Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

comhaontaigh

comhaontú

9,277 toradh in 1,147 doiciméad

 1. #565459

  (7) Déanfaidh údaráis phoiblí a bhainistíonn nó a rialaíonn talamh nó a fheidhmíonn feidhmeanna i ndáil le talamh, ar iarraidh a fháil ón Aire, i ndáil leis an talamh sin—(a) dul i mbun comhchomhairliúchán maidir le comhaontú bainistíochta a fhorbairt agus a chur i ngníomh i ndáil le talamh den sórt sin,(b) cibé faisnéis a sholáthar is iomchuí maidir le comhaontú bainistíochta a fhorbairt agus a chur i ngníomh, (c) a bhfeidhmeanna a fheidhmiú maidir le comhaontú bainistíochta a fhorbairt agus a chur i ngníomh, agus (d) a bhfeidhmeanna dá dtagraítear i bhfomhír (c) a chomhordú le húdaráis phoiblí eile.(8)

  (7) Public authorities that manage or control land or that exercise functions in relation to land shall, in relation to such land, at the Minister’s request— (a) engage in consultations regarding the development and implementation of a management agreement in relation to such land, (b) provide such information as is relevant to the development and implementation of a management agreement, (c) exercise their functions relating to the development and implementation of the management agreement, and (d) co-ordinate their functions referred to in subparagraph (c) with other public authorities.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 2. #349752

  Maidir le comhaontuithe le tríú tíortha ar shaincheisteanna a bhaineann le ceartas sibhialta a thagann faoi inniúlacht eisiach an Chomhphobail, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát comhaontú atá ann cheana féin a leasú nó comhaontú nua a chaibidil agus a thabhairt i gcrích, go háirithe i gcás nár thug an Comhphobal féin le fios go bhfuil sé beartaithe aige a inniúlacht sheachtrach a fheidhmiú ar mhaithe le comhaontú a thabhairt i gcrích trí shainordú caibidilíochta atá ann cheana féin nó trí shainordú caibidilíochta a bhfuil sé i gceist é a úsáid.

  With regard to agreements with third countries on specific civil justice issues falling within the exclusive competence of the Community, a coherent and transparent procedure should be established to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement, in particular where the Community itself has not indicated its intention to exercise its external competence to conclude an agreement by way of an already existing mandate of negotiation or an envisaged mandate of negotiation.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 3. #997332

  —(1) Beidh fostóir i dteideal, tráth ar bith roimh an íocaíocht dheiridh faoi chomhaontú fost-cheannaigh a bheith dlite, deireadh a chur leis an gcomhaontú trí fhógra forceannta i scríbhinn a thabhairt d'aon duine a mbeidh teideal nó údarás aige chun na suimeanna is iníoctha faoin gcomhaontú a ghlacadh agus, ar dheireadh a chur leis an gcomhaontú faoin alt seo, dlífidh sé, gan dochar d'aon dliteanas a bheas tar éis fás roimh an bhforceannadh, an méid, más ann, a íoc a bheas ag leath an phraghais fhost-cheannaigh de bhreis ar iomlán na suimeanna a bheas íoctha agus na suimeanna a bheas dlite i leith an phraghais fhost-cheannaigh díreach roimh an bhforceannadh, nó pé méid is lú ná sin a bheas sonraithe sa chomhaontú.

  —(1) A hirer shall, at any time before the final payment under a hire-purchase agreement falls due, be entitled to determine the agreement by giving notice of termination in writing to any person entitled or authorised to receive the sums payable under the agreement, and shall, on determining the agreement under this section, be liable, without prejudice to any liability which has accrued before the termination, to pay the amount, if any, by which one-half of the hire-purchase price exceeds the total of the sums paid and the sums due in respect of the hire-purchase price immediately before the termination, or such less amount as may be specified in the agreement.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 4. #1408046

  Conarthaí leanúnacha áirithe a shlánchoimeád agus oiriúnú a dhéanamh ar thagairtí áirithe don Aire Poist agus Telegrafa agus don Aire Iompair i ndoiciméid áirithe. 7. —(1) (a) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Poist agus Telegrafa, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine i gcomhalladh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo nó a rinne aon duine nó a thug aon duine don Aire Poist agus Telegrafa agus a ghlac an tAire Poist agus Telegrafa nó a glacadh thar a cheann i gcomhalladh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Poist agus Telegrafa i gcomhalladh feidhme den sórt sin agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Poist agus Telegrafa iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (b) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Iompair, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine nó a rinne nó a thug aon duine don Aire Iompair, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Iompair agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Iompair iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (2) (a) Ar an lá ceaptha agus dá éis, forléireofar mar thagairtí don Aire Cumarsáide tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, i meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais aon chuideachta agus baint acu le feidhm a aistrítear le halt 3 den Acht seo. [EN]

  Application of public moneys granted for financial year 1984 for salaries and expenses of offices of Minister for Posts and Telegraphs and Minister for Transport.

  Uimhir 40 de 1983: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1983

 5. #442085

  (7) (a) Trí chomhaontú i scríbhinn arna dhéanamh le haon duine, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a shonrófar sa chomhaontú, a mbeidh ar áireamh orthu coinníoll gur feidhm de chuid comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Ceannfort na suímh ina n-oibreofar trealamh a chinneadh, féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí foráil a dhéanamh maidir leis an duine sin nó le daoine eile a údarú chun críocha fho-alt (2), agus maidir leis na daoine údaraithe sin do chomhlíonadh aon fheidhme a shonrófar sa chomhaontú agus a bhainfidh le cruthúnas prima facie ar chomhábhar ciona a shuíomh, lena n-áirítear trealamh a sholáthar, a chothabháil agus a oibriú agus taifid arna dtáirgeadh leis an trealamh sin a fhorbairt, a tháirgeadh agus a bhreathnú agus tomhais nó léirithe eile a tháirgeadh as ar féidir comhábhar ciona a bhaint mar thátal.

  (7) (a) The Minister for Justice and Law Reform may by an agreement in writing entered into with any person, upon such terms and conditions as may be specified in the agreement, which shall include a condition to the effect that the determination of the locations where equipment is to be operated shall be a function of a member of the Garda Síochána not below the rank of Superintendent, provide for the authorisation of that or other persons for the purposes of subsection (2), and the performance by those authorised persons of any function, which shall be specified in the agreement, relating to the establishing of prima facie proof of a constituent of an offence including the provision, maintenance and operation of equipment and the development, production and viewing of records produced by that equipment and the production of measurements or other indications from which a constituent of an offence can be inferred.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 6. #443732

  (7) (a) Trí chomhaontú i scríbhinn arna dhéanamh le haon duine, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a shonrófar sa chomhaontú, a mbeidh ar áireamh orthu coinníoll gur feidhm de chuid comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Ceannfort na suímh ina n-oibreofar trealamh a chinneadh, féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí foráil a dhéanamh maidir leis an duine sin nó le daoine eile a údarú chun críocha fho-alt (2), agus maidir leis na daoine údaraithe sin do chomhlíonadh aon fheidhme a shonrófar sa chomhaontú agus a bhainfidh le cruthúnas prima facie ar chomhábhar ciona a shuíomh, lena n-áirítear trealamh a sholáthar, a chothabháil agus a oibriú agus taifid arna dtáirgeadh leis an trealamh sin a fhorbairt, a tháirgeadh agus a bhreathnú agus tomhais nó léirithe eile a tháirgeadh as ar féidir comhábhar ciona a bhaint mar thátal.

  (7) (a) The Minister for Justice and Law Reform may by an agreement in writing entered into with any person, upon such terms and conditions as may be specified in the agreement, which shall include a condition to the effect that the determination of the locations where equipment is to be operated shall be a function of a member of the Garda Síochána not below the rank of Superintendent, provide for the authorisation of that or other persons for the purposes of subsection (2), and the performance by those authorised persons of any function, which shall be specified in the agreement, relating to the establishing of prima facie proof of a constituent of an offence including the provision, maintenance and operation of equipment and the development, production and viewing of records produced by that equipment and the production of measurements or other indications from which a constituent of an offence can be inferred.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 7. #151502

  Roimh chomhaontú a ghlacadh nó dá éis nó roimh feistiúchán rannpháirtí a cheangal nó dá éis, féadfaidh an tAire urrús a éileamh i cibé foirm agus de cibé suim is dóigh leis is gá, chun íoc aon ranníoca, táille nó éilimh a bheidh dlite i leith seirbhísí telex a urrú agus, d'éagmais an urrúis sin, féadfaidh an t Aire , murar thosaigh feidhm an chomhaontaithe, diúltú an comhaontú a chur i ngníomh nó má thosaigh feidhm an chomhaontaithe féadfaidh sé an comhaontú a fhoirceannadh gan dochar dá théarmaí ná d'fhorálacha eile na Rialachán seo agus, i gcás an feistiúchán a bheith soláthraithe, féadfaidh sé an feistiúchán a dhícheangal.

  The Minister may, either before or after the acceptance of an agreement or before or after the connection of a subscriber's installation, demand security in such form and of such amount as the Minister may consider necessary to secure the payment of any subscription, fee or charge due in respect of telex services, and, in default of such security, the Minister may, if the agreement has not commenced, refuse to implement the agreement, or, if the agreement has commenced determine the agreement without prejudice to its terms and to the other provisions of these Regulations, and, in case the installation has been provided, disconnect the installation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 8. #278626

  4. Níor cheart aon ní sa Chomhaontú seo a léiriú mar ní a chuireann toirmeasc ar dhiúltú duine a thabhairt suas a bhfuil barántas gabhála mar atá sainmhínithe sa Chomhaontú seo eisithe ina leith má tá cúiseanna ann lena chreidiúint go bhfuil an barántas gabhála sin eisithe d'fhonn duine a ionchúiseamh nó a phionósú de bhíthin a ghnéis nó a gnéis, a chine nó a cine, a reiligiúin, a bhunaidh eitnigh nó a bunaidh eitnigh, a náisiúntachta, a theanga nó a teanga, a thuairimí polaitiúla nó a tuairimí polaitiúla nó a threoshuímh ghnéasaigh nó a treoshuímh ghnéasaigh, nó go bhféadfar seasamh an duine sin a dhochrú ar aon cheann de na cúiseanna sin.

  4. Nothing in this Agreement should be interpreted as prohibiting refusal to surrender a person in respect of whom an arrest warrant as defined by this Agreement has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the said arrest warrant has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on the grounds of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 9. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 10. #453274

  (a) a dhiúltaigh, gan cúis mhaith, páirt a ghlacadh, nó comhaontú páirt a ghlacadh, i gcúrsa oiliúna a mheasann an t-oifigeach a bheith cuí ag féachaint do riachtanais oiliúna an duine agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta, nuair a d’iarr oifigeach don Aire air nó uirthi páirt a ghlacadh nó comhaontú páirt a ghlacadh amhlaidh,

  (a) has, when requested to do so by an officer of the Minister, without good cause refused to participate or to agree to participate in a course of training which is considered appropriate by the officer having regard to the training needs of the person and his or her personal circumstances,

  AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH 2010

 11. #715232

  Sa Chomhaontú ar Chur Chun Feidhme Airteagal IV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) tá rialacha mionsonraithe, a bhaineann go háirithe le dumpáil a ríomh, nósanna imeachta maidir le himscrúdú a thionscnamh agus a leanúint, lena n-áirítear na fíorais a shuíomh agus a láimhseáil, bearta sealadacha a fhorchur, dleachtanna frithdhumpála a fhorchur agus a bhailiú, ré agus athbhreithniú na mbeart frithdhumpála agus nochtadh poiblí d'fhaisnéis a bhaineann le himscrúduithe frithdhumpála.

  The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 12. #1067153

  —(1) Chun críocha an Achta seo agus chun críche reacht na dtréimhsí amhail mar bhainid le headrána agus chun críche ailt 496 den Merchant Shipping Act, 1894, arna leasú le halt 46 den Acht seo, measfar eadráin a thionscnamh nuair a dhéanfas páirtí amháin sa chomhaontú eadrána fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile á cheangal air nó orthu eadránaí a cheapadh nó comhthoiliú le headránaí a cheapadh nó, i gcás an comhaontú eadrána dá fhoráil gur faoi eadráin duine a hainmnítear nó a sonraítear sa comhaontú a cuirfear an díospóid, á cheangal air nó orthu an díospóid a chur faoi bhráid an duine a bheas ainmnithe nó sonraithe amhlaidh.

  —(1) For the purposes of this Act and for the purpose of the statutes of limitation as applying to arbitrations and of section 496 of the Merchant Shipping Act, 1894, as amended by section 46 of this Act, an arbitration shall be deemed to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the other party or parties a written notice requiring him or them to appoint or concur in appointing an arbitrator or, where the arbitration agreement provides that the reference shall be to a person named or designated in the agreement, requiring him or them to submit the dispute to the person so named or designated.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 13. #1091928

  —(1) Chun críocha an Achta seo agus aon achtacháin eile i dtaobh tréimhsí tórann, measfar eadráin do thosnú nuair a dhéanas páirtí amháin sa chomhaontú eadrána fógra a scríbhinn a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile á cheangal air nó orthu eadránaí a cheapadh nó comhthoiliú lena cheapadh nó, i gcás dá bhforálann an comhaontú eadrána gur chun eadrána ag duine a hainmnítear nó a sonraítear sa chomhaontú a cuirfear an díospóid, á cheangal air nó orthu an díospóid a chur chun eadrána ag duine a hainmnítear nó a sonraítear amhlaidh.

  —(1) For the purposes of this Act and of any other limitation enactment, an arbitration shall be deemed to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the other party or parties a written notice requiring him or them to appoint or concur in appointing an arbitrator or, where the arbitration agreement provides that the reference shall be to a person named or designated in the agreement, requiring him or them to submit the dispute to the person so named or designated.

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 14. #1122359

  (2) Aon duine a bheidh ar fostú ar mhodh printíseachta le ceird lena mbainfidh rialacha faoin alt seo agus i gceantar an choiste phrintíseachta measfar, i gcás inar thosaigh an fhostaíocht an fad a bhí na rialacha i bhfeidhm agus d'ainneoin aon chomhaontú dá mhalairt, é a bheith ar fostú faoi chomhaontú a shínigh an duine agus a fhostóir trína gcomhaontaíonn an fostóir an duine a fhostú, agus trína gcomhaontaíonn an duine fónamh don fhostóir, ar feadh na tréimhse printíseachta a shonrófar sna rialacha, ach féadfaidh an coiste, más oiriúnach sin leis, an dá pháirtí a urscaoileadh óna n-oibleagáidí faoi seach faoin gcomhaontú a urchiallaítear leis an bhfo-alt seo nó an comhaontú sin a mhodhnú nó, le toiliú—

  (2) A person who is employed by way of apprenticeship in a trade to which rules under this section relate and in the district of the apprenticeship committee shall, where the employment commenced while the rules were in force and notwithstanding any agreement to the contrary, be deemed to be employed under an agreement signed by the person and his employer whereby the employer agrees to employ the person, and the person agrees to serve the employer, for the period of apprenticeship specified in the rules, but the committee may, if it so thinks fit, release both parties from their respective obligations under the agreement implied by this subsection or modify such agreement or, with the consent of—

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 15. #1132442

  (viii) leasuithe a bheidh beartaithe a dhéanamh ar an gComhaontú seo a fhormheas.

  (viii) approve proposed amendments to this Agreement.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 16. #1200386

  An comhaontú a fhormheas agus a fhorálacha a chur i gcrích.

  Approval of agreement and carrying out of its provisions.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 17. #1219719

  (d) i gcás rialacha a rinneadh faoin mír sin (d)—duine atá ar fostú mar phrintíseach d'aicme a shonraítear sna rialacha le fostaíocht lena mbaineann na rialacha measfar, d'ainneoin aon chomhaontú dá mhalairt, é a bheith ar fostú faoi chomhaontú a shínigh an duine agus a fhostóir trína gcomhaontaíonn an fostóir an duine a fhostú, agus trína gcomhaontaíonn an duine fónamh don fhostóir, ar feadh na tréimhse oiliúna a shonraítear sna rialacha, ach féadfaidh an Chomhairle, más oiriúnach léi, an dá pháirtí a urscaoileadh óna n-oibleagáidí faoi seach faoin gcomhaontú is intuigthe ón mír seo a bheith ann nó an comhaontú sin a mhodhnú nó, le toiliú—

  ( d ) in the case of rules made under the said paragraph (d)—a person who is employed as an apprentice of a class specified in the rules in an employment to which the rules relate shall, notwithstanding any agreement to the contrary, be deemed to be employed under an agreement signed by the person and his employer whereby the employer agrees to employ the person, and the person agrees to serve the employer, for the period of training specified in the rules, but An Chomhairle may, if it so thinks fit, release both parties from their respective obligations under the agreement implied by this paragraph or modify such agreement or, with the consent of—

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 18. #1278431

  “(1A) (a) Má tharlaíonn, tar éis comhaontú a dhéanamh earraí a sheachadadh nó seirbhísí a dhéanamh agus roimh an dáta a thiocfadh aon cháin chun bheith dlite faoi fho-alt (1) nó (2), de réir mar is iomchuí, d'alt 19, i leith an idirbhirt dá ndéanfaí neamhshuim den choinníoll a ghabhann leis an bhfo-alt sin (1), go mbeidh athrú ar an méid cánach is inmhuirir ar sheachadadh na n-earraí nó déanamh na seirbhísí sin, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirir a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a sonraíodh ar leithligh faoin gcomhaontú.

  "(1A) ( a ) Where, after the making of an agreement for the delivery of goods or the rendering of services and before the date on which under subsection (1) or (2), as may be appropriate, of section 19 any tax in respect of the transaction would, if the proviso to the said subsection (1) were disregarded, fall due, there is a change in the amount of tax chargeable on the delivery or rendering in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under he agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 19. #1328173

  Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  "The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 20. #1334736

  (c) beidh an éifeacht agus an fheidhm chéanna ag an tíolacadh a bheadh aige dá mbeadh ag an morgáisteoir, ar dháta na hionstraime muirir, teideal tairbhiúil chun an eastáit nó an leasa sa talamh a bunaíodh le haon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh a rinne, nó a mheasfar a rinne, sé féin nó a réamhtheachtaithe i dteideal le Coimisiún na Talún maidir leis an talamh saor ó gach leas, eire agus éileamh ach amháin iad siúd a chosnaítear agus a eisctear le halt 42, ach faoi réir na gcoinníollacha go léir (cibé acu coinníollacha reachtúla iad nó coinníollacha in aon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh) a chuaigh i gcion ar eastát nó ar leas an mhorgáisteora sa talamh díreach sular dhíol an Chorparáid é.

  ( c ) the conveyance shall have the same effect and operation as if the mortgagor was at the date of the instrument of charge beneficially entitled to the estate or interest in the land created by any agreement or undertaking to purchase entered into or deemed to have been entered into with the Land Commission by him or his predecessors in title in respect of the land freed from all interests, incumbrances and claims other than those saved and excepted by section 42, but subject to all conditions (whether statutory or contained in any such agreement or undertaking to purchase) which affected the mortgagor's estate or interest in the land immediately before the sale by the Corporation.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 21. #1348560

  (4) Má mhainníonn na páirtithe eile sa chomhaontú aon chuntas a sheachadadh a cheanglaítear a sheachadadh le haon chomhaontú den sórt sin nó an dleacht a íoc is iníoctha ar aon chuntas den sórt sin a sheachadadh, dlífear fíneáil nach mó ná £50 a chur orthu in aghaidh aon lae a leanfar den mhainneachtain agus dlífidh siad freisin, i dteannta na dleachta, ús a íoc uirthi, agus beidh sin inghnóthaithe sa tslí chéanna ionann is dá mba chuid den dleacht é, de réir 15 faoin gcéad sa bhliain ón dáta a thosóidh an mhainneachtain go dtí dáta a íoctha.

  (4) Where the other parties to the agreement make default in delivering any account required by any such agreement or in paying the duty payable on the delivery of any such account, they shall be liable to a fine not exceeding £50 for any day during which the default continues and shall also be liable to pay, in addition to the duty, interest thereon, which shall be recoverable in the same manner as if it were part thereof, at the rate of 15 per cent. per annum from the date when the default begins until the date of payment.

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 22. #1365214

  —Féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú, faoi réir cibé coinníollacha a bheidh sonraithe san ordú, i gcás conradh chun earraí a dhíol nó chun earraí a fhruiliú faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú ligin lena mbaineann alt 38 nó chun seirbhís a sholáthar d'aicme a bheidh sonraithe san ordú a rinne duine i gcúrsa gnó in áit seachas a áit ghnó féin nó in imthosca sonraithe eile, go mbeidh tréimhse shonraithe ann a mbeidh an custaiméir i dteideal laistigh di an glacadh a thug sé i leith an chonartha a tharraingt siar.

  —The Minister may by order provide that, subject to such conditions as may be specified in the order, in the case of a contract of sale of goods or for the hire of goods under a hire-purchase agreement or under a letting agreement to which section 38 applies or for the supply of a service of a class specified in the order entered into by a person in the course of a business elsewhere than at his place of business or in other specified circumstances, there shall be a specified period within which the customer shall be entitled to withdraw his acceptance of the contract.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 23. #1365224

  —(1) Féadfaidh an tAire a cheangal le hordú, i ndáil le haon duine a bheidh ag gníomhú i gcúrsa gnó a sheolann sé agus a bhainfidh úsáid as foirm chaighdeánach conartha (arb éard é conradh chun earraí a dhíol, comhaontú fruilcheannaigh, comhaontú chun earraí a ligean nó conradh chun seirbhís a sholáthar), go dtabharfaidh sé cibé fógra don phobal a shonróidh an t-ordú á rá go bhfuil úsáid á bhaint aige as an bhfoirm chaighdeánach sin agus cibé acu atá nó nach bhfuil sé toilteanach conradh a dhéanamh ar aon téarmaí eile.

  —(1) The Minister may by order require, in relation to any person acting in the course of a business carried on by him who makes use of a standard form of contract (being a contract for the sale of goods, a hire-purchase agreement, an agreement for the letting of goods or a contract for the supply of a service), that he shall give such notice to the public as the order may specify as to his use of such standard form and as to whether he is or is not willing to contract on any other terms.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 24. #1397374

  (5) Féadfaidh na stiúrthóirí urrúis iomchuí a leithroinnt, d'ainneoin aon údarás chun críocha an ailt seo a bheith dulta in éag, más de bhun tairiscint nó comhaontú a rinne an chuideachta roimh éag don údarás a leithroinntear na hurrúis iomchuí agus gur cheadaigh an t-údarás di tairiscint nó comhaontú a dhéanamh a cheanglódh, nó a b'fhéidir a cheanglódh, urrúis iomchuí a leithroinnt tar éis don údarás dul in éag.

  (5) The directors may allot relevant securities, notwithstanding that any authority for the purposes of this section has expired, if the relevant securities are allotted in pursuance of an offer or agreement made by the company before the authority expired and the authority allowed it to make an offer or agreement which would or might require relevant securities to be allotted after the authority expired.

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 25. #1571965

  Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 26. #1739564

  D'fhonn an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hiontrálacha a bhaineann le comhaontú a chur leis nó a scriosadh, aon fhorálacha sonracha atá i gcomhaontú trádála agus a bhaineann le bearta coimirce nó sásraí eile le haghaidh fabhair tharaife nó cóireáil fhabhrach eile nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo a aistarraingt go sealadach, aon táirgí arna sainaithint mar tháirgí íogaire ag comhaontú trádála nó aon fhorálacha lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le sásraí eile.

  In order to amend the Annex to this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the TFEU should be delegated to the Commission in respect of adding or deleting entries relating to: a trade agreement; any specific provisions contained in a trade agreement and related to safeguard measures or other mechanisms for the temporary withdrawal of tariff preferences or of other preferential treatment that are not in accordance with this Regulation; any products identified as sensitive by a trade agreement; or any provisions laying down specific rules for other mechanisms.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 27. #330541

  Féadfaidh an tAontas comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó nó le heagraíocht idirnáisiúnta amháin nó níos mó má fhoráiltear amhlaidh sna Conarthaí nó nuair is gá comhaontú a thabhairt i gcrích d'fhonn ceann de na cuspóirí dá dtagraítear sna Conarthaí a ghnóthú faoi chuimsiú bheartais an Aontais, nó má fhoráiltear do chomhaontú a thabhairt i gcrích i ngníomh Aontais atá ceangailteach ó thaobh dlí nó más dóigh do chomhaontú a thabhairt i gcrích difear a dhéanamh do chomhrialacha nó a raon feidhme a athrú.

  The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international organisations where the Treaties so provide or where the conclusion of an agreement is necessary in order to achieve, within the framework of the Union's policies, one of the objectives referred to in the Treaties, or is provided for in a legally binding Union act or is likely to affect common rules or alter their scope.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 28. #349759

  D’fhonn a áirithiú nach bhfágfadh comhaontú arna bheartú ag Ballstát dlí an Chomhphobail neamhéifeachtach agus nach ndéanfaidh sé dochar d'fheidhmiú ceart an chórais arna bhunú ag an dlí sin, nó nach ndéanfaidh sé dochar do chaidreamh seachtrach an Chomhphobail faoi mar a bheidh cinntithe ag an gComhphobal, ba cheart go mbeadh sé de cheanglas ar an mBallstát lena mbaineann fógra a thabhairt don Choimisiún ar a bhfuil sé i gceist ag an mBallstát sin a dhéanamh d'fhonn údarú a fháil chun tús a chur le caibidlíocht fhoirmiúil ar chomhaontú nó chun leanúint dóibh mar aon le comhaontú a thabhairt i gcrích.

  In order to ensure that an agreement envisaged by a Member State does not render Community law ineffective and does not undermine the proper functioning of the system established by that law, or undermine the Community’s external relations policy as decided by the Community, the Member State concerned should be required to notify the Commission of its intentions with a view to obtaining an authorisation to open or continue formal negotiations on an agreement as well as to conclude an agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 29. #614407

  ciallaíonn “déileáil”, i ndáil le hurrúis, (cibé acu mar phríomhaí nó mar ghníomhaire), na hurrúis a fháil nó a dhiúscairt, nó suibscríobh lena n-aghaidh nó iad a fhrithghealladh nó comhaontú a dhéanamh nó tairiscint comhaontú a dhéánamh nó duine a aslú nó féachaint lena aslú chun comhaontú a dhéanamh nó tairiscint comhaontú a dhéanamh—

  “dealing”, in relation to securities, means (whether as principal or agent) acquiring, disposing of, subscribing for or underwriting the securities, or making or offering to make, or inducing or attempting to induce a person to make or to offer to make, an agreement—

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 30. #721823

  Féadfaidh an tAontas comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó nó le heagraíocht idirnáisiúnta amháin nó níos mó má fhoráiltear amhlaidh sna Conarthaí nó nuair is gá comhaontú a thabhairt i gcrích d'fhonn ceann de na cuspóirí dá dtagraítear sna Conarthaí a ghnóthú faoi chuimsiú bheartais an Aontais, nó má fhoráiltear do chomhaontú a thabhairt i gcrích i ngníomh Aontais atá ceangailteach ó thaobh dlí nó más dóigh do chomhaontú a thabhairt i gcrích difear a dhéanamh do chomhrialacha nó a raon feidhme a athrú.

  The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international organisations where the Treaties so provide or where the conclusion of an agreement is necessary in order to achieve, within the framework of the Union's policies, one of the objectives referred to in the Treaties, or is provided for in a legally binding Union act or is likely to affect common rules or alter their scope.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 31. #997320

  (2) Duine a bheas tar éis earraí a dhíol trí chomhaontú díola-arcáirde faoinar mó na cúig puint an praghas ceannaigh iomlán, ní bheidh sé i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar an gcomhaontú ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis, agus ní bheidh aon urrús a thug an ceannaitheoir i leith airgid is iníoctha faoin gcomhaontú díola-ar-cáirde, nó a thug ráthaitheoir i leith airgid is iníoctha faoi chonradh ráthaíochta den tsórt réamhráite, infhorfheidhmithe i gcoinne an cheannaitheora nó an ráthaitheora ag aon tsealbhóir ar an urrús sin, mura mbeifear tar éis an ceanglas a sonraítear sa bhfo-alt sin roimhe seo a chomhlíonadh, agus mura rud é—

  (2) A person who has sold goods by a credit-sale agreement under which the total purchase price exceeds five pounds shall not be entitled to enforce the agreement or any contract of guarantee relating thereto, and no security given by the buyer in respect of money payable under the credit-sale agreement or given by a guarantor in respect of money payable under such a contract of guarantee as aforesaid shall be enforceable against the buyer or guarantor by any holder thereof, unless the requirement specified in the foregoing subsection has been complied with, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 32. #997358

  —(1) Tráth ar bith roimh an íocaíocht dheiridh a bheith déanta faoi chomhaontú fost-cheannaigh nó comhaontú díola-ar-cáirde, déanfaidh aon duine a bheas i dteideal an comhaontú a fhorfheidhmiú i gcoinne an fhostóra nó an cheannaitheora, laistigh de cheithre lá tar éis iarratas i scríbhinn a bheith faighte aige ón bhfostóir nó ón gceannaitheoir agus scilling chostais a bheith tairgthe dhó ag an bhfostóir nó an ceannaitheoir, cóip a thabhairt don fhostóir nó don cheannaitheoir d'aon mheabhrachán nó nóta i dtaobh an chomhaontuithe, maille le ráiteas arna shíniú ag an duine sin nó ag a ghníomhaire a thaispeánfas—

  —(1) At any time before the final payment has been made under a hire-purchase agreement or credit-sale agreement, any person entitled to enforce the agreement against the hirer or buyer shall, within four days after he has received a request in writing from the hirer or buyer and the hirer or buyer has tendered to him the sum of one shilling for expenses, supply to the hirer or buyer a copy of any memorandum or note of the agreement, together with a statement signed by the said person or his agent showing—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 33. #997496

  (2) Tar éis deireadh a chur le comhaontú fost-cheannaigh, nó tar éis d'únaer, a mbeidh de cheart aige earraí a ligeadh faoi chomhaontú fost-cheannaigh a aisghabháil ó fhostóir, do thosnú aicsin chun an ceart sin a fhorfheidhmiú, ní deighleálfar (d'ainneoin an Chúirt, in aon aicsean den tsórt sin, do chur oibriú orduithe i gcóir sain-sheachadadh na n-earraí don únaer ar athló) leis na hearraí a ligeadh faoin gcomhaontú, nó leis na hearraí a mbeifear á n-éileamh san aicsean, pé acu é, mar earraí a háiríodh sa chomhaontú fostcheannaigh chun críocha ailt 4 den Law of Distress Amendment Act, 1908.

  (2) After the determination of a hire-purchase agreement, or after an owner, having a right to recover from a hirer goods which have been let under a hire-purchase agreement, has commenced an action to enforce that right, the goods which have been let under the agreement, or the goods claimed in the action, as the case may be, shall not (notwithstanding that the Court in any such action postpones the operation of an order for the specific delivery of the goods to the owner) be treated as goods comprised in the hire-purchase agreement for the purposes of section 4 of the Law of Distress Amendment Act, 1908.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 34. #1001703

  (b) Má gheibheann an Chúirt, laistigh den tréimhse sin, fógra i dtaobh agóide i gcoinne an comhaontú a chlárú, déanfaidh an Chúirt, mura measa sí an agóid a bheith suaibhreosach, an agóid a bhreithniú agus bhéarfaidh éisteacht do gach páirtí a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith acu ann agus ar mian leo éisteacht a fháil, agus más deimhin leis an gCúirt, tar éis an bhreithnithe sin, ná fuil an comhaontú do réir na gceanglas a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo, diúltóidh an Chúirt an comhaontú a chlárú.

  ( b ) If within that period the Court receives notice of an objection to the agreement being registered, the Court shall, unless it considers the objection frivolous, consider the objection and shall hear all parties appearing to the Court to be interested and desiring to be heard, and if, after such consideration, the Court is satisfied that the agreement does not comply with the requirements specified in subsection (3) of this section, the Court shall refuse to register the agreement.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 35. #1030383

  (ii) féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthar, ar a mbeidh cúram cothabhála an bhóthair phoiblí, comhaontú a dhéanamh, roimh an dáta ceaptha, chun an droichead a dhíchur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí a chur i riocht a bheas comhionann nó comháisiúil leis an riocht ina raibh sé sar ar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí a chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus sa chás sin beidh, ar an gcomhaontú d'fhorghníomhú, deireadh le dliteanas (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú) an Bhoird chun an droichead a chothabháil,

  (ii) the Board and the road authority, charged with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the Board to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 36. #1030405

  (ii) féadfaidh an Bord agus an t-údaras bóthar, ar a mbeidh cúram cothabhála an bhóthair phoiblí, comhaontú a dhéanamh, roimh an dáta ceaptha, chun an droichead a dhíchur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí a chur i riocht a bheas comhionann nó comháisiúil leis an riocht ina raibh sé sar ar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí a chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus sa chás sin beidh, ar an gcomhaontú d'fhorghníomhú, deireadh le dliteanas (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú) an Bhoird chun an droichead a chothabháil,

  (ii) the Board and the road authority charged with the maintenance of the public road may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the Board to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 37. #1094101

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé le Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo do réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 38. #1104868

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé leis an mBanc ionstraim á rá go bhfuil glactha aige, gan agús, leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh. [EN]

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted this Agreement without reservation in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 39. #1132712

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé leis an mBanc ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oibleagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 40. #1132716

  (c) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, chun a shínithe, go dtí deireadh gnó an 31 Nollaig, 1960, i bpríomh-oifig an Bhainc thar ceann rialtas na stát a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A, ar choinníoll go bhféadfaidh na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm um an dáta sin, an tréimhse a bheidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe a shíneadh sé mhí ar a fhad.

  ( c ) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1960, at the principal office of the Bank, on behalf of the governments of the states whose names are set forth in Schedule A, provided that, if this Agreement shall not have entered into force by that date, the Executive Directors of the Bank may extend the period during which this Agreement shall remain open for signature by not more than six months.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 41. #1132736

  Arna dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfaidh i dtaisce i gcairtlanna an Bhainc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbartha, a chuireann in iúl trína shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé gníomhú mar thaisclann don Chomhaontú seo, an Comhaontú seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe agus an dáta a thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm, faoi Airteagal IX, Alt 1 de seo, a chur in iúl do na rialtais uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A.

  Done at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to act as depository of this Agreement, to register this Agreement with the Secretariat of the United Nations and to notify all governments whose names are set forth in Schedule A of the date when this Agreement shall have entered into force under Article XI, Section 1 hereof.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 42. #1182617

  (2) Nuair a bheifear tar éis airteagail a chlárú, déanfar cóip de gach rún nó comhaontú den sórt sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire a chorprú i ngach cóip, nó a chur i gceangal le gach cóip, de na hairteagail a eiseofar tar éis an rún a rith nó an comhaontú a dhéanamh.

  (2) Where articles have been registered, a copy of every such resolution or agreement for the time being in force shall be embodied in or annexed to every copy of the articles issued after the passing of the resolution or the making of the agreement.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 43. #1265995

  (2) Ní dhéanfaidh aon duine a sheolann gnó gníomhaireachta fostaíochta aon táille a ghearradh d'aontoisc de bharr a chomhaontú fostaíocht a lorg do dhuine eile ná d'aontoisc de bharr a chomhaontú daoine a lorg a thabharfaidh nó a ghlacfaidh fostaíocht.

  (2) A person carrying on the business of an employment agency shall not charge any fee solely for agreeing to seek employment for another person or solely for agreeing to seek persons who will give or accept employment.

  Uimhir 27 de 1971: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT FOSTAÍOCHTA, 1971

 44. #1273287

  (b) ar bheith caite don tréimhse sin, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an t-iarmhéid cánach a bheidh gan íoc mar a shonrófar san fhógra nó tiocfaidh an t-iarmhéid leasaithe cánach arna chinneadh i ndáil leis an achomharc chun bheith dlite agus iníoctha ionann agus dá mba é a bhí sa cháin cáin a raibh sé dlite ar an duine í a íoc i leith na tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the balance of tax remaining unpaid as specified in the notice or the amended balance of tax as determined in relation to the appeal shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 45. #1329386

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann taiscfidh sé le Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo de réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar a chumas a oibleagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 46. #1343955

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má bhíonn fógra achomhairc faighte, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an méid a bheidh dlite, nó an méid leasaithe a bheidh dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a dhligh an duine a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbhéala an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.”.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.".

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 47. #1345077

  —(1) Comhalta den Bhord a bhfuil aon leas aige i gcomhlacht a mbeartaíonn an Bord comhaontú a dhéanamh leis, nó a bhfuil aon leas aige i gcomhaontú a bheartaíonn an Bord a dhéanamh, nochtfaidh sé don Bhord go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é agus ní ghlacfaidh sé páirt in aon phlé nó cinneadh ag an mBord maidir leis an gcomhaontú a bheartaítear a dhéanamh.

  —(1) A member of the Board who has any interest in a body with which the Board proposes to make an agreement, or any interest in an agreement which the Board proposes to make, shall disclose the fact and nature of the interest to the Board and shall take no part in any deliberation or decision of the Board relating to the proposed agreement.

  1978-PUB-The

 48. #1397510

  (4) D'ainneoin aon chumhacht nó rún den sórt sin a bheith dulta in éag, féadfaidh na stiúrthóirí urrúis chothromais a leithroinnt de bhun tairiscint nó comhaontú a bheidh déanta roimhe sin ag an gcuideachta, má chuir an chumhacht nó an rún ar chumas na cuideachta tairiscint nó comhaontú a dhéanamh a cheanglódh, nó a b'fhéidir a cheanglódh, urrúis chothromais a leithroinnt tar éis don chumhacht nó don rún sin dul in éag.

  (4) Notwithstanding that any such power or resolution has expired, the directors may allot equity securities in pursuance of an offer or agreement previously made by the company, if the power or resolution enabled the company to make an offer or agreement which would or might require equity securities to be allotted after it expired.

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 49. #1497911

  (5) I gcás inar dealraitheach don Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a dhéanamh idir dhá údarás rialaithe foirgníochta nó níos mó chun críche aon fheidhme dá gcuid, féadfaidh sé, tar éis dó deis a thabhairt do na húdaráis lena mbaineann uiríll a dhéanamh chuige, a cheangal ar na húdaráis sin comhaontú den sórt sin a dhéanamh, agus féadfaidh an tAire a ordú go mbeidh, in aon chomhaontú den sórt sin, cibé téarmaí a shonróidh sé agus déanfaidh na húdaráis lena mbaineann de réir aon orduithe a thabharfaidh an tAire faoin bhfo-alt seo.

  (5) Where it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between two or more building control authorities for the purpose of any of their functions, he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require those authorities to enter into such an agreement, and the Minister may direct that any such agreement shall contain such terms as he may specify and the authorities concerned shall comply with any directions given under this subsection by the Minister.

  Uimhir 3 de 1990: AN tACHT ÚM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA, 1990

 50. #1518201

  ciallaíonn “déileáil”, i ndáil le hurrúis, (cibé acu mar phríomhaí nó mar ghníomhaire), na hurrúis a fháil nó a dhiúscairt, nó suibscríobh lena n-aghaidh nó iad a fhrithghealladh nó comhaontú a dhéanamh nó tairiscint comhaontú a dhéánamh nó duine a aslú nó féachaint lena aslú chun comhaontú a dhéanamh nó tairiscint comhaontú a dhéanamh—

  "dealing", in relation to securities, means (whether as principal or agent) acquiring, disposing of, subscribing for or underwriting the securities, or making or offering to make, or inducing or attempting to induce a person to make or to offer to make, an agreement—

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 51. #1769732

  Tá an Comhchoiste comhdhéanta d’ionadaithe an Aontais agus d’ionadaithe na Ríochta Aontaithe a thiocfaidh le chéile ar a laghad uair sa bhliain agus déanfaidh sé cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an chomhaontaithe a mhaoirsiú agus a éascú, cinneadh maidir le cúraimí na gcoistí speisialaithe agus a gcuid oibre a mhaoirsiú agus leasú a dhéanamh ar an gComhaontú nuair a fhoráiltear dó sin go sonrach leis an gComhaontú féin.

  The Joint Committee is comprised of representatives of the Union and representatives of the United Kingdom who will meet at least once a year and will supervise and facilitate the implementation and application of the agreement, decide on the tasks of the specialised committees and supervise their work and make amendment to the Agreement where specifically provided for in the Agreement itself.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 52. #1824514

  Údarú a dheonaítear de bhun mhír 1, féadfaidh sé a bheith faoi réir foráil áirithe a áireamh sa chomhaontú i dtrácht nó a bheith bainte as nó féadfaidh sé a bheith faoi réir cur i bhfeidhm forála áirithe den chomhaontú sin a bheith curtha ar fionraí, más gá sin, chun comhsheasmhacht leis na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 a áirithiú.

  An authorisation granted pursuant to paragraph 1 may be conditional upon the inclusion in or removal from the agreement in question of any provision or may be conditional upon the suspension of the application of any provision of that agreement, where necessary to ensure consistency with the conditions set out in paragraph 1.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 53. #1824526

  Údarú a dheonaítear de bhun mhír 1, féadfaidh sé a bheith faoi réir foráil áirithe a áireamh sa chomhaontú i dtrácht nó a bheith bainte as nó féadfaidh sé a bheith faoi réir cur i bhfeidhm forála áirithe den chomhaontú sin a bheith curtha ar fionraí, más gá sin, chun comhsheasmhacht leis na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 a áirithiú.

  An authorisation granted pursuant to paragraph 1 may be conditional upon the inclusion in or removal from the agreement in question of any provision or may be conditional upon the suspension of the application of any provision of that agreement, where necessary to ensure the consistency with the conditions set out in paragraph 1.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 54. #1858194

  Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations and from the end of the negotiations to the conclusion of the international agreement, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, drawn up by that committee on its own initiative or after considering any relevant proposal tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold, adopt recommendations to the Council, the Commission or the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and require them to be taken into account before the conclusion of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 55. #458665

  ACHT D’ÉASCÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, COBHSAÍOCHT AIRGEADAIS AN LIMISTÉIR EURO INA IOMLÁINE A CHOSAINT AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DÁ CHUMASÚ ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AS AN bPRÍOMHCHISTE NÓ AS TORADH FÁIS AN CHISTE SIN CHUN A CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT SA STÁT DON CHOMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH MAIDIR LEIS NA hIASACHTAÍ DÉTHAOBHACHA COMHTHIOMSAITHE CHUN SOCHAIR DON PHOBLACHT HEILLÉANACH ARNA DHÉANAMH AG BALLSTÁIT ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH, LENA nÁIRÍTEAR AN STÁT, AGUS IDIR NA BALLSTÁIT SIN AGUS DÁ CHUMASÚ, CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS DE RÉIR AIRTEAGAL 2 DEN CHOMHAONTÚ SIN, ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN STÁT, DON CHOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA DÁ dTAGRAÍTEAR SAN AIRTEAGAL SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS NA FÁLTAIS GO LÉIR A GHEOFAR I LEITH AIRGID A AIRLEACFAR FAOIN ACHT SEO A ÍOC ISTEACH SA STÁTCHISTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO FACILITATE IN THE PUBLIC INTEREST THE SAFEGUARDING OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE EURO AREA AS A WHOLE AND FOR THAT PURPOSE TO ENABLE PAYMENTS TO BE MADE OUT OF THE CENTRAL FUND OR THE GROWING PRODUCE OF THAT FUND SO AS TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN IN THE STATE TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT REGARDING THE POOLED BILATERAL LOANS FOR THE BENEFIT OF THE HELLENIC REPUBLIC MADE BY AND BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, INCLUDING THE STATE, AND FOR THAT PURPOSE AND IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2 OF THAT AGREEMENT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, IN SO FAR AS IT RELATES TO THE STATE, TO THE LOAN FACILITY AGREEMENT REFERRED TO IN THAT ARTICLE, TO PROVIDE FOR ALL RECEIPTS RECEIVED IN RESPECT OF MONEYS ADVANCED UNDER THIS ACT TO BE PAID INTO THE EXCHEQUER AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [20th May, 2010]

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 56. #459380

  (1) Beidh éifeacht mar a leanas le haon sannadh agus aistriú ar chearta agus oibleagáidí Iasachtóra a cheadaítear faoi Airteagal 2: déanfaidh an t-iarIasachtóir, an tIasachtóir nua agus na hIasachtóirí eile comhaontú sannta i bhfoirm Iarscríbhinn 6 (“Comhaontú Sannta”) agus ar an dáta a dhéanfaidh na páirtithe sin go léir amhlaidh agus faoi réir na méideanna iomchuí atá dlite i leith an tsannta sin agus an aistrithe sin a íoc: (i) déanfaidh an tIasachtóir láithreach a chearta i leith na nIasachtaí agus an Chomhaontaithe a shaindeirtear a bheith sannta faoin gComhaontú Sannta a shannadh go hiomlán; (ii) déanfaidh an tIasachtaí agus na hIasachtóirí eile an tIasachtóir láithreach a scaoileadh óna oibleagáidí faoin gComhaontú seo i leith an chion de na hIasachtaí a bheidh á sannadh agus a saindeirtear gur ábhar don Chomhaontú Sannta é (“na hOibleagáidí Iomchuí”); agus (iii) glacfaidh an tIasachtóir nua oibleagáidí don Iasachtaí agus do na hIasachtóirí eile a bheidh coibhéiseach leis na hOibleagáidí Iomchuí agus (murar Iasachtóir é cheana féin) tiocfaidh sé chun bheith ina pháirtí sa Chomhaontú seo mar Iasachtóir.

  (1) Any assignment and transfer of a Lender’s rights and obligations which is permitted under Article 2 shall take effect as follows: the former Lender, the new Lender and the other Lenders shall enter into an assignment agreement in the form of Annex 6 (an “Assignment Agreement”) and on the date when this is executed by all of these parties and subject to payment of the relevant amounts due in respect of such assignment and transfer: (i) the existing Lender shall assign absolutely its rights in respect of the Loans and the Agreement expressed to be assigned under the Assignment Agreement; (ii) the existing Lender shall be released by the Borrower and the other Lenders from its obligations under this Agreement in respect of the portion of the Loans being assigned and expressed to be the subject of the Assignment Agreement (the “Relevant Obligations”); and (iii) the new Lender shall assume to the Borrower and the other Lenders obligations equivalent to the Relevant Obligations and (if it is not already a Lender) shall become a party to this Agreement as a Lender.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 57. #480436

  (i) go ndéanfar úinéireacht na talún, a cheanglaítear leis an gcomhaontú a chur in áirithe chun tithíocht dá dtagraítear in alt 94(4)(a) a sholáthar, a aistriú chuig an údarás pleanála,

  (i) the transfer to the planning authority of the ownership of the land required by the agreement to be reserved for the provision of housing referred to in section 94(4)(a),

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 58. #1076666

  Más rud é, faoin gComhaontú, gur féidir faoiseamh a thabhairt sa Stát nó i gCeanada i leith aon ioncaim agus go ndealraíonn sé, maidir leis an measúnú le haghaidh cánach ioncaim nó cánach brabús corparáide a rinneadh i leith an ioncaim, nach i leith a mhéid iomláin a rinneadh é nó go bhfuil sé neamhchruinn ag féachaint don chreidmheas, más ann, atá le tabhairt faoin gComhaontú, féadfar aon mheasúnuithe breise a dhéanamh is gá chun a áirithiú go ndéanfar méid iomlán an ioncaim a mheasúnú agus go dtabharfar an creidmheas ouí, más ann, ina leith, agus i gcás an t-ioncam a chur ar iontaoibh aon duine sa Stát chun a íoctha, féadfar aon mheasúnú breise den tsórt sin i leith cánach ioncaim a dhéanamh ar fháltaí an ioncaim faoi Chás VI de Sceideal D. [EN]

  Where, under the Agreement, relief may be given either in the State or in Canada in respect of any income and it appears that the assessment to income tax or to corporation profits tax made in respect of the income is not made in respect of the full amount thereof or is incorrect having regard to the credit, if any, which falls to be given under the Agreement, any such additional assessments may be made as are necessary to ensure that the total amount of the income is assessed and the proper credit, if any, is given in respect thereof, and where the income is entrusted to any person in the State for payment, any such additional assessment to income tax may be made on the recipient of the income under Case VI of Schedule D.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 59. #1093752

  (a) Beidh an Ciste, a shócmhainní, a mhaoin, a ioncam agus na hoibríochtaí agus na hidirbhearta a húdaraítear leis an gComhaontú seo saor ó gach cáin agus ó gach dleacht chustam.

  ( a ) The Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 60. #1094922

  (a) Beidh an Banc, a shócmhainní, a mhaoin, a ioncam agus na hoibríochtaí agus na hidirbhearta a húdaraítear leis an gComhaontú seo saor ó gach cáin agus ó gach dleacht chustam.

  ( a ) The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 61. #1104806

  (a) Beidh an Chorparáid, a sócmhainní, a maoin, a hioncam agus na hoibríochtaí agus na hidirbhearta a údaraítear leis an gComhaontú seo saor ó gach cáin agus ó gach dleacht chustam.

  ( a ) The Corporation, its assets, property, income and its operations and transactions authorised by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 62. #1106728

  (3) An fhad a leanfaidh aon chomhaontú den tsórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil lena mbainfidh an comhaontú agus ar a mbeidh cibé comhartha a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim gur íocadh an dleacht stampa, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, íocfar leis na Coimisinéirí Ioncaim, ag an mbaincéir a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna dob inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar admhála lena mbainfidh an comhaontú agus a eisíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an comhaontú, agus glacfar chun na críche sin gur chomhionann an líon de na hionstraimí sin d'eisigh a chustaiméirí agus an líon foirmeacha a soláthraíodh lúide an líon foirmeacha a cuireadh ar ais mar luaitear i mír (a) d'fho-alt (2) den alt seo.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the banker who has entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates issued during the period to which the account relates, it being assumed for this purpose that the number of those instruments issued by his customers was equal to the number of forms supplied less the number of forms returned as mentioned in paragraph (a) of subsection (2) of this section.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 63. #1132654

  (a) Beidh an Comhlachas, a shócmhainní, a mhaoin, a ioncam agus a oibríochtaí agus a idirbhearta mar a údaraítear leis an gComhaontú seo saor ó gach cáin agus ó gach dleacht chustam.

  ( a ) The Association, its assets, property, income and its operations and transactions authorised by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 64. #1219187

  —I gcás ina bhfaighfear faoin Acht seo an feo simplí i dtalamh atá forléasta le léas ina bhfuil cúnant, coinníoll nó comhaontú a chosnaíonn nó a mhéadaíonn taitneamhachtaí aon talún atá á áitiú ag úinéir leas an léasóra sa léas nó a bhaineann le comhlíonadh dualgais a fhorchuireann reacht ar an úinéir sin nó le ceart slí thar an talamh atá forléasta leis an léas nó ceart siltin nó ceart eile is gá chun forbairt talún, seachas an talamh atá forléasta leis an léas, a áirithiú nó chun cabhrú leis an bhforbairt sin, leanfaidh an cúnant, an coinníoll nó an comhaontú de lán-fheidhm agus de lán-éifeacht a bheith aige d'ainneoiu aon ní atá san Acht seo agus beidh sé inchurtha i bhfeidhm, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm aige maidir le ceart slí, ceart siltin nó ceart eile mar a dúradh, ag an úinéir sin nó ag a ionadaithe pearsanta nó ag a chomharbaí i dteideal ionann is nár tharla an fáil agus, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm den sórt sin aige, beidh sé inchurtha i bhfeidhm ag aon duine arb éagóir air a shárú.

  —Where the fee simple in land demised by a lease containing a covenant, condition or agreement which protects or enhances the amenities of any land occupied by the owner of the lessor's interest in the lease or relates to the performance of a duty imposed by statute on such owner or to a right of way over the land demised by the lease or a right of drainage or other right necessary to secure or assist the development of land other than the land demised by the lease is acquired under this Act, the covenant, condition or agreement shall, notwithstanding anything contained in this Act, continue in full force and effect and shall be enforceable, in the case of a covenant, condition or agreement which does not relate to a right of way, right of drainage or other right aforesaid, by such owner or his personal representatives or successors in title as if the acquisition had not occurred and, in the case of a covenant, condition or agreement which does so relate, by any person aggrieved by the breach thereof.

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 65. #1248229

  ciallaíonn “an leasú beartaithe” an leasú a bheartaítear a dhéanamh ar an gComhaontú Ciste is leasú a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  "the proposed amendment" means the amendment which it is proposed to make to the Fund Agreement the text of which amendment is set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 66. #1322375

  (a) naoi n-uaire a chloig aon lá, nó cibé méid uaire a chloig eile a bheidh sonraithe i gcomhaontú a bhaineann leis an duine óg;

  ( a ) nine hours in any day, or such other number of hours as may be specified in an agreement applying to the young person;

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 67. #1448060

  (c) i gcaitheamh na tréimhse, tar éis an deimhniú a thabhairt, ar lena linn a sheolfar an oibríocht trádála lasmuigh den Limistéar, go seolfar í in áitreabh a mbeidh an chuideachta a sheolann an oibríocht trádála i dteideal é a áitiú faoi léas nó comhaontú dá shamhail, a bheidh déanta ar bhonn neamhthuilleamaíoch le duine nach n-áireofaí chun críocha na nAchtanna Cánach Corparáide mar dhuine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta, agus nach faide tréimhse áitíochta an áitribh a bhfuil an chuideachta ina teideal faoin léas nó faoin gcomhaontú dá shamhail, nó an tréimhse áitíochta a mbeadh sí ina teideal dá bhfeidhmeodh sí aon chearta a thugtar leis an léas sin nó leis an gcomhaontú sin dá shamhail, ná an tréimhse is dóigh leis an Aire is leor chun ligean don chuideachta an oibríocht trádála a sheoladh sula dtosóidh sí á seoladh sa Limistéar.

  ( c ) throughout the period, following the giving of the certificate, during which the trading operation will be carried on outside the Area, it will be carried on in premises which the company carrying on the trading operation is entitled to occupy under a lease or similar agreement, entered into on an arm's length basis with a person who would not be treated as connected with the company for the purposes of the Corporation Tax Acts, and the period of occupancy of the premises to which the company is entitled under the lease or similar agreement, or to which it would be entitled if it exercised any rights conferred by that lease or similar agreement, is not greater than the period which the Minister considers sufficient to permit the company to carry on the trading operation prior to it commencing to carry it on in the Area.

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 68. #1571829

  ciallaíonn “an leasú beartaithe” an leasú a bheartaítear a dhéanamh ar an gComhaontú Ciste, ar leasú é a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  “proposed amendment” means the amendment which it is proposed to make to the Fund Agreement the text of which amendment is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 69. #151057

  Má scoireann rannpháirtí dá chomhaontú gan seirbhís teileafóin a thógáil faoi chomhaontú nua, féadfaidh sé, le toiliú an Aire, an líne mhalartáin a bhí ar cíos aige roimhe sin a aistriú chun áititheora eile san áitreabh lena bhfuil an líne mhalartáin i gceangal, agus más sia ná mí an téarma atá gan caitheamh dá chomhaontú roimhe sin féadfar cibé cíos a bheidh dlite faoi théarmaí a chomhaontaithe a mhaitheamh dó i leith an téarma, de bhreis ar mhí, atá gan caitheamh, ach ní lámhálfar lascaine ar bith i leith aon tréimhse roimh an dáta ar a nglacann an rannpháirtí nua dliteanas as an líne aistrithe.

  Where a subscriber terminates his agreement, and does not take telephone service under a new agreement, he may, with the consent of the Minister, transfer the exchange line formerly rented by him to another occupier of the premises to which the exchange line is connected, and if the unexpired term of his former agreement exceeds one month, he may be allowed rebate of rental due under the terms of his agreement in respect of the unexpired term in excess of one month, but no rebate shall be allowed in respect of any period prior to the date on which the new subscriber accepts liability for the line transferred.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 70. #151508

  I gcás go scoireann rannpháirtí a chomhaontú agus nach dtógann sé seirbhís telex faoi chomhaontú nua, féadfaidh sé, le toiliú an Aire, an feistiúchán a bhí ar cíos aige a aistriú chun áititheora eile san áitreabh ina bhfuil an feistiúchán i gceangal agus, más sia ná mí an téarma atá gan caitheamh dá chomhaontú, féadfar lacáiste cíosa a bheidh dlite faoi théarmaí a chomhaontaithe a lamháil dó i leith an téarma, de bhreis ar mhí, atá gan chaitheamh, ach ní lámhálfar lacáiste ar bith i leith aon tréimhse roimh an dáta ar a nglacann an rannpháirtí nua dliteanas i leith an fheistiú-cháin aistrithe.

  Where a subscriber terminates his agreement, and does not take telex service under a new agreement, he may, with the consent of the Minister transfer the installation formerly rented by him to another occupier of the premises at which the installation is connected, and if the unexpired term of his former agreement exceeds one month, he may be allowed rebate of rental due under the terms of his agreement in respect of the unexpired term in excess of one month, but no rebate shall be allowed in respect of any period prior to the date on which the new subscriber accepts liability for the installation transferred.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 71. #179998

  (2) Ní bheidh, i morgáiste, i gcomhaontú fruilcheannaigh, ná i gcomhaontú a riarann do dheontas nó d'aisíocaíocht iasachta, a rinneadh tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir solus nó duine a bhfuil sé beartaithe aige a bheith ina mhiondíoltóir solus, aon fhoráil lena ngeallfaidh an miondíoltóir nó an duine (de réir mar a bheidh) biotáille mhótair a cheannach ón mórdhíoltóir agus gan biotáille mhótair a cheannach ó aon mhórdhíoltóir eile i rith tréimhse is sia ná deich mbliana nó an chuid eile de théarma chomhaontú solus atá ann faoi láthair idir an mórdhíoltóir agus an miondíoltóir, cibé acu is giorra.

  (2) A mortgage, hire-purchase agreement, or agreement providing for the grant or repayment of a loan, entered into after the commencement of this Order between a wholesaler and a solus retailer or a person who proposes to become a solus retailer shall not contain any provision whereby the retailer or person (as the case may be) undertakes to purchase motor spirit from the wholesaler and not to purchase motor spirit from any other wholesaler for a period of more than ten years or the remainder of the term of an existing solus agreement between the wholesaler and the retailer, whichever is the shorter.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 72. #322012

  I gcásanna inar gá sicréideacht iomlán a choimeád ar marthain chun críocha an imscrúdaithe agus inar gá úsáid a bhaint as nósanna imeachta imscrúdaitheacha a thagann faoi réim chúraimí údaráis bhreithiúnaigh náisiúnta, féadfar, maidir le comhlíonadh na hoibleagáide chun a iarraidh ar an bhFeisire, ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach de chuid Pharlaimint na hEorpa a chuid tuairimí a thabhairt, an comhlíonadh sin a chur siar le comhaontú an Uachtaráin, i gcás Feisire, nó le comhaontú an Ardrúnaí, i gcás oifigigh nó seirbhísigh.

  In cases necessitating the maintenance of absolute secrecy for the purposes of the investigation and requiring the use of investigative procedures falling within the remit of a national judicial authority, compliance with the obligation to invite the Member, official or servant of the European Parliament to give his views may be deferred in agreement respectively with the President, in the case of a Member, or the Secretary-General, in the case of an official or servant.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 73. #325667

  (7) Maidir leis na cúraimí a ghabhann le bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leis an gComhaontú agus a ghabhann leis an gComhaontú a athbhreithniú agus, más gá, a ghabhann le bearta coimirce a fhorchur, ba cheart iad a dhéanamh sa mhodh is trédhearcaí is féidir.

  (7) The tasks of following up and reviewing the Agreement and, if necessary, imposing safeguard measures should be carried out in the most transparent manner possible.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 74. #566655

  Maidir leis na cúraimí a ghabhann le bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leis an gComhaontú agus a ghabhann leis an gComhaontú a athbhreithniú, le himscrúduithe a dhéanamh agus, más gá, le bearta coimirce a fhorchur, ba cheart iad a dhéanamh sa dóigh is trédhearcaí is féidir.

  The tasks of following up and reviewing the Agreement, carrying out investigations and, if necessary, imposing safeguard measures should be carried out in the most transparent manner possible.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 75. #566895

  Maidir leis na cúraimí a ghabhann le bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leis an gComhaontú agus a ghabhann leis an gComhaontú a athbhreithniú, le himscrúduithe a dhéanamh agus, más gá, le bearta coimirce a fhorchur, ba cheart iad a dhéanamh sa dóigh is trédhearcaí is féidir.

  The tasks of following up and reviewing the Agreement, carrying out investigations and, if necessary, imposing safeguard measures should be carried out in the most transparent manner possible.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 76. #590787

  Faoin "Dearbhú maidir le Comhaontú TRIPS agus Sláinte Phoiblí" a ghlac Comhdháil Airí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) in Doha an 14 Samhain 2001, is féidir agus is cóir an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (Comhaontú TRIPS) a thuiscint agus a chur chun feidhme ar bhealach a thacóidh le ceart Bhaill EDT an tsláinte phoiblí a chosaint, go háirithe chun rochtain ar chógais don uile duine a chur chun cinn.

  Under the "Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health" adopted by the Doha WTO Ministerial Conference on 14 November 2001, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members’ right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 77. #591292

  Mar an gcéanna, ba cheart forálacha áirithe den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [6] ("an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme") a leasú chun na hathruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an staid dhlíthiúil reatha a léiriú.

  Equally, certain provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [6] ("the Convention implementing the Schengen Agreement") should be amended in order to reflect the changes in Regulation (EC) No 562/2006 and the current legal situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 78. #614189

  (3) Folaíonn na sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (a) agus (2) (b) sonraí i dtaobh chéannacht na ndaoine a bhfuil leas acu sna scaireanna i gceist agus i dtaobh cibé acu is páirtithe, nó ba pháirtithe, daoine a bhfuil leas acu sna scaireanna céanna in aon chomhaontú lena mbaineann alt 73 nó in aon chomhaontú nó comhshocraíocht a bhaineann le haon chearta a fheidhmiú a thugtar de bhíthin na scaireanna a shealbhú.

  (3) The particulars referred to in subsection (2) (a) and (2) (b) include particulars of the identity of persons interested in the shares in question and of whether persons interested in the same shares are or were parties to any agreement to which section 73 applies or to any agreement or arrangement relating to the exercise of any rights conferred by the holding of the shares.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 79. #696374

  Cuirfidh an t-idirghabhálaí deireadh leis na himeachtaí idirghabhála a luaithe a thiocfaidh na páirtithe ar chomhaontú maidir le réiteach, nó a luaithe a dhearbhóidh ceann de na páirtithe gur mian leis nó léi deireadh a chur leis an idirghabháil nó a luaithe a chinnfidh an t-idirghabhálaí gur theip ar na páirtithe teacht ar chomhaontú den sórt sin.

  The mediator shall conclude the mediation proceedings as soon as the parties reach a settlement agreement, or one of the parties declares that it wishes to end the mediation or the mediator establishes that the parties have failed to reach such an agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 80. #698489

  Maidir leis na cúraimí a ghabhann le bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leis an gComhaontú agus a ghabhann leis an gComhaontú a athbhreithniú, le himscrúduithe a dhéanamh agus, más gá, le bearta cosanta a fhorchur, ba cheart iad a dhéanamh sa dóigh is trédhearcaí is féidir.

  The tasks of following up and reviewing the Agreement, carrying out investigations and, if necessary, imposing safeguard measures should be carried out in the most transparent manner possible.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 81. #751716

  Cuirfidh an t-idirghabhálaí deireadh leis na himeachtaí idirghabhála a luaithe a thiocfaidh na páirtithe ar chomhaontú maidir le réiteach, nó a luaithe a dhearbhóidh ceann de na páirtithe gur mian leis nó léi deireadh a chur leis an idirghabháil nó a luaithe a chinnfidh an t-idirghabhálaí gur theip ar na páirtithe teacht ar chomhaontú den sórt sin.

  The mediator shall conclude the mediation proceedings as soon as the parties reach a settlement agreement, or one of the parties declares that it wishes to end the mediation or the mediator establishes that the parties have failed to reach such an agreement.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 82. #997480

  —(1) Má fhorálann comhaontú fost-cheannaigh go bailí go ndéanfaidh an fostóir, ar dheireadh a chur leis an gcomhaontú nó leis an earbadh nó ina dhiaidh sin, pé suim a íoc a bheas, ar í a chur leis na suimeanna a bheas íoctha agus na suimeanna a bheas dlite i leith an phraghais fhost-cheannaigh roimh dheireadh a chur leis an gcomhaontú nó leis an earbadh, comhionann le méid cinnte, agus má déantar éileamh i leith aon tsuime den tsórt sin in aicsean lena mbainfidh alt 13 den Acht seo, ansin—

  —(1) Where a hire-purchase agreement validly provides for the payment by the hirer on or after the determination of the agreement or the bailment of such sum as, when added to the aid and the sums due in respect of the hire-purchase price before the determination, is equal to a fixed amount, and a claim is made in respect of any such sum in an action to which section 13 of this Act applies, then—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 83. #1067505

  (4) I gcás ina bhforáltar (pé acu le foráil i gcomhaontú eadrána nó eile é) dámhachtain faoi chomhaontú eadrána a bheith ina réamhchoinníoll chun caingean a thionscnamh maidir le haon ní lena mbaineann an comhaontú, féadfaidh an Chúirt, má ordaíonn sí (faoin alt seo nó faoi aon achtachán eile) go scoirfidh an comhaontú d'éifeacht a bheith aige maidir le haon díospóid áirithe, a ordú ina theannta sin go scoirfidh an fhoráil i dtaobh dámhachtain a bheith ina réamhchoinníoll chun caingean a thionscnamh d'éifeacht a bheith aici maidir leis an díospóid sin.

  (4) Where it is provided (whether by means of a provision in an arbitration agreement or otherwise) that an award under an arbitration agreement shall be a condition precedent to the bringing of an action with respect to any matter to which the agreement applies, the Court, if it orders (whether under this section or any other enactment) that the agreement shall cease to have effect as regards any particular dispute, may further order that the provision making an award a condition precedent to the bringing of an action shall also cease to have effect as regards that dispute.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 84. #1071889

  (b) íocfaidh an t-údarás áitiúil a dhéanfas ceapacháin chun na hoifige cónasctha a luach saothair le sealbhóir na hoifige cónasctha, agus féadfaidh an t-údarás áitiúil sin pé cuid den luach saothair a ghnóthú ó aon údarás áitiúil eile a bheas i gceist a ndéanfar socrú ina taobh trí chomhaontú eatarthu nó, cheal comhaontuithe, a shocrós an tAire oiriúnach nó má bhíonn beirt Airí nó níos mó i gceist, a socrófar trí chomhaontú idir na hAirí sin.

  ( b ) the holder of the amalgamated office shall be paid remuneration by such local authority as makes appointments to the amalgamated office, and that local authority may recover from any other local authority concerned such portion of the remuneration as may be settled by agreement between them or, in default of agreement, by the appropriate Minister or where two or more Ministers are concerned, by agreement between them.

  Uimhir 9 de 1955: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 85. #1090679

  —(1) Faoi réir ailt 6 agus fo-ailt (2) den alt seo, ní bhacfaidh aon ní san Acht seo, ná ní chuirfidh ó bhail, aon tsocraíocht ná aon chomhaontú socraíochta a rinneadh nó a bheas le déanamh roimh a pósadh nó tar éis a pósta maidir le maoin mná pósta, ach ní mó an fheidhm ná an bhailíocht a bheas ag aon tsocraíocht, ná ag aon chomhaontú socraíochta, i gcoinne creidiúnaithe na mná sin ná mar bheadh ag a shamhail de shocraíocht nó de chaomhaontú socraíochta, a dhéanfadh fear, i gcoinne creidiúnaithe an fhir sin.

  —(1) Subject to section 6 and to subsection (2) of this section, nothing in this Act shall interfere with or invalidate any settlement or agreement for a settlement made or to be made, whether before or after marriage, respecting the property of a married woman, but no settlement or agreement for a settlement shall have any greater force or validity against creditors of such woman than a like settlement or agreement for a settlement made by a man would have against his creditors.

  Uimhir 5 de 1957: AN tACHT UM STÁDAS BAN PÓSTA, 1957

 86. #1093701

  I gcás ina n-údaraítear do chomhalta faoin gComhaontú seo, sna himthoscaí speisialta nó sealadacha a sonraítear sa Chomhaontú, chun srianta le hidirbhearta iomlaoide a chothabháil nó a bhunú agus go mbeidh socruithe eile déanta idir comhaltaí a rinneadh roimh an gComhaontú seo agus a bheas ar neamhréir le feidhmiú na srianta sin, ansin raghaidh na comhaltaí a bheas páirteach sna socruithe sin i gcomhairle le chéile chun go ndéanfar pé coigeartú is gá agus ar a gcomhaontóid.

  Where under this Agreement a member is authorized in the special or temporary circumstances specified in the Agreement to maintain or establish restrictions on exchange transactions, and there are other engagements between members entered into prior to this Agreement which conflict with the application of such restrictions, the parties to such engagements will consult with one another with a view to making such mutually acceptable adjustments as may be necessary.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 87. #1094984

  (a) Gach rialtas a síneofar an Comhaontú seo thar a cheann, taiscfidh sé le Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá ionstraim á rá go bhfuil glactha aige leis an gComhaontú seo do réir a dhlí féin agus go bhfuil gach beart déanta aige is gá chun a chur ar chumas a oblagáidí uile faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  ( a ) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 88. #1104864

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé arna shíniú thar ceann 30 rialtas ar a laghad nach lú a suibscríobh ná 75 faoin gcéad den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus nuair a bheidh na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Deireadh Fómhair, 1955.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of not less than 30 governments whose subscriptions comprise not less than 75 per cent of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before October 1, 1955. [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 89. #1130195

  Reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difir ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difir chéanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difir do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 90. #1132708

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé sínithe thar ceann na rialtas nach lú a suibscríobh ná seasca a cúig faoin gcéad den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus nuair a bheidh na hionstraimí dá dtagraítear in Alt 2 (a) den Airteagal seo taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 15 Meán Fómhair, 1960.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose subscriptions comprise not less than sixty-five per cent. of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before September 15, 1960. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 91. #1134889

  (a) i gcás an tiarna talún agus an tionónta a bheith tar éis comhaontú ar an gcíos a bheidh le n-íoc ag an tionónta agus nach mó an cíos ar a mbeifear tar éis comhaontú amhlaidh ná an tsuim arb é cíos dleathach na teaghaise é an tráth sin, is é an cíos ar a mbeifear tar éis comhaontú amhlaidh an cíos a bheidh le n-íoc agus a leanfaidh de bheith le n-íoc, go dtí go n-athrófar é trí chomhaontú nó trí fhógra faoin alt seo, ag an tionónta i leith na teaghaise;

  ( a ) where the landlord and the tenant agree upon the rent to be paid by the tenant and the rent so agreed upon does not exceed the amount which is then the lawful rent of the dwelling, the rent so agreed upon shall, until varied by agreement or by a notice under this section, be and continue to be the rent to be paid by the tenant in respect of the dwelling;

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 92. #1137338

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne an Coiste nó a thug sé d'aon duine nó a rinne aon duine agus a thug sé don Choiste agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh lá an aistrithe agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Coiste agus duine eile agus nár comhlíonadh go hiomlán roimh lá an aistrithe, leanfaidh sé, d'ainneoin an Coiste a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm, lá an aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann agus dá gcuirfí ainm an Bhoird ann in ionad ainm an Choiste agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Committee to any person, or by any person to the Committee, and in force immediately before the transfer day, and every contract or agreement in writing made between the Committee and another person and not fully executed and completed before the transfer day shall, notwithstanding the dissolution of the Committee, continue in force on and after the transfer day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Committee, and the security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 93. #1174360

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa iníoctha ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh uirthi cibé taispeánadh i dtaobh íoc dleacht stampa a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, déanfaidh an t-údarás áitiúil a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ab inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar ionstraimí lena mbainfidh an comhaontú agus a tarraingíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the local authority who have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates drawn during the period to which the account relates.

  Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

 94. #1177687

  —(1) Féadfaidh dhá údarás phleanála nó níos mó comhaontú, chun an costas a roinnt a bhainfidh le comhlíonadh a bhfeidhmeanna uile nó aon choda dá bhfeidhmeanna faoin Acht seo, a dhéanamh agus déanamh dá réir agus, nuair a bheidh comhaontú déanta faoin bhfo-alt seo, féadfaidh na húdaráis phleanála lena mbainfidh é a fhoirceannadh tráth ar bith má chomhaontaíonn siad air sin a dhéanamh.

  —(1) Two or more planning authorities may make and carry out an agreement for sharing the cost of performing all or any of their functions under this Act and, where an agreement has been made under this subsection, the planning authorities concerned may terminate it at any time if they so agree.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 95. #1188621

  —An Comhaontú atá forghníomhaithe cheana féin ag an mBardas, ag na Coimisinéirí, ag an mBord agus ag Cuideachta Fishguard, agus a bhfuil a théarmaí (gan an léarscáil i gceangal leis) leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo dearbhaítear leis seo gur comhaontú é atá bailí agus inchurtha i bhfeidhm, agus go measfar a fhorghníomhú a bheith faoi réim chumhachtaí na bpáirtithe sin faoi seach ann, agus déanfar na tíolacais agus na haistrithe dá bhforáiltear sa chomhaontú sin a chomhlánú laistigh de thrí mhí ó dháta an Achta seo a rith.

  —The Agreement already executed by the Corporation, the Commissioners, the Board and the Fishguard Company, the terms of which (without the map annexed) are set forth in the Schedule hereto, is hereby declared to be a valid and enforceable agreement, the execution of which shall be deemed to have been within the powers of the said respective parties thereto and the conveyances and transfers therein provided for shall be completed within three months from the date of the passing of this Act.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1964: ACHT CHOIMISINÉIRÍ CHUAN PHORT LÁIRGE (MAOIN A FHÁIL), 1964

 96. #1193045

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa iníoctha ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh uirthi cibé taispeánadh i dtaobh íoc dleacht stampa a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, déanfaidh an comhlacht corpraithe a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ab inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar ionstraimí lena mbainfidh an comhaontú agus a tarraingíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the body corporate who have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates drawn during the period to which the account relates.

  Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

 97. #1230477

  Os mian le Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann comhaontú a dhéanamh le díolúine comharaíochta ó cháin ioncaim agus ó bharrcháin a thabhairt do dhaoine a chónaíonn sa Bhreatain Mhór (lena n-áirítear Tuaisceart Éireann) nó i Saorstát Éireann ach nach gcónaíonn sa dá thír agus le díolúine comharaíochta faoisimh ó chánachas dúbailte i leith cánach ioncaim (lena n-áirítear barrcháin) a thabhairt do dhaoine a chónaíonn sa dá thír, agus ós mian leo cibé forálacha forlíontacha iarmartacha agus foghabhálacha a dhéanamh is dóigh leo is gá nó is cuí chun críocha an Chomhaontaithe sin, tá siad tar éis comhaontú mar a leanas:—

  The British Government and the Government of the Irish Free State, being desirous of concluding an Agreement for the reciprocal exemption from income tax and super-tax of persons who are resident in Great Britain (including Northern Ireland) or in the Irish Free State but are not resident in both countries and for the reciprocal granting of relief from double taxation in respect of income tax (including super-tax) to persons who are resident in both countries, and being desirous of making such supplemental, consequential and incidental provisions as appear necessary or proper for the purposes of such Agreement, have agreed as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 98. #1230583

  An ráta faoisimh a bheidh le lamháil ó cháin ioncaim Bhreataineach faoi Airteagal 2 (1) (a) den Chomhaontú sin ní rachaidh sé, maidir le haon díbhinn den sórt a luaitear in Airteagal 1 den Chomhaontú seo, i gcás duine nach inmhuirir a ioncam i leith cánach ioncaim Breatainí ach amháin de réir an ráta chaighdeánaigh, thar an nglanráta de chuid na Ríochta Aontaithe is infheidhmithe maidir leis an díbhinn sin chun críocha an ailt sin 52 (2) (a) agus, i gcás duine a bhfuil cuid dá ioncam iomlán in aghaidh aon bhliana áirithe inmhuirir i leith cánach ioncaim Breatainí de réir ráta nó rátaí de bhreis ar an ráta caighdeánach, suim na rátaí seo a leanas:—

  The rate of relief to be allowed from British income tax under Article 2 (1) (a) of the said Agreement shall, as regards any dividend such as is mentioned in Article 1 of this Agreement, not exceed, in the case of a person whose income is chargeable to British income tax at the standard rate only, the net United Kingdom rate applicable to such dividend for the purposes of the said section 52 (2) (a) and, in the case of a person part of whose total income for any year is chargeable to British income tax at a rate or rates in excess of the standard rate, the sum of the following rates:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 99. #1230655

  Aon reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difear ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difear céanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difear do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 100. #1254108

  (g) Comhaontú a dhéanamh le haghaidh comhoibrithe nó deonaíocht chomharaíochta le haon Rialtas nó le haon Údaráis uachtaracha, bardasacha nó eile, comhlachtaí corpraithe, comhlachais neamhchorpraithe, nó daoine ar Comhaontú é ba dhóigh a chabhródh le cuspóirí an Choiste nó aon cheann acu a chur i gcrích agus aon chairteanna, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonaíochtaí is inmhianaithe leis an gCoiste a fháil ó aon Rialtas, Údarás, Cuideachta, Gnólacht nó duine agus aon chairteanna, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonaíochtaí den sórt sin a chur i gcrích, a fheidhmiú agus a chomhlíonadh.

  ( g ) to enter into an Agreement for co-operation or reciprocal concession with any Government or Authorities supreme, municipal or otherwise, corporate bodies, unincorporated associations, or persons that may seem conducive to the attainment of the objects of the Committee or any of them and to obtain from any Government, Authority, Company, Firm or person any charters, contracts, decrees, rights, privileges and concessions which the Committee may think desirable and to carry out, exercise and comply with any such charters, contracts, decrees, rights, privileges and concessions.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970

 101. #1273588

  (b) (i) Faoi réir fhomhír (ii), má tharlaíonn, faoi chomhaontú a bheidh déanta roimh an lá sonraithe, go seachadfaidh duine cuntasach earraí nó go ndéanfaidh sé seirbhísí an lá sin nó dá éis in imthosca a thabharfaidh gurb inmhuirir cáin, déanfar, cheal aon chomhaontú dá mhalairt, an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú a choigeartú tríd an méid, más ann, a áiríodh ann mar gheall ar cháin láimhdeachais nó cáin mhórdhíola nó an dá cháin sin, de réir mar a bheidh, a fhágáil as agus méid is comhionann le méid na cánach is inmhuirir amhlaidh a áireamh ann, agus measfar gurb í an chomaoin arna coigeartú amhlaidh an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú.

  ( b ) (i) Subject to subparagraph (ii), where, under an agreement made before the specified day, an accountable person delivers goods or renders services on or after that day in such circumstances that tax is chargeable, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of any agreement to the contrary, be adjusted by excluding therefrom the amount, if any, included on account of turnover tax or wholesale tax or both of those taxes, as the case may be, and including therein an amount equal to the amount of the tax so chargeable, and the consideration as so adjusted shall be deemed to be the consideration provided for under the agreement.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 102. #1295304

  (a) aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfhostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta feabhsuithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh, agus

  ( a ) any banks, whether before, on or after the commencement of this Act, pay or agree to pay increases of remuneration to any of their employees or amend or vary or agree to amend or vary any other terms or conditions of employment of any of their employees so as to provide improved or more favourable terms or conditions of employment for them, and

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 103. #1328098

  —(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 1977, déanfar tagairtí don Chomhaontú Ciste a fhorléiriú mar thagairtí don Chomhaontú Ciste (arna leasú leis an leasú a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann le hAcht 1969 agus leis an leasú beartaithe), a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —(1) In the Bretton Woods Agreements Acts, 1957 to 1977, references to the Fund Agreement shall be construed as references to the Fund Agreement (as amended by the amendment the text of which is set out in the Schedule to the Act of 1969 and by the proposed amendment), the text of which is set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 104. #1328426

  (i) i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta roimh an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta ar comhréir le seachtó a cúig faoin gcéad dá chuóta ar dháta an dara leasú ar an gComhaontú seo, agus i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta tar éis dáta an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta arna ríomh trí iomlán na méideanna a fhreagraíonn do na céatadáin chuóta a bhain leis na comhaltaí eile an dáta a tháinig an comhalta chun bheith ina chomhalta a roinnt ar iomlán cuótaí na gcomhaltaí eile ar an dáta céanna sin;

  (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date;

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 105. #1328637

  I gcás a n-údaraítear do chomhalta faoin gComhaontú seo, sna himthosca speisialta nó sealadacha a shonraítear sa Chomhaontú, srianta le hidirbhearta iomlaoide a chothabháil nó a bhunú, agus go mbeidh socruithe eile déanta idir comhaltaí a rinneadh roimh an gComhaontú seo agus a bheidh ar neamhréir le feidhmiú na srianta sin, ansin, rachaidh na páirtithe sna socruithe sin i gcomhairle le chéile chun go ndéanfar cibé coigeartú is gá agus ar a gcomhaontóidh siad.

  Where under this Agreement a member is authorized in the special or temporary circumstances specified in the Agreement to maintain or establish restrictions on exchange transactions, and there are other engagements between members entered into prior to this Agreement which conflict with the application of such restrictions, the parties to such engagements shall consult with one another with a view to making such mutually acceptable adjustments as may be necessary.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 106. #1329382

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheidh sé sínithe thar ceann rialtais ag a bhfuil seasca a cúig faoin gcéad d'iomlán na gcuótaí atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagraítear in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 107. #1335919

  —(1) D'ainneoin Acht na nDochtúirí Leighis, 1927 , a aisghairm leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Medical Practitioners Act, 1927 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 108. #1355928

  (c) Doiciméad a airbheartaíonn gur ceapachán é faoin alt seo agus a bheith sínithe ag príomh-oifigeach boird réigiúnaigh beidh sé inghlactha mar fhianaise prima facie in aon imeachtaí dlí gan cruthúnas ar aon síniú air nó gurbh é an duine a mbeidh a shíniú air príomh-oifigeach an bhoird réigiúnaigh áirithe, agus i gcás an doiciméad sin do lua go ndearnadh comhaontú faoin bhfo-alt seo idir dhá bhord réigiúnacha nó níos mó a bheidh sonraithe sa doiciméad, ansin measfar, nó go suífear a mhalairt, an comhaontú sin a bheith déanta agus i bhfeidhm.”;

  ( c ) A document purporting to be an appointment under this section and to be signed by the chief officer of a regional board shall be receivable as prima facie evidence in any legal proceedings without proof either of any signature thereon or that a person whose signature is thereon was the chief officer of the regional board concerned, and in case such a document states that an agreement under this subsection has been made between two or more regional boards specified in the document, then, until the contrary is shown, such an agreement shall be regarded as having been made and being in force.";.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 109. #1365017

  —I gcás earraí a ligean, seachas faoi chomhaontú fruilcheannaigh, le duine a dhéileálann mar thomhaltóir, bainfidh forálacha na Coda seo, seachas alt 26, leis an gcomhaontú ligin amhail is dá mba chomhaontú fruilcheannaigh é agus i ngach comhaontú den sórt sin beidh baránta intuigthe go bhfuil na hearraí saor, agus go bhfanfaidh siad saor, ó aon mhuirear nó eire nár nochtadh, sula ndearnadh an comhaontú, don duine a thógfaidh na hearraí agus go mbeidh seilbh síothach ag an duine sin ar na hearraí ach amháin a mhéid a shuaithfear í ag aon duine a bheidh i dteideal sochair aon mhuirir nó eire a nochtfar amhlaidh.

  —Where goods are let, otherwise than under a hire-purchase agreement, to a person dealing as consumer the provisions of this Part, other than section 26, shall apply to the letting agreement as if it were a hire-purchase agreement and in every such agreement there is an implied warranty that the goods are free, and will remain free, from any charge or encumbrance not disclosed, before the agreement is made, to the person taking the goods and that that person will enjoy quiet possession of the goods except so far as it may be disturbed by any person entitled to the benefit of any charge or encumbrance so disclosed.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 110. #1382565

  —Ní dhéanfar imeachtaí chun ceart a thugtar leis an Acht seo a chur i bhfeidhm de dhroim comhaontú chun pósadh a fhoirceannadh, cibé ar bith cén chúis a bhí leis an bhfoirceannadh, a thionscnamh tar éis trí bliana a bheith caite ón dáta a foirceannadh an comhaontú.

  —Proceedings to enforce a right conferred by this Act arising out of the termination for whatever reason of an agreement to marry shall not be brought after the expiration of three years from the date of the termination of the agreement.

  Uimhir 22 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1981

 111. #1404646

  (b) aon ní a dhéanamh (nó gan aon ní a dhéanamh) a shonróidh sé ó am go ham mar ní is gá ar mhaithe leis an leas náisiúnta nó chun a chumasú don Rialtas nó don Stát bheith ina chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó ina pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta nó chun a chumasú dó a oibleagáidí mar chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó mar pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta a chomhlíonadh,

  ( b ) to do (or refrain from doing) anything which he may specify from time to time as necessary in the national interest or to enable the Government or the State to become a member of an international organisation or a party to an international agreement or to discharge its obligations as a member of an international organisation or as a party to an international agreement,

  Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

 112. #1420279

  —(1) D'ainneoin na haisghairme ar Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a dhéantar leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontaithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Dentists Act, 1928 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 113. #1517731

  (3) Folaíonn na sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (a) agus (2) (b) sonraí i dtaobh chéannacht na ndaoine a bhfuil leas acu sna scaireanna i gceist agus i dtaobh cibé acu is páirtithe, nó ba pháirtithe, daoine a bhfuil leas acu sna scaireanna céanna in aon chomhaontú lena mbaineann alt 73 nó in aon chomhaontú nó comhshocraíocht a bhaineann le haon chearta a fheidhmiú a thugtar de bhíthin na scaireanna a shealbhú.

  (3) The particulars referred to in subsection (2) (a) and (2) (b) include particulars of the identity of persons interested in the shares in question and of whether persons interested in the same shares are or were parties to any agreement to which section 73 applies or to any agreement or arrangement relating to the exercise of any rights conferred by the holding of the shares.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 114. #1545782

  a aithint cé na forálacha (más ann) den chomhaontú atá ar neamhní de bhua alt 9 agus, más cuí leis an oifigeach idirghabhála comhionannais nó, de réir mar a bheidh, leis an Stiúrthóir, treoir a chur ar fáil do na páirtithe sa chomhaontú maidir leis an gcaoi a bhféadfaí malairt forálacha nó forálacha leasaithe a cheapadh, a mbeadh sé dleathach iad a bheith sa chomhaontú.

  to identify which (if any) provisions of the agreement are null and void by virtue of section 9 and, if the equality mediation officer or, as the case may be, the Director thinks it appropriate, to provide guidance to the parties to the agreement as to how alternative or amended provisions might be devised which it would be lawful to include in the agreement.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 115. #1659029

  Ba cheart go maoineodh ranníocaíochtaí banc a cruinníodh ar an leibhéal náisiúnta an Ciste agus ba cheart é a chomhthiomsú ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le comhaontú idir-rialtasach maidir le haistriú agus frithpháirtiú forásach na ranníocaíochtaí sin (an “Comhaontú”), agus ar an dóigh sin an chobhsaíocht airgeadais a mhéadú agus srian a chur leis an nasc idir an staid bhúiséadach a mheastar a bheith ag Ballstáit aonair agus costais cistiúcháin na mbanc agus na ngnólachtaí a fheidhmíonn sna Ballstáit sin.

  The Fund should be financed by bank contributions raised at national level and should be pooled at Union level in accordance with an intergovernmental agreement on the transfer and progressive mutualisation of those contributions (the ‘Agreement’), thus increasing financial stability and limiting the link between the perceived fiscal position of individual Member States and the funding costs of banks and undertakings operating in those Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 116. #1769922

  2.Údarú a dheonaítear de bhun mhír 1, féadfar é a bheith ag brath ar fhoráil áirithe a bheith san áireamh sa chomhaontú i dtrácht nó a bheith bainte amach as nó ar chur i bhfeidhm forála áirithe den chomhaontú sin a bheith curtha ar fionraí, más gá sin chun comhsheasmhacht leis na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 a áirithiú.

  2.An authorisation granted pursuant to paragraph 1 may be conditional upon the inclusion in or removal from the agreement in question of any provision or upon the suspension of the application of any provision of that agreement, where necessary to ensure the consistency with the conditions set out in paragraph 1.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 117. #1818693

  Is iomchuí gur ar an mBallstát ar dá thionscnamh an tásc geografach, ar dhuine nádúrtha nó ar eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ar thairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 de a thitfidh na táillí a bheidh le híoc faoi Ionstraim na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin (“na Comhrialacháin”) as iarratas a chomhdú leis an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe nó faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin.

  It is appropriate that the fees to be paid under the Geneva Act and the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement (the ‘Common Regulations’) for filing an application with the International Bureau for the international registration of a geographical indication, as well as the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of that international registration, should be borne by the Member State in which the geographical indication originates, by a natural person or legal entity as referred to in point (ii) of Article 5(2) of the Geneva Act or by a beneficiary as defined in point (xvii) of Article 1 thereof.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 118. #1853581

  agus maidir le gach idirghabháil a bhunaítear ar na cineálacha idirghabhála arna liostú in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, an chaoi a ndéantar forálacha ábhartha Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú, arna shonrú in Airteagal 10 den Rialachan seo agus in Iarscríbhinn II den Rialachán seo, agus maidir le gach idirghabháil nach mbunaítear ar na cineálacha idirghabhála a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo cé acu an ndéantar forálacha ábhartha Airteagal 6.5 nó Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú nó nach ndéantar, agus má dhéantar, an chaoi chuige sin;

  for each intervention which is based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, how it respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation, and for each intervention which is not based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, whether and, if so, how it respects relevant provisions of Article 6.5 or Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 119. #151051

  Roimh chomhaontú a ghlacadh nó dá éis nó roimh líne rannpháirtí a cheangal nó dá éis nó roimh chiorcad teileafóin phríobháideach a chríochnú nó dá éis, féadfaidh an tAire urrús a éileamh i cibé foirm agus i cibé méid is dóigh leis an Aire is gá chun íocaíocht aon ranníoc, táille nó muirear a bheidh dlite i leith seirbhísí teileafóin a urrú agus d'éagmais an urrúis sin, féadfaidh an tAire, murar thosaigh feidhm an chomhaontaithe, diúltú an comhaontú a chur i ngníomh, nó má thosaigh feidhm an chomhaontaithe, féadfaidh sé an comhaontú a fhoirceannadh gan dochar dá théarmaí ná d'fhorálacha na Rialacháin seo, agus i gcás an líne mhalartáin a bheith soláthraithe, féadfaidh sé an líne mhalartáin a bhriseadh, agus i gcás ciorcad teileafóin príobháideach a bheith soláthraithe féadfaidh sé an tseirbhís ar an gciorcad sin a bhriseadh.

  The Minister may, either before or after the acceptance of an agreement or before or after the connection of a subscriber's exchange line or before or after the completion of a private telephone circuit, demand security in such form and of such amount as the Minister may consider necessary to secure the payment of any subscription, fee or charge due in respect of telephone services, and, in default of such security, the Minister may, if the agreement has not commenced, refuse to implement the agreement, or, if the agreement has commenced, determine the agreement without prejudice to its terms and to the provisions of these Regulations, and where the exchange line has been provided, disconnect the exchange line, and where a private telephone circuit has been provided, interrupt service on that circuit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 120. #254744

  (5) Gach agra chun aon ghníomhas, comhaontú, nó forchinntiú, nó aon tíolacadh maoine de chineál ar bith, a cheartú, a athchóiriú, a chur ar ceal, a chealú, nó a thabhairt suas;

  (5) All suits for rectifying, reforming, setting aside, cancelling, or delivering up any deed, agreement, or assurance, or any conveyance of any property;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 121. #434247

  (1) Ar chúig (5) Bhallstát, ar a laghad, de chuid an limistéir euro ina gcuimsítear dhá thrian (2/3) ar a laghad d’iomlán na dtiomantas ráthaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 (“Iomlán na dTiomantas Ráthaíochta”) do sholáthar daingniú i scríbhinn, a bheidh go substaintiúil i bhfoirm Iarscríbhinn 3, do SaorCAE á rá go ndearna siad na bearta go léir is gá faoina ndlíthe náisiúnta faoi seach a chur i gcrích chun a chinntiú go mbeidh feidhm láithreach ag a n-oibleagáidí faoin gComhaontú seo agus go mbeidh éifeacht láithreach leo (“Daingniúchán Tiomantais”), maidir leis an gComhaontú seo (cé is moite den oibleagáid ar Bhallstáit an limistéir euro Ráthaíochtaí a eisiúint faoin gComhaontú seo), tiocfaidh sé i bhfeidhm agus beidh sé ina cheangal idir SaorCAE agus na Ballstáit de chuid an limistéir euro a sholáthróidh na Daingniúcháin Tiomantais sin.

  (1) This Agreement (with the exception of the obligation of euro-area Member States to issue Guarantees under this Agreement) shall, upon at least five (5) euro-area Member States comprising at least two-thirds (2/3) of the total guarantee commitments set out in Annex 1 (the “Total Guarantee Commitments”) providing written confirmation substantially in the form of Annex 3 to EFSF that they have concluded all procedures necessary under their respective national laws to ensure that their obligations under this Agreement shall come into immediate force and effect (a “Commitment Confirmation”), enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member Sates providing such Commitment Confirmations.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 122. #565456

  (4) Féadfaidh an tAire comhaontú bainistíochta nó comhaontú riaracháin a dhéanamh le haon úinéir, léasaí nó áititheoir talún nó le haon údarás poiblí a bhainistíonn nó a rialaíonn talamh den sórt sin nó a fheidhmíonn feidhmeanna i ndáil le talamh den sórt sin, nó i gcomhpháirt le haon duine nó daoine den sórt sin nó le haon údarás poiblí nó údaráis phoiblí— (a) chun córas de dhianchosaint a bhunú do speicis ainmhithe arna liostú in Iarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga ina raon nádúrtha de bhun Airteagal 12 den Treoir um Ghnáthóga, (b) chun córas de dhianchosaint a bhunú do speicis phlandaí arna liostú in Iarscríbhinn IV(b) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 13 den Treoir um Ghnáthóga, (c) chun a chinntiú go mbeidh eiseamail de fauna agus flora fiáine a thógfar as an bhfiántas agus arna liostú in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga mar aon le saothrú an chéanna comhoiriúnach lena gcothabháil ag stádas caomhantais fabhrach de bhun Airteagal 14 den Treoir um Ghnáthóga, (d) chun scaipeadh, bunú nó leathadh ainmhí nó planda lena mbaineann Rialachán 49 nó 50 a chosc, agus (e) chun socrú a dhéanamh maidir leis na speicis éan nó a ngnáthóg dá dtagraítear in Airteagal 1 den Treoir um Éin a chaomhnú.

  (4) The Minister may enter into a management agreement or administrative agreement with any owner, lessee or occupier of land or with any public authority that manages or controls such land or that exercises functions in relation to such land, or jointly with any such person or persons or any public authority or authorities— (a) to establish a system of strict protection for animal species listed in Annex IV(a) to the Habitats Directive in their natural range pursuant to Article 12 of the Habitats Directive, (b) to establish a system of strict protection for plant species listed in Annex IV(b) to the Habitats Directive pursuant to Article 13 of the Habitats Directive, (c) to ensure that the taking in the wild of specimens of wild fauna and flora listed in Annex V to the Habitats Directive as well as their exploitation is compatible with their being maintained at a favourable conservation status pursuant to Article 14 of the Habitats Directive, (d) to prevent the dispersal, establishment or spread of an animal or plant to which Regulation 49 or 50 applies, and (e) to provide for the conservation of the bird species or their habitats referred to in Article 1 of the Birds Directive.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 123. #724263

  NOCH A RINNE, tar éis dóibh a Lánchumhachtaí, agus iad i bhfoirm cheart chuí, a thabhairt ar aird a chéile, comhaontú mar a leanas:

  WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 124. #1006365

  (a) iasachtóir aitheanta a bheith tar éis comhaontú a dhéanamh iasacht a thabhairt d'iarrthach aitheanta ar fad nó go páirteach chun stoc sonrach a cheannach, agus

  ( a ) a recognised lender has agreed to make a loan to a recognised borrower wholly or partly for the purchase of specific stock, and

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 125. #1067471

  (a) go bhforálann comhaontú idir aon pháirtithe go ndéanfar díospóidí a tharlós eatarthu feasta a chur chun eadránaí a hainmnítear nó a sonraítear sa chomhaontú, agus

  ( a ) an agreement between any parties provides that disputes which may arise in the future between them shall be referred to an arbitrator named or designated in the agreement, and

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 126. #1099337

  forléireofar tagairt d'earra a dhíol mar thagairt a fholaíonn tagairt do chomhaontú nó tairiscint a dhéanamh chun earra a dhíol nó tairiscint a lorg chun earra a cheannach;

  a reference to selling shall be construed as including a reference to agreeing or offering to sell or inviting an offer to buy;

  Uimhir 4 de 1958: AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

 127. #1099339

  forléireofar tagairt do sheirbhís a dhéanamh mar thagairt a fholaíonn tagairt do chomhaontú nó tairiscint a dhéanamh chun seirbhís a dhéanamh nó tairiscint a lorg i leith seirbhís a dhéanamh;

  a reference to rendering a service shall be construed as including a reference to agreeing or offering to render a service or inviting an offer for its rendering;

  Uimhir 4 de 1958: AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

 128. #1126003

  (5) Tar éis údarás sláinte a bhunaítear leis an Acht seo a bhunú, déanfar gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de chineál leanúnach a rinneadh nó a tugadh ag údarás áitiúil ceapacháin do dhuine eile, nó ag duine ar bith d'údarás áitiúil ceapacháin agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an mbunú agus a bhain le seirbhísí a aistreofaí ar an mbunú chun an údaráis sláinte agus leis na seirbhísí sin amháin, agus fós gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir údarás áitiúil ceapacháin agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an mbunú agus a bhain le seirbhísí a aistreofaí ar an mbunú chun an údaráis sláinte agus leis na seirbhísí sin amháin a fhorléiriú agus beidh éifeacht ag an gcéanna amhail is dá gcuirtí ainm an údaráis sláinte sa chéanna in ionad ainm an údaráis áitiúil cheapacháin, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an údarás sláinte nó ina gcoinne.

  (5) After the establishment of a health authority established by this Act, every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by an appointing local authority to another person, or by any person to an appointing local authority, which was in force immediately before the establishment and which related solely to services to be transferred on the establishment to the health authority, and every contract or agreement in writing made between an appointing local authority and another person which was not fully executed and completed before the establishment and which related solely to services to be transferred on the establishment to the health authority shall be construed and have effect as if the name of the health authority were substituted therein for the name of the appointing local authority, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health authority accordingly.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 129. #1132092

  (3) Aon uair a bheidh Comhairle Choláiste Ríoga na dTréidleá tar éis tuarascáil a thabhairt, de bhun an Chomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, don Chomhairle ar chás inar chinn Comhairle an Choláiste sin ainm duine a bhaint de chlár ginearálta na dtréidleá is duine atá cláraithe sa chlár sin agus atá cláraithe freisin sa chlár agus a ndearna Comhairle an Choláiste sin, de réir an Chomhaontú sin, líomhain iompair dob aithis ó thaobh gairme a fhiosrú maidir leis, breithneoidh an Chomhairle na fíorais a bheidh sa tuarascáil, agus, má chinneann an Chomhairle, tar éis di an tuarascáil a bhreithniú, go raibh an duine lena mbainfidh an tuarascáil ciontach in iompar ab aithis dó ó thaobh a ghairme, féadfaidh an Chomhairle, le rún lena vótálfaidh seisear comhaltaí ar a laghad den Chomhairle, a chinneadh gur cheart ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó nach mbeadh éifeacht, ar feadh tréimhse a mbeidh fad sonraithe inti, ag clárú a ainme sa chlár.

  (3) Where the Council of the Royal College of Veterinary Surgeons has, in pursuance of the Agreement set forth in the First Schedule to this Act, reported to the Council a case in which the Council of that College has determined to remove from the general veterinary register the name of a person who is registered in that register and is also registered in the register and in relation to whom the Council of that College has in accordance with that Agreement investigated an allegation of conduct disgraceful in a professional respect, the Council shall consider the facts stated in the report, and, if the Council on consideration of the report finds that the person to whom the report relates has been guilty of conduct disgraceful to him in a professional respect, the Council may, by a resolution in favour of which not less than six members of the Council vote, decide either that the name of such person should be erased from the register or that during a period of specified duration registration of his name in the register should not have effect.

  Uimhir 34 de 1960: ACHT NA dTRÉIDLEÁ, 1960

 130. #1180592

  (2) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d'aon Ordú i gComhairle, ordú, riail, rialachán, ceapachán, tíolacas, morgáiste, gníomhas nó comhaontú a rinneadh, d'aon rún a ritheadh, d'aon treoir a tugadh, d'aon imeacht a tionscnaíodh, d'aon ionstraim a eisíodh nó d'aon ní a cuireadh i gcrích faoi aon achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí, ach beidh feidhm i gcónaí ag aon Ordú i gComhairle, ordú, riail, rialachán, ceapachán, tiolacas, morgáiste, gníomhas, comhaontú, rún, treoir, imeacht, ionstraim nó ní den sórt sin, má bhíonn sé i bhfeidhm díreach roimh an dáta feidhme, agus sa mhéid go bhféadfaí é a dhéanamh, a rith, a thabhairt, a thionscnamh, a eisiúint nó a chur i gcrích faoin Acht seo, beidh éifeacht aige ionann is dá mba faoin Acht seo a rinneadh, a ritheadh, a tugadh, a tionscnaíodh, a eisíodh nó a cuireadh i gcrích é.

  (2) Nothing in this Act shall affect any Order in Council, order, rule, regulation, appointment, conveyance, mortgage, deed or agreement made, resolution passed, direction given, proceeding taken, instrument issued or thing done under any former enactment relating to companies, but any such Order in Council, order, rule, regulation, appointment, conveyance, mortgage, deed, agreement, resolution, direction, proceeding, instrument or thing shall, if in force immediately before the operative date continue in force, and so far as it could have been made, passed, given, taken, issued or done under this Act shall have effect as if made, passed, given, taken, issued or done under this Act.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 131. #1254864

  (4) Tar éis tosach feidhme an ailt seo, gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug údarás áitiúil do dhuine eile nó a rinne nó a thug duine eile d'údarás áitiúil, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin agus a bhain go heisiatach le seirbhísí a aistreofar ar an tosach feidhme sin chun an bhoird sláinte, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir údarás áitiúil agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe roimh an tosach feidhme sin agus a bhain go heisiatach le seirbhísí a aistreofar ar an tosach feidhme sin forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an bhoird sláinte ann in ionad ainm an údaráis áitiúil agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mbord sláinte nó ina choinne.

  (4) After the commencement of this section, every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by a local authority to another person, or by any person to a local authority, which was in force immediately before such commencement and which related solely to services to be transferred on the commencement of section 6 to the health board, and every contract or agreement in writing made between a local authority and another person which was not fully executed and completed before such commencement and which related solely to services to be transferred on such commencement shall be construed and have effect as if the name of the health board were substituted therein for the name of the local authority, and the security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health board accordingly.

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 132. #1295278

  (2) (a) I gcás ina bhfuil caibidlí ar siúl i ndáil le haon éileamh ó fhostaithe aon bhanc ar mhéaduithe ar a luach saothair nó ar leasuithe nó ar athruithe ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta dá gcuid, nó aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe ar luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha feabhsaithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh, féadfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a thoirmeasc ar na bainc sin na méaduithe réamhráite a íoc ar dháta, nó tar éis dáta, nach luaithe ná dáta thosach feidhme an orduithe agus a thoirmeasc orthu freisin na leasuithe nó na hathruithe réamhráite a chur i bhfeidhm nó leanúint dá gcur i bhfeidhm ar dháta, nó tar éis dáta, nach luaithe ná dáta thosach feidhme an ordaithe.

  (2) ( a ) Where negotiations in relation to a claim by employees of any banks for increases of their remuneration or for amendments or variations of any other terms or conditions of their employment are in progress, or any banks, whether before, on or after the commencement of this Act, pay or agree to pay increases of remuneration to any of their employees or amend or vary or agree to amend or vary any other terms or conditions of employment of any of their employees so as to provide improved or more favourable terms or conditions of employment for them, the Minister may by order under this section prohibit the payment by those banks, on or after a date not earlier than the commencement of the order, of the increases aforesaid and the implementing or continued implementing by those banks, on or after a date not earlier than the commencement of the order, of the amendments or variations aforesaid.

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 133. #1389124

  (a) a íoctar nó a dhéantar chun costas na cothabhála nó an deisiúcháin ar an áitreabh cónaithe a íoc a mbeadh an tionónta, cheal comhaontú dá mhalairt, faoi dhliteanas ina leith,

  ( a ) is paid or made to defray the cost of maintenance of or repairs to residential premises for which in the absence of agreement to the contrary the tenant would be liable,

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 134. #1490774

  (a) trí chomhaontú ar chuspóirí an chumainn agus ar raon a chumhachtaí i meabhrán a gcomhlíonfaidh a fhorálacha na ceanglais a bheidh, de thuras na huaire, i gCuid I den Dara Sceideal;

  ( a ) agreeing on the objects of the society and on the extent of its powers in a memorandum the provisions of which comply with the requirements for the time being of Part I of the Second Schedule;

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 135. #1500065

  —Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug na Coimisinéirí, nó a rinneadh nó a tugadh thar a gceann, d'aon duine i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo, nó a rinne nó a thug aon duine do na Coimisinéirí agus ar ghlac na Coimisinéirí leis, nó ar glacadh leis thar a gceann, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir na Coimisinéirí, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus duine eile, agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Aire ann in ionad ainm na gCoimisinéirí agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm ag an Aire nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by or on behalf of the Commissioners to any person in the performance of a function transferred by section 3 of this Act, or by any person to the Commissioners and accepted by or on behalf of the Commissioners in the performance of such a function, and in force immediately before the appointed day, and every contract or agreement in writing made between the Commissioners in the performance of such a function and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the appointed day, shall continue in force on and after the appointed day and shall be construed and have effect as if the name of the Minister were substituted therein for that of the Commissioners and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Minister.

  Uimhir 7 de 1990: AN tACHT UM CHUAN DHÚN LAOGHAIRE, 1990

 136. #1539761

  (2) Go dtí go ndéanfaidh an tSeirbhís, le comhaontú an Aire agus an Aire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, scála pá agus téarmaí agus coinníollacha seirbhíse duine a bheidh aistrithe le fo-alt (1) nó (2) d' alt 24 chuig foireann na Seirbhíse a athrú, leanfaidh an scála pá a raibh teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse, na srianta, na ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh sé nó sí faoina réir díreach sular aistríodh an duine sin, d'fheidhm a bheith acu maidir leis nó léi agus féadfaidh an tSeirbhís iad a chur i bhfeidhm nó a fhorchur fad a bheidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann na Seirbhíse, agus ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa an scála pá sin nó na téarmaí nó na coinníollacha seirbhíse sin a bhain leis an duine sin díreach sular aistríodh an duine sin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann.

  (2) Until such time as the scale of pay and the terms and conditions of service of a person transferred by subsection (1) or (2) of section 24 to the staff of the Service are varied by the Service, with the agreement of the Minister and the Minister for Finance, following consultation with any recognised trade union or staff association concerned, the scale of pay to which he or she was entitled and the terms and conditions of service, restrictions, requirements and obligations to which he or she was subject immediately before the transfer of that person shall continue to apply to him or her and may be applied or imposed by the Service while he or she is a member of the staff of the Service, and no such variation shall operate to worsen that scale of pay or those terms or conditions of service applicable to such person immediately before the transfer of that person, except in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade union or staff association concerned.

  Uimhir 8 de 1998: AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

 137. #1573727

  (a) aon urrús de na hurrúis iomchuí a cheannach, a chomhaontú iad a cheannach nó a thairiscint iad a cheannach, agus

  (a) purchase, agree to purchase or offer to purchase any of the relevant securities, and

  Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999

 138. #1573729

  (b) aon urrúis chomhlachaithe a cheannach, a chomhaontú iad a cheannach nó a thairiscint iad a cheannach.

  (b) purchase, agree to purchase or offer to purchase any associated securities.

  Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999

 139. #1700178

  I gcaingne chun fiach nó éileamh leachtaithe a bheidh ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh nó de chomhaontú díola creidmheasa, nó aon chonradh ráthaíochta a bhainfidh le comhaontú den sórt sin, a ghnóthú, is sa tslí chéanna a fhorordaítear i míreanna (1) agus (2) de riail 14 a dhéanfar iarratas ar chead chun breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain láithriú, agus ní thaifeadfar breithiúnas go dtí go mbeidh mionnscríbhinn comhdaithe ina luafar na ceanglais a shonraítear in alt 3 nó in alt 4 (de réir mar a bheidh) den Acht Fost-Cheannaigh, 1946, arna leasú le hailt 21 agus 22 den Acht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960, a bheith comhlíonta.

  In actions to recover a debt or liquidated demand arising under a hire-purchase agreement or credit-sale agreement or any contract of guarantee relating to such an agreement, an application for leave to enter judgment in default of appearance shall be made in the same manner as is prescribed in paragraphs (1) and (2) of rule 14, and judgment shall not be entered until an affidavit shall have been filed stating that the requirements specified in section 3 or section 4 (as the case may be) of the Hire Purchase Act, 1946 , as amended by sections 21 and 22 of the Hire Purchase Act, 1960, have been complied with.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 140. #1856791

  (18)Ag féachaint go hiomchuí do Chomhaontú TRIPS, do Airteagail 22 and 23 de go háirithe, agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thradáil (‘Comhaontú CGTT’) agus go háirithe d’Airteagal V de a bhaineann le saoirse idirthurais, dhá chomhaontú a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle agus a bhfuil sé d’aidhm leo treisiú le cosaint na sonrúchán tionscnaimh agus na dtásca geografacha agus comhrac níos éifeachtaí a chur ar an ngóchumadh, ba chóir an chosaint a bhronntar le hAirteagal 103(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a leathnú ionas go gcumhdódh sí earraí a bheadh á niompar trasna chríocha custaim an Aontais agus earraí a bheifí a dhíol ar an idirlíon nó trí mhodhanna eile trádála leictreonaí.

  (18)Having due regard to the TRIPS Agreement, in particular to Articles 22 and 23 thereof, and to the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT Agreement’) in particular Article V thereof on freedom of transit, both of which were approved by Council Decision 94/800/EC and aim at strengthening the protection of designations of origin and geographical indications, and to combat counterfeiting more effectively, the protection conferred by Article 103(2) of Regulation (EU) No 1308/2013 should be extended to cover goods which are in transit across the Union customs territory and to goods which are sold over the internet or by other means of electronic commerce.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 141. #1858200

  Má dhiúltaíonn an Pharlaimint a toiliú a thabhairt, cuirfidh an tUachtarán in iúl don Chomhairle nach féidir an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche, a athnuachan, nó a leasú.

  If Parliament declines to give its consent, the President shall inform the Council that the agreement in question cannot be concluded, renewed or amended.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 142. #144422

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a bheidh mar aguisín leis an gCoinbhinsiún:

  HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 143. #151453

  ciallaíonn "comhaontú" comhaontú idir an tAire agus rannpháirtí agus a bhaineann le seirbhís telex a sholáthar;

  "agreement" means an agreement between the Minister and a subscriber and relating to the provision of telex service;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 144. #153992

  (a) go mbeidh sé ceadaithe ag an gComhaontú ADR an tsubstaint sceidealta a iompar de bhóthar,

  ( a ) the carriage of the scheduled substance by road is permitted by the ADR Agreement,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 145. #159842

  Beidh gach oibrí a bheidh fostaithe sa tionscal um fhás muisiriún agus a bhfuil a bpá agus a gcoinníollacha fostaíochta á rialú le Comhaontú Fostaíochta cláraithe eisiata ó réim an ordaithe.

  All workers who are employed in the mushroom growing industry and whose wages and conditions of employment are governed by a registered Employment Agreement are excluded from the scope of the order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 146. #278799

  (a) comhaontú gur chóir an duine iarrtha a éisteacht de réir Airteagal 22;

  (a) either agree that the requested person should be heard according to Article 22;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 147. #279472

  Ba chóir an Ionstraim Aontachais a oiriúnú chun an comhaontú sin a chur san áireamh,

  The Act of Accession should be adapted to take this agreement into account,

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, a mhéad a bhaineann le forbairt na tuaithe

 148. #286327

  (a) Ciallóidh "an Lógó Coiteann" an marc a léirítear in Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gComhaontú;

  (a) "Common Logo" shall mean the mark depicted in Annex A to the Agreement;

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 149. #301229

  Comhaontú an 29 Eanáir 1969 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 29 January 1969 on the collection and recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 150. #301247

  (a) Comhaontú an 28 Eanáir 1961 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a ghnóthú.

  (a) The Agreement of 28 January 1961 on the recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 151. #301289

  Comhaontú an 3 Aibreán 2000 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 3 April 2000 on the collection and recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 152. #318877

  Ní fhéadfaidh Feisire eile an iarraidh a dhéanamh gan comhaontú a fháil ón bhFeisire lena mbaineann.

  The request may not be made by another Member without the agreement of the Member concerned.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 153. #322105

  de bhrí gur cuí an Creat-Chomhaontú a tugadh i gcrích i mí na Bealtaine 2005 [3] a uasdátú agus an téacs seo a leanas a chur ina ionad,

  whereas it is appropriate to update the Framework Agreement concluded in May 2005 [3] and to replace it by the following text,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 154. #322106

  TAR ÉIS A CHOMHAONTÚ MAR A LEANAS:

  AGREE AS FOLLOWS:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 155. #322426

  Geallann an Pharlaimint a socruithe slándála todhchaí a ghlacadh chomh luath agus is féidir agus na socruithe sin a fhíorú le comhaontú leis an gCoimisiún, d’fhonn caighdeáin slándála coibhéiseacha a bhunú.

  Parliament undertakes to adopt as soon as possible its future security arrangements and to verify those arrangements by common accord with the Commission, with a view to establishing equivalence of security standards.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 156. #331086

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal le Conradh Liospóin:

  HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty of Lisbon:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 157. #428300

  (a) trí chomhaontú d’aonghuth ó na gnáthchomhaltaí a bheidh i láthair ag an gcruinniú, nó

  (a) unanimous agreement of the ordinary members present at the meeting, or

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 158. #431231

  14.—(1) (a) Aon uair is dealraitheach don Údarás gur chóir comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955 a dhéanamh idir údaráis bhóithre chun críche aon fheidhme d’fheidhmeanna na n-údarás sin a bhaineann le bóithre náisiúnta féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar na húdaráis bhóithre comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an tÚdarás.

  14. --(1) (a) Whenever it appears to the Authority that an agreement under section 59 of the Act of 1955 ought to be made between road authorities for the purpose of any of the functions of those authorities relating to national roads the Authority may request the road authorities to enter into an agreement in accordance with such terms and conditions as the Authority may specify.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 159. #434159

  (C) DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ A BHEIDH LE DÉANAMH AS AN bPRÍOMHCHISTE NÓ AS TORADH FÁIS AN CHISTE SIN CHUN A CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOMHAONTÚ A RINNEADH AMhLAIDH,

  (C) TO PROVIDE FOR PAYMENTS TO BE MADE OUT OF THE CENTRAL FUND OR THE GROWING PRODUCE OF THAT FUND SO AS TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE AGREEMENT SO ENTERED INTO,

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 160. #434426

  (i) aon mhéadú ar mhéid comhiomlán na Ráthaíochtaí a d’fhéadfaí a eisiúint faoin gComhaontú seo.

  (i) any increase in the aggregate amount of Guarantees which might be issued under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 161. #437145

  (a) a dhéantar de réir comhaontú déthaobhach i stát is páirtí sa chomhaontú, agus

  (a) effected in accordance with a bilateral agreement in a state that is a party to the agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 162. #437804

  (a) uchtálacha a dhéantar sa Stát de réir comhaontú déthaobhach, agus

  (a) adoptions effected in the State in accordance with a bilateral agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 163. #437821

  (a) a aistríodh chuig an Stát ó stát tionscnaimh an linbh de réir comhaontú déthaobhach, agus

  (a) was transferred to the State from the child’s state of origin in accordance with a bilateral agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 164. #437829

  (a) a aistríodh chuig an Stát ó stát tionscnaimh an linbh de réir comhaontú déthaobhach, agus

  (a) was transferred to the State from the child’s state of origin in accordance with a bilateral agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 165. #438338

  (ii) ar stát a bhfuil comhaontú déthaobhach aige leis an Stát a stát tionscnaimh,

  (ii) a state that has a bilateral agreement with the State, the state or states of origin to which the registration relates.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 166. #449859

  45.—(1) Más rud é, tar éis comhaontú a dhéanamh chun earraí nó seirbhísí a sholáthar agus roimh an dáta a dtagann aon cháin i leith an idirbhirt chun bheith dlite faoi alt 74 (1) nó (2), de réir mar is cuí, go bhfuil athrú ar an méid cánach is inmhuirearaithe ar an soláthar atá i gceist, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirearaithe a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a luaitear ar leithligh faoin gcomhaontú.

  45.—(1) Where, after the making of an agreement for the supply of goods or services and before the date on which under section 74(1) or (2), as may be appropriate, any tax in respect of the transaction falls due, there is a change in the amount of tax chargeable on the supply in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under the agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 167. #451404

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura bhfaightear aon fhógra achomhairc nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an méid atá dlite nó an méid leasaithe atá dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a raibh an duine faoi dhliteanas í a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse 14 lá ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó ón dáta a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó ar shlí eile, cibé tréimhse inchánach díobh is déanaí.

  (b) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of 14 days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 168. #458302

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gCoinbhinsiún:

  HAVE AGREED on the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 169. #459078

  Íocfar le Ballstát “A”, as an ús go léir a gheofar faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, an méid a fhreagraíonn dá chostas maoinithe absalóideach as a chion den Iasacht.

  The Member State “A” shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, the amount that corresponds to its absolute funding cost for its part in the Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 170. #459272

  (d) na húdaruithe go léir is gá a fháil agus a chothabháil de lánfheidhm agus de lánéifeacht chun a oibleagáidí a chomhlíonadh faoin gComhaontú seo; agus

  (d) to obtain and maintain in full force and effect all authorisations necessary for it to comply with its obligations under this Agreement; and

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 171. #459273

  (e) dlíthe a chomhlíonadh ar gach slí, ar dlíthe iad is infheidhme agus a d’fhéadfadh fearadh ar a chumas an Comhaontú seo a chomhlíonadh.

  (e) to comply in all respects with applicable laws which might affect its ability to perform this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 172. #461978

  (a) a ordú go ndéanfar páirtí i gcomhaontú eadrána nó finné a thugann fianaise in imeachtaí os comhair an bhinse eadrána a cheistiú faoi mhionn nó faoi dhearbhasc, agus

  (a) direct that a party to an arbitration agreement or a witness who gives evidence in proceedings before the arbitral tribunal be examined on oath or on affirmation, and

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 173. #462063

  (a) go bhfuil téarma sa chomhaontú idir na páirtithe nach mbeidh caibidlithe ar leithligh agus a bhaineann leis an gceanglas díospóidí a eascróidh a chur chun eadrána, agus

  (a) the agreement between the parties contains a term which has not been individually negotiated concerning the requirement to submit to arbitration disputes which may arise, and

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 174. #462837

  Ar dhíospóid a theacht faoina mbráid i dtaobh conartha a rinneadh idir daoine lena mbaineann Airteagal 1 agus ina bhfuil comhaontú eadrána, pé acu le heasaontais atá nó a bheidh ann a bhaineann sé, ar comhaontú bailí é de bhua an airteagail sin agus ar féidir é a chur in éifeacht, déanfaidh binsí na bPáirtithe Conarthacha díospóid na bpáirtithe, ar cheachtar acu dá iarraidh sin, a chur faoi bhreith na n-eadránaithe.

  The tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an arbitration agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the parties on the application of either of them to the decision of the arbitrators.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 175. #467439

  (i) a bhfuil sé mar phríomhghnó aici, mar a luaitear sa chomhaontú comhpháirtíochta lena mbunaítear an chomhpháirtíocht theoranta, a cuid cistí a infheistiú i maoin, agus

  (i) has as its principal business, as expressed in the partnership agreement establishing the limited partnership, the investment of its funds in property, and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 176. #469328

  (c) trí "a ndéileáiltear ann" a chur in ionad "a ndéileáiltear ann agus a luaitear" sa mhíniú ar "comhaontú todhchaíochtaí airgeadais".

  (c) by the substitution of "dealt in" for "dealt in and quoted" in the definition of "financial futures agreement".

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 177. #477336

  67.—Beidh comhaontú idir páirtnéirí sibhialta ar neamhní a mhéid a bheadh d’éifeacht leis oibriú aon fhorála i gCuid 5 nó i gCuid 6 a eisiamh nó a theorannú.

  67.—An agreement between civil partners is void to the extent to which it would have the effect of excluding or limiting the operation of any provision in Part 5 or Part 6.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 178. #479949

  (4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo, ná in aon chomhaontú faoi, mar ní a shrianann an tAire, an Bord nó an t-údarás pleanála ó aon chumhachtaí is infheidhmithe aige nó aici faoin Acht seo a fheidhmiú i ndáil le talamh is ábhar d’aon chomhaontú den sórt sin, fad is nach bhfeidhmeofar na cumhachtaí sin ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar fhorálacha an phlean forbartha, nó ar shlí a cheanglódh aon chumhachtaí den sórt sin a fheidhmiú ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar na forálacha sin.

  (4) Nothing in this section, or in any agreement made thereunder, shall be construed as restricting the exercise, in relation to land which is the subject of any such agreement, of any powers exercisable by the Minister, the Board or the planning authority under this Act, so long as those powers are not exercised so as to contravene materially the provisions of the development plan, or as requiring the exercise of any such powers so as to contravene materially those provisions.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 179. #480009

  (4) (a) Féadfaidh údarás pleanála comhaontú a dhéanamh le haon duine i ndáil le tionscadal nó seirbhís bonneagair phoiblí a dhéanamh, nó a sholáthar, de réir mar is cuí.

  (4) (a) A planning authority may enter into an agreement with any person in relation to the carrying out, or the provision, as may be appropriate, of a public infrastructure project or service.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 180. #480010

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar le comhaontú foráil a dhéanamh—

  (b) Without prejudice to the generality of paragraph (a), an agreement may make provision for—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 181. #480435

  (3) (a) Féadfar a fhoráil i gcomhaontú faoin alt seo—

  (3) (a) An agreement under this section may provide for—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 182. #480454

  (a) díospóid i ndáil le comhaontú faoi fho-alt (3)(a)(ii) nó (iii),

  (a) a dispute in relation to an agreement under subsection (3)(a)(ii) or (iii),

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 183. #481571

  (4) Déanfar sonraí maidir le comhaontú a dhéanfar faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár.

  (4) Particulars of an agreement made under this section shall be entered in the register.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 184. #481891

  244.—(1) Féadfaidh dhá údarás phleanála nó níos mó, le rún, comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích chun an costas a bhaineann le comhlíonadh a bhfeidhmeanna uile nó aon cheann dá bhfeidhmeanna faoin Acht seo a roinnt agus, i gcás go mbeidh comhaontú déanta faoin bhfo-alt seo, féadfaidh na húdaráis phleanála lena mbaineann, le rún, é a fhoirceannadh tráth ar bith má chomhaontaíonn siad amhlaidh.

  244.—(1) Two or more planning authorities may, by resolution, make and carry out an agreement for sharing the cost of performing all or any of their functions under this Act and, where an agreement has been made under this subsection, the planning authorities concerned may, by resolution, terminate it at any time if they so agree.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 185. #481908

  247.—(1) Aon duine a bhfuil leas aige nó aici i dtalamh agus a bhfuil ar intinn aige nó aici iarratas pleanála a dhéanamh, féadfaidh sé nó sí, le comhaontú an údaráis pleanála lena mbaineann (is comhaontú nach gcoimeádfar siar go míréasúnach), comhchomhairliúcháin a dhéanamh leis an údarás pleanála chun aon fhorbairt bheartaithe i ndáil leis an talamh a phlé agus féadfaidh an t-údarás pleanála comhairle a thabhairt don duine sin maidir leis an iarratas beartaithe.

  247.—(1) A person who has an interest in land and who intends to make a planning application may, with the agreement of the planning authority concerned (which shall not be unreasonably withheld), enter into consultations with the planning authority in order to discuss any proposed development in relation to the land and the planning authority may give advice to that person regarding the proposed application.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 186. #482916

  (v) go n-ndéanfar cibé líon láithreán a bheidh seirbhísithe go hiomlán nó go páirteach ar thalamh lena mbaineann fomhír (iii), ar láithreáin iad a shonrófar sa chomhaontú, a aistriú chuig úinéireacht an údaráis pleanála, nó chuig úinéireacht daoine a ainmneoidh an t-údarás de réir na Coda seo, (vi) go ndéanfar cibé méid a shonrófar sa chomhaontú a íoc leis an údarás pleanála,

  and description as may be specified in the agreement,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 187. #485011

  (a) comhaontú gan an tsócmhainn bhainc a fháil, nó

  (a) agree not to acquire the bank asset, or

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 188. #487738

  (c) an comhaontú iomchuí lena mbaineann nó ceart nó oibleagáid faoi a fhoirceannadh nó a mhúchadh;

  (c) the termination or extinguishment of the relevant agreement concerned or a right or obligation under it;

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 189. #492917

  (a) i bhfo-alt (1)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “Comhaontú LEE”:

  (a) in subsection (1)(a) by inserting the following definition before the definition of “EEA Agreement”:

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 190. #498987

  (II) a d’eisigh an chuideachta cháilitheach faoi chomhaontú ceangailteach i scríbhinn a rinneadh,

  (II) which the qualifying company issued under a binding written agreement made,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 191. #520901

  Bheadh gá an sásra a chinneadh ar bhonn gach cáis faoi leith, ag brath go háirithe ar an tsaincheist a chumhdaítear tríd an gcomhaontú maidir le rogha cúirte, i dtaobh an mbeadh gá an comhaontú a thabhairt i gcrích idir na páirtithe ar fad a bhfuil baint acu leis an gcomharbas nó i dtaobh an bhféadfadh cuid acu comhaontú saincheist ar leith a thabhairt os comhair na cúirte a roghnaíodh i gcás nach ndéanfadh cinneadh ón gcúirt sin difear do na páirtithe eile sa chomharbas.

  It would have to be determined on a case-by-case basis, depending in particular on the issue covered by the choice-of-court agreement, whether the agreement would have to be concluded between all parties concerned by the succession or whether some of them could agree to bring a specific issue before the chosen court in a situation where the decision by that court on that issue would not affect the rights of the other parties to the succession.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 192. #521223

  (b) dlí Stáit a raibh a náisiúntacht ag an tiomnóir nó ag duine amháin ar a laghad de na daoine a mbaineann a gcomharbas le comhaontú maidir le comharbas, tráth a ndearnadh an diúscairt nó tráth ar tugadh an comhaontú i gcrích, nó tráth báis;

  (b) of a State whose nationality the testator or at least one of the persons whose succession is concerned by an agreement as to succession possessed, either at the time when the disposition was made or the agreement concluded, or at the time of death;

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 193. #533861

  D’fhonn dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú chun an Comhaontú agus an Prótacal a chur chun feidhme tar éis a dteacht i bhfeidhm, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of the Agreement and the Protocol following their entry into force, implementing powers should be conferred on the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 194. #533997

  Údarú chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích

  Authorisation to amend or conclude a bilateral investment agreement

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 195. #534022

  Údarú chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a shíniú agus a thabhairt i gcrích

  Authorisation to sign and conclude a bilateral investment agreement

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 196. #534292

  Déanfaidh gach Ballstát rannpháirteach fógra a thabhairt don Choimisiún á rá go bhfuil an Comhaontú daingnithe aige tráth a dhéanfaidh sé a ionstraim dhaingniúcháin a thaisceadh.

  Each participating Member State shall notify the Commission of its ratification of the Agreement at the time of deposit of its ratification instrument.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 197. #558292

  diúltú an comhaontú deontais a shíniú nó fógra a thabhairt faoin gcinneadh deontais,

  refuse to sign the grant agreement or to give notification of the grant decision;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 198. #561174

  diúltú an comhaontú deontais a shíniú nó fógra a thabhairt faoin gcinneadh deontais,

  refuse to sign the grant agreement or to give notification of the grant decision;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 199. #575185

  nuair a rinneadh ús atá iníoctha le 90 lá nó níos mó a chaipitliú, a athmhaoiniú nó a mhoilliú trí chomhaontú;

  interest payable of 90 days or more has been capitalised, refinanced, or delayed by agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 200. #597302

  le cinneadh a dhéanamh maidir le hainm a chlárú, murar thángthas ar chomhaontú;

  deciding on the registration of a name if an agreement has not been reached;

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 201. #608861

  Chun eintiteas a bhaint as nó a ionadú roimh an gcomhaontú deontais a shíniú, caithfear bonn cirt cuí a bheith leis.

  The removal or substitution of an entity before signature of the grant agreement shall be duly justified.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 202. #608926

  Féadfar a fhoráil sa chomhaontú cuibhreannais an méid a leanas, inter alia:

  The consortium agreement may stipulate inter alia the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 203. #613293

  (a) aon airgead a tháinig as aon idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú a mhaoiniú nó a úsáideadh i maoiniú an chéanna—

  (a) any money which has resulted from or been used in the financing of any transaction, arrangement or agreement—

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 204. #613690

  (b) Ní gá idirbheart, comhshocraíocht ná comhaontú lena mbaineann mír (a) a chur isteach sa ráiteas—

  (b) A transaction, arrangement or agreement to which paragraph (a) applies need not be included in the statement if—

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 205. #614063

  (a) dearbhóidh sé gur páirtí i gcomhaontú den sórt sin an duine a thug an fógra,

  (a) state that the person making the notification is a party to such an agreement,

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 206. #614478

  (b) idirbheart a dhéanfaidh duine de réir a oibleagáidí faoi chomhaontú frithgheallta;

  (b) a transaction entered into by a person in accordance with his obligations under an underwriting agreement;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 207. #635710

  Tá na príomhghnéithe a leanas sa chomhaontú a léirítear sa seasamh ón gComhairle aran gcéad léamh:

  The compromise reflected in the Council's position at first reading contains the following key elements:

  Seasamh (AE) Uimh. 4/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 208. #647284

  An Comhaontú Comhpháirtíochta a ghlacadh agus a leasú

  Adoption and amendment of the Partnership Agreement

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 209. #692325

  I gcás, tar éis nós imeachta scrúdúcháin a dhéantar de bhun Airteagal 9, nó am ar bith roimh nós imeachta idirnáisiúnta um réiteach díospóide, nó lena linn nó ina dhiaidh, inar cosúil gurb é an modh is iomchuí chun díospóid a réiteach ar díospóid í a d’éirigh as constaic ar thrádáil comhaontú a thabhairt i gcrích leis an tríú tír nó leis na tríú tíortha lena mbaineann, ar comhaontú é lena bhféadfaí cearta substainteacha an Aontais agus an tríú tír nó na dtríú tíortha lena mbaineann a athrú, déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2), an nós imeachta a chur ar fionraí agus déanfar caibidlíocht de réir fhorálacha Airteagal 207 den Chonradh.

  Where, either after an examination procedure conducted pursuant to Article 9, or at any time before, during or after an international dispute settlement procedure, it appears that the most appropriate means of resolving a dispute arising from an obstacle to trade is the conclusion of an agreement with the third country or countries concerned which may change the substantive rights of the Union and of the third country or countries concerned, the procedure shall be suspended by the Commission acting in accordance with the advisory procedure referred to in Article 7(2), and negotiations shall be carried out in accordance with the provisions of Article 207 of the Treaty.

  Rialachán (AE) 2015/1843 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos nósanna imeachta an Aontais i réimse an chomhbheartais tráchtála d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála (téacs códaithe)d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 210. #694419

  ciallaíonn “idirbheart athcheannaigh” idirbheart a rialaítear le comhaontú trína aistríonn contrapháirtí urrúis, tráchtearraí nó cearta faoi ráthaíocht a bhaineann le teideal ar urrúis nó ar thráchtearraí i gcás ina n-eisíonn malartán aitheanta, a shealbhaíonn na cearta do na hurrúis nó do na tráchtearraí, an ráthaíocht sin, agus nuair nach dtugtar cead leis an gcomhaontú do chontrapháirtí urrús ná tráchtearra ar leith a aistriú nó a gheallúint chuig níos mó ná contrapháirtí amháin i gcomhthráth, faoi réir gealltanas iad a athcheannach, nó urrúis nó tráchtearraí ionadacha den tuairisc chéanna a athcheannach ar phraghas sainithe ar dháta amach anseo atá sainithe, nó atá le sainiú, ag an aistreoir, agus ar comhaontú é atá ina chomhaontú athcheannaigh don chontrapháirtí a bhfuil na hurrúis nó na tráchtearraí á ndíol aige agus atá ina chomhaontú athcheannaigh droim ar ais é don chontrapháirtí atá á gceannach;

  ‘repurchase transaction’ means a transaction governed by an agreement by which a counterparty transfers securities, commodities, or guaranteed rights relating to title to securities or commodities where that guarantee is issued by a recognised exchange which holds the rights to the securities or commodities and the agreement does not allow a counterparty to transfer or pledge a particular security or commodity to more than one counterparty at a time, subject to a commitment to repurchase them, or substituted securities or commodities of the same description at a specified price on a future date specified, or to be specified, by the transferor, being a repurchase agreement for the counterparty selling the securities or commodities and a reverse repurchase agreement for the counterparty buying them;

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 211. #696957

  AN COMHAONTÚ SEO A CHUR CHUN FEIDHME AGUS FAIREACHÁN A DHÉANAMH AIR

  IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THIS AGREEMENT

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 212. #709466

  Níor cheart do Europol bheith in ann próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta de thionscnamh páirtithe príobháideacha agus daoine príobháideacha ach amháin má aistríonn ceann de na dreamanna seo a leanas chuig Europol na sonraí sin: aonad náisiúnta i gcomhréir lena dhlí náisiúnta; pointe teagmhála i dtríú tír; eagraíocht idirnáisiúnta a bhfuil comhar bunaithe ar siúl leis trí chomhaontú comhair lena dtugtar cead sonraí pearsanta a mhalartú a thugtar chun críche i gcomhréir le hAirteagal 23 de Chinneadh 2009/371/CGB roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo; údarás de chuid tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta atá faoi réir comhaontú leordhóthanachta nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas leo de bhun Airteagal 218 CFAE.

  Europol should be able to process personal data originating from private parties and private persons only if those data are transferred to Europol by one of the following: a national unit in accordance with its national law; a contact point in a third country or an international organisation with which there is established cooperation through a cooperation agreement allowing for the exchange of personal data concluded in accordance with Article 23 of Decision 2009/371/JHA prior to the entry into force of this Regulation; an authority of a third country or an international organisation which is subject to an adequacy decision or with which the Union has concluded an international agreement pursuant to Article 218 TFEU.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 213. #709911

  Maidir le pointe (a) agus le pointe (b) de mhír 5 den Airteagal seo, mura bhfuil an páirtí príobháideach lena mbaineann bunaithe laistigh den Aontas nó i dtír a bhfuil comhaontú comhair ag Europol léi lena gceadófar malartú sonraí pearsanta, nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas léi de bhun Airteagal 218 CFAE nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i pointe (a) d'Airteagal 25(1) den Rialachán seo, ní dhéanfar an t-aistriú a údarú ach amháin i gcás inar fíor an méid seo a leanas maidir leis an aistriú:

  With regard to points (a) and (b) of paragraph 5 of this Article, if the private party concerned is not established within the Union or in a country with which Europol has a cooperation agreement allowing for the exchange of personal data, with which the Union has concluded an international agreement pursuant to Article 218 TFEU or which is the subject of an adequacy decision as referred to in point (a) of Article 25(1) of this Regulation, the transfer shall only be authorised if the transfer is:

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 214. #719393

  NOCH A RINNE, tar éis dóibh a lánchumhachtaí, agus iad i bhfoirm cheart chuí a thabhairt ar aird dá chéile, comhaontú mar a leanas:

  WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 215. #720672

  NOCH A RINNE, tar éis dóibh a lánchumhachtaí, agus iad i bhfoirm cheart chuí, a thabhairt ar aird dá chéile, comhaontú mar a leanas.

  WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 216. #737963

  an comhaontú um athligean isteach a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí,

  terminating or suspending the readmission agreement,

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 217. #741972

  Sa chomhaontú sin, tabharfar aghaidh ar na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

  That agreement shall address at least the following aspects:

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 218. #742607

  Sa chomhaontú sin, cumhdófar na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

  That agreement shall cover at least the following aspects:

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 219. #745805

  Sa chomhaontú sin, tabharfar aghaidh ar na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

  That agreement shall address at least the following aspects:

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 220. #746341

  Sa chomhaontú sin, cumhdófar na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

  That agreement shall cover at least the following aspects:

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 221. #754822

  Mar shampla, más féidir comhaontú athcheannaigh droim ar ais a fhoirceannadh trí réamhfhógra aon lá oibre amháin a thabhairt, ba cheart a mheas gur sócmhainn a aibíonn go laethúil é.

  For instance, if a reverse repurchase agreement can be terminated by giving prior notice of one working day, it should count as a daily maturing asset.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 222. #755086

  Ní dhéanfar na sócmhainní arna bhfáil ag CMA mar chuid de chomhaontú athcheannaigh droim ar ais a dhíol, a athinfheistiú, a chur i ngeall, nó a aistriú ar bhealach eile.

  The assets received by an MMF as part of a reverse repurchase agreement shall not be sold, reinvested, pledged or otherwise transferred.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 223. #994092

  (a) aon talamh a thógaint go buan nó go sealadach agus trí chomhaontú nó go héigeanta;

  ( a ) acquire any land either permanently or temporarily and either by agreement or compulsorily;

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 224. #997264

  comhaontú fost-cheannaigh. ciallaíonn an abairt “comhaontú fost-cheannaigh” comhaontú chun earraí a earbadh faoina bhféadfaidh an t-earbaí na hearraí a cheannach nó faoina roichfidh an mhaoin sna hearraí don earbaí nó faoina bhféadfaidh sí rochtain dó, agus, más rud é, de bhuaidh dhá chomhaontú nó níos mó nach comhaontú fost-cheannaigh aon cheann acu ann féin, go ndéanfar earraí a earbadh agus go bhféadfaidh an t-earbaí na hearraí a cheannach, nó go roichfidh an mhaoin iontu don earbaí nó go bhféadfaidh sí rochtain dó, déanfar, chun críocha an Achta seo, na comhaontuithe a áireamh mar aon chomhaontú amháin a rinneadh tráth déanta an chomhaontuithe dheiridh dhíobh;

  the expression "hire-purchase agreement" means an agreement for the bailment of goods under which the bailee may buy the goods or under which the property in the goods will or may pass to the bailee, and where by virtue of two or more agreements, none of which by itself constitutes a hire-purchase agreement, there is a bailment of goods and either the bailee may buy the goods, or the property therein will or may pass to the bailee, the agreements shall be treated for the purposes of this Act as a single agreement made at the time when the last of the agreements was made;

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 225. #998924

  (a) an Comheagras Sealadach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú Eatramhach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, nó

  ( a ) the Provisional International Civil Aviation Organisation set up under the Interim Agreement on International Civil Aviation opened for signature at Chicago or the 7th day of December, 1944, or

  Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

 226. #1001731

  (5) I gcás comhaontú fostaíochta cláraithe a fhorceannadh ag aon pháirtí ann do réir a théarmaí, déanfaidh an Chúirt, ar fhógra a fháil i dtaobh an fhorceannta, an clárú a chealú.

  (5) Where a registered employment agreement is terminated by any party thereto in accordance with its terms, the Court shall, on receiving notice of the termination, cancel the registration.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 227. #1001733

  Conartha seirbhíse a oiriúnú de dhroim comhaontú fostaíochta a chlárú.

  Adaptation of contracts of service consequential upon registration of employment agreement.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 228. #1006914

  (c) beidh an éifeacht agus an fheidhm chéanna ag an tíolacadh sin a bheadh aige dá mbeadh ag an morgáisteoir, ar dháta na hionstraime muirir, teideal tairbhiúil chun an eastáit nó an leasa sa talamh sin a cruthnaíodh le haon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh a bheas déanta nó is tuigthe a bheith déanta le Coimisiún na Talún aige féin nó a réamhtheachtaithe i dteideal maidir leis an talamh sin agus é saortha ó gach leas, eire agus éileamh ach amháin iad siúd a cosantar agus a heisctear le halt 42 den Acht seo, ach faoi réir gach coinníll (pé acu coinníoll reachtúil é nó coinníoll in aon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh) a rinne difir d'eastát nó do leas an mhorgáisteora sa talamh sin díreach sar ar dhíol an Chorparáid é.

  ( c ) such conveyance shall have the same effect and operation as if the mortgagor was at the date of the instrument of charge beneficially entitled to the estate or interest in the said land created by any agreement or undertaking to purchase entered into or deemed to have been entered into with the Land Commission by him or his predecessors in title in respect of the said land freed from all interests, incumbrances and claims other than those saved and excepted by section 42 of this Act, but subject to all conditions (whether statutory or contained in any such agreement or undertaking to purchase) which affected the mortgagor's estate or interest in the said land immediately before the sale thereof by the Corporation.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 229. #1032538

  MÁ éiríonn aon díospóid nó easaontas aon am ina dhiaidh seo idir an Aireacht agus an Bord i dtaobh an Chomhaontuithe seo nó de dhroim nó i leith aon fhorál de nó de dhroim nó i leith déanamh, nó mainneachtaint nó diúltú um dhéanamh, aon oibre, dualgais, ní nó ruda faoin gComhaontú seo, nó de dhroim nó i leith déanamh, nó diúltú um dhéanamh, aon íocaíochta faoin gComhaontú seo, déanfar an díospóid nó an t-easaontas sin, do réir forál chuige sin atá sa Dara Sceideal a ghabhas leis seo, a tharchur go dtí, agus d'éisteacht agus a chinneadh ag, Binse (dá ngairmtear “Binse Eadrána” anseo feasta) a bheas comhdhéanta do réir forál an Dara Sceidil sin, agus beidh breith Bhinse Eadrána ar an gcéanna ina breith chríochnaitheach agus ina ceangal ar gach slí ar na páirtithe sa Chomhaontú seo, agus aon tsuim (lena n-áiritear suim ar bith i leith costas) a dhámhfas Binse Eadrána do pháirtí amháin, maille le hús uirthi do réir cheithre puint faoin gcéad sa bhliain arna ríomh ó dháta na dámhachtana, beidh sí iníoctha leis an bpáirtí sin ag an bpáirtí eile mar fhiach sibhialta a dlitear dhó ón bpáirtí eile agus féadfar í a ghnóthú dá réir sin agus cúnantaíonn gach páirtí ar leith tríd seo go ngéillfidh agus go dtabharfaidh feidhm go dílis macánta ar gach slí do théarmaí aon dámhachtana a dhéanfas Binse Eadrána.

  IF any dispute or difference should at any time hereafter arise between the Ministry and the Board touching this Agreement or arising out of or in relation to any of the provisions thereof, or the doing, or the neglect or refusal to do, any work, duty, matter or thing under this Agreement, or the making of, or the refusal to make, any payment hereunder, such dispute or difference shall, in accordance with provisions in that behalf contained in the Second Schedule hereto, be referred to and heard and determined by a Tribunal (hereinafter referred to as an "Arbitration Tribunal") constituted in accordance with the provisions of the said Second Schedule, and the decision of an Arbitration Tribunal thereon shall in all respects be final and binding on the parties hereto and the amount of any sum (including any sum in respect of costs) awarded by an Arbitration Tribunal to one party together with interest thereon at the rate of four pounds per centum per annum, calculated from the date of the award shall be payable to it by the other as a civil debt due to it by that other and shall be recoverable accordingly and each party hereby covenants that it will in all respects well and faithfully abide by and give effect to the terms of any award made by an Arbitration Tribunal.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 230. #1067236

  Cumhacht chun bac a chur ar imeachta i gcás comhaontú eadrána a bheith déanta.

  Power to stay proceedings where there is an arbitration agreement.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 231. #1067485

  (3) In aon chás ina mbeidh de chumhacht ag an gCúirt, de bhuaidh an ailt seo, a ordú go scoirfidh aon chomhaontú eadrána d'éifeacht a bheith aige nó cead a thabhairt údarás aon eadránaí nó moltóra a chúlghairm, féadfaidh an Chúirt diúltú bac a chur ar aon chaingean a tionscnadh contrártha don chomhaontú.

  (3) In any case where by virtue of this section the Court has power to order that any arbitration agreement shall cease to have effect or to give leave to revoke the authority of any arbitrator or umpire, the Court may refuse to stay any action brought in breach of the agreement.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 232. #1067712

  Aithníonn gach ceann de na Stáit Chonarthacha bailíocht chomhaontuithe pé acu le heasaontais atá ann nó a bheas ann a bhaineas sé idir páirtithe a bheas faoi seach faoi dhlínse Stát Conarthacha éagsúla trína gcomhaontaíonn na páirtithe i gconradh gach easaontas nó aon easaontas a tharchur chun eadrána a tharlós i ndáil leis an gconradh sin agus a bhainfeas le cúrsaí tráchtála nó le haon ní eile is féidir a shocrú trí eadráin, pé acu i dtír nach bhfuil aon cheann de na páirtithe faoina dlínse nó nach ea atá an eadráin le déanamh.

  Each of the Contracting States recognises the validity of an agreement whether relating to existing or future differences between parties subject respectively to the jurisdiction of different Contracting States by which the parties to a contract agree to submit to arbitration all or any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration, whether or not the arbitration is to take place in a country to whose jurisdiction none of the parties is subject.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 233. #1067726

  Ar dhíospóid a theacht faoina mbráid i dtaobh conartha a rinneadh idir daoine lena mbaineann Airteagal 1 agus ina bhfuil comhaontú eadrána, pé acu le heasaontais atá nó a bheas ann a bhaineas sé, ar comhaontú bailí é de bhuaidh an airteagail sin agus ar féidir é a chur in éifeacht, déanfaidh binsí na bPáirtithe Conarthacha díospóid na bpáirtithe, ar cheachtar acu dá iarraidh sin, a chur faoi bhreith na n-eadránaithe.

  The tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an arbitration agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the parties on the application of either of them to the decision of the arbitrators.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 234. #1072415

  (2) Féadfaidh an bardas, trí chomhaontú, talamh a thógaint ar a mbeidh foirgneamh, nó talamh a thógaint le haghaidh foirgnimh, a bheas le cur ar fáil faoin alt seo.

  (2) The corporation may acquire by agreement land for or including a building to be provided under this section.

  Uimhir 9 de 1955: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 235. #1076593

  Ar choinníoll. más rud é, faoin gComhaontú, nach bhfuil creidmheas le lamháil i gcoinne forchánach don bhliain, go ríomhfar an ráta i ngach cás mar ríomhtar é i gcás daoine a bhfuil cáin ioncaim. ach nach bhfuil forcháin, inmhuirir ar a n-ioncam, agus más rud é. faoin gComhaontú, nach bhfuil creidmheas le lamháil ach amháin i gcoinne forchánach don bhliain, gurb é ráta a bheas ann an ráta a fionnfar tríd an bhforcháin is iníoctha ag an duine áirithe don bhliain a roinnt ar mhéid iomlán a ioncaim don bhliain.

  Provided that where, under the Agreement, credit is not to be allowed against sur-tax for the year, the rate shall be calculated in all cases as in the case or persons whose monies are chargeable to income tax but not to sur-tax, and where, under the Agreement, credit is not to be allowed except against sur-tax for the year, the rate shall be that ascertained by dividing the sur-tax payable by the person in question for the year by the amount of his total income for the year.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 236. #1093234

  ciallaíonn “an Comhaontú Ciste” an comhaontú, chun comhlucht idirnáisiúnta dá ngairmfear an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a bhunú agus d'oibriú, a hullmhaíodh ag Comhdháil Airgeadaíochta agus Airgeadais na Náisiún Aontaithe a tionóladh i mBretton Woods i New Hampshire i Stáit Aontaithe Mheiriceá i mí Iúil, 1944, agus a bhfuil téacs a chuid Airteagal leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;

  "the Fund Agreement" means the agreement, for the establishment and operation of an international body to be called the International Monetary Fund, which was drawn up at the United Nations Monetary and Financial Conference held at Bretton Woods in New Hampshire in the United States of America in July, 1944, and of which the text of the Articles is set out in Part I of the Schedule to this Act;

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 237. #1093236

  ciallaíonn “an Comhaontú Bainc” an comhaontú, chun comhlucht idirnáisiúnta dá ngairmfear an Banc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbairte a bhunú agus d'oibriú, a hullmhaíodh ag Comhdháil Airgeadaíochta agus Airgeadais na Náisiún Aontaithe a tionóladh i mBretton Woods i New Hampshire i Stáit Aontaithe Mheiriceá i mí Iúil, 1944, agus a bhfuil téacs a chuid Airteagal leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;

  "the Bank Agreement" means the agreement, for the establishment and operation of an international body to be called the International Bank for Reconstruction and Development, which was drawn up at the United Nations Monetary and Financial Conference held at Bretton Woods in New Hampshire in the United States of America in July, 1944, and of which the text of the Articles is set out in Part II of the Schedule to this Act;

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 238. #1093318

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 239. #1094097

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheas sé arna shíniú thar ceann rialtas ag a bhfuil 65 faoin gcéad d'iomlán na gcuótaí atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having 65 per cent. of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 240. #1094151

  (iii) Aon tráth roimh an dáta a socrófar faoi (i) thuas, féadfar athruithe a dhéanamh, trí chomhaontú leis an gCiste, ar phar-luach a tuairiscíodh faoi (a) thuas.

  (iii) At any time before the date fixed under (i) above, changes may he made by agreement with the Fund in the par value communicated under (a) above.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 241. #1094361

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:—

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 242. #1094980

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm nuair a bheas sé arna shíniú thar ceann rialtas a bhfuil suibscríobh 65 faoin gcéad déanta acu nach lú den suibscríobh iomlán atá leagtha amach i Sceideal A agus ar na hionstraimí dá dtagartar in Alt 2 (a) den Airteagal seo a bheith taiscthe thar a gceann, ach in aon chás ní thiocfaidh an comhaontú seo i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine, 1945.

  This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose minimum subscriptions comprise not less than 65 per cent. of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a)of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 243. #1096390

  (3) An fhad a leanfas aon chomhaontú den tsórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil lena mbaineann an comhaontú agus ar a mbeidh pé comhartha a cheanglós na Coimisinéirí Ioncaim gur híocadh an dleacht stampa, ach, ina ionad sin agus mar iomshocraíocht, íocfaidh an comhlucht daoine lena ndearna na Coimisinéirí Ioncaim an comhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, pé suimeanna dob inmhuirir, mura mbeadh forála an ailt seo, mar dhleacht stampa ar admhála lena mbaineann an comhaontú agus a heisíodh i rith na tréimhse lena mbaineann an comhaontú agus glacfar chun na críche sin gurb é an líon admhála den tsórt sin a heisíodh amhlaidh an líon a cinneadh ar an modh a sonraíodh chuige sin leis an gcomhaontú.

  (3) While any such agreement remains in force, any receipt to which it relates, and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require, shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the body of persons with which the Revenue Commissioners have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, upon the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on receipts to which the agreement relates issued during the period to which the account relates, it being assumed for this purpose that the number of those receipts so issued is the number determined in accordance with the method specified in that behalf by the agreement.

  Uimhir 20 de 1957: AN tACHT AIRGEADAIS, 1957

 244. #1103754

  (4) Féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthar ar ina límistéar feidhmiúcháin a bheidh aon droichead thar an gcanáil nó thar an gcuid de chanáil a dhúnfar amhlaidh comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus oblagáid a chothabhála a aistriú chun an údaráis bhóthar sin, agus féadfaidh siad an comhaontú sin a chur i gcrích.

  (4) The Board and the road authority within whose functional area any bridge over the canal or part so closed is situate may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 19 de 1958: AN tACHT IOMPAIR, 1958

 245. #1104442

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíonn siad mar leanas:

  The Governments on whose behalf this Agreement is signed agree as follows: [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 246. #1104572

  Is cúrsaí geilleagair amháin a bheidh mar fhoras le gach cinneadh a dhéanfaidh siad agus breithneofar na cúrsaí sin go neamhchlaon chun na cuspóirí a luaitear sa Chomhaontú seo a bhaint amach.

  Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement. [GA]

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 247. #1106117

  (a) déanfar tagairtí do scéim den tsórt sin a fhorléiriú, maidir le gníomhas, comhaontú, sreath de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do dhaoine de dhá aicme nó níos mó, mar thagairtí don méid sin den chéanna a bhaineann le daoine d'aicme amháin, agus, dá réir sin, measfar, chun críocha na Coda seo den Acht seo, dhá scéim sochar scoir nó níos mó a bhaineann faoi seach leis na haicmí éagsúla a bheith ar comhdhéanamh i ngníomhas, comhaontú, sreath de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile a dhéanann soláthar den tsórt sin;

  ( a ) references to such a scheme shall, in relation to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons of two or more classes, be construed as references to so much thereof as relates to persons of a single class, and accordingly a deed, agreement, series of agreements or other arrangements so providing shall be treated for the purposes of this Part of this Act as constituting two or more retirement benefits schemes relating respectively to the different classes;

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 248. #1120643

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bheidh déanta nó a bheidh tugtha ag an Údarás do dhuine ar bith agus an tÚdarás ag feidhmiú nó ag comhlíonadh a ndualgas, a gcumhachtaí agus a bhfeidhmeanna faoi Acht 1956 nó ag duine ar bith don Údarás, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá tosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a bheidh déanta amhlaidh idir an tÚdarás agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá tosach feidhme, leanfaidh sé, d'ainneoin Acht 1956 a athghairm, de bheith i bhfeidhm an lá tosach feidhme agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Bhoird ann in ionad ainme an Údaráis agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina gcoinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given in the course of the exercise or performance by the Authority of their duties, powers and functions under the Act of 1956 by the Authority to any person or by any person to the Authority, and in force immediately before the commencement day and every contract or agreement in writing so made between the Authority and another person and not fully executed and completed before the commencement day shall, notwithstanding the repeal of the Act of 1956, continue in force on and after the commencement day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Authority and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 26 de 1959: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL, 1959

 249. #1122713

  (a) scoirfidh aon fhorálacha de chomhaontú fostaíochta a bheidh i bhfeidhm an tráth sin agus a bheidh cláraithe sa Chlár agus a bhainfidh le nithe is ábhar do na rialacha, agus

  ( a ) any provisions of an employment agreement then in force registered in the Register which relate to matters the subject of the rules, and

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 250. #1125211

  ansin, maidir leis an méad sin den pheitriliam sin a thabharfar, má thugtar aon pheitriliam, go huachtar ag tobar peitriliaim, sa limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin (mar mhínítear le fo-alt (1) d'alt 33 den Acht seo), is é ráta an ríchíosa sin ráta a mbeidh an chomhréir chéanna idir é agus an ráta a socraíodh leis an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh idir an chuid den limistéar lena mbainfidh an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh laistigh den limistéar ceaptha sin agus an limistéar ceaptha sin agus ní hé an ráta a bheidh socair tríd an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí.

  the said royalty rent, in respect of so much if any of that petroleum as is brought to the surface at a petroleum well within the appointed area in relation to that petroleum well (as defined by subsection (1) of section 33 of this Act), shall, in lieu of being at the rate fixed by the relevant award or agreement, be at a rate which bears to the rate fixed by the relevant award or agreement the same proportion as that part of the area to which the relevant award or agreement relates and which is inside the said appointed area bears to the said appointed area.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 251. #1125801

  (6) (a) Féadfar comhaontú faoin alt seo a athrú—

  (6) ( a ) An agreement under this section may be varied—

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 252. #1128205

  (2) In aon chaingean a thosófar tar éis tosach feidhme an Achta seo ag úinéir earraí a ligeadh faoi chomhaontú fruilcheannaigh chun iallach a chur suim a íoc a bheidh dlite faoin gcomhaontú fruilcheannaigh nó faoi aon chonradh ráthaíochta a bhainfidh leis an gcomhaontú sin—

  (2) In an action commenced after the commencement of this Act by the owner of goods let under a hire-purchase agreement to enforce payment of a sum due under the hire-purchase agreement or under any contract of guarantee relating thereto—

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 253. #1128268

  (b) chun iallach a chur suim a íoc a bheidh dlite faoin gcomhaontú fruilcheannaigh nó faoi aon chomhaontú ráthaíochta a bhainfidh leis sin,

  ( b ) to enforce payment of a sum due under the hire-purchase agreement or under any contract of guarantee relating thereto,

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 254. #1130396

  (5) Féadfaidh bardas contae-bhuirge talamh le haghaidh halla cheolchoirme, amharclainne nó tí cheoldráma a sholáthróidh an bardas faoin alt seo, nó talamh ar a mbeidh a leithéid, a thógáil trí chomhaontú.

  (5) The corporation of a county borough may acquire by agreement land for or including a concert hall, theatre or opera house to be provided by the corporation under this section.

  Uimhir 23 de 1960: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1960

 255. #1132186

  (a) íocaíochtaí faoi fho-ailt (a) go (d) d'Alt 2 d'Airteagal II den Chomhaontú,

  ( a ) payments under subsections (a) to (d) of Section 2 of Article II of the Agreement,

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 256. #1132228

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann,

  ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 257. #1132408

  Is cúrsaí geilleagair amháin a bheidh mar fhoras le gach cinneadh a dhéanfaidh siad agus breithneofar na cúrsaí sin go neamhchlaon chun na cuspóirí a luaitear sa Chomhaontú seo a bhaint amach.

  Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 258. #1133420

  (c) forálacha a dhéanamh a thabharfaidh éifeacht d'aon chomhshocraíocht nó comhaontú a dhéanfar de bhun alt 23 den Acht seo nó a bheidh fo-ghabhálach leis sin nó forlíontach air.

  ( c ) make provisions giving effect to any arrangement or agreement pursuant to section 23 of this Act or ancillary or supplemental thereto.

  Uimhir 37 de 1960: AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1960

 259. #1141568

  (a) na clásail maidir le tailte a cheannach trí chomhaontú,

  ( a ) the clauses with respect to the purchase of lands by agreement,

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 260. #1158011

  Trí chomhaontú idir na Páirtithe sa choinbhleacht, bunófar coimisiúin chun príosúnaigh chogaidh atá scaipthe a lorg agus chun a áirithiú go ndéanfar iad a athdhúichiú a luaithe is féidir.

  By agreement between the Parties to the conflict, commissions shall be established for the purpose of searching for dispersed prisoners of war and of assuring their repatriation with the least possible delay. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 261. #1158332

  Nuair a bheidh na Páirtithe sa choinbhleacht tar éis comhaontú ar shuíomh geografach, ar riarachán, ar sholáthar bia agus ar mhaoirseacht an réigiúin neodraigh a bheidh molta, déanfaidh ionadaithe na bPáirtithe sa choinbhleacht comhaontú i scríbhinn a leagan amach agus a shíniú, Socrófar leis an gcomhaontú cathain a thosóidh neodrú an réigiúin agus cad é an fad a mhairfidh sé.

  When the Parties concerned have agreed upon the geographical position, administration, food supply and supervision of the proposed neutralised zone, a written agreement shall be concluded and signed by the representatives of the Parties to the conflict. The agreement shall fix the beginning and the duration of the neutralisation of the zone. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 262. #1169342

  (b) i gcás ina raibh an t-údar fostaithe ag duine éigin eile faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta agus gur i gcúrsa a fhostaíochta a rinne an duine sin an saothar ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, is é an duine ag a raibh an t-údar fostaithe céad-úinéir an chóipchirt, ach más é a bheidh sa saothar alt nó dréacht eile i nuachtán, irisleabhar, nó tréimhseachán eile dá shamhail, ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, measfar ceart a bheith forchoiméadta don údar bac a chur le foilsiú an tsaothair, ar shlí seachas mar chuid de nuachtán, d'irisleabhar, nó de thréimhseachán dá shamhail.

  ( b ) where an author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 263. #1178346

  (3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo ná in aon chomhaontú faoi mar ní a shrianann an tAire nó an t-údarás pleanála ó aon chumhachtaí is infheidhmithe acu faoin Acht seo a fheidhmiú maidir le talamh is ábhar d'aon chomhaontú den sórt sin, an fad agus nach bhfeidhmeofar na cumhachtaí sin ar shlí a dhéanfaidh sárú ábhartha ar fhorálacha an phlean fhorbartha, nó ar shlí a cheanglóidh aon chumhachtaí den sórt sin a fheidhmiú ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar na forálacha sin.

  (3) Nothing in this section or in any agreement made thereunder shall be construed as restricting the exercise, in relation to land which is the subject of any such agreement, of any powers exercisable by the Minister or the planning authority under this Act so long as those powers are not exercised so as to contravene materially the provisions of the development plan, or as requiring the exercise of any such powers so as to contravene materially those provisions.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 264. #1180917

  —(1) Measfar sínitheoirí meabhráin chuideachta a bheith tar éis comhaontú a bheith ina gcomhaltaí den chuideachta, agus, ar an gcuideachta a chlárú, taifeadfar iad mar chomhaltaí i gclár a comhaltaí.

  —(1) The subscribers of the memorandum of a company shall be deemed to have agreed to become members of the company, and, on its registration, shall be entered as members in its register of members.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 265. #1181394

  (2) Ach amháin mar a dúradh, ní úsáidfidh aon chuideachta aon chuid dá scaireanna ná dá hairgead caipitil go díreach ná go neamhdhíreach chun aon choimisiún, lascaine ná liúntas a íoc le haon duine i gcomaoin é do dhéanamh suibscríobh nó do chomhaontú ar shuibscríobh, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, nó é d'fháil suibscríbhinní nó do chomhaontú ar iad a fháil, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon scaireanna sa chuideachta, cibé acu a úsáidfear na scaireanna nó an t-airgead amhlaidh tríd an gcéanna a chur le hairgead ceannaigh aon mhaoine a gheobhaidh an chuideachta nó le praghas conartha aon oibre a bheidh le déanamh don chuideachta, nó a íocfar an t-airgead as an airgead ceannaigh nó an praghas conartha ainmniúil, nó ar dhóigh eile.

  (2) Save as aforesaid, no company shall apply any of its shares or capital money either directly or indirectly in payment of any commission, discount or allowance to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, for any shares in the company, or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolute or conditional, for any shares in the company, whether the shares or money be so applied by being added to the purchase money of any property acquired by the company or to the contract price of any work to be executed for the company, or the money be paid out of the nominal purchase money or contract price, or otherwise.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 266. #1196777

  (6) I gcás ina mbeartóidh údarás sláintíochta comhaontú uisce a dhéanamh, déanfaidh an t-údarás, mí ar a laghad roimh an gcomhaontú a dhéanamh, fógra a fhoilsiú i nuachtán a léitear ina limistéar sláintíochta agus i nuachtán a léitear sa limistéar sláintíochta ina bhfuil an taiscumar lena mbaineann an comhaontú atá beartaithe á chur in iúl—

  (6) Where a sanitary authority propose to enter into a water agreement, the authority shall, at least one month before doing so, publish in a newspaper circulating in their sanitary district and in a newspaper circulating in the sanitary district in which is situate the reservoir to which the proposed agreement relates a notice stating—

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 267. #1196779

  (a) go bhfuil ar intinn acu an comhaontú a dhéanamh,

  ( a ) their intention to enter into the agreement,

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 268. #1196789

  (7) I gcás comhaontú uisce a dhéanamh, beidh feidhm agus éifeacht ag alt 13 den Acht Soláthairtí Uisce, 1942 , a mhéid a thugann sé cumhacht d'údarás sláintíochta uisce a thógáil de réir bheartú faoi alt 2 den Acht sin as an bhfoinse uisce lena mbaineann an beartú, ag alt 14 (ach amháin fo-ailt (2) agus (3)) agus ag ailt 15 agus 16 den Acht sin amhail is dá mba bheartú faoin alt sin 2 an comhaontú uisce, faoi réir na modhnuithe nach ndéanfar iarratas faoin alt sin 14 tar éis dhá bhliain a bheith caite ón dáta a thiocfaidh an comhaontú uisce i bhfeidhm agus nach n-íocfaidh údarás sláintíochta cúiteamh i ndamáiste faoin Acht sin má bhíonn cúiteamh sa damáiste sin íoctha ag an mBord.

  (7) Where a water agreement has been entered into, section 13 of the Water Supplies Act, 1942 , in so far as it enables a sanitary authority to take in accordance with a proposal under section 2 of that Act a supply of water from the source of water to which the proposal relates, section 14 (other than subsections (2) and (3)) and sections 15 and 16 of that Act shall apply and have effect as if the water agreement were a proposal under the said section 2 subject to the modifications that an application under the said section 14 shall not be made after the expiration of two years from the date on which the water agreement comes into force and that compensation for damage shall not be paid by a sanitary authority under that Act if compensation for such damage has been paid by the Board.

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 269. #1206833

  (a) a chéadainmnítear sa chomhaontú comhpháirtíochta, nó

  ( a ) is first named in the partnership agreement, or

  Uimhir 22 de 1965: AN tACHT AIRGEADAIS, 1965

 270. #1213593

  (3) An fad a leanfaidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní beidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh cibé taispeánadh uirthi gur íocadh dleacht stampa de réir cheanglas na gCoimisinéirí Ioncaim, ach ina ionad sin agus ar mhodh imshocraíochta an duine a bheidh tar éis an comhaontú a dhéanamh íocfaidh sé leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a bheadh, murach forálacha an ailt seo, inmhuirir ar mhodh dleacht stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú in aghaidh na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition, the person who has entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates for the period to which the account relates.

  Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

 271. #1217241

  (2) I gcás ina mbeidh údarás tithíochta chun feidhm a chomhlíonadh i limistéar feidhmiúcháin údaráis tithíochta eile, féadfaidh an t-údarás a bheidh chun an fheidhm a chomhlíonadh agus an t-údarás eile comhaontú a dhéanamh agus a chur i grích maidir leis an bhfeidhm, agus i gcás ina ndéanfar comhaontú faoin alt seo féadfaidh na páirtithe sa chomhaontú é a fhoirceannadh aon tráth má chomhaontaíonn siad chuige sin.

  (2) Where a housing authority intend to perform a function in the functional area of another housing authority, the authority by whom the function is intended to be performed and the other authority may make and carry out an agreement in relation to the function, and where an agreement is made under this section the parties to the agreement may terminate it at any time if they so agree.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 272. #1219838

  (a) scoirfidh aon fhorálacha de chomhaontú fostaíochta a bheidh i bhfeidhm an tráth sin agus a bheidh cláraithe sa Chlár agus a bhainfidh le nithe is ábhar do na rialacha, agus

  ( a ) any provisions of an employment agreement then in force registered in the Register which relate to matters the subject of the rules, and

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 273. #1221326

  (a) a chéadainmnítear sa chomhaontú comhpháirtíochta, nó

  ( a ) is first named in the partnership agreement, or

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 274. #1224434

  (a) déanfar tagairtí do scéim den sórt sin a fhorléiriú, maidir le gníomhas, comhaontú, sraith de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do daoine de dhá aicme nó níos mó, mar thagairtí don méid sin den chéanna a bhaineann le daoine d'aicme amháin, agus, dá réir sin, measfar, chun críocha na Caibidle seo, dhá scéim sochar scoir nó níos mó a bhaineann faoi seach leis na haicmí éagsúla a bheith comhdhéanta i ngníomhas, comhaontú, sraith de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile a dhéanann soláthar den sórt sin;

  ( a ) references to such a scheme shall, in relation to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons of two or more classes, be construed as references to so much thereof as relates to persons of a single class, and accordingly a deed, agreement, series of agreements or other arrangements so providing shall be treated for the purposes of this Chapter as constituting two or more retirement benefits schemes relating respectively to the different classes;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 275. #1238718

  —Beidh aon fhoráil i gcomhaontú (cibé acu conradh fostaíochta é nó nach ea) ar neamhní a mhéid a airbheartaíonn sí oibriú aon fhorála den Acht seo a eisiamh nó a theorainniú.

  —Any provision in an agreement (whether a contract of employment or not) shall be void in so far as it purports to exclude or limit the operation of any provision of this Act.

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 276. #1248688

  (b) Féadfaidh rannpháirtí, i gcomhaontú le rannpháirtí eile, a chearta tarraingthe speisialta a úsáid:

  ( b ) A participant, in agreement with another participant, may use its special drawing rights:

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 277. #1248905

  Beidh rannpháirtí foirceannaidh i dteideal cearta tarraingthe speisialta a fháil ar airgeadra is inchomhshóite iarbhír chun táillí nó measúnachtaí a íoc in idirbheart le rannpháirtí a shonróidh an Ciste nó trí chomhaontú ó aon sealbhóir eile, nó cearta tarraingthe speisialta a dhiúscairt a fuarthas mar ús in idirbheart le haon rannpháirtí a ainmníodh faoi Airteagal XXV, Alt 5, nó trí chomhaontú le haon sealbhóir eile.

  A terminating participant shall be entitled to obtain special drawing rights with currency convertible in fact to pay charges or assessments in a transaction with a participant specified by the Fund or by agreement from any other holder, or to dispose of special drawing rights received as interest in a transaction with any participant designated under Article XXV, Section 5, or by agreement with any other holder.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 278. #1249319

  (3) Má fhaillíonn nó má mhainníonn duine lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe an comhaontú a chomhlíonadh beidh an duine ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air, agus, i gcás ciona leanúnaigh, dlífear ar é a chiontú ar díotáil fíneáil céad punt agus fíneáil bhreise nach mó ná deich bpunt in aghaidh gach lae a leanfar den chion a chur air.

  (3) If a person affected by a registered employment agreement fails or neglects to comply with the agreement, the person shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds, and, in the case of a continuing offence, shall be liable on conviction on indictment to a fine of one hundred pounds and a further fine not exceeding ten pounds for every day during which the offence is continued.

  Uimhir 14 de 1969: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1969

 279. #1254760

  (5) (a) Féadfar comhaontú faoi fho-alt (3) a athrú—

  (5) ( a ) An agreement under subsection (3) may be varied—

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 280. #1262584

  FAOI REIR an reachtaíocht a achtú is gá chun éifeacht a thabhairt don Chomhaontú seo

  SUBJECT to the enactment of the necessary legislation to give effect to this Agreement

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 281. #1272708

  (a) úinéireacht na n-earraí a aistriú trí chomhaontú,

  ( a ) the transfer of ownership of the goods by agreement,

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 282. #1276509

  (2) (a) Má bhíonn comhchaibidlí ar siúl i ndáil le héileamh ó fhostaithe aon bhainc ar arduithe a fháil ar a luach saothair nó ar leasuithe nó athruithe a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta dá gcuid nó más rud é, ar thosach feidhme an Achta seo nó roimhe nó dá éis, go ndéanfaidh aon bhainc arduithe luach saothair a íoc nó comhaontú iad a íoc, le haon fhostaithe dá gcuid, nó go ndéanfaidh siad leasú nó athrú, nó comhaontú ar leasú nó athrú a dhéanamh, ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta aon fhostaithe dá gcuid ionas go dtabharfar téarmaí nó coinníollacha fostaíochta níos fearr nó níos fabhraí dóibh, féadfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, toirmeasc a chur le híoc na n-arduithe réamhráite ag na bainc sin ar dháta nó tar éis dáta nach luaithe ná tosach feidhme an ordaithe agus le feidhmiú nó le leanúint d'fheidhmiú na leasuithe nó na n-athruithe réamhráite ag na bainc sin ar dháta nó tar éis dáta nach luaithe ná tosach feidhme an ordaithe.

  (2) ( a ) Where negotiations in relation to a claim by employees of any banks for increases of their remuneration or for amendments or variations of any other terms or conditions of their employment are in progress, or any banks, whether before, on or after the commencement of this Act, pay or agree to pay increases of remuneration to any of their employees or amend or vary or agree to amend or vary any other terms or conditions of employment of any of their employees so as to provide improved or more favourable terms or conditions of employment for them, the Minister may by order under this section prohibit the payment abate those banks, on or after a date not earlier than the commencement of the order, of the increases aforesaid and the implementing or continued implementing by those banks, on or after a date not earlier than the commencement of the order, of the amendments or variations aforesaid.

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 283. #1278864

  (2) Déanfar Airteagal 1 (a) den Chomhaontú sin a leasú tuilleadh tríd an méid seo a leanas a chur leis :

  (2) Article 1 (a) of the said Agreement shall be further amended by the addition of:

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 284. #1278891

  Dá fhianú sin chuireadar sin a bhfuil a sínithe anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige sin ag a Rialtais faoi seach, a lámh leis an gComhaontú seo.

  In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 285. #1281654

  (a) íocaíochtaí faoi fho-ailt (a) go (d) d'Alt 2 d'Airteagal II den Chomhaontú,

  ( a ) payments under subsections (a) to (d) of Section 2 of Article II of the Agreement,

  Uimhir 30 de 1973: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 1973

 286. #1284645

  (a) le comhaontú comhchoiteann a dhéanfar tar éis tosach feidhme an Achta seo,

  ( a ) a collective agreement made after the commencement of this Act,

  Uimhir 15 de 1974: AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974

 287. #1291607

  —Féadfaidh údarás áitiúil comhaontú a dhéanamh le húdarás áitiúil eile go mbeidh aon chumhacht a thugtar don údarás chéadluaite leis an Acht seo infheidhmithe thar a cheann ag an dara húdarás a luaitear agus ón uair a dhéanfar an comhaontú sin amhlaidh tiocfaidh an chumhacht sin chun bheith infheidhmithe ag an dara húdarás a luaitear.

  —A local authority may enter into an agreement with another local authority that any power conferred on the first-mentioned authority by this Act may be exercised on its behalf by the second-mentioned authority and the power shall from such entry become exercisable by the second-mentioned authority.

  Uimhir 14 de 1975: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (MAOIR THRÁCHTA), 1975

 288. #1295264

  —(1) I gcás aon bhainc a bheith, roimh dháta thosach feidhme an Achta seo, ar an dáta sin nó dá éis, tar éis méaduithe ar luach saothair a íoc nó tar éis comhaontú méaduithe den sórt sin a íoc le haon chuid dá bhfostaithe nó tar éis leasú nó athrú a dhéanamh nó tar éis comhaontú leasú nó athrú a dhéanamh ar aon téarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta de chuid aon choda dá bhfostaithe le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta feabhsaithe nó níos fabhraí a chur ar fáil dóibh—

  —(1) Where any banks, whether before, on or after the commencement of this Act, pay or agree to pay increases of remuneration to any of their employees or amend or vary or agree to amend or vary any other terms or conditions of employment of any of their employees so as to provide improved or more favourable terms or conditions of employment for them-

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 289. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 290. #1307345

  —Beidh comhaontú ar neamhní a mhéid a bheadh d'éifeacht leis gníomhú aon fhorála den Acht seo (seachas alt 21) a eisiamh nó a theorannú.

  —An agreement shall be void in so far as it would have the effect of excluding or limiting the operation of any provision of this Act (other than section 21).

  Uimhir 11 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976

 291. #1322377

  (b) cúig uaire a chloig is daichead aon seachtain, nó cibé méid uaire a chloig eile a bheidh sonraithe i gcomhaontú a bhaineann leis an duine óg;

  ( b ) forty-five hours in any week, or such other number of hours as may be specified in an agreement applying to the young person;

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 292. #1322383

  (2) Féadfar na huaire oibre a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (1) den alt seo a athrú trí chomhaontú nó le rialacháin a dhéanfaidh an tAire :

  (2) The hours of work specified in paragraphs (a) and (b) of subsection (1) of this section may be varied by an agreement or by regulations made by the Minister:

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 293. #1322424

  (6) Féadfar an tréimhse leathuair a chloig a shonraítear i bhfo-alt (4) den alt seo a athrú trí chomhaontú ar choinníoll go bhforálfaidh an comhaontú go scoirfidh an fostaí d'obair a dhéanamh ar feadh cúig nóiméad déag ar a laghad agus go n-íocfar an fostaí in aghaidh na tréimhse a bheidh sonraithe sa chomhaontú.

  (6) The period of half an hour specified in subsection (4) of this section may be varied by an agreement provided that the agreement provides that the employee cease work for not less than fifteen minutes and that the employee be paid for the period specified in the agreement.

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 294. #1329220

  Beidh rannpháirtí foirceannaidh i dteideal cearta tarraingthe speisialta a fháil ar airgeadra is inúsáidte go héasca chun táillí nó measúnachtaí a íoc in idirbheart le rannpháirtí a shonróidh an Ciste nó trí chomhaontú ó aon sealbhóir eile, nó cearta tarraingthe speisialta a dhiúscairt a fuarthas mar ús in idirbheart le haon rannpháirtí a ainmníodh faoi Airteagal XIX, Alt 5, nó trí chomhaontú le haon sealbhóir eile.

  A terminating participant shall be entitled to obtain special drawing rights with a freely usable currency to pay charges or assessments in a transaction with a participant specified by the Fund or by agreement from any other holder, or to dispose of special drawing rights received as interest in a transaction with any participant designated under Article XIX, Section 5 or by agreement with any other holder. [GA]

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 295. #1329264

  (a) Má mhainníonn comhalta aon oibleagáid dá chuid faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh, féadfaidh an Ciste a dhearbhú nach bhfuil an comhalta cáilithe chun acmhainní ginearálta an Chiste a úsáid.

  ( a ) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 296. #1333054

  (a) íocaíochtaí faoi fho-ailt (a) go (d) d'Alt 2 d'Airteagal II den Chomhaontú,

  ( a ) payments under subsections (a) to (d) of Section 2 of Article II of the Agreement,

  Uimhir 34 de 1977: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 1977

 297. #1339367

  Airgead a gheobhaidh an Stát faoin gComhaontú a dhiúscairt.

  Disposal of moneys received by State under Agreement.

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 298. #1345075

  Comhalta den Bhord do nochtadh leasa i gcomhaontú a bheartaítear a dhéanamh.

  Disclosure by member of the Board of interest in proposed agreement.

  1978-PUB-The

 299. #1346551

  (1) Comhalta den Údarás a bhfuil aon leas aige in aon chomhlacht a mbeartaíonn an tÚdarás aon chonradh nó comhaontú eile a dhéanamh leis, nó a bhfuil aon leas aige i gconradh nó i gcomhaontú eile a bheartaíonn an tÚdarás a dhéanamh, nochtfaidh sé don Údarás go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é agus ní ghlacfaidh sé páirt in aon phlé nó cinneadh ag an Údarás maidir leis an gconradh nó leis an gcomhaontú eile sin.

  (1) A member of an tÚdarás who has any interest in any body with which an tÚdarás proposes to make any contract or other agreement, or any interest in a contract or other agreement which an tÚdarás proposes to make, shall disclose the fact and nature of the interest to an tÚdarás and shall take no part in any deliberation or decision of an tÚdarás in relation to that contract or other agreement.

  Uimhir 5 de 1979: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979

 300. #1346618

  Aon bhanna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug Gaeltarra Éireann do dhuine eile nó a rinne nó a thug aon duine do Ghaeltarra Éireann agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir Gaeltarra Éireann agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bhfeidhm tar éis an lae cheaptha ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm Ghaeltarra Éireann agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infheidhmithe dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.

  Any bond, guarantee or other security of a continuing character made or given by Gaeltarra Éireann to another person or by any person to Gaeltarra Éireann and in force immediately before the appointed day and every contract or agreement in writing made between Gaeltarra Éireann and another person and not fully executed and completed before the appointed day shall, notwithstanding the dissolution, continue in force after the appointed day but shall be construed and have effect as if the name of an tÚdarás were substituted therein for the name of Gaeltarra Éireann and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against an tÚdarás.

  Uimhir 5 de 1979: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979

 301. #1349584

  AGUS DE BHRÍ gur mian leis na páirtithe sa chomhaontú seo deireadh a chur leis na comhaontuithe a dúradh agus an chomhshocraíocht nua atá leagtha amach anseo ina dhiaidh seo a dhéanamh in ionad na gcomhshocraíochtaí a fhianaítear leis na comhaontuithe a dúradh ach ní fhéadfaidh na páirtithe sa chomhaontú seo gníomhú amhlaidh gan údarás ón Oireachtas agus dá réir sin tá d'intinn ag na páirtithe sa chomhaontú seo reachtaíocht a lorg chun na críche réamhráite agus tá an comhaontú seo á dhéanamh dá réir sin ag na páirtithe ann ar an bhforas nach mbeidh aon éifeacht cheangailteach leis mura dtabharfar agus go dtí go dtabharfar éifeacht reachtúil dó le hacht ón Oireachtas.

  AND WHEREAS the parties hereto desire to terminate the said agreements and to make and enter into the new arrangement hereinafter set out in lieu of the arrangements evidenced by the said agreements but the parties hereto cannot so act without the authority of the Oireachtas and accordingly the parties hereto intend to seek legislation for the purpose aforesaid and the parties hereto accordingly enter into this agreement on the basis that it shall have no binding effect unless and until given statutory effect by an act of the Oireachtas.

  Uimhir 18 de 1979: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 302. #1357673

  (a) go raibh páirtí sa chomhaontú eadrána (faoin dlí a bhaineann leis) faoi éagumas éigin, nó

  ( a ) a party to the arbitration agreement was (under the law applicable to him) under some incapacity, or

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 303. #1360633

  (a) ar mhí amháin a bheith caite ón dáta a socrófar méid an chúitimh trí chomhaontú nó a socróidh an Chúirt é, nó

  ( a ) the expiration of one month from the date of the fixing, by agreement or by the Court, of its amount, or

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 304. #1360832

  (a) ar mhí amháin a bheith caite ón dáta a shocrófar méid an chúitimh trí chomhaontú nó a socróidh an Chúirt é, nó

  ( a ) the expiration of one month from the date of the fixing, by agreement or by the Court, of its amount, or

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 305. #1364486

  (a) íocaíochtaí faoi fho-ailt (a) go (d) d'Alt 2 d'Airteagal II den Chomhaontú,

  ( a ) payments under subsections (a)to (d)of Section 2 of Article II of the Agreement,

  Uimhir 15 de 1980: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 1980

 306. #1364934

  —I gcás a ndéanfar faoi chomhaontú fruilcheannaigh earraí a ligean faoi threoir sampla, beidh coinníoll intuigthe—

  —Where under a hire-purchase agreement goods are let by reference to a sample, there is an implied condition—

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 307. #1364976

  —I gcás earraí a ligean faoi chomhaontú fruilcheannaigh le fruilitheoir a dhéileálann mar thomhaltóir, measfar maidir leis an duine, más ann, a sheol na réamhchaibidlí (mar a mhínítear in alt 35) gur páirtí sa chomhaontú é agus beidh an duine sin agus an t-úinéir, i gcomhpháirt agus go leithleach, freagrach don fhruilitheoir mar gheall ar an gcomhaontú a shárú agus mar gheall ar aon mhífhaisnéis a thug an duine sin maidir leis na hearraí i gcúrsa na réamh-chaibidlí.

  —Where goods are let under a hire-purchase agreement to a hirer dealing as consumer, the person, if any, by whom the antecedent negotiations (as defined in section 35) were conducted shall be deemed to be a party to the agreement and that person and the owner shall, jointly and severally, be answerable to the hirer for breach of the agreement and for any misrepresentations made by that person with respect to the goods in the course of the antecedent negotiations.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 308. #1364980

  —I gcás earraí a ligean faoi chomhaontú fruilcheannaigh beidh éifeacht le halt 12 (a bhaineann le barántaí le haghaidh páirteanna breise agus seirbhísithe) agus le hailt 15 go 19 (a bhaineann le ráthaíochtaí agus gealltanais) amhail is dá mba chomhaontú fruilcheannaigh conradh chun earraí a dhíol, dá mba é an ceannaitheoir an fruilitheoir agus dá mba é an díoltóir an duine a sheol na réamhchaibidlí (mar a mhínítear in alt 35).

  —Where goods are let under a hire-purchase agreement section 12 (which relates to warranties for spare parts and servicing) and sections 15 to 19 (which relate to guarantees and undertakings) shall have effect as if a contract for the sale of goods were a hire-purchase agreement, the buyer were the hirer and the person by whom the antecedent negotiations (as defined in section 35) were conducted were the seller.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 309. #1366404

  (10) Má airbheartaíonn, agus a mhéid a airbheartóidh, aon chomhaontú ceangal a chur ar aon duine gan ceadúnas éigeantach a iarraidh, beidh sé ar neamhní.

  (10) If and in so far as any agreement purports to bind any person not to apply for a compulsory licence, it shall be void.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 310. #1375815

  (a) aon adhmad nó móin a fháil trí chomhaontú,

  ( a ) acquire by agreement any timber or turf,

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 311. #1383734

  (5) (a) Féadfaidh údarás dóiteáin trí chomhaontú, seirbhísí a sholáthar d'aon chomhlacht nó duine seachas údarás dóiteáin nó féadfaidh sé leas a bhaint as a seirbhísí siúd.

  ( 5 ) ( a ) A fire authority may, by agreement, provide services for or avail of the services of any body or person other than a fire authority.

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 312. #1383738

  (6) (a) Aon uair is dóigh leis an Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a dhéanamh idir údaráis dóiteáin chun críche aon fheidhmeanna dá gcuid féadfaidh sé, tar éis caoi a thabhairt do na húdaráis lena mbaineann uiríolla a chur faoina bhráid, a cheangal orthu comhaontú a dhéanamh.

  ( 6 ) ( a ) Whenever it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between fire authorities for the purpose of any of their functions he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require them to enter into an agreement.

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 313. #1386714

  ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú idirnáisiúnta a rinneadh sa Ghinéiv an 27ú lá de Mheitheamh, 1980, chun ciste a bhunú ar a dtabharfar an Comhchiste do Thráchtearraí agus a síníodh thar ceann an Stáit an 24ú lá d'Fheabhra, 1981, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the international agreement done at Geneva on the 27th day of June, 1980, for the establishment of a fund to be known as the Common Fund for Commodities and signed on behalf of the State on the 24th day of February, 1981, of which the text is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 314. #1386746

  Airgead a gheobhaidh an Stát faoin gComhaontú a dhiúscairt.

  Disposal of moneys received by State under Agreement.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 315. #1386849

  (a) Na Stáit sin a dhaingnigh an Comhaontú seo, a ghlac leis nó a cheadaigh é, de réir airteagal 54;

  ( a ) Those States which have ratified, accepted or approved this Agreement in accordance with article 54;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 316. #1387452

  Féadfaidh an Ciste comhaontú lena chreidiúnaithe teorainn a chur le maoin nó sócmhainní an Chiste a d'fhéadfadh a bheith faoi réir a bhforghníomhaithe mar shásamh ar bhreithiúnas críochnaitheach.

  The Fund may agree with its creditors to limit the property or assets of the Fund which may be subject to execution in satisfaction of a final judgement.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 317. #1388480

  (b) comhaontú arb é a aon-aidhm daoine nó earraí a iompar, nó

  [GA]

  Uimhir 11 de 1982: AN tACHT BRUSCAIR, 1982

 318. #1397778

  (a) beidh an chuideachta i dteideal aon chomaoin a thug an chuideachta faoin gcomhaontú, nó méid is ionann agus a luach tráth an chomhaontaithe, a ghnóthú ón duine iomchuí;

  ( a ) the company shall be entitled to recover from the relevant person any consideration given by the company under the agreement or an amount equivalent to its value at the time of the agreement;

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 319. #1398002

  (b) scaireanna a eiseofar de dhroim iarratas a rinneadh roimh an lá ceaptha nó a aistreofar de bhun comhaontú lena bhfáil a rinneadh roimh an lá sin.

  ( b ) to shares issued in consequence of an application made before the appointed day or transferred in pursuance of an agreement to acquire them made before that day.

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 320. #1402710

  (5) Má fheictear don Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a dhéanamh idir údaráis tithíochta chun críocha a bhfeidhmeanna faoin Acht seo, féadfaidh sé, tar éis deis a thabhairt do na húdaráis i gceist uiríolla a dhéanamh chuige, a cheangal orthu an comhaontú sin a dhéanamh.

  Local Government Act, 1955 1955, No. 9 Public Offices Fees Act, 1879 1879, c. 58 Number 22 of 1983

  Uimhir 22 de 1983: ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS) (LEASÚ), 1983

 321. #1408659

  (4) Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an Ghníomhaireacht d'aon duine nó a rinne nó a thug aon duine don Ghníomhaireacht agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Ghníomhaireacht agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad, d'ainneoin dhíscaoileadh na Gníomhaireachta, de bheith i bhfeidhm an lá bunaithe agus dá éis ach forléireofar iad agus beidh éifeacht leo ionann is dá gcuirfí ainm an Bhoird iontu in ionad ainm na Gníomhaireachta, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú infheidhmithe ag an mBord nó ina aghaidh dá réir sin.

  (4) Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Agency to any person, or by any person to the Agency, and in force immediately before the establishment day, and every contract or agreement in writing made between the Agency and another person and not fully executed and completed before the establishment day shall, notwithstanding the dissolution of the Agency, continue in force on and after the establishment day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Agency, and the security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 2 de 1984: AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984

 322. #1429695

  (2) Féadfaidh an tÚdarás an ceart chun an obair a dhéanamh a tharmligean chun an duine sin trí chomhaontú, agus air sin beidh ag an duine sin, i gcomhthráth leis an gceart sin, an ceart chun cibé cumhachtaí de na cumhachtaí a thugtar don Údarás leis an Acht seo agus is gá chun an obair a dhéanamh agus a bheidh sonraithe sa chomhaontú, a fheidhmiú.

  (2) The Authority may delegate to that person by agreement the right to do the work and thereupon he shall have, concurrently with it, the right to exercise such of the powers conferred by this Act on the Authority as are necessary for doing the work and are specified in the agreement.

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 323. #1451475

  Leasuithe a leanann as an gComhaontú a leasú.

  Amendments consequential on amendment of Agreement.

  Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987

 324. #1451718

  Leasuithe a leanann as an gComhaontú a leasú.

  Amendments consequential on amendment of Agreement.

  Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987

 325. #1460069

  (5) Údarás áitiúil ar mian leis, chun críocha an Achta seo, comhaontú a dhéanamh de bhun alt 59 (arna mhodhnú le fo-alt (4) den alt seo) den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , déanfaidh sé cibé faisnéis i ndáil leis an gcomhaontú beartaithe a iarrfaidh an tAire a chur faoi bhráid an Aire agus mura dtugann an t-údarás áitiúil lena mbaineann aon fhaisnéis a iarrtar amhlaidh ní bhreitheoidh an tAire an iarraidh ar a thoiliú a thabhairt leis an gcomhaontú beartaithe sin.

  (5) A local authority that, wishes, for the purposes of this Act, to enter into an agreement pursuant to section 59 (as modified by subsection (4) of this section) of the Local Government Act, 1955 , shall submit to the Minister such information in relation to the proposed agreement as the Minister may request and if any information so requested is not furnished by the local authority concerned the Minister shall not consider the request for his consent to the said proposed agreement.

  Uimhir 8 de 1988: ACHT NA SEAMLAS, 1988

 326. #1475653

  Is é an t-údarás áitiúil a ainmneofar amhlaidh a bheidh ina údarás áitiúil maidir leis an bhfoirgneamh chun críocha an Achta seo, a fhad is a leanfaidh an comhaontú i bhfeidhm.

  The local authority so designated shall, so long as the agreement remains in force, be the local authority in respect of the building for the purposes of this Act.

  Uimhir 29 de 1988: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FOIRGNIMH ILSTÓRACHA), 1988

 327. #1493292

  (a) comhaontú ar chuspóirí a gcomharba, agus ar mhéid a chu mhachtaí, i meabhrán a chomhlíonfaidh na ceanglais atá, de thuras na huaire, i gCuid I den Dara Sceideal,

  ( a ) agree on the objects of their successor and the extent of its powers in a memorandum which complies with the requirements for the time being of Part I of the Second Schedule,

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 328. #1493497

  (a) aon scaireanna sa chuideachta nó aon bhintiúir dá cuid a thairiscint don phobal nó iad a leithroinnt, nó comhaontú lena leithroinnt, d'fhonn iad a thairiscint lena ndíol don phobal,

  ( a ) offer to the public, or allot or agree to allot with a view to their being offered for sale to the public, any shares in or debentures of the company,

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 329. #1506691

  (a) feithiclí oscailte, gan clúdach leathán, a úsáid nuair a bheidh comhaontú déanta go sainráite iad a úsáid agus é sin sonraithe sa nóta coinsíneachta;

  ( a ) use of open unsheeted vehicles, when their use has been expressly agreed and specified in the consignment note;

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 330. #1515872

  (a) aon airgead a tháinig as aon idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú a mhaoiniú nó a úsáideadh i maoiniú an chéanna—

  ( a ) any money which has resulted from or been used in the financing of any transaction, arrangement or agreement—

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 331. #1516711

  (b) Ní gá idirbheart, comhshocraíocht ná comhaontú lena mbaineann mír (a) a chur isteach sa ráiteas—

  ( b ) A transaction, arrangement or agreement to which paragraph (a) applies need not be included in the statement if—

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 332. #1517480

  (a) dearbhóidh sé gur páirtí i gcomhaontú den sórt sin an duine a thug an fógra,

  ( a ) state that the person making the notification is a party to such an agreement,

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 333. #1518352

  (b) idirbheart a dhéanfaidh duine de réir a oibleagáidí faoi chomhaontú frithgheallta;

  ( b ) a transaction entered into by a person in accordance with his obligations under an underwriting agreement;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 334. #1541106

  (a) a ordú go ndéanfar páirtí i gcomhaontú eadrána nó finné a thugann fianaise in imeachtaí os comhair an bhinse eadrána a cheistiú faoi mhionn nó faoi dhearbhasc, agus

  (a) direct that a party to an arbitration agreement or a witness who gives evidence in proceedings before the arbitral tribunal be examined on oath or affirmation, and

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 335. #1541232

  (a) faoi chomhaontú eadrána a dhéanfar an lá sin nó dá éis, nó

  (a) under an arbitration agreement entered into on or after that day, or

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 336. #1541266

  (a) faoi chomhaontú eadrána a dhéanfar an lá sin nó dá éis, nó

  (a) under an arbitration agreement entered into on or after that day, or

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 337. #1555240

  Is é a bheidh ina ábhar do chomhaontú den sórt sin de ghnáth ná aon chrios a dhéanfaidh na coinníollacha seo a leanas a chomhall:

  The subject of such an agreement shall normally be any zone which fulfils the following conditions:

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 338. #1561204

  (1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d’aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint maoine intleachtúla nó d’aon chomhoibriú nó comhaontú idirnáisiúnta iomchuí eile do chosaint maoine intleachtúla ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna Stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  (1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of intellectual property or any other relevant international co-operation or agreement for the protection of intellectual property to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a Contracting Party for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a Contracting Party for the purposes of this Act.

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 339. #1572151

  “(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, comhaontú amháin nó níos mó a dhéanamh i dtaca le cothromas sa chuideachta a dhíol nó a eisiúint nó féadfaidh sé nó sí comhaontú amháin nó níos mó a dhéanamh i dtaca le cothromas sa chuideachta a dhíol agus a eisiúint araon.”,

  “(1) Subject to subsection (2), the Minister with the consent of the Minister for Finance may enter into one or more agreements in connection with the sale or issue of equity in the company or enter into one or more agreements in connection with both the sale and issue of equity in the company.”,

  Uimhir 5 de 1999: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE (LEASÚ), 1999

 340. #1573608

  (a) caibidlí d'fhonn comhaontú a dhéanamh lena mbainfeadh mír (b) nó (c), nó

  (a) negotiations with a view to entering an agreement to which paragraph (b) or (c) would relate, or

  Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999

 341. #1673952

  Leasaítear Airteagal 20 den Choinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme mar a leanas:

  Article 20 of the Convention implementing the Schengen Agreement is amended as follows:

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 342. #1685703

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, laistigh de shé mhí tar éis gach stocáireamh domhanda a comhaontaíodh faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear an chothromaíocht idir an soláthar agus an t-éileamh do leithdháiltí bliantúla astaíochtaí, mar aon leis an méid a rannchuidíonn an Rialachán seo le sprioc fhoriomlán an Aontais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2030, agus maidir leis an méid a rannchuidíonn sé le spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach, go háirithe i ndáil leis an ngá atá le beartais agus bearta breise ón Aontas i bhfianaise na laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa nach mór don Aontas agus a Bhallstáit a dhéanamh, lena n-áirítear creat iar-2030, agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh más iomchuí.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including the balance between supply and demand for annual emission allocations, as well as on the contribution of this Regulation to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures in view of the necessary greenhouse gas emission reductions by the Union and its Member States, including a post-2030 framework, and may make proposals if appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 343. #1696114

  Maidir le gníomhaíochtaí ildeontóirí, i gcás ina ndéantar an caiteachas a aisíoc de dhroim ranníocaíocht an Aontais, is é a bheidh i gceist leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 4 fíorú a dhéanamh gur úsáid an t-eintiteas méid a fhreagraíonn don mhéid a d’íoc an Coimisiún don ghníomhaíocht lena mbaineann, gur úsáid an t-eintiteas é i gcomhréir leis na coinníollacha arna leagan síos sa chomhaontú deontais ábhartha, sa chomhaontú ranníocaíochta ábhartha nó sa chomhaontú maoiniúcháin ábhartha.

  In multi-donor actions, where the Union contribution reimburses expenditure, the procedure set out in paragraph 4 shall consist in verifying that an amount corresponding to that paid by the Commission for the action concerned has been used by the person or entity in accordance with the conditions laid down in the relevant grant, contribution or financing agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 344. #1696644

  Beidh na nithe seo a leanas, ar a laghad, sa chomhaontú deontais:

  The grant agreement shall at least include the following:

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 345. #1711877

  Tairgfear téarmaí agus coinníollacha cothroma, réasúnacha agus neamh-idirdhealaitheacha do gach gnóthas maidir le rannpháirtíocht sa chomhaontú comhinfheistíochta i ndáil leis an tréimhse a nglacann siad páirt, lena n-áirítear i dtéarmaí an bhreithnithe airgeadais is gá chun cearta sonracha a ghnóthú, i dtéarmaí na cosanta a dhámhtar ar na comhinfheisteoirí leis na cearta sin, i rith chéim na tógála agus i rith chéim an tsaothraithe araon, mar shampla trí chearta úsáide dochloíte (IRUanna) a dheonú do ré feidhme ionchasach an líonra comhinfheistithe, agus i dtéarmaí na gcoinníollacha a bhaineann le dul isteach sa chomhaontú comhinfheistíochta agus b'fhéidir é a fhoirceannadh.

  All undertakings shall be offered fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions for participation in the co-investment agreement relative to the time they join, including in terms of financial consideration required for the acquisition of specific rights, in terms of the protection awarded to the co-investors by those rights both during the building phase and during the exploitation phase, for example by granting indefeasible rights of use (IRUs) for the expected lifetime of the co-invested network and in terms of the conditions for joining and potentially terminating the co-investment agreement.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 346. #1718682

  Na hiompróirí ar muir dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, beidh siad faoi réir na bpionós dá bhforáiltear i gcomhréir le hAirteagal 26(2) den Choinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (“an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) agus le hAirteagal 4 de Threoir 2001/51/CE ón gComhairle nuair a bheidh náisiúnaigh tríú tír á n-iompar acu nach bhfuil údarú bailí taistil acu cé go bhfuil siad faoi réir cheanglas an údaraithe taistil.

  The carriers referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the penalties provided for in accordance with Article 26(2) of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) and Article 4 of Council Directive 2001/51/EC when they transport third-country nationals who, although subject to the travel authorisation requirement, are not in possession of a valid travel authorisation.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 347. #1725893

  an comhaontú um athligean isteach a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí.

  terminating or suspending the readmission agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 348. #1730720

  Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, laistigh de thréimhse sé mhí ó gach stocáireamh domhanda arna chomhaontú faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, a rannchuidiú le rialú an Aontais Fuinnimh, a rannchuidiú le spriocanna fadtéarmacha Chomhaontú Pháras, dul chun cinn i dtreo spriocanna 2030 don aeráid agus don fhuinneamh a bhaint amach, cuspóirí breise an Aontais Fuinnimh agus le forálacha pleanála, tuairiscithe agus faireacháin a leagtar síos sa Rialachán seo a bheith i gcomhréir le dlí eile an Aontais nó le cinntí a bhaineann le UNFCCC agus le Comhaontú Pháras.

  The Commission shall report to the European Parliament and to the Council within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement on the operation of this Regulation, its contribution to governance of the Energy Union, its contribution to the long-term goals of the Paris Agreement, progress towards the achievement of the 2030 climate and energy targets, additional Energy Union objectives and the conformity of the planning, reporting and monitoring provisions laid down in this Regulation with other Union law or decisions relating to the UNFCCC and the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 349. #1740628

  Beidh Ballstáit a bheidh ina bpáirtithe do Chomhaontú CEIS in ann a ranníocaíocht a thabhairt, go háirithe, i bhfoirm airgid thirim nó i bhfoirm ráthaíochta a mbeadh BEI sásta glacadh leis.

  Member States that become parties to the EFSI Agreement shall be able to provide their contribution, in particular, in the form of cash or a guarantee acceptable to the EIB.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 350. #1754897

  An Íoslainn agus an Iorua: Tá feidhm leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú Comhlachais arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas Ríocht na hIorua le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ós rud é go gcuireann an togra seo le acquis Schengen mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn A den Chomhaontú seo é.

  Iceland and Norway: The procedures laid down in the Association Agreement concluded by the Council and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis are applicable, since the present proposal builds on the Schengen acquis as defined in Annex A of this Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 351. #1769293

  2.Féadfaidh an comhaontú deontais garspriocanna agus tráthchodanna a bhaineann le réamh-mhaoiniú a leagan síos.

  2.The grant agreement may establish milestones and related pre-financing installments.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 352. #1769346

  Féadfaidh na comhúinéirí a chomhaontú i scríbhinn córas eile a chur i bhfeidhm amach ó chomhúinéireacht.

  The joint owners may agree in writing to apply another regime than joint ownership.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 353. #1769354

  Más rud é nach ndéantar aon saothrú faoi cheann tréimhse áirithe arna sainaithint sa chomhaontú deontais, d’ainneoin a dhícheall a bheith déanta ag tairbhí a thorthaí a shaothrú go díreach nó go hindíreach, úsáidfidh an tairbhí ardán iomchuí ar líne arna sainaithint sa chomhaontú deontais chun páirtithe a aimsiú chun na torthaí a shaothrú.

  If despite a beneficiary's best efforts to exploit its results directly or indirectly no exploitation takes place within a given period as identified in the grant agreement, the beneficiary shall use an appropriate online platform as identified in the grant agreement to find interested parties to exploit those results.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 354. #1769395

  (e)má dhéanann tairbhí mainneachtain ar a chuid oibleagáidí, féadfaidh na tairbhithe a chomhaontú a chuid ceart rochtana a tharraingt siar.

  (e)if a beneficiary defaults on its obligations, the beneficiaries may agree that it no longer has access rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 355. #1769744

  An Comhaontú um Tharraingt Siar a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm san Aontas

  Implementation and application of the Withdrawal Agreement in the Union

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 356. #1778757

  go bhfuil siad i dteideal comhaontú maidir le hoibriú a ngréasáin a thabhairt i gcrích leis an oibreoir córais dáileacháin nó oibreoir córais tarchurtha ábhartha a bhfuil a ngréasán ceangailte leis;

  are entitled to conclude an agreement on the operation of their network with the relevant distribution system operator or transmission system operator to which their network is connected;

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 357. #1796894

  an dáta ar a dtosaítear ar íocaíochtaí a shocrú nó a dhéanamh le hidirbheart, seachas íocaíochtaí a bhaineann le malartú comhthaobhachta i gcomhaontú corrlaigh.

  the date at which a transaction starts fixing or making payments, other than payments related to the exchange of collateral in a margin agreement.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 358. #1814573

  Féadfaidh na Ballstáit a chomhaontú freisin go gcomhroinnfidh a n-oifigigh idirchaidrimh inimirce cúraimí ar leith eatarthu féin, ar bhonn a n-inniúlachta agus a n-oiliúna.

  Member States may also agree that their immigration liaison officers shall share certain tasks among each other, on the basis of their competence and training.

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 359. #1820514

  Déanfar an comhaontú ceanncheathrún a thabhairt i gcrích tar éis formheas an bhoird bainistíochta a fháil.

  The headquarters agreement shall be concluded after obtaining the approval of the management board.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 360. #1830510

  Comhaontú an 29 Eanáir 1969 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 29 January 1969 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 361. #1830559

  Comhaontú an 3 Aibreán 2000 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 3 April 2000 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 362. #1830562

  Comhaontú an 14 Deireadh Fómhair 1975 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 14 October 1975 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 363. #565915

  (3) D’ainneoin mhíreanna (1) agus (2)— (a) féadfar leanúint d’aon imeachtaí sibhialta a tionscnaíodh faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) agus a bheidh ar feitheamh nuair a thiocfaidh na Rialacháin seo i ngníomh amhail is dá mba rud é gur tionscnaíodh faoi na Rialacháin seo iad,(b) más rud é, maidir le haon imeachtaí coiriúla mar gheall ar aon chion faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2)— (i) go raibh siad ar feitheamh díreach roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, nó (ii) go bhféadfaí iad a thionscnamh faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, féadfar na himeachtaí a ionchúiseamh agus a dhiúscairt, nó féadfar iad a thionscnamh, a ionchúiseamh agus a dhiúscairt, faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) amhail is dá mba rud é nár cúlghaireadh na Rialacháin sin amhlaidh, (c) maidir le haon doiciméad, fógra, breith, ceapachán, toiliú, údarú, comhaontú, gníomh nó ní a bheidh tugtha, eisithe, seolta nó déanta ag an Aire nó ag aon údarás poiblí eile faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2) agus ag a bhfuil feidhm agus éifeacht iomlán díreach roimh na Rialacháin seo a dhéanamh, leanfaidh sé nó sí d'fheidhm nó d’éifeacht iomlán a bheith aige nó aici ar dháta thosach feidhme na Rialachán seo, agus dá éis sin, agus déileálfar leis nó léi amhail is dá mba faoi na Rialacháin seo a bheidh sé nó sí eisithe, seolta nó déanta, agus (d) maidir le haon bhreith, ceapachán, toiliú, údarú, comhaontú, gníomh nó ní a bheidh tosaithe ach nach mbeidh tugtha chun críche ag an Aire, nó ag údarás poiblí eile faoi na Rialacháin a chúlghairtear i mír (1) nó (2), féadfaidh an tAire, nó an t-údarás poiblí eile, leanúint de nó di agus é nó í a thabhairt chun críche faoi na Rialacháin seo.

  (3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2)— (a) any civil proceedings brought under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) and pending when these Regulations come into operation may be continued as if they had been brought under these Regulations, (b) if any criminal proceedings for any offence under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2)— (i) were pending immediately before the making of these Regulations, or (ii) could have been brought under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) before the making of these Regulations, the proceedings may be prosecuted and disposed of, or may be brought, prosecuted and disposed of under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) as if those Regulations were not so revoked, (c) any document, notice, decision, appointment, consent, authorisation, agreement, act or thing given, issued, sent, made or done by the Minister or other public authority under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) which has full force and effect immediately before the making of these Regulations shall continue to have full force and effect on and after the commencement of these Regulations and shall be dealt with as if issued, sent, made or done under these Regulations, and (d) any decision, appointment, consent, authorisation, agreement, act or thing commenced but not completed by the Minister, or other public authority, under the Regulations revoked in paragraph (1) or (2) may be continued and completed by the Minister, or other public authority, under these Regulations.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 364. #1186345

  Aon uair a rithfear rún mar a dúradh déanfaidh na stiúrthóirí gach uile leithreasú agus cur chun feidhme ar na brabúis neamhroinnte ar beartaíodh leis an rún sin iad a chaipitliú, agus gach uile leithroinnt agus eisiúint ar scaireanna nó bintiúir láníoctha, más ann, agus i gcoitinne déanfaidh siad gach uile ghníomh agus rud is gá chun éifeacht a thabhairt dóibh sin, agus beidh lánchumhacht ag na stiúrthóirí cibé socrú is cuí leo a dhéanamh i gcás scaireanna nó bintiúir a dtarlóidh dóibh bheith indáilte ina gcodáin (agus, go háirithe, gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo, chun na scaireanna nó na bintiúir atá in ionannas leis na codáin sin a dhíol, agus fáltas glan an díola sin a dháileadh ar na comhaltaí a mbeadh teideal acu, murach sin, chun na gcodán sin i gcionúireachtaí cuí) agus fairis sin chun a údarú do dhuine ar bith comhaontú a dhéanamh leis an gcuideachta thar ceann na gcomhaltaí uile a bheidh i gceist chun go leithroinnfear ar na comhaltaí sin faoi seach, agus iad i gcreidiúint dóibh mar scaireanna nó bintiúir láníoctha, aon scaireanna nó bintiúir sa bhreis a dtiocfaidh siad ina dteideal ar an gcaipitliú sin a dhéanamh nó, de réir mar is gá sa chás, chun go n-íocfar, trína gcionúireachtaí faoi seach de na brabúis ar beartaíodh le rún iad a chaipitliú a chur chun feidhme ina leith, na suimeanna a bheidh fágtha gan íoc ar a scaireanna láithreacha, agus beidh aon chomhaontú a dhéanfar faoin údarás sin ina chomhaontú éifeachtach agus ina cheangal ar gach comhalta den sórt sin.

  Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto with full power to the directors to make such provision as they shall think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions (and, in particular, without prejudice to the generality of the foregoing, to sell the shares or debentures represented by such fractions and distribute the net proceeds of such sale amongst the members otherwise entitled to such fractions in due proportions) and also to authorise any person to enter on behalf of all the members concerned into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively credited as fully paid up of any further shares or debentures to which they may become entitled on such capitalisation or, as the case may require, for the payment up by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised of the amounts remaining unpaid on their existing shares and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such members.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 365. #1700168

  I gcás ina ndéanfar éileamh ar aon bhanna, cúnant, nó comhaontú a bheidh faoi réim an Common Law Procedure Amendment Act (Ireland), 1853, alt 145, a fhormhuiniú ar thoghairm thionscnaimh, agus go loicfidh an cosantóir láithriú de réir na toghairme sin, ní sheachadfar aon ráiteas éilimh agus féadaidh an gearánaí, gan sáruithe a chur i gcéill, cead chun breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh cibé suime is cóir léi a iarraidh ar an gCúirt le foriarratas, agus ar an iarratas sin a dhéanamh chuici féadfaidh an Chúirt a ordú breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé fiosrúchán nó triail saincheisteanna a ordú a dhealróidh a bheith riachtanach chun éileamh an ghearánaí a fhionnadh, agus más rud é nach mbeidh an tsuim a fhionnfar a bheith dlite chomh mór leis an tsuim a bheidh luaite sa bhanna, sa chúnant nó sa chomhaontú sin, féadfaidh an gearánaí, a sheiceadóirí nó a riarthóirí, i gcás aon sáraithe ina dhiaidh sin, iarratas a dhéanamh ó thráth go chéile chun na Cúirte, agus air sin féadfaidh an Chúirt, a mhéid a bheidh an tsuim a bheidh luaite sa bhanna, sa chúnant nó sa chomhaontú sin, nó fuíoll na suime sin, faoi di, cibé ordú eile a dhéanamh nó cibé fiosrúchán nó triail eile a ordú, lena mbeidh an éifeacht a dúradh, is cóir.

  Where an originating summons is indorsed with a claim on any bond, covenant, or agreement within the Common Law Procedure Amendment Act (Ireland), 1853, section 145, and the defendant fails to appear thereto, no statement of claim shall be delivered and the plaintiff may, without any suggestion of breaches, apply by motion to the Court for leave to enter judgment for such sum as may seem just, and on such application the Court may order judgment to be entered accordingly or may direct such inquiry, or trial of issues, as may appear to be necessary for the ascertainment of the plaintiff's demand, and if the sum ascertained to be due does not amount to the sum mentioned in such bond, covenant, or agreement, the plaintiff, his executors or administrators, may in the event of any subsequent breach, from time to time, apply to the Court, and the Court may thereupon so far as the sum mentioned in such bond, covenant, or agreement, or the remainder thereof, will reach, make such further order or direct such further inquiry or trial to the effect aforesaid, as may be just.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 366. #647126

  ciallaíonn 'cuntas eascró' cuntas bainc a chumhdaítear le comhaontú i scríbhinn idir an t-údarás bainistíochta nó comhlacht idirmheánach agus an comhlacht a chuireann an ionstraim airgeadais chun feidhme, nó, i gcás oibríocht CPP, comhaontú i scríbhinn idir an tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach a bheidh formheasta ag an údarás bainistíochta nó ag comhlacht idirmheánach, a chuirtear ar bun go sonrach chun cistí a shealbhú a bheidh le híoc amach tar éis na tréimhse incháilitheachta, chun na gcríoch dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 42(1), in Airteagal 42(2), in Airteagal 42(3) agus in Airteagal 64 agus chun na gcríoch sin amháin, nó ciallaíonn sé cuntas bainc a chuirtear ar bun ar théarmaí lena soláthraítear ráthaíochtaí coibhéiseacha maidir leis na híocaíochtaí asna cistí;

  'escrow account' means a bank account covered by a written agreement between a managing authority or an intermediate body and the body implementing a financial instrument, or, in the case of a PPP operation, a written agreement between a public body beneficiary and the private partner approved by the managing authority or an intermediate body, set up specifically to hold funds to be paid out after the eligibility period, exclusively for the purposes provided for in point (c) of Article 42(1), Article 42(2), Article 42(3) and Article 64, or a bank account set up on terms providing equivalent guarantees on the payments out of the funds;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 367. #662607

  Más rud é, tar éis nós imeachta scrúdúcháin a dhéantar de bhun Airteagal 8, nó am ar bith roimh nós imeachta idirnáisiúnta um réiteach díospóide, nó lena linn nó ina dhiaidh, gur cosúil gurb é an modh is iomchuí chun díospóid a réiteach a d'éirigh as constaic ar thrádáil comhaontú a thabhairt i gcrích leis an tríú tír nó leis na tríú tíortha lena mbaineann, ar comhaontú é a d'fhéadfadh cearta substaintiúla an Aontais agus an tríú tír nó na dtríú tíortha lena mbaineann a athrú, déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 7(1)(b) den Rialachán seo, an nós imeachta a fhionraí agus déanfar caibidlíocht de réir fhorálacha Airteagal 207 den Chonradh.".

  Where, either after an examination procedure conducted pursuant to Article 8, or at any time before, during or after an international dispute settlement procedure, it appears that the most appropriate means of resolving a dispute arising from an obstacle to trade is the conclusion of an agreement with the third country or countries concerned which may change the substantive rights of the Union and of the third country or countries concerned, the procedure shall be suspended by the Commission acting in accordance with the advisory procedure referred to in Article 7(1)(b) of this Regulation, and negotiations shall be carried out in accordance with the provisions of Article 207 of the Treaty.".

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 368. #1033611

  (3) Má bítear tar éis comhaontú a dhéanamh faoin alt seo idir na Coimisinéirí Ioncaim agus aon chomhlucht daoine, ansin, aon pholasaí a dhéanfas an comhlucht sin, i rith na tréimhse a bheas an comhaontú i bhfeidhm, d'eisiúint i gcúrsa a ghnótha árachais thionscail agus ina mbeidh ráiteas gur híocadh nó go n-íocfar an dleacht stampa iomchuí leis na Coimisinéirí Ioncaim do réir forál an ailt seo, ní bheidh sé inchurtha faoi mhuirear aon dleachta stampa ach, ina ionad sin agus i modh imshocraíochta, muirearófar, i leith na bpolasaithe á heiseofar i rith na tréimhse lena mbainfidh aon chuntas den tsórt a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, dleacht stampa de mhéid is comhionann le comhshuim na méideanna dleachta stampa a bheadh, mura mbeadh forála an ailt seo, inmhuirir ar na polasaithe sin, agus íocfar an dleacht stampa is inmhuirir faoin bhfo-alt seo i modh imshocraíochta mar adúradh ón gcomhlucht leis na Coimisinéirí Ioncaim ar an gcuntas a sheachadadh.

  (3) Where an agreement has been entered into under this section between the Revenue Commissioners and any body of persons, any policy which, during the period for which the agreement is in force, is issued by that body in the course of its industrial assurance business and which contains a statement that the appropriate stamp duty has been or will be paid to the Revenue Commissioners in accordance with the provisions of this section, shall not be chargeable with any stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition there shall be charged, in respect of the policies issued during the period to which any such account as is mentioned in subsection (1) of this section relates, a stamp duty of an amount equal to the aggregate of the amounts of stamp duty which, but for the provisions of this section, would have been chargeable upon those policies, and the stamp duty chargeable under this subsection by way of such composition as aforesaid shall be paid by the body to the Revenue Commissioners on the delivery of the account.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 369. #1143535

  Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug aon chomhlacht iomchuí de chuid aon ospidéil do dhuine ar bith, nó a rinne nó a thug duine ar bith don chomhlacht iomchuí sin agus a bhí i bhfeidhm díreach roimhe an lá aistrithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir aon chomhlacht iomchuí de chuid aon ospidéil agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an lá aistrithe leanfaidh sé, d'ainneoin díscaoileadh an chomhlachta iomchuí sin, d'fheidhm a bheith aige an lá aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm na Comhairle ann in ionad ainm an chomhlachta iomchuí sin agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm ag an gComhairle nó ina coinne dá réir sin.

  Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by any appropriate body of any hospital to any person, or by any person to such appropriate body, and in force immediately before the transfer day, and every contract or agreement in writing made between any appropriate body of any hospital and another person and not fully executed and completed before the transfer day, shall notwithstanding the dissolution of such appropriate body, continue in force on and after the transfer day, but shall be construed and have effect as if the name of the Council were substituted therein for the name of such appropriate body, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Council accordingly.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 370. #1353310

  [EN] (b) (i) go mbeidh idir an fostóir nó eagraíocht fostóirí nó comhlacht eile daoine atá ionadaitheach d'fhostóirí (ar comhalta de an fostóir) agus aon cheardchumann nó aon chomhlacht eile daoine atá aitheanta chun críocha caibidlí comhargántaíochta ag an bhfostóir (agus ar comhalta de, i gceachtar cás, an fostaí) comhaontú i scríbhinn (cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis a rinneadh é) á fhoráil gurb é an modh sin a úsáidfidh an fostóir, nó, i gcás a mbeidh an comhaontú déanta thar ceann fostóirí is comhaltaí d'eagraíocht den sórt sin, nó de chomhlacht eile atá ionadaitheach amhlaidh, a úsáidfidh gach fostóir den sórt sin, chun pá a íoc lena fhostaithe is comhaltaí den cheardchumann nó den chomhlacht eile atá aitheanta amhlaidh, de réir mar a bheidh, agus

  ( b ) (i) there is between the employer or an employers' organisation or other body of persons representative of employers (of which the employer is a member) and any trade union or any other body of persons which is recognised for the purpose of collective bargaining negotiations by the employer (of which in either case the employee is a member), an agreement in writing (whether made before or after the passing of this Act) providing that that mode is to be used by the employer, or, in case the agreement is made on behalf of employers who are members of such an organisation or other body so representative, by each such employer, to pay wages to his employees who are members of either the trade union or the other body so recognised, as the case may be, and

  Uimhir 40 de 1979: AN tACHT UM ÍOC PÁ, 1979

 371. #151047

  Ní dhéanfaidh aon ní sna Rialacháin seo ná i gcomhaontú an tAire a chosc ó aon líne theileagrafach a úsáid, a fhéadfaidh an rannpháirtí a úsáid de bhua a chomhaontaithe, chun críche ar bith (lena n-áirítear seirbhís teileafóin a sholáthar do dhaoine eile) lena ngabhann sruthanna leictreachais a iompar thar an líne theileagrafach sin ar mhinicíochtaí atá éagsúil leo sin ar a ndéantar sruthanna a iompar ar an líne sin maidir le seirbhís teileafóin.

  Nothing in these Regulations or in an agreement shall preclude the Minister from using any telegraphic line of which a subscriber may have use, by virtue of the agreement, for any purpose (including the provision of telephone service to other persons) involving the carrying of electric currents over such telegraphic line at frequencies different from those at which currents are carried over such line in connection with telephone service.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 372. #151060

  Aon fhógra nó cuntas deimhnithe a thabharfaidh an tAire uaidh nó a dhéanfaidh sé faoin gcomhaontú nó faoi na Rialacháin seo, measfar é a thabhairt nó é a dhéanamh go cuí má fhágtar é in áitreabh an rannpháirtí, nó má chuirtear é tríd an ngnáth-phost go dtí a ghnáth-sheoladh nó go dtí an seoladh is déanaí is eol a bheith aige.

  Any notice or certified account which may be given or rendered by the Minister under the agreement or these Regulation shall be deemed to have been duly given or rendered to him if it is left at the subscriber's premises, or if sent by ordinary post to his usual place of residence or last known address.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 373. #151506

  féadfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn sa chéill sin, an comhaontú a fhoirceannadh amhail ó dháta an fhógra sin, agus ní bheidh an rannpháirtí i dteideal íocaíocht ná cúiteamh ar bith a fháil ón Aire ach amháin oiread den ranníoc a thabhairt ar ais dó agus bheidh íoctha aige i leith tréimhse roimh dháta an fhoirceannta agus iarmhéid aon suime a bheidh taiscthe mar urrús de réir Rialacháin 17 a bheidh i leabhair an Aire chun creidiúna don rannpháirtí, lúide luach aon táillí, muirear nó suimeanna eile a bheidh dlite don Aire faoin gcomhaontú iomchuí nó faoi fhorálacha eile na Rialachán seo.

  the Minister may by notice in writing to that effect determine the agreement as from the date of such notice, and the subscriber shall be entitled to no payment or compensation by the Minister except a return of so much of the subscription as has been paid for a period in advance of the date of determination and the balance of any sum deposited by way of security in accordance with Regulation 17 of these Regulations, standing in the Minister's books to the credit of the subscriber, less the value of any fees, charges or other sums due to the Minister under the relevant agreement or the other provisions of these Regulations.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 374. #151507

  Ar an gcomhaontú d'fhoirceannadh tabharfaidh an rannpháirtí suas don Aire an feistiúchán, maraon leis na daingneáin agus na gabhálais uile, agus iad i riocht chomh maith agus a bhí siad nuair a fuarthas iad, ach gnáth-chaitheamh a chur san áireamh, agus tabharfaidh an tAire an feistiúchán chun siúil agus, chun na críche sin, beidh cead ag a chuid oifigeach, a chuid seirbhíseach agus a chuid gníomhairí dul isteach gach tráth réasúnach in áitreabh an rannpháirtí agus beidh an rannpháirtí, faoi réir Rialacháin 9(3), 10, 13(3) agus 29 i dteideal iarmhéid aon tsuime a bheidh taiscthe mar urrús de réir Rialacháin 17 de na Rialacháin seo a fháil ar ais, ach ní bheidh aon teideal aige chun cúitimh ná chun damáistí ón Aire.

  On the determination of an agreement the subscriber shall surrender to the Minister the installation with all fixtures and accessories, in as good condition as when received, ordinary wear only excepted, and the Minister shall remove the installation and for that purpose shall have access at all reasonable times by his officers, servants and agents to the subscriber's premises and the subscriber shall, subject to Regulations 9(3), 10, 13 (3) and 29 of these Regulations, be entitled to a return of the balance of any sum deposited by way of security in accordance with Regulation 17 of these Regulations, but shall have no claim against the Minister for compensation or damages.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 375. #154063

  (1) Cinnteoidh iompróir go dtaispeánfaidh gach feithicil a úsáidfear chun substaint sceidealta a iompar de bhóthar dhá phláta frithchaiteach triantánach de dhath oráiste, a chomhlíonfaidh forálacha iomchuí Iarscríbhinn A.9 den Chomhaontú ADR agus alt 5 de Chaibidil 1 d'Iarscríbhinn B a ghabhann leis an gComhaontú sin nuair a bheidh an fheithicil sin ag iompar substaint sceidealta nó iarmhar substainte den sórt sin.

  (1) A carrier shall ensure that every vehicle used for carrying a scheduled substance by road displays two rectangular reflectorized orange-coloured plates, complying with the appropriate provisions of Appendix A.9 of the ADR Agreement and with Section 5 of Chapter 1 of Annex B to that Agreement when such a vehicle is carrying a scheduled substance or the residue of such a substance.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 376. #179976

  (5) Ní choiscfidh aon ní san Airteagal seo go gcuirfí isteach i gcomhaontú solus nó i gcomhaontú idir oibritheoir stáisiún cuideachta agus mórdhíoltóir, coinníoll lena ndéanfaí foráil nach lú ná méid sonraithe gach seachadadh de bhiotáille mhótair a dhéanfaidh an mórdhíoltóir lena mbaineann chuig an stáisiún biotáille mótair lena mbaineann d'ainneoin nach ionann an méid íosta a bheidh sonraithe amhlaidh agus na méideanna íosta a bheidh sonraithe i gcoinníollacha dá samhail i gcomhaontuithe solus eile a dhéanfaidh an mórdhíoltóir sin nó i gcomhaontuithe eile a dhéanfaidh miondíoltóirí ag stáisiúin chuideachta agus an mórdhíoltóir sin.

  (5) Nothing in this Article shall prevent the inclusion in a solus agreement or in an agreement between the operator of a company station and a wholesaler of a condition providing that each delivery of motor spirit to the motor spirit station concerned by the wholesaler concerned shall be of not less than a specified amount notwithstanding the fact that the minimum amount so specified is not the same as the minimum amounts specified in corresponding conditions in other solus agreements entered into by the said wholesaler or in other agreements entered into by retailers at company stations and the said wholesaler.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 377. #180050

  (2) Ní fhorléireofar mír (1) den Airteagal seo mar mhír a choisceann go mbeidh téarma nó coinníoll i gcomhaontú solus nó i léas fadtréimhseach stáisiúin chuideachta a fhorálann gurb éard a bheidh sa tráth nó sna tráthanna a dhéanfaidh an miondíoltóir solus, nó an léasaí, lena mbaineann, biotáille mhótair a thairiscint lena díol leis an bpobal ag an stáisiún biotáille mhótair lena mbaineann nó go n-áireofar air nó orthu, an tráth nó na tráthanna a mbeadh sé réasúnach, sna himthosca uile go ndéanfaí biotáille mhótair a thairiscint lena díol trí mhiondíol leis an bpobal ag an stáisiún biotáille mhótair sin.

  (2) Paragraph (1) of this Article shall not be construed as prohibiting the inclusion in a solus agreement or a long-term lease of a company station of a term or condition that provides that the time or times at which motor spirit is offered for sale by retail to the public by the solus retailer, or the lessee, concerned at the motor spirit station concerned shall be or include the time or times at which it is reasonable in all the circumstances that motor spirit should be offered for sale by retail to the public at that motor spirit station.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 378. #227881

  I gcás imeachtaí ag úinéir airnéise i gcoinne fhruilitheoir na hairnéise sin faoi chomhaontú fruilcheannaigh chun an airnéis a ghnóthú nó a fháil ar ais, measfar, chun na costais a thomhas, gur caingean i gconradh atá ann inarb ionann an méid a ndéantar an t-agra ina leith agus méid na dtráthchodanna a bhí dlite agus gan íoc faoin gcomhaontú ar dháta tionscanta na n-imeachtaí.

  Proceedings by the owner of a chattel against the hirer thereof under a hire-purchase agreement for the recovery or return of the same shall, for the purpose of the measurement of the costs, be deemed to be an action in contract in which the amount sued for is the amount of the instalments due and unpaid under the agreement at the date of commencement of the proceedings.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 379. #254732

  I gcás imeachtaí ag úinéir airnéise, i gcoinne fhruilitheoir na hairnéise sin faoi chomhaontú fruilcheannaigh, chun an airnéis a aisghabháil nó chun go ndéanfaí í a thabhairt ar ais, measfar, chun na costais a thomhas nó a fhómhas, gur caingean i gconradh atá sna himeachtaí sin inarb ionann an tsuim a ndéantar an t-agra ina leith agus méid na dtráthchodanna a bhí dlite agus neamhíoctha faoin gcomhaontú ar dháta tosaithe na n-imeachtaí.

  Proceedings by the owner of a chattel against the hirer thereof under a hire-purchase agreement, for the recovery or return of the same, shall, for the purpose of the measurement or taxation of the costs, be deemed to be an action in contract in which the amount sued for is the amount of the instalments due and unpaid under the agreement at the date of commencement of the proceedings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 380. #278920

  2. Féadfaidh Stáit leanúint de chur i bhfeidhm comhaontuithe nó comhshocraíochtaí déthaobhacha nó iltaobhacha atá i bhfeidhm nuair a thabharfar an Comhaontú seo i gcrích a mhéad a cheadaíonn comhaontuithe nó comhshocraíochtaí den sórt sin cuspóirí an Chomhaontaithe a leathnú nó a mhéadú agus go gcuidíonn siad leis na nósanna imeachta a shimpliú agus a éascú tuilleadh maidir le daoine is ábhair don bharántas gabhála a thabhairt suas.

  2. States may continue to apply bilateral or multilateral agreements or arrangements in force when this Agreement is concluded in so far as such agreements or arrangements allow the objectives of this Agreement to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of an arrest warrant.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 381. #286340

  2. Is é an Coimisiún a dhéanfaidh cinneadh maidir lena údarú d'iarratasóir a bheith rannpháirteach sa chlár, tar éis dó a fhíorú go bhfuil sé comhaontaithe ag an iarratasóir na treoirlínte d'úsáideoirí an Lógó Choitinn atá in Iarscríbhinn B a ghabhann leis an gComhaontú a chomhlíonadh.

  2. The decision to authorise an applicant to become a programme participant shall be taken by the Commission, after verifying that the applicant has agreed to comply with the Common Logo user guidelines contained in Annex B to the Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 382. #288644

  Na tíortha Eorpacha a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích leis an gComhphobal acu chun an acquis Comhphobail a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm sa réimse a chumhdaítear faoin Rialachán seo, ba cheart go mbeadh baint acu lena chuid oibre i gcomhréir le coinníollacha a chomhaontófar faoi chreat na gcomhaontuithe sin.

  European countries that have concluded agreements with the Community to adopt and apply the Community acquis in the field covered by this Regulation should be associated with its work in accordance with conditions to be agreed in the framework of those agreements.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 383. #305842

  9. a bheith in ann na nósanna imeachta a chur chun feidhme chun na rialacha a bhaineann le hiompar earraí meatacha a chomhlíonadh, go háirithe na rialacha a eascraíonn as an gComhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Bia Meatacha agus maidir leis an Trealamh Speisialta atá le húsáid i ndáil leis an Iompar sin (ATP);

  9. be able to implement procedures to comply with the rules on the carriage of perishable foodstuffs, notably those arising from the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP);

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 384. #306452

  7. Mura gcuirfidh an nós imeachta chun teacht ar an gcomhaontú dá dtagraítear i mír 1 ar chumas an údaráis um údarú cinneadh faoi iarratas a dhéanamh, féadfar an cás a chur faoi bhráid an Choimisiúin taobh istigh de theorainn ama dhá mhí a ríomhfar ón dáta a ndéanfaidh Ballstát amháin nó níos mó ná Ballstáit amháin a rachfar i gcomhairle leis nó leo de bhun mhír 1 cinneadh diúltach a chur in iúl.

  7. If the procedure for reaching the agreement referred to in paragraph 1 does not enable the authorising authority to decide on an application, the matter may be referred to the Commission within the time limit of 2 months calculated from the date of communication of a negative decision by one or more of the Member States consulted pursuant to paragraph 1.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 385. #309254

  2. I gcás ceisteanna a bhaineann lena gníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, déanfaidh an Oifig Tacaíochta, i gcomhaontú leis an gCoimisiún agus laistigh de theorainneacha a théarmaí tagartha, comhar oibríochtúil a éascú idir na Ballstáit agus tríú tíortha, seachas na tíortha dá dtagraítear i mír 1, faoi chuimsiú bheartas an Aontais maidir le caidreamh seachtrach, agus féadfaidh sí comhoibriú leis na húdaráis i dtríú tíortha atá inniúil i ngnéithe teicniúla na réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo faoi chuimsiú socruithe oibre a dhéanfar leis na húdaráis sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha an CFAE.

  2. In matters connected with its activities and to the extent required for the fulfilment of its duties the Support Office shall, in agreement with the Commission and within the limits of its mandate, facilitate operational cooperation between Member States and third countries other than those referred to in paragraph 1 within the framework of the Union's external relations policy, and may also cooperate with the authorities of third countries competent in technical aspects of the areas covered by this Regulation, within the framework of working arrangements concluded with those authorities, in accordance with the relevant provisions of the TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 386. #309282

  I dtaca leis na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Oifig Tacaíochta sa Bhallstát ósta agus leis na háiseanna a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme i mBallstát ósta na hOifige Tacaíochta maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na hOifige Tacaíochta agus le daoine dá dteaghlach, leagfar síos i gcomhaontú maidir le ceanncheathrú idir an Oifig Tacaíochta agus an Ballstát ósta a chuirfear i gcrích a luaithe a gheofar cead ón mBord Bainistíochta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Support Office in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in the Support Office's host Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Support Office staff and members of their families shall be laid down in a headquarters agreement between the Support Office and the host Member State concluded once the Management Board's approval is obtained.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 387. #312852

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 388. #314219

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 389. #315347

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 390. #316442

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 391. #317071

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C) de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 392. #322392

  Leis an gcomhaontú sin idir an Comhalta den Choimisiún atá freagrach as an réimse beartais lena mbaineann agus an comhlacht parlaiminteach (a ndéanann a chathaoirleach ionadaíocht thar a cheann)/sealbhóir oifige a thíolaic an iarraidh, déanfar foráil maidir le roghnú ceann amháin de na roghanna atá leagtha amach i bpointe 3.2.1 agus i bpointe 3.2.2 chun an leibhéal cuí rúndachta a chinntiú.

  That accord between the Member of the Commission with responsibility for the policy area involved and the parliamentary body (represented by its chair)/office-holder who submitted the request, shall provide for the selection of one of the options set out in points 3.2.1 and 3.2.2 in order to ensure the appropriate level of confidentiality.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 393. #325250

  (16) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A agus pointe E, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [12],

  (16) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [12],

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 394. #325777

  1. In imthosca criticiúla ina mbeadh moill ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, déanfar bearta coimirce sealadacha a chur i bhfeidhm de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh na Cóiré de thoradh dleachta custaim a laghdú nó a dhíchur faoin gComhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mórdhíobhála, do thionscal an Aontais.

  1. Provisional safeguard measures shall be applied in critical circumstances where a delay would cause damage which would be difficult to repair, pursuant to a preliminary determination on the basis of the factors referred to in Article 5(5) that there is sufficient prima facie evidence that imports of a product originating in Korea have increased as the result of the reduction or elimination of a customs duty under the Agreement, and such imports cause serious injury, or threat thereof, to the Union industry.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 395. #349775

  D’fhonn a áirithiú nach gcuirfeadh an comhaontú caibidlithe bac ar chur chun feidhme bheartas seachtrach an Chomhphobail maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus tráchtála, ba cheart go bhforálfaí leis an gcomhaontú go ndéanfaí é a shéanadh go hiomlán nó go páirteach i gcás ina ndéanfaí comhaontú a thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstát ar an taobh amháin, agus an tríú tír chéanna ar an taobh eile, ar an ábhar céanna nó go gcuirfí forálacha an chomhaontuithe a dhéanfaí ina dhiaidh sin go díreach in ionad forálacha ábhartha an chomhaontaithe le forálacha chomhaontaithe iardain den sórt sin.

  In order to ensure that the negotiated agreement does not constitute an obstacle to the implementation of the Community’s external policy on judicial cooperation in civil and commercial matters, the agreement should provide either for its full or partial denunciation in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter, or for a direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of such subsequent agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 396. #349786

  Leis an Rialachán seo bunaítear nós imeachta chun aon Bhallstát a údarú chun comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua le tríú tír a chaibidil agus a thabhairt i gcrích faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

  This Regulation establishes a procedure to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement with a third country, subject to the conditions laid down in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 397. #349798

  I gcás ina mbeidh sé beartaithe ag Ballstát tús a chur le caibidlíocht d’fhonn comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a thabhairt i gcrích, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún i scríbhinn faoina bhfuil i gceist aige a luaithe is féidir roimh thús na caibidilíochta foirmiúla atá beartaithe.

  Where a Member State intends to enter into negotiations in order to amend an existing agreement or to conclude a new agreement falling within the scope of this Regulation, it shall notify the Commission in writing of its intention at the earliest possible moment before the envisaged opening of formal negotiations.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 398. #360023

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [15].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall in the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [15].

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 399. #428753

  (ii) aon eastát nó leas i dtalamh, nó aon chead slí, ceart rochtana nó éasúint eile nó ceart eile thar thalamh nó i dtalamh nó faoi thalamh atá ag teastáil, i dtuairim IIÉ, chun an t-iascach atá á fháil faoin gcomhaontú nó faoin ordú a bhuanchoimeád, a chaomhnú, a oibriú, a fhorbairt nó a fheabhsú, nó atá ag teastáil i dtaca leis sin.

  (ii) any estate or interest in land, or any way-leave, right of access or other easement or other right over, in or under land which in the opinion of IFI is required for or in connection with the preservation, conservation, operation, development or improvement of the fishery being acquired under the agreement or order.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 400. #431800

  (b) an tréimhse a shonrú ar lena linn a bheidh éifeacht leis an gcomhaontú agus socrú a dhéanamh le haghaidh a fhoirceanta nó a fhionraí agus le haghaidh nithe a bhaineann nó a ghabhann le dul in éag an chomhaontaithe nó leis an bhfoirceannadh nó leis an bhfionraí sin nó atá coimhdeach leis an gcéanna nó iarmhartach air, agus

  (b) specify the period for which the agreement shall have effect and provide for its termination or suspension and for matters connected with or incidental or ancillary to or consequent upon the expiration of the agreement or such termination or suspension, and

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 401. #434170

  3.—Féadfar méideanna, nach mó a suim sa chomhiomlán ná €7,500,000,000, a íoc as an bPríomhchiste nó as toradh fáis an Chiste sin chun a chumasú don Stát na hoibleagáidí a éiríonn as Creat-Chomhaontú SaorCAE a chomhlíonadh, lena n-áirítear ranníoc an Stáit le caipiteal agus costais eile na Cuideachta agus aon chaiteachais eile arna dtabhú i ndáil leis an gComhaontú sin.

  3.—There may be paid out of the Central Fund or the growing produce of that Fund sums, aggregating to a sum not exceeding €7,500,000,000, for the purpose of enabling the State to fulfil its obligations arising from the EFSF Framework Agreement, including the contribution of the State to the capital and other costs of the Company and any other expenses incurred in relation to that Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 402. #434250

  (3) Maidir leis an gComhaontú seo agus leis an oibleagáid Ráthaíochtaí a sholáthar de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo, tiocfaidh siad i bhfeidhm agus beidh siad ina gceangal ar aon Bhallstáit eile de chuid an limistéir euro (nár sholáthair a nDaingniúcháin Tiomantais tráth an Chomhaontaithe nó an tráth a thagann an oibleagáid chun Ráthaíochtaí a sholáthar i bhfeidhm de bhun Airteagal 1(1) nó 1(2)) an tráth a sholáthróidh na Ballstáit sin de chuid an limistéir euro a nDaingniúchán Tiomantais do SaorCAE agus ba chóir cóipeanna den chéanna a dhíriú chuig an gCoimisiún.

  (3) This Agreement and the obligation to provide Guarantees in accordance with the terms of this Agreement shall enter into force and become binding on any remaining euro-area Member States (which have not provided their Commitment Confirmations at the time the Agreement or the obligation to provide Guarantees comes into force pursuant to Article 1(1) or 1(2)) at the time when such euro-area Member States provide their Commitment Confirmation to EFSF copies of which should be addressed to the Commission.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 403. #434264

  Féadfaidh SaorCAE freisin a iarraidh ar na Ráthóirí Ráthaíochtaí a eisiúint faoin gComhaontú seo chun críoch eile a bhfuil dlúthcheangal acu le hIonstraimí Maoinithe a eisiúint agus lena n-éascaítear rátáil ardcháilíochta le haghaidh Ionstraimí Maoinithe a eiseoidh SaorCAE agus cistiú éifeachtach ag SaorCAE a bhaint amach agus a chothabháil.

  EFSF may also request the Guarantors to issue Guarantees under this Agreement for other purposes which are closely-linked to an issue of Funding Instruments and which facilitates the obtaining and maintenance of a high quality rating for Funding Instruments issued by EFSF and efficient funding by EFSF.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 404. #434292

  Tabharfar deis do SaorCAE leis na cuntais mhórleabhair agus na taifid sin an chomaoin a bheidh dlite do gach Ráthóir i leith na Ráthaíochtaí a eisíodh faoin gComhaontú seo a ríomh agus beidh an chomaoin sin iníoctha ar bhonn cionmhaireachta pro rata le gach Ráthóir faoi threoir a pháirteachais sna Ráthaíochtaí go léir a eisíodh faoin gComhaontú seo.

  These ledger accounts and records shall permit EFSF to calculate the consideration due to each Guarantor in respect of the Guarantees issued under this Agreement which shall be payable on a pro rata proportional basis to each Guarantor by reference to its participation in all the Guarantees issued under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 405. #434336

  Ar na hIasachtaí go léir arna dtabhairt ag SaorCAE agus na hIonstraimí Maoinithe go léir arna n-eisiúint ag SaorCAE a aisíoc, úsáidfear iarmhéid an Chúlchiste Airgid sa chéad áit chun aon mhéideanna a d’íoc Ráthóirí agus nár aisíocadh as gnóthuithe ó na hIasachtaithe foluiteacha iomchuí a aisíoc agus, sa dara háit, íocfar leis na Ráthóirí é mar chomaoin i leith Ráthaíochtaí a d’eisigh siad faoin gComhaontú seo mar a thuairiscítear in Airteagal 2(9); agus

  Upon repayment of all Loans made by EFSF and Funding Instruments issued by EFSF, the balance of the Cash Reserve shall be used firstly to repay any amounts paid by Guarantors which have not been repaid out of recoveries from the relevant underlying Borrowers and secondly, shall be paid to the Guarantors as consideration for their issuance of Guarantees under this Agreement as described in Article 2(9); and

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 406. #434355

  Ar an gcuma chéanna, i gcás mainneachtain ag SaorCAE íocaíocht sceidealta a íoc faoi aon ionstraim nó comhaontú eile arna déanamh nó arna dhéanamh idir SaorCAE agus cuntrapháirtí (“Cuntrapháirtí”) lena mbaintear tairbhe as Ráthaíocht a eisíodh faoin gComhaontú seo (ar Ráthaíocht í a eisíodh chun críche a bhfuil dlúthcheangal aici le heisiúint Ionstraimí Maoinithe de bhun Airteagal 2(3)), beidh an Cuntrapháirtí iomchuí i dteideal iméileamh i scríbhinn a dhéanamh (“Iméileamh Ráthaíochta Cuntrapháirtí”) ar na Ráthóirí (mar aon le cóip chuig SaorCAE) an méid neamhíoctha den íocaíocht sceidealta sin a íoc.

  Similarly, in the event of a failure by EFSF to pay a scheduled payment under any other instrument or agreement entered into between EFSF and a counterparty (a “Counterparty”) which benefits from a Guarantee issued under this Agreement (which has been issued for a purpose closely-linked to an issue of Funding Instruments pursuant to Article 2(3)) the relevant Counterparty shall be entitled to demand in writing (a “Counterparty Guarantee Demand”) the Guarantors (with a copy to EFSF) the unpaid amount of such scheduled payment.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 407. #434392

  Féadfaidh na Ráthóirí eile, ag gníomhú dóibh d’aon toil agus ag teacht le chéile dóibh trí Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, breith a thabhairt glacadh le hiarraidh den sórt sin agus, sa chás sin, ní cheanglófar ar an Ráthóir Aschéimneach a Ráthaíocht a eisiúint i leith SaorCAE d’eisiúint nó do dhéanamh aon Ionstraimí Maoinithe eile agus is iad na Ráthóirí eile a eiseoidh aon Ráthaíochtaí eile a bheidh le heisiúint faoin gComhaontú seo agus déanfar an Céatadán Coigeartaithe Treorach Ranníoca i leith eisiúint Ráthaíochtaí eile a choigeartú dá réir sin.

  The remaining Guarantors, acting unanimously and meeting via the Eurogroup Working Group may decide to accept such a request and in this event, the Stepping-Out Guarantor shall not be required to issue its Guarantee in respect of any further issues of or entry into Funding Instruments by EFSF and any further Guarantees to be issued under this Agreement shall be issued by the remaining Guarantors and the Adjusted Contribution Key Percentage for the issuance of further Guarantees shall be adjusted accordingly.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 408. #434504

  (3) Déanann gach Páirtí de na Páirtithe leis seo gach díolúine ó imeachtaí dlíthiúla i ndáil leis an gComhaontú seo a tharscaoileadh go neamh-inchúlghairthe neamhchoinníollach, ar díolúine í a bhfuil sé ina teideal, nó a bhféadfadh sé teacht chun bheith ina teideal, ina leith féin nó i leith a shócmhainní nó a ioncaim, lena n-áirítear, gan teorainn, díolúine ó agra, ó bhreithiúnas nó ó ordú eile, ó astú, ó ghabháil, ó choinneáil nó ó urghaire roimh bhreithiúnas, agus ó aon chineál forghníomhaithe agus forfheidhmithe ina choinne, nó i gcoinne a shócmhainní nó a ioncaim tar éis breithiúnas a thabhairt a mhéid nach dtoirmisctear an méid sin leis an dlí sainordaitheach.

  (3) Each of the Parties hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets or revenues, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from attachment, arrest, detention or injunction prior to judgment, and from any form of execution and enforcement against it, its assets or revenues after judgment to the extent not prohibited by mandatory law.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 409. #440341

  (a) meastóireacht, i gceann tréimhsí tráthrialta agus in aon chás uair amháin ar a laghad gach 10 mbliana nó cibé tréimhse is faide a chinnfidh an ollscoil i gcomhaontú leis an Údarás, ar gach roinn agus, i gcás inar cuí, ar gach dámh den ollscoil, agus ar aon seirbhís a sholáthraíonn an ollscoil, ag fostaithe de chuid na hollscoile ar an gcéad ásc agus ag daoine, seachas fostaithe, atá inniúil ar chomparáidí náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanamh i leith cháilíocht na múinteoireachta agus an taighde agus i leith soláthair seirbhísí eile ag leibhéal ollscoile, agus

  (a) the evaluation, at regular intervals and in any case not less than once in every 10 years or such longer period as may be determined by the university in agreement with An tÚdarás, of each department and, where appropriate, faculty of the university and any service provided by the university, by employees of the university in the first instance and by persons, other than employees, who are competent to make national and international comparisons on the quality of teaching and research and the provision of other services at university level, and

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 410. #449592

  (a) úinéireacht na n-earraí a aistriú trí chomhaontú (lena n-áirítear úinéireacht na n-earraí a aistriú chuig duine a sholáthraíonn seirbhísí airgeadais den chineál a shonraítear i bhfomhír (i)(e) den Chéad Sceideal i gcás ina soláthraítear na seirbhísí sin mar chuid de chomhaontú den chineál dá dtagraítear i mír (c) i leith na n-earraí),

  (a) the transfer of ownership of the goods by agreement (including the transfer of ownership of the goods to a person supplying financial services of the kind specified in subparagraph (i)(e) of the First Schedule where those services are supplied as part of an agreement of the kind referred to in paragraph (c) in respect of the goods),

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 411. #449819

  41.—(1) I gcás inar mó luach earraí sochorraithe (seachas earraí de chineál a shonraítear i mír 8 de Sceideal 2) a cuireadh ar fáil faoi chomhaontú chun seirbhísí a sholáthar ná dhá thrian den chomaoin iomlán faoin gcomhaontú chun na hearraí sin a chur ar fáil agus na seirbhísí a sholáthar (seachas seirbhísí iompair i ndáil leo)—

  41.—(1) Where the value of movable goods (other than goods of a kind specified in paragraph 8 of Schedule 2) provided under an agreement for the supply of services exceeds two-thirds of the total consideration under the agreement for the provision of those goods and the supply of the services (other than transport services in relation to them)—

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 412. #456717

  “(3) In ordú a bhaineann le comhaontú um eiseachadadh (seachas ordú faoi fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 23(a) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001)), déanfar téarmaí an chomhaontaithe a aithris nó a chorprú agus beidh an t-ordú ina fhianaise go ndearnadh an comhaontú agus ar a théarmaí.

  “(3) An order relating to an extradition agreement (other than an order under subsection (1A) (inserted by section 23(a) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001)) shall recite or embody the terms of the agreement and shall be evidence of the making of the agreement and of its terms.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 413. #458743

  Is é Tiomantas gach Páirtí agus, ina theannta sin, i gcás na Gearmáine, Tiomantas an Iasachtóra KfW faoi seach faoin gComhaontú Saoráide Iasachta méid comhiomlán na hiasachta déthaobhaí, mar is féidir í a roinnt ina thráinsí bliantúla, a bhfuil tiomantas tugtha ag an bPáirtí sin (an Ghearmáin thar ceann KfW) nó ag an Iasachtóir faoi seach é a chur ar fáil, .i. an méid EUR arna chinneadh tríd an gcéatadán a leagtar amach láimh le hainm gach Páirtí sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”) in Iarscríbhinn 2, a chur chun feidhme ar an bpríomhshuim iomlán EUR 80 billiún, arna leasú ó am go ham de réir Airteagail 2(5)(b) agus 2(7).

  The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, i.e. the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party’s name in the third column (the “Contribution Key”) in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 414. #458788

  Le linn ullmhú a dhéanamh chun Iasacht a eisíoc, iarrfaidh an Coimisiún, seacht Lá Gnó (T-7) ar a laghad roimh an Dáta Eisíoca (“T”) (dhá Lá Gnó (T-2) i gcás na chéad eisíocaíochta), ar na hIasachtóirí Tiomanta a rannpháirtíocht a chur ar fáil ar an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 ar T faoi 11:00 a.m. (am na Bruiséile) i bhfoirm an Fhógra Theimpléadaigh Íostarraingthe in Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an gComhaontú seo.

  In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date (“T”) (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 415. #458873

  Gabhann gach Iasachtóir air féin gan íoc a cheart i leith na nIasachtaí a lorg ar an Iasachtaí seachas de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, gabhann sé air na suimeanna go léir a gheobhaidh sé i leith an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta nach bhfuarthas ó BCE mar a beartaíodh leis an gComhaontú seo agus leis an gComhaontú Saoráide Iasachta a íoc isteach sa chuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 lena ndáileadh ar bhonn pro rata de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo.

  Each Lender undertakes not to seek payment of its rights in respect of Loans from the Borrower other than in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement, undertakes to pay all sums received by it in respect of the Loan Facility Agreement which have not been received from the ECB as contemplated by this Agreement and the Loan Facility Agreement to the account referred to in Article 3 to be distributed on a pro rata basis in accordance with the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 416. #458893

  Ceanglaítear ar gach Iasachtóir a chur in iúl don Choimisiún go pras i scríbhinn (i) go n-údaraítear a ranníoc leis an gComhaontú Saoráide Iasachta go cuí faoin dlí náisiúnta is infheidhme maidir leis tar éis an Comhaontú a shíniú, nó (ii) má thagann sé faoi réir na nósanna imeachta sin, a luaithe a bheidh siad críochnaithe go cuí, agus Daingniúchán Tiomantais a sheachadadh ar an gCoimisiún.

  Each Lender is required to inform the Commission promptly in writing (i) that its contribution to the Loan Facility Agreement is duly authorised under the national law applicable to it after the signature thereof, or (ii) if subject to such procedures, as soon as they have been duly completed, and deliver to the Commission a Commitment Confirmation.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 417. #459179

  (11) Go ndéanfaidh údaráis an Iasachtaí bearta cuí a bhaineann le calaois, éilliú agus mírialtachtaí eile a d’fhéadfadh fearadh ar an tacaíocht a dheonaítear leis an gComhaontú seo nó ar úsáid éifeachtach na gcistí a tharraingítear faoi seo a chosc agus a chomhrac.

  (11) Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against fraud, corruption and other irregularities which might affect the support granted by this Agreement or the effective use of the funds drawn hereunder shall be taken by the authorities of the Borrower.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 418. #459181

  (13) De bhrí gur gá d’Iasachtóirí áirithe nósanna imeachta náisiúnta (lena n-áirítear, más cuí, údarú parlaiminteach) a thabhairt i gcrích sula mbeidh siad in ann tiomantas a thabhairt go nglacfaidh siad páirt i maoiniú iasachtaí atá le tabhairt faoin gComhaontú seo, go mb’fhéidir go mbeidh ar Iasachtóirí áirithe na hiasachtaí tosaigh a mhaoiniú le hathleithroinnt rannpháirtíochtaí dá éis sin de réir mar a dhéanfar agus nuair a dhéanfar na nósanna imeachta sin a thabhairt i gcrích.

  (13) Given the need for some Lenders to complete national procedures (including, where appropriate, parliamentary authorisation) before being able to commit to participate in the funding of loans to be made under this Agreement, the initial loans may have to be funded by some Lenders only with a subsequent reallocation of participations as and when these procedures have been completed.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 419. #459203

  (1) Faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo agus an MT, féadfaidh an tIasachtaí, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, a iarraidh go ndéanfar eisíocaíocht faoin gComhaontú seo (gairtear “Iasacht” anseo ina dhiaidh seo de gach eisíocaíocht den sórt sin a dhéantar nó a dhéanfar faoin tSaoráid nó den phríomhshuim den chéanna a bheidh gan aisíoc de thuras na huaire) trí iarraidh ar chistí arna comhlánú go cuí i bhfoirm Iarscríbhinn 2 a sheachadadh ar an gCoimisiún, ina nglacfar, go neamhinchúlghairthe, leis na príomhthéarmaí a léirítear ann de bhun Airteagal 3(3) (dá ngairtear “Iarraidh ar Chistí” anseo ina dhiaidh seo).

  (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Borrower may, after consultation with the Commission, request a disbursement to be made under this Agreement (each such disbursement made or to be made under the Facility or the principal amount thereof outstanding for the time being is hereinafter referred to as a “Loan”) by delivery to the Commission of a duly completed request for funds in the form of Annex 2, irrevocably accepting the main terms thereby indicated pursuant to Article 3(3) (hereinafter a “Request for Funds”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 420. #459334

  (a) go mainneoidh an tIasachtaí aon mhéid príomhshuime nó úis faoi aon Iasacht nó aon mhéideanna eile a bheidh dlite faoin gComhaontú seo a íoc ar a dháta dlite, cibé acu go hiomlán nó go páirteach, ar an tslí a comhaontaíodh sa Chomhaontú seo, i leith aon Iasachta agus go leanfaidh an mhainneachtain sin ar feadh tréimhse tríocha lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon mhéid úis nó aon mhéid eile seachas príomhshuim a íoc) nó seacht lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon mhéid príomhshuime a íoc) tar éis do na hIasachtóirí fógra i scríbhinn ina thaobh a thabhairt don Iasachtaí; nó

  (a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 421. #459369

  (4) Déanfaidh gach páirtí is páirtí sa Chomhaontú seo, go pras ar an gComhaontú seo a bheith sínithe aige, liosta de na daoine a bheidh údaraithe chun gníomhú thar a cheann agus a gcuid sínithe samplacha a chur in iúl do na páirtithe eile.

  (4) Each party to this Agreement will notify to the others the list and specimen signatures of the persons authorised to act on its behalf under this Agreement, promptly upon its signature of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 422. #459389

  (5) Tarscaoileann an tIasachtaí leis seo go neamhinchúlghairthe agus gan choinníoll gach díolúine a bhfuil teideal aige chuici nó a bhféadfadh teideal a bheith aige chuici, ina leith féin nó i leith a shócmhainní, ó imeachtaí dlíthiúla i ndáil leis an gComhaontú seo, lena n-áirítear, gan teorainn, díolúine ó agra, ó bhreithiúnas nó ó ordú eile, ó astú, ó ghabháil nó ó urghaire roimh bhreithiúnas, agus ó fhorghníomhú agus ó fhorfheidhmiú i gcoinne a shócmhainní a mhéid nach dtoirmisctear é le dlí sainordaitheach.

  (5) The Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 423. #459399

  Más rud é, faoi dhlíthe náisiúnta infheidhme, go ndéantar an t-údarú sealadach a chúlghairm nó a fhoirceannadh nó má imíonn sé in éag, ansin déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí a chúlghairm agus a chealú maidir le heisíocaíochtaí Iasachtaí sa todhchaí ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasacht a d’eisíoc an tIasachtóir sin cheana faoin gComhaontú seo a luathú.

  If under applicable national laws the provisional authorisation is revoked, terminated or expires then the Commitment of the relevant Lender shall be revoked and cancelled with respect to future disbursements of Loans but this shall not give rise to any acceleration of any Loan already disbursed by such Lender under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 424. #462047

  27.—(1) I gcás comhaontú eadrána a bheith ina chuid de chonradh a mbeidh féimheach ina pháirtí nó ina páirtí ann, beidh an comhaontú, mura séanfaidh an sannaí nó an t-iontaobhaí i bhféimheacht an conradh, infhorghníomhaithe aige nó aici nó ina choinne nó ina coinne, a mhéid a bhaineann sé le haon díospóid a eascróidh as conradh den sórt sin nó i ndáil leis.

  27.—(1) Where an arbitration agreement forms part of a contract to which a bankrupt is a party, the agreement shall, if the assignee or trustee in bankruptcy does not disclaim the contract, be enforceable by or against him or her insofar as it relates to any dispute arising out of, or in connection with, such a contract.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 425. #462110

  Maidir le páirtí arb eol dó nach ndearnadh aon fhoráil den Dlí seo ar féidir leis na páirtithe maolú uirthi nó aon cheanglas faoin gcomhaontú eadrána, a chomhlíonadh agus a leanfaidh ar aghaidh mar sin féin leis an eadráin gan a agóid i gcoinne an neamhchomhlíonta sin a lua gan moill mhíchuí nó, má fhoráiltear do theorainn ama ina leith, laistigh den tréimhse ama sin, measfar gur tharscaoil sé a cheart chun agóid a dhéanamh.

  A party who knows that any provision of this Law from which the parties may derogate or any requirement under the arbitration agreement has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without stating his objection to such non-compliance without undue delay or, if a time-limit is provided therefor, within such period of time, shall be deemed to have waived his right to object.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 426. #462394

  Nuair a bheidh caingean faoi bhráid chúirt Stáit Chonarthaigh maidir le hábhar a mbeidh comhaontú de réir bhrí an airteagail seo déanta ag na páirtithe ina leith, déanfaidh sí, ar cheann de na páirtithe dá iarraidh sin, na páirtithe a tharchur chun eadrána, mura gcinnfidh sé go bhfuil an comhaontú sin ar neamhní nó nach féidir é a chur i ngníomh ná a chomhlíonadh.

  The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 427. #467110

  (c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), déanfaidh idirghabhálaí cáilitheach, ar banc taiscí é a shealbhaíonn scaireanna ar iontaobhas do shealbhóirí admhálacha taiscí Meiriceánacha nó thar a gceann, forálacha mhír (d) a oibriú, má dhéantar foráil chuige sin sa chomhaontú idirghabhálaí cháilithigh agus sin faoi réir aon choinníollacha a bheidh sonraithe sa chomhaontú sin.

  (c) Notwithstanding paragraphs (a) and (b), a qualifying intermediary, being a depositary bank holding shares in trust for, or on behalf of, the holders of American depositary receipts, shall, if provided for in the qualifying intermediary agreement and subject to any conditions specified in that agreement, operate the provisions of paragraph (d).

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 428. #468332

  (ii) i mír 18, trí "nó, má tá an comhaontú faoi réir coinníoll sonraithe amháin nó níos mó a bheith comhlíonta, ar an gcoinníoll sin nó na coinníollacha sin a bheith comhlíonta" a chur isteach i ndiaidh "nuair a dhéantar an comhaontú" i bhfomhír (3)(a).

  (ii) in paragraph 18, by the insertion in subparagraph (3)(a), after "when the agreement is made" of "or, if the agreement is subject to one or more specified conditions being satisfied, on that condition or those conditions being satisfied".

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 429. #473584

  (9) I gcás go ndéantar foráil le haon alt den Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 a shonraítear i bhfo-alt (5) nó (8) maidir le haon rud a dhéanamh i ndáil leis an nGníomhaireacht (cibé acu fógra a thabhairt di, rud a chur faoina bráid nó aon rud eile a dhéanamh) ansin, má shonraítear amhlaidh i gcomhaontú comhoibrithe arna dhéanamh faoi alt 21 den Acht sin, is comhlíonadh leordhóthanach ar an alt lena mbaineann, an rud a dhéanamh i ndáil leis an nGníomhaireacht nó leis an mBanc mar a shonraítear sa chomhaontú sin.

  (9) Where any section of the Consumer Protection Act 2007 specified in subsection (5) or (8) provides for anything to be done in relation to the Agency (whether the giving of notice to it, the submitting of a thing to it or the doing of any other thing) then, if a co-operation agreement entered into under section 21 of that Act so specifies, it is sufficient compliance with the section concerned if the thing is done in relation to the Agency or the Bank as is specified in that agreement.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 430. #479845

  (2) I gcás ina ndeonófar cead faoin gCuid seo le haghaidh déanmhais, féadfar, i ndeonú an cheada, na críocha a shonrú a bhféadfar nó nach bhféadfar an déanmhas a úsáid chucu, agus i gcás ina ndéanfar úsáid mar theaghais a shonrú sa deonú mar chríoch a bhféadfar an déanmhas a úsáid chuici, féadfar freisin an cead a dheonú faoi réir coinníll á shonrú gurb í an t-aon an úsáid amháin a dhéanfar de mar theaghais ná í a úsáid ag daoine d’aicme nó de thuairisc ar leith agus go gcuirfear foráil sa chéill sin i gcomhaontú faoi alt 47.

  (2) Where permission is granted under this Part for a structure, the grant of permission may specify the purposes for which the structure may or may not be used, and in case the grant specifies use as a dwelling as a purpose for which the structure may be used, the permission may also be granted subject to a condition specifying that the use as a dwelling shall be restricted to use by persons of a particular class or description and that provision to that effect shall be embodied in an agreement under section 47.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 431. #479948

  (3) Féadfaidh an t-údarás pleanála, nó aon chomhlacht a bheidh uamtha leis, comhaontú a dhéanfar faoin alt seo le haon duine ag a bhfuil leas i dtalamh a chur i bhfeidhm i gcoinne daoine a dhíorthaíonn teideal faoin duine sin i leith na talún sin amhail is dá mbeadh talamh tadhlach leis ina sheilbh ag an údarás pleanála nó ag an gcomhlacht, de réir mar is cuí, agus amhail is dá ndéarfaí sa chomhaontú gur comhaontú chun tairbhe don talamh sin é.

  (3) An agreement made under this section with any person interested in land may be enforced by the planning authority, or any body joined with it, against persons deriving title under that person in respect of that land as if the planning authority or body, as may be appropriate, were possessed of adjacent land, and as if the agreement had been expressed to be made for the benefit of that land.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 432. #482909

  (2) Déanfaidh údarás pleanála, nó déanfaidh an Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll a ghabhann le cead a dheonú, go ndéanfaidh an t-iarratasóir, nó aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena mbaineann an t-iarratas, comhaontú leis an údarás pleanála faoin alt seo, ar comhaontú é lena ndéanfar foráil, de réir an ailt seo, i dtaobh na nithe dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3).

  (2) A planning authority, or the Board on appeal, shall require as a condition of a grant of permission that the applicant, or any other person with an interest in the land to which the application relates, enter into an agreement under this section with the planning authority, providing, in accordance with this section, for the matters referred to in paragraph (a) or (b) of subsection (3).

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 433. #482910

  (3) (a) Faoi réir mhír (b), déanfar foráil le comhaontú faoin alt seo go n-aistreofar úinéireacht ar cibé cuid nó codanna den talamh atá faoi réir an iarratais ar chead chuig an údarás pleanála, is cuid nó codanna a sonraítear ina leith leis an gcomhaontú gur cuid í no gur codanna iad a cheanglaítear a chur in áirithe chun tithíocht dá dtagraítear in alt 94(4)(a) a sholáthar.

  (3) (a) Subject to paragraph (b), an agreement under this section shall provide for the transfer to the planning authority of the ownership of such part or parts of the land which is subject to the application for permission as is or are specified by the agreement as being part or parts required to be reserved for the provision of housing referred to in section 94(4)(a).

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 434. #482917

  (vii) maidir le talamh dá dtagraítear i mír (a) (ach méid níos lú den talamh sin a bheith i gceist ná mar a bheadh ann mar a bheadh ann dá mba rud é nach ndéanfaí foráil leis an gcomhaontú ach amháin maidir le haistriú faoin mír sin) a aistriú agus, ina theannta sin, ceann amháin nó níos mó de na rudaí dá dtagraítear sna fomhíreanna sin roimhe seo a dhéanamh,

  (vi) a payment of such an amount as specified in the agreement to the planning authority,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 435. #482919

  ach sin, i ngach cás, faoi réir na forála a dhéantar faoin mír seo agus a fhágann, maidir le luach comhiomlán airgid na maoine nó na méideanna nó an dá rud sin, de réir mar a bheidh, a aistreofar nó a íocfar de bhua an chomhaontaithe gurb ionann é agus luach airgid na talún a gheobhadh an t-údarás pleanála dá mba rud é nach ndéanfaí foráil leis an gcomhaontú ach amháin maidir le haistriú talún faoi mhír (a).

  but, subject, in every case, to the provision that is made under this paragraph resulting in the aggregate monetary value of the property or amounts or both, as the case may be, transferred or paid by virtue of the agreement being equivalent to the monetary value of the land that the planning authority would receive if the agreement solely provided for a transfer of land under paragraph (a).

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 436. #485652

  (ii) féadfaidh GNBS roghnú a dhéanamh an comhaontú a choimeád i bhfeidhm, de réir a théarmaí (agus comhaontú eile a dhéanamh, nó gan comhaontú eile a dhéanamh, leis an duine) de réir mar is cuí léi agus, má choimeádann sí an comhaontú i bhfeidhm, glacfaidh GNBS na cearta agus na hoibleagáidí faoi gcomhaontú sin chuici féin.

  (ii) NAMA may elect to continue, in accordance with its terms, the agreement (with or without entering into a further agreement with the person) as it thinks fit and if it does continue the agreement, NAMA shall assume the rights and obligations under that agreement.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 437. #498597

  (II) comhaontú a dhéanamh a d’fhágfadh, faoi théarmaí an chomhaontaithe nó faoi théarmaí aon chomhshocraíochta nó comhthuisceana a ndéantar an comhaontú faoina réir nó thairis sin i ndáil léi, go mbeadh de cheangal ar an bpearsa aonair, nó go gcuirfí faoi deara don phearsa aonair, aon scaireanna incháilithe a dhiúscairt chuig an duine lena ndéantar an comhaontú, nó chuig aon duine eile, ar an modh a thuairiscítear i gclásal (I),

  (II) enters into an agreement where, either under the terms of the agreement or under the terms of any arrangement or understanding subject to which or otherwise in connection with which the agreement is made, it would bind the individual to dispose, or cause the individual to dispose, of any eligible shares to the person with whom the agreement is made or any other person in the manner described in clause (I),

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 438. #507531

  D’fhéadfaí a áireamh leis an méid sin misin faireachais fheabhsaithe chuig Ballstáit arna ndéanamh ag an gCoimisiún i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) do Bhallstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu nó do Bhallstáit a ghlac páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro, lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúchain le haghaidh meicníochta rátaí malairte i gcéim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [4] (MRM II), agus chomh maith leis sin d’fhéadfaí a áireamh leis tuairisciú breise ag Ballstáit i gcás míchothromaíochtaí tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena ndéantar oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcontúirt.

  This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [4] (ERM II), and additional reporting by Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 439. #508663

  Is é a bhí i gceist le Rialachán (CE) Uimh. 2184/96 ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 1996 maidir le rís de thionscnamh na hÉigipte agus a thagann ón Éigipt a allmhairiú isteach sa Chomhphobal [5] ná laghduithe ar dhleacht chustaim a dheonú mar thoradh ar chomhaontú idirnáisiúnta ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gcomhaontú leis an Éigipt a síníodh an 28 Deireadh Fómhair 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010 agus, dá bhrí sin, tá a éifeachtaí ídithe.

  Council Regulation (EC) No 2184/96 of 28 October 1996 concerning imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt [5] was meant to grant customs duty reductions resulting from an international agreement which was subsequently replaced by the agreement signed with Egypt on 28 October 2009 which entered into force on 1 June 2010 and has therefore exhausted its effects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 440. #508664

  Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 2398/96 ón gComhairle an 12 Nollaig 1996 lena n-osclaítear cuóta taraife le haghaidh feola turcaí de thionscnamh Iosrael agus a thagann ó Iosrael agus dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais agus sa Chomhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [6] ídithe ós rud é go raibh sé bunaithe ar an gComhaontú Comhlachais a síníodh sa bhliain 1995 agus ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gComhaontú Comhlachais le hIosrael a síníodh an 4 Samhain 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2010 agus lena ndearnadh foráil maidir le cuótaí nua ráta taraife.

  Council Regulation (EC) No 2398/96 of 12 December 1996 opening a tariff quota for turkey meat originating in and coming from Israel as provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel [6] has exhausted its effects since it was based on the Association Agreement signed in 1995 which was subsequently replaced by the Association Agreement signed with Israel on 4 November 2009 which entered into force on the 1 January 2010 and which provided for new tariff rate quotas.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 441. #512371

  Mar a shonraigh an Chúirt ina Tuairim Uimh. 7/2006 [32], tá sé sin contrártha leis an gComhaontú Idirinstitiúideach an 22 Nollaig 1998 ar threoirlínte comhchoiteanna maidir le cáilíocht dréachtaithe na reachtaíochta Comhphobail a éilíonn ar dhréachtóir na n-achtanna na daoine go bhfuil sé i gceist go mbainfeadh ag na hachtanna leo a chur san áireamh d’fhonn cur ar a gcumas a gcearta agus a n-oibleagáidí a aithint ar bhealach glan soiléir [33].

  As the Court pointed out in its Opinion No 7/2006 [32], this is contrary to the Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation which requires the drafter of acts to take account of the persons to whom they are intended to apply with a view to enabling them to identify their rights and obligations in an unambiguous manner [33].

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 442. #512521

  Sna cásanna go leanann na cinntí inmheánacha seo an "Cinneadh Múnla" a cuireadh i gceangal leis an gComhaontú Idir-institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Choimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chaolaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15), gabhann siad níos faide ná cosaint a thabhairt do leasanna airgeadais an Aontais agus soláthraíonn siad na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh imscrúduithe inmheánacha a bhaineann le calaois, éilliú agus gníomhaíocht neamhdhleathach ar bith eile a dhéanfadh díobháil do leasanna an Aontais a chosc.

  Where these internal decisions follow the "Model Decision" annexed to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15), they go beyond the protection of the financial interests of the Union and provide the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Union’s interests.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 443. #519554

  2. Cuirfidh an t-údarás inniúil de cheangal ar an gcontrapháirtí lárnach a chearta agus a oibleagáidí agus cearta agus oibleagáidí a sholáthraí seirbhísí a leithdháileadh agus a leagan amach go soiléir, i gcomhaontú scríofa.

  2. The competent authority shall require the CCP to allocate and set out its rights and obligations, and those of the service provider, clearly in a written agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 444. #520995

  D'fhéadfadh, mar shampla, an comhaontú a rinneadh idir na páirtithe maidir leis an eastát a roinnt nó a dháileadh, nó d'fhéadfadh tiomna nó comhaontú maidir le comharbas, nó dearbhú eile intinne, a bheith i measc na ngníomhartha dlíthiúla a taifeadadh in ionstraim bharántúil.

  The legal acts recorded in an authentic instrument could be, for instance, the agreement between the parties on the sharing-out or the distribution of the estate, or a will or an agreement as to succession, or another declaration of intent.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 445. #521209

  3. D'ainneoin mhír 1 agus mhír 2, féadfaidh na páirtithe a roghnú mar an dlí lena rialófaí a gcomhaontú maidir le comharbas, i ndáil lena inghlacthacht, lena bhailíocht shubstainteach agus lena chuid éifeachtaí ceangailteacha idir na páirtithe, lena n-áirítear na coinníollacha lena dhíscaoileadh, an dlí a bhféadfadh an duine ar leis an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, nó duine de na daoine ar leo an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 22 faoi na coinníollacha a leagtar amach ann.

  3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the parties may choose as the law to govern their agreement as to succession, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, the law which the person or one of the persons whose estate is involved could have chosen in accordance with Article 22 on the conditions set out therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 446. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 447. #533146

  Níor cheart go gcuirfeadh aon ní sa Rialachán seo bac ar chúirteanna Ballstáit, agus caingean os a gcomhair i gcás ina mbeadh comhaontú eadrána déanta idir na páirtithe, ó na páirtithe sin a chur chun eadrána, ó bhac a chur ar na himeachtaí nó na himeachtaí a dhíbheadh, nó ó fhéachaint an bhfuil an comhaontú eadrána ar neamhní, neamhoibríoch nó nach féidir é a fheidhmiú, i gcomhréir lena ndlí náisiúnta.

  Nothing in this Regulation should prevent the courts of a Member State, when seised of an action in a matter in respect of which the parties have entered into an arbitration agreement, from referring the parties to arbitration, from staying or dismissing the proceedings, or from examining whether the arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed, in accordance with their national law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 448. #533171

  I gcás den sórt sin, ba cheart go gceanglófaí ar an gcéad chúirt ar tugadh imeachtaí os a comhair a cuid imeachtaí a bhacadh a thúisce a thugtar imeachtaí os comhair na cúirte ainmnithe agus go dtí an tráth sin a dhearbhaíonn an chúirt ainmnithe nach bhfuil aon dlínse aici faoin gcomhaontú eisiach maidir le rogha cúirte.

  In such a case, the court first seised should be required to stay its proceedings as soon as the designated court has been seised and until such time as the latter court declares that it has no jurisdiction under the exclusive choice-of-court agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 449. #533369

  Más rud é go ndearna na páirtithe, ar neamhchead dá sainchónaí, comhaontú chun dlínse a bheith ag cúirt nó ag cúirteanna de chuid Ballstáit aon díospóidí a réiteach a tharla nó a d’fhéadfadh tarlú i ndáil le comhbhaint dhlíthiúil áirithe, beidh dlínse ag an gcúirt sin nó ag na cúirteanna sin, mura rud é go bhfuil an comhaontú ar neamhní ó thaobh a bailíochta substaintiúla faoi dhlí an Bhallstáit sin.

  If the parties, regardless of their domicile, have agreed that a court or the courts of a Member State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction, unless the agreement is null and void as to its substantive validity under the law of that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 450. #556650

  Ba cheart gurbh fhéidir an oibleagáid sin a áireamh i gcomhaontú tarmligin, áfach, chun go bhféadfaí ús a ghintear trí íocaíochtaí réamh-mhaoinithe i gcomhair na gclár a athúsáid, ús den sórt sin a asbhaint ó iarrataí ar íocaíocht nó úis den sórt sin a ghnóthú.

  However, it should be possible to include such an obligation in a delegation agreement in order to allow the re-use of interest generated by pre-financing payments for the programmes, the deduction of such interest from the payment requests or its recovery.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 451. #558295

  I gcás ina bhféadfar na hearráidí, na mírialtachtaí nó an chalaois sin a chur i leith an tairbhí, nó más rud é go ndéanann an tairbhí na hoibleagáidí faoi chomhaontú deontais nó faoi chinneadh deontais a shárú, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach, sa bhreis air sin, an deontas a laghdú nó na méideanna a íocadh go míchuí faoin gcomhaontú deontais nó faoin gcinneadh deontais a ghnóthú, i gcomhréir le tromchúis na n-earráidí, na mírialtachtaí nó na calaoise nó le tromchúis shárú na n-oibleagáidí, ar choinníoll go bhfuil an deis tugtha don tairbhí a bharúlacha a dhéanamh.

  Where such errors, irregularities or fraud are attributable to the beneficiary, or should the beneficiary breach his or her obligations under a grant agreement or decision, the authorising officer responsible may, in addition, reduce the grant or recover amounts unduly paid under the grant agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities or fraud or of the breach of obligations, provided that the beneficiary has been given the opportunity to make observations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 452. #559534

  Ba cheart gurbh fhéidir an oibleagáid sin a áireamh i gcomhaontú tarmligin, áfach, chun go bhféadfaí ús a ghintear trí íocaíochtaí réamh-mhaoinithe i gcomhair na gclár a athúsáid, ús den sórt sin a asbhaint ó iarrataí ar íocaíocht nó úis den sórt sin a ghnóthú.

  However, it should be possible to include such an obligation in a delegation agreement in order to allow the re-use of interest generated by pre-financing payments for the programmes, the deduction of such interest from the payment requests or its recovery.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 453. #561177

  I gcás ina bhféadfar na hearráidí, na mírialtachtaí nó an chalaois sin a chur i leith an tairbhí, nó más rud é go ndéanann an tairbhí na hoibleagáidí faoi chomhaontú deontais nó faoi chinneadh deontais a shárú, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach, sa bhreis air sin, an deontas a laghdú nó na méideanna a íocadh go míchuí faoin gcomhaontú deontais nó faoin gcinneadh deontais a ghnóthú, i gcomhréir le tromchúis na n-earráidí, na mírialtachtaí nó na calaoise nó le tromchúis shárú na n-oibleagáidí, ar choinníoll go bhfuil an deis tugtha don tairbhí a bharúlacha a dhéanamh.

  Where such errors, irregularities or fraud are attributable to the beneficiary, or should the beneficiary breach his or her obligations under a grant agreement or decision, the authorising officer responsible may, in addition, reduce the grant or recover amounts unduly paid under the grant agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities or fraud or of the breach of obligations, provided that the beneficiary has been given the opportunity to make observations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 454. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 455. #563217

  Thairis sin, is gá an cineál beart a fhéadfar a dhéanamh i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe a shainiú agus coinníollacha ginearálta a bhunú chun bearta den sórt sin a ghlacadh ionas go mbeidh siad bunaithe ar chritéir oibiachtúla, agus go mbeidh siad cothromasach, costéifeachtach agus comhoiriúnach leis an dlí idirnáisiúnta, go háirithe leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

  In addition, it is necessary to define the type of measures that may be taken with regard to countries allowing non-sustainable fishing and to establish general conditions for the adoption of such measures, so that they are based on objective criteria and are equitable, cost-effective and compatible with international law, in particular with the Agreement establishing the World Trade Organisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 456. #568002

  tríd an méid a leanas a sholáthar, arna iarraidh sin agus gan dochar don dlí náisiúnta ná do dhlí an Aontais: sonraí ábhartha suiteála soitheach agus bhreathnadóireacht na Cruinne do na húdaráis inniúla náisiúnta agus do chomhlachtaí ábhartha an Aontais de réir a sainordú, chun cabhrú le bearta i gcoinne bhagairtí na píoráideachta agus bhagairtí ó ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanfaí d’aon turas, faoi mar a fhoráiltear dó i ndlí infheidhme an Aontais nó faoi ionstraimí dlí arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta i réimse an iompair mhuirí, faoi réir na rialacha infheidhme maidir le cosaint sonraí agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta riaracháin a bhunóidh Bord Riaracháin nó Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2002/59/CE, de réir mar is iomchuí.

  by providing, upon request and without prejudice to national and Union law, relevant vessel positioning and Earth observation data to the competent national authorities and relevant Union bodies within their mandate in order to facilitate measures against threats of piracy and of intentional unlawful acts as provided for in applicable Union law or under internationally agreed legal instruments in the area of maritime transport, subject to applicable data protection rules and in accordance with administrative procedures to be established by the Administrative Board or the High Level Steering Group established in accordance with Directive 2002/59/EC, as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 457. #575083

  Féadfar na conarthaí, léasanna agus ceadúnais a luacháil trí fhaisnéis ar an margadh a fháil ó aistriú na n-ionstraimí a thugann na cearta, nó féadfar iad a mheas trí luach láithreach na bhfáltas todhchaí a bhfuil súil leo ag dáta an chláir chomhardaithe a chur i gcomparáid leis an gcás mar a bheidh nuair a chuirfear tús leis an gcomhaontú dlíthiúil.

  The contracts, leases and licences can be valued by taking market information from the transfers of the instruments conferring the rights, or estimated as the present value of expected future returns at the balance sheet date compared to the situation when the legal agreement starts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 458. #582026

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit cumarsáidí náisiúnta agus tuarascálacha débhliantúla a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe ag baint úsáide as na treoirlínte, modheolaíochtaí, agus formáidí arna gcomhaontú ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national communications and biennial reports using the guidelines, methodologies and formats agreed upon by the Conference of the Parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 459. #582829

  Chun éascú a dhéanamh ar chalaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac faoi Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 [20], laistigh de sé mhí ón lá a mbeidh an Ghníomhaireacht oibríochtúil, aontóidh sí don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [21], agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme d’fhostaithe uile na Gníomhaireachta agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú á úsáid aici.

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999 [20], the Agency shall, within six months from the day it becomes operational, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [21] and shall adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 460. #586520

  suim luach iomlán na n-urrús atá ainmnithe san airgeadra sin a iasachtaíodh, a díoladh nó a soláthraíodh faoin máistir-chomhaontú glanluachála agus méid an airgid thirim san airgeadra sin a iasachtaíodh nó a aistríodh faoin gcomhaontú sin;

  the sum of the total value of securities denominated in that currency lent, sold or provided under the master netting agreement and the amount of cash in that currency lent or transferred under that agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 461. #586521

  suim luach iomlán na n-urrús atá ainmnithe san airgeadra sin a fuarthas ar iasacht, a ceannaíodh nó a fuarthas faoin máistir-chomhaontú glanluachála agus méid an airgid thirim san airgeadra sin a fuarthas ar iasacht nó a fuarthas faoin gcomhaontú sin;

  the sum of the total value of securities denominated in that currency borrowed, purchased or received under the master netting agreement and the amount of cash in that currency borrowed or received under that agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 462. #591304

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen laistigh de bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme [16], a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [17].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [16] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [17].

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 463. #591572

  Ina theannta sin, d'fhonn sreafaí tráchta iarnróid na dtraenacha paisinéirí ardluais a éascú, féadfaidh na Ballstáit a bheidh ar chúrsa taistil na dtraenacha sin ó thríú tíortha a chinneadh freisin, i gcomhaontú leis na tríú tíortha lena mbaineann agus na prionsabail a leagtar amach i bpointe 1.1.4. á n-urramú acu, seiceálacha ar dhul isteach a dhéanamh ar dhaoine i dtraenacha ó thríú tíortha ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

  In addition, in order to facilitate rail traffic flows of high-speed passenger trains, the Member States on the itinerary of these trains from third countries may also decide, by common agreement with third countries concerned respecting the principles set out in point 1.1.4., to carry out entry checks on persons on trains from third countries in either one of the following ways:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 464. #594908

  Chun iad féin a chur ar an liosta dá dtagraítear i mír 2, cuirfidh na Ballstáit sin a bhfuil spéis acu i gcomhaontú frithpháirteach de shórt sin iarratas comhpháirteach faoi bhráid an Choimisiúin, lena n-áirítear sonraí faoin dréacht-chomhaontú, lena bhféadfaidh siad a léiriú go mbeidh na coinníollacha seo a leanas, ar a laghad, á gcomhlíonadh acu, agus na nósanna imeachta i gCód Sláinte Ainmhithe Talún de chuid na hEagraíochta Domhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE) á gcur san áireamh le haghaidh féin-dhearbhaithe maidir le saoirse tíre nó limistéir ón gconfadh:

  In order to be included in the list referred to in paragraph 2, the Member States interested in such a mutual agreement shall submit a joint application to the Commission, including details of the draft agreement, by which they can demonstrate, taking into account the procedures in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (OIE) for self-declaration as to the freedom of a country or zone from rabies, that they fulfil at least the following conditions:

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 465. #598356

  i gcás nach mbeidh sé ag luí a thuilleadh leis an gComhaontú maidir le Rialacha Tionscnaimh a bhunaítear san Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) nó leis na nótaí míniúcháin nó le tuairim tionscnaimh a ghlacfar chun an Comhaontú sin a léirmhíniú, le héifeacht ó dháta a bhfoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  where it is no longer compatible with the Agreement on Rules of Origin established in the World Trade Organisation (WTO) or with the explanatory notes or an origin opinion adopted for the interpretation of that Agreement, with effect from the date of their publication in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 466. #601726

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen [12] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/CE ón gComhairle. [13]

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 467. #601915

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [12], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 468. #602221

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir leis an Aontas Eorpach do thabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 469. #604165

  "(d) gan dochar do na ceanglais a eascraíonn as an gComhaontú Eorpach maidir le Deireadh a chur le Víosaí do Dhídeanaithe a síníodh i Strasbourg an 20 Aibreán 1959, lena n-aithnítear dídeanaithe agus daoine gan stát agus daoine eile nach bhfuil náisiúntacht aon tíre acu agus a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe nó in Éirinn agus a bhfuil doiciméad taistil acu a d'eisigh an Ríocht Aontaithe nó Éire, a aithneoidh an Ballstát lena mbaineann.";

  "(d) without prejudice to the requirements stemming from the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees signed at Strasbourg on 20 April 1959, recognised refugees and stateless persons and other persons who do not hold the nationality of any country who reside in the United Kingdom or in Ireland and are holders of a travel document issued by the United Kingdom or Ireland, which is recognised by the Member State concerned.";

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 470. #613701

  44. —(1) Faoi réir alt 45, coimeádfaidh cuideachta, ar banc ceadúnaithe nó cuideachta shealbhaíochta bainc cheadúnaithe í, clár ina mbeidh cóip de gach idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú a gceanglófaí, murach alt 41 (6), sonraí díobh a nochtadh le fo-alt (1) nó (2) den alt sin i gcuntais nó i ngrúpchuntais na cuideachta don bhliain airgeadais reatha agus do gach bliain de na deich mbliana airgeadais roimhe sin (ach gan aon bhliain airgeadais a chríochnaíonn roimh dháta rite an Achta seo a áireamh) nó, mura bhfuil idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú den sórt sin i scríbhinn, coimeádfaidh sí meabhrán scríofa ina leagfar amach a téarmaí.

  44.—(1) Subject to section 45 , a company which is, or is the holding company of, a licensed bank, shall maintain a register containing a copy of every transaction, arrangement or agreement of which particulars would, but for section 41 (6), be required by subsection (1) or (2) of that section to be disclosed in the company's accounts or group accounts for the current financial year and for each of the preceding ten financial years (but excluding any financial year ending prior to the passing of this Act) or, if such a transaction, arrangement or agreement is not in writing, a written memorandum setting out its terms.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 471. #614074

  (b) gach uair i ndiaidh an trátha sin, fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin, a tharlaíonn aon teagmhas nó imthosca faoi réim alt 67 (1) (mar a bhaineann sé lena chás ar shlí eile seachas faoi threoir leasanna a ndéileáiltear leo mar leasanna dá chuid faoi alt 74 mar a bhaineann leis an gcomhaontú sin).

  (b) on each occurrence after that time while he is still subject to those requirements of any event or circumstances within section 67 (1) (as it applies to his case otherwise than by reference to interests treated as his under section 74 as applying to that agreement).

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 472. #614076

  (a) an líon scaireanna (más ann) a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta ina gceanglófaí ar an duine a bheadh ag tabhairt an fhógra a leas a lua i gcás go mbeadh sé faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh maidir leis an leas sin (ar leith ón gcomhaontú) díreach i ndiaidh an trátha ar tháinig an oibleagáid chun fógra a thabhairt faoi fho-alt (2) i gceist, agus

  (a) the number of shares (if any) comprised in the target company's relevant share capital in which the person giving the notice would be required to state his interest if he were under the obligation of disclosure with respect to that interest (apart from the agreement) immediately after the time when the obligation to give notice under subsection (2) arose, and

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 473. #614169

  (2) Gan dochar d'fho-alt (1), i gcás go bhfaighidh cuideachta fógra faoin gCuid seo a mbeidh ráiteas ann gur scoir an duine a thugann an fógra, nó aon duine eile, de bheith ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73, beidh an chuideachta faoi oibleagáid an fhaisnéis sin a thaifeadadh os comhair ainm an duine sin gach áit ina bhfuil a ainm ar fáil sa chlár mar pháirtí sa chomhaontú sin (lena n-áirítear aon taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile).

  (2) Without prejudice to subsection (1), where a company receives a notification under this Part which includes a statement that the person making the notification, or any other person, has ceased to be a party to an agreement to which section 73 applies, the company shall be under obligation to record that information against the name of that person in every place where his name appears in the register as a party to that agreement (including any entry relating to him made against another person's name).

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 474. #614239

  (4) Más rud é, maidir le duine a n-aithnítear é i gclár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna mar dhuine is páirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 (cibé acu le taifead os comhair a ainm féin nó le taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile mar a luaitear i bhfo-alt (2) (a)), go scoireann sé de bheith ina pháirtí sa chomhaontú sin, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gcuideachta chun an fhaisnéis sin a chur sa chlár;

  (4) If a person who is identified in a company's register of interests in shares as being a party to an agreement to which section 73 applies (whether by an entry against his own name or by an entry relating to him made against another person's name as mentioned in subsection (2) (a)) ceases to be a party to that agreement, he may apply in writing to the company for the inclusion of that information in the register;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 475. #616776

  (6) Is i scríbhinn a bheidh comhaontú comhoibrithe, nó aon athrú arna dhéanamh air agus, a luaithe is indéanta tar éis an comhaontú nó an t-athrú a dhéanamh agus a thabhairt don Aire nó do na hAirí den Rialtas lena mbaineann, foilseoidh na páirtithe fógra i dtaobh a dhéanta ar an modh forordaithe.

  (6) A co-operation agreement, or any variation made to it, shall be in writing and, as soon as practicable after the agreement or variation has been made and furnished to the Minister or Ministers of the Government concerned, notice of its making shall be published by the parties in the prescribed manner.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 476. #629774

  D'fhéadfaí é sin a dhéanamh go háirithe trí chaighdeáin agus nósanna imeachta Eorpacha a sholáthar i dtaca le saorálaithe daonnúla a shainaithint agus a roghnú, tá garmharcanna arna gcomhaontú i ndáil le hoiliúint agus ullmhúchán saorálaithe daonnúla le haghaidh imlonnú, bunachar sonraí de shaorálaithe ionchasacha a shainaithnítear bunaithe ar na riachtanais sa réimse sin, agus deiseanna do shaorálaithe rannchuidiú leis na hoibríochtaí daonnúla, ní hamháin trí bhíthin imlonnú ach freisin trí thacaíocht cúloifige agus trí ghníomhaíochtaí saorálaíochta ar líne.

  This could be achieved notably through providing European standards and procedures on identification and selection of humanitarian volunteers, commonly agreed benchmarks for training and preparation of humanitarian volunteers for deployment, a database of potential volunteers who are identified based on the needs in the field, and opportunities for volunteers to contribute to humanitarian operations not only by deployment but also through back-office support and online-volunteering activities.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 477. #633380

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen, dá bhforáiltear sa Phrótacal idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (A), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquis, as provided for by the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, point (A) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 478. #633408

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 479. #634248

  Foráiltear go mbeidh feidhm ag Airteagal 2, Airteagal 3 agus Airteagal 4 den Rialachán ó dháta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Eatramhaigh d'fhonn a áirithiú go ndéanfar cuótaí taraife arna nddeonú faoin gComhaontú Eatramhach agus faoi CCC a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú go héifeachtach, chomh maith le deimhneacht dhlíthiúil agus an chóir chomhionann a áirithiú i ndáil le dleachtanna a thobhach.

  It is provided that Articles 2, 3 and 4 of the Regulation apply from the date of entry into force of the Interim Agreement in order to ensure the effective application and management of tariff quotas granted under the Interim Agreement and the SAA, as well as to ensure legal certainty and equal treatment with regard to the levying of duties.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 480. #634278

  Mar Pháirtí Conarthach i gComhaontú UNECE an 20 Márta 1958(8)maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin, tá sé beartaithe ag an Aontas na Rialacháin sin a chur i bhfeidhm.

  As a Contracting Party to the Agreement of UNECE of 20 March 1958 concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions(8), the Union has decided to apply those Regulations.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 481. #640084

  Cuireann COSAC fáilte roimh an gcomhaontú a rinne an Chomhairle Eorpach i Meitheamh 2013 EUR 6 billiún a sholáthar do chiste don óige atá gan obair, ar a dtugtar “ráthaíocht don óige”, d’fhonn an pacáiste fostaíochta don óige a chur i bhfeidhm, ach cuireann sé in iúl go láidir gur gá bearta nithiúla breise a dhéanamh go práinneach.

  COSAC welcomes the agreement reached by the European Council in June 2013 on a €6billion youth jobless fund, known as the ‘youth guarantee’, to implement the youth employment package, yet stresses that further concrete steps are urgently needed.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 482. #640197

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/AE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquiswithin the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 483. #640255

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a chealú agus gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19)

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 484. #640380

  ciallaíonn “téarmaí arna gcomhaontú go frithpháirteach” na socruithe conarthacha a thugtar i gcrích idir soláthraí acmhainní géiniteacha, nó eolais thraidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha, agus úsáideoir, ina leagtar amach na coinníollacha sonracha maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha nó eolais thraidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha a chomhroinnt go cothrom agus go cothromasach, agus a bhféadfaidh coinníollacha agus téarmaí breise a bheith ann maidir le húsáid den sórt sin agus maidir le hiarratais agus tráchtálú iardain;

  ‘mutually agreed terms’ means the contractual arrangements concluded between a provider of genetic resources, or of traditional knowledge associated with genetic resources, and a user, that set out specific conditions for the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilisation of genetic resources or of traditional knowledge associated with genetic resources, and that may also include further conditions and terms for such utilisation as well as subsequent applications and commercialisation;

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 485. #640385

  ciallaíonn “deimhniú comhlíontachta a aithnítear go hidirnáisiúnta” ceadúnas nó a choibhéis arna eisiúint tráth na rochtana mar fhianaise go bhfuarthas an acmhainn ghéiniteach atá cumhdaithe leis i gcomhréir leis an gcinneadh toiliú feasach roimh ré a dheonú, agus go ndearnadh téarmaí arna gcomhaontú go frithpháirteach a bhunú don úsáideoir agus don úsáid a shonraigh údarás inniúil sa cheadúnas nó ina choibhéis i gcomhréir le hAirteagal 6(3)(e) agus le hAirteagal 13(2) de Prótacal Nagoya, a chuirtear ar fáil don Teach Imréitigh um Rochtain agus Comhroinnt Tairbhí a bunaíodh faoi Airteagal 14(1) den Phrótacal sin.

  ‘internationally recognised certificate of compliance’ means a permit or its equivalent issued at the time of access as evidence that the genetic resource it covers has been accessed in accordance with the decision to grant prior informed consent, and that mutually agreed terms have been established for the user and the utilisation specified therein by a competent authority in accordance with Article 6(3)(e) and Article 13(2) of the Nagoya Protocol, that is made available to the Access and Benefit-sharing Clearing House established under Article 14(1) of that Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 486. #642893

  Féadfaidh an t-údarás inniúil de Bhallstát an fhaisnéis rúnda a fhaightear ó údaráis inniúla de chuid tríú tíortha a nochtadh i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i gcomhaontú comhair, más rud é go bhfuil comhaontú go sainráite faighte aige ón údarás inniúil a tharchuir an fhaisnéis amháin agus, nuair is infheidhme, gur chun na gcríoch dar thug an t-údarás inniúil sin amháin a chomhaontú a nochtfar an fhaisnéis, nó i gcás ina gceanglaítear nochtadh den sórt sin le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta.

  The competent authority of a Member State may disclose the confidential information received from competent authorities of third countries where a cooperation agreement so provides, only if it has obtained the express agreement of the competent authority which has transmitted the information and, where applicable, the information is disclosed only for the purposes for which that competent authority has given its agreement, or where such disclosure is required by Union or national law.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 487. #643351

  Mar Pháirtí Conarthach i gComhaontú UNECE an 20 Márta 1958(8)maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin, tá sé beartaithe ag an Aontas na Rialacháin sin a chur i bhfeidhm.

  As a Contracting Party to the Agreement of UNECE of 20 March 1958 concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions(8), the Union has decided to apply those Regulations.

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 488. #646803

  Faoin gcéad sraith de bhearta a nascann éifeachtacht Chistí SIE le rialachas eacnamaíoch fónta, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann leasuithe a iarraidh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir d'fhonn tacú le moltaí ábhartha ón gComhairle a chur chun feidhme nó chun an leas is fearr is féidir a bhaint as tionchar an fháis agus an iomaíochais atá ag Cistí SIE atá ar fáil áit a mbeidh cúnamh ábhartha airgeadais á fháil ag na Ballstáit.

  Under the first strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, the Commission should be able to request amendments to the Partnership Agreement and to the programmes in order to support the implementation of relevant Council recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the available ESI Funds where Member States are receiving relevant financial assistance.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 489. #646862

  Ba cheart an méid a bheidh le híoc mar íocaíocht idirthréimhseach a bheith faoi réir uasteorainn 25 % de mhéid iomlán na rannchuidithe cláir a ghealltar don ionstraim airgeadais faoin gcomhaontú ábhartha cistiúcháin agus íocaíochtaí idirthréimhseacha ina dhiaidh sin a bheith coinníollach ar íoschéatadán na méideanna iarbhíre arna n-áireamh in iarratais a rinneadh cheana a caitheadh mar chaiteachas incháilithe.

  The amount to be paid as an interim payment should be subject to a maximum ceiling of 25 % of the total amount of programme contributions committed to the financial instrument under the relevant funding agreement, with subsequent interim payments conditional on a minimum percentage of the actual amounts included in previous applications having been spent as eligible expenditure.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 490. #646978

  Chun ullmhú agus cur chun feidhme na mórthionscadal a chur chun cinn ar bhonn fónta, eacnamaíoch agus teicniúil agus chun úsáid comhairle saineolaithe ag céim luath a spreagadh, sa chás ina bhfuil saineolaithe neamhspleácha a mbeidh tacaíocht theicniúil acu ón gCoimisiún nó saineolaithe eile i gcomhaontú leis an gCoimisiún in ann ráitis shoiléire a sholáthar maidir le hindéantacht agus le hinmharthanacht eacnamaíoch mórthionscadail, ba cheart nós imeachta formheasa an Choimisiúin a shruthlíniú.

  In order to promote the preparation and implementation of major projects on a sound, economic and technical basis and to encourage the use of expert advice at an early stage, where independent experts supported by technical assistance of the Commission or, in agreement with the Commission, other independent experts, are able to provide clear statements on a major project's feasibility and economic viability, the Commission approval procedure should be streamlined.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 491. #647732

  ní bheidh méid an rannchuidithe cláir a íoctar don ionstraim airgeadais, agus a áirítear i ngach iarratas ar íocaíocht eatramhach a chuirtear isteach le linn na tréimhse incháilitheachta, níos mó ná 25 % de mhéid iomlán na rannchuidithe cláir atá geallta don ionstraim airgeadais faoin gcomhaontú cistiúcháin ábhartha, ar comhionann é sin agus an caiteachas de réir bhrí phointe (a), phointe (b) agus phointe (d) d'Airteagal 42(1) a mheastar a bheidh le híoc le linn na tréimhse incháilitheachta a léirítear in Airteagal 55(2).

  the amount of the programme contribution paid to the financial instrument included in each application for interim payment submitted during the eligibility period shall not exceed 25 % of the total amount of programme contributions committed to the financial instrument under the relevant funding agreement, corresponding to expenditure within the meaning of points (a), (b) and (d) of Article 42(1) expected to be paid during the eligibility period.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 492. #660934

  Mura bhféadfaidh an Comhordaitheoir Eorpach a shainordú nó a sainordú a chur i gcrích go sásúil agus i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo, féadfaidh an Coimisiún, tráth ar bith, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, an sainordú sin a fhoirceannadh.

  If the European Coordinator is unable to carry out his or her mandate satisfactorily and in accordance with the requirements laid down in this Article, the Commission may at any time, in agreement with the Member States concerned, terminate that mandate.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 493. #666139

  Na comhaontaithe comhpháirtíochta agus comhair, na comhaontuithe comhlachais agus comhaontuithe eile atá ann cheana féin nó a bheidh ann sa todhchaí a chruthaíonn gaolmhaireacht le tíortha comhpháirtíochta, teachtaireachtaí comhfhreagracha ón gCoimisiún, Conclúidí comhfhreagracha ón gComhairle Eorpach, agus Conclúidí comhfhreagracha ón gComhairle chomh maith le dearbhuithe ábhartha ó chruinnithe mullaigh nó conclúidí ábhartha cruinnithe aireachta le tíortha comhpháirtíochta BCE lena n-áirítear i gcomhthéacs Chomhpháirtíocht an Oirthir agus an Aontais don Réigiún Meánmhuirí agus rúin ábhartha ó Pharlaimint na hEorpa, is iad a bheidh, agus prionsabal na húinéireachta á urramú acu, i gcreat foriomlán beartais an Rialacháin seo chun tacaíocht an Aontais a chlársceidealú agus a chur chun feidhme faoin Rialachán seo.

  The partnership and cooperation agreements, the association agreements and other existing or future agreements that establish a relationship with partner countries, corresponding Commission communications, European Council conclusions, and Council conclusions, as well as relevant summit declarations or conclusions of ministerial meetings with the partner countries of the ENP, including in the context of the Eastern Partnership and the Union for the Mediterranean, and also relevant European Parliament resolutions, shall, while respecting the principle of ownership, constitute the overall policy framework of this Regulation for programming and implementing Union support under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 494. #666582

  líon cur chuige maidir le forbairt atá bunaithe ar thorthaí, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as creataí trédhearcacha ar leibhéal na dtíortha maidir le torthaí, bunaithe, i gcás inarb iomchuí, ar spriocanna agus ar tháscairí arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta amhail iadsan atá ag SFManna, chun torthaí a mheas agus a chur in iúl, lena n-áirítear na haschuir agus an méid a thagann as an gcabhair fhorbraíochta agus an tionchar a bheidh aici

  results-based approaches to development, including through the use of transparent country-level results frameworks, based on, where appropriate, internationally agreed targets and indicators such as those of the MDGs, to assess and communicate the results, including the outputs, outcomes and impact of development aid.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 495. #671878

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i gcomhair chur chun feidhme an Rialacháin seo maidir le honnmhairí, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil le bearta maidir le rátaí aisíocaíochta a chur i bhfeidhm, maidir leis na haisíocaíochtaí onnmhairiúcháin a ríomh, maidir le táirgí áirithe a asamhlú le buntáirgí agus cáilíocht tagartha buntáirgí a chinneadh, maidir le hiarratas ar dheimhnithe, eisiúint agus bainistiú deimhnithe chun táirgí áirithe nach bhfuil in Iarscríbhinn I a onnmhairiú chuig cinn scríbe áirithe má fhoráiltear maidir leis sin i gcomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích nó arna chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE agus maidir le láimhseáil táirgí a théann ar ceal agus caillteanas cainníochta le linn an phróisis mhonaraíochta agus láimhseáil fotháirgí.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation as regards exports, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of measures on the application of refund rates, on the calculation of the export refunds, on the assimilation of certain products to basic products and the determination of the reference quantity of basic products, on the application for, the issuing of and the management of certificates for the export of certain non-Annex I goods to certain destinations when provided for in an international agreement concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU and on the treatment of disappearances of products and quantity losses during the manufacturing process and the treatment of by-products.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 496. #672764

  I bhfianaise shainiúlacht agus chastacht na gcóras, ba cheart na comhlachtaí éagsúla atá bainteach lena gcur chun feidhme agus na húsáideoirí ionchasacha éagsúla, creidiúnú slándála a éascú trí chomhairliúchán iomchuí le gach páirtí ábhartha, amhail údaráis náisiúnta na mBallstát agus údaráis náisiúnta tríú tíortha a oibríonn gréasáin atá nasctha leis an gcóras a bunaíodh faoi chlár Galileo d’fhonn Seirbhís Rialáilte Poiblí (PRS) a chur ar fáil, údaráis ábhartha eile na mBallstát, GSE nó, sa chás go bhforáiltear dó sin i gcomhaontú idirnáisiúnta, tríú tíortha a bhfuil na stáisiúin ar an talamh de chuid na gcóras lonnaithe ina gcríoch.

  Considering the specificity and complexity of the systems, the different bodies involved in their implementation and the variety of potential users, security accreditation should be facilitated by appropriate consultation of all relevant parties, such as national authorities of Member States and of third countries operating networks connected to the system established under the Galileo programme for the provision of the Public Regulated Service (PRS), other relevant authorities of Member States, ESA or, if provided for in an international agreement, third countries hosting the ground stations of the systems.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 497. #673077

  ceadóidh siad do dhaoine cuí-údaraithe a cheapfaidh an Bord Creidiúna Slándála, i gcomhaontú leis na heintitis náisiúnta a bheidh inniúil ar ábhair shlándála agus faoina maoirseacht, rochtain a bheith acu ar aon fhaisnéis agus ar aon limistéir agus/nó ar aon suímh a bhaineann le slándáil na gcóras a thagann faoina ndlínse, agus déanfar amhlaidh i gcomhréir lena ndlíthe agus lena rialacháin náisiúnta, agus gan aon idirdhealú a dhéanamh ar fhoras náisiúntacht náisiúnaigh na mBallstát, lena n-áirítear rochtain chun críocha iniúchtaí agus tástálacha slándála a chinnfidh an Bord Creidiúna Slándála agus lena n-áirítear an próiseas faireacháin i ndáil le rioscaí slándála dá dtagraítear in Airteagal 10(h).

  permit duly authorised persons appointed by the Security Accreditation Board, in agreement with and under the supervision of national entities competent in security matters, to have access to any information and to any areas and/or sites related to the security of systems falling within their jurisdiction, in accordance with their national laws and regulations, and without any discrimination on ground of nationality of nationals of Member States, including for the purposes of security audits and tests as decided by the Security Accreditation Board and of the security risk monitoring process referred to in Article 10(h).

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 498. #674325

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(18), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, Pointe A agus Pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(19).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen(18)which fall within the area referred to in Article 1, Points A and B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 499. #674622

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 500. #676404

  Maidir le faisnéis a bhaineann le himeacht nó le sraith imthosca is céim idirmheánach i bpróiseas fadálach agus faisnéis ón taobh istigh i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh sí baint a bheith aici, mar shampla, le staid na n-idirbheartaíochtaí, téarmaí arna gcomhaontú go sealadach in idirbheartaíochtaí conartha, an fhéidearthacht ionstraimí airgeadais a láithriú, na coinníollacha faoina margófar ionstraimí airgeadais, téarmaí sealadacha le haghaidh láithriú ionstraimí airgeadais, nó le breithniú a dhéanamh i dtaca le hionstraim airgeadais a chur isteach in innéacs mór nó ionstraim airgeadais a scriosadh ó innéacs den sórt sin.

  Information which relates to an event or set of circumstances which is an intermediate step in a protracted process may relate, for example, to the state of contract negotiations, terms provisionally agreed in contract negotiations, the possibility of the placement of financial instruments, conditions under which financial instruments will be marketed, provisional terms for the placement of financial instruments, or the consideration of the inclusion of a financial instrument in a major index or the deletion of a financial instrument from such an index.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 501. #681451

  I gcás nach bhfuil an páirtí polaitiúil Eorpach cláraithe a thuilleadh sa Chlár dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 nó i gcás ina raibh sé faoi réir aon cheann de na pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 27 den Rialachán sin, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach an ranníocaíocht a fhionraí, a laghdú nó a fhoirceannadh agus méideanna a íocadh go míchuí faoin gcomhaontú nó cinneadh ranníocaíochta a ghnóthú, i gcomhréir le tromchúis na n-earráidí, na mírialtachtaí, na calaoise, nó sárú ar bith eile ar na hoibleagáidí a bhaineann le húsáid na ranníocaíochta, tar éis deis a thabhairt don pháirtí polaitiúil Eorpach a bharúlacha a chur i láthair.

  Where the European political party is no longer registered in the Register referred to in Article 7 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 or has been the subject of any of the penalties provided for in Article 27 of that Regulation, the authorising officer responsible may suspend, reduce or terminate the contribution and recover amounts unduly paid under the contribution agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities, fraud or other breach of obligations related to the use of contribution, after the European political party has been given the opportunity to present its observations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1142/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha

 502. #683978

  Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí, agus ba cheart dó a áirithiú freisin go bhfuil na gníomhartha sin comhsheasmhach le ceanglais chuntasaíochta arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh arna thabhairt i gcrích idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha faoi Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Phrótacal Kyoto, agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais.

  The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council, as well as their consistency with internationally agreed accounting requirements, a joint fulfilment agreement concluded between the Union, its Member States and third countries under Articles 3 and 4 of the Kyoto Protocol, and relevant Union legislation.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 503. #684327

  D'fhéadfadh an Coimisiún a mheas gurb iomchuí aon bhearta speisialta eile a aisghairm, a leasú nó a ghlacadh i ndáil le bearta arna ndéanamh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 nó Rialachán (CE) Uimh 597/2009, lena n-áirítear bearta nach raibh ina n-ábhair réitigh díospóide faoin gComhaontú um Réiteach Díospóide, d'fhonn na léirithe dlí, arna ndéanamh i dtuarascáil arna glacadh ag an gComhlacht um Réiteach Díospóide, a chur san áireamh.

  The Commission may consider it appropriate to repeal, amend or adopt any other special measures with respect to measures taken under Regulation (EC) No 1225/2009 or Regulation (EC) No 597/2009, including measures which have not been the subject of dispute settlement under the DSU, in order to take account of the legal interpretations made in a report adopted by the DSB.

  Rialachán (AE) 2015/476 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta a fhéadfaidh an tAontas a ghlacadh tar éis tuarascála a ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóide an EDT maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith fhóirdheontais 

 504. #687867

  Sa Rialachán seo leagtar síos nósanna imeachta áirithe chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh chun forálacha áirithe den Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (“CCC”), a chur chun feidhme agus chun forálacha áirithe den Chomhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, (“an Comhaontú Eatramhach”) a chur chun feidhme.

  This Regulation lays down certain procedures for the adoption of detailed rules for the implementation of certain provisions of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘SAA’), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘Interim Agreement’).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 505. #690658

  Ba cheart na forálachariachtanacha a leagan síos i gcomhaontú ceanncheathrún maidir le cóiríocht doEuropol sa Bhallstáit a mbeidh a cheanncheathrú aige ann agus na rialachasonracha atá infheidhme do bhaill foirne go léir Europol. Sa bhreis air sin, bacheart don Bhallstát aíochta na coinníollacha is fearr is féidir a chur ar fáilchun áirithiú go bhfuil an Oifig Tacaíochta ag feidhmiú i gceart, lenan-áirítear scoileanna le haghaidh leanaí agus iompar, chun acmhainní daonnaardchaighdeáin a tharraingt ó cheantar geografach chomh leathan agus is féidir.

  The necessary provisions regarding accommodationfor Europol in the Member State in which it has its headquarters, in theNetherlands, and the specific rules applicable to all Europol’s staff andmembers of their families should be laid down in a headquarters agreement.Furthermore, the host Member State should provide the best possible conditionsto ensure the proper functioning of Europol, including schools for children andtransport, so as to attract high-quality human resources from as wide ageographical area as possible.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 506. #691726

  maidir leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a thabhairt chun críche thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát

  on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

  Cinneadh (AE) 2015/1891 ón gComhairle an 1 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a thabhairt chun críche thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát

 507. #691738

  Leis seo déantar an Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a fhormheas thar ceann an Aontais agus a chuid Ballstát [2].

  The Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union is hereby approved on behalf of the Union and its Member States [2].

  Cinneadh (AE) 2015/1891 ón gComhairle an 1 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a thabhairt chun críche thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát

 508. #694418

  ciallaíonn “idirbheart ceannaigh-aisdíola” nó “idirbheart aischeannaigh díola” idirbheart trína gceannaíonn nó trína ndíolann contrapháirtí urrúis, tráchtearraí nó cearta faoi ráthaíocht a bhaineann le teideal ar urrúis nó ar thráchtearraí, lena gcomhaontaíonn sé urrúis, tráchtearraí nó na cearta faoi ráthaíocht den tuairisc chéanna faoi seach a aisdhíol nó a aischeannach ar phraghas sainithe ar dháta amach anseo, ar idirbheart é atá ina idirbheart ceannaigh-aisdíola don chontrapháirtí a bhfuil urrúis, tráchtearraí nó cearta faoi ráthaíocht á gceannach aige, agus atá ina idirbheart aischeannaigh díola don chontrapháirtí a bhfuil siad sin á ndíol aige nó, agus ar idirbhearta iad idirbhearta ceannaigh-aisdíola den sórt sin nó idirbhearta aischeannaigh díola den sórt sin nach rialaítear le comhaontú athcheannaigh ná le comhaontú athcheannaigh droim ar ais de réir bhrí phointe (9);

  ‘buy-sell back transaction’ or ‘sell-buy back transaction’ means a transaction by which a counterparty buys or sells securities, commodities, or guaranteed rights relating to title to securities or commodities, agreeing, respectively, to sell or to buy back securities, commodities or such guaranteed rights of the same description at a specified price on a future date, that transaction being a buy-sell back transaction for the counterparty buying the securities, commodities or guaranteed rights, and a sell-buy back transaction for the counterparty selling them, such buy-sell back transaction or sell-buy back transaction not being governed by a repurchase agreement or by a reverse-repurchase agreement within the meaning of point (9);

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 509. #697117

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus gluaiseacht daoine, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle agus le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decisions 2011/349/EU and 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 510. #697171

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 511. #697172

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 512. #697245

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 513. #697542

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [17], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [18].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [17] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [18].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 514. #698035

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 515. #698192

  Ina theannta sin, d’fhonn sreafaí tráchta iarnróid na dtraenacha paisinéirí ardluais a éascú, féadfaidh na Ballstáit a bheidh ar chúrsa taistil na dtraenacha sin ó thríú tíortha a chinneadh freisin, i gcomhaontú leis na tríú tíortha lena mbaineann agus na prionsabail a leagtar amach i bpointe 1.1.4. á n-urramú acu, seiceálacha ar dhul isteach a dhéanamh ar dhaoine i dtraenacha ó thríú tíortha ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

  In addition, in order to facilitate rail traffic flows of high-speed passenger trains, the Member States on the itinerary of these trains from third countries may also decide, by common agreement with third countries concerned respecting the principles set out in point 1.1.4., to carry out entry checks on persons on trains from third countries in either one of the following ways:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 516. #698507

  Ba cheart an nós imeachta comhairleach a úsáid freisin chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh don chinneadh maidir leis na dleachtanna fabhracha faoin sásra frith-imchéimniúcháin, i bhfianaise gur gá na gníomhartha sin a cur chun feidhme go tapa a luaithe is a shroichtear an tairseach ábhartha do na catagóirí táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn XV-C a ghabhann leis an gComhaontú toisc nach bhfuil ach tréimhse cur i bhfeidhm an-teoranta acu.

  The advisory procedure should also be used for the adoption of implementing acts for the decision on the suspension of the preferential duties under the anti-circumvention mechanism, given that those acts have to be implemented quickly once the relevant threshold for the categories of products listed in Annex XV-C to the Agreement has been reached as they have only a very limited period of application.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 517. #698626

  Sula dtéann an tréimhse sé mhí sin in éag agus ar mhórfhorais phráinne chuí-réasúnaithe a bhaineann le dleachtanna fabhracha a chur ar fionraí, féadfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(5) chun gur féidir an fionraí sealadach ar an dleacht fhabhrach a chur i leataobh, má tá sé sásta gur de thoradh athrú ar leibhéal na táirgeachta agus ar acmhainn onnmhairithe Phoblacht na Moldóive don táirge nó do na táirgí lena mbaineann, gur dá thoradh sin méid na catagóire ábhartha de tháirgí allmhairithe de bhreis ar an méid dá dtagraítear in Iarscríbhinn XV-C a ghabhann leis an gComhaontú.

  Before the expiry of that 6-month period and on duly justified imperative grounds of urgency relating to the suspension of the preferential duties, the Commission may adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 13(5) in order to lift the temporary suspension of the preferential duty if it is satisfied that the volume of the relevant category of products imported in excess of the volume referred to in Annex XV-C to the Agreement results from a change in the level of production and export capacity of the Republic of Moldova for the product or products concerned.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 518. #698677

  Ba cheart an nós imeachta comhairleach a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh don chinneadh maidir leis na dleachtanna fabhracha faoin sásra frith-imchéimniúcháin a chur ar fionraí, i bhfianaise gur gá na gníomhartha sin a cur chun feidhme go tapa a luaithe is a shroichtear an tairseach ábhartha do na catagóirí táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú toisc nach bhfuil ach tréimhse cur i bhfeidhm an-teoranta acu.

  The advisory procedure should be used for the adoption of implementing acts for the decision on the suspension of the preferential duties under the anti-circumvention mechanism, given that those acts have to be implemented quickly once the relevant threshold for the categories of products listed in Annex II-C to the Agreement has been reached as they have only a very limited period of application.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 519. #698687

  Ar mhórfhorais práinne a bhfuil údar cuí leo, a bhaineann le méid allmhairí de chatagóir amháin táirgí nó níos mó a shroicheann an méid atá sonraithe in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú, in aon bhliain ar leith a thosaíonn an 1 Eanáir, agus mura bhfuil údar maith tugtha ina leith ag an tSeoirsia, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 3(2) den Rialachán seo.

  On duly justified imperative grounds of urgency, relating to the import volume of one or more categories of products that reach the volume indicated in Annex II-C to the Agreement in any given year starting on 1 January, and unless it has received a sound justification from Georgia, the Commission shall adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 3(2) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 520. #698690

  Sula dtéann an tréimhse sé mhí sin in éag agus ar mhórfhorais phráinne a bhfuil údar cuí leo a bhaineann le dleachtanna fabhracha a chur ar fionraí, féadfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 3(2) den Rialachán seo chun deireadh a chur leis an bhfionraíocht shealadach ar an dleacht fhabhrach, má tá sé sásta gur de thoradh athrú i leibhéal táirgeachta agus acmhainn onnmhairiúcháin na Seoirsia don táirge nó do na táirgí lena mbaineann an méid den chatagóir ábhartha táirgí a allmhairítear sa bhreis ar an méid dá dtagraítear in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú.

  Before the expiry of that six-month period and on duly justified imperative grounds of urgency relating to the suspension of the preferential duties, the Commission may adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 3(2) of this Regulation in order to lift the temporary suspension of the preferential duty if it is satisfied that the volume of the relevant category of products imported in excess of the volume referred to in Annex II-C to the Agreement results from a change in the level of production and export capacity of Georgia for the product or products concerned.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 521. #709926

  Má fhaigheann Europol faisnéis, lena n-áirítear sonraí pearsanta, ó dhuine príobháideach a chónaíonn i dtríú tír nach bhfuil comhaontú idirnáisiúnta idir an tír sin agus Europol, ar comhaontú é a tugadh chun críche bhonn Airteagal 23 de Chinneadh 2009/371/CGB nó ar bhonn Airteagal 218 CFAE, nó nach bhfuil faoi réir cinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 25(1) den Rialachán seo, ní fhéadfaidh Europol an fhaisnéis sin a chur a aghaidh ach chuig Ballstát nó chuig tríú tír lena mbaineann agus lena bhfuil an comhaontú idirnáisiúnta sin tugtha chun críche aige.

  If Europol receives information, including personal data, from a private person residing in a third country with which there is no international agreement concluded either on the basis of Article 23 of Decision 2009/371/JHA or on the basis of Article 218 TFEU, or which is not the subject of an adequacy decision as referred to in point (a) of Article 25(1) of this Regulation, Europol may only forward that information to a Member State or to a third country concerned with which such an international agreement has been concluded.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 522. #711674

  Na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Ghníomhaireacht sa Bhallstát aíochta agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na Gníomhaireachta agus le baill dá dteaghlaigh, i gcás nach bhfuil siad i bhfeidhm go fóill nó nach bhfuil foráil déanta ina dtaobh i gcomhaontú i scríbhinn, déanfar comhaontú idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát aíochta i ndáil leis na heilimintí seo ar fad a thabhairt i gcrích, i gcomhréir le dlíchóras an Bhallstáit aíochta, agus a luaithe a gheofar formheas ón mBord Bainistíochta tráth nach déanaí ná an 16 Meitheamh 2017.

  Where the necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Agency staff and members of their families are not yet in place or not yet provided for in a written agreement, an agreement between the Agency and the host Member State on all these elements shall be concluded, in accordance with the legal order of the host Member State, and after the approval of the Management Board, no later than 16 June 2017.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 523. #714822

  Mar thoradh ar an ngá modh éifeachtach cosanta a chur ar fáil i gcoinne longa a dhíol faoina ngnáthluach, rud a dhéanann díobháil, cuireadh Cód um Phraghsáil Dhíobhálach Longthógála i gcrích agus, in éineacht leis na Bunphrionsabail a ghabhann leis, sin Iarscríbhinn III a ghabhann leis an gComhaontú Longthógála (“Cód IPI”).

  The need to provide for an effective means of protection against sales of ships below their normal value which cause injury has led to the conclusion of a Shipbuilding Injurious Pricing Code which, together with its Basic Principles, constitutes Annex III to the Shipbuilding Agreement (‘the IPI Code’).

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 524. #714826

  Chun an chothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí a bunaíodh faoin gComhaontú Longthógála a choinneáil, ba cheart don Aontas gníomhaíocht a dhéanamh i gcoinne aon soithigh a bhfuil praghas díobhálach air, a dhéanann díobháil don tionscal de chuid an Aontais má dhíoltar é faoi bhun an ghnáthluacha.

  To maintain the balance of rights and obligations which the Shipbuilding Agreement establishes, action should be taken by the Union against any injuriously priced vessel whose sale at less than normal value causes injury to the Union industry.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 525. #719697

  I gcás ina ndéanfaidh comhaontú nó conradh idir Ballstát, duine nó gnóthas ar thaobh amháin, agus tríú Stát, eagraíocht idirnáisiúnta nó náisiúnach de thriú stát ar an taobh eile, foráil inter alia chun táirgí a sheachadadh a thig faoi inniúlacht na Gníomhaireachta, is gá comhthoiliú roimh ré ón gCoimisiún chun an comhaontú nó an conradh a dhéanamh nó a athnuachan chomh fada is a bhaineann le seachadadh na dtáirgí sin.

  Where an agreement or contract between a Member State, a person or an undertaking on the one hand, and a third State, an international organisation or a national of a third State on the other, provides inter alia for delivery of products which come within the province of the Agency, the prior consent of the Commission shall be required for the conclusion or renewal of that agreement or contract, as far as delivery of the products is concerned.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 526. #719798

  Ní fhéadfaidh duine ná gnóthas ar bith a bheidh ag déanamh nó ag athnuachan comhaontú nó conradh le tríú Stát, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thriú Stát, tar éis an 1 Eanáir 1958, nó, i gcás Stáit aontacha, tar éis dháta a n-aontachais, an comhaontú nó an conradh sin a agairt chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear leis an gConradh seo a sheachaint.

  No person or undertaking concluding or renewing an agreement or contract with a third State, an international organisation or a national of a third State after 1 January 1958 or, for acceding States, after the date of their accession, may invoke that agreement or contract in order to evade the obligations imposed by this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 527. #719803

  Ach comhaontuithe nó conarthaí a thabharfaidh duine nó gnóthas i gcrích le triú Stát, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thríú Stát, idir an 25 Márta 1957 agus an 1 Eanáir 1958 nó, i gcás Stáit aontacha, idir dáta na hionstraime aontachais a shíniú agus dáta a n-aontachais, ní bhainfear leas astu chun gan an Conradh seo a chur i ngníomh más rud é, i dtuairim Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ag rialú di ar iarratas ón gCoimisiún, gur chun éalú a bheith aige ó fhorálacha an Chonartha seo cúis amháin de na cúiseanna cinntitheacha a bhí ag ceachtar páirtí leis an gcomhaontú nó an conradh a thabhairt i gcrích.

  Agreements or contracts concluded between 25 March 1957 and 1 January 1958 or, for acceding States, between the signature of the instrument of accession and the date of their accession, by a person or an undertaking with a third State, an international organisation or a national of a third State shall not, however, be invoked as grounds for failure to implement this Treaty if, in the opinion of the Court of Justice of the European Union, ruling on an application from the Commission, one of the decisive reasons on the part of either of the parties in concluding the agreement or contract was an intention to evade the provisions of this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 528. #720300

  Nuair atá sé leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, go bhfuil na Stáit sin i dteideal sonruithe cáis nó barúlacha i scríbhinn a thíolacadh sa chás nuair a chuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe faoi bhráid na Cúirte, cuirtear an bhreith ón gcúirt nó binse náisiúnta a fholaíonn an cheist sin in iúl freisin do na tríú Stáit i dtrácht agus féadfaidh siad,

  Where an agreement relating to a specific subject matter, concluded by the Council and one or more non-member States, provides that those States are to be entitled to submit statements of case or written observations where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling a question falling within the scope of the agreement, the decision of the national court or tribunal containing that question shall also be notified to the non-member States concerned.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 529. #722696

  Nuair atá sé leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, go bhfuil na Stáit sin i dteideal sonruithe cáis nó barúlacha i scríbhinn a thíolacadh sa chás nuair a chuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe faoi bhráid na Cúirte, cuirtear an bhreith ón gcúirt nó binse náisiúnta a fholaíonn an cheist sin in iúl freisin do na tríú Stáit i dtrácht

  Where an agreement relating to a specific subject matter, concluded by the Council and one or more non-member States, provides that those States are to be entitled to submit statements of case or written observations where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling a question falling within the scope of the agreement, the decision of the national court or tribunal containing that question shall also be notified to the non-member States concerned.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 530. #725136

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [20], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [21].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [20] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [21].

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 531. #726281

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 532. #730427

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 533. #737869

  I gcás cleachtas a mheasann an Coimisiún a bheith ar neamhréir le hAirteagal 75 den Chomhaontú, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin dó ag Ballstát, an beart is iomchuí dá bhforáiltear in Airteagal 75 den Chomhaontú, a chinneadh.

  In the event of a practice which the Commission considers to be incompatible with Article 75 of the Agreement, the Commission shall, after examining the case on its own initiative or at the request of a Member State, decide upon the appropriate measure provided for in Article 75 of the Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

 534. #737871

  I gcás cleachtas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis don Chosaiv bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 75 den Chomhaontú, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by Kosovo on the basis of Article 75 of the Agreement, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

 535. #737955

  laghdú ar an gcomhar leis an tríú tír sin maidir le hathligean isteach, arna fhíorú le sonraí leordhóthanacha, go háirithe méadú suntasach a bheith tagtha ar ráta diúltaithe na n-iarratas ar athligean isteach a chuir an Ballstát faoi bhráid an tríú tír sin, ar iarratais iad a bhaineann le náisiúnaigh den tríú tír sin nó, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i gcomhaontú um athligean isteach a tugadh i gcrích idir an tAontas nó an Ballstát sin agus an tríú tír sin, le náisiúnaigh tríú tír a rinne idirthuras tríd an tríú tír sin;

  a decrease in cooperation on readmission with that third country, substantiated by adequate data, in particular a substantial increase in the refusal rate of readmission applications submitted by the Member State to that third country for its own nationals or, where a readmission agreement concluded between the Union or that Member State and that third country so provides, for third-country nationals having transited through that third country;

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 536. #738038

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 537. #738085

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 538. #738141

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 539. #738216

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 540. #749674

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 541. #753080

  Ba cheart an toiliú chun an réamheolaire a úsáid, lena n-áirítear aon choinníollacha a ghabhann leis, a thabhairt i gcomhaontú i scríbhinn á chur ar a gcumas do pháirtithe ábhartha measúnú a dhéanamh ar cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann athdhíol nó láithriú críochnaitheach urrús an comhaontú.

  The consent to use the prospectus, including any conditions attached thereto, should be given in a written agreement enabling assessment by relevant parties of whether the resale or final placement of securities complies with the agreement.

  Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 542. #755074

  toirmisctear ar an gcontrapháirtí a gheobhaidh sócmhainní a aistríonn CMA mar chomhthaobhacht faoin gcomhaontú athcheannaigh na sócmhainní sin a dhíol, a infheistiú, a chur i ngeall nó a aistriú ar shlí eile gan réamhthoiliú CMA;

  the counterparty receiving assets transferred by the MMF as collateral under the repurchase agreement is prohibited from selling, investing, pledging or otherwise transferring those assets without the MMF's prior consent;

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 543. #756213

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 544. #994498

  —Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a thug an chuideachta scortha do dhuine ar bith, nó a thug duine ar bith don chuideachtain scortha sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta an bhunuithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an chuideachta scortha agus duine eile agus ná raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán roimh dháta an bhunuithe leanfaid d'ainneoin an chuideachta scortha a bheith scortha, de bheith i bhfeidhm ar dháta an bhunuithe agus dá éis, ach léireofar iad agus beidh éifeacht acu amhail is dá gcuirtí ainm an Bhuird iontu in ionad ainme na cuideachtan scortha, agus beidh an t-urrús, an conradh, nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe ag an mBord nó ina choinne dá réir sin.

  —Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by the dissolved company to any person or by any person to such dissolved company, and in force immediately before the establishment date, and every contract or agreement in writing made between the dissolved company and another person and not fully executed and completed before the establishment date shall, notwithstanding the dissolution of the dissolved company, continue in force on and after the establishment date, but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the dissolved company, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 545. #994678

  (a) go mbeidh i gcomhaontú nó gealltanas chun gabháltas nó mír talún a cheannach ó Choimisiún na Talún, arna dhéanamh roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis, coinníoll trína mbeidh aontaithe ag an gceannaitheoir gan an gabháltas nó an mhír talún ná aon chuid de a fho-ligean ná a scaoileadh as a sheilbh go dtí go mbeidh an gabháltas nó an mhír dílsithe ann, agus

  ( a ) an agreement or undertaking to purchase a holding or parcel of land from the Land Commission, whether entered into before, on or after the operative date, contains a condition whereby the purchaser agrees not to sublet or part with possession of the holding or parcel or any part thereof until the holding or parcel is vested in him, and

  Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946

 546. #997298

  (2) Ní bheidh únaer i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhaontú fost-cheannaigh ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis ná ar aon cheart chun na hearraí a aisghabháil ón bhfostóir, agus ní bheidh aon urrús a thug an fostóir i leith airgid is iníoctha faoin gcomhaontú fost-cheannaigh, nó a thug ráthaitheoir i leith airgid is iníoctha faoi chonradh ráthaíochta den tsórt réamhráite, infhorfheidhmithe i gcoinne an fhostóra nó an ráthaitheora ag aon tsealbhóir ar an urrús sin, mura mbeifear tar éis an ceanglas a sonraítear sa bhfo-alt sin roimhe seo a chomhlíonadh, agus mura rud é—

  (2) An owner shall not be entitled to enforce a hire-purchase agreement or any contract of guarantee relating thereto or any right to recover the goods from the hirer, and no security given by the hirer in respect of money payable under the hire-purchase agreement or given by a guarantor in respect of money payable under such a contract of guarantee as aforesaid shall be enforceable against the hirer or guarantor by any holder thereof, unless the requirement specified in the foregoing subsection has been complied with, and—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 547. #997352

  (e) trína ndéanfar únaer nó díoltóir a shaoradh ó dhliteanas i leith gníomhartha nó faillí dhuine ar bith a bheas ag gníomhú thar a cheann maidir le comhaontú fostcheannaigh nó comhaontú díola-ar-cáirde a fhoirmiú nó a comhlánú,

  ( e ) whereby an owner or seller is relieved from liability for the acts or defaults of any person acting on his behalf in connection with the formation or conclusion of a hire-purchase agreement or credit-sale agreement,

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 548. #997368

  (a) ní bheidh duine ar bith i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar an gcomhaontú i gcoinne an fhostóra nó an cheannaitheora, ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis an gcomhaontú, agus, i gcás comhaontuithe fost-cheannaigh, ní bheidh an t-únaer i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar aon cheart chun na hearraí a aisghabháil ón bhfostóir, agus

  ( a ) no person shall be entitled to enforce the agreement against the hirer or buyer or to enforce any contract of guarantee relating to the agreement, and, in the case of a hire-purchase agreement, the owner shall not be entitled to enforce any right to recover the goods from the hirer, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 549. #997414

  (a) beidh an fostóir saortha ó gach dliteanas faoin gcomhaontú agus beidh sé i dteideal na suimeanna go léir d'íoc an fostóir faoin gcomhaontú nó faoi aon urrús a thug sé maidir leis an gcomhaontú a aisghabháil ón únaer in aicsean um airgead a fuarthas agus a glacadh, agus

  ( a ) the hirer shall be released from all liability under the agreement and shall be entitled to recover from the owner in an action for money had and received all sums paid by the hirer under the agreement or under any security given by him in respect thereof, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 550. #997422

  —(1) Más rud é, in aon chás lena mbainfidh an mhír dheiridh sin roimhe seo, go dtosnóidh únaer aicsean chun forfheidhmiú a dhéanamh ar cheart chun seilbh ar na hearraí a aisghabháil ó fhostóir tar éis an tríú cuid den phraghas fost-cheannaigh a bheith íoctha nó tairgthe mar adúradh, ní dhéanfaidh an t-únaer éinní tar éis an t-aicsean a thosnú chun íoc aon tsuime a fhorfheidhmiú a bheas dlite faoin gcomhaontú fost-cheannaigh, nó faoi aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis sin, ach amháin tríd an tsuim a éileamh san aicsean.

  —(1) Where, in any case to which the last foregoing section applies, an owner commences an action to enforce a right to recover possession of the goods from a hirer after one-third of the hire-purchase price has been paid or tendered as aforesaid, the owner shall not take any step after the action has been commenced to enforce payment of any sum due under the hire-purchase agreement, or under any contract of guarantee relating thereto, except by claiming the sum in the action.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 551. #997472

  (a) coinníollacha an churtha ar athló a athrú, agus pé modhnú eile a dhéanamh ar an gcomhaontú fost-cheannaigh agus ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis a mheasfas an Chúirt is gá ag féachaint don athrú ar choinníollacha an churtha ar athló;

  ( a ) vary the conditions of the postponement, and make such further modification of the agreement and of any contract of guarantee relating thereto as the Court considers necessary having regard to the variation of the conditions of the postponement;

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 552. #997560

  Féadfaidh an fostóir deireadh a chur leis an gcomhaontú seo trí fhógra forceannta a thabhairt i scríbhinn do dhuine ar bith a bheas i dteideal an fost-chíos a bhailiú nó a ghlacadh.

  The hirer may put an end to this agreement by giving notice of termination in writing to any person who is entitled to collect or receive the hire-rent.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 553. #997564

  Más rud é, ar na tráthchoda sin a bheith íoctha aige, gur lú an méid iomlán a bheas íoctha aige faoin gcomhaontú ná (cuir isteach anseo an méid is lú a ceangaltar ar an bhfostóir a íoc do réir forál alt 5 agus 19 den Acht seo) ní foláir dó freisin oiread a íoc agus a shlánós an tsuim sin.

  If, when he has paid those instalments the total amount which he has paid under the agreement is less than (here insert the minimum amount which the hirer is required to pay in accordance with the provisions of sections 5 and 19 of this Act) he must also pay enough to make up that sum.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 554. #1001725

  (3) Mura mbíonn i gcomhaontú fostaíochta cláraithe foráil i dtaobh a ré feidhme nó i dtaobh a fhorceannta, féadfaidh an Chúirt, ar dhá mhí dhéag a bheith caite ó dháta an chláruithe, an clárú a chealú ar gach páirtí ann a bheas ionadaitheach d'oibrithe nó d'fhostóirí dá iarraidh sin tar éis fógra sé mhí a thabhairt don Chúirt.

  (3) Where a registered employment agreement does not provide for its duration or termination, the Court may, after the lapse of twelve months from the date of registration, cancel the registration on the application, made after six months' notice to the Court, of all parties thereto representative of workers or of employers.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 555. #1001737

  (2) Má foráltar i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir go n-íocfar luach saothair ar ráta (dá ngairmtear ráta an chonartha sa bhfo-alt seo) is ísle ná an ráta (dá ngairmtear ráta an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a foráltar leis an gcomhaontú sin agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amhail is dá gcuirtí ráta an chomhaontuithe in ionad ráta an chonartha.

  (2) If a contract between a worker of a class, type or group to which a registered employment agreement applies and his employer provides for the payment of remuneration at a rate (in this subsection referred to as the contract rate) less than the rate (in this subsection referred to as the agreement rate) provided by such agreement and applicable to such worker, the contract shall, in respect of any period during which the agreement is registered, have effect as if the agreement rate were substituted for the contract rate.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 556. #1001739

  (3) Má foráltar, i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir, coinníollacha fostaíochta (dá ngairmtear coinníollacha an chonartha sa bhfo-alt seo) ná fuil chomh fábharach leis na coinníollacha (dá ngairmtear coinníollacha an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a socraítear leis an gcomhaontú agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amháil is dá gcuirtí coinníollacha an chomhaontuithe in ionad coinníollacha an chonartha.

  (3) If a contract between a worker of a class, type or group to which a registered employment agreement applies and his employer provides for conditions of employment (in this subsection referred to as the contract conditions) less favourable than the conditions (in this subsection referred to as the agreement conditions) fixed by the agreement and applicable to such worker, the contract shall in respect of any period during which the agreement is registered, have effect as if the agreement conditions were substituted for the contract conditions.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 557. #1001761

  (2) Má dhéanann fostóir, nó ceardchumann atá ionadaitheach d'fhostóirí, lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe, gearán leis an gCúirt go bhfuil ceardchumann atá ionadaitheach d'oibrithe lena mbaineann an comhaontú ag cur stailce chun cinn, nó ag cabhrú as a chistí le cothabháil stailce, is eol d'ard-choiste bainistí an cheardchumainn oibrithe a bheith contrártha don chomhaontú agus arb é is cuspóir di a thabhairt ar fhostóir géilleadh d'éileamh go ndeonfaí d'oibrí luach saothar nó coinníollacha seachas mar a socraíodh leis an gcomhaontú, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

  (2) If an employer or a trade union representative of employers affected by a registered employment agreement complains to the Court that a trade union representative of workers affected by the agreement is promoting or assisting out of its funds in the maintenance of a strike which to the knowledge of the general committee of management of the trade union of workers is in contravention of the agreement and which has for its object the enforcement of a demand on an employer to grant to a worker remuneration or conditions other than those fixed by the agreement, the following provisions shall have effect—

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 558. #1001785

  (2) Déanfaidh cúirt dlí, le linn di aon cheist a chinneadh a éireos in imeachta ina láthair i dtaobh léiriú comhaontuithe fhostaíochta chláraithe nó i dtaobh a fheidhme maidir le haon duine áirithe, aird a thabhairt ar aon bhreith a thug an Chúirt ar an gcomhaontú sin agus a cuirfear faoina bráid i gcúrsa na n-imeacht.

  (2) A court of law, in determining any question arising in proceedings before it as to the interpretation of a registered employment agreement or its application to a particular person, shall have regard to any decision of the Court on the said agreement referred to it in the course of the proceedings.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 559. #1007315

  —Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon chomhaontú, tíolacas, aistriú nó ionstraim eile a déanfar chun éifeacht a thabhairt d'aistriú gnótha an Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited, chun an Irish Assurance Company, Limited, mar foráltar i gclásal 10 den Chomhaontú a rinneadh an 13ú lá de Mheán Fómhair, 1938, idir an City of Dublin Assurance Company, Limited, den chéad pháirt, an Irish Life and General Assurance Company, Limited, den dara páirt, an Irish National Assurance Company, Limited, den tríú páirt, agus Comhlucht Urrudhais Mumhan agus Laighean, Teoranta (Munster and Leinster Assurance Company, Limited) den cheathrú páirt, agus a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhas leis an Acht Arachais (Leasú), 1938 (Uimh. 31 de 1938) .

  —Stamp duty shall not be chargeable on any agreement, conveyance, transfer or other instrument made or entered into for the purpose of carrying into effect the transfer of the business of the Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited to the Irish Assurance Company, Limited, as provided in Clause 10 of the Agreement made on the 13th day of September, 1938, between the City of Dublin Assurance Company, Limited, of the first part Irish Life and General Assurance Company, Limited, of the second part, Irish National Assurance Company, Limited, of the third part, and Comhlucht Urrudhais Mumhan agus Laigheann, Teoranta (Munster and Leinster Assurance Company, Limited) of the fourth part, a copy whereof is set out in the Schedule to the Insurance (Amendment) Act, 1938 (No. 31 of 1938).

  Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947

 560. #1020626

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 561. #1024832

  Más rud é, i gcás aon díbhinne, go mbeidh, faoin gcomhaontú, cáin bhrabús nach inmhuirir go díreach i leith na díbhinne le le cur sa chuntas nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidiúint le lamháil, agus má tá cé mhéid, in aghaidh cánach brabús corparáide i leith na díbhinne, is é a bheas sa cháin bhrabús nach inmhuirir amhlaidh agus a bheas le cur sa chuntas ná an cháin bhrabús a bheas ar an gcomhlucht corprach a íocfas an díbhinn a mhéid a bheas sí inchurtha go cuí i leith na cionúireachta de na brabúis dá bhfreagrann an díbhinn:

  Where, in the case of any dividend, profits tax not chargeable directly in respect of the dividend is, under the agreement, to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against corporation profits tax in respect of the dividend, the profits tax not so chargeable which is to be taken into account shall be that borne by the body corporate paying the dividend in so far as it is properly attributable to the proportion of the profits which is represented by the dividend:

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 562. #1024841

  (2) Má tharlann méid aon chreidiúna a bhéarfar faoin gcomhaontú i leith aon tréimhse cuntasaíochta a bheith iomarcach toisc aon choigeartú a dhéanamh ar mhéid na cánach brabús, féadfar aon mheasúnú nó measúnú breise a dhéanamh, i leith na tréimhse cuntasaíochta sin, is gá chun a áirithiú go ndéanfar ina leith, na brabúis iomchuí a mheasúnú go cuí agus gan ach an chreidiúint chuí, más ann di, a thabhairt.

  (2)Where the amount of any credit given under the agreement in respect of any accounting period is renderd excessive by reason of any ajustment of the amount of profits tax, any such assessment or additional assessment may be made in respect of the said accounting period as is nescessary to ensure that, in respect thereof, the relevant profits are duly assessed and only the proper credit, if any, given. [GA]

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 563. #1032406

  (1) má mheasann an Aireacht gur gá sin chun a hoblagáidí a chomhlíonadh faoin gComhaontú seo, aon mhaoin i dTuaisceart Éireann a ghlacadh i seilbh go sealadach nó a thógaint go buan trí chomhaontú nó faoi aon chumhachta éigeantacha a bheirtear di chuige sin, agus ar an gcuma chéanna aon chearta, éasúintí nó ceada slí a thógaint nó cur isteach orthu sin;

  (1) where the Ministry considers it necessary for the performance of its obligations under this Agreement, take possession of temporarily, or acquire permanently, either by agreement or under any compulsory powers conferred on it in that behalf, any property in Northern Ireland, and likewise acquire or interfere with any rights, easements or wayleaves;

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 564. #1032436

  (3) faoi réir forál an Chomhaontuithe seo i dtaobh an Bord do dhéanamh aisíoca leis an Aireacht agus i dtaobh na slánaíochta a bheirtear ina dhiaidh seo ón mBord don Aireacht, gach íocaíocht a dhéanamh is gá agus gach dliteanas d'urscaoileadh a raghaidh an Aireacht faoi ó am go ham maidir leis na hoibreacha sceidealta, lena n-áirítear na réamh-shuirbhéireachta, na réamhfhiosruithe, agus na réamh-lorgaireachta ina leith sin, agus fós maidir le haon nithe nó rudaí a éireos as, nó i ndáil le, comhlíonadh a hoblagáidí faoin gComhaontú seo;

  (3) subject to the provisions of this Agreement as to repayment by the Board to the Ministry and to the indemnity hereinafter given by the Board to the Ministry, make all necessary payments and discharge all liabilities which may be incurred by the Ministry from time to time in respect of the scheduled works, including the preliminary surveys, investigations and explorations therefor, and also in respect of any matters or things which may arise out of or in connection with the performance of its obligations under this Agreement;

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 565. #1032490

  FAOI RÉIR téarmaí an choinníll atá leagtha amach i mír XII dhe seo, coimeádfaidh an Bord an Aireacht agus a hoifigigh, a seirbhísigh nó a gníomhairí slánaithe agus saor sábhálta in aghaidh agus i gcoinne gach uile chaingin, imeacht, costais, éilimh, damáiste, caiteachais nó dliteanais a raghaidh an Aireacht nó a hoifigigh, a seirbhisigh nó a gníomhairí faoi dhliteanas ina leith nó a hiarrfar orthu d'íoc de dhroim nó de dheasca na n-oibreacha sceidealta, nó a éireos nó a leanas ar shlí ar bith eile as forála an Chomhaontuithe seo a chur i gcrích, nó as oblagáidí na hAireachta faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  SUBJECT to the terms of the proviso set out in paragraph XII hereof, the Board shall keep the Ministry and its officers, servants or agents indemnified and saved harmless from and against all actions, proceedings, costs, claims, and demands or damages, expenses or liabilities whatsoever, for which the Ministry or its officers, servants or agents shall incur liability or be called upon to pay by reason or on account of the scheduled works, or otherwise howsoever arising from or in connection with the carrying out of the provisions of this Agreement, or the performance of the obligations of the Ministry thereunder.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 566. #1040832

  (2) Féadfaidh an Bord an ceart chun an obair a dhéanamh a tharmligean chun an duine sin trí chomhaontú, agus air sin beidh aige, i gcomhréim leis an mBord, an ceart chun pé cumhachta d'fheidhmiú, de na cumhachta a bheirtear don Bhord leis an Acht seo, is gá chun an obair a dhéanamh agus a sonrófar sa chomhaontú.

  (2) The Board may delegate to that person by agreement the right to do the work and thereupon he shall have, concurrently with them, the right to exercise such of the powers conferred by this Act on the Board as are necessary for doing the work and are specified in the agreement.

  Uimhir 1 de 1952: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952

 567. #1041192

  (5) Oibreoidh an comhaontú dílsithe, gan a thuilleadh forcinntithe, chun an mhaoin uile a gcomhaontaítear leis í a dhíol, seachas cearta iascaigh lena mbaineann fo-alt (2) den alt seo, a thíolacadh, a shannadh agus d'aistriú ar dháta déanta an chomhaontuithe sin chun an Aire agus chun na hAireachta.

  (5) The vesting agreement shall operate, without further assurance, to convey, assign and transfer, on the date of the making thereof, to the Minister and the Ministry all the property thereby agreed to be sold, other than rights of fishing to which subsection (2) of this section applies.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 568. #1042114

  (a) an feo simplí seilbhe saor ó eirí ar iascach eisiach sna coda taoidmheara de Loch agus Abha an Fheabhail agus dá shuainmheachán Abha an Fhachain (mar taispeántar faoi dhath buí ar an léarscáil a hullmhaíodh i dtripleacáid agus ar ar ghreamaigh na páirtithe sa Chomhaontú seo a séalaí chun a haithinte díreach roimh an gComhaontú seo d'fhorghníomhú) lasmuigh de na cearta sin i ngrian agus i ngrinneall an chéanna a gcomhaontaítear i mír 2 de seo iad a mhúchadh agus faoi réir a luaitear i míreanna 3 agus 4 de seo;

  ( a ) the fee simple in possession free from incumbrances of a several fishery in the tidal portions of the Lough and River Foyle and of its tributary the River Faughan (as shown coloured yellow on the map prepared in triplicate upon which for the purpose of identification the parties hereto have affixed their seals immediately before the execution of this Agreement) exclusive of such rights in the ground and soil thereof as are in paragraph 2 hereof agreed to be extinguished and save as mentioned in paragraphs 3 and 4 hereof;

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 569. #1042137

  (a) maidir leis an iascach eisiach a tuairiscítear i mír 1 (a) de seo, nár fhorghníomhaigh ná nach ndearna an Cumann Éireannach ná nár fhulaing go feasach aon ghníomhas ná rud, ná nach raibh ina pháirtí ná inpháirteach in aon ghníomhas ná rud, trína bhfuiltear nó trína bhféadfadh sé go mbeifí ag táinseamh, ag muirearú nó ag eiriú an iascaigh eisiaigh sin nó aon choda dhe nó ag déanamh difir dó i leith teidil eastáit nó eile nó trína mbactar in aon tslí ar an gCumann Éireannach an t-iascach eisiach sin nó aon chuid de a dhíol agus a thíolacadh mar déantar leis an gcomhaontú seo,

  ( a ) as to the several fishery described in paragraph 1 (a) hereof that the Irish Society has not executed or done or knowingly suffered or been party or privy to any deed or thing whereby or by means whereof the said several fishery or any part thereof is or may be impeached, charged, affected or incumbered in title, estate or otherwise or whereby or by means whereof the Irish Society is in anywise hindered from selling and conveying the said several fishery or any part thereof in the manner affected by this agreement,

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 570. #1042146

  É SIN UILE an dáileacht talún maraon leis na foirgintí uirthi atá tadhlach leis an mbóthar go Pointe an Chúil Mhóir bóthar a ghabhas idir an dáileacht agus Abha an Fheabhail mar atá an dáileacht sin léirithe níos cruinne ar an léarscáil di ar a bhfuil Uimhir 2 marcáilte a hullmhaíodh i dtripleacáid ar ar ghreamaigh na páirtithe sa Chomhaontú seo a séalaí chun a haithinte díreach roimh an gComhaontú seo d'fhorghníomhú agus ar a bhfuil an dáileacht faoi dhath dearg agus gorm áitreabh atá i mBaile Fearainn an Chúil Mhóir Paróiste an Teampaill Mhóir Barúntacht Saorthas Thiar Thuaidh Dhoire agus Contae Dhoire.

  ALL THAT parcel of ground with the buildings thereon situate adjoining the road leading to Culmore Point which said road runs between the parcel and the River Foyle as the said parcel is more particularly delineated on the map thereof marked Number 2 prepared in triplicate upon which for the purpose of identification the parties hereto have affixed their seals immediately before the execution of this Agreement whereon the parcel is coloured red and blue which premises are in the Townland of Culmore Parish of Templemore Barony of the North West Liberties of Londonderry and County of Londonderry.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 571. #1042149

  É SIN UILE an dáileacht talún maraon leis na foirgintí uirthi ar a dtugtar “Shell Rock Hut” in aice Cuan na Rosa i mBaile Fearainn Chadha, Paróiste Chluain Diarmada, Barúntacht Thír Chaorthainn agus Contae Dhoire, atá léirithe níos cruinne ar an léarscáil di ar a bhfuil Uimhir 3 marcáilte a hullmhaíodh i dtripleacáid ar ar ghreamaigh na páirtithe sa Chomhaontú seo a séalaí chun a haithinte díreach roimh an gComhaontú seo d'fhorghníomhú agus atá faoi dhath dearg ar an léarscáil sin.

  ALL THAT parcel of ground with the buildings thereon known as "Shell Rock Hut" situate near Rosses Bay in the Townland of Caw, Parish of Clondermot, Barony of Tirkeeran and County of Londonderry, more particularly delineated on the map thereof marked Number 3 prepared in triplicate upon which for the purpose of identification the parties hereto have affixed their seals immediately before the execution of this Agreement and thereon coloured red.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 572. #1042152

  É SIN UILE an dáileacht talún ina bhfuil 8 n-acraí agus 15 péirsí nó mar sin tomhas reachtúil atá i mBaile Fearainn na Cloiche Buí, Barúntacht na Tráighe Báine Iochtair agus Contae Thír Eoghain, ábhar fóile 5349 de Chlár Chontae Thír Eoghain maraon leis na foirgintí agus na tógála go léir uirthi agus na comhghabhálais a bhaineas nó a ghabhas léi in aon tslí dáileacht atá léirithe níos cruinne ar an léarscáil di ar a bhfuil Uimhir 4 marcáilte a hullmhaíodh i dtripleacáid agus ar ar ghreamaigh na páirtithe sa Chomhaontú seo a séalaí chun a haithinte díreach roimh an gComhaontú seo d'fhorghníomhú agus atá faoi dhath gorm ar an léarscáil sin.

  ALL THAT parcel of land containing 8 acres and 15 perches or thereabouts statute measure situate in the Townland of Cloghboy, Barony of Strabane Lower and County of Tyrone, the subject of folio 5349 of the Register County Tyrone together with all buildings and erections thereon and the appurtenances thereunto belonging or in anywise appertaining thereto which said parcel is more particularly delineated on the map thereof marked Number 4 prepared in triplicate upon which for the purpose of identification the parties hereto have affixed their seals immediately before the execution of this Agreement and thereon coloured blue.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 573. #1066606

  (4) (a) Má deontar aon talamh Stáit faoi mhír (c) d'fho-alt (2) den alt seo, beidh sa deonadh pé cúnaint, coinníollacha agus comhaontuithe (lena n-áirítear ceart athiontrála ar iad sin a shárú) a chinnfeas an t-údarás Stáit a dhéanfas an deonadh, agus ar a gcomhaontóidh sé leis an duine dá ndéanfar an deonadh.

  (4) ( a ) Every grant of State land under paragraph (c) of subsection (2) of this section shall contain such covenants, conditions and agreements (including a right of re-entry on breach thereof) as the State authority making the grant shall determine and shall agree upon with the person to whom the grant is made.

  Uimhir 25 de 1954: AN tACHT MAOINE STÁIT, 1954

 574. #1067224

  (2) I gcás comhaontú eadrána a bheith ina chuid de chonradh a mbeidh féimheach ina pháirtí ann, beidh an comhaontú, mura séanfaidh an sannaí nó an t-iontaobhaí i bhféimheacht an conradh, inchurtha i bhfeidhm aige nó ina choinne, a mhéid a bhaineas sé le haon easaontas a éireos as an gconradh sin nó i ndáil leis.

  (2) Where an arbitration agreement forms part of a contract to which a bankrupt is a party, the agreement shall, if the assignee or trustee in bankruptcy does not disclaim the contract, be enforceable by or against him so far as it relates to any difference arising out of, or in connection with, such contract.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 575. #1067275

  (2) Mura bhfuil a mhalairt sainráite i gcomhaontú eadrána, measfar, i gcás foráil den tsórt sin a bheith infheidhme maidir leis an eadráin, foráil a bheith ann, má sheachadann na headránaithe d'aon pháirtí sa chomhaontú eadrána, nó don mholtóir, fógra i scríbhinn á rá nach féidir leo aontú le chéile, go bhféadfaidh an moltóir láithreach ionad na n-eadránaithe a ghlacadh san eadráin, ach ní forléireofar aon ní sa bhfo-alt seo mar ní a choiscfeas ar an moltóir suí i dteannta na n-eadránaithe agus an fhianaise d'éisteacht.

  (2) Unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall, where such a provision is applicable to the reference, be deemed to include a provision that if the arbitrators have delivered to any party to the arbitration agreement, or to the umpire, a notice in writing stating that they cannot agree, the umpire may forthwith enter upon the reference in lieu of the arbitrators, but nothing in this subsection shall be construed as preventing the umpire from sitting with the arbitrators and hearing the evidence.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 576. #1067281

  —(1) Má fhorálann comhaontú eadrána gur ag triúr eadránaí a bheas an eadráin le déanamh, a gceapfaidh gach aon pháirtí duine acu agus a mbeidh an tríú duine le ceapadh ag an mbeirt a cheap na páirtithe, beidh éifeacht ag an gcomhaontú, amhail is dá bhforáladh sé gur moltóir, agus nach é an tríú eadránaí, a bhí le ceapadh ag an mbeirt eadránaí a cheap na páirtithe.

  —(1) Where an arbitration agreement provides that the reference shall be to three arbitrators, one to be appointed by each party and the third to be appointed by the two appointed by the parties, the agreement shall have effect as if it provided for the appointment of an umpire, and not for the appointment of a third arbitrator, by the two arbitrators appointed by the parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 577. #1067388

  —Mura bhfuil a mhalairt sainráite i gcomhaontú eadrána, i gcás foráil den tsórt sin a bheith infheidhme maidir leis an eadráin, measfar foráil a bheith ann go mbeidh an dámhachtain a dhéanfas an t-eadránaí nó an moltóir ina dámhachtain chríochnaitheach agus ina ceangal ar na páirtithe agus ar na daoine a bheas ag éileamh fúthu faoi seach.

  —Unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall, where such a provision is applicable to the reference, be deemed to contain a provision that the award to be made by the arbitrator or umpire shall be final and binding on the parties and the persons claiming under them respectively.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 578. #1067397

  —(1) Mura bhfuil a mhalairt sainráite i gcomhaontú eadrána, measfar foráil a bheith ann gur do réir roghan an eadránaí nó an mholtóra a bheas costais na headrána agus na dámhachtana agus go bhféadfaidh seisean a ordú cé leis a n-íocfar, cé hé a íocfas agus cad é an modh ar a n-íocfar na costais sin nó aon chuid díobh agus go bhféadfaidh sé, le toiliú na bpáirtithe, méid na gcostas a bheas le n-íoc amhlaidh nó aon choda díobh d'fhómhas nó a shocrú agus go bhféadfaidh costais a dhámhachtain a bheas le n-íoc amhail idir aturnae agus cliant.

  —(1) Unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall be deemed to include a provision that the costs of the reference and award shall be in the discretion of the arbitrator or umpire who may direct to and by whom and in what manner those costs or any part thereof shall be paid, and may, with the consent of the parties, tax or settle the amount of costs to be so paid or any part thereof, and may award costs to be paid as between solicitor and client.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 579. #1067483

  beidh ag an gCúirt, a mhéid is gá é chun go bhféadfaidh an Chúirt an cheist a chinneadh, cumhacht chun a ordú go scoirfidh an comhaontú d'éifeacht a bheith aige agus cumhacht chun cead a thabhairt údarás aon eadránaí nó moltóra a ceapadh leis an gcomhaontú nó dá bhuaidh a chúlghairm.

  the Court shall, so far as may be necessary to enable the question to be determined by the Court, have power to order that the agreement shall erase to have effect and power to give leave to revoke the authority of any arbitrator or umpire appointed by or by virtue of the agreement.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 580. #1067529

  (a) go bhforálann téarmaí comhaontuithe chun díospóidí a tharlós feasta a chur chun eadrána go mbeidh aon éilimh lena mbaineann an comhaontú urchoiscthe mura dtugtar fógra chun eadránaí a cheapadh nó mura gceaptar eadránaí nó mura ndéantar beart éigin eile chun imeachta eadrána a thionscnamh laistigh de thréimhse a bheas socraithe leis an gcomhaontú, agus

  ( a ) the terms of an agreement to refer future disputes to arbitration provide that any claims to which the agreement applies shall be barred unless notice to appoint an arbitrator is given or an arbitrator is appointed or some other step to commence arbitration proceedings is taken within a time fixed by the agreement, and

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 581. #1076044

  (3) Déanfar na cionranna is gá chun éifeacht a thabhairt do théarmaí an Chomhaontuithe maidir le cáin bhrabús corparáide i gcás tréimhsí cuntasaíochta a thosnós roimh an lú lá d'Aibreán sa bhliain a bheas éifeacht i gcéadóir ag an gComhaontú agus a chríochnós ar an dáta sin nó dá éis, agus is i gcomhréir leis an méid mí nó codán de mhí a bheas sa chuid den tréimhse chuntasaíochta iomchuí roimh an lú lá d'Aibreán adúradh agus a bheas sa chuid eile den tréimhse chuntasaíochta iomchuí sin faoi seach a déanfar aon chionroinnt den tsórt sin.

  (3) The necessary apportionments shall be made for the purpose of giving effect to the terms of the Agreement as respects corporation profits tax in the case of accounting periods beginning before the 1st day of April in the year in which the Agreement first has effect and ending on or after that date, and any such apportionment shall be made in proportion to the number of months or fractions of months in the part of the relevant accounting period before the said 1st day of April and in the remaining part of the said relevant accounting period respectively.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 582. #1076050

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Chomhaontuithe a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe d'fhágaint gan baint aisti agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gComhaontú maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnú ar an duine ag a bhfuil teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochtaí ina dhiaidh sin.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Agreement, not been deducted and it is discovered that the Agreement does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 583. #1076637

  Más rud é, i gcás aon díbhinne, go mbeidh cáin Cheanadach, nach inmhuirir go díreach ná trí asbhaint i leith na díbhinne, cur sa chuntas. faoin gComhaontú, nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidmheas le lamháil, agus má tá, cad é an méid é, i gcoinne na gcánacha Éireannacha i leith na díbhinne, is í cáin Cheanadach, nach inmhuirir amhlaidh, a cuirfear sa chuntas ná an cháin a thiteas ar an gcomhlucht corpraithe a iocas an díbhinn i leith na mbrabús iomchuí, sa mhéid go bhfuil sí ínchurtha le ceart i leith na cionúireachta de na brabúis iomchuí a n-ionadaíonn an díbhinn í.

  Where, in the case of any dividend, Canadian tax not chargeable directly or by deduction in respect of the dividend is, under the Agreement, to be taken into account in considering whether any, and if so what credit is to be allowed against the Irish taxis in respect of the dividend, the Canadian tax not so chargeable which is to be taken into account shall be that borne by the body corporate paying the dividend upon the relevant profits in so far as it is properly attributable to the proportion of the relevant profits which is represented by the dividend.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 584. #1076671

  Má tharlaíonn méid aon chreidmheasa, a bheirtear faoin gComhaontú a bheith iomarcach nó neamhdhóthaineach de dhroim aon choigeartuithe ar mhéid aon chánach is iníoctha sa Stát nó i gCeanada, ní bheidh feidhm ag aon ní sna hAchta Cánach Ioncaim, ná sna hachtacháin a bhaineas le cáin bhrabús corparáide, a thérainníos an t-am chun measúnuithe nó éilimh ar fhaoisimh a dhéanamh, maidir le haon mheasúnú nó éileamh a thiocfas den choigcartú agus is measúnú nó éileamh a déanfar tráth nach déanaí ná sé bliana ón uair a rinneadh gach measúnú, coigeartú agus cinneadh eile den tsórt sin a bhainfeadh lena chinneadh an bhfuil aon chreidmheas le tabhairt agus, má tá, cad é an méid é.

  Where the amount of any credit given under the Agreement is rendered excessive or insufficient by reason of any adjustment of the amount of any tax payable either in the State or in Canada, nothing in the Income Tax Acts or in the enactments relating to corporation profits tax limiting the time for the making of assessments or claims for relief shall apply to any assessment or claim to which the adjustment give rise, being an assessment or claim made not later than six years from the time when all such assessments adjustments and other determinations have been made, as are material in determining whether any, and if so what, credit falls to be given. Section 19.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 585. #1093992

  (b) Más rud é, tar éis tréimhse réasúnach a bheith caite, go mbeidh comhalta ag leanúint air de bheith ag mainniú aon cheann áirithe dá oblaigádí faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh, nó go mbeidh a aighneas ar siúl fós idir comhalta agus an Ciste faoi Airteagal IV, Alt 6, féadfar a cheangal ar an gcomhalta sin éirí as a chomhaltas sa Chiste trí chinneadh ón mBórd Rialtóiri a rithfeas tromlach na rialtóirí a bheas ina n-ionadaithe do thromlach na cumhachta iomláine vótála.

  ( b ) If, after the expiration of a reasonable period the member persists in its failure to fulfil any of its obligations under this Agreement, or a difference between a member and the Fund under Article IV, Section 6, continues, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the governors representing a majority of the total voting power.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 586. #1094027

  (b) Má chinneann an Bord Rialtóirí an Ciste a leachtú, scoirfidh an Ciste láithreach de gach gnó ach amháin gnó a bhainfeas lena shócmhainní a chruinniú agus a leachtú go hordúil agus a dhliteanais a shocrú, agus beidh deireadh le hoblagáidí uile na gcomhaltaí faoin gComhaontú seo ach amháin na hoblagáidí atá leagtha amach san Airteagal seo, in Airteagal XVIII, mír (c), i Sceideal D, mír 7, agus i Sceideal E.

  ( b ) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those incidental to the orderly collection and liquidation of its assets and the settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article XVIII, paragraph (c), in Schedule D, paragraph 7, and in Schedule E.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 587. #1094105

  (c) Déanfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a cuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraime dá dtagartar in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 2.

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 588. #1094115

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus thar ceann a chóilínteachtaí uile agus i leith a chríoch thar lear uile agus thar ceann na gcríoch uile atá faoina chaomhnadh, faoina ardfhlathúnas nó faoina údarás agus thar ceann na gcríoch uile a bhfuil mandáid á feidhmiú ag an rialtas sin ina leith.

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 589. #1094157

  (g) Aon chomhalta a chuirfeas par-luach in iúl don Chiste i leith airgeadra a chríche metrapolaití, cuirfidh san am chéanna luach in iúl, i dtéarmaí an airgeadra sin, le haghaidh gach airgeadra ar leith, mar a bhfuil airgeadra den tsórt sin, sna críocha a mbeidh sé tar éis glacadh leis an gComhaontú seo ina leith faoi Alt 2 (g) den Airteagal seo, ach ní bheidh de cheangal ar aon chomhalta luach a chur in iúl le haghaidh airgeadra ar leith aon chríche a bhí i seilbh namhad an fhad is láthair mhór-chogaíochta an chríoch sin nó go ceann pé tréimhse dá éis sin a chinnfeas an Ciste.

  ( g ) A member communicating to the Fund a par value for the currency of its metropolitan territory shall simultaneously communicate a value, in terms of that currency, for each separate currency, where such exists, in the territories in respect of which it has accepted this Agreement under Section 2 (g) of this Article, but no member shall be required to make a communication for the separate currency of a territory which has been occupied by the enemy while that territory is a theatre of major hostilities or for such period thereafter as the Fund may determine.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 590. #1094988

  (c) Déanfaidh Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a cuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraime dá dtagartar in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 1 (b).

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b), of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a)above,

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 591. #1094999

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus thar ceann a chóilínteachtaí uile agus i leith a chríocha thar lear uile agus thar ceann na gcríoch uile atá faoina chaomhnadh, faoina ardfhlathúnas nó faoina údarás agus thar ceann na gcríoch uile a bhfuil mandáid á feidhmiú ag an rialtas sin ina leith.

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 592. #1096388

  (2) Aon chomhaontú den tsórt sin is i pé foirm a bheas sé agus beidh ann pé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim, agus ceanglóidh an comhaontú go sonrach ar an gcomhlucht daoine cuntais thréimhsiúla a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim maraon le pé sonraí eile a theastós uathu maidir leis na hadmhála lena mbaineann an comhaontú agus sonróidh sé an modh ar a gcinnfear líon na n-admhála a háireofar in aon chuntas tréimhsiúil den tsórt sin.

  (2) Any such agreement shall be in such form and shall contain such terms and conditions as the Revenue Commissioners think proper, and in particular the agreement shall require the body of persons to deliver to the Revenue Commissioners periodical accounts and such other particulars as they may require in respect of the receipts to which the agreement relates, and shall specify the method of determining the number of receipts to be included in any such periodical account.

  Uimhir 20 de 1957: AN tACHT AIRGEADAIS, 1957

 593. #1103971

  (2) Bainfidh an t-aistriú a dhéantar leis an alt seo leis an talamh uile a dílsíodh san Aire nó sa Bhord amach faoi Acht 1953 maraon leis na sócmhainní uile a bhfuil teideal ag an Aire chucu faoin gcomhaontú sceidealta agus na cumhachtaí, na cearta, na ceadúnais agus na pribhléidí go léir a shealbhaítear nó a theachtaítear i ndáil leis an talamh agus na sócmhainní sin nó a ghabhann leo, ach ní fholaíonn sé talamh agus sócmhainní lena ndéileáltar faoi fho-alt (4) nó faoi alt 8.

  (2) The transfer effected by this section shall extend to all land vested in the Minister or the outgoing Board under the Act of 1953 together with all assets to which the Minister is entitled under the scheduled agreement and all powers, rights, licences and privileges held or enjoyed in connection with or appertaining to the said land and assets but does not include land and assets dealt with under subsection (4) or under section 8.

  Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958

 594. #1104391

  ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú, chun comhlacht idirnáisiúnta dá ngairfear an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta a bhunú agus a oibriú, a bhfuil téacs a chuid Airteagal leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the agreement, for the establishment and operation of an international body to be called the International Finance Corporation, of which the text of the Articles is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 595. #1108976

  (3) Beidh aon fhoráil i gconradh seirbhíse nó printíseachta nó i gcomhaontú a chomhghabhann leis an gconradh sin (lena n-áirítear conradh nó comhaontú a rinneadh roimh an Acht seo a rith) ar neamhní sa mhéid go mbeadh d'éifeacht aici eisiamh nó teorainniú a dhéanamh ar aon dliteanas de chuid an fhostóra i leith díobhála pearsanta a tharla don duine ar fostú nó ar printíseacht de dheasca faillí dhaoine i gcomhfhostaíocht leis.

  (3) Any provision contained in a contract of service or apprenticeship or in an agreement collateral thereto (including a contract or agreement entered into before the passing of this Act) shall be void in so far as it would have the effect of excluding or limiting any liability of the employer in respect of personal injuries caused to the person employed or apprenticed by the negligence of persons in common employment with him.

  Uimhir 38 de 1958: AN tACHT UM LEASÚ AN DLÍ (DÍOBHÁLA PEARSANTA), 1958

 596. #1111864

  —Más rud é gur uiscí taoide speisialta atá i gcuid d'abhainn agus gur i dTuaisceart Éireann atá an chuid eile (ar cuid í ina sceitheann bradáin) den abhainn sin, féadfaidh an bord coimeádaithe ar laistigh dá cheantar atá na huiscí taoide sin, le haontú an Aire, cibé comhshocraíochtaí nó comhaontuithe is fóirsteanach leis a dhéanamh chun a áirithiú go gcosnófar bradáin agus bric, agus a n-uibheacha agus a ngilidíní, sa chuid den abhainn sin atá i dTuaisceart Éireann agus chun críche na gcomhshocraíochtaí nó na gcomhaontaithe sin íocaíochtaí a dhéanamh as cistí an bhoird.

  —Where part of a river consists of special tidal waters and another part (being a part in which salmon spawn) of such river is situate in Northern Ireland, the board of conservators within whose district such tidal waters are situate may, with the approval of the Minister, enter into such arrangements or agreements as it considers expedient for ensuring the protection of salmon and trout, and their eggs and fry in the part of such river which is situate in Northern Ireland and for the purpose of such arrangements or agreements make payments out of its funds.

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 597. #1117931

  —Daingnítear leis seo an comhaontú, atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 4ú lá d'Aibreán, 1959, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gcomhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na comhaontuithe atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , agus leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 ), agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule to this Act, made on the 4th day of April, 1959, between the Government and the United Kingdom Government relating to the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set out in the First Schedule to the Finance Act 1928 , and the First Schedule to the Finance Act, 1948 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 598. #1122225

  (a) féadfaidh An Chomhairle a chur in iúl do na daoine ag a mbeidh teideal an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht a mhodhnú nach ndéanfar ordú faoin alt seo faoi threoir an scrúdaithe sin má dhéantar an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht a mhodhnú i slite sonraithe laistigh de thréimhse shonraithe, agus

  ( a ) An Chomhairle may inform the persons entitled to modify the agreement, scheme or arrangement that, if it is modified in specified respects within a specified period, an order will not be made under this section by reference to that examination, and

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 599. #1122605

  (2) I gcás ina ndearbhóidh deimhniú faoin alt seo comhaontú, scéim nó comhshocraíocht a bheith eisiata maidir le forálacha sonraithe den Acht seo agus go ndéanfar, tar éis an deimhniú a eisiúint, an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht a mhodhnú in aon slí, ag na daoine ag a mbeidh teideal sin a dhéanamh, cuirfidh na daoine sin in iúl láithreach don Chomhairle cén sórt modhnú é.

  (2) Where a certificate under this section declares an agreement, scheme or arrangement to be excluded in relation to specified provisions of this Act and, after the issue of the certificate, the agreement, scheme or arrangement is modified in any respect by the persons entitled to do so, those persons shall forthwith inform An Chomhairle of the nature of the modification.

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 600. #1125210

  (a) ina mbeifear tar éis ríchíos a shocrú, trí dhámhachtain faoi Acht na Mianach agus na Minearál, 1931 , nó trí chomhaontú faoin Acht sin, mar chúiteamh i bpeitriliam a fuarthas faoin Acht sin, nó [EN] (b) ina mbeifear tar éis ríchíos a shocrú, trí dhámhachtain faoin Acht Forbairte Minearál, 1940 , nó trí chomhaontú faoin Acht sin, mar chúiteamh i bpeitriliam a fuarthas faoin Acht sin, [EN]

  1940, No. 31.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 601. #1126572

  Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de chineál leanúnach a bheidh déanta nó a bheidh tugtha ag an mbord do dhuine eile nó ag duine ar bith don bhord agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an bord agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an tosach feidhme leanfaidh sé, d'ainneoin díscaoileadh an bhoird, d'fheidhm a bheith aige tar éis an tosach feidhme, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an údaráis ann in ionad ainm an bhoird, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an údarás nó ina choinne.

  Every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by the board to another person or by any person to the board and in force immediately before the commencement and every contract or agreement in writing made between the board and another person and not fully executed and completed before the commencement shall, notwithstanding the dissolution of the board, continue in force after the commencement but shall be construed and have effect as if the name of the authority were substituted therein for the name of the board, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the authority accordingly.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 602. #1128179

  (2) Faoi réir fho-alt (3) den alt seo, beidh aon fhoráil ar neamhní a bheidh in aon chonradh ráthaíochta maidir le comhaontú fruilcheannaigh trína mbeidh an ráthóir, tar éis seilbh a bheith aisghafa ar na hearraí a ligeadh faoin gcomhaontú nó tar éis ordú a dhéanamh ag an gcúirt faoin mír sin (a) ag ordú na hearraí a shainseachadadh don úinéir, faoi dhliteanas is mó ná an dliteanas a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo.

  (2) Subject to subsection (3) of this section, any provision in a contract of guarantee in relation to a hire-purchase agreement whereby the guarantor, after the recovery of possession of the goods let under the agreement or the making of an order by the court under the said paragraph (a) for the specific delivery of the goods to the owner, is subject to a liability which exceeds the liability specified in subsection (1) of this section shall be void.

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 603. #1128219

  —(1) Chun críocha an Phríomh-Achta, is cuid den phraghas fruilcheannaigh aon suim is iníoctha ag an bhfruilitheoir faoi chomhaontú fruilcheannaigh ar mhodh éarlaise nó chéadíocaíochta eile nó a chreidiúnófar, nó a bheidh le creidiúnú, dó faoi chomhaontú den sórt sin ar cuntas aon éarlaise nó íocaíochta den sórt sin, cibé acu atá an tsuim sin le híoc nó íoctha leis an úinéir nó le haon duine eile nó le glanadh nó glanta trí airgead a íoc nó trí earraí a aistriú nó a sheachadadh nó trí aon mheán eile.

  —(1) For the purposes of the Principal Act, any sum payable by the hirer under a hire-purchase agreement by way of a deposit or other initial payment, or credited or to be credited to him under such an agreement on account of any such deposit or payment, whether that sum is to be or has been paid to the owner or to any other person or is to be or has been discharged by a payment of money or by the transfer or delivery of goods or by any other means, shall form part of the hire-purchase price.

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 604. #1129923

  —(1) Daingnítear leis seo an Comhaontú atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 23ú lá de Mheitheamh, 1960, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gComhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na Comhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 , agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1959 ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin

  —(1) The Agreement, set forth in the Third Schedule to this Act, made on the 23rd day of June, 1960, between the Government and the United Kingdom Government relating to the Agreement set forth in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set forth in the First Schedule to the Finance Act, 1928 , the First Schedule to the Finance Act, 1948 , and the Second Schedule to the Finance Act, 1959 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 605. #1132088

  36.—(1) Aon uair a chinnfidh an Chomhairle, de bharr fiosrúchán a bheidh déanta aici faoin Acht seo i dtaobh iompar duine a líomhnaíodh a bheith ciontach in iompar ab ábhar aithise dó ó thaobh a ghairme nó, de bharr tuarascáil ó choiste (seachas coiste a ceapadh faoin gComhaontú) a cheap an Chomhairle faoin Acht seo chun fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh iompar aon duine den sórt sin, go raibh an duine sin ciontach in iompar ab ábhar aithise dó ó thaobh a ghairme, féadfaidh an Chomhairle, le rún lena vótálfaidh seisear comhaltaí ar a laghad den Chomhairle, a chinneadh gur cheart ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó nach mbeadh éifeacht, ar feadh tréimhse a mbeidh fad sonraithe inti, ag clárú a ainme sa chlár.

  36. (1) Where the Council as the result of an inquiry held by it under this Act into the conduct of a person alleged to have been guilty of conduct disgraceful to him in a professional respect or, as the result of the report of a committee (other than a committee appointed under the Agreement) appointed by the Council under this Act to hold an inquiry into the conduct of any such person, finds that such person was guilty of conduct disgraceful to him in a professional respect, the Council may, by a resolution in favour of which not less than six members of the Council vote, decide either that the name of such person should be erased from the register or that during a period of specified duration registration of his name in the register should not have effect.

  Uimhir 34 de 1960: ACHT NA dTRÉIDLEÁ, 1960

 606. #1132090

  (2) Aon uair a chinnfidh an Chomhairle, de bharr tuarascáil ó choiste a ceapadh faoin gComhaontú chun líomhain maidir le duine atá cláraithe sa chlár agus atá cláraithe freisin i gclár ginearálta na dtréidleá, go raibh an duine sin ciontach in iompar ba chúis aithise dó ó thaobh a ghairme, féadfaidh an Chomhairle, le rún lena vótálfaidh seisear comhaltaí ar a laghad den Chomhairle, a chinneadh gur cheart ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó nach mbeadh éifeacht, ar feadh tréimhse a mbeidh fad sonraithe inti, ag clárú a ainme sa chlár.

  (2) Where, as the result of the report of a committee appointed under the Agreement to investigate an allegation in relation to a person who is registered in the register and is also registered in the general veterinary register, the Council finds that such person has been guilty of conduct disgraceful to him in a professional respect, the Council may, by a resolution in favour of which not less than six members of the Council vote, decide either that the name of such person should be erased from the register or that during a period of specified duration registration of his name in the register should not have effect.

  Uimhir 34 de 1960: ACHT NA dTRÉIDLEÁ, 1960

 607. #1132172

  ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú, chun comhlacht idirnáisiúnta dá ngairfear an Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta a bhunú agus a oibriú, a bhfuil téacs a chuid Airteagal leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the agreement, for the establishment and operation of an international body to be called the International Development Association, of which the text of the Articles is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 608. #1132562

  (a) Nuair a scoirfidh rialtas de bheith ina chomhalta, ní bheidh aon chearta aige faoin gComhaontú seo ach amháin mar a fhoráiltear san Alt seo agus in Airteagal X (c), ach leanfaidh sé air, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Alt seo, de bheith faoi dhliteanas i leith na n-oibleagáidí airgeadais go léir a ghlac sé air a bheith dlite ag an gComhlachas de, cibé acu mar chomhalta, mar íasachtaí nó mar ráthóir nó ar shlí eile é.

  ( a ) When a government ceases to be a member, it shall have no rights under this Agreement except as provided in this Section and in Article X (c), but it shall, except as in this Section otherwise provided, remain liable for all financial obligations undertaken by it to the Association, whether as a member, borrower, guarantor or otherwise.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 609. #1134498

  (5) Tar éis an Chanáil nó aon chuid di a dhúnadh féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthair ar laistigh dá limistéar feidhmiúcháin atá aon droichead thar an gCanáil nó thar an gcuid comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus an oibleagáid é a chothabháil a aistriú chun an údaráis bhóthair sin, agus féadfaidh sé an comhaontú sin a chur i gcrích.

  (5) After the closure of the Canal or any part thereof the Board and the road authority within whose functional area any bridge over the Canal or the part is situate may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 41 de 1960: AN tACHT IOMPAIR, 1960

 610. #1134710

  (a) i gcás teaghais a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an gComhaontú a rinneadh an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1960, idir an Dublin Artisans' Dwellings Company Limited agus an Dublin Artisans' Dwellings Tenants Association agus a taisceadh san Oifig Iris Phoiblí—an cíos a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin maidir leis an teaghais, agus

  ( a ) in the case of a dwelling specified in the Schedule attached to the Agreement entered into on the 6th day of October, 1960, between the Dublin Artisans' Dwellings Company Limited and the Dublin Artisans' Dwellings Tenants Association and deposited in the Public Record Office the rent specified in the third column of that Schedule in respect of the dwelling, and

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 611. #1152651

  agus in aon chaingean den sórt sin déanfar an t-éileamh i gcoinne na n-éagóiritheoirí eile a laghdú i gcóimhéid leis an gcomaoin a íocadh i leith an scaoilte nó an chomhaontaithe, nó d'aon mhéid i gcóimhéid le haon suim a bhforálfaidh an scaoileadh nó an comhaontú a laghdófar an t-éileamh iomlán, nó sa mhéid go mbeadh an t-éagóiritheoir lena ndearnadh an scaoileadh nó an comhaontú faoi dhliteanas ranníoc a dhéanamh dá mbeadh éileamh iomlán an ghearánaí íoctha ag na héagóiritheoirí eile, cibé ceann de na trí shuim sin is mó.

  and in any such action the claim against the other wrongdoers shall be reduced in the amount of the consideration paid for the release or accord, or in any amount by which the release or accord provides that the total claim shall be reduced, or to the extent that the wrongdoer with whom the release or accord was made would have been liable to contribute if the plaintiff's total claim had been paid by the other wrongdoers, whichever of those three amounts is the greatest.

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 612. #1157941

  Déanfaidh an Chumhacht Choinneála, an Chumhacht a bhfuil na príosúnaigh chogaidh ina cleithiúnas, agus Cumhacht neodrach ar a gcomhaontóidh an dá Chumhacht sin, a ndícheall comhaontuithe a thabhairt i gcrích chun go bhféadfar príosúnaigh chogaidh a imtheorannú i gcríoch na Cumhachta neodraí sin go dtí deireadh na cogaíochta.

  The Detaining Power, the Power on which the prisoners of war depend, and a neutral Power agreed upon by these two Powers, shall endeavour to conclude agreements which will enable prisoners of war to be interned in the territory of the said neutral Power until the close of hostilities. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 613. #1169925

  (2) Maidir le haon chomhaontú den sórt dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) d'fho-alt (1) den alt seo, údaraítear leis seo, faoi réir forálacha na míre seo, don údarás bunaitheoireachta agus don pháirtí eile a luaitear sa mhír an comhaontú a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm agus féadfar aon suim is iníoctha faoin gcomhaontú sin a ghnóthú, mura n-íocfar go cuí í, mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

  (2) As respects any such agreement as is referred to in paragraph (a), (b), (c) or (d) of subsection (1) of this section, the promoting authority and the other party stated in the paragraph are hereby authorised, subject to the provisions of the paragraph, to enter into and carry out the agreement and any amount payable thereunder may, in default of being duly paid, be recovered as a simple contract debt in any court of competent jurisdiction.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 614. #1178342

  —(1) Féadfaidh údarás pleanála comhaontú a dhéanamh le haon duine ag á mbeidh leas i dtalamh ina limistéar chun forbairt nó úsáid na talún a shrianadh nó a rialú, go buan nó i gcaitheamh cibé tréimhse a shonrófar leis an gcomhaontú, agus féadfaidh cibé forálacha comhghabhálacha agus forálacha iarmartacha (lena n-áirítear forálacha a bhainfidh le hairgeadas) a fheicfear don údarás pleanála a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha an chomhaontaithe a bheith sa chomhaontú.

  —(1) A planning authority may enter into an agreement with any person interested in land in their area for the purpose of restricting or regulating the development or use of the land, either permanently or during such period as may be specified by the agreement, and any such agreement may contain such incidental and consequential provisions (including provisions of a financial, character) as appear to the planning authority to be necessary or expedient for the purposes of the agreement.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 615. #1196761

  —(1) Féadfaidh údarás sláintíochta agus an Bord comhaontú a dhéanamh (dá ngairtear comhaontú uisce san alt seo) trína bhféadfaidh an t-údarás sláintíochta, agus trína bhféadfaidh an Bord a cheadú dóibh, uisce a bheidh loctha ag an mBord i dtaiscumar a bhaint as an taiscumar ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar sa chomhaontú.

  —(1) A sanitary authority and the Board may enter into an agreement (in this section referred to as a water agreement) whereby the sanitary authority may abstract and the Board may permit the authority to abstract from a reservoir, upon such terms and subject to such conditions as may be specified in the agreement, water impounded by the Board in the reservoir.

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 616. #1200392

  —(1) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis an t-airgead go léir a theastóidh ón Aire Airgeadais chun gnáthscaireanna eisithe na Cuideachta a cheannach de bhun an chomhaontaithe agus chun íoctha an úis (a fhéadfaidh an tAire Airgeadais a íoc le Coast Lines Limited i leith an airgid cheannaigh is iníoctha ag an Aire Airgeadais leis an gCuideachta sin faoin gcomhaontú ar na scaireanna réamhráite go feadh cibé méid agus ar cibé ráta a mheasfaidh an tAire sin is iomchuí ón dara lá d'Fheabhra, 1965, go dtí an dáta a íocfar an t-airgead ceannaigh réamhráite le Coast Lines Limited).

  —(1) All moneys required by the Minister for Finance for the purchase, pursuant to the agreement, of the issued ordinary shares of the Company and for the payment of interest (which may be paid by the Minister for Finance to Coast Lines Limited in respect of the purchase moneys payable by the Minister for Finance to that Company under the agreement for the shares aforesaid to such extent and at such rate as that Minister may deem appropriate from the 2nd day of February, 1965, to the date on which the purchase moneys aforesaid are paid to Coast Lines Limited) shall be advanced out of the Central Fund or the growing produce thereof.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 617. #1200549

  (d) Ceannóidh Coast Lines ó B & I na sócmhainní sin le B & I a thuairiscítear sa Sceideal a ghabhann leis an gComhaontú seo (dá ngairtear “na Sócmhainní Eiscthe” anseo thíos) agus íocfaidh Coast Lines astu agus tabharfaidh na páirtithe sa Chomhaontú seo chun críche go ndéanfaidh B & I iad a dhíol le Coast Lines agus a aistriú chucu (nó de réir mar a ordóidh Coast Lines).

  ( d ) Coast Lines shall purchase from B & I and pay for and the parties hereto shall procure B & I to sell and transfer to Coast Lines (or as Coast Lines may direct) those assets of B & I which are described in the Schedule to this Agreement (below called "the Excepted Assets").

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 618. #1200917

  Aon chlásal a bheidh i gcomhaontú um iompar, agus gach comhaontú speisialta a rinneadh sular tharla an damáiste, lena n-airbheartóidh na páirtithe na rialacha a leagtar síos leis an gCoinbhinsiún seo a shárú, cibé acu trína chinneadh cad é an dlí a bheidh le cur i bhfeidhm, nó trí na rialacha maidir le dlínse a athrú, beidh sé ar neamhní.

  Any clause contained in an agreement for carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null and void.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 619. #1216359

  (5) In aon imeachtaí chun seilbh a aisghabháil ar theaghais nó foirgneamh nó ar aon chuid de theaghais nó d'fhoirgneamh a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, beidh doiciméad a airbheartóidh gurb é an comhaontú tionóntacha iomchuí é a dhéanfaidh an comhlacht a thionscnóidh na himeachtaí a thabhairt ar aird ina fhianaise prima facie ar an gcomhaontú agus ní gá aon síniú ar an doiciméad a chruthú agus i gcás nach mbeidh aon tionóntacht san áitreabh lena mbainfidh na himeachtaí mar gheall ar an tionóntacht a fhoirceannadh trí fhógra fágála agus gurb é an duine dar tugadh an fógra sin an duine a dtionscnófar na himeachtaí ina choinne, beidh feidhm ag na forálacha breise seo a leanas :

  (5) In any proceedings for the recovery of possession of a dwelling or building or part thereof mentioned in subsection (1) of this section, a document purporting to be the relevant tenancy agreement produced by the body by whom the proceedings are brought shall be prima facie evidence of the agreement and it shall not be necessary to prove any signature on the document and in case there is no tenancy in the premises to which the proceedings relate by reason of the termination of a tenancy by notice to quit and the person to whom such notice was given is the person against whom the proceedings are brought, the following additional provisions shall apply:

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 620. #1217251

  (b) comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích le húdarás tithíochta eile chun coiste (dá ngairtear comhchoiste san alt seo) a bhunú de réir fho-alt (2) den alt seo, ar a mbeidh cibé méid daoine is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, chun críocha a bhaineann leis na feidhmeanna faoin Acht seo is feidhmeanna de chuid an dá pháirtí sa chomhaontú.

  ( b ) make and carry out an agreement with another housing authority to establish a committee (in this section referred to as a joint committee) in accordance with subsection (2) of this section, consisting of so many persons as the parties to the agreement think fit, for purposes connected with the functions under this Act which are common to both parties to the agreement.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 621. #1219169

  agus dá ndéanfaí é, ar shárú é, ar leith ón alt seo, ar aon chúnant, coinníoll nó comhaontú sa léas á thoirmeasc úsáid na talún a athrú nó feabhsú (de réir brí Acht 1958) a dhéanamh air, ní bheidh feidhm ná éifeacht ag an gcúnant, an coinníoll nó an comhaontú a mhéid a thoirmeascann sé an t-athrú sin nó feabhsú den sórt sin a dhéanamh, maidir leis an ní sin.

  and which, if done, would, apart from this section, be a breach of any covenant, condition or agreement in the lease prohibiting the alteration of the user of the land or the making of an improvement (within the meaning of the Act of 1958) thereon, the covenant, condition or agreement shall not, in so far as it prohibits such alteration or the making of such an improvement, apply or have effect in relation to that thing.

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 622. #1219177

  (c) a bhfuil d'éifeacht aige toirmeasc a chur le haon fhoirgneamh nó déanmhas a thógáil, a sholáthar nó a athfhoirgniú (nach feabhsú de réir brí Acht 1958), sa mhéid go bhfuil an éifeacht sin ag an gcúnant, ag an gcoinníoll nó ag an gcomhaontú, nó

  ( c ) which has the effect of prohibiting the erection, provision or reconstruction (not being an improvement within the meaning of the Act of 1958) of any building or structure, in so far as the covenant, condition or agreement has such effect, or

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 623. #1226980

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Chomhaontaithe a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe a fhágáil gan baint, agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gComhaontú maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnacht ar an duine ag a mbeidh teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochtaí iardain.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Agreement, not been deducted and it is discovered that the Agreement does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 624. #1230497

  Féadfaidh Coimisinéirí Ioncaim Intíre agus na Coimisinéirí Ioncaim ó am go ham comhshocraíochtaí a dhéanamh go ginearálta chun an Comhaontú seo a chur i gcrích agus féadfaidh siad go sonrach cibé comhshocraíochtaí a dhéanamh is indéanta d'fhonn go seachnófar cáin ioncaim Bhreataineach agus Shaorstát Éireann a chruinniú ón ioncam céanna gan lamháil a dhéanamh i leith aon fhaoisimh a bheidh dlite faoin gComhaontú seo, agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé rialacháin a dhéanamh is cuí leo faoi seach chun na comhshocraíochtaí sin a chur i gcrích.

  The Commissioners of Inland Revenue and the Revenue Commissioners may from time to time make arrangements generally for carrying out this Agreement and may in particular make such arrangements as may be practicable to avoid the collection of both British and Irish Free State income tax on the same income without allowance for any relief due under this Agreement, and the Commissioners of Inland Revenue and the Revenue Commissioners may make such regulations as they respectively think fit for carrying out such arrangements.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 625. #1230577

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú dar dáta an 14 Aibreán, 1926 (arna leasú leis an gComhaontú dar dáta an 25 Aibreán, 1928), a rinneadh idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Breataineacha a rinneadh le halt 52 d'Acht Airgeadais na Breataine (Uimh. 2), 1945, comhaontaítear leis seo idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe go ndéanfar an Comhaontú sin (arna leasú mar a dúradh) a leasú tuilleadh mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 626. #1261780

  (a) comhshocraíochtaí a dhéanamh i dtaobh breosla inscoilte nó cibé substaintí nó feistí raidighníomhacha eile a shonrófar san ordú a sholáthar le húsáid sa Stát agus, i gcásanna a gcomhaontóidh an tAire tar éis comhaontú leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, comhaontuithe a dhéanamh chuige sin leis na comhlachtaí iomchuí,

  ( a ) the making of arrangements for the supply of fissile fuel or such other radioactive substances or devices as may be specified in the order for use in the State and, where so agreed by the Minister after agreement with the Minister for Foreign Affairs, the conclusion of agreements with the appropriate bodies for this purpose,

  Uimhir 12 de 1971: AN tACHT UM FHUINNEAMH NÚICLÉACH (AN BORD FUINNIMH NÚICLÉIGH), 1971

 627. #1262557

  (3) Rinneadh le Comhaontú dar dáta an Cúigiú lá d'Aibreán Míle naoi gcéad agus a ceathair idir Cuideachta an Tuaiscirt agus Cuideachta an tSratha Bháin (ar a dtugtaí Cuideachta Iarnród an tSratha Bháin Ráth Bhoth agus Chomhaigh) socrú chun Cuideachta an Tuaiscirt d'oibriú gnóthais Chuideachta an tSratha Bháin agus rinneadh faoi réir agus faoi réim A.23 d'Acht 1906 leas uile Chuideachta an Tuaiscirt faoin gComhaontú sin a aistriú chun an Chomhchoiste agus a dhílsiú don Chomhchoiste

  (3) By an Agreement dated the Fifth day of April One thousand nine hundred and four between the Northern Company and the Strabane Company (then known as the Strabane Raphoe and Convoy Railway Company) provision was made for the working by the Northern Company of the undertaking of the Strabane Company and by and subject to S.23 of the 1906 Act all the interest of the Northern Company under such agreement was transferred to and vested in the Joint Committee

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 628. #1264838

  (a) gnó ag glacadh taiscí is iníoctha ar éileamh nó ar fhógra nó ar dháta socair todhchaí nó ar dháta todhchaí is inchinnte, ach gan áireamh a dhéanamh ar thaiscí arna dtaisceadh le trádálaí ó dhaoine i bhfostaíocht faoi ina ghnó trádála nó óna chustaiméirí i ngnáthchúrsa a ghnó trádála agus taiscí nó tráthchodanna i leith earraí a ligean nó a dhíol faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú díola chreidmheasa, nó

  ( a ) the business of accepting deposits payable on demand or on notice or at a fixed or determinable future date, but excluding deposits with a trader from persons employed by him in his trading business or from his customers in the normal course of his trading business and deposits or instalments in respect of the letting or selling of goods under a hire-purchase agreement or a credit-sale agreement, or

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 629. #1272814

  (5) (a) D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (1), má bhíonn luach na n-earraí so-chorraithe a sholáthrófar faoi chomhaontú chun seirbhísí a dhéanamh níos mó ná dhá thrian na comaoine iomláine faoin gcomhaontú as ucht na hearraí sin a sholáthar agus na seirbhísí, seachas seirbhísí iompair, a dhéanamh maidir leo, measfar, chun críocha an Achta seo, an chomaoin sin a bheith inchurtha go haonraic i leith seachadadh na n-earraí agus muirearófar cáin de réir an ráta nó na rátaí iomchuí a shonraítear in alt 11 ar fhoras aon chionroinnt ar an gcomaoin iomlán sin a dhéanfar de réir mhír (b).

  (5) ( a ) Notwithstanding anything in subsection (1), where the value of movable goods supplied under an agreement for the rendering of services exceeds two-thirds of the total consideration under the agreement for the supply of those goods and the rendering of the services, other than transport services, in relation to them, such consideration shall be deemed, for the purposes of this Act, to be referable solely to the delivery of the goods and tax shall be charged at the appropriate rate or rates specified in section 11 on the basis of any apportionment of such total consideration made in accordance with paragraph (b).

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 630. #1272951

  (c) (i) más rud é gur mó ná dhá thrian den chomaoin iomlán luach earraí so-chorraithe a soláthraíodh faoin gcomhaontú a dúradh, ansin, chun críocha an Achta seo, measfar an chomaoin sin a bheith inchurtha i leith seachadadh na n-earraí sin agus ina leith sin amháin, agus muirearófar cáin de réir an ráta nó na rátaí iomchuí a shonraítear in alt 11 ar fhoras aon chionroinnt den chomaoin iomlán sin a dhéanfar de réir fho-mhír (ii), agus

  ( c ) (i) if the value of movable goods supplied under the agreement aforesaid under two-thirds of the total consideration, such consideration shall be deemed, for the purposes of this Act, to be referable solely to the delivery of such goods and tax shall be charged at the appropriate rate or rates specified in section 11 on the basis of any apportionment of such total consideration made in accordance with subparagraph (ii), and

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 631. #1273592

  (c) Más rud é, faoi chomhaontú a dhéanfar roimh an lá sonraithe go seachadfaidh duine, seachas duine cuntasach, earraí, nó go ndéanfaidh sé seirbhísí, an lá sin nó dá éis do dhuine eile (dá ngairtear an ceannaitheoir sa mhír seo) in imthosca a thabharfaidh go bhfuil an ceannaitheoir, nó a thabharfadh go mbeadh sé dá mba dhuine cuntasach é, i dteideal faoi alt 13 cibé méid den chomaoin i leith an tseachadta nó an déanta sin a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt sin 13 a áireamh mar cháin is inasbhainte faoi alt 12, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, cuirfear an méid sin de mhéadú leis an gcomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú.

  ( c ) Where, under an agreement made before the specified day, a person, other than an accountable person, delivers goods or renders services on or after that day to another person (in this paragraph referred to as the buyer) in such circumstances that the buyer is, or would, if he where an accountable person, be entitled under section 13 to treat as tax deductible under section 12 such amount of the consideration for such delivery or rendering as is specified in subsection (1) of the said section 13, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of agreement to the contrary, be increased by that amount.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 632. #1277682

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Dara Sceideal, a rinneadh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe a rinneadh an 14ú lá d'Aibreán, 1926, agus atá leagtha amach i gCuid I de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú leis an gcomhaontú a rinneadh an 25ú lá d'Aibreán, 1928, agus atá leagtha amach sa Chuid sin, agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule, made on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement made on the 14th day of April, 1926, and set forth in Part I of Schedule 6 to the Income Tax Act, 1967 , as amended by the agreement made on the 25th day of April, 1928, and set forth in that Part, is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 633. #1279962

  —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, aon fhoráil (sainráite nó intuigthe) i gcomhaontú a dhéanfar tar éis tosach feidhme an Achta seo agus a bhainfidh le díol, léasú nó ligean maoine (nach airnéisí pearsanta), lena gceanglaítear ar an gceannaitheoir, ar an léasaí nó ar an tionónta táillí nó caiteachais na gceantálaithe nó na ngníomhairí tithe i leith an díola, an léasaithe nó an ligin a íoc nó a iompar, beidh sí ar neamhní, agus beidh aon airgead a íocadh faoi aon fhoráil den sórt sin nó dá bun inghnóthaithe mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

  —(1) Subject to subsection (2) of this section, any provision (whether express or implied) in an agreement entered into after the commencement of this Act and relating to the sale, lease or letting of property (not being personal chattels), whereby the purchaser, lessee or tenant is required to pay or bear the cost of auctioneers' or house agents' fees or expenses in respect of the sale, lease or letting, shall be void, and any moneys paid under or on foot of such a provision shall be recoverable as a simple contract debt in a court of competent jurisdiction.

  Uimhir 23 de 1973: AN tACHT UM CHEANTÁLAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ TITHE, 1973

 634. #1295258

  ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 7ú lá de Mhárta, 1974, agus an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 22ú lá d'Aibreán, 1975, agus a athbhreithníodh an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1975;

  "the National Agreements" means the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 7th day of March, 1974, and the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 22nd day of April, 1975, and revised on the 24th day of September, 1975;

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 635. #1311106

  (h) trí “a bhféadfar nó nach bhféadfar an déanmhas a úsáid chucu, agus i gcás a sonróidh an tabhairt sin úsáid mar theaghais mar chríoch chun a bhféadfar an déanmhas a úsáid, féadfar an cead a thabhairt freisin faoi réir coinníll gurb í an úsáid amháin a dhéanfar de mar theaghais a úsáid ag daoine d'aicme nó de thuairisc áirithe agus go gcuirfear foráil sa chéill sin i gcomhaontú de bhun alt 38 den Acht seo” a chur in alt 28 (6) in ionad “chun a bhféadfar an déanmhas a úsáid”;

  ( h ) the substitution in section 28 (6) of "or may not be used, and in case such grant specifies use as a dwelling as a purpose for which the structure may be used, the permission may also be granted subject to a condition specifying that the use as a dwelling shall be restricted to use by persons of a particular class or description and that provision to that effect shall be embodied in an agreement pursuant to section 38 of this Act" for "be used";

  Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976

 636. #1322355

  ar choinníoll nach mó, faoi aon chomhaontú den sórt sin, ná daichead uair a chloig sa tseachtain ar an meán an méid uaire a chloig a bheidh le hoibriú ag an bhfostaí in aon tréimhse a bheidh sonraithe sa chomhaontú, más duine óg os cionn sé bliana déag d'aois an fostaí, nó seacht n-uaire a chloig go leith is tríocha ar an meán sa tseachtain, más duine óg faoi bhun sé bliana déag d'aois an fostaí.

  provided that, under any such agreement the number of hours to be worked by the employee in any period specified in the agreement does not exceed an average of forty hours per week, if the employee is a young person over the age of sixteen years, or an average of thirty-seven and one-half hours per week, if the employee is a young person under the age of sixteen years.

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 637. #1322500

  (c) gach comhaontú a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo agus a rialaíonn nó a shrianann an ráta tuarastail, pá nó luaíochta eile is iníoctha le haon fhostaí den sórt sin, leanfaidh sé i bhfeidhm tar éis tosach feidhme an Achta seo d'ainneoin an laghdaithe sin nó an athraithe sin ar uaire oibre ach sin fara an modhnú go mbeidh gach ráta tuarastail, pá nó luaíochta eile a bheidh socraithe leis an gcomhaontú sin agus gach srian ar aon ráta tuarastail, pá nó luaíochta eile sa chomhaontú sin gan athrú ar a mhéid;

  ( c ) every agreement which is in force immediately before the commencement of this Act and regulates or restricts the rate of salary, wages or other reward payable to any such employee shall continue in force after the commencement of this Act notwithstanding the said reduction or alteration of hours of work but with the modification that every rate of salary, wages or other reward which is fixed by such agreement and every restriction on any rate of salary, wages, or other reward contained in such agreement shall remain unchanged in amount;

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 638. #1322927

  —Is foráil ar neamhní foráil i gcomhaontú (cibé acu is conradh fostaíochta é nó nach ea agus cibé acu roimh thosach feidhme an Achta seo nó dá éis sin a rinneadh é), a mhéid a airbheartaíonn sí feidhm aon fhorála den Acht seo a eisiamh nó a theorannú, nó a mhéid atá sí ar neamhréir le haon fhoráil den sórt sin.

  —A provision in an agreement (whether a contract of employment or not and whether made before or after the commencement of this Act) shall be void in so far as it purports to exclude or limit the application of, or is inconsistent with, any provision of this Act.

  Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977

 639. #1328294

  (a) Aon bheart a dhéanfaidh comhalta maidir lena airgeadra faoin Airteagal seo meastar é do bhaint le hairgeadraí ar leith gach críche ar ghlac an comhalta ina leith leis an gComhaontú seo faoi Airteagal XXXI, Alt 2 (g) mura ndearbhóidh an comhalta gur leis an airgeadra metrapolaiteach amháin a bhaineann a bheart, nó gur le hairgeadra sonraithe ar leith amháin nó níos mó a bhaineann sé, nó gur leis an airgeadra metrapolaiteach agus le hairgeadra sonraithe ar leith amháin nó níos mó a bhaineann sé.

  ( a ) Action by a member with respect to its currency under this Article shall be deemed to apply to the separate currencies of all territories in respect of which the member has accepted this Agreement under Article XXXI, Section 2 (g) unless the member declares that its action relates either to the metropolitan currency alone, or only to one or more specified separate currencies, or to the metropolitan currency and one or more specified separate currencies.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 640. #1328695

  (a) Beidh an Ciste, a shócmhainní, a mhaoin, a ioncam, agus na hoibríochtaí agus na hidirbhearta dá chuid a údaraítear leis an gComhaontú seo díolmhaithe ó gach cáin agus ó gach dleacht custam.

  ( a ) The Fund, its assets, property, income, and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be immune from all taxation and from all customs duties.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 641. #1329267

  (b) Más rud é, tar éis tréimhse réasúnach a bheith caite, go mbeidh comhalta ag léanúint air de bheith ag mainniú aon oibleagáid dá chuid faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh, féadfar a cheangal ar an gcomhalta sin éirí as a chomhaltas sa Chiste trí chinneadh ón mBord Rialtóirí a rithfidh tromlach na Rialtóirí ag a mbeidh ochtó a cúig faoin gcéad den chumhacht iomlán vótála.

  ( b ) If, after the expiration of a reasonable period the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five per cent of the total voting power.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 642. #1329301

  (b) Má chinneann an Bord Rialtóirí an Ciste a leachtú, scoirfidh an Ciste láithreach de gach gníomhaíocht ach cinn a bhainfidh lena shócmhainní a chruinniú agus a leachtú go hordúil agus a dhliteanais a shocrú, agus beidh deireadh le hoibleagáidí uile na gcomhaltaí faoin gComhaontú seo ach amháin na hoibleagáidí atá leagtha amach san Airteagal seo, in Airteagal XXIX (c), i Sceideal J, mír 7, agus i Sceideal K.

  ( b ) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those incidental to the orderly collection and liquidation of its assets and the settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article XXIX (c), in Schedule J, paragraph 7, and in Schedule K.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 643. #1329390

  (c) Déanfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá na sínithe uile a chuirfear leis an gComhaontú seo agus taisceadh gach ionstraim dá dtagraítear in (a) thuas a chur in iúl do rialtais na dtíortha uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus do na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas de réir Airteagal II, Alt 2.

  ( c ) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 644. #1329397

  (g) Trína shíniú a chur leis an gComhaontú seo, glacann gach rialtas leis thar a cheann féin agus i leith a choilíneachtaí uile agus i leith a chríocha thar lear uile agus i leith na gcríocha uile atá faoina chaomhnú, faoina ardfhlaitheas, nó faoina údarás, agus i leith na gcríocha uile a bhfuil mandáid á feidhmiú aige ina leith. [EN]

  ( g ) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 645. #1329484

  Glanfaidh comhalta le cearta tarraingthe speisialta aon oibleagáid ór a íoc leis an gCiste d'athcheannach nó mar shuibscríobh a bheidh gan íoc dáta an dara leasú ar an gComhaontú seo, ach féadfaidh an Ciste a fhorordú gur féidir na híocaíochtaí sin a dhéanamh go hiomlán nó go páirteach in airgeadraí comhaltaí eile a shonróidh an Ciste.

  A member shall discharge with special drawing rights any obligation to pay gold to the Fund in repurchase or as a subscription that is outstanding at the date of the second amendment of this Agreement, but the Fund may prescribe that these payments may be made in whole or in part in the currencies of other members specified by the Fund.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 646. #1329491

  Déanfar airgeadra de chuid an chomhalta a bheidh i seilbh an Chiste de bhreis ar sheachtó a cúig faoin gcéad de chuóta an chomhalta ar dháta an dara leasú ar an gComhaontú seo agus nach mbeidh faoi réir a athcheannaigh faoi 1 thuas a athcheannach de réir na rialacha seo a leanas:

  A member's currency held by the Fund in excess of seventy-five percent of the member's quota at the date of the second amendment of this Agreement and not subject to repurchase under 1 above shall be repurchased in accordance with the following rules:

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 647. #1329544

  Geallann gach comhalta a bhfuil parluach aige dá airgeadra bearta iomchuí ar comhréir leis an gComhaontú seo a chur i bhfeidhm lena chinntiú maidir leis an uasráta agus leis an íosráta le haghaidh spot-idirbhearta iomlaoide a dhéanfar ina chríocha idir a airgeadra agus airgeadraí comhaltaí eile a mbeidh parluachanna á gcothabháil acu nach gclaonfaidh siad ó pharadas de chuid is mó ná ceathair go leith faoin gcéad nó cibé marghan nó marghain lena nglacfaidh an Ciste trí thromlach ochtó a cúig faoin gcéad den chumhacht iomlán vótála.

  Each member that has a par value for its currency undertakes to apply appropriate measures consistent with this Agreement in order to ensure that the maximum and the minimum rates for spot exchange transactions taking place within its territories between its currency and the currencies of other members maintaining par values shall not differ from parity by more than four and one-half percent or by such other margin or margins as the Fund may adopt by an eighty-five percent majority of the total voting power.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 648. #1337208

  (2) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas nó aicme ceadúnas (mar a bheidh sonraithe san ordú) arna eisiúint ag údarás inniúil Stáit eile, ag eagras idirnáisiúnta nó ag duine nó comhlacht ag gníomhú thar ceann eagrais den sórt sin de bhun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Stát, nó de bhun comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil leis an gcineál sin iompair ar páirtí ann an tAire, agus aon ordú den sórt sin a rinneadh sular ritheadh an tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1978 , leanfaidh sé i bhfeidhm agus measfar gur faoin alt seo a rinneadh é.

  (2) ( a ) The Minister may by order declare that a licence or class of licence (as specified in the order) issued by the competent authority of another State, an international organisation or a person or body acting on behalf of such an organisation in pursuance of an international agreement relating to international transport by road to which the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party, shall be deemed to be a restricted road freight licence, and any such order made before the passing of the Road Transport Act, 1978 , shall continue in force and be deemed to have been made under this section.

  Uimhir 8 de 1978: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1978

 649. #1339464

  Déanfar gach Creidmheas Gníomhaíochta Speisialta chun clár nó tionscadal forbartha (lena n-áirítear tionscadal earnála) a mhaoiniú a bheidh so-aitheanta mear-eisíocach agus a dhéanfar, cibé acu atá nó nach bhfuil sé ar áireamh i gclár iasachta dílse an Chomhlachais féin, a mheas, a fhormheas agus a riar de réir na nósanna imeachta agus na gcleachtas is infheidhme i leith creidmheasaí forbartha a thugtar as gnáth-acmhainní an Chomhlachais agus an bhreisíocht dá dtagraítear i mír (b) den Bhrollach a ghabhann leis an gComhaontú seo a chur i gcuntas mar chuspóir.

  [GA]

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 650. #1339475

  I gcomhréir le gnáthnósanna imeachta an Chomhlachais, údaraítear don Riarthóir a cheangal ar gach iasachtaí faoi Chreidmheas Gníomhaíochta Speisialta táille sheirbhíse a íoc leis an gComhlachas de réir trí cheathrú d'aon faoin gcéad (¾ de 1 faoin gcéad) sa bhliain, is iníoctha in aon airgead reatha is inglactha ag an gComhlachas, ar an bpríomhshuim den Chreidmheas a aistarraingíodh agus a bheidh gan aisíoc ó am go ham mar chúiteamh don Chomhlachas as na seirbhísí a rinneadh faoin gComhaontú seo.

  (¾ of 1 per cent.) per annum, payable in any currency acceptable to the Association, on the principal amount of the Credit withdrawn and outstanding from time to time to compensate it for the services rendered hereunder.

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 651. #1340601

  an dleacht stampa ad valorem céanna, a bheidh le híoc ag an gceannaitheoir, a mhuirearófaí dá mba aistriú de dhroim díola é ar an leas léasach a conraíodh nó a comhaontaíodh a dhíol, agus i gcás an dleacht stampa ad valorem a muirearaíodh ar an gconradh nó ar an gcomhaontú a bheith íoctha go cuí de réir an fho-ailt seo—

  be charged with the same ad valorem stamp duty, to be paid by the purchaser, as if it were an actual transfer on sale of the leasehold interest contracted or agreed to be sold, and where the ad valorem stamp duty charged on the contract or agreement has been duly paid in conformity with this subsection—

  Uimhir 21 de 1978: AN tACHT AIRGEADAIS, 1978

 652. #1343670

  (8) (a) I gcás ar mó luach earraí so-chorraithe (nach earraí de chineál a shonraítear i mír (xii) den Dara Sceideal) a cuireadh ar fáil, faoi chomhaontú chun seirbhísí a sholáthar ná dhá thrian den chomaoin iomlán faoin gcomhaontú chun na hearraí sin a chur ar fáil agus na seirbhísí sin a sholáthar, seachas seirbhísí iompair i ndáil leo, measfar gur i leith soláthar na n-earraí sin amháin a bheidh an chomaoin inchurtha agus muirearófar cáin de réir an ráta nó na rátaí iomchuí a shonraítear in alt 11 ar fhoras aon chionroinnt den chomaoin iomlán sin a dhéanfar de réir mhír (b).

  (8) ( a ) Where the value of movable goods (not being goods of a kind specified in paragraph (xii) of the Second Schedule) provided under an agreement for the supply of services exceeds two-thirds of the total consideration under the agreement for the provision of those goods and the supply of the services, other than transport services in relation to them, the consideration shall be deemed to be referable solely to the supply of the goods and tax shall be charged at the appropriate rate or rates specified in section 11 on the basis of any apportionment of the total consideration made in accordance with paragraph (b).

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 653. #1344033

  “(3) (a) I gcás a ndéanfaidh feirmeoir cothrom-ráta, faoi chomhaontú a rinneadh roimh thosach feidhme alt 12A, toradh talmhaíochta nó seirbhís talmhaíochta a sholáthar tar éis an tosach feidhme sin d'aon duine, déanfar, cheal comhaontú dá mhalairt, an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú a mhéadú méid is ionann agus an breisiú cothromráta is iomchuí don chomaoin sin.

  "(3) ( a ) Where, under an agreement made before the commencement of section 12A, a flat-rate farmer supplies agricultural produce or an agricultural service after such commencement to any person, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of agreement to the contrary, be increased by an amount equal to the flat-rate addition appropriate to the said consideration.

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 654. #1348558

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim lena mbaineann sé agus a mbeidh curtha in iúl uirthi ar cibé slí a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim gur íocadh dleacht stampa, ach in ionad dleachta stampa agus ar mhodh imshocraíochta, íocfaidh na páirtithe eile sa chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim ar aon chuntas faoin gcomhaontú a sheachadadh, cibé suimeanna a bheadh, mura mbeadh forálacha an ailt seo, inmhuirearaithe ar mhodh dleachta stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú, i gcaitheamh na tréimhse lena mbaineann an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition, the other parties to the agreement shall pay to the Revenue Commissioners on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates, during the period to which the account relates.

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 655. #1352534

  (2) (a) Tagairtí san Acht seo, i ndáil le húdarás bóithre, do dhola-bhóthar is tagairtí iad do dhola-bhóthar i limistéar amháin den dá limistéar seo a leanas, nó iontu araon, is é sin le rá, limistéar feidhme an údaráis nó limistéar feidhme údarás bóithre eile is páirtí i gcomhaontú ag a bhfuil feidhm de thuras na huaire faoi alt 10 den Acht seo agus ar páirtí ann freisin an t-údarás céadluaite agus a fhorálann go ndéanfaidh an t-údarás céadluaite feidhmeanna de chuid an údaráis eile i ndáil leis an dola-bhóthar a fheidhmiú.

  (2) ( a ) References in this Act, in relation to a road authority, to a toll road are references to a toll road in either or both of the following areas, that is to say, the functional area of the authority or the functional area of another road authority that is a party to an agreement for the time being in force under section 10 of this Act to which the first-mentioned authority is also a party and which provides for the exercise by the first-mentioned authority of functions in relation to the toll road of the other authority.

  Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979

 656. #1352546

  (3) I gcás comhaontú faoi alt 9 den Acht seo do dhéanamh socrú go ndéanfaidh duine a shonraítear sa chomhaontú dolaí a bhailiú, féadfaidh an duine sin agus a sheirbhísigh agus a ghníomhairí na dolaí lena mbaineann an comhaontú a bhailiú.

  (3) Where an agreement under section 9 of this Act provides for the collection of tolls by a person specified in the agreement, that person and his servants and agents may collect the tolls to which the agreement relates.

  Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979

 657. #1354486

  (ii) aon eastát nó leas i dtalamh, nó aon chead slí, ceart rochtana nó éasúint eile nó aon cheart eile thar thalamh nó ar thalamh nó faoi thalamh atá ag teastáil, i dtuairim an Príomh-Bhoird, chun an t-iascach atá á fháil faoin gcomhaontú nó faoin ordú a bhuanchoimeád, a chaomhnú, a oibriú, a fhorbairt nó a fheabhsú, nó atá ag teastáil i ndáil leis sin.

  (ii) any estate or interest in land, or any way-leave, right of access or other easement or other right over, in or under land which in the opinion of the Central Board is required for or in connection with the preservation, conservation, operation, development or improvement of the fishery being acquired under the agreement or order.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 658. #1355926

  (b) Féadfaidh dhá bhord réigiúnacha nó níos mó a chomhaontú go ndéanfaidh oifigeach nó duine eile arna cheapadh faoin gCuid seo ag aon bhord is páirtí sa chomhaontú le bheith ina dhuine údaraithe chun críocha na Coda seo na cumhachtaí a thugtar leis an gCuid seo don oifigeach nó don duine sin a fheidhmiú i ngach ceann de réigiúin iascaigh na mbord sin agus go bhfeidhmeoidh an t-oifigeach nó an duine sin i ngach ceann de na réigiúin sin na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1980, agus aon ionstraim fúthu, agus i gcás comhaontú faoin mír seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire, forléireofar mír (a) den fho-alt seo agus beidh éifeacht léi faoi réir an chomhaontaithe.

  ( b ) Two or more regional boards may enter into an agreement for the exercise in each of the fisheries regions of those boards by an officer or other person appointed under this Part by any board which is a party to the agreement to be an authorised person for the purposes of this Part of the powers conferred by this Part on such officer or person and for the enforcement by such officer or person in each such region of the Fisheries Acts, 1959 to 1980, and any instrument thereunder, and in case an agreement under this paragraph is for the time being in force, paragraph (a) of this subsection shall be construed and have effect subject to the agreement.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 659. #1356010

  54.—Más rud é gur uiscí taoide speisialta atá i gcuid d'abhainn agus gur i dTuaisceart Éireann atá an chuid eile (ar cuid í ina sceitheann bradáin) den abhainn sin, féadfaidh an bord réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá na huiscí taoide sin, le haontú an Aire, cibé comhshocraíochtaí nó comhaontuithe is fóirsteanach leis a dhéanamh chun a áirithiú go gcosnófar bradáin agus bric, agus a n-uibheacha agus a ngilidíní, sa chuid den abhainn sin atá i dTuaisceart Éireann agus chun críche na gcomhshocraíochtaí nó na gcomhaontaithe sin íocaíochtaí a dhéanamh as cistí an bhoird.

  54.—Where part of a river consists of special tidal waters and another part (being a part in which salmon spawn) of such river is situate in Northern Ireland, the regional board within whose fisheries region such tidal waters are situate may, with the approval of the Minister, enter into such arrangements or agreements as it considers expedient for ensuring the protection of salmon and trout, and their eggs and fry in the part of such river which is situate in Northern Ireland and for the purpose of such arrangements or agreements make payments out of its funds.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 660. #1357597

  ciallaíonn “comhaontú eadrána” comhaontú i scríbhinn (lena n-áirítear comhaontú a chuimsítear i malartú litreacha nó teileagram) chun easaontais atá ann nó a bheidh ann agus a fhéadfar a shocrú le headráin a chur chun eadrána;

  "arbitration agreement" means an agreement in writing (including an agreement contained in an exchange of letters or telegrams) to submit to arbitration present or future differences capable of settlement by arbitration;

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 661. #1357792

  Nuair a bheidh caingean faoi bhráid chúirt Stáit Chonarthaigh maidir le hábhar a mbeidh comhaontú de réir bhrí an airteagail seo déanta ag na páirtithe ina leith, déanfaidh sí, ar cheann de na páirtithe dá iarraidh sin, na páirtithe a tharchur chun eadrána, mura gcinnfidh sé go bhfuil an comhaontú sin ar neamhní nó nach féidir é a chur i ngníomh ná a chomhlíonadh.

  The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 662. #1364926

  (3) I gcás a ligfidh an t-úinéir earraí faoi chomhaontú fruilcheannaigh i gcúrsa gnó agus go gcuirfidh an fruilitheoir, go sainráite nó go hintuigthe, i bhfios don úinéir nó don duine a sheolfaidh aon réamhchaibidlí (mar a mhínítear in alt 35) aon chríoch áirithe a mbeidh na hearraí á bhfruiliú ina leith, tá coinníoll intuigthe go mbeidh na hearraí a sholáthrófar faoin gcomhaontú feiliúnach le réasún chun na críche sin, cibé acu ar críoch í sin a soláthraítear earraí den sórt sin de ghnáth ina leith nó nach ea, ach amháin i gcás a dtaispeánfaidh na himthosca nach gcuireann an fruilitheoir iontaoibh i scil nó i mbreithiúnas an úinéara nó an duine sin nó gur míréasúnach dó sin a dhéanamh.

  (3) Where the owner lets goods under a hire-purchase agreement in the course of a business and the hirer, expressly or by implication, makes known to the owner or the person by whom any antecedent negotiations (as defined in section 35) are conducted, any particular purpose for which the goods are being hired, there is an implied condition that the goods supplied under the agreement are reasonably fit for that purpose, whether or not that is a purpose for which such goods are commonly supplied, except where the circumstances show that the hirer does not rely, or that it is unreasonable for him to rely, on the skill or judgment of the owner or that person.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 663. #1382287

  (2) I gcás ina ndéanfaidh an Bord comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, ansin aon deontas forbartha a chinnfidh an Bord a thabhairt don pháirtí eile sa chomhaontú agus a bhaineann leis an bhforbairt ar ina leith atá an obair is ábhar don chomhaontú le déanamh féadfar é a fhritháireamh go hiomlán nó go páirteach in aghaidh airgead a bheidh dlite don Bhord ar scór an chomhaontaithe.

  (2) In case the Board enters into an agreement referred to in subsection (1) of this section, any development grant which the Board decides to make to the other party to the agreement and which relates to the development in relation to which the work which is the subject of the agreement is to be carried out may be set off in whole or in part against moneys due to the Board on foot of the agreement.

  Uimhir 20 de 1981: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1981

 664. #1382517

  —(1) Ní bheidh éifeacht mar chonradh faoi dhlí an Stáit le comhaontú idir beirt daoine chun a chéile a phósadh, cibé acu is roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis a rinneadh é, ná ní thionscnófar aon chaingean sa Stát mar gheall ar chomhaontú den sórt sin a shárú, cibé ar bith cén dlí a bhaineann leis an gcomhaontú.

  —(1) An agreement between two persons to marry one another, whether entered into before or after the passing of this Act, shall not under the law of the State have effect as a contract and no action shall be brought in the State for breach of such an agreement, whatever the law applicable to the agreement.

  Uimhir 22 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1981

 665. #1387346

  An fad a bheidh Comhalta ar fionraí, ní bheidh sé i dteideal aon chearta faoin gComhaontú seo a fheidhmiú, ach amháin an ceart chun éirí as, agus an ceart chun eadrána le linn d'oibríochtaí an Chiste a bheith á bhfoirceannadh, ach fanfaidh sé faoi réir a chuid oibleagáidí uile a chomhlíonadh faoin gComhaontú seo.

  While under suspension, a Member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal and to arbitration during the termination of the Fund's operations, but shall remain subject to compliance with all its obligations under this Agreement.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 666. #1387474

  Laistigh de réim a ghníomhaíochtaí oifigiúla, beidh an Ciste, a shócmhainní, a mhaoin, a ioncam agus na hoibríochtaí agus na hidirbhearta a údaraítear leis an gComhaontú seo saor ó gach cáin dhíreach agus ó gach dleacht custam ar earraí a allmhairítear nó a onnmhairítear chun úsáide oifigiúla an Chiste, ar choinníoll nach gcuirfidh sé seo cosc ar aon Chomhalta a ghnáth-chánacha agus a ghnáth-dhleachtanna custam a fhorchur ar thráchtearraí is de thionscnamh chríoch an Chomhalta sin agus atá forghéillte chun an Chiste ar chuntar ar bith.

  Within the scope of its official activities, the Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be exempt from all direct taxation and from all customs duties on goods imported or exported for its official use, provided that this shall not prevent any Member from imposing its normal taxes and customs duties on commodities which originate from the territory of such Member and which are forfeited to the Fund through any circumstance.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 667. #1387570

  DÁ FHIANÚ SIN tá siad sin a bhfuil a sínithe anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige, tar éis a sínithe a chur leis an gComhaontú seo ar na dátaí a thaispeántar.

  IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have affixed their signatures under this Agreement on the dates indicated.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 668. #1387993

  Féadfaidh an tAire Airgeadais caoga is ocht milliún gnáthscair ar a mhéid sa Chuideachta £1 an ceann a cheannach i dteannta na ngnáthscaireanna sa Chuideachta a cheannaigh sé faoin gcomhaontú dar tugadh formheas le halt 2 den Phríomh-Acht. [EN] Méadú ar mhéid na n-iasachtaí a fhaigheann an British & Irish Steam Packet Company Limited agus a ráthaíonn an tAire Airgeadais. 2.

  British & Irish Steam Packet Company Limited (Acquisition) (Amendment) Act, 1979

  Uimhir 9 de 1982: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1982

 669. #1401184

  (iii) seirbhísí arb éard iad earraí do-chorraithe a fhorbairt, agus earraí do-chorraithe a chothabháil agus a dheisiú lena n-áirítear daingneáin a fheistiú, i gcás nach mó luach na n-earraí so-chorraithe (más ann dóibh) a sholáthrófar de bhun comhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú;

  (iii) services consisting of the development of immovable goods, and the maintenance and repair of immovable goods including the installation of fixtures, where the value of movable goods (if any) provided in pursuance of an agreement in relation to such services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement;

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 670. #1401499

  (e) tráth a bheifear á fhionnadh an lú nó nach lú aon chíos nó íocaíocht eile dá shamhail faoi réim nó i leith léasa, comhaontaithe nó ceadúnais ná an cíos neamhthuilleamaíoch i leith na maoine áirithe, ní thabharfar aird ar aon fhoráil sa léas, sa chomhaontú nó sa cheadúnas áirithe ná in aon chomhaontú a bhaineann leis an léas, leis an gcomhaontú nó leis an gceadúnas sin a cuireadh isteach ann, i dtuairim na gCoimisinéirí, chun méid an chíosa neamhthuilleamaíoch a cheilt nó a laghdú.

  ( e ) in ascertaining whether or not any rent or other like payment under or in respect of a lease, agreement or licence is less than the arm's length rent in respect of the property concerned, no regard shall be had to any provision in the lease, agreement or licence concerned or in any agreement relating to such lease, agreement or licence that, in the opinion of the Commissioners, was included for the purpose of concealing or diminishing the amount of the arm's length rent.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 671. #1421834

  (iii) seirbhísí arb éard iad earraí do-chorraithe a fhorbairt, agus earraí do-chorraithe a chothabháil agus a dheisiú lena n-áirítear daingneáin a fheistiú, i gcás nach mó luach na n-earraí so-chorraithe (más ann dóibh) a sholáthrófar de bhun chomhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá thrian den mhéid iomlán ar ar inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú;

  (iii) services consisting of the development of immovable goods, and the maintenance and repair of immovable goods including the installation of fixtures, where the value of movable goods (if any) provided in pursuance of an agreement in relation to such services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement;

  Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985

 672. #1426476

  —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí agus an t-údarás bóithre a bhfuil droichead thar aon cheann de na canálacha ina limistéar feidhme comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus an oibleagáid é a chothabháil a aistriú chuig an údarás bóithre sin, agus féadfaidh siad comhaontú den sórt sin a chur i bhfeidhm.

  —(1) The Commissioners and the road authority within whose functional area a bridge over any of the canals is situate may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 3 de 1986: ACHT NA gCANÁLACHA, 1986

 673. #1436074

  (2) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas nó aicme ceadúnais (mar a bheidh sonraithe san ordú) arna eisiúint ag údarás inniúil Stáit eile, ag eagras idirnáisiúnta nó ag duine nó comhlacht ag gníomhú thar ceann eagrais den sórt sin de bhun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó de bhun comhaontú, comhshocraíochta nó rúin i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, agus aon ordú den sórt sin a rinneadh sular ritheadh an tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1978 , leanfaidh sé i bhfeidhm agus measfar gur faoin alt seo a rinneadh é.

  (2) ( a ) The Minister may by order declare that a licence or class of licence (as specified in the order) issued by the competent authority of another State, an international organisation or a person or body acting on behalf of such an organisation in pursuance of an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party, shall be deemed to be a restricted road freight licence, and any such order made before the passing of the Road Transport Act, 1978 shall continue in force and be deemed to have been made under this section.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 674. #1464965

  (2) D'ainneoin fho-alt (1) den alt seo, na comhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 3 nó 4 den Acht seo is comhshocraíochtaí den chineál sin iad a fhorálfaidh— [EN] (a) go ndéanfaidh an comhlacht sonraithe agus cibé daoine a fhoráiltear sa chomhaontú tuairimí agus faisnéis shoiléir iontaofa a mhalartú go rialta i dtaobh cibé gnóthaí de chuid an chomhlachta shonraithe a fhoráiltear sa chomhaontú;

  —(1) Subject to subsection (3) of this section, the arrangements referred to in section 3 or 4 of this Act shall be such as may be agreed on between representatives of the specified body concerned and representatives of employees of such body and the terms of any such agreement (in this Act referred to as "the agreement") shall be contained in a document which shall be signed by each of the parties to the agreement.

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 675. #1464966

  [EN] (b) go dtabharfaidh an comhlacht sonraithe faisnéis ábhartha i dtráth cuí do cibé daoine a fhoráiltear sa chomhaontú i dtaobh cibé cinntí de chuid an chomhlachta shonraithe a fhoráiltear amhlaidh agus ar dóigh dóibh éifeacht shuntasach a bheith acu ar leasanna fostaithe de chuid an chomhlachta shonraithe; agus [EN] (c) go scaipfear an fhaisnéis agus na tuairimí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) den fho-alt seo ar fhostaithe an chomhlachta shonraithe, ach amháin sna himthosca, más ann, dá bhforáiltear sa chomhaontú, [EN] agus beidh sna comhshocraíochtaí cibé forálacha eile ar a gcomhaontóidh na páirtithe iontu. [EN]

  [GA]

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 676. #1478647

  ciallaíonn “gníomhaire árachais faoi cheangal” aon duine a dhéanann comhaontú nó comhshocrú le gnóthas trína ngabhann an duine sin air féin gach togra árachais a chur faoi bhráid an ghnóthais lena ndearna sé an comhaontú nó an comhshocrú, nó aon duine a dhéanann comhaontú nó comhshocrú le gnóthas a shrianann ar chaoi ar bith saoirse an duine sin chun tograí árachais a chur faoi bhráid aon ghnóthais seachas an gnóthas lena ndearnadh an comhaontú nó an comhshocrú;

  "tied insurance agent means any person who enters into an agreement or arrangement with an undertaking whereby that person undertakes to refer all proposals of insurance to the undertaking with whom he has made or entered into the agreement or arrangement, or any person who enters into an agreement or arrangement with an undertaking which restricts in any way that person's freedom to refer proposals of insurance to an undertaking other than the undertaking with whom the agreement or arrangement has been made or entered into;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 677. #1481498

  (e) faoi réir fógra a thabhairt roimh ré don fhostóir agus faoi réir comhaontú idir an t-ionadaí sábháilteachta agus an fostóir i dtaobh minicíochta, cigireacht a dhéanamh agus le linn dóibh an comhaontú sin a bhaint amach, nach comhaontú a choimeádfaidh an fostóir siar go míréasúnach, breithneoidh na páirtithe cineál agus méid na nguaiseanna san áit oibre agus iad á chinneadh cé chomh minic a dhéanfaidh an t-ionadaí sábháilteachta cigireacht san áit oibre lena mbaineann;

  ( e ) subject to prior notice to the employer and to agreement between the safety representative and the employer as to frequency, carry out inspections and in reaching such agreement, which shall not be unreasonably withheld by the employer, the parties shall consider the nature and extent of the hazards in the place of work in determining the frequency of inspections to be carried out by the safety representative at the place of work concerned;

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 678. #1483707

  (II) comhaontú a dhéanamh a d'fhágfadh, faoi théarmaí an chomhaontaithe nó faoi théarmaí aon chomhshocraíochta nó comhthuisceana ar faoina réir, nó ar i ndáil léi thairis sin, a dhéantar an comhaontú, go mbeadh de cheangal ar an bpearsa aonair, nó go gcuirfí faoi deara dó, aon scaireanna cáilithe a dhiúscairt chuig an duine lena ndéantar an comhaontú, nó chuig aon duine eile, ar an modh a thuairiscítear i gclásal (I),

  (II) enters into an agreement, where, either under the terms of the agreement or under the terms of any arrangement or understanding subject to which or otherwise in connection with which the agreement is made, it would bind the individual to dispose, or cause him to dispose, of any eligible shares to the person with whom the agreement is made or any other person in the manner described in clause (I),

  Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

 679. #1488544

  “(3) (a) San alt seo ní fholaíonn ‘taiscí’ taiscí arna dtaisceadh le trádálaí ag daoine atá fostaithe aige ina ghnó trádála nó ag a chustaiméirí i ngnáthchúrsa a ghnó trádála ná taiscí i leith earraí a ligean nó a dhíol faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú díola creidmheasa.

  "(3) ( a ) In this section 'deposits' does not include deposits with a trader by persons employed by him in his trading business or by his customers in the normal course of his trading business or deposits in respect of the letting or selling of goods under a hire-purchase agreement or a credit-sale agreement.

  Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

 680. #1503515

  ansin ní bheidh aon dleacht stampa inmhuirearaithe ar an ionstraim sin ach ina ionad sin, agus mar imshocraíocht air, muirearófar, maidir leis na hionstraimí lena mbaineann an comhaontú agus a eisíodh i rith gach tréimhse cuntais faoin gcomhaontú sin, dleacht stampa ar cóimhéid le comhiomlán na méideanna dleachta stampa a bheadh. murach forálacha an ailt seo, inmhuirearaithe ar gach ionstraim ar leith lena mbaineann, agus déanfaidh an duine an dleacht stampa is inmhuirearaithe faoin bhfo-alt seo (mar imshocraíocht den chineál a dúradh) a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim nuair a bheidh an cuntas á sheachadadh aige.

  then that instrument shall not be chargeable with any stamp duty but in lieu thereof, and by way of composition, there shall be charged, in respect of the instruments to which the agreement relates which were issued during each period of account under that agreement a stamp duty of an amount equal to the aggregate of the amounts of stamp duty which, but for the provisions of this section, would have been chargeable upon each of the instruments concerned, and the stamp duty chargeable under this subsection (by way of such composition as aforesaid) shall be paid by the person to the Revenue Commissioners on the delivery of the account.

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 681. #1513163

  (c) cibé acu a dhéanann aon téarma i gcomhaontú comhchoiteann, in ordú rialaithe fostaíochta nó i gconradh fostaíochta a shonraítear in alt 74, a mhéid a bhaineann sé le sochair cheirde a chuirtear ar fáil faoi scéim dá dtagraítear i mír (a), an prionsabal um dhéileáil chomhionann a chomhlíonadh, nó

  ( c ) whether any term of a collective agreement, employment regulation order or contract of employment specified in section 74, insofar as it relates to occupational benefits provided under a scheme referred to in paragraph (a), complies with the principle of equal treatment, or

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 682. #1513239

  (c) a chinneadh cibé acu a dhéanann na téarmaí i gcomhaontú comhchoiteann, in ordú rialaithe fostaíochta nó i gconradh fostaíochta a shonraítear in alt 74, a mhéid a bhaineann siad le sochair cheirde a chuirtear ar fáil faoi scéim dá dtagraítear in alt 76 (1) (a), an prionsabal um dhéileáil chomhionann a chomhlíonadh,

  ( c ) determine whether the terms of a collective agreement, employment regulation order or contract of employment specified in section 74, insofar as they relate to occupational benefits provided under a scheme referred to in section 76 (1) ( a ), complies with the principle of equal treatment,

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 683. #1516733

  —(1) Faoi réir alt 45, coimeádfaidh cuideachta, ar banc ceadúnaithe nó cuideachta shealbhaíochta bainc cheadúnaithe í, clár ina mbeidh cóip de gach idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú a gceanglófaí, murach alt 41 (6), sonraí díobh a nochtadh le fo-alt (1) nó (2) den alt sin i gcuntais nó i ngrúpchuntais na cuideachta don bhliain airgeadais reatha agus do gach bliain de na deich mbliana airgeadais roimhe sin (ach gan aon bhliain airgeadais a chríochnaíonn roimh dháta rite an Achta seo a áireamh) nó, mura bhfuil idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú den sórt sin i scríbhinn, coimeádfaidh sí meabhrán scríofa ina leagfar amach a téarmaí.

  —(1) Subject to section 45, a company which is, or is the holding relating to licensed company of, a licensed bank, shall maintain a register containing banks. a copy of every transaction, arrangement or agreement of which particulars would, but for section 41 (6), be required by subsection (1) or (2) of that section to be disclosed in the company's accounts or group accounts for the current financial year and for each of the preceding ten financial years (but excluding any financial year ending prior to the passing of this Act) or, if such a transaction, arrangement or agreement is not in writing, a written memorandum setting out its terms.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 684. #1517502

  (b) gach uair i ndiaidh an trátha sin, fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin, a tharlaíonn aon teagmhas nó imthosca faoi réim alt 67 (1) (mar a bhaineann sé lena chás ar shlí eile seachas faoi threoir leasanna a ndéileáiltear leo mar leasanna dá chuid faoi alt 74 mar a bhaineann leis an gcomhaontú sin).

  ( b ) on each occurrence after that time while he is still subject to those requirements of any event or circumstances within section 67 (1) (as it applies to his case otherwise than by reference to interests treated as his under section 74 as applying to that agreement).

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 685. #1517506

  (a) an líon scaireanna (más ann) a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta ina gceanglófaí ar an duine a bheadh ag tabhairt an fhógra a leas a lua i gcás go mbeadh sé faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh maidir leis an leas sin (ar leith ón gcomhaontú) díreach i ndiaidh an trátha ar tháinig an oibleagáid chun fógra a thabhairt faoi fho-alt (2) i gceist, agus

  ( a ) the number of shares (if any) comprised in the target company's relevant share capital in which the person giving the notice would be required to state his interest if he were under the obligation of disclosure with respect to that interest (apart from the agreement) immediately after the time when the obligation to give notice under subsection (2) arose, and

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 686. #1517692

  (2) Gan dochar d'fho-alt (1), i gcás go bhfaighidh cuideachta fógra faoin gCuid seo a mbeidh ráiteas ann gur scoir an duine a thugann an fógra, nó aon duine eile, de bheith ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73, beidh an chuideachta faoi oibleagáid an fhaisnéis sin a thaifeadadh os comhair ainm an duine sin gach áit ina bhfuil a ainm ar fáil sa chlár mar pháirtí sa chomhaontú sin (lena n-áirítear aon taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile).

  (2) Without prejudice to subsection (1), where a company receives a notification under this Part which includes a statement that the person making the notification, or any other person, has ceased to be a party to an agreement to which section 73 applies, the company shall be under obligation to record that information against the name of that person in every place where his name appears in the register as a party to that agreement (including any entry relating to him made against another person's name).

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 687. #1517831

  (4) Más rud é, maidir le duine a n-aithnítear é i gclár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna mar dhuine is páirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 (cibé acu le taifead os comhair a ainm féin nó le taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile mar a luaitear i bhfo-alt (2) (a)), go scoireann sé de bheith ina pháirtí sa chomhaontú sin, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gcuideachta chun an fhaisnéis sin a chur sa chlár;

  (4) If a person who is identified in a company's register of interests in shares as being a party to an agreement to which section 73 applies (whether by an entry against his own name or by an entry relating to him made against another person's name as mentioned in subsection (2) (a)) ceases to be a party to that agreement, he may apply in writing to the company for the inclusion of that information in the register;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 688. #1569357

  —Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala gach Comhlachta agus déanfar doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim arna déanamh ag Comhlacht agus a bheith séalaithe le séala an Chomhlachta (a airbheartaíonn a bheith fíordheimhnithe de réir mhír 4.2 de Chuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú) a ghlacadh i bhfianaise agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan chruthúnas mura rud é go suífear a mhalairt.

  —Judicial notice shall be taken of the seal of each Body and a document purporting to be an instrument made by a Body and to be sealed with the seal of the Body (purporting to be authenticated in accordance with paragraph 4.2 of Part 7 of Annex 2 to the Agreement) shall be received in evidence and be deemed to be such instrument without proof unless the contrary is shown.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 689. #1571903

  (4) Le linn méid an airgid a ráthóidh an tAire faoin alt seo a ríomh, déanfar an choibhéis in airgeadra an Stáit a fhreagraíonn don phríomhshuim agus don ús i ndollair US a ríomh de réir an ráta malairte don dollar US agus d'airgeadra an Stáit, de réir mar a bheidh i bhfeidhm ar an dáta nó ar na dátaí a gcuirfear an Banc Ceannais in ionad an BIS faoin gComhaontú Ionaid.

  (4) In calculating the amount of money guaranteed by the Minister under this section, the equivalent in the currency of the State of principal and interest in US dollars shall be calculated at the rate of exchange for the US dollar and the currency of the State, as applies on the date or dates on which the Central Bank is substituted for the BIS under the Substitution Agreement.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 690. #1658231

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen [12] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (12), which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU (13).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 691. #1658423

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 692. #1659426

  Más rud é, le linn na hidirthréimhse, mar a leagtar síos sa Chomhaontú, nach leor aisghabhálacha na coda nach bhfuil frithpháirtithe chun cead a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann bunú a shocraithe náisiúnta airgeadais a chistiú gcomhréir le Treoir 2014/59/AE, áireofar ar aisghabhálacha freisin iomlán de chuid na hurrainne nó cuid den chuid sin a chomhfhreagraíonn don Bhallstát sin atá faoi réir frithpháirtiúcháin i gcomhréir leis an gComhaontú nó ar shlí eile, tar éis na hidirthréimhse, iomlán na ranníocaíochtaí nó cuid díobh a aistreoidh an Páirtí Conarthach lena mbaineann le linn an dlúthchomhair, i méid ar leor é chun cistiú an tsocraithe náisiúnta airgeadais sin a chumasú.

  If during the transitional period, as laid down in the Agreement, recoupments of the non-mutualised part are not sufficient to permit the funding of the establishment by the Member State concerned of its national financial arrangement in accordance with Directive 2014/59/EU, recoupments shall also include the totality or a part of the part of the compartment corresponding to that Member State subject to mutualisation in accordance with the Agreement or otherwise, after the transitional period, the totality or a part of the contributions transferred by the Member State concerned during the close cooperation, in an amount sufficient to permit the funding of that national financial arrangement.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 693. #1660564

  Cúiteoidh an Bord d'údarás réitigh náisiúnta na damáistí a ordóidh cúirt náisiúnta dó a íoc, nó ar gheall sé, i gcomhaontú leis an mBord, a íoc de bhun socraíocht chairdiúil, ar thoradh iad ar ghníomh nó neamhghníomh a rinne an t-údarás réitigh náisiúnta sin le linn réitigh ar bith faoin Rialachán seo, eintitis agus grúpaí dá dtagraítear in Airteagal 7(2), agus eintitis agus grúpaí dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(b) agus (5) áit a gcomhlíonfar na coinníollacha chun na míreanna sin a chur i bhfeidhm nó de bhun an dara fomhír d'Airteagal 7(3).

  The Board shall compensate a national resolution authority for the damages which it has been ordered to pay by a national court, or which it has, in agreement with the Board, undertaken to pay pursuant to an amicable settlement, which are the consequences of an act or omission committed by that national resolution authority in the course of any resolution under this Regulation of entities and groups referred to in Article 7(2), and of entities and groups referred to in Article 7(4)(b) and (5) where the conditions for the application of those paragraphs are met or pursuant to the second subparagraph of Article 7(3).

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 694. #1664948

  I gcás cleachtas a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt don Aontas na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 23 den Chomhaontú a chur i bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, an bhfuil cleachtas den sórt sin ag luí leis an gComhaontú.

  In the case of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 23 of the Agreement, the Commission, after examining the case on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide whether such practice is compatible with the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/1145 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise

 695. #1666360

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 696. #1668986

  Chun calaois a chosc, ba cheart an teideal chun leas a bhaint as bearta trádála uathrialaitheacha a bhunaítear leis an Rialachán seo a bhaint go hiomlán a bheith faoi réir na coinníollacha ábhartha uile chun sochair a fháil faoin gcomhaontú comhlachais a bheith comhlíonta ag an Úcráin, lena n-áirítear na rialacha maidir le tionscnamh na dtáirgí ábhartha agus na nósanna imeachta a bhaineann leis sin, agus faoi réir an Úcráin a bheith ag obair i ndlúthchomhar riaracháin leis an Aontas, lena bhforlíontar sa Chomhaontú sin.

  In order to prevent fraud, the entitlement to the autonomous trade measures established by this Regulation should be conditional on Ukraine having complied with all the relevant conditions for obtaining benefits under the Association Agreement, including the rules of origin of products concerned and the procedures related thereto, as well as Ukraine's involvement in close administrative cooperation with the Union, as provided for by that Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 697. #1668989

  Faoi réir imscrúdú ag an gCoimisiún, is gá foráil a dhéanamh maidir le dleachtanna na Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach athuair faoin gComhaontú Comhleachais, i gcás allmhairí aon táirgí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo ar cúis iad, nó a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis, le deacrachtaí móra do tháirgeoirí an Aontais a tháirgeann táirgí cosúla nó táirgí atá in iomaíocht dhíreach leo san Aontas Eorpach.

  Subject to an investigation by the Commission, it is necessary to provide for the reintroduction of the Common Customs Tariff duties under the Association Agreement for imports of any products falling under the scope of this Regulation which cause, or threaten to cause, serious difficulties to Union producers of like or directly competing products.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 698. #1669000

  Chomh maith leis na cuótaí taraife nialais a bhunaítear leis an gComhaontú Comhlachais beidh cead táirgí talamhaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, a allmhairiú isteach san Aontas ón Úcráin laistigh de theorainneacha chuótaí taraife nialais an Aontais mar a leagtar amach sna hIarscríbhinní sin iad.

  In addition to the zero-tariff quotas established by the Association Agreement, the agricultural products listed in Annexes I and II to this Regulation shall be admitted for import into the Union from Ukraine within the limits of Union zero-tariff quotas as set out in those Annexes.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 699. #1671138

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír

 700. #1672682

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis [13] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [14].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [14].

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 701. #1672950

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 702. #1673147

  Tar éis thús oibríochtaí EES, ba cheart an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [17] (“an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) chun feidhme a leasú maidir le comhaontuithe déthaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit agus maidir le fad fanachta údaraithe is faide ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa.

  Following the start of operations of the EES, the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [17] (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) should be amended with regard to bilateral agreements concluded by Member States and the authorised length of stay beyond 90 days in any 180-day period of visa-exempt third–country nationals.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 703. #1673159

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis [26] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a chuimsítear faoin réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE [27] ón gComhairle agus le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE [28].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [26] which fall within the area referred to in Article 1, point A of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [27] and with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU [28].

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 704. #1674256

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 705. #1674257

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 706. #1677720

  Beidh córais éifeachtacha ar bun ag tionscnóirí, ag urraitheoirí agus ag iasachtóirí bunaidh leis na critéir agus na próisis sin a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go mbunaítear an deonú creidmheasa ar mheasúnú críochnúil a dhéantar ar acmhainneacht creidmheasa an oibleagáideora agus an aird chuí á tabhairt ar na tosca ábhartha leis an dóchúlacht atá ann go gcomhlíonfaidh an t-oibleagáideoir a chuid oibleagáidí faoin gcomhaontú creidmheasa a fhíorú.

  Originators, sponsors and original lenders shall have effective systems in place to apply those criteria and processes in order to ensure that credit-granting is based on a thorough assessment of the obligor’s creditworthiness taking appropriate account of factors relevant to verifying the prospect of the obligor meeting his obligations under the credit agreement.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 707. #1683137

  Ba cheart a mheas gur mar aisíocaíocht ar chaiteachas a dhéantar an liúntas ar fad a íoc mura sonraítear i dtéarmaí agus coinníollacha fostaíochta a eascraíonn as foráil reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin, as comhaontaithe comhchoiteanna, dámhachtainí eadrána, nó comhaontuithe conarthacha atá i bhfeidhm maidir leis an gcaidreamh fostaíochta a chinneann cé acu gnéithe den liúntas atá á leithdháileadh mar aisíocaíocht ar chaiteachas arna thabhú mar gheall ar an bpostú agus cé acu atá mar chuid de luach saothair.

  The entire allowance should be considered to be paid in reimbursement of expenditure unless the terms and conditions of employment resulting from the law, regulation or administrative provision, collective agreements, arbitration awards or contractual agreements that apply to the employment relationship determine which elements of the allowance are allocated to the reimbursement of expenditure incurred on account of the posting and which are part of remuneration.

  Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 708. #1683531

  Ós rud é gur mhainnigh na Stáit Aontaithe a reachtaíocht a thabhairt i gcomhréir leis na comhaontuithe cumhdaithe, d'iarr an Comhphobal Eorpach (“Comhphobal”) ar DSB an t-údarás a thabhairt dó cur i bhfeidhm a lamháltas taraife agus a n-oibleagáidí lena mbaineann faoin gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (“CGTT”) 1994 a chur ar fionraí i leith na Stát Aontaithe.

  Since the United States failed to bring its legislation into conformity with the covered agreements, the European Community (‘Community’) requested authorisation from the DSB to suspend the application of its tariff concessions and related obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT’) 1994 to the United States.

  Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

 709. #1685172

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16, to amend or delete the definitions contained in paragraph 1 of this Article, or add new definitions thereto, in order to adapt that paragraph to scientific developments or technical progress and to ensure consistency between those definitions and any changes to relevant definitions in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 710. #1696665

  I gcás ina léiríonn rialuithe nó iniúchóireachtaí gurb ann ar bhonn córasach nó aisfhillteach do neamhrialtachtaí, calaois nó sárú oibleagáidí a fhéadfar a chur i leith an tairbhí agus go bhfuil tionchar ábhartha acu ar roinnt deontas a dámhadh don tairbhí sin faoi choinníollacha comhchosúla, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach cur chun feidhme an chomhaontaithe deontais nó íocaíochtaí na ndeontas uile lena mbaineann a fhionraí, nó i gcás inarb iomchuí, na comhaontuithe deontas lena mbaineann leis an tairbhí sin a fhoirceannadh, ag féachaint do thromchúis na dtorthaí.

  Where controls or audits demonstrate systemic or recurrent irregularities, fraud or a breach of obligations attributable to the beneficiary and having a material impact on a number of grants awarded to that beneficiary under similar conditions, the authorising officer responsible may suspend the implementation of the grant agreement or payments under all the grants concerned or, where appropriate, terminate the grant agreements concerned with that beneficiary, having regard to the seriousness of the findings.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 711. #1699741

  Bearta dá dtagraítear i bpointe (c) go pointe (g) de mhír 1, beidh siad bunaithe ar shonraíochtaí comhchoiteanna teicniúla arna gcomhaontú go comhpháirteach ag na Ballstáit a chomhmhaoineoidh an táirge nó a mbeidh de rún acu an táirge a cheannach trí mheán soláthar comhpháirteach nó an teicneolaíocht deiridh a úsáid go comhpháirteach, mar a thagraítear dó i mír 3 agus i mír 4, ionas gur fearr de caighdeánú agus idir-inoibritheacht na gcóras.

  Actions as referred to in points (c) to (g) of paragraph 1 shall be based on common technical specifications jointly agreed by the Member States that are to co-finance or that intend to jointly procure the final product or to jointly use the technology, as referred to in paragraphs 3 and 4, thereby strengthening the standardisation and interoperability of systems.

  Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

 712. #1709689

  I gcás ina ndéanann gnóthas a ainmnítear mar ghnóthais a bhfuil cumhacht shuntasach sa mhargadh aige tairiscint lena ngabhfaidh téarmaí cothroma, réasúnta, neamh-idirdhealaitheacha i líonraí fíor-ardacmhainne ina bhfuil eilimintí snáthoptaice a théann chuig áitribh an úsáideora deiridh nó chuig an mbunstáisiún, lena dtugtar deis de gnóthais de mhéideanna agus d'acmhainneacht airgeadais éagsúla a bheith ina gcomhinfheisteoirí bonneagair, ba cheart don údarás rialála náisiúnta a bheith in ann staonadh ó oibleagáidí a fhorchur de bhun na Treorach seo ar an líonra fíor-ardacmhainne má tá comhinfheisteoir ionchasach amháin ar a laghad i ndiaidh dul isteach i gcomhaontú comhinfheistíochta leis an ngnóthas.

  Where an undertaking designated as having significant market power makes an offer for co-investment on fair, reasonable and non-discriminatory terms in very high capacity networks that consist of optical fibre elements up to the end-user premises or the base station, providing an opportunity to undertakings of different sizes and financial capacity to become infrastructure co-investors, the national regulatory authority should be able to refrain from imposing obligations pursuant to this Directive on the new very high capacity network if at least one potential co-investor has entered into a co-investment agreement with that undertaking.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 713. #1715952

  in éagmais comhaontú idirnáisiúnta agus gníomh ábhartha tarmligthe, dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) den mhír seo faoi seach, agus gan dochar d'Airteagal 140(6) den Rialacháin seo, i gcomhaontú a bhaineann le haithint na ndeimhnithe a tugadh i gcrích idir Ballstát agus tríú tír roimh theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 arna chur in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile i gcomhréir le pointe (a) d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 nó pointe (a) d'Airteagal 12(2) de Rialachán (CE) Uimh. 216/2008.

  in the absence of an international agreement and of a relevant delegated act as referred to in points (a) and (b) of this paragraph respectively, and without prejudice to Article 140(6) of this Regulation, an agreement concerning the recognition of certificates concluded between a Member State and a third country before the entry into force of Regulation (EC) No 1592/2002 that has been notified to the Commission and the other Member States in accordance with point (a) of Article 9(2) of Regulation (EC) No 1592/2002 or point (a) of Article 12(2) of Regulation (EC) No 216/2008.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 714. #1719352

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 715. #1719353

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 716. #1719967

  Is gá, dá bhrí sin, maolú ar na cainníochtaí ainmniúla a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2007/45/EC maidir le biotáillí chun a áirithiú gur féidir shochu aondriogtha, deoch bhiotáilleach arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais, faoi mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 2-D a ghabhann leis an gComhaontú, i mbuidéil de chainníochtaí ainmniúla 720 ml agus de 1800 ml atá cothrom le méideanna buidéal traidisiúnta Seapánach ceithre go (

  A derogation from the nominal quantities set out in the Annex to Directive 2007/45/EC for spirit drinks is therefore necessary to ensure that single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan can be placed on the Union market, as set out in Annex 2-D to the Agreement, in bottle sizes of 720 ml and of 1800 ml that correspond to traditional Japanese bottle sizes four go (

  Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais

 717. #1722741

  Maidir leis sin, ba cheart ceangal a bheith ann formheas roimh ré a fháil ón gCoimisiún, ba cheart é a bheith faoi réir cinneadh dearfach ón mBord Bainistíochta, ba cheart é a léiriú i gcomhaontú