Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

check

34 toradh in 18 doiciméad

 1. #503191

  D'fhéadfadh sé gur i bhfoirm spotseiceálacha randamacha a bheadh na fíoruithe sin.

  These verifications may take the form of random spot-checks.

  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 2. #700552

  CINEÁL-CHOMHRÉIREACHT ATÁ BUNAITHE AR RIALÚ INMHEÁNACH TÁIRGTHE AGUS SEICEÁLACHA MAOIRSITHE AR THÁIRGÍ AG EATRAIMH RANDAMACHA

  CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #700556

  Iarratas a dhéanamh ar sheiceálacha maoirsithe ar tháirgí ag eatraimh randamacha

  Application for supervised product checks at random intervals

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 4. #1667122

  Chun comhsheasmhacht na faisnéise a áirithiú, ba cheart go bhféadfaí seiceálacha randamacha a dhéanamh.

  To ensure consistency of information, it should be possible to carry out random checks.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 5. #337785

  Níor cheart go gcuirfeadh bunú creata bainistíochta riosca a bheidh coiteann do na Ballstáit uile cosc orthu earraí a rialú trí sheiceálacha amasacha.

  The establishment of a risk management framework common to all Member States should not prevent them from controlling goods by random checks.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 6. #597880

  Níor cheart go gcuirfeadh bunú creata bainistithe riosca a bheidh coiteann do na Ballstáit uile cosc orthu earraí a rialú trí sheiceálacha amasacha.

  The establishment of a risk management framework common to all Member States should not prevent them from controlling goods by random checks.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 7. #598116

  ciallaíonn "bainistiú riosca" riosca a aithint go córasach, lena n-áirítear trí sheiceálacha randamacha, agus cur i bhfeidhm na mbeart uile is gá chun nochtadh do riosca a laghdú;

  "risk management" means the systematic identification of risk, including through random checks, and the implementation of all measures necessary for limiting exposure to risk;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 8. #663737

  Ní chuirfidh toradh na cianchumarsáide cosc leis na húdaráis seiceálacha randamacha cois bóthair a dhéanamh bunaithe ar an gcóras grádaithe riosca a thugtar isteach le hAirteagal 9 de Threoir 2006/22/CE.

  The result of the remote communication shall not prevent control authorities from carrying out random roadside checks based on the risk rating system introduced by Article 9 of Directive 2006/22/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #698316

  De mhaolú ar Airteagal 8, ní dhéanfar ach seiceálacha gan choinne ar bhaill foirne ar a bhfuil aithne ag an bhfoireann a bhfuil cúraimí rialaithe teorann orthu i bhfeidhmiú a ndualgas.

  By way of derogation from Article 8, crews known to staff responsible for border controls in the performance of their duties may be subject to random checks only.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 10. #699959

  cineál-chomhréireacht atá bunaithe ar rialú táirgthe inmheánach móide seiceálacha ar tháirgí faoi mhaoirseacht ag eatraimh randamacha (modúl C2), atá leagtha amach in Iarscríbhinn VII;

  conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (module C2) set out in Annex VII;

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #700557

  Sula gcuirfidh sé TCP ar an margadh, cuirfidh an monaróir iarratas ar sheiceálacha maoirsithe ar tháirgí ag eatraimh randamacha chuig comhlacht aonair dá rogha féin dá dtugtar fógra.

  Before placing PPE on the market, the manufacturer shall lodge an application for supervised product checks at random intervals with a single notified body of his choice.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #700565

  Déanfar na seiceálacha ar tháirgí uair sa bhliain ar a laghad, ar eatraimh randamacha a shocróidh an comhlacht dá dtugtar fógra.

  The product checks shall be carried out at least once a year, at random intervals determined by the notified body.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #700995

  cineál-chomhréireacht arna bunú ar rialú inmheánach táirgthe móide seiceálacha ar tháirge faoi mhaoirseacht ag eatraimh randamacha (Modúl C2), a leagtar amach i bpointe 2 d'Iarscríbhinn III;

  conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2), set out in point 2 of Annex III;

  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #701426

  MODÚL C2: CINEÁL-CHOMHRÉIREACHT ARNA BUNÚ AR RIALÚ INMHEÁNACH TÁIRGTHE MÓIDE SEICEÁLACHA AR THÁIRGE AG EATRAIMH RANDAMACHA

  MODULE C2: CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS

  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #1720128

  Maidir le creat comhchoiteann bainistithe riosca a bhunú, níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar na húdaráis inniúla seiceálacha randamacha nó rialuithe gan choinne a dhéanamh cibé uair a measann siad gur gá sin.

  The establishment of a common risk management framework should not prevent competent authorities from performing random checks or spontaneous controls whenever they deem necessary.

  Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

 16. #1790578

  Agus an gá leis an ualach riaracháin do na Ballstáit a theorannú á chur san áireamh, ba cheart na fíoruithe sin a dhéanamh ar bhonn seiceálacha iomchuí, ar seiceálacha iad a fhéadfar a bhunú ar shampláil randamach.

  Taking the need to limit the administrative burden for Member States into account, such verifications should be carried out on the basis of appropriate checks, which may be based on random sampling.

  Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 17. #1836241

  ciallaíonn "bainistiú riosca" riosca a aithint go córasach, lena n-áirítear trí sheiceálacha randamacha, agus cur i bhfeidhm na mbeart uile is gá chun nochtadh do riosca a laghdú;

  "risk management" means the systematic identification of risk, including through random checks, and the implementation of all measures necessary for limiting exposure to risk;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 18. #178449

  Más rud é go mbeidh seiceáil a luaitear i mír 8 thíos le déanamh chomh maith leis an tseiceáil a luaitear i mír 11 thíos, is é a bheidh sa sampla a thógfar chun críocha na seiceála is deireanaí a luadh, pacáistí a thógfar gan aird 6 na pacáistí sa sampla a tógadh chun críocha na seiceála a céadluadh.

  Where a check mentioned in paragraph 8 below is to be carried out in addition to the check mentioned in paragraph 11 below, the sample taken for the purpose of the last-mentioned check shall consist of packages drawn at random from the packages in the sample taken for the purpose of the first-mentioned check.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 19. #340939

  Airteagal 6(4) de Threoir 96/53/CE ón gComhairle an 25 Iúil 1996 lena leagtar síos toisí údaraithe uasta sa trácht náisiúnta agus idirnáisiúnta agus meáchan údaraithe uasta sa trácht idirnáisiúnta le haghaidh feithiclí bóthair áirithe ag gluaiseacht laistigh den Chomhphobal [1], lena bhforáiltear, i dtaca le comhchaighdéain do mheacháin, go bhféadfadh feithiclí a bheith faoi réir seiceálacha randamacha agus, i dtaca le comhchaighdeáin do thoisí, nach mbeidh feithiclí faoi réir seiceálacha ach amháin i gcás ina mbeidh drochamhras nár comhlíonadh a fhorálacha;

  Article 6(4) of Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic [1], which provides that vehicles may be subject, as regards common standards on weights, to random checks and, as regards common standards on dimensions, only to checks where there is a suspicion of non-compliance with its provisions;

  Rialachán (CE) Uimh. 1100/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le díchur rialuithe a fheidhmítear ag teorainneacha Ballstát i réimse an iompair de bhóthar agus d'uiscebhealach intíre

 20. #663538

  Éascaíonn cianchumarsáid idir an tacagraf agus na húdaráis rialaithe chun críocha rialú cois bóthair seiceálacha spriocdhírithe cois bóthair, rud a fhágann gur féidir an t-ualach riaracháin arna chruthú le seiceálacha randamacha ar ghnóthais iompair a laghdú, agus ba cheart foráil a dhéanamh dá leithéid dá bharr sin.

  Remote communication between the tachograph and control authorities for roadside control purposes facilitates targeted roadside checks, making it possible to reduce the administrative burden created by random checks on transport undertakings, and should therefore be provided for.

  Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 21. #652901

  Maidir leis na seiceálacha ar an láthair, glacfaidh an t-údarás atá freagrach a shampla seiceála as measc na n-iarratasóirí ar fad agus beidh cuid den sampla sin randamach chun teacht ar ráta earráide ionadaíoch agus beidh cuid de riosca-bhunaithe, i gcás inarb iomchuí, lena ndíreofar ar na limistéir ina bhfuil an baol is airde go ndéanfar earráidí.

  As regards the on-the-spot checks, the authority responsible shall draw its check sample from the entire population of applicants comprising, where appropriate, a random part in order to obtain a representative error rate and a risk-based part, which shall target the areas where the risk of errors is the highest.

  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle

 22. #698336

  De mhaolú ar Airteagal 8, ní dhéanfar ach seiceálacha randamacha ar oibrithe trasteorann a bhfuil aithne mhaith ag na gardaí teorann orthu i ngeall ar iad a bheith ag trasnú an phointe trasnaithe teorann chéanna go minic agus ar léirigh an chéad seiceáil orthu nach bhfuil foláireamh fúthu in CFS ná i gcomhad sonraí náisiúnta agus ní dhéanfar sna seiceálacha gan choinne sin ach a chinntiú go bhfuil doiciméad bailí ina seilbh acu a thugann údarú dóibh an teorainn a thrasnú agus go gcomhlíonann siad na coinníollacha is gá maidir le dul isteach.

  By way of derogation from Article 8, cross-border workers who are well known to the border guards owing to their frequent crossing of the border at the same border crossing point and who have not been revealed by an initial check to be the subject of an alert in the SIS or in a national data file shall be subject only to random checks to ensure that they hold a valid document authorising them to cross the border and fulfil the necessary entry conditions.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 23. #323570

  Agus aird á tabhairt ar an ngá leis an ualach riaracháin do Bhallstáit a theorannú, ba cheart dóibh, laistigh de thréimhse trí mhí ón dáta a bhfaighfear iarraidh i leith deimhniúcháin, na fíorúcháin sin a dhéanamh ar bhonn seiceálacha iomchuí, ar seiceálacha iad a fhéadfar a bhunú ar shampláil randamach, agus ba cheart dóibh doiciméad a eisiúint ina ndeimhneofar líon na ráiteas tacaíochta bailí a fuarthas.

  Taking account of the need to limit the administrative burden for Member States, they should, within a period of three months from receipt of a request for certification, carry out such verifications on the basis of appropriate checks, which may be based on random sampling, and should issue a document certifying the number of valid statements of support received.

  Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh

 24. #337332

  Beidh rialuithe custaim, seachas seiceálacha amasacha, bunaithe go príomha ar anailís riosca ina mbainfear úsáid as teicnící próiseála sonraí leictreonacha arb é is cuspóir di an riosca a aithint agus meastóireacht a dhéanamh air agus na frithbhearta is gá a fhorbairt, ar bhonn critéar a forbraíodh ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Chomhphobail, agus i gcás ina mbeidh fáil orthu, ar an leibhéal idirnáisiúnta.

  Customs controls, other than random checks, shall primarily be based on risk analysis using electronic data-processing techniques, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary counter-measures, on the basis of criteria developed at national, Community and, where available, international level.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 25. #598462

  Beidh rialuithe custaim, seachas seiceálacha amasacha, bunaithe go príomha ar anailís riosca ina mbainfear úsáid as teicnící próiseála sonraí leictreonacha arb é is cuspóir di an riosca a aithint agus meastóireacht a dhéanamh air agus na frithbhearta is gá a fhorbairt, ar bhonn critéar a forbraíodh ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais, agus i gcás ina mbeidh fáil orthu, ar an leibhéal idirnáisiúnta.

  Customs controls, other than random checks, shall primarily be based on risk analysis using electronic data-processing techniques, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary counter-measures, on the basis of criteria developed at national, Union and, where available, international level.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 26. #700530

  i gcás táirgí i gcatagóir III, nach bhfuil ar fáil cheana don chomhlacht dá dtugtar fógra, faisnéis faoi thorthaí na seiceálacha ar tháirgí faoi mhaoirseacht ag eatraimh randamacha a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn VII, nó faoi thorthaí na n-iniúchtaí a rinneadh ar a chóras cáilíochta a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII.

  for category III products, where not already available to the notified body, information on the results of the supervised product checks at random intervals carried out in accordance with Annex VII, or on the results of audits of his quality system carried out in accordance with Annex VIII.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #700554

  Is é atá i gceist le cineál-chomhréireacht bunaithe ar rialú inmheánach táirgthe agus ar sheiceálacha maoirsithe ar tháirgí ag eatraimh randamacha an chuid de nós imeachta um measúnú comhréireachta ina gcomhlíonann an monaróir na hoibleagáidí atá leagtha síos i bpointe 2, 3, i bpointe 5.2 agus i bpointe 6, agus ina n-áirithíonn agus ina ndearbhaíonn sé as a stuaim féin agus é féin amháin freagrach, go bhfuil an TCP a bhí faoi réir fhorálacha phointe 4 i gcomhréir leis an gcineál a bhfuil tuairisc air sa deimhniú ar chineálscrúdú AE agus le ceanglais infheidhme an Rialacháin seo.

  Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals is the part of a conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2, 3, 5.2 and 6, and ensures and declares on his sole responsibility that the PPE, which has been subject to the provisions of point 4, is in conformity with the type described in the EU type-examination certificate and satisfies the applicable requirements of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #700640

  Más infheidhme, tá an TCP faoi réir an nós imeachta um measúnú comhréireachta … (cineál-chomhréireacht bunaithe ar rialú inmheánach táirgthe ar eatraimh randamacha mar aon le seiceálacha maoirsithe ar tháirgí (Modúl C2) nó cineál-chomhréireacht bunaithe ar dhearbhú cáilíochta an phróisis táirgthe (Modúl D)) … faoi fhaireachas an chomhlachta dá dtugtar fógra… (ainm, uimhir).

  Where applicable, the PPE is subject to the conformity assessment procedure … (either conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) or conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D)) … under surveillance of the notified body … (name, number).

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 29. #701427

  Is í an chineál-chomhréireacht arna bunú ar rialú inmheánach táirgthe móide seiceálacha ar tháirge ag eatraimh randamacha an chuid de nós imeachta um measúnú comhréireachta ina gcomhlíonann an monaróir na hoibleagáidí a leagtar síos i bpointe 2.2, i bpointe 2.3 agus i bpointe 2.4, agus ina n-áirithíonn agus ina bhfógraíonn an monaróir ar a fhreagracht nó ar a freagracht féin amháin go bhfuil na fearais nó na feistis lena mbaineann i gcomhréir leis an gcineál a thuairiscítear sa deimhniú ar scrúdú de chineál AE agus go gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo a bhfuil feidhm acu maidir leo.

  Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals is the part of a conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2.2, 2.3 and 2.4, and ensures and declares on his sole responsibility that the appliances or the fittings concerned are in conformity with the type described in the EU type-examination certificate and satisfy the requirements of this Regulation that apply to them.

  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 30. #705878

  Ba cheart go mbeadh an faireachán bunaithe go príomha ar na sonraí a sholáthraíonn na heagraíochtaí sin do na ONCanna i gcomhréir leis an Rialachán seo, ach d'fhéadfadh bearta rialaithe agus iniúchóireachta iomchuí a bheith i gceist leis an méid sin freisin, i gcás inarb iomchuí, mar shampla seiceálacha randamacha.

  Monitoring should primarily be based on the data provided by those organisations to the NCOs in accordance with this Regulation, but could also entail, where appropriate, control and audit measures, such as random checks.

  Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 31. #1688400

  má fhoráiltear do raon luachanna sna nósanna imeachta tástála a leagtar síos sna gníomhartha rialála ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn II, déanfaidh an t-údarás ceadaithe nó an fhoireann theicniúil na luachanna a leagan síos ar bhonn randamach laistigh den raon dá bhforáiltear agus seiceálacha nó tástálacha á ndéanamh aige nó acu; agus

  if a range of values is provided for in the test procedures laid down in the relevant regulatory acts listed in Annex II, set the values in a random manner within the provided range when carrying out checks or tests; and

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 32. #1790783

  Laistigh de 3 mhí ó na ráitis tacaíochta a fháil, déanfaidh na húdaráis inniúla iad a fhíorú ar bhonn seiceálacha iomchuí, ar seiceálacha iad a d'fhéadfadh a bheith bunaithe ar shampláil randamach, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta.

  Within three months of receiving the statements of support, the competent authorities shall verify them on the basis of appropriate checks, which may be based on random sampling, in accordance with national law and practice.

  Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 33. #1836583

  Beidh rialuithe custaim, seachas seiceálacha amasacha, bunaithe go príomha ar anailís riosca ina mbainfear úsáid as teicnící próiseála sonraí leictreonacha arb é is cuspóir di an riosca a aithint agus meastóireacht a dhéanamh air agus na frithbhearta is gá a fhorbairt, ar bhonn critéar a forbraíodh ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais, agus i gcás ina mbeidh fáil orthu, ar an leibhéal idirnáisiúnta.

  Customs controls, other than random checks, shall primarily be based on risk analysis using electronic data-processing techniques, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary counter-measures, on the basis of criteria developed at national, Union and, where available, international level.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 34. #1855191

  (d)suífidh na Ballstáit an sampla cóimheasa le haghaidh na seiceálacha dá dtagraítear i bpointe (a) atá le déanamh gach bliain ar bhonn anailís riosca agus cuirfidh siad gné randamach san áireamh agus soláthróidh siad an sampla cóimheasa chun go gcumhdófar ar a laghad 1 % de thairbhithe a fhaigheann cabhair dá bhforáiltear i Roinn 2 de Chaibidil 1 de Theideal III de Rialachán (AE).../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

  (d)establish the control sample for the checks referred to in point (a) to be carried out each year on the basis of a risk analysis and shall include a random component and shall provide the control sample to cover at least 1% of beneficiaries receiving the aid provided for in Section 2 of Chapter 1 of Title III of Regulation (EU) …/… [CAP Strategic Plan Regulation].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.