Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

comhdháil

athbhreithnigh

11 toradh in 5 doiciméad

 1. #596586

  Sna rúin bhliantúla ar iascach inbhuanaithe arna n-eisiúint ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ó 2007 i leith, i mBeartas Domhanda 2008 an IUCN i gcoinne teascadh eití siorca agus i gcruinniú 2010 na Comhdhála Athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Stoic Éisc uile, iarradh ar náisiúin bearta a ghlacadh lena gceanglófar go gcuirfear gach siorc i dtír agus na heití orthu ó nádúr.

  The annual resolutions on sustainable fisheries issued by the United Nations General Assembly since 2007, the 2008 IUCN Global Policy against shark finning and the 2010 Meeting of the Fish Stocks Agreement Review Conference have all called on nations to take measures requiring that all sharks are landed with their fins naturally attached to their bodies.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

 2. #666857

  cur chun feidhme iomlán, éifeachtach Chlár Oibre Gníomhaíochta Bhéising agus Chlár Gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta maidir le Daonra agus Forbairt agus torthaí a gcomhdhálacha athbhreithnithe agus sa chomhthéacs sin sláinte ghnéis agus sláinte atáirgthe agus na cearta a bhaineann leo a chur chun cinn;

  promoting the full and effective implementation of the Beijing Platform for Action and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the outcomes of their review conferences and in this context sexual and reproductive health and rights;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 3. #730629

  Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid.

  They have formed the subject of international agreements and international conventions, including the International Plant Protection Convention (IPPC) of 6 December 1951 concluded at the United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) and its new, revised text approved by the FAO Conference in November 1997 at its 29th session.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 4. #1507010

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do gach Páirtí Conarthach i dtaobh na hiarrata agus comórfaidh an tArd-Rúnaí comhdháil athbhreithnithe más rud é, laistigh de thréimhse ceithre mhí tar éis an dáta a dtabharfaidh an tArd-Rúnaí an fógra, go dtabharfaidh líon nach lú ná an ceathrú cuid de na Páirtithe Conarthacha fógra dó go gcomhthoilíonn siad leis an iarraidh.

  The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 5. #1507148

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do gach Páirtí Conarthach i dtaobh na hiarrata agus comórfaidh an tArd-Rúnaí comhdháil athbhreithnithe más rud é, laistigh de thréimhse ceithre mhí tar éis an dáta a dtabharfaidh an tArd-Rúnaí an fógra, go dtabharfaidh líon nach lú ná an ceathrú cuid de na Páirtithe Conarthacha fógra dó go gcomhthoilíonn siad leis an iarraidh.

  The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 6. #1603225

  Comhsheasamh 2005/329/CFSP an 25 Aibreán, 2005 ón gComhairle a bhaineann le Comhdháil Athbhreithnithe 2005 na bPáirtithe sa Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL COMMON POSITION 2005/329/CFSP OF 25 APRIL, 2005 RELATING TO THE 2005 REVIEW CONFERENCE ON THE PARTIES TO THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1603237

  Comhsheasamh 2006/242/CFSP an 20 Márta, 2006 ón gComhairle a bhaineann le Comhdháil Athbhreithnithe 2006 maidir leis an gCoinbhinsiún um Airm Bhitheolaíocha agus Thocsaine (BTWC) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL COMMON POSITION 2006/242/CFSP OF 20 MARCH, 2006 RELATING TO THE 2006 REVIEW CONFERENCE OF THE BIOLOGICAL AND TOXIN WEAPONS CONVENTION (BTWC) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1608750

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le mionairm agus airm éadroma, ag féachaint do Comhdháil Athbhreithnithe 2006 ar Chlár Gníomhaíochta na Náisiún Aontaithe chun Trádáil Aindleathach i Mionairm agus in Airm Éadroma a chosc, a chomhrac agus a dhíothú i nGach Ceann dá Gnéithe, agus i dtreo Conartha Idirnáisiúnta Trádála Airm.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS, WITH A VIEW TO THE 2006 REVIEW CONFERENCE TO THE UNITED NATIONS PROGRAMME OF ACTION TO PREVENT, COMBAT AND ERADICATE THE ILLICIT TRADE IN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN ALL ITS ASPECTS, AND TOWARDS THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL ARMS TRADE TREATY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1608980

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Comhdháil Athbhreithnithe 2005 an Chonartha Neamhleata – Airm núicléacha sa Chóiré Thuaidh agus san Iaráin.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE NON_PROLIFERATION TREATY 2005 REVIEW CONFERENCE – NUCLEAR ARMS IN NORTH KOREA AND IRAN.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1623948

  Tráth aon athbhreithnithe ar na forálacha a bhaineann leis an tslándáil faoi Airteagal J.4, scrúdóidh an Chomhdháil a chomórfar chuige sin an gá leasuithe eile a dhéanamh ar na forálacha eile a bhaineann leis an gcomhbheartas eachtrach agus sládála.

  On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4, the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1634417

  Ráiteas ó Mhuiris Táilliúir Uasal T.D., Aire Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, don Cheathrú Comhdháil Athbhreithnithe de Pháirtithe an Choinbhinsiúin maidir le Forbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm Baictéareolaíochta (Bitheolaíoch) agus Tocsaine a Thoirmeasc agus maidir lena nDíothú, 25 Samhain 1996.

  STATEMENT BY MR. MERVYN TAYLOR T.D., MINISTER FOR EQUALITY AND LAW REFORM TO THE FOURTH REVIEW CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, 25 NOVEMBER 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.