Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

loan

agreement

252 toradh in 54 doiciméad

 1. #458873

  Gabhann gach Iasachtóir air féin gan íoc a cheart i leith na nIasachtaí a lorg ar an Iasachtaí seachas de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, gabhann sé air na suimeanna go léir a gheobhaidh sé i leith an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta nach bhfuarthas ó BCE mar a beartaíodh leis an gComhaontú seo agus leis an gComhaontú Saoráide Iasachta a íoc isteach sa chuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 lena ndáileadh ar bhonn pro rata de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo.

  Each Lender undertakes not to seek payment of its rights in respect of Loans from the Borrower other than in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement, undertakes to pay all sums received by it in respect of the Loan Facility Agreement which have not been received from the ECB as contemplated by this Agreement and the Loan Facility Agreement to the account referred to in Article 3 to be distributed on a pro rata basis in accordance with the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 2. #458910

  Clúdóidh an Comhaontú, freisin, aon Chomhaontú Saoráide Iasachta breise a d’fhéadfaí a dhéanamh idir na hIasachtóirí agus an Ghréig.

  The Agreement shall also cover any possible further Loan Facility Agreement between the Lenders and Greece.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 3. #459161

  Déantar AN COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA SEO (an “Comhaontú”) acu seo a leanas agus eatarthu:

  THIS LOAN FACILITY AGREEMENT (the “Agreement”) is made by and between:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 4. #459620

  Comhaontú Saoráide Iasachta EUR 80 000 000 000 dar dáta [ ] (an “Comhaontú”)

  EUR 80 000 000 000 Loan Facility Agreement dated [ ] (the “Agreement”)

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 5. #1677656

  aon chomhaontuithe ábhartha idir creidiúnaithe, doiciméadacht faoi dhíorthaigh, comhaontuithe maidir le hiasachtaí fo-ordaithe, comhaontuithe maidir le hiasachtaí do ghnólachtaí nuathionscanta agus comhaontuithe maidir le saoráidí leachtachta;

  any relevant inter-creditor agreements, derivatives documentation, subordinated loan agreements, start-up loan agreements and liquidity facility agreements;

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 6. #1679180

  An comhaontú iasachta agus an comhaontú deontais dá dtagraítear in Airteagal 3(3), beidh iontu forálacha:

  The loan agreement and the grant agreement referred to in Article 3(3) shall contain provisions:

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 7. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 8. #434396

  SÁRÚ AR OIBLEAGÁIDÍ FAOI CHOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA AGUS LEASUITHE AGUS/NÓ TARSCAOILTÍ

  BREACH OF OBLIGATIONS UNDER A LOAN FACILITY AGREEMENT AND AMENDMENTS AND/OR WAIVERS

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 9. #434399

  Cuirfidh SaorCAE bhreith i bhfeidhm dá éis sin de réir an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta iomchuí.

  EFSF will thereafter implement the decision in accordance with the relevant Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 10. #434418

  (a) breitheanna i ndáil le Comhaontú Saoráide Iasachta a dheonú do Bhallstát de chuid an limistéir euro lena n-áirítear an MT iomchuí agus an Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadú;

  (a) decisions in relation to the grant of a Loan Facility Agreement to a euro-area Member State including the approval of the relevant MoU and Loan Facility Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 11. #434421

  (d) aon mhodhnú ar na téarmaí seo a leanas d’aon Chomhaontú Saoráide Iasachta: príomhshuim chomhiomlán Comhaontaithe Saoráide Iasachta, tréimhse infhaighteachta, próifíl aisíoca nó ráta úis aon Iasachta atá gan aisíoc;

  (d) any modification to the following terms of any Loan Facility Agreement: aggregate principal amount of a Loan Facility Agreement, availability period, repayment profile or interest rate of any outstanding Loan;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 12. #458662

  An Comhaontú Saoráide Iasachta

  Loan Facility Agreement

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 13. #458733

  AN COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA

  LOAN FACILITY AGREEMENT

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 14. #458809

  (ii) an dáta a bheidh Teagmhas Mainneachtana ann faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, nó

  (ii) the date on which an Event of Default under the Loan Facility Agreement occurs, or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 15. #458839

  SÁRÚ AR OIBLEAGÁIDÍ FAOIN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA AGUS LEASUITHE AGUS/NÓ TARSCAOILTÍ AIR

  BREACH OF OBLIGATIONS UNDER THE LOAN FACILITY AGREEMENT AND AMENDMENTS AND/OR WAIVERS TO IT

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 16. #459116

  An Comhaontú Saoráide Iasachta leis an bPoblacht Heilléanach

  Loan Facility Agreement with the Hellenic Republic

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 17. #459138

  An Comhaontú Saoráide Iasachta

  Loan Facility Agreement

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 18. #459140

  COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA

  LOAN FACILITY AGREEMENT

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 19. #459576

  Go háirithe, tá forálacha an Chomhaontaithe a bhaineann le hIasachtaí a thabhairt lánbhailí.

  In particular, the provisions of the Agreement relating to the advance of Loans are fully valid.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 20. #487819

  (d) an t-iasachtóir faoi aon chomhaontú iasachta déthaobhach le Ballstát.

  (d) the lender under any bilateral loan agreement with a Member State.

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 21. #818765

  ag á bhfuil a oifig chláruithe i [EN]

  FORM OF AGREEMENT FOR LOAN BY THE DEPARTMENT.

  Uimhir 26 de 1928: ACHT NA nUACHTARLANN, 1928

 22. #1311680

  Comhaontú iasachta

  [GA] Loan agreement

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 23. #1679694

  Beidh sa chomhaontú iasachta dá dtagraítear in Airteagal 3(3):

  The loan agreement referred to in Article 3(3) shall contain provisions:

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 24. #1823850

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hIordáine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais (an “Comhaontú Iasachta”).

  The detailed financial terms of the Union’s macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Jordanian authorities (the ‘Loan Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 25. #1823877

  Beidh sa Chomhaontú Iasachta:

  The Loan Agreement shall contain provisions:

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 26. #458712

  (5) Go mbeidh na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe faoi rialú ag forálacha comhaontaithe saoráide iasachta (“an Comhaontú Saoráide Iasachta”) a dhéanfar idir na Páirtithe sa Chomhaontú seo, seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (“an Ghearmáin”), agus KfW (“KfW”) mar Iasachtóirí (“na hIasachtóirí”) agus an tIasachtaí agus ag téarmaí an Chomhaontaithe seo.

  (5) The Pooled Bilateral Loans will be governed by the provisions of a loan facility agreement (the “Loan Facility Agreement”) to be entered into between the Parties to this Agreement, other than the Federal Republic of Germany (“Germany”), and KfW (“KfW”) as Lenders (the “Lenders”) and the Borrower and by the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 27. #458729

  Dá réir sin, sa Chomhaontú seo agus i ndáil leis an nGearmáin, aon tagairtí do Pháirtí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus d’oibleagáidí Páirtí, tagraíonn siad don Ghearmáin agus aon tagairtí d’Iasachtóirí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus d’oibleagáidí Iasachtóirí, tagraíonn siad do KfW mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus é ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, faoi réir na dtreoracha ón nGearmáin agus le sochar ráthaíocht na Gearmáine, ar choinníoll, i gcás feidhm, dualgas nó oibleagáid a bheith forchurtha ar Iasachtóir faoin gComhaontú seo, go ndéanfaidh an Ghearmáin, mar Pháirtí sa Chomhaontú seo, a chinntiú do na Páirtithe eile agus don Choimisiún go gcomhlíonfaidh KfW an dualgas, an fheidhm nó an oibleagáid sin mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  Accordingly, in this Agreement and in relation to Germany, references to Party and the duties, functions and obligations of a Party refer to Germany and references to Lenders and the duties, functions and obligations of Lenders refer to KfW as Lender under the Loan Facility Agreement acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany provided that where a function, duty or obligation is imposed on a Lender under this Agreement, Germany shall, as Party to this Agreement, ensure to the other Parties and the Commission the performance by KfW as Lender under the Loan Facility Agreement of such duty, function or obligation.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 28. #458858

  Aon chinntí a bheidh le déanamh faoin gComhaontú Saoráide Iasachta nó i ndáil leis, déanfaidh tromlach na bPáirtithe atá ionadaitheach d’Iasachtóirí ag a mbeidh méid nach lú ná 2/3 den phríomhshuim a bheidh gan íoc i leith Iasachtaí tráth na vótála iad, mura mbaineann an cinneadh le ní a gceanglaítear aontoilíocht go sainráite ina leith sa Chomhaontú seo nó sa Chomhaontú Saoráide Iasachta agus, sa chás sin, ceanglófar cinneadh d’aon toil ó na Páirtithe go léir.

  Decisions to be made under or in relation to the Loan Facility Agreement will be taken by the majority of Parties representing Lenders holding no less than 2/3 of the principal amount outstanding in respect of Loans at the time of the voting, unless the decision relates to a matter for which unanimity is expressly required in this Agreement or in the Loan Facility Agreement in which case a unanimous decision of all the Parties shall be required.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 29. #458876

  Má fhaigheann nó má ghnóthaíonn (lena n-áirítear trí fhritháireamh) Iasachtóir (“Iasachtóir Gnóthúcháin”) aon mhéid ón Iasachtaí seachas de réir an tsásra íocaíochta a leagtar amach sa Chomhaontú seo nó sa Chomhaontú Saoráide Iasachta agus má chuireann sé an méid sin chun feidhme maidir le híocaíocht atá dlite dó faoin gComhaontú seo nó faoin gComhaontú Saoráide Iasachta;

  If a Lender (a “Recovering Lender”) receives or recovers (including by way of set-off) any amount from the Borrower other than in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement or the Loan Facility Agreement and applies that amount to a payment due to it under this Agreement or the Loan Facility Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 30. #459271

  (c) gan na hIasachtaí a dhéantar a airleacan faoin gComhaontú seo a aisíoc ach amháin de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo ar bhonn pro rata agus pari passu le gach Iasachtóir Tiomanta trí íocaíochtaí le Cuntas na nIasachtóirí arna chothabháil ag BCE agus gan plé ar bhonn déthaobhach nó fabhrach le hIasachtóirí ar leith i leith na nIasachtaí a thugtar faoin gComhaontú seo;

  (c) to only repay the Loans advanced under this Agreement in accordance with the terms of this Agreement on a pro rata and pari passu basis to each Committed Lender via payments to the Lenders’ Account maintained at the ECB and not to deal on a bilateral or preferential basis with individual Lenders in respect of the Loans made under this Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 31. #434236

  (2) Gur corpraíodh SaorCAE an 7 Meitheamh 2010 chun tacaíocht chobhsaíochta a thabhairt do Bhallstáit de chuid an limistéir euro i bhfoirm comhaontuithe saoráide iasachta (“Comhaontuithe Saoráide Iasachta”) agus iasachtaí (“Iasachtaí”) arna ndéanamh fúthu suas le EUR440 billiún laistigh de thréimhse theoranta ama.

  (2) EFSF has been incorporated on 7 June 2010 for the purpose of making stability support to euro-area Member States in the form of loan facility agreements (“Loan Facility Agreements”) and loans (“Loans”) made thereunder of up to EUR440 billion within a limited period of time.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 32. #434293

  (10) Ní fhéadfaidh Ballstáit de chuid an limistéir euro is Iasachtaithe ionchasacha Comhaontuithe Saoráide Iasachta a iarraidh agus a dhéanamh ach amháin sa tréimhse dar tosach an dáta a thagann an Comhaontú seo i bhfeidhm agus dar críoch an 30 Meitheamh 2013 (ar choinníoll go bhféadfar Iasachtaí a eisíoc tar éis an dáta sin faoi Chomhaontuithe Saoráide Iasachta a rinneadh roimh an dáta sin).

  (10) Euro-area Member States which are potential Borrowers may only request and enter into Loan Facility Agreements in the period commencing on the date this Agreement enters into force and ending on 30 June 2013 (provided that Loans may be disbursed after this date under Loan Facility Agreements entered into prior to this date).

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 33. #434430

  (a) na breitheanna go léir i ndáil le Comhaontuithe Saoráide Iasachta nó Iasachtaí láithreacha nach bhforchoimeádfar go sonrach le haghaidh breithe d’aon toil de bhun Airteagal 10(5), lena n-áirítear breitheanna maidir le sáruithe, tarscaoiltí agus athstruchtúruithe, agus breitheanna i dtaobh an ndearbhófar mainneachtainí i ndáil le Comhaontuithe Saoráide Iasachta nó Iasachtaí;

  (a) all decisions in relation to existing Loan Facility Agreements or Loans which are not specifically reserved to unanimity pursuant to Article 10(5) including decisions on breaches, waivers, restructurings and whether to declare defaults in relation to Loan Facility Agreements or Loans;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 34. #458670

  ciallaíonn “Comhaontú Saoráide Iasachta” an Comhaontú dá dtagraítear in Airteagal 2 den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch, arna dhéanamh—

  Loan Facility Agreement” means the Agreement referred to in Article 2 of the Intercreditor Agreement, entered into by—

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 35. #458731

  Mura mínítear a mhalairt anseo, beidh le focail agus le habairtí faoi cheannlitreacha a úsáidtear sa Chomhaontú seo an bhrí a shanntar dóibh sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

  Unless otherwise herein defined, capitalised words and expressions used in this Agreement shall have the meaning ascribed to them in the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 36. #458886

  De réir an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, is é an tIasachtaí a íocfaidh na costais go léir de chuid na nIasachtóirí agus an Choimisiúin a eascróidh le linn an Comhaontú a chur i ngníomh.

  All costs of the Lenders and the Commission arising in the implementation of the Agreement shall be borne by the Borrower in accordance with the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 37. #458909

  Leanfaidh an Comhaontú seo de lánfheidhm a bheith aige agus de lánéifeacht a bheith leis fad a bheidh aon mhéideanna gan aisíoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  This Agreement shall remain in full force and effect as long as there are any amounts outstanding under the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 38. #459380

  (1) Beidh éifeacht mar a leanas le haon sannadh agus aistriú ar chearta agus oibleagáidí Iasachtóra a cheadaítear faoi Airteagal 2: déanfaidh an t-iarIasachtóir, an tIasachtóir nua agus na hIasachtóirí eile comhaontú sannta i bhfoirm Iarscríbhinn 6 (“Comhaontú Sannta”) agus ar an dáta a dhéanfaidh na páirtithe sin go léir amhlaidh agus faoi réir na méideanna iomchuí atá dlite i leith an tsannta sin agus an aistrithe sin a íoc: (i) déanfaidh an tIasachtóir láithreach a chearta i leith na nIasachtaí agus an Chomhaontaithe a shaindeirtear a bheith sannta faoin gComhaontú Sannta a shannadh go hiomlán; (ii) déanfaidh an tIasachtaí agus na hIasachtóirí eile an tIasachtóir láithreach a scaoileadh óna oibleagáidí faoin gComhaontú seo i leith an chion de na hIasachtaí a bheidh á sannadh agus a saindeirtear gur ábhar don Chomhaontú Sannta é (“na hOibleagáidí Iomchuí”); agus (iii) glacfaidh an tIasachtóir nua oibleagáidí don Iasachtaí agus do na hIasachtóirí eile a bheidh coibhéiseach leis na hOibleagáidí Iomchuí agus (murar Iasachtóir é cheana féin) tiocfaidh sé chun bheith ina pháirtí sa Chomhaontú seo mar Iasachtóir.

  (1) Any assignment and transfer of a Lender’s rights and obligations which is permitted under Article 2 shall take effect as follows: the former Lender, the new Lender and the other Lenders shall enter into an assignment agreement in the form of Annex 6 (an “Assignment Agreement”) and on the date when this is executed by all of these parties and subject to payment of the relevant amounts due in respect of such assignment and transfer: (i) the existing Lender shall assign absolutely its rights in respect of the Loans and the Agreement expressed to be assigned under the Assignment Agreement; (ii) the existing Lender shall be released by the Borrower and the other Lenders from its obligations under this Agreement in respect of the portion of the Loans being assigned and expressed to be the subject of the Assignment Agreement (the “Relevant Obligations”); and (iii) the new Lender shall assume to the Borrower and the other Lenders obligations equivalent to the Relevant Obligations and (if it is not already a Lender) shall become a party to this Agreement as a Lender.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 39. #510848

  Tháinig an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch agus an Comhaontú Saoráide Iasachta don Ghréig, a tugadh i gcrích an 8 Bealtaine 2010, i bhfeidhm an 11 Bealtaine 2010.

  The Intercreditor Agreement and the Loan Facility Agreement for Greece, concluded on 8 May 2010, entered into force on 11 May 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 40. #510941

  I gcás na Gréige, tháinig an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch a tugadh i gcrích in éineacht leis an gComhaontú Saoráide Iasachta i bhfeidhm an 11 Bealtaine 2010.

  For Greece, the Inter-creditor Agreement concluded together with the Loan Facility Agreement entered into force on 11 May 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1312/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 41. #180046

  (1) I gcás go bhforáiltear i gcomhaontú nó i gcomhshocraíocht idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir go ndéanfar iasacht a thug an mórdhíoltóir don mhiondíoltóir a aisíoc trí íocaíocht amháin ar dháta sonraithe, féadfaidh an miondíoltóir, d'ainneoin aon fhorála den chomhaontú nó den chomhshocraíocht, an iasacht a aisíoc trí íocaíocht amháin a dhéanfar tráth ar bith roimh an dáta sin.

  (1) Where an agreement or arrangement between a wholesaler and a retailer provides for the repayment of a loan made by the wholesaler to the retailer by one payment upon a specified date, the retailer may, notwithstanding any provision of the agreement or arrangement, repay the loan by a single payment made at any time before that date.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 42. #434301

  Má mheasann na Ráthóirí, ag gníomhú d’aon toil dóibh, gur chomhlíon an tIasachtaí na coinníollacha a ghabhann le híostarraingt faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus má tá siad sásta leis an gcaoi ar chomhlíon an tIasachtaí téarmaí agus coinníollacha an MT, ansin iarrfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro i scríbhinn ar SaorCAE togra a dhéanamh maidir le téarmaí mionsonraithe na hIasachta a mholfadh sí a thabhairt don Iasachtaí laistigh de pharaiméadair an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta agus an MT, agus inmharthanacht fiachais agus staid an mhargaidh maidir le heisiúint bannaí á gcur i gcuntas.

  If, acting unanimously, the Guarantors consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU then the Eurogroup Working Group Chairman shall request in writing EFSF to make a proposal of detailed terms of the Loan it would recommend to make to the Borrower within the parameters of the Loan Facility Agreement, the MoU, taking into account debt sustainability and the market situation for bond issuance.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 43. #434390

  Má ghlacann BEI (nó cibé gníomhaireacht eile, foras eile, institiúid eile, institiúid eile de chuid AE nó foras airgeadais eile den sórt sin) leis an gceapachán sin, ríomhfaidh sé an ráta úis i leith gach Iasachta de réir théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta iomchuí, ríomhfaidh sé na méideanna is iníoctha ar gach dáta íoctha úis agus tabharfaidh sé fógra don Iasachtaí iomchuí agus do SaorCAE maidir leis sin agus déanfaidh sé cibé ríomhaireachtaí eile agus tabharfaidh sé cibé fógraí eile is gá chun críocha an Chomhaontaithe seo, na Ráthaíochtaí agus na nIonstraimí Maoinithe.

  If EIB (or such other agency, institution, EU institution or financial institution) accepts such appointment, it shall calculate the interest rate for each Loan in accordance with the terms of the relevant Loan Facility Agreement, calculate the amounts payable on each interest payment date and notify the relevant Borrower and EFSF thereof and make all such other calculations and notifications as are necessary for the purposes of this Agreement, the Guarantees and the Funding Instruments.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 44. #458675

  2.—Faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, féadfar a íoc as an bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Chiste sin cibé suimeanna, nach mó a suim san iomlán (dá ngairtear “saoráid iasachta” san Acht seo) ná €1,500,000,000, chun a chumasú don Stát na híocaíochtaí dá bhforáiltear sna Comhaontuithe sin a dhéanamh.

  2.—Subject to the terms of the Intercreditor Agreement and the Loan Facility Agreement, there may be paid out of the Central Fund or the growing produce of that Fund such sums, aggregating to a sum (in this Act referred to as a “loan facility”) not exceeding €1,500,000,000, for the purpose of enabling the State to make the payments provided for in those Agreements.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 45. #458861

  Tá sé riachtanach go ndéanfaidh na Páirtithe cinneadh d’aon toil d’fhonn a údarú modhnú a dhéanamh (i) ar an gComhaontú seo nó ar an MT nó (ii) ar aon cheann de na téarmaí seo a leanas den Chomhaontú Saoráide Iasachta: príomhshuim chomhiomlán na Saoráide Iasachta, an Tiomantas, an % Coigeartaithe Ranníoca, an Tréimhse Fála, próifíl aisíocaíochta nó Ráta Úis aon Iasachta atá gan íoc.

  A unanimous decision of the Parties is needed in order to authorise the modification of (i) this Agreement or the MoU or (ii) any of the following terms of the Loan Facility Agreement: aggregate principal amount of the Loan Facility, Commitment, Adjusted % Contribution, the Availability Period, a repayment profile or Interest Rate of any outstanding Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 46. #459310

  (7) Má dhéantar cistiú arna dheonú don Iasachtaí faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI a aisíoc roimh ré go hiomlán nó go páirteach ar bhonn deonach nó éigeantach, tiocfaidh méid comhréireach de na hIasachtaí arna dtabhairt faoin gComhaontú seo, mura n-aontóidh na hIasachtóirí a mhalairt agus iad ag gníomhú d’aon ghuth, chun bheith dlite agus inaisíoctha láithreach i méid a bheidh bunaithe ar an gcoibhneas tosaigh idir na hIasachtaí arna ndéanamh faoin gComhaontú seo agus cistiú arna dhéanamh faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI. [2010.] An tAcht um Shaoráid Iasachta an [Uimh. 7.] Limistéir Euro 2010.

  (7) If financing granted to the Borrower under the IMF Stand-by Arrangement is repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis a proportional amount of the Loans made under this Agreement shall, unless the Lenders acting unanimously agree otherwise, become immediately due and repayable in an amount based on the initial ratio between the Loans made under this Agreement to financing made under the IMF Stand-by Arrangement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 47. #459334

  (a) go mainneoidh an tIasachtaí aon mhéid príomhshuime nó úis faoi aon Iasacht nó aon mhéideanna eile a bheidh dlite faoin gComhaontú seo a íoc ar a dháta dlite, cibé acu go hiomlán nó go páirteach, ar an tslí a comhaontaíodh sa Chomhaontú seo, i leith aon Iasachta agus go leanfaidh an mhainneachtain sin ar feadh tréimhse tríocha lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon mhéid úis nó aon mhéid eile seachas príomhshuim a íoc) nó seacht lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon mhéid príomhshuime a íoc) tar éis do na hIasachtóirí fógra i scríbhinn ina thaobh a thabhairt don Iasachtaí; nó

  (a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 48. #459627

  (a) Sannann an tIasachtóir Láithreach nó na hIasachtóirí Láithreacha go hiomlán don Iasachtóir Nua nó do na hIasachtóirí Nua cearta uile an Iasachtóra Láithrigh nó na nIasachtóirí Láithreacha faoin gComhaontú agus na hIasachtaí a bhaineann leis an gcion sin de Thiomantais agus de Rannpháirtíochtaí an Iasachtóra Láithrigh nó na nIasachtóirí Láithreacha in Iasachtaí faoin gComhaontú mar a shonraítear sa Sceideal.

  (a) The Existing Lender(s) assign(s) absolutely to the New Lender(s) all the rights of the Existing Lender(s) under the Agreement and the Loans which relate to that portion of the Existing Lender’s/Lenders’ Commitments and Participations in Loans under the Agreement as are specified in the Schedule.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 49. #1302266

  (2) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “buan-iasacht” iasacht de bhuan-ghné a tugadh faoi chomhaontú a rinneadh roimh an 27ú lá de Shamhain, 1975, agus atá, faoin gcomhaontú—

  (2) For the purposes of this section "permanent loan" means a loan of a permanent character made under an agreement entered into before the 27th day of November, 1975, and which under the agreement is—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 50. #1400333

  Ar choinníoll go measfar, chun críocha mhír (b), go ndeachthas faoi oibleagáid roimh dháta áirithe más rud é, agus ar an gcoinníoll amháin, go raibh ar marthain, roimh an dáta sin, conradh ceangailteach i scríbhinn as ar eascair an oibleagáid sin agus, i gcás ina raibh an conradh sin faoi réir comhaontú iasachta a chur í gcrích, go raibh an comhaontú iasachta curtha i gcrích go cuí roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983.

  Provided that an obligation shall be treated for the purposes of paragraph (b) as having been entered into before a particular date if, but only if, before that date, there was in existence a binding contract in writing under which that obligation arose and, where that contract was subject to the execution of a loan agreement, that the loan agreement was duly executed before the 9th day of June, 1983.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 51. #434256

  Údaraíonn na Ráthóirí leis seo do SaorCAE Comhaontuithe Saoráide Iasachta den sórt sin a shíniú, faoi réir ceadú d’aon toil a fháil roimh ré uathu go léir atá páirteach i vótálacha iomchuí na Ráthóirí.

  The Guarantors hereby authorise EFSF to sign such Loan Facility Agreements, subject to the prior unanimous approval by all of them participating in the relevant votes of Guarantors.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 52. #434420

  (c) aon mhodhnú ar an gComhaontú seo lena n-áirítear modhnú ar an tréimhse infhaighteachta maidir le Comhaontuithe Saoráide Iasachta a dheonú;

  (c) any modification to this Agreement including as to the availability period to grant Loan Facility Agreements;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 53. #434447

  Le haghaidh cinnteoireachta den sórt sin, tá ionchur ag an gCoimisiún maidir le nithe a bhaineann, go háirithe, leis an MT agus le téarmaí agus coinníollacha na gComhaontuithe Saoráide Iasachta agus le saincheisteanna beartais eile.

  For such decision-making, the Commission provides input on matters relating, in particular, to the MoU and the terms and conditions of the Loan Facility Agreements and other policy issues.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 54. #434448

  Beidh ionchur ag SaorCAE a bhainfidh, go háirithe, leis na Comhaontuithe Saoráide Iasachta a chur i ngníomh, le hIonstraimí Airgeadais a eisiúint nó a dhéanamh agus lena gnóthaí corparáideacha i gcoitinne.

  The EFSF shall provide input relating, in particular, to the implementation of the Loan Facility Agreements, the issue of or entry into Financial Instruments and its general corporate matters.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 55. #498962

  i gcás nach lú ná 75 faoin gcéad de luach comhiomlán shócmhainní cáilitheacha na cuideachta cáilithí luach comhiomlán na sócmhainní, na n-iasachtaí, na n-airleacan nó na gcomhaontuithe sin;

  where the aggregate value of such assets, loans, advances or agreements represents not less than 75 per cent of the aggregate value of the qualifying assets of the qualifying company;

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 56. #1799030

  an leibhéal ualaithe sócmhainní, lena n-áirítear miondealú de réir chineál an ualaithe sócmhainní, amhail comhaontuithe athcheannaigh, iasachtú urrús, risíochtaí urrúsaithe nó iasachtaí.

  the level of asset encumbrance, including a breakdown by the type of asset encumbrance, such as repurchase agreements, securities lending, securitised exposures or loans.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 57. #434238

  Maidir le gach Comhaontú Saoráide Iasachta, gairfear “an tIasachtaí” den Bhallstát iomchuí de chuid an limistéir euro is tairbhí.

  With respect to each Loan Facility Agreement, the relevant beneficiary euro-area Member State shall be referred to as the “Borrower”.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 58. #434254

  Leagtar amach i dtéarmaí Airteagal 3(2) an bonn ar a dtabharfar breitheanna i ndáil le hIasachtaí a bheidh le tabhairt faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta láithreach.

  The terms of Article 3(2) set out the basis upon which decisions shall be made in relation to Loans to be made under an existing Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 59. #434384

  (v) aon leasú (dá bhunúsaí é) nó ionadú ar aon Chomhaontú Saoráide Iasachta, Iasacht nó aon doiciméad nó urrús;

  (v) any amendment (however fundamental) or replacement of any Loan Facility Agreement, Loan or any document or security;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 60. #434427

  Chun críocha an Airteagail seo 10(5) agus aon fhorála eile den Chomhaontú seo lena gceanglaítear go dtabharfaidh na Ráthóirí breith d’aon toil, ciallaíonn d’aon toil vóta diúltach nó dearfach ó na Ráthóirí sin go léir a bheidh i láthair agus a bheidh páirteach (trí vóta dearfach nó diúltach a chaitheamh) sa bhreith iomchuí (gan aird a thabhairt ar aon staonadh nó asláithreacht) ar choinníoll, maidir le haon Ráthóir nach n-eisíonn Ráthaíochtaí nua a thuilleadh (go sonrach, na Ráthóirí Aschéimneacha), nach mbeidh sé i dteideal vóta a chaitheamh ar aon bhreith Comhaontú Saoráide Iasachta nua, Iasacht nua nó eisiúint nua Ionstraimí Maoinithe a dhéanamh nach mbeidh á ráthú aige ar choinníoll go leanfaidh sé den cheart a bheith aige vóta a chaitheamh ar bhreitheanna i ndáil le hIasachtaí nó Ionstraimí Maoinithe ar eisigh sé Ráthaíocht ina leith ar Ráthaíocht í a bheidh gan aisíoc.

  For the purpose of this Article 10(5) and any other provision of this Agreement which requires a unanimous decision of the Guarantors, unanimity means a positive or negative vote of all those Guarantors which are present and participate (by voting positively or negatively) in the relevant decision (ignoring any abstentions or absences) provided that any Guarantor which is no longer issuing new Guarantees (in particular, the Stepping- Out Guarantors) shall not be entitled to vote on any decision to make a new Loan Facility Agreement, a new Loan or a new issuance of Funding Instruments which are not guaranteed by it provided that it shall continue to have the right to vote on decisions in relation to Loans or Funding Instruments in respect of which it has issued a Guarantee which remains outstanding.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 61. #458726

  Déanfaidh an Ghearmáin KfW a ainmniú mar Iasachtóir thar ceann na Gearmáine chun críocha an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.

  Germany shall designate KfW as Lender on behalf of Germany for the purposes of the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 62. #458757

  Ní ceadmhach don Iasachtaí a iarraidh go ndéanfar iarratas a eisíoc ach amháin le linn na Tréimhse Fála a bheidh sonraithe sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

  The Borrower may only request the disbursement of a Loan during the Availability Period specified in the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 63. #458759

  Féadfaidh na Páirtithe freisin, agus iad ag gníomhú d’aon toil, a aontú na Tiomantais agus méid comhiomlán na nIasachtaí a chuirfear ar fáil faoin gComhaontú Saoráide Iasachta a mhéadú.

  The Parties may also, acting unanimously, agree to increase the Commitments and the aggregate amount of the Loans to be made available under the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 64. #458760

  Sa chás sin, cuirfidh an Ghearmáin faoi deara go bhfadóidh KfW an Tréimhse Fála agus/nó go méadóidh sé a Thiomantas faoin gComhaontú Saoráide Iasachta dá réir.

  In this event Germany shall procure that KfW extends the Availability Period and/or increases its Commitment under the Loan Facility Agreement accordingly.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 65. #458802

  Comhaontaíonn na Páirtithe tasc déanta na ríomhaireachtaí chun críocha an Airteagail seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a chur ar iontaoibh an Choimisiúin.

  The Parties agree to entrust the Commission with the task of making the calculations for the purposes of this Article and the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 66. #458803

  Is é a chinnfidh an Ráta Úis i leith gach Iasachta de réir an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, ríomhfaidh sé na méideanna is iníoctha ar gach Dáta Íoca Úis agus cuirfidh sé an méid sin in iúl d’Iasachtaí agus d’Iasachtóirí na hIasachta.

  It shall determine the Interest Rate for each Loan in accordance the Loan Facility Agreement, calculate the amounts payable on each Interest Payment Date and notify the Borrower and the Lenders thereof.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 67. #458843

  Déanfaidh an Coimisiún agus na hIasachtóirí an cinneadh a chur i ngníomh dá éis sin de réir an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.

  The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision in accordance with the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 68. #458889

  Is ar bhonn ráithiúil a thuairisceoidh an Coimisiún do na hIasachtóirí maidir leis na héilimh agus na dliteanais a bheidh gan íoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  The Commission shall report to the Lenders on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreement on a quarterly basis.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 69. #459078

  Íocfar le Ballstát “A”, as an ús go léir a gheofar faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, an méid a fhreagraíonn dá chostas maoinithe absalóideach as a chion den Iasacht.

  The Member State “A” shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, the amount that corresponds to its absolute funding cost for its part in the Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 70. #459080

  Déanfar Iasachtóirí eile a íoc, as an ús go léir a gheofar faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, tar éis an méid faoi phointe 2 a asbhaint pro rata.

  Other Lenders shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, after pro rata deduction of the amount under point 2.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 71. #459102

  Tagraímid ina theannta sin don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir na Páirtithe, seachas an Ghearmáin, agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [•].

  We furthermore refer to the Loan Facility Agreement between the Parties, except Germany, and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 72. #459119

  5(1) den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch, méid EUR [ ] (.i.. iasacht dar méid EUR [ ] lúide táille seirbhíse EUR [ ]) a aistriú chuig an gcuntas sa Bhanc Ceannais Eorpach.

  5(1) of the Intercreditor Agreement, to transfer to the account at the European Central Bank an amount of EUR [ ] (i.e. loan amount of EUR [ ] minus service fee of EUR [ ]).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 73. #459124

  Téarmaí nach mínítear sa litir seo, beidh an bhrí chéanna leo atá leo sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

  Terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 74. #459175

  (7) Go mbeidh mar choinníoll le scaoileadh na chéad Iasachta an MT a bheith sínithe agus an Comhaontú seo a bheith tagtha i bhfeidhm.

  (7) The release of the first Loan shall be conditional upon the signature of the MoU and the entry into force of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 75. #459507

  Iarraimid leis seo go neamhinchúlghairthe go ndéanfar Iasacht a eisíoc faoin gComhaontú agus dá réir ar na téarmaí seo a leanas:

  We hereby irrevocably request that a Loan be disbursed under and in accordance with the Agreement upon the following terms:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 76. #474485

  (a) an dáta a bheidh an iasacht le dul in éag, arna chur in iúl ar an gcomhaontú creidmheasa iomchuí de réir alt 37C(1)(j), nó

  (a) the date on which the loan is due to expire, as indicated on the relevant credit agreement in accordance with section 37C(1)(j), or

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 77. #577110

  Nuair a tharlaíonn sin, freagraíonn luach na hiasachta barúlaí do luach reatha na n-íocaíochtaí atá le déanamh faoin gconradh léasa.

  When this occurs, the value of the imputed loan corresponds to the present value of the payments to be made under the lease agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 78. #579470

  Glactar leis go minic go bhfuil comhaontú frithpháirteach ann ach ní dhéantar comhaontú foirmiúil ar eagla go bhforghéillfeadh an rialtas na héilimh, amhail iasachtaí do mhic léinn agus iasachtú d’fheirmeoirí.

  Mutual agreement is often presumed though not formally established in case of government forfeiting claims, such as in the case of student loans and lending to farmers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 79. #586380

  áireofar ar an gcomhaontú iasachta tuairiscí mionsonraithe ar an gcomhthaobhacht mar aon le sonraíochtaí mionsonraithe ar mhodh agus ar mhinicíocht an athluachála;

  the loan agreement shall include detailed descriptions of the collateral as well as detailed specifications of the manner and frequency of revaluation;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 80. #613668

  (d) i gcás iasachta nó comhaontaithe le haghaidh iasachta nó comhshocraíochta de réir alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasacht—

  (d) in the case of a loan or an agreement for a loan or an arrangement within section 31 (2) or 31 (3) relating to a loan

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 81. #1311525

  DE BHRí gur gné bhunúsach den Chomhaontú seo go ndéanfar na fiontair ar iasachtaí ón gCiste Tacaíochta Airgeadais a rannpháirtiú go cothromasach ar na Páirtithe Conarthacha go léir;

  CONSIDERING that an essential feature of this Agreement is that the risks on loans by the Financial Support Fund shall be shared equitably among all Contracting Parties;

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 82. #1311588

  Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa Chomhaontú seo, ní dhéanfaidh an Ciste d'oibríochtaí ach iasachtaí a thabhairt do chomhaltaí as cistí arna soláthar faoi Airteagail VII, VIII agus IX.

  Except as otherwise provided in this Agreement, the operations of the Fund shall be limited to making loans to members from funds provided under Articles VII, VIII and IX.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 83. #1311589

  Beidh an t-údarás chun iasachtaí a thabhairt faoin Airteagal seo i bhfeidhm go ceann dhá bhliain ón am a thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm.

  The authority to make loans under this Article shall continue in existence for two years from the entry into force of this Agreement. [GA]

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 84. #1312219

  Bunóidh an Coiste Rialaithe, le comhaontú gach tíre díobh sin, conníollacha maidir le haon oibleagáidí airgeadais nó éilimh a bheidh ag gabháil le cibé iasachtaí a bheidh tugtha ag an gCiste.

  The Governing Committee shall establish, in agreement with each such country, conditions regarding any financial obligations or claims associated with whatever loans the Fund may have made.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 85. #1516662

  (d) i gcás iasachta nó comhaontaithe le haghaidh iasachta nó comhshocraíochta de réir alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasacht—

  ( d ) in the case of a loan or an agreement for a loan or an arrangement within section 31 (2) or 31 (3) relating to a loan

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 86. #1679668

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hÚcráine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Ukrainian authorities.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 87. #1696790

  méideanna a gnóthaíodh ó fhéichiúnaithe mainneachtana i gcomhréir leis an nós imeachta aisghabhála a leagtar síos sa ráthaíocht nó sa chomhaontú iasachta;

  amounts recovered from defaulting debtors in accordance with the recovery procedure laid down in the guarantee or the loan agreement;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 88. #1696791

  ioncam agus aon íocaíochtaí eile a fuair an tAontas i gcomhréir leis an ráthaíocht nó leis an gcomhaontú iasachta;

  revenue and any other payments received by the Union in accordance with the guarantee or the loan agreement;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 89. #179998

  (2) Ní bheidh, i morgáiste, i gcomhaontú fruilcheannaigh, ná i gcomhaontú a riarann do dheontas nó d'aisíocaíocht iasachta, a rinneadh tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir solus nó duine a bhfuil sé beartaithe aige a bheith ina mhiondíoltóir solus, aon fhoráil lena ngeallfaidh an miondíoltóir nó an duine (de réir mar a bheidh) biotáille mhótair a cheannach ón mórdhíoltóir agus gan biotáille mhótair a cheannach ó aon mhórdhíoltóir eile i rith tréimhse is sia ná deich mbliana nó an chuid eile de théarma chomhaontú solus atá ann faoi láthair idir an mórdhíoltóir agus an miondíoltóir, cibé acu is giorra.

  (2) A mortgage, hire-purchase agreement, or agreement providing for the grant or repayment of a loan, entered into after the commencement of this Order between a wholesaler and a solus retailer or a person who proposes to become a solus retailer shall not contain any provision whereby the retailer or person (as the case may be) undertakes to purchase motor spirit from the wholesaler and not to purchase motor spirit from any other wholesaler for a period of more than ten years or the remainder of the term of an existing solus agreement between the wholesaler and the retailer, whichever is the shorter.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 90. #180047

  (2) I gcás go bhforáiltear i gcomhaontú nó i gcomhshocraíocht idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir go ndéanfar iasacht a thug an mórdhíoltóir don mhiondíoltóir a aisíoc i dtráthchodanna ar dhátaí sonraithe, féadfaidh miondíoltóir, d'ainneoin aon fhorála den chomhaontú nó den chomhshocraíocht, na tráthchodanna uile atá gan íoc a íoc trí íocaíocht amháin tráth ar bith roimh an dáta ar cheart an chéad tráthchuid eile a íoc.

  (2) Where an agreement or arrangement between a wholesaler and a retailer provides for the repayment in instalments on specified dates of a loan made by the wholesaler to the retailer, the retailer may, notwithstanding any provision of the agreement or arrangement, pay all the outstanding instalments by a single payment made at any time before the date upon which the then next instalment is required to be paid.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 91. #434291

  Cothabhálfaidh SaorCAE cuntais mhórleabhair agus taifid eile ar mhéideanna na Táille Seirbhíse agus an Chorrlaigh réamh-mheasta arna gcoinneáil i leith gach Comhaontaithe Saoráide Iasachta agus ar mhéid na Ráthaíochtaí go léir a d’eisigh gach Ráthóir de bhun an Chomhaontaithe seo.

  EFSF shall maintain ledger accounts and other records of the amounts of Service Fee and anticipated Margin retained in respect of each Loan Facility Agreement and the amount of all Guarantees issued by each Guarantor pursuant to this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 92. #434294

  (11) Tar éis an Comhaontú seo a fhorghníomhú, comhaontóidh na Páirtithe (i) ar fhoirm na Ráthaíochtaí, (ii) ar fhoirm na gComhaontuithe Saoráide Iasachta, (iii) ar fhoirm na doiciméadachta le haghaidh na nIonstraimí Maoinithe, (iv) ar fhoirm na gcomhshocraíochtaí i leith Ionadaithe Nóta-Shealbhóirí a cheapadh, (v) ar fhoirm na gcomhaontuithe déileálaí agus suibscríofa le haghaidh Ionstraimí Maoinithe agus (vi) ar fhoirm aon chomhaontuithe gníomhaireachta nó seirbhíse le BEI nó le haon ghníomhaireacht, foras, institiúid nó duine eile.

  (11) Following the execution of this Agreement, the Parties shall agree upon forms of (i) the Guarantees, (ii) the Loan Facility Agreements, (iii) the documentation for the Funding Instruments, (iv) the arrangements in respect of the appointment of Noteholder Representatives, (v) the dealer and subscription agreements for Funding Instruments and (vi) any agency or service level agreement with EIB or any other agency, institution or person.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 93. #434389

  (1) Comhaontaíonn na Páirtithe go bhféadfaidh SaorCAE BEI (nó cibé gníomhaireacht eile, foras eile, institiúid eile, institiúid eile de chuid AE nó foras airgeadais eile a cheadóidh na Ráthóirí d’aon toil) a cheapadh chun na ríomhaireachtaí a dhéanamh chun críocha an Chomhaontaithe seo, chun críocha gach Comhaontaithe Saoráide Iasachta, chun SaorCAE a mhaoiniú trí Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh (nó ar shlí eile) agus chun críocha na Ráthaíochtaí.

  (1) The Parties agree that EFSF may appoint EIB (or such other agency, institution, EU institution or financial institution as is approved unanimously by the Guarantors) with the task of making the calculations for the purposes of this Agreement, each Loan Facility Agreement, the financing of EFSF by issuing or entering into Funding Instruments (or otherwise) and the Guarantees.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 94. #458668

  ciallaíonn “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch” an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch maidir leis na hiasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe chun sochair don Phoblacht Heilléanach a shínigh an tAire thar ceann an Stáit an 7 Bealtaine 2010, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 1;

  “Intercreditor Agreement” means the Intercreditor Agreement regarding the pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic which was signed by the Minister on behalf of the State on 7 May 2010, the text of which is set out in Schedule 1;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 95. #458867

  Gabhann gach ceann de na Páirtithe air féin chun sochair do na Páirtithe eile comhordú a dhéanamh leis na Páirtithe eile i leith feidhmiú aon cheart chun luathú nó forfheidhmiú i gcoinne an Iasachtaí de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.

  Each of the Parties undertakes for the benefit of the other Parties to coordinate with the other Parties in respect of the exercise of any rights to accelerate or to enforce against the Borrower in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 96. #458880

  Pléifidh an Coimisiún leis an Íocaíocht i gComhroinnt amhail is dá mba é an tIasachtaí a d’íoc í, agus dáilfidh sé í ar na hIasachtóirí rannpháirteacha (lena n-áirítear an tIasachtóir Gnóthúcháin) de réir an tsásra íocaíochta a leagtar amach sa Chomhaontú seo agus sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

  The Commission shall treat the Sharing Payment as if it had been paid by the Borrower and distribute it between the participating Lenders (including the Recovering Lender) in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement and the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 97. #458891

  Tuairisceoidh an Coimisiún do na Páirtithe agus iarrfaidh sé treoracha ar Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro maidir le héilimh agus dliteanais a bheidh gan socrú nó maidir le haon saincheisteanna eile a eascróidh faoin gComhaontú seo nó faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  The Commission will report to the Parties and ask instructions from the Euro Working Group Chairman regarding unsettled claims and liabilities or any other issues that may arise under this Agreement or the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 98. #459171

  (4) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5 Bealtaine 2010, go gcuirfí ar iontaoibh an Choimisiúin na tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú na n-iasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe mar a leagtar amach i gComhaontú Idirchreidiúnaíoch a tugadh chun críche an 8 Bealtaine 2010 (an “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch”).

  (4) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to the coordination and management of the pooled bilateral loans as set out in an Intercreditor Agreement concluded on 8 May 2010 (the “Intercreditor Agreement”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 99. #459203

  (1) Faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo agus an MT, féadfaidh an tIasachtaí, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, a iarraidh go ndéanfar eisíocaíocht faoin gComhaontú seo (gairtear “Iasacht” anseo ina dhiaidh seo de gach eisíocaíocht den sórt sin a dhéantar nó a dhéanfar faoin tSaoráid nó den phríomhshuim den chéanna a bheidh gan aisíoc de thuras na huaire) trí iarraidh ar chistí arna comhlánú go cuí i bhfoirm Iarscríbhinn 2 a sheachadadh ar an gCoimisiún, ina nglacfar, go neamhinchúlghairthe, leis na príomhthéarmaí a léirítear ann de bhun Airteagal 3(3) (dá ngairtear “Iarraidh ar Chistí” anseo ina dhiaidh seo).

  (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Borrower may, after consultation with the Commission, request a disbursement to be made under this Agreement (each such disbursement made or to be made under the Facility or the principal amount thereof outstanding for the time being is hereinafter referred to as a “Loan”) by delivery to the Commission of a duly completed request for funds in the form of Annex 2, irrevocably accepting the main terms thereby indicated pursuant to Article 3(3) (hereinafter a “Request for Funds”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 100. #459220

  (f) nár tharla aon athrú ábhartha codarsnach ó dháta an Chomhaontaithe seo de chineál, i dtuairim na nIasachtóirí, tar éis dul i gcomhairle leis an Iasachtaí, ar dóigh go ndéanfadh sé dochar ábhartha do chumas an Iasachtaí a oibleagáidí aisíocaíochta faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh, .i. an Iasacht atá le maoiniú a sheirbhísiú agus a aisíoc; agus

  (f) no material adverse change having occurred since the date of this Agreement such as would, in the opinion of the Lenders, after consultation with the Borrower, be likely to prejudice materially the ability of the Borrower to fulfil its payment obligations under this Agreement, i.e. to service the Loan to be funded and to repay it; and

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 101. #459504

  Tagraímid don Chomhaontú Saoráide Iasachta arna dhéanamh idir Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú ar an [•] (an “Comhaontú”).

  We refer to the Loan Facility Agreement made between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•] (the “Agreement”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 102. #459539

  Tagraímid: (i) don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [dáta] (an “Comhaontú”); agus (ii) don Iarraidh ar Chistí a chuir an Phoblacht Heilléanach in iúl don Choimisiún an [dáta].

  We refer to: (i)the Loan Facility Agreement between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [date] (the “Agreement”); and (ii) the Request for Funds notified to the Commission by the Hellenic Republic on [date].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 103. #459564

  Inár gcáil mar Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais, tagraímid don Chomhaontú Saoráide Iasachta dá dtagraítear thuas agus dá Iarscríbhinní ar cuid dílis den chéanna iad (dá ngairtear an “Comhaontú” le chéile anseo ina dhiaidh seo) arna dhéanamh, i measc dreamanna eile, idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (dá ngairtear “na hIasachtóirí” anseo ina dhiaidh seo) agus an Phoblacht Heilléanach (dá ngairtear “an tIasachtaí” anseo ina dhiaidh seo) an [•].

  In our capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, we refer to the above referenced Loan Facility Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the “Agreement”) entered into between, amongs others, certain Euro Area Member States and KfW (hereinafter referred to as the “Lenders”) and the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the “Borrower”) on [•].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 104. #510849

  Déantar foráil go leanfaidh an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith aige ar feadh clárthréimhse trí bliana, fad is a bheidh aon suimeanna gan íoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  Provision is made for the Intercreditor Agreement to remain in full force and effect for a three-year programme period as long as there are any amounts outstanding under the Loan Facility Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 105. #510854

  Ní hionann an tréimhse ar lena linn a bhfuil an cúnamh airgeadais faoin gComhaontú idirchreidiúnaíoch agus faoin gComhaontú Saoráide Iasachta ar fáil don Ghréig ó thaobh gach Ballstát atá rannpháirteach sna hionstraimí sin de.

  The period during which financial assistance under the Intercreditor Agreement and the Loan Facility Agreement is available to Greece is different as far as each Member State participating in those instruments is concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 106. #613480

  (a) is éard is quasi-iasacht ann idirbheart faoina gcomhaontaíonn páirtí amháin (“an creidiúnaí”) suim a íoc do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”) nó faoina n-íocann sé suim amhlaidh ar shlí seachas de bhun comhaontú, nó faoina gcomhaontaíonn sé caiteachas a thabhaigh páirtí amháin a aisíoc do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”) nó faoina ndéanann sé aisíoc amhlaidh seachas de bhun comhaontú—

  (a) a quasi-loan is a transaction under which one party (“the creditor”) agrees to pay, or pays otherwise than in pursuance of an agreement, a sum for another (“the borrower”) or agrees to reimburse, or reimburses otherwise than in pursuance of an agreement, expenditure incurred by another party for another (“the borrower”)—

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 107. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 108. #1383335

  (a) dá bhfolódh na tagairtí san alt sin d'urrúis tagairtí do chomhaontuithe arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais agus a fhorálann iasachtaí a thabhairt don Aire Airgeadais d'fhonn airgead a chruinniú don Státchiste agus tagairtí do chomhaontuithe atá ag foghabháil nó ag comhghabháil leo, agus

  ( a ) the references therein to securities included references to agreements that are entered into by the Minister for Finance and provide for the making of loans to the Minister for Finance for the purpose of raising money for the Exchequer and to agreements that are subsidiary or ancillary to such agreements, and

  Uimhir 28 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981

 109. #1387178

  (h) Déanfaidh an Ciste comhaontú leis an gCIT, le gníomhaireacht dá chuid, leis an gComhalta nó leis na Comhaltaí lena mbaineann, ina sonrófar méideanna, téarmaí agus coinníollacha na hiasachta nó an deontais agus ina bhforálfar, inter alia, d'aon ráthaíochtaí rialtais nó d'aon ráthaíochtaí iomchuí eile de réir an Chomhaontaithe seo agus de réir aon rialacha agus rialachán a bheidh bunaithe ag an gCiste.

  ( h ) The Fund shall enter into an agreement with the ICB, an agency thereof, the Member or Members concerned, specifying the amounts, terms and conditions of the loan or grant and providing, inter alia, for any governmental or other appropriate guarantees in accordance with this Agreement and with any rules and regulations established by the Fund.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 110. #1516267

  (a) is éard is quasi-iasacht ann idirbheart faoina gcomhaontaíonn páirtí amháin (“an creidiúnaí”) suim a íoc do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”) nó faoina n-íocann sé suim amhlaidh ar shlí seachas de bhun comhaontú, nó faoina gcomhaontaíonn sé caiteachas a thabhaigh páirtí amháin a aisíoc do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”) nó faoina ndéanann sé aisíoc amhlaidh seachas de bhun comhaontú—

  ( a ) a quasi-loan is a transaction under which one party ("the creditor") agrees to pay, or pays otherwise than in pursuance of an agreement, a sum for another ("the borrower") or agrees to reimburse, or reimburses otherwise than in pursuance of an agreement, expenditure incurred by another party for another ("the borrower")—

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 111. #1679154

  Déanfar téarmaí airgeadais mionsonraithe chúnamh macra-airgeadais an Aontais a leagan síos i gcomhaontú iasachta agus i gcomhaontú deontais a bheidh le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na Seoirsia.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement and a grant agreement to be concluded between the Commission and the Georgian authorities.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 112. #1853400

  Mura mbeidh comhaontú ráthaíochta, mar a leagtar amach in Airteagal [9] [de/den] [Rialachán maidir le InvestEU] é, curtha chun críche ina iomláine laistigh de [cheithre bliana] tar éis shíniú an chomhaontaithe ráthaíochta, féadfaidh an Ballstát a iarraidh gur i gcomhréir le mír 5 a chaithfear le méideanna a gealladh sa chomhaontú ráthaíochta ach nach gcumhdaíonn iasachtaí foluiteacha ná ionstraimí rioscúla eile.

  Where a guarantee agreement, as set out in Article [9] of the [InvestEU Regulation], has not been fully implemented within [four years] from the signature of the guarantee agreement, the Member State may request that amounts committed in the guarantee agreement but not covering underlying loans or other risk bearing instruments shall be treated in accordance with paragraph 5.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 113. #434237

  Beidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin ar fáil ar choinníoll go ndéanfaidh na Ballstáit iomchuí de chuid an limistéir euro a iarrfaidh na hiasachtaí sin meabhráin tuisceana (ar “MT” gach ceann díobh) leis an gCoimisiún Eorpach, ag gníomhú dó thar ceann Bhallstáit an limistéir euro, i ndáil le haraíonacht buiséid agus treoirlínte maidir le beartas geilleagrach agus iad a bheith de réir théarmaí na MT sin.

  The availability of such Loan Facility Agreements will be conditional upon the relevant euro-area Member States which request such loans entering into memoranda of understanding (each an “MoU”) with the European Commission, acting on behalf of the euro-area Member States, in relation to budgetary discipline and economic policy guidelines and their compliance with the terms of such MoU.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 114. #434276

  (b) go n-eiseofar an Ráthaíocht chun an maoiniú faoi Chomhaontuithe Saoráide Iasachta arna ndéanamh an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe a éascú (lena n-áirítear maoiniú Iasachtaí arna dtabhairt de bhun Comhaontaithe Saoráide Iasachta láithrigh tar éis an dáta sin agus aon eisiúint ghaolmhar ar bhannaí nó fiach-urrúis atá gaolmhar leis an gcéanna) agus go n-eiseofar an Ráthaíocht in aon chás an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe;

  (b) the Guarantee is issued to facilitate the financing under Loan Facility Agreements entered into on or prior to 30 June 2013 (including the financing of Loans made pursuant to an existing Loan Facility Agreement after such date and any related issue of bonds or debt securities related thereto) and the Guarantee is in any event issued on or before 30 June 2013;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 115. #434283

  Tá breith Bhallstáit an limistéir euro i ndáil le hiarraidh den sórt sin le tabhairt, ar a dhéanaí, an tráth a thabharfaidh siad breith maidir le haon Chomhaontuithe Saoráide Iasachta breise a dhéanamh nó Iasachtaí breise a thabhairt.

  The decision of the euro-area Member States in relation to such a request is to be made at the latest when they decide upon making any further Loan Facility Agreements or further Loans.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 116. #434290

  (9) Más rud é, tar éis na hIasachtaí go léir a tugadh faoi Chomhaontuithe Saoráide Iasachta agus na hIonstraimí Maoinithe go léir a d’eisigh nó a rinne SaorCAE a aisíoc, go bhfanfaidh méideanna sa Chúlchiste Airgid (lena n-áirítear méideanna in ionannas úis nó ioncaim infheistíochta a tuilleadh tríd an gCúlchiste Airgid a infheistiú), íocfar na méideanna sin leis na Ráthóirí mar chomaoin i leith a Ráthaíochtaí a eisiúint.

  (9) If, following the repayment of all Loans made under Loan Facility Agreements and all Funding Instruments issued by or entered into by EFSF, there remain amounts in the Cash Reserve (including amounts representing interest or investment income earned by investment of the Cash Reserve), these amounts shall be paid to the Guarantors as consideration for the issuance of their Guarantees.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 117. #434425

  (h) straitéis maoinithe gach Cláir de chuid SaorCAE agus aon bhreith cead a thabhairt i leith Straitéise Maoinithe Éagsúlaithe (lena n-áirítear an modh ar a leithroinneann SaorCAE a costais oibríochta agus costais maoinithe Ionstraimí Maoinithe ar Iasachtaí agus ar Chomhaontuithe Saoráide Iasachta má ghlactar Straitéis Maoinithe Éagsúlaithe); nó

  (h) the funding strategy of each EFSF Programme and any decision to permit a Diversified Funding Strategy (including the manner in which EFSF allocates its operating costs and the funding costs of Funding Instruments to Loans and Loan Facility Agreements if a Diversified Funding Strategy is adopted); or

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 118. #434457

  (1) Leanfaidh an Comhaontú seo de lánfheidhm a bheith aige agus de lánéifeacht a bheith leis fad a bheidh méideanna gan aisíoc faoi aon Chomhaontuithe Saoráide Iasachta nó Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint ag SaorCAE faoi Chlár de chuid SaorCAE nó faoi aon mhéideanna aisíocaíochta a bheidh dlite do Ráthóirí.

  (1) This Agreement shall remain in full force and effect so long as there are amounts outstanding under any Loan Facility Agreements or Funding Instruments issued by EFSF under an EFSF Programme or under any reimbursement amounts due to Guarantors.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 119. #434482

  (3) Tabharfaidh SaorCAE tuarascáil ar bhonn ráithiúil do Bhallstáit an limistéir euro agus don Choimisiún maidir leis na héilimh agus na dliteanais a bheidh gan íoc faoi na Comhaontuithe Saoráide Iasachta, faoi eisiúintí Ionstraimí Maoinithe de chuid SaorCAE agus faoi na Ráthaíochtaí.

  (3) EFSF shall report to the euro-area Member States and the Commission on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreements, EFSF Funding Instrument issues and the Guarantees on a quarterly basis.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 120. #574307

  Is téarmaí difriúla iad iasachtú urrús le comhthaobhacht i bhfoirm airgid, ar an taobh amháin, agus comhaontú athcheannaigh, ar an taobh eile, ach is socruithe airgeadais iad an dá théarma a mbíonn na héifeachtaí eacnamaíocha céanna leo, is é sin, éifeachtaí iasachta urraithe, ós rud é go bhfuil soláthar urrús mar chomhthaobhacht ar iasacht nó ar thaisce i gceist sa dá shocrú, i gcás ina ndíolann corparáid glactha taiscí na hurrúis faoi shocrú airgeadais den chineál sin.

  Securities lending with cash collateral and repurchase agreements (repos) are different terms for financial arrangements with the same economic effects, namely those of a secured loan, as both involve the provision of securities as collateral for a loan or a deposit, where a deposit-taking corporation sells the securities under such a financial arrangement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 121. #608334

  Ar an mbonn seo, déanfaidh an CEI comhaontuithe le hidirghabhálaithe airgeadais, a chur i gcrích: amhail bainc, institiúidí náisiúnta agus/nó réigiúnacha iasachtaí mac léinn nó institiúidí eile aitheanta airgeadais, agus déanfaidh sé gach iarracht a áirithiú go roghnófar idirghabhálaí airgeadais ó gach tír de chuid an Chláir, d'fhonn a áirithiú go mbeidh rochtain ag mic léinn ó thíortha uile an Chláir ar an Shaoráid Ráthaíochta na nIasachtaí do Mhic Léinn agus i modh comhsheasmhach agus neamh-idirdhealaitheach.

  On this basis, the EIF shall conclude agreements with financial intermediaries, such as banks, national and/or regional student lending institutions or other recognised financial institutions, and shall endeavour to select a financial intermediary from each Programme country, in order to ensure that students from all Programme countries have access to the Student Loan Guarantee Facility in a consistent and non-discriminatory manner.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 122. #613682

  (a) iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hiasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear in alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasachtaí, agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;

  (a) loans, guarantees and securities relating to loans, arrangements of a kind described in section 31 (2) or 31 (3) relating to loans, and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 123. #613683

  (b) quasi-iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le quasi-iasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le quasi-iasachtaí agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;

  (b) quasi-loans, guarantees and securities relating to quasi-loans, arrangements of a kind described in those subsections relating to quasi-loans and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 124. #681366

  Ní úsáidfear ranníocaíochtaí chun gníomhaíochtaí tríú páirtithe a mhaoiniú go díreach nó go hindíreach, go háirithe páirtithe polaitiúla náisiúnta nó fondúireachtaí polaitiúla ar an leibhéal Eorpach nó ar an leibhéal náisiúnta, bídís i bhfoirm deontas, deonacháin, iasachtaí nó aon chomhaontuithe cosúla.

  Contributions shall not be used to directly or indirectly finance activities of third parties, in particular national political parties or political foundations at European or national level, w hether in the form of grants, donations, loans or any other similar agreements.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1142/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha

 125. #1130394

  (4) Féadfaidh bardas contae-bhuirge a chur de cheangal, mar choinníoll ar a dtabharfar deontas nó iasacht nó ráthaíocht faoin alt seo, ar an gcomhlacht lena mbainfidh cibé comhaontuithe maidir le húsáid agus diúscairt an halla cheolchoirme, na hamharclainne nó an tí cheoldráma is cuí leis an mbardas a dhéanamh leis an mbardas.

  (4) The corporation of a county borough may, as a condition of making a grant or loan or giving a guarantee under this section, require the body concerned to enter into such agreements with the corporation as to the use and disposal of the concert hall, theatre or opera house as the corporation consider proper.

  Uimhir 23 de 1960: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1960

 126. #1387111

  (d) Go ndéanfaidh an EIT Chomhlachaithe comhaontuithe creidmheasa iomchuí leis an gCiste ina sonrófar na téarmaí agus na coinníollacha d'aon iasacht ón gCiste don EIT Chomhlachaithe sin, lena n-áirítear na socruithe chun príomhshuim a aisíoc agus chun ús a íoc;

  ( d ) That the Associated ICO shall enter into appropriate credit agreements with the Fund specifying the terms and conditions of any loan from the Fund to that Associated ICO, including the arrangements for repayment of principal and payment of interest;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 127. #1516695

  (a) iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hiasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear in alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasachtaí, agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;

  ( a ) loans, guarantees and securities relating to loans, arrangements of a kind described in section 31 (2) or 31 (3) relating to loans, and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 128. #1516697

  (b) quasi-iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le quasi-iasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le quasi-iasachtaí agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;

  ( b ) quasi-loans, guarantees and securities relating to quasi-loans, arrangements of a kind described in those subsections relating to quasi-loans and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 129. #1664795

  De ghnáth, ní dheonófar ráthaíocht AE chun tacú le hoibríochtaí athmhaoinithe (amhail athchur comhaontuithe iasachta láithreacha nó cineálacha eile tacaíochta airgeadais do thionscadail atá tar éis corprú cheana féin i bpáirt nó go hiomlán), ach amháin in imthosca eisceachtúla agus an-dlisteanaithe i gcás ina léirítear go gcumasóidh idirbheart den sórt sin infheistíocht nua de mhéid a bheidh ar a laghad coibhéiseach le méid an idirbhirt, ar infheistíocht í a chomhlíonfadh na critéir incháilitheachta agus na cuspóirí ginearálta a leagtar síos in Airteagal 6 agus in Airteagal 9(2) faoi seach.

  As a rule, the EU guarantee shall not be granted for supporting refinancing operations (such as replacing existing loan agreements or other forms of financial support for projects which have already partially or fully materialised), except in exceptional and well-justified circumstances where it is demonstrated that such a transaction will enable a new investment of an amount at least equivalent to the amount of the transaction and that would fulfil the eligibility criteria and general objectives laid down in Article 6 and Article 9(2) respectively.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 130. #1677446

  Chun freastal ar na Ballstáit sin inar gnáthchleachtas é go n-úsáideann institiúidí creidmheasa bannaí in ionad comhaontuithe iasachta chun creidmheas a chur ar fáil do chorparáidí neamhairgeadais, ba cheart go bhféadfaí na bannaí sin a chur san áireamh, ar an gcoinníoll nach liostaítear iad ar ionad trádála.

  To cater for those Member States where it is common practice for credit institutions to use bonds instead of loan agreements to provide credit to non-financial corporations, it should be possible to include such bonds, provided that they are not listed on a trading venue.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 131. #1696920

  Ní úsáidfear ranníocaíochtaí chun gníomhaíochtaí tríú páirtithe a mhaoiniú go díreach nó go hindíreach, go háirithe páirtithe polaitiúla náisiúnta nó fondúireachtaí polaitiúla ar an leibhéal Eorpach nó ar an leibhéal náisiúnta, bídís i bhfoirm deontas, tabhartas, iasachtaí nó aon chomhaontuithe cosúla eile.

  Contributions shall not be used to directly or indirectly finance activities of third parties, in particular national political parties or political foundations at European or national level, whether in the form of grants, donations, loans or any other similar agreements.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 132. #434352

  (1) Más rud é go dtagann SaorCAE ar an eolas nach bhfuair sí íocaíocht sceidealta faoi Iasacht ina hiomláine agus go mbeidh an t-easnamh sin ina chúis le heasnamh sna cistí a bheidh ar fáil chun íocaíocht sceidealta príomhshuime nó úis a dhéanamh faoi Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint ag SaorCAE nó chun íocaíocht sceidealta a dhéanamh atá dlite de SaorCAE faoi aon ionstraim nó comhaontú eile lena mbaintear tairbhe as Ráthaíocht arna heisiúint faoin gComhaontú seo, déanfaidh sí fógra i scríbhinn faoin méid sin a thabhairt láithreach do Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, don Choimisiún agus do gach Ráthóir, agus déanfaidh sí a sciar den easnamh faoi théarmaí an Chomhaontaithe seo agus na Ráthaíochta iomchuí a chur in iúl do gach Ráthóir agus déanfaidh sí iméileamh i scríbhinn ar gach Ráthóir a sciar den easnamh sin a chur ar aghaidh chuig SaorCAE ar an dáta (“Dáta Íoctha na Ráthaíochta”) a bheidh ann dhá (2) Lá Gnó ar a laghad roimh an dáta sceidealta chun na méideanna iomchuí a íoc ag SaorCAE (“Iméileamh Ráthaíochta ó SaorCAE”).

  (1) If EFSF becomes aware that it has not received in full a scheduled payment under a Loan and such shortfall will give rise to a shortfall in available funds to make a scheduled payment of principal or interest under Funding Instruments issued by EFSF or scheduled payment due from EFSF under any other instrument or agreement which benefits from a Guarantee issued under this Agreement, it shall immediately notify in writing the Chairman of the Eurogroup Working Group, the Commission and each Guarantor and inform each Guarantor of its share of the shortfall under the terms of this Agreement and the relevant Guarantee and demand in writing each Guarantor to remit to EFSF its share of such shortfall on the date (the “Guarantee Payment Date”) which is at least two (2) Business Days prior to the scheduled date for payment of the relevant amounts by EFSF (an “EFSF Guarantee Demand”).

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 133. #458665

  ACHT D’ÉASCÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, COBHSAÍOCHT AIRGEADAIS AN LIMISTÉIR EURO INA IOMLÁINE A CHOSAINT AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DÁ CHUMASÚ ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AS AN bPRÍOMHCHISTE NÓ AS TORADH FÁIS AN CHISTE SIN CHUN A CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT SA STÁT DON CHOMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH MAIDIR LEIS NA hIASACHTAÍ DÉTHAOBHACHA COMHTHIOMSAITHE CHUN SOCHAIR DON PHOBLACHT HEILLÉANACH ARNA DHÉANAMH AG BALLSTÁIT ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH, LENA nÁIRÍTEAR AN STÁT, AGUS IDIR NA BALLSTÁIT SIN AGUS DÁ CHUMASÚ, CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS DE RÉIR AIRTEAGAL 2 DEN CHOMHAONTÚ SIN, ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN STÁT, DON CHOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA DÁ dTAGRAÍTEAR SAN AIRTEAGAL SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS NA FÁLTAIS GO LÉIR A GHEOFAR I LEITH AIRGID A AIRLEACFAR FAOIN ACHT SEO A ÍOC ISTEACH SA STÁTCHISTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO FACILITATE IN THE PUBLIC INTEREST THE SAFEGUARDING OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE EURO AREA AS A WHOLE AND FOR THAT PURPOSE TO ENABLE PAYMENTS TO BE MADE OUT OF THE CENTRAL FUND OR THE GROWING PRODUCE OF THAT FUND SO AS TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN IN THE STATE TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT REGARDING THE POOLED BILATERAL LOANS FOR THE BENEFIT OF THE HELLENIC REPUBLIC MADE BY AND BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, INCLUDING THE STATE, AND FOR THAT PURPOSE AND IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2 OF THAT AGREEMENT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, IN SO FAR AS IT RELATES TO THE STATE, TO THE LOAN FACILITY AGREEMENT REFERRED TO IN THAT ARTICLE, TO PROVIDE FOR ALL RECEIPTS RECEIVED IN RESPECT OF MONEYS ADVANCED UNDER THIS ACT TO BE PAID INTO THE EXCHEQUER AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [20th May, 2010]

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 134. #459230

  (6) Más rud é gur comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach sa Chomhaontú seo (agus go háirithe Airteagal 3(4) agus 3(5) thuas), déanfaidh gach Iasachtóir a sheachaid Daingniúchán Tiomantais chuig an gCoimisiún (ar “Iasachtóir Tiomantais” gach Iasachtóir den sórt sin), tráth nach déanaí ná an Dáta Eisíoca iomchuí, a rannpháirtíocht i ngach Iasacht (an “Rannpháirtíocht”) a aistriú chun sochair Chuntas na nIasachtóirí (arna laghdú, d’aon toisc chun íocaíocht an Ghlanmhéid Eisíoca (mar a mhínítear i Mír (8) thíos) a chinneadh agus chun socrú a dhéanamh di, de mhéid na Táille Seirbhíse (mar a mhínítear in Airteagal 5(2) thíos) arna ríomh faoi threoir mhéid na Rannpháirtíochta sin de bhun Airteagal 5(2), an “Ghlan-Rannpháirtíocht”), de réir mar a chinnfear an Rannpháirtíocht sin de bhun fhorálacha an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch.

  (6) If the conditions set out in this Agreement (and in particular Article 3(4) and 3(5) above) have been met, each Lender who has delivered to the Commission a Commitment Confirmation (each such Lender being a “Committed Lender”) shall, not later than on the relevant Disbursement Date, transfer to the credit of the Lenders’ Account its participation in each Loan (the “Participation”) (reduced, for the sole purposes of determining and providing for the payment of the Net Disbursement Amount (as defined in Paragraph (8) below), by the amount of the Service Fee (as defined in Article 5(2) below) calculated by reference to the amount of such Participation pursuant to Article 5(2), the “Net Participation”), as such Participation shall be determined pursuant to the provisions of the Intercreditor Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 135. #1339465

  Ní úsáidfear acmhainní an Chuntais Ghníomhaíochta Speisialta in ionad acmhainní rialta de chuid an Bhainc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha (an Banc) nó an Chomhlachais a bheidh in áirithe faoi iasacht nó faoi chreidmheas le agaidh clár nó tionscadal a bheidh formheasta, ar dháta éifeachta an Chomhaontaithe seo, ag Stiúrthóirí Feidhmiúcháin an Bhainc nó an Chomhlachais.

  Each Special Action Credit shall be made for the purpose of financing a clearly identifiable, quick-disbursing development programme or project (including a sector project) which, whether or not it is included in the Association's own lending programme, shall be appraised, approved and administered in accordance with the procedures and practices applicable to development credits made out of the Association's regular resources. taking account of the objective of additionally referred to in paragraph (b) of the Preamble to this Agreement. The resources of the Special Action Account shall not be used in substitution for regular resources of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) or of the Association committed under a loan or credit for a programme or project which, at the effective date of this Agreement, shall have been approved by the Executive Directors of the Bank or the Association. [GA]

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 136. #230785

  Le comhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, dheonaigh an Gearánaí don Chosantóir *(céadainmnithe) creidmheas i bhfoirm sonraigh (a) íocaíocht iarchurtha (b) iasacht airgid (c) garacht airgeadais eile go feadh méid £ ab iníoctha mar a leanas:?

  By credit agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the *(first-named) Defendant of the other part, the Plaintiff granted to the *(first-named) Defendant a credit in the form of specify (a) a deferred payment (b) a cash loan (c) other financial accommodation to the amount of £ repayable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 137. #280487

  Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe d'fheidhmiú na hionstraime ráthaíochta iasachta, lena n-áirítear faireachán agus rialú air, i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus an BEI, agus cuirfear na forálacha a leagtar síos san Iarscríbhinn seo san áireamh.

  More detailed terms and conditions for implementing the loan guarantee instrument, including its monitoring and control, shall be laid down in a cooperation agreement between the Commission and the EIB, taking into account the provisions laid down in this Annex.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 138. #434240

  (4) Go gcisteoidh SaorCAE iasachtaí den sórt sin a thabhairt trí bhannaí, nótaí, páipéar tráchtála, fiach-urrúis nó comhshocraíochtaí maoinithe eile (“Ionstraimí Maoinithe”) a eisiúint nó a dhéanamh a mbeidh mar thaca leo ráthaíochtaí neamhinchúlghairthe neamhchoinníollacha (ar “Ráthaíocht” gach ceann díobh) ó Bhallstáit an limistéir euro agus go ngníomhóidh na Ballstáit sin mar ráthóirí i leith na nIonstraimí Maoinithe sin de réir mar a bheartaítear le téarmaí an Chomhaontaithe seo.

  (4) EFSF shall finance the making of such loans by issuing or entering into bonds, notes, commercial paper, debt securities or other financing arrangements (“Funding Instruments”) which are backed by irrevocable and unconditional guarantees (each a “Guarantee”) of the euro-area Member States which shall act as guarantors in respect of such Funding Instruments as contemplated by the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 139. #434243

  (6) Go ndearna Ballstáit an limistéir euro agus SaorCAE an Comhaontú seo chun na nithe seo a leanas a leagan amach, eadhon, na téarmaí agus na coinníollacha ar a bhféadfaidh SaorCAE Iasachtaí a thabhairt do Bhallstáit de chuid an limistéir euro, Iasachtaí den sórt sin a chistiú trí Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh a mbeidh mar thaca leo Ráthaíochtaí a eiseoidh na Ráthóirí, na téarmaí agus na coinníollacha ar a n-eiseoidh na Ráthóirí Ráthaíochtaí i leith na nIonstraimí Maoinithe a eiseoidh nó a dhéanfaidh SaorCAE, na comhshocraíochtaí a dhéanfar eatarthu i gcás ina gceanglófar ar Ráthóir níos mó ná an chionmhaireacht is gá dó de dhliteanais i leith Ionstraime Maoinithe a íoc faoi Ráthaíocht agus nithe áirithe eile a bhaineann le SaorCAE.

  (6) The euro-area Member States and EFSF have entered into this Agreement to set out the terms and conditions upon which EFSF may make Loans to euro-area Member States, finance such Loans by issuing or entering into Funding Instruments backed by Guarantees issued by the Guarantors, the terms and conditions on which the Guarantors shall issue Guarantees in respect of the Funding Instruments issued by or entered into by EFSF, the arrangements entered into between them in the event that a Guarantor is required to pay under a Guarantee more than its required proportion of liabilities in respect of a Funding Instrument and certain other matters relating to EFSF.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 140. #434255

  De bhrí nach foras creidmheasa SaorCAE, tabharfaidh Iasachtaithe le fios agus tabharfaidh siad baránta i ngach Comhaontú Saoráide Iasachta nach gá údarú rialaitheach chun go ndeonóidh SaorCAE Iasachtaí don Iasachtaí sin faoina dhlí náisiúnta is infheidhme nó gurb ann do dhíolúine i leith an ghá sin le haghaidh údarú rialaitheach faoin dlí náisiúnta is infheidhme.

  Given that EFSF is not a credit institution, Borrowers shall represent and warrant in each Loan Facility Agreement that no regulatory authorisation is required for EFSF to grant Loans to such Borrower under its applicable national law or that an exemption to such regulatory authorisation requirement exists under applicable national law.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 141. #434257

  (2) Maidir le gach Comhaontú Saoráide Iasachta agus maidir leis na hIasachtaí a bheidh le tabhairt fúthu, comhaontaíonn Ballstáit an limistéir euro go n-údarófar do SaorCAE (i gcomhairle le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) na téarmaí a struchtúrú agus a chaibidil ar a bhféadfaidh SaorCAE Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh ar bhonn neamhspleách nó de bhun cláir nó clár nó saoráide eisiúna fiachais (ar “Clár nó Cláir de chuid SaorCAE” gach ceann díobh) d’fhonn cistiú a thabhairt i dtaca le hIasachtaí a thabhairt d’Iasachtaithe.

  (2) In respect of each Loan Facility Agreement and the Loans to be made thereunder, the euro-area Member States agree that EFSF (in consultation with the Eurogroup Working Group) shall be authorised to structure and negotiate the terms on which EFSF may issue or enter into Funding Instruments on a stand-alone basis or pursuant to a debt issuance programme or programmes or facility (each an “EFSF Programme(s)”) to finance the making of Loans to Borrowers.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 142. #434258

  Fad a cheadófar é ó thaobh dhálaí an mhargaidh agus seachas mar a deirtear a mhalairt sa Chomhaontú seo, beidh an phróifíl airgeadais chéanna, go substaintiúil, ag na hIonstraimí Maoinithe sin atá ag na hIasachtaí gaolmhara (ar choinníoll (x) gur gá, ar chúiseanna oibríochta, go mbeidh moilleanna ann idir na dátaí eisiúna agus na dátaí íoca chun aistriú cistí agus iarraidh le haghaidh Ráthaíochtaí a éascú agus (y) d’ainneoin dhliteanas gach Ráthóra aon mhéideanna úis agus príomhshuime a íoc a bheidh dlite ach gan íoc faoi na hIonstraimí Maoinithe, go mbeidh cúlárach infheisteoirí in aghaidh SaorCAE faoi na hIonstraimí Maoinithe teoranta do shócmhainní SaorCAE lena n-áirítear, go háirithe, na méideanna a ghnóthóidh sí i leith na nIasachtaí).

  So long as market conditions permit and save as otherwise stated in this Agreement, such Funding Instruments shall have substantially the same financial profile as the related Loans (provided that (x) for operational reasons there will need to be delays between issue dates and payment dates to facilitate the transfers of funds and calling Guarantees and (y) notwithstanding the liability of each Guarantor to pay any amounts of interest and principal due but unpaid under the Funding Instruments, the recourse of investors against EFSF under the Funding Instruments shall be limited to the assets of EFSF including, in particular, the amounts it recovers in respect of the Loans.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 143. #434275

  (a) go n-eiseofar í i leith Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint nó arna ndéanamh faoi Chlár de chuid SaorCAE nó ar bhonn neamhspleách agus go gcisteofar leis na hIonstraimí Maoinithe sin Iasacht(aí) a thabhairt arna ceadú nó arna gceadú de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus Airteagail Chomhlachais SaorCAE nó go n-eiseofar í chun cibé críche eile a bhfuil dlúthcheangal aici léi agus a cheadaítear faoi Airteagal 2(3);

  (a) it is issued in respect of Funding Instruments issued or entered into under an EFSF Programme or on a standalone basis and such Funding Instruments finance the making of Loan(s) approved in accordance with the terms of this Agreement and the Articles of Association of EFSF or it is issued for such other closely-linked purpose as are approved under Article 2(3);

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 144. #434297

  (1) Roimh gach eisíoc ar Iasacht faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta, déanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tuarascáil a thíolacadh do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro ina ndéanfar anailís ar chomhlíonadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, arna leagan amach san MT agus sa Chinneadh ón gComhairle (más ann), a bhaineann leis ag an Iasachtaí iomchuí.

  (1) Before each disbursement of a Loan under a Loan Facility Agreement, the Commission will, in liaison with the ECB, present a report to the Eurogroup Working Group analysing compliance by the relevant Borrower with the terms and the conditions set out in the MoU and in the Council Decision (if any) relating to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 145. #434299

  Scaoilfear an chéad Iasacht a chuirfear ar fáil d’Iasachtaí faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta tar éis shíniú tosaigh an MT iomchuí agus ní bheidh sí ina hábhar do thuarascáil den sórt sin.

  The first Loan to be made available to a Borrower under a Loan Facility Agreement is released following the initial signature of the relevant MoU and will not be the object of such a report.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 146. #434300

  (2) Tar éis iarraidh ar chistí (“Iarraidh ar Chistí”) ó Iasachtaí a chomhlíonann téarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta iomchuí agus a iarrann Iasacht faoi, déanfaidh na Ráthóirí (seachas i leith na Chéad Iasachta) tuarascáil an Choimisiúin maidir le comhlíonadh an MT agus an Chinnidh iomchuí ón gComhairle (más ann) ag an Iasachtaí a mheas.

  (2) Following a request for funds (a “Request for Funds”) from a Borrower complying with the terms of the relevant Loan Facility Agreement and requesting a Loan thereunder, the Guarantors shall (other than in respect of the first Loan) consider the report of the Commission regarding the Borrower’s compliance with the MoU and the relevant Council decision (if any).

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 147. #434302

  Sonrófar i dtogra SaorCAE an méid a údaraítear do SaorCAE a chur ar fáil ar mhodh Iasachta faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus cé na téarmaí ar a gcuirfear ar fáil é, lena n-áirítear téarmaí maidir le méid na hIasachta, an Glanmhéid Eisíoca, an téarma, an sceideal fuascailte agus an ráta úis (lena n-áirítear an Corrlach) i ndáil leis an Iasacht sin.

  The EFSF proposal shall specify the amount which EFSF is authorised to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the term, the redemption schedule and the interest rate (including the Margin) in relation to such Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 148. #434304

  (3) Déanfaidh SaorCAE, tar éis Comhaontú Saoráide Iasachta a shíniú ar a dhéanaí, tús a chur leis an bpróiseas chun Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh faoi chlár nó cláir de chuid SaorCAE nó ar shlí eile agus, a mhéid is gá, iarrfaidh sí ar na Ráthóirí Ráthaíochtaí a eisiúint de réir Airteagal 2 (thuas) ionas go mbeidh cistí leordhóthanacha ag SaorCAE nuair atá gá leo chun eisíocaí a dhéanamh faoin Iasacht iomchuí.

  (3) At the latest following the signature of a Loan Facility Agreement, EFSF shall commence the process for the issuance of or entry into Funding Instruments under the EFSF Programme(s) or otherwise and, to the extent necessary, shall request the Guarantors to issue Guarantees in accordance with Article 2 (above) such that EFSF has sufficient funds when needed to make disbursements under the relevant Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 149. #434307

  (5) Ar an Dáta Eisíoca iomchuí, cuirfidh SaorCAE an Iasacht iomchuí ar fáil don Iasachtaí tríd an nGlanmhéid Eisíoca a chur ar fáil trí na cuntais de chuid SaorCAE agus an Iasachtaí iomchuí arna n-oscailt chun críche an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta le BCE.

  (5) On the relevant Disbursement Date, EFSF shall make the relevant Loan available to the Borrower by making available the Net Disbursement Amount through the accounts of EFSF and the relevant Borrower opened for the purpose of the Loan Facility Agreement with the ECB.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 150. #434310

  (1) I gcomhlíonadh a straitéise maoinithe, féadfaidh SaorCAE Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh lena mbainfear tairbhe as na Ráthaíochtaí ar bhonn neamhspleách nó bunóidh sí Clár nó Cláir de chuid SaorCAE chun Ionstraimí Maoinithe a eisiúint lena mbainfear tairbhe as na Ráthaíochtaí lena gcisteofar Iasachtaí a thabhairt de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo.

  (1) In compliance with its funding strategy, EFSF may issue or enter into Funding Instruments benefitting from the Guarantees on a stand-alone basis or shall establish one or more EFSF Programme(s) for the purpose of issuing Funding Instruments benefitting from Guarantees which shall finance the making of Loans in accordance with the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 151. #434336

  Ar na hIasachtaí go léir arna dtabhairt ag SaorCAE agus na hIonstraimí Maoinithe go léir arna n-eisiúint ag SaorCAE a aisíoc, úsáidfear iarmhéid an Chúlchiste Airgid sa chéad áit chun aon mhéideanna a d’íoc Ráthóirí agus nár aisíocadh as gnóthuithe ó na hIasachtaithe foluiteacha iomchuí a aisíoc agus, sa dara háit, íocfar leis na Ráthóirí é mar chomaoin i leith Ráthaíochtaí a d’eisigh siad faoin gComhaontú seo mar a thuairiscítear in Airteagal 2(9); agus

  Upon repayment of all Loans made by EFSF and Funding Instruments issued by EFSF, the balance of the Cash Reserve shall be used firstly to repay any amounts paid by Guarantors which have not been repaid out of recoveries from the relevant underlying Borrowers and secondly, shall be paid to the Guarantors as consideration for their issuance of Guarantees under this Agreement as described in Article 2(9); and

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 152. #434391

  (2) I gcás go mbainfidh deacrachtaí géara airgeadais do Ráthóir agus go n-iarrfaidh sé iasacht tacaíochta cobhsaíochta nó go mbainfidh sé tairbhe as tacaíocht airgeadais faoi chlár den tsamhail chéanna, féadfaidh sé (an “Ráthóir Aschéimneach”) a iarraidh ar na Ráthóirí eile a thiomantas chun Ráthaíochtaí eile a sholáthar faoin gComhaontú seo a fhionraí.

  (2) In the event that a Guarantor experiences severe financial difficulties and requests a stability support loan or benefits from financial support under a similar programme, it (the “Stepping-Out Guarantor”) may request the other Guarantors to suspend its commitment to provide further Guarantees under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 153. #434397

  (1) Má thagann SaorCAE ar an eolas faoi shárú ar oibleagáid faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl go pras do na Ráthóirí (trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro), don Choimisiún agus do BCE agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  (1) If EFSF becomes aware of a breach of an obligation under a Loan Facility Agreement, it shall promptly inform the Guarantors (through the Eurogroup Working Group Chairman), the Commission and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 154. #434400

  (2) Má thagann SaorCAE ar an eolas faoi chás ina bhféadfadh gur ghá leasuithe, athstruchtúrú agus/nó tarscaoiltí maidir le haon Iasacht a tugadh faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl do na Ráthóirí trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, don Choimisiún agus do BCE agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt don mhéid sin.

  (2) If EFSF becomes aware of a situation where amendments, a restructuring and/or waivers relating to any Loan made under a Loan Facility Agreement may become necessary, it shall inform the Guarantors through the Eurogroup Working Group Chairman, the Commission and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 155. #434402

  Cuirfidh SaorCAE an bhreith i bhfeidhm dá éis sin agus, tar éis treoracha a fháil ó na Ráthóirí, déanfaidh sí leasú comhfhreagrach, athstruchtúrú nó tarscaoileadh nó comhaontú iasachta nua leis an Iasachtaí iomchuí, nó aon imshocraíocht eile is gá, a chaibidil agus a shíniú.

  EFSF will thereafter implement the decision and, following instructions of the Guarantors, negotiate and sign a corresponding amendment, a restructuring or waiver or a new loan agreement with the relevant Borrower or any other arrangement needed.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 156. #434403

  (3) I gcásanna seachas na cásanna sin dá dtagraítear in Airteagal 9(1) agus 9(2), má thagann SaorCAE ar an eolas faoi chás inar gá do na Ráthóirí tuairim a thabhairt nó gníomh a dhéanamh i ndáil le Comhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl do na Ráthóirí trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt don mhéid sin.

  (3) In other cases than those referred to in Article 9(1) and 9(2), if EFSF becomes aware of a situation where there is a need for the Guarantors to express an opinion or take an action in relation to a Loan Facility Agreement, it shall inform the Guarantors through the Eurogroup Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 157. #434419

  (b) breitheanna maidir le hIasachtaí a eisíoc faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta láithreach agus go háirithe breitheanna i dtaobh an bhfuil critéir coinníollachta chun eisíoc a dhéanamh comhlíonta ar bhonn tuarascála ón gCoimisiún;

  (b) decisions regarding the disbursement of Loans under an existing Loan Facility Agreement in particular as to whether conditionality criteria for a disbursement are satisfied on the basis of a report of the Commission;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 158. #434450

  (10) Aon bhreitheanna ó Bhallstáit an limistéir euro aon MT a cheadú a bhaineann le Comhaontú Saoráide Iasachta agus le hIasachtaí agus maidir le haon mhodhnú beartaithe ar MT, tabharfaidh siad iad ag gníomhú dóibh d’aon toil.

  (10) Any decisions by the euro-area Member States to approve any MoU relating to a Loan Facility Agreement and Borrower and regarding any proposed modification to an MoU shall be taken by them acting unanimously.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 159. #458711

  (3) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5 Bealtaine 2010, na tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú ar na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe mar atá leagtha amach sa Chomhaontú seo a chur ar iontaoibh an Choimisiúin.

  (3) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to coordination and management of the Pooled Bilateral Loans as set out in this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 160. #458719

  Comhaontaíonn na Páirtithe leis seo go ndéanfaidh an Coimisiún ionadaíocht dóibh in eagrú agus i riaradh na nIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe atá le deonú don Iasachtaí de bhun téarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.

  The Parties hereby agree that the Commission will represent them in organising and administering the Pooled Bilateral Loans to be granted to the Borrower pursuant to the terms of the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 161. #458735

  Comhaontaíonn na Páirtithe go ndéanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas a chaibidil thar ceann na bPáirtithe: (i) an Comhaontú Saoráide Iasachta faoina gcuirfear na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe ar fáil don Iasachtaí faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha arna leagan amach ann; (ii) an MT leis an Iasachtaí; agus (iii) aon réamhchoinníollacha a bhailiú agus a shlánchoimeád.

  The Parties agree that the Commission on behalf of the Parties shall negotiate (i) the Loan Facility Agreement under which the Pooled Bilateral Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the Borrower; (ii) the MoU with the Borrower; and (iii) collect and hold in safe custody any conditions precedents.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 162. #458736

  Údaraíonn na Páirtithe (seachas an Ghearmáin) leis seo don Choimisiún an Comhaontú Saoráide Iasachta a shíniú thar a gceann, faoi réir ceadú a fháil ó gach ceann acu roimh ré, tar éis idirchaidreamh a dhéanamh le BCE.

  The Parties (other than Germany) hereby authorise the Commission to sign the Loan Facility Agreement on their behalf, subject to the prior approval by all of them, after having liaised with the ECB.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 163. #458741

  Beidh príomhshuim iomlán suas le EUR 80 billiún ag an gComhaontú Saoráide Iasachta, ag freagairt do mhéid comhiomlán na n-iasachtaí déthaobhacha a fhéadfaidh na hIasachtóirí uile a dhéanamh (dá ngairtear “an tSaoráid Iasachta” ansin).

  The Loan Facility Agreement shall have a total principal amount of up to EUR 80 billion, corresponding to the aggregate of the bilateral loans which may be made by all of the Lenders (referred to therein as the “Loan Facility”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 164. #458743

  Is é Tiomantas gach Páirtí agus, ina theannta sin, i gcás na Gearmáine, Tiomantas an Iasachtóra KfW faoi seach faoin gComhaontú Saoráide Iasachta méid comhiomlán na hiasachta déthaobhaí, mar is féidir í a roinnt ina thráinsí bliantúla, a bhfuil tiomantas tugtha ag an bPáirtí sin (an Ghearmáin thar ceann KfW) nó ag an Iasachtóir faoi seach é a chur ar fáil, .i. an méid EUR arna chinneadh tríd an gcéatadán a leagtar amach láimh le hainm gach Páirtí sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”) in Iarscríbhinn 2, a chur chun feidhme ar an bpríomhshuim iomlán EUR 80 billiún, arna leasú ó am go ham de réir Airteagail 2(5)(b) agus 2(7).

  The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, i.e. the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party’s name in the third column (the “Contribution Key”) in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 165. #458748

  Má chuirtear na nósanna imeachta sin i gcrích go rathúil, ceanglófar ansin ar na Páirtithe a bheith páirteach sna hIasachtaí nó a chinntiú go mbeidh an tIasachtóir faoi seach páirteach iontu, laistigh den Tiomantas faoi seach, agus na tráinsí bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 2(3) á gcur i gcuntas, más infheidhme, le haghaidh na méideanna a chinnfidh an Coimisiún de réir an Chomhaontaithe seo, faoi réir na gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 2(5)(b) agus 4(2) maidir le scaoileadh eisíocaíochta.

  If these procedures are successfully completed, the Parties will then be required to participate in the Loans or ensure that the respective Lender participates, within the respective Commitment taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable, for the amounts to be determined by the Commission in accordance with this Agreement, subject to the decisions referred to in Articles 2(5)(b) and 4(2) as regards the release of disbursements.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 166. #458749

  5. (a) Má thagann costais maoinithe roimh Iasachtóir is airde ná na costais maoinithe is infheidhme maidir leis an Iasachtaí faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh an tIasachtóir sin é sin in iúl do na Páirtithe eile agus don Choimisiún (trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro) agus iarrfaidh sé go gcinnfear an t-ús is infheidhme maidir leis na hIasachtaí atá gan íoc de réir Iarscríbhinn 3.

  5. (a) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under the Loan Facility Agreement, such Lender shall inform the other Parties and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and request that the interest applicable to the outstanding Loans be determined in accordance with Annex 3.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 167. #458769

  Roimh gach eisíocaíocht ar Iasacht faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, déanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tuarascáil a thíolacadh do na Páirtithe ina ndéanfar anailís ar chomhlíonadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, arna leagan amach san MT agus sa Chinneadh ón gComhairle, ag an Iasachtaí.

  Before each disbursement of a Loan under the Loan Facility Agreement, the Commission will, in liaison with the ECB, present a report to the Parties analysing compliance by the Borrower with the terms and the conditions set out in the MoU and in the Council Decision.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 168. #458773

  Tar éis Iarraidh ar Chistí a fháil ón Iasachtaí, a chomhlíonann téarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, déanfaidh na Páirtithe (seachas i leith na Chéad Iasachta) tuarascáil an Choimisiúin maidir le comhlíonadh an MT agus an Chinnidh ón gComhairle ag an Iasachtaí a bhreithniú.

  Following a Request for Funds from the Borrower complying with the terms of the Loan Facility Agreement, the Parties shall (other than in respect of the first Loan) consider the report of the Commission regarding the Borrower’s compliance with the MoU and the Council Decision.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 169. #458774

  Más dóigh leis na Páirtithe, agus iad ag gníomhú d’aon toil, gur chomhlíon an tIasachtaí na coinníollacha a bhaineann le híostarraingt faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus gur deimhin leo gur chomhlíon sé téarmaí agus coinníollacha an Mheabhráin Tuisceana agus an Chinnidh ón gComhairle, ansin iarrfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro i scríbhinn ar an gCoimisiún, thar ceann na nIasachtóirí, Fógra Glactha a chur in iúl.

  If, acting unanimously, the Parties consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU and the Council Decision then the Euro Working Group Chairman shall request in writing the Commission on behalf of the Lenders to communicate an Acceptance Notice.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 170. #458775

  Sonrófar san iarraidh ó Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro an méid a mbeidh na hIasachtóirí toilteanach é a chur ar fáil ar mhodh Iasachta faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus na téarmaí ar a gcuirfidh siad ar fáil í, lena n-áirítear méid na hIasachta, an Glanmhéid Eisíoca, an Téarma, an sceideal fuascailte agus an Ráta Úis i ndáil leis an Iasacht sin.

  The request from the Euro Working Group Chairman shall specify the amount which the Lenders are willing to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule and the Interest Rate in relation to such Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 171. #458788

  Le linn ullmhú a dhéanamh chun Iasacht a eisíoc, iarrfaidh an Coimisiún, seacht Lá Gnó (T-7) ar a laghad roimh an Dáta Eisíoca (“T”) (dhá Lá Gnó (T-2) i gcás na chéad eisíocaíochta), ar na hIasachtóirí Tiomanta a rannpháirtíocht a chur ar fáil ar an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 ar T faoi 11:00 a.m. (am na Bruiséile) i bhfoirm an Fhógra Theimpléadaigh Íostarraingthe in Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an gComhaontú seo.

  In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date (“T”) (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 172. #458808

  (i) Dáta Eisíoca na hIasachta deiridh faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, ar dá éis a eisíocadh an Méid Saoráide go huile (arna mhéadú, arna laghdú nó arna chealú ó am go ham), nó

  (i) the Disbursement Date of the last Loan under the Loan Facility Agreement, following which the Facility Amount (as increased, reduced or cancelled from time to time) has been disbursed in full, or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 173. #458833

  Más rud é, tráth eisíoca Iasachta, go mbeidh ceann amháin nó níos mó de na hIasachtóirí Tiomanta tar éis a chruthú chun sástacht na nIasachtóirí Tiomanta eile go raibh a gcuid costas maoinithe níos airde ná Ráta Úis na hIasachta, beidh feidhm ag forálacha Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gComhaontú seo agus déanfaidh an Coimisiún modhnú dá réir ar an leithroinnt ar na hIasachtóirí de mhéideanna úis a íocfaidh an tIasachtaí.

  If one or more of the Committed Lenders at the time of disbursement of a Loan has proved to the satisfaction of the other Committed Lenders that their funding costs were higher than the Interest Rate of the Loan, the provisions of Annex 3 to this Agreement will apply and the allocation among the Lenders of interest amounts paid by the Borrower will be modified by the Commission accordingly.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 174. #458837

  Is de réir fhorálacha an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a dhéanfar ús mainneachtana a chur chun feidhme maidir le méideanna atá thar téarma agus cistí a leithroinnt faoi chomhair táillí, costais, ús agus príomhshuim a íoc.

  The application of default interest on overdue amounts and the allocation of funds towards payment of fees, costs, interest and principal will be effected in accordance with the provisions of the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 175. #458841

  I gcás go dtagann an Coimisiún ar an eolas go ndearnadh oibleagáid faoin gComhaontú Saoráide Iasachta a shárú, cuirfidh sé an cor sin in iúl go pras do na Páirtithe (trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro) agus do BCE agus déanfaidh sé moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  In case that the Commission becomes aware of a breach of an obligation under the Loan Facility Agreement, it shall promptly inform the Parties (through the Euro Working Group Chairman) and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 176. #458845

  I gcás go dtagann an Coimisiún ar an eolas faoi chor ina bhféadfadh leasuithe agus/nó tarscaoilte a bhaineann le haon Iasacht a tugadh faoin gComhaontú Saoráide Iasachta teacht chun bheith riachtanach, cuirfidh sé an cor sin in iúl do na Páirtithe trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro agus do BCE agus déanfaidh sé moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  In case that the Commission becomes aware of a situation where amendments and/or waivers relating to any Loan made under the Loan Facility Agreement may become necessary, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 177. #458847

  Déanfaidh an Coimisiún agus na hIasachtóirí an cinneadh a chur i ngníomh dá éis sin agus, ag leanúint treoracha na bPáirtithe dóibh, déanfaidh siad leasú nó tarscaoileadh comhréireach nó comhaontú iasachta nua leis an Iasachtaí nó aon chomhshocraíocht eile is gá a chaibidil agus a shíniú.

  The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision and, following instructions of the Parties, negotiate and sign a corresponding amendment or waiver or a new loan agreement with the Borrower or any other arrangement needed.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 178. #458849

  I gcásanna eile seachas na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 7(1) agus 7(2), má thagann an Coimisiún ar an eolas faoi chor inar gá do na Páirtithe tuairim a nochtadh nó gníomh a dhéanamh i ndáil leis an MT nó i ndáil leis an gComhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sé an cor sin in iúl do na Páirtithe trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro, agus déanfaidh sé moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  In other cases than those referred to in Article 7(1) and 7(2), if the Commission becomes aware of a situation where there is a need for the Parties to express an opinion or take an action in relation to the MoU or the Loan Facility Agreement, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 179. #458859

  D’fhonn amhras a sheachaint, is trí thromlach 2/3 den sórt sin a dhéanfar cinntí i dtaobh Teagmhas Mainneachtana a fhógairt agus/nó tarscaoileadh nó leasú a cheadú i leith an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta (seachas i leith aon cheann amháin de na nithe atá leagtha amach go sainráite in Airteagal 8(3) thíos).

  For the avoidance of doubt, decisions as to whether to declare an Event of Default and/or to permit a waiver or amendment in respect of the Loan Facility Agreement (other than in respect of one of the matters expressly set out in Article 8(3) below) shall be taken by such a 2/3 majority.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 180. #458893

  Ceanglaítear ar gach Iasachtóir a chur in iúl don Choimisiún go pras i scríbhinn (i) go n-údaraítear a ranníoc leis an gComhaontú Saoráide Iasachta go cuí faoin dlí náisiúnta is infheidhme maidir leis tar éis an Comhaontú a shíniú, nó (ii) má thagann sé faoi réir na nósanna imeachta sin, a luaithe a bheidh siad críochnaithe go cuí, agus Daingniúchán Tiomantais a sheachadadh ar an gCoimisiún.

  Each Lender is required to inform the Commission promptly in writing (i) that its contribution to the Loan Facility Agreement is duly authorised under the national law applicable to it after the signature thereof, or (ii) if subject to such procedures, as soon as they have been duly completed, and deliver to the Commission a Commitment Confirmation.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 181. #458903

  Gach cumarsáid phraiticiúil i ndáil le hIasacht a bheidh le heisíoc, a luaithe a bheidh cinneadh déanta ag na Páirtithe chun é a scaoileadh, agus gach cúiteamh comhréire, comhlíonfar go bailí iad má tá siad de réir an liosta teagmhálaithe agus mionsonraí cuntas do na hIasachtóirí, do BCE agus don Choimisiún mar a cuireadh in iúl don Choimisiún iad, mura mínítear ar shlí eile iad go sonrach sa Chomhaontú seo.

  All practical communications in relation to a Loan to be disbursed, once a decision by the Parties on its release has been taken, and corresponding reimbursements shall be validly performed if in accordance with the list of contacts and account details for the Lenders, the ECB and the Commission as communicated to the Commission, unless otherwise specifically defined in this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 182. #459118

  De réir chinneadh Ghasra Oibre an Euro an [dáta] arna tharchur ag a Chathaoirleach, treoraímid daoibh leis seo, in bhur gcáil mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta [dar dáta] agus de réir Airt.

  In accordance with the decision of the Euro Working Group of [date] transmitted by its Chairman, we hereby instruct you, in your capacity as Lender under the Loan Facility Agreement [dated] and in accordance with Art.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 183. #459181

  (13) De bhrí gur gá d’Iasachtóirí áirithe nósanna imeachta náisiúnta (lena n-áirítear, más cuí, údarú parlaiminteach) a thabhairt i gcrích sula mbeidh siad in ann tiomantas a thabhairt go nglacfaidh siad páirt i maoiniú iasachtaí atá le tabhairt faoin gComhaontú seo, go mb’fhéidir go mbeidh ar Iasachtóirí áirithe na hiasachtaí tosaigh a mhaoiniú le hathleithroinnt rannpháirtíochtaí dá éis sin de réir mar a dhéanfar agus nuair a dhéanfar na nósanna imeachta sin a thabhairt i gcrích.

  (13) Given the need for some Lenders to complete national procedures (including, where appropriate, parliamentary authorisation) before being able to commit to participate in the funding of loans to be made under this Agreement, the initial loans may have to be funded by some Lenders only with a subsequent reallocation of participations as and when these procedures have been completed.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 184. #459186

  (1) Cuireann na hIasachtóirí saoráid iasachta ar fáil don Iasachtaí (dá dtagraítear “an tSaoráid” anseo ina dhiaidh seo) in euro i méid príomhshuime comhiomláine suas le EUR 80 000 000 000 (ochtó billiún Euro), faoi réir théarmaí agus choinníollacha an MT agus an Chomhaontaithe seo.

  (1) The Lenders make available to the Borrower a loan facility (hereinafter referred to as the “Facility”) in euro in an aggregate principal amount of up to EUR 80 000 000 000 (Euro eighty billion), subject to the terms and conditions of the MoU and this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 185. #459197

  (a) cuid dá chearta agus dá oibleagáidí faoi Iasacht (ach ní iad go léir) i gcomhthéacs athleithroinnt ar Rannpháirtíochtaí na nIasachtóirí (mar a mhínítear in Airteagal 3(6) thíos) eatarthu féin mar atá i gceist in Airteagal 6 den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch; nó

  (a) part (but not the whole) of its rights and obligations under a Loan in the context of a re-allocation of the Lenders’ Participations (as defined in Article 3(6) below) between themselves as contemplated in Article 6 of the Intercreditor Agreement; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 186. #459219

  (e) daingniúchán a bheith faighte ag an gCoimisiún ó na hIasachtóirí (i) gur deimhin leo gur comhlíonadh na coinníollacha maidir le híostarraingt faoin gComhaontú seo, agus (ii) maidir leis na téarmaí ar a dtoilíonn siad Iasacht a thabhairt don Iasachtaí;

  (e) the Commission having received confirmation from the Lenders (i) that they are satisfied that the conditions to drawdown under this Agreement are satisfied, and (ii) of the terms on which they are willing to make a Loan to the Borrower;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 187. #459227

  Má chomhlíontar na coinníollacha in Airteagal 3(4) (i gcás na chéad Iasachta) nó Airteagal 3(5) thuas (i gcás Iasachtaí ina diaidh sin), cuirfidh an Coimisiún in iúl don Iasachtaí trí fhógra i scríbhinn i bhfoirm Iarscríbhinn 3 ina leagfar amach méid agus téarmaí mionsonraithe na hIasachta (a dtarlódh gurb ionann iad nó nach ionann iad agus na téarmaí a shonraítear san Iarraidh chomhfhreagrach ar Chistí) a bhfuil na hIasachtóirí toilteanach iad a thabhairt don Iasachtaí faoin gComhaontú seo (dá ngairtear an “Fógra Glactha” anseo ina dhiaidh seo).

  If the conditions in Article 3(4) (in the case of the first Loan) or Article 3(5) above (in the case of subsequent Loans) are satisfied, the Commission shall notify the Borrower by way of a written notice in the form of Annex 3 setting out the amount and the detailed terms (which may or may not differ to those specified in the corresponding Request for Funds) of the Loan that the Lenders are willing to extend to the Borrower under this Agreement (hereinafter the “Acceptance Notice”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 188. #459232

  (7) Ní cheanglófar ar Iasachtóir Tiomanta a bheith rannpháirteach in Iasacht má tá feidhm ag na himthosca in Airteagal 5(7) agus d’ainneoin aon bheart arna moladh ag Gasra Oibre an Euro mura bhféadfaidh an tIasachtóir Tiomantais sin costas maoinithe a Thiomantas faoin gComhaontú seo a chlúdach.

  (7) A Committed Lender shall not be required to participate in a Loan if the circumstances in Article 5(7) apply and notwithstanding any measures proposed by the Euro Working Group such Committed Lender can not cover the funding cost of its Commitments under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 189. #459248

  (10) Téann ceart an Iasachtaí chun Iasachtaí a iarraidh faoin gComhaontú seo in éag i ndeireadh na Tréimhse Fála, agus ina dhiaidh sin measfar aon mhéid den tSaoráid a bheidh gan eisíoc a bheith cealaithe láithreach.

  (10) The Borrower’s right to request Loans under this Agreement expires at the end of the Availability Period, following which any undisbursed amount of the Facility shall be considered as immediately cancelled.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 190. #459285

  I gcás go ndéanfar Rannpháirtíochtaí a athleithroinnt ar Iasachtóirí, déanfar an Táille Seirbhíse sin a athleithroinnt ar na hIasachtóirí a bheidh páirteach san Iasacht iomchuí de réir théarmaí an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch.

  In the event of any re-allocation of Participations amongst Lenders such Service Fee shall be re-allocated between the Lenders participating in the relevant Loan in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 191. #459298

  (2) Féadfaidh an tIasachtaí, má thugann sé fógra i scríbhinn do na hIasachtóirí nach déanaí ná mí roimh ré agus faoi réir chomhaontú na nIasachtóirí, iomlán aon Iasachta nó cuid di a réamhíoc (ar choinníoll nach lú ná billiún Euro aon réamhíocaíocht pháirteach) ar Dháta Íoca Úis.

  (2) The Borrower may, if it gives the Lenders not less than one month’s prior written notice and subject to the agreement by the Lenders, prepay the whole or part of any Loan (provided that any prepayment in part shall be of not less than Euro one billion) on an Interest Payment Date.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 192. #459299

  (3) Más rud é go mbeidh níos mó ná aon Iasacht amháin gan aisíoc, déanfar an réamhíocaíocht a chur i bhfeidhm pari passu i measc na nIasachtaí go léir, gan beann ar an dáta a aibeoidh siad, mura rud é go ndearnadh an athleithroinnt de réir Airteagal 6 den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch agus gur cuireadh i gcrích í, agus sa chás sin féadfaidh an tIasachtaí an Iasacht nó na hIasachtaí a gcuirfear aon réamhíocaíocht chun feidhme ina coinne nó ina gcoinne a roghnú.

  (3) If more than one Loan is outstanding, the prepayment shall be applied pari passu amongst all Loans regardless of their date of maturity, unless the reallocation in accordance with Article 6 of the Intercreditor Agreement has been executed and completed, in which case the Borrower may select which Loan or Loans any prepayment shall be applied against.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 193. #459308

  (a) go gcinnfidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i mbreith chríochnaitheach, go sáraíonn an Comhaontú seo nó déanamh na nIasachtaí dlí an Aontais Eorpaigh agus nach bhféadfar an sárú sin a leigheas, ansin déanfar an tSaoráid iomlán (.i. Tiomantais na nIasachtóirí go léir anseo thíos) a chealú láithreach go neamhinchúlghairthe ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasachtaí a bheidh gan aisíoc a luathú; nó

  (a) the Court of Justice of the European Union in a final decision decides that this Agreement or the making of the Loans violates European Union law and such violation cannot be remedied then the Facility as a whole (i.e. the Commitments of all of the Lenders hereunder) shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 194. #459309

  (b) go gcinnfidh cúirt bhunreachtúil de chuid Iasachtóra, nó cúirt eile ag a mbeidh dlínse inniúil i ndáil leis an Iasachtóir sin, i mbreithiúnas críochnaitheach, go bhfuil an Comhaontú seo nó Iasacht ag sárú bhunreacht an Iasachtóra agus nach féidir an sárú sin a leigheas, ansin déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí, agus é sin amháin, a chealú láithreach go neamhinchúlghairthe ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasachtaí a bheidh gan aisíoc a luathú.

  (b) a constitutional court of a Lender or other court with competent jurisdiction in relation to such Lender decides in a final judgment that this Agreement or a Loan is violating the constitution of the Lender and such violation cannot be remedied, then the Commitment of the relevant Lender only shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 195. #459320

  (6) Má íocann an tIasachtaí méid, i ndáil le haon cheann de na hIasachtaí, is lú ná an méid iomlán a bheidh dlite agus iníoctha faoin gComhaontú seo, tarscaoileann an tIasachtaí leis seo aon chearta atá aige an méid a íoctar amhlaidh a leithreasú maidir leis na méideanna atá dlite.

  (6) If the Borrower shall pay an amount in relation to any of the Loans which is less than the total amount due and payable under this Agreement, the Borrower hereby waives any rights it may have to make any appropriation of the amount so paid as to the amounts due.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 196. #459333

  (1) Féadfaidh na hIasachtóirí, le fógra i scríbhinn (arna sheirbheáil ag an gCoimisiún a bheidh ag gníomhú thar a gceann) (agus iad ag gníomhú de réir théarmaí an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch) chun an Iasachtaí an tSaoráid a chealú agus/nó a dhearbhú go bhfuil príomhshuim na nIasachtaí atá gan aisíoc dlite agus iníoctha láithreach, maille le hús fabhraithe, más rud é:

  (1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 197. #459335

  (b) go mainneoidh an tIasachtaí nó a ghníomhaireachtaí i gcomhlíonadh aon oibleagáide faoin gComhaontú seo (lena n-áirítear an oibleagáid atá leagtha amach in Airteagal 1(3) chun Iasachtaí a chur chun feidhme de réir théarmaí an MT ach aon oibleagáidí eile faoin MT a eisiamh), agus go leanfaidh an mhainneachtain sin ar feadh tréimhse míosa amháin tar éis do na hIasachtóirí fógra i scríbhinn ina thaobh a thabhairt don Iasachtaí; nó

  (b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 198. #459399

  Más rud é, faoi dhlíthe náisiúnta infheidhme, go ndéantar an t-údarú sealadach a chúlghairm nó a fhoirceannadh nó má imíonn sé in éag, ansin déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí a chúlghairm agus a chealú maidir le heisíocaíochtaí Iasachtaí sa todhchaí ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasacht a d’eisíoc an tIasachtóir sin cheana faoin gComhaontú seo a luathú.

  If under applicable national laws the provisional authorisation is revoked, terminated or expires then the Commitment of the relevant Lender shall be revoked and cancelled with respect to future disbursements of Loans but this shall not give rise to any acceleration of any Loan already disbursed by such Lender under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 199. #459562

  Maidir leis an gComhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (mar Iasachtóirí) agus an Phoblacht Heilléanach (mar Iasachtaí) agus Banc na Gréige (mar Ghníomhaire an Iasachtaí) arna shíniú an [•] 2010 Tuairim Dhlíthiúil

  Re: Loan Facility Agreement between certain Euro Area Member States and KfW (as Lenders) and the Hellenic Republic (as Borrower) and the Bank of Greece (as the Borrower’s Agent) signed on [•] 2010

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 200. #459628

  (b) Scaoiltear gach Iasachtóir Láithreach ó oibleagáidí uile an Iasachtóra Láithrigh a fhreagraíonn don chion sin de Thiomantais agus de Rannpháirtíochtaí an Iasachtóra Láithrigh in Iasachtaí faoin gComhaontú atá sonraithe sa Sceideal.

  (b) Each Existing Lender is released from all the obligations of the Existing Lender which correspond to that portion of the Existing Lender’s Commitments and Participations in Loans under the Agreement specified in the Schedule.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 201. #483095

  (4) (a) Maidir le hiasacht, ar iasacht í arna tabhairt ar shlí eile seachas ag údarás tithíochta, chun a chumasú do léasaí íocaíocht a dhéanamh i leith léasa úinéireachta roinnte arna dheonú ag údarás tithíochta, más rud é gur ar mhodh morgáiste a n-urraítear í, féadfaidh an t-údarás comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích leis an morgáistí.

  (4) (a) Where a loan, being a loan made otherwise than by a housing authority, to enable a lessee to make a payment in respect of a shared ownership lease granted by a housing authority is secured by way of mortgage, the authority may enter into and carry out an agreement with the mortgagee.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 202. #483096

  (b) Maidir le hiasacht a thugtar chun a chumasú do léasaí íocaíocht a dhéanamh i leith léasa úinéireachta roinnte arna dheonú ag comhlacht ceadaithe, más rud é gur ar mhodh morgáiste a n-urraítear í, féadfaidh an comhlacht ceadaithe comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích leis an morgáistí."

  (b) Where a loan to enable a lessee to make a payment in respect of a shared ownership lease granted by an approved body is secured by way of mortgage, the approved body may enter into and carry out an agreement with the mortgagee.’’

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 203. #486059

  Aon pholasaí árachais a shocrú le haon árachóir in ionad an árachais, i gcúiteamh an árachais nó ina theannta a cheanglaítear a choimeád faoi aon doiciméad urrúis nó aon chomhaontú saoráide iasachta a dhéanfadh an muirearóir agus atá i seilbh GNBS nó grúpeintitis de chuid GNBS.

  To effect with any insurer any policy of insurance either in lieu or satisfaction of, or in addition to, the insurances required to be maintained under any security document or loan facility agreement entered into by the chargor which is held by NAMA or a NAMA group entity.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 204. #490743

  “ciallaíonn ‘ús morgáiste’ an chionmhaireacht d’aon mhéid is iníoctha ag duine le hiasachtóir morgáiste agus atá de thuras na huaire inchurtha síos d’ús is iníoctha faoi chomhaontú arna dhéanamh ag an duine sin leis an iasachtóir morgáiste chun airgead a íoc a úsáidtear chun aon-áit nó príomháit chónaithe an duine sin a cheannach nó a dheisiú, nó chun feabhas riachtanach a chur uirthi, nó chun iasacht eile a aisíoc a úsáidtear chun na críche sin ach ní fholaíonn sé—

  “ ‘mortgage interest’ means the proportion of any amount payable by a person to a mortgage lender which is for the time being attributable to interest payable under an agreement entered into by that person with the mortgage lender for the purpose of defraying money employed in the purchase, repair or essential improvement of the sole or main residence of that person or to pay off another loan used for that purpose but does not include—

  AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN (UIMH. 2) 2009

 205. #498872

  (2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hiasacht a thugtar an 21 Eanáir, 2011 nó dá éis seachas aon iasacht den sórt sin a thugtar de réir comhaontaithe cheangailtigh i scríbhinn arna dhéanamh roimh an dáta sin.

  (2) This section shall apply in respect of a loan made on or after 21 January 2011 other than any such loan made in accordance with a binding written agreement made before that date.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 206. #510405

  tar éis mainneachtana as a leanfadh íocaíocht éilimh in airgeadra áitiúil, déantar luach an éilimh a aistriú go méid coibhéiseach in airgeadra crua, amhail a leagtar amach go sainráite i gcomhaontú na hiasachta.

  Subsequent to an event of default leading to a claims payment in local currency, the value of that claim is translated, as explicitly set out in the loan agreement, into an equivalent hard currency amount.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 207. #556834

  ciallaíonn "iasacht" comhaontú lena gcuirtear d'oibleagáid ar an iasachtóir suim airgid chomhaontaithe a chur ar fáil don iasachtaí do thréimhse chomhaontaithe ama agus faoina bhfuil sé d'oibleagáid ar an iasachtaí an méid sin a aisíoc laistigh den am comhaontaithe;

  "loan" means an agreement which obliges the lender to make available to the borrower an agreed sum of money for an agreed period of time and under which the borrower is obliged to repay that amount within the agreed time;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 208. #559714

  ciallaíonn "iasacht" comhaontú lena gcuirtear d'oibleagáid ar an iasachtóir suim airgid chomhaontaithe a chur ar fáil don iasachtaí do thréimhse chomhaontaithe ama agus faoina bhfuil sé d'oibleagáid ar an iasachtaí an méid sin a aisíoc laistigh den am comhaontaithe;

  "loan" means an agreement which obliges the lender to make available to the borrower an agreed sum of money for an agreed period of time and under which the borrower is obliged to repay that amount within the agreed time;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 209. #579180

  Ní idirbhearta iad díscríobh iasachta nuair nach léiríonn sé cealú fiachais le comhaontú déthaobhach, bíodh sé intuigthe nó sainráite, agus déantar iad a thaifeadadh sa chuntas athruithe eile ar mhéid na sócmhainní, agus gan aon tionchar aige ar ghlaniasachtú/glaniasachtaíocht.

  Loans write-off which do not reflect a debt cancellation with an explicit or implicit bilateral agreement are not transactions and are recorded in the other changes in the volume of assets account, with no impact on net lending/net borrowing.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 210. #586167

  Féadfaidh institiúidí méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a leasú agus, nuair is iomchuí, méideanna an chaillteanais ionchasaigh a mhodhnú le haghaidh iasachtaí agus taiscí a fuair siad féin agus atá faoi réir comhaontú glanluachála laistigh den chlár comhardaithe, agus chun na críche sin amháin.

  Institutions may amend risk-weighted exposure amounts and, as relevant, expected loss amounts only for loans and deposits that they have received themselves and that are subject to an on-balance sheet netting agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 211. #586411

  Sa chás nach féidir é sin a dhéanamh toisc go gcríochnaíonn an caidreamh árachais sular n-éagann an caidreamh iasachta, cinnteoidh an institiúid go n-úsáidfear an méid a thagann ón gconradh árachais mar urrús don institiúid go dtí deireadh thréimhse an chomhaontaithe creidmheasa;

  Where this is not possible because the insurance relationship ends before the loan relationship expires, the institution shall ensure that the amount deriving from the insurance contract serves the institution as security until the end of the duration of the credit agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 212. #589055

  Maidir le hairgead a fhaightear faoi nóta creidmheas-nasctha arna eisiúint ag an institiúid agus maidir le hiasachtaí agus taiscí contrapháirtí chuig an institiúid nó leis an institiúid atá faoi réir comhaontaithe glanluachála laistigh den chlár comhardaithe atá aitheanta faoi Chuid a Trí, Teideal II, Caibidil 4, measfar go dtiocfaidh siad faoi phointe (g).

  Cash received under a credit linked note issued by the institution and loans and deposits of a counterparty to or with the institution which are subject to an on-balance sheet netting agreement recognised under Part Three, Title II, Chapter 4 shall be deemed to fall under point (g).

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 213. #589066

  50 % de chreidmheasanna doiciméadacha íospriacal /meánpriacal lasmuigh den chlár comhardaithe agus de shaoráidí creidmheasa neamhtharraingthe íospriacal /meánpriacal lasmuigh den chlár comhardaithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn I agus faoi réir chomhaontú na n-údarás inniúil, 80 % de ráthaíochtaí seachas ráthaíochtaí iasachta a bhfuil bonn dlí nó rialála fúthu agus a thugtar dá gcuid comhaltaí trí chomhscéimeanna ráthaíochta a bhfuil stádas acu mar institiúidí creidmheasa;

  50 % of medium/low risk off-balance sheet documentary credits and of medium/low risk off-balance sheet undrawn credit facilities referred to in Annex I and subject to the competent authorities' agreement, 80 % of guarantees other than loan guarantees which have a legal or regulatory basis and are given for their members by mutual guarantee schemes possessing the status of credit institutions;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 214. #608333

  Déanfar bainistiú Shaoráid Ráthaíochta na nIasachtaí do Mhic Léinn ar leibhéal an Aontais a chur ar iontaoibh an Chiste Eorpaigh Infheistíochta (CEI) i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh 966/2012 ar bhonn comhaontaithe tarmligin leis an gCoimisiún, ina leagfar amach na rialacha mionsonraithe agus na ceanglais mhionsonraithe lena rialaítear cur chun feidhme Shaoráid Ráthaíochta na nIasachtaí do Mhic Léinn le hoibleagáidí na bpáirtithe faoi seach.

  The management of the Student Loan Guarantee Facility at Union level shall be entrusted to the European Investment Fund (EIF) in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the basis of a delegation agreement with the Commission, setting out the detailed rules and requirements governing the implementation of the Student Loan Guarantee Facility and the respective obligations of the parties.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 215. #719849

  Féadfaidh an Comhphobal iasacht a chruinniú ar mhargadh caipitil Ballstáit, de réir na bhforálacha dlí a bhaineann le heisiúintí sa Stát féin, nó, mura bhfuil aon fhorálacha den sórt sin i mBallstát, tar éis don Bhallstát áirithe agus don Choimisún dul i gcomhairle le chéile agus teacht ar réiteach maidir leis an iasacht atá beartaithe.

  The Community may borrow on the capital market of a Member State, either in accordance with the legal provisions applying to internal issues, or, if there are no such provisions in a Member State, after the Member State concerned and the Commission have conferred together and have reached agreement upon the proposed loan.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 216. #771640

  (2) Gach éinne a dhéanfidh, díreach no nea-díreach, uaidh féin no tré éinne eile thar a cheann, aon bhronna, tabhairtar-iasacht, ofráil, geallúint, fáil no marga den tsórt san roimhráite d'aon duine no i gcóir éinne d'fhonn an duine sin do thabhairt, chun a chur in áirithe no chun tabhairt fé n-a chur in áirithe go ndéanfar éinne áirithe do thogha chun fónamh san Oireachtas, no chun vóta aon vótálaí d'fháil no tabhairt fé n-a fháil in aon toghachán;

  (2) Every person who shall, directly or indirectly, by himself or by any other person on his behalf make any such gift, loan, offer, promise, procurement, or agreement is aforesaid, to or for any person, in order to induce such person to procure, or endeavour to procure, the return of any person to serve in the Oireachtas, or the vote of my voter at any election;

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 217. #771642

  (3) Tar éis no de bharr aon bhronna, tabhairt-ar-iasacht, ofrála, geallúna, fála, no margaidh den tsórt san gach éinne a dhéanfidh togha éinne áirithe chun fónamh san Oireachtas do chur in áirithe no vóta aon vótálaí d'fháil in aon toghachán no a thógfidh air féin no a gheallfidh an céanna do dhéanamh no a thabharfidh fé;

  (3) Every person who shall, upon or in consequence of any such gift, loan, offer, promise, procurement, or agreement, procure or engage, promise, or endeavour to procure the return of any person to serve in the Oireachtas, or the vote of any voter at any election;

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 218. #867572

  —Má deintear aon chó-aontú idir iasachtaí airgid agus iarrthach, no duine bheidh ar aigne bheith ina iarrthach, chun an iarrthaigh no an duine bheidh ar aigne bheith ina iarrthach d'íoc aon tsuime leis an iasachtaí airgid alos costaisí, éilithe no caiteachaisí gheobhaidh no bhainfidh leis an margánaíocht i dtaobh na hiasachta no i dtaobh na hiasachta bheidh beartuithe no le n-a dheonadh san beidh an có-aontú san nea-dhleathach, agus má dheineann iarrthach no duine bheidh ar aigne bheith ina iarrthach aon tsuim d'íoc le hiasachtaí airgid i dtaobh no alos aon chostaisí, éilithe no caiteachaisí den tsórt san, beidh an tsuim sin ionbhainte amach mar fhiacha bheidh dlite don iarrthach no don duine bheidh ar aigne bheith ina iarrthach no, i gcás an iasacht do bheith tugtha, déanfar, mara mbaintear an tsuim sin amach amhlaidh, í do chur i gcoinnibh an mhéide do tugadh ar iasacht agus tuigfear an méid sin do bheith laigheaduithe dá réir sin.

  —Any agreement between a moneylender and a borrower or intending borrower for the payment by the borrower or intending borrower to the moneylender of any sum on account of costs, charges or expenses incidental to or relating to the negotiations for or the granting of the loan or proposed loan shall be illegal, and if any sum is paid to a moneylender by a borrower or intending borrower as for or on account of any such costs, charges or expenses, that sum shall be recoverable as a debt due to the borrower or intending borrower, or in the event of the loan being completed, shall, if not so recovered, be set off against the amount actually lent and that amount shall be deemed to be reduced accordingly.

  Uimhir 36 de 1933: ACHT NA nIASACHTAITHE AIRGID, 1933

 219. #867576

  —(1) Ní luighfidh aon imeachta chun iasachtaí airgid do bhaint aon airgid amach a bhéarfa sé ar iasacht tar éis tosach feidhme an Achta so ná chun é do bhaint aon úis amach alos an airgid sin, ná chun feidhmithe aon chó-aontuithe déanfar ná aon urrúis a tógfar tar éis tosach feidhme an Achta so alos aon iasachta bheidh tugtha uaidh aige, mara dtosnuítear na himeachta roimh dheireadh trí mblian ón dáta ar ar eirigh cúis an aicsin:

  —(1) No proceedings shall lie for the recovery by a moneylender of any money lent by him after the commencement of this Act or of any interest in respect thereof, or for the enforcement of any agreement made or security taken after the commencement of this Act in respect of any loan made by him, unless the proceedings are commenced before the expiration of three years from the date on which the cause of action accrued:

  Uimhir 36 de 1933: ACHT NA nIASACHTAITHE AIRGID, 1933

 220. #880957

  (b) nuair do tugadh an iasacht san amhlaidh go raibh có-aontú i scríbhinn idir an gCorparáid sin agus an cumann san go ndéanfaí méid na hiasachta san agus an t-ús air d'urrú (i dteanta aon urrúis eile do tugadh) tré mhuirear ar an gcuid sin nár héilíodh de chaipital an chumainn sin, agus

  ( b ) that when such loan was so made there was an agreement in writing between the said Corporation and such society that the amount of such loan and the interest thereon would be secured (in addition to any other security which may have been given) by a charge on the uncalled capital of such society, and

  Uimhir 39 de 1934: ACHT COMHAR-CHUMANN TALMHAÍOCHTA (DEBENTIUIRI), 1934

 221. #888135

  —(1) D'ainneoin éinní atá in aon Acht eile beidh sé dleathach don Aire atharú do dhéanamh, tré chó-aontú leis an té dhlighfidh de thurus na huaire íoc as seirbhís iasachta áitiúla (pe'ca tugadh roimh an Acht so do rith í no bhéarfar dá éis sin í) ar gach ní no ar éinní aca so leanas, sé sin le rá, an ráta úis a bheidh ar an iasacht san agus modh agus tréimhse aisíoctha na hiasachta san.

  —(1) Notwithstanding anything contained in any other Act, it shall be lawful for the Minister to vary, by agreement with the person for the time being liable to defray the service of a local loan (whether made before or after the passing of this Act), all or any of the following things, that is to say, the rate of interest on and the method and period of repayment of such loan.

  Uimhir 16 de 1935: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935

 222. #1006229

  (d) má sháraíonn an cumann fiachach forála míre (a) nó míre (b) nó míre (c) den fho-alt seo, ansin (d'ainneoin aon chomhaontuithe contrártha dhó sin) tiocfaidh iomlán na hiasachta nó an airleacain sin nó pé cuid de a bheas dlite fós don Chorparáid chun bheith dlite agus iníoctha láithreach ag an gcumann fiachach leis an gCorparáid.

  ( d ) if the debtor society contravenes the provisions of paragraph (a) or paragraph (b) or paragraph (c) of this subsection, the whole of the said loan or advance or so much of it as remains owing to the Corporation shall (notwithstanding any agreement to the contrary) forthwith become due and payable by the debtor society to the Corporation.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 223. #1032493

  XII. FAOI RÉIR a bhforáltar dá mhalairt sa Chomhaontú seo, íocfaidh an Bord, sa tslí a foráltar le mír XIII dhe seo, leis an Aireacht, méid an chaiteachais uile a raghaidh an Aireacht faoi maidir le, nó i ndáil le, gach ní nó aon ní acu seo a leanas, maille le hús ar aon tsuimeanna a airleacfas an Aireacht faoi chomhair aon chaiteachais den tsórt sin (an t-ús sin dá ríomh do réir an ráta a bheas i bhfeidhm i dTuaisceart Éireann le haghaidh Iasachtaí Áitiúla gearr-théarma ar dháta an airleacain), is é sin le rá:—

  XII SUBJECT as otherwise in this Agreement provided the Board shall, in the manner provided by paragraph XIII hereof, pay to the Ministry the amount of all expenditure incurred by the Ministry in respect of, or in connection with, all or any of the matters following together with interest on any amounts advanced by the Ministry for the purpose of meeting any such expenditure (such interest being calculated at the rate in force in Northern Ireland for short term Local Loans at the date of the advance) that is to say:—

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 224. #1215904

  (j) an t-iasachtaí d'aistriú a leasa i dteach a dtabharfaidh údarás tithíochta iasacht (seachas iasacht a mbeidh comhaonú déanta maidir léi faoi fho-alt (3) den alt seo) ina leith faoin alt seo tráth a bheidh an iasacht nó cuid di nó an t-ús, nó cuid den ús, uirthi gan aisíoc nó gan íoc de réir mar a bheidh, leis an údarás.

  ( j ) the transfer by the borrower of his interest in a house in respect of which a loan (other than a loan in relation to which an agreement has been made under subsection (3) of this section) is made under this section by a housing authority at a time when the loan or part of it or the interest thereon or part of it has not been repaid or paid, as the case may be, to the authority.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 225. #1215906

  (3) I gcás ina dtabharfaidh rialacháin a dhéanfar chun críocha an ailt seo cumhacht chun iasacht ó údarás tithíochta faoin alt seo a urrú le dara morgáiste nó dara muirear ar an teach lena mbaineann an iasacht, féadfaidh an t-údarás tithíochta, d'fhonn an iasacht a urrú, comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích.

  (3) In case regulations made for the purposes of this section enable a loan by a housing authority under this section to be secured by a second mortgage or a second charge on the house to which the loan relates the authority may, for the purpose of securing the loan, enter into and carry out an agreement.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 226. #1248963

  (c) Is é staid chúltaca rannpháirtí sa Chiste suim na gceannach tranche óir a d'fhéadfadh sé a dhéanamh agus méid aon fhéichiúnais de chuid an Chiste is inaisíoctha go réidh leis an rannpháirtí faoi chomhaontú iasachta.”

  ( c ) A participant's reserve position in the Fund means the sum of the gold tranche purchases it could make and the amount of any indebtedness of the Fund which is readily repayable to the participant under a loan agreement."

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 227. #1302272

  Ar choinníoll nach measfar gur buan-iasacht chun críocha an ailt seo iasacht más rud é go bhféadfaí, faoi théarmaí an chomhaontaithe iasachta, ráta úis nó coinniollacha eile na hiasachta a athrú le linn ré na hiasachta.

  Provided that a loan shall not be regarded as a permanent loan for the purposes of this section if under the terms of the loan agreement the rate of interest or other conditions of the loan could be altered during the currency of the loan.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 228. #1311618

  (d) Féadfaidh an Coiste Rialaithe a chinneadh gur ina tráthchodanna a chuirfear iasacht ar fáil agus go mbeidh fáil gach tráthchoda den sórt sin faoi réir an Choiste Rialaithe do chomhaontú go bhfuil coinníollacha a cinneadh faoi mhír (c) den Alt seo comhlíonta.

  ( d ) The Governing Committee may decide that a loan be made available in instalments and that the availability of each such instalment be subject to the agreement of the Governing Committee that conditions established under paragraph (c) of this Section have been complied with.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 229. #1311629

  (a) Má bhíonn foráil sa chéill sin sa chomhaontú iasachta idir an t-iasachtaí agus an Ciste, agus a mhéid a bheidh glacadh le réamhíocaíocht ag iasachtóirí an Chiste a rinne maoiniú ar an iasacht:

  ( a ) If there is provision to this effect in the loan agreement between the borrower and the Fund, and to the extent that lenders to the Fund which have provided the financing of the loan accept prepayment:

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 230. #1311682

  (a) Cinnfidh an Coiste Rialaithe téacs críochnaitheach an chomhaontaithe iasachta, agus sonróidh sé na téarmaí airgeadais go beacht agus an dáta nó na dátaí a thabharfar éifeacht do gach uile aistriú a bheidh socraithe faoin Airteagal seo.

  ( a ) The Governing Committee shall determine the final text of the loan agreement specifying the precise financial terms and the date or dates on which all transfers arranged under this Article shall be made effective.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 231. #1312157

  Le linn na tréimhse tar éis don údarás faoina dtugtar iasachtaí dá dtagraítear in Airteagal V, Alt 1, dul as feidhm, agus sula leachtófar an Ciste, beidh feidhm i gcónaí ag forálacha uile an Chomhaontaithe seo is gá chun freastal d'oibleagáidí uile an Chiste agus do na héilimh go léir ar an gCiste a tabhaíodh roimh an údarás faoina dtugtar iasachtaí dul as feidhm.

  During the period after lapse of authority to make loans referred to in Article V, Section 1, and before liquidation of the Fund, all provisions of this Agreement necessary for the purpose of meeting all obligations of and claims on the Fund contracted prior to the lapse of authority to make loans shall remain in force.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 232. #1317246

  —(1) A mhéid a bhféadfaí aon ordú, rialachán, riail, comhaontú, achomharc, iarratas, tíolacadh, cinneadh, íocaíocht nó tarchur a rinneadh, nó aon léas, iasacht, morgáiste, ceadú, toiliú nó ordú a tugadh, aon cheanglas a forchuireadh, aon deimhniú nó ionstraim a eisíodh nó aon chlár a coimeádadh, aon rún a ritheadh, aon fhógra a seirbheáladh, nó aon ní eile a rinneadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo a dhéanamh, a thabhairt, a fhorchur, a eisiúint, a choimeád, a rith nó a sheirbheáil faoi fhoráil chomhréire den Acht seo, ní chuirfidh aon aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ó bhail é ach, má bhí sé i bhfeidhm díreach sular aisghaireadh an t-achtachán sin amhlaidh, beidh éifeacht leis ionann is dá mba faoi fhoráil chomhréire den Acht seo a rinneadh, a tugadh, a forchuireadh, a eisíodh, a coimeádadh, a ritheadh nó a seirbheáladh é (cibé acu é).

  —(1) In so far as any order, regulation, rule, agreement, appeal, application, conveyance, decision, lease, loan, mortgage, payment or reference made or any approval, consent or direction given, requirement imposed, certificate or instrument issued or, register kept, resolution passed, notice served or any other thing done under any enactment repealed by this Act could have been made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done under a corresponding provision of this Act, it shall not be invalidated by any repeal effected by this Act but shall, if in force immediately before that enactment was so repealed, have effect as if made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done (as the case may be) under the corresponding provision of this Act.

  Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976

 233. #1334898

  (d) má sháraíonn an cumann féichiúnais mír (a), (b) nó (c), ansin (d'ainneoin aon chomhaontú contrártha dó sin) tiocfaidh an iasacht nó an t-airleacan go léir nó cibé cuid den chéanna a bheidh dlite don Chorparáid chun bheith dlite láithreach den chumann féichiúnais don Chorparáid agus iníoctha láithreach aige léi.

  ( d ) if the debtor society contravenes paragraph (a), (b) or (c) the whole of the loan or advance or so much of it as remains owing to the Corporation shall (notwithstanding any agreement to the contrary) forthwith become due and payable by the debtor society to the Corporation.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 234. #1385162

  (j) a cheangal ar an iasachtaí a leas a aistriú i dteach a dtabharfar iasacht den sórt sin ina leith (seachas iasacht a mbeidh comhaontú déanta maidir léi faoi fho-alt (4) den alt seo) tráth a bheidh an iasacht nó cuid di, nó an t-ús nó cuid den ús uirthi, gan aisíoc nó gan íoc, de réir mar a bheidh, leis an nGníomhaireacht nó leis an údarás tithíochta, de réir mar is iomchuí,

  ( j ) require the transfer by the borrower of his interest in a house in respect of which such a loan (other than a loan in relation to which an agreement has been made under subsection (4) of this section) is made at a time when the loan or part of it or the interest thereon or part of it has not been repaid or paid, as the case may be, to the Agency or the housing authority, as may be appropriate,

  Uimhir 37 de 1981: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE, 1981

 235. #1385166

  (4) I gcás ina dtabharfaidh coinníollacha a bheidh ceadaithe de thuras na huaire chun críche an ailt seo cumhacht chun iasacht a thuairiscítear i bhfo-alt (3) den alt seo a urrú le dara morgáiste nó le dara muirear ar an teach lena mbaineann an iasacht, féadfaidh an Ghníomhaireacht nó an t-údarás tithíochta, de réir mar a bheidh, d'fhonn an iasacht a urrú, comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích.

  (4) In case conditions which for the time being stand approved of for the purpose of this section enable a loan described in subsection (3) of this section to be secured by a second mortgage or a second charge on the house to which the loan relates, the Agency or the housing authority, as the case may be, may for the purpose of securing the loan, enter into and carry out an agreement.

  Uimhir 37 de 1981: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE, 1981

 236. #1387165

  Féadfaidh an Ciste iasachtaí a thabhairt nó bheith rannpháirteach in iasachtaí agus, ach amháin i gcás an chuid sin den Chaipiteal Díor-Ranníoctha a leithroinnfear ar an Dara Cuntas, féadfaidh sé deontais a thabhairt, nó bheith rannpháirteach i ndeontais, chun bearta a mhaoiniú i réim na dtráchtearraí seachas stocáil as acmhainní an Dara Cuntas, faoi réir fhorálacha an Chomhaontaithe seo agus, go háirithe, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas:

  The Fund may make or participate in loans and, except for that portion of the Directly Contributed Capital allocated to the Second Account, grants for the financing of measures in the field of commodities other than stocking from the resources of the Second Account, subject to the provisions of this Agreement and in particular to the following terms and conditions:

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 237. #1387360

  Féadfaidh EIT Chomhlachaithe, faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontú Comhlachais, éirí as a bheith a gcomh lachas leis an gCiste, ar choinníoll go n-aisíocfaidh an EIT Chomhlachaithe sin gach iasacht neamhíoctha a bheidh faighte ón gCiste roimh an dáta a mbeidh éifeacht leis an éirí-as sin.

  An Associated ICO may, subject to the terms and conditions of the Association Agreement, withdraw from association with the Fund, provided that such Associated ICO shall repay all outstanding loans received from the Fund before the date on which such withdrawal becomes effective.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 238. #1490703

  (3) Ní bheidh feidhm ag Riail I den Chéad Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin a dúradh (iasachtaí a fhuascailt) maidir le hiasacht tithíochta, arna tabhairt ar thosach feidhme alt 22, nó dá éis, a bhforálann an comhaontú morgáiste nó iasachta ina leith nach féidir an ráta úis a athrú nó nach féidir é a athrú ach amháin ag eatraimh nach lú ná bliain.

  (3) Rule I of the First Schedule to the said Regulations (redemption of loans) shall not apply to a housing loan, made on or after the commencement of section 22, in respect of which the mortgage or loan agreement provides that the rate of interest may not be changed or may only be changed at intervals of not less than one year.

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 239. #1493964

  —(1) (a) Aon ordú, rialachán, riail, comhaontú, achomharc, iarratas, tíolacadh, cinneadh, íocaíocht nó tarchur a rinneadh, nó aon léas, iasacht, morgáiste, ceadú, toiliú nó treoir a tugadh, aon cheanglas a forchuireadh, aon deimhniú nó ionstraim a eisíodh nó aon chlár a coimeádadh, aon rún a ritheadh, aon fhógra a seirbheáladh, nó aon ní eile a rinneadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo agus a d'fhéadfaí a dhéanamh, a thabhairt, a fhorchur, a eisiúint, a choimeád, a rith nó a sheirbheáil faoi fhoráil chomhréire den Acht seo, ní chuirfidh aon aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ó bhail é ach, má bhí sé i bhfeidhm díreach sular aisghaireadh an t-achtachán sin amhlaidh, beidh éifeacht leis ionann is dá mba faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a rinneadh, a tugadh, a forchuireadh, a eisíodh, a coimeádadh, a ritheadh nó a seirbheáladh é (cibé acu é), mura bhforáiltear a mhalairt.

  —(1) ( a ) Any order, regulation, rule, agreement, appeal, application, conveyance, decision, lease, loan, mortgage, payment or reference made or any approval, consent or direction given, requirement imposed, certificate or instrument issued, register kept, resolution passed, notice served or any other thing done under any enactment repealed by this Act that could have been made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done under a corresponding provision of this Act, shall not be invalidated by any repeal effected by this Act but shall, if in force immediately before that repeal was effected, have effect as if made, given, imposed, issued, kept, passed, served or done (as the case may be) under the corresponding provision of this Act, unless otherwise provided.

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 240. #1694084

  ciallaíonn “iasacht” comhaontú lena gcuirtear d’oibleagáid ar an iasachtóir méid airgid comhaontaithe a chur ar fáil don iasachtaí ar feadh tréimhse chomhaontaithe agus faoina bhfuil sé d’oibleagáid ar an iasachtaí an méid sin a aisíoc laistigh den tréimhse chomhaontaithe;

  loan’ means an agreement which obliges the lender to make available to the borrower an agreed amount of money for an agreed period and under which the borrower is obliged to repay that amount within the agreed period;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 241. #1798871

  féadfaidh an institiúid leas a bhaint, go neamhchoinníollach agus go neamh-inchúlghairthe, as iarmhéid an chuntais coigiltis chun éileamh ar bith a chuimsítear faoin gcomhaontú iasachta a shocrú i gcásanna a rialaítear faoin dlí earnálach dá dtagraítear i bpointe (a), lena n-áirítear i gcás nach n-íocann an féichiúnaí nó i gcás dhócmhainneacht an fhéichiúnaí.

  the institution can unconditionally and irrevocably use the balance on the savings account to settle any claim originating under the loan agreement in cases regulated by the sectoral law referred to in point (a), including the case of non-payment by or the insolvency of the debtor.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 242. #1823816

  Ina theannta sin, ba cheart a áireamh i gcomhaontú iasachta atá le cur i gcríoch idir an Coimisiún agus údaráis na hIordáine forálacha lena n‐údaraítear don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n‐áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle agus lena n‐údaraítear don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí a dhéanamh le linn agus i ndiaidh na tréimhse ina mbeidh cúnamh macra-airgeadais an Aontais ar fáil.

  In addition, a loan agreement to be concluded between the Commission and the Jordanian authorities should contain provisions authorising European Anti-Fraud Office (OLAF) to carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections, in accordance with the provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 and the Commission and the Court of Auditors to carry out audits during and after the availability period of the Union’s macro-financial assistance.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 243. #434327

  (5) Más rud é, mar gheall ar dhálaí an mhargaidh nó líon na nIonstraimí Maoinithe a bheidh le heisiúint nó le déanamh ag SaorCAE faoi Chlár nó Cláir de chuid SaorCAE, nach indéanta nó nach féidir Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh go hiomlán ar bhonn cistiú comhfhreagrach, féadfaidh SaorCAE a iarraidh ar na Ráthóirí solúbthacht áirithe a cheadú do SaorCAE maidir le cistiú ionas nach mbeidh comhfhreagracht idir a cistiú agus na hIasachtaí a thabharfaidh sí, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas, eadhon (a) airgeadra Ionstraimí Maoinithe, (b) uainiú chun Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh, (c) boinn rátaí úis agus/nó (d) aibíocht agus próifíl aisíoca na nIonstraimí Maoinithe a bheidh le heisiúint nó le déanamh (lena n-áirítear go bhféadfaí ionstraimí fiachais ghearrthéarmaigh, páipéar tráchtála nó comhshocraíochtaí airgeadais eile a eisiúint agus Ráthaíochtaí mar thaca leo) agus

  (5) If, due to market condition or the volume of Funding Instruments to be issued or entered into by EFSF under the EFSF Programme(s) it is not practicable or feasible to issue or enter into Funding Instruments on a strict matched-funding basis, EFSF may request the Guarantors to permit EFSF certain flexibilities as to funding such that its funding is not matched to the Loans it makes, in particular as to (a) currency of Funding Instruments, (b) timing for the issue or entry into of Funding Instruments, (c) interest rate bases and/or (d) maturity and repayment profile of the Funding Instruments to be issued or entered into (including the possibility of issuing short term debt instruments, commercial paper or other financing arrangements supported by Guarantees) and (e) the possibility of pre-funding of Loans under an existing Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 244. #459290

  (5) Má mhainníonn an tIasachtaí aon suim is iníoctha faoin gComhaontú seo a íoc ar an dáta a bheidh sí dlite, íocfaidh an tIasachtaí de bhreis uirthi sin ús mainneachtana ar an tsuim sin (nó, de réir mar a bheidh, méid na suime sin a bheidh dlite agus gan aisíoc de thuras na huaire) leis na hIasachtóirí ón dáta dlite go dtí dáta na híocaíochta iomláine iarbhír, arna ríomh faoi threoir tréimhsí úis comhleanúnacha (a mbeidh gach ceann díobh ar cibé fad a roghnóidh na hIasachtóirí ó am go ham, agus arb í an chéad tréimhse an tréimhse dar tús an dáta dlite iomchuí agus, i gcás gur féidir é, is seachtain amháin fad na tréimhse sin) ar ráta sa bhliain ar an méid thar téarma sin a bheidh 200 bonnphointe os cionn an Ráta Úis a bheadh iníoctha dá mba Iasacht é an méid thar téarma i rith na tréimhse neamhíocaíochta.

  (5) If the Borrower fails to pay any sum payable under this Agreement on its due date, the Borrower shall pay in addition default interest on such sum (or, as the case may be, the amount thereof for the time being due and unpaid) to the Lenders from the due date to the date of actual payment in full, calculated by reference to successive interest periods (each of such length as the Lenders may from time to time select, the first period beginning on the relevant due date and, wherever possible, the length of such period shall be that of one week) at a rate per annum on such overdue amount which is 200 basis points over the Interest Rate which would have been payable if the overdue amount had, during the period of non-payment, constituted a Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 245. #809815

  (4) Faid a bheidh aon chuid d'iasacht no de roimh-íoc a thug an Chorparáid do chomhar-chumann amuich ag an gCorparáid, ní dhéanfidh an cumann san congnamh airgid do thabhairt ná leanúint d'é do thabhairt d'aon chomhar-chumann no cuideachta 'na mbeidh ar siúl aige no a bheidh i mbun aon earraí do mhiondíol ná saothruíonn an comhar-chumann san ná a bhaill ná an chuideachta san ná nách riachtanaisí i saothrú ná i margáil tora thalmhaíochta agus ní bheidh ar siúl aige féin ná ní ragha sé i mbun aon ghnótha den tsórt san, agus má sháruíonn aon chumann den tsórt san forálacha an fho-ailt seo tiocfidh láithreach chun bheith dlite uaidh don Chorparáid agus iníoctha aige léi (d'ainneoin aon chó-aontú contrárdha dho san) iomlán na hiasachta no an roimh-íoca do thug an Chorporáid do amhlaidh.

  (4) So long as any portion of a loan or advance made by the Corporation to a co-operative society remains owing to the Corporation, such society shall not give or continue financial assistance to any co-operative society or company, engaged in or carrying on the business of selling by retail any goods which are neither produced by that co-operative society or its members or by that company nor are requisites of agricultural production or marketing and shall not itself engage in or carry on any such business, and if any such society contravenes the provisions of this sub-section the whole of the loan or advance so made to it by the Corporation shall (notwithstanding any agreement to the contrary) forthwith become due and payable by it to the Corporation.

  Uimhir 24 de 1927: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1927

 246. #1619089

  Comhaontú Saoráide Iasachta idir Éire agus an Bord Réitigh Aonair.

  LOAN FACILITY AGREEMENT BETWEEN IRELAND AND THE SINGLE RESOLUTION BOARD.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 247. #1625255

  An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2016 Ordú don Dara Céim An Bille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2016 Ordú don Dara Céim An Bille fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2016 Ordú don Dara Céim Bille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016 Ordú don Dara Céim An Bille Forbartha Mianraí, 2015 [Seanad] An Dara Céim An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2015 [Seanad] An Dara Céim An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016 Ordú don Dara Céim Bille na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2014 [Seanad] An Dara Céim An Bille um Thrácht ar Bhóithre, 2016 [Seanad]An Dara Céim An Bille um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú), 2015 Céim an Choiste An Bille um Chaighdeáin san Earnáil Phoiblí, 2015 Céim an Choiste Bille na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2015 Céim an Choiste

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE NATIONAL SHARED SERVICES OFFICE BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE MINERALS DEVELOPMENT BILL 2015 [SEANAD] SECOND STAGE CRIMINAL LAW (SEXUAL OFFENCES) BILL 2015 [SEANAD] SECOND STAGE CRIMINAL JUSTICE (OFFENCES RELATING TO INFORMATION SYSTEMS) BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) BILL 2014 [SEANAD] SECOND STAGE ROAD TRAFFIC BILL 2016 [SEANAD] SECOND STAGE NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL 2015COMMITTEE STAGE PUBLIC SECTOR STANDARDS BILL 2015COMMITTEE STAGE TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES BILL 2015 COMMITTEE STAGE .

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 248. #1633139

  Bille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016 Ordú don Dara Céim

  SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016 ORDER FOR SECOND STAGE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 249. #1633140

  Bille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016

  SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 250. #1637433

  Go ndéanfar, de bhun Bhuan-Ordú 200, Buan-Ordú 154 a mhodhnú chun treoir a cheadú don Choiste ar Bhille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016, go bhfuil cumhacht aige socrú a dhéanamh sa Bhille chun a fhoráil:

  THAT PURSUANT TO STANDING ORDER 200, STANDING ORDER 154 IS MODIFIED TO PERMIT AN INSTRUCTION TO THE COMMITTEE ON THE SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016, THAT IT HAS POWER TO MAKE PROVISION IN THE BILL TO PROVIDE FOR: -

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 251. #1642343

  Chríochnaigh an Roghchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach a bhreithniú ar an mBille Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtasacha Áirithe), 2016 a athraíodh ó Bille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016, agus tá leasuithe déanta aige air agus leasaigh sé an Teideal chun go léifidh sé mar a leanas: Acht—(a)

  THE SELECT COMMITTEE ON FINANCE, PUBLIC EXPENDITURE AND REFORM, AND TAOISEACH HAS COMPLETED ITS CONSIDERATION OF THE FINANCE (CERTAIN EUROPEAN UNION AND INTERGOVERNMENTAL OBLIGATIONS) BILL 2016 CHANGED FROM SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016, AND HAS MADE AMENDMENTS THERETO AND HAS AMENDED THE TITLE TO READ AS FOLLOWS: AN ACT TO—(A)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 252. #1699961

  I gcaingne ag iasachtóir airgid nó sannaí nó ag ionadaí pearsanta nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid éagtha chun airgead a bheidh tugtha ar iasacht ag iasachtóir airgid, nó aon ús ar an airgead sin, a ghnóthú nó chun aon chomhaontú nó urrús a bhainfidh le haon airgead nó le haon ús den sórt sin a fhorghníomhú, luafar san fhormhuiniú ar an toghairm, i dteannta aon sonraí eile, an gearánaí a bheith ina iasachtóir airgid ceadú naithe, nó (i gcaingean ag sannaí nó ag ionadaí pearsanta nó ionadaithe pearsanta iasachtóra airgid éagtha) an sannóir bunaidh, nó an tiomnóir nó an díthiomnóir, de réir mar a bheidh, a bheith ina iasachtóir airgid ceadú naithe tráth tabhartha na hiasachta, agus má dhéantar an chaingean a thionscnamh le toghairm achomair nó toghairm speisialta, luafar ann, freisin, i dteannta aon sonraí eile—

  In actions by a moneylender or an assignee or by the personal representative or personal representatives of a deceased moneylender for the recovery of money lent by a moneylender or any interest thereon or the enforcement of any agreement or security relating to any such money or interest, the indorsement on the summons shall state, in addition to any other particulars, the fact that the plaintiff is a licensed moneylender, or (in an action by an assignee or by the personal representative or personal representatives of a deceased moneylender) that the original assignor, or the testator or intestate, as the case may be, was at the time of the loan a licensed moneylender, and if the action be commenced by summary summons or special summons, shall also state, in addition to any other particulars—

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.