Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

management

138 results in 84 documents

 1. #505320

  na nósanna imeachta, na cinntí, na straitéisí, na cláir agus na gníomhaíochtaí arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta a ullmhú agus a chur chun feidhme, laistigh de na teorainneacha a shonraítear leis an Rialachán seo, lena rialacha cur chun feidhme agus leis an dlí is infheidhme;

  prepare and implement the procedures, decisions, strategies, programmes and activities adopted by the Management Board, within the limits specified by this Regulation, its implementing rules and the applicable law;

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 2. #1723085

  na nósanna imeachta, na cinntí, na straitéisí, na cláir agus na gníomhaíochtaí arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta a ullmhú agus a chur chun feidhme, laistigh de na teorainneacha a leagtar síos leis an Rialachán seo, lena rialacha cur chun feidhme agus le dlí an Aontais is infheidhme;

  preparing and implementing the procedures, decisions, strategies, programmes and activities adopted by the Management Board, within the limits set out by this Regulation, its implementing rules and the applicable Union law;

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 3. #1814450

  Is é is chuspóir don Rialachán seo a áirithiú gur fearr an comhordú a dhéanfar ar an líonra oifigeach idirchaidrimh arna n-imscaradh chuig tríú tíortha ag údaráis inniúla na mBallstát, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, ag údaráis forfheidhmithe dlí agus, ina theannta sin, ag an gCoimisiún agus ag gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, agus go ndéanfar a n-úsáid a bharrfheabhsú, chun freagairt ar bhealach níos éifeachtaí ná mar a rinneadh roimhe sin ar thosaíochtaí an Aontais a bhaineann le hinimirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann ghaolmhar amhail smuigleáil imirceach agus gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac, gníomhaíochtaí um fhilleadh, athligean isteach agus athlánpháirtiú díniteach agus éifeachtach a éascú, rannchuidiú le bainistiú comhtháite ar theorainneacha seachtracha an Aontais, mar aon le tacú le hinimirce dhlíthiúil a bhainistiú, lena n-áirítear i réimse na cosanta idirnáisiúnta, an athlonnaithe agus bearta lánpháirtíochta réamhimeachta arna ndéanamh ag na Ballstáit agus ag an Aontas.

  The objective of this Regulation is to ensure better coordination and optimise utilisation of the network of liaison officers deployed to third countries by the competent authorities of Member States, including, where appropriate, by law enforcement authorities, as well as by the Commission and Union agencies, in order to respond more effectively to the Union priorities of preventing and combating illegal immigration and related cross-border criminality such as smuggling of migrants and trafficking in human beings, facilitating dignified and effective return, readmission and reintegration activities, contributing to integrated management of the Union’s external borders, as well as supporting management of legal immigration, including in the area of international protection, resettlement and pre-departure integration measures undertaken by Member States and the Union.

  Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the creation of a European network of immigration liaison officers

 4. #670419

  Ba cheart tacú le cinntí fónta agus éifeachtúla maidir le bainistiú iascaigh faoi CBI le gníomhaíochtaí taighde agus comhair, soláthar tuairimí eolaíocha agus socheacnamaíocha agus comhairle atá riachtanach chun CBI a chur chun feidhme agus a fhorbairt, lena n-áirítear i limistéir atá íogair ó thaobh na bithgeografaíochta de.

  Sound and efficient fisheries management decisions under the CFP should be supported by research and cooperation activities, by the provision of scientific and socio–economic opinions and by the advice needed for the implementation and development of the CFP, including in biogeographically sensitive areas.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 5. #1682463

  Déanfaidh na Ballstáit bearta, chun ullmhú do ghníomhaíochtaí athúsáide a chur chun cinn, go háirithe trí spreagadh a thabhairt do ghréasáin d’athúsáid agus don deisiú a bhunú agus tacú leo, trína éascú i gcás ina bhfuil sé comhréireach le bainistiú dramhaíola cuí, rochtain a bheith acu ar dhramhaíl atá ag scéimeanna nó saoráidí bailithe ar dramhaíl í is féidir a ullmhú d’athúsáid ach nach bhfuil ceaptha le haghaidh ullmhú d’athúsáid ag na scéimeanna nó ag na saoráidí céanna, agus trí úsáid ionstraimí eacnamaíocha, critéar soláthair, cuspóirí cainníochtúla nó bearta eile a chur chun cinn.

  Member States shall take measures to promote preparing for re-use activities, notably by encouraging the establishment of and support for preparing for re-use and repair networks, by facilitating, where compatible with proper waste management, their access to waste held by collection schemes or facilities that can be prepared for re-use but is not destined for preparing for re-use by those schemes or facilities, and by promoting the use of economic instruments, procurement criteria, quantitative objectives or other measures.

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 6. #313926

  5. Déanfaidh an Bord Maoirseoirí, ar bhonn togra ón mBord Bainistíochta, an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Údaráis a ghlacadh, lena n-áirítear maidir le comhlíonadh dhualgais an Chathaoirligh, ar bhonn na dréacht-tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 53(7) agus cuirfidh sé an tuarascáil sin chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 15 Meitheamh gach bliain.

  5. The Board of Supervisors shall, on the basis of a proposal by the Management Board, adopt the annual report on the activities of the Authority, including on the performance of the Chairperson’s duties, on the basis of the draft report referred to in Article 53(7) and shall transmit that report to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Economic and Social Committee by 15 June each year.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 7. #315054

  5. Déanfaidh an Bord Maoirseoirí, ar bhonn togra ón mBord Bainistíochta, an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Údaráis a ghlacadh, lena n-áirítear maidir le comhlíonadh dhualgais an Chathaoirligh, ar bhonn na dréacht-tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 53(7) agus cuirfidh sé an tuarascáil sin chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 15 Meitheamh gach bliain.

  5. The Board of Supervisors shall, on the basis of a proposal by the Management Board, adopt the annual report on the activities of the Authority, including on the performance of the Chairperson’s duties, on the basis of the draft report referred to in Article 53(7) and shall transmit that report to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Economic and Social Committee by 15 June each year.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 8. #316149

  5. Déanfaidh an Bord Maoirseoirí, ar bhonn togra ón mBord Bainistíochta, an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Údaráis a ghlacadh, lena n-áirítear maidir le comhlíonadh dhualgais an Chathaoirligh, ar bhonn na dréacht-tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 53(7) agus cuirfidh sé an tuarascáil sin chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 15 Meitheamh gach bliain.

  5. The Board of Supervisors shall, on the basis of a proposal by the Management Board, adopt the annual report on the activities of the Authority, including on the performance of the Chairperson’s duties, on the basis of the draft report referred to in Article 53(7) and shall transmit that report to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Economic and Social Committee by 15 June each year.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 9. #518851

  Cé gur cheart go mbeadh forbairt bainistiú riosca a bheadh stóinsitheach fós ina príomhchuspóir ag contrapháirtí lárnach, féadfaidh sé a chomharthaí sóirt a chur in oiriúint do ghníomhaíochtaí sonracha agus próifílí riosca chliaint na gcomhaltaí imréitigh, agus má mheastar gurb iomchuí sin bunaithe ar na critéir a bheidh sonraithe sna caighdeáin theicniúla rialála atá le forbairt ag ÚEUM, féadfaidh sé ar a laghad airgead tirim, bannaí rialtais, bannaí faoi chumhdach i gcomhréir le Treoir 2006/48/CE faoi réir ag caolchorrlaigh dhóthanacha, ráthaíochtaí a bheidh inghlaoite don chéad éileamh a dheonóidh comhalta de CEBC, ráthaíochtaí bainc thráchtála a bheidh faoi réir coinníollacha dochta a bhaineann go háirithe le hacmhainneacht creidmheasa an ráthóra agus naisc chaipitil an ráthóra le comhaltaí imréitigh chontrapháirtí lárnaigh a áireamh le raon na sócmhainní ardleachtachta a nglactar leo mar chomhthaobhacht.

  Although the development of a highly robust risk management should remain its primary objective, a CCP may adapt its features to the specific activities and risk profiles of the clients of the clearing members, and if deemed appropriate on the basis of the criteria specified in the regulatory technical standards to be developed by ESMA, may include in the scope of the highly liquid assets accepted as collateral, at least cash, government bonds, covered bonds in accordance with Directive 2006/48/EC subject to adequate haircuts, guarantees callable on first demand granted by a member of the ESCB, commercial bank guarantees under strict conditions, in particular relating to the creditworthiness of the guarantor, and the guarantor’s capital links with CCP’s clearing members.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 10. #606728

  Mar fhreagairt don ghá atá le cistiú a shimpliú, le bainistiú éifeachtach a dhéanamh air agus le rochtain níos fearr a bheith air, ba cheart go leanfaí ar aghaidh, leis an gClár seo, leis na gníomhaíochtaí a rinneadh roimhe seo ar bhonn roinn 4 ('Frith-idirdhealú agus Éagsúlacht') agus roinn 5 ('Comhionnas Inscne') de chlár an Dul chun Cinn a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 1672/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7], ar bhonn an chláir um chearta bunúsacha agus um shaoránacht a bunaíodh le Cinneadh 2007/252/CE ón gComhairle [8] agus ar bhonn chlár ginearálta Daphne III.

  In responding to the need for simplification, efficient management and easier access to funding, the Programme should continue and develop activities previously carried out on the basis of section 4 ('Antidiscrimination and diversity') and section 5 ('Gender equality') of the Progress programme established by Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council [7], the Fundamental rights and citizenship programme established by Council Decision 2007/252/EC [8] and the Daphne III programme.

  Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 11. #606989

  De bhrí gur cheart go dtabharfaí leis an ionstraim le haghaidhtacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, chun coireacht a chosc agus a chomhrac,agus le haghaidh bainistíochta géarchéime mar chuid den Chiste Slándala Inmheánaí tacaíocht do ghníomhaíochtaí a bhfuil mar aidhm acu gáinneáil ar dhrugaí agus cineálacha eile coiriúlachta a chosc agus a chomhrac, agus go háirithe do bhearta a dhíríonn ar tháirgiú, mhonarú, eastóscadh, dhíol, iompar, allmhairiú agus onnmhairiú drugaí neamhdhleathacha, lena n-áirítear drugaí a bheith ina seilbh agus á gceannach le hintinn gníomhaíochtaí a bhaineann le gáinneáil ar dhrugaí a ghabháil de láimh, ba cheart go gcumhdófaí leis an gClár na gnéithe sin den bheartas drugaí nach gcumhdaítear leis an ionstraim le haghaidhtacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, chun coireacht a chosc agus a chomhrac,agus le haghaidh bainistíochta géarchéime mar chuid den Chiste Slándala Inmheánaí nó leis an gClár Sláinte i leith Fáis agus a bhfuil dlúthbhaint acu lena chuspóir ginearálta

  Whereas the Instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management, as part of the Internal Security Fund, should support actions aimed at preventing and combating the trafficking of drugs and other types of crime, and in particular measures targeting the production, manufacture, extraction, sale, transport, importation and exportation of illegal drugs, including possession and purchase with a view to engaging in drug trafficking activities, the Programme should cover those aspects of drugs policy that are not covered by the Instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management, as part of the Internal Security Fund, or by the Health for Growth Programme and are closely linked to its general objective.

  Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 12. #608457

  Ar bhonn na gceanglas comhlíontachta do ghníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 27(4), déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na córais bhainistíochta agus rialaithe, go háirithe bunaithe ar mheasúnú ar chomhlíonadh ex-ante an údaráis náisiúnta, ar dhearbhú bliantúil bhainistíochta na gníomhaireachta náisiúnta agus ar thuairim an chomhlachta neamhspleách iniúchóireachta ina leith, agus an fhaisnéis bhliantúil ón údarás náisiúnta maidir lena ghníomhaíochtaí faireacháin agus maoirseachta ar an gClár á cur i gcuntas go cuí.

  On the basis of the compliance requirements for national agencies referred to in Article 27(4), the Commission shall review the national management and control systems, in particular on the basis of the ex-ante compliance assessment provided to it by the national authority, the national agency's yearly management declaration and the opinion of the independent audit body thereon, taking due account of the yearly information provided by the national authority on its monitoring and supervision activities with regard to the Programme.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 13. #611102

  Ar leibhéal an Aontais, ba cheart comhlántacht a áirithiú trí chomhar struchtúrtha a bhunú idir Clár LIFE agus na cláir chistiúcháin de chuid an Aontais ar a ndéantar bainistíocht chomhpháirteach sa Chomhchreat Straitéiseach, a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15] ("Rialachán na bhForálacha Coiteanna"), go háirithe d'fhonn cistiú gníomhaíochtaí lena gcomhlánaítear tionscadail chomhtháite a chur chun cinn nó chun tacú le húsáid réiteach, modhanna agus cineálacha cur chuige arna bhforbairt faoi Chlár LIFE.

  At Union level, complementarity should be ensured by establishing structured cooperation between the LIFE Programme and the shared-management Union funding programmes in the Common Strategic Framework, established by Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1303/2013 [15] ("Common Provisions Regulation"), in particular in order to promote funding of activities that complement integrated projects or support the use of solutions, methods and approaches developed under the LIFE Programme.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 14. #670401

  Chun trasdul ó shásraí idirghabhála margaidh chuig fócas nua ar phleanáil agus ar bhainistiú gníomhaíochtaí táirgthe agus margaíochta a áirithiú, ba cheart deireadh a chur de réir a chéile le haon mhaoiniú ó CEMI faoin 31 Nollaig 2018.

  In order to ensure a transition from market intervention mechanisms to a new focus on the planning and management of production and marketing activities, any support granted by the EMFF should end by 31 December 2018.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 15. #673212

  D’fhonn tacú le cur chun feidhme éifeachtach an timthrialla ilbhliantúil seo, ba cheart go mbainfeadh cistiúchán faoin ionstraim a bhunaítear leis an Rialachán seo (“an Ionstraim”) úsáid as na modhanna uile cur chun feidhme is féidir mar a leagtar amach i Rialachán (AE, Euratom) Uimh.966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4)iad, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, trí bhainistíocht indíreach, chun seachadadh tráthúil agus éifeachtach na ngníomhaíochtaí agus na dtionscadal a áirithiú.

  In order to support an effective implementation of this multiannual cycle, funding under the instrument established by this Regulation (the ‘Instrument’) should make use of all possible methods of implementation as set out in Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council(4), including, where appropriate, by indirect management, to ensure the timely and efficient delivery of the activities and projects.

  Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA

 16. #674277

  Ba cheart go gcomhlánófaí agus go neartófaí leis an Ionstraim na gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun comhar oibríochtúil a fhorbairt faoi choimirce na Gníomhaireachta Eorpaí chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (“Gníomhaireacht Frontex”) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle(7), lena n-áirítear na gníomhaíochtaí nua de thoradh leasuithe a tugadh isteach le Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), agus ar an gcaoi sin, dlúthpháirtíocht a atreisiú tuilleadh idir na Ballstáit sin a rialaíonn teorainneacha seachtracha ar mhaithe le limistéar Schengen ina iomláine agus thar a cheann.

  The Instrument should complement and reinforce the activities undertaken to develop operational cooperation under the aegis of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (‘the Frontex Agency’) as established by Council Regulation (EC) No 2007/2004(7), including the new activities resulting from the amendments introduced by Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council(8), and thereby further reinforce solidarity between those Member States controlling external borders in the interests and on behalf of the Schengen area as a whole.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 17. #674754

  Ba cheart don Chiste seo na gníomhaíochtaí a dhéanann an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle(8), a bhfuil mar cheann dá cuid dualgas an tacaíocht is gá a chur ar fáil do Bhallstáit chun oibríochtaí comhpháirteacha maidir le filleadh a eagrú agus na cleachtais is fearr a shainaithint maidir le doiciméid taistil a fháil agus fáil réidh le náisiúnaigh tríú tíortha a bhíonn ag fanacht go mídhlíthiúil i gcríocha na mBallstát agus cúnamh a thabhairt do Bhallstáit i gcúinsí ina n-éilítear cúnamh méadaithe teicniúil agus oibríochtúil ag na teorainneacha seachtracha, agus aird á tabhairt ar an ní go bhféadfadh cásanna éigeandála daonchairdiúla agus tarrtháil ar muir a bheith i gceist le cúinsí áirithe.

  The Fund should complement and reinforce the activities undertaken by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, established by Council Regulation (EC) No 2007/2004(8), part of the tasks of which are to provide Member States with the necessary support for organising joint return operations and identifying best practices on the acquisition of travel documents and the removal of illegally staying third-country nationals in the territories of the Member States, as well as to assist Member States in circumstan ces requiring increased technical and operational assistance at the external borders, taking into account that some situations may involve humanitarian emergencies and rescue at sea.

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 18. #725142

  Ba cheart don Ghníomhaireacht eagrú gníomhaíochtaí sonracha a éascú, gníomhaíochtaí trína mbeidh na Ballstáit in ann tairbhiú den saineolas agus de na saoráidí a d'fhéadfadh Éire agus an Ríocht Aontaithe a bheith toilteanach a chur ar fáil dóibh, ar théarmaí a bheidh le cinneadh ar bhonn gach cáis ar leith ag an mbord bainistíochta.

  The Agency should facilitate the organisation of specific activities in which the Member States may avail themselves of the expertise and facilities which Ireland and the United Kingdom may be willing to offer, on terms to be decided on a case-by-case basis by the management board.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 19. #1682185

  Sa mhéid go dtagann bruscar muirí, go háirithe dramhaíl phlaisteach, d’fhormhór ó ghníomhaíochtaí ar talamh a eascraíonn as droch-chleachtais agus drochbhonneagar bainistithe dramhaíola soladaí, ó chaitheamh bruscar a dhéanann saoránaigh agus ó easpa feasachta poiblí, ba cheart bearta sonracha a leagan síos i gcláir coiscthe dramhaíola agus i bpleananna bainistithe dramhaíola.

  Since marine litter, in particular for plastic waste, stems to a large extent from land-based activities caused mainly by poor solid waste management practices and infrastructure, littering by citizens and lack of public awareness, specific measures should be laid down in waste prevention programmes and waste management plans.

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 20. #1692668

  meastóireacht i dtaobh an gcuireann na gníomhaíochtaí atá beartaithe bainistíocht inbhuanaithe chun cinn, i dtaca le spriocspeicis agus speicis nach spriocspeicis iad a ghabhtar mar fhoghabháil, agus an gcosnaíonn na gníomhaíochtaí sin na héiceachórais mhuirí ina bhfuil na hacmhainní sin ar marthain, lena n-áirítear trí chosc a chur ar thionchair dhochracha shuntasacha ar ÉMLanna.

  an evaluation as to whether the proposed activities both promote the sustainable management of target species and non-target species taken as by-catch, and protect the marine ecosystems in which those resources occur, including by preventing significant adverse impacts on VMEs.

  Regulation (EU) 2018/975 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 laying down management, conservation and control measures applicable in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) Convention Area

 21. #1722931

  Tar éis cinneadh dearfach a fháil ón mBord Bainistíochta, féadfaidh an Ghníomhaireacht gníomhaíochtaí tástála a phleanáil agus a chur chun feidhme a bhaineann le hábhair a chumhdaítear sa Rialachán seo agus in aon cheann de ghníomhartha dlí an Aontais lena rialaítear forbairt, bunú, oibriú agus úsáid na gcóras.

  Following a positive decision of the Management Board, the Agency may plan and implement testing activities on matters covered by this Regulation and by any of the Union legal acts governing the development, establishment, operation and use of the systems.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 22. #1770849

  Cé gur cheart go mbeadh forbairt bainistiú riosca a bheadh stóinsitheach fós ina príomhchuspóir ag contrapháirtí lárnach, féadfaidh sé a chomharthaí sóirt a chur in oiriúint do ghníomhaíochtaí sonracha agus próifílí riosca chliaint na gcomhaltaí imréitigh, agus má mheastar gurb iomchuí sin bunaithe ar na critéir a bheidh sonraithe sna caighdeáin theicniúla rialála atá le forbairt ag ÚEUM, féadfaidh sé ar a laghad airgead tirim, bannaí rialtais, bannaí faoi chumhdach i gcomhréir le Treoir 2006/48/CE faoi réir ag caolchorrlaigh dhóthanacha, ráthaíochtaí a bheidh inghlaoite don chéad éileamh a dheonóidh comhalta de CEBC, ráthaíochtaí bainc thráchtála a bheidh faoi réir coinníollacha dochta a bhaineann go háirithe le hacmhainneacht creidmheasa an ráthóra agus naisc chaipitil an ráthóra le comhaltaí imréitigh chontrapháirtí lárnaigh a áireamh le raon na sócmhainní ardleachtachta a nglactar leo mar chomhthaobhacht.

  Although the development of a highly robust risk management should remain its primary objective, a CCP may adapt its features to the specific activities and risk profiles of the clients of the clearing members, and if deemed appropriate on the basis of the criteria specified in the regulatory technical standards to be developed by ESMA, may include in the scope of the highly liquid assets accepted as collateral, at least cash, government bonds, covered bonds in accordance with Directive 2006/48/EC subject to adequate haircuts, guarantees callable on first demand granted by a member of the ESCB, commercial bank guarantees under strict conditions, in particular relating to the creditworthiness of the guarantor, and the guarantor’s capital links with CCP’s clearing members.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 23. #1819170

  Ba cheart don Ghníomhaireacht eagrú gníomhaíochtaí sonracha a éascú, gníomhaíochtaí trína mbeidh na Ballstáit in ann tairbhiú den saineolas agus de na saoráidí a d’fhéadfadh Éire agus an Ríocht Aontaithe a bheith toilteanach a chur ar fáil dóibh, ar théarmaí a bheidh le cinneadh ar bhonn gach cáis ar leith ag an mbord bainistíochta.

  The Agency should facilitate the organisation of specific activities in which the Member States may avail themselves of the expertise and facilities which Ireland and the United Kingdom may be willing to offer, on terms to be decided on a case-by-case basis by the management board.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 24. #1822316

  Glacfaidh an Bord Maoirseoirí, ar bhonn togra ón mBord Bainistíochta, an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Údaráis, lena n-áirítear an t-ábhar a bhaineann le feidhmiú dhualgais an Chathaoirligh, agus tarchuirfidh sé an tuarascáil sin chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 15 Meitheamh gach bliain.

  The Board of Supervisors shall adopt, on the basis of a proposal by the Management Board, the annual report on the activities of the Authority, including on the performance of the Chairperson’s duties, and shall transmit that report to the European Parliament, to the Council, to the Commission, to the Court of Auditors and to the European Economic and Social Committee by 15 June each year.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 25. #1828746

  Féadfaidh an Coimisiún líon breise laethanta ar muir a bhféadfaidh Ballstát brataí soitheach dá chuid a údarú a bheith laistigh den limistéar agus trealamh rialáilte á iompar ar bord aici a chionroinnt ar Bhallstát ar bhonn scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a rinneadh le linn na tréimhse bainistíochta roimhe sin ann i gcomhréir le hAirteagal 23 de Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 nó le Rialachán (CE) Uimh. 744/2008.

  An additional number of days at sea on which a vessel may be authorised by its flag Member State to be present within the area when carrying on board any regulated gear may be allocated to a Member State by the Commission on the basis of permanent cessations of fishing activities that have taken place during the preceding management period either in accordance with Article 23 of Regulation (EC) No 1198/2006 or with Regulation (EC) No 744/2008.

  Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 26. #1657056

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ceanglais aonfhoirmeacha a bhaineann le hionstraimí airgeadais maidir le sonraí trádála a nochtadh, le hidirbhearta a thuairisciú chuig údaráis inniúla, le díorthaigh agus scaireanna a thrádáil ar ionaid eagraithe, le rochtain neamh-idirdhealaitheach ar CCPanna, ionaid trádála agus tagarmharcanna, le cumhachtaí idirghabhála táirgí agus cumhachtaí maidir le bainistiú suímh agus teorainneacha suímh, le soláthar seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta ag gnólachtaí tríú tír a ghnóthú go leordhóthanach, i ngeall ar, cé gur fearr atá sé ar chumas na n-údarás inniúil náisiúnta faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí ar an margadh, nach féidir tionchar foriomlán na bhfadhbanna a bhaineann le trédhearcacht trádála, le tuairisciú idirbheart, le trádáil díorthach agus le toirmisc ar tháirgí agus ar chleachtais a thuiscint go hiomlán ach i gcomhthéacs an Aontais ar fad, ach gur féidir, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to establish uniform requirements relating to financial instruments in relation to disclosure of trade data, reporting of transactions to the competent authorities, trading of derivatives and shares on organised venues, non-discriminatory access to CCPs, trading venues and benchmarks, product intervention powers and powers on position management and position limits, provision of investment services or activities by third-country firms, cannot be sufficiently achieved by the Member States, because, although national competent authorities are better placed to monitor market developments, the overall impact of the problems related to trade transparency, transaction reporting, derivatives trading, and bans of products and practices can only be fully understood in a Union-wide context, but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 27. #518838

  Níor cheart mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca a eisfhoinsiú mura rud é go mbeidh an méid sin formheasta ag údarás inniúil.

  Major activities linked to risk management should not be outsourced unless this is approved by the competent authority.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 28. #519553

  Ní dhéanfaidh contrapháirtí lárnach mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca a eisfhoinsiú mura mbeidh eisfhoinsiú den sórt sin formheasta ag údarás inniúil.

  A CCP shall not outsource major activities linked to risk management unless such outsourcing is approved by the competent authority.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 29. #565483

  (5) Gan dochar do mhíreanna (2), (3) agus (4), déanfaidh gach údarás poiblí i bhfeidhmiú aon cheann dá fheidhmeanna nó dá fhreagrachtaí— (a) ceanglais na Treorach um Ghnáthóga, na Treorach um Éin agus na Rialachán seo a chomhlíonadh a mhéid a eascróidh siad lena mbreithniú i bhfeidhmiú na bhfeidhmeanna sin, (b) na bearta cuí a ghlacadh chun damáiste do Láithreáin Eorpacha trí ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le meath ar ghnáthóga nádúrtha nó do stádas caomhantais na speiceas ar ina leith a ainmníodh na limistéir a sheachaint, lena n-áirítear cibé gníomhaíochtaí a tharlaíonn lasmuigh de theorainneacha na láithreán, (c) na bearta cuí a ghlacadh chun díshocrú na speiceas ar ina leith a bunaíodh Láithreáin Eorpacha a sheachaint, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le cuspóirí na Treorach um Éin nó na Treorach um Ghnáthóga, (d) lasmuigh de limistéir chosanta speisialta, iarracht chun truailliú nó meath ar ghnáthóga de réir bhrí an dara habairt d’Airteagal 4(4) den Treoir um Éin a sheachaint, agus (e) na nithe iomchuí seo a leanas a chur i gcuntas—(i) comhaontuithe bainistíochta faoi Rialachán 24, (ii) pleananna freagartha do bhagairtí faoi Rialachán 39, (iii)comhaontuithe riaracháin faoi Rialachán 40, (iv) comhairle ón Aire agus treoir shonrach faoi Rialachán 48, (v) treoirlínte nó cóid chleachtais arna n-eisiúint ag an Aire faoi Rialachán 71, (vi) iarrataí arna ndéanamh ag an Aire faoi mhír (9), agus (vii) gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith.

  (5) Without prejudice to paragraphs (2), (3) and (4), every public authority in the exercise of any of its functions or responsibilities, shall— (a) comply with the requirements of the Habitats Directive, the Birds Directive and these Regulations insofar as they may arise for consideration in the exercise of those functions, (b) take the appropriate steps to avoid damage to European Sites through activities that may cause deterioration of natural habitats or to the conservation status of the species for which the sites have been designated, including such activities that take place outside the boundaries of the sites, (c) take the appropriate steps to avoid disturbance of the species for which European Sites have been established, in so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of the Birds Directive or the Habitats Directive, (d) outside special protection areas, strive to avoid pollution or deterioration of habitats within the meaning of the second sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, and (e) take account of all relevant— (i) management agreements under Regulation 24, (ii) threat response plans under Regulation 39, (iii) administrative agreements under Regulation 40, (iv) Ministerial advice and specific guidance under Regulation 48, (v) guidelines or codes of practice issued by the Minister under Regulation 71, (vi) requests made by the Minister under paragraph (9), and (vii) activities requiring consent.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 30. #587571

  Áireofar leis an athbhreithniú sin gníomhaíochtaí na n-aonad bainistíochta rialaithe agus comhthaobhachta araon a cheanglaítear le hAirteagal 287 agus tabharfar aghaidh ar na nithe seo a leanas go sainiúil, ar a laghad:

  That review shall include both the activities of the control and collateral management units required by Article 287 and shall specifically address, as a minimum:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 31. #608309

  Dá mbeadh gá leis sin, d'fhéadfaí leithreasaí a chur isteach sa bhuiséad i ndiaidh 2020 chun costais amhail sin a chumhdach, d'fhonn bainistiú na ngníomhartha agus na ngníomhaíochtaí nach mbeidh curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2020 a chumasú.

  If necessary, appropriations could be entered in the budget beyond 2020 to cover similar expenses, in order to allow the management of actions and activities not yet completed by 31 December 2020.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 32. #630112

  Tacaíocht le haghaidh oibríochtaí freagartha éigeandála, lena n-áirítear forbairt acmhainne ag Saorálaithe Cabhrach AE agus gníomhaíochtaí i lóistíocht agus iompar, i gcomhordú, i mbainistiú tionscadal, in airgeadas agus riarachán, i gcumarsáid agus abhcóideacht:

  Support for emergency response operations, including capacity building by EU Aid Volunteers and activities in logistics and transport, coordination, project management, finances and administration, communication and advocacy:

  REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)

 33. #670306

  Ó tharla go bhfuil gach ábhar a bhaineann le haigéin agus le farraigí na hEorpa idirnasctha, ba cheart forbairt bhreise ar Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) a chothú leis an Rialachán seo freisin amhail dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].(2) Ba cheart go n-áiritheofaí le raon feidhme an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (CEMI) tacaíocht do CBI a dtagann na réimsí seo a leanas faoina réim feidhme; caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, bainistiú iascach agus cabhlach a shaothraíonn na hacmhainní sin, agus acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus dobharshaothrú, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, arb iad soithí iascaireachta an Aontais a bhíonn ina mbun, nó náisiúnaigh de chuid na mBallstát, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [10] (UNCLOS).

  Recognising that all matters related to Europe’s oceans and seas are interlinked, this Regulation should also support the further development of the Integrated Maritime Policy (IMP) as referred to in Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council [9].(2) The scope of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) should include support for the CFP for the conservation of marine biological resources, for the management of fisheries and fleets exploiting those resources, for fresh water biological resources and aquaculture, as well as for the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [10] (UNCLOS).

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 34. #725249

  Déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide gan dochar d'Airteagal 50 agus i gcomhréir le pleananna ábhartha cumarsáide agus scaipthe arna nglacadh ag an mbord bainistíochta

  Communication activities shall be carried out without prejudice to Article 50 and in accordance with relevant communication and dissemination plans adopted by the management board.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 35. #726065

  na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí straitéiseacha arna nglacadh ag an mbord bainistíochta a mholadh, a ullmhú agus a chur chun feidhme, laistigh de na teorainneacha a leagtar amach sa Rialachán seo, lena rialacha cur chun feidhme agus le haon dlí is infheidhme;

  to propose, prepare and implement the strategic decisions and programmes and activities adopted by the management board within the limits set out in this Regulation, its implementing rules and any applicable law;

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 36. #1723216

  Déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide i gcomhréir leis na pleananna ábhartha maidir le cumarsáid agus scaipeadh arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  Communication activities shall be carried out in accordance with the relevant communication and dissemination plans adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 37. #1729209

  Ba cheart gníomhaíochtaí cumarsáide Oifig BEREC a dhéanamh i gcomhréir le pleananna ábhartha maidir le cumarsáid agus scaipeadh arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  The BEREC Office’s communication activities should be carried out in accordance with relevant communication and dissemination plans adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 38. #1729677

  Déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide de chuid Oifig BEREC i chur i gcrích i gcomhréir le pleananna ábhartha cumarsáide agus scaipthe arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  Communication activities of the BEREC Office shall be carried out in accordance with relevant communication and dissemination plans adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 39. #1770836

  Níor cheart mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca a eisfhoinsiú mura rud é go mbeidh an méid sin formheasta ag údarás inniúil.

  Major activities linked to risk management should not be outsourced unless this is approved by the competent authority.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 40. #1771507

  Ní dhéanfaidh contrapháirtí lárnach mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca a eisfhoinsiú mura mbeidh eisfhoinsiú den sórt sin formheasta ag údarás inniúil.

  A CCP shall not outsource major activities linked to risk management unless such outsourcing is approved by the competent authority.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 41. #1799398

  faisnéis chomhiomlán chainníochtúil maidir le luach saothair, arna miondealú de réir na bainistíochta sinsearaí agus na gcomhaltaí foirne a mbíonn tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl priacail na n-institiúidí, ag tabhairt an méid seo a leanas le fios:

  aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of the institutions, indicating the following:

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 42. #1810393

  Déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide i gcomhréir leis na pleananna ábhartha maidir le cumarsáid agus scaipeadh arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  Communication activities shall be carried out in accordance with the relevant communication and dissemination plans adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 43. #1820684

  na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí straitéiseacha arna nglacadh ag an mbord bainistíochta a mholadh, a ullmhú agus a chur chun feidhme, laistigh de na teorainneacha a leagtar amach sa Rialachán seo, lena rialacha cur chun feidhme agus le haon dlí is infheidhme;

  to propose, prepare and implement the strategic decisions and programmes and activities adopted by the management board within the limits set out in this Regulation, its implementing rules and any applicable law;

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 44. #1858055

  na comhlachtaí atá freagrach as bainistiú buiséadach a dhéanamh ar eintitis atá neamhspleách go dlíthiúil agus a chomhallann cúraimí an Aontais, sa mhéid go dtagann a gcuid gníomhaíochtaí faoi réir forálacha dlíthiúla lena gceanglaítear urscaoileadh ag Parlaimint na hEorpa.

  the bodies responsible for the budgetary management of legally independent entities which carry out Union tasks, insofar as their activities are subject to legal provisions requiring discharge by the European Parliament.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 45. #290427

  (18) Baineann Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint sa phróiseáil a dhéanann institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail ar shonraí pearsanta agus ar shaorghluaiseacht sonraí den sórt sin [9] le gníomhaíochtaí institiúidí nó comhlachtaí an Chomhphobail agus a dtascanna á fheidhmiú acu i bhfreagracht bhainistiú oibríochtúil an VIS.

  (18) Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data [9] applies to the activities of the Community institutions or bodies when carrying out their tasks as responsible for the operational management of the VIS.

  Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)

 46. #295485

  Cumhdaítear leis an bhfearann seo iomlán na ngníomhaíochtaí a chuireann institiúidí nó daoine aonair atá ag iarraidh cuspóir na sláinte a bhaint amach i gcrích, trí eolas míochaine, paraimhíochaine agus altrachta agus teicneolaíocht mhíochaine, pharaimhíochaine agus altrachta a chur i bhfeidhm, mar aon le gníomhaíochtaí riaracháin agus bainistíochta bainteacha.

  This domain covers the sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing, through the application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, the goal of health, including long-term care, as well as related administration and management activities.

  Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work

 47. #300511

  2. Chun críocha chur i bhfeidhm Airteagal 12(1) den bhun-Rialachán, tagraíonn na focail "gurb ann is iondúil a dhéanann sé a ghníomhaíochtaí", d’fhostóir ar gnách dó gabháil do ghníomhaíochtaí substaintiúla, seachas do ghníomhaíochtaí nach bhfuil iontu ach gníomhaíochtaí inmheánacha bainistíochta, i gcríoch an Bhallstáit ina bhfuil sé nó sí bunaithe, ag cur san áireamh na critéir go léir arb iad saintréithe na ngníomhaíochtaí a dhéanann an gnóthas lena mbaineann sé.

  2. For the purposes of the application of Article 12(1) of the basic Regulation, the words "which normally carries out its activities there" shall refer to an employer that ordinarily performs substantial activities, other than purely internal management activities, in the territory of the Member State in which it is established, taking account of all criteria characterising the activities carried out by the undertaking in question.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 48. #309081

  2. Féadfaidh an Bord Bainistíochta Coiste Feidhmiúcháin a bhunú chun cúnamh a thabhairt dó agus don Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir leis na cinntí a ullmhú, maidir leis an gclár oibre agus na gníomhaíochtaí a bheidh le glacadh ag an mBord Bainistíochta agus, i gcás inar gá sin, de bharr práinne, chun cinntí sealadacha áirithe a ghlacadh thar ceann an Bhoird Bainistíochta.

  2. The Management Board may establish an Executive Committee to assist it and the Executive Director with regard to the preparation of the decisions, work programme and activities to be adopted by the Management Board and when necessary, because of urgency, to take certain provisional decisions on behalf of the Management Board.

  Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office

 49. #318212

  2. An Ballstát a fuair amharc ar shoitheach Páirtí neamhChonarthaigh, féachfaidh sé leis an soitheach sin a chur ar an eolas gan mhoill go bhfuarthas amharc air nó gur sainaithníodh é ar bhealach eile agus é ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin agus, mura rud é gur dheonaigh an NEAFC stádas Páirtí neamhChonarthaigh chomhoibríoch do Stát brataí an tsoithigh sin, déantar a thoimhdiú dá bharr sin go bhfuil sé ag baint ó na bearta caomhnaithe agus bainistithe.

  2. The Member State which sighted the non-Contracting Party vessel shall attempt to inform that vessel without delay that it has been sighted or otherwise identified as engaging in fishing activities in the Convention Area and is consequently presumed, unless its flag state has been accorded the status of cooperating non-Contracting Party by NEAFC, to be undermining the NEAFC conservation and management measures.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 50. #319651

  - na comhlachtaí atá freagrach as bainistiú buiséadach a dhéanamh ar eintitis atá neamhspleách go dlíthiúil agus a chomhallann cúraimí an Aontais, sa mhéid go dtagann a gcuid gníomhaíochtaí faoi réir forálacha dlíthiúla lena gceanglaítear urscaoileadh ag Parlaimint na hEorpa.

  - the bodies responsible for the budgetary management of legally independent entities which carry out Union tasks, in so far as their activities are subject to legal provisions requiring discharge by the European Parliament.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 51. #345884

  Déanfaidh an Bord Bainistíochta an tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta a ghlacadh agus í a chur ar aghaidh, faoin 15 Meitheamh ar a dhéanaí, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig na Ballstáit.

  The Management Board shall adopt the annual report on the Agency’s activities and forward it by 15 June at the latest to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the Member States.

  Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

 52. #434329

  (6) De bhrí gur ghá, faoi Straitéis Maoinithe Éagsúlaithe, priacail chlaochlaithe agus bhoinn a bhainistiú, féadfaidh SaorCAE, i gcás go ndéanfar Straitéis Maoinithe Éagsúlaithe a údarú i ndáil léi, bainistiú na ngníomhaíochtaí maoinithe sin, gníomhaíochtaí gaolmhara bainistithe sócmhainní agus dliteanas agus tabhairt chun críche aon ionstraimí gaolmhara fálaithe neamh-chomhfhreagraigh airgeadra, ráta úis nó aibíochta a tharmligean chuig gníomhaireacht bainistithe fiachais amháin nó níos mó de chuid Bhallstáit an limistéir euro nó chuig cibé gníomhaireachtaí nó forais nó institiúidí eile a cheadóidh na Ráthóirí d’aon toil agus beidh siad i dteideal cúiteamh a fháil de réir ráta tráchtála neamhthuilleamaí as na seirbhísí sin a sholáthar agus costas oibriúcháin do SaorCAE a bheidh sa luach saothair sin.

  (6) Given that a Diversified Funding Strategy would require the management of transformation and basis risks, in the event that a Diversified Funding Strategy is authorised in relation to EFSF it may delegate the management of such funding activities, related asset and liability management activities and the conclusion of any related currency, interest rate or maturity mismatch hedging instruments to one or more debt management agencies of euro-area Member State or such other agencies or institutions as are approved unanimously by the Guarantors which shall be entitled to be compensated at an arm’s length commercial rate for the provision of such services which remuneration shall constitute an operating cost for EFSF.

  EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ACT 2010

 53. #434474

  (3) I gcás Straitéis Maoinithe Éagsúlaithe a ghlacadh agus faoi réir ceadú d’aon toil ó na Ráthóirí (seachas Ráthóirí Aschéimneacha), beidh SaorCAE i dteideal, agus féadfaidh sí, feidhmeanna bainistithe sócmhainní agus dliteanas agus na gníomhaíochtaí agus na feidhmeanna eile a thuairiscítear in Airteagal 4(6) a tharmligean chuig gníomhaireacht bainistithe fiachais amháin nó níos mó de chuid Ballstáit de chuid an limistéir euro nó chuig cibé gníomhaireachtaí eile, forais eile, institiúidí eile, institiúidí eile de chuid AE nó forais airgeadais eile a cheadóidh na Ráthóirí d’aon toil.

  (3) EFSF shall, in the event of the adoption of a Diversified Funding Strategy and subject to the unanimous approval of the Guarantors (other than Stepping-Out Guarantors), be entitled to and may delegate asset and liability management functions and the other activities and functions described in Article 4(6) to one or more debt management agencies of a euro-area Member State or such other agencies, institutions, EU institutions or financial institutions as are approved unanimously by the Guarantors.

  EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ACT 2010

 54. #492474

  (a) in alt 739B, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cuideachta bhainisteoireachta cháilitheach”:

  (a) in section 739B by substituting the following for the definition of “qualifying management company”: “ ‘qualifying management company’, in relation to an investment undertaking, means a company which, in the course of a trade of managing investments, manages the whole or any part of the investments and other activities of the business of the undertaking;”,

  FINANCE ACT 2010

 55. #501860

  Sula dtabharfaidh fíoraitheoir comhshaoil cuairt ar eagraíocht, tabharfaidh an eagraíocht faisnéis bhunúsach dó faoin eagraíocht agus faoina gníomhaíochtaí, faoin mbeartas comhshaoil agus faoin gclár comhshaoil, tuairisc ar an gcóras bainistíochta comhshaoil atá i bhfeidhm san eagraíocht, sonraí faoin athbhreithniú comhshaoil nó faoin iniúchadh comhshaoil agus faoi aon ghníomh ceartaitheach a rinneadh ina dhiaidh sin, agus an dréachtráiteas ar an gcomhshaol nó an tuarascáil ar fheidhmíocht chomhshaoil.

  Prior to a visit by the environmental verifier, the organisation shall provide him with basic information about the organisation and its activities, the environmental policy and programme, the description of the environmental management system in operation in the organisation, details of the environmental review or audit carried out, the report on that review or audit and on any corrective action taken afterwards, and the draft environmental statement or the environmental performance report.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 56. #505455

  Gach bliain déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, agus na gníomhaíochtaí a chuireann an Ghníomhaireacht i gcrích á gcur san áireamh, dréachtráiteas meastachán a tharraingt suas i leith ioncam agus chaiteachas na Gníomhaireachta don bhliain airgeadais dár gcionn, chomh maith leis an bplean bunaíochta, agus é a tharchur chuig an mBord Bainistíochta.

  Each year the Executive Director shall draw up, taking into account the activities carried out by the Agency, a draft statement of estimates of the Agency’s revenue and expenditure for the following financial year, together with the establishment plan, and shall transmit it to the Management Board.

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 57. #512626

  Chun go mbeidh gníomhaíocht imscrúdaitheach na hOifige níos éifeachtaí agus i bhfianaise na meastóireachtaí a rinne institiúidí an Aontais ar a gníomhaíochtaí, go háirithe an tuarascáil mheastóireachta ón gCoimisiún, Aibreán 2003, agus tuarascáil speisialta Uimh. 1/2005 ón gCúirt Iniúchóirí[14] maidir le bainistiú na hOifige, is gá gnéithe áirithe de sheoladh imscrúduithe na hOifige agus bearta áirithe is féidir léi a dhéanamh le linn a himscrúduithe a shoiléiriú agus a fheabhsú.

  In order to make the Office’s investigative activity more effective and in the light of the evaluations of its activities made by the Union institutions, in particular the Commission’s evaluation report of April 2003 and the Court of Auditors’ special report No 1/2005[14] on the management of the Office, certain aspects of the conduct of the investigations of the Office and certain measures it can take when conducting its investigations need to be clarified and improved.

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 58. #520621

  Beidh an Coimisiún agus na Ballstáit rannpháirteach ar bhonn gníomhach i ngníomhaíochtaí idirnáisiúnta maidir le neartú acmhainní i mbainistiú ceimiceán, trí fhaisnéis a sholáthar maidir leis na tionscadail a bheidh á dtacú nó á maoiniú acu chun bainistiú ceimiceán a fheabhsú i dtíortha atá i mbéal forbartha agus i dtíortha a bhfuil a ngeilleagair ag athrú.

  The Commission and the Member States shall actively participate in international activities in capacity-building in chemicals management, by providing information concerning the projects they are supporting or financing to improve the management of chemicals in developing countries and countries with economies in transition.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 59. #563251

  go nglacann sí bearta bainistíochta iascaigh gan aird chuí a thabhairt ar chearta, dualgais agus leasanna tíortha eile agus an Aontais, agus go dtagann de na bearta bainistíochta iascaigh sin, arna mbreithniú i dteannta beart arna ndéanamh ag tíortha eile agus ag an Aontas, gníomhaíochtaí iascaireachta a bhféadfadh staid neamh-inbhuanaithe an stoic a bheith de thoradh orthu.

  it adopts fishery management measures without due regard to the rights, interests and duties of other countries and the Union, and those fishery management measures, when considered in conjunction with measures taken by other countries and the Union, lead to fishing activities which could result in the stock being in an unsustainable state.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 60. #582670

  Glacfaidh an Bord Bainistíochta tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus déanfaidh sé, faoin 1 Iúil an bhliain dar gcionn, é a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí.

  The Management Board shall adopt an annual report on the Agency’s activities and send it, by 1 July of the following year, to the European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Auditors.

  Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation (EC) No 460/2004 Text with EEA relevance

 61. #597359

  D’fhonn go mbeidh gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha na hOifige níos éifeachtaí, agus i bhfianaise na meastóireachtaí a dhéanann institiúidí an Aontais ar ghníomhaíochtaí na hOifige, go háirithe tuarascáil mheastóireachta an Choimisiúin Aibreán 2003 agus Tuarascálacha Speisialta Uimh. 1/2005 [5] agus Uimh. 2/2011 [6] ón gCúirt Iniúchóirí maidir le bainistiú na hOifige, tá gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat dleathach atá ann faoi láthair.

  In order to make the Office’s investigative activities more effective, and in the light of the evaluations of its activities made by the Union institutions, in particular the Commission’s evaluation report of April 2003 and the Special Reports No 1/2005 [5] and No 2/2011 [6] of the Court of Auditors concerning the management of the Office, there is a need to revise the current legal framework.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 62. #603541

  go háirithe, staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, a bhaineann leis na cuspóirí a leagtar síos sa Rialachán seo, speansais a bhaineann le líonraí TF a dhíríonn ar fhaisnéis a phróiseáil agus a mhalartú, mar aon leis na speansais cúnaimh theicniúil agus riaracháin uile eile arna dtabhú ag an gCoimisiún i mbainistíocht an chláir.

  in particular, studies, meetings of experts, information and communication activities related to the objectives laid down in this Regulation, expenses linked to IT networks focusing on information processing and exchange, together with all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the programme.

  Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC

 63. #605139

  féadfar freisin an t-leis an imchlúdach airgeadais dá tagraítear i mír 1 speansais a chumdach ar speansais iada bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta a riachtanach go díreach chun an Clár a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach; go háirithe, staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach maidir le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais sa mhéad is go mbaineann siad le cuspóirí ginearálta an Chláir, agus speansais atá nasctha le líonraí TF a dhíríonn ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, mar aon le speansais maidir le cúnamh riaracháin agus teicniúil eile a thabhóidh an Coimisiún chun an Clár a bhainistiú.

  The financial envelope referred to in paragraph 1 may cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are directly necessary for the management of the Programme and the achievement of its objectives, in particular studies, meetings of experts, information and communication actions, including institutional communication of the political priorities of the Union in so far as they are related to the general objectives of the Programme, and expenses connected with IT networks focusing on information processing and exchange, together with all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission in managing the Programme.

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 64. #606297

  gníomhaíochtaí iascaireachta a gcuid ball a chomhphleanáil agus a chomhbhainistiú as láimh a chéile, faoi réir eagrú bhainistiú acmhainní bitheolaíocha na mara ag na Ballstáit, lena n-áirítear bearta a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun roghnaíocht trealaimh iascaireachta a fheabhsú agus chun comhairle a thabhairt d'údaráis inniúla;

  collectively planning and managing the fishing activities of their members, subject to the organisation, by Member States, of the management of marine biological resources, including developing and implementing measures to improve the selectivity of fishing activities and advising competent authorities;

  Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

 65. #607001

  Agus é ag freagairt don ghá le simpliú agus bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar an gcistiú, agus go mbeadh rochtain níos fusa ar an gcistiú sin, ba cheart go bhforálfaí leis an gClár go bhforbrófaí agus go leanfaí leis na gníomhaíochtaí a dhéantaí cheana ar bhonn trí chlár, a bunaíodh le Cinneadh 2007/126/CGB ón gComhairle [9], Cinneadh Uimh. 1149/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [10], agus Cinneadh Uimh.1150/20007/CE.

  In responding to the need for simplification, efficient management and easier access to funding, the Programme should continue and develop activities previously carried out on the basis of three programmes established by Council Decision 2007/126/JHA [9], Decision No 1149/2007/EC of the European Parliament and of the Council [10], and Decision No 1150/2007/EC.

  Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 66. #608307

  Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais don Chlár speansais a chumhdach freisin a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhachta, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a cheanglaítear chun an Clár a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais a mhéid is a bhaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, speansais atá nasctha le TF a bhfuil béim acu ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, agus le gach speansas maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an gCoimisiún chun an Clár a bhainistiú.

  The financial allocation for the Programme may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the Programme and the achievement of its objectives, in particular, studies, meetings of experts and information and communication actions, including corporate communication of the political priorities of the Union as far as they are related to the general objective of this Regulation, expenses linked to IT focusing on information processing and exchange, and all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Programme.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 67. #608411

  Bunaithe ar dhearbhú bliantúil bhainistíochta na gníomhaireachta náisiúnta, ar an tuairim neamhspleách iniúchóireachta ina thaobh agus ar anailís an Choimisiúin ar chomhlíonadh agus ar fheidhmíocht an údaráis náisiúnta, soláthróidh an t-údarás náisiúnta faisnéis maidir lena ghníomhaíochtaí faireacháin agus maoirseachta i dtaca leis na gClár don Choimisiún faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain.

  Based on the national agency's yearly management declaration, the independent audit opinion thereon and the Commission's analysis of the national agency's compliance and performance, the national authority shall provide the Commission, by 31 October of each year, with information concerning its monitoring and supervision activities in relation to the Programme.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 68. #609437

  Féadfaidh imchlúdach airgeadais Fhís 2020 na costais seo a leanas a chumhdach: costais a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a mbeidh gá leo chun Fís 2020 a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir agus cruinnithe saineolaithe, a mhéid a bhainfidh siad le cuspóirí Fís 2020, costais a bhainfidh le líonraí teicneolaíochta faisnéise lena ndíreofar ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, mar aon le costais cúnaimh riaracháin agus theicniúil eile a thabhóidh an Coimisiún chun Fís 2020 a bhainistiú.

  The financial envelope of Horizon 2020 may cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of Horizon 2020 and the achievement of its objectives, in particular studies and meetings of experts, in so far as they are related to the objectives of Horizon 2020, expenses linked to information technology networks focusing on information processing and exchange, together with all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of Horizon 2020.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 69. #610524

  Díreofar na gníomhaíochtaí ar ranníocaíocht bharrmhaith chun soláthairtí bia a dhaingniú trí iascach inbhuanaithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a fhorbairt, trí bhainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar éiceachórais a chuireann táirgí agus seirbhísí ar fáil, mar aon le dobharshaothrú Eorpach iomaíoch agus neamhdhíobhálach don chomhshaol i gcomhthéacs an gheilleagair dhomhanda, agus ar nuálaíocht mara agus muirí trí bhiteicneolaíocht a fheabhsú chun fás cliste "gorm" a mhéadú.

  The activities shall focus on an optimal contribution to secure food supplies by developing sustainable and environmentally friendly fisheries, on sustainable management of ecosystems providing goods and services, on competitive as well as environmentally friendly European aquaculture in the context of the global economy, and on boosting marine and maritime innovation through biotechnology to fuel smart "blue" growth.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 70. #610574

  Díreofar gníomhaíochtaí ar thaighde agus ar thástáil iomlán coincheap nua, réitigh neamhtheicneolaíochta, córais agus comhpháirteanna níos éifeachtúla, níos inghlactha go sóisialta agus níos inacmhainne a bhfuil faisnéis ionsuite iontu, d’fhonn bainistiú fuinnimh fíor-ama a chumasú le haghaidh na bhfoirgneamh nua agus atá ann cheanaagus atá nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh agus na bhfoirgneamh atá dearfach ó thaobh fuinnimh, le haghaidh na bhfoirgneamh, na gcathracha agus na ndúichí a iarfheistíodh, le haghaidh téimh agus fuaraithe in-athnuaite, tionscal an-éifeachtúil agus roghnú forleathan na réiteach agus seirbhísí éifeachtúlachta fuinnimh agus réiteach caomhnaithe fuinnimh ag cuideachtaí, ag daoine aonair, ag pobail agus ag cathracha.

  Activities shall focus on research and full-scale testing of new concepts, non-technological solutions, more efficient, socially acceptable and affordable technology components and systems with in-built intelligence, to allow real-time energy management for new and existing near-zero-emission, near-zero-energy and positive energy buildings, retrofitted buildings, cities and districts, renewable heating and cooling, highly efficient industries and mass take-up of energy efficiency and energy saving solutions and services by companies, individuals, communities and cities.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 71. #610646

  Díreofar ar ghníomhaíochtaí chun brú tráchta a laghdú, feabhas a chur ar inrochtaineacht, ar idir-inoibritheacht agus ar roghanna do phaisinéirí agus ar mheaitseáil riachtanas úsáideoirí trí iompar, trí bhainistíocht soghluaisteachta, agus lóistíocht chomhtháite ó dhoras go doras a fhorbairt agus a chur chun cinn;

  The focus of activities shall be to reduce congestion, improve accessibility, interoperability and passenger choices, and to match user needs by developing and promoting integrated door-to-door transport, mobility management and logistics;

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 72. #611487

  Déanfaidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí a chur chun feidhme agus na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 3 den Rialachán seo á saothrú aige de réir mhodhanna chur chun feidhme an bhuiséid a leagtar amach in Airteagal 58 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, go háirithe bainistiú díreach nó indíreach ag an gCoimisiún ar bhonn láraithe, nó comhbhainistiú le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The Commission shall implement the activities in pursuit of the general objectives set out in Article 3 of this Regulation in accordance with the methods of implementation of the budget set out in Article 58 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, in particular direct or indirect management by the Commission on a centralised basis, or joint management with international organisations.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 73. #618708

  ciallaíonn 'cur chuige bunaithe ar éiceachórais i leith bainistiú iascaigh' cur chuige comhtháite i leith bainistíochta iascaigh taobh istigh de theorainneacha a bhfuil brí leo ó thaobh na héiceolaíochta de lena bhféachtar le bainistiú a dhéanamh ar úsáid acmhainní nádúrtha, agus aird á tabhairt ar iascaireacht agus ar ghníomhaíochtaí doanna eile, agus ag an am céanna lena gcaomhnófar an saibhreas bitheolaíochta agus na próisis bitheolaíochta is gá chun comhdhéanamh, struchtúr agus feidhmiú na ngnáthóg a chosaint san éiceachóras lena mbaineann, tríd an eolas agus trí na héiginnteachtaí maidir le compháirteanna bitheacha, aibitheacha agus daonna de chuid éiceachóras a chur san áireamh;

  'ecosystem-based approach to fisheries management' means an integrated approach to managing fisheries within ecologically meaningful boundaries which seeks to manage the use of natural resources, taking account of fishing and other human activities, while preserving both the biological wealth and the biological processes necessary to safeguard the composition, structure and functioning of the habitats of the ecosystem affected, by taking into account the knowledge and uncertainties regarding biotic, abiotic and human components of ecosystems;

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 74. #645218

  Sula dtabharfaidh fíoraitheoir comhshaoil cuairt ar eagraíocht, tabharfaidh an eagraíocht faisnéis bhunúsach dó faoin eagraíocht agus faoina gníomhaíochtaí, faoin mbeartas comhshaoil agus faoin gclár comhshaoil, tuairisc ar an gcóras bainistíochta comhshaoil atá i bhfeidhm san eagraíocht, sonraí faoin athbhreithniú comhshaoil nó faoin iniúchadh comhshaoil agus faoi aon ghníomh ceartaitheach a rinneadh ina dhiaidh sin, agus an dréachtráiteas ar an gcomhshaol nó an tuarascáil ar fheidhmíocht chomhshaoil.

  Prior to a visit by the environmental verifier, the organisation shall provide him with basic information about the organisation and its activities, the environmental policy and programme, the description of the environmental management system in operation in the organisation, details of the environmental review or audit carried out, the report on that review or audit and on any corrective action taken afterwards, and the draft environmental statement or the environmental performance report.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 75. #648699

  Bunófar na hainmníochtaí dá dtagraítear i mír 1 ar thuarascáil agus ar thuairim ó chomhlacht iniúchóireachta neamhspleách a mheasann an gcomhlíonann na húdaráis na critéir, arna leagan amach in Iarscríbhinn XIII, agus a bhaineann leis an timpeallacht rialaithe inmheánach, bainistíocht riosca, gníomhaíochtaí bainistíochta agus gníomhaíochtaí rialaithe agus faireacháin.

  The designations referred to in paragraph 1 shall be based on a report and an opinion of an independent audit body that assesses the fulfilment by the authorities of the criteria relating to the internal control environment, risk management, management and control activities, and monitoring set out in Annex XIII.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 76. #657110

  Féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt d'eagraíocht aitheanta táirgeoirí nó do chomhlachas aitheanta eagraíochtaí táirgeoirí sna hearnálacha a bheidh sonraithe ag an gCoimisiún i gcomhréir le pointe (f) d'Airteagal 173(1) aon chuid dá ngníomhaíochtaí a sheachfhoinsiú ach amháin táirgeadh, lena n-áirítear seachfhoinsiú chuig fochuideachtaí, ar choinníoll go mbeidh an eagraíocht táirgeoirí nó an comhlachas eagraíochtaí táirgeoirí freagrach i gcónaí as cur i gcrích na gníomhaíochta seachfhoinsithe a áirithiú mar aon leis an rialú agus an mhaoirseacht foriomlán a dhéanfaidh an bhainistíocht ar an socrú tráchtála a bheidh ann i dtaca leis an ngníomh a chur i gcrích.

  Member States may permit a recognised producer organisation or a recognised association of producer organisations in the sectors specified by the Commission in accordance with point (f) of Article 173(1) to outsource any of its activities other than production, including to subsidiaries, provided that the producer organisation or association of producer organisations remains responsible for ensuring the carrying out of the outsourced activity and overall management control and supervision of the commercial arrangement for the carrying out of the activity.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 77. #665014

  Bunófar na hainmníochtaí dá dtagraítear i mír 1 ar thuarascáil agus ar thuairim ó chomhlacht iniúchóireachta neamhspleách a mheasann an gcomhlíonann na húdaráis na critéir a bhaineann leis an timpeallacht rialaithe inmheánach, le bainistíocht riosca, le gníomhaíochtaí bainistíochta agus le gníomhaíochtaí rialaithe agus faireacháin a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

  The designations referred to in paragraph 1 shall be based on a report and an opinion of an independent audit body that assesses the fulfilment by the authorities of the criteria relating to the internal control environment, risk management, management and control activities, and monitoring set out in Annex IV.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 78. #669096

  Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais don Chlár speansais eile a chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil gá leo chun an Clár a bhainistiú agus chun a chuspóirí a bhaint amach, inter alia cumarsáid chorparáideach maidir le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais sa mhéad go mbaineann siad le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo, in éineacht leis na speansais uile a bhaineann le cúnamh teicniúil agus riaracháin a thabhóidh an Coimisiún le haghaidh an Clár a bhainistiú.

  The financial allocation for the Programme may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the Programme and the achievement of its objectives, inter alia, corporate communication of the political priorities of the Union in so far as they are related to the general objective of this Regulation, together with all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Programme.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 79. #669811

  Féadfaidh an t-imchlúdach don Chlár costais a chumhdach freisin a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhachta, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a éileofar go díreach chun an Clár a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir, cruinnithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais a mhéad a bhainfidh siad le cuspóirí ginearálta an Chláir, costais a bhainfidh le líonraí TF lena ndíreofar ar mhalartú faisnéise, chomh maith le gach costas maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin a thabhóidh an Coimisiún chun an Clár a bhainistiú.

  The financial envelope for the Programme may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities required directly for the management of the Programme and the achievement of its objectives, in particular studies, meetings, information and communication actions, including corporate communication of the political priorities of the Union in so far as they are related to the general objectives of the Programme, expenses pertaining to IT networks focusing on information exchange, as well as all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Programme.

  Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC Text with EEA relevance

 80. #669923

  Tacú le comhar agus le líonrú san Aontas maidir leis an bhfreagairt do ghalair ainsealacha, lena n-áirítear an ailse, galair a bhaineann le dul in aois agus galair néaraimheathlúcháin, trí eolas agus dea-chleachtais a roinnt agus trí fhorbairt a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí comhpháirteacha maidir le cosc, maidir le bainistiú agus leis an luath-aimsiú (lena n-áirítear feasacht maidir leis an tsláinte agus le féinbhainistiú).

  Support cooperation and networking in the Union in relation to preventing and improving the response to chronic diseases including cancer, age-related diseases and neurodegenerative diseases, by sharing knowledge, good practices and developing joint activities on prevention, early detection and management (including health literacy and self management).

  Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC Text with EEA relevance

 81. #670942

  bainistiú, athbhunú agus faireachán láithreáin NATURA 2000 a bhfuil tionchar ag gníomhaíochtaí iascaireachta orthu agus le hathshlánú na n-uiscí intíre i gcomhréir le Treoir 60/2000/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [30], lena n-áirítear láithreacha sceite agus bealaí imirce do speicis imirceacha, gan dochar d’Airteagal 40(1)(e) den Rialachán seo agus, i gcás inarb ábhartha, in éineacht le rannpháirtíocht iascairí intíre;

  the management, restoration and monitoring of NATURA 2000 sites which are affected by fishing activities, and the rehabilitation of inland waters in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council [30], including spawning grounds and migration routes for migratory species, without prejudice to point (e) of Article 40(1) of this Regulation and, where relevant, with the participation of inland fishermen;

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 82. #671786

  ullmhúchán, faireachán agus measúnú ar chomhaontuithe iascaigh inbhuanaithe agus ar rannpháirtíocht an Aontais in eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh; is éard a bheidh sna bearta sin staidéir, cruinnithe, ionchur saineolaithe, caiteachas i ndáil le foireann shealadach, gníomhaíochtaí faisnéise agus aon chaiteachas riaracháin eile nó caiteachas a thiocfaidh as cúnamh eolaíoch nó teicniúil arna gcur ar fáil ag an gCoimisiún.

  the preparation, monitoring and evaluation of sustainable fisheries agreements and the Union participation in regional fisheries management organisations. The measures concerned shall consist of studies, meetings, expert involvement, temporary staff costs, information activities and any other administrative costs or costs arising from scientific or technical assistance by the Commission;

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 83. #672798

  Dá bhrí sin tá sé ríthábhachtach, laistigh den Ghníomhaireacht féin, na gníomhaíochtaí a bhaineann le creidiúnú slándála a scaradh tuilleadh óna cuid gníomhaíochtaí eile, amhail bainistíocht Ionad Faireacháin Slándála Galileo, an rannchuidiú le tráchtálú na gcóras agus aon ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh an Coimisiúin a shannadh don Ghníomhaireacht trí bhíthin tarmligin, go háirithe gníomhaíochtaí a bhaineann le saothrú na gcóras.

  It is therefore essential to further separate, within the Agency itself, the activities associated with security accreditation from its other activities, such as management of the Galileo Security Monitoring Centre, contribution to the commercialisation of the systems and any activities that the Commission might entrust to the Agency by way of delegation, in particular those associated with exploitation of the systems.

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 84. #674289

  Tá bainistiú éifeachtach ar ghníomhaíochtaí arna n-eagrú ag seirbhísí na mBallstát i dtríú tíortha chun leasa an chomhbheartais víosaí mar chuid de chóras ilsrathach atá dírithe ar thaisteal dlisteanach a éascú agus ar dhul i ngleic le hinimirce neamhdhlíthiúil isteach san Aontas Eorpach, agus tá sé ina chuid lárnach den chomhchóras Eorpach um bainistiú comhtháite teorainneacha.

  The efficient management of activities organised by the services of the Member States in third countries is in the interests of the common visa policy as part of a multi-layered system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration into the Union, and constitutes an integral part of the common integrated border management system.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 85. #674457

  D’fhonn an méid a shonraítear i bpointe (c) d’Airteagal 6(1) a leithdháileadh, déanfaidh an Coimisiún, faoin 1 Meitheamh 2017, ualach na mBallstáit i mbainistiú teorann, lena n-áirítear gníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála a fhéadfaidh teacht chun cinn le linn oibríochtaí faireachais teorann ar muir agus tuarascálacha measúnaithe arna dtarraingt suas mar chuid de shásra meastóireachta agus faireacháin Schengen, agus leibhéil bhagartha ag teorainneacha seachtracha don tréimhse 2017-2020, chomh maith le tosca a dhéanfaidh difear do shlándáil ag teorainneacha seachtracha na mBallstát in 2014-2016 a chur san áireamh.

  In order to allocate the amount indicated in point (c) of Article 6(1), by 1 June 2017 the Commission shall take into account the burden of Member States in border management, including search and rescue activities which may arise during border surveillance operations at sea and assessment reports drawn up as part of the Schengen evaluation and monitoring mechanism, and threat levels at the external borders for the period 2017-2020, as well as factors that affected security at the external borders in 2014-2016.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 86. #677736

  Féadfar leis an uasteorainn dá dtagraítear i mír 1 speansais a chumhdach freisin a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a cheanglaítear chun an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 1 a bhainistíú agus a gcuspóirí a bhaint amach, go háirithe costais a bhaineann le staidéir, cruinnithe le saineolaithe, speansais a bhaineann le líonraí TF lena ndírítear ar phróiseáil agus malartú faisnéise, agus na costais eile ar fad a bhaineann le cúnamh riaracháin agus teicniúil arna dtabhú ag an gCoimisiún chun an caiteachas sin a bhainistiú.

  The ceiling referred to in paragraph 1 may also cover expenses relating to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management and the achievement of the objectives, of the expenditure referred to in Article 1, in particular regarding studies and meetings of experts, the expenses linked to IT networks focusing on information processing and exchange, and all other costs of technical and administrative assistance incurred by the Commission for the management of that expenditure.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 87. #693388

  Ní chuirfidh gníomhaíochtaí cumarsáide den sórt sin isteach ar na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 agus déanfar iad i gcomhréir le pleananna ábhartha cumarsáide agus scaipthe arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  Such communication activities shall not be detrimental to the tasks referred to in paragraph 1 and shall be carried out in accordance with relevant communication and dissemination plans adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 88. #702654

  go bhfuil gíomhaíochtaí bunaíochtaí na deighleoige a chumhdaítear faoin iarratas tosaithe nó go dtosaíonn siad in athuair agus go bhfuil córas bainistithe bithshlándála comhchoiteann deartha chun saoirse ó ghalar sa deighleog sin a áirithiú;

  the establishments of the compartment covered by the application have started or resumed their activities and have established a common biosecurity management system designed to ensure the freedom from disease of that compartment;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 89. #711231

  Déanfaidh an Bord Bainistíochta cinneadh maidir le cineál agus le fairsinge na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear an tionchar a d'fhéadfadh a bheith acu ar acmhainní, agus cuirfear san áireamh sa doiciméad clársceidealaithe ón nGníomhaireacht iad.

  The nature and extent of the activities referred to in paragraph 1, including the possible impact on resources, shall be decided by the Management Board and included in the Agency's programming document.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 90. #725237

  a bheith rannpháirteach i bhforbairt agus bainistiú gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta is ábhartha do rialú agus faireachas ar na teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear úsáid ardteicneolaíochta faireachais, agus treoirthionscadail a fhorbairt maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

  participate in the development and management of research and innovation activities relevant for the control and surveillance of the external borders, including the use of advanced surveillance technology, and develop pilot projects regarding matters covered by this Regulation;

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 91. #725981

  I gcás tograí i gcomhair cinntí den bhord bainistíochta dá dtagraítear i mír 2 faoi ghníomhaíochtaí sonracha de chuid na Gníomhaireachta a dhéanfar ag teorainneacha seachtracha aon Bhallstáit ar leith, nó ina garchomharsanacht, ceanglófar vóta i bhfabhar a nglactha ó Chomhalta an bhoird bhainistíochta a bheidh ag ionadú an Bhallstáit sin.

  Proposals for decisions of the management board as referred to in paragraph 2 on specific activities of the Agency to be carried out at, or in the immediate vicinity of, the external borders of any particular Member State shall require a vote in favour of their adoption by the Member of the management board representing that Member State.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 92. #725988

  Féadfaidh an bord bainistíochta bord beag feidhmiúcháin a bhunú chun cuidiú leis agus lena stiúrthóir feidhmiúcháin maidir leis na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí sin a ghlacfaidh an bord bainistíochta a ullmhú agus cinntí sealadacha práinneacha áirithe a ghlacadh thar ceann an bhoird bhainistíochta nuair is gá sin.

  The management board may establish a small-sized executive board, to assist it and the executive director with regard to the preparation of the decisions, programmes and activities to be adopted by the management board and to take certain provisional, urgent decisions on behalf of the management board when necessary.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 93. #726063

  Beidh an stiúrthóir feidhmiúcháin freagrach as ullmhú agus cur chun feidhme na gcinntí straitéiseacha arna ndéanamh ag an mbord bainistíochta agus as cinntí a bhaineann le gníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The executive director shall be responsible for the preparation and implementation of the strategic decisions taken by the management board and for the taking of decisions related to the operational activities of the Agency in accordance with this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 94. #726197

  Chun imscaradh mear-idirghabhálacha teorann agus idirghabhálacha um fhilleadh a mhaoiniú, beidh i mbuiséad na Gníomhaireachta arna ghlacadh ag an mbord bainistíochta cúlchiste oibríochtúil airgeadais arb ionann é agus 4 % ar a laghad den leithdháileadh atá beartaithe le haghaidh gníomhaíochtaí oibríochtúla.

  To finance the deployment of rapid border interventions and return interventions, the budget of the Agency adopted by the management board shall include a financial operational reserve amounting at least to 4 % of the allocation foreseen for the operational activities.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 95. #742049

  Áiritheoidh dáileoirí agus allmhaireoirí go bhfuil córas bainistithe cáilíochta ar bun acu lena n-áirítear nósanna imeachta d'fhonn a áirithiú go mbeidh an t-aistriúchán ar an bhfaisnéis beacht agus cothrom le dáta, agus go ndéanfar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 2 trí mhodhanna agus i ndálaí a chaomhnóidh bail bhunaidh na feiste agus áiritheoidh sé nach bhfuil pacáistíocht na feiste athphacáistithe lochtach, ar dhroch-chaighdeán ná míshlachtmhar.

  Distributors and importers shall ensure that they have in place a quality management system that includes procedures which ensure that the translation of information is accurate and up-to-date, and that the activities mentioned in points (a) and (b) of paragraph 2 are performed by a means and under conditions that preserve the original condition of the device and that the packaging of the repackaged device is not defective, of poor quality or untidy.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 96. #742052

  Laistigh den tréimhse chéanna 28 lá, cuirfidh an dáileoir nó an t-allmhaireoir faoi bhráid an údaráis inniúil deimhniú, arna eisiúint ag comhlacht dá dtugtar fógra agus a ainmníodh le haghaidh an chineáil feistí atá faoi réir gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 2, ina ndearbhaítear go gcomhlíonann an córas bainistithe cáilíochta na ceanglais a leagtar síos i mír 3.

  Within the same period of 28 days, the distributor or importer shall submit to the competent authority a certificate, issued by a notified body designated for the type of devices that are subject to activities mentioned in points (a) and (b) of paragraph 2, attesting that the quality management system of the distributer or importer complies with the requirements laid down in paragraph 3.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 97. #744153

  Déanfaidh an comhlacht dá dtugtar fógra doiciméadú soiléir ar a struchtúr eagraíochtúil agus ar fheidhmeanna, ar fhreagrachtaí agus ar údarás lucht a ardbhainistíochta agus pearsanra eile a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar fheidhmíocht an chomhlachta dá dtugtar fógra agus ar thorthaí a ghníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta.

  The notified body shall clearly document its organisational structure and the functions, responsibilities and authority of its top-level management and of other personnel who may have an influence upon the performance by the notified body and upon the results of its conformity assessment activities.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 98. #744298

  Ní cheadófar an t-iniúchadh ar chórais bainistithe cáilíochta ná ar athbhreithnithe atá bainteach le táirgí i gcoitinne a ligean ar fochonradh; mar sin féin, féadfaidh fochonraitheoirí agus saineolaithe seachtracha a oibríonn thar ceann an chomhlachta dá dtugtar fógra roinnt de na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích.

  The subcontracting of the auditing of quality management systems or of product related reviews as a whole shall not be permitted; nevertheless parts of those activities may be conducted by subcontractors and external auditors and experts working on behalf of the notified body.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 99. #745882

  Áiritheoidh dáileoirí agus allmhaireoirí go bhfuil córas bainistithe cáilíochta ar bun acu lena n-áirítear nósanna imeachta d'fhonn a áirithiú go mbeidh an t-aistriúchán ar an bhfaisnéis beacht agus cothrom le dáta, agus go ndéanfar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 2 trí mhodh agus i ndálaí a chaomhnóidh bail bhunaidh na feiste agus áiritheoidh siad nach bhfuil pacáistíocht na feiste athphacáistithe lochtach, ar dhroch-chaighdeán ná míshlachtmhar.

  Distributors and importers shall ensure that they have in place a quality management system that includes procedures which ensure that the translation of information is accurate and up-to-date, and that the activities mentioned in points (a) and (b) of paragraph 2 are performed by a means and under conditions that preserve the original condition of the device and that the packaging of the repackaged device is not defective, of poor quality or untidy.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 100. #745885

  Laistigh den tréimhse chéanna 28 lá, cuirfidh an dáileoir nó an t-allmhaireoir faoi bhráid an údaráis inniúil deimhniú, arna eisiúint ag comhlacht dá dtugtar fógra a ainmníodh le haghaidh an chineáil feistí atá faoi réir gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 2, ina ndearbhaítear go gcomhlíonann córas bainistithe cáilíochta an dáileora nó an allmhaireora na ceanglais a leagtar síos i mír 3.

  Within the same period of 28 days, the distributor or importer shall submit to the competent authority a certificate, issued by a notified body designated for the type of devices that are subject to activities mentioned in points (a) and (b) of paragraph 2, attesting that the quality management system of the distributer or importer complies with the requirements laid down in paragraph 3.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 101. #747723

  Déanfaidh an comhlacht dá dtugtar fógra doiciméadú soiléir ar a struchtúr eagraíochtúil agus ar fheidhmeanna, ar fhreagrachtaí agus ar údarás lucht a ardbhainistíochta agus pearsanra eile a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar fheidhmíocht an chomhlachta dá dtugtar fógra agus ar thorthaí a ghníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta.

  The notified body shall clearly document its organisational structure and the functions, responsibilities and authority of its top-level management and of other personnel who may have an influence upon the performance by the notified body upon the results of its conformity assessment activities.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 102. #747868

  Ní cheadófar an t-iniúchadh ar chórais bainistithe cáilíochta a ligean ar fochonradh ná athbhreithnithe ina n-iomláine atá bainteach le táirgí, ach, mar sin féin, féadfaidh fochonraitheoirí agus iniúchóirí agus saineolaithe seachtracha a oibríonn thar ceann an chomhlachta dá dtugtar fógra roinnt de na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích.

  The subcontracting of the auditing of quality management systems or of product-related reviews as a whole shall not be permitted, nevertheless parts of those activities may be conducted by subcontractors and external auditors and experts working on behalf of the notified body.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 103. #749289

  Ina theanta sin, féadfaidh leithdháileadh airgeadais an Chláir speansais a chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta arna gceangal chun an Clár a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, speansais a bhaineann le líonraí TF a bhfuil béim acu ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, agus gach speansas eile maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an gCoimisiún chun an Clár a bhainistiú.

  The financial allocation of the Programme may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the Programme and the achievement of its objectives, in particular studies, meetings of experts, information and communication actions, including corporate communication of the political priorities of the Union, in so far as they are related to the general objectives of this Regulation, expenses linked to IT networks focusing on information processing and exchange, and all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Programme.

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 104. #1483930

  ciallaíonn “cuideachta bhainisteoireachta cháilitheach”, i ndáil le gnóthas comhinfheistíochta, cuideachta cháilithe a dhéanann bainist eoireacht, i gcúrsa oibríochtaí trádála iomchuí a sheolann an chuideachta cháilithe, ar na hinfheistíochtaí go léir agus ar na gníomhaíochtaí eile go léir de chuid ghnó an ghnóthais, nó ar aon chuid den chéanna;

  "qualifying management company" means, in relation to a collective investment undertaking, a qualified company which, in the course of relevant trading operations carried on by the qualified company, manages the whole or any part of the investments and other activities of the business of the undertaking;

  Number 10 of 1989: FINANCE ACT, 1989

 105. #1503278

  ciallaíonn “cuideachta bhainisteoireachta”, i ndáil le gnóthas, cuideachta a dhéanann bainisteoireacht, i gcúrsa oibríochtaí trádála a sheolann an chuideachta, ar na hinfheistíochtaí go léir agus ar na gníomhaíochtaí eile go léir de chuid ghnó an ghnóthais, nó ar aon chuid den chéanna;

  "management company", in relation to an undertaking, means a company which, in the course of trading operations carried on by the company, manages the whole or any part of the investments and other activities of the business of the undertaking;

  Number 10 of 1990: FINANCE ACT, 1990

 106. #1659223

  I gcás ina gcuirfear an uirlis fortharrthála i bhfeidhm leis an gcuspóir caipiteal an eintitis a bhfuil ag cliseadh air a athchur chun a chumasú dó leanúint de bheith ag oibriú mar ghnóthas leantach, ba cheart go mbeadh athchur an lucht bainistíochta ag gabháil leis an réiteach trí fhortharrtháil, ach amháin i gcás inarb iomchuí agus inar gá an lucht bainistíochta a choinneáil chun na cuspóirí réitigh a bhaint amach, agus athstruchtúrú an eintitis agus a ghníomhaíochtaí dá éis sin ar shlí a dhíreoidh ar na cúiseanna lena cliseadh.

  Where the bail-in tool is applied with the objective of restoring the capital of the failing entity to enable it to continue to operate as a going concern, the resolution through bail-in should be accompanied by replacement of management, except where retention of management is appropriate and necessary for the achievement of the resolution objectives, and a subsequent restructuring of the entity and its activities in a way that addresses the reasons for its failure.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 107. #1663003

  Ina theannta sin, ba cheart an ról comhordaithe atá sannta cheana d'INSanna a shoiléiriú maidir lena raon feidhme, d'fhonn comhordú níos éifeachtúla gníomhaíochtaí staidrimh ar an leibhéal náisiúnta a bhaint amach, lena n-áirítear bainistiú cáilíochta, agus ag an am céanna na cúraimí staidrimh a dhéanann an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) á gcur san áireamh go cuí.

  Furthermore, the coordinating role already attributed to the NSIs should be clarified as regards its scope, in order to achieve more efficient coordination of statistical activities at national level, including quality management, while duly taking into account the statistical tasks performed by the European System of Central Banks (ESCB).

  Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics (Text with relevance for the EEA and Switzerland)

 108. #1672253

  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Choimisiúin faoin 20 Lúnasa gach bliain le haghaidh na bliana féilire roimhe sin, agus inti beidh faisnéis maidir le hiascaigh, taighde, staidreamh, bainistíocht, gníomhaíochtaí cigireachta agus gníomhaíochtaí maidir le hiascaireacht NNN a chosc agus aon fhaisnéis bhreise de réir mar is iomchuí.

  By 20 August of each year Member States shall submit to the Commission an annual report for the preceding calendar year, comprising information on fisheries, research, statistics, management, inspection and IUU fishing prevention activities and any additional information, as appropriate.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 109. #1716431

  rialacha a ghlacadh maidir le cosc agus bainistiú coinbhleachtaí leasa i ndáil le rannpháirtithe i meithleacha agus i ngrúpaí saineolaithe, agus baill foirne eile nach gcuimsítear sna Rialacháin Foirne, lena n-áireofar forálacha maidir le dearbhuithe leasa agus, i gcás inarb iomchuí, gníomhaíochtaí ceirde iarfhostaíochta;

  adopting rules for the prevention and management of conflicts of interest in respect of participants in working groups and groups of experts, and other members of staff not covered by the Staff Regulations, which shall include provisions on declarations of interest and, where appropriate, post-employment occupational activities.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 110. #1716524

  Beidh cur síos ann freisin ar na gníomhartha a bheidh le maoiniú agus tabharfar sonrú ann ar na hacmhainní airgeadais agus daonna a shannfar do gach gníomh, i gcomhréir le prionsabail an bhuiséadaithe agus an bhainistithe de réir gníomhaíochtaí, agus sonrófar na gníomhaíochtaí a gheobhaidh maoiniú tríd an mbuiséad rialála agus na gníomhaíochtaí a gheobhaidh maoiniú trí tháillí agus trí mhuirir a fhaigheann an Ghníomhaireacht.

  It shall also contain a description of the actions to be financed and an indication of the financial and human resources allocated to each action, in accordance with the principles of activity-based budgeting and management, indicating which activities are to be financed through the regulatory budget and which activities are to be financed through fees and charges received by the Agency.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 111. #1717344

  Agus eagrú gníomhaíochtaí míleata agus gnéithe gaolmhara faoi fhreagracht na mBallstát á chur san áireamh, tacóidh bainistiú an aerspáis freisin le cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an choincheapa maidir le húsáid sholúbtha a bhaint as aerspás, i gcomhréir leis an gcur síos air a rinne an ICAO agus arna cur chun feidhme faoi Rialachán (CE) Uimh. 551/2004, d'fhonn bainistiú an aerspáis agus bainistiú aerthráchta a éascú i gcomhthéacs an chomhbheartais iompair.

  Taking into account the organisation of military activities and related aspects under the responsibility of the Member States, airspace management shall also support the uniform application of the concept of the flexible use of airspace as described by the ICAO and as implemented under Regulation (EC) No 551/2004, in order to facilitate airspace management and air traffic management in the context of the common transport policy.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 112. #1719687

  Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais speansais a chumhdach freisin a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta atá riachtanach chun an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhainistiú agus a chuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, speansais a bhaineann le Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus na córais tacaíochta TF is gá a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú, agus gach speansas eile don chúnamh teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an gCoimisiún chun an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhainistiú.

  The financial allocation may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the European Solidarity Corps and the achievement of its objectives, in particular, studies, meetings of experts and information and communication actions, expenses linked to the establishment, maintenance and updating of the European Solidarity Corps Portal and the necessary IT support systems, and all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the European Solidarity Corps.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 113. #1719789

  Ar bhonn na gceanglas comhlíontachta do ghníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 27(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na córais náisiúnta bhainistíochta agus rialaithe, ar dhearbhú bainistíochta na gníomhaireachta náisiúnta agus ar thuairim an chomhlachta neamhspleách iniúchóireachta ina leith, agus lánaird á tabhairt ar an bhfaisnéis ón údarás náisiúnta maidir lena ghníomhaíochtaí faireacháin agus maoirseachta ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

  On the basis of the compliance requirements for national agencies referred to in Article 27(4) of Regulation (EU) No 1288/2013, the Commission shall review the national management and control systems, the national agency's management declaration and the opinion of the independent audit body thereon, taking due account of the information provided by the national authority on its monitoring and supervision activities with regard to the European Solidarity Corps.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 114. #1723088

  an tuarascáil eatramhach a ullmhú ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí atá beartaithe don bhliain reatha agus, tar éis dul i gcomhairle leis na Grúpaí Comhairleacha, í a chur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta lena glacadh tráth nach déanaí ná deireadh mhí Lúnasa gach bliain;

  preparing the interim report on the progress of the implementation of the planned activities for the current year and, after consulting the Advisory Groups, submitting it to the Management Board for adoption by the end of August of each year;

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 115. #1723303

  Gach bliain déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, agus na gníomhaíochtaí a dhéanann an Ghníomhaireacht á gcur san áireamh, dréachtráiteas a tharraingt suas de mheastacháin ar ioncam agus caiteachas na Gníomhaireachta don bhliain airgeadais ina dhiaidh sin, lena n-áirítear dréachtphlean bunaíochta, agus cuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta é.

  Each year the Executive Director shall draw up, taking into account the activities carried out by the Agency, a draft statement of estimates of the Agency’s revenue and expenditure for the following financial year, including a draft establishment plan, and shall submit it to the Management Board.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 116. #1747811

  De réir Airteagal 9(7) de Rialachán Uimh. 1920/2006 lena mbunaítear an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí, “Glacfaidh an Bord Bainistíochta an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Lárionaid agus cuirfidh sé ar aghaidh í chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig na Ballstáit faoin 15 Meitheamh.”

  According to Article 9(7) of Regulation No 1920/2006 establishing the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction "The Management Board shall adopt the annual report on the Centre’s activities and forward it by 15 June to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors and the Member States."

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange, early warning system and risk assessment procedure on new psychoactive substances

 117. #1775146

  Is é cuspóir na gceanglas luacha saothair ná bainistiú riosca fónta éifeachtach na n-institiúidí a chur chun cinn trí leasanna fadtéarmacha na n-institiúidí a ailíniú lena mball foirne a raibh tionchar ábhartha ag a ngníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca na hinstitiúide mar ghlacadóirí riosca ábhartha.

  The purpose of the remuneration requirements is to promote sound and effective risk management of institutions by aligning the long-term interests of both institutions and their staff whose professional activities have a material impact on the institution's risk profile (material risk takers).

  Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance.)

 118. #1787020

  Ba cheart foráil a dhéanamh sa chonradh idir an Chlárlann agus an Coimisiún maidir le nósanna imeachta chun eagrú, riar agus bainistiú an TLD arb é .eu ag an gClárlann a fheabhsú i gcomhréir le treoracha an Choimisiúin a eascraíonn as na gníomhaíochtaí maoirseachta amhail dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The contract between the Commission and the Registry should provide for procedures to improve the organisation, administration and management of the .eu TLD by the Registry in accordance with the instructions of the Commission resulting from the Commission's supervisory activities as provided for in this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004 (Text with EEA relevance.)

 119. #1787158

  Féadfaidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, dul i gcomhairle le Grúpa Comhairleach na nIl-gheallsealbhóirí arb é .eu agus le geallsealbhóirí ábhartha eile agus comhairle saineolaithe a lorg maidir le torthaí na ngníomhaíochtaí maoirseachta dá bhforáiltear san Airteagal seo agus ar bhealaí chun eagrú, riar agus bainistiú an TLD arb é .eu ag an gClárlann a fheabhsú.

  The Commission may, as appropriate, consult the .eu Multistakeholder Advisory Group and other relevant stakeholders and may seek expert advice on the results of the supervisory activities provided for in this Article and on ways to improve the organisation, administration and management of the .eu TLD by the Registry.

  Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004 (Text with EEA relevance.)

 120. #1794349

  gan tús a chur le gníomhaíochtaí iascaireachta grinnill taiscéalaíocha ach amháin nuair atá údarú acu i gcomhréir leis na bearta caomhnúcháin agus bainistithe arna nghlacadh ag Coimisiún NAFO ar mhaithe le cur i gcoinne an dochair a dhéanfaí do ghníomhaíochtaí iascaireachta taiscéalaíocha ar VMEnna;

  start exploratory bottom fishing activities only after being authorised in accordance with the conservation and management measures adopted by the NAFO Commission to prevent significant adverse impacts of the exploratory fishing activities on VMEs;

  Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation, amending Regulation (EU) 2016/1627 and repealing Council Regulations (EC) No 2115/2005 and (EC) No 1386/2007

 121. #1800355

  Ina lán cásanna, cuireann sainaithint agus doiciméadú cleithiúnais den sórt sin ar chumas úsáideoirí deiridh táirgí TFC, seirbhísí TFC agus próisis TFC feabhas a chur ar a gcuid gníomhaíochtaí bainistíochta riosca cibearshlándála, mar shampla, trí fheabhas a chur ar bhainistíocht leochaileachta agus ar nósanna imeachta feabhsúcháin cibearshlándála na n-úsáideoirí.

  In many cases, identifying and documenting such dependencies enables end users of ICT products, ICT services and ICT processes to improve their cybersecurity risk management activities by improving, for example, users’ cybersecurity vulnerability management and remediation procedures.

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 122. #1808087

  Féadfaidh na leithreasuithe arna gcinneadh ag an údarás buiséadach do mhaoiniú na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh speansais i ndáil le hobair ullmhúcháin, gníomhaíochtaí faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta a chumhdach freisin, ar gníomhaíochtaí iad atá riachtanach chun na gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Rialachán seo a bhainistiú agus chun a gcuid cuspóirí a bhaint amach.

  The appropriations determined by the budgetary authority for the financing of market surveillance activities may also cover expenses relating to preparatory work, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the activities set out in this Regulation and for the achievement of their objectives.

  Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)

 123. #1812451

  Sa chás go bhfuil táillí nó muirir á ngearradh ag údaráis inniúla i leith a gcúraimí a chomhlíonadh i ndáil le gníomhaíochtaí trasteorann BCIManna, bhainisteoirí EuVECAnna, bhainisteoirí EuSEFanna agus chuideachtaí bainistíochta GCUInna, beidh na táillí nó na muirir sin comhsheasmhach leis an gcostas iomlán a bhaineann le feidhmiú fheidhmeanna an údaráis inniúil.

  Where fees or charges are levied by competent authorities for carrying out their duties in relation to the cross-border activities of AIFMs, EuVECA managers, EuSEF managers and UCITS management companies, such fees or charges shall be consistent with the overall cost relating to the performance of the functions of the competent authority.

  Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on facilitating cross-border distribution of collective investment undertakings and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014 (Text with EEA relevance.)

 124. #1820034

  Faoi réir comhaontú leis an mBallstát óstach nó faoi réir an fhéidearthacht sin a bheith curtha san áireamh go sainráite sa chomhaontú maidir le stádas a thugtar i gcrích leis an tríú tír óstach, féadfaidh an Ghníomhaireacht oifigí allamuigh a bhunú ar chríoch an Bhallstáit sin nó an tríú tír sin, chun comhordú gníomhaíochtaí oibríochtúla a éascú agus a fheabhsú, lena n-áirítear i réimse an fhillte, arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht sa Bhallstát sin, sa réigiún comharsanachta, nó sa tríú tír sin agus chun a áirithiú go ndéanfar bainistiú éifeachtach ar acmhainní daonna agus teicniúla na Gníomhaireachta.

  Subject to an agreement with the host Member State or the explicit inclusion of this possibility in the status agreement concluded with the host third country, the Agency may establish antenna offices on the territory of that Member State or third country in order to facilitate and improve coordination of operational activities, including in the field of return, organised by the Agency in that Member State, in the neighbouring region, or in that third country and in order to ensure the effective management of the human and technical resources of the Agency.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 125. #1820050

  bainistiú éifeachtach threalamh na Gníomhaireachta féin a áirithiú sna réimsí a chumhdaítear lena cuid gníomhaíochtaí, lena n-áirítear clárú féideartha agus cothabháil fhadtéarmach an trealaimh sin agus aon tacaíocht lóistíochta is gá.

  ensure the effective management of the Agency's own equipment in the areas covered by its activities, including the possible registration and long-term maintenance of that equipment and any logistical support needed.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 126. #1820121

  Ar bhonn togra ón stiúrthóir feidhmiúcháin lena gcuirfear anailís riosca na Gníomhaireachta agus na torthaí ar mheasúnuithe leochaileachta san áireamh, cinnfidh an bord bainistíochta, faoin 31 Márta gach bliain, líon íosta na n-ítimí trealaimh a bheidh ag teastáil chun riachtanais na Gníomhaireachta a chomhlíonadh sa bhliain dar gcionn, go háirithe i dtaca le hoibríochtaí comhpháirteacha, imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, mear-idirghabhálacha teorann, gníomhaíochtaí i réimse an fhillte, lena n-áirítear oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh a chur i gcrích.

  On the basis of a proposal from the executive director taking into account the Agency's risk analysis and the results of vulnerability assessments, the management board shall decide, by 31 March of each year, on the minimum number of items of technical equipment required to meet the needs of the Agency in the following year, in particular as regards carrying out joint operations, migration management support team deployments, rapid border interventions, activities in the area of return, including return operations and return interventions.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 127. #1820590

  Maidir le moltaí i gcomhair cinntí den bhord bainistíochta dá dtagraítear i mír 2 i dtaca le gníomhaíochtaí sonracha de chuid na Gníomhaireachta a bheidh le déanamh ag teorainneacha seachtracha aon Bhallstáit ar leith, nó díreach taobh leo, nó i dtaca le socruithe oibre le tríú tíortha amhail dá dtagraítear in Airteagal 73(4), beidh gá le vóta i bhfabhar a nglactha ó chomhalta an bhoird bainistíochta a dhéanfaidh ionadaíocht ar an mBallstát áirithe sin nó ar an mBallstát atá i gcomharsanacht an tríú tír sin, faoi seach.

  Proposals for decisions of the management board, as referred to in paragraph 2, on specific activities of the Agency to be carried out at, or in the immediate vicinity of, the external borders of any particular Member State or on working arrangements with third countries as referred to in Article 73(4) shall require a vote in favour of their adoption by the member of the management board representing that particular Member State or the Member State neighbouring that third country, respectively.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 128. #1820597

  Féadfaidh an bord bainistíochta bord feidhmiúcháin a bhunú, ar a mbeidh suas le ceathrar ionadaithe ón mbord bainistíochta, lena n-áirítear a chathaoirleach agus ionadaí ón gCoimisiún, chun cuidiú leis agus lena stiúrthóir feidhmiúcháin maidir leis na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí a bheidh le glacadh ag an mbord bainistíochta a ullmhú agus cinntí sealadacha práinneacha áirithe a dhéanamh thar ceann an bhoird bainistíochta nuair is gá sin.

  The management board may establish an executive board composed of up to four representatives of the management board, including its chairperson, and a representative of the Commission, to assist it and the executive director with regard to the preparation of the decisions, programmes and activities to be adopted by the management board and to take certain provisional, urgent decisions on behalf of the management board when necessary.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 129. #1820682

  Beidh an stiúrthóir feidhmiúcháin freagrach as ullmhú agus cur chun feidhme na gcinntí straitéiseacha arna ndéanamh ag an mbord bainistíochta agus as cinntí a bhaineann le gníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The executive director shall be responsible for the preparation and implementation of the strategic decisions taken by the management board and for the taking of decisions related to the operational activities of the Agency in accordance with this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 130. #1820886

  Chun imscaradh mear-idirghabhálacha teorann agus idirghabhálacha um fhilleadh a mhaoiniú, beidh i mbuiséad na Gníomhaireachta arna ghlacadh ag an mbord bainistíochta cúlchiste oibríochtúil airgeadais arb ionann é agus 2 % ar a laghad den leithdháileadh a sholáthraítear go comhpháirteach le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha ag na teorainneacha seachtracha agus gníomhaíochtaí oibríochtúla i réimse an fhillte.

  To finance the deployment of rapid border interventions and return interventions, the budget of the Agency adopted by the management board shall include a financial operational reserve amounting to at least 2 % of the allocation provided jointly for joint operations at the external borders and operational activities in the area of return.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 131. #1829962

  Chun críocha chur i bhfeidhm Airteagal 12(1) den bhun-Rialachán, tagraíonn na focail ‘gurb ann is iondúil a dhéanann sé a ghníomhaíochtaí’, d’fhostóir ar gnách dó gabháil do ghníomhaíochtaí substaintiúla, seachas do ghníomhaíochtaí nach bhfuil iontu ach gníomhaíochtaí inmheánacha bainistíochta, i gcríoch an Bhallstáit ina bhfuil sé nó sí bunaithe, ag cur san áireamh na critéir go léir arb iad saintréithe na ngníomhaíochtaí a dhéanann an gnóthas lena mbaineann sé.

  For the purposes of the application of Article 12(1) of the basic Regulation, the words ‘which normally carries out its activities there’ shall refer to an employer that ordinarily performs substantial activities, other than purely internal management activities, in the territory of the Member State in which it is established, taking account of all criteria characterising the activities carried out by the undertaking in question.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 132. #1840619

  Féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt d'eagraíocht aitheanta táirgeoirí nó do chomhlachas aitheanta eagraíochtaí táirgeoirí sna hearnálacha a bheidh sonraithe ag an gCoimisiún i gcomhréir le pointe (f) d'Airteagal 173(1) aon chuid dá ngníomhaíochtaí a sheachfhoinsiú ach amháin táirgeadh, lena n-áirítear seachfhoinsiú chuig fochuideachtaí, ar choinníoll go mbeidh an eagraíocht táirgeoirí nó an comhlachas eagraíochtaí táirgeoirí freagrach i gcónaí as cur i gcrích na gníomhaíochta seachfhoinsithe a áirithiú mar aon leis an rialú agus an mhaoirseacht foriomlán a dhéanfaidh an bhainistíocht ar an socrú tráchtála a bheidh ann i dtaca leis an ngníomh a chur i gcrích.

  Member States may permit a recognised producer organisation or a recognised association of producer organisations in the sectors specified by the Commission in accordance with point (f) of Article 173(1) to outsource any of its activities other than production, including to subsidiaries, provided that the producer organisation or association of producer organisations remains responsible for ensuring the carrying out of the outsourced activity and overall management control and supervision of the commercial arrangement for the carrying out of the activity.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 133. #1843712

  ciallaíonn 'cur chuige bunaithe ar éiceachórais i leith bainistiú iascaigh' cur chuige comhtháite i leith bainistíochta iascaigh taobh istigh de theorainneacha a bhfuil brí leo ó thaobh na héiceolaíochta de lena bhféachtar le bainistiú a dhéanamh ar úsáid acmhainní nádúrtha, agus aird á tabhairt ar iascaireacht agus ar ghníomhaíochtaí doanna eile, agus ag an am céanna lena gcaomhnófar an saibhreas bitheolaíochta agus na próisis bitheolaíochta is gá chun comhdhéanamh, struchtúr agus feidhmiú na ngnáthóg a chosaint san éiceachóras lena mbaineann, tríd an eolas agus trí na héiginnteachtaí maidir le compháirteanna bitheacha, aibitheacha agus daonna de chuid éiceachóras a chur san áireamh; C1

  'ecosystem-based approach to fisheries management' means an integrated approach to managing fisheries within ecologically meaningful boundaries which seeks to manage the use of natural resources, taking account of fishing and other human activities, while preserving both the biological wealth and the biological processes necessary to safeguard the composition, structure and functioning of the habitats of the ecosystem affected, by taking into account the knowledge and uncertainties regarding biotic, abiotic and human components of ecosystems;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 134. #1844851

  Is í príomhchúis na difríochta idir pointe 1 agus pointe 2 ná nach ndearnadh foráil sa Rialachán bunaidh maidir le roinnt mhaith feidhmeanna ná gníomhaíochtaí mar atá gnóthaí dlíthiúla, Oifigeach Cosanta Sonraí, Rúnaíocht don Bhord Riaracháin, iniúchadh inmheánach, pleanáil caighdeáin agus gnó, meastóireacht eacnamaíoch (measúnú tionchair), soláthar, bainistiú áiseanna, agus Ceann Riaracháin – nó ar a laghad níor ceapadh go mbeadh foireann speisialaithe ina mbun.

  The main explanation for the difference between point 1 and 2 is that a number of functions and activities such as legal affairs, Data Protection Officer, Secretariat for the Administrative Board, internal audit, quality and business planning, economic evaluation (impact assessment), procurement, facilities management, and a Head of Administration were not provided for in the founding Regulation — or at least not planned to be carried out by dedicated staff.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 135. #1851367

  Ba cheart na Rialacha maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta a bhainistiú ar leithligh don dá chiste agus do na gníomhaíochtaí a dtacaítear le gach ceann acu, agus a chur san áireamh go dtugtar tuilleadh solúbthachta agus coimhdeachta do na Ballstáit chun a gcuspóirí a ghnóthú.

  The rules for the financial management of the CAP should be laid down separately for the two funds and for the activities supported by each of them, taking into account that the new delivery model gives more flexibility and subsidiarity for Member States to reach their objectives.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 136. #670462

  D’fhonn gnéithe neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le sainaithint na tréimhse ama agus dátaí ábhartha tosaithe nó críochnaithe na tréimhse i dtaca leis na critéir inghlactha le haghaidh iarratas, coigeartú na céatadáin maidir le himdháileadh táscach na gcistí i measc na gcuspóirí faoi bhainistiú díreach, sainiú oibríochtaí agus na gcostas incháilithe maidir le hinfheistíochtaí a bhaineann le sláinteachas, sláinte agus sábháilteacht, agus infheistíochtaí a bhaineann le dálaí oibre ar bord nó i dtrealamh ar leith, sainiú chostais incháilithe oibríochtaí chun bithéagsúlacht agus éiceachórais na mara a chosaint agus a athbhunú faoi chuimsiú gníomhaíochtaí inbhuanaithe iascaireachta, sainiú na gcostas incháilithe le tacaíocht i ndáil le hinfheistíochtaí i dtrealamh nó ar bord atá dírithe ar astú na dtruailleán a laghdú nó ar gháis cheaptha teasa a laghdú agus ar éifeachtúlacht fuinnimh na soithí iascaireachta a mhéadú, sainiú ar nacostais bhreise a eascraíonn as míbhuntáistí sonracha na réigiún is forimeallaí, sainiú chásanna neamhchomhlíonta na mBallstát atá in ann briseadh an sprioclae íocaíochta nó fionraí na n-íocaíochtaí a ghníomhachtú, sainiú ar na critéir chun leibhéal an cheartaithe airgeadais a shocrú agus na critéir chun ceartuithe airgeadais ar ráta comhréidh nó eachtarshuite a shocrú, agus sainiú inneachar agus struchtúr an chórais choitinn faireacháin agus meastóireachta.

  In order to supplement and amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the identification of the period of time and of the relevant starting or ending dates of the period of time with regard to the admissibility criteria of applications, adjusting the percentages concerning the indicative distribution of funds among the objectives under direct management, the definition of eligible operations and costs for hygiene, health and safety-related investments and investments concerning working conditions, on board or in individual equipment, the definition of eligible costs of operations to protect and restore marine biodiversity and ecosystems in the framework of sustainable fishing activities, the definition of costs eligible for support with regard to investments in equipment or on board aimed at reducing the emission of pollutants or green-house gases and increasing the energy efficiency of fishing vessels, the definition of the criteria for calculation of the additional costs resulting from the specific handicaps of outermost regions, the definition of the cases of non-compliance by Member States which can trigger interruption of the payment deadline or suspension of payments, the definition of the criteria for establishing the level of financial correction to be applied and the criteria for applying flat rates or extrapolated financial corrections and the definition of the content and construction of the common monitoring and evaluation system.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 137. #738561

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear, rialacha agus socruithe praicticiúla i ndáil le hiniúchtaí, formáid deimhnithe agus doiciméad eile, bunú córas ríomhairithe le haghaidh bainistiú faisnéise, an comhar idir oibreoirí agus údaráis inniúla agus i measc údaráis inniúla, údaráis chustaim agus údaráis eile, na modhanna samplála agus anailíse, tástála agus diagnóise saotharlainne, mar aon lena mbailíochtú agus lena léirmhíniú, inrianaitheacht, liostú ainmhithe nó earraí atá faoi réir rialuithe, mar aon le liosta tíortha nó réigiún a fhéadfaidh ainmhithe agus earraí áiríthe a onnmhairiú chuig an Aontas, réamhfhógra faoi choinsíneachtaí, malartuithe faisnéise, poist rialaithe teorann, aonrú agus coraintín, formheas rialuithe réamhonnmhairithe arna ndéanamh ag tríú tíortha, bearta chun riosca a shrianadh nó chun deireadh a chur le neamhchomhlíonadh forleathan tromchúiseach a bhaineann le hainmhithe nó earraí áirithe de thionscnamh tríú tír nó réigiúin de thríú tír, aithint tríú tíortha nó réigiúin a thairgeann ráthaíochtaí atá inchurtha leo siúd arna gcur i bhfeidhm san Aontas agus aisghairm an aitheantais sin, gníomhaíochtaí oiliúna agus cláir chun foireann a mhalartú i measc na mBallstát, agus na pleananna teagmhais le haghaidh bia agus beatha chun an plean ginearálta do bhainistíocht géarchéime dá bhforáiltear in Airteagal 55(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 a chur I bhfeidhm, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, including rules and practical arrangements in respect of audits, the format of certificates and other documents, the establishment of computerised information management systems, the cooperation between operators and competent authorities and amongst competent authorities, customs authorities and other authorities, the methods of sampling and of laboratory analysis, test and diagnosis as well as their validation and interpretation, traceability, the listing of animals or goods subject to controls as well the listing of countries or regions that can export certain animals and goods to the Union, prior notification of consignments, exchanges of information, border control posts, isolation and quarantine, approval of pre-export controls performed by third countries, measures to contain a risk or put an end to a widespread serious non-compliance relating to certain animals or goods originating from a third country or a region thereof, the recognition of third countries or regions that offer equivalent guarantees to those applied in the Union and its repeal, training activities and exchange programmes of staff amongst Member States and on the contingency plans for food and feed for the application of the general plan for crisis management provided for in Article 55(1) of Regulation (EC) No 178/2002, implementing powers should be conferred on the Commission.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 138. #1770715

  institiúidí creidmheasa mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2006/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le dul i mbun an ghnó a ghabhann le hinstitiúidí creidmheasa agus leanúint den ghnó sin(8), gnóthais árachais mar a údaraítear i gcomhréir leis an gCéad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gabháil le gnó árachais dhírigh seachas árachas saoil agus lena shaothrú(9), gnóthais árachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil(10), gnóthais athárachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hárachas saoil(11), gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) agus, i gcás inarb ábhartha, a gcuideachtaí bainistíochta mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) a chomhordú(12), institiúidí le haghaidh sochair scoir ghairme mar a shainmhínítear i dTreoir 2003/41/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí le haghaidh sochair scoir ghairme a sholáthar(13) agus cistí infheistíochta malartacha arna mbainistiú ag bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha (AIFM) mar a údaraítear nó mar a chláraítear i gcomhréir le Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha(14).

  credit institutions as authorised in accordance with Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions(8), insurance undertakings as authorised in accordance with First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, Regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life insurance(9), assurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance(10), reinsurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance(11), undertakings for collective investments in transferable securities (UCITS) and, where relevant, their management companies, as authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)(12), institutions for occupational retirement provision as defined in Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision(13) and alternative investment funds managed by alternative investment fund managers (AIFM) as authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers(14).

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.