Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

airteagal

46 toradh in 23 doiciméad

 1. #462899

  ciallaíonn “AirteagailAirteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta;

  “Articles” means the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 2. #1104379

  AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE NA CORPARAIDE AIRGEADAIS IDIRNAISIUNTA.)

  Next (SCHEDULE)

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 3. #1104440

  AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE NA CORPARAIDE AIRGEADAIS IDIRNAISIUNTA. [EN]

  ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 4. #1104884

  AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE NA CORPARAIDE AIRGEADAIS IDIRNAISIUNTA.)

  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ACT, 1958) Previous (SCHEDULE)

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 5. #1328167

  AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA [EN]

  [GA] PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 6. #1328171

  Is mar a leanas a léifear téacs Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta:

  The text of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund shall read as follows:

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 7. #1571795

  An Ceathrú Leasú atá Beartaithe a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

  Proposed Fourth Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 8. #1571805

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN gCEATHRÚ LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 23ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1997, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE AG AN AIRE AIRGEADAIS FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN BHAINC DHOMHANDA AGUS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ PHÁIRTEACHAS AN BHAINC CEANNAIS I SAORÁID CHREIDMHEASA AN BHAINC UM SHOCRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA I bhFABHAR BANCO CENTRAL DO BRAZIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957 GO 1977.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED FOURTH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 1997, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE MINISTER FOR FINANCE UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE WORLD BANK AND BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF PARTICIPATION BY THE CENTRAL BANK IN THE CREDIT FACILITY OF THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS IN FAVOUR OF BANCO CENTRAL DO BRAZIL, TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACTS, 1957 TO 1977.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 9. #1571962

  [EN] An Ceathrú Leasú atá Beartaithe a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta [EN]

  [GA]

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 10. #1328078

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 11. #322442

  Áireofar san fhaisnéis sin dréacht-leasuithe ar threoracha caibidlíochta arna nglacadh, dréacht-téacsanna caibidlíochta, airteagail chomhaontaithe, an dáta comhaontaithe chun an comhaontú a inisealú agus téacs an chomhaontaithe a bheidh le hinisealú.

  This shall include draft amendments to adopted negotiating directives, draft negotiating texts, agreed articles, the agreed date for initialling the agreement and the text of the agreement to be initialled.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 12. #458802

  Comhaontaíonn na Páirtithe tasc déanta na ríomhaireachtaí chun críocha an Airteagail seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a chur ar iontaoibh an Choimisiúin.

  The Parties agree to entrust the Commission with the task of making the calculations for the purposes of this Article and the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 13. #1234698

  Bainfidh mír (b) d'alt 7 de na clásail chaighdeánacha leis an gCorparáid faoi réir Airteagal III, Alt 5 d'Airteagail Chomhaontaithe na Corparáide.

  Paragraph (b) of Section 7 of the standard clauses shall apply to the Corporation subject to Article III, Section 5 of the Articles of Agreement of the Corporation.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 14. #1328074

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 15. #1328090

  ciallaíonn “an leasú beartaithe” an Dara Leasú a bheartaítear a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, a cheadaigh Bord Rialtóirí an Chiste sin an 30ú lá d'Aibreán, 1976.

  "the proposed amendment" means the proposed Second Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, which was approved by the Board of Governors of that Fund on the 30th day of April, 1976.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 16. #1329407

  Lch. Roimhe Seo (AN SCEIDEAL AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA)

  BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977) Previous (SCHEDULE)

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 17. #1531483

  (b) a bheidh tar éis comhaontú a dhéanamh (ar a dtugtar ‘airteagail chomhaontaithe’) le máistir na loinge sin;

  (b) has entered into an agreement (known as 'articles of agreement') with the master of that ship;

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 18. #434275

  (a) go n-eiseofar í i leith Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint nó arna ndéanamh faoi Chlár de chuid SaorCAE nó ar bhonn neamhspleách agus go gcisteofar leis na hIonstraimí Maoinithe sin Iasacht(aí) a thabhairt arna ceadú nó arna gceadú de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus Airteagail Chomhlachais SaorCAE nó go n-eiseofar í chun cibé críche eile a bhfuil dlúthcheangal aici léi agus a cheadaítear faoi Airteagal 2(3);

  (a) it is issued in respect of Funding Instruments issued or entered into under an EFSF Programme or on a standalone basis and such Funding Instruments finance the making of Loan(s) approved in accordance with the terms of this Agreement and the Articles of Association of EFSF or it is issued for such other closely-linked purpose as are approved under Article 2(3);

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 19. #458748

  Má chuirtear na nósanna imeachta sin i gcrích go rathúil, ceanglófar ansin ar na Páirtithe a bheith páirteach sna hIasachtaí nó a chinntiú go mbeidh an tIasachtóir faoi seach páirteach iontu, laistigh den Tiomantas faoi seach, agus na tráinsí bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 2(3) á gcur i gcuntas, más infheidhme, le haghaidh na méideanna a chinnfidh an Coimisiún de réir an Chomhaontaithe seo, faoi réir na gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 2(5)(b) agus 4(2) maidir le scaoileadh eisíocaíochta.

  If these procedures are successfully completed, the Parties will then be required to participate in the Loans or ensure that the respective Lender participates, within the respective Commitment taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable, for the amounts to be determined by the Commission in accordance with this Agreement, subject to the decisions referred to in Articles 2(5)(b) and 4(2) as regards the release of disbursements.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 20. #462896

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LE LEASUITHE ÁIRITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 28 AIBREÁN 2008 AGUS AN 5 BEALTAINE 2008 FAOI SEACH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORLÉIRIÚ TAGAIRTÍ ÁIRITHE DO NA hAIRTEAGAIL SIN, AGUS MAIDIR LE NITHE GAOLMHARA. [21 Eanáir, 2011]

  AN ACT TO MAKE PROVISION FOR ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF CERTAIN AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON 28 APRIL 2008 AND 5 MAY 2008 RESPECTIVELY, TO PROVIDE FOR THE CONSTRUCTION OF CERTAIN REFERENCES TO THOSE ARTICLES, AND FOR RELATED MATTERS. [21st January, 2011]

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 21. #462902

  3.—(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 2011, forléireofar tagairtí don Chomhaontú Ciste (faoi réir fhoalt (2)) mar thagairtí d’Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta arna leasú agus i bhfeidhm an 10 Lúnasa 2009, a leagtar amach (sa Bhéarla) mar áis tagartha i Sceideal 3.

  3.—(1) In the Bretton Woods Agreements Acts 1957 to 2011, references to the Fund Agreement shall (subject to subsection (2)) be construed as references to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund as amended and in force on 10 August 2009, set out (in the English language) for convenience of reference in Schedule 3.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 22. #723625

  D'ainneoin Airteagail 26 agus 77 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, aon fhorála eile den Chonradh sin nó den Chonradh ar an Aontas Eorpach, aon bhirt arna ghlacadh faoi na Conarthaí sin, nó aon chomhaontaithe idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích ag an Aontas nó ag an Aontas agus a Bhallstáit le tríú Stát amháin nó níos mó, beidh an Ríocht Aontaithe i dteideal cibé rialuithe a mheasfaidh sí is gá a fheidhmiú ag a teorainneacha le Ballstáit eile ar dhaoine atá ag iarraidh teacht isteach sa Ríocht Aontaithe:

  The United Kingdom shall be entitled, notwithstanding Articles 26 and 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union, any other provision of that Treaty or of the Treaty on European Union, any measure adopted under those Treaties, or any international agreement concluded by the Union or by the Union and its Member States with one or more third States, to exercise at its frontiers with other Member States such controls on persons seeking to enter the United Kingdom as it may consider necessary for the purpose:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 23. #1130195

  Reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difir ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difir chéanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difir do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 24. #1198816

  (b) go mbeidh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, airgeadra an Stáit agus an t-airgeadra eile ar áireamh ar na hairgeadraí ar a mbeidh luachanna ar cothrom, a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 36 de 1964: AN tACHT RÁTHAÍOCHTAÍ STÁIT (LEASÚ), 1964

 25. #1204143

  (b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 15 de 1965: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1965

 26. #1207738

  (b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, déanfar an tagairt san fho-alt sin don ráta iomlaoide an tráth sin a ghlacadh mar thagairt don ráta iomlaoide a bunaíodh ar na luachanna sin.

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency, the reference in that subsection to the rate of exchange at that time shall be taken as referring to the rate of exchange based on those values.

  Uimhir 25 de 1965: AN tACHT UM RÁTHAÍOCHTAÍ STÁIT (IOMPAR) (LEASÚ), 1965

 27. #1210204

  (b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 3 de 1966: AN tACHT UM REILIG NA nÚGÓINEACH BAILE ÁTHA CLIATH (SRÁID PHEADAIR), 1966

 28. #1210332

  (b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the international Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 4 de 1966: ACHT NA nAERCHUIDEACHTAÍ, 1966

 29. #1230655

  Aon reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difear ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difear céanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difear do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 30. #1234595

  Ní bhainfidh alt 32 de na clásail chaighdeánacha ach amháin le conspóidí a éireoidh de dhroim léiriú nó feidhmiú pribhléidí agus díolúintí a dhíorthaíonn an Ciste go haonaránach ón gcoinbhinsiún seo agus nach bhfuil ar áireamh orthu iad sin is féidir leis a éileamh faoina Airteagail Chomhaontaithe nó ar shlí eile.

  Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Fund solely from this convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 31. #1234598

  Ní dhéanann forálacha an choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Chiste nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Chiste, nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chiste nó de chun aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Fund or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Fund or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Fund, or by any statute, law or regulation of any member of the Fund or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 32. #1234612

  Ní bhainfidh alt 32 de na clásail chaighdeánacha ach amháin le conspóidí a éireoidh de dhroim léiriú nó feidhmiú pribhléidí agus díolúintí a dhíorthaíonn an Banc go haonaránach ón gcoinbhinsiún seo agus nach bhfuil ar áireamh orthu iad sin is féidir leis a éileamh faoina Airteagail Chomhaontaithe nó ar shlí eile.

  Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Bank solely from this convention and are not included in those which its claim under its Articles of Agreement or otherwise.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 33. #1234615

  Ní dhéanann forálacha an choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú, ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú ar Airteagail Chomhaontaithe an Bhainc ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Bhanc nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Bhainc nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Bhanc nó de chuid aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Bank or impair or limit any of the rights immunities, privileges or exemptions conferred upon the Bank or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Bank or by any statute, law or regulation of any member of the Bank or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 34. #1234707

  Ní dhéanann forálacha an Choinbhinsiúin seo (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú, ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú, ar Airteagail Chomhaontaithe na Corparáide ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don chorparáid nó d'aon cheann dá comhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá Malairtigh, dá hoifigigh agus dá fostaithe le hAirteagal Chomhaontaithe na Corparáide nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chorparáid nó de chuid aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, ná ar shlí eile.

  The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Corporation or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Corporation or any of its members, Governors, Executive Directors, Alternates, officers and employees by the Articles of Agreement of the Corporation, or by any statute, law or regulation of any member of the Corporation or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 35. #1234719

  Ní bhainfidh alt 32 de na clásail chaighdeánacha ach amháin le conspóidí a éireoidh de dhroim léiriú agus feidhmiú pribhléidí agus díolúintí a dhíorthaíonn an Comhlachas ón gCoinbhinsiún seo agus nach bhfuil ar áireamh orthu iad sin is féidir leis a éileamh faoina Airteagail Chomhaontaithe nó ar shlí eile. [EN]

  Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Association from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 36. #1234721

  Ní dhéanann forálacha an Choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú, ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú, ar Airteagail Chomhaontaithe an Chomhlachais ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Chomhlachas nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá rialtóirí, dá stiúrthóirí feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Chomhlachais nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chomhlachas nó de chuid aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Association or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Association or any of its members, governors, executive directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Association, or by any statute, law or regulation of any member of the Association or any political subdivision of any such member, or otherwise.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 37. #1248850

  I dteannta na n-oibleagáidí a ghlacfar maidir le cearta tarraingthe speisialta faoi Airteagail eile den Chomhaontú seo, geallann gach rannpháirtí comhoibriú leis an gCiste agus le rannpháirtithe eile le feidhmiú éifeachtach an Chuntais Tarraingthe Speisialta agus úsáid chuí ceart tarraingthe speisialta de réir an Chomhaontaithe seo a éascú.

  In addition to the obligations assumed with respect to special drawing rights under other Articles of this Agreement, each participant undertakes to collaborate with the Fund and with other participants in order to facilitate the effective functioning of the Special Drawing Account and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 38. #1256070

  (b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar áireamh na n-airgead reatha ag a raibh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadra Idirnáisiúnta,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 4 de 1970: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1970

 39. #1267627

  (b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go mbeidh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972

 40. #1267645

  (b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear san alt seo, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idir-náisiúnta agus go mbeidh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in this section, par values established under the Articles at Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972

 41. #1267669

  (b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go mbeadh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,

  ( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,

  Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972

 42. #1329174

  I dteannta na n-oibleagáidí a ghlacfar maidir le cearta tarraingthe speisialta faoi airteagail eile den Chomhaontú seo, geallann gach rannpháirtí comhoibriú leis an gCiste agus le rannpháirtithe eile le feidhmiú éifeachtach Roinn na gCeart Tarraingthe Speisialta agus úsáid chuí ceart tarraingthe speisialta de réir an Chomhaontaithe seo a éascú agus leis an gcuspóir go, ndéanfar príomh-acmhainn chúltaca sa chóras airgeadaíochta idirnáisiúnta den cheart tarraingthe speisialta.

  In addition to the obligations assumed with respect to special drawing rights under other articles of this Agreement, each participant undertakes to collaborate with the Fund and with other participants in order to facilitate the effective functioning of the Special Drawing Rights Department and the proper use of special drawing rights, in accordance with this Agreement and with the objective of making the special drawing right the principal reserve asset in the international monetary system. [GA]

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 43. #1423587

  (II) a dhéanann aon athruithe riachtanacha i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais na cuideachta nó a dhéanann forálacha eile den sórt sin, is ní a éilítear a bheith mar ábhar don rún sin nó a bheith le cur i gcrích ag an rún sin, agus is gá chun a chumasú cláruithe a chur i gcrích de réir an chomhaontaithe, nó

  (II) making any necessary alterations in the company's memorandum or articles of association or such other provisions, being a matter required to be the subject of or effected by such a resolution, required to enable registrations to be effected in accordance with the agreement, or

  Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985

 44. #278922

  3. Féadfaidh Stáit comhaontuithe nó comhshocraíochtaí déthaobhacha nó iltaobhacha a thabhairt i gcrích tar éis an Comhaontú seo a theacht i bhfeidhm a mhéad a cheadaíonn comhaontuithe nó comhshocraíochtaí den sórt sin fororduithe an Chomhaontaithe a leathnú agus a mhéadú agus go gcuidíonn siad leis na nósanna imeachta a shimpliú agus a éascú tuilleadh maidir le daoine is ábhair don bharántas gabhála a thabhairt suas go háirithe trí theorainneacha ama níos giorra ná na cinn atá socraithe in Airteagal 20 a shocrú, trí liosta na gcionta atá leagtha síos in Airteagal 3(4) a leathnú, trí na forais do dhiúltú atá leagtha síos in Airteagail 4 agus 5 a theorannú tuilleadh, nó tríd an uasteorainn atá leagtha síos in Airteagal 3(1) nó (4) a ísliú.

  3. States may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements after this Agreement has come into force in so far as such agreements or arrangements allow the prescriptions of this Agreement to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of an arrest warrant, in particular by fixing time limits shorter than those fixed in Article 20, by extending the list of offences laid down in Article 3(4), by further limiting the grounds for refusal set out in Articles 4 and 5, or by lowering the threshold provided for in Article 3(1) or (4).

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 45. #1597591

  Airteagail CHomhaontaithe an CHiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

  Articles of Agreement of the International Monetary Fund

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 46. #1597592

  Airteagail CHomhaontaithe an Ciste Airgeadaíochta Idirnaísiúnta

  Articles of Agreement of the International Monetary Fund

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.