Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

náisiún

394 toradh in 134 doiciméad

 1. #1666642

  Tá feidhm ag Cinneadh Réime 2004/757/CGB maidir leis na substaintí a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961, arna leasú le Prótacal 1972, agus maidir leis na substaintí a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971 (“Coinbhinsiúin na NA”), agus maidir leis na drugaí sintéiseacha atá faoi réir bearta rialaithe ar fud an Aontais de bhun Ghníomhaíocht Chomhpháirteach 97/396/CGB ón gComhairle [4], lena ngabhann rioscaí don tsláinte phoiblí atá inchomparáide leis na rioscaí a ghabhann leis na substaintí a sceidealaítear faoi Choinbhinsiúin na NA.

  Framework Decision 2004/757/JHA applies to the substances covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, and to the substances covered by the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances (‘UN Conventions’), as well as to the synthetic drugs subjected to control measures across the Union pursuant to Council Joint Action 97/396/JHA [4], which pose public health risks comparable to those posed by the substances scheduled under the UN Conventions.

  Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle

 2. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 3. #601916

  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 4. #1156389

  [EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.

  The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 5. #1156858

  [EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.

  The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 6. #1158182

  [EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.

  The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 7. #1159451

  [EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.

  The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 8. #1234335

  Cuirfidh sí na hearnálacha sin in iúl do Rialtais na Stát uile is páirtithe sa Choinbhinsiún seo i leith na gníomhaireachta sin agus d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  It shall communicate them to the Governments of all States parties to this Convention in respect of that agency and to the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 9. #1280868

  Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear na hionstraimí daingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 10. #1782624

  Coinbhinsiún 1989 na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh daingnithe ag na Ballstáit.

  The Member States have ratified the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 11. #1786096

  Bunaíodh na deiseanna iascaireachta sin agus go hiomlán i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 61 agus Airteagal 62 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le dlí na Farraige.

  Those fishing opportunities were established fully in accordance with the requirements set out in Articles 61 and 62 of the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  Rialachán (AE) 2019/498 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe iascaireachta le haghaidh shoithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais

 12. #513120

  na trí chruinniú neamhfhoirmiúla a bhí ag na hAirí atá freagrach as beartais mhíchumais, a tionóladh faoi Uachtaránacht na Gearmáine an 11 Meitheamh 2007, faoi Uachtaránacht na Slóivéine an 22 Bealtaine 2008 agus faoi Uachtaránacht na Spáinne an 19 Bealtaine 2010, inar dhírigh na hAirí ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme agus ar an gCoinbhinsiún a áireamh i measc thosaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Eorpaigh um Míchumas agus inar aithin siad freisin a thábhachtaí atá an comhar idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach d'fhonn an cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine i leith míchumais a neartú;

  the three informal meetings of Ministers responsible for disability policies, held under the German Presidency on 11 June 2007, under the Slovenian Presidency on 22 May 2008 and under the Spanish Presidency on 19 May 2010, where the Ministers focused on the implementation of the UN Convention and on its inclusion among the priorities of the European Disability Action Plan and where they recognised the importance of cooperation between the Member States and the European Union with a view to strengthening the human-rights-based approach to disability;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 13. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 14. #725087

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 15. #1658202

  Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 16. #151739

  Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagraim Rialtais, Teileagraim Seirbhíse, Teileagraim a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH). Teileagraim a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagraim maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí phríobháideacha. gcomhair gnáth-theileagraim

  The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 17. #169083

  Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teileagram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach,

  The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 18. #177191

  Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teile-agram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (cúig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach.

  The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (S.V.H.), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 19. #351901

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha de chuid an iarratasóra arb éard a bheidh iontu grianghraf agus na deich gcinn de mhéarloirg an iarratasóra i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 20. #462826

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd- Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 21. #513121

  an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.

  the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 22. #561883

  Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 23. #618526

  Ina theannta sin, cuimsítear ann, i ndáil le bearta margaidh agus bearta airgeadais chun tacú lena chuspóirí, acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus gníomhaíochtaí dobharshaothraithe, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, nó in uiscí an Aontais, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ag soithí iascaireachta faoi bhratach tríú tíortha, agus atá cláraithe i dtríú tíortha, nó ag soithí iascaireachta an Aontais, nó ag náisiúnaigh de na Ballstáit, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [5] (UNCLOS).

  In addition, it includes, in relation to market measures and financial measures in support of its objectives, fresh water biological resources and aquaculture activities, as well as the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States or in Union waters, including by fishing vessels flying the flag of, and registered in, third countries, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [5] (UNCLOS).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 24. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 25. #641658

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 26. #726924

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #1067841

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfas ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Cóilíneachtaí, de na Coimircis (nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 28. #1109492

  Taiscfear an Prótocol seo le Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne, lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagail XX, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, go dtí na Stáit uile is Páirtithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus go dtí na Stáit uile is Comhaltaí den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe, agus go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta. [EN]

  This Protocol shall be deposited with the Government of the People's Republic of Poland with which, in accordance with Article XX, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations, and to the International Civil Aviation Organisation.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 29. #1232239

  [An tiontú oifigiúil.] ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN LE hÉIRINN, DO CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE CAIDREAMH, DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA AGUS DO CHOINBHINSIÚIN AGUS DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ EAGRAÍOCHT NA NÁISIÚN AONTAITHE, SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA EILE, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH, AN DÍOLÚINE AGUS NA PRIBHLÉIDÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RESPECTING DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS RESPECTING THE IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE UNITED NATIONS ORGANISATION, THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS AND CERTAIN OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS, FOR THOSE PURPOSES TO MAKE PROVISION AS RESPECTS SUCH RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 30. #1233090

  [EN] Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:

  [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 31. #1233958

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:

  The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialised agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 32. #1666676

  ciallaíonn ‘substaint shícighníomhach nua’ substaint i bhfoirm íon nó substaint atá in ullmhóid nach gcumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961, arna leasú le Prótacal 1972, ná faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971, ach a bhféadfadh rioscaí don tsláinte nó rioscaí sóisialta, rioscaí atá comhchosúil leis na rioscaí a bhaineann leis na substaintí a chumhdaítear faoi na Coinbhinsiúin sin, a bheith ag gabháil léi;

  “new psychoactive substance” means a substance in pure form or in a preparation that is not covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or by the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances but may pose health or social risks similar to those posed by the substances covered by those Conventions;

  Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle

 33. #1678314

  Is páirtí conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [4] (UNCLOS) agus dhaingnigh sé Comhaontú na Náisiún Aontaithe an 4 Lúnasa 1995 maidir le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme [5].

  The Union is a contracting party to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [4] (UNCLOS) and has ratified the United Nations Agreement of 4 August 1995 on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks [5].

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 34. #1685083

  Nuair a dhéanann an Coimisiún measúnú ar na pleananna cuntasaíochta maidir le foraoiseacht náisiúnta, lena n-áirítear na leibhéil tagartha foraoise a mholtar sna pleananna sin, ba cheart dó tógáil ar an dea-chleachtas agus ar an saineolas atá sna hathbhreithnithe saineolacha faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, lena n-áirítear i dtaca le rannpháirtíocht na saineolaithe ó na Ballstáit.

  When the Commission assesses the national forestry accounting plans, including the forest reference levels proposed therein, it should build on the good practice and experience of the expert reviews under the UNFCCC, including as regards participation of experts from the Member States.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 35. #1685232

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn VI a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht agus ar na ceanglais faisnéise atá san Iarscríbhinn sin, chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex VI in order to revise the methodology and information requirements in that Annex to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 36. #1714475

  Tá an méid sin i gcomhréir le gealltanais an Aontais a rinneadh faoi chuimsiú an Aontais Fuinnimh agus chlár oibre domhanda na haeráide a bunaíodh le Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus é á ghealladh go gcoinneofar an méadú ar an meánteocht domhanda go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus go ndéanfar iarrachtaí teorainn 1,5 C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a chur leis an méadú teochta.

  This is in line with the Union commitments made in the framework of the Energy Union and global climate agenda established by the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), committing to keep the increase of the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 °C above pre-industrial levels.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 37. #1725767

  Ba cheart go bhféadfadh na Ballstáit dídeanaithe aitheanta, daoine gan stát, is é sin na daoine sin atá cumhdaithe ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát an 28 Meán Fómhair 1954 chomh maith leis na daoine atá lasmuigh de raon feidhme an Choinbhinsiúin sin, agus daltaí scoile atá ag taisteal ar thurasanna scoile i gcás ina bhfuil na daoine sna catagóirí sin ina gcónaí i dtríú tír a áirítear sa liosta in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

  It should be possible for Member States to exempt from the visa requirement recognised refugees, all stateless persons, both those covered by the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954 and those outside of the scope of that Convention, and school pupils travelling on school excursions, where the persons of these categories reside in a third country that is included in the list in Annex II to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 38. #1729965

  Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar deiseanna éifeachtachta, ag céim luath, don phobal a bheith rannpháirteach in ullmhú na bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus go dtéitear i gcomhairle leis an bpobal maidir le hullmhú na bpleananna sin i gcomhréir, más infheidhme, le forálacha Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le forálacha Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) um Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i nGnóthaí Comhshaoil an 25 Meithimh 1998 (“coinbhinsiún Aarhus”).

  Member States should therefore ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in and to be consulted on the preparation of the integrated national energy and climate plans in accordance, where applicable, with the provisions of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (the ‘Aarhus convention’).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 39. #1734081

  táirgí íocshláinte tréidliachta ina bhfuil drugaí támhshuanacha nó substaintí síceatrópacha, nó substaintí a úsáidtear go minic i monarú aindleathach na ndrugaí nó na substaintí sin, lena n-áirítear iadsan a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha 1988 nó faoi reachtaíocht an Aontais maidir le réamhtheachtaithe drugaí;

  veterinary medicinal products which contain narcotic drugs or psychotropic substances, or substances frequently used in the illicit manufacture of those drugs or substances, including those covered by the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the United Nations Convention on Psychotropic Substances of 1971, the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 or by Union legislation on drug precursors;

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 40. #1736846

  Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 na Náisiúin Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 9, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.

  Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 41. #1812627

  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil nósanna imeachta iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm maidir le haitheantóirí bithmhéadracha a bhailiú, ar nósanna imeachta iad a chomhlíonann na cearta agus na prionsabail a leagtar amach sa Chairt, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States should ensure that appropriate and effective procedures for the collection of biometric identifiers are in place and that such procedures comply with the rights and principles set out in the Charter, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe and the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 42. #1847693

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha de chuid an iarratasóra arb éard a bheidh iontu grianghraf agus na deich gcinn de mhéarloirg an iarratasóra i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 43. #462784

  Cláróidh an t-earbthach an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán fúithi lenar ghlac an Comhthionól Ginearálta.

  The depositary shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 44. #661513

  Is páirtithe iad an tAontas agus formhór na mBallstát i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus tá sé á dhaingniú ag na Ballstáit eile.

  The Union and most Member States are party to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while the remaining Member States are in the process of ratifying it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 45. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 46. #1358446

  Cláróidh an t-earbthach an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán fúithi lenar ghlac an Comhthionól Ginearálta.

  The depositary shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 47. #1477062

  Cláróidh an taisclann an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán faoin gcéanna lenar ghlac an Comhthionól.

  The depository shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 48. #1794125

  speicis neamhaistreacha a bhféadann na stáit cois cósta cearta ceannasacha a fheidhmiú ina leith i gcomhréir le hAirteagal 77 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige; agus

  sedentary species over which coastal States may exercise sovereign rights in accordance with Article 77 of the United Nations Convention on the Law of the Sea; and

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 49. #346388

  Baileoidh na Ballstáit na sainaitheantóirí bithmhéadrachta ón iarratasóir, agus uarraim á tabhairt acu do na cearta a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 50. #462420

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d’aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 51. #505593

  Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.

  The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 52. #513666

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 53. #581971

  Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.

  Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 54. #636150

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n‑armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairiúcháin agus bearta allmhairiúcháin agus gluaiseachta idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n‑armlóin IO L 94, 30.3.2012, lch. 1.

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition, OJ L 94, 30.3.2012, p. 1.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 55. #674481

  ciallóidh an téarma “teorainneacha seachtracha muirí” teorainn fhorimeallach fharraige teorann na mBallstát mar a shainmhínítear i gcomhréir le hAirteagal 4 go hAirteagal 16 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige. i gcásanna, áfach, ina bhfuil oibríochtaí fadraonacha ag teastáil ar bhonn rialta chun trasnuithe teorann neamhúdaraithe a chosc, is é teorainn fhorimeallach na limistéar ina bhfuil bagairt ard a bheidh i gceist leis an téarma.

  the expression ‘external maritime borders’ shall mean the outer limit of the territorial sea of the Member States as defined in accordance with Articles 4 to 16 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, in cases where long range operations are required on a regular basis in order to prevent unauthorised border crossings, that expression shall mean the outer limit of high threat areas.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 56. #733245

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n-armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairiúcháin agus bearta allmhairiúcháin agus gluaiseachta idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n-armlóin (IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 57. #733251

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 58. #1234456

  Déanfaidh gach sainghníomhaireacht lena mbainfidh téacs an Choinbhinsiúin seo mar aon leis na haguisíní iomchuí a chur in iúl don chuid sin dá comhaltaí nach Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe agus tabharfaidh cuireadh dóibh aontachas a thabhairt leis an gcéanna maidir leis an ngníomhaireacht sin trí ionstraim aontachais ag aontú leis an gCoinbhinsiún a thaisceadh ina leith le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe nó le ceann feidhmiúcháin na sainghníomhaireachta.

  Each specialised agency concerned shall communicate the text of this Convention together with the relevant annexes to those of its members which are not Members of the United Nations and shall invite them to accede thereto in respect of that agency by depositing an instrument of accession to this Convention in respect thereof either with the Secretary-General of the United Nations or with the executive head of the specialised agency. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 59. #1357848

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d'aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 60. #1555694

  I gcásanna sáruithe tromaí ar na Coinbhinsiúin nó ar an bPrótacal seo, gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin gníomhú i gcomhar nó go leithleach, ag comhoibriú dóibh leis na Náisiúin Aontaithe agus i gcomhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe.

  In situations of serious violations of the Conventions or of this Protocol, the High Contracting Parties undertake to act, jointly or individually, in co-operation with the United Nations and in conformity with the United Nations Charter.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 61. #1669315

  cuirtear chun feidhme iad agus lánurraim á tabhairt do threoirlínte, prionsabail agus coinbhinsiúin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear na Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach, Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine, Treoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta, Prionsabail Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe um Infheistíocht Fhreagrach sa Talmhaíocht agus i gCórais Bia, agus coinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, chomh maith le dlí idirnáisiúnta chearta an duine.

  are implemented with full respect for internationally agreed guidelines, principles and conventions, including the Principles for Responsible Investment, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Food and Agriculture Organization’s Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, and International Labour Organization conventions, as well as international human rights law.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 62. #1678919

  I dtaca le hoibríochtaí um maoiniú de chuid BEI a thacaíonn leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 1, tabharfaidh siad tacaíocht do thionscadail infheistíochta a bhaineann le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin ar tionscadail iad a rannchuidíonn le cuspóirí foriomlána Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus Chomhaontú Pháras a glacadh faoin gCoinbhinsiún céanna sin, go háirithe trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus an lorg carbóin a laghdú i réimsí an fhuinnimh in-athnuaite, na héifeachtúlachta fuinnimh agus an iompair inbhuanaithe, nó tríd an athléimneacht a mhéadú do na drochthionchair a bhíonn ag an athrú aeráide ar thíortha, ar earnálacha agus ar phobail ar leochaileach a gcás.

  EIB financing operations supporting the general objectives set out in point (c) of paragraph 1 shall support investment projects in climate-change mitigation and adaptation that contribute to the overall objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change and of the Paris Agreement adopted under that Convention, in particular by avoiding or reducing greenhouse-gas emissions and reducing the carbon footprint in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport, or by increasing resilience to the adverse impacts of climate change on vulnerable countries, sectors and communities.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 63. #1685072

  Athruithe a dhéantar sna Treoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, ba cheart iad a léiriú, mar is iomchuí, sna ceanglais tuairiscithe faoin Rialachán seo.

  Changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement should be reflected, as appropriate, in the reporting requirements under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 64. #1713338

  tá rannchuidiú arna chinneadh go náisiúnta (NDC) curtha faoi bhráid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) aici, ina gcuimsítear astaíochtaí agus aistrithe ó earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta agus ón talamhúsáid, lena n-áirithítear go n-áirítear athruithe sa stoc carbóin a ghabhann le baint bithmhaise ina gcuid de thiomantas na tíre maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a theorannú de réir mar a shonraítear sa NDC, sin; nó

  has submitted a nationally determined contribution (NDC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), covering emissions and removals from agriculture, forestry and land use which ensures that changes in carbon stock associated with biomass harvest are accounted towards the country's commitment to reduce or limit greenhouse gas emissions as specified in the NDC; or

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 65. #1729906

  Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.

  This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 66. #1736553

  Le forálacha eile, go háirithe Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir leis an Uile Dhuine a Chosaint ó Chéastóireacht agus ó Íde nó ó Phionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach agus Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, cuirtear oibleagáid ar na Stáit an chéastóireacht a chosc.

  Other provisions, in particular the United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, place an obligation on States to prevent torture.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 67. #1736983

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairithe, agus bearta allmhairithe agus idirthurais, le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin (IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 68. #1783410

  Sa teachtaireacht uaidh an 20 Iúil 2016 dar teideal A European Strategy for Low-Emission Mobility (“Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí”), d'fhógair an Coimisiún nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, go mbeidh gá dícheall a dhéanamh an sprioc astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa agus astaíochtaí nialasacha truailleán aeir a bhaint amach faoi lár an chéid chun na gealltanais a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015 a chomhlíonadh.

  In its Communication of 20 July 2016 entitled ‘A European Strategy for Low-Emission Mobility’ the Commission announced that in order to meet the Union's commitments pledged at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Paris in 2015, the decarbonisation of the transport sector must be accelerated and that therefore greenhouse gas emissions and air pollutant emissions from transport will need to be firmly on the path towards zero by mid-century.

  Treoir (AE) 2019/1161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2009/33/CE a mhéid a bhaineann le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 69. #1794081

  Trí bhithín Chinneadh 98/392/CE ón gComhairle, rinne an tAontas Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige a fhaomhadh, mar aon leis an gComhaontú maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach a chur chun feidhme, lena n-áirítear prionsabail agus rialacha maidir le caomhnú agus bainistiú beo-acmhainní muirí.

  By means of Council Decision 98/392/EC, the Union approved the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, which contain principles and rules with regard to the conservation and management of the living resources of the sea.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 70. #1812775

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil nósanna imeachta iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm maidir le haitheantóirí bithmhéadracha a bhailiú, ar nósanna imeachta iad a chomhlíonann na cearta agus na prionsabail a leagtar amach sa Chairt, sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall ensure that appropriate and effective procedures for the collection of biometric identifiers are in place and that those procedures comply with the rights and principles set out in the Charter, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 71. #1825014

  Ba cheart don Aontas tacú leis na moltaí eile uile toisc iad a bheith bunaithe ar an eolaíocht, i gcomhréir le tiomantas an Aontais don chomhar idirnáisiúnta ar son chosaint na bithéagsúlachta de réir Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus i gcomhréir le cinntí a glacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin.

  The Union should support all other proposals because they are science-based, in line with the Union’s commitment to international cooperation for the protection of biodiversity in accordance with Article 5 of the UN Convention on Biological Diversity, and in line with decisions taken at the Conference of the Parties to that Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 72. #1846781

  Ciallaíonn 'substaint shícighníomhach nua' substaint nádúrtha nó shintéiseach ar féidir a bheith d'éifeacht aici, nuair a thomhlaíonn an duine í, lárchóras na néaróg a spreagadh nó dúlagar a chur air, as a dtagann siabhránacht, athruithe ar an bhfeidhm luadrach, ar an smaoineamh, ar an iompar, ar an aireachtáil, ar substaint í atá ceaptha lena dtomhailt ag an duine, nó ar dóigh go dtomhlóidh an duine í fiú amháin mura bhfuil sí ceaptha lena tomhailt aige, chun críche ceann amháin nó níos mó de na héifeachtaí thuasluaite a spreagadh agus ar substaint í nach bhfuil á rialú faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe ar Dhrugaí Támhshuanacha (1961), arna leasú le Prótacal 1972, ná faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971);

  ‘new psychoactive substance’ means a natural or synthetic substance that, when consumed by a human, has the capacity to produce central nervous system stimulation or depression, resulting in hallucinations, alterations in motor function, thinking, behaviour, perception, awareness or mood, which is intended for human consumption or is likely to be consumed by humans even if not intended for them with the purpose of inducing one or more of the effects mentioned above, which is neither controlled under the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, nor the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 73. #1846791

  ciallaíonn 'córas na Náisiún Aontaithe' an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Coimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha, agus an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, agus gach ceann acu ag gníomhú i gcomhréir lena gcúraimí féin de réir na tuairisce atá orthu in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe ar Dhrugaí Támhshuanacha (1961), arna leasú le Prótacal 1972, nó in Airteagal 2 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971).

  ‘United Nations system’ means the World Health Organisation, the Commission on Narcotic Drugs and the Economic and Social Committee acting in accordance with their respective responsibilities as described in Article 3 of the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or in Article 2 of the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 74. #564727

  (2) Níl feidhm ag fo-riail (1) maidir leis na cionta seo a leanas: (a) cion faoin Acht Tréasa 1939, (b) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, (c) cion faoi alt 7 (cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh) nó 8 (cionta coimhdeacha) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (d) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (e) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (f) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (g) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005 nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (h) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, (i) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.”,

  (2) Sub-rule (1) does not apply to the following offences: (a) an offence under the Treason Act 1939, (b) murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, (c) an offence under section 7 (genocide, crimes against humanity and war crimes) or 8 (ancillary offences) of the International Criminal Court Act 2006, (d) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (e) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (f) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or(j) of section 2 (1) of the Maritime Security Act 2004, (g) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (h) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006. (i) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Act 1962, including an offence by an accessory before or after the fact.”,

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 75. #670306

  Ó tharla go bhfuil gach ábhar a bhaineann le haigéin agus le farraigí na hEorpa idirnasctha, ba cheart forbairt bhreise ar Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) a chothú leis an Rialachán seo freisin amhail dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].(2) Ba cheart go n-áiritheofaí le raon feidhme an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (CEMI) tacaíocht do CBI a dtagann na réimsí seo a leanas faoina réim feidhme; caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, bainistiú iascach agus cabhlach a shaothraíonn na hacmhainní sin, agus acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus dobharshaothrú, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, arb iad soithí iascaireachta an Aontais a bhíonn ina mbun, nó náisiúnaigh de chuid na mBallstát, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [10] (UNCLOS).

  Recognising that all matters related to Europe’s oceans and seas are interlinked, this Regulation should also support the further development of the Integrated Maritime Policy (IMP) as referred to in Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council [9].(2) The scope of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) should include support for the CFP for the conservation of marine biological resources, for the management of fisheries and fleets exploiting those resources, for fresh water biological resources and aquaculture, as well as for the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [10] (UNCLOS).

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 76. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 77. #1676456

  “Agus é á aithint gur faoi thionchar an éilimh a bheidh CEIS, ag an am céanna, beidh sé mar sprioc ag BEI go dtacóidh 40 % ar a laghad de mhaoiniú CEIS faoin ionú bonneagair agus nuálaíochta le comhpháirteanna tionscadail a rannchuidíonn le gníomhú ar son na haeráide, i gcomhréir le gealltanais a rinneadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21). Ní dhéanfar maoiniú CEIS do FBManna ná do chuideachtaí beaga lárchaipitlithe a áireamh sa ríomh sin. Bainfidh BEI úsáid as a mhodheolaíocht a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun na comhpháirteanna tionscadail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó na scaireanna costais sin a shainaithint. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha treoir mhionsonraithe chuige sin, i gcás inar gá sin.”;

  ‘While recognising the demand-driven nature of the EFSI, the EIB shall target that at least 40 % of EFSI financing under the infrastructure and innovation window support project components that contribute to climate action, in line with the commitments made at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21). EFSI financing for SMEs and small mid-cap companies shall not be included in that computation. The EIB shall use its internationally agreed methodology to identify those climate action project components or cost shares. The Steering Board shall, where necessary, provide detailed guidance to that end.’;

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 78. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 79. #344645

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha arb éard a bheidh iontu íomha den aghaidh agus deich gcinn de mhéarloirg ón iarratasóir i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers comprising the facial image and 10 fingerprints from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 80. #434005

  An Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair

  Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 81. #434014

  An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000

  Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 82. #434035

  ciallaíonn "Acht 2000" an tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000;

  "the Act of 2000" means the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 83. #438691

  Ós mian leo forálacha comhchoiteanna a bhunú chuige seo, á chur i gcuntas na prionsabail atá leagtha amach in ionstraimí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an 20 Samhain 1989, agus Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Prionsabail Shóisialta agus Dhlíthiúla a bhaineann le Cosaint agus Leas Leanaí, ag Tagairt go Speisialta do Shuíomh Altrama agus d’Uchtáil go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta (Rún 41/85 ón Olltionól Ginearálta, an 3 Nollaig 1986),

  Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 84. #444047

  An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta) 2000

  Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 85. #444595

  Cion faoi aon fhoráil de na forálacha seo a leanas den Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000:

  An offence under any of the following provisions of the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000:

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 86. #456591

  “ciallaíonn ‘cion ioncaim’, maidir le haon tír nó áit lasmuigh den Stát, cion i ndáil le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialú malairte, ach ní fholaíonn sé cion ina ndéantar forneart a úsáid nó a bhagairt, ná mionnú éithigh ná brionnú doiciméid a eisíodh faoi údarás reachtúil ná cion a líomhnaítear é a bheith déanta ag oifigeach ioncaim de chuid na tíre nó na háite sin ina cháil mar oifigeach den sórt sin ná cion a thagann faoi réim Airteagal 3 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha arna dhéanamh i Vín an 20ú lá de Nollaig, 1988;”,

  “ ‘revenue offence’, in relation to any country or place outside the State, means an offence in connection with taxes, duties, customs or exchange control but does not include an offence involving the use or threat of force or perjury or the forging of a document issued under statutory authority or an offence alleged to have been committed by an officer of the revenue of that country or place in his capacity as such officer or an offence within the scope of Article 3 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances done at Vienna on the 20th day of December, 1988;”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 87. #462421

  Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear an ionstraim dhaingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 88. #462453

  Déanfar an Coinbhinsiún seo, a mbeidh comhúdarás ag na téacsanna de sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, a thaisceadh i gcartlann na Náisiún Aontaithe.

  This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 89. #462454

  Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo chuig na Stáit atá i gceist in airteagal VIII.

  The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 90. #462830

  Cuirfidh Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo go dtí gach Comhalta de Chumann na Náisiún, agus go dtí gach Stát nach Comhalta, a shíneoidh é.

  A certified copy of the present Convention shall be transmitted by the Secretary-General of the League of Nations to every Member of the League of Nations and to every non-Member State which signs the same.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 91. #510601

  i ndáil leis sin, déanfar tríú tíortha a spreagadh chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS) a dhaingniú agus a chur chun feidhme;

  in this respect, third countries shall be urged to ratify and implement the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 92. #511997

  De mhaolú ar an gcéad fhomhír, ní bheidh cosc ar bith ar Bhallstáit, i gcásanna force majeure nó i gcásanna guaise de réir bhrí Airteagal 18 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige [11], ligean do shoitheach ó thríú tíortha a gcuid calafort a úsáid le haghaidh seirbhísí a mbeadh fíorghá leo chun na staideanna sin a leigheas.

  By way of derogation from the first subparagraph, nothing shall prevent Member States from allowing, in situations of force majeure or distress within the meaning of Article 18 of the United Nations Convention on the Law of the Sea [11], a third-country vessel from using their ports for services strictly necessary to remedy such situations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 93. #513109

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas [2] ("Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe") agus an Prótacal Roghnach a ghabhann leis, a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 13 Nollaig 2006;

  the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [2] (the "UN Convention") and its Optional Protocol, adopted on 13 December 2006 by the General Assembly of the United Nations;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 94. #513123

  na gealltanais agus an dul chun cinn a rinne na Ballstáit agus an tAontas Eorpach i dtreo Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a dhaingniú, a dheimhniú go foirmiúil agus a chur chun feidhme go hiomlán;

  the commitments and progress made by the Member States and the European Union towards the ratification, formal confirmation and full implementation of the UN Convention;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 95. #513124

  teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Aontas Eorpach an 23 Eanáir 2011;

  the entry into force of the UN Convention with respect to the European Union on 23 January 2011;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 96. #513148

  malartú na ndea-chleachtas a chur chun cinn laistigh den Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, sa chomhthéacs sin, díriú go háirithe ar an taithí ó chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát araon;

  promote the exchange of good practices within the High Level Group on Disability and, in this context, focus in particular on experience concerning the implementation of the UN Convention at Union and Member States level;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 97. #513672

  I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.

  In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 98. #513704

  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha lena rialáiltear údarú onnmhairithe agus bearta allmhairithe agus idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna riachtanacha agus armlón, chun críche Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne Monarú agus Gáinneáil Aindleathach Arm Tine, a bPáirteanna agus a gComhpháirteanna agus Armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta ("Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe").

  This Regulation lays down rules governing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and essential components and ammunition, for the purpose of implementing Article 10 of the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (the "UN Firearms Protocol").

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 99. #532872

  Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide.

  United Nations Framework Convention on Climate Change.

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 100. #562323

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 101. #562343

  Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1992)

  The United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 102. #562346

  Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)

  Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 103. #562347

  Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)

  United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (1961)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 104. #562348

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971)

  United Nations Convention on Psychotropic Substances (1971)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 105. #562349

  Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha (1988)

  United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 106. #562350

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe (2004)

  United Nations Convention against Corruption (2004)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 107. #564722

  (a) tréas, (b) cion faoi alt 2 agus 3 den Acht Tréasa 1939, (c) cion faoi alt 6, 7 agus 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, (d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, (e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla 1963, nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit, (f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, (g) cion faoi alt 3, arna leasú, den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962 nó cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (i) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (j) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (k) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (l) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.”; (vi)

  (a) treason, (b) an offence under section 2 and 3 of the Treason Act 1939, (c) an offence under section 6, 7 and 8 of the Offences Against the State Act 1939, (d) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Acts 1962, (e) an offence under section 9 of the Official Secrets Act 1963 or an offence under Part II of that Act committed in a manner prejudicial to the safety or preservation of the State, (f) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact, (g) an offence under section 3, as amended, of the Geneva Conventions Act 1962 or an offence under section 7 or 8 of the International Criminal Court Act 2006, (h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (i) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (j) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or (j) of section 2(1) of the Maritime Security Act 2004, (k) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (l) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006.”; (vi)

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 108. #591578

  Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.

  Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 109. #602962

  Cuirfidh an Coimisiún achoimre ar na teachtaireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus i gcomhairle leis na Ballstáit.

  A summary of the communications made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be submitted by the Commission to the International Narcotics Control Board in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention and in consultation with the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 110. #603086

  Chun cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, a bhaint amach, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun coinníollacha a bhaineann le ceadúnais agus clárúchán a dheonú a leagan amach agus chun na cásanna nach gá ceadúnas nó clárúchán iontu a chinneadh, chun na critéir a bhunú chun a chinneadh conas is féidir cuspóirí dleathacha an idirbhirt a thaispeáint, chun an fhaisnéis atá ag teastáil ó na húdaráis inniúla agus ón gCoimisiún chun go mbeidh siad in ann faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí allmhairiúcháin, onnmhairiúcháin nó idirmheánacha oibreoirí a chinneadh, chun liostaí na dtíortha atá ina gcinn scríbe d’onnmhairithe substaintí sceidealaithe de chuid Chatagóir 2 agus Chatagóir 3 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ar cheart fógra réamh-onnmhairiúcháin a thabhairt dóibh a chinneadh, chun nósanna imeachta simplithe maidir le fógraí réamh-onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, chun nósanna imeachta simplithe maidir le húdarú onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, agus chun an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 a oiriúnú chun freagairt do threochtaí nua maidir le hatreorú réamhtheachtaithe drugaí agus chun aon leasú ar na táblaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a leanúint.

  In order to achieve the objectives of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to set out the conditions for granting licences and registration and for determining cases where a licence or a registration is not required, to establish the criteria to determine how the licit purposes of the transaction may be demonstrated, to determine the information that is required by the competent authorities and by the Commission to allow them to monitor export, import or intermediary activities of operators, to determine the lists of the countries of destination to which exports of scheduled substances of Categories 2 and 3 of the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 are to be preceded by a pre-export notification, to determine simplified pre-export notification procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, to determine simplified export authorisation procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, and to adapt the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 in order to respond to new trends in diversion of drug precursors and to follow any amendment to the tables in the Annex to the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 111. #603151

  Maidir le honnmhairithe uile substaintí sceidealaithe a liostaítear i gCatagóir 1 agus i gCatagóir 4 den Iarscríbhinn agus onnmhairithe substaintí sceidealaithe a liostaítear i gCatagóir 2 agus i gCatagóir 3 den Iarscríbhinn go tíortha cinn scríbe áirithe, seolfar fógra réamh-onnmhairiúcháin ó na húdaráis inniúla san Aontas chuig údaráis inniúla na tíre cinn scríbe, i gcomhréir le hAirteagal 12(10) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe.

  All exports of scheduled substances listed in Categories 1 and 4 of the Annex and exports of scheduled substances listed in Categories 2 and 3 of the Annex to certain countries of destination shall be preceded by a pre-export notification sent from the competent authorities in the Union to the competent authorities of the country of destination, in accordance with Article 12(10) of the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 112. #603204

  Ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit, measúnú ar éifeachtacht an Rialacháin seo agus, i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe, déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil a dhréachtú lena cur faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach.

  On the basis of the information referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall, in consultation with the Member States, evaluate the effectiveness of this Regulation and, in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention, draw up an annual report to be submitted to the International Narcotics Control Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 113. #606679

  Ba cheart a ráthú go mbeifear in ann tairbhiú go hiomlán de na cearta sin chomh maith leis na cearta sin a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá Faoi Mhíchumas, agus ba cheart aon bhacainní ar an tairbhiú sin a dhíchur.

  The full enjoyment of those rights, as well as of the rights deriving from international conventions to which the Union has acceded, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, should be guaranteed and any obstacles should be dismantled.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #635916

  Dealraíonn sé gur cuireadh an t‑idirdhealú sin sa Choinbhinsiún ionas nach ngabhfadh an smál speisialta ''céastóireachta'' ach amháin le híde mhídhaonna tháireach a rinneadh d'aon ghnó a ghin fulaingt thromchúiseach chruálach... I dteannta léan na híde, tá gné a bhaineann le cuspóir na híde, mar a aithníodh sa Choinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach ó na Náisiúin Aontaithe a tháinig i bhfeidhm an 26 Meitheamh 1987, ina sainmhínítear céastóireacht mar chéastóireacht a rinneadh d'aon ghnó chun pian léanmhar nó fulaingt léanmhar a chur ar dhuine agus é mar aidhm aici, inter alia, faisnéis a fháil, pionós a chur ar dhuine nó imeagla a chur air (Airteagal 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe) ….’

  This distinction would appear to have been embodied in the Convention to allow the special stigma of “torture” to attach only to deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering … In addition to the severity of the treatment, there is a purposive element, as recognised in the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which came into force on 26 June 1987, which defines torture in terms of the intentional infliction of severe pain or suffering with the aim, inter alia, of obtaining information, inflicting punishment or intimidating (Article 1 of the United Nations Convention) ….’

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 115. #683957

  An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).

  On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 116. #698233

  Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.

  Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 117. #698329

  Laissez-passez na Náisiún Aontaithe arna eisiúint chuig foireann na Náisiún Aontaithe agus chuig foghníomhaireachtaí faoin gCoinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí Gníomhaireachtaí Speisialaithe arna nglacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21 Samhain 1947 i Nua Eabhrac.

  United Nations laissez-passer issued to staff of the United Nations and subordinate agencies under the Convention on Privileges and Immunities of Specialised Agencies adopted by the United Nations General Assembly on 21 November 1947 in New York,

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 118. #719070

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige [3], a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear líon na speiceas saothraithe a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais go leibhéil is féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea [3], to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 119. #1067848

  Cuirfidh Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo go dtí gach Comhalta de Chumann na Náisiún, agus go dtí gach Stát nach Comhalta, a shíneos é.

  Section 8 (1).

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 120. #1109475

  Tabharfaidh Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne fógra láithreach do Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus do gach Stát is Comhalta den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe agus don Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta ina gcuirfear in iúl:

  The Government of the People's Republic of Poland shall give immediate notice to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations and to the International Civil Aviation Organisation:

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 121. #1200943

  Tar éis don Choinbhinsiúin seo teacht i bhfeidhm, beidh sé ar oscailt chun aon Stát-Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí a ghabháil leis.

  This Convention shall, after it has come into force, be open for accession by any State Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 122. #1232277

  Ar Aghaidh (CUID III Coinbhinsiún Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe)

  Next (PART III GENERAL CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS)

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 123. #1232301

  Ar Aghaidh (CUID IV Coinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe)

  Next (PART IV CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS)

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 124. #1232305

  CUID III Coinbhinsiún Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe

  PART III GENERAL CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 125. #1232358

  Lch. Roimhe Seo (CUID III Coinbhinsiún Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe)

  Previous (PART III GENERAL CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS)

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 126. #1232363

  CUID IV Coinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

  PART IV CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 127. #1232369

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe lenar ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21ú lá de Shamhain, 1947, agus na hAguisíní a ghabhann leis, mar atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus aon aguisín a ghabhann leis a bheidh sonraithe in ordú faoi alt 17 den Acht seo;

  "the Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on the 21st day of November, 1947, and the Annexes thereto, as set out in the Forth Schedule to this Act and any annex thereto standing specified in an order under section 17 of this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 128. #1232425

  Lch. Roimhe Seo (CUID IV Coinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe)

  Previous (PART IV CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS)

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 129. #1233116

  Déanfar bunchóip an Choinbhinsiúin seo, agus an téacs Síneach, an téacs Béarla, an téacs Fraincise, an téacs Rúiseach agus an téacs Spáinneach de comhúdarásach, a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus cuirfidh seisean cóipeanna deimhnithe de go dtí na Stáit uile d'aon cheann de na ceithre earnáil a luaitear in Airteagal 48.

  The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 130. #1233985

  Déanfar bunchóip an Choinbhinsiúin seo, agus an téacs Síneach, an téacs Béarla, an téacs Fraincise, an téacs Rúiseach agus an téacs Spáinneach de comhúdarásach, a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus cuirfidh seisean cóipeanna deimhnithe de go dtí na Stáit uile d'aon cheann de na ceithre earnáil a luaitear in Airteagal 74. [EN]

  The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 131. #1234198

  Dá dhroim sin, trí rún 179 (II) lenar glacadh 21 Samhain, 1947, cheadaigh an Comhthionól Ginearálta an Coinbhinsiún seo a leanas, a chuirtear faoi bhráid na sainghníomhaireachtaí lena ghlacadh agus faoi bhráid gach Comhalta de na Náisiúin Aontaithe agus gach Stáit eile is comhalta de cheann amháin nó níos mó de na sainghníomhaireachtaí le haghaidh aontachais.

  Consequently, by resolution 179 (II) adopted on 21 November 1947, the General Assembly has approved the following Convention, which is submitted to the specialised agencies for acceptance and to every Member of the United Nations and to every other State member of one or more of the specialised agencies for accession. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 132. #1234435

  Tagann an Coinbhinsiún seo chun bheith inchurtha chun feidhme maidir le gach sainghníomhaireacht nuair a bheidh sí tar éis téacs deiridh an aguisín iomchuí a tharchur chun Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus tar éis a chur in iúl dó go nglacann sí leis na clásail chaighdeánacha, arna modhnú leis an aguisín seo, agus go ngeallann sí éifeacht a thabhairt d'ailt 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 agus 45 (faoi réir aon mhodhnú ar alt 32 a gheofar a bheith riachtanach chun téacs deiridh an aguisín a chomhréiriú le hionstraim bhunreachtúil na gníomhaireachta) agus d'aon fhorálacha den aguisín a chuireann oibleagáidí ar an ngníomhaireacht.

  The present Convention becomes applicable to each specialised agency when it has transmitted to the Secretary-General of the United Nations the final text of the relevant annex and has informed him that it accepts the standard clauses, as modified by this annex, and undertakes to give effect to sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32,42 and 45 (subject to any modification of section 32 which may be found necessary in order to make the final text of the annex consonant with the constitutional instrument of the agency) and any provisions of the annex placing obligations on the agency.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 133. #1234484

  Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe in iúl do na Stáit is comhaltaí atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo i dtaobh aon fhógra a tharchuirfear chuige faoi fhorálacha an ailt seo.

  The Secretary-General of the United Nations shall inform all member States parties to this Convention of any notification transmitted to him under the provisions of this section. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 134. #1234487

  Ar thrian de na Stáit is páirtithe sa Choinbhinsiún seo á iarraidh, tionólfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe comhdháil d'fhonn é a athscrúdú.

  At the request of one-third of the States parties to this Convention, the Serrate-General of the United Nations will convene a conference with a view to its revision. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 135. #1234490

  Tarchuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cóip den Choinbhinsiún seo go dtí gach sainghníomhaireacht agus go dtí Rialtas gach Comhalta de na Náisiúin Aontaithe.

  The Secretary-General of the United Nations shall transmit copies of this Convention to each specialised agency and to the Government of each Member of the United Nations.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 136. #1281413

  Féadfaidh aon Stát is Comhalta de na Náisiún Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí aontú don Choinbhinsiún seo tar éis dó teacht i bhfeidhm.

  This Convention shall, after it has come into force, be open for accession by any State Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 137. #1323505

  (2) San alt seo ciallaíonn “dlí comhréire” dlí a ndeirtear i ndeimhniú a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint ag rialtas tíre lasmuigh den Stát, nó thar a cheann, gur dlí é a fhorálann rialú sa tír sin ar mhonarú, táirgeadh, soláthar, úsáid, onnmhairiú nó allmhairiú drugaí atá contúirteach nó atá díobhálach ar dhóigh eile de bhun aon chonradh, coinbhinsiún, prótacal nó comhaontú eile idir stáit agus é sin arna ullmhú nó arna chur i ngníomh ag Cumann na Náisiún nó ag Eagraíocht na Náisiún Aontaithe, nó faoina gcoimirce, agus feidhm aige de thuras na huaire.

  (2) In this section "a corresponding law" means a law stated in a certificate purporting to be issued by or on behalf of the government of a country outside the State to be a law providing for the control or regulation in that country of the manufacture, production, supply, use, exportation or importation of dangerous or otherwise harmful drugs in pursuance of any treaty, convention, protocol or other agreement between states and prepared or implemented by, or under the auspices of the League of Nations or the United Nations Organisation and which for the time being is in force.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 138. #1357851

  Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear an ionstraim dhaingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 139. #1357918

  Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo chuig na Stáit atá i gceist in airteagal VIII.

  The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 140. #1560647

  Teachtfaidh foireann an Ionchúisitheora agus an Chláraitheora na pribhléidí agus na díolúintí a thugtar d'oifigigh de chuid na Náisiún Aontaithe faoi Airteagail V agus VII den Choinbhinsiún dá dtagraítear i mír 1 den airteagal seo.

  The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under Articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 141. #1561058

  Teachtfaidh foireann an Ionchúisitheora agus an Chláraitheora na pribhléidí agus na díolúintí a thugtar d'oifigigh de chuid na Náisiún Aontaithe faoi airteagail V agus VII den Choinbhinsiún dá dtagraítear i mír 1 den airteagal seo.

  The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 142. #1586216

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

  CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT, 2000

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 143. #1586254

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000 [An tiontú oifigiúil]

  CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT, 2000

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 144. #1586412

  Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000)

  Previous (CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT, 2000)

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 145. #1586413

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

  CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT, 2000

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 146. #1603705

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 1999 do thabhairt éifeacht do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar shábháilteacht phearsanra na Náisiún Aontaithe agus pearsanra ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, agus chun na críche sin do leasú achtachán áirithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (SAFETY OF UNITED NATIONS WORKERS) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE SAFTEY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL DONE AT NEW YORK ON THE 9TH DAY OF DECEMBER, 1994, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 147. #1645216

  Sraith Conarthaí, Uimh. 1 de 1998. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige agus Comhaontú a bhaineann le feidhmiú chuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige dar dáta 10 Nollaig, 1982, agus doiciméid ghaolmhara.

  TREATY SERIES, NO. 1 OF 1998. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA AND AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER, 1982 AND RELATED DOCUMENTATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 148. #1661453

  Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1992)

  The United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 149. #1661456

  Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)

  Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 150. #1661457

  Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)

  United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (1961)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 151. #1661458

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Shubstaintí Síceatrópacha (1971)

  United Nations Convention on Psychotropic Drugs (1971)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 152. #1661459

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha (1988)

  United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 153. #1661460

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe (2004)

  United Nations Convention against Corruption (2004)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 154. #1666673

  substaint a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971;

  a substance covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or by the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances;

  Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle

 155. #1671684

  Le Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle [4], d'fhormheas an tAontas Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, ina bhfuil, inter alia, prionsabail agus rialacha i dtaca le beo-acmhainní na mara a chaomhnú agus a bhainistiú.

  By Council Decision 98/392/EC [4] the Union approved the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains, inter alia, principles and rules with regard to the conservation and management of marine living resources.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 156. #1684742

  Ba cheart don Choimisiún cur i bhfeidhm agus bailiú dleachtanna frith-dhumpála agus in-fhrithchúitimh a mhéadú a fhad le scairbh ilchríochach Ballstáit nó leis an limistéar eacnamaíoch eisiach a d’fhógair Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), ar choinníoll go mbainfí úsáid as a táirge atá faoi réir beart i gceachtar den dá áit chun críche taiscéalaíocht agus saothrú acmhainní nádúrtha an ghrinnill farraige agus a fho-ithreach nó d’fhonn fuinneamh a tháirgeadh ón uisce, ó na sruthanna agus ón ngaoth, agus ar choinníoll go n-ídeofaí an táirge faoi réir beart i gcainníochtaí suntasacha ansin.

  The Commission should extend the application and collection of anti-dumping and countervailing duties to the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provided that the product subject to measures is used in any of both places with the purpose of exploring or exploiting of the non-living natural resources of the seabed and its subsoil or in order to produce energy from the water, currents and winds, and provided that the product subject to measures is consumed there in significant quantities.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 157. #1684842

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú ar coincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithdhumpála i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach dearbhaithe ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of an anti-dumping duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 158. #1684958

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú comhchoiteann ar choincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithchúitimh i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach arna dhearbhú ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of a countervailing duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 159. #1685069

  Chun cuntais chruinne ar astaíochtaí agus aistrithe a chinneadh i gcomhréir le Treoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (“Treoirlínte IPCC”), ba cheart na luachanna arna dtuairisciú go bliantúil agus an tiontú idir catagóirí úsáide talún faoi Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a úsáid le haghaidh catagóirí úsáide talún, chun sruthlíniú a dhéanamh dá réir sin ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Phrótacal Kyoto.

  In order to obtain accurate accounts of emissions and removals in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (‘IPCC Guidelines’), the annually reported values under Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council for land use categories and the conversion between land use categories should be utilised, thereby streamlining the approaches used under the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 160. #1692540

  Trí bhíthin Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle, d'fhormheas an tAontas Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige ina bhfuil prionsabail agus rialacha i dtaca le beo-acmhainní na mara a chaomhnú agus a bhainistiú.

  The Union has, by means of Council Decision 98/392/EC, approved the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains principles and rules with regard to the conservation and management of the living resources of the sea.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 161. #1708494

  Is ceanglas fíor-riachtanach é go ndéanfaí an inrochtaineacht a áirithiú ar inneachar closamhairc i gcomhthéacs na ngealltanas a glacadh faoi Choinbhinsiún Chearta Daoine faoi Mhíchumas na Náisiún Aontaithe.

  Ensuring the accessibility of audiovisual content is an essential requirement in the context of the commitments taken under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh

 162. #1710053

  I gcomhréir le cuspóirí na Cairte agus leis na hoibleagáidí a chumhdaítear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, ba cheart go n-áiritheodh an creat rialála go mbeadh rochtain éasca choibhéiseach inacmhainne ar sheirbhísí ardchaighdeáin ag gach úsáideoir deiridh, lena n-áirítear úsáideoirí deiridh faoi mhíchumas, daoine scothaosta, úsáideoirí a bhfuil riachtanais shóisialta speisialta acu, beag beann ar a n-áit chónaithe laistigh den Aontas.

  In line with the objectives of the Charter and the obligations enshrined in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the regulatory framework should ensure that all end-users, including end-users with disabilities, older people, and users with special social needs, have easy and equivalent access to affordable high quality services regardless of their place of residence within the Union.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 163. #1720673

  Ba cheart go n-áiritheodh an Coimisiún agus na Ballstáit go gcomhlíonfaí Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, go háirithe Airteagal 9 agus Airteagal 21 de, agus, ba cheart go gcuirfí roghanna malartacha ar fáil a mhéid is féidir agus go comhréireach i dteanga atá éasca le léamh i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, chun rochtain ar fhaisnéis a chothú do dhaoine faoi mhíchumas intleachta.

  The Commission and the Member States should ensure compliance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in particular Articles 9 and 21 thereof, and, in order to foster access to information for persons with intellectual disabilities, alternatives in easy-to-read language should be provided to the greatest possible extent in accordance with the principle of proportionality.

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 164. #1729097

  I gcás leanaí, ba cheart do na foláirimh sin agus do na nósanna imeachta comhfhreagracha fónamh do leas an linbh i gcomhréir le hAirteagal 24 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus le hAirteagal 3 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh an 20 Samhain 1989.

  In the case of children, these alerts and the corresponding procedures should serve the best interests of the child in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 165. #1729960

  Mar sin féin, spreagtar na Ballstáit a gcuid dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a thíolacadh chomh luath agus is féidir in 2018 chun go bhféadfar ullmhúchán cuí a dhéanamh, go háirithe don idirphlé éascaitheach atá le tionól in 2018 i gcomhréir le cinneadh 1/CP.21 de Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC).

  Nevertheless, Member States are encouraged to provide their first draft integrated national energy and climate plans as early as possible in 2018, in order to allow proper preparation, in particular for the facilitative dialogue to be convened in 2018 in accordance with Decision 1/CP.21 of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 166. #1757009

  I gcás leanaí, ba cheart do na foláirimh sin agus do na nósanna imeachta comhfhreagracha fónamh do leas an linbh ag féachaint d'Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh an 20 Samhain 1989.

  In cases of children, these alerts and the corresponding procedures should serve the best interests of the child having regard to Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 167. #1777743

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (UNCLOS), an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil an 29 Nollaig 1972 (“Coinbhinsiún Londan”) agus Prótacal 1996 (“Prótacal Londan”), Iarscríbhinn V a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 1973 (MARPOL), arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann leis, agus Coinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt an 22 Márta 1989 agus le reachtaíocht dramhaíola an Aontais, eadhon Treoir 2008/98/CE agus Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit bainistiú dramhaíola fónta a áirithiú chun an bruscar muirí ó fhoinsí mara agus talaimh araon a chosc agus a laghdú.

  In accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL), as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989 and with Union waste legislation, namely Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council, Member States are required to ensure environmentally sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 168. #1782621

  Coinbhinsiún 2006 na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas daingnithe ag an Aontas.

  The Union has ratified the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 169. #1783736

  Ba cheart do na Páirtithe Conarthacha urraim a thabhairt do Choinbhinsiún na Ginéive um Thrácht ar Bhóithre de chuid na Náisiún Aontaithe an 19 Meán Fómhair 1949 agus do Choinbhinsiún Vín um Thrácht ar Bhóithre an 8 Samhain 1968, chomh maith le Coinbhinsiún Vín um Chomharthaíocht Bhóthair an 8 Samhain 1968.

  The United Nations Geneva Convention on Road Traffic of 19 September 1949 and the Vienna Convention on Road Traffic of 8 November 1968, as well as the Vienna Convention on Road Signs and Signals of 8 November 1968, should be respected by the Contracting Parties.

  Treoir (AE) 2019/1936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú

 170. #1785128

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil d'oibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear líon na speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil lenar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 171. #1812644

  Urramaítear leis an Rialachán seo na hoibleagáidí a leagtar amach sa Chairt agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

  This Regulation respects the obligations set out in the Charter and in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 172. #1836084

  A/RES/61/105 an 8 Nollaig 2006 - Comhaontú 1995 maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór‑imirceach a chur chun feidhme; Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc; UNFSA

  A/RES/61/105 of 8 December 2006 - Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 173. #1846548

  Murab ionann is substaintí sícighníomhacha amhail cócaon agus amfataimíní, ní chuirtear substaintí nua sícighníomhacha faoi réir beart srianta le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí, cé go bhféadfaí iad a mheas le haghaidh rialála ag leibhéal na Náisiún Aontaithe ar bhonn mheasúnú riosca a rinne an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ar iarratas ó Bhallstát amháin ar a laghad de na Náisiúin Aontaithe.

  New psychoactive substances are not subjected to control measures under the UN Conventions on Drugs, unlike psychoactive substances such as cocaine or amphetamines, although they could be considered for UN-level control on the basis of a risk assessment conducted by the World Health Organisation at the request of at least one UN Member State.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 174. #1591499

  — go bhfuil Éire faoi mheastóireacht leanúnach sheachtrach maidir le héifeachtacht a cuid bearta frithéillithe faoi líon sásraí meastóireachta idirnáisiúnta lena n-áirítear an Grúpa Stát In Aghaidh an Éillithe (GRECO) de chuid Chomhairle na hEorpa, Gasra Oibre na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, an Gasra Athbhreithnithe ar Chur i nGníomh de chuid Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus Tuarascáil Frithéillithe an Aontais Eorpaigh;

  — THAT IRELAND IS SUBJECT TO ONGOING EXTERNAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS ANTI-CORRUPTION MEASURES UNDER A NUMBER OF INTERNATIONAL EVALUATION MECHANISMS INCLUDING THE COUNCIL OF EUROPE’S GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO), THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) WORKING GROUP ON BRIBERY IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, THE IMPLEMENTATION REVIEW GROUP OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION AND THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION REPORT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 175. #1631790

  An Bille um Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus um Pionósú Ciontóirí, 1999 do thabhairt feidhm dlí do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9 Nollaig, 1994, do dhéanamh socrú maidir le pionósú cionta in aghaidh pearsanra, agus i dtaobh nithe gaolmhara.

  SAFETY OF UNITED NATIONS PERSONNEL AND PUNISHMENT OF OFFENDERS BILL, 1999 TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL, DONE AT NEW YORK ON 9 DECEMBER, 1994, TO PROVIDE FOR THE PUNISHMENT OF OFFENCES AGAINST PERSONNEL, AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 176. #1637191

  Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an Chomhaontaithe ar fhorálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig, 1982, i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur i ngníomh, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 4 Lúnasa, 1995, agus ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Meán Fómhair, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN, PUSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10TH DECEMBER, 1982, RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS, DONE AT NEW YORK ON 4TH AUGUST, 1995, THE TEXT OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH SEPTEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 177. #1714455

  I gcomhréir le hAirteagal 194(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, tá cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite ar cheann de na spriocanna sin de bheartas fuinnimh an Aontais. Saothraítear an sprioc sin leis an Treoir seo. I dtaca leis an bpacáiste beart is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus is gá chun a bheith i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, a d'eascair as an 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus le creat fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, lena n-áirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh 40 %, ar a laghad, faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2030, is cuid thábhachtach de phacáiste sin úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite nó fuinneamh inathnuaite.

  In accordance with Article 194(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), promoting renewable forms of energy is one of the goals of the Union energy policy. That goal is pursued by this Directive. The increased use of energy from renewable sources or ‘renewable energy’ constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Union's commitment under the 2015 Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), and with the Union 2030 energy and climate framework, including the Union's binding target to cut emissions by at least 40 % below 1990 levels by 2030.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 178. #311763

  Trí fhadhb na lománaíochta neamhdhleathaí a chomhrac i gcomhthéacs an Rialacháin seo, meastar go gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais i leith mhaolú an athraithe aeráide ar shlí a bheidh cost-éifeachtach agus ba chóir breathnú air sin mar rud a chomhlánaíonn gníomhaíocht agus gealltanais an Aontais i gcomhthéacs Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide.

  Combating the problem of illegal logging in the context of this Regulation is expected to contribute to the Union’s climate change mitigation efforts in a cost-effective manner and should be seen as complementary to Union action and commitments in the context of the United Nations Framework Convention on Climate Change.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 179. #316545

  (6) I bhfianaise Airteagal 9 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas agus chun deiseanna atá inchomparáide leis na deiseanna atá ag saoránaigh eile a thabhairt do dhaoine atá faoi mhíchumas agus do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, ar deiseanna iad chun taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre, ba cheart rialacha a bhunú maidir le neamh-idirdhealú agus maidir le cúnamh le linn a dturais.

  (6) In the light of Article 9 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and in order to give disabled persons and persons with reduced mobility opportunities for maritime and inland waterway travel comparable to those of other citizens, rules for non-discrimination and assistance during their journey should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 180. #323015

  (8) I bhfianaise Airteagal 9 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas agus chun deiseanna taistil de bhus agus de chóiste atá inchomparáide leis na deiseanna atá ag saoránaigh eile a thabhairt do dhaoine atá faoi mhíchumas agus do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, ba cheart rialacha a bhunú maidir le neamh-idirdhealú agus maidir le cúnamh le linn a dturais.

  (8) In the light of Article 9 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and in order to give disabled persons and persons with reduced mobility opportunities for bus and coach travel comparable to those of other citizens, rules for non-discrimination and assistance during their journey should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 181. #346000

  Le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, a formheasadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh le Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle [3], ceanglaítear go ndéanfaidh na páirtithe go léir cláir náisiúnta agus, nuair is iomchuí, cláir réigiúnacha a fhoirmliú agus a chur chun feidhme, ar cláir iad ina mbeidh bearta lena maolófar an t-athrú aeráide.

  The United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 [3], requires all parties to formulate and implement national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 182. #434031

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN AR SHÁBHÁILTEACHT PHEARSANRA NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS PEARSANRA GHAOLMHAIR ARNA DHÉANAMH I NUA-EABHRAC AN 9ú LÁ DE NOLLAIG, 1994, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [28 Meitheamh, 2000]

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL DONE AT NEW YORK ON THE 9TH DAY OF DECEMBER, 1994, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [28th June, 2000] BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 183. #434071

  (i) trí "nó i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000" a chur isteach i ndiaidh "nó i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000" i bhfo-alt (2)(c), agus

  (i) the insertion in subsection (2)(c) after "or an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000" of "or an offence under the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000", and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 184. #434072

  (ii) trí "i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000,"a chur isteach i ndiaidh "ná i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000" i bhfo-alt (3).

  (ii) the insertion in subsection (3) after "an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000" of "an offence under the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000,"

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 185. #434074

  (a) in alt 13(1), trí "cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh" a chur isteach i ndiaidh "cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000," (arna chur isteach le halt 8 d’Acht 2000), agus

  (a) in section 13(1) by the insertion after "an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000," (inserted by section 8 of the Act of 2000) of "the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence,", and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 186. #462028

  (2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.

  (2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 187. #462428

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 188. #462434

  (c) Soláthróidh Stát cónaidhme is Páirtí sa Choinbhinsiún seo, ar aon Stát Conarthach eile iarratas chuige sin a tharchur trí Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, ráiteas ar dhlí agus ar chleachtas na cónaidhme agus a chomhaonad maidir le haon fhoráil áirithe den Choinbhinsiún seo, á thaispeáint cá mhéad atá éifeacht tugtha don fhoráil sin le beart reachtaíochta nó beart eile.

  (c) A federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 189. #513163

  cearta na ndaoine atá faoi mhíchumas a chur chun cinn agus infheictheacht cúrsaí míchumais a mhéadú mar cheist a bhaineann le cearta an duine i ngníomhaíochtaí seachtracha, lena n-áirítear i gcláir mhéadaithe, chomharsanachta agus forbartha an AE, agus sa chúnamh éigeandála agus daonnúil, agus tacaíocht a thabhairt do thríú tíortha chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme;

  promote the rights of persons with disabilities and enhance the visibility of disability matters as a human rights issue in external actions, including in EU enlargement, neighbourhood and development programmes as well as in emergency and humanitarian aid, and support the implementation of the UN Convention by third countries;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 190. #556270

  I bhfianaise Airteagal 9 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas agus chun deiseanna atá inchomparáide leis na deiseanna atá ag saoránaigh eile a thabhairt do dhaoine atá faoi mhíchumas agus do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, ar deiseanna iad chun taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre, ba cheart rialacha a bhunú maidir le neamh-idirdhealú agus maidir le cúnamh le linn a dturais.

  In the light of Article 9 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and in order to give disabled persons and persons with reduced mobility opportunities for maritime and inland waterway travel comparable to those of other citizens, rules for non-discrimination and assistance during their journey should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 191. #595446

  Déanfar an nós imeachta maidir le méarloirg a thógáil a chinneadh agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir le cleachtas náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus i gcomhréir leis na coimircí atá leagtha síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  The procedure for taking fingerprints shall be determined and applied in accordance with the national practice of the Member State concerned and in accordance with the safeguards laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 192. #602854

  i dtaca leis seo, scriostar an téarma "ullmhóid chógaisíochta" a thagann as Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne na Gáinneála Aindleathaí ar Dhrugaí Támhshuanacha agus ar Shubstaintí Síceatrópacha a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988, toisc go bhfuil sé clúdaithe ag téarmaíocht ábhartha ghníomhartha dlíthiúla an Aontais, eadhaon "táirgí íocshláinte".

  in this regard, the term "pharmaceutical preparation", which stems from the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted in Vienna on 19 December 1988, is deleted as it is already covered by the relevant terminology of Union legal acts, namely "medicinal products".

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 193. #602994

  Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15a chun Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a oiriúnú do threochtaí nua in atreorú réamhtheachtaithe drugaí agus chun aon leasú ar na táblaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a leanúint.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 15a in order to adapt Annexes I, II and III to new trends in diversion of drug precursors and to follow any amendment to the tables in the Annex to the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 194. #603064

  ina leith sin, scriostar an téarma "ullmhóid chógaisíochta", a thagann as Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 ("Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe"), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon "táirgí íocshláinte".

  in this regard, the term "pharmaceutical preparation", which stems from the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted in Vienna on 19 December 1988 ("the United Nations Convention"), is deleted as it is already covered by the relevant terminology of Union legal acts, namely "medicinal products".

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 195. #603187

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 30b den Rialachán seo chun an Iarscríbhinn a ghabhann leis seo a oiriúnú do threochtaí nua maidir le hatreorú réamhtheachtaithe drugaí, go háirithe substaintí gur féidir a chlaochlú go héasca ina substaintí sceidealaithe, agus chun cloí le haon leasú ar na táblaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 30b of this Regulation in order to adapt the Annex hereto to new trends in diversion of drug precursors, in particular substances which can be easily transformed into scheduled substances, and to follow any amendment to the tables in the Annex to the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 196. #606991

  De bhun Airteagal 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an "Chairt") agus Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989, ba cheart go dtacódh an Clár le cearta an linbh a chosaint, lena n-áirítear cearta i ndáil le próis chuí, an ceart chun na himeachtaí a thuiscint, an ceart go n-urramófaí saol príobháideach agus teaghlaigh an duine agus an ceart chun sláine agus dínite.

  Pursuant to Article 3(3) of the Treaty on European Union (TEU), Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the "Charter") and the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, the Programme should support the protection of the rights of the child, including the right to due process, the right to understand the proceedings, the right to respect for private and family life and the right to integrity and dignity.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 197. #619261

  Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus an Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 3).

  The United Nations Convention on the Law of the Sea and of the Agreement on the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 3).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 198. #619263

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir le daingniú ag an Chomphobal Eorpach den Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 199. #619264

  An Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 164).

  Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 16).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 200. #640748

  De bhreis air sin, níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do dhlí náisiúnta lena dtoirmisctear nó lena sriantar díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ábhartha atá i bhfeidhm, amhail Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  In addition, this Regulation should not affect national law prohibiting or restricting the sale, supply or use of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 201. #671628

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige agus an Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 3).

  The United Nations Convention on the Law of the Sea and of the Agreement on the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 3).

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 202. #679600

  I gcomhréir le hoibleagáidí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, a formheasadh le Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle(8), go háirithe Airteagal 9 den Choinbhinsiún, ba cheart daoine atá faoi mhíchumas a bheith in ann úsáid a bhaint as seirbhísí iontaoibhe agus as táirgí úsáideora deiridh a úsáidtear chun na seirbhísí sin a sholáthar ar an mbonn céanna le custaiméirí eile.

  In line with the obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, approved by Council Decision 2010/48/EC(8), in particular Article 9 of the Convention, persons with disabilities should be able to use trust services and end-user products used in the provision of those services on an equal basis with other consumers.

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 203. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 204. #1156390

  Cuirfidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise in iúl freisin do Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe gach fógra a gheobhaidh sí gur daingníodh an Coinbhinsiún seo nó gur glacadh leis nó gur séanadh é. [EN]

  The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 205. #1156859

  Cuirfidh Comhairle Chonaidhme na hEilvéise in iúl freisin do Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe gach fógra a gheobhaidh sí gur daingníodh an Coinbhinsiún seo nó gur glacadh leis nó gur séanadh é. [EN]

  The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 206. #1158183

  Cuirfidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise in iúl freisin do Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe gach fógra a gheobhaidh sí gur daingníodh an Coinbhinsiún seo nó gur glacadh leis nó gur séanadh é. [EN]

  The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 207. #1159452

  Cuirfidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise in iúl freisin do Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe gach fógra a gheobhaidh sí gur daingníodh an Coinbhinsiún seo nó gur glacadh leis nó gur séanadh é. [EN]

  The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 208. #1200924

  Go dtí an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagal XIII, fanfaidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann aon Stáit a bheidh ar an dáta sin ina chomhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí.

  Until the date on which this Convention comes into force in accordance with the provisions of Article XIII, it shall remain open for signature on behalf of any State which at that date is a Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 209. #1232311

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe lenar ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 13ú lá d'Fheabhra, 1946, mar atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Convention" means the General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on the 13th day of February, 1946, as set out in the Third Schedule to this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 210. #1232408

  —(1) I gcás ina ndéanfar, maidir le haguisín atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó a shonraítear in ordú faoi alt 17 den Acht seo, aguisín athbhreithnithe ina mbeidh leasuithe ar an aguisín céadluaite a tharchur chuig Ard-Rúnaí Eagraíocht na Náisiún Aontaithe de bhun Alt 38 den Choinbhinsiún, féadfaidh an Rialtas le hordú a fhoráil go mbeidh éifeacht faoi réir na leasuithe réamhráite ag an aguisín céadluaite.

  —(1) Where, in relation to an annex set out in the Fourth Schedule to this Act or specified in an order under section 17 of this Act, a revised annex incorporating amendments to the first-mentioned annex is transmitted to the Secretary-General of the United Nations Organisation pursuant to Section 38 of the Convention, the Government may by order provide that the first-mentioned annex shall have effect subject to the amendments aforesaid.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 211. #1234175

  Alt 35 .—Leanfaidh an coinbhinsiún seo i bhfeidhm amhail idir na Náisiúin Aontaithe agus gach Comhalta ag a brfuil ionstraim aontachais taiscthe an fad a leanfaidh an Comhalta sin de bheith ina Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe, nó go dtí go mbeidh an Comhthionól Ginearálta tar éis coinbhinsiún athscrúdaithe a cheadú agus go mbeidh an Comhalta sin tagtha chun bheith ina pháirtí sa choinbhinsiún athscrúdaithe. [EN]

  Section 35.—This convention shall continue in force as between the United Nations and every Member which has deposited an instrument of accession for so long as that Member remains a Member of the United Nations, or until a revised general convention has been approved by the General Assembly and that Member has become a party to this revised convention.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 212. #1234453

  Tabharfaidh Comhalta de na Náisiúin Aontaithe agus (faoi réir alt 42) aon Stát is comhalta de shainghníomhaireacht shonraithe aontachas leis an gCoinbhinsiún seo trí ionstraim aontachais a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe a thiocfaidh in éifeacht ar an dáta a taiscfear í.

  Accession to this Convention by a Member of the United Nations and (subject to section 42) by any State member of a specialised agency shall be effected by deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of accession which shall take effect on the date of its deposit. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 213. #1234459

  Cuirfidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo in iúl ina ionstraim aontachais an tsainghníomhaireacht nó na sainghníomhaireachtaí a ngeallann sé forálacha an Choinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm ina leith. Féadfaidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo, trí fhógra scríofa dá éis sin chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a gheallúint forálacha an Choinbhinsiúin seo a chur chun feidhme maidir le sainghníomhaireacht bhreise amháin nó níos mó.

  Each State party to this Convention shall indicate in its instrument of accession the specialised agency or agencies in respect of which it undertakes to apply the provisions of this Convention Each State party to this Convention may by a subsequent written notification to the Secretary-General of the United Nations undertake to apply the provisions of this Convention to one or more further specialised agencies.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 214. #1234478

  Féadfaidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo, áfách, nach comhalta, nó atá scortha de bheith ina chomhalta, de shainghníomhaireacht, fógra scríofa a dhíriú chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe nó chuig ceann feidhmiúcháin na gníomhaireachta lena mbainfidh á rá go mbeartaíonn sé sochair an Choinbhinsiúin seo a choimeád siar ón ngníomhaireacht sin amhail ó dháta sonraithe nach mbeidh níos luaithe ná trí mhí ó dháta an fógra a fháil.

  Each State party to this Convention, however, which is not, or has ceased to be, a member of a specialised agency, may address a written notification to the Secretary-General of the United Nations and the executive head of the agency concerned to the effect that it intends to withhold from that agency the benefits of this Convention as from a specified date, which shall not be earlier than three months from the date of receipt of the notification.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 215. #1281394

  Féadfar, go dtí an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagal 21, é a shíniú thar ceann aon Stát is Comhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí ar an dáta sin.

  Until the date on which this Convention comes into force in accordance with the provisions of Article 21, it shall remain open for signature on behalf of any State which at that date is a Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 216. #1281452

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta agus, de réir Airteagal 19, coimeádfaidh an Eagraíocht sin ar oscailt chun a shínithe é agus cuirfidh an Eagraíocht sin cóipeanna deimhnithe de go dtí na Stáit go léir is Comhaltaí de na Náisiún Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht.

  This Convention shall be deposited with the International Civil Aviation Organisation with which, in accordance with Article 19, it shall remain open for signature and the said Organisation shall send certified copies thereof to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 217. #1281620

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 218. #1291138

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 219. #1357866

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 220. #1357878

  (c) Soláthróidh Stát cónaidhme is Páirtí sa Choinbhinsiún seo, ar aon Stát Conarthach eile iarratas chuige sin a tharchur trí Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, ráiteas ar dhlí agus ar chleachtas na cónaidhme agus a chomhaonad maidir le haon fhoráil áirithe den Choinbhinsiún seo, á thaispeáint cá mhéid atá éifeacht tugtha don fhoráil sin le beart reachtaíochta nó beart eile.

  ( c ) A federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 221. #1357916

  Déanfar an Coinbhinsiún seo, a mbeidh comhúdarás ag na téacsanna de sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, a thaisceadh i gcartlann na Náisiún Aontaithe. [EN]

  This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 222. #1437405

  (g) más é atá san iarratasóir duine is dídeanaí de réir bhrí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Dídeanaithe den 28ú lá d'Iúil, 1951, agus an Phrótacail maidir le Seasamh Dídeanaithe den 31ú lá d'Eanáir, 1967, nó duine gan Stát de réir bhrí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát den 28ú lá de Mheán Fómhair, 1954.”.

  ( g ) where the applicant is a person who is a refugee within the meaning of the United Nations Convention relating to the Status of Refugees of the 28th day of July, 1951, and the Protocol Relating to the Status of Refugees of the 31st day of January, 1967, or is a Stateless person within the meaning of the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons of the 28th day of September, 1954.".

  Uimhir 23 de 1986: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 1986

 223. #1506987

  Féadfaidh aon tír, an tráth a thaiscfidh sí a hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais, nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sí freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta.

  Any country may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 224. #1507035

  Tar éis an 31 Lúnasa, 1956, déanfar cóip bhunaidh an Choinbhinsiúin seo a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a tharchuirfidh cóipeanna dílse deimhnithe chuig gach tír de na tíortha a luaitear in airteagal 42, míreanna 1 agus 2.

  After 31 August 1956, the original of this Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies to each of the countries mentioned in article 42, paragraphs 1 and 2.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 225. #1507125

  Féadfaidh aon Stát, an tráth a thaiscfidh sé a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an bPrótacal seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sé freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta agus a mbeidh dearbhú déanta ina leith aige de réir airteagal 46 den Choinbhinsiún.

  Any State may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and in respect of which it has made a declaration in accordance with article 46 of the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 226. #1554208

  Á Léiriú Dóibh gurb é a dtuairim láidir nach féidir aon ní sa Phrótacal seo nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 a fhorléiriú mar ní a thugann dlisteanacht nó údarás d'aon ghníomh ionsaithe nó d'aon úsáid eile fornirt atá ar neamhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe,

  Expressing their conviction that nothing in this Protocol or in the Geneva Conventions of 12 August 1949 can be construed as legitimising or authorising any act of aggression or any other use of force inconsistent with the Charter of the United Nations,

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 227. #1560641

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 228. #1561052

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann nó a foireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann nó a foireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 229. #1658258

  ciallaíonn “réigiún tadhlach” réigiún atá tadhlach leis an bhfarraige theorann mar a shainmhínítear in Airteagal 33 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, i gcás ina bhfógraítear amhlaidh go foirmiúil;

  ‘contiguous zone’ means a zone contiguous to the territorial sea as defined in Article 33 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, where formally proclaimed;

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 230. #1671646

  Ní dhéanfar aon mheasúnú riosca i gcás inarb amhlaidh, tar éis measúnú laistigh de chóras na Náisiún Aontaithe, gur cinneadh gan an tsubstaint shícighníomhach nua a sceidealú faoi Choinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó faoi Choinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971, ach amháin sa chás go bhfuil sonraí leordhóthanacha agus faisnéis leordhóthanach ann chun a thabhairt le tuiscint go bhfuil gá le tuarascáil ar an measúnú riosca ar leibhéal an Aontais, a luafar na cúiseanna atá léi sa tuarascáil tosaigh.

  No risk assessment shall be carried out where, following an assessment within the United Nations system, it has been decided not to schedule the new psychoactive substance under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, except where there are sufficient data and information available to suggest the need for a risk assessment report at Union level, the reasons for which shall be indicated in the initial report.

  Rialachán (AE) 2017/2101 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise maidir le substaintí sícighníomhacha nua, agus le córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca maidir leo

 231. #1672326

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 232. #1673312

  Áiritheoidh gach údarás inniúil go bhfuil an úsáid a bhainfear as EES, lena n-áirítear gabháil sonraí bithmhéadracha, i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Each competent authority shall ensure that the use of the EES, including the capturing of biometric data, is in accordance with the safeguards laid down in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 233. #1676292

  Go háirithe, ba cheart atreisiú a dhéanamh ar an méid a rannchuidíonn oibríochtaí a dtacaítear leo le CEIS chun spriocanna uaillmhianacha an Aontais, a leagadh amach ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21), a bhaint amach, agus ba cheart atreisiú dhéanamh ar thiomantas an Aontais chun laghdú de 80 go 95 % a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

  In particular, the contribution of operations supported by the EFSI to achieving the ambitious Union targets set at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21) and the Union commitment to reduce greenhouse gas emissions by 80 to 95 % should be reinforced.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 234. #1678785

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do chur i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 235. #1678786

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do dhaingniú an Chomhaontaithe a bhaineann le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 236. #1680289

  Dearbhaíodh an méid sin sa ghealltanas beartaithe ón Aontas agus ó na Ballstáit maidir le hastaíochtaí a laghdú, arna chinneadh go náisiúnta, ar gealltanas é a cuireadh faoi bhráid Rúnaíocht Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) an 6 Márta 2015.

  This was confirmed in the intended nationally determined reduction commitment of the Union and its Member States submitted to the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on 6 March 2015.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 237. #1684966

  Féadfar dleacht frithchúitimh a fhorchur freisin ar aon táirge ar tugadh fóirdheontas ina leith a dtugtar méideanna go leor de go dtí oileán saorga, suiteáil sheasta nó ar snámh nó aon struchtúr eile i scairbh ilchríochach Ballstáit nó i limistéar eacnamaíoch eisiach dearbhaithe ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), i gcás ina ndéanfaí díobháil do thionscal an Aontais mar gheall air sin.

  A countervailing duty may also be imposed on any subsidised product brought in significant quantities to an artificial island, a fixed or floating installation or any other structure in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to UNCLOS, where this would cause injury to the Union industry.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 238. #1691980

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (“UTI”) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including maintaining or restoring populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (‘MSY’).

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 239. #1692583

  speicis neamhaistreacha a mhéid a thagann siad faoi réir dlínse náisiúnta Stát cósta de bhun mhír 4 d'Airteagal 77 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (“UNCLOS”);

  sedentary species in so far as they are subject to the national jurisdiction of coastal States pursuant to Article 77, paragraph 4 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (‘UNCLOS’);

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 240. #1692931

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 241. #1714755

  measúnú ar a éifeachtaí atá an Treoir seo i gcoitinne agus ar a riachtanaí atá sé beartas an Aontais a choigeartú a thuilleadh i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus i bhfianaise forbairtí eacnamaíocha agus nuálaíochta.

  an assessment of the general effectiveness of this Directive and the need to adjust further the Union's energy efficiency policy in accordance with the objectives of the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change and in the light of economic and innovation developments.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 242. #1720674

  Trí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a dhaigniú agus a thabhairt i gcrích, gheall na Ballstáit agus an tAontas bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú go mbeadh rochtain ann do dhaoine faoi mhíchumas, ar bhonn comhionann le daoine eile, ar theicneolaíochtaí agus ar chórais eile, lena n-áirítear an t-idirlíon trí rochtain ar fhaisnéis a éascú do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, ag soláthar roghanna malartacha a mhéid is féidir agus go comhréireach i dteanga atá éasca le léamh.

  The Member States, by ratifying, and the Union, by concluding, that Convention, have committed themselves to taking appropriate measures to ensure access for persons with disabilities, on an equal basis with others, to new information and communication technologies and systems, including the internet, by facilitating access to information for persons with intellectual disabilities, providing alternatives in easy-to-read language to the greatest possible extent and proportionately.

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 243. #1736564

  Chun críche an Rialacháin seo, meastar gurb iomchuí an sainmhíniú ar chéastóireacht a leagtar síos i gCoinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach agus i Rún 3452 (XXX) ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm.

  For the purpose of this Regulation, it is considered appropriate to apply the definition of torture laid down in the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and in Resolution 3452 (XXX) of the General Assembly of the United Nations.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 244. #1776024

  Sa Treoir seo, sainítear daoine faoi mhíchumas i gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, arna ghlacadh an 13 Nollaig 2006 (UN CRPD), dar Páirtí an tAontas ón 21 Eanáir 2011 agus atá daingnithe ag na Ballstáit ar fad.

  This Directive defines persons with disabilities in line with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, adopted on 13 December 2006 (UN CRPD), to which the Union has been a Party since 21 January 2011 and which all Member States have ratified.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 245. #1776989

  Is féidir an méid sin a bhaint amach trí choinbhinsiúin, cóid agus réitigh idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus an tsaoirse loingseoireachta dá bhforáiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (“UNCLOS”) á coinneáil.

  This can be achieved through compliance with international conventions, codes and resolutions while maintaining the freedom of navigation as provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (‘UNCLOS’).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 246. #1794126

  a mhéid a bhainistítear iad faoi chonarthaí idirnáisiúnta eile, stoic anadromacha agus chatadromacha agus speicis mhórimirceacha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige;

  in so far as they are managed under other international treaties, anadromous and catadromous stocks and highly migratory species listed in Annex I to the United Nations Convention on the Law of the Sea;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 247. #1795011

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 248. #1809093

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 249. #1821133

  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí, agus faoi Chód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d’Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí;

  respect fundamental rights as guaranteed under international and Union law, including, in particular, under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 250. #1825436

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition of one substance to the list of substances in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 251. #1825460

  Cinneadh 90/611/CEE ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 1990 maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a thabhairt i gcrích thar ceann Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (IO L 326, 24.11.1990, lch. 56).

  Council Decision 90/611/EEC of 22 October 1990 concerning the conclusion, on behalf of the European Economic Community, of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (OJ L 326, 24.11.1990, p. 56).

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 252. #1846542

  Sa mhargadh inmheánach, tá ag teacht chun cinn agus ag leathadh go mear líon méadaitheach de shubstaintí sícighníomhacha nua, substaintí a dhéanann aithris ar éifeachtaí substaintí atá á rialú le Choinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe ar Dhrugaí agus atá á margú mar roghanna malartacha ('siabhráin dhleathacha') ar na substaintí rialaithe sin.

  A growing number of new psychoactive substances, which imitate the effects of substances controlled under the UN Conventions on Drugs and are marketed as legal alternatives to them (‘legal highs’), are emerging and spreading fast in the internal market.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 253. #462439

  Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt d’Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 254. #462821

  Féadfar an Coinbhinsiún seo a shéanadh thar ceann aon Chomhalta de Chumann na Náisiún nó aon Stáit nach Comhalta.

  The present Convention may be denounced on behalf of any Member of the League or non-Member State.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 255. #479423

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Trasteorann" Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann, arna dhéanamh in Espoo (An Fhionlainn) an 25 Feabhra, 1991;

  "Transboundary Convention" means the United Nations Economic Commission for Europe Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo (Finland), on 25 February, 1991;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 256. #513176

  faireachán a dhéanamh ar reachtaíocht agus ar bheartais ábhartha uile an AE chun lán-chomhlíonadh riachtanais Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar leibhéal an AE a áirithiú.

  monitor all relevant EU legislation and policies in order to ensure full compliance with the requirements of the UN Convention at the EU level.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 257. #562795

  Ba cheart don chóras Eorpach um chaighdeánú lán-aird a thabhairt freisin ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas [10].

  The European standardisation system should also fully take into account the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [10].

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 258. #611176

  Tá an tAontas ina pháirtí de Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí agus Rochtain ar Cheartas i gcúrsaí Comhshaoil ("Coinbhinsiún Aarhus").

  The Union is a party to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental matters (the "Aarhus Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 259. #635906

  Cé go bhfuil sé bunaithe ar an ionstraim idirnáisiúnta sin, níl aon sainmhíniú ar 'íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach' sa Choinbhinsiún ó na Náisiúin Aontaithe.

  Although based on this international instrument, ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ is not defined in the UN Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 260. #650086

  Ba cheart do CSE tacú le comhlíonadh oibleagáid an Aontais faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas maidir le hoideachas, le hobair agus le fostaíocht agus inrochtaineacht inter alia.

  The ESF should support the fulfilment of the Union's obligation under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with regard inter alia to education, work, employment and accessibility.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 261. #701684

  Is féidir le miocrorgánaigh is cúis le galair ainmhithe den sórt sin a mheas mar speiceas coimhthíoch laistigh de chreat Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch.

  Microorganisms causing such animal diseases can therefore be considered as invasive alien species within the framework of the United Nations Convention on Biological Diversity.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 262. #725070

  I gcomhréir le hionstraimí idirnáisiúnta dlí, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, déanfar aon duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois a mheas mar leanbh faoin Rialachán seo.

  In accordance with international law instruments such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, any individual below the age of 18 is to be considered as a child under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 263. #1067831

  Féadfar an Coinbhinsiún seo a shéanadh thar ceann aon Chomhalta de Chumann na Náisiún nó aon Stáit nach Comhalta.

  The present Convention may be denounced on behalf of any Member of the League or non-Member State. [GA]

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 264. #1200939

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, déanfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo é a chlárú leis na Náisiúin Aontaithe agus leis an Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Shibhialta.

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered with the United Nations and the International Civil Aviation Organisation by the Government of the United States of Mexico. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 265. #1233103

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm an tríochadú lá tar éis dáta an fiche a dóú ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 266. #1233142

  á bhreithniú dóibh gur ghlac Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Idirghnóthaíocht agus Díolúintí Taidhleoireachta le Coinbhinsiún Víne ar Chaidreamh Taidhleoireachta a osclaíodh lena shíniú 18 Aibreán, 1961,

  Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 267. #1233974

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm an tríochadú lá tar éis dáta an fiche a dóú ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 268. #1234167

  Alt 31 .—Tá an coinbhinsiún seo á chur faoi bhráid gach Comhalta de na Náisiúin Aontaithe le haghaidh a aontachais.

  Section 31.—This convention is submitted to every Member of the United Nations for accession.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 269. #1234169

  Alt 32 .—Déanfar aontachas trí ionstraim a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus tiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le gach Comhalta ar dháta gach ionstraime aontachais a thaisceadh.

  Section 32.—Accession shall be effected by deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations and the convention shall come into force as regards each Member on the date of deposit of each instrument of accession.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 270. #1234389

  Déanfaidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe gach comhshocraíocht riaracháin a dhéanfar amhlaidh a chur i iúl do gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo.

  The Secretary-General of the United Nations shall notify each State party to this Convention of each administrative arrangement so concluded. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 271. #1234481

  Féadfaidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo sochar an Choinbhinsiúin seo a choimeád siar ó aon sainghníomhaireacht a scoirfidh de bheith i gcaidreamh leis na Náisiúin Aontaithe.

  Each State party to this Convention may withhold the benefit of this Convention from any specialised agency which ceases to be in relationship with the United Nations.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 272. #1280870

  Tar éis an 1 Eanáir 1950 féadfar aontú don Choinbhinsiún seo thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus thar ceann aon Stát nach comhalta a fuair cuireadh mar a dúradh.

  After 1 January 1950 the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 273. #1280915

  Taiscfear scríbhinn bhunaidh an Choinbhinsiúin seo i gcartlanna na Náisiún Aontaithe. [EN]

  The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 274. #1280916

  Cuirfear cóip dheimhnithe den Choinbhinsiúin chuig gach Comhalta de na Náisiúin Aontaithe agus chuig gach Stát nach comhalta atá i gceist in airteagal XI.

  A certified copy of the Convention shall be transmitted to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 275. #1281409

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta é le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered with the Secretary-General of the United Nations by the International Civil Aviation Organisation. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 276. #1357889

  Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 277. #1506977

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí fhógra faoi sin a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  Any Contracting Party may denounce this Convention by so notifying the Secretary-General of the United Nations.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 278. #1586355

  “tá le ‘céastóireacht’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 .”,

  “‘torture’ has the meaning assigned to it by the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000.”,

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 279. #1586375

  “(h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 .”.

  “(h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000.”.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 280. #1586382

  Aon chion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 .”.

  Any offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000.”.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 281. #1586391

  Aon chion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 .”.

  Any offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000.”.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 282. #1586405

  —Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 , a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000 .

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 283. #1603681

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir), 2000 do thabhairt éifeacht do Chomhaontú Chomhairle na hEorpa ar Gháinneáil Aindleathach ar Muir lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme, do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil, 1994, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (ILLICIT TRAFFIC BY SEA) BILL, 2000 TO GIVE EFFECT TO THE COUNCIL OF EUROPE AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, TO AMEND THE CRIMINAL JUSTICE ACT, 1994, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 284. #1603751

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta), 1998 do thabhairt éifeacht don choinbhinsiún in aghaidh céastóireachta agus in aghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach a glacadh le rún ó chomhthionól ginearálta na Náisiún Aontaithe an 10ú lá de Nollaig, 1984, do leasú achtachán áirithe, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) BILL, 1998 TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT ADOPTED BY RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON THE 10TH DAY OF DECEMBER, 1984, TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 285. #1608588

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, a chríochnú thar ceann an Chomhphobail

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL OGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 286. #1608593

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go hÁirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a Chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 287. #1608595

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 288. #1617016

  An Ceathrú Tuarascáil agus an Cúigiú Tuarascáil Le Chéile de chuid na hÉireann faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh Ban a Dhíothú.

  IRELAND'S COMBINED FOURTH AND FIFTH REPORTS UNDER THE UN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 289. #1617017

  An Dara Tuarascáil agus an Tríú Tuarascáil Le Chéile de chuid na hÉireann faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh Ban a Dhíothú.

  IRELAND'S COMBINED SECOND AND THIRD REPORTS UNDER THE UN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 290. #1619702

  An Bille um Shlándáil Mhuirí Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na loingseoireachta muirí, arna dhéanamh sa Róimh an 10 Márta 1988, agus don phrótacal chun cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh sábháilteachta ardán fosaidh atá suite ar an scairbh ilchríochach, arna dhéanamh sa Róimh an dáta sin.

  MARITIME SECURITY BILL BILL ENTITLED AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE UNITED NATIONS CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION, DONE AT ROME ON 10 MARCH 1988, AND TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF, DONE AT ROME ON THAT DATE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 291. #1637085

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac sna tíortha sin ina bhfuil triomach mór agus/nó fású, go háirithe san Afraic, a síníodh thar ceann na hÉireann i bPáras an 15 Deireadh Fómhair 1994.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA, SIGNED ON BEHALF OF IRELAND IN PARIS ON 15 OCTOBER 1994.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 292. #1637086

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann, arna dhéanamh in Espoo, An Fhionlainn, an 25 Feabhra 1991, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid na Dála an 27 Meitheamh, 2001.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT, DONE AT ESPOO, FINLAND, ON 25TH FEBRUARY 1991, COPIES WHICH WERE LAID BEFORE THE DÁIL ON 27TH JUNE, 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 293. #1645100

  Sraith Conarthaí Uimh.12 de 2002. Leasú ar Airteagal 43(2) den Choinbhinsiún um Chearta an Linbh 1989. Arna ghlacadh ag Comhdháil na Stát ba Pháirtithe sa Choinbhinsiún an 12 Nollaig, 1995. Arna cheadú ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21 Nollaig, 1995. Ghlac Éire leis an 18 Nollaig, 2002. Tháinig i bhfeidhm go ginearálta agus maidir le hÉirinn an 18 Samhain, 2002.

  TREATY SERIES NO. 12 OF 2002. AMENDMENT TO ARTICLE 43 (2) OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989. ADOPTED BY THE CONFERENCE OF STATES PARTIES TO THE CONVENTION ON 12 DECEMBER, 1995. APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON 21 DECEMBER, 1995. ACCEPTED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE GENERALLY AND WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 294. #1646818

  is deimhin linn, maidir leis an ngealltanas atá sa chlár seo go rithfear reachtaíocht a chuirfidh ar chumas na hÉireann daingniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Deireadh a chur le hIdirdhealú de gach Cineál, gur gealltanas é a mbeidh ábharthacht shonrach aige ar mhaithe leis lucht siuil

  we are satisfied that the commitment in this programme to the passage of legislation which will enable Ireland to satisfy the U.N. Convention on ending all Forms of Discrimination will be of particular relevance and benefit to travelling people

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 295. #1646895

  tabharfaimid isteach de réir a chéile leis,reachtaíocht chun Coinbhinsiúin de chuid Chomhairle Na hEorpa agus na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm

  we will also progressively legislate to implement Council Of Europe and United Nations Conventions

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 296. #1648949

  Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide

  Specific breakdown on compliance with the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #1674850

  Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.

  The 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Paris from 30 November to 12 December 2015.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 298. #1685037

  Tá an Rialachán seo ina chuid de chur chun feidhme ghealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”).

  This Regulation forms part of the implementation of the Union’s commitments under the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 299. #1685490

  Tá an Rialachán seo ina chuid de chur chun feidhme ranníocaíochtaí an Aontais faoi Chomhaontú Pháras, a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”).

  This Regulation forms part of the implementation of the Union’s contributions under the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’).

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 300. #1645144

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha. Arna dhéanamh i Nua_Eabhrac an 25 Bealtaine, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Meán Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra, 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin (mar aon le dearbhú) an 18 Samhain, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 18 Nollaig, 2002.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 SEPTEMBER, 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY, 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION (WITH DECLARATION) DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 DECEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 301. #280092

  - cur chun feidhme cheanglais an AE faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a áirithiú, agus straitéis agus clár cur chun feidhme a fhorbairt don tréimhse i ndiaidh 2012;

  - ensuring the implementation of EU commitments under the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and developing a post-2012 strategy and implementation programme,

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 302. #286292

  (7) Iarrtar leis an bPrótacal a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide a comhaontaíodh i Kiótó an 11 Nollaig 1997 go laghdófaí astuithe gáis cheaptha teasa an Chomhphobail 8 % tráth nach déanaí ná an tréimhse 2008 go 2012.

  (7) The Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change agreed in Kyoto on 11 December 1997 calls for a reduction in the greenhouse gas emissions of the Community of 8 % at the latest during the period 2008 to 2012.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 303. #302173

  (4) Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.

  (4) Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 304. #325299

  (1) Le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, a formheasadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh le Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle [3], féachtar le tiúchana gás ceaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ar leibhéal a choiscfeadh trasnaíocht chontúirteach antrapaigineach ar an gcóras aeráide.

  (1) The United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 94/69/EC [3], seeks to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 305. #354588

  Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.

  Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 306. #434036

  ciallaíonn "an Coinbhinsiún" an Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Convention" means the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel done at New York on the 9th day of December, 1994, the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in the First Schedule to the Act;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 307. #462441

  Féadfaidh aon Stát a mbeidh dearbhú déanta aige nó fógra tugtha aige faoi airteagal X, trí fhógra a thabhairt d’Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a dhearbhú aon tráth dá éis sin go scoirfidh an Coinbhinsiún seo de bheith ag sroicheadh chuig an gcríoch lena mbaineann i gceann bliana tar éis an dáta a gheobhaidh an tArd- Rúnaí an fógra.

  Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary- General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 308. #513110

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 i ndáil le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a bheith á thabhairt chun críche ag an gComhphobal Eorpach [3], lena n-áirítear an t-aguisín a ghabhann leis an Iarscríbhinn agus liostaítear Gníomhartha Comhphobail lena dtagraítear d'ábhair a rialaítear leis an gCoinbhinsiún.

  the Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [3], including the appendix to the Annex which lists Community acts that refer to matters governed by the Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 309. #513135

  daingniú agus cur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun cinn d'fhonn athruithe dearfacha a chothú i leith daoine atá faoi mhíchumas, agus reachtaíocht AE agus reachtaíocht náisiúnta a oiriúnú, nuair is gá, agus an Coinbhinsiún á chur chun feidhme;

  promote the ratification and application of the UN Convention so as to foster positive changes in attitudes towards persons with disabilities, and adapt EU and national legislation, where necessary, when implementing the Convention;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 310. #513165

  dul i ndlúthchomhairle le daoine atá faoi mhíchumas agus a rannpháirtíocht a éascú go gníomhach, lena n-áirítear trína gcuid eagraíochtaí ionadaíocha, i bhforbairt agus i gcur chun feidhme reachtaíochta agus beartas, agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe á chur chun feidhme;

  closely consult with and actively involve persons with disabilities, including through their representative organisations, in the development and implementation of legislation and policies, when implementing the UN Convention;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 311. #513174

  creat rialachais a mholadh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ag an AE, i gcomhréir le hAirteagal 33, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar chúraim agus ar stádas an Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, i gcás inarb iomchuí, féachaint arbh fhéidir é a neartú, agus arbh fhéidir ceann amháin nó níos mó dá shásraí neamhspleácha a ainmniú nó a neartú, agus gach institiúid, comhlacht, oifig agus gníomhaireacht ábhartha de chuid an Aontais á gcur san áireamh;

  propose a governance framework for monitoring the implementation by the EU of the UN Convention, in accordance with its Article 33, including the revision of the tasks and status of the High Level Group on Disability and, where appropriate, consider its strengthening, and the designation or strengthening of one or more independent mechanisms, taking into account all relevant Union institutions, bodies, offices or agencies;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 312. #563147

  Arna formheas ag Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Approved by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 313. #582397

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 314. #595960

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart do Bhallstáit tús áite a thabhairt do leasa an linbh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm acu.

  In accordance with the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the best interests of the child should be a primary consideration of Member States when applying this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 315. #635905

  An sainmhíniú ar cheastóireacht atá i Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 fuarthas é sa Choinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach ó na Náisiúin Aontaithe, 1984.

  The definition of torture used for the purpose of Regulation (EC) No 1236/2005 was taken from the 1984 UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 316. #635950

  Tá Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ceangailteach ó thaobh dlí de ó tháinig Conradh Liospón i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009.[4] Is as Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach a tógadh an sainmhíniú ar cheastóireacht atá i Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005, agus tá an sainmhíniú sin bailí fós.

  The Charter of Fundamental Rights of the European Union has become legally binding with the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009.[4] The definition of torture in Regulation (EC) No 1236/2005 was taken from the 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and continues to be valid.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 317. #649711

  Cumas riaracháin a bheith ann maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm éifeachtach Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar chearta daoine atá faoi mhíchumas (UNCRPD) i réimse Chistí SIE i gcomhréir le Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle [9]

  The existence of administrative capacity for the implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (UNCRPD) in the field of ESI Funds in accordance with Council Decision 2010/48/EC [9]

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 318. #649750

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35)

  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 319. #675246

  Sa Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (“IPCC”) de chuid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”), ar páirtí é an tAontas ann(3), sonraíodh, ar bhonn sonraí eolaíocha atá ann cheana, go mbeadh ar thíortha forbartha astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 80% go 95% faoi bhun leibhéil 1990 faoi 2050 chun teorainn a chur leis an athrú aeráide domhanda go dtí ardú teochta 2°C agus tionchar aeráide neamh-inmhianaithe a chosc dá bharr.

  The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (‘IPCC’) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’), to which the Union is party(3), stated that, on the basis of existing scientific data, developed countries would need to reduce greenhouse gas emissions by 80% to 95% below 1990 levels by 2050 to limit global climate change to a temperature increase of 2°C and thus prevent undesirable climate effects.

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 320. #675712

  Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle an 15 Nollaig 1993 maidir le conclúid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (IO L 33, 7.2.1994, lch. 11).

  Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 33, 7.2.1994, p. 11).

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 321. #680244

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 322. #683947

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide

  amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 323. #730629

  Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid.

  They have formed the subject of international agreements and international conventions, including the International Plant Protection Convention (IPPC) of 6 December 1951 concluded at the United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) and its new, revised text approved by the FAO Conference in November 1997 at its 29th session.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 324. #1049787

  (ii) measfar gur tír faoi leith gach cóilíneacht, críoch thar lear, coimirceas nó críoch eile a bhfuil rialtas a ghlac leis an gCoinbhinsiún Sábháltachta freagrach ina caidreamh eadarnáisiúnta, nó arb iad na Náisiúin Aontaithe an t-údarás riaracháin ina leith; [EN]

  (ii) every colony, overseas territory, protectorate or other territory for whose international relations a government that has accepted the Safety Convention is responsible, or for which the United Nations are the administering authority, shall be deemed to be a separate country;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 325. #1200984

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo le Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagal XI, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Shibhialta agus go dtí gach Stát is Comhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht. [EN]

  This Convention shall be deposited with the Government of the United States of Mexico with which, in accordance with Article XI, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the International Civil Aviation Organisation and to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 326. #1234007

  Dá dhroim sin, trí Rún lenar glacadh an 13 Feabhra, 1946, cheadaigh an Comhthionól Ginearálta an Coinbhinsiún seo a leanas agus molann sé go dtabharfaidh gach Comhalta de na Náisiúin Aontaithe aontachas leis.

  Consequently the General Assembly by a Resolution adopted on the 13th February, 1946, approved the following Convention and proposes it for accession by each Member of the United Nations. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 327. #1280866

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1949 lena shíniú thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus thar ceann aon Stát nach comhalta a mbeidh cuireadh chun a shínithe dírithe chuige ag an Tionól Ginearálta.

  The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 328. #1280875

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur i mbaint le gach críoch nó le haon chríoch arb é an Páirtí Conarthach sin atá freagrach ina caidreamh coigríche a sheoladh.

  Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible. [GA]

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 329. #1357893

  Féadfaidh aon Stát a mbeidh dearbhú déanta aige nó fógra tugtha aige faoi airteagal X, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a dhearbhú aon tráth dá éis sin go scoirfidh an Coinbhinsiún seo de bheith ag sroicheadh chuig an gcríoch lena mbaineann i gceann bliana tar éis an dáta a gheobhaidh an tArd-Rúnaí an fógra.

  Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 330. #1476815

  Oibreoidh an Ghníomhaireacht, faoi réir théarmaí an Choinbhinsiúin seo, i gcomhar leis na Náisiúin Aontaithe agus le heagraíochtaí idir-rialtasacha eile ar a bhfuil sainfhreagracht i réimsí gaolmhara, lena n-áirítear go háirithe an Banc agus an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta.

  The Agency shall, within the terms of this Convention, cooperate with the United Nations and with other inter-governmental organisations having specialised responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International Finance Corporation. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 331. #1507009

  Tar éis don Choinbhinsiún seo a bheith i bhfeidhm trí bliana, féadfaidh aon Pháirtí Conarthach, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a iarraidh go gcomórfar comhdháil d'fhonn an Coinbhinsiún a athbhreithniú.

  After this Convention has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 332. #1586255

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA AGUS IN AGHAIDH ÍDE NÓ PIONÓIS EILE ATÁ CRUÁLACH, MÍDHAONNA NÓ TÁIREACH A GLACADH LE RÚN Ó CHOMHTHIONÓL GINEARÁLTA NA NÁISIÚN AONTAITHE AN 10ú LÁ DE NOLLAIG, 1984, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT ADOPTED BY RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON THE 10TH DAY OF DECEMBER, 1984, TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 333. #1586269

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach a glacadh le rún 39/46 ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig, 1984, agus a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  “the Convention” means the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by resolution 39/46 of the General Assembly of the United Nations on 10 December 1984, the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 334. #1586339

  “(dd) más i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 , a chiontófar é, dlífear príosúnacht saoil a chur air.”,

  “(dd) if he is convicted of an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000, be liable to imprisonment for life.”,

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 335. #1586345

  (i) trí “nó i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 ” a chur isteach i bhfo-alt (2)(c) i ndiaidh “nó cinedhíothaithe” (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1973), agus

  (i) the insertion in subsection (2)(c) after “or genocide” (inserted by section 5 of the Act of 1973) of “or an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000”, and

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 336. #1586347

  (ii) trí “ná i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 ,” a chur isteach i bhfo-alt (3) i ndiaidh “cinedhíothaithe” (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1973).

  (ii) the insertion in subsection (3) after “genocide” (inserted by section 5 of the Act of 1973) of “an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000,”.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 337. #1586371

  (a) in alt 13(1), trí “, cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 ,” a chur isteach i ndiaidh “cinedhíothú” (a cuireadh isteach le halt 6 d'Acht 1973), agus

  (a) in section 13(1), by the insertion after “genocide” (inserted by section 6 of the Act of 1973) of “, an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000,”, and

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 338. #1586395

  —(1) Tabharfar don Choiste in aghaidh Céastóireachta arna bhunú faoi Airteagal 17 den Choinbhinsiún, agus do choimisiún idir-réitigh arna chur ar bun faoi Airteagal 21(1)(e) den Choinbhinsiún, cibé pribhléidí agus díolúintí is gá chun go ndéanfaidh comhaltaí an Choiste sin agus an choimisiúin idir-réitigh sin a bhfeidhmeanna a fheidhmiú go neamhspleách ar an modh céanna agus a mhéid céanna a thugtar do shaineolaithe ag comhlíonadh misean do na Náisiúin Aontaithe faoi Airteagal VI, alt 22 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967 .

  —(1) The Committee against Torture established under Article 17 of the Convention and a conciliation commission set up under Article 21(1)(e) of the Convention shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions by the members of that Committee and such conciliation commission in the same manner and to the same extent as are experts performing missions for the United Nations under Article VI, section 22 of the Third Schedule to the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 339. #1658255

  ciallaíonn “Prótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil” an Prótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta arna shíniú in Palermo, an Iodáil i Nollaig 2000;

  ‘Protocol against the Smuggling of Migrants’ means the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime signed in Palermo, Italy in December 2000;

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 340. #1666348

  Cinneadh 2014/164/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, i gcoinne Monarú agus Gáinneáil Aindleathach Arm Tine, a bPáirteanna agus a gComhpháirteanna agus Armlón, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta (IO L 89, 25.3.2014, lch. 7).

  Council Decision 2014/164/EU of 11 February 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (OJ L 89, 25.3.2014, p. 7).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 341. #1666386

  Agus cearta daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile á gcur san áireamh mar a aithnítear iad i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”) agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (an “UNCRPD”), ba cheart bearta a dhéanamh chun infhaighteacht leabhar agus ábhair chlóite eile atá i gcóipeanna i bhformáidí inrochtana a mhéadú agus á gcúrsaíocht laistigh den mhargadh inmheánach a fheabhsú.

  Taking into consideration the rights of blind, visually impaired or otherwise print-disabled persons as recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the ‘UNCRPD’), measures should be taken to increase the availability of books and other printed material in accessible formats, and to improve their circulation in the internal market.

  Treoir (AE) 2017/1564 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise

 342. #1668904

  Ráthaíonn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (“UNCRPD”), ar páirtí ann an tAontas, do dhaoine faoi mhíchumais an ceart rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar oideachas agus an ceart páirt a ghlacadh sa saol cultúrtha, eacnamaíoch agus sóisialta ar bhonn comhionann le daoine eile.

  The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the ‘UNCRPD’), to which the Union is a party, guarantees persons with disabilities the right of access to information and education and the right to participate in cultural, economic and social life, on an equal basis with others.

  Rialachán (AE) 2017/1563 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile

 343. #1671600

  faisnéis i dtaobh cé acu atá nó nach bhfuil an tsubstaint shícighníomhach nua á measúnú faoi láthair, nó an raibh sí á measúnú, laistigh den chóras a bunaíodh le Coinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, agus le Coinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971 (“córas na Náisiún Aontaithe”).

  information on whether the new psychoactive substance is currently or has been under assessment within the system established by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances (‘United Nations system’);

  Rialachán (AE) 2017/2101 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise maidir le substaintí sícighníomhacha nua, agus le córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca maidir leo

 344. #1674842

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 345. #1681386

  Cuirtear borradh ar iarrachtaí de chuid an Aontais chun a stoc foirgneamh a dhícharbónú leis an gComhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh an 21ú Comhdháil Páirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP 21).

  The 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21) boosts the Union’s efforts to decarbonise its building stock.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 346. #1685323

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh 2016 maidir le tabhairt i gcrích Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, thar ceann an Aontais Eorpaigh (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 347. #1685735

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 348. #1714918

  Ba cheart an t-athscrúdú sin a dhéanamh i ndiaidh an stocáirimh dhomhanda a dhéanfaidh Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide in 2023, chun an t-ailíniú is gá don phróiseas sin a thabhairt isteach, agus forbairtí eacnamaíocha agus nuálacha á gcur san áireamh freisin.

  That review should take place after the global stocktake by the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2023, in order to allow necessary alignments to that process to be introduced, also taking into account economic and innovation developments.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 349. #1721176

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (OJ L 327, 2.12.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 350. #1730836

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 351. #1730837

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 352. #1747668

  faisnéis ar cé acu atá nó nach bhfuil an tsubstaint shícighníomhach nua á measúnú faoi láthair, nó an raibh sí riamh á measúnú, laistigh den chóras a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó leis an gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971 (córas na Náisiún Aontaithe).

  information on whether the new psychoactive substance is currently under assessment, or has been under assessment, within the system established by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances (United Nations system).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 353. #1747712

  Ní dhéanfar aon mheasúnú riosca sa chás go ndearnadh measúnú ar an tsubstaint shícighníomhach nua laistigh de chóras na Náisiún Aontaithe agus gur cinneadh gan í a sceidealú faoin gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó faoin gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971, ach amháin sa chás go bhfuil faisnéis thábhachtach ann atá nua nó a bhfuil baint ar leith aici leis an Aontas.

  No risk assessment shall be carried out where the new psychoactive substance has been assessed within the United Nations system, but it has been decided not to schedule it under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, except where there is significant information that is new or of particular relevance for the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 354. #1810817

  Agus an fhaisnéis a cheanglaítear faoin Rialachán á cur ar fáil, ba cheart riachtanais ar leith atá ag daoine faoi mhíchumas a chur san áireamh a mhéid is féidir, i gcomhréir le cuspóirí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD).

  When providing the information required under this Regulation, account should be taken as much as possible of the particular needs of persons with disabilities, in line with the objectives of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 355. #1811042

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (IO L 23, 27.1.2010, lch. 37).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 37).

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 356. #1822129

  córas faireacháin a chur ar bun chun measúnú a dhéanamh ar rioscaí ábhartha comhshaoil, sóisialta agus rialachais, agus Comhaontú Pháras le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide á chur san áireamh;”;

  putting in place a monitoring system to assess material environmental, social and governance-related risks, taking into account the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change;’;

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 357. #1824647

  Cuirfidh Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe gach Páirtí Conarthach agus gach Stát dá dtagraítear in Airteagal 52, mír 1 den Choinbhinsiún seo, ar an eolas faoi aon iarraidh, aon chumarsáid nó aon agóid faoi Airteagail 59, 60 agus 60 bis thuas, agus faoi dháta teacht i bhfeidhm aon leasaithe.

  The Secretary‐General of the United Nations shall inform all Contracting Parties and all States referred to in Article 52, paragraph 1 of this Convention of any request, communication, or objection under Articles 59, 60 and 60 bis above and of the date on which any amendment enters into force.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 358. #1825441

  Tháinig Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha in 1988 (“an Coinbhinsiún”), i bhfeidhm an 11 Samhain 1990 agus thugadh an tAontas i gcrích é le Cinneadh 90/611/CEE ón gComhairle.

  The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (the ‘Convention’) entered into force on 11 November 1990 and was concluded by the Union by Council Decision 90/611/EEC.

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 359. #1846854

  Ní dhéanfar aon mheasúnú riosca i gcás ina ndearnadh measúnú ar an tsubstaint shícighníomhach nua faoi chóras na Náisiúin Aontaithe, ach gur cinneadh gan é a sceidealú faoin gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha (1961), arna leasú le Prótacal 1972, ná faoin gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha (1971), ach amháin sa chás ina bhfuil faisnéis thábhachtach ann atá nua nó a bhfuil baint ar leith aici leis an Aontas.

  No risk assessment shall be carried out where the new psychoactive substance has been assessed within the United Nations system, but it has been decided not to schedule it under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, except where there is significant information that is new or of particular relevance for the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 360. #1593343

  An tOrdú fán Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000 (Tosach Feidhme) 2002 (I.R. Uimh. 166 de 2002).

  4) CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT 2000 (COMMENCEMENT) ORDER 2002 (S.I. NO. 166 OF 2002)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 361. #1595127

  Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme. Strasbourg, 31/01/1995.

  AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA, IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. STRASBOURG, 31/01/1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 362. #1602790

  Coinbhinsiún ar PHribhleídí agus ar DHiolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

  Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 363. #1602791

  Coinbhinsiún ar PHribhléidí agus ar DHíolúintí Sainghníomheachtaí na Náisiún Aontaithe

  Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 364. #1602797

  Coinbhinsiún maidir le Sábháilteacht Pearsanra de chuid na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Chomhlachaithe.

  CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 365. #1612183

  An Coinbhinsiún Ginearálta ar PHribhléidí agus ar DHíolúintí na Náisiún Aontaithe

  General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 366. #1621412

  Tairiscint maidir le ceadú beartaithe ó Dháil Éireann do théarmaí Phrótacal Cartagena a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch.

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE CARTAGENA PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 367. #1621500

  Tairiscint maidir le ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí Phrótacal Cartagena a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a Tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE CARTAGENA PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 368. #1621596

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le fású.

  MOTION RE UNITED NATIONS CONVENTION ON DESERTIFICATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 369. #1621597

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an Fású a Chomhrac.

  MOTION RE UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 370. #1621599

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú

  MOTION RE UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 371. #1621643

  Tairiscint maidir le Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta.

  MOTION RE. U.N. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE CONVENTION ON PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 372. #1623538

  Oifig an Aire Leanaí: Mar a fheicimidne é – Tuairimí leanaí agus daoine óga maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh a chur i bhfeidhm in Éirinn. 2006.

  OFFICE OF THE MINISTER FOR CHILDREN: HOW WE SEE IT – CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN IRELAND. 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 373. #1624627

  Comhaontú Pháras faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide. (D)

  PARIS AGREEMENT UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. (D)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 374. #1626547

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 375. #1626730

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 395.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 395.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 376. #1626738

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Doiciméad Uimh. 11188/2/06 Athbh. 2 ón gComhairle.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COUNCIL DOCUMENT 11188/2/06 REV. 2.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 377. #1626813

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa seascadú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le cur leis an liosta substaintí i dTábla 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 119.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS ON THE ADDITION TO THE LIST OF SUBSTANCES IN TABLE I OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 119.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 378. #1626890

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a shíniú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh agus an Prótacal Roghnach a ghabhann leis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 77.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND ITS OPTIONAL PROTOCOL TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 77.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 379. #1626925

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 62.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 62.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1632434

  An Roghchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar Thairiscint maidir leis an Togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Cartagena a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Deireadh Fómhair, 2003.

  SELECT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON MOTION RE. PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CARTAGENA PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. OCTOBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1637036

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Cartagena a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 14 Deireadh Fómhair, 2003.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CARTAGENA PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 14TH OCTOBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 382. #1637071

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Feabhra, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH FEBRUARY, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1639141

  An Coinbhinsiún ar PHribhléidí agus ar DHíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

  The Convention of the Privileges & Immunities of the Specialised Agencies of the U.N.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1639152

  an Coinbhinsiún ar PHribhléidí agus ar DHíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

  the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1640250

  An Coinbhinsiún Ginearálta ar PHribhléidí agus ar DHíolúintí na Náisiún Aontaithe

  The General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1642734

  ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Deireadh a chur le hidirdhealú de gach cinéal

  the U N Convention on ending all forms of discrimination

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1642739

  ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Deireadh a chur le hIdirdhealú de gach Cineál

  the U.N. Convention on Ending all Forms of Discrimination

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1642740

  ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Deireadh a chur le hIdirdhealú de gach Cinéal

  the U.N. Convention on ending all Forms of Discrimination

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1645095

  Sraith Conarthaí Uimh. 10 de 2002. Coinbhinsiún maidir le Sábháilteacht Pearsanra de chuid na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra chomhlachaithe. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9 Nollaig 1994. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 15 Eanáir 1999. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 1 Aibreán 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 27 Aibreán 2002.

  TREATY SERIES NO. 10 OF 2002. CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL. DONE AT NEW YORK 9 DECEMBER 1994. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 15 JANUARY 1999. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 1 APRIL 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 27 APRIL 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1645143

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha mar aon le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar í a dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 25 Bealtaine 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 18 Samhain 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 18 Nollaig 2002.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 18 DECEMBER 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1645662

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (Vín) maidir le Conarthaí faoi DHíol Idirnáisiúnta Earraí 1980

  United Nations (Vienna) Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 392. #1645664

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh agus úsáid Arm Ceimiceach agus maidir lena nDíothú,

  UNITED NATIONS CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 393. #1645672

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú agus leasuithe 1991 ar Airteagal 8.

  UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION AND 1991 AMENDMENTS TO ARTICLE 8.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 394. #1645673

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú. An Chéad Tuarascáil Bhliantúil ó Éirinn. [An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí].

  UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION. FIRST NATIONAL REPORT BY IRELAND. [DEPARTMENT OF JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.