coherent and cost-efficient implementation of the Programme and effective contact with the Commission in this respect, and to facilitating the possible transfer of funds between agencies, thereby allowing for flexibility and better use of funds allocated to Member States.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 46. #611907

  na sásraí chun comhordú éifeachtach a áirithiú idir CFRE, CSE, an Ciste Comhtháthaithe, CETFT, EMFF agus ionstraimí eile cistiúcháin náisiúnta agus ionstraimí eile cistiúcháin de chuid an Aontais, lena n-áirítear comhordú leis an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9], le ENI, le CFE agus le IPA II, chomh maith le BEI, mar aon le teaglaim féideartha díobh sin, agus na forálacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I ag ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013á gcur san áireamh sa chás go mbíonn Ballstáit agus tríú tíortha nó críocha rannpháirteach i gcláir chomhair ar a n-áirítear úsáid a bhaint as leithreasuithe CFRE do na réigiúin is forimeallaí mar aon le hacmhainní ó CFE, agus sásraí comhordúcháin ar an leibhéal iomchuí chun comhordú éifeachtach a éascú in úsáid na leithreasuithe agus na n-acmhainní sin;

  mechanisms to ensure effective coordination between the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the EAFRD, the EMFF and other Union and national funding instruments, including the coordination and possible combination with the Connecting Europe Facility pursuant to Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council [9], the ENI, the EDF, and the IPA II, as well as with the EIB, taking into account the provisions set out in Annex I to Regulation (EU) No 1303/2013 where Member States and third countries or territories participate in cooperation programmes that include the use of ERDF appropriations for outermost regions and resources from the EDF, coordination mechanisms at the appropriate level to facilitate effective coordination in the use of those appropriations and resources;

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 47. #619986

  Faoin 31 Nollaig 2017, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta mheántéarma neamhspleách maidir le baint amach chuspóirí na mbeart ar fad (ó thaobh torthaí agus iarmhairtí de), agus maidir le húsáid éifeachtúil agus chostéifeachtach acmhainní agus leis an mbreisluach a bhaineann léi don Aontas.

  By 31 December 2017, an independent mid-term evaluation report shall be presented by the Commission on the achievement of the objectives of all the measures (at the level of results and impacts), the efficient and cost-effective use of resources and its added value for the Union.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 48. #639146

  Is é an barrleibhéal cosanta atá le cur san áireamh sa cheapadh an leibhéal a théann thar na srianta a chuirfeadh bac, tríd an TCP a chaitheamh, lena úsáid le linn tréimhse teagmhála leis an riosca nó gnáthfheidhmiú na gníomhaíochta.

  The optimum level of protection to be taken into account in the design is that beyond which the constraints imposed by the wearing of the PPE would prevent its effective use during the period of exposure to the risk or the normal performance of the activity.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 49. #639227

  Ní mór TCP atá ceaptha déileáil le riosca mar sin a bheith in ann turraing a mhaolú chun gortú a chosc, a tharlaíonn go háirithe mar thoradh ar bhrú nó ar bhriseadh tríd an mír chosanta, go dtí leibhéal imbhuailte fuinnimh atá thar na toisí iomarcacha nó thar mhais na modhanna de mhaolú turrainge a choiscfeadh úsáid éifeachtacht TCP don tréimhse chaithimh a bhfuil coinne léi.

  PPE intended for this type of risk must be sufficiently shock-absorbent to prevent injury resulting, in particular, from the crushing or penetration of the protected part, at least up to an impact-energy level above which the excessive dimensions or mass of the means of shock-absorption would preclude effective use of the PPE for the foreseeable period of wear.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 50. #647384

  Maidir le raon feidhme agus leibhéal fhionraí na n-íocaíochtaí a fhorchuirtear i gcomhréir le mír 6, beidh siad comhréireach agus éifeachtach agus urramóidh siad an chóir chomhionann idir na Ballstáit, go háirithe a mhéid a bhaineann le tionchar an fhionraí ar gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann.

  The scope and level of the suspension of payments imposed in accordance with paragraph 6, shall be proportionate and effective, and respect equality of treatment between Member States, in particular with regard to the impact of the suspension on the economy of the Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 51. #649142

  Agus an ionstraim maoinithe is iomchuí á roghnú cuirfear san áireamh acmhainneacht ghinte ioncaim na hoibríochta agus an leibhéal riosca a bhaineann leis chun an úsáid is éifeachtaí is féidir a bhaint as cistí poiblí.

  The selection of the most appropriate financing instrument shall take into account the revenue generating potential of the operation and its level of risk in order to make the most effective use of public funds.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 52. #674753

  Is gné thábhachtach iad na comhaontuithe sin ó thaobh an idirphlé agus an chomhair le tríú tíortha tionscnaimh agus ba cheart tacú le hidirthuras imirceach mírialta agus lena gcur chun feidhme i dtríú tíortha ar mhaithe le straitéisí éifeachtacha maidir le filleadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

  Those agreements are an important element in the framework of the dialogue and cooperation with third countries of origin and transit of irregular migrants, and their implementation in third countries should be supported in the interests of effective return strategies at national and Union level.

  Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle

 53. #675051

  straitéisí maidir le lánpháirtíocht a bhunú agus a fhorbairt, lena gcuimsítear gnéithe éagsúla den phróiseas dinimiciúil dhá bhealach, a chuirfear chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta/áitiúil/réigiúnach, i gcás inarb iomchuí, agus na riachtanais a bhíonn ag náisiúnaigh tríú tíortha maidir le lánpháirtíocht ar an leibhéal áitiúil nó ar an leibhéal réigiúnach á gcur san áireamh, agus aghaidh á tabhairt ar na riachtanais shonracha a bhíonn ag catagóirí éagsúla imirceach agus comhpháirtíochtaí éifeachtacha á bhforbairt idir geallsealbhóirí ábhartha;

  setting up and developing integration strategies, encompassing different aspects of the two-way dynamic process, to be implemented at national/local/regional level where appropriate, taking into account the integration needs of third-country nationals at local/regional level, addressing specific needs of different categories of migrants and developing effective partnerships between relevant stakeholders;

  Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle

 54. #680315

  Le Rialachán (CE) Uimh.1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3), bunaíodh Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (“an Ghníomhaireacht”) d’fhonn leibhéal ard, aonfhoirmeach agus éifeachtach sábháilteachta muirí agus cosc ar thruailliú ó longa a áirithiú.

  Regulation (EC) No1406/2002 of the European Parliament and of the Council(3)established a European Maritime Safety Agency (‘the Agency’) for the purpose of ensuring a high, uniform and effective level of maritime safety and prevention of pollution by ships.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le cistiú ilbhliantúil i gcomhair ghníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí i réimse na freagartha ar thruailliú mara ó longa agus ó shuiteálacha ola agus gáis Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 55. #680718

  Leis an taithí a fuair na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus a bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha cleamhnaithe i gcur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), agus leis an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2011 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003(6), léirítear an gá atá ann le feabhas a chur ar an gcreat dlíthiúil agus airgeadais le haghaidh páirtithe polaitiúla Eorpacha agus a bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha cleamhnaithe chun iad a chumasú le bheith ina ngníomhaithe níos infheicthe agus níos éifeachtaí i gcóras polaitiúil il-leibhéil an Aontais.

  Experience acquired by the European political parties and their affiliated European political foundations in applying Regulation (EC) No 2004/2003 of the European Parliament and of the Council(5), together with the European Parliament's resolution of 6 April 2011 on the application of Regulation (EC) No 2004/2003(6), show the need to improve the legal and financial framework for European political parties and their affiliated European political foundations so as to enable them to become more visible and effective actors in the multi-level political system of the Union.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 56. #680782

  Creat rialála a bhunú lena áirithiú go mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil ag an bpobal, is é sin an bealach is éifeachtaí chun machaire comhréidh agus iomaíocht chothrom a áirithiú idir fórsaí polaitiúla, agus chun próisis thoghchánacha agus reachtacha atá oscailte, trédhearcach agus daonlathach a choinneáil ar siúl, agus ar an tslí sin muinín na saoránach agus na vótálaithe sa daonlathas ionadaíoch Eorpach a neartú agus, ar bhonn níos leithne, calaois agus mí-úsáidí cumhachta a chosc.

  Establishing a regulatory framework to ensure that this information is publicly available is the most effective means of promoting a level playing field and fair competition between political forces, and of upholding open, transparent and democratic legislative and electoral processes, thereby strengthening the trust of citizens and voters in European representative democracy and, more broadly, preventing corruption and abuses of power.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 57. #693744

  Is gá ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí agus feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus beartais bia an Aontais á saothrú, agus ba cheart trédhearcacht á áirithiú ag an am céanna.

  A high level of protection of human health and of consumers' interests and the effective functioning of the internal market needs to be assured in the pursuit of Union food policies, whilst ensuring transparency.

  Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 58. #700245

  Is é an barrleibhéal cosanta atá le cur san áireamh sa dhearadh an leibhéal sin atá thar an leibhéal ag a gcuirfeadh srianta, de dheasca an TCP a bheith á chaitheamh, bac ar é a úsáid go héifeachtach le linn na tréimhse neamhchosanta ar an riosca nó le linn gnáthfheidhmiú na gníomhaíochta.

  The optimum level of protection to be taken into account in the design is that beyond which the constraints imposed by the wearing of the PPE would prevent its effective use during the period of exposure to the risk or the normal performance of the activity.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 59. #700331

  Ní mór do TCP atá ceaptha chun cosaint ó riosca mar sin a bheith in ann turraing a mhaolú chun gortú a chosc, a tharlaíonn go háirithe mar thoradh ar bhrú nó ar bhriseadh tríd an mír chosanta, go dtí leibhéal imbhuailte fuinnimh atá thar na toisí iomarcacha nó thar mhais na modhanna de mhaolú turrainge a choiscfeadh úsáid éifeachtacht an TCP don tréimhse intuartha chaithimh.

  PPE intended to protect against this type of risk must be sufficiently shock-absorbent to prevent injury resulting, in particular, from the crushing or penetration of the protected part, at least up to an impact-energy level above which the excessive dimensions or mass of the means of shock-absorption would preclude effective use of the PPE for the foreseeable period of wear.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 60. #710833

  Is é an cuspóir a bheidh ag an nGníomhaireacht rannchuidiú le limistéar Eorpach aonair iarnróid gan teorainneacha a fhorbairt tuilleadh agus lena fheidhmiú éifeachtach, trí ardleibhéal sábháilteachta agus idir-inoibritheachta a ráthú, agus seasamh na hearnála iarnróid ó thaobh na hiomaíochta de a fheabhsú ag an am céanna.

  The objective of the Agency shall be to contribute to the further development and effective functioning of a single European railway area without frontiers, by guaranteeing a high level of railway safety and interoperability, while improving the competitive position of the railway sector.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 61. #711910

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon córas comhsheasmhach éifeachtach a leagan síos chun dul i ngleic leis na leochaileachtaí a chruthaíonn tagarmharcanna, a ghnóthú go leordhóthanach, toisc nach féidir an tionchar foriomlán atá ag na fadhbanna a bhaineann le tagarmharcanna a fheiceáil go hiomlán ach i gcomhthéacs an Aontais, agus, de bharr scála agus éifeachtaí an Rialacháin seo, gur fearr is féidir iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to lay down a consistent and effective regime to address the vulnerabilities that benchmarks pose, cannot be sufficiently achieved by the Member States, given that the overall impact of the problems relating to benchmarks can be fully perceived only in a Union context, but can rather, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 62. #724998

  Ba cheart é a bheith ina phríomhról ag an nGníomhaireacht straitéis theicniúil agus oibríochtúil a bhunú chun bainistiú comhtháite teorainneacha a chur chun feidhme ar leibhéal an Aontais; chun formhaoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtach rialaithe teorann ag na teorainneacha seachtracha; chun cúnamh breise teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar do Bhallstáit trí bhíthin oibríochtaí comhpháirteacha agus mear-idirghabhálacha teorann; a áirithiú go ndéanfar bearta a fhorghníomhú ar bhealach praiticiúil i staid a éilíonn gníomhaíocht phráinneach ag na teorainneacha seachtracha; cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar mar thaca le hoibríochtaí cuardaigh agus tarrthála do dhaoine atá i nguais ar muir; agus oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh a eagrú, a chomhordú agus a sheoladh.

  The key role of the Agency should be to establish a technical and operational strategy for implementation of integrated border management at Union level; to oversee the effective functioning of border control at the external borders; to provide increased technical and operational assistance to Member States through joint operations and rapid border interventions; to ensure the practical execution of measures in a situation requiring urgent action at the external borders; to provide technical and operational assistance in the support of search and rescue operations for persons in distress at sea; and to organise, coordinate and conduct return operations and return interventions.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 63. #734810

  Is táscaire suntasach i leibhéal an láimhdeachais punainne é cibé an bhfuil próisis an bhainisteora sócmhainne ailínithe go hiomlán leis an straitéis ar beartaíodh uirthi agus le leasa an infheisteora institiúidigh, agus cibé an dtugann sé le fios an bhfuil cothromas ag an mbainisteoir sócmhainne do thréimhse ama a chuirfidh ar a chumas bheith rannpháirteach sa chuideachta ar bhealach éifeachtach.

  The level of portfolio turnover is a significant indicator of whether an asset manager’s processes are fully aligned with the identified strategy and interests of the institutional investor and indicates whether the asset manager holds equities for a period of time that enables it to engage with the company in an effective way.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 64. #738544

  Ba cheart sáruithe a dhéantar ar rialacha reachtaíocht an Aontais maidir leis an slabhra agraibhia agus ar rialacha an Rialacháin seo, a bheith faoi réir píonós éifeachtach, comhréireacha, athchomhairleacha, ar an leibhéal náisiúnta ar fud an Aontais agus go cuirfeadh déine na smachtbhannaí sin san áireamh, inter alia, an damáiste do shláinte an duine a d’fheadfadh a bheith mar thoradh ar sháruithe, lena n-áirítear i gcásanna ina mainníonn oibreoirí comhoibriú le linn rialú oifigiúil agus i gcásanna ina dtáirgtear nó ina n-úsáidtear deimhnithe nó fianuithe oifigiúla atá bréagach nó míthreorach.

  Infringements of the rules of the Union agri-food chain legislation and of this Regulation should be subject to effective, dissuasive and proportionate penalties at national level throughout the Union, the severity of which takes account, inter alia, of the potential damage to human health that may result from infringements, including in cases where operators fail to cooperate during an official control and in cases where false or misleading official certificates or attestations are produced or used.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 65. #741672

  Chun aistriú réidh a áirithiú go dtí na rialacha nua maidir le clárú feistí agus deimhnithe, níor cheart éifeacht iomlán a bheith ag an oibleagáid an fhaisnéis ábhartha a chur isteach sna córais leictreonacha a bhunaítear ar leibhéal an Aontais de bhun an Rialacháin seo, i gcás ina ndéanfar córais chomhfhreagracha TF a fhorbairt de réir mar a bheartaítear, go dtí 18 mí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  In order to ensure a smooth transition to the new rules for registration of devices and of certificates, the obligation to submit the relevant information to the electronic systems set up at Union level pursuant to this Regulation should, in the event that the corresponding IT systems are developed according to plan, only become fully effective from 18 months after the date of application of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 66. #743519

  Beidh siad sábháilte agus éifeachtach agus ní chuirfidh siad isteach ar bhail chliniciúil ná ar shábháilteacht othar, ná ar shábháilteacht agus sláinte lucht a n-úsáidte ná, i gcás inarb infheidhme, ar shábháilteacht agus sláinte daoine eile, ar choinníoll gur riosca inghlactha aon riosca a bheidh ag baint lena n-úsáid nuair a mheasfar é ó thaobh na tairbhe a thabhóidh an t-othar agus nach dtiocfar salach ar ardleibhéal cosanta don tsláinte agus don tsábháilteacht, agus an úrscothacht i réimse na leighis mar a ghlactar léi i gcoitinne á cur san áireamh.

  They shall be safe and effective and shall not compromise the clinical condition or the safety of patients, or the safety and health of users or, where applicable, other persons, provided that any risks which may be associated with their use constitute acceptable risks when weighed against the benefits to the patient and are compatible with a high level of protection of health and safety, taking into account the generally acknowledged state of the art.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 67. #745524

  Chun aistriú réidh a áirithiú go dtí na rialacha nua le haghaidh clárú feistí agus deimhnithe, níor cheart éifeacht iomlán a bheith ag an oibleagáid an fhaisnéis ábhartha a thíolacadh do na córais leictreonacha a bhunófar ar leibhéal an Aontais de bhun an Rialacháin seo, i gcás ina ndéanfar na córais chomhfhreagracha TF a fhorbairt de réir mar a bheartaítear, go dtí 18 mí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  In order to ensure a smooth transition to the new rules for registration of devices and of certificates, the obligation to submit the relevant information to the electronic systems set up at Union level pursuant to this Regulation should, in the event that the corresponding IT systems are developed according to plan, only become fully effective from 18 months after the date of application of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 68. #747157

  Beidh siad sábháilte agus éifeachtach agus ní chuirfidh siad isteach ar bhail chliniciúil ná ar shábháilteacht othar, ná ar shábháilteacht agus sláinte lucht a n-úsáidte ná, i gcás inarb infheidhme, ar shábháilteacht agus sláinte daoine eile, ar choinníoll gur riosca inghlactha aon riosca a bheidh ag baint lena n-úsáid nuair a mheasfar é ó thaobh na tairbhe a thabhóidh an t-othar agus nach dtiocfar salach ar ardleibhéal cosanta don tsláinte agus don tsábháilteacht, agus an úrscothacht a nglactar léi i gcoitinne á cur san áireamh.

  They shall be safe and effective and shall not compromise the clinical condition or the safety of patients, or the safety and health of users or, where applicable, other persons, provided that any risks which may be associated with their use constitute acceptable risks when weighed against the benefits to the patient and are compatible with a high level of protection of health and safety, taking into account the generally acknowledged state of the art.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 69. #749205

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, is é sin rannchuidiú le hathchóirithe institiúideacha, riaracháin agus struchtúracha sna Ballstáit trí thacaíocht a thabhairt d'údaráis náisiúnta, mar a shainítear sa Rialachán seo, le haghaidh bearta arb é is aidhm leo institiúidí a athchóiriú, struchtúir rialachais nó earnálacha riaracháin agus eacnamaíocha agus sóisialta poiblí, lena n-áirítear trí chúnamh a thabhairt, cistí de chuid an Aontais a úsáid ar dhóigh éifeachtúil, trédhearcach agus éifeachtach, ós rud é nach féidir leis na Ballstáit sin a bhaint amach go leordhóthanach leo féin agus gur fearr, de bharr a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the institutional, administrative and structural reforms in Member States by providing support to national authorities, as defined in this Regulation, for measures aimed at reforming institutions, governance structures or public administration and economic and social sectors, including through assistance for the efficient, transparent and effective use of the Union funds, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reasons of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 70. #1657031

  Ba cheart don chóras an creat ilroinnte atá ann cheana féin a chomhchuibhiú, a áirithiú go ndéileálfar go haonfhoirmeach le gnólachtaí tríú tír a bhfuil rochtain á fáil acu ar an Aontas agus go mbeidh deimhneacht ann ina leith, a áirithiú go mbeidh measúnú de choibhéis éifeachtach curtha i gcrích ag an gCoimisiún i ndáil le creat stuamachta agus iompair gnó tríú tíortha, agus ba cheart dó foráil a dhéanamh do leibhéal inchomparáide cosaintí do chliaint san Aontas a fhaigheann seirbhísí ó ghnólachtaí tríú tír.

  The regime should harmonise the existing fragmented framework, ensure certainty and uniform treatment of third-country firms accessing the Union, ensure that an assessment of effective equivalence has been carried out by the Commission in relation to the prudential and business conduct framework of third countries, and should provide for a comparable level of protection to clients in the Union receiving services by third-country firms.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 71. #1658995

  Trí rialacha éifeachtacha, aonfhoirmeacha réitigh agus coinníollacha comhionanna maidir le maoiniú réitigh a áirithiú ar fud na mBallstát uile, ní hamháin go ndéanfar leas na mBallstát ina bhfeidhmíonn bainc ach déanfar leas gach Ballstáit go ginearálta mar bhealach chun cothromaíocht iomaíochais a áirithiú agus le feabhas a chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  Ensuring effective and uniform resolution rules and equal conditions of resolution financing across Member States is in the best interests not only of the Member States in which banks operate but also of all Member States in general as a means of ensuring a level competitive playing field and improving the functioning of the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 72. #1659345

  Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon creat aonair Eorpach atá éifeachtúil agus éifeachtach a bhunú chun eintitis a réiteach, agus a áirithiú go gcuirfear rialacha réitigh i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát ach gur fearr is féidir, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

  Since the objectives of this Regulation, namely setting up an efficient and effective single European framework for the resolution of entities and ensuring the consistent application of resolution rules, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 73. #1675634

  Ag an am céanna, áfach, an oibleagáid atá ar an údarás inniúil maidir lena chuid gníomhaíochtaí imscrúdúcháin agus forfheidhmiúcháin a chomhordú faoi chuimsiú na gníomhaíochta comhordaithe le húdaráis inniúla eile lena mbaineann an sárú sin, ba cheart an oibleagáid sin a choimeád i bhfeidhm, mura rud é gur dóigh go n-áiritheoidh gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin agus cinntí riaracháin arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta lasmuigh de chreat na gníomhaíochta comhordaithe go scoirfí den sárú forleathan nó den sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais nó go dtoirmeascfaí é, ar bhealach gasta, éifeachtach.

  However, at the same time, the obligation of the competent authority to coordinate its investigation and enforcement activities in the framework of the coordinated action with other competent authorities concerned by that infringement should remain intact, unless it is likely that enforcement actions and administrative decisions taken at national level outside the framework of the coordinated action would ensure the swift and effective cessation or prohibition of the widespread infringement or widespread infringement with a Union dimension.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 74. #1693907

  Chun na rialacha is infheidhme maidir le comhlachtaí áirithe de chuid an Aontais a oiriúnú, ba cheart na rialacha mionsonraithe i dtaca le soláthar agus na coinníollacha mionsonraithe agus an cóimheas íosta don ghlanráta soláthair, an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an gcreatrialachán airgeadais do chomhlachtaí arna gcur ar bun faoi CFAE agus faoi Chonradh Euratom, leis an eiseamláir de rialachán airgeadais le haghaidh comhlachtaí comhpháirtíochta príobháideacha poiblí, le leasuithe ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, leis na coinníollacha agus na modheolaíochta faoina ndéantar an glanráta soláthair a ríomh agus leis an leasú ar chóimheas íosta sainithe an ghlanráta soláthair, nár cheart a shocrú ag leibhéal is ísle ná 85 %.

  In order to adapt the rules applicable to certain Union bodies, the detailed rules on procurement and the detailed conditions and the minimum ratio for the effective provisioning rate, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the framework financial regulation for bodies set up under the TFEU and the Euratom Treaty, the model financial regulation for public-private partnership bodies, amendments to Annex I to this Regulation, the detailed conditions and methodology for the calculation of the effective provisioning rate and the amendment of the defined minimum ratio of the effective provisioning rate, which should not be set at a level lower than 85 %.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 75. #1708252

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, is é sin sciúradh airgid i ngach Ballstát a chur faoi phionóis choiriúla atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr scála agus éifeachtaí na Treorach, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 de CAE.

  Since the objective of this Directive, namely to subject money laundering in all Member States to effective, proportionate and dissuasive criminal penalties, cannot be sufficiently achieved by Member States but can rather, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 76. #1710044

  I gcás ina n-áirithítear raon éifeachtach na n-úsáideoirí deiridh uile lena mbaineann, go neamhspleách ar an áit nó ar na Ballstáit ina bhfuil cónaí orthu, agus nuair a chomhlíontar an leibhéal is airde slándála sonraí, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh do tharchur rabhadh poiblí trí sheirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí seachas seirbhísí cumarsáide idirphearsanta uimhirbhunaithe ná seirbhísí eile tarchuir a úsáidtear don chraoltóireacht nó trí aip shoghluaiste arna tarchur trí sheirbhísí rochtana idirlín.

  Where the effective reach of all end-users concerned, independently of their place or Member State of residence, is ensured and fulfils the highest level of data security, Member States should be able to provide for the transmission of public warnings by publicly available electronic communications services other than mobile number-based interpersonal communications services and other than transmission services used for broadcasting or by mobile application transmitted via internet access services.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 77. #1710213

  leasanna shaoránaigh an Aontais a chur chun cinn, trí nascacht agus infhaighteacht fhorleathan agus úsáid fhorleathan líonraí fíor-ardacmhainne a áirithiú, idir líonraí fosaithe, líonraí móibíleacha agus líonraí gan sreang, chomh maith le nascacht agus infhaighteacht fhorleathan agus úsáid fhorleathan seirbhísí cumarsáide leictreonaí, trí thairbhí uasta a chumasú i dtéarmaí rogha, praghais agus cáilíochta ar bhonn iomaíocht éifeachtach, trí sheirbhísí agus líonraí slándála a chothabháil, trína áirithiú go bhfuil leibhéal comónta ardchosanta ann d'úsáideoirí deiridh trí rialacha earnáilsonracha riachtanacha agus trí dhul i ngleic leis na riachtanais, amhail praghsanna réasúnta, grúpaí sóisialta ar leith, go háirithe úsáideoirí deiridh faoi mhíchumas, úsáideoirí deiridh scothaosta agus úsáideoirí deiridh a bhfuil riachtanais shóisialta speisialta acu, agus trí rogha agus rochtain choibhéiseach a áirithiú d'úsáideoirí deiridh faoi mhíchumas.

  promote the interests of the citizens of the Union, by ensuring connectivity and the widespread availability and take-up of very high capacity networks, including fixed, mobile and wireless networks, and of electronic communications services, by enabling maximum benefits in terms of choice, price and quality on the basis of effective competition, by maintaining the security of networks and services, by ensuring a high and common level of protection for end-users through the necessary sector-specific rules and by addressing the needs, such as affordable prices, of specific social groups, in particular end-users with disabilities, elderly end-users and end-users with special social needs, and choice and equivalent access for end-users with disabilities.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 78. #1710522

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil sásraí éifeachtacha ann ar an leibhéal náisiúnta faoina bhfuil ceart achomhairc ag aon úsáideoir nó aon ghnóthas a sholáthraíonn líonraí cumarsáide leictreonaí nó seirbhísí nó saoráidí gaolmhara agus a bhfuil tionchar ag an gcinneadh ón údarás inniúil orthu, ar achomharc é in aghaidh an chinnidh sin chuig comhlacht achomhairc atá neamhspleách go hiomlán ar na páirtithe lena mbaineann agus ar aon idirghabháil sheachtrach nó ar bhrú polaitiúil a bhféadfadh a measúnú neamhspleách ar na ceisteanna a chuirfear os a chomhair a chur i mbaol.

  Member States shall ensure that effective mechanisms exist at national level under which any user or undertaking providing electronic communications networks or services or associated facilities who is affected by a decision of a competent authority has the right of appeal against that decision to an appeal body that is independent of the parties involved and of any external intervention or political pressure liable to jeopardise its independent assessment of matters coming before it.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 79. #1711167

  Féadfaidh údarás rialála náisiúnta, i gcomhréir le hAirteagal 68, oibleagáidí maidir le haisghnóthú costas agus rialú praghsanna a fhorchur, lena n-áirítear oibleagáidí le haghaidh treoshuíomh costas do phraghsanna agus oibleagáidí a bhaineann le córais chuntasaíochta costála, chun cineálacha sonracha idirnaisc nó rochtain sholáthar, i staideanna ina léiríonn anailís mhargaidh go bhféadfaidh an gnóthas lena mbaineann praghsanna a choimeád ar leibhéal ró-ard, nó go bhféadfadh sé praghsanna a fháisceadh, chun aimhleasa na n-úsáideoirí deiridh, toisc nach ann d'iomaíocht fhónta.

  A national regulatory authority may, in accordance with Article 68, impose obligations relating to cost recovery and price control, including obligations for cost orientation of prices and obligations concerning cost-accounting systems, for the provision of specific types of interconnection or access, in situations where a market analysis indicates that a lack of effective competition means that the undertaking concerned may sustain prices at an excessively high level, or may apply a price squeeze, to the detriment of end-users.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 80. #1714960

  Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, i gcomhréir lena ndlí náisiúnta, maidir le haeradróim den sórt sin, nuair atá siad oscailte don phobal, agus maidir le BAT/SAL nuair a fhónann siad d'aerthrácht a bhfuil feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ina leith, go gcuireann siad ar fáil leibhéal sábháilteachta agus idir-inoibritheachta le córais shibhialta atá chomh éifeachtach leis an méid a thiocfadh as cur i bhfeidhm na gceanglas fíor-riachtanach maidir le haeradróim agus BAT/SAL a leagtar amach sa Rialachán seo.

  However, Member States should ensure, in accordance with their national law, that such aerodromes, when opened to the public, and such ATM/ANS when serving air traffic to which Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council applies, offer a level of safety and interoperability with civil systems that is as effective as that resulting from the application of the essential requirements for aerodromes and ATM/ANS set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 81. #1715648

  tá rialacha agus na nósanna imeachta socruithe ag an mBallstát lena mbaineann a bhfuil feidhm acu maidir le soláthar BAT/SAL ag an soláthraí lena n-áirithítear, i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta agus cleachtais mholta agus aird á tabhairt ar chúinsí sonracha an cháis i dtrácht, leibhéal inghlactha sábháilteachta agus comhlíonadh na gceanglas fíor-riachtanach dá dtagraítear in Airteagal 40, agus tá bealaí agus socruithe iomchuí agus éifeachtacha le haghaidh maoirseachta agus forfheidhmithe bunaithe ag an mBallstát chun comhlíonadh na rialacha agus na nósanna imeachta sin a áirithiú.

  the Member State concerned has set rules and procedures applicable to the provision of ATM/ANS by the provider which ensure, in accordance with international standards and recommended practices and taking account of the specific circumstances of the case in question, an acceptable level of safety and compliance with the essential requirements referred to in Article 40, and has established appropriate and effective means and arrangements for oversight and enforcement to ensure compliance with those rules and procedures;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 82. #1720009

  Tá sé bunriachtanach bearta agus gníomhaíochtaí an Chláir agus a dtorthaí a chur in iúl go héifeachtach ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach, de réir mar is iomchuí, chun feasacht a mhúscailt maidir lena bhfuil bainte amach ag an gClár, chun feiceálacht a áirithiú agus chun faisnéis a sholáthar maidir lena éifeachtaí ar an talamh.

  Effective communication of the Programme’s actions and activities and of their results at Union, national and regional levels, as appropriate, is essential for raising awareness of the achievements of the Programme, for ensuring visibility and for providing information on its effects on the ground.

  Rialachán (AE) 2018/1671 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus cuspóir ginearálta an Chláir sin a oiriúnú

 83. #1723246

  Áireofar sa mheastóireacht sin freisin scrúdú ar chur chun feidhme an Rialacháin seo agus ar an tslí a gcuireann an Ghníomhaireacht go héifeachtach le bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF agus le timpeallacht TF atá comhordaithe, costéifeachtach agus comhleanúnach a bhunú ar leibhéal an Aontais sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, agus ar a mhéid a dhéantar amhlaidh.

  That evaluation shall also include an examination of the implementation of this Regulation and the way and extent to which the Agency effectively contributes to the operational management of large-scale IT systems and to the establishment of a coordinated, cost-effective and coherent IT environment at Union level in the area of freedom, security and justice.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 84. #1731935

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, is iad sin, a áirithiú go mbeidh ag ÚINanna na ráthaíochtaí maidir le neamhspleáchas agus acmhainní agus cumhachtaí forfheidhmiúcháin agus fíneála riachtanacha ionas go mbeidh siad in ann Airteagail 101 agus 102 CFAE a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus Airteagail 101 agus 102 CFAE a chur i bhfeidhm go héifeachtach i gcomhthráth leis an dlí iomaíochta náisiúnta, agus feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh agus an Ghréasáin Eorpaigh Iomaíochta a áirithiú, a ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar agus, de bharr na héifeachtachta agus na haonfhoirmeachta a theastaíonn maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101 CFAE agus Airteagal 102 CFAE, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais amháin, go háirithe i bhfianaise raon feidhme críochach na Treorach, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Directive, namely ensuring that NCAs have the necessary guarantees of independence, resources, and enforcement and fining powers to be able to effectively apply Articles 101 and 102 TFEU and national competition law in parallel to Articles 101 and 102 TFEU, and ensuring the effective functioning of the internal market and the European Competition Network, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather by reason of the requisite effectiveness and uniformity in the application of Articles 101 and 102 TFEU be better achieved at Union level in particular in view of the territorial scope of the Directive, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out on Article 5 of the Treaty on European Union.

  Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 85. #1741721

  Cé go bhfuil na Ballstáit freagrach as cur chun feidhme na reachtaíochta ina gcríoch féin, tá sé riachtanach cur chuige a áirithiú atá comhchuibhithe comhordaithe agus bunaithe ar chritéir is infheidhme go coitianta agus a chuirtear i bhfeidhm go haonfhoirmeach sna Ballstáit chun cothrom iomaíochta a choinneáil ar fud an Aontais trí chur chun feidhme agus fhorfheidhmiú comhchuibhithe na gceanglas maidir le cineálcheadú a léirmhíniú, agus go dtacófar leis trí bhíthin forálacha comhchuibhithe maidir le faireachas margaidh sa chaoi go mbeidh sé ar a gcumas ag na Ballstáit rialuithe iarmhargaidh a chur i bhfeidhm agus gníomhú go héifeachtach agus go comhpháirteach i gcoinne táirgí neamhchomhlíontacha baolacha ar an margadh.

  Although Member States are responsible for the implementation of the legislation in their territory, ensuring a harmonised and co-ordinated approach based on commonly applicable criteria and uniformly applied by Member States is essential for maintaining a level playing field across the EU by means of a harmonised interpretation, implementation and enforcement of the type-approval requirements, and backed-up by harmonised provisions on market surveillance to provide Member States with adequate means for post-market controls and for taking effective and common remedial action against the presence of non-compliant and unsafe products on the market.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 86. #1742207

  Beidh na Ballstáit freagrach as cur chun feidhme na reachtaíochta ina gcríoch féin, ach tá sé riachtanach cur chuige a áirithiú atá comhchuibhithe comhordaithe agus bunaithe ar chritéir is infheidhme go coitianta agus a chuirtear i bhfeidhm go haonfhoirmeach sna Ballstáit chun cothrom iomaíochta a choinneáil ar fud an Aontais trí chur chun feidhme agus fhorfheidhmiú comhchuibhithe na gceanglas maidir le cineálcheadú a léirmhíniú, agus go dtacófar leis trí bhíthin forálacha comhchuibhithe maidir le faireachas margaidh sa chaoi go mbeidh sé ar a gcumas ag na Ballstáit rialuithe iarmhargaidh a chur i bhfeidhm agus gníomhú go héifeachtach agus go comhpháirteach i gcoinne táirgí neamhchomhlíontacha baolacha ar an margadh.

  Member States are responsible for the implementation of the legislation in their territory, but ensuring a harmonised and co-ordinated approach based on commonly applicable criteria and uniformly applied by Member States is essential for maintaining a level playing field across the EU by means of a harmonised interpretation, implementation and enforcement of the type-approval requirements, and backed-up by harmonised provisions on market surveillance to provide Member States with adequate means for post-market controls and for taking effective and common remedial action against the presence of non-compliant and unsafe products on the market.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 87. #1759967

  Thairis sin, le sáruithe arís is arís eile ag an ngnóthas céanna léirítear an claonadh atá ag an ngnóthas sin sáruithe den sórt sin a dhéanamh, agus dá bhrí sin, is léiriú an-suntasach é sin ar thromchúis an iompair atá i gceist agus, dá réir sin, ar an ngá atá le leibhéal an phionóis a mhéadú le go mbeidh sé ina dhíspreagadh éifeachtach.

  Moreover, the existence of repeated infringements by the same perpetrator shows its propensity to commit such infringements and is therefore a very significant indication of the gravity of the conduct in question and accordingly of the need to increase the level of the penalty to achieve effective deterrence.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 88. #1762218

  (6)Sa Teachtaireacht uaidh an 16 Aibreán 2017, dar teideal Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union [Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis] 50 , leag an Coimisiún amach, i gcomhréir leis an Teachtaireacht uaidh an 6 Aibreán 2016 agus mar a deimhníodh leis na torthaí agus na moltaí ón sainghrúpa ardleibhéil um chórais faisnéise agus idir-inoibritheacht, cur chuige nua i leith bainistiú sonraí i dtaca le teorainneacha, slándáil agus imirce ina mbeadh córais faisnéise uile an Aontais Eorpaigh um shlándáil, teorainneacha agus bainistiú imirce idir-inoibritheach, agus ina mbeidís á bhfeidhmiú le lánurraim do na cearta bunúsacha.

  (6)In its Communication of 16 May 2017 entitled Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union 50 , the Commission set out, in line with its Communication of 6 April 2016 and confirmed by the findings and recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability, a new approach to the management of data for borders, security and migration where all EU information systems for security, border and migration management are interoperable in full respect of fundamental rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 89. #1764505

  (6)Sa Teachtaireacht uaidh an 16 Aibreán 2017, dar teideal Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union [Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis] 50 , leag an Coimisiún amach, i gcomhréir leis an Teachtaireacht uaidh an 6 Aibreán 2016 agus mar a deimhníodh leis na torthaí agus na moltaí ón sainghrúpa ardleibhéil um chórais faisnéise agus idir-inoibritheacht, cur chuige nua i leith bainistiú sonraí i dtaca le teorainneacha, slándáil agus imirce ina mbeadh córais faisnéise uile an Aontais Eorpaigh um shlándáil, teorainneacha agus bainistiú imirce idir-inoibritheach, agus ina mbeidís á bhfeidhmiú le lánurraim do na cearta bunúsacha.

  (6)In its Communication of 16 May 2017 entitled Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union 50 , the Commission set out, in line with its Communication of 6 April 2016 and confirmed by the findings and recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability, a new approach to the management of data for borders, security and migration where all EU information systems for security, border and migration management are interoperable in full respect of fundamental rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 90. #1774032

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, eadhon a áirithiú go mbeidh calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid faoi réir pionóis choiriúla atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach chomh maith le comhar trasteorann idir údaráis inniúla, agus idir daoine nádúrtha agus dlítheanacha agus údaráis inniúla, a fheabhsú agus a spreagadh, a ghnóthú go leordhóthanach, agus, de bharr a bhfairsinge nó a n-éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objectives of this Directive, namely to subject fraud and counterfeiting of non-cash means of payment to effective, proportionate and dissuasive criminal penalties and to improve and encourage cross-border cooperation both between competent authorities and between natural and legal persons and competent authorities, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of their scale or effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Treoir (AE) 2019/713 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle

 91. #1779454

  spreagadh a thabhairt chun socruithe oibríochtúla a chruthú ionas go mbeifear in ann bainistiú optamach a dhéanamh ar an ngréasán, cómhalartáin leictreachais agus leithdháileadh acmhainneachta trasteorann a chur chun cinn, agus leibhéal leormhaith acmhainneachta idirnascachta a chumasú, lena n-áirítear trí idirnascacht nua, laistigh den réigiún agus idir réigiúin ionas gur féidir forbairt a dhéanamh ar iomaíocht éifeachtacht agus feabhas a chur ar chinnteacht an tsoláthair, gan idirdhealú a dhéanamh idir soláthróirí i mBallstáit éagsúla;

  foster the creation of operational arrangements in order to enable an optimal management of the network, promote joint electricity exchanges and the allocation of cross-border capacity, and to enable an adequate level of interconnection capacity, including through new interconnection, within the region and between regions to allow for development of effective competition and improvement of security of supply, without discriminating between suppliers in different Member States;

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 92. #1781084

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, eadhon cruthú táirgí agus seirbhísí faisnéise uile-Aontais bunaithe ar dhoiciméid ón earnáil phoiblí a éascú, úsáid éifeachtach trasteorann doiciméad ón earnáil phoiblí a áirithiú, ar thaobh amháin ag gnóthlachtaí príobháideacha, go háirithe FBManna, le haghaidh táirgí agus seirbhísí faisnéise breisluacha, agus ar an taobh eile ag saoránaigh chun saorchúrsaíocht faisnéise agus cumarsáide a éascú, a ghnóthú go leordhóthanach ach, de bharr raon feidhme uile-Aontais na gníomhaíochta atá beartaithe, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Directive, namely to facilitate the creation of Union-wide information products and services based on public sector documents, to ensure the effective cross-border use of public sector documents on the one hand by private businesses, particularly by SMEs, for added-value information products and services, and on the other hand by citizens to facilitate the free circulation of information and communication, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the pan-Union scope of the proposed action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 93. #1784142

  Leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle na prionsabail ghinearálta agus na ceanglais ghinearálta a thugann tacaíocht do gach beart Aontais agus náisiúnta a bhaineann le bia agus beatha, agus díriú ar leith ar shábháilteacht bia, chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí a áirithiú maidir le bia agus chun feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

  Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council sets out the general principles and requirements which underpin all Union and national measures relating to food and feed, with a particular focus on food safety, in order to ensure a high level of protection of human health and consumers' interests in relation to food, as well as the effective functioning of the internal market.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 94. #1784153

  Mar thoradh ar easpa forfheidhmithe éifeachtaigh i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais, lena n-áirítear i dtaca le calaois agus éilliú ar an leibhéal náisiúnta a chosc, bíonn laghdú ar ioncam an Aontais agus déantar cistí de chuid an Aontais a mhí-úsáid, rud is féidir infheistíochtaí poiblí a shaobhadh, bac a chur ar an bhfás agus an bonn a bhaint de mhuinín na saoránach i ngníomhaíochtaí an Aontais.

  Lack of effective enforcement in the area of protection of the financial interests of the Union, including as regards prevention of fraud and corruption at national level, leads to a decrease of Union revenues and a misuse of Union funds, which can distort public investments, hinder growth and undermine citizens' trust in Union action.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 95. #1784403

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, eadhon forfheidhmiú a neartú i réimsí beartais agus gníomhartha áirithe i gcás ina bhféadfadh sáruithe ar dhlí an Aontais díobháil thromchúiseach a dhéanamh do leas an phobail trí chosaint éifeachtach do sceithirí, a ghnóthú go leordhóthanach agus iad ag gníomhú ina n-aonar ná ar bhealach neamhchomhordaithe, agus gur fearr is féidir é a ghnóthú trí íoschaighdeáin chomhchoiteanna maidir le cosaint do sceithirí a leagan síos, agus toisc gurb é gníomhaíocht an Aontais amháin is féidir comhleanúnachas a sholáthar agus rialacha reatha an Aontais maidir le cosaint do sceithirí a ailíniú, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Directive, namely to strengthen enforcement in certain policy areas and as regards acts where breaches of Union law can cause serious harm to the public interest, through effective whistleblower protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone or in an uncoordinated manner, but can rather be better achieved at Union level by laying down common minimum standards for whistleblower protection, and given that only Union action can provide coherence and align the existing Union rules on whistleblower protection, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 96. #1785619

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh don Choimisiún agus do na Ballstáit lena áirithiú go gcomhlíonfaidh siad a n-oibleagáidí ar chaighdeán ard aonfhoirmeach éifeachtach faoi rialacha an chomhbheartais iascaigh, lena n-áirítear i dtaca leis an gcomhrac in aghaidh na hiascaireachta NNN, agus tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh dóibh maidir lena gcaidreamh le tríú tíortha.

  The Agency shall assist the Commission and the Member States for the purpose of ensuring a high level of uniform and effective fulfilment of their obligations under the rules of the common fisheries policy, including as regards the fight against IUU fishing, and assist them in their relations with third countries.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 97. #1791700

  Sa Teachtaireacht uaidh an 16 Aibreán 2017, dar teideal Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union (Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis), leag an Coimisiún amach, i gcomhréir leis an Teachtaireacht uaidh an 6 Aibreán 2016 agus mar a deimhníodh leis na torthaí agus na moltaí ón sainghrúpa ardleibhéil maidir le córais faisnéise agus idir-inoibritheacht, cur chuige nua i leith bainistiú sonraí i dtaca le teorainneacha, slándáil agus imirce ina raibh na córais faisnéise AE uile um shlándáil, teorainneacha agus bainistiú imirce le bheith idir-inoibritheach ar bhealach lena dtabharfaí lánurraim do na cearta bunúsacha.

  In its Communication of 16 May 2017 entitled Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union, the Commission set out, in line with its Communication of 6 April 2016 and the findings and recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability, a new approach to the management of data for borders, security and migration whereby all EU information systems for security, border and migration management were to be interoperable, in a manner fully respecting fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 98. #1792960

  Sa Teachtaireacht uaidh an 16 Aibreán 2017, dar teideal Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union [Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis], leag an Coimisiún amach, i gcomhréir leis an Teachtaireacht uaidh an 6 Aibreán 2016 agus mar a deimhníodh leis na torthaí agus na moltaí ón sainghrúpa ardleibhéil maidir le córais faisnéise agus idir-inoibritheacht, cur chuige nua i leith bainistiú sonraí i dtaca le teorainneacha, slándáil agus imirce ina raibh na córais faisnéise AE uile um shlándáil, teorainneacha agus bainistiú imirce le bheith idir-inoibritheach ar bhealach lena dtabharfaí lánurraim do na cearta bunúsacha.

  In its Communication of 16 May 2017 entitled Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union, the Commission set out, in line with its Communication of 6 April 2016 and the findings and recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability, a new approach to the management of data for borders, security and migration whereby all EU information systems for security, border and migration management were to be interoperable in a manner fully respecting fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 99. #1800361

  Bunaíodh ENISA le Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle d’fhonn cur leis na spriocanna leibhéal ard slándála gréasán agus faisnéise a áirithiú laistigh den Aontas agus cultúr slándála gréasán agus faisnéise a fhorbairt chun leasa saoránach, tomhaltóirí, gnóthas agus riarachán poiblí.

  Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the Council established ENISA with the purposes of contributing to the goals of ensuring a high and effective level of network and information security within the Union, and developing a culture of network and information security for the benefit of citizens, consumers, enterprises and public administrations.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 100. #1801837

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an riosca-ullmhacht is éifeachtaí agus is éifeachtúla a áirithiú laistigh den Aontas, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to ensure the most effective and efficient risk-preparedness within the Union, cannot be sufficiently achieved by Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 101. #1809143

  Chun cabhrú cuspóirí an phlean a bhaint amach ar bhealach éifeachtach, agus i gcomhréir le prionsabail an dea-rialachais a leagtar síos in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit córais rannpháirtíocha bhainistithe a chur chun cinn ar an leibhéal áitiúil.

  In order to contribute to the effective achievement of the objectives of the plan, and in accordance with the principles of good governance laid down in Article 3 of Regulation (EU) No 1380/2013, Member States should be allowed to promote participative management systems at local level.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 102. #1846131

  I bhfianaise dálaí creata a chruthú le cur ar chumas na sochaí leas iomlán a bhaint as na tairbhí a eascraíonn as oscailt éifeachtach mhargadh na seirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d'iarnród, is gá do Bhallstáit leibhéal leordhóthanach cosanta sóisialta a áirithiú d'fhoireann na n‑oibreoirí seirbhíse poiblí.

  In view of creating framework conditions for enabling society to fully reap the benefits of effective opening of the market for domestic passenger transport services by rail it is important that Member States ensure an adequate level of social protection for the staff of public service operators.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 a bhaineann le margadh na seirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d’iarnród a oscailt

 103. #1853637

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar Phleananna Straitéiseacha faoi CBT a bheartaítear bunaithe ar iomláine na bpleannanna, ar chomhsheasmhacht agus ar chomhleanúnachas le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis na forálacha arna nglacadh dá bhun agus leis an Rialachán Cothrománach, a néifeachtacht maidir leis an dóigh a gcuireann siad le cuspóirí sonracha a ghnóthú arna leagan amach in Airteagal 6(1), an tionchar ar fheidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh agus saobhadh an iomaíochais, leibhéal an ualaigh riaracháin ar thairbhithe agus ar riarachán.

  The Commission shall assess the proposed CAP Strategic Plans on the basis of the completeness of the plans, the consistency and coherence with the general principles of Union law, with this Regulation and the provisions adopted pursuant to it and with the Horizontal Regulation, their effective contribution to the specific objectives set out in Article 6(1), the impact on the proper functioning of the internal market and distortion of competition, the level of administrative burden on beneficiaries and administration.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 104. #1860665

  A bhuí le méid na hinstitiúide agus lena cur chuige seachfhoinsithe éifeachtach éifeachtúil féadtar na costais a bhaineann leo a bheith fós íseal agus leibhéal an dearbhaithe a bheith fós leordhóthanach, faoi mar a léiríodh leis na dearbhuithe urrúis ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le déanaí.

  The combination of a small size and an effective and efficient outsourcing approach enables the costs of controls to remain low and the level of assurance sufficient, as demonstrated by the recent declarations of assurance by the European Court of Auditors.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 105. #631603

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síniodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an …(7)agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on …(7), and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 106. #1656552

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an 14 Meitheamh 2020, agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on 14 June 2020, and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 107. #1777098

  Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo agus na tagairtí d’ionstraimí idirnáisiúnta a leasú a mhéid is gá chun iad a chur i gcomhréir le dlí an Aontais nó chun na forbairtí atá déanta ar an leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh, go háirithe ag IMO; na hIarscríbhinní a leasú nuair is gá sin chun feabhas a chur ar na socruithe cur chun feidhme agus faireacháin a bhunaítear leis an Treoir seo, go háirithe i ndáil le fógra faoi dhramhaíl a thabhairt agus go seachadfar í ar bhealach éifeachtach, agus chun a áirithiú go gcuirfear na díolúintí i bhfeidhm mar is ceart; agus in imthosca eisceachtúla, i gcás ina dtugtar údar cuí leis trí anailís iomchuí arna déanamh ag an gCoimisiún agus chun bagairt thromchúiseach dho-ghlactha ar an muirthimpeallacht a sheachaint, an Treoir seo a leasú a mhéid is gá chun bagairt den sórt sin a sheachaint, chun feidhmiú na n-athruithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta sin a chosc, más gá, chun críocha na Treorach seo.

  The power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Directive and the references to international instruments to the extent necessary to bring them into line with Union law or in order to take account of developments at international level, in particular at IMO level; amending the Annexes to this Directive when this is necessary in order to improve the implementation and monitoring arrangements established by it, in particular in relation to the effective notification and delivery of waste, and the proper application of exemptions; as well as, in exceptional circumstances, where duly justified by an appropriate analysis by the Commission and in order to avoid a serious and unacceptable threat to the marine environment, amending this Directive to the extent necessary to avoid such a threat, in order to prevent, if necessary, changes to those international instruments from applying for the purposes of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 108. #305227

  (f) trí bhíthin muirear, cuirfear chun cinn soláthar seirbhísí aerloingseoireachta atá sábháilte, éifeachtúil, éifeachtach agus inbhuanaithe d’fhonn ardleibhéal sábháilteachta agus cost-éifeachtúlachta a bhaint amach chomh maith leis na spriocanna feidhmíochta a chomhlíonadh agus spreagfar soláthar seirbhíse comhtháite leo, agus tionchar comhshaoil na heitlíochta á laghdú ag an am céanna.

  (f) charges shall encourage the safe, efficient, effective and sustainable provision of air navigation services with a view to achieving a high level of safety and cost-efficiency and meeting the performance targets and they shall stimulate integrated service provision, whilst reducing the environmental impact of aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 109. #311093

  Beidh leibhéal na táille sin comhréireach, athchomhairleach agus éifeachtach.

  The level of this fee shall be appropriate, dissuasive and effective.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 110. #313439

  (a) feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, lena n-áirítear go háirithe leibhéal fónta, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála agus maoirseachta,

  (a) improving the functioning of the internal market, including, in particular, a sound, effective and consistent level of regulation and supervision;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 111. #314557

  (a) feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, lena n-áirítear go háirithe leibhéal fónta, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála agus maoirseachta,

  (a) improving the functioning of the internal market, including in particular a sound, effective and consistent level of regulation and supervision,

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 112. #315666

  (a) feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, lena n-áirítear go háirithe leibhéal fónta, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála agus maoirseachta,

  (a) improving the functioning of the internal market, including in particular a sound, effective and consistent level of regulation and supervision,

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 113. #322363

  Nuair atá faisnéis á haicmiú ag an gCoimisiún, agus nuair is faisnéis í arb é an Coimisiún an tionscnóir ina leith, cinnteoidh an Coimisiún go gcuirfidh sé na leibhéil iomchuí aicmiúcháin i bhfeidhm i gcomhréir leis na caighdeáin agus na sainmhínithe idirnáisiúnta agus i gcomhréir lena rialacha inmheánacha, agus aird chuí á tabhairt aige ag an am céanna ar an ngá go mbeadh an Pharlaimint in ann rochtain a fháil ar dhoiciméid aicmithe i gcomhair fheidhmiú éifeachtach a hinniúlachtaí agus a sainchumas.

  When classifying information for which it is the originator, the Commission will ensure that it applies appropriate levels of classification in line with the international standards and definitions and its internal rules, whilst taking due account of the need for Parliament to be able to access classified documents for the effective exercise of its competences and prerogatives.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 114. #350532

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí, is tuairim a bheidh bunaithe ar ábhair fíoras, a thabhairt don ENTSO don Leictreachas, don ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréacht-chlár oibre bliantúil nó an dréacht-phlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail deich mbliana a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe nó i gcás nach gcomhlíontar forálacha ábhartha Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ná Threoir 2009/723/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009.

  The Agency shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 714/2009 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Directive 2009/72/EC and Regulation (EC) No 714/2009 or Directive 2009/73/EC and Regulation (EC) No 715/2009.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 115. #350996

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe,.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 116. #351466

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Ghás agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail arna thíolacadh ag an ENTSO don Ghás le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Gas and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Gas do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 117. #507832

  Thairis sin, beidh an fheithicil i dteagmháil raidió go leanúnach, trí lárionad rialaithe na cuideachta CIT, le duine ag a bhfuil ar a laghad scileanna teanga ar leibhéal B1 sna teangacha a úsáideann na húdaráis áitiúla agus an daonra áitiúl sna limistéir ábhartha de Bhallstát an idirthurais agus an Bhallstáit aíochta, chun a áirithiú gur féidir cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach leis na húdaráis náisiúnta aon tráth.

  The CIT vehicle shall, furthermore, be in constant radio contact, via the CIT company’s control centre, with someone who has at least B1-level language skills in the languages used by the local authorities and the population in the relevant areas of the Member State of transit and of the host Member State, so as to ensure that effective communication with the national authorities is possible at all times.

  Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro

 118. #512636

  I gcás nach bhfuil sainroinn curtha ar bun ag Ballstát ar leibhéal náisiúnta chun cosaint leasanna airgeadais an Aontais agus an comhrac i gcoinne na calaoise a chomhordú, ba cheart údarás a cheapadh (seirbhís comhordaithe frith-chalaoise) chun comhar agus malartú faisnéise éifeachtach a áirithiú leis an Oifig.

  In cases where a Member State has not set up a specialist department at national level with the task of coordinating the protection of the financial interests of the Union and the fight against fraud, an authority (anti-fraud coordination service) should be designated to ensure an effective cooperation and information exchange with the Office.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 119. #515795

  (17) Is gá comhordú agus bainistiú éifeachtach ghnéithe teicniúla, eolaíocha agus riaracháin an Rialacháin seo a áirithiú ar leibhéal an Aontais.

  (17) There is a need to ensure effective coordination and management of the technical, scientific and administrative aspects of this Regulation at Union level.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 120. #518126

  Mar sin féin, níor cheart go gcuirfeadh sé sin cosc ar rialacha comhchuibhithe a oiriúnú ar aon dul le cúinsí eile chun teacht ar na bealaí is éifeachtaí d’fhonn iomaíocht a fheabhsú sa mhargadh inmheánach maidir le seirbhísí fánaíochta agus leibhéal ard cosanta tomhaltóirí a bhaint amach.

  However, this should not prevent the adaptation of harmonised rules in step with other considerations in order to find the most effective means of enhancing competition in the internal market for roaming services and achieving a high level of consumer protection.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 121. #518255

  (65) In éagmais eilimintí struchtúracha chun an iomaíocht a thabhairt isteach sa mhargadh do sheirbhísí fánaíochta, measadh i Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 gurbh é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí fánaíochta SMS uile-Aontais ar leibhéal an mhiondíola ná ceanglas a thabhairt isteach d’oibreoirí na líonraí soghluaiste chun taraif Eora-SMS a thairiscint dá gcuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta ar taraif í nach dtéann thar muirear uasta sonraithe.

  (65) Regulation (EC) No 544/2009 considered that, in the absence of structural elements introducing competition in the market for roaming services, the most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for Union-wide roaming SMS messages at the retail level was the introduction of a requirement for mobile operators to offer their roaming customers a euro-SMS tariff which does not exceed a specified maximum charge.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 122. #520292

  (6) Is gá a áirithiú go mbainisteofar agus go gcomhordófar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais.

  (6) There is a need to ensure the effective coordination and management of technical and administrative aspects of this Regulation at Union level.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 123. #567980

  Leis an Rialachán seo bunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí ("an Ghníomhaireacht") d’fhonn leibhéal ard, aonfhoirmeach agus éifeachtach sábháilteachta muirí, slándála muirí, coisc agus freagartha ar thruailliú ó longa a áirithiú agus chun freagairt den leibhéal sin a áirithiú freisin ar thruailliú mara a thagann as suiteálacha gáis agus ola.

  This Regulation establishes a European Maritime Safety Agency ("the Agency") for the purpose of ensuring a high, uniform and effective level of maritime safety, maritime security, prevention of, and response to, pollution caused by ships as well as response to marine pollution caused by oil and gas installations.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 124. #582120

  gealltanais laghduithe gás ceaptha teasa na mBallstát a chomhlíonadh faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus laghduithe fadtéarmacha in astaíochtaí agus aistriú linnte a fheabhsú i ngach earnáil ar aon dul le cuspóir an Aontais, i gcomhthéacs na laghduithe riachtanacha de réir IPCC, sna tíortha i mbéal forbartha mar ghrúpa, astaíochtaí a laghdú 80 go dtí 95 % faoi 2050 i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990 ar bhealach atá cost-éifeachtach.

  meeting the greenhouse gas emission reduction commitments of Member States under Decision No 406/2009/EC and achieving long-term emission reductions and enhancements of removals by sinks in all sectors in line with the Union’s objective, in the context of necessary reductions according to the IPCC by developed countries as a group, to reduce emissions by 80 to 95 % by 2050 compared to 1990 levels in a cost-effective manner.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 125. #596736

  Chun uirlis éifeachtach a thabhairt do tháirgeoirí i gceantair shléibhe le gur fearr a bheidh siad in ann a dtáirge a chur ar an margadh agus chun an baol go gcuirfí mearbhall ar thomhaltóirí i ndáil le foinse sléibhe na dtáirgí ar an margadh a laghdú, ba cheart go ndéanfaí foráil do shainmhíniú ar leibhéal an Aontais téarma roghnach cáilíochta do tháirgí ó cheantair shléibhe.

  In order to provide mountain producers with an effective tool to better market their product and to reduce the actual risks of consumer confusion as to the mountain provenance of products in the market place, provision should be made for the definition at Union level of an optional quality term for mountain products.

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 126. #610014

  Cé go bhfuil ról lárnach ag na Ballstáit i gcónaí i bhforbairt agus i maoiniú bonneagar taighde, is tábhachtach freisin an pháirt a ghlacann an tAontas i dtacaíocht a thabhairt don bhonneagar ar leibhéal na hEorpa, amhail comhardú maidir le bonneagair thaighde Eorpacha a spreagadh trí theacht chun cinn áiseanna nua agus comhtháite a chothú, trí rochtain leathan ar bhonneagair náisiúnta agus Eorpacha a chur ar fáil agus trí thacú leis an rochtain sin, trína áirithiú go mbíonn na beartais réigiúnacha, náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta comhsheasmhach le chéile agus éifeachtach.

  While the role of Member States remains central in developing and financing research infrastructures, the Union plays an important part in supporting infrastructure at European level such as encouraging co-ordination of European research infrastructures, by fostering the emergence of new and integrated facilities, opening up and supporting broad access to national and European infrastructures, and making sure that regional, national, European and international policies are consistent and effective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 127. #632028

  Anuas air sin, seachnaítear le Rialachán an baol féideartha go ndéanfadh na Ballstáit Treoir a thrasuí ar bhealaí éagsúla, rud a d’fhéadfadh leibhéil éagsúla chosanta sábháilteachta teacht as agus a d’fhéadfadh bacainní ar an margadh inmheánach a chruthú lena mbainfí an bonn dá cur chun feidhme éifeachtach.

  Additionally, a Regulation avoids the risk of possible diverging transpositions of a Directive by the different Member States, which might lead to different levels of safety protection and create obstacles to the internal market, undermining thus its effective implementation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 128. #639194

  Mura bhfuil an monaróir in ann faisnéis a chur ar fáil maidir le marthain úsáide an TCP, ní mór an fhaisnéis uile is gá a sholáthar sna treoracha chun gur féidir leis an gceannaitheoir nó leis an úsáideoir dáta dífheidhmeachta réasúnta a bhunú, lena n‑áirítear caighdeán an leagain agus coinníollacha éifeachta stórála, úsáide, glantacháin, seirbhísithe agus cothabhála.

  If the manufacturer is unable to give an undertaking with regard to the useful life of the PPE, his instructions must provide all the information necessary to enable the purchaser or user to establish a reasonable obsolescence date, taking into account the quality level of the model and the effective conditions of storage, use, cleaning, servicing and maintenance.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 129. #646808

  Ba cheart go mbeadh raon feidhme agus leibhéal fionraí comhréireach agus éifeachtach, agus go n-urramófaí cóir chomhionann idir na Ballstáit.

  The scope and level of a suspension should be proportionate and effective, and respect equality of treatment between Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 130. #647048

  na forbartha agus na núála agus na tíosachta fuinnimh agus earnálacha nó fo-earnálacha a chur isteach, leis an modheolaíocht a bheidh le húsáid chun an glanioncam lascainithe le haghaidh oibríochtaí a ghineann glanioncam a ríomh, le roinnt rialacha sonracha a bhaineann le hoibríochtaí CPPanna a aischur, le híoscheanglais a áireamh i gcomhaontuithe CPP ar íoscheanglais iad atá riachtanach chun maolú a chur i bhfeidhm maidir le hincháilitheacht an chaiteachais, leis an sainmhíniú ar an ráta comhréidh is infheidhme maidir le costais indíreacha le haghaidh deontas bunaithe ar mhodhanna atá ann cheana agus rátaí comhfhreagracha is infheidhme i mbeartais an Aontais, leis an modheolaíocht a bheidh le húsáid chun athbhreithniú cáilíochta a dhéanamh ar mhórthionscadal, leis na critéir chun na cásanna mírialtachta a bheidh le tuairisciú a chinneadh, leis na sonraí a bheidh le soláthar a chinneadh agus maidir leis na coinníollacha agus na nósanna imeachta a bheidh le cur i bhfeidhm, chun a chinneadh an ndéanfaidh na Ballstáit méideanna nach bhfuil in-aisghabhála a aisíoc, leis na sonraí a bheidh le taifeadadh agus le stóráil i bhfoirm ríomhairithe laistigh de chóras faireacháin arna mbunú ag na húdaráis bhainistíochta, leis na híoscheanglais maidir le rian iniúchóireachta, le raon feidhme agus inneachar iniúchóireachtaí agus leis an modheolaíocht samplála, leis na rialacha i dtaca le sonraí arna mbailiú le linn iniúchóireachtaí a úsáid, agus leis na critéir chun easnaimh thromchúiseacha i bhfeidhmiú éifeachtach córas bainistíochta agus rialaithe a chinneadh, chun leibhéal an cheartaithe airgeadais a bheidh le cur i bhfeidhm agus chun rátaí comhréidhe nó ceartuithe airgeadais eachtarshuite a chur i bhfeidhm.

  development and innovation and energy efficiency and adding sectors or subsectors, the methodology for the calculation of the discounted net revenue for net revenue-generating operations, additional rules on the replacement of a beneficiary under PPP operations, minimum requirements to be included in PPP agreements which are necessary for the application of a derogation concerning eligibility of expenditure, the definition of the flat rate applied to indirect costs for grants based on existing methods and corresponding rates applicable in Union policies, the methodology to be used in carrying out the quality review of a major project, the criteria for determining the cases of irregularity to be reported, the data to be provided and the conditions and procedures to be applied to determine whether amounts which are irrecoverable shall be reimbursed by the responsibilities of Member States, the data to be recorded and stored in computerised form within monitoring systems established by managing authorities, the minimum requirements for audit trails, the scope and content of audits and the methodology for sampling, the use of data collected during audits, and the criteria for determining serious deficiencies in the effective functioning of management and control systems, for establishing the level of financial correction to be applied and for applying flat rates or extrapolated financial corrections.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 131. #647387

  Féadfar foráil a dhéanamh sa chinneadh do mhéadú ar an leibhéal fionraíochtaí suas go dtí 100 % de na híocaíochtaí más rud é go mainneoidh an Ballstát, laistigh de thrí mhí ó dháta an chinnidh íocaíochtaí a fhionraí dá dtagraítear i mír 6, gníomhaíocht éifeachtach a dhéanamh mar fhreagairt ar iarraidh arna déanamh i gcomhréir le mír 1.

  The decision may provide for an increase in the level of the suspension up to 100 % of payments if the Member State fails to take effective action in response to a request made in accordance with paragraph 1, within three months of the decision to suspend payments referred to in paragraph 6.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 132. #648933

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 149, lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis na critéir chun easnaimh thromchúiseacha i bhfeidhmiú éifeachtach na gcóras bainistíochta agus rialaithe a chinneadh, lena n-áirítear príomhchineálacha easnaimh thromchúiseacha den sórt sin, na critéir maidir le bunú leibhéal an cheartaithe airgeadais a chur i bhfeidhm, agus na critéir chun rátaí comhréidhe nó ceartuithe eachtarshuite airgeadais a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 149, laying down detailed rules concerning the criteria for determining serious deficiencies in the effective functioning of management and control systems, including the main types of such deficiencies, the criteria for establishing the level of financial correction to be applied and the criteria for applying flat rates or extrapolated financial corrections.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 133. #651348

  go n-áirithítear leis an infheistíocht laghdú éifeachtach in úsáid an uisce ag leibhéal na hinfheistíochta, ag iomlán de 50 % den tsábháil uisce a d'fhéadfadh bheith ann mar thoradh ar an infheistíocht; agus

  the investment shall ensure an effective reduction in water use, at the level of the investment, amounting to at least 50 % of the potential water saving made possible by the investment;

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 134. #651359

  go n- áirithítear leis an infheistíocht laghdú éifeachtach ar úsáid uisce, ar leibhéal na hinfheistíochta ina hiomláine, arb ionann é agus 50 % den tsábháil uisce a d'fhéadfadh bheith ann mar thoradh ar an infheistíocht sa suiteáil uiscithe atá ann cheana nó i gcuid d'infrastruchtúr uiscithe.

  the investment ensures an effective reduction in water use, at the level of the investment as a whole, amounting to at least 50 % of the potential water saving made possible by the investment in the existing irrigation installation or element of infrastructure.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 135. #652268

  Chun tras-chomhlíonadh a chur chun feidhme go héifeachtach ní foláir fíorú ar leibhéal na dtairbhithe go bhfuil oibleagáidí á gcomhlíonadh.

  An effective implementation of cross-compliance requires verification that obligations are respected at the level of beneficiaries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle

 136. #664557

  Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a bhaineann le hinneachar na dtuarascálacha cur chun feidhme bliantúla agus deiridh, lena n-áirítear liosta na dtáscairí coiteanna, leis na critéir chun neamhrialtachtaí atá le tuairisiciú a chinneadh, na sonraí atá le soláthar agus suimeanna a íocadh go míchuí a ghnóthú, leis na rialacha lena sonraítear an fhaisnéis maidir leis na sonraí a bheidh le taifeadadh agus le stóráil i bhfoirm ríomhairithe laistigh den chóras faireacháin a bhunaigh na húdaráis bhainistíochta, leis na ceanglais íosta maidir le rian iniúchóireachta, raon feidhme agus inneachar iniúchtaí náisiúnta agus na modheolaíochta samplála, leis na critéir maidir le heasnaimh thromchúiseacha i bhfeidhmiú éifeachtach córas rialaithe agus bainistithe, le bunú leibhéal an cheartaithe airgeadais a bheidh le cur i bhfeidhm agus le cothromrátaí nó ceartuithe airgeadais eachtarshuite a chur i bhfeidhm.

  In order to supplement and amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the content of the annual and final implementation reports, including the list of common indicators, the criteria for determining the cases of irregularity to be reported, the data to be provided and the recovery of sums unduly paid, the rules specifying the information in relation to the data to be recorded and stored in computerised form within the monitoring systems established by managing authorities, the minimum requirements for audit trails, the scope and content of national audits and methodology for sampling, the detailed rules on the use of data collected during audits, and the criteria for determining serious deficiencies in the effective functioning of management and control systems, for establishing the level of financial correction to be applied and for applying flat-rates or extrapolated financial corrections.

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 137. #665212

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 62, lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis na critéir chun easnaimh thromchúiseacha i bhfeidhmiú éifeachtach na gcóras bainistíochta agus rialaithe a chinneadh, lena n-áirítear príomhchineálacha easnaimh thromchúiseacha den sórt sin, na critéir maidir le bunú leibhéal an cheartaithe airgeadais a bheidh le cur i bhfeidhm, agus na critéir chun rátaí comhréidhe nó ceartuithe eachtarshuite airgeadais a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 62, laying down detailed rules concerning the criteria for determining serious deficiencies in the effective functioning of management and control systems, including the main types of such deficiencies, the criteria for establishing the level of financial correction to be applied and the criteria for applying flat-rates or extrapolated financial corrections.

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 138. #669807

  tá siad ag obair i réimse na sláinte poiblí, ag imirt róil éifeachtaigh i bpróisis na n-agallamh sibhialta ar leibhéal an Aontais agus saothraíonn siad cuspóir sonrach amháin ar a laghad den Chlár;

  they work in the public health area, play an effective role in civil dialogue processes at Union level and pursue at least one of the specific objectives of the Programme;

  Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 139. #673288

  ciallaíonn “bainistíocht iarmharta” comhordú éifeachtach na ngníomhaíochtaí a dhéantar ar an leibhéal náisiúnta agus/nó ar leibhéal an Aontais d’fhonn freagairt d’iarmhairt ionsaí sceimhlitheoireachta nó aon teagmhais eile a bhaineann leis an tslándáil, agus an iarmhairt sin a laghdú;

  ‘consequence management’ means the effective coordination of actions taken at national and/or Union level in order to react to and to reduce the impact of the effects of a terrorist attack or any other security-related incident;

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle

 140. #674743

  Ba cheart don Chiste forbairt na straitéisí maidir le filleadh a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta i gcomhthéacs bainistíochta comhtháite maidir le filleadh agus ba cheart bearta a fhorbairt a thacódh lena gcur chun feidhme éifeachtach i dtríú tíortha.

  The Fund should promote the development of return strategies at national level within the concept of integrated return management, and also measures supporting their effective implementation in third countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle

 141. #690713

  Cuirfidh Europol faisnéisstraitéiseach ar fáil chun cabhrú le húsáid éifeachtach agus éifeachtúil nan-acmhainní atá ar fáil ar leibhéal náisiúnta agus Aontais le haghaidhgníomhaíochtaí oibriúcháin agus tacaíochta do na gníomhartha sin.

  Europol shall provide strategic intelligence toassist the efficient and effective use of the resources available at nationaland Union level for operational activities and the support of those activities.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 142. #691456

  Bunaítearan EC3 d’fhonn iliomad bacainní ar an imscrúdú éifeachtach ar chibearchoireachtagus ar an ionchúiseamh ciontóirí ag leibhéal an AE a shárú.

  The EC3 is established in order to overcome the many obstacles forthe effective investigation of cybercrime and prosecution of offenders at theEU level.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 143. #697420

  Ba cheart a chuimsiú sa straitéis sin ionstraimí rialúcháin agus modhanna cigireachta iomchuí agus costéifeachtacha a shainaithint, a thuairisciú agus a shannadh i dtaca leis an gcineál riosca agus i dtaca leis an leibhéal riosca a mheastar a bheith ann, agus sprioc-thagarmharcanna a bhaint amach.

  That strategy should encompass the identification, description and allocation of appropriate cost-effective control instruments and inspection means, in relation to the nature and the estimated level of each risk, and the achievement of target benchmarks.

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 144. #700298

  I gcás nach mbeidh an monaróir in ann faisnéis a chur ar fáil maidir le saolré úsáide an TCP phearsanta, ní mór dó an fhaisnéis uile is gá a chur ar fáil sna treoracha chun gur féidir leis an gceannaitheoir nó leis an úsáideoir mí agus bliain na dífheidhmeachta a mheas le réasún, agus caighdeán an leagain agus coinníollacha éifeachtacha stórála, úsáide, glantacháin, seirbhísithe agus cothabhála á gcur san áireamh.

  If the manufacturer is unable to give an undertaking with regard to the useful life of the PPE, his instructions must provide all the information necessary to enable the purchaser or user to establish a reasonable obsolescence month and year, taking into account the quality level of the model and the effective conditions of storage, use, cleaning, servicing and maintenance.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 145. #702716

  bunú slabhra ceannais laistigh den údarás inniúil agus le húdaráis inniúla phoiblí eile le próiseas cinnteoireachta tapa agus éifeachtach a áirithiú ar leibhéal na mBallstáit, agus ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil;

  the establishment of a chain of command within the competent authority and with other public authorities, to ensure a rapid and effective decision–making process at Member State, regional and local level;

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 146. #706797

  Ar aon chaoi, i gcás nach bhfuil aon chinneadh glactha ag an gCoimisiún maidir leis an leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí i dtríú tír, ba cheart don rialaitheoir nó don phróiseálaí úsáid a bhaint as réitigh lena gcuirtear cearta in-fhorfheidhmithe éifeachtacha ar fáil do na hábhair sonraí i ndáil leis an bpróiseáil a dhéantar ar a gcuid sonraí san Aontas a luaithe a ndéantar na sonraí sin a aistriú le go leanfaidh siad de leas a bhaint as cearta bunúsacha agus as coimircí.

  In any case, where the Commission has taken no decision on the adequate level of data protection in a third country, the controller or processor should make use of solutions that provide data subjects with enforceable and effective rights as regards the processing of their data in the Union once those data have been transferred so that that they will continue to benefit from fundamental rights and safeguards.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 147. #1073755

  —(1) Más rud é, in aon mhonarcha, go bhfostaítear breis agus fiche duine sa bhfoirgneamh céanna os cionn an chéad urláir nó níos mó ná fiche troigh os cionn cothrom talún, nó go mbeidh ábhair phléascacha nó sár-lasúla á stóráil nó á n-úsáid in aon fhoirgneamh ina bhfostaítear daoine, déanfar bearta éifeachtúla chun a chinntiú go mbeidh na daoine go léir a fostaítear fíor-eolach ar na slite éaluithe i gcás tine agus ar a n-úsáid agus ar an ngnáthamh is inleanta i gcás tine.

  —(1) Where in any factory more than twenty persons are employed in the same building above the first floor or more than twenty feet above the ground level, or explosive or highly inflammable materials are stored or used in any building where persons are employed, effective steps shall be taken to ensure that all the persons employed are familiar with the means of escape in case of fire and their use and with the routine to be followed in case of fire.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 148. #1658993

  D'fhonn an margadh inmheánach i seirbhísí airgeadais a thabhairt chun críche, tá sé sár-riachtanach a áirithiú go mbeidh cinntí éifeachtacha maidir le réiteach banc a bhfuil ag cliseadh orthu laistigh den Aontas, lena n-áirítear cinntí maidir le cistiú a chruinnítear ar leibhéal an Aontais.

  Ensuring effective resolution decisions for failing banks within the Union, including on the use of funding raised at Union level, is essential for the completion of the internal market in financial services.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 149. #1681553

  Déanfaidh an Coimisiún, faoin 31 Nollaig 2019, agus tar éis dó dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh ina sainítear na modúlachtaí teicniúla le haghaidh chur chun feidhme éifeachtach na scéime dá dtagraítear i mír 10 den Airteagal seo, lena n-áirítear amlíne le haghaidh céim thástála neamhcheangailteach ar an leibhéal náisiúnta, agus ina soiléirítear gaol comhlántach na scéime le deimhnithe feidhmíochta fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 11.

  The Commission shall, by 31 December 2019, and after having consulted the relevant stakeholders, adopt an implementing act detailing the technical modalities for the effective implementation of the scheme referred to in paragraph 10 of this Article, including a timeline for a non-committal test-phase at national level, and clarifying the complementary relation of the scheme to the energy performance certificates referred to in Article 11.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 150. #1709012

  Ina theachtaireacht an 6 Bealtaine 2015, lena leagtar amach Straitéis Digiteach maidir le Margadh Aonair don Eoraip, luaigh an Coimisiún go ndíreofadh a athbhreithniú ar an gcreat teileachumarsáide ar bhearta a mbeidh sé d'aidhm acu dreasachtaí a sholáthar le haghaidh infheistíocht i líonraí leathanbhanda ardluais, cur chuige níos leanúnaí don mhargadh inmheánach a chur i bhfeidhm i mbeartas agus i mbainistíocht speictrim raidió, dálaí d'fhíormhargadh inmheánach a chur ar fáil trí dhul i ngleic le hilroinnt rialála, trí chosaint éifeachtach tomhaltóirí, cothrom iomaíochta do na gníomhaithe margaidh ar fad agus cur i bhfeidhm comhleanúnach na rialacha a áirithiú, chomh maith le creat rialála institiúideach níos éifeachtaí a chur ar fáil.

  In its communication or 6 May 2015 setting out a Digital Single Market Strategy for Europe, the Commission stated that its review of the telecommunications framework would focus on measures that aim to provide incentives for investment in high-speed broadband networks, bring a more consistent internal market approach to radio spectrum policy and management, deliver conditions for a true internal market by tackling regulatory fragmentation, ensure effective protection of consumers, a level playing field for all market players and consistent application of the rules, as well as provide a more effective regulatory institutional framework.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 151. #1709591

  Déantar an anailís ar iomaíocht éifeachtúil, idir leibhéal miondíola is leibhéal mórdhíola, ó dhearcadh réamhbhreathnaitheach i gcaitheamh tréimhse ama ar leith, agus bíonn sé sin bunaithe ar dhlí na hiomaíochta, lena n-áirítear cásdlí ábhartha na Cúirte Breithiúnais, de réir mar is iomchuí.

  The analysis of effective competition at the retail and at the wholesale level is conducted from a forward-looking perspective over a given time horizon, and is guided by competition law, including, as appropriate, the relevant case law of the Court of Justice.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 152. #1709673

  Ní dochar an choimirce iomaíochta sin do shainaithint imthosca eile, arna dhéanamh ag údaráis rialála náisiúnta, ar imthosca iad faoina mbeadh sé iomchuí gan praghsanna rochtana rialáilte a fhorchur le haghaidh ionchuir mhórdhíola áirithe, amhail i gcás ina mbeidh praghasleaisteachas an éilimh ón úsáideoir deiridh á dhéanamh neamhbhrabúsach don ghnóthas a ainmnítear mar ghnóthais a bhfuil cumhacht shuntasach sa mhargadh aige praghsanna a ghearradh atá go suntasach os cionn an leibhéil iomaíoch nó i gcás ina laghdaítear na dreasachtaí maidir le líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt mar gheall ar dhlús daonra níos ísle agus ina suíonn an t-údarás rialála náisiúnta go n-áirithítear rochtain éifeachtach neamh-idirdhealaithe trí na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo.

  Those competitive safeguards do not prejudice the identification by national regulatory authorities of other circumstances under which it would be appropriate not to impose regulated access prices for certain wholesale inputs, such as where high price elasticity of end-user demand makes it unprofitable for the undertaking designated as having significant market power to charge prices appreciably above the competitive level or where lower population density reduces the incentives for the development of very high capacity networks and the national regulatory authority establishes that effective and non-discriminatory access is ensured through obligations imposed in accordance with this Directive.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 153. #1709840

  Ba cheart go mbunófaí ríomh ghlanchostas sholáthar na seirbhíse uilíche ar mhodheolaíocht atá oibiachtúil agus trédhearcach chun an soláthar is costéifeachtaí a dhéanamh ar sheirbhís uilíoch agus chun cothromaíocht do chách a chur chun cinn i measc na rannpháirtithe margaidh.

  Calculation of the net costs of providing universal service should be based on an objective and transparent methodology to ensure the most cost-effective provision of universal service and promote a level playing field for market participants.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 154. #1719543

  Chuige sin, ba cheart úsáid ionstraimí éifeachtacha ar leibhéal an Aontas agus ar an leibhéal náisiúnta le haghaidh aitheantas a thabhairt d'fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta, amhail Youthpass agus Europass a spreagadh, de réir mar is iomchuí.

  To that end, the use of effective instruments at Union and national level for the recognition of non-formal and informal learning, such as Youthpass and Europass should be encouraged, as appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 155. #1721642

  Ar aon chaoi, i gcás nach bhfuil aon chinneadh glactha ag an gCoimisiún maidir leis an leibhéal leormaith cosanta sonraí i dtríú tír, ba cheart don rialaitheoir nó don phróiseálaí úsáid a bhaint as réitigh lena gcuirtear cearta in-fhorfheidhmithe éifeachtacha ar fáil do na hábhair sonraí i ndáil leis an bpróiseáil a dhéantar ar a gcuid sonraí san Aontas a luaithe a dhéantar na sonraí sin a aistriú chun go leanfaidh siad de leas a bhaint as cearta bunúsacha agus as coimircí.

  In any case, where the Commission has taken no decision on the adequate level of data protection in a third country, the controller or processor should make use of solutions that provide data subjects with enforceable and effective rights as regards the processing of their data in the Union once those data have been transferred so that that they will continue to benefit from fundamental rights and safeguards.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 156. #1722702

  Ag tógáil dó ar an meastóireacht sheachtrach sin, chuir an Coimisiún san áireamh forbairtí beartais, dlíthiúla agus fíorasacha agus mhol sé ina thuarascáil ón 29 Meitheamh 2017 ar fheidhmiú na Gníomhaireachta Eorpaí chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (eu-LISA) (an tuarascáil mheastóireachta) go háirithe go ndéanfaí sainordú na Gníomhaireachta a leathnú chun go ndéanfadh sí na cúraimí a eascraíonn as moltaí reachtacha arna nglacadh ag na comhreachtóirí lena dtugtar córais nua don Ghníomhaireacht, agus na cúraimí dá dtagraítear i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Aibreán 2016 dar teideal “Stronger and Smarter Information Systems for Borders agus Security” (Córais Faisnéise níos Láidre agus níos Cliste do Theorainneacha agus don tSlándáil), i dtuarascáil chríochnaitheach ó Sainghrúpa Ardleibhéil maidir le Córais Faisnéise agus Idir-inoibritheacht an 11 Bealtaine 2017, agus i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2017 dar teideal “Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union” (Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis), faoi réir na gníomhartha dlí ábhartha a ghlacadh, nuair is gá sin.

  Building on that external evaluation, the Commission took into account policy, legal and factual developments and proposed, in particular in its report of 29 June 2017 on the functioning of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) (the evaluation report), that the mandate of the Agency be extended to carry out the tasks deriving from the adoption by the co-legislators of legislative proposals entrusting new systems to the Agency and the tasks referred to in the Commission’s Communication of 6 April 2016 entitled ‘Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security’, in the High-Level Expert Group on Information Systems and Interoperability’s final report of 11 May 2017 and in the Commission’s Communication of 16 May 2017 entitled ‘Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union’, subject to the adoption of the relevant Union legal acts, where required.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 157. #1746770

  (32)Chun a áirithiú go mbeidh leibhéal ard sábháilteachta agus cosanta comhshaoil ag roinnt le gach feithicil, córas, comhpháirt agus aonad teicniúil ar leithligh a chuirtear ar an margadh, ba cheart don mhonaróir nó d'aon oibrí eacnamaíoch eile i slabhra an tsoláthair bearta ceartaitheacha éifeachtacha a dhéanamh, lena n-áirítear feithiclí a aisghlaoch, i gcás ina mbeidh feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ina riosca tromchúiseach d'úsáideoirí nó don chomhshaol, dá dtagraítear in Airteagal 20 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

  (32)In order to ensure that all vehicles, systems, components and separate technical units placed on the market offer a high level of safety and environmental protection, the manufacturer or any other economic operator in the supply chain should take effective corrective measures, including the recall of vehicles, where a vehicle, system, component or separate technical unit presents a serious risk for users or the environment as referred to in Article 20 of Regulation (EC) No 765/2008.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 158. #1747557

  Ba é an cuspóir a bhí leo an fháil ar shubstaintí sícighníomhacha nua a ngabhann riosca leo a laghdú trí ghníomhaíocht atá níos tapa agus níos éifeachtaí ar leibhéal an Aontais ná an ghníomhaíocht a dhéantar faoi láthair laistigh den chóras atá bunaithe ar Chinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle an 10 Bealtaine 2005 maidir le malartú faisnéise, measúnú riosca agus rialú substaintí sícighníomhacha nua 5.

  The objective was to reduce the availability of new psychoactive substances that pose risk through swifter, more effective action on Union level compared to the currently applicable system based on Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances 5.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 159. #1747562

  D’fhonn an cuspóir céanna a bhaint amach – is é sin, gníomhaíocht níos tapa agus níos éifeachtaí ar leibhéal AE ar shubstaintí sícighníomhacha nua – d’aontaigh Coiste na mBuanionadaithe (COREPER) an 6 Aibreán 2016 7 leis an gcur chuige a mhol Uachtaránacht na hÍsiltíre ar an gComhairle sa phlépháipéar uaithi, lenar áiríodh leasuithe a dhéanamh ar an dréachtTreoir atá bunaithe ar Airteagal 83 de CFAE. Áirítear leis na leasuithe sin sainmhíniú a thabhairt ar shubstaintí sícighníomhacha nua agus forálacha a leagan síos do chinnteoireacht thapa ar leibhéal an Aontais d’fhonn substaintí sícighníomhacha nua díobhálacha a choiriúlú i ngach Ballstát.

  To achieve the same objective of a swifter, more effective EU action on NPS, the Permanent Representatives Committee (COREPER) on 6 April 2016 7 agreed to the approach proposed by the Netherlands Presidency in its discussion paper, including amendments of the draft Directive based on Article 83 TFEU that will in particular contain a definition of new psychoactive substances and provisions on swift Union level decision making in order to criminalise harmful new psychoactive substances in all Member States.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 160. #1747759

  Cur le hardleibhéal slándála a áirithiú san Aontas Eorpach, agus taisteal dlisteanach á éascú ag an am céanna, trí rialú aonfhoirmeach ardleibhéil a dhéanamh ag na teorainneacha seachtracha agus trí víosaí Schengen a phróiseáil go héifeachtach i gcomhréir le tiomantas an Aontais do shaoirsí bunúsacha agus do chearta an duine.

  Contribute to ensuring a high level of security in the European Union while facilitating legitimate travel, through a uniform and high level of control at the external borders and the effective processing of Schengen visas, in compliance with the Union’s commitment to fundamental freedoms and human rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 161. #1758541

  Is é is aidhm leis an togra an leibhéal cosanta ar phríobháideachas agus ar shonraí pearsanta a phróiseáiltear i dtaca le cumarsáid leictreonach a dhéanamh níos éifeachtaí agus é a mhéadú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 8 den Chairt agus deimhneacht dhlíthiúil níos mó a áirithiú.

  The proposal aims to make more effective and increase the level of protection of privacy and personal data processed in relation with electronic communications in accordance with Articles 7 and 8 of the Charter and ensure greater legal certainty.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 162. #1768132

  Is é is aidhm do na rialuithe dá bhforáiltear a áirithiú go ndéanfaidh an Coimisiún maoirseacht rianúil éifeachtach ar na heintitis cur chun feidhme agus go mbeidh an méid cuí iontaofachta ann ar leibhéal an Choimisiúin.

  The controls foreseen aim at ensuring a smooth and effective oversight of the implementing entities by the Commission and at ensuring the necessary degree of assurance at Commission level.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 163. #1795247

  Bunóidh údaráis inniúla ábhartha an chontrapháirtí airgeadais agus na n-eintiteas eile laistigh den ghrúpa nósanna imeachta comhair d'fhonn a áirithiú go ndéanfar ríomh na suíomhanna ar leibhéal an ghrúpa go héifeachtach.”;

  The relevant competent authorities of the financial counterparty and of the other entities within the group shall establish cooperation procedures to ensure the effective calculation of the positions at the group level.’;

  Rialachán (AE) 2019/834 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach n-imréitíonn contrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 164. #1795336

  Bunóidh údaráis inniúla ábhartha an chontrapháirtí neamhairgeadais agus na n-eintiteas eile laistigh den ghrúpa nósanna imeachta comhair d'fhonn a áirithiú go ndéanfar ríomh na suíomhanna ar leibhéal an ghrúpa go héifeachtach.”;

  The relevant competent authorities of the non-financial counterparty and of the other entities within the group shall establish cooperation procedures to ensure the effective calculation of the positions at the group level.’;

  Rialachán (AE) 2019/834 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach n-imréitíonn contrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 165. #1798978

  ní áirítear an díorthach creidmheasa a ceannaíodh in idirbheart a rinne an institiúid a imréiteach thar ceann cliaint nó a rinne an institiúid a imréiteach ina ról mar chliant ar leibhéal níos airde i struchtúr cliant il-leibhéal agus a n-eisiatar an méid barúlach iarbhír dá dtagraítear sa díorthach creidmheasa i scríbhinn chomhfhreagrach ón tomhas risíochta ina leith sin i gcomhréir le pointe (g) nó le pointe (h) den chéad fhomhír d'Airteagal 429a(1), de réir mar is infheidhme.

  the purchased credit derivative is not included in a transaction that has been cleared by the institution on behalf of a client or that has been cleared by the institution in its role as a higher-level client in a multi-level client structure and for which the effective notional amount referenced by the corresponding written credit derivative is excluded from the total exposure measure in accordance with point (g) or (h) of the first subparagraph of Article 429a(1), as applicable.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 166. #1802325

  Déanfaidh ACER, bunaithe ar ábhair fíoras, tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí a thabhairt do ENTSO don Leictreachas, do ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Aontais a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2019/943 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe, nó nach gcomhlíonann siad forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2019/943 agus Threoir (AE) 2019/944 nó Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009.

  ACER shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 32(2) of Regulation (EU) 2019/943 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Regulation (EU) 2019/943 and Directive (EU) 2019/944 or Regulation (EC) No 715/2009 and Directive 2009/73/EC.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 167. #1803775

  Laistigh de thréimhse 2 mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh ACER tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, do ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin Aontais le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity does not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, ACER shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission within two months of the submission.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 168. #1807921

  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i mbun comhairliúcháin leis an Líonra, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos tagarmharcanna agus teicnící le haghaidh seiceálacha ar bhonn anailís chomhchoiteann riosca ar leibhéal an Aontais, chun a áirithiú go ndéanfar dlí an Aontais a fhorfheidhmiú go comhsheasmhach, chun na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a neartú agus chun a áirithiú go bhfuil na rialuithe sin ar leibhéal éifeachtach agus aonfhoirmeach.

  The Commission, after consulting the Network, may adopt implementing acts laying down benchmarks and techniques for checks on the basis of common risk analysis on the Union level, in order to ensure a consistent enforcement of Union law, to strengthen the controls on products entering the Union market and to ensure an effective and uniform level of such controls.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 169. #1808455

  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais.

  There is a need to ensure the effective coordination and management of technical and administrative aspects of this Regulation at Union level.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 170. #1821752

  Ba cheart go mbainfeadh ÚEUM lánúsáid as a chumhachtaí chun cóineasú maoirseachta a áirithiú agus tacú le húdaráis náisiúnta ardleibhéal cosanta infheisteoirí a bhaint amach agus maoirseacht a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le táirgí airgeadais.

  ESMA should make full use of its powers to ensure supervisory convergence and support national authorities in achieving a high level of investor protection and effective oversight of risks associated with financial products.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 171. #1835197

  [In éagmais reachtaíochta AE maidir le conarthaí scríofa, curtha ar bhonn foirmiúil, féadfaidh Ballstáit, laistigh dá gcoráis dlí féin i leith conarthaí, a cheangal go mbeidh úsáid na gconarthaí sin éigeantach ar choinníoll go n-urramofaí dlí an AE leo agus go háirithe go n-urramofaí feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh agus chomheagraíocht an mhargaidh. I bhfianaise éagsúlacht na ndálaí ar fud an AE sa chomhthéacs seo, ba cheart ar mhaithe le coimhdeacht, an cinneadh sin a fhágáil faoi na Ballstáit. Mar sin féin, d'fhonn caighdeáin íosta iomchuí i gcomhair na gconarthaí sin agus dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus chomheagraíocht an mhargaidh a áirithiú, ba cheart roinnt coinníollacha bunúsacha maidir le húsáid na gconarthaí sin a leagan síos ar leibhéal an AE. Ós rud é go bhféadfadh sé go bhfuil rialacha leis an éifeacht chéanna ag comharchumainn déiríochta áirithe ina reachtanna, ba cheart iad a dhíolmhú ón gceanglas maidir le conarthaí ar mhaithe le simplíocht. D'fhonn a áirithiú go mbeidh aon chóras dá leithéid éifeachtach i gcás ina mbailíonn páirtithe idirmheánacha bainne ó fheirmeoirí lena sheachadadh chuig lucht próiseála, ba cheart go mbeidh feidhm ag an gcóras sa chaoi chéanna sa chás sin.]

  [In the absence of EU legislation on formalised, written contracts, Member States may, within their own contract law systems, make the use of such contracts compulsory provided that in doing so EU law is respected and in particular that the proper functioning of the internal market and the common market organisation is respected. Given the diversity of situations across the EU in this context, in the interests of subsidiarity, such a decision should remain with Member States. However, to ensure appropriate minimum standards for such contracts and good functioning of the internal market and the common market organisation, some basic conditions for the use of such contracts should be laid down at EU level. Since some dairy co-operatives may have rules with similar effect in their statues, in the interests of simplicity they should then be exempted from a requirement for contracts. In order to ensure that any such system is effective where intermediate parties collect milk from farmers to deliver to processors, it should apply equally in such a case.]

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 172. #1844889

  Ba cheart go rannchuideodh an Ghníomhaireacht le Limistéar Aonair Iarnróid Eorpach gan teorainneacha a chruthú agus a fheidhmiú go héifeachtach agus leibhéal ard sábháilteachta a ráthú agus seasamh na hearnála iarnróid maidir le hiomaíocht a fheabhsú freisin.

  The Agency should contribute to the creation and effective functioning of a Single European railway area without frontiers and guaranteeing a high level of safety while improving the competitive position of the railway sector.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 173. #1846639

  an ceart ar chúram sláinte (go háirithe ar leibhéal ard cosanta do shláinte an duine, Airteagal 35) agus ar chosaint tomhaltóirí (Airteagal 38), meas ar an tsaoirse chun gnó a reáchtáil (Airteagal 16), an ceart chun maoine (Airteagal 17), an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil (Airteagal 47), toimhde na neamhchiontachta agus ceart chun cosanta (Airteagal 48).

  the right to health care (notably to a high level of human health protection, Article 35) and to consumer protection (Article 38), the respect of the freedom to conduct a business (Article 16), the right to property (Article 17), the right to an effective remedy and to a fair trial (Article 47), the presumption of innocence and right to defence (Article 48).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 174. #1846994

  Tá de bhreisluach ag measúnuithe riosca a dhéanamh ar leibhéal an AE go gcuirfí le chéile acmhainní eolaíocha agus an cumas anailíse an AE ar fad d'fhonn an fhianaise ab fhearr ab fhéidir faoi shubstaint a chur ar fáil agus freagairtí éifeachtacha uirthi a thabhairt.

  The assessment of risks of substances at the EU level has the added value of pooling scientific resources and analytical capacities from across the EU, to provide the best evidence available on a substance and help develop effective responses to it.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 175. #325977

  (10) Tá gá le hionstraim éifeachtach chun caighdeáin theicniúla rialála chomhchuibhithe a bhunú chun cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a éascú i gcleachtas laethúil agus chun machaire réidh agus cosaint leordhóthanach infheisteoirí agus tomhaltóirí a áirithiú ar fud an Aontais.

  (10) There is a need for an effective instrument to establish harmonised regulatory technical standards to facilitate the application of Regulation (EC) No 1060/2009 in day-to-day practice and to ensure a level playing field and the adequate protection of investors and consumers across the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 176. #327726

  - tús a chur le próiseas machnaimh faoi choimirce na Meithle um Shláinte Phoiblí ar an Leibhéal Sinsearach, arb é is aidhm dó bealaí éifeachtacha a aimsiú chun infheistiú sa tsláinte d’fhonn iarracht a dhéanamh córais sláinte nua-aimseartha, fhreagrúla agus inbhuanaithe a chruthú,

  - initiate a reflection process under the auspices of the Working Party on Public Health at Senior Level aiming to identify effective ways of investing in health, so as to pursue modern, responsive and sustainable health systems,

  Conclúidí ón gComhairle: córais sláinte atá nua-aimseartha, freagrúil agus inbhuanaithe a chur ar aghaidh (2011)

 177. #347540

  Is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí fánaíochta SMS uile-Chomhphobail ar an leibhéal miondíola ná ceanglas a thabhairt isteach d’oibreoirí na líonraí soghluaiste chun taraif Eora-SMS a thairiscint dá gcuid custaiméirí fánaíochta ar taraif í nach dtéann thar uasteorainn shonraithe praghais.

  The most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for Community-wide roaming SMS messages at the retail level is the introduction of a requirement for mobile operators to offer their roaming customers a Euro-SMS tariff which does not exceed a specified maximum price limit.

  Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí

 178. #347544

  Is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí fánaíochta SMS rialáilte ar an leibhéal mórdhíola ná meánmhuirear uasta in aghaidh an SMS a sheoltar ó líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air a shocrú ar leibhéal an Chomhphobail.

  The most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for regulated roaming SMS messages at wholesale level is the setting at Community level of a maximum average charge per SMS sent from a visited network.

  Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí

 179. #350627

  Ba cheart Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (an Ghníomhaireacht) a bhunú d'fhonn an bhearna rialála ar leibhéal an Chomhphobail a líonadh agus cur le feidhmiú éifeachtach na margaí inmheánacha sa leictreachas agus sa ghás nádúrtha.

  An Agency for the Cooperation of Energy Regulators (the Agency) should be established in order to fill the regulatory gap at Community level and to contribute towards the effective functioning of the internal markets in electricity and natural gas.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 180. #505443

  Leis an meastóireacht, déanfar measúnú freisin ar ról na Gníomhaireachta i gcomhtheács straitéis Aontais ar straitéis í a bhfuil sé d’aidhm aici timpeallacht TF a chruthú, ar leibhéal Aontais, ar timpeallacht í atá comhordaithe, costéifeachtach agus comhchuibhithe agus ar straitéis í atá le bunú sna blianta amach anseo.

  The evaluation shall also assess the role of the Agency in the context of a Union strategy aimed at a coordinated, cost-effective and coherent IT environment at Union level that is to be established in the coming years.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 181. #510575

  Ba cheart go ndéanfaí leis an gClár na hionstraimí airgeadais atá curtha ar fáil ag an Aontas agus ag na Ballstáit i láthair na huaire agus na hionstraimí airgeadais a bheidh curtha ar fáil amach anseo a chomhlánú agus go mbeadh an Clár comhleanúnach leis na hionstraimí sin, ar leibhéal náisiúnta agus fonáisiúnta, chun cosaint agus úsáid inbhuanaithe na n-aigéan, na bhfarraigí agus na gcóstaí a chur chun cinn, agus ar an dóigh sin ba cheart go gcuideofaí leis le comhar níos éifeachtaí a chothú idir na Ballstáit agus a réigiúin cósta, a réigiúin oileánacha agus a réigiúin is forimeallaí, agus tosaíocht agus dul chun cinn na dtionscadal náisiúnta agus áitiúil á gcur san áireamh.

  The Programme should be complementary to, and coherent with, existing and future financial instruments made available by the Union and the Member States, at national and sub-national level, for promoting the protection and sustainable use of the oceans, seas and coasts, helping to foster more effective cooperation between the Member States and their coastal, insular and outermost regions, and taking into account the prioritisation and progress of national and local projects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 182. #517948

  (8) Ina Rún an 21 Samhain 2002 i leith thubaiste an tancaeir ola "Prestige" a tharla amach ó chósta na Gailíse [8], d’iarr Parlaimint na hEorpa go mbeadh bearta níos láidre ann is féidir teacht i bhfeidhm níos sciobtha, agus mhaígh sí gur léiriú eile a bhí sa tubaiste sin go bhfuil gá le gníomhaíocht éifeachtach ar an leibhéal idirnáisiúnta agus ar leibhéal an Aontais chun feabhas mór a chur ar shábháilteacht mhuirí.

  (8) In its Resolution of 21 November 2002 on the "Prestige" oil tanker disaster off the coast of Galicia [8], the European Parliament called for stronger measures that can enter into force more rapidly, and stated that this new disaster has again underlined the need for effective action at international and Union level in order to significantly improve maritime safety.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 183. #518249

  (61) Dá bhrí sin, ba cheart oibleagáidí rialála a chur i bhfeidhm i leith seirbhísí fánaíochta rialáilte SMS ar leibhéal aa mhórdhíola, chun gaolmhaireacht níos réasúnaí a bhunú idir na muirir mhórdhíola agus costais fholuiteacha an tsoláthair, agus ar feadh idirthréimhse ar leibhéal an mhiondíola chun leasanna na gcustaiméirí seirbhísí fánaíochta a chosaint go dtí tráth a mbeidh éifeacht leis na bearta struchtúracha.

  (61) Regulatory obligations should therefore be imposed with regard to regulated roaming SMS services at wholesale level, in order to establish a more reasonable relationship between wholesale charges and the underlying costs of provision, and at retail level for a transitional period to protect the interests of roaming customers until the structural measures become effective.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 184. #518250

  (62) Go dtí go gcruthófar, leis na bearta struchtúracha, dóthain iomaíochta sa mhargadh do sheirbhísí fánaíochta, is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí fánaíochta rialáilte SMS ar leibhéal an mhórdhíola ná meánmhuirear uasta in aghaidh an SMS a sheoltar ó líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air a shocrú ar leibhéal an Aontais.

  (62) Until the structural measures have brought sufficient competition in the market for roaming services, the most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for regulated roaming SMS messages at wholesale level is the setting at Union level of a maximum average charge per SMS sent from a visited network.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 185. #518279

  (75) Fearacht na mbeart rialála atá i ngníomh cheana maidir le guthsheirbhísí agus le seirbhísí SMS, is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le rialáil leibhéal na bpraghsanna ar sheirbhísí rialáilte miondíola fánaíochta sonraí uile-Aontais ar feadh idirthréimhse ná ceanglas a thabhairt isteach ar dá réir a bheadh ar sholáthraithe seirbhísí fánaíochta taraif shealadach Eora-shonraí a thairiscint dá gcuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta ar taraif í nach dtéann thar muirear uasta sonraithe.

  (75) As with the regulatory measures already in place for voice and SMS services, until the structural measures bring sufficient competition, the most effective and proportionate approach to regulating the level of prices for Union-wide retail data roaming services for a transitional period is the introduction of a requirement for roaming providers to offer their roaming customers a transitory euro-data tariff which does not exceed a specified maximum charge.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 186. #518333

  (97) Ba cheart teorainneacha coimirce miondíola a shocrú ag leibhéil atá ard go leor le nach ndéanfaidh siad saobhadh ar na sochair iomaíochta is féidir a fháil as bearta struchtúracha agus d’fhéadfaí na teorainneacha sin a bhaint go hiomlán a luaithe a bheidh éifeacht leis na bearta sin agus a luaithe a chumasófar d’fhíormhargadh inmheánach forbairt.

  (97) Retail safeguard caps should be set at sufficiently high levels which do not distort the potential competitive benefits of structural measures and could be removed completely once those measures become effective and have enabled the development of a genuine internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 187. #610015

  Is gá dúbláil agus ilroinnt iarrachtaí a sheachaint, úsáid éifeachtach agus chomhordaithe na n-áiseanna a chothú, agus, i gcás inarb iomchuí, acmhainní a chomhthiomsú ionas go bhféadfaidh an Eoraip bonneagair thaighde a fháil agus a fheidhmiú ar leibhéal den scoth.

  It is necessary to avoid duplication and fragmentation of efforts, to foster coordinated and effective use of the facilities and, where appropriate, to pool resources so that Europe can also acquire and operate research infrastructures at world-class level.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 188. #630972

  Cuirfear prionsabal na coimhdeachta agus prionsabal na comhréireachta sanáireamh agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír 1 á soláthar, beidh na seirbhísí sin éifeachtach ó thaobh costais de agus díláraithe i gcás inarb iomchuí, chun an spás atá ann cheana in situ agus na sonraí tagartha agus na hacmhainní atá ann cheana sna Ballstáit achomhtháthú ar an leibhéal Eorpach, agus ar an gcaoi sin déanfar dúbláil asheachaint.

  The provision of the services referred to in paragraph 1 shall take into account the principles of subsidiarity and proportionality, be cost-effective and decentralised where appropriate, integrating at European level existing space, in situ and reference data and capacities in Member States, thereby avoiding duplication.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 189. #647036

  Chun leasanna airgeadais an Aontais a choimirciú agus na hacmhainní a sholáthar chun cur chun feidhme éifeachtach na gclár a áirithiú, ba cheart forálacha a leagan síos a chuireann ar chumas an Choimisiúin íocaíochtaí ar leibhéal na dtosaíochtaí nó ar leibhéal na gclár oibríochtúil a fhionraí.

  In order to safeguard the Union's financial interests and provide the means to ensure effective programme implementation, provisions should be laid down allowing for the suspension by the Commission of payments at the level of priorities or operational programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 190. #649089

  Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún, i gcomhréir leis na freagrachtaí atá orthu faoi seach, tionchar na mbeartas Aontais ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, agus ar chomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach a chur san áireamh, d'fhonn sineirgí agus comhordú éifeachtach a chothú agus na modhanna is oiriúnaí a shainaithint agus a chur chun cinn i dtaobh cistí Aontais a úsáid chun tacú le hinfheistíocht áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. Áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go mbeidh comhlántacht idir beartais agus ionstraimí Aontais agus idirghabhálacha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

  Member States and the Commission shall, in accordance with their respective responsibilities, take into consideration the impact of Union policies at national and regional level, and on social, economic and territorial cohesion with a view to fostering synergies and effective coordination and to identifying and promoting the most suitable means of using Union funds to support local, regional and national investment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 191. #652887

  cosaint éifeachtach a áirithiú i gcoinne calaoise, go háirithe maidir leis na réimsí a mbaineann leibhéal níos airde riosca leo, ar bac í an chosaint sin, ag féachaint do na costais agus do na sochair chomh maith le comhréireacht na mbeart;

  ensure effective prevention against fraud, especially in areas with a higher level of risk, and which will act as a deterrent, having regard to the costs and benefits as well as the proportionality of the measures;

  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle

 192. #653690

  Áiritheoidh na Ballstáit íosleibhéal seiceálacha ar an láthair is gá chun na rioscaí a bhainistiú go héifeachtach, agus méadóidh siad an leibhéal sin, más gá, nó féadfaidh siad é a laghdú i gcás ina bhfeidhmíonn na córais bhainistíochta agus rialaithe go cuí agus ina bhfuil na rátaí earráide ar leibhéal atá inghlactha.

  Member States shall ensure a minimum level of on-the-spot checks needed for an effective management of the risks, and shall increase that minimum level where necessary. Member States may reduce that minimum level where the management and control systems function properly and the error rates remain at an acceptable level.

  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle

 193. #665980

  An cumas atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí na gcomhpháirtithe sóisialta a neartú, lena n-áirítear comhlachais ghairmiúla, maidir le tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I agus chun líonrú a spreagadh i measc eagraíochtaí atá lonnaithe san Aontas agus iadsan atá ag tairbhithe a liostaítear i Iarscríbhinn I ar gach leibhéal, le go mbeidís in ann bheith páirteach in idirphlé éifeachtach le gníomhaithe poiblí agus príobháideacha.

  Strengthening the capacities of civil society organisations and social partners' organisations, including professional associations, in beneficiaries listed in Annex I and encouraging networking at all levels among Union-based organisations and those of beneficiaries listed in Annex I, enabling them to engage in an effective dialogue with public and private actors.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 194. #670436

  Ba cheart do CEMI a bheith comhlántach, agus comhleanúnach, leis na hionstraimí airgeadais a chuireann an tAontas agus na Ballstáit ar fáil i láthair na huaire agus a chuirfidh siad ar fáil amach anseo, ar leibhéal náisiúnta agus fonáisiúnta, chun forbairt inbhuanaithe eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, cosaint agus úsáid inbhuanaithe na n-aigéan, na bhfarraigí agus na gcóstaí a chur chun cinn, rud a chuideoidh le comhar níos éifeachtaí a chruthú idir na Ballstáit agus a réigiúin ar an gcósta, a réigiúin oileánacha agus a réigiúin is forimeallaí, agus tosaíocht agus dul chun cinn na dtionscadal náisiúnta agus áitiúil á gcur san áireamh.

  The EMFF should be complementary to, and coherent with, existing and future financial instruments made available by the Union and Member States, at national and sub-national level, for promoting sustainable economic, social and territorial development, the protection and sustainable use of the oceans, seas and coasts, helping to foster more effective cooperation between Member States and their coastal, island, and outermost regions, and taking into account the prioritisation and progress of national and local projects.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 195. #673902

  na rialacha maidir le híosleibhéal na rialuithe ar an láthair is gá chun na rioscaí a bhainistiú go héifeachtach, mar aon leis na dálaí faoina mbeidh ar na Ballstáit líon na rialuithe sin a mhéadú, nó faoinar féidir leo iad a laghdú i gcás ina bhfeidhmíonn na córais bhainistíochta agus rialaithe go cuí agus ina bhfuil na rátaí earráide ar leibhéal atá inghlactha;

  the rules on the minimum level of on-the-spot controls necessary for an effective management of the risks, as well as the conditions under which Member States have to increase such controls, or may reduce them where the management and control systems function properly and the error rates are at an acceptable level;

  Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime

 196. #691414

  De bharr anleibhéal oiliúna a chuirfear ar fáil a bheith níos airde, beidh an caighdeánpóilíneachta ar fud an AE níos airde leis, beidh iontaoibh níos fearr aggníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí as a chéile, cuirfear le cultúrcoiteann maidir le forfheidhmiú an dlí agus dá bharr sin beidh freagairt an AEar dhúshláin choitianta slándála níos éifeachtaí.

  Thehigher level of training thereby provided will raise the standard of policingacross the EU, enhance trust between law enforcement agencies, contribute to acommon law enforcement culture and thereby make more effective the EU’sresponse to common security challenges.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 197. #691440

  Debharr go dtabharfaidh an togra seo leibhéal oiliúna níos airde i bhforfheidhmiúan dlí i gcrích, beidh an caighdeán póilíneachta ar fud an AE níos airde, beidhiontaoibh níos fearr ag gníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí as a chéile,cuirfear le cultúr coiteann maidir le forfheidhmiú an dlí agus dá bharr sinbeidh freagairt an AE ar dhúshláin choitianta slándála níos éifeachtaí.

  The higher level of law enforcement training that will be broughtabout by this proposal will raise the standard of policing across the EU,contribute to enhance trust between law enforcement agencies, contribute to acommon law enforcement culture, and thereby make more effective the EU’sresponse to common security challenges.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 198. #709610

  Cuirfidh Europol anailísí straitéiseacha agus measúnuithe ar bhagairtí ar fáil chun cuidiú le húsáid éifeachtach agus éifeachtúil na n-acmhainní atá ar fáil ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais le haghaidh gníomhaíochtaí oibríochtúla agus chun tacaíocht leis na gníomhaíochtaí sin.

  Europol shall provide strategic analyses and threat assessments to assist the efficient and effective use of the resources available at national and Union level for operational activities and the support of those activities.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 199. #725042

  I gás ina bhfágtar go bhfuil rialú na dteorainneacha seachtracha chomh neamhéifeachtach sin go bhféadfaí feidhmiú limistéar Schengen a chur i mbaol, bíodh sin toisc nach ndéanann Ballstát na bearta is gá i gcomhréir le measúnú leochaileachta nó toisc, nár iarr Ballstát a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha roimhe ag na teorainneacha seachtracha, tacaíocht leordhóthanach ar an nGníomhaireacht nó nach gcuireann sé tacaíocht den sórt sin sin chun feidhme, ba cheart mearfhreagairt aontaithe agus éifeachtach a thabhairt ar leibhéal an Aontais.

  Where control of the external border is rendered ineffective to such an extent that it risks jeopardising the functioning of the Schengen area, either because a Member State does not take the necessary measures in line with a vulnerability assessment or because a Member State facing specific and disproportionate challenges at the external borders has not requested sufficient support from the Agency or is not implementing such support, a unified, rapid and effective response should be delivered at Union level.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 200. #749193

  Go háirithe, ba cheart don Coimisiún agus don Bhallstát lena mbaineann, i gcomhréir lena bhfreagrachtaí faoi seach, a áirithiú ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal an Bhallstáit, ag gach céim den phróiseas, go bhfuil comhordú éifeachtach á dhéanamh chun comhsheasmhacht, comhlántacht agus sineirgíocht a áirithiú i measc foinsí cistiúcháin lena dtacaítear le gníomhaíochtaí sna Ballstáit a bhfuil dlúthbhaint acu leis an gClár seo, go háirithe i gcás bearta a mhaoinítear sna Ballstáit le cistí an Aontais agus le cláir an Aontais.

  In particular, the Commission and the Member State concerned, in accordance with their respective responsibilities, should ensure at Union and Member State levels, at all stages of the process, effective coordination in order to ensure consistency, complementarity and synergy among sources of funding that support actions in the relevant Member States with close links to the Programme, specifically with measures being financed from the Union funds and Union programmes in the Member States.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 201. #1675566

  Dá bhrí sin, tá gá le leibhéal comhchuibhithe níos airde, lena n-áirítear comhar forfheidhmiúcháin éifeachtach éifeachtúil a bhaint amach i measc na n-údarás inniúil poiblí forfheidhmiúcháin chun sáruithe a chumhdaítear leis an Rialachán seo a bhrath agus a imscrúdú, agus chun ordú a thabhairt scor díobh nó iad a thoirmeasc.

  An increased level of harmonisation that includes effective and efficient enforcement cooperation among competent public enforcement authorities is therefore necessary to detect, to investigate and to order the cessation or prohibition of infringements covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 202. #1675620

  Ba cheart na hoibleagáidí atá ar an údaráis inniúil, faoi chuimsiú an chúnaimh fhrithpháirtigh, a bheith ann i gcónaí, mura rud é gur dóigh go n-áiritheofar, le gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin agus cinntí riaracháin a dhéantar ar an leibhéal náisiúnta lasmuigh de chreat an chúnaimh fhrithpháirtigh go scoirfí den sárú laistigh den Aontas nó go dtoirmeascfaí é ar bhealach gasta éifeachtach.

  The obligations of the competent authority within the mutual assistance mechanism should remain intact, unless it is likely that enforcement actions and administrative decisions taken at national level outside the mutual assistance mechanism would ensure the swift and effective cessation or prohibition of the intra-Union infringement.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 203. #1680288

  Ba cheart do gach earnáil den gheilleagar rannchuidiú leis na laghduithe astaíochtaí sin a bhaint amach agus tá an sprioc le bheith bainte amach ar an mbealach is costéifeachtaí trí chóras trádála astaíochtaí an Aontais Eorpaigh (“EU ETS”) arb ionann agus laghdú 43 % faoi bhun leibhéil 2005 a chur i gcrích faoin mbliain 2030.

  All sectors of the economy should contribute to achieving those emission reductions and the target is to be delivered in the most cost-effective manner through the European Union emission trading system (‘EU ETS’), amounting to a reduction of 43 % below 2005 levels by 2030.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 204. #1681423

  Ceanglais a bhunú do leictrea-shoghluaiseacht ar leibhéal an Aontais a bhaineann le trealamh a chur i spásanna páirceála roimh ré agus pointí athluchtaithe a shuiteáil, is bealach éifeachtach é sin chun feithiclí leictreacha a chur chun cinn go luath amach anseo agus forbairtí breise á gcumasú ar chostas laghdaithe ar bhonn meántéarmach go fadtéarmach.

  Establishing requirements for electromobility at Union level concerning the pre-equipping of parking spaces and the installation of recharging points is an effective way to promote electric vehicles in the near future while enabling further development at a reduced cost in the medium to long term.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 205. #1715223

  leibhéal sábháilteachta agus idir-inoibritheachta le córais shibhialta ar fáil atá chomh héifeachtach leis an leibhéal a thagann as cur i bhfeidhm na gceanglas fíor-riachtanach a leagtar amach in Iarscríbhinn VII agus in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

  offer a level of safety and interoperability with civil systems that is as effective as that resulting from the application of the essential requirements set out in Annexes VII and VIII to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 206. #1731840

  Thairis sin, le sáruithe arís is arís eile ag an ngnóthas céanna léirítear an claonadh atá ag an ngnóthas sin sáruithe den sórt sin a dhéanamh, agus dá bhrí sin, is léiriú an-suntasach é sin ar an ngá atá le leibhéal an phionóis a mhéadú le go mbeidh sé ina dhíspreagadh éifeachtach.

  The existence of repeated infringements by the same perpetrator shows its propensity to commit such infringements and is therefore a very significant indication that the level of the penalty needs to be increased to achieve effective deterrence.

  Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 207. #1751207

  (14)Ba cheart ceanglas caighdeánach i dtaca le comhlíonadh, i bhfoirm “cláir inmheánacha um chomhlíonadh”, a thabhairt isteach chun cuidiú leis an gcothrom iomaíochta idir onnmhaireoirí agus chun cur i bhfeidhm éifeachtach na rialuithe a fheabhsuithe.

  (14)A standard requirement for compliance in the form of "internal compliance programmes" should be introduced in order to contribute to the level-playing field between exporters and to enhance the effective application of controls.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 208. #1774000

  Chun tuairisciú pras agus díreach coireanna a éascú, ba cheart don Choimisiún a mheas go cúramach an ndearna na Ballstáit córas tuairiscithe calaoise ar líne atá éifeachtach a bhunú, agus an bhfuil teimpléid chaighdeánaithe tuairiscithe ann ar leibhéal an Aontais.

  In order to facilitate the prompt and direct reporting of crime, the Commission should carefully assess the establishment of effective online fraud-reporting systems by Member States and standardised reporting templates at Union level.

  Treoir (AE) 2019/713 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle

 209. #1776897

  Go mbeifear in ann “seirbhísí rochtana” — amhail fotheidil don té atá bodhar nó don té ag a bhfuil deacrachtaí éisteachta, cur síos labhartha, fotheidil labhartha, agus ateangaireacht sa teanga chomharthaíochta — a roghnú, a phearsantú, agus a thaispeáint, trí chaoi a chur ar fáil le cúpláil éifeachtach gan sreang a dhéanamh le teicneolaíochtaí éisteachta, nó trí rialtáin a chur ar fáil don úsáideoir chun “seirbhísí rochtana” na seirbhísí meán closamhairc a chur i ngníomh ar aon chéim suntasachta leis na príomhrialtáin chlosamhairc.

  Supporting the possibility to select, personalise and display ‘access services’ such as subtitles for deaf persons or persons who are hard of hearing, audio description, spoken subtitles and sign language interpretation, by providing means for effective wireless coupling to hearing technologies or by providing user controls to activate ‘access services’ for audiovisual media services at the same level of prominence as the primary media controls.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 210. #1779363

  a áirithiú go mbainfidh custaiméirí tairbhe as trí fheidhmiú éifeachtach a margaidh náisiúnta, iomaíocht éifeachtach a chur chun cinn agus cabhrú chun ardleibhéal cosanta do chustaiméirí a áirithiú i ndlúthchomhar leis na húdaráis cosanta tomhaltóirí ábhartha;

  ensuring that customers benefit through the efficient functioning of their national market, promoting effective competition and helping to ensure a high level of consumer protection, in close cooperation with relevant consumer protection authorities;

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 211. #1807476

  Chun leibhéal níos airde sábháilteachta a bhaint amach do tháirgí tomhaltais, ba cheart na sásraí um malartú faisnéise agus um idirghabháil mhear dá bhforáiltear i dTreoir 2001/95/CE a dhéanamh níos éifeachtaí.

  In order to achieve a higher level of safety for consumer products, the mechanisms for exchanges of information and rapid intervention situations provided for in Directive 2001/95/EC should be made more effective.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 212. #1816430

  Cé go bhfuil sé riachtanach chun astaíochtaí CO2 a laghdú san earnáil iompair de bhóthar, tá cur chun cinn feithiclí tromshaothair den sórt sin ag monaróirí tábhachtach freisin le haghaidh laghdú iarbhír ar thruailleáin aeir agus ar leibhéil torainn iomarcacha i gcathracha agus i limistéir uirbeacha.

  While it is essential to reduce CO2 emissions from road transport, the promotion of such heavy-duty vehicles by manufacturers is also important for the effective reduction of air pollutants and excessive noise levels in cities and urban areas.

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 213. #1854969

  (b)cosaint éifeachtach a áirithiú ar chalaois, go háirithe sna réimsí a mbaineann leibhéal níos airde riosca leo, ar díspreagadh í an chosaint sin, ag féachaint do na costais agus do na sochair agus do chomhréireacht na mbeart;

  (b)ensuring effective prevention against fraud, especially in areas with a higher level of risk, and which will act as a deterrent, having regard to the costs and benefits and the proportionality of the measures;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 214. #317255

  I gcásanna cuí-réasúnaithe, áfach, d’fhéadfadh sé a bheith níos éifeachtaí díriú ar an leibhéal náisiúnta, e.g. ar chúiseanna a bhaineann le hinfhaighteacht nó feidhmiú struchtúr riaracháin ábhartha.

  However, in duly justified cases it may be more effective to aim at the national level, e.g. for reasons related to the availability or functioning of relevant administrative structures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 215. #327663

  - scrúdú a dhéanamh ar an mbealach is éifeachtaí agus is éifeachtúla ina bhféadfar cur chun cinn feistí leighis a rialú agus ar an leibhéal ar a bhféadfar sin a dhéanamh;

  - examine how and at which level the promotion of medical devices can be regulated in the most effective and efficient way;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le nuáil san earnáil feistí leighis (2011)

 216. #337788

  Is gá leibhéal cuí pionós éifeachtúil, athchomhairleach agus comhréireach ar fud an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

  It is necessary to ensure an appropriate level of effective, dissuasive and proportionate sanctions throughout the internal market.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 217. #351185

  Go háirithe, níl rochtain neamh-idirdhealaitheach ar ghréasáin ann, agus níl comhionannas éifeachta ann fós i ngach mBallstát i dtaca le leibhéal na maoirseachta rialála, agus is ann do mhargaí leithlisithe i gcónaí.

  In particular, non-discriminatory network access and an equally effective level of regulatory supervision do not yet exist in each Member State, and isolated markets persist.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 218. #351679

  Go háirithe, níl rochtain neamh-idirdhealaitheach ar ghréasáin ann, agus níl comhionannas éifeachta ann fós i ngach mBallstát i dtaca le leibhéal na maoirseachta rialála, agus is ann do mhargaí leithlisithe i gcónaí.

  In particular, non-discriminatory network access and an equally effective level of regulatory supervision do not yet exist in each Member State, and isolated markets persist.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 219. #518258

  Ba cheart teorainn choimirce den sórt sin a shocrú ag leibhéal nach ndéanann saobhadh ar na sochair iomaíochta a thig as bearta struchtúracha agus féadfar deireadh a chur léi tráth a mbeidh éifeacht leis na bearta struchtúracha.

  Such a safeguard cap should be set at a level which does not distort the competitive benefits of structural measures and could be removed once the structural measures become effective.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 220. #534567

  Má thugtar aghaidh ar na híseal-leibhéil litearthachta, is bealach éifeachtach é sin chun dul i ngleic le bunchúiseanna luathfhágáil na scoile, na dífhostaíochta agus an rannpháirteachais theoranta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil i measc iad siúd atá ar bheagán oiliúna.

  Addressing low literacy levels is an effective way to combat the root causes of early school leaving, unemployment and limited participation in lifelong learning for the low-skilled.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht

 221. #562788

  Áirítear leis sin feabhas a chur ar a rannpháirteachas ar an leibhéal náisiúnta mar ar féidir leo a bheith níos éifeachtaí a bhuí do chostais níos ísle agus don easpa bacainní teanga.

  This includes improving their participation at national level where they can be more effective due to lower costs and lack of linguistic barriers.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 222. #597871

  Is gá leibhéal cuí pionós éifeachtach, athchomhairleach agus comhréireach ar fud an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

  It is necessary to ensure an appropriate level of effective, dissuasive and proportionate penalties throughout the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 223. #610482

  Cé go bhfuil gá le bearta coisctheacha náisiúnta éifeachtacha, tá gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais riachtanach le haghaidh rialú deiridh agus riaradh éifeachtúil an mhargaidh aonair.

  While effective national prevention measures are needed, action at Union level is essential for ultimate control and the effective running of the single market.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 224. #611199

  Ba cheart na huasrátaí cómhaoinithe a shocrú ag cibé leibhéil is gá d'fhonn an leibhéal éifeachtach tacaíochta arna soláthar ag Clár LIFE a choinneáil.

  The maximum co-financing rates should be set at such levels as are necessary to maintain the effective level of support provided by the LIFE Programme.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 225. #638553

  Tá an tionscal ag súil le cothrom iomaíochta níos fearr a bheith ann mar thoradh ar ghníomhartha níos éifeachtaí i gcoinne táirgí nach gcomhlíonann an reachtaíocht, mar aon le toradh simplithe ón reachtaíocht a chur a ailíniú.

  Industry expects a more level playing field resulting from more effective actions against products that do not comply with the legislation, as well as a simplification effect from the alignment of legislation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 226. #638582

  áirithítear léi go n‑oibreoidh údaráis um fhaireachas margaidh ar bhealach níos éifeachtaí agus go mbeidh laghdú ar líon na dtáirgí neamhchomhlíontacha chun cothrom iomaíochta a chruthú;

  it ensures a more effective work of the market surveillance authorities and consequently reduces the non-compliant products and creates a more level playing field;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 227. #642306

  Ba cheart go bhfeabhsódh cáilíocht na maoirseachta má bhíonn comhoibriú éifeachtach idir na húdaráis a bhfuil cúraimí éagsúla curtha orthu ag an leibhéal náisiúnta.

  The quality of supervision should improve if there is effective cooperation between authorities charged with different tasks at national level.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 228. #642831

  Déanfaidh údaráis inniúla bearta chun comhoibriú éifeachtach a áirithiú ag leibhéal an Aontais i leith athbhreithnithe dearbhaithe cáilíochta.

  Competent authorities shall take measures to ensure effective cooperation at Union level in respect of quality assurance reviews.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 229. #653743

  Chun go mbeidh éifeacht ag an laghdú sin ar an leibhéal tacaíochta, níor cheart aon tairbhe a thabhairt d'fheirmeoirí a chruthaíonn dálaí go saorga chun na héifeachtaí sin a sheachaint.

  In order to make such reduction of the support level effective, no advantage should be granted to farmers who artificially create the conditions to avoid its effects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 230. #673658

  Soláthróidh Ballstáit cosaint éifeachtach i gcoinne calaoise, go háirithe i ndáil le limistéir a bhfuil leibhéal níos airde riosca ag gabháil leo.

  Member States shall offer effective prevention against fraud, especially as regards areas with a higher level of risk.

  Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime

 231. #705985

  cur chun cinn líonra EURES ar leibhéal an Aontais trí bhearta éifeachtacha cumarsáide idir an Coimisiún agus na Ballstáit.

  promotion of the EURES network at Union level through effective communication measures taken by the Commission and the Member States.

  Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 232. #1659348

  Le haistriú na ranníocaíochtaí arna dtiomsú ar an leibhéal náisiúnta faoin Rialachán seo, ba cheart go gceadófaí don Chiste oibriú agus, ar an gcaoi sin, do na huirlisí réitigh a chur i bhfeidhm ar shlí éifeachtach.

  The transfer of contributions raised at national level under this Regulation should allow the Fund to operate and thus the resolution tools to be applied in an effective manner.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 233. #1662468

  Cuirfidh an fíoraitheoir san áireamh aon mhodhanna éifeachtacha rialaithe riosca arna gcur i bhfeidhm ag an gcuideachta chun go ndéanfaí leibhéil neamhchinnteachta a laghdú, ar leibhéil iad a bhaineann leis an gcruinneas is sonrach do na modhanna faireacháin a úsáidtear.

  The verifier shall take into consideration any effective risk control methods applied by the company to reduce levels of uncertainty associated with the accuracy specific to the monitoring methods used.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 234. #1675576

  Ba cheart a áirithiú leis na cearta sin gur féidir leis na Ballstáit an fhaisnéis agus an fhianaise atá riachtanach a mhalartú ar dhóigh bhailí i measc na n-údarás inniúil chun go mbainfear amach leibhéal comhionann forfheidhmiúcháin éifeachtach sna Ballstáit uile.

  Those powers should enable Member States to ensure that necessary information and evidence can be validly exchanged among competent authorities to achieve an equal level of effective enforcement in all Member States.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 235. #1709100

  Is fearr an iomaíocht a chothú trí leibhéal infheistíochta, atá éifeachtúil ó thaobh an gheilleagair de, i mbonneagar nua agus i mbonneagar atá ann cheana, le cúnamh ó rialúchán, i gcás inar gá é, chun iomaíocht éifeachtach i seirbhísí miondíola a bhaint amach.

  Competition can best be fostered through an economically efficient level of investment in new and existing infrastructure, complemented by regulation, where necessary, to achieve effective competition in retail services.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 236. #1759625

  Ar deireadh, is gá foráil a dhéanamh maidir le sásra éifeachtach trasteorann le haghaidh cúnamh frithpháirteach chun cothroime iomaíochta a áirithiú agus chun córas na gcumhachtaí comhchosúla laistigh den Ghréasán Eorpach Iomaíochta a chosaint.

  Finally, providing for effective cross-border mechanisms on mutual assistance is necessary to ensure a more level playing field and safeguard the system of parallel powers within the ECN.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 237. #1774997

  Beidh an oibleagáid a leagtar amach i mír 1 comhréireach agus éifeachtach chun ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú i ngach earnáil.

  The obligation set out in paragraph 1 shall be proportionate and effective in ensuring a high level of transparency in every sector.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 238. #1784113

  Sa chomhthéacs sin, aithnítear níos mó anois ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon a thábhachtaí atá sé cosaint chothromaithe éifeachtach a chur ar fáil do sceithirí.

  In this context, the importance of providing balanced and effective whistleblower protection is increasingly acknowledged at both Union and international level.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 239. #1802202

  Bunaíodh ACER chun deireadh a chur leis an mbearna rialála ar leibhéal an Aontais agus rannchuidiú le feidhmiú éifeachtach na margaí inmheánacha don leictreachas agus don ghás nádúrtha.

  ACER was established to fill the regulatory gap at Union level and to contribute towards the effective functioning of the internal markets for electricity and natural gas.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 240. #1810478

  cur chun cinn líonra EURES ar leibhéal an Aontais trí bhearta éifeachtacha cumarsáide arna ndéanamh ag an gCoimisiún, ag an Údarás Eorpach Saothair agus ag na Ballstáit.”;

  promotion of the EURES network at Union level through effective communication measures taken by the Commission, the European Labour Authority and the Member States.’;

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 241. #1851921

  Beartaítear leis an bpacáiste reachtach go náiritheoidh na Ballstáit cosaint éifeachtach ar chalaois, go háirithe i réimsí lena mbaineann leibhéal riosca níos airde, agus go ndéanfaidh siad neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a cheartú.

  The legislative package envisages that Member States shall ensure effective prevention against fraud, especially in the areas with a higher level of risk, preventing, detecting and correcting irregularities and fraud.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 242. #1855511

  Beartaítear leis an bpacáiste reachtach go n-áiritheoidh na Ballstáit cosaint éifeachtach ar chalaois, go háirithe i réimsí lena mbaineann leibhéal riosca níos airde, agus go ndéanfaidh siad neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a cheartú.

  The legislative package envisages that Member States shall ensure effective prevention against fraud, especially in the areas with a higher level of risk, preventing, detecting and correcting irregularities and fraud.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 243. #1856634

  Beartaítear leis an bpacáiste reachtach go n-áiritheoidh na Ballstáit cosaint éifeachtach ar chalaois, go háirithe i réimsí lena mbaineann leibhéal riosca níos airde, agus go ndéanfaidh siad neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a cheartú.

  The legislative package envisages that Member States shall ensure effective prevention against fraud, especially in the areas with a higher level of risk, preventing, detecting and correcting irregularities and fraud.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 244. #291668

  (66) Chun trédhearcacht, neamhchlaontacht agus comhréireacht a áirithiú i leibhéal na ngníomhaíochtaí forghníomhaithe ag na Ballstáit, ní mór do na Ballstáit creat iomchuí a bhunú d'fhonn pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur i leith neamhchomhlíonadh an Rialacháin seo, toisc go bhféadfadh damáiste do shláinte an duine agus don chomhshaol a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh.

  (66) In order to ensure transparency, impartiality and consistency in the level of enforcement activities by Member States, it is necessary for Member States to set up an appropriate framework with a view to imposing effective, proportionate and dissuasive penalties for non-compliance with this Regulation, as non-compliance can result in damage to human health and the environment.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 245. #308076

  3. Áiritheoidh Ballstáit, a mhéid is indéanta, go gcuirfidh aon saoráidí míleata atá oscailte d’úsáid phoiblí agus dá dtagraítear i mír 2(b) nó seirbhísí a sholáthraíonn pearsanra míleata don phobal agus dá dtagraítear i mír 2(c), leibhéal sábháilteachta ar fáil atá chomh héifeachtach ar a laghad leis an leibhéal a éilitear leis na ceanglais bhunriachtanacha mar atá sainmhínithe in Iarscríbhinn Va agus in Iarscríbhinn Vb.";

  3. Member States shall, as far as practicable, ensure that any military facilities open to public use referred to in paragraph 2(b) or services provided by military personnel to the public referred to in paragraph 2(c), offer a level of safety that is at least as effective as that required by the essential requirements as defined in Annexes Va and Vb.";

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 246. #313267

  (22) Tá gá le hionstraim éifeachtach a thabhairt isteach chun caighdeáin theicniúla chomhchuibhithe rialála a bhunú sna seirbhísí airgeadais ionas go ndéanfar, trí leabhar rialacha aonair freisin, cothromaíocht a áirithiú agus cosaint leordhóthanach a thabhairt do thaisceoirí, d’infheisteoirí agus do thomhaltóirí ar fud an Aontais.

  (22) There is a need to introduce an effective instrument to establish harmonised regulatory technical standards in financial services to ensure, also through a single rulebook, a level playing field and adequate protection of depositors, investors and consumers across the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 247. #314379

  (21) Tá gá le hionstraim éifeachtach a thabhairt isteach chun caighdeáin theicniúla chomhchuibhithe rialála a bhunú sna seirbhísí airgeadais ionas go ndéanfar, trí leabhar rialacha aonair freisin, cothromaíocht a áirithiú agus cosaint leordhóthanach a thabhairt do shealbhóirí polasaí, do chomhaltaí scéimeanna pinsin agus do thairbhithe eile ar fud an Aontais.

  (21) There is a need to introduce an effective instrument to establish harmonised regulatory technical standards in financial services to ensure, also through a single rulebook, a level playing field and adequate protection of policyholders, pension scheme members and other beneficiaries across the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 248. #315500

  (22) Tá gá le hionstraim éifeachtach a thabhairt isteach chun caighdeáin theicniúla chomhchuibhithe rialála a bhunú sna seirbhísí airgeadais ionas go ndéanfar, trí leabhar rialacha aonair freisin, cothromaíocht a áirithiú agus cosaint leordhóthanach a thabhairt do thaisceoirí, d’infheisteoirí agus do thomhaltóirí ar fud an Aontais.

  (22) There is a need to introduce an effective instrument to establish harmonised regulatory technical standards in financial services to ensure, also through a single rulebook, a level playing field and adequate protection of investors and consumers across the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 249. #322824

  Aithníonn na trí Institiúid an tábhacht a bhaineann le aghaidh a thabhairt, trí chomhpháirtíocht idir na Ballstáit agus institiúidí an AE, ar dhúshlán na cumarsáide faoi shaincheisteanna AE ionas go n-áiritheofar go bhfuil cumarsáid éifeachtach agus faisnéis oibiachtúil ann don dream daoine is leithne agus is féidir ar an leibhéal iomchuí.

  The three institutions recognise the importance of addressing the communication challenge on EU issues in partnership between Member States and the EU institutions to ensure effective communication with, and objective information to, the widest possible audience at the appropriate level.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 250. #327488

  9. de ghnáth dírítear níos lú airde ar ECEC ná mar a dhírítear ar aon leibhéal eile oideachais agus oiliúna, in ainneoin go bhfuil fianaise ann go bhfuil sé i bhfad níos éifeachtaí infheistiú éifeachtúil a dhéanamh in oideachas luath-óige ar ardchaighdeán ná mar atá sé idirghabháil a dhéanamh níos déanaí agus go mbíonn dea-thoradh ar an infheistíocht sin feadh an tsaoil, go háirithe maidir le daoine atá faoi mhíbhuntáiste;

  9. ECEC tends to receive less attention than any other level of education and training despite evidence that investing efficiently in quality early years education is much more effective than intervening later and brings considerable returns throughout the lifecycle, particularly for the disadvantaged;

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 251. #517778

  Ríomhfar é trí fhachtóir measúnaithe a fheidhmiú ar na luachanna tagartha a eascraíonn as tástálacha ar orgánaigh, e.g. LD50 (an mheándáileog mharfach), LC50 (an meántiúchan marfach), EC50 (an meántiúchan éifeachtúil), IC50 (an tiúchan is cúis le cosc 50 % ar pharaiméadar áirithe e.g. fás), NOEL(C) (leibhéal nár braitheadh éifeacht dhíobhálach aige (tiúchan)), nó LOEL(C) (an leibhéal is ísle ag ar braitheadh éifeacht dhíobhálach (tiúchan)).

  It shall be calculated by applying an assessment factor to the reference values resulting from tests on organisms, e.g. LD50 (median lethal dose), LC50 (median lethal concentration), EC50 (median effective concentration), IC50 (concentration causing 50 % inhibition of a given parameter, e.g. growth), NOEL(C) (no-observed-effect level (concentration)), or LOEL(C) (lowest-observed-effect level (concentration)).

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 252. #518256

  (66) Go dtí tráth a mbeidh éifeacht leis na bearta struchtúracha, ba cheart an taraif shealadach Eora-SMS a choimeád ar leibhéal coimirce a d’áiritheodh go gcaomhnaítear na sochair a fhaigheann tomhaltóirí faoi láthair agus, ag an am céanna, lena ráthaítear corrlach dóthanach do sholáthraithe seirbhísí fánaíochta agus fós gur léiriú níos réasúnaí é ar na costais fholuiteacha soláthair.

  (66) Until the structural measures become effective, the transitory euro-SMS tariff should be retained at a safeguard level which, whilst ensuring that the existing consumer benefits are preserved, guarantees a sufficient margin to roaming providers while also more reasonably reflecting the underlying costs of provision.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 253. #518280

  Ba cheart an taraif Eora-shonraí a shocrú ar leibhéal coimirce, lena n-áirithítear cosaint tomhaltóirí go dtí go mbeidh éifeacht leis na bearta struchtúracha, agus lena ráthaítear corrlach dóthanach do sholáthraithe seirbhísí fánaíochta agus fós gur léiriú níos réasúnaí é ar chostais fholuiteacha soláthair.

  The euro-data tariff should be set at a safeguard level which, whilst ensuring consumer protection until the structural measures become effective, guarantees a sufficient margin to roaming providers while also more reasonably reflecting the underlying costs of provision.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 254. #568279

  Chun comhar rialála éifeachtach a bhaint amach idir na heintitis a bhfuil sé de chúram orthu maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcritéar aonfhoirmeach atá leagtha amach sa Rialachán seo, is gá ardleibhéal rúndachta gairmiúla a chur i bhfeidhm maidir le gach údarás náisiúnta rialála ábhartha agus maidir le ÚEUM.

  Effective regulatory cooperation among the entities tasked with supervising compliance with the uniform criteria set out in this Regulation requires that a high level of professional secrecy should apply to all relevant national authorities and to ESMA.

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 255. #568696

  Chun comhar rialála éifeachtach a áirithiú idir na heintitis a bhfuil sé de chúram orthu comhlíonadh na gcritéar aonfhoirmeach a leagtar síos sa Rialachán seo a mhaoirsiú, is gá go mbeidh leibhéal ard rúndachta gairmiúla i bhfeidhm maidir leis na húdaráis náisiúnta ábhartha uile agus maidir le ÚEUM.

  Effective regulatory cooperation among the entities tasked with supervising compliance with the uniform criteria set out in this Regulation requires that a high level of professional secrecy should apply to all relevant national authorities and to ESMA.

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 256. #602007

  Déanfaidh an t-ionad náisiúnta comhordúcháin pictiúr de dhálaí náisiúnta a bhunú agus a chaomhnú chun faisnéis éifeachtach chruinn thráthúil a sholáthar do na húdaráis uile a mbeidh freagrachtaí orthu maidir le rialú teorainneacha seachtracha agus, go háirithe, maidir le faireachas ar theorainneacha seachtracha ar an leibhéal náisiúnta.

  The national coordination centre shall establish and maintain a national situational picture, in order to provide all authorities with responsibilities for the control and, in particular, surveillance of external borders at national level, with effective, accurate and timely information.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 257. #639602

  Chun go mbeidh comhar trasnáisiúnta ann maidir le soghluaiseacht laistigh den AE , is gá comhaontú ar chomhchuspóirí (leagan comhroinnte) agus creat le haghaidh comhordú idir na Ballstáit ar leibhéal oibríochtúil a bheith ann, rud nach féidir a bheith ann gan dlúth chomhroinnt chórasach, uirlisí coiteanna agus dáileadh soiléir freagrachtaí a bheith leis.

  Effective trans-national co-operation on intra-EU labour mobility pre-supposes an agreement on common objectives (a shared vision) and a framework for the coordination between Member States at operational level, implying systematic and intensive information sharing, common tools and a clear distribution of responsibilities.

  DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta, rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaiseachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair /* SWD/2014/010 final */

 258. #647120

  ciallaíonn 'Comhaontú Comhpháirtíochta' doiciméad a ullmhaíonn Ballstát i bpáirt leis na comhpháirtithe i gcomhréir le cur chuige an rialachais il-leibhéil, lena leagtar amach straitéis, tosaíochtaí agus socruithe an Bhallstáit sin maidir le Cistí SIE a úsáid ar shlí atá éifeachtach agus éifeachtúil ionas go ndéanfar straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a shaothrú, agus atá formheasta ag an gCoimisiún tar éis measúnú a bheith déanta air agus comhphlé a bheith déanta air leis an mBallstát i dtrácht;

  'Partnership Agreement' means a document prepared by a Member State with the involvement of partners in line with the multi-level governance approach, which sets out that Member State's strategy, priorities and arrangements for using the ESI Funds in an effective and efficient way so as to pursue the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, and which is approved by the Commission following assessment and dialogue with the Member State concerned;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 259. #649124

  Cuirfidh na Ballstáit chun cinn agus áiritheoidh siad i gcomhréir le hAirteagal 4 comhordú éifeachtach idir Cistí SIE agus 'Erasmus+' ar an leibhéal náisiúnta trí dhealú soiléir a dhéanamh idir na cineálacha infheistíochta atá ann agus spriocghrúpaí a dtugtar tacaíocht dóibh.

  Member States shall promote and ensure in accordance with Article 4, effective coordination between ESI Funds and 'Erasmus +' at national level through a clear distinction in the types of investment and target groups supported.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 260. #650079

  Braitheann cur chun feidhme éifeachtach agus éifeachtúil na ngníomhaíochtaí lena dtacaíonn CSE ar dhea-rialachas agus ar chomhpháirtíocht idir na gníomhairí críochacha agus socheacnamaíocha ar fad is ábhartha, agus iad siúd a ghníomhaíonn ar na leibhéil réigiúnacha agus áitiúla, go háirithe na scátheagraíochtaí a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, an tsochaí shibhialta eagraithe, na compháirtithe eacnamaíocha agus go háirithe comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, á gcur i gcuntas.

  Efficient and effective implementation of actions supported by the ESF depends on good governance and partnership between all relevant territorial and socio-economic actors, taking into account the actors at regional and local levels, in particular the umbrella associations representing local and regional authorities, organised civil society, economic and, in particular, social partners and non-governmental organisations.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 261. #667221

  Leis an Ionstraim um Chomhpháirtíocht, tacófar le bearta a fhreagraíonn, ar bhealach éifeachtach solúbtha, do chuspóirí a eascraíonn as caidreamh déthaobhach, réigiúnach nó iltaobhach an Aontais le tríú tíortha agus a théann i ngleic le dúshláin atá ann don domhan uile agus a áirithíonn obair leantach leordhóthanach maidir le cinntí a dhéantar ar leibhéal iltaobhach.

  The Partnership Instrument shall support measures that respond in an effective and flexible manner to objectives arising from the Union's bilateral, regional or multilateral relationships with third countries and shall address challenges of global concern and ensure an adequate follow-up to decisions taken at a multilateral level.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 262. #669716

  Is ar an gcúis sin gur cheart go mbeadh rochtain ar an gClár ag eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ag eagraíochtaí othar a oibríonn i réimse na sláinte poiblí, a imríonn ról éifeachtach i bpróisis agallaimh shibhialta ar leibhéal an Aontais, mar shampla rannpháirteachas i ngrúpaí comhairleacha, agus ar an gcaoi sin a rannchuidíonn le cuspóirí sonracha an Chláir a shaothrú.

  That is why the Programme should be accessible to non-governmental bodies and patient organisations working in the public health area, which play an effective role in civil dialogue processes at Union level, such as participation in consultative groups, and in that way contribute to pursuing the specific objectives of the Programme.

  Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 263. #673304

  naisc shlána agus comhordú éifeachtach a chur ar bun idir na gníomhaithe sna córais luathrabhaidh agus na córais chomhair géarchéime atá ann cheana i ngach earnáil ar leith ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear lárionaid staide ionas gur féidir forbhreathnú cuimsitheach agus beacht a chur ar fáil go tapa i gcásanna géarchéime, bearta freagartha a chomhordú, faisnéis oscailte, faisnéis phribhléideach agus faisnéis rúnaicmithe a roinnt;

  secure links and effective coordination between existing sector-specific early warning and crisis cooperation actors at Union and national level, including situation centres in order to enable the quick production of comprehensive and accurate overviews in crisis situations, coordinate response measures and share open, privileged and classified information;

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle

 264. #682054

  Chomh maith leis na bearta um sholáthar faisnéise agus na bearta cur chun cinn, ní mór don Choimisiún seirbhísí teicniúla tacaíochta a fhorbairt agus a chomhordú ar leibhéal an Aontais agus é mar aidhm leis an méid sin cuidiú leis na hoibreoirí páirt a ghlacadh i gcláir chómhaoinithe, feachtais éifeachtacha a sheoladh nó a ngníomhaíochtaí onnmhairithe a fhorbairt.

  Over and above the information provision and promotion measures, the Commission needs to develop and coordinate technical support services at Union level with the aim of helping operators to take part in co-financed programmes, to conduct effective campaigns or to develop their export activities.

  Rialachán (AE) Uimh. 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le bearta um sholáthar faisnéise agus bearta cur chun cinn a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chuirtear chun feidhme sa mhargadh inmheánach agus i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 3/2008 ón gComhairle

 265. #701794

  Ba cheart córas faisnéise idirghníomhach ríomhairithe do bhailiú agus bainistiú éifeachtach sonraí faireachais a bhunú ar leibhéal an Aontais do ghalair liostaithe agus, nuair is ábhartha, do ghalair atá ag teacht chun cinn nó pataiginí atá frithsheasmhach in aghaidh frithmhiocróbach.

  A computerised interactive information system for the effective collection and management of surveillance data should be established at Union level for listed diseases and, when relevant, for emerging diseases or antimicrobial-resistant pathogens.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 266. #701921

  Sa bhreis air sin, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le tuilleadh maoluithe i gcásanna ina n-éiríonn leis na Ballstáit nó le hoibreoirí bearta malartacha maolaithe riosca a chur ar bun, amhail ardleibhéil bhithshlándála agus córais faireachais éifeachtacha.

  In addition, further possibilities for derogations should be provided for in cases where Member States or operators successfully put in place alternative risk-mitigating measures such as high levels of biosecurity and effective surveillance systems.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 267. #1659009

  Ó tharla go ndéantar maoirseacht agus réiteach ar dhá leibhéal éagsúla laistigh de SMA, ní bheadh idirghabháil agus réiteach i leith banc sna Ballstáit atá rannpháirteach i SMA chomh gasta, chomh comhleanúnach ná chomh héifeachtach céanna agus a bheadh sé i gcás banc i mBallstáit nach bhfuil rannpháirteach i SMA.

  Because supervision and resolution are at two different levels within the SSM, intervention and resolution in banks in the Member States participating in the SSM would not be as rapid, consistent and effective as in banks in the Member States outside of the SSM.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 268. #1669167

  Ba cheart do CEFI a bheith i gcomhréir le gealltanas an Aontais faoi Chlár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa maidir le Maoiniú don Fhorbairt agus le prionsabail éifeachtacht na forbartha arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, mar a leagadh amach ag an gCeathrú Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach in Busan in 2011 (“Comhphairtíocht Busan um Chomhar Forbartha Éifeachtach”), agus mar a athdhaingníodh ag an Dara Cruinniú Ardleibhéil um Chomhar Forbartha Éifeachtach i Nairobi in 2016.

  The EFSD should be in line with the Union commitment under the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development and the internationally agreed development effectiveness principles, as set out by the Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan in 2011 (‘Busan Partnership for Effective Development Cooperation’), and reaffirmed at the Second High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation in Nairobi in 2016.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 269. #1709568

  Tá treoirlínte dréachtaithe ag an gCoimisiún ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le prionsabail dhlí na hiomaíochta lena gcloí leo ag na húdaráis rialála náisiúnta agus iad ag meas an bhfuil an iomaíocht i margadh ar leith éifeachtach agus, chomh maith leis sin, cumhacht shuntasach sa mhargadh á meas acu.

  The Commission has drawn up guidelines at Union level in accordance with the principles of competition law for national regulatory authorities to follow in assessing whether competition is effective in a given market and in assessing significant market power.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 270. #1731712

  Ar mhaithe le limistéar comhchoiteann forfheidhmiúcháin iomaíochta a bheith ann dáiríre san Aontas, limistéar ina soláthrófar cothroime iomaíochta níos fearr do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh inmheánach agus ina laghdófar dálaí míchothroma do thomhaltóirí, is gá ráthaíochtaí bunúsacha maidir le neamhspleáchas agus acmhainní leordhóthanacha airgeadais, daonna, teicniúla agus teicneolaíocha agus íoschumhachtaí forfheidhmiúcháin agus fíneála a thabhairt isteach i leith Airteagail 101 agus 102 CFAE a chur i bhfeidhm agus an dlí iomaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm i gcomhthráth leis na hAirteagail sin ionas go mbeidh na húdaráis iomaíochta náisiúnta riaracháin lánéifeachtach.

  In order to ensure a truly common competition enforcement area in the Union that provides a more even level playing field for undertakings operating in the internal market and reduces unequal conditions for consumers, there is a need to put in place fundamental guarantees of independence, adequate financial, human, technical and technological resources and minimum enforcement and fining powers for applying Articles 101 and 102 TFEU and for applying national competition law in parallel to those Articles so that national administrative competition authorities can be fully effective.

  Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 271. #1731719

  Dá bhféadfadh na Ballstáit rialacha trócaire níos soiléire agus níos comhchuibhithe a chur chun feidhme nó a chur i bhfeidhm sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo, ní hé amháin go gcuirfeadh sé sin leis an gcuspóir atá ann chun na dreasachtaí d'iarratasóirí cairtéil rúnda a nochtadh a choinneáil ar mhaithe le forfheidhmiú iomaíochta san Aontas a dhéanamh chomh héifeachtach is féidir, ach dhéanfadh sé an chothroime iomaíochta a rathú do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh inmheánach freisin.

  If Member States were able to implement or apply clearer and harmonised rules for leniency in the area covered by this Directive, this would not only contribute to the objective of maintaining incentives for applicants to disclose secret cartels, in order to render competition enforcement in the Union as effective as possible, but would also guarantee a level playing field for undertakings operating in the internal market.

  Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 272. #1733709

  Chun trédhearcacht, neamhchlaontacht agus comhréireacht a áirithiú i leibhéal na ngníomhaíochtaí forghníomhaithe ag na Ballstáit, ní mór do na Ballstáit creat iomchuí do phionóis a bhunú d’fhonn pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur i leith neamhchomhlíonadh an Rialacháin seo, toisc go bhféadfadh díobháil do shláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh.

  In order to ensure transparency, impartiality and consistency in the level of enforcement activities by Member States, it is necessary for Member States to set up an appropriate framework for penalties with a view to imposing effective, proportionate and dissuasive penalties for non-compliance with this Regulation, as non-compliance can result in damage to public and animal health and the environment.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 273. #1742263

  Sásraí a bhunú lena áirithiú go mbeidh cur chun feidhme agus forfheidhmiú comhchuibhithe rialacha maidir le cineálcheadú agus faireachas margaidh sna Ballstáit go léir, go mbeidh bainistíocht inbhuanaithe éifeachtach inchreidte ar leibhéal an Aontais, go mbeidh fáil ar shaineolas teicniúil agus eolaíoch seachtrach agus inmheánach, agus go gcuirfear ar a gcumas do na húdaráis forfheidhmithe sna Ballstáit comhordú, comhar agus comhroinnt acmhainní a fheabhsú eatarthu

  Establish mechanisms to ensure harmonised implementation and enforcement of the type-approval and market surveillance rules by all Member States with a sustainable, effective and credible mùanagement at EU level, with access to internal and external technical and scientific expertise, enabling improved coordination, cooperation and resource sharing between enforcement authorities in the Member States

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 274. #1759669

  Dá bhféadfadh na Ballstáit rialacha trócaire níos boige nó níos déine a chur i bhfeidhm sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo, ní hé amháin go mbeadh sé sin contrártha don chuspóir atá ann chun na dreasachtaí d'iarratasóirí féideartha a choinneáil ar mhaithe le forfheidhmiú iomaíochta san Aontas a dhéanamh chomh héifeachtach agus is féidir, ach chuirfeadh sé an chothroime iomaíochta i mbaol do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh inmheánach freisin.

  If Member States could implement or apply either less or more restrictive rules for leniency in the area covered by this Directive, this would not only go counter to the objective of maintaining incentives for potential applicants in order to render competition enforcement in the Union as effective as possible, but would also risk jeopardising the level playing field for undertakings operating in the internal market.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 275. #1759859

  Gan cúnamh frithpháirteach éifeachtach a bheith ann, ní bheadh cothroime iomaíochta ann do chuideachtaí atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí i níos mó ná Ballstát amháin agus chuirfí srian ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh dá bharr sin.

  Without effective mutual assistance there cannot be a level playing field for companies with activities in more than one Member State, and the proper functioning of the internal market is hampered as a consequence.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 276. #1759903

  Ar mhaithe le limistéar comhchoiteann forfheidhmiúcháin iomaíochta a bheith ann dáiríre san Eoraip, limistéar ina soláthrófar cothroime iomaíochta níos fearr do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh inmheánach agus ina laghdófar dálaí míchothroma do thomhaltóirí, is gá ráthaíochtaí íosta maidir le neamhspleáchas agus acmhainní agus croíchumhachtaí forfheidhmiúcháin agus fíneála a thabhairt isteach i leith Airteagal 101 agus Airteagal 102 CFAE a chur i bhfeidhm agus forálacha den dlí iomaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm i gcomhthráth le hAirteagal 101 agus Airteagal 102 CFAE ionas go mbeidh ÚINanna lánéifeachtach.

  In order to ensure a truly common competition enforcement area in Europe that provides a more even level playing field for undertakings operating in the internal market and reduces unequal conditions for consumers there is a need to put in place minimum guarantees of independence and resources and core enforcement and fining powers when applying Articles 101 and 102 TFEU and national competition law provisions in parallel to Articles 101 and 102 TFEU so that NCAs can be fully effective.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 277. #1759909

  Dá bhféadfadh na Ballstáit rialacha trócaire níos boige nó níos déine a chur i bhfeidhm sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo, ní hé amháin go mbeadh sé sin contrártha don chuspóir atá ann chun na dreasachtaí d'iarratasóirí a choinneáil ar mhaithe le forfheidhmiú iomaíochta san Aontas a dhéanamh chomh héifeachtach agus is féidir, ach chuirfeadh sé an chothroime iomaíochta i mbaol do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh inmheánach freisin.

  If Member States could implement or apply either less or more restrictive rules for leniency in the area covered by this Directive, this would not only go counter to the objective of maintaining incentives for applicants in order to render competition enforcement in the Union as effective as possible, but would also risk jeopardising the level playing field for undertakings operating in the internal market.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú

 278. #1778385

  Ar an gcúis sin, thagair Parlaimint na hEorpa, sa rún uaithi an 10 Iúil 2007 maidir leis na hionchais don mhargadh inmheánach sa ghás agus sa leictreachas, do dhíchuachadh úinéireachta ar leibhéal an tarchurtha mar an uirlis is éifeachtaí chun infheistíochtaí sa bhonneagar a spreagadh ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, agus rochtain chothrom ar an ngréasán d'iontrálaithe nua agus trédhearcacht sa mhargadh a spreagadh chomh maith.

  For that reason, the European Parliament, in its resolution of 10 July 2007 on prospects for the internal gas and electricity market, referred to ownership unbundling at transmission level as the most effective tool for promoting investments in infrastructure in a non-discriminatory way, fair access to the network for new entrants and transparency in the market.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 279. #1787265

  Chun a áirithiú nach mbeidh ar ghníomhaithe margaidh aghaidh a thabhairt ar an ngá le leibhéal díréireach infheistíochta a dhéanamh chun a mbonneagar, a dtrealamh agus a bpróisis íocaíochta a oiriúnú chun bheith níos trédhearcaí, ba cheart go mbeadh na bearta a chuirfear chun feidhme ina mbearta iomchuí, leordhóthanacha agus costéifeachtacha.

  To ensure that market players are not confronted with the need to make a disproportionate level of investment to adapt their payment infrastructure, equipment and processes to provide for increased transparency, the measures to be implemented should be appropriate, adequate and cost-effective.

  Rialachán (AE) 2019/518 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 maidir le muirir áirithe ar íocaíochtaí trasteorann san Aontas agus muirir comhshó airgeadra ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 280. #1788788

  I dtaca leis sin, tá gá fós le reachtaíocht atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach chun dálaí fabhracha a chaomhnú a thacóidh le hardleibhéal nascachta don Aontas agus chun iomaíocht chóir le haeriompróirí tríú tíortha a áirithiú.

  In this respect, effective, proportionate and dissuasive legislation remains necessary in order to maintain conditions conducive to a high level of Union connectivity and to ensure fair competition with third-country air carriers.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 281. #1819003

  I gcás ina bhfágtar go bhfuil rialú ag teorainneacha seachtracha chomh neamhéifeachtach sin go bhféadfaí feidhmiú limistéar Schengen a chur i mbaol, bíodh sin toisc nach ndéanann Ballstát na bearta is gá i gcomhréir le measúnú leochaileachta nó toisc, nár iarr Ballstát a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha roimhe ag na teorainneacha seachtracha, tacaíocht leordhóthanach ar an nGníomhaireacht nó nach gcuireann sé tacaíocht den sórt sin chun feidhme, ba cheart mearfhreagairt aontaithe agus éifeachtach a thabhairt ar leibhéal an Aontais.

  Where external border control is rendered ineffective to such an extent that it risks jeopardising the functioning of the Schengen area, either because a Member State does not take the necessary measures in line with a vulnerability assessment or because a Member State facing specific and disproportionate challenges at the external borders has not requested sufficient support from the Agency or is not implementing such support, a unified, rapid and effective response should be delivered at Union level.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 282. #1861050

  Déanfaidh Bord Rialaithe EIT éifeachtach straitéiseach faireachán ar chun feidhme na mbeart sin ar leibhéal EIT agus cuirfidh sé ar fáil na dreasachtaí agus an rialú is gá, lena náirítear tríd an bpróiseas leithdháilte cistiúcháin, lena áirithiú go gcuirfidh na PENanna chun feidhme iad.

  An effective and strategic EIT Governing Board will monitor the implementation of those measures at the EIT level, and will provide the necessary incentives and control, including through the funding allocation process, to ensure that the KICs implement them.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 283. #1591273

  - na saincheisteanna riaracháin agus struchtúrtha atá ina mbac ar bhainistiú éifeachtach na leibhéal uisce ar an tSionainn; agus a iarraidh ar an Rialtas:

  — ADMINISTRATIVE AND STRUCTURAL ISSUES HINDERING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF WATER LEVELS ALONG THE RIVER SHANNON; AND CALLS ON THE GOVERNMENT TO:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.