Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

standard

deviation

25 toradh in 10 doiciméad

 1. #178485

  (b) faightear luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, ó na ríomhaireachtaí seo a leanas:

  ( b ) the estimated value of the standard deviation, s, is obtained by the following calculations:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 2. #1685434

  déantar an luach meánach uimhríochta agus diall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020 a ríomh;

  calculate the arithmetic average value and the standard deviation of the full time series 2001-2020;

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #1748814

  (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme))

  (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 4. #178481

  diallas caighdeánach measta luchtlach iarbhír an ghrúpa (arna ríomh de réir an mhodha a léirítear i bhfo-alt (b) thíos):

  the estimated standard deviation of the actual contents of the group (calculated by the method indicated in sub-paragraph (b) below);

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 5. #178491

  (vi) ansin trí fhréamh chearnach -na hathraitheachta measta a ríomh chun luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, a thabhairt.

  (vi) Then by calculating the square root of the estimated variance to give the estimated value of the standard deviation, s,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 6. #178540

  diallas caighdeánach measta achar iarbhír líneach na leibhéal leachta ó bhéil na gcoimeádán bhuidéal tomhais sa ghrúpa, arna dtomhas le fíoraí;

  the estimated standard deviation of the actual linear distances of the liquid levels from the brims of the measuring container bottles in the group, as measured by means of the templet;

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 7. #583306

  Tar éis ceanglais an chóimheasa luamhánaithe a ghlacadh, ba cheart don ÚBE athbhreithniú iomchuí maidir le staidreamh a fhoilsiú, lena n-áirítear meáin agus dialltaí caighdeánacha an chóimheasa luamhánaithe i ndáil le catagóirí aitheanta na n-institiúidí.

  After adoption of the leverage ratio requirements, EBA should publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio in relation to the identified categories of institutions.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 8. #659206

  Cuirfear an praghas in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna, arna gcomhaontú ag na compháirtithe roimh ré, sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  The price shall be adjusted by price increases or reductions, agreed by the parties in advance, to allow for deviations from the standard quality.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 9. #712089

  athruithe eile ó nósanna imeachta agus modheolaíochtaí caighdeánacha, nó aon imeacht uathu, lena n-áirítear iad siúd a rinneadh le linn tréimhsí nuair a bhí strus sa mhargadh nó cur isteach ar an margadh;

  other changes in or deviations from standard procedures and methodologies, including those made during periods of market stress or disruption;

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #1652598

  In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  In 7A101 the measurement of “bias” and “scale factor” refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 11. #1654300

  Ciallaíonn “cruinneas” (2 6) téarma a thomhaistear i dtéarmaí míchruinnis de ghnáth, uasdiall, deimhneach nó diúltach, luach sonraithe ó chaighdeán a nglactar leis nó ó fhíorluach.

  “Accuracy” (2 6), usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 12. #1654529

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  “Stability” (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 13. #1685435

  ní dhéantar na blianta uile a bhfuil na hastaíochtaí bliantúla ina leith lasmuigh de dhá oiread dhiall caighdeánach an mheáin a áireamh san amshraith;

  exclude from the time series all years for which the annual emissions are outside twice the standard deviation around the average;

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #1685436

  déantar ríomh arís ar an luach meánach uimhríochta agus ar dhiall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020, lúide na blianta nár áiríodh i bpointe (b);

  calculate again the arithmetic average value and the standard deviation of the time series 2001-2020 minus the years excluded in point (b);

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #1736316

  gach rud a braitheadh go ginearálta agus ina aonair agus na torthaí a fuarthas (le meáin agus diallais chaighdeánacha), is cuma cibé dearfach nó diúltach.

  all general and individual observations and results obtained (with averages and standard deviations), whether favourable or unfavourable.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1736333

  na sonraí uile ar aon rud a braitheadh, ar fheidhmíochtaí agus ar thorthaí (le meáin agus diallas caighdeánach); léireofar sonraí aonair nuair a dhéantar tástálacha agus tomhais ar ainmhithe aonair;

  all the particulars on observations, performances and results (with averages and standard deviation); individual data shall be indicated when tests and measurements on individuals have been carried out;

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1748609

  Ciallaíonn “cruinneas” (2 6) téarma a thomhaistear i dtéarmaí míchruinnis de ghnáth, uasdiall, deimhneach nó diúltach, luach sonraithe ó chaighdeán a nglactar leis nó ó fhíorluach.

  "Accuracy" (2 6), usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 18. #1748855

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, agus é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  "Stability" (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 19. #1753730

  2.In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  2.In 7A101 the measurement of "bias" and "scale factor" refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 20. #1842426

  Cuirfear an praghas in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna, arna gcomhaontú ag na compháirtithe roimh ré, sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  The price shall be adjusted by price increases or reductions, agreed by the parties in advance, to allow for deviations from the standard quality.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 21. #178542

  agus gheofar an meán, d, de na luachanna tomhaiste sa sampla, agus an diallas caighdeánach measta, s, ar an dóigh a thuairiscítear i mír 11 (1) thuas, agus cuirfear d in ionad x, agus di in ionad xi, sna foirmlí atá leagtha amach san fhomhír sin.

  and the average, d, of the measured values in the sample, and the estimated standard deviation, s, shall be obtained in the manner described in paragraph 11 (1) above, d being substituted for x, and di being substituted for xi, in the formulae set out in that sub-paragraph.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 22. #583305

  Tar éis na tréimhse breathnóireachta agus calabiú leibhéal an chóimheasa luamhánaithe faoi seach, agus bunaithe ar an measúnú, féadfaidh an ÚBE athbhreithniú iomchuí maidir le staidreamh a fhoilsiú, lena n-áirítear meáin agus dialltaí caighdeánach an chóimheasa ghiarála.

  After the observation period and the calibration of the respective levels of the leverage ratio, and on the basis of the assessment, EBA can publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 23. #586031

  beidh caighdeáin fhónta inmheánacha ag na hinstitiúidí le haghaidh cásanna ina bhfuil na diallais ó na luachanna ionchasacha sna PDanna, sna LGDanna, sna fachtóirí coinbhéartachta agus sna caillteanais iomlána, nuair a úsáidtear an EL, suntasach a ndóthain le bheith in amhras faoi bhailíocht na meastachán.

  institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 24. #1654493

  Ciallaíonn “in-atrialltacht” (7) a ghaire dá chéile is atá tomhais arna ndéanamh arís is arís ar an athróg chéanna faoi na cúinsí oibriúcháin céanna, nuair a tharlaíonn athruithe ar chúinsí nó ar thréimhsí neamhoibríochta idir na tomhais. (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme amháin))

  “Repeatability” (7) means the closeness of agreement among repeated measurements of the same variable under the same operating conditions when changes in conditions or non-operating periods occur between measurements (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 25. #1832157

  Beidh sé de cheangal ar ghnóthais siúcra a cheannaíonn biatas cuóta, atá oiriúnach lena phróiseáil chun siúcra a dhéanamh de agus a bhfuil sé beartaithe é a phróiseáil chun siúcra cuóta a dhéanamh de, an praghas íosta ar a laghad a íoc, arna chur in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  Sugar undertakings buying quota beet suitable for processing into sugar and intended for processing into quota sugar shall be required to pay at least the minimum price, adjusted by price increases or reductions to allow for deviations from the standard quality.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.