Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coiste

ullmhúchán

12 toradh in 9 doiciméad

 1. #295734

  5. Déanfaidh an Stiúrthóir tuarascáil bhliantúil an Fhorais ar ghníomhaíochtaí a chur i láthair choistí ábhartha Pharlaimint na hEorpa agus os comhair chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle.

  5. The Director shall present the Foundation's annual activity report to the relevant committees of the European Parliament and preparatory bodies of the Council.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 2. #319212

  I gcásanna ina bhfuil togra liostaithe i gClár Oibre an Choimisiúin, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh rapóirtéir a cheapadh chun céim ullmhúcháin an togra a leanúint.

  In cases where a proposal is listed in the Commission Work Programme the committee responsible may decide to appoint a rapporteur to follow the preparatory phase of the proposal.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 3. #1664254

  Ba cheart go mbeadh an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as bainistiú laethúil CEIS agus go ndéanfadh sé an obair ullmhúcháin de chruinnithe an Choiste Infheistíochta.

  The Managing Director should be responsible for the daily management of the EFSI and should carry out the preparatory work of the meetings of the Investment Committee.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 4. #1860025

  Féadfaidh an coiste freagrach, am ar bith, a chinneadh rapóirtéir a cheapadh chun céim ullmhúcháin togra a leanúint, go háirithe i gcás ina bhfuil an togra liostaithe i gClár Oibre an Choimisiúin.

  The committee responsible may, at any time, decide to appoint a rapporteur to follow the preparatory phase of a proposal. It shall give particular consideration to doing so where the proposal is listed in the Commission Work Programme.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 5. #320272

  Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, dréachtmholadh, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).

  Without prejudice to the application of the first paragraph, Members and political groups shall have direct access to the European Parliament’s internal computer system for the consultation of any non-confidential preparatory document (draft report, draft recommendation, draft opinion, working document, amendments tabled in committee).

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 6. #569613

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear leis an gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including with the European Statistical System Committee established under Regulation (EC) No 223/2009.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 7. #1858704

  Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, dréachtmholadh, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).

  Without prejudice to the first paragraph, Members and political groups shall have direct access to the European Parliament's internal computer system for the purpose of consulting any non-confidential preparatory document (draft report, draft recommendation, draft opinion, working document, amendments tabled in committee).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 8. #534728

  chuige sin, iarrann sí ar an gCOIMISIÚN tuairisc a thabhairt faoi thionscnaimh ábhartha, lena n-áirítear iad sin atá ina chláir bhliantúil oibre do Choiste na gCeisteanna Cultúir, agus iarrtar ar na hUACHTARÁNACHTAÍ A BHEIDH ANN AMACH ANSEO tuairisc a thabhairt faoin obair a dhéantar i gcomhlachtaí ullmhúcháin eile de chuid na Comhairle;

  for this purpose it invites the COMMISSION to report about its relevant initiatives, including those in its annual work programme, to the Cultural Affairs Committee, and the FUTURE PRESIDENCIES to report on the work carried out by other Council preparatory bodies;

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir

 9. #647571

  Beidh tacaíocht ullmhúcháin den sórt sin incháilithe is cuma an ndéanann an coiste roghnúcháin arna chur ar bun faoi Airteagal 33(3) an straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail arna ceapadh ag an ngrúpa gníomhaíochta áitiúla a thairbhíonn den tacaíocht a roghnú le haghaidh cistithe.

  Such preparatory support shall be eligible regardless of whether the community-led local development strategy designed by the local action group benefitting from the support is selected for funding by the selection committee set up under Article 33(3).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 10. #1697432

  I gcás ina gcinnfidh an coiste roghnúcháin do na straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail arna mbunú faoi Airteagal 33(3) go mbeidh gá le tacaíocht ó níos mó ná Ciste amháin chun an straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail atá roghnaithe a chur chun feidhme, féadfaidh sé Ciste ceannais a ainmniú i gcomhréir leis na rialacha agus nósanna imeachta náisiúnta chun tacú leis na costais ullmhúcháin, reatha agus bheochana uile faoi phointe (a), faoi phointe (d) agus faoi phointe (e) d’Airteagal 35(1) don straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail.”;

  Where the selection committee for the community-led local development strategies set up under Article 33(3) determines that the implementation of the community-led local development strategy selected requires support from more than one Fund, it may designate in accordance with national rules and procedures, a lead Fund to support all preparatory, running and animation costs under points (a), (d) and (e) of Article 35(1) for the community-led local development strategy.’;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 11. #1818195

  Tacóidh an tÚdarás le tascanna an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch trína gcuid oibre a eagrú, go háirithe an obair ullmhúcháin a bheidh le déanamh ag foireann an Údaráis nó ag eagraíochtaí eolaíocha náisiúnta ainmnithe dá dtagraítear in Airteagal 36, lena n-áirítear an t-eagrúchán a dhéanamh chun an deis a chur ar fáil tuairimí eolaíocha a ullmhú lena bpiar-athbhreithniú ag na Painéil Eolaíocha sula nglacfaidh siad iad.

  The Authority shall support the tasks of the Scientific Committee and Scientific Panels by organising their work, in particular the preparatory work to be undertaken by the Authority's staff or by designated national scientific organisations referred to in Article 36, including by organising the possibility for preparing scientific opinions to be peer-reviewed by the Scientific Panels before they adopt them.

  Rialachán (AE) 2019/1381 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an Aontais ar rioscaí sa bhiashlabhra lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, Rialachán (AE) 2015/2283 agus Treoir 2001/18/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 12. #1858189

  I gcás ina mbeartaítear caibidlíocht a thosú maidir le comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, a athnuachan nó a leasú, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh tuarascáil a tharraingt suas nó faireachán a dhéanamh, ar shlí eile, ar an gcéim ullmhúcháin.

  When it is intended to open negotiations on the conclusion, renewal or amendment of an international agreement, the committee responsible may decide to draw up a report or otherwise monitor the preparatory phase.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.