Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

recommendation

1,813 results in 397 documents

 1. #1587049

  (b) tábhacht na moltaí i dtaca le cuspóirí foriomlána an phlean athnuachana baile i gcoitinne,

  (b) the significance of the recommendations for the overall objectives of the town renewal plan generally,

  Number 18 of 2000: TOWN RENEWAL ACT, 2000

 2. #507283

  Maidir le cearta vótála comhaltaí na Comhairle a ionadaíonn do Bhallstáit nach bhfuil an euro mar airgeadra acu a chur ar fionraí i dtaca leis an gComhairle do ghlacadh cinnidh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí a dhirítear chuig Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra aige ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE, is iarmhairt dhíreach í ar chinneadh den sórt sin a bheith ina dhlúthchuid den obair leantach ar an moladh sin agus ar an bhforáil in Airteagal 139(4) CFAE lena bhforchoimeádtar an ceart vótála ar mholtaí den sórt sin do na Ballstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu.

  The suspension of the voting rights of the members of the Council representing Member States whose currency is not the euro for adoption by the Council of a decision establishing non-compliance with the recommendations addressed to a Member State whose currency is the euro on the basis of Article 121(4) TFEU, is a direct consequence of such decision being an integral follow-up of that recommendation and the provision in Article 139(4) TFEU reserving the right to vote on such recommendations to the Member States whose currency is the euro.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 3. #648478

  anailís ar riachtanais forbartha agus ar chuspóirí lena dtugtar údar maith leis, agus cuirfear san áireamh cuspóirí na gclár oibríochtúil agus, i gcás inarb iomchuí, na moltaí tír-shonracha ábhartha agus mhórthreoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais faoi Airteagal 121(2) CFAE agus moltaí ábhartha na Comhairle a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina mbeartais fostaíochta faoi Airteagal 148(4) CFAE;

  an analysis of the development needs and objectives justifying it, taking into account the objectives of the operational programmes and, where applicable, the relevant country-specific recommendations and the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations which the Member States are to take into account in their employment policies under Article 148(4) TFEU;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 4. #694361

  Tar éis thoradh na hoibre a dhéanfaidh na fóraim ábhartha idirnáisiúnta, agus le cúnamh ó ÚEUM, ó ÚEB agus ó BERS, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis an dul chun cinn sna iarrachtaí idirnáisiúnta chun na rioscaí a bhaineann le hIMUanna a laghdú, lena n-áirítear moltaí BCA maidir le caolchorrlaigh d’IMUanna nach ndéantar a imréiteach go lárnach, agus maidir le hoiriúnacht na moltaí sin do mhargaí an Aontais.

  Following the outcome of the work carried out by relevant international fora, and with the assistance of ESMA, EBA and the ESRB, the Commission should submit a report to the European Parliament and to the Council on progress in international efforts to mitigate the risks associated with SFTs, including the FSB recommendations for haircuts on non-centrally cleared SFTs, and on the appropriateness of those recommendations for Union markets.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 5. #1697720

  cur síos ar chuspóirí an chomhphlean gníomhaíochta agus ar an gcaoi a gcuireann sé le cuspóirí an chláir nó leis na moltaí ábhartha a bhaineann go sonrach leis an tír agus le mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais faoi Airteagal 121(2) CFAE agus moltaí ábhartha na Comhairle a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina mbeartais fostaíochta faoi Airteagal 148(4) CFAE;”;

  a description of the objectives of the joint action plan and how it contributes to the objectives of the programme or to the relevant country-specific recommendations and the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations which the Member States are to take into account in their employment policies under Article 148(4) TFEU;’;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 6. #289398

  Cuirfear torthaí agus moltaí na meastóireachta araon ar fáil don phobal.

  Both the findings and the recommendations of the evaluation shall be made public.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 7. #313634

  4. Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 43(5), cuirfidh an tÚdarás Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas faoi eisiúint na dtreoirlínte agus na moltaí, á rá cén t-údarás inniúil nach bhfuil siad comhlíonta aige agus achoimre á tabhairt faoi conas a bheartaíonn an tÚdarás a áirithiú go ndéanfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann de réir a chuid treoirlínte agus moltaí sa todhchaí.

  4. In the report referred to in Article 43(5) the Authority shall inform the European Parliament, the Council and the Commission of the guidelines and recommendations that have been issued, stating which competent authority has not complied with them, and outlining how the Authority intends to ensure that the competent authority concerned follow its recommendations and guidelines in the future.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 8. #314752

  4. Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 43(5), cuirfidh an tÚdarás Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas faoi eisiúint na dtreoirlínte agus na moltaí, á rá cén t-údarás inniúil nach bhfuil siad comhlíonta aige agus achoimre á tabhairt faoi conas a bheartaíonn an tÚdarás a áirithiú go ndéanfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann de réir a chuid treoirlínte agus moltaí sa todhchaí.

  4. In the report referred to in Article 43(5) the Authority shall inform the European Parliament, the Council and the Commission of the guidelines and recommendations that have been issued, stating which competent authority has not complied with them, and outlining how the Authority intends to ensure that the competent authority concerned follow its recommendations and guidelines in the future.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 9. #315862

  4. Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 43(5), cuirfidh an tÚdarás Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas faoi eisiúint na dtreoirlínte agus na moltaí, á rá cén t-údarás inniúil nach bhfuil siad comhlíonta aige agus achoimre á tabhairt faoi conas a bheartaíonn an tÚdarás a áirithiú go ndéanfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann de réir a chuid treoirlínte agus moltaí sa todhchaí.

  4. In the report referred to in Article 43(5) the Authority shall inform the European Parliament, the Council and the Commission of the guidelines and recommendations that have been issued, stating which competent authority has not complied with them, and outlining how the Authority intends to ensure that the competent authority concerned follow its recommendations and guidelines in the future.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 10. #318241

  2. Beidh toirmeasc ar chur i dtír agus ar thrasloingsiú i gcalafoirt agus in uiscí na mBallstát go léir ó shoitheach de chuid Páirtí neamhChonarthaigh a mbeifear tar éis cigireacht a dhéanamh air de bhun Airteagal 41, má nochtar leis an gcigireacht sin go bhfuil speicis ar bord an tsoithigh sin atá faoi réir moltaí arna mbunú faoin gCoinbhinsiún mura soláthraíonn máistir an tsoithigh fianaise shásúil do na húdaráis inniúla lena gcruthófar gur gabhadh an t-iasc lasmuigh den Limistéar Rialála nó gur gabhadh é agus na moltaí ábhartha uile arna mbunú faoin gCoinbhinsiún á gcomhlíonadh.

  2. Landings and transhipments from a non-Contracting Party vessel which has been inspected pursuant to Article 41 shall be prohibited in the ports and waters of all Member States if such an inspection reveals that the vessel has species on board which are subject to recommendations established under the Convention, unless the master of the vessel provides satisfactory evidence to the competent authorities proving that the fish were caught outside the Regulatory Area or in compliance with all relevant recommendations established under the Convention.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 11. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 12. #350547

  tuairimí agus moltaí a eisiúint a dhíreofar chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle nó chuig an gCoimisiún;

  issue opinions and recommendations addressed to the European Parliament, the Council, or the Commission;

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 13. #569356

  na moltaí a eisítear i gcomhthéacs CCF;

  the recommendations issued in the context of the SGP;

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 14. #647229

  sásraí chun rannchuidiú Chistí SIE le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a áirithiú, agus le comhleanúnachas agus comhsheasmhacht chláreagrú Chistí SIE i leith na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE, na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, an Clár Náisiúnta um Athchóiriú;

  mechanisms for ensuring the contribution of the ESI Funds to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, and the coherence and consistency of the programming of the ESI Funds in relation to the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU, the relevant Council recommendations adopted in accordance with 148(4) TFEU, and where appropriate at national level, to the National Reform Programme;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 15. #647285

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta leis an Rialachán seo, agus an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, chomh maith le meastóireachtaí ex ante ar na cláir á gcur san áireamh aige, agus tabharfaidh an Coimisiún barúlacha le fios laistigh de thrí mhí ón dáta ar a ndéanfaidh an Ballstát a Chomhaontú Comhpháirtíochta a thíolacadh.

  The Commission shall assess the consistency of the Partnership Agreement with this Regulation taking account of the National Reform Programme, where appropriate, and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148 (4) TFEU, as well as of the ex ante evaluations of the programmes, and shall make observations within three months of the date of submission by the Member State of its Partnership Agreement.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 16. #647301

  Díreoidh na Ballstáit tacaíocht, i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha, ar idirghabhálacha lena ngabhann an breisluach is mó i ndáil le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, agus na príomhdhúshláin chríochacha de na cineálacha éagsúla críocha i gcomhréir le CS, na dúshláin arna sainaithint sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha faoi Airteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh faoi Airteagal 148(4) CFAE á gcur san áireamh acu.

  Member States shall concentrate support, in accordance with the Fund-specific rules, on interventions that bring the greatest added value in relation to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth taking into account the key territorial challenges of the various types of territories in line with the CSF, the challenges identified in the National Reform Programmes, where appropriate, and relevant country-specific recommendations under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations adopted under Article 148(4) TFEU.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 17. #647487

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht na gclár leis an Rialachán seo agus leis na rialacha Ciste-shonracha, lena rannchuidiú iarbhír leis na cuspóirí téamacha roghnaithe agus le tosaíochtaí an Aontais a bhaineann go sonrach le gach ceann de Chistí SIE, agus freisin leis an gcomhsheasmhacht leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, á chur san áireamh aige na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus an mheastóireacht ex ante á cur san áireamh aige freisin.

  The Commission shall assess the consistency of programmes with this Regulation and with the Fund-specific rules, their effective contribution to the selected thematic objectives and to the Union priorities specific to each ESI Fund, and also the consistency with the Partnership Agreement, taking account of the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU as well as of the ex ante evaluation.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 18. #669672

  Ba cheart dó moltaí na n-iniúchtaí agus na meastóireachtaí seachtracha a rinneadh a chur san áireamh, go háirithe moltaí na Cúirte Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta Uimh. 2/2009, ar dá réir gur cheart, don tréimhse tar éis 2013, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún an deis atá ann do ghníomhaíochtaí an Aontais i réimse na sláinte poiblí agus cur chuige chistiú an Aontais sa réimse sin a athbhreithniú.

  It should also take into account the recommendations of the external audits and evaluations carried out, in particular recommendations of the Court of Auditors in its Special Report No 2/2009, according to which, for the period after 2013, the European Parliament, the Council and the Commission should reconsider the scope for Union public health activities and the approach of Union funding in that area.

  Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC Text with EEA relevance

 19. #724585

  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa ceisteanna a dhíriú chuig an gComhairle agus chuig an Ardionadaí nó moltaí a thabhairt don Chomhairle agus don Ardionadaí.

  The European Parliament may address questions or make recommendations to the Council or the High Representative.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 20. #1669578

  Ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit na moltaí ón gCoimisiún a chur san áireamh.

  The competent authority of the Member State should take account of the Commission's recommendations.

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 21. #1716616

  Cuirfear torthaí na meastóireachta agus na moltaí ar fáil don phobal.

  The findings of the evaluation and the recommendations shall be made public.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 22. #1802304

  tuairimí agus moltaí a eisiúint a dhíreofar chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle nó chuig an gCoimisiún;

  issue opinions and recommendations addressed to the European Parliament, the Council, or the Commission;

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 23. #1802394

  tuairimí agus moltaí a eisiúint chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún Eorpach nó chuig;

  issue opinions and recommendations to the European Parliament, the Council and the Commission;

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 24. #1820736

  Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fóram comhairliúcháin ar an eolas faoi na bearta leantacha maidir leis na moltaí a rinne sí.

  The Agency shall inform the consultative forum of the follow-up to its recommendations.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 25. #1844860

  Maidir le pointe 3, eascraíonn na himpleachtaí buiséadacha agus foirne i dtaca le cúraimí nua agus leathnaithe go príomha ó ríomhanna ón measúnú tionchair, cur chun feidhme na moltaí sa Chomhráiteas ón gCoimisiún, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaireachtaí díláraithe, ó mholtaí na Cúirte Iniúchóirí agus na Seirbhíse Iniúchta Inmheánaí, agus ó mheastóireacht ar Rialachán an ERA.

  Regarding point 3, the budgetary and staff implications of new and extended tasks stem principally from the impact assessment calculations, implementation of the recommendations in the Joint Statement by the Commission, the European Parliament and the Council on decentralised agencies, Court of Auditors and Internal Audit Service recommendations, and the evaluation of the ERA Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 26. #794405

  —(1) I dteanta scéime dréineála a thíolaicfidh na Coimisinéirí don Aire Airgid chun a daingnithe beidh pé molta is oiriúnach leis na Coimisinéirí a dhéanamh i dtaobh daingniú na scéime no daingniú aon choda dhi no i dtaobh diúltú don scéim no d'aon chuid di do dhaingniú, agus, ar bhreithniú na molta san do, féadfidh an tAire Airgid le hordú, más oiriúnach leis é, an scéim do dhaingniú gan í d'atharú no tar éis pé atharuithe (pe'ca tré atharú do dhéanamh é no cur leis no fágaint ar lár) is oiriúnach leis do dhéanamh uirthi, no féadfa sé diúltú don scéim do dhaingniú.

  —(1) A drainage scheme presented by the Commissioners to the Minister for Finance for confirmation shall be accompanied by such recommendations as the Commissioners shall think fit to make in relation to the confirmation or refusal of confirmation of the scheme or any part thereof, and the Minister for Finance having considered such recommendations may if he thinks fit by order confirm the scheme either without alteration or with such alterations (whether by way of variation, addition, or omission) as he thinks proper to make therein, or may refuse to confirm the scheme.

  Number 33 of 1925: ARTERIAL DRAINAGE ACT, 1925

 27. #1435134

  —(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt i scríbhinn d'údarás pleanála, ar laistigh de limistéar feidhme an Údar áis dá limistéar feidhme uile nó do chuid de, i dtaobh a bhfuil i bplean forbartha an údaráis sin i ndáil le cuid de limistéar feidhme an Údaráis nó i ndáil leis uile, agus déanfaidh an t-údarás pleanála aon mholtaí den sórt sin a bhreithniú agus freagra a thabhairt don Údarás i ndáil leis na moltaí laistigh de thrí mhí ó dháta na moltaí a fháil.

  —(1) The Authority may at any time make in writing recommendations to a planning authority, part or all of whose functional area falls within the Authority's functional area, as to the content of that authority's development plan which relates to part or all of the Authority's functional area, and any such recommendations shall be considered by the planning authority which shall reply to the Authority in relation to the recommendations within three months of receipt of the recommendations.

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 28. #1435146

  —Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt i scríbhinn d'údarás bóithre, ar laistigh de limistéar feidhme an Údaráis dá limistéar feidhme uile nó do chuid de, nó don Aire Comhshaoil, i ndáil le cothabháil agus feabhsú bóithre poiblí i limistéar feidhme an Údaráis agus beidh aird ag an údarás bóithre nó ag an Aire sin ar na moltaí sin.

  —The Authority may at any time make in writing recommendations to a road authority part or all of whose functional area falls within the Authority's functional area or to the Minister for the Environment in relation to the maintenance and improvement of public roads in the Authority's functional area and the road authority or the said Minister shall have regard to such recommendations.

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 29. #312294

  (c) litreacha cumhdaigh chun moltaí sábháilteachta a tharchur ón údarás um imscrúdú sábháilteachta chuig an seolaí, arna iarraidh sin don údarás um imscrúdú sábháilteachta a eisíonn na moltaí;

  (c) covering letters for the transmission of safety recommendations from the safety investigation authority to the addressee, where so requested by the safety investigation authority issuing the recommendation;

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 30. #312897

  (8) Ba cheart go rannchuideodh an BERS, inter alia, le cur chun feidhme na moltaí ón IMF, ón FSB agus ón mBanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS) don G-20.

  (8) The ESRB should contribute, inter alia, towards implementing the recommendations of the IMF, the FSB and the Bank for International Settlements (BIS) to the G-20.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 31. #313356

  (47) Tá dlúthchomhar idir an tÚdarás agus an BERS riachtanach chun éifeacht iomlán a thabhairt d’fheidhmiú an BERS agus chun go ndéanfar de réir na rabhadh agus na moltaí a thagann uaidh.

  (47) Close cooperation between the Authority and the ESRB is essential to give full effectiveness to the functioning of the ESRB and the follow-up to its warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 32. #313760

  (d) athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gcaighdeán teicniúil ábhartha rialála agus cur chun feidhme arna nglacadh ag an gCoimisiún, agus ar chur i bhfeidhm na dtreoirlínte agus na moltaí arna n-eisiúint ag an Údarás agus leasuithe a mholadh i gcás inarb iomchuí sin;

  (d) reviewing the application of the relevant regulatory and implementing technical standards adopted by the Commission, and of the guidelines and recommendations issued by the Authority and proposing amendments where appropriate;

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 33. #314471

  (46) Tá dlúthchomhar idir an tÚdarás agus an BERS riachtanach chun éifeacht iomlán a thabhairt d’fheidhmiú an BERS agus chun go ndéanfar de réir na rabhadh agus na molta a thagann uaidh.

  (46) Close cooperation between the Authority and the ESRB is essential to give full effectiveness to the functioning of the ESRB and the follow-up to its warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 34. #314886

  (d) athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gcaighdeán ábhartha rialála agus cur chun feidhme arna nglacadh ag an gCoimisiún, agus ar chur i bhfeidhm na dtreoirlínte agus na moltaí arna n-eisiúint ag an Údarás agus leasuithe a mholadh i gcás inarb iomchuí sin;

  (d) reviewing the application of the relevant regulatory and implementing technical standards adopted by the Commission, and of the guidelines and recommendations issued by the Authority and proposing amendments where appropriate;

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 35. #315587

  (47) Tá dlúthchomhar idir an tÚdarás agus an BERS riachtanach chun éifeacht iomlán a thabhairt d’fheidhmiú an BERS agus chun go ndéanfar de réir na rabhadh agus na moltaí a thagann uaidh.

  (47) Close cooperation between the Authority and the ESRB is essential to give full effectiveness to the functioning of the ESRB and the follow-up to its warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 36. #315985

  (d) athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gcaighdeán teicniúil ábhartha rialála agus cur chun feidhme arna nglacadh ag an gCoimisiún, agus ar chur i bhfeidhm na dtreoirlínte agus na moltaí arna n-eisiúint ag an Údarás agus leasuithe a mholadh i gcás inarb iomchuí sin;

  (d) reviewing the application of the relevant regulatory and implementing technical standards adopted by the Commission, and of the guidelines and recommendations issued by the Authority and proposing amendments where appropriate;

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 37. #319072

  Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán faoi obair na gcoistí agus faoi dhréachtú chlár oibre na bpáirtseisiún.

  The Conference of Committee Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of committees and the drafting of the agenda of part-sessions.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 38. #461446

  24.—Déanfaidh an Coimisiún, sula mbeidh an tréimhse dhá bhliain ón lá bunaithe caite, tuarascáil a thabhairt don Rialtas ina mbeidh cibé moltaí is cuí leis chun na nithe seo a leanas a fheabhsú—

  24.—The Commission shall, before the expiration of the period of two years from the establishment day, make to the Government a report containing such recommendations as it thinks fit for improving—

  HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000

 39. #479958

  (b) Féadfaidh an tAire moltaí a dhéanamh chuig an údarás pleanála maidir le téarmaí na dréacht-scéime, laistigh de 6 sheachtain ón tráth a chuirfear an scéim chuige nó chuici.

  (b) The Minister may make recommendations to the planning authority regarding the terms of the draft scheme, within 6 weeks of being sent the scheme.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 40. #505445

  Cuirfidh an Coimisiún na moltaí sin ar aghaidh, i dteannta na tuairime ón mBord Bainistíochta agus na dtograí iomchuí chomh maith, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

  The Commission shall forward those recommendations, together with the opinion of the Management Board, as well as appropriate proposals to the European Parliament, the Council and the European Data Protection Supervisor.

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 41. #507546

  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Chomhairle chun cinntí aonair a ghlacadh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle faoi chuimsiú an phlean gníomhaíochta ceartaithísin.

  The power to adopt individual decisions establishing non-compliance with the recommendations adopted by the Council within the framework of the corrective action plan should be conferred on the Council.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 42. #507625

  Féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, na moltaí is gá a chur faoi bhráid an Bhallstáit lena mbaineann, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 121(2) CFAE.

  The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned, in accordance with the procedure set out in Article 121(2) TFEU.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 43. #507627

  Leis na moltaí ón gComhairle agus ón gCoimisiún, déanfar Airteagal 152 CFAE a urramú go hiomlán, agus tabharfar aird ar Airteagal 28 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The recommendations of the Council and of the Commission shall fully observe Article 152 TFEU and shall take into account Article 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 44. #512860

  cásanna nach ngníomhaíonn an institiúid, comhlacht, gníomhaireacht nó oifig lena mbaineann nó údaráis inniúla na mBallstát de réir mholtaí na hOifige;

  of cases in which the institution, body, agency or office concerned or the competent authorities of the Member States have failed to act on the recommendations made by the Office;

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 45. #569278

  Go háirithe, ba cheart a bheith san áireamh sa tuairim sin measúnú an dtéann na pleananna buiséadacha i ngleic go hiomchuí leis na moltaí arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh sa réimse buiséadach.

  In particular, the opinion should include an assessment of whether the budgetary plans appropriately address the recommendations issued in the context of the European Semester in the budgetary area.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 46. #594171

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht agus na Grúpaí lena mbaineann faireachán ar an dul chun cinn a dhéantar i gcur chun feidhme na dtionscadal leasa choitinn agus, más gá, déanfaidh siad moltaí chun cur chun feidhme tionscadal leasa choitinn a éascú.

  The Agency and the Groups concerned shall monitor the progress achieved in implementing the projects of common interest and, if necessary, make recommendations to facilitate the implementation of projects of common interest.

  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance

 47. #667500

  Tar éis don tuarascáil mheántréimhseach maidir le hathscrúdú a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh inti, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar an Iarscríbhinn faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report and based upon the recommendations thereof, the Commission shall adopt a delegated act amending the Annex by 31 March 2018.

  Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide

 48. #667824

  Léireofar sa tuarascáil a luaitear in Airteagal 13 na príomhcheachtanna a bheidh foghlamtha agus an obair leantach a ghabhfaidh leis na moltaí ó na meastóireachtaí a rinneadh sna blianta roimhe sin.

  The report mentioned in Article 13 shall reflect the main lessons learnt and the follow-up to the recommendations of the evaluations carried out in previous years.

  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

 49. #710874

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht aird chuí ar thoradh obair na meithleacha agus na moltaí agus na treoirlínte dá dtagraítear i mír 1 á ndréachtú aici.

  The Agency shall take due account of the outcome of the work done by the working parties when drawing up the recommendations and guidelines referred to in paragraph 1.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 50. #721256

  Féadfar a iarraidh ar Uachtarán na Comhairle láithriú os comhair choiste inniúil Pharlaimint na hEorpa má bhíonn a moltaí poiblithe ag an gComhairle.

  The President of the Council may be invited to appear before the competent committee of the European Parliament if the Council has made its recommendations public.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 51. #727916

  Ní dhéanfaidh aon chigire níos mó ná a dhéanamh amach an bhfuil na moltaí sin ó Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm maidir le stát brataí an tsoithigh lena mbaineann á gcomhlíonadh.

  Each inspector shall limit his/her enquiries to the ascertainment of the observance of the ICCAT Commission's recommendations in force in relation to the flag State of the vessel concerned.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 52. #1324780

  (a) athmheas a dhéanamh ar oibriú an chláir sin agus na scéimeanna a oibríonn an tAire sa chontae agus moltaí a dhéanamh ina thaobh sin, de réir mar is iomchuí, chun an Aire agus an Bhoird;

  ( a ) review, and make recommendations to the Minister and the Board, as appropriate, regarding, the operation of such programme and the schemes operated by the Minister in the county;

  Number 13 of 1977: NATIONAL AGRICULTURAL ADVISORY, EDUCATION AND RESEARCH AUTHORITY ACT, 1977

 53. #1549226

  (b) tábhacht na moltaí i dtaca le cuspóirí an phlean limistéar comhtháite i gcoitinne a bhaint amach,

  (b) the significance of the recommendations for the attainment of the objectives of the integrated area plan generally,

  Number 27 of 1998: URBAN RENEWAL ACT, 1998

 54. #1582265

  (3) Breithneoidh an tÚdarás Cáilíochtaí na fionnachtana a éireoidh as na nósanna imeachta a bhunófar faoi fho-alt (1) a chur chun feidhme agus féadfaidh sé moltaí a chur faoi bhráid na hInstitiúide agus cuirfidh an Institiúid na moltaí sin i ngníomh.

  (3) The Authority shall consider the findings arising out of the application of procedures established under subsection (1) and may make recommendations to the Institute which the Institute shall implement.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 55. #1660785

  Ina rún an 7 Iúil 2010 ina raibh moltaí don Choimisiún um Bainistíocht Géarchéime Trasteorann san Earnáil Baincéireachta, d'iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún teachtaireacht a thíolacadh “ar bhonn Airteagal 50 agus Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, togra reachtacha amháin nó níos mó a bhaineann le creatlach AE chun géarchéimeanna a bhainistiú, ciste cobhsaíochta airgeadais AE, agus aonad réitigh” agus, ina rún an 20 Samhain 2012 ina raibh moltaí don Choimisiún maidir le tuarascáil Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus Ghrúpa an Euro “I dTreo fíor-Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta”, luadh “go raibh briseadh suas lúb an aiseolais dhiúltaigh idir flaithiúnais, bainc agus an fíorgheilleagar sár-riachtanach d'fheidhmiú rianúil AEA”, leagadh béim “ar an ngéarghá le bearta breise agus forleithne chun an ghéarchéim san earnáil bhaincéireachta a réiteach” agus chun “aontas baincéireachta Eorpach atá i bhfeidhm go hiomlán a réadú;” agus a áirithiú “an margadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais agus do shaorghluaiseacht chaipitil a bheith ag feidhmiú i gceart agus go leanúnach”.

  The European Parliament, in its resolution of 7 July 2010 with recommendations to the Commission on Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, requested the Commission to submit ‘on the basis of Articles 50 and 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, one or more legislative proposals relating to an EU crisis-management framework, an EU financial stability fund, and a resolution unit’ and, in its resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’, stated that ‘breaking up the negative feedback loops between sovereigns, banks and the real economy is crucial for a smooth functioning of the EMU’, stressed the ‘urgent need for additional and far-reaching measures to solve the crisis in the banking sector’ and for the ‘realisation of a fully operational European banking union’ while ensuring ‘the continued proper functioning of the internal market for financial services and the free movement of capital’.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 56. #1685211

  Eiseoidh an Coimisiún, más gá, moltaí teicniúla do na Ballstáit ina léireofar conclúidí an mheasúnaithe theicniúil le gur féidir an t-athbhreithniú teicniúil a dhéanamh ar na leibhéil tagartha foraoise atá beartaithe.

  The Commission shall, where necessary, issue technical recommendations to the Member States reflecting the conclusions of the technical assessment to facilitate the technical revision of the proposed forest reference levels.

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 57. #1688154

  Cuirfidh an Coimisiún torthaí an mheasúnaithe, lena n-áirítear aon mholtaí, in iúl don Fhóram agus cuirfidh sé achoimre ar na torthaí ar fáil don phobal.

  The Commission shall communicate the outcome of the assessment, including any recommendations, to the Forum and shall make a summary of the outcome publicly available.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 58. #1688156

  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil chuig an gCoimisiún agus chuig an bhFóram maidir leis an gcaoi a dtugann siad aghaidh ar aon mholtaí a áirítear i dtoradh an mheasúnaithe.

  The Member States shall report to the Commission and to the Forum on how they address any recommendations included in the outcome of the assessment.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 59. #1720083

  Déanann an Coimisiún ionadaíocht thar ceann an Aontais ar FATF agus tá gealltanas tugtha aige moltaí FAFT a chur chun feidhme go héifeachtach.

  The Union is represented in the FATF by the Commission and has committed itself to the effective implementation of the FATF’s recommendations.

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 60. #1722187

  Féadfaidh an t-oifigeach cosanta sonraí moltaí a dhéanamh leis an rialaitheoir agus leis an bpróiseálaí maidir le feabhas praiticiúil a chur ar an gcosaint sonraí agus comhairle a chur orthu maidir le forálacha i ndáil le cosaint sonraí a chur i bhfeidhm.

  The data protection officer may make recommendations to the controller and the processor for the practical improvement of data protection and advise them on matters concerning the application of data protection provisions.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 61. #1747182

  Déanfaidh na Ballstáit faisnéis faoin dóigh ar thug siad aghaidh ar na moltaí i dtuarascáil an athbhreithnithe phiaraí a chur ar fáil don Choimisiún agus do na Ballstáit eile.

  10.The Member States shall provide information to the Commission and the other Member States on how it has addressed the recommendations in the peer-review report.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 62. #1748339

  Cuirfidh an Coimisiún agus an Chomhairle treoir agus/nó moltaí ar fáil lena áirithiú go mbeidh measúnuithe riosca coiteanna ag údaráis inniúla na mBallstát chun na critéir sin a chur chun feidhme.

  The Commission and the Council shall make available guidance and/or recommendations to ensure common risk assessments by the competent authorities of the Member States for the implementation of those criteria.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 63. #1768917

  (37)Ní mór do na rialacha don rannpháirtíocht agus leathadh léiriú leordhóthanach a thabhairt ar riachtanais an Chláir, agus na hábhair imní agus moltaí arna ndéanamh ag na páirtithe leasmhara éagsúla á gcur san áireamh.

  (37)The rules for participation and dissemination should adequately reflect the needs of the Programme taking into account the concerns raised and the recommendations made by various stakeholders.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 64. #1803904

  na gníomhaíochtaí comhordaithe agus na moltaí comhordaithe a eisíodh, a mhéid a rinne na hoibreoirí córas tarchurtha na gníomhaíochtaí comhordaithe agus na moltaí comhordaithe a chur chun feidhme agus an toradh a bhí air;

  the coordinated actions and recommendations issued, the extent to which the coordinated actions and recommendations have been implemented by the transmission system operators and the outcome achieved;

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 65. #1814764

  Ba cheart go saineofaí sna moltaí iomchuí comhpháirteacha na coinníollacha a bhaineann le limistéir den sórt sin a chur ar bun, lena n-áirítear an fhairsinge gheografach, agus fad ama iamh, chomh maith leis na socruithe rialaithe agus faireacháin.

  The conditions for the establishment of such areas, including the geographical extent and duration of closures, as well as the control and monitoring arrangements should be defined in the relevant joint recommendations.

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 66. #1815033

  Sna moltaí comhpháirteacha a chuirfear isteach chun críche na bearta dá dtagraítear i mír 2 a ghlacadh, cuirfidh na Ballstáit fianaise eolaíoch ar fáil chun tacú le glacadh na mbeart sin.

  In the joint recommendations submitted for the purpose of adopting the measures referred to in paragraph 2, the Member States shall provide scientific evidence to support the adoption of those measures.

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 67. #1831509

  Ba cheart don Choimisiún, agus na caighdeáin mhargaíochta de réir earnálacha agus táirgí á sainiú aige, ionchais na dtomhaltóirí, sainiúlacht gach earnála agus moltaí comhlachtaí idirnáisiúnta a chur san áireamh.

  When defining the marketing standards by sectors or products, the Commission should take into account the expectations of the consumers, the specificity of each sector and recommendations of international bodies.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 68. #1845059

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht moltaí uaithi chuig an gCoimisiún, ar iarratas ón gCoimisiún nó dá stuaim féin, maidir le bearta eile i réimse na sábháilteachta.

  The Agency shall issue recommendations to the Commission, at the request of the Commission or on its own initiative, on other measures in the field of safety

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 69. #1850570

  Leis na leasuithe a rinne an Chomhairle dírítear ar neart a chur le cosaintí an Aontais i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus, ag an am céanna, áirithítear go mbeidh comhsheasmhacht ann leis an gcur chuige a leantar ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe leis na moltaí ón Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF).

  The amendments of the Council aim to strengthen the EU’s defences against money laundering and terrorist financing while ensuring consistency with the approach followed at international level, notably the FATF recommendations.

  Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 8/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006

 70. #1857454

  Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán faoi obair na gcoistí agus faoi dhréachtú chláir oibre na bpáirtseisiún.

  The Conference of Committee Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of committees and the drafting of the agendas of part-sessions.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 71. #1859337

  Féadfaidh comhaltaí leasuithe maidir leis na moltaí a chur síos, ach ní fhéadfaidh siad leasuithe a chur síos maidir leis na fíorais a bheidh suite ag an toscaireacht.

  Members may table amendments to the recommendations, but not to the parts of the report concerning the facts established by the delegation.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 72. #1859908

  má shainaithníonn an Coiste coinbhleacht leasa bunaithe ar an dearbhú leasanna airgeadais nó ar an bhfaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an gCoimisinéir ainmnithe, déanfaidh sé moltaí a tharraingt suas a mbeidh sé mar aidhm leo an choinbhleacht leasa a réiteach; féadfaidh tréigean na leasanna airgeadais atá i gceist nó go ndéanfadh Uachtarán an Choimisiúin athruithe ar chúram an Choimisinéara ainmnithe a bheith san áireamh sna moltaí; i gcásanna níos tromchúisí, mura n-aimsítear aon réiteach ar an gcoinbhleacht leasa, agus mar rogha dheiridh, féadfaidh an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla teacht ar an tátal nach bhfuil an Coimisinéir ainmnithe in ann a chuid nó a cuid feidhmeanna a fheidhmiú i gcomhréir leis na Conarthaí agus leis an gCód Iompair; fiafróidh Uachtarán na Parlaiminte ansin ar Uachtarán an Choimisiúin cad iad na céimeanna breise atá i gceist aige a thógáil.

  if the committee responsible for legal affairs identifies a conflict of interests based on the declaration of financial interests or the supplementary information supplied by the Commissioner-designate, it shall draw up recommendations aimed at resolving the conflict of interests; the recommendations may include renouncing the financial interests in question or changes to the portfolio of the Commissioner-designate by the President of the Commission; in more serious cases, if no solution is found to the conflict of interests, and as a last resort, the committee responsible for legal affairs may conclude that the Commissioner-designate is unable to exercise his or her functions in accordance with the Treaties and the Code of Conduct; the President of Parliament shall then ask the President of the Commission what further steps the latter intends to take.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 73. #282478

  (10) I gcás inar féidir ar chor ar bith é, ba cheart na sainmhínithe a úsáidtear chun críche an Rialacháin seo a bhaint as Moltaí na Náisiún Aontaithe maidir le Staidreamh i ndáil leis an Imirce Idirnáisiúnta, as Moltaí na Náisiún Aontaithe do Dhaonáirimh agus d'Áirimh Tithíochta i Réigiún an CEE nó i reachtaíocht an CE, agus ba cheart iad a thabhairt cothrom le dáta ag leanúint na nósanna imeachta ábhartha.

  (10) Wherever possible, the definitions used for the purposes of this Regulation are taken from the United Nations Recommendations on Statistics of International Migration, the United Nations Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region or EC legislation, and should be updated following the relevant procedures.

  Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers

 74. #339719

  Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, moltaí modheolaíochta a chur ar fáil a cheapfar chun cáilíocht na sonraí agus na meiteashonraí a chuirfear ar fáil a áirithiú, ag aithint, go háirithe, na Moltaí ó Chomhdháil Staitiseoirí na hEorpa do Dhaonáireamh agus d'Áireamh Tithíochta 2010.

  The Commission (Eurostat), in cooperation with the competent authorities of the Member States, shall provide methodological recommendations designed to ensure the quality of the data and metadata produced, acknowledging, in particular, the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing.

  Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses

 75. #345680

  Glacfaidh an Coimisiún bearta breise, i gcás inar gá, chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  The Commission shall adopt, where necessary, additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention, decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 76. #447018

  “(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a) tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh an t-údarás réigiúnach iomchuí agus na moltaí a rinne sé i dtuarascáil arna hullmhú de réir alt 27A (a cuireadh isteach le halt 17 d’Acht 2010) agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa dréacht-phlean forbartha.”,

  “(bc) A report under paragraph (a) shall summarise the issues raised and recommendations made by the relevant regional authority in a report prepared in accordance with section 27A (inserted by section 17 of the Act of 2010) and outline the recommendations of the manager in relation to the manner in which those issues and recommendations should be addressed in the draft development plan.”,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 77. #447028

  “(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a), tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh an t-údarás réigiúnach iomchuí agus ar na moltaí a rinne sé san aighneacht i scríbhinn uaidh arna hullmhú de réir alt 27B (a cuireadh isteach le halt 18 d’Acht 2010) agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa phlean forbartha.”,

  “(bc) A report under paragraph (a) shall summarise the issues raised and recommendations made by the relevant regional authority in its written submission prepared in accordance with section 27B (inserted by section 18 of the Act of 2010) and outline the recommendations of the manager in relation to the manner in which those issues and recommendations should be addressed in the development plan.”,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 78. #447069

  “(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a), tabharfar achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh an t-údarás réigiúnach iomchuí agus na moltaí a rinne sé san aighneacht i scríbhinn uaidh arna hullmhú de réir alt 27C (a cuireadh isteach le halt 19 d’Acht 2010) agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa phlean forbartha,”,

  “(bc) A report under paragraph (a) shall summarise the issues raised and recommendations made by the relevant regional authority in its written submission prepared in accordance with section 27C (inserted by section 19 of the Act of 2010) and outline the recommendations of the manager in relation to the manner in which those issues and recommendations should be addressed in the development plan.”,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 79. #507529

  Ba cheart a chur san áireamh, freisin, acmhainn coigeartaithe eacnamaíoch agus teist an Bhallstáit lena mbaineann maidir le comhlíonadh moltaí a eisíodh roimhe sin faoin Rialachán seo agus comhlíonadh moltaí eile arna n-eisiúint faoi Airteagal 121 CFAE mar chuid den fhaireachas iltaobhach, go háirithe mór-threoirlínte beartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais.

  The economic adjustment capacity and the track record of the Member State concerned as regards compliance with earlier recommendations issued under this Regulation and other recommendations issued under Article 121 TFEU as part of multilateral surveillance, in particular the broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union, should also be considered.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 80. #569390

  Beidh an dréachtphlean buiséadach sin ar comhréir leis na moltaí arna n-eisiúint i gcomhthéacs CCF agus, i gcás inarb infheidhme, leis na moltaí arna n-eisiúint i gcomhthéacs an timthrialla bhliaintúil faireachais, lena n-áirítear an nós imeachta um míchothromachtaí maicreacnamaíocha arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, agus le tuairimí maidir leis na cláir comhpháirtíochta eacnamaíche dá dtagraítear in Airteagal 9.

  That draft budgetary plan shall be consistent with the recommendations issued in the context of the SGP and, where applicable, with recommendations issued in the context of the annual cycle of surveillance, including the macroeconomic imbalances procedure as established by Regulation (EU) No 1176/2011, and with opinions on the economic partnership programmes referred to in Article 9.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 81. #647150

  Déanfar tacaíocht a sholáthar ó Chistí SIE, trí chláir ilbhliantúla, agus comhlánóidh an tacaíocht sin an idirghabháil ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, chun straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a thabhairt i gcrích, agus freisin trí mhisin Chiste-shonracha de bhun a gcuspóirí atá bunaithe ar na Conarthaí, lena n-áirítear comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus cuirfear san áireamh Treoirlínte Comhtháite Eoraip 2020 agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, an Clár Náisiúnta um Athchóiriú.

  The ESI Funds shall provide support, through multi-annual programmes, which complements national, regional and local intervention, to deliver the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, as well as the Fund-specific missions pursuant to their Treaty-based objectives, including economic, social and territorial cohesion taking account of the relevant Europe 2020 Integrated Guidelines and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU, and of the relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 82. #281269

  Foilseoidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, lámhleabhar moltaí ina mbeidh na sainmhínithe ábhartha agus treoir bhreise faoin staidreamh Comhphobail a táirgeadh de bhun an Rialacháin seo.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, publish a recommendations manual which contains the relevant definitions and supplementary guidance concerning the Community statistics produced pursuant to this Regulation.

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 83. #288970

  (b) eiseoidh sí moltaí a dhíreofar ar an gCoimisiún chun Airteagal 14 a chur i bhfeidhm;

  (b) issue recommendations addressed to the Commission for the application of Article 14;

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 84. #309274

  (c) conclúidí agus moltaí a eascraíonn ó chomhdhálacha, ó sheimineáir agus ó chruinnithe a bhaineann le hobair na hOifige Tacaíochta a chur in iúl don Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus don Bhord Bainistíochta.

  (c) communicate conclusions and recommendations of conferences, seminars and meetings relevant to the work of the Support Office to the Executive Director and the Management Board.

  Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office

 85. #312324

  8. Cuirfidh an t-údarás um imscrúdú sábháilteachta cóip den tuarascáil chríochnaitheach agus de na moltaí sábháilteachta ar aghaidh a luaithe is féidir:

  8. The safety investigation authority shall forward a copy of the final report and the safety recommendations as soon as possible to the:

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 86. #313150

  Féadfar moltaí a dhíriú freisin chuig an gCoimisiún i ndáil le reachtaíocht ábhartha an Aontais.

  Recommendations may also be addressed to the Commission in respect of the relevant Union legislation.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 87. #317657

  Cuirfear moltaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí san áireamh sula ndéanfar aon athrú substaintiúil ar bhunachar sonraí Eudravigilance agus ar na sonraíochtaí feidhmiúla.

  Any substantial change to the Eudravigilance database and the functional specifications shall take into account the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 88. #317671

  Cuirfear moltaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí san áireamh i gcónaí sula ndéanfar aon athrú substaintiúil ar an taisclann agus ar na sonraíochtaí feidhmiúla.

  Any substantial change to the repository and the functional specifications shall always take into account the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 89. #318605

  Riail 97 Moltaí faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

  Rule 97 Recommendations within the framework of the common foreign and security policy

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 90. #319079

  Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir le hobair na dtoscaireachtaí.

  The Conference of Delegation Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of the delegations.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 91. #319561

  Ar thogra ón gcoiste freagrach, arna tharraingt suas le húdarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint moltaí a bheidh le cur faoi bhráid na Comhairle a ghlacadh.

  On a proposal from the committee responsible, drawn up with the authorisation of the Conference of Presidents, Parliament may adopt recommendations to the Council.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 92. #319703

  Nuair a théitear i gcomhairle leis an bParlaimint ar mholtaí ón gComhairle de bhun Airteagal 140(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déanfaidh an Pharlaimint, tar éis don Chomhairle na moltaí sin a thíolacadh i suí iomlánach, an t-ábhar a bhreithniú ar bhonn togra arna thíolacadh ó bhéal nó i scríbhinn ag an gcoiste dá cuid atá freagrach as an ábhar, ar togra é ina moltar na moltaí a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint ina dtaobh a fhormheas nó ina moltar diúltú do na moltaí sin.

  When Parliament is consulted on Council recommendations pursuant to Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall, after the Council has presented those recommendations in plenary, deliberate on the basis of a proposal submitted orally or in writing by its committee responsible and advocating approval or rejection of the recommendations on which Parliament has been consulted.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 93. #319818

  Moltaí faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

  Recommendations within the framework of the common foreign and security policy

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 94. #320806

  I gcás Pharlaimint na hEorpa, déanfar na moltaí sin a tharchur chuig an gcoiste freagrach agus cuirfidh an coiste sin tograí ar aghaidh maidir leis an ngníomh a bheidh le déanamh.

  In the case of the European Parliament, these recommendations shall be referred to the committee responsible, which shall put forward proposals on the action to be taken.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 95. #321860

  Tugann an tOmbudsman tuarascáil ina bhfuil dréachtmholtaí don institiúid lena mbaineann má mheasann sé

  The Ombudsman makes a report with draft recommendations to the institution concerned if he considers either

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 96. #321868

  D’fhéadfadh sé gurb é atá sa tuairim mhionsonraithe ná glacadh le cinneadh an Ombudsman agus tuairisc ar na bearta atá glactha chun na dréachtmholtaí a chur chun feidhme.

  The detailed opinion could consist of acceptance of the Ombudsman’s decision and a description of the measures taken to implement the draft recommendations.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 97. #321901

  Féadfaidh cibé moltaí a mheasann an tOmbudsman a bheith cuí chun a chuid freagrachtaí faoi na Conarthaí agus faoin Reacht a chomhlíonadh a bheith ina chuid tuarascálacha bliantúla agus ina chuid tuarascálacha speisialta.

  The annual and special reports of the Ombudsman may contain such recommendations as he thinks appropriate to fulfil his responsibilities under the Treaties and the Statute.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 98. #331359

  sa chéad abairt den chéad fhomhír de mhír 1, scriostar an chuid deiridh den abairt ‘agus moltaí iomchuí a dhíriú chuig an mBallstát sin’;

  at the end of the first sentence of the first subparagraph of paragraph 1, the words ‘and address appropriate recommendations to that State’ shall be deleted;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 99. #331697

  Féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, na moltaí is gá a dhíriú chuig an mBallstát i dtrácht.’;»

  The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned.’;»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 100. #331806

  ‘agus glacfaidh an Chomhairle moltaí ar thogra ón gCoimisiún’.

  ‘, and the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations’.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 101. #332054

  Déanfaidh an Coimisiún, agus an Banc Ceannais Eorpach sna cásanna sonracha dá bhforáiltear sna Conarthaí, moltaí a ghlacadh.’»

  The Commission, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Treaties, shall adopt recommendations.’.»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 102. #338127

  San am céanna, tuairisceoidh na Ballstáit ar stádas cur chun feidhme moltaí a rinneadh roimhe sin.

  At the same time, Member States shall report on the implementation status of previous recommendations.

  Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies

 103. #341852

  moltaí a dhéanamh chun go bhféadfar prionsabail na bhforálacha maidir le litríocht tionscnaimh dá dtagraítear sa chéad mhír d'Airteagal 6 a chur i bhfeidhm maidir le meáin agus ábhar eile.

  establishing recommendations in order to enable the application of the principles of the provisions on promotional literature referred to in the first paragraph of Article 6 to other media and material.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 104. #343533

  Maidir le hábhair a bhaineann le Treoir na dTiománaithe Traenach, déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí:

  On matters related to the Train Drivers Directive, the Agency shall make recommendations on:

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 105. #346723

  Is éard a bheidh sa tuairim ón nGníomhaireacht measúnú eolaíoch riosca agus na moltaí i leith an bhainistithe riosca.

  The opinion of the Agency shall consist of a scientific risk assessment and risk management recommendations.

  Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

 106. #347344

  Ar bhonn an mheasúnaithe sin, déanfaidh an Coimisiún moltaí iomchuí.

  On the basis of this assessment the Commission shall make appropriate recommendations.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 107. #350599

  Ba cheart don Bhord Rialálaithe a thuairimí, a mholtaí agus a chinntí a thuairisciú d'institiúidí an Chomhphobail.

  The Board of Regulators should report its opinions, recommendations and decisions to the Community institutions.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 108. #431357

  23.—(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí i scríbhinn a dhéanamh don Choimisinéir i ndáil leis an gCoimisinéir do

  23. --(1) The Authority may at any time make recommendations in writing to the Commissioner in relation to the performance of his functions under the Road Traffic Acts, 1961 to 1987 and the Commissioner shall have regard to such recommendations in the performance of his functions.

  ROADS ACT, 1993

 109. #447245

  (c) achoimre a thabhairt ar bharúlacha an údaráis réigiúnaigh agus ar na moltaí (más ann) a rinne sé,

  (c) summarise the views of and recommendations (if any) made by the regional authority,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 110. #447270

  (i) moltaí atá i dtuarascáil an chigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d); nó

  (i) recommendations contained in the report of the inspector referred to in subsection (13)(d); or

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 111. #447300

  (b) achoimre a thabhairt ar bharúlacha chomhaltaí an údaráis réigiúnaigh nó na n-údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh agus ar na moltaí (más ann) a rinne siad,

  (b) summarise the views of and recommendations (if any) made by the members of the regional authority, or authorities, as the case may be,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 112. #447325

  (i) moltaí atá i dtuarascáil an chigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d); nó

  (i) recommendations contained in the report of the inspector referred to in subsection (13)(d); or

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 113. #500939

  An 23 Márta 2007, d'eisigh Bord Bainistíochta na Gníomhaireachta moltaí, tar éis mheastóireacht na Gníomhaireachta, maidir le hathruithe iomchuí ar Rialachán (CE) Uimh. 460/2004.

  On 23 March 2007, the Management Board of the Agency issued recommendations, following the evaluation of the Agency, regarding appropriate changes to Regulation (EC) No 460/2004.

  Regulation (EC) No 1007/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration (Text with EEA relevance)

 114. #501385

  D'eagraigh comhlachtaí na mBallstát a bhfuil scéim EMAS á rith acu (Comhlachtaí Inniúla, Comhlachtaí Creidiúnaithe) roinnt cruinnithe agus seimineár le geallsealbhóirí maidir le todhchaí na scéime agus thug siad moltaí maidir lena athbhreithniú.

  The Member States bodies running the EMAS scheme (Competent Bodies, Accreditation Bodies) organised a number of stakeholder meetings and seminars on the future of the scheme and produced recommendations for its revision.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 115. #505254

  na bearta slándála is gá a ghlacadh, lena n-áirítear plean slándála agus plean leanúnachais gnó agus plean athshlánaithe i gcás tubaiste, agus na moltaí a d’fhéadfadh teacht ó na saineolaithe slándála atá sna Grúpaí Comhairleacha á gcur san áireamh;

  adopt the necessary security measures, including a security plan and a business continuity and disaster recovery plan, taking into account the possible recommendations of the security experts present in the Advisory Groups;

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 116. #507278

  Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann a mholadh don Chomhairle moltaí athbhreithnithe a ghlacadh.

  The Commission should be able to recommend to the Council to adopt revised recommendations.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 117. #508393

  Ba cheart na moltaí go léir a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún Eorpach agus ba cheart iad a chur ar fáil don phobal.

  All recommendations should be made available to the European Parliament, the Council and the Commission and to the public.

  Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (Text with EEA relevance)

 118. #519777

  Ullmhóidh ÚEUM dréachtaí do na treoirlínte nó na moltaí sin tar éis dó dul i gcomhairle le comhaltaí CEBC.

  ESMA shall develop drafts of those guidelines or recommendations after consulting the members of the ESCB.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 119. #557910

  Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.

  The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 120. #557914

  Gach bliain, cuirfidh an institiúid tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ina mbeidh achoimre ar líon agus ar chineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh agus ar na moltaí a rinneadh agus ar an ngníomhaíocht a rinneadh i bhfianaise na moltaí sin.

  Each year the institution shall forward a report to the European Parliament and the Council containing a summary of the number and type of internal audits carried out, the recommendations made and the action taken on those recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 121. #560795

  Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.

  The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 122. #560799

  Gach bliain, cuirfidh an institiúid tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ina mbeidh achoimre ar líon agus ar chineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh agus ar na moltaí a rinneadh agus ar an ngníomhaíocht a rinneadh i bhfianaise na moltaí sin.

  Each year the institution shall forward a report to the European Parliament and the Council containing a summary of the number and type of internal audits carried out, the recommendations made and the action taken on those recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 123. #568141

  Gheobhaidh an Bord Riaracháin an mheastóireacht agus seolfaidh sé moltaí chuig an gCoimisiún maidir le hathruithe ar an Rialachán seo, ar an nGníomhaireacht agus ar a cleachtais oibre.

  The Administrative Board shall receive the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 124. #568142

  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta mar aon leis na moltaí a eascróidh aisti ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle agus poibleofar iad.

  Both the evaluation findings and recommendations shall be forwarded by the Commission to the European Parliament and to the Council and shall be made public.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 125. #569250

  Ba cheart go mbeadh beartais bhuiséadacha na mBallstát ag luí leis na moltaí a bheidh eisithe i gcomhthéacs CCF agus, i gcás inarb iomchuí, le moltaí a bheidh eisithe i gcomhthéacs an timthrialla bhliantúil faireachais, lena n-áirítear an nós imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, agus le tuairimí maidir le cláir chomhpháirtíochta eacnamaíocha amhail a bhunaítear sa Rialachán seo.

  Member States' budgetary polices should be consistent with the recommendations issued in the context of the SGP and, where appropriate, with recommendations issued in the context of the annual cycle of surveillance, including the macroeconomic imbalances procedure as established by Regulation (EU) No 1176/2011, and with opinions on economic partnership programmes, as established by this Regulation.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 126. #569367

  Beidh siad comhsheasmhach freisin leis na moltaí a eisítear i gcomhthéacs CCF agus, i gcás inarb ábhartha, le moltaí a eisítear i gcomhthéacs an timthrialla bhliantúil faireachais lena n-áirítear an nós imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha amhail a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 agus le tuairimí maidir le cláir comhpháirtíochta eacnamaíche dá dtagraítear in Airteagal 9.

  They shall also be consistent with the recommendations issued in the context of the SGP and, where appropriate, with recommendations issued in the context of the annual cycle of surveillance, including the macroeconomic imbalances procedure as established by Regulation (EU) No 1176/2011, and with opinions on economic partnership programmes referred to in Article 9.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 127. #592763

  Chun an reachtaíocht cineálcheadaithe a shimpliú i gcomhréir leis na moltaí sa tuarascáil a d’fhoilsigh an Coimisiún in 2006 dár teideal "CARS 21:

  In order to simplify the type-approval legislation in line with the recommendations of the report published by the Commission in 2006 entitled "CARS 21:

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 128. #597696

  cásanna nár leanadh na moltaí a rinne an tArd-Stiúrthóir;

  of cases in which the recommendations made by the Director-General have not been followed;

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 129. #618209

  Ba cheart go gcuirfí moltaí na meastóireachtaí i gcuntas maidir le dearadh na gclár nua i réimse na ngnóthaí fostaíochta agus sóisialta.

  The recommendations of the evaluations should be taken into account for the design of new programmes in the area of employment and social affairs.

  REGULATION (EU) No 1309/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006

 130. #618932

  Ní ghlacfaidh an Coimisiún aon ghníomh tarmligthe nó cur chun feidhme roimh an dáta éaga do Bhallstáit moltaí a chur faoi bhráid. Nóta.

  The Commission shall not adopt any such delegated or implementing acts before the expiry of the deadline for submission of joint recommendations by the Member States.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 131. #618943

  Mura bhfuil gach Ballstát in ann teacht ar chomhaontú maidir le moltaí comhpháirteacha atá le cur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le mír 1 laistigh de spriocdháta atá leagtha síos nó má mheastar nach bhfuil na cómholtaí maidir le bearta caomhnaithe comhoiriúnach do chuspóirí agus spriocanna inchainníochtaithe na mbeart caomhnaithe atá i gceist, féadfaidh an Coimisiún togra le haghaidh beart iomchuí a thíolacadh i gcomhréir leis an gConradh.

  If all Member States do not succeed in agreeing on joint recommendations to be submitted to the Commission in accordance with paragraph 1 within a set deadline or if the joint recommendations on conservation measures are deemed not to be compatible with the objectives and quantifiable targets of the conservation measures in question, the Commission may submit a proposal for appropriate measures in accordance with the Treaty.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 132. #619510

  Glacfaidh comhaltaí an choiste fheidhmiúcháin, i gcás inar féidir, moltaí trí chomhthoil.

  The members of the executive committee shall, where possible, adopt recommendations by consensus.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 133. #619515

  Cuirfear moltaí a ghlacfaidh an coiste feidhmiúcháin ar fáil láithreach don chomhthinól ginearálta, don Choimisiún, do na Ballstáit lena mbaineann agus, arna iarraidh sin, do dhuine ar bith sa phobal i gcoitinne.

  Recommendations adopted by the executive committee shall be made available immediately to the general assembly, the Commission, Member States concerned and, upon request, to any member of the public.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 134. #642763

  Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí i gcás moltaí faoi chóras inmheánach rialaithe cáilíochta an iniúchóra reachtúil nó an ghnólachta iniúchóireachta.

  Such period shall not exceed 12 months in the case of recommendations on the internal quality control system of the statutory auditor or of the audit firm.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 135. #642764

  Déanfar tuarascáil ar an gcigireacht ina mbeidh na príomhchonclúidí agus na príomh-mholtaí a éiríonn as an athbhreithniú dearbhaithe cáilíochta.

  The inspection shall be the subject of a report which shall contain the main conclusions and recommendations of the quality assurance review.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 136. #644743

  D'eagraigh comhlachtaí na mBallstát a bhfuil scéim EMAS á rith acu (Comhlachtaí Inniúla, Comhlachtaí Creidiúnaithe) roinnt cruinnithe agus seimineár le geallsealbhóirí maidir le todhchaí na scéime agus thug siad moltaí maidir lena athbhreithniú.

  The Member States bodies running the EMAS scheme (Competent Bodies, Accreditation Bodies) organised a number of stakeholder meetings and seminars on the future of the scheme and produced recommendations for its revision.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 137. #648341

  dlisteanú ar rogha na gcuspóirí téamacha, ar rogha na dtosaíochtaí infheistíochta comhfhreagracha, agus ar rogha na leithdháiltí airgeadais, ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta, bunaithe ar riachtanais réigiúnacha, agus, i gcás inarb iomchuí, ar riachtanais ar an leibhéal náisiúnta a shainaithint lena n-áirítear an gá aghaidh a thabhairt ar na dúshláin arna sainaithint sna moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus leis na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus an mheastóireacht ex ante i gcomhréir le hAirteagal 55 á cur san áireamh.

  a justification for the choice of thematic objectives, corresponding investment priorities and financial allocations having regard to the Partnership Agreement, based on an identification of regional and, where appropriate, national needs including the need to address the challenges identified in relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU, taking into account the ex ante evaluation in accordance with Article 55;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 138. #649057

  Chun comhsheasmhacht le tosaíochtaí a bhunaítear i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh a áirithiú, agus a gComhaontuithe Comhpháirtíochta á n-ullmhú acu, pleanálfaidh na Ballstáit úsáid Chistí SIE ag cur san áireamh na gClár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha is deireanaí arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE), agus moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE i gcomhréir lena róil agus a n-oibleagáidí.

  To ensure consistency with priorities established in the context of the European Semester, in preparing their Partnership Agreements, Member States shall plan the use of the ESI Funds taking into account the National Reform Programmes, where appropriate, and the most recent relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU in accordance with their respective roles and obligations.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 139. #653689

  Déanfar tuarascáil faoi thoradh an nós imeachta a chur faoi bhráid an Choimisiúin, agus déanfaidh sé na moltaí atá sa tuarascáil a chur san áireamh sula ndéanfaidh sé cinneadh faoi mhaoiniú a dhiúltú agustabharfaidh sé cúiseanna má chinneann sé gan na moltaí sin a leanúint.

  A report of the outcome of the procedure shall be submitted to the Commission. The Commission shall take into account the recommendations in the report before deciding on any refusal of financing and shall give reasons if it decides not to follow those recommendations.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 140. #662682

  aon bhearta cur chun feidhme speisialta eile a ghlacadh a mheastar atá iomchuí sna cúinsí sin chun go gcomhlíonfaidh an tAontas na moltaí agus na rialuithe atá sa tuarascáil.

  adopt any other special implementing measure deemed to be appropriate in the circumstances in order to bring the Union into conformity with the recommendations and rulings contained in the report.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 141. #684330

  Níl ach éifeacht ionchasach ag na moltaí i dtuarascálacha arna nglacadh ag an gComhlacht um Réiteach Díospóide.

  The recommendations in reports adopted by the DSB only have prospective effect.

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 142. #684339

  aon bhearta cur chun feidhme speisialta eile a ghlacadh a mheastar atá iomchuí sna cúinsí sin chun go gcomhlíonfaidh an tAontas na moltaí agus na rialuithe atá sa tuarascáil.

  adopt any other special implementing measure deemed to be appropriate in the circumstances in order to bring the Union into conformity with the recommendations and rulings contained in the report.

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 143. #686361

  Agus na himeachtaí dócmhainneachta á seoladh acu, breathnóidh na cleachtóirí dócmhainneachta ar na moltaí ón gcomhordaitheoir agus ar an ábhar sa phlean comhordaithe grúpa dá dtagraítear faoi Airteagal 72(1).

  When conducting their insolvency proceedings, insolvency practitioners shall consider the recommendations of the coordinator and the content of the group coordination plan referred to in Article 72(1).

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 144. #686373

  moltaí a shainaithint agus a leagan amach chun go ndéanfar na himeachtaí dócmhainneachta ar bhealach comhordaithe;

  identify and outline recommendations for the coordinated conduct of the insolvency proceedings;

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 145. #694748

  Faoin 13 Deireadh Fómhair 2017, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar an dul chun cinn maidir le hiarrachtaí idirnáisiúnta chun na rioscaí a bhaineann le hIMUanna a mhaolú, lena n-áirítear moltaí BCA maidir le caolchorrlaigh d’IMUanna nach ndéantar a imréiteach go lárnach, agus ar a iomchuí atá na moltaí sin do mhargaí an Aontais.

  By 13 October 2017, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on progress in international efforts to mitigate the risks associated with SFTs, including the FSB recommendations for haircuts on non-centrally cleared SFTs, and on the appropriateness of those recommendations for Union markets.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 146. #694754

  I dtuarascáil ÚEUM, déanfar tionchar chainníochtúil mholtaí BCA a bhreithniú freisin.

  ESMA’s report shall also consider the quantitative impact of the FSB recommendations.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 147. #706713

  Sa chumarsáid, ba cheart tuairisc a thabhairt ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta chomh maith le moltaí a thabhairt don duine nádúrtha lena mbaineann aon éifeachtaí díobhálacha a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an sárú a mhaolú.

  The communication should describe the nature of the personal data breach as well as recommendations for the natural person concerned to mitigate potential adverse effects.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 148. #710890

  Tionólfar na comhairliúcháin sin sula gcuirfidh an Ghníomhaireacht a moltaí chuig an gCoimisiún.

  Those consultations shall be held before the Agency addresses its recommendations to the Commission.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 149. #710903

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ex post a dhéanamh ar an reachtaíocht bunaithe ar a moltaí.

  The Agency may conduct an ex post assessment of the legislation based on its recommendations.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 150. #711245

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí iomchuí a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

  The Agency shall present to the Commission appropriate recommendations.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 151. #711366

  Is é an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a bheidh mar ionadaí dlíthiúil na Gníomhaireachta agus glacfaidh sé cinntí, moltaí, tuairimí agus gníomhartha foirmiúla eile na Gníomhaireachta.

  The Executive Director shall be the legal representative of the Agency and shall adopt decisions, recommendations, opinions and other formal acts of the Agency.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 152. #713784

  dréacht-tuarascáil a ullmhú maidir leis na torthaí agus na moltaí lena dtabharfar aghaidh ar na heasnaimh a bheidh sainaitheanta ag a shaineolaithe le linn na rialuithe dá bhforáiltear in Airteagal 53(1);

  prepare a draft report on the findings and on the recommendations addressing the shortcomings identified by its experts during the controls provided for in Article 53(1);

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 153. #719574

  Cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na mBallstát maidir leis an leibhéal radaighníomhaíochta san aer, san uisce agus san ithir.

  The Commission shall make recommendations to the Member States with regard to the level of radioactivity in the air, water and soil.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 154. #719897

  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit áirithe, moltaí a dhéanamh chun na críche sin.

  The Commission may, after consulting the Member States concerned, make recommendations for this purpose.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 155. #720939

  Chuige sin, cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na mBallstát a bheidh i gceist.

  To this end, the Commission shall make recommendations to the Member States concerned.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 156. #721129

  Féadfaidh an Coimisiún moltaí a chur faoi bhráid na mBallstát maidir leis an Airteagal seo a chur chun feidhme.

  The Commission may make recommendations to Member States for the application of this Article.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 157. #721251

  Féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, na moltaí is gá a dhíriú chuig an mBallstát i dtrácht.

  The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 158. #721252

  Féadfaidh an Chomhairle a chinneadh, ar thogra ón gCoimisiún, a moltaí a phoibliú.

  The Council may, on a proposal from the Commission, decide to make its recommendations public.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 159. #721540

  glacfaidh an Chomhairle moltaí ar thogra ó gCoimisiún.

  the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 160. #722175

  D'fhonn inniúlachtaí an Aontais a fheidhmiú, glacfaidh na hinstitiúidí rialacháin, treoracha, cinntí, moltaí agus tuairimí.

  To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 161. #722203

  Déanfaidh an Coimisiún, agus an Banc Ceannais Eorpach sna cásanna sonracha dá bhforáiltear sna Conarthaí, moltaí a ghlacadh.

  The Commission, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Treaties, shall adopt recommendations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 162. #726247

  Féadfaidh an bord bainistíochta moltaí a eisiúint chun an Choimisiúin maidir le hathruithe ar an Rialachán seo.

  The management board may issue recommendations regarding changes to this Regulation to the Commission.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 163. #727921

  I gcás ina n-aimsítear aon sárú ar mholtaí ICCAT, cuirfidh an cigire aon long chigireachta de chuid Stát brataí an tsoithigh iascaireachta arb eol í a bheith sa chomharsanacht ar an eolas faoi sin chomh maith, más féidir.

  Where any infringement of ICCAT recommendations is discovered, the inspector shall, where possible, also inform any inspection ship of the flag State of the fishing vessel known to be in the vicinity.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 164. #1150557

  (4) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Dúiche, aon uair is cuí leis é, moltaí a thabhairt don Aire maidir leis na nithe seo a leanas:

  (4) The President of the District Court may, whenever he thinks fit, make recommendations to the Minister in relation to the following matters:

  Number 39 of 1961: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) ACT, 1961

 165. #1244152

  (e) tuarascáil a thabhairt don Aire ar na cúiseanna a bhí leis an tionóisc agus ar na himthosca go léir a bhain leis an tionóisc agus moltaí a dhéanamh ina leith sin.

  ( e ) report to the Minister concerning the causes of, and all the circumstances surrounding, the accident and make recommendations in connection therewith.

  Number 25 of 1968: ROAD TRAFFIC ACT, 1968

 166. #1366977

  (c) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais maidir le cláir chun taighde a fhorbairt,

  ( c ) to make recommendations to the Governing Body on programmes for the development of research,

  Number 25 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 167. #1368350

  (d) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais chun mic léinn i gcoitinne a roghnú, a ligean isteach, a choimeád agus a choinneáil amach,

  ( c ) to make recommendations to the Governing Body on programmes for the development of research,

  Number 30 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, DUBLIN, ACT, 1980

 168. #1368955

  (d) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais chun mic léinn i gcoitinne a roghnú, a ligean isteach, a choimeád agus a choinneáil amach,

  ( c ) to make recommendations to the Governing Body on programmes for the development of research,

  Number 34 of 1980: THOMOND COLLEGE OF EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 169. #1435130

  —Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt don Aire faoi na saoráidí i ndáil le hiompar poiblí is dóigh leis is cóir a sholáthar i limistéar feidhme an Údaráis.

  —The Authority may at any time make recommendations to the Minister as to the facilities relating to public transport which it considers should be provided in the Authority's functional area.

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 170. #1555746

  (a) Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid na bPáirtithe ar chinntí fíorais an Dlísheomra, i dteannta cibé moltaí is cuí leis.

  (a) The Commission shall submit to the Parties a report on the findings of fact of the Chamber, with such recommendations as it may deem appropriate.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 171. #1582354

  (3) Breithneoidh an tÚdarás Cáilíochtaí na fionnachtana a éireoidh as na nósanna imeachta a bhunófar faoi fho-alt (1) a chur chun feidhme agus féadfaidh sé moltaí a chur faoi bhráid na hollscoile iomchuí agus cuirfidh an ollscoil sin na moltaí sin i ngníomh.

  (3) The Authority shall consider the findings arising out of the application of procedures established under subsection (1) and may make recommendations to the relevant university which that university shall implement.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 172. #1590484

  maidir le fionnachtana an imscrúdaithe agus féadfaidh sé nó sí aon mholtaí is cuí leis nó léi, ag féachaint don imscrúdú, a áireamh sa tuarascáil.

  a report in writing of the findings of the investigation and may include in the report any recommendations he or she considers appropriate having regard to the investigation.

  Number 32 of 2003: OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

 173. #1590490

  (5) Más rud é, laistigh de thréimhse ama réasúnach tar éis tuarascáil a bhfuil moltaí inti a chur faoi bhráid comhlachta phoiblí faoi fho-alt (2), nach mbeidh, i dtuairim an Choimisinéara, aon chuid de na moltaí atá sa tuarascáil curtha i ngníomh ag an gcomhlacht sin, féadfaidh an Coimisinéir, tar éis aon fhreagraí a bhreithniú a bheidh tugtha ag an gcomhlacht poiblí dó nó di i leith na moltaí sin, tuarascáil a thabhairt do gach Teach den Oireachtas maidir leis an gcéanna.

  (5) If, within a reasonable time after a report containing recommendations is submitted to a public body under subsection (2), any recommendations contained in the report have not, in the opinion of the Commissioner, been implemented by that body, the Commissioner may, after considering any responses made to him or her by the public body in respect of those recommendations, make a report thereon to each House of the Oireachtas.

  Number 32 of 2003: OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

 174. #1671688

  Tá an t-údarás ag ICCAT cinntí éigeantacha (moltaí) a ghlacadh maidir le caomhnú agus bainistiú iascaigh atá faoina chúram, agus tá na cinntí sin ceangailteach ar na Páirtithe Conarthacha.

  ICCAT has the authority to adopt compulsory decisions (recommendations) for the conservation and management of the fisheries under its purview, which are binding for the Contracting Parties.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 175. #1671705

  Cuirtear chun feidhme leis na Rialacháin sin cheana roinnt de na forálacha a leagtar síos i moltaí ICCAT.

  Those Regulations already implement a number of the provisions laid down in the ICCAT recommendations.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 176. #1675623

  Ba cheart go dtiocfadh feabhas ar chumas an Choimisiúin comhordú agus faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú an tsásra um chúnamh frithpháirteach, treoir a eisiúint, moltaí a dhéanamh agus tuairimí a eisiúint do na Ballstáit nuair a thagann fadhbanna chun cinn.

  The Commission should be better able to coordinate and monitor the functioning of the mutual assistance mechanism, issue guidance, make recommendations and issue opinions to the Member States when problems arise.

  Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)

 177. #1687837

  Ba cheart an toradh a bheidh ar na measúnuithe sin, lena n-áirítear aon mholtaí neamhcheangailteacha, a phlé laistigh den Fhóram.

  The outcome of such assessments, including any non-binding recommendations, should be discussed within the Forum.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 178. #1688080

  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil chuig an gCoimisiún, agus chuig an bhFóram faoin gcaoi a dtugann siad aghaidh ar aon mholtaí dá dtagraítear in Airteagal 11(5) arna n-eisiúint ag an bhFóram.

  The Member States shall report to the Commission and the Forum on how they address any recommendations referred to in Article 11(5) issued by the Forum.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 179. #1688873

  Cuirfidh an t-údarás cineálcheadaithe na moltaí san áireamh nuair a dhéanfaidh sé an cinneadh maidir le hainmniú na seirbhíse teicniúla.

  That type-approval authority shall take account of the recommendations when it takes the decision on the designation of the technical service.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 180. #1696629

  Féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach a iarraidh ar an iarratasóir a thogra a choigeartú i bhfianaise mholtaí an choiste meastóireachta.

  The authorising officer responsible may invite an applicant to adjust its proposal in the light of the recommendations of the evaluation committee.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 181. #1715847

  na coinníollacha faoina n-eiseoidh agus faoina scaipfidh an Ghníomhaireacht faisnéis agus moltaí atá éigeantach i gcomhréir le hAirteagal 76(6) d'fhonn sábháilteacht na ngníomhaíochtaí a rialaítear le Caibidil III a áirithiú;

  the conditions for issuing and disseminating mandatory information and recommendations by the Agency in accordance with Article 76(6), in order to ensure the safety of the activities regulated by Chapter III;

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 182. #1716160

  Tabharfaidh sé torthaí na measúnuithe sin, mar aon le moltaí iomchuí, don Choimisiún.

  It shall provide the results of those assessments, with appropriate recommendations, to the Commission.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 183. #1721587

  Sa chumarsáid, ba cheart tuairisc a thabhairt ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta chomh maith le moltaí a thabhairt don duine nádúrtha lena mbaineann aon éifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an sárú a mhaolú.

  The communication should describe the nature of the personal data breach as well as recommendations for the natural person concerned to mitigate potential adverse effects.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 184. #1723004

  na bearta slándála is gá a ghlacadh, lena n-áirítear plean slándála agus plean leanúnachais gnó agus plean athshlánaithe i gcás tubaiste, agus na moltaí a d’fhéadfadh teacht ó na saineolaithe slándála atá sna Grúpaí Comhairleacha á gcur san áireamh;

  adopt the necessary security measures, including a security plan and a business continuity and disaster recovery plan, taking into account the possible recommendations of the security experts present in the Advisory Groups;

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 185. #1723248

  Féadfaidh an Bord Bainistíochta moltaí a eisiúint don Choimisiún maidir le leasuithe ar an Rialachán seo.

  The Management Board may issue recommendations regarding amendments to this Regulation to the Commission.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 186. #1730522

  Ba cheart don Choimisiún na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha a eisíodh i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh a chur san áireamh ina mheasúnú.

  In its assessment the Commission should take into consideration the latest country-specific recommendations issued in the context of the European Semester.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 187. #1730589

  Eiseoidh an Coimisiún mar is iomchuí moltaí chuig na Ballstáit lena áirithiú go mbainfear amach cuspóirí an Aontais Fuinnimh.

  The Commission shall as appropriate issue recommendations to Member States to ensure the achievement of the objectives of the Energy Union.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 188. #1730595

  ba cheart na moltaí a bheith ina gcomhlánú ar na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.

  the recommendations should be complementary to the latest country-specific recommendations issued in the context of the European Semester.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 189. #1732368

  Socraítear freisin nodaireachtaí craicinn i gcomhréir le moltaí SCOEL agus le moltaí ACSH.

  Skin notations are also set in accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH.

  Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)

 190. #1733584

  Dá bhrí sin, ba cheart a bheith in ann cinneadh a dhéanamh nár cheart go mbeadh ábhair fhrithmhiocróbacha áirithe ar fáil ar an margadh in earnáil na tréidliachta, ag leanúint ó mholadh eolaíochta na Gníomhaireachta.

  It should be possible, therefore, to decide that certain antimicrobials, following the scientific recommendations of the Agency, should not be available on the market in the veterinary sector.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 191. #1733585

  Agus cinntí den sórt sin maidir le hábhair fhrithmhiocróbacha á ndéanamh aige, ba cheart don Choimisiún moltaí atá ar fáil a chur san áireamh freisin ar an ábhar arna soláthar ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) agus ag gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais, a chuireann san áireamh, dá réir sin, aon mholtaí ábhartha ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE), agus Codex Alimentarius.

  When making such decisions on antimicrobials, the Commission should also take into account available recommendations on the matter provided for by the European Food Safety Authority (EFSA) and other relevant Union agencies, which in turn also take into account any relevant recommendations from international organisations, such as the World Health Organization (WHO), the World Organisation for Animal Health (OIE), and the Codex Alimentarius.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 192. #1742085

  Cuirfidh an túdarás cineálcheadaithe na moltaí san áireamh nuair a dhéanfaidh sé an cinneadh maidir le hainmniú na seirbhíse teicniúla.

  That type-approval authority shall take account of the recommendations when it takes the decision on the designation of the technical service.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 193. #1755378

  Trí bliana tar éis do ETIAS teacht i bhfeidhm, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán ar ETIAS agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  Three years after the start of operations of the ETIAS and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation of the ETIAS and shall make any necessary recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 194. #1757280

  D'ainneoin an ratha mhóir a bhaineann leis, áfach, rinneadh roinnt moltaí mar thoradh ar an meastóireacht, agus é mar aidhm acu sin feabhas a chur ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht theicniúil agus oibríochtúil an chórais.

  However, despite its many successes, the evaluation also made a number of recommendations, with the goal of enhancing the technical and operational effectiveness and efficiency of the system.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 195. #1758539

  D’eisigh Ardán REFIT trí shraith moltaí chuig an gCoimisiún:

  The REFIT Platform issued three sets of recommendations to the Commission:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

 196. #1768595

  Tar éis do thuarascáil Lamy a bheith curtha i gcrích, ceapadh saineolaí seachtrach chun comhairle a chur ar an gCoimisiún maidir le cur chuige seandírithe.

  Following the recommendations of the Lamy report on missions, an external expert was appointed to advise the Commission on the mission-oriented approach.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 197. #1771776

  Ullmhóidh ÚEUM dréachtaí do na treoirlínte nó na moltaí sin tar éis dó dul i gcomhairle le comhaltaí CEBC.

  ESMA shall develop drafts of those guidelines or recommendations after consulting the members of the ESCB.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 198. #1775372

  Déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtacha a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle bunaithe ar na moltaí a dhéanfaidh ÚBE.”

  The Commission shall, if appropriate, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council, based on the recommendations made by EBA.’

  Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance.)

 199. #1779194

  tuairisc a thabhairt don Chomhlacht Maoirseachta agus moltaí a eisiúint maidir leis an gclár comhlíontachta agus cur chun feidhme an chláir sin;

  reporting to the Supervisory Body and issuing recommendations on the compliance programme and its implementation;

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 200. #1779857

  Tá an Treoir seo i gcomhréir leis na moltaí sonracha ó SCOEL, RAC agus ACSH, ar cuireadh a dtábhacht in iúl i leasuithe a rinneadh ar Threoir 2004/37/CE roimhe seo.

  This Directive is in line with the specific recommendations of SCOEL, the RAC and the ACSH, the importance of which has been highlighted in previous amendments to Directive 2004/37/EC.

  Directive (EU) 2019/983 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)

 201. #1785943

  Gheobhaidh an Bord Riaracháin an mheastóireacht agus eiseoidh sé moltaí chuig an gCoimisiún maidir le hathruithe ar an Rialachán seo, ar an nGníomhaireacht agus ar a cleachtais oibre.

  The Administrative Board shall receive the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission.

  Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the European Fisheries Control Agency

 202. #1785944

  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta mar aon leis na moltaí a eascróidh aisti faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus cuirfear iad ar fáil don phobal.

  Both the evaluation findings and recommendations shall be submitted by the Commission to the European Parliament and the Council and shall be made public.

  Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the European Fisheries Control Agency

 203. #1792852

  Áireofar sa mheastóireachtaí foriomlána faoin gcéad fhomhír den mhír seo aon mholtaí is gá.

  The overall evaluation under the first subparagraph of this paragraph shall include any necessary recommendations.

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 204. #1793988

  Áireofar sa mheastóireachtí foriomlána faoin gcéad fhomhír den mhír seo aon mholtaí is gá.

  The overall evaluation under the first subparagraph of this paragraph shall include any necessary recommendations.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 205. #1800890

  a áirithiú, i gcomhar leis an mBord Bainistíochta, go ndéanfar obair leantach leormhaith ar thorthaí agus moltaí a thagann as imscrúduithe de chuid na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus as na tuarascála iniúchta agus meastóireachtaí inmheánacha nó seachtracha éagsúla;

  together with the Management Board, ensure the adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from investigations of OLAF and the various internal or external audit reports and evaluations;

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 206. #1802075

  Féadfaidh GCL moltaí a eisiúint do na Ballstáit agus do ENTSO don Leictreachas maidir leis na hábhair dá dtagraítear i mír 1.

  The ECG may issue recommendations to the Member States as well as to the ENTSO for Electricity related to the matters referred to in paragraph 1.

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 207. #1802248

  Ba cheart don Bhord Rialálaithe a thuairimí, a mholtaí agus a chinntí a thuairisciú d'institiúidí an Aontais.

  The Board of Regulators should report its opinions, recommendations and decisions to the Union institutions.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 208. #1802615

  féadfaidh an Stiúrthóir na dréacht-tuairimí, dréachtmholtaí, nó dréachtchinntí a tíolacadh a tharraingt siar, ar choinníoll go ndeanfaidh sé nó sí miniú i scríbhinn a mbeidh údar cuí leis a thíolacadh i gcás ina mbeadh easaontú maidir leis na leasuithe a thíolaic an Bord Rialálaithe;

  may withdraw submitted draft opinions, recommendations or decisions provided that the Director submits a duly justified written explanation where the Director disagrees with the amendments submitted by the Board of Regulators;

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 209. #1810279

  Cuirfidh an tÚdarás tuairimí, comhairle agus moltaí an Ghrúpa Geallsealbhóirí agus torthaí a gcuid comhairliúchán ar fáil don phobal, ach amháin i gcás ceanglais rúndachta.

  The Authority shall make public the opinions, advice and recommendations of the Stakeholder Group and the results of its consultations, except in case of confidentiality requirements.

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 210. #1811601

  Ní dhéanfaidh cigirí níos mó ná a dhéanamh amach an bhfuil moltaí ICCAT atá i bhfeidhm maidir le Stát brataí an tsoithigh chigireachta lena mbaineann á gcomhlíonadh.

  Inspectors shall limit their enquiries to the ascertainment of the observance of ICCAT recommendations in force in relation to the flag State of the fishing vessel concerned.

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 211. #1811606

  I gcás ina n-aimseofar aon sárú ar mholtaí ICCAT, cuirfidh an cigire aon long chigireachta de chuid Stát brataí an tsoithigh chigireachta iascaireachta arb eol í a bheith sa chomharsanacht ar an eolas faoi sin chomh maith, más féidir.

  Where any infringement of ICCAT recommendations is discovered, the inspector should, where possible, also inform any inspection vessel of the flag State of the fishing vessel known to be in the vicinity.

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 212. #1815034

  Féadfaidh an Coimisiún ceangal a chur ar CETEI measúnú a dhéanamh ar na moltaí comhpháirteacha dá dtagraítear i mír 2.

  The Commission may require STECF to assess the joint recommendations referred to in paragraph 2.

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 213. #1820942

  Féadfaidh an bord bainistíochta moltaí a eisiúint chuig an gCoimisiún maidir le hathruithe ar an Rialachán seo.

  The management board may issue recommendations regarding changes to this Regulation to the Commission.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 214. #1823693

  Féadfar moltaí a dhíriú freisin chuig an gCoimisiún i ndáil le reachtaíocht ábhartha an Aontais.

  Recommendations may also be addressed to the Commission in respect of the relevant Union legislation.

  Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 215. #1835334

  Cuireadh na moltaí sin i bhfeidhm ar an tuarascáil chríochnaitheach ar an measúnú tionchair chomh maith agus ab fhéidir.

  The final impact assessment report has integrated to the extent possible these recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 216. #1843926

  Ní ghlacfaidh an Coimisiún aon ghníomh tarmligthe nó cur chun feidhme den sórt sin sula rachaidh an spriocdháta do Bhallstáit moltaí comhpháirteacha a thíolacadh in éag. B

  The Commission shall not adopt any such delegated or implementing acts before the expiry of the deadline for submission of joint recommendations by the Member States.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 217. #1843937

  Mura bhfuil gach Ballstát in ann teacht ar chomhaontú maidir le moltaí comhpháirteacha atá le cur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le mír 1 laistigh de spriocdháta atá leagtha síos nó má mheastar nach bhfuil na cómholtaí maidir le bearta caomhnaithe comhoiriúnach do chuspóirí agus spriocanna inchainníochtaithe na mbeart caomhnaithe atá i gceist, féadfaidh an Coimisiún togra le haghaidh beart iomchuí a thíolacadh i gcomhréir leis an gConradh.

  If all Member States do not succeed in agreeing on joint recommendations to be submitted to the Commission in accordance with paragraph 1 within a set deadline or if the joint recommendations on conservation measures are deemed not to be compatible with the objectives and quantifiable targets of the conservation measures in question, the Commission may submit a proposal for appropriate measures in accordance with the Treaty.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 218. #1844429

  Glacfaidh comhaltaí an choiste fheidhmiúcháin, i gcás inar féidir, moltaí trí chomhthoil.

  The members of the executive committee shall, where possible, adopt recommendations by consensus.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 219. #1844434

  Cuirfear moltaí a ghlacfaidh an coiste feidhmiúcháin ar fáil láithreach don chomhthinól ginearálta, don Choimisiún, do na Ballstáit lena mbaineann agus, arna iarraidh sin, do dhuine ar bith sa phobal i gcoitinne.

  Recommendations adopted by the executive committee shall be made available immediately to the general assembly, the Commission, Member States concerned and, upon request, to any member of the public.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 220. #1844716

  Rinneadh príomh‑mholtaí an Bhoird a ionchorprú sa mheasúnú tionchair:

  The Board’s main recommendations were incorporated in the impact assessment report:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 221. #1845021

  Eagrófar na comhairliúcháin sin sula gcuirfidh an Ghníomhaireacht a moltaí faoi bhráid an Choimisiúin.

  These consultations shall be held before the Agency submits its recommendations to the Commission.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 222. #1845037

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ex post a dhéanamh ar an reachtaíocht a eascraíonn óna moltaí.

  The Agency may conduct an ex post assessment of the legislation resulting from its recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 223. #1845252

  Cuirfidh an Ghníomhaireacht moltaí oiriúnacha faoi bhráid an Choimisiúin.

  The Agency shall present the Commission with appropriate recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 224. #1845778

  ''cláir'', tá an Ghníomhaireacht freagrach as moltaí a dhéanamh don Choimisiún maidir le sonraíochtaí i gcomhair clár (dá dtagraítear sa Treoir maidir le hIdir‑inoibritheacht) agus a n‑athbhreithniú, agus as a áirthiú go bhfuil rochtain ag an bpobal orthu;

  registers: the Agency is responsible for issuing recommendations to the Commission regarding specification for registers (referred to in the Interoperability Directive) and their revision, and ensuring there are accessible to the public;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 225. #1845858

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht moltaí uaithi chuig an gCoimisiún freisin maidir le leasú tréimhsiúil ar MSCanna agus SSCanna.

  The Agency shall also issue recommendations on periodic revision of CSMs and CSTs to the Commission.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 226. #1850565

  comhsheasmhacht a áirithiú idir cur chuige an Aontais agus an cur chuige idirnáisiúnta – go háirithe iad a chur i gcomhréir leis na moltaí is déanaí (Feabhra 2012) ón Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF);

  ensuring consistency between the EU approach and the international one — in particular, alignment with the most recent (February 2012) recommendations of the Financial Action Task Force (FATF),

  Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 8/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006

 227. #1857458

  Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí moltaí a chur faoi bhráid

  The Conference of Delegation Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of the delegations.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 228. #1857954

  Ag aon chéim de na caibidlíochtaí aontachais, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, moltaí a ghlacadh agus a cheangal go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar Conradh a thabhairt i gcrích maidir le haontachas Stáit iarrthaigh leis an Aontas Eorpach.

  At any stage of the accession negotiations, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, adopt recommendations and require that those recommendations be taken into account before the conclusion of a Treaty for the accession of an applicant State to the European Union.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 229. #1857975

  Ar thogra ón gcoiste freagrach, arna tharraingt suas le húdarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint moltaí a bheidh le cur faoi bhráid na Comhairle a ghlacadh.

  On a proposal from the committee responsible, drawn up with the authorisation of the Conference of Presidents, Parliament may adopt recommendations for the Council.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 230. #1858230

  Déanfar na dréachtmholtaí arna dtarraingt suas ag an gcoiste a chur san áireamh sa chlár oibre don chéad pháirtseisiún eile ina dhiaidh sin.

  The draft recommendations drawn up by the committee shall be included on the agenda for the next part-session.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 231. #1858612

  Roimh gach páirtseisiún, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán dréachtchlár oibre a tharraingt suas ar bhonn moltaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

  Before each part-session the draft agenda shall be drawn up by the Conference of Presidents on the basis of recommendations by the Conference of Committee Chairs.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 232. #1859265

  I gcás Pharlaimint na hEorpa, déanfar na moltaí sin a tharchur chuig an gcoiste freagrach agus cuirfidh an coiste sin tograí ar aghaidh maidir leis an ngníomh a bheidh le déanamh.

  In the case of the European Parliament, these recommendations shall be referred to the committee responsible, which shall put forward proposals on the action to be taken.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 233. #1859336

  Déanfar an tuarascáil mhisin, lena n-áirítear moltaí féideartha, a chur faoi bhráid an choiste.

  The mission report, including possible recommendations, shall be submitted to the committee.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 234. #1859338

  Ar dtús, vótálfaidh an coiste ar na leasuithe ar na moltaí, más ann dóibh, ansin vótálfaidh sé ar an tuarascáil mhisin ina hiomláine.

  The committee shall first vote on the amendments to the recommendations, if any, then on the mission report as a whole.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 235. #173338

  (3) i gcás a ndéanfar iarratas tástálfaidh an tástálaí údaraithe an fheithicil i leith na n-ábhar atá liostáilte sa Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo ag féachaint d'aon mholtaí a dhéanfar faoi airteagal 7 maidir leis an modh ina ndéanfar na tástálacha agus

  (3) Where an application is made the authorised tester shall test the vehicle in respect of the matters listed in the Second Schedule to these Regulations having regard to any recommendations made under article 7 as to the manner in which the tests are to be carried out and

  Statutory Instruments: 1981

 236. #289396

  3. Gheobhaidh an Bord Bainistíochta torthaí na meastóireachta agus seolfaidh an Bord moltaí maidir le hathruithe ar an Rialachán seo, ar an nGníomhaireacht agus ar a cleachtais oibre chuig an gCoimisiún, a fhéadfaidh iad a chur ar aghaidh, maille lena thuairim féin agus le tograí iomchuí, chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

  3. The Management Board shall receive the findings of the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission, which may forward them, together with its own opinion as well as appropriate proposals, to the European Parliament and to the Council.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 237. #292764

  2.1.2.3. Déanfar pléascáin, nach n-aicmítear mar phléascán éagobhsaí, a aicmiú i gceann de na sé rannán dá dtagraítear i mír 2.1.2.2 den Iarscríbhinn seo bunaithe ar Shraith Tástálacha 2 go dtí 8 i gCuid I de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, ar bhonn thorthaí na dtástálacha a leagtar amach i dTábla 2.1.1:

  2.1.2.3. Explosives, which are not classified as an unstable explosive, shall be classified in one of the six divisions referred to in paragraph 2.1.2.2 of this Annex based on Test Series 2 to 8 in Part I of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria according to the results of the tests laid down in Table 2.1.1:

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 238. #292879

  Má aithnítear le nós imeachta an scagtha go bhfuil an tsubstaint nó meascán ina phléascán féideartha nó ina pléascán féideartha, ní foláir nós imeachta an ghlactha a úsáid (féach alt 10.3 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria).

  If the screening procedure identifies the substance or mixture to be a potential explosive, the acceptance procedure (see section 10.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria) has to be performed.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 239. #292918

  2.3.2.2. Déanfar aerasól inadhainte a aicmiú i gceann den dá chatagóir don Aicme seo bunaithe ar a chomhábhar, a theas ceimiceach dócháin agus, más cuí, ar thorthaí na tástála cúir (le haghaidh aerasól cúir) agus na tástála faid adhainte agus na tástála spáis iata (le haghaidh aerasól spraeála) de réir Fhíor 2.3.1 agus an UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Cuid III, foranna 31.4, 31.5 agus 31.6

  2.3.2.2. A flammable aerosol shall be classified in one of the two categories for this Class on the basis of its components, of its chemical heat of combustion and, if applicable, of the results of the foam test (for foam aerosols) and of the ignition distance test and enclosed space test (for spray aerosols) in accordance with Figure 2.3.1 and the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-sections 31.4, 31.5 and 31.6.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 240. #293033

  2.7.2.1. Déanfar substaintí púdair, gráinníneacha nó taois nó meascáin phúdair, ghráinníneacha nó taois (seachas púdair mhiotal nó púdair chóimhiotail– féach 2.7.2.2) a aicmiú mar sholaid atá indóite go héasca más rud é go mbeidh fad ama an dó, maidir le ceann amháin nó níos mó de na tástálacha, a dhéantar de réir an mhodha a bhfuil cur síos air i gCuid III, fo-alt 33.2.1, den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, níos giorra ná 45 soicind nó má tá ráta an dó níos mó ná 2,2 mm/s.

  2.7.2.1. Powdered, granular or pasty substances or mixtures (except powders of metals or metal alloys — see 2.7.2.2) shall be classified as readily combustible solids when the time of burning of one or more of the test runs, performed in accordance with the test method described in Part III, sub-section 33.2.1, of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, is less than 45 seconds or the rate of burning is more than 2,2 mm/s.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 241. #293209

  2.11.2.2. Déanfar substaint nó meascán féintéimh a aicmiú i gceann den dá chatagóir don aicme seo, más amhlaidh, i dtástáil a dhéantar i gcomhréir le modh tástála N.4 i gCuid III, fo-alt 33.3.1.6 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, go gcomhlíonann an toradh na critéir i gcomhréir le Tábla 2.11.1:

  2.11.2.2. A self-heating substance or mixture shall be classified in one of the two categories for this class if, in a test performed in accordance with test method N.4 in Part III, sub-section 33.3.1.6 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, the result meets the criteria according to Table 2.11.1:

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 242. #293276

  2.13.4.4. I gcásanna ina ngineann substaintí nó meascáin ardú brú (ró-ard nó ró-íseal), mar gheall ar imoibrithe ceimiceacha nach bhfuil tipiciúil maidir le hairíonna ocsaídeacha na substainte nó an mheascáin, déanfar an tástáil atá tuairiscithe i gCuid III, fo-alt 34.4.2 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, an athuair le substaint thámh, e.g. diatóimít (kieselguhr) in ionad an cheallalóis, chun cineál an imoibrithe a shoiléiriú, agus chun seiceáil a dhéanamh maidir le toradh deimhneach bréagach.

  2.13.4.4. In cases where substances or mixtures generate a pressure rise (too high or too low), caused by chemical reactions not characterising the oxidising properties of the substance or mixture, the test described in Part III, sub-section 34.4.2 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria shall be repeated with an inert substance, e.g. diatomite (kieselguhr), in place of the cellulose in order to clarify the nature of the reaction and to check for a false positive result.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 243. #295513

  Déanfar tacar sonraí na gcúiseanna báis a bhunú faoi chuimsiú Aicmiú Idirnáisiúnta Galar EDS agus leanfaidh sé rialacha Eurostat agus moltaí na Náisiún Aontaithe agus EDS i leith staidrimh daonra.

  The causes of death data set shall be established in the framework of the WHO International Classification of Diseases and shall follow the Eurostat rules and the UN and WHO recommendations for population statistics.

  Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work

 244. #298585

  Maidir le Treoir 93/15/CEE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Treoir a oiriúnú chun aon leasuithe ar mholtaí na Náisiún Aontaithe sa todhchaí a chur san áireamh agus chun na coinníollacha a leagan síos maidir leis an dara mír d’Airteagal 14 a chur i bhfeidhm.

  As regards Directive 93/15/EEC, the Commission should be empowered to adapt the Directive to take account of any future amendments to the United Nations recommendations and to set the conditions for the application of Article 14, second paragraph.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 245. #304886

  (4) Ag a cruinniú ar an 7 Aibreán 2008, d’iarr an Chomhairle ar an gCoimisiún cur chuige a bhainfeadh leis an gcóras foriomlán a fhorbairt i gcomhréir le moltaí an Ghrúpa Ardleibhéil, ar cur chuige é a bheadh ar aon dul leis an gcoincheap "geata go geata" chun sábháilteacht a fheabhsú, BAT a fheabhsú agus cost-éifeachtúlacht a mhéadú.

  (4) At its meeting of 7 April 2008 the Council invited the Commission to develop, in accordance with the recommendations of the High Level Group, an overall system approach in line with the gate-to-gate concept to enhance safety, improve ATM and to increase cost efficiency.

  Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system

 246. #308053

  (21) Gan dochar d’inniúlachtaí na mBallstát, d’fhéadfadh an Coimisiún, más gá, moltaí a dhéanamh don Chomhairle chun creat comhordúcháin a bhunú idir an Comhphobal agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) i ndáil le hiniúchtaí sábháilteachta, d’fhonn dúbailt a sheachaint agus ar mhaithe le hacmhainní a úsáid go héifeachtúil.

  (21) Without prejudice to the competences of the Member States, the Commission, if necessary, could make recommendations to the Council to establish a framework of coordination between the Community and the International Civil Aviation Organization (ICAO) on safety audits, with the aim of avoiding duplication and in the interests of the efficient use of resources.

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 247. #309498

  Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil i ndáil le creat don chomhoibriú réigiúnach maidir le caomhnú agus bainistiú tuinnín agus speiceas atá cosúil le tuinnín san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird trí bhíthin Coimisiúin Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), agus déantar foráil maidir le glacadh moltaí is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin ICCAT ar moltaí iad a thagann chun bheith ina gceangal ar na Páirtithe Conarthacha, ar Pháirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha agus ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta (CPCanna).

  The ICCAT Convention provides for a framework for regional cooperation on the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjacent seas through an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and for the adoption of recommendations applicable in the ICCAT Convention area which become binding on the Contracting Parties, cooperating non-contracting Parties, entities and fishing entities (CPCs).

  Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Council Regulation (EC) No 1984/2003

 248. #311367

  Más rud é go gcoimeádann an Coimisiún a iarraidh ar bun, féadfaidh an tÚdarás Inniúil lena mbaineann an Plean a leasú laistigh de dhá mhí tar éis an fógra a fháil faoi chinneadh an Choimisiúin, agus an aird is mó is féidir á tabhairt ar na moltaí ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 6(b)(iii), agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún ina leith.

  If the Commission maintains its request, the Competent Authority concerned shall amend the Plan within 2 months of the notification of the Commission’s decision, taking utmost account of the Commission’s recommendations referred to in paragraph 6(b)(iii), and shall notify it to the Commission.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 249. #311368

  Cuirfidh an Coimisiún an Grúpa Comhordaithe Gáis ar an eolas agus cuirfidh siad moltaí an Ghrúpa san áireamh go cuí le linn an tuairim ón gCoimisiún maidir leis an bPlean leasaithe a bheith á dréachtú agus seachadfar an tuairim sin laistigh de dhá mhí tar éis an fógra ón Údarás Inniúil a fháil.

  The Commission shall inform the Gas Coordination Group and duly take into account their recommendations when drafting its opinion on the amended Plan, which shall be delivered within 2 months of the notification of the Competent Authority.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 250. #312146

  (14) ciallaíonn "imscrúdú sábháilteachta" próiseas a sheolann údarás um imscrúdú sábháilteachta chun tionóiscí agus teagmhais a chosc, lena n-áirítear faisnéis a bhailiú agus a anailísiú, teacht ar thátail, lena n-áirítear an chúis nó na cúiseanna agus/nó na fachtóirí rannchuiditheacha a chinneadh agus, nuair is iomchuí, moltaí sábháilteachta a dhéanamh;

  (14) "safety investigation" means a process conducted by a safety investigation authority for the purpose of accident and incident prevention which includes the gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the determination of cause(s) and/or contributing factors and, when appropriate, the making of safety recommendations;

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 251. #312308

  4. Beidh údarás ag an údarás um imscrúdú sábháilteachta atá i gceannas aon fhaisnéis ar na barúlacha fíorasacha, ar imeachtaí an imscrúdaithe sábháilteachta, b’fhéidir ar réamhthuarascálacha nó ar réamhchonclúidí agus/nó ar mholtaí sábháilteachta, a chur in iúl d’íospartaigh, dá ngaolta agus dá gcumainn nó a phoibliú, ar choinníoll nach ndéanfaidh faisnéis den sórt sin dochar do chuspóirí an imscrúdaithe sábháilteachta agus go gcomhlíonfaidh sí go hiomlán an reachtaíocht is infheidhme maidir le sonraí pearsanta a chosaint.

  4. The safety investigation authority in charge shall be aųthorised to inform victims and their relatives or their associations or make public any information on the factual observations, the proceedings of the safety investigation, possibly preliminary reports or conclusions and/or safety recommendations, provided that it does not compromise the objectives of the safety investigation and fully complies with applicable legislation on the protection of personal data.

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 252. #312338

  4. Déanfaidh gach seolaí a gheobhaidh moladh sábháilteachta, lena n-áirítear na húdaráis atá freagrach as sábháilteacht eitlíochta sibhialta ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal an Aontais, nósanna imeachta a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an ghnímh a dhéantar mar fhreagairt ar na moltaí sábháilteachta a fuarthas.

  4. Each entity receiving a safety recommendation, including the authorities responsible for civil aviation safety at the Member State and Union level, shall implement procedures to monitor the progress of the action taken in response to the safety recommendations received.

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 253. #312741

  Má bhraitheann an painéal fadhbanna sistéamacha, seolfaidh sé tuarascáil, maille le moltaí, chuig an oifigeach údarúcháin, chuig an Ardionadaí agus chuig oifigeach údarúcháin an Choimisiúin trí bhíthin tarmligin, ar choinníoll nach é ná í oifigeach údarúcháin an Choimisiúin trí bhíthin tarmligin atá i gceist, agus seolfaidh sé an méid sin chuig an iniúchóir inmheánach freisin.

  If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer, the High Representative and to the authorising officer by delegation of the Commission, provided the latter is not the person involved, as well as to the internal auditor.

  Regulation (EU, Euratom) No 1081/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, as regards the European External Action Service

 254. #312911

  Dá bhrí sin, agus i bhfianaise an róil thábhachtaigh atá aige agus na hinchreidteachta idirnáisiúnta agus inmheánaí atá aige, agus de réir mheon mholtaí Thuarascáil de Larosière, ba cheart gurb é Uachtarán an BCE a bheadh ina Chathaoirleach ar an BERS do chéad téarma cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Therefore, given its key role and its international and internal credibility, and in the spirit of the recommendations of the de Larosière Report, the President of the ECB should be the Chair of the ESRB for a first term of 5 years following the entry into force of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 255. #312924

  (17) Ba cheart don BERS rabhaidh a eisiúint agus, i gcás ina measfaidh sé go bhfuil gá leis, moltaí de chineál ginearálta nó de chineál sonrach a eisiúint, ar moltaí iad a bheidh dírithe go háirithe chuig an Aontas ina iomláine nó chuig Ballstát amháin nó níos mó, nó chuig ceann amháin nó níos mó de na ÚMEanna, nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó agus ba cheart go mbeadh amlíne shonraithe ag gabháil leo maidir leis an bhfreagairt ábhartha bheartais.

  (17) The ESRB should issue warnings and, where it deems necessary, recommendations either of a general or a specific nature, which should be addressed in particular to the Union as a whole or to one or more Member States, or to one or more of the ESAs, or to one or more of the national supervisory authorities with a specified timeline for the relevant policy response.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 256. #313151

  3. An tráth chéanna a ndéantar na rabhaidh agus na moltaí a tharchur chuig na seolaithe i gcomhréir le mír 2, déanfar iad a tharchur freisin, i gcomhréir le rialacha dochta rúndachta, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus, i gcás ina ndírítear iad chuig údaráis maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó, tarchuirfear chuig na ÚMEanna iad chomh maith.

  3. At the same time as they are transmitted to the addressees in accordance with paragraph 2, the warnings or recommendations shall be transmitted, in accordance with strict rules of confidentiality, to the Council and the Commission and, where addressed to one or more national supervisory authorities, to the ESAs.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 257. #313384

  Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin theicniúla cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha, agus chomh maith le sin, maidir le hiarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le vótáil trí thromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 258. #313498

  (d) comhoibriú go dlúth le BERS, go háirithe tríd an bhfaisnéis a sholáthar do BERS atá riachtanach chun a chúraimí a bhaint amach agus trína áirithiú go ndéantar de réir rabhadh agus moltaí ó BERS;

  (d) to cooperate closely with the ESRB, in particular by providing the ESRB with the necessary information for the achievement of its tasks and by ensuring a proper follow up to the warnings and recommendations of the ESRB;

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 259. #313707

  I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an tÚdarás breithniú ar an bhfaireachán agus ar an measúnú ar an riosca sistéamach de réir mar a bheith na nithe sin forbartha ag an BERS agus ag an Údarás agus gníomhóidh sé mar fhreagairt ar rabhaidh agus ar mholtaí ón BERS i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010.

  The Authority shall consider, where appropriate, the monitoring and assessment of systemic risk as developed by the ESRB and the Authority and respond to warnings and recommendations by the ESRB in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 1092/2010.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 260. #313713

  4. Arna iarraidh sin ag údarás inniúil amháin nó níos mó, féadfaidh Parlaimint an hEorpa, an Chomhairle nó an Coimisiún, nó ar thionscnamh an Údaráis féin, féadfaidh an tÚdarás fiosrúchán a sheoladh i leith cineáil áirithe institiúide airgeadais nó i leith cineáil táirge nó i leith cineáil iompraíochta chun na bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht an chórais airgeadais a mheas agus chun moltaí iomchuí le haghaidh gníomhaíochta a dhéanamh do na húdaráis inniúla lena mbaineann.

  4. Upon a request from one or more competent authorities, the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, the Authority may conduct an inquiry into a particular type of financial institution or type of product or type of conduct in order to assess potential threats to the stability of the financial system and make appropriate recommendations for action to the competent authorities concerned.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 261. #313771

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted pursuant to Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 262. #313840

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 263. #314501

  Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin teicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha agus, chomh maith leis sin, i gcás iarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le tromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 264. #314616

  (d) comhoibriú go dlúth le BERS, go háirithe tríd an bhfaisnéis a sholáthar do BERS atá riachtanach chun a chúraimí a bhaint amach agus trína áirithiú go ndéantar de réir rabhadh agus moltaí ó BERS;

  (d) to cooperate closely with the ESRB, in particular by providing the ESRB with the necessary information for the achievement of its tasks and by ensuring a proper follow up to the warnings and recommendations of the ESRB;

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 265. #314826

  I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an tÚdarás breithniú ar an bhfaireachán agus ar an measúnú ar an riosca sistéamach de réir mar a bheith na nithe sin forbartha ag an BERS agus ag an Údarás agus gníomhóidh sé mar fhreagairt ar rabhaidh agus ar mholtaí ón BERS i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010.

  The Authority shall consider, where appropriate, the monitoring and assessment of systemic risk as developed by the ESRB and the Authority and respond to warnings and recommendations by the ESRB in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 1092/2010.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 266. #314832

  4. Arna iarraidh sin ag údarás inniúil amháin nó níos mó, féadfaidh Parlaimint an hEorpa, an Chomhairle nó an Coimisiún, nó ar thionscnamh an Údaráis féin, féadfaidh an tÚdarás fiosrúchán a sheoladh i leith cineáil áirithe institiúide airgeadais nó i leith cineáil táirge nó i leith cineáil iompraíocha chun na bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht an chórais airgeadais a mheas agus chun moltaí iomchuí le haghaidh gníomhaíochta a dhéanamh do na húdaráis inniúla lena mbaineann.

  4. Upon a request from one or more competent authorities, the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, the Authority may conduct an inquiry into a particular type of financial institution or type of product or type of conduct in order to assess potential threats to the stability of the financial system and make appropriate recommendations for action to the competent authorities concerned.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 267. #314897

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted under Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 268. #314966

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 269. #315610

  Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin theicniúla cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha, agus chomh maith le sin, maidir le hiarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le vótáil trí thromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 270. #315726

  (d) comhoibriú go dlúth le BERS, go háirithe tríd an bhfaisnéis a sholáthar do BERS atá riachtanach chun a chúraimí a bhaint amach agus trína áirithiú go ndéantar de réir rabhadh agus moltaí ó BERS;

  (d) to cooperate closely with the ESRB, in particular by providing the ESRB with the necessary information for the achievement of its tasks and by ensuring a proper follow up to the warnings and recommendations of the ESRB;

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 271. #315934

  I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an tÚdarás breithniú ar an bhfaireachán agus ar an measúnú ar an riosca sistéamach de réir mar a bheith na nithe sin forbartha ag an BERS agus ag an Údarás agus gníomhóidh sé mar fhreagairt ar rabhaidh agus ar mholtaí ón BERS i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010.

  The Authority shall consider, where appropriate, the monitoring and assessment of systemic risk as developed by the ESRB and the Authority and respond to warnings and recommendations by the ESRB in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 1092/2010.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 272. #315940

  4. Arna iarraidh sin ag údarás inniúil amháin nó níos mó, féadfaidh Parlaimint an hEorpa, an Chomhairle nó an Coimisiún, nó ar thionscnamh an Údaráis féin, féadfaidh an tÚdarás fiosrúchán a sheoladh i leith cineáil áirithe institiúide airgeadais nó i leith cineáil táirge nó i leith cineáil iompraíochta chun na bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht an chórais airgeadais a mheas agus chun moltaí iomchuí le haghaidh gníomhaíochta a dhéanamh do na húdaráis inniúla lena mbaineann.

  4. Upon a request from one or more competent authorities, the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, the Authority may conduct an inquiry into a particular type of financial activity or type of product or type of conduct in order to assess potential threats to the integrity of financial markets or the stability of the financial system and make appropriate recommendations for action to the competent authorities concerned.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 273. #315996

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted under Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 274. #316065

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 275. #317478

  (10) Chun freagairtí comhchuibhithe ar fud an Aontais a áirithiú i leith ábhar imní maidir le sábháilteacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, ba cheart don Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine agus don ghrúpa comhordúcháin a bunaíodh le Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine [6], brath ar mholtaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí i dtaobh aon cheiste a bhaineann le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine.

  (10) In order to ensure harmonised responses across the Union to safety concerns regarding medicinal products for human use, the Committee for Medicinal Products for Human Use and the coordination group established by Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use [6] should rely on the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee with regard to any question relating to the pharmacovigilance of medicinal products for human use.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 276. #317533

  "Chun a cuid cúraimí cógas-aireachais a chomhall, lena n-áirítear na córais bhainistithe rioscaí dá bhforáiltear faoin Rialachán seo a fhormheas, agus faireachán a dhéanamh orthu, braithfidh an Coiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine ar mheasúnú eolaíoch agus ar mholtaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí dá dtagraítear i bpointe (aa) d’Airteagal 56(1).".

  "For the fulfilment of its pharmacovigilance tasks, including the approval of risk management systems and monitoring their effectiveness provided for under this Regulation, the Committee for Medicinal Products for Human Use shall rely on the scientific assessment and recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee referred to in Article 56(1)(aa).";

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 277. #317590

  3. Áiritheoidh sealbhóir an údaraithe margaíochta go gcoimeádfar an fhaisnéis faoin táirge cothrom le dáta leis an eolas reatha eolaíoch lena n-áirítear conclúidí an mheasúnaithe agus na moltaí arna bpoibliú tríd an tairseach gréasáin Eorpach um leigheasra arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 26.

  3. The marketing authorisation holder shall ensure that the product information is kept up to date with the current scientific knowledge including the conclusions of the assessment and recommendations made public by means of the European medicines web-portal established in accordance with Article 26.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 278. #317670

  Ar bhonn tuarascála iniúchóireachta neamhspleáiche ina gcuirfear san áireamh moltaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí, daingneoidh agus fógróidh Bord Bainistíochta na Gníomhaireachta an tráth a mbeidh lánfheidhmiúlacht bainte amach ag an taisclann agus a mbeidh na sonraíochtaí feidhmiúla arna dtarraingt suas de bhun an dara mír á gcomhlíonadh aici.

  The Management Board of the Agency shall, on the basis of an independent audit report that takes into account the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, confirm and announce when the repository has achieved full functionality and meets the functional specifications drawn up pursuant to the second paragraph.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 279. #317684

  (j) conclúidí na measúnuithe, agus moltaí, tuairimí, formheas agus cinntí arna nglacadh ag na Coistí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (aa) d’Airteagal 56(1) den Rialachán seo agus ag an ngrúpa comhordúcháin, ag na húdaráis inniúla náisiúnta agus ag an gCoimisiún faoi chuimsiú na nósanna imeachta in Airteagal 28, in Airteagal 28a agus in Airteagal 28b den Rialachán seo agus i roinn 2 agus i roinn 3 de Chaibidil 3 agus de Chaibidil 4 de Theideal IX de Threoir 2001/83/CE.

  (j) conclusions of assessments, recommendations, opinions, approvals and decisions taken by the Committees referred to in points (a) and (aa) of Article 56(1) of this Regulation and by the coordination group, the national competent authorities and the Commission in the framework of the procedures of Articles 28, 28a and 28b of this Regulation and of sections 2 and 3 of Chapter 3 and Chapter 4 of Title IX of Directive 2001/83/EC.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 280. #317721

  2. I gcás ina ndéanfaidh an Coiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, moltaí a eisiúint maidir le húdarú margaíochta a athrú, a chur ar fionraí nó a chúlghairm, glacfaidh an Coiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine tuairim, agus an moladh á chur san áireamh, agus glacfaidh an Coimisiún cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 10.

  2. Where, in accordance with the procedure referred to in paragraph 1 of this Article, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee issues recommendations for the variation, suspension or revocation of the marketing authorisation, the Committee on Medicinal Products for Human Use shall adopt an opinion taking into account the recommendation, and the Commission shall adopt a decision in accordance with Article 10.

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 281. #319171

  Féadfaidh an coiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta a chinneadh moltaí a thabhairt ar aird don choiste atá freagrach as an ábhar i ndáil le haon togra le haghaidh gnímh reachtaigh.

  The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject matter in respect of any proposal for a legislative act.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 282. #319541

  Ag aon chéim de na caibidlíochtaí, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascála ón gcoiste freagrach, moltaí a ghlacadh agus a cheangal go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar Conradh a thabhairt i gcrích maidir le haontachas Stáit is iarratasóir leis an Aontas Eorpach.

  At any stage of the negotiations Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, adopt recommendations and require these to be taken into account before the conclusion of a Treaty for the accession of an applicant State to the European Union.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 283. #319694

  I gcás ina bhfuil gá le toiliú na Parlaiminte i gcomhair gnímh reachtaigh nó i gcomhair comhaontaithe idirnáisiúnta atá le tabhairt i gcrích, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh, ar mhaithe le toradh dearfach ar an nós imeachta a éascú, tuarascáil eatramhach ar thogra an Choimisiúin a thíolacadh don Pharlaimint, lena n-áirítear tairiscint i gcomhair rúin ina bhfuil moltaí chun an gníomh beartaithe a mhodhnú nó a chur chun feidhme.

  Where Parliament’s consent is required for a proposed legislative act or an envisaged international agreement, the committee responsible may decide, in the interests of achieving a positive outcome of the procedure, to present an interim report on the proposal to Parliament including a motion for a resolution containing recommendations for modification or implementation of the proposed act.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 284. #319777

  Ag aon tráth den chaibidlíocht, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascála ón gcoiste freagrach, agus tar éis aon togra iomchuí arna chur síos de bhun Riail 121 a bhreithniú, moltaí a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú idirnáisiúnta atá á bhreithniú a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, and after considering any relevant proposal tabled pursuant to Rule 121, adopt recommendations and require them to be taken into account before the conclusion of the international agreement under consideration.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 285. #319827

  Measfar moltaí a bheith arna nglacadh mura rud é, roimh thús an pháirtseisiúin, go dtíolacann 40 Feisire ar a laghad agóid i scríbhinn, agus sa chás sin cuirfear moltaí an choiste san áireamh i gclár oibre an pháirtseisiúin chéanna chun díospóireacht agus vótáil a dhéanamh orthu.

  Recommendations shall be deemed adopted unless, before the beginning of the part-session, at least 40 Members submit a written objection, in which case the committee’s recommendations shall be included on the agenda of the same part-session for debate and voting.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 286. #320186

  Roimh gach páirtseisiún, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán dréacht den chlár oibre a tharraingt suas ar bhonn moltaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, agus Clár Oibre comhaontaithe an Choimisiúin dá dtagraítear i Riail 35 á chur san áireamh.

  Before each part-session the draft agenda shall be drawn up by the Conference of Presidents on the basis of recommendations by the Conference of Committee Chairs taking into account the agreed Commission Work Programme referred to in Rule 35.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 287. #321609

  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa aon mholtaí a ghlacann sí ar bhonn thuarascáil an choiste shealadaigh fiosrúcháin a chur ar aghaidh chuig institiúidí nó comhlachtaí na gComhphobal Eorpach nó chuig na Ballstáit.

  The European Parliament may forward to the institutions or bodies of the European Communities or to the Member States any recommendations which it adopts on the basis of the temporary committee of inquiry’s report.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 288. #321683

  Faoi chuimsiú na gConarthaí réamhráite agus na gcoinníollacha atá leagtha síos iontu, tabharfaidh an tOmbudsman cabhair maidir le drochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí agus comhlachtaí Comhphobail, cés moite den Chúirt Bhreithiúnais agus den Chúirt Chéadchéime ag gníomhú dóibh ina ról breithiúnach, a nochtadh agus déanfaidh sé moltaí d’fhonn deireadh a chur leis an drochriarachán sin.

  Within the framework of the aforementioned Treaties and the conditions laid down therein, the Ombudsman shall help to uncover maladministration in the activities of the Community institutions and bodies, with the exception of the Court of Justice and the Court of First Instance acting in their judicial role, and make recommendations with a view to putting an end to it.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 289. #321715

  Cuirfidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi thoradh na bhfiosrúchán, faoin tuairim arna léiriú ag an institiúid nó ag an gcomhlacht lena mbaineann agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh ag an Ombudsman.

  The person lodging the complaint shall be informed by the Ombudsman of the outcome of the inquiries, of the opinion expressed by the institution or body concerned and of any recommendations made by the Ombudsman.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 290. #322641

  Faoin 31 Eanáir 2004 ar a dhéanaí, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme phrionsabail an Rialacháin seo agus déanfaidh sé moltaí, lena n-áirítear, más iomchuí, tograí i gcomhair athbhreithniú an Rialacháin seo mar aon le clár gníomhaíochta maidir le bearta a bheidh le déanamh ag na hinstitiúidí.

  At the latest by 31 January 2004, the Commission shall publish a report on the implementation of the principles of this Regulation and shall make recommendations, including, if appropriate, proposals for the revision of this Regulation and an action programme of measures to be taken by the institutions.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 291. #325279

  3. Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn thuarascálacha an Bhallstáit dá dtagraítear i mír 1, agus gnéithe a bhaineann le cearta an duine á gcur san áireamh más ábhartha, achoimre fhíorasach agus, i gcás inarb iomchuí, moltaí a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar bhonn bliantúil, maidir le forbairt na líonraí oifigeach idirchaidrimh inimirce.

  3. The Commission shall, on the basis of the Member State’s reports referred to in paragraph 1, taking into consideration human rights aspects where relevant, provide a factual summary and, where appropriate, recommendations to the European Parliament and to the Council, on an annual basis, on the development of immigration liaison officers networks.

  Regulation (EU) No 493/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 amending Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network

 292. #330544

  Déanfaidh an Coimisiún, nó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála nuair a bhainfidh an comhaontú arna bheartú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, moltaí a thíolacadh don Chomhairle, agus glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena n-údarófar an chaibidlíocht a thosú agus lena n-ainmneofar, i bhfianaise ábhar an chomhaontaithe arna bheartú, idirbheartaí an Aontais nó ceannaire fhoireann caibidlíochta an Aontais.

  The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's negotiating team.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 293. #331360

  ag deireadh na habairte deiridh, déantar ‘... agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, moltaí a dhíriú chuig an mBallstát sin.’ a chur in ionad ‘... agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, a iarraidh ar dhaoine neamhspleácha tuarascáil a thíolacadh laistigh de thréimhse réasúnta maidir leis an staid sa Bhallstát i dtrácht’;

  at the end of the last sentence, the words ‘and, acting in accordance with the same procedure, may call on independent persons to submit within a reasonable time limit a report on the situation in the Member State in question’ shall be replaced by ‘and may address recommendations to it, acting in accordance with the same procedure.’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 294. #332176

  Chun críocha an Phrótacail seo, ciallaíonn ‘dréachtghníomhartha reachtacha’ tograí ón gCoimisiún, tionscnaimh ó ghrúpa Ballstát, tionscnaimh ó Pharlaimint na hEorpa, iarrataí ón gCúirt Bhreithiúnais, moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach agus iarrataí ón mBanc Eorpach Infheistíochta d'fhonn gníomh reachtach a ghlacadh.

  For the purposes of this Protocol, ‘draft legislative acts’ shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 295. #343595

  Tráth nach déanaí ná an 19 Eanáir 2009, athbhreithneoidh an Ghníomhaireacht liosta na bparaiméadar i Roinn 1 d'Iarscríbhinn VII a ghabhann leis an Treoir maidir le hIdirinoibritheacht agus cuirfidh sí na moltaí a mheasfaidh sí a bheith iomchuí faoi bhráid an Choimisiúin.

  The Agency shall, by 19 January 2009 review the list of parameters in Section 1 of Annex VII to the Railway Interoperability Directive and make the recommendations it considers appropriate to the Commission.

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 296. #343652

  Tar éis ghlacadh an tríú pacáiste iarnróid, ba cheart tagairt a dhéanamh do Threoir 2007/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le deimhniúchán a dhéanamh ar thiománaithe traenach a bhfuil innill féinghluaiste agus traenacha á n-oibriú acu i gcóras iarnróid an Chomhphobail [6], (dá ngairfear "Treoir na dTiománaithe Iarnróid" anseo feasta), lena leagtar síos cúraimí éagsúla atá le comhlíonadh ag an nGníomhaireacht agus lena dtugtar deis di aghaidh a thabhairt ar mholtaí chomh maith.

  Following adoption of the third railway package, reference should be made to Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community [6] (hereinafter referred to as the "Train Drivers Directive"), which lays down various tasks to be performed by the Agency and gives it the possibility to address recommendations as well.

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 297. #344950

  Déanfar faisnéis maidir le haistriú, le hathrú, le fionraí agus le tarraingt siar aicme, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na suirbhéireachtaí uile atá thar téarma, maidir leis na moltaí uile atá thar téarma, maidir leis na staideanna aicme uile atá thar téarma, maidir leis na coinníollacha oibríochta uile nó leis na srianta oibríochta uile arna n-eisiúint i gcoinne a long aicmithe, gan spleáchas don bhratach atá ar foluain acu, a chur ar aghaidh go leictreonach freisin chuig an gcomhbhunachar sonraí cigireachta a úsáideann na Ballstáit chun Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 i ndáil le Rialú Stát an Chalafoirt [9] a chur chun feidhme, agus déanfar amhlaidh an tráth céanna a dtaifeadtar an fhaisnéis sin i gcórais na heagraíochta aitheanta agus, i ngach cás, tráth nach déanaí ná 72 uair an chloig tar éis an teagmhais ba chúis leis an oibleagáid chun an fhaisnéis a chur ar aghaidh.

  Information on transfers, changes, suspensions, and withdrawals of class, including information on all overdue surveys, overdue recommendations, conditions of class, operating conditions or operating restrictions issued against their classed ships, irrespective of the flag the ships fly, shall also be communicated electronically to the common inspection database used by the Member States for the implementation of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control [9] at the same time as it is recorded within the recognised organisation’s own systems and in any case no later than 72 hours after the event that gave rise to the obligation to communicate the information.

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 298. #346687

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún prionsabail mhodheolaíochta a ghlacadh le haghaidh na moltaí i leith an mheasúnuithe riosca agus i leith an bhainistithe riosca chun uasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú, rialacha a ghlacadh maidir leis na coinníollacha don eachtarshuíomh, bearta a ghlacadh lena socrófar pointí tagartha don ghníomhú, lena n-áirítear bearta lena ndéantar athbhreithniú ar na bpointí tagartha sin, chomh maith le prionsabail mhodheolaíochta agus modhanna eolaíocha a ghlacadh chun pointí tagartha a bhunú don ghníomhú.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt methodological principles for the risk assessment and risk management recommendations regarding the establishment of maximum residue limits, rules on the conditions for extrapolation, measures setting reference points for action, including measures reviewing those reference points, as well as methodological principles and scientific methods for the establishment of reference points for action.

  Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

 299. #349230

  I gcás ina mbeidh easnaimh sna caighdeáin chomhchuibhithe i ndáil leis na ceanglais riachtanacha, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an gcoiste agus i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 14, moltaí maidir le léirmhíniú na gcaighdeán comhchuibhithe nó maidir leis an coinníollacha faoina gcothaítear toimhde comhréireachta le comhlíonadh na caighdeáin sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúi an Aotais Eorpaighl.

  In the case of shortcomings of harmonised standards with respect to the essential requirements, the Commission may, after consulting the committee and in accordance with the procedure laid down in Article 14, publish in the Official Journal of the European Union recommendations on the interpretation of harmonised standards or on the conditions under which compliance with those standards raises a presumption of conformity.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 300. #350223

  Déanfaidh an Bord Rialálaithe moltaí maidir le hathruithe ar an Rialachán seo, ar an nGníomhaireacht agus ar a mhodhanna oibre a eisiúint chuig an gCoimisiún, agus féadfaidh an Coimisiún na moltaí sin a chur ar aghaidh, maille lena thuairim féin agus aon togra iomchuí, chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

  The Board of Regulators shall issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working methods to the Commission, which may forward those recommendations, together with its own opinion as well as any appropriate proposal, to the European Parliament and the Council.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 301. #350996

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe,.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

 302. #351466

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Ghás agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail arna thíolacadh ag an ENTSO don Ghás le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Gas and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Gas do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 303. #447143

  (iii) beidh inti tuairim an bhainisteora i ndáil leis na saincheisteanna a dúisíodh, agus a mholtaí nó a moltaí i ndáil leis an athrú ábhartha beartaithe ar an dréachtphlean limistéir áitiúil, lena n-áirítear aon athrú ar an athrú ábhartha beartaithe is cuí leis nó léi, agus pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, na hoibleagáidí reachtúla atá ar aon údarás áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó aon chuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire á gcur san áireamh.

  (iii) contain the opinion of the manager in relation to the issues raised, and his or her recommendations in relation to the proposed material alteration to the draft local area plan, including any change to the proposed material alteration as he or she considers appropriate, taking account of the proper planning and sustainable development of the area, the statutory obligations of any local authority in the area and any relevant policies or objectives for the time being of the Government or of any Minister of the Government.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 304. #447193

  (3) Áireofar in aighneachtaí nó i dtuairimí agus i dtuarascáil an údaráis réigiúnaigh, moltaí i ndáil le gach ceann de na nithe seo a leanas maidir leis an limistéar lena mbaineann an plean forbartha, ach ní moltaí i ndáil leo sin amháin a bheidh i gceist:

  (3) The submissions or observations and report of the regional authority shall include, but shall not be limited to, recommendations regarding each of the following matters as respects the area to which the development plan relates:

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 305. #447204

  (3) Más rud é, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, is tuairim a bheidh luaite sna haighneachtaí nó sna tuairimí a dhéanfar nó a thabharfar, agus sa tuarascáil a eiseofar, nach bhfuil an dréachtphlean forbartha agus a chroístraitéis i gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha, áireofar sna haighneachtaí agus sna tuairimí agus sa tuarascáil moltaí i dtaobh cad iad na leasuithe is gá, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, chun a chinntiú go bhfuil an dréachtphlean forbartha agus a chroístraitéis i gcomhréir amhlaidh.

  (3) Where the opinion of the regional authority stated in the submissions or observations made and the report issued is that the draft development plan and its core strategy are not consistent with the regional planning guidelines, the submissions, observations and report shall include recommendations as to what amendments, in the opinion of the regional authority, are required in order to ensure that the draft development plan and its core strategy are so consistent.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 306. #447210

  (3) Más rud é, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, is tuairim a bheidh luaite sna haighneachtaí nó sna tuairimí a dhéanfar nó a thabharfar, agus sa tuarascáil a eiseofar, nach bhfuil an t-athrú a bheartaítear ar an bplean forbartha agus a chroístraitéis, i gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha, áireofar sna haighneachtaí agus sna tuairimí agus sa tuarascáil moltaí i dtaobh cad iad na leasuithe is gá, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, chun a chinntiú go bhfuil an t-athrú a bheartaítear ar an bplean forbartha agus a chroístraitéis i gcomhréir amhlaidh.

  (3) Where the opinion of the regional authority stated in the submissions or observations made and the report issued is that the proposed variation of the development plan and its core strategy are not consistent with the regional planning guidelines, the submissions and observations and report shall include recommendations as to what amendments, in the opinion of the regional authority, are required in order to ensure that the proposed variation to the development plan and its core strategy are so consistent.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 307. #447266

  (16) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain (nó a luaithe is féidir le linn cibé tréimhse lena bhfadófar an tréimhse 3 sheachtain sin a ordóidh an tAire) tar éis an tuarascáil ón gcigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d), nó aon aighneachtaí a dhéanfar chuige nó chuici faoi fho-alt (15), a fháil, agus tar éis dó nó di an tuarascáil, na moltaí nó na haighneachtaí, de réir mar a bheidh, a bhreithniú, cinneadh ar chúiseanna a shonrófar—

  (16) No later than 3 weeks (or as soon as may be during such period extending that 3 week period as the Minister may direct) after receipt of the report of the inspector referred to in subsection (13)(d), or any submissions made to him or her under subsection (15), the Minister, having considered the report, recommendations or submissions, as the case may be, shall decide for stated reasons—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 308. #447321

  (16) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain (nó a luaithe is féidir le linn cibé tréimhse lena bhfadófar an tréimhse 3 sheachtain sin a ordóidh an tAire) tar éis an tuarascáil ón gcigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d), nó aon aighneachtaí a dhéanfar chuige nó chuici faoi fho-alt (15), a fháil, agus tar éis dó nó di an tuarascáil, na moltaí nó na haighneachtaí, de réir mar a bheidh, a bhreithniú, cinneadh ar chúiseanna a shonrófar—

  (16) No later than 3 weeks (or as soon as may be during such period extending that 3 week period as the Minister may direct) after receipt of the report of the inspector referred to in subsection (13)(d), or any submissions made to him or her under subsection (15), the Minister, having considered the report, recommendations or submissions, as the case may be, shall decide for stated reasons—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 309. #447917

  177Q.—(1) I gcás ina measfaidh an Bord gur gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh chun breith a thabhairt i leith iarratais ar thoiliú ionaid féadfaidh sé, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal a sheoladh agus déanfaidh sé, i dteannta aon cheanglas eile faoin Acht seo nó aon achtachán eile, de réir mar is cuí, an tuarascáil agus aon mholtaí ón duine atá ag seoladh na héisteachta ó bhéal a bhreithniú sula dtabharfaidh sé a bhreith.

  177Q.—(1) Where the Board considers it necessary or expedient for the purposes of making a determination in respect of an application for substitute consent it may, in its absolute discretion, hold an oral hearing and shall, in addition to any other requirements under this Act or other enactment, as appropriate, consider the report and any recommendations of the person holding the oral hearing before making its determination.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 310. #448370

  “(9) I gcás aon iarratais chuig an mBord faoin alt seo, iarrfaidh an Bord ar an gCoimisiún tuairimí a thabhairt i dtaobh nithe sábháilteachta nó oibríochta lena n-áirítear aon chomhairle sábháilteachta iomchuí nó moltaí sonracha a mheasfaidh an Coimisiún is cuí laistigh de cibé tréimhse a shonrófar (is tréimhse nach mbeidh níos giorra ná 3 sheachtain ó dháta na hiarrata).”,

  “(9) In the case of any application to the Board under this section, the Board shall request the Commission to make observations on safety or operational matters including any relevant safety advice or specific recommendations which the Commission considers appropriate within such period as may be specified (which period shall not be less than 3 weeks from the date of the request).”,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 311. #461332

  (d) dá thoil féin nó ar an Rialtas d’iarraidh air é a dhéanamh, cibé moltaí is cuí leis a chur faoi bhráid an Rialtais i ndáil leis na bearta a mheasann an Coimisiún is ceart a dhéanamh chun cearta an duine sa Stát a neartú agus a chosaint agus chun tacú leis na cearta sin,

  (d) either of its own volition or on being requested to do so by the Government, to make such recommendations to the Government as it deems appropriate in relation to the measures which the Commission considers should be taken to strengthen, protect and uphold human rights in the State,

  HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000

 312. #462621

  Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe sa díospóid ar a mhalairt, ní bheidh ceachtar páirtí in imeacht comhréitigh i dteideal in aon imeacht eile, cibé acu os comhair eadránaithe nó i gcúirt dlí nó eile, aon bharúlacha a nocht an páirtí eile sna himeachtaí comhréitigh nó aon ráitis nó admhálacha nó tairiscintí socraíochta a rinne an páirtí sin, nó an tuarascáil ón gCoimisiún nó aon mholtaí a rinne an Coimisiún, a agairt ná seasamh orthu.

  Except as the parties to the dispute shall otherwise agree, neither party to a conciliation proceeding shall be entitled in any other proceeding, whether before arbitrators or in a court of law or otherwise, to invoke or rely on any views expressed or statements or admissions or offers of settlement made by the other party in the conciliation proceedings, or the report or any recommendations made by the Commission.

  ARBITRATION ACT 2010

 313. #474122

  “(2) Féadfaidh an Chomhairle agus an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais moltaí a dhéanamh leis an mBanc agus le Cláraitheoir na gComhar Creidmheasa maidir le bearta a d’fhéadfadh an Banc agus an Cláraitheoir a dhéanamh—

  “(2) The Council and the Financial Services Ombudsman may make recommendations to the Bank and the Registrar of Credit Unions with respect to measures that the Bank and Registrar might take so as—

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 314. #479643

  (ii) Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú faoi fhomhír (i), measfar an plean limistéir áitiúil a bheith déanta, leasaithe nó cúlghairthe, mar is cuí, de réir mholtaí an bhainisteora mar a bheidh leagtha amach ina thuarascáil nó ina tuarascáil, 6 sheachtain tar éis an tuarascáil a chur ar fáil do chomhaltaí uile an údaráis, mura ndéanfaidh an t-údarás pleanála, le rún, an togra a athrú nó a mhodhnú ar shlí seachas mar a bheidh molta i dtuarascáil an bhainisteora nó, i gcás inar cuí, mura gcinnfidh an t-údarás gan an plean a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm, de réir mar a bheidh.

  (ii) Following consideration of the manager’s report under subparagraph (i), the local area plan shall be deemed to be made, amended or revoked, as appropriate, in accordance with the recommendations of the manager as set out in his or her report, 6 weeks after the furnishing of the report to all the members of the authority, unless the planning authority, by resolution, varies or modifies the proposal, otherwise than as recommended in the manager’s report, or where appropriate decides not to make, amend or revoke, as the case may be, the plan.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 315. #479962

  (7) Breithneoidh comhaltaí an údaráis pleanála an dréacht-scéim agus tuarascáil an bhainisteora faoi fho-alt (6), agus beidh aird acu ar aon mholtaí a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (5).

  (7) The members of the planning authority shall consider the draft scheme and the report of the manager under subsection (6), and shall have regard to any recommendations made by the Minister under subsection (5).

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 316. #479963

  (8) (a) Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú, agus tar éis aird a thabhairt ar aon mholtaí arna ndéanamh ag an Aire, déanfaidh an t-údarás pleanála an scéim, mura rud é go gcinnfidh sé, le rún, an scéim a athrú nó a mhodhnú, ar shlí eile seachas mar a mholfar i dtuarascáil an bhainisteora, nó mura gcinnfidh sé thairis sin gan an scéim a dhéanamh.

  (8) (a) Following the consideration of the manager’s report, and having had regard to any recommendations made by the Minister, the planning authority shall make the scheme, unless it decides, by resolution, to vary or modify the scheme, otherwise than as recommended in the manager’s report, or otherwise decides not to make the scheme.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 317. #483033

  (ii) Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú faoi fhomhír (i), measfar an plean limistéir áitiúil a bheith déanta, leasaithe nó cúlgairthe, de réir mar is cuí, de réir mholtaí an bhainisteora mar a bheidh leagtha amach ina thuarascáil nó ina tuarascáil, 6 sheachtain i ndiaidh an tuarascáil a thabhairt do chomhaltaí uile an údaráis, mura rud é,—

  (ii) Following consideration of the manager’s report under subparagraph (i), the local area plan shall be deemed to be made, amended or revoked, as appropriate, in accordance with the recommendations of the manager as set out in his or her report, 6 weeks after the furnishing of the report to all the members of the authority, unless the planning authority, by resolution—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2002

 318. #483044

  (III) beidh tuairim an bhainisteora inti i ndáil leis na saincheisteanna a bheidh ardaithe agus beidh a mholtaí nó a moltaí inti i ndáil leis an athrú nó leis an modhnú a bheartaítear a dhéanamh ar an togra, lena n-áirítear aon leasú ar an athrú nó ar an modhnú beartaithe sin is cuí leis nó léi, agus pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó cuspóirí iomchuí de thuras na huaire de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas á gcur i gcuntas.

  (III) contain the opinion of the manager in relation to the issues raised, and his or her recommendations in relation to the proposed variation or modification to the proposal, including any amendment to that proposed variation or modification he or she considers appropriate, taking account of the proper planning and sustainable development of the area, the statutory obligations of any local authority in the area and any relevant policies or objectives for the time being of the Government or of any Minister of the Government.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2002

 319. #488439

  (3) D’ainneoin fhorálacha alt 63 d’Acht 2008, déanfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair, tráth ar bith ar ordachán ón Aire, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ina leagfar amach moltaí i ndáil le leathnú a fheidhmeanna, a limistéir feidhme agus a réimse freagrachta d’fhonn réimse freagrachta náisiúnta a thabhairt dó i leith a chumhachtaí, a dhualgas agus a fheidhmeanna uile faoi Acht 2008 agus faoin Acht seo.

  (3) Notwithstanding the provisions of section 63 of the Act of 2008, the National Transport Authority shall, at any time at the direction of the Minister, submit a report to the Minister setting out recommendations in relation to the expansion of its functions, functional area and remit with a view to giving it a national remit in respect of all of its powers, duties and functions under the Act of 2008 and this Act.

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 320. #500941

  Os rud é go n-éagfaidh sainordú na Gníomhaireachta an 13 Márta 2009 agus chun comhsheasmhacht agus leanúnachas a áirithiú, is gá síneadh a ghlacadh d'fhonn go bhféadfar tuilleadh plé a dhéanamh faoin nGníomhaireacht, a léireoidh torthaí phróiseas meastóireachta na Gníomhaireachta, moltaí an Bhoird Bainistíochta agus athbhreithniú leanúnach an chomhchreat rialála i gcomhair líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí.

  Since the mandate of the Agency will expire on 13 March 2009 and in order to ensure consistency and continuity, it is necessary to adopt an extension which will enable further discussion about the Agency, reflecting the results of the Agency evaluation process, the Management Board recommendations and the ongoing review of the regulatory framework for electronic communications networks and services.

  Regulation (EC) No 1007/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration (Text with EEA relevance)

 321. #505444

  Ar bhonn na meastóireachta dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta, moltaí a eisiúint maidir le hathruithe ar an Rialachán seo, agus is ar mhaithe leis an Rialachán a chur in oiriúint tuilleadh leis an straitéis Aontais dá dtagraítear i mír 1 a dhéanfar an méid seo freisin.

  On the basis of the evaluation referred to in paragraph 1, the Commission, after consulting the Management Board, shall issue recommendations regarding changes to this Regulation, also in order to bring it further in line with the Union strategy referred to in paragraph 1.

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 322. #506461

  Chun cur chun feidhme comhionann a áirithiú i leith shloinneadh an dearbhaithe chothúcháin in aghaidh na coda nó in aghaidh an aonaid tomhaltais agus d’fhonn foráil a dhéanamh do bhonn comparáide comhionann ag an tomhaltóir, déanfaidh an Coimisiún, agus iompar tomhaltais iarbhír an tomhaltóra mar aon leis na moltaí cothaithe á gcur san áireamh aige, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a ghlacadh maidir le sloinneadh in aghaidh na coda nó in aghaidh an aonaid tomhaltais i gcomhair catagóirí áirithe bianna.

  In order to ensure the uniform implementation of the expression of the nutrition declaration per portion or per unit of consumption and to provide for a uniform basis of comparison for the consumer, the Commission shall, taking into account actual consumption behaviour of consumers as well as dietary recommendations, adopt, by means of implementing acts, rules on the expression per portion or per consumption unit for specific categories of foods.

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

 323. #506996

  Ar an gcuma chéanna, chun cur i bhfeidhm cúlghabhálach na smachtbhannaí faoin gcuid cheartaitheach de CCF dá bhforáiltear sa Rialachán seoa sheachaint, níor cheart go mbeadh feidhm acu ach amháin maidir leis na moltaí ábhartha agus leis na cinntí ábhartha chun easnamh rialtais iomarcach a cheartú, ar moltaí agus cinntí iad arna nglacadh ag an gComhairle tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Similarly, in order to avoid the retroactive application of the sanctions under the corrective part of the SGP provided for in this Regulation, they should apply only in respect of the relevant recommendations and decisions to correct an excessive government deficit adopted by the Council after the entry into force of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area

 324. #507155

  I gcás ina mainnítear moltaí ón gComhairle a chomhlíonadh, ba cheart go ndéanfaí an taisce úsmhar nó an fhíneáil a fhorchur go dtí go suíonn an Chomhairle go bhfuil gníomhaíocht cheartaitheach déanta ag an mBallstát chun moltaí na Comhairle a chomhlíonadh.

  In the case of failure to comply with Council recommendations, the interest-bearing deposit or the fine should be imposed until the Council establishes that the Member State has taken corrective action to comply with its recommendations.

  Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area

 325. #507281

  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Chomhairle cinntí aonair a ghlacadh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí a ghlac an Chomhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE lena mbunaítear bearta beartais más rud é go ndiallann Ballstát go suntasach ó chonair an choigeartaithe i dtreo an chuspóra bhuiséadaigh mheántéarmaigh.

  The power to adopt individual decisions establishing non-compliance with the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU establishing policy measures in case a Member State significantly deviates from the adjustment path towards the medium-term budgetary objective should be conferred on the Council.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 326. #507282

  Mar chuid de chomhordú bheartais eacnamaíocha na mBallstát ar beartais iad arna seoladh i dtionól na Comhairle mar a fhorailtear dó Airteagal 121(1) CFAE, leanann na cinntí aonair sin go dlúth ó na moltaí dá dtagraítear ar moltaí iad arna nglacadh ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE.

  As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council, as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the referred recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 327. #507309

  I gcaitheamh an tSeimeastair Eorpaigh, chun comhairle thráthúil agus chomhtháite a sholáthar maidir lena bhfuil beartaithe ó thaobh beartais mhacra-fhioscaigh agus mhacra-struchtúraigh, déanfaidh an Chomhairle, mar riail ghinearálta, tar éis di na cláir sin a mheasúnú ar bhonn moltaí ón gCoimisiún, treoir a thabhairt do na Ballstáit agus lánúsáid á baint aici as na hionstraimí dlíthiúla dá bhforáiltear faoi Airteagal 121 agus faoi Airteagal 148 CFAE, agus faoin Rialachán seo agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011.

  In the course of the European Semester, in order to provide timely and integrated policy advice on macrofiscal and macrostructural policy intentions, the Council shall, as a rule, following the assessment of these programmes on the basis of recommendations from the Commission, address guidance to the Member States making full use of the legal instruments provided under Articles 121 and 148 TFEU, and under this Regulation and Regulation (EU) No 1176/2011.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 328. #507541

  Má shainaithnítear míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena gcuirtear oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta i mbaol, ba cheart tús a chur le nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, ar nós imeachta é ar bhféadfaí an méid seo a áireamh: moltaí a eisiúint don Bhallstát, ceanglais fheabhsaithe maidir le faireachas agus faireachán agus, i gcás Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu, an fhéidearthacht go ndéanfaí forfheidhmiúchán i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú [5] i gcás mainneachtana marthanaí i leith gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh.

  If severe macroeconomic imbalances are identified, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union, an excessive imbalance procedure should be initiated that may include issuing recommendations to the Member State, enhanced surveillance and monitoring requirements and, in respect of Member States whose currency is the euro, the possibility of enforcement in accordance with Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area [5] in the event of sustained failure to take corrective action.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 329. #507547

  Mar chuid den chomhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát arna sheoladh i dtionól na Comhairle, mar a fhoráiltear dó in Airteagal 121(1) CFAE, is bearta leantacha lárnacha iad na cinntí aonair sin i ndáil leis na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE i gcomhthéacs an phlean gníomhaíochta ceartaithí.

  As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council, as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU in the context of the corrective action plan.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 330. #507550

  Bunófar an aisghairm sin ar anailís chuimsitheach arna déanamh ag an gCoimisiún lena léirítear gur ghníomhaigh an Ballstát i gcomhréir leis na moltaí ábhartha ón gComhairle agus lena léirítear nach ann a thuilleadh do na bunchúiseanna agus do na rioscaí gaolmhara a sainaithníodh sa mholadh ón gComhairle, ar moladh é lenar cuireadh tús leis an nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, agus aird á tabhairt, inter alia, ar fhorbairtí maicreacnamaíocha, ionchais mhaicreacnamaíocha agus éifeachtaí iarmharta maicreacnamaíocha.

  That abrogation should be based on a comprehensive analysis by the Commission showing that the Member State has acted in line with the relevant Council recommendations and that the underlying causes and associated risks identified in the Council recommendation opening the excessive imbalance procedure no longer exist, taking account, inter alia, of macroeconomic developments, prospects and spill-over effects.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 331. #507656

  I gcás mórathruithe ábhartha ar imthosca eacnamaíocha, féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, na moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 8(2) i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos san Airteagal sin a leasú.

  In the event of relevant major changes in economic circumstances, the Council, on a recommendation from the Commission, may amend the recommendations adopted under Article 8(2) in accordance with the procedure laid down in that Article.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 332. #508388

  Sna tuarascálacha sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar oibriú agus ar thrédhearcacht catagóirí éagsúla d'ionaid mhargaidh agus ar bhealaí trádála, agus féadfaidh sí moltaí a dhéanamh don Choimisiún i ndáil le rialacha margaidh, caighdeáin mhargaidh agus nósanna imeachta margaidh lena bhféadfaí feabhas a chur ar shláine an mhargaidh agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  In such reports the Agency shall assess the operation and transparency of different categories of market places and ways of trading and may make recommendations to the Commission as regards market rules, standards, and procedures which could improve market integrity and the functioning of the internal market.

  Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (Text with EEA relevance)

 333. #511467

  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht rialta ar na gníomhaíochtaí agus ar na cláir arna maoiniú faoin Rialachán seo, i gcás inarb iomchuí nó arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, trí bhíthin tuarascálacha meastóireachta seachtracha neamhspleácha, chun a fháil amach an bhfuil na cuspóirí á gcomhlíonadh agus lena chur ar a chumas moltaí a dhéanamh d’fhonn feabhas a chur ar a chuid oibríochtaí sa todhchaí.

  The Commission shall regularly evaluate the actions and programmes financed under this Regulation, where appropriate or at the request of the European Parliament or the Council, by means of independent external evaluation reports, in order to ascertain whether the objectives have been met and to enable it to formulate recommendations with a view to improving future operations.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 334. #511699

  Faoi chuimsiú an chreata airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2007-2013 arna bhunú le Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistiú fónta airgeadais [], déanfar measúnú ar chlár BTB agus ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag na tíortha lena mbaineann, agus áireofar sa mheasúnú sin moltaí maidir le haon bhearta atá le déanamh agus maidir le cineál na mbeart sin.

  In the framework of the multiannual financial framework for 2007-2013, established by Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission in budgetary discipline and sound financial management [], the BAM programme and the progress made by the countries concerned shall be the subject of an assessment, which shall include recommendations on any measures to be taken and the nature thereof.

  Regulation (EU) No 1341/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

 335. #511813

  Tá feidhm ag moltaí CGIM maidir le limistéar iomlán Chomhaontú CGIM, is é sin an Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh agus na huiscí cónascacha, mar a shainmhínítear sa bhrollach a ghabhann le Comhaontú CGIM iad agus, dá bhrí sin, ar mhaithe le soiléire agus le cinnteacht dhlíthiúil, ba cheart iad a chur chun feidhme i Rialachán aonair ar leithligh seachas trí leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh.1967/2006 lena gcumhdaítear an Mheánmhuir agus an Mheánmhuir amháin.

  GFCM recommendations apply to the entire GFCM Agreement area, that is the Mediterranean and the Black Sea and connecting waters, as defined in the preamble to the GFCM Agreement, and therefore, for reasons of clarity and legal certainty, they should be implemented in a single separate Regulation rather than through amendments to Regulation (EC) No 1967/2006 which covers only the Mediterranean Sea.

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

 336. #512321

  Áiríonn na breathnuithe a leanas moltaí a rinneadh i dtuairimí [13] Cúirte roimhe seo chomh maith le tátail ó iniúchadh na hOifige, mar atá leagtha amach i dTuarascáil Speisialta Uimh. 2/2011 [14].

  The observations which follow take into account the recommendations made in previous opinions [13] of the Court as well as the findings of the audit of the Office, as set out in Special Report No 2/2011 [14].

  Opinion No 6/2011 (pursuant to Article 325 TFEU) on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (Euratom) No 1074/1999

 337. #512807

  Ar imscrúdú a bheith críochnaithe ag an Oifig, tarraingeofar suas tuarascáil, faoi údarás an Ard-Stiúrthóra, ina dtabharfar cuntas ar bhunús dlí an imscrúdaithe, na céimeanna den nós imeachta a leanadh, na fíorais a suíodh agus bunús dlí na bhfíoras sin, an dóigh ar urramaíodh na ráthaíochtaí nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 7a, an tionchar ar leasanna airgeadais an Aontais, más ann dó, agus conclúidí an imscrúdaithe, lena n-áirítear moltaí maidir le beart leantach ba cheart a dhéanamh."

  On completion of an investigation by the Office, a report shall be drawn up, under the authority of the Director-General, which shall give an account of the legal basis for the investigation, the procedural steps followed, the facts established and their legal qualification, the respect of the procedural guarantees in accordance with Article 7a, the impact on the financial interests of the Union, if any, and the conclusions of the investigation, including recommendations on follow-up action that should be taken."

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 338. #512811

  Déanfaidh an institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht cibé beart, go háirithe beart araíonachta nó beart dlíthiúil, maidir leis na himscrúduithe inmheánacha, is gá de réir thorthaí na n-imscrúduithe sin, agus tuairisceofar maidir leis an mbeart sin don Oifig, laistigh de theorainn ama a leagfar síos i moltaí na tuarascála.

  The institution, body, office or agency shall take such action, in particular disciplinary or legal, on the internal investigations, as the results of those investigations warrant, and shall report thereon to the Office, within a deadline laid down in the recommendations of the report.

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 339. #514549

  Sa tuarascáil bhí anailís ar staid reatha na hearnála déiríochta agus roinnt moltaí a bhí dírithe ar chaidreamh conarthach, cumhacht margála táirgeoirí, eagraíochtaí idirghairme/idirchraoibhe, trédhearcacht (lena n-áirítear tuilleadh forbartha ar an Uirlis Eorpach um Fhaireachán Praghsanna) bearta margaidh agus todhchaíochtaí, caighdeáin margaíochta agus lipéadú de réir ionaid tionscnaimh, agus nuálaíocht agus taighde.

  The report contained an analysis of the current state of the dairy sector and a number of recommendations which focused on contractual relations, the bargaining power of producers, interprofessional/interbranch organisations, transparency (including the further elaboration of the European Price Monitoring Tool), market measures and futures, marketing standards and origin labelling, and innovation and research.

  Regulation (EU) No 261/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector

 340. #515551

  Cuirfidh an máistir ar chumas an chigire scrúdú den sórt sin a dhéanamh ar an ngabháil nó ar an dtrealamh agus ar aon doiciméid ábhartha a mheasann an cigire go bhfuil gá leo chun comhlíonadh mholtaí Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm maidir le Stát brataí an tsoithigh lena mbaineann a fhíorú agus féadfaidh an cigire aon mhíniúcháin a mheasann sé a bhfuil gá leo a iarraidh.

  The master shall enable the inspector to make such examination of catch or gear and any relevant documents as the inspector deems necessary to verify the observance of the ICCAT Commission’s recommendations in force in relation to the flag State of the vessel concerned and the inspector may ask for any explanations that are deemed necessary.

  Regulation (EU) No 500/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

 341. #520023

  2. I gcás inarb iomchuí, agus tar éis gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidliú leis na tríú tíortha ábhartha faoi rochtain fhrithpháirteach ar chonarthaí díorthach atá á gcoinneáil i stórtha trádála atá bunaithe sa tríú tír sin, nó faisnéis a mhalartú fúthu, ar bhealach ina n-áirithítear go mbeidh rochtain láithreach agus leanúnach ag údaráis an Aontais, lena n-áirítear ÚEUM, ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach chun a ndualgais a fheidhmiú.

  2. Where appropriate, and in any case after adopting an implementing act as referred to in paragraph 1, the Commission shall submit recommendations to the Council for the negotiation of international agreements with the relevant third countries regarding mutual access to, and exchange of information on, derivative contracts held in trade repositories which are established in that third country, in a way that ensures that Union authorities, including ESMA, have immediate and continuous access to all the information needed for the exercise of their duties.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 342. #534679

  Dréacht-chlár oibre "ET2020" a thíolacadh don Chomhairle d'fhonn a áirithiú go gcuirfear na réimsí príomhthosaíochta don dara timthriall oibre "ET2020" 2012-2014 chun feidhme chomh maith leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith, i gcás inarb ábhartha.

  Present to the Council a draft "ET2020" work programme, with a view to ensuring the implementation of the priority areas for the second "ET2020" work-cycle 2012-2014 and of the country-specific recommendations, where relevant.

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 343. #534682

  Go n-áiritheofaí - gan dochar don chaibidlíocht ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil - go dtabharfar san áireamh na riachtanais athchóirithe a léiríodh sna moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith tráth a roghnófar na tosaíochtaí infheistíochta agus an idirghabháil atá beartaithe i gComhchreat Straitéiseach na gCistí Struchtúracha Eorpacha a bheidh ann amach anseo.

  Ensure — without prejudice to the negotiations on the Multiannual Financial Framework — that the reform needs highlighted in the country-specific recommendations are taken into account in the choice of investment priorities and interventions programmed under the future Common Strategic Framework of the European Structural Funds.

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 344. #557679

  Má aimsíonn an painéal deacrachtaí sistéamacha, seolfaidh sé tuarascáil, ina mbeidh moltaí, chuig an oifigeach údarúcháin agus chuig an oifigeach údarúcháin trí tharmligean, mura rud é gurb é an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean an té atá i gceist, agus seolfaidh sé chuig an iniúchóir inmheánach freisin í.

  If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer and to the authorising officer by delegation, unless the latter is the person involved, as well as to the internal auditor.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 345. #557681

  Má aimsíonn an painéal deacrachtaí sistéamacha, seolfaidh sé tuarascáil, ina mbeidh moltaí, chuig an oifigeach údarúcháin, chuig an Ardionadaí agus chuig oifigeach údarúcháin trí tharmligean an Choimisiúin, mura rud é gurb é an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean an té atá i gceist, agus seolfaidh sé chuig an iniúchóir inmheánach freisin í.

  If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer, the High Representative and the Commission's authorising officer by delegation, unless the latter is the person involved, as well as to the internal auditor.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 346. #557912

  Cuirfidh an t-iniúchóir inmheánach tuarascáil bhliantúil ar an iniúchóireacht inmheánach faoi bhráid na hinstitiúide freisin ina léireofar líon agus cineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh, na moltaí a rinneadh agus an ghníomhaíocht a rinneadh maidir leisna moltaí sin.

  The internal auditor shall also submit to the institution an annual internal audit report indicating the number and type of internal audits carried out, the recommendations made and the action taken with regard to those recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 347. #560561

  Má aimsíonn an painéal deacrachtaí sistéamacha, seolfaidh sé tuarascáil, ina mbeidh moltaí, chuig an oifigeach údarúcháin agus chuig an oifigeach údarúcháin trí tharmligean, mura rud é gurb é an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean an té atá i gceist, agus seolfaidh sé chuig an iniúchóir inmheánach freisin í.

  If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer and to the authorising officer by delegation, unless the latter is the person involved, as well as to the internal auditor.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 348. #560563

  Má aimsíonn an painéal deacrachtaí sistéamacha, seolfaidh sé tuarascáil, ina mbeidh moltaí, chuig an oifigeach údarúcháin, chuig an Ardionadaí agus chuig oifigeach údarúcháin trí tharmligean an Choimisiúin, mura rud é gurb é an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean an té atá i gceist, agus seolfaidh sé chuig an iniúchóir inmheánach freisin í.

  If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer, the High Representative and the Commission's authorising officer by delegation, unless the latter is the person involved, as well as to the internal auditor.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 349. #560797

  Cuirfidh an t-iniúchóir inmheánach tuarascáil bhliantúil ar an iniúchóireacht inmheánach faoi bhráid na hinstitiúide freisin ina léireofar líon agus cineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh, na moltaí a rinneadh agus an ghníomhaíocht a rinneadh maidir leisna moltaí sin.

  The internal auditor shall also submit to the institution an annual internal audit report indicating the number and type of internal audits carried out, the recommendations made and the action taken with regard to those recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 350. #561891

  Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar stádas dhaigniú na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta daonna agus oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar a gcur i bhfeidhm éifeachtach, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin arna mbunú faoi na coinbhinsiúin sin (na comhlachtaí ábhartha faireacháin).

  The Commission should monitor the status of ratification of the international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance and their effective implementation, by examining the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies established under those conventions (the relevant monitoring bodies).

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 351. #562033

  Amhail ón dáta a dheonaítear na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún ábhartha agus déanfaidh sé faireachán ar a gcur chun feidhme éifeachtach, agus ar an gcomhar leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin sin.

  As of the date of the granting of the tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance, the Commission shall keep under review the status of ratification of the relevant conventions and shall monitor their effective implementation, as well as cooperation with the relevant monitoring bodies, by examining the conclusions and recommendations of those monitoring bodies.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 352. #562041

  Agus é ag teacht ar chonclúidí maidir le cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin agus, gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna cur isteach ag tríú páirtithe, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta, Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle.

  In drawing its conclusions concerning effective implementation of the relevant conventions, the Commission shall assess the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies, as well as, without prejudice to other sources, information submitted by third parties, including civil society, social partners, the European Parliament or the Council.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 353. #563957

  Maidir leis sin, gríosaíonn COSAC parlaimintí náisiúnta cur le hiarrachtaí monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le spriocanna na Straitéise dar teideal Eoraip 2020 a bhaint amach agus go háirithe trí iniúchadh a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Moltaí Tír-Shonracha atá dírithe ar na Ballstáit i gcreat an tSeimeastair Eorpaigh agus a gclár athchóirithe náisiúnta.

  In this respect, COSAC encourages national Parliaments to increase efforts to monitor progress in meeting the Europe 2020 strategy goals and in particular through the scrutiny of implementation of Country-Specific Recommendations addressed to the Member States in the framework of the European Semester and their national reform programmes.

  Contribution of the XLVIII COSAC — Nicosia, 14 - 16 October 2012

 354. #566347

  2 Bille ar bith a ndearnadh an tréimhse chun a bhreithnithe ag Seanad Éireann a ghiorrú faoin Airteagal seo, má tharlaíonn, (a) i gcás Bille nach Bille Airgid, go ndiúltaíonn Seanad Éireann dó nó go ritheann Seanad Éireann é maille le leasuithe dá ndiúltaíonn Dáil Éireann nó nach ndéanann Seanad Éireann é a rith ná diúltú dó, nó, (b) i gcás Bille Airgid, go gcuireann Seanad Éireann ar ais go Dáil Éireann é maille le moltaí nach nglacann Dáil Éireann leo nó nach ndéanann Seanad Éireann é a chur ar ais go Dáil Éireann, taobh istigh den tréimhse a luaitear sa rún, ní foláir a mheas gur ritheadh an Bille ag dhá Theach an Oireachtais i gceann na tréimhse sin.

  Where a Bill, the time for the consideration of which by Seanad Éireann has been abridged under this Article, (a) is, in the case of a Bill which is not a Money Bill, rejected by Seanad Éireann or passed by Seanad Éireann with amendments to which Dáil Éireann does not agree or neither passed nor rejected by Seanad Éireann, or (b) is, in the case of a Money Bill, either returned by Seanad Éireann to Dáil Éireann with recommendations which Dáil Éireann does not accept or is not returned by Seanad Éireann to Dáil Éireann, within the period specified in the resolution, the Bill shall be deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas at the expiration of that period.

  CONSTITUTION OF IRELAND 1937

 355. #567129

  I bPlean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Slándáil Pléascán a Fheabhsú a ghlac an Chomhairle an 18 Aibreán 2008, iarradh ar an gCoimisiún buanchoiste um réamhtheachtaithe a bhunú chun bearta a bhreithniú agus moltaí a ullmhú i ndáil le rialáil na réamhtheachtaithe pléascán atá ar fáil ar an margadh, agus a n-éifeachtaí costais is tairbhe á gcur san áireamh.

  The European Union Action Plan on Enhancing the Security of Explosives, adopted by the Council on 18 April 2008, called on the Commission to establish a standing committee on precursors to consider measures and prepare recommendations concerning the regulation of explosives precursors available on the market, taking into account their cost-benefit effects.

  Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors Text with EEA relevance

 356. #567877

  Bunaithe ar thoradh na meastóireachta seachtraí, ar na moltaí, agus ar an straitéis ilbhliantúil, ar straitéis í a ghlac an Bord Riaracháin i mí an Mhárta 2010, ba cheart roinnt forálacha de Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 a shoiléiriú agus a uasdátú.

  Based on the findings of the external evaluation, and on the recommendations, and on the multiannual strategy adopted by the Administrative Board in March 2010, some provisions of Regulation (EC) No 1406/2002 should be clarified and updated.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 357. #567926

  Ba cheart go gcuirfí san áireamh sa staidéar sin an creat dlíthiúil agus na moltaí ábhartha ó na fóraim iomchuí de chuid an Aontais maraon le forbairt reatha na Timpeallachta Comónta um Chomhroinnt Faisnéise, agus ba cheart go ndéanfaí prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a urramú go hiomlán leis, agus na costais agus na tairbhí á ndéanamh soiléir do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

  That study should take into account the existing legal framework and relevant recommendations from the appropriate Union fora as well as the current development of the Common Information Sharing Environment (CISE) and should fully respect the principles of subsidiarity and proportionality, making clear the costs and benefits to the European Parliament and the Council.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 358. #569047

  Agus an Rialachán seo agus na moltaí arna nglacadh faoi á gcur i bhfeidhm, tabharfaidh an Chomhairle, an Coimisiún agus na Ballstáit aird ar rialacha agus ar chleachtais náisiúnta agus ar Airteagal 28 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  In applying this Regulation and the recommendations adopted hereunder, the Council, the Commission and the Member States shall take into account national rules and practice and Article 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 359. #569064

  Agus an méid sin á dhéanamh, tabharfaidh an Ballstát, aird ar aon mholtaí a ndírítear air faoi Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 an 7 Meitheamh 1997 ón gComhairle maidir le riochtaí buiséadacha a neartú agus le faireachas agus comhardú a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha [9], Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 an 7 Iúil 1997 ón gComhairle maidir le dlús a chur le cur chun feidhme an nóis imeachta um easnamh iomarcach agus soiléiriú a dhéanamh air [10], nó Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, maidir lena chláir athchóirithe náisiúnta agus lena chláir chobhsaíochta.

  In so doing, the Member State shall take into account any recommendations addressed to it under Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies [9], Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure [10], or Regulation (EU) No 1176/2011 concerning its national reform programme and its stability programme.

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 360. #569276

  Is amhlaidh a bheidh an cás más rud é, go háirithe, go gcuirfeadh cur chun feidhme an dréachtphlean bhuiséadaigh cobhsaíocht airgeadais an Bhallstáit i dtrácht i mbaol nó go mbeadh an baol ag gabháil leis go ndéanfadh sé dochar d’fheidhmiú cuí an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta nó más rud é go mbeadh sárú suntasach léir ar na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle faoi CCF ag baint le cur chun feidhme an phlean bhuiséadaigh tosaigh.

  This will be the case, in particular, where the implementation of the draft budgetary plan would put at risk the financial stability of the Member State concerned or risk jeopardising the proper functioning of the economic and monetary union, or where the implementation of the draft budgetary plan would entail an obvious significant violation of the recommendations adopted by the Council under the SGP.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 361. #569319

  Sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Samhain 2012 ina bhfuil moltaí chuig an gCoimisiún maidir leis an tuarascáil ó Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus an Ghrúpa Euro "I dTreo Fíor-Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta" an 20 Samhain 2012, agus sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2012 dar teideal "Treoirphlean le haghaidh fíor-AEA domhain" nochtar tuairimí Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin faoi seach maidir leis na céimeanna is gá chun aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta atá níos doimhne agus comhtháite ar bhonn níos fearr a bhaint amach.

  The European Parliament's resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" and the Commission's Communication of 28 November 2012 entitled "A blueprint for a deep and genuine EMU" outline, respectively, the views of the European Parliament and of the Commission on the steps needed to achieve a deeper and better integrated economic and monetary union.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 362. #569400

  táscairí i dtaobh conas a fhreastalóidh athchóirithe agus bearta sa dréachtphlean buiséadach, lena n-áirítear infheistíocht phoiblí go háirithe, ar na moltaí reatha don Bhallstát lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 121 agus le hAirteagal 148 CFAE agus ar athchóirithe agus bearta iad atá mórthábhachtach do ghnóthú na spriocanna a leagtar amach i straitéis an Aontais d'fhás agus do phoist.

  indications on how reforms and measures in the draft budgetary plan, including in particular public investment, address the current recommendations to the Member State concerned in accordance with Articles 121 and 148 TFEU and are instrumental to the achievement of the targets set by the Union's strategy for growth and jobs.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 363. #569430

  Má chinneann an Chomhairle, ag gníomhú faoi Airteagal 126(6) CFAE, go bhfuil Ballstát faoi fhiachas iomarcach, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann clár comhpháirtíochta eacnamaíche a thíolacadh chuig an gCoimisiún agus chuig an gComhairle ina gcuirfear síos ar bhearta beartais agus ar na hathchóirithe struchtúracha a bheidh ag teastáil chun ceartú go deimhin is buanfasach ar an bhfiachas iomarcach a áirithiú, mar fhorbairt ar a chlár athchóirithe náisiúnta agus a chlár cobhsaíochta, agus moltaí na Comhairle á dtabhairt ar aird go hiomlán aige maidir le cur chun feidhme na dtreoirlínte comhtháthaithe le haghaidh beartas eacnamaíoch agus fostaíochta na mBallstát lena mbaineann.

  If the Council, acting under Article 126(6) TFEU, decides that an excessive deficit exists in a Member State, the Member State concerned shall present to the Commission and to the Council an economic partnership programme describing the policy measures and structural reforms that are needed to ensure an effective and lasting correction of the excessive deficit, as a development of its national reform programme and its stability programme, and fully taking into account the Council recommendations on the implementation of the integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member State concerned.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 364. #569470

  Beidh an faireachán dá dtagraítear in Airteagal 10 agus in Airteagal 11 den Rialachán seo ina dhlúthchuid den fhaireachán tráthrialta, dá bhforáiltear in Airteagal 10(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97, de chur chun feidhme gníomhaíochta a dhéanfaidh an Ballstát lena mbaineann mar gheall ar mholtaí ón gComhairle faoi Airteagal 126(7) CFAE nó mar gheall ar chinntí ón gComhairle foláireamh a thabhairt faoi Airteagal 126(9) CFAE chun an t-easnamh iomarcach a cheartú.

  The monitoring established by Articles 10 and 11 of this Regulation shall be an integral part of the regular monitoring, as provided for in Article 10(1) of Regulation (EC) No 1467/97, of the implementation of action taken by the Member State concerned in response to Council recommendations under Article 126(7) TFEU or Council decisions to give notice under Article 126(9) TFEU to correct the excessive deficit.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 365. #573850

  De réir mholtaí cuntasóireachta an Bhoird um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta (IASB) ba cheart don ghnóthas luach cóir na roghanna ar dháta an deonaithe a ríomh trí bhíthin phraghas ceangail na scaireanna ag an uair sin a iolrú faoi líon na roghanna a mheasfar a bheidh infheidhmithe ar dháta an dílsithe agus é a roinnt ar líon na mblianta seirbhíse a mheasfar a sholáthrófar go dtí dáta an dílsithe.

  The International Accounting Standards Board (IASB) accounting recommendations are that the enterprise derives a fair value for the options at grant date by taking the strike price of the shares at that time multiplied by the number of options expected to be exercisable at vesting date divided by the number of service years expected to be provided until the vesting date.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 366. #573851

  I CCE, mura bhfuil praghas margaidh inbhraite ann ná meastachán arna dhéanamh ag an gcorparáid i gcomhréir leis na moltaí thuasluaite, féadfar luacháil na roghanna a ríomh le samhail praghsála scair-roghanna.

  In the ESA, if there is neither an observable market price nor an estimate made by the corporation in line with the recommendations just given, the valuation of the options may be estimated using a stock options pricing model.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 367. #593173

  Áiritheoidh an monaróir go mairfidh sábháilteacht fheidhmiúil na feithicle ar feadh gnáth-shaolré na feithicle má úsáidtear í faoi ghnáthchoinníollacha agus má dhéantar seirbhís uirthi i gcomhréir le moltaí an mhonaróra.

  The manufacturer shall ensure that the functional safety of the vehicle shall endure throughout the normal life of the vehicle if used under normal conditions and serviced in accordance with the manufacturer’s recommendations.

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 368. #594178

  Laistigh de thrí mhí ó na tuarascálacha bliantúla dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo a fháil, cuirfidh an Ghníomhaireacht tuarascáil chomhdhlúite faoi bhráid na nGrúpaí maidir leis na tionscadail leasa choitinn a thig faoi na catagóirí atá leagtha amach in Iarscríbhinn II.1 agus 2, ina ndéanfar meastóireacht ar an dul chun cinn a rinneadh agus déanfaidh sí moltaí, i gcás inarb iomchuí, i dtaobh slite inar féidir na moilleanna agus na deacrachtaí a tháinig chun cinn a shárú.

  Within three months of the receipt of the annual reports referred to in paragraph 4 of this Article, the Agency shall submit to the Groups a consolidated report for the projects of common interest falling under the categories set out in Annex II.1 and 2, evaluating the progress achieved and make, where appropriate, recommendations on how to overcome the delays and difficulties encountered.

  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance

 369. #595874

  Faoin 20 Iúil 2018 agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán ar Eurodac le chéile, ina ndéanfar scrúdú ar na torthaí a baineadh amach de réir na gcuspóirí a bhí ann, agus ar an tionchar ar chearta bunúsacha, lena n-áirítear ar lean idirdhealú indíreach in aghaidh daoine a chumhdaítear leis an Rialachán seo as rochtain forghníomhaithe dlí, agus measúnú ar bhailíocht leanúnach na bunréasúnachta, agus ar aon impleachtaí d'oibríochtúlaí amach anseo agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  By 20 July 2018 and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation of Eurodac, examining the results achieved against objectives and the impact on fundamental rights, including whether law enforcement access has led to indirect discrimination against persons covered by this Regulation, and assessing the continuing validity of the underlying rationale and any implications for future operations, and shall make any necessary recommendations.

  Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 370. #596377

  I gcás ina suífidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a bhaileoidh an Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn (EASO) de bhun Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 go háirithe, go bhféadfaí cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur i mbaol mar gheall ar bhaol réasúnaithe maidir le brú faoi leith a chuirtear ar chóras tearmainn Ballstáit agus/nó maidir le fadhbanna a bhaineann le feidhmiú an chórais tearmainn de chuid Ballstáit, déanfaidh sé, i gcomhar le EASO, moltaí don Ballstát sin, ina n-iarrfar air plean coisctheach gníomhaíochta a dhréachtú.

  Where, on the basis of, in particular, the information gathered by EASO pursuant to Regulation (EU) No 439/2010, the Commission establishes that the application of this Regulation may be jeopardised due either to a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system and/or to problems in the functioning of the asylum system of a Member State, it shall, in cooperation with EASO, make recommendations to that Member State, inviting it to draw up a preventive action plan.

  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person

 371. #596632

  Is é conclúid na Tuarascála go gciallaíonn an dul chun cinn arna dhéanamh ag Maenmar/Burma i ndáil le moltaí CIS a chomhlíonadh, dul chun cinn atá aitheanta ag comhlachtaí inniúla faireacháin CIS, nach meastar sáruithe ar na prionsabail atá leagtha síos i gCoinbhinsiún Uimh. 29 de CIS a bheith "tromchúiseach agus córasach" a thuilleadh agus moltar inti go mba cheart rochtain ar fhabhair taraife ghinearálaithe a thabhairt arís do Mhaenmar/Burma.

  The Report concludes that the progress made by Myanmar/Burma towards complying with the ILO recommendations, which has been acknowledged by the competent ILO monitoring bodies, means that violations of the principles laid down in ILO Convention No 29 are no longer considered as "serious and systematic" and recommends that access to generalised tariff preferences should be reinstated to Myanmar/Burma.

  Regulation (EU) No 607/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalised tariff preferences from Myanmar/Burma

 372. #597403

  Ba cheart don Ard-Stiúrthóir a chur in iúl sna moltaí a ghabhfaidh leis an tuarascáil deiridh maidir le himscrúdú an bhféadfaí obair leantach níos éifeachtaí a dhéanamh, i bhfianaise chineál na bhfiricí agus scála a dtionchair tionchar airgeadais, trí na bearta inmheánacha a dhéanann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann.

  In the recommendations accompanying the final investigation report, the Director-General should indicate whether, in the light of the nature of the facts and the scale of their financial impact, internal measures by the institution, body, office or agency concerned would allow for a more effective follow-up.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 373. #597605

  Léireofar leis na moltaí sin, i gcás inarb iomchuí, aon ghníomh araíonaíochta, riaracháin, airgeadais agus/nó breithiúnach a dhéanfaidh na hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí agus údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann, agus sonrófar go háirithe na suimeanna measta a bheidh le gnóthú, chomh maith le réamhaicmiú na bhfíoras a suíodh i ndlí.

  Those recommendations shall, where appropriate, indicate any disciplinary, administrative, financial and/or judicial action by the institutions, bodies, offices and agencies and by the competent authorities of the Member States concerned, and shall specify in particular the estimated amounts to be recovered, as well as the preliminary classification in law of the facts established.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 374. #597611

  Déanfaidh an institiúid sin, an comhlacht sin, an oifig sin nó an ghníomhaireacht sin cibé beart, go háirithe beart araíonachta nó beart dlíthiúil, is gá de réir thorthaí na n-imscrúduithe sin, agus tuairisceofar maidir leis an mbeart sin don Oifig, laistigh de theorainn ama a leagfar síos sna moltaí a ghabhann leis an tuarascáil agus, ina theannta sin, ar iarraidh ón Oifig.

  That institution, body, office or agency shall take such action, in particular of a disciplinary or legal nature, as the results of the internal investigation warrant, and shall report thereon to the Office, within a time-limit laid down in the recommendations accompanying the report, and, in addition, at the request of the Office.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 375. #597613

  Ar iarraidh ón Oifig, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann an fhaisnéis faoin mbeart a rinneadh, i gcás ina ndearnadh beart, chuig an Oifig in am trátha, nuair a chuirfidh an tArd-Stiúrthóir a mholtaí ar aghaidh i gcomhréir le mír 3, agus nuair a chuirfidh an Oifig aon fhaisnéis ar aghaidh i gcomhréir le mír 5.

  At the request of the Office, the competent authorities of the Member States concerned shall, in due time, send to the Office information on action taken, if any, following the transmission by the Director-General of his recommendations in accordance with paragraph 3, and following the transmission by the Office of any information in accordance with paragraph 5.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 376. #597643

  Tabharfaidh an Coiste Maoirseachta aird ar thuairimí an Ard-Stiúrthóra, lena n-áirítear i gcás ina ndéantar moltaí iomchuí, maidir le inter alia na hacmhainní a mbeidh gá leo chun feidhm imscrúdaitheach na hOifige a chomhlíonadh, tosaíochtaí imscrúdaitheacha na hOifige agus fad na n-imscrúduithe.

  The Supervisory Committee shall address to the Director-General opinions, including where appropriate, recommendations on, inter alia, the resources needed to carry out the investigative function of the Office, on the investigative priorities of the Office and on the duration of investigations.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 377. #601703

  I gcás ina sainaithneofar go bhfuil easnaimh thromchúiseacha ann maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 ón gComhairle maidir le sásra meastóireachta agus faireacháin a bhunú chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú [2] agus d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na moltaí a ghlactar i gcomhréir leis an Rialachán sin, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun moladh a thabhairt go ndéanfaidh an Ballstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith bearta sonracha amhail foirne Eorpacha gardaí teorann a imlonnú, pleananna straitéiseacha a thíolacadh nó, mar rogha dheiridh agus tromchúis an cháis á chur san áireamh, pointe sonrach trasnaithe teorann a dhúnadh.

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Council Regulation (EU) No xxx/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis [2] and with a view to ensuring compliance with the recommendations adopted pursuant to that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to recommend that the evaluated Member State take specific measures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or, as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific border crossing-point.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 378. #601707

  D'fhéadfaí tús a chur le nós imeachta sonrach den sórt sin freisin, faoi na coinníollacha céanna, toisc go bhfuil faillí mór á dhéanamh ag an mBallstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith, ar nós imeachta é chun rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú go sealadach.I bhfianaise íogaireacht pholaitiúil rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú, ar rialú é a bhfuil baint aige le cumhachtaí feidhmiúcháin náisiúnta agus le cumhachtaí náisiúnta maidir le forghníomhú i leith rialú ag teorainneacha inmheánacha, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme chun moltaí a ghlacadh faoin nós imeachta sonrach sin, ar nós imeachta ar leibhéal an Aontais é, a thabhairt don Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún.

  Such a specific procedure for the temporary reintroduction of border control at certain internal borders could also be triggered, under the same conditions, as a result of the serious negligence by the evaluated Member State of its obligations. In view of the politically sensitive nature of such measures which touch on national executive and enforcement powers regarding internal border control, implementing powers to adopt recommendations under that specific Union-level procedure should be conferred on the Council, acting on a proposal from the Commission.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 379. #601712

  Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No xxx/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 380. #601715

  cláir mheastóireachta ilbhliantúla agus bhliantúla, cuairteanna a fhógrófar agus nach bhfógrófar ar an láthair a dhéanfaidh foireann bheag d'ionadaithe ón gCoimisiún agus de shaineolaithe a ainmneoidh na Ballstáit, tuarascálacha ar thoradh na meastóireachta a ghlacfaidh an Coimisiún agus moltaí do bhearta leasúcháin a ghlacfaidh an Chomhairle ar thogra ón gCoimisiún, bearta leantacha iomchuí, faireachán agus tuairisciú.

  multiannual and annual evaluation programmes, announced and unannounced on-site visits carried out by a small team of Commission representatives and of experts designated by Member States, reports on the outcome of the evaluations adopted by the Commission and recommendations for remedial action adopted by the Council on a proposal from the Commission, appropriate follow-up, monitoring and reporting.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 381. #601741

  I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú [], agus d'fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, a lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) No xxx/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis [], and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 382. #601805

  Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil bonn cuí leo, i gcásanna nach eol na cúiseanna leis an ngá rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a shíneadh, i gcomhréir le mír 2, ach taobh istigh de 10 lá roimh dheireadh na tréimhse roimhe sin maidir le rialú ag teorainneacha a thabhairt isteach arís, féadfaidh an Coimisiún aon mholtaí riachtanacha a ghlacadh láithreach trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 33a(3).

  On duly justified grounds of urgency relating to situations where the circumstances giving rise to the need to prolong border control at internal borders in accordance with paragraph 2 become known less than 10 days before the end of the preceding reintroduction period, the Commission may adopt any necessary recommendations by means of immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 33a(3).

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 383. #608610

  Sna rialacha maidir le rannpháirtíocht, maidir le saothrú agus maidir le scaipeadh i bhFís 2020 ("na Rialacha") a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart a léiriú ar bhealach leordhóthanach moltaí Pharlaimint na hEorpa ina rún an 11 Samhain 2010 maidir le cur chun feidhme na gClár Réime um Thaighde a shimpliú [5] agus moltaí na Comhairle maidir le ceanglais riaracháin agus airgeadais na gclár réime taighde a shimpliú.

  The rules for participation, exploitation and dissemination in Horizon 2020 laid down in this Regulation ("the Rules") should adequately reflect the recommendations of the European Parliament in its resolution of 11 November 2010 on simplifying the implementation of the Research Framework Programmes [5], and of the Council with regard to the simplification of the administrative and financial requirements of the research framework programmes.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 384. #608612

  Ba cheart dóibh glacadh leis na moltaí a rinneadh i dtuarascáil dheiridh an tSainghrúpa dar teideal 'Meastóireacht Eatramhach ar an 7ú Clár réime' an 12 Samhain 2010 agus ba cheart go gcumasódh siad tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an ualach riaracháin do rannpháirtithe agus castacht na bhforálacha airgeadais a laghdú d'fhonn rannpháirtíocht a éascú agus líon na n-earráidí airgeadais a laghdú.

  They should take up the recommendations made in the final report of the Expert Group entitled 'Interim Evaluation of the 7th Framework Programme' of 12 November 2010 and they should enable further progress in reducing the administrative burden for participants and the complexity of the financial provisions in order to facilitate participation and reduce the number of financial errors.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 385. #608613

  Ba cheart go léireofaí sna Rialacha freisin ábhair imní a d'ardaigh an pobal taighde, maraon le moltaí a rinne an pobal taighde, ar nithe iad araon atá mar thoradh ar an díospóireacht a tionscnaíodh leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2010 dar teideal "Cur chun feidhme na gclár réime taighde a shimpliú", agus an Páipéar Uaine a tháinig ina dhiaidh sin an 9 Feabhra 2011 "Ó Dhúshláin go Deiseanna:

  The Rules should also duly reflect the concerns raised and recommendations made by the research community resulting from the debate initiated by the Commission Communication of 29 April 2010 entitled "Simplifying the implementation of the research framework programmes", and the subsequent Green Paper of 9 February 2011 entitled "From Challenges to Opportunities:

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 386. #617558

  (b)féadfaidh an Bord, i ndiaidh athbhreithniú den sórt sin,moltaí a chur faoi bhráid an Aire maidir leis na bearta a bhféadfadh sé gur gá, i dtuairim an Bhoird, iad a dhéanamh chun oibriú na scéime a fheabhsú.

  (b)may, following such a review, make recommendations to the Minister as to the steps that, in the opinion of theBoard, may need to be taken to improve the operation of the scheme.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 387. #618931

  I gcás ina dtugtar cumhachtaí don Choimisiún, lena n-áirítear i bpleana ilbhliantúil arna bhunú de bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10, chomh maith le i gcásanna dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 15(6), chun bearta a ghlacadh trí bhíthinn gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme, maidir le beart caomhnaithe de chuid an Aontais is infeidhme i réimse gheografach, féadfaidh Ballstáit a bhfuil leas bainistithe acu dá ndéanann na bearta seo difear dó teacht ar chomhaontú moltaí comhpháirteacha a chur faoi bhráid lena ndírítear ar chuspóirí na mbeart ábhartha, pleananna ilbhliantúla nó pleananna sonracha aschuir de chuid an Aontais a ghlacadh.

  Where the Commission has been granted powers, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, as well as in cases provided for in Articles 11 and 15(6), to adopt measures by means of delegated or implementing acts in respect of a Union conservation measure applying to a relevant geographical area, Member States having a direct management interest affected by those measures may, within a deadline to be stipulated in the relevant conservation measure and/or multiannual plan, agree to submit joint recommendations for achieving the objectives of the relevant Union conservation measures, the multiannual plans or the specific discard plans.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 388. #619200

  I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.

  Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 389. #619689

  Chun cuspóirí ionchais an chláir cómhaoinithe a bhunaítear leis an Rialachán seo (an “Clár”) a bhaint amach, tá sé riachtanach go n-athbhreithneofar na socruithe do rialachas i gcomhréir leis na moltaí a leagtar amach i dtuarascáil an chomhairleora speisialta, agus go gcuirfear na hathchóirithe sin i bhfeidhm gan mhoill.

  In order to achieve the expected objectives of the co-financing programme established by this Regulation (the ‘Programme’), it is necessary that arrangements for governance are revised in line with the recommendations set out in the special advisor’s report and that those reforms are implemented without delay.

  REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)

 390. #619726

  Ba cheart don Choimisiún, agus na forbairtí á gcur san áireamh tar éis na moltaí a leagtar amach i dtuarascáil an chomhairleora speisialta, tuarascálacha a chur isteach i Márta 2014 agus ar bhonn bliantúil amhail ó 2015, i Meitheamh ar a dhéanaí, maidir le dul chun cinn EFRAG i gcur chun feidhme a athchóirithe rialachais.

  The Commission, taking into account developments following the recommendations set out in the special advisor’s report, should submit reports in March 2014 and on a yearly basis as of 2015, at the latest in June, on EFRAG’s progress in the implementation of its governance reforms.

  REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)

 391. #619787

  Faoin 31 Márta 2014, cuirfidh an Coimisiún an chéad tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle i ndáil leis na hathchóirithe rialachais is gá i réimse na cuntasaíochta agus na faisnéise airgeadais i leith ERFAG, agus,inter alia, na forbairtí á gcur san áireamh tar éis na moltaí a leagtar amach i dtuarascáil an chomhairleora speisialta, agus i ndáil leis na céimeanna a bheidh glactha cheana ag EFRAG chun na hathchóirithe sin a chur chun feidhme.

  By 31 March 2014, the Commission shall submit a first report to the European Parliament and to the Council on necessary governance reforms in the area of accounting and financial information in respect of EFRAG, taking into account, inter alia, the developments following the recommendations set out in the special advisor’s report, and on the steps that EFRAG has already taken to implement those reforms.

  REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)

 392. #629789

  Ba cheart na moltaí atá sa Chlár Oibre Beartais maidir le Saorálaíocht san Eoraip agus obair na n-eagraíochtaí saorálaíochta Eorpacha agus idirnáisiúnta agus clár Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe a chur i gcuntas sna gníomhaíochtaí faoin tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE.

  The recommendations contained in the Policy Agenda for Volunteering in Europe and the work of European and international volunteering organisations and the United Nations Volunteers programme should, where relevant, be taken into account in the actions under the EU Aid Volunteers initiative.

  REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)

 393. #634326

  Chun reachtaíocht chineálcheadaithe an Aontais a shimpliú, i gcomhréir le moltaí Thuarascáil CARS 21 ó 2007, is iomchuí an Rialachán seo a bhunú ar Rialachán Uimh.51 UNECE maidir leis an modh tástála agus ar Rialachán Uimh.59 UNECE i ndáil le córais tosta athsholáthair.

  In order to simplify the type-approval legislation of the Union, in line with the 2007 recommendations of the CARS 21 Report, it is appropriate to base this Regulation on UNECE Regulations No51, with regard to the test method, and No59 with regard to replacement silencing systems.

  Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014

 394. #636508

  Ar iarratas ó Bhallstát nó ó chomhlachas Eorpach de chumainn phóir le haghaidh ainmhithe folaíochta na speiceas lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, modhanna a fhormheas chun fíorú a dhéanamh ar shainaitheantas ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach agus ainmhithe pórúcháin folaíochta fireanna de phórtha déiríochta na speiceas caorach agus gabhair, ar modhanna iad a thugann ar a laghad an méid céanna cinnteachta le hanailísiú ar fhuilghrúpa na n‑ainmhithe pórúcháin folaíochta sin, ag tabhairt aird ar dhul chun cinn teicniúil agus moltaí ó lárionaid tagartha na hEorpa dá dtagraítear in Airteagal 31.

  On request of a Member State or a European association of breed societies for purebred animals of the species concerned, the Commission may, by means of implementing acts, approve methods for the verification of the identity of purebred breeding animals of the bovine species and male purebred breeding animals of dairy breeds of the ovine and caprine species that provide at least the same degree of certainty as the analysis of the blood group of those purebred breeding animals, taking into account technical advances and the recommendations of the European reference centres referred to in Article 31.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 395. #638069

  na rioscaí go dtiocfaidh ainiarsmaí as a shlabhra soláthair mianraí a aithint agus a mheasúnú ar bhonn na faisnéise arna soláthar de bhun Airteagal 4 de réir chaighdeáin a bheartais slabhra soláthair, i gcomhréir le hIarscríbhinn II agus moltaí maidir le dícheall cuí atá i dTreoir an ECFE um Dhícheall Cuí,

  identify and assess the risks of adverse impacts in its mineral supply chain on the basis of the information provided pursuant to Article 4 against the standards of its supply chain policy, consistent with Annex II and the due diligence recommendations of the OECD Due Diligence Guidance,

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */

 396. #640857

  Más rud é nach bhfuil aon Bhallstát lena mbaineann toilteanach a bheith ina Bhallstát tuairiscithe, nó má tá níos mó ná Ballstát amháin lena mbaineann toilteanach déanamh amhlaidh, déanfar an Ballstát tuairiscithe a roghnú trí chomhaontú i measc na mBallstát lena mbaineann, á chur san áireamh dóibh na moltaí dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 85(2).

  If there is no Member State concerned willing to be the reporting Member State or if there is more than one Member State concerned willing to be the reporting Member State, the reporting Member State shall be selected by agreement among the Member States concerned taking into account the recommendations referred to in point (c) of Article 85(2).

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 397. #642609

  Má tá coiste ainmniúcháin ag an eintiteas a ndéantar iniúchóireacht air, ar coiste é a bhfuil tionchar suntasach ag na scairshealbhóirí nó ag na comhaltaí air agus a bhfuil de chúram air moltaí a dhéanamh maidir le hiniúchóirí a roghnú, féadfaidh Ballstáit ligean don choiste ainmniúcháin sin feidhmeanna an choiste iniúchóireachta a dhéanamh, ar feidhmeanna iad atá leagtha síos san Airteagal seo agus lena n-éilítear go gcuirfidh sé an moladh dá dtagraítear i mír 2 faoi bhráid chruinniú ginearálta na scairshealbhóirí nó na gcomhaltaí.

  Where the audited entity has a nomination committee in which shareholders or members have a considerable influence and which has the task of making recommendations on the selecting of auditors, Member States may allow that nomination committee to perform the functions of the audit committee that are laid down in this Article and require it to submit the recommendation referred to in paragraph 2 to the general meeting of shareholders or members.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 398. #643399

  Chun reachtaíocht chineálcheadaithe an Aontais a shimpliú, i gcomhréir le moltaí Thuarascáil CARS 21 ó 2007, is iomchuí an Rialachán seo a bhunú ar Rialachán Uimh.51 UNECE maidir leis an modh tástála agus ar Rialachán Uimh.59 UNECE i ndáil le córais tosta athsholáthair.

  In order to simplify the type-approval legislation of the Union, in line with the 2007 recommendations of the CARS 21 Report, it is appropriate to base this Regulation on UNECE Regulations No 51, with regard to the test method, and No 59 with regard to replacement silencing systems.

  Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance

 399. #646803

  Faoin gcéad sraith de bhearta a nascann éifeachtacht Chistí SIE le rialachas eacnamaíoch fónta, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann leasuithe a iarraidh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir d'fhonn tacú le moltaí ábhartha ón gComhairle a chur chun feidhme nó chun an leas is fearr is féidir a bhaint as tionchar an fháis agus an iomaíochais atá ag Cistí SIE atá ar fáil áit a mbeidh cúnamh ábhartha airgeadais á fháil ag na Ballstáit.

  Under the first strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, the Commission should be able to request amendments to the Partnership Agreement and to the programmes in order to support the implementation of relevant Council recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the available ESI Funds where Member States are receiving relevant financial assistance.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 400. #647373

  Maidir le hiarraidh ón gCoimisiún chuig Ballstát i gcomhréir le mír 1, beidh údar maith leis agus déanfar tagairt inti don ghá atá le tacú le cur chun feidhme na moltaí ábhartha nó chun tionchar fáis agus iomaíochta na gCistí SIE a uasmhéadú de réir mar is iomchuí, agus léireoidh an Coimisiún na cláir nó na tosaíochtaí a mheasann sé a thagann i gceist agus cineál na leasuithe a bhfuiltear ag súil leo.

  A request by the Commission to a Member State in accordance with paragraph 1 shall be justified, with reference to the need to support the implementation of the relevant recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the ESI Funds as appropriate, and shall indicate the programmes or priorities which it considers are concerned and the nature of the amendments expected.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 401. #647375

  Déanfaidh an Ballstát a fhreagairt ar an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 a thíolacadh laistigh de dhá mhí ón iarraidh a fháil agus leagfaidh sé amach na leasuithe a mheasann sé a bheith riachtanach sa Chomhaontú Comhpháirtíochta agus sna cláir, na cúiseanna atá leis na leasuithe sin, á shainaithint dó na cláir atá i gceist agus ag tabhairt cuntais dó ar chineál na leasuithe atá á moladh agus na héifeachtaí ionchasacha ar chur chun feidhme na moltaí agus ar chur chun feidhme na gCistí SIE.

  The Member State shall submit its response to the request referred to in paragraph 1 within two months of its receipt, setting out the amendments it considers necessary in the Partnership Agreement and programmes, the reasons for such amendments, identifying the programmes concerned and outlining the nature of the amendments proposed and their expected effects on the implementation of recommendations and on the implementation of the ESI Funds.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 402. #647907

  a chomhsheasmhaí atá cuspóirí téamacha roghnaithe, na tosaíochtaí agus cuspóirí comhfhreagracha na gclár le CS, leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus leis na moltaí tír-shonracha ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú;

  the consistency of the selected thematic objectives, the priorities and corresponding objectives of the programmes with the CSF, the Partnership Agreement and the relevant country specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 403. #649287

  Féadfar a mheas go bhfuil an ríthábhacht sin le cláir nó tosaíochtaí nuair a thacóidh siad le hinfheistíochtaí a bhaineann le cur chun feidhme moltaí a dhírítear chuig an mBallstát lena mbaineann faoi chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh agus atá dírithe ar athchóirithe struchtúrtha, nó a bhaineann le tosaíochtaí a thacaíonn le bochtaineacht a laghdú nó le hionstraimí airgeadais maidir le hiomaíochas FBManna.

  Programmes or priorities may be considered of such critical importance when they support investments related to the implementation of recommendations addressed to the Member State concerned in the framework of the European Semester and aimed at structural reforms, or related to priorities supporting poverty reduction or to financial instruments for the competitiveness of SMEs.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 404. #649943

  chun tacú le cur chun feidhme Moltaí ábhartha ón gComhairle atá dírithe chuig an mBallstát lena mbaineann agus a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 7(2) nó le hAirteagal 8(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [28] ar an gcoinníoll go meastar gur gá na leasuithe seo chun cuidiú le héagothromaíochtaí macraicneamaíocha a cheartú;

  to support the implementation of relevant Council Recommendations addressed to the Member State concerned and adopted in accordance with Articles 7(2) or 8(2) of Regulation (EU) No 1176/2011 [29] of the European Parliament and of the Council provided that these amendments are deemed necessary to help correct the macro-economic imbalances;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 405. #650037

  Chun a áirithiú go n-ailíneofar CSE go hiomlán le cuspóirí na straitéise seo, go háirithe maidir le fostaíocht, le hoideachas, le hoiliúint agus leis an gcomhrac i gcoinne an eisiaimh shóisialta, an bhochtanais agus an leithcheala, ba cheart do CSE tacú leis na Ballstáit agus na Treoirlínte Comhtháite agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) agus le hAirteagal 148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí, ar leibhéal náisiúnta, an clár náisiúnta um athchóiriú, atá tacaithe ag straitéisí fostaíochta náisiúnta, na tuarascálacha náisiúnta sóisialta, straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na romach agus straitéisí náisiúnta maidir le míchumas á gcur i gcuntas.

  In order to ensure the full alignment of the ESF with the objectives of this strategy, particularly as regards employment, education, training and the fight against social exclusion, poverty and discrimination, the ESF should support Member States, taking account of the relevant Integrated Guidelines and relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) and Article 148(4) TFEU and, where appropriate, at national level, the national reform programmes underpinned by national employment strategies, national social reports, national Roma integration strategies and national disability strategies.

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 406. #650161

  Áiritheoidh Ballstáit go mbeidh an straitéis agus na gníomhaíochtaí arna leagan amach sna Cláir Oibríochta comhsheasmhach leis, agus freagrach do, na dúshláin a shainaithnítear ina gcláir athchóirithe náisiúnta, chomh maith, i gcás inarb iomchuí, lena straitéisí náisiúnta eile a bhfuil sé mar aidhm acu troid i gcoinne dífhostaíochta, bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta agus sna moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, chun cur le baint amach phríomhspriocanna na straitéise Eoraip 2020 maidir le fostaíocht, le hoideachas agus le laghdú na bochtaineachta.

  Member States shall ensure that the strategy and actions set out in their operational programmes are consistent with, and respond to, the challenges identified in their national reform programmes, as well as, where relevant, in their other national strategies that aim to fight unemployment, poverty and social exclusion, and also in the relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU, in order to contribute to achieving the headline targets of the Europe 2020 strategy on employment, education and poverty reduction.

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 407. #666754

  Go háirithe, tar éis don tuarascáil mheántéarmach maidir le hathscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh sa tuarascáil sin, glacfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report referred to in Article 17 of Regulation (EU) No 236/2014, and based on the recommendations contained in that report, the Commission shall adopt the delegated acts referred to in paragraph 1 of this Article by 31 March 2018.

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 408. #667259

  Tar éis don Tuarascáil Athscrúdú Mheántéarmach a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh sa tuarascáil sin, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report, and based upon the recommendations contained in that report, the Commission shall adopt a delegated act amending the Annex to this Regulation by 31 March 2018.

  Regulation (EU) No 234/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries

 409. #669056

  cuireann siad na gníomhaíochtaí uile a leanas i gcrích: foráil a dhéanamh do shásra foirmiúil le haghaidh ionadaithe tomhaltóirí ón Aontas agus ó thríú tíortha d’fhonn cur leis an bplé polaitiúil a dhéantar agus cur leis na beartais pholaitiúla, cruinnithe a eagrú le hoifigigh bheartas agus rialtóirí beartas chun leasanna tomhaltóirí leis na húdaráis phoiblí a chun cinn agus chun tacú leis na leasanna sin, na saincheisteanna coitianta agus na dúshláin choitianta a bhíonn os comhair tomhaltóirí a shainaithint, tuairimí tomhaltóirí a chur chun cinn i gcomhthéacs an chaidrimh dhéthaobhaigh idir an tAontas agus tríú tíortha, cur le malartú agus le scaipeadh saineolais agus eolais ar shaincheisteanna tomhaltóirí san Aontas agus i dtríú tíortha, agus moltaí a thabhairt maidir le beartais.

  they carry out all of the following activities: provide for a formal mechanism for consumer representatives from the Union and third countries to contribute to political discussions and policies, organise meetings with policy officials and regulators to promote and advocate consumer interests with public authorities, identify common consumer issues and challenges, promote consumer views in the context of bilateral relations between the Union and third countries, contribute to the exchange and dissemination of expertise and knowledge on consumer issues in the Union and third countries, and produce policy recommendations.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 410. #672821

  Sna rialacha sin ba cheart na moltaí a d’eisigh an Chúirt Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta Uimh. 15 in 2012 a chur san áireamh, tuarascáil a ullmhaíodh ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa agus an gá atá le coinbhleachtaí leasa a sheachaint idir Comhaltaí an Bhoird Riaracháin agus Comhaltaí an Bhoird Creidiúna Slándála.

  Those rules should take account of the recommendations issued by the Court of Auditors in its Special Report No 15 of 2012 which was prepared at the request of the European Parliament, and of the need to avoid conflicts of interest between the Members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board.

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 411. #672913

  a áirithiú go ndéanfar obair leantach iomchuí maidir le conclúidí agus moltaí na meastóireachtaí agus na n-iniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 26 agus maidir le conclúidí agus moltaí na n-imscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus gach tuarascáil iniúchta inmheánaí nó seachtraí, agus an fhaisnéis ábhartha uile maidir le torthaí na nósanna imeachta meastóireachta a chur chuig an údarás buiséadach;

  ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the evaluations and audits referred to in Article 26, as well as those arising from the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and all internal or external audit reports, and forward to the budgetary authority all information relevant to the outcome of the evaluation procedures;

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 412. #672955

  plean gníomhaíochta chun a áirithiú go ndéanfar obair leantach ar thorthaí agus moltaí na meastóireachtaí agus na n-iniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 26, ach amháin an chuid sin den phlean gníomhaíochta a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le Caibidil III, a ullmhú, agus an tuarascáil ar dhul chun cinn a chur faoi bhráid an Choimisiúin dhá uair in aghaidh na bliana a mbeidh an chuid a dhréachtaigh an Bord Creidiúna Slándála ionchorpraithe inti, gan aon athrú, ar tuarascáil í a chuirfear faoi bhráid an Bhoird Riaracháin freisin mar eolas;

  preparing an action plan for ensuring the follow up of the findings and recommendations of the evaluations and audits referred to in Article 26, with the exception of the section of the action plan concerning the activities covered by Chapter III, and submitting, after having incorporated, without any change, the section drafted by the Security Accreditation Board, a twice-yearly progress report to the Commission, which shall also be submitted to the Administrative Board for information;

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 413. #674529

  Tar éis tuarascáil mheastóireachta Schengen a bheith déanta, arna glacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013, scrúdóidh an Ballstát lena mbaineann, in éineacht leis an gCoimisiún agus le Gníomhaireacht Frontex, conas is fearr aghaidh a thabhairt ar na torthaí, lena n-áirítear aon easnaimh, agus déanfaidh sé na moltaí a chur chun feidhme faoi chuimsiú a chláir náisiúnta.

  Following a Schengen evaluation report, as adopted in accordance with Regulation (EU) No 1053/2013, the Member State concerned shall examine, together with the Commission and the Frontex Agency, how to address the findings, including any deficiencies, and implement the recommendations within the framework of its national programme.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 414. #674532

  In idirphlé leis an gCoimisiún agus le Gníomhaireacht Frontex, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann acmhainní faoina chlár a ath-leithdháileadh, lena n-áirítear na hacmhainní sin arna gclárú le haghaidh tacaíochta oibriúcháin, agus/nó gníomhaíochtaí a thabhairt isteach nó a leasú a bhfuil sé mar aidhm acu na laigí a leigheas i gcomhréir le torthaí agus le moltaí thuarascáil mheastóireachta Schengen.

  In dialogue with the Commission and the Frontex Agency, the Member State concerned shall reallocate resources under its programme, includi ng those programmed for operating support, and/or introduce or amend actions aiming to remedy the weaknesses in accordance with the findings and recommendations of the Schengen evaluation report.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 415. #675027

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn III a leasú, ar bhonn na gcatagóirí ginearálta a leagtar amach i mír 3 den Airteagal seo, má bhíonn údar cuí leis nó i bhfianaise aon mholtaí ó UNHCR.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 to amend Annex III, on the basis of the general categories set out in paragraph 3 of this Article, where there is a clear justification for doing so or in the light of any recommendations from the UNHCR.

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 416. #676250

  Chun na séasúir iascaireachta a chur in oiriúint níos fearr do ghníomhaíochtaí na gcabhlach, foráiltear do mhodhnú ar na séasúir iascaireachta i Moladh 12-03, agus sainítear anois iad mar shéasúir oscailte, seachas séasúir dhúnta mar a sainíodh iad sna Moltaí roimhe sin ó ICCAT.

  In order to better adapt the fishing seasons to the activity of the fleets, Recommendation 12-03 provides for a modification of the fishing seasons, which are now defined as open seasons, as opposed to closed seasons indicated in the previous ICCAT Recommendations.

  Regulation (EU) No 544/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

 417. #676257

  Is é an cuspóir go n-athbhreithneodh SCRS na sonraíochtaí teicniúla ar fad, lena n-áirítear an déine samplála, an modh samplála, an fad ón gceamara, toisí an gheata aistrithe, na halgartaim (gaol idir fad agus meáchan) ag a chruinniú in 2014, agus go modhnófadh ICCAT iad, dá mba gá sin, ag a chruinniú in 2014 ar bhonn mholtaí ó SCRS.

  It is the intention that all the technical specifications, including the sampling intensity, the way of sampling, the distance from the camera, the dimensions of the transfer gate, algorithms (length-weight relationship) be reviewed by the SCRS at its 2014 meeting, and if necessary modified by ICCAT at its 2014 meeting based on SCRS recommendations.

  Regulation (EU) No 544/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

 418. #676795

  Is ionann na moltaí nó na spreagthaí seo a úsáid dá dtagraítear i mír 2 agus déileáil chos istigh de réir bhrí an Airteagal seo nuair is eol don duine nó nuair is ceart gur eol don duine a bhainfidh úsáid as an moladh nó as an spreagadh gur bunaithe ar fhaisnéis chos istigh atá siad.

  The use of the recommendations or inducements referred to in paragraph 2 amounts to insider dealing within the meaning of this Article where the person using the recommendation or inducement knows or ought to know that it is based upon inside information.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 419. #677050

  Chun críocha Airteagal 10, Airteagal 12(1)(c) agus Airteagal 20, más rud é go ndéantar faisnéis a nochtadh nó a scaipeadh agus más rud é go ndéantar moltaí a thabhairt nó a scaipeadh chun críocha iriseoireachta nó mar mhodh eile de léiriú tuairimíochta sna meáin, déanfar an nochtadh nó scaipeadh faisnéise sin a mheas agus aird á thabhairt ar na rialacha a rialaíonn saoirse an phreasa agus an tsaoirse tuairimíochta i meáin eile agus ar na rialacha nó cóid lena rialaítear gairm na hiriseoireachta, mura rud é:

  For the purposes of Article 10, Article 12(1)(c) and Article 20, where information is disclosed or disseminated and where recommendations are produced or disseminated for the purpose of journalism or other form of expression in the media, such disclosure or dissemination of information shall be assessed taking into account the rules governing the freedom of the press and freedom of expression in other media and the rules or codes governing the journalist profession, unless:

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 420. #678254

  Ba cheart don Choimisiún agus d’Údarás Maoirseachta na hEorpa (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (“ÚEÚM”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh.1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), i ndlúthchomhar le comhaltaí CEBC, comhsheasmhacht a áirithiú leis na caighdeáin reatha agus an fhorbairt a dhéanfar orthu amach anseo a chur san áireamh le linn dó na caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, mar aon leis na treoirlínte agus na moltaí dá dtagraítear sa Rialachán seo, a tharraingt suas nó moltaí a dhéanamh maidir lena leasú.

  The Commission and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (‘ESMA’), established by Regulation (EU) No1095/2010 of the European Parliament and of the Council(5), in close cooperation with the members of the ESCB, should ensure consistency with the existing standards and their future developments when drawing up or proposing to revise the regulatory technical standards and the implementing technical standards as well as the guidelines and recommendations referred to in this Regulation.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 421. #678456

  Áireofar sna tuarascálacha sin ar a laghad measúnú ar éifeachtúlacht socraíochta, socraíocht inmheánaithe, soláthar trasteorann seirbhísí, na cúiseanna maidir le cearta rochtana a dhiúltú agus aon bhaic ábhartha eile ar iomaíocht sna seirbhísí airgid iarthrádála lena n-áirítear aon bhaic a eascraíonn ó úsáid mhíchuí socruithe ceadúnais, oiriúnacht na bpionós le haghaidh teipeanna socraíochta, go háirithe an gá atá le níos mó solúbthachta maidir leis na pionóis le haghaidh teipeanna socraíochta i ndáil le hionstraimí neamhleachtacha airgeadais, cur i bhfeidhm rialacha dliteanais shibhialta na mBallstát maidir le caillteanas atá inchurtha i leith TLUanna, na coinníollacha a bhaineann le seirbhísí coimhdeacha de chineál baincéireachta a sholáthar, le ceanglais maidir le hurrúis na rannpháirtithe agus le hurrúis a gcliant a chosaint agus leis an gcóras smachtbhannaí agus féadfaidh moltaí maidir le gníomhaíocht choisctheach nó cheartaitheach, i gcás ina r gá, a bheith iontu.

  Those reports should include at least an assessment of settlement efficiency, internalised settlement, cross-border provision of services, the reasons for the rejection of access rights and any other substantive barriers to competition in post-trade financial services including any barriers arising from the inappropriate use of licensing arrangements, appropriateness of penalties for settlement fails, in particular the need for additional flexibility in relation to penalties for settlement fails in relation to illiquid financial instruments, the application of Member States’ rules on civil liability to losses attributable to CSDs, the conditions relating to the provision of banking-type ancillary services, requirements regarding the protection of securities of participants and those of their clients, and the sanctions regime and may contain, where necessary, recommendations of preventative or remedial actions.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 422. #680785

  Déantar leis na tairsí seo iarmhéid an chuntais a dhearbhú idir, ar thaobh amháin, an ceart bunúsach chun sonraí pearsanta a chosaint agus, ar an taobh eile, an leas poiblí dlisteanach maidir le trédhearcacht i ndáil le maoiniú páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha atá sna tairseacha sin, mar a léirítear i moltaí idirnáisiúnta chun éilliú i dtaca le maoiniú páirtithe nó fondúireachtaí polaitiúla a sheachaint.

  These thresholds strike an appropriate balance between, on the one hand, the fundamental right to the protection of personal data and, on the other hand, the legitimate public interest in transparency regarding the funding of European political parties and foundations, as reflected in international recommendations to avoid corruption in relation to the funding of political parties and foundations.

  Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations

 423. #685261

  Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.

  By reason of the scale of the action to be undertaken, the Union should ensure that the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation adopted by FATF on 16 February 2012 (the ‘revised FATF Recommendations’), and, in particular, FATF Recommendation 16 on wire transfers (the ‘FATF Recommendation 16’) and the revised interpretative note for its implementation, are implemented uniformly throughout the Union and that, in particular, there is no discrimination or discrepancy between, on the one hand, national payments within a Member State and, on the other, cross-border payments between Member States.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 424. #688172

  Ag an am céanna, tar éis dó athbhreithniú a dhéanamh ar chreat an Aontais Eorpaigh, mhol an Coimisiún athbhreithniú freisin ar Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 maidir le faisnéis ar an íocóir a ghabhann le haistrithe cistí 3 , agus na moltaí athchóirithe a ghlac FATF maidir le haistrithe de shreang curtha san áireamh aige.

  In parallel, the Commission, after undertaking a review of the EU framework, also proposed a revision of Regulation (EC) No 1781/2006 on information on the payer accompanying transfers of funds 3 , taking into account the updated recommendations on wire transfers adopted by the FATF.

  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 

 425. #688194

  maidir le deireadh a chur leis an dealú idir daoine 'ón iasacht' agus 'ón mbaile' atá faoi riteacht pholaitiúil, a fhágann feabhsú uathfheidhmeach ar na bearta díchill chuí atá le héileamh i gcás aon duine atá faoi riteacht pholaitiúil, gan beann ar an áit arb as iad, cothromaíocht cheart is ea é idir ábhar imní na Comhairle, ábhar amhrais Pharlaimint na hEorpa agus na moltaí a bhí déanta ag FATF cheana;

  the removal of the distinction between “foreign” and “domestic” politically exposed persons (PEPs), resulting in automatic enhanced due diligence measures to be required in the case of any PEP, regardless of where they originate from, represents a fair balance between the Council's concerns, the European Parliament's reservations and existing recommendations by FATF;

  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 

 426. #693117

  D'fhonn a áirithiú go mbeidh aon mhaoluithe a ghlacfaidh an Coimisiún trí ghníomh tarmligthe de bhun Airteagal 290 den Chonradh agus a bhaineann leis an mbainistiú a dhéantar ar shaothrú coiréalaigh dheirg dea-cheaptha le go mbeidh siad oiriúnach do shaintréithe réigiúnacha, ba cheart go bhféadfadh Ballstáit a bhfuil leas díreach bainistithe acu i gcoiréalach dearg moltaí comhpháirteacha a dhéanamh d'fhonn go nglacfar gníomhartha tarmligthe mar sin.

  In order to ensure that any derogations to be adopted by the Commission by delegated act pursuant to Article 290 of the Treaty and pertaining to the management of red coral harvesting are well designed to suit regional particularities, Member States having a direct management interest in red coral should be able to submit joint recommendations for the purpose of the adoption of such delegated acts.

  Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 427. #694630

  I gcás nach bhfuil stórtha trádála atá údaraithe i dtríú tír faoi réir oibleagáid atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá infhorghníomhaithe rochtain dhíreach láithreach a thabhairt ar na sonraí do na heintitis dá dtagraítear in Airteagal 12(2), cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidliú leis an tríú tír sin faoi rochtain fhrithpháirteach ar fhaisnéis, agus faoi fhaisnéis a mhalartú, i ndáil le hIMUanna atá i stórtha trádála atá bunaithe sa tríú tír sin, chun a áirithiú go mbeidh rochtain dhíreach agus láithreach ag na heintitis uile dá dtagraítear in Airteagal 12(2) ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach chun a ndualgais a fheidhmiú.

  Where trade repositories authorised in a third country are not subject to a legally binding and enforceable obligation under the law of that third country to give direct and immediate access to the data to the entities referred to in Article 12(2), the Commission shall submit recommendations to the Council for the negotiation of international agreements with that third country regarding mutual access to, and exchange of, information on SFTs held in trade repositories which are established in that third country, in order to ensure that all of the entities referred to in Article 12(2) have direct and immediate access to all of the information needed for the exercise of their duties.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 428. #695113

  Faoin 15 Iúil 2019, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, maidir le scaipeadh faisnéise i ndáil leis an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga sna Ballstáit, agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh i ndáil le conas gur fearr an aithne a bheidh ar an nós imeachta sin.”.

  By 15 July 2019, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the dissemination of information about the European Small Claims Procedure in the Member States, and may produce recommendations as to how to make that procedure better known.’.

  Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure

 429. #697341

  Le Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, cuirtear i bhfeidhm i ndlí an Aontais forálacha na scéime um rialú agus um fhorfheidhmiú (“an Scéim”) arna bunú le moladh a ghlac an Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC) le linn a chruinnithe bhliantúil an 15 Samhain 2006, agus arna leasú ina dhiaidh sin le roinnt moltaí ag na Cruinnithe Bliantúla i Samhain 2007, Samhain 2008, agus Samhain 2009.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council implements in Union law the provisions of the Scheme of control and enforcement (‘the Scheme’) established by a recommendation adopted by the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) at its annual meeting on 15 November 2006, and subsequently amended by several recommendations at its annual meetings in November 2007, November 2008 and November 2009.

  Regulation (EU) 2016/96 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 amending Regulation (EU) No 1236/2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries

 430. #697518

  I gcás ina sainaithneofar go bhfuil easnaimh thromchúiseacha ann maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle [9] agus d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na moltaí a ghlactar de bhun an Rialachán sin, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun moladh a thabhairt go ndéanfaidh an Ballstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith bearta sonracha amhail foirne Eorpacha gardaí teorann a imlonnú, pleananna straitéiseacha a thíolacadh nó, mar rogha dheiridh agus tromchúis an cháis á cur san áireamh, pointe sonrach trasnaithe teorann a dhúnadh.

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Council Regulation (EU) No 1053/2013 [9] and with a view to ensuring compliance with the recommendations adopted pursuant to that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to recommend that the evaluated Member State take specific measures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or, as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific border crossing-point.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 431. #697528

  Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No 1053/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 432. #697831

  I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013, agus d’fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Regulation (EU) No 1053/2013, and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 433. #697917

  Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil bonn cuí leo, i gcásanna nach eol na cúiseanna leis an ngá rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a shíneadh, i gcomhréir le mír 2, ach taobh istigh de 10 lá roimh dheireadh na tréimhse roimhe sin maidir le rialú ag teorainneacha a thabhairt isteach arís, féadfaidh an Coimisiún aon mholtaí riachtanacha a ghlacadh láithreach trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 38(3).

  On duly justified grounds of urgency relating to situations where the circumstances giving rise to the need to prolong border control at internal borders in accordance with paragraph 2 become known less than 10 days before the end of the preceding reintroduction period, the Commission may adopt any necessary recommendations by means of immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 38(3).

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 434. #698470

  Déanann na Ballstáit agus an Coimisiún meastóireachtaí rialta, oibiachtúla agus neamhchlaonta go comhpháirteach d’fhonn cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a fhíorú agus déanann an Coimisiún na meastóireachtaí a chomhordú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit.Tá na heilimintí seo a leanas sa sásra meastóireachta: cláir mheastóireachta ilbhliantúla agus bhliantúla, cuairteanna ar an láthair a d’fhógrófaí agus nach bhfógrófaí, ar cuairteanna iad a dhéanfaidh foireann bheag d’ionadaithe ón gCoimisiún agus de shaineolaithe a ainmneoidh na Ballstáit, tuarascálacha ar thoradh na meastóireachtaí a ghlacfaidh an Coimisiún agus moltaí do bhearta leasúcháin a ghlacfaidh an Chomhairle ar thogra ón gCoimisiún, bearta leantacha iomchuí, faireachán agus tuairisciú.

  The Member States and the Commission jointly conduct regular, objective and impartial evaluations in order to verify the correct application of this Regulation and the Commission coordinates the evaluations in close cooperation with the Member States. The evaluation mechanism consists of the following elements: multiannual and annual evaluation programmes, announced and unannounced on-site visits carried out by a small team of Commission representatives and of experts designated by Member States, reports on the outcome of the evaluations adopted by the Commission and recommendations for remedial action adopted by the Council on a proposal from the Commission, appropriate follow-up, monitoring and reporting.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 435. #706667

  Ba cheart, áfach, cinnteoireacht a cheadú atá bunaithe ar phróiseáil den sórt sin, lena n-áirítear próifíliú, nuair atá sin údaraithe go sainráite le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit a bhfuil an rialaitheoir faoina réir, lena n-áirítear chun faireachán a dhéanamh ar chalaois agus ar imghabháil cánach agus chun críocha iad a chosc, ar faireachán é a dhéantar i gcomhréir le rialacháin, caighdeáin agus moltaí institiúidí de chuid an Aontais nó comhlachtaí náisiúnta maoirseachta, agus chun go n-áirithítear sláine agus iontaofacht seirbhíse a sholáthraíonn an rialaitheoir, nó atá riachtanach maidir le conradh a dhéanamh nó a chomhlíonadh idir an t-ábhar sonraí agus rialaitheoir, nó sa chás gur thug an t-ábhar sonraí a chead sainráite nó a cead sainráite.

  However, decision-making based on such processing, including profiling, should be allowed where expressly authorised by Union or Member State law to which the controller is subject, including for fraud and tax-evasion monitoring and prevention purposes conducted in accordance with the regulations, standards and recommendations of Union institutions or national oversight bodies and to ensure the security and reliability of a service provided by the controller, or necessary for the entering or performance of a contract between the data subject and a controller, or when the data subject has given his or her explicit consent.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 436. #709509

  D'fhonn comhar idir MECS agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta a éascú, ach gan dochar do neamhspleáchas MECS agus don fhreagracht atá air nó uirthi maidir le maoirseacht a dhéanamh ar Europol i ndáil le cosaint sonraí, ba cheart dóibh teacht le chéile go rialta laistigh den Bhord um Chomhar, ar cheart dó, mar chomhlacht comhairleach, tuairimí, treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtas a thabhairt maidir le saincheisteanna éagsúla a bhfuil rannpháirtíocht náisiúnta ag teastáil lena n-aghaidh.

  In order to facilitate the cooperation between the EDPS and the national supervisory authorities, but without prejudice to the independence of the EDPS and his or her responsibility for data protection supervision of Europol, they should regularly meet within the Cooperation Board, which, as an advisory body, should deliver opinions, guidelines, recommendations and best practices on various issues requiring national involvement.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 437. #710867

  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go mbeidh ionadaíocht leordhóthanach ar na hearnálacha sin den tionscal agus ar na húsáideoirí sin a bhféadfadh na bearta a fhéadfaidh an Coimisiún a mholadh bunaithe ar na moltaí a dhíreoidh an Ghníomhaireacht chuige difear a dhéanamh dóibh.

  The Agency shall ensure adequate representation of those sectors of the industry and of those users which could be affected by measures the Commission may propose on the basis of the recommendations addressed to it by the Agency.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 438. #710947

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún, arna iarraidh sin don Choimisiún nó ar a tionscnamh féin, maidir le bearta eile i réimse na sábháilteachta, agus an taithí a fuarthas á cur san áireamh.

  The Agency shall address recommendations to the Commission, at the request of the Commission or on its own initiative, on other measures in the field of safety, taking into account the experience gained.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 439. #710978

  moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún maidir leis na teimpléid do dhearbhú fíoraithe “CE” agus maidir leis na doiciméid sa chomhad teicniúil nach mór bheith ag gabháil leis, chun críche Airteagal 15(9) de Threoir (AE) 2016/797;

  address recommendations to the Commission on the templates for the ‘EC’ declaration of verification and for documents of the technical file that has to accompany it for the purposes of Article 15(9) of Directive (EU) 2016/797;

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 440. #711079

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht meastóireacht ar chur i bhfeidhm an nós imeachta um measúnú comhréireachta na gcomhpháirteanna idir-inoibritheachta agus an nós imeachta fíoraithe “CE” do threalamh ERTMS agus gach re bliain cuirfidh sí tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin, maille, más iomchuí, le moltaí faoi aon fheabhsuithe atá le déanamh.

  The Agency shall evaluate the application of the procedure for conformity assessment of interoperability constituents and of the ‘EC’ verification procedure for ERTMS equipment, and shall submit to the Commission, every 2 years, a report including, where appropriate, recommendations for any improvements.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 441. #711116

  I gcás ina n-easaontóidh údarás náisiúnta sábháilteachta le moltaí na Gníomhaireachta dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach nglacfaidh sé na céimeanna oiriúnacha dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach dtabharfaidh údarás náisiúnta sábháilteachta aon fhreagra ar mholtaí na Gníomhaireachta laistigh de thrí mhí ó na moltaí sin a fháil, cuirfidh an Ghníomhaireacht an Coimisiún ar an eolas.

  Where a national safety authority disagrees with the Agency's recommendations referred to in paragraph 4, or does not take the appropriate steps referred to in paragraph 4, or where no answer is given by a national safety authority in response to the Agency's recommendations within 3 months of receipt thereof, the Agency shall inform the Commission.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 442. #711230

  Arna iarraidh sin don Choimisiún, do na Ballstáit, do thíortha is iarrthóirí nó do na líonraí dá dtagraítear in Airteagal 38, tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi ghníomhaíochtaí oiliúna agus faoi ghníomhaíochtaí oiriúnacha eile a bhaineann le reachtaíocht sábháilteachta agus idir-inoibritheachta iarnróid agus táirgí gaolmhara na Gníomhaireachta amhail cláir, treoracha cur chun feidhme agus moltaí a chur i bhfeidhm agus a mhíniú.

  At the request of the Commission, Member States, candidate countries or the networks referred to in Article 38, the Agency shall engage in training and other appropriate activities concerning the application and explanation of railway safety and interoperability legislation and related products of the Agency such as registers, implementation guides and recommendations.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 443. #711347

  In éineacht leis an mBord Bainistíochta, áiritheoidh an Bord Feidhmiúcháin obair leantach leormhaith ar na torthaí agus ar na moltaí a thiocfaidh as imscrúduithe de chuid OLAF agus as na tuarascálacha agus meastóireachtaí iniúchta inmheánacha nó seachtracha éagsúla, lena n-áirítear trí ghníomhaíochtaí iomchuí an Stiúrthóra Feidhmiúcháin.

  Together with the Management Board, the Executive Board shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from investigations by OLAF and the various internal or external audit reports and evaluations, including by means of appropriate actions of the Executive Director.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 444. #711621

  Tráth nach déanaí ná an 16 Meitheamh 2020 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht a choimisiúnú chun measúnú a dhéanamh, go háirithe, ar thionchar, ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus a cleachtas oibre, lena gcuirfear san áireamh an obair iomchuí ar fad de chuid na Cúirte Iniúchóirí mar aon leis na tuairimí agus na moltaí ó na geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear na húdaráis náisiúnta sábháilteachta, ionadaithe na hearnála iarnróid, na gcomhpháirtithe sóisialta agus na n-eagraíochtaí tomhaltóra.

  No later than 16 June 2020 and every 5 years thereafter, the Commission shall commission an evaluation to assess, in particular, the impact, effectiveness and efficiency of the Agency and its working practices, taking into account all relevant work by the Court of Auditors as well as the views and recommendations of relevant stakeholders, including national safety authorities, representatives of the railway sector, social partners and consumer organisations.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 445. #713431

  Arna iarraidh sin ag Ballstát nó ag comhlachas Eorpach le haghaidh ainmhithe pórúcháin folaíochta de na speicis lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, lena ndéanta modhanna a fhormheas chun fíorú a dhéanamh ar shainaitheantas ainmhithe pórúcháin, ar choinníoll go dtugann na modhanna sin ar a laghad an méid céanna deimhneachta le hanailísiú ar fhuilghrúpa na n-ainmhithe pórúcháin sin, ag tabhairt aird ar dhul chun cinn teicniúil agus ar mholtaí ó ionaid tagartha de chuid an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 29, ICAR nó ón gCumann Idirnáisiúnta um Ghéinitic Ainmhithe (ISAG).

  At the request of a Member State or of a European association for breeding animals of the species concerned, the Commission may adopt implementing acts, approving methods for the verification of the identity of breeding animals provided that they offer at least the same degree of certainty as the analysis of the blood group of those breeding animals, taking into account technical advances and the recommendations of the European Union reference centres referred to in Article 29, ICAR or the International Society for Animal Genetics (ISAG).

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 446. #720183

  Chun críocha an Phrótacail seo, ciallaíonn “dréachtghníomhartha reachtacha” tograí ón gCoimisiún, tionscnaimh ó ghrúpa Ballstát, tionscnaimh ó Pharlaimint na hEorpa, iarrataí ón gCúirt Bhreithiúnais, moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach agus iarrataí ón mBanc Eorpach Infheistíochta, d'fhonn gníomh reachtach a ghlacadh.

  For the purposes of this Protocol, ‘draft legislative acts’ shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 447. #721284

  Má leanann Ballstát de bheith ag mainneachtain na moltaí ón gComhairle a chur i ngníomh, féadfaidh an Chomhairle a chinneadh foláireamh a thabhairt don Bhallstát bearta a ghlacadh laistigh de thréimhse shonraithe chun an laghdú easnaimh a bhaint amach a mheasann an Chomhairle a bheith riachtanach chun an cor a leigheas.

  If a Member State persists in failing to put into practice the recommendations of the Council, the Council may decide to give notice to the Member State to take, within a specified time limit, measures for the deficit reduction which is judged necessary by the Council in order to remedy the situation.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 448. #721293

  Déanfaidh an Chomhairle cuid dá cinntí nó a cinntí uile nó cuid dá moltaí nó a moltaí uile dá dtagraítear i míreanna 6 go 9 agus 11 a aisghairm a mhéad atá an t-easnamh iomarcach sa Bhallstát i dtrácht ceartaithe, dar léi.

  The Council shall abrogate some or all of its decisions or recommendations referred to in paragraphs 6 to 9 and 11 to the extent that the excessive deficit in the Member State concerned has, in the view of the Council, been corrected.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 449. #721549

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus le Coiste na Réigiún, bearta a ghlacadh chun rannchuidiú leis na cuspóirí dá dtagraítear san Airteagal seo a ghnóthú, gan aon chomhchuibhiú ar dhlíthe agus rialacháin na mBallstát, agus glacfaidh an Chomhairle moltaí, ar thogra ón gCoimisiún.

  The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt measures to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States, and the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 450. #721828

  Déanfaidh an Coimisiún, nó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála nuair a bhainfidh an comhaontú arna bheartú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, moltaí a thíolacadh don Chomhairle, agus glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena n-údarófar an chaibidlíocht a thosú agus lena n-ainmneofar, i bhfianaise ábhar an chomhaontaithe arna bheartú, idirbheartaí an Aontais nó ceannaire fhoireann caibidlíochta an Aontais.

  The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's negotiating team.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 451. #722054

  Déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh léirmheas ar dhlíthiúlacht gníomhartha reachtacha, na Comhairle, an Choimisiúin agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, seachas moltaí nó tuairimí, agus na ngníomhartha sin de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle Eorpach atá ceaptha chun éifeacht dhlíthiúil a bheith acu i leith tríú páirtithe.

  The Court of Justice of the European Union shall review the legality of legislative acts, of acts of the Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects vis-à-vis third parties.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 452. #722385

  Déanfaidh an Coimisiún gach dícheall chun go gcuirfear na barúlacha i gcrích atá i gceangal leis na cinntí urscaoilte maille le barúlacha eile Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gcaiteachas a chur i ngníomh agus na gluaiseanna a bheidh in éineacht leis na moltaí urscaoilte arna nglacadh ag an gComhairle.

  The Commission shall take all appropriate steps to act on the observations in the decisions giving discharge and on other observations by the European Parliament relating to the execution of expenditure, as well as on comments accompanying the recommendations on discharge adopted by the Council.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 453. #722538

  Chun críocha an Phrótacail seo, ciallaíonn "dréachtghníomhartha reachtacha" tograí ón gCoimisiún, tionscnaimh ó ghrúpa Ballstát, tionscnaimh ó Pharlaimint na hEorpa, iarrataí ón gCúirt Bhreithiúnais, moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach agus iarrataí ón mBanc Eorpach Infheistíochta d'fhonn gníomh reachtach a ghlacadh.

  For the purposes of this Protocol, "draft legislative acts" shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank, for the adoption of a legislative act.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 454. #727910

  Cuirfidh an máistir ar chumas na buíne cigireachta scrúdú a dhéanamh ar threalamh, ar ghabháil agus ar aon doiciméid ábhartha a mheasann an cigire a bhfuil gá leo chun comhlíonadh mholtaí Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm a fhíorú maidir le stát brataí an tsoithigh atá faoi réir cigireachta.

  The master shall enable the inspection party to make such examination of equipment, catch or gear and any relevant documents as an inspector deems necessary to verify the compliance with the ICCAT Commission's recommendations in force in relation to the flag State of the vessel being inspected.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 455. #727933

  Cuirfidh an cigire marc aitheantais arna fhormheas ag Coimisiún ICCAT ar aon trealamh iascaireachta a ndearnadh cigireacht air agus ar dealraitheach é a bheith ag sárú na moltaí de chuid Choimisiún ICCAT is infheidhme maidir le stát brataí an tsoithigh lena mbaineann agus déanfar taifeadadh ar an bhfíric sin sa tuarascáil chigireachta.

  The inspector shall affix an identification mark approved by the ICCAT Commission to any fishing gear inspected which appears to be in contravention of the ICCAT Commission recommendations in force in relation to the flag State of the vessel concerned and shall record this fact in the inspection report.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 456. #735069

  an bhfuil idirphlé acu leis na cuideachtaí a bhfuil a dtaighde, a gcomhairle nó a moltaí vótála dírithe orthu, agus le geallsealbhóirí na cuideachta, agus, más amhlaidh atá, méid agus cineál an idirphlé sin;

  whether they have dialogues with the companies which are the object of their research, advice or voting recommendations and with the stakeholders of the company, and, if so, the extent and nature thereof;

  Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)

 457. #748916

  i gcás ina bhfuil na mianraí de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht nó limistéar ardriosca, nó i gcás ina bhfuil rioscaí eile sa slabhra soláthair mar a liostaítear i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí fionnta ag an allmhaireoir de chuid an Aontais, soláthrófar faisnéis bhreise, i gcomhréir leis na moltaí sonracha d'oibreoirí eacnamaíocha iartheachtacha a leagtar amach i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí, amhail an mianach as ar baineadh an mianra; suíomhanna ina ndéantar mianraí a bhailiú, a thrádáil agus a phróiseáil; agus cánacha, táillí agus ríchíosanna arna n-íoc;

  where minerals originate from conflict-affected and high-risk areas or, where other supply chain risks as listed in the OECD Due Diligence Guidance have been ascertained by the Union importer, additional information in accordance with the specific recommendations for upstream economic operators, as set out in the OECD Due Diligence Guidance, such as the mine of mineral origin, locations where minerals are consolidated, traded and processed, and taxes, fees and royalties paid;

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 458. #748928

  na rioscaí go dtiocfaidh ain-iarmhairtí as a shlabhra soláthair mianraí a shainaithint agus a mheasúnú ar bhonn na faisnéise arna soláthar de bhun Airteagal 4 de réir chaighdeáin a bheartais slabhra soláthair, i gcomhréir le hIarscríbhinn II agus moltaí maidir le dícheall cuí atá i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí;

  identify and assess the risks of adverse impacts in their mineral supply chain on the basis of the information provided pursuant to Article 4 against the standards of their supply chain policy, consistent with Annex II to, and the due diligence recommendations set out in, the OECD Due Diligence Guidance;

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 459. #748939

  Deanfaidh allmhaireoirí de chuid an Aontais de mhiotail na rioscaí ina slabhraí soláthair a shainaithint agus a mheasúnú, i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann le Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí agus leis na moltaí sonracha a leagtar amach sa Treoraíocht sin, bunaithe ar na tuarascálacha iniúchóireachta tríú páirtí atá ar fáil maidir leis na bruithneoirí agus na hathleádóirí sa slabhra sin agus trí mheasúnú a dhéanamh, de réir mar is iomchuí, ar chleachtais díchill chuí na mbruithneoirí agus na n-athleádóirí ina shlabhra soláthair.

  Union importers of metals shall identify and assess, in accordance with Annex II to the OECD Due Diligence Guidance and the specific recommendations set out in that Guidance, the risks in their supply chain based on available third-party audit reports concerning the smelters and refiners in that chain, and, by assessing, as appropriate, the due diligence practices of those smelters and refiners.

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 460. #749163

  Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann tacaíocht a iarraidh ar an gCoimisiún faoin gClár i ndáil le hathchóirithe a chur chun feidhme i gcomhthéacs na bpróiseas rialachais eacnamaíoch, go háirithe moltaí tír-shonracha i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, i ndáil le gníomhaíochtaí a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun feidhme, agus i ndáil le cláir coigeartaithe eacnamaíocha a chur chun feidhme.

  Member States should be able to request support from the Commission under the Programme in relation to the implementation of reforms in the context of economic governance processes, in particular of country-specific recommendations in the context of the European Semester, to actions related to the implementation of Union law, as well as in relation to the implementation of economic adjustment programmes.

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 461. #749273

  cur chun feidhme athchóirithe fáschothaitheacha i gcomhthéacs próisis rialachais eacnamaíoch, go háirithe i moltaí tír-shonracha arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh ábhartha nó i ngníomhaíochtaí a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun feidhme.

  the implementation of growth-sustaining reforms in the context of economic governance processes, in particular of the country-specific recommendations issued in the context of the European Semester or of actions related to the implementation of Union law.

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 462. #749590

  Maidir le forbairt IFRS, PIOB agus EFRAG, ba cheart tagairt a dhéanamh freisin, i dtuarascáil bhliantúil an Choimisiúin, don obair leantach ar na moltaí ó Pharlaimint na hEorpa agus dá gcur chun feidhme.

  As regards the development of IFRS, of PIOB and of EFRAG, the Commission's annual report should also refer to the follow-up to and the implementation of the recommendations of the European Parliament.

  Regulation (EU) 2017/827 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 258/2014 establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 (Text with EEA relevance. )

 463. #753793

  Sna treoirlínte agus sna moltaí sin cuirfear san áireamh gur gá a áirithiú nach gcuirfidh rialú den sórt sin isteach ar fheidhmiú an nós imeachta fógra a leagtar amach in Airteagal 25, agus go laghdaítear na hualaí riaracháin ar eisitheoirí a bhfuil tairiscintí trasteorann á ndéanamh san Aontas acu.

  Those guidelines and recommendations shall take into account the need to ensure that such control does not hamper the functioning of the notification procedure set out in Article 25, while minimising the administrative burdens on issuers making cross-border offers in the Union.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 464. #760447

  Fén bplean nua (bplean ná beidh aon Oifigigh Fóirthine ag baint leis), iarrataisí ar “Chabhair Theinteáin” do dhéanamh ar fhuirmeacha speisialta agus Comhairleoir Contae no saghas éigin eile Comhairleora a chomhnuíonn sa chomhursnacht do dheimhniú bona fides an iarrthóra Tar éis do sna hiarrataisí sin teacht fé bhráid Chomhairle Cheanntair no Chomhairle éigin eile, no fé bhráid Choiste Speisialta do ceapadh chuige sin ag an gComhairle Cheanntair no an Chomhairle eile sin, iad do chur ag triall ar Bhórd Sláinte na Contae maraon le pé molta a dineadh ina dtaobh.

  That under the new system (under which there will be no Relieving Officers) applications for "Home Help" be made on special forms, the bona fides of the applicant to be vouched for by a District Councillor or other Councillor living in the neighbourhood. Those applications, when dealt with by the District or other Council, or by a Special Committee of the District or other Council appointed for that purpose, to be forwarded, with recommendations, to the County Board of Health.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 465. #827630

  Más rud é, roimh pé ní acu so leanas is túisce thárlóidh sé sin le rá, seacht lá do bheith caithte, ón lá dhéanfaidh Dáil Éireann Bille ar n-a dheimhniú do Cheann Chomhairle Dháil Éireann mar Bhille Airgid do chur go dtí Seanad Éireann fé Airtiogal 38 den Bhunreacht so chun a mholta san air d'fháil, no Seanad Éireann do chur an Bhille sin thar n-ais go dtí Dáil Éireann fén Airtiogal san 38—

  If before whichever of the following events shall first occur, that is to say, the expiration Of seven days from the day on which a Bill certified by the Chairman of Dáil Eireann to be a Money Bill is sent by Dáil Eireann to Seanad Eireann for its recommendations under Article 38 of this Constitution or the return of such Bill by Seanad to Dáil Eireann under the said Article 38—

  Number 5 of 1930: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 12) ACT, 1930

 466. #892031

  (5) Féadfaidh an Bord Marguithe Muc molta do chur chun an Bhúird maidir leis an tréimhse tháirgthe agus an quota táirgthe bheidh le ceapadh le haon ordú táirgthe, agus breithneoidh an Bord aon mholta den tsórt san nuair a bheidh an t-ordú san á dhéanamh acu.

  (5) The Pigs Marketing Board may make recommendations to the Board in relation to the production period and the production quota to be appointed by any production order, and the Board shall in making such order consider any such recommendations.

  Number 24 of 1935: PIGS AND BACON ACT, 1935

 467. #902065

  (2) Beidh an Dochtúir Ceannais Comhnaithe freagarthach do bhord an óspidéil i riaradh inmheánach gach óspidéil fhiabhrais agus gach teaghlaigh eadarshláinte bheidh á mbainistí agus á rialú ag bord an óspidéil agus, ag cólíonadh a dhualgas dó, glacfaidh chuige agus cuirfidh in éifeacht, mara n-orduighidh an tAire a mhalairt, aon mholta dhéanfaidh príomh-dhochtúir oifigiúil sláinte chontae-bhuirg Bhaile Atha Cliath.

  (2) The Resident Medical Superintendent shall be responsible to the hospital board for the internal administration of every fever hospital and every convalescent home managed and controlled by the hospital board and shall in the performance of his duties, unless the Minister otherwise directs, adopt and give effect to any recommendations made by the medical superintendent officer of health of the county borough of Dublin.

  Number 21 of 1936: DUBLIN FEVER HOSPITAL ACT, 1936

 468. #913715

  (d) ní dhéanfaidh an Bord an t-ordú leasúcháin go ceann an dá mhí sin mara mbeidh molta déanta roimhe sin ag an gcoiste no ag na coistí ar ar seirbheáladh an dréacht san ;

  ( d ) the Board shall not make the amending order until the expiration of the said two months, unless recommendations have been previously made by the committee or committees upon whom such draft was served;

  Number 53 of 1936: AGRICULTURAL WAGES ACT, 1936

 469. #928698

  (b) ar an ath-bhreithniú san do bheith críochnuithe cuirfidh an Coimisiún tuarasgabháil chun an Aire i dtaobh a n-imeacht agus beidh sa tuarasgabháil sin molta an Choimisiúin i dtaobh na ndiúitéthe custum no na srianta ar iomportáil gurb é a n-oibriú is abhar don iarratas san.

  ( b ) on the conclusion of such review the Commission shall make to the Minister are port of their proceedings and such report shall include the recommendations of the Commission in relation to the customs duties or the restrictions on importation the operation of which is the subject of such request.

  Number 15 of 1938: PRICES COMMISSION (EXTENSION OF FUNCTIONS) ACT, 1938

 470. #1001649

  —Breithneoidh an Chúirt aon ní a chuirfeas an tAire faoina bráid i dtaobh na gcoinníollacha fostaíochta atá ar gnáthchleachtadh maidir le hoibrithe d'aon aicme agus lena bhfostóirí agus bhéarfaidh tuarascáil ar an ní sin don Aire maraon le pé molta (más ann) is cuibhe léi, agus breithneoidh an tAire aon tuarascáil agus moladh a bhéarfar dó amhlaidh.

  —The Court shall consider any matter referred to it by the Minister concerning the employment conditions prevailing as regards the workers of any class and their employers and shall furnish a report thereon to the Minister together with such recommendations (if any) as it thinks proper, and the Minister shall consider any report and recommendation so made.

  Number 26 of 1946: INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1946

 471. #1051638

  —Coimeádfaidh an Coimisiún faoi léirbhreithniú an éifeacht ghinearálta atá ar leas an phobail ag cleachtais srianta maidir le soláthar agus imdháil earraí agus maidir le haon tseirbhísí, a bhaineas leis an soláthar nó an imdháil sin, a thabhairt i gcúrsa aon trádála nó gnótha, agus oibriú orduithe faoi alt 9 agus féadfaid (agus, má iarrann an tAire é, déanfaid) tuarascáil ar aon ní den tsórt sin agus a molta maidir leis an mbeart ba cheart a dhéanamh ina thaobh a chur faoi bhráid an Aire.

  —The Commission shall keep under review the general effect on the public interest of restrictive practices in connection with the supply and distribution of goods and the rendering, in the course of any trade or business, of any services affecting such supply or distribution and the operation of orders under section 9 and may (and, if so requested by the Minister, shall) submit to the Minister a report on any such matter and their recommendations as to what action should be taken thereon.

  Number 14 of 1953: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1953

 472. #1058863

  (7) I bhfo-alt (1) d'alt 5 d'Acht 1946 (ina bhfuil feidhmeanna na hInstitiúide leagtha amach) forléireofar an tagairt do mholta a thabhairt don Aire maidir le sonraíochtaí caighdeánacha d'fhoirmliú mar thagairt do shonraíochtaí caighdeánacha d'fhoirmliú agus a dhearbhú faoin alt seo.

  (7) In subsection (1) of section 5 of the Act of 1946 (which sets out the functions of the Institute) the reference to the making of recommendations to the Minister as to the formulation of standard specifications shall be construed as a reference to the formulation and declaration thereof under this section.

  Number 11 of 1954: INDUSTRIAL RESEARCH AND STANDARDS (AMENDMENT) ACT, 1954

 473. #1094751

  (b) Le linn don Bhanc cinneadh a dhéanamh ar iarratais le haghaidh iasachtaí nó ráthaíochtaí a bhainfeas le nithe atá díreach faoi chumas aon eagrais idirnáisiúnta de na cineálacha a sonraítear sa mhír sin roimhe seo agus arb iad comhaltaí an Bhainc is mó atá páirteach iontu, breithneoidh an Banc tuairimí agus moltaí an eagrais sin.

  ( b ) In making decisions on applications for loans or guarantees relating to matters directly within the competence of any international organization of the types specified in the preceding paragraph and participated in primarily by members of the Bank, the Bank shall give consideration to the views and recommendations of such organization. [GA]

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 474. #1101790

  (i) Beidh fo-choiste den Choiste Feidhmiúcháin (dá ngairmtear an Fo-Choiste Airgeadais sa Chóiriú seo) ann a bheidh freagarthach i gcúrsaí airgeadais an Chlub agus a fho-leasa (ar a n-áirítear Powerstown Park Ltd. agus an Greyhound and Sporting Press Ltd.) a choimeád faoi bhreithniú agus i dtuarascála agus moltaí ina dtaobh sin a chur faoi bhráid an Choiste Fheidhmiúcháin.

  (i) There shall be a sub-committee of the Executive Committee (in this Constitution referred to as the Finance Sub-Committee) with responsibility for keeping under review the financial affairs of the Club and its subsidiary interests (including Powerstown Park Ltd. and the Greyhound and Sporting Press Ltd.) and for making reports and recommendations thereon to the Executive Committee.

  Number 12 of 1958: GREYHOUND INDUSTRY ACT, 1958

 475. #1153455

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, coimisiún fiosrúcháin a cheapadh chun fiosrú faoi nós imeachta Bhord Soláthair an Leictreachais le haghaidh luach saothair chomhaltaí a bhfoirne a chinneadh agus le haghaidh díospóidí a bhaineann lena gcoinníollacha fostaíochta a shocrú, agus chun tuarascáil agus moltaí ar an gcéanna a thabhairt don Rialtas.

  —(1) The Government may by order appoint a commission of inquiry to inquire into the procedure of the Electricity Supply Board for the determination of the remuneration of members of their staff and for the settlement of disputes relating to their conditions of employment, and to report and make recommendations thereon to the Government.

  Number 42 of 1961: ELECTRICITY (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1961

 476. #1219367

  (c) breithniú a dhéanamh aon tráth ar aon fhostaíocht i ngníomhaíocht tionscail agus moltaí a dhéanamh maidir leis an gcineál oiliúna, agus fad na hoiliúna, d'aon fhostaíocht den sórt sin agus an t-oideachas breise a rachaidh i gcomhréim leis an oiliúint, na daoine ag ar cheart agus dar cheart an oiliúint a thabhairt, na caighdeáin a bheidh le gnóthú de thoradh na hoiliúna agus na modhanna chun a dhéanamh amach an bhfuil na caighdeáin sin gnóthaithe;

  ( c ) at any time consider any employment in an activity of industry and make recommendations with regard to the nature and length of the training for any such employment and the further education to be associated with the training, the persons by and to whom the training ought to be given, the standards to be attained as a result of the training and the methods of ascertaining whether those standards have been attained;

  Number 5 of 1967: INDUSTRIAL TRAINING ACT, 1967

 477. #1269450

  —Déanfaidh an Coimisiún scrúdú ar gach tuarascáil a thabharfaidh an Scrúdaitheoir dóibh faoi alt 16 (4) agus tabharfaidh siad tuairimí ar an tuarascáil don Aire agus féadfaidh siad moltaí a thabhairt don Aire i dtaobh cad ba cheart a dhéanamh faoin tuarascáil.

  —The Commission shall examine every report furnished to them by the Examiner under section 16 (4) and shall give observations on the report to the Minister and may make recommendations to the Minister as to what action should be taken on the report.

  Number 11 of 1972: RESTRICTIVE PRACTICES ACT, 1972

 478. #1317591

  (2) Féadfaidh an Chomhairle, dá deoin féin nó ar iarratas ón Aire, moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh bheartas ginearálta an Aire (lena n-áirítear beartas riaracháin) i ndáil le caomhnú fiadhúlra nó i dtaobh aidhmeanna a bheidh le socrú nó cláir a bheidh le cur i ngníomh ag an Aire i ndáil leis an gcaomhnú sin, ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní á chumasú don Chomhairle aon mholadh a dhéanamh don Aire i dtaobh ábhar áirithe riaracháin.

  (2) The Council may, either of its own volition or at the request of the Minister, make recommendations to the Minister as to the Minister's general policy (including administrative policy) in relation to the conservation of wildlife or as to objectives to be fixed or programmes to be implemented by the Minister in relation to such conservation, but nothing in this subsection shall be construed as enabling the Council to make to the Minister any recommendation as regards a particular administrative matter.

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 479. #1319647

  (2) Féadfaidh an Chomhairle, dá toil féin nó ar iarratas ón Aire, moltaí a dhéanamh chun an Aire i ndáil le haon ábhar a bhaineann lena fheidhmeanna nó a fhreagrachtaí i leith truailliú uisce a shrianadh agus tabharfaidh sí comhairle dó faoi aon ábhar a chuirfidh an tAire faoina bráid ag comhlíonadh a fheidhmeanna agus a fhrcagrachtaí dó faoin Acht seo.

  (2) The Council may, either of its own volition or at the request of the Minister, make recommendations to the Minister in relation to any matter relevant to his functions or responsibilities concerning control of water pollution and shall advise him on any matter referred to it by the Minister in discharge of his functions and responsibilities under this Act.

  Number 1 of 1977: LOCAL GOVERNMENT (WATER POLLUTION) ACT, 1977

 480. #1323701

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs of the convicted person, and

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 481. #1323703

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt ar imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 482. #1323707

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs of the convicted person, and

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 483. #1323709

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 484. #1326246

  —(1) Tar éis di nó le linn di imscrúdú a dhéanamh féadfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a eascróidh as an imscrúdú a dhéanamh d'aon duine (lena n-áirítear an tAire) chun feidhm ghinearálta amháin nó an dá fheidhm ghinearálta a shonraítear di in ailt 35 (a) agus 35 (b) a chur chun cinn.

  —(1) After it has conducted an investigation or in the course of an investigation the Agency may make to any person (including the Minister) recommendations arising out of the investigation for the purpose of promoting one or both of its general functions specified in sections 35 (a) and 35 (b).

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 485. #1330234

  —(1) Déanfaidh an Bord, maidir le gach bliain airgeadais nó cibé tréimhse eile a shonróidh an tAire, ráiteas a ullmhú, a bheidh bunaithe a mhéid is féidir ar an gclár dá dtagraítear in alt 4 (3) (b) den Acht seo, agus ina n-áireofar riachtanais agus tograí gach institiúid a bheidh ag fáil airgid ón Stát agus a thabharfaidh tuairimí agus moltaí an Bhoird ar na riachtanais agus ar na tograí sin de réir an bheartais náisiúnta i leith eolaíochta agus teicneolaíochta.

  —(1) The Board shall, in relation to every financial year or such other period as may be specified by the Minister, prepare a statement, based so far as possible on the programme referred to in section 4 (3) (b) of this Act, and including the requirements and proposals of every institution in receipt of moneys from the State and giving the Board's observations and recommendations on such requirements and proposals in the light of national policy for science and technology.

  Number 25 of 1977: NATIONAL BOARD FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ACT, 1977

 486. #1353768

  (d) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh an tAire d'fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 29 d'Acht 1962, leibhéil rátaí iascaigh, dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1980, agus tobhaigh is iníoctha faoi alt 55 den Acht seo.

  ( d ) The Central Board may make recommendations to the Minister as to the exercise by the Minister of the powers conferred on him by section 29 of the Act of 1962, the levels of fishery rates, fishery licence duties payable under the Fisheries Acts, 1959 to 1980, and levies payable under section 55 of this Act.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 487. #1354309

  (5) Íocfaidh an Príomh-Bhord nó bord réigiúnach leis na Coimisinéirí as airgead a bheidh faoina réir aige cibé caiteachais a shocróidh na Coimisinéirí i leith an roghnaithe agus na moltaí a rinne na Coimisinéirí faoin alt seo chun oifigí nó fostaíochtaí faoin mbord a líonadh.

  (5) The Central Board or a regional board shall pay to the Commissioners out of the moneys at its disposal such expenses in respect of the selection and recommendations by the Commissioners under this section to fill offices or employments under the board as shall be fixed by the Commissioners.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 488. #1358191

  Ach amháin mar a chomhaontóidh na páirtithe sa díospóid ar a mhalairt, ní bheidh ceachtar páirtí in imeacht comhréitigh i dteideal in aon imeacht eile, cibé acu os comhair eadránaithe nó i gcúirt dlí nó eile, aon bharúlacha a nocht an páirtí eile sna himeachtaí comhréitigh nó aon ráitis nó admhálacha nó tairiscintí socraíochta a rinne an páirtí sin, nó an tuarascáil ón gCoimisiún nó aon mholtaí a rinne an Coimisiún, a agairt ná seasamh orthu.

  Except as the parties to the dispute shall otherwise agree, neither party to a conciliation proceeding shall be entitled in any other proceeding, whether before arbitrators or in a court of law or otherwise, to invoke or rely on any views expressed or statements or admissions or offers of settlement made by the other party in the conciliation proceedings, or the report or any recommendations made by the Commission. [GA]

  Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980

 489. #1387172

  (e) Sula dtabharfar aon iasacht nó deontas, tabharfaidh an Stiúrthóir Bainistí don Bhord Feidhmiúcháin breithmheas mionchruinn ar an togra mar aon lena mholtaí agus comhairle an Choiste Chomhairligh, amhail mar is iomchuí, de réir airteagal 25, mír 2.

  ( e ) Before any loan or grant is made, the Managing Director shall present to the Executive Board a detailed appraisal of the proposal along with his recommendations and the advice of the Consultative Committee, as appropriate, in accordance with article 25, paragraph 2.

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 490. #1415021

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe de dhroim é bheith i dtuilleamaí drugaí, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers so appropriate to the needs, arising because of his being dependent on drugs, of the convicted person, and

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 491. #1415022

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt ar imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 492. #1415024

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe de dhroim é bheith i dtuilleamaí drugaí, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs, arising because of his being dependent on drugs, of the convicted person, and

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 493. #1415025

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthair don chúirt i dtaobh imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 494. #1435110

  —Déanfaidh an tÚdarás, ag féachaint do bheartais agus cinntí Rialtais i ndáil leis an airgead a bheidh ar fáil (cibé acu sa Stát nó i limistéar feidhme an Údaráis) lena chaitheamh ar iompar de bhóthar agus d'iarnród, moltaí a dhéanamh don Aire agus don Aire Comhshaoil i dtaobh an chaiteachais a dtabharfar tús áite dó i ndáil le saoráidí agus seirbhísí iompair de bhóthar agus d'iarnród a sholáthar, a oibriú agus a bhainistí agus i ndáil le bainistí tráchta i limistéar feidhme an Údaráis.

  —The Authority shall, having regard to Government policies and decisions in relation to moneys available (whether in the State or the Authority's functional area) for expenditure on road and rail transport, make recommendations to the Minister and the Minister for the Environment on the priorities to be assigned in expenditure in relation to the provision, operation and management of road and rail transport facilities and services and to traffic management in the Authority's functional area.

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 495. #1440277

  (5) Féadfaidh duine a bheidh ceaptha faoin alt seo, más cuí leis é, moltaí a dhéanamh don Aire i ndáil leis an gCrannchur Náisiúnta nó lena stiúradh (lena n-áirítear moladh go gceapfadh an tAire bainisteoir i ndáil leis an gCuideachta faoi alt 30, nó go dtabharfadh sé ordú don Chuideachta i ndáil le ní sonraithe, faoi alt 29 den Acht seo).

  (5) A person appointed under this section may, if he so thinks fit, make recommendations to the Minister in relation to the National Lottery or its conduct (including a recommendation that the Minister should appoint a manager in relation to the Company under section 30, or should give a direction to the Company in relation to a specified matter, under section 29 of this Act).

  Number 28 of 1986: NATIONAL LOTTERY ACT, 1986

 496. #1454127

  —(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i ndáil le gach bliain airgeadais nó le cibé tréimhse eile a shonróidh an tAire, ráiteas a ullmhú, a bheidh bunaithe a mhéid is féidir ar an gclár dá dtagraítear in alt 8 (3) (b) den Act seo, agus ina n-áireofar riachtanais agus tograí gach forais a bheidh ag fáil airgid ón Stát agus a thabharfaidh tuairimí agus moltaí na Gníomhaireachta ar na riachtanais agus ar na tograí sin de réir an bheartais náisiúnta i leith eolaíochta agus teicneolaíochta.

  — (1) The Agency shall, in relation to every financial year or such other period as may be specified by the Minister, prepare a statement, based so far as possible on the programme referred to in section 8 (3) (b) of this Act, and including the requirements and proposals of every institution in receipt of moneys from the State and giving the Agency's observations and recommendations on such requirements and proposals in the light of national policy for science and technology.

  Number 30 of 1987: SCIENCE AND TECHNOLOGY ACT, 1987

 497. #1488789

  —Coimeádfaidh an Banc oibriú an chuntais cosanta taiscí faoi athbhreithniú agus féadfaidh sé, más dóigh leis gur fóirsteanach déanamh amhlaidh tar éis dó féachaint do cibé tosca is dóigh leis is iomchuí, moltaí a dhéanamh ó am go ham don Aire i ndáil le gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas, is é sin le rá:

  —The Bank shall keep the operation of the deposit protection account under review and may, if it considers it expedient to do so after having regard to such factors as it considers relevant, from time to time make recommendations to the Minister in relation to all or any of the following, that is to say:

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 498. #1527588

  (a) na rialacha, na nósanna imeachta, na cleachtais, na treoirlínte agus na léirithe a úsáideann an comhlacht, agus innéacs d'aon fhasaigh a choimeádann an comhlacht, chun críocha breitheanna, cinntí nó moltaí faoi réim nó chun críocha aon achtacháin nó scéime a riarann an comhlacht maidir le cearta, pribhléidí, sochair, oibleagáidí, píonóis nó smachtbhannaí eile a bhfuil nó a bhféadfadh sé go mbeidh daoine den phobal ina dteideal nó faoina réir faoin achtachán nó faoin scéim, agus

  ( a ) the rules, procedures, practices, guidelines and interpretations used by the body, and an index of any precedents kept by the body, for the purposes of decisions, determinations or recommendations, under or for the purposes of any enactment or scheme administered by the body with respect to rights, privileges, benefits, obligations, penalties or other sanctions to which members of the public are or may be entitled or subject under the enactment or scheme, and

  Number 13 of 1997: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997

 499. #1527761

  (a) más rud é go bhfuil ábhar sa taifead áirithe a bhaineann le próisis phléite an chomhlachta phoiblí lena mbaineann (lena n-áirítear tuairimí, comhairle, moltaí, agus torthaí comhchomhairle, arna mbreithniú ag an gcomhlacht, ag ceann an chomhlachta nó ag comhalta den chomhlacht nó d'fhoireann an chomhlachta chun críche na bpróiseas sin), agus

  ( a ) if the record concerned contains matter relating to the deliberative processes of the public body concerned (including opinions, advice, recommendations, and the results of consultations, considered by the body, the head of the body, or a member of the body or of the staff of the body for the purpose of those processes), and

  Number 13 of 1997: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997

 500. #1528175

  (b) tuarascáil i scríbhinn ar thorthaí an athbhreithnithe réamhráite a ullmhú agus a thabhairt do gach Teach acu sin agus, más cuí leis déanamh amhlaidh, moltaí i ndáil le leasú, le haisghairm nó le leanúint i bhfeidhm aon cheann de na forálacha sin, nó i ndáil le tagairt d'aon cheann acu a chur isteach sa cholún (3) sin, a áireamh sa tuarascáil.

  ( b ) prepare and furnish to each such House a report in writing of the results of the review aforesaid and, if it considers it appropriate to do so, include in the report recommendations in relation to the amendment, repeal or continuance in force of, or the inclusion in the said column (3) of a reference to, any of those provisions.

  Number 13 of 1997: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997

 501. #1545064

  —(1) Tar éis dó fiosrúchán faoi alt 58 a sheoladh, nó i gcúrsa an fhiosrúcháin sin, féadfaidh an tÚdarás moltaí a éireoidh as an bhfiosrúchán a dhéanamh d'aon duine, lena n-áirítear an tAire, d'fhonn ceachtar d'fheidhmeanna ginearálta an Údaráis a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'alt 39, nó iad araon, a chur chun cinn.

  —(1) After it has conducted an inquiry under section 58, or in the course of such an inquiry, the Authority may make to any person, including the Minister, recommendations arising out of the inquiry for the purpose of promoting either or both of the general functions of the Authority specified in paragraphs (a) and (b) of section 39.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 502. #1549224

  (a) an chomhsheasmhacht idir na cineálacha forbartha ar dóigh go ndéanfar iad sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann na moltaí (“na cineálacha iomchuí forbartha”) agus cuspóirí iomchuí an phlean limistéar comhtháite,

  (a) the consistency between the types of development that are likely to be carried out in the area or areas to which the recommendations relate ("the relevant types of development") and the relevant objectives of the integrated area plan,

  Number 27 of 1998: URBAN RENEWAL ACT, 1998

 503. #1549234

  —Féadfaidh an tAire, tar éis plean limistéar comhtháite a bheidh curtha faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 7 , agus aon mholtaí dá dtagraítear in alt 8 atá ar áireamh sa phlean nó a bhí ag gabháil leis, a bhreithniú, a mholadh don Aire Airgeadais ordú faoi mhír (a), (b) nó (c) d'alt 372B(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a dhéanamh maidir leis na nithe lena mbaineann.

  —Having considered an integrated area plan submitted to him or her under section 7 and any recommendations referred to in section 8 which are contained in or have accompanied the plan, the Minister may recommend to the Minister for Finance that he or she make, with respect to the matters concerned, an order under paragraph (a), (b) or (c) of section 372B(1) of the Taxes Consolidation Act, 1997 .

  Number 27 of 1998: URBAN RENEWAL ACT, 1998

 504. #1560224

  A iarraidh ar an Ard-Rúnaí an rún seo a chur i ngníomh go práinneach agus go háirithe socruithe praiticiúla chun go bhfeidhmeoidh an Binse Idirnáisiúnta go héifeachtach, lena n-áirítear moltaí chuig an gComhairle maidir leis na háiteanna a bhféadfaí suíomh an Bhinse Idirnáisiúnta a lonnú, a dhéanamh a luaithe is féidir agus tuairisc a thabhairt ó am go chéile don Chomhairle;

  Requests the Secretary-General to implement this resolution urgently and in particular to make practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal, including recommendations to the Council as to possible locations for the seat of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;

  Number 40 of 1998: INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNALS ACT, 1998

 505. #1564383

  (b) i gcás lena mbaineann fo-alt (6), féadfaidh an tArd-Rúnaí, san fhógra sin, cibé ordacháin a thabhairt don bhord is dealraitheach don Ard-Rúnaí (ag féachaint d'aon mholtaí a bheidh déanta ag an gcoiste achomhairc) a bheith fóirsteanach chun an ní ab ábhar don achomharc a leigheas agus gníomhóidh an bord de réir na n-ordachán sin.

  (b) in a case to which subsection (6) applies, may in such notice give such directions to the board as appear to the Secretary General (having regard to any recommendations made by the appeals committee) to be expedient for the purpose of remedying the matter which was the subject of the appeal and the board shall act in accordance with such directions.

  1998-PUB-051

 506. #1569917

  1.5 Déanfaidh an Comhlacht, faoina bhranda féin, ócáidí trádála agus tionscnaimh mhargaíochta trasteorann a chur chun cinn, réimsí nua trádála idir an Tuaisceart agus an Deisceart a shainaithint agus feasacht margaidh agus forbairt trádála a chur chun cinn i gcomhthéacs Thuaidh/Theas, lena n-áirítear trí earnálacha agus táirgí a shainaithint ina bhfuil an trádáil trasteorann réasúnta íseal, na fáthanna atá leis na leibhéil ísle a shuíomh agus moltaí a dhéanamh más cuí chun an leibhéal trádála a ardú, lena n-áirítear moltaí chun deireadh a chur le haon chonstaicí saorga atá ar thrádáil.

  1.5 The Body will, under its own brand, promote cross-border trade events and marketing initiatives, identify new areas of trade between North and South and promote market awareness and trade development in a North/South context, including through identifying sectors and products in which cross-border trade is relatively low, establishing the reasons for the low levels, and making recommendations where appropriate for raising the level of trade, including recommendations for the removal of any artificial impediments to trade.

  Number 1 of 1999: BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999

 507. #1576038

  (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh an tÚdarás, le linn dó tuarascáil lena mbaineann alt 8 (2)(d) a thabhairt, moltaí a dhéanamh chun athbhreithniú, laghdú nó tarraingt siar a dhéanamh ar aon airgead a sholáthróidh an tOireachtas le haghaidh aon chláir nó seirbhíse, i gcás inar dóigh leis gur chuí sna himthosca moladh den sórt sin a dhéanamh.

  (4) Without prejudice to the generality of subsection (3), the Authority may, in making a report to which section 8 (2)(d) relates, make recommendations for the review, reduction or withdrawal of any moneys provided by the Oireachtas for any programme or service where it is of the opinion that it would be appropriate in the circumstances to make such a recommendation.

  Number 14 of 1999: NATIONAL DISABILITY AUTHORITY ACT, 1999

 508. #1577815

  (3) Tar éis aon agóidí a bhreithniú a fuair an t-údarás pleanála faoi fho-alt (2) i ndáil leis an déanmhas cosanta agus tar éis aird a bheith tugtha ar na treoirlínte, más ann, a eisíodh faoi alt 3 agus ar na moltaí, más ann, a rinneadh faoi alt 4 , déanfaidh an t-údarás pleanála—

  (3) After considering any objections received by the planning authority under subsection (2) in relation to the protected structure and after having had regard to the guidelines, if any, issued under section 3 and the recommendations, if any, made under section 4 , the planning authority shall—

  Number 17 of 1999: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1999

 509. #1578804

  (4) (a) Déanfaidh an Bord, gach dara bliain ag tosú leis an mbliain 2001, tuarascáil i scríbhinn ar oibriú an Achta seo sa 2 bhliain roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire agus féadfaidh sé a áireamh sa tuarascáil faisnéis agus tráchtadh i leith beartais tearmainn agus i leith dídeanaithe, lena n-áirítear aon tograí chun reachtaíocht a leasú agus moltaí maidir le cleachtas nó nósanna imeachta comhlachtaí poiblí nó príobháideacha i ndáil le hiarratasóirí agus aon nithe eile a bhaineann leis an oibriú sin a tháinig ar a iúl agus ar dóigh leis gur chóir aird an Aire a tharraingt orthu agus, tráth nach déanaí ná 1 mhí tar éis an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire amhlaidh, cuirfidh an tAire faoi deara cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (4) (a) The Board shall, in every second year beginning with the year 2001, prepare and submit to the Minister a report in writing on the operation in the preceding 2 years of this Act and may include in the report information and comment in respect of asylum policy and refugees including any proposals to amend legislation and recommendations regarding the practice or procedures of public or private bodies in relation to applicants and any other matters relating to such operation coming to its attention to which it considers that his or her attention should be drawn and, not later than 1 month after such submission, the Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of the Oireachtas.

  Number 22 of 1999: IMMIGRATION ACT, 1999

 510. #1581396

  —(1) Féadfaidh an tÚdarás Cáilíochtaí ó am go ham athbhreithniú a dhéanamh ar chomhlíonadh a feidhmeanna ag Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna nó ag Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna agus féadfaidh sé cibé moltaí is cuí leis an Údarás Cáilíochtaí i ndáil leis an gcomhlíonadh sin a chur faoi bhráid na Comhairle lena mbaineann.

  —(1) The Authority may from time to time review the performance by the Further Education and Training Awards Council or the Higher Education and Training Awards Council of its functions and may make such recommendations to the Council concerned in respect of that performance, as the Authority thinks fit.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 511. #1581640

  (3) Breithneoidh an Chomhairle na fionnachtana a éireoidh as na nósanna imeachta a bhunófar faoi fho-alt (1) a chur chun feidhme agus féadfaidh sí moltaí a chur faoi bhráid sholáthraí an chláir lena mbaineann agus cuirfidh an soláthraí sin na moltaí sin i ngníomh.

  (3) The Council shall consider the findings arising out of the application of procedures established under subsection (1) and may make recommendations to the provider of the programme concerned which that provider shall implement.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 512. #1581969

  (3) Breithneoidh an Chomhairle na fionnachtana a éireoidh as na nósanna imeachta a bhunófar faoi fho-alt (1) a chur chun feidhme agus féadfaidh sí moltaí a chur faoi bhráid sholáthraí an chláir lena mbaineann agus cuirfidh an soláthraí sin na moltaí sin i ngníomh.

  (3) The Council shall consider the findings arising out of the application of procedures established under subsection (1) and may make recommendations to the provider of the programme concerned which that provider shall implement.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 513. #1584071

  (7) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a chur faoi bhráid an Aire maidir leis an Aire d'fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar don Aire le halt 29 den Acht Iascaigh (Leasú), 1962 , leibhéil rátaí iascaigh agus dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1999.

  (7) The Central Board may make recommendations to the Minister as to the exercise by the Minister of the powers conferred on the Minister by section 29 of the Fisheries (Amendment) Act, 1962 , the levels of fishery rates and fishery licence duties payable under the Fisheries Acts, 1959 to 1999.

  Number 35 of 1999: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1999

 514. #1584386

  55B.—Is iad feidhmeanna an Choimisiúin cúnamh agus comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le caomhnú, bainistiú, cosaint agus forbairt na hacmhainne náisiúnta bradán agus, go háirithe, moltaí a chur faoi bhráid an Aire i dtaobh aon scéime i ndáil le bainistiú, forbairt agus caomhnú stoc de bhradáin fhiáine nó de bhric gheala (de réir bhrí alt 24 den Acht Iascaigh (Leasú), 1999 ) agus go háirithe clibeáil éisc den sórt sin, agus i dtaobh gabháil iomlán incheadaithe náisiúnta agus cuótaí i leith tógáil bradán a leagan síos, i gcomhchomhairle leis na boird agus le Foras na Mara agus le cibé comhlachtaí eile a ordóidh an tAire.

  55B.—The functions of the Commission shall be to assist and advise the Minister in relation to the conservation, management, protection and development of the national salmon resource and, in particular, to make recommendations to the Minister on any scheme in relation to the management, development and conservation of stocks of wild salmon or sea trout (within the meaning of section 24 of the Fisheries (Amendment) Act, 1999) and in particular the tagging of such fish, and on the setting of a national total allowable catch and quotas for the taking of salmon, in consultation with the boards and the Marine Institute and such other bodies as the Minister directs.

  Number 35 of 1999: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1999

 515. #1585996

  “(1) Tar éis dó fiosrúchán faoi alt 58 a sheoladh, nó i gcúrsa fiosrúcháin den sórt sin, féadfaidh an tÚdarás moltaí a éireoidh as an bhfiosrúchán a dhéanamh d'aon duine, lena n-áirítear an tAire, d'fhonn ceachtar d'fheidhmeanna ginearálta an Údaráis a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'alt 39 nó, de réir mar is cuí, i míreanna (a) agus (b) d'alt 39 den Acht um Stádas Comhionann, 2000 , nó an dá fheidhm acu, a chur chun cinn.”

  “(1) After it has conducted an inquiry under section 58, or in the course of such an inquiry, the Authority may make to any person, including the Minister, recommendations arising out of the inquiry for the purpose of promoting either or both of the general functions of the Authority specified in paragraphs (a) and (b) of section 39 or, as appropriate, in paragraphs (a) and (b) of section 39 of the Equal Status Act, 2000.”,

  Number 8 of 2000: EQUAL STATUS ACT, 2000

 516. #1587047

  (a) an chomhsheasmhacht idir na cineálacha forbartha ar dóigh go ndéanfar iad sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann na moltaí (“na cineálacha iomchuí forbartha”) agus cuspóirí iomchuí an phlean athnuachana baile,

  (a) the consistency between the types of development that are likely to be carried out in the area or areas to which the recommendations relate (“the relevant types of development”) and the relevant objectives of the town renewal plan,

  Number 18 of 2000: TOWN RENEWAL ACT, 2000

 517. #1587057

  —Féadfaidh an tAire, tar éis breithniú a dhéanamh ar phlean athnuachana baile a bheidh curtha faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 3 , ar aon mholtaí dá dtagraítear in alt 5 atá sa phlean athnuachana baile nó a bhí ag gabháil leis agus ar chomhairlí a soláthraíodh faoi alt 4 , a mholadh don Aire Airgeadais ordú, faoi mhír (a), (b) nó (c) d'alt 372AB(1) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2000) d'Acht 1997, a dhéanamh maidir leis na nithe lena mbaineann.

  —Having considered a town renewal plan submitted to him or her under section 3 , any recommendations referred to in section 5 which are contained in or have accompanied the town renewal plan and advices provided under section 4 , the Minister may recommend to the Minister for Finance that he or she make, with respect to the matters concerned, an order under paragraph (a), (b) or (c) of section 372AB(1) (inserted by the Finance Act, 2000 ) of the Act of 1997.

  Number 18 of 2000: TOWN RENEWAL ACT, 2000

 518. #1587061

  —(1) Ní fhéadfar aon fhaoiseamh ó cháin ioncaim nó ó cháin chorparáide, de réir mar a bheidh, a dheonú faoi Chaibidil 10 (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2000) de Chuid 10 d'Acht 1997, i leith foirgniú, athfheistiú nó athchóiriú foirgnimh, déanmhais nó tí mura mbeidh an chomhairle contae a d'ullmhaigh an plean athnuachana baile lena mbaineann tar éis a dheimhniú i scríbhinn, ar mhodh a shonróidh an tAire, go bhfuil an foirgniú, an t-athfheistiú nó an t-athchóiriú sin i gcomhréir le cuspóirí an phlean athnuachana baile sin, arb é an plean áirithe lena mbaineann é a ndearna an tAire breithniú air le linn dó nó di na moltaí dá dtagraítear in alt 6 a dhéanamh chuig an Aire Airgeadais.

  —(1) No relief from income tax or corporation tax, as the case may be, may be granted under Chapter 10 (inserted by the Finance Act, 2000 ) of Part 10 of the Act of 1997, in respect of the construction, refurbishment or conversion of a building, structure or house unless the county council which prepared the town renewal plan concerned has certified in writing, in a manner specified by the Minister, that such construction, refurbishment or conversion is consistent with the objectives of that town renewal plan, being the particular plan concerned that was taken into consideration by the Minister in the making by him or her to the Minister for Finance of the recommendations referred to in section 6 .

  Number 18 of 2000: TOWN RENEWAL ACT, 2000

 519. #1649359

  Cuirfidh na Ballstáit tuarascálacha maidir le cáilíocht ar fáil a léireoidh comparáideacht shaintréithe 11 91 0 agus 16 91 0 le saintréithe 11 11 0 agus 16 11 0 in Iarscríbhinn I agus, más gá, cé acu an gcomhlíontar an mhodheolaíocht chomhchoiteann a leagtar síos sa lámhleabhar moltaí dá dtagraítear i Roinn 11 leis na sonraí a thabharfar.

  The Member States will produce quality reports that will indicate the comparability of characteristics 11 91 0 and 16 91 0 with characteristics 11 11 0 and 16 11 0 in Annex I and, if necessary, the compliance of the delivered data with the common methodology as laid down in the recommendations manual referred to in Section 11.

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 520. #1659021

  Nuair a fheidhmíonn an Bord, an Chomhairle agus an Coimisiún na cumhachtaí a thugtar dóibh faoin Rialachán seo, ba cheart go mbeidís faoi réir gníomhartha tarmligthe, agus caighdeán teicniúil rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh ag ÚBE ar bhonn Airteagal 10 go hAirteagal 15 agus Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 faoi seach laistigh de raon feidhme Threoir 2014/59/AE.

  When the Board, the Council and the Commission exercise the powers conferred on them by this Regulation, they should be subject to the delegated acts, and regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted by EBA on the basis of respectively Articles 10 to 15 and Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 within the scope of Directive 2014/59/EU.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 521. #1659549

  Scrúdóidh an Bord an plean téarnaimh d'fhonn go sainaithneofaí aon ghníomhaíochtaí sa phlean téarnaimh a bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith acu ar inréiteacht na hinstitiúide nó an ghrúpa agus moltaí a dhéanamh chuig BCE nó chuig an údarás inniúil náisiúnta maidir leis na hábhair sin.

  The Board shall examine the recovery plan with a view to identifying any actions in the recovery plan which may adversely impact the resolvability of the institution or group and make recommendations to the ECB or the national competent authority on those matters.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 522. #1659556

  Agus na hiarmhairtí díobhálacha suntasacha á gcinneadh aige, cuirfidh an Bord i gcuntas rabhaidh agus moltaí ábhartha an BERS agus na critéir ábhartha a bheidh forbartha ag ÚBE agus sainaithint agus tomhas an riosca shistéamaigh á mbreithniú aige.

  In determining the significant adverse consequences the Board shall take into account the relevant warnings and recommendations of the ESRB and the relevant criteria developed by EBA in considering the identification and measurement of systemic risk.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 523. #1660832

  Agus na bearta a bheidh le déanamh á gcinneadh, ba cheart don Bhord nó, i gcás inarb infheidhme, do na húdaráis réitigh náisiúnta aird a thabhairt ar na réamhrabhaidh agus na moltaí ón mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (“BERS”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].

  When determining the measures to be taken, the Board or, where applicable, the national resolution authorities should take into account the warnings and recommendations of the European Systemic Risk Board (‘ESRB’) established by Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council [9].

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 524. #1667043

  “Féadfaidh báid tarrthála nó raftaí tarrthála nó teaglaim díobh sin a bheith i gceist le hárthaí marthanais i gcomhréir leis na forálacha i Rialachán III/2.2. Nuair atá údar leis toisc gur turais faoi fhothain atá i gceist nó mar gheall ar dhálaí fabhracha aimsire sa limistéar oibriúcháin, ag féachaint do na moltaí in MSC/Circ.1046 IMO, féadfaidh riarachán an Bhratstáit glacadh leis, mura ndiúltaíonn Ballstát an chalafoirt dó.”.

  ‘Survival craft may be lifeboats or life rafts or a combination of them in compliance with Regulation III/2.2. When justified by the sheltered nature of the voyages and/or the favourable climatic conditions of the area of operation, having regard to the recommendations in IMO MSC/Circ.1046, the Administration of the flag State may accept, if this is not rejected by the port Member State:’.

  Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (Text with EEA relevance. )

 525. #1669935

  Laistigh de 3 mhí tar éis fógra a fháil faoin tuairim ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 8, déanfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann fógra a thabhairt don Choimisiún faoin bplean leasaithe um ghníomhaíocht choisctheach nó faoin bplean éigeandála leasaithe, nó cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi na fáthanna nach n-aontaíonn sé leis na moltaí.

  Within three months of notification of the Commission's opinion referred to in paragraph 8, the competent authority concerned shall notify the amended preventive action plan or the emergency plan to the Commission, or shall inform the Commission of the reasons for which it disagree with the recommendations.

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 526. #1671698

  D'fhonn leasuithe a dhéanfar amach anseo ar mholtaí ICCAT a chur chun feidhme gan mhoill i ndlí an Aontais, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ba cheart í a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na nIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

  In order to swiftly implement into Union law future amendments to the ICCAT recommendations, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 527. #1672262

  I gcás inar gá d'fhonn leasuithe ar mholtaí ICCAT atá ann cheana a chur chun feidhme i ndlí an Aontais, ar leasuithe iad a bheidh ceangailteach ar an Aontas, a mhéid nach dtéann leasuithe ar dhlí an Aontais thar mholtaí ICCAT, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 74 chun an méid seo a leanas a leasú:

  Where necessary in order to implement into Union law amendments to the existing ICCAT recommendations which become binding on the Union, and insofar as amendments to Union law do not go beyond the ICCAT recommendations, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 74 for the purpose of amending:

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 528. #1674818

  Faoin 1 Eanáir 2019, agus go rialta ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn sa chaibidlíocht le ICAO chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme, beart atá le cur i bhfeidhm i leith astaíochtaí ó 2021 amach, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas: (i) na hionstraimí ábhartha de chuid ICAO, lena n-áirítear Caighdeáin agus Cleachtais Mholta; (ii) moltaí ICAO arna bhformheas ag an gComhairle agus atá ábhartha maidir leis an mbeart atá bunaithe ar an margadh domhanda; (iii) bunú cláir dhomhanda; (iv) bearta intíre a ghlac tríú tíortha chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme nuair a chuirfear i bhfeidhm é i leith astaíochtaí ó 2021 amach; (v) na himpleachtaí a bheadh ag forchoimeádais tríú tíortha; agus (vi) aon fhorbairtí idirnáisiúnta ábhartha eile agus ionstraimí ábhartha eile is infheidhme.

  Before 1 January 2019 and regularly thereafter, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on progress in the ICAO negotiations to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021, in particular with regard to: (i) the relevant ICAO instruments, including Standards and Recommended Practices; (ii) ICAO Council-approved recommendations relevant to the global market-based measure; (iii) the establishment of a global registry; (iv) domestic measures taken by third countries to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021; (v) the implications of reservations by third countries; and (vi) other relevant international developments and applicable instruments.

  Regulation (EU) 2017/2392 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021

 529. #1678055

  Má fheictear go bhfuil rioscaí ábhartha ann, tabharfaidh BERS rabhaidh agus, i gcás inarb iomchuí, tabharfaidh sé moltaí don Choimisiúin, do na ÚEManna agus do na Ballstáit maidir le bearta feabhais mar fhreagairt ar na rioscaí sin de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, lena n-áirítear i dtaca lena iomchuí a bheadh sé na leibhéil coinneála riosca a athrú nó maidir le bearta stuamachta eile ar an macrileibhéal a ghlacadh.

  If material risks are observed, the ESRB shall provide warnings and, where appropriate, issue recommendations for remedial action in response to those risks pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, including on the appropriateness of modifying the risk-retention levels, or the taking of other macroprudential measures, to the Commission, the ESAs and to the Member States.

  Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012

 530. #1679736

  Chuige sin, cuimseoidh beartas eacnamaíoch agus coinníollacha airgeadais an Mheabhráin Tuisceana atá le bheith socraithe idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin oibleagáidí inter alia chun rialachas, an cumas riaracháin agus an leagan amach institiúideach a neartú, go háirithe don chomhrac i gcoinne éilliú san Úcráin, agus go sonrach maidir le córas fíorúcháin do dhearbhuithe sócmhainní, fíorú a dhéanamh ar shonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cúirt dhea-fheidhmiúil speisialaithe frith-éillithe a bheidh i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise.

  To that effect, the economic policy and financial conditions of the Memorandum of Understanding to be agreed between the European Union and Ukraine shall include inter alia obligations to strengthen the governance, the administrative capacities and the institutional set-up in particular for the fight against corruption in Ukraine, notably regarding a verification system for asset declarations, the verification of companies' beneficial ownership data and a well-functioning specialised anti-corruption court in line with the recommendations of the Venice Commission.

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 531. #1680097

  Déanfaidh BEI an t-ioncam a chur ar aghaidh chuig na Ballstáit nuair a dhéanann an Coimisiún cinneadh maidir le heisíocaíocht, más rud é go mbíonn an t-eisíoc sin le haghaidh infheistíochtaí i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo nó, i gcás nach dtagann na hinfheistíochtaí faoi na réimsí a liostaítear i mír 2 den Airteagal seo, más rud é go mbíonn an t-eisíoc i gcomhréir le moltaí an choiste infheistíochta.

  The EIB shall pass on the revenues to the Member States upon a disbursement decision from the Commission, where this disbursement for investments is in line with paragraph 2 of this Article or, where the investments do not fall into the areas listed in paragraph 2 of this Article, is in line with the recommendations of the investment committee.

  Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )

 532. #1680127

  Faoin 31 Nollaig 2024, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na réimsí a bhaineann leis na tionscadail dá dtagraítear i mír 2, agus torthaí an choiste infheistíochta á gcur san áireamh aige, agus déanfaidh sé athbhreithniú freisin ar an mbunús atá le moltaí an choiste infheistíochta.

  By 31 December 2024, taking into consideration the findings of the investment committee, the Commission shall review the areas for projects referred to in paragraph 2 and the basis on which the investment committee bases its recommendations.

  Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )

 533. #1685471

  I gcás inar gá, bunaithe ar na measúnuithe teicniúla agus, i gcás inarb iomchuí, ar na moltaí teicniúla, cuirfidh na Ballstáit a leibhéil tagartha foraoise athbhreithnithe atá beartaithe faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2019 don tréimhse ó 2021 go 2025 agus faoin 30 Meitheamh 2024 don tréimhse ó 2026 go 2030.

  Where necessary based on the technical assessments and on, where applicable, the technical recommendations, Member States shall communicate their revised proposed forest reference levels to the Commission by 31 December 2019 for the period from 2021 to 2025 and by 30 June 2024 for the period from 2026 to 2030.

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 534. #1685545

  De réir an togra um rialachas, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann a léiriú ina mholtaí maidir le dréachtphleananna náisiúnta a iomchuí agus atá leibhéal uaillmhéine agus cur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart ina dhiaidh sin.

  According to the governance proposal, the Commission should be able to indicate in its recommendations on the draft national plans the appropriateness of the level of ambition and of the subsequent implementation of policies and measures.

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (Text with EEA relevance)

 535. #1688872

  Laistigh de 4 seachtaine tar éis dóibh an freagra dá dtagraítear i mír 13 a fháil, féadfaidh údaráis cineálcheadaithe na mBallstát eile nó an Coimisiún moltaí a chur, leo féin nó i gcomhpháirt a chéile, chuig údarás cineálcheadaithe an Bhallstáit inar iarr an tseirbhís theicniúil bheith ainmnithe.

  Within four weeks following the receipt of the response referred to in paragraph 13, the type-approval authorities of the other Member States or the Commission may individually or jointly address recommendations to the type-approval authority of the Member State where the applicant technical service has requested to be designated.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 536. #1695604

  Cuirfidh an t-iniúchóir inmheánach tuarascáil bhliantúil ar an iniúchóireacht inmheánach faoi bhráid institiúid de chuid an Aontais lena mbaineann ina léireofar líon agus cineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh, na príomh-mholtaí a rinneadh agus an ghníomhaíocht a rinneadh ar bhonn na moltaí sin.

  The internal auditor shall submit to the Union institution concerned an annual internal audit report indicating the number and type of internal audits carried out, the principal recommendations made and the action taken with regard to those recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 537. #1695609

  Gach bliain, dréachtóidh gach institiúid de chuid an Aontais tuarascáil ina mbeidh achoimre ar líon agus cineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh agus sintéis ar na moltaí a rinneadh agus ar an ngníomhaíocht a rinneadh ar bhonn na moltaí sin agus cuirfidh sí an tuarascáil sin ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle Eorpach, mar a fhoráiltear in Airteagal 247.

  Each year each Union institution shall draft a report containing a summary of the number and type of internal audits carried out, a synthesis of the recommendations made and the action taken on those recommendations and forward it to the European Parliament and to the Council as provided for in Article 247.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 538. #1695943

  Seasfaidh an painéal ceart an duine nó an eintitis lena mbaineann, amhail dá dtagraítear in Airteagal 135(2) barúlacha a thíolacadh ar na fíorais nó na torthaí dá dtagraítear in Airteagal 136(2) agus nuair a bheidh réamhaicmiú sa dlí déanta sula nglacfaidh sé a mholtaí.

  The panel shall uphold the right of the person or entity concerned, as referred to in Article 135(2), to submit observations on the facts or findings referred to in Article 136(2) and on the preliminary classification in law before adopting its recommendations.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 539. #1697765

  Déanfaidh na líonraí plé agus measúnú, uair sa bhliain, ar a laghad, ar éifeachtacht na mbeart faisnéise agus cumarsáide, agus déanfaidh siad moltaí faoin gcaoi a bhféadfaí for-rochtain agus tionchar na ngníomhaíochtaí cumarsáide a fheabhsú agus feasacht a mhéadú maidir leis na torthaí agus maidir leis an mbreisluach a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin.”

  The networks shall at least once a year debate and assess the effectiveness of the information and communication measures, and propose recommendations to enhance the outreach and impact of communication activities and to raise awareness about the results and added value of those activities.’;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 540. #1708193

  Ba cheart gníomhartha dlíthiúla ábhartha an Aontais a chur ar chomhréim tuilleadh, nuair is cuí, leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac, ar ghlac FATF iad i mí Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”).

  The relevant Union legal acts should, where appropriate, be further aligned with the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation adopted by the FATF in February 2012 (the ‘revised FATF Recommendations’).

  Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law

 541. #1709296

  Ag féachaint do na teorainneacha gearrthréimhseacha i sásra comhairliúcháin ar leibhéal an Aontais, ba cheart cumhachtaí a thabhairt don Choimisiún moltaí nó treoirlínte a ghlacadh chun na nósanna imeachta maidir le faisnéis a mhalartú idir an Coimisiún agus na húdaráis rialála náisiúnta a shimpliú, mar shampla i gcásanna a bhaineann le margaí cobhsaí, nó nach mbaineann ach le mionathruithe ar bhearta ar tugadh fógra fúthu cheana.

  Having regard to the short time-limits in the consultation mechanism at Union level, powers should be conferred on the Commission to adopt recommendations or guidelines to simplify the procedures for exchanging information between the Commission and national regulatory authorities, for example in cases concerning stable markets, or involving only minor changes to previously notified measures.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 542. #1710118

  Ar deireadh thiar, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann, tar éis dó lánaird a thabhairt ar thuairim BEREC, moltaí i ndáil le sainaithint an táirge ábhartha agus na margaí seirbhísí ábhartha, fógraí faoin nós imeachta do chomhdhlúthú an mhargaidh inmheánaigh agus cur chun feidhme comhchuibhithe fhorálacha an chreata rialála, a ghlacadh go huile agus go hiomlán.

  Finally, the Commission should be able to adopt, as necessary, having taken utmost account of the opinion of BEREC, recommendations in relation to the identification of the relevant product and service markets, the notifications under the procedure for consolidating the internal market and the harmonised application of the provisions of the regulatory framework.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 543. #1710586

  Tar éis comhairliúchán poiblí agus tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis rialála náisiúnta, agus lánaird á tabhairt aige ar thuairim BEREC, féadfaidh an Coimisiún moltaí nó treoirlínte a ghlacadh maidir le hAirteagal 32 ina leagtar síos foirm, ábhar agus leibhéal sonraí na bhfógraí a cheanglaítear i gcomhréir le hAirteagal 32(3), agus lena sainítear na himthosca nach mbeadh gá le fógraí, agus ríomh na dtairseach ama.

  After public consultation and after consulting the national regulatory authorities and taking utmost account of the opinion of BEREC, the Commission may adopt recommendations or guidelines in relation to Article 32 that lay down the form, content and level of detail to be given in the notifications required in accordance with Article 32(3), the circumstances in which notifications would not be required, and the calculation of the time-limits.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 544. #1710620

  I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhféadfadh sé go gcruthódh éagsúlachtaí i gcur chun feidhme na gcúraimí rialála ag na húdaráis rialála náisiúnta nó ag údaráis inniúla eile na gcúraimí rialála a shonraítear sa Treoir seo bac don mhargadh inmheánach, féadfaidh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt aige ar thuairim BEREC, nó tuairim RSPG más iomchuí, moltaí nó, de bhun mhír 3 den Airteagal seo, cinntí a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, chun cur leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach.

  Where the Commission finds that divergences in the implementation by the national regulatory or other competent authorities of the regulatory tasks specified in this Directive could create a barrier to the internal market, the Commission may, taking the utmost account of the opinion of BEREC or, where relevant, the RSPG, adopt recommendations or, subject to paragraph 3 of this Article, decisions by means of implementing acts to ensure the harmonised application of this Directive and in order to further the achievement of the objectives set out in Article 3.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 545. #1710639

  In éagmais na gcaighdeán nó na sonraíochtaí sin, spreagfaidh na Ballstáit cur chun feidhme caighdeán idirnáisiúnta nó moltaí arna nglacadh ag an Aontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide (AIT), ag Comhdháil Eorpach na Riarachán Poist agus Teileachumarsáide (CEPT), ag Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO) agus ag an gCoimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil (IEC).

  In the absence of such standards or specifications, Member States shall encourage the implementation of international standards or recommendations adopted by the International Telecommunication Union (ITU), the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), the International Organisation for Standardisation (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC).

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 546. #1715085

  Ba cheart don Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt don Choimisiún an Rialachán sin á chur chun feidhme aige, trí na measúnuithe is gá a dhéanamh ar oibreoirí tríú tír agus údaráis tríú tír atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh orthu, agus moltaí iomchuí a thabhairt don Choimisiún.

  The Agency should also assist the Commission in the implementation of that Regulation, by conducting the necessary evaluations of third country operators and authorities responsible for their oversight, and making appropriate recommendations to the Commission.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 547. #1718117

  Déanfaidh Treoirbhord ETIAS um Chearta Bunúsacha breithmheasanna rialta agus eiseoidh sé moltaí do Bhord ETIAS um Scagadh maidir leis an tionchar ar chearta bunúsacha atá ag próiseáil na n-iarratas agus ag cur chun feidhme Airteagal 33, go háirithe maidir le príobháideacht, cosaint sonraí pearsanta agus neamh-idirdhealú.

  The ETIAS Fundamental Rights Guidance Board shall perform regular appraisals and issue recommendations to the ETIAS Screening Board on the impact on fundamental rights of the processing of applications and of the implementation of Article 33, in particular with regard to privacy, personal data protection and non-discrimination.

  Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

 548. #1719742

  Faoi 6 Deireadh Fómhair 2022, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht neamhspleách ar an Rialachán seo chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht, éifeachtacht agus tionchar an chláir i bhfianaise chuspóirí an chláir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí, lena n-áirítear moltaí don chlár amach anseo, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste na Réigiún agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

  By 6 October 2022, the Commission shall carry out an independent evaluation of this Regulation to assess the efficiency, effectiveness and impact of the programme in view of the programme objectives and present a report on the main findings, including recommendations for the future of the programme, to the European Parliament, to the Council, to the Committee of the Regions and to the European Economic and Social Committee.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 549. #1721605

  Ba cheart gurbh éigeantach don Choimisiún dul i mbun comhairliúcháin tar éis gníomh reachtach a ghlacadh nó le linn an ullmhúcháin ar ghníomhartha tarmligthe agus ar ghníomhartha cur chun feidhme de réir mar a shainítear in Airteagal 289, Airteagal 290 agus Airteagal 291 CFAE agus tar éis moltaí agus tograí a ghlacadh a bhaineann le comhaontuithe le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 218 CFAE, a mbíonn tionchar acu ar an gceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint.

  A consultation by the Commission should be obligatory following the adoption of legislative acts or during the preparation of delegated acts and implementing acts as defined in Article 289, 290 and 291 TFEU and following the adoption of recommendations and proposals relating to agreements with third countries and international organisations as provided for in Article 218 TFEU which have an impact on the right to protection of personal data.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 550. #1722144

  Tar éis tograí le haghaidh gníomh reachtach agus moltaí nó tograí chuig an gComhairle a ghlacadh de bhun Airteagal 218 CFAE agus le linn gníomhartha tarmligthe nó gníomhartha cur chun feidhme a ullmhú, a bhfuil tionchar acu ó thaobh cearta agus saoirsí daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

  The Commission shall, following the adoption of proposals for a legislative act, of recommendations or of proposals to the Council pursuant to Article 218 TFEU or when preparing delegated acts or implementing acts, consult the European Data Protection Supervisor where there is an impact on the protection of individuals’ rights and freedoms with regard to the processing of personal data.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 551. #1722590

  Nuair a chuirtear in iúl don ábhar sonraí gur tharla sárú, mar a thagraítear dó i mír 1 den Airteagal seo, tabharfar tuairisc i dteanga shoiléir shimplí ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta lena n-áireofar ar a laghad an fhaisnéis agus na moltaí dá bhforáiltear i bpointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 92(2).

  The communication to the data subject referred to in paragraph 1 of this Article shall describe in clear and plain language the nature of the personal data breach and shall contain at least the information and the recommendations provided for in points (b), (c) and (d) of Article 92(2).

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 552. #1722776

  Ba cheart don Ghníomhaireacht freisin dul i gcomhairle le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le slándáil líonraí agus faisnéise, i gcás inarb iomchuí, agus ba cheart di obair leantach a dhéanamh ar na moltaí sin, i gcás inarb iomchuí.

  The Agency should also consult and follow up on the recommendations of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), established by Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council, regarding network and information security, where appropriate.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 553. #1730032

  De réir mar is iomchuí, ba cheart don Choimisiún moltaí a eisiúint do na Ballstáit, lena n-áirítear moltaí faoi leibhéal uaillmhéine na ndréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, faoi chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart a fógraíodh sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ina dhiaidh sin, agus faoi bheartais agus bearta náisiúnta eile atá ábhartha ó thaobh chur chun feidhme an Aontais Fuinnimh.

  As appropriate, the Commission should issue recommendations to Member States, including on the level of ambition of the draft integrated national energy and climate plans, on the subsequent implementation of policies and measures of the notified integrated national energy and climate plans, and on other national policies and measures of relevance for the implementation of the Energy Union.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 554. #1730543

  Ina mholtaí i réimse an fhuinnimh in-athnuaite, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na himthosca ábhartha arna gcur in iúl ag an mBallstát i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 5(1).

  In its recommendations in the area of renewable energy, the Commission shall take into consideration the relevant circumstances indicated by the Member State in accordance with the second subparagraph of Article 5(1).

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 555. #1730545

  Ina mholtaí i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh, tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar na critéir oibiachtúla a liostaítear i bpointí (a) agus (b) d'Airteagal 6(1) agus ar na himthosca náisiúnta ábhartha arna gcur in iúl ag an mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 6(2).

  In its recommendations in the area of energy efficiency, the Commission shall take due account of the objective criteria listed in points (a) and (b) of Article 6(1) and the relevant national circumstances indicated by the Member State in accordance with Article 6(2).

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 556. #1730546

  I gcás, ar bhonn a chuid measúnaithe chomhiomláin ar phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn na mBallstát de bhun phointe (a) d'Airteagal 29(1) agus tacaíocht aige ó fhoinsí eile faisnéise, de réir mar is iomchuí, ina measann an Coimisiún go bhfuil an baol ann nach mbainfidh an tAontas amach cuspóirí an Aontais Fuinnimh, agus go háirithe don chéad tréimhse deich mbliana, spriocanna Chreat 2030 um Aeráid agus um Fhuinneamh an Aontais, féadfaidh sé moltaí a eisiúint do gach Ballstát de bhun Airteagal 34 chun riosca den chineál sin a mhaolú.

  Where, on the basis of its aggregate assessment of Member States' integrated national energy and climate progress reports pursuant to point (a) of Article 29(1), and supported by other information sources, as appropriate, the Commission concludes that the Union is at risk of not meeting the objectives of the Energy Union and, in particular, for the first ten-year period, the targets of the Union's 2030 Framework for Climate and Energy, it may issue recommendations to all Member States pursuant to Article 34 to mitigate such a risk.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 557. #1731505

  Maidir leis an bhfuinneamh in-athnuaite, bunaítear an measúnú ón gCoimisiún ar na critéir oibiachtúla.. Má eisíonn an Coimisiún moladh maidir le dréachtphlean náisiúnta Ballstáit, ba cheart dó é sin a dhéanamh a luaithe is féidir, ag féachaint, ar thaobh amháin, don ghá go ríomhfadh an Coimisiún rannchuidithe pleanáilte cainníochtaithe áirithe de chuid na mBallstát ar fad chun uaillmhian ar leibhéal an Aontais a mheas, agus ar an taobh eile, don ghá atá le ham leordhóthanach a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann aird chuí a thabhairt ar na moltaí ón gCoimisiún sula gcuirfidh sé bailchríoch ar a phlean náisiúnta, agus ar an ngá atá leis an mbaol go gcuirfí moill ar phlean náisiúnta an Bhallstáit a sheachaint.

  With regard to renewable energy, the Commission assessment is to be based on the objective criteria. If the Commission issues a recommendation with regard to a Member State's draft national plan, it should do so as quickly as possible, having regard, on the one hand, to the need for the Commission to add up certain quantified planned contributions of all Member States in order to assess the ambition at Union level, and, on the other, the need to provide adequate time for the Member State concerned to take due consideration of the Commission's recommendations before finalising its national plan, and the need to avoid the risk of delay of the Member State's national plan.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 558. #1732367

  I gcomhréir le moltaí SCOEL agus ACSH, nuair atá fáil orthu, bunaítear teorainnluachanna do bhealach ionanálaithe an nochta maidir le tréimhse thagartha 8 n-uaire mar mheán ualaithe thar thréimhse ama (teorainnluachanna nochta fhadtéarmaigh) agus, i gcás carcanaiginí agus só-ghineacha áirithe maidir le tréimhse tagartha níos giorra, 15 nóiméad mar mheán ualaithe thar thréimhse ama i gcoitinne (teorainnluachanna nochta ghearrthéarmaigh), chun na héifeachtaí a eascraíonn as nochtadh gearrthéarmach a theorannú, a mhéid is féidir.

  In accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH, where available, limit values for the inhalation route of exposure are established in relation to a reference period of eight hours time-weighted average (long-term exposure limit values) and, for certain carcinogens or mutagens to a shorter reference period, in general fifteen minutes time-weighted average (short-term exposure limit values), in order to limit, to the extent possible, the effects arising from short-term exposure.

  Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)

 559. #1733503

  Ba cheart don Choimisiún moltaí eolaíochta na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí, a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 (“an Ghníomhaireacht”), a chur san áireamh, mar shampla maidir le bearta chun íoslaghdú a dhéanamh ar ródháileog nó tearcdháileog, tabhairt neamhbheartaithe d’ainmhithe nach spriocainmhithe iad, riosca thras-truaillithe na dtáirgí sin agus na táirgí sin a scaipeadh sa timpeallacht.

  The Commission should take into account scientific recommendations of the European Medicines Agency, established by Regulation (EC) No 726/2004 (‘the Agency’), for example concerning measures to minimise over-dosage or under-dosage, unintended administration to non-target animals, the risk of cross-contamination and dissemination of those products in the environment.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 560. #1733515

  Leagtar síos sa Rialachán seo freisin na cúraimí nua don ghrúpa comhordúcháin, lena n-áirítear liosta bliantúil de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a tharraingt suas a bheidh faoi réir chomhchuibhiú na hachoimre ar thréithe táirge, agus moltaí a eisiúint maidir le faireachas cógas agus a rannpháirtíocht sa phróiseas bainistithe comharthaí.

  This Regulation also lays down new tasks for the coordination group, including the drawing up an annual list of reference veterinary medicinal products which are to be subject to harmonisation of the summary of product characteristics, the issuing of recommendations on pharmacovigilance and its involvement in the signal management process.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 561. #1734476

  Agus an liosta de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a bheidh faoi réir chomhchuibhiú a n-achoimrí ar shaintréith an táirge á tharraingt suas, féadfaidh an grúpa comhordúcháin cinneadh a dhéanamh maidir le tús áite a thabhairt dá chuid oibre i ndáil leis na hachoimrí ar shaintréithe an táirge a chomhchuibhiú, á gcur san áireamh moltaí na Gníomhaireachta maidir leis an aicme nó an grúpa de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a ndéanfar a chomhchuibhiú chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, lena n-áirítear bearta maolaithe chun riosca don chomhshaol a chosc.

  When drawing up the list of reference veterinary medicinal products which shall be subject to harmonisation of their summaries of product characteristics, the coordination group may decide on prioritising its work on harmonisation of summaries of product characteristics, taking into account the recommendations of the Agency on class or group of reference veterinary medicinal products that shall be harmonised in order to protect human or animal health or the environment, including mitigation measures to prevent the risk to the environment.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 562. #1735319

  Beidh comhaltaí an ghrúpa comhordúcháin agus a saineolaithe ag brath ar na hacmhainní eolaíocha agus rialála atá ar fáil dá n-údarás inniúil, ar na measúnuithe ábhartha eolaíocha agus ar mholtaí an Choimisiúin chun a gcuid cúraimí a dhéanamh.

  Members of the coordination group and their experts shall rely on the scientific and regulatory resources available to their competent authorities, on the relevant scientific assessments and on the recommendations of the Committee for the fulfilment of their tasks.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 563. #1747220

  10.Féadfaidh údaráis cineálcheadaithe na mBallstát eile nó an Coimisiún moltaí a chur, leo féin nó i gcomhpháirt a chéile, chuig údarás cineálcheadaithe an Bhallstáit ina bhfuil an tseirbhís theicniúil lonnaithe laistigh de cheithre seachtaine tar éis dóibh an freagra dá dtagraítear i mír 9 a fháil.

  10.The type-approval authorities of the other Member States or the Commission may individually or jointly address recommendations to the type-approval authority of the Member State where the applicant technical service is established within four weeks following the receipt of the response referred to in paragraph 9.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 564. #1748160

  Is iomchuí, dá bhrí sin, i gcomhréir le moltaí Phlean Gníomhaíochta Thessaloniki agus an méid a iarrtar faoi Straitéis an Aontais Eorpaigh i gcoinne Leathadh Arm Ollscriosta, raon feidhme an chomhairliúcháin ð agus an mhalartaithe faisnéise ï idir Ö na Õ Ballstáit sula ndeonófar údarú onnmhairiúcháin ð agus an Coimisiún a leathnú, agus uirlisí a thabhairt isteach chun tacú le forbairt a dhéanamh ar líonra coiteann rialaithe onnmhairiúcháin ar fud an Aontais, amhail nósanna imeachta ceadúnúcháin leictreonacha, sainghrúpaí teicniúla agus sásra um chomhordú ar fhorfheidhmiú a chur ar bun.

  It is therefore appropriate, in accordance with the recommendations of the Thessaloniki Action Plan and the calls of the EU WMD Strategy, to broaden the scope of consultation ð and information exchange ï between Ö the Õ Member States prior to granting an export authorisation ð and the Commission, and to introduce tools to support the development of a common export control network throughout the Union, such as electronic licensing procedures, technical expert groups and the setting up of an enforcement coordination mechanism.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 565. #1748439

  Féadfaidh ð Nuair is iomchuí, cuirfidh ï an Coimisiún agus an Chomhairle treoir agus/nó moltaí ar fáil a chur ar fáil freisin don dea-chleachtas i dtaca leis na hábhair dá dtagraítear sa Rialachán seo ð chun éifeachtacht chóras rialaithe onnmhairiúcháin an Aontais, agus comhsheasmhacht a chur chun feidhme, a áirithiú ï. ð Nuair is iomchuí, soláthróidh údaráis inniúla na mBallstát treoir chomhlántach freisin le haghaidh onnmhaireoirí, bróicéirí agus oibreoirí idirthurais a bhfuil cónaí orthu nó atá bunaithe sa Bhallstát sin. ï

  The Commission and the Council may ð shall, where appropriate, ï also make available guidance and/or recommendations for best practices for the subjects referred to in this Regulation ð to ensure the efficiency of the Union export control regime and the consistency of its implementation ï. ð The competent authorities of the Member States shall also, where appropriate, provide complementary guidance for exporters, brokers and transit operators resident or established in that Member State. ï

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 566. #1755273

  Cumhdófar sa mheastóireacht fhoriomlán sin scrúdú ar na torthaí de réir na gcuspóirí agus de réir a dtionchar ar chearta bunúsacha, maille le measúnú ar bhailíocht leantach na bunréasúnachta, ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar shlándáil ETIAS agus ar aon impleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ar oibríochtaí sa todhchaí agus déanfar pé moladh is gá.

  This overall evaluation shall include an examination of results achieved against objectives and the impact on fundamental rights and an assessment of the continuing validity of the underlying rationale, the application of the Regulation, the security of the ETIAS and any implications on future operations, and shall make any necessary recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 567. #1756299

  5.Trí bliana tar éis do ETIAS dul i mbun oibríochtaí agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar ETIAS agus cuirfidh sé aon mholtaí is gá faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

  5.Three years after the start of operations of the ETIAS and every four years thereafter, the Commission shall evaluate ETIAS and shall make any necessary recommendations to the European Parliament and the Council.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 568. #1757281

  Ar bhonn na moltaí atá sa tuarascáil fhoriomlán meastóireachta, agus i gcomhréir go hiomlán le cuspóirí an Choimisiúin mar atá luaite sna teachtaireachtaí thuasluaite agus i bPlean Straitéiseach 2016-2020 AS Imirce agus Gnóthaí Baile 83 , tá sé mar aidhm ag an togra seo an méid seo a leanas a chur chun feidhme:

  On the basis of the recommendations in the overall evaluation report and fully in line with the Commission's objectives stated in the above-mentioned communications and the Strategic Plan 2016-2020 of DG Migration and Home Affairs 83 , this proposal aims to implement:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 569. #1757517

  Moladh ón gCoimisiún lena mbunaítear catalóg moltaí agus dea-chleachtas maidir le cur i bhfeidhm cuí an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) agus maidir le malartú faisnéise forlíontaí ag údaráis inniúla na mBallstát a bhfuil SIS II á chur chun feidhme agus á úsáid acu (C(2015)9169/1).

  Commission recommendation establishing a catalogue of recommendations and best practices for the correct application of the second generation Schengen Information System (SIS II) and the exchange of supplementary information by the competent authorities of the Member States implementing and using SIS II (C(2015)9169/1).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 570. #1758510

  Chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí an Bhoird, tugtar míniú níos fearr sa mheasúnú tionchair ar raon feidhme an tionscnaimh, a chomhleanúnachas le hionstraimí dlí eile (RGCS, CCLE, an Treoir maidir le Trealamh Raidió) agus an gá atá le hionstraim ar leith.

  To address the recommendations of the Board, the impact assessment explains better the scope of the initiative, its coherence with other legal instruments (GDPR, EECC, RED) and the need for a separate instrument.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

 571. #1759238

  Chun críche an tionscnaimh seo, d’úsáid seirbhísí an Choimisiúin na moltaí ábhartha a bhaineann le hoibreán ceimiceach ó SCOEL sa chás go mbíonn siad ar fáil (foilsítear iad seo ar an idirlíon 41) chomh maith le faisnéis eolaíoch a foinsíodh in áit eile atá sách láidir agus san fhearann poiblí.

  For the purpose of this initiative, the Commission services have used the relevant chemical agent-related SCOEL recommendations where available (these are published on the internet 41) as well as scientific information sourced elsewhere adequately robust and in the public domain.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

 572. #1760765

  Cuireadh an tuarascáil ar an measúnú tionchair isteach an athuair ina dhiaidh sin, rud inar cuireadh san áireamh na moltaí a rinne an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála sa tuairim dhiúltach tosaigh uaidh an 20 Eanáir 2017. Cuireadh san áireamh sa tuarascáil freisin na pointí breise a tharraing an Bord anuas sa tuairim dhearfach deiridh uaidh an 7 Márta 2017.

  The resubmitted report takes into account the recommendations made by the Regulatory Scrutiny Board in its initial negative opinion of 20 January 2017, as well as the additional points raised by the Board in its final positive opinion of 7 March 2017.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

 573. #1761523

  Chomh maith leis sin, tá an tionscnamh seo ag teacht leis an gcuspóir atá ag an gCoimisiún maidir le claochlú digiteach, is é sin, láithreacht chuíchóirithe ghréasáin a chruthú agus seachaint a dhéanamh ar thuilleadh ilroinnte de bharr tairseacha nua agus pointí teagmhála nua.

  It is in line with the recommendations of the European Interoperability Framework. The proposal contributes to the implementation of the start-up and scale-up initiative, which promotes the growth of firms by improving the business environment and cutting red tape.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

 574. #1762626

  Ar bhonn na gconclúidí a ghlac an Chomhairle Ceartais agus Gnóthaí Baile i mí an Mheithimh 2017 12 , d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún dréachtreachtaíocht a ullmhú, a luaithe ab fhéidir, chun na moltaí a rinne an sainghrúpa ardleibhéil a achtú.

  Building on the June 2017 conclusions 12 of the Justice and Home Affairs Council, the European Council invited the Commission to prepare, as soon as possible, draft legislation enacting the recommendations made by the high-level expert group.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 575. #1764064

  Ar bhonn na gconclúidí a ghlac an Chomhairle Ceartais agus Gnóthaí Baile i mí an Mheithimh 2017 12 , d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún dréachtreachtaíocht a ullmhú a luaithe ab fhéidir, chun na moltaí a rinne an sainghrúpa ardleibhéil a achtú.

  Building on the June 2017 conclusions 12 of the Justice and Home Affairs Council, the European Council invited the Commission to prepare, as soon as possible, draft legislation enacting the recommendations made by the high-level expert group.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 576. #1767542

  Fuarthas tuairim dhearfach 41 (chomh maith le forchoimeádais) an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialála an 8 Bealtaine 2018 ar an tuiscint go ndéanfaí athbhreithniú ar an tuarascáil ar an measúnú tionchair chun moltaí an Bhoird a chur san áireamh.

  The positive opinion 41 (with reservations) of the Regulatory Scrutiny Board was received on 8 May 2018 on the understanding that the impact assessment report would be revised to take into account the Board's recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 577. #1768127

  Mar thacaíocht do na rialuithe sin, déanfar measúnú riosca ón mbonn aníos gach bliain, déanfar measúnú córasach ar an gcreat rialaithe, déanfar tuairisciú cuí ar dhiallais (clár na neisceachtaí agus na gcásanna neamhchomhlíontachta) agus déanfar bearta ceartaitheacha maidir leis na moltaí a eiseoidh an tSeirbhís Iniúchóireachta Inmheánaí, Cúirt Eorpach na nIniúchóirí nó an tÚdarás um Urscaoileadh.

  The controls will be supported by a yearly bottom up risk assessment, by a systematic assessment of the control framework, by an appropriate reporting of deviations (exception and non-compliance register) and by corrective actions undertaken with regard to recommendations issued by the Internal Audit Service, by the European Court of Auditors, or by the Discharge Authority.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 578. #1768558

  Chomh maith le hanailís dhomhain, bhí na torthaí ón meastóireacht a rinneadh ar Fhís 2020 bunaithe ar aiseolas forleathan ó pháirtithe leasmhara agus ar na moltaí straitéiseacha de chuid an Ghrúpa Ardleibhéil neamhspleách maidir leis an leas is mó is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag cláir T&N an Aontais Eorpaigh (Grúpa Ardleibhéil Lamy).

  In addition to an in-depth analysis, the findings of the interim evaluation of Horizon 2020 were based on extensive stakeholder feedback and the strategic recommendations of the independent High Level Group on maximising the impact of EU R&I Programmes (the ‘Lamy’ High Level Group).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 579. #1768592

  Infheistiú san infheistíocht san Eoraip a bheidh ann amach anseo, an Tuarascáil ón nGrúpa Ardleibhéil neamhspleách ar an tionchar atá ag Cláir Thaighde & Nuálaíochta an Aontais Eorpaigh a uasmhéadú , a glacadh i mí na Iúil 2017.

  This includes in particular the recommendations and findings of the High Level Group chaired by Pascal Lamy, presented in the report ‘LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want, Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes’, adopted in July 2017.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 580. #1768786

  I gcomhréir leis na moltaí i dtuarascáil Lamy, leagtar béim sna Rialacha ar ról na dtairbhithe maidir le faisnéis chomhleanúnach, éifeachtach agus chomhréireach a sholáthar chuig dreamanna éagsúla, lena náirítear na meáin agus an pobal.

  in line with the recommendations of the Lamy report, the Rules underline the role of beneficiaries in providing coherent, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 581. #1769758

  faisnéis atá le cur ar fáil ag an Aontas don Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste maidir leis na tograí le haghaidh iarscríbhinn ábhartha an Chomhaontaithe a oiriúnú chun críocha ailínithe le Cinntí agus le Moltaí de chuid an Choimisiúin Riaracháin maidir le Slándáil Shóisialta;

  information to be provided by the Union to the United Kingdom in the Joint Committee on the proposals for adaptation of the relevant annex of the Agreement for the purposes of alignment with Decisions and Recommendations of the Administrative Commission on Social Security;

  Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

 582. #1772003

  I gcás inarb iomchuí, agus tar éis gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidliú leis na tríú tíortha ábhartha faoi rochtain fhrithpháirteach ar chonarthaí díorthach atá á gcoinneáil i stórtha trádála atá bunaithe sa tríú tír sin, nó faisnéis a mhalartú fúthu, ar bhealach ina n-áirithítear go mbeidh rochtain láithreach agus leanúnach ag údaráis an Aontais, lena n-áirítear ÚEUM, ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach chun a ndualgais a fheidhmiú.

  Where appropriate, and in any case after adopting an implementing act as referred to in paragraph 1, the Commission shall submit recommendations to the Council for the negotiation of international agreements with the relevant third countries regarding mutual access to, and exchange of information on, derivative contracts held in trade repositories which are established in that third country, in a way that ensures that Union authorities, including ESMA, have immediate and continuous access to all the information needed for the exercise of their duties.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 583. #1772292

  Ba cheart go mbeadh de cheangal ar an gCoimisiún, faoin 31 Nollaig 2016 ar a dhéanaí agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, tuarascáil ghinearálta maidir le tionchar na mbeart a ghlactar chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, a mbeadh moltaí oiriúnacha, i gcás inarb iomchuí, ag gabháil léi, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

  The Commission should be required to submit to the European Parliament and to the Council, by 31 December 2016 at the latest and thereafter every five years, a general report on the impact of measures taken to implement this Regulation accompanied, where appropriate, by suitable recommendations.

  Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006

 584. #1773587

  Chun forfheidhmiú éifeachtach a éascú, ba cheart don Choimisiún cabhrú le cruinnithe rialta a eagrú idir údaráis forfheidhmithe na mBallstát, ar lena linn is féidir faisnéis ábhartha, dea-chleachtais, forbairtí nua, cleachtais fhorfheidhmiúcháin agus moltaí i ndáil le cur i bhfeidhm na bhforálacha a leagtar síos sa Treoir seo a chomhroinnt.

  To facilitate effective enforcement, the Commission should help organise regular meetings between the enforcement authorities of the Member States at which relevant information, best practices, new developments, enforcement practices and recommendations with regard to the application of the provisions laid down in this Directive can be shared.

  Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain

 585. #1779854

  Ba cheart más féidir, sonraí maidir le rioscaí iarmharacha do shláinte oibrithe, moltaí ón gCoiste Eolaíoch um Theorainneacha Nochta Ceirde (SCOEL) agus tuairimí RAC agus tuairimí ón gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (ACSH) agus monagraif IARC a chuimsiú san fhaisnéis sin.

  That information should, if possible, include data on residual risks to the health of workers, recommendations of the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) and opinions of the RAC, as well as opinions of the Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) and monographs of the IARC.

  Directive (EU) 2019/983 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)

 586. #1785388

  Chun críche mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh na Ballstáit ag a bhfuil leas díreach bainistíochta in Uiscí an Iarthair Thuaidh, moltaí comhpháirteacha a thíolacadh i leith Uiscí an Iarthair Thuaidh agus na Ballstáit ag a bhfuil leas díreach bainistíochta in Uiscí an Iarthair Theas, féadfaidh siad moltaí comhpháirteacha a thíolacadh i leith uiscí an Iarthair Theas.

  For the purpose of paragraph 1 of this Article, Member States having a direct management interest in the North Western waters may submit joint recommendations for the North Western Waters and Member States having direct management interest in the South Western Waters may submit joint recommendations for the South Western Waters.

  Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulations (EU) 2016/1139 and (EU) 2018/973, and repealing Council Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007 and (EC) No 1300/2008

 587. #1785391

  Féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann na moltaí sin a thíolacadh freisin nuair is gá, go háirithe i gcás athrú tobann ar staid aon cheann de na stoic éisc a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis, nó chun dul i ngleic le héigeandálaí arna sainaithint sa chomhairle eolaíoch is déanaí.

  The Member States concerned may also submit such recommendations when necessary, in particular in the event of a change in the situation of any of the stocks to which this Regulation applies, or to tackle emergency situations identified by the latest scientific advice.

  Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulations (EU) 2016/1139 and (EU) 2018/973, and repealing Council Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007 and (EC) No 1300/2008

 588. #1787006

  Na nósanna imeachta um Réiteach Malartach Díospóide (RMD) a bheidh le glacadh, ba cheart go gcomhlíonfaidís Treoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ba cheart do dtabharfaidís aird ar na dea-chleachtais idirnáisiúnta sa réimse seo agus go háirithe moltaí ábhartha na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil, chun a áirithiú go seachnófar clárúcháin amhantracha agus mhí-úsáideacha a mhéid is féidir.

  The alternative dispute resolution (ADR) procedures to be adopted should comply with Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council and take into account the international best practices in this area and in particular the relevant recommendations of the World Intellectual Property Organization, to ensure that speculative and abusive registrations are avoided as far as possible.

  Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004 (Text with EEA relevance.)

 589. #1795683

  I gcomhréir leis na moltaí a rinne ÚBE sa tuarascáil uaidh an 15 Nollaig 2015 maidir le ceanglais glanchistiúcháin chobhsaí faoi Airteagal 510 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart na rialacha maidir le CGCC a ríomh a ailíniú go dlúth le caighdeáin CBMB, lena n-airítear forbairtí sna caighdeáin sin i ndáil le láimhseáil idirbheart díorthach.

  In accordance with the recommendations made by EBA in its report of 15 December 2015 on net stable funding requirements under Article 510 of Regulation (EU) No 575/2013 the rules for calculating the NSFR should be closely aligned with the BCBSs standards, including developments in those standards regarding the treatment of derivative transactions.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 590. #1800967

  Déanfaidh Gréasán na nOifigeach Náisiúnta Idirchaidrimh an malartú faisnéise a éascú idir ENISA agus na Ballstáit go háirithe, agus tacaíocht a thabhairt do ENISA chun a chuid gníomhaíochtaí, torthaí agus moltaí a scaipeadh ar fud an Aontais ar na geallsealbhóirí ábhartha.

  The National Liaison Officers Network shall in particular facilitate the exchange of information between ENISA and the Member States, and shall support ENISA in disseminating its activities, findings and recommendations to the relevant stakeholders across the Union.

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 591. #1802231

  Ba cheart do ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, eintiteas AE do OCDanna, na hoibreoirí córas tarchurtha, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha agus na hoibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais lánaird a thabhairt ar thuairimí agus ar mholtaí ACER a dhírítear chucu de bhun an Rialacháin seo.

  The ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the EU DSO entity, transmission system operators, the regional coordination centres and the nominated electricity market operators should give the utmost consideration to the opinions and recommendations of ACER that are addressed to them pursuant to this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 592. #1802260

  Ba cheart don Stiúrthóir a bheith in ann dréacht-tuairimí, dréachtmholtaí agus dréachtchinntí a tíolacadh a tharraingt siar i gcás nach n-aontaíonn an Stiurthóir leis na leasuithe arna dtíolacadh ag an mBord Rialálaithe agus ba cheart dó bheith in ann téacs nua a eisiúint i gcomhréir leis na nósanna imeachta áirithe dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 22(5) agus Airteagal 24(2).

  The Director should have the possibility of withdrawing submitted draft opinions, recommendations and decisions where the Director disagrees with the amendments submitted by the Board of Regulators and issuing a new text following certain procedures referred to in point (a) of Article 22(5) and Article 24(2).

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 593. #1802669

  I gcás ina mbeidh bonn cirt leis agus go háirithe chun tacú le hobair an Stiúrthóra agus an Bhoird Rialálaithe ar shaincheisteanna rialála agus chun críche tuairimí, moltaí agus cinntí dá dtagraítear in Airteagal 3(1), in Airteagail 4 go 8, in Airteagal 9(1) agus (3), in Airteagal 10, i bpointe (c) d'Airteagal 11, in Airteagal 13, in Airteagal 15(4), agus in Airteagail 30 agus 43 a ullmhú, déanfaidh an Bord Riaracháin meithleacha a bhunú nó a bhaint ar bhonn togra comhpháirteach ón Stiúrthóir agus ón mBord Rialálaithe.

  Where justified, and in particular to support the work of the Director and of the Board of Regulators on regulatory issues and for the purpose of preparing the opinions, recommendations and decisions referred to in Article 3(1), Articles 4 to 8, Article 9(1) and (3), Article 10, point (c) of Article 11, Article 13, Article 15(4), and Articles 30 and 43, the Administrative Board shall establish or remove working groups on the basis of a joint proposal from the Director and the Board of Regulators.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 594. #1803436

  Faoi 3 mhí tar éis theacht i ngníomh na lárionad chomhordúcháin réigiúnach de bhun Airteagal 35(2) den Rialachán seo agus gach 3 mhí ina dhiaidh sin, cuirfidh na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha faoi bhráid na n-údarás rialála ábhartha agus don ACER maidir le haon laghdú ar acmhainneacht nó mura gcloítear leis an ghníomhaíocht chomhorduithe de bhun na dara fomhíre seo agus déanfaidh siad measúnú ar na teagmhais agus moltaí, más gá, ar an gcaoi le claontaí den sórt sin a sheachaint sa todhchaí.

  By 3 months after the entry into operation of the regional coordination centres pursuant to Article 35(2) of this Regulation and every three months thereafter, the regional coordination centres shall submit a report to the relevant regulatory authorities and to ACER on any reduction of capacity or deviation from coordinated actions pursuant to the second subparagraph and shall assess the incidences and make recommendations, if necessary, on how to avoid such deviations in the future.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 595. #1803775

  Laistigh de thréimhse 2 mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh ACER tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, do ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin Aontais le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity does not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, ACER shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission within two months of the submission.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 596. #1811086

  Chun moltaí ICCAT amach anseo lena leasófar nó lena bhforlíonfar plean téarnaimh ICCAT a chur chun feidhme go pras i ndlí an Aontais, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo, agus forálacha áirithe den Rialachán seo maidir le sprioc-amanna le haghaidh tuairisciú faisnéise, tréimhsí ama le haghaidh coiscthe, íosmhéid tagartha caomhnaithe, leibhéil lamháltais gabhálacha teagmhasacha uile agus foghabhálacha, saintréithe teicniúla trealaimh iascaireachta, céatadán ghlacadh an chuóta chun críche an Coimisiúin a chur ar an eolas, mar aon le faisnéis maidir le soithí iascaireachta a chur ar fáil.

  In order to swiftly implement into Union law future ICCAT recommendations amending or supplementing the ICCAT recovery plan, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation and certain provisions of this Regulation on deadlines for reporting information, time periods for closures, minimum conservation reference size, tolerance levels for incidental catches and by-catches, technical characteristics of fishing gear, percentage of quota uptake for the purpose of informing the Commission, as well as information to be provided on fishing vessels.

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 597. #1819586

  Áireofar ar an modheolaíocht sin critéir oibiachtúla a bheidh mar bhunús ag an nGníomhaireacht chun an measúnú leochaileachta a dhéanamh, minicíocht measúnuithe den sórt sin, conas a dhéanfar measúnuithe leochaileachta comhleanúnacha, agus na socruithe do chóras éifeachtach le haghaidh faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme moltaí an stiúrthóra feidhmiúcháin dá dtagraítear i mír 7.

  That methodology shall include objective criteria against which the Agency shall carry out the vulnerability assessment, the frequency of such assessments, how consecutive vulnerability assessments are to be carried out, and arrangements for an effective system for monitoring the implementation of recommendations of the executive director as referred to in paragraph 7.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 598. #1821621

  Tar éis na géarchéime airgeadais agus na moltaí a rinne grúpa saineolaithe ardleibhéil a raibh Jacques de Larosière ina chathaoirleach air, tá dul chun cinn nach beag déanta ag an Aontas Eorpach ní hamháin maidir le rialacha níos daingne, ach le rialacha níos comhchuibhithe freisin, a leagan síos i dtaobh na margaí airgeadais i bhfoirm Leabhar Rialacha Aonair.

  Following the financial crisis and the recommendations of a group of high-level experts led by Jacques de Larosière, the Union has made important progress in creating not only stronger, but also more harmonised rules for the financial markets in the form of the Single Rulebook.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 599. #1821631

  Ba cheart ábhar agus foirm ghníomhartha agus bhearta na ÚMEnna, lena n-áirítear ionstraimí amhail treoirlínte, moltaí, tuairimí nó ceisteanna agus freagraí, a bheith bunaithe i gcónaí ar na gníomhartha reachtacha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) de na rialacháin bhunaithe nó laistigh de raon feidhme a gcumhachtaí.

  The content and form of the ESAs’ actions and measures including instruments such as guidelines, recommendations, opinions or questions and answers should always be based on and within the boundaries of the legislative acts referred to in Article 1(2) of the founding regulations or within the scope of their powers.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 600. #1821806

  ‘Maidir le hábhar agus foirm ghníomhaíochtaí agus bhearta an Údaráis, go háirithe treoirlínte, moltaí, tuairimí, ceisteanna agus freagraí agus dréachtchaighdeáin rialála,beidh siad i gcomhréir go hiomlán le forálacha infheidhme an Rialacháin seo agus na ngníomhartha reachtacha dá dtagraítear i mír 2. A mhéid is ceadmhach agus is ábhartha faoi na forálacha sin, beidh cineál, scála agus castacht na rioscaí a bhaineann le gnó institiúid airgeadais, gnóthais, ábhair eile nó gníomhaíocht airgeadais eile, a dtéann gníomhaíocht agus bearta an Údaráis i bhfeidhm air nó uirthi, beidh sin curtha san áireamh go cuí i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta i ngníomhaíocht agus i mbearta an Údaráis sin.’;

  ‘The content and form of the Authority’s actions and measures, in particular guidelines, recommendations, opinions, questions and answers, draft regulatory standards and draft implementing standards, shall fully respect the applicable provisions of this Regulation and of the legislative acts referred to in paragraph 2. To the extent permitted and relevant under those provisions, the Authority’s actions and measures shall, in accordance with the principle of proportionality, take due account of the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of a financial institution, undertaking, other subject or financial activity, that is affected by the Authority’s actions and measures.’;

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 601. #1822033

  Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 43(5), cuirfidh an tÚdarás Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas maidir leis na treoirlínte arna n-eisiúint.”;

  In the report referred to in Article 43(5), the Authority shall inform the European Parliament, the Council and the Commission of the guidelines and recommendations that have been issued.’;

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 602. #1822157

  éifeachtúlacht agus méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh de bhun Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta,

  the effectiveness and the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted pursuant to Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 603. #1822167

  Nuair a bheidh dréachtchaighdeáin theicniúla rialála nó dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme á gceapadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 15, nó treoirlínte nó moltaí á bhforbairt i gcomhréir le hAirteagal 16, cuirfidh an tÚdarás toradh na an n-athbhreithnithe piaraí san áireamh, mar aon le haon fhaisnéis eile a fuair an tÚdarás agus a chúraimí á ndéanamh aige, chun cóineasú na gcleachtas maoirseachta den chaighdeán is airde a áirithiú.

  When developing draft regulatory technical standards or draft implementing technical standards in accordance with Articles 10 to 15, or guidelines or recommendations in accordance with Article 16, the Authority shall take into account the outcome of the peer review, along with any other information acquired by the Authority in carrying out its tasks, in order to ensure convergence of the highest quality supervisory practices.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 604. #1822314

  Glacfaidh an Bord Maoirseoirí tuairimí, moltaí, treoirlínte agus cinntí an Údaráis, agus eiseoidh sé an chomhairle dá dtagraítear i gCaibidil II, ar bhonn togra ón gcoiste nó ón bpainéal inmheánach ábhartha, ón gCathaoirleach nó ón mBord Bainistíochta, de réir mar is iomchuí.”;

  The Board of Supervisors shall adopt the opinions, recommendations, guidelines and decisions of the Authority, and issue the advice referred to in Chapter II, based on a proposal of the relevant internal committee or panel, the Chairperson, or of the Management Board, as applicable.’;

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 605. #1822702

  “Maidir le hábhar agus foirm na ngníomhaíochtaí agus na mbeart a dhéanfaidh an tÚdarás, go háirithe treoirlínte, moltaí, tuairimí, ceisteanna agus freagraí agus dréachtchaighdeáin rialála, beidh siad i gcomhréir go hiomlán le forálacha infheidhme an Rialacháin seo agus na ngníomhartha reachtacha dá dtagraítear i mír 2. A mhéid is ceadmhach agus is ábhartha faoi na forálacha sin, maidir le cineál, scála agus castacht na rioscaí a bhaineann le gnó rannpháirtí margadh airgeadais, gnóthais, ábhair eile nó gníomhaíocht airgeadais, a dtéann gníomhaíochtaí agus bearta an Údaráis i bhfeidhm air nó uirthi, beidh sin curtha san áireamh go cuí sa ghníomhaíocht agus sna bearta sin de chuid an Údaráis.”;

  ‘The content and form of the Authority’s actions and measures, in particular guidelines, recommendations, opinions, questions and answers, draft regulatory standards and draft implementing standards, shall fully respect the applicable provisions of this Regulation and of the legislative acts referred to in paragraph 2. To the extent permitted and relevant under those provisions, the Authority’s actions and measures shall, in accordance with the principle of proportionality, take due account of the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of a financial market participant, undertaking, other subject or financial activity, that is affected by the Authority’s actions and measures.’;

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 606. #1823586

  Ceanglaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 go dtarchuirtear na rabhaidh agus moltaí sin chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus, i gcás ina ndírítear iad chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó, chuig an Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chuig an Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus chuig an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (dá ngairtear le chéile anseo feasta “na ÚMEnna”).

  Regulation (EU) No 1092/2010 requires that those warnings and recommendations be transmitted to the Council and the Commission and, where addressed to one or more national supervisory authorities, to the European Supervisory Authority (European Banking Authority), established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, to the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), established by Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council and to the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council (hereinafter collectively referred to as the ‘ESAs’).

  Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 607. #1823694

  An tráth chéanna a dhéanfar na rabhaidh agus na moltaí a tharchur chuig na seolaithe i gcomhréir le mír 2, déanfar iad a tharchur freisin, i gcomhréir le rialacha dochta rúndachta, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na ÚMEnna.

  At the same time as they are transmitted to the addressees in accordance with paragraph 2, the warnings or recommendations shall be transmitted, in accordance with strict rules of confidentiality, to the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the ESAs.

  Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 608. #1827429

  Ar bhonn na moltaí comhpháirteacha arna dtíolacadh ag na Ballstáit agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ghlac an Coimisiún roinnt Rialachán tarmligthe is infheidhme ar bhonn sealadach ar feadh uastréimhse trí bliana ina leagtar síos – i bhfoirm pleananna sonracha maidir le hábhar muirí aischurtha – mionsonraí le haghaidh chur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír.

  On the basis of the joint recommendations submitted by the Member States and in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013, the Commission adopted a number of delegated Regulations laying down details for the implementation of the landing obligation in the form of specific discard plans applicable on a temporary basis for a maximum period of three years.

  Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 609. #1830861

  Sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Slándáil Pléascán a Fheabhsú (Action Plan on Enhancing the Security of Explosives), ar plean gníomhaíochta é a ghlac an Chomhairle an 18 Aibreán 2008[11], iarradh ar an gCoimisiún Buanchoiste um Réamhtheachtaithe a bhunú chun bearta a mheas agus moltaí a ullmhú i ndáil le rialáil réamhtheachtaithe pléascán atá ar fáil ar an margadh, agus a n-éifeachtaí costais is tairbhe á gcur san áireamh.

  The Action Plan on Enhancing the Security of Explosives, adopted by the Council on 18 April 2008[11], called on the Commission to establish a Standing Committee on Precursors to consider measures and prepare recommendations concerning the regulation of explosives precursors available on the market, taking into account their cost-benefit effects.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the marketing and use of explosives precursors

 610. #1835332

  Sa tuairim a thug sé ar an tuarascáil atíolactha, d’aithin an Bord um Measúnú Tionchair na feabhsuithe a cuireadh ar an tuarascáil agus gur cuireadh na moltaí a rinne sé sa chéad tuairim i bhfeidhm inti, ach mhaígh sé nach bhféadfadh sé tuairim dheimhnitheach a thabhairt.

  In its opinion on the resubmitted report, the IAB acknowledges the improvements made to the report and the incorporation of the recommendations it made in its first opinion, but stated it could not give a positive opinion.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 611. #1843925

  I gcás inar tugadh cumhachtaí don Choimisiún, lena n-áirítear i bplean ilbhliantúil arna bhunú de bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10, agus sna cásanna dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 15(6), chun bearta a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme i ndáil le beart caomhnaithe de chuid an Aontais is infeidhme maidir le réimse gheografach ábhartha, féadfaidh Ballstáit a bhfuil leas díreach bainistíochta acu dá ndéanann na bearta sin difear teacht ar chomhaontú, laistigh de spriocdháta atá le sonrú sa bheart caomhnaithe ábhartha agus/nó sa phlean ilbhliantúil, moltaí comhpháirteacha a thíolacadh chun cuspóirí na mbeart caomhnaithe ábhartha de chuid an Aontais, na bpleananna ilbhliantúla nó na bpleananna sonracha maidir le hábhar muirí aischurtha a bhaint amach.

  Where the Commission has been granted powers, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, as well as in cases provided for in Articles 11 and 15(6), to adopt measures by means of delegated or implementing acts in respect of a Union conservation measure applying to a relevant geographical area, Member States having a direct management interest affected by those measures may, within a deadline to be stipulated in the relevant conservation measure and/or multiannual plan, agree to submit joint recommendations for achieving the objectives of the relevant Union conservation measures, the multiannual plans or the specific discard plans.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 612. #1844173

  I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.

  Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 613. #1844676

  Thairis sin, ní foláir roinnt athruithe a thabhairt isteach chun feidhmiú na Gníomhaireachta a fheabhsú mar thoradh ar mheastóireacht ar Rialachán bunaidh an ERA agus ar an nGníomhaireacht (2009-2010) chomh maith leis na moltaí sa Chomhráiteas ón gCoimisiún, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaireachtaí díláraithe (2012) agus Páipéar Seasaimh an Bhoird Riaracháin maidir le todhchaí na Gníomhaireachta (2012).

  Moreover, a number of changes have to be introduced to improve the functioning of the Agency in result of the evaluation of ERA founding Regulation and of the Agency (2009-2010) as well as the recommendations of the Joint Statement of the Commission, the European Parliament and the Council on decentralised agencies (2012), and the Position paper of the Administrative Board on the future of the Agency (2012).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 614. #1844827

  i gcomhréir leis an gComhráiteas agus leis na moltaí ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ó Pharlaimint na hEorpa, ó mheastóireacht Rialachán an ERA agus ó Pháipéar Seasaimh an Bhoird maidir le todhchaí an ERA (i gcomhthéacs ilbhliantúil, ABB agus ABM, an caidreamh leis na geallsealbhóirí).

  in accordance with the Joint Statement and recommendations of the CoA, EP, the evaluation of the ERA Regulation and the Position paper of the ERA Board on the Future of the Agency (multi-annual perspective, ABB and ABM, relations with stakeholders).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 615. #1845011

  Áiritheoidh sí go mbeidh ionadaíocht leordhóthanacha ar na hearnálacha sin den tionscal agus ar na húsáideoirí sin a d'fhéadfadh na bearta a fhéadfaidh an Coimisiún a mholadh bunaithe ar na moltaí a chuirfidh an Ghníomhaireacht faoina bhráid difear a dhéanamh dóibh.

  It shall ensure adequate representation of those sectors of the industry and of those users which could be affected by measures the Commission may propose on the basis of the recommendations addressed to it by the Agency.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 616. #1845058

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht moltaí uaithi chuig an gCoimisiún maidir leis na Modhanna Sábháilteachta Comhchoiteanna (MSCanna) agus Spriocanna Sábháilteachta Comhchoiteanna (SSCanna) dá bhforáiltear in Airteagal 6 agus in Airteagal 7 den Treoir … [an Treoir um Shábháilteacht Iarnróid].

  The Agency shall issue recommendations to the Commission on the Common Safety Methods (CSMs) and the Common Safety Targets (CSTs) provided for in Articles 6 and 7 of Directive … [the Railway Safety Directive].

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 617. #1845239

  Ar a thionscnamh féin nó ar iarratas ón gCoimisiún, ó Bhallstáit, ó thíortha is iarrthóirí nó ó na gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 34, tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi ghníomhaíochtaí oiliúna agus faoi ghníomhaíochtaí oiriúnacha eile a bhaineann le reachtaíocht idir-inoibritheachta agus sábháilteachta iarnróid agus táirgí gaolmhara na Gníomhaireachta amhail cláir, treoracha cur chun feidhme nó moltaí a chur i bhfeidhm agus a mhíniú.

  On its own initiative or at the request of the Commission, Member States, candidate countries or the networks referred to in Article 34, the Agency shall engage in training and other appropriate activities concerning the application and explanation of railway interoperability and safety legislation and related Agency’s products such as registers, implementation guides or recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 618. #1845636

  Déanann an tionscnamh iarracht (trí leasú a dhéanamh ar Rialachán na Gníomhaireachta Eorpaí Iarnróid) na moltaí a fuarthas ón meastóireacht ar an nGníomhaireacht Eorpach Iarnróid, ón gCúirt Iniúchóirí, ón tSeirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach agus ó Chomhráiteas an Choimisiúin, Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le gníomhaireachtaí díláraithe a chur i bhfeidhm, go háirithe i ndáil le struchtúr inmheánach, rialachas agus feidhmiú.

  This initiative seeks to apply (by revising the ERA Regulation) the recommendations from the ERA evaluation exercise, of the Court of Auditors, Internal Audit Service and the Joint Statement of the Commission, the European Parliament and the Council on decentralised agencies, particularly with regard to internal structure, governance and functioning.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 619. #1845646

  Sa bhreis air sin, tá an tionscnamh seo ag teacht le moltaí na Cúirte Iniúchóirí, na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach agus Comhráiteas an Choimisiúin, Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le gníomhaireachtaí díláraithe, agus le meastóireacht na Gníomhaireachta Eorpaí Iarnróid, agus cuireann sé na moltaí sin chun feidhme.

  Besides, this initiative is consistent with and implements recommendations of the Court of Auditors, Internal Audit Service and the Joint Statement of the Commission, the European Parliament and the Council on decentralised agencies, as well as with the evaluation of ERA.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 620. #1849456

  An taithí a fuarthas ag cur Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 chun feidhme ‑ lena n‑áirítear torthaí iniúchtaí, ionchur na bpáirtithe leasmhara i gcreat an mheasúnaithe tionchair, agus na moltaí a rinneadh i staidéir sheachtracha agus sa mheastóireacht sheachtrach ‑ tugadh aird chuí uirthi agus an togra á cheapadh chun na rioscaí sin a mhaolú.

  Experience gained with implementation of Regulation (EC) No 834/2007 - including through the results of audits, stakeholders' input in the framework of the impact assessment, and the recommendations from external studies and the external evaluation have been duly taken into account in the design of the proposal so as to mitigate these risks.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 621. #1850568

  Is é is cuspóir leis an Rialachán maidir le Sciúradh Airgid (AMLR), ar glacadh é i gcomhthráth leis an Treoir maidir le Sciúradh Airgid (AMLD), athbhreithniú a dhéanamh ar an tríú AMLR atá ann cheana agus é a thabhairt cothrom le dáta, ar bhealaí lena gcuirfear feabhas ar inrianaitheacht íocaíochtaí agus lena n-áiritheofar go mbeidh creat an Aontais ag teacht go hiomlán leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta (moltaí FATF) i gcónaí.

  The purpose of the Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), which was adopted at the same time as the AMLD, is to update and revise the existing third AMLR in ways which improve traceability of payments and ensure that the EU framework remains fully compliant with international standards (FATF recommendations).

  Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 8/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006

 622. #1857570

  Ní fhéadfaidh ach an coiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta a chinneadh moltaí a thabhairt ar aird don choiste atá freagrach as an ábhar i ndáil le togra le haghaidh gníomh reachtach.

  Only the committee responsible for respect for the principle of subsidiarity may make recommendations, for the attention of the committee responsible for the subject-matter, in respect of a proposal for a legislative act.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 623. #1858194

  Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations and from the end of the negotiations to the conclusion of the international agreement, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, drawn up by that committee on its own initiative or after considering any relevant proposal tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold, adopt recommendations to the Council, the Commission or the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and require them to be taken into account before the conclusion of that agreement.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 624. #1858216

  Laistigh de 2 mhí ón éisteacht, féadfaidh an coiste freagrach moltaí a dhéanamh don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála ar moltaí iad a bhaineann go díreach leis an gceapachán.

  Within two months after the hearing, the committee responsible may make recommendations to the Council, to the Commission or to the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating directly to the appointment.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 625. #1858225

  Féadfaidh an coiste freagrach dréachtmholtaí don Chomhairle, don Choimisiún, nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a tharraingt suas maidir le hábhair faoi Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (gníomhaíocht sheachtrach an Aontais), nó i gcásanna nach ndearnadh comhaontú idirnáisiúnta a thagann faoi réim raon feidhme Riail 114 a tharchur chuig an bParlaimint nó nár cuireadh an méid sin in iúl don Pharlaimint faoi Riail 115.

  The committee responsible may draw up draft recommendations for the Council, for the Commission or for the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on subjects under Title V of the Treaty on European Union (the Union's external action), or in cases where an international agreement falling within the scope of Rule 114 has not been referred to Parliament or Parliament has not been informed thereof under Rule 115.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 626. #1858314

  Má shainaithnítear coinbhleacht leasa le linn téarma oifige Coimisinéara agus má mhainníonn an Coimisiún moltaí na Parlaiminte maidir le réiteach na coinbhleachta leasa sin a chur i bhfeidhm, féadfaidh an Pharlaimint a iarraidh ar Uachtarán an Choimisiún muinín sa Choimisinéir i dtrácht a tharraingt siar, de bhun mhír 5 den Chreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach agus, i gcás inarb iomchuí, gníomhaíocht a dhéanamh d’fhonn a chearta nó a cearta pinsin nó sochair eile in ionad pinsin a bhaint den Choimisinéir i gcomhréir leis an dara mír d’Airteagal 245 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  If a conflict of interests is identified during a Commissioner's term of office and the President of the Commission fails to implement Parliament's recommendations for resolving that conflict of interests, Parliament may ask the President of the Commission to withdraw confidence in the Commissioner in question, pursuant to paragraph 5 of the Framework agreement on relations between the European Parliament and the European Commission and, where appropriate, to take action with a view to depriving the Commissioner in question of his or her right to a pension or other benefits in lieu of pension in accordance with the second paragraph of Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 627. #154322

  (3) Féadfaidh na daoine a bheidh i láthair go dleathach ag an gcruinniú sin, trí rún a chinnfear le tromlach simplí, moltaí a dhéanamh ar aon ábhar a bhaineann le feidhmeanna agus gníomhaíochtaí an Chomhlachais.

  (3) The persons lawfully present at such meeting may, by resolution decided by simple majority, make recommendations on any matter related to the functions and activities of the Association.

  Statutory Instruments: 1980

 628. #166114

  (3) Féadfaidh na daoine a bheidh i láthair go dleathach ag an gcruinniú sin, trí rún a chinnfear le tromlach simplí, moltaí a dhéanamh ar aon ábhar a bhaineann le feidhmeanna agus gníomhaíochtaí na Comhairle.

  (3) The persons lawfully present at such meeting may, by resolution decided by simple majority, make recommendations on any matter related to the functions and activities of the Council.

  Statutory Instruments: 1978

 629. #289054

  4. Rachfar i gcomhairle leis an nGníomhaireacht agus eiseoidh sí moltaí don Choimisiún maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 14.

  4. The Agency shall be consulted on, and issue recommendations to the Commission for, the application of Article 14.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 630. #292749

  Déantar cur síos ar na modhanna tástála i gCuid I de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  The test methods are described in Part I of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 631. #312889

  (5) Ina Theachtaireacht an 4 Márta 2009 dar teideal "Driving European Recovery", d’fháiltigh an Coimisiún roimh mholtaí Thuarascáil de Larosière agus thacaigh siad ar an iomlán leo.

  (5) In its Communication of 4 March 2009 entitled "Driving European Recovery", the Commission welcomed and broadly supported the recommendations of the de Larosière Report.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 632. #312963

  Ba cheart don BERS rannchuidiú leis an gcobhsaíocht airgeadais atá riachtanach chun tuilleadh comhtháthaithe airgeadais a bhaint amach sa mhargadh inmheánach trí fhaireachán a dhéanamh ar rioscaí sistéamacha agus trí rabhaidh agus moltaí a eisiúint i gcás inarb iomchuí sin.

  The ESRB should contribute to the financial stability necessary for further financial integration in the internal market by monitoring systemic risks and issuing warnings and recommendations where appropriate.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 633. #313153

  Nuair a bheidh critéir an aicmiúcháin sin leagtha amach, léireoidh rabhaidh an BERS agus a mholtaí, ar bhonn gach cáis ar leith, agus i gcás inarb iomchuí, cén chatagóir a mbaineann an riosca léi.

  Once the criteria for such classification have been elaborated, the ESRB’s warnings and recommendations shall indicate, on a case-by-case basis, and where appropriate, to which category the risk belongs.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 634. #313278

  (26) I réimsí nach bhfuil cumhdaithe le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, ba cheart go mbeadh an chumhacht ag an Údarás treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

  (26) In areas not covered by regulatory or implementing technical standards, the Authority should have the power to issue guidelines and recommendations on the application of Union law.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 635. #313359

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 636. #313624

  2. I gcás inarb iomchuí, seolfaidh an tÚdarás comhairliúcháin oscailte phoiblí maidir leis na treoirlínte agus na moltaí agus déanfaidh sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo.

  2. The Authority shall, where appropriate, conduct open public consultations regarding the guidelines and recommendations and analyse the related potential costs and benefits.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 637. #313922

  2. Glacfaidh an Bord Maoirseoirí na tuairimí, na moltaí agus na cinntí, agus eiseoidh sé an chomhairle dá dtagraítear i gCaibidil II.

  2. The Board of Supervisors shall adopt the opinions, recommendations, and decisions, and issue the advice referred to in Chapter II.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 638. #314390

  (25) I réimsí nach bhfuil cumhdaithe le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, ba cheart go mbeadh an chumhacht ag an Údarás treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

  (25) In areas not covered by regulatory or implementing technical standards, the Authority should have the power to issue guidelines and recommendations on the application of Union law.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 639. #314474

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 640. #314742

  2. I gcás inarb iomchuí, seolfaidh an tÚdarás comhairliúcháin oscailte phoiblí maidir leis na treoirlínte agus na moltaí agus déanfaidh sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo.

  2. The Authority shall, where appropriate, conduct open public consultations regarding the guidelines and recommendations and analyse the related potential costs and benefits.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 641. #315050

  2. Glacfaidh an Bord Maoirseoirí na tuairimí, na moltaí agus na cinntí, agus eiseoidh sé an chomhairle dá dtagraítear i gCaibidil II.

  2. The Board of Supervisors shall adopt the opinions, recommendations, and decisions, and issue the advice referred to in Chapter II.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 642. #315511

  (26) I réimsí nach bhfuil cumhdaithe le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, ba cheart go mbeadh an chumhacht ag an Údarás treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

  (26) In areas not covered by regulatory or implementing technical standards, the Authority should have the power to issue guidelines and recommendations on the application of Union law.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 643. #315590

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 644. #315852

  2. I gcás inarb iomchuí, seolfaidh an tÚdarás comhairliúcháin oscailte phoiblí maidir leis na treoirlínte agus na moltaí agus déanfaidh sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo.

  2. The Authority shall, where appropriate, conduct open public consultations regarding the guidelines and recommendations and analyse the related potential costs and benefits.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 645. #316145

  2. Glacfaidh an Bord Maoirseoirí na tuairimí, na moltaí agus na cinntí, agus eiseoidh sé an chomhairle dá dtagraítear i gCaibidil II.

  2. The Board of Supervisors shall adopt the opinions, recommendations, and decisions, and issue the advice referred to in Chapter II.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 646. #319430

  Is ionann na moltaí do dhara léamh arna gcur isteach ag coistí parlaiminteacha agus ráiteas míniúcháin ina dtugann an coiste réasúnú dá sheasamh i ndáil le seasamh na Comhairle.

  The recommendations for second reading submitted by parliamentary committees are equivalent to an explanatory statement in which the committee justifies its position in relation to the Council’s position.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 647. #319810

  Nuair a théitear i gcomhairle leis an bParlaimint de bhun Airteagal 36 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, tarchuirfear an t-ábhar chuig an gcoiste freagrach agus féadfaidh an coiste sin moltaí a dhéanamh de bhun Riail 97.

  When Parliament is consulted pursuant to Article 36 of the Treaty on European Union, the matter shall be referred to the committee responsible which may make recommendations pursuant to Rule 97.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 648. #319821

  Ní bheidh feidhm ag Riail 146 le linn an nós imeachta maidir leis na moltaí sin a ghlacadh, ar moltaí iad nach mór vótáil a dhéanamh orthu i bhfoirm téacs scríofa, agus beidh leasuithe ó bhéal inghlactha.

  During the procedure for adopting these recommendations, which must be put to the vote in the form of a written text, Rule 146 shall not apply and oral amendments shall be admissible.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 649. #321865

  Cuireann an tOmbudsman cóip dá thuarascáil agus dá dhréachtmholtaí chuig an institiúid lena mbaineann agus chuig an ngearánach.

  The Ombudsman sends a copy of his report and draft recommendations to the institution concerned and to the complainant.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 650. #330020

  Na cinntí agus na moltaí ón gComhairle arna nglacadh faoi chuimsiú an bhuanchomhair struchtúrtha, seachas na cinn dá bhforáiltear i míreanna 2 go 5, glacfar d'aon toil iad.

  The decisions and recommendations of the Council within the framework of permanent structured cooperation, other than those provided for in paragraphs 2 to 5, shall be adopted by unanimity.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 651. #330511

  Cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle agus údaróidh an Chomhairle dó tús a chur leis an gcaibidlíocht is gá.

  The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open the necessary negotiations.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 652. #331711

  i mír 12, ag tús na chéad abairte, cuirtear ‘cuid dá cinntí nó a cinntí uile nó cuid dá moltaí nó a moltaí uile’ in ionad ‘cuid de na cinntí nó na cinntí uile’;

  in paragraph 12, at the beginning of the first sentence, the words ‘its decisions’ shall be replaced by ‘its decisions or recommendations’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 653. #331713

  Agus na cinntí nó na moltaí dá dtagraítear i míreanna 8, 9, 11 agus 12 á nglacadh aici, gníomhóidh an Chomhairle ar mholadh ón gCoimisiún.

  When taking the decisions or recommendations referred to in paragraphs 8, 9, 11 and 12, the Council shall act on a recommendation from the Commission.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 654. #346740

  Bunófar na moltaí don bhainistiú riosca ar an measúnú eolaíoch riosca a chuirfear i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 6 agus is éard a bheidh ann measúnú ar na nithe seo a leanas:

  The risk management recommendations shall be based on the scientific risk assessment performed in accordance with Article 6 and shall consist of an assessment of the following:

  Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

 655. #347490

  Sula ndéanfaidh an Coimisiún moltaí iomchuí, ba cheart dó measúnú a dhéanamh freisin i dtaobh an bhféadfaí rialáil seirbhísí fánaíochta a chumhdach go hiomchuí laistigh den chreat rialála maidir le cumarsáid leictreonach.

  Before making appropriate recommendations, the Commission should also assess whether the regulation of roaming services could be appropriately covered within the regulatory framework for electronic communications.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 656. #350370

  Glacfaidh an Stiúrthóir na tuairimí, na moltaí agus na cinntí dá dtagraítear in Airteagail 5, 6, 7, 8 agus 9, agus a mbeidh tuairim fhabhrach an Bhoird Rialálaithe faighte ina dtaobh, agus foilseoidh sé iad.

  The Director shall adopt and publish the opinions, recommendations and decisions referred to in Articles 5, 6, 7, 8 and 9, that have received a favourable opinion of the Board of Regulators.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 657. #350402

  Tabharfaidh an Bord Rialálaithe tuairimí don Stiúrthóir maidir leis na tuairimí, na moltaí agus na cinntí dá dtagraítear in Airteagail 5, 6, 7, 8 agus 9 agus a bheidh á mbreithniú lena nglacadh.

  The Board of Regulators shall provide opinions to the Director on the opinions, recommendations and decisions referred to in Articles 5, 6, 7, 8 and 9 that are considered for adoption.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 658. #350514

  I gcás ina measann an Ghníomhaireacht gur gá rialacha ceangailteacha don chomhar sin, cuirfidh sí na moltaí iomchuí faoi bhráid an Choimisiúin.

  Where the Agency considers that binding rules on such cooperation are required, it shall make the appropriate recommendations to the Commission.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 659. #350517

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhréir lena clár oibre nó arna iarraidh sin don Choimisiún, moltaí a dhéanamh chun cuidiú le húdaráis rialála agus le gníomhaithe margaidh dea-chleachtais a roinnt le chéile.

  The Agency may, in accordance with its work programme or at the request of the Commission, make recommendations to assist regulatory authorities and market players in sharing good practices.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 660. #447244

  (b) achoimre a thabhairt ar bharúlacha chomhaltaí tofa an údaráis pleanála agus ar na moltaí (más ann) a rinne siad,

  (b) summarise the views of and recommendations (if any) made by the elected members of the planning authority,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 661. #462616

  Comhoibreoidh na páirtithe de mheon macánta leis an gCoimisiún chun a chur ar chumas an Choimisiúin a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus déanfaidh siad a mholtaí a bhreithniú chomh dúthrachtach agus is féidir leo.

  The parties shall cooperate in good faith with the Commission in order to enable the Commission to carry out its functions, and shall give their most serious consideration to its recommendations.

  ARBITRATION ACT 2010

 662. #475873

  moltaí a chur faoi bhráid an Aire Airgeadais maidir le halt 470B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó le halt 125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

  make recommendations to the Minister for Finance relating to section 470B of the Taxes Consolidation Act 1997 or section 125A of the Stamp Duties Consolidation Act 1999.

  HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

 663. #479548

  (iv) leagfar amach moltaí an bhainisteora maidir leis na beartais a bheidh le háireamh sa dréachtphlean forbartha.

  (iv) state the manager’s recommendations on the policies to be included in the draft development plan.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 664. #501390

  Scrúdaíodh conas a bhraitheann eagraíochtaí Eorpacha na bunchúiseanna, fachtóirí ratha agus sochair i ndáil le EMAS agus tugadh moltaí maidir le hathbhreithniú ar scéim EMAS.

  It examined how European organisations perceive the motives, success factors and benefits in relation to EMAS and it provided recommendations for the revision of the EMAS scheme.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 665. #507333

  Mar riail ghinearálta, táthar ag súil go ndéanfaidh an Chomhairle de réir na moltaí agus na dtograí ón gCoimisiún nó go ndeánfaidh sí a seasamh a mhíniú go poiblí.

  The Council is expected to, as a rule, follow the recommendations and proposals of the Commission or explain its position publicly.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 666. #507459

  Féadfaidh an Coimisiún tabhairt faoi misin faireachais feabhsaithe i mBallstáit atá ina n-ábhar do mholtaí arna n-eisiúint faoi Airteagal 6(2) nó faoi Airteagal 10(2) chun críocha faireachán ar an láthair a dhéanamh.

  The Commission may undertake enhanced surveillance missions in Member States which are the subject of recommendations issued under Article 6(2) or Article 10(2) for the purposes of on-site monitoring.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 667. #507538

  Leis na foláirimh agus na moltaí ó BERS do Bhallstáit nó don Aontas, dírítear ar rioscaí de chineál macra-airgeadais.

  The warnings and recommendations by the ESRB to Member States or to the Union address risks of a macrofinancial nature.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 668. #507662

  Déanfaidh an Chomhairle a measúnú faoin spriocdháta a leagfaidh an Chomhairle síos ina cuid moltaí arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 8(2).

  The Council shall make its assessment by the deadline set by the Council in its recommendations adopted in accordance with Article 8(2).

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 669. #508391

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhéanamh don Choimisiún maidir leis na taifid ar idirbhearta, lena n-áirítear orduithe chun trádáil a dhéanamh, ar taifid iad a measann sí ina leith go bhfuil gá leo chun faireachán éifeachtach agus éifeachtúil a dhéanamh ar mhargaí mórdhíola fuinnimh.

  The Agency may make recommendations to the Commission as to the records of transactions, including orders to trade, which it considers are necessary to effectively and efficiently monitor wholesale energy markets.

  Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (Text with EEA relevance)

 670. #534445

  moltaí beartais bunaithe ar an staidéar maidir leis an méid a chuireann an spórt le fás eacnamaíoch agus le fostaíocht san AE, agus

  policy recommendations based on the study on the contribution of sport to economic growth and employment in the EU, and

  Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on strengthening the evidence-base for sport policy making

 671. #534632

  An Straitéis Eoraip 2020, agus go háirithe an Suirbhé Bliantúil Fáis 2012 agus Moltaí 2012 a bhaineann go sonrach le tíortha ar leith;

  The Europe 2020 strategy, and in particular the 2012 Annual Growth Survey and the 2012 country-specific recommendations;

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 672. #534646

  I réimse an oideachais agus na hoiliúna, dírítear go sonrach leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith, a d'eisigh an Chomhairle an 10 Iúil 2012, ar rochtain ar oideachas réamhscoile agus scoile ar ardchaighdeán a chur chun cinn;

  In the field of education and training, the country-specific recommendations issued by the Council on 10 July 2012 focus specifically on promoting access to good-quality pre-school and school education;

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 673. #534667

  Athchóirithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme, i gcomhréir le tosaíochtaí agus riachtanais náisiúnta agus réigiúnacha, lena ndíreofar ar na dúshláin i réimse an oideachais agus na hoiliúna a dtugtar aghaidh orthu sna moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith.

  Develop and implement, in accordance with national and regional priorities and needs, reforms aimed at tackling the challenges addressed in the country-specific recommendations in the field of education and training.

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 674. #562052

  Lorgóidh an Coimisiún gach faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi lena n-áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin.

  The Commission shall seek all information it considers necessary including, inter alia, the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 675. #562095

  Lorgóidh an Coimisiún gach faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi, inter alia na measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na moltaí agus na conclúidí a bheidh le fáil ó na comhlachtaí ábhartha faireacháin, de réir mar is iomchuí.

  The Commission shall seek all information it considers necessary, inter alia, the available assessments, comments, decisions, recommendations and conclusions of the relevant monitoring bodies, as appropriate.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 676. #569034

  Maidir leis an gcumhacht chun moltaí a ghlacadh i dtaobh bearta ceartaitheacha réamhchúraim a ghlacadh agus i dtaobh clár coigeartaithe maicreacnamaíoch a ullmhú;

  The power to adopt recommendations on the adoption of precautionary corrective measures and on the preparation of a macroeconomic adjustment programme;

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 677. #569357

  nuair is ábhartha, le moltaí a eisítear i gcomhthéacs an timthrialla bhliantúil faireachais lena n-áirítear an nós imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha amhail a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011;

  where appropriate, recommendations issued in the context of the annual cycle of surveillance, including the macroeconomic imbalances procedure as established by Regulation (EU) No 1176/2011;

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 678. #582719

  In éineacht leis an mBord Bainistíochta, áiritheoidh sé go ndéanfar bearta leantacha leormhaithe maidir leis na fionnachtana agus na moltaí a thagann ó imscrúduithe OLAF agus maidir le tuarascálacha agus meastóireachtaí éasgúla a thagann ó iniúchóireachtaí inmheánacha nó seachtracha.

  Together with the Management Board, it shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from investigations of OLAF and the various internal or external audit reports and evaluations.

  Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation (EC) No 460/2004 Text with EEA relevance

 679. #583102

  Tá dlúthchomhar idir an ÚBE agus BERS riachtanach chun éifeacht iomlán a thabhairt d'fheidhmiú BERS agus chun go ndéanfar de réir na rabhadh agus na molta a thagann uaidh.

  Close cooperation between EBA and the ESRB is essential to give full effectiveness to the functioning of the ESRB and follow up to its warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 680. #589989

  Déanfar na tuarascálacha bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 509(1), sonraí ábhartha an mhargaidh agus moltaí uile na nÚdarás Inniúil a chur san áireamh sa tuarascáil.

  The report shall take into account the annual reports referred to in Article 509(1), relevant market data and the recommendations of all competent authorities.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 681. #591708

  Chun an reachtaíocht maidir le cineálcheadú a shimpliú i gcomhréir leis na moltaí i dtuarascáil CARS 21, is iomchuí gach Treoir ar leithligh a aisghairm gan an leibhéal cosanta a laghdú.

  In order to simplify the type-approval legislation in line with the recommendations of CARS 21, it is appropriate to repeal all separate Directives without reducing the level of protection.

  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance

 682. #601806

  Laistigh de 14 lá tar éis moltaí den sórt sin a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid na Comhairle agus moladh á iarraidh ina leith i gcomhréir le mír 2.

  Within 14 days of the adoption of such recommendations, the Commission shall submit to the Council a proposal for a recommendation in accordance with paragraph 2.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 683. #619511

  Mura thiocfar ar chomhaontú, déanfar tuairmí easaontacha a chuirfidh baill in iúl a thaifeadadh sna moltaí a ghlacfaidh tromlach na mball atá i láthair agus atá ag vótáil.

  If no consensus can be reached, dissenting opinions expressed by members shall be recorded in the recommendations adopted by the majority of the members present and voting.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 684. #619799

  dul chun cinn EFRAG i gcur chun feidhme a athchóirithe rialachais, agus na forbairtí á gcur i gcuntas tar éis na moltaí a leagtar amach i dtuarascáil an chomhairleora speisialta.

  EFRAG’s progress in the implementation of its governance reforms, taking into account developments following the recommendations set out in the special advisor’s report.

  REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)

 685. #641882

  Pléifear freisin ábharthacht chliniciúil aon fhionnachtana sna staidéir neamhchliniciúla agus cliniciúla chomh maith le haon mholtaí i ndáil le tuilleadh faireacháin a dhéanamh ar éifeachtaí agus ar shábháilteacht sna trialacha cliniciúla.

  The clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trials shall also be discussed.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 686. #644748

  Scrúdaíodh conas a bhraitheann eagraíochtaí Eorpacha na bunchúiseanna, fachtóirí ratha agus sochair i ndáil le EMAS agus tugadh moltaí maidir le hathbhreithniú ar scéim EMAS.

  It examined how European organisations perceive the motives, success factors and benefits in relation to EMAS and it provided recommendations for the revision of the EMAS scheme.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 687. #672979

  torthaí iniúchta inmheánacha agus seachtracha agus obair leantach ar mholtaí iniúchta agus ar mholadh urscaoilte;

  internal and external audit findings and the follow-up to the audit recommendations and to the discharge recommendation;

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 688. #685260

  Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.

  International cooperation within the framework of the Financial Action Task Force (FATF) and the global implementation of its recommendations aim to prevent money laundering and terrorist financing while transferring funds.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 689. #693084

  Is é an gníomh reachtach iomchuí é chun na moltaí sin ó CIGM nach bhfuil a n-ábhar cumhdaithe go fóill faoi dhlí an Aontais a chur chun feidhme.

  It is the appropriate legislative act for the implementation of those GFCM recommendations the content of which is not yet covered by Union law.

  Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 690. #697918

  Laistigh de 14 lá tar éis moltaí den sórt sin a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid na Comhairle agus moladh á iarraidh ina leith i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.

  Within 14 days of the adoption of such recommendations, the Commission shall submit to the Council a proposal for a recommendation in accordance with paragraph 2 of this Article.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 691. #707936

  Cuirfidh an Bord a thuairimí, a threoirlínte, a mholtaí agus a dhea-chleachtais ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus chuig an gcoiste dá dtagraítear in Airteagal 87 agus cuirfidh sé ar fáil go poiblí iad.

  The Board shall forward its opinions, guidelines, recommendations, and best practices to the Commission and to the committee referred to in Article 93 and make them public.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 692. #710695

  Chuige sin, ba cheart don Ghníomhaireacht bheith freagrach as moltaí agus barúlacha a sholáthar don Choimisiún maidir le STIanna, MCSanna SCSanna agus TCSanna a dhréachtú agus a athbhreithniú.

  To that end, the Agency should be responsible for providing the Commission with recommendations and opinions in relation to the drafting and revision of TSIs, CSMs, CSTs and CSIs.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 693. #710945

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún maidir le TCSanna, le MCSanna agus le SCSanna dá bhforáiltear in Airteagal 5, in Airteagal 6 agus in Airteagal 7 de Threoir (AE) 2016/798.

  The Agency shall address recommendations to the Commission on the CSIs, CSMs and CSTs provided for in Articles 5, 6 and 7 of Directive (EU) 2016/798.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 694. #710959

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún chun críocha Airteagal 14(8) de Threoir (AE) 2016/798.

  The Agency shall address recommendations to the Commission for the purposes of Article 14(8) of Directive (EU) 2016/798.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 695. #710968

  Chuige sin, tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh don Choimisiún agus féadfaidh sí moltaí a thabhairt uaithi ar iarratas ón gCoimisiún nó ar a tionscnamh féin.Airteagal 18

  To that end, the Agency shall assist the Commission and may issue recommendations at the Commission's request or on its own initiative.Article 18

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 696. #719563

  Déanfaidh an Coimisiún moltaí iomchuí chun na forálacha is infheidhme sa réimse sin sna Ballstáit a chomhchuibhiú.

  The Commission shall make appropriate recommendations for harmonising the provisions applicable in this field in the Member States.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 697. #719689

  Féadfaidh an Coimisiún moltaí a chur faoi bhráid na mBallstát d'fhonn cuardach agus saothrú fosuithe mianraí a fhorbairt.

  The Commission may make recommendations to the Member States with a view to the development of prospecting for and exploitation of mineral deposits.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 698. #721295

  Agus na cinntí nó na moltaí dá dtagraítear i míreanna 8, 9, 11 agus 12 á nglacadh aici, gníomhóidh an Chomhairle ar mholadh ón gCoimisiún.

  When taking the decisions or recommendations referred to in paragraphs 8, 9, 11 and 12, the Council shall act on a recommendation from the Commission.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 699. #721440

  Féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, moltaí a dhéanamh chuig Ballstáit má mheasann sí gurb iomchuí sin i bhfianaise an scrúdaithe sin.

  The Council, on a recommendation from the Commission, may, if it considers it appropriate in the light of that examination, make recommendations to Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 700. #721576

  Féadfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, moltaí a ghlacadh freisin chun na gcríoch atá leagtha amach san Airteagal seo.

  The Council, on a proposal from the Commission, may also adopt recommendations for the purposes set out in this Article.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 701. #721772

  Cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle agus údaróidh an Chomhairle dó tús a chur leis an gcaibidlíocht is gá.

  The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open the necessary negotiations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 702. #724312

  Sula suífidh sí amhlaidh, éistfidh an Chomhairle an Ballstát i dtrácht agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, moltaí a dhíriú chuig an mBallstát sin.

  Before making such a determination, the Council shall hear the Member State in question and may address recommendations to it, acting in accordance with the same procedure.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 703. #724663

  Na cinntí agus na moltaí ón gComhairle arna nglacadh faoi chuimsiú an bhuanchomhair struchtúrtha, seachas na cinn dá bhforáiltear i míreanna 2 go 5, glacfar d'aon toil iad.

  The decisions and recommendations of the Council within the framework of permanent structured cooperation, other than those provided for in paragraphs 2 to 5, shall be adopted by unanimity.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 704. #735066

  na nósanna imeachta a chuirtear ar bun chun cáilíocht an taighde, na comhairle agus na moltaí vótála agus cáilíochtaí na foirne a bhíonn páirteach a áirithiú;

  the procedures put in place to ensure quality of the research, advice and voting recommendations and qualifications of the staff involved;

  Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)

 705. #742571

  Cuirfear san áireamh sa tuarascáil an forléargas bliantúil agus aon mholtaí ábhartha a chuireann an GCFL ar fáil.

  The report shall take into account the annual overviews and any available relevant recommendations from the MDCG.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 706. #758690

  Tar éis d'Fhó-choiste an Cheanntair iad do scrúdú, na hiarrataisí sin do chur ag triall ar Choiste na hOspideul agus na dTeaghlach maraon le molta.

  Those applications when inspected by the Sub-Committee of the District to be forwarded with recommendations to the Hospitals and Homes Committee.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 707. #758888

  Tar éis d'Fho-choiste an cheanntair deighleáil leis na hiarrataisí sin, iad do chur chun an Choiste Bhainistí maraon le molta ina dtaobh.

  Such applications, when dealt with by the Sub-Committee of the district, to be forwarded with recommendations to the Committee of Management.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 708. #759567

  Tar éis d'Fhó-choiste an Cheanntair deighleáil leo, na hiarrataisí sin do chur chun Coiste an Teaghlaigh agus an Ospidéil maraon leis na molta.

  Those applications when dealt with by the Sub-Committee of the District to be forwarded with recommendations to the Hospital and Home Committee.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 709. #759724

  Tar éis d'Fhó-choiste an Cheanntair deighleáil leis na hiarrataisí, iad do chur chun Coiste na nOspideul agus na dTeaghlach maraon le molta ina dtaobh.

  Those applications when dealt with by the Sub-Committee of the District to be forwarded with recommendations to the Hospitals' and Homes' Committee.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 710. #1358184

  Comhoibreoidh na páirtithe de mheon macánta leis an gCoimisiún chun a chur ar chumas an Choimisiúin a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus déanfaidh siad a mholtaí a bhreithniú chomh dúthrachtach agus is féidir leo.

  The parties shall cooperate in good faith with the Commission in order to enable the Commission to carry out its functions, and shall give their most serious consideration to its recommendations.

  Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980

 711. #1366975

  (b) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais chun gréasáin iomchuí a bhunú chun na cláir staidéir dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo a chur i ngníomh,

  ( b ) to make recommendations to the Governing Body for the establishment of appropriate structures to implement the programmes of study referred to in paragraph (a)of this subsection,

  Number 25 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 712. #1368348

  (b) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais chun gréasáin iomchuí a bhunú chun na cláir staidéir dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo a chur i ngníomh, [EN]

  ( b ) to make recommendations to the Governing Body for the establishment of appropriate structures to implement the programmes of study referred to in paragraph (a)of this subsection,

  Number 30 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, DUBLIN, ACT, 1980

 713. #1368953

  (b) moltaí a chur faoi bhráid an Chomhlachta Ceannais chun gréasáin iomchuí a bhunú chun na cláir staidéir dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo a chur i ngníomh, [EN]

  ( b ) to make recommendations to the Governing Body for the establishment of appropriate structures to implement the programmes of study referred to in paragraph (a) of this subsection,

  Number 34 of 1980: THOMOND COLLEGE OF EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 714. #1387311

  Ullmhóidh an Stiúrthóir Bainistí buiséad riaracháin bliantúil agus breithneoidh an Bord Feidhmiúcháin é agus tarchuirfidh sé é, mar aon leis na moltaí uaidh, chuig an gComhairle Rialaithe lena cheadú.

  The Managing Director shall prepare an annual administrative budget, which shall be considered by the Executive Board and be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 715. #1387314

  Tar éis a bhreithnithe ag an mBord Feidhmiúcháin, tarchuirfear an ráiteas cuntas iniúchta mar aon le moltaí an Bhord Feidhmiúcháin, chuig an gComhairle Rialaithe lena cheadú.

  The audited statement of accounts, after consideration by the Executive Board, shall be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 716. #1522974

  (b) moltaí a chur faoi bhráid an chomhlachta ceannais chun gréasáin iomchuí a bhunú chun na cúrsaí staidéir dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo a chur i ngníomh;

  ( b ) to make recommendations to the governing body for the establishment of appropriate structures to implement the courses of study referred to at paragraph (a) of this subsection;

  Number 16 of 1992: REGIONAL TECHNICAL COLLEGES ACT, 1992

 717. #1564377

  cuirfidh an coiste achomhairc moltaí faoi bhráid an Ard-Rúnaí maidir leis an ngníomh a bheidh le déanamh.

  the appeals committee shall make recommendations to the Secretary General as to the action to be taken.

  1998-PUB-051

 718. #1570267

  Déanfaidh CATT, le ceadú na nAirí Airgeadais, moltaí maidir le méid na ndeontas sin.

  NSMC will, with the approval of the Finance Ministers, make recommendations as to the amount of such grants.

  Number 1 of 1999: BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999

 719. #1581398

  (2) Déanfaidh Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna nó Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna na moltaí, más ann, a dhéanfaidh an tÚdarás Cáilíochtaí faoi fho-alt (1) a chur i ngníomh.

  (2) The Further Education and Training Awards Council or the Higher Education and Training Awards Council shall implement recommendations, if any, made by the Authority under subsection (1).

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 720. #1590506

  (2) Déanfar achomharc faoi fho-alt (1) a thionscnamh tráth nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis fógra maidir leis na fionnachtana agus na moltaí iomchuí a thabhairt don duine a bheidh ag tionscnamh an achomhairc.

  (2) An appeal under subsection (1) shall be initiated not later than 4 weeks after notice of the relevant findings and recommendations was given to the person bringing the appeal.

  Number 32 of 2003: OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

 721. #1649414

  Foilseoidh an Coimisiún lámhleabhar moltaí i ndlúth-chomhoibriú leis na Ballstáit, ina mbeidh treoir fhorlíontach maidir leis an staidreamh Comhphobail a chuirfear ar fáil de bhun na hIarscríbhinne seo.

  The Commission will publish a recommendations manual in close cooperation with the Member States, which contains supplementary guidance concerning the Community statistics produced pursuant to this Annex.

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 722. #1664146

  i gcás gach iascaigh lena mbaineann, faisnéis faoi na deacrachtaí a bhain le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír agus moltaí chun aghaidh a thabhairt orthu.”

  for each fishery concerned, information on the difficulties encountered in the implementation of the landing obligation and recommendations to address them.’

  Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98

 723. #1671697

  Ba cheart na gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bheith gan dochar do mholtaí ICCAT a chur chun feidhme i ndlí an Aontais amach anseo tríd an ngnáthnós imeachta reachtach.

  The delegated acts and implementing acts provided for in this Regulation should be without prejudice to the implementation of future ICCAT recommendations into Union law through the ordinary legislative procedure.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 724. #1681989

  liosta na mBallstát ar baolach nach ndéanfaidh siad na spriocanna a bhaint amach laistigh de na spriocdhátaí faoi seach, a mbeidh moltaí iomchuí do na Ballstáit lena mbaineann ag gabháil leis;

  a list of Member States at risk of not attaining the targets within the respective deadlines accompanied by appropriate recommendations for the Member States concerned;

  Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste (Text with EEA relevance)

 725. #1682518

  liosta na mBallstát ar baolach nach ndéanfaidh siad na spriocanna a bhaint amach laistigh de na spriocdhátaí faoi seach, a mbeidh moltaí iomchuí do na Ballstáit lena mbaineann ag gahbáil leis;

  a list of Member States at risk of not attaining the targets within the respective deadlines, accompanied by appropriate recommendations for the Member States concerned;

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 726. #1682943

  liosta na mBallstát ar baolach nach ndéanfaidh siad na spriocanna a bhaint amach laistigh de na spriocdhátaí faoi seach, a mbeidh moltaí iomchuí do na Ballstáit lena mbaineann ag gabháil leis;

  a list of Member States at risk of not attaining the targets within the respective deadlines, accompanied by appropriate recommendations for the Member States concerned;

  Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)

 727. #1696627

  De réir mar is gá, beidh sa taifead sin rangú ar na tograí a scrúdaíodh, moltaí maidir leis an uasmhéid is féidir a dhámhachtain agus coigeartuithe féideartha neamhshubstaintiúla ar an iarratas ar dheontas.

  Where necessary that record shall rank the proposals examined, provide recommendations on the maximum amount to award and possible non-substantial adjustments to the grant application.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 728. #1707857

  i gcás gach iascaigh lena mbaineann, faisnéis faoi na deacrachtaí a bhain le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír agus moltaí chun aghaidh a thabhairt orthu.”

  for each fishery concerned, information on the difficulties encountered in the implementation of the landing obligation and recommendations to address them.’

  Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98

 729. #1709295

  Chun tairbhe a bhaint as saineolas na n-údarás rialála náisiúnta ar an anailís mhargaidh, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle le BEREC sula nglacfaidh sé a chinntí nó a mholtaí.

  In order to benefit from the expertise of national regulatory authorities on the market analysis, the Commission should consult BEREC prior to adoption of its decisions or recommendations.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 730. #1716100

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht a cuid moltaí a eisiúint agus a chur chuig an gCoimisiún chun Airteagal 70 agus Airteagal 71 a chur i bhfeidhm.

  The Agency shall issue recommendations addressed to the Commission for the application of Articles 70 and 71.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 731. #1716235

  Ina theannta sin, déanfar moltaí san athbhreithniú sin darb aidhm leibhéal na cosanta comhshaoil a fheabhsú i réimse na heitlíochta sibhialta san Aontas.

  That review shall also contain recommendations aiming to improve the level of environmental protection in the area of civil aviation in the Union.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 732. #1718108

  Nuair a bheidh moltaí á n-eisiúint aige, cuirfidh Bord ETIAS um Scagadh na moltaí arna n-eisiúint ag Treoirbhord ETIAS um Chearta Bunúsacha san áireamh.

  When issuing recommendations, the ETIAS Screening Board shall take into consideration the recommendations issued by the ETIAS Fundamental Rights Guidance Board.

  Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

 733. #1721604

  Chun comhleanúnachas maidir le rialacha cosanta sonraí ar fud an Aontais a áirithiú, agus tograí nó moltaí á n-ullmhú aige, ba cheart don Choimisiún féachaint le dul i gcomhairle le Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

  In order to ensure consistency of data protection rules throughout the Union, when preparing proposals or recommendations, the Commission should endeavour to consult the European Data Protection Supervisor.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 734. #1723259

  Rachaidh an Ghníomhaireacht i gcomhairle le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise maidir le slándáil líonraí agus faisnéise, i gcás inarbiomchuí.

  The Agency shall consult and follow the recommendations of the European Network and Information Security Agency regarding network and information security, where appropriate.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 735. #1724142

  a áirithiú go ndéanfar obair leantach ar na torthaí agus na moltaí ag eascairt ó thuarascálacha iniúchóireachta inmheánaí nó seachtraí, ó mheastóireachtaí agus ó imscrúduithe, lena n-áirítear iad siúd de chuid an MECS agus OLAF;

  ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the internal or external audit reports, evaluations and investigations, including those of the EDPS and OLAF;

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 736. #1727397

  Áiritheoidh Europol agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta go ndéanfar obair leantach leordhóthanach ar na torthaí agus na moltaí a thiocfaidh ón meastóireacht sin.

  Europol and the European Border and Coast Guard Agency shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the evaluation.

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

 737. #1728597

  Áiritheoidh Europol, Eurojust agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta go ndéanfar obair leantach leordhóthanach ar na torthaí agus na moltaí a thiocfaidh ón meastóireacht sin.

  Europol, Eurojust and the European Border and Coast Guard Agency shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the evaluation.

  Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU

 738. #1729333

  moltaí agus comhsheasaimh a eisiúint agus dea-chleachtais rialála a scaipeadh do ÚNRanna d’fhonn cur chun feidhme níos comhleanúnaí agus níos fearr a spreagadh i ndáil leis an gcreat rialála don chumarsáid leictreonach;

  to issue recommendations and common positions, and disseminate regulatory best practices addressed to the NRAs in order to encourage the consistent and better implementation of the regulatory framework for electronic communications;

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 739. #1730061

  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear san áireamh ina gcuid pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith a eisíodh i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.

  Member States should ensure that their integrated national energy and climate plans take into consideration the latest country-specific recommendations issued in the context of the European Semester.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 740. #1737995

  faireachán a dhéanamh, i dteannta an Bhoird Bainistíochta, go ndéantar obair leantach leordhóthanach ar na torthaí agus na moltaí a eascróidh as na tuarascálacha agus meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánacha nó seachtracha, agus as imscrúduithe de chuid OLAF;

  monitor, together with the Management Board, adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the internal or external audit reports and evaluations, as well as from investigations of OLAF;

  Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

 741. #1738429

  faireachán a dhéanamh, i dteannta an Bhoird Bainistíochta, go ndéantar obair leantach leordhóthanach ar na torthaí agus na moltaí a eascróidh as na tuarascálacha agus meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánacha nó seachtracha, agus as imscrúduithe de chuid OLAF;

  monitor, together with the Management Board, adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the internal or external audit reports and evaluations, as well as from investigations of OLAF;

  Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

 742. #1738869

  faireachán a dhéanamh, i dteannta an Bhoird Bainistíochta, go ndéantar obair leantach leordhóthanach ar na torthaí agus na moltaí a eascróidh as na tuarascálacha agus meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánacha nó seachtracha, agus as imscrúduithe de chuid OLAF;

  monitor, together with the Management Board, adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from the internal or external audit reports and evaluations, as well as from investigations of OLAF;

  Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75

 743. #1742064

  Pléafar é ag an bhFóram arna bhunú le hAirteagal 10 ar bhonn measúnú ar an toradh seo arna dhéanamh ag an gCoimisiún agus eiseofar moltaí.

  It shall be discussed by the Forum established in Article 10 on the basis of an assessment of this outcome carried out by the Commission and issue recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 744. #1759222

  Cuireadh an fhaisnéis atá ar fáil san áireamh sna comhráite seo, lena náirítear na sonraí eolaíocha =(is é sin le rá, Moltaí SCOEL, chomh maithe le faisnéis eolaíoch a foinsíodh in áit eile atá sách láidir agus san fhearann poiblí).

  These discussions took into account the available information, including the scientific data (that is to say, SCOEL Recommendations, as well as scientific information sourced elsewhere adequately robust and in the public domain).

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

 745. #1762666

  Mar a léiríodh cheana sa réamhrá, cuireann an togra seo le moltaí an tsainghrúpa ardleibhéil um chórais faisnéise agus idir-inoibritheacht 35 .

  As already indicated in the introduction, this current proposal builds on the recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability 35 .

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 746. #1763485

  Cúig bliana tar éis don chomhpháirt dheireanach teacht i bhfeidhm, agus gach ceithre bliana dá éis, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  Five years after the start of operations of the last component implemented and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation and make any necessary recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 747. #1764313

  Mar a léiríodh cheana sa réamhrá, cuireann an togra seo le moltaí an tsainghrúpa ardleibhéil um chórais faisnéise agus idir-inoibritheacht 35.

  As already indicated in the introduction, this current proposal builds on the recommendations of the high-level expert group on information systems and interoperability 35.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 748. #1765517

  Cúig bliana tar éis don chomhpháirt dheireanach teacht i bhfeidhm, agus gach ceithre bliana dá éis, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  Five years after the start of operations of the last component implemented and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation and make any necessary recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 749. #1769733

  Ní fhéadfaidh an Comhchoiste a chinntí agus a mholtaí a dhéanamh ach amháin le comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe.

  The Joint Committee can only make its decisions and recommendations by agreement between the Union and the United Kingdom.

  Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

 750. #1779021

  I ndéanamh na gcúraimí dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh na hoibreoirí córais tarchurtha san áireamh na moltaí a bheidh eisithe ag na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha.

  In performing the tasks referred to in paragraph 1, transmission system operators shall take into account the recommendations issued by the regional coordination centres.

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 751. #1783002

  Ba cheart na tionscnaimh sin a bhunú ar agus a fhorbairt i gcomhréir leis na moltaí ó na treoirthionscadail atá ar siúl faoi láthair agus na straitéisí i dTreoirphlean an Choimsiúin um chomhar earnála maidir le scileanna.

  Those initiatives should build upon, and be developed in line with, the recommendations of the ongoing pilot projects and strategies in the Commission's Blueprint for sectoral cooperation on skills.

  Directive (EU) 2019/1159 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers and repealing Directive 2005/45/EC on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member States (Text with EEA relevance.)

 752. #1785169

  Ba cheart go mbeadh an Chomhairle in ann na moltaí sin a chur san áireamh agus deiseanna iascaireachta á socrú aici ar choinníoll go gcomhlíonann deiseanna iascaireachta seo na spriocanna agus na coimircí faoin bplean.

  It should be possible for the Council to take any such recommendations into account when fixing fishing opportunities provided that these fishing opportunities comply with the targets and safeguards under the plan.

  Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulations (EU) 2016/1139 and (EU) 2018/973, and repealing Council Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007 and (EC) No 1300/2008

 753. #1786703

  I gcás inarb iomchuí, sainaithneofar sa tuairim ón gCoimisiún aon chúis imní ar cheart aghaidh a thabhairt uirthi sa chás SOLVIT nó déanfaidh sé moltaí chun cabhrú leis an gcás a réiteach.

  Where appropriate, the Commission's opinion shall identify any concerns that should be addressed in the SOLVIT case or shall make recommendations to assist in solving the case.

  Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State and repealing Regulation (EC) No 764/2008 (Text with EEA relevance.)

 754. #1800848

  obair leantach leordhóthanach a áirithiú ar na torthaí agus ar na moltaí a eascróidh as imscrúduithe na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus as na tuarascálacha agus na meastóireachtaí éagsúla inmheánacha agus seachtracha;

  ensure adequate follow-up to the findings and recommendations resulting from investigations of the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the various internal or external audit reports and evaluations;

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 755. #1802302

  tuairimí agus moltaí a eisiúint a dhíreofar chuig oibreoirí córas tarchurtha, ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, eintiteas AE do OCDanna, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha agus oibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais;

  issue opinions and recommendations addressed to transmission system operators, the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the EU DSO Entity, regional coordination centres and nominated electricity market operators;

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 756. #1804578

  Maidir leis na moltaí arna nglacadh ag an gCoimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (“CGIM”), tá siad ina gceangal ar a pháirtithe conarthacha.

  Recommendations adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (‘the GFCM’) are binding on its contracting parties.

  Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 757. #1804581

  Is é an gníomh reachtach iomchuí é chun inneachar na moltaí ó CGIM atá glactha ag an CGIM, agus nach bhfuil a n-ábhar cumhdaithe go fóill faoi dhlí an Aontais, a chur chun feidhme.

  It is the appropriate legislative act for implementing the content of GFCM recommendations adopted by the GFCM and not yet covered by Union law.

  Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 758. #1811089

  Ba cheart na gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bheith gan dochar do mholtaí ICCAT a chur chun feidhme i ndlí an Aontais amach anseo tríd an ngnáthnós imeachta reachtach.

  The delegated acts and implementing acts provided for in this Regulation should be without prejudice to the implementation of future ICCAT recommendations into Union law through the ordinary legislative procedure.

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 759. #1819137

  Agus an doiciméad clársceidealaithe aonair sin á ullmhú aige, ba cheart don bhord bainistíochta na moltaí ón Meitheal Idirinstitiúideach um acmhainní na ngníomhaireachtaí díláraithe, a chur san áireamh.

  When preparing that document, the management board should take into account the recommendations of the Interinstitutional Working Group on decentralised agencies' resources.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 760. #1821971

  bheadh deacrachtaí praiticiúla ann de dheasca treoirlínte agus moltaí a bheith in easnamh faoi mar a thagraítear dóibh in Airteagal 16 maidir le cur i bhfeidhm an ghnímh reachtaigh ábhartha.

  the absence of guidelines and recommendations as referred to in Article 16 would raise practical difficulties concerning the application of the relevant legislative act.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 761. #1822026

  I gcás inarb iomchuí seolfaidh an tÚdarás comhairliúcháin oscailte phoiblí maidir leis na treoirlínte agus na moltaí agus déanfaidh sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na treoirlínte agus na moltaí sin a eisiúint.

  The Authority shall, where appropriate, conduct open public consultations regarding the guidelines and recommendations which it issues and analyse the related potential costs and benefits of issuing such guidelines and recommendations.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 762. #1822117

  Tar éis fiosrúchán de bhun na chéad fhomhíre, féadfaidh an Bord Maoirseoirí moltaí iomchuí a dhéanamh maidir le gníomhaíocht do na húdaráis inniúla lena mbaineann.

  Following an inquiry conducted pursuant to the first subparagraph, the Board of Supervisors may make appropriate recommendations for action to the competent authorities concerned.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 763. #1823587

  Chun smacht daonlathach agus trédhearcacht a dhaingniú, ba cheart rabhaidh agus moltaí BERS a tharchur freisin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig na ÚMEnna.

  To strengthen democratic control and transparency, the ESRB’s warnings and recommendations should also be transmitted to the European Parliament and to the ESAs.

  Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 764. #1830479

  Féadfaidh an Coiste Comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 75 den bhun-Rialachán tuairimí agus moltaí a eisiúint maidir le feabhas a chur ar an bhfaisnéis agus ar scaipeadh na faisnéise.

  The Advisory Committee referred to in Article 75 of the basic Regulation may issue opinions and recommendations on improving the information and its dissemination.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 765. #1843906

  i gcás gach iascaigh lena mbaineann, faisnéis faoi na deacrachtaí a bhain le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír agus moltaí chun aghaidh a thabhairt orthu.

  for each fishery concerned, information on the difficulties encountered in the implementation of the landing obligation and recommendations to address them.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 766. #1844430

  Mura thiocfar ar chomhaontú, déanfar tuairmí easaontacha a chuirfidh baill in iúl a thaifeadadh sna moltaí a ghlacfaidh tromlach na mball atá i láthair agus atá ag vótáil.

  If no consensus can be reached, dissenting opinions expressed by members shall be recorded in the recommendations adopted by the majority of the members present and voting.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 767. #1844691

  tá an Ghníomhaireacht freagrach as moltaí a dhéanamh a nglacfaidh an Coimisiún leo, agus as tuairimí a eisiúint don Choimisiún maidir le gan STInna a chur i bhfeidhm;

  the Agency is responsible for drawing up recommendations for them to be adopted by the Commission, and for issuing opinions to the Commission regarding non-application of TSIs;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 768. #1844901

  Chuige seo, ba cheart don Ghníomhaireacht bheith freagrach as moltaí a sholáthar don Choimisiún maidir le STInna, MSCanna agus SSCanna a dhréachtú agus a leasú.

  To this end, the Agency should be responsible for providing the Commission with recommendations in relation to drafting and revising the TSIs, CSMs and CSTs.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 769. #1845070

  Chuige seo, cabhróidh an Ghníomhaireacht leis an gCoimisiún agus féadfaidh sí moltaí a thabhairt uaithi ar iarratas ón gCoimisiún nó dá stuaim féin.

  To this end the Agency shall assist the Commission and may issue recommendations at the Commission’s request or on its own initiative.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 770. #1845288

  na pleananna maidir le cumarsáid agus scaipeadh dá dtagraítear in Airteagal 35 a ghlacadh agus a thabhairt cothrom le dáta;

  ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from investigations of the European Anti-fraud Office (OLAF) and the various internal or external audit reports and evaluations;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 771. #1845309

  I gcomhar leis an mBord Bainistíochta, áiritheoidh sé obair leantach leormhaith ar thorthaí agus moltaí a thagann as imscrúduithe de chuid na hOifige Eorpaí Frith‑Chalaoise (OLAF) agus as na tuarascála iniúchta agus meastóireachtaí inmheánacha nó seachtracha éagsúla;

  Together with the Management Board, it shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from investigations of OLAF and the various internal or external audit reports and evaluations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 772. #1851040

  Rud eile a chuir an próiseas san áireamh ab ea moltaí de chuid Thascfhórsa na Margaí Talmhaíochta (AMTF) agus Comhdháil Chorcaí faoin bhForbairt Tuaithe (2016).

  The process also took into account recommendations of the Agricultural Market Task Force (AMTF) and the Cork Conference on Rural Development (2016).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 773. #1854046

  Rud eile a chuir an próiseas san áireamh ab ea moltaí de chuid Thascfhórsa na Margaí Talmhaíochta (AMTF) agus Comhdháil Chorcaí faoin bhForbairt Tuaithe (2016).

  The process also took into account recommendations of the Agricultural Market Task Force (AMTF) and the Cork Conference on Rural Development (2016).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 774. #1854938

  Cuirfidh an Coimisiún san áireamh na moltaí sa tuarascáil sula ndéanfaidh sé cinneadh maoiniú a dhiúltú agus soláthróidh sé réasúnú i gcás go gcinnfidh sé nach leanfaidh sé na moltaí sin.

  The Commission shall take into account the recommendations in the report before making a decision to refuse financing and shall provide justification where it decides not to follow those recommendations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 775. #1855922

  Rud eile a chuir an próiseas san áireamh ab ea moltaí de chuid Thascfhórsa na Margaí Talmhaíochta (AMTF) agus Comhdháil Chorcaí faoin bhForbairt Tuaithe (2016).

  The process also took into account recommendations of the Agricultural Market Task Force (AMTF) and the Cork Conference on Rural Development (2016).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 776. #1857609

  Léireoidh an rún ón bParlaimint an bunús dlí cuí agus beidh moltaí ina theannta a bhaineann lena bhfuil sna tograí a éilítear.

  Parliament's resolution shall indicate the appropriate legal basis and shall be accompanied by recommendations concerning the content of the required proposal.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 777. #1857714

  Ní bheidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar síos sa Riail seo maidir leis na moltaí a bheidh le glacadh ag an gcoiste freagrach faoi Riail 105.

  The procedure laid down in this Rule shall not apply to the recommendations to be adopted by the committee responsible under Rule 105.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 778. #1858232

  Measfar moltaí a bheith arna nglacadh mura rud é, roimh thús an pháirtseisiúin, go dtíolacann grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad agóid i scríbhinn.

  Recommendations shall be deemed to have been adopted unless, before the beginning of the part-session, a political group or Members reaching at least the low threshold submit a written objection.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 779. #1858233

  I gcás ina dtíolactar agóid den sórt sin, cuirfear moltaí an choiste san áireamh i gclár oibre an pháirtseisiúin chéanna.

  Where such an objection is submitted, the committee's draft recommendations shall be included on the agenda of the same part-session.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 780. #1858234

  Déanfar díospóireacht ar mholtaí den sórt sin, agus déanfar vótáil ar aon leasú arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad.

  Such recommendations shall be the subject of a debate, and any amendment tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold shall be put to the vote.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 781. #173341

  Féadfaidh an tAire moltaí a eisiúint ó am go ham d'údaráis eisiúna nó do thástálaithe údaraithe i leith na slí ina ndéanfar tástálacha ród-acmhainneachta maidir le gach ceann nó le ceann ar bith de na hábhair atá liostáilte sa Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo agus nuair a bheidh na tástálacha sin á ndéanamh acu tabharfaidh tástálaithe údaraithe aird ar aon mholtaí den sórt sin.

  The Minister may from time to time issue recommendations to issuing authorities and to authorised testers as to the manner in which roadworthiness tests shall be carried out in relation to all or any of the matters listed in the Second Schedule to these Regulations and in carrying out such tests authorised testers shall have regard to any such recommendations.

  Statutory Instruments: 1981

 782. #290120

  (d) tuairimí, hipitéisí nó moltaí a fhoirmiú, mar fhaisnéis riosca, a d'fhéadfadh na húdaráis inniúla agus an Coimisiún a úsáid go díreach chun oibríochtaí eile a sháraíonn an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta a chosc agus a bhrath agus/nó chun an duine nó na gnóthaí atá gafa leis na hoibríochtaí sin a shainaithint go cruinn;

  (d) the formulation of observations, hypotheses or recommendations directly usable as risk information by the competent authorities and by the Commission to prevent and detect other operations in breach of customs and agricultural legislation and/or to identify with precision the person or businesses implicated in such operations,

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 783. #293079

  Tugtar modhanna tástála chun an SADT a aimsiú mar aon le díorthú teochta rialúcháin agus práinnteochta, in UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Cuid II, alt 28.

  Test methods for determining the SADT as well as the derivation of control and emergency temperatures are given in, Part II, section 28 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 784. #293204

  2.11.2.1. Déanfar substaint nó meascán a aicmiú mar shubstaint nó meascán féinadhainte den aicme seo, más amhlaidh, sna tástálacha a dhéantar i gcomhréir leis an modh tástála a luaitear in UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Cuid III, fo-alt 33.3.1.6:

  2.11.2.1. A substance or mixture shall be classified as a self-heating substance or mixture of this class, if in the tests performed in accordance with the test method given in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 33.3.1.6:

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 785. #293335

  I gCuid II, alt 28 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, tugtar modhanna tástála chun an SADT a aimsiú, mar aon le díorthú teochtaí rialaithe agus práinnteochtaí.

  Test methods for determining the SADT as well as the derivation of control and emergency temperatures are given in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Part II, section 28.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 786. #293403

  2.16.4.1. Is féidir an ráta creimthe a thomhas de réir an mhodha tástála i gCuid III, foroinn 37.4 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  2.16.4.1. The corrosion rate can be measured according to the test method of Part III sub-section 37.4 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 787. #304884

  I mí Iúil 2007, rinne an Grúpa Ardleibhéil, atá comhdhéanta d’ionadaithe ó fhormhór na ngeallsealbhóirí, tuarascáil a thíolacadh ina raibh moltaí faoi conas feabhas a chur ar fheidhmíocht agus ar rialachas chóras eitlíochta na hEorpa.

  The High Level Group, made up of representatives of the majority of stakeholders, submitted a report in July 2007 containing recommendations on how to improve the performance and governance of the European aviation system.

  Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system

 788. #308633

  (5) Ina theannta sin, foráiltear le hAirteagal 5(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 nach mór pas arna eisiúint ag tréidlia atá údaraithe ag an údarás inniúil a bheith in éineacht le madraí, cait agus firéid, ar pas é lena ndeimhnítear go ndearnadh vacsaíniú bailí frithchonfaidh ar an ainmhí i dtrácht, i gcomhréir le moltaí na saotharlainne monaróireachta, ar vacsaíniú é a rinneadh le vacsaín frithchonfaidh dhíghníomhaithe ina raibh ar a laghad aonad antaigineach amháin in aghaidh na dáileoige (caighdeán WHO).

  (5) In addition, Article 5(1)(b) of Regulation (EC) No 998/2003 provides that dogs, cats and ferrets must be accompanied by a passport issued by a veterinarian authorised by the competent authority, certifying valid anti-rabies vaccination, in accordance with the recommendations of the manufacturing laboratory, carried out on the animal in question, with an inactivated anti-rabies vaccine of at least one antigenic unit per dose (WHO standard).

  Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals

 789. #311341

  3. Ar bhonn na gcomhairliúchán dá dtagraítear i mír 2 agus ar bhonn moltaí a d’fhéadfadh teacht ón gCoimisiún, féadfaidh na hÚdaráis Inniúla lena mbaineann a chinneadh Pleananna Coisctheacha comhpháirteacha Gníomhaíochta a bhunú ar leibhéal reigiúnach ("Pleananna Coisctheacha comhpháirteacha Gníomhaíochta") agus Pleananna comhpháirteacha Éigeandála a bhunú ar an leibhéal réigiúnach ("Pleananna comhpháirteacha Éigeandála"), de bhreis ar na Pleananna a bhunófar ar an leibhéal náisiúnta.

  3. Based on the consultations referred to in paragraph 2 and possible recommendations from the Commission, the Competent Authorities concerned may decide to establish joint Preventive Action Plans at regional level (joint Preventive Action Plans) and joint Emergency Plans at regional level (joint Emergency Plans), in addition to the Plans established at national level.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 790. #311357

  (iii) má mheasann an Coimisiún go gcuirtear slándáil sholáthar gáis na mBallstát eile nó an Aontais ina iomláine i gcontúirt leis an bPlean Coisctheach Gníomhaíochta, cinnfidh sé a cheangal ar an Údarás Inniúil athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Coisctheach Gníomhaíochta lena mbaineann agus féadfaidh sé moltaí sonracha a chur i láthair maidir leis an bPlean a leasú.

  (iii) considers that the Preventive Action Plan endangers the security of gas supply of other Member States or of the Union as a whole, it shall decide to require the Competent Authority to review that Preventive Action Plan and may present specific recommendations for amending it.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 791. #312928

  D’fhonn plé na Comhairle a ullmhú agus d’fhonn comhairle thráthúil bheartais a sholáthar don Chomhairle, ba cheart go gcuirfeadh an BERS an CEA ar an eolas go tráthrialta faoi na rabhaidh agus faoi na moltaí agus ba cheart go seolfadh sé téacsanna aon rabhadh agus aon mholtaí a luaithe a ghlacfar iad.

  In order to prepare the Council’s discussions and provide it with timely policy advice, the ESRB should inform the EFC regularly and should send the texts of any warnings and recommendations as soon as they have been adopted.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 792. #313147

  2. Maidir le rabhaidh nó moltaí arna n-eisiúint ag an BERS i gcomhréir le pointe (c) agus le pointe (d) d’Airteagal 3(2), féadfaidh siad a bheith de chineál ginearálta nó de chineál sonrach agus díreofar iad, go háirithe, chuig an Aontas ina iomláine nó chuig Ballstát amháin nó níos mó, nó chuig ÚME amháin nó níos mó, nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó.

  2. Warnings or recommendations issued by the ESRB in accordance with Article 3(2)(c) and (d) may be of either a general or a specific nature and shall be addressed in particular to the Union as a whole or to one or more Member States, or to one or more of the ESAs, or to one or more of the national supervisory authorities.

  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 793. #313698

  3. Féadfaidh an tÚdarás dréachtchaighdeáin theicniúla rialála agus caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha cur i bhfeidhm ann i dtaca leis na forálacha a bhaineann le feidhmiú oibríochtúil na gcoláistí maoirseoirí agus féadfaidh sé treoirlínte agus moltaí, arna nglacadh faoi Airteagal 16, a eisiúint chun cóineasú a chur chun cinn i ndáil leis an bhfeidhmiú maoirseachta agus na dea-chleachtais arna nglacadh ag na coláistí maoirseoirí.

  3. The Authority may develop draft regulatory and implementing technical standards to ensure uniform conditions of application with respect to the provisions regarding the operational functioning of colleges of supervisors and issue guidelines and recommendations adopted pursuant to Article 16 to promote convergence in supervisory functioning and best practices adopted by the colleges of supervisors.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 794. #313835

  Déanfaidh sé cinneadh, de réir an nós imeachta cinnteoireachta ábhartha, maidir le haon ghníomhaíochtaí a bheidh le déanamh i gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar dó leis an Rialachán seo chun déileáil leis na saincheisteanna a shainaithnítear sna rabhaidh agus sna mholtaí.

  It shall decide, by the relevant decision-making procedure, on any actions to be taken in accordance with the powers conferred upon it by this Regulation for addressing the issues identified in the warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 795. #314816

  3. Féadfaidh an tÚdarás dréachtchaighdeáin theicniúla rialála agus dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha cur i bhfeidhm ann i dtaca leis na forálacha a bhaineann le feidhmiú oibríochtúil na gcoláistí maoirseoirí agus féadfaidh sé treoirlínte agus moltaí, arna nglacadh faoi Airteagal 16, a eisiúint chun cóineasú a chur chun cinn i ndáil leis an bhfeidhmiú maoirseachta agus na dea-chleachtais arna nglacadh ag na coláistí maoirseoirí.

  3. The Authority may develop draft regulatory and implementing technical standards to ensure uniform conditions of application with respect to the provisions regarding the operational functioning of colleges of supervisors and issue guidelines and recommendations adopted under Article 16 to promote convergence in supervisory functioning and best practices adopted by the colleges of supervisors.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 796. #314961

  Déanfaidh sé cinneadh, de réir an nós imeachta cinnteoireachta ábhartha, maidir le haon ghníomhaíochtaí a bheidh le déanamh i gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar dó leis an Rialachán seo chun déileáil leis na saincheisteanna a shainaithnítear sna rabhaidh agus sna moltaí.

  It shall decide, by the relevant decision-making procedure, on any actions to be taken in accordance with the powers conferred upon it by this Regulation for addressing the issues identified in the warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 797. #315925

  3. Féadfaidh an tÚdarás dréachtchaighdeáin theicniúla rialála agus caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha cur i bhfeidhm ann i dtaca leis na forálacha a bhaineann le feidhmiú oibríochtúil na gcoláistí maoirseoirí agus féadfaidh sé treoirlínte agus moltaí, arna nglacadh faoi Airteagal 16, a eisiúint chun cóineasú a chur chun cinn i ndáil leis an bhfeidhmiú maoirseachta agus na dea-chleachtais arna nglacadh ag na coláistí maoirseoirí.

  3. The Authority may develop draft regulatory and implementing technical standards to ensure uniform conditions of application with respect to the provisions regarding the operational functioning of colleges of supervisors and issue guidelines and recommendations adopted under Article 16 to promote convergence in supervisory functioning and best practices adopted by the colleges of supervisors.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 798. #316060

  Déanfaidh sé cinneadh, de réir an nós imeachta cinnteoireachta ábhartha, maidir le haon ghníomhaíochtaí a bheidh le déanamh i gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar dó leis an Rialachán seo chun déileáil leis na saincheisteanna a shainaithnítear sna rabhaidh agus sna moltaí.

  It shall decide, by the relevant decision-making procedure, on any actions to be taken in accordance with the powers conferred upon it by this Regulation for addressing the issues identified in the warnings and recommendations.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 799. #317737

  "(aa) an Coiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí, a bheidh freagrach as moltaí a sholáthar don Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine agus don ghrúpa comhordúcháin maidir le haon cheist i ndáil le gníomhaíochtaí cógas-aireachais i leith táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus maidir le córais bhainistithe rioscaí agus beidh sé freagrach as faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht na gcóras bainistithe rioscaí sin;";

  "(aa) the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, which shall be responsible for providing recommendations to the Committee for Medicinal Products for Human Use and the coordination group on any question relating to pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use and on risk management systems and it shall be responsible for monitoring the effectiveness of those risk management systems;";

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 800. #319205

  Léireoidh rún na Parlaiminte an bunús dlí cuí agus beidh moltaí mionsonraithe i dteannta leis maidir lena bhfuil sna tograí a éilítear, agus urramófar cearta bunúsacha agus prionsabal na coimhdeachta.

  Parliament’s resolution shall indicate the appropriate legal basis and be accompanied by detailed recommendations as to the content of the required proposals, which shall respect fundamental rights and the principle of subsidiarity.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 801. #319819

  Féadfaidh an coiste atá freagrach as an gcomhbheartas eachtrach agus slándála moltaí a tharraingt suas don Chomhairle ina réimsí freagrachta tar éis údarú a fháil ó Chomhdháil na nUachtarán nó ar thogra faoi Riail 121.

  The committee responsible for the common foreign and security policy may draw up recommendations to the Council in its areas of responsibility after obtaining authorisation from the Conference of Presidents or on a proposal under Rule 121.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 802. #327394

  - an tuarascáil a thug an mheitheal um an mbealach comhordaithe oscailte uaithi i mí an Mheithimh 2010 ar shoghluaisteacht ealaíontóirí agus proifisiúnach cultúir agus go háirithe na moltaí a rinne sí maidir le faisnéis ar shoghluaisteacht a sholáthar d’ealaíontóirí agus do phrofisiúnaigh chultúir, lena n-áirítear na treoirlínte le haghaidh Seirbhísí Soghluaisteachta [8];

  - the June 2010 report of the open method of coordination working group on the mobility of artists and culture professionals and notably its recommendations on mobility information provision for artists and culture professionals, including the guidelines for Mobility Information Services [8];

  Council conclusions on mobility information services for artists and for culture professionals (2011)

 803. #328624

  Déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó i gcomhar le húdarás iomchuí an Bhallstáit lena mbaineann, iniúchtaí a sheoladh, lena n-áirítear iniúchtaí ar aerfoirt, ar oibreoirí agus ar eintitis a chuireann caighdeáin slándála eitlíochta i bhfeidhm, d’fhonn faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo ag na Ballstáit agus d’fhonn moltaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar an tslándáil eitlíochta, de réir mar is iomchuí.

  The Commission, acting in cooperation with the appropriate authority of the Member State concerned, shall conduct inspections, including inspections of airports, operators and entities applying aviation security standards, in order to monitor the application by Member States of this Regulation and, as appropriate, to make recommendations to improve aviation security.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 804. #331710

  i mír 7, cuirtear ‘Má chinneann an Chomhairle de réir mhír 6 go bhfuil easnamh iomarcach ann, glacfaidh sí, gan mhoill mhíchuí, ar mholadh ón gCoimisiún, na moltaí arna ndíriú chuig an mBallstát i dtrácht chun deireadh a chur leis an staid sin laistigh de thréimhse a thugtar.’ in ionad na chéad abairte;

  in paragraph 7, the first sentence shall be replaced by ‘Where the Council decides, in accordance with paragraph 6, that an excessive deficit exists, it shall adopt, without undue delay, on a recommendation from the Commission, recommendations addressed to the Member State concerned with a view to bringing that situation to an end within a given period.’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 805. #341884

  Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún, a luaithe is atá an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 14 bailithe, an toradh a bheidh ar a gcuid anailísí agus moltaí ag úsáid foirm tuarascála arna bunú agus arna coimeád faoi athbhreithniú tríd an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 22(2).

  Member States shall, as soon as the information provided for in Article 14 is collected, inform the Commission of the result of their analysis and recommendations using a report form established and kept under review by means of the regulatory procedure referred to in Article 22(2).

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 806. #343523

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí maidir le critéir chomhchoiteanna a shonrú chun inniúlachtaí gairmiúla a shainiú agus maidir le measúnú foirne i gcás inar foireann í a bheidh páirteach in oibriú agus i gcothabháil an chórais iarnróid ach ar foireann í nach gcumhdaítear le hAirteagal 16b ná le hAirteagal 16c.";

  The Agency shall make recommendations on specifying common criteria for defining vocational competences and assessing staff in the case of staff involved in the operation and maintenance of the rail system but which is not covered by Articles 16b or 16c.";

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 807. #343566

  "Beidh na moltaí sin comhoiriúnach leis na freagrachtaí a leithroinneadh cheana féin ar ghnóthais iarnróid mar a fhoráiltear in Airteagal 4 den Treoir Sábháilteachta Iarnróid agus ar an eintiteas a bhfuil cothabháil faoina chúram mar a fhoráiltear in Airteagal 14a den Treoir sin, agus déanfar meicníochtaí deimhniúcháin na ngnóthas iarnróid agus na n-eintiteas a bhfuil cothabháil faoina gcúram a chur san áireamh go hiomlán.";

  "These recommendations shall be consistent with the responsibilities already allocated to railway undertakings as provided for in Article 4 of the Railway Safety Directive and the entity in charge of maintenance as provided for in Article 14a of that Directive, and shall take full account of the certification mechanisms of railway undertakings and entities in charge of maintenance.";

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 808. #343655

  Sa chomhthéacs sin, ba cheart go bhféadfadh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú i ndáil le cur chun feidhme an chórais deimhniúcháin ar chothabháil, i gcomhréir le hAirteagal 14a den Treoir Sábháilteachta Iarnróid.

  In this context, it should be possible for the Agency to address recommendations regarding the implementation of the system of certification of maintenance in accordance with Article 14a of the Railway Safety Directive.

  Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)

 809. #344958

  Ní féidir leis an eagraíocht fála deimhnithe nua a eisiúint don long ach amháin go dtí go mbeifear tar éis gach suirbhéireacht atá thar téarma a chríochnú go sásúil agus tar éis gach moladh atá thar téarma nó gach staid aicme arna n-eisiúint roimhe sin i ndáil leis an long a chríochnú de réir mar a bheidh sonraithe ag an eagraíocht aistritheach.

  New certificates for the ship can be issued by the gaining organisation only after all overdue surveys have been satisfactorily completed and all overdue recommendations or conditions of class previously issued in respect of the ship have been completed as specified by the losing organisation.

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 810. #346392

  I gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 5(2), bunófar sonraíochtaí teicniúla breise i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta, lena n-áirítear go háirithe moltaí ón Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI), le haghaidh pasanna agus doiciméid taistil agus a bhaineann leis na nithe seo a lenas:

  Additional technical specifications in accordance with international standards, including in particular the recommendations of the International Civil Aviation Organisation (ICAO), for passports and travel documents relating to the following shall be established in accordance with the procedure referred to in Article 5(2):

  Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

 811. #346658

  Tá gá le rialacha mionsonraithe maidir le formáid na n-iarratas agus a mbeidh iontu chun uasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú agus maidir le prionsabail mhodheolaíochta an mheasúnaithe riosca agus maidir le moltaí don bhainistiú riosca má tá réim iomlán uasteorainneacha na n-iarmhar le feidhmiú ar bhealach rianúil.

  Detailed rules on the format and content of applications for the establishment of maximum residue limits and on methodological principles of risk assessment and of risk management recommendations are necessary for the smooth functioning of the whole framework of maximum residue limits.

  Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

 812. #347495

  Dá ainneoin sin, ba cheart an cur chuige coiteann seo a choimeád ar bun ar feadh tréimhse ama theoranta ach féadfar é a fhadú tuilleadh nó a leasú, i bhfianaise athbhreithnithe atá le déanamh ag an gCoimisiún nó féadfar roghanna rialála nach é a chur ina ionad, ar bhonn moltaí iomchuí ón gCoimisiún.

  This common approach should nevertheless be maintained for a limited time period but may, in the light of a review to be carried out by the Commission, be further extended or amended or be replaced by alternative regulatory options, on the basis of appropriate recommendations from the Commission.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 813. #347594

  Rinne an Coimisiún athbhreithniú i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, lenar ceanglaíodh air measúnú a dhéanamh i dtaobh ar baineadh amach cuspóirí an Rialacháin sin, athbhreithniú a dhéanamh ar fhorbairtí i réimse na dtáillí mórdhíola agus miondíola i gcomhair seirbhísí guthchumarsáide agus cumarsáide sonraí, lena n-áirítear SMS agus MMS, a sholáthar do chustaiméirí fánaíochta, agus dá mba rud é gurbh iomchuí, moltaí a dhéanamh maidir leis an ngá atá leis na seirbhísí sin a rialáil.

  The Commission has carried out a review in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 717/2007, where it was required to evaluate whether the objectives of that Regulation had been achieved, to review developments in wholesale and retail charges for the provision to roaming customers of voice and data communications services, including SMS and MMS, and to include, if appropriate, recommendations regarding the need to regulate those services.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 814. #349707

  Chun reachtaíocht an chineál-cheadaithe a shimpliú i gcomhréir leis na moltaí atá i dtuarascáil chríochnaitheach Ghrúpa Ardleibhéil CARS 21, is iomchuí roinnt Treoracha a aisghairm gan an leibhéal cosanta d’úsáideoirí bóthair a laghdú.

  In order to simplify type-approval legislation in line with the recommendations contained in the final report of the CARS 21 High Level Group, it is appropriate to repeal several Directives without reducing the level of protection of road users.

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 815. #350522

  Má shainaithníonn sí aon neamhréireachtaí idir plean den sórt sin agus cur chun feidhme phlean den sórt sin, déanfaidh sí imscrúdú ar chúiseanna na neamhréireachtaí sin agus tabharfaidh sí moltaí do na hoibreoirí córas tarchurtha, do na húdaráis rialála náisiúnta nó do chomhlachtaí inniúla eile lena mbaineann d'fhonn na hinfheistíochtaí a chur chun feidhme i gcomhréir leis na pleananna forbartha gréasáin uile-Chomhphobail.

  If it identifies inconsistencies between such a plan and its implementation, it shall investigate the reasons for those inconsistencies and make recommendations to the transmission system operators, national regulatory authorities or other competent bodies concerned with a view to implementing the investments in accordance with the Community-wide network-development plans.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 816. #448376

  (9E) Le linn dó tuairimí a thabhairt i dtaobh nithe sábháilteachta nó oibríochta lena n-áirítear aon chomhairle sábháilteachta iomchuí nó moltaí sonracha a mheasfaidh an Coimisiún a bheith cuí faoin alt seo, féadfaidh an Coimisiún, gan dochar do ghinearáltacht na teidlíochta tuairimí den sórt sin a thabhairt, tagairt a dhéanamh do cibé nithe is cuí leis, lena n-áirítear—

  (9E) In making observations on safety or operational matters including any relevant safety advice or specific recommendations which the Commission considers appropriate under this section, the Commission may, without prejudice to the generality of the entitlement to make such observations, refer to such matters as it considers appropriate, including—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 817. #463153

  If the Fund finds that a general scarcity of a particular currency is developing, the Fund may so inform members and may issue a report setting forth the causes of the scarcity and containing recommendations designed to bring it to an end.

  If the Fund finds that a general scarcity of a particular currency is developing, the Fund may so inform members and may issue a report setting forth the causes of the scarcity and containing recommendations designed to bring it to an end.

  BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT 2011

 818. #480063

  53.—(1) Féadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán moltaí a chur faoi bhráid údaráis pleanála i scríbhinn i dtaobh aon cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas a chur san áireamh ina thaifead ar déanmhais chosanta—

  53.—(1) The Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands may, in writing, make recommendations to a planning authority concerning the inclusion in its record of protected structures of any or all of the following—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 819. #481762

  (2) Féadfaidh Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha moltaí a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil lena mbaineann i ndáil le himscrúduithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus beidh aird ag an údarás áitiúil ar aon mholtaí den sórt sin nuair a bheidh na himscrúduithe sin á ndéanamh aige.

  (2) The Minister for the Marine and Natural Resources may make recommendations to the local authority concerned in relation to investigations referred to in subsection (1) and the local authority shall have regard to any such recommendations when carrying out such investigations.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 820. #507332

  moltaí ón gComhairle arna ndíriú chuig Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 121(4) CFAE i gcás diallta shuntasaigh agus an tuarascáil a rinne an Chomhairle chuig an gComhairle Eorpach mar a shainítear sin in Airteagal 6(2) agus in Airteagal 10(2) den Rialachán seo.

  Council recommendations addressed to Member States in accordance with Article 121(4) TFEU in the event of significant deviation and the report made by the Council to the European Council as defined in Article 6(2) and Article 10(2) of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 821. #507549

  Má mheasann an Chomhairle nach ndéanann míchothromaíocht mhacraicneamaíoch iomarcach difear do Bhallstát a thuilleadh, ba cheart deireadh a chur leis an nós imeachta um míchothromaíochtaí iomarcacha tar éis don Chomhairle a moltaí ábhartha a aisghairm, ar bhonn molta ón gCoimisiún.

  If the Council considers that a Member State is no longer affected by an excessive macroeconomic imbalance, the excessive imbalance procedure should be closed following the Council's abrogation, on a recommendation from the Commission, of its relevant recommendations.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 822. #507637

  Leis an moladh ón gComhairle, leagfar amach cineál agus impleachtaí na míchothromaíochtaí agus sonrófar ann tacar moltaí beartais atá le comhlíonadh agus spriocdháta faoina gcaithfidh an Ballstát lena mbaineann plean gníomhaíochta ceartaithí a thíolacadh.

  The Council's recommendation shall set out the nature and implications of the imbalances and shall specify a set of policy recommendations to be followed and a deadline within which the Member State concerned is to submit a corrective action plan.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 823. #507672

  Déanfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, moltaí arna n-eisiúint faoi Airteagal 7, Airteagal 8 nó Airteagal 10 a aisghairm a luaithe a mheasfaidh sí nach bhfuil difear á dhéanamh don Bhallstát lena mbaineann a thuilleadh le míchothromaíochtaí iomarcacha mar a leagtar amach sa mholadh dá dtagraítear in Airteagal 7(2).

  The Council, on a recommendation from the Commission, shall abrogate recommendations issued under Articles 7, 8 or 10 as soon as it considers that the Member State concerned is no longer affected by excessive imbalances as outlined in the recommendation referred to in Article 7(2).

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 824. #511811

  Ag a Seisiúin Bhliantúla sna blianta 2005, 2006, 2007 agus 2008, ghlac CGIM roinnt moltaí agus rún i ndáil le hiascaigh áirithe i limistéar Chomhaontú CGIM, agus rinneadh na moltaí agus na rúin sin a chur chun feidhme go sealadach i ndlí Aontais leis na Rialacháin bhliantúla ar dheiseanna iascaireachta nó, i gcás moltaí 2005/1 agus moltaí 2005/2 ó CGIM, le hAirteagal 4(3) agus le hAirteagal 24 de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 [4].

  At its Annual Sessions in 2005, 2006, 2007 and 2008 the GFCM adopted a number of recommendations and resolutions for certain fisheries in the GFCM Agreement area which have been temporarily implemented in Union law by the annual Regulations on fishing opportunities or, in the case of GFCM Recommendations 2005/1 and 2005/2, by Article 4(3) and Article 24 of Council Regulation (EC) No 1967/2006 [4].

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

 825. #522150

  (5) An 18 Lúnasa 2011, thug an tAontas fógra do DSB go bhfuil rún aige moltaí agus rialuithe DSB maidir leis an díospóid seo a chur chun feidhme ar shlí ina n-urramaítear oibleagáidí WTO an Aontais.

  (5) On 18 August 2011, the Union notified the DSB that it intends to implement the recommendations and rulings of the DSB in this dispute in a manner that respects its WTO obligations.

  Regulation (EU) No 765/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

 826. #565871

  (b) Tar éis scrúdú faoi fhomhír (a) a chríochnú, féadfaidh an tAire cibé moltaí is cuí leis nó léi a dhéanamh leis an údarás poiblí, agus tabharfaidh sé nó sí cúiseanna lena mholtaí nó lena moltaí.

  (b) Following the completion of an examination under subparagraph (a), the Minister may make such recommendations to the public authority as he or she considers appropriate, giving the reasons for his or her recommendations.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 827. #582674

  Áiritheoidh an Bord Bainistíochta go ndéanfar bearta leantacha leormhaithe ar na fionnachtana agus na moltaí atá mar thoradh ar imscrúduithe a dhéanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus as na tuarascálacha agus meastóireachtaí iniúchóireachta aonair, idir inmheánach agus sheachtrach.

  The Management Board shall ensure adequate follow-up to the findings and recommendations resulting from investigations of the European Anti-fraud Office (OLAF) and the various internal or external audit reports and evaluations.

  Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation (EC) No 460/2004 Text with EEA relevance

 828. #583069

  Ba iad leabhar rialacha aonair agus creat Eorpach le haghaidh maoirseachta macrastuamachta, i gcás inar díríodh leis an dá ghné sin arna gcomhcheangal le chéile ar an gcobhsaíocht airgeadais a áirithiú, na moltaí ba thábhachtaí a cuireadh chun cinn i dtuarascáil de Larosière agus a cuireadh chun feidhme ina dhiaidh sin san Aontas.

  The most important recommendations advocated in the de Larosière report and later implemented in the Union were the establishment of a singlerulebook and a European framework for macroprudential supervision where both elements in combination were aimed at ensuring financial stability.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 829. #592886

  ciallaíonn "marthanacht" cumas seasmhachta comhpháirteanna agus córas chun go mbeidh an fheidhmíocht chomhshaoil, amhail a leagtar síos in Airteagal 23 agus in Iarscríbhinn V, fós á comhlíonadh tar éis míleáiste, amhail a shainmhínítear in Iarscríbhinn VII, a bheith déanta agus chun go n-áiritheofar sábháilteacht fheidhmiúil feithicle, má úsáidtear an fheithicil faoi ghnáthchúinsí nó faoi na cúinsí a ceapadh di agus má dhéantar seirbhís uirthi i gcomhréir le moltaí an mhonaróra;

  "durability" means the ability of components and systems to last so that the environmental performance as laid down in Article 23 and Annex V can still be met after a mileage as defined in Annex VII and so that vehicle functional safety is ensured, if the vehicle is used under normal or intended circumstances and serviced in accordance with the manufacturer’s recommendations;

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 830. #597609

  Cuirfear moltaí agus tuarascálacha a tharraingítear suas tar éis imscrúdaithe sheachtraigh agus aon doiciméid úsáideacha ghaolmhara chuig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis na rialacha a bhaineann le himscrúduithe seachtracha agus cuirfear chuig seirbhísí inniúla an Choimisiúin iad freisin más gá.

  Reports and recommendations drawn up following an external investigation and any relevant related documents shall be sent to the competent authorities of the Member States concerned in accordance with the rules relating to external investigations and, if necessary, to the competent Commission services.

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999

 831. #607298

  Tugann an Chúirt dá haire chomh maith nach bhfuil na moltaí mionsonraithe a rinne sí i gCuid II de Thuairim Uimh. 7/2011 ná na barúlacha ginearálta a rinneadh i dTuairim Uimh. 9/2012 léirithe faoi láthair i dtogra leasaithe an 22 Aibreán 2013 de chuid an Choimisiúin ach ba chóir go gcuirfí san áireamh iad.

  The Court also notes that the detailed recommendations it made in Part II of Opinion No 7/2011 and the general observations made in Opinion No 9/2012, are not currently reflected in the Commission’s amended proposal of 22 April 2013 but ought to be considered.

  Opinion No 2/2013 (pursuant to Article 287(4) TFEU) on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 832. #607325

  Spreagann COSAC na Parlaimintí seo baint níos iomláine leis an Seimeastar in 2014, ag céim níos luaithe sa phróiseas, agus glacadh le tairiscint ón gCoimisiún Eorpach maidir le hidirphlé ar an Suirbhé Bliantúil Fáis, ar mholtaí tírshonracha agus ar mholtaí faoin limistéar euro.

  COSAC encourages those Parliaments to engage more fully in the Semester in 2014, at an earlier stage in the process, and to take up the European Commission’s offer of dialogue on the Annual Growth Survey, country-specific and euro area recommendations.

  Contribution of the XLIX COSAC — Dublin, 23 - 25 June 2013

 833. #609516

  Cuirfear an chomhairle sheachtrach dá dtagraítear in Airteagal 12 san áireamh sna tograí maidir le hathruithe a dhéanfar ar na tosaíochtaí agus ar na gníomhaíochtaí faoi Fhís 2020, chomh maith leis na moltaí ón meastóireacht eatramhach dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

  Proposals for changes to the priorities and actions under Horizon 2020 shall take into account the external advice referred to in Article 12 as well as the recommendations from the interim evaluation referred to in Article 32(3).

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 834. #619190

  moltaí agus meabhraíochtaí a chur faoi bhráid an Choimisiúin agus an Bhallstáit lena mbaineann maidir le hábhair a bhaineann le hiascaigh a bhainistiú agus le gnéithe socheachnamaíocha agus caomhnaithe iascach agus dobharshaothraithe. Go háirithe, féadfaidh Comhairlí Comhairleacha moltaí a chur isteach maidir le conas rialacha i ndáil le bainistiú iascach a shimpliú.

  submit recommendations and suggestions on matters relating to the management of fisheries and the socio-economic and conservation aspects of fisheries and aquaculture to the Commission and to the Member State concerned, and, in particular, recommendations on how to simplify rules on fisheries management;

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 835. #636875

  Déanfaidh Ballstáit bearta leantacha i bhfianaise na moltaí a leagtar amach sa tuarascáil deiridh dá bhforáiltear in Airteagal 64(1)(b) chun comhlíonadh na rialacha zóiteicniúla agus gineolaíocha dá bhforáiltear sa Rialachán seo a áirithiú.

  Member States shall take appropriate follow-up action in the light of the recommendations set out in the final report provided for in Article 64(1)(b) in order to ensure compliance with the zootechnical and genealogical rules provided for in this Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 836. #642341

  Tagann an creat nua Eorpach iniúchóireachta arna bhunú leis an Rialachán seo agus le Treoir 2014/56/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20)in ionad na gceanglas atá ann cheana agus a leagadh síos i dTreoir 2006/43/CE agus ba cheart iad a léiriú gan aon tagairt a dhéanamh d'ionstraimí a bhí ann roimhe seo, amhail moltaí ón gCoimisiún a glacadh faoin gcreat a bhí ann cheana.

  The new European audit framework as established by this Regulation and Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council(20)replaces existing requirements laid down in Directive 2006/43/EC and should be interpreted without referring to any preceding instruments such as Commission recommendations adopted under the previous framework.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 837. #646804

  Níor cheart ath-chlársceidealú a úsáid ach amháin i gcásanna ina bhféadfadh sé tionchar díreach a bheith aige ar cheartú na ndúshlán a aithneofar sna moltaí ábhartha ón gComhairle faoi shásraí an rialachais eacnamaíoch d'fhonn ath-chlársceidealú rialta a sheachaint a bheadh ag cur isteach ar intuarthacht maidir le bainistiú cistí.

  Reprogramming should be used only in cases where it could indeed have a direct impact on the correction of the challenges identified in the relevant Council recommendations under the economic governance mechanisms in order to avoid frequent reprogramming which would disrupt fund management predictability.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 838. #647365

  Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar Bhallstát a Chomhaontú Comhpháirtíochta agus na cláir ábhartha a athbhreithniú agus leasuithe orthu a mholadh, i gcás inar gá sin chun tacú le Moltaí ábhartha ón gComhairle a chur chun feidhme nó chun tionchar fáis agus iomaíochais Chistí SIE a uasmhéadú i mBallstáit a fhaigheann cúnamh airgeadais.

  The Commission may request a Member State to review and propose amendments to its Partnership Agreement and relevant programmes, where this is necessary to support the implementation of relevant Council Recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the ESI Funds in Member States receiving financial assistance.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 839. #649196

  Anailís ar shaintréithe, acmhainneacht agus cumas forbartha an Bhallstáit nó an réigiúin, go háirithe i ndáil leis na príomhdhúshláin a sainaithníodh i straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, sna moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus i moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE.

  An analysis of the Member State's or region's characteristics, development potential and capacity, particularly in relation to the key challenges identified in the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, the National Reform Programmes, where appropriate, relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and in relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4)TFEU;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 840. #650124

  Tacóidh CSE le ceapadh agus cur chun feidhme beartas agus gníomhaíochtaí i dtaca lena mhisin, agus na Treoirlínte Comhtháite ábhartha de chuid Eoraip 2020 á gcur san áireamh agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhreir le hAirteagal 121(2) agus leis na moltaí ábhartha ón gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, na gclár athchóirithe náisiúnta mar aon le straitéisí agus tuarascálacha eile ábhartha náisiúnta.

  The ESF shall support the design and implementation of policies and actions in connection with its missions, taking account of the relevant Integrated Guidelines and relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) and Article 148(4) TFEU and, where appropriate, at national level, the national reform programmes as well as other relevant national strategies and reports.

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 841. #655305

  I limistéir áirithe atá incháilithe le haghaidh fíonta a tháirgeadh a bhfuil tásc tionscnaimh nó geografach atá faoi chosaint acu, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann srian a chur ar dheonú na n-údaruithe sin d'athphlanduithe ar bhonn moltaí ó eagraíochtaí gairmiúla aitheanta agus ionadaíocha.

  In specific areas eligible for the production of wines with a protected designation of origin or a protected geographical indication, Member States should have the possibility of restricting the granting of such authorisations for replantings on the basis of recommendations of recognised and representative professional organisations.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 842. #656300

  Agus Airteagal 63(2) á chur i bhfeidhm aige, féadfaidh an Ballstát a chur san áireamh na moltaí a thíolaic eagraíochtaí gairmiúla aitheanta a fheidhmíonn san earnáil fíona dá dtagraítear in Airteagail 152, in Airteagal 156 agusin Airteagal 157, nó na cinn a thíolaic grúpaí táirgeoirí leasmhara dá dtagraítear in Airteagal 95, nó cineálacha eile eagraíochtaí gairmiúla a n-aithnítear iad ar bhonn reachtaíocht Bhallstáit, ar choinníoll go dtiocfaidh na páirtithe ionadaíochta ábhartha sa limistéar geografach tagartha ar chomhaontú roimh ré.

  When applying Article 63(2), a Member State may take into account recommendations presented by recognised professional organisations operating in the wine sector referred to in Articles 152, 156 and 157, of interested groups of producers referred to in Article 95, or of other types of professional organisation recognised on the basis of that Member State's legislation, provided that those recommendations are preceded by an agreement entered into by the relevant representative parties in the reference geographical area.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 843. #660930

  scrúdú a dhéanamh ar an éileamh ar sheirbhísí iompair, ar na féidearthachtaí maidir le maoiniú agus cistiú infheistíochta agus na bearta atá le déanamh agus ar na coinníollacha atá le comhlíonadh chun go n-éascófar rochtain ar an gcistiú nó ar an maoiniú sin agus moltaí iomchuí a thabhairt.

  examine the demand for transport services, the possibilities of investment funding and financing and the steps to be taken and the conditions to be met in order to facilitate access to such funding or financing, and give appropriate recommendations.

  Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance

 844. #665899

  Go háirithe, tar éis fhoilsiú na tuarascála meántéarma maidir le hathscrúdú, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh inti, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report, and based upon the recommendations contained therein, the Commission shall adopt a delegated act amending Annex II to this Regulation by 31 March 2018.

  Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

 845. #666313

  Go háirithe, tar éis fhoilsiú na tuarascála meántéarma maidir le hathscrúdú, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh sa tuarascáil sin, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar Iarscríbhinn II faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report, and based upon the recommendations contained in that report, the Commission shall adopt a delegated act amending Annex II by 31 March 2018.

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 846. #668039

  Ba cheart an Clár seo a chur chun feidhme trí na moltaí agus na bearta a liostaítear sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Meitheamh 2013 dar teideal “Dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne smuigléireachta agus foirmeacha eile den trádáil neamhdhleathach i dtáirgí tobac – Straitéis chuimsitheach AE” a chur san áireamh.

  The Programme should be implemented taking into account the recommendations and measures listed in the Commission communication of 6 June 2013 entitled ‘Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products — A comprehensive EU Strategy’.

  Regulation (EU) No 250/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 establishing a programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme) and repealing Decision No 804/2004/EC

 847. #672959

  straitéis frithchalaoise don Ghníomhaireacht a tharraingt suas ar straitéis í a bheidh comhréireach i dtaca leis na rioscaí calaoise agus aird á tabhairt ar anailís chostais is tairbhe na mbeart a bheidh le cur chun feidhme agus a chuirfidh torthaí agus moltaí a eascróidh ó fhiosruithe OLAF san áireamh agus í a chur faoi bhráid an Bhoird Riaracháin lena formheas.

  drawing up an anti-fraud strategy for the Agency that is proportionate to the risk of fraud, having regard to a cost-benefit analysis of the measures to be implemented and taking into account findings and recommendations arising from OLAF investigations and submitting it to the Administrative Board for approval.

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 848. #674778

  Níor cheart na comhthosaíochtaí sin a leasú ach amháin má bhíonn údar cuí leis nó i bhfianaise aon mholtaí a thiocfadh ó UNHCR, ar bhonn na gcatagóirí ginearálta a shonraítear sa Rialachán seo.

  Those common priorities should be amended only where there is a clear justification for doing so, or in the light of any recommendations from the UNHCR, on the basis of the general categories specified in this Regulation.

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 849. #676820

  Chun críocha an Rialacháin seo, is ionann nochtadh chun tosaigh moltaí nó spreagthaí dá dtagraítear in Airteagal 8(2) agus nochtadh míchuí neamhdhleathach ón taobh istigh faoin Airteagal seo i gás inarb eol don duine nó nuair is ceart gurbh eol dó go bhfuil siad bunaithe ar fhaisnéis ón taobh istigh.

  For the purposes of this Regulation the onward disclosure of recommendations or inducements referred to in Article 8(2) amounts to unlawful disclosure of inside information under this Article where the person disclosing the recommendation or inducement knows or ought to know that it was based on inside information.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 850. #677307

  Treoir2003/125/CE ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2003 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le moltaí infheistíochta a chur i láthair go cothrom agus le coinbhleachtaí leasa a nochtadh (IO L 339, 24.12.2003, lch. 73).

  Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest (OJ L 339, 24.12.2003, p. 73).

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 851. #678261

  Ionas nach gcruthófaí sraitheanna comhthreomhara rialacha, ba cheart dlúthbhaint a bheith acu trí dhul i gcomhairle leo maidir le leagan síos caighdeán teicniúil cur chun feidhme agus rialála mar aon le treoirlínte agus moltaí cé gur cheart go luífeadh príomhfhreagracht maidir le caighdeáin, treorlínte agus moltaí teicniúla a leagan síos leis an gCoimisiún agus le ÚEÚM, mar atá leagtha síos sa Rialachán seo.

  To prevent the emergence of parallel sets of rules, they should also be closely involved by being consulted in the setting of regulatory and implementing technical standards as well as of guidelines and recommendations although primary responsibility for the setting of such technical standards, guidelines and recommendations should rest with the Commission and ESMA, as laid down in this Regulation.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 852. #679415

  Cuirfidh ÚEÚM, i gcomhar leis an Údarás Eorpach Baincéireachta agus leis na húdaráis inniúla agus na húdaráis ábhartha, tuarascálacha bliantúla faoi bhráid an Choimisiúin ina soláthrófar measúnuithe ar threochtaí, ar rioscaí agus leochaileachtaí féideartha agus, i gcás inar gá, moltaí maidir le gníomhaíocht choisctheach nó cheartaitheach sna margaí le haghaidh seirbhísí a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  ESMA shall, in cooperation with EBA and the competent authorities and the relevant authorities, submit annual reports to the Commission providing assessments of trends, potential risks and vulnerabilities, and, where necessary, recommendations of preventative or remedial action in the markets for services covered by this Regulation.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 853. #685263

  D'fhonn cur chuige comhleanúnach a chothú sa chomhthéacs idirnáisiúnta agus an éifeachtacht a fheabhsú maidir leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, ba cheart d'aon ghníomhaíocht bhreise ón Aontas aird a thabhairt ar fhorbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, eadhon na Moltaí leasaithe de chuid FATF.

  In order to foster a coherent approach in the international context and to increase the effectiveness of the fight against money laundering and terrorist financing, further Union action should take account of developments at international level, namely the revised FATF Recommendations.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 854. #686363

  Muna leanann sé moltaí an chomhordaitheora nó an plean comhordaithe grúpa, tabharfaidh sé cúiseanna cén fáth nach ndearna sé sin do na daoine nó do na comhlachtaí a bhfuil iachall air faoina dhlí náisiúnta tuarascáil a chur chucu, agus don chomhordaitheoir.

  If it does not follow the coordinator's recommendations or the group coordination plan, it shall give reasons for not doing so to the persons or bodies that it is to report to under its national law, and to the coordinator.

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 855. #694933

  I ndáil le físchomhdháil, ba cheart na moltaí ón gComhairle maidir leis an bhfíschomhdháil thrasteorainn a ghlac an Chomhairle an 15 agus 16 Meitheamh 2015 agus an obair a rinneadh i gcreat an r-Cheartais Eorpaigh a chur san áireamh.

  In relation to videoconferencing, the Council Recommendations on cross-border videoconferencing adopted by the Council on 15 and 16 June 2015 and the work undertaken in the framework of European e-Justice should be taken into account.

  Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure

 856. #697193

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm nuair a cuireadh ábhar an lámhleabhair isteach sa chatalóg uasdátaithe moltaí maidir le cur i bhfeidhm ceart acquis Schengen agus maidir le dea-chleachtais i gcomhar póilíneachta, sa lámhleabhar maidir le hoibríochtaí trasteorann agus sa choimre d’oifigigh idirchaidrimh fhorfheidhmiú an dlí.

  That Decision became obsolete after the handbook’s content was included in the updated catalogue of recommendations for the correct application of the Schengen acquis and best practices in police cooperation, handbook on cross-border operations and compendium on law enforcement liaison officers.

  Regulation (EU) 2016/94 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters

 857. #707915

  eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír seo le haghaidh na sáruithe ar na sonraí pearsanta a shuíomh agus le cinneadh a dhéanamh maidir leis an moill mhíchuí dá dtagraítear inAirteagal 33 (1) agus (2), agus maidir leis na himthosca ar leith ina gceanglaítear ar rialaitheoir nó próiseálaí fógraa a thbahairt maidir leis an sárú i ndáil le sonraí pearsantal;

  issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for establishing the personal data breaches and determining the undue delay referred to in Article 33(1) and (2) and for the particular circumstances in which a controller or a processor is required to notify the personal data breach;

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 858. #707917

  eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír seo chun na critéir agus na ceanglais a shonrú tuilleadh maidir le haistrithe sonraí pearsanta atá bunaithe ar rialacha ceangailteacha corparáideacha a gcloíonn rialaitheoirí leo agus rialacha ceangailteacha corparáideacha a gcloíonn próiseálaithe leo agus maidir le tuilleadh ceanglas riachtanach chun a áirithiú go ndéanfar cosaint ar shonraí pearsanta na n-ábhar sonraí lena mbaineann, arb ábhar do na sonraí iad, dá dtagraítear in Airteagal 47;

  issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for personal data transfers based on binding corporate rules adhered to by controllers and binding corporate rules adhered to by processors and on further necessary requirements to ensure the protection of personal data of the data subjects concerned referred to in Article 47;

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 859. #707918

  eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den Airteagal seo ar mhaithe leis na critéir agus na ceanglais chun na haistrithe sonraí pearsanta arna mbunú ar Airteagal 49(1) a shonrú tuilleadh;

  issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the personal data transfers on the basis of Article 49(1);

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 860. #707943

  Áireofar sa tuarascáil bhliantúil athbhreithniú ar chur i bhfeidhm praiticiúil na dtreoirlínte, na moltaí agus na ndea-chleachtas dá dtagraítear i bpointe (l) d'Airteagal 70(1), chomh maith leis na cinntí ceangailteacha dá dtagraítear in Airteagal 65.

  The annual report shall include a review of the practical application of the guidelines, recommendations and best practices referred to in point (l) of Article 70(1) as well as of the binding decisions referred to in Article 65.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 861. #710740

  Agus moltaí á ndréachtú aici, ba cheart don Ghníomhaireacht cásanna gréasán atá i bhfad ón gcuid eile de chóras iarnróid an Aontais agus a bhfuil saineolas sonrach de dhíth orthu ar chúiseanna geografacha nó stairiúla a chur san áireamh.

  When drafting recommendations, the Agency should take into account the cases of networks which are isolated from the rest of the Union rail system and which require specific expertise for geographical or historical reasons.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 862. #710778

  Is réamhchoinníollacha iad tuiscint cheart agus aonfhoirmeach ar reachtaíocht maidir le sábháilteacht agus idir-inoibritheacht iarnróid, ar threoracha cur chun feidhme agus ar mholtaí ón nGníomhaireacht chun an acquis iarnróid a chur chun feidhme go héifeachtach agus chun go bhfeidhmeoidh an margadh iarnróid ar an gcuma chéanna.

  Proper and uniform understanding of legislation on railway safety and interoperability, implementation guides and recommendations of the Agency are preconditions for effective implementation of the railway acquis and the functioning of the railway market.