Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

comhaontaigh

comhaontú

2,134 toradh in 626 doiciméad

 1. #150950

  ciallaíonn "comhaontú" comhaontú idir an tAire agus rannpháirtí;

  "agreement" means an agreement between the Minister and a subscriber;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #151453

  ciallaíonn "comhaontú" comhaontú idir an tAire agus rannpháirtí agus a bhaineann le seirbhís telex a sholáthar;

  "agreement" means an agreement between the Minister and a subscriber and relating to the provision of telex service;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #280512

  Sainmhíneofar na costais seo sa chomhaontú bainistíochta idir an Coimisiún agus an BEI.

  These costs shall be defined in the management agreement between the Commission and the EIB.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 4. #284264

  Socrófar na modhanna íoctha le comhaontú idir na hiompróirí.

  The methods of payment shall be fixed by agreement between the carriers.

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 5. #318780

  IARSCRÍBHINN XIV Creat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach

  ANNEX XIV Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 6. #322088

  CREAT-CHOMHAONTÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH IDIR PARLAIMINT NA hEORPA AGUS AN COIMISIÚN EORPACH

  FRAMEWORK AGREEMENT ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COMMISSION

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 7. #322417

  Ní choisceann an méid sin thuas socruithe coibhéiseacha eile arna gcomhaontú idir na hInstitiúidí.

  The above does not preclude other equivalent arrangements agreed between the institutions.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 8. #322473

  comhaontú idirinstitiúideach an 3 Meitheamh 2008 idir an Pharlaimint agus an Coimisiún ar nósanna imeachta coisteolaíochta;

  the interinstitutional agreement of 3 June 2008 between Parliament and the Commission on comitology procedures;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 9. #322986

  Déanfar an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle a dhaingniú i scríbhinn le litir oifigiúil.

  The agreement between Parliament and Council shall be confirmed in writing by an official letter.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 10. #326814

  Féadfar an Comhaontú seo a leasú trí chomhaontú i scríbhinn idir na Páirtithe.

  This Agreement may be amended by written agreement between the Parties.

  Comhaontú idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe a mhalartaítear ar mhaithe le leas an Aontais Eorpaigh (2011)

 11. #327929

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 12. #349793

  comhaontú déthaobhach idir Ballstát agus tríú tír;

  a bilateral agreement between a Member State and a third country;

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 13. #437143

  ciallaíonn “comhaontú déthaobhach” aon chomhaontú idir an Rialtas agus stát neamhchonarthach maidir le huchtálacha idir tíortha, ar comhaontú é a bhfuil feidhm dlí aige de bhua alt 73;

  “bilateral agreement” means any agreement between the Government and a non-contracting state concerning intercountry adoptions which agreement, by virtue of section 73, has the force of law;

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 14. #437475

  (c) i stát a bhfuil comhaontú déthaobhach aige leis an Stát (uchtáil idir tíortha), nó

  (c) in a state that has a bilateral agreement with the State (an intercountry adoption), or

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 15. #472849

  Comhaontú idir Banc nó Gobharnóir, duine toirmiscthe agus soláthraí rialáilte seirbhíse airgeadais.

  Agreement between Bank or Governor, prohibited person and regulated financial service provider.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 16. #477423

  (b) go ndéantar comhaontú i scríbhinn chun idirscaradh idir na páirtnéirí sibhialta, nó

  (b) a written agreement to separate is entered into between the civil partners, or

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 17. #494925

  Comhaontú idir an Stát agus an Ciste maidir le hIasachtaí.

  “Borrowing agreement between the State and the Fund.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 18. #500658

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 19. #558752

  comhaontú maoinithe idir an Coimisiún agus eintiteas nó an duine dá dtagraítear in Airteagal 185;

  a financing agreement between the Commission and an entity or person referred to in Article 185;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 20. #561636

  comhaontú maoinithe idir an Coimisiún agus eintiteas nó an duine dá dtagraítear in Airteagal 185;

  a financing agreement between the Commission and an entity or person referred to in Article 185;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 21. #574805

  Ní áirítear iad sin sa chuntas airgeadais toisc nach bhfuil aon chomhaontú frithpháirteach idir na páirtithe.

  These are excluded from the financial account because there is no mutual agreement between the parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 22. #574815

  cealú fiach trí chomhaontú frithpháirteach idir féichiúnaí agus creidiúnaí (cealú fiach nó maitheamh fiach):

  cancellation of debt by mutual agreement between debtor and creditor (debt cancellation or debt forgiveness):

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 23. #577259

  Is comhaontú atá sa pholasaí idir árachóir agus aonad institiúideach eile, dá ngairtear an sealbhóir polasaí.

  The policy is an agreement between an insurer and another institutional unit, called the policyholder.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 24. #641959

  Cuirfear isteach tuairisc ar aon chomhaontú eile idir an t-urraitheoir agus an láthair.

  Description of any other agreement between the sponsor and the site shall be submitted.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 25. #709138

  Ceapfar an t-iniúchóir neamhspleách ar chomhaontú idir an monaróir agus an Coimisiún.

  The independent auditor shall be appointed in agreement between the manufacturer and the Commission.

  Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint

 26. #721148

  le haon chomhaontú nó le haon chineál comhaontuithe idir gnóthais;

  any agreement or category of agreements between undertakings,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 27. #1044708

  (a) trí chomhaontú idir na páirtithe éagsúla lena mbaineann an scéim sin, nó

  ( a ) by agreement between the different parties concerned in such scheme, or

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 28. #1050600

  (2) Cinnfear na nithe seo a leanas trí chomhaontú idir an Bardas agus an Chomhairle Contae:—

  (2) The following matters shall be determined by agreement between the Corporation and the County Council:—

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1953: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1953

 29. #1125803

  (i) trí chomhaontú idir na húdaráis lena mbainfidh arna dhéanamh le toiliú an Aire, nó

  (i) by agreement between the authorities concerned made with the consent of the Minister, or

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 30. #1125809

  (i) trí chomhaontú idir na húdaráis lena mbainfidh arna dhéanamh le toiliú an Aire, nó

  (i) by agreement between the authorities concerned made with the consent of the Minister, or

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 31. #1130150

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le Díolúintí áirithe ó Cháin.)

  Next (THIRD SCHEDULE) No. 19/1960:

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 32. #1130215

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le Díolúintí áirithe ó Cháin.)

  Previous (THIRD SCHEDULE) No. 19/1960:

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 33. #1143449

  Comhaontú idir Coláiste na Tríonóide, Coláiste Ríoga na Leá agus Ospidéal Sir Patrick Dun a dhaingniú.

  Confirmation of agreement between Trinity College, the Royal College of Physicians and Sir Patrick Dun's Hospital.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 34. #1213727

  (c) cinneadh achomhairc trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus na Coimisinéirí Ioncaim,

  ( c ) the determination of an appeal by agreement between the appellant and the Revenue Commissioners,

  Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

 35. #1230475

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA BREATAINE AGUS RIALTAS SHAORSTáT éIREANN MAIDIR LE CáIN IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 36. #1230607

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE MAIDIR LE DíOLúINTí áIRITHE ó CHáIN.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 37. #1230638

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE MAIDIR LE DíOLúINTí áIRITHE ó CHáIN.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 38. #1254762

  (i) trí chomhaontú idir na húdaráis áitiúla lena mbainfidh arna dhéanamh le toiliú an Aire, nó

  (i) by agreement between the local authorities concerned made with the consent of the Minister, or

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 39. #1254768

  (i) trí chomhaontú idir na húdaráis áitiúla lena mbainfidh arna dhéanamh le toiliú an Aire, nó

  (i) by agreement between the local authorities concerned made with the consent of the Minister, or

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 40. #1262166

  Comhaontú 1967 idir Bord na nIarnród Breataineach agus an Bord a dhaingniú.

  Confirmation of Agreement of 1967 between British Railways Board and the Board.

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 41. #1262478

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Comhaontú idir an British Railways Board agus Córas Iompair éireann)

  Next (SECOND SCHEDULE) No. 14/1971:

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 42. #1262525

  Comhaontú idir an British Railways Board agus Córas Iompair éireann

  [GA]

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 43. #1349562

  Comhaontú idir Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chorcaí, Córas Iompair Éireann agus Coimisinéirí Chuan Chorcaí.

  Agreement between the Lord Mayor, Aldermen and Burgesses of Cork, Córas Iompair Éireann and the Cork Harbour Commissioners.

  Uimhir 18 de 1979: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 44. #1386792

  Ciallaíonn “Comhaontú Comhlachais” an comhaontú idir EIT agus an Ciste de bhun airteagal 7.

  "Association Agreement" means the agreement entered into between an ICO and the Fund pursuant to article 7.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 45. #1401695

  (iii) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus na Coimisinéirí;

  (iii) the determination of an appeal by agreement between the appellant and the Commissioners;

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 46. #1436360

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Comhaontú idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Réamhiniúchadh)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 47. #1436548

  Comhaontú idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Réamhiniúchadh [EN]

  Agreement between Ireland and the United States of America on Preinspection

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 48. #1452910

  (b) i gcás nach mbeidh comhaontú idir na páirtithe,

  ( b ) where the parties are not in agreement,

  Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987

 49. #1473029

  Comhaontú idir féimheach agus creidiúnaí maidir le hachainí nó gníomh féimheachta.

  13. Petition or act of bankruptcy agreed between bankrupt and creditor. 14.

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 50. #1562994

  (b) maidir le comhaontú idir an Stát agus stát eile i ndáil le cánachas.

  (b) to an agreement between the State and another state in relation to taxation.

  Uimhir 47 de 1998: AN tACHT UM AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE AGUS UM CHOISTÍ THITHE AN OIREACHTAIS (FORÁLACHA SPEISIALTA), 1998

 51. #1563458

  (f) an dlí atá le feidhmiú, i gcás aon díospóide idir na páirtithe sa chomhaontú, agus

  (f) the law to be applied, in the event of any dispute between the parties to the agreement, and

  Uimhir 50 de 1998: AN tACHT UM CHISTE SCOLÁIREACHTAÍ GEORGE MITCHELL, 1998

 52. #1649986

  Bunóidh an Coimisiún an comhaontú idir na Ballstáit lena mbaineann.

  The Commission shall establish the agreement of the Member States concerned.

  Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach

 53. #1739763

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shingeapór:

  Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 54. #1739773

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

  Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Vietnam

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 55. #1739779

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch

  Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 56. #1771279

  Beidh bunú agus feidhmiú an choláiste bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn idir a chomhaltaí uile.

  The establishment and functioning of the college shall be based on a written agreement between all its members.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 57. #1835682

  Comhaontú Saorthrádála idir an Comhphobal Eorpach agus an tSile (IO L 352, 30.12.2002)

  Free Trade Agreement between the European Community and Chile (OJ L352, 30.12.2002)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 58. #1835710

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas (IO L 127/14.05.2011)

  Free Trade Agreement by the European Union and South Korea - (OJ L 127/14.5.2011) EN EN

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 59. #1621486

  Tairiscint maidir le Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Polainne, Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire agus Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Nigéire a Tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 60. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 61. #177518

  Oibrithe lena mbaineann Comhaontú Fostaíochta Cláraithe eadhon comhaontú i dtaobh luach saothair nó coinníollacha fostaíochta oibrithe d'aon aicme nó cineál nó grúpa arna dheanamh idir ceardchumann oibrithe agus fostóir nó ceardchumann fostóirí nó arna dhéanamh ag cruinniú de chomhchomhairle thionscail chláraithe idir comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'oibrithe agus comhaltaí den Chomhairle a bheas ionadaitheach d'fhostóirí".

  Workers affected by a Registered Agreement, that is, "an agreement relating to the remuneration or the conditions of employment of workers of any class, type or group made between a trade union of employers or made, at a meeting of a registered joint industrial council between members of the council representatives of workers and members of the council representative of employers".

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 62. #179998

  (2) Ní bheidh, i morgáiste, i gcomhaontú fruilcheannaigh, ná i gcomhaontú a riarann do dheontas nó d'aisíocaíocht iasachta, a rinneadh tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir solus nó duine a bhfuil sé beartaithe aige a bheith ina mhiondíoltóir solus, aon fhoráil lena ngeallfaidh an miondíoltóir nó an duine (de réir mar a bheidh) biotáille mhótair a cheannach ón mórdhíoltóir agus gan biotáille mhótair a cheannach ó aon mhórdhíoltóir eile i rith tréimhse is sia ná deich mbliana nó an chuid eile de théarma chomhaontú solus atá ann faoi láthair idir an mórdhíoltóir agus an miondíoltóir, cibé acu is giorra.

  (2) A mortgage, hire-purchase agreement, or agreement providing for the grant or repayment of a loan, entered into after the commencement of this Order between a wholesaler and a solus retailer or a person who proposes to become a solus retailer shall not contain any provision whereby the retailer or person (as the case may be) undertakes to purchase motor spirit from the wholesaler and not to purchase motor spirit from any other wholesaler for a period of more than ten years or the remainder of the term of an existing solus agreement between the wholesaler and the retailer, whichever is the shorter.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 63. #317157

  (1) Le linn ceann de na cuspóirí a shonraítear i gComhaontú Angla-Éireannach an 15 Samhain 1985 a chur chun feidhme, bunaíodh an Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Ciste) sa bhliain 1986 le Comhaontú an 18 Meán Fómhair 1986 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Comhaontú) d’fhonn dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn, agus d’fhonn teagmháil, idirphlé agus athmhuintearas a chothú idir náisiúnaithe agus aontachtaithe ar fud na hÉireann.

  (1) The International Fund for Ireland ("the Fund") was established in 1986 by the Agreement of 18 September 1986 between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the International Fund for Ireland ("the Agreement") in order to promote economic and social advancement, and to encourage contact, dialogue and reconciliation between nationalists and unionists throughout Ireland, in the implementation of one of the objectives specified by the Anglo-Irish Agreement of 15 November 1985.

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 64. #349762

  Ba cheart go measfaí an leor é an leas a bheadh ann don Chomhphobal comhaontú déthaobhach a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann nó, i gcás inarb iomchuí, an leor é an leas a bheadh ann don Chomhphobal comhaontú Comhphobail a chur in ionad comhaontaithe dhéthaobhaigh atá ann idir Ballstát agus tríú tír.

  It should be assessed whether there is sufficient Community interest in concluding a bilateral agreement between the Community and the third country concerned or, where appropriate, in replacing an existing bilateral agreement between a Member State and a third country with a Community agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 65. #662520

  Rialachán (CE) Uimh. 153/2002 ón gComhairle an 21 Eanáir 2002 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine (IO L 25, 29.1.2002, lch. 16).

  Council Regulation (EC) No 153/2002 of 21 January 2002 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 25, 29.1.2002 p. 16).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 66. #662525

  Rialachán (CE) Uimh. 1616/2006 ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2006 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAlbáine den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine (IO L 300, 31.10.2006, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 1616/2006 of 23 October 2006 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Albania (OJ L 300, 31.10.2006, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 67. #662527

  Rialachán (CE) Uimh. 140/2008 ón gComhairle an 19 Samhain 2007 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró den pháirt eile (IO L 43, 19.2.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 140/2008 of 19 November 2007 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (OJ L 43, 19.2.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 68. #662529

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 69. #684187

  Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.

  In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 

 70. #687814

  Rialachán (CE) Uimh. 1616/2006 ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2006 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine a fheidhmiú (IO L 300, 31.10.2006, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 1616/2006 of 23 October 2006 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Albania (OJ L 300, 31.10.2006, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 71. #687842

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 72. #687867

  Sa Rialachán seo leagtar síos nósanna imeachta áirithe chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh chun forálacha áirithe den Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (“CCC”), a chur chun feidhme agus chun forálacha áirithe den Chomhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, (“an Comhaontú Eatramhach”) a chur chun feidhme.

  This Regulation lays down certain procedures for the adoption of detailed rules for the implementation of certain provisions of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘SAA’), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘Interim Agreement’).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 73. #687941

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú. (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 74. #688078

  Rialachán (CE) Uimh. 153/2002 ón gComhairle an 21 Eanáir 2002 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine a fheidhmiú (IO L 25, 29.1.2002, lch. 16).

  Council Regulation (EC) No 153/2002 of 21 January 2002 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 25, 29.1.2002, p. 16).

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 75. #705748

  Tá an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlacahas idir Comhphobail na hEorpa agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile [2] (an “Comhaontú”) ina bhonn don ghaol idir an tAontas agus an Túinéis.

  The Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part [2] (the ‘Agreement’) constitutes the basis of the relationship between the Union and Tunisia.

  Rialachán (AE) 2016/580 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le bearta trádála uathrialacha éigeandála a thabhairt isteach do Phoblacht na Túinéise

 76. #1001667

  comhaontú fostaíochta. ciallaíonn an abairt “comhaontú fostaíochta” comhaontú, i dtaobh luach saothair nó coinníollacha fostaíochta oibrithe d'aon aicme nó cineál nó grúpa, arna dhéanamh idir ceardchumann oibrithe agus fostóir nó ceardchumann fostóirí nó arna dhéanamh, ag cruinniú de chomhchomhairle thionscail chláraithe, idir chomhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'oibrithe agus comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'fhostóirí;

  the expression "employment agreement" means an agreement relating to the remuneration or the conditions of employment of workers of any class, type or group made between a trade union of workers and an employer or trade union of employers or made, at a meeting of a registered joint industrial council, between members of the council representative of workers and members of the council representative of employers;

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 77. #1125211

  ansin, maidir leis an méad sin den pheitriliam sin a thabharfar, má thugtar aon pheitriliam, go huachtar ag tobar peitriliaim, sa limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin (mar mhínítear le fo-alt (1) d'alt 33 den Acht seo), is é ráta an ríchíosa sin ráta a mbeidh an chomhréir chéanna idir é agus an ráta a socraíodh leis an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh idir an chuid den limistéar lena mbainfidh an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh laistigh den limistéar ceaptha sin agus an limistéar ceaptha sin agus ní hé an ráta a bheidh socair tríd an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí.

  the said royalty rent, in respect of so much if any of that petroleum as is brought to the surface at a petroleum well within the appointed area in relation to that petroleum well (as defined by subsection (1) of section 33 of this Act), shall, in lieu of being at the rate fixed by the relevant award or agreement, be at a rate which bears to the rate fixed by the relevant award or agreement the same proportion as that part of the area to which the relevant award or agreement relates and which is inside the said appointed area bears to the said appointed area.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 78. #1577005

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH LE MALARTÚ LITREACHA DAR DÁTA AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 8ú LÁ DE MHÁRTA, 1999, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 .

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY AN EXCHANGE OF LETTERS DATED THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND, FOR THAT PURPOSE, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON THE 8th DAY OF MARCH, 1999, AND TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 79. #1659029

  Ba cheart go maoineodh ranníocaíochtaí banc a cruinníodh ar an leibhéal náisiúnta an Ciste agus ba cheart é a chomhthiomsú ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le comhaontú idir-rialtasach maidir le haistriú agus frithpháirtiú forásach na ranníocaíochtaí sin (an “Comhaontú”), agus ar an dóigh sin an chobhsaíocht airgeadais a mhéadú agus srian a chur leis an nasc idir an staid bhúiséadach a mheastar a bheith ag Ballstáit aonair agus costais cistiúcháin na mbanc agus na ngnólachtaí a fheidhmíonn sna Ballstáit sin.

  The Fund should be financed by bank contributions raised at national level and should be pooled at Union level in accordance with an intergovernmental agreement on the transfer and progressive mutualisation of those contributions (the ‘Agreement’), thus increasing financial stability and limiting the link between the perceived fiscal position of individual Member States and the funding costs of banks and undertakings operating in those Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 80. #1661907

  Rialachán (CE) Uimh. 140/2008 ón gComhairle an 19 Samhain 2007 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a chur i bhfeidhm, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhontainéagró a chur i bhfeidhm (IO L 43, 19.2.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 140/2008 of 19 November 2007 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (OJ L 43, 19.2.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

 81. #1668981

  Tá an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile [2], (an “Comhaontú Comhlachais”), ina bhonn don ghaol idir an tAontas agus an Úcráin.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the ‘Association Agreement’) constitutes the basis of the relationship between the Union and Ukraine.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 82. #1727272

  Foláireamh faoi náisiúnach tríú tír, ar tairbhí é i dtaca leis an gceart saorghluaiseachta laistigh den Aontas, i gcomhréir le Treoir 2004/38/CE nó le comhaontú arna dhéanamh idir an tAontas nó idir an tAontas gona Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tríú tír ar an taobh eile, beidh sé i gcomhréir leis na rialacha a glacadh agus an treoir sin nó an comhaontú á gcur chun feidhme.

  An alert on a third-country national who is a beneficiary of the right of free movement within the Union in accordance with Directive 2004/38/EC or with an agreement between the Union or the Union and its Members States on the one hand, and a third country on the other hand, shall be in conformity with the rules adopted in implementation of that Directive or agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 83. #1773795

  Nuair atá comhaontuithe teicniúla den sórt sin i bhfeidhm, ní cheanglaítear leis an Treoir seo go dtabharfaí comhaontú idirnáisiúnta i gcrích idir Ballstát agus tríú tír ná comhaontú idir an tAontas agus tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir gáis lena mbaineann.

  When such technical agreements are in place, the conclusion of an international agreement between a Member State and a third country or of an agreement between the Union and a third country regarding the operation of the gas transmission line concerned is not required by this Directive.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 84. #322909

  Déanfar comhaontú ar théacs comhpháirteach a shuíomh ag cruinniú de chuid an Choiste Idir-réitigh nó, ina dhiaidh sin, trí litreacha a mhalartú idir na comhchathaoirligh.

  Agreement on a joint text shall be established at a meeting of the Conciliation Committee or, subsequently, by an exchange of letters between the co-chairs.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 85. #573937

  Mar sin féin, bíonn athruithe ann idir an clár comhardaithe tosaigh agus an clár comhardaithe deiridh mar gheall ar shreafaí eile freisin, sreafaí nach idirghníomhaíochtaí idir aonaid institiúideacha trí chomhaontú frithpháirteach iad.

  However, changes between the opening balance sheet and the closing balance sheet are also due to other flows, which are not interactions between institutional units by mutual agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 86. #722092

  Beidh dlínse ag an gCúirt Bhreithiúnais in aon díospóid idir Ballstáit a bhaineann le hábhar na gConarthaí, má chuirtear an díospóid faoina bráid faoi chomhaontú speisialta idir na páirtithe.

  The Court of Justice shall have jurisdiction in any dispute between Member States which relates to the subject matter of the Treaties if the dispute is submitted to it under a special agreement between the parties.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 87. #1773518

  Mar sin, is cuí idirdhealú a dhéanamh idir cleachtais dá bhforáiltear i dtéarmaí atá glan soiléir i gcomhaontuithe soláthair nó i gcomhaontuithe ina dhiaidh sin idir páirtithe agus cleachtais a úsáidtear tar éis thús an idirbhirt agus nár comhaontaíodh roimh ré, ionas nach gcuirfear toirmeasc ach ar athruithe aontaobhacha aisghníomhacha ar na téarmaí glan soiléir sin a bhí sa chomhaontú soláthair.

  Therefore, it is appropriate to distinguish between practices that are provided for in clear and unambiguous terms in supply agreements or in subsequent agreements between parties and practices that occur after the transaction has started without having been agreed beforehand, so that only unilateral and retrospective changes to those clear and unambiguous terms of the supply agreement are prohibited.

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 88. #179958

  ciallaíonn "ceadúnas" comhaontú i scríbhinn (nach léas nó conradh tionóntachta) idir soláthróir agus duine eile ag tabhairt de cheart don duine sin stáisiún cuideachta a áitiú agus a oibriú;

  "licence" means an agreement in writing (not being a lease or other contract of tenancy) between a supplier and another person conferring on that person the right to occupy and operate a company station;

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 89. #230797

  Le comhaontú fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóiriscríbhinn dar dáta an ........lá de ................................................. , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) sin ar mhodh fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir ar phraghas £............. ab iníoctha mar a leanas:? Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an........ lá de...................................... 19......, a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/síúinéir na n-earraí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By hire-purchase/consumer-hire agreement in writing dated day of and made between the Plaintiff of the one part and the* (first named) Defendant of the other part certain goods namely:? were let to the said *(first named) Defendant by way of hire-purchase/consumer-hire at the price of £........ payable as follows:? By a further agreement in writing dated day of and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said agreement and agreed to indemnify the owner of the goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 90. #278825

  1. Déanfar an duine iarrtha a thabhairt suas a luaithe is féidir ar dháta arna chomhaontú idir na húdaráis lena mbaineann.

  1. The person requested shall be surrendered as soon as possible on a date agreed between the authorities concerned.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 91. #278950

  Cruthóidh aontachas Ballstát nua leis an Aontas Eorpach cearta agus oibleagáidí faoin gComhaontú seo idir na Ballstáit nua sin agus an Íoslainn agus an Iorua.

  Accession by new Member States to the European Union shall create rights and obligations under the present Agreement between those new Member States and Iceland and Norway.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 92. #278959

  I gcás ina bhfoirceannfaidh an Íoslainn nó an Iorua é, fanfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm idir an tAontas Eorpach agus an Páirtí Conarthach nach mbeidh sé foirceanta ina leith.

  In the event of termination by either Iceland or Norway, this Agreement shall remain in force between the European Union and the Contracting Party for which it has not been terminated.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 93. #288903

  - go ndéanfadh an comhaontú sin idirdhealú idir Bhallstáit gan cúiseanna maithe sábháilteachta a bheith leis sin nó go bhfuil sé ag teacht salach ar bheartas eachtrach an Chomhphobail i leith tríú tír,

  - such agreement would discriminate among Member States without compelling safety reasons or is contrary to Community foreign policy vis-à-vis a third country,

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 94. #290448

  Meabhraíodh socrú den chineál sin sa Mhalartú Litreacha idir an Comhphobal agus an Eilvéis, atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in Aithris 31.

  Such an arrangement has been contemplated in the Exchange of Letters between the Community and Switzerland, annexed to the Agreement referred to in Recital 31.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 95. #296752

  (12) D’fhéadfadh comhaontúcomhaontuithe idir na sínitheoirí agus an díoltóir córais ar Shonraí maidir le Faisnéis Margaíochta ar Téip ("MIDT") scéim cúitimh i bhfabhar na sínitheoirí a chur san áireamh.

  (12) Agreements between subscribers and the system vendor on the Marketing Information Data Tapes (MIDT) could include a compensation scheme in favour of subscribers.

  Rialachán (CE) Uimh. 80/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le Cód Iompraíochta i dtaca le córais áirithinte ar ríomhairí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2299/89 ón gComhairle

 96. #300196

  (c) trí chomhaontú idir na INSanna nó na húdaráis náisiúnta eile agus an Coimisiún (Eurostat), faoina réimsí inniúlachta faoi seach.

  (c) by means of agreement between the NSIs or other national authorities and the Commission (Eurostat), within their respective spheres of competence.

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 97. #312521

  Déanfar na rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Airteagail seo a chomhaontú idir an Coimisiún agus SEGS.

  The detailed arrangements for implementing this Article shall be agreed between the Commission and the EEAS.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 98. #313178

  Déanfar comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an BERS maidir leis na modúlachtaí mionsonraithe chun na cruinnithe sin a eagrú, d’fhonn lán-rúndacht i gcomhréir le hAirteagal 8 a áirithiú.

  An agreement shall be concluded between the European Parliament and the ESRB on the detailed modalities of organising those meetings, with a view to ensuring full confidentiality in accordance with Article 8.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 99. #313295

  Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le tréimhse idir-réitigh a bhféadfadh na húdaráis inniúla teacht ar chomhaontú lena linn.

  A conciliation phase should be provided for during which the competent authorities may reach an agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 100. #314407

  Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le tréimhse idir-réitigh a bhféadfadh na húdaráis inniúla teacht ar chomhaontú lena linn.

  A conciliation phase should be provided for during which the competent authorities may reach an agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 101. #315528

  Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le tréimhse idir-réitigh a bhféadfadh na húdaráis inniúla teacht ar chomhaontú lena linn.

  A conciliation phase should be provided for during which the competent authorities may reach an agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 102. #320759

  Déanfar forálacha na míre seo a fhorléiriú i gcomhréir le pointe 50 den Chreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach [20].

  Provisions of this paragraph shall be interpreted in accordance with the point 50 of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission [20].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 103. #322054

  Le comhaontú idir Comhalta an Choimisiúin agus Cathaoirleach an choiste fhreagraigh pharlaimintigh leagfar síos na cineálacha beart lena mbaineann agus na teorainneacha ama is infheidhme.

  An agreement between the Member of the Commission and the Chair of the parliamentary committee responsible will lay down the types of measure concerned and the applicable time limits.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 104. #322296

  Tar éis don Choimisiún é a ghlacadh, ba cheart go mbeadh cruinniú tríthaobhach ann idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir le cláir an Aontais.

  Following its adoption by the Commission, a trialogue between Parliament, the Council and the Commission should take place with a view to reaching an agreement on the Union’s programming.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 105. #322892

  Comórfaidh Uachtarán na Comhairle an Coiste Idir-réitigh le comhaontú Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus aird chuí á tabhairt ar fhorálacha an Chonartha.

  The Conciliation Committee shall be convened by the President of the Council, with the agreement of the President of the European Parliament and with due regard to the provisions of the Treaty.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 106. #322911

  Má bhaineann an Coiste Idir-réitigh comhaontú amach maidir le téacs comhpháirteach, déanfar an téacs, tar éis fíorúcháin dhlítheangeolaíoch, a chur faoi bhráid na gcomhchathaoirleach lena fhormheas go foirmiúil.

  If the Conciliation Committee reaches agreement on a joint text, the text shall, after legal-linguistic finalisation, be submitted to the co-chairs for formal approval.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 107. #325858

  Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir leis an Rialachán um Choimircí.

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on the Safeguards Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 108. #327907

  Forálfaidh an comhaontú idir an EIT agus na PENanna gur féidir céimeanna agus dioplómaí EIT a thabhairt mar theideal ar na céimeanna agus na dioplómaí sin chomh maith.

  The agreement between the EIT and the KICs shall provide that these degrees and diplomas may also be labelled EIT degrees and diplomas.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 109. #330716

  gan na leasuithe uile a fhormheas, comórfaidh Uachtarán na Comhairle, le comhaontú Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, cruinniú den Choiste Idir-réitigh laistigh de shé seachtaine.

  does not approve all the amendments, the President of the Council, in agreement with the President of the European Parliament, shall within six weeks convene a meeting of the Conciliation Committee.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 110. #330800

  Déanfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, i gcomhaontú le hUachtarán na Comhairle, cruinniú den Choiste Idir-réitigh a chomóradh láithreach.

  The President of the European Parliament, in agreement with the President of the Council, shall immediately convene a meeting of the Conciliation Committee.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 111. #330810

  Más rud é, laistigh den tréimhse aon lá fichead dá dtagraítear i mír 5, nach dtiocfaidh an Coiste Idir-réitigh ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach, tíolacfaidh an Coimisiún dréachtbhuiséad nua.

  If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee does not agree on a joint text, a new draft budget shall be submitted by the Commission.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 112. #338900

  Cuirfear an Coiste ar an eolas maidir leis an gcomhaontú ilbhliantúil tarmligin a thabharfar i gcrích idir an Comhphobal, a mbeidh an Coimisiún mar ionadaí dó, agus an GES.

  The Committee shall be informed of the multi-annual delegation agreement to be concluded between the Community, represented by the Commission, and ESA.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 113. #354700

  Déanfaidh na Ballstáit na sonraí agus na meiteashonraí a éilítear leis an Rialachán seo a tharchur i bhfoirm leictreonach, i gcomhréir le caighdeán idirmhalartaithe arna chomhaontú idir an Coimisiún agus na Ballstáit.

  Member States shall transmit the data and metadata required by this Regulation in electronic form, in accordance with an interchange standard agreed between the Commission and the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí faisnéise

 114. #428649

  52.—Gach conradh, comhaontú nó socrú a rinneadh idir an Príomh-Bhord nó bord réigiúnach agus aon duine eile agus atá i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe—

  52.—Every contract, agreement or arrangement made between the Central Board or a regional board and any other person and in force immediately before the establishment day—

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 115. #431243

  (5) (a) Aon uair is dealraitheach don Aire gur chóir comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955 a dhéanamh idir údaráis bhóithre

  (5) (a) Whenever it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Act of 1955 ought to be made between road authorities for the purpose of any of their functions relating to public roads (other than national roads) he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him in writing and considering any representations made, direct them to enter into an agreement.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 116. #438416

  139.—(1) Gach conradh, comhaontú nó socrú arna dhéanamh idir an Bord Uchtála agus duine ar bith eile agus atá i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe—

  139.—(1) Every contract, agreement or arrangement made between An Bord Uchtála and any other person and in force immediately before the establishment day—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 117. #450410

  (a) go bhfuil comhaontú ann roimh ré idir an soláthraí agus an custaiméir go bhféadfaidh an custaiméir an sonrasc a tharraingt suas agus a eisiúint,

  (a) there is prior agreement between the supplier and the customer that the customer may draw up and issue the invoice,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 118. #451597

  (c) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus cigire cánacha nó oifigeach eile arna cheapadh nó arna ceapadh ag na Coimisinéirí Ioncaim chuige sin,

  (c) the determination of an appeal by agreement between the appellant and an inspector of taxes or other officer appointed by the Revenue Commissioners in that behalf,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 119. #458910

  Clúdóidh an Comhaontú, freisin, aon Chomhaontú Saoráide Iasachta breise a d’fhéadfaí a dhéanamh idir na hIasachtóirí agus an Ghréig.

  The Agreement shall also cover any possible further Loan Facility Agreement between the Lenders and Greece.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 120. #459102

  Tagraímid ina theannta sin don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir na Páirtithe, seachas an Ghearmáin, agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [•].

  We furthermore refer to the Loan Facility Agreement between the Parties, except Germany, and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 121. #461146

  COMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ AN CHOIMISIÚIN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 122. #462063

  (a) go bhfuil téarma sa chomhaontú idir na páirtithe nach mbeidh caibidlithe ar leithligh agus a bhaineann leis an gceanglas díospóidí a eascróidh a chur chun eadrána, agus

  (a) the agreement between the parties contains a term which has not been individually negotiated concerning the requirement to submit to arbitration disputes which may arise, and

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 123. #462064

  (b) go mbaineann an díospóid a d’eascair idir na páirtithe sa chomhaontú le héileamh ar mhéid nach mó ná €5,000.

  (b) the dispute which has arisen between the parties to the agreement involves a claim for an amount not exceeding €5,000.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 124. #462082

  (1) Tá feidhm ag an Dlí seo maidir le headráin tráchtála idirnáisiúnta, faoi réir aon chomhaontú atá i bhfeidhm idir an Stát seo agus aon Stát eile nó aon Stáit eile.

  (1) This Law applies to international commercial arbitration, subject to any agreement in force between this State and any other State or States.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 125. #464325

  (i) gurb é atá sa chás ná cás lena mbaineann comhaontú faoi Airteagal 3.2 den Choinbhinsiún idir an Stát agus an Stát cónaithe, agus go bhfuil an comhaontú i bhfeidhm, nó

  (i) the case is one to which an agreement under Article 3.2 of the Convention between the State and the State of residence applies and the agreement is in force, or

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 126. #467072

  (3) Is éard a bheidh i gcomhaontú idirghabhálaí cháilithigh comhaontú a dhéanfar idir na Coimisinéirí Ioncaim agus idirghabhálaí agus a ngeallfaidh an t-idirghabhálaí, faoina théarmaí—

  (3) A qualifying intermediary agreement shall be an agreement entered into between the Revenue Commissioners and an intermediary under the terms of which the intermediary undertakes—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 127. #467147

  (3) Is éard a bheidh i gcomhaontú gníomhaire iarchoimeádta údaraithe comhaontú a dhéanfar idir na Coimisinéirí Ioncaim agus idirghabhálaí agus a ngeallfaidh an t-idirghabhálaí, faoina théarmaí—

  (3) An authorised withholding agent agreement shall be an agreement entered into between the Revenue Commissioners and an intermediary under the terms of which the intermediary undertakes—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 128. #470975

  (g) lena leasaítear na cúnaint i gcomhaontú (lena n-áirítear léas) idir an forbróir, an chuideachta bainistíochta úinéirí agus na húinéirí aonaid;

  (g) amending the covenants contained in an agreement (including a lease) between the developer, owners’ management company and the unit owners;

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 129. #474486

  (b) aon dáta dá éis sin arna chomhaontú idir an comhar creidmheasa agus an comhalta dár tugadh an iasacht.

  (b) any subsequent date agreed between the credit union and the member to whom the loan has been made.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 130. #477336

  67.—Beidh comhaontú idir páirtnéirí sibhialta ar neamhní a mhéid a bheadh d’éifeacht leis oibriú aon fhorála i gCuid 5 nó i gCuid 6 a eisiamh nó a theorannú.

  67.—An agreement between civil partners is void to the extent to which it would have the effect of excluding or limiting the operation of any provision in Part 5 or Part 6.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 131. #477966

  207.—Ní choisctear le haon ní in alt 202(2) ar chúirt comhaontú arna dhéanamh idir beirt roimh thosach feidhme na Coda seo a fhorfheidhmiú.

  207.—Nothing in section 202(2) prevents a court from enforcing an agreement entered into between two persons before the commencement of this Part.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 132. #494927

  ciallaíonn ‘an Comhaontú’ an Comhaontú idir Éire agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta maidir le hIasachtaí a Fháil, ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Feabhra 2010;

  ‘the Agreement’ means the Borrowing Agreement between Ireland and the International Monetary Fund the text of which was laid before Dáil Éireann on 23 February 2010;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 133. #500680

  Forálfaidh an comhaontú idir an EIT agus na PENanna gur féidir céimeanna agus dioplómaí EIT a thabhairt mar theideal ar na céimeanna agus na dioplómaí sin chomh maith.

  The agreement between the EIT and the KICs shall provide that these degrees and diplomas may also be labelled EIT degrees and diplomas.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 134. #501040

  ciallaíonn "comhaontú léasa thirim" comhaontú idir ghnóthais ar dá bhun a oibrítear an t-aerárthach faoi AOC an léasaí;

  "dry lease agreement" means an agreement between undertakings pursuant to which the aircraft is operated under the AOC of the lessee;

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 135. #501041

  ciallaíonn "comhaontú léasa fhliuch" comhaontú idir aeriompróirí ar dá bhun a oibrítear an t-aerárthach faoi AOC an léasóra;

  "wet lease agreement" means an agreement between air carriers pursuant to which the aircraft is operated under the AOC of the lessor;

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 136. #510434

  An bhfuil an tionscadal cuimsithe ag comhaontú idir-rialtasach lena bhforáiltear do raon leathan gníomhaíochtaí cabhrach a bheith á ndéanamh ag an mbronntóir sa tír fála?

  Is the project covered by an intergovernmental agreement providing for a broader range of aid activities by the donor in the recipient country?

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 137. #510987

  An 16 Meitheamh 2008, síníodh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais i Lucsamburg idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile.

  A Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, was signed in Luxembourg on 16 June 2008.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 138. #510989

  An 29 Aibreán 2008 síníodh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais i Lucsamburg idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus Poblacht na Seirbia den pháirt eile.

  A Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part was signed in Luxembourg on 29 April 2008.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 139. #512425

  Molann an Chúirt gur chóir critéir oibiachtúla a thabhairt isteach chun cásanna iomchuí comhoibrithe a aithint, cosúil leo siúd atá sa "Chomhaontú Praiticiúil ar shocruithe comhoibrithe idir Eurojust agus OLAF" [39].

  The Court recommends that objective criteria should be introduced to identify appropriate cases for collaboration, similar to those contained in the "Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF" [39].

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 140. #518812

  Dá bhrí sin, ba cheart rialacha mionsonraithe maidir le nósanna imeachta vótála a leagan síos i gcomhaontú i scríbhinn arna dhéanamh idir comhaltaí uile an choláiste.

  Therefore, detailed rules on voting procedures should be laid down in a written agreement between the members of the college.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 141. #519311

  5. Beidh bunú agus feidhmiú an choláiste bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn idir a chomhaltaí uile.

  5. The establishment and functioning of the college shall be based on a written agreement between all its members.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 142. #519773

  Cuirfidh sé ÚEUM ar an eolas freisin, agus eiseoidh sé sin tuairim ar bhailíocht éifeachtach na gcomaoineacha riosca mar fhorais chun an comhaontú idir-inoibritheachta a dhiúltú.

  It shall also notify ESMA, which shall issue an opinion on the effective validity of the risk considerations as grounds for denial of the interoperability arrangement.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 143. #521694

  Ba cheart téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe, lena n-áirítear comhroinnt riosca, luach saothair, faireachán agus rialú a leagan síos i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI.

  More detailed terms and conditions, including risk sharing, remuneration, monitoring and control, should be laid down in a cooperation agreement between the Commission and the EIB.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 144. #521784

  Déanfar modhanna maidir le tuairisciú bliantúil ar chur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chomhaontú idir an Coimisiún agus BEI.

  Annual reporting methods on the implementation of the risk-sharing instrument for project bonds shall be agreed between the Commission and the EIB.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 145. #521877

  Déanfar modhanna maidir le tuairisciú bliantúil ar chur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chomhaontú idir an Coimisiún agus BEI.

  Annual reporting methods on the implementation of the risk-sharing instrument for project bonds shall be agreed between the Commission and the EIB.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 146. #522577

  32. Faoi chlár Hercule II, rinneadh dhá thionscadal a chomhaontú idir OLAF agus Airmheán Comhpháirteach Taighde an AE:

  32. Two projects were agreed between OLAF and the EU Joint Research Centre under the Hercule II programme:

  Tuairim Uimh. 3/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn

 147. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 148. #533892

  Trína Cinneadh 2012/792/AE an 6 Nollaig 2012 maidir leis an gComhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994 [3] ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích, rinne an Chomhairle na Comhaontuithe a fhormheas thar ceann an Aontais d’fhonn caibidlíocht a chur i gcrích, ar caibidlíocht í a tionscnaíodh de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  By its Decision 2012/792/EU of 6 December 2012 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994 [3] ("the Agreements"), the Council approved the Agreements on behalf of the Union with a view to closing negotiations initiated pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 149. #557372

  Féadfar socruithe mionsonraithe a chomhaontú idir an SEGS agus an Coimisiún, d'fhonn cur chun feidhme leithreasaí riaracháin Thoscaireachtaí an Aontais a éascú.

  Detailed arrangements may be agreed between the EEAS and the Commission in order to facilitate the implementation of Union Delegations' administrative appropriations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 150. #558313

  go saineofar go cruinn na coinníollacha a bhaineann leis an tacaíocht sin sa chinneadh deontais nó sa chomhaontú idir an tairbhí agus an Coimisiún, ionas nach bhféadfaidh an tairbhí lánrogha a dhéanamh;

  the conditions for the giving of such support are strictly defined in the grant decision or agreement between the beneficiary and the Commission, in order to avoid the exercise of discretion by the beneficiary;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 151. #558753

  conradh nó comhaontú deontais idir an Coimisiún agus daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá freagrach as na gníomhaíochtaí a chur i gcrích.

  a contract or a grant agreement between the Commission and natural or legal persons responsible for carrying out the actions.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 152. #560252

  Féadfar socruithe mionsonraithe a chomhaontú idir an SEGS agus an Coimisiún, d'fhonn cur chun feidhme leithreasaí riaracháin Thoscaireachtaí an Aontais a éascú.

  Detailed arrangements may be agreed between the EEAS and the Commission in order to facilitate the implementation of Union Delegations' administrative appropriations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 153. #561195

  go saineofar go cruinn na coinníollacha a bhaineann leis an tacaíocht sin sa chinneadh deontais nó sa chomhaontú idir an tairbhí agus an Coimisiún, ionas nach bhféadfaidh an tairbhí lánrogha a dhéanamh;

  the conditions for the giving of such support are strictly defined in the grant decision or agreement between the beneficiary and the Commission, in order to avoid the exercise of discretion by the beneficiary;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 154. #561637

  conradh nó comhaontú deontais idir an Coimisiún agus daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá freagrach as na gníomhaíochtaí a chur i gcrích.

  a contract or a grant agreement between the Commission and natural or legal persons responsible for carrying out the actions.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 155. #567540

  don Eilvéis, i gcomhréir leis na coinníollacha arna mbunú i gComhaontú an 26 Deireadh Fómhair 2004 idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar i réimse an staidrimh [11];

  Switzerland, in accordance with the conditions established in the Agreement of 26 October 2004 between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [11];

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 156. #570989

  De réir an tsainmhínithe ar idirbheart, tá sé intuigthe go ndéantar idirghníomhaíocht idir aonaid institiúideacha trí chomhaontú frithpháirteach.

  The definition of a transaction implies that an interaction between institutional units be by mutual agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 157. #573484

  Mar shampla, i gcás scéimeanna a eagraíonn fostóirí aonair, d’fhéadfadh sé go mbeadh rannpháirteachas ina cheangal de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha fostaíochta arna gcomhaontú idir fostóirí agus a bhfostaithe.

  For example, participation in schemes organised by individual employers may be required by the terms and conditions of employment collectively agreed between employers and their employees.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 158. #574473

  scéim atá ainmnithe ag fostóir chun pinsin a íoc mar chuid de chomhaontú cúitimh idir an fostóir agus an fostaí;

  a scheme designated by the employer to pay pensions as part of a compensation agreement between the employer and the employee;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 159. #579252

  Féachtar ar chánacha sa chóras mar idirbhearta, toisc go meastar gur idirghníomhaíochtaí a dhéantar idir aonaid trí chomhaontú frithpháirteach iad.

  Taxes are viewed in the system as transactions, as they are deemed to be interactions between units carried out by mutual agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 160. #579468

  Is ionann cealú fiachais (nó maitheamh fiachais) agus múchadh nó laghdú éilimh trí chomhaontú idir an creidiúnaí agus an féichiúnaí.

  Debt cancellation (or debt forgiveness) is the extinction or reduction of a claim by agreement between the creditor and the debtor.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 161. #582483

  An 1 Aibreán 2005, tugadh Comhaontú Ceanncheathrún ("Comhaontú maidir le Ceanncheathrú") i gcrích idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach.

  On 1 April 2005, a Headquarters Agreement ("Seat Agreement") was concluded between the Agency and the host Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 162. #582486

  Ba cheart na socruithe riachtanacha a leagan síos i gcomhaontú idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach arna chur i gcrích tar éis formheas a fháil ó Bhord Bainistíochta na Gníomhaireachta.

  The necessary arrangements should be laid down in an agreement between the Agency and the host Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 163. #593995

  Chun comhaontú leathan a áirithiú, ba cheart do na grúpaí réigiúnacha sin dlúthchomhar a áirithiú idir Ballstáit, údaráis rialála náisiúnta, tionscnóirí tionscadail agus geallsealbhóirí ábhartha.

  In order to ensure broad consensus, these regional groups should ensure close cooperation between Member States, national regulatory authorities, project promoters and relevant stakeholders.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 164. #600835

  Déanfar liostaí de laethanta saoire poiblí a tharraingt suas trí chomhaontú idir údaráis cheapacháin de chuid institiúidí an Aontais tar éis dóibh dul i gcomhairle leis an gCoiste um Rialacháin Foirne';

  Lists of public holidays shall be drawn up by agreement between the appointing authorities of the institutions of the Union after consulting the Staff Regulations Committee';

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 165. #600944

  Chun críocha na rialacha a ghlacadh trí chomhaontú idir na hinstitiúidí, ní dhéileálfar leis na gníomhaireachtaí mar institiúidí.

  For the purposes of the adoption of rules by agreement between the institutions, the agencies shall not be treated as institutions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 166. #607346

  Cuireann COSAC fáilte roimh an gcomhaontú ar thángthas air i mí Aibreáin idir an tSeirbia agus an Chosaiv, chomh maith leis an bPlean Forfheidhmithe a comhaontaíodh i mí na Bealtaine.

  COSAC welcomes the agreement reached in April between Serbia and Kosovo, as well as the Implementation Plan agreed upon in May.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 167. #608086

  Féadfaidh Cónaidhm na hEilvéise páirt a ghlacadh i gcláir an Aontais i gcomhréir le comhaontú atá le síniú idir an tAontas agus an tír sin.

  The Swiss Confederation may participate in the Union programmes in accordance with an agreement to be signed between the Union and that country.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 168. #609197

  Ní bheidh an méid ama idir scoithdháta agus síniú an chomhaontaithe deontais nó an fógra maidir leis an gcomhaontú deontais níos faide ná sé mhí.

  The period between a cut-off date and signature of the grant agreement or notification of the grant decision shall not exceed six months.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 169. #620277

  Léiríonn an seasamh ón gComhairle an comhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an 27 Eanáir 2014.

  The position of the Council reflects the political agreement reached between the European Parliament and the Council on 27 January 2014.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 170. #620286

  Tá aon ráiteas amháin déanta ag an gCoimisiún chun an comhaontú idir an Chomhairle agus an Pharlaimint a éascú agus é sin ar fáil san iarscríbhinn.

  The Commission has made one statement to facilitate the agreement between Council and Parliament which can be found in the annex.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 171. #631824

  Tar éis na vótála i bParlaimint na hEorpa, rinneadh caibidlíocht idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún d'fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an togra.

  Following the vote in the European Parliament, negotiations took place between the European Parliament, the Council and the Commission with a view to reaching an agreement on the proposal.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 172. #633415

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 173. #634236

  An 29 Aibreán 2008, síníodh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais i Lucsamburg idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile.

  A Stabilisation and Association Agreement (SAA) between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part, was signed in Luxembourg on 29 April 2008.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 174. #635694

  Rinneadh caibidlíocht ansin idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún d'fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an togra.

  Negotiations then took place between the European Parliament, the Council and the Commission with a view to reaching an agreement on the proposal.

  Seasamh (AE) Uimh. 4/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 175. #638370

  Aontaíonn an Coimisiún leis an seasamh ón gComhairle, mar coinníonn an comhaontú polaitiúil comhréitigh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle athrangú na gcumhachtaí mar atá sé i dtogra an Choimisiúin.

  The Commission agrees with the Council position, as the compromise political agreement between the European Parliament and the Council maintains the reclassificiation of the powers as it figures in the Commission's proposal.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004. /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */

 176. #646526

  le comhaontú arna thabhairt i gcrích idir Ballstát amháin ar a laghad a bhfuil comhalta ionchasach bunaithe faoina dhlíthe agus an tríú tír sin.';

  an agreement concluded between at least one Member State under whose law a prospective member is established and that third country.';

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 177. #647126

  ciallaíonn 'cuntas eascró' cuntas bainc a chumhdaítear le comhaontú i scríbhinn idir an t-údarás bainistíochta nó comhlacht idirmheánach agus an comhlacht a chuireann an ionstraim airgeadais chun feidhme, nó, i gcás oibríocht CPP, comhaontú i scríbhinn idir an tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach a bheidh formheasta ag an údarás bainistíochta nó ag comhlacht idirmheánach, a chuirtear ar bun go sonrach chun cistí a shealbhú a bheidh le híoc amach tar éis na tréimhse incháilitheachta, chun na gcríoch dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 42(1), in Airteagal 42(2), in Airteagal 42(3) agus in Airteagal 64 agus chun na gcríoch sin amháin, nó ciallaíonn sé cuntas bainc a chuirtear ar bun ar théarmaí lena soláthraítear ráthaíochtaí coibhéiseacha maidir leis na híocaíochtaí asna cistí;

  'escrow account' means a bank account covered by a written agreement between a managing authority or an intermediate body and the body implementing a financial instrument, or, in the case of a PPP operation, a written agreement between a public body beneficiary and the private partner approved by the managing authority or an intermediate body, set up specifically to hold funds to be paid out after the eligibility period, exclusively for the purposes provided for in point (c) of Article 42(1), Article 42(2), Article 42(3) and Article 64, or a bank account set up on terms providing equivalent guarantees on the payments out of the funds;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 178. #647685

  beidh sé faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach sa chomhaontú cistiúcháin arna thabhairt i gcrích idir gach Ballstát rannpháirteach agus BIE lena n-áirítear, inter alia:

  it shall be subject to the conditions set out in a funding agreement concluded between each participating Member State and the EIB including, inter alia:

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 179. #661737

  Déanfaidh Ballstát amháin nó níos mó, nó, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, eagraíochtaí idirnáisiúnta, comhghnóthais nó gnóthais nó comhlachtaí, idir phoiblí agus phríobháideach, tograí a thíolacadh.

  Proposals shall be submitted by one or more Member States or, with the agreement of the Member States concerned, by international organisations, joint undertakings, or public or private undertakings or bodies established in Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 180. #672834

  Cuireadh an Comhaontú maidir le hÓstú idir Poblacht na Seice agus an Ghníomhaireacht i gcrích an 16 Nollaig 2011 agus tháinig sé i bhfeidhm an 9 Lúnasa 2012.

  The Host Agreement between the Czech Republic and the Agency was concluded on 16 December 2011 and entered into force on 9 August 2012.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 181. #680502

  ciallaíonn “socrú díospóide idir infheisteoir agus stát” sásra dá bhforáiltear i gcomhaontú lena bhféadann éilitheoir éilimh a thionscnamh in aghaidh an Aontais nó in aghaidh Ballstáit;

  ‘investor-to-state dispute settlement’ means a mechanism provided for by an agreement by which a claimant may initiate claims against the Union or a Member State;

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 182. #680507

  ciallaíonn “binse eadrána” aon duine nó aon chomhlacht arna ainmniú faoi chomhaontú chun rialú a thabhairt ar dhíospóid idir infheisteoir agus stát;

  ‘arbitration tribunal’ means any person or body designated under an agreement to rule on an investor-to-state dispute;

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 183. #684233

  maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn

  on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland

  Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 

 184. #684243

  Siníodh Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainne (“an Comhaontú”) sa Bhruiséil an 22 Iúil 1972.

  An Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (‘the Agreement’) was signed in Brussels on 22 July 1972.

  Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 

 185. #686469

  an Comhaontú idir Poblacht Shóisialach Chónaidhmitheach na hIúgslaive agus Ríocht na Beilge ar Chomhar Breithiúnach Cómhalartach in Ábhair Sibhialta agus Riaracháin, a síníodh i mBéalgrád an 24 Meán Fómhair 1971;

  the Agreement between the Socialist Federative Republic of Yugoslavia and the Kingdom of Belgium on Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters, signed at Belgrade on 24 September 1971;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 186. #686475

  an Comhaontú idir Poblacht na Laitvia, Poblacht na hEastóine agus Poblacht na Liotuáine maidir le Cúnamh Dlíthiúil agus Comhbhaintí Dlíthiúla, a síníodh i dTaillinn an 11 Samhain 1992;

  the Agreement between the Republic of Latvia, the Republic of Estonia and the Republic of Lithuania on Legal Assistance and Legal Relationships, signed at Tallinn on 11 November 1992;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 187. #686476

  an Comhaontú idir an Eastóin agus an Pholainn maidir le Cúnamh Dlíthiúil a Thabhairt agus Comhbhaintí Dlíthiúla in Ábhair Shibhialta, Shaothair agus Choiriúla, a síníodh i dTaillinn an 27 Samhain 1998;

  the Agreement between Estonia and Poland on Granting Legal Aid and Legal Relations on Civil, Labour and Criminal Matters, signed at Tallinn on 27 November 1998;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 188. #686477

  an Comhaontú idir Poblacht na Polainne agus Poblacht na Liotuáine maidir le Cúnamh Dlíthiúil agus Comhbhaintí Dlíthiúla in Ábhair Shibhialta, Teaghlaigh, Saothair agus Choiriúla, a síníodh i Vársá an 26 Eanáir 1993;

  the Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters, signed at Warsaw on 26 January 1993;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 189. #686480

  an Comhaontú idir Daon-Phoblacht na Bulgáire agus an Phoblacht Heilléanach maidir le Cúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh san Aithin an 10 Aibreán 1976;

  the Agreement between the People's Republic of Bulgaria and the Hellenic Republic on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Athens on 10 April 1976;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 190. #686481

  an Comhaontú idir Daon-Phoblacht na Bulgáire agus Poblacht na Cipire maidir le Cúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh sa Niocóis an 29 Aibreán 1983;

  the Agreement between the People's Republic of Bulgaria and the Republic of Cyprus on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Nicosia on 29 April 1983;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 191. #686482

  an Comhaontú idir Rialtas Dhaon-Phoblacht na Bulgáire agus Rialtas Phoblacht na Fraince maidir le Cúnamh Dlíthiúil Cómhalartach in Ábhair Shibhialta, a síníodh i Sóifia an 18 Eanáir 1989;

  the Agreement between the Government of the People's Republic of Bulgaria and the Government of the French Republic on Mutual Legal Assistance in Civil Matters, signed at Sofia on 18 January 1989;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 192. #687615

  An 29 Aibreán 2008, síníodh an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile (3).

  On 29 April 2008, the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part (3) was signed.

  Rialachán (AE) 2015/937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le comhrialacha le haghaidh allmhairí táirgí áirithe teicstíle ó thríú tíortha 

 193. #687641

  maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua

  on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway

  Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 

 194. #687650

  Siníodh comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua (4) (“an Comhaontú”) sa Bhruiséil an 14 Bealtaine 1973.

  An Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway (4) (‘the Agreement’) was signed in Brussels on 14 May 1973.

  Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 

 195. #687718

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 196. #687851

  Síníodh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (“CCC”), i Lucsamburg an 16 Meitheamh 2008.

  A Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘SAA’), was signed in Luxembourg on 16 June 2008.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 197. #687969

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 198. #690677

  ciallaíonn ‘eagraíochtaí’ eagraíochtaíidirnáisiúnta agus a gcuid fochomhlachtaí a bhunaítear ag comhaontú idir dháthír nó níos mó nó ar bhonn an chomhaontaithe sin;

  ‘international organisations’ meansinternational organisations and their subordinate bodies governed by public lawor other bodies which are set up by, or on the basis of, an agreement betweentwo or more countries;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 199. #696802

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 200. #697195

  Tugadh an Comhaontú sin i gcrích idir Ballstáit áirithe agus tugadh i gcrích é le dhá thríú stát freisin (an Íoslainn agus an Iorua).

  That Agreement was concluded between certain Member States and also with two third states (Iceland and Norway).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 201. #698670

  Ar an 10 Bealtaine 2010, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí a thosú leis an tSeoirsia chun comhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an tAontas agus an tSeoirsia a thabhairt chun críche.

  On 10 May 2010, the Council authorised the Commission to open negotiations with Georgia for the conclusion of an agreement establishing an association between the Union and Georgia.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 202. #710364

  Beidh pribhléidí agus díolúintí oifigeach idirchaidrimh agus a gcuid ball teaghlaigh faoi réir comhaontú idir Ríocht na hÍsiltíre agus na Ballstáit eile.

  Privileges and immunities of liaison officers and members of their families shall be subject to an agreement between the Kingdom of Netherlands and the other Member States.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 203. #712658

  In éagmais comhaontú idir comhaltaí coláiste, féadfaidh údaráis inniúla aon cheann de na cásanna seo a leanas a tharchur chuig ÚEUM:.

  In the absence of agreement between the members of a college, competent authorities may refer to ESMA any of the following situations:

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 204. #715028

  Mar an gcéanna, féadfaidh oifigigh an Choimisiúin cuidiú le hoifigigh údarás tríú tíortha a ndualgais a dhéanamh, má bhíonn comhaontú ina leith sin idir an Coimisiún agus na húdaráis sin.

  Likewise, officials of the Commission may assist the officials of the authorities of third countries in carrying out their duties, upon agreement between the Commission and such authorities.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 205. #719018

  Déanfar na tréimhsí sin a fhadú go dtí an 1 Eanáir 2028 mura gcomhaontófar a mhalairt idir na páirtithe sna comhaontuithe lena mbaineann.

  Those periods shall be extended to 1 January 2028 unless otherwise agreed between the Parties to the relevant agreements.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 206. #722222

  gan na leasuithe uile a fhormheas, comórfaidh Uachtarán na Comhairle, le comhaontú Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, cruinniú den Choiste Idir-réitigh laistigh de shé seachtaine.

  does not approve all the amendments, the President of the Council, in agreement with the President of the European Parliament, shall within six weeks convene a meeting of the Conciliation Committee.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 207. #722350

  Déanfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, i gcomhaontú le hUachtarán na Comhairle, cruinniú den Choiste Idir-réitigh a chomóradh láithreach.

  The President of the European Parliament, in agreement with the President of the Council, shall immediately convene a meeting of the Conciliation Committee.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 208. #722360

  Más rud é, laistigh den tréimhse aon lá fichead dá dtagraítear i mír 5, nach dtiocfaidh an Coiste Idir-réitigh ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach, tíolacfaidh an Coimisiún dréachtbhuiséad nua.

  If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee does not agree on a joint text, a new draft budget shall be submitted by the Commission.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 209. #727431

  ón mBallstát nó ón CPC atá freagrach as an bhfeirm má tá comhaontú déanta idir na Ballstáit rannpháirteacha nó leis an CPC brataí lena mbaineann.

  the Member State or CPC responsible for the farm if it has been agreed among the Member States involved or with the flag CPC involved.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 210. #739786

  Áireofar sa chúnamh riaracháin, más iomchuí, agus, trí chomhaontú idir na húdaráis inniúla lena mbaineann, rannpháirteachas údarás inniúil Ballstáit i rialuithe oifigiúla ar an láthair arna ndéanamh ag údaráis inniúla Ballstáit eile.

  Administrative assistance shall include, where appropriate, and, by agreement between the competent authorities concerned, participation by the competent authorities of a Member State in on-the-spot official controls that the competent authorities of another Member State perform.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 211. #741971

  Saineofar go soiléir na socruithe mionsonraithe maidir le hionadaí údaraithe a athrú i gcomhaontú idir an monaróir, an t-ionadaí údaraithe imeachta i gcás inar féidir agus an t-ionadaí údaraithe inteachta.

  The detailed arrangements for a change of authorised representative shall be clearly defined in an agreement between the manufacturer, where practicable the outgoing authorised representative, and the incoming authorised representative.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 212. #744332

  I bhfoirm comhaontú i scríbhinn a shíneoidh an dá pháirtí a bheidh an conradh idir comhlacht dá dtugtar fógra agus monaróir.

  The contract between a notified body and a manufacturer shall take the form of a written agreement signed by both parties.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 213. #745102

  Tuairisc ghairid ar an mbealach a mhaoinítear an t-imscrúdú cliniciúil agus tuairisc ghairid ar an gcomhaontú idir an t-urraitheoir agus an láthair.

  A brief description of how the clinical investigation is financed and a brief description of the agreement between the sponsor and the site.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 214. #745804

  Saineofar go soiléir na socruithe mionsonraithe maidir le hionadaí údaraithe a athrú i gcomhaontú idir an monaróir, an t-ionadaí údaraithe imeachta i gcás inar féidir agus an t-ionadaí údaraithe inteachta.

  The detailed arrangements for a change of authorised representative shall be clearly defined in an agreement between the manufacturer, where practicable the outgoing authorised representative, and the incoming authorised representative.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 215. #747902

  I bhfoirm comhaontú i scríbhinn a shíneoidh an dá pháirtí a bheidh an conradh idir comhlacht dá dtugtar fógra agus monaróir.

  The contract between a notified body and a manufacturer shall take the form of a written agreement signed by both parties.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 216. #752848

  Ní choisceann sé seo comhaontú idir soláthraithe agus sealbhóirí cirt maidir leis na modhanna fíoraithe sin laistigh de theorainneacha an Rialacháin seo.

  This does not preclude agreement between providers and rightholders on those means of verification within the limits of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 217. #976941

  ciallaíonn an abairt “an comhaontú beartaithe” comhaontú atá le déanamh idir na comhluchta iomchuibhe maidir le cothabháil (lena n-áirítear athdéanamh) agus urláimh an Droichid;

  the expression "the contemplated agreement" means an agreement to be made between the bodies concerned with respect to the maintenance (including reconstruction), and control of the Bridge;

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 218. #976965

  Comhaontú idir an Chuideachta, Bárdas Chorcaighe agus Coimisinéirí Chuan Chorcaighe maidir le droichid i gCathair Chorcaighe do chothabháil agus d'oibriú.

  Agreement between the Company, the Cork Corporation and the Cork Harbour Commissioners with respect to maintenance and operation of bridges in the City of Cork.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 219. #997284

  (b) comhaontú idir Chomhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta (The Irish Sea Fisheries Association, Limited) agus éinne dá chomhaltaí,

  ( b ) an agreement between Comhlachas Iascaigh Mhara na h-Éireann, Teoranta (The Irish Sea Fisheries Association, Limited), and any of its members,

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 220. #997586

  Más comhaontú “eile” do réir bhrí ailt 16 den Acht seo an comhaontú, fágtar ar lár na focail atá idir lúibíní ceárnacha.

  * If the agreement is a "further" agreement within the meaning of section 16 of this Act, the words in square, brackets should be omitted.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 221. #1001839

  (b) (i) go bhfuil comhaontú substainteach idir na hoibrithe sin agus a bhfostóirí chun comhchoiste oibreachais a bhunú, nó

  [GA] (i) there is substantial agreement between such workers and their employers to the establishment of a joint labour committee, or

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 222. #1002178

  (5) Ní fhiosróidh an Chúirt aighneas ceirde idir dhaoine lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe, do réir bhrí Coda III den Acht seo, i dtaobh nithe lena mbaineann an comhaontú mura rud é—

  (5) The Court shall not investigate a trade dispute between persons to whom a registered employment agreement, within the meaning of Part III of this Act, applies concerning matters to which the agreement relates unless—

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 223. #1020837

  COMHAONTU idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú Comhaontuithe 1926 (arna leasú le Comhaontú 1928) i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbalta.)

  No. 12/1948:

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 224. #1020940

  COMHAONTU idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú Comhaontuithe 1926 (arna leasú le Comhaontú 1928) i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbalta.)

  Previous (FIRST SCHEDULE) Next (THIRD SCHEDULE)

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 225. #1029770

  ciallaíonn an abairt “an Comhaontú” an Comhaontú um Chomhar Eacnamaíochta idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheirice dar dáta an 28ú lá de Mheitheamh, 1948;

  the expression "the Agreement" means the Economic Co-operation Agreement between Ireland and the United States of America dated the 28th day of June, 1948;

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 226. #1067471

  (a) go bhforálann comhaontú idir aon pháirtithe go ndéanfar díospóidí a tharlós eatarthu feasta a chur chun eadránaí a hainmnítear nó a sonraítear sa chomhaontú, agus

  ( a ) an agreement between any parties provides that disputes which may arise in the future between them shall be referred to an arbitrator named or designated in the agreement, and

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 227. #1067479

  (a) go bhforálann comhaontú idir aon pháirtithe go ndéanfar díospóidí a tharlós eatarthu feasta a chur chun eadrána, agus

  ( a ) an agreement between any parties provides that disputes which may arise in the future between them shall be referred to arbitration, and

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 228. #1076096

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hIomghabháil Fioscach i leith Dleachta ar Eastáit Daoine Marbha.)

  Next (FIRST SCHEDULE) No. 13/1955:

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 229. #1076318

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hIomghabháil Fioscach i leith Dleachta ar Eastáit Daoine Marbha.)

  FINANCE ACT, 1955) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 230. #1076330

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Cheanada chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le hiomghabháil fioscach i leith Cánacha ar Ioncaim.

  Agreement between, the Government of Ireland and the Government of Canada for the avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on Income

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 231. #1094147

  (i) Sínfear an tréimhse nócha lá chun go gcríochnóidh sí ar dháta a socrófar trí chomhaontú idir an Ciste agus an comhalta.

  (i) The period of ninety days shall be extended so as to end on a date to be fixed by agreement between the Fund and the member.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 232. #1125830

  (12) Aon chomhaontú faoin alt seo idir dhá údarás áitiúla nó níos mó is le rúin ó na húdaráis sin a dhéanfar é.

  (12) An agreement under this section between two or more local authorities shall be made by resolutions of those authorities.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 233. #1130178

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le Díolúintí áirithe ó Cháin. [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 234. #1130827

  (i) trí chomhaontú idir na páirtithe éagsúla a mbeidh baint acu leis an scéim nó an chomhshocraíocht, nó

  (i) by agreement between the different parties concerned in the scheme or arrangement, or

  Uimhir 25 de 1960: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1960

 235. #1143574

  Comhaontú dar dáta an 15ú lá de Bhealtaine, 1961 idir Coláiste na Tríonóide, Coláiste Ríoga na Leá agus Ospidéal Sir Patrick Dun.)

  Next (FOURTH SCHEDULE) No. 21/1961:

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 236. #1143613

  Comhaontú dar dáta an 15ú lá de Bhealtaine, 1961 idir Coláiste na Tríonóide, Coláiste Ríoga na Leá agus Ospidéal Sir Patrick Dun. [EN]

  AGREEMENT DATED THE 15TH DAY OF MAY, 1961 BETWEEN TRINITY COLLEGE, THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND SIR PATRICK DUN'S HOSPITAL.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 237. #1156694

  Trí chomhaontú idir na Páirtithe sa choinbhleacht, féadfar breathnadóirí neodracha a chur ar bord na long sin chun go ndeimhneofar cad é an trealamh atá á iompar.

  By agreement amongst the Parties to the conflict, neutral observers may be placed on board such ships to verify the equipment carried.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 238. #1157509

  Féadfar aon fhoráil acu sin thuas den Airteagal seo a athrú trí chomhaontú speisialta idir aon dá Pháirtí sa choinbhleacht.

  Any of the above provisions of this Article may be varied by mutual agreement between any two Parties to the conflict.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 239. #1158011

  Trí chomhaontú idir na Páirtithe sa choinbhleacht, bunófar coimisiúin chun príosúnaigh chogaidh atá scaipthe a lorg agus chun a áirithiú go ndéanfar iad a athdhúichiú a luaithe is féidir.

  By agreement between the Parties to the conflict, commissions shall be established for the purpose of searching for dispersed prisoners of war and of assuring their repatriation with the least possible delay. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 240. #1158475

  Féadfar, más gá, sonraí inoibrithe na ngluaiseachtaí sin a shocrú trí chomhaontú speisialta idir na Cumhachtaí a bheidh i gceist.

  The practical details of such movements may, if necessary, be settled by special agreements between the Powers concerned.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 241. #1158661

  Féadfar, freisin, an dualgas sin a tharmligean, trí chomhaontú idir an Chumhacht Forghabhála agus an Chumhacht Choimirceach, chuig Cumhacht Neodrach, chuig Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon chomhlacht neamhchlaonta daonchairdiúil eile.

  This duty may also be delegated, by agreement between the Occupying Power and the Protecting Power, to a neutral Power, to the International Committee of the Red Cross or to any other impartial humanitarian body.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 242. #1230575

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE AG LEASú COMHAONTú 1926 (ARNA LEASú LE COMHAONTú 1928) I dTAOBH CáNACH IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT BETWEEN THE IRISH GOVERNMENT AND THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT AMENDING THE AGREEMENT OF 1926 (AS AMENDED BY THE AGREEMENT OF 1928) IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 243. #1234299

  Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a choisceann réamhchúram slándála iomchuí a ghlacadh a chinnfear trí chomhaontú idir Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo agus sainghníomhaireacht.

  Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between a State party to this Convention and a specialised agency. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 244. #1238069

  (ii) go ndéanfar an t-athfhruiliú trí chomhaontú idir an fostaí, an fostóir roimhe sin agus an fostóir nua,

  (ii) the re-engagement takes place with the agreement of the employee, the previous employer and the new employer,

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 245. #1238277

  (6) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn go measfar gurb ionann aon athrú ar chonradh fostaíochta trí chomhaontú idir na páirtithe agus an conradh a fhoirceannadh.

  (6) Nothing in this section shall be construed as requiring any variation of a contract of employment by agreement between the parties to be treated as constituting a termination of the contract.

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 246. #1246995

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifi agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 36 de 1968: AN tACHT LEITHREASA, 1968

 247. #1248773

  (f) In aon oibríochtaí agus idirbhearta eile, idir an Ciste agus rannpháirtí, a sheolfar tríd an gCuntas Ginearálta féadfaidh an Ciste cearta tarraingthe speisialta a úsáid trí chomhaontú leis an rannpháirtí.

  ( f ) In any of the other operations and transactions of the Fund with a participant conducted through the General Account the Fund may use special drawing rights by agreement with the participant.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 248. #1253247

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 30 de 1969: AN tACHT LEITHREASA, 1969

 249. #1260166

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Opera tion and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 20 de 1970: AN tACHT LEITHREASA, 1970

 250. #1260243

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifi agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 20 de 1970: AN tACHT LEITHREASA, 1970

 251. #1267158

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 37 de 1971: AN tACHT LEITHREASA, 1971

 252. #1267238

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 37 de 1971: AN tACHT LEITHREASA, 1971

 253. #1271727

  (iii) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus cigire cánach nó oifigeach eile a bheidh ceaptha chuige sin ag na Coimisinéirí Ioncaim;

  (iii) the determination of an appeal by agreement between the appellant and an inspector of taxes or other officer appointed by the Revenue Commissioners in that behalf;

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 254. #1274788

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 31 de 1972: AN tACHT LEITHREASA, 1972

 255. #1274867

  Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil;

  For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Uimhir 31 de 1972: AN tACHT LEITHREASA, 1972

 256. #1278738

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na héireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin)

  Next (SECOND SCHEDULE) No. 19/1973:

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 257. #1278853

  Comhaontú idir Rialtas na héireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin [EN]

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM WITH RESPECT TO CERTAIN EXEMPTIONS FROM TAX

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 258. #1278908

  Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na héireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin)

  FINANCE ACT, 1973) Previous (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 259. #1284601

  ciallaíonn “comhaontú comhchoiteann” comhaontú maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta arna dhéanamh idir páirtithe is fostóirí nó is ionadaithe d'fhostóirí agus páirtithe is fostaithe nó is ionadaithe d'fhostaithe;

  "collective agreement" means an agreement relating to terms and conditions of employment made between parties who are or represent employers and parties who are or represent employees;

  Uimhir 15 de 1974: AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974

 260. #1293985

  (c) le cinneadh achomhairc trí chomhaontú idir an t-achomharcóir nó a ghníomhaire agus cigire cánach nó cibé oifigeach eile dá luaitear i mír 1 (2);

  ( c ) the determination of an appeal by agreement between the appellant or his agent and an inspector of taxes or such other officer as is mentioned in paragraph 1 (2);

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 261. #1295050

  (iii) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus oifigeach a bheidh ceaptha ag na Coimisinéirí chuige sin;

  (iii) the determination of an appeal by agreement between the appellant and an officer appointed by the Commissioners in that behalf;

  Uimhir 25 de 1975: AN tACHT CÁNACH RACHMAIS, 1975

 262. #1306434

  (iii) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an t-achomharcóir agus oifigeach a bheidh ceaptha ag na Coimisinéirí chuige sin;

  (iii) the determination of an appeal by agreement between the appellant and an officer appointed by the Commissioners in that behalf;

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 263. #1311462

  —Chun críche alt 9 d'Airteagal XVI den Chomhaontú, gníomhóidh an Banc Ceannais mar údarás airgeadaíochta aonair a bheidh freagrach in idirbhearta idir an Stát agus an Ciste.

  —For the purpose of section 9 of Article XVI of the Agreement, the Central Bank shall act as the single monetary authority responsible for transactions between the State and the Fund.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 264. #1339479

  Déanfar gach Creidmheas Gníomhaíochta Speisialta a fhianú le comhaontú creidmheasa ar leith idir an tír is iasachtaí agus an Riarthóir agus léireofar go háirithe foinse na n-achmhainní.

  Each Special Action Credit shall be evidenced by a separate credit agreement between the borrowing country and the Administrator, indicating in particular the origin of the resources. [GA]

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 265. #1349516

  Forálacha i ndáil leis an gComhaontú dar dáta 12 Iúil, 1977, idir Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chorcaí, an Bord agus Coimisinéirí Chuan Chorcaí.

  Provisions relating to Agreement dated 12th July, 1977, between the Lord Mayor, Aldermen and Burgesses of Cork, the Board and the Cork Harbour Commissioners.

  Uimhir 18 de 1979: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 266. #1360491

  (4) In aon chás eile, tosóidh an léas frithdhílse ar cibé dáta ar a gcomhaontófar idir na páirtithe nó, cheal comhaontú, ar an dáta a n-iarrfar an léas.

  (4) In any other case, the reversionary lease shall commence on such date as may be agreed upon between the parties or, in default of agreement, on the date of the application for the lease.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 267. #1372240

  (i) trí chomhaontú idir na páirtithe éagsúla a mbeidh baint acu leis an scéim nó leis an gcomhshocraíocht, nó

  (i) by agreement between the different parties concerned in the scheme or arrangement, or

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 268. #1380357

  ciallaíonn “comhaontú iomchuí” comhaontú idir údarás bóithre agus duine eile faoi alt 9 den Acht Rialtais Áitiúil (Dola-Bhóithre), 1979 , a dtabhaíonn an duine eile sin caiteachas iomchuí dá bhua;

  "relevant agreement" means an agreement between a road authority and another person under section 9 of the Local Government (Toll Roads) Act, 1979 , by virtue of which that other person incurs relevant expenditure;

  Uimhir 16 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS, 1981

 269. #1386851

  (c) Na heagraíochtaí idir-rialtasacha sin dá dtagraítear in airteagal 4 (b) a dhaingnigh an Comhaontú seo, a ghlac leis nó a cheadaigh é, de réir airteagal 54;

  ( c ) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have ratified, accepted or approved this Agreement in accordance with article 54;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 270. #1386852

  (d) Na heagraíochtaí idir-rialtasacha sin dá dtagraítear in airteagal 4 (b) a rinne aontachas leis an gComhaontú seo de réir airteagal 56.

  ( d ) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have acceded to this Agreement in accordance with article 56.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 271. #1386869

  Le linn na bhforálacha sa Chomhaontú Comhlachais idir an Ciste agus EIT Chomhlachaithe a bheith á gcur chun feidhme urramóidh gach institiúid neamhspleáchas na hinstitiúide eile.

  In carrying out the provisions of the Association Agreement between the Fund and an Associated ICO each institution shall respect the autonomy of the other.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 272. #1386874

  Forálfaidh Comhaontú Comhlachais go socrófar cuntais idir an EIT Chomhlachaithe agus an Ciste sula ndéanfar aon athnuachan ar an gComhaontú Comhlachais.

  An Association Agreement shall provide for a settlement of accounts between the Associated ICO and the Fund before any renewal of the Association Agreement.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 273. #1415388

  (a) go raibh comhaontú ann idir an t-iarratasóir agus an fostóir lena mbaineann go mbeadh iomlán an fhéich nó aon chuid de ina ábhar iarratais faoin alt seo, agus

  ( a ) there was an agreement between the applicant and the employer concerned that the whole or any part of the debt would be the subject of an application under this section, and

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 274. #1436666

  Féadfar, áfach, an fógra sin a tharraingt siar roimh dheireadh na tréimhse dhá mhí dhéag trí chomhaontú idir an dá Rialtas.

  Such notice may however be withdrawn before the end of the twelve month period by agreement between the two Governments.

  Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986

 275. #1464973

  (4) Féadfar comhaontú a leasú nó comhaontú breise idir ionadaithe don chomhlacht sonraithe áirithe agus ionadaithe d'fhostaithe de chuid an chomhlachta sin a chur ina ionad:

  ( c ) the dissemination of the information and views referred to in paragraphs (a) and (b) of this subsection to the employees of the specified body, except in the circumstances, if any, provided for in the agreement, [GA] and the arrangements shall contain such other provisions as may be agreed by the parties thereto. [GA]

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 276. #1473419

  Comhaontú idir féimheach agus creidiúnaí maidir le hachainí nó gníomh féimheachta. (1857, a. 136)

  Petition or act of bankruptcy agreed between bankrupt and creditor.

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 277. #1503509

  (3) I gcás comhaontú a bheith déanta faoin alt seo idir na Coimisinéirí Ioncaim agus aon duine, agus—

  (3) Where an agreement has been entered into under this section between the Revenue Commissioners and any person, and any instrument to which the agreement relates—

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 278. #1526020

  ciallaíonn “an comhaontú” an comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe lena mbunaítear an Coimisiún;

  "the agreement" means the agreement between the Government and the Government of the United Kingdom establishing the Commission;

  Uimhir 3 de 1997: AN tACHT UM DHÍCHOIMISIÚNÚ, 1997

 279. #1561250

  (a) ar chomhaontú, más ann, idir an duine sin agus an fostóir maidir leis an teideal iarratas a dhéanamh chun cearta póraitheoirí plandaí a dheonú, agus

  (a) an agreement, if any, between that person and the employer concerning the entitlement to apply for a grant of plant breeders' rights, and

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 280. #1568585

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe

  Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 281. #1569236

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe)

  Next (SCHEDULE Agreement Between The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Establishing Implementation Bodies)

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 282. #1569462

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe [EN]

  Agreement Between The Government Of Ireland And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Establishing Implementation Bodies

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 283. #1571833

  ciallaíonn “Comhaontú Ionaid” an Comhaontú Ionaid idir an BIS agus na Bainc Cheannais rannpháirteacha ar cuid é den tSaoráid BIS.

  “Substitution Agreement” means the Substitution Agreement between the BIS and participating Central Banks which forms part of the BIS Facility.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 284. #1575206

  (b) comhaontú scríofa, a bheidh le hathnuachan in aghaidh na bliana, idir an tÚdarás agus an duine a bheartaíonn na seirbhísí a sholáthar, ar comhaontú é ina sonrófar—

  (b) a written agreement, to be renewed annually, between the Authority and the person who proposes to provide the services specifying—

  Uimhir 13 de 1999: AN tACHT SLÁINTE (ÚDARÁS SLÁINTE RÉIGIÚNACH AN OIRTHIR), 1999

 285. #1604064

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Ghnóthaí Eachtracha. Tuarascáil ar Thairiscint maidir leis an méid seo a leanas: (a) Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát agus Poblacht na hAlbáine agus (b) Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair ag bunú comhpháirtíochta idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit agus Poblacht na Táidsíceastáine. Feabhra, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. REPORT ON MOTION RE: (A) THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF ALBANIA AND (B) THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN. FEBRUARY, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 286. #1626683

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i mBiotáillí agus i nDeochanna Dea-Bholaithe atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN SPIRIT DRINKS AND AROMATISED DRINKS ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 287. #1626684

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i bhFíonta atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN WINES ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 288. #1627134

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle ag leasú Rialachán Uimh. 2248/2001 (CE) an 19 Samhain, 2001 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite a fheidhmiú mar aon le nóta faisnéise mínitheach arna thiomsú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2248/2001 OF 19 NOVEMBER, 2001 ON CERTAIN PROCEDURES FOR APPLYING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE OTHER PART, AND FOR APPLYING THE INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE COMPILED BY THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 289. #1627384

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 394

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON CERTAIN PROCEDURES FOR APPLYING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF ALBANIA, OF THE OTHER PART, AND FOR APPLYING THE INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF ALBANIA, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 394.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 290. #1630142

  Tuarascáil ar Thairiscint maidir leis an méid seo a leanas: (a) Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát agus Poblacht na hAlbáine agus (b) Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair ag bunú comhpháirtíochta idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, agus Poblacht na Táidsíceastáine.

  REPORT ON MOTION RE: (A) THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF ALBANIA AND (B) THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 291. #1639848

  Déanfaidh IEA: - an mheicníocht um maoiniú fíor-ghearrthéarmach dá bhforáiltear le Comhaontú an 13 Márta 1979 idir bainc cheannais Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a leagann síos na nósanna imeachta oibríochtúla le haghaidh an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta (Comhaontú CEA) agus an mheicníocht um thacaíocht ghearr- théarmach airgeadaíochta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Bainc Cheannais an Chomhphobail an 9 Feabhra 1970, arna leasú, a riaradh;

  The EMI shall: - administer the very short-term financing mechanism provided for by the Agreement of 13 March 1979 between the central banks of the Member States of the European Economic Community laying down the operating procedures for the European Monetary System (hereinafter referred to as the 'EMS Agreement') and the short-term monetary support mechanism provided for in the Agreement between the central banks of the Member States of the European Economic Community of 9 February 1970, as amended;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 292. #1661366

  Ag leanúint ó iarratas Eacuadór an chaibidlíocht leis an Aontas le bheith ina Pháirtí sa Chomhaontú a atosú, cuireadh caibidlíocht idir an tAontas agus Eacuadór i gcrích in 2014.

  Following the request by Ecuador to restart negotiations with the Union to become a Party to the Agreement, negotiations were conducted between the Union and Ecuador in 2014.

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 293. #1662126

  Faoin gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc [5] (“an Comhaontú”) deonaíodh lamháltais don tír sin i leith táirgí talmhaíochta áirithe.

  Under the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey [5] (‘the Agreement’) concessions were granted to that country in respect of certain agricultural products.

  Rialachán (AE) 2015/756 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena gcuirtear lamháltais áirithe ar fionraí maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce isteach san Aontas

 294. #1664438

  Tá feidhm aige sin gan beann ar an gcomhaontú a thabhairt i gcrích idir Parlaimint na hEorpa agus BEI dá dtagraítear in Airteagal 17(5).

  That applies regardless of the conclusion of the agreement between the European Parliament and the EIB referred to in Article 17(5).

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 295. #1664937

  Siníodh comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise [4] (“an Comhaontú”) sa Bhruiséil an 22 Iúil 1972.

  An agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation [4] (‘the Agreement’) was signed in Brussels on 22 July 1972.

  Rialachán (AE) 2015/1145 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise

 296. #1669291

  Beidh deonú Ráthaíocht CEFI faoi réir comhaontú ráthaíochta CEFI faoi seach a thabhairt i gcrích idir an Coimisiún, ag gníomhú dó thar ceann an Aontais, agus an contrapháirtí incháilithe.

  The granting of the EFSD Guarantee shall be subject to the conclusion of the respective EFSD guarantee agreement between the Commission on behalf of the Union and the eligible counterpart.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 297. #1669361

  Tabharfar comhaontú ranníocaíochta i gcrích idir an Coimisiún, ag gníomhú dó thar ceann an Aontais, agus an ranníocóir, agus beidh forálacha a bhaineann leis na coinníollacha íocaíochta, go háirithe, sa chomhaontú sin.

  A contribution agreement shall be concluded between the Commission, on behalf of the Union, and the contributor, and shall contain, in particular, provisions concerning the payment conditions.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 298. #1669371

  Tabharfar comhaontú ráthaíochta CEFI amháin nó níos mó i gcrích do gach fuinneog infheistíochta idir an Coimisiún agus an contrapháirtí nó na contrapháirtithe incháilithe arna roghnú.

  One or more EFSD guarantee agreements shall be concluded for each investment window between the Commission and the eligible counterpart or eligible counterparts selected.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 299. #1675349

  oibleagáid do na páirtithe teacht ar chomhaontú maidir le gaol idir cainníocht áirithe a sheachadtar agus an praghas is iníoctha ar an seachadadh sin;

  an obligation for the parties to agree on a relationship between a given quantity delivered and the price payable for that delivery;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 300. #1675527

  Tugann an Coimisiún dá aire an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle maidir leis na leasuithe ar Airteagail 152, 209, 222, agus 232.

  The Commission takes note of the agreement between Parliament and Council on the amendments to Articles 152, 209, 222 and 232.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 301. #1678882

  Maidir le haon ath-leithdháileadh den sórt sin, ba cheart é a bheith faoi réir comhaontú roimh ré idir an Coimisiún agus BEI.

  Any such reallocation should be subject to prior agreement between the Commission and the EIB.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 302. #1679018

  Féadfaidh BEI tionscadail a mhaoiniú a formheasadh tar éis an 12 Deireadh Fómhair 2016 agus roimh 8 Aibreán 2018 agus roimh chomhaontú ráthaíochta a thabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus BEI.

  The EIB may finance projects that were approved after 12 October 2016 and before 8 April 2018 and the conclusion of a guarantee agreement between the Commission and the EIB.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 303. #1679049

  Aon ath-leithdháileadh a dhéanfar faoi Thionscnamh Athléimneachta BEI, beidh sé faoi réir comhaontú roimh ré idir an Coimisiún agus BEI.

  Any reallocation under the EIB Resilience Initiative shall be subject to prior agreement between the Commission and the EIB.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 304. #1679073

  Ní chuirtear an Tuirc, ar tír í atá cumhdaithe faoi chomhaontú éagsúil idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc, san áireamh i dTionscnamh Athléimneachta BEI.

  The EIB Resilience Initiative does not include Turkey, which is covered by a separate EU-Turkey agreement.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 305. #1679090

  Tháinig an tSeoirsia isteach i gComhpháirtíocht an Oirthir de chuid AE in 2009, rud a tharla i ndiaidh na caibidlíochta ar chomhaontú comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

  Georgia joined the EU's Eastern Partnership in 2009, which was followed by the negotiation of an EU-Georgia association agreement.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 306. #1679154

  Déanfar téarmaí airgeadais mionsonraithe chúnamh macra-airgeadais an Aontais a leagan síos i gcomhaontú iasachta agus i gcomhaontú deontais a bheidh le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na Seoirsia.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement and a grant agreement to be concluded between the Commission and the Georgian authorities.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 307. #1679610

  An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin (“an Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), i bhfeidhm.

  An association agreement between the Union and Ukraine (the ‘Association Agreement’), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), entered into force on 1 September 2017.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 308. #1679668

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hÚcráine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Ukrainian authorities.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 309. #1683724

  Bíonn feidhm ag na coinníollacha ginearálta rochtana sin i gcás nach mbíonn aon chomhaontú dá mhalairt ann arna chaibidliú ar leithligh go díreach idir an trádálaí agus an custaiméir.

  Such general conditions of access apply in the absence of an individually negotiated agreement to the contrary entered into directly between the trader and the customer.

  Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Feabhra 2018 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) )

 310. #1697725

  deimhniú go rannchuideoidh sé leis an gcur chuige maidir le comhionannas a chur chun cinn idir fir agus mná, mar a leagtar amach sa chlár nó sa Chomhaontú Comhpháirtíochta is ábhartha;

  confirmation that it will contribute to the approach to promoting equality between men and women, as set out in the relevant programme or Partnership Agreement;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 311. #1712427

  D'fhonn a áirithiú go mbeidh oscailt na scéimeanna tacaíochta ar fáil go cómhalartach agus go dtugtar sochar go frithpháirteach, ba cheart comhaontú comhair a shíniú idir na Ballstáit rannpháirteacha.

  In order to ensure that the opening of support schemes is reciprocal and brings mutual benefits, cooperation agreements should be signed between participating Member States.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 312. #1712974

  riail dáilte a chur ar bun arna comhaontú ag na Ballstáit rannpháirteacha lena leithdháiltear méideanna fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite idir na Ballstáit rannpháirteacha.

  set up a distribution rule agreed by participating Member States that allocates amounts of energy from renewable sources between the participating Member States.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 313. #1715829

  go ndearnadh foráil don fhreagracht chomhpháirteach sin i gcomhaontú a tugadh i gcrích idir na Ballstáit seo roimh an 1 Eanáir 1992;

  such joint responsibility was provided for in an agreement concluded between those Member States before 1 January 1992;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 314. #1719960

  Tugadh an chaibidlíocht maidir le Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (“an Comhaontú”) i gcrích go rathúil agus síníodh an Comhaontú an 17 Iúil 2018.

  The negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership (‘the Agreement’) were successfully concluded and the Agreement was signed on 17 July 2018.

  Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais

 315. #1719990

  Dá dtagraítear in Iarscríbhinn 2-D a ghabhann leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin maidir le Comhpháirtíocht Eacnamaíoch.”.

  As referred to in Annex 2-D to the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership.’.

  Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais

 316. #1720451

  Chun feidhmiú cuí na Gníomhaireachta ina láthair nua a áirithiú, ba cheart comhaontú ceanncheathrún a thabhairt i gcrích idir an Ghníomhaireacht agus an Ísiltír sula nglacfaidh an Ghníomhaireacht a suíomh nua.

  To ensure the proper functioning of the Agency in its new location, a headquarters agreement should be concluded between the Agency and the Netherlands before the Agency takes up its new seat.

  Rialachán (AE) 2018/1718 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 maidir le láthair shuíomh na Gníomhaireachta Leigheasra EorpaíTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 317. #1729134

  Tháinig an Comhaontú Suímh idir Rialtas Phoblacht an Laitvia agus an Oifig i bhfeidhm ar an 5 Lúnasa 2011.

  The Seat Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Office entered into force on 5 August 2011.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 318. #1740034

  I gcás go leagfar amach na socruithe mionsonraithe i gcomhaontú idir an Coimisiún agus BEI, b'inmholta an comhaontú sin a fhoilsiú.

  In case the detailed arrangements will be set in an agreement between the Commission and the EIB, it would be advisable to publish such agreement.

  Tuairim Uimh. 4/2015 (de bhun Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) i dtaca leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 319. #1740619

  Forálfar i gComhaontú CEIS go mbeidh idirdhealú soiléir idir oibríochtaí a dhéanfar le tacaíocht ó CEIS agus oibríochtaí eile BEI.

  The EFSI Agreement shall provide that there is a clear distinction between operations carried out with the EFSI support and other operations of the EIB.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 320. #1768285

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 321. #1769129

  –go náirithítear leis an gcomhaontú cothromaíocht chóir idir ranníocaíochtaí agus sochair an tríú tír atá páirteach i gcláir an Aontais;

  –ensures a fair balance as regards the contributions and benefits of the third country participating in the Union programmes;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 322. #1769560

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 323. #1769707

  Ní féidir comhaontú maidir le caidreamh amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a chur i gcrích sula nathraítear stádas na Ríochta Aontaithe go stádas tríú tír.

  An agreement on a future relationship between the Union and the United Kingdom can only be concluded once the United Kingdom has become a third country.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 324. #1769733

  Ní fhéadfaidh an Comhchoiste a chinntí agus a mholtaí a dhéanamh ach amháin le comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe.

  The Joint Committee can only make its decisions and recommendations by agreement between the Union and the United Kingdom.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 325. #1770810

  Dá bhrí sin, ba cheart rialacha mionsonraithe maidir le nósanna imeachta vótála a leagan síos i gcomhaontú i scríbhinn arna dhéanamh idir comhaltaí uile an choláiste.

  Therefore, detailed rules on voting procedures should be laid down in a written agreement between the members of the college.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 326. #1771772

  Cuirfidh sé ÚEUM ar an eolas freisin, agus eiseoidh sé sin tuairim ar bhailíocht éifeachtach na gcomaoineacha riosca mar fhorais chun an comhaontú idir-inoibritheachta a dhiúltú.

  It shall also notify ESMA, which shall issue an opinion on the effective validity of the risk considerations as grounds for denial of the interoperability arrangement.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 327. #1772970

  Mura féidir le muirearóir dolaí agus soláthraí SDLE teacht ar chomhaontú, féadfar an t-ábhar a chur faoi bhráid an Chomhlachta Idir-réitigh atá freagrach as an bhfearann dolaí ábhartha.

  If a toll charger and an EETS provider cannot reach an agreement, the matter may be referred to the Conciliation Body responsible for the relevant toll domain.

  Treoir (AE) 2019/520 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras leictreonach dolaí bóthair agus lena n-éascaítear malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain dolaí a íoc san Aontas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 328. #1773546

  Ní thugtar comhaontú i gcrích ag an am céanna do na gnéithe ar fad den idirbheart idir an soláthróir agus an ceannaitheoir.

  An agreement is not necessarily concluded at one point in time for all aspects of the transaction between the supplier and the buyer.

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 329. #1789801

  Dá dtagraítear in Iarscríbhinn 2-D a ghabhann leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch.

  As referred to in Annex 2-D to the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership.

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 330. #1800377

  Ba cheart na socruithe riachtanacha a leagan síos i gcomhaontú idir ENISA agus an Ballstát óstach arna chur i gcrích tar éis formheas a fháil ó Bhord Bainistíochta ENISA.

  The necessary arrangements should be laid down in an agreement between ENISA and the host Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board of ENISA.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 331. #1801978

  Déanfar bearta réigiúnacha a chomhaontú, laistigh den réigiún lena mbaineann, idir na Ballstáit sin a bhfuil an cumas teicniúil acu cúnamh a thabhairt dá chéile i gcomhréir le hAirteagal 15.

  Regional measures shall be agreed within the region concerned between Member States that have the technical ability to provide each other assistance in accordance with Article 15.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 332. #1801980

  Déanfar bearta déthaobhacha a chomhaontú idir na Ballstáit atá nasctha go díreach le chéile ach nach bhfuil laistigh den réigiún céanna.

  Bilateral measures shall be agreed between Member States which are directly connected but are not within the same region.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 333. #1802028

  Beidh an cúnamh faoi réir ag comhaontú roimh ré idir na Ballstáit lena mbaineann maidir le cúiteamh cóir, lena gcumhdófar an méid seo a leanas ar a laghad:

  Assistance shall be subject to a prior agreement between the Member States concerned with regard to fair compensation, which shall cover at least:

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 334. #1810118

  Déanfar chéad chéim den idirghabháil idir na Ballstáit is páirtí sa díospóid agus idirghabhálaí, a ghlacfaidh tuairim neamhcheangailteach trí chomhaontú comhchoiteann.

  The first stage of mediation shall be conducted between the Member States that are party to the dispute and a mediator, who shall adopt a non-binding opinion by common agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 335. #1823784

  In 2010, thángthas ar chomhaontú idir an tAontas agus an Iordáin maidir le comhpháirtíocht Ardstádais, comhpháirtíocht arb é atá i gceist leis réimsí comhair a leathnú.

  In 2010, an Advanced Status partnership was agreed between the Union and Jordan that entails expanded areas of cooperation.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 336. #1823850

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hIordáine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais (an “Comhaontú Iasachta”).

  The detailed financial terms of the Union’s macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Jordanian authorities (the ‘Loan Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 337. #1824726

  Bunófar an nós imeachta a thuairiscítear i mír 3 i gcomhaontú idir na húdaráis inniúla agus an comhlachas náisiúnta ráthaíochta, mar a shonraítear in Iarscríbhinn 9, Cuid I, mír 1 (d).

  The procedure described in paragraph 3 shall be established in the agreement between the competent authorities and the national guaranteeing association, as stipulated by Annex 9, Part I, paragraph 1 (d).

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 338. #1825057

  Leis seo, déantar an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile, a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/244 ón gComhairle an 20 Eanáir 2020 thar ceann an Aontais, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile

 339. #1825142

  Is é is cuspóir leis an gComhaontú comhaontuithe déthaobhacha maidir le haersheirbhísí idir 27 mBallstát agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne a chur i gcomhréir le dlí an Aontais.

  The objective of the Agreement is to bring bilateral air services agreements between 27 Member States and the People’s Republic of China in line with Union law.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 340. #1825146

  Leis seo, déantar an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (an “Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (the ‘Agreement’) is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 341. #1825351

  Leagtar amach an creat don chaidreamh sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe sa dearbhú polaitiúil a ghabh leis an gComhaontú um Tharraingt Siar (“an Dearbhú Polaitiúil”).

  The political declaration that accompanied the Withdrawal Agreement sets out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom (the ‘Political Declaration’).

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta

 342. #1828013

  An Comhaontú ar iascaigh idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua (IO L 226, 29.8.1980, lch. 48).

  Agreement on fisheries between the European Economic Community and the Kingdom of Norway (OJ L 226, 29.8.1980, p. 48).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 343. #1834512

  comhaontú arna thabhairt i gcrích ar leibhéal an Aontais, sular tugadh conradh seachadta ar bith i gcrích, idir grúpa eagraíochtaí gnóthas náisiúnta agus grúpa eagraíochtaí díoltóirí náisiúnta;

  an agreement concluded at Union level, prior to the conclusion of any delivery contract, between a group of national undertakings' organisations on the one hand and a group of national sellers' organisations on the other;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 344. #1835680

  Comhaontú Saorthrádála idir an Comhphobal Eorpach agus Meicsiceo (IO L 276, 28.10.2000, l 157/30.06.2000)

  Free Trade Agreement between the European Community and Mexico (OJ L 276, 28.10.2000, L 157/30.6.2000)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 345. #1835681

  Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le soláthar rialtais (IO L. 114, 30.04.2002)

  Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on certain aspects of government procurement (OJ L. 114, 30.04.2002)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 346. #1835683

  Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine (IO L 87, 20.03.2004)

  Stabilisation and Association Agreement between the European Community and its Member States and Former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 87, 20.03.2004)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 347. #1835684

  Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus an Chróit (IO L 26, 28.01.2005)

  Stabilisation and Association Agreement concluded between the European Community and Croatia (OJ L 26, 28.1.2005)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 348. #1835685

  Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit agus Montainéagró (IO L 345, 28.12.2007)

  Stabilisation and Association Agreement concluded between the European Community and its Member States and Montenegro (OJ L 345 of 28.12.2007)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 349. #1835686

  Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus an Albáin (IO L 107, 28.04.2009)

  Stabilisation and Association Agreement concluded between the European Community and Albania (OJ L 107, 28.4.2009)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 350. #1850550

  Ag an gcruinniú trípháirteach an 16 Nollaig 2014, thángthas ar chomhréiteach sealadach idir na comhreachtóirí d’fhonn teacht ar chomhaontú ar an dara léamh go luath.

  At the 16 December 2014 trilogue, a provisional agreement was reached between the co-legislators with a view to an early second-reading agreement.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 8/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006

 351. #1855652

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 352. #1856764

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 353. #306376

  Beidh seirbhísí tráthrialta ó Bhallstát chuig tríú tír agus vice versa faoi réir údarú i gcomhréir leis an gcomhaontú déthaobhach idir an Ballstát agus an tríú tír agus, i gcás inarb iomchuí, an Ballstát a ndéantar idirthuras tríd, fad nach mbeidh an comhaontú is gá tugtha i gcrích idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann.

  Regular services from a Member State to a third country and vice versa shall be subject to authorisation in accordance with the bilateral agreement between the Member State and the third country and, where appropriate, the transited Member State, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 354. #312852

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 355. #317071

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C) de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 356. #325250

  (16) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A agus pointe E, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [12],

  (16) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [12],

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 357. #337963

  Soláthrófar sonraí agus meiteashonraí go bliantúil, mura sonrófar a mhalairt, laistigh de na spriocdhátaí a chomhaontófar idir an Coimisiún (Eurostat) agus na húdaráis náisiúnta agus aird á tabhairt ar na comhaontuithe is deireanaí idir ISU, an ECFE agus an Coimisiún (Eurostat).

  Data and metadata shall be supplied annually, if not otherwise specified, within the deadlines agreed between the Commission (Eurostat) and the national authorities taking into account the latest agreements between the UIS, the OECD and the Commission (Eurostat).

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 358. #360023

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [15].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall in the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [15].

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 359. #505155

  Maidir le Eurodac, is ionann an Rialachán seo agus beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le comhlachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis [29].

  As regards Eurodac, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland [29].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 360. #505600

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an gcomhlachas atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [13], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhcheangal le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [14].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [14].

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 361. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 362. #511771

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 363. #512521

  Sna cásanna go leanann na cinntí inmheánacha seo an "Cinneadh Múnla" a cuireadh i gceangal leis an gComhaontú Idir-institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Choimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chaolaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15), gabhann siad níos faide ná cosaint a thabhairt do leasanna airgeadais an Aontais agus soláthraíonn siad na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh imscrúduithe inmheánacha a bhaineann le calaois, éilliú agus gníomhaíocht neamhdhleathach ar bith eile a dhéanfadh díobháil do leasanna an Aontais a chosc.

  Where these internal decisions follow the "Model Decision" annexed to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15), they go beyond the protection of the financial interests of the Union and provide the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Union’s interests.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 364. #513643

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 365. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 366. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 367. #567107

  Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 368. #591304

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen laistigh de bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme [16], a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [17].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [16] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [17].

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 369. #601726

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen [12] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/CE ón gComhairle. [13]

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 370. #601915

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [12], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 371. #602221

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir leis an Aontas Eorpach do thabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 372. #604078

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [9], ar forálacha iad a thagann faoin réimse dá dtagraítear i bpointe(B), Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9] which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10].

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 373. #604201

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, ar son an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a chealú agus gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19)

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 374. #607438

  Chun úsáid na seirbhísí a sholáthraítear a bharrfheabhsú, ba cheart go mbeadh na córais, gréasáin agus seirbhísí a thig as clár Galileo agus as clár EGNOS comhoiriúnach agus idir-inoibritheach lena chéile agus, a mhéid is féidir, le córais eile um loingseoireacht satailíte agus le gnáthmhodhanna radaloingseoireachta, sa chás ina leagfar comhoiriúnacht den sórt sin agus idir-inoibritheacht den sórt sin síos i gcomhaontú idirnáisiúnta, gan dochar do chuspóir na huathrialach straitéisí.

  In order to optimise the use of the services provided, the systems, networks and services emerging from the Galileo and EGNOS programmes should be compatible and interoperable with one another and, insofar as possible, with other satellite navigation systems and with conventional means of radio navigation where such compatibility and interoperability is laid down in an international agreement, without prejudice to the objective of strategic autonomy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 375. #607621

  Beidh na córais, gréasáin agus seirbhísí a thig as clár Galileo agus as clár EGNOS comhoiriúnach agus idir-inoibritheach le córais eile um loingseoireacht satailíte agus le gnáthmhodhanna loingseoireachta, sa chás ina leagfar síos ceanglais den sórt sin maidir le comhoiriúnacht agus idir-inoibritheacht i gcomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích de bhun Airteagal 29.

  The systems, networks and services resulting from the Galileo and EGNOS programmes shall be compatible and interoperable with other satellite navigation systems and with conventional means of radio navigation, where such compatibility and interoperability requirements are laid down in an international agreement concluded pursuant to Article 29.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 376. #633380

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen, dá bhforáiltear sa Phrótacal idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (A), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquis, as provided for by the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, point (A) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 377. #633408

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 378. #640197

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/AE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquiswithin the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 379. #640255

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a chealú agus gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19)

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 380. #669988

  Ar an gcuma chéanna, tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaidh na réitigh na caighdeáin idirnáisiúnta agus/nó Eorpacha arna gcomhaontú nó na sonraíochtaí oscailte don idir-inoibritheacht, go háirithe iad siúd arna sainaithint ag an gCoimisiún i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8], agus sonraíochtaí agus treoshuímh ábhartha eile a comhaontaíodh, amhail an Creat Eorpach Idir-inoibritheachta do sheirbhísí poiblí Eorpacha (EIF).

  Similarly, it is important that solutions comply with agreed international and/or European standards or with open specifications for interoperability, particularly those identified by the Commission in accordance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council [8], and other relevant specifications and orientations, such as the European Interoperability Framework for European public services (EIF).

  Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 381. #674325

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(18), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, Pointe A agus Pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(19).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen(18)which fall within the area referred to in Article 1, Points A and B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 382. #674622

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 383. #697117

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus gluaiseacht daoine, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle agus le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decisions 2011/349/EU and 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 384. #697171

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 385. #697172

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 386. #697211

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU,

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 387. #697245

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 388. #697542

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [17], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [18].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [17] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [18].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 389. #698035

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 390. #719803

  Ach comhaontuithe nó conarthaí a thabharfaidh duine nó gnóthas i gcrích le triú Stát, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thríú Stát, idir an 25 Márta 1957 agus an 1 Eanáir 1958 nó, i gcás Stáit aontacha, idir dáta na hionstraime aontachais a shíniú agus dáta a n-aontachais, ní bhainfear leas astu chun gan an Conradh seo a chur i ngníomh más rud é, i dtuairim Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ag rialú di ar iarratas ón gCoimisiún, gur chun éalú a bheith aige ó fhorálacha an Chonartha seo cúis amháin de na cúiseanna cinntitheacha a bhí ag ceachtar páirtí leis an gcomhaontú nó an conradh a thabhairt i gcrích.

  Agreements or contracts concluded between 25 March 1957 and 1 January 1958 or, for acceding States, between the signature of the instrument of accession and the date of their accession, by a person or an undertaking with a third State, an international organisation or a national of a third State shall not, however, be invoked as grounds for failure to implement this Treaty if, in the opinion of the Court of Justice of the European Union, ruling on an application from the Commission, one of the decisive reasons on the part of either of the parties in concluding the agreement or contract was an intention to evade the provisions of this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 391. #725136

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [20], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [21].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [20] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [21].

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 392. #726281

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 393. #730427

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 394. #737945

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 395. #738038

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 396. #738063

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen, a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 397. #738085

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 398. #738141

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 399. #738216

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 400. #749652

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [9], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10],

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9], which fall within the area referred to in Article 1, point B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10],

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 401. #749674

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 402. #756185

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [9], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9], which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10].

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 403. #756213

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 404. #1230577

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú dar dáta an 14 Aibreán, 1926 (arna leasú leis an gComhaontú dar dáta an 25 Aibreán, 1928), a rinneadh idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Breataineacha a rinneadh le halt 52 d'Acht Airgeadais na Breataine (Uimh. 2), 1945, comhaontaítear leis seo idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe go ndéanfar an Comhaontú sin (arna leasú mar a dúradh) a leasú tuilleadh mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 405. #1387557

  Tar éis don Chomhaontú seo teacht i bhfeidhm, féadfaidh aon Stát nó eagraíocht idir-rialtasach a shonraítear in airteagal 4 aontachas a dhéanamh leis an gComhaontú seo ar cibé téarmaí agus coinníollacha ar a gcomhaontófar idir an Chomhairle Rialaithe agus an Stát nó an eagraíocht idir-rialtasach sin.

  After the entry into force of this Agreement, any State or intergovernmental organization specified in article 4 may accede to this Agreement upon such terms and conditions as are agreed between the Governing Council and that State or intergovernmental organization.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 406. #1569468

  Ag meabhrú dóibh gur gheall na rannpháirtithe sna caibidlí ilpháirtí go n-oibreoidís, de mheon macánta, chun a chinntiú go n-éireodh le gach uile cheann de na socruithe atá le bunú faoin gComhaontú Ilpháirtí, agus gur glacadh leis “maidir leis na socruithe institiúideacha agus bunreachtúla go léir — Tionól i dTuaisceart Éireann, Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas, comhlachtaí forfheidhmithe, Comhairle na Breataine-na hÉireann, agus Comhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann agus aon leasuithe ar Achtanna Parlaiminte na Breataine agus ar Bhunreacht na hÉireann — go bhfuil siad cónasctha agus idirspleách agus go háirithe go bhfuil gaol chomh dlúth sin idir feidhmiú an Tionóil agus feidhmiú na Comhairle Thuaidh/Theas go bhfuil rath ceann acu ag brath ar rath an chinn eile”;

  Recalling that the participants in the multi-party negotiations pledged that they would in good faith work to ensure the success of each and every one of the arrangements to be established under the Multi-Party Agreement, and that it was accepted that “all of the institutional and constitutional arrangements — an Assembly in Northern Ireland, a North/South Ministerial Council, implementation bodies, a British-Irish Council, and a British-Irish Intergovernmental Conference and any amendments to British Acts of Parliament and the Constitution of Ireland — are interlocking and interdependent and that in particular the functions of the Assembly and the North/South Council are so closely inter-related that the success of each depends on that of the other”;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 407. #1658231

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen [12] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (12), which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU (13).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 408. #1658423

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 409. #1666090

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Treoir seo agus i dTreoir 91/477/CEE forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [16], ar forálacha iad a thagann faoi réim na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [17],

  As regards Liechtenstein, this Directive and Directive 91/477/EEC constitute a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [16] which fall within the areas referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [17],

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 410. #1666360

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 411. #1671114

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis [8] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [9].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8] which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [9].

  Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír

 412. #1671138

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír

 413. #1672682

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis [13] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [14].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [14].

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 414. #1672950

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 415. #1673159

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis [26] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a chuimsítear faoin réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE [27] ón gComhairle agus le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE [28].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [26] which fall within the area referred to in Article 1, point A of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [27] and with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU [28].

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 416. #1674256

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 417. #1674257

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 418. #1717954

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle agus le hAirteagal 3 den Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU and with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 419. #1719352

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 420. #1719353

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 421. #1722824

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II, le VIS, le EES agus le ETIAS, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí A, B agus G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and the VIS, to the EES and to ETIAS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 422. #1722825

  Maidir le Eurodac agus DubliNet, is ionann an Rialachán seo agus beart nua de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le comhlachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  As regards Eurodac and DubliNet, this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 423. #1723453

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 424. #1725808

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointí B agus C d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in points B and C of Article 1 of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 425. #1725978

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 426. #1726572

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe C d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point (C) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 427. #1726778

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Aontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 428. #1726944

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe (G), d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point (G), of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 429. #1727756

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 430. #1727985

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe (G), d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point (G), of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 431. #1728992

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 432. #1730345

  laghduithe fadtéarmacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach agus feabhsú ar aistrithe trí linnte i ngach earnáil i gcomhréir le cuspóir an Aontais, i gcomhthéacs na laghduithe atá riachtanach, de réir an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (IPCC) chun laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de agus chun feabhsú ar aistrithe trí linnte d'fhonn spriocanna teochta i gComhaontú Pháras a ghnóthú chun go mbainfear cothromaíocht amach idir astaíochtaí antrapaigineacha trí fhoinsí agus aistrithe gás ceaptha teasa trí linnte laistigh den Aontas a luaithe agus is féidir agus, de réir mar is iomchuí, astaíochtaí diúltacha a bhaint amach ina dhiaidh sin;

  achieving long-term greenhouse gas emission reductions and enhancements of removals by sinks in all sectors in accordance with the Union's objective, in the context of necessary reductions according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to reduce the Union's greenhouse gas emissions in a cost-effective manner and enhance removals by sinks in pursuit of the temperature goals in the Paris Agreement so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases within the Union as early as possible and, as appropriate, achieve negative emissions thereafter;

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 433. #1754899

  Lichtinstéin: Is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt.

  Liechtenstein: This Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis, as provided for by the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 434. #1755211

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 435. #1755828

  (62)Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 45 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle agus le hAirteagal 3 den Chinneadh 2011/349/AE 46 ón gComhairle 47 .

  (62)As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 45 which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU 46 and with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU. 47

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 436. #1756618

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 437. #1757565

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 438. #1757566

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 439. #1757720

  (58)Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 65 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle 66 agus le hAirteagal 3 den Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 67 .

  (58)As regards Liechtenstein, this Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 65 , which fall within the area referred to in Article 1, point G, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU 66 and Article 3 of Council Decision 2011/350/EU 67 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 440. #1762727

  (73)Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 70 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A, pointe B agus pointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 71 .

  (73)As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 70 which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU 71 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 441. #1766795

  (23)Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE 25 ón gComhairle maidir le cur i gcrích an Phrótacail sin.

  (23)As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU 25 on the conclusion of that Protocol.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 442. #1767126

  Cinneadh ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 443. #1791876

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointí A, B, C agus G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A, B, C and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 444. #1792916

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 445. #1793127

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes insofar as it relates to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 446. #1794047

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 447. #1811705

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 448. #1812096

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 449. #1814497

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí A agus E, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 450. #1814673

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 451. #1819164

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 452. #1821005

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 453. #1824558

  maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

  on the conclusion of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 454. #1824564

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/393 ón gComhairle, síníodh an Prótacal idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí ("an Prótacal”) ar an 27 Meitheamh 2019, faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/393, the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (the ‘Protocol’) was signed on 27 June 2019, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 455. #1824571

  Leis seo, déantar an Prótacal idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 456. #1824580

  Cinneadh (AE) 2019/393 ón gComhairle an 7 Márta 2019 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (IO L 71, 13.3.2019, lch. 5).

  Council Decision (EU) 2019/393 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (OJ L 71, 13.3.2019, p. 5).

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 457. #1825391

  Údaraítear leis seo, thar ceann an Aontais, síniú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal ("an Comhaontú Comhpháirtíochta") agus an Prótacal i dtaca leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe a Chur Chun Feidhme idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026) ("an Prótacal"), faoi réir thabhairt i gcrích na n‐ionstraimí sin.

  The signing on behalf of the Union of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol on the Implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (2020‐2026) (‘the Protocol’) is hereby authorised, subject to the conclusion of the said acts.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 458. #1825409

  maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

  on the conclusion of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 459. #1825415

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/394 ón gComhairle , síníodh an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (“an Prótacal”) ar an 24 Deireadh Fómhair 2019 , faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/394, the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (‘the Protocol’) was signed on 24 October 2019, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 460. #1825422

  Leis seo, déantar an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí, a fhormheas thar ceann an Aontais .

  The Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 461. #1825431

  Cinneadh ón gComhairle (AE) 2019/394 an 7 Márta 2019 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (IO L 71, 13.3.2019, lch. 7).

  Council Decision (EU) 2019/394 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (OJ L 71, 13.3.2019, p. 7).

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 462. #171504

  (i)Oibrithe a ndéanann aon Chomhaontú Fostaíochta difear dóibh, is é sin "comhaontú i dtaobh luach saothair nó coinníollacha fostaíochta oibrithe d'aon aicme, cineál nó grúpa, arna dhéanamh idir ceardchumann oibrithe agus fostóir nó ceardchumann fostóirí nó arna dhéanamh ag cruinniú de chomhchomhairle thionscail chláraithe idir comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'oibrithe agus comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d’fhostóirí".

  (i) Workers affected by any Employment Agreement, that is, "an agreement relating to the remuneration or the conditions of employment of workers of any class, type or group made between a trade union of workers and an employer or trade union of employers or made, at a meeting of a registered joint industrial council between members of the council representative of workers and members of the council representative of employers".

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 463. #176586

  Oibrithe lena mbaineann Comhaontú Fostaíochta Cláraithe eadhon "com-haontú i dtaobh luach saothair nó coinníollacha fostaíochta oibrithe d'aon aicme nó cineál nó grúpa arna dhéanamh idir ceardchumann oibrithe agus fostóir nó ceardchumann fostóirí nó arna dhéanamh ag cruinniú de chomhchomhairle thionscail chláraithe idir comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'oibrithe agus comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'fhostóirí" .

  Workers affected by a Registered Employment Agreement, that is, “an agreement relating to the remuneration or the conditions of employment of workers of any class, type or group made between a trade union of employers or made, at a meeting of a registered joint industrial council between members of the council representative of workers and members of the council representative of employers”.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 464. #180377

  Ní cead aon chomhaontú, comhshocraíocht, nó comhthuiscint (cibé acu de thoradh bagartha, gealltanais, nó eile) a bheith idir beirt soláthróirí nó níos mó, nó idir beirt mhórdhíoltóirí nó níos mó maidir leis na praghsanna ar a soláthróidh siad earraí grósaera do dhaoine eile nó maidir leis an lascaine a thabharfar nó an biseach a fheidhmeofar i leith na n-earraí sin.

  There shall not be any agreement, arrangement or understanding (whether induced by threat, promise or otherwise) between two or more suppliers or between two or more wholesalers as to the prices at which they will supply grocery goods to other persons or as to the discount to be allowed or the markup to be applied in respect of such goods.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 465. #230883

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the *(first named) Defendant under a hire-purchase agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part* (and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 466. #230893

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the *(first named) Defendant under a hire-purchase agreement in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 467. #230902

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú díola creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the (first named) Defendant under a credit-sale agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 468. #230908

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe ) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the *(first named) Defendant under a credit agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 469. #230918

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilithe ag tomhaltóir i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaíde pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the *(first named) Defendant under a consumer-hire agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 470. #231008

  ÓS LÉIR DON CHÚIRT gur chuir an Gearánaí faoi deara toghairm shibhialta a thabhairt ag an suíden Chúirt chun imeachtaí sibhialta a éisteacht a tionóladh i an lá de i gcoinne an Chosantóra *(chéadainmnithe) chun earraí áirithe a aisghabháil, eadhon:? agus i gcoinne an Chosantóra/*(dá Chosantóir) maidir le suim £ atá dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir i scríbhinn dar dáta an lá de 19 a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe sin den pháirt eile):

  IT APPEARING TO THE COURT that the Plaintiff caused a civil summons to be brought at the sitting of the Court for the hearing of civil proceedings held aton the day of 19 against *(first named) Defendant for the recovery of certain goods namely:? and against *(both) Defendant(s) for the sum of £ due by the *(first named) Defendant under a hire-purchase/consumer-hire agreement in writing dated day of 19 made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the said second named Defendant of the other part):

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 471. #231014

  ÓS LÉIR DON CHÚIRT gur chuir an Gearánaí faoi deara toghairm shibhialta a thabhairt ag an suí den Chúirt chun imeachtaí sibhialta a éisteacht a tionóladh i an lá de 19 i gcoinne an Chosantóra *(chéadainmnithe) chun earraí áirithe a aisghabháil, eadhon:? agus i gcoinne an Chosantóra/*(dá Chosantóir) maidir le suim £ atá dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir i scríbhinn dar dáta an lá de 19 a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe sin den pháirt eile):

  IT APPEARING TO THE COURT that the Plaintiff caused a civil summons to be brought at the sitting of the Court for the hearing of civil proceedings held at on the day of 19 against *(first named) Defendant for the recovery of certain goods namely:? and against *(both) Defendant(s) for the sum of £ due by the *(first named) Defendant under a hire-purchase/consumer-hire agreement in writing dated day of 19 made between (a) of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the said second named Defendant of the other part):

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 472. #278916

  1. Gan dochar dá gcur i bhfeidhm sa chaidreamh idir Stáit agus tríú Stáit, ón dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm, gabhfaidh an Comhaontú seo ionad fhorálacha comhfhreagracha na gcoinbhinsiún seo a leanas is infheidhme i réimse an eiseachadta sa chaidreamh idir an Iorua agus an Íoslainn, de pháirt amháin, agus na Ballstáit, den pháirt eile:

  1. Without prejudice to their application in relations between States and third States, this Agreement shall, from its entry into force, replace the corresponding provisions of the following conventions applicable in the field of extradition in relations between Norway and Iceland, on the one hand, and Member States, on the other hand:

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 473. #280304

  3. Tionscadail iompair a bhfuil roinn trasteorann nó cuid den roinn sin i gceist leo a bheidh incháilithe chun cabhair airgeadais Chomhphobail a fháil má bhíonn comhaontú i scríbhinn ann idir na Ballstáit lena mbaineann nó idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann maidir le comhlánú na rann trasteorann.

  3. Transport-related projects involving a cross-border section or a part of such a section shall be eligible to receive Community financial aid if there is a written agreement between the Member States concerned or between the Member States and third countries concerned relating to the completion of the cross-border section.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 474. #296974

  (14) Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin sa Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i gcur chun feidhme, i gcur i bhfeidhm agus i bhforbairt acquis Schengen [8], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [9].

  (14) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8], which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 475. #300037

  (9) Dá bharr sin agus, cé nach nglacann comhaltaí an CEBC páirt i dtáirgeadh Staidrimh Eorpaigh de bhun an Rialacháin seo, ar chomhaontú arna dhéanamh idir banc ceannais náisiúnta agus an t-údarás staidrimh Comhphobail faoina réimsí inniúlachta faoi seach agus gan dochar do shocruithe náisiúnta idir an banc ceannais náisiúnta agus an INS nó údaráis náisiúnta eile, féadfaidh na INSanna, na húdaráis náisiúnta eile agus an t-údarás staidrimh Comhphobail, áfach, sonraí a tháirgeann an banc ceannais náisiúnta a úsáid, go díreach nó go hindíreach, chun Staidreamh Eorpach a tháirgeadh.

  (9) Consequently, and although the members of the ESCB do not participate in the production of European statistics pursuant to this Regulation, following an agreement between a national central bank and the Community statistical authority, within their respective spheres of competence and without prejudice to national arrangements between the national central bank and the NSI or other national authorities, data produced by the national central bank may, however, be used, directly or indirectly, by NSIs, other national authorities and the Community statistical authority, for the production of European statistics.

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 476. #300446

  3. I gcás nach dtiocfar ar chomhaontú idir na hinstitiúidí nó idir na húdaráis lena mbaineann, féadfaidh na húdaráis inniúla an cheist a thabhairt os comhair an Choimisiúin Riaracháin tráth nach luaithe ná aon mhí tar éis an dáta inar tharla an éagsúlacht dearcaí dá dtagraítear i mír 1 nó i mír 2.

  3. Where no agreement is reached between the institutions or authorities concerned, the matter may be brought before the Administrative Commission by the competent authorities no earlier than one month after the date on which the difference of views, as referred to in paragraph 1 or 2 arose.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 477. #305166

  3. Ní bhunófar bloc feidhme aerspáis ach amháin le comhaontú frithpháirteach idir na Ballstáit uile agus, más iomchuí, idir na tríú tíortha a mbeidh freagracht orthu as aon chuid den aerspás sa bhloc feidhme aerspáis.

  3. A functional airspace block shall only be established by mutual agreement between all the Member States and, where appropriate, third countries who have responsibility for any part of the airspace included in the functional airspace block.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 478. #319480

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de shé seachtaine nó, má fhadaítear an tréimhse, laistigh d’ocht seachtaine ón dáta a bhformheasann an Coiste Idir-réitigh an téacs comhpháirteach.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within 6 or, if extended, 8 weeks of the date of approval of the joint text by the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 479. #319485

  Más rud é nach dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, déanfaidh an Cathaoirleach nó comhalta ainmnithe eile de thoscaireacht na Parlaiminte chuig an gCoiste Idir-réitigh ráiteas.

  If no agreement is reached on a joint text within the Conciliation Committee, the Chair or another designated member of Parliament’s delegation to the Conciliation Committee shall make a statement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 480. #322890

  Tionólfar cruinnithe tríthaobhacha ar fud an nós imeachta idir-réitigh agus é mar aidhm acu na saincheisteanna atá gan réiteach fós a réiteach agus an bealach a ullmhú do chomhaontú a bheidh le baint amach sa Choiste Idir-réitigh.

  Trialogues shall take place throughout the conciliation procedure with the aim of resolving outstanding issues and preparing the ground for an agreement to be reached in the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 481. #328002

  Bunaítear leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don tréimhse 2008 go 2013 a bheidh mar phríomhthagairt don údarás buiséadach, de réir bhrí phointe 37 den Chomhaontú Idir-Institiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais.

  This Regulation establishes a financial envelope for the period 2008 to 2013 which is to be the prime reference for the budgetary authority, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 482. #328594

  D’fhonn an aidhm ‘slándáil aon bhirt’ a chur chun cinn maidir leis na heitiltí go léir idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha, nuair is iomchuí agus i gcomhréir le dlí an Chomhphobail, d’fhéadfaí a chomhaontú i gcomhaontuithe eitlíochta idir an Comhphobal agus tríú tír go n-aithneofaí go bhfuil na caighdeáin slándála atá á gcur i bhfeidhm sa tríú tír coibhéiseach le caighdeáin an Chomhphobail i gcomhréir le hAirteagal 300 den Chonradh.

  When appropriate, and in conformity with Community law, agreements recognising that the security standards applied in a third country are equivalent to Community standards could be envisaged in aviation agreements between the Community and a third country in accordance with Article 300 of the Treaty, in order to advance the goal of ‘one-stop security’ for all flights between the European Union and third countries.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 483. #344617

  Maidir le Lichtinstéin, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen, a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [13].

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 484. #346364

  Maidir le Lichtinstéin, cuireann an Rialachán seo le forálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin sa Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i gcur chun feidhme, i gcur i bhfeidhm agus i bhforbairt acquis Schengen a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [10].

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 485. #351762

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, An Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [14] maidir le síniú an Phrótacail sin.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [14] on the signing of that Protocol.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 486. #353337

  D’uireasa comhaontaithe dhéthaobhaigh idir soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocaí agus an íocóra, beidh táille idirmhalartaithe iltaobhaigh de EUR 0,088 ar a mhéid iníoctha ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí le soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra infheidhme maidir le gach idirbheart dochair dhírigh trasteorann a dhéantar roimh an 1 Samhain 2012, mura raibh táille idirmhalartaithe iltaobhaigh níos ísle arna comhaontú idir na soláthróirí seirbhíse íocaíochta lena mbaineann.

  In the absence of any bilateral agreement between the payment service providers of the payee and of the payer, a multilateral interchange fee of EUR 0,088, payable by the payment service provider of the payee to the payment service provider of the payer, shall apply for each cross-border direct debit transaction executed before 1 November 2012, unless a lower multilateral interchange fee has been agreed upon between the payment service providers concerned.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 487. #434157

  (A) DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE PÁIRTEACHAS AN STÁIT SA tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH, CUIDEACHTA PHOIBLÍ THEORANTA ATÁ CORPRAITHE FAOI DHLÍTHE ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG DE BHUN COMHAONTAITHE IDIR-RIALTASAIGH IDIR BALLSTÁIT ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH DE BHUN THÁTAIL CHOMHAIRLE AIRÍ EACNAMAÍOCHTA AGUS AIRGEADAIS AN AONTAIS EORPAIGH AN 9 BEALTAINE 2010 MAIDIR LE CAOMHNÚ COBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS SAN EORAIP AGUS FAOI RÉIR THÉARMAÍ CHREAT-CHOMHAONTÚ SaorCAE A RINNE BALLSTÁIT ÁIRITHE DE PHÁIRT AGUS AN tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH DEN PHÁIRT EILE,

  (A) TO PROVIDE FOR MATTERS RELATING TO THE PARTICIPATION BY THE STATE IN THE EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG PURSUANT TO AN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT AMONG CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION CONSEQUENT ON THE CONCLUSIONS OF 9 MAY 2010 OF THE COUNCIL OF ECONOMIC AND FINANCE MINISTERS OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE PRESERVATION OF FINANCIAL STABILITY IN EUROPE AND SUBJECT TO THE TERMS OF THE EFSF FRAMEWORK AGREEMENT ENTERED INTO BY CERTAIN MEMBER STATES ON THE ONE PART AND THE EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ON THE OTHER PART,

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 488. #436385

  (7) I gcás go mbíonn díospóid nó easaontas idir oibritheoir líonra agus údarás i leith an chostais a ghabhann le bonneagar cumarsáide leictreonaí a athlonnú, cinnfear an díospóid nó an t-easaontas trí nósanna imeachta comhréitigh comhaontaithe idir an dá pháirtí nó, cheal comhaontú den sórt sin, trí eadráin faoi na hAchtanna Eadrána 1954 go 1998.

  (7) Where a dispute or difference arises between a network operator and an authority in respect of the cost of the relocation of electronic communications infrastructure, the dispute or difference shall be determined by agreed conciliation procedures between both parties or, in default of such agreement, by arbitration under the Arbitration Acts 1954 to 1998.

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ ARDRÁTA AGUS BONNEAGAR CUMARSÁIDE LEICTREONAÍ) 2010

 489. #461985

  17.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é in imeachtaí dlí, go dtugann cúirt faoiseamh i modh idirphléadála agus gur dealraitheach don chúirt gur saincheist í an tsaincheist idir na héilitheoirí a bhfuil comhaontú eadrána déanta idir na héilitheoirí ina leith, ordóidh an chúirt go ndéanfar an tsaincheist idir na héilitheoirí a chinneadh de réir an chomhaontaithe.

  17.—(1) Subject to subsection (2), where in legal proceedings relief by way of interpleader is granted by a court and it appears to the court that the issue between the claimants is one in respect of which there is an arbitration agreement between the claimants, the court shall direct that the issue between the claimants be determined in accordance with the agreement.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 490. #470931

  20.—Más rud é i ndáil le forbairt ilaonad lena mbaineann alt 2(2) go mbeidh ciste fiachmhúchta arna bhunú nó go mbeidh comhaontú idir na húinéirí aonad, nó idir iad agus duine eile, chun ciste fiachmhúchta a bhunú, beidh feidhm ag forálacha alt 19 (seachas an ceanglas ciste fiachmhúchta a bhunú) maidir leis an gciste fiachmhúchta sin.

  20.—Where in relation to a multi-unit development to which section 2(2) applies a sinking fund stands established or an agreement exists between the unit owners, or by them with another person, to establish a sinking fund, the provisions of section 19 (other than the requirement to establish a sinking fund) shall apply to such sinking fund.

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 491. #472160

  (3) I gcás ina n-éiríonn díospóid nó easaontas idir soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne agus úinéir loinge nó aerárthaigh iomchuí, maidir leis an luach saothair i leith aon seirbhísí arna soláthar de bhun an ailt seo, déanfar an díospóid nó an t-easaontas a chinneadh de réir nósanna imeachta comhréitigh a comhaontaíodh idir an dá pháirtí nó, cheal comhaontú den sórt sin, feadfar an ní a tharchur chun eadrána agus, faoi réir alt 29 den Acht Eadrána, 2010, beidh feidhm ag an Acht sin maidir le headráin faoin Acht seo.

  (3) Where a dispute or difference arises between a universal postal service provider and the owner or operator of a relevant ship or aircraft, in respect of the remuneration for any services provided pursuant to this section, the dispute or difference shall be determined in accordance with conciliation procedures that have been agreed between both parties or, in default of such agreement, the matter may be referred to arbitration and, subject to section 29 of the Arbitration Act 2010, that Act shall apply to an arbitration under this Act.

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 492. #500585

  Bunaítear leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don tréimhse 2008 go 2013 a bheidh mar phríomhthagairt don údarás buiséadach, de réir bhrí phointe 37 den Chomhaontú Idir-Institiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [6].

  This Regulation establishes a financial envelope for the period 2008 to 2013 which is to be the prime reference for the budgetary authority, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [6].

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 493. #505114

  Ba cheart go mbeadh maoiniú na Gníomhaireachta faoi réir comhaontaithe ón údarás buiséadach mar atá leagtha amach i bpointe 47 den Chomhaontú Idir-Institiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [10].

  The financing of the Agency should be subject to an agreement by the budgetary authority as set out in point 47 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [10].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 494. #505125

  Ba cheart go mbeadh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [13] i leith na Gníomhaireachta, agus ba cheart go n-aontódh sí do Chomhaontú Idir-Institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [14].

  Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [13] should apply to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [14].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 495. #505135

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna thaisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh i "Eurodac" chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach [17], ní mór don Danmhairg fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [17], Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 496. #505154

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II agus le VIS, agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [27] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [28].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [27] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [28].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 497. #522766

  [4] Foráiltear leis an dréachtchomhaontú idirinstitiúideach a mhol an Coimisiún i Meitheamh 2011 go gcomhaontóidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún le laghdú forchéimnitheach 5 % ar an bhfoireann, ar laghdú é is infheidhme i leith gach aon institiúide, comhlachta agus gníomhaireachta, idir 2013 agus 2018 (féach mír 23 de COM(2011) 403 deiridh an 29 Meitheamh 2011"Dréacht-Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar i nithe buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais").

  [4] The draft interinstitutional agreement proposed by the Commission in June 2011 provides that the European Parliament, the Council and the Commission agree to a progressive reduction of staff by 5 %, applicable to all institutions, bodies and agencies, between 2013 and 2018 (see paragraph 23 of COM(2011) 403 final of 29 June 2011"Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management").

  Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh

 498. #558091

  Beidh rannpháirtíocht sna nósanna imeachta um thairiscintí oscailte ar choinníollacha comhionanna do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, a thagann faoi raon feidhme na gConarthaí agus do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, i dtríú tír a bhfuil comhaontú speisialta acu leis an Aontas i réimse an tsoláthair phoiblí faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Participation in tendering procedures shall be open on equal terms to all natural and legal persons coming within the scope of the Treaties and to all natural and legal persons in a third country which has a special agreement with the Union in the field of public procurement under the conditions laid down in that agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 499. #560975

  Beidh rannpháirtíocht sna nósanna imeachta um thairiscintí oscailte ar choinníollacha comhionanna do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, a thagann faoi raon feidhme na gConarthaí agus do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, i dtríú tír a bhfuil comhaontú speisialta acu leis an Aontas i réimse an tsoláthair phoiblí faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Participation in tendering procedures shall be open on equal terms to all natural and legal persons coming within the scope of the Treaties and to all natural and legal persons in a third country which has a special agreement with the Union in the field of public procurement under the conditions laid down in that agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 500. #564506

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir * (céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir * (céadainmnithe) den pháirt eile* (agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe ar scór conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the * (first named) Defendant under a hire-purchase agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the * (first named) Defendant of the other part* (and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 501. #564517

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir * (céadainmnithe) faoi chomhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir * (céadainmnithe) den pháirt eile * (agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe ar scór conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the * (first named) Defendant under a hire purchase agreement in writing dated day of 19 and made between (a) of one part and the * (first named) Defendant of the other part* (and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part).

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 502. #564530

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú díola creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir * (céadainmnithe) den pháirt eile * (agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe ar scór conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir daraainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the * (first named) Defendant under a credit-sale agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the * (first named) Defendant of the other part * (and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 503. #564540

  Tá an tsuim sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) faoi chomhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir * (céadainmnithe) den pháirt eile * (agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe ar scór conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile).

  The said sum is due by the * (first named) Defendant under a credit-sale agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the * (first named) Defendant of the other part * (and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part).

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 504. #566865

  Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1].

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 505. #598998

  i gcás ina mbaineann cúinsí an cháis leis an méid a aimsíodh le linn imscrúdú de chuid an Aontais a rinneadh faoi Rialachán (CE) Uimh 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart [17], nó faoi aon reachtaíocht eile de chuid an Aontais nó aon chomhaontú a thug an tAontas chun críche le tíortha nó le grúpa tíortha ina ndéantar foráil chun imscrúduithe Aontais mar sin a dhéanamh;

  where the circumstances of the case relate to the findings of a Union investigation carried out under Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters [17], or under any other Union legislation or any agreement concluded by the Union with countries or groups of countries in which provision is made for carrying out such Union investigations;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 506. #608153

  ciallaíonn "comhpháirtíocht" comhaontú idir grúpa institiúidí agus/nó eagraíochtaí i dtíortha éagsúla de chuid an Chláir chun comhghníomhaíochtaí Eorpacha a dhéanamh i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt nó chun gréasán neamhfhoirmiúil a bhunú i réimse ábhartha amhail comhthionscadail foghlama do dhaltaí agus dá múinteoirí i bhfoirm malartuithe ranga agus soghluaisteachta fadtéarmaí aonair, dianchlár san ardoideachas agus comhoibriú idir údaráis réigiúnacha agus áitiúla chun an comhar idir-réigiúnach, lena n-áirítear trasteorann, a chothú;

  'partnership' means an agreement between a group of institutions and/or organisations in different Programme countries to carry out joint European activities in the fields of education, training, youth and sport or establishing a formal or informal network in a relevant field such as joint learning projects for pupils and their teachers in the form of class exchanges and individual long-term mobility, intensive programmes in higher education and cooperation between regional and local authorities to foster inter-regional, including cross-border, cooperation;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 507. #608793

  déanfar foráil maidir leis an gcistiú sin faoi chomhaontú déthaobhach eolaíoch agus teicneolaíoch nó faoi aon socrú eile idir an tAontas agus an eagraíocht idirnáisiúnta nó, i gcás eintiteas a bheidh bunaithe i dtríú tíortha, idir an tAontas agus an tír ina mbeidh an t-eintiteas dlíthiúil bunaithe.

  such funding is provided for under a bilateral scientific and technological agreement or any other arrangement between the Union and the international organisation or, for entities established in third countries, the country in which the legal entity is established.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 508. #612065

  Déanfar na coinníollacha is infheidhme do chur chun feidhme cláir lena rialaítear an bhainistíocht airgeadais chomh maith le cláreagrú, faireachán, meastóireacht agus rialú rannpháirtíocht na dtríú tíortha trí rannchuidiú acmhainní IPA II nó ENI le cláir um chomhar trasnáisiúnta agus le cláir um chomhar idir-réigiúnach a bhunú sa chlár comhair ábhartha agus freisin, i gcás inar gá sin, sa chomhaontú maoinithe idir an Coimisiún, gach ceann de rialtais na dtríú tíortha lena mbaineann agus an Ballstát atá ina óstach ar údarás bainistíochta an chláir chomhair ábhartha.

  The applicable programme implementation conditions governing the financial management as well as the programming, monitoring, evaluation and control of the participation of third countries, through a contribution of IPA II or ENI resources to transnational and interregional cooperation programmes, shall be established in the relevant cooperation programme and also, where necessary, in the financing agreement between the Commission, the governments of the third countries concerned and the Member State hosting the managing authority of the relevant cooperation programme.

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 509. #637808

  Is é cuspóir an togra rialachán a ghlacadh maidir leis na rialacha agus na nósanna imeachta i ndáil le cur chun feidhme forálacha áirithe a bhaineann le trádáil agus atá sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (CCC), agus i ndáil le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (IA), amhail iad siúd a bhaineann le lamháltais trádála, oiriúnuithe teicniúla, bearta cosanta, iomaíocht agus calaois.

  The objective of the proposal is to adopt a regulation on rules and procedures for the implementation of certain trade related provisions of the Stabilisation and Accession Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part (SAA), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, on the one part, and the Republic of Serbia, on the other part (IA), such as those regarding trade concessions, technical adaptations, safeguard measures, competition and fraud.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */

 510. #661714

  Ní bheidh gníomhaíochtaí a bhainfidh le hiompar agus a mbeidh cuid trasteorann nó cuid de chuid trasteorann i gceist leo incháilithe chun cabhair airgeadais a fháil ón Aontas ach amháin má bhíonn comhaontú i scríbhinn idir na Ballstáit lena mbaineann nó idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann maidir le bailchríoch a chur ar na codanna trasteorann.

  Transport-related actions involving a cross-border section or a part of such a section shall be eligible to receive Union financial assistance only if there is a written agreement between the Member States concerned or between the Member States and third countries concerned relating to the completion of the cross-border section.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 511. #686471

  an Comhaontú idir Poblacht Shóisialach na Seicslóvaice agus an Phoblacht Heilléanach ar Chúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh san Aithin an 22 Deireadh Fómhair 1980, atá fós i bhfeidhm idir Poblacht na Seice agus an Ghréig;

  the Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Hellenic Republic on Legal Aid in Civil and Criminal Matters, signed at Athens on 22 October 1980, still in force between the Czech Republic and Greece;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 512. #686472

  an Comhaontú idir Poblacht Shóisialach na Seicslóvaice agus Poblacht na Cipire ar Chúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh sa Niocóis an 23 Aibreán 1982, atá fós i bhfeidhm idir Poblacht na Seice agus an Chipir;

  the Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus on Legal Aid in Civil and Criminal Matters, signed at Nicosia on 23 April 1982, still in force between the Czech Republic and Cyprus;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 513. #692983

  Beidh rannpháirtíocht sna nósanna imeachta soláthair ar oscailt ar choinníollacha comhionanna do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, a thagann faoi raon feidhme na gConarthaí agus do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, lonnaithe i dtríú tír a bhfuil comhaontú speisialta aici leis an Aontas i réimse an tsoláthair phoiblí faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.

  Participation in procurement procedures shall be open on equal terms to all natural and legal persons within the scope of the Treaties and to all natural and legal persons established in a third country which has a special agreement with the Union in the field of public procurement under the conditions laid down in that agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 514. #707055

  ciallaíonn “eagraíocht idirnáisiúnta” eagraíocht agus a gcuid fochomhlachtaí a rialaítear leis an dlí idirnáisiúnta poiblí, nó aon chomhlacht eile a bhunaítear le comhaontú idir dhá thír nó níos mó nó ar bhonn chomhaontaithe idir dhá thír nó níos mó.

  ‘international organisation’ means an organisation and its subordinate bodies governed by public international law, or any other body which is set up by, or on the basis of, an agreement between two or more countries.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 515. #716763

  I bhfianaise chineál chás na hAfraice Theas, ba cheart leanúint den sochar maidir le táirgí de thionscnamh na hAfraice Theas atá sna forálacha ábhartha den Chomhaontú maidir le Trádáil, Forbairt agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAfraice Theas, de pháirt eile [6], arna leasú (“CTFC”), go dtí an tráth a dtiocfaidh comhaontú lena mbunaítear CCEanna, nó as dtagann bunú CCE, i bhfeidhm idir an tAontas agus an Afraic Theas.

  Given the specific nature of the case of South Africa, products originating in South Africa should continue to benefit from the relevant provisions of the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part [6], as amended (‘the TDCA’), until such time as an agreement establishing, or leading to the establishment of, an EPA enters into force between the Union and South Africa.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 516. #721140

  gach comhaontú idir gnóthais, gach cinneadh ag comhlachais ghnóthas agus gach cleachtas comhbheartaithe a d'fhéadfadh dul i gcion ar an trádáil idir Ballstáit agus arb é a gcuspóir nó a n-éifeacht iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc, a shrianadh nó a shaobhadh, agus go háirithe iad siúd trína ndéantar:

  all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 517. #1093998

  Nuair a éireos comhalta as an gCiste, scoirfear de ghnáthidirbhearta an Chiste in airgeadra an chomhalta sin agus déanfar gach cuntas idir é agus an Ciste a shocrú go réasúnta luath trí chomhaontú idir é agus an Ciste.

  When a member withdraws from the Fund, normal transactions of the Fund in its currency shall cease and settlement of all accounts between it and the Fund shall be made with reasonable despatch by agreement between it and the Fund.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 518. #1230519

  COMHAONTú A RINNEADH AN 25ú Lá d'AIBREáN, 1928, IDIR RIALTAS NA BREATAINE AGUS RIALTAS SHAORSTáT éIREANN, AG LEASú AN CHOMHAON-TAITHE A RINNEADH AN 14ú Lá d'AIBREáN, 1926, IDIR NA RIALTAIS SIN MAIDIR LE CáIN IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT MADE THE 25th DAY OF APRIL, 1928, BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE, AMENDING THE AGREEMENT MADE ON THE 14th DAY OF APRIL, 1926, BETWEEN THE SAID GOVERNMENTS IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 519. #1230521

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann maidir le cáin ioncaim dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Bhreataineacha a rinneadh leis an Acht Cánach Ioncaim Bhreataineach, 1927, agus na n-athruithe a bheartaítear in Achtanna Cánach Ioncaim Shaorstát Éireann, comhaontaítear leis seo idir na Rialtais sin, go leasófar an Comhaontú sin mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927 , and of the alterations contemplated in the Irish Free State income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 520. #1329273

  Nuair a éireoidh comhalta as an gCiste, scoirfear de ghnáthoibríochtaí agus de ghnáthidirbhearta an Chiste in airgeadra an chomhalta sin agus déanfar gach cuntas idir é agus an Ciste a shocrú faoi luas réasúnach trí chomhaontú idir é agus an Ciste.

  When a member withdraws from the Fund, normal operations and transactions of the Fund in its currency shall cease and settlement of all accounts between it and the Fund shall be made with reasonable despatch by agreement between it and the Fund.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 521. #1399206

  ciallaíonn “comhshocraíocht chothabhála” ordú cúirte, riail chúirte, gníomhas idirscartha, iontaobhas, cúnant, comhaontú, comhshocraíocht nó gníomh ar bith eile, as a dtagann oibleagáid is inchurtha i bhfeidhm le dlí agus a dhéanfar i gcomaoin nó de dhroim scaoileadh nó neamhniú pósta nó i gcomaoin nó de dhroim idirscaradh idir na páirtithe i bpósadh de chineál dá dtagraítear in alt 192 (1) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1980 ) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus baineann comhshocraíocht chothabhála leis an bpósadh arbh i gcomaoin nó de dhroim a scaoilte nó a neamhnithe nó arbh i gcomaoin nó de dhroim an idirscartha idir na páirtithe ann a rinneadh nó a d'eascair an chomhshocraíocht chothabhála;

  "maintenance arrangement" means an order of a court, rule of court, deed of separation, trust, covenant, agreement, arrangement, or any other act, giving rise to a legally enforceable obligation and made or done in consideration or in consequence of the dissolution or annulment of a marriage or of such separation of the parties to a marriage as is referred to in section 192 (1) (inserted by the Finance Act, 1980 ) of the Income Tax Act, 1967 , and a maintenance arrangement relates to the marriage in consideration or in consequence of the dissolution or annulment of which or of the separation of the parties to which the maintenance arrangement was made or arises;

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 522. #1649862

  D’fhonn an aidhm ‘slándáil aon bhirt’ a chur chun cinn maidir leis na heitiltí go léir idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha, nuair is iomchuí agus i gcomhréir le dlí an Chomhphobail, d’fhéadfaí a chomhaontú i gcomhaontuithe eitlíochta idir an Comhphobal agus tríú tír go n-aithneofaí go bhfuil na caighdeáin slándála atá á gcur i bhfeidhm sa tríú tír coibhéiseach le caighdeáin an Chomhphobail i gcomhréir le hAirteagal 300 den Chonradh.

  When appropriate, and in conformity with Community law, agreements recognising that the security standards applied in a third country are equivalent to Community standards could be envisaged in aviation agreements between the Community and a third country in accordance with Article 300 of the Treaty, in order to advance the goal of ‘one-stop security’ for all flights between the European Union and third countries.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 523. #1656957

  Ag féachaint don chomhaontú a rinneadh idir páirtithe chruinniú mullaigh G20 Pittsburgh an 25 Meán Fómhair 2009 chun trádáil i gconarthaí díorthach caighdeánaithe thar an gcuntar a bhogadh go dtí malartáin nó ardáin trádála leictreonaí i gcás inarb iomchuí, ba cheart nós imeachta rialála foirmiúil a shainiú chun sainordú a thabhairt do thrádáil idir contrapháirtithe airgeadais agus contrapháirtithe neamhairgeadais móra i ngach díorthach a measadh go raibh siad incháilithe d’imréiteach agus atá leachtach a ndóthain le tarlú ar raon ionad trádála faoi réir rialacháin inchomparáide agus lena gcuirtear ar chumas rannpháirtithe trádáil a dhéanamh le hiliomad contrapháirtithe.

  Considering the agreement reached by the parties to the G20 Pittsburgh summit on 25 September 2009 to move trading in standardised OTC derivative contracts to exchanges or electronic trading platforms where appropriate, a formal regulatory procedure should be defined for mandating trading between financial counterparties and large non-financial counterparties in all derivatives which have been considered to be clearing-eligible and which are sufficiently liquid to take place on a range of trading venues subject to comparable regulation and enabling participants to trade with multiple counterparties.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 524. #1664649

  Déanfar comhaontú a thabhairt i gcrích idir Parlaimint na hEorpa agus BEI maidir leis na socruithe mionsonraithe chun faisnéis a mhalartú idir Parlaimint na hEorpa agus BEI faoin Rialachán seo, lena n-áirítear maidir le nós imeachta roghnúcháin an Stiúrthóra Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóra Bainistíochta.

  An agreement shall be concluded between the European Parliament and the EIB on the detailed arrangements for the exchange of information between the European Parliament and the EIB under this Regulation, including on the selection procedure for the Managing Director and the Deputy Managing Director.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 525. #1696320

  Beidh rannpháirtíocht sna nósanna imeachta soláthair ar oscailt ar choinníollacha comhionanna do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus daoine dlítheanacha, a thagann faoi raon feidhme na gConarthaí agus do na daoine go léir, idir dhaoine nádúrtha agus daoine dlítheanacha, bunaithe i dtríú tír a bhfuil comhaontú speisialta aici leis an Aontas i réimse an tsoláthair faoi na coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú sin.

  Participation in procurement procedures shall be open on equal terms to all natural and legal persons within the scope of the Treaties and to all natural and legal persons established in a third country which has a special agreement with the Union in the field of procurement under the conditions laid down in such an agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 526. #1722770

  Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais.

  The financing of the Agency should be subject to an agreement between the European Parliament and the Council as set out in point 31 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and sound financial management.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 527. #1722805

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh in “Eurodac” chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tá an Danmhairg le fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac agus le DubliNet.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac and DubliNet.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 528. #1723275

  I gcás ina bhforáiltear dó le gníomh dlí de chuid an Aontais, a mhéid is gá chun a chúraimí a chomhlíonadh, féadfaidh an Ghníomhaireacht, trí bhíthin socruithe oibre a thabhairt chun críche, caidreamh a bhunú agus a choinneáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus lena gcuid fochomhlachtaí a rialaítear leis an dlí idirnáisiúnta poiblí nó le heintitis nó comhlachtaí ábhartha eile, arna mbunú ag comhaontú idir dhá thír nó níos mó, nó ar bhonn comhaontaithe idir dhá thír nó níos mó.

  Where so provided by a Union legal act, in so far as it is necessary for the performance of its tasks, the Agency may, by means of the conclusion of working arrangements, establish and maintain relations with international organisations and their subordinate bodies, governed by public international law, or other relevant entities or bodies, which are set up by, or on the basis of, an agreement between two or more countries.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 529. #1729200

  Ba cheart maoiniú Oifig BEREC a bheith faoi réir comhaontú ón údarás buiséadach mar atá leagtha amach i bpointe 31 den Chomhaontú Idir-Institiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséid agus bainistíocht fhónta airgeadais.

  The financing of the BEREC Office should be subject to an agreement by the budgetary authority as set out in point 31 of the Inter-institutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 530. #1758216

  1.De mhaolú ar Airteagal 62, féadfar uimhir an phas, an tír eisiúna agus an cineál doiciméid a bhaineann le pasanna goidte, mídhílsithe, caillte nó neamhbhailíochtaithe atá iontráilte in SIS a mhalartú le baill de chuid Interpol trí cheangal a bhunú idir SIS agus bunachar sonraí Interpol maidir le doiciméid taistil atá goidte nó ar iarraidh, ach sin a bheith faoi réir Comhaontú a thabhairt i gcrích idir Interpol agus an tAontas Eorpach.

  1.By way of derogation from Article 62, the passport number, country of issuance and the document type of stolen, misappropriated, lost or invalidated passports entered in SIS may be exchanged with members of Interpol by establishing a connection between SIS and the Interpol database on stolen or missing travel documents, subject to the conclusion of an Agreement between Interpol and the European Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 531. #1770188

  Leagtar amach sa treoirlínte ón gComhairle Eorpach an 29 Aibreán 2017 “nach bhféadfaidh feidhm a bheith ag aon chomhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe maidir le críoch Ghiobráltar gan comhaontú a bheith ann idir Ríocht na Spáinne agus an Ríocht Aontaithe.” Meabhraíodh é sin sna treoracha caibidlíochta forlíontacha ón gComhairle an 29 Eanáir 2018 agus sna treoirlínte ón gComhairle Eorpach an 14 Márta 2018.

  The European Council guidelines of 29 April 2017 set out that "no agreement between the EU and the United Kingdom may apply to the territory of Gibraltar without the agreement between the Kingdom of Spain and the United Kingdom." This has been recalled in the Council supplementary negotiating directives of 29 January 2018 and in the European Council guidelines of 14 March 2018.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 532. #1773862

  Gan dochar d'oibleagáidí eile faoi dhlí an Aontais, agus do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, féadfar na comhaontuithe atá ann cheana féin idir Ballstát agus tríú tír maidir le líne tharchuir nó gréasán na píblíne réamhtheachtaí a oibriú agus a choimeád i bhfeidhm go dtí go mbeidh comhaontú a dhéanfar ina dhiaidh sin idir an tAontas agus an tríú tír chéanna sin i bhfeidhm nó go dtí go mbeidh an nós imeachta faoi mhír 2 go mír 15 den Airteagal seo i bhfeidhm.

  Without prejudice to other obligations under Union law, and to the allocation of competence between the Union and the Member States, existing agreements between a Member State and a third country on the operation of a transmission line or an upstream pipeline network may be maintained in force until the entry into force of a subsequent agreement between the Union and the same third country or until the procedure under paragraphs 2 to 15 of this Article applies.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 533. #1774342

  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir cúnamh a iarraidh ó idirghabhálaí amháin nó níos mó mar a fhoráiltear in Airteagal II de Threoir 93/83/CEE i gcás nach mbeidh aon chomhaontú tugtha chun críche idir an eagraíocht chomhbhainistíochta agus oibreoir seirbhíse atarchuir nó idir oibreoir seirbhíse atarchuir agus an eagraíocht chraoltóireachta maidir leis an údarú chun craoltaí a atarchur.

  Member States shall ensure that it is possible to call upon the assistance of one or more mediators as provided for in Article 11 of Directive 93/83/EEC where no agreement is concluded between the collective management organisation and the operator of a retransmission service, or between the operator of a retransmission service and the broadcasting organisation regarding authorisation for retransmission of broadcasts.

  Treoir (AE) 2019/789 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú cóipchirt agus ceart gaolmhar is infheidhme maidir le cineálacha áirithe tarchuir ar líne de chuid eagraíochtaí craoltóireachta agus maidir le hatarchur clár teilifíse agus raidió agus lena leasaítear Treoir 93/83/CEE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 534. #1825958

  Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil, áfach, go n-úsáidfear an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 20 go 27 le haghaidh gluaiseachtaí den sórt sin a dhéanfar ina n-iomláine laistigh dá gcríoch nó, trí chomhaontú idir na Ballstáit lena mbaineann, idir a gcríocha.

  However, Member States may provide that the procedure laid down in Articles 20 to 27 shall be used for such movements taking place entirely within their territory or, by agreement between the Member States concerned, between their territories.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 535. #1829898

  I gcás nach dtiocfar ar chomhaontú idir na hinstitiúidí nó idir na húdaráis lena mbaineann, féadfaidh na húdaráis inniúla an cheist a thabhairt os comhair an Choimisiúin Riaracháin tráth nach luaithe ná aon mhí tar éis an dáta inar tharla an éagsúlacht dearcaí dá dtagraítear i mír 1 nó i mír 2.

  Where no agreement is reached between the institutions or authorities concerned, the matter may be brought before the Administrative Commission by the competent authorities no earlier than one month after the date on which the difference of views, as referred to in paragraph 1 or 2 arose.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 536. #1838215

  i gcás ina mbaineann cúinsí an cháis leis an méid a aimsíodh le linn imscrúdú de chuid an Aontais a rinneadh faoi Rialachán (CE) Uimh 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart [5], nó faoi aon reachtaíocht eile de chuid an Aontais nó aon chomhaontú a thug an tAontas chun críche le tíortha nó le grúpa tíortha ina ndéantar foráil chun imscrúduithe Aontais mar sin a dhéanamh;

  where the circumstances of the case relate to the findings of a Union investigation carried out under Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters [5], or under any other Union legislation or any agreement concluded by the Union with countries or groups of countries in which provision is made for carrying out such Union investigations;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 537. #1848353

      Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar Ö ar Õ fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE 2011/350/AE ón gComhairle[24] maidir le síniú ð cur i gcrích ï an Phrótacail sin.

      As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of Ö the Õ provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC 2011/350/EU[25] on the signing ð conclusion ï of that Protocol.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 538. #1848472

              OJ L 83, 26.3.2008, p. 3 Cinneadh ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, ar son an Aontais Eorpaigh, an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, a bhaineann le fáil réidh le seiceálacha ag teorainneacha seachtracha agus gluaiseacht daoine (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

              OJ L 83, 26.3.2008, p. 3 Council Decision of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 539. #1857893

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir- réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de 6 seachtaine nó, má fhadaítear an tréimhse, laistigh de 8 seachtaine ón dáta a fhormheasann an Coiste Idir-réitigh an téacs comhpháirteach.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within six or, if extended, eight weeks of the date of approval of the joint text by the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 540. #1857898

  Más rud é nach dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, déanfaidh an Cathaoirleach nó comhalta ainmnithe eile de thoscaireacht na Parlaiminte chuig an gCoiste Idir-réitigh ráiteas.

  If no agreement is reached on a joint text within the Conciliation Committee, the Chair or another designated member of Parliament's delegation to the Conciliation Committee shall make a statement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 541. #1408046

  Conarthaí leanúnacha áirithe a shlánchoimeád agus oiriúnú a dhéanamh ar thagairtí áirithe don Aire Poist agus Telegrafa agus don Aire Iompair i ndoiciméid áirithe. 7. —(1) (a) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Poist agus Telegrafa, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine i gcomhalladh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo nó a rinne aon duine nó a thug aon duine don Aire Poist agus Telegrafa agus a ghlac an tAire Poist agus Telegrafa nó a glacadh thar a cheann i gcomhalladh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Poist agus Telegrafa i gcomhalladh feidhme den sórt sin agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Poist agus Telegrafa iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (b) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Iompair, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine nó a rinne nó a thug aon duine don Aire Iompair, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Iompair agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Iompair iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (2) (a) Ar an lá ceaptha agus dá éis, forléireofar mar thagairtí don Aire Cumarsáide tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, i meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais aon chuideachta agus baint acu le feidhm a aistrítear le halt 3 den Acht seo. [EN]

  Application of public moneys granted for financial year 1984 for salaries and expenses of offices of Minister for Posts and Telegraphs and Minister for Transport.

  Uimhir 40 de 1983: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1983

 542. #730350

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid atá feidhm aige maidir le náisiúnaigh tríú tír nach gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann a thuilleadh na coinníollacha maidir le dul isteach i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/399, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [14], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [15].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes, to the extent that it applies to third-country nationals who do not fulfil or who no longer fulfil the conditions of entry in accordance with Regulation (EU) 2016/399, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [14], which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [15].

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 543. #738290

  Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar i bhfaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1], arna leasú leis an bPrótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, chun aontachas Eacuadór a chur san áireamh [2], Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [3], agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [4].

  The European Parliament, the Council and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1] as amended by Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [2], Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [3] and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [4].

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 544. #1621608

  Tairiscint maidir leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach idir a Riaracháin Chustam.

  MOTION RE. AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF IRELAND AND GOVERNMENT OF US RE MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 545. #1626475

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Ríocht na hIorua, den pháirt eile, maidir le Prótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála déthaobhach idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 522.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE OTHER PART, ON PROTOCOL 2 TO THE BILATERAL FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 522.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 546. #1626826

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Eastóin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Eastóin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 59.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ESTONIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ESTONIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 59.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 547. #1626827

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Laitvia, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Laitvia mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 56.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LATVIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LATVIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 56.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 548. #1626828

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Liotuáin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Liotuáin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 63.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LITHUANIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LITHUANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 63.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 549. #1626829

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSlóivéin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 3 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an tSlóivéin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND SLOVENIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 3 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SLOVENIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 34.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 550. #1626877

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cóiré a shíniú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cóiré mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 422.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF KOREA [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF KOREA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 422.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 551. #1645197

  Sraith Conarthaí, 32/2000. Malartú Nótaí a chomhdhéanann Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Slóvaice maidir leis an gComhaontú a rinneadh i bPrág an 12 Aibreán, 1991 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht Chónaidhme na Seice agus na Slóvaice maidir le Cealú Frithpháirteach Víosaí.

  TREATY SERIES, 32/2000. EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC REGARDING THE AGREEMENT DONE AT PRAGUE ON 12 APRIL, 1991 BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC IN REGARD TO THE MUTUAL ABOLITION OF VISAS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 552. #1764645

  (67)Maidir le Lichtinstéin, maidir le Eurodac, [agus an córas uathoibrithe do chlárú, d'fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh le haghaidh iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a dtagraítear dóibh in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)], is é atá sa Rialachán seo beart nua de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  (67)As regards Liechtenstein, as regards Eurodac, [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)] this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 553. #149864

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a eiseoidh Roinn Iompair na Ríochta Aontaithe nó an Roinn Comhshaoil (Tuaisceart Éireann) faoin gcomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit issued by the Department of Transport of the United Kingdom or by the Department of the Environment (Northern Ireland) under the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 554. #149866

  Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadanna a eiseofar d'iompróirí sa Bhreatain Mhór agus i dTuaisceart Éireann ag na húdaráis inniúla sa Ríocht Aontaithe faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe dar dáta an 9 Aibreán, 1980.

  The effect of this Instrument is to declare that permits issued to authorised carriers in Great Britain and Northern Ireland by the competent authorities in the United Kingdom under the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom dated 9th April, 1980 shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 555. #149870

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 556. #149872

  (d) Iompar féin-sochair, ar choinníoll go n-iomprófar doiciméad féin-sochair iomchuí ar an bhfeithicil, agus a mbeidh comhaontú déanta i dtaobh foirm an doiciméid idir údaráis inniúla an Stáit agus an Ríocht Aontaithe.

  ( d ) Transport on own-account, provided that an appropriate own-account document is carried on the vehicle, the form of the document to be agreed by the competent authorities of the State and the United Kingdom.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 557. #149878

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas mar-santais, pláta feithicle, ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompair ar Bhóithre, 1935, ná ceadúnas fartha bóthair srianta faoi na hAchtanna um Iompar ar Bhóithre riachtanach i leith na n-aicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, dar dáta an 9 Aibreán, 1980, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a merchandise licence, a vehicle plate, a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 , or a restricted road freight licence under the Road Transport Acts are not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom dated 9th April, 1980, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 558. #150958

  ciallaíonn "líne mhalartáin" líne agus gaireas teileagrafach a cheanglaíonn malartán le hoifig, lena n-áirítear línte sínidh agus gaireas a shonraítear sa chomhaontú idir an tAire agus rannpháirtí agus gach gaireas agus gabhálas eile teileafóin de chuid an Aire in áitreabh nó ar áitreabh an rannpháirtí;

  "exchange line" means a telegraphic line and apparatus connecting an exchange with an office, including extension lines and apparatus specified in the agreement between the Minister and a subscriber and all other telephone apparatus and accessories the property of the Minister in or on the subscriber's premises;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 559. #157305

  Teachtfaidh an Chomhairle, an Stiúrthóir agus foireann na Rúnaíochta na pribhléidí, na díolúintí agus na saoráidí atá leagtha amach sa Chomhaontú Ceanncheathrún idir an Chomhairle agus Rialtas an Stáit ina bhfuil suíomh na Comhairle.

  The Council, the Director and the staff of the secretariat shall enjoy the privileges, immunities and facilities set out in the Headquarters Agreement between the Council and the Government of the State in which the seat of the Council is situated.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 560. #160715

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar) agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú leis seo ó fhorálacha alt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1935 (ama leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 561. #160737

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach n-éileofar ceadúnas, faoi alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, maidir leis na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den Chomhaontú Iompair ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne, dar dáta an 19 Bealtaine, 1981, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of Sweden dated 19th May, 1981, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 562. #160739

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 563. #160742

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, riachtanach i leith na n-aicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne dar dáta an 19 Bealtaine, 1981, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the classes of international transport by road specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the Republic of Finland dated 19th May, 1981, and set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 564. #160856

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Aireacht Cumarsáide, Roinn Tráchta Bóthair Phoblacht na Fionlainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é ,a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Ministry of Communications, Road Traffic Department of the Republic of Finland under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 565. #160857

  Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadanna a dheonóidh an tAire Iompair d'iompróirí Fionlannacha agus a eiseoidh an t-údarás inniúil san Fhionlainn faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre idir Éire agus Poblacht na Fionlainne dar dáta an 19 Bealtaine, 1981.

  The effect of this Instrument is to declare that permits granted to Finnish carriers by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Republic of Finland under the Road Transport Agreement of 19th May, 1981 between Ireland and the Republic of Finland shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 566. #160859

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh Bord Iompair na Sualainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Swedish Board of Transport under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 567. #160860

  ls é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadanna a dheonóidh an tAire Iompair d'iompróirí Sualannacha agus a eiseoidh an t-údarás inniúil sa tSualainn faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre idir Eire agus an tSualainn dar dáta an 19 Bealtaine, 1981.

  The effect of this Instrument is to declare that permits granted to Swedish carriers by the Minister for Transport and issued by the competent authority of Sweden under the Road Transport Agreement of 19th May, 1981 between Ireland and Sweden shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 568. #171581

  Íocfar as obair a dhéanfar lá a mbeadh oibrí de ghnáth saor ó dhualgas ar a n-áirítear Domhnach de réir ráta am dúbailte ach amháin i gcás go bhféadfar a chomhaontú idir an fostóir agus an t-oibrí rogha a bheith ag an oibrí am saor a thógáil ina ionad.

  Work done on a day on which a worker would normally be off duty including Sunday shall be paid for at the rate of double time except where an option to take time off in lieu can be agreed between employer and worker.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 569. #171584

  Cúiteofar oibrí a mbeidh dualgas uainchláir oíche air nach breis-am é n6 nach dtagann faoi chomhaontú uain-phá socraithe ceardchumainn idir na huaire 12 meán oíche agus 7.00 a.m. trí liúntas a íoc leis comhionann le 25% dá bhunphá ar uaire a chloig a oibreofar i rith na tréimhse sin.

  A worker rostered to work night duty between the hours of 12.00 midnight and 7.00 a.m. which is not overtime, or which is not covered by a trade union negotiated shift pay agreement, shall be compensated by the payment of an allowance equivalent to 25% of his basic pay, for hours worked during that period.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 570. #171847

  Déantar leis seo an aicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra, 1981 idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The class of international transport by road which is specified in paragraph (d) of Article 5 of the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which is set out in the Schedule to this Order, is hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 571. #171852

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, riachtanach i leith na haicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge, dar dáta an 26 Feabhra, 1981, is é sin, iompar earraí féin--sochair ar choinníoll go n-iomprófar doiciméad féin-sochair iomchuí ar an bhfeithicil.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the class of international transport by road specified in paragraph (d) of Article 5 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark dated 26th February, 1981, viz. carriage of goods on own account provided an appropriate own account document is carried on the vehicle.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 572. #171857

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Direktoratet for Vejtransport Ríocht na Danmhairge faoin chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra. idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Direktoratet for Vejtransport of the Kingdom of Denmark under the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 573. #171858

  Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair d'iompróirí de chuid Ríocht na Danmhairge agus a eiseoidh údarás inniúil de chuid Ríocht na Danmhairge faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre dar dáta an 26 Feabhra, 1981, idir Éire agus Ríocht na Danmhairge.

  The effect of this Instrument is to declare that permits granted to Danish carriers by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Kingdom of Denmark under the Road Transport Agreement of 26th February, 1981 between Ireland and the Kingdom of Denmark shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 574. #174991

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a thabharfaidh an tAire Iompair agus a eiseoidh údarás inniúil Phoblacht na hIodáile faoin gcomhaontú a rinneadh an 22ú lá d'Aibreán, 1981. idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na hIodáile faoi iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar.

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Italian Republic under the agreement made on the 22nd day of April, 1981, between the Government and the Government of the Italian Republic on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 575. #174992

  Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadanna a thabharfaidh an tAire Iompair d'iompróirí Iodálacha agus a eiseoidh údarás inniúil Phoblacht na hIodáile faoin gComhaontú Iompair ar Bhóithre dar dáta an 22 Aibreán 1981 idir Éire agus Poblacht na hIodáile.

  The effect of this Instrument is to declare that permits granted to Italian carriers by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Italian Republic under the Road Transport Agreement of 22nd April, 1981 between Ireland and the Italian Republic shall be deemed to be restricted road freight licences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 576. #176572

  (b) Seachtain oibre 5 lá a bheidh ann, agus is ar an ngnáth-ghearrlá áitiúil a thógfar an lá saor, mura mbeidh a mhalairt de chomhaontú déanta idir an fostóir agus an t-oibrí.

  (b) The working week shall be one of 5 days, the off-day to be taken on the normal local short day, unless otherwise mutually agreed between the employer and worker.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 577. #177504

  (b) Seachtain oibre 5 lá a bheidh ann, agus is ar an ngnáth-ghearrlá áitiúil a thógfar an lá saor, mura mbeidh a mhalairt de chomhaontú déanta idir an fostóir agus an t-oibrí.

  ( b ) The working week shall be one of 5 days, the off-day to be taken on the normal local short day, unless otherwise mutually agreed between the employer and worker.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 578. #179966

  ciallaíonn "comhaontú solus" comhaontú nó comhshocraíocht idir mórdhíoltóir agus duine atá nó a bhfuil sé beartaithe aige a bheith ina mhiondíoltóir (seachas miondíoltóir ag stáisiún cuideachta) faoina nglacann an duine de chúram air féin biotáille mhótair a cheannach ar feadh tréimhse sonraithe ón mórdhíoltóir agus gan biotáille mhótair a cheannach ó aon mhórdhíoltóir eile;

  "solus agreement" means an agreement or arrangement between a wholesaler and a person who is or proposes to become a retailer (other than a retailer at a company station) under which the person undertakes to purchase motor spirit for a specified period from the wholesaler and not to purchase motor spirit from any other wholesaler;

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 579. #179976

  (5) Ní choiscfidh aon ní san Airteagal seo go gcuirfí isteach i gcomhaontú solus nó i gcomhaontú idir oibritheoir stáisiún cuideachta agus mórdhíoltóir, coinníoll lena ndéanfaí foráil nach lú ná méid sonraithe gach seachadadh de bhiotáille mhótair a dhéanfaidh an mórdhíoltóir lena mbaineann chuig an stáisiún biotáille mótair lena mbaineann d'ainneoin nach ionann an méid íosta a bheidh sonraithe amhlaidh agus na méideanna íosta a bheidh sonraithe i gcoinníollacha dá samhail i gcomhaontuithe solus eile a dhéanfaidh an mórdhíoltóir sin nó i gcomhaontuithe eile a dhéanfaidh miondíoltóirí ag stáisiúin chuideachta agus an mórdhíoltóir sin.

  (5) Nothing in this Article shall prevent the inclusion in a solus agreement or in an agreement between the operator of a company station and a wholesaler of a condition providing that each delivery of motor spirit to the motor spirit station concerned by the wholesaler concerned shall be of not less than a specified amount notwithstanding the fact that the minimum amount so specified is not the same as the minimum amounts specified in corresponding conditions in other solus agreements entered into by the said wholesaler or in other agreements entered into by retailers at company stations and the said wholesaler.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 580. #179993

  (a) traenáil, in aisce, d'fhoireann stáisiúin bhiotáille mhótair a bhfuil comhaontú solus i bhfeidhm ina dtaobh idir miondíoltóir solus agus an mórdhíoltóir, nó a bhfuil rún ann é a thabhairt i bhfeidhm,

  (a) training, free of charge, for the staff of a motor spirit station in respect of which a solus agreement between a solus retailer and the wholesaler is in force or is proposed to be brought into force.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 581. #180022

  (2) Ní bheidh feidhm ag mír (1) den Airteagal seo maidir le comhaontú, comhshocraíocht nó comhthuiscint idir mórdhíoltóir agus aon duine eile maidir leis na praghsanna ar a ndíolfaidh an duine eile sin biotáille mhótair de bhreosla nó de bhrandaí an mhórdhíoltóra nó ola bhealaithe mótarfheithicle de bhranda nó de bhrandaí an mhórdhíoltóra nó ar a dtairgfidh sé iad lena ndíol do mhiondíoltóirí lena n-athdhíol nó do thomhaltóirí tráchtála, nó maidir le haon ghníomh eile a dhéanfaidh an mórdhíoltóir de bhun an chomhaontaithe, na comhshocraíochta nó na comhthuisceanna.

  (2) Paragraph (1) of this Article shall not apply in relation to an agreement, arrangement or understanding between a wholesaler and any other person in respect of the prices at which motor spirit of the wholesaler's brand or brands or motor vehicle lubricating oil of the wholesaler's brand or brands is sold or offered for sale by that other person to retailers for resale or to commercial consumers or in relation to any act done by the wholesaler pursuant to the agreement, arrangement or understanding.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 582. #180046

  (1) I gcás go bhforáiltear i gcomhaontú nó i gcomhshocraíocht idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir go ndéanfar iasacht a thug an mórdhíoltóir don mhiondíoltóir a aisíoc trí íocaíocht amháin ar dháta sonraithe, féadfaidh an miondíoltóir, d'ainneoin aon fhorála den chomhaontú nó den chomhshocraíocht, an iasacht a aisíoc trí íocaíocht amháin a dhéanfar tráth ar bith roimh an dáta sin.

  (1) Where an agreement or arrangement between a wholesaler and a retailer provides for the repayment of a loan made by the wholesaler to the retailer by one payment upon a specified date, the retailer may, notwithstanding any provision of the agreement or arrangement, repay the loan by a single payment made at any time before that date.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 583. #180047

  (2) I gcás go bhforáiltear i gcomhaontú nó i gcomhshocraíocht idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir go ndéanfar iasacht a thug an mórdhíoltóir don mhiondíoltóir a aisíoc i dtráthchodanna ar dhátaí sonraithe, féadfaidh miondíoltóir, d'ainneoin aon fhorála den chomhaontú nó den chomhshocraíocht, na tráthchodanna uile atá gan íoc a íoc trí íocaíocht amháin tráth ar bith roimh an dáta ar cheart an chéad tráthchuid eile a íoc.

  (2) Where an agreement or arrangement between a wholesaler and a retailer provides for the repayment in instalments on specified dates of a loan made by the wholesaler to the retailer, the retailer may, notwithstanding any provision of the agreement or arrangement, pay all the outstanding instalments by a single payment made at any time before the date upon which the then next instalment is required to be paid.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 584. #230748

  Le comhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) ar mhodh fruilcheannaigh ar phraghas fruilcheannaigh £ ab iníoctha mar a leanas:?

  By hire-purchase agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part certain goods namely:? were let to the *(first named) Defendant by way of hire-purchase at the hire-purchase price of £ payable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 585. #230749

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilcheannaigh sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said hire-purchase agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 586. #230765

  Le comhaontú fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) ar mhodh fruilcheannaigh ar phraghas fruilcheannaigh £ ab iníoctha mar a leanas:?

  By hire-purchase agreement in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the *(first named). Defendant of the other part certain goods, namely:? were let to the *(first named) Defendant by way of hire-purchase at the hire-purchase price of £ payable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 587. #230766

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilcheannaigh sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said hire-purchase agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 588. #230778

  Le comhaontú díola creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, díoladh earraí áirithe, eadhon:? leis an gCosantóir *(céadainmnithe) ar mhodh díola creidmheasa ar phraghas díola creidmheasa £ ab iníoctha mar a leanas:?

  By credit-sale agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part certain goods namely:? were sold to the *(first named) Defendant by way of credit-sale at the credit-sale price of £ payable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 589. #230779

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú díola creidmheasa sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí díoltóir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said credit-sale agreement and agreed to indemnify the vendor of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 590. #230785

  Le comhaontú creidmheasa i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, dheonaigh an Gearánaí don Chosantóir *(céadainmnithe) creidmheas i bhfoirm sonraigh (a) íocaíocht iarchurtha (b) iasacht airgid (c) garacht airgeadais eile go feadh méid £ ab iníoctha mar a leanas:?

  By credit agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the *(first-named) Defendant of the other part, the Plaintiff granted to the *(first-named) Defendant a credit in the form of specify (a) a deferred payment (b) a cash loan (c) other financial accommodation to the amount of £ repayable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 591. #230786

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú creidmheasa sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sían Gearánaí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By further agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the second-named Defendant of the other part the second-named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the first-named Defendant of all sums due by him/her under the said credit agreement and agreed to indemnify the Plaintiff against the failure of the said first-named Defendant to make the payments as aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 592. #230789

  Le comhaontú fruilithe ag tomhaltóir i scríbhinn dar dáta an ........ lá de ............................. , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) sin ar mhodh fruilithe ar phraghas £ ab iníoctha mar a leanas:

  By consumer-hire agreement in writing dated .......... day of ......................... 19.........., and made between the Plaintiff of the one part and the *(first-named) Defendant of the other part, certain goods, namely:? were let to the said *(first-named) Defendant by way of hire at the price of £ payable as follows:

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 593. #230790

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an ........ lá de ........................... 19...., a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilithe sin ag tomhaltóir agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí an Gearánaí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By further agreement in writing dated ............... day of ......................... 19.........., and made between the Plaintiff of the one part and the second-named Defendant of the other part the said second-named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first-named Defendant of all sums due by him/her under the said consumer-hire agreement and agreed to indemnify the Plaintiff against the failure of the said first-named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 594. #230807

  Le comhaontú fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir i scríbhinn dar dáta an ...... lá de .......................................... 19.........., a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) ar mhodh fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir ar phraghas £............. ab iníoctha mar a leanas:?

  By hire-purchase/consumer-hire agreement in writing dated .......... day of .................... 19........, and made between (a) of the one part and the *(first named) Defendant of the other part certain goods namely:? were let to the *(first named) Defendant by way of hire-purchase/consumer-hire at the price of £.............. payable as follows:?

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 595. #230808

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an .......... lá de ....................................... , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir daraainmnithe go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe go cuíagus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated .......... day of .................... and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part the second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the first named Defendant of all sums due by him/her under the said agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 596. #232349

  — go n-éiríonn an t-éileamh i gcoinne an chosantóra as conradh/comhaontú a rinneadh idir an gearánaí agus an cosantóir a d’fhoráil, inter alia, go raibh dlínse le bheith ag an gCúirt Onórach i ndáil le hábhair a d’éireodh as an gconradh/as an gcomhaontú sin agus, de bhua Airteagal 17 *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968,) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano,) go bhfuil an Chúirt Onórach i dteideal dlínse a ghabháil uirthi féin.

  — the claim against the defendant arises out of a contract/agreement made between the plaintiff and the defendant which provided, inter alia, that the Honourable Court was to have jurisdiction in relation to matters arising thereout and, by virtue of Article 17 of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named. The Honourable Court is entitled to assume jurisdiction.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 597. #234438

  AGUS DE BHRÍ go raibh , daoine de theaghlach , an tionónta bunaidh, bona fide ina gcónaí sa teaghais tráth an bháis sin, agus ós rud é nach bhfuil aon chomhaontú idir na daoine sin i dtaobh cé choimeádfaidh seilbh ar an teaghais mar thionónta,

  AND WHEREAS , members of the family of ,the original tenant, were bona fide residing in the dwelling at such death, and there being no agreement between the members as to who should retain possession of the dwelling as tenant,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 598. #234997

  DE BHRÍ gurb é/í an t-iarratasóir, asis tionónta/ationónta ar an teaghais sa cheantar cúirte agus sa dúiche réamhráite, lena mbaineann alt 8 (1) den Acht,,, agus gur sheirbheáil an t-iarratasóir éileamh i scríbhinn ar an bhfreagróir, tiarna talún na teaghaise, ag iarraidh cúitimh i leith feabhsúchán, agus nach bhfuil aon chomhaontú idir na páirtithe maidir le méid an chúitimh,

  WHEREAS the applicant, of , is the tenant/former tenant of the dwelling , in the court area and district aforesaid, to which section 8 (1) of the Act relates, and the applicant has served a claim in writing on the respondent, landlord of the dwelling, seeking compensation for improvements, and there is no agreement between the parties on the amount of the compensation,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 599. #254249

  (iii) mionsonraí faoi aon fhaoiseamh pósta roimhe sin a lorgaíodh agus/nó a fuarthas, mar aon le mionsonraí faoi aon chomhaontú idirscartha roimhe sin a rinneadh idir na páirtithe (i gcás inar cuí sin, is ceart cóip dheimhnithe d’aon ordú cúirte iomchuí agus/nó d’aon ghníomhas idirscartha/d’aon chomhaontú idirscartha a chur i gceangal leis an mBille Sibhialta);

  (iii) details of any previous matrimonial relief sought and/or obtained and details of any previous separation agreement entered into between the parties (where appropriate a certified copy of any relevant court order and/or deed of separation/separation agreement should be annexed to the Civil Bill):

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 600. #278801

  2. Déanfar na coinníollacha agus fad an aistrithe shealadaigh a chinneadh trí chomhaontú frithpháirteach idir an t-údarás breithiúnach eisitheach agus an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

  2. The conditions and the duration of the temporary transfer shall be determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 601. #278806

  2. Déanfar an duine iarrtha a éisteacht i gcomhréir le dlí an Stáit fhorghníomhaithigh agus faoi na coinníollacha arna gcinneadh trí chomhaontú frithpháirteach idir an t-údarás breithiúnach eisitheach agus an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach.

  2. The requested person shall be heard in accordance with the law of the executing State and with the conditions determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 602. #278837

  2. In ionad an tabhairt suas a chur ar athló, féadfaidh an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach an duine iarrtha a thabhairt suas go sealadach don Stát eisitheach faoi choinníollacha a chinnfear trí chomhaontú frithpháirteach idir an t-údarás breithiúnach forghníomhaitheach agus an t-údarás breithiúnach eisitheach.

  2. Instead of postponing the surrender, the executing judicial authority may temporarily surrender the requested person to the issuing State under conditions to be determined by mutual agreement between the executing and the issuing judicial authorities.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 603. #278925

  4. Nuair atá feidhm ag na coinbhinsiúin nó na comhaontuithe dá dtagraítear i mír 1 maidir le críocha na Stát nó críocha a bhfuil Stát freagrach as a chaidreamh eachtrach nach bhfuil feidhm ag an gComhaontú seo maidir leis, leanfaidh na hionstraimí sin den chaidreamh atá ann idir na críocha sin agus na Stáit eile a rialú.

  4. Where the conventions or agreements referred to in paragraph 1 apply to the territories of States or to territories for whose external relations a State is responsible to which this Agreement does not apply, these instruments shall continue to govern the relations existing between those territories and the other States.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 604. #279575

  (2) Tar éis Chinneadh ón gComhairle an 10 Iúil 2001 ag údarú d'Uachtaránacht na Comhairle Comhaontuithe a chaibidil leis an Iorua agus leis an Íoslainn maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla ar bhonn Airteagail 24 agus 38 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a leasaíodh le Cinneadh ón gComhairle an 19 Nollaig 2002, rinne an Uachtaránacht, a raibh cúnamh aici ón gCoimisiún, comhaontú a chaibidil maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua,

  (2) Following the Council Decision of 10 July 2001 authorising the Presidency of the Council to negotiate Agreements with Norway and Iceland on judicial cooperation in criminal matters on the basis of Articles 24 and 38 of the Treaty on European Union, which was amended by the Council Decision of 19 December 2002, the Presidency, assisted by the Commission, negotiated an agreement on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway,

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 605. #279857

  (19) Leagtar síos leis an Rialachán seo, ar feadh ré iomlán an chláir, imchlúdach airgeadais arb é an phríomhthagairt don údarás buiséadachta le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil é, de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais [9].

  (19) This Regulation lays down, for the entire duration of the programme, a financial envelope constituting the prime reference, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [9], for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 606. #280265

  (22) Bunaíonn an Rialachán seo, ar feadh ré iomlán a chur chun feidhme, imchlúdach airgeadais arb é an méid príomhthagartha é de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, maidir leis an smacht buiséadach agus le dea-bhainistiú airgeadais [8], don údarás buiséadach le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

  (22) This Regulation lays down, for the entire duration of its implementation, a financial envelope constituting the prime reference amount, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [8], for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 607. #280308

  Cuirfidh Ballstát amháin nó líon Ballstát nó, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, eagraíochtaí idirnáisiúnta, comhghnóthais nó gnóthais nó comhlachtaí, idir phoiblí agus phríobháideach, iarratais ar chabhair airgeadais Chomhphobail faoi bhráid an Choimisiúin.

  Applications for Community financial aid shall be submitted to the Commission by one or more Member States or, with the agreement of the Member States concerned, by international organisations, joint undertakings, or public or private undertakings or bodies.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 608. #280487

  Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe d'fheidhmiú na hionstraime ráthaíochta iasachta, lena n-áirítear faireachán agus rialú air, i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus an BEI, agus cuirfear na forálacha a leagtar síos san Iarscríbhinn seo san áireamh.

  More detailed terms and conditions for implementing the loan guarantee instrument, including its monitoring and control, shall be laid down in a cooperation agreement between the Commission and the EIB, taking into account the provisions laid down in this Annex.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 609. #282957

  [7] Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  [7] Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 610. #282958

  [8] Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [8] Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 611. #283372

  (i) "ciallaíonn conradh seirbhíse poiblí" gníomh nó gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh an dlí de lena ndeimhnítear an comhaontú idir údarás inniúil agus oibreoir seirbhíse poiblí chun bainistíocht agus oibriú seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a chur de chúram ar an oibreoir seirbhíse poiblí sin faoi réir oibleagáidí seirbhíse poiblí;

  (i) "public service contract" means one or more legally binding acts confirming the agreement between a competent authority and a public service operator to entrust to that public service operator the management and operation of public passenger transport services subject to public service obligations;

  Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle

 612. #286300

  Ba chóir go ndéanfadh Comhaontú an 20 Nollaig 2006 idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [6] (dá ngairfear "an Comhaontú" anseo feasta) éascú ar an trádáil idirnáisiúnta agus ar chaomhnú an chomhshaoil i ndáil leis an trealamh sin.

  The Agreement of 20 December 2006 between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [6] (hereinafter the Agreement) should facilitate international trade and environmental protection for this equipment.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 613. #286336

  5. Gan dochar d'aon rialacha Comhphobail maidir le measúnacht chomhréireachta agus maidir le marcáil chomhréireachta agus/nó d'aon chomhaontú idirnáisiúnta idir an Comhphobal agus tríú tíortha i ndáil le rochtain ar mhargadh an Chomhphobail, féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit tástáil a dhéanamh ar tháirgí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chuirfear ar mhargadh an Chomhphobail chun a dheimhniú go mbeidh ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh acu.

  5. Without prejudice to any Community rules on conformity assessment and conformity marking and/or to any international agreement concluded between the Community and third countries as regards access to the Community market, products covered by this Regulation which are placed on the Community market may be tested by the Commission or Member States in order to verify their compliance with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 614. #286371

  1. D'fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2006/1005/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [11], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  1. With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2006/1005/EC of 18 December 2006 concerning conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [11], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 615. #288905

  (c) Glacfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun comhaontuithe a thréigean a luaithe is féidir tar éis teacht i bhfeidhm do chomhaontú idir an Comhphobal agus an tríú tír atá i gceist, maidir leis na fearainn uile arna gcumhdach ag an gcomhaontú sin.

  (c) Member States shall take the necessary measures to renounce agreements as soon as possible after the entry into force of an agreement between the Community and the third country in question, for those domains covered by that latter agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 616. #289388

  2. Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [14] agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme ar a foireann.

  2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [14] and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to its staff.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 617. #290412

  (9) Ba cheart lánpháirtiú sa VIS a dhéanamh ar fheidhmiúlachtaí teicniúla an líonra chun dul i gcomhairle leis an údaráis víosaí láir mar a leagtar síos in Airteagal 17(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [7] (Coinbhinsiún Schengen) a chur cun feidhme.

  (9) The technical functionalities of the network for consulting the central visa authorities as laid down in Article 17(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [7] (the Schengen Convention) should be integrated into the VIS.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 618. #290441

  Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin [13], atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in Aithris 27.

  Such an arrangement has been contemplated in the Agreement in the form of Exchange of Letters between the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers [13], annexed to the Agreement referred to in Recital 27.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 619. #290808

  (a) go mbeidh cinneadh glactha ag an gCoimisiún maidir le cosaint leordhóthanach sonraí pearsanta sa tríú tír sin i gcomhréir le hAirteagal 25(6) de Threoir 95/46/CE, nó go mbeidh comhaontú maidir le daoine a athghlacadh i bhfeidhm idir an Comhphobal agus an tríú tír sin, nó go mbeidh feidhm ag forálacha Airteagal 26(1)(d) de Threoir 95/46/CE;

  (a) the Commission has adopted a decision on the adequate protection of personal data in that third country in accordance with Article 25(6) of Directive 95/46/EC, or a readmission agreement is in force between the Community and that third country, or the provisions of Article 26(1)(d) of Directive 95/46/EC apply;

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 620. #290984

  [17] Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [17] Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 621. #295302

  [10] Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (IO L 317, 15.12.2000, lch. 3).

  [10] Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (OJ L 317, 15.12.2000, p. 3).

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 622. #295784

  4. Urramóidh an Foras Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [18].

  4. The Foundation shall respect the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [18].

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 623. #297778

  (4) Tiocfaidh feabhas ar an gcomhairle a fhaightear ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara faoin gComhaontú Comhair idir an eagraíocht sin agus an Comhphobal [5] má tá staidreamh ar fáil maidir le gníomhaíochtaí loingeas iascaireachta an Chomhphobail.

  (4) Advice received from the International Council for the Exploration of the Sea under the Cooperation Agreement between that organisation and the Community [5] will be enhanced by the availability of statistics on the activities of the Community fishing fleet.

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 624. #297829

  [5] Comhaontú i bhfoirm malartú litreacha idir an Comphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Chomairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (IO L 149, 10.6.1987, lch. 14).

  [5] Arrangement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the International Council for the Exploration of the Sea (OJ L 149, 10.6.1987, p. 14).

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 625. #300033

  (6) Ba cheart go mbeadh dlúthbhaint leis an gcomhar agus leis an gcomhordú treisithe ag údaráis staidrimh Bhallstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [6] agus ag údaráis staidrimh na hEilvéise, dá bhforáiltear faoi seach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go háirithe in Airteagal 76 de agus i bPrótacal 30 a ghabhann leis an gComhaontú sin, agus sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar agus le comhordú treisithe i réimse an staidrimh [7], go háirithe in Airteagal 2 de.

  (6) The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area [6] and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article 76 thereof and Protocol 30 to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [7], in particular Article 2 thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination.

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 626. #300437

  4. I gcás nach dtiocfar ar chomhaontú idir na hinstitiúidí lena mbaineann, féadfaidh na húdaráis inniúla an t-ábhar a thabhairt os comhair an Choimisiúin Riaracháin tráth nach luaithe ná aon mhí tar éis an dáta ar chuir an institiúid a fuair an doiciméad a hiarraidh isteach.

  4. Where no agreement is reached between the institutions concerned, the matter may be brought before the Administrative Commission by the competent authorities no earlier than one month following the date on which the institution that received the document submitted its request.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 627. #300480

  2. I gcás nach dtiocfaidh comhaontú idir na hinstitiúidí lena mbaineann as breithniú na gcritéar éagsúil bunaithe ar na fíricí ábhartha a leagtar amach i mír 1, an méid a chuir an duine in iúl a bheith ar intinn aige, faoi mar a dhealraíonn sé ó fhíricí agus ó imthosca den sórt sin, go háirithe na cúiseanna lenar tugadh ar an duine bogadh, measfar go mbeidh sé cinntitheach chun áit chónaithe iarbhír an duine sin a shuíomh.

  2. Where the consideration of the various criteria based on relevant facts as set out in paragraph 1 does not lead to agreement between the institutions concerned, the person’s intention, as it appears from such facts and circumstances, especially the reasons that led the person to move, shall be considered to be decisive for establishing that person’s actual place of residence.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 628. #301207

  (c) an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [8], an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [9], agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  (c) the Agreement on the European Economic Area [8], the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [9] and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 629. #301320

  Comhaontú an 21 Feabhra 2000 idir an Ísiltír agus an Spáinn lena ndéantar socrú na n-éileamh cómhalartach a bhaineann le sochair árachais bhreoiteachta agus mháithreachais a éascú agus forálacha Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 agus Rialachán (CEE) Uimh. 574/72 á gcur chun feidhme.

  The Agreement of 21 February 2000 between the Netherlands and Spain facilitating the settlement of reciprocal claims relating to sickness and maternity insurance benefits when implementing the provisions of Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 630. #301663

  (a) Comhaontú Comhlántach Uimh. 4 an 10 Iúil 1950 a ghabhann le Coinbhinsiún Ginearálta lena mbaineann an dáta céanna, mar a leagtar amach é i gComhaontú Forlíontach Uimh. 2 an 18 Meitheamh 1955 (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach idir 1 Iúil 1940 agus 30 Meitheamh 1950);

  (a) Complementary Agreement No 4 of 10 July 1950 to the General Convention of the same date, as set out in Supplementary Agreement No 2 of 18 June 1955 (reckoning of periods of insurance completed between 1 July 1940 and 30 June 1950);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 631. #301672

  Airteagal 2 agus Airteagal 3 de Chomhaontú Comhlántach Uimh. 4 an 21 Nollaig 1956 a ghabhann le Coinbhinsiún an 29 Márta 1951 (socrú na gceart a fuair oibrithe Ollannacha faoi scéim árachais shóisialta na Gearmáine idir 13 Bealtaine 1940 agus 1 Meán Fómhair 1945).

  Articles 2 and 3 of Complementary Agreement No 4 of 21 December 1956 to the Convention of 29 March 1951 (settlement of rights acquired under the German social insurance scheme by Dutch workers between 13 May 1940 and 1 September 1945).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 632. #301687

  Airteagal 29(1), an dara fomhír agus an tríú fomhír de Chomhaontú an 12 Meán Fómhair 2002 (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean cheana féin roimh 1996;

  Article 29(1), second and third subparagraphs of the Agreement of 12 September 2002 (maintenance of the Convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 633. #302412

  3. A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora suite, a údarú don táirgeoir sin dul thar na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch idir Ballstáit, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta na mBallstát lena mbaineann thar shuim iomlán leibhéil ríofa táirgeachta a gcuid táirgeoirí intíre, mar atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2), i gcás na dtréimhsí i dtrácht.

  3. To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated, authorise that producer to exceed the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) for the purpose of industrial rationalisation between Member States, provided that the combined calculated levels of production of the Member States concerned do not exceed the sum of the calculated levels of production of their domestic producers as laid down in Article 10 and Article 11(2) for the periods in question.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 634. #302752

  2. Déanfaidh na Ballstáit na sonraí agus na meiteashonraí a éilítear leis an Rialachán seo a tharchur i bhfoirm leictreonach, i gcomhréir le caighdeán idirmhalartaithe arna chomhaontú idir an Coimisiún agus na Ballstáit.

  2. Member States shall transmit the data and metadata required by this Regulation in electronic form, in accordance with an interchange standard agreed between the Commission and the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí faisnéise

 635. #305979

  Ní bheidh feidhm aige i leith na coda sin den turas a dhéanfar ar chríoch Bhallstát an luchtaithe nó an díluchtaithe, a fhad agus nach bhfuil an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann tugtha i gcrích.

  It shall not apply to that part of the journey on the territory of the Member State of loading or unloading, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 636. #306228

  Ní bheidh bailíocht leis i mBallstát an luchtaithe agus an díluchtaithe ach amháin nuair atá an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír atá i gceist curtha i gcrích de réir Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009.

  It shall be valid in the Member State of loading or unloading only after the conclusion of the necessary agreement between the Community and the third country in question in accordance with Regulation (EC) No 1072/2009.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 637. #306276

  Dá thairbhe sin, ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an gcuid sin den turas ar chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina ligtear amach paisinéirí fad is nach bhfuil comhaontú idir an Comhphobal agus na tríú tír atá i gceist.

  Therefore, this Regulation should not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreements between the Community and the third countries concerned have not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 638. #306318

  Ní bheidh feidhm aige i leith na coda sin den turas laistigh de chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina scaoiltear amach paisinéirí fad nach bhfuil an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann tugtha i gcrích.

  It shall not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 639. #306675

  Níl feidhm aige i leith an chuid sin den turas a dhéantar laistigh de chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina scaoiltear amach paisinéirí fad nach bhfuil an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann tugtha chun críche.

  It does not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 640. #308815

  Ba cheart maoiniú na hOifige Tacaíochta a bheith ina ábhar do chomhaontú ag an údarás buiséadach faoi mar a leagtar amach é i bpointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, maidir leis an smacht buiséadach agus maidir le bainistiú fónta airgeadais [5].

  The financing of the Support Office should be subject to an agreement by the budgetary authority as set out in point 47 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 641. #308827

  (26) Ba cheart go mbeadh feidhm gan srian maidir leis an Oifig Tacaíochta ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [7], agus ba cheart don Oifig Tacaíochta aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach i ndáil le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise [8].

  (26) Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [7] should apply without restriction to the Support Office, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 642. #309254

  2. I gcás ceisteanna a bhaineann lena gníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, déanfaidh an Oifig Tacaíochta, i gcomhaontú leis an gCoimisiún agus laistigh de theorainneacha a théarmaí tagartha, comhar oibríochtúil a éascú idir na Ballstáit agus tríú tíortha, seachas na tíortha dá dtagraítear i mír 1, faoi chuimsiú bheartas an Aontais maidir le caidreamh seachtrach, agus féadfaidh sí comhoibriú leis na húdaráis i dtríú tíortha atá inniúil i ngnéithe teicniúla na réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo faoi chuimsiú socruithe oibre a dhéanfar leis na húdaráis sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha an CFAE.

  2. In matters connected with its activities and to the extent required for the fulfilment of its duties the Support Office shall, in agreement with the Commission and within the limits of its mandate, facilitate operational cooperation between Member States and third countries other than those referred to in paragraph 1 within the framework of the Union's external relations policy, and may also cooperate with the authorities of third countries competent in technical aspects of the areas covered by this Regulation, within the framework of working arrangements concluded with those authorities, in accordance with the relevant provisions of the TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 643. #309282

  I dtaca leis na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Oifig Tacaíochta sa Bhallstát ósta agus leis na háiseanna a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme i mBallstát ósta na hOifige Tacaíochta maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na hOifige Tacaíochta agus le daoine dá dteaghlach, leagfar síos i gcomhaontú maidir le ceanncheathrú idir an Oifig Tacaíochta agus an Ballstát ósta a chuirfear i gcrích a luaithe a gheofar cead ón mBord Bainistíochta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Support Office in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in the Support Office's host Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Support Office staff and members of their families shall be laid down in a headquarters agreement between the Support Office and the host Member State concluded once the Management Board's approval is obtained.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 644. #310393

  (30) Leagtar síos leis an Rialachán seo, do ré uile oibríochtaí tosaigh GMES, clúdach airgeadais EUR 107 milliún arb é sin an phríomhthagairt, de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [10] ("an Comhaontú Idirinstitiúideach") don údarás buiséadach i rith an nós imeachta buiséadach bliantúil.

  (30) This Regulation lays down, for the entire duration of GMES initial operations, a financial envelope of EUR 107 million constituting the prime reference, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [10] (Interinstitutional Agreement), for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 645. #310830

  2. Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [10] agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le foireann uile na Gníomhaireachta.

  2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti Fraud Office (OLAF) [10] and shall issue, without delay, appropriate provisions applicable to all staff of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 646. #313407

  Tá maoiniú an Údaráis faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach i gcomhréir le Pointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [30].

  Union financing of the Authority is subject to an agreement by the budgetary authority in accordance with Point 47 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management [30].

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 647. #313412

  Ba cheart don Údarás aontú freisin do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [32].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [32].

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 648. #313673

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 649. #313676

  3. Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nach dtagann na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh an tÚdarás, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa tríú fomhír agus sa cheathrú fomhír d’Airteagal 44(1), cinneadh a dhéanamh á cheangal orthu gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus beidh éifeacht cheangailteach leis an gcinneadh sin do na húdaráis inniúla lena mbaineann, chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais.

  3. If the competent authorities concerned fail to reach an agreement within the conciliation phase referred to in paragraph 2, the Authority may, in accordance with the procedure set out in the third and fourth subparagraph of Article 44(1) take a decision requiring them to take specific action or to refrain from action in order to settle the matter, with binding effects for the competent authorities concerned, in order to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 650. #314219

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 651. #314524

  Tá maoiniú an Údaráis faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach i gcomhréir le Pointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [40].

  Union financing of the Authority is subject to an agreement by the budgetary authority in accordance with Point 47 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management [40].

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 652. #314529

  Ba cheart don Údarás aontú freisin don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [42].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [42].

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 653. #314791

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 654. #314794

  3. Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nach dtagann na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh an tÚdarás, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa tríú fomhír agus sa cheathrú fomhír d’Airteagal 44(1), cinneadh a dhéanamh á cheangal orthu gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus beidh éifeacht cheangailteach leis an gcinneadh sin do na húdaráis inniúla lena mbaineann, chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais.

  3. If the competent authorities concerned fail to reach an agreement within the conciliation phase referred to in paragraph 2, the Authority may, in accordance with the procedure set out in the third and fourth subparagraph of Article 44(1) take a decision requiring them to take specific action or to refrain from action in order to settle the matter, with binding effects for the competent authorities concerned, in order to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 655. #315347

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 656. #315633

  Tá maoiniú an Údaráis faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach i gcomhréir le Pointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [36].

  Union financing of the Authority is subject to an agreement by the budgetary authority in accordance with Point 47 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management [36].

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 657. #315638

  Ba cheart don Údarás aontú freisin do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [38].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [38].

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 658. #315901

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 659. #315904

  3. Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nach dtagann na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh an tÚdarás, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa tríú fomhír agus sa cheathrú fomhír d’Airteagal 44(1), cinneadh a dhéanamh á cheangal orthu gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus beidh éifeacht cheangailteach leis an gcinneadh sin do na húdaráis inniúla lena mbaineann, chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais.

  3. If the competent authorities concerned fail to reach an agreement within the conciliation phase referred to in paragraph 2, the Authority may, in accordance with the procedure set out in the third and fourth subparagraph of Article 44(1) take a decision requiring them to take specific action or to refrain from action in order to settle the matter, with binding effects for the competent authorities concerned, in order to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 660. #316442

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 661. #317170

  (11) Leis an Rialachán seo, leagtar síos clúdach airgeadais le haghaidh ré iomlán an Chiste, arb é a bheidh ann ná an tagairt phríomha, de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais [6], don údarás buiséadach i rith an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

  (11) This Regulation lays down a financial envelope for the entire duration of the Fund constituting the prime reference, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [6], for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 662. #317186

  Déanfaidh an Ciste na ranníocaíochtaí a úsáid i gcomhréir le Comhaontú an 18 Meán Fómhair 1986 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Comhaontú).

  Contributions shall be used by the Fund in accordance with the Agreement of 18 September 1986 between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the International Fund for Ireland ("the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 663. #317352

  Déanfar na téarmaí agus na coinníollacha mionsonraithe maidir le bunú agus creatchoinníollacha na saoráide, lena n-áirítear faireachán agus rialú, a leagan síos i gcomhaontú amháin nó níos mó idir an Coimisiún agus na hidirghabhálaithe airgeadais.

  The detailed terms and conditions of the establishment and the framework conditions of the facility, including monitoring and control, shall be laid down in one or more agreements between the Commission and the financial intermediaries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 664. #318779

  IARSCRÍBHINN XIII Comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir le nósanna imeachta chun Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún, arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE, a chur chun feidhme

  ANNEX XIII Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Decision 2006/512/EC

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 665. #319460

  I gcás ina gcuireann an Chomhairle in iúl don Pharlaimint nach bhfuil sí in ann gach leasú de chuid na Parlaiminte ar sheasamh na Comhairle a fhormheas, déanfaidh an tUachtarán, i dteannta leis an gComhairle, am agus áit a chomhaontú don chéad chruinniú den Choiste Idir-réitigh.

  Where the Council informs Parliament that it is unable to approve all Parliament’s amendments to the Council’s position, the President shall, together with the Council, agree to a time and place for a first meeting of the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 666. #319622

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de 14 lá ó dháta an chomhaontaithe sin.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within 14 days from the date of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 667. #319771

  - déanfaidh an Coimisiún amhlaidh i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus lena ngealltanais faoin gCreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, agus

  - by the Commission in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and its commitments under the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, and

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 668. #319788

  I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus faoin gCreat-Chomhaontú maidir le caidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle a chur ar an eolas go bhfuil sé beartaithe aige comhaontú idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí, déanfar ráiteas sa Pharlaimint agus beidh díospóireacht ann i ndiaidh an ráitis sin.

  Where the Commission, in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, informs Parliament and the Council of its intention to propose the provisional application or suspension of an international agreement, a statement shall be made in Parliament, followed by a debate.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 669. #320603

  I gcás ina nglactar téacsanna den sórt sin ar bhonn comhaontaithe idir an Pharlaimint agus an Chomhairle, déanfaidh an dá institiúid sin an bhailchríoch sin a chur i gcrích agus iad ag gníomhú i ndlúthchomhar lena chéile agus trí chomhaontú frithpháirteach.

  Where such texts are adopted on the basis of an agreement reached between Parliament and the Council, such finalisation shall be carried out by the two institutions acting in close cooperation and by mutual agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 670. #321442

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta [2]

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy [2]

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 671. #321462

  Beidh feidhm ag forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gan dochar do Chinneadh 95/167/CE, Euratom, CEGC ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 1995 maidir leis na forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa [4] agus gan dochar do na comhaontuithe atá ann cheana féin, go háirithe Comhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach [5].

  The provisions of this Interinstitutional Agreement shall apply in accordance with applicable law and without prejudice to Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry [4] and without prejudice to existing arrangements, especially the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [5].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 672. #321503

  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta,

  having regard to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Council on European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 673. #322026

  COMHAONTÚ IDIR PARLAIMINT NA hEORPA AGUS AN COIMISIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA CHUN CINNEADH 1999/468/CE ÓN gCOMHAIRLE AG LEAGAN SÍOS NA NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR LE FEIDHMIÚ NA gCUMHACHTAÍ CUR CHUN FEIDHME ARNA dTABHAIRT DON CHOIMISIÚN, ARNA LEASÚ LE CINNEADH 2006/512/CE, A CHUR CHUN FEIDHME

  AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION ON PROCEDURES FOR IMPLEMENTING COUNCIL DECISION 1999/468/EC LAYING DOWN THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF IMPLEMENTING POWERS CONFERRED ON THE COMMISSION, AS AMENDED BY DECISION 2006/512/EC

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 674. #322045

  Scrúdóidh an Coimisiún gach iarraidh, ar bhonn gach cáis ar leith, faoi na rialacha rúndachta atá leagtha amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún [6].

  The Commission will examine each request, on a case by case basis, under the confidentiality rules set out in Annex 1 to the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the Commission [6].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 675. #322081

  Cuirtear an Comhaontú seo, leis seo, in ionad Chomhaontú 2000 idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir le nósanna imeachta chun Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle a chur chun feidhme [10].

  The 2000 Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468/EC [10] is hereby replaced.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 676. #322291

  Gan dochar do chaibidlíochtaí a bheidh ann idir an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle, geallann an dá Institiúid athruithe tábhachtacha a chomhaontú sna hullmhúcháin ar chaibidlíochtaí sa todhchaí maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ar reachtaíocht níos fearr a oiriúnú do na forálacha nua arna dtabhairt isteach le Conradh Liospóin, agus cleachtais reatha agus an Creat-Chomhaontú seo á gcur san áireamh.

  Without prejudice to forthcoming negotiations between Parliament, the Commission and the Council, the two Institutions commit to agree on key changes in preparation of future negotiations on adaptation of the Interinstitutional Agreement on better law-making to the new provisions introduced by the Lisbon Treaty, taking into account current practices and this Framework Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 677. #322389

  Beidh cur ar aghaidh EUCI arna aicmiú mar "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET" faoi réir socruithe breise, arna gcomhaontú idir an Coimisiún agus an comhlacht parlaimintach/sealbhóir oifige a thíolaic an iarraidh, ar socruithe iad a bheidh dírithe ar leibhéal cosanta atá i gcomhréir leis an aicmiúchán a chinntiú.

  The forwarding of EUCI classified as "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET" shall be subject to further arrangements, agreed between the Commission and the parliamentary body/office-holder who submitted the request, aimed at ensuring a level of protection commensurate with that classification.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 678. #322392

  Leis an gcomhaontú sin idir an Comhalta den Choimisiún atá freagrach as an réimse beartais lena mbaineann agus an comhlacht parlaiminteach (a ndéanann a chathaoirleach ionadaíocht thar a cheann)/sealbhóir oifige a thíolaic an iarraidh, déanfar foráil maidir le roghnú ceann amháin de na roghanna atá leagtha amach i bpointe 3.2.1 agus i bpointe 3.2.2 chun an leibhéal cuí rúndachta a chinntiú.

  That accord between the Member of the Commission with responsibility for the policy area involved and the parliamentary body (represented by its chair)/office-holder who submitted the request, shall provide for the selection of one of the options set out in points 3.2.1 and 3.2.2 in order to ensure the appropriate level of confidentiality.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 679. #322854

  Maidir leis an gcóras cruinnithe tríthaobhacha sin, is léir go bhfuil acmhainneacht agus a sholúbacht ag baint leis i dtaca le méadú suntasach a dhéanamh ar na féidearthachtaí i gcomhair comhaontú a bhaint amach ag céim an chéad léimh agus ag céim an dara léimh, chomh maith le rannchuidiú le hullmhú obair an Choiste Idir-réitigh.

  This trialogue system has demonstrated its vitality and flexibility in increasing significantly the possibilities for agreement at first and second reading stages, as well as contributing to the preparation of the work of the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 680. #322901

  Chomh maith leis an bpríomhábhar ("B-mhír"), i gcás nach bhfuil comhaontú bainte amach fós, féadfar nósanna imeachta idir-réitigh maidir le hábhair eile a oscailt agus/nó a dhúnadh gan na míreanna sin a phlé ("A-mhír").

  As well as the principal topic ("B-item"), where agreement has not yet been reached, conciliation procedures on other topics may be opened and/or closed without discussion on these items ("A-item").

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 681. #322914

  I gcás nach féidir leis an gCoiste Idir-réitigh comhaontú a bhaint amach maidir le téacs comhpháirteach, Déanfaidh na comhchathaoirligh an méid sin a chur in iúl d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus d’Uachtarán na Comhairle i litir arna síniú go comhpháirteach.

  Where the Conciliation Committee is unable to agree on a joint text, the co-chairs shall notify the Presidents of the European Parliament and of the Council thereof in a jointly signed letter.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 682. #322921

  I gcás ina mbaintear comhaontú amach ag an gcéad léamh nó ag an dara léamh, nó le linn an idir-réitigh, déanfaidh seirbhísí dlítheangeolaíochta Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle bailchríoch a chur ar an téacs comhaontaithe, ag gníomhú dóibh i ndlúthchomhar lena chéile agus trí chomhaontú frithpháirteach.

  Where an agreement is reached at first or second reading, or during conciliation, the agreed text shall be finalised by the legal-linguistic services of the European Parliament and of the Council acting in close cooperation and by mutual agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 683. #324453

  1. Maidir le Doiciméad um Measúnú Eorpach, beidh tuairisc ghinearálta ann, ar a laghad, ar an táirge foirgníochta, liosta de na saintréithe sár-riachtanacha, atá ábhartha maidir le húsáid bheartaithe an táirge dá bhforáiltear ag an monaróir, agus arna gcomhaontú idir an monaróir agus eagar CMTanna chomh maith le modhanna agus na critéir chun feidhmíocht an táirge a mheasúnú i ndáil leis na saintréithe sár-riachtanacha sin.

  1. A European Assessment Document shall contain, at least, a general description of the construction product, the list of essential characteristics, relevant for the intended use of the product as foreseen by the manufacturer and agreed between the manufacturer and the organisation of TABs, as well as the methods and criteria for assessing the performance of the product in relation to those essential characteristics.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 684. #324467

  2. Áireofar leis an Measúnú Teicniúil Eorpach an fheidhmíocht a bheidh le dearbhú, de réir leibhéal nó aicmí, nó i dtuairisc, is feidhmíocht na saintréithe sár-riachtanacha sin arna gcomhaontú idir an monaróir agus an CMT a gheobhaidh an iarraidh ar an Measúnú Teicniúil Eorpach, agus na mionsonraí teicniúla a bheidh riachtanach chun an córas measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta a chur chun feidhme.

  2. The European Technical Assessment shall include the performance to be declared, by levels or classes, or in a description, of those essential characteristics agreed by the manufacturer and the TAB receiving the request for the European Technical Assessment for the declared intended use, and technical details necessary for the implementation of the system of assessment and verification of constancy of performance.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 685. #325662

  (2) Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile ("an Comhaontú"), an 6 Deireadh Fómhair 2010 [2], fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 [3] agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.

  (2) Those negotiations have been concluded and the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, ("the Agreement") was signed on 6 October 2010 [2], received the consent of the European Parliament on 17 February 2011 [3] and is to apply as provided for in Article 15.10 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 686. #325859

  De réir mar a shamhlaítear sa Rialachán, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an gComhaontú Saorthrádála (CST) idir an AE agus an Chóiré agus beidh sé toilteanach aon saincheisteanna a eascróidh as cur chun feidhme an Chomhaontaithe a phlé le coiste freagrach Pharlaimint na hEorpa.

  As envisaged in the Regulation, the Commission will present a yearly report to the European Parliament and the Council on the implementation of the EU-Korea FTA and will be ready to discuss with the responsible committee of the European Parliament any issues arising from the implementation of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 687. #325869

  Tugann an Coimisiún dá aire go gceanglófaí le hainmniú criosanna próiseála amach i Leithinis na Cóiré, i gcomhréir le forálacha Airteagal 12 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh, go mbeadh comhaontú idirnáisiúnta ann idir na Páirtithe nár mhór do Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt ina leith.

  The Commission notes that the designation of outward processing zones in the Korean Peninsula, in accordance with the provisions of Article 12 of the Protocol of Rules of Origin, would require an international agreement between the Parties to which the European Parliament would have to give its consent.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 688. #327779

  Aontóidh an EIT don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le fiosruithe inmheánacha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF).

  The EIT shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF).

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 689. #328020

  Ba cheart go bhforálfadh an comhaontú idir an EIT agus na PENanna gur cheart go mbronnfadh na hinstitiúidí ardoideachais rannpháirteacha na céimeanna agus na dioplómaí a bhronnfaí trí na PENanna, agus ba cheart go spreagfaí na hinstitiúidí seo freisin chun céimeanna agus dioplómaí EIT a chur mar theideal orthu.

  The agreement between the EIT and KICs should provide that the degrees and diplomas awarded through the KICs should be awarded by participating higher education institutions, which should be encouraged to label them also as EIT degrees and diplomas.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 690. #328267

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 691. #328268

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 692. #330719

  Beidh de chúram ar an gCoiste Idir-réitigh, a chomhdhéanfar de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus a chomhlíon de chomhaltaí a ionadóidh Parlaimint na hEorpa, teacht ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach, trí thromlach cáilithe de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus trí thromlach de na comhaltaí a ionadóidh Parlaimint na hEorpa, laistigh de shé seachtaine óna chomóradh ar bhonn sheasaimh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara léamh.

  The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the members representing the European Parliament within six weeks of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council at second reading.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 693. #330802

  Beidh de chúram ar an gCoiste Idir-réitigh, a chomhdhéanfar de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus a chomhlíon de chomhaltaí a ionadóidh do Pharlaimint na hEorpa, teacht ar chomhaontú, ar bhonn na seasamh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le téacs comhpháirteach trí thromlach cáilithe de chomhaltaí na Comhairle nó d'ionadaithe dóibh agus trí thromlach ionadaithe Pharlaimint na hEorpa laistigh d'aon lá fichead óna comóradh.

  The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the representatives of the European Parliament within twenty-one days of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 694. #330804

  Más rud é, laistigh den tréimhse aon lá fichead dá dtagraítear i mír 5, go dtiocfaidh an Coiste Idir-réitigh ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach, beidh tréimhse ceithre lá dhéag ó dháta an chomhaontaithe sin ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle araon chun an téacs comhpháirteach a fhormheas.

  If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee agrees on a joint text, the European Parliament and the Council shall each have a period of fourteen days from the date of that agreement in which to approve the joint text.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 695. #332192

  AG CUR SAN ÁIREAMH a thábhachtaí agus a bhunúsaí atá sé, nuair a fhormheasfar Conradh Liospóin, go dtiocfar ar chomhaontú ar an gCinneadh ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Airteagal 9c(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 205(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh idir an 1 Samhain 2014 agus an 31 Márta 2017, de pháirt amháin, agus ón 1 Aibreán 2017 ar aghaidh, den pháirt eile (dá ngairtear ‘an Cinneadh’ anseo feasta),

  TAKING INTO ACCOUNT the fundamental importance that agreeing on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other (hereinafter ‘the Decision’), had when approving the Treaty of Lisbon,

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 696. #332639

  an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna shíniú sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005,

  the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 697. #332721

  a chuirfear i gcrích idir sealbhóir polasaí agus árachóir, a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí orthu araon sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo tráth an chonartha a chur i gcrích agus arb é is éifeacht dó dlínse a thabhairt do chúirteanna an Stáit sin fiú i gcás an teagmhas díobhálach a tharlú ar an gcoigríoch, ar an gcoinníoll nach bhfuil an comhaontú sin contrártha le dlí an Stáit sin, nó

  which is concluded between a policyholder and an insurer, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same State bound by this Convention, and which has the effect of conferring jurisdiction on the courts of that State even if the harmful event were to occur abroad, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State; or

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 698. #332802

  Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta agus in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, déanfaidh siad, ina gcaidreamh frithpháirteach, an fhoráil in Airteagal 19 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach de bhun an Rialacháin sin nó an Chomhaontaithe sin.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations the provision in Article 19 of that Regulation if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted pursuant to that Regulation or that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 699. #333062

  Déanfaidh Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, an Rialachán sin agus an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm ina gcaidreamh frithpháirteach.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations that Regulation and that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 700. #338401

  Comhaontú idir na páirtithe dlínse eisiach a thabhairt do chúirt nó do bhinse amháin nó do níos mó ná cúirt amháin nó do níos mó ná binse amháin de chuid Ballstáit chun díospóidí faoin gconradh a chinneadh, ba cheart go mbeadh sé ar cheann de na fachtóirí a chuirfí san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cé acu ar léiríodh rogha dlí go soiléir nó nár léiríodh.

  An agreement between the parties to confer on one or more courts or tribunals of a Member State exclusive jurisdiction to determine disputes under the contract should be one of the factors to be taken into account in determining whether a choice of law has been clearly demonstrated.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 701. #338446

  Ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir an coincheap "forálacha sainordaitheacha sáraitheacha" agus an nath "forálacha nach féidir maolú a dhéanamh orthu trí chomhaontú" agus ba cheart é a fhorléiriú ar bhealach ní ba shriantaí.

  The concept of "overriding mandatory provisions" should be distinguished from the expression "provisions which cannot be derogated from by agreement" and should be construed more restrictively.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 702. #338943

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséid agus bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 139, 14.6.2006, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (OJ C 139, 14.6.2006, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 703. #340137

  Ba cheart comhaontú comhpháirtíochta a shíniú, i gcomhréir le forálacha an Rialacháin Airgeadais, idir an Coimisiún agus an comhlacht a aithnítear faoin Rialachán seo chun na rialacha riaracháin agus airgeadais maidir le maoiniú gníomhaíochtaí creidiúnaithe a shocrú.

  A partnership agreement should be signed, in accordance with the provisions of the Financial Regulation, between the Commission and the body recognised under this Regulation in order to fix the administrative and financial rules on the financing of accreditation activities.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 704. #343645

  Áirítear orthu sin comhaontú comhair a shíniú idir an Coimisiún agus na geallsealbhóirí éagsúla san earnáil, coiste stiúrtha a bhunú leis an gcomhaontú comhair sin a chur chun feidhme, Teachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle a ghlacadh ag an gCoimisiún maidir le himlonnú an chórais chomharthaíochta iarnróid Eorpaigh ERTMS/ETCS, ceapachán comhordaitheora Eorpaigh, ag an gCoimisiún, do thionscadal an ERTMS mar thionscadal tosaíochta atá ar leas an Chomhphobail, sainmhíniú ar ról na Gníomhaireachta mar údarás córais i gcomhthéacs na gclár oibre bliantúil éagsúil, agus glacadh an STI maidir le "rialú-ordú agus comharthaíocht" don ghnáthchóras iarnróid [7].

  These include the signing of a cooperation agreement between the Commission and the various stakeholders in the sector, the setting up of a steering committee for implementing this cooperation agreement, the adoption by the Commission of a Communication to the European Parliament and the Council on the deployment of the European rail signalling system ERTMS/ETCS, the appointment, by the Commission, of a European coordinator for the ERTMS project as a priority project of Community interest, the definition of the Agency's role as system authority in the context of the various annual work programmes, and the adoption of the "control-command and signalling" TSI for conventional rail [7].

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 705. #343728

  Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (IO L 317, 15.12.2000, lch. 3).

  Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (OJ L 317, 15.12.2000, p. 3).

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 706. #344633

  Déanfaidh na Ballstáit nó an Comhphobal a ndícheall chun teacht ar chomhaontú leis na tríú tíortha lena mbaineann le go gcuirfear ar leataobh an toirmeasc i gcoinne criptiú sonraí atá le haistriú go leictreonach idir údaráis na mBallstát lena mbaineann.".

  The Member States or the Community shall endeavour to reach an agreement with the third countries concerned with the aim of lifting the prohibition against encryption of data to be electronically transferred between the authorities of the Member States concerned.".

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 707. #344861

  Níor cheart go gcuirfeadh cosaint do chearta maoine intleachtúla geallsealbhóiri muirí, lena n-áirítear longchlóis, soláthraithe trealaimh agus úinéirí loinge, isteach ar ghnáth-idirbhearta gnó ná ar sheirbhísí a bhfuil comhaontú conarthach déanta ina leith idir na páirtithe sin.

  The protection of intellectual property rights of maritime stakeholders including shipyards, equipment suppliers and shipowners, should not prevent normal business transactions and contractually agreed services between these parties.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 708. #345984

  Déanfar an clár staidrimh i réimse an chomhshaoil a chomhaontú idir Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta agus Ard-Stiúrthóir Eurostat agus cuirfear é faoi bhráid Bhord Bainistíochta na Gníomhaireachta agus an Choiste um an gClár Staidrimh chun é a fhormheas.

  The statistical programme in the field of the environment shall be agreed between the Executive Director of the Agency and the Director-General of Eurostat and shall be submitted for approval to the Management Board of the Agency and the Statistical Programme Committee.

  Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol

 709. #349764

  Dá mba rud é go dtarraingeofaí dóthain suime ar leibhéal an Chomhphobail de thoradh an mhalartaithe faisnéise sin, ba cheart go smaoineodh an Coimisiún ar shainordú caibidilíochta a chur chun cinn, d’fhonn comhaontú idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann a thabhairt i gcrích.

  If, from this exchange of information, a sufficient Community interest were to emerge, the Commission should consider proposing a negotiating mandate with a view to the conclusion of an agreement between the Community and the third country concerned.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 710. #349775

  D’fhonn a áirithiú nach gcuirfeadh an comhaontú caibidlithe bac ar chur chun feidhme bheartas seachtrach an Chomhphobail maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus tráchtála, ba cheart go bhforálfaí leis an gcomhaontú go ndéanfaí é a shéanadh go hiomlán nó go páirteach i gcás ina ndéanfaí comhaontú a thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstát ar an taobh amháin, agus an tríú tír chéanna ar an taobh eile, ar an ábhar céanna nó go gcuirfí forálacha an chomhaontuithe a dhéanfaí ina dhiaidh sin go díreach in ionad forálacha ábhartha an chomhaontaithe le forálacha chomhaontaithe iardain den sórt sin.

  In order to ensure that the negotiated agreement does not constitute an obstacle to the implementation of the Community’s external policy on judicial cooperation in civil and commercial matters, the agreement should provide either for its full or partial denunciation in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter, or for a direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of such subsequent agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 711. #349794

  comhaontú réigiúnach idir líon teoranta de Bhallstáit agus de thríú tíortha atá i gcomharsanacht na mBallstát sin agus a bhfuil sé d'aidhm aige aghaidh a thabhairt ar staideanna áitiúla agus nach bhfuil ar oscailt d'aontachas do Stáit eile.

  a regional agreement between a limited number of Member States and of third countries neighbouring Member States which is intended to address local situations and which is not open for accession to other States.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 712. #349807

  gur chuir an Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis ar fáil lena léirítear go bhfuil leas ar leith ann dó an comhaontú a thabhairt i gcrích de bharr na nasc eacnamaíochta, geografach, cultúrtha, stairiúil, sóisialta nó polaitiúil idir an Ballstát agus an tríú tír lena mbaineann;

  the Member State concerned has provided information showing that it has a specific interest in concluding the agreement due to economic, geographic, cultural, historical, social or political ties between the Member State and the third country concerned;

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 713. #349816

  d’fhorálacha comhaontaithe arna thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna a chur in áit na bhforálacha lena mbaineann sa chomhaontú.

  direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of a subsequent agreement concluded between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 714. #349820

  "Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ná ag forálacha áirithe an Chomhaontaithe seo an lá a dtiocfaidh comhaontú idir an Comhphobal Eorpach nó an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus (ainm na tríú tíre nó ainmneacha na dtríú tíortha), ar an taobh eile, i bhfeidhm maidir leis na hábhair arna rialú ag an gComhaontú sin".

  "This Agreement or certain provisions of this Agreement shall cease to be applicable on the day when an Agreement between the European Community or the European Community and its Member States, on the one hand, and (name(s) of the third country(ies)), on the other hand, has entered into force, in respect of the matters governed by the latter Agreement".

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 715. #349880

  do shéanadh iomlán nó páirteach i leith an chomhaontaithe i gcás ina dtabharfar comhaontú i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna;

  full or partial denunciation of the agreement in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter;

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 716. #350267

  Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontas Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [17] agus glacfaidh sí láithreach na forálacha iomchuí maidir le foireann uile na Gníomhaireachta.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [17] and shall immediately adopt appropriate provisions for all staff of the Agency.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 717. #351760

  Pléadh socrú den sórt sin sa mhalartú litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin, atá i gceangal leis an gComhaontú thuasluaite [11] Chuir an Coimisiún dréachtmholadh faoi bhráid na Comhairle d’fhonn caibidlíocht a dhéanamh maidir leis an socrú seo.

  Such an arrangement has been contemplated in the Exchange of Letters between the Council of the European Union and Iceland and Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers [11], annexed to the abovementioned Agreement. The Commission has submitted to the Council a draft recommendation with a view to negotiating this arrangement.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 718. #353332

  I gcás comhaontú déthaobhach a bheith ann idir soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocaí agus soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocóra d’idirbheart dochair dhírigh náisiúnta, ní bheidh feidhm ag mír 1 ná ag mír 2 maidir leis na hidirbhearta dochair dhírigh náisiúnta sin a fhorghníomhaítear roimh an 1 Samhain 2012.

  In the event of a bilateral agreement between the payment service providers of the payee and of the payer for a national direct debit transaction, paragraphs 1 and 2 shall not apply where that national direct debit transaction was executed before 1 November 2012.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 719. #353334

  Gan dochar do mhír 2 ná do mhír 3, i gcás feidhm a bheith ag táille idirmhalartaithe iltaobhaigh nó comhaontú eile luacha saothair d’idirbheart dochair dhírigh náisiúnta a fhorghníomhaítear roimh an 1 Samhain 2009 idir soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocaí agus an íocóra, beidh táille idirmhalartaithe iltaobhaigh nó comhaontú eile luacha saothair infheidhme i gcás aon idirbhirt dochair dhírigh náisiúnta roimh an 1 Samhain 2012.

  Without prejudice to paragraphs 2 and 3, where a multilateral interchange fee or other agreed remuneration for a national direct debit transaction executed before 1 November 2009 applies between the payment service providers of the payee and of the payer, such a multilateral interchange fee or other agreed remuneration shall apply for any national direct debit transaction executed before 1 November 2012.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 720. #353425

  I gcás dhochair dhíreacha náisiúnta SEPA, d’fhéadfaí an táille idirbhirt náisiúnta chéanna nó comhaontú eile luacha saothair idirbhainc idir soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocaí agus an íocóra a úsáid mar an táille sin a úsáideadh go náisiúnta roimh dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  For national SEPA direct debits, the same national interchange fee or other agreed inter-bank remuneration between the payment service providers of the payee and of the payer could be used as that which existed before the date of application of this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 721. #353866

  Airteagal 29(1), an dara fomhír agus an tríú fomhír de Chomhaontú an 12 Meán Fómhair 2002 (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean cheana féin roimh 1996;

  Article 29(1), second and third subparagraphs of the Agreement of 12 September 2002 (maintenance of the Convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 722. #353880

  Airteagal 2 agus Airteagal 3 de Chomhaontú Comhlántach Uimh. 4 an 21 Nollaig 1956 a ghabhann le Coinbhinsiún an 29 Márta 1951 (socrú na gceart a fuair oibrithe Ollannacha faoi scéim árachais shóisialta na Gearmáine idir 13 Bealtaine 1940 agus 1 Meán Fómhair 1945).

  Articles 2 and 3 of Complementary Agreement No 4 of 21 December 1956 to the Convention of 29 March 1951 (settlement of rights acquired under the German social insurance scheme by Dutch workers between 13 May 1940 and 1 September 1945).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 723. #353889

  Comhaontú Comhlántach Uimh. 4 an 10 Iúil 1950 a ghabhann le Coinbhinsiún Ginearálta lena mbaineann an dáta céanna, mar a leagtar amach é i gComhaontú Forlíontach Uimh. 2 an 18 Meitheamh 1955 (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach idir 1 Iúil 1940 agus 30 Meitheamh 1950);

  Complementary Agreement No 4 of 10 July 1950 to the General Convention of the same date, as set out in Supplementary Agreement No 2 of 18 June 1955 (reckoning of periods of insurance completed between 1 July 1940 and 30 June 1950);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 724. #354372

  A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora suite, a údarú don táirgeoir sin dul thar na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch idir Ballstáit, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta na mBallstát lena mbaineann thar shuim iomlán leibhéil ríofa táirgeachta a gcuid táirgeoirí intíre, mar atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2), i gcás na dtréimhsí i dtrácht.

  To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated, authorise that producer to exceed the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) for the purpose of industrial rationalisation between Member States, provided that the combined calculated levels of production of the Member States concerned do not exceed the sum of the calculated levels of production of their domestic producers as laid down in Article 10 and Article 11(2) for the periods in question.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 725. #360002

  Leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme [2] (Coinbhinsiún Schengen) leagtar síos rialacha maidir le víosaí fadfhanachta trína gcumasaítear dá sealbhóirí idirthuras a dhéanamh trí chríocha na mBallstát.

  The Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [2] (the Schengen Convention) lays down rules on long-stay visas that enable their holders to transit through the territories of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 726. #360092

  An 31 Bealtaine 2010, síníodh Comhaontú na Ginéive ar Thrádáil i mBananaí [3] idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl, an Cholóim, Cósta Ríce, Eacuadór, Guatamala, Hondúras, Meicsiceo, Nicearagua, Panama, Peiriú agus Veiniséala ("an Comhaontú") maidir le struchtúr agus le hoibriú chóras trádála an Aontais le haghaidh bananaí chód CN 08030019.

  On 31 May 2010, the Geneva Agreement on Trade in Bananas [3] between the European Union and Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru and Venezuela ("the Agreement") regarding the structure and operation of the Union’s trading regime for bananas of CN code 08030019 was signed.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 727. #431231

  14.—(1) (a) Aon uair is dealraitheach don Údarás gur chóir comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955 a dhéanamh idir údaráis bhóithre chun críche aon fheidhme d’fheidhmeanna na n-údarás sin a bhaineann le bóithre náisiúnta féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar na húdaráis bhóithre comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an tÚdarás.

  14. --(1) (a) Whenever it appears to the Authority that an agreement under section 59 of the Act of 1955 ought to be made between road authorities for the purpose of any of the functions of those authorities relating to national roads the Authority may request the road authorities to enter into an agreement in accordance with such terms and conditions as the Authority may specify.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 728. #434045

  (c) ar sannadh, le comhaontú organ inniúil na Náisiún Aontaithe, ag Rialtas nó ag eagraíocht idir-rialtasach chun gníomhaíochtaí a dhéanamh mar thaca le sainordú oibríochta de chuid na Náisiún Aontaithe a chomhall,

  (c) is assigned, with the agreement of the competent organ of the United Nations, by a Government or intergovernmental organisation to carry out activities in support of the fulfilment of the mandate of a United Nations operation,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 729. #434167

  ciallaíonn “Creat-Chomhaontú SaorCAE” an Comhaontú idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach (lena n-áirítear an Stát) de pháirt agus an Chuideachta den pháirt eile a shínigh an tAire thar cheann an Stáit an 10 Meitheamh 2010 agus a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na hIarscríbhinní) leagtha amach sa Sceideal, agus folaíonn sé aon léasú arna dhéanamh go cuí ar an gComhaontú sin;

  “EFSF Framework Agreement” means the Agreement between certain Member States of the European Union (including the State) on the one part and the Company on the other part that was signed by the Minister on behalf of the State on 10 June 2010, the text of which (including the Annexes) is set out in the Schedule, and includes any amendment duly made to that Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 730. #434248

  (2) Maidir leis an oibleagáid atá ar Bhallstáit an limistéir euro Ráthaíochtaí a eisiúint faoin gComhaontú seo, ní thiocfaidh sí i bhfeidhm ná ní bheidh sí ina ceangal idir SaorCAE agus na Ballstáit de chuid an limistéir euro a sholáthair Daingniúcháin Tiomantais ach amháin tar éis do SaorCAE Daingniúcháin Tiomantais a fháil ó Bhallstáit de chuid an limistéir euro arb ionann comhiomlán a dTiomantas Ráthaíochta agus nócha faoin gcéad (90%) nó níos mó d’Iomlán na dTiomantas Ráthaíochta.

  (2) The obligation of euro-area Member States to issue Guarantees under this Agreement shall enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member States which have provided Commitment Confirmations only when Commitment Confirmations have been received by EFSF from euro-area Member States whose Guarantee Commitments represent in aggregate ninety per cent (90%) or more of the Total Guarantee Commitments.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 731. #434258

  Fad a cheadófar é ó thaobh dhálaí an mhargaidh agus seachas mar a deirtear a mhalairt sa Chomhaontú seo, beidh an phróifíl airgeadais chéanna, go substaintiúil, ag na hIonstraimí Maoinithe sin atá ag na hIasachtaí gaolmhara (ar choinníoll (x) gur gá, ar chúiseanna oibríochta, go mbeidh moilleanna ann idir na dátaí eisiúna agus na dátaí íoca chun aistriú cistí agus iarraidh le haghaidh Ráthaíochtaí a éascú agus (y) d’ainneoin dhliteanas gach Ráthóra aon mhéideanna úis agus príomhshuime a íoc a bheidh dlite ach gan íoc faoi na hIonstraimí Maoinithe, go mbeidh cúlárach infheisteoirí in aghaidh SaorCAE faoi na hIonstraimí Maoinithe teoranta do shócmhainní SaorCAE lena n-áirítear, go háirithe, na méideanna a ghnóthóidh sí i leith na nIasachtaí).

  So long as market conditions permit and save as otherwise stated in this Agreement, such Funding Instruments shall have substantially the same financial profile as the related Loans (provided that (x) for operational reasons there will need to be delays between issue dates and payment dates to facilitate the transfers of funds and calling Guarantees and (y) notwithstanding the liability of each Guarantor to pay any amounts of interest and principal due but unpaid under the Funding Instruments, the recourse of investors against EFSF under the Funding Instruments shall be limited to the assets of EFSF including, in particular, the amounts it recovers in respect of the Loans.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 732. #434355

  Ar an gcuma chéanna, i gcás mainneachtain ag SaorCAE íocaíocht sceidealta a íoc faoi aon ionstraim nó comhaontú eile arna déanamh nó arna dhéanamh idir SaorCAE agus cuntrapháirtí (“Cuntrapháirtí”) lena mbaintear tairbhe as Ráthaíocht a eisíodh faoin gComhaontú seo (ar Ráthaíocht í a eisíodh chun críche a bhfuil dlúthcheangal aici le heisiúint Ionstraimí Maoinithe de bhun Airteagal 2(3)), beidh an Cuntrapháirtí iomchuí i dteideal iméileamh i scríbhinn a dhéanamh (“Iméileamh Ráthaíochta Cuntrapháirtí”) ar na Ráthóirí (mar aon le cóip chuig SaorCAE) an méid neamhíoctha den íocaíocht sceidealta sin a íoc.

  Similarly, in the event of a failure by EFSF to pay a scheduled payment under any other instrument or agreement entered into between EFSF and a counterparty (a “Counterparty”) which benefits from a Guarantee issued under this Agreement (which has been issued for a purpose closely-linked to an issue of Funding Instruments pursuant to Article 2(3)) the relevant Counterparty shall be entitled to demand in writing (a “Counterparty Guarantee Demand”) the Guarantors (with a copy to EFSF) the unpaid amount of such scheduled payment.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 733. #434635

  Tagraímid do Chreat-Chomhaontú SaorCAE idir Ríocht na Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, an Phoblacht Heilléanach agus SaorCAE (na “Páirtithe”) arna shíniú an [•] 2010.

  We refer to the EFSF Framework Agreement between the Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic, Republic of Finland, the Hellenic Republic and EFSF (the “Parties”) signed on [•] 2010.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 734. #436528

  7.—Gach conradh nó comhaontú a bheidh déanta idir an Chuideachta, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid na Cuideachta ag gníomhú dó nó di thar a ceann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an Coláiste ann in ionad na Cuideachta nó, de réir mar a bheidh, in ionad a hiontaobhaí nó a gníomhaire ag gníomhú dó nó di thar a ceann agus beidh sé infhorfheidhmithe i gcoinne an Choláiste.

  7.—Every contract or agreement made between the Company or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the establishment day shall continue in force on and after that day and shall be construed and have effect as if the College were substituted therein for the Company or, as the case may be, its trustee or agent acting on its behalf, and shall be enforceable against the College.

  ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA (LEASÚ), 1999

 735. #437785

  (2) Más rud é go mbeidh comhaontú déthaobhach déanta ag an Rialtas, roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, le stát neamhchonarthach maidir le huchtáil idir tíortha, cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (2) If the Government, before or after the commencement of this section, has entered into a bilateral agreement with a non-contracting state concerning intercountry adoption, the Minister shall cause the agreement to be laid before each House of the Oireachtas.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 736. #440181

  (6) I gcás ina mbeidh foras oideachais bainteach le hollscoil de réir comhaontú idir an foras sin agus an ollscoil agus ina bhforáiltear leis an gcomhaontú sin go mbeidh fostaithe nó mic léinn de chuid an fhorais ina gcomhaltaí d’údarás ceannais na hollscoile ansin, i dteannta na gcomhaltaí a roghnófar agus a cheapfar de bhun fho-ailt (2) go (5), ach ar áireamh san uaslíon comhaltaí a shonraítear i bhfo-alt (1), áireoidh an t-údarás ceannais cibé comhaltaí dá bhforáiltear amhlaidh.

  (6) Where an educational institution is associated with a university in accordance with an agreement between that institution and the university and that agreement provides that the governing authority of the university shall have as members employees or students of the institution then, in addition to the members chosen and appointed pursuant to subsections (2) to (5), but included in the maximum number of members specified in subsection (1), the governing authority shall include such members as are so provided for.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 737. #444150

  (e) I gcás go n-ordóidh an chúirt do na daoine den teaghlach duine amháin nó níos mó de na daoine den teaghlach a ainmniú de bhun mhír (d) agus nach féidir leis na daoine den teaghlach teacht ar chomhaontú, féadfaidh an chúirt, ag féachaint don chéim ghaoil idir na daoine den teaghlach agus an duine ar ina leith a rinneadh an cion, duine amháin nó níos mó de na daoine den teaghlach a ainmniú de réir mar is cuí léi.

  (e) Where the court directs the family members to nominate one or more family members pursuant to paragraph (d) and the family members are unable to reach agreement, the court may, having regard to the degree of relationship between the family members and the person in respect of whom the offence was committed, nominate one or more family members as it considers appropriate.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 738. #450362

  (5) D’ainneoin fho-alt (1), ach faoi réir fho-alt (6), más rud é, tar éis sonrasc a eisiúint chuig duine cláraithe de réir alt 66(1), go laghdaítear an chomaoin a luaitear sa sonrasc sin nó go lamháiltear lascaine in imthosca a thugann, trí chomhaontú idir na daoine lena mbaineann, go bhfuil an méid cánach a luaitear sa sonrasc gan athrú, ansin—

  (5) Notwithstanding subsection (1) but subject to subsection (6), where, subsequent to the issue to a registered person of an invoice in accordance with section 66(1), the consideration stated in that invoice is reduced or a discount is allowed in such circumstances that, by agreement between the persons concerned, the amount of tax stated in the invoice is unaltered, then—

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 739. #451151

  (i) trí fhoráil i scríbhinn i gcomhaontú ligin idir an tiarna talún agus an duine a ndéantar an ligean ina leith (dá ngairtear “tionónta” san alt seo) á rá go bhfuil cáin inmhuirearaithe ar an gcíos, nó

  (i) a provision in writing in a letting agreement between the landlord and the person to whom the letting is made (in this section referred to as a “tenant”) that tax is chargeable on the rent, or

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 740. #451156

  (I) trí chomhaontú i scríbhinn idir an tiarna talún agus an tionónta á rá go bhfuil an rogha foirceanta agus ina sonraítear an dáta foirceanta nach mbeidh níos luaithe ná dáta an chomhaontaithe sin, nó

  (I) an agreement in writing between the landlord and tenant that the option is terminated and specifying the date of termination which shall not be earlier than the date of that agreement, or

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 741. #455531

  7.—Gach conradh nó comhaontú a dhéantar idir an Oifig, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá cuid ag gníomhú thar a ceann, agus aon duine eile, agus atá i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, leanfaidh sé i bhfeidhm agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ainm na Feidhmeannachta ann in ionad ainm na hOifige nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm a hiontaobhaí nó a gníomhaire, agus beidh an conradh nó an comhaontú infhorfheidhmithe ag an bhFeidhmeannacht nó ina coinne.

  7.—Every contract or agreement made between the Office or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the commencement of this Act, shall continue in force and shall be construed and have effect as if the name of the Executive were substituted therein for that of the Office or, as may be appropriate, its trustee or agent, and shall be enforceable by or against the Executive.

  AN tACHT SLÁINTE POIBLÍ (TOBAC) (LEASÚ) 2010

 742. #456902

  — forálacha Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur i bhfeidhm sa chaidreamh idir na Ballstáit is páirtithe sa Choinbhinsiún sin, agus

  — the Convention of 19 June 1990 applying the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at their common borders in relations between the Member States which are party to that Convention, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 743. #458712

  (5) Go mbeidh na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe faoi rialú ag forálacha comhaontaithe saoráide iasachta (“an Comhaontú Saoráide Iasachta”) a dhéanfar idir na Páirtithe sa Chomhaontú seo, seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (“an Ghearmáin”), agus KfW (“KfW”) mar Iasachtóirí (“na hIasachtóirí”) agus an tIasachtaí agus ag téarmaí an Chomhaontaithe seo.

  (5) The Pooled Bilateral Loans will be governed by the provisions of a loan facility agreement (the “Loan Facility Agreement”) to be entered into between the Parties to this Agreement, other than the Federal Republic of Germany (“Germany”), and KfW (“KfW”) as Lenders (the “Lenders”) and the Borrower and by the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 744. #458722

  Ar Dhaingniúcháin Tiomantais (mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn 4) a bheith faighte ag an gCoimisiún ó chúig Pháirtí ar a laghad, arb éard iad 2/3 ar a laghad den Tiomantas Iomlán (“Líon Criticiúil Ballstát”), tiocfaidh an Comhaontú seo in éifeacht agus beidh sé ina cheangal ar agus idir na Páirtithe sin a bhfuil Daingniúcháin Tiomantais den sórt sin tugtha acu.

  Upon the Commission having received Commitment Confirmations (as set out in Annex 4) from at least five Parties comprising at least 2/3 of the Total Commitment (a “Critical Mass of Member States”), this Agreement shall enter into effect and be binding on and between those Parties which have provided such Commitment Confirmations.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 745. #459101

  Tagraímid don Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch idir Ríocht na Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice agus Poblacht na Fionlainne (“na Páirtithe”) arna shíniú an [•].

  We refer to the Intercreditor Agreement between the Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland (the “Parties”) signed on [•].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 746. #459310

  (7) Má dhéantar cistiú arna dheonú don Iasachtaí faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI a aisíoc roimh ré go hiomlán nó go páirteach ar bhonn deonach nó éigeantach, tiocfaidh méid comhréireach de na hIasachtaí arna dtabhairt faoin gComhaontú seo, mura n-aontóidh na hIasachtóirí a mhalairt agus iad ag gníomhú d’aon ghuth, chun bheith dlite agus inaisíoctha láithreach i méid a bheidh bunaithe ar an gcoibhneas tosaigh idir na hIasachtaí arna ndéanamh faoin gComhaontú seo agus cistiú arna dhéanamh faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI. [2010.] An tAcht um Shaoráid Iasachta an [Uimh. 7.] Limistéir Euro 2010.

  (7) If financing granted to the Borrower under the IMF Stand-by Arrangement is repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis a proportional amount of the Loans made under this Agreement shall, unless the Lenders acting unanimously agree otherwise, become immediately due and repayable in an amount based on the initial ratio between the Loans made under this Agreement to financing made under the IMF Stand-by Arrangement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 747. #459504

  Tagraímid don Chomhaontú Saoráide Iasachta arna dhéanamh idir Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú ar an [•] (an “Comhaontú”).

  We refer to the Loan Facility Agreement made between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•] (the “Agreement”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 748. #459539

  Tagraímid: (i) don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [dáta] (an “Comhaontú”); agus (ii) don Iarraidh ar Chistí a chuir an Phoblacht Heilléanach in iúl don Choimisiún an [dáta].

  We refer to: (i)the Loan Facility Agreement between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [date] (the “Agreement”); and (ii) the Request for Funds notified to the Commission by the Hellenic Republic on [date].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 749. #459562

  Maidir leis an gComhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (mar Iasachtóirí) agus an Phoblacht Heilléanach (mar Iasachtaí) agus Banc na Gréige (mar Ghníomhaire an Iasachtaí) arna shíniú an [•] 2010 Tuairim Dhlíthiúil

  Re: Loan Facility Agreement between certain Euro Area Member States and KfW (as Lenders) and the Hellenic Republic (as Borrower) and the Bank of Greece (as the Borrower’s Agent) signed on [•] 2010

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 750. #459564

  Inár gcáil mar Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais, tagraímid don Chomhaontú Saoráide Iasachta dá dtagraítear thuas agus dá Iarscríbhinní ar cuid dílis den chéanna iad (dá ngairtear an “Comhaontú” le chéile anseo ina dhiaidh seo) arna dhéanamh, i measc dreamanna eile, idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (dá ngairtear “na hIasachtóirí” anseo ina dhiaidh seo) agus an Phoblacht Heilléanach (dá ngairtear “an tIasachtaí” anseo ina dhiaidh seo) an [•].

  In our capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, we refer to the above referenced Loan Facility Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the “Agreement”) entered into between, amongs others, certain Euro Area Member States and KfW (hereinafter referred to as the “Lenders”) and the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the “Borrower”) on [•].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 751. #461090

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH A BUNAÍODH FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 27ú LÁ D’AIBREÁN, 1999, DO LEASÚ ALT 24 DEN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [19 Bealtaine, 1999]

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [19th May, 1999]

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 752. #461093

  ciallaíonn "an Comhaontú" an Comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d’Aibreán, 1999, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing the Independent Commission for the Location of Victims’ Remains, done at Dublin on the 27th day of April, 1999, the text of which is set out in the Schedule to this Act;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 753. #461284

  ciallaíonn "an Comhaontú ar Thángthas Air sna Cainteanna Ilpháirtí" an comhaontú atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d’Aibreán, 1998;

  "the Agreement Reached in the Multi-Party Talks" means the agreement set out in Annex I to the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on the 10th day of April, 1998;

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 754. #461795

  31.—Gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an t-iarBhord nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid ag gníomhú thar a cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an Bord ann in ionad an iarBhoird nó, de réir mar a bheidh, a iontaobhaí nó a ghníomhaire ag gníomhú thar a cheann, agus beidh sé infhorfheidhmithe i gcoinne an Bhoird.

  31.—Every contract or agreement made between the former Board or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the establishment day shall continue in force on and after that day and shall be construed and have effect as if the Board were substituted therein for the former Board or, as the case may be, its trustee or agent acting on its behalf, and shall be enforceable against the Board.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 755. #461986

  (2) Ní ordóidh cúirt go ndéanfar an tsaincheist idir na héilitheoirí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chinneadh de réir an chomhaontaithe eadrána lena mbaineann i gcás go gcinnfidh an chúirt go bhfuil an comhaontú eadrána ar neamhní nó nach féidir é a chur i ngníomh ná a chomhlíonadh.

  (2) A court shall not direct that the issue between the claimants referred to in subsection (1) be determined in accordance with the arbitration agreement concerned where the court finds that the arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 756. #462070

  (3) Cuirfidh na páirtithe sna himeachtaí in iúl don chúirt atá ag éisteacht na n-imeachtaí sibhialta, ar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bheith caite nó roimhe sin, an ndearnadh nó nach ndearnadh comhaontú idir na páirtithe gur cóir déileáil le haon cheann nó le gach ceann de na nithe faoi dhíospóid trí eadráin.

  (3) The parties to the proceedings shall, on or before the expiry of the period referred to in subsection (2), inform the court hearing the civil proceedings concerned whether or not agreement has been reached between the parties that any or all of the matters in dispute should be dealt with by arbitration.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 757. #462283

  (1) Faoi réir aon chomhaontú dá mhalairt idir na páirtithe, tabharfaidh an binse eadrána breith i dtaobh an ndéanfaidh sé éisteachtaí ó bhéal a thionól chun fianaise a thabhairt nó le haghaidh argóna ó bhéal, nó an ndéanfar na himeachtaí a sheoladh ar bhonn doiciméad agus ábhar eile.

  (1) Subject to any contrary agreement by the parties, the arbitral tribunal shall decide whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument, or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 758. #462614

  (1) Is é dualgas an Choimisiúin soiléiriú a dhéanamh ar na saincheisteanna atá faoi dhíospóid idir na páirtithe agus iarracht a dhéanamh iad a thabhairt ar chomhaontú ar théarmaí a mbeidh glacadh acu araon leo.

  (1) It shall be the duty of the Commission to clarify the issues in dispute between the parties and to endeavour to bring about agreement between them upon mutually acceptable terms.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 759. #462618

  Má dhealraíonn sé don Choimisiún, ag aon chéim de na himeachtaí, nach cosúil go mbeidh aon chomhaontú idir na páirtithe, cuirfidh sé an clabhsúr ar na himeachtaí agus ullmhóidh sé tuarascáil ina gcuirfear síos gur cuireadh an díospóid faoina bhráid, á thaifeadadh nár éirigh leis na páirtithe teacht ar chomhaontú.

  If, at any stage of the proceedings, it appears to the Commission that there is no likelihood of agreement between the parties, it shall close the proceedings and shall draw up a report noting the submission of the dispute and recording the failure of the parties to reach agreement.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 760. #462794

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 761. #462837

  Ar dhíospóid a theacht faoina mbráid i dtaobh conartha a rinneadh idir daoine lena mbaineann Airteagal 1 agus ina bhfuil comhaontú eadrána, pé acu le heasaontais atá nó a bheidh ann a bhaineann sé, ar comhaontú bailí é de bhua an airteagail sin agus ar féidir é a chur in éifeacht, déanfaidh binsí na bPáirtithe Conarthacha díospóid na bpáirtithe, ar cheachtar acu dá iarraidh sin, a chur faoi bhreith na n-eadránaithe.

  The tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an arbitration agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the parties on the application of either of them to the decision of the arbitrators.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 762. #465567

  8.—Gach conradh nó comhaontú arna dhéanamh idir an Bord, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid ag gníomhú dó nó di thar a cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm roimh thosach feidhme na Coda seo, leanfaidh sé i bhfeidhm agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ainm na Feidhmeannachta sa chéanna in ionad ainm an Bhoird nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm a iontaobhaí nó a ghníomhaire, agus beidh sé infhorfheidhmithe ag an bhFeidhmeannacht nó ina coinne.

  8.—Every contract or agreement made between the Board or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the commencement of this Part, shall continue in force and shall be construed and have effect as if the name of the Executive were substituted therein for that of the Board or, as may be appropriate, its trustee or agent, and shall be enforceable by or against the Executive.

  AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

 763. #468536

  (a) ciallaíonn sé trádáil arb éard í nó ar cuid di oibríochtaí trádála a shonraítear i gcomhaontú deontais (dá ngairtear ‘an comhaontú deontais iomchuí’ sa mhíniú seo) a dhéantar idir an chuideachta agus gníomhaireacht forbartha tionscail ar scór ceadú cúnaimh deontais don chuideachta arna dhéanamh ag an ngníomhaireacht forbartha tionscail an 31ú lá d’Iúil, 1998, nó roimhe, ach

  (a) means a trade which consists of or includes trading operations specified in a grant agreement (in this definition referred to as ‘the relevant grant agreement’) entered into between the company and an industrial development agency on foot of an approval of grant assistance for the company made by the industrial development agency on or before the 31st day of July, 1998, but

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 764. #472159

  (2) Déanfar an luach saothair i leith aon seirbhísí arna soláthar de bhun an ailt seo a chinneadh trí chomhaontú idir an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne agus úinéir nó oibritheoir na loinge nó an aerárthaigh iomchuí lena mbaineann.

  (2) The remuneration for any services provided pursuant to this section shall be determined by agreement between the universal postal service provider and the owner or operator of the relevant ship or aircraft concerned.

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 765. #475469

  36A.—(1) Aon chumarsáid (lena n-áirítear aon taifead ar an gcumarsáid sin) idir aon duine de na páirtithe in idirghabháil teaghlaigh arna soláthar ag an mBord nó arna soláthar ag daoine eile a cheap an Bord chun na críche sin faoin Acht seo, agus tríú páirtí, lena n-áirítear idirghabhálaí, d’fhonn féachaint le teacht ar chomhaontú maidir le cibé nithe díobh seo a leanas a bhaineann leis na páirtithe san idirghabháil—

  36A.—(1) Any communication (including any record of such communication) between any of the parties to a family mediation provided by the Board or provided by other persons appointed for that purpose by the Board under this Act, and a third party, including a mediator, for the purposes of attempting to reach agreement relating to such of the following matters as relate to the parties to the mediation—

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 766. #479758

  (5) Féadfar a fhoráil leis na coinníollacha faoi fho-alt (1) gur féidir poncanna sonraí a bhaineann le deonú ceada a chomhaontú idir an t-údarás pleanála agus an duine dá ndeonaítear an cead agus, cheal comhaontú, go mbeidh an ní le tarchur chuig an mBord le breith a thabhairt air.

  (5) The conditions under subsection (1) may provide that points of detail relating to a grant of permission may be agreed between the planning authority and the person to whom the permission is granted and that in default of agreement the matter is to be referred to the Board for determination.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 767. #481892

  (2) I gcás ina mbeartaíonn údarás pleanála feidhm faoin Acht seo a chomhlíonadh ina limistéar feidhme ar iarraidh ó údarás pleanála eile nó go hiomlán nó go páirteach ar mhaithe le limistéar údaráis pleanála eile (ar údarás pleanála é a bhfuil a limistéar tadhlach le limistéar an údaráis pleanála chéadluaite), íocfaidh an t-údarás pleanála eile costas na feidhme a chomhlíonadh a mhéid ar a gcomhaontófar idir na húdaráis nó, cheal comhaontú, a mhéid a chinnfidh an tAire.

  (2) Where a planning authority proposes to perform in its functional area a function under this Act at the request of or wholly or partially in the interests of the area of another planning authority (being a planning authority whose area is contiguous with the area of the first-mentioned planning authority), the other planning authority shall defray the cost of the performance of the function to such extent as may be agreed upon between the authorities or, in default of agreement, as may be determined by the Minister.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 768. #486177

  (20) I gcás go bhforálann na téarmaí agus na coinníollacha eisiúna amhlaidh, aon chomhalta a shealbhaíonn scaireanna infheistíochta speisialta, beidh sé nó sí i dteideal, trí ghnáthrún, stiúrthóir a chur as oifig roimh dheireadh a thréimhse nó a tréimhse oifige, d’ainneoin aon ní sna rialacha nó in aon chomhaontú idir an cumann agus an stiúrthóir.”.

  (20) Where the terms and conditions of issue so provide, a member who holds special investment shares shall be entitled, by ordinary resolution, to remove a director before the expiration of his or her period of office notwithstanding anything in the rules or in any agreement between the society and the director.”.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 769. #487597

  43.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ordú aistrithe, ar ordú lena n-athraítear nó lena leasaítear ordú aistrithe, ar ordú lena gcuirtear ordú aistrithe ar ceal nó ar aon chomhaontú coimhdeach arna dhéanamh idir an foras iomchuí agus an t-aistrí.

  43.—(1) Stamp duty shall not be chargeable on a transfer order, an order varying or amending a transfer order, an order setting aside a transfer order or any ancillary agreement entered into between the relevant institution and transferee.

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 770. #488214

  ciallaíonn “seirbhís idirnáisiúnta” seirbhís atá údaraithe faoi Rialachán (CEE) Uimh. 684/92 an 16 Márta 1992 ón gComhairle ar chomhrialacha maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí ar chóiste agus ar bhus nó an Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí de Bhóthar trí Sheirbhísí Ócáideacha Cóiste agus Bus (ASOR), nó an Comhaontú maidir le hiompar ócáideach idirnáisiúnta paisinéirí ar chóiste agus ar bhus (Comhaontú Interbus) nó aon Chomhaontú Idirnáisiúnta eile a bhaineann le seirbhísí bus do phaisinéirí idir an Stát agus tíortha eile;

  “international service” means a service authorised under Council Regulation (EEC) No. 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus or the Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services (ASOR), or the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) or any other International Agreement relating to bus passenger services between the State and other countries;

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 771. #488447

  34.—(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug an Coimisiún do dhuine eile, nó a rinne nó a thug aon duine don Choimisiún, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá díscaoilte agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn arna dhéanamh idir an Coimisiún agus aon duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus curtha i gcrích go hiomlán roimh an lá díscaoilte, leanann sé i bhfeidhm ar an lá díscaoilte agus dá éis, d’ainneoin an Coimisiún a dhíscaoileadh, ach forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí an tÚdarás in ionad an Choimisiúin iontu.

  34.—(1) Every bond, guarantee or other security of a continuing character made or given by the Commission to another person or by any person to the Commission and in force immediately before the dissolution day and every contract or agreement in writing made between the Commission and any other person and not fully executed and completed before the dissolution day, notwithstanding the dissolution of the Commission, continues in force on and after the dissolution day but shall be construed and have effect as if the Authority was substituted therein for the Commission.

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 772. #489810

  (i) an conradh nó an comhaontú arna dhéanamh idir an t-údarás dámhachtana aistritheach nó aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid an údaráis a bheidh ag gníomhú thar a cheann, agus aon duine eile a bheidh i bhfeidhm díreach roimh lá déanta an ordaithe, do leanúint i bhfeidhm, nó

  (i) the continuance in force of the contract or agreement made between the transferring awarding authority or any trustee or agent of the authority acting on its behalf, and any other person which is in force immediately before the day of the making of the order, or

  AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

 773. #500567

  Ba cheart go bhforálfadh an comhaontú idir an EIT agus na PENanna gur cheart go mbronnfadh na hinstitiúidí ardoideachais rannpháirteacha na céimeanna agus na dioplómaí a bhronnfaí trí na PENanna, agus ba cheart go spreagfaí na hinstitiúidí seo freisin chun céimeanna agus dioplómaí EIT a chur mar theideal orthu.

  The agreement between the EIT and KICs should provide that the degrees and diplomas awarded through the KICs should be awarded by participating higher education institutions, which should be encouraged to label them also as EIT degrees and diplomas.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 774. #500806

  Aontóidh an EIT don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le fiosruithe inmheánacha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) [14].

  The EIT shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [14].

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 775. #505400

  Leagfar síos na socruithe is gá maidir leis an gcóiríocht atá le soláthar don Ghníomhaireacht sna Ballstáit aíochta agus maidir leis na saoráidí atá le cur ar fáil ag na Ballstáit sin chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sna Ballstáit aíochta don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, do chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, d’fhoireann na Gníomhaireachta agus do dhaoine dá dteaghlaigh i gComhaontú maidir leis an gCeanncheathrú i ndáil le suíomh na Gníomhaireachta agus i gComhaontuithe maidir leis na láithreáin theicniúla agus chúltaca, ar comhaontuithe iad é arna chur i gcrích idir an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit aíochta tar éis formheas a fháil ón mBord Bainistíochta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member States and the facilities to be made available by those Member States and the specific rules applicable in the host Member States to the Executive Director, the members of the Management Board, staff of the Agency and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement concerning the seat of the Agency and in Agreements concerning the technical and backup sites, concluded between the Agency and the host Member States after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 776. #505499

  Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idir-Institiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 777. #507279

  Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann iarraidh ar BCE páirt a ghlacadh i misean faireachais i leith Ballstát an limistéir euro agus i leith Bhallstáit a ghlacann páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúcháin do mheicníocht rátaí malairte ag céim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [9], nuair is iomchuí.

  The Commission should be able to invite the ECB to participate in a surveillance mission for euro area Member States and for Member States that are participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [9] (ERM2), when appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 778. #507531

  D’fhéadfaí a áireamh leis an méid sin misin faireachais fheabhsaithe chuig Ballstáit arna ndéanamh ag an gCoimisiún i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) do Bhallstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu nó do Bhallstáit a ghlac páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro, lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúchain le haghaidh meicníochta rátaí malairte i gcéim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [4] (MRM II), agus chomh maith leis sin d’fhéadfaí a áireamh leis tuairisciú breise ag Ballstáit i gcás míchothromaíochtaí tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena ndéantar oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcontúirt.

  This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [4] (ERM II), and additional reporting by Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 779. #508577

  Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle [2] a ghlacadh chun an chomhchuid sheasta laghdaithe de na dleachtanna allmhairiúcháin a chinneadh i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte de thionscnamh na Tuirce agus arna n-allmhairiú faoi chuimsiú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc, a síníodh an 23 Samhain 1970.

  Regulation (EEC) No 429/73 of the Council [2] was adopted in order to determine the reduced fixed component of the import duties for processed agricultural products originating in Turkey and imported in the framework of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed on 23 November 1970.

  Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad

 780. #508664

  Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 2398/96 ón gComhairle an 12 Nollaig 1996 lena n-osclaítear cuóta taraife le haghaidh feola turcaí de thionscnamh Iosrael agus a thagann ó Iosrael agus dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais agus sa Chomhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [6] ídithe ós rud é go raibh sé bunaithe ar an gComhaontú Comhlachais a síníodh sa bhliain 1995 agus ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gComhaontú Comhlachais le hIosrael a síníodh an 4 Samhain 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2010 agus lena ndearnadh foráil maidir le cuótaí nua ráta taraife.

  Council Regulation (EC) No 2398/96 of 12 December 1996 opening a tariff quota for turkey meat originating in and coming from Israel as provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel [6] has exhausted its effects since it was based on the Association Agreement signed in 1995 which was subsequently replaced by the Association Agreement signed with Israel on 4 November 2009 which entered into force on the 1 January 2010 and which provided for new tariff rate quotas.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 781. #510534

  Tá feidhm ag an sainmhíniú seo cibé an ndéantar an "ceangal" le comhaontú foirmiúil nó le haon chineál tuisceana neamhfhoirmiúla idir an faighteoir agus an tír bhronntach, nó cibé an áirítear sa phacáiste comhchodanna de na foirmeacha a leagtar amach in Airteagal 31 den Socrú agus nach bhfuil ar fáil go saoráideach agus go hiomlán chun maoiniú a dhéanamh ar sholáthar ó thír fála, ó mhórán gach tír eile atá i mbéal forbartha agus ó na Rannpháirtithe, nó go mbíonn cleachtais i gceist leis a mheasann an DAC nó na Rannpháirtithe a bheidh coibhéiseach le ceangal den sórt sin;

  This definition applies whether the "tying" is by formal agreement or by any form of informal understanding between the recipient and the donor country, or whether a package includes components from the forms set out in Article 31 of the Arrangement that are not freely and fully available to finance procurement from the recipient country, substantially all other developing countries and from the Participants, or if it involves practices that the DAC or the Participants consider equivalent to such tying.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 782. #510579

  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais an chláir ilbhliantúil, arb ionann é don údarás buiséadach le linn an nós imeachta buiséadach bliantúil, agus príomhthagairt de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [9].

  This Regulation lays down the multiannual programme's financial envelope, which constitutes for the budgetary authority, during the annual budgetary procedure, the prime reference within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [9].

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 783. #510988

  Go dtí go mbeidh na nósanna imeachta a bhfuil gá leo chun go dtiocfadh sé i bhfeidhm curtha i gcrích, rinneadh Comhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile [4], a shíniú agus a thabhairt i gcrích [5], agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Iúil 2008.

  Pending the completion of the procedures necessary for its entry into force, an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part [4], was signed and concluded [5] and entered into force on 1 July 2008.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 784. #510990

  Go dtí go mbeidh na nósanna imeachta a bhfuil gá leo chun go dtiocfadh sé i bhfeidhm curtha i gcrích, rinneadh Comhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile [6], a shíniú agus a thabhairt i gcrích [7], agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010.

  Pending the completion of the procedures necessary for its entry into force, an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part [6], was signed and concluded [7] and entered into force on 1 February 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 785. #511644

  Ba cheart go bhfeidhmeodh clár BAM mar thacaíocht don phróiseas oiriúnaithe i dtíortha ACC a bhfuil lear suntasach bananaí onnmhairithe acu isteach san Aontas le blianta beaga anuas agus a bhféadfadh sé go ndéanfar difear dóibh leis an léirscaoileadh faoi chuimsiú Chomhaontú na Ginéive ar Thrádáil Bananaí [6] agus leis na comhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha a tugadh chun críche, nó atá á dtabhairt chun críche, idir an tAontas agus tíortha Mheiriceá Laidinigh.

  The BAM programme should accompany the adaptation process in ACP countries which have exported significant volumes of bananas to the Union in recent years and which may be affected by liberalisation in the framework of the Geneva Agreement on Trade in Bananas [6] and by the bilateral and regional agreements concluded, or in the process of being concluded, between the Union and Latin American countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 786. #511699

  Faoi chuimsiú an chreata airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2007-2013 arna bhunú le Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistiú fónta airgeadais [], déanfar measúnú ar chlár BTB agus ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag na tíortha lena mbaineann, agus áireofar sa mheasúnú sin moltaí maidir le haon bhearta atá le déanamh agus maidir le cineál na mbeart sin.

  In the framework of the multiannual financial framework for 2007-2013, established by Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission in budgetary discipline and sound financial management [], the BAM programme and the progress made by the countries concerned shall be the subject of an assessment, which shall include recommendations on any measures to be taken and the nature thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 787. #512497

  Ordaíonn Pointe 5 den Chomhaontú go gcuirfidh OLAF Eurojust ar an eolas chomh luath agus is féidir faoi chás ar bith ina bhfuil an chuma air go bhfuil comhoibriú díreach breithiúnais ar siúl idir údaráis inniúla dhá Bhallstát nó níos mó, d’fhonn cásanna iomchuí do chomhoibriú a aithint, nó nuair a bhaineann an cás le Ballstát agus leis an gComhphobal (IO C 314, 9.12.2008, lch. 3).

  Point 5 of the Agreement stipulates that, with a view to identifying appropriate cases for collaboration, OLAF will inform Eurojust as soon as possible of the existence of any case where it appears that it directly involves judicial cooperation between the competent authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community (OJ C 314, 9.12.2008, p. 3).

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 788. #512632

  I bhfianaise na mórshocar a bhaineann le comhar a neartú idir an Oifig, an Oifig Eorpach Poilíní (Europol) agus Eurojust, ba cheart go mbeadh an Oifig in ann socruithe riaracháin a chomhaontú leis an dá ghníomhaireacht sin.

  In view of the major benefits of strengthening cooperation between the Office, the European Police Office (Europol) and Eurojust, the Office should be enabled to agree on administrative arrangements with those two agencies.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 789. #514271

  ciallaíonn "scéim íocaíochta" sraith aonair rialacha, cleachtas, caighdeán agus/nó treoirlínte chur chun feidhm arna gcomhaontú idir SSIanna chun idirbhearta íocaíochta a chur i gcrích ar fud an Aontais agus laistigh de na Ballstáit, agus ar sraith í atá ar leithligh ó aon bhonneagar nó aon chóras íocaíochta a thacaíonn le hoibriú na scéime;

  "payment scheme" means a single set of rules, practices, stand