Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

port

2,362 toradh in 246 doiciméad

 1. #1693079

  Stát an chalafoirt, ainm an chalafoirt agus cód an chalafoirt.

  port state, name of port and port code

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 2. #660891

  calafoirt mhuirí agus calafoirt uiscebhealaí intíre;

  maritime ports and inland waterways ports;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #661172

  Aerfoirt, calafoirt mhuirí, calafoirt intíre agus críochfoirt iarnróid an chroíghréasáin agus an ghréasáin chuimsithigh

  Airports, maritime ports, inland ports and rail-road terminals of the core and comprehensive network

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #727650

  Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.

  Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 5. #1811538

  Dátaí agus ainmneacha na gcalafort imeachta, dátaí agus ainmneacha na gcalafort is ceann scríbe.

  Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 6. #737259

  ciallaíonn “comhlacht bainistíochta an chalafoirt” aon chomhlacht poiblí nó príobháideach a bhfuil sé mar chuspóir aige, nó a dtugtar an chumhacht dó, faoin dlí náisiúnta nó faoi ionstraimí náisiúnta, bonneagar an chalafoirt a riar agus a bhainistiú, ar an leibhéal áitiúil, agus ceann amháin nó níos mó de na cúraimí seo a leanas a dhéanamh sa chalafort lena mbaineann, bíodh sin i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí eile nó ná bíodh: trácht an chalafoirt a chomhordú, trácht an chalafoirt a bhainistiú, gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a chomhordú, agus gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a rialú;

  ‘managing body of the port’ means any public or private body which, under national law or instruments, has the objective of carrying out, or is empowered to carry out, at a local level, whether in conjunction with other activities or not, the administration and management of the port infrastructure and one or more of the following tasks in the port concerned: the coordination of port traffic, the management of port traffic, the coordination of the activities of the operators present in the port concerned, and the control of the activities of the operators present in the port concerned;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 7. #512158

  Calafort baile (calafort clárúcháin an tsoithigh) agus calafoirt bhaile a bhí aige roimhe sin,

  home port (the port of registration of the vessel) and previous home ports,

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 8. #662166

  Loic: staidéir ar bun faoi láthair; calafort: idirnaisc (lena n-áirítear an dara rochtain iarnróid ar chalafort Antwerp)

  Locks: studies ongoing; port: interconnections (including second rail access to the port of Antwerpen)

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #737236

  rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais agus maidir le muirir ar sheirbhísí calafoirt agus muirir ar bhonneagar calafoirt.

  common rules on financial transparency and on port service and port infrastructure charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 10. #737237

  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le soláthar na gcatagóirí seo a leanas de sheirbhísí calafoirt (“seirbhísí calafoirt”), bídís laistigh de limistéar an chalafoirt nó ar an rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort:

  This Regulation applies to the provision of the following categories of port services (‘port services’), either inside the port area or on the waterway access to the port:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 11. #737316

  de bharr shaintréithe bhonneagar an chalafoirt nó chineál thrácht an chalafoirt, ní bheadh oibríochtaí ag líon mór soláthraithe seirbhísí calafoirt indéanta sa chalafort;

  the characteristics of the port infrastructure or the nature of the port traffic are such that the operations of multiple providers of port services in the port would not be possible;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 12. #737414

  comhordú na seirbhísí calafoirt laistigh de limistéar an chalafoirt;

  the coordination of port services within the port area;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 13. #1078612

  (a) ó aon phort sa Stát go port eile sa Stát. nó

  ( a ) from any port in the State to another port in the State, or

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 14. #1241540

  (a) idir port sa Stát agus port lasmuigh den Stát, nó

  ( a ) a port in the State and a port outside the State, or

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 15. #1662381

  an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann lena n-áirítear dáta agus uair na himeachta agus an teachta isteach;

  port of departure and port of arrival including the date and hour of departure and arrival;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1662417

  calafort cláraithe nó calafort baile,

  port of registry or home port,

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1662487

  céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);

  identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #1662524

  céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);

  the identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #1662617

  Ciallaíonn an tréimhse seo an méid ama a chaitear ar muir idir dhá chalafort agus laistigh de chalafort.

  The period means the time between two port calls or time within a port.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #1693421

  Ba cheart gur calafort ainmnithe é mar a liostaítear ar chlár calafort SPRFMO.

  Should be a designated port as listed on the SPRFMO port register.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 21. #1777476

  SONRAÍ NA SAORÁIDE GLACTHA CALAFOIRT AGUS AN CHALAFOIRT

  PORT RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 22. #1804766

  calafort clárúcháin (ainm iomlán an chalafoirt);

  port of registration (full name of the port);

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 23. #1805067

  Calafort clárúcháin (ainm iomlán an chalafoirt)

  Port of registration (full name of the port)

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 24. #1814368

  Faisnéis faoin gcalafort agus faoin tsaoráid chalafoirt

  Port and port facility information

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 25. #697560

  ciallaíonn “teorainneacha seachtracha” teorainneacha talún na mBallstát, lena n-áirítear teorainneacha abhann agus locha, teorainneacha farraige agus a n-aerfoirt, calafoirt abhann, calafoirt farraige agus calafoirt locha, ar choinníoll nach teorainneacha inmheánacha iad;

  ‘external borders’ means the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 26. #169951

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh chúrsóireachta phaisinéirí a úsáidfidh an Calafort mar chríochfort agus a thiocfaidh isteach sa Chalafort d'aon toisc chun paisinéirí a chur i dtír nó a thógáil ar bord nó chun paisinéirí a chur i dtír agus a thógáil ar bord, agus nach loingseoidh, nach dtrasloingseoidh nó nach ndíloingseoidh sa Chalafort aon mharsantas ná lasta seachas paisinéirí nó bagáiste paisinéirí nó soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every cruising passenger vessel using the Port as a terminal port which enters the Port solely for the purpose of landing or embarking passengers or both landing and embarking passengers and not shipping, trans-shipping or unshipping in the Port any merchandise or cargo other than passengers or passengers' luggage or provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 27. #186230

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh chúrsóireachta phaisinéirí a úsáidfidh an calafort mar chríochfort agus a thiocfaidh isteach sa Chalafort d'aon toisc chun paisinéirí a chur i dtír nó a thógáil ar bord nó chun paisinéirí a chur i dtír agus a thógáil ar bord ,agus nach loingseoidh, nach dtrasloingseoidh nó nach ndíloingseoidh sa Chalafort aon mharsantas ná lasta seachas paisinéirí nó bagáiste paisinéirí nó soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every cruising passenger vessel using the Port as a terminal port which enters the Port solely for the purpose of landing or embarking passengers or both landing and embarking passengers and not shipping, trans-shipping or unshipping in the Port any merchandise or cargo other than passengers or passengers' luggage or provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum nor exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 28. #737173

  Níor cheart bonn cirt a bheith le dul ar iontaoibh oibleagáidí seirbhíse poiblí a bhfuil teorannú le líon soláthraithe seirbhísí calafoirt mar thoradh orthu ach ar chúiseanna leas an phobail chun rochtain gach úsáideora ar an tseirbhís chalafoirt, infhaighteacht na seirbhíse calafoirt ar feadh na bliana, inacmhainneacht na seirbhíse calafoirt do chatagóir áirithe úsáideoirí a áirithiú, mar aon le sábháilteacht nó slándáil na n-oibríochtaí calafoirt nó a n-inbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de agus comhtháthú críochach.

  The only justification for recourse to public service obligations leading to a limitation on the number of providers of port services should be reasons of public interest in order to ensure the accessibility of the port service to all users, the availability of the port service all year long, the affordability of the port service to a certain category of users, the safety, security or environmental sustainability of port operations and territorial cohesion.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 29. #737182

  Is iomchuí a shoiléiriú, i gcásanna nach mbíonn feidhm ag Treoir 2001/23/CE ón gComhairle [8] agus go leanann athrú soláthraí seirbhíse calafoirt tabhairt i gcrích conradh seirbhíse calafoirt, gur cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a bheith in ann a cheangal, mar sin féin, go ndéanfaí cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin.

  It is appropriate to clarify that in cases where Council Directive 2001/23/EC [8] does not apply, where the conclusion of a port service contract entails a change of port service provider, the managing body of the port, or the competent authority, should nevertheless be able to require that the rights and obligations of the outgoing provider of port services arising from a contract of employment, or from an employment relationship, existing on the date of that change be transferred to the newly appointed port service provider.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 30. #737258

  ciallaíonn “dreidireacht” gaineamh, dríodar nó substaintí eile a bhaint ó ghrinneall rochtana uiscebhealaí ar an gcalafort, nó a bhaint laistigh de limistéar an chalafoirt a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, lena n-áirítear diúscairt na n-ábhar a baineadh, le go mbeidh soithí uisce-iompartha in ann rochtain a fháil ar an gcalafort; cuimsítear léi an bhaint tosaigh (dreidireacht chaipitiúil) agus an dreidireacht chothabhála araon a dhéantar chun rochtain ar an uiscebhealach a áirithiú i gcónaí, cé nach seirbhís calafoirt é atá á tairiscint don úsáideoir;

  ‘dredging’ means the removal of sand, sediment or other substances from the bottom of the waterway access to the port, or within the port area that falls within the competence of the managing body of the port, including the disposal of the removed materials, in order to allow waterborne vessels to have access to the port; it comprises both the initial removal (capital dredging) and the maintenance dredging carried out in order to keep the waterway accessible, whilst not being a port service offered to the user;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 31. #737266

  ciallaíonn “conradh seirbhíse calafoirt” comhaontú foirmiúil atá ceangailteach ó thaobh dlí nó gníomh a bhfuil éifeacht dhlíthiúil choibhéiseach aige idir soláthraí seirbhísí calafoirt agus comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó údarás inniúil a bhfuil mar ábhar aige seirbhís calafoirt amháin nó níos mó a sholáthar, gan dochar don bhealach a ndéantar soláthraithe seirbhísí calafoirt a ainmniú;

  port service contract’ means a formal and legally binding agreement or an act of equivalent legal effect between a provider of port services and a managing body of the port, or a competent authority, having as its subject-matter the provision of one or more port services, without prejudice to the form of designating providers of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 32. #815059

  DE BHRÍ le hordú sealadach dá ngairmtear an Cork Port Sanitary Order, 1903, fé mar atá sé daingnithe leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (Ordú agus Acht dá ngairmtear, fé seach, san Ordú so “Ordú 1903” agus “an tAcht Daingniúcháin”) gur có-dhineadh údarás sláintíochta puirt don chuid sin de Phort Custuim Chorcaighe atá tuairiscithe in Ordú 1903 tré chó-bhord do bhunú fé ainm Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe ar a mbeadh fiche ball ionadathach o sna húdaráis có-pháirteacha uile agus fé seach atá luaidhte san ordú san, eadhon, údaráis sláintíochta do cheanntracha sláintíochta atá in a gcodacha den chuid sin no atá teoranta leis an gcuid sin den phort san agus ag a bhfuil údarás sa chuid sin: AGUS DE BHRÍ go raibh ar na húdaráis chó-pháirteacha san Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chontae-Bhuirg Chorcaighe ag gníomhú tríd an gComhairle, Comhairle Thuathcheanntair Chorcaighe, Comhairle Thuathcheanntair Mhainistir na Coran, Comhairle Bhailecheanntair an Chóibh agus Comhairle Thuathcheanntair Chionn tSáile;

  WHEREAS by provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1903, as confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903, (which Order and Act are respectively referred to in this Order as "the Order of 1903" and "the Confirming Act,") a port sanitary authority was constituted for that part of the customs port of Cork described in the Order of 1903 by forming a joint board under the name of the Cork Port Sanitary Authority consisting of twenty representative members of the several component authorities therein specified being sanitary authorities of sanitary districts forming parts of or abutting on the said part of the said port and having jurisdiction therein:

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 33. #820478

  DE BHRÍ gur dineadh, le The Dublin Port and Docks Act, 1869 (dá ngairmtear “Acht 1869” anso ina dhiaidh seo), na hAchtanna uile de Pháirlimint na hÉireann agus na Ríochta Aontuithe a bhaineann le Bord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath (dá ngairmtear “an Bord” anso ina dhiaidh seo) fén teideal atá anois air no fé n-a sheana-theideal The Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin, do chó-dhlúthú agus do leasú agus gur hachtuíodh go soiléir (le hAlt 9) go mbeadh cúram, bainistí agus maoirseacht Phort Bhaile Atha Cliath dílsithe sa Bhord maraon le gach céibh-fhalla, droichead agus bancánacht do bhí laistigh den Phort mar a mínítear é san Acht san do dhéanamh, do dheisiú, agus do choinneáil i dtreo:

  WHEREAS by "The Dublin Port and Docks Act, 1869" (hereinafter referred to as "the Act of 1869") the various Acts of the Parliament of Ireland and of the United Kingdom relating to the Dublin Port and Docks Board (hereinafter called "the Board") by its present title or by its former title of "The Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin" were consolidated and amended and (by Section 9) it was expressly enacted that the care management and superintendence of the Port of Dublin should be vested in the Board together with the building repairs and maintenance of all quay walls bridges and embankments included within the Port as defined by that Act:

  1929-PRA-002

 34. #947296

  AGUS DE BHRÍ go ndearnadh, leis an Dublin Port and Docks Act, 1869 (dá ngairmtear “Acht 1869” anso feasta), socrú chun ciste generálta (dá ngairmtear “Ciste an Phuirt” anso feasta), le haghaidh crícheanna an Phuirt, do bhunú chun é úsáid chun an Phuirt do chothabháil agus d'fheabhsú, agus gur horduíodh, leis an Acht san, an t-airgead go léir (seachas iasachtaí) is leis an mBord, no is iníoctha leis an mBord, do chur chun creidiúna Chiste an Phuirt;

  AND WHEREAS by the Dublin Port and Docks Act, 1869 (hereinafter referred to as "the Act of 1869") provision was made for the creation of a general fund (hereinafter referred to as "the Port Fund") for the purposes of the Port to be applied to the maintenance and improvement of the Port and all money belonging or payable to the Board (other than borrowed money) was directed to be carried to the credit of the Port Fund;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 35. #1662225

  Maidir leis na muiraistir uile laistigh den Aontas, na muiraistir uile isteach ón gcalafort cuarda deireanach nach bhfuil san Aontas go dtí an chéad calafort cuarda san Aontas, agus na muiraistir uile amach ó chalafort san Aontas go dtí an chéad chalafort cuarda eile nach bhfuil san Aontas, lena n-áirítear muiraistir bhallasta, ba cheart iad a mheas mar aistir ábhartha chun críocha faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 i gcalafoirt san Aontas, lena n-áirítear astaíochtaí ó longa atá i mbeart nó a ghluaiseann laistigh de chalafort, ar nithe iad ba cheart a chumhdach freisin, go háirithe toisc go bhfuil bearta sonracha ar fáil maidir leis na hastaíochtaí sin a laghdú nó a sheachaint.

  All intra-Union voyages, all incoming voyages from the last non-Union port to the first Union port of call and all outgoing voyages from a Union port to the next non-Union port of call, including ballast voyages, should be considered relevant for the purposes of monitoring. CO2 emissions in Union ports, including emissions arising from ships at berth or moving within a port, should also be covered, particularly as specific measures for their reduction or avoidance are available.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 36. #727317

  Chun go mbeidh calafort ina chalafort ainmnithe, sonróidh Ballstát an chalafoirt amanna agus ionaid ina gceadófar gabhálacha a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

  For a port to be determined as a designated port, the port Member State shall specify permitted landing and transhipping times and places.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 37. #737218

  Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt go háirithe dul i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus geallsealbhóirí ábhartha eile maidir le pleananna forbartha calafort.

  The managing body of the port should in particular consult port users and other relevant stakeholders regarding port development plans.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 38. #737286

  Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt, lena n-áirítear fochonraitheoirí, na híoscheanglais a chomhlíonadh chun an tseirbhís chalafoirt chomhfhreagrach a dhéanamh.

  The managing body of the port, or the competent authority, may require providers of port services, including subcontractors, to comply with minimum requirements for the performance of the corresponding port service.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 39. #737312

  Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú i gcás seirbhís calafoirt faoi leith ar cheann amháin nó níos mó de na cúiseanna seo a leanas:

  The managing body of the port, or the competent authority, may limit the number of providers of port services for a given port service for one or more of the following reasons:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 40. #737391

  Ní chuirfidh sé sin bac ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt a úsáideann an bonneagar calafoirt muirir ar sheirbhísí calafoirt a thobhach.

  This shall not prevent providers of port services which are using the port infrastructure from levying port service charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 41. #737393

  I gcás den sórt sin, áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir an bhonneagair chalafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar bhonneagar calafoirt a shainaithint go héasca.

  In such a case, the managing body of the port shall make sure that the amount of the port infrastructure charge remains easily identifiable by the user of the port infrastructure.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 42. #737412

  Áireofar i gcomhairliúchán den sórt sin aon athruithe bunúsacha ar na muirir ar bhonneagar calafoirt agus ar na muirir ar sheirbhísí calafoirt i gcásanna ina soláthraíonn oibreoirí inmheánacha seirbhísí calafoirt faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí.

  Such consultation shall include any substantial changes to the port infrastructure charges and port service charges in cases where internal operators provide port services under public service obligations.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 43. #737420

  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt faisnéis leordhóthanach ar fáil d’úsáideoirí an chalafoirt faoi chineál agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt.

  The providers of port services shall make available to port users adequate information about the nature and level of the port service charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 44. #1794571

  a thúisce a thiocfaidh an soitheach isteach sa chalafort, don údarás cigireachta calafoirt áitiúil má dhéantar cigireacht sa chalafort;

  immediately upon arrival in port, to the local port inspection authority if an inspection in port occurs;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 45. #169948

  Ar gach glan tonna cláraithe de thomhas gach árthaigh (seachas mar a shonraítear anseo ina dhiaidh seo) ó aon chalafort nó áit, seachas calafort nó áit sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann, i dTuaisceart Éireann nó sa Stát, agus a loingseoidh, a thrasloingseoidh nó a dhíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa Chalafort, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel (except as hereinafter specified) from any port or place, other than a port or place in Great Britain, Isle of Man, Northern Ireland or the State, which ships, trans-ships or unships any cargo or passengers in the Port, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 46. #169955

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon Chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh sa Chalafort aon 'phaisinéirí ná lasta seachas amh-ola nó ola pháirt-athscagtha ag Críochfort Farraige an Irish Refining Company Limited le hathscagadh ag Scaglann an Gheata Bháin agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a bheidh athscagtha ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any Port or place not unshipping or trans-shipping in the Port any passengers or cargo other than crude or partly refined oil at the Marine Terminal of the Irish Refining Company Limited, for refining at the Whitegate Refinery and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 47. #169956

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh aon phaisinéirí nó lasta sa Chalafort agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a athscagadh ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any port or place not unshipping or trans-shipping any passengers or cargo in the Port and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 48. #186229

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh seachas mar a shonraítear anseo ina dhiaidh seo) ó aon chalafort nó áit, seachas calafort nó áit sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann, i dTuaisceart Éireann nó sa Stát, agus a loingseoidh, a thrasloingseoidh nó a dhíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa chalafort, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel (except as hereinafter specified) from any port or place, other than a port or place in Great Britain, Isle of Man, Northern Ireland or the State, which ships, thans-ships or unships any cargo or passengers in the Port, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 49. #186232

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh sa chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas amh-ola nó ola pháirt-athscagtha ag Críochfort Farraige an Irish Refining Company Limited le hathscagadh ag Seaglann an Gheata Bháin agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a bheidh athscagtha ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any Port or place not unshipping or trans-shipping the Port any passengers or cargo other than crude or partly refined oil at the Marinc Terminal of the Irish Refining Company Limited, for refining at the Whitegate Refinery and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 50. #737145

  Níor cheart teorainn a chur leis an Rialachán seo ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ar an údarás inniúil, maidir lena chóras muirearaithe a chur ar bun, fad a bheidh na muirir ar bhonneagar calafoirt arna n-íoc ag oibreoirí soithí uisce-iompartha nó ag úinéirí lastais trédhearcach, go háirithe fad a bheidh siad inaitheanta go héasca agus neamh-idirdhealaitheach, agus go gcuirfidh siad le bonneagair agus saoráidí seirbhísí a chothabháil agus a fhorbairt agus le seirbhísí a sholáthar a bhfuil gá leo chun oibríochtaí iompair a dhéanamh nó a éascú laistigh de limistéar an chalafoirt agus ar na huiscebhealaí a thugann rochtain ar na calafoirt sin a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.

  This Regulation should not limit the managing body of the port, or the competent authority, in setting up its charging system, as long as port infrastructure charges paid by the operators of waterborne vessels or cargo owners are transparent, in particular easily identifiable, and non-discriminatory, and contribute to the maintenance and development of infrastructure and service facilities and to the provision of services that are needed to perform or to facilitate transport operations within the port area and on the waterways giving access to those ports that fall within the competence of the managing body of the port.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 51. #737156

  Ós rud é gur limistéir theoranta gheografacha atá sna calafoirt, d’fhéadfadh líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt, i gcásanna áirithe, a bheith faoi réir teorannuithe a bhaineann le ganntanas talún nó spás cois uisce, tréithe bhonneagar an chalafoirt nó cineál thrácht an chalafoirt, nó an gá atá ann a áirithiú go mbeadh na hoibríochtaí calafoirt slán, sábháilte agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil.

  Since ports are constituted of limited geographical areas, the number of providers of port services could, in certain cases, be subject to limitations relating to the scarcity of land or waterside space, the characteristics of the port infrastructure or the nature of the port traffic, or the need to ensure safe, secure or environmentally sustainable port operations.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 52. #737169

  I gcás ina soláthraíonn comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó an t-údarás inniúil, seirbhísí calafoirt é féin nó trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a rialaíonn sé go díreach nó go hindíreach, ba cheart bearta a dhéanamh atá riachtanach chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint agus chun rochtain chothrom agus thrédhearcach mhargaidh ar sheirbhísí calafoirt a áirithiú nuair a bhíonn líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt teoranta.

  If the managing body of a port, or the competent authority, provides port services itself or through a legally distinct entity which it directly or indirectly controls, measures should be taken to avoid conflicts of interests and to ensure fair and transparent market access to port services when the number of providers of port services is limited.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 53. #737212

  Ag brath ar straitéis eacnamaíoch an chalafoirt, ar bheartas pleanáil spásúil calafoirt nó ar chleachtais tráchtála calafoirt agus, i gcás inarb ábhartha, ar bheartas ginearálta calafoirt an Bhallstáit lena mbaineann, d’fhéadfadh sé, mar gheall ar an éagsúlacht sna muirir ar bhonneagar calafoirt, go socrófar rátaí ag nialas do chatagóirí áirithe úsáideoirí.

  Depending on the economic strategy of the port, port spatial planning policy or port commercial practices and, where relevant, the general ports policy of the Member State concerned, the variation of port infrastructure charges may result in rates being set at zero for certain categories of users.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 54. #737355

  I gcás athrú soláthraí seirbhíse calafoirt a dhéantar mar thoradh ar chonradh lamháltais nó poiblí a thabhairt, féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal go ndéanfar cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, mar a shainmhínítear sa dlí náisiúnta agus arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin.

  In the case of a change of provider of port services that is due to the award of a concession or public contract, the managing body of the port, or the competent authority, may require that the rights and obligations of the outgoing provider of port services arising from a contract of employment, or from an employment relationship as defined in national law, and existing on the date of that change, be transferred to the newly appointed provider of port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 55. #737386

  I gcás den sórt sin, áiritheoidh soláthraí na seirbhísí calafoirt agus, más iomchuí, comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir na seirbhíse calafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar sheirbhísí calafoirt a shainaithint go héasca.

  In such a case, the provider of port services and, where appropriate, the managing body of the port shall make sure that the amount of the port service charge remains easily identifiable by the user of the port service.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 56. #737399

  Áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go gcuirfear úsáideoirí calafoirt agus ionadaithe nó comhlachais úsáideoirí calafoirt ar an eolas maidir le cineál agus leibhéal na muirear ar bhonneagar calafoirt.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall ensure that port users and the representatives or associations of port users are informed about the nature and level of the port infrastructure charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 57. #914796

  DE BHRÍ le hordú sealadach dá ngairmtear an Cork Port Sanitary Order, 1903, mar a daingníodh é leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (Ordú agus Acht dá ngairmtear, fé seach, anso feasta “Ordú 1903” agus “Acht 1903”), gur bunuíodh údarás sláintíochta puirt don chuid sin de phort custum Chorcaighe atá tuairiscithe in Ordú 1903 tré chó-bhord do cheapadh dá ngairmtear Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe agus ar a mbeadh baill o sna húdaráis pháirteacha uile agus fé seach atá luaidhte san Ordú san:

  WHEREAS by provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1903, as confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (which Order and Act are hereinafter referred to respectively as "the Order of 1903" and "the Act of 1903"), a port sanitary authority was constituted for that part of the customs port of Cork described in the Order of 1903 by forming a joint board under the name of the Cork Port Sanitary Authority consisting of members of the several component authorities therein specified:

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 58. #1078588

  (2) Déanfaidh an máistir, chun críche an fhormhuinithe sin ag cláraitheoir poirt chláraitheachta na loinge, an deimhniú cláraitheachta a sheachadadh don chláraitheoir, láithreach tar éis an athruithe más le linn an long a bheith ina port cláraitheachta a tharlós an t-athrú, agus más le linn di bheith as an bport sin a tharlós sé agus nach ndéanfar an formhainiú faoin alt seo roimh fhilleadh dhi, ansin ar a céad-fhilleadh ar an bport sin.

  (2) The master shall, for the purpose of such endorsement by the registrar of the ship's port of registry, deliver the certificate of registry to the registrar, forthwith after the change, if the change occurs when the ship is at her port of registry, and if it occurs during her absence from that port and the endorsement under this section is not made before her return, then upon her first return to that port.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 59. #1078598

  (2) In aon chás den tsórt sin. ach amháin má cailleadh nó má díthíodh deimhniú cláraitheachta na loinge, déanfaidh máistir na loinge, más i bport don loing tráth na tarlachtana. an deimhniú a sheachadadh láithreach. ach más in aon áit eile di, é a sheachadadh laistigh de dheich lá tar éis dó port a shroichint, don chláraitheoir nó. mura bhfuil cláraitheoir ann. don oifigeach taidhleoireachta nó consalachta ann, agus déanfaidh an cláraitheoir, murab é féin cláraitheoir a poirt chláraitheachta, nó déanfaidh an t-oifigeach taidhleoireachta nó consalachta, an deimhniú a seachadadh dó amhlaidh a chur ar aghaidh láithreach go dtí cláraitheoir a poirt chláraitheachta.

  (2) In any such case, except where the ship's certificate of registry is lost or destroyed, the master of the ship shall, if the event occurs in port, immediately, but if it occurs elsewhere, then within ten days after his arrival in port, deliver the certificate to the registrar, or, if there is none, to the diplomatic or consular officer there, and the registrar, if he is not himself the registrar of her port of registry, or the diplomatic or consular officer, shall forthwith forward the certificate delivered to him to the registrar of her port of registry.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 60. #1078882

  (4) Ar na doiciméid sin thuas d'fháil dó, cuirfidh cláraitheoir an phoirt chláraitheachta atá beartaithe don loing ar taifead ina chlár-leabhar na sonraí agus na hainmneacha uile a cuireadh chuige mar adúradh, agus bhéarfaidh deimhniú cláraitheachta úr, agus uaidh sin amach measfar an long sin a bheith cláraithe sa phort cláraitheachta nua, agus déanfar ainm phoirt chláraitheachta nua na loinge a chur in ionad ainme a sean-phoirt chláraitheachta ar dheireadh na loinge.

  (4) On the receipt of the above documents the registrar of the intended port of registry shall enter in his register book all the particulars and names so transmitted as aforesaid, and grant a fresh certificate of registry, and thenceforth such ship shall be considered as registered at the new port of registry, and the name of the ship's new port of registry shall be substituted for the name of her former port of registry on the ship's stern.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 61. #1662289

  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le longa atá os cionn olltonnáiste 5000 i ndáil le hastaíochtaí CO2 a sceitear le linn a muiraistear óna gcalafort cuarda deireanach go dtí calafort cuarda atá faoi dhlínse Ballstáit agus ó chalafort cuarda atá faoi dhlínse Ballstáit go dtí a gcéad chalafort cuarda eile, chomh maith le muiraistir laistigh de chalafoirt chuarda atá faoi dhlínse Ballstáit.

  This Regulation applies to ships above 5000 gross tonnage in respect of CO2 emissions released during their voyages from their last port of call to a port of call under the jurisdiction of a Member State and from a port of call under the jurisdiction of a Member State to their next port of call, as well as within ports of call under the jurisdiction of a Member State.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 62. #1794800

  Tabharfaidh an Ballstát calafoirt fógra do mháistir an tsoithigh gan mhoill faoina chinneadh i dtaobh dul isteach i gcalafort a údarú nó a dhiúltú, nó más rud é go mbeidh an soitheach i gcalafort, i dtaobh tabhairt i dtír, trasloingsiú agus aon úsáid eile a bhainfí as calafort a údarú nó a dhiúltú.

  The port Member State shall without delay notify the master of the vessel of its decision on whether to authorise or deny the port entry or, if the vessel is in port, the landing, transhipment and other use of port.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 63. #316539

  (3) Ba cheart go gcumhdódh cosaint paisinéirí ní amháin seirbhísí paisinéirí idir calafoirt atá suite i gcríoch na mBallstát, ach freisin seirbhísí paisinéirí idir na calafoirt sin agus calafoirt atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát, agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh iompair paisinéirí á chur san áireamh.

  (3) The protection of passengers should cover not only passenger services between ports situated in the territory of the Member States, but also passenger services between such ports and ports situated outside the territory of the Member States, taking into account the risk of distortion of competition on the passenger transport market.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 64. #316547

  Ba cheart go dteachtfaidís an ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long paisinéirí.

  They should enjoy the right to assistance in ports and on board passenger ships.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 65. #316685

  An ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long

  Right to assistance in ports and on board ships

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 66. #316860

  CÚNAMH I GCALAFOIRT, LENA N-ÁIRÍTEAR DUL AR BORD AGUS DUL I DTÍR, DÁ DTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 10 AGUS IN AIRTEAGAL 13

  ASSISTANCE IN PORTS, INCLUDING EMBARKATION AND DISEMBARKATION, AS REFERRED TO IN ARTICLES 10 AND 13

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 67. #318086

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 68. #318088

  Tabharfaidh an Coimisiún fógra i leith na gcalafort sin agus i leith aon athruithe a thiocfaidh ar liosta na gcalafort ainmnithe do Rúnaí NEAFC 15 lá ar a laghad roimh an dáta a dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm.

  The Commission shall notify the NEAFC Secretary of these ports and of any changes to the list of ports designated at least 15 days before the change comes into force.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 69. #318255

  (a) go ndéanfar cigireacht orthu i gcomhréir le forálacha Airteagal 41 nuair a théann siad isteach ina gcalafoirt;

  (a) inspected in accordance with the provisions of Article 41 when they enter their ports;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 70. #449247

  An tAcht Saorphort, 1986

  Free Ports Act 1986

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 71. #556264

  Ba cheart go gcumhdódh cosaint paisinéirí ní amháin seirbhísí paisinéirí idir calafoirt atá suite i gcríoch na mBallstát, ach freisin seirbhísí paisinéirí idir na calafoirt sin agus calafoirt atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát, agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh iompair paisinéirí á chur san áireamh.

  The protection of passengers should cover not only passenger services between ports situated in the territory of the Member States, but also passenger services between such ports and ports situated outside the territory of the Member States, taking into account the risk of distortion of competition on the passenger transport market.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 72. #556272

  Ba cheart go dteachtfaidís an ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long paisinéirí.

  They should enjoy the right to assistance in ports and on board passenger ships.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 73. #556409

  An ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long

  Right to assistance in ports and on board ships

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 74. #591317

  "(c) calafoirt fharraige, abhann agus locha na mBallstát i gcás nasc inmheánach rialta bád farantóireachta;";

  "(c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections;";

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 75. #596578

  Tar éis na n-oibríochtaí próiseála, is féidir na heití agus na coirp a chur i dtír i gcalafoirt éagsúla.

  Following processing operations, fins and bodies can be landed in different ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

 76. #649559

  Móid eile iompair, lena n-áirítear uiscebhealaí intíre agus iompar muirí, calafoirt, naisc ilmhódacha agus bonneagar aerfoirt:

  Other modes of transport, including inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure:

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 77. #660554

  go gcuirfear chun cinn iompar muirí agus mótarbhealaí na farraige, gan tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do chalafoirt tríú tíortha;

  promote maritime transport and motorways of the sea, excluding financial support to third-country ports;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 78. #660640

  calafoirt intíre, lena n-áirítear an bonneagar is gá le haghaidh oibríochtaí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;

  inland ports, including the infrastructure necessary for transport operations within the port area;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 79. #660642

  naisc na gcalafort intíre leis na modhanna eile sa ghréasán tras-Eorpach iompair.

  the connections of the inland ports to the other modes in the trans-European transport network.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 80. #660649

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh calafoirt intíre nasctha leis an mbonneagar bóthair nó iarnróid.

  Member States shall ensure that inland ports are connected with the road or rail infrastructure.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 81. #660712

  calafoirt intíre, lena n-áirítear an bonneagar is gá le haghaidh oibríochtaí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;

  maritime ports, including the infrastructure necessary for transport operations within the port area;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 82. #660713

  naisc na gcalafort leis na modhanna eile sa ghréasán tras-Eorpach iompair;

  the connections of the ports to the other modes in the trans-European transport network;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 83. #660720

  Is iad na calafoirt mhuirí na pointí iontrála agus fágála do bhonneagar talún an ghréasáin chuimsithigh.

  Maritime ports shall be entry and exit points for the land infrastructure of the comprehensive network.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 84. #660752

  calafoirt mhuirí a idirnascadh le huiscebhealaí intíre;

  interconnection of maritime ports with inland waterways;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 85. #660786

  go bhfuil modhanna iompair nasctha i gceann amháin de na háiteanna seo a leanas: críochfoirt lasta, stáisiúin phaisinéirí, calafoirt intíre, aerfoirt agus calafoirt mhuirí, ionas go mbeidh iompar ilmhódach paisinéirí agus lasta indéanta;

  transport modes are connected in any of the following places: freight terminals, passenger stations, inland ports, airports and maritime ports, in order to allow multimodal transport of passengers and freight;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 86. #660890

  nóid uirbeacha, lena n-áirítear a gcalafoirt agus a n-aerfort;

  urban nodes, including their ports and airports;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 87. #661124

  Calafoirt, lena n-áirítear críochfoirt iarnróid

  Ports, including rail road terminals

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 88. #661129

  Uiscebhealaí intíre agus calafoirt

  Inland waterways and ports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 89. #661131

  Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)

  Railways (freight), ports and rail road terminals (RRT)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 90. #661133

  Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid (RRT) agus aerfoirt

  Roads, ports, rail road terminals (RRT) and airports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 91. #661135

  Gréasán Cuimsitheach: Iarnróid, calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)

  Comprehensive Network: Railways, ports and rail road terminals (RRT)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 92. #661136

  Croíghréasán: Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)

  Core Network: Railways (freight), ports and rail road terminals (RRT)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 93. #661140

  Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid agus aerfoirt

  Roads, ports, rail road terminals and airports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 94. #661393

  Gréasán Cuimsitheach & Croíghréasán: Uiscebhealaí intíre agus calafoirt

  Comprehensive & Core Networks: Inland waterways and ports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 95. #661395

  Gréasán Cuimsitheach: Iarnróid, calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)

  Réseau global: chemins de fer, ports et terminaux rail-route (TRR)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 96. #661396

  Croíghréasán: Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)

  Réseau central: chemins de fer (fret), ports et terminaux rail-route (TRR)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 97. #661397

  Gréasán Cuimsitheach: Uiscebhealaí intíre agus calafoirt

  Comprehensive Network: Inland waterways and ports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 98. #661399

  Gréasán Cuimsitheach: Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid agus aerfoirt

  Comprehensive Network: Roads, ports, rail road terminals and airports

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 99. #661987

  Calafoirt mmuirí, mótarbhealaí farraige (MoS) agus aerfoirt an chroíghréasáin, bonneagar sábháilte agus slán

  Core network ports, motorways of the sea (MoS) and airports, safe and secure infrastructure

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 100. #661997

  Calafoirt

  Ports

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 101. #662013

  Calafoirt, mótarbhealach na farraige

  Ports, MoS

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 102. #662044

  Calafoirt Intíre

  Inland Ports

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 103. #662081

  Calafoirt, ardáin ilmhódacha

  Ports, multimodal platforms

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 104. #662107

  Idirnaisc chalafort le hiarnród; báid farantóireachta astaíochtaí ísle; cumas briste oighir

  Interconnections ports with rail; low-emission ferries; ice-breaking capacity

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 105. #662129

  Iarnród, calafoirt

  Rail, ports

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 106. #662130

  Staidéir agus oibreacha ar bun faoi láthair, uasghrádú ar chalafoirt idirnaisc mhódacha Sines/Lisboa

  Studies and works ongoing, upgrading of modal interconnection ports of Sines/Lisboa

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 107. #662197

  Staidéir agus oibreacha ar chodanna áirithe agus ar scrogaill; calafoirt d'uiscebhealach intíre: idirnaisc ilmhódacha leis an iarnród

  Studies and works on several sections and bottlenecks; inland waterway ports: multimodal interconnections with rail

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 108. #662199

  Staidéir agus oibreacha ar roinnt codanna agus scrogall; calafoirt d'uiscebhealach intíre: idirnaisc ilmhódacha

  Studies and works on several sections and bottlenecks; inland waterway ports:multimodal interconnections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 109. #662226

  Oibreacha ar bun faoi láthair (lena n-áirítear calafoirt agus ardáin ilmhódacha)

  Works ongoing (including ports and multimodal platforms)

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 110. #662460

  Calafoirt, iarnród

  Ports, rail

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 111. #670921

  Calafoirt iascaireachta, láithreáin ag a dtugtar iasc i dtír, hallaí ceantála agus fothanacha

  Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 112. #670925

  Ní chuimseofar sa tacaíocht calafoirt nua, láithreáin nua ag a gcuirtear iasc i dtír nua nó hallaí ceantála nua a thógáil.

  Support shall not cover the construction of new ports, new landing sites or new auction halls.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 113. #674350

  ciallaíonn “teorainneacha seachtracha” teorainneacha talún na mBallstát, lena n-áirítear teorainneacha abhann agus locha, teorainneacha farraige agus a n-aerfoirt, a gcalafoirt abhann, a gcalafoirt mhara agus a gcalafoirt locha lena bhfuil feidhm ag forálacha dhlí an Aontais maidir le trasnú teorainneacha seachtracha, cibé acu is teorainneacha sealadacha iad na teorainneacha nó nach iad;

  ‘external borders’ means the land borders of the Member States, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports to which the provisions of Union law on the crossing of external borders apply, whether the borders are temporary or not;

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 114. #675529

  cóngarach do na poirt seirbhíse le haghaidh an gháis cheaptha teasa fhluairínithe a luchtú nó a aisghabháil é;

  adjacent to the service ports for charging or recovering the fluorinated greenhouse gas;

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 115. #697364

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 116. #697366

  Tabharfaidh an Coimisiún fógra maidir leis na calafoirt sin agus maidir le haon athrú a thiocfaidh ar liosta na gcalafort ainmnithe do Rúnaí NEAFC 15 lá ar a laghad roimh an dáta a dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm.

  The Commission shall notify the NEAFC Secretary of those ports and of any changes to the list of ports designated at least 15 days before the change comes into force.

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 117. #697559

  calafoirt fharraige, abhann agus locha na mBallstát i gcás nasc inmheánach rialta bád farantóireachta;

  sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 118. #719245

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 119. #727315

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 120. #727316

  Ainmneoidh gach Ballstát calafoirt nó ionaid gar don chósta (calafoirt ainmnithe) ina gceadófar tuinníní gorma a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

  Each Member State shall designate ports or places close to the shore (designated ports) where landing or transhipping operations of bluefin tuna are permitted.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 121. #733779

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 122. #737124

  Éilítear leis sin seirbhísí calafoirt nua-aimseartha a chuireann le húsáid éifeachtúil calafort agus timpeallacht atá fabhrach d’infheistíochtaí chun calafoirt a fhorbairt i gcomhréir leis na riachtanais iompair agus lóistíochta atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo.

  This requires modern port services that contribute to the efficient use of ports and a climate favourable to investments to develop ports in line with current and future transport and logistics requirements.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 123. #737249

  Féadfaidh na Ballstáit an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí eile freisin.

  Member States may also apply this Regulation to other maritime ports.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 124. #737269

  ciallaíonn “loingseoireacht ghearrthurais” gluaiseacht lastais agus paisinéirí ar an bhfarraige idir calafoirt atá lonnaithe go geografach san Eoraip nó idir na calafoirt sin agus calafoirt atá lonnaithe i dtíortha lasmuigh den Eoraip a bhfuil imeallbhord acu leis na mara intíre ar an teorainn leis an Eoraip;

  ‘short sea shipping’ means the movement of cargo and passengers by sea between ports situated in geographical Europe or between those ports and ports situated in non-European countries having a coastline on the enclosed seas bordering Europe;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 125. #779675

  Phuirt do chosaint.

  Protection of ports.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 126. #869761

  (d) oscailtí do dhaoine, d'ualach agus do ghual laistíos den imeall-líne;

  ( d ) gangway, cargo and coaling ports below the margin line;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 127. #976065

  Poirt do chosaint.

  Protection of ports.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 128. #1031262

  Poirt a chaomhaint.

  Protection of ports.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 129. #1078536

  Poirt chláraitheachta.

  Ports of registry.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 130. #1078538

  —(1) Is poirt chláraitheachta chun críocha an Achta seo na poirt uile agus faoi seach a luaitear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo (arb iad na poirt chláraitheachta sa Stát iad ar dháta an Achta seo a rith).

  —(1) The several ports mentioned in the Second Schedule to this Act (being the ports of registry in the State at the passing of this Act) shall be ports of registry for the purposes of this Act.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 131. #1079101

  [EN] Alt 32.

  PORTS OF REGISTRY.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 132. #1092685

  (iv) na coinníollacha d'ordú faoina bhféadfar bólacht d'onnmhuiriú, lena n-áirítear calafoirt, nó coda de chalafoirt, nó bealaigh don onnmhuiriú sin, d'ainmniú,

  (iv) prescribing the conditions under which cattle may be exported, including designating ports, or parts of ports, or routes for such export,

  Uimhir 14 de 1957: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE (EITINN BHÓLACHTA), 1957

 133. #1164170

  An Act to amend an Act, Entitled, An Act for promoting the Improvement of Ports and Harbours in this Kingdom.

  for promoting the Improvement of Ports and Harbours in this Kingdom.

  Uimhir 29 de 1962: AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ REACHTÚIL (REACHTANNA ÉIREANNACHA RÉAMH-AONTACHTA), 1962

 134. #1210841

  (c) d'fhorordú na gcoinníollacha ar a bhféadfar ainmhithe nó éanlaithe a onnmhairiú agus d'ainmniú na gcalafort nó na n-aeradróm, nó na gcodanna de chalafoirt nó d'aeradróim, nó na gcúrsaí le haghaidh an onnmhairithe sin.

  ( c ) prescribing the conditions under which animals or poultry may be exported, and designating ports or aerodromes, or parts of ports or aerodromes, or routes for such export.

  Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966

 135. #1211056

  Poirt. aeradróim, áiteanna curtha i dtír agus ainmhithe a allmhaireofar a rialáil.

  Regulation of ports, aerodromes, landing places and imported animals.

  Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966

 136. #1211068

  (c) lena sonrófar codanna de chalafoirt nó d'aeradróim.

  ( c ) defining parts of ports or aerodromes.

  Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966

 137. #1241864

  (a) idir poirt gharchomharsanacha sa Stát agus i dtír Choinbhinsiúin eile, nó

  ( a ) between near neighbouring ports in the State and in another Convention country, or

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 138. #1241866

  (b) idir poirt gharchomharsanacha in aon dá cheann nó níos mó de thíortha nó críocha lasmuigh den Stát,

  ( b ) between near neighbouring ports in any two or more countries or territories outside the State,

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 139. #1427630

  AN tACHT SAORPHORT, 1986

  FREE PORTS ACT, 1986 ARRANGEMENT OF SECTIONS

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 140. #1427634

  Saorphoirt a bhunú.

  Establishment of free ports. 3.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 141. #1427635

  Bainisteoireacht agus rialú saorphort.

  Management and control of free ports. 4.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 142. #1427654

  AN tACHT SAORPHORT, 1986

  FREE PORTS ACT, 1986

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 143. #1427695

  Saorphoirt a bhunú.

  Establishment of free ports.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 144. #1427701

  Bainisteoireacht agus rialú saorphort.

  Management and control of free ports.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 145. #1427849

  —(1) Féadfar an tAcht Saorphort, 1986 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Free Ports Act, 1986 .

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 146. #1430919

  An tAcht Saorphort, 1986

  Free Ports Act, 1986

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 147. #1465599

  An tAcht Saorphort, 1986

  Free Ports Act, 1986

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 148. #1465618

  DO LEASÚ AN ACHTA SAORPHORT, 1986 ;

  TO AMEND THE FREE PORTS ACT, 1986 ;

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 149. #1662397

  astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear idir calafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;

  aggregated CO2 emissions from all voyages between ports under a Member State's jurisdiction;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 150. #1662398

  astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear a d'imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;

  aggregated CO2 emissions from all voyages which departed from ports under a Member State's jurisdiction;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 151. #1662399

  astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear go calafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;

  aggregated CO2 emissions from all voyages to ports under a Member State's jurisdiction;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 152. #1662400

  astaíochtaí CO2 a tharlaíonn laistigh de chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit nuair atá an long i mbeart;

  emissions which occurred within ports under a Member State's jurisdiction at berth;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 153. #1662601

  Déanfar ídiú breosla laistigh de chalafoirt a bhfuil longa i mbeart iontu a ríomh ar leithligh.

  Fuel consumption within ports at berth shall be calculated separately.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 154. #1666971

  ar choinníoll go n-oibrítear na longa sin go heisiach idir calafoirt an Bhallstáit sin iad.

  provided that those ships operate exclusively between ports of that Member State.

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 155. #1667471

  Féadfaidh Ballstát diúltú rochtain a thabhairt ar a chalafoirt agus ar a ancaireachtaí d'aon long:

  A Member State shall refuse access to its ports and anchorages to any ship which:

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 156. #1670391

  stailceanna (in earnálacha eile gaolmhara, amhail earnáil an gháis, calafoirt, iompar, etc.),

  strikes (in different related sectors, such as the gas sector, ports, transport, etc.),

  Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 157. #1671727

  soithí tríú tír a ndéantar cigireacht orthu i gcalafoirt na mBallstát agus a mbíonn speicis ICCAT á n-iompar acu nó táirgí iascaigh de thionscnamh na speiceas sin nár tugadh i dtír cheana ná nár trasloingsíodh cheana i gcalafoirt;

  third country vessels which are inspected in Member States ports and which carry ICCAT species or fishery products originating from such species that have not been previously landed or transhipped at ports;

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 158. #1672210

  Soithí iascaireachta tríú tír a rialú i gcalafoirt na mBallstát

  Control of third country fishing vessels in Member State ports

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 159. #1672212

  Oibleagáidí tuairiscithe maidir le calafoirt ainmnithe agus pointí teagmhála

  Reporting obligations with regard to designated ports and points of contact

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 160. #1676443

  bonneagair iarnróid, tionscadail iarnróid eile, agus calafoirt mhuirí;”;

  railway infrastructure, other rail projects, and maritime ports;’;

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 161. #1678644

  Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le trasloingsiú a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais i gcalafoirt.

  This Article shall not apply to transhipments carried out in ports by Union fishing vessels.

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 162. #1678819

  Calafort nó calafoirt tabhartha i dtír

  Landing ports

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 163. #1692307

  ciallaíonn “iompar idirnáisiúnta d'uiscebhealaí intíre” iompar d'uiscebhealaí intíre idir dhá chalafort atá suite in dhá chríoch náisiúnta éagsúla;

  ‘international inland waterways transport’ means inland waterways transport between two ports located in different national territories;

  Rialachán (AE) 2018/974 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le staidreamh ar iompar earraí d'uiscebhealaí intíre

 164. #1692796

  Rialú soithí iascaireachta tríú tír i gcalafoirt de chuid na mBallstát

  Control of third country fishing vessels in Member State ports

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 165. #1692798

  Pointí teagmhála agus calafoirt ainmnithe

  Points of contact and designated ports

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 166. #1692822

  Údarú chun tabhairt i dtír nó trasloingsiú a dhéanamh i gcalafoirt

  Authorisation to land or tranship in ports

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 167. #1742679

  Achar íosta trasghearrtha na mbéalóg ionraoin agus asraoin:

  Minimum cross-sectional areas of inlet and outlet ports:

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 168. #1754526

  d.Comhpháirt nó comhpháirteanna eile (lena náirítear béalóga sceite, turbaluchtairí, treoraithe comhlaí, cóimeálacha comhlaí nó insteallairí breosla inslithe);

  or more other components (including exhaust ports, turbochargers, valve guides, valve assemblies or insulated fuel injectors);

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 169. #1769638

  Bhain na tuairimí den chuid is mó leis an gceist cé na calafoirt ar an mór-roinn ar cheart Éire a bheith nasctha leo.

  Comments concerned mostly the choice of ports on the continent, to which Ireland should be connected.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas

 170. #1772369

  sreafaí trádála traidisiúnta le calafoirt mhórthír na Gréige agus idir na hoileáin sa Mhuir Aeigéach;

  traditional trade flows with ports in mainland Greece and between the islands in the Aegean Sea;

  Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle

 171. #1776994

  Le Coinbhinsiún MARPOL cuirtear ceangal ar na Páirtithe conarthacha a áirithiú go soláthraítear saoráidí glactha leordhóthanacha i gcalafoirt.

  The MARPOL Convention requires contracting Parties to ensure the provision of adequate reception facilities in ports.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 172. #1777028

  Mar sin féin, cumhdaítear calafoirt intíre le dlí an Aontais maidir le dramhaíl.

  However, inland ports are covered by Union waste law.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 173. #1777051

  Chun ró-ualach ar na húdaráis áitiúla a sheachaint agus bainistiú dramhaíola a éascú i gcalafoirt bheaga mar sin, ba cheart gur leor go n-áireofaí dramhaíl ó chalafoirt den sórt sin sa sruth dramhaíola bardasach agus go ndéanfaí í a bhainistiú dá réir sin, go gcuirfeadh an calafort faisnéis maidir le glacadh dramhaíola ar fáil d’úsáideoirí an chalafoirt, agus go ndéanfaí calafoirt a bheidh díolmhaithe a thuairisciú i gcóras leictreonach chun íosleibhéal faireacháin a éascú.

  In order not to overburden the local authorities and facilitate the waste management in such small ports, it should be sufficient that waste from such ports is included in the municipal waste stream and managed accordingly, that the port makes information regarding waste reception available to port users, and that the exempted ports are reported in an electronic system to allow for a minimum level of monitoring.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 174. #1777144

  Maidir leis na Ballstáit sin nach bhfuil calafoirt acu agus a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, féadfaidh siad maolú a dhéanamh ar fhorálacha na Treorach seo a thugann aghaidh ar chalafoirt amháin.

  Member States which do not have ports that fall within the scope of this Directive may derogate from the provisions of this Directive which are addressed solely to ports.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 175. #1777185

  Féadfar calafoirt bheaga neamhthráchtála, nach mbíonn ag tarraingt orthu ach líon beag árthaí áineasa, a dhíolmhú ó mhír 1 go mír 4 más rud é go mbíonn saoráidí glactha an chalafoirt sin comhtháite le córas láimhseála dramhaíola, a ndéanann an bhardais ábhartha iad a bhainistiú ar a son, agus go n-áiritheoidh na Ballstáit san áit ina bhfuil na calafoirt seo lonnaithe go mbeidh fáil ag úsáideoirí na gcalafort sin ar an bhfaisnéis i dtaca leis an gcóras láimhseála dramhaíola.

  Small non-commercial ports which are characterised by rare or low traffic from recreational craft only may be exempted from paragraphs 1 to 4 if their port reception facilities are integrated in the waste handling system managed by or on behalf of the relevant municipality and the Member States where those ports are located ensure that the information regarding the waste management system is made available to the users of those ports.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 176. #1777201

  Ní bheidh feidhm ag na ceanglais sin, a leagtar amach sa chéad fhomhír, i gcalafoirt bheaga ina bhfuil saoráidí gan foireann ná i gcalafoirt iargúlta, ar choinníoll go ndearna an Ballstát ina bhfuil na calafoirt sin lonnaithe ainmneacha agus lonnaíochtaí na gcalafort sin a chur in iúl go leictreonach sa chuid sin den chóras faisnéise, faireacháin agus forfheidhmithe dá dtagraítear in Airteagal 13.

  The requirements set out in the first subparagraph shall not apply in small ports with unmanned facilities or that are remotely located, provided that the Member State where such ports are located has notified the name and location of those ports electronically in that part of the information, monitoring and enforcement system referred to in Article 13.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 177. #1777247

  gur cuireadh gach calafort feadh bhealach na loinge ar an eolas; agus

  has been notified to all ports on the ship’s route; and

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 178. #1777261

  Déanfaidh gach Ballstát cigireachtaí ar longa a thug cuairt ar a chalafoirt a bheidh comhfhreagrach do 15 %, ar a laghad, do líon iomlán na long aonair a sheas ag a chalafoirt go bliantúil.

  Each Member State shall carry out inspections of ships calling in its ports corresponding to at least 15 % of the total number of individual ships calling in its ports annually.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 179. #1777516

  Maoiniú eile nó fóirdheontais atá ar fáil do chalafoirt le haghaidh bainistiú dramhaíola agus iascaigh.

  Other funding or subsidies available to ports for waste management and fisheries.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 180. #1777526

  agus stadann sí ag na calafoirt seo a leanas uair sa choicís ar a laghad:

  and calls at these ports at least once a fortnight:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 181. #1804704

  Ní thabharfaidh soithí iascaireachta údaraithe gabhálacha stoic ghrinnill i dtír ach amháin i gcalafoirt ainmnithe.

  Authorised fishing vessels shall only land catches of demersal stocks in designated ports.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 182. #1804787

  Calafoirt ainmnithe i ndáil le coiréalach dearg

  Designated ports for red coral

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 183. #1804788

  Ní thabharfaidh iascairí údaraithe ná soithí iascaireachta údaraithe gabhálacha stoic ghrinnill i dtír ach amháin i gcalafoirt ainmnithe.

  Authorised fishermen or fishing vessels shall only land red coral catches in designated ports.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 184. #1804789

  Chun na críche sin, ainmneoidh gach Ballstát calafoirt ina bhfuil sé údaraithe coiréalach dearg a thabhairt i dtír agus cuirfidh sé liosta na gcalafort in iúl do Rúnaíocht CGIM agus don Choimisiún faoin 30 Aibreán gach bliain, seachas muna bhfuil aon athrú ar na calafoirt ainmnithe a cuireadh in iúl roimhe sin.

  To this end, each Member State shall designate ports in which landing red coral is authorised and communicate a list of those ports to the GFCM Secretariat and the Commission by 30 April each year, unless there is no change of designated ports already communicated.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 185. #1804849

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 186. #1811290

  Calafoirt ainmnithe

  Designated ports

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 187. #1814030

  Ní hiad na calafoirt na spriocanna deiridh leis na hearraí.

  Ports are not the final destination of goods.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 188. #1814309

  Fógra a thabhairt do longa ag teacht isteach agus ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

  Notification for ships arriving in and departing from ports of the Member States

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 189. #1836023

  Airteagal 15 Calafoirt ainmnithe

  Article 15 Designated ports

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 190. #144025

  San Ordú seo ciallaíonn "an Bord" Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath.

  In this Order "the Board" means the Dublin Port and Docks Board.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 191. #144291

  Méadaítear leis an Ordú seo na rátaí do sheirbhísí tithe stórais a chuirtear ar fáil d'úsáidirí an chalafoirt ag Calafort Bhaile Átha Cliath.

  This Order increases the rates for warehousing services provided for port users at the Port of Dublin.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 192. #145177

  An dáta agus an calafort a ndearnadh an scaoileadh isteach in áiseanna glacadóireachta an chladaigh (más infheidhme)

  21 Date and port of discharge into shore reception facilities (if applicable)

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 193. #145198

  An dáta a diúscraíodh an t-iarmhar agus an calafort inar diúscraíodh é

  36 Date and port of disposal of residue

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 194. #145200

  An calafort

  37 Port

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 195. #145237

  An dáta agus an calafort inar diúscraíodh an t-iarmhar*

  13 Date and port of disposal of residue *

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 196. #145238

  (d) Bodharuisce olúil a bhailigh sna spásanna innealra le linn don long bheith i bport a scaoileadh amach

  (d) Discharge of oily bilge water which has accumulated in machinery spaces whilst in port

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 197. #145239

  An calafort

  14 Port

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 198. #145947

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CALAFORT AGUS CUAN CHORCAÍ),1980.

  HARBOUR RATES (CORK PORT AND HARBOUR) ORDER, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 199. #145949

  (1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1980, is teideal don Ordú seo.

  (1) This Order may be cited as the Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 200. #146602

  Ar gach cúrsóir fruilithe a théann isteach nó a fhágann calafort Ros Mhic Thriúin, suim

  On every hired Cruiser entering or leaving the Port of New Ross a sum of

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 201. #147257

  ciallaíonn "an Bord" Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath;

  "the Board" means the Dublin Port and Docks Board;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 202. #149040

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CALAFORT AGUS CUAN PHORT LÁIRGE), 1980.

  HARBOUR RATES (WATERFORD PORT AND HARBOUR) ORDER, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 203. #149042

  (1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Phort Láirge), 1980, is teideal don Ordú seo.

  (1) This Order may be cited as the Harbour Rates (Waterford Port and Harbour) Order, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 204. #149162

  (a) Ó aon chalafort nó chuig aon chalafort sa Stát, i dTuaisceart Eireann nó sa Bhreatain Mhór

  (a) From or to any port in the State, Northern Ireland or Great Britain.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 205. #149163

  (b) Ó aon chalafort nó áit nó chuaigh aon chalafort nó áit san Eoraip idir an Eilbe agus Brest

  (b) From or to any port or place in Europe between the River Elbe and Brest

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 206. #149395

  Deimhniú i dtaobh earraí a onnmhairíodh ó phort in Éirinn a chur i dtír go cuí

  Certificate of due landing of goods exported from an Irish port ...

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 207. #158109

  Is ionann na Rátaí a bheidh ar Onnmhairithe agus na Rátaí a bheidh ar Allmhairithe, ach amháin i gcás earraí a allmhaireofar ag Calafort na Fainge ó aon Chalafort lena n-onnmhairiú go haon Chalafort eile agus ar íocadh Rátaí Earraí Allmhairithe, orthu.

  Rates on Exports shall be the same as Rates on Imports, except in the case of goods imported at the Port of Foynes from any Port for export to any other Port and on which Import Goods Rates have been paid.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 208. #160230

  Na Rátaí Uasta Tonnáiste is Inmhuirir ar gach árthach a thagann isteach i gcalafort Luimnigh nó a úsáideann é.

  Maximum Tonnage Rates chargeable on all vessels entering or using the port of Limerick

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 209. #160239

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó chalafort seachas calafort i dTuaisceart Éireann, sa Bhreatain Mhót nó sa Stát agus-

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from a port other than a port in Northern Ireland, Great Britain or the State and:—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 210. #164832

  I.R. Uimh. 157/1978: An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan-Phort Láirge), 1978.

  S.I. No. 157/1978 — Harbour Rates (Waterford Port and Harbour) Order, 1978.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 211. #164833

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CALAFORT AGUS CUAN- PHORT LÁIRGE).

  HARBOUR RATES (WATERFORD PORT AND HARBOUR) ORDER, 1978.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 212. #164835

  (1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Phort Láirge), 1978 is teideal don Ordú seo.

  (1) This Order may be cited as the Harbour Rates (Waterford Port and Harbour) Order, 1978.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 213. #164985

  (a) Ó aon chalafort nó chuig aon chalafort sa Stát, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór

  (a) From or to any port in the State, Northern Ireland or Great Britain

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 214. #164987

  (b) Ó aon chalafort nó áit nó chuig aon chalafort nó áit san Eoraip idir an Eilbe agus Brest

  (b) From or to any port or place in Europe between the river Elbe and Brest

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 215. #165578

  Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath

  Dublin Port and Docks Board

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 216. #169847

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (GALAFORT AGUS CUAN CHORCAI), 1981.

  HARBOUR RATES (CORK PORT AND HARBOUR) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 217. #169849

  1.(1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1981, is teideal don Ordú seo.

  (1) This Order may be cited as the Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 218. #169947

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh (seachas mar a shonraítear anseo ina dhiaidh seo) ó aon chalafort nó áit sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann, i dTuaisceart Eireann nó sa Stát, agus a loingseoidh, a thrasloingseoidh nó a dhíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa Chalafort, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel (except as hereinafter specified) from any port or place in Great Britain, Isle of Man, Northern Ireland or the State, which ships, trans-ships or unships any cargo or passengers in the Port, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 219. #169949

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh, ar a mbeidh lasta ar bord nó nach mbeidh, ó aon chalafort nó áit agus nach loingseoidh, nach dtrasloingseoidh nó nach ndíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa Chalafort seachas soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel, with or without cargo on board, from any port or place not shipping, trans-shipping or unshipping any cargo or passengers in the Port other than provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 220. #169953

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh (seachas árthach den aicme a luaitear ag uimhir thagartha 8 den Chuid seo den Sceideal seo) a fhanfaidh sa Chalafort tar éis ocht seachtain a bheith caite ó dháta a theacht isteach sa Chalafort, in aghaidh gach seachtain nó cuid de sheachtain de bhreis ar ocht seachtain ó dháta an teacht isteach sin a fhanfaidh an t-árthach sin istigh sa Chalafort, i dteannta aon suime eile is iníoctha faoin gCuid seo den Sceideal seo, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel ( other than a vessel of the class mentioned at reference number 8 of this Part of this Schedule) which remains within the Port after the expiration of eight weeks from the date of arrival at the Port, for each week or part of a week in excess of eight weeks from the date of such arrival during which such vessel remains within the Port, in addition to any other sum payable under this Part of this Schedule, a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 221. #170987

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CALAFORT AGUS CUAN PHORT LÁIRGE), 1981.

  HARBOUR RATES (WATERFORD PORT AND HARBOUR) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 222. #170989

  (1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Phort Láirge), 1981, is teideal don Ordú seo.

  (1) This Order may be cited as the Harbour Rates (Waterford Port and Harbour) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 223. #175433

  Na Rátaí Uasta Tonnáiste is inmhuirir ar gach árthach a thagann isteach i gcalafort Luimnigh nó a úsáideann é.

  Maximum Tonnage Rates Chargeable on all vessels entering or using the port of Limerick.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 224. #175443

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó, chalafort seachas calafort i dTuaisceart Eireann, sa Bhreatain Mhór nó sa Stát agus--

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from a port other than a port in Northern Ireland, Great Britain or the State and—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 225. #176111

  Deimhniú i dtaobh earraí a onnmhairíodh ó phort in Éirinn a chur i dtír go cuí

  Certificate of due landing of goods exported from an Irish port

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 226. #180963

  San Ordú seo ciallaíonn "an Bord" Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath.

  In this Order "the Board" means the Dublin Port and Docks Board.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 227. #182136

  An Calafort Cláraithe

  Port of Registry

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 228. #184537

  Ar gach Cúrsóir fruilithe a théann isteach nó a fhágann calafort Ros Mhic Thriúin, suim:

  On every hired Cruiser entering or ieaving the Port of New Ross a sum of:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 229. #185829

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (BORD POIRT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH) (NA RÁTAÍ AS EARRAÍ DAINSÉARACHA NÓ INDÓITE A FHAIRE), 1981.

  HARBOUR RATES (DUBLIN PORT AND DOCKS BOARD) (RATES FOR WATCHING DANGEROUS OR COMBUSTIBLE GOODS) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 230. #185835

  Is é is éifeacht don Ordú seo a údarú do Bhord Calafoirt agus Duganna Bhaile Átha Cliath ráta uasta leasuithe a mhuirearú as earraí dainséaracha nó indóite a fhaire i gCalafort Bhaile Átha Cliath.

  The effect of this Order is to authorise the Dublin Port and Docks Board to charge a revised maximum rate for watching dangerous or combustible goods at the Port of Dublin.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 231. #186068

  San Ordú seo ciallaíonn "an Bord" Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath.

  In this Order “the Board” means the Dublin Port and Docks Board.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 232. #186152

  Údaraítear leis an Ordú seo méaduithe ar na rátaí do sheirbhísí tithe stórais a chuireann Bord Chalafort agus Dugaí Bhaile Átha Cliath ar fail ag calafort Bhaile Átha Cliath.

  This Order authorises increases in rates for warehousing services provided by the Dublin Port and Docks Board at the port of Dublin.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 233. #186181

  AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CALAFORT AGUS CUAN CHORCAÍ) [UIMH.

  HARBOUR RATES (CORK PORT AND HARBOUR) (NO.2) ORDER, 1981

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 234. #186231

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh (seachas árthach den aicme a luaitear ag uimhir thagartha 8 den chuid seo den Sceideal seo) a fhanfaidh sa chalafort tar éis ocht seachtain a bheith caite ó dháta a teacht isteach sa Chalafort, in aghaidh gach seachtain nó cuid de sheachtain de bhreis ar ocht seachtain ó dháta an teacht isteach sin a fhanfaidh an t-árthach sin istigh sa Chalafort, i dteannta aon suime eile is iníoctha faoin gCuid sin den Sceideal seo, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every vessel (other than a vessel of the class mentioned at reference number 8 of this Part of this Schedule) which remains within the Port after the expiration of eight weeks from the date of arrival at the Port, for each week or part of a week in excess of eight weeks from the date of such arrival during which such vessel remains within the Port, in addition to any other sum payable under this Part of this Schedule, a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 235. #186263

  Is ionann na Rátaí a bheidh ar Onnmhairithe agus na Rátaí a bheidh ar Allmhairithe, ach amháin i gcás earraí a allmhaireofar ag Calafort na Fainge ó aon Chalafort lena n-onnmhairiú go haon Chalafort eile agus ar íocadh Rátaí Earraí Allmhairithe, orthu.

  Rates on Exports shall be the same as Rates on Imports, except in the case of goods imported at the Port of Foynes from any Port for export to any other Port and on which Import Goods Rates have been paid.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 236. #309736

  An calafort (ainm agus tír nó suíomh)

  Port (name and country or position)

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 237. #309856

  AINM AN CHALAFOIRT

  PORT NAME

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 238. #309857

  STÁT AN CHALAFOIRT

  PORT STATE

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 239. #310072

  "AINM AN CHALAFOIRT" :

  "PORT NAME" :

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 240. #310073

  cuir in iúl calafort ainmnithe an trasloingsithe.

  indicate the designated port of transhipment.

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 241. #310074

  "STÁT AN CHALAFOIRT" :

  "PORT STATE" :

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 242. #310075

  cuir in iúl an Ballstát nó CPC chalafoirt ainmnithe an trasloingsithe.

  indicate the Member State or CPC of the designated port of transhipment.

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 243. #316578

  (23) Agus na nósanna imeachta arna mbunú ag Ballstát chun gearáin a thíolacadh á gcur san áireamh, b’fhearr go ndéanfaí gearán maidir le cúnamh i gcalafort nó ar bord loinge a chur chuig an gcomhlacht nó chuig na comhlachtaí, arna ainmniú nó arna n-ainmniú chun an Rialacháin seo a fhorfheidhmiú, sa Bhallstát ina bhfuil an calafort bordála suite agus, i gcás seirbhísí paisinéirí ó thríú tír, sa Bhallstát ina bhfuil an calafort díbhordála suite.

  (23) Taking into account the procedures established by a Member State for the submission of complaints, a complaint concerning assistance in a port or on board a ship should preferably be addressed to the body or bodies designated for the enforcement of this Regulation in the Member State where the port of embarkation is situated and, for passenger services from a third country, where the port of disembarkation is situated.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 244. #316862

  - a chur in iúl gur bhain siad críochfort calafoirt nó, más féidir, calafort amach agus iarraidh a dhéanamh ar chúnamh,

  - communicate their arrival at a port terminal or, if possible, a port and their request for assistance,

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 245. #318081

  RIALÚ AG STÁT AN CHALAFOIRT AR SHOITHÍ IASCAIREACHTA A BHFUIL BRATACH PÁIRTÍ CHONARTHAIGH EILE AR FOLUAIN ACU

  PORT STATE CONTROL OF FISHING VESSELS FLYING THE FLAG OF ANOTHER CONTRACTING PARTY

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 246. #318091

  Réamhfhógra a thabhairt i dtaobh dhul isteach i gcalafort

  Prior notification of entry into port

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 247. #318118

  Cigireachtaí i gcalafort

  Port inspections

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 248. #318159

  (f) cur i dtír nó trasloingsiú a dhéanamh i gcalafort nach bhfuil ainmnithe i gcomhréir le hAirteagal 23;

  (f) landing or transhipping in a port not designated in accordance with Article 23;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 249. #318161

  (h) cur i dtír nó trasloingsiú a dhéanamh gan údarú ó Stát an chalafoirt dá dtagraítear in Airteagal 25;

  (h) landing or transhipment without authorisation of the port state as referred to in Article 25;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 250. #318182

  5. I gcás ina mbeidh sé de cheanglas ar shoitheach iascaireachta dul chun calafoirt le go ndéanfar cigireacht chríochnúil air de bhun mhír 2 nó mhír 3, féadfaidh cigire NEAFC ó Pháirtí Conarthach eile, faoi réir thoiliú Bhallstát brataí an tsoithigh iascaireachta, dul ar bord agus fanacht ar bord an tsoithigh iascaireachta fad a bheidh sé ag dul chun calafoirt, agus féadfaidh sé a bheith i láthair le linn chigireacht an tsoithigh iascaireachta sa chalafort.

  5. Where a fishing vessel is required to proceed to port for a thorough inspection pursuant to paragraphs 2 or 3, a NEAFC inspector from another Contracting Party may, subject to the consent of the flag Member State of the fishing vessel, board and remain on board the fishing vessel as it proceeds to port, and may be present during the inspection of the fishing vessel in port.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 251. #318225

  Dul isteach i gcalafort

  Entry into port

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 252. #318227

  Máistir a bhfuil sé i gceist aige dul isteach i gcalafort Ballstáit, tabharfaidh sé fógra ina leith sin d’údaráis inniúla Bhallstát an chalafoirt i gcomhréir le forálacha Airteagal 24.

  The master intending to call into a port of a Member State shall notify the competent authorities of the port Member State in accordance with the provisions of Article 24.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 253. #318232

  Cigireachtaí i gcalafort

  Inspections in port

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 254. #345247

  ainm na loinge, uimhir shainiúil nó litreacha sainiúla agus calafort an chláraithe;

  name of ship, distinctive number or letters and port of registry;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 255. #345496

  Calafort an chláraithe:

  Port of registry:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 256. #352929

  "Ciallaíonn calafort Ballstáit":

  "Member State port":

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 257. #352930

  calafort ar teorainn sheachtrach Ballstáit é.

  means a port constituting an external border of a Member State;

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 258. #352947

  Aistriú ó shoitheach a chuaigh isteach i gcalafort Ballstáit chuig soitheach eile

  Transferring from a vessel that entered a Member State port to another vessel

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 259. #353034

  Is é seo an dáta a ndíchláróidh an maraí i gcalafort ar chríoch na mBallstát chun aistriú chuig soitheach eile i gcalafort atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát nó an dáta a ndíchláróidh an maraí ar chríoch na mBallstát chun filleadh ar an mbaile (lasmuigh de chríoch na mBallstát).

  This is the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States to transfer to another vessel at a port situated outside the territory of the Member States, or the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States to return to his home (outside the territory of the Member States).

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 260. #448612

  “Suiteáil cuain nó calafoirt—

  “A harbour or port installation—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 261. #449341

  ciallaíonn “saorphort” an talamh a ndearbhaítear gur saorphort é chun críocha an Achta Saorphort, 1986 le hordú arna dhéanamh faoi alt 2 den Acht sin;

  “free port” means the land declared to be a free port for the purposes of the Free Ports Act 1986 by an order made under section 2 of that Act;

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 262. #451921

  (1) Duine cláraithe do sholáthar earraí laistigh de shaorphort do dhuine cláraithe eile laistigh de shaorphort.

  (1) The supply of goods by a registered person within a free port to another registered person within a free port.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 263. #452303

  Seirbhísí poirt agus aerfoirt.

  Port and airport services.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 264. #489075

  agus forléireofar tagairtí do ‘calafort’ dá réir sin.”.

  and references to ‘port’ shall be construed accordingly.”.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009

 265. #493866

  (4) seirbhísí poirt agus aerfoirt;

  (4) port and airport services;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 266. #494018

  (1) Duine cláraithe do sholáthar earraí laistigh de shaorphort do dhuine cláraithe eile laistigh de shaorphort.

  (1) The supply of goods by a registered person within a free port to another registered person within a free port.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 267. #511836

  le bearta stát an chalafoirt;

  port state measures;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 268. #511839

  le nósanna imeachta cigireachta stát an chalafoirt maidir le soithí;

  port state inspection procedures for vessels;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 269. #511889

  na hamanna éigeantacha maidir le soithí iascaireachta d’imeacht óna gcalafort cláraithe agus d’fhilleadh ar a gcalafort cláraithe.

  the compulsory times for fishing vessels to exit from, and return to, their registered port.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 270. #511978

  Bearta stát an chalafoirt

  Port state measures

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 271. #511985

  Cigireachtaí calafoirt

  Port inspections

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 272. #511992

  Cead a dhiúltú maidir le calafort a úsáid

  Denial of use of port

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 273. #512030

  na bearta stát an chalafoirt a leagtar amach in Airteagal 18 go hAirteagal 22;

  port state measures set out in Articles 18 to 22;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 274. #512033

  nósanna imeachta cigireachta stát an chalafoirt maidir le soithí, a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

  port state inspection procedures for vessels set out in Annex II;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 275. #512110

  Nósanna imeachta cigireachta stát an chalafoirt maidir le soithí

  Port state inspection procedures for vessels

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 276. #512112

  Déanfaidh cigirí calafoirt an méid seo a leanas:

  Port inspectors shall:

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 277. #512122

  Déanfaidh cigirí calafoirt athbhreithniú ar an doiciméadacht ábhartha uile, lena n-áirítear doiciméadacht i bhformáid leictreonach.

  Port inspectors shall review all relevant documentation, including documents in electronic format.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 278. #512134

  Más rud é go bhfuil an soitheach á dhíluchtú, féadfaidh cigirí calafoirt a fhíorú na speicis agus na cainníochtaí arna gcur i dtír.

  If the vessel is unloading, port inspectors may verify the species and quantities landed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 279. #512136

  Féadfaidh cigirí calafoirt aon chainníochtaí a d’fhéadfadh a bheith á gcoimeád ar bord a scrúdú freisin.

  Port inspectors may also examine any possible quantities retained on board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 280. #512137

  Féadfaidh cigirí calafoirt athbhreithniú a dhéanamh ar chainníocht agus ar mhianach na gabhála go léir atá ar bord, lena n-áirítear trína sampláil.

  Port inspectors may review the quantity and composition of all catch on board, including by sampling.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 281. #512142

  Torthaí cigireachtaí stát an chalafoirt

  Results of port state inspections

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 282. #512143

  Le torthaí cigireachtaí stát an chalafoirt, áireofar an fhaisnéis a leanas, ar a laghad:

  Results of port state inspections shall include at least the following information:

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 283. #512148

  Calafort na cigireachta (áit ina ndéantar an chigireacht ar an soitheach), agus

  port of inspection (place where the vessel is inspected), and

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 284. #512179

  An calafort deireanach ar tugadh cuairt air,

  last port visited,

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 285. #512181

  An chéad chalafort cuarda eile atá beartaithe, mar is iomchuí.

  intended next port of call, as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 286. #515411

  (f) an calafort, an fheirm nó an caighean a bheidh ina cheann scríbe don tuinnín gorm.

  (f) the port, farm or cage of destination of the bluefin tuna.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 287. #515587

  Calafort

  Port

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 288. #515607

  Calafort

  Port

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 289. #515688

  Calafort:

  Port:

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 290. #515709

  Calafort ina dtugtar na héisc i dtír:

  Port of landing:

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 291. #515714

  Calafort:

  Port:

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 292. #515727

  Calafort:

  Port:

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 293. #515740

  Calafort:

  Port:

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 294. #518037

  (b) nuair atá tancaer ola díluchtaithe ag dul ar aghaidh chuig calafort deisiúcháin.

  (b) an unloaded oil tanker is proceeding to a port of repair.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 295. #556303

  Agus na nósanna imeachta arna mbunú ag Ballstát chun gearáin a thíolacadh á gcur san áireamh, b’fhearr go ndéanfaí gearán maidir le cúnamh i gcalafort nó ar bord loinge a chur chuig an gcomhlacht nó chuig na comhlachtaí, arna ainmniú nó arna n-ainmniú chun an Rialacháin seo a fhorfheidhmiú, sa Bhallstát ina bhfuil an calafort bordála suite agus, i gcás seirbhísí paisinéirí ó thríú tír, sa Bhallstát ina bhfuil an calafort díbhordála suite.

  Taking into account the procedures established by a Member State for the submission of complaints, a complaint concerning assistance in a port or on board a ship should preferably be addressed to the body or bodies designated for the enforcement of this Regulation in the Member State where the port of embarkation is situated and, for passenger services from a third country, where the port of disembarkation is situated.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 296. #556579

  a chur in iúl gur bhain siad críochfort calafoirt nó, más féidir, calafort amach agus iarraidh a dhéanamh ar chúnamh,

  communicate their arrival at a port terminal or, if possible, a port and their request for assistance,

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #591581

  ar a dhéanaí ceithre uair an chloig is fiche sula sroichfear an calafort, nó

  at the latest twenty-four hours before arriving in the port, or

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 298. #596606

  líon iomlán na ngabhálacha arna gcur i dtír de réir na speiceas (meáchan/líon) agus an chalafoirt.

  the total landings by species (weight/number) and by port.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

 299. #602343

  Le Meabhrán Tuisceana Pháras ar Rialú Stát ar Chalafoirt, cuirtear cur chuige comhchuibhithe ar fáil do na gníomhaíochtaí sin.

  The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control provides a harmonised approach for those activities.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 300. #602505

  an calafort lena bhfuil an long cláraithe;

  the port at which the ship is registered;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 301. #602569

  Rialú Stát an chalafoirt

  Port State control

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 302. #619314

  Port Stíobhaird ó thuaidh

  Port Stewart north

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 303. #622261

  Pórt

  Port

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 304. #660631

  nuair is iomchuí, bonneagar iompair iarnróid a nascadh le bonneagar chalafoirt na n-uiscebhealaí intíre;

  where appropriate, connecting railway transport infrastructure with inland waterway port infrastructure.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 305. #660662

  bonneagar na gcalafort intíre a nascadh le bonneagar lasta iarnróid agus bonneagar an iompair de bhóthar;

  connecting inland port infrastructure to rail freight and road transport infrastructure;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 306. #660716

  tárrachtana calafoirt agus seolbhealaí;

  port approaches and fairways;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 307. #660726

  tá an calafort muirí suite i gceann de na réigiún is forimeallaí nó i limistéar forimeallach, lasmuigh de chiorcal dar ga 200 km ón gcalafort eile is gaire sa ghréasán cuimsitheach.

  the maritime port is located in an outermost region or a peripheral area, outside a radius of 200 km from the nearest other port in the comprehensive network.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 308. #660733

  naisc mhuirí idir calafoirt mhuirí den ghréasán cuimsitheach nó idir calafort den ghréasán cuimsitheach agus calafort tríú tír má tá tábhacht straitéiseach ag naisc den sórt sin don Aontas;

  maritime links between maritime ports of the comprehensive network or between a port of the comprehensive network and a third-country port where such links are of strategic importance to the Union;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 309. #660734

  saoráidí calafoirt, críochfoirt lasta, ardáin lóistíochta agus sráidbhailte lasta atá suite taobh amuigh de limistéir an chalafoirt ach a bhfuil baint acu le hoibríochtaí an chalafoirt, teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) amhail córais um bainistiú lóistíochta leictreonaí, agus sábháilteacht agus slándáil agus nósanna imeachta riaracháin agus custaim i mBallstát amháin ar a laghad;

  port facilities, freight terminals, logistics platforms and freight villages located outside the port area but associated with the port operations, information and communication technologies (ICT) such as electronic logistics management systems, and safety and security and administrative and customs procedures in at least one Member State;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 310. #661176

  CAlAFORT MUIRÍ

  MARITIME PORT

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 311. #661177

  CALAFORT INTÍRE

  INLAND PORT

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 312. #661223

  Croí (braisle cuain Mhórcheantar BÁC/G.D.A port cluster)

  Core (G.D.A. port cluster)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 313. #661305

  Cuimsitheach (Trade Port Noord Limburg)

  (Trade Port Noord Limburg)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 314. #661362

  Cuimsitheach

  Port Salford

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 315. #661363

  Cuimsitheach

  Port Talbot

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 316. #661419

  Cuimsitheach (Manchester and Port Salford)

  Compr. (Manchester and Port Salford)

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 317. #661998

  Idirnaisc chalafort, (tuilleadh) forbartha ar ardáin ilmhódacha

  Port interconnections, (further) development of multimodal platforms

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 318. #662000

  Calafort

  Port

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 319. #662001

  Idirnaisc chalafort

  Port interconnections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 320. #662008

  Idirnaisc chalafort; forbairt (tuilleadh) ar ardáin ilmhódacha

  Port interconnections; (further) development of multimodal platforms

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 321. #662014

  Idirnaisc chalafort; (tuilleadh) forbartha ar ardáin ilmhódacha agus a n-idirnaisc, (cumas briste oighir) mótarbhealach na farraige

  Port interconnections; (further) development of multimodal platforms and their interconnections; icebreaking capacity; MoS

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 322. #662016

  Uasghrádú, idirnaisc chalafort, Mótarbhealach na farraige

  Upgrading, port interconnections, MoS

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 323. #662028

  Staidéir ar loic ar bun faoi láthair; Calafort: idirnaisc (staidéir agus oibreacha, lena n-áirítear loc Beatrix a uasghrádú)

  Locks studies ongoing; port: interconnections (studies and works, including Beatrix lock upgrade)

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 324. #662036

  Idirnaisc iarnród le calafoirt agus le haerfoirt

  Interconnections rail with port and airport

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 325. #662079

  Calafort, mótarbhealach na farraige

  Port, MoS

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 326. #662080

  Acmhainn calafort agus idirnaisc ilmhódacha

  Port capacity and multimodal interconnections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 327. #662086

  Staidéir agus oibreacha, idirnaisc chalafort

  Studies and works, port interconnections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 328. #662092

  Calafort, iarnród

  Port, rail

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 329. #662093

  Idirnaisc chalafort, uasghrádú iarnróid, cumas briste oighir

  Port interconnections, rail upgrading, icebreaking capacities

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 330. #662098

  Idirnaisc chalafort, cumas briste oighir

  Port interconnections, icebreaking capacity

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 331. #662102

  Iarnród, calafort Mos

  Rail, port, MoS

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 332. #662103

  Oibreacha, ardáin ilmhódacha agus idirnaisc chúlchríche chalafoirt

  Works, multimodal platforms and port hinterland connections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 333. #662116

  Calafort, aerfort

  Port, airport

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 334. #662124

  Nasc calafoirt agus nasc iarnróid aerfoirt

  Port and airport rail connection

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 335. #662141

  Calafoirt, Iarnród

  Port, Rail

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 336. #662142

  Staidéir agus oibreacha ar thoilleadh calafort, mótarbhealach/mótarbhealaí? na farraige agus idirnaisc

  Studies and works on port capacity, MoS and interconnections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 337. #662148

  Calafort, idirnaisc ilmhódacha

  Port, multimodal connections

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 338. #662155

  Iarnród, calafort, ardáin ilmhódacha

  Rail, port, multimodal platforms

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 339. #662156

  Uasghrádú iarnród, idirnaisc chalafort agus ardáin ilmhódacha

  Rail upgrading, interconnections port and multimodal platforms

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 340. #662165

  Muirí, calafort, iarnród

  Maritime, port, rail

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 341. #662179

  Calafort Marseille-Fos

  Port of Marseille-Fos

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 342. #662203

  Idirnaisc calafort, Mótarbhealach na farraige (lena n-áirítear seirbhísí briste oighir)

  Port interconnections, MoS (including icebreaking services)

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 343. #697416

  TREOIRLÍNTE GINEARÁLTA MAIDIR LE BAINISTIÚ RIOSCA I NDÁIL LE RIALÚ AG BALLSTÁT AN CHALAFOIRT

  GENERAL GUIDELINES FOR RISK MANAGEMENT IN RELATION TO PORT MEMBER STATE CONTROL

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 344. #697434

  NÓSANNA IMEACHTA CIGIREACHTA BHALLSTÁT AN CHALAFOIRT

  PORT MEMBER STATE INSPECTION PROCEDURES

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 345. #698236

  ar a dhéanaí ceithre uair an chloig is fiche sula sroichfear an calafort, nó

  at the latest twenty-four hours before arriving in the port, or

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 346. #698255

  i gcás ina dtagann an long chúrsála ó chalafort atá suite i dtríú tír agus go dtéann sí i dtír arís i gcalafort atá suite ar chríoch Ballstáit, beidh an criú agus na paisinéirí faoi réir seiceálacha ar dhul isteach ar bhonn liostaí ainmniúla an chriú agus na bpaisinéirí, dá dtagraítear i bpointe 3.1.2., i gcás inar athraíodh na liostaí sin ó chuaigh an long chúrsála i dtír ag an gcalafort roimhe sin atá suite ar chríoch Ballstáit.

  where the cruise ship comes from a port situated in a third country and calls again at a port situated in the territory of a Member State, crew and passengers shall be subject to entry checks on the basis of the nominal lists of crew and passengers as referred to in point 3.1.2. to the extent that those lists have been modified since the cruise ship called at the previous port situated in the territory of a Member State.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 347. #698259

  i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chuig calafort atá lonnaithe i mBallstát, ní dhéanfar aon seiceálacha ar imeacht.

  where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to such a port, no exit checks shall be carried out.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 348. #698264

  Sa chás sin, cuirfidh na daoine atá ar bord an méid sin in iúl d’údaráis an chalafoirt chun go dtabharfar údarú dóibh dul isteach sa chalafort sin.

  In that case, the persons on board shall notify the port authorities in order to be authorised to enter that port.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 349. #698265

  Rachaidh údaráis an chalafoirt i dteagmháil leis na húdaráis sa chalafort is giorra atá ainmnithe ina phointe trasnaithe teorann d’fhonn tuairisc a thabhairt ar theacht an tsoithigh sin.

  The port authorities shall contact the authorities in the nearest port designated as a border crossing point in order to report the vessel’s arrival.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 350. #698268

  Ar an ábhar céanna, más rud é, ar chúiseanna force majeure, go bhfuil ar bhád pléisiúir atá ag teacht ó thríú tír teacht le cé i gcalafort nach pointe trasnaithe teorann é, rachaidh údaráis an chalafoirt i dteagmháil leis na húdaráis sa chalafort is giorra atá ainmnithe ina phointe trasnaithe teorann d’fhonn tuairisc a thabhairt go bhfuil an soitheach ann.

  Likewise, if for reasons of force majeure the pleasure boat coming from a third country has to dock in a port other than a border crossing point, the port authorities shall contact the authorities in the nearest port designated as a border crossing point in order to report the vessel’s presence.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 351. #698273

  De mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, ní dhéanfar seiceáil chórasach ar chriúnna soitheach iascaireachta cósta a théann i dtír gach lá nó laistigh de 36 uair an chloig go dtí calafort an chlárúcháin nó go dtí aon chalafort eile atá suite ar chríoch na mBallstát, gan teacht i gcé ag calafort atá suite ar chríoch tríú tír.

  By way of derogation from Articles 5 and 8, the crews of coastal fisheries vessels which return every day or within 36 hours to the port of registration or to any other port situated in the territory of the Member States without docking in a port situated in the territory of a third country shall not be systematically checked.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 352. #727342

  dáta agus am sroichte agus an calafort a mheastar a bhainfear amach;

  estimated date and time of arrival, and port of arrival;

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 353. #727350

  dáta agus calafort an trasloingsithe;

  the date and port of the transhipment;

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 354. #727353

  Déanfaidh údaráis an Bhallstáit inniúil cigireacht ar gach trasloingsiú ag an gcalafort ainmnithe.

  All transhipments shall be inspected by the competent Member State authorities at the designated port.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 355. #727369

  an calafort, an fheirm nó an caighean a bheidh ina cheann scríbe ag na tuinníní gorma.

  the port, farm or cage of destination of the bluefin tuna.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 356. #727644

  Déanfar an logleabhar a chomhlánú gach lá (meán oíche) nó sula mbainfear an calafort amach.

  The logbook shall be completed every day (midnight) or before port arrival.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 357. #727667

  Dátaí agus ainm an chalafoirt inar tugadh an ghabháil éisc i dtír nó inar trasloingsíodh í.

  Dates and port of landing/transhipment.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 358. #727722

  Calafort:

  Port:

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 359. #727734

  Calafort

  Port

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 360. #727775

  Áit nó suíomh: Calafort: Domhanleithead: Domhanfhad:

  Place or position: Port: Lat: Long:

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 361. #737132

  Baineann ról bunúsach le creat soiléir d’fhorálacha trédhearcacha, cothroma, neamh-idirdhealaitheacha a bhunú maidir le bonneagar calafoirt agus seirbhísí calafoirt a chistiú agus leis na muirir orthu, chun a áirithiú go gcomhlíonfar na rialacha iomaíochta go hiomlán le straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta na gcalafort féin agus, i gcás inarb ábhartha, leis an gcreat beartais náisiúnta ginearálta do chalafoirt.

  The establishment of a clear framework of transparent, fair and non-discriminatory provisions relating to the funding of and charges for port infrastructure and port services plays a fundamental role in ensuring that the port’s own commercial strategy and investment plans and, where relevant, the general national ports policy framework comply fully with competition rules.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 362. #737142

  Is féidir leas a bhaint as múnlaí éagsúla maidir le bainistiú calafort, ar an gcoinníoll go n-urramófar an creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus na rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais a leagtar amach sa Rialachán seo.

  Different port management models are possible, provided that the framework for the provision of port services and the common rules on financial transparency set out in this Regulation are respected.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 363. #737146

  Ar mhaithe le bainistiú calafoirt a bheadh éifeachtúil, sábháilte agus slán ó thaobh an chomhshaoil de, ba cheart comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, bheith in ann a chur de cheangal go mbeidh soláthraithe seirbhísí calafoirt in ann a léiriú go gcomhlíonann siad na híoscheanglais chun an tseirbhís a dhéanamh ar bhealach iomchuí.

  In the interest of efficient, safe and environmentally sound port management, the managing body of the port, or the competent authority, should be able to require that providers of port services are able to demonstrate that they meet minimum requirements for the performance of the service in an appropriate way.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 364. #737151

  Agus cinneadh á dhéanamh cibé an gcomhlíonann soláthraí seirbhíse calafoirt na ceanglais maidir le dea-cháil, ba cheart don údarás inniúil, nó do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, a mheas cé acu an bhfuil aon fhorais thathantacha ann chun a bheith in amhras i dtaobh iontaofacht an tsoláthraí seirbhísí calafoirt, amhail ciontuithe nó pionóis mar gheall ar chionta tromchúiseacha coiriúla, nó sáruithe tromchúiseacha ar dhlí an Aontais is infheidhme nó ar an dlí náisiúnta is infheidhme.

  In deciding whether a port service provider satisfies the requirements of good repute, the competent authority, or the managing body of the port, should consider whether there are any compelling grounds to doubt the reliability of the provider of port services, such as convictions or penalties for serious criminal offences, or serious infringements of applicable Union and national law.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 365. #737152

  Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann comhlíonadh oibleagáidí a cheangal i réimse an dlí shóisialta agus saothair maidir le hoibriú na seirbhísí calafoirt sa chalafort lena mbaineann.

  Member States should be able to require compliance with obligations in the field of social and labour law for the operation of port services in the port concerned.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 366. #737155

  I gcás ina gceanglaítear comhlíonadh íoscheanglas, ba cheart an nós imeachta chun an ceart a thabhairt seirbhísí calafoirt a sholáthar a bheith trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus leis an nós imeachta sin ba cheart do sholáthraithe seirbhísí calafoirt a bheith in ann tús a chur lena seirbhísí calafoirt a sholáthar go tráthúil.

  Where compliance with minimum requirements is required, the procedure for granting the right to provide port services should be transparent, objective, non-discriminatory and proportionate, and should allow the providers of port services to start the provision of their port services in a timely manner.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 367. #737164

  Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a bheith in líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt ar leith a theorannú, i gcás ina bhfuil bonn cirt leis ar chúis amháin nó níos mó.

  The managing body of the port, or the competent authority, should be able to limit the number of providers of a given port service, where justified for one or more reasons.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 368. #737177

  Sa chás ina bhfuil líon mór soláthraithe seirbhísí calafoirt ann, níor cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, ná don údarás inniúil, idirdhealú idir soláthraithe seirbhísí calafoirt, agus níor cheart dóibh go háirithe an t-idirdhealú sin a dhéanamh i bhfabhar gnóthas nó comhlacht ar leas leis é.

  Where there are multiple providers of port services, the managing body of the port, or the competent authority, should not discriminate between providers of port services, and especially not in favour of an undertaking or a body in which it holds an interest.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 369. #737179

  I gcás ina mbeidh teorannú ar líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt i gceist, ba cheart soláthar na seirbhísí calafoirt ag na hoibreoirí inmheánacha a bheith teorannaithe don chalafort nó do na calafoirt dár ainmníodh na hoibreoirí inmheánacha sin agus dó sin amháin nó dóibh sin amháin, ach amháin i gcás ina mbeidh feidhm ag maolú maidir le margadh iomaíoch.

  When there is a limitation on the number of providers of port services, the provision of port services by the internal operators should be limited to only the port or ports for which those internal operators were designated, except where a competitive market derogation applies.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 370. #737185

  Ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, a áirithiú go gcuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt oiliúint leordhóthanach ar fáil dá gcuid fostaithe.

  Member States should therefore ensure that providers of port services provide adequate training to their employees.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 371. #737202

  D’fhonn trédhearcacht a áirithiú, nuair a dhéanann calafort nó eintiteas eile dreidireacht a sholáthar laistigh de limistéar calafoirt, ba cheart na cuntais le haghaidh dreidireachta a choinneáil ar leithligh ó na cinn le haghaidh gníomhaíochtaí eile.

  With a view to ensuring transparency, when a port or another entity provides dredging within a port area, the accounts for dredging should be kept separate from those for other activities.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 372. #737206

  Chun a bheith éifeachtúil, ba cheart na muirir ar bhonneagar calafoirt i ndáil le gach aon chalafort ar leith a shocrú ar bhealach trédhearcach i gcomhréir le straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta an chalafoirt féin agus, i gcás inarb ábhartha, leis na ceanglais ghinearálta a leagtar síos faoi chuimsiú bheartas ginearálta calafoirt an Bhallstáit lena mbaineann.

  In order to be efficient, the port infrastructure charges of each individual port should be set in a transparent way in accordance with the port’s own commercial strategy and investment plans and, where relevant, with the general requirements laid down within the framework of the general ports policy of the Member State concerned.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 373. #737226

  Ba cheart do na comhpháirtithe sóisialta freisin féachaint ar na múnlaí éagsúla i dtaca le heagrú lucht saothair ag na calafoirt mhuirí, ar múnlaí iad lena ndéantar poist ardcháilíochta agus dálaí oibre slána a dhaingniú agus lena dtugtar aghaidh ar luaineacht san éileamh ar obair ag calafoirt.

  Social partners should also explore different models for the organisation of maritime port labour that secure quality jobs and safe working conditions and that address fluctuations in the demand for port work.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 374. #737235

  creat maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar;

  a framework for the provision of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 375. #737263

  ciallaíonn “muirear ar bhonneagar calafoirt” muirear a thoibheofar, chun tairbhe dírí nó indírí chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an údaráis inniúil, as bonneagar, saoráidí agus seirbhísí a úsáid, lena n-áirítear na huiscebhealaí a thugann rochtain ar an gcalafort lena mbaineann, chomh maith le rochtain ar phróiseáil na bpaisinéirí agus an lastais, ach lena n-eisiaitear rátaí agus muirir léasa talún a bhfuil éifeacht choibhéiseach acu;

  port infrastructure charge’ means a charge levied, for the direct or indirect benefit of the managing body of the port or of the competent authority, for the use of infrastructure, facilities and services, including the waterway access to the port concerned, as well as access to the processing of passengers and cargo, but excluding land lease rates and charges having equivalent effect;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 376. #737265

  ciallaíonn “muirear ar sheirbhísí calafoirt” muirear a thoibheofar chun tairbhe sholáthraí na seirbhísí calafoirt agus a íocfaidh úsáideoirí na seirbhíse ábhartha;

  port service charge’ means a charge levied for the benefit of the provider of port services and paid by the users of the relevant service;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 377. #737267

  ciallaíonn “soláthraí seirbhísí calafoirt” aon duine nádúrtha nó dlítheanach a sholáthraíonn, ar luach saothair ceann amháin nó níos mó de chatagóirí seirbhísí calafoirt, nó ar mian leis iad a sholáthar;

  ‘provider of port services’ means any natural or legal person providing, or wishing to provide, for remuneration one or more categories of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 378. #737272

  ciallaíonn “rochtain uiscebhealaí” rochtain uisce ar an gcalafort ón bhfarraige oscailte, amhail ascnaimh chalafoirt, seolbhealaí, aibhneacha, canálacha mara agus fiordanna, ar choinníoll go dtagann an t-uiscebhealach sin faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.

  ‘waterway access’ means water access to the port from the open sea, such as port approaches, fairways, rivers, sea canals and fjords, provided that such waterway falls within the competence of the managing body of the port.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 379. #737274

  SEIRBHÍSÍ CALAFOIRT A SHOLÁTHAR

  PROVISION OF PORT SERVICES

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 380. #737276

  Seirbhísí calafoirt a eagrú

  Organisation of port services

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 381. #737278

  íoscheanglais maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar;

  minimum requirements for the provision of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 382. #737285

  Na híoscheanglais maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar

  Minimum requirements for the provision of port services

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 383. #737288

  cáilíochtaí gairmiúla an tsoláthraí seirbhísí calafoirt, a phearsanra nó na daoine nádúrtha a bhainistíonn gníomhaíochtaí an tsoláthraí seirbhísí calafoirt iarbhír agus go leanúnach;

  the professional qualifications of the provider of port services, its personnel or the natural persons who actually and continuously manage the activities of the provider of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 384. #737289

  cumas airgeadais an tsoláthraí seirbhísí calafoirt;

  the financial capacity of the provider of port services;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 385. #737299

  comhlíonfar iad go dtí go mbeidh an ceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar imithe in éag.

  be complied with until the right to provide a port service expires.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 386. #737302

  Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, soláthraithe seirbhísí calafoirt ar an eolas roimh ré maidir le haon athrú ar na critéir agus ar an nós imeachta.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall, in advance, inform providers of port services of any change in the criteria and of the procedure.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 387. #737306

  Caithfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, le soláthraithe seirbhísí calafoirt ar bhealach trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall treat providers of port services in a transparent, objective, non-discriminatory and proportionate manner.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 388. #737311

  Teorannuithe ar líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt

  Limitations on the number of providers of port services

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 389. #737319

  D’fhonn an deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara barúlacha a thabhairt laistigh de thréimhse réasúnta, foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, aon togra chun líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú i gcomhréir le mír 1, chomh maith le forais a thugann bonn cirt dó sin, ar a laghad trí mhí roimh ghlacadh an chinnidh maidir le líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú.

  In order to give interested parties the opportunity to submit comments within a reasonable period, the managing body of the port, or the competent authority, shall publish any proposal to limit the number of providers of port services in accordance with paragraph 1 together with the grounds justifying it at least three months in advance of the adoption of the decision to limit the number of providers of port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 390. #737320

  Foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, an cinneadh a ghlacfar maidir le líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall publish the adopted decision to limit the number of providers of port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 391. #737332

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh oibleagáidí seirbhíse poiblí a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt, ar oibleagáidí iad a bhaineann le seirbhísí calafoirt, agus féadfaidh siad an ceart oibleagáidí den sórt sin a fhorchur a chur de chúram ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ar an údarás inniúil, d’fhonn ceann amháin ar a laghad den mhéid a leanas a áirithiú:

  Member States may decide to impose public service obligations related to port services on providers of port services and may entrust the right to impose such obligations to the managing body of the port, or to the competent authority, in order to ensure at least one of the following:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 392. #737333

  infhaighteacht na seirbhíse calafoirt do gach úsáideoir calafoirt, ag gach uile beart, gan bhriseadh, de ló is d’oíche, ar feadh na bliana ar fad;

  the availability of the port service to all port users, at all berths, without interruption, day and night, throughout the year;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 393. #737336

  sábháilteacht nó slándáil na n-oibríochtaí calafoirt nó a n-inbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de;

  the safety, security or environmental sustainability of port operations;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 394. #737343

  Le linn na tréimhse ama sin, seolfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, nós imeachta nua chun soláthraí seirbhísí calafoirt a roghnú nó cuirfidh sé Airteagal 8 i bhfeidhm.

  During that period, the managing body of the port, or the competent authority, shall either launch a new procedure to select a provider of port services or shall apply Article 8.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 395. #737347

  Gan dochar d’Airteagal 6(6), féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a chinneadh seirbhís chalafoirt a sholáthar é féin nó déanamh amhlaidh trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a fheidhmíonn méid rialaithe is comhchosúil leis an rialú a dhéanann sé ar a ranna féin, ar choinníoll go mbeidh feidhm ag Airteagal 4 go cothrom maidir leis na hoibreoirí uile a sholáthraíonn an tseirbhís calafoirt lena mbaineann.

  Without prejudice to Article 6(6), the managing body of the port, or the competent authority, may decide either to provide a port service itself or to do so through a legally distinct entity over which it exercises a degree of control similar to that which it has over its own departments, provided that Article 4 applies equally to all operators providing the port service concerned.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 396. #737350

  Sna cásanna dá bhforáiltear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 6(1), beidh teorainn ar an oibreoir inmheánach gan an tseirbhís chalafoirt atá sannta dó a dhéanamh ach amháin sa chalafort nó sna calafoirt a sannadh dó i dtaca leis an tseirbhís chalafoirt a sholáthar.

  In the cases provided for in points (a) to (d) of Article 6(1), the internal operator shall be limited to performing the assigned port service only in the port or ports attributed to it in the assignment to provide the port service.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 397. #737357

  Sa chás go ndéantar ball foirne a aistriú, i gcomhthéacs seirbhísí calafoirt a sholáthar, beidh liosta de na baill foirne lena mbaineann sna doiciméid tairisceana agus sna conarthaí seirbhísí calafoirt agus tabharfar sonraí trédhearcacha iontu maidir le cearta conarthacha na mball foirne agus na dálaí faoina meastar fostaithe a bheith nasctha leis na seirbhísí calafoirt.

  Where, in the context of the provision of port services, a transfer of staff occurs, tender documents and port service contracts shall list the staff concerned and give transparent details of their contractual rights and the conditions under which employees are deemed to be linked to the port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 398. #737367

  na cistí poiblí arna gcur ar fáil go díreach ag údaráis phoiblí do chomhlachtaí bainistíochta an chalafoirt lena mbaineann;

  public funds made available directly by public authorities to the managing bodies of the port concerned;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 399. #737370

  I gcás ina gcuireann comhlacht bainistíochta calafoirt a fhaigheann cistí poiblí seirbhísí calafoirt nó an dreidireacht féin ar fáil, nó ina gcuireann eintiteas eile na seirbhísí sin ar fáil ar a shon, coimeádfaidh sé na cuntais don tseirbhís calafoirt sin nó don dreidireacht sin a fuair airgead poiblí ar leithligh ó na cinn le haghaidh gníomhaíochtaí eile sa chaoi is:

  Where the managing body of a port in receipt of public funds provides port services or dredging itself, or another entity provides such services on its behalf, it shall keep the accounts for that publicly funded port service or dredging separate from those for its other activities in such a way that:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 400. #737383

  Muirir ar sheirbhísí calafoirt

  Port service charges

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 401. #737385

  Féadfar íocaíocht na muirear ar sheirbhísí calafoirt a chomhtháthú in íocaíochtaí eile, amhail íocaíocht na muirear ar bhonneagar calafoirt.

  The payment of the port service charges may be integrated into other payments, such as the payment of the port infrastructure charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 402. #737389

  Muirir ar bhonneagar calafoirt

  Port infrastructure charges

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 403. #737390

  Áiritheoidh na Ballstáit go dtoibheofar muirear ar bhonneagar calafoirt.

  Member States shall ensure that a port infrastructure charge is levied.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 404. #737392

  Féadfar íocaíocht na muirear ar bhonneagar calafoirt a chomhtháthú in íocaíochtaí eile, amhail íocaíocht na muirear ar sheirbhísí calafoirt.

  The payment of the port infrastructure charges may be integrated into other payments, such as the payment of the port service charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 405. #737396

  Gan dochar do mhír 3, is féidir éagsúlacht a bheith idir muirir ar bhonneagar calafoirt i gcomhréir le straitéis eacnamaíoch an chalafoirt féin agus lena bheartas pleanála spásúla, a bhaineann, inter alia, le catagóirí áirithe úsáideoirí, nó chun úsáid níos éifeachtúla an bhonneagair chalafoirt, na loingseoireachta gearrthurais nó feidhmíocht ard chomhshaoil, éifeachtúlacht fuinnimh nó éifeachtúlacht carbóin oibríochtaí iompair a chur chun cinn.

  Without prejudice to paragraph 3, port infrastructure charges may vary, in accordance with the port’s own economic strategy and its spatial planning policy, in relation to, inter alia, certain categories of users, or in order to promote a more efficient use of the port infrastructure, short sea shipping or a high environmental performance, energy efficiency or carbon efficiency of transport operations.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 406. #737398

  Féadfar costais sheachtracha a chur san áireamh le muirear ar bhonneagar agus féadfar iad a éagsúlú ag brath ar chleachtais tráchtála.

  Port infrastructure charges may take into account external costs and may vary depending on commercial practices.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 407. #737400

  Áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go gcuirfear úsáideoirí an bhonneagair chalafoirt ar an eolas dhá mhí roimh an dáta a thiocfaidh na hathruithe sin i bhfeidhm ar a laghad maidir le haon athruithe a dhéantar ar chineál nó ar leibhéal na muirear ar an mbonneagar calafoirt.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall ensure that users of the port infrastructure are informed of any changes in the nature or level of the port infrastructure charges at least two months in advance of the date on which those changes come into effect.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 408. #737410

  Dul i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus le geallsealbhóirí eile

  Consultation of port users and other stakeholders

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 409. #737411

  Rachaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt i mbun comhairle le húsáideoirí an chalafoirt maidir lena bheartas muirearaithe, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-áirítear i gcásanna a chumhdaítear le hAirteagal 8.

  The managing body of the port shall, in accordance with applicable national law, consult port users on its charging policy, including in cases covered by Article 8.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 410. #737413

  Rachaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt i mbun comhairle le húsáideoirí an chalafoirt agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, maidir le hábhair bhunriachtanacha a thagann faoina inniúlacht maidir leis an méid a leanas:

  The managing body of the port shall, in accordance with applicable national law, consult port users and other relevant stakeholders on essential matters within its competence regarding:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 411. #737416

  éifeachtúlacht na nósanna imeachta riaracháin sa chalafort agus bearta chun iad a shimpliú;

  the efficiency of administrative procedures in the port and measures to simplify them;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 412. #737419

  bearta chun sábháilteacht a áirithiú i limistéar an chalafoirt, lena n-airítear, i gcás inarb iomchuí, sláinte agus sábháilteacht oibrithe calafoirt.

  measures to ensure safety in the port area, including, where appropriate, health and safety of port workers.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 413. #737421

  Urramóidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt agus soláthraithe seirbhísí calafoirt rúndacht faisnéise atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus a gcuid oibleagáidí faoin Airteagal seo á gcur i gcrích acu.

  The managing body of the port and providers of port services shall respect the confidentiality of commercially sensitive information when carrying out their obligations under this Article.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 414. #739335

  an suíomh sonrach agus cé acu an pointe teacht isteach ag calafort, aerfort, d’iarnród nó de bhóthar é; agus

  its exact location and whether it is a port, airport, rail or road entry point; and

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 415. #757029

  The Ballina Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Ballina Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 416. #757041

  The Kinsale Port, Harbour and Pier (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Kinsale Port, Harbour and Pier (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 417. #757044

  The Sligo Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Sligo Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 418. #757047

  The Westport Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Westport Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 419. #758620

  Fúndúireacht Mheán-suidhte do bhunú i bPort Laoighise don Chontae go léir.

  To establish for the whole County a Central Institution at Port Laoighise.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 420. #758632

  An Otharlann Chontae atá i bPort Laoighise do chimeád mar Fhúndúireacht Mheán-suidhte.

  To retain the present County Infirmary in Port Laoighise for the purpose of the Central Institution.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 421. #764131

  The Ballina Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Ballina Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 422. #764143

  The Kinsale Port, Harbour and Pier (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Kinsale Port, Harbour and Pier (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 423. #764146

  The Sligo Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Sligo Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 424. #764149

  The Wesport Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  The Wesport Port and Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 425. #786310

  ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925.

  DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925 ARRANGEMENT OF SECTIONS.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 426. #786430

  ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925.

  DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 427. #786469

  Cialluíonn an focal “na Coimisinéirí” Coimisinéirí Chuan agus Phort Dhún Dealgan.

  The expression "the Commissioners" means the Dundalk Harbour and Port Commissioners.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 428. #786479

  Teoranna an phuirt.

  Limits of port.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 429. #786506

  Sa dara háit:—Gach duine a bheidh cláruithe ag Port Dhún Dealgan mar únaer ar 100 tonna cláruithe ar a luíod de loingeas an phuirt sin;

  - Every person registered at the port of Dundalk as the owner of not less than 100 tons register of shipping belonging to the said port;

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 430. #787108

  Lch. Roimhe Seo (ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925)

  DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925) Previous (No. 3/1925 (Private):

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 431. #787109

  Ar Aghaidh (SCEIDEAL “B.”)

  DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925) Next (SCHEDULE "B")

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 432. #787110

  ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

  No. 3/1925 (Private): DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 433. #787115

  RATAI IS INEILITHE AG PORT DHUN DEALGAN.

  RATES CHARGEABLE AT THE PORT OF DUNDALK.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 434. #788430

  Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL “A.”)

  DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925) Previous (SCHEDULE "A")

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 435. #788431

  ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

  No. 3/1925 (Private): DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 436. #788474

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925.

  DUBLIN PORT AND DOCKS ACT, 1925

  Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925

 437. #788483

  cialluíonn an focal “Príomh-Acht” an Dublin Port and Docks Act, 1898;

  the expression "Principal Act" means the Dublin Port and the and Docks Act, 1898;

  Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925

 438. #788485

  cialluíonn an focal “an Bord” Bord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath.

  the expression "the Board" means the Dublin Port and Docks Board.

  Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925

 439. #788511

  —Féadfar Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath, 1925 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Dublin Port and Docks Act, 1925 .

  Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925

 440. #799735

  (c) údarás sláintíochta puirt, agus

  ( c ) a port sanitary authority, and

  Uimhir 34 de 1926: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (COMHAR-ÁRACHAS), 1926

 441. #815043

  ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR ORDÚ SLÁINTÍOCHTA PUIRT CHORCAIGHE, 1927.

  AN ACT TO CONFIRM THE CORK PORT SANITARY ORDER, 1927.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 442. #815057

  ÚDARÁS SLÁINTÍOCHTA PUIRT CHORCAIGHE.

  CORK PORT SANITARY AUTHORITY

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 443. #815091

  Féadfar Ordú Sláintíochta Puirt Chorcaighe, 1927, do ghairm den Ordú so.

  This Order may be cited as the Cork Port Sanitary Order, 1927.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 444. #820474

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929.

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 445. #820483

  AGUS DE BHRÍ gur bronnadh tuille comhacht (ar a n-áirítear comhacht chun Stoc Ionfhuascailte do chruthnú agus do thabhairt amach) ar an mBord le The Dublin Port and Docks Act, 1898 (dá ngairmtear “Acht 1898” anso ina dhiaidh seo), The Dublin Port and Docks Act, 1902 (dá ngairmtear “Acht 1902” anso ina dhiaidh seo), agus The Dublin Port and Docks Act, 1920 (dá ngairmtear “Acht 1920” anso ina dhiaidh seo):

  AND WHEREAS by "The Dublin Port and Docks Act 1898" (hereinafter referred to as "the Act of 1898") the Dublin Port and Docks Act, 1902 (hereinafter referred to as "the Act of 1902") and the Dublin Port and Docks Act 1920 (hereinafter referred to as "the Act of 1920") further powers (including the power to create and issue Redeemable Stock) were conferred on the Board:

  1929-PRA-002

 446. #820499

  Lch. Roimhe Seo (ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929)

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929) Previous (No. 2/1929 (Private):

  1929-PRA-002

 447. #820501

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  No. 2/1929 (Private): DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 448. #820542

  Lch. Roimhe Seo (CUID I.—ROIMHRAITEACH.)

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929) Previous (PART I PRELIMINARY)

  1929-PRA-002

 449. #820544

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  No. 2/1929 (Private): DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 450. #820613

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  No. 2/1929 (Private): DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 451. #820756

  An Chéad Lch.

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929)

  1929-PRA-002

 452. #820759

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  No. 2/1929 (Private): DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 453. #820780

  An Chéad Lch.

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929)

  1929-PRA-002

 454. #820784

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 455. #820983

  —Féadfar Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath (Droichid), 1929 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Dublin Port and Docks (Bridges) Act, 1929 .

  1929-PRA-002

 456. #820989

  An Chéad Lch.

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929)

  1929-PRA-002

 457. #820993

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 458. #821031

  Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL.

  DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929)

  1929-PRA-002

 459. #821033

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

  No. 2/1929 (Private): DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929

  1929-PRA-002

 460. #821042

  Dublin Port & Docks Act 1898.

  Dublin Port & Docks Act 1898

  1929-PRA-002

 461. #821076

  Dublin Port & Docks Act 1898.

  Dublin Port & Docks Act 1898.

  1929-PRA-002

 462. #821086

  Dublin Port & Docks Act 1902.

  Dublin Port & Docks Act 1902.

  1929-PRA-002

 463. #821094

  Dublin Port & Docks Act 1920.

  Dublin Port & Docks Act 1920.

  1929-PRA-002

 464. #831838

  (b) éileamh o Bhord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath fé alt 27 d'Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath (Droichid), 1929 (Uimh. 2 (Príobháideach) de 1929), d'íoc;

  ( b ) meeting a demand by the Dublin Port and Docks Board under section 27 of the Dublin Port and Docks (Bridges) Act, 1929 (No. 2 (Private) of 1929);

  Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 465. #832412

  Gach áitreabh atá de thurus na huaire ar seilbh ag Bord Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath.

  All premises for the time being in the occupation of the Dublin Port and Docks Board.

  Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 466. #835260

  Teora leis an bhfocal “port” d'úsáid.

  Restriction an use of the word "port".

  Uimhir 35 de 1930: ACHT AN CHONNARTHA PHORTUINGÉALAIGH, 1930

 467. #835332

  (4) Pé uair do bhéarfar don iompróir fén alt so ordú ag toirmease pacáiste ubh d'easportáil agus a bheidh an pacáiste sin curtha ar bord luinge i bport i Saorstát Éireann le linn an orduithe sin do thabhairt, ní tuigfear chun críche an ailt seo gurb ionann an pacáiste sin d'iompar ar an luing sin agus an pacáiste sin d'easportáil má chruthuíonn an t-iompróir sin go ndearna sé ina dhiaidh sin, an túisce go raibh caoi aige chuige, an pacáiste sin do thabhairt thar n-ais go dtí an port céanna i Saorstát Éireann agus do chur i dtír ag an bport san agus gur fé chúram an iompróra san amháin a bhí an pacáiste sin agus nár hoscladh é ná nár baineadh leis in aon tslí idir an t-am d'fhág an pacáiste sin an port san agus an t-am do cuireadh i dtír ag an bport san é.

  (4) Whenever a direction prohibiting the export of a package of eggs has been given to the carrier under this section and such package is, at the time such direction is given, actually loaded on a ship at a port in Saorstát Eireann, the carriage of such package on such ship shall not for the purpose of this section be deemed an exportation of such package if such carrier proves that such package was subsequently returned to and landed at the same port in Saorstát Eireann by him at the first available opportunity and that between the time such package left and was landed at such port it was in the sole charge of such carrier and was not opened or interfered with in any way.

  Uimhir 36 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1930

 468. #848713

  (b) na focail “ag an bport san is déanaí luadhadh” do chur isteach san alt san in ionad na bhfocal “ag an bport san” atá anois ann.

  ( b ) there were substituted in the said section for the words "such port" now contained therein the words "such last-mentioned port."

  Uimhir 9 de 1932: ACHT AINMHITHE COINNITHE (CÚITEAMH), 1932

 469. #864750

  (f) gur tríd an bport a bheidh luaidhte sa cheadúnas san a hiomportálfar an stroighin sin, agus

  ( f ) such cement is imported through the port specified in such licence, and

  Uimhir 17 de 1933: ACHT STROIGHNE, 1933

 470. #864774

  (v) an port i Saorstát Éireann gur tríd atáthar ar aigne an stroighin sin d'iomportáil;

  (v) the port in Saorstát Eireann through which it is proposed that such cement be imported;

  Uimhir 17 de 1933: ACHT STROIGHNE, 1933

 471. #869713

  Cialluíonn “long le Saorstát Éireann” aon long gur i Saorstát Éireann atá a port clárathachta;

  "Saorstát Eireann ship" means any ship whose port of registry is situate in Saorstát Eireann;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 472. #871789

  (d) gur ón bport no ón áit a bheidh luaidhte sa chead san a heasportálfar an tsubstaint sin, agus

  ( d ) such substance is exported from the port or place specified in such permit, and

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 473. #884081

  —(1) Ní bheidh sé dleathach aon phacáiste ná earra dar mórmheáchaint míle cílogram no níos mó do ládáil ná tabhairt fé n-a ládáil isteach in aon luing, báirse, ná árthach eile chun é d'iompar de mhuir no d'uisce-bhealach intíre o phort no o áit eile i Saorstát Éireann (pe'ca go dtí port no áit eile i Saorstát Éireann é no go dtí port no áit eile lasmuich de Shaorstát Éireann), mara mbeidh mór-mheáchaint cheart an phacáiste no na hearra san marcálta go soiléir agus go buan ar an dtaobh amuich den phacáiste no den earra san le linn an phacáiste no na hearra san do ládáil isteach sa luing, sa bháirse, no san árthach eile sin.

  (1) It shall not be lawful to load or attempt to load into any ship, barge, or other vessel for transport by sea or inland waterway from a port or other place in Saorstát Eireann (whether to a port or other place in, or to a port or other place outside, Saorstát Eireann) any package or object the gross weight of which equals or exceeds one thousand kilogrammes, unless the true gross weight of such package or object is plainly and durably marked on the outside of such package or object when such package or object is so loaded into such ship, barge, or other vessel.

  Uimhir 45 de 1934: ACHT UM IOMPAR DE MHUIR (EARRAÍ TROMA), 1934

 474. #884406

  cialluíonn an abairt “Acht 1853” an Galway Harbour and Port Act, 1853;

  the expression "the Act of 1853" means the Galway Harbour and Port Act, 1853;

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 475. #913259

  Port Laoighise

  Port Laoighise

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 476. #914770

  ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR ORDÚ SLÁINTÍOCHTA PUIRT CHORCAIGHE, 1936.

  AN ACT TO CONFIRM THE CORK PORT SANITARY ORDER, 1936.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 477. #914794

  ORDÚ SLÁINTÍOCHTA PUIRT CHORCAIGHE, 1936.

  CORK PORT SANITARY ORDER, 1936.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 478. #914830

  Féadfar Ordú Sláintíochta Puirt Chorcaighe, 1936, do ghairm den Ordú so.

  This Order may be cited as the Cork Port Sanitary Order, 1936.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 479. #927731

  (c) an easportáil fén gceadúnas san do shrianadh i slí nach ceaduithe í dhéanamh ach o phort no o áit áirithe no tré bhealach áirithe, no go dtí tír áirithe no port no áit áirithe.

  ( c ) restrict the exportation under such licence to exportation from a specified port or place or by a specified route, or to a specified country or a specified port or place.

  Uimhir 6 de 1938: ACHT UM SHEAN-IARANN (EASPORTÁIL DO STIÚRADH), 1938

 480. #929033

  (c) an easportáil fén gceadúnas san do shrianadh i slí nach ceaduithe í dhéanamh ach o phort no o áit áirithe no de bhealach áirithe, no go dtí tír áirithe no port no áit áirithe.

  ( c ) restrict the exportation under such licence to exportation from a specified port or place or by a specified route, or to a specified country or a specified port or place.

  Uimhir 16 de 1938: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1938

 481. #940477

  (c) údarás sláintíochta puirt,

  ( c ) a port sanitary authority,

  Uimhir 21 de 1939: ACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939

 482. #947291

  ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940.

  DUBLIN PORT AND DOCKS ACT, 1940

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 483. #947314

  —Féadfar Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath, 1940 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Dublin Port and Docks Act, 1940 .

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 484. #947320

  cialluíonn “an Bord” Bord Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath;

  "the Board" means the Dublin Port and Docks Board;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 485. #947322

  cialluíonn “Acht 1902” agus “Acht 1920” an Dublin Port and Docks Act, 1902, agus an Dublin Port and Docks Act, 1920, fé seach;

  "the Act of 1902" and "the Act of 1920" mean respectively the Dublin Port and Docks Act, 1902 and the Dublin Port and Docks Act, 1920;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 486. #947324

  cialluíonn “Ciste an Phuirt” an ciste generálta ar n-a bhunú leis an Dublin Port and Docks Act, 1869, mar a leasuítear san le hAchtanna ina dhiaidh sin;

  "the Port Fund" means the general fund constituted by the Dublin Port and Docks Act, 1869, as amended by subsequent Acts;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 487. #949411

  (d) údarás sláintíochta puirt,

  ( d ) a port sanitary authority,

  Uimhir 12 de 1940: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE, 1940

 488. #955380

  cialluíonn an abairt “na Coimisinéirí” na Coimisinéirí chun Port agus Cuan Phortláirge d'fheabhsú.

  the expression "The Commissioners" means the Commissioners for improving the Port and Harbour of Waterford.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 489. #971744

  Ordú Sláintíochta Poirt Chorcaighe, 1943, do dhaingniú.

  Confirmation of Cork Port Sanitary Order, 1943.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 490. #971768

  Ordú Sláintíochta Poirt Chorcaighe, 1943.

  CORK PORT SANITARY ORDER, 1943.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 491. #971770

  DE BHRÍ, le hordú sealadach dá ngairmtear The Cork Port Sanitary Order, 1903 (dá ngairmtear “Ordú 1903” san Ordú so) fé mar a daingníodh é leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (dá ngairmtear “Acht 1903” san Ordú so) gur bunaíodh údarás sláintíochta poirt don chuid sin de phort custam Chorcaighe atá tuairiscithe in Ordú 1903, tré chomh-bhord do cheapadh fán ainm “Údarás Sláintíochta Poirt Chorcaighe” ar a mbeadh baill d'údaráis sláintíochta na gceanntar sláintíochta luaitear ann, dá ngairmtear “the component authorities” in Ordú 1903:

  WHEREAS by a provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1903 (in this Order referred to as "the Order of 1903") which was confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (in this Order referred to as "the Act of 1903") a part sanitary authority was constituted for that part of the customs port of Cork described in the Order of 1903 by forming a joint board under the name of the Cork Port Sanitary Authority, consisting of members of the sanitary authorities of the sanitary districts therein specified which authorities are referred to in the Order of 1903 as "the component authorities";

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 492. #971818

  Féadfar Ordú Sláintíochta Poirt Chorcaighe, 1943, do ghairm den Ordú so.

  This Order may be cited as the Cork Port Sanitary Order, 1943.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 493. #990723

  (i) más é Cuan Bhaile Atha Cliath an cuan—do theoranta Poirt Bhaile Atha Cliath do réir bhrí ailt 2 den Dublin Port and Docks Act, 1869, agus

  (i) if the harbour is Dublin Harbour—the limits of Port of Dublin within the meaning of section 2 of the Dublin Port and Docks Act, 1869, and [GA]

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 494. #992596

  (d) port nó piara sonraithe a aistriú chun údaráis chuain, nó

  ( d ) transfers to a harbour authority a specified port or pier, or

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 495. #993265

  Bord Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath.

  Dublin Port and Docks Board.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 496. #993332

  Coimisinéirí Phort agus Cuan Chathair na Mart.

  Westport Port and Harbour Commissioners.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 497. #993541

  An Act for the improvement of the Port and Harbour of Drogheda (5 Vic., Sess.

  An Act for the improvement of the Port and Harbour of Drogheda (5 Vic., Sess.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 498. #993550

  Dublin Port Act, 1867.

  Dublin Port Act, 1867.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 499. #993552

  Dublin Port and Docks Act, 1869.

  Dublin Port and Docks Act, 1869.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 500. #993556

  Dublin Ports and Docks Act, 1879.

  Dublin Port and Docks Act, 1879.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 501. #993558

  Dublin Port and Docks Act, 1898.

  Dublin Port and Docks Act, 1898.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 502. #993560

  Dublin Port and Docks Act, 1902.

  Dublin Port and Docks Act, 1902.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 503. #993562

  Dublin Port and Docks Act, 1919.

  Dublin Port and Docks Act 1919.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 504. #993564

  Dublin Port and Docks Act, 1920.

  Dublin Port and Docks Act, 1920.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 505. #993566

  Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath, 1925 .

  Dublin Port and Docks Act, 1925 .

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 506. #993568

  Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath, 1940 .

  Dublin Port and Docks Act, 1940 .

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 507. #993574

  Acht Chuan agus Phort Dhún Dealgan, 1925 .

  Dundalk Harbour and Port Act, 1925 .

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 508. #993582

  Galway Harbour and Port Act, 1853.

  Galway Harbour and Port Act, 1853.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 509. #993638

  New Ross Port and Harbour Amendment Act, 1861.

  New Ross Port and Harbour Amendment Act, 1861.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 510. #993640

  New Ross Port and Harbour Order, 1896.

  New Ross Port and Harbour Order, 1896.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 511. #993687

  Westport Port and Harbour Act, 1853.

  Westport Port and Harbour Act, 1853.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 512. #1011318

  Údaráis Sláintíochta Poirt a scor.

  Dissolution of Port Sanitary Authorities.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 513. #1011326

  (b) chun conartha leanúnacha a bheas déanta ag an údarás sláintíochta poirt a chaomhnadh,

  ( b ) the preservation of continuing contracts made by the port sanitary authority,

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 514. #1011334

  (4) San alt seo ciallaíonn an abairt “údarás sláintíochta poirt” údarás sláintíochta poirt a bunaíodh faoi Alt 9 den Public Health (Ireland) Act, 1896.

  (4) In this section the expression "port sanitary authority" means a port sanitary authority constituted under Section 9 of the Public Health (Ireland) Act, 1896.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 515. #1012863

  Coimisinéirí Phort agus Cuan Chathair na Mart.

  Westport Port and Harbour Commissioners.

  Uimhir 34 de 1947: AN tACHT CUANTA, 1947

 516. #1016084

  Duine den fhoirinn d'urscaoileadh ag port sa Stát.

  Discharge of member of crew at port in the State.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 517. #1016196

  (4) Maidir le hearraí d'iompar de mhuir i longa a bheas ag iompar earraí ó aon phort sa Stát go dtí aon phort eile sa Stát nó go dtí port sa Bhreatain Mhóir nó i dTuaisceart Éireann, beidh éifeacht ag Airteagal VI de na Rialacha amhail is dá mba d'earraí de chineál ar bith in ionad d'earraí áirithe a bhí tagairt san Airteagal agus amhail is dá mbeadh an proviso a ghabhas leis an dara mír den Airteagal ar lár.

  (4) Article VI of the Rules shall, in relation to the carriage of goods by sea in ships carrying goods from any port in the State to any other port in the State or to a port in Great Britain or Northern Ireland, have effect as though the Article referred to goods of any class instead of to particular goods and as though the proviso to the second paragraph of the Article were omitted.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 518. #1035734

  In ailt 2 agus 9 gach tagairt do “port sanitary district” agus do “port sanitary authority.”

  In sections 2 and 9 all references to "port sanitary district" and "port sanitary authority."

  Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950

 519. #1035791

  I bhfo-alt (1) d'alt 1 na focail “nó thuathcheanntair” agus “údarás sláintíochta puirt.'

  In subsection (1) of section 1 the words "or rural district," and "a port sanitary authority,"

  Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950

 520. #1050096

  (6) Nuair a cheadós an tAire d'aon ghaltán paisnéirí a bhfuil deimhniú sábháltachta gearr-thurais, pé acu tóranta dhó nó nach ea, i bhfeidhm ina leith, dul chun farraige ar thuras eadarnáisiúnta ó phort sa Stát nach faide ná dhá chéad déag míle farraige ón bport cuarda deiridh sa Stát go dtí an port cinn turais, measfar, chun críocha an ailt seo, feidhm a bheith ag an deimhniú maidir leis an turas a bhfuil an galtán ar tí dul air, d'ainneoin an turas a bheith níos mó ná sé chéad míle farraige idir na poirt sin.

  (6) Where the Minister permits any passenger steamer in respect of which there is in force a short-voyage safety certificate, whether qualified or not, to proceed to sea on an international voyage from a port in the State not exceeding twelve hundred nautical miles in length between the last port of call in the State and the final port of destination, the certificate shall for the purposes of this section be deemed to be applicable to the voyage on which the steamer is about to proceed notwithstanding that the voyage exceeds six hundred nautical miles between the said ports.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 521. #1078355

  (b) ag dul isteach di i bport lasmuigh den Stát nó á fhágáil, agus

  ( b ) on entering or leaving a port outside the State, and

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 522. #1078523

  (a) ainm na loinge agus a port cláraitheachta;

  ( a ) the name of the ship and her port of registry;

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 523. #1078542

  (3) Measfar gurb é an port ag a bhfuil long cláraithe de thuras na huaire a port cláraitheachta.

  (3) The port at which a ship is registered for the time being shall be deemed her port of registry.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 524. #1078586

  —(1) Aon uair a tharlós athrú ar únaeracht chláraithe loinge, déanfaidh cláraitheoir poirt chláraitheachta na loinge, nó cláraitheoir aon phoirt sa Stát a shroisfeas an long a fuair scéala an athruithe ó chláraitheoir phoirt chláraitheachta na loinge, an t-athrú únaerachta d'fhormhuiniú ar a deimhniú cláraitheachta.

  —(1) Whenever a change occurs in the registered ownership of a ship, the change of ownership shall be endorsed on her certificate of registry either by the registrar of the ship's port of registry, or by the registrar of any port in the State at which the ship arrives who has been advised of the change by the registrar of the ship's port of registry.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 525. #1078614

  (b) ó aon phort sa Stát go port lasmuigh den Stát nuair nach cuspóirí trádála príomh-fheidhm an turais.

  ( b ) from any port in the State to a port outside the State when the voyage is not primarily for trading purposes,

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 526. #1078876

  —(1) Féadfar clárú aon loinge d'aistriú ó phort cláraitheachta amháin go port cláraitheachta eile sa Stát ar iarratas chun an chláraitheora ag port cláraitheachta na loinge i láthair na huaire dá dhéanamh trí dhearbhú i scríbhinn ó na daoine go léir a hainmnítear sa chlár mar dhaoine a bhfuil leas acu inti mar únaerí nó morgáistithe, ach ní dhéanfaidh an t-aistriú sin difir ar bith do chearta na ndaoine sin ná aon duine acu, agus mairfidh na cearta sin ar gach slí amhail is nach ndearnadh aon aistriú den tsórt sin.

  —(1) The registry of any ship may be transferred from one port of registry to another port of registry in the State on the application to the registrar of the existing port of registry of the ship made by declaration in writing of all persons appearing on the register to be interested therein as owners or mortgagees, but that transfer shall not in any way affect the rights of those persons or any of them, and those rights shall in all respects continue in the same manner as if no such transfer had been effected.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 527. #1100009

  (iv) the Dublin Port and Docks Board,

  (iv) the Dublin Port and Docks Board,

  Uimhir 8 de 1958: AN tACHT IONTAOBHAITHE (INFHEISTÍOCHTAÍ ÚDARAITHE), 1958

 528. #1156543

  Féadfaidh an gabhálaí a chinneadh, de réir chúrsaí an cháis, cé acu is fóirsteanaí iad a choinneáil nó iad a thabhairt go dtí port i dtír an ghabhálaí féin, nó go dtí port neodrach, nó fiú go dtí port i gcríoch an namhad.

  The captor may decide according to circumstances, whether it is expedient to hold them, or to convey them to a port in the captor's own country, to a neutral port or even to a port in enemy territory.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 529. #1156628

  Udarófar d'aon otharlong a bheidh i bport agus a thitfidh i láimh an namhad an port sin a fhágáil.

  Any hospital ship in a port which falls into the hands of the enemy shall be authorised to leave the said port. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 530. #1237191

  “(a) The master of every ship departing from a port in the State to a place abroad shall deliver to the collector or other proper officer a general declaration outwards in such form and manner as the Revenue Commissioners may direct and, if such ship shall have commenced her lading at some other port, shall deliver also the clearance of such goods from such other port.

  "( a ) The master of every ship departing from a port in the State to a place abroad shall deliver to the collector or other proper officer a general declaration outwards in such form and manner as the Revenue Commissioners may direct and, if such shall have commenced her lading at some other port, shall deliver also the clearance of such goods from such other port.

  Uimhir 17 de 1967: AN tACHT AIRGEADAIS, 1967

 531. #1241542

  (b) idir port i dtír Choinbhinsiúin (seachas an Stát) agus port in aon tír nó críoch eile (cibé acu tír Choinbhinsiúin í nó nach ea) atá lasmuigh den Stát.

  ( b ) a port in a Convention country (other than the State) and a port in any other country or territory (whether a Convention country or not) which is outside the State.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 532. #1260914

  (i) atá ar bord soithigh guail i bport sa Stát ar feitheamh le díluchtú tar éis na foirmiúlachtaí poirt a bheith comhlíonta;

  (i) on board colliers in a port in the State awaiting unloading after the completion of port formalities;

  Uimhir 3 de 1971: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1971

 533. #1260916

  (ii) atá stóráilte i bport díluchtaithe sa Stát;

  (ii) stored in an unloading port in the State;

  Uimhir 3 de 1971: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1971

 534. #1260956

  (i) ar bord ola-thancaer i bport sa Stát ag feitheamh le díluchtú tar éis foirmiúlachtaí poirt a bheith comhlíonta,

  (i) on board oil-tankers in a port in the State awaiting unloading after completion of port formalities,

  Uimhir 3 de 1971: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1971

 535. #1260958

  (ii) stóráilte i bport díluchtaithe sa Stát,

  (ii) stored in an unloading port in the State,

  Uimhir 3 de 1971: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1971

 536. #1325462

  (i) gníomhaíochtaí muirí, cósta, calafoirt nó inbhir is deis riachtanach mhaireachtála do dhaoine áirithe,

  (i) maritime, coastal, port or estuarine activities, constituting an essential means of livelihood for persons concerned,

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 537. #1338742

  Cumhachtaí chun báid a choinneáil a chur i mbaint le báid a gheofar i bport.

  Extension of powers of detention of boats to boats found in port.

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 538. #1338752

  (ii) i gcás an bád a bheith i bport, an bád agus na daoine ar bord a choinneáil sa phort sin nó ise agus iadsan a thabhairt go dtí port níos caothúla agus ise agus iadsan a choinneáil ansin go dtí go ndéanfaidh sé (i gceachtar cás) na bearta réamhráite;”.

  (ii) if the boat is in a port, detain the. boat and the persons on board at that port or take it and them to a more convenient port and there detain it and them, pending (in either case) the taking of the steps aforesaid;".

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 539. #1354832

  Cumhacht a bheith ag oifigeach údaraithe bád a thabhairt chun calafoirt, etc.

  Power of authorised officer to take boat to port, etc.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 540. #1392408

  (i) ar bord ola-thancaer i bport sa Stát ag feitheamh le díluchtú tar éis foirmiúlachtaí poirt a bheith comhlíonta,

  (i) on board oil-tankers in a port in the State awaiting unloading after completion of port formalities,

  Uimhir 18 de 1982: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1982

 541. #1392410

  (ii) stóráilte i bport díluchtaithe sa Stát,

  (ii) stored in an unloading port in the State,

  Uimhir 18 de 1982: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1982

 542. #1426724

  Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath (Droichid), 1929

  Dublin Port & Docks (Bridges) Act, 1929.

  Uimhir 3 de 1986: ACHT NA gCANÁLACHA, 1986

 543. #1427641

  Srianadh maidir le trádáil, gnó nó monarú a sheoladh laistigh de shaorphort.

  Restriction on carrying on of trade, business or manufacture within a free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 544. #1427673

  ciallaíonn “saorphort” limistéar ar saorphort é de thuras na huaire, faoi alt 2 den Acht seo;

  "free port" means an area which, under section 2 of this Act, for the time being constitutes a free port;

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 545. #1427707

  Deonú ceadúnais chun trádáil, gnó nó monarú a sheoladh laistigh de shaorphort.

  Grant of licence to carry on trade, business or manufacture within a free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 546. #1427755

  Srianadh maidir le trádáil, gnó nó monarú a sheoladh laistigh de shaorphort.

  Restriction on carrying on of trade, business or manufacture with a free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 547. #1427761

  Forálacha a bhaineann le hearraí a thugtar isteach i saorphort.

  Provisions relating to goods brought into a free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 548. #1427765

  (b) Féadfar maidir le hearraí neamh-Chomhphobail i saorphort:

  ( b ) Non-Community goods in a free port may be subjected to:

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 549. #1427795

  Feithiclí, longa, báid, sciorrárthaí agus aerárthaí laistigh de 32 chiliméadar ó shaorphort a scrúdú.

  Examination of vehicles, ships, boats, hovercraft and aircraft within 32 kilometres of a free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 550. #1427817

  (e) ag rialú coimeád, stóráil nó láimhseáil earraí i saorphort;

  ( e ) governing the keeping, storing or handling of goods in a free port;

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 551. #1433255

  “(aa) ag duine cláraithe laistigh de shaorphort do dhuine cláraithe eile laistigh de shaorphort,”,

  "( aa ) by a registered person within a free port to another registered person within a free port,",

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 552. #1436720

  Dublin Port and Docks Act, 1869

  Dublin Port and Docks Act, 1869

  Uimhir 19 de 1986: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986

 553. #1436773

  ciallaíonn “an Bord” Bord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath;

  "the Board" means the Dublin Port and Docks Board;

  Uimhir 19 de 1986: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986

 554. #1449464

  Dublin Port and Docks Act, 1869

  Dublin Port and Docks Act, 1869

  Uimhir 16 de 1987: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH (LEASÚ), 1987

 555. #1531471

  ciallaíonn ‘turas idirnáisiúnta’ turas a thosaíonn nó a chríochnaíonn i gcalafort lasmuigh den Stát;

  'international voyage' means a voyage beginning or ending in a port outside the State;

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 556. #1531523

  (i) cuairt a thabhairt ar chalafort sa Ríocht Aontaithe, agus

  (i) visits a port in the United Kingdom, and

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 557. #1531525

  (ii) cuairt a thabhairt freisin ar chalafort seachas calafort sa Stát nó sa Ríocht Aontaithe,

  (ii) also visits a port other than a port in the State or in the United Kingdom,

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 558. #1568597

  Dublin Port (1786)

  Dublin Port (1786)

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 559. #1662295

  ciallaíonn “calafort cuarda” an calafort ina stopann long chun lastas a luchtú nó a dhíluchtú nó chun paisinéirí a bhordáil nó a dhíbhordáil;

  port of call’ means the port where a ship stops to load or unload cargo or to embark or disembark passengers;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 560. #1662339

  céannacht agus cineál na loinge, lena n-áirítear a hainm, a huimhir aitheantais IMO, a calafort cláraithe nó a calafort baile, agus ainm úinéir na loinge;

  the identification and type of the ship, including its name, its IMO identification number, its port of registry or home port, and the name of the shipowner;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 561. #1662354

  na nósanna imeachta, freagrachtaí, foirmlí agus foinsí sonraí arna n-úsáid chun an méid ama a caitheadh ar muir idir imeacht ó chalafort agus teacht isteach i gcalafort a chinneadh agus a thaifeadadh;

  the procedures, responsibilities, formulae and data sources for determining and recording the time spent at sea between the port of departure and the port of arrival;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 562. #1662660

  féadfaidh sé gurb éard a bheidh san fhad a thaistealaítear an tslí is dírí idir an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann nó an fad iarbhír a thaistealaítear.

  the distance travelled may be either the distance of the most direct route between the port of departure and the port of arrival or the real distance travelled.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 563. #1664145

  faisnéis faoi bhonneagar calafoirt agus feistiú soithí maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír;

  information on port infrastructures and of vessels' fitting with regard to the landing obligation;

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 564. #1666898

  longa nach mbíonn i mbun oibre ach i limistéir chalafoirt;

  ships exclusively engaged in port areas;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 565. #1666904

  árthaí nach mbíonn i mbun oibre ach i limistéir chalafoirt; nó

  craft exclusively engaged in port areas; or

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 566. #1667167

  longa nach gcuirtear ag obair ach amháin i limistéir chalafoirt nó in uiscebhealaí intíre.

  ships exclusively engaged in port areas or inland waterways.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 567. #1667355

  ciallaíonn “turas intíre” turas i limistéir farraige ó chalafort i mBallstát chuig an gcalafort céanna nó chuig calafort eile laistigh den Bhallstát sin;

  ‘domestic voyage’ means a voyage in sea areas from a port of a Member State to the same or another port within that Member State;

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 568. #1667402

  Éascóidh údaráis nó comhlachtaí calafort cóiríocht do longa den sórt sin.

  Port authorities or bodies shall facilitate the accommodation of such ships.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 569. #1667522

  an sceideal seirbhíse ar muir agus sa chalafort, agus

  the schedule of service at sea and service in port; and

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 570. #1671994

  coinnítear na samplaí bitheolaíocha ar bord go dtí go dtugtar i dtír iad ag an gcalafort nó go dtí go dtrasloingsítear iad; agus

  the biological samples are kept on board until the port of landing or transhipment; and

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 571. #1672099

  Trasloingsiú i gcalafort

  Transhipment in port

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 572. #1672220

  Oibleagáidí tuairiscithe maidir le cigireachtaí calafoirt

  Reporting obligations with regard to port inspections

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 573. #1672513

  TRASLOINGSIÚ I GCALAFORT

  IN-PORT TRANSHIPMENT

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 574. #1672528

  Comhar idir an calafort agus an Stát tabhartha i dtír

  Port and landing State cooperation

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 575. #1692293

  soithí a úsáideann riaracháin chalafoirt agus údaráis phoiblí chun críocha neamhthráchtála amháin;

  vessels used solely for non-commercial purposes by port administrations and public authorities;

  Rialachán (AE) 2018/974 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le staidreamh ar iompar earraí d'uiscebhealaí intíre

 576. #1692809

  ainm an chalafoirt ainmnithe a bhfuil an soitheach iascaireachta ag iarraidh cead isteach ann agus an chúis a bhfuiltear ag iarraidh teacht isteach sa chalafort (tabhairt i dtír nó trasloingsiú);

  name of the designated port to which the fishing vessel seeks entry and the purpose of the port call (landing or transhipment);

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 577. #1692811

  an dáta agus an t-am a meastar go mbainfear an calafort amach;

  estimated date and time of arrival in port;

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 578. #1692823

  Tar éis an fhaisnéis ábhartha a fháil de bhun Airteagal 31, cinnfidh an Ballstát Calafoirt an údarófar nó an ndiúltófar don soitheach iascaireachta tríú tír teacht isteach ina chalafort.

  After receiving the relevant information pursuant to Article 31, a port Member State shall decide whether to authorise or deny the third country fishing vessel entry into its port.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 579. #1692827

  Cigireachtaí calafoirt

  Port inspections

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 580. #1692846

  Nós imeachta i gcás ina bhfaightear fianaise ar sháruithe ar bhearta caomhnaithe agus bainistíochta SPRFMO le linn cigireachtaí calafoirt

  Procedure in case of evidence of infringements of SPRFMO conservation and management measures during port inspections

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 581. #1692985

  Calafort clárúcháin

  Port of registry

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 582. #1693055

  Má dhéantar trasloingsiú ar muir: Suíomh (an 1/10ú céim is gaire) tráth tosaithe an trasloingsithe. Má dhéantar trasloingsiú i gcalafort: Ainm, tír agus cód an chalafoirt

  If transhipment at sea: Position (nearest 1/10th degree) at commencement of transhipment; If transhipment in port: Name, country, and code of port

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 583. #1693065

  Calafort agus tír cinn scríbe an tsoithigh iascaireachta a dhéanann glacadh

  Destination port and country of receiving fishing vessel

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 584. #1693078

  Má dhéantar trasloingsiú i gcalafort:

  If transhipped in port:

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 585. #1693084

  Calafort cinn scríbe an tsoithigh a dhéanann glacadh

  Destination port of receiving vessel

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 586. #1693116

  An calafort ina dtéitear ar bord

  Port of embarkation

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 587. #1693118

  An calafort ina dtéitear i dtír

  Port of disembarkation

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 588. #1693316

  Taobh an chlébhoird

  Port Side

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 589. #1693362

  CLÉBH

  PORT

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 590. #1693376

  O. Caighdeán do shonraí breathnóra a bhailítear le linn tabhairt i dtír nó nuair atá soitheach i gcalafort

  O. Standard for observer data collected during a landing or while a vessel is in port

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 591. #1693382

  Calafort/Pointe tabhairt i dtír

  Port/Point of landing

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 592. #1693395

  Iarraidh maidir le teacht isteach i gcalafort

  Port call request

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 593. #1693400

  Mionsonraí faoi theacht isteach i gcalafort:

  Port call Details:

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 594. #1693401

  An calafort ag a bhfuil sé beartaithe teacht isteach

  Intended port of call

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 595. #1693402

  Stát an chalafoirt

  Port state

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 596. #1693403

  Cuspóir le teacht isteach

  Purpose of port call

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 597. #1693425

  Torthaí achoimre maidir le cigireacht chalafoirt

  Port inspection summary results

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 598. #1693430

  Calafort cigireachta

  Port of inspection

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 599. #1693452

  Speicis bhainistithe SPRFMO a díluchtaíodh (le linn a bheith sa chalafort seo amháin):

  SPRFMO managed species off loaded (during this port call):

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 600. #1693458

  Speicis bhainistithe SPRFMO a glacadh ó thrasloingsiú (le linn a bheith sa chalafort seo amháin):

  SPRFMO managed species received from transhipment (during this port call):

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 601. #1707856

  faisnéis faoi bhonneagar calafoirt agus feistiú soithí maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír;

  information on port infrastructures and of vessels' fitting with regard to the landing obligation;

  Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle

 602. #1709991

  Níor cheart go gcuirfeadh coinníollacha conarthacha srian ar an gceart chun uimhreacha a aistriú.

  The right to port numbers should not be restricted by contractual conditions.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 603. #1777039

  Meastar go bhfuil saoráid glactha calafoirt leordhóthanach más féidir léi freastal ar riachtanais na long a úsáideann an calafort de ghnáth gan moill mhíchuí a chruthú, mar a sonraíodh freisin i dTreoir Chomhdhlúite EMI agus i dTreoirlínte EMI maidir le leordhóthanacht shaoráidí glactha dramhaíola na gcalafort a áirithiú (Rún MEPC.83(44)).

  A port reception facility is considered to be adequate if it is able to meet the needs of the ships normally using the port without causing undue delay, as also specified in the IMO Consolidated Guidance and the IMO Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities (Resolution MEPC.83(44)).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 604. #1777061

  I ngeall ar a cineál trádála, lena mbaineann stadanna minice i gcalafort faoi bhealach, tá costais shuntasacha ag baint le loingseoireacht ghearrthurais laistigh den chóras atá ann faoi láthair chun dramhaíl a sheachadadh go saoráidí glactha calafoirt, ós rud é gur gá táille a íoc ag gach stad calafoirt.

  Due to its type of trade, which is characterised by frequent port calls, short sea shipping faces significant costs within the current regime for the delivery of waste to port reception facilities, having to pay a fee at each and every port call.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 605. #1777070

  Cuirtear rialacha ar fáil sa Rialachán sin maidir le trédhearcacht na struchtúr muirearaithe a chuirtear i bhfeidhm i ndáil le húsáid seirbhísí calafoirt, dul i gcomhairle le húsáideoirí calafoirt agus nósanna imeachta um ghearáin a láimhseáil.

  It provides rules on the transparency of the charging structures applied for the use of port services, consultation of port users and handling of complaint procedures.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 606. #1777107

  Chun leordhóthanacht agus infhaighteacht na saoráidí glactha calafoirt a áirithiú, d’fhéadfadh sé a bheith iomchuí go gcuirfeadh na Ballstáit cabhair oibriúcháin réigiúnach ar fáil d’oibreoirí saoráidí glactha calafoirt nó d’údaráis calafoirt sna réigiúin sin den Aontais d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na constaicí buana dá dtagraítear san Airteagal sin.

  To ensure the adequacy and availability of port reception facilities, it might be appropriate for Member States to make regional operating aid available to port reception facility operators or port authorities in those regions of the Union in order to address the effects of the permanent handicaps referred to in that Article.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 607. #1777130

  ciallaíonn “stadanna calafoirt rialta” turais a dhéanann an long chéanna arís agus arís eile, rud a chruthaíonn patrún leanúnach idir calafoirt shainaitheanta nó sraith aistear ón gcalafort céanna agus go dtí é gan aon stadanna idirmheánacha;

  ‘regular port calls’ means repeated voyages of the same ship forming a constant pattern between identified ports or a series of voyages from and to the same port without intermediate calls;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 608. #1777131

  ciallaíonn “stadanna calafoirt minice” na cuairteanna a thugann long ar an gcalafort céanna a tharlaíonn uair sa choicís ar a laghad;

  ‘frequent port calls’ means visits by a ship to the same port taking place at least once a fortnight;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 609. #1777148

  Saoráidí glactha calafoirt leordhóthanacha a sholáthar

  Provision of adequate port reception facilities

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 610. #1777150

  Saoráidí glactha calafoirt

  Port reception facilities

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 611. #1777151

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh fáil ar shaoráidí glactha calafoirt a bheidh leordhóthanach chun freastal ar riachtanais na long a úsáideann an calafort de ghnáth gan moill mhíchuí a chur ar longa.

  Member States shall ensure the availability of port reception facilities adequate to meet the need of the ships normally using the port without causing undue delay to ships.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 612. #1777153

  go mbeidh sé d’acmhainn ag na saoráidí glactha calafoirt na cineálacha agus na cainníochtaí dramhaíola a ghlacadh ó longa a úsáideann an calafort sin de ghnáth, agus aird á tabhairt:

  the port reception facilities have the capacity to receive the types and quantities of waste from ships normally using that port, taking into account:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 613. #1777154

  ar riachtanais oibriúcháin úsáideoirí an chalafoirt;

  the operational needs of the port users;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 614. #1777155

  ar mhéid agus ar shuíomh geografach an chalafoirt sin;

  the size and geographical location of that port;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 615. #1777156

  ar chineál na long a stadann ag an gcalafort sin: agus

  the type of ships calling at that port; and

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 616. #1777170

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh plean iomchuí le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil i bhfeidhm agus cuirfear chun feidhme é le haghaidh gach calafoirt tar éis comhairliúcháin a dhéanamh leis na páirtithe ábhartha, lena n-áirítear, go háirithe, le húsáideoirí calafoirt nó a gcuid ionadaithe, agus, i gcás inarb iomchuí le húdaráis inniúla áitiúla, oibreoirí saoráidí glactha calafoirt, eagraíochtaí a chuireann na hoibleagáidí maidir le freagracht leathnaithe táirgeora chun feidhme agus le hionadaithe den tsochaí shibhialta.

  Member States shall ensure that an appropriate waste reception and handling plan is in place and has been implemented for each port following ongoing consultations with the relevant parties, including in particular with port users or their representatives, and, where appropriate, local competent authorities, port reception facility operators, organisations implementing extended producer responsibility obligations and representatives of civil society.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 617. #1777174

  suíomh na saoráidí glactha calafoirt is infheidhme maidir le gach beart feistithe, agus, i gcás inarb ábhartha, na huaireanta oscailte;

  location of port reception facilities applicable to each berth, and, where relevant, their opening hours;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 618. #1777175

  liosta na dramhaíola ó longa a bhainistíonn an calafort de ghnáth;

  list of waste from ships normally managed by the port;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 619. #1777176

  liosta de phointí teagmhála, de na hoibreoirí saoráidí glactha calafoirt agus de na seirbhísí a chuirtear ar fáil;

  list of contact points, the port reception facility operators and the services offered;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 620. #1777180

  Más gá ar chúiseanna éifeachtúlachta, féadfar na pleananna le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil a fhorbairt i gcomhar le dhá chalafort chomharsanachta nó níos mó sa réigiún geografach céanna, agus gach calafort rannpháirteach go hiomchuí, ar choinníoll go sonrófar an gá atá le saoráidí glactha calafoirt agus an fháil atá orthu le haghaidh gach calafoirt.

  Where required for reasons of efficiency, the waste reception and handling plans may be developed jointly by two or more neighbouring ports in the same geographical region, with the appropriate involvement of each port, provided that the need for and availability of port reception facilities are specified for each port.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 621. #1777182

  Leis na hathruithe sin féadfar athruithe struchtúracha ar thrácht sa chalafort a bheith san áireamh, forbairt bonneagair nua, athruithe ar an éileamh ar shaoráidí glactha calafoirt agus ar a soláthar, agus teicnící cóireála nua ar bord, ach ní bheidh na hathruithe teoranta dóibhsean.

  Those changes may include structural changes in traffic to the port, development of new infrastructure, changes in the demand and provision of port reception facilities, and new on-board treatment techniques.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 622. #1777183

  Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar phlean an chalafoirt le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil a chur chun feidhme.

  Member States shall monitor the port’s implementation of the waste reception and handling plan.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 623. #1777192

  ar a laghad 24 uair an chloig sula sroichfear an calafort cuarda, más eol dó an calafort staid;

  at least 24 hours prior to arrival, if the port of call is known;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 624. #1777199

  Déanfaidh máistir loinge a stadann ag calafort san Aontas, sula bhfágfaidh sé an calafort sin, an dramhaíl ar fad a iompraíodh ar bord a sheachadadh go saoráid glactha calafoirt i gcomhréir leis na noirm sceite iomchuí a leagtar síos i gCoinbhinsiún MARPOL.

  The master of a ship calling at a Union port shall, before leaving that port, deliver all its waste carried on board to a port reception facility in accordance with the relevant discharge norms laid down in the MARPOL Convention.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 625. #1777212

  mura fios an chéad chalafort cuarda eile.

  the next port of call is unknown.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 626. #1777220

  íocfaidh na longa táille indíreach, beag beann ar sheachadadh na dramhaíola go saoráid glactha calafoirt;

  ships shall pay an indirect fee, irrespective of delivery of waste to a port reception facility;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 627. #1777231

  na seirbhísí a sholáthraítear do longa lasmuigh de na gnáthuaireanta oibriúcháin sa chalafort; nó

  the provision of services to ships outside normal operating hours in the port; or

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 628. #1777244

  go bhfuil an long páirteach i dtrácht sceidealaithe ina stadtar go minic agus go rialta ag calafoirt;

  the ship is engaged in scheduled traffic with frequent and regular port calls;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 629. #1777248

  gur ghlac an calafort ina dtarlaíonn an seachadadh agus an íocaíocht, a d’fhéadfaí a bheith ina gcalafort de chuid an Aontais nó i gcalafort eile a bhfuil, bunaithe ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh go leictreonach sa chuid sin den chóras faisnéise, faireacháin agus forfheidhmithe dá dtagraítear in Airteagal 13 agus in GISIS, saoráidí leordhóthanacha ar fáil;

  has been accepted by the port where the delivery and payment take place, which can be a Union port or another port in which, as established on the basis of the information reported electronically into that part of the information, monitoring and enforcement system referred to in Article 13 and in GISIS, adequate facilities are available;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 630. #1777380

  Cumhdófar leis na pleananna le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil gach cineál dramhaíola a thagann ó longa a thagann isteach go dtí an calafort de ghnáth agus déanfar iad a fhorbairt de réir mhéid an chalafoirt agus de réir chineálacha na long a thagann i dtír ag an gcalafort sin.

  The waste reception and handling plans shall cover all types of waste from ships normally visiting the port and shall be developed according to the size of the port and the types of ships calling at that port.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 631. #1777382

  measúnú ar an ngá atá le saoráidí glactha calafoirt, i bhfianaise na riachtanais atá ag longa a thagann isteach go dtí an calafort de ghnáth;

  an assessment of the need for port reception facilities, in light of the needs of ships normally visiting the port;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 632. #1777383

  tuairisc ar chineál agus ar thoilleadh na saoráidí glactha calafoirt;

  a description of the type and capacity of port reception facilities;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 633. #1777386

  tuairisc ar na nósanna imeachta maidir le heasnaimh líomhnaithe sna saoráidí glactha calafoirt a thuairisciú;

  a description of the procedure for reporting alleged inadequacies of port reception facilities;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 634. #1777391

  pointe teagmhála sa chalafort a shainaithint;

  an identification of a point of contact in the port;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 635. #1777393

  tuairisc ar na modhanna chun úsáid iarbhír na saoráidí glactha calafoirt a thaifeadadh;

  a description of methods for recording the actual use of the port reception facilities;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 636. #1777395

  tuairisc ar an gcaoi a ndéantar na sruthanna dramhaíola éagsúla a bhainistiú sa chalafort.

  a description of methods for managing the different waste streams in the port.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 637. #1777400

  FORMÁID CHAIGHDEÁNACH NA FOIRME UM RÉAMHFHÓGRA MAIDIR LE DRAMHAÍL A SHEACHADADH GO DTÍ SAORÁIDÍ GLACTHA CALAFOIRT

  STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 638. #1777420

  SONRAÍ AN CHALAFOIRT AGUS AN TURAIS

  PORT AND VOYAGE PARTICULARS

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 639. #1777422

  An calafort deireanach inar seachadadh dramhaíl:

  Last port where waste was delivered:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 640. #1777426

  An chéad chalafort Seachadta eile:

  Next port of delivery:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 641. #1777427

  An calafort deireanach agus an tír:

  Last port and country:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 642. #1777429

  An chéad chalafort eile agus an tír: (más eol):

  Next port and country (if known):

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 643. #1777435

  An calafort a ndéanfar fuílleach na dramhaíola a sheachadadh chuige

  Port at which remaining waste will be delivered

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 644. #1777436

  Méid na dramhaíola a mheastar a ghinfear sa tréimhse idir an fógra agus an chéad chalafort cuarda eile (m3)

  Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m3)

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 645. #1777469

  Bainfear leas as an bhfaisnéis sin do rialú stáit ar chalafoirt agus chun críocha cigireachta eile.

  This information shall be used for port State control and other inspection purposes.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 646. #1777477

  Soláthraí/soláthraithe na saoráide glactha calafoirt:

  Port reception facility provider(s):

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 647. #1777493

  CATAGÓIRÍ NA GCOSTAS AGUS GLANIONCAIM A BHAINEANN LE HOIBRIÚ AGUS RIARACHÁN NA SAORÁIDÍ GLACTHA CALAFOIRT

  CATEGORIES OF COSTS AND NET REVENUES RELATED TO THE OPERATION AND ADMINISTRATION OF PORT RECEPTION FACILITIES

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 648. #1777502

  dramhaíl a bhailiú ón long, an dramhaíl a iompar ó na saoráidí glactha calafoirt don choireáil deiridh, na saoráidí glactha calafoirt a chothabháil agus a ghlanadh, costais don fhoireann, lena n-áirítear ragobair, soláthar leictreachais, anailís ar an dramhaíl agus árachas;

  The actual operation of the port reception facilities: collection of waste from the ship, transport of waste from the port reception facilities for final treatment, maintenance and cleaning of port reception facilities, costs for staff, including overtime, provision of electricity, waste analysis and insurance;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 649. #1777509

  Nósanna imeachta um sholáthar poiblí a eagrú maidir le saoráidí glactha calafoirt a sholáthar, mar aon leis na húdaruithe riachtanacha a thabhairt chun saoráidí glactha calafoirt a sholáthar i gcalafoirt;

  Organisation of public procurement procedures for the provision of port reception facilities, as well as the issuing of the necessary authorisations for the provision of port reception facilities in ports;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 650. #1777510

  Faisnéis a thabhairt d’úsáideoirí calafort trí fhógráin a dháileadh, fógraí agus póstaeir a chur in airde sa chalafort, nó an fhaisnéis atá ar shuíomh gréasáin an chalafoirt a fhoilsiú, agus an fhaisnéis a tharchur go leictreonach, mar a cheanglaítear in Airteagal 5;

  Communication of information to port users through the distribution of flyers, putting up signs and posters in the port, or publication of the information on the port’s website, and electronic transmission of the information as required in Article 5;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 651. #1777525

  Tá an long thuasluaite i dtrácht sceidealaithe agus stadanna minice agus rialta á ndéanamh aici ag an gcalafort/na calafoirt seo a leanas in [cuir isteach ainm an Bhallstáit] de réir sceidil nó bealach atá réamhshocraithe:

  is in scheduled traffic with frequent and regular port calls at the following port(s) located in [insert name of the Member State] according to a schedule or predetermined route:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 652. #1777527

  agus tá socrú déanta aici lena áirithiú go n-íocfar na táillí agus go seachadfar an dramhaíl chuig an gcalafort nó chuig tríú páirtí ag calafort:

  and has made an arrangement to ensure the payment of the fees and the delivery of waste to the port or a third party at the port of:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 653. #1777531

  íocaíocht an táille éigeantaigh, ag an gcalafort/na calafoirt seo a leanas:

  the payment of the mandatory fee, at the following port(s):]

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 654. #1777899

  ciallaíonn “saoráidí glactha calafoirt” saoráidí glactha calafoirt mar a shainmhínítear i bpointe (e) d’Airteagal 2 de Threoir 2000/59/CE;

  port reception facilities’ means port reception facilities as defined in point (e) of Article 2 of Directive 2000/59/EC;

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 655. #1783072

  sonraí feidhmiúlachta ón rialú Stáit ar chalafoirt de bhun Airteagal 23;

  performance data by the port State control pursuant to Article 23;

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 656. #1794395

  litir (litreacha) an chalafoirt nó an dúiche ina bhfuil sé cláraithe, más ann;

  the letter(s) of the port or district in which it is registered, if any;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 657. #1794719

  tabhairt i dtír, trasloingsiú nó seirbhísí calafoirt eile a úsáid:

  landing, transhipment or making use of other port services:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 658. #1794720

  i gcalafort nach bhfuil ainmnithe i gcomhréir le forálacha Airteagal 39(1); nó

  in a port not designated in accordance with the provisions of Article 39(1); or

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 659. #1794721

  gan údarú a fháil ón Stát calafoirt dá dtagraítear in Airteagal 39(6);

  without authorisation of the port State referred to in Article 39(6);

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 660. #1794739

  Faoi réir thoiliú an Bhallstáit brataí agus, i gcás nach ionann Ballstát an chigire agus an Páirtí Conarthach de chuid NAFO arb é an Stát calafoirt é, féadfaidh cigirí Pháirtí Chonarthaigh an chalafoirt NAFO sin nó cigirí Bhallstát calafoirt páirt a ghlacadh i gcigireacht iomlán agus áireamh a dhéanamh ar an ngabháil.

  Subject to the consent of the flag Member State and, if the port State NAFO Contracting Party is not the same as the inspector's Member State, inspectors of that NAFO port Contracting Party or port Member State may participate in the full inspection and enumeration of the catch.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 661. #1794759

  Tabharfaidh an Ballstát brataí agus an Ballstát calafoirt fógra láithreach don Choimisiún faoin méid seo a leanas:

  The flag Member State and the port Member State shall immediately notify the Commission:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 662. #1794777

  RIALÚ AG STÁT AN CHALAFOIRT AR SHOITHÍ A BHFUIL BRATACH PÁIRTÍ CHONARTHAIGH EILE AR FOLUAIN ACU

  PORT STATE CONTROL OF VESSELS FLYING THE FLAG OF ANOTHER CONTRACTING PARTY

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 663. #1794782

  Dualgais an Bhallstáit calafoirt

  Duties of the port Member State

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 664. #1794783

  Tabharfaidh an Ballstát calafoirt liosta don Choimisiún agus do EFCA, ar liosta de na calafoirt ainmnithe é a bhféadfar cead isteach iontu a thabhairt do shoithí iascaireachta chun críche tabhairt i dtír, trasloingsiú agus/nó seirbhísí calafoirt a sholáthar, agus áiritheoidh sé a mhéid agus is féidir go mbeidh acmhainneacht leordhóthanach ag gach calafort ainmnithe cigireachtaí a dhéanamh de bhun na Caibidle seo.

  The port Member State shall provide the Commission and EFCA with a list of designated ports to which fishing vessels may be permitted entry for the purpose of landing, transhipment and/or provision of port services, and shall to the greatest extent possible ensure that each designated port has sufficient capacity to conduct inspections pursuant to this Chapter.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 665. #1794786

  Leagfaidh an Ballstát calafoirt íostréimhse réamhiarrata síos.

  The port Member State shall establish a minimum prior request period.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 666. #1794794

  Ní fhéadfaidh soithí iascaireachta dul isteach i gcalafort gan údarú a fháil ó údaráis inniúla an Bhallstáit calafoirt roimh ré.

  Fishing vessels may not enter port without prior authorisation by the competent authorities of the port Member State.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 667. #1794806

  Agus na soithí a dhéanfar cigireacht orthu á gcinneadh, tabharfaidh an Ballstát calafoirt tosaíocht don mhéid seo a leanas:

  In determining which vessels to inspect, the port Member State shall give priority to:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 668. #1794811

  Is éard a bheidh i gceist le cigireacht i gcalafort faireachán a dhéanamh ar thabhairt i dtír nó ar thrasloingsiú iomlán acmhainní iascaigh sa chalafort sin.

  An inspection in port shall involve the monitoring of the entire landing or transhipment of fishery resources in that port.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 669. #1794812

  Le linn aon chigireacht den sórt sin, déanfaidh cigire an chalafoirt an méid seo a leanas ar a laghad:

  During any such inspection, the inspector of the port Member State shall, at a minimum:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 670. #1794833

  Déanfaidh an Ballstát calafoirt cóip de gach tuarascáil chigireachta i leith rialú arna dhéanamh ag Stát calafoirt a sheoladh gan mhoill chuig an gCoimisiún agus chuig EFCA.

  The port Member State shall without delay send a copy of each port State control inspection report to the Commission and to EFCA.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 671. #1794838

  Déanfaidh Ballstát soithigh iascaireachta a bhfuil sé beartaithe aige tabhairt i dtír nó trasloingsiú a dhéanamh ná seirbhísí eile calafoirt a úsáid, nó i gcás ina mbeidh oibríochtaí trasloingsithe déanta lasmuigh de chalafort ag an soitheach, an méid seo a leanas a dhearbhú trí chóip den Fhoirm Réamhiarrata ar Rialú arna dhéanamh ag an Stát Calafoirt a chur ar ais, ar foirm í a leagtar amach in Iarscríbhinn II.L a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 43 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, arna tarchur i gcomhréir le hAirteagal 39(5) agus cuid B comhlánaithe go cuí, agus luafaidh sé:

  The Member State of a fishing vessel intending to land or tranship or make use of other port services, or where the vessel has engaged in transhipment operations outside a port, shall confirm by returning a copy of the Port State Control Prior Request Form set out in Annex II.L to the CEM referred to in point 43 of the Annex to this Regulation, transmitted in accordance with Article 39(5) with part B duly completed, stating that:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 672. #1794856

  Mar sin féin, féadfar oibríochtaí maidir le tabhairt i gcrích nó le trasloingsiú agus úsáid a bhaint as seirbhísí calafoirt eile a thosú roimh an am teachta measta ach cead a fháil ó údaráis inniúla an Bhallstáit calafoirt.

  However, landing or transhipment operations and making use of other port services may commence prior to ETA with permission from the competent authorities of the port Member State.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 673. #1794860

  Sáruithe arna mbrath le linn cigireachtaí i gcalafort

  Infringements detected during inspections in port

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 674. #1794883

  Dul isteach i gcalafort agus cigireacht a dhéanamh ar shoithigh Pháirtí Neamhchonarthaigh

  Port entry and inspection of non-Contracting Party vessels

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 675. #1794885

  Déanfaidh gach Ballstát calafoirt na nithe seo a leanas:

  Each port Member State shall:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 676. #1794887

  dul isteach i gcalafort a dhiúltú d'aon soitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh i gcás:

  refuse port entry to any non-Contracting Party vessel where:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 677. #1804703

  calafort ainmnithe.

  designated port.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 678. #1811532

  Déanfar an logleabhar a chomhlánú gach lá (meán oíche) nó sula mbainfear an calafort amach.

  The logbook shall be completed every day (midnight) or before port arrival.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 679. #1811554

  Dátaí agus ainm an chalafoirt inar tugadh an ghabháil éisc i dtír nó inar trasloingsíodh í.

  Dates and port of landing or transhipment.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 680. #1813997

  Tá sé mar aidhm leis an Rialachán seo tarchur faisnéise idir dearbhóirí, na húdaráis ábhartha agus soláthraithe seirbhísí calafoirt sa chalafort cuarda, agus na Ballstáit eile a éascú freisin.

  This Regulation also aims to facilitate the transmission of information between declarants, relevant authorities and the providers of port services in the port of call, and other Member States.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 681. #1814079

  ciallaíonn “cuaird ar chalafort” teacht loinge chuig calafort muirí i mBallstát, fanacht loinge ann, agus imeacht loinge uaidh;

  port call’ means the arrival of a ship at, the stay of a ship in, and the departure of a ship from a maritime port in a Member State;

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 682. #1814162

  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go gcuirtear eilimintí sonraí thacar sonraí EMSWe, arna soláthar ag imeacht ó chalafort san Aontas ar fáil don dearbhóir chun críche na n-oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh ag teacht chuig an gcéad chalafort eile laistigh den Aontas, ar an gcuntar nár thug an long cuaird ar chalafort lasmuigh den Aontas le linn an mhuiraistir.

  Member States shall ensure that the data elements of the EMSWe data set provided at departure from a port in the Union are made available to the declarant for the purpose of fulfilling the reporting obligations at arrival to the next port in the Union, provided that the ship has not called at a port outside of the Union during that voyage.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 683. #1814337

  Rialú Stáit ar Chalafoirt

  Port State control

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 684. #1814358

  Calafort cláraithe

  Port of registry

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 685. #1814366

  Calafort teachta

  Port of arrival

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 686. #1814367

  Saoráid chalafoirt teachta (más ann di)

  Port facility of arrival (if known)

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 687. #1814369

  Dáta agus tráth theacht ionchasach na loinge sa chalafort (ETA)

  Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 688. #1814383

  Liostaigh na deich gcuaird ba dhéanaí ar shaoráidí calafoirt in ord croineolaíoch (an chuaird ba dhéanaí ar dtús):

  List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first):

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 689. #1814386

  Calafort

  Port

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 690. #1814389

  Saoráid chalafoirt

  Port facility

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 691. #1814410

  Gníomhaire na loinge ag an gcalafort teachta beartaithe

  Agent of ship at intended port of arrival

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 692. #1843905

  faisnéis faoi bhonneagar calafoirt agus feistiú soithí maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír;

  information on port infrastructures and of vessels' fitting with regard to the landing obligation;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 693. #1844244

  Port Stíobhaird ó thuaidh

  Port Stewart north

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 694. #316801

  1. Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht nua nó comhlachtaí nua nó comhlacht nó comhlachtaí atá ann cheana féin mar chomhlacht nó mar chomhlachtaí a bheidh freagrach as forfheidhmiú an Rialacháin seo maidir le seirbhísí do phaisinéirí agus cúrsálacha ó chalafoirt atá suite ar a chríoch agus maidir le seirbhísí paisinéirí ó thríú tír chuig na calafoirt sin.

  1. Each Member State shall designate a new or existing body or bodies responsible for the enforcement of this Regulation as regards passenger services and cruises from ports situated on its territory and passenger services from a third country to such ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 695. #318247

  (a) an líon cigireachtaí a chuir an Ballstát sin i gcrích ar shoithí Páirtí neamhChonarthaigh faoin Scéim sin, ar muir nó ina gcalafoirt, ainmneacha na soithí a ndearnadh cigireacht orthu agus ainmneacha Stát is Stát brataí na soithí sin faoi seach, dátaí na gcigireachtaí agus ainmneacha aon chalafoirt ina ndearnadh na cigireachtaí, agus torthaí na gcigireachtaí sin;

  (a) the number of inspections of non-Contracting Party vessels that it conducted under this Scheme at sea or in its ports, the names of the vessels inspected and their respective flag states, the dates of the inspections and the names of any ports where the inspections were conducted, and the results of such inspections;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 696. #556522

  Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht nua nó comhlachtaí nua nó comhlacht nó comhlachtaí atá ann cheana féin mar chomhlacht nó mar chomhlachtaí a bheidh freagrach as forfheidhmiú an Rialacháin seo maidir le seirbhísí do phaisinéirí agus cúrsálacha ó chalafoirt atá suite ar a chríoch agus maidir le seirbhísí paisinéirí ó thríú tír chuig na calafoirt sin.

  Each Member State shall designate a new or existing body or bodies responsible for the enforcement of this Regulation as regards passenger services and cruises from ports situated on its territory and passenger services from a third country to such ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 697. #591319

  "4. ciallaíonn "nasc rialta inmheánach bád farantóireachta" aon nasc bád farantóireachta idir an dá chalafort chéanna nó níos mó atá suite ar chríoch na mBallstát, gan dul isteach in aon chalafoirt nach bhfuil suite ar chríoch na mBallstát agus arb éard atá ann paisinéirí agus feithiclí a iompar de réir amchláir fhoilsithe;";

  "regular internal ferry connection" means any ferry connection between the same two or more ports situated on the territory of the Member States, not calling at any ports situated outside the territory of the Member States and consisting of the transport of passengers and vehicles according to a published timetable;";

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 698. #591611

  De mhaolú ar Airteagal 7, ní dhéanfar aon seiceálacha teorann ar naisc lasta idir an dá chalafort chéanna, nó níos mó ná dhá chalafort, atá suite ar chríoch na mBallstát, nach stopfaidh ag calafort ar bith lasmuigh de chríoch na mBallstát agus arb é iompar earraí a bheidh i gceist leo.

  By way of derogation from Article 7, no border checks shall be carried out on cargo connections between the same two or more ports situated on the territory of the Member States, not calling at any ports outside the territory of the Member States and consisting of the transport of goods.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 699. #660485

  ciallaíonn 'críochfort lasta' struchtúr atá feistithe chun athlastála idir dhá mhodh iompair ar a laghad nó idir dhá chóras dhifriúla iarnróid, agus chun lasta a stóráil go sealadach, amhail calafoirt, calafoirt intíre, aerfoirt agus críochfoirt iarnróid;

  'freight terminal' means a structure equipped for transhipment between at least two transport modes or between two different rail systems, and for temporary storage of freight, such as ports, inland ports, airports and rail-road terminals;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 700. #660731

  Is éard a bheidh iontu bealaí gearrthurais farraige, calafoirt, bonneagar agus trealamh muirí gaolmhar, agus saoráidí mar aon le foirmiúlachtaí riaracháin simplithe lena gcumasaítear oibriú loingseoireachta gearrthurais nó seirbhísí farraige-abhann idir dhá chalafort ar a laghad, lena n-áirítear naisc chúlchríche.

  They shall consist of short-sea routes, ports, associated maritime infrastructure and equipment, and facilities as well as simplified administrative formalities enabling short-sea shipping or sea-river services to operate between at least two ports, including hinterland connections.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 701. #660739

  ina nasc muirí agus a naisc chúlchríche idir calafort an chroíghréasáin agus calafoirt de chuid an ghréasáin chuimsithigh, agus béim ar leith ar naisc chúlchríche chalafoirt an chroíghréasáin agus an ghréasáin chuimsithigh.

  a maritime link and its hinterland connections between a core network port and ports of the comprehensive network, with a special focus on the hinterland connections of the core and comprehensive network ports.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 702. #660746

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil an trealamh is gá ar fáil i gcalafoirt chun cabhrú le feidhmíocht chomhshaoil na long i gcalafoirt, go háirithe saoráidí glactha don dramhaíl a ghintear ar bord long agus d'iarmhar lasta i gcomhréir le Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [31] agus i gcomhréir le dlí ábhartha eile an Aontais.

  Member States shall ensure that ports include equipment necessary to assist the environmental performance of ships in ports, in particular reception facilities for ship-generated waste and cargo residues in accordance with Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council [31] and in compliance with other relevant Union law.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 703. #660987

  cláir lóistíochta, críochfoirt lasta, críochfoirt iarnróid, calafoirt intíre, calafoirt mhuirí agus aerfoirt a áireamh sa ghréasán cuimsitheach, má thaispeántar gur mó an meánmhéid tráchta sa dá bhliain dheireanacha ná an tairseach ábhartha;

  include logistic platforms, freight terminals, rail-road terminals, inland ports, maritime ports and airports in the comprehensive network, if it is demonstrated that the latest two-year average of their traffic volume exceeds the relevant threshold;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 704. #660988

  cláir lóistíochta, críochfoirt lasta, críochfoirt iarnróid, calafoirt intíre, calafoirt mhuirí agus aerfoirt a eisiamh ón ngréasán cuimsitheach, má thaispeántar gur lú an meánmhéid tráchta le sé bliana anuas ná an tairseach ábhartha;

  exclude logistic platforms, freight terminals, rail-road terminals, inland ports, maritime ports and airports from the comprehensive network, if it is demonstrated that the average of their traffic volume over the last six years is below the relevant threshold;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 705. #661751

  i gcás iompair intíre, naisc le hardáin lóistíochta ilmhódúla agus a bhforbairt lena n-áirítear naisc le calafoirt agus aerfoirt intíre agus mhuirí, chomh maith le calafoirt a fhorbairt: 20 % de na costais incháilithe;

  for inland transport, connections to and the development of multimodal logistics platforms including connections to inland and maritime ports and airports, as well as the development of ports: 20 % of the eligible costs;

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 706. #661786

  i gcás iompair intíre, naisc le hardáin lóistíochta ilmhódúla agus a bhforbairt lena n-áirítear naisc le calafoirt agus aerfoirt intíre agus calafoirt agus aerfoirt mhuirí, lena n-áirítear saoráidí lena n-athraítear leithid go huathoibríoch, chomh maith le calafoirt a fhorbairt, lena n-áirítear cumais bhriste oighir, agus pointí lena ndéantar idirnascadh, agus aird ar leith á tabhairt ar naisc iarnróid, seachas i gcás Ballstát nach bhfuil gréasán iarnróid acu;

  actions for inland transport, connections to and the development of multimodal logistics platforms including connections to inland and maritime ports and airports, including automatic gauge-changing facilities, and the development of ports including ice-breaking capacities, as well as interconnecting points, with particular attention being given to rail connections, except in the case of Member States with no rail network;

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 707. #693092

  De réir birt eile a leagtar síos i Moladh CIGM/36/2012/1, ní dhéanfar gabhálacha coiréalaigh dheirg a thabhairt i dtír ach i líon teoranta calafort a bhfuil saoráidí calafoirt leordhóthanacha acu agus ní mór na liostaí de na calafoirt ainmnithe a chur chuig Rúnaíocht CIGM.

  According to another measure laid down in Recommendation GFCM/36/2012/1, red coral catches are to be landed only in a limited number of ports with adequate port facilities and the lists of designated ports are to be communicated to the GFCM Secretariat.

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 708. #697562

  ciallaíonn “nasc rialta inmheánach bád farantóireachta” aon nasc bád farantóireachta idir an dá chalafort chéanna nó níos mó atá suite ar chríoch na mBallstát, gan dul isteach in aon chalafoirt nach bhfuil suite ar chríoch na mBallstát, agus arb éard atá ann paisinéirí agus feithiclí a iompar de réir amchlár foilsithe;

  ‘regular internal ferry connection’ means any ferry connection between the same two or more ports situated on the territory of the Member States, not calling at any ports situated outside the territory of the Member States, and consisting of the transport of passengers and vehicles according to a published timetable;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 709. #698250

  Mura bhfuil ar chlár taistil loinge cúrsála ach calafoirt atá suite ar chríoch na mBallstát, de mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, ní dhéanfar aon seiceálacha teorann agus féadfaidh an long chúrsála teacht le cé i gcalafoirt nach bhfuil ag pointí trasnaithe teorann.

  If the itinerary of a cruise ship comprises exclusively ports situated in the territory of the Member States, by way of derogation from Articles 5 and 8, no border checks shall be carried out and the cruise ship may dock at ports which are not border crossing points.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 710. #698252

  Más cuid de chlár taistil loinge cúrsála dhá chalafort atá suite ar chríoch na mBallstát agus calafoirt atá lonnaithe i dtríú tíortha, de mhaolú ar Airteagal 8, déanfar seiceálacha teorann mar seo a leanas:

  If the itinerary of a cruise ship comprises both ports situated in the territory of the Member States and ports situated in third countries, by way of derogation from Article 8, border checks shall be carried out as follows:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 711. #698295

  De mhaolú ar Airteagal 8, ní dhéanfar aon seiceálacha teorann ar naisc lasta idir an dá chalafort chéanna, nó níos mó ná dhá chalafort, atá suite ar chríoch na mBallstát, nach stopfaidh ag calafort ar bith lasmuigh de chríoch na mBallstát agus arb é iompar earraí a bheidh i gceist leo.

  By way of derogation from Article 8, no border checks shall be carried out on cargo connections between the same two or more ports situated on the territory of the Member States, not calling at any ports outside the territory of the Member States and consisting of the transport of goods.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 712. #727567

  Áiritheoidh an Ballstát brataí go ndéanfar cigireacht fhisiciúil faoina údarás ina gcalafoirt nó go ndéanfaidh duine eile a bheidh ainmnithe aige é i gcás nach bhfuil an soitheach i gceann dá chalafoirt.

  The flag Member State shall ensure that a physical inspection takes place under its authority in its ports or by another person designated by the flag Member State when the vessel is not in one of its ports.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 713. #737127

  Sa teachtaireacht uaidh an 3 Deireadh Fómhair 2012 dar teideal “Gníomh um an Margadh Aonair II — Le chéile ar mhaithe le fás nua”, mheabhraigh an Coimisiún go bhfuil tarraingteacht iompair mhuirí ag brath ar infhaighteacht, éifeachtúlacht agus iontaofacht seirbhísí calafoirt agus ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt ar cheisteanna maidir le trédhearcacht an chistithe phoiblí agus na muirear calafoirt, mar aon le hiarrachtaí ar shimpliú riaracháin i gcalafoirt, agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar shrianta maidir le seirbhísí a sholáthar ag calafoirt.

  In its communication of 3 October 2012 entitled ‘Single Market Act II — Together for new growth’, the Commission recalled that the attractiveness of maritime transport is dependent on the availability, efficiency and reliability of port services and the necessity of addressing questions regarding the transparency of public funding and port charges, as well as administrative simplification efforts in ports, and of reviewing restrictions on the provision of services at ports.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 714. #737128

  Le rochtain ar an margadh seirbhísí calafoirt a éascú agus le trédhearcacht airgeadais agus uathriail na gcalafort muirí a thabhairt isteach, feabhsófar cáilíocht agus éifeachtúlacht na seirbhíse a chuirtear ar fáil d’úsáideoirí calafort agus cuirfear le timpeallacht atá níos fabhraí d’infheistíocht i gcalafoirt, agus cuidiú á thabhairt ar an gcaoi sin leis na costais ar úsáideoirí iompair a laghdú agus rannchuidiú á dhéanamh le loingseoireacht ghearrthurais a chur chun cinn agus le hiompar muirí a chomhtháthú níos fearr le hiompar iarnróid, uiscebhealaí intíre agus bóthair.

  Facilitating access to the port services market and introducing financial transparency and autonomy of maritime ports will improve the quality and efficiency of the service provided to port users and contribute to a climate that is more favourable to investment in ports, thereby helping to reduce costs for transport users and contributing to the promotion of short sea shipping and a better integration of maritime transport with rail, inland waterway and road transport.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 715. #737136

  Chun cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach ar bhealach comhréireach gan aon ualach nach gá a chur ar chalafoirt eile, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le calafoirt mhuirí an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair, a bhfuil ról suntasach ag gach calafort acu i ndáil leis an gcóras iompair Eorpach mar bíonn sé ag plé le níos mó ná 0,1 % de lastas iomlán AE nó de líon iomlán na bpaisinéirí, nó mar feabhsaíonn sé an inrochtaineacht réigiúnach ar cheantair oileánacha nó imeallacha.

  In order to achieve the aim of this Regulation in a proportionate way without imposing any unnecessary burden on other ports, this Regulation should apply to the maritime ports of the trans-European transport network, each of which plays a significant role for the European transport system, either because it handles more than 0,1 % of the total EU freight or the total number of passengers, or because it improves the regional accessibility of island or peripheral areas.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 716. #737139

  Ní bhíonn tionchar díreach ag seirbhísí píolótaíochta domhainfharraige ar éifeachtúlacht calafort toisc nach n-úsáidtear iad le haghaidh teacht isteach go díreach sna calafoirt ná le himeacht go díreach uathu agus, dá bhrí sin, ní gá iad a chur san áireamh sa Rialachán seo.

  Deep sea pilotage services do not have a direct impact on the efficiency of ports as they are not used for the direct entry and exit of ports and therefore do not need to be included in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 717. #737199

  Ní mór rialacha maidir le trédhearcacht caidrimh airgeadais a thabhairt isteach sa Rialachán seo chun iomaíochas éagothrom idir calafoirt san Aontas a chosc, go háirithe ós rud é go bhfuil calafoirt sa ghréasán tras-Eorpach iompair incháilithe chun cur isteach ar chistiú ón Aontas tríd an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [12].

  Rules on the transparency of financial relations need to be introduced in this Regulation to prevent unfair competition between ports in the Union, particularly since ports in the trans-European transport network are eligible to apply for Union funding through the Connecting Europe Facility established by Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council [12].

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 718. #869342

  (a) ar luing ar bith a théigheann ar thurusanna éadarnáisiúnta idir phuirt ghar-chomharsanachta i dhá dtír no níos mó más deimhin leis an Aire agus le Rialtaisí na dtíortha san go mbeadh sé mí-réasúnta no do-dhéanta, toisc fothainiúlacht agus coinníollacha na dturus idir na puirt sin, forálacha na Coda so den Acht so do chur i mbaint le longa théigheann ar na turusanna san;

  ( a ) any ship plying on international voyages between the near neighbouring ports of two or more countries, if the Minister and the Governments of those countries are satisfied that the sheltered nature and conditions of the voyages between those ports make it unreasonable or impracticable to apply the provisions of this Part of this Act to ships so plying;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 719. #1241868

  gur míréasúnach nó nach indéanta forálacha an Achta seo a chur chun feidhme maidir le long a bhíonn ag dul ar thurais den sórt sin agus gur deimhin leis an Aire go n-aontaíonn Rialtas na tíre nó na críche eile (nó, de réir mar a bheidh, Rialtas gach ceann de na tíortha nó na críocha eile) leis an tuairim sin, féadfaidh an tAire, le hordú a shonróidh na poirt sin, a ordú go mbeidh long a bhíonn ag dul ar thurais idirnáisiúnta idir na poirt sin, nó aon aicme long den sórt sin a shonrófar san ordú, díolmhaithe ó fhorálacha an Achta seo.

  make it unreasonable or impracticable to apply the provisions of this Act to ships plying on such voyages, and the Minister is satisfied that the Government of the other country or territory (or, as the case may be, of each of the other countries or territories) concurs in that opinion, the Minister may by order specifying those ports direct that ships plying on international voyages between those ports, or any class of such ships specified in the order, shall be exempt from the provisions of this Act.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 720. #1667078

  lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

  amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 721. #1672213

  Na Ballstáit ar mian leo rochtain ar a gcuid calafort a thabhairt do shoithí tríú tír a bhfuil speicis ICCAT ar bord acu nó táirgí iascaigh de thionscnamh speiceas nár tugadh i dtír cheana ná nár trasloingsíodh cheana i gcalafort, déanfaidh siad an méid seo a leanas:

  Member States wishing to grant access to its ports to third country fishing vessels carrying ICCAT species or fishery products originating from such species that have not been previously landed or transhipped at ports shall:

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 722. #1769614

  Murab ionann agus a lán réigiún sa chonair, braitheann Éire ar sheirbhísí friothálacha seachas ar sheirbhísí coimeádán domhainfharraige díreacha, chun í a nascadh le líonraí coimeádán domhanda, mar sin is céim thábhachtach í rochtain intíre agus mhuirí (“Mótarbhealaí na Farraige” san áireamh) ar phríomh-chalafoirt a fheabhsú chun tuilleadh comhtháthaithe a bhaint amach laistigh den chonair.

  Unlike many regions in the corridor, Ireland relies on feeder, rather than direct deep-sea container services, to connect its ports to global container networks, so improving inland and maritime (including ‘Motorways of the Sea’) access to core ports is also an important step towards achieving greater cohesion within the corridor.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas

 723. #1769615

  Dhéanfadh an rialachán atá molta ailíniú bealaí chonair MTM a choigeartú trí naisc mhuirí nua a chur leis idir príomh-chalafoirt Éireannacha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí agus calafoirt chonair MTM sa Bheilg (Zeebrugge, Antuairp) agus san Ísiltír (Rotterdam). Thiocfadh sé i bhfeidhm ón dáta nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag Rialachán SCE maidir leis an Ríocht Aontaithe, agus dá réir sin nach mbeidh an Ríocht Aontaithe páirteach a thuilleadh le conair MTM.

  The proposed regulation would adjust the NSM corridor’s route alignment by adding new maritime links between the Irish core ports of Dublin and Cork and the NSM corridor’s ports in Belgium (Zeebrugge, Antwerp) and the Netherlands (Rotterdam), It would take effect from the date when the CEF Regulation no longer applies to the United Kingdom, and therefore the United Kingdom no longer be part of the NSM corridor.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas

 724. #1769670

  (6)Ionas nach ndéanfar Conair Chroíghréasáin na Mara Thuaidh – na Meánmhara a dheighilt ina dhá chuid ar leith gan aon nasc eatarthu agus chun nascacht a áirithiú idir Éirinn agus mór-roinn na hEorpa, ba cheart go náiritheoidh Conair Chroíghréasáin na Mara Thuaidh – na Meánmhara naisc mhuirí idir príomh-chalafoirt na hÉireann agus príomh-chalafoirt na Beilge agus na hÍsiltíre.

  (6)In order to avoid the North Sea – Mediterranean Core Network Corridor being separated into two distinct and unconnected parts and to ensure connectivity of Ireland with mainland Europe, the North Sea – Mediterranean Core Network Corridor should include maritime links between the Irish core ports and core ports of Belgium and the Netherlands.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas

 725. #1772362

  Cinnfear méid na cabhrach do gach táirge lena mbaineann ag cur san áireamh na costais bhreise a bhaineann le margú na dtáirgí sna hoileáin bheaga, arna ríomh ón uair a fhágann siad calafoirt mhórthír na Gréige áit óna ndéantar na gnáthsholáthairtí, agus ón uair a fhágann siad calafoirt na n-oileán idirthurais freisin nó na calafoirt ina luchtaítear na táirgí ar a mbealach go dtí na hoileáin ceann scríbe deiridh.

  The amount of the aid shall be determined for each product concerned, taking account of the additional costs of marketing products in the smaller islands, calculated from the usual ports of shipment in mainland Greece, and from the ports of islands of transit or of loading for the islands of final destination.

  Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle

 726. #1777048

  Ar chúiseanna praiticiúla agus eagraíochtúla, d’fhéadfadh sé go dteastódh ó na calafoirt chomharsanacha sa réigiún geografach céanna comhphlean a fhorbairt ina gcumhdófaí go mbeadh fáil ar shaoráidí glactha calafoirt i ngach ceann de na calafoirt a chumhdaítear faoin bplean sin agus ina ndéanfaí foráil maidir le comhchreat riaracháin.

  For practical and organisational reasons, neighbouring ports in the same geographical region might want to develop a joint plan, covering the availability of port reception facilities in each of the ports covered by that plan while providing a common administrative framework.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 727. #1777186

  Cuirfidh na Ballstáit ina bhfuil na calafoirt sin lonnaithe in iúl go leictreonach ainm agus lonnaíocht na gcalafort sin atá i dtrácht sa chuid sin den chóras faisnéise, faireacháin agus forfheidhmithe dá dtagraítear in Airteagal 13.

  The Member States where such ports are located shall notify the name and location of those ports electronically in that part of the information, monitoring and enforcement system referred to in Article 13.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 728. #1811108

  soithí tríú tír a ndéantar cigireacht orthu i gcalafoirt na mBallstát agus a mbíonn ar bord acu colgáin Mheánmhuirí, nó táirgí iascaigh de thionscnamh colgán Meánmhuirí agus nár tugadh i dtír cheana nó nár trasloingsíodh i gcalafoirt cheana.

  third country vessels which are inspected in Member States ports and which carry on board Mediterranean swordfish or fishery products originating from Mediterranean swordfish that have not been previously landed or transhipped at ports.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 729. #1811333

  Sa chás go sáróidh soitheach a bhfuil bratach Ballstáit ar foluain aige forálacha an Rialacháin seo.áiritheoidh an Ballstát sin go ndéanfar cigireacht fhisiciúil ar an soitheach sin faoina údarás ina chalafoirt nó, i gcás nach mbeidh an soitheach i gceann dá chalafoirt, go ndéanfaidh duine a bheidh ainmnithe ag an mBallstát sin é.

  Where a vessel flying the flag of a Member State has committed an infringement of the provisions of this Regulation, that Member State shall ensure that a physical inspection of that vessel takes place under its authority in its ports or, where the vessel is not in one of its ports, by a person designated by that Member State.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 730. #816569

  —(1) Pé uair a thiocfa sé in eolas do sna hIontaobhaithe gur dineadh aon ainmhithe do heasportáladh ar an lá ceaptha no dá éis sin as Saorstát Éireann go dtí port sa Bhreatain Mhóir do mharbha, no go bhfuiltar chun a marbhtha, ag an bport san mar gheall ar ar éilimh na húdaráis Bhriotáineacha toisc galar coise agus béil do bhrise amach no amhras do bheith ann go raibh sé tar éis brise amach no gur braitheadh gur bhaolach go mbrisfadh sé amach, raghaidh coiste meastóirí, a ceapfar fén Acht so agus a bheidh cáilithe chun éilithe ar chúiteamh fén Acht so i marbha na n-ainmhithe sin do scrúdú, go dtí an port san láithreach agus measfid san áit sin cad is luach, chun crícheanna an chúitimh sin, do sna hainmhithe uile do marbhuíodh no a bheidh le marbha amhlaidh agus go bhféadfí no go mb'fhéidir go bhféadfí éilithe ar chúiteamh den tsórt san i dtaobh a marbhtha do chur ar aghaidh fén Acht so.

  —(1) Whenever it comes to the knowledge of the Trustees that any animals exported on or after the appointed day from Saorstát Eireann to a port in Great Britain have been or are about to be slaughtered at such port by reason of the requirements of the British authorities in consequence of an outbreak or suspected outbreak or apprehended danger of foot and mouth disease, a committee of assessors appointed under this Act and qualified to investigate claims for compensation under this Act in respect of the slaughter of such animals shall proceed forthwith to such port and there assess the value for the purposes of such compensation of all animals so slaughtered or about to be slaughtered in respect of the slaughter of which claims for such compensation could or might be sustainable under this Act.

  Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928

 731. #1164496

  (3) Aon deimhniú faoi láimh an chláraitheora long chun críocha an Merchant Shipping Act, 1894, agus an Achta Loingis Thráchtála, 1955 , ag aon phort cláraitheachta sa Stát á dheimhniú go bhfuil bád a bheidh sonraithe sa deimhniú gan bheith cláraithe de réir mhír (a) den mhíniú ar “bád iascaireachta mara Éireannach” (a cuireadh isteach leis an alt seo) in alt 219 den Phríomh-Acht sa phort cláraitheachta sin is fianaise chríochnaitheach é nach bhfuil an bád cláraithe amhlaidh agus beidh deimhnithe mar a dúradh maidir le gach port cláraitheachta sa Stát ina bhfianaise chríochnaitheach nach bhfuil an bád cláraithe amhlaidh sa Stát agus ní gá síniú chláraitheora a chruthú ná a chruthú gur chláraitheoir é iarbhír.

  (3) A certificate under the hand of the registrar of ships for the purposes of the Merchant Shipping Act, 1894, and the Mercantile Marine Act, 1955 , at any port of registry in the State that a boat specified in the certificate is not registered in accordance with paragraph (a) of the definition of "Irish sea-fishing boat" (inserted by this section) in section 219 of the Principal Act at that port of registry shall be conclusive evidence that the boat is not so registered and certificates as aforesaid in relation to every port of registry in the State shall be conclusive evidence that the boat is not so registered in the State and it shall not be necessary to prove the signature of a registrar or that he was in fact a registrar.

  Uimhir 31 de 1962: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1962

 732. #1240571

  —(1) Is é an Comisiún a chinnfidh praghas onnmhairithe earraí agus, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, i gcás ina ndéanfar earraí a allmhairiú isteach sa Stát faoi chonradh díola is díol ar an margadh oscailte idir ceannaitheoir agus díoltóir ar neamhspleidh le chéile, is é praghas onnmhairithe na n-earraí an praghas faoin gconradh díola, faoi réir asbhainte i leith costas árachais agus iompair na n-earraí óna bport nó óna n-áit eile onnmhairithe go dtí a bport nó a n-áit eile allmhairithe agus aon chostais, muirir nó caiteachais eile a tabhaíodh i leith na n-earraí tar éis iad a bheith aistrithe óna bport nó óna n-áit eile onnmhairithe, ach amháin sa mhéid a bhfuil ceangal ann go ndéanfaidh an ceannaitheoir aon chostais, muirir nó caiteachais den sórt sin a íoc ar leithligh.

  —(1) The export price of goods shall be determined by the Commission and, subject to subsection (2) of this section, where goods are imported into the State under a contract of sale which is a sale in the open market between a buyer and seller independent of each other, the export price of the goods shall be the price under the contract of sale, subject to a deduction for the cost of insurance and transport of the goods from their port or other place of export to their port or other place of import and any other costs, charges or expenses incurred in respect of the goods after they have been moved from their port or other place of export, except so far as any such costs, charges or expenses are required to be met separately by the buyer.

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 733. #1355434

  (3) Aon deimhniú faoi láimh an chláraitheora long chun críocha an Merchant Shipping Act, 1894, agus an Achta Loingis Thráchtála, 1955 , ag aon phort cláraitheachta sa Stát á dheimhniú go bhfuil bád a bheidh sonraithe sa deimhniú gan bheith cláraithe de réir mhír (a) den mhíniú ar “bád iascaireachta mara Éireannach” (a cuireadh isteach leis an alt seo) in alt 219 den Phríomh-Acht sa phort cláraitheachta sin is fianaise leordhóthanach é nach bhfuil an bád cláraithe amhlaidh agus beidh deimhnithe mar a dúradh maidir le gach port cláraitheachta sa Stát ina bhfianaise leordhóthanach nach bhfuil an bád cláraithe amhlaidh sa Stát agus ní gá síniú chláraitheora a chruthú ná a chruthú gur cláraitheoir é iarbhír.

  (3) A certificate under the hand of the registrar of ships for the purposes of the Merchant Shipping Act, 1894, and the Mercantile Marine Act, 1955 , at any port of registry in the State that a boat specified in the certificate is not registered in accordance with paragraph (a) of the definition of "Irish sea-fishing boat (inserted by this section) in section 219 of the Principal Act at that port of registry shall be sufficient evidence that the boat is not so registered and certificates as aforesaid in relation to every port of registry in the State shall be sufficient evidence that the boat is not so registered in the State and it shall not be necessary to prove the signature of a registrar or that he was in fact a registrar.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 734. #145951

  Beidh éifeacht ag an Ordú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1970 (I.R. Uimh. 192 de 1970) amhail is dá ndéanfaí na rátaí earraí a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú sin (a cuireadh isteach leis an Ordú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1979 (I.R. Uimh. 94 de 1979) agus na rátaí tonnáiste a shonraítear i gCuid II den Sceideal sin, a mhéadú 12½ faoin gcéad.

  The Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1970 ( S.I. No. 192 of 1970 ), shall have effect as if the goods rates specified in Part I of, and the tonnage rates specified on Part II of, the Schedule thereto (inserted by the Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1979 ( S.I. No. 94 of 1979 )) were increased by 12½ per cent.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 735. #146600

  3 Ar gach tonna de ghlantonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach soithigh, báirse, nó lictéar a thógtar i Ros Mhic Thriúin agus a onnmhairítear tríd an gcalafort, chuig aon chalafort nó áit

  On every ton of the net register tonnage or half the gross tonnage whichever is the greater of every vessel, barge or lighter constructed in New Ross and exported through the port to any port or place

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 736. #154500

  Údaraíonn an tOrdú seo do Bhord Poirt agus Dugaí Bhaile Átha Cliath droichead cúig réise le roinn inoscailte a dhéanamh thar abhainn na Life idir Bóthar Eabhroc, an Rinn agus Bóthar an Phoirt Thoir, i gcalafort Bhaile Átha Cliath agus bóthar isteach agus oibreacha fo-ghabhálacha i ndáil leis an droichead sin a chur ar fáil.

  This Order authorises the Dublin Port and Docks Board to construct a five-span bridge with opening section over the river Liffey between York Road, Ringsend and East Wall Road at Dublin Port and to provide an approach road and ancillary works in connection with such bridge.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 737. #158116

  In aghaidh gach tonna tomhais de gach Árthach nach ar an tSionainn amháin a dhéanfaidh sí trádáil ach go dtagann sí lasta ar bord i gCalafort na Fainge ó aon chalafort eile ar an tSionainn nó go gcuireann sí lasta i dtír ann le haghaidh aon chalafoirt den sórt sin, nó uaidh, suim nach mó ná

  For every ton of the admeasurement of every Vessel not trading solely in the River Shannon but loading or discharging in the Port of Foynes cargo for or from any other Port in the River Shannon a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 738. #160233

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó aon chalafort nó áit seachas calafort nó áit i dTuaisceart Éireann, sa Bhreatain Mhór nó sa Stát agus a dhíluchtófar nó a luchtófar sa Duga Fliuch nó ag Doirinis, ag gach teach suim nach mó ná

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from any port or place other than a port or place in Northern Ireland, Great Britain or the State and discharging or loading in the Wet Dock or at Dernish, for every arrival a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 739. #160235

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó aon chalafort nó áit seachas calafort nó áit i dTuaisceart Éireann, sa Bhreatain Mhór nó sa Stát agus a thabharfaidh tuarascáil i dTeach Custaim Luimnigh nó a dhíluchtófar nó a luchtófar ag aon ché nó áit lasmuigh den Duga Fliuch nó ag Doirinis, ar gach teacht suim nach móná

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from any port or place other than a port or place in Northern Ireland, Great Britain or the State reporting at the Custom House of Limerick or discharging or loading at any quay or place outside the Wet Dock or at Dernish, for every arrival a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 740. #164991

  Ar gach tonna de ghlantonnáiste cláraithe nó de leath an olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh (seachas árthach a bheidh ag gabháil ó chalafort nó ó áit amháin go dtí aon chalafort nó áit eile sa Stát, i d'Tuaisceart Eireann nó sa Bhreatain Mhór) a rachaidh isteach sa chuan chun críche dídine nó chun críche deisiúchán nó orduithe agus nach mbeidh ag dílódáil nó ag lódáil earraí ná paisinéirí.

  On every ton of the net register tonnage or of half the gross tonnage, whichever is the greater, of every vessel (other than a vessel bound from one port or place to any other port or place in the State, Northern Ireland or Great Britian) entering the harbour for the purpose of seeking shelter therein or for repairs or for orders and not discharging or loading cargo or passengers.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 741. #169851

  Leasaítear leis seo an tOrdú Cuan-Rátaí (Port agus Cuan Chorcaí), 1970 (I.R. Uimh. 192 de 1970) tríd an Sceideal seo a leanas a chur in ionad. an Sceidil a ghabhann leis an Ordú sin (a cuireadh isteach leis an Ordú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1979 (I.R. Uimh. 94 de 1979»:

  The Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1970 ( S.I. No. 192 of 1970 ), is hereby amended by the substitution for the Schedule thereto (inserted by the Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1979 ( S.I. No. 94 of 1979 )) of the following Schedule:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 742. #169950

  Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh phaisinéirí thrasatlantaigh agus gach línéar chúrsóireachta a bheidh ag cúrsáil iarbhír agus nach loingseoidh i nach dtrasloingseoidh nó nach ndílóingseoídh sa Chalafort aon lasta seachas ábhair phoist, paisinéirí nó bagáiste paisinéirí, nó soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná

  For every net register ton of the admeasurement of every transatlantic passenger vessel and cruising liner actually cruising not shipping, trans-shipping or unshipping in the Port any cargo other than mails, passengers or passengers' luggage, or provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 743. #173102

  (b) Ar gach tonna de ghlantonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh a thiocfaidh isteach sa chuan nó a fhágfaidh é ó aon chalafort nó áit nó chuig aon chalafort nó áit seachas calafort nó áit sa Stát, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór, suim nach mó ná- 32p

  (b) On every ton of the net register tonnage or of half the gross tonnage, whichever is the greater, of every vessel entering or leaving the harbour from or to any port or place other than a port or place in the State, Northern Ireland or Great Britain, a sum not exceeding— 32p

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 744. #175437

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó aon chalafort nó áit seachas calafort nó áit i dTuaisceart Eireann, sa Bhreatain Mhór nó sa Stát agus a dhíluchtófar nó a luchtófar sa Duga Fliuch nó ag Doirinis, ag gach teacht suim nach mó ná

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from any port or place other than a port or place in Northern Ireland, Great Britain or the State and discharging or loading in the Wet Dock or at Dernish, for every arrival a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 745. #175439

  Ar gach tonna d'atomhas gach árthaigh a thiocfaidh ó aon chalafort nó áit seachas calafort nó áit i dTuaisceart Eireann, sa Bhreatain Mhór nó sa Stát agus a thabharfaidh tuarascáil i dTeach Custaim Luimnigh nó a dhíluchtófar nó a luchtófar ag aon ché nó áit lasmuigh den Duga Fliuch nó ag Doirinis, ar gach teacht suim nach mó ná

  For every ton of the admeasurement of every vessel arriving from any port or place other than a port or place in Northern Ireland, Great Britain or the State reporting at the Custom House of Limerick or discharging or loading at any quay or place outside the Wet Dock or at Dernish, for every arrival a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 746. #184535

  Ar gach tonna de ghlan tonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach soithigh, báirse, nó lictéar a thógtar i Ros Mhic Thriúin agus a onnmhairítear tríd an gcalafort, chuig aon chalafort nó áit

  On every ton of the net register tonnage or half the gross tonnage whichever is the greater of every vessel, barge or lighter constructed in New ross and exported through the port to any port or place

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 747. #186184

  Leasaítear leis seo an tOrdú Cuan-Rátaí (Port agus Cuan Chorcaí), 1970 (I.R. Uimh. 192 de 1970) tríd an Sceideal seo a leanas a chur in ionad an Sceidil a ghabhann leis an Ordú sin (a cuireadh isteach leis an Ordú Cuan-Rátaí (Calafort agus Cuan Chorcaí), 1981 (I.R. Uimh. 18 de 1981)):

  The Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1970 ( S.I. No. 192 of 1970 ), is hereby amended by the substitution for the Schedule thereto (inserted by the Harbour Rates (Cork Port and Harbour) Order, 1981 ( S.I. No. 18 of 1981 )) of the following Schedule:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 748. #186271

  In aghaidh gach Tonna de thomhas gach Árthaigh nach ar an tSionainn amháin a dhéanann sí trádáil ach a thógann lasta ar bord i gCalafort na Fainge nó a chuireann lasta i dtír ann, le haghaidh aon chalafoirt eile ar an tSionainn nó uaidh, suim nach mó ná

  For every ton of the admeasurement of every Vessel not trading solely in the River Shannon but loading or discharging in the Port of Foynes cargo for or from any other Port in the River Shannon a sum not exceeding

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 749. #299614

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart freisin go mbeadh feidhm maidir le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus maidir leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh ag leasuithe ar na hIarscríbhinní a bhaineann le bearta speisialta áirithe chun slándáil mhuirí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Chóid Idirnáisiúnta um shlandáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm acu go huathoibríoch maidir le trácht idirnáisiúnta.

  As regards Regulation (EC) No 725/2004, the Commission should be empowered to decide whether amendments to the Annexes, which concern certain special measures to enhance maritime security of the International Convention for the Safety of Life at Sea, and of the International Code for the security of ships and of port facilities, that apply automatically to international traffic should also apply to ships operating domestic services and the port facilities serving them.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 750. #316552

  (8) Maidir leis an gcúnamh a thabharfar ag calafoirt atá suite i gcríoch Ballstáit, ba cheart, i measc nithe eile, go gcuirfeadh sé ar chumas daoine atá faoi mhíchumas agus daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe dul ó phointe ainmnithe teachta i gcalafort chuig long paisinéirí agus ó long paisinéirí chuig pointe ainmnithe imeachta sa chalafort, lena n-áirítear dul ar bord agus dul i dtír.

  (8) Assistance given at ports situated in the territory of a Member State should, among other things, enable disabled persons and persons with reduced mobility to proceed from a designated point of arrival at a port to a passenger ship and from a passenger ship to a designated point of departure at a port, including embarking and disembarking.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 751. #316609

  (b) ar sheirbhísí paisinéirí i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite lasmuigh de chríoch Ballstáit agus ina bhfuil an calafort díbhordála suite i gcríoch Ballstáit, ar choinníoll go bhfuil an tseirbhís á hoibriú ag iompróir Aontais, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 3(e);

  (b) on passenger services where the port of embarkation is situated outside the territory of a Member State and the port of disembarkation is situated in the territory of a Member State, provided that the service is operated by a Union carrier as defined in Article 3(e);

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 752. #316634

  (k) ciallaíonn "críochfort calafoirt" críochfort, arna fhoireannú ag iompróir nó ag oibreoir críochfoirt, i gcalafort a bhfuil saoráidí amhail deasc chlárúcháin, cuntair ticéad nó tolglanna agus foireann ann chun paisinéirí atá ag taisteal ar sheirbhísí paisinéirí nó ar chúrsáil a bhordáil nó a dhíbhordáil;

  (k) "port terminal" means a terminal, staffed by a carrier or a terminal operator, in a port with facilities, such as check-in, ticket counters or lounges, and staff for the embarkation or disembarkation of passengers travelling on passenger services or on a cruise;

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 753. #316667

  (b) i gcás ina bhfágann dearadh na loinge paisinéirí nó bonneagar agus trealamh an chalafoirt, lena n-áirítear críochfoirt chalafoirt, go mbeadh sé dodhéanta an duine sin a bhordáil, a dhíbhordáil nó a iompar ar mhodh sábháilte nó ar mhodh a bheadh indéanta go hoibríochtúil.

  (b) where the design of the passenger ship or port infrastructure and equipment, including port terminals, makes it impossible to carry out the embarkation, disembarkation or carriage of the said person in a safe or operationally feasible manner.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 754. #316738

  2. I gcás ina ndéanfar imeacht a chur ar ceal, nó i gcás moill a bheith ar an imeacht, agus gur gá don phaisinéir fanacht oíche amháin nó níos mó nó gur gá dó fanacht ar feadh tréimhse de bhreis ar an tréimhse a bhí beartaithe ag an bpaisinéir, déanfaidh an t-iompróir, i gcás ina bhfuil sé indéanta go fisiciúil agus nuair atá sé indéanta go fisiciúil, de bhreis ar na sneaiceanna, na béilí nó na sóláistí dá bhforáiltear i mír 1, cóiríocht leormhaith a thairiscint saor in aisce do phaisinéirí a bheidh ag imeacht ó chríochfoirt chalafoirt ar bord na loinge nó ar tír agus déanfaidh sé na paisinéirí sin a iompar chuig an gcríochfort calafoirt agus uaidh agus chuig an áit chóiríochta agus uaithi.

  2. In the case of a cancellation or a delay in departure where a stay of one or more nights or a stay additional to that intended by the passenger becomes necessary, where and when physically possible, the carrier shall offer passengers departing from port terminals, free of charge, adequate accommodation on board, or ashore, and transport to and from the port terminal and place of accommodation in addition to the snacks, meals or refreshments provided for in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 755. #316786

  1. Déanfaidh iompróirí, oibreoirí críochfort agus, nuair is infheidhme, údaráis chalafoirt, laistigh dá réimsí inniúlachta féin faoi seach, a áirithiú go mbeidh faisnéis faoi chearta na bpaisinéirí faoin Rialachán seo ar fáil go poiblí ar bord long, i gcalafoirt, más féidir, agus i gcríochfoirt chalafoirt.

  1. Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities, shall, within their respective areas of competence, ensure that information on the rights of passengers under this Regulation is publicly available on board ships, in ports, if possible, and in port terminals.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 756. #316790

  3. Déanfaidh iompróirí, oibreoirí críochfort agus, nuair is infheidhme, údaráis chalafoirt paisinéirí a chur ar an eolas, ar bhealach iomchuí, ar bord long, i gcalafoirt, más féidir, agus i gcríochfoirt chalafoirt, maidir le mionsonraí teagmhála an chomhlachta forfheidhmiúcháin a bheidh ainmnithe ag an mBallstát lena mbaineann de bhun Airteagal 25(1).

  3. Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities shall inform passengers in an appropriate manner on board ships, in ports, if possible, and in port terminals, of the contact details of the enforcement body designated by the Member State concerned pursuant to Article 25(1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 757. #316858

  3. Más rud é, i gcás ina bhfónann roinnt calafort éagsúil do bhaile, do chathair nó do réigiún, go ndéanann iompróir turas a thairiscint do phaisinéir chuig calafort nach é an calafort é a ndearnadh an áirithint ina leith, iompróidh an t-iompróir an costas chun an paisinéir a aistriú ón gcalafort malartach sin chuig an gcalafort a ndearnadh an áirithint ina leith, nó chuig ceann scríbe eile in aice láimhe a chomhaontaítear leis an bpaisinéir.

  3. When, in the case where a town, city or region is served by several ports, a carrier offers a passenger a journey to an alternative port to that for which the reservation was made, the carrier shall bear the cost of transferring the passenger from that alternative port either to that for which the reservation was made, or to another nearby destination agreed with the passenger.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 758. #317871

  (6) Foráiltear, leis an Scéim, do chóras nua rialaithe ag Stát an Chalafoirt, arb é a dhéanfar leis go bunúsach ná calafoirt na hEorpa a dhúnadh do chur i dtír agus do thrasloingsiú éisc reoite nach mbeidh deimhnithe a bheith dlíthiúil ag Stát brataí na soithí iascaireachta a bhfuil bratach de chuid Páirtí Chonarthaigh, ar Páirtí é nach Stát an Chalafoirt é, ar foluain acu.

  (6) The Scheme provides for a new Port State Control system which will effectively close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of fishing vessels flying the flag of a Contracting Party other than the port state.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 759. #318092

  1. I gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008, nuair atá sé ar intinn ag máistir soithigh iascaireachta a bhfuil iasc dá dtagraítear in Airteagal 22 den Rialachán seo á iompar aige dul isteach i gcalafort chun iasc a chur i dtír nó a thrasloingsiú, tabharfaidh máistir an tsoithigh, nó a ionadaí, fógra chuig údaráis inniúla an Bhallstáit ina bhfuil an calafort is mian leis a úsáid, tráth nach déanaí ná trí lá oibre roimh an am a meastar go sroichfear an calafort.

  1. In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 1005/2008, when the master of a fishing vessel carrying fish referred to in Article 22 of this Regulation intends to call into a port to land or tranship fish, the master of the vessel, or his representative, shall notify the competent authorities of the Member State of the port he wishes to use no later than three working days before the estimated time of arrival.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 760. #318095

  2. Féadfaidh máistrí nó a n-ionadaithe fógra arna thabhairt roimhe sin a chealú agus udaráis inniúla an chalafoirt a chur ar an eolas, ar calafort é is mian leo a úsáid, tráth nach déanaí ná 24 huaire an chloig roimh an am a fógraíodh mar an t-am a measadh go sroichfí an calafort sin.

  2. Masters or their representatives may cancel a prior notification by notifying the competent authorities of the port they wish to use no later than 24 hours before the notified estimated time of arrival in that port.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 761. #318230

  2. Cuirfidh Ballstát an chalafoirt toirmeasc ar shoithí dul isteach ina chalafoirt mura bhfuil an réamhfhógra is gá maidir le dul isteach i gcalafort, agus dá dtagraítear in Airteagal 24, tugtha ag na soithí sin.

  2. The port Member State shall prohibit the entry into its ports of vessels that have not given the required prior notification of entry into port as referred to in Article 24.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 762. #352948

  cuirfidh an chuideachta loingseoireachta nó a gníomhaire in iúl do na húdaráis inniúla ag an gcalafort Ballstáit sin ina bhfuil maraithe ag dul isteach atá faoi réir ag ceanglais víosa agus atá le héirí as seirbhís agus imeacht as críoch na mBallstát trí chalafort Ballstáit eile.

  the shipping company or its agent shall inform the competent authorities at that Member State port of entry of seafarers subject to visa requirements who are due to leave their service and exit from the territory of the Member States via another Member State port.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 763. #353032

  Is é seo an dáta a ndíchláróidh an maraí i gcalafort ar chríoch na mBallstát agus a dtabharfaidh sé aghaidh ar chalafort eile atá suite freisin ar chríoch na mBallstát.

  This is the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States and heads towards another port also situated in the territory of the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 764. #432720

  (3) D’ainneoin é a bheith sainráite go mbaineann aon fhoráil den Acht seo le longa nach bhfuil cláraithe sa Stát fad atá siad in aon chalafort sa Stát, ní bhainfidh an fhoráil sin le long nach mbeadh in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.”

  (3) Notwithstanding that any provision of this Act is expressed to apply to ships not registered in the State while they are within any port in the State, that provision does not apply to a ship that would not be within any such port but for stress of weather or any other circumstance, that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.”.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 765. #432809

  (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bulc-iompróirí ar longa Éireannacha iad agus maidir le haon bhulc-iompróir eile fad atá sé in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sé in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (2) This section applies to bulk carriers which are Irish ships and to any other bulk carrier while it is within any port in the State, unless it would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 766. #432879

  (b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den Chaibidil sin agus atá ag gabháil do bhulc-lastaí den sórt sin a iompar le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (b) to any other ship to which such Part of that Chapter applies, engaged in such carriage while in any port in the State, unless it would not have been in such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 767. #432979

  (b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den Chaibidil sin agus a bheidh ag gabháil d’iompar den sórt sin le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach drochaimsir nó aon imthoisc éigin eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (b) to any other ship to which such Part of such Chapter applies, engaged in such carriage while in any port in the State, unless it would not have been in such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 768. #433084

  (b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den Chaibidil sin agus atá ag gabháil do lasta den sórt sinn a iompar le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh an long in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (b) to any other ship to which such Part of such Chapter applies, engaged in such carriage while in any port in the State, unless the ship would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 769. #433175

  (ii) maidir le haon long eile a tógadh amhlaidh, le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh an máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill, agus nach dtéann ar aghaidh i gcúrsa a turais—

  (ii) to any other ship so constructed, while it is within any port in the State, unless it would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled, and which does not proceed in the course of its voyage—

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 770. #433390

  (c) maidir le haon long eile le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (c) any other ship while in any port in the State unless it would not have been in such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 771. #433484

  (a) longa Éireannacha lena mbaineann an Chuid seo, agus aon long eile lena mbaineann an Chuid seo, le linn dóibh a bheith in aon chalafort, mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill, agus

  (a) Irish ships to which this Part applies, and to any other ship to which this Part applies, while they are within any port in the State, unless it would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstances that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled, and

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 772. #433486

  65.—Más rud é, maidir le long nó bád atá i gcalafort sa Stát, go meastar ina leith gur long nó bád neamhshábháilte í nó é faoi alt 19(9)(b), 28(9)(b), 37(6)(b), 45(4)(c), 53(3) nó 60(10) féadfaidh suirbhéir long an long a bheidh le coinneáil a choinneáil sa chalafort ina bhfuil sí nó sé i mbeart go dtí go n-eiseofar an deimhniú, an cead nó an doiciméad iomchuí.

  65.—Where a ship or boat being in a port in the State is regarded as an unsafe ship or boat under section 19(9)(b), 28(9)(b), 37(6)(b), 45(4)(c), 53(3) or 60(10) a surveyor of ships may detain the ship to be detained in the port in which it is berthed until the relevant certificate, permit or document is issued.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 773. #433676

  (5) Baineann an t-alt seo le longa Éireannacha agus le haon long eile fad atá sí in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (5) This section applies to Irish ships and to any other ship while it is within any port in the State, unless it would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 774. #433705

  (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le longa Éireannacha agus le haon long eile fad atá sí in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

  (2) This section applies to Irish ships and to any other ship while it is within any port in the State, unless it would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner of the ship could have prevented or forestalled.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 775. #489078

  (a) i ndáil le feidhm is infheidhmithe i leith forbairt atá bainteach le cuan nó calafort (seachas lárionad cuain iascaigh a fhorbairt), lena n-áirítear an cuan nó an calafort sin a mhéadú nó a athshuíomh, nó forbairt atá beartaithe le haghaidh trádála tráchtála, an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,

  (a) in relation to a function exercisable in respect of harbour or port related development (other than development of a fishery harbour centre) including expansion or relocation of such port or harbour, or development intended for commercial trade, the Minister for the Environment, Heritage and Local Government,

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009

 776. #515483

  Chun críocha rialaithe, ní chuirfear isteach ar tharchur sonraí VMS ó shoithí gabhála atá údaraithe chun bheith ag iascaireacht tuinnín ghoirm go gníomhach fad agus atá na soithí sin i gcalafort ach amháin má tá córas i bhfeidhm lena bhfógraítear na soithí atá ag teacht agus ag imeacht sa chalafort.

  For control purposes, the transmission of VMS data from catching vessels that are authorised to fish actively for bluefin tuna shall not be interrupted when vessels are in port unless a system of hailing in and out of port is in operation.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 777. #556277

  Maidir leis an gcúnamh a thabharfar ag calafoirt atá suite i gcríoch Ballstáit, ba cheart, i measc nithe eile, go gcuirfeadh sé ar chumas daoine atá faoi mhíchumas agus daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe dul ó phointe ainmnithe teachta i gcalafort chuig long paisinéirí agus ó long paisinéirí chuig pointe ainmnithe imeachta sa chalafort, lena n-áirítear dul ar bord agus dul i dtír.

  Assistance given at ports situated in the territory of a Member State should, among other things, enable disabled persons and persons with reduced mobility to proceed from a designated point of arrival at a port to a passenger ship and from a passenger ship to a designated point of departure at a port, including embarking and disembarking.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 778. #556334

  ar sheirbhísí paisinéirí i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite lasmuigh de chríoch Ballstáit agus ina bhfuil an calafort díbhordála suite i gcríoch Ballstáit, ar choinníoll go bhfuil an tseirbhís á hoibriú ag iompróir Aontais, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 3(e);

  on passenger services where the port of embarkation is situated outside the territory of a Member State and the port of disembarkation is situated in the territory of a Member State, provided that the service is operated by a Union carrier as defined in Article 3(e);

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 779. #556358

  ciallaíonn "críochfort calafoirt" críochfort, arna fhoireannú ag iompróir nó ag oibreoir críochfoirt, i gcalafort a bhfuil saoráidí amhail deasc chlárúcháin, cuntair ticéad nó tolglanna agus foireann ann chun paisinéirí atá ag taisteal ar sheirbhísí paisinéirí nó ar chúrsáil a bhordáil nó a dhíbhordáil;

  "port terminal" means a terminal, staffed by a carrier or a terminal operator, in a port with facilities, such as check-in, ticket counters or lounges, and staff for the embarkation or disembarkation of passengers travelling on passenger services or on a cruise;

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 780. #556391

  i gcás ina bhfágann dearadh na loinge paisinéirí nó bonneagar agus trealamh an chalafoirt, lena n-áirítear críochfoirt chalafoirt, go mbeadh sé dodhéanta an duine sin a bhordáil, a dhíbhordáil nó a iompar ar mhodh sábháilte nó ar mhodh a bheadh indéanta go hoibríochtúil.

  where the design of the passenger ship or port infrastructure and equipment, including port terminals, makes it impossible to carry out the embarkation, disembarkation or carriage of the said person in a safe or operationally feasible manner.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 781. #556461

  I gcás ina ndéanfar imeacht a chur ar ceal, nó i gcás moill a bheith ar an imeacht, agus gur gá don phaisinéir fanacht oíche amháin nó níos mó nó gur gá dó fanacht ar feadh tréimhse de bhreis ar an tréimhse a bhí beartaithe ag an bpaisinéir, déanfaidh an t-iompróir, i gcás ina bhfuil sé indéanta go fisiciúil agus nuair atá sé indéanta go fisiciúil, de bhreis ar na sneaiceanna, na béilí nó na sóláistí dá bhforáiltear i mír 1, cóiríocht leormhaith a thairiscint saor in aisce do phaisinéirí a bheidh ag imeacht ó chríochfoirt chalafoirt ar bord na loinge nó ar tír agus déanfaidh sé na paisinéirí sin a iompar chuig an gcríochfort calafoirt agus uaidh agus chuig an áit chóiríochta agus uaithi.

  In the case of a cancellation or a delay in departure where a stay of one or more nights or a stay additional to that intended by the passenger becomes necessary, where and when physically possible, the carrier shall offer passengers departing from port terminals, free of charge, adequate accommodation on board, or ashore, and transport to and from the port terminal and place of accommodation in addition to the snacks, meals or refreshments provided for in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 782. #556507

  Déanfaidh iompróirí, oibreoirí críochfort agus, nuair is infheidhme, údaráis chalafoirt, laistigh dá réimsí inniúlachta féin faoi seach, a áirithiú go mbeidh faisnéis faoi chearta na bpaisinéirí faoin Rialachán seo ar fáil go poiblí ar bord long, i gcalafoirt, más féidir, agus i gcríochfoirt chalafoirt.

  Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities, shall, within their respective areas of competence, ensure that information on the rights of passengers under this Regulation is publicly available on board ships, in ports, if possible, and in port terminals.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 783. #556511

  Déanfaidh iompróirí, oibreoirí críochfort agus, nuair is infheidhme, údaráis chalafoirt paisinéirí a chur ar an eolas, ar bhealach iomchuí, ar bord long, i gcalafoirt, más féidir, agus i gcríochfoirt chalafoirt, maidir le mionsonraí teagmhála an chomhlachta forfheidhmiúcháin a bheidh ainmnithe ag an mBallstát lena mbaineann de bhun Airteagal 25(1).

  Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities shall inform passengers in an appropriate manner on board ships, in ports, if possible, and in port terminals, of the contact details of the enforcement body designated by the Member State concerned pursuant to Article 25(1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 784. #556575

  Más rud é, i gcás ina bhfónann roinnt calafort éagsúil do bhaile, do chathair nó do réigiún, go ndéanann iompróir turas a thairiscint do phaisinéir chuig calafort nach é an calafort é a ndearnadh an áirithint ina leith, iompróidh an t-iompróir an costas chun an paisinéir a aistriú ón gcalafort malartach sin chuig an gcalafort a ndearnadh an áirithint ina leith, nó chuig ceann scríbe eile in aice láimhe a chomhaontaítear leis an bpaisinéir.

  When, in the case where a town, city or region is served by several ports, a carrier offers a passenger a journey to an alternative port to that for which the reservation was made, the carrier shall bear the cost of transferring the passenger from that alternative port either to that for which the reservation was made, or to another nearby destination agreed with the passenger.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 785. #567890

  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh sé le tuiscint le "slándáil mhuirí" – i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú [4] – gurb é atá i gceist na bearta coisctheacha comhcheangailte atá ceaptha le saoráidí loingseoireachta agus calafoirt a chosaint ar bhagairtí ó ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanfaí d’aon turas.

  For the purposes of this Regulation, "maritime security" is to be understood — in accordance with Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security [4] — as the combined preventive measures intended to protect shipping and port facilities against threats of intentional unlawful acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 786. #567934

  Agus faisnéis á foilsiú acu i gcomhréir le Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 i ndáil le Rialú ag Stát an Chalafoirt [9], ba cheart don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht cur leis an saineolas agus leis an taithí a fuarthas faoi Mheabhrán Tuisceana Pháras i ndáil le Rialú ag Stát an Chalafoirt ("MT Pháras") chun an chomhsheasmhacht a áirithiú.

  When publishing information in accordance with Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control [9], the Commission and the Agency should build upon the expertise and experience gained under the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control ("Paris MoU") to ensure consistency.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 787. #591605

  Más gá liosta na ndaoine a bheidh ar bord a tharraingt suas i gcomhréir le Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu [*], cuirfidh an máistir cóip den liosta sin ar aghaidh tráth nach déanaí ná tríocha nóiméad tar éis imeachta ó chalafort tríú tír chuig údarás inniúil an chalafoirt a dtiocfaidh an long i dtír ann i gcríoch na mBallstát

  If a list of the persons on board has to be drawn up in accordance with Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community [*], a copy of that list shall be transmitted not later than thirty minutes after departure from a third-country port by the master to the competent authority of the port of arrival on the territory of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 788. #591606

  I gcás nach ndéanann bád farantóireachta a thiocfaidh ó thríú tír, a stopfaidh níos mó ná uair amháin laistigh de chríoch na mBallstát, paisinéirí a thabhairt ar bord ach amháin don chéim dheireanach den turas laistigh den chríoch sin, beidh na paisinéirí sin faoi réir seiceála ar imeacht ag an gcalafort a n-imeoidh an bád uaidh agus faoi réir seiceála ar dhul isteach ag an gcalafort a dtiocfaidh sé i dtír ann.

  Where a ferry coming from a third country with more than one stop within the territory of the Member States takes passengers on board only for the remaining leg within that territory, those passengers shall be subject to an exit check at the port of departure and an entry check at the port of arrival.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 789. #602549

  I gcás nach mbeidh long ag an gcalafort nó ar ancaireacht san áit ina ndéanfar suirbhéireacht uirthi tráth a rachaidh an deimhniú fardail in éag, féadfaidh an roinn riaracháin, más cuí é sin a dhéanamh, tréimhse bailíochta an deimhnithe a shíneadh le haghaidh tréimhse nach faide ná trí mhí chun go bhféadfaidh an long a turas farraige a chur di chomh fada leis an gcalafort ina ndéanfar suirbhéireacht uirthi.

  Where a ship is not at the port or anchorage where it is to be surveyed when the inventory certificate expires, the administration may, if it is proper to do so, extend the period of validity of the inventory certificate for a period not exceeding three months to enable the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 790. #602551

  Long ar deonaíodh síneadh ina leith, ar stríocadh an chalafoirt di ina ndéanfar suirbhéireacht uirthi, ní bheidh sí i dteideal an calafort a fhágáil de bhua síneadh den sórt sin gan deimhniú nua a fháil.

  A ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled, by virtue of such extension, to leave the port without having a new certificate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 791. #660477

  ciallaíonn 'ríomhsheirbhísí muirí' seirbhísí a úsáideann ardteicneolaíochtaí idir-inoibritheacha faisnéise in earnáil an mhuiriompair chun nósanna imeachta riaracháin a shimpliú agus chun an tríchur tráchta lasta a éascú ar muir agus i limistéir chalafoirt, lena n-áirítear seirbhísí fuinneoige aonair amhail an fhuinneog chomhtháite mhuirí aonair mar a fhoráiltear i dTreoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [22], córais phobail chalafort agus córais faisnéise chustaim lena mbaineann;

  'e -Maritime services' means services using advanced and interoperable information technologies in the maritime transport sector to simplify administrative procedures and to facilitate the throughput of cargo at sea and in port areas, including single-window services such as the integrated maritime single window provided for in Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council [22], port community systems and relevant customs information systems;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 792. #660647

  Féadfar saoráidí glactha le haghaidh dramhaíola, saoráidí leictreachais cois cladaigh, agus saoráidí bailithe ola a úsáideadh cheana chomh maith le trealamh chun oighear a bhriseadh, trealamh le haghaidh seirbhísí hidreolaíocha agus trealamh le haghaidh dhreidireacht an chalafoirt agus thárrachtana an chalafoirt chun inseoltacht ar feadh na bliana go léir a áirithiú, a áireamh ar an trealamh sin freisin.

  It may also include waste reception facilities, shore-side electricity facilities, and used oil collection facilities, as well as equipment for ice-breaking, hydrological services and dredging of the port and port approaches to ensure year-round navigability.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 793. #660727

  Féadfar a áireamh, go háirithe, ar threalamh a bhaineann le bonneagar an iompair mhuirí trealamh chun trácht agus lasta a bhainistiú, chun éifeachtaí diúltacha a laghdú, lena n-áirítear éifeachtaí diúltacha comhshaoil, agus chun breoslaí malartacha a úsáid, mar aon le trealamh lena n-áirithítear inseoltacht ar feadh na bliana go léir, lena n-áirítear trealamh chun oighear a bhriseadh, trealamh le haghaidh suirbhéanna hidreolaíocha, agus trealamh le haghaidh dhreidireacht, chothabháil agus chosaint an chalafoirt agus thárrachtana an chalafoirt.

  Equipment associated with maritime transport infrastructure may include, in particular, equipment for traffic and cargo management, for the reduction of negative effects, including negative environmental effects, and for the use of alternative fuels, as well as equipment to ensure year-round navigability, including ice-breaking, hydrological surveys, and for dredging, maintenance and protection of the port and port approaches.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 794. #697358

  i bpointe (d) d’Airteagal 9(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deireanaí:“Gan dochar do Chaibidil IV, déanfaidh an soitheach glactha, 24 huaire an chloig ar a laghad roimh aon chur i dtír, an ghabháil iomlán ar bord, an meáchan iomlán atá le cur i dtír, ainm an chalafoirt agus an dáta agus an t-am a mheastar a chuirfear an ghabháil i dtír a thuairisciú, cibé an bhfuil an calafort sin laistigh nó lasmuigh de limistéar an Choinbhinsiúin.”;

  in point (d) of Article 9(1), the last sentence is replaced by the following:‘Without prejudice to Chapter IV, at least 24 hours before any landing, the receiving vessel shall report the total catch on board, the total weight to be landed, the name of the port and the estimated date and time of landing, regardless of whether the landing is to take place in a port inside or outside the Convention Area.’;

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 795. #697370

  I gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008, nuair atá sé ar intinn ag máistir soithigh iascaireachta a bhfuil iasc dá dtagraítear in Airteagal 22 den Rialachán seo á iompar aige dul isteach i gcalafort, tabharfaidh máistir an tsoithigh, nó a ionadaí, fógra chuig údaráis inniúla an Bhallstáit ina bhfuil an calafort is mian leis a úsáid, tráth nach déanaí ná trí lá oibre roimh an am a meastar go sroichfear an calafort.

  In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 1005/2008, when the master of a fishing vessel carrying fish referred to in Article 22 of this Regulation intends to call into a port, the master of the vessel, or his representative, shall notify the competent authorities of the Member State of the port he wishes to use no later than 3 working days before the estimated time of arrival.

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 796. #697374

  Féadfaidh an duine a thug an réamhfhógra dá dtagraítear i mír 1 é a chealú trí fhógra a thabhairt d’udaráis inniúla an chalafoirt ba mhian leis an máistir a úsáid tráth nach déanaí ná 24 huaire an chloig roimh an am a fógraíodh mar an t-am a measadh go sroichfí an calafort sin.”;

  The prior notification referred to in paragraph 1 may be cancelled by the sender by notifying the competent authorities of the port that the master wished to use no later than 24 hours before the notified estimated time of arrival in that port.’;

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 797. #697383

  Ní údarófar cur i dtír, trasloingsiú ná úsáid eile an chalafoirt má fhaigheann Ballstát an chalafoirt fianaise shoiléir gur tógadh an ghabháil éisc atá ar bord de shárú ar na ceanglais is infheidhme ar Pháirtí Conarthach maidir le limistéir faoina dhlínse náisiúnta.”;

  Landing, transhipment and other use of port shall not be authorised if the port Member State receives clear evidence that the catch on board was taken in contravention of applicable requirements of a Contracting Party in respect of areas under its national jurisdiction.’;

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 798. #697385

  Tabharfaidh údaráis inniúla Bhallstát an chalafoirt fógra, gan mhoill, do mháistir an tsoithigh nó dá ionadaí agus do stát brataí an tsoithigh maidir lena gcinneadh i dtaca le cur i dtír, trasloingsiú agus úsáid eile an chalafoirt a údarú nó gan iad a údarú, tríd an réamhfhógra dá dtagraítear in Airteagal 24 a chomhlíonadh de réir mar is iomchuí agus cuirfidh siad Rúnaí NEAFC ar an eolas faoi.”;

  The competent authorities of the port Member State shall without delay notify their decision on whether or not to authorise the landing, transhipment and other use of port to the master of the vessel or his representative and to the flag state of the vessel by completing as appropriate the prior notification referred to in Article 24 and shall inform the NEAFC Secretary thereof.’;

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 799. #697422

  Tá soithí iascaireachta aonair, grúpaí soithí iascaireachta, oibreoirí, agus/nó gníomhaíocht iascaireachta – ar speicis éagsúla agus in áiteanna éagsúla i Limistéar an Choinbhinsiúin – faoi réir rialú agus cigireachtaí i gcomhréir leis an leibhéal riosca atá sannta dóibh, trí na critéir seo a leanas a úsáid, inter alia, ar toimhdí ginearálta iad ar leibhéal riosca maidir le rialú ag Ballstát an chalafoirt ar chur i dtír agus ar thrasloingsiú sa chalafort:

  Individual fishing vessels, groups of fishing vessels, operators, and/or fishing activity, on different species and in different parts of the Convention Area are subject to control and inspections in accordance with the level of risk attributed, using, inter alia, the following general assumptions of risk-level criteria in relation to the port Member State control of landings and transhipments in port:

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 800. #697583

  ciallaíonn “iascaireacht chósta” iascaireacht a dhéanann soithigh a théann i dtír gach lá nó laistigh de 36 huaire an chloig go calafort atá suite ar chríoch Ballstáit gan dul isteach in aon chalafort atá i dtríú tír;

  ‘coastal fisheries’ means fishing carried out with the aid of vessels which return every day or within 36 hours to a port situated in the territory of a Member State without calling at a port situated in a third country;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 801. #698253

  i gcás ina dtagann an long chúrsála ó chalafort atá suite i dtríú tír agus go dtéann sí i dtír den chéad uair ag calafort atá suite ar chríoch Ballstáit, beidh an criú agus na paisinéirí faoi réir seiceálacha ar dhul isteach ar bhonn liostaí ainmniúla an chriú agus na bpaisinéirí, dá dtagraítear i bpointe 3.1.2.

  where the cruise ship comes from a port situated in a third country and calls for the first time at a port situated in the territory of a Member State, crew and passengers shall be subject to entry checks on the basis of the nominal lists of crew and passengers, as referred to in point 3.1.2.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 802. #698256

  i gcás ina dtagann an long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát agus go dtéann sí i dtír ag calafort atá lonnaithe i mBallstát, beidh na paisinéirí a théann i dtír faoi réir seiceálacha ar dhul isteach i gcomhréir le hAirteagal 8 má léiríonn measúnú ar na rioscaí a bhaineann leis an tslándáil inmheánach agus inimirce mhídhleathach gur gá sin;

  where the cruise ship comes from a port situated in a Member State and calls at such a port, passengers going ashore shall be subject to entry checks in accordance with Article 8 if an assessment of the risks related to internal security and illegal immigration so requires;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 803. #698257

  i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát go dtí calafort i dtríú tír, beidh an criú agus na paisinéirí faoi réir seiceálacha ar imeacht ar bhonn liostaí ainmniúla an chriú agus na bpaisinéirí.

  where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to a port in a third country, crew and passengers shall be subject to exit checks on the basis of the nominal lists of crew and passengers.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 804. #698261

  De mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, ní bheidh daoine atá ar bord bád pléisiúir atá ag teacht ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát nó atá ag dul chuige, ní bheidh siad faoi réir seiceálacha teorann agus féadfaidh siad dul i dtír ag calafort nach pointe trasnaithe teorann é.

  By way of derogation from Articles 5 and 8, persons on board a pleasure boat coming from or departing to a port situated in a Member State shall not be subject to border checks and may enter a port which is not a border crossing point.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 805. #698290

  Más gá liosta na ndaoine a bheidh ar bord a tharraingt suas i gcomhréir le Treoir 98/41/CE ón gComhairle [2], cuirfidh an máistir cóip den liosta sin ar aghaidh tráth nach déanaí ná tríocha nóiméad tar éis imeacht ó chalafort tríú tír chuig údarás inniúil an chalafoirt a dtiocfaidh an long i dtír ann i gcríoch na mBallstát.

  If a list of the persons on board has to be drawn up in accordance with Council Directive 98/41/EC [2], a copy of that list shall be transmitted not later than thirty minutes after departure from a third-country port by the master to the competent authority of the port of arrival on the territory of the Member States.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 806. #698291

  I gcás nach ndéanann bád farantóireachta a thiocfaidh ó thríú tír, a stopfaidh níos mó ná uair amháin laistigh de chríoch na mBallstát, paisinéirí a thabhairt ar bord ach amháin don chéim dheireanach den turas laistigh den chríoch sin, beidh na paisinéirí sin faoi réir seiceála ar imeacht ag an gcalafort a n-imeoidh an bád uaidh agus faoi réir seiceála ar dhul isteach ag an gcalafort a dtiocfaidh sé i dtír ann.

  Where a ferry coming from a third country with more than one stop within the territory of the Member States takes passengers on board only for the remaining leg within that territory, those passengers shall be subject to an exit check at the port of departure and an entry check at the port of arrival.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 807. #727334

  De bhreis ar Airteagal 23(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, tar éis gach turais, déanfaidh maistrí de shoitheach gabhála an Aontais dearbhú maidir le gabháil a thabhairt i dtír a thíolacadh, beag beann ar fhad an tsoithigh chuig údaráis inniúla an Bhallstáit bhrataí agus, chuig údaráis inniúla an Bhallstáit calafoirt nó an CPC lena mbaineann, i gcás ina ndearnadh an tabhairt i dtír i gcalafort de chuid Ballstáit nó CPC eile.

  In addition to Article 23(1) of Regulation (EC) No 1224/2009, after each trip, masters of a Union catching vessel, whatever the length of the vessel, shall submit a landing declaration to the competent authorities of the flag Member State and, if the landing has taken place in a port of another Member State or CPC, to the competent authorities of the port Member State or CPC concerned.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 808. #727341

  Sula dtiocfaidh siad isteach in aon chalafort, agus 48 n-uaire ar a laghad roimh an am a mheastar a bhainfear an calafort amach, cuirfidh máistrí nó ionadaithe na soithí iascaireachta glactha an méid seo a leanas ar fáil d'údaráis inniúla an Bhallstáit nó an CPC ar mian leo úsáid a bhaint as a chalafort:

  Prior to entry into any port, the masters or representatives of the receiving fishing vessels shall, at least 48 hours before the estimated time of arrival, provide the competent authorities of the Member State or CPC whose port they want to use with the following:

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 809. #737149

  Tá sé tábhachtach go mbeidh soláthraithe uile seirbhísí calafoirt, arna iarraidh sin do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, in ann a léiriú go bhfuil ar a gcumas freastal ar líon íosta soithí, agus an líon foirne agus trealaimh is gá á gcur ar fáil acu.

  It is important that all providers of port services, at the request of the managing body of the port, are able to demonstrate their ability to serve a minimum number of vessels, making available necessary staff and equipment.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 810. #737158

  Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a fhoilsiú go bhfuil sé beartaithe aige nós imeachta roghnúcháin a reáchtáil i dtaca le seirbhís calafoirt a sholáthar, lena n-áirítear ar an idirlíon agus, i gcás inarb iomchuí, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  The managing body of the port, or the competent authority, should publish its intention to conduct a selection procedure for the provision of a port service, including on the internet and, where appropriate, in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 811. #737167

  Dá bhrí sin, má shuitear sin trí bhíthin an nós imeachta sin go bhfuil earnáil nó fo-earnáil calafoirt, in éineacht lena seirbhísí calafoirt, go díreach faoi lé iomaíocht den sórt sin, is iomchuí nár cheart é a bheith faoi réir na rialacha lena gcumtar na teorannuithe maidir le rochtain a fháil ar an margadh faoin Rialachán seo.

  Consequently, if it is established through that procedure that a port sector or subsector, together with its port services, is directly exposed to such competition, it is appropriate that it should not be subject to the rules framing the market access limitations under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 812. #737168

  Seachas sa chás ina mbeidh feidhm ag maolú maidir le margadh iomaíoch, ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt nó don údarás inniúil aon rún chun líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú a fhoilsiú roimh ré agus ba cheart bonn cirt iomlán a bheith leis, chun an deis a thabhairt do na páirtithe leasmhara barúlacha a thabhairt.

  Except where a competitive market derogation applies, any intention to limit the number of providers of port services should be published in advance by the managing body of the port or the competent authority and should be fully justified, in order to give the interested parties the opportunity to comment.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 813. #737170

  D’fhéadfaí, inter alia, glacadh an chinnidh lena dteorannaítear líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a chur de chúram ar údarás ábhartha náisiúnta atá neamhspleách ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt nó ar an údarás inniúil, a bheith i gceist le bearta den sórt sin.

  Such measures could, inter alia, take the form of entrusting the adoption of the decision limiting the number of providers of port services to a relevant national authority which is independent from the managing body of the port or from the competent authority.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 814. #737178

  Ba cheart é a bheith de rogha ag an gcomhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó ag an údarás inniúil, cinneadh a dhéanamh an soláthróidh sé seirbhísí calafoirt é féin nó an gcuirfidh sé soláthar na seirbhísí sin de chúram go díreach ar oibreoir inmheánach.

  The managing body of a port, or the competent authority, should have the choice of deciding whether to provide port services itself or to entrust the provision of such services directly to an internal operator.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 815. #737184

  In earnáil chasta agus iomaíoch amhail an earnáil seirbhísí calafoirt, tá sé ríthábhachtach oiliúint thosaigh agus thréimhsiúil a chur ar na baill foirne chun cáilíocht na seirbhísí a áirithiú agus chun sláinte agus sábháilteacht oibrithe calafoirt a chosaint.

  In a complex and competitive sector such as port services, initial and periodic training of staff is essential to ensure the quality of services and to protect the health and safety of port workers.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 816. #737196

  Gan dochar do rialacha iomaíochta an Aontais, níor cheart, leis an Rialachán seo, cur isteach ar an gceart atá ag na Ballstáit, i gcás inarbh infheidhme, muirir a rialáil chun go seachnófaí ró-mhuirir a chur ar sheirbhísí calafoirt i gcásanna nach féidir iomaíochas éifeachtach a bhaint amach mar gheall ar an staid ina bhfuil an margadh i seirbhísí calafoirt.

  Without prejudice to Union competition rules, this Regulation should not interfere with the right of Member States, where applicable, to regulate charges in order to avoid over-charging of port services in cases where the situation of the market in port services is such that effective competition cannot be achieved.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 817. #737200

  D’fhonn cothrom iomaíochta agus trédhearcacht i leithdháileadh agus úsáid cistí poiblí a áirithiú agus d’fhonn saobhadh an mhargaidh a sheachaint, is gá oibleagáid a chur ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt a fhaigheann cistí poiblí, agus é ag feidhmiú mar sholáthraí seirbhíse freisin, maidir le cuntais le haghaidh gníomhaíochtaí a chistítear go poiblí arna ndéanamh ina cháil mar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt a choinneáil ar leithligh ó chuntais le haghaidh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ar bhonn iomaíoch.

  In order to ensure a level playing field and transparency in the allocation and use of public funds and to avoid market distortions, it is necessary to impose on the managing body of the port in receipt of public funds, when it is also acting as a service provider, an obligation to keep accounts for publicly funded activities carried out in its capacity as managing body of the port separate from accounts for activities carried out on a competitive basis.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 818. #737204

  Maidir leis na muirir ar sheirbhísí calafoirt a chuireann soláthraithe seirbhísí calafoirt i bhfeidhm faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí agus na muirir ar sheirbhísí píolótaíochta nach bhfuil neamhchosanta ar iomaíocht éifeachtach, d’fhéadfadh sé go mbeadh riosca níos airde maidir le mí-úsáid praghsanna i gcásanna ina bhfuil cumhacht mhonaplachta ann.

  Port service charges applied by providers of port services under public service obligations and the charges for pilotage services which are not exposed to effective competition might entail a higher risk of price abuse in cases where monopoly power exists.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 819. #737211

  Leis sin, ba cheart cur le spriocanna beartais i ndáil leis an gcomhshaol agus leis an athrú aeráide a bhaint amach agus forbairt inbhuanaithe an chalafoirt agus thimpeallacht an chalafoirt a bhaint amach, go háirithe trí lorg comhshaoil na soithí uisce-iompartha a thagann go dtí an calafort agus a fhanann ann a laghdú.

  That should help to contribute to the attainment of environmental and climate change policy goals and the sustainable development of the port and its surroundings, in particular by contributing to the reduction of the environmental footprint of the waterborne vessels calling and staying in the port.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 820. #737215

  Is gá a áirithiú go rachfaí i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus le geallsealbhóirí eile maidir leis na saincheisteanna ríthábhachtacha a bhaineann le forbairt shlán an chalafoirt, beartas muirearaithe an chalafoirt, feidhmíocht an chalafoirt agus cumas an chalafoirt gníomhaíochtaí eacnamaíocha a mhealladh agus a ghiniúint.

  It is necessary to ensure that port users and other stakeholders be consulted on essential issues related to the sound development of the port, its charging policy, its performance and its capacity to attract and generate economic activities.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 821. #737216

  Áirítear ar shaincheisteanna ríthábhachtacha den sórt sin an comhordú ar sheirbhísí calafoirt laistigh de limistéar an chalafoirt, éifeachtúlacht na nasc leis an gcúlchríoch agus éifeachtúlacht na nósanna imeachta riaracháin sna calafoirt, mar aon le saincheisteanna comhshaoil.

  Such essential issues include the coordination of port services within the port area, the efficiency of the connections with the hinterland and the efficiency of the administrative procedures in ports, as well as environmental issues.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 822. #737221

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon creat a áirithiú maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar mar aon le creat iomchuí a áirithiú chun na hinfheistíochtaí is gá a mhealladh sna calafoirt mhuirí ar fad sa ghréasán tras-Eorpach iompair, a ghnóthú go leordhóthanach i ngeall ar ghné Eorpach nó cineál idirnáisiúnta agus trasteorann na hearnála calafoirt agus na hearnála muirí lena mbaineann agus, de bharr an ghá atá le cothrom iomaíochta ar leibhéal na hEorpa, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely ensuring a framework for the provision of port services as well as an appropriate framework to attract necessary investments in all the maritime ports of the trans-European transport network, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the European dimension or the international and cross-border nature of port and related maritime business, but can rather, by reason of the need for a European level playing field, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 823. #737223

  Cuireann Coiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort creat ar fáil do na comhpháirtithe sóisialta le go ndéanfaidh siad cur chuige chomhpháirteach a fhorbairt i leith na ndúshlán sóisialta a bhaineann le caidreamh i dtaca le saothar ag calafoirt, lena n-áirítear dálaí oibre, ceisteanna a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht, riachtanais oiliúna agus cáilíochtaí gairmiúla.

  The EU Sectoral Social Dialogue Committee in the Port Sector provides the social partners with a framework to develop a joint approach to the social challenges related to port labour relations, including working conditions, health and safety questions, training requirements and professional qualifications.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 824. #737225

  Agus neamhspleáchas na bpáirtithe sóisialta á urramú ina iomláine, agus dul chun cinn sa teicneolaíocht agus i lóistíocht an iompair á chur san áireamh, iarrtar ar Choiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort treoirlínte a fhorbairt i dtaca le ceanglais oiliúna a fhorbairt d’fhonn cosc a chur ar thimpistí san ionad oibre agus d’fhonn an leibhéal is airde sláinte agus sábháilteachta a áirithiú d’oibrithe calafoirt.

  With full respect for the autonomy of the social partners and taking into account technological progress and advances in transport logistics, the EU Sectoral Social Dialogue Committee in the Port Sector is invited to develop guidelines on the development of training requirements in order to prevent accidents in the workplace and to ensure the highest level of health and safety for port workers.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 825. #737257

  ciallaíonn “údarás inniúil” aon chomhlacht poiblí nó príobháideach a bhfuil sé de theideal aige, thar ceann comhlachta ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta, gníomhaíochtaí a chur i gcrích faoin dlí náisiúnta nó faoi ionstraimí náisiúnta, ar gníomhaíochtaí iad a bhaineann le gníomhaíochtaí calafoirt a eagrú nó a riar, i gcomhar le comhlacht bainistíochta an chalafoirt nó ina ionad;

  ‘competent authority’ means any public or private body which, on behalf of a local, regional or national level, is entitled to carry out, under national law or instruments, activities related to the organisation and administration of port activities, in conjunction with or instead of the managing body of the port;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 826. #737260

  ciallaíonn “múráil” na seirbhísí calaithe agus díchalaithe, lena n-áirítear bogadh cois cé, ar nithe iad is gá le haghaidh oibriú sábháilte soithigh uisce-iompartha sa chalafort nó sa rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort;

  ‘mooring’ means the berthing and unberthing services, including shifting along the quayside, that are required for the safe operation of a waterborne vessel in the port or in the waterway access to the port;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 827. #737262

  ciallaíonn “píolótaíocht” seirbhís treoraíochta soithigh uisce-iompartha ó phíolóta nó ó stáisiún píolótaíochta chun teacht isteach nó dul amach sábháilte an tsoithigh uisce-iompartha a áirithiú sa rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort, nó loingseoireacht shábháilte laistigh den chalafort;

  ‘pilotage’ means the guidance service of a waterborne vessel by a pilot or a pilotage station in order to allow for safe entry or exit of the waterborne vessel in the waterway access to the port or safe navigation within the port;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 828. #737270

  ciallaíonn “calafort muirí” limistéar talún agus uisce atá comhdhéanta de bhonneagar agus de threalamh den chineál sin a cheadaíonn, go príomha, glacadh le soithí uisce-iompartha, iad a luchtú agus a dhíluchtú, earraí a stóráil, na hearraí sin a ghlacadh agus a sheachadadh agus paisinéirí, criú agus daoine eile a bhordáil agus a dhíbhordáil agus aon bhonneagar eile atá riachtanach d’oibreoirí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;

  ‘maritime port’ means an area of land and water made up of such infrastructure and equipment so as to permit, principally, the reception of waterborne vessels, their loading and unloading, the storage of goods, the receipt and delivery of those goods and the embarkation and disembarkation of passengers, crew and other persons and any other infrastructure necessary for transport operators within the port area;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 829. #737271

  ciallaíonn “tuáil” an chabhair arna tabhairt do shoitheach uisce-iompartha le tuga le gur féidir teacht isteach sa chalafort agus dul amach as go sábháilte nó loingseoireacht shábháilte a dhéanamh laistigh den chalafort trí chabhrú le hainliú an tsoithigh uisce-iompartha;

  ‘towage’ means the assistance given to a waterborne vessel by means of a tug in order to allow for a safe entry or exit of the port or safe navigation within the port by providing assistance to the manoeuvring of the waterborne vessel;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 830. #737295

  dea-cháil an tsoláthraí seirbhíse calafoirt, mar a chinntear é i gcomhréir le haon dlí náisiúnta is infheidhme maidir le dea-cháil, agus aird á tabhairt ar aon fhorais thathantacha atá ann chun a bheith in amhras i dtaobh iontaofacht an tsoláthraí seirbhísí calafoirt.

  the good repute of the port service provider, as determined in accordance with any applicable national law on good repute, taking into consideration any compelling grounds to doubt the reliability of the provider of port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 831. #737301

  Sna cásanna dá bhforáiltear i mír 1, foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, na híoscheanglais dá dtagraítear i mír 2 agus an nós imeachta maidir leis an gceart a thabhairt seirbhísí calafoirt a sholáthar faoi na ceanglais sin faoin 24 Márta 2019 nó, i gcás íoscheanglas a bhfuil feidhm le bheith acu tar éis an dáta sin, foilseofar iad trí mhí ar a laghad roimh an dáta óna bhfuil feidhm le bheith ag na ceanglais sin.

  In the cases provided for in paragraph 1, the managing body of the port, or the competent authority, shall publish the minimum requirements referred to in paragraph 2 and the procedure for the granting of the right to provide port services under those requirements by 24 March 2019 or, in the case of minimum requirements that are to apply after that date, at least three months before the date from which those requirements are to apply.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 832. #737307

  Déanfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, an ceart seirbhísí calafoirt a sholáthar ar bhonn na n-íoscheanglas a bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 4 a thabhairt nó a dhiúltú laistigh de thréimhse réasúnta, nach mbeidh i gcás ar bith níos faide ná ceithre mhí tar éis iarraidh a fháil go ndeonófaí ceart den sórt sin agus na doiciméid riachtanacha.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall grant or refuse the right to provide port services on the basis of the minimum requirements established in accordance with Article 4 within a reasonable period, which in any event shall not exceed four months, from receiving a request for the granting of such a right and the necessary documents.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 833. #737309

  Má dhéanann comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, aon teorannú ar an gceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar, nó má dhéanann sé an ceart sin a fhoirceannadh, beidh bonn cirt cuí leis an méid sin agus beidh an méid sin i gcomhréir le mír 1.

  Any limitation or termination by the managing body of the port, or the competent authority, of the right to provide a port service shall be duly justified and shall be in accordance with paragraph 1.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 834. #737314

  mura ndéantar teorannú den sórt sin, cuirtear bac ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí seirbhíse poiblí dá bhforáiltear in Airteagal 7, lena n-áirítear nuair a chruthaíonn an easpa teorannaithe sin costais as cuimse, a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí den sórt sin, do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, don údarás inniúil, nó d’úsáideoirí an chalafoirt;

  the absence of such a limitation is obstructing the performance of public service obligations as provided for in Article 7, including when such absence leads to excessively high costs related to the performance of such obligations for the managing body of the port, the competent authority, or the port users;

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 835. #737317

  i gcás ina mbeidh sé suite de bhun Airteagal 35 de Threoir 2014/25/AE go bhfuil gníomhaíocht atá go díreach gan chosaint i gcoinne an iomaíochais á déanamh ag earnáil calafoirt nó ag fo-earnáil calafoirt, in éineacht lena seirbhísí calafoirt, laistigh de Bhallstát i gcomhréir le hAirteagal 34 den Treoir sin.

  where it has been established pursuant to Article 35 of Directive 2014/25/EU that a port sector or subsector, together with its port services, within a Member State carries out an activity that is directly exposed to competition in accordance with Article 34 of that Directive.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 836. #737321

  I gcás ina gcinneann comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú, leanfaidh sé nós imeachta roghnúcháin a bheidh ar oscailt do na páirtithe leasmhara ar fad agus a bheidh neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach.

  Where the managing body of the port, or the competent authority, decides to limit the number of providers of a port service, it shall follow a selection procedure which shall be open to all interested parties, non-discriminatory and transparent.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 837. #737322

  Foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, faisnéis maidir leis an tseirbhís calafoirt a bheidh le soláthar agus maidir leis an nós imeachta roghnúcháin, agus áiritheoidh sé go mbeidh an fhaisnéis bhunriachtanach ar fad is gá chun ullmhú dá n-iarratais ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir ar bhealach éifeachtach.

  The managing body of the port, or the competent authority, shall publish information on the port service to be provided and on the selection procedure, and shall ensure that all essential information that is necessary for the preparation of their applications is effectively accessible to all interested parties.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 838. #737326

  I gcás ina soláthraíonn an comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó an t-údarás inniúil, seirbhísí calafoirt é féin nó trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a rialaíonn sé go díreach nó go hindíreach, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann na bearta sin is gá chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint.

  Where the managing body of a port, or the competent authority, provides port services either itself or through a legally distinct entity which it directly or indirectly controls, the Member State concerned shall take such measures as are necessary to avoid conflicts of interests.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 839. #737341

  I gcás briseadh i seirbhísí calafoirt dá bhforchuirtear oibleagáidí seirbhíse poiblí nó i gcás ina mbíonn riosca láithreach maidir le cás den sórt sin, féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, beart éigeandála a dhéanamh.

  In the event of a disruption of port services for which public service obligations are imposed or when an immediate risk of such a situation occurs, the managing body of the port, or the competent authority, may take an emergency measure.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 840. #737354

  Gan dochar do dhlí an Aontais agus don dlí náisiúnta, lena n-áirítear comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme idir na comhpháirtithe sóisialta, ceanglóidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, ar an soláthraí ainmnithe seirbhísí calafoirt dálaí oibre a thabhairt don fhoireann i gcomhréir leis na hoibleagáidí is infheidhme i réimse an dlí shóisialta agus dhlí an tsaothair agus ceanglóidh sé na caighdeáin shóisialta a chomhlíonadh mar a leagtar amach iad i ndlí an Aontais, sa dlí náisiúnta nó i gcomhaontuithe comhchoiteanna.

  Without prejudice to Union and national law, including applicable collective agreements between social partners, the managing body of the port, or the competent authority, shall require the designated provider of port services to grant staff working conditions in accordance with applicable obligations in the field of social and labour law and to comply with social standards as set out in Union law, national law or collective agreements.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 841. #737366

  Maidir leis an gcaidreamh airgeadais idir údaráis phoiblí agus comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon agus a fhaigheann cistí poiblí, léireofar an caidreamh sin ar bhealach trédhearcach sa chóras cuntasaíochta le go mbeidh an méid seo a leanas soiléir:

  The financial relations between public authorities and a managing body of a port, or other entity that provides port services on its behalf, in receipt of public funds shall be reflected in a transparent way in the accounting system in order to clearly show the following:

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 842. #737374

  Coinneoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, an fhaisnéis maidir leis an gcaidreamh airgeadais dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 ar feadh cúig bliana ó dheireadh na bliana fioscaí dá dtagraítear san fhaisnéis.

  The managing body of the port, or other entity that provides port services on its behalf, shall keep the information concerning the financial relations as referred to in paragraphs 1 and 2 for five years from the end of the fiscal year to which the information refers.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 843. #737375

  Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, ar fáil don údarás ábhartha sa Bhallstát lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 agus aon fhaisnéis bhreise a mheasann sé a bhfuil gá léi chun measúnú críochnúil a dhéanamh ar na sonraí arna gcur isteach agus chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo i gcomhréir leis na rialacha iomaíochta.

  The managing body of the port, or other entity that provides port services on its behalf, shall, in the event of a formal complaint and upon request, make available to the relevant authority in the Member State concerned the information referred to in paragraphs 1 and 2 and any additional information that it deems necessary in order to complete a thorough appraisal of the data submitted and to assess compliance with this Regulation in accordance with competition rules.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 844. #737378

  Maidir le comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, i gcás nach bhfuair sé cistí poiblí i mblianta cuntasaíochta roimhe sin ach go dtosaíonn sé ag baint tairbhe as cistí poiblí, cuirfidh sé mír 1 agus mír 2 i bhfeidhm ón mbliain chuntasaíochta a leanann aistriú na gcistí poiblí.

  Where the managing body of the port, or other entity that provides port services on its behalf, has not received public funds in previous accounting years but starts benefitting from public funds, it shall apply paragraphs 1 and 2 from the accounting year following the transfer of the public funds.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 845. #737387

  Cuirfidh soláthraí na seirbhísí calafoirt ar fáil don údarás ábhartha sa Bhallstát lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, aon fhaisnéis ábhartha maidir leis na gnéithe atá mar bhonn le struchtúr agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt a thagann faoi mhír 1 a chinneadh.

  The provider of port services shall, in the event of a formal complaint and upon request, make available to the relevant authority in the Member State concerned any relevant information on the elements that serve as the basis for determining the structure and the level of the port service charges that fall under paragraph 1.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 846. #737394

  Chun cur le córas éifeachtúil muirearaithe ar bhonneagar, cinnfear struchtúr agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt de réir straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta an chalafoirt féin, agus comhlíonfar na rialacha iomaíochta.

  In order to contribute to an efficient infrastructure charging system, the structure and the level of port infrastructure charges shall be determined according to the port’s own commercial strategy and investment plans, and shall comply with competition rules.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 847. #737402

  Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt ar fáil d’údarás ábhartha an Bhallstáit lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 4 agus i mír 5, agus aon fhaisnéis atá ábhartha maidir leis na gnéithe atá mar bhonn le struchtúr agus leibhéal na muirear ar bhonneagar calafoirt a chinneadh.

  The managing body of the port shall, in the event of a formal complaint and upon request, make available to the relevant authority of the Member State concerned the information referred to in paragraphs 4 and 5, and any relevant information on the elements that serve as a basis for determining the structure and the level of the port infrastructure charges.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 848. #737425

  Déanfar na gearáin a láimhseáil ar bhealach a sheachnóidh coinbhleachtaí leasa agus a bheidh neamhspleách go feidhmiúil ar aon chomhlacht bainistíochta den chalafort nó ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt.

  The handling of complaints shall be carried out in a manner which avoids conflicts of interest and which is functionally independent of any managing body of the port or providers of port services.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 849. #737426

  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar deighilt fheidhmiúil idir na gearáin a láimhseáil, ar thaobh amháin, agus úinéireacht agus bainistíocht na gcalafort, soláthar seirbhísí calafoirt, agus úsáid na gcalafort, ar an taobh eile.

  Member States shall ensure that there is effective functional separation between the handling of complaints, on the one hand, and the ownership and management of ports, provision of port services and port use, on the other hand.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 850. #737431

  Beidh sé de chumhacht ag na húdaráis atá freagrach as gearáin a láimhseáil, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, a cheangal ar chomhlachtaí bainistíochta na gcalafort, ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt agus ar úsáideoirí calafoirt faisnéis atá ábhartha do ghearán a chur ar fáil dóibh.

  The authorities responsible for the handling of complaints shall, in accordance with national law, have the power to require managing bodies of the ports, providers of port services and port users to provide them with information relevant to a complaint.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 851. #779680

  (2) Fé réir forálacha an Achta so, ní dhéanfidh an chuideachta chó-nasctha, tríd na rátaí no na taíllí a éileoid, pe'ca tré-rátaí no tré-tháillí iad no rátaí no táillí áitiúla, ná tríd na saoráidí a thabharfid ná tríd an gcóiríocht a sholáthróid, ná ar aon tslí eile, leath-chumaigh do dhéanamh ar aon phort áirithe i Saorstát Éireann i gcompráid le haon phort eile i Saorstát Éireann go ndintar no gur féidir trácht d'iompar chuige, uaidh no tríd.

  (2) Subject to the provisions of this Act the amalgamated company shall not by the rates or fares charged, whether through or local, or by the facilities provided or the accommodation afforded by it, or otherwise, place any one port in Saorstát Eireann at an undue disadvantage as compared with any other port in Saorstát Eireann to, from, or through which traffic is or may be carried.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 852. #779684

  (4) Ní thabharfidh an chuideachta chó-nasctha do thrádálaithe atá in aon phort no a úsáideann aon phort i Saorstát Éireann aon luíoduithe, coimisiúin, liúntaisí gníomhaireachta ná liúntaisí eile ná tugann an chuideachta ina leithéid eile sin de chás do thrádálaithe atá in aon phort eile no a úsáideann aon phort eile i Saorstát Éireann, agus folóidh an focal “trádálaithe” aon chuideachta ionchorporuithe bóthair iarainn no luinge gaile.

  (4) No rebates, commissions, or agency or other allowances shall be given by the amalgamated company to traders at or using any port in Saorstát Eireann which are not given by the company in similar circumstances to traders at or using any other port in Saorstát Eireann, and the word "traders" shall include any incorporated railway or steamship company.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 853. #786480

  7. —Chun crícheanna an Achta so sriocfidh teoranna phort agus chuan Dhún Dealgan agus tógfid isteach abha, port agus cuan Dhún Dealgan laistigh den spás a bhíonn clúduithe le huisce le linn lán-taoide rabharta idir droichead Dhún Dealgan agus líne samhluithe a tarraingeofí díreach o cheann na mara de Rinn Dhún Ana i mbaile fearainn agus i bparóiste Dhún Ana i gcontae Lughbhaidh go dtí ceann na mara de Rinn Chuailgne i mbaile fearainn Bhaile an Teampaill i bparóiste Cháirlinne sa chontae sin (ach amháin an líomatáiste laistigh de theoranna chuan Ath na gCasán mar a mínítear é sa Piers and Harbours Orders Confirmation Act (No. 3) of the 2 and 3 George V.);

  7.— The limits of the port and harbour of Dundalk shall, for the purposes of this Act, extend to and include the river, port and harbour of Dundalk within the space covered by water at high water of spring tides between the bridge of Dundalk and an imaginary line drawn straight from the seaward end of Dunany Point in the townland and parish of Dunany in the county of Louth to the seaward end of Cooley Point in the townland of Templetown in the parish of Carlingford in the said County (excepting the area within the limits of the harbour of Annagassan as defined in the Piers and Harbours Orders Confirmation Act (No. 3) of the 2 and 3 George V.);

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 854. #786840

  74. —Na teoranta gur laistigh díobh a feidhmeofar na comhachta a bheidh ag an máistir cuain chun an port agus an cuan do regleáil, beid ar aon dul le teoranta an phuirt sin mar a mínítear leis an Acht so iad.

  74.— The limits within which the powers of the harbour master for the regulation of the port and harbour shall be exercised shall be co-extensive with the limits of the said port as defined by this Act.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 855. #786857

  79. —Má dhineann éinne laistigh de theoranta phort agus chuan Dhún Dealgan aon abhar is deabhrathach a chuirfadh isteach no a dhéanfadh cosc ar shlí shaor-loíngseoireachta uiscí an phuirt agus an chuain sin do chaitheamh, d'fhágaint, do chur no do leaga síos, dlighfar, ar a chiontú i láthair Breithimh Dhúithche, pionós ná raghaidh thar deich bpúint do chur air in aghaidh gach cionta den tsórt san.

  79.— If any person shall within the limits of the port and harbour of Dundalk cast, deposit, place or lay any material calculated to interfere with or obstruct the free navigation of the waters of the said port and harbour, he shall be liable on conviction before a District Justice to a penalty not exceeding ten pounds for every such offence.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 856. #788475

  ACHT CHUN SOCRÚ SPEISIALTA DO DHÉANAMH I dTAOBH AN DÁTA AR A gCEAPFAR ATHSCRÚDÓIR I gCÓIR NA LIOSTAÍ DE THOGHTHÓIRÍ NA mBALL IONTOGHTHA DE BHORD PORT AGUS DUGANNA BHAILE ATHÁ CLIATH I gCÓIR NA BLIANA 1924, AGUS CHUN SOCRUITHE SPEISIALTA DO DHÉANAMH I dTAOBH AN DÁTA AR A SUIDHFIDH AN tATHSCRÚDÓIR SIN CHUN NA LIOSTAÍ ROIMHRÁITE D'ATHSCRUDÚ AGUS AR A gCRÍOCHNÓFAR AN tATHSCRÚDÚ SAN, AGUS CHUN AN tAM AR A dTOGHFAR BAILL DEN BHORD SAN DO CHUR AR ATHLÓ GO DÁTA SA BHLIAIN 1925, AGUS CHUN AN DUBLIN PORT AND DOCKS ACT, 1898, DO LEASÚ CHUN NA gCRÍCHEANNA SAN AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE.

  AN ACT TO MAKE SPECIAL, PROVISION FOR THE DATE OF APPOINTMENT OF A REVISOR OF THE LISTS OF ELECTORS OF ELECTIVE MEMBERS OF THE DUBLIN PORT AND DOCKS BOARD FOR THE YEAR 1924 AND TO MAKE SPECIAL PROVISIONS FOR THE DATE OF THE HOLDING OF SITTINGS BY SUCH REVISOR FOR THE REVISION OF THE LISTS AFORESAID AND OF THE COMPLETION OF SUCH REVISION AND TO POSTPONE TO A DATE IN THE YEAR 1925 THE ELECTIONS OF MEMBERS OF THE SAID BOARD AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE DUBLIN PORT AND DOCKS ACT, 1989

  Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925

 857. #795382

  2.—Sé Bord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath, mar atá sé có-dhéanta fén Dublin Port and Docks Act, 1898, agus fé Achtanna leasuithe an Achta san (dá ngairmtear “an tUdarás” ina dhiaidh seo anso), a bheidh mar Údarás Píolóideachta don Cheanntar Phíolóideachta.

  2.—The Pilotage Authority for the Pilotage District shall be the Dublin Port and Docks Board as constituted under the Dublin Port and Docks Act, 1898, and amending Acts (hereinafter referred to as "the Authority").

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1926: ACHT DAINGNITHE ORDÚ PÍOLÓIDEACHTA, 1926

 858. #815062

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil Bailecheanntar san an Phasáiste ina chuid den chuid sin no go bhfuil sé teoranta leis an gcuid sin den phort san, agus go bhfuil Comhairle Bhailecheanntair an Phasáiste ina húdarás sláintíochta ag a bhfuil údarás sa gcuid sin den phort san.

  AND WHEREAS the said Urban District of Passage West forms part of or abuts on the said part of the said port and the Council of the Urban District of Passage West is a sanitary authority having jurisdiction in the said part of the said port:

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 859. #815066

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil Ceanntar Sláinte Chontae Chorcaighe ina chuid den chuid sin no go bhfuil sé teoranta leis an gcuid sin den phort san; agus go bhfuil an Chomhairle Chontae, ag gníomhú tré Bhord Sláinte Phuiblí Choreaighe, ina húdarás sláintíochta ag a bhfuil údarás sa chuid sin den phort san:

  AND WHEREAS the County Health District of Cork forms part of or abuts on the said part of the said port and the County Council acting through and by the Cork Board of Public Health is a sanitary authority having jurisdiction in the said part of the said port:

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 860. #815089

  Gach costas agus caiteachas fé n-a raghaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí maidir leis an iarratas i dtaobh ullamhú déanamh agus daingniú an Orduithe seo tuigfear iad do bheith íoctha, agus íocfar iad, mar chostaisí fé n-ar chuaidh Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe i bhfeidhmiú Ordú 1903 agus an Ordú so agus déanfaidh an tUdarás Sláintíochta Puirt sin iad d'íoc leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

  All costs and expenses incurred by the Minister for Local Government and Public Health in relation to the application for preparation of making and confirming this Order shall be deemed to be and be defrayed as expenses incurred by the Cork Port Sanitary Authority in the execution of the Order of 1903 and this Order and shall be paid by the said Port Sanitary Authority to the Minister for Local Government and Public Health.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928

 861. #816509

  —An té gur leis aon ainmhithe a seachadfar ar an lá ceaptha no dá éis sin do long-únaer le hiompar ar bord luinge o aon phort i Saorstát Éireann go dtí aon phort sa Bhreatain Mhóir, íocfa sé leis na hIontaobhaithe ar na hainmhithe sin agus maidir leo, sa tslí a foráltar leis an Acht so, na héilithe oiriúnacha do réir an scála so a leanas (dá ngairmtear an scála d'éilithe san Acht so), sé sin le rá:—

  —The owner of any animals which are delivered on or after the appointed day to a shipowner for shipment from any port in Saorstát Eireann to any port in Great Britain shall, in the manner provided by this Act, pay to the Trustees for and in respect of such animals the appropriate charges in accordance with the following scale (in this Act referred to as the scale of charges), that is to say:—

  Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928

 862. #816527

  —(1) An té gur leis aon ainmhithe a seachadfar ar an lá ceaptha no dá éis sin do long-únaer le hiompar ar bord luinge o phort i Saorstát Éireann go dtí port sa Bhreatain Mhóir, ullamhóidh seisean no a ghníomhaire, sa bhfuirm a bheidh orduithe ag na hIontaobhaithe, agus seachadfa sé don longúnaer sin ráiteas i scríbhinn (dá ngairmtear ráiteas an únaera anso ina dhiaidh seo) ina mbeidh na mion-innste seo a leanas, sé sin le rá:—

  —(1) The owner of any animals which are delivered on or after the appointed day to a shipowner for shipment from a port in Saorstát Eireann to a port in Great Britain or the agent of such owner shall prepare in the form prescribed by the Trustees and deliver to such shipowner a statement in writing (hereinafter called the owner's statement) containing the following particulars, that is to say :-

  Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928

 863. #816555

  —Pé uair a déanfar ainmhithe do heasportáladh ar an lá ceaptha no dá éis sin as Saorstát Éireann go dtí port sa Bhreatain Mhóir do mharbha, le linn a gcoinneála ag an bport san, mar gheall ar a n-éileoidh na húdaráis Bhriotáineacha toisc galar coise agus béil do bhrise amach no amhras do bheith ann go bhfuil sé tar éis brise amach no go mbraithtear gur baolach go mbrisfe sé amach, beidh teideal ag únaer na n-ainmhithe sin, fé réir forálacha an Achta so, cúiteamh sa mharbha san d'íoc leis fén Acht so de pé méid a measfar fén Acht so agus dá réir.

  —Whenever animals which have been exported on or after the appointed day from Saorstát Eireann to a port in Great Britain are while undergoing detention at such port slaughtered by reason of the requirements of the British authorities in consequence of an outbreak or suspected outbreak or apprehended danger of foot and mouth disease, the owner of such animals shall subject to the provisions of this Act he entitled to be paid in respect of such slaughter compensation under this Act of such amount as shall be assessed under and in accordance with this Act.

  Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928

 864. #816605

  (b) do marbhuíodh, aon uair roimh rith an Achta so, ag port sa Bhreatain Mhóir mar gheall ar ar éilimh na húdaráis Bhriotáineacha i gcás den tsórt ina mbeadh cúiteamh iníoctha ag na hIontaobhaithe, amach as an gciste cúitimh, le húnaerí an eallaigh sin fén Acht so dá mba tar éis rithte an Achta so a déanfí an marbha san agus go n-íocfí ar an eallach san na héilithe a forchuirtar leis an Acht so maidir le heallach a heasportálfar ar an lá ceaptha no dá éis sin as Saorstát Éireann go dtí port sa Bhreatain Mhóir.

  ( b ) were at any time prior to the passing of this Act slaughtered at a port in Great Britain by reason of the requirements of the British authorities in circumstances similar to those in which had such slaughter taken place after the passing of this Act and the charges imposed by this Act in respect of cattle exported on or after the appointed day from Saorstát Eireann to a port in Great Britain been paid in respect of such cattle compensation would be payable by the Trustees out of the compensation fund to the owners thereof under this Act.

  Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928

 865. #820770

  (2) Déanfar aon leath amháin de chostaisí oibrithe an Droichid Iomparaigh agus d'íocaíocht na n-oifigeach agus na bhfear oibre is gá chuige sin d'íoc amach as an Droichead-Ráta agus, maidir leis an leath eile de sna costaisí sin maraon le haon chostaisí eile a horduítear don Bhord fén Acht so d'íoc amach as Ciste an Phuirt, íocfidh an Bord amach as Ciste an Phuirt iad fé is dá mbeadh soláthar déanta go soiléir i gcóir na gcostas agus na n-íocaíocht san in alt 225 d'Acht 1869:

  (2) One moiety of the expenses of the working of the Transporter Bridge and of the payment of the officers and workmen necessary for that purpose shall be defrayed out of the Bridge Rate and the other moiety of such expenses together with any other expenses which under this Act are directed to be paid by the Board out of the Port Fund shall be paid by the Board out of the Port Fund as though the said expenses and payments were expressly provided for in section 225 of the Act of 1869:

  1929-PRA-002

 866. #820825

  —O am rithte an Achta so agus dá éis beidh agus leanfidh na nithe seo dílsithe sa Bhord, eadhon, aireachasú, bainistí agus maoirseacht an Phuirt, mar a mínítear san le hAcht 1869 no le haon Acht roimhe sin a bhaineann leis an mBord, maraon le tógáil, ath-thógáil, deisiú, coinneáil-i-dtreo, agus feabhsú na nDuganna, na gCéibh, na gCéibh-Fhallaí, na nDroichead, na mBancánacht, na Stóras, na Stór, na gClós, na Seid Iompair, na Seid, na bhFoirgint, na dTrambhealach, na nGléas Conbharsáide Lastuas, agus gach fearais agus ruda a bhaineann leo, agus na nOibreacha uile laistigh de theoranta an Phuirt.

  —From and after the passing of this Act the care management and superintendence of the Port as defined by the Act of 1869 or by any former Act relating to the Board including the building rebuilding repairs maintenance and improvement of the Docks, Quays, Quay Walls, Bridges, Embankments, Warehouses, Stores, Yards, Transit Sheds, Sheds, Buildings, Tramways, Overhead Communications, and all appliances and things connected therewith and of all Works within the limits of the Port shall be and continue to be vested in the Board.

  1929-PRA-002

 867. #826976

  1.—Féadfar Ordú Chuan na Gaillimhe, 1930, do ghairm den Ordú so, agus léireofar é mar éinní amháin leis an Galway Harbour and Port Act, 1853, leis an Galway Harbour and Port Act, (1853) Amendment Act, leis an Galway Harbour Act, 1860, leis an Galway Harbour (Composition of Debt) Act, 1867, agus leis an Galway Harbour Order, 1903.

  1.—This Order may be cited as the Galway Harbour Order, 1930, and shall be construed as one with the Galway Harbour and Port Act, 1853, the Galway Harbour and Port Act (1853) Amendment Act, the Galway Harbour Act, 1860, the Galway Harbour (Composition of Debt) Act, 1867, and the Galway Harbour Order 1903.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1930: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1930

 868. #826990

  cialluíonn “na sean-Achtanna agus an sean-Ordú” an Galway Harbour and Port Act, 1853, an Galway Harbour and Port Act (1853) Amendment Act, an Galway Harbour Act, 1860, an Galway Harbour (Composition of Debt) Act, 1867, agus an Galway Harbour Order, 1903.

  "the existing Acts and Order" means the Galway Harbour and Port Act, 1853, the Galway Harbour and Port Act (1853) Amendment Act, the Galway Harbour Act 1860, the Galway Harbour (Composition of Debt) Act, 1867, and the Galway Harbour Order, 1903.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1930: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1930

 869. #831805

  —(1) Ní gearrfar droichead-ráta ar bith sa Chathair ná sa Bhuirg fé alt 27 d'Acht Port agus Duganna Bhaile Atha Cliath (Droichid), 1929 (Uimh. 2 (Príobháideach) de 1929), agus ina ionad san an t-airgead is gá do chruinniú bliain ar bith sa Chathair no sa Bhuirg chun éilimh o Bhord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath fén alt san 27 d'íoc is tríd an ráta cathardha a cruinneofar amhlaidh é.

  —(1) No bridge rate shall be levied in the City or the Borough under section 27 of the Dublin Port and Docks (Bridges) Act, 1929 (No. 2 (Private) of 1929), and in lieu thereof the moneys required to be raised in any year in the City or the Borough to meet a demand by the Dublin Port and Docks Board under the said section 27 shall be so raised by means of the municipal rate.

  Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 870. #848653

  ACHT CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH CHUN CÚITIMH D'ÍOC, AMACH AS AN gCISTE AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), AS EALLACH STUIC ÁIRITHE A hEASPORTÁLFAR Ó PHORT I SAORSTÁT ÉIREANN DO CHOINNEÁIL, FÉ ÚDARÁS DLÍ, AG PORT SA BHREATAIN MHÓIR AGUS CHUN AN ACHTA AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928 , DO LEASÚ.

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OUT OF THE SLAUGHTERED ANIMALS (COMPENSATION) FUND OF COMPENSATION IN RESPECT OF THE DETENTION UNDER AUTHORITY OF LAW AT A PORT IN GREAT BRITAIN OF CERTAIN LIVE STOCK EXPORTED FROM A PORT IN SAORSTÁT EIREANN AND TO AMEND THE SLAUGHTERED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1928 .

  Uimhir 9 de 1932: ACHT AINMHITHE COINNITHE (CÚITEAMH), 1932

 871. #848669

  cialluíonn an abairt “na húdaráis Bhriotáineacha” an tAire no an t-oifigeach no an duine eile go n-údarás dlí de thurus na huaire sa Bhreatain Mhóir é dhéanamh oblagáideach ainmhithe a cuirfear i dtír ag port sa Bhreatain Mhóir do choinneáil ag an bport san;

  the expression "the British authorities" means the Minister or other officer or person having for the time being authority by law in Great Britain to require animals landed at a port in Great Britain to be detained at such port;

  Uimhir 9 de 1932: ACHT AINMHITHE COINNITHE (CÚITEAMH), 1932

 872. #855933

  cialluíonn an abairt “an portport, cuan agus abha Chorcaighe laistigh den achar atá fútha fé láthair agus fós na céibheanna, na piaranna agus na háiteanna calaíochta atá ionta agus foluíonn sí gach áit atá laistigh de dhlighinse na gCoimisinéirí;

  the expression " the port " means the port harbour and river of Cork within the present limits thereof and the quays, piers and landing places therein and includes all places within the jurisdiction of the Commissioners;

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1933: ACHT CHUAN CHORCAIGHE, 1933

 873. #858568

  —(1) Ní dhéanfaidh aon cheadúnaí fé cheadúnas earraí ceannaíochta, agus an gnó a húdaruítear leis an gceadúnas san ar siúl aige, aon tosaíocht ná aon bhuntáiste, nea-chuibhe no nea-réasúnta, do thabhairt d'aon duine, céird, tionnscal, ceanntar ná port áirithe ná i bhfabhar an chéanna, ná ní dhéanfaidh aon leathtrom ná ceataí, nea-chuibhe no nea-réasúnta, ar aon duine, céird, tionnscal, ceanntar ná port áirithe.

  —(1) No licensee under a merchandise licence shall, in carrying on the business authorised by such licence, make or give any undue or unreasonable preference or advantage to or in favour of any particular person, trade, industry, district or port nor subject any particular person, trade, industry, district or port to any undue or unreasonable prejudice or disadvantage.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 874. #864804

  (2) Má dheonann an tAire i mí chaileandair ar bith ceadúnas iomportála chun stroighne do rinneadh i dtír áirithe agus í de chineál agus de cháilíocht áirithe d'iomportáil tré phort áirithe i Saorstát Éireann, agus má dheonann ina dhiaidh sin sa mhí chaileandair chéanna ceadúnas no ceadúnaisí iomportála ar bith eile chun stroighne do rinneadh sa tír sin agus í den chineál agus den cháilíocht chéanna d'iomportáil tríd an bport san, beidh an ráta an tonna ceapfar alos an cheadúnais no na gceadúnaisí iomportála eile sin có-ionann leis an ráta bheidh ceaptha alos an chéad cheadúnais iomportála san a luaidhtear.

  (2) Where the Minister has in any calendar month granted an import licence to import cement manufactured in a particular country and of a particular nature and quality through a particular port in Saorstát Eireann, and in the same calendar month subsequently grants any other import licence or licences to import cement manufactured in such country and of the like nature and quality through such port the rate per ton fixed in respect of such other import licence or licences shall be the same as that fixed in respect of such first mentioned import licence.

  Uimhir 17 de 1933: ACHT STROIGHNE, 1933

 875. #869121

  (4) Déanfar gach fógra do bhéarfar amhlaidh do chur in úil, i slí ordóidh an tAire, do phríomh-oifigeach custum aon phuirt ina mbeifear ad'iarraidh réiteach no transíré d'fháil don luing, agus fós don oifigeach consulta, don tír gur léi an long, ag an bport no is goire don phort ina mbeidh an long de thurus na huaire, agus ní deonfar réiteach ná transíré don luing go dtí go ndéanfar deimhniú fé láimh suirbhéara long, á rá go bhfuil an t-easnamh leighiste do thaisbeáint agus coinneofar an long go dtí go ndéanfar san.

  (4) Every notice so given shall be communicated in manner directed by the Minister to the chief officer of customs of any port at which the ship may seek to obtain a clearance or transire and to the consular officer for the country to which the ship belongs at or nearest to the port where the ship is for the time being, and a clearance or transire shall not be granted to the ship, and the ship shall be detained, until a certificate under the hand of a surveyor of ships is produced to the effect that the deficiency has been remedied.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 876. #869291

  Cialluíonn “turus eadarnáisiúnta” turus o phort i dtír go port i dtír eile agus ceachtar tír acu ina tír le n-a mbaineann an Convensiún um Shábháltacht, cialluíonn “gearr-thurus eadarnáisiúnta” turus eadarnáisiúnta ná téigheann long thar dhá chéad míle o thalamh le n-a linn, agus cialluíonn “cósta-thurus eadarnáisiúnta” turus eadarnáisiúnta ná téigheann long thar fiche míle o thalamh le n-a linn, ach chun críche na forála so—

  "International voyage" means a voyage from a port in one country to a port in another country, either of those countries being a country to which the Safety Convention applies, "short international voyage" means an international voyage in the course of which a ship does not go more than two hundred miles from land, and "international coasting voyage" means an international voyage in the course of which a ship does not go more than twenty miles from land, so however that for the purpose of this provision—

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 877. #869646

  Cialluíonn “turus eadarnáisiúnta” turus o phort i dtír go port i dtír eile agus ceachtar tír acu ina tír le n-a mbaineann an Convensiún um Ualach-Líne, ach chun críche an mhínithe seo—

  "International voyage" means a voyage from a port in one country to a port in another country, either of those countries being a country to which the Load Line Convention applies, so however that for the purpose of this definition—

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 878. #884410

  cialluíonn agus foluíonn an abairt “an Cuan” Port agus Cuan na Gaillimhe agus na huiscí uile maraon le grinneall agus imeall trágha an chéanna laistigh de líne shamhluithe ar n-a tarrac o Fhaill Bhearna go Rinn Chill Cholgáin (iad araon ar Bhágh na Gaillimhe) agus aon tailte, bancanna, góilíní, cuanta agus áiteanna calaíochta atá buailte leo san agus atá dílsithe i gCoimisinéirí Chuan na Gaillimhe agus na duganna, na piaranna, na fánáin, na céibheanna agus na hoibreacha eile atá dílsithe sna Coimisinéirí sin no atá laistigh dá ndlighinse agus folóidh na hoibreacha déanfar fé údarás an Achta so, ach san i slí ná léireofar an tAcht so mar ní atharuíonn na teoranta atá le Port agus Cuan na Gaillimhe fé láthair maidir le dlighinse na gCoimisinéirí sin alos píolóideachta;

  the expression "the Harbour" means and includes the Port and Harbour of Galway and all the waters with the bed and foreshore thereof lying within an imaginary line drawn from Barna Cliff to Kilcolgan Point (both on Galway Bay) and any adjoining lands, banks, inlets, havens, and landing places vested in the Galway Harbour Commissioners and the docks, piers jetties, quays and other works vested in or within the jurisdiction of the said Commissioners and shall comprise the works executed under the authority of this Act, but so that this Act shall not be construed to alter the present limits of the Port and Harbour of Galway for the jurisdiction of the said Commissioners with respect to pilotage;

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 879. #884510

  (3) Ní dhéanfaidh éinní atá san Acht so dochar ná deifir d'oibriú leanúnach an Galway Port Sanitary Order, 1902 mar atá san daingnithe leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 4) Act, 1902, agus oiriúnuithe leis an Galway Port Sanitary Order (Adaptation) Order, 1932.

  (3) Nothing in this Act contained shall prejudice nor affect the continued operation of the Galway Port Sanitary Order, 1902, as confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 4) Act, 1902, and adapted by the Galway Port Sanitary Order (Adaptation) Order, 1932.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 880. #914798

  AGUS DE BHRÍ, le hordú sealadach dá ngairmtear Ordú Sláintíochta Puirt Chorcaighe, 1927, mar a daingníodh é leis an Acht Daingnithe Orduithe Shealadaigh ón Roinn Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, 1928 (Ordú agus Acht dá ngairmtear fé seach anso feasta “Ordú 1927” agus “Acht 1928”), gur foráladh go ndéanfaí Acht 1903, sa mhéid go mbaineann sé le hOrdú 1903, d'atharú agus do leasú sa chéill, inter alia, go mbeadh Bord Sláinte Puiblí Chorcaighe ina údarás có-pháirteach chun crícheanna Orduithe 1903 agus Orduithe 1927 agus go ndéanfadh an bord san mar údarás có-pháirteach den tsórt san rann-íoc do réir chionúireachta áirithe i gcostaisí Údaráis Sláintíochta Puirt Chorcaighe:

  AND WHEREAS by provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1927, as confirmed by the Local Government and Public Health Provisional Order Confirmation Act, 1928 (which Order and Act are hereinafter referred to respectively as "the Order of 1927" and "the Act of 1928") it was provided that the Act of 1903, so far as it relates to the Order of 1903, should be altered and amended to the intent inter alia, that the Cork Board of Public Health should be a component authority for the purposes of the Order of 1903 and the Order of 1927 and that the said board as such component authority should contribute to the expenses of the Cork Port Sanitary Authority in a specified proportion:

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 881. #914806

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil Ceanntar Sláinte Chontae Chorcaighe Theas ina chuid den chuid sin no teoranta leis an gcuid sin den phort san agus gur údarás sláintíochta go ndlighinse sa chuid sin den phort san an Chomhairle Chontae agus iad ag gníomhú tré Bhord Sláinte Puiblí Chorcaighe Theas:

  AND WHEREAS the South Cork County Health District forms part of or abuts on the said part of the said port and the County Council acting through and by the South Cork Board of Public Health is, a sanitary authority having jurisdiction in the said part of the said port:

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 882. #914827

  Gach costas agus caiteachas fé n-a rachaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí maidir leis an Ordú so d'iarraidh, d'ullamhú, do dhéanamh agus do dhaingniú tuigfear gur costaisí iad agus íocfar iad mar chostaisí fé n-a ndeachaidh Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe i bhfeidhmiú Orduithe 1903, Orduithe 1927 agus an Orduithe seo agus íocfaidh an tUdarás Sláintíochta Puirt sin leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí iad.

  All costs and expenses incurred by the Minister for Local Government and Public Health in relation to the application for, preparation of, making and confirming this Order shall be deemed to be and be defrayed as expenses incurred by the Cork Port Sanitary Authority in the execution of the Order of 1903, the Order of 1927, and this Order and shall be paid by the said Port Sanitary Authority to the Minister for Local Government and Public Health.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937

 883. #947295

  DE BHRÍ go bhfuil Port agus Cuan Bhaile Atha Cliath fé urláimh agus fé bhainistí Bhord Port agus Duganna Baile Atha Cliath (dá ngairmtear “an Bord” anso feasta) agus go bhfuil comhachta ag an mBord do tugadh dóibh de bhuadh Reachtanna iomdha Briotáineacha agus Achtanna iomdha den Oireachtas;

  WHEREAS the Port and Harbour of Dublin are under the control and management of the Dublin Port and Docks Board (hereinafter referred to as "the Board") and by various British Statutes and Acts of the Oireachtas powers have been conferred upon the Board;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 884. #947297

  AGUS DE BHRÍ gur horduíodh, leis an Dublin Port and Docks Act, 1902 (dá ngairmtear “Acht 1902” anso feasta), airgead áirithe eile is iníoctha leis an mBord, no is ion-fhálta ag an mBord, do chur chun creidiúna Chiste an Phuirt;

  AND WHEREAS by the Dublin Port and Docks Act, 1902 (hereinafter referred to as "the Act of 1902") certain other moneys payable to or receivable by the Board were directed to be carried to the credit of the Port Fund;

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 885. #947300

  AGUS DE BHRÍ go ndearnadh, leis an Dublin Port and Docks Act, 1920 (dá ngairmtear “Acht 1920” anso feasta), comhacht a thabhairt don Bhord chun aon iasacht no iasachtaí d'fháil ar ús, ar urrús Chiste an Phuirt, chun crícheanna áirithe atá luaidhte san Acht san ach gan an céanna do dhul thar iomlán na méideanna atá luaidhte amhlaidh maidir leis na crícheanna san fé seach agus ortha san na méideanna agus na crícheanna so leanas:—

  AND WHEREAS by the Dublin Port and Docks Act, 1920 (hereinafter referred to as "the Act of 1920") the Board were empowered to borrow at interest on the security of the Port Fund for certain specified purposes any sum or sums not exceeding the sums specified with reference to those purposes respectively which purposes and sums include the following:—

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 886. #947385

  —Na costaisí, na héilithe agus na caiteachaisí uile fé n-a ndeachthas roimh ré chun an Achta so d'ullmhú, d'iarraidh, d'fháil agus do rith agus a ghabhann leis sin no fé n-a ndeachthas ar shlí eile ina thaobh san, íocfaidh an Bord iad as Ciste an Phuirt no as airgead a cruinneofar no do gheobhfar ar iasacht fé chomhachta an Achta so no go leathrannach as Ciste an Phuirt agus go leathrannach as airgead a cruinneofar no do gheobhfar ar iasacht amhlaidh.

  —All costs, charges and expenses preliminary to and incidental to the preparing, applying for, obtaining and passing of this Act or otherwise in relation thereto shall be paid by the Board out of the Port Fund or out of money raised or borrowed under the powers of this Act or partly out of the Port Fund and partly out of money so raised or borrowed.

  Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940

 887. #971772

  AGUS DE BHRÍ go ndearnadh Acht 1903, chomh fada agus a bhaineas sé le hOrdú 1903, do leasú leis na hAchta so leanas (dá ngairmtear “na hAchta Leasúcháin” san Ordú so) sé sin le rá, an tAcht Daingnithe Orduithe Shealadaigh ón Roinn Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí, 1928 (lenar daingníodh Ordú Sláintíochta Poirt Chorcaighe, 1927), agus an tAcht Daingnithe Orduithe Shealadaigh ón Roinn Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí, 1937 (lenar daingníodh Ordú Sláintíochta Poirt Chorcaighe, 1936):

  AND WHEREAS the, Act of 1903, in so far as it relates to the Order of 1903, has been amended by the following Acts (in this Order referred to as "the Amending, Acts") that is to say the Local Government and Public Health Provisional Order Confirmation Act, 1928 (confirming the Cork Port Sanitary Order 1927) and the Local Government and Public Health Provisional Order Confirmation Act, 1937 (confirming the Cork Port Sanitary Order, 1936);

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 888. #971812

  Na costais agus na caiteachais uile fána raghaidh an tAire maidir leis an Ordú so d'iarraidh, d'ullmhú, do dhéanamh agus do dhaingniú is tuigthe iad do bheith ina gcaiteachais fána ndeachaidh Údarás Sláintíochta Poirt Chorcaighe i bhfeidhmiú Orduithe 1903 agus an Orduithe seo, agus íocfar mar chaiteachais den tsórt san iad, agus íocfaidh an tÚdarás Sláintíochta Poirt sin leis an Aire iad.

  All costs and expenses incurred by the Minister in relation to the application for, preparation of, making and confirming this Order shall be deemed to be and be defrayed as expenses incurred by the Cork Port Sanitary Authority in the execution of the Order of 1903 and this Order and shall be paid by the said Port Sanitary Authority to the Minister.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944

 889. #976069

  (2) Ní dhéanfaidh an Chuideachta, trí rátaí nó táillí (tré-thurais nó áitiúil) d'éileamh ná trí shaoráidí do chur ar fáil ná ar aon tslí eile, leath-chuma ar aon phort áirithe sa Stát i gcompráid le haon phort eile sa Stát a mbíonn nó a mbeidh aon trácht á iompar chuige nó uaidh nó tríd.

  (2) The Company shall not by rates or fares charged, whether through or local, or by facilities provided by it or otherwise, place any one port in the State at an undue disadvantage as compared with any other port in the State to, from, or through which traffic is or may be carried.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 890. #976073

  (4) Ní thabharfaidh an Chuideachta do thrádálaithe ag aon phort nó bheas ag úsáid aon phoirt sa Stát aon lascaine, coimisiún, ná liúntas gníomhaireachta nó eile ná beidh á dtabhairt ag an gCuideachtain i gcáis den tsamhail chéanna do thrádálaithe ag aon phort eile nó bheas ag úsáid aon phoirt eile sa Stát, agus folóidh an focal “trádálaithe” aon chuideachta chorpraithe iarnróid nó loingis.

  (4) No rebates, commissions, or agency or other allowances shall be given by the Company to traders at or using any port in the State which are not given by the Company in similar circumstances to traders at or using, any other port in the State, and the word "traders" shall include any incorporated railway or steamship company.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 891. #991986

  (6) Más rud é, de dhroim suímh aon chuain, poirt nó piara, gur gá d'árthach ag triall ar an gcuan, ar an bport nó ar an bpiara sin, gabháil trí theoranta cuain eile, ní bheidh rátaí inmhuirir i leith an árthaigh a ghabhfas amhlaidh trí na teoranta sin, mura rud é—

  (6) Where, by reason of the situation of any harbour, port or pier, it is necessary for a vessel proceeding to such harbour, port or pier to pass through the limits of another harbour, rates shall not be chargeable in respect of the vessel so passing through such limits, unless—

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 892. #1011322

  (2) Aon ordú a déanfar faoin alt seo ag scor údaráis sláintíochta phoirt beidh ann pé forála is gá nó is fóirstineach leis an Aire de dhroim an t-údarás sláintíochta poirt sin a scor agus féadfaidh sé, go sonrach, socrú a dhéanamh:—

  (2) An order under this section dissolving a port sanitary authority shall contain such provisions as the Minister thinks necessary or expedient consequential on the dissolution of such port sanitary authority and may, in particular, make provision for:—

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 893. #1016064

  —(1) Déanfar an suaitheantas náisiúnta a chrochadh ar loing Éireannach ag dul isteach di i bport, nó ag fágáil poirt, lasmuigh den Stát, agus más long caoga tonna nó os a chionn sin de mhórthonnáiste í, ag dul isteach di i bport sa Stát nó ag fágáil poirt sa Stát.

  —(1) The national flag shall be hoisted on an Irish ship on entering or leaving a port outside the State and, if the ship is of fifty tons gross tonnage or upwards, on entering or leaving a port in the State.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 894. #1016070

  (4) I gcás ina raghaidh long lena mbainfidh barántas a heiseofar faoi fho-alt (3) den alt seo isteach i bport, nó ina bhfágfaidh port, lasmuigh den Stát nó, más long caoga tonna nó os a chionn sin de mhórthonnáiste í, ina raghaidh isteach i bport, nó ina bhfágfaidh port, sa Stát, is comhlíonadh ar fho-alt (1) den alt seo an suaitheantas a bheas sonraithe sa bharántas a chrochadh ar an loing do réir an bharántais.

  (4) Where a ship to which a warrant issued under subsection (3) of this section relates enters or leaves a port outside the State or, if the ship is of fifty tons gross tonnage or upwards, enters or leaves a port in the State, the hoisting on the ship in accordance with the warrant of the flag specified in the warrant shall have effect as a compliance with subsection (1) of this section.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 895. #1016190

  —(1) Faoi réir forál an ailt seo, beidh éifeacht ag na rialacha i dtaobh billí ládála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo (dá ngairmtear “na Rialacha” san alt seo) maidir le hearraí d'iompar de mhuir i longa a bheas ag iompar earraí ó aon phort sa Stát go dtí port ar bith eile laistigh nó lasmuigh den Stát.

  —(1) Subject to the provisions of this section, the rules relating to bills of lading set out in the Second Schedule to this Act (in this section referred to as "the Rules".) shall have effect in relation to the carriage of goods by sea in ships carrying goods from any port in the State to any other port whether in or outside the State.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 896. #1029845

  (a) ainmhí d'onnmhuiriú ó phort sa Stát go dtí áit chalaíochta Bhreataineach, nó a sheachadadh sa Stát d'iompróir chun a loingsithe trí phort i dTuaisceart Éireann go dtí áit chalaíochta Bhreataineach, agus

  ( a ) an animal is exported from a port in the State to a British landing place, or is delivered in the State to a carrier for shipment via a Northern Ireland port to a British landing place, and

  Uimhir 10 de 1950: AN tACHT UM BEODHÍLE A hONNMHUIREOFAR (ÁRACHAS), 1950

 897. #1029853

  (2) Chun críocha an ailt seo measfar ainmhí a bheith ar tarchur ón tráth a cuirfear an t-ainmhí sin ar bord loinge i bport sa Stát nó, má seachadtar an t-ainmhí sin sa Stát d'iompróir chun a loingsithe trí phort i dTuaisceart Éireann, ón tráth a raghas an t-ainmhí sin isteach i dTuaisceart Éireann go dtí—

  (2) For the purposes of this section an animal shall be deemed to be in transit from the time such animal is put on board a ship at a port in the State or, if such animal is delivered in the State to a carrier for shipment via a Northern Ireland port, from the time it enters Northern Ireland, until—

  Uimhir 10 de 1950: AN tACHT UM BEODHÍLE A hONNMHUIREOFAR (ÁRACHAS), 1950

 898. #1029859

  (c) i gcás an t-ainmhí sin d'athonnmhuiriú ó phort sa Bhreatain Mhóir chun tíre eile, an tráth a shroichfeas an t-ainmhí sin an port óna mbeidh sé le loingsiú chun na tíre eile sin nó deireadh cheithre huaire ochtód a chloig ón tráth a scaoilfear é ó áit chalaíochta Bhreataineach, pé acu sin is túisce,

  ( c ) in case such animal is re-exported from a port in Great Britain to another country, the time at which the animal arrives at the port from which it is to be shipped to such other country or the expiration of eighty-four hours from the time at which it is released from a British landing place, whichever is the earlier,

  Uimhir 10 de 1950: AN tACHT UM BEODHÍLE A hONNMHUIREOFAR (ÁRACHAS), 1950

 899. #1031266

  (2) Ní dhéanfaidh an Bord, trí na rátaí nó na táillí, lán-turais nó áitiúil, a héileofar, ná trí na saoráidí a soláthrófar dó ná ar aon tslí eile, leathchuma ar aon phort áirithe sa stát i gcompráid le haon phort eile sa Stát a mbíonn nó a mbeidh aon trácht á iompar chuige nó uaidh nó tríd.

  (2) The Board shall not by rates or fares charged, whether through or local, or by facilities provided for it or otherwise, place any one port in the State at an undue disadvantage as compared with any other port in the State to, from or through which traffic is or may be carried.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 900. #1031270

  (4) Ní thabharfaidh an Bord do thrádálaithe a bheas ag aon phort, nó a bheas ag úsáid aon phoirt, sa Stát, aon lascainí, coimisiúin ná liúntais ghníomhaireachta ná liúntais eile nach mbeidh á dtabhairt ag an mBord in imthosca den tsamhail chéanna do thrádálaithe a bheas ag aon phort eile, nó a bheas ag úsáid aon phoirt eile, sa Stát.

  (4) No rebates, commissions or agency or other allowances shall be given by the Board to traders at or using any port in the State which are not given by the Board in similar circumstances to traders at or using any other port in the State.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 901. #1049778

  turas eadarnáisiúnta. ciallaíonn “turas eadarnáisiúnta” turas ó phort i dtír go port i dtír eile, agus ceachtar tír acu sin ina tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta, agus ciallaíonn “gearr-thuras eadarnáisiúnta” turas eadarnáisiúnta—

  "international voyage" means a voyage from a port in one country to a port in another country, either of those countries being a country to which the Safety Convention applies, and "short international voyage" means an international voyage—

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 902. #1049782

  (b) nach mó ná sé chéad míle farraige ar fhad ón bport cuarda deiridh sa tír inar thosnaigh an turas go dtí an port cinn turais, ach, chun críche na mínithe sa mhír seo—

  ( b ) which does not exceed six hundred nautical miles in length between the last port of call in the country in which the voyage begins and the final port of destination, but, for the purpose of the definitions contained in this paragraph—

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 903. #1049903

  (2) This section applies to ships registered in the State and to any other ship while she is within any port in the State, unless she would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner nor the charterer (if any) of the ship could have prevented or forestalled.”

  (2) This section applies to ships registered in the State and to any other ship while she is within any port in the State, unless she would not have been in any such port but for stress of weather or any other circumstance that neither the master nor the owner nor the charterer (if any) of the ship could have prevented or forestalled."

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 904. #1050300

  (5) Ar theacht chun poirt sa Stát ó phort lasmuigh den Stát d'aon long ag iompar last gráin, bhéarfaidh an máistir go seachadfar don oifigeach cuí custam sa Stát, i dteannta na tuarascála is gá do réir an Customs Consolidation Act, 1876, fógra ina luafar—

  (5) On the arrival at a port in the State from a port outside the State of any ship carrying a cargo of grain, the master shall cause to be delivered to the proper officer of customs in the State, together with the report required by the Customs Consolidation Act, 1876, a notice stating—

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 905. #1050374

  (3) D'ainneoin é a bheith sainráite go mbaineann foráil áirithe den Acht seo le longa nach bhfuil cláraithe sa Stát an fhaid a bhíd in aon phort sa Stát, ní bhainfidh an fhoráil sin le long nach mbeadh in aon phort den tsórt sin mura mbeadh droch-aimsir nó aon tsiocair eile nach bhféadfadh máistir ná únaer ná fostóir (más ann) na loinge a chosc ná d'oirichill.

  (3) Notwithstanding that any provision of this Act is expressed to apply to ships not registered in the State while they are within any port in the State, that provision shall not apply to a ship that would not be within any such port but for stress of weather or any other circumstance, that neither the master nor the owner nor the charterer (if any) of the ship could have prevented or forestalled.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 906. #1078571

  (3) Déanfar, laistigh de dheich lá tar éis céad-shroichint poirt sa Stát dá éis sin don loing, an deimhniú sealadach a thabhairt suas do chláraitheoir a poirt chláraitheachta agus, ar na húnaerí cláraithe d'íoc na táille forordaithe (más ann), bhéarfaidh an cláraitheoir an deimhniú nua cláraitheachta, agus má mhainníonn an máistir, gan cúis réasúnach, an deimhniú sealadach a thabhairt suas laistigh den deich lá adúradh, beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

  (3) The provisional certificate shall, within ten days of the first subsequent arrival of the ship at a port in the State, be delivered up to the registrar of her port of registry and the registrar shall, upon the payment by the registered owners of the prescribed fee, (if any), grant the new certificate of registry, and if the master, without reasonable cause, fails to deliver up the provisional certificate within the ten days aforesaid, he shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction thereof, to a fine not exceeding fifty pounds.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 907. #1078590

  (3) Féadfaidh cláraitheoir aon phoirt, nach é port cláraitheachta na loinge é, a mbeidh de cheangal air formhuiniú a dhéanamh faoin alt seo, a éileamh chuige sin ar mháistir na loinge deimhniú cláraitheachta na loinge a sheachadadh dhó, ionas nach gcoinneofar siar an long dá chionn sin, agus seachadfaidh an máistir dó é dá réir sin.

  (3) The registrar of any port, not being the ship's port of registry, who is required to make an endorsement under this section may for that purpose require the master of the ship to deliver to him the ship's certificate of registry, so that the ship be not thereby detained, and the master shall deliver the same accordingly.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 908. #1078791

  (8) Coinneoidh an cláraitheoir is déanaí a luaitear an deimhniú díolacháin agus an deimhniú cláraitheachta agus, tar éis dó taifead d'fhormhuiniú ar an dá ionstraim sin go ndearnadh díolachán, cuirfidh sé ar aghaidh iad go dtí cláraitheoir an phoirt a ndealróidh sé uathu gurb é port cláraitheachta na loinge é roimhe sin, agus air sin cuirfidh an cláraitheoir is déanaí a luaitear meabhrán i dtaobh an díolacháin ina chlár-leabhar, agus measfar críoch a bheith curtha le clárú na loinge sa leabhar sin ach amháin a mhéid a bhaineas le haon mhorgáistí gan sásamh nó le haon deimhnithe morgáiste ar taifeadadh ann atá ar marthain.

  (8) The last—mentioned registrar shall retain the certificates of sale and registry, and after having endorsed on both of those instruments an entry of the fact of a sale having taken place, shall forward them to the registrar of the port appearing thereon to be the former port of registry of the ship, and the last-mentioned registrar shall thereupon make a memorandum of the sale in his register book, and the registry of the ship in that book shall be considered as closed, except as far as relates to any unsatisfied mortgages or existing certificates of mortgage entered therein.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 909. #1078795

  (10) Más le duine nach duine cáilithe a díolfar an long, déanfar an bille díolacháin, más ann, lena n-aistreofar an long, an deimhniú díolacháin, agus an deimhniú cláraitheachta a thabhairt ar aird do chláraitheoir nó d'oifigeach taidhleoireachta nó consalachta, agus coinneoidh an cláraitheoir nó an t-oifigeach sin na deimhnithe díolacháin agus cláraitheachta agus, tar éis dó a fhormhuiniú orthu gur díoladh an long le duine nach duine cáilithe, cuirfidh na deimhnithe ar aghaidh go dtí cláraitheoir an phoirt a ndealróidh sé ón deimhniú cláraitheachta gurb é port cláraitheachta na loinge sin é;

  (10) If the ship is sold to a person who is not a qualified person the bill of sale, if any, by which the ship is transferred, the certificate of sale and the certificate of registry shall be produced to a registrar or diplomatic or consular officer, and that registrar or officer shall retain the certificates of sale and registry, and, having endorsed thereon the fact of that ship having been sold to a person who is not a qualified person, shall forward the certificates to the registrar of the port appearing on the certificate of registry to be the port of registry of that ship;

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 910. #1078880

  (3) Bhéarfar deimhniú cláraitheachta na loinge suas do chláraitheoir an phoirt chláraitheachta atá aici nó atá beartaithe dhi agus, más do chláraitheoir an phoirt chéadluaite a bhéarfar suas é, cuirfear é go dtí cláraitheoir an phoirt chláraitheachta atá bearthaithe don loing.

  (3) The ship's certificate of registry shall be delivered up to the registrar either of the existing or intended port of registry, and, if delivered up to the former, shall be transmitted to the registrar of the intended port of registry.

  Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955

 911. #1338750

  (i) i gcás gan an bád a bheith i bport, an bád agus gach duine ar bord a thabhairt go dtí an port is gaire nó is caothúla agus an bád agus na daoine ar bord a choinneáil go dtí go ndéanfaidh sé na bearta a cheanglaítear le halt 233A nó 234, de réir mar is iomchuí, agus

  (i) if the boat is not in a port, take the boat and all persons on board to the nearest or most convenient port, and pending the taking by him of the steps required by section 233A or 234. as may be appropriate, detain the boat and the persons on board, and

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 912. #1384756

  (b) le hiompar ar longa nach bhfuil cláraithe sa Stát, nó ar cibé aicme nó tuairisc de na longa sin a bheidh sonraithe amhlaidh, aon uair agus iad in aon chalafort sa Stát nó i gcalafort sa Stát a bheidh sonraithe amhlaidh.

  ( b ) ships which are not registered in the State, or such class or description of such ships as is so specified, to carry at any time while they are in any port in the State or in a port in the State which is so specified, [GA]

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 913. #1427757

  —(1) Ní sheolfaidh aon duine trádáil, gnó ná monarú laistigh de shaorphort mura sealbhóir é ar cheadúnas a údaróidh an trádáil, an gnó nó an monárú sin, de réir mar a bheidh, a sheoladh laistigh den saorphort sin.

  —(1) No person shall carry on a trade, business or manufacture within a free port unless he is the holder of a licence authorising the carrying on of that trade, business or manufacture, as the case may be, within that free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 914. #1427763

  —(1) (a) Faoi réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim, beidh earraí neamh-Chomhphobail a thugtar isteach i saorphort díolmhaithe ó dhleachtanna ar allmhairí agus leanfaidh siad de bheith díolmhaithe ó na dleachtanna sin fad a fhanfaidh na hearraí laistigh den saorphort sin.

  —(1) ( a ) Subject to such conditions as the Revenue Commissioners may impose, non-Community goods brought into a free port shall be exempt from import duties and shall continue to be exempt from such duties for as long as the goods remain within that free port.

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 915. #1427777

  (2) D'ainneoin fho-alt (1) den alt seo, ní fhéadfar earraí a mhonaraítear nó a tháirgtear laistigh de shaorphort ná earraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, a úsáid, a thomhailt ná a mhiondíol i saorphort ach amháin sa chás go n-íocfar na dleachtanna ar allmhairí iomchuí;

  (2) Notwithstanding subsection (1) of this section, goods manufactured or produced within a free port or goods referred to in subsection (1) of this section may not be used, consumed or sold by retail in a free port except on payment of the appropriate import duties;

  Uimhir 6 de 1986: AN tACHT SAORPHORT, 1986

 916. #1427909

  “9.—An duine ar leis aon ainmhithe a sheachadfar ar longúinéir lena loingsiú ó aon chalafort sa Stát go dtí aon chalafort sa Bhreatain Mhór íocfaidh sé leis na hIontaobhaithe ar na hainmhithe sin agus maidir leo, sa tslí a fhoráiltear leis an Acht seo, na táillí iomchuí de réir scála táillí a bheidh socraithe de thuras na huaire le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire tar éis dó dul i gcomhairle leis na hIontaobhaithe.”.

  "9. The owner of any animals which are delivered to a ship-owner for shipment from any port in the State to any port in Great Britain shall, in the manner provided by this Act, pay to the Trustees for and in respect of such animals the appropriate charges in accordance with a scale of charges which is for the time being fixed by regulations made by the Minister after consultation with the Trustees.".

  Uimhir 7 de 1986: AN tACHT UM AINMHITHE MARAITHE AGUS AINMHITHE FAOI CHOINNEÁIL (CÚITEAMH), 1986

 917. #1433128

  “ciallaíonn ‘saorphort’ an talamh a ndearbhaítear gur saorphort é, chun críocha an Achta Saorphort, 1986 ( Uimh. 6 de 1986 ), le hordú faoi alt 2 den Acht sin;”.

  "'free port' means the land declared to be a free port for the purposes of the Free Ports Act, 1986 (No. 6 of 1986), by order made under section 2 of that Act;".

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 918. #1437059

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a) den fho-alt seo, féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil maidir leis an talamh lena mbaineann an t-ordú, go scoirfidh sé, ar theacht i ngníomh don ordú, de bheith laistigh de theorainneacha Chuan Bhaile Átha Cliath agus teorainneacha Chalafort Bhaile Átha Cliath de réir bhrí alt 2 den Dublin Port and Docks Act, 1869.

  ( b ) Without prejudice to the generality of paragraph (a) of this subsection, an order under this section may provide that the land to which the order relates shall, on the coming into operation of the order, cease to be within both the limits of the Harbour of Dublin and the limits of the Port of Dublin within the meaning of section 2 of the Dublin Port and Docks Act, 1869.

  Uimhir 19 de 1986: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986

 919. #1449528

  (8) Féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil, maidir leis an talamh lena mbaineann an t-ordú, go scoirfidh sé, ar theacht i ngníomh don ordú, de bheith laistigh de theorainneacha Chuan Bhaile Átha Cliath agus teorainneacha Chalafort Bhaile Átha Cliath de réir bhrí alt 2 den Dublin Port and Docks Act, 1869.

  (8) An order under this section may provide that the land to which the order relates shall, on the coming into operation of the order, cease to be within both the limits of the Harbour of Dublin and the limits of the Port of Dublin within the meaning of section 2 of the Dublin Port and Docks Act, 1869.

  Uimhir 16 de 1987: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH (LEASÚ), 1987

 920. #1466393

  (2) Na feidhmeanna faoin Acht Saorphort, 1986 , i ndáil le bunú, bainisteoireacht agus rialú saorphoirt ag aeradróm nó tadhlach leis, agus le daoine a cheadúnú chun aon trádáil, gnó nó monarú a sheoladh laistigh d'aon saorphort den sórt sin, ar feidhmeanna iad a dhílsítear d'Aire na Mara faoi réim nó de bhua an Ordaithe Cumarsáide (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú) 1987 (I.R.

  (2) The functions under the Free Ports Act, 1986 , in relation to the establishment, management and control of a free port at or adjacent to an aerodrome and the licensing of persons to carry on any trade, business or manufacture within any such free port which are vested in the Minister for the Marine under or by virtue of the Communications (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 1987 ( S.I.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 921. #1655668

  Maidir le máistir soithigh a bhfuil údarú iascaireachta aige dá dtagraítear i mír 4, déanfaidh sé an méid gléasanna agus faid na ngléasanna sin atá á n-iompar ag soitheach sula bhfágann sé an calafort agus nuair a fhilleann sé ar an gcalafort a thaifeadadh sa logleabhar, agus tabharfaidh sé cuntas ar aon neamhréireacht idir an dá chainníocht.

  The master of a vessel with a fishing authorisation referred to in paragraph 4 shall record in the logbook the amount and lengths of gear carried by a vessel before it leaves port and when it returns to port, and shall account for any discrepancy between the two quantities.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 922. #1662661

  I gcás ina n-úsáidtear fad an tslí is dírí idir an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann, ba cheart fachtóir coimeádach ceartúcháin a chur san áireamh d'fhonn a áirithiú nach bhfuil an fad a taistealaíodh á meas go suntasach faoina luach.

  In the event of the use of the distance of the most direct route between the port of departure and the port of arrival, a conservative correction factor should be taken into account to ensure that the distance travelled is not significantly underestimated.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 923. #1666819

  Ó tharla, i gcomhréir le Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], go bhféadfaidh Stát calafoirt cigireacht a dhéanamh ar long paisinéirí nó ar árthach paisinéirí ardluais a bhfuil bratach seachas bratach Stát an chalafoirt ar foluain uirthi nó air, nuair atá sí nó sé i mbun turais intíre, tá forálacha sonracha Airteagal 5(3) de Threoir 2009/45/CE iomarcach agus ba cheart iad a scriosadh.

  Since, in accordance with Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council [5], a port State may inspect a passenger ship or a high-speed passenger craft flying a flag other than that of the port State, when engaged on domestic voyages, the specific provisions of Article 5(3) of Directive 2009/45/EC are redundant and should be deleted.

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 924. #1666863

  ciallaíonn ‘Stát calafoirt’ Ballstát ar chuig a chalafort nó a chalafoirt nó óna chalafort/chalafoirt atá long nó árthach, ar a bhfuil bratach ar foluain nach í bratach an Bhallstáit sin í, i mbun turais intíre;”;

  port State” means a Member State to or from whose port or ports a ship or craft flying a flag other than the flag of that Member State is carrying out domestic voyages;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 925. #1666955

  comhlíonfaidh longa paisinéirí d'Aicme C agus d'Aicme D atá ann cheana na ceanglais ábhartha shonracha atá sa Treoir seo, agus i gcás ceisteanna nach gcumhdaítear faoi na ceanglais sin, comhlíonfaidh siad rialacha riarachán an Bhratstáit; forálfar leibhéal sábháilteachta sna rialacha sin atá coibhéiseach leis an leibhéal sábháilteachta dá bhforáiltear i gCaibidil II-1 agus i gCaibidil II-2 d'Iarscríbhinn I, fad a chuirtear san áireamh na dálaí sonracha áitiúla oibríochta a bhaineann leis na limistéir farraige ina bhféadfaidh longa na n-aicmí sin oibriú; sula bhféadfaidh longa paisinéirí d'Aicme C agus d'Aicme D atá ann cheana dul i mbun turais rialta intíre i Stát calafoirt, gheobhaidh riarachán an Bhratstáit aontú Stát an chalafoirt maidir leis na rialacha sin;

  existing passenger ships of Classes C and D shall comply with the specific relevant requirements in this Directive and, in respect of matters not covered by such requirements, with the rules of the Administration of the flag State; such rules shall provide an equivalent level of safety to that of Chapters II-1 and II-2 of Annex I, while taking into account the specific local operational conditions related to the sea areas in which ships of such classes are allowed to operate; before existing passenger ships of Classes C and D can be engaged on regular domestic voyages in a port State, the Administration of the flag State shall obtain the agreement of the port State concerning such rules;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 926. #1667033

  “Sula n-eiseoidh sé an Ceadúnas Oibrithe d'árthaí paisinéirí ardluais i mbun turais intíre i Stát calafoirt, aontóidh riarachán an Bhratstáit leis an Stát calafoirt maidir le haon choinníollacha oibríochta a bhaineann le hoibriú an árthaigh sa Stát sin. Léireoidh riarachán an Bhratstáit aon choinníollacha den sórt sin ar an gCeadúnas Oibrithe.”;

  ‘Before issuing the Permit to Operate for high-speed passenger craft engaged on domestic voyages in a port State, the Administration of the flag State shall concur with the port State on any operational conditions associated with operation of the craft in that State. Any such conditions shall be noted by the Administration of the flag State on the Permit to Operate.’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 927. #1667176

  I gcás ina n-imeoidh long paisinéirí ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chun tabhairt faoi thuras i gcás inar faide ná 20 míle an t-achar a sheoltar ón bpointe imeachta go dtí an chéad chalafort staid eile, déanfar an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh:

  Where a passenger ship departs from a port located in a Member State in order to undertake a voyage of which the distance sailed from the point of departure to the next port of call exceeds 20 miles, the following information shall be recorded:

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 928. #1667185

  Maidir le gach long paisinéirí a bhfuil bratach tríú tír ar foluain air, a imíonn ó chalafort atá lonnaithe lasmuigh den Aontas agus atá ag triall ar chalafort atá lonnaithe sa Bhallstát sin, ceanglóidh gach Ballstát ar an gcuideachta a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 5(1) a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 4(2) agus le hAirteagal 5(2).”;

  Each Member State shall, as regards every passenger ship that flies the flag of a third country, departs from a port located outside the Union and is bound for a port located in that Member State, require the company to ensure that the information specified in Articles 4(1) and 5(1) is provided in accordance with Articles 4(2) and 5(2).’;

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 929. #1667196

  Féadfaidh Ballstát ar óna chalafort a imíonn long paisinéirí í a dhíolmhú ón oibleagáid an líon daoine ar bord a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bhunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE, ar choinníoll nach árthach ardluais an long lena mbaineann, go n-oibríonn sí seirbhísí rialta a mhaireann tréimhse is gairide ná uair an chloig idir calafoirt staid go heisiach i limistéar farraige D arna bhunú de bhun Airteagal 4 de Threoir 2009/45/CE agus go n-áirithítear gaireacht áiseanna cuardaigh agus tarrthála sa limistéar farraige sin.

  A Member State from whose port a passenger ship departs may exempt it from the obligation to report the number of persons on board in the single window established pursuant to Article 5 of Directive 2010/65/EU, provided that the ship concerned is not a high speed craft, it operates regular services of less than one hour between port calls exclusively in sea area D established pursuant to Article 4 of Directive 2009/45/EC and the proximity of search and rescue facilities is ensured in that sea area.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 930. #1667305

  Ba cheart raon feidhme na Treorach seo a theorannú do longa a sholáthraíonn seirbhísí rialta long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais idir calafoirt laistigh de Bhallstát nó idir calafort i mBallstát agus calafort i dtríú tír i gcás inarb ionann bratach an tsoithigh agus bratach an Bhallstáit i gceist.

  The scope of this Directive should be confined to ships providing regular ro-ro passenger ship and high-speed passenger craft services between ports within a Member State or between a port in a Member State and a port in a third country where the flag of the vessel is the same as the Member State in question.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 931. #1667333

  ar sheirbhís rialta idir calafort de chuid Ballstáit agus calafort i dtríú tír i gcás inarb ionann bratach an tsoithigh agus bratach an Bhallstáit i gceist; nó

  on a regular service between a port of a Member State and a port of a third country where the flag of the vessel is the same as that of the Member State in question; or

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 932. #1667400

  Chun plódú calafoirt a mhaolú, féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit a cheadú go ndéanfar long paisinéirí róró nó árthach paisinéirí ardluais atá faoi réir ordú um thoirmeasc imeachta a bhogadh chuig cuid eile den chalafort, más sábháilte déanamh amhlaidh.

  In order to alleviate port congestion, the competent authority of the Member State may allow a ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft subject to a prohibition of departure order to be moved to another part of the port if it is safe to do so.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 933. #1667467

  Maidir le cigire údarás inniúil Stát an chalafoirt, féadfaidh sé aontú, le linn cigireacht ar long paisinéirí róró nó ar árthach paisinéirí ardluais, go mbeidh cigire Stáit calafoirt ó Bhallstát eile in éineacht leis mar bhreathnóir.

  The inspector of the competent authority of the port State may agree to be accompanied, during an inspection of a ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft, by a port State inspector of another Member State acting as an observer.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 934. #1667672

  Is gá anois an dlí sin a thabhairt cothrom le dáta chun go gcuirfear an dul chun cinn a rinneadh i gcur chun feidhme an chórais maidir le rialú Stáit ar chalafoirt a chuirtear ar bun le Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] san áireamh mar aon leis an taithí a fuarthas le linn oibriú Mheabhrán Comhthuisceana Pháras um Rialú Stáit ar Chalafoirt, a síníodh i bPáras ar an 26 Eanáir 1982.

  It is now necessary to update that law in order to take account of the progress made in the implementation of the port State control regime put in place by Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council [3] as well as experience gained during the operation of the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, signed in Paris on 26 January 1982.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 935. #1672246

  Más rud é go bhfaigheann an pointe teagmhála, arna ainmniú ag Ballstát, tuarascáil cigireachta calafoirt ó CPC ina dtugtar fianaise go ndearna soitheach iascaireachta a raibh bratach an Bhallstáit sin ar foluain air sárú ar bhearta caomhnaithe agus bainistithe ICCAT, déanfaidh an Ballstát sin an sárú a imscrúdú go pras agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún, laistigh de 160 lá tar éis dó an tuarascáil cigireachta calafoirt sin a fháil, faoi stádas an imscrúdaithe agus faoi aon ghníomhaíocht fhorghníomhaithe a d'fhéadfadh a bheith glactha.

  If the point of contact designated by a Member State receives a port inspection report from a CPC providing evidence that a fishing vessel flying the flag of that Member State has committed an infringement of ICCAT conservation and management measures, the Member State shall promptly investigate the infringement and, within 160 days of the receipt of such port inspection report, notify the Commission of the status of the investigation and of any enforcement action that may have been taken.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 936. #1692807

  De mhaolú ar Airteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008, ceanglóidh na Ballstáit chalafoirt ar shoithí iascaireachta tríú tír a bheartaíonn acmhainní iascaigh SPRFMO nár tugadh i dtír ná nár trasloingsíodh roimhe sin a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú i gcalafoirt de chuid na mBallstát sin an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar, i gcomhréir le hIarscríbhinn XI, tráth nach déanaí ná 48 uair an chloig roimh an am a meastar go mbainfear an calafort amach:

  By way of derogation from Article 6(1) of Regulation (EC) No 1005/2008, port Member States shall require third country fishing vessels intending to land or tranship in their ports SPRFMO fishery resources that have not been previously landed or transhipped to provide, not later than 48 hours before the estimated time of arrival at the port, the following information in accordance with Annex XI:

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 937. #1777002

  An 1 Márta 2018, ghlac an EMI an Treoir Chomhdhlúite athbhreithnithe do sholáthraithe agus d’úsáideoirí saoráidí glactha calafoirt (MEPC.1/Ciorclán 834/Rev.1) (“Treoir Chomhdhlúite an EMI”), lena n-áirítear formáidí caighdeánacha maidir le fógra dramhaíola a thabhairt, admháil sheachadta dramhaíola, agus easnaimh líomhnaithe sna saoráidí glactha calafoirt a thuairisciú, chomh maith leis na ceanglais tuairiscithe maidir le saoráidí glactha dramhaíola.

  On 1 March 2018, the IMO adopted the revised Consolidated Guidance for port reception facility providers and users (MEPC.1/Circ. 834/Rev.1) (‘the IMO Consolidated Guidance’), which includes standard formats for waste notification, for the waste delivery receipt and for reporting alleged inadequacies of port reception facilities, as well as waste reception facility reporting requirements.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 938. #1777094

  Tá sé ríthábhachtach go mbeidh dálaí oibre maithe ag pearsanra calafoirt atá ag obair i saoráidí glactha calafoirt chun earnáil mhuirí a chur ar bun atá slán, éifeachtúil agus cuntasach ó thaobh na sochaí de, lenar féidir oibrithe cáilithe a mhealladh agus lena n-áireofar cothrom na Féinne ar fud na hEorpa.

  Good working conditions for port personnel working in port reception facilities are of paramount importance to creating a safe, efficient and socially accountable maritime sector, which is able to attract qualified workers and ensure a wide-level playing field across Europe.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 939. #1777096

  Ba cheart d’údaráis na calafoirt agus d’údaráis saoráidí glactha calafoirt a áirithiú go gcuirfear an oiliúint is gá ar na baill foirne uile le go mbeidh an t-eolas is gá acu ar a gcuid oibre, agus aird ar leith á tabhairt ar ghnéithe sláinte agus slándála a bhaineann le bheith ag déileáil le hábhair ghuaiseacha, agus go dtabharfar na ceanglais oiliúna cothrom le dáta go minic chun freastal ar dhúshláin na nuálaíochta teicneolaíche.

  Port authorities and port reception facility authorities should ensure that all personnel receive the necessary training to acquire the knowledge which is essential for their work, with specific attention for health and safety aspects pertaining to dealing with hazardous materials, and that training requirements are regularly updated to meet the challenges of technological innovation.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 940. #1777127

  ciallaíonn “calafort” áit nó limistéar geografach atá leagtha amach agus feistithe go príomha sa chaoi gur féidir longa a ghlacadh, lena n-áirítear an limistéar ancaireachta laistigh de dhlínse an chalafoirt;

  port’ means a place or a geographical area made up of such improvement works and equipment designed principally to permit the reception of ships, including the anchorage area within the jurisdiction of the port;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 941. #1777139

  gach long, gan beann ar a bratach, a stadann ag calafort Ballstáit, nó a oibríonn laistigh de, cé is moite d’aon long a bhíonn i mbun seirbhísí calafoirt de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) 2017/352, agus cé is moite d’aon long chogaidh, aon inneall cúnta cabhlaigh nó aon long eile ar le Stát í nó a oibríonn Stát agus nach n-úsáidtear ach ar bhonn neamhthráchtála rialtais de thráth na huaire;

  all ships, irrespective of their flag, calling at, or operating within, a port of a Member State, with the exception of ships engaged in port services within the meaning of Article 1(2) of Regulation (EU) 2017/352, and with the exception of any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on a government non-commercial basis;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 942. #1777164

  Bainfidh na Ballstáit, ina gcáil mar bhratstáit, úsáid as foirmeacha agus nósanna imeachta de chuid EMI chun fógra a thabhairt do EMI mar aon le húdaráis stáit an chalafoirt maidir le heasnaimh líomhnaithe sna saoráidí glactha calafoirt.

  Member States, in their capacity as flag States, shall use the IMO forms and procedures to notify the IMO as well as the authorities of the port State of alleged inadequacies of port reception facilities.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 943. #1777173

  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear in iúl go soiléir an fhaisnéis seo a leanas ón bplean le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil maidir leis an bhfáil atá ar shaoráidí glactha calafoirt leordhóthanacha ina gcuid calafort agus struchtúr na gcostas d’oibreoirí na long agus go mbeidh fáil shorochtana ag an bpobal ar an bhfaisnéis sin i dteanga oifigiúil de chuid an Bhallstáit sin ina bhfuil an calafort lonnaithe agus, i gcás inarb ábhartha, i dteanga a úsáidtear go hidirnáisiúnta:

  Member States shall ensure that the following information from the waste reception and handling plan on the availability of adequate port reception facilities in their ports and the structure of the costs is clearly communicated to the ship operators, is made publicly available and is easily accessible, in an official language of the Member State where the port is located and, where relevant, in a language that is internationally used:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 944. #1777191

  Déanfaidh oibreoir, gníomhaire nó máistir loinge a thagann faoi raon feidhme Threoir 2002/59/CE atá ag triall ar chalafort de chuid an Aontais an fhoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an Treoir seo (“faisnéis réamhfhógra dramhaíola”) a chomhlánú go beacht agus go cruinn agus cuirfidh sé an fhaisnéis go léir atá inti in iúl don údarás nó don chomhlacht atá ainmnithe chun na críche sin ag an mBallstát ina bhfuil an calafort sin lonnaithe:

  The operator, agent or master of a ship which falls within the scope of Directive 2002/59/EC bound for a Union port shall complete truly and accurately the form set out in Annex 2 to this Directive (‘advance waste notification’) and notify all the information contained therein to the authority or body designated for this purpose by the Member State in which that port is located:

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 945. #1777200

  Tar éis a seachadta, déanfaidh oibreoir na saoráide glactha calafoirt nó údarás an chalafoirt inar seachadadh an dramhaíl an fhoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn 3 (“admháil sheachadta dramhaíola”) a chomhlánú go beacht agus go cruinn agus déanfaidh sé an admháil sheachadta dramhaíola a eisiúint agus a sholáthar, gan moill mhíchuí, don mháistir loinge.

  Upon delivery, the port reception facility operator or the authority of the port where the waste was delivered shall truly and accurately complete the form set out in Annex 3 (‘waste delivery receipt’) and issue and provide, without undue delay, the waste delivery receipt to the master of the ship.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 946. #1777211

  i gcás nach féidir a shuí bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis sin atá le fáil go leictreonach sa chuid sin den chóras faisnéise, faireacháin agus forfheidhmithe dá dtagraítear in Airteagal 13 nó in GISIS, go bhfuil saoráidí glactha calafoirt leordhóthanacha le fáil sa chéad chalafort cuarda eile; nó

  it cannot be established, based on the available information, including information electronically available in that part of the information, monitoring and enforcement system referred to in Article 13 or in GISIS, that adequate port reception facilities are available in the next port of call; or

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 947. #1777237

  Chun a áirithiú go bhfuil na táillí cothrom, trédhearcach, inaitheanta, neamh-idirdhealaitheach, agus go léiríonn siad costais na saoráidí agus na seirbhísí arna gcur ar fáil, agus, más iomchuí, arna n-úsáid, déanfar méid na dtáillí agus an bonn ar ar ríomhadh iad a chur ar fáil d’úsáideoirí an chalafoirt i dteanga oifigiúil de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an calafort lonnaithe, agus i gcás inarb ábhartha, i dteanga a úsáidtear go hidirnáisiúnta sa phlean le haghaidh dramhaíl a ghlacadh agus a láimhseáil.

  In order to ensure that the fees are fair, transparent, easily identifiable, non-discriminatory, and that they reflect the costs of the facilities and services made available, and, where appropriate, used, the amount of the fees and the basis on which they have been calculated shall be made available in an official language of the Member State where the port is located and, where relevant, in a language that is internationally used to the port users in the waste reception and handling plan.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 948. #1777253

  D’ainneoin an díolúine a dheonú, ní fhéadfaidh long dul ar aghaidh go dtí an chéad chalafort cuarda eile murab ann do leorthoilleadh stórála thiomnaithe le haghaidh na dramhaíola ar fad atá carntha agus a charnfar le linn aistear beartaithe na loinge go dtí an chéad chalafort cuarda eile.

  Notwithstanding the exemption granted, a ship shall not proceed to the next port of call if there is insufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and that will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 949. #1777267

  Mura mbeidh údarás ábhartha an Bhallstáit sásta le torthaí na cigireachta, áiritheoidh sé, gan dochar do chur i bhfeidhm na bpionós dá dtagraítear in Airteagal 16, nach bhfágfaidh an long an calafort go dtí go mbeidh a cuid dramhaíola seachadta aici go saoráid glactha calafoirt i gcomhréir le hAirteagal 7.

  If the relevant authority of the Member State is not satisfied with the results of the inspection, it shall, without prejudice to the application of the penalties referred to in Article 16, ensure that the ship does not leave port until it has delivered its waste to a port reception facility in accordance with Article 7.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 950. #1777275

  an fhaisnéis faoi am sroichte agus am imeachta iarbhír gach loinge, a thagann laistigh de raon feidhme Threoir 2002/59/CE, a stadann ag calafort de chuid an Aontais, mar aon le haitheantóir don chalafort lena mbaineann;

  the information on the actual time of arrival and time of departure of every ship falling within the scope of Directive 2002/59/EC which calls at a Union port, together with an identifier of the port concerned;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 951. #1777294

  Áiritheoidh údaráis na gcalafort agus údaráis saoráidí glactha calafoirt go gcuirfear an oiliúint is gá ar iomlán an phearsanra le go mbeidh an t-eolas is gá acu ar a gcuid oibre maidir le bheith ag déileáil le dramhaíl, agus aird ar leith á tabhairt ar ghnéithe sláinte agus slándála a bhaineann le bheith ag déileáil le hábhair ghuaiseacha, agus go dtabharfar na ceanglais oiliúna cothrom le dáta go minic chun freastal ar dhúshláin na nuálaíochta teicneolaíche.

  Port authorities and port reception facility authorities shall ensure that all personnel receive the necessary training to acquire the knowledge which is essential for their work on dealing with waste, with specific attention to health and safety aspects pertaining to dealing with hazardous materials, and that training requirements are regularly updated to meet the challenges of technological innovation.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 952. #1777518

  DEIMHNIÚ DÍOLÚINE DE BHUN AIRTEAGAL 9 MAIDIR LEIS NA CEANGLAIS FAOI AIRTEAGAL 6, FAOI AIRTEAGAL 7(1) AGUS FAOI AIRTEAGAL 8 DE THREOIR (AE) 2019/883 AG CALAFORT/CALAFOIRT [CUIR ISTEACH AN CALAFORT] IN [CUIR ISTEACH AN BALLSTÁT].

  EXEMPTION CERTIFICATE PURSUANT TO ARTICLE 9 IN RELATION TO THE REQUIREMENTS UNDER ARTICLE 6, ARTICLE 7(1) AND ARTICLE 8 OF DIRECTIVE (EU) 2019/883 AT THE PORT[S] OF [INSERT PORT] IN [INSERT MEMBER STATE]

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 953. #1794091

  Ní mór na forálacha nua a ionchorprú i ndlí an Aontais; lena n-áirítear bearta caomhnaithe maidir le speicis áirithe, éiceachórais leochaileacha mhuirí a chosaint, nósanna imeachta cigireachta ar muir agus sa chalafort, ceanglais soithí, faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí iascaireachta agus bearta breise Stát an chalafoirt.

  The new provisions need to be incorporated into Union law, including conservation measures for certain species, protection of vulnerable marine ecosystems, inspection procedures at sea and in port, vessel requirements, monitoring of fishing activities and additional port State measures.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 954. #1794250

  soitheach atá údaraithe nó ionadaí thar a cheann, cuirfidh sé in iúl d'údarás inniúil rialaithe iascach calafoirt an t-am a mheastar a bhainfidh sé an calafort amach, cainníocht iomlán measta haileabó Graonlannaigh atá á coinneáil ar bord, agus faisnéis maidir leis an Roinn nó leis na Ranna inar gabhadh na gabhálacha, agus cuirfear sin in iúl 48 uair ar a laghad roimh an am a mheastar a bhainfidh an soitheach an calafort amach;

  at least 48 hours before its estimated time of arrival in port, an authorised vessel or its representative on its behalf shall advise the port's competent fisheries control authority of its estimated time of arrival, the estimated total quantity of Greenland halibut retained on board, and information on the Division or Divisions where the catches were taken;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 955. #1794745

  I gcás ina n-ordóidh an Ballstát brataí don soitheach a ndéantar cigireacht air dul chun calafoirt, féadfaidh na cigirí teacht ar bord nó fanacht ar bord an tsoithigh fad a bheidh sé ag dul chun calafoirt, ar choinneáil nach gcuirfidh an Ballstát brataí ceangal ar na cigirí an soitheach a fhágáil.

  Where the flag Member State orders the inspected vessel to port, the inspectors may board or remain on board the vessel as it proceeds to port, provided that the flag Member State does not require the inspectors to leave the vessel.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 956. #1794801

  Má údaraítear dul isteach i gcalafort, cuirfidh an Ballstát calafoirt cóip den Fhoirm Réamhiarrata ar Rialú arna dhéanamh ag an Stát Calafoirt ar ais chuig máistir an tsoithigh, ar cóip í atá in Iarscríbhinn II.L a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 43 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo agus Cuid C comhlánaithe go cuí.

  If the vessel entry is authorised the port Member State shall return to the master of the vessel a copy of the form Port State Control Prior Request Form in Annex II.L to the CEM referred to in point 43 of the Annex to this Regulation with Part C duly completed.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 957. #1794804

  I gcás ina gcuirfear an réamhiarraidh dá dtagraítear in Airteagal 1(2) ar ceal, déanfaidh an Ballstát calafoirt cóip den Fhoirm Réamhiarrata ar Rialú arna dhéanamh ag an Stát Calafoirt a cuireadh ar ceal a sheoladh chuig an gCoimisiún lena postáil ar shuíomh gréasáin NAFO MCS agus lena tarchur go huathoibríoch chuig an bPáirtí Conarthach brataí de chuid NAFO.

  In case of cancellation of the prior request referred to in Article 41(2) the port Member State shall send a copy of the cancelled Port State Control Prior Request Form to the Commission, which shall post it on the NAFO MCS website, for automatic transmission to the flag NAFO Contracting Party.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 958. #1794847

  Déanfaidh máistir nó gníomhaire soithigh iascaireachta a bhfuil sé beartaithe aige dul isteach i gcalafort an iarraidh ar dhul isteach a chur ar aghaidh chuig údaráis inniúla an Bhallstáit calafoirt laistigh den tréimhse iarrata dá dtagraítear in Airteagal 39(2).

  The master or the agent of a fishing vessel intending to enter port shall forward the request for entry to the competent authorities of the port Member State within the request period referred to in Article 39(2).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 959. #1794884

  Iarrfaidh gach máistir soithigh ar shoitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh cead ó údarás inniúil an Bhallstáit calafoirt dul isteach i gcalafort i gcomhréir le forálacha Airteagal 41.

  Each master of the vessel of a non-Contracting Party vessel shall request permission to enter port from the competent authority of the port Member State in accordance with the provisions of Article 41.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 960. #1794890

  a chinneadh a chur in iúl do mháistir an tsoithigh nó don ghníomhaire, do Stát brataí an tsoithigh sin, agus don Choimisiún ar cinneadh é i leith cead dul isteach i gcalafort, tabhairt i dtír, trasloingsiú, nó úsáid eile a bhainfeadh aon soitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh as calafort, a dhiúltú;

  inform the master of the vessel or agent, the flag State of that vessel, and the Commission of its decision to refuse port entry, landing, transhipment or other use of port of any non-Contracting Party vessel;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 961. #1794891

  diúltú dul isteach i gcalafort a tharraingt siar ach amháin má chinn an Stát calafoirt go bhfuil cruthúnas leordhóthanach ann nach raibh na forais ar ar diúltaíodh dul isteach leordhóthanach nó go raibh siad earráideach nó nach raibh feidhm ag na forais sin a thuilleadh;

  withdraw denial of port entry only if the port State has determined there is sufficient proof that the grounds on which entry was denied were inadequate or erroneous or that such grounds no longer apply;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 962. #1794892

  a chinneadh a chur in iúl do mháistir an tsoithigh nó don ghníomhaire, do Stát brataí an tsoithigh sin, agus don Choimisiún, ar cinneadh é maidir le diúltú a tharraingt siar i leith dul isteach i gcalafort, tabhairt i dtír, trasloingsiú nó úsáid eile a bhainfeadh aon soitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh as calafort;

  inform the master of the vessel or agent, the flag State of that vessel, and the Commission of its decision to withdraw denial of port entry, landing, transhipment or other use of port of any non-Contracting Party vessel;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 963. #1794905

  toirmeasc a chur leis na soithí sin dul isteach ina gcalafoirt, agus más i gcalafort atá an soitheach, toirmeasc a chur le húsáid an chalafoirt, ach amháin i gcás force majeure nó éigeantais, chun críche cigireacht a dhéanamh, nó chun gníomh forfheidhmithe iomchuí a dhéanamh;

  prohibiting entry into its ports of such vessel, and if the vessel is in port, prohibiting use of the port, except in the case of force majeure or distress, for the purposes of inspection, or for taking appropriate enforcement action;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 964. #1811299

  Cuirfidh máistrí soithí iascaireachta de chuid an Aontais, ar lú ná 12 mhéadar fad na soithí sin san iomlán agus a áirítear ar an liosta soithí dá dtagraítear in Airteagal 16, an fhaisnéis seo a leanas in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit, lena n-áirítear an Ballstát brataí, nó don CPC ar mian leo úsáid a bhaint as a chalafoirt nó as a shaoráidí maidir le tabhairt i dtír, agus chuig an mBallstát brataí murab ionann é agus Ballstát an chalafoirt, ar a laghad ceithre huaire an chloig roimh an am a mheastar a bhainfear an calafort amach:

  Masters of Union fishing vessels under 12 metres in length overall included in the list of vessels referred to in Article 16 shall, at least four hours before the estimated time of arrival at the port, notify the competent authority of the Member State or the CPC whose ports or landing facility they wish to use, as well as the flag Member State, if different from the port Member State, the following information:

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 965. #1814018

  Ní mór tacar sonraí cuimsitheach EMSWe a bhunú le go bhféadfaidh EMSWe feidhmiú, agus ba cheart don tacar sin gach gné faisnéise a chumhdach a d’fhéadfadh údaráis náisiúnta nó oibreoirí calafoirt a iarraidh chun críocha riaracháin nó oibriúcháin, agus cuaird á tabhairt ag long ar chalafort.

  In order to enable the functioning of the EMSWe, it is necessary to establish a comprehensive EMSWe data set which should cover all information elements that might be requested by national authorities or port operators for administrative or operational purposes when a ship makes a port call.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 966. #1814033

  Chun éifeachtúlacht an iompair mhuirí a fheabhsú agus dúbailt na faisnéise a theorannú nach mór a sholáthar chun críocha oibriúcháin nuair a thugann long cuaird ar chalafort, ba cheart an fhaisnéis arna soláthar ag dearbhóirí d’Ionad Ilfhreastail Mhuirí Náisiúnta a roinnt le heintitis áirithe eile freisin, ar nós oibreoirí calafoirt nó teirminéil, nuair a fhormheasann an dearbhóir sin, agus rúndacht, íogaireachtaí tráchtála agus srianta dlíthiúla á gcur san áireamh.

  In order to improve the efficiency of maritime transport and to limit the duplication of the information which must be provided for operational purposes when a ship makes a port call, the information provided by declarants to a maritime National Single Window should be also shared with certain other entities, such as port or terminal operators, when authorised by the declarant, and taking into account the need to respect confidentiality, commercial sensitivities and legal constraints.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 967. #1814088

  ciallaíonn “soláthraí seirbhísí calafoirt” aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann ar fáil catagóir amháin nó níos mó de na seirbhísí calafoirt a liostaítear in Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  ‘provider of port services’ means any natural or legal person who provides one or more categories of the port services listed in Article 1(2) of Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 968. #1814132

  Leis an Ionad Ilfhreastail Mhuirí Náisiúnta, forálfar go bhféadfaidh dearbhóirí, ar bhonn teicniúil, fothacar eilimintí sonraí a chur ar fáil, ar leithligh, a réamhshainítear ar an leibhéal náisiúnta, do sholáthraithe seirbhísí sa chalafort ceann scríbe.

  The maritime National Single Window shall provide the technical possibility for declarants to make available, separately, to providers of port services at the port of destination a subset of data elements pre-defined at national level.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 969. #149794

  (a) dá gcuirfí "nó maidir leo," isteach i ndiaidh "na portanna" i mír (i) d'Airteagail, agus

  ( a ) "or in relation to" were inserted before "the ports" in paragraph (i) of Article 1, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 970. #279626

  (2) Tugadh bearta isteach le Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 lena dtoirmisctear ola de ghráid throma a iompar i dtancaeir ola aon chabhlach atá ag fágáil calafort san Aontas Eorpach nó atá ag triall ar chalafoirt san Aontas Eorpach.

  (2) Regulation (EC) No 417/2002 introduced measures prohibiting the carriage of heavy grades of oil in single-hull oil tankers leaving or bound for ports in the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach

 971. #298832

  Bunóidh an Coimisiún critéir maidir le húsáid teicneolaíochtaí laghdaithe astaíochtaí ag longa faoi gach bratach i gcalafoirt, i gcuanta agus in inbhir iata sa Chomhphobal.

  Criteria shall be established by the Commission for the use of emission abatement technologies by ships of all flags in enclosed ports, harbours and estuaries in the Community.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 972. #310983

  (i) idirnaisc mhaithe a bheith ann leis na modhanna eile iompair, go háirithe de bharr gréasán leordhóthanach críochfort a bheith ann, lena n-áirítear i gcalafoirt mhuirí agus i bpoirt intíre.

  (i) the existence of good interconnections with other modes of transport, in particular due to an adequate network of terminals, including in maritime and inland ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 973. #318089

  Is i gcalafoirt ainmnithe, agus sna calafoirt sin amháin, a cheadófar cur i dtír agus trasloingsiú éisc a reoitear tar éis a ngabhála i Limistéar an Choinbhinsiúin ag soithí iascaireachta a bhfuil bratach Páirtí Chonarthaigh eile ar foluain acu.

  Landings and transhipments of fish frozen after being caught in the Convention Area by fishing vessels flying the flag of another Contracting Party shall be allowed only in designated ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 974. #318093

  Féadfaidh Ballstát, áfach, foráil a dhéanamh do thréimhse eile um fhógra, agus an fad idir an t-iascach agus na calafoirt, go háirithe, á chur san áireamh aige.

  However, a Member State may make provision for another notification period, taking into account, in particular, the distance between the fishing grounds and its ports.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 975. #318119

  1. Déanfaidh gach Ballstát cigireacht ar 15 % ar a laghad den líon curtha i dtír nó trasloingsithe a dhéantar ina gcalafoirt i gcaitheamh gach bliana tuarascála.

  1. Each Member State shall carry out inspections of at least 15 % of landings or transhipments in its ports during each reporting year.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 976. #318233

  1. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cigireacht ar gach soitheach de chuid Páirtí neamhChonarthaigh a thagann isteach i gceann dá gcalafoirt.

  1. Member States shall ensure that all non-Contracting Party vessels entering one of their ports are inspected.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 977. #318256

  (b) nach mbeidh siad údaraithe cur i dtír nó trasloingsiú a dhéanamh ina gcalafoirt nó sna huiscí faoina ndlínse;

  (b) not authorised to land or tranship in their ports or in the waters under their jurisdiction;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 978. #341335

  Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí ag oibriú le dul isteach agus amach as calafoirt Bhallstáit an Chomhphobail

  Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 979. #341459

  Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long paisinéirí ag oibriú isteach agus amach as calafoirt Bhallstáit an Chomhphobail [56]

  Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community [56]

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 980. #511986

  D’ainneoin Airteagal 9(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008, déanfaidh Ballstáit cigireachtaí ina gcalafoirt ainmnithe ar 15 % ar a laghad d’oibríochtaí curtha i dtír agus trasloingsithe gach bliain.

  Notwithstanding Article 9(1) of Regulation (EC) No 1005/2008, Member States shall carry out inspections in their designated ports of at least 15 % of landings and transhipment operations each year.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 981. #513772

  lastais ar muir nó d’aer agus trí chalafoirt nó aerfoirt tríú tíortha ar an gcoinníoll nach bhfuil aon trasloingsiú ná athrú sa mhodh iompair,

  to shipments by sea or air and through ports or airports of third countries provided that that there is no transhipment or change of means of transport,

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 982. #563238

  ciallaíonn "allmhairiú" iasc nó táirgí éisc a thabhairt isteach i gcríoch an Aontais, lena n-áirítear lena dtrasloingsiú ag calafoirt ina chríoch;

  "importation" means the introduction of fish or fishery products into the territory of the Union, including for transhipment purposes at ports in its territory;

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 983. #578365

  I measc na samplaí féideartha tá trádáil cheannaíochta, ór neamhairgeadaíochta, earraí ag teacht isteach sa chríoch nó ag imeacht aisti go neamhdhleathach, agus earraí faighte i gcalafoirt ag iompróirí.

  Possible examples include merchanting, non-monetary gold, goods entering or leaving the territory illegally, and goods procured in ports by carriers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 984. #597784

  an liosta de na calafoirt nó na haerfoirt a leagan síos ina bhfuil na rialuithe agus na foirmiúlachtaí custaim le déanamh ar bhagáiste cábáin agus ar bhagáiste boilg;

  to determine the ports or airports where customs controls and formalities are to be carried out on cabin and hold baggage;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 985. #598499

  Cinnfidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, liosta de na calafoirt nó na haerfoirt ina bhfuil rialuithe custaim agus foirmiúlachtaí custaim le cur i bhfeidhm maidir leis an méid a leanas i gcomhréir le hAirteagal 49:

  The Commission shall determine, by means of implementing acts, the ports or airports where, in accordance with Article 49, customs controls and formalities are applied to the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 986. #598810

  earraí a chuirtear faoi nós imeachta idirthurais an Aontais agus leas á bhaint as an simpliú dá dtagraítear i bpointe (e) d'Airteagal 233(4) agus a iompraítear ar muir nó san aer idir calafoirt an Aontais nó idir aerfoirt an Aontais.

  goods placed under the Union transit procedure using the simplification referred to in point (e) of Article 233(4) and carried by sea or air between Union ports or between Union airports.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 987. #618556

  Ba cheart gníomhaíochtaí áirithe iascaireachta sna huiscí sin a theorannú do shoithí iascaireachta atá cláraithe i gcalafoirt na gcríoch sin.

  Certain fishing activities in those waters should therefore be limited to fishing vessels registered in the ports of those territories.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 988. #649561

  Roinn a bheith sa phlean nó sa chreat cuimsitheach nó sna pleananna nó sna creataí cuimsitheacha maidir le huiscebhealaí intíre agus iompar muirí, calafoirt, naisc ilmhódacha agus bonneagar aerfoirt:

  The existence of a section on inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure within the transport plan or plans or framework or frameworks which:

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 989. #660421

  Leis an modheolaíocht sin táthar tar éis na nóid uirbeacha, na calafoirt agus na haerfoirt, chomh maith le pointí trasnaithe teorann is tábhachtaí, a shainaithint.

  That methodology has identified the most important urban nodes, ports and airports, as well as border crossing points.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 990. #660643

  Le bheith ina gcuid den ghréasán cuimsitheach, beidh ar chalafoirt intíre méid lasta athlastála bhliantúil a bheith acu ar mó é ná 500000 tonna.

  To be part of the comprehensive network, inland ports shall have an annual freight transhipment volume exceeding 500000 tonnes.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 991. #660645

  Féadfar an trealamh i gcomhair lastaí a luchtú agus a dhíluchtú i gcalafoirt intíre a áireamh ar an trealamh a bhaineann le huiscebhealaí intíre.

  Equipment associated with inland waterways may include equipment for the loading and unloading of cargos in inland ports.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 992. #660650

  Cuirfidh calafoirt intíre críochfort lasta amháin ar a laghad ar fáil a bheidh ar oscailt do gach oibreoir ar bhealach neamh-idirdhealaitheach agus cuirfidh sé muirir thrédhearcacha i bhfeidhm.

  Inland ports shall offer at least one freight terminal open to all operators in a non-discriminatory way and shall apply transparent charges.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 993. #660722

  tá méid iomlán an tráchta paisinéirí bhliantúil níos mó ná 0,1 % de mhéid iomlán an tráchta paisinéirí bhliantúil do chalafoirt mhuirí uile an Aontais.

  the total annual passenger traffic volume exceeds 0,1 % of the total annual passenger traffic volume of all maritime ports of the Union.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 994. #660724

  tá méid an lasta bhliantúil iomláin – cibé acu an bulclasta atá á láimhseáil nó nach ea – níos mó ná 0,1 % den lasta bliantúil iomlán comhfhreagrach a láimhseáiltear i gcalafoirt mhuirí uile an Aontais.

  the total annual cargo volume – either for bulk or for non-bulk cargo handling – exceeds 0,1 % of the corresponding total annual cargo volume handled in all maritime ports of the Union.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 995. #660738

  ina nasc muirí agus a naisc chúlchríche laistigh den chroíghréasán idir dhá chalafort de chuid an chroíghréasáin nó níos mó; nó

  a maritime link and its hinterland connections within the core network between two or more core network ports; or

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 996. #660743

  go mbeidh calafoirt mhuirí nasctha le línte iarnróid nó le bóithre agus, i gcás inar féidir, le huiscebhealaí intíre an ghréasáin chuimsithigh, ach amháin má choisctear nasc den sórt sin ag srianta fisiceacha.

  maritime ports are connected with railway lines or roads and, where possible, inland waterways of the comprehensive network, except where physical constraints prevent such connection;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 997. #660745

  go gceanglóidh canálacha mara, seolbhealaí calafoirt agus inbhir dhá fharraige, nó go dtabharfaidh siad rochtain ón muir ar chalafoirt mhuirí agus go mbeidh siad ag freagairt d'uiscebhealaí intíre d'aicme VI ar a laghad.

  sea canals, port fairways and estuaries connect two seas, or provide access from the sea to maritime ports and correspond at least to inland waterway class VI.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 998. #660804

  nasc leordhóthanach idir stáisiúin iarnróid, calafoirt nó aerfoirt éagsúla an ghréasáin chuimsithigh laistigh de nód uirbeach;

  adequate connection between different railway stations, ports or airports of the comprehensive network within an urban node;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 999. #661647

  trí líon na gcalafort intíre agus muirí an chroíghréasáin TEN-T atá trealmhaithe le pointí soláthair do bhreoslaí malartacha san Aontas