Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

cás

10,000+ results in 1,521 documents

 1. #653783

  Chun an deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus chun na cásanna sonracha a shoiléiriú a fhéadfaidh teacht chun cinn agus scéim na híocaíochta bunúsaí á cur i bhfeidhm, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun gníomhartha áirithe a ghlacadh i dtaca le rialacha maidir le hincháilitheacht agus le rochtain, i ndáil le scéim na híocaíochta bunúsaí d'fheirmeoirí i gcás oidhreachta agus oidhreachta ionchais, i gcás oidhreachta faoi léas, i gcás athrú ar stádas nó ar ainmniúchán dlíthiúil, i gcás aistriú na dteidlíochtaí íocaíochta agus i gcás chumasc nó scoilteadh an ghabháltais agus i gcás clásail chonartha a bhaineann leis an gceart chun teidlíochtaí íocaíochta a fháil sa chéad bhliain ina leithdháilfear teidlíochtaí íocaíochta.

  In order to ensure legal certainty, and in order to clarify the specific situations that may arise in the application of the basic payment scheme, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of rules on eligibility and access in respect of the basic payment scheme of farmers, in the case of inheritance and anticipated inheritance, inheritance under a lease, change of legal status or denomination, transfer of payment entitlements, and in the case of a merger or scission of the holding and in the case of a contract clause regarding the right to receive payment entitlements in the first year of allocation of payment entitlements.

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 2. #1670514

  i gcás ina gcuirtear bearta nach bhfuil margadhbhunaithe i bhfeidhm (i gcás gach birt):

  where non-market-based measures are applied (per measure):

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 3. #706679

  Maidir leis na rioscaí i dtaca le cearta agus saoirsí daoine nádúrtha, ar rioscaí iad lena ngabhann dóchúlacht agus déine éagsúil, mar thoradh ar phróiseáil sonraí pearsanta as damáiste fisiciúil, ábhartha nó neamhábhartha, go háirithe sna cásanna seo a leanas: i gcás ina n-eascródh idirdhealú, goid aitheantais nó calaois aitheantais, caillteanas airgeadais, damáiste don chlú, caillteanas rúndacht na sonraí pearsanta sin atá faoi chosaint de réir rúndacht ghairmiúil, aisiompú neamhúdaraithe cur i bhfeidhm ainm bréige, nó aon mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialta eile atá suntasach as an bpróiseáil; i gcás ina bhféadfadh sé go ndéanfaí cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí a cheilt orthu nó go gcoisfí iad ó rialú a dhéanamh ar fheidhmiú a gcuid sonraí pearsanta; i gcás ina ndéantar próiseáil ar shonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, ballraíocht i gceardchumann, agus próiseáil sonraí géiniteacha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis nó le ciontuithe coiriúla agus cionta nó le bearta slándála gaolmhara; i gcás ina ndéantar meastóireacht ar ghnéithe pearsanta, go háirithe anailísiú nó tuar ar ghnéithe maidir le feidhmiú ag an obair, maidir leis an staid eacnamaíoch, sláinte, roghanna nó leas pearsanta, iontaofacht nó iompraíocht, suíomh nó gluaiseachtaí, chun próifílí pearsanta a chruthú nó a úsáid; i gcás ina ndéantar próiseáil ar shonraí pearsanta daoine nádúrtha leochaileacha, go háirithe leanaí; nó i gcás ina bhfuil cainníocht mhór sonraí pearsanta i gceist leis an bpróiseáil agus ina mbíonn tionchar ag an bpróiseáil sin ar líon mór ábhar sonraí.

  The risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity, may result from personal data processing which could lead to physical, material or non-material damage, in particular: where the processing may give rise to discrimination, identity theft or fraud, financial loss, damage to the reputation, loss of confidentiality of personal data protected by professional secrecy, unauthorised reversal of pseudonymisation, or any other significant economic or social disadvantage; where data subjects might be deprived of their rights and freedoms or prevented from exercising control over their personal data; where personal data are processed which reveal racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, and the processing of genetic data, data concerning health or data concerning sex life or criminal convictions and offences or related security measures; where personal aspects are evaluated, in particular analysing or predicting aspects concerning performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, in order to create or use personal profiles; where personal data of vulnerable natural persons, in particular of children, are processed; or where processing involves a large amount of personal data and affects a large number of data subjects.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 4. #1721558

  Maidir leis na rioscaí i dtaca le cearta agus saoirsí daoine nádúrtha, ar rioscaí iad lena ngabhann dóchúlacht agus déine éagsúil, mar thoradh ar phróiseáil sonraí pearsanta as damáiste fisiciúil, ábhartha nó neamhábhartha, go háirithe sna cásanna seo a leanas: i gcás ina n-eascródh idirdhealú, goid aitheantais nó calaois aitheantais, caillteanas airgeadais, damáiste don chlú, caillteanas rúndacht na sonraí pearsanta sin atá faoi chosaint de réir rúndacht ghairmiúil, aisiompú neamhúdaraithe cur i bhfeidhm ainm bréige, nó aon mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialta eile atá suntasach as an bpróiseáil; i gcás ina bhféadfadh sé go ndéanfaí cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí a cheilt orthu nó go gcoiscfí iad ó rialú a dhéanamh ar fheidhmiú a gcuid sonraí pearsanta; i gcás ina ndéantar próiseáil sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, ballraíocht i gceardchumann, agus próiseáil sonraí géiniteacha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis nó le ciontuithe coiriúla agus cionta nó le bearta slándála gaolmhara; i gcás ina ndéantar meastóireacht ar ghnéithe pearsanta, go háirithe anailísiú nó tuar ar ghnéithe maidir le feidhmiú ag an obair, maidir leis an staid eacnamaíoch, sláinte, roghanna nó leas pearsanta, iontaofacht nó iompraíocht, suíomh nó gluaiseachtaí, chun próifílí pearsanta a chruthú nó a úsáid; i gcás ina ndéantar sonraí pearsanta daoine nádúrtha leochaileacha a phróiseáil, go háirithe leanaí; nó i gcás ina bhfuil cainníocht mhór sonraí pearsanta i gceist leis an bpróiseáil agus ina mbíonn tionchar ag an bpróiseáil sin ar líon mór ábhar sonraí.

  The risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity, may result from personal data processing which could lead to physical, material or non-material damage, in particular: where the processing may give rise to discrimination, identity theft or fraud, financial loss, damage to the reputation, loss of confidentiality of personal data protected by professional secrecy, unauthorised reversal of pseudonymisation, or any other significant economic or social disadvantage; where data subjects might be deprived of their rights and freedoms or prevented from exercising control over their personal data; where personal data are processed which reveal racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, and the processing of genetic data, data concerning health or data concerning sex life or criminal convictions and offences or related security measures; where personal aspects are evaluated, in particular analysing or predicting aspects concerning performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, in order to create or use personal profiles; where personal data of vulnerable natural persons, in particular of children, are processed; or where processing involves a large amount of personal data and affects a large number of data subjects.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 5. #654287

  rialacha maidir le hincháilitheacht agus leis an rochtain, i ndáil le scéim na híocaíochta bunúsaí, d'fheirmeoirí i gcás oidhreachta agus oidhreachta ionchais, i gcás oidhreachta faoi léas, i gcás athrú ar stádas nó ar ainmniúchán dlíthiúil, i gcás aistriú teidlíochtaí íocaíochta agus i gcás chumasc nó scoilteadh an ghabháltais agus cur i bhfeidhm an clásal conartha dá dtagraítear in Airteagal 24(8);

  rules on eligibility and access in respect of the basic payment scheme of farmers in the case of inheritance and anticipated inheritance, inheritance under a lease, change of legal status or denomination, transfer of payment entitlements, merger or scission of the holding, and the application of the contract clause referred to in Article 24(8);

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 6. #684193

  Déanfar dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur i gcomhréir le hIarscríbhinn I. Nuair a dhéantar tagairt in Iarscríbhinn I do chatagóirí céimnithe, déanfar ráta bunúsach na ndleachtanna do 2014 agus do 2015 a dhíchur i gcás catagóir céimnithe 0 agus déanfar laghdú 25 % air i gcás chatagóir céimnithe 3, laghdú 16,7 % air i gcás chatagóir céimnithe 5 agus laghdú 12,5 % air i gcás chatagóir céimnithe 7”

  Customs duties on goods originating in Ukraine shall be reduced or eliminated in accordance with Annex I. Where reference is made in Annex I to staging categories, the basic rate of duties for 2014 and 2015 shall be eliminated in the case of staging category 0 and shall be reduced by 25 % in the case of staging category 3, by 16,7 % in the case of staging category 5 and by 12,5 % in the case of staging category 7.’

  Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 

 7. #755802

  I gcás ina bhfionnfaidh na húdaráis faireachais margaidh, le linn na meastóireachta dá dtagraítear i mír 1, nach bhfuil na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo nó sa ghníomh tarmligthe ábhartha á gcomhlíonadh ag an táirge sin, ceanglóidh siad gan mhoill ar an soláthróir nó, i gcás inarb iomchuí, ar an déileálaí na bearta ceartaitheacha uile is iomchuí a dhéanamh ionas go mbeidh an táirge i gcomhréir leis na ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, chun an táirge a tharraingt siar ón margadh nó, i gcás inarb iomchuí, é a aisghairm laistigh de thréimhse réasúnach a bheidh i gcomhréir leis an gcineál riosca atá ann, de réir mar a fhorordóidh siad.

  Where, in the course of the evaluation referred to in paragraph 1, the market surveillance authorities find that the product does not comply with the requirements laid down in this Regulation or in the relevant delegated act, they shall without delay require the supplier, or where appropriate, the dealer, to take all appropriate corrective action to bring the product into compliance with those requirements, where appropriate to withdraw the product from the market, or where appropriate, to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk as they may prescribe.

  Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance. )

 8. #1106121

  (2) Chun a chinneadh, i gcás scéime sochar scoir a chuirfear faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim lena ceadú, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 34 den Acht seo arna gcomhlíonadh, breithneofar an scéim i dteannta aon scéime nó scéimeanna eile a bheidh ann maidir leis an gcomhlacht corpraithe agus a bhainfidh le daoine den aicme lena mbainfidh an scéim a bheidh i gceist agus má bhíonn na coinníollacha sin arna gcomhlíonadh, i gcás na scéimeanna uile agus iad a ghlacadh le chéile, measfar go bhfuil na coinníollacha sin arna gcomhlíonadh i gcás gach scéime díobh, agus, mura mbeidh, glacfar nach bhfuil na coinníollacha sin arna gcomhlíonadh i gcás aon scéime díobh.

  (2) For the purpose of determining, in the case of a retirement benefits scheme submitted for the approval of the Revenue Commissioners, whether the conditions specified in subsection (1) of section 34 of this Act are satisfied, the scheme shall be considered in conjunction with any other scheme or schemes subsisting in connection with the body corporate and relating to persons of the class to which the scheme in question relates and if the said conditions are satisfied in the case of all the schemes taken together, those conditions shall be taken to be satisfied in the case of each of them, and, if not, those conditions shall be taken to be satisfied in the case of none of them.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 9. #1734177

  I gcás ina ndeonaítear an chéad údarú margaíochta i gcás níos mó ná speiceas ainmhí amháin dá dtagraítear i bpointí (a) nó (b) d’Airteagal 39(1) nó ina bhformheastar modhnú i gcomhréir le hAirteagal 67 lena leathnaítear an t-údarú margaíochta go speiceas eile dá dtagraítear i bpointí (a) nó (b) d’Airteagal 39(1), cuirfear bliain amháin leis an tréimhse chosanta dá bhforáiltear in Airteagal 39 i gcás gach spriocspeicis breise, ar choinníoll, i gcás modhnaithe, gur cuireadh isteach an iarraidh 3 bliana ar a laghad roimh dhul in éag na tréimhse cosanta a leagtar síos i bpointe (a) nó (b) d’Airteagal 39(1).

  Where the first marketing authorisation is granted for more than one animal species referred to in point (a) or (b) of Article 39(1) or a variation is approved in accordance with Article 67 extending the marketing authorisation to another species referred to in point (a) or (b) of Article 39(1), the period of the protection provided for in Article 39 shall be prolonged by one year for each additional target species, provided that, in the case of a variation, the application has been submitted at least three years before the expiration of the protection period laid down in point (a) or (b) of Article 39(1).

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 10. #1787880

  i gcás na bliana féilire 2020, an sprioc i leith astaíochtaí sonracha arna cinneadh i gcomhréir le pointe 1 agus pointe 2 de Chuid A d'Iarscríbhinn I i gcás gluaisteáin paisinéirí, nó le pointe 1 agus pointe 2 de Chuid B d'Iarscríbhinn I i gcás feithiclí tráchtála éadroma, nó i gcás ina dtabharfar maolú do mhonaróir faoi Airteagal 10, i gcomhréir leis an maolú sin;

  for the calendar year 2020, the specific emissions target determined in accordance with points 1 and 2 of Part A of Annex I in the case of passenger cars, or points 1 and 2 of Part B of Annex I in the case of light commercial vehicles, or where a manufacturer is granted a derogation under Article 10, in accordance with that derogation;

  Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (Text with EEA relevance.)

 11. #1773841

  “I gcás ina dtagann na húdaráis rialála uile lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis an iarraidh ar dhíolúine laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfuair an t-údarás rialála deireanach é, cuirfidh siad an Ghníomhaireacht ar an eolas maidir lena gcinneadh. I gcás gur líne tharchuir idir Ballstát agus tríú tír an bonneagar lena mbaineann, sula nglacfar cinneadh, féadfaidh an t-údarás rialála náisiúnta, nó i gcás inarb iomchuí, údarás inniúil eile de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an chéad phointe idirnaisc chuig gréasán an Bhallstáit eile, dul i gcomhairle le húdarás ábhartha na tríú tíre sin sula nglacfar cinneadh, d'fhonn a áirithiú, maidir leis an mbonneagar lena mbaineann, go gcuirfear an Treoir seo i bhfeidhm go comhsheasmhach i gcríoch an Bhallstáit agus, i gcás inarb infheidhme, in uiscí teorann an Bhallstáit sin. I gcás ina ndeachthas i gcomhairle le húdarás an tríú tír, agus sa chás nach bhfreagraíonn sé don chomhairliúchán laistigh de thréimhse réasúnta ama nó an laistigh de spriocdháta nach faide ná 3 mhí é, féadfaidh an t-údarás rialála náisiúnta lena mbaineann an cinneadh is gá a ghlacadh.”;

  ‘Where all the regulatory authorities concerned agree on the request for exemption within six months of the date on which it was received by the last of the regulatory authorities, they shall inform the Agency of their decision. Where the infrastructure concerned is a transmission line between a Member State and a third country, before the adoption of the decision on the exemption, the national regulatory authority, or where appropriate another competent authority of the Member State where the first interconnection point with the Member States' network is located, may consult the relevant authority of that third country with a view to ensuring, as regards the infrastructure concerned, that this Directive is applied consistently in the territory and, where applicable, in the territorial sea of that Member State. Where the third country authority consulted does not respond to the consultation within a reasonable time or within a set deadline not exceeding three months, the national regulatory authority concerned may adopt the necessary decision.’;

  Directive (EU) 2019/692 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas (Text with EEA relevance.)

 12. #159242

  (a) i gcás an Taoisigh, ná £20,330, (b) i gcás an Tánaiste, ná £14,980,

  ( a ) in the case of the Taoiseach, £20,330, ( b ) in the case of the Tánaiste, £14,980,

  Statutory Instruments: 1980

 13. #229466

  †Scrios i gcás nach n-oireann †Scrios i gcás nach n-oireann

  †Delete where inapplicable

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 14. #289557

  (iii) 330 kg i gcás amfaibiaigh nó i gcás eitleáin snámha/héileacaptair snámha aon suíocháin;

  (iii) 330 kg for an amphibian or floatplane/helicopter single-seater;

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 15. #486183

  “Faoi réir fho-alt (3A), i gcás vóta” a chur in ionad “I gcás vóta”.

  Substitute “Subject to subsection (3A), on” for “On”.

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 16. #486345

  “Faoi réir alt 396C, i gcás go mbainfidh” a chur in ionad “I gcás go mbainfidh”.

  Substitute “Subject to section 396C, where in any accounting period” for “Where in any accounting period”.

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 17. #492173

  i gcás gur mó ná nialas an méid a chinnfear amhlaidh agus i gcás

  where the amount so determined is greater than zero and where—

  FINANCE ACT 2010

 18. #571008

  Tarlaíonn siad i gcás gach cineáil sócmhainne airgeadais agus sócmhainne neamhairgeadais, agus i gcás dliteanas.

  They occur on all kinds of financial and non-financial assets, and on liabilities.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 19. #571015

  Taifeadtar na stoic i gcás daonra agus i gcás na fostaíochta chomh maith.

  Stocks are also recorded for population and employment.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 20. #572247

  Is tábhachtaí forlíontaí préimhe i gcás árachais saoil ná i gcás árachais neamhshaoil.

  Premium supplements are more significant for life insurance than for non-life insurance.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 21. #575266

  Déantar an cuntas seo a tharraingt suas i gcás earnálacha institiúideacha agus i gcás tionscal.

  It is drawn up for institutional sectors and for industries.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 22. #585276

  rinne an institiúid bailíochtú ar gach córas rátála agus ar gach modh na samhlacha inmheánacha i gcás risíochtaí ar chothromas i dtréimhse ama iomchuí sula bhfaighidh sí cead an córas rátála sin nó modh na samhlacha inmheánacha a úsáid i gcás risíochtaí ar chothromas, rinne sí measúnú le linn na tréimhse sin féachaint an oireann an córas rátála nó modhanna na samhlacha inmheánacha i gcás risíochtaí ar chothromas do raon feidhme an chórais rátála nó modha na samhlacha inmheánacha i gcás risíochtaí ar chothromas, agus, bunaithe ar an measúnú a rinne sí, rinne sí athruithe is gá ar na córais rátála sin nó ar mhodhanna sin na samhlacha inmheánacha i gcás risíochtaí ar chothromas;

  the institution has validated each rating system and each internal models approach for equity exposures during an appropriate time period prior to the permission to use this rating system or internal models approach to equity exposures, has assessed during this time period whether the rating system or internal models approaches for equity exposures are suited to the range of application of the rating system or internal models approach for equity exposures, and has made necessary changes to these rating systems or internal models approaches for equity exposures following from its assessment;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 23. #593043

  i gcás feithicle hibridí nó i gcás feithicle atá go hiomlán leictreach, an ceallra tiomána;

  in the case of a hybrid or pure electric vehicle, the propulsion batteries;

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 24. #594816

  Leis an Rialachán seo ba cheart freisin an fhéidearthacht a thabhairt do Bhallstáit, i gcás ina bhfuil gá práinneach le himeacht an úinéara, mar shampla, i gcás tubaiste nádúrtha thobainn nó i gcás corraíola polaitiúla, nó i gcás force majeure eile a bhaineann leis an úinéir, iontráil dhíreach ar a gcríoch a údarú do pheataí de na speicis atá liostaithe in Iarscríbhinn I nach gcomhlíonann an Rialachán seo, ar choinníoll go gcuirtear isteach roimh ré ar chead agus go ndeonaíonn an Ballstát is ceann scríbe é, agus go gcuirtear i bhfeidhm aonrú atá teoranta ó thaobh ama de faoi mhaoirseacht oifigiúil chun coinníollacha an Rialacháin seo a chomhlíonadh.

  This Regulation should also give Member States the possibility to authorise, where the need for the urgent departure of the owner arises, for example, in the event of a sudden natural disaster, political unrest or other force majeure relating to the owner, the direct entry into their territory of pet animals of the species listed in Annex I which do not comply with this Regulation provided that a permit is applied for in advance and granted by the Member State of destination, and a time-limited period of isolation under official supervision is carried out to fulfil the conditions of this Regulation.

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 25. #606543

  an dáta gabhála i gcás táirgí iascaigh nó an dáta buainte i gcás táirgí dobharshaothraithe;

  the date of catch of fishery products or the date of harvest of aquaculture products;

  Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

 26. #634696

  Tuarascáil tástála (i gcás córas) / Torthaí tástála (i gcás feithiclí ina n-iomláine)

  Test report (for systems) / Test results (for whole vehicles)

  Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014

 27. #643774

  Tuarascáil tástála (i gcás córas)/Torthaí tástála (i gcás feithiclí ina n-iomláine)

  Test report (for systems)/Test results (for whole vehicles)

  Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance

 28. #649393

  aon trian i gcás an Chiste Chomhtháthaithe agus dhá thrian i gcás na gCistí Struchtúracha.

  one third for the Cohesion Fund and two thirds for the Structural Funds.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 29. #702367

  i gcás ainmhithe uisceacha, i gcás inarb iomchuí:

  in the case of aquatic animals, where appropriate:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 30. #717170

  Carnadh i gcás TCTL agus i gcás an Aontais

  Cumulation with the OCT and the Union

  Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements

 31. #857308

  An clárú d'atharú i gcás éaga no i gcás an ghnótha d'aistriú.

  Change of registration on death or on transfer of business.

  Number 7 of 1933: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1933

 32. #881816

  An clárú d'atharú i gcás éaga no i gcás an ghnótha d'aistriú.

  Change of registration on death or transfer of business.

  Number 41 of 1934: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1934

 33. #890719

  An clárú d'atharú i gcás éaga no i gcás an ghnótha d'aistriú.

  Change of registration on death or transfer of business.

  Number 24 of 1935: PIGS AND BACON ACT, 1935

 34. #909956

  An clárú d'atharú i gcás éaga no i gcás an ghnótha d'aistriú.

  Change of registration on death or transfer of business.

  Number 43 of 1936: MILK (REGULATION OF SUPPLY AND PRICE) ACT, 1936

 35. #1044497

  Tosaíocht ag ranníoca fostaíochta i gcás cuideachta d'fhorceannadh agus i gcás féimheachta.

  Priority of employment contributions in winding up and bankruptcy.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 36. #1152606

  (a) ní oibreoidh sásamh i gcás breithiúnais amháin mar shásamh i gcás na mbreithiúnas eile;

  ( a ) satisfaction of one judgment shall not operate as satisfaction of the others;

  Number 41 of 1961: CIVIL LIABILITY ACT, 1961

 37. #1193861

  Ar Aghaidh (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)

  Next (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY) No. 16/1964:

  Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964

 38. #1194774

  CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta

  PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY

  Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964

 39. #1194817

  Lch. Roimhe Seo (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)

  Previous (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY)

  Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964

 40. #1224438

  (2) Chun a chinneadh, i gcás scéime sochar scoir a chuirfear faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim lena ceadú, cibé acu atá nó nach bhfuil na coinníollacha a shonraítear in alt 229 (1) comhlíonta, breithneofar an scéim i dteannta aon scéime nó scéimeanna eile a bheidh ann maidir leis an gcomhlacht corpraithe agus a bhainfidh le daoine den aicme lena mbainfidh an scéim a bheidh i gceist agus má bhíonn na coinníollacha sin comhlíonta i gcás na scéimeanna uile agus iad a ghlacadh le chéile, measfar go bhfuil na coinníollacha sin comhlíonta i gcás gach scéime díobh, agus, mura mbeidh, measfar nach bhfuil na coinníollacha sin comhlíonta i gcás aon scéime díobh.

  (2) For the purpose of determining, in the case of a retirement benefits scheme submitted for the approval of the Revenue Commissioners, whether the conditions specified in section 229 (1) are satisfied, the scheme shall be considered in conjunction with any other scheme or schemes subsisting in connection with the body corporate and relating to persons of the class to which the scheme in question relates and if the said conditions are satisfied in the case of all the schemes taken together, those conditions shall be taken to be satisfied in the case of each of them, and, if not, those conditions shall be taken to be satisfied in the case of none of them.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 41. #1227633

  Ar choinníoll, i gcás dhá chuideachta a bheith ann a bhfuil ceann acu ag monarú na n-earraí agus an ceann eile á n-onnmhairiú agus i gcás ina sealbhaíonn ceann amháin de na cuideachtaí níos mó ná 90 faoin gcéad de na gnáthscaireanna sa chuideachta eile nó i gcás daoine ag a bhfuil leas rialaithe i gcuideachta amháin a bheith, go díreach nó go neamhdhíreach, i seilbh níos mó ná 90 faoin gcéad de na gnáthscaireanna sa chuideachta eile, go measfar i gcás na n-earraí a mhonaraíonn ceann de na cuideachtaí agus a onnmhairíonn an chuideachta eile gurb í an chuideachta eile sin a mhonaraigh iad.

  Provided that where there are two companies one of which manufactures goods and the other of which exports them and where one of the companies holds more than 90 per cent. of the ordinary shares in the other company or where persons who have a controlling interest in one company hold, either directly or indirectly, more than 90 per cent. of the ordinary shares in the other company, the goods manufactured by one of the companies shall, when exported by the other company, be deemed to be manufactured by that other company.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 42. #1288257

  £1.24 i gcás fear-ranníocóra agus £1.18 i gcás ban-ranníocóra.

  £1.24 in the case of a male contributor and £1.18 in the case of a female contributor.

  Number 31 of 1974: SOCIAL WELFARE (NO. 3) ACT, 1974

 43. #1667590

  Na socruithe chun feithiclí earraí a dhaingniú i gcás drochaimsire nó i gcás réamhaisnéis drochaimsire.

  The arrangements for securing freight vehicles when adverse weather is experienced or expected.

  Directive (EU) 2017/2110 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 on a system of inspections for the safe operation of ro-ro passenger ships and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC (Text with EEA relevance. )

 44. #1680982

  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil an maolú dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo infheidhme i gcás fuascailt in airgead tirim nó aistarraingt airgid thirim luach airgeadaíoch an airgid leictreonaigh i gcás gur mó an tsuim a fhuasclaítear ná EUR 50, nó i gcás cian-idirbhearta mar a shainmhínítear i bpointe (6) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i gcás ina mbeidh an méid a íocadh níos mó ná EUR 50 in aghaidh an idirbhirt.

  Member States shall ensure that the derogation provided for in paragraph 1 of this Article is not applicable in the case of redemption in cash or cash withdrawal of the monetary value of the electronic money where the amount redeemed exceeds EUR 50, or in the case of remote payment transactions as defined in point (6) of Article 4 of the Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council where the amount paid exceeds EUR 50 per transaction.

  Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance)

 45. #1734113

  siomtóim ródháileoige agus, i gcás inarb infheidhme, gnásanna éigeandála agus frithnimheanna i gcás ródháileoige;

  symptoms of overdose and, where applicable, emergency procedures and antidotes in the event of overdose;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 46. #1745478

  I gcás feithiclí débhreosla, tabharfar an tábla i gcás gach ceann de na breoslaí.

  For bi-fuel vehicles, the table shall be repeated for both fuels.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 47. #1780093

  Dá ainneoin sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann a chinneadh gur gá i gcónaí, in imthosca áirithe, cleachtóir i réimse an athstruchtúrúcháin a cheapadh, amhail i gcás ina mbaineann an féichiúnaí tairbhe as bac ginearálta ar ghníomhaíochtaí forfheidhmithe aonair, i gcás inar gá an phlean athstruchtúrúcháin a dhaingniú trí bhíthin athchóiriú éigeantach fiachais trasaicmí nó i gcás ina n-áireofar sa phlean um athstruchtúrú bearta a dhéanann difear do na cearta atá ag oibrithe, i gcás ina raibh an féichiúnaí nó a lucht bainistíochta ag gníomhú go coiriúil, go calaoiseach, nó ar dhóigh a dhéanann dochar don chaidreamh gnó.

  Nevertheless, Member States should be able to determine that the appointment of a practitioner in the field of restructuring is always necessary in certain circumstances, such as where: the debtor benefits from a general stay of individual enforcement actions; the restructuring plan needs to be confirmed by means of a cross-class cram-down; the restructuring plan includes measures affecting the rights of workers; or the debtor or its management have acted in a criminal, fraudulent, or detrimental manner in business relations.

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 48. #1788348

  Mais bhreise réamhshocraithe (i gcás inarb infheidhme i gcás feithiclí ilchéime)

  Default added mass (where applicable in the case of multi-stage vehicles)

  Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (Text with EEA relevance.)

 49. #1853691

  forbairt acmhainní riaracháin i gcás údaráis phoiblí agus tairbhithe, i gcás inarb ábhartha.

  administrative capacity building for public authorities and beneficiaries, where relevant.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 50. #146672

  (a) i gcás oibrí lae, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4;

  ( a ) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4;

  Statutory Instruments: 1980

 51. #147711

  I gcás iarratas pearsanta a dheanamh ar aon deonú, i dteannta aon táille eile-

  Where any grant is sought by personal application, in addition to any other fee —

  Statutory Instruments: 1980

 52. #152786

  (a) i gcás im i bpaicéid phárfhillte l lb, 67½p an 1 lb.,

  ( a ) in the case of butter in 1 lb. parchment wrapped packs, 67½p per lb.,

  Statutory Instruments: 1980

 53. #152787

  (b) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 1 lb., 68½p an 1 lb.,

  ( b ) in the case of butter in 1 lb. foil wrapped packs, 68½p per 1 lb.,

  Statutory Instruments: 1980

 54. #152788

  (c) i gcás im i bpaicéid phárfhillte ½ lb.

  ( c ) in the case of butter in ½ lb. parchment wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1980

 55. #152791

  (d) I gcás im i bpaicéid scragalfhillte ½ lb.

  ( d ) in the case of butter in ½ lb. foil wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1980

 56. #152794

  (e) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 500 gram, 75½p an 500 gram,

  ( e ) in the case of butter in 500 gramme foil wrapped packs, 75½p per 500 grammes,

  Statutory Instruments: 1980

 57. #152795

  (f) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 250 gram-

  ( f ) in the case of butter in 250 gramme foil wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1980

 58. #154563

  Iompar earraí i mótarfheithiclí i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  The carriage of goods in motor vehicles where the following conditions are fulfilled:—

  Statutory Instruments: 1980

 59. #156231

  (3) I gcás gurb é atá in oibreacha feabhsúcháin soláthar uisce príobháideach a chur ar fáil agus a shuiteáil i dteach mar chuid de ghrúpscéim soláthair uisce, i gcás nach bhfuil aon soláthar uisce sa teach nó i gcás gurb easnamhach go mór an soláthar uisce atá ann, i dtuairim an Aire, ní rachaidh deontas is iníoctha le duine a dhéanann oibreacha feabhsúcháin den sórt sin thar-

  (3) Where improvement works consist of the provision and installation of a private water supply in a house as part of a group water supply scheme, where there is no existing water supply in the house or where the existing supply is, in the opinion of the Minister, seriously deficient, a grant payable to a person carrying out such improvement works shall not exceed—

  Statutory Instruments: 1980

 60. #158064

  (i) i gcás go dtógfar sa limistéar sonraithe é

  (i) in case it is taken in the specified area

  Statutory Instruments: 1980

 61. #158511

  (i) i gcás nach bhfuil ach leanbh amháin ann, ceithre dhódhéagú de phinsean an éagaigh,

  (i) where there is only one child, four-twelfths of the deceased's pension

  Statutory Instruments: 1980

 62. #159682

  (d) i gcás go mbeidh na nithe seo a leanas i dteannta an iarratais-

  ( d ) in case the application is accompanied by—

  Statutory Instruments: 1980

 63. #160617

  (i) £1,07.60 sa bhliain i gcás baintreach

  (i) £1,071.60 per annum in the case of a widow who

  Statutory Instruments: 1980

 64. #160635

  (i) £1,071.60 sa bhliain i gcás baintreach

  (i) £1,071.60 per annum in the case of a widow who—

  Statutory Instruments: 1980

 65. #160797

  (i) £1340.16 sa bhliain i gcás baintreach-

  (i) £1340.16 per annum in the case of a widow who—

  Statutory Instruments: 1981

 66. #163636

  (b) I gcás go mbeidh substaint nó substaintí eile i láthair, tuairisc fhírinneach:-

  ( b ) where any other substance or substances is or are present:—

  Statutory Instruments: 1980

 67. #164530

  (a) i gcás oibrí lae, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4:

  ( a ) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4;

  Statutory Instruments: 1978

 68. #165023

  (a) i gcás im i bpaicéid soragallfhil1te, praghsanna a ríomhfar de réir ráta 62p an lb.,

  ( a ) in the case of butter in foil wrapped packs, prices calculated at the rate of 62p per lb.,

  Statutory Instruments: 1978

 69. #165024

  (b) i gcás im i bpaicéid phárfhillte 61½p an lb.-

  ( b ) in the case of butter in 1 lb. parchment wrapped packs, 61½p per lb.,

  Statutory Instruments: 1978

 70. #165028

  (e) i gcás im i bpaicéid scragall fhillte 250 gram, 34p an 250 gram,

  ( e ) in the case of butter in 250 gramme foil wrapped packs, 34p per 250 grammes,

  Statutory Instruments: 1978

 71. #165778

  (I) I gcás-

  (1) Where—

  Statutory Instruments: 1978

 72. #168654

  Treoracha Speisialta i leith Seachadadh a chlárú i gcás athrú ar áit chónaithe nó áit ghnó

  Registration of Special Instructions in respect of Delivery in case of change of Residence or place of Business

  Statutory Instruments: 1981

 73. #169395

  (i) i gcás loinge a rachaidh chun farraige ó shuíomh lasmuigh den limistéar trádála Meán-Trádála

  (i) in the case of a ship going to sea from a location beyond the Middle Trade trading area

  Statutory Instruments: 1981

 74. #171337

  (a) i gcás im i bpaicéid phárfhillte 1lb., 79½p an 1 lb.,

  ( a ) in the case of butter in 1 lb. parchment wrapped packs, 79½p per 1 lb.,

  Statutory Instruments: 1981

 75. #171338

  (b) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte l lb., 80½p an l lb.,

  ( b ) in the case of butter in 1 lb. foil wrapped packs, 80½p per 1 lb.,

  Statutory Instruments: 1981

 76. #171339

  (c) i gcás im i bpaicéid phárfhillte ½ lb.-

  ( c ) in the case of butter in ½ lb. parchment wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1981

 77. #171342

  (d) I gcás im i bpaicéid scragallfhillte ½lb.-

  ( d ) in the case of butter in ½ lb. foil wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1981

 78. #171345

  (e) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 500 gram, 88½p an 500 gram,

  ( e ) in the case of butter in 500 gramme foil wrapped packs, 88½p per 500 grammes,

  Statutory Instruments: 1981

 79. #171346

  (f) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 250 gram-

  ( f ) in the case of butter in 250 gramme foil wrapped packs,—

  Statutory Instruments: 1981

 80. #172146

  (a) i gcás im i bpaicéid phárfhillte 1 lb, 67½p an l lb.,

  ( a ) in the case of butter in 1 lb. parchment wrapped packs, 67½p per 1 lb.,

  Statutory Instruments: 1981

 81. #172147

  (b) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 1 lb, 68½p an 1 lb.,

  ( b ) in the case of butter in 1 lb. foil wrapped packs, 68½p per 1 lb.,

  Statutory Instruments: 1981

 82. #172148

  (c) i gcás im i bpaicéid phárfhillte ½ lb.-

  ( c ) in the case of butter in ½ lb parchment wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1981

 83. #172153

  (e) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 500 gram, 75½p an 500 gram,

  ( e ) in the case of butter in 500 gramme foil wrapped packs, 75½p per 500 grammes,

  Statutory Instruments: 1981

 84. #172154

  (f) i gcás im i bpaicéid scragallfhillte 250 gram-

  ( f ) in the case of butter in 250 gramme foil wrapped packs—

  Statutory Instruments: 1981

 85. #173038

  (a) i gcás oibrí laethúil, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4:

  (a) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4.

  Statutory Instruments: 1981

 86. #173167

  "(d) (i) £600, ar sholáthar príobháideach uisce a chur ar fáil agus a shuiteáil i dteach atá suite sa Réigiún a thuairiscítear sa Chúigiú Sceideal mar chuid de ghrúpscéim soláthair uisce, i gcás nach bhfuil aon soláthar uisce sa teach, nó i gcás gurb easnamhach go mór, an soláthar uisce atá ann, i dtuairim an Aire, agus i gcás gur feirmeoirí nó áitritheoirí sráidbhailte atá ag brath go príomha ar thalmhaíocht 35% ar a laghad de chomhaltaí na grúpscéime,

  "( d ) (i) £600, for the provision and installation of a private water supply in a house, located in the Region described in the Fifth Schedule as part of a group water supply scheme, where there is no existing water supply in the house or where the existing water supply is, in the opinion of the Minister, seriously deficient and where not less than 35% of the members of the group scheme are farmers or inhabitants of villages who are dependent principally on agriculture,

  Statutory Instruments: 1981

 87. #173172

  "(c) £750, i gcás an teach a bheith suite ar oileán a shonraítear i gCuid I den Dara Sceideal agus i gcás an t-oileán a bheith suite sa Réigiún a thuairiscítear sa Chúigiú Sceideal agus i gcás gur feirmeoirí nó áitritheoirí sráidbhailte atá ag brath go príomha ar thalmhaíocht 35% ar a laghad de chomhaltaí na grúpscéime.

  "( c ) £750, where the house is located on an island specified in Part 1 of the Second Schedule and where the island is located in the Region described in the Fifth Schedule and where not less than 35% of the members of the group scheme are farmers or inhabitants of villages who are dependent principally on agriculture.

  Statutory Instruments: 1981

 88. #173177

  (i)£600, ar sholáthar príobháideach uisce a chur ar fáil agus a shuiteáil i dteach atá suite sa Réigiún a thuairiscítear sa Chúigiú Sceideal, mar chuid de ghrúpscéim soláthair uisce, i gcás nach bhfuil aon soláthar uisce sa teach nó i gcás gurb easnamhach go mór an soláthar uisce atá ann i dtuairim an Aire, nó i gcás gur feirmeoirí nó áitritheoirí sráidbhailte atá ag brath go príomha ar thalmhaíocht 35% ar a laghad de chomhaltaí na grúpscéime.

  "( a ) (i) £600, for the provision and installation of a private water supply in a house, located in the Region described in the Fifth Schedule, as part of a group water supply scheme, where there is no existing water supply in the house or where the existing water supply is, in the opinion of the Minister, seriously deficient and where not less than 35% of the members of the group scheme are farmers or inhabitants of villages who are dependent principally on agriculture.

  Statutory Instruments: 1981

 89. #173820

  (i) i gcás nach mbeidh ann ach leanbh amháin dhá dhódhéagú de phinsean an éagaigh,

  (i) where there is only one child two-twelfths of the deceased's pension,

  Statutory Instruments: 1981

 90. #177178

  Treoracha Speisialta i leith Seachadadh a chlárú i gcás athrú ar áit chónaithe nó áit ghnó

  Registration of Special Instruction in respect of Delivery in case of change of Residence or place of Business

  Statutory Instruments: 1981

 91. #177731

  I gcás an bainne a bheith buidéalaithe i gcainníochtaí arna dtaispeáint le tomhas i dtomhas reachtúil—

  ( a ) in case the milk is bottled in quantities expressed by measure in imperial measure

  Statutory Instruments: 1981

 92. #177738

  i gcás an bainne a bheith buidéalaithe i gcainníochtaí arna dtaispeáint le tomhas i dtomhas reachtúil—

  ( a ) in case the milk is bottled in quantities expressed by measure in imperial measure—

  Statutory Instruments: 1981

 93. #178333

  (i) i gcás nach n-iniúchtar ach ítim amháin-£5,

  (i) where only one item is inspected, £5

  Statutory Instruments: 1981

 94. #178743

  (i) i gcás long dar fionnadh tonnáiste Chuid I r roimhe "seo

  (i) in the case of a ship the Part II tonnage of which has been previously ascertained

  Statutory Instruments: 1981

 95. #179079

  (i) I gcás árthaí iascaireachta nach mó ná 300 tonna

  ( i ) in the case of fishing vessels not exceeding 300 tons

  Statutory Instruments: 1981

 96. #181709

  I gcás iarratas pearsanta a dhéanamh ar aon deonú, i dteannta aon táille eile-

  Where any grant is sought by personal application, in addition to any other fee—

  Statutory Instruments: 1981

 97. #182766

  (i) Aisce baintrí i gcás daoine atá-

  (i) Widowers gratuity in the case of persons—

  Statutory Instruments: 1981

 98. #183290

  (i) i gcás go mbeidh an freastal a éilíonn sé lánaimseartha.

  (i) Where the attendance required is whole-time

  Statutory Instruments: 1981

 99. #185341

  (i) i gcás nach mbeidh ann ach leanbh amháin, ceithre dhódhéagú de phinsean an éagaigh,

  (i) where there is only one child, four-twelfths of the deceased's pension

  Statutory Instruments: 1981

 100. #227798

  Mionnscríbhinní i gcás eisiachtana i leith neamhíoc cíosa

  Affidavits in ejectment for non-payment of rent

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 101. #227807

  Íoc nó forthairiscint i gcás eisiachtana i leith neamhíoc cíosa

  Payment or tender in ejectment for non-payment of rent

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 102. #254456

  (i) i gcás iarratais ar fhaoiseamh faoin Dara hAcht ó 1976

  (i) in the case of an application for relief under the Second 1976 Act

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 103. #280725

  3. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2011, agus ón 1 Eanáir 2012 i gcás feithiclí de chatagóir N1 aicme II agus aicme III agus i gcás feithiclí de chatagóir N2 agus i gcás feithiclí a ceapadh chun riachtanais shóisialta shonracha a shásamh, measfaidh na húdaráis náisiúnta, i gcás feithiclí nua nach gcomhlíonfaidh an Rialachán seo agus a bhearta cur chun feidhme, go háirithe na hIarscríbhinní seachas na luachanna teorantacha Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d'Iarscríbhinn I, nach mbeidh deimhnithe comhréireachta bailí a thuilleadh chun críocha Airteagal 7(1) de Threoir 70/156/CEE agus, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla, toirmiscfidh siad clárú na bhfeithiclí sin agus toirmiscfidh siad a ndíol nó a gcur i seirbhís.

  3. With effect from 1 January 2011, and from 1 January 2012 in the case of category N1 class II and III and category N2 vehicles and vehicles designed to fulfil specific social needs, national authorities shall, in the case of new vehicles which do not comply with this Regulation and its implementing measures, and in particular with the Annexes with the exception of the Euro 6 limit values set out in Table 2 of Annex I, consider certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article 7(1) of Directive 70/156/EEC and shall, on grounds relating to emissions or fuel consumption, prohibit the registration, sale or entry into service of such vehicles.

  Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

 104. #283599

  (c) oibleagáidí gnóthas iarnróid i leith paisinéirí i gcás moille,

  (c) the obligations of railway undertakings to passengers in cases of delay,

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 105. #284204

  1. I gcás ina bhfaighidh an t-iompróir amach nó i gcás ina dtoimhdeoidh an t-iompróir, nó i gcás ina líomhnóidh an duine, a mbeidh teidlíocht aige gur tharla páirt chaillteanas earra a iompraítear faoi chúram an iompróra (bagáiste, feithiclí), nó i gcás ina ndearnadh damáiste dó, caithfidh an t-iompróir tuarascáil a dhréachtú láithreach, i láthair an duine a mbeidh teidlíocht aige más féidir, lena sonrófar, de réir chineál an chaillteanais nó an damáiste, bail an earra agus, a mhéid is féidir, méid an chaillteanais nó an damáiste, an chúis a bhí leis agus an uair a tharla sé.

  1. When partial loss of, or damage to, an article carried in the charge of the carrier (luggage, vehicles) is discovered or presumed by the carrier or alleged by the person entitled, the carrier must without delay, and if possible in the presence of the person entitled, draw up a report stating, according to the nature of the loss or damage, the condition of the article and, as far as possible, the extent of the loss or damage, its cause and the time of its occurrence.

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 106. #289553

  (i) 300 kg i gcás eitleáin/héileacaptair talún aon suíocháin;

  (i) 300 kg for a land plane/helicopter, single-seater;

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 107. #290547

  (i) i gcás duine nádúrtha, sloinne agus céadainm agus seoladh an duine;

  (i) in the case of a natural person, the surname and first name and address of the person;

  Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)

 108. #291144

  1. I gcás inar gá móroiriúnuithe a dhéanamh ar chóras náisiúnta staidrimh de chuid Ballstáit de bharr chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus i gcás inar dóigh don Rialachán seo a bheith ina chúis le fadhbanna suntasacha praiticiúla, féadfaidh an Coimisiún maolú a dheonadh óna chur i bhfeidhm go dtí 1 Eanáir 2010 nó, i gcás staidrimh ar chaoraigh agus ar ghabhair, go dtí 1 Eanáir 2011.

  1. Where the application of this Regulation to the national statistical system of a Member State necessitates major adaptations and is likely to cause significant practical problems, the Commission may grant a derogation from its application until 1 January 2010 or, in the case of statistics on sheep and goats, until 1 January 2011.

  Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC

 109. #291911

  (d) i gcás inarb infheidhme, picteagraim ghuaise, i gcomhréir le hAirteagal 19;

  (d) where applicable, hazard pictograms in accordance with Article 19;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 110. #291912

  (e) i gcás inarb infheidhme, focail chomhartha, i gcomhréir le hAirteagal 20;

  (e) where applicable, signal words in accordance with Article 20;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 111. #291913

  (f) i gcás inarb infheidhme, ráitis ghuaise, i gcomhréir le hAirteagal 21;

  (f) where applicable, hazard statements in accordance with Article 21;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 112. #291914

  (g) i gcás inarb infheidhme, na ráitis iomchuí réamhchúraim, i gcomhréir le hAirteagal 22;

  (g) where applicable, the appropriate precautionary statements in accordance with Article 22;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 113. #291915

  (h) i gcás inarb infheidhme, roinn maidir le faisnéis fhorlíontach, i gcomhréir le hAirteagal 25.

  (h) where applicable, a section for supplemental information in accordance with Article 25.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 114. #292675

  (I) i gcás nár sannadh teorainn nochtaithe ionad oibre Comhphobail don tsubstaint;

  (I) the substance has not been assigned a Community workplace exposure limit;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 115. #292727

  (a) I gcás nach mó ná 25ml toirte a bhfuil i ngach pacáistiú intuaslagtha;

  (a) The content of each soluble packaging does not exceed a volume of 25 ml;

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 116. #300647

  D. Nós imeachta i gcás fanachta nó cónaithe i mBallstát seachas an Ballstát inniúil

  D. Procedure in the event of a stay in a Member State other than the competent Member State

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 117. #300660

  D. Nós imeachta i gcás fanachta nó cónaithe i mBallstát seachas an Ballstát inniúil

  D. Procedure in the event of a stay in a Member State other than the competent Member State

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 118. #300709

  An nós imeachta i gcás nochta do phriacal galair cheirde i níos mó ná Ballstát amháin

  Procedure in the event of exposure to the risk of an occupational disease in more than one Member State

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 119. #300715

  Malartú faisnéise idir institiúidí agus réamhíocaíochtaí i gcás achomhairc i gcoinne diúltaithe

  Exchange of information between institutions and advance payments in the event of an appeal against rejection

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 120. #302137

  (i) ag céile nó ag iarchéile i gcás ina bhfuil éileamh á dhéanamh:

  (i) a spouse or former spouse where a claim is made by:

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 121. #302144

  3. Chun críocha Airteagal 7 den Rialachán seo, i gcás sochar airgid thirim i leith easláine, seanaoise nó marthanóirí, i gcás pinsean le haghaidh tionóiscí ag an obair nó galar ceirde agus i gcás deontas báis, aon tairbhí faoi reachtaíocht na Ríochta Aontaithe atá ag fanacht i gcríoch Ballstáit eile, measfar ina leith, i rith na tréimhse sin, go raibh cónaí air nó uirthi i gcríoch an Bhallstáit eile sin.

  3. For the purposes of Article 7 of this Regulation, in the case of invalidity, old-age or survivors’ cash benefits, pensions for accidents at work or occupational diseases and death grants, any beneficiary under United Kingdom legislation who is staying in the territory of another Member State shall, during that stay, be considered as if he resided in the territory of that other Member State.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 122. #302581

  (a) a tháirgeacht iomlán i gcás gach substainte dá dtagraítear i mír 1;

  (a) its total production of each substance referred to in paragraph 1;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 123. #303512

  Comhar i gcás iarrata i ndáil le cigireachtaí ar an láthair nó imscrúduithe

  Cooperation in case of a request with regard to on-site inspections or investigations

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 124. #311398

  (b) i gcás ina mbeidh díolúine tugtha i gcomhréir le hAirteagal 7.

  (b) where an exemption has been granted in accordance with Article 7.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 125. #314501

  Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin teicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha agus, chomh maith leis sin, i gcás iarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le tromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 126. #316608

  (a) ar sheirbhísí paisinéirí i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite i gcríoch Ballstáit;

  (a) on passenger services where the port of embarkation is situated in the territory of a Member State;

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 127. #316610

  (c) ar chúrsáil i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite i gcríoch Ballstáit.

  (c) on a cruise where the port of embarkation is situated in the territory of a Member State.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 128. #317009

  (i) 500 mona i gcás gach ceann de na hainmníochtaí EUR 2 agus EUR 1,

  (i) 500 coins for each of the denominations of EUR 2 and EUR 1,

  Regulation (EU) No 1210/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 concerning authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation

 129. #319394

  Ar iarraidh ón gcoiste freagrach, iarrfaidh an tUachtarán ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint athuair sna himthosca céanna agus faoi na coinníollacha céanna atá leagtha amach i mír 1, agus freisin i gcás ina ndéanann an Chomhairle leasú suntasach ar an togra ar ar thug an Pharlaimint a tuairim ar dtús, nó i gcás ina bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle sin a dhéanamh, ach amháin i gcás ina ndéantar sin chun leasuithe na Parlaiminte a ionchorprú ann.

  At the request of the committee responsible, the President shall call on the Council to reconsult Parliament in the same circumstances and under the same conditions as those set out in paragraph 1, and also where the Council substantially amends or intends to amend the proposal on which Parliament originally delivered its opinion, except where this is done in order to incorporate Parliament’s amendments.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 130. #324056

  Scaoileadh isteach i saoráidí dobharshaothraithe i gcás gnáth-thabhairt isteach

  Release into aquaculture facilities in the case of routine introductions

  Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

 131. #325475

  (i) i gcás astaíochtaí iomarcacha atá níos mó ná 3 g CO2/km:

  (i) for excess emissions of more than 3 g CO2/km:

  Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 132. #325595

  i gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

  where:

  Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 133. #330033

  Rachfar i gcomhairle freisin leis an mBanc Ceannais Eorpach i gcás athruithe institiúideacha sa réimse airgeadaíochta.

  The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 134. #332346

  i mír 1(a), cuirtear ‘i gcás infheistíochtaí’ in ionad ‘i gcás tionscadal’, cuirtear ‘i gcás infheistíochtaí eile’ in ionad ‘i gcásanna eile’ agus cuirtear ‘an infheistíocht á cur in éifeacht’ in ionad ‘an tionscadal á chur in éifeacht’;

  in paragraph 1, point (a), the words ‘projects carried out by’ shall be replaced by ‘investments by’, the words ‘in other cases’ shall be replaced by ‘in the case of other investments’ and the words ‘in which the project is carried out’ shall be replaced by ‘in which the investment is made’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 135. #333261

  i dTuaisceart Éireann, an High Court of Justice nó, i gcás breithiúnais chothabhála, an Magistrates' Court;

  in Northern Ireland, the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrates' Court;

  Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)

 136. #333262

  i nGiobráltar, Cúirt Uachtarach Ghiobráltar, nó i gcás breithiúnais chothabhála, an Magistrates' Court.

  in Gibraltar, the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment, the Magistrates' Court.

  Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)

 137. #336397

  i gcomhréir le Coinbhinsiún ATA/Coinbhinsiún Iostanbúl i gcás ina dtarlóidh aistriú idirthurais;

  in accordance with the ATA Convention/Istanbul Convention, where a transit movement takes place;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 138. #336534

  i gcás ina dtréigfear earraí leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 127.

  where goods are abandoned to the State in accordance with Article 127.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 139. #336536

  i gcás nach n-aistreofar na hearraí laistigh de thréimhse réasúnta i ndiaidh a scaoilte;

  where the goods have not been removed within a reasonable period after their release;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 140. #336963

  i gcás ina ndéanfar iarratas ar loghadh dleachta i gcomhréir le hAirteagal 84;

  where an application for remission of duty is made in accordance with Article 84;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 141. #337252

  I gcás uasteorainneacha taraife scoirfidh an cur i bhfeidhm sin de bhua gnímh dhlíthiúil ón gComhphobal.

  In the case of tariff ceilings such application shall cease by virtue of a legal act of the Community.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 142. #337557

  i gcás duine nádúrtha, aon duine a bhfuil gnáthchónaí air i gcríoch custaim an Chomhphobail;

  in the case of a natural person, any person who has his habitual residence in the customs territory of the Community;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 143. #345143

  I gcás ina bhfuil an áit imeachta suite i mBallstát, soláthrófar an fhaisnéis sin roimh imeacht.

  Where the place of departure is in a Member State, that information shall be provided prior to departure.

  Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents

 144. #346290

  I gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

  Where:

  Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 145. #347470

  I gcás ina ndéantar muirir a thagann faoi réim Airteagail 3, 4, 4a, 4b, agus Airteagal 6a(3) agus (4) a ainmniú in airgeadraí eile, déanfar na teorainneacha tosaigh de bhun na nAirteagal sin a chinneadh sna hairgeadraí sin, i gcás Airteagal 3 agus Airteagal 4, trí na rátaí malairte tagartha a bheidh i réim an 30 Meitheamh 2007 a chur i bhfeidhm agus, i gcás Airteagail 4a, 4b, 6a(3) agus 6a(4), trí na rátaí malairte tagartha a fhoilseoidh an Banc Ceannais Eorpach an 6 Bealtaine 2009 in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm.

  Where charges governed by Articles 3, 4, 4a and 4b and Article 6a(3) and (4) are denominated in other currencies, the initial limits pursuant to those Articles shall be determined in those currencies, in the case of Articles 3 and 4 by applying the reference exchange rates prevailing on 30 June 2007, and in the case of Articles 4a and 4b and Article 6a(3) and (4) by applying the reference exchange rates published on 6 May 2009 by the European Central Bank in the Official Journal of the European Union.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 146. #349370

  Ceadófar 2 dB(A) breise i gcás bonn sneachta i gcatagóir C2 de bhoinn tarraingthe.

  An additional 2 dB(A) shall be allowed for snow tyres in the C2 traction tyre category.

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 147. #349378

  I gcás bonn sneachta, méadófar na teorainneacha atá i dTábla 2 de 1kg/tona.

  For snow tyres, the limits in Table 2 shall be increased by 1 kg/tonne.

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 148. #353485

  Chun críocha Airteagal 7 den Rialachán seo, i gcás sochar airgid thirim i leith easláine, seanaoise nó marthanóirí, i gcás pinsean le haghaidh tionóiscí ag an obair nó galar ceirde agus i gcás deontas báis, aon tairbhí faoi reachtaíocht na Ríochta Aontaithe atá ag fanacht i gcríoch Ballstáit eile, measfar ina leith, i rith na tréimhse sin, go raibh cónaí air nó uirthi i gcríoch an Bhallstáit eile sin.

  For the purposes of Article 7 of this Regulation, in the case of invalidity, old-age or survivors’ cash benefits, pensions for accidents at work or occupational diseases and death grants, any beneficiary under United Kingdom legislation who is staying in the territory of another Member State shall, during that stay, be considered as if he resided in the territory of that other Member State.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 149. #354216

  a tháirgeacht iomlán i gcás gach substainte dá dtagraítear i mír 1;

  its total production of each substance referred to in paragraph 1;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 150. #428804

  (i) i gcás go bhfeidhmítear an chumhacht faoi alt 60, IIÉ, agus

  (i) in case the power is exercised under section 60, IFI, and

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 151. #428867

  (i) i gcás an chéad chiona, fíneáil nach mó ná €1,000 a chur air nó uirthi,

  (i) in the case of a first offence, to a fine not exceeding €1,000,

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 152. #429775

  (2) I gcás ina ndéanann an tAire ordú lena mbaineann an Sceideal seo agus ina ndéanann an tEadránaí é a dhaingniú nó a athrú de dhroim achomhairc faoin Acht seo, nó i gcás ina ndéanann an tEadránaí diúltú ón Aire a dheimhniú amhlaidh nó ina dtugann an tEadránaí aon bhreith eile de dhroim achomhairc faoin Acht seo, ansin, mura n-ordaíonn an tEadránaí a mhalairt, tiocfaidh an bhreith maidir leis an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae a thugtar an bhreith, agus, i gcás ina dtugann an tEadránaí ordachán faoin bhfomhír seo, tiocfaidh an bhreith lena mbaineann an t-ordachán i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordachán sin.

  (2) Where an order to which this Schedule applies is made by the Minister and is confirmed or varied by the Arbitrator on an appeal under this Act, or where a refusal by the Minister is so affirmed or any other decision is made by the Arbitrator on an appeal under this Act, then unless the Arbitrator otherwise directs, the decision on the appeal shall come into force on the day immediately following the day on which it is made, and, in case the Arbitrator gives a direction under this subparagraph, the decision to which the direction relates shall come into force on the day specified in that direction.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 153. #430066

  Éilimh ar aisíocaíocht i gcás ró-íocaíochta i leith an tobhaigh nó an tobhaigh bithbhreosla.

  Claims for repayment where overpayment in respect of levy or biofuel levy.

  ENERGY (BIOFUEL OBLIGATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 154. #430531

  “Éilimh ar aisíocaíocht i gcás ró-íocaíochta i leith an tobhaigh nó an tobhaigh bithbhreosla.

  “Claims for repayment where overpayment in respect of levy or biofuel levy.

  ENERGY (BIOFUEL OBLIGATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 155. #430639

  Éilimh ar aisíocaíocht i gcás ró-íocaíochta i leith an tobhaigh nó an tobhaigh bithbhreosla.

  Claims for repayment where overpayment in respect of levy or biofuel levy.

  ENERGY (BIOFUEL OBLIGATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 156. #431700

  (i) an tÚdarás (i gcás bóthair náisiúnta), nó

  (i) the Authority (in the case of a national road), or

  ROADS ACT, 1993

 157. #431955

  (i) i gcás bóthair áitiúil, ón dáta a dhéanfaidh an t-údarás áitiúil an t-ordú,

  (i) in the case of a local road, from the date on which the order is made by the local authority,

  ROADS ACT, 1993

 158. #433299

  (i) i gcás ciona faoi mhír (d), (e), (f) agus (g)—

  (ii) in the case of an offence under paragraph (d), (e), (f) and (g)—

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 159. #435053

  (i) i gcás an chéad chiona, ná £300, nó

  (i) in the case of a first offence, £300, or

  INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000

 160. #436180

  (i) i gcás comhlachta chorpraithe, fíneáil nach mó ná €250,000 a chur air, nó

  (i) in the case of a body corporate, to a fine not exceeding €250,000, or

  COMMUNICATIONS REGULATION (PREMIUM RATE SERVICES AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE) ACT 2010

 161. #436292

  (I) i gcás bóthair náisiúnta, ó ÚBN, nó

  (I) in the case of a national road, the NRA, or

  COMMUNICATIONS REGULATION (PREMIUM RATE SERVICES AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE) ACT 2010

 162. #436607

  I gcás nach rachfar i gcomhairle leis an athair.

  Where father not consulted.

  ADOPTION ACT 2010

 163. #438941

  I gcás nach rachfar i gcomhairle leis an athair.

  Where father not consulted.

  ADOPTION ACT 2010

 164. #441254

  (b) i gcás cion alcóil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) — €400,

  (b) in the case of a concentration of alcohol referred to in subsection (1)(b) — €400,

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 165. #441356

  (i) i gcás ina ndéantar an duine a chéannú—

  (i) where the person is identified, by—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 166. #441519

  (3) I gcás go seirbheáiltear fógra um éarlais i leith íocaíochta ar dhuine—

  (3) Where a payment deposit notice is served on a person, the person shall—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 167. #441846

  (ii) (I) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin faoin alt sin, nó

  (ii) in the case of—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 168. #441874

  (5) (a) Faoi réir mhír (b), maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin a shonraítear in ordú dícháiliúcháin iarmhartach, i gcás go gciontaítear an duine lena mbaineann an t-ordú i gcion faoi alt 52 nó 53 arna thriail go hachomair nó faoi alt 56, ní giorra í ná 2 bhliain i gcás gurb é an chéad chion é faoin alt lena mbaineann agus ní giorra í ná 4 bliana i gcás gurb é an dara cion é nó gur aon chion dá éis sin é faoin alt céanna arna dhéanamh laistigh den tréimhse 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion roimhe sin nó, i gcás níos mó ná cion amháin den sórt sin, an cion deireanach den sórt sin.

  (5) (a) Subject to paragraph (b), the period of disqualification specified in a consequential disqualification order shall, where the person to whom the order relates is convicted of an offence under section 52 or 53 tried summarily or under section 56, be not less than 2 years in the case of a first offence under the section concerned and not less than 4 years in the case of a second or any subsequent offence under the same section committed within the period of 3 years from the date of the commission of the previous offence or, in the case of more than one such offence, the last such offence.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 169. #441948

  “(5) (a) Faoi réir mhír (b), maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin a shonrófar in ordú dícháiliúcháin iarmhartach, ní giorra í, i gcás go gciontaítear an duine lena mbaineann an t-ordú i gcion faoi alt 52 nó 53 arna thriail go hachomair nó faoi alt 56, ná 2 bhliain i gcás gurb é an chéad chion é faoin alt lena mbaineann agus ní giorra í ná 4 bliana i gcás gurb é an dara cion é nó gur aon chion dá éis sin é faoin alt céanna arna dhéanamh laistigh den tréimhse 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion roimhe sin nó, i gcás níos mó ná cion amháin den sórt sin, an cion deireanach den sórt sin.

  “(5) (a) Subject to paragraph (b), the period of disqualification specified in a consequential disqualification order shall, where the person to whom the order relates is convicted of an offence under section 52 or 53 tried summarily or under section 56, be not less than 2 years in the case of a first offence under the section concerned and not less than 4 years in the case of a second or any subsequent offence under the same section committed within the period of 3 years from the date of the commission of the previous offence or, in the case of more than one such offence, the last such offence.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 170. #442138

  (8) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoi fho-alt (7)—

  (8) Where a person is convicted of an offence under subsection (7) the person—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 171. #442149

  i gcás nach gcuireann an úsáid sin sábháilteacht lucht úsáidte bóithre i mbaol.

  where such use does not endanger the safety of road users.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 172. #442901

  (b) i gcás cion alcóil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) — €400,

  (b) in the case of a concentration of alcohol referred to in subsection (1)(b) — €400,

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 173. #443003

  (i) i gcás ina ndéantar an duine a chéannú—

  (i) where the person is identified, by—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 174. #443166

  (3) I gcás go seirbheáiltear fógra um éarlais i leith íocaíochta ar dhuine—

  (3) Where a payment deposit notice is served on a person, the person shall—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 175. #443493

  (ii) (I) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin faoin alt sin, nó

  (ii) in the case of—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 176. #443521

  (5) (a) Faoi réir mhír (b), maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin a shonraítear in ordú dícháiliúcháin iarmhartach, i gcás go gciontaítear an duine lena mbaineann an t-ordú i gcion faoi alt 52 nó 53 arna thriail go hachomair nó faoi alt 56, ní giorra í ná 2 bhliain i gcás gurb é an chéad chion é faoin alt lena mbaineann agus ní giorra í ná 4 bliana i gcás gurb é an dara cion é nó gur aon chion dá éis sin é faoin alt céanna arna dhéanamh laistigh den tréimhse 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion roimhe sin nó, i gcás níos mó ná cion amháin den sórt sin, an cion deireanach den sórt sin.

  (5) (a) Subject to paragraph (b), the period of disqualification specified in a consequential disqualification order shall, where the person to whom the order relates is convicted of an offence under section 52 or 53 tried summarily or under section 56, be not less than 2 years in the case of a first offence under the section concerned and not less than 4 years in the case of a second or any subsequent offence under the same section committed within the period of 3 years from the date of the commission of the previous offence or, in the case of more than one such offence, the last such offence.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 177. #443595

  “(5) (a) Faoi réir mhír (b), maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin a shonrófar in ordú dícháiliúcháin iarmhartach, ní giorra í, i gcás go gciontaítear an duine lena mbaineann an t-ordú i gcion faoi alt 52 nó 53 arna thriail go hachomair nó faoi alt 56, ná 2 bhliain i gcás gurb é an chéad chion é faoin alt lena mbaineann agus ní giorra í ná 4 bliana i gcás gurb é an dara cion é nó gur aon chion dá éis sin é faoin alt céanna arna dhéanamh laistigh den tréimhse 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion roimhe sin nó, i gcás níos mó ná cion amháin den sórt sin, an cion deireanach den sórt sin.

  “(5) (a) Subject to paragraph (b), the period of disqualification specified in a consequential disqualification order shall, where the person to whom the order relates is convicted of an offence under section 52 or 53 tried summarily or under section 56, be not less than 2 years in the case of a first offence under the section concerned and not less than 4 years in the case of a second or any subsequent offence under the same section committed within the period of 3 years from the date of the commission of the previous offence or, in the case of more than one such offence, the last such offence.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 178. #443785

  (8) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoi fho-alt (7)—

  (8) Where a person is convicted of an offence under subsection (7) the person—

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 179. #443796

  i gcás nach gcuireann an úsáid sin sábháilteacht lucht úsáidte bóithre i mbaol.

  where such use does not endanger the safety of road users.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 180. #444461

  (C) i gcás gur ordaíodh atriail, i ndeireadh na hatrialach;”.

  (C) where a re-trial has been ordered, at the conclusion of the re-trial;”.

  CRIMINAL PROCEDURE ACT 2010

 181. #445655

  (b) i gcás feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh i ndáil le—

  (b) in the case of the performance of such functions in relation to—

  DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010

 182. #446260

  (3) I gcás ina seirbheáiltear fógra faoi fho-alt (1)(i) ar chuideachta—

  (3) Where a notice under subsection (1)(i) is served on a company—

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

 183. #447582

  (i) do gach páirtí, i gcás achomhairc nó tarchuir,

  (i) each party, in the case of an appeal or referral,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 184. #448194

  177AE.—(1) I gcás ina gceanglófar measúnacht chuí a dhéanamh i leith forbartha—

  177AE.—(1) Where an appropriate assessment is required in respect of development—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 185. #450154

  (i) i gcás athfheistiú, 10 n-eatramh,

  (i) in the case of refurbishment, 10 intervals,

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 186. #451030

  (7) I gcás sannadh nó géilleadh leasa in earraí dochorraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (5)—

  (7) In the case of an assignment or surrender of an interest in immovable goods referred to in subsection (5)—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 187. #451118

  (i) i gcás tarscaoileadh a bheith i bhfeidhm ag tiarna talún an 18 Feabhra, 2008 agus—

  (i) where a landlord has a waiver in place on 18 February 2008 and—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 188. #456187

  9.—(1) I gcás ina mbeidh duine ciontaithe i gcion agus—

  9. --(1) Where a person has been convicted of an offence and either--

  CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1993

 189. #464238

  (4) I gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

  (4) In a case referred to in subsection (3)—

  ROAD TRAFFIC ACT, 2002

 190. #465277

  (i) nach faide ná 7 lá i gcás an chéad ordaithe den sórt sin, nó

  (i) not exceeding 7 days in the case of the first such order, or

  CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 2003

 191. #465385

  “(5) I gcás ina bhfuil duine cáilithe, dá dtagraítear i bhfo-alt

  “(5) Where a qualified person, referred to in subsection (1), is to be appointed under subsection (1) to be the Director that person shall, for the purposes of subsection (4), be nominated for appointment as a commissioned officer under section 42 at the rank specified in subsection (4).”.

  DEFENCE (AMENDMENT) ACT 2011

 192. #465617

  (i) i gcás ina bhfuil páirtnéir an duine—

  (i) in a case where the partner of the person—

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 193. #466600

  (i) i gcás

  (i) in a case where—

  FINANCE ACT, 1999

 194. #467316

  ach i gcás foráil a bheith i gcomhaontú déthaobhach á rá—

  but where a bilateral agreement contains a provision to the effect—

  FINANCE ACT, 1999

 195. #467859

  (4) Ní bheidh sócmhainn ina sócmhainn réamhiontrála i ndáil le diúscairt i gcás

  (4) An asset is not a pre-entry asset in relation to a disposal where—

  FINANCE ACT, 1999

 196. #468655

  (i) i gcás gach cuideachta—

  (i) in the case of every company—

  FINANCE ACT, 1999

 197. #468845

  (i) i gcás grúpa nach gcónaíonn aon chomhalta dá chuid sa Stát, an grúpa sin, agus

  (i) in the case of a group none of the members of which is resident in the State, means that group, and (ii) in the case of a group 2 or more members of which are not resident in the State, means the members not resident in the State.

  FINANCE ACT, 1999

 198. #470969

  (d) lena n-ordaítear go mbunófar cuideachta bainistíochta úinéirí bhreise i leith forbartha ilaonad, i gcás

  (d) directing the establishment of an additional owners’ management company in respect of a multi-unit development where—

  MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011

 199. #474982

  (b) i bhfo-alt (4), trí “na scairshealbhóirí lena mbaineann fo-alt (3)(ab) agus na stiúrthóirí, i gcás” a chur isteach i mír (a) in ionad “na stiúrthóirí, i gcás”.

  (b) in subsection (4), by the substitution in paragraph (a) of “the shareholders to whom subsection (3)(ab) refers and the directors, and” for “the directors, and”.

  CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011

 200. #476217

  (i) an 1 Eanáir 2009 i gcás na chéad tréimhse cuntasaíochta,

  (i) on 1 January 2009 in the case of the first accounting period,

  HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

 201. #476229

  (6) I gcás go mainneoidh árachóir údaraithe, i leith tréimhse cuntasaíochta—

  (6) In the case of failure by an authorised insurer in respect of an accounting period—

  HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

 202. #477312

  57.—I gcás go mbeidh ordú astaithe tuillimh i bhfeidhm—

  57.—Where an attachment of earnings order is in force—

  CIVIL PARTNERSHIP AND CERTAIN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COHABITANTS ACT 2010

 203. #477837

  180.—I gcás go bhfuil ordú astaithe tuillimh i bhfeidhm—

  180.—Where an attachment of earnings order is in force—

  CIVIL PARTNERSHIP AND CERTAIN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COHABITANTS ACT 2010

 204. #480459

  (a) (i) i gcás talún—

  (a) (i) in the case of—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 205. #481030

  (2) I gcás ina gciontófar duine i gcion faoi alt 147 nó 148—

  (2) Where a person is convicted of an offence under section 147 or 148—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 206. #482940

  (a) (i) i gcás talún—

  (a) (i) in the case of—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2002

 207. #485870

  (2) I gcás go bhfaighidh aon cheann díobh seo a leanas scaireanna i gcuideachta, eadhon—

  (2) Where shares in a company are acquired by—

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 208. #492824

  (i) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (3), i gcás inar thabhaigh” a chur in ionad “I gcás ina dtabhóidh”, agus

  (i) in subsection (1) by substituting “Subject to subsection (3), where a person carrying on a trade has incurred” for “Where a person carrying on a trade incurs”, and

  FINANCE ACT 2010

 209. #493007

  “(2A) I gcás go ndéanfaidh cuideachta éileamh faoin bhfo-alt seo i leith sócmhainní sonraithe—

  “(2A) Where a company makes a claim under this subsection in respect of specified assets—

  FINANCE ACT 2010

 210. #494672

  (i) maidir le tionscnóir, i gcás

  (i) to a promoter in the case of—

  FINANCE ACT 2010

 211. #496280

  (b) i gcás duine ainmnithe lena mbaineann alt 38, i ndáil le gach gaolmhaireacht baincéireachta comhfhreagraí.

  (b) in the case of a designated person to whom section 38 applies, each correspondent banking relationship.

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 212. #496752

  (ii) i gcás iompair in áit lasmuigh den Stát, seachas iompar dá dtagraítear i bhfomhír (i)—

  (ii) in the case of conduct in a place outside of the State, other than conduct referred to in subparagraph (i)—

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 213. #497278

  (a) i gcás pearsan aonair atá i dteideal liúntais do bhliain

  (a) in the case of an individual who is entitled to an allowance for a tax year under section 284(1),

  FINANCE ACT 2011

 214. #497291

  (3) I gcás go ndéileáiltear le fostóir mar dhuine a dhéanann íocaíocht díolaíochtaí barúlacha de réir fho-ailt (1) agus (2), déanfar méid na ndíolaíochtaí barúlacha don bhliain chánach dá héis a chionroinnt i gcaitheamh na bliana cánach sin ar gach seachtain, i gcás go n-íoctar díolaíochtaí iomchuí in aghaidh na seachtaine, nó, i gcás go n-íoctar díolaíochtaí iomchuí in aghaidh tréimhse is mó nó is lú ná seachtain, in aghaidh cibé tréimhse comhréire, agus asbhainfidh an fostóir muirear sóisialach uilíoch faoi threoir an chuid de na díolaíochtaí barúlacha don bhliain chánach a chionroinntear ar gach seachtain den sórt sin nó méid comhréire i gcás gur mó nó gur lú ná seachtain an tréimhse.

  (3) Where an employer is treated as making a payment of notional emoluments in accordance with subsections (1) and (2), the amount of the notional emoluments for the subsequent tax year shall be apportioned over that tax year to each week, in a case where relevant emoluments are paid weekly, or such corresponding period where relevant emoluments are paid for a period either greater or less than a week, and the employer shall deduct universal social charge by reference to the part of the notional emoluments for the tax year apportioned to each such week or a corresponding amount where the period is greater or less than a week.

  FINANCE ACT 2011

 215. #497543

  (a) €10,000 i gcás pearsan aonair a mheasúnaítear i leith cánach de réir alt 1016, nó

  (a) €10,000 in the case of an individual assessed to tax in accordance with section 1016, or

  FINANCE ACT 2011

 216. #497544

  (b) €15,000 i gcás pearsan aonair a mheasúnaítear i leith cánach de réir alt 1017,

  (b) €15,000 in the case of individuals assessed to tax in accordance with section 1017,

  FINANCE ACT 2011

 217. #498645

  (10) I gcás go ndéanann pearsa aonair suibscríobh le haghaidh scaireanna incháilithe i gcuideachta agus—

  (10) Where an individual who subscribes for eligible shares in a company—

  FINANCE ACT 2011

 218. #498738

  (6) I gcás gur tugadh faoiseamh i leith scaireanna i gcuideachta—

  (6) Where relief has been given in respect of shares in a company—

  FINANCE ACT 2011

 219. #500070

  (b) I gcás duine a chiontú i gcion—

  (b) Where a person is convicted of an offence under--

  ROAD TRAFFIC ACT, 1994

 220. #500469

  (a) i gcás nach conarthaí árachais na sócmhainní, an riarthóir i ndáil leis an scéim, agus

  (a) where the assets are not contracts of assurance, the administrator in relation to the scheme, and

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

 221. #502733

  beidh na treoracha sin, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le pointe 4 d’Iarscríbhinn II;

  such instructions shall, where applicable, be in accordance with point 4 of Annex II;

  Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)

 222. #502827

  i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, leis an Údarás; agus

  in collaboration with the competent authorities of the Member States and, where appropriate, the Authority;

  Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)

 223. #503363

  I gcás fiontar beag agus meánmhéide agus i gcás oibreoirí i dtíortha atá i mbéal forbartha, ní rachaidh an táille uasta iarratais thar EUR 600 [1].

  In the case of small and medium enterprises [1] and operators in developing countries, the maximum application fee shall be no higher than EUR 600.

  Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance)

 224. #505762

  i gcás léasa, déanfar an trealamh a chlárú i mBallstát áirithe.

  in case of leasing, the equipment shall be registered in a Member State.

  Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

 225. #506430

  Déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a chur i dteannta na tuarascála sin.

  The Commission shall accompany this report with a legislative proposal, if appropriate.

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

 226. #508280

  Rachaidh an Ghníomhaireacht, údaráis rialála náisiúnta, ÚEUM, údaráis airgeadais inniúla na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, údaráis náisiúnta iomaíochta i gcomhar lena chéile chun a áirithiú go nglacfar cur chuige comhordaithe i leith fhorfheidhmiú na rialacha ábhartha i gcás ina mbaineann na gníomhaíochtaí le hionstraim airgeadais amháin nó níos mó a bhfuil feidhm ag Airteagal 9 de Threoir 2003/6/CE maidir léi nó maidir leo agus i gcás ina mbaineann na gníomhaíochtaí sin freisin le táirge mórdhíola fuinnimh amháin nó níos mó a bhfuil feidhm ag Airteagal 3, ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 5 maidir leis nó maidir leo.

  The Agency, national regulatory authorities, ESMA, competent financial authorities of the Member States and, where appropriate, national competition authorities shall cooperate to ensure that a coordinated approach is taken to the enforcement of the relevant rules where actions relate to one or more financial instruments to which Article 9 of Directive 2003/6/EC applies and also to one or more wholesale energy products to which Articles 3, 4 and 5 of this Regulation apply.

  Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (Text with EEA relevance)

 227. #510179

  An préimhráta (roghnach, ach amháin i gcás tionscadail i dTíortha Ard-Ioncaim an ECFE)

  Premium rate (optional, except in the case of projects in High Income OECD Countries)

  Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC

 228. #511411

  I gcás inarb iomchuí, féadfar é seo a leagan amach i bhfoirm raoin.

  Where appropriate, this may be given in the form of a range.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 229. #516030

  (f) i gcás inarb ábhartha, tréithriú na céannachta ceimicí i ndáil le steiré-isiméirí;

  (f) where relevant, characterisation of the chemical identity with regard to stereoisomers;

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 230. #517844

  62. Cinnfidh an comhlacht meastóireachta, i gcás inarb iomchuí, nach mbeifear ag cloí leis an gcritéar (iii) sin faoi phointe (b) d’Airteagal 19(1) ach amháin má chuirtear bearta coisc agus cosanta i bhfeidhm lena n-áirítear dearadh próiseas oibre agus dearadh rialuithe innealtóireachta, úsáid trealaimh agus ábhar leordhóthanach, cur i bhfeidhm beart comhchoiteann cosanta agus, i gcás nach féidir risíocht a chosc trí mheáin eile, cur i bhfeidhm beart aonair cosanta lena n-áirítear trealamh cosanta pearsanta amhail análaitheoirí, maisc le haghaidh análaithe, rabhlaer, lámhainní agus gloiní cosanta a chaitheamh, d’fhonn risíocht a laghdú i gcás oibreoirí gairmiúla.

  62. The evaluating body shall, where appropriate, conclude that criterion (iii) under point (b) of Article 19(1) can only be complied with by application of prevention and protection measures including the design of work processes, engineering controls, use of adequate equipment and materials, application of collective protection measures and, where exposure cannot be prevented by other means, application of individual protection measures including the wearing of personal protective equipment such as respirators, breathing-masks, overalls, gloves and goggles, in order to reduce exposure for professional operators.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 231. #519853

  Sonróidh an t-údarú sin freisin na tráthíocaíochtaí pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 66 i gcás nach soláthrófar na taifid, na sonraí, na nósanna imeachta, ná aon ábhar eile a éilítear ná freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 61(1) nó i gcás ina mbeidh na nithe sin neamhiomlán, agus sonróidh sé na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 65, i dteannta phointe (b) de Roinn IV d'Iarscríbhinn I, i gcás ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 61(1) mícheart nó míthreorach.

  That authorisation shall also indicate the periodic penalty payments provided for in Article 66 where the production of the required records, data, procedures or any other material, or the answers to questions asked to persons referred to in Article 61(1) are not provided or are incomplete, and the fines provided for in Article 65 in conjunction with point (b) of Section IV of Annex I, where the answers to questions asked to persons referred to in Article 61(1) are incorrect or misleading.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 232. #532896

  I gcás tomhaltóirí, tuairisceofar sonraí i leith na nithe seo a leanas:

  For consumers, data shall be reported for:

  Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance

 233. #556333

  ar sheirbhísí paisinéirí i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite i gcríoch Ballstáit;

  on passenger services where the port of embarkation is situated in the territory of a Member State;

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 234. #556335

  ar chúrsáil i gcás ina bhfuil an calafort bordála suite i gcríoch Ballstáit.

  on a cruise where the port of embarkation is situated in the territory of a Member State.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 235. #557116

  cur i bhfeidhm tráthúil beart ceartaitheach lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, pionóis athchomhairleacha;

  the timely application of corrective measures including, where appropriate, dissuasive penalties;

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 236. #557947

  Féadfar gan faisnéis áirithe a fhoilsiú i ndiaidh an conradh a dhámhachtain i gcás ina gcuirfeadh sé sin isteach ar fheidhmiú an dlí, i gcás ina mbeadh sé sin in aghaidh an leasa phoiblí nó i gcás ina ndéanfadh sé sin díobháil do leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó gnóthas príobháideach, nó i gcás ina shaobhfadh sé sin an iomaíocht chóir eatarthu.

  Publication of certain information after the contract has been awarded may be dispensed with where it would hinder application of the law, would be contrary to the public interest, would harm the legitimate business interests of public or private undertakings or would distort fair competition between them.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 237. #558055

  Ní gá sonraí áirithe a nochtadh, áfach, i gcás ina gcuirfeadh nochtadh bac ar chur i bhfeidhm an dlí, i gcás ina mbeadh sé sin in aghaidh an leasa phoiblí nó i gcás ina ndéanfadh sé díobháil do leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó gnóthas príobháideach nó i gcás ina bhféadfadh sé iomaíocht chóir idir na gnóthais sin a shaobhadh.

  However, certain details need not be disclosed where disclosure would hinder application of the law, would be contrary to the public interest or would harm the legitimate business interests of public or private undertakings or could distort fair competition between those undertakings.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 238. #559995

  cur i bhfeidhm tráthúil beart ceartaitheach lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, pionóis athchomhairleacha;

  the timely application of corrective measures including, where appropriate, dissuasive penalties;

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 239. #560831

  Féadfar gan faisnéis áirithe a fhoilsiú i ndiaidh an conradh a dhámhachtain i gcás ina gcuirfeadh sé sin isteach ar fheidhmiú an dlí, i gcás ina mbeadh sé sin in aghaidh an leasa phoiblí nó i gcás ina ndéanfadh sé sin díobháil do leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó gnóthas príobháideach, nó i gcás ina shaobhfadh sé sin an iomaíocht chóir eatarthu.

  Publication of certain information after the contract has been awarded may be dispensed with where it would hinder application of the law, would be contrary to the public interest, would harm the legitimate business interests of public or private undertakings or would distort fair competition between them.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 240. #560939

  Ní gá sonraí áirithe a nochtadh, áfach, i gcás ina gcuirfeadh nochtadh bac ar chur i bhfeidhm an dlí, i gcás ina mbeadh sé sin in aghaidh an leasa phoiblí nó i gcás ina ndéanfadh sé díobháil do leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó gnóthas príobháideach nó i gcás ina bhféadfadh sé iomaíocht chóir idir na gnóthais sin a shaobhadh.

  However, certain details need not be disclosed where disclosure would hinder application of the law, would be contrary to the public interest or would harm the legitimate business interests of public or private undertakings or could distort fair competition between those undertakings.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 241. #565294

  (4) Scoirfidh ceapachán mar oifigeach údaraithe— (a) i gcás ina ndéanann an tAire nó cibé Aire eile, de réir mar a thuairiscítear i mír (1), é a fhoirceannadh de bhun mhír (3), nó (b) i gcás gur ar feadh tréimhse shocraithe é, ag deireadh na tréimhse sin, nó (c) i gcás inar oifigeach don Aire nó cibé Aire eile, de réir mar a thuairiscítear i mír (1), nó d’údarás poiblí, an duine a cheapfar, an tráth a scoireann sé nó sí de bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach den sórt sin.

  (4) An appointment as an authorised officer shall cease— (a) where the Minister or such other Minister, as described in paragraph (1), terminates it pursuant to paragraph (3),or (b) where it is for a fixed period, on the expiry of that period, or (c) where the person appointed is an officer of the Minister or such other Minister, as described in paragraph (1), or of a public authority, upon he or she ceasing to be such an officer.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 242. #569087

  I gcás ina bpoiblítear moladh dá dtagraítear i mír 7:

  Where a recommendation referred to in paragraph 7 is made public:

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 243. #571343

  I gcás an rialtais, áfach, léireofar gníomhaíochtaí na fochorparáide i gcuntais an rialtais.

  But in the case of government, the activities of the subsidiary shall be reflected in the government accounts.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 244. #572015

  Bíonn táirgeoir táirgí chun críche úsáide críochnaithí dílse i gceist i gcás táirgeadh seirbhísí i dteaghaisí úinéirí-áitithe agus i gcás táirgeadh earraí ar bhonn féinchuntais.

  The latter occurs in case of the production of services of owner-occupied dwellings and the own-account production of goods.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 245. #572588

  Áirítear na costais sin i bpraghsanna na gceannaitheoirí i gcás sócmhainní táirgthe.

  These costs are included in the purchasers' prices in the case of produced assets.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 246. #575368

  ní bhíonn difríochtaí i gceist ach i gcás dáileadh ar na hearnálacha institiúideacha.

  it is only the distribution over the institutional sectors which differs.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 247. #576080

  I gcás ina dtagraíonn easpónant 1 don tréimhse reatha agus innéacs i do tháirge aonchineálach sonrach.

  Where exponent 1 refers to the current period and index i to a specific homogeneous product.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 248. #576496

  I dtús báire, ní mór meastachán a dhéanamh ar ghnáthsheachtain lánaimseartha i gcás gach grúpa poist.

  A normal full time week must first be estimated in each job group.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 249. #577415

  Is gnách nach mbíonn gá, i gcás árachais saoil, le coigeartú i leith luaineachta gan choinne.

  No adjustment for unexpected volatility is necessary in the case of life insurance.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 250. #579359

  sciar i nglansócmhainní na corparáide i gcás a leachtaithe

  a share in the net assets of the corporation in the event of its liquidation

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 251. #579544

  I gcás gach ráthaíochta, tá trí pháirtí i gceist:

  For each guarantee, there are three parties involved:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 252. #580806

  Maidir le sonraí i méideanna nasctha i slabhra, tar éis coigeartú séasúrach (lena n-áirítear coigeartuithe féilire, i gcás inarb ábhartha), tá siad deonach i gcás na nithe seo a leanas:

  Data in chain-linked volumes, after seasonal adjustment (including calendar adjustments, where relevant), are voluntary for:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 253. #581156

  i gcás inar gá, traslitriú den deimhniúchán agus/nó aistriúchán air i gcomhréir le hAirteagal 16.

  where necessary, a transliteration and/or a translation of the certificate in accordance with Article 16.

  Regulation (EU) No 606/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters

 254. #582097

  ciallaíonn "laghdú fadtéarmach astaíochtaí deimhnithe" nó "lCER" aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí fadtéarmacha a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe, a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh na tréimhse creidmheasa nó i gcás ina dtarlaíonn cúlú stórála nó i gcás nach gcuirtear isteach tuairisciú deimhniúcháin;

  "long-term certified emission reduction" or "lCER" means a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1, or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies, that is to say credits given for long-term emission removals which are certified for an afforestation or reforestation CDM project, to be replaced upon expiry at end of the project’s crediting period or in event of storage reversal or non-submission of a certification report;

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 255. #583832

  Fo-chomhdhlúthú i gcás eintiteas i dtríú tíortha

  Sub-consolidation in cases of entities in third countries

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 256. #584129

  Ceanglas ar asbhaint i gcás ina gcuirtear comhdhlúthú, maoirseacht fhorlíontach nó scéimeanna cosanta institiúideacha i bhfeidhm

  Requirement for deduction where consolidation, supplementary supervision or institutional protection schemes are applied

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 257. #584904

  6 I gcás na risíochtaí a léirítear i mír 5:

  For exposures indicated in paragraph 5:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 258. #585440

  Maidir le hearraí infhaighte ceannaithe corparáideacha a chomhlíonann freisin na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 154(5), agus i gcás ina mbeadh sé ródhian ar institiúid na caighdeáin chainníochtaithe priacal a úsáid i gcás risíochtaí ar chorparáidí mar atá leagtha amach i Roinn 6 do na hearraí infhaighte sin, féadfar na caighdeáin chainníochtaithe priacal i gcás risíochtaí ar mhiondíol mar atá leagtha amach i Roinn 6 a úsáid.

  For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 259. #585488

  Ualú priacal (RW) = 190 % i gcás risíochtaí ar chothromas príobháideach i bpunanna atá éagsúlaithe a ndóthain.

  Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 260. #585585

  I gcás priacal caolúcháin i leith earraí infhaighte corparáideacha ceannaithe:

  For dilution risk of purchased corporate receivables:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 261. #586681

  I gcás nach ndéantar an athluacháil gach lá, cuirfidh institiúidí coigeartuithe luaineachta níos mó i bhfeidhm.

  Where the frequency of revaluation is less than daily, institutions shall apply larger volatility adjustments.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 262. #586689

  I gcás idirbheart athcheannaigh agus idirbheart maidir le hurrúis a iasachtú nó a fháil ar iasacht, i gcás ina n-úsáideann institiúid an Cur Chuige Maoirseachta maidir le Coigeartuithe Luaineachta faoi Airteagal 224 nó an Cur Chuige bunaithe ar a Meastacháin Féin faoi Airteagal 225 agus i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) go (h) de mhír 2, féadfaidh institiúidí coigeartú luaineachta 0 % a chur i bhfeidhm in ionad na gcoigeartuithe luaineachta arna ríomh faoi Airteagail 224 go 226 a chur i bhfeidhm.

  In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where an institution uses the Supervisory Volatility Adjustments Approach under Article 224 or the Own Estimates Approach under Article 225 and where the conditions set out in points (a) to (h) of paragraph 2 are satisfied, institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under Articles 224 to 226, apply a 0 % volatility adjustment.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 263. #586770

  I gcás nach bhfuil neamhréir airgeadra ar bith i gceist tá Hfx cothrom le nialas.

  Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 264. #587042

  I gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

  Where:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 265. #587116

  Cuirfear na hualuithe i gcolún C de Thábla 4 i bhfeidhm i gcás nach suíomh ath-urrúsúcháin é an suíomh urrúsúcháin agus i gcás inar lú ná sé líon éifeachtach na risíochtaí.

  The weightings in column C of Table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 266. #587142

  I gcás ath-urrúsaithe, cuirfear LGD 100 % i bhfeidhm maidir leis na suímh urrúsaithe.

  In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 267. #587780

  I gcás comhaontuithe glanluachála eile, cuirfidh institiúidí Roinn 3 i bhfeidhm mar seo a leanas:

  In the case of other netting agreements, institutions shall apply Section 3 as follows:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 268. #589119

  I gcás ina gcuireann institiúid pointe (a) de mhír 1 i bhfeidhm:

  Where an institution applies point (a) of paragraph 1:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 269. #589323

  0 % i gcás na sócmhainní dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 416 (1);

  0 % for the assets referred to in point (a) of Article 416(1);

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 270. #589325

  20 % i gcás na sócmhainní dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 416 (1).

  20 % for the assets referred to in point (d) of Article 416(1).

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 271. #589856

  Áireofar leo sin, ar a laghad ar bith, faisnéis faoi mheastacháin ar chaillteanais i gcoinne caillteanas iarbhír i ngach aicme risíochta (i gcás miondíola, i gcás gach ceann de na catagóirí a leagtar amach i bpointe (c)(iv) thar thréimhse ar leor é chun deis a thabhairt measúnú fóinteach a dhéanamh ar fheidhmíocht na bpróiseas rátála inmheánaí do gach aicme risíochta (i gcás miondíola, maidir le gach ceann de na catagóirí a leagtar amach i bpointe (c)(iv). Nuair is iomchuí, déanfaidh na hinstitiúidí dianscaoileadh breise air sin chun anailís a thabhairt ar PD agus, i gcás na n-institiúidí a úsáideann a gcuid meastachán féin ar LGDanna nó ar chomhéifeachtaí coinbhéartachta, torthaí LGD agus fachtóirí coinbhéartachta i gcoinne na meastachán arna gcur ar fáil sna nochtuithe maidir le measúnú cainníochtúil ar priacal a leagtar amach san Airteagal sin;

  At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as set out in point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as set out in point (c)(iv). Where appropriate, the institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures set out in this Article;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 272. #591174

  I gcás ina gcuirfear deireadh le nós imeachta a tionscnaíodh go cuí de bhun an Rialacháin seo de bharr gnímh nó neamhghnímh shealbhóir an chinnidh, i gcás, maidir le samplaí a thógfar de bhun Airteagal 19(2), nach dtabharfar ar ais iad nó ina ndéanfar damáiste dóibh agus nach bhféadfar iad a úsáid a thuilleadh de bharr gnímh nó neamhghnímh shealbhóir an chinnidh, i gcás ina ndearbhófar ina dhiaidh sin nár sáraíodh ceart maoine intleachtúla leis na hearraí sin, beidh sealbhóir an chinnidh faoi dhliteanas i leith aon sealbhóra ar na hearraí nó aon dearbhóra a d’fhulaing damáiste ina leith sin i gcomhréir le reachtaíocht shonrach is infheidhme.

  Where a procedure duly initiated pursuant to this Regulation is discontinued owing to an act or omission on the part of the holder of the decision, where samples taken pursuant to Article 19(2) are either not returned or are damaged and beyond use owing to an act or omission on the part of the holder of the decision, or where the goods in question are subsequently found not to infringe an intellectual property right, the holder of the decision shall be liable towards any holder of the goods or declarant, who has suffered damage in that regard, in accordance with specific applicable legislation.

  Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003

 273. #597017

  i gcás táirgí próiseáilte, tarlaíonn an phróiseáil freisin i limistéir sléibhe.

  in the case of processed products, the processing also takes place in mountain areas.

  Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

 274. #597158

  i gcás iarratas faoin scéim a leagtar amach i dTeideal III, an tsonraíocht.

  for applications under the scheme set out in Title III, the specification.

  Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

 275. #597898

  Chun saorghluaiseacht earraí de chuid an Aontais a áirithiú i gcríoch chustaim an Aontais agus cóireáil chustaim a áirithiú i gcás earraí nach earraí de chuid an Aontais iad atá arna dtabhairt isteach sa chríoch sin, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i ndáil le cinneadh a dhéanamh i dtaobh stádais custaim earraí, cailliúint stádais custaim earraí Aontais, chaomhnú an stádais sin i gcás earraí a fhágann críoch chustaim an Aontais go sealadach, agus an faoiseamh ó dhleacht i gcás earraí arna dtabhairt ar ais.

  In order to ensure free movement of Union goods in the customs territory of the Union and customs treatment of non-Union goods brought into that territory, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the determination of the customs status of goods, the loss of the customs status of Union goods, the preservation of that status for goods temporarily leaving the customs territory of the Union and the duty relief for returned goods.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 276. #598123

  i gcás duine nádúrtha, aon duine a bhfuil gnáthchónaí air i gcríoch chustaim an Aontais;

  in the case of a natural person, any person who has his or her habitual residence in the customs territory of the Union;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 277. #598559

  I gcás uasteorainneacha taraife scoirfidh an cur i bhfeidhm sin de bhua gnímh dhlíthiúil ón Aontas.

  In the case of tariff ceilings such application shall cease by virtue of a legal act of the Union.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 278. #598939

  i gcás ina ndéanfar iarratas ar loghadh dleachta i gcomhréir le hAirteagal 121;

  where an application for remission of duty is made in accordance with Article 121;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 279. #599296

  i gcás ina neamhbhaileofar an dearbhú um scaoileadh i saorchúrsaíocht tar éis scaoileadh na n-earraí.

  where the declaration for release for free circulation is invalidated after release of the goods.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 280. #599332

  Tabharfar doiciméid tacaíochta do na húdaráis chustaim i gcás ina mbeidh sin ina cheangal i reachtaíocht an Aontais nó i gcás ina mbeidh gá leis sin i gcomhair rialuithe custaim.

  Supporting documents shall be provided to the customs authorities where Union legislation so requires or where necessary for customs controls.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 281. #599528

  i gcás nach n-aistreofar na hearraí laistigh de thréimhse réasúnta i ndiaidh a scaoilte;

  where the goods have not been removed within a reasonable period after their release;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 282. #599530

  i gcás ina dtréigfear earraí leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199.

  where goods are abandoned to the State in accordance with Article 199.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 283. #599713

  i gcomhréir le Coinbhinsiún ATA/Coinbhinsiún Iostanbúl i gcás ina dtarlóidh aistriú idirthurais;

  in accordance with the ATA Convention/Istanbul Convention, where a transit movement takes place;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 284. #609098

  Maidir le sonraí taighde a leathadh, féadfar a leagan síos sa chomhaontú deontais, i gcomhthéacs na rochtana oscailte ar shonraí taighde agus i gcomhthéacs na sonraí sin a chaomhnú, na téarmaí agus na coinníollacha faoina dtabharfar rochtain oscailte ar na torthaí sin, go háirithe i gcás taighde 'ar theorainneacha an eolais' a dhéanann an Chomhairle Eorpach um Thaighde agus i gcás Teicneolaíochtaí sa Todhchaí agus Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn (FET) nó i gcás réimsí iomchuí eile, agus leasanna dlisteanacha na rannpháirtithe mar aon le haon baic ar bith a bhaineann le rialacha i ndáil le cosaint sonraí, le cosaint maoine intleachtúla nó le rialacha slándála á gcur san áireamh.

  With regard to the dissemination of research data, the grant agreement may, in the context of the open access to and the preservation of research data, lay down terms and conditions under which open access to such results shall be provided, in particular in ERC frontier research and FET (Future and Emerging Technologies) research or in other appropriate areas, and taking into consideration the legitimate interests of the participants and any constraints pertaining to data protection rules, security rules or intellectual property rights.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 285. #614862

  (i) i gcás cuideachta poiblí teoranta, £100,000 ar a laghad,

  (i) in the case of a public limited company, be at least £100,000,

  COMPANIES ACT, 1990

 286. #618565

  Ba cheart ilstoic a chumhdach i bpleananna ilbhliantúla, i gcás inar féidir, i gcás ina bhfuil na stoic sin á saothrú i gcomhpháirt.

  Multiannual plans should, where possible, cover multiple stocks where those stocks are jointly exploited.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 287. #618660

  Cumhdóidh CBI na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 i gcás go dtugtar fúthu:

  The CFP shall cover the activities referred to in paragraph 1 where they are carried out:

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 288. #618897

  íosmhéideanna tagartha caomhnaithe a shocrú, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le mír 10.

  where appropriate, the fixing of minimum conservation reference sizes in accordance with paragraph 10.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 289. #620181

  I gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

  Where:

  REGULATION (EU) No 333/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 amending Regulation (EC) No 443/2009 to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new passenger cars

 290. #631466

  EUR 39,48 i gcás oifigigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 39,48 for an official who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 291. #631467

  EUR 31,83 i gcás oifigigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 31,83 for an official who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 292. #631470

  EUR 1123,91 i gcás seirbhísigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 1123,91 for a servant who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 293. #631471

  EUR 668,27 i gcás seirbhísigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 668,27 for a servant who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 294. #631481

  EUR 845,37 i gcás seirbhísigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 845,37 for a servant who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 295. #631482

  EUR 501,20 i gcás seirbhísigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 501,20 for a servant who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 296. #633959

  EUR 39,17 i gcás oifigigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 39,17 for an official who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 297. #633960

  EUR 31,58 i gcás oifigigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 31,58 for an official who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 298. #633963

  EUR 1114,99 i gcás seirbhísigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 1114,99 for a servant who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 299. #633964

  EUR 662,97 i gcás seirbhísigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 662,97 for a servant who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 300. #633974

  EUR 838,66 i gcás seirbhísigh atá i dteideal an liúntais teaghlaigh;

  EUR 838,66 for a servant who is entitled to the household allowance;

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 301. #633975

  EUR 497,22 i gcás seirbhísigh nach bhfuil i dteideal an liúntais teaghlaigh.

  EUR 497,22 for a servant who is not entitled to the household allowance.

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 302. #634372

  i gcás feithiclí ina bhfuil an t-inneall i lár, lár na feithicle;

  for mid engine vehicles, the centre of the vehicle;

  Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014

 303. #635193

  I gcás gach pointe tástála, comhlíonfar na coinníollacha teorann mar atá sonraithe i bpointe 2.3.

  For all test points the boundary conditions as specified in point 2.3 shall be met.

  Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014

 304. #635883

  I gcás ina gcuirtear srianta trádála i bhfeidhm, níor cheart go rachaidís thar a bhfuil comhréireach.

  Where trade restrictions are applied, they should not go beyond what is proportionate.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 305. #636790

  na himscrúduithe atá beartaithe aige i ndáil leis an gcás neamhchomhlíonta dá dtagraítear i mír 1;

  the investigations that it intends to carry out concerning the case of non-compliance referred to in paragraph 1;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 306. #643082

  I gcás na saintréithe dá dtagraítear i Roinn 3, tuairisceofar sonraí agus iad miondealaithe de réir:

  For the characteristics referred to in Section 3, data shall be reported in a breakdown by:

  Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance

 307. #643445

  i gcás feithiclí ina bhfuil an t-inneall i lár, lár na feithicle;

  for mid engine vehicles, the centre of the vehicle;

  Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance

 308. #644297

  I gcás gach pointe tástála, comhlíonfar na coinníollacha teorann mar atá sonraithe i bpointe 2.3.

  For all test points the boundary conditions as specified in point 2.3 shall be met.

  Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance

 309. #647294

  An Comhaontú Comhpháirtíochta athbhreithnithe a ghlacadh i gcás moille i dteacht i bhfeidhm Rialacháin Chiste-shonraigh

  Adoption of the revised Partnership Agreement in the event of delay in the entry into force of a Fund-specific Regulation

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 310. #648706

  I gcás inar mó méid iomlán na tacaíochta ó na Cistí maidir le clár oibríochtúil ná EUR 250000000 nó i gcás inar mó méid iomlán na tacaíochta ó CEMI ná EUR 100000000 agus nuair atá athruithe suntasacha i bhfeidhmeanna agus nósanna imeachta an údaráis bhainistíochta nó, i gcás inarb iomchuí, an údaráis deimhniúcháin i gcomparáid leis an gclárthréimhse roimhe sin, laistigh de dhá mhí i ndiaidh dó na hainmníochtaí dá dtagraítear i mír 1 a chur in iúl don Choimisiún féadfaidh an Ballstát, ar a thionscnamh féin, na doiciméid dá dtagraítear i mír 3 a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

  Where the total amount of support from the Funds to an operational programme exceeds EUR 250000000 or from the EMFF exceeds EUR 100000000 and there are significant changes in the functions and procedures of the managing authority or, where appropriate, of the certifying authority compared to those in place for the previous programming period, the Member State may, at its own initiative, submit to the Commission, within two months of the notification of the designations referred to in paragraph 1, the documents referred to in paragraph 3.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 311. #650843

  I gcás ina n-áirítear fochláir théamacha i gclár forbartha tuaithe, áireofar i ngach fochlár:

  Where thematic sub-programmes are included in a rural development programme, each sub-programme shall include:

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 312. #652578

  I gcás inarb iomchuí, déanfar na bearta sin i gcomhar le saotharlanna agus comhlachtaí náisiúnta.

  Where necessary, those measures shall be carried out in collaboration with national laboratories and bodies.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 313. #654149

  I gcás ina mbeidh méadú de bhreis agus 35 % mar thoradh ar an líon de heicteáir incháilithe dá dtagraítear i mír 2 a dearbhaíodh sa Bhallstát le hais líon iomlán na heicteár incháilithe a dearbhaíodh i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 in 2009, nó i gcás na Cróite in 2013, féadfaidh na Ballstáit líon na dteidlíochtaí íocaíochta atá le leithdháileadh in 2015 a theorannú d'íosmhéid de 135 % nó 145 % den líon iomlán heicteár a dearbhaíodh in 2009, nó i gcás na Cróite líon iomlán na heicteár incháilithe a dearbhaíodh in 2013, i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009.

  Where the total number of eligible hectares referred to in paragraph 2 of this Article declared in a Member State would result in an increase of more than 35 % of the total number of eligible hectares declared in accordance with Article 35 of Regulation (EC) No 73/2009 in 2009, or in the case of Croatia in 2013, Member States may limit the number of payment entitlements to be allocated in 2015 to a minimum of either 135 % or 145 % of the total number of eligible hectares declared in 2009, or, in the case of Croatia, of the total number of eligible hectares declared in 2013, in accordance with Article 35 of Regulation (EC) No 73/2009.

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 314. #661767

  i gcás gníomhaíochtaí i réimse na seirbhísí cineálacha: 75 % den chostas incháilithe;

  for actions in the field of generic services: 75 % of the eligible costs;

  Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance

 315. #663059

  I gcás nár cuireadh allmhairiú táirge faoi réir fhaireachas an Aontais roimh ré, féadfaidh an Coimisiún faireachas a thabhairt isteach, i gcomhréir le hAirteagal 18, i gcás allmhairithe isteach i réigiún amháin nó níos mó ná réigiún amháin de chuid an Aontais agus i gcás na n-allmhairithe sin amháin.

  Where the import of a product has not been made subject to prior Union surveillance, the Commission, in accordance with Article 18, may introduce surveillance confined to imports into one or more regions of the Union.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 316. #665118

  i gcás ina bhfuil baint ag caiteachas i ráiteas caiteachais le neamhrialtacht thromchúiseach nár ceartaíodh fós;

  expenditure in a statement of expenditure is linked to an irregularity having serious financial consequences which has not been corrected;

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 317. #666134

  Déanfar gnóthú na gcuspóirí sonracha a leagtar amach i mír 1 agus i mír 2a thomhas agus úsáid á baint go háirithe as na nithe seo a leanas: tuarascálacha tréimhsiúla ábhartha an Aontais faoi chur chun feidhme BCE, agus na táscairí iomchuí atá bunaithe ag eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ag comhlachtaí ábhartha eile i gcás phointe(a), pointe (d) agus pointe(e) de mhír 2; a mhéid a bheidh creat rialála an Aontais á ghlacadh ag na tíortha comhpháirtíochta mar is iomchuí i gcás phointe (b), pointe (c) agus pointe (d) de mhír 2; líon na gcomhaontuithe iomchuí agus na ngníomhaíochtaí comhair i gcás pointe (c) agus pointe (f) de mhír 2

  The achievement of the specific objectives set out in paragraphs 1and 2 shall be measured using, in particular, the relevant Union periodic reports on the implementation of the ENP; for points (a), (d) and (e) of paragraph 2, the relevant indicators established by international organisations and other relevant bodies; for points (b), (c) and (d) of paragraph 2, the extent of the uptake of the Union regulatory framework by the partner countries as appropriate; and for points (c) and (f) of paragraph 2, the number of relevant agreements and cooperation actions.

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 318. #666731

  I gcás inarb iomchuí, féadfar an leithdháileadh táscach airgeadais sin a thabhairt i bhfoirm raoin.

  Where appropriate, the indicative financial allocation may be given in the form of a range.

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 319. #667036

  rochtain chothrom ar an oideachas agus caighdeán an oideachais a fheabhsú, go háirithe i gcás daoine ar de ghrúpaí leochaileacha iad, i gcás imirceach, i gcás na mban agus na gcailíní, i gcás daoine ar de mhionlaigh creidimh iad, daoine faoi mhíchumas, daoine atá ag maireachtáil i gcomhthéacs leochaileach agus sna tíortha sin is faide ó spriocanna domhanda a bhaint amach, agus feabhas a chur ar chríochnú an bhunoideachais a chomhlánú agus dul ar aghaidh go dtí an t-iar-bhunoideachas íochtarach.

  improving equal access to and quality of education in particular for persons belonging to vulnerable groups, migrants, women and girls, persons belonging to religious minorities, people with disabilities, people living in fragile contexts, and in countries furthest from achieving global targets, and improving the completion of basic education and the transition to lower secondary education.

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 320. #667250

  Féadfar na méideanna sin a léiriú, i gcás inarb iomchuí, i bhfoirm raoin.

  Those amounts may, where appropriate, be expressed in the form of a range.

  Regulation (EU) No 234/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries

 321. #667622

  Téitear i gcomhairle le BEI i bpróiseas clársceidealaithe an Aontais i gcás inarb iomchuí.

  The EIB is consulted in the Union programming process where appropriate.

  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

 322. #667669

  I gcás inarb ábhartha, bainfear leas as MSC i gcur chun feidhme clár earnála.

  Where relevant, strategic environmental assessments shall be used in the implementation of sectoral programmes.

  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

 323. #671851

  Is gá a áirithiú nach ndeonaítear aon aisíocaíocht onnmhairiúcháin i gcás earraí allmhairithe nach bhfuil in Iarscríbhinn I a scaoiltear i saorchúrsaíocht agus a athonnmhairítear, a onnmhairítear i ndiaidh a bpróiseála nó a ionchorpraítear in earraí eile nach bhfuil in Iarscríbhinn I. I gcás gránach, ríse, bainne agus táirgí bainne nó uibheacha allmhairithe a scaoiltear i saorchúrsaíocht, is gá a áirithiú nach ndeonaítear aon aisíocaíocht i gcás ina n-onnmhaireofar na hearraí i ndiaidh a bpróiseála nó ina n-ionchorprófar iad in earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I.

  It is necessary to ensure that no export refund is granted for imported non-Annex I goods released into free circulation which are re-exported, exported after processing or incorporated in other non-Annex I goods. As regards imported cereals, rice, milk and milk products or eggs released into free circulation it is necessary to ensure that no refund is granted where the goods are exported after processing or incorporated in non-Annex I goods.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 324. #672089

  I gcás suaite i margadh an Aontais nó i gcás inar dóigh go mbeidh suaitheadh ann de thoradh socruithe próiseála isteach, féadfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ag Ballstáit nó ar a thionscnamh féin, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, úsáid na socruithe próiseála isteach a chur ar fionraí i bpáirt nó ina hiomláine, i gcás ubh albaimine agus lachtalbaimine.

  Where the Union market is disturbed or is liable to be disturbed by inward processing arrangements, the Commission may, at the request of a Member State or on its own initiative, adopt implementing acts, fully or partially suspending the use of inward processing arrangements for ovalbumin and lactalbumin.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 325. #674467

  I gcás na n-aerfort, ríomhfar an leithdháileadh i gcomhair gach Ballstáit mar a leanas:

  For the airports, the allocation shall be calculated for each Member State as follows:

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 326. #676590

  Go háirithe, féadfaidh méid iarbhír na bhfíneálacha riaracháin atá le forchur i gcás sonrach an t-uasleibhéal dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bhaint amach, nó leibhéal níos airde dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta, i gcás sáruithe an-tromchúiseacha agus ag an am céanna féadfar fíneálacha atá cuid mhaith níos ísle ná an t-uasleibhéal a chur i bhfeidhm i gcás mionsáruithe nó i gcás socrúcháin.

  In particular, the actual amount of administrative fines to be imposed in a specific case may reach the maximum level provided for in this Regulation, or the higher level provided for in national law, for very serious infringements, while fines significantly lower than the maximum level may be applied to minor infringements or in case of settlement.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 327. #678010

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun a áirithiú, i gcás ina gcuirfear bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go mbeidh leasanna airgeadais an Aontais á gcosaint trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha, agus, i gcás ina dtugtar mírialtachtaí faoi deara, trí na méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when measures financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, where irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive penalties.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 328. #680453

  Tá na cúinsí sin teoranta do chásanna ina mbaineann an díospóid le cóir a chuir an tAontas fosta, más cosúil go gceanglaítear le dlí an Aontais an chóir a chuir Ballstát agus i gcás ina gconspóidtear cóir chomhchosúil in éileamh gaolmhar i gcoinne an Aontais san Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT), i gcás inar bunaíodh painéal agus ina mbaineann an t-éileamh leis an tsaincheist dhlíthiúil shonrach chéanna agus i gcás inar gá argóinteacht chomhsheasmhach a áirithiú i gcás EDT.

  Those circumstances are limited to cases where the dispute also involves treatment afforded by the Union, where it appears that the treatment afforded by a Member State is required by Union law and where similar treatment is being challenged in a related claim against the Union in the World Trade Organisation (WTO), where a panel has been established and the claim concerns the same specific legal issue and where it is necessary to ensure a consistent argumentation in the WTO case.

  Regulation (EU) No 912/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party

 329. #680566

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunaithe ar anailís fhíriciúil iomlán agus chothrom agus ar réasúnú dlíthiúil a chuirtear ar fáil do na Ballstáit, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 22(3), go bhfuil an tAontas chun gníomhú mar an freagróir i gcás ina gconspóidtear cóir chomhchosúil in éileamh gaolmhar i gcoinne an Aontais in EDT, i gcás inar bunaíodh painéal agus go mbaineann an t-éileamh leis an tsaincheist shonrach dhlíthiúil chéanna, agus i gcás ina gcaithfear argóinteacht chomhsheasmhach a áirithiú do chás EDT.

  The Commission may decide by means of implementing acts, based on a full and balanced factual analysis and legal reasoning provided to the Member States in accordance with the examination procedure referred to in Article 22(3), that the Union is to act as the respondent where similar treatment is being challenged in a related claim against the Union in the WTO, where a panel has been established and the claim concerns the same specific legal issue, and where it is necessary to ensure a consistent argumentation in the WTO case.

  Regulation (EU) No 912/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party

 330. #682133

  i gcás deochanna biotáilleacha dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1, agus i gcás fíona amhail dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo agus i gcás beorach, beidh bearta atá dírithe ar an margadh inmheánach teoranta do thomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis na scéimeanna a leagtar amach i mír 4 agus maidir le tomhailt fhreagrach na ndeochanna sin;

  with regard to spirit drinks as referred to in point (c) of paragraph 1, wine as referred to in point (a) of this paragraph and beer, measures targeting the internal market shall be limited to informing consumers of the schemes set out in paragraph 4 and of the responsible consumption of those beverages;

  Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008

 331. #683363

  i gcás ina gcumhdaíonn an tOrdú roinnt cuntas sa Bhallstát céanna nó i mBallstáit éagsúla;

  where the Order covers several accounts in the same Member State or in different Member States;

  Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters 

 332. #684667

  I gcás nár cuireadh allmhairiú táirge faoi réir fhaireachas an Aontais roimh ré, féadfaidh an Coimisiún faireachas a thabhairt isteach, i gcomhréir le hAirteagal 17, i gcás allmhairithe isteach i réigiún amháin nó níos mó ná réigiún amháin de chuid an Aontais agus i gcás na n-allmhairithe sin amháin.

  Where the import of a product has not been made subject to prior Union surveillance, the Commission, in accordance with Article 17, may introduce surveillance confined to imports into one or more regions of the Union.

  Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports 

 333. #685866

  i gcás airgid atá á choinneáil i gcuntais le hinstitiúid chreidmheasa, an Ballstát atá luaite ar IBAN an chuntais, nó, i gcás airgid atá á gcoinneáil i gcuntais le hinstitiúid chreidmheasa nach bhfuil IBAN aici: an Ballstát ina bhfuil riarachán lárnach na hinstitiúide creidmheasa a bhfuil an cuntas á choinneáil aici nó, i gcás ina choinnítear an cuntas le brainse, le gníomhaireacht nó le bunaíocht eile: an Ballstát ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile lonnaithe;

  cash held in accounts with a credit institution, the Member State indicated in the account's IBAN, or, for cash held in accounts with a credit institution which does not have an IBAN, the Member State in which the credit institution holding the account has its central administration or, where the account is held with a branch, agency or other establishment, the Member State in which the branch, agency or other establishment is located;

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 334. #687028

  I gcás na mbeart cosanta, eiseofar an doiciméad faireachais i gcomhréir le forálacha Chaibidil IV.

  In the case of safeguard measures, the surveillance document shall be issued in accordance with the provisions of Chapter IV.

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 335. #693069

  i gcás nach mbeidh athrú i gceist leis na ceanglais íosta don nós imeachta tosaigh soláthair.

  where the minimum requirements of the initial procurement procedure are not altered.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 336. #694096

  An nós imeachta um údarú i gcás iarratas comhthráthach ar údarú i dtaobh éileamh sláinte

  Authorisation procedure in case of a parallel application for the authorisation of a health claim

  Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEA relevance)

 337. #695127

  I gcás nár chuir an t-éilitheoir in iúl cé acu de na nósanna imeachta a liostaítear i bpointe (a) agus (b) de mhír 1 a bhfuil sé ag iarraidh go gcuirfear i bhfeidhm iad maidir lena éileamh sna himeachtaí a bheidh ann i gcás ráiteas cur i gcoinne nó i gcás inar iarr an t-éilitheoir go gcuirfí i bhfeidhm an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga mar a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 maidir le héileamh nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin sin, aistreofar na himeachtaí chuig an nós imeachta sibhialta náisiúnta iomchuí, ach amháin má d'iarr an t-éilitheoir go sainráite nach ndéanfaí aistriú den chineál sin.

  Where the claimant has not indicated which of the procedures listed in points (a) and (b) of paragraph 1 he requests to be applied to his claim in the proceedings that ensue in the event of a statement of opposition or where the claimant has requested that the European Small Claims Procedure as laid down in Regulation (EC) No 861/2007 be applied to a claim that does not fall within the scope of that Regulation, the proceedings shall be transferred to the appropriate national civil procedure, unless the claimant has explicitly requested that such transfer not be made.

  Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure

 338. #696753

  I. Táille aonair i gcás clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas

  I. Individual fee for an international registration designating the Union

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 339. #699747

  Ba cheart nós imeachta simplithe a chur i bhfeidhm i gcás ina ndéantar an deimhniú ar chineálscrúdú AE a athnuachan i gcás nach ndearna an monaróir modhnú ar an gcineál formheasta agus ar na caighdeáin chomhchuibhithe nó i gcás nár athraíodh sonraíochtaí teicniúla eile a chuir an monaróir i bhfeidhm agus go leanfaidh siad ar aghaidh ag cloí leis na ceanglais sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach i bhfianaise staid na teicníochta. I gcásanna den sórt sin, níor cheart go mbeadh tástálacha breise ná scrúduithe breise riachtanach agus ba cheart an t-ualach riaracháin agus na costais ghaolmhara a choimeád chomh híseal agus is féidir.

  A simplified procedure should be applied in the case of renewal of the EU type- examination certificate where the manufacturer has not modified the approved type and the harmonised standards or other technical specifications applied by the manufacturer have not been changed and continue to meet the essential health and safety requirements in the light of the state of the art. In such cases, additional tests or examinations should not be necessary and the administrative burden and related costs should be kept to a minimum.

  Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)

 340. #700517

  i gcás ina bhfuil modhnú ar an gcineál formheasta dá dtagraítear i bpointe 7.2;

  in the case of a modification to the approved type referred to in point 7.2;

  Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)

 341. #700518

  i gcás ina bhfuil athrú ar staid na teicníochta dá dtagraítear i bpointe 7.3;

  in the case of a change in the state of the art referred to in point 7.3;

  Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)

 342. #703082

  I gcás amhras a bheith ar údarás inniúil faoi ghalar liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 9(1) a bheith ar ainmhithe fiáine nó i gcás ina ndeimhníonn sé go hoifigiúil go bhfuil galar liostaithe ar ainmhithe fiáine agus i gcás ina roghnaíonn an Ballstát atá buailte an galar i dtrácht a dhíothú agus ar an gcoinníoll go bhforáiltear bearta d'ainmhithe fiáine sa chlár roghnach díothaithe dá bhforáiltear in Airteagal 31(2) don ghalar liostaithe sin, cuirfidh an t-údarás inniúil na bearta rialaithe galar a leagtar síos sa chlár roghnach díothaithe sin i bhfeidhm i gcríoch iomlán an Bhallstáit, an limistéir nó an chreasa lena mbaineann, de réir mar is ábhartha don amhras nó don deimhniú oifigiúil sin.

  In the event that a competent authority suspects or officially confirms a listed disease as referred to in point (c) of Article 9(1) in wild animals and the affected Member State has opted for the eradication of the disease in question, and provided that measures for wild animals are envisaged in the optional eradication programme provided for in Article 31(2) for that listed disease, the competent authority shall apply the disease control measures laid down in that optional eradication programme throughout the territory of the Member State, area or zone concerned, as relevant for that suspicion or official confirmation.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 343. #704812

  I gcás ráige nó i gcás guaise amhail dá dtagraítear in Airteagal 246(1) agus i gcás bearta éigeandála arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 257(1) agus le hAirteagal 257(1), agus Airteagal 258(1) agus, athbhreithneoidh an Coimisiún an cás agus na bearta éigeandála a glacadh agus glacfaidh sé, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, ceann amháin nó níos mó de na bearta éigeandála dá bhforáiltear in Airteagal 257(1) maidir leis na hainmhithe agus na táirgí i dtrácht agus na modhanna iompair agus maidir le hábhar eile is féidir a tháinig i dteagmháil leis na hainmhithe sin nó leis na táirgí sin in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

  In the event of an outbreak or the occurrence of a hazard as referred to in Article 257(1), and of emergency measures taken by the competent authorities of the Member States in accordance with Article 257(1) and Article 258(1), (2) and (3), the Commission shall review the situation and the emergency measures taken, and shall adopt, by means of an implementing act, one or more of the emergency measures provided for in Article 257(1) concerning the animals and products in question and means of transport and other material that may have come into contact with those animals or products, in any of the following cases:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 344. #705998

  ciallaíonn “comhpháirtíocht trasteorann EURES” grúpáil Comhaltaí nó Comhpháirtithe EURES agus, i gcás inarb ábhartha, geallsealbhóirí eile lasmuigh de líonra EURES, agus arb é is cuspóir léi comhar fadtéarmach a dhéanamh i struchtúir réigiúnacha; déantar comhpháirtíochtaí trasteorann de chuid EURES a bhunú i réigiúin trasteorann idir na dreamanna seo a leanas: na seirbhísí fostaíochta ar an leibhéal réigiúnach, áitiúil agus, i gcás inarb iomchuí, náisiúnta; na comhpháirtithe sóisialta; agus, i gcás inarb ábhartha, páirtithe leasmhara eile, de chuid dhá Bhallstát ar a laghad nó de chuid Ballstáit agus tír eile atá rannpháirteach in ionstraimí an Aontais atá dírithe ar thacú le líonra EURES.

  ‘EURES cross-border partnership’ means a grouping of EURES Members or Partners and, where relevant, other stakeholders outside of the EURES network, with the intention of long-term cooperation in regional structures, set up in cross-border regions between: the employment services on regional, local and, where appropriate, national level; the social partners; and, where relevant, other stakeholders of at least two Member States or a Member State and another country participating in the Union instruments aiming to support the EURES network.

  Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)

 345. #706823

  I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs gníomhaíochtaí bunaíochta de chuid rialaitheora nó próiseálaithe san Aontas agus i gcás ina bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe i mBallstát amháin nó níos mó, nó i gcás ina ndéanann an phróiseáil a dhéantar i gcomhthéacs gníomhaíochtaí bunaíocht aonair de chuid rialaitheora nó próiseálaithe difear suntasach do na hábhair sonraí i níos mó ná Ballstát amháin, nó ar dócha go ndéanfaidh sé difear suntasach dóibh, is é an t-údarás maoirseachta do phríomhbhunaíocht an rialaitheora nó an phróiseálaí nó do bhunaíocht aonair an rialaitheora nó an phróiseálaí ar cheart dó gníomhú mar phríomhúdarás.

  Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union and the controller or processor is established in more than one Member State, or where processing taking place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State, the supervisory authority for the main establishment of the controller or processor or for the single establishment of the controller or processor should act as lead authority.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 346. #709848

  I gcás den sórt sin, rachaidh Eurojust nó OLAF i gcomhairle le Europol.

  In such a case, Eurojust or OLAF shall consult with Europol.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 347. #711116

  I gcás ina n-easaontóidh údarás náisiúnta sábháilteachta le moltaí na Gníomhaireachta dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach nglacfaidh sé na céimeanna oiriúnacha dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach dtabharfaidh údarás náisiúnta sábháilteachta aon fhreagra ar mholtaí na Gníomhaireachta laistigh de thrí mhí ó na moltaí sin a fháil, cuirfidh an Ghníomhaireacht an Coimisiún ar an eolas.

  Where a national safety authority disagrees with the Agency's recommendations referred to in paragraph 4, or does not take the appropriate steps referred to in paragraph 4, or where no answer is given by a national safety authority in response to the Agency's recommendations within 3 months of receipt thereof, the Agency shall inform the Commission.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 348. #711133

  I gcás nach n-aontóidh Ballstát leis an moladh dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach ndéanfaidh sé na céimeanna oiriúnacha dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach dtabharfaidh comhlacht dá dtabharfar fógra aon fhreagra ar mholadh na Gníomhaireachta laistigh de thrí mhí ón moladh sin a fháil, cuirfidh an Ghníomhaireacht an méid sin in iúl don Choimisiún.

  Where a Member State disagrees with the recommendation referred to in paragraph 4 or does not take the appropriate steps referred to in paragraph 4, or where no answer is given by a notified body in response to the Agency's recommendation within 3 months of receipt thereof, the Agency shall inform the Commission.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 349. #713271

  i gcás ainmhithe pórúcháin folaíochta, ainm an phóir, nó, i gcás muca pórúcháin hibrideacha, ainm an phóir, na líne nó an chrosphóir, a chuimsítear i ngach ceann dá chuid clár póraithe atá formheasta i gcomhréir le hAirteagal 8(3), agus, i gcás ina mbaineann an cumann póir leas as na maoluithe dá dtagraítear in Airteagal 19 nó i bpointe 2 de Chaibidil III de Chuid 1 d'Iarscríbhinn II, tagairt do na maoluithe sin;

  in the case of purebred breeding animals, the name of the breed, or, in the case of hybrid breeding pigs, the name of the breed, line or cross, covered by each of its breeding programmes approved in accordance with Article 8(3), and, where the breed society makes use of the derogations referred to in Article 19 or point 2 of Chapter III of Part 1 of Annex II, a reference to those derogations;

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 350. #713315

  i gcás pórtha atá i mbaol; nó

  in the case of an endangered breed; or

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 351. #713334

  i gcás pór atá i mbaol; nó

  in the case of an endangered breed, or

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 352. #713394

  De mhaolú ar Airteagal 18(1), i gcás ina mbíonn cumann póir ag gabháil do chlár póraithe atá formheasta i gcomhréir le hAirteagal 8(3,) agus, i gcás inarb infheidhme, le hAirteagal 12 le haghaidh póir nach bhfuil aon phórleabhar ann dó i mBallstát ar bith ná i dtríú tír atá ar áireamh sa liosta dá bhforáiltear in Airteagal 34, féadfaidh an cumann póir sin ainmhithe pórúcháin folaíochta nó sliocht ainmhithe pórúcháin folaíochta de phórtha éagsúla nó aon ainmhí a ndéanann an cumann póir a bhreithniú go dtagann sé leis na saintréithe don phór nua sin agus, i gcás inarb infheidhme, go gcomhlíonann sé na ceanglais feidhmíochta íosta a leagtar síos sa chlár póraithe a iontráil i bpríomhchuid an phórleabhair atá nuabhunaithe.

  By way of derogation from Article 18(1), where a breed society carries out a breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, for a breed for which no breeding book exists in any Member State or third country included in the list provided for in Article 34, that breed society may enter in the main section of that newly established breeding book, purebred breeding animals or descendants from purebred breeding animals of different breeds or any animal which is judged by the breed society to conform to the characteristics of that new breed and, where applicable, fulfils the minimum performance requirements laid down in the breeding programme.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 353. #715531

  I gcás ina ndéanfaidh aon pháirtí sa ghealltanas gealltanais a shárú nó a aistarraingt nó i gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún glacadh an ghealltanais a aistarraingt, aistarraingeofar glacadh an ghealltanais le Cinneadh ón gCoimisiún nó le Rialachán ón gCoimisiún, mar is iomchuí, agus beidh feidhm láithreach ag an dleacht shealadach a fhorchuireann an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 7 nó ag an dleacht chinntitheach a fhorchuireann an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 9(4), ar choinníoll go dtugtar deis don onnmhaireoir lena mbaineann barúlacha a thabhairt, seachas i gcás ina n-aistarraingíonn an t-onnmhaireoir sin an gealltanas.

  In the case of breach or withdrawal of undertakings by any party to the undertaking, or in the case of withdrawal of acceptance of the undertaking by the Commission, the acceptance of the undertaking shall be withdrawn by Commission Decision or Commission Regulation, as appropriate, and the provisional duty which has been imposed by the Commission in accordance with Article 7 or the definitive duty which has been imposed in accordance with Article 9(4) shall automatically apply, provided that the exporter concerned has, except where that exporter has withdrawn the undertaking, been given an opportunity to comment.

  Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union

 354. #717404

  I gcás gach iontráil sa chéad dá cholún sonraítear riail i gcolún 3 nó colún 4.

  For each entry in the first two columns a rule is specified in column 3 or 4.

  Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements

 355. #722476

  Rachaidh na Ballstáit i gcomhairle le chéile d'fhonn go ndéanfar i gcomhar na nithe is gá chun nach gcoiscfí feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh mar gheall ar bhearta a bheadh le déanamh ag Ballstát i gcás suaitheadh tromchúiseach inmheánach a dhul i gcion ar an ord poiblí, i gcás cogaidh nó i gcás mórtheannas idirnáisiúnta a mbeadh bagairt chogaidh ann, nó chun oibleagáidí a chomhlíonadh a bhí glactha aige d'fhonn an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a choimeád.

  Member States shall consult each other with a view to taking together the steps needed to prevent the functioning of the internal market being affected by measures which a Member State may be called upon to take in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in the event of war, serious international tension constituting a threat of war, or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 356. #724674

  Rachfar i gcomhairle freisin leis an mBanc Ceannais Eorpach i gcás athruithe institiúideacha sa réimse airgeadaíochta.

  The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 357. #725672

  i gcás léasa, déanfar an trealamh a chlárú i mBallstát.

  in case of leasing, the equipment shall be registered in a Member State.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 358. #727401

  I gcás ina bhfuil an difríocht níos mó ná 10 % idir na meastacháin gabhála ar líon na n-iasc atá déanta ag breathnóir réigiúnach ICCAT, na húdaráis rialaithe iomchuí agus/nó maistrí an tsoithigh gabhála nó ionadaí an ghaiste, nó i gcás nach leor caighdeán nó soiléireacht an taifeadta físe chun na meastacháin sin a dhéanamh, tionscnóidh an Ballstát atá freagrach as an soitheach gabhála, as an bhfeirm nó as an ngaiste imscrúdú a chuirfear i gcrích sula gcuirfear na héisc i gcaighean ar an bhfeirm nó i gcás ar bith laistigh de 96 huaire tar éis an t-imscrúdú a thionscnamh.

  In cases where there is more than 10 % difference by number between the estimates of catch made by the ICCAT regional observer, relevant control authorities and/or the master of the catching vessel, or representative of the trap, or where the video record is of insufficient quality or clarity to make such estimations, the Member State responsible for the catching vessel, farm or trap shall launch an investigation which shall be concluded prior to the time of caging at the farm or in any case within 96 hours after being launched.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 359. #727666

  An t-íosmhéid faisnéise le bheith i logleabhair iascaireachta i gcás tabhairt i dtír nó trasloingsithe:

  Minimum information for fishing logbooks in case of landing or transhipment:

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 360. #727673

  An t-íosmhéid faisnéise le bheith i logleabhair iascaireachta i gcás aistriú i gcaighean:

  Minimum information for fishing logbooks in case of transfer into cages:

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 361. #729182

  i gcás inarb é GER an meánchóimheas gáis i rith an timthrialla tástála iomchuí.

  where GER is the average gas energy ratio over the appropriate test cycle.

  Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance)

 362. #730221

  I gcás custaiméirí teaghlaigh, cuirfear na bandaí seo a leanas i bhfeidhm:

  For household customers, the following bands shall be applied:

  Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC (Text with EEA relevance)

 363. #730229

  I gcás custaiméirí deiridh neamhtheaghlaigh, cuirfear na bandaí seo a leanas i bhfeidhm:

  For final non-household customers, the following bands shall be applied:

  Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC (Text with EEA relevance)

 364. #731770

  De mhaolú ar Airteagal 87, i gcás ina dteastaíonn pas plandaí de bhun Airteagal 79(1) agus Airteagal 80(1) le go bhféadfaidh planda, táirge planda nó réad eile a tugadh isteach san Aontas ó thríú tír gluaiseacht laistigh de chríoch an Aontais, eiseofar an pas i gcás ina ndearnadh na seiceálacha trí bhíthin rialuithe oifigiúla ag an bpost rialaithe teorann, maidir lena thabhairt isteach, a chomhlíonadh ar bhealach sásúil agus gurbh é a baineadh de thátal as na seiceálacha sin go gcomhlíonann an planda, an táirge planda nó an réad eile lena mbaineann na ceanglais shubstainteacha maidir le pas plandaí a eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 85 agus, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 86.

  By way of derogation from Article 87, where a plant, plant product or other object, introduced into the Union territory from a third country which, for movement within the Union territory, requires a plant passport pursuant to Article 79(1) and Article 80(1), the passport shall be issued if the checks by means of official controls at the border control post concerning its introduction have been completed satisfactorily and have led to the conclusion that the plant, plant product or other object concerned fulfils the substantive requirements for issuance of a plant passport according to Article 85 and, where appropriate, Article 86.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 365. #736189

  I gcás nach bhforáiltear le dlíthe Ballstáit do mhaoirseacht choisctheach bhreithiúnach nó riaracháin a dhéanamh ar dhlíthiúlacht cumasc, nó i gcás nach gcumhdaítear leis an maoirseacht sin na gníomhartha dlíthiúla uile a cheanglaítear i ndáil le cumasc, tarraingeofar suas agus deimhneofar i bhfoirm chuí dlí miontuairiscí na gcruinnithe ginearálta ar lena linn a rinneadh an cinneadh faoin gcumasc agus, i gcás inarb iomchuí, an conradh cumaisc a thig as na cruinnithe ginearálta sin.

  Where the laws of a Member State do not provide for judicial or administrative preventive supervision of the legality of mergers, or where such supervision does not extend to all the legal acts required for a merger, the minutes of the general meetings which decide on the merger and, where appropriate, the merger contract subsequent to such general meetings shall be drawn up and certified in due legal form.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 366. #737960

  I gcás ina bhfuil faisnéis nithiúil iontaofa ag an gCoimisiún, agus sonraí, tuarascálacha agus staidreamh ábhartha á gcur san áireamh aige i dtaobh na n-imthosca dá dtagraítear i bpointe (a), pointe (b), pointe (c) nó pointe (d) de mhír 2, ar iomthosca iad a éiríonn i mBallstát amháin nó níos mó, nó i gcás nach bhfuil an tríú tír ag comhoibriú i ndáil le hathligean isteach, go háirithe i gcás ina bhfuil comhaontú um athligean isteach tugtha i gcrích idir an tríú tír sin agus an tAontas, mar shampla:

  Where the Commission, taking into account relevant data, reports and statistics, has concrete and reliable information of circumstances referred to in point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 2, arising in one or more Member States, or that the third country is not cooperating on readmission, in particular where a readmission agreement has been concluded between that third country and the Union, for instance:

  Regulation (EU) 2017/371 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

 367. #738442

  Cé gurb é creidiúnú rogha na hionstraime chun ardfheidhmíocht na saotharlann oifigiúil a áirithiú, is próiseas casta agus costasach é mar sin féin, agus bheadh ualach míréireach ar an tsaotharlann mar thoradh air i gcás ina mbeadh modh na hanailíse, na tástála nó na diagnóise saotharlainne simplí go maith agus i gcás nach n-éilíonn sé nósanna imeachta nó trealamh speisialaithe, mar is amhlaidh i gcás Trichinella a bhrath i gcomhthéacs na cigireachta agus, faoi choinníollacha áirithe, i gcásanna nach ndéanann an tsaotharlann ach anailísí, tástálacha nó diagnóisí i gcomhthéacs gníomhaíochtaí oifigiúla eile seachas i gcomhthéacs rialuithe oifigiúla.

  While accreditation is the instrument of choice to ensure high performance by official laboratories, it is also a complex and costly process, which would result in a disproportionate burden for the laboratory in cases where the method of laboratory analysis, test or diagnosis is particularly simple to perform and does not require specialised procedures or equipment, as is the case for the detection of Trichinella in the context of the inspection and, under certain conditions, in cases where the laboratory only carries out analyses, tests or diagnoses in the context of other official activities and not of official controls.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 368. #739189

  I gcás ina ndéantar rialuithe oifigiúla i gcomhréir le hAirteagal 44(1):

  Where official controls are performed in accordance with Article 44(1), they shall:

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 369. #740154

  Gníomhaíochtaí i gcás ina suitear go bhfuil neamhchomhlíonadh i gceist

  Actions in the event of established non-compliance

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 370. #740155

  I gcás ina suitear go bhfuil neamhchomhlíonadh i gceist, déanfaidh na húdaráis inniúla:

  Where the non-compliance is established, the competent authorities shall take:

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 371. #741984

  shann an monaróir, i gcás inarb infheidhme, SFU i gcomhréir le hAirteagal 27.

  where applicable, a UDI has been assigned by the manufacturer in accordance with Article 27.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 372. #742915

  Féadfar na nósanna imeachta agus na scálaí ama le haghaidh measúnuithe comhordaithe i gcás modhnuithe substaintiúla de bhun mhír 12 den Airteagal seo a leagan amach freisin i ngníomhartha cur chun feidhme den sórt sin, i gcás tarluithe díobhálacha a thuairisciú de bhun Airteagal 80(4) agus i gcás imscrúduithe cliniciúla ar tháirgí comhcheangail idir feistí leighis agus táirgí íocshláinte, i gcás ina mbíonn na táirgí sin faoi mheasúnú comhreathach de thriail chliniciúil faoi Rialachán (AE) Uimh. 536/2014.

  Such implementing acts may also set out the procedures and timescales for coordinated assessment in the case of substantial modifications pursuant to paragraph 12 of this Article, in the case of reporting of adverse events pursuant to Article 80(4) and in the case of clinical investigations of combination products between medical devices and medicinal products, where the latter are under a concurrent coordinated assessment of a clinical trial under Regulation (EU) No 536/2014.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 373. #743060

  I gcás feistí atá cumhdaithe ag an Rialachán seo i gcomhréir le pointe (g) d'Airteagal 1(6) agus i gcás ina bhféadfadh an teagmhas tromchúiseach nó an gníomh ceartaitheach um shábháilteacht allamuigh a bheith bainteach le díorthaigh fíochán nó ceall de bhunús daonna a úsáideadh chun an fheiste a mhonarú, agus i gcás feistí a thagann faoin Rialachán seo de bhun Airteagal 1(10), déanfaidh an t-údarás inniúil nó an t-údarás inniúil comhordúcháin, dá dtagraítear i mír 9 den Airteagal seo, an t-údarás inniúil maidir le fíocháin agus cealla de bhunús daonna a ndeachaigh an comhlacht dá dtugtar fógra i gcomhairle leis i gcomhréir leis d'Airteagal 52(10), a chur ar an eolas.

  In the case of devices covered by this Regulation in accordance with point (g) of Article 1(6) and where the serious incident or field safety corrective action may be related to the derivatives of tissues or cells of human origin utilised for the manufacture of the device, and in the case of devices falling under this Regulation pursuant to Article 1(10), the competent authority or the coordinating competent authority referred to in paragraph 9 of this Article shall inform the competent authority for human tissues and cells that was consulted by the notified body in accordance with Article 52(10).

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 374. #743738

  i gcás inarb infheidhme, lipéadú faisnéise i gcomhréir le Roinn 10.4.5.;

  where applicable, information labelled in accordance with Section 10.4.5.;

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 375. #745322

  I gcás feistí in aicme I, beidh feidhm ag Airteagal 27(4) ón 26 Bealtaine 2025;

  For class I devices Article 27(4) shall apply from 26 May 2025;

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 376. #745817

  shann an monaróir, i gcás inarb infheidhme, SFU i gcomhréir le hAirteagal 24;

  where applicable, a UDI has been assigned by the manufacturer in accordance with Article 24.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 377. #747335

  (aa) i gcás inarb iomchuí, eatraimh tagartha i ngnáthdhaonraí agus i ndaonraí atá buailte;

  (aa) where relevant, reference intervals in normal and affected populations;

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 378. #751282

  I gcás imeachtaí i ndáil leis na caingne agus éilimh dá dtagraítear in Airteagal 124:

  In the case of proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 124:

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 379. #752157

  I. Táille aonair i gcás clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas

  I. Individual fee for an international registration designating the Union

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 380. #755860

  I gcás na dtáirgí sin, gheobhaidh an déileálaí lipéad athscálaithe i gcomhréir le hAirteagal 5(2).

  For such products, the dealer shall obtain a rescaled label in accordance with Article 5(2).

  Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance. )

 381. #755957

  i gcás inarb iomchuí, difríochtaí i bhfeidhmíochtaí fuinnimh i réigiúin éagsúla aeráide;

  where appropriate, differences in energy performances in different climatic regions;

  Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance. )

 382. #765092

  Luíodú sochar i gcás daoine i dteideal pinsean mar gheall ar dhíneart.

  Reduction of benefits in the case of persons entitled to pensions in respect of disablement.

  Number 20 of 1923: NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT, 1923

 383. #768343

  —(1) I gcás có-ionannas vótanna i dtaobh breithiúnais leigfar saor an duine cúisithe.

  —(1) In case of equality of votes on a finding, the accused shall be acquitted.

  Number 30 of 1923: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 384. #782237

  (i) I gcás ciontaí nách ciontaí meisce, fíneáil ná raghaidh thar £3;

  (i) In the case of offences other than drunkenness, fine not exceeding £3;

  Number 38 of 1924: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923 (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1924

 385. #782822

  Fuirm an mhionna i gcás ceist i dtaobh cumas pléideála.

  Form of oath on issue of competence to plead.

  Number 44 of 1924: CRIMINAL JUSTICE (ADMINISTRATION) ACT, 1924

 386. #816779

  Breith do chur i bhfeidhm i gcás athchomhairc chun na Cúirte Athchomhairc Choiriúla.

  Execution of sentence in case of appeal to the Court of Criminal Appeal.

  Number 15 of 1928: COURTS OF JUSTICE ACT, 1928

 387. #857259

  (a) i gcás duine bheidh á iarraidh go gclárófaí é i gclár na n-iomportálaithe cruithneachtan—

  ( a ) in the case of an applicant for registration in the register of wheat importers, either—

  Number 7 of 1933: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1933

 388. #905040

  Pé ráta acu so leanas gur as do gheobhfar i ngach cás fé leith an méid diúité is mó, sé sin le rá:— 50% no pé ráta acu so leanas a bhaineann leis an gcás, sé sin le rá, i gcás ribín nách mó ná trí orlach ar leithead —trí scillinge agus ceithre pingne ar gach dhá shlait déag no codán de dhá shlait déag i bhfaid an ribín, no i gcás ribín is mó ná trí orlach ar leithead— sé scillinge agus ocht bpingne ar gach trí slat no codán de thrí slat i bhfaid an ribín.

  Whichever of the following rates produces in each particular case the greater amount of duty, that is to say:—50% or whichever of the following rates is applicable, that is to say, in the case of a ribbon not exceeding three inches in width—three shillings and fourpence on every twelve yards or fraction of twelve yards in the length of the ribbon, or in the case of a ribbon exceeding three inches in width— six shillings and eight pence on every three yards or fraction of three yards in the length of the ribbon.

  Number 31 of 1936: FINANCE ACT, 1936

 389. #911019

  Comhachta i gcás cuideachtana árachais ná beifear cinnte i dtaobh a sócmhainneachta.

  Powers in cases of assurance companies of doubtful solvency.

  Number 45 of 1936: INSURANCE ACT, 1936

 390. #912743

  Comhacht chun cur leis an aois chun dul as oifig i gcás breithiún i gceanntair Ghaelacha.

  Power to extend retiring age of justices in Irish-speaking districts.

  Number 48 of 1936: COURTS OF JUSTICE ACT, 1936

 391. #949628

  (2) I gcás contae-bhainisteoir do bheith ag dul ar saoire agus fós i gcás contae-bhainisteoir do bheith ag coinne go mbeidh sé, toisc é bheith as láthair o n-a chontae, éagcumasach amhlaidh mar adubhradh, is cead don chontae-bhainisteoir sin, ach é do dhul i gcomhairle le cathaoirleach na comhairle contae ar dtúis, an chomhacht cheaptha leas-chontae-bhainisteora d'fheidhmiú roimh an saoire no an éagcumas san (pé aca é) agus ag coinne leis an gcéanna, ach i ngach cás eile, sé sin le rá: i gcás contae-bhainisteoir do bheith éagcumasach amhlaidh mar adubhradh toisc é bheith breoite no curtha ar fiunraoí;

  (2) Where a county manager is on vacation and also where a county manager is so incapable as aforesaid and such incapacity is due to absence from his county, the power of appointing a deputy county manager may be exercised by such county manager, after consultation with the chairman of the county council, before and in contemplation of such vacation or such incapacity (as the case may be), but in every other case, that is to say, where a county manager is so incapable as aforesaid owing to illness or suspension and also where a county manager is on vacation or is so incapable as aforesaid owing to absence from his county and a deputy county manager is not appointed under this section before such vacation or incapacity or, having been so appointed, is removed under this section or dies or resigns during such vacation or incapacity, the power of appointing a deputy county manager under this section shall be exercisable at any time during such vacation or incapacity only by the chairman of the county council or, in the case of grouped counties, by the chairman of the council of such one of those counties as the Minister shall direct.

  Number 12 of 1940: COUNTY MANAGEMENT ACT, 1940

 392. #962481

  —(1) D'ainneoin éinní atá sna hAchtanna, ní bheidh aon tsaighdiúir de na Fórsaí ná aon fhear den Chúltaca i dteideal a scaoilte le linn tréimhse práinne, agus i gcás téarma liostála bunaidh aon tsaighdiúra no fir den tsórt san d'éag i rith tréimhse práinne is tuigthe faidiú do bheith déanta ar an téarma san go ceann na tréimhse práinne sin, agus is tuigthe, i gcás saighdiúra de na Fórsaí, an faidiú san do bheith ina fhaidiú ar a sheirbhís airm no, i gcás fir den Chúltaca, é bheith ina fhaidiú ar a sheirbhís sa Chúltaca, agus beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna i ngach cás den tsórt san fé is dá mbeadh an faidiú seirbhíse sin ina chuid den téarma liostála bunaidh.

  —(1) Notwithstanding anything contained in the Acts, no soldier of the Forces or man of the Reserve shall be entitled to be discharged during a period of emergency, and where the term of original enlistment of any such soldier or man expires during a period of emergency, it shall be deemed to be extended for that period of emergency, and such extension shall be deemed, in the case of a soldier of the Forces, to be an extension of his army service, or, in the case of a man of the Reserve, to be an extension of his reserve service, and the provisions of the Acts shall apply in each such case as if the term of original enlistment included such extension of service.

  Number 3 of 1942: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1942

 393. #972128

  (i) i gcás an leanbh do bheith ina ghnáth-chomhnaí lena athair, an t-athair,

  (i) where the child normally resides with his father, the father,

  Number 2 of 1944: CHILDREN'S ALLOWANCES ACT, 1944

 394. #972646

  (i) i gcás gan an deimhniú do bhaint ach le haon tsighniú amháin:—

  (i) where the certificate relates to one signature only:—

  Number 8 of 1944: CONSTITUTION (VERIFICATION OF PETITION) ACT, 1944

 395. #972666

  (i) i gcás gan an deimhniú do bhaint ach le haon tsighniú amháin:—

  (i) where the certificate relates to one signature only:—

  Number 8 of 1944: CONSTITUTION (VERIFICATION OF PETITION) ACT, 1944

 396. #975856

  (2) I gcás duine do chúiseamh i gcionta fán alt so mar gheall ar threaspás—

  (2) Where a person is charged with an offence under this section in respect of a trespass—

  Number 21 of 1944: TRANSPORT ACT, 1944

 397. #981326

  (i) i gcás contae-bhuirge, cláraitheoir contae na contaebhuirge sin,

  (i) in the case of a county borough, the county registrar of that county borough,

  Number 15 of 1945: PRESIDENTIAL AND LOCAL ELECTIONS ACT, 1945

 398. #987008

  (ii) (I) i gcás bardais chontae-bhuirge nó buirge Dhún Laoghaire, as an gciste bardasach,

  (ii) (I) in the case of the corporation of a county borough or the borough of Dún Laoghaire, out of the municipal fund,

  Number 30 of 1945: LOCAL AUTHORITIES (ACCEPTANCE OF GIFTS) ACT, 1945

 399. #989261

  (b) (i) i gcás áite comhnaithe, fiche faoin gcéad den riail-chíos nó

  ( b ) (i) in the case of a dwelling, twenty per cent. of the standard rent, or

  Number 4 of 1946: RENT RESTRICTIONS ACT, 1946

 400. #1004302

  (I) i gcás oifigigh bharántais, mar thagairtí d'ísliú go dtí grád d'aicme chabhlaigh, agus

  (I) in the case of a warrant officer, be construed as references to reduction to a grade of naval rating, and

  Number 4 of 1947: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1947

 401. #1006544

  (i) i gcás inar pearsa an morgáisteoir, cóip de—

  (i) in case the mortgagor is an individual, a copy thereof is—

  Number 14 of 1947: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1947

 402. #1008600

  (i) i gcás fearchomhalta phósta, a bhean chéile más beo dhi;

  (i) in the case of a married male member his wife if alive;

  Number 21 of 1947: GREAT SOUTHERN RAILWAYS COMPANY (SUPERANNUATION SCHEME) ACT, 1947

 403. #1017349

  Deontais áirithe d'íoc i gcás each a scor de bheith i dtuathlíomatáiste.

  Payment of certain grants where house ceases to be situate in a rural area.

  Number 1 of 1948: HOUSING AMENDMENT ACT, 1948

 404. #1018943

  (b) i gcás inar coiste talmhaíochta an t-údarás áitiúil atá i gceist, an tAire Talmhaíochta,

  (b) in case the local authority in question are a committee of agriculture, the Minister for Agriculture,

  Number 4 of 1948: LOCAL, GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1948

 405. #1024095

  Lacáiste dleacta i gcás íle udrocharbóin a húsáidtear i rollóirí bóthair.

  Rebate of duty in the case of hydrocarbon oil used in road rollers.

  Number 13 of 1949: FINANCE ACT, 1949

 406. #1027232

  (8) I gcás áititheoir corann bradán a chiontú i gcion faoin alt seo—

  (8) Where the occupier of a salmon weir is convicted of an offence under this section—

  Number 27 of 1949: FISHERIES (STATUTE LAW REVISION) ACT, 1949

 407. #1031244

  (2) I gcás duine a chúiseamh i gcion faoin alt seo i leith foghla—

  (2) Where a person is charged with an offence under this section in respect of a trespass—

  Number 12 of 1950: TRANSPORT ACT, 1950

 408. #1032797

  Scor de bheith i seilbh oifige i gcás Coimisinéirí Tuatha todhchaí.

  Cesser of office of future Lay Commissioners.

  Number 16 of 1950: LAND ACT, 1950

 409. #1032807

  Scor de bheith i seilbh oifige i gcás Coimisinéirí Tuatha láithreacha.

  Cesser of office of existing Lay Commissioners.

  Number 16 of 1950: LAND ACT, 1950

 410. #1033946

  Cuirfidh Éire an prionsapal céanna i bhfeidhm, mutatis mutandis, i gcás cónaitheora sna Stáit Aontaithe.

  The same principle shall be applied, mutatis mutandis, by Ireland in the ewe of a resident of the United States.

  Number 18 of 1950: FINANCE ACT, 1950

 411. #1043817

  Modhnuithe i gcás daoine i bhfostaíochtaí áirithe.

  Modifications in the case of persons in certain employments.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 412. #1044927

  (a) suim fiche agus ceithre scillinge sa tseachtain i gcás fir, mná singile nó baintrí nó i gcás mná pósta atá ina cónaí ar leithligh óna fear céile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid d'fháil óna fear céile nó i gcás mná pósta a bhfuil teideal aici chun méaduithe i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanaí cáilithe nó i leith fir chéile, agus

  ( a ) the sum of twenty-four shillings a week in the case of a man, single woman or widow or married woman living apart from and unable to obtain any financial assistance from her husband or married woman entitled to an increase for a qualified child or each of two qualified children or for a husband, and

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 413. #1048827

  (4) I gcás feithicle lena mbaineann mír 6 de Chuid I den Sceideal seo, agus—

  (4) In the case of a vehicle to which paragraph 6 of Part I of this Schedule applies and—

  Number 24 of 1952: FINANCE (EXCISE DUTIES) (VEHICLES) ACT, 1952

 414. #1049567

  (2) I gcás imeachta a thionscnamh i gcoinne fostóra faoin alt seo—

  (2) Where proceedings are brought against an employer under this section—

  Number 26 of 1952: AGRICULTURAL WORKERS (WEEKLY HALF-HOLIDAYS) ACT, 1952

 415. #1057907

  “(4a) I gcás achomhairc dá dtagartar i mír (a) d'fho-alt (2) den alt seo—

  "(4a) In the case of an appeal referred to in paragraph ( a ) of subsection (2) of this section—

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 416. #1057915

  (4b) I gcás achomhairc dá dtagartar i mír (b) d'fho-alt (2) den alt seo—

  (4b) In the case of an appeal referred to in paragraph (b) of subsection (2) of this section—

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 417. #1063677

  (b) I gcás duine a chúiseamh i gcion faoin alt seo, is cosaint mhaith a chruthú—

  ( b ) Where a person is charged with an offence under this section it shall be a good defence to prove that—

  Number 18 of 1954: DEFENCE ACT, 1954

 418. #1064376

  (i) folóidh sé i gcás oifigigh de na Buan-Óglaigh scor agus éirí as, agus

  (i) in relation to an officer of the Permanent Defence Force, mean retirement or resignation, and

  Number 18 of 1954: DEFENCE ACT, 1954

 419. #1069203

  An nós imeachta i gcás ina ndéanfar cúiseamh i gcoinne aturnae.

  Procedure where charge is made against solicitor.

  Number 36 of 1954: SOLICITORS ACT, 1954

 420. #1072869

  (3) D'ainneoin fo-ailt (2) den alt seo, má taispeántar chun sástachta an Aire, maidir le haon cheanglas áirithe dá bhfuil i gCuid III den Acht seo, gur chóir, toisc caiteachas mór a ghabháil lena bheith riachtanach forgnimh nó gléasra nua a sholáthar, nó foirgnimh nó gléasra atá ann d'athrú, nó toisc deacrachtaí speisialta eile, nach dtiocfadh an ceanglas sin i ngníomh an lá a bheas ceaptha faoi fho-alt (2) den alt seo, i gcás monarchan i gcoitinne nó i gcás aon chineáil nó sóirt mhonarchan, féadfaidh sé, le hordú, an dáta a thiocfadh an ceanglas sin i ngníomh d'iarchur i gcás monarchan i gcoitinne, nó i gcás an chineáil nó an tsóirt sin mhonarchan, go dtí pé dáta is oiriúnach leis ach nach déanaí ná an dá bhliain tar éis an lae a bheas ceaptha faoi fho-alt (2) den alt seo, agus féadfaidh aon ordú den tsórt sin a ordú gur ag na forála comhréire sin d'aon achtachán a hathghairmtear leis an Acht seo a sonrófar san ordú a bheas feidhm in ionad an cheanglais iarchurtha den Acht seo.

  (3) Notwithstanding subsection (2) of this section, if it is shown to the satisfaction of the Minister, as respects any particular requirement contained in Part III of this Act, that by reason of substantial expenditure involved through the necessity of providing new, or altering existing, buildings or plant, or on account of other special difficulties, it would be right in the case either of factories generally or of any class or description of factory that the requirement should not come into operation on the day appointed under subsection (2) of this section, he may by order postpone the date of coming into operation of the said requirement, as respects factories generally or that class or description of factory, until such date as he may think fit but not later than the two years after the day appointed under subsection (2) of this section, and any such order may direct that such corresponding provisions of any enactment repealed by this Act as may be specified in the order shall apply in lieu of the postponed requirement of this Act.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 421. #1073278

  —I gcás aon innill i monarcha is inneall atá le tiomáint le cumhacht mheicniúil—

  —In the case of any machine in a factory being a machine intended to be driven by mechanical power—

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 422. #1078640

  Dílseánacht i loing a tharchur, i gcás báis, féimheachta, etc.

  Transmission of property in ship on death, bankruptcy, etc.

  Number 29 of 1955: MERCANTILE MARINE ACT, 1955

 423. #1078701

  Leas i morgáiste a tharchur i gcás báis, féimheachta, etc.

  Transmission of interest in mortgage on death, bankruptcy, etc.

  Number 29 of 1955: MERCANTILE MARINE ACT, 1955

 424. #1079037

  —(1) I gcás inar deimhin leis an Aire gurb ionann na rialacha a chuireas tír eile i bhfeidhm chun tonnáiste long a thomhas agus rialacháin tonnáiste an Achta seo, féadfaidh an tAire a ordú go measfar, gan a dtomhas athuair sa Stát, tonnáiste long na tíre sin a bheith mar luaitear ina ndeimhnithe cláraitheachta nó ina bpáipéir náisiúnta eile, sa tslí chéanna agus sa mhéid chéanna a meastar tonnáiste loinge cláraithe a bheith mar luaitear i ndeimhniú cláraitheachta na loinge sin agus chun na gcríocha céanna chun a meastar sin, agus i gcás aon spáis a dtaispeánfaidh deimhniú cláraitheachta nó páipéir náisiúnta eile aon loinge den tsórt sin é a bheith bainte de thonnáiste toisc é a bheith gafa ag mairnéalaigh nó príntísigh, agus curtha in áirithe le haghaidh a n-úsáide, measfar an spás sin a bheith deimhnithe faoin Acht seo agus a bheith do réir na bhforál den Acht seo a bhaineas le spás den tsórt sin i gcás long cláraithe, mura ndeimhneoidh suirbhéir long don Aire nach sroicheann déanamh agus trealamh na loinge maidir leis an spás sin an caighdeán is gá faoin Acht seo i gcás loinge cláraithe, agus má tharlaíonn aon cheist i dtaobh déanamh agus trealamh na loinge do shroichint amhlaidh an chaighdeáin is gá féadfaidh suirbhéir long an long d'iniúchadh chun a chinneadh cé acu is ceart dó deimhniú den tsórt sin a thabhairt nó gan é a thabhairt.

  —(1) Where the Minister is satisfied that the rules in force for the measurement of tonnage of ships applied by another country are similar to the tonnage regulations of this Act, the Minister may direct that the ships of that country shall, without being remeasured in the State, be deemed to be of the tonnage denoted in their certificates of registry or other national papers, in the same manner, to the same extent and for the same purposes as the tonnage denoted in the certificate of registry of a registered ship is deemed to be the tonnage of that ship, and any space shown by the certificate of registry or other national papers of any such ship as deducted from tonnage on account of being occupied by seamen or apprentices, and appropriated to their use, shall be deemed to have been certified under this Act and to comply with the provisions of this Act which apply to such a space in the case of registered ships, unless a surveyor of ships certifies to the Minister that the construction and the equipment of the ship as respects that space do not come up to the standard required under this Act in the case of a registered ship, and if any question arises whether the construction and the equipment of the ship so come up to the required standard a surveyor of ships may inspect the ship for the purpose of determining whether such a certificate should be given by him or not.

  Number 29 of 1955: MERCANTILE MARINE ACT, 1955

 425. #1080950

  (b) i gcás inar coiste talmhaíochta an t-údarás áitiúil atá i gceist, an tAire Talmhaíochta,

  ( b ) in case the local authority in question are a committee of agriculture, the Minister for Agriculture,

  Number 10 of 1956: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1956

 426. #1083792

  Dleacht shiamsa— díolúine i gcás taispeántas scannán i nGaeilge.

  Entertainments duty—exemption for Irish language film shows.

  Number 22 of 1956: FINANCE ACT, 1956

 427. #1084258

  Leasú ar alt 12 den Phríomh-Acht (modhnuithe i gcás daoine i bhfostaíochtaí áirithe).

  Amendment of section 12 of Principal Act (modifications in the case of persons in certain employments).

  Number 24 of 1956: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1956

 428. #1085277

  Binse mhíleata i gcás cúisimh i gcoinne eachtrannaigh naimhdigh imtheorannaithe.

  Military tribunal in case of charge against interned enemy alien.

  Number 27 of 1956: PRISONERS OF WAR AND ENEMY ALIENS ACT, 1956

 429. #1091036

  Cosaint d'achtacháin eile i dtaobh tréimhsí tórann i gcás caingean.

  Saving for other limitation enactments in respect of actions.

  Number 6 of 1957: STATUTE OF LIMITATIONS, 1957

 430. #1091462

  Tréimhse thórann i gcás caingean i gcoinne iontaobhaithe.

  Limitation of actions against trustees.

  Number 6 of 1957: STATUTE OF LIMITATIONS, 1957

 431. #1093412

  (i) i gcás spot-idirbhearta iomlaoide, ná aon faoin gcéad;

  (i) in the case of spot exchange transactions, by more than one per cent;

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 432. #1098726

  (3) D'ainneoin fo-ailt (2) den alt seo má taispeántar chun sástachta an Aire, maidir le haon cheanglas áirithe dá bhfuil san Acht seo, gur chóir, toisc caiteachas mór a ghabháil lena bheith riachtanach foirgnimh nua a sholáthar, nó foirgnimh atá ann d'athrú, nó toisc deacrachtaí speisialta eile, nach dtiocfadh an ceanglas sin i ngníomh an lá a bheas ceaptha faoi fho-alt (2), i gcás oifigí i gcoitinne nó i gcás aon chineáil nó sóirt oifige, féadfaidh sé, le hordú, an dáta a thiocfadh an ceanglas sin i ngníomh d'iarchur i gcás oifigí i gcoitinne, nó i gcás an chineáil nó an tsóirt sin oifige, go dtí pé dáta is oiriúnach leis ach nach déanaí ná dhá bhliain tar éis an lae a bheas ceaptha faoi fho-alt (2).

  (3) Notwithstanding subsection (2), if it is shown to the satisfaction of the Minister, as respects any particular requirement of this Act, that by reason of substantial expenditure involved through the necessity of providing new, or altering existing, buildings, or on account of other special difficulties, it would be right in the case either of offices generally or of any class or description of office that the requirement should not come into operation on the day appointed under subsection (2), he may by order postpone the date of coming into operation of the said requirement as respects offices generally or that class or description of office, until such date as he may think fit but not later than two years after the day appointed under subsection (2).

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 433. #1106985

  Ar choinníoll go ndéanfar, i gcás nach mbeidh creidmheas le lamháil faoi na comhshocraíochtaí i gcoinne forchánach in aghaidh na bliana, an ráta a ríomh i ngach cás mar dhéanfaí i gcás daoine ar inmhuirir cáin ioncaim, ach nach inmhuirir forcháin, ar a n-ioncaim, agus i gcás nach mbeidh creidmheas le lamháil faoi na comhshocraíochtaí, ach amháin i gcoinne forchánach in aghaidh na bliana, is é an ráta an ráta a gheofar tríd an bhforcháin is iníoctha ag an duine iomchuí in aghaidh na bliana a roinnt ar mhéid a ioncaim iomláin in aghaidh na bliana.

  Provided that where, under the arrangements, credit is not to be allowed against sur-tax for the year, the rate shall be calculated in all cases as in the case of persons whose incomes are chargeable to income tax but not to sur-tax, and where, under the arrangements, credit is not to be allowed except against sur-tax for the year, the rate shall be that ascertained by dividing the sur-tax payable by the person in question for the year by the amount of his total income for the year.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 434. #1113361

  (8) I gcás áititheoir cora bradán a chiontú i gcion faoin alt seo—

  (8) Where the occupier of a salmon weir is convicted of an offence under this section—

  Number 14 of 1959: FISHERIES (CONSOLIDATION) ACT, 1959

 435. #1115425

  (i) i gcás an chéad chiona, fíneáil nach mó ná dhá phunt a chur air,

  (i) in the case of a first offence, to a fine not exceeding two pounds,

  Number 14 of 1959: FISHERIES (CONSOLIDATION) ACT, 1959

 436. #1115502

  (2) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo—

  (2) Where a person is convicted of an offence under this section—

  Number 14 of 1959: FISHERIES (CONSOLIDATION) ACT, 1959

 437. #1122986

  Muirear i leith cánach i gcás méaduithe áirithe.

  Charge to tax in the case of certain increases.

  Number 42 of 1959: FINANCE (No. 2) ACT, 1959

 438. #1129822

  (i) i gcás na céad bhliana acu sin, “laghdófar ochtó faoin gcéad”,

  (i) in the case of the first of those years, "shall be reduced by eighty per cent.",

  Number 19 of 1960: FINANCE ACT, 1960

 439. #1135062

  (i) i gcás inar dóigh leis—

  (i) in case it appears to him—

  Number 42 of 1960: RENT RESTRICTIONS ACT, 1960

 440. #1135812

  (i) i gcás olltoghcháin, dáta an fhorógra ag lánscor Dháil Éireann, agus

  (i) in the case of a general election, the day of the proclamation dissolving Dáil Éireann, and

  Number 43 of 1960: ELECTORAL ACT, 1960

 441. #1138835

  (i) i gcás inar lia-chleachtóir cláraithe feighilteoir an fhorais cheadaithe—an duine sin, agus

  (i) in case the person in charge of the approved institution is a registered medical practitioner—that person, and

  Number 7 of 1961: MENTAL TREATMENT ACT, 1961

 442. #1143168

  (10) I gcás ina dtarlóidh corrfholúntas i gcomhaltas na Chomhairle, líonfar é—

  (10) Where a casual vacancy in the membership of the Council occurs, it shall be filled—

  Number 21 of 1961: HOSPITALS FEDERATION AND AMALGAMATION ACT, 1961

 443. #1143390

  (i) i gcás Ospidéal Adelaide— d'Ospidéal Adelaide, Baile Atha Cliath,

  (i) in the case of the Adelaide Hospital-the Adelaide Hospital, Dublin,

  Number 21 of 1961: HOSPITALS FEDERATION AND AMALGAMATION ACT, 1961

 444. #1143994

  (i) i gcás duine gan chleithiúnaí, dhá scilling sa tseachtain, agus

  (i) in the use of a person without a dependant, two shillings per week and

  Number 22 of 1961: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1961

 445. #1144003

  (i) i gcás duine gan chleithiúnaí, dhá scilling sa tseachtain, agus

  (i) in the case of a person without a dependant, two shillings per week, and

  Number 22 of 1961: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1961

 446. #1145925

  (i) i gcás iarratas chun na Cúirte Dúiche—chun na Cúirte Cuarda, agus

  (i) in the case of an application to the District Court the Circuit Court, and

  Number 24 of 1961: ROAD TRAFFIC ACT, 1961

 447. #1147683

  (i) nach urchosc ar chiontú neamhchomhlíonadh an cheanglais seo i gcás inar deimhin leis an gcúirt—

  (i) failure to comply with this requirement shall not be a bar to conviction in a case in which the court is satisfied that—

  Number 24 of 1961: ROAD TRAFFIC ACT, 1961

 448. #1152007

  (1) I dteannta na bpríomh-oifigeach fostófar sna hoifigí éagsúla a luaitear i mír 2 den Sceideal seo cibé oifigigh, cléirigh, teachtairí, callairí agus seirbhísigh, agus cibé líon díobh, a chinnfidh an tAire ó am go ham le ceadú an Aire Airgeadais agus tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte i gcás oifig a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó i gcás Oifig na gCoimircithe Cúirte, agus leis an bPríomh-Bhreitheamh i gcás Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

  (1) In addition to the principal officers there shall be employed in the several offices mentioned in paragraph 2 of this Schedule such and so many officers, clerks, messengers, criers and servants as the Minister shall from time to time determine with the sanction of the Minister for Finance and after consultation with the President of the High Court in the case of an office attached to the High Court or in the case of the Office of Wards of Court and with the Chief Justice in the case of the Office of the Registrar of the Supreme Court.

  Number 39 of 1961: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) ACT, 1961

 449. #1152009

  (2) Na hoifigigh (seachas na príomh-oifigigh), na cléirigh, na teachtairí, na callairí agus na seirbhísigh go léir a bheidh ar fostú in aon oifig dá luaitear i mír 2 den Sceideal seo beidh siad inmhalartaithe idir na hoifigí sin agus dlífidh siad fónamh in aon oifig acu sin a ordóidh an tAire ó am go ham tar éis dó dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte i gcás oifig atá ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó i gcás Oifig na gCoimircithe Cúirte, agus leis an bPríomh-Bhreitheamh i gcás Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

  (2) All officers (other than the principal officers), clerks, messengers, criers and servants employed in any of the offices mentioned in paragraph 2 of this Schedule shall be interchangeable amongst such offices and shall be liable to serve in any of those offices as the Minister shall from time to time direct after consultation with the President of the High Court in the case of an office attached to, the High Court or in the case of the Office of Wards of Court and with the, Chief justice in the case of the Office of the Registrar of the Supreme Court.

  Number 39 of 1961: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) ACT, 1961

 450. #1152915

  Dliteanas éagóiritheoirí comhthráthacha i gcás an gearánaí a bheith ciontach i bhfaillí rannpháirteach.

  Liability of concurrent wrongdoers where plaintiff guilty of contributory negligence.

  Number 41 of 1961: CIVIL LIABILITY ACT, 1961

 451. #1159191

  Cuirfear an riail sin i bhfeidhm, go háirithe, i gcás éalú nó iarracht ar ealú.

  This rule shall be applied, in particular, in cases of escape or attempt to escape.

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 452. #1173920

  (i) i gcás na céad bhliana acu sin, “a laghdú fiche faoin gcéad”,

  (i) in the case of the first of those years, "reduced by twenty per cent.",

  Number 23 of 1963: FINANCE ACT, 1963

 453. #1174498

  Eisceacht i gcás airgead a gheofar ó dhaoine cláraithe i gcásanna áirithe.

  Exception in the case of moneys received from registered persons in certain cases.

  Number 23 of 1963: FINANCE ACT, 1963

 454. #1180104

  (2) Coimeádfar deimhniú cláraitheachta ar taispeáint in áit fheiceálach sa phríomháit ghnó, i gcás gnólachta nó pearsa aonair agus, i gcás comhlacht corpraithe, ina oifig chláraithe nó ina phríomhoifig sa Stát, agus, i ngach cás, i ngach brains-oifig nó áit inar gnách an gnó a sheoladh, agus mura gcoimeádfar ar taispeáint amhlaidh é dlífear ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an duine atá cláraithe nó, i gcás gnólachta, ar gach comhpháirtí sa ghnólacht,

  (2) A certificate of registration shall be kept exhibited in a conspicuous position at, in the case of a firm or individual, the principal place of business and, in the case of a body corporate, its registered or principal office in the State and, in every case, in every branch office or place where the business is normally carried on, and if not kept so exhibited, the person registered or, in the case of a firm, every partner in the firm shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100.

  Number 30 of 1963: REGISTRATION OF BUSINESS NAMES ACT, 1963

 455. #1181387

  (i) i gcás scaireanna a thairgfear don phobal lena suibscríobh, a nochtadh sa réamheolaire, nó

  (i) in the case of shares offered to the public for subscription, disclosed in the prospectus, or

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 456. #1182487

  (a) i gcás an chruinnithe ghinearálta bhliantúil, ná fógra 21 lá i scríbhinn;

  ( a ) in the case of the annual general meeting, 21 days' notice in writing;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 457. #1182494

  (a) i gcás an chruinnithe ghinearálta bhliantúil, le fógra 21 lá i scríbhinn;

  ( a ) in the case of the annual general meeting by 21 days' notice in writing;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 458. #1183172

  (a) i gcás aturnae, aon chumarsáid faoi phribhléid a rinneadh leis i gcáil aturnae dó;

  ( a ) by a solicitor, of any privileged communication made to him in that capacity;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 459. #1184250

  Orduithe a rinneadh i gcás Foirceannadh ag Cúirteanna lasmuigh den Stát a chur i bhfeidhm.

  Enforcement of Orders made in Winding Up by Courts outside the State.

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 460. #1184252

  Orduithe a rinneadh i gcás foirceannadh ag cúirteanna lasmuigh den Stát a chur i bhfeidhm.

  Enforcement of orders made in winding up by courts outside the State.

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 461. #1184869

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, i cibé slí a ordóidh an chúirt;

  ( a ) in the case of a winding up by the court, in such way as the court directs;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 462. #1194784

  Comharbas ar leas tairbhiúil i dtalamh cláraithe i gcás díthiomnachta.

  Succession to beneficial interest in registered land on intestacy.

  Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964

 463. #1203925

  “(a) (i) Beidh feidhm ag an mír seo, faoi réir na chéad mhíre eile i gcás

  "( a ) (i) This paragraph shall, subject to the next paragraph, apply where—

  Number 13 of 1965: PENSIONS (ABATEMENT) ACT, 1965

 464. #1203957

  “(a) (i) Beidh feidhm ag an mír seo, faoi réir na chéad mhíre eile i gcás

  "( a ) (i) This paragraph shall, subject to the next paragraph, apply where—

  Number 13 of 1965: PENSIONS (ABATEMENT) ACT, 1965

 465. #1204016

  “(a) (i) Beidh feidhm ag an mír seo i gcás

  "( a ) (i) This paragraph shall apply where—

  Number 13 of 1965: PENSIONS (ABATEMENT) ACT, 1965

 466. #1212643

  (i) i gcás an duine—

  (i) in case the person is—

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 467. #1215631

  (i) i gcás nach bhfuil níos mó ná trí sheomra sa teaghais, ná céad punt,

  (i) in case the dwelling contains not more than three rooms, one hundred pounds,

  Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966

 468. #1215675

  (i) i gcás teaghais ina bhfuil trí sheomra ar a mhéid, céad punt,

  (i) in the case of a dwelling containing not more than three rooms, one hundred pounds,

  Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966

 469. #1220765

  —Beidh feidhm i gcás Sceideal B mar atá i gcás Sceideal A ag alt 26, a bhaineann le faoiseamh i gcás ciallteanas ó thuile nó anfa, agus i gcás talún a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta gur duine éagumasaithe a dhílseánach, nó go bhfuil sé faoi neamhchumas ar aon bhealach eile chun toiliú le cealú ar an gcíos, féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta cealú agus urscaoileadh cánach faoi Sceideal B a lamháil ar chruthú a thabhairt dóibh ar an gcaillteanas i leith an chealaithe chíosa is dóigh leo ba cheart a bheith déanta.

  —Section 26, relating to relief in the case of losses caused by flood or tempest, shall apply in the case of Schedule B as in the case of Schedule A, and as respects land the proprietor of which is shown to the satisfaction of the Special Commissioners to be an incapacitated person, or to be otherwise incapable of consenting to an abatement of the rent, an abatement and discharge of tax under Schedule B may be allowed by the Special Commissioners on proof to them of the loss in respect of the abatement of rent which in their opinion ought to have been made.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 470. #1222766

  (i) i gcás inar £500 an asbhaint sin, ní dhéanfar aon asbhaint faoin alt seo, agus

  (i) in case that deduction is £500, there shall be no deduction under this section, and

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 471. #1227744

  (i) i gcás na céad bhliana acu sin, “laghdófar 80 faoin gcéad”.

  (i) in the case of the first of those years, "shall be reduced by 80 per cent."

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 472. #1227778

  (i) i gcás na céad bhliana acu sin, “a laghdú 20 faoin gcéad”,

  (i) in the case of the first of those years, "reduced by 20 per cent.",

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 473. #1230857

  Cuirfidh Éire an prionsabal céanna i bhfeidhm, mutatis mutandis, i gcás cónaitheoir sna Stáit Aontaithe.

  The same principle shall be applied, mutatis mutandis, by Ireland in the case of a resident of the United States.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 474. #1231324

  Ar choinníoll go ndéanfar, i gcás nach mbeidh creidmheas le lamháil faoi na comhshocraíochtaí i gcoinne forchánach don bhliain, an ráta a ríomh i ngach cás mar a dhéanfaí i gcás daoine arb inmhuirir cáin ioncaim, ach nach inmhuirir forcháin, ar a n-ioncaim, agus i gcás nach mbeidh creidmheas le lamháil faoi na comhshocraíochtaí, ach amháin i gcoinne forchánach in aghaidh na bliana, is é an ráta an ráta a gheofar tríd an bhforcháin is iníoctha ag an duine iomchuí don bhliain a roinnt ar mhéid a ioncaim iomláin don bhliain.

  Provided that where, under the arrangements, credit is not to be allowed against sur-tax for the year, the rate shall be calculated in all cases as in the case of persons whose incomes are chargeable to income tax but not to sur-tax, and where, under the arrangements, credit is not to be allowed except against sur-tax for the year, the rate shall be that ascertained by dividing the sur-tax payable by the person in question for the year by the amount of his total income for the year.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 475. #1232764

  I gcás inar féidir é, tabharfar fógra roimh ré freisin i dtaobh teachta agus imeachta dheiridh.

  Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given. [GA]

  Number 8 of 1967: DIPLOMATIC RELATIONS AND IMMUNITIES ACT, 1967

 476. #1235695

  (d) i gcás inar seomra nó árasán an teaghais, an tsíleáil a choiméad i ndeisriocht.

  ( d ) where the dwelling is a room or flat, to keep the ceiling in repair.

  Number 10 of 1967: RENT RESTRICTIONS (AMENDMENT) ACT, 1967

 477. #1243293

  —(1) I gcás ina bhfuil foráil i gcomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát—

  —(1) Where an international agreement to which the State is a party provides for—

  Number 25 of 1968: ROAD TRAFFIC ACT, 1968

 478. #1250029

  (2) I gcás ina mbunófar imeachtaí i gcoinne fostóra faoin alt seo—

  (2) Where proceedings are brought against an employer under this section—

  Number 17 of 1969: AGRICULTURAL WORKERS (HOLIDAYS AND WAGES) ACT, 1969

 479. #1250486

  Liúntas leanaí a dheonú i leith triúr leanbh nó níos mó i gcás ilbhreithe.

  Grant of children's allowance in respect of three or more children in case of multiple birth.

  Number 19 of 1969: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1969

 480. #1251083

  (b) i gcás leanbh lena mbaineann fo-alt (1) (b) (i), £150,

  ( b ) in the case of a child to whom subsection (1) ( b ) (i) applies, £150,

  Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969

 481. #1251255

  (i) i gcás cíos faoi léas de réir téarmaí an léasa, agus

  (i) in the case of a rent under a lease, in accordance with the conditions of the lease, and

  Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969

 482. #1251273

  (i) i gcás cíos faoi léas, le linn ré an léasa, agus

  (i) in the case of a rent under a lease, during the currency of the lease, and

  Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969

 483. #1252108

  (i) i gcás monaróra—mar ábhair nó mar stoc trádála, nó

  (i) in the case of a manufacturer— as materials or as stock in trade, or

  Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969

 484. #1252124

  (I) i gcás monaróra—mar ábhair nó mar stoc trádála, nó

  (I) in the case of a manufacturer-as materials or as stock in trade, or

  Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969

 485. #1255309

  (a) i gcás breithe beo, £8 i leith gach leanbh a rugadh beo,

  ( a ) where there is live issue, £8 in respect of each child born alive,

  Number 1 of 1970: HEALTH ACT, 1970

 486. #1257316

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 12 of 1970: SOCIAL WELFARE ACT, 1970

 487. #1257319

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 12 of 1970: SOCIAL WELFARE ACT, 1970

 488. #1257707

  (i) i gcás aon linbh amháin aonair den sórt sin a laghdú £15, agus

  (i) in the case of one such child be reduced by £15, and

  Number 14 of 1970: FINANCE ACT, 1970

 489. #1262032

  “(2A) I gcás ina mbeidh duine ciontach i gcion faoin alt seo dlífidh sé—

  "(2A) Where a person is guilty of an offence under this section he shall be liable—

  Number 13 of 1971: FIREARMS ACT, 1971

 490. #1264625

  (5) I gcás ina ndéanfar measúnacht den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (5) Where an assessment of the kind referred to in subsection (2) is made—

  Number 23 of 1971: FINANCE ACT, 1971

 491. #1270328

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 15 of 1972: SOCIAL WELFARE ACT, 1972

 492. #1270333

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 15 of 1972: SOCIAL WELFARE ACT, 1972

 493. #1271029

  (a) i gcás aturnae, aon chumarsáid faoi phribhléid a rinneadh leis i gcáil aturnae dó, nó

  ( a ) by a solicitor of any privileged communication made to him in that capacity, or

  Number 17 of 1972: UNIT TRUSTS ACT, 1972

 494. #1276006

  (a) £2 i gcás é a bheith cáilithe i leith linbh cháilithe amháin,

  ( a ) £2 where he is qualified in respect of one qualified child,

  Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973

 495. #1276008

  (b) £5 i gcás é a bheith cáilithe i leith beirt leanbh cháilithe,

  ( b ) £5 where he is qualified in respect of two qualified children,

  Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973

 496. #1276124

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973

 497. #1276129

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973

 498. #1277163

  Cúiseamh a leasú i gcás tarscaoileadh réamhscrúdaithe ag cúisí a bheidh cúisithe i gcion indíotáilte nó i gcás é a chur ar aghaidh i gcóir pianbhreithe.

  Amendment of charge where accused charged with indictable offence waives preliminary examination is sent forward for sentence.

  Number 16 of 1973: CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) ACT, 1973

 499. #1277175

  (i) i gcás lena mbaineann mír (a)—i sonrú an chúisimh sa díotáil, agus

  (i) in a case to which paragraph (a) applies—in stating the charge in the indictment, and

  Number 16 of 1973: CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) ACT, 1973

 500. #1277390

  (b) i gcás leanbh lena mbaineann fo-alt (1) (b) (i), £170;

  ( b ) in the case of a child to whom subsection (1) (b) (i) applies, £170;

  Number 19 of 1973: FINANCE ACT, 1973

 501. #1277405

  (i) a laghdú £15 i gcás leanbh amháin den sórt sin, agus

  (i) in the case of one such child be reduced by £15, and

  Number 19 of 1973: FINANCE ACT, 1973

 502. #1284130

  (a) £2.30 i gcás é a bheith cáilithe i leith linbh cháilithe amháin,

  ( a ) £2.30 where he is qualified in respect of one qualified child,

  Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974

 503. #1284132

  (b) £5.60 i gcás é a bheith cáilithe i leith beirt leanbh cháilithe,

  ( b ) £5.60 where he is qualified in respect of two qualified children,

  Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974

 504. #1284346

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor 1·24

  Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974

 505. #1284349

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor 1·63

  Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974

 506. #1289665

  (i) i gcás inar cuideachta an duine, ag a hoifig chláraithe nó a háit ghnó, nó

  (i) in case the person is a company, at its registered office or place of business, or

  Number 6 of 1975: FINANCE ACT, 1975

 507. #1297244

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 6 of 1976: SOCIAL WELFARE ACT, 1976

 508. #1297249

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 6 of 1976: SOCIAL WELFARE ACT, 1976

 509. #1297294

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 6 of 1976: SOCIAL WELFARE ACT, 1976

 510. #1297299

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 6 of 1976: SOCIAL WELFARE ACT, 1976

 511. #1297882

  (7) Más rud é, i dtréimhse chuntasaíochta, i gcás muirir ar ioncam a d'íoc cuideachta—

  (7) Where in an accounting period the charges on income paid by a company—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 512. #1298854

  Ar choinníoll, i gcás dhá chuideachta a bheith ann a monaraíonn ceann díobh earraí agus a n-onnmhairíonn an ceann eile iad i gcúrsa a trádála, agus i gcás a sealbhaíonn ceann de na cuideachtaí níos mó ná 90 faoin gcéad de na gnáth-scaireanna sa chuideachta eile nó i gcás a sealbhaíonn daoine a bhfuil leas rialaithe acu i gcuideachta amháin, go díreach nó go neamhdhíreach, níos mó ná 90 faoin gcéad de na gnáth-scaireanna sa chuideachta eile, go measfar, maidir leis na hearraí a mhonaraigh ceann de na cuideachtaí, gurb í an chuideachta eile a mhonaraigh iad ar iad a onnmhairiú i gcúrsa a trádála ag an gcuideachta eile sin.

  Provided that where there are two companies one of which manufactures goods and the other of which exports them in the course of its trade and where one of the companies holds more than 90 per cent. of the ordinary shares in the other company or where persons who have a controlling interest in one company hold, either directly or indirectly, more than 90 per cent. of the ordinary shares in the other company, the goods manufactured by one of the companies shall, when exported in the course of its trade by the other company, be deemed to be manufactured by that other company.

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 513. #1301408

  (i) pionós £500 nó, i gcás calaoise, £1,000, agus

  (i) £500, or, in the case of fraud, £1,000, and

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 514. #1301481

  (e) I gcás a ndéanfar measúnacht den chineál dá dtagraítear i mír (b)—

  ( e ) Where an assessment of the kind referred to in paragraph (b) is made—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 515. #1301528

  (3) I gcás ar cuideachta an duine a luaitear i bhfo-alt (1), dlífear—

  (3) Where the person mentioned in subsection (1) is a company, it shall be liable to—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 516. #1301534

  (4) I gcás ar cuideachta an duine a luaitear i bhfo-alt (2), dlífear—

  (4) Where the person mentioned in subsection (2) is a company, it shall be liable to—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 517. #1305872

  —I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith i dteideal tairbhiúil seilbhe aon sochair—

  —Where a person becomes beneficially entitled in possession to any benefit—

  Number 8 of 1976: CAPITAL ACQUISITIONS TAX ACT, 1976

 518. #1307202

  —I gcás ina mbeidh ordú astaithe tuillimh i bhfeidhm:

  —Where an attachment of earnings order is in force:

  Number 11 of 1976: FAMILY LAW (MAINTENANCE OF SPOUSES AND CHILDREN) ACT, 1976

 519. #1308526

  (i) i gcás ar giorra ná 12 mhí an tréimhse chuntais, an lá deiridh den tréimhse;

  (i) where the period of account is less than 12 months, the last day of the period;

  Number 16 of 1976: FINANCE ACT, 1976

 520. #1313938

  (i) i gcás ar leis an gCoimisiún an talamh, ón gCoimisiún,

  (i) in case the land belongs to the Commission, the Commission,

  Number 30 of 1976: GAS ACT, 1976

 521. #1314459

  (i) ag iarraidh ordú fála, i gcás fógra dá dtagraítear sa mhír sin (1) (c),

  (i) in the case of a notice referred to in the said paragraph (1) (c), an acquisition order,

  Number 30 of 1976: GAS ACT, 1976

 522. #1318310

  (i) i gcás coille, d'áititheoir na coille,

  (i) in the case of a wood, the occupier of the wood,

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 523. #1318767

  (i) i gcás an talamh sin a bheith faoi réir blianachta Stáit, an bhlianacht Stáit sin,

  (i) in case the said land is subject to a State annuity, that State annuity,

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 524. #1320662

  (a) £2.30 i gcás é a bheith cáilithe i leith linbh cháilithe amháin,

  ( a ) £2.30 where he is qualified in respect of one qualified child,

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 525. #1320664

  (b) £6.40 i gcás é a bheith cáilithe i leith beirt leanbh cháilithe,

  ( b ) £6.40 where he is qualified in respect of two qualified children,

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 526. #1320886

  Mír 1 (a): (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  Paragraph 1 (b):

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 527. #1320889

  Mír 1 (b): (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe 3·71

  (ii) in the case of a female employed contributor

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 528. #1320933

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 529. #1320938

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 3 of 1977: SOCIAL WELFARE ACT, 1977

 530. #1321505

  (7) I gcás a mbeidh, i dtoghchán, díospóid—

  (7) Where at an election there is a dispute as to—

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 531. #1334425

  (i) i gcás ar pearsa aonair an morgáisteoir, cóip de—

  (i) in case the mortgagor is an individual, a copy thereof is—

  Number 2 of 1978: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1978

 532. #1336692

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 5 of 1978: SOCIAL WELFARE ACT, 1978

 533. #1336697

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 5 of 1978: SOCIAL WELFARE ACT, 1978

 534. #1336755

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 5 of 1978: SOCIAL WELFARE ACT, 1978

 535. #1336760

  (i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

  (i) in the case of a male employed contributor

  Number 5 of 1978: SOCIAL WELFARE ACT, 1978

 536. #1344630

  (i) agus i gcás ar páirt den oidhreachtán talamh atá taifeadta sna liostaí luachála mar thalamh agus nach mó ná £1 an luacháil talún iomchuí, nó i gcás ar oidhreachtán lena mbaineann achtachán a luaitear i bhfo-alt (7) (b) den alt seo an t-oidhreachtán, an tsuim a mbeadh rátaí le ríomh faoina treoir dá mba £1 luacháil talún iomchuí an oidhreachtáin, an méid a fhaightear nuair a dhéantar an luacháil talún a shuimiú leis an luacháil foirgneamh nó, i gcás ar iomchuí sin, le cibé cion den luacháil foirgneamh is iomchuí ag féachaint d'achtachán ar leith ón Acht seo agus ar féidir, i ndáil leis, an ráta don bhliain airgeadais áitiúil sin a ghearradh maidir leis an oidhreachtán,

  (i) where the hereditament is partly comprised of land entered in the valuation lists as land and the relevant land valuation does not exceed £1, or in case the hereditament is one to which an enactment mentioned in subsection (7) (b) of this section applies, the sum by reference to which rates would fall to be calculated if the relevant land valuation of the hereditament were £1, the amount obtained when the land valuation is added to the buildings valuation or, where it is appropriate, such proportion of the buildings valuation as is appropriate having regard to an enactment apart from this Act and in relation to which the rate for that local financial year may be made as regards the hereditament,

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 537. #1344729

  (3) I gcás a ndéanfaidh údarás rátúcháin cionroinnt faoin alt seo, tiocfaidh an chionroinnt i bhfeidhm—

  (3) Where an apportionment is made under this section by a rating authority, the apportionment shall come into force—

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 538. #1351042

  (i) i gcás é a chiontú amhlaidh toisc go ndearna sé—

  (i) in case he is so convicted by reason of his having—

  Number 26 of 1979: BOVINE DISEASES (LEVIES) ACT, 1979

 539. #1354609

  (i) i gcás gur faoin alt sin 37 a fheidhmítear an chumhacht, an Príomh-Bhord, agus

  (i) in case the power is exercised under the said section 37, the Central Board, and

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 540. #1356434

  (2) I gcás a ndéanfaidh an tAire ordú lena mbaineann an Sceideal seo agus go ndéanfaidh an tEadránaí é a dhaingniú nó a athrú de dhroim achomhairc faoin Acht seo, nó i gcás a ndéanfaidh an tEadránaí diúltú ón Aire a dheimhniú amhlaidh nó a ndéanfaidh sé aon chinneadh eile de dhroim achomhairc faoin Acht seo, ansin, mura n-ordóidh an tEadránaí a mhalairt, tiocfaidh an cinneadh ar an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae ar a ndéanfar an cinneadh, agus, i gcás a dtabharfaidh an tEadránaí ordachán faoin bhfomhír seo, tiocfaidh an cinneadh lena mbaineann an t-ordachán i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordachán sin.

  (2) Where an order to which this Schedule applies is made by the Minister and is confirmed or varied by the Arbitrator on an appeal under this Act, or where a refusal by the Minister is so affirmed or any other decision is made by the Arbitrator on an appeal under this Act, then unless the Arbitrator otherwise directs, the decision on the appeal shall come into force on the day immediately following the day on which it is made, and, in case the Arbitrator gives a direction under this subparagraph, the decision to which the direction relates shall come into force on the day specified in that direction.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 541. #1358517

  (b) Gach comhlacht a mbaineann scéim faoin alt seo le haon fhostaí dá chuid cuirfidh sé an scéim i gcrích de réir a téarmaí, agus gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo i gcás scéim faoin alt seo dá cheangal clár a bhunú agus a chothabháil chun críocha na scéime, agus i gcás ina bhforálfaidh scéim den sórt sin é, taifeadfaidh gach comhlacht den sórt sin ainm gach fostaí den sórt sin sa chlár, nó, i gcás ina bhforálfaidh an scéim nó aon scéim eile faoin alt seo go roinnfear an clár, i cibé cuid de is iomchuí ag féachaint do théarmaí na scéime sin.

  ( b ) Every body to any of whose employees a scheme under this section applies shall carry out the scheme in accordance with its terms, and without prejudice to the generality of the foregoing in case a scheme under this section requires a register to be established and maintained for the purposes of the scheme, and where such a scheme so provides, every such body shall enter the name of each such employee in the register, or, in case the scheme or any other scheme under this section provides for the division of the register, in such part thereof as is appropriate having regard to the terms of such scheme.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 542. #1359906

  (i) fíneáil £60 i gcás an chiona a chéadluaitear san alt sin, agus

  (i) in the case of the offence first mentioned in that section, a fine of £60, and

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 543. #1360814

  Cúiteamh i gcás nach mbeidh an tionónta i dteideal tionóntachta nua.

  Compensation for Disturbance

  Number 10 of 1980: LANDLORD AND TENANT (AMENDMENT) ACT, 1980

 544. #1362172

  (ii) i gcás suimeanna in ionannas úis ar thaiscí a luaitear i mír (b), ná £70:

  (ii) in the case of sums representing interest on deposits mentioned in paragraph (b), £70:

  Number 14 of 1980: FINANCE ACT, 1980

 545. #1363094

  i gcás an míniú céanna a bheith le G atá leis i mír (i).

  where G has the same meaning as in paragraph (i).

  Number 14 of 1980: FINANCE ACT, 1980

 546. #1366808

  I gcás ina ndéanfaidh an Rialaitheoir cinneadh agus go ndaingneofar nó go n-athrófar é ar achomharc faoin Acht seo, nó i gcás ina ndaingneofar amhlaidh aon diúltú ag an Rialaitheoir nó ina ndéanfar aon chinneadh eile ar an achomharc sin, ansin mura n-ordóidh an Ard-Chúirt nó an Coiste Achomhairc, de réir mar a bheidh, a mhalairt, tiocfaidh an cinneadh ar an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae ar a ndéanfar é, agus, i gcás ina dtabharfar ordú den sórt sin tiocfaidh an cinneadh lena mbaineann an t-ordú i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordú.

  Where a decision is made by the Controller and is confirmed or varied on an appeal under this Act, or where a refusal by the Controller is so affirmed or any other decision is made on such an appeal, then unless the High Court or the Appeal Committee, as the case may be, otherwise direct, the decision on the appeal shall come into force on the day immediately following the day on which it is made, and, in case such a direction is given the decision to which the direction relates shall come into force on the day specified in the direction.

  Number 24 of 1980: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1980

 547. #1374491

  (i) i gcás duine gan acmhainn, an méid a ríomhfar de réir alt 208, nó

  (i) in the case of a person who has no means, the amount calculated in accordance with section 208, or

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 548. #1376290

  Ailt 45 agus 46. 1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre: (a) i gcás daoine os cionn 18 mbliana d'aois— (i) fear, bean shingil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile .. .. .. .. .. .. .. .. .. (ii) aon bhean phósta eile .. .. .. .. .. .. .. (b) i gcás daoine faoi 18 mbliana d'aois—

  Sections 45 and 46.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 549. #1380507

  (12) I gcás diúscairt scaireanna a bheith i gceist—

  (12) Where there is a disposal of shares in—

  Number 16 of 1981: FINANCE ACT, 1981

 550. #1382543

  Iarratas chun na cúirte i gcás sochar úimléideach do pháirtí i ngealltanas briste.

  Application to the court in case of substantial benefit to a party to a broken engagement.

  Number 22 of 1981: FAMILY LAW ACT, 1981

 551. #1389152

  (i) i gcás éilitheoir atá i dteideal asbhainte faoi alt 138 (a), £1,000, agus

  (i) in the case of a claimant who is entitled to a deduction under section 138 (a), £1,000, and

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 552. #1390459

  (i) i gcás

  (i) in a case where the participant—

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 553. #1394317

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons:—

  Number 6 of 1983: SOCIAL WELFARE ACT, 1983

 554. #1398547

  (I) i gcás cuideachta, fíneáil nach mó ná £500;

  (I) in the case of a company, to a fine not exceeding £500;

  Number 13 of 1983: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1983

 555. #1399322

  (ii) i gcás suimeanna in ionannas úis ar thaiscí a luaitear i mír (b), ná £50:

  (ii) in the case of sums representing interest on deposits mentioned in paragraph (b), £50:

  Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983

 556. #1400021

  (i) i gcás ina bhfuil cáin ioncaim inmhuirearaithe ar aon chíos, bliain mheasúnachta, agus

  (i) in a case where any rent is chargeable to income tax, a year of assessment, and

  Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983

 557. #1405108

  I rialachán 18 (cc), na focail “agus i gcás feithicle postoifige— an Roinn Poist agus Telegrafa”.

  In regulation 18 (cc), the words "and in the case of a post office vehicle- the Department of Posts and Telegraphs".

  Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983

 558. #1407759

  Infheidhmitheacht agus aitheantas i gcás cinneadh a dhéanfar i stát conarthach eile.

  Enforceability and recognition of determination made in other contracting state.

  Number 38 of 1983: AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983

 559. #1409317

  “Sochair áirithe, etc a chur i gcuntas i gcás measúnú damáistí.

  "Taking of certain benefits, etc., into account in assessing damages. [GA]

  Number 5 of 1984: SOCIAL WELFARE ACT, 1984

 560. #1409668

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons—

  Number 5 of 1984: SOCIAL WELFARE ACT, 1984

 561. #1411169

  —(1) I gcás ina suibscríobhfaidh pearsa aonair le haghaidh scaireanna cáilithe i gcuideachta agus—

  —(1) Where an individual who subscribes for eligible shares in a company—

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 562. #1411437

  (6) I gcás inar tugadh faoiseamh i leith scaireanna i gcuideachta—

  (6) Where relief has been given in respect of shares in a company—

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 563. #1412070

  (I) earraí talmhaíochta, i gcás feidhm a bheith le mír (a), nó

  (I) where paragraph (a) applies, agricultural products, or

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 564. #1412085

  (b) Beidh feidhm le mír (a) i gcás oibleagáid dá dtagraítear i bhfo-alt (7) (b)—

  ( b ) Paragraph (a) shall apply in the case of an obligation referred to in subsection (7) (b) as if—

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 565. #1414752

  (i) i gcás an chéad chiona,

  (i) in the case of a first offence,

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 566. #1414832

  (i) i gcás an chéad chiona,

  (i) in the case of a first offence,

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 567. #1415000

  (I) i gcás an duine sin a chur faoi mhaoirseacht comhlachta, ó oifigeach don chomhlacht sin,

  (I) in case such person is placed under the supervision of a body, an officer of that body,

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 568. #1417803

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons-

  Number 5 of 1985: SOCIAL WELFARE ACT, 1985

 569. #1418619

  (ii) i gcás nach mbeidh ordú den sórt sin i bhfeidhm amhlaidh, chun gach críche.

  (ii) in case such an order is not so in force, for all purposes.

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 570. #1420784

  (i) i gcás éilitheoir atá i dteideal asbhainte faoi alt 138 (a), £1,500, agus

  (i) in the case of a claimant who is entitled to a deduction under section 138 ( a ), £1,500, and

  Number 10 of 1985: FINANCE ACT, 1985

 571. #1423268

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons-

  Number 14 of 1985: SOCIAL WELFARE (NO. 2) ACT, 1985

 572. #1424806

  —(1) Roimh an lá bunaithe, i gcás an chéad toghchán comhaltaí chun an Bhoird de bhun an Achta seo, agus roimh thosach a dtéarma oifige i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, déanfar na comhaltaí den Bhord a bheidh le toghadh de réir alt 9 (1) (a), (b) agus (c) den Acht seo a thoghadh trí thoghchán a dhéanfar de réir rialacha a bheidh déanta ag an Aire, i gcás an chéad toghcháin, agus de réir rialacha a bheidh déanta ag an mBord, le ceadú an Aire, i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, agus féadfaidh aon rialacha den sórt sin a shonrú, go háirithe, na cáilíochtaí nach mór a bheith ag iarrthóirí lena dtoghadh chun an Bhoird, na daoine a bheidh i dteideal iarrthóir a ainmniú lena thoghadh nó vótáil i dtoghchán agus féadfaidh siad aicme nó aicmí faoi leith altraí a shonrú a bheidh i dteideal vótáil ar son aon aicme faoi leith altraí.

  —(1) Before the establishment day, in the case of the first election of members to the Board pursuant to this Act, and before the commencement of their term of office in the case of every subsequent election, the members of the Board to be elected in accordance with section 9 (1) (a), (b) and (c) of this Act, shall be elected by way of an election held in accordance with rules made by the Minister, in the case of the first election, and in accordance with rules made by the Board, with the approval of the Minister, in the case of every subsequent election, and any such rules may, in particular, specify the qualifications to be held by candidates for election to the Board, the persons who shall be entitled to nominate a candidate for election or to vote in an election and may specify a particular class or classes of nurse who shall be entitled to vote for any particular class of nurse.

  Number 18 of 1985: NURSES ACT, 1985

 573. #1428029

  Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht (coigeartuithe i gcás tionóiscí i ndiaidh a chéile).

  Amendment of section 48 of Principal Act (adjustments for successive accidents). 15.

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 574. #1428244

  Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht (coigeartuithe i gcás tionóiscí i ndiaidh a chéile).

  Amendment of section 48 of Principal Act (adjustments for successive accidents).

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 575. #1428471

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons-

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 576. #1428602

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons—

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 577. #1437874

  (v) i gcás muirir mar a dúradh, méid an mhuirir i ngach cás, agus [EN]

  (v) in the case of a charge as aforesaid, the amount of the charge in each case, and

  Number 25 of 1986: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1986

 578. #1438916

  (4) I gcás sócmhainní reatha, ní cead costais dáilte a áireamh i gcostais táirgthe.

  (4) In the case of current assets, distribution costs may not be included in production costs.

  Number 25 of 1986: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1986

 579. #1439011

  (3) I gcás gach ítime lena mbaineann (seachas stoic) i gclár comhardaithe, déanfar—

  (3) In the case of each balance sheet item affected (except stocks) either—

  Number 25 of 1986: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1986

 580. #1440799

  (7) I gcás gur cion é an t-iompar a líomhnaítear i ngearán—

  (7) Where the conduct alleged in a complaint constitutes an offence—

  Number 29 of 1986: GARDA SÍOCHÁNA (COMPLAINTS) ACT, 1986

 581. #1444763

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons-

  Number 2 of 1987: SOCIAL WELFARE ACT, 1987

 582. #1447303

  (i) i gcás díbhinní cáilitheacha a d'íoc cuideachta—

  (i) in the case of qualifying dividends paid by a company—

  Number 10 of 1987: FINANCE ACT, 1987

 583. #1455223

  (i) i gcás gnáthcheadúnas slaite bradán — tréimhse lá agus fiche agus tréimhse bliana,

  (i) in the case of salmon rod ordinary licences-the period of twenty-one days and the period of one year,

  Number 32 of 1987: FISHERIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1987

 584. #1458085

  Ní mheasfar suíomh corparáide nó comhlachais a bheith i Stát Conarthach seachas an Stát i gcás

  Ní mheasfar suíomh corparáide nó comhlachais a bheith i Stát Conarthach seachas an Stát i gcás

  Number 3 of 1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988

 585. #1459118

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons—

  Number 7 of 1988: SOCIAL WELFARE ACT, 1988

 586. #1463728

  (a) i gcás nach conarthaí árachais na sócmhainní, an riarthóir i ndáil leis an scéim, agus

  ( a ) where the assets are not contracts of assurance, the administrator in relation to the scheme, and

  Number 12 of 1988: FINANCE ACT, 1988

 587. #1464393

  (8) I gcás go ndéanfaidh duine iomchuí a mbeidh fógra astaithe i leith cáiníocóra tugtha dó—

  (8) Where a relevant person to whom a notice of attachment in respect of a taxpayer has been given—

  Number 12 of 1988: FINANCE ACT, 1988

 588. #1465008

  (4) (a) I gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire—

  ( 4 ) ( a ) Where an order under this section is for the time being in force—

  Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988

 589. #1467567

  (b) i gcás nach mbeidh rialacháin den sórt sin i bhfeidhm—

  ( b ) in case no such regulations are in force, the restaurant—

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 590. #1468159

  (i) £300, i gcás an chéad chiona, nó

  (i) £300, in the case of a first offence, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 591. #1469399

  (i) i gcás gurb é Bord Telecom Éireann an duine sin, seirbhís teileachumarsáide,

  (i) in case such a person is Bord Telecom Éireann, a telecommunications service,

  Number 19 of 1988: BROADCASTING AND WIRELESS TELEGRAPHY ACT, 1988

 592. #1469409

  (6) I gcás go dtiocfaidh fógra toirmisc i ngníomh—

  (6) When a prohibition notice comes into operation—

  Number 19 of 1988: BROADCASTING AND WIRELESS TELEGRAPHY ACT, 1988

 593. #1479619

  (i) Aisce baintrí fir i gcás daoine—

  (i) Widower's gratuity in the case of persons–

  Number 4 of 1989: SOCIAL WELFARE ACT, 1989

 594. #1483566

  (i) i gcás

  (i) in a case where—

  Number 10 of 1989: FINANCE ACT, 1989

 595. #1484206

  (I) earraí talmhaíochta, i gcás feidhm a bheith ag mír (a), nó

  (I) where paragraph (a)applies, agricultural products, or

  Number 10 of 1989: FINANCE ACT, 1989

 596. #1484397

  (3) Ach amháin i gcás inarb é atá i ndáileadh arna dhéanamh ag cuideachta—

  (3) Except where a distribution made by a company is—

  Number 10 of 1989: FINANCE ACT, 1989

 597. #1495491

  (7) I gcás treoir faoin alt seo a bheith i bhfeidhm, ansin—

  (7) Where a direction under this section is in force, then—

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 598. #1499366

  D'ainneoin fhorálacha an Sceidil seo, chun críocha pinsin seanaoise agus, i gcás duine a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige, chun críocha pinsin baintrí (neamhranníocach) nó liúntais tuismitheora aonair, ní dhéanfar, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca agus ar feadh cibé tréimhsí a bheidh forordaithe, ioncam ó dhíol phríomh-áit chónaithe an éilitheora nó an tairbhí a chur i gcuntas le linn acmhainn an éilitheora nó an tairbhí a bheith á ríomh nó, i gcás duine amháin de lánúin phósta, le linn acmhainn chéile an éilitheora nó an tairbhí a bheith á ríomh i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an gcéile sin ar dháta an díola.”.

  Notwithstanding the provisions of this Schedule, for the purposes of an old age pension and, in the case of a person who has attained pensionable age, a widow's (non-contributory) pension or lone parent's allowance, income derived from the sale of the principal residence of the claimant or beneficiary shall not, subject to such conditions and in such circumstances and for such periods as may be prescribed, be taken into account in calculating the means of the claimant or beneficiary or, in the case of one of a married couple, the means of the spouse of the claimant or beneficiary where that spouse has attained pensionable age at the date of sale.".

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 599. #1505215

  (i) i gcás éileamh faoi alt 24, tar éis ghníomh an údaráis pleanála.

  ( i ) in the case of a claim under section 24, the action of the planning authority.

  Number 11 of 1990: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1990

 600. #1508031

  (i) i gcás gurb é atá sa chion marú aon duine, príosúnacht saoil, nó

  (i) in case the offence consists of the killing of any person, to imprisonment for life, or

  Number 16 of 1990: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1990

 601. #1519145

  (i) i gcás cuideachta poiblí teoranta, £100,000 ar a laghad,

  (i) in the case of a public limited company, be at least £100,000,

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 602. #1522577

  (c) San fho-alt seo ciallaíonn ‘seirbhís’ seirbhís aireachta i gcás duine atá i dteideal pinsin aireachta agus seirbhís rúnaíochta i gcás duine atá i dteideal pinsin rúnaí.

  ( c ) In this subsection 'service' means ministerial service in the case of a person who is entitled to a ministerial pension and secretarial service in the case of a person who is entitled to a secretarial pension.

  Number 3 of 1992: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) AND MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1992

 603. #1531958

  (i) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, ar an lá dílseacháin, agus

  (i) in the case of Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, the vesting day, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 604. #1531966

  (i) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, ar an lá dílseacháin, agus

  (i) in the case of Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, the vesting day, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 605. #1531980

  (I) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, roimh an lá dílseacháin, agus

  (I) in the case of Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, the vesting day, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 606. #1532020

  (I) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, an lá dílseacháin, agus

  (I) in the case of Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, the vesting day, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 607. #1532403

  (a) (i) i gcás foirgníochta, gur leagadh an bhunsraith don fhoirgneamh sonraithe ina hiomláine,

  (a) (i) in the case of construction, the foundation for the specified building was laid in its entirety,

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 608. #1532470

  (a) (i) i gcás foirgníochta, gur leagadh an bhunsraith don fhoirgneamh sonraithe ina hiomláine, nó

  (a) (i) in the case of construction, the foundation for the specified building was laid in its entirety, or

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 609. #1532560

  (I) i gcás gur £100,000 é A san fhoirmle, an chéad £400,000, agus

  (I) where A in the formula is £100,000, the first £400,000, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 610. #1533042

  (i) i gcás na mblianta 1997-98 agus 1998-99, an 9ú lá de Nollaig, agus

  (i) in the case of the years 1997-98 and 1998-99, the 9th day of December, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 611. #1533387

  (i) tá cuideachta gaolmhar le cuideachta eile más rud é, i gcás na cuideachta eile sin—

  (i) a company is related to another company if that other company—

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 612. #1533943

  (i) i gcás ailt 372C, 372D agus 372E, an 31ú lá de Nollaig, 1999, agus

  (i) in the case of sections 372C, 372D and 372E, the 31st day of December, 1999, and

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 613. #1551683

  (a) i gcás coimisinéara um chearta, breith a thabhairt i ndáil leis an díospóid, nó

  (a) in the case of a rights commissioner, make a decision in relation to the dispute, or

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 614. #1551685

  (b) i gcás an Bhinse, cinneadh a dhéanamh i ndáil leis an díospóid,

  (b) in the case of the Tribunal, make a determination in relation to the dispute,

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 615. #1555005

  I gcás amhrais i dtaobh duine a bheith ina shibhialtach, measfar gur sibhialtach an duine sin.

  In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 616. #1555314

  Beidh siad i dteideal a dtascanna cosanta sibhialta a chomhlíonadh ach amháin i gcás dianriachtanais mhíleata.

  They shall be entitled to perform their civil defence tasks except in case of imperative military necessity.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 617. #1561607

  (i) i gcás an iarratais, measfar gur iarratas é faoi alt 15 , agus

  (i) in the case of the application, it shall be deemed to be an application under section 15, and

  Number 41 of 1998: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) (AMENDMENT) ACT, 1998

 618. #1568284

  Ní mheasfar suíomh corparáide nó comhlachais a bheith i Stát Conarthach seachas an Stát i gcás

  Ní mheasfar suíomh corparáide nó comhlachais a bheith i Stát Conarthach seachas an Stát i gcás

  Number 52 of 1998: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACT, 1998

 619. #1571318

  (ii) i gcás inar cinneadh an sochar sin agus pinsean is iníoctha leis an duine á chur i gcuntas i gcás inar lú an pinsean sin ná an ráta pearsanta iomlán pinsin seanaoise (ranníocach) is iníoctha an tráth sin agus i gcás ina gceadaítear le rialacha na scéime an sochar a laghdú dá éis sin tríd an ráta pearsanta iomlán pinsin seanaoise (ranníocach) nó pinsin scoir a chur i gcuntas ar an dáta a thosaíonn an ráta iomlán pinsin seanaoise (ranníocach) nó pinsin scoir a bheith iníoctha leis an duine nó dá éis sin,

  (ii) where such benefit has been determined taking into account a pension payable to the person where such pension is less than the full personal rate of old age (contributory) pension then payable and where the rules of the scheme permit the subsequent reduction of the benefit by taking into account the full personal rate of old age (contributory) pension or retirement pension at or after the date at which that full rate of old age (contributory) pension or retirement pension commences to be payable to the person,

  Number 3 of 1999: SOCIAL WELFARE ACT, 1999

 620. #1573123

  (6) I gcás ina dtabhóidh comhlacht aon chaiteachais toghcháin i dtoghchán ar comhlacht é—

  (6) Where any election expenses are incurred at an election by a body which—

  Number 7 of 1999: LOCAL ELECTIONS (DISCLOSURE OF DONATIONS AND EXPENDITURE) ACT, 1999

 621. #1574409

  (b) fianaise duine a thógáil i modh teistíochta i gcás ciona ionsaithe ghnéasaigh,

  (b) the taking of a person's evidence by way of deposition in the case of a sexual assault offence.

  Number 10 of 1999: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1999

 622. #1650559

  Díolúine i gcás ina bhfuil an príomhionad trádála i dtríú tír

  Exemption where the principal trading venue is in a third country

  Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance

 623. #1655670

  i gcás nach bhfuil an gléas marcáilte i gceart;

  the gear is not properly marked;

  Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption

 624. #1659233

  Ba cheart go bhféadfaí dliteanais a eisiamh nó a eisiamh go páirteach i roinnt imthosca lena n-áirítear i gcás nach féidir na dliteanais sin a fhortharrtháil laistigh de fhráma ama réasúnta, i gcás ina bhfuil an t-eisiamh fíor-riachtanach agus comhréireach chun leanúnachas feidhmeanna criticiúla agus línte gnó lárnacha a bhaint amach, nó i gcás go gcuirfeadh cur i bhfeidhm na huirlise fortharrthála maidir le dliteanais faoi deara go scriosfaí luach ionas go mbeadh caillteanais a iompróidh creidiúnaithe eile níos airde ná mura n-eisiafaí na dliteanais sin ó fhorrtharrtháil.

  It should be possible to exclude or partially exclude liabilities in a number of circumstances, including where it is not possible to bail-in such liabilities within a reasonable timeframe, where the exclusion is strictly necessary and is proportionate to achieving the continuity of critical functions and core business lines, or where the application of the bail-in tool to liabilities would cause a destruction in value such that losses borne by other creditors would be higher than if those liabilities were not excluded from bail-in.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 625. #1660113

  i gcás nach soláthróidh siad an fhaisnéis a iarrtar i gcomhréir le hAirteagal 34;

  where they do not supply the information requested in accordance with Article 34;

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 626. #1661137

  trí bhíthin suíomh gréasáin, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha atá leagtha síos i mír 5.

  by means of a website where the conditions laid down in paragraph 5 are met.

  Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance)

 627. #1674012

  De mhaolú ar mhír 2 den Airteagal seo, i gcás ina seoltar cuardach in EES de bhun Airteagal 23(2) nó (4) de Rialachán (AE) 2017/2226, féadfaidh an t-údarás inniúil teorann cuardach a dhéanamh in VIS ach gan idir-oibritheacht le EES a úsáid, i gcás ina bhfágann cúinsí ar leith gur mar sin is gá, go háirithe, nuair a fhágann cúinsí sonracha náisiúnaigh tríú tír gur iomchuí cuardach a dhéanamh agus leas á bhaint as na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo, nó i gcás nach indéanta go teicniúil sonraí EES a cheadú, ar bhonn seladach, nó i gcás ina dteipeann ar EES.

  By way of derogation from paragraph 2 of this Article, where a search is launched in the EES pursuant to Article 23(2) or (4) of Regulation (EU) 2017/2226, the competent border authority may search the VIS without making use of the interoperability with the EES, where specific circumstances so require, in particular, where it is more appropriate, due to the specific situation of a third-country national, to search using the data referred to in point (b) of paragraph 1 of this Article, or where it is technically impossible, on a temporary basis, to consult the EES data or in the event of a failure of the EES.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011

 628. #1676494

  leas a bhaint as eolas áitiúil chun tacaíocht CEIS a éascú ar fud an Aontais agus rannchuidiú go gníomhach, i gcás inar féidir, le haidhm éagsúlú earnála agus geografach CEIS dá dtagraítear i Roinn 8 d’Iarscríbhinn II trí thacaíocht a thabhairt do BEI agus do bhainc náisiúnta chur chun cinn nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn chun oibríochtaí a thionscnamh agus a fhorbairt, go háirithe i réigiúin bheagfhorbartha agus i réigiúin trasdula, agus, i gcás inar gá, trí chabhrú chun an t-éileamh ar thacaíocht CEIS a struchtúrú, i gcás inar gá;”;

  leveraging local knowledge to facilitate EFSI support across the Union and contributing actively where possible to the objective of sectorial and geographical diversification of the EFSI referred to in Section 8 of Annex II by supporting the EIB and national promotional banks or institutions to originate and develop operations, in particular in less developed regions and transition regions, and, where necessary, by helping to structure demand for EFSI support;’;

  Regulation (EU) 2017/2396 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

 629. #1678127

  I gcás ina measann an t-údarás inniúil go bhfuil sé neamhréireach céannacht an duine, i gcás daoine dlíthiúla, nó céannacht agus sonraí pearsanta, i gcás daoine nádúrtha, a fhoilsiú tar éis dó measúnú cás ar chás a dhéanamh, nó i gcás ina measann an t-údarás inniúil go gcuirfí cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdaithe coiriúla leanúnacha i mbaol leis an bhfoilsiú nó más rud é go ndéanfaí, a mhéad a fhéadfar a chinneadh, díobháil neamhréireach don duine lena mbaineann mar thoradh ar an bhfoilsiú, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla ceann de na nithe seo a leanas:

  Where the publication of the identity, in the case of legal persons, or of the identity and personal data, in the case of natural persons is considered by the competent authority to be disproportionate following a case-by-case assessment, or where the competent authority considers that the publication jeopardises the stability of financial markets or an on-going criminal investigation, or where the publication would cause, insofar as it can be determined, disproportionate damages to the person involved, Member States shall ensure that competent authorities either:

  Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012

 630. #1684294

  Soláthrófar an staidreamh sin i gcás na ngnóthas a chumhdaíonn Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II.

  These statistics shall be supplied for the undertakings covered by Annexes I and II.

  Regulation (EU) 2018/643 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on rail transport statistics

 631. #1685229

  I gcás ina gcuirfidh Ballstát mír 1 i bhfeidhm, déanfaidh sé an méid a leanas:

  Where a Member State applies paragraph 1, it shall:

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 632. #1685971

  D’fhonn cur chuige comhchuibhithe a áirithiú ar fud an Aontais, a mhéid a bhaineann leis na bearta atá le déanamh i gcás ina mbeifear in amhras maidir le neamhchomhlíonadh, go háirithe i gcás ina dtagann an t-amhras sin as táirgí agus substaintí neamhúdaraithe a bheith i dtáirgí orgánacha nó i dtáirgí atá á dtiontú, agus chun neamhchinnteacht a sheachaint do na hoibreoirí, ba cheart do na húdaráis inniúla nó, i gcás inarb iomchuí, na húdaráis rialaithe nó na comhlachtaí rialaithe, imscrúdú oifigiúil a chur i gcrích i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625 chun a fhíorú go bhfuil na ceanglais maidir le táirgeadh orgánach á gcomhlíonadh.

  In order to ensure a harmonised approach across the Union as regards the measures to be taken in the case of suspicion of non-compliance, especially where such suspicion arises due to the presence of non-authorised products and substances in organic or in-conversion products, and to avoid uncertainties for operators, competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies, should carry out an official investigation in accordance with Regulation (EU) 2017/625 in order to verify compliance with the requirements for organic production.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 633. #1686424

  i gcás táirgí dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1:

  in the case of products referred to in point (a) of paragraph 1:

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 634. #1686428

  i gcás táirgí dá dtagraítear i bpointe (c) agus i bpointe (d) de mhír 1:

  in the case of products referred to in points (c) and (d) of paragraph 1:

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 635. #1686492

  Bearta atá le glacadh i gcás ina mbeidh táirgí nó substaintí neamhúdaraithe i láthair

  Measures to be taken in the event of the presence of non-authorised products or substances

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 636. #1686711

  cuirfear ceannaitheoirí na dtáirgí ar an eolas i scríbhinn gan mhoill agus malartófar faisnéis ábhartha leis an údarás inniúil, agus i gcás inarb iomchuí, leis an údarás rialaithe nó comhlacht rialaithe, i gcás amhras faoi neamhchomhlíonadh a bhfuil bunús leis, nó i gcás amhras faoi neamhchomhlíonadh nach féidir a dhíothú, nó i gcás inar léir go bhfuil neamhchomhlíonadh ag cur isteach ar shláine na dtáirgí,

  to inform in writing and without undue delay buyers of the products and to exchange relevant information with the competent authority, or, where appropriate, with the control authority or control body, in the event that a suspicion of non-compliance has been substantiated, that a suspicion of non-compliance cannot be eliminated, or that non-compliance that affects the integrity of the products in question has been established,

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 637. #1686747

  Maidir le comhlacht rialaithe a ndearna údaráis inniúla cúraimí áirithe i ndáil le rialú oifigiúil nó cúraimí áirithe a bhaineann le gníomhaíochtaí oifigiúla eile a tharmligean chucu, i gcás ina n-aithníonn an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 46(1) den Rialachán seo go ndearna siad gníomhaíochtaí rialaithe i dtríú tíortha, agus i gcás ina bhfuil rún ag an gCoimisiún aitheantas an chomhlachta rialaithe sin a tharraingt siar nó i gcás inar tharraing siad siar é, eagróidh údaráis inniúla iniúchtaí nó cigireachtaí ar an gcomhlacht rialaithe maidir lena ghníomhaíochtaí sa Bhallstáit nó sna Ballstáit lena mbaineann, i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 33 de Rialachán (AE) 2017/625.

  Where a control body to whom competent authorities have delegated certain official control tasks or certain tasks related to other official activities has also been recognised by the Commission in accordance with Article 46(1) of this Regulation to carry out control activities in third countries, and the Commission intends to withdraw or has withdrawn the recognition of that control body, competent authorities shall organise audits or inspections on the control body as regards its activities in the Member State(s) concerned in accordance with point (a) of Article 33 of Regulation (EU) 2017/625.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 638. #1687463

  i gcás ina ndéantar beatha nádúrtha a fhorlíonadh i gcomhréir le pointe (b):

  where natural feed is supplemented in accordance with point (b):

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 639. #1688274

  i gcás ina ndéanfaidh an t-allmhaireoir nó an dáileoir feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó i gcás ina mbeidh sé freagrach as iad a chur i seirbhís faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnóidh sé feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar shlí a d'fhéadfadh a fhágáil nach mbeadh an feithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme a thuilleadh; nó

  where the importer or distributor makes available on the market, or is responsible for the entry into service of a vehicle, system, component or separate technical unit under its name or trademark, or modifies a vehicle, system, component or separate technical unit in such a way that the vehicle, system, component or separate technical unit may no longer comply with the applicable requirements; or

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 640. #1688437

  Seacht mbliana tar éis an nuashonrú is déanaí ar an bpacáiste faisnéise i gcás deimhniú ar chineálcheadú AE feithicle ina hiomláine i gcás feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1, agus 10 mbliana i gcás feithiclí i gcatagóirí M2, M3, N2, N3 agus O, fíoróidh an t-údarás ceadaithe go gcomhlíontar, leis an gcineál feithicle, na gníomhartha rialála uile atá ábhartha don chineál sin.

  Seven years after the latest update of the information package in case of an EU whole-vehicle type-approval certificate for vehicles of categories M1 and N1, and 10 years for vehicles of categories M2, M3, N2, N3 and O, the approval authority shall verify that the type of vehicle complies with all the regulatory acts that are relevant to that type.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 641. #1688443

  i gcás ina ndearnadh an cineálcheadú AE a tharraingt siar i gcomhréir le hAirteagal 31(7);

  where the EU type-approval has been withdrawn in accordance with Article 31(7);

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 642. #1689396

  dearadh agus tógáil an fhonnaidh atá i gcoiteann i gcás líne amháin den táirge

  the design and construction of the chassis that are common to a single line of product;

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 643. #1689410

  an cineál cabhalra dá dtagraítear i bhFoscríbhinn 2 (i gcás feithiclí iomlána agus lánchríochnaithe);

  the kind of bodywork as referred to in Appendix 2 (for complete and completed vehicles);

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 644. #1689742

  Cosaint daoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh tosaigh

  Protection of occupants in the event of a frontal collision

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 645. #1689744

  Cosaint daoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh cliathánach

  Protection of occupants in the event of lateral collision

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 646. #1692132

  I gcás ina dtugann comhairle eolaíoch le fios gur gá gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh chun aon cheann de na stoic ghrinnill dá dtagraítear in Airteagal 1(4) den Rialachán seo a chaomhnú, nó i gcás inar ísle ná an UTI Bspreagphointe, i mbliain ar leith, an bhithmhais stoic sceite atá ag aon cheann de na stoic a chumhdaítear le hAirteagal 1(1) agus, i gcás stoic de ghliomach na hIorua, gur ísle ná an UTI Bspreagphointe a bhflúirse, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán seo agus Airteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

  When scientific advice indicates that remedial action is required for the conservation of any of the demersal stocks referred to in Article 1(4) of this Regulation, or when the spawning stock biomass and, in the case of Norway lobster stocks, the abundance of any of the stocks covered by Article 1(1) for a given year are below MSY Btrigger, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) No 1380/2013.

  Regulation (EU) 2018/973 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 establishing a multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea and repealing Council Regulations (EC) No 676/2007 and (EC) No 1342/2008

 647. #1694501

  cur i bhfeidhm tráthúil beart ceartaitheach lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, pionóis athchomhairleacha;

  the timely application of corrective measures including, where appropriate, dissuasive penalties;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 648. #1695529

  An méid de ghealltanas buiséadach nach ndearnadh aon íocaíocht de réir bhrí Airteagal 115 ina leith laistigh de dhá bhliain ón dáta a ndearnadh an gealltanas dlíthiúil, déanfar é a shaoradh ach amháin i gcás ina mbainfidh an méid sin le cásanna atá faoi dhlíthíocht os comhair cúirteanna breithiúnacha nó comhlachtaí eadrána i gcás ina mbeidh an gealltanas dlíthiúil i bhfoirm comhaontú maoiniúcháin nó i gcás ina mbeidh forálacha speisialta leagtha síos i rialacha earnáilsonracha.

  The amount of a budgetary commitment for which no payment within the meaning of Article 115 has been made within two years of the entering into the legal commitment shall be decommitted, except where that amount relates to a case under litigation before judicial courts or arbitral bodies, where the legal commitment takes the form of a financing agreement with a third country or where there are special provisions laid down in sector-specific rules.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 649. #1696603

  I gcás comhpháirtíochtaí, déanfar an fíorú i gcomhréir le hAirteagal 130(6).

  In the case of partnerships the verification shall be performed in accordance with Article 130(6).

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 650. #1698307

  tairiscint a thíolacadh i gcás dá dtagraítear i bpointe (a) de phointe 13.1;

  to submit a tender in the case referred to in point (a) of point 13.1;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 651. #1710827

  i gcás úsáid mhalartach ar an speictream raidió i gcomhréir le hAirteagal 45(3).

  for alternative use of radio spectrum in accordance with Article 45(3).

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 652. #1713217

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an oibleagáid sin, d'fhonn togra reachtach a thíolacadh faoi 2023 chun é a ardú i gcás ina bhfuil tuilleadh laghduithe costais suntasacha i dtáirgeadh fuinnimh inathnuaite, i gcás inar gá chun gealltanais idirnáisiúnta an Aontais maidir le dícharbónú a chomhlíonadh, nó i gcás in bhfuil údar leis mar gheall ar laghdú suntasach i dtomhaltas fuinnimh san Aontas.

  The Commission shall assess that obligation, with a view to submitting, by 2023, a legislative proposal to increase it in the event of further substantial costs reductions in the production of renewable energy, where necessary to meet the Union's international commitments for decarbonisation, or where justified on the grounds of a significant decrease in energy consumption in the Union.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 653. #1713808

  Measfar astaíochtaí an bhreosla i mbun úsáide, eu, a bheith nialasach i gcás bithbhreoslaí agus bithleachtanna.

  Emissions of the fuel in use, eu, shall be taken to be zero for biofuels and bioliquids.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 654. #1713821

  I gcás comhghiniúint cumhachta agus teasa déantar an ríomh i gcomhréir le pointe 16.

  In the case of cogeneration of electricity and heat, the calculation is performed following point 16.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 655. #1714556

  Na leasuithe ar Threoir 2012/27/AE a thugtar isteach leis an Treoir seo maidir le méadrú i gcás téimh, fuaraithe agus uisce te tí; le fomhéadrú agus leithdháileadh na gcostas i gcás téimh, fuarú agus uisce te tí; le ceanglas cianléimh; le faisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh agus fuarú agus uisce te tí; le costas rochtana ar mhéadrú agus ar fhaisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh, fuarú agus uisce te tí; agus leis na ceanglais íosta d'fhaisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh, fuarú agus uisce te tí, beartaítear nach mbeidh feidhm ag na leasuithe sin ach maidir le téamh, le fuarú agus le huisce te tí a sholáthraítear ag foinse lárnach.

  The amendments to Directive 2012/27/EU introduced by this Directive relating to metering for heating, cooling and domestic hot water; sub-metering and cost allocation for heating, cooling and domestic hot water; remote reading requirement; billing and consumption information for heating and cooling and domestic hot water; cost of access to metering and billing and consumption information for heating, cooling and domestic hot water; and the minimum requirements for billing and consumption information for heating, cooling and domestic hot water are intended to apply only to heating, cooling and domestic hot water supplied from a central source.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 656. #1714686

  I gcás gur as téamh ceantair nó fuarú ceantair a dhéantar soláthar d'fhoirgnimh ilárasán nó ilchuspóra, nó i gcás córais dhílse téimh nó fuaraithe d'fhoirgnimh den sórt sin a bheith leitheadúil, áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil rialacha trédhearcacha náisiúnta i bhfeidhm acu a bhfuil teacht ag an bpobal orthu maidir le leithdháileadh costas tomhaltais téimh, fuaraithe agus uisce the tí i bhfoirgnimh den sórt sin chun trédhearcacht agus cruinneas na cuntasaíochta i gcás tomhaltas aonair a áirithiú.

  Where multi-apartment or multi-purpose buildings are supplied from district heating or district cooling, or where own common heating or cooling systems for such buildings are prevalent, Member States shall ensure they have in place transparent, publicly available national rules on the allocation of the cost of heating, cooling and domestic hot water consumption in such buildings to ensure transparency and accuracy of accounting for individual consumption.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 657. #1714699

  I gcás nach mbeidh méadair chliste dá dtagraítear i dTreoracha 2009/72/CE agus 2009/73/CE ag custaiméirí deiridh, áiritheoidh na Ballstáit, faoin 31 Nollaig 2014, go mbeidh faisnéis bhilleála iontaofa, cruinn agus bunaithe ar úsáid iarbhír, i gcomhréir le pointe 1.1 d'Iarscríbhinn VII, i gcás leictreachais agus gáis, i gcás inar féidir sin go teicniúil agus go mbeidh bonn eacnamaíoch leis.”;

  Where final customers do not have smart meters as referred to in Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC, Member States shall ensure, by 31 December 2014, that billing information is reliable, accurate and based on actual consumption, in accordance with point 1.1 of Annex VII, for electricity and gas, where that is technically possible and economically justified.’;

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 658. #1714703

  I gcás ina suiteáiltear méadair nó leithdháileoirí costais teasa, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an fhaisnéis bhilleála agus tomhaltais iontaofa, cruinn agus bunaithe ar thomhaltas iarbhír nó ar léamha leithdháileoirí costais teasa, i gcomhréir le pointí 1 agus 2 d'Iarscríbhinn VIIa i gcás gach úsáideora deiridh, is é sin, i gcás daoine nádúrtha nó dlítheanacha a cheannaíonn téamh, fuarú nó uisce te tí dá gcríochúsáid féin, nó daoine nádúrtha nó dlítheanacha a áitíonn foirgneamh aonair nó aonad i bhfoirgneamh ilárasán nó ilchuspóra a sholáthraítear téamh, fuarú nó uisce te tí dó ó fhoinse lárnach agus nach bhfuil aon chonradh díreach nó aonair acu leis an soláthróir fuinnimh.

  Where meters or heat cost allocators are installed, Member States shall ensure that billing and consumption information is reliable, accurate and based on actual consumption or heat cost allocator readings, in accordance with points 1 and 2 of Annex VIIa for all final users, namely for natural or legal persons purchasing heating, cooling or domestic hot water for their own end-use, or natural or legal persons occupying an individual building or a unit in a multi-apartment or multi-purpose building supplied with heating, cooling or domestic hot water from a central source who has no direct or individual contract with the energy supplier.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 659. #1720209

  i gcás ina mbeidh fáil air, faighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais, i gcás gur duine nádúrtha an faighteoir atá beartaithe, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais CBL, i gcás i gcás gur duine dlítheanach an faighteoir atá beartaithe;

  where available, the intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the intended recipient is a legal person;

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 660. #1720838

  i gcás ina soláthrófar fógra leictreonach d’úsáideoirí maidir le cur i gcrích an nós imeachta.

  users are provided with an electronic notification of completion of the procedure.

  Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.

 661. #1722126

  I gcás ina measann an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí go sáródh an phróiseáil atá beartaithe agus dá dtagraítear i mír 1 an Rialachán seo, go háirithe i gcás nach sainaithníonn an rialaitheoir an riosca go leordhóthanach nó nach ndéanann sé an riosca a mhaolú go leordhóthanach, cuirfidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí comhairle i scríbhinn ar fáil don rialaitheoir, laistigh de thréimhse 8 seachtaine ar a mhéad ón iarraidh ar chomhairliúchán a fháil, agus, i gcás inarb infheidhme maidir leis an bpróiseálaí, agus féadfaidh sé aon cheann de na cumhachtaí atá aige nó aici dá dtagraítear in Airteagal 58 a úsáid.

  Where the European Data Protection Supervisor is of the opinion that the intended processing referred to in paragraph 1 would infringe this Regulation, in particular where the controller has insufficiently identified or mitigated the risk, the European Data Protection Supervisor shall, within period of up to eight weeks of receipt of the request for consultation, provide written advice to the controller and, where applicable to the processor, and may use any of his or her powers referred to in Article 58.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 662. #1723228

  i gcás inar gá sin i dtaca le cúraimí riaracháin.

  where necessary for its administrative tasks.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 663. #1725343

  I gcás ina bhfuair an t-údarás forghníomhaitheach faisnéis faoi chinneadh maoin chalctha a aiseag leis an íospartach, faoi mar a thagraítear dó nó di i mír 1, glacfaidh sé na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfar an mhaoin sin, i gcás inar calcadh í, a aiseag leis an íospartach a luaithe is féidir, i gcomhréir le rialacha nós imeachta an Stáit fhorghníomhaithigh, tríd an Stát eisiúna i gcás inar gá, ar an gcoinníoll:

  Where the executing authority has been informed of a decision to restitute frozen property to the victim as referred to in paragraph 1, it shall take the necessary measures to ensure that, where the property concerned has been frozen, that property is restituted as soon as possible to the victim, in accordance with the procedural rules of the executing State, where necessary via the issuing State, provided that:

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 664. #1725889

  I gcás ina bhfuil faisnéis nithiúil iontaofa ag an gCoimisiún, agus sonraí, tuarascálacha agus staidreamh ábhartha á gcur san áireamh aige i dtaobh na n-imthosca dá dtagraítear i bpointe (a), (b), (c) nó (d) de mhír 2, ar iomthosca iad a éiríonn i mBallstát amháin nó níos mó, nó i gcás nach bhfuil an tríú tír ag comhoibriú i ndáil le hathligean isteach, go háirithe i gcás ina bhfuil comhaontú um athligean isteach tugtha i gcrích idir an tríú tír sin agus an tAontas, déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas go pras maidir lena anailís, agus beidh feidhm ag forálacha mhír 6.

  Where the Commission, taking into account the relevant data, reports and statistics, has concrete and reliable information that the circumstances referred to in point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 2 are occurring in one or more Member States, or that the third country is not cooperating on readmission, in particular where a readmission agreement has been concluded between that third country and the Union, the Commission shall inform the European Parliament and the Council promptly of its analysis, and the provisions of paragraph 6 shall apply.

  Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

 665. #1730436

  comhar réigiúnach i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh, i gcás inarb infheidhme;

  regional cooperation in the area of energy efficiency, where applicable;

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 666. #1730935

  I gcás inarb infheidhme, spriocanna náisiúnta i ndáil le hiomaíochas

  Where applicable, national objectives with regard to competitiveness

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 667. #1732054

  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir leis na húdaráis iomaíochta náisiúnta imeachtaí forfheidhmiúcháin a athoscailt i gcás inar tháinig athruithe ábhartha ar aon cheann de na fíorais ar a raibh cinneadh dá dtagraítear i mír 1 bunaithe, i gcás ina ngníomhaíonn na gnóthais nó na comhlachais ghnóthas ar bhealach atá contrártha dá gcuid gealltanas, nó i gcás ina raibh cinneadh dá dtagraítear i mír 1 bunaithe ar fhaisnéis neamhiomlán, mhícheart nó mhíthreorach a chuir na páirtithe ar fáil.

  Member States shall ensure that national competition authorities are able to reopen enforcement proceedings where there have been material changes to any of the facts on which a decision referred to in paragraph 1 was based, where undertakings or associations of undertakings act contrary to their commitments, or where a decision referred to in paragraph 1 was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the parties.

  Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance.)

 668. #1734121

  I gcás táirge íocshláinte tréidliachta imdhíoneolaíocha, in ionad phointí (i), (ii) agus (iii), faisnéis imdhíoneolaíoch;

  In case of an immunological veterinary medicinal product, instead of points (i), (ii) and (iii), immunological information;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 669. #1734178

  I gcás ina ndeonaítear an chéad údarú margaíochta i gcás níos mó ná speiceas ainmhí amháin dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 39(1) nó ina bhformheastar modhnú i gcomhréir le hAirteagal 67 lena leathnaítear an t-údarú margaíochta go speiceas ainmhí eile nach dtagraítear dó i bpointe (a) d’Airteagal 39(1), cuirfear 4bliana leis an tréimhse chosanta dá bhforáiltear in Airteagal 39, ar choinníoll, i gcás modhnaithe, gur cuireadh isteach an iarraidh 3bliana ar a laghad roimh dhul in éag na tréimhse cosanta a leagtar síos i bpointe (d) d’Airteagal 39(1).

  Where the first marketing authorisation is granted for more than one animal species referred to in point (d) of Article 39(1), or a variation is approved in accordance with Article 67 extending the marketing authorisation to another animal species not referred to in point (a) of Article 39(1), the period of the protection provided for in Article 39 shall be prolonged by four years, provided that, in the case of a variation, the application has been submitted at least three years before the expiration of the protection period laid down in point (d) of Article 39(1).

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 670. #1734770

  I gcás ina n-allmhairítear táirgí íocshláinte tréidliachta ó thríú tíortha ag a bhfuil socruithe déanta leis an Aontas maidir le caighdeáin dea-chleachtais monaraíochta a chur i bhfeidhm atá ar a laghad coibhéiseach leis na cleachtais a leagtar síos i gcomhréir le hAirteagal 93(2), agus i gcás ina léirítear go ndearnadh na tástálacha dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo sa tír is onnmhaireoir, féadfaidh an duine cáilithe an tuarascáil ar rialú dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo a tharraingt suas gan na tástálacha riachtanacha dá dtagraítear i mír 7 den Airteagal seo a dhéanamh, ach amháin i gcás ina gcinneann an t-údarás inniúil sa Bhallstát is allmhaireoir a mhalairt.

  Where veterinary medicinal products are imported from third countries with which the Union has made arrangements regarding application of standards of good manufacturing practice at least equivalent to those laid down in accordance with Article 93(2) and it is demonstrated that the tests referred to in paragraph 6 of this Article have been carried out in the exporting country, the qualified person may draw up the control report referred to in paragraph 6 of this Article without the necessary tests referred to in paragraph 7 of this Article being carried out, unless the competent authority of the Member State of importation decides otherwise.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 671. #1735173

  i gcás nach leormhaith an córas faireachais cógas arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 77(1);

  the pharmacovigilance system established in accordance with Article 77(1) is inadequate;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 672. #1735700

  I gcás ina dtugtar sonraí i Roinn B a léiríonn go mbeidh barrachas suntasach ann de shubstaint ghníomhach a úsáideadh i monarú táirge íocshláinte nó i gcás ina léiríonn sonraí cobhsaíochta go dtagann meath ar mheasúnú na substainte gníomhaí ar stóráil di, áireofar sa chur síos ar na tástálacha rialaithe agus ar an táirge críochnaithe, i gcás inarb iomchuí, an t-iniúchadh ceimiceach agus, más gá, an t-imscrúdú tocsa-chógaseolaíoch ar na hathruithe a tháinig ar an tsubstaint, agus b’fhéidir saintréithiú agus/nó measúnú ar na táirgí díghrádúcháin.

  Where the particulars given in Section B show that a significant overage of an active substance is employed in the manufacture of the medicinal product or where the stability data show that the assay of the active substance declines on storage, the description of the control tests on the finished product shall include, where appropriate, the chemical and, if necessary, the toxico-pharmacological investigation of the changes that this substance has undergone, and possibly the characterisation and/or assay of the degradation products.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 673. #1735847

  Cuirfear faisnéis ar fáil a léireoidh cibé an mbaintear úsáid as substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta sa táirge íocshláinte tréidliachta i dtáirgí íocshláinte a úsáidtear i dteiripe le haghaidh daoine; i gcás ina mbaintear, tiomsófar faisnéis maidir leis na héifeachtaí go léir a breathnaíodh (lena n-áirítear frithghníomhuithe díobhálacha) i ndaoine agus an chúis leosan, a mhéid is a bheidís tábhachtach chun measúnú a dhéanamh ar shábháilteacht an táirge íocshláinte tréidliachta, i gcás inarb iomchuí lena n-áirítear torthaí ó staidéir fhoilsithe; i gcás nach bhfuil na comhábhair de na táirgí íocshláinte féin in úsáid a thuilleadh nó nach bhfuil siad in úsáid a thuilleadh mar tháirgí íocshláinte i dteiripe le haghaidh daoine, sonrófar na cúiseanna leis sin.

  Information shall be provided showing whether the pharmacologically active substances of the veterinary medicinal product are used as medicinal products in human therapy; if this is so, a compilation shall be made of all the effects observed (including adverse reactions) in humans and of their cause, to the extent that they may be important for the assessment of the safety of the veterinary medicinal product, where appropriate including results from published studies; where constituents of the veterinary medicinal products are themselves not used or are no longer used as medicinal products in human therapy, the reasons shall be stated.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 674. #1735853

  I gcás inarb ábhartha, déanfar crostagairt do na sonraí a leagtar amach i gCuid 4.

  Where relevant, cross reference shall be made to the data set out in Part 4.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 675. #1735961

  I gcás inarb ábhartha, déanfar crostagairt do na sonraí a leagtar amach i gCuid 3.

  Where relevant, cross reference shall be made to data set out in Part 3.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 676. #1738178

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

 677. #1738616

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

 678. #1739042

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75

 679. #1739715

  I gcás ina bhforálfar i gComhaontú maidir le sásraí nó critéir eile lena gceadaítear fabhair tharaife nó cóireáil fhabhrach eile a aistarraingt go sealadach i ndáil le táirgí áirithe, amhail an sásra cobhsaíochta (i dtaca leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas, cuir i gcás), i gcás ina gcomhlíontar na téarmaí a leagtar síos sa Chomhaontú ábhartha, déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena ndéanfar:

  Where an Agreement provides for other mechanisms or criteria allowing for the temporary withdrawal of tariff preferences or of other preferential treatment with respect to certain products, such as a stabilisation mechanism in relation to the Union's outermost regions, for example, where the conditions laid down in the relevant Agreement are met, the Commission shall adopt implementing acts to:

  Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries

 680. #1741881

  Measfar gur monaróir allmhaireoir nó dáileoir chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé faoi réir oibleagáidí an mhonaróra faoi Airteagal 8, Airteagal 11 agus Airteagal 12, i gcás ina ndéanfaidh an tallmhaireoir nó an dáileoir feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chlárú faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina mbeidh sé freagrach as iad a chur i seirbhís faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnóidh sé feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar shlí a d'fhéadfadh a fhágáil nach mbeidís i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme a thuilleadh.

  An importer or distributor shall be considered a manufacturer for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the manufacturer under Articles 8, 11 and 12, where the importer or distributor makes available on the market, registers or is responsible for the entry into service of a vehicle, system, component or separate technical unit under its name or trademark or modifies a vehicle, system, component or separate technical unit in such a way that it may no longer comply with the applicable requirements.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 681. #1743797

  dearadh agus tógáil an fhonnaidh atá i gcoiteann i gcás líne amháin den táirge

  the design and construction of the chassis that are common to a single line of product;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 682. #1743810

  an cineál cabhalra dá dtagraítear i bhFoscríbhinn 2 (i gcás feithiclí iomlána agus lánchríochnaithe);

  the kind of bodywork as referred to in Appendix 2 (for complete and completed vehicles);

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 683. #1744201

  Cosaint daoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh tosaigh

  Protection of occupants in the event of a frontal collision

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 684. #1744203

  Cosaint daoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh cliathánach

  Protection of occupants in the event of lateral collision

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 685. #1745346

  I gcás cineálcheadú náisiúnta arna dheonú i leith feithiclí a tháirgtear i sraitheanna beaga de bhun Airteagal 40, ámh, cuirfear na litreacha 'NKS' (i gcás uachtair) in ionad roinn 2.

  However, in the case of a national type-approval granted for vehicles produced in small series pursuant to Article 40, section 2 shall be replaced by the letters NKS in block capitals

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 686. #1745479

  Maidir le feithiclí fleiscbhreosla, i gcás ina mbeidh an tástáil le déanamh ar an dá bhreosla, de réir Fhigiúr I.2.4 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 692/2008, agus i gcás feithiclí a ritheann ar GPL nó ar GN/Bithmheatán, is cuma cé acu débhreosla nó aonbhreosla atá ann, tabharfar an tábla i gcás gach ceann de na gáis tagartha a úsáideadh sa tástáil, agus i dtábla breise, tabharfar na torthaí is measa a fuarthas.

  For flex fuel vehicles, where the test is to be performed on both fuels, according to Figure I.2.4 of Annex I to Regulation (EC) No 692/2008, and for vehicles running on LPG or NG/Bio methane, either bi-fuel or mono-fuel, the table shall be repeated for the different reference gases used in the test, and an additional table shall display the worst results obtained.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 687. #1745604

  Uasmhais incheadaithe atá beartaithe tráth an chlárúcháin/i seirbhís i gcás an chónaisc:

  Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 688. #1771841

  Sonróidh an t-údarú sin freisin na tráthíocaíochtaí pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 66 i gcás nach soláthrófar na taifid, na sonraí, na nósanna imeachta, ná aon ábhar eile a éilítear ná freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 61(1) nó i gcás ina mbeidh na nithe sin neamhiomlán, agus sonróidh sé na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 65, i dteannta phointe (b) de Roinn IV d'Iarscríbhinn I, i gcás ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 61(1) mícheart nó míthreorach.

  That authorisation shall also indicate the periodic penalty payments provided for in Article 66 where the production of the required records, data, procedures or any other material, or the answers to questions asked to persons referred to in Article 61(1) are not provided or are incomplete, and the fines provided for in Article 65 in conjunction with point (b) of Section IV of Annex I, where the answers to questions asked to persons referred to in Article 61(1) are incorrect or misleading.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 689. #1774154

  I gcás inarb iomchuí, oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le geallsealbhóirí.

  Where appropriate, Member States shall act in cooperation with stakeholders.

  Directive (EU) 2019/713 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA

 690. #1780510

  i gcás inarb infheidhme, céannacht an chleachtóra i réimse an athstruchtúraithe;

  where applicable, the identity of the practitioner in the field of restructuring;

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 691. #1781160

  I gcás doiciméid a bhfuil cearta maoine intleachtúla ina leith ag leabharlanna, lena n-áirítear leabharlanna ollscoile, músaeim agus cartlanna agus i gcás doiciméid atá i seilbh gnóthas poiblí, áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina gceadófar athúsáid na ndoiciméad sin, go mbeidh na doiciméid sin in-athúsáidte chun críocha tráchtála agus neamhthráchtála i gcomhréir le Caibidil III agus Caibidil IV.

  For documents in which libraries, including university libraries, museums and archives hold intellectual property rights and for documents held by public undertakings, Member States shall ensure that, where the re-use of such documents is allowed, those documents shall be re-usable for commercial or non-commercial purposes in accordance with Chapters III and IV.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 692. #1785024

  Féadfaidh an EIPOA, i gcás ina bhfuil údar dea-bhunaithe imní air i ndáil le héifeachtaí diúltacha ar shealbhóirí polasaí, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do cheann amháin nó níos mó de na húdaráis mhaoirseachta ábhartha, ardán comhoibrithe a chur ar bun agus a chomhordú chun an malartú faisnéise idir na húdaráis mhaoirseachta ábhartha a neartú agus chun an comhoibriú eatarthu a fheabhsú i gcás ina ndéanann gnóthas árachais nó athárachais gníomhaíochtaí a chur i gcrích, nó a bhfuil sé ar intinn aige iad a chur i gcrích, ar gníomhaíochtaí iad atá bunaithe ar an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar nó ar an tsaoirse bunaíochta, agus i gcás inarb amhlaidh:

  EIOPA may, in the case of justified concerns about negative effects on policy holders, on its own initiative or at the request of one or more of the relevant supervisory authorities, set up and coordinate a collaboration platform to strengthen the exchange of information and to enhance collaboration between the relevant supervisory authorities where an insurance or reinsurance undertaking carries out, or intends to carry out, activities which are based on the freedom to provide services or the freedom of establishment and where:

  Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance)

 693. #1786264

  Níor cheart don Choimisiún a bheartú cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur ar fionraí ach amháin sna cásanna is déine, i gcás nach ndéanfadh an Ríocht Aontaithe aon chearta coibhéiseacha ar chor ar bith a dheonú d'oibreoirí tarlaithe de bhóthair an Aontais nó d'oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus an Aontais nó i gcás inarbh fhíorbheag na cearta a dheonófaí, nó i gcás ina mbeadh an méid sin de dhifríocht idir na dálaí iomaíochta d'oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe nó oibreoirí seirbhísí cóiste agus bus na Ríochta Aontaithe agus na dálaí iomaíochta d'oibreoirí an Aontais agus go bhfágfadh sé nach mbeadh soláthar na seirbhísí atá i gceist ag oibreoirí an Aontais inmharthana dóibh ó thaobh na heacnamaíochta de.

  Suspension of the application of this Regulation should be envisaged by the Commission only in the most severe cases, where no equivalent rights are granted to Union road haulage operators or to Union coach and bus service operators by the United Kingdom or where the rights granted are minimal, or where the conditions of competition for United Kingdom road haulage operators or United Kingdom coach and bus service operators differ so much from those of Union operators that the provision of the services in question by Union operators is, for them, not economically viable.

  Regulation (EU) 2019/501 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (Text with EEA relevance.)

 694. #1786478

  Beidh an rud céanna i gceist le réamhúdarú deonach earraí, i gcás inarb ann dó.

  The same applies to voluntary prior authorisation of goods, where it exists.

  Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State and repealing Regulation (EC) No 764/2008 (Text with EEA relevance.)

 695. #1792074

  i gcás ina bhfuil amhras ann i dtaobh na sonraí céannachta a sholáthair an duine sin;

  where there are doubts about the identity data provided by a person;

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 696. #1792550

  I gcás ina léiríonn an cuardach leis na sonraí alfa-uimhriúla a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo nach bhfuil sonraí faoin náisiúnach tríú tír ar taifead in EES, i gcás nach féidir sonraí an náisiúnaigh tríú tír a fhíorú de bhun mhír 2 den Airteagal seo nó i gcás ina bhfuil amhras ann faoi chéannacht an náisiúnaigh tríú tír, beidh rochtain ag na húdaráis teorann ar shonraí chun sainaithint a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 27 chun sainchomhad a chruthú nó a nuashonrú i gcomhréir le hAirteagal 14.”;

  Where the search with the alphanumeric data set out in paragraph 2 of this Article indicates that data on the third-country national are not recorded in the EES, where a verification of the third-country national pursuant to paragraph 2 of this Article fails or where there are doubts as to the identity of the third-country national, the border authorities shall have access to data for identification in accordance with Article 27 in order to create or update an individual file in accordance with Article 14.’;

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 697. #1793322

  i gcás ina bhfuil amhras ann i dtaobh na sonraí céannachta a sholáthair an duine sin;

  where there are doubts about the identity data provided by a person;

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 698. #1794887

  dul isteach i gcalafort a dhiúltú d'aon soitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh i gcás:

  refuse port entry to any non-Contracting Party vessel where:

  Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation, amending Regulation (EU) 2016/1627 and repealing Council Regulations (EC) No 2115/2005 and (EC) No 1386/2007

 699. #1795960

  Fo-chomhdhlúthú i gcás eintitis i dtríú tíortha

  Sub-consolidation in case of entities in third countries

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 700. #1796030

  i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus ar ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintiteas réitigh bunaithe san Aontas, nó i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i mBallstát, is i gcás ina bhfuil feidhmiú na cumhachta díluachála agus comhshó dá dtagraítear in Airteagal 59 den Treoir sin de réir dlíthe tríú tír, ina bhfuil an feidhmiú sin éifeachtach agus infheidhmithe ar bhonn forálacha reachtacha nó forálacha conartha a aithníonn gníomhartha réitigh nó gníomhartha díluachála nó comhshó eile, agus sa chás sin amháin, a fhéadfar ionstraimí a eisiúint faoi dhlíthe tríú tír nó a chur faoi réir na ndlíthe sin ar dhóigh eile;

  where the issuer is established in a third country and has been designated in accordance with Article 12 of Directive 2014/59/EU as part of a resolution group the resolution entity of which is established in the Union or where the issuer is established in a Member State, the instruments may only be issued under, or be otherwise subject to the laws of a third country where, under those laws, the exercise of the write-down and conversion powers referred to in Article 59 of that Directive is effective and enforceable on the basis of statutory provisions or legally enforceable contractual provisions that recognise resolution or other write-down or conversion actions;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 701. #1796930

  1 i gcás na dtacar fálaithe arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 277a(1)

  1 for the hedging sets established in accordance with Article 277a(1)

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 702. #1797010

  i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais k i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1,;

  where the equity reference entity k has been established in accordance with point (a) of paragraph 1,;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 703. #1797015

  i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais ‘k’ i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1,;

  where the equity reference entity k has been established in accordance with point (b) of paragraph 1,;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 704. #1797513

  1,0 % i gcás na hionstraime dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2;

  1,0 % in the case of instruments referred to in point (a) of paragraph 2;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 705. #1797514

  0,1 % i gcás na hionstraime dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2.

  0,1 % in the case of instruments referred to in point (b) of paragraph 2.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 706. #1798339

  I gcás ina gcuireann institiúid pointe (a) de mhír 1 i bhfeidhm:

  Where an institution applies point (a) of paragraph 1, the institution:

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 707. #1799005

  I gcás ina dtagraítear i gceangaltas do shíneadh ceangaltais eile, beidh feidhm ag Airteagal 166(9).

  Where a commitment refers to the extension of another commitment, Article 166(9) shall apply.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 708. #1799938

  i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha creidmheasa k i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1,, i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha creidmheasa k i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1,;

  where the credit reference entity k has been established in accordance with point (a) of paragraph 1,, where the credit reference entity k has been established in accordance with point (b) of paragraph 1,;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 709. #1807936

  I gcás ina mbeidh scaoileadh táirge i saorchúrsaíocht ar fionraí i gcomhréir le hAirteagal 26, scaoilfear an táirge sin i saorchúrsaíocht i gcás ina gcomhlíonfar gach ceanglas agus foirmiúlacht eile a bhaineann le scaoileadh den sórt sin, agus i gcás ina sásaítear aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

  Where the release of a product for free circulation has been suspended in accordance with Article 26, that product shall be released for free circulation where all the other requirements and formalities relating to such a release have been fulfilled and where either of the following conditions is satisfied:

  Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)

 710. #1811553

  An t-íosmhéid faisnéise le bheith i logleabhair iascaireachta i gcás tabhairt i dtír nó trasloingsithe:

  Minimum information for fishing logbooks in case of landing or transhipment:

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 711. #1811750

  I gcás ina bhfuil force majeure fada teicniúil i gconsalacht de chuid Ballstáit i láthair áirithe, lorgóidh an Ballstát sin ionadaíocht shealadach ó Bhallstát eile sa láthair sin i gcás gach iarratasóra nó i gcás roinnt catagóirí iarratasóra.”;

  Where a consulate of a Member State in a given location experiences a prolonged technical force majeure, that Member State shall seek temporary representation by another Member State in that location for all or some categories of applicants.’;

  Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)

 712. #1813436

  i gcás inarb infheidhme, na coinníollacha i leith torthaí do choigilteoirí TPPU nó uasteorainneacha feidhmíochta ionsuite;

  where applicable, conditions for returns to PEPP savers or built-in performance caps;

  Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (Text with EEA relevance)

 713. #1813884

  I gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil go bhfuil sé neamhréireach céannacht an duine, i gcás daoine dlítheanacha, nó céannacht agus sonraí pearsanta an duine, i gcás daoine nádúrtha, a fhoilsiú tar éis dó measúnú de réir an cháis a dhéanamh, nó i gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go gcuirfeadh an foilsiú cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdú reatha i mbaol, déanfaidh na húdaráis inniúla ceann de na nithe a leanas:

  Where the publication of the identity, in the case of legal persons, or the identity and personal data, in the case of natural persons, is considered by the competent authorities to be disproportionate following a case-by-case assessment, or where the competent authorities consider that the publication jeopardises the stability of financial markets or an on-going investigation, competent authorities shall either:

  Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (Text with EEA relevance)

 714. #1818217

  I gcás nár tugadh fógra faoi na staidéir roimh ré i gcomhréir le mír 2 nó 3, agus i gcás nár tugadh bonn cirt bailí, agus nár áiríodh iad san iarratas nó san fhógra féadfar iarratas nó fógra a thíolacadh an athuair agus i gcás nár soláthraíodh foras bailí, féadfar iarratas nó fógra a thíolacadh an athuair, ar choinníoll go dtíolacann an t-iarratasóir nó an fógróir na staidéir uile ar tugadh fógra fúthu i gcomhréir le mír 2 agus mír 3.

  Where the studies which have previously been notified in accordance with paragraph 2 or 3 were not included in the application or notification, and where a valid justification has not been provided, an application or notification may be resubmitted, provided that the applicant or notifier submits all the studies that were notified in accordance with paragraph 2 or 3.

  Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain and amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 1829/2003, (EC) No 1831/2003, (EC) No 2065/2003, (EC) No 1935/2004, (EC) No 1331/2008, (EC) No 1107/2009, (EU) 2015/2283 and Directive 2001/18/EC (Text with EEA relevance.)

 715. #1818798

  I gcás na cosanta dá dtagraítear i mír 1:

  The protection referred to in paragraph 1 shall:

  Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

 716. #1820073

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, agus an treochlár cumais dá dtagraítear in Airteagal 9(8) á chur san áireamh i gcás ina bhfuil sé ar fáil, i gcomhar le heintitis oiliúna iomchuí na mBallstát, agus, i gcás inarb iomchuí, le EASO, le FRA, le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (euLISA) agus le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), uirlisí oiliúna sainiúla a fhorbairt, lena n-áirítear oiliúint ar leith maidir le leanaí agus daoine eile i gcás leochaileach a chosaint.

  The Agency shall, taking into account the capability roadmap referred to in Article 9(8), where available, and in cooperation with the appropriate training entities of the Member States, and, where appropriate, EASO, FRA, the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) and the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), develop specific training tools, including specific training in the protection of children and other persons in a vulnerable situation.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 717. #1820106

  i gcás don Ghníomhaireacht trealamh a fháil nó i gcás comhúinéireachta, tiocfaidh an Ghníomhaireacht ar chomhaontú le Ballstát amháin go bhfuil an Ballstát sin le foráil a dhéanamh nach mór an trealamh sin a chlárú mar threalamh atá i seirbhís an rialtais i gcomhréir leis an dlí is infheidhme sa Bhallstát sin, lena n-áirítear sainchumais agus díolúintí i gcás an trealaimh theicniúil sin faoin dlí idirnáisiúnta;

  in the case of an acquisition by the Agency or co-ownership, the Agency shall agree with one Member State that that Member State is to provide that the equipment be registered as being on government service in accordance with the applicable law of that Member State, including prerogatives and immunities for such technical equipment under international law;

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 718. #1820107

  i gcás léasaithe, déanfar an trealamh a chlárú i mBallstát.

  in the case of leasing, the equipment shall be registered in a Member State.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 719. #1821663

  Ba cheart a mheas gurb ábhartha laigí i gcás gur sárú ag oibreoir san earnáil airgeadais iad nó a bhféadfadh sárú a bheith i gceist leo nó i gcás gur cur i bhfeidhm míchuí nó neamhéifeachtach ag oibreoir san earnáil airgeadais iad, nó i gcás gur cur i bhfeidhm míchuí nó neamhéifeachtach bheartais inmheánacha agus nósanna imeachta a chomhlíonadh ag oibreoir san earnáil airgeadais iad maidir le forálacha dlíthiúla a bhaineann le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun airgead a sciúradh nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú.

  Weaknesses should be considered material where they constitute a breach or a potential breach by a financial sector operator, or constitute inappropriate or ineffective application by a financial sector operator, or inappropriate or ineffective application by a financial sector operator of its internal policies and procedures to comply with the legal provisions related to the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 720. #1830111

  An nós imeachta i gcás nochta do phriacal galair cheirde i níos mó ná Ballstát amháin

  Procedure in the event of exposure to the risk of an occupational disease in more than one Member State

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 721. #1830116

  Malartú faisnéise idir institiúidí agus réamhíocaíochtaí i gcás achomhairc i gcoinne diúltaithe

  Exchange of information between institutions and advance payments in the event of an appeal against rejection

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 722. #1831874

  i gcaitheamh aon bhliana margaíochta faoi leith i gcás mairteola agus laofheola;

  for beef and veal, throughout any marketing year;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 723. #1832635

  urrús a thaisceadh lena ráthaítear an cur i gcrích i gcás ina réamhíoctar cabhair, agus

  the lodging of a security guaranteeing the execution where an advance of aid is paid, and

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 724. #1832655

  smachtbhannaí atá le cur i bhfeidhm i gcás íocaíochta neamhdhlite.

  sanctions to be applied in the case of undue payment.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 725. #1832689

  smachtbhannaí atá le cur i bhfeidhm i gcás ina n-aimsítear neamhrialtachtaí.

  sanctions to be applied in the event of irregularities being discovered.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 726. #1834229

  pionóis atá le cur i bhfeidhm i gcás nach dtíolactar dearbhuithe do Bhallstáit in am trátha.

  on penalties to be applied where declarations are not submitted to Member States within due time.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 727. #1834361

  i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 321 i gcás gníomhartha tarmligthe;

  in accordance with the procedure referred to in Article 321 in the case of delegated acts;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 728. #1836248

  i gcás duine nádúrtha, aon duine a bhfuil gnáthchónaí air i gcríoch chustaim an Aontais;

  in the case of a natural person, any person who has his or her habitual residence in the customs territory of the Union;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 729. #1836677

  I gcás uasteorainneacha taraife scoirfidh an cur i bhfeidhm sin de bhua gnímh dhlíthiúil ón Aontas.

  In the case of tariff ceilings such application shall cease by virtue of a legal act of the Union.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 730. #1837046

  i gcás ina ndéanfar iarratas ar loghadh dleachta i gcomhréir le hAirteagal 121;

  where an application for remission of duty is made in accordance with Article 121;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 731. #1837395

  i gcás ina neamhbhaileofar an dearbhú um scaoileadh i saorchúrsaíocht tar éis scaoileadh na n-earraí.

  where the declaration for release for free circulation is invalidated after release of the goods.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 732. #1837429

  Tabharfar doiciméid tacaíochta do na húdaráis chustaim i gcás ina mbeidh sin ina cheangal i reachtaíocht an Aontais nó i gcás ina mbeidh gá leis sin i gcomhair rialuithe custaim.

  Supporting documents shall be provided to the customs authorities where Union legislation so requires or where necessary for customs controls.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 733. #1837622

  i gcás nach n-aistreofar na hearraí laistigh de thréimhse réasúnta i ndiaidh a scaoilte;

  where the goods have not been removed within a reasonable period after their release;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 734. #1837623

  i gcás ina dtréigfear earraí leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199.

  where goods are abandoned to the State in accordance with Article 199.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 735. #1837801

  i gcomhréir le Coinbhinsiún ATA/Coinbhinsiún Iostanbúl i gcás ina dtarlóidh aistriú idirthurais;

  in accordance with the ATA Convention/Istanbul Convention, where a transit movement takes place;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 736. #1843664

  Cumhdóidh CBI na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 i gcás go dtugtar fúthu:

  The CFP shall cover the activities referred to in paragraph 1 where they are carried out:

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 737. #1843885

  íosmhéideanna tagartha caomhnaithe a shocrú, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le mír 10.

  where appropriate, the fixing of minimum conservation reference sizes in accordance with paragraph 10.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 738. #1847359

  Le pointe (e) de mhír 3 cuireadh an tarscaoileadh táille víosa ar bhonn éigeantach i gcás rannpháirtithe, atá 25 bliain d'aois nó níos óige, i seimineáir, comhdhálacha, imeachtaí spóirt, cultúrtha nó oideachais arna n‑eagrú ag eagraíochtaí neamhbhrabúis; ar an dóigh sin fuarthas réidh leis an tarscaoileadh táille roghnach i gcás an ghrúpa seo agus an tarscaoileadh táille éigeantach i gcás ionadaithe, atá 25 bliain d'aois nó níos óige, i seimineáir, comhdhálacha, imeachtaí spóirt, cultúrtha nó oideachais arna n‑eagrú ag eagraíochtaí neamhbhrabúis.

  Point (e) of paragraph 3 renders the fee waiver for participants aged 25 years or less in seminars, conferences, sports, cultural or educational events, organised by non-profit organisations mandatory, thus doing away with optional fee waiver for this group and the mandatory fee waiver for representatives aged 25 years or less in seminars, conferences, sports, cultural or educational events, organised by non-profit organisations.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code) (recast)

 739. #1847668

  bailiú a méarlorg a cheadú i gcomhréir le hAirteagal 1312, i gcás inarb infheidhme;

  allow the collection of his fingerprints in accordance with Article 1312, where applicable;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code) (recast)

 740. #1849112

  'Talmhaíocht nach Talmhaíocht an AE í', i gcás inar saothraíodh an t‑amhábhar talmhaíochta i dtríú tíortha;

  ‘non-EU Agriculture’, where the agricultural raw material has been farmed in third countries;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 741. #1857670

  Ní bheidh feidhm ag mír 4 i gcás ina gcáilíonn ábhar na tuarascála le haghaidh díospóireacht lárnach i suí iomlánach, i gcás ina dtarraingítear suas an tuarascáil de bhun an chirt tionscnaimh dá dtagraítear i Riail 46 nó i Riail 47, nó i gcás ina mbeidh an tuarascáil údaraithe mar thuarascáil straitéiseach.

  Paragraph 4 shall not apply where the subject of the report qualifies for a key debate in plenary, where the report is drawn up pursuant to the right of initiative referred to in Rule 46 or 47, or where the report has been authorised as a strategic report.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 742. #1857743

  Ach amháin i gcás ina mbeidh togra i gcomhair diúltú glactha i gcomhréir le mír 2 nó le comhaontú sealadach glactha i gcomhréir le mír 3, cuirfear faoi vóta aon leasuithe ar an dréachtghníomh reachtach ansin, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, codanna aonair an chomhaontaithe shealadaigh i gcás ina mbeidh iarrataí déanta ar vótálacha deighilte nó ar leithligh, nó leasuithe iomaíochta curtha síos.

  Save where a proposal for rejection has been adopted in accordance with paragraph 2 or a provisional agreement has been adopted in accordance with paragraph 3, any amendments to the draft legislative act shall then be put to the vote, including, where applicable, individual parts of the provisional agreement where requests have been made for split or separate votes, or competing amendments have been tabled.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 743. #565874

  (1) (a) I gcás ina ndéanfaidh duine, nó ina gceanglaítear ar dhuine, faisnéis nó sonraí a thíolacadh nó i gcás ina ndéanfaidh duine, nó ina gceanglaítear ar dhuine, faisnéis nó sonraí a ullmhú lena tíolacadh nó lena dtíolacadh, lena n-áirítear Ráiteas Tionchair Natura ach gan a bheith teoranta dó sin, ar faisnéis í nó ar sonraí iad a bhaineann leis an méid seo a leanas— (i) iarratas chuig údarás poiblí ar thoiliú chun plean nó tionscadal a ghabháil de láimh, nó (ii) breith arna tabhairt ag údarás poiblí chun plean nó tionscadal a ghlacadh nó a ghabháil de láimh, agus i gcás ina ndéanfaidh an duine sin faisnéis bhréagach a sholáthar nó a choimeád siar nó ina mainneoidh sé nó sí faisnéis nó sonraí a nochtadh, ar faisnéis í nó ar sonraí iad ar dóigh di nó dóibh a bheith iomchuí maidir le húdarás poiblí do chinneadh, faoi Airteagal 6(3) den Treoir um Ghnáthóga, an bhféadfaidh sé comhaontú leis an bplean nó leis an tionscadal, tar éis dó a fháil amach, maidir leis an bplean nó leis an tionscadal, go leithleach nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, an mbeidh éifeacht shuntasach aige ar shláine Láithreáin Eorpaigh nó an ndéanfaidh sé dochar do shláine Láithreáin Eorpaigh, (b) i gcás ina ndéanfaidh duine, le linn iarratas a dhéanamh ar cheadúnas, ar chead nó ar mhaolú faoi na Rialacháin seo, faisnéis bhréagach a sholáthar don údarás poiblí a ndéantar an t-iarratas chuige, nó ina ndéanfaidh sé faisnéis a choimeád siar a gcreideann sé nó sí ina leith go bhfuil sí iomchuí maidir leis an mbreith atá le tabhairt ag an údarás poiblí faoina iarratas nó faoina hiarratas, nó (c) i gcás ina ndéanfaidh duine dearbhú de bhun Rialachán 13(2), 17(2), 33(2), 37(2) nó 37(4) agus i gcás ina bhfuil an dearbhú sin bréagach nó míthreorach in aon slí, beidh an duine sin ciontach i gcion.

  (1) (a) Where a person submits or is required to submit or prepares or is required to prepare for submission information or data, including but not limited to a Natura Impact Statement, in relation to— (i) an application to a public authority for consent to undertake a plan or project, or (ii) a decision by a public authority to adopt or undertake a plan or project, and such person supplies false information or withholds or fails to divulge information or data likely to be relevant to the determination by a public authority under Article 6(3) of the Habitats Directive of whether it may agree to the plan or project, having ascertained whether the plan or project, individually or in combination with other plans or projects, will have a significant effect on, or adversely affect the integrity of, a European Site, (b) where a person, in applying for a licence, permit or derogation under these Regulations, supplies false information to the public authority to which the application was made, or withholds information which he or she believes to be relevant to the decision to be made on his or her application by the public authority, or (c) where a person makes a declaration pursuant to Regulation 13(2), 17(2), 33(2), 37(2) or 37(4), and that declaration is, in any respect, false or misleading, that person shall be guilty of an offence.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 744. #160034

  Tá an córas bunaithe ar dhathanna aithnidiúla na "soilse tráchta"-dearg i gcás toirmisc, buí i gcás aire, uaithne i gcás gnímh dhearfa.

  The system is based on the familiar "traffic light" colours—red for prohibition, yellow for caution, green for positive action.

  Statutory Instruments: 1980

 745. #160037

  dioscaí i gcás toirmeasc agus treoracha, triantáin i gcás rabhadh, cearnóga agus dronuilleoga i gcás síneacha éigeandála agus síneacha eolais.

  discs for prohibitions and instructions, triangles for warnings, squares and rectangles for emergency and informative signs.

  Statutory Instruments: 1980

 746. #167630

  (b) trí na focail "dhá lá is tríocha i gcás oifigigh shingil agus páigh" agus "i gcás oifigigh phósta" a scriosadh i bhfo-airteagal (2); agus

  ( b ) the deletion, in sub-article (2) of the words "in the case of a single officer, thirty-two days and in the case of a married officer,"

  Statutory Instruments: 1978

 747. #167631

  (c) trí na focail "dhá lá is tríocha i gcás oifigigh shingil agus páigh" agus "i gcás oifigigh phósta" a scriosadh i bhfo-airteagal (3).

  ( c ) the deletion, in sub-article (3) of the words "in the case of a single officer, thirty-two days and in the case of a married officer,"

  Statutory Instruments: 1978

 748. #284056

  Dliteanas i gcás cealuithe, i gcás traenacha a bheith ag rith mall nó i gcás nasc a chailltear

  Liability in case of cancellation, late running of trains or missed connections

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 749. #284232

  (c) i gcás inar tugadh fógra faoin tionóisc, nó i gcás inar tugadh go déanach é, de dheasca imthosca nach inchurtha i leith an duine;

  (c) notice of the accident has not been given, or has been given late, as a result of circumstances not attributable to the person entitled;

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 750. #300692

  Nós imeachta i gcás tionóisce ag an obair nó i gcás galair cheirde a tharlaíonn i mBallstát seachas an Ballstát inniúil

  Procedure in the event of an accident at work or occupational disease which occurs in a Member State other than the competent Member State

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 751. #311342

  I gcás Pleananna comhpháirteacha, féachfaidh na hÚdaráis Inniúla lena mbaineann, i gcás inarb iomchuí, le comhaontuithe a thabhairt i gcrích d’fhonn comhar réigiúnach a chur chun feidhme.

  In the case of joint Plans, the Competent Authorities concerned shall endeavour, where appropriate, to conclude agreements in order to implement regional cooperation.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 752. #323460

  I gcás ina dtabharfaidh an coiste achomhairc tuairim dhearfach nó i gcás nach dtugann sé aon tuairim, fanfaidh an gníomh cur chun feidhme i bhfeidhm.

  Where the appeal committee delivers a positive opinion or no opinion is delivered, the implementing act shall remain in force.

  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

 753. #336236

  i gcás ina n-allmhairítear na hearraí, i gcás ina scriostar iad nó i gcás ina dtréigtear leis an Stát iad;

  where the goods are exported, destroyed or abandoned to the State;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 754. #336875

  i gcás dleachtanna a ró-mhuirearaíodh, i gcás earráide a rinne na húdaráis inniúla, nó i gcás cothromais, laistigh de thrí bliana ón dáta a dtabharfar fógra faoin bhfiach custaim;

  in the case of overcharged duties, error by the competent authorities or equity, within three years of the date of notification of the customs debt;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 755. #454527

  “ciallaíonn ‘pinsean’ pinsean baintrí (ranníocach) i gcás baintrí, pinsean baintrí fir (ranníocach) i gcás baintrí fir, agus pinsean páirtnéara shibhialta mharthanaigh (ranníocach) i gcás páirtnéara shibhialta mharthanaigh;”,

  “ ‘pension’ means a widow’s (contributory) pension in the case of a widow, a widower’s (contributory) pension in the case of a widower and a surviving civil partner’s (contributory) pension in the case of a surviving civil partner;”,

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 756. #465662

  (a) i bhfo-alt (5)(a), trí “Faoi réir fho-alt (5A), i gcás” a chur in ionad “I gcás”, agus

  (a) in subsection (5)(a), by substituting “Subject to subsection (5A), where” for “Where”, and

  WILDLIFE (AMENDMENT) ACT 2010

 757. #492955

  (b) i bhfo-alt (9)(b), trí “Chun críocha an fho-ailt seo agus fho-alt (10), i gcás” a chur in ionad “I gcás”, agus

  (b) in subsection (9)(b) by substituting “For the purposes of this subsection and subsection (10), where” for “Where”, and

  FINANCE ACT 2010

 758. #497647

  (e) in alt 772(3B)(b), trí “seachas i gcás pearsan aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (3A)(aa)” a chur in ionad “i gcás stiúrthóra dhílseánaigh”.

  (e) in section 772(3B)(b) by substituting ‘‘other than in the case of an individual referred to in subsection (3A)(aa)’’ for ‘‘in the case of a proprietary director’’.

  FINANCE ACT 2011

 759. #503371

  I gcás fiontar beag agus meánmhéide agus i gcás oibreoirí ó thíortha atá i mbéal forbartha, ní rachaidh an táille uasta bhliantúil thar EUR 750.

  In the case of small and medium enterprises and operators in developing countries, the maximum annual fee shall be no higher than EUR 750.

  Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance)

 760. #504529

  Is é 1,02 luach "d" i gcás cadáis, 1,01 i gcás meilimín, agus 1,00 i gcás leaistealaifín.

  The value of "d" is 1,02 for cotton, 1,01 for melamine and 1,00 for elastolefin.

  Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

 761. #504694

  Is é 0,985 luach "d" i gcás olla, 1,00 i gcás leaistealaifín, agus 1,01 i gcás meilimín.

  The value of "d" is 0,985 for wool, 1,00 for elastolefin and 1,01 for melamine.

  Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

 762. #508957

  ítimí atá sonraithe in 5B001 agus 5D001, i gcás trealaimh tástála, cigireachta agus táirgthe, agus bogearraí i gcás ítimí atá sonraithe faoi i);

  items specified in 5B001 and 5D001, where test, inspection and production equipment is concerned and software for items mentioned under (i);

  Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 763. #556950

  Cuirfear an iarmhéid ó gach bliain airgeadais isteach mar ioncam i mbuiséad na bliana airgeadais ina dhiaidh sin i gcás barrachais nó mar leithreasú faoi chomhair íocaíochtaí i gcás easnaimh.

  The balance from each financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue in the case of a surplus or as a payment appropriation in the case of a deficit.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 764. #559830

  Cuirfear an iarmhéid ó gach bliain airgeadais isteach mar ioncam i mbuiséad na bliana airgeadais ina dhiaidh sin i gcás barrachais nó mar leithreasú faoi chomhair íocaíochtaí i gcás easnaimh.

  The balance from each financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue in the case of a surplus or as a payment appropriation in the case of a deficit.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 765. #573676

  tráth a ordaíonn na rialacháin atá i bhfeidhm na haistrithe a dhéanamh (i gcás aistrithe éigeantacha), nó tráth a dhéantar na haistrithe (i gcás aistrithe deonacha).

  the time the regulations in force stipulate the transfers are to be made in the case of obligatory transfers, or the time the transfers are made in the case of voluntary transfers.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 766. #575968

  aicmiú tomhaltais chríochnaithigh de réir cuspóra, is é sin Coicop i gcás na dteaghlach, COPNI i gcás INBFTanna agus COFOG i gcás an rialtais.

  classification of final consumption by purpose, which for households is Coicop, for NPISH it is COPNI and for government it is COFOG.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 767. #578536

  I gcás éilimh airgeadais, bíonn an eilimint trasteorann i gceist i gcás ina bhfuil páirtí amháin ina chónaitheach agus ina bhfuil an páirtí eile ina neamhchónaitheach.

  In the case of financial claims, the cross-border element arises when one party is a resident and the other party is a non-resident.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 768. #580925

  I gcomhair "idirbhearta ionstraimí airgeadais" amháin, ach níl brí leis i gcás "athruithe ar an méid", "athluacháil ionstraimí airgeadais" agus i gcás faisnéise earnála contrapháirte.

  Only for "transactions in financial instruments" but not meaningful for "changes in volume", "revaluation of financial instruments" and counterpart sector information.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 769. #587024

  Is é a bheidh i luach na risíochta i gcás leas na n-infheisteoirí luach na risíochta i gcás na coda barúlaí de chomhthiomsú méideanna tarraingthe.

  The exposure value of the investors' interest shall be the exposure value of the remaining notional part of the pool of drawn amounts.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 770. #591058

  i gcás nach mbeidh iarratas faighte acu i gcomhréir le hAirteagal 5(3), nó i gcás inar dhiúltaigh siad iarratas den sórt sin.

  where they have not received an application in accordance with Article 5(3), or where they have rejected such an application.

  Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003

 771. #599882

  i gcás ina dtugtar na hearraí amach as críoch custaim an Aontais, i gcás ina scriostar iad nó i gcás ina dtréigtear leis an Stát iad;

  where the goods have been taken out of the customs territory of the Union, destroyed or abandoned to the State;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 772. #634833

  i gcás ina dtomhaistear Pni kW agus i gcás ina dtomhaistear mti kg i gcomhréir le pointe 3.2.1 den Iarscríbhinn seo.

  where Pnis measured in kW and mtis measured in kg in accordance with point 3.2.1 of this Annex.

  Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014

 773. #643910

  PMR = (Pn/mt) × 1000 i gcás ina dtomhaistear Pni kW agus i gcás ina dtomhaistear mti kg i gcomhréir le pointe 3.2.1 den Iarscríbhinn seo.

  PMR = (Pn/mt) × 1000 where Pnis measured in kW and mtis measured in kg in accordance with point 3.2.1 of this Annex.

  Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance

 774. #664961

  a chinneadh an cineál cúnaimh ábhartha i gcás OP I agus an cineál gníomhaíochta i gcás OP II a leithdháilfear caiteachas oibríochta ina leith.

  determine the type of material assistance for OP I and the type of action for OP II to which the expenditure of an operation shall be attributed.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 775. #677625

  I ndlí an Aontais ceanglaítear ar na Ballstáit bearta áirithe a chur chun feidhme i gcás ina mbrisfidh galair ainmhithe nó zónóisí áirithe amach nó i gcás ina mbeidh siad á bhforbairt.

  Union law requires Member States to implement certain measures when certain animal diseases or zoonoses occur or develop.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 776. #701719

  Leis sin, beifear in ann gníomhaíocht a dhéanamh i gcoinne orgánach atá frithsheasmhach in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh, i gcás inarb iomchuí agus i gcás inar gá.

  This will enable action to be taken against antimicrobial-resistant organisms where appropriate and necessary.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 777. #702607

  na critéir le haghaidhvacsaíniú, i gcás inarb ábhartha agus iomchuí i gcás an ghalair nó an speicis i dtrácht.

  criteria for vaccination, where relevant and appropriate for the disease or species in question.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 778. #706560

  Ba cheart próiseáil a bheith dleathach i gcás inar gá sin i gcomhthéacs conartha nó i gcás ina bhfuil sé beartaithe conradh a dhéanamh.

  Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 779. #727662

  I gcás soithí peas-saighne, ba cheart an fhaisnéis sin a thaifeadadh i gcomhair gach oibríochta iascaireachta lena n-áirítear i gcás nárbh ann d'aon ghabháil

  For purse seiners that should be recorded by fishing operation, including nil return.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 780. #741952

  I gcás nach bhfuil monaróir feiste bunaithe i mBallstát, ní fhéadfar an fheiste a chur ar an margadh san Aontas ach i gcás ina n-ainmníonn an monaróir ionadaí údaraithe aonair.

  Where the manufacturer of a device is not established in a Member State, the device may only be placed on the Union market if the manufacturer designates a sole authorised representative.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 781. #745785

  I gcás nach bhfuil monaróir feiste bunaithe i mBallstát, ní fhéadfar an fheiste a chur ar an margadh san Aontas ach i gcás go n-ainmníonn an monaróir aon ionadaí údaraithe amháin.

  Where the manufacturer of a device is not established in a Member State, the device may only be placed on the Union market if the manufacturer designates a sole authorised representative.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 782. #918019

  (2) I gcás na n-earraí uile agus fé seach a luaidhtear sa dara colún i gCoda III agus IV den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus go ndeirtear ag ceann gach Coda fé seach acu san í do bhaint leo (ar a n-áirmhítear, i gcás earraí luaidhtear sa Chuid sin III, earraí bheidh déanta go leathrannach agus, i gcás earraí luaidhtear sa Chuid sin IV, earraí neamh-iomlána) isé an diúité do réir an ráta luaidhtear sa tríú colún sa Chuid sin III no sa Chuid sin IV (pe'ca aca bhaineann leis an gcás) os coinne luadh na hearra sa dara colún san an diúité minimum is inéilithe de bhuadh an ailt seo alos gach earra fé leith acu san agus, dá réir sin déanfar, maidir le gach earra den tsórt san, an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh do réir pé ráta acu so leanas gur as do gheobhfar, i ngach cás fé leith, an méid diúité is mó, sé sin le rá, an ráta is inéilithe alos na hearra san fé Chuid I no fé Chuid II (do réir mar a bheidh) den Tríú Sceideal san no an ráta is inéilithe fé pé ceann de Choda III agus IV den Tríú Sceideal san a bhaineann leis an earra san.

  (2) In the case of the several articles mentioned in the second column in Parts III and IV of the Third Schedule to this Act and to which the said Parts are respectively stated at the' head thereof to be applicable (including, in the case of articles mentioned in the said Part III partially manufactured articles and, in the case of articles mentioned in the said Part IV, incomplete articles), duty at the rate stated in the third column in the said Part III or the said Part IV (whichever is applicable) opposite the mention of the article in the said second column shall be the minimum duty chargeable by virtue of this section in respect of each such article, and accordingly the duty imposed by this section shall, in respect of every such article, be charged at whichever of the following rates produces in each particular case the greater amount of duty, that is to say, the rate chargeable in respect of such article under Part I or Part II (as the case may be) of the said Third Schedule or the rate chargeable under whichever of Parts III and IV of the said Third Schedule is applicable to such article.

  Number 18 of 1937: FINANCE ACT, 1937

 783. #1108331

  —(1) I gcás ina mbeadh feidhm, i gcás earraí dá dtagartar i bhfo-alt (8) d'alt 11 den Acht seo agus a consíníodh ón aerfort [EN]

  —(1) Where the provisions of section 8 of the Finance Act, 1919, would, in the case of goods referred to in subsection (8) of section 11 of this Act which were consigned from, and produced or manufactured in, the airport, have applied to the goods if they had been consigned from, and produced or manufactured in, the United Kingdom or the Dominion of Canada, those provisions and the regulations relevant thereto shall apply to the goods as if they had been so consigned and so produced or manufactured.

  Number 28 of 1958: FINANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1958

 784. #1166367

  (b) thar £100 i gcás aon duine áirithe, ach amháin i gcás mótarfheithiclí agus i gcás maoine a taisceadh, nó a tairgeadh chun a taiscthe, lena slánchoimeád.

  ( b ) thar £100 i gcás aon duine áirithe, ach amháin i geás mótarfheithiclí agus i gcás maoine a taisceadh, nó a tairgeadh chun a taiscthe, lena slánchoimeád.

  Number 7 of 1963: HOTEL PROPRIETORS ACT, 1963

 785. #1180985

  Comhaltaí a bheith faoi dhliteanas go leithleach i leith fiacha i gcás gnó a sheoladh le líon is lú ná seacht gcomhalta, nó, i gcás cuideachta phríobháideach, dhá chomhalta.

  Members severally liable for debts where business carried on with fewer than seven, or in case of private company, two members.

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 786. #1182509

  (c) i gcás cuideachta phríobháideach, is córam dhá chomhalta, agus i gcás aon chuideachta eile trí chomhalta, a bheidh i láthair go pearsanta;

  ( c ) in the case of a private company two members, and in the case of any other company three members, personally present shall be a quorum;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 787. #1183938

  (i) go bhfuil líon na gcomhaltaí laghdaithe, i gcás cuideachta phríobháideach, faoi bhun beirte, nó i gcás aon chuideachta eile, faoi bhun seachtair;

  (i) either the number of members is reduced, in the case of a private company, below two, or in the case of any other company, below seven;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 788. #1298341

  (3) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach, i gcás aon chomhshocraíochtaí faoin alt seo a bheith i bhfeidhm i gcás aon chumainn maidir le haon bhliain mheasúnachta—

  (3) Notwithstanding anything in the Tax Acts, where any arrangements under this section are in force in the case of any society as respects any year of assessment—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 789. #1372268

  (i) an 5 Eanáir, 1953, i gcás gur fear an t-éilitheoir nó an 6 Iúil, 1953, i gcás gur bean an t-éilitheoir, nó

  (i) on 5th January, 1953, in case the claimant is a man or on 6th July, 1953, in case the claimant is a woman, or

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 790. #1476781

  Féadfaidh gach Stiúrthóir Malartach a cheapadh a mbeidh cumhacht iomlán aige gníomhú thar a cheann i gcás nach mbeidh an Stiúrthóir i láthair nó i gcás nach mbeidh ar a chumas gníomhú.

  Each Director may appoint an Alternate with full power to act for him in case of the Director's absence or inability to act.

  Number 32 of 1988: MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY ACT, 1988

 791. #1540594

  — Ceartaigh i leith Cailleadh Éisteachta Aois-Choibhneasa de réir asbhaintí tábla, os cionn 69 mbliana d'aois i gcás fireannach agus 77 mbliana d'aois i gcás baineannach (Tábla 4).

  — Correct for the Age Related Hearing Loss by table deductions, over the age of 69 years in males and 77 years in females (Table 4).

  Number 12 of 1998: CIVIL LIABILITY (ASSESSMENT OF HEARING INJURY) ACT, 1998

 792. #1659589

  Déanfaidh an Bord an measúnú dá dtagraítear sa chéad fhomhír tar éis dó dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, leis an údarás náisiúnta macrastuamachta agus, i gcás inarb iomchuí, le BERS.

  The Board shall make the assessment referred to in the first subparagraph after consulting, where appropriate, the national macroprudential authority and, where appropriate, the ESRB.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 793. #1672869

  I gcás nach bhfuil sé indéanta go teicniúil sonraí a iontráil i Lárchóras EES nó i gcás chliseadh Lárchóras EES, beidh feidhm ag na forálacha uile seo a leanas:

  Where it is technically impossible to enter data in the Central System of the EES or in the event of the failure of the Central System of the EES, all of the following provisions shall apply:

  Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System

 794. #1675202

  talamh atá in-innilte i gcás nach bhfuil féara agus foráiste luibheach eile ceannasach, nó i gcás nach ann dóibh, i limistéir innilte;”;

  land which can be grazed where grasses and other herbaceous forage are not predominant or are absent in grazing areas;’;

  Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material

 795. #1681529

  I bhfoirgnimh atá ann faoi láthair, ceanglófar suiteáil feistí féinrialaithe i gcás ina ndéantar gineadóirí teasa a athsholáthar, i gcás ina bhfuil sé indéanta go teicniúil agus go heacnamúil.

  In existing buildings, the installation of such self-regulating devices shall be required when heat generators are replaced, where technically and economically feasible.

  Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance)

 796. #1694267

  Cuirfear an t-iarmhéid ó gach bliain airgeadais isteach mar ioncam i mbuiséad na bliana airgeadais ina dhiaidh sin i gcás barrachais nó mar leithreasú íocaíochta i gcás easnaimh.

  The balance from each financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue in the event of a surplus or as a payment appropriation in the event of a deficit.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 797. #1696373

  i gcás inar féidir, na coinníollacha riachtanacha lena spreagtar an íocaíocht, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, cur i gcrích na n-aschur agus/nó na dtorthaí;

  where possible, the essential conditions triggering the payment, including, where applicable, the achievement of outputs and/or results;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 798. #1698639

  i gcás ina bhfuil fad 48 mí nó níos giorra leo i gcás seirbhísí nó 12 mhí nó níos lú i gcás soláthairtí, luach iomlán an chonartha dá bhfad;

  where their duration is 48 months or less in the case of services or 12 months or less in the case of supplies, the total contract value for their duration;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 799. #1710311

  seoladh geografach phríomhbhunaíocht an tsoláthróra san Aontas, i gcás inarb infheidhme, agus seoladh geografach aon bhrainse thánaistigh i mBallstát, i gcás inarb ann dó;

  the geographical address of the provider’s main establishment in the Union, if any, and, where applicable, any secondary branch in a Member State;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 800. #1722478

  i gcás inar gá, faisnéis bhreise, go háirithe i gcás ina mbailítear na sonraí pearsanta oibríochtúla i ngan fhios don ábhar sonraí.

  where necessary, further information, in particular where the operational personal data are collected without the knowledge of the data subject.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 801. #1723869

  I gcás nach ann do chinneadh leordhóthanachta ná coimircí iomchuí, ní fhéadfaí aistriú nó catagóir aistrithe a dhéanamh ach amháin i gcásanna sonracha, más gá iad chun leasanna atá riachtanach do bheatha an ábhair sonraí nó duine eile a chosaint, nó chun leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí a chosaint i gcás ina bhforáiltear dá leithéid i ndlí an Bhallstáit atá ag aistriú na sonraí pearsanta; chun bagairt thromchúiseach agus láithreach do shlándáil phoiblí Ballstáit nó tríú tír a chosc; i gcás aonair ar mhaithe le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó ar mhaithe le pionóis choiriúla a fhorghníomhú, lena n-áirítear coimirciú a dhéanamh in aghaidh bagairtí ar an tslándáil phoiblí agus na bagairtí sin a chosc; nó i gcás aonair chun éilimh dhlíthiúla a shuí, a fheidhmiú nó a chosaint.

  Where no adequacy decision or appropriate safeguards exist, a transfer or a category of transfers could take place only in specific situations, if necessary to protect the vital interests of the data subject or another person, or to safeguard legitimate interests of the data subject where the law of the Member State transferring the personal data so provides; for the prevention of an immediate and serious threat to the public security of a Member State or a third country; in an individual case for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security; or in an individual case for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 802. #1739142

  D'ainneoin na chéad fhomhíre, i gcás cineálacha nua feithiclí ón 1 Eanáir 2020 agus i gcás cineálacha feithiclí atá ann cheana ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2024, i gcomhair gach comhchoda astaíochta, maidir le toradh iolrú na toisce meatha a leagtar amach in Iarscríbhinn VII (B) agus a dtagann de bharr na tástála feidhmíochta comhshaoil de chuid feithicil a chnuasaigh breis is 2500 km i gcás feithicil faoi uasluas dearaidh feithicle de < 130 km san uair agus 3500 km i gcás feithicil faoi uasluas dearaidh feithicle de ≥ 130 km san uair nó atá comhionann leis tar éis í a chur ar siúl den chéad uair i gceann na líne táirgthe, beidh an toradh sin níos ísle ná an teorainn astaíochtaí sceithphíopa a leagtar amach in Iarscríbhinn VI (A).”;

  Notwithstanding the first subparagraph, for new types of vehicles from 1 January 2020 and for existing types of vehicles from 1 January 2021 until 31 December 2024, for each emission constituent the product of the multiplication of the deterioration factor set out in Annex VII (B) and the environmental performance test result of a vehicle which has accumulated more than 2500 km for a vehicle with a maximum design vehicle speed of < 130 km/h and 3500 km for a vehicle with a maximum design vehicle speed of ≥ 130 km/h after it was first started at the end of the production line shall be lower than the tailpipe emission limit set out in Annex VI (A).’;

  Regulation (EU) 2019/129 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

 803. #1746939

  (a)doiciméad faisnéise, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, i gcás cineálcheadú aonchéime nó measctha, nó in Iarscríbhinn III, i gcás cineálcheadú céim ar chéim;

  (a)an information document, as set out in Annex I for single-step or mixed type-approval or in Annex III for step-by-step type-approval;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 804. #1754311

  (ii)ítimí atá sonraithe in 5B001 agus 5D001, i gcás trealamh tástála, cigireachta agus táirgthe, agus bogearraí i gcás ítimí atá sonraithe faoi (i);

  (ii)items specified in 5B001 and 5D001, where test, inspection and production equipment is concerned and software for items mentioned under (i);

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 805. #1769211

  Mar sin féin, i gcás tíortha meánioncaim agus go heisceachtúil i gcás tríú tíortha neamhchomhlachaithe, d’fhéadfaidís a bheith incháilithe le haghaidh cistiúcháin i ngníomhú ar choinníoll:

  However, for low to middle income countries and exceptionally for other non-associated third countries they could be eligible for funding in an action if:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 806. #1784215

  I gcás nach bhfuil aon éagothroime cumhachta a bhaineann leis an obair ann, mar shampla i gcás gnáthghearánach nó saoránaigh ar an láthair, níl aon ghá le cosaint i gcoinne frithbhirt.

  Where there is no such work-related power imbalance, for instance in the case of ordinary complainants or citizen bystanders, there is no need for protection against retaliation.

  Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

 807. #1788304

  I gcás feithiclí ilchéime arna gclárú mar fheithiclí N1, déanfaidh na Ballstáit, i gcás gach bliana féilire, na sonraí mionsonraithe seo a leanas a thaifeadadh i leith na nithe seo:

  In the case of multi-stage vehicles registered as N1 vehicles, Member States shall, for each calendar year, record the following detailed data with regard to:

  Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (Text with EEA relevance.)

 808. #1791798

  Ba cheart an measúnú sin a dhéanamh, i gcás inarb indéanta sin, i láthair an duine lena mbaineann agus, i gcás inar gá, trí bhreis soiléirithe nó faisnéise a iarraidh.

  Such an assessment should be performed where possible in the presence of the person concerned and where necessary by requesting additional clarifications or information.

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 809. #1793055

  Ba cheart an measúnú sin a dhéanamh, i gcás inarb indéanta sin, i láthair an duine lena mbaineann agus, i gcás inar gá, trí bhreis soiléirithe nó faisnéise a iarraidh.

  Such an assessment should be performed where possible in the presence of the person concerned and where necessary by requesting additional clarifications or information.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 810. #1795590

  Tá cead tugtha i dTreoir 2014/59/AE uirlisí réitigh a úsáid, ní hamháin i gcás institiúidí ach i gcás cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais agus cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha.

  Directive 2014/59/EU allows for resolution tools to be used not only for institutions but also for financial holding companies and mixed financial holding companies.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 811. #1799058

  na ceanglais tuairiscithe dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1 a tharscaoileadh i gcás institiúidí beaga neamhchasta agus i gcás ina raibh ualú sócmhainní faoi bhun tairseach áirithe;

  the reporting requirements referred to in point (g) of paragraph 1 could be waived for small and non-complex institutions where asset encumbrance was below a certain threshold;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 812. #1803589

  cuirfidh siad pionóis iomchuí i bhfeidhm maidir le soláthraithe acmhainneachta i gcás nach bhfuil siad ar fáil i gcás brú ar chórais.

  apply appropriate penalties to capacity providers that are not available in times of system stress.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 813. #1830096

  Nós imeachta i gcás tionóisce ag an obair nó i gcás galair cheirde a tharlaíonn i mBallstát seachas an Ballstát inniúil

  Procedure in the event of an accident at work or occupational disease which occurs in a Member State other than the competent Member State

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 814. #1832597

  ceanglóidh sé go dtaiscfear urrús i gcás ina réamhíocfar cabhair agus i gcás ina mbeidh oibreoirí rannpháirteach i nósanna imeachta tairisceana chun púdar bhainne bhearrtha a cheannach ó idirghabháil phoiblí;

  shall require the lodging of a security in the event that an advance of aid is paid and where operators participate in tendering procedures for the purchase of skimmed milk powder from public intervention;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 815. #1837966

  i gcás ina dtugtar na hearraí amach as críoch custaim an Aontais, i gcás ina scriostar iad nó i gcás ina dtréigtear leis an Stát iad;

  where the goods have been taken out of the customs territory of the Union, destroyed or abandoned to the State;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 816. #1846079

  Uasteorainneacha i gcomhair dámhachtana dírí i gcás conarthaí de mhéid íseal agus i gcás fiontar beag agus meánmhéide (Airteagal 5(4))

  Upper limits for the direct award of small volume contracts and direct awards to small or medium-sized enterprises (Article 5(4))

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 817. #156292

  (c) i gcás iasachta chun teach a thógáil nár críochnaíodh a fhothaí roimh an 6ú lá d'Fheabhra, 1979, nó i gcás iasachta chun teach a fháil nach ndearnadh an conradh chun é a fháil roimh an 6ú lá d'Fheabhra, 1979, i gcás go bhfuil an teach sin suite ar oileán a shonraítear sa Dara Sceideal, £10,000 nó 95% de luach an tí (gan suim aon deontais a áireamh a íocadh faoi aon achtachán i leith an teach sin a thógáil nó a fháil), cibé acu is lú,

  (c) in the case of a loan for the construction of a house the foundations of which were not completed before the 6th day of February, 1979 or in the case of a loan for the acquisition of a house the contract for the acquisition of which was not made before the 6th day of February, 1979, where such house is located on an island specified in the Second Schedule, £10,000 or 95% of the value of the house (excluding the amount of any grant paid under any enactment in respect of such construction or acquisition), whichever is the less,

  Statutory Instruments: 1980

 818. #156293

  (d) i gcás iasachta chun teach a thógáil nár críochnaíodh a fhothaí roimh an 1ú lá d'Fheabhra, 1980 nó i gcás iasachta chun teach a fháil nach ndearnadh an conradh chun é a fháil roimh an 1ú lá d'Fheabhra, 1980, i gcás go bhfuil an teach sin suite ar oileán a shonraítear sa Dara Sceideal, £13,000 nó 95% de luach an tí (gan suim aon deontais a áireamh a íocadh faoi aon achtachán i leith an teach sin a thógáil nó a fháil), cibé acu is lú.

  (d) in the case of a loan for the construction of a house the foundations of which were not completed before the 1st day of February, 1980 or in the case of a loan for the acquisition of a house the contract for the acquisition of which was not made before the 1st day of February, 1980, where such house is located on an island specified in the Second Schedule, £13,000 or 95% of the value of the house (excluding the amount of any grant paid under any enactment in respect of such construction or acquisition), whichever is the less.

  Statutory Instruments: 1980

 819. #156434

  (ii) chun críocha fhomhír (i) ní rachaidh an coibhneas i gcás na mblianta airgeadais, 1977 agus 1978, thar 60%, i gcás na bliana airgeadais 1979, thar 50%, agus i gcás na bliana airgeadais 1980, thar 45%,

  (ii) the proportion for the purposes of sub-paragraph (i) shall not exceed, in the case of the financial years, 1977 and 1978, 60%, in the case of the financial year 1979, 50%, and in the case of the financial year 1980, 45%,

  Statutory Instruments: 1980

 820. #157280

  (l) Féadfaidh an Cláraitheoir féin suim a thomhas i leith costas i gcás ina dtabharfaidh an Breitheamh treoir chuige sin, nó i gcás ina dtabharfaidh na páirtithe lena mbaineann a dtoiliú amhlaidh, nó i gcás inar dóigh leis nach mbeadh an méid a cheadófaí ar fhómhas níos mó ná £500.

  (1) The Registrar may himself measure a sum for costs where the Judge so directs, or where the parties concerned so consent, or where he considers that the amount which would be allowed on taxation would not exceed £500.

  Statutory Instruments: 1980

 821. #169743

  Cheana féin, tá pionóis forordaithe leis an Acht Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán Mairnéalach), 1979, i gcás long a chur chun farraige gann i bhfoireann. i gcás duine neamhdheimhnithe do dhul chun farraige i gcáil deimhnithe agus í gcás ráiteas bréige a dhéanamh chun deimhniú inniúlachta a fháil.

  The Merchant Shipping (Certification of Seamen) Act, 1979 already prescribes penalties for sending a ship to sea undermanned, for an uncertificated person going to sea as certificated and for the making of a false statement to obtain a certificate of competency.

  Statutory Instruments: 1981

 822. #173173

  (d) £840, i gcás an teach a bheith suite ar oileán a shonraítear i gCuid II den Dara Sceideal agus i gcás an t-oileán a bheith suite sa Réigiún a thuair-iscítear sa Chúigiú Sceideal agus i gcás gur feirmeoirí nó áitritheoirí sráidbhailte atá ag brath go príomha ar thalmhaíocht 35% ar a laghad de chomhaltaí na grúpscéime."

  ( d ) £840, where the house is located on an island specified in Part 11 of the Second Schedule and where the island is located in the Region described in the Fifth Schedule and where not less than 35% of the members of the group scheme are farmers or inhabitants of villages who are dependent principally on agriculture."

  Statutory Instruments: 1981

 823. #183286

  I gcás gur fostaíocht lánaimseartha nó geall le bheith lánaimseartha an fhostaíocht iomchuí nó (i gcás níos mó ná fostaíocht amháin a bheith i gceist) na fostaíochtaí iomchuí, nó i gcás gurbh ionann san iomlán iad agus fostaíocht lánaimseartha nó geall le bheith lánaimseartha

  Where the relevant employment or (if more than one) the relevant employments were, or amounted in the aggregate to, full-time employment or substantially full-time employment

  Statutory Instruments: 1981

 824. #184971

  (ii) go bhfanfaidh tumadóir amháin ar a laghad sa seomra comhbhrúite intumtha chun faireachán a dhéanamh ar aon tumadóir a imeoidh amach as an seomra comhbhrúite intumtha agus chun bheith réidh le himeacht as an seomra sin i gcás cabhair a bheith de dhíth, i gcás éigeandála, ar aon tumadóir a bheidh tar éis imeacht amach amhlaidh agus i gcás éigeandáil den sórt sin a bheith i gceist ansin chomh fada agus a mhairfidh an éigeandáil, ní sárú ar an bhfomhír seo é an seomra a bheith fágtha gan tumadóir, agus

  (ii) at least one diver remains in the submersible compression chamber to monitor any diver who has left the submersible compression chamber and to be available to leave that chamber should any diver who has so left require assistance in the event of an emergency, and in case such an emergency arises, then for so long as the emergency continues it shall not be a contravention of this subparagraph if the chamber is left without a diver present, and

  Statutory Instruments: 1981

 825. #254405

  I gcás ina ndéanfar faoiseamh de bhun alt 12 d’Acht 1995 a lorg, luafar freisin sa Mhionnscríbhinn Acmhainne, de réir mar is fearr is eol don teisteoir, mar a cuireadh i bhfios dó nó di agus mar a chreideann sé nó sí, cineál na scéime, na sochair is iníoctha fúithi, an ghnáthaois inphinsin agus tréimhse seirbhíse ináirithe an chéile is comhalta agus i gcás ina mbeidh faisnéis a bhaineann leis an scéim pinsin faighte ó iontaobhaithe na scéime faoi na hAchtanna Pinsean 1990-1996, is ceart an fhaisnéis sin a fhoilseánadh sa Mhionnscríbhinn Acmhainne agus i gcás nach mbeidh an fhaisnéis sin faighte áireofar deimhneasc sonrach sa Mhionnscríbhinn Acmhainne maidir leis an gcúis nach bhfuarthas an fhaisnéis sin.

  Where relief pursuant to section 12 of the 1995 Act is sought, the Affidavit of Means shall also state to the best of the deponent's knowledge, information and belief, the nature of the scheme, the benefits payable thereunder, the normal pensionable age and the period of reckonable service of the member spouse and where information relating to the pension scheme has been obtained from the trustees of the scheme under the Pensions Acts 1990 — 1996, such information should be exhibited in the Affidavit of Means and where such information has not been obtained a specific averment shall be included in the Affidavit of Means as to why such information has not been obtained.

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 826. #284227

  1. Aon cheart caingne ag an duine a mbeidh teidlíocht aige a bheidh bunaithe ar dhliteanas an iompróra i gcás báis phaisinéirí, nó i gcás díobhála pearsanta dóibh, múchfar é i gcás nach dtabharfaidh an duine a mbeidh teidlíocht aige fógra faoin tionóisc a tharla don phaisinéir do dhuine de na hiompróirí a bhféadfar éileamh a dhíriú chuige i gcomhréir le hAirteagal 55(1), laistigh de dhá mhí dhéag ón dáta ar tháinig sé ar an eolas faoin gcaillteanas nó faoin damáiste.

  1. Any right of action by the person entitled based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall be extinguished if notice of the accident to the passenger is not given by the person entitled, within 12 months of his becoming aware of the loss or damage, to one of the carriers to whom a claim may be addressed in accordance with Article 55(1).

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 827. #291818

  2. Faoi réir mhír 3 agus mhír 4, bainfidh an monaróir, an t-allmhaireoir nó an t-úsáideoir foghabhálach úsáid as an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 chun críocha na meastóireachta de bhun Chaibidil 2 den Teideal seo, i gcás ina mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil don mheascán agus i gcás ina bhfionnfaidh an monaróir, an t-allmhaireoir nó an t-úsáideoir foghabhálach go bhfuil an fhaisnéis sin leordhóthanach agus iontaofa agus, i gcás inarb ábhartha, go bhfuil an fhaisnéis bailí ó thaobh na heolaíochta de.

  2. Subject to paragraphs 3 and 4, where the information referred to in paragraph 1 is available for the mixture itself, and the manufacturer, importer or downstream user has ascertained that information to be adequate and reliable and where applicable, scientifically valid, that manufacturer, importer or downstream user shall use that information for the purposes of the evaluation pursuant to Chapter 2 of this Title.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 828. #320108

  I gcás inar gá, mar thoradh ar chomhaontuithe den sórt sin, athruithe a dhéanamh ar chearta nós imeachta nó oibleagáidí atá ann cheana d’Fheisirí nó do chomhlachtaí Parlaiminte, nó i gcás ina mbunaíonn comhaontuithe den sórt sin cearta nua nós imeachta nó oibleagáidí nua d’Fheisirí nó do chomhlachtaí Parlaiminte, nó i gcás inar gá, mar thoradh ar chomhaontuithe den sórt sin, leasú nó léirmhíniú a dhéanamh ar shlí eile ar na Rialacha Nós Imeachta, tarchuirfear an t-ábhar chuig an gcoiste freagrach le go mbreithneoidh sé é i gcomhréir le Riail 211(2) go (6) sula síneofar an comhaontú.

  Where such agreements necessitate changes to existing procedural rights or obligations or establish new procedural rights or obligations for Members or bodies of Parliament, or otherwise necessitate amendment or interpretation of the Rules of Procedure, the matter shall be referred to the committee responsible for its consideration in accordance with Rule 211(2) to (6) before the agreement is signed.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 829. #326398

  Beidh an méid bunúsach ag ceann íochtair na teorann i gcás gníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar lú a láimhdeachas bliantúil ná EUR 10 milliún, beidh sé i lár na teorann i gcás na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa a bhfuil a láimhdeachas bliantúil idir EUR 10 milliún agus EUR 50 milliún agus beidh sé ag ceann uachtair na teorann i gcás na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 50 milliún.

  The basic amount shall be at the lower end of the limit for credit rating agencies whose annual turnover is below EUR 10 million, the middle of the limit for the credit rating agencies whose annual turnover is between EUR 10 and 50 million and the higher end of the limit for the credit rating agencies whose annual turnover is higher than EUR 50 million.

  Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

 830. #337386

  i gcás ina ndéanfaidh sealbhóir cinnidh maidir leis na hearraí céanna an t-iarratas, nó i gcás ina mbeidh an t-iarratas déanta cheana féin aige, ag an oifig custaim chéanna nó ag oifig custaim eile, i gcás ina ndearnadh, nó ina ndéanfar an t-iarratas sin thar a cheann agus, i gcás cinntí FCT, faoi na cúinsí céanna inar cinneadh an éadáil tionscnaimh;

  where the application is made, or has already been made, at the same or another customs office, by or on behalf of the holder of a decision in respect of the same goods and, for BOI decisions, under the same circumstances determining the acquisition of origin;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 831. #351641

  Maidir le ceanglais rúndachta i leith faisnéise atá íogair ó thaobh na tráchtála de, tá siad ábhartha go háirithe nuair a bhaineann siad le sonraí de chineál straitéiseach ó thaobh tráchtála don chuideachta lena mbaineann, i gcás nach bhfuil ach úsáideoir aonair amháin ann do shaoráid stórála, nó i gcás ina mbaineann sonraí le pointí scoir laistigh de chóras nó d'fhochóras nach bhfuil nasctha le córas tarchurtha ná dáileacháin eile ach atá nasctha le custaiméir deiridh tráchtála aonair, i gcás ina nochtfadh foilsiú sonraí den sórt sin faisnéis rúnda maidir le próiseas táirgthe an chustaiméara sin.

  Confidentiality requirements for commercially sensitive information are, however, particularly relevant where data of a commercially strategic nature for the company are concerned, where there is only one single user for a storage facility, or where data are concerned regarding exit points within a system or subsystem that is not connected to another transmission or distribution system but to a single industrial final customer, where the publication of such data would reveal confidential information as to the production process of that customer.

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 832. #447876

  (2) I gcás ina ndeonaíonn an Bord iarratas ar thoiliú ionaid faoi alt 177K i gcás inar dheonaigh sé cead chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid ar na forais gurb ann d’imthosca eisceachtúla ann, nó i gcás ina ndéanfar an t-iarratas i gcomhlíonadh ordacháin chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid faoi alt 261A, féadfaidh sé a chinneadh gur gá suim nó suimeanna a íoc chun cuid de na costais nó na costais uile a thabhaigh an Bord nó an t-údarás pleanála le linn breithniú a dhéanamh ar an iarratas a íoc agus féadfaidh sé a ordú don iarratasóir an tsuim nó na suimeanna a íoc leis an mBord nó leis an údarás pleanála nó leo araon, de réir mar a bheidh.

  (2) Where the Board grants an application for substitute consent under section 177K in a case where it granted leave to apply for substitute consent on the grounds that exceptional circumstances exist, or in a case where the application is made in compliance with a direction to apply for substitute consent under section 261A, it may determine that a sum or sums is or are required to be paid in order to defray some or all of the costs incurred by the Board or the planning authority during the course of consideration of the application and may direct the applicant to pay the sum or sums to the Board or the planning authority or both, as the case may be.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 833. #478130

  “ó dháta báis a céile nó a chéile nó a páirtnéara shibhialta nó a pháirtnéara shibhialta go dtí go bpósfaidh an duine, go bpósfaidh an duine athuair nó go ndéanfaidh an duine páirtnéireacht shibhialta, i gcás pósta, pósta athuair nó páirtnéireachta sibhialta, nó , i gcás nach bpósann an duine, nach bpósann an duine athuair nó nach ndéanann an duine páirtnéireacht shibhialta,” a chur in ionad “ó dháta báis a céile nó a chéile go dtí go bpósfaidh an duine, i gcás pósta athuair, nó i gcás nach bpósann an duine athuair,”

  substitute “spouse or civil partner until,in case the person marries, remarries or enters into a civil partnership, such of the marriage, remarriage or entry into a civil partnership, or, in case the person Establishment does not marry, remarry or enter into a civil partnership,” for “spouse until, in case the person remarries, such remarriage or, in case the person does not remarry,”

  CIVIL PARTNERSHIP AND CERTAIN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COHABITANTS ACT 2010

 834. #516162

  6. I gcás ina gcinneann an Coimisiún gan formheas substainte gníomhaí a athnuachan nó i gcás ina gcinneann sé an formheas substainte gníomhaí a leasú le haghaidh cineál táirge amháin nó níos mó, déanfaidh na Ballstáit nó, i gcás údaraithe Aontais, déanfaidh an Coimisiún na húdaruithe ar tháirgí bithicídeacha den chineál táirge nó de na cineálacha táirgí lena mbaineann agus ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach sin a chealú nó i gcás inarb iomchuí déanfaidh sé na húdaruithe sin a leasú.

  6. Where the Commission decides not to renew or decides to amend the approval of an active substance for one or more product-types, the Member States or, in the case of a Union authorisation, the Commission shall cancel or, where appropriate, amend the authorisations of biocidal products of the product-type(s) concerned containing that active substance.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 835. #516177

  3. I gcás ina gcinneann an Coimisiún an formheas substainte gníomhaí a chealú nó i gcás ina gcinneann an Coimisiún an formheas substainte gníomhaí a leasú le haghaidh cineáil táirge amháin nó níos mó, déanfaidh na Ballstáit nó, i gcás údaraithe Aontais, déanfaidh an Coimisiún na húdaruithe ar tháirgí bithicídeacha den chineál táirge nó de na cineálacha táirgí lena mbaineann agus ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach sin a chealú nó i gcás inarb iomchuí déanfaidh sé na húdaruithe sin a leasú.

  3. Where the Commission decides to cancel or amend the approval of an active substance for one or more product-types, the Member States or, in the case of a Union authorisation, the Commission shall cancel or, where appropriate, amend the authorisations of biocidal products of the product-type(s) concerned containing that active substance.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 836. #519917

  Beidh an méid bunúsach ag ceann íochtair na teorann i gcás stórtha trádála ar lú a láimhdeachas bliantúil ná EUR 1 mhilliún, beidh sé i lár na teorann i gcás an stóir thrádála a bhfuil a láimhdeachas idir EUR 1 mhilliún agus EUR 5 mhilliún agus beidh sé ag ceann uachtair na teorann i gcás an stóir thrádála ar mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 5 mhilliún.

  The basic amount shall be at the lower end of the limit for trade repositories whose annual turnover is below EUR 1 million, the middle of the limit for the trade repository whose turnover is between EUR 1 and 5 million and the higher end of the limit for the trade repository whose annual turnover is higher than EUR 5 million.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 837. #533955

  I gcás ina moltar sa tuarascáil deireadh a chur le cur i bhfeidhm fhorálacha Chaibidil III nó i gcás ina moltar na forálacha sin a mhodhnú, féadfaidh togra reachtach a bheith ag gabháil léi, i gcás inarb iomchuí.

  Where the report recommends discontinuing the application of the provisions of Chapter III or where it proposes modifying those provisions, it may be accompanied, if appropriate, by a legislative proposal.

  Regulation (EU) No 1219/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries

 838. #556461

  I gcás ina ndéanfar imeacht a chur ar ceal, nó i gcás moill a bheith ar an imeacht, agus gur gá don phaisinéir fanacht oíche amháin nó níos mó nó gur gá dó fanacht ar feadh tréimhse de bhreis ar an tréimhse a bhí beartaithe ag an bpaisinéir, déanfaidh an t-iompróir, i gcás ina bhfuil sé indéanta go fisiciúil agus nuair atá sé indéanta go fisiciúil, de bhreis ar na sneaiceanna, na béilí nó na sóláistí dá bhforáiltear i mír 1, cóiríocht leormhaith a thairiscint saor in aisce do phaisinéirí a bheidh ag imeacht ó chríochfoirt chalafoirt ar bord na loinge nó ar tír agus déanfaidh sé na paisinéirí sin a iompar chuig an gcríochfort calafoirt agus uaidh agus chuig an áit chóiríochta agus uaithi.

  In the case of a cancellation or a delay in departure where a stay of one or more nights or a stay additional to that intended by the passenger becomes necessary, where and when physically possible, the carrier shall offer passengers departing from port terminals, free of charge, adequate accommodation on board, or ashore, and transport to and from the port terminal and place of accommodation in addition to the snacks, meals or refreshments provided for in paragraph 1.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 839. #565582

  (i) Féadfaidh an tAire, Coimisinéir an Gharda Síochána nó oifigeach ionaid, rud nó ainmhí a dhiúscairt, nó a chur faoi deara an céanna a dhiúscairt, is rud nó ainmhí a bheidh tugtha chun siúil agus stóráilte nó gaibhnithe faoin Rialachán seo, más rud é— (i) go mainneoidh úinéir an ainmhí nó an ruda nó duine eile a éilíonn gur féidir leis nó léi, ar chúis shonraithe, a shuí go bhfuil sé nó sí i dteideal ar shlí eile é a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, iarratas a dhéanamh de bhun fhomhír (a) laistigh, i gcás ruda, de mhí amháin agus i gcás ainmhí, de dheich lá ón dáta ar a mbeidh fógra faoi fhomhír (a) seirbheáilte air nó uirthi, nó (ii) nach bhfuil ainm ná seoladh úinéir an ainmhí nó an ruda faighte amach tar éis fiosrú réasúnach laistigh, i gcás ruda, de mhí amháin agus i gcás ainmhí, de dheich lá ón dáta ar a mbeidh coimeád an ainmhí nó an ruda glactha nó faighte ag an Aire nó Coimisinéir an Gharda Síochána nó ag an oifigeach ionaid (iii) go mainneoidh an t-úinéir nó an duine, atá i dteideal an t-ainmhí nó an rud a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, seilbh a ghlacadh air de bhun fhomhír (c) ag am nó amanna a cheapfaidh an tAire nó Coimisinéir an Gharda Síochána nó an t-oifigeach ionaid de réir na fomhíre sin, agus go mbeidh bearta réasúnacha glactha ag an Aire, ag Coimisinéir an Gharda Síochána nó ag an oifigeach ionaid, de réir mar a bheidh, chun a aistriú a éascú, ón áit ina bhfuil sé á choimeád, chuig úinéir nó duine den sórt sin (iv) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an t-úinéir nó an duine atá i dteideal an t-ainmhí nó an rud a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici fomhír (k) a chomhlíonadh, nó (v) go mainneoidh an t-iarratasóir faisnéis arna hiarraidh faoi fhomhír (e)(i) a chur ar fáil laistigh de 14 lá ón iarraidh a dhéanamh.

  (i) The Minister, the Garda Commissioner or delegate officer may dispose of, or cause to be disposed of, an object or animal removed and stored or impounded under this Regulation, if— (i) the owner of the animal or object or other person claiming that he or she can establish that he or she is, for a specified reason, otherwise entitled to its possession, fails to make application pursuant to subparagraph (a) within, in the case of an object, one month and in the case of an animal, ten days of the date on which a notice under subparagraph (a) was served on him or her, or (ii) the name and address of the owner of the animal or object has not been ascertained following reasonable enquiry within, in the case of an object, one month and in the case of an animal, ten days of the date on which the Minister or the Garda Commissioner or the delegate officer took or received custody of the animal or object (iii) the owner or person entitled to possession of the animal or object fails to take possession of it pursuant to subparagraph (c) at a time or times appointed by the Minister or the Garda Commissioner or the delegate officer in accordance with that subparagraph, the Minister, the Garda Commissioner or the delegate officer, as the case may be, having taken reasonable steps to facilitate its transfer, at the place where it is held, to such owner or person (iv) the owner or person entitled to possession of the animal or object refuses or fails to comply with subparagraph (k),or (v) the applicant fails to provide information requested under subparagraph (e)(i) within 14 days of the request.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 840. #583647

  Féadfaidh na húdaráis inniúla cur chun feidhme Airteagal 6(1) a tharscaoileadh i leith aon fhochuideachta de chuid institiúide, i gcás ina bhfuil an fhochuideachta agus an institiúid faoi réir údarú agus maoirseachta an Bhallstáit lena mbaineann, agus i gcás ina bhfuil an fhochuideachta ar áireamh sa mhaoirseacht ar bhonn comhdhlúite ar an institiúid arb í an mháthairghnóthas í, agus i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir, d'fhonn a áirithiú go ndáiltear cistí dílse go leordhóthanach idir an máthairghnóthas agus na fochuideachtaí:

  Competent authorities may waive the application of Article 6(1) to any subsidiary of an institution, where both the subsidiary and the institution are subject to authorisation and supervision by the Member State concerned, and the subsidiary is included in the supervision on a consolidated basis of the institution which is the parent undertaking, and all of the following conditions are satisfied, in order to ensure that own funds are distributed adequately between the parent undertaking and the subsidiary:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 841. #583866

  I gcás ionstraimí cistí dílse, cé is moite den státchabhair, arna bhfaomhadh ag an údarás inniúil mar ionstraimí atá incháilithe lena n-aicmiú mar Ghnáthchothromas Leibhéal 1 ach i gcás, dar leis an ÚBE, go bhfuil sé casta i ndáiríre a dheimhniú an bhfuil na critéir a leagtar síos in Airteagal 28, nó, i gcás inarb infheidhme, Airteagal 29, á gcomhlíonadh nó nach bhfuil, míneoidh na húdaráis inniúla a réasúnaíocht don ÚBE.

  For capital instruments, with the exception of State aid, that are approved as eligible for classification as Common Equity Tier 1 instruments by the competent authority but where, in the opinion of EBA, the compliance with the criteria in Article 28 or, where applicable, Article 29, is materially complex to ascertain, the competent authorities shall explain their reasoning to EBA.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 842. #586588

  I gcás idirbheart seachas na cinn sin dá dtagraítear i míreanna 4 agus 5, féadfaidh institiúidí ualú priacal 0 % a shannadh i gcás ina mbeidh an risíocht agus an chomhthaobhacht ainmnithe san airgeadra céanna, agus i gcás ina gcomhlíonfar ceachtar de na coinníollacha seo a leanas:

  For transactions other than those referred to in paragraphs 4 and 5, institutions may assign a 0 % risk weight where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either of the following conditions is met:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 843. #586836

  I gcás ina spreagann an n-ú mainneachtain i measc na risíochtaí íocaíocht faoin gcosaint chreidmheasa, ní fhéadfaidh an institiúid atá ag ceannach na cosanta ach an chosaint a bhaineann le ríomh méideanna risíochta a ualaítear ó thaobh priacal agus, de réir mar is iomchuí, le ríomh mhéideanna an chaillteanais ionchasaigh a aithint i gcás ina bhfuarthas cosaint freisin le haghaidh mainneachtain 1 go n-1 nó i gcás gur tharla n-1 mainneachtain cheana.

  Where the nth default among the exposures triggers payment under the credit protection, the institution purchasing the protection may only recognise the protection for the calculation of risk-weighted exposure amounts and, as applicable, expected loss amounts where protection has also been obtained for defaults 1 to n-1 or when n-1 defaults have already occurred.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 844. #587502

  Cinnfidh institiúid an bhfuil comhthaobhacht neamhleachtach nó nach bhfuil nó ar féidir díorthaigh thar an gcuntar a athsholáthar go héasca i gcomhthéacs na ndálaí struis sa mhargadh, rud a chiallaíonn go bhfuil easpa margaí atá gníomhach go leanúnach ann i gcás ina bhfaigheadh contrapháirtí, laistigh de dhá lá nó níos lú ná sin, praghsanna iolracha reatha nach ndéanfadh an margadh a bhogadh ná praghas a léiriú lena ndéanfaí lascaine margaidh (i gcás comhthaobhachta) nó préimh (i gcás díorthach thar an gcuntar) a léiriú.

  An institution shall determine whether collateral is illiquid or whether OTC derivatives cannot be easily replaced in the context of stressed market conditions, characterised by the absence of continuously active markets where a counterparty would, within two days or fewer, obtain multiple price quotations that would not move the market or represent a price reflecting a market discount (in the case of collateral) or premium (in the case of an OTC derivative).

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 845. #591986

  Measfar gur monaróir é allmhaireoir nó dáileoir chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé faoi réir oibleagáidí an mhonaróra faoi Airteagal 8 go hAirteagal 10 i gcás ina ndéanann an t-allmhaireoir nó an dáileoir feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chlárú faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina bhfuil sé freagrach as iad a chur i seirbhís faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnaíonn sé feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar shlí go bhféadfaí difear a dhéanamh do chomhlíonadh na gceanglas is infheidhme.

  An importer or distributor shall be considered a manufacturer for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the manufacturer under Articles 8 to 10, where the importer or distributor makes available on the market, registers or is responsible for the entry into service of a vehicle, system, component or separate technical unit under its name or trademark or modifies a vehicle, system, component or separate technical unit in such a way that compliance with the applicable requirements may be affected.

  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance

 846. #593130

  Measfar gur monaróir é allmhaireoir nó dáileoir chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé faoi réir oibleagáidí an mhonaróra faoi Airteagal 9 go hAirteagal 11 i gcás ina ndéanann an t-allmhaireoir nó an dáileoir feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chlárú faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina bhfuil sé freagrach as iad a chur i seirbhís faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnaíonn sé feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar shlí go bhféadfaí difear a dhéanamh do chomhlíonadh na gceanglas is infheidhme.

  An importer or distributor shall be considered a manufacturer for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the manufacturer under Articles 9 to 11, where the importer or distributor makes available on the market, registers or is responsible for the entry into service of a vehicle, system, component or separate technical unit under its name or trademark or modifies a vehicle, system, component or separate technical unit in such a way that compliance with the applicable requirements may be affected.

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 847. #595205

  I gcás ina mbeidh tuairim an choiste le fáil trí nós imeachta i scríbhinn, cuirfear deireadh leis an nós imeachta sin gan toradh i gcás ina gcinnfidh cathaoirleach an choiste amhlaidh nó i gcás ina n-iarrfaidh tromlach simplí de chomhaltaí an choiste amhlaidh laistigh den teorainn ama chun an tuairim a thabhairt.

  Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so requests.

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 848. #595514

  I gcás amas a bheith ann, tarchuirfidh sé, i gcás gach tacar sonraí a chomhfhreagraíonn don amas, na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) go (k) d'Airteagal 11 mar aon leis an marc dá dtagraítear in Airteagal 18(1), i gcás inarb iomchuí.

  Where there is a hit, it shall transmit for all data sets corresponding to the hit the data referred to in Article 11(a) to (k) along with, where appropriate, the mark referred to in Article 18(1).

  Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 849. #596386

  I gcás ina suífidh an Coimisiún, ar bhonn comhairle EASO nár ceartaíodh le cur chun feidhme an phlean choiscthigh gníomhaíochta na heaspaí a aithníodh nó i gcás ina mbeidh baol tromchúiseach ann go n-eascróidh géarchéim as an suíomh sa Bhallstát lena mbaineann maidir le tearmann agus nach dóigh go ndéanfar é a réiteach le plean coisctheach gníomhaíochta, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar le EASO de réir mar is infheidhme, a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann plean gníomhaíochta bainistithe géarchéime a tharraingt suas agus, i gcás inar gá, na hathbhreithnithe a dhéanfar ar an bplean sin a ullmhú.

  Where the Commission establishes, on the basis of EASO’s analysis, that the implementation of the preventive action plan has not remedied the deficiencies identified or where there is a serious risk that the asylum situation in the Member State concerned develops into a crisis which is unlikely to be remedied by a preventive action plan, the Commission, in cooperation with EASO as applicable, may request the Member State concerned to draw up a crisis management action plan and, where necessary, revisions thereof.

  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person

 850. #598339

  i gcás ina ndéanfaidh sealbhóir cinnidh maidir leis na hearraí céanna an t-iarratas, nó i gcás ina mbeidh an t-iarratas déanta cheana féin aige, ag an oifig custaim chéanna nó ag oifig custaim eile, i gcás ina ndearnadh, nó ina ndéanfar an t-iarratas sin thar a cheann agus, i gcás cinntí FCT, faoi na cúinsí céanna inar cinneadh an éadáil tionscnaimh;

  where the application is made, or has already been made, at the same or another customs office, by or on behalf of the holder of a decision in respect of the same goods and, for BOI decisions, under the same circumstances determining the acquisition of origin;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 851. #600817

  I gcás ina mbainfear leas as an údarú sin chun aire a thabhairt do chéile nó do ghaol sa líne shinsearach, nó do ghaol sa líne shliochtach, nó do dheartháir nó do dheirfiúr i gcás iad a bheith go dona tinn nó faoi mhíchumas, nó i gcás ina mbainfear leas as an údarú sin chun páirt a ghlacadh in oiliúint bhreise, ní rachaidh iomlán na dtréimhsí sin thar cúig bliana i gcaitheamh ghairmréim uile an oifigigh.';

  Where such entitlement to authorisation is exercised to care for a seriously ill or disabled spouse, relative in the ascending line, relative in the descending line, brother or sister, or to take part in further training, the total of all such periods shall not exceed five years over the official's career.';

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 852. #600831

  I gcás ina saolaítear níos mó ná leanbh amháin, i gcás breithe anabaí nó i gcás ina saolaítear leanbh agus é faoi mhíchumas nó breoiteacht thromchúiseach air, 24 seachtaine a bheidh i gceist leis an tsaoire sin.

  In the case of multiple or premature birth or the birth of a child with a disability or serious illness, the duration shall be 24 weeks.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 853. #611873

  i gcás inarb iomchuí, achoimre d'úsáid bheartaithe an chúnaimh theicniúil, lena n-áirítear, i gcás inar gá sin, gníomhaíochtaí chun treisiú a dhéanamh ar acmhainn riaracháin na n-údarás atá bainteach le bainistiú agus rialú na gclár agus na dtairbhithe agus, i gcás inar gá sin, gníomhaíochtaí chun feabhas a chur ar acmhainn riaracháin na gcomhpháirtithe ábhartha le bheith rannpháirteach i gcur chun feidhme na gclár;

  where appropriate, a summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries and, where necessary, actions to enhance the administrative capacity of relevant partners to participate in the implementation of the programmes;

  Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal

 854. #614624

  (11) San Acht seo tugtar ‘foirceannadh toilteanach ag comhaltaí’ ar fhoirceannadh i gcás ina ndearnadh agus inar seachadadh dearbhú de réir an ailt seo, agus tugtar ‘foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe’ san Acht seo ar fhoirceannadh toilteanach i gcás nach ndearnadh agus nár seachadadh dearbhú mar a dúradh nó i gcás ina ndéanfar ordú faoi fho-alt (5) nó i gcás lena mbaineann alt 261 (3).”.

  (11) A winding up in the case of which a declaration has been made and delivered in accordance with this section is in this Act referred to as ‘a members’ voluntary winding up' and a voluntary winding up in the case of which a declaration has not been made and delivered as aforesaid or in the case of which an order is made under subsection (5) or in the case to which section 261 (3) applies is in this Act referred to as ‘a creditors’ voluntary winding up'.”.

  COMPANIES ACT, 1990

 855. #630247

  Sa chomhthéacs sin, níor cheart go mbeadh fostaithe ná pearsanra ar conradh faoi réir aon chlaontachta ar bhonn na faisnéise atá curtha arfáil acu de bhun an Rialacháin seo, seachas i gcás mí-iompair thoiliúil nó igcás inar tugadh neamhaird fhollasach, mhillteanach, thromchúiseach ar riosca follasach agus i gcás inar theip glan ar fhreagracht ghairmiúil an cúram a bhí agteastáil a ghlacadh sna himthosca sin, agus ina ndearnadh damáiste intuartha do dhuine nó do mhaoin, nó i gcás ina gcuirtear sábháilteacht na heitlíochta i mbaol go mór.

  In this context, employees and contracted personnel should not be subject to any prejudice on the basis of information provided pursuant to this Regulation, except in cases of wilful misconduct or where there has been manifest, severe and serious disregard with respect to an obvious risk and profound failure of professional responsibility to take such care as is evidently required in the circumstances, causing foreseeable damage to a person or to property, or seriously compromising the level of aviation safety.

  REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007

 856. #633658

  D’ainneoin Airteagal 89, i gcás ina ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó, i gcás táirge bhithicídigh atá údaraithe ar leibhéal an Aontais, ina ndéanfaidh an Coimisiún, údarú a chealú nó a leasú nó i gcás ina gcinneann sé gan é a athnuachan, ceadóidh sé tréimhse cairde chun stoic atá ann cheana a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, ach amháin i gcásanna inar riosca do-ghlactha do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol é leanúint de bheith ag cur an táirge bhithicídigh ar fáil ar an margadh nó á úsáid.

  Notwithstanding Article 89, where the competent authority or, in the case of a biocidal product authorised at Union level, the Commission, cancels or amends an authorisation or decides not to renew it, it shall grant a period of grace for the making available on the market and use of existing stocks, except in cases where continued making available on the market or use of the biocidal product would constitute an unacceptable risk to human health, animal health or the environment.

  Regulation (EU) No 334/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, with regard to certain conditions for access to the market Text with EEA relevance

 857. #647041

  Go sonrach, ba cheart líon na n-iniúchtaí a dhéantar a laghdú i gcás nach mó an caiteachas incháilithe iomlán le haghaidh oibríochta ná EUR 200000 i gcás CFRE agus an Chiste Chomhtháthaithe, agus EUR 150000 i gcás CSE agus EUR 100000 i gcás an CEMI.

  In particular, the number of audits carried out should be reduced where the total eligible expenditure for an operation does not exceed EUR 200000 for the ERDF and the Cohesion Fund, and EUR 150000 for the ESF, and EUR 100000 for the EMFF.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 858. #647407

  Déanfar leibhéal na fionraí a mhéadú de réir a chéile suas go dtí uasmhéid de 100 % de na ceangaltais a bhaineann leis an gcéad bhliain airgeadais eile i gcás na gCistí SIE i gcás nós imeachta um easnamh iomarcach agus suas go dtí 50 % de na ceangaltais a bhaineann leis an gcéad bhliain airgeadais eile i gcás na gCistí SIE i gcás nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, ag teacht lena thromchúise atá an neamhchomhlíonadh;

  The level of the suspension shall increase gradually up to a maximum of 100 % of the commitments relating to the next financial year for the ESI Funds in the case of an excessive deficit procedure and up to 50 % of the commitments relating to the next financial year for the ESI Funds in the case of an excessive imbalance procedure, in line with the seriousness of the non-compliance;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 859. #652269

  I gcás ina gcinneann Ballstát go n-úsáidfidh sé an rogha gan laghdú ná eisiamh a chur i bhfeidhm i gcás ina bhfuil an tsuim lena mbaineann níos lú ná EUR 100, ba cheart don údarás rialaithe inniúil a fhíorú, i gcás sampla tairbhithe le linn na bliana ina dhiaidh sin,go ndearnadh neamhchomhlíonadh a leigheas.

  Where a Member State decides to make use of the option not to apply a reduction or exclusion where the amount concerned is less than EUR 100, the competent control authority should, for a sample of beneficiaries in the following year, verify that the non-compliance concerned has been remedied.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 860. #655715

  I gcás ina bhfuil idirghabháil phoiblí ar oscailt de bhun Airteagal 13(1), déanfaidh an Chomhairle, i gcomhréir le hAirteagal 43(3) CFAE, bearta chun na praghsanna don cheannach isteach a shocrú do na táirgí dá dtagraítear in Airteagal 11 agus, i gcás inarb iomchuí, bearta maidir le srianta cainníochtúla i gcás ina ndéantar an ceannach isteach ar phraghas socraithe.

  Where public intervention is open pursuant to Article 13(1), measures on fixing buying-in prices for the products referred to in Article 11 as well as, where applicable, measures on quantitative limitations where buying-in is carried out at a fixed price, shall be taken by the Council in accordance with Article 43(3) TFEU.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 861. #659917

  Féadfaidh Ballstáit cinneadh a dhéanamh, faoin 1 Lúnasa 2009, foain 1 Lúnasa 2010, faoin 1 Lúnasa 2011, faoin 1 Meán Fómhair 2012, faoina dháta aontachais i gcás na Cróite, nó faoin 1 Feabhra 2014, go n-úsáidfidh siad, ón mbliain tar éis an chinnidh sin a dhéanamh, ó chéad bhliain chur chun feidhme na scéime íocaíochta dírí i gcás na Cróite,nó i gcás cinnidh a dhéanfar roimh 1 Feabhra 2014, amhail ón bhliain 2014 ar aghaidh, suas le 10 % dá n-uasmhéid náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 40 nó, i gcás Mhálta, go n-úsáidfidh sí méid de EUR 2000000 chun an tacaíocht shonrach dá bhforáiltear in Airteagal 68(1) a thabhairt.";

  Member States may decide, by 1 August 2009, by 1 August 2010, by 1 August 2011, by 1 September 2012, by the date of its accession in the case of Croatia, or by 1 February 2014, to use, from the year following such decision, from the first year of implementation of the single payment scheme in the case of Croatia, or in the case of a decision taken by 1 February 2014, from the year 2014, up to 10 % of their national ceiling referred to in Article 40, or, in the case of Malta, the amount of EUR 2000000 for the specific support provided for in Article 68(1).";

  Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014

 862. #672273

  I gcás ina mbeidh an tuairim ón gcoiste le fáil trí nós imeachta i scríbhinn, cuirfear deireadh leis an nós imeachta sin gan toradh i gcás ina gcinnfidh cathaoirleach an choiste amhlaidh nó i gcás ina n-iarrfaidh an ceathrú cuid de chomhaltaí an choiste ar a laghad amhlaidh laistigh den teorainn ama chun an tuairim a sholáthar.

  Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or at least a quarter of committee members so request.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 863. #676953

  I gcás ina ndéanann eisitheoir nó rannpháirtí sa mhargadh lamháltas astaíochtaínó duine atá ag gníomhú thar a cheann nó chun a chuntais, aon fhaisnéis ón taobh istigh a nochtadh d’aon tríú páirtí i ngnáthfheidhmiú fostaíochta, gairme nó dualgais, dá dtagraítear in Airteagal 10(1), ní mór dóibh nochtadh poiblí iomlán agus éifeachtach den fhaisnéis sin a dhéanamh, go comhuaineach i gcás nochta d’aon toisc, agus go pras i gcás nochta nach bhfuil á dhéanamh d’aon toisc.

  Where an issuer or an emission allowance market participant, or a person acting on their behalf or for their account, discloses any inside information to any third party in the normal course of the exercise of an employment, profession or duties as referred to in Article 10(1), they must make complete and effective public disclosure of that information, simultaneously in the case of an intentional disclosure, and promptly in the case of a non-intentional disclosure.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 864. #679219

  i gcás nach n-úsáidfidh TLU an t-údarú laistigh de 12 mhí, i gcás ina dtréigfidh sí an t-údarú go sainráite nó i gcás nach mbeidh seirbhísí ar bith curtha ar fáil ag an institiúid chreidmheasa ainmnithe nó aon ghníomhaíocht déanta aici i rith na sé mhí roimhe sin;

  where the CSD has not made use of the authorisation within 12 months, expressly renounces the authorisation or where the designated credit institution has provided no services or performed no activity for the preceding six months;

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 865. #682045

  Ba cheart go bhforálfadh an clár oibre, i measc nithe eile, do shocruithe sonracha chun freagairt i gcás ina dtarlóidh suaitheadh mór ar an margadh, i gcás ina gcaillfear muinín an tomhaltóra nó i gcás fadhbanna sonracha eile.

  The work programme should provide, inter alia, for specific arrangements in order to reac t in the event of serious market disturbance, loss of consumer confidence, or other specific problems.

  Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008

 866. #685391

  De mhaolú ar Airteagal 4(1) agus (2), i gcás ina bhfuil na soláthraithe seirbhíse íocaíochta uile a bhfuil baint acu leis an slabhra íocaíochta bunaithe san Aontas, beidh uimhir chuntais íocaíochta an íocóra agus an íocaí araon, nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 4(3), an t-aitheantóir idirbhirt uathúil, ar a laghad, ag gabháil leis an aistriú cistí gan dochar, i gcás inarb infheidhme, do na ceanglais faisnéise a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh 260/2012.

  By way of derogation from Article 4(1) and (2), where all payment service providers involved in the payment chain are established in the Union, transfers of funds shall be accompanied by at least the payment account number of both the payer and the payee or, where Article 4(3) applies, the unique transaction identifier, without prejudice to the information requirements laid down in Regulation (EU) No 260/2012, where applicable.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 867. #692757

  Ina theannta sin, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo i gcás ina gceannaítear soláthairtí faoi théarmaí fíorthairbheacha ó sholáthróir a bhfuil a ghníomhaíochtaí gnó á bhfoirceannadh go cinntitheach aige ná ó na leachtaitheoirí i nós imeachta féimheachta, i gcás socrú le creidiúnaithe, nó i gcás nós imeachta comhchosúil faoin dlí náisiúnta.

  In addition, point (a) of paragraph 1 of this Article shall not apply in the case of the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities or the liquidators in an insolvency procedure, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 868. #694720

  an cinneadh a fhoilsiú ar bhonn anaithnid i gcomhréir leis an dlí náisiúnta i gcás ina n-áirithítear le foilsiú den sórt sin cosaint éifeachtach na sonraí pearsanta lena mbaineann agus, i gcás inarb iomchuí, foilsiú na sonraí ábhartha a chur siar go ceann tréimhse réasúnach i gcás ina mbeidh sé intuartha nach ann a thuilleadh do chúiseanna an fhoilsithe anaithnid le linn na tréimhse sin;

  publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures effective protection of the personal data concerned and, where appropriate, postpone publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period;

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 869. #706894

  Thairis sin, i gcás ina ndéantar cinneadh ó údarás maoirseachta lena gcuirtear chun feidhme cinneadh an Bhoird a agóid os comhair cúirt náisiúnta agus i gcás ina bhfuil bailíocht chinneadh an Bhoird faoi shaincheist, níl sé de chumhacht ag an gcúirt náisiúnta sin a dhearbhú go bhfuil cinneadh an Bhoird neamhbhailí agus ní mór di ceist na bailíochta a tharchur chun na Cúirte Breithiúnais i gcomhréir le Airteagal 267 CFAE arna leiriú ag an gCúirt Bhreithiúnais é, i gcás ina measann sí an cinneadh a bheith neamhbhailí.

  Furthermore, where a decision of a supervisory authority implementing a decision of the Board is challenged before a national court and the validity of the decision of the Board is at issue, that national court does not have the power to declare the Board's decision invalid but must refer the question of validity to the Court of Justice in accordance with Article 267 TFEU as interpreted by the Court of Justice, where it considers the decision invalid.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 870. #711877

  Go háirithe, ba cheart méid iarbhír na smachtbhannaí riaracháin airgid atá le gearradh i gcás ar leith a bheith in ann an t-uasleibhéal dá bhforáiltear sa Rialachán seo, nó an leibhéal níos airde dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta, a bhaint amach i gcás sáruithe an-tromchúiseach, agus ag an am céanna ba cheart a bheith in ann smachtbhannaí riaracháin airgid atá cuid mhaith níos ísle ná an t-uasleibhéal a chur i bhfeidhm maidir le mionsáruithe nó i gcás socraíochta.

  In particular, the actual amount of administrative pecuniary sanctions to be imposed in a specific case should be able to reach the maximum level provided for in this Regulation, or the higher level provided for in national law, for very serious infringements, while administrative pecuniary sanctions significantly lower than the maximum level should be able to be applied to minor infringements or in case of settlement.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 871. #728680

  maidir leis na ceanglais nua is infheidhme i ndáil leis an gcineál innill a cheadaítear nó, i gcás inarb infheidhme, maidir leis an aicme inneall, i gcás ina mbeidh siad éigeantach maidir le cur ar an margadh agus i gcás nach féidir cineálcheadú AE a shíneadh nó a athbhreithniú dá réir sin;

  where new requirements applicable to the approved engine type or, where applicable, to the engine family become mandatory for its placing on the market and it is not possible to extend or revise the EU type-approval accordingly;

  Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance)

 872. #731045

  róil agus freagrachtaí na gcomhlachtaí atá bainteach le cur i gcrích an phlean, i gcás ina ndeimhneofar go hoifigiúil nó i gcás ina mbeidh amhras ann gurb ann don lotnaid tosaíochta lena mbaineann, chomh maith leis an slabhra ceannais agus na nósanna imeachta le haghaidh comhordú gníomhartha atá le glacadh ag údaráis inniúla, ag údaráis phoiblí eile, ag comhlachtaí tarmligthe nó ag daoine nádúrtha atá bainteach, saotharlanna agus oibreoirí gairmiúla, lena n-áirítear comhordú le Ballstáit chomharsanachta agus tríú tíortha comharsanachta, i gcás inarb iomchuí;

  the roles and responsibilities of the bodies involved in the execution of the plan in the event of an officially confirmed or suspected presence of the priority pest concerned, as well as the chain of command and procedures for the coordination of actions to be taken by competent authorities, other public authorities, delegated bodies or natural persons involved, laboratories and professional operators, including the coordination with neighbouring Member States and neighbouring third countries, where appropriate;

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 873. #731728

  I gcás go bhfuil sé beartaithe ag oibreoir údaraithe pas plandaí a eisiúint, aithneoidh sé agus déanfaidh sé faireachán ar phointí an phróisis táirgeachta, agus na pointí a bhaineann le gluaiseacht plandaí, táirgí plandaí agus réad eile, atá criticiúil i ndáil leis na rialacha a ghlactar de bhun Airteagail 28(1), (2) agus (3), 30(1), (3) agus (4) agus i gcás inarb infheidhme 37(4), chun Airteagal 37(1), 41(1), 85 agus Airteagal 87, agus, i gcás inarb infheidhme, Airteagail 33(2), Airteagal 54(1) agus Airteagal 86 a chomhlíonadh.

  Where an authorised operator intends to issue a plant passport, it shall identify and monitor the points of its production process, and the points concerning the movement of plants, plant products and other objects, which are critical as regards compliance with Article 37(1), Article 41(1), Articles 85 and 87 and, where applicable, Article 33(2), Article 54(1) and Article 86, and the rules adopted pursuant to Article 28(1), (2) and (3), Article 30(1), (3) and (4), and, where applicable, Article 37(4).

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 874. #735771

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm i gcás ina n-eisítear 90 % den luach ainmniúil de na scaireanna uile a eisíodh do chuideachta amháin nó níos mó chun comaoine seachas in airgead tirim, nó, i gcás nach ann do luach ainmniúil, den pharluach cuntasach, agus i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:

  Member States may decide not to apply this Article where 90 % of the nominal value, or where there is no nominal value, of the accountable par, of all the shares is issued to one or more companies for a consideration other than in cash, and where the following requirements are met:

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 875. #746644

  Féadfaidh na gníomhartha cur chun feidhme sin na nósanna imeachta agus na scálaí ama maidir le measúnú comhordaithe i gcás modhnuithe substaintiúla de bhun mír 12 den Airteagal seo a leagan amach, freisin, agus i gcás tarluithe díobhálacha a thuairisciú de bhun Airteagal 76(4) agus i gcás staidéir feidhmíochta lena mbaineann feistí diagnóiseacha coimhdeachta, i gcás ina mbíonn na táirgí míochaine faoi mheasúnú comhordaithe, comhreathach ar thriail chliniciúil faoi Rialachán (AE) Uimh. 536/2014.

  Such implementing acts may also set out the procedures and timescales for coordinated assessment in the case of substantial modifications pursuant to paragraph 12 of this Article and in the case of reporting of adverse events pursuant to Article 76(4) and in the case of performance studies involving companion diagnostics, where the medicinal products are under a concurrent coordinated assessment of a clinical trial under Regulation (EU) No 536/2014.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 876. #746943

  I gcás feistí sonracha, nó i gcás catagóire nó grúpa feistí, nó i gcás guaiseacha sonracha a bhaineann le catagóir nó grúpa feistí, féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, saotharlann thagartha amháin de chuid an Aontais Eorpaigh nó níos mó a ainmniú (“saotharlanna tagartha AE”) a chomhlíonann na critéir a leagtar amach i mír 4.

  For specific devices, or a category or group of devices, or for specific hazards related to a category or group of devices, the Commission may designate, by means of implementing acts, one or more European Union reference laboratories (the ‘EU reference laboratories’), that satisfy the criteria set out in paragraph 4.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 877. #749272

  cur chun feidhme clár coigeartaithe eacnamaíoch i gcás Ballstát a fhaigheann cúnamh airgeadais ón Aontas faoi ionstraimí atá ann cheana, go háirithe i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14] i gcás Ballstáit atá sa limistéar euro, agus Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 [15] i gcás Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro;

  the implementation of economic adjustment programmes for Member States that receive Union financial assistance under existing instruments, in particular in accordance with Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council [14] for the euro area Member States and Council Regulation (EC) No 332/2002 [15] for non-euro area Member States;

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 878. #753071

  I gcás ina leithdháiltear urrúis gan gné na rogha indibhidiúla a bheith ann don fhaighteoir, lena n-áirítear leithdháiltí urrús i gcás nach bhfuil aon cheart ann an leithdháileadh a shéanadh, nó i gcás ina ndéantar an leithdháileadh go huathoibríoch i ndiaidh cinneadh cúirte, amhail leithdháileadh urrús do chreidiúnaithe atá ann cheana le linn imeacht breithiúnach dócmhainneachta, ní cháilítear an leithdháileadh sin mar thairiscint urrús don phobal.

  Where securities are allocated without an element of individual choice on the part of the recipient, including allocations of securities where there is no right to repudiate the allocation or where allocation is automatic following a decision by a court, such as an allocation of securities to existing creditors in the course of a judicial insolvency proceeding, such allocation should not qualify as an offer of securities to the public.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 879. #795060

  —Má sháruíonn éinne forálacha an Achta so beidh sé ciontach i gcionta fén Acht so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar é chur fé fhíneáil ná raghaidh thar púnt i gcás an chéad chionta, ná thar cúig púint i gcás an dara cionta, ná thar fiche púnt i gcás an tríú cionta no aon chionta ina dhiaidh sin:

  —If any person contravenes the provisions of this Act he shall be guilty of an offence under this Act and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding in the case of a first offence one pound, in the case of a second offence five pounds, and in the case of a third or subsequent offence twenty pounds:

  Number 39 of 1925: SHOP HOURS (DRAPERY TRADES, DUBLIN AND DISTRICTS) ACT, 1925

 880. #811942

  (4) Pé uair a dhíolfidh gnóthaire údaruithe no gnóthaire reachtúil aon stáisiún geiniúna no aon mheasínteacht no gléasra fén alt so úsáidfar sochar an díola san do réir na nAchtanna no na nOrduithe a rialálann an gnó no, mara mbeidh sna hAchtanna ná sna hOrduithe sin forálacha a bhaineann leis an gcás, úsáidfar é i gcás gnóthaire údaruithe no gnóthaire reachtúla is údarás áirtiúil, ar pé slí a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí tar éis do dul i gcomhairle leis an mBord no, i gcás aon ghnóthaire údaruithe no ghnóthaire reachtúla eile, ar pé slí a cheadóidh an tAire tar éis do dul i gcomhairle leis an mBord.

  (4) Whenever an authorised undertaker or a statutory under taker sells any generating station or any machinery or plant under this section the proceeds of such sale shall be applied in accordance with the Acts or Orders regulating the undertaking or, if such Acts or Orders do not contain provisions applicable to the case, in such manner as shall be approved, in the case of an authorised undertaker or a statutory undertaker who is a local authority, by the Minister for Local Government and Public Health after consultation with the Board or, in the case of any other authorised undertaker or statutory undertaker, by the Minister after consultation with the Board.

  Number 27 of 1927: ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1927

 881. #813166

  (2) Marab éag, eirghe as, cur as oifig no teach fé dhí-cháilíocht roimhe sin do isé is téarma oifige don Chathaoirleach (nách duine a ceapfar chun bheith ina Chathaoirleach go sealadach) ná tréimhse chúig mblian a thosnóidh, i gcás an chéad Chathaoirligh, ar bhunú an Choimisiúin agus, i gcás gach Cathaoirligh ina dhiaidh sin, ar dháta a thoghtha no a ainmnithe no, i gcás Cathaoirligh a toghfar no a hainmneofar no a haththogfar no a hathainmneofar i rith téarma oifige, ar bheith caithte don téarma oifige sin.

  (2) The term of office of the Chairman (not including a person appointed to be the Chairman temporarily) shall, unless he sooner dies, resigns, is removed, or becomes disqualified, be a period of five years commencing, in the case of the first Chairman, on the establishment of the Commission and, in the case of every subsequent Chairman, on the date of his election or nomination or, in the case of a Chairman elected or nominated or re-elected or re-nominated during the continuance of a term of office, on the expiration of such term of office.

  Number 32 of 1927: CURRENCY ACT, 1927

 882. #824326

  —(1) Más rud é, i gcás aon chéirde, gairme no slí beatha no i gcás sealbhaíochta aon talmhan a sealbhuítear ar fad no nách mór ar fad i gcóir feirmeoireachta no i gcás sealbhaíochta aon choillte, gurb é an nós cuntaisí do dhéanamh suas:—

  —(1) Where, in the case of any trade, profession or vocation, or of the occupation of any land occupied solely or mainly for the purpose of husbandry or of the occupation of any woodlands, it has been customary to make up accounts:—

  Number 32 of 1929: FINANCE ACT, 1929

 883. #854986

  —(1) Má bheireann cigire tuarasgabháil don Rialuitheoir maidir le gearán do cuireadh fé n-a bhráid chun fiosrúcháin do dhéanamh ina thaobh agus má sé tuairim an Rialuitheora, tar éis na tuarasgabhála san do bhreithniú, go bhfuil cúis mhaith leis an ngearán san, agus má sé a thuairim, freisin, go raghadh sé chun leasa na puiblíochta an Coimisiún do dhéanamh fiosrúcháin, i gcás an ghearáin sin do bhaint le praghas mion-díola, i dtaobh na bpraghas mion-díola no, i gcás an ghearáin sin do bhaint le praghas mór-dhíola, i dtaobh na bpraghas mór-dhíola a héilítear ar an earra le n-a mbaineann an gearán san sa líomatáiste ina mbíonn gnó ar siúl ag an díoltóir a luaidhtear sa ghearán san, ní dhéanfaidh an Rialuitheoir rud ar bith fén gcéad fho-alt ina dhiaidh seo ach cuirfidh an scéal fé bhráid an Choimisiúin agus déanfaidh an Coimisiún láithreach, i gcás an ghearáin sin do bhaint le praghas mion-díola, fiosrúchán i dtaobh na bpraghas mion-díola agus mór-dhíola a héilítear ar an earra san i pé líomatáiste (le n-a n-áirmhítear an líomatáiste ina mbíonn gnó ar siúl ag an díoltóir sin) is oiriúnach leis an gCoimisiún no, i gcás an ghearáin sin do bhaint le praghas mór-dhíola, fiosrúchán i dtaobh na bpraghas mór-dhíola a héilítear ar an earra san i pé líomatáiste (le n-a n-áirmhítear an líomatáiste ina mbíonn gnó ar siúl ag an díoltóir sin) is oiriúnach leis an gCoimisiún, agus tuigfear gur fiosrúchán praghais do réir bhrí Choda III den Acht so an fiosrúchán san, agus na forálacha den Chuid sin a bhaineann leis na nithe seo leanas, sé sin le rá, imeachta de dhruim fiosrúcháin phraghais, orduithe praghais, dleathacht ordú praghais, orduithe praghais do cheiliúradh agus do leasú, agus ciontaí maidir le horduithe praghais, beidh feidhm acu dá réir sin.

  —(1) Where a report is made to the Controller by an inspector on a complaint referred to him for investigation and the Controller, after consideration of such report, is of opinion that such complaint is well founded but is also of opinion that it is desirable in the public interest that an investigation should be held by the Commission into, in case such complaint related to a retail price, the retail prices or, in case such complaint related to a wholesale price, the wholesale prices charged for the commodity to which such complaint relates in the area where the seller mentioned in such complaint carries on business, the Controller shall not take any steps under the next succeeding sub-section but shall refer the matter to the Commission who shall forthwith make an investigation into, in case such complaint related to a retail price, the retail and wholesale prices charged for such commodity in such area (including the area where such seller carries on business) as the Commission thinks fit, or in case such complaint related to a wholesale price, the wholesale prices charged for such commodity in such area (including the area where such seller carries on business) as the Commission thinks fit and such investigation shall be deemed to be a price investigation within the meaning of Part III of this Act, and the provisions of that Part relating to the following matters, that is to say, proceedings consequential on price investigation, price orders, validity of price orders, revocation and amendment of price orders, and offences in relation to price orders, shall apply accordingly.

  Number 33 of 1932: CONTROL OF PRICES ACT, 1932

 884. #860759

  (4) Pé uair a thárlóidh do thaisceoir, i gcás gur duine aonair é, é do theacht chun bheith gnó-bhriste no chun bheith do-acfuinneach no é d'fháil bháis no, i gcás gur cólucht corpruithe é, a ghnó do chríochnú no, i gcás gur páirtnéireacht no comhlachas neamhionchorpruithe eile é, é do scur ní bheidh an éarlais a bheidh lóisteálta ag an taisceoir sin ionchurtha sa chéad dul síos ach chun íoctha fiachaisí an taisceora i suimeanna le n-a mbaineann an t-alt so agus nuair a bheidh na fiachaisí uile den tsórt san a bheidh ar an taisceoir sin glanta go hiomlán beidh an éarlais sin ionchurtha mar shócmhainní generálta is leis an taisceoir.

  (4) Whenever a depositor, if an individual, becomes bankrupt or insolvent or dies or, if a corporate body, is wound up or, if a partnership or other unincorporated association, is dissolved, the deposit made by such depositor shall be applicable in the first instance to payment only of the liabilities of the depositor for sums to which this section applies and when all such liabilities of such depositor have been discharged in full shall be applicable as general assets of the depositor.

  Number 11 of 1933: ROAD TRAFFIC ACT, 1933

 885. #985486

  (iii) trína chur leis an bpost i gclúdach cláraithe réamhíoctha a bheas dírithe chun an duine sin, i gcás pearsan, ag an áit chomhnaithe is gnáth nó is déanaí is eol a bheith aige, nó i gcás cuideachtan a bheas cláraithe faoi na hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924, ag a hoifig chláraithe, nó, i gcás aon chomhluchta chorpraithe eile nó aon chomhlachais neamhchorpraithe, ag a phríomh-oifig nó a phríomh-áit ghnótha.

  (iii) by sending it by post in a prepaid registered envelope addressed to such person, in the case of an individual, at his usual or last-known place of abode, or in the case of a company registered under the Companies Acts, 1908 to 1924, at its registered office, or in the case of any other body corporate or any unincorporated association, at its principal office or place of business.

  Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945

 886. #996123

  (5) Más rud é, i gcás aon choinníollacha a bheith, de bhuaidh fo-ailt (3) den alt seo, ag gabháil le ceadúnas leagain faoi Acht 1928, go bhfailleoidh aon duine a mbeidh aon choinníollacha den tsórt sin nó aon choinníoll áirithe den tsórt sin mar cheangal air an céanna a chomhlíonadh, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo in aghaidh gach mí a leanfas an fhaillí agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear, i gcás an chéad chiontuithe maidir leis an gceadúnas leagain sin faoi Acht 1928, fíneáil nach mó ná cúig puint a chur air agus, i gcás gach ciontuithe ina dhiaidh sin maidir leis an gceadúnas leagain sin faoi Acht 1928, fíneáil nach mó ná deich bpuint.

  (5) If, where any conditions are, by virtue of subsection (3) of this section, attached to a felling licence under the Act of 1928, any person upon whom any such conditions or any one of such conditions are or is binding fails to comply therewith, that person shall be guilty of an offence under this section in respect of every month during, which the failure continues and shall be liable on summary conviction thereof, in the case of a first conviction in relation to such felling licence under the Act of 1928, to a fine not exceeding five pounds and, in the case of every subsequent conviction in relation to such felling licence under the, Act of 1928, to a fine not exceeding ten pounds.

  Number 13 of 1946: FORESTRY ACT, 1946

 887. #996155

  (7) Más rud é, i gcás aon choinníollacha foraoisithe a bheith ag gabháil le ceadúnas leagain ginearálta, go bhfailleoidh aon duine a mbeidh na coinníollacha sin nó aon cheann de na coinníollacha sin mar cheangal air an céanna a chomhlíonadh, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo in aghaidh gach mí a leanfas an fhaillí sin, agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear, i gcás an chéad chiontuithe den tsórt sin maidir leis an gceadúnas leagain ginearálta sin, fíneáil nach mó ná cúig puint a chur air agus, i gcás gach ciontuithe ina dhiaidh sin maidir leis an gceadúnas leagain ginearálta sin, fíneáil nach mó ná deich bpuint.

  (7) If, where any afforestation conditions are attached to a general felling licence, any person on whom those conditions or any one of those conditions are or is for the time being binding fails to comply therewith, that person shall be guilty of an offence under this section in respect of every month during which such failure continues, and shall be liable on summary conviction thereof, in the case of a first such conviction in relation to such general felling licence, to a fine not exceeding five pounds and, in the case of every subsequent conviction in relation to such general felling licence, to a fine not exceeding ten pounds.

  Number 13 of 1946: FORESTRY ACT, 1946

 888. #1109403

  “(2) I gcás damáiste, caithfidh an duine a bheidh i dteideal seachadadh a fháil gearán a dhéanamh leis an iompróir láithreach tar éis an damáiste a fhionnadh, agus, ar a dhéanaí, laistigh de sheacht lá ó dháta a fhála i gcás bagáiste agus laistigh de cheithre lá déag ó dháta a fhála i gcás luchta.

  "(2) In the case of damage, the person entitled to delivery must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage, and, at the latest, within seven days from the date of receipt in the case of baggage and fourteen days from the date of receipt in the case of cargo.

  Number 1 of 1959: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1959

 889. #1202461

  —(1) Féadfaidh bainisteoir an mhianaigh an t-am a shrocraítear leis an gCuid seo mar am a fhéadfaidh na hoibrithe i mianach a chaitheamh faoi thalamh le haghaidh a gcuid oibre, agus chun dul chuige agus filleadh uaidh, a fhadú, i gcás aon mhianaigh, uair a chloig ar a mhéid sa lá ar sheasca lá ar a mhéid in aon bhliain, agus aon lá a dhéanfar an t-am a fhadú de réir an ailt seo i gcás aon mhianaigh déanfar, chun críocha an Achta seo, an t-am arna fhadú amhlaidh a chur, i gcás an mhianaigh sin, in ionad an ama a shocraítear leis an gCuid seo.

  —(1) The time fixed by this Part as the time during which the workmen in a mine may be below ground for the purpose of their work and of going to and from their work may be extended as respects any mine by the manager of the mine, on not more than sixty days in any year by not more than one hour a day, and on any day on which an extension of time is made in accordance with his section as respects any mine the time as so extended shall be substituted for the purposes of this Act as respects that mine for the time as fixed by this Part.

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 890. #1221025

  —(1) I gcás ina mbeidh aon ús, díbhinní, blianachtaí, nó scaireanna blianachtaí lena mbaineann an t-alt seo nó i gcás ina mbeidh na brabúis a ghabhann le haon ús, díbhinní nó blianachtaí den sórt sin le muirearú faoi na forálacha is infheidhmithe maidir le Sceideal C ach nach mbeidh iarbhír measúnaithe i leith aon bhliana faoin Sceideal sin féadfar cáin ar an ús, ar na díbhinní, ar na scaireanna blianachtaí nó ar na brabúis sin a mhuirearú agus a mheasúnú ar an duine agus beidh siad iníoctha ag an duine a bheidh i dteideal an t-ús, na díbhinní, nó na híocaíochtaí bliantúla eile sin don bhliain sin a fháil faoin gCás iomchuí de Sceideal D.

  —(1) Where any interest, dividends, annuities or shares of annuities to which this section applies or the profits attached to any such interest, dividends or annuities fall to be charged under the provisions applicable to Schedule C but are in fact not assessed for any year under that Schedule, tax upon such interest, dividends, annuities, shares of annuities or profits may be charged and assessed on and shall be payable by the person entitled to receive such interest, dividends, or other annual payments for that year under the appropriate Case of Schedule D.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 891. #1237857

  (2) I gcás cion faoin Acht seo a dhéanamh ag comhlacht corpraithe nó ag duine a airbheartaíonn gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó comhlachta neamhchorpraithe daoine, agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí ar thaobh aon duine arb éard é, i gcás comhlachta chorpraithe, stiúrthóir ar an gcomhlacht sin, nó i gcás comhlachta neamhchorpraithe, comhalta de choiste bainistí nó údarás rialaithe eile an chomhlachta sin, beidh an duine sin ciontach i gcion freisin.

  (2) Where an offence under this Act is committed by a body corporate or by a person purporting to act on behalf of a body corporate or an unincorporated body of persons, and is proved to have been so committed with the consent or approval of, or to have been facilitated by any default on the part of any person being, in the case of a body corporate a director thereof, or, in the case of an unincorporated body, a member of the committee of management or other controlling authority thereof, that person shall also be guilty of the offence.

  Number 20 of 1967: LIVESTOCK MARTS ACT, 1967

 892. #1239518

  —I gcás cion faoin Acht seo a dhéanamh ag comhlacht corpraithe nó ag duine a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó comlachta neamhchorpraithe daoine agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí ar thaobh, aon duine arb éard é, i gcás comhlachta chorpraithe, stiúrthóir ar an gcomhlacht sin, nó, i gcás comhlachta neamhchorpraithe, comhalta de choiste bainistí nó údarás rialaithe eile an chomhlachta sin, beidh an duine sin ciontach i gcion freisin.

  —Where an offence under this Act is committed by a body corporate or by a person purporting to act on behalf of a body corporate or an unincorporated body of persons, and is proved to have been so committed with the consent or approval of, or to have been facilitated by any default on the part of any person being, in the case of a body corporate, a director thereof, or, in the case of an unincorporated body, a member of the committee of management or other controlling authority thereof, that person shall also be guilty of the offence.

  Number 5 of 1968: SMELTING ACT, 1968

 893. #1271384

  (7) Chun a chinntiú cibé acu a chomhlíonann scéim sochar scoir na coinníollacha ceadaithe nó a leanann sí dá gcomhlíonadh, a mhéid a bhaineann an scéim le haicme nó le cineál áirithe fostaithe, breithneofar an scéim sin in éineacht le haon scéim nó scéimeanna sochar scoir eile a bhaineann le fostaithe den aicme nó den chineál sin, agus, má bhíonn na coinníollacha sin comhlíonta i gcás an dá scéim sin nó i gcás na scéimeanna sin go léir le chéile, measfar iad a bheith comhlíonta i gcás gach scéim ar leith acu ach taobh amuigh de sin ní mheasfar na coinníollacha sin a bheith comhlíonta i gcás ceann ar bith acu.

  (7) For the purpose of determining whether a retirement benefits scheme, so far as it relates to a particular class or description of employees, satisfies or continues to satisfy the prescribed conditions, that scheme shall be considered in conjunction with any other retirement benefits scheme or schemes relating to employees of that class or description, and, if those conditions are satisfied in the case of both or all of those schemes taken together, they shall be taken to be satisfied in the case of each of them but otherwise those conditions shall be taken to be satisfied in the case of none of them.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 894. #1283231

  (2) I gcás ina gceapfaidh an chúirt achainíoch ionaid faoi alt 11 den Acht seo agus nach dtabharfaidh sí ordú faoi fho-alt (2) den alt sin, nó i gcás ina gceapfaidh an chúirt achainíoch ionaid faoi alt 13 den Acht seo, tabharfaidh an t-achainíoch ionaid an t-urrús a cheanglaítear le halt 3 den Acht seo i gcás achainí nua agus faoi réir na gcoinníollacha céanna, agus i gcás nach dtabharfar an t-urrús sin amhlaidh ní bheidh aon imeachtaí eile ann ar an achainí agus rachaidh an achainí ar ceal, ach ní dhéanfaidh an cealú difear do dhliteanas aon duine (nó a eastáit) costais a tabhaíodh roimhe sin a íoc.

  (2) In case the court substitutes a petitioner under section 11 of this Act and does not make a direction under subsection (2) of that section, or in case the court substitutes a petitioner under section 13 of this Act, the security required by section 3 of this Act in the case of a new petition and subject to the like conditions, shall be given by the substituted petitioner, and in case such security is not so given no further proceedings shall be had on the petition and the petition shall abate, but the abatement shall not affect the liability of any, person (or of his estate) for the payment of costs previously incurred.

  Number 8 of 1974: LOCAL ELECTIONS (PETITIONS AND DISQUALIFICATIONS) ACT, 1974

 895. #1284709

  (b) Más rud é, i gcás ordú a bheith déanta ag an gCúirt faoi mhír (a), nach ndéanfar an treoir a bheidh san ordú a chomhlíonadh laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe a dhéanamh (nó, i gcás achomharc a dhéanamh faoi fho-alt (3), laistigh de dhá mhí ó dáta an ordaithe ón Ard-Chúirt ar an achomharc), beidh an duine dar tugadh an treoir ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná £100, agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná £10 in aghaidh gach lae a leanfar den chion, a chur air.

  ( b ) If, where an order is made by the Court under paragraph (a), the direction contained in the order is not carried out within two months from the date of the making of the order (or, where there is an appeal under subsection (3), within two months of the date of the order of the High Court on the appeal) the person to whom the direction is given shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100 and, in the case of a continuing offence, a further line not exceeding £10 for every day during which the offence is continued.

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 896. #1284747

  (2) Faoi réir fho-alt (5), más rud é i gcás ordú a bheith déanta ag an gCúirt faoi fho-alt (1) nach ndéanfar an treoir a bheidh san ordú a chomhlíonadh laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe a dhéanamh (nó, i gcás achomharc a dhéanamh faoi fho-alt (5) in aghaidh an ordaithe, laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe ón gCúirt Chuarda ar an achomharc), beidh an duine dar tugadh an treoir ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomhair fíneáil nach mó ná £100, agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná £10 in aghaidh gach lae a leanfar den chion, a chur air.

  (2) Subject to subsection (5), if where an order is made by the Court under subsection (1) the direction contained in the order is not carried out within two months of the date of the making of the order (or, where there is an appeal under subsection (5) against the order, within two months of the date of the order of the Circuit Court on the appeal), the person to whom the direction is given shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding £10 for every day during which the offence is continued.

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 897. #1293631

  (2) Ní bheidh feidhm ag an mír seo ach amháin i gcás ina bhfuil, nó ina mbeidh de dhroim an mhalartaithe, rialú ag an gcuideachta atá ag eisiúint na scaireanna nó na mbintiúr ar an gcuideachta eile, nó i gcás ina n-eiseoidh an chuideachta chéadluaite na scaireanna nó na bintiúir mar mhalairt ar scaireanna de thoradh tairisceana ginearálta chun comhaltaí na cuideachta eile nó aon aicme díobh (i dteannta nó d'éagmais eisceachtaí i gcás daoine a bhfuil baint acu leis an gcuideachta chéadluaite) agus an tairiscint a dhéanamh sa chéad ásc ar choinníoll a d'áiritheodh dá gcomhlíonfaí é go mbeadh rialú ag an gcuideachta chéadluaite ar an gcuideachta eile.

  (2) This paragraph shall apply only where the company issuing the shares or debentures has or in consequence of the exchange will have control of the other company, or where the first-mentioned company issues the shares or debentures in exchange for shares as the result of a general offer made to members of the other company or any class of them (with or without exceptions for persons connected with the first-mentioned company) the offer being made in the first instance on a condition such that if it were satisfied the first-mentioned company would have control of the other company. [GA]

  Number 20 of 1975: CAPITAL GAINS TAX ACT, 1975

 898. #1316919

  (i) i gcás an tuairisceáin, 14 lá ó thosach feidhme an ailt i gcás cumann a bheith corpraithe roimh an tosach feidhme sin, agus 14 lá ó lá ceaptha na gcéad stiúrthóirí i gcás cumann a chorprú tar éis an tosach feidhme sin,

  (i) in the case of the return, 14 days from the commencement of the section where a society is incorporated before such commencement, and 14 days from the date of appointment of the first directors where a society is incorporated after such commencement,

  Number 38 of 1976: BUILDING SOCIETIES ACT, 1976

 899. #1326002

  (2) Más rud é, i gcás an Chúirt do dhéanamh ordú faoi fho-alt (1), nach ndéanfar an treoir san ordú a chomhlíonadh laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe a dhéanamh (nó, i gcás achomharc faoi alt 21 (4), laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe ón Ard-Chúirt ar an achomharc), beidh an duine ar díríodh an treoir chuige ciontach i gcion agus dlífear ar é a ciontú go hachomair fíneáil nach mó ná £100 agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná £10 in aghaidh gach lae a leanfar den chion, a chur air.

  (2) If, where an order is made by the Court under subsection (1), the direction contained in the order is not carried out within two months from the date of the making of the order (or, where there is an appeal under section 21 (4), within two months of the date of the order of the High Court on the appeal), the person to whom the direction is addressed shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100 and, in the case of a continuing offence, a further fine not exceeding £10 for every day during which the offence is continued.

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 900. #1326052

  (2) Faoi réir fho-alt (5), mura ndéanfar ordú ón gCuirt faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe a dhéanamh (nó, i gcás achomharc faoi fho-alt (5) in aghaidh an ordaithe, laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe ón gCúirt Chuarda ar an achomharc nó, i gcás achomharc faoi fho-alt (1) (e), laistigh de dhá mhí ó dháta an ordaithe ón Ard-Chúirt ar an achomharc), beidh an duine dar tugadh an treoir ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná £100 agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná £10 in aghaidh gach lae a leanfar den chion, a chur air.

  (2) Subject to subsection (5), if an order made by the Court under subsection (1) is not carried out within two months of the date of the making of the order (or, where there is an appeal under subsection (5) against the order, within two months of the date of the order of the Circuit Court on the appeal or, where there is an appeal under subsection (1) (e), within two months of the date of the order of the High Court on the appeal), the person to whom the direction is given shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding £10 for every day during which the offence is continued.

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 901. #1332384

  (2) I gcás ina ndéanfaidh an chúirt ionadú ar achainíoch faoi Riail 104 den Sceideal seo agus nach dtabharfaidh sí treoir faoi mhír (2) den Riail sin, nó i gcás ina ndéanfaidh an chúirt ionadú ar achainíoch faoi Riail 106 den Sceideal seo, is é an t-achainíoch ionadaithe a thabharfaidh an t-urrús a cheanglaíonn an tAcht seo i gcás achainí nua, agus é faoi réir na gcoinníollacha céanna, agus i gcás nach dtabharfar an t-urrús sin amhlaidh ní ghlacfar aon imeachtaí eile ar an achainí agus rachaidh an achainí ar ceal, ach ní dhéanfaidh an cealú difear do dhliteanas aon duine (nó a eastát) chun costais a tabhaíodh roimhe sin a íoc.

  (2) In case the court substitutes a petitioner under Rule 104 of this Schedule and does not make a direction under paragraph (2) of that Rule, or in case the court substitutes a petitioner under Rule 106 of this Schedule, the security required by this Act in the case of a new petition, and subject to the like conditions, shall be given by the substituted petitioner, and in case such security is not so given no further proceedings shall be had on the petition and the petition shall abate, but the abatement shall not affect the liability of any person (or of his estate) for the payment of costs previously incurred.

  Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977

 902. #1361449

  (b) a mbeidh sainráite air nó, i gcás rialacháin faoi alt 3 (2) (b) den Acht seo a bhaineann leis an bpacáiste a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire, ar an gcoimeádán iomchuí, cainníocht a airbheartaíonn gurb í an chainníocht earraí í atá sa phacáiste agus go mbeidh sin sainráite in aonaid meáchain nó toirte, agus arb éard í, i gcás í a bheith sainráite in aonaid meáchain, cainníocht nach lú ná 5 ghram, nó, i gcás í a bheith sainráite in aonaid toirte, cainníocht nach lú ná 5 mhillilítear, agus

  ( b ) has expressed thereon, or, in case regulations under section 3 (b) of this Act and relating to the package are for the time being in force, on the relevant container, a quantity purporting to be the quantity of goods included in the package and expressed in units of weight or volume being, in case the quantity is expressed in units of weight, a quantity not less than 5 grams, or, in case the quantity is expressed in units of volume, a quantity not less than 5 millilitres, and

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 903. #1388027

  “11.—Féadfar, i gcás cuideachta faoi theorainn scaireanna agus i gcás cuideachta faoi theorainn ráthaíochta nach bhfuil scairchaipiteal aici, agus déanfar, i gcás cuideachta faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici nó cuideachta neamhtheoranta, airteagail chomhlachais, a bheidh sínithe ag sínitheoirí an mheabhráin agus a fhorordóidh rialacháin don chuideachta, a chlárú i dteannta an mheabhráin.”.

  7.

  Number 10 of 1982: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1982

 904. #1393459

  Stiúrthóirí, oifigigh nó seirbhísigh na Cuideachta a bheith ina gcomhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na hEorpa. 12. —(1) I gcás ina ndéanfar stiúrthóir ar an gCuideachta a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, scoirfidh sé air sin de bheith ina stiúrthóir ar an gCuideachta. [EN] (2) I gcás ina ndéanfar duine is oifigeach nó seirbhíseach don Chuideachta a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, beidh sé ar iasacht ó fhostaíocht na Cuideachta agus ní íocfaidh an Chuideachta leis, ná ní bheidh sé i dteideal go bhfaighidh sé ón gCuideachta, aon luach saothair ná liúntais— [EN] (a) i gcás ina ndéanfar é a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe nó a cheaptha, de réir mar a bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann nó den Tionól sin, [EN] (b) i gcás ina ndéanfar é a ainmniú mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí acu sin, nó chun an Tionóil sin, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den Teach sin nó den Tionól sin, de réir mar a bheidh, nó a chinnfidh toghchán air nó a tharraingeoidh sé siar ó bheith ina iarrthóir, de réir mar is iomchuí. [EN] (3) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is comhalta de Thionól na gComhphobal Eorpach beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, nó ina chomhalta amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir ar an gCuideachta nó ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Chuideachta. [EN] (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2) den alt seo, forléireofar an fo-alt sin mar fho-alt a thoirmiscfidh tréimhse a luaitear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin a ríomh mar sheirbhís leis an gCuideachta le haghaidh aon sochair aoisliúntais. [EN]

  Short title. ACTS REFERRED TO

  Number 26 of 1982: KILKENNY DESIGN WORKSHOPS LIMITED ACT, 1982

 905. #1431680

  (a) i gcás aon airgead a chaitheann an chuideachta taighde agus forbartha i gcúrsa an tionscadal sin a sheoladh, gur ar fhiontar na cuideachta taighde agus forbartha sin a chaitear é agus, gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil ansin roimhe seo, ní mheasfar, chun na críche seo, airgead a bheith caite ar fhiontar cuideachta taighde agus forbartha más amhlaidh atá i gcás na cuideachta coimircíochta cáilithí ar thar a ceann a sheoltar an tionscadal cáilitheach taighde agus forbartha, nó más amhlaidh atá i gcás aon duine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta choimircíochta cháilitheach sin, go bhfuil sí nó sé, nó go dtiocfaidh sí nó sé chun bheith, faoi dhliteanas, go díreach nó go neamhdhíreach—

  ( a ) any money expended by the research and development company in the course of carrying out that project is so expended at the risk of that research and development company and, without prejudice to the generality of the foregoing, for this purpose money shall not be regarded as expended at the risk of a research and development company if the qualifying sponsoring company on behalf of which the qualifying research and development project is carried out, or any person connected with that qualifying sponsoring company, is or may become, directly or indirectly, liable—

  Number 13 of 1986: FINANCE ACT, 1986

 906. #1492512

  (i) i gcás an tuairisceáin, 14 lá ó dháta thosach feidhme an ailt seo i gcás cumann a bheith corpraithe roimh an tosach feidhme sin, agus 14 lá ó dháta ceaptha na gcéad stiúrthóirí i gcás ina gcorprófar cumann tar éis an tosach feidhme sin;

  (i) in the case of the return, 14 days from the commencement of this section where a society is incorporated before such commencement, and 14 days from the date of appointment of the first directors where a society is incorporated after such commencement;

  Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989

 907. #1518654

  (11) San Acht seo tugtar ‘foirceannadh toilteanach ag comhaltaí’ ar fhoirceannadh i gcás ina ndearnadh agus inar seachadadh dearbhú de réir an ailt seo, agus tugtar ‘foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe’ san Acht seo ar fhoirceannadh toilteanach i gcás nach ndearnadh agus nár seachadadh dearbhú mar a dúradh nó i gcás ina ndéanfar ordú faoi fho-alt (5) nó i gcás lena mbaineann alt 261 (3).”.

  (11) A winding up in the case of which a declaration has been made and delivered in accordance with this section is in this Act referred to as 'a members' voluntary winding up' and a voluntary winding up in the case of which a declaration has not been made and delivered as aforesaid or in the case of which an order is made under subsection (5) or in the case to which section 261 (3) applies is in this Act referred to as 'a creditors' voluntary winding up'.".

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 908. #1530506

  (i) cibé tráthanna a dhéanfaidh an Banc nó, i gcás gníomhaire tuairisceoireachta, an Banc nó an Banc Ceannais Eorpach a shonrú ó am go ham, cibé faisnéis agus tuairisceáin maidir leis an ngnó lena mbaineann an ceadúnas nó maidir le gníomhaíochtaí gníomhaire tuairisceoireachta nó maidir le seoladh gnó ag an duine sin mar a dúradh, de réir mar a bheidh, a shonróidh an Banc nó, i gcás gníomhaire tuairisceoireachta, an Banc nó an Banc Ceannais Eorpach ó am go ham, is faisnéis agus tuairisceáin a mheasfaidh an Banc is gá a bheith aige chun feidhmeanna an Bhainc a fhorchuirtear air le dlí, nó, i gcás gníomhaire tuairisceoireachta, an Bhainc nó an Bhainc Ceannais Eorpaigh, a chomhlíonadh go cuí, agus

  (i) at such times as the Bank or, in the case of a reporting agent, the Bank or the European Central Bank, may specify from time to time, such information and returns concerning the business to which the licence relates or the activities of a reporting agent or the carrying on of a business as aforesaid by such person, as the case may be, as the Bank or, in the case of a reporting agent, the Bank or the European Central Bank, may specify from time to time, being information and returns which the Bank considers it necessary to have for the due performance of the functions of the Bank imposed on it by law or, in the case of a reporting agent, the Bank or the European Central Bank, and

  Number 2 of 1998: CENTRAL BANK ACT, 1998

 909. #1573674

  (b) i gcás urrúis a thairiscint lena ndíol, an dáta a gheobhaidh an tairgeoir nó, de réir mar a bheidh, na tairgeoirí na fáltais ón tairiscint díola, nó, i gcás go bhfaighidh an tairgeoir nó, de réir mar a bheidh, na tairgeoirí na fáltais sin i dtráthchodanna, an dáta a gheobhaidh an tairgeoir nó, i gcás níos mó ná tairgeoir amháin a bheith ann, an dáta a gheobhaidh tairgeoir amháin nó níos mó de na tairgeoirí, an chéad tráthchuid;

  (b) in the case of an offer for sale of securities, the date on which the offeror or, as the case may be, the offerors receive the proceeds of the offer for sale, or where the offeror or, as the case may be, the offerors receives those proceeds in instalments, the date on which the offeror or, where there is more than one offeror, one or more of the offerors receives the first instalment;

  Number 8 of 1999: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1999

 910. #1656178

  Maidir le teidlíocht faoi na socruithe sonracha soláthair a eascraíonn ón díolúine ó dhleacht ar allmhairí nó ó dheonú cabhrach, beidh sí faoi réir an choinníll go gcuirfear an sochar eacnamaíoch ar aghaidh i ndáiríre go dtí an t-úsáideoir deiridh, ar féidir leis, mar is iomchuí, a bheith ina thomhaltóir i gcás táirgí atá beartaithe don tomhaltas díreach, ina phróiseálaí nó ina phacáisteálaí deiridh i gcás táirgí atá beartaithe do thionscail na próiseála nó an phacáistithe, nó ina fheirmeoir i gcás táirgí a úsáidtear le haghaidh cothú ainmhithe nó mar ionchur talmhaíochta.

  Benefiting from the specific supply arrangements resulting from the exemption of import duty or the awarding of aid shall be subject to the condition that the impact of the economic advantage is passed on up to the end user who, as appropriate, may be the consumer in the case of products meant for direct consumption, the end processor or packager in the case of products meant for the processing or packaging industries, or farmers in the case of products used for animal feed or as agricultural inputs.

  Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006

 911. #1658834

  Má chinneann an Coimisiún ranníocaíocht airgeadais as an gCiste ar bhonn iarratais a fuarthas tar éis an 28 Meitheamh 2014 i gcás tubaiste nádúrtha a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, féadfaidh sé iarratas breise ar ranníocaíocht airgeadais den chineál céanna a dhiúltú nó an tsuim atá le cur ar fáil a laghdú i gcás ina bhfuil imeachtaí um shárú ar siúl i gcoinne an Bhallstáit agus i gcás inar shuigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le breithiúnas deiridh gur mhainnigh an Ballstát lena mbaineann reachtaíocht an Aontais a chur chun feidhme maidir le cosc ar bhaol tubaiste nádúrtha agus bainistiú, a mbaineann a hábhar go díreach le cineál an tubaiste nádúrtha a bhuail é.

  If the Commission decides on a financial contribution from the Fund based on an application received after 28 June 2014 for a natural disaster falling under the scope of this Regulation, it may reject a further application for a financial contribution relating to a natural disaster of the same nature or reduce the amount to be made available where the Member State is the subject of infringement proceedings and the Court of Justice of the European Union has delivered a final judgment that the Member State concerned has failed to implement Union legislation on disaster risk prevention and management, which is directly linked to the nature of the natural disaster suffered.

  Regulation (EU) No 661/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

 912. #1660120

  Beidh an méid bunúsach ag ceann íochtair na teorann i gcás eintiteas ar lú a láimhdeachas bliantúil ná EUR 1000000000, beidh sé i lár na teorann i gcás na n-eintiteas a bhfuil a láimhdeachas bliantúil idir EUR 1000000000 agus EUR 5000000000 agus beidh sé ag ceann uachtair na teorann i gcás na n-eintiteas ar mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 5000000000.

  The basic amount shall be at the lower end of the limit for entities whose annual turnover is below EUR 1000000000, the middle of the limit for the entities whose annual turnover is between EUR 1000000000 and 5000000000 and the higher end of the limit for the entities whose annual turnover is higher than EUR 5000000000.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 913. #1673449

  I gcás ina ndiúltaítear cead isteach don náisiúnach tríú tír ar chúis a luaitear faoi phointe I de Chuid B d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) 2016/399 agus i gcás nach bhfuil comhad ina bhfuil sonraí bithmhéadracha ar taifead in EES roimhe sin don náisiúnach tríú tír sin, ní dhéanfar na sonraí bithmhéadracha a iontráil in EES ach sa chás ina ndiúltaítear cead isteach siocair go meastar gur baol é an náisiúnach tríú tír don tslándáil inmheánach, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, gnéithe den bheartas poiblí.

  Where the third-country national is refused entry on the basis of a reason corresponding to point I of Part B of Annex V to Regulation (EU) 2016/399 and where no previous file with biometric data is recorded in the EES for that third-country national, the biometric data shall only be entered in the EES where the entry is refused because the third-country national is considered to be a threat to internal security, including, where appropriate, elements of public policy.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011

 914. #1683335

  Níor cheart beart a mheas a bheith oiriúnach chun an cuspóir atá á shaothrú a bhaint amach ach amháin i gcás inarb é is mian leis dáiríre an cuspóir sin a bhaint amach ar bhealach comhsheasmhach córasach, mar shampla i gcás ina dtugtar aghaidh ar rioscaí den chineál céanna a bhaineann le gníomhaíochtaí áirithe ar bhealach inchomparáide agus i gcás ina gcuirtear aon díolúintí ó na srianta lena mbaineann i bhfeidhm ar aon dul leis an gcuspóir sonraithe.

  A measure should be considered to be suitable for securing the attainment of the objective pursued only if it genuinely reflects a concern to attain that objective in a consistent and systematic manner, for instance where similar risks related to certain activities are addressed in a comparable way and where any exceptions to the restrictions involved are applied in line with the stated objective.

  Directive (EU) 2018/958 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on a proportionality test before adoption of new regulation of professions

 915. #1695816

  Ina theannta sin, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo i gcás ina gceannófar soláthairtí faoi théarmaí fíorthairbheacha ó sholáthróir a bhfuil a ghníomhaíochtaí gnó á bhfoirceannadh go cinntitheach aige ná ó na leachtaitheoirí i nós imeachta féimheachta, i gcás socrú le creidiúnaithe, nó i gcás nós imeachta comhchosúil faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  In addition, point (a) of paragraph 1 of this Article shall not apply in the case of the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities or the liquidators in an insolvency procedure, an arrangement with creditors, or a similar procedure under Union or national law.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 916. #1696571

  i gcás ina mbainfidh an t-iarratas le deontas le haghaidh gníomhaíochta a sáraíonn méid an deontais sin EUR 750000 nó i gcás ina mbainfidh an t-iarratas le deontas oibriúcháin a sháraíonn EUR 100000, tuarascáil iniúchóireachta a chuir iniúchóir seachtrach formheasta le chéile, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, agus i ngach cás ina gceanglaítear le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta gur gá iniúchóireacht reachtach a dhéanamh, lena ndeimhneofar na cuntais do suas leis na 3 bliana airgeadais ba dhéanaí a bhfuil fáil orthu.

  where the application concerns a grant for an action for which the amount exceeds EUR 750000 or an operating grant which exceeds EUR 100000, an audit report produced by an approved external auditor, where it is available, and always in cases where a statutory audit is required by Union or national law, certifying the accounts for up to the last three available financial years.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 917. #1700161

  I gcás nach mbeidh aon láithreas taifeadta in imeacht chun talamh a aisghabháil laistigh den tréimhse ama a bheidh ceaptha le haghaidh láithris, nó má tá láithreas taifeadta ach an chosaint teorannaithe do chuid den talamh nó do scair neamhroinnte sa talamh agus di sin amháin, beidh de chead ag an ngearánaí, in ionad dul ar aghaidh faoi riail 4, i dtaobh an éilimh chun an talamh sin nó an chuid sin nó an scair neamhroinnte sin di, de réir mar a bheidh, a aisghabháil, agus i dtaobh an éilimh (más ann) i leith foghailbhrabús, riaráistí cíosa, nó cíosa dhúbailte, nó damáistí mar gheall ar shárú conartha, nó éagóir nó díobháil don áitreabh a mbeidh éileamh á dhéanamh ina leith, dul ar aghaidh (i gcás imeachta a bheidh tionscanta le toghairm iomlánach) faoi riail 6 nó (i gcás imeachta a bheidh tionscanta le toghairm achomair) an toghairm a leagan síos lena héisteacht cibé lá a shocróidh an Máistir, agus sa chás deiridh sin, féadfar cibé breithiúnas a thabhairt, ar an toghairm a éisteacht, a mheasfaidh an Máistir, i gcás laistigh dá dhlínse, nó an Chúirt, an cosantóir a bheith ina theideal.

  In case no appearance has been entered in a proceeding for the recovery of land within the time limited for appearance, or if an appearance be entered but the defence be limited to part of or to an undivided share in the land only, the plaintiff, in lieu of proceeding under rule 4, shall, as to the claim for recovery of such land or such part or undivided share thereof, as the case may be, and the claim (if any) in respect of mesne profits, arrears of rent, or double rent, or damages for breach of contract, or wrong or injury to the premises claimed, be at liberty (in the case of a proceeding commenced by plenary summons) to proceed under rule 6 or (in the case of a proceeding commenced by summary summons) to set the summons down for hearing on such day as the Master may fix, and in such latter case, such judgment may be given, on the hearing of the summons, as the Master, in a case within his jurisdiction, or the Court may consider the plaintiff to be entitled to.

  S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts

 918. #1709582

  Is féidir leo obair i gcomhar le chéile ar an gcaoi chéanna i gcás nach sainaithnítear margaí trasnáisiúnta ach go bhfuil dálaí an mhargaidh ar a gcríocha féin sách aonfhoirmeach chun go ndéanfaidh cur chuige rialála comhordaithe tairbhe dóibh, mar shampla i gcás ina bhfuil na costais, struchtúir an mhargaidh nó na hoibreoirí mórán mar an gcéanna nó i gcás éileamh trasnáisiúnta nó inchomparáide na n-úsáideoirí deiridh.

  They can also cooperate in the same manner where transnational markets are not identified but on their territories market conditions are sufficiently homogeneous to benefit from a coordinated regulatory approach, such as for example in terms of similar costs, market structures or operators, or in the case of transnational or comparable end-user demand.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 919. #1710401

  fíorú ar bhonn cás ar chás go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I i gcás ina bhfuarthas gearán nó i gcás ina bhfuil cúiseanna eile ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuil an coinníoll á chomhlíonadh nó i gcás imscrúdú ag an údarás inniúil ar a thionscnamh féin;

  verifying, on a case-by-case basis, compliance with conditions as set out in Annex I where a complaint has been received or where the competent authority has other reasons to believe that a condition is not complied with or in the case of an investigation by the competent authority on its own initiative;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 920. #1712792

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an sprioc sin, d'fhonn togra reachtach a thíolacadh faoi 2023 chun é a mhéadú i gcás ina bhfuil tuilleadh laghduithe ar na costais suntasacha i dtáirgeadh fuinnimh inathnuaite, i gcás inar gá chun gealltanais idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh dícharbónú a chomhlíonadh nó i gcás in bhfuil bonn cirt leis an méadú sin mar gheall ar laghdú suntasach ar thomhaltas fuinnimh san Aontas.

  The Commission shall assess that target with a view to submitting a legislative proposal by 2023 to increase it where there are further substantial costs reductions in the production of renewable energy, where needed to meet the Union's international commitments for decarbonisation, or where a significant decrease in energy consumption in the Union justifies such an increase.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 921. #1713003

  Chuige sin, bainfidh na Ballstáit úsáid as lipéid fuinnimh nó éici-lipéid nó teastais oiriúnacha eile nó as caighdeáin arna bhforbairt ar an leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an Aontais nuair is ann dóibh, agus áiritheoidh siad go gcuirfear go leor faisnéise agus comhairle ar fáil maidir le breoslaí fuinnimh malartacha an-éifeachtúla chomh maith leis na hionstraimí agus na dreasachtaí airgeadais a bheidh ar fáil faoi dheireadh i gcás athsholáthair, d'fhonn ráta ardaithe athsholáthair a chur chun cinn i gcás seanchóras téimh agus i gcás ina n-aistríonn níos mó daoine chuig réitigh bunaithe ar fhuinneamh inathnuaite a bheidh i gcomhréir le Treoir 2010/31/AE.

  To that end, Member States shall use energy or eco-labels or other appropriate certificates or standards developed at national or Union level, where these exist, and ensure the provision of adequate information and advice on renewable, highly energy efficient alternatives as well as eventual financial instruments and incentives available in the case of replacement, with a view to promoting an increased replacement rate of old heating systems and an increased switch to solutions based on renewable energy in accordance with Directive 2010/31/EU.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 922. #1717899

  Níor cheart gur dochar forálacha den sórt sin don cheart cúiteamh a fháil ón rialaitheoir nó ón bpróiseálaí ná do dhliteanas an rialaitheora nó an phróiseálaithe faoi Rialachán (AE) 2016/679, faoi Threoir (AE) 2016/680 agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 45/2001. Ba cheart do eu-LISA a bheith freagrach as aon damáiste a dhéanann sé ina cháil mar phróiseálaí sonraí i gcás nár chomhlíon sé na hoibleagáidí a fhorchuirtear go sonrach air faoin Rialacháin seo, nó i gcás inar ghníomhaigh sé lasmuigh de threoracha dleathacha an Bhallstáit arb é an rialaitheoir sonraí nó i gcás inar ghníomhaigh sé i gcoinne na dtreoracha sin.

  Such provisions should be without prejudice to the right to compensation from, and liability of the controller or processor under Regulation (EU) 2016/679, Directive (EU) 2016/680 and Regulation (EC) No 45/2001. eu-LISA should be responsible for any damage it causes in its capacity as a data processor where it has not complied with the obligations specifically imposed on it by this Regulation, or where it has acted outside or contrary to lawful instructions of the Member State which is the data controller.

  Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

 923. #1720129

  I gcás ina mbraitear méideanna airgid thirim atá faoi bhun na tairsí agus ina bhfuil tásca ann go bhféadfadh baint a bheith ag an airgead tirim le gníomhaíocht choiriúil faoi mar a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ba cheart go mbeadh ar chumas na n-údarás inniúil, i gcás airgead tirim tionlactha, faisnéis a thaifeadadh faoin iompróir, faoin úinéir agus i gcás ina mbeadh sé ar fáil, faoi fhaighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, mionsonraí teagmhála, mionsonraí i dtaca le nádúr agus méid nó luach an airgid thirim, a fhoinse eacnamaíoch agus a úsáid bheartaithe.

  Where they detect amounts of cash below the threshold but there are indications that the cash might be linked to criminal activity as covered by this Regulation, the competent authorities should be able to record, in the case of accompanied cash, information about the carrier, the owner and, where available, the intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 924. #1720273

  I gcás inarb ann do thásca go mbaineann an t-airgead tirim le gníomhaíocht choiriúil a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do leasanna airgeadais an Aontais, déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a tharchur freisin chuig an gCoimisiún, chuig Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh — ó na Ballstáit atá rannpháirteach sa chomhar feabhsaithe de bhun an Rialachán (AE) 2017/1939 agus i gcás ina bhfuil sí inniúil chun gníomhú faoi Airteagal 22 den Rialachán sin, agus chuig Europol i gcás ina bhfuil sé inniúil chun gníomhú faoi Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2016/794.

  Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 925. #1721638

  Ba cheart feidhm a bheith ag na maoluithe sin go háirithe maidir le haistriú sonraí atá de dhíth agus riachtanach ar chúiseanna tábhachtacha a bhaineann le leas an phobail, mar shampla i gcás malartú sonraí go hidirnáisiúnta idir institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais agus údaráis iomaíochta, ranna cánachais nó custaim, údaráis agus seirbhísí maoirseachta airgeadais agus seirbhísí atá inniúil maidir leis an tslándáil shóisialta nó leis an tsláinte phoiblí, mar shampla, i gcás ina mbeadh lorgaireacht á dhéanamh ar theagmháil i gcás galair thógálacha nó chun dópáil i gcúrsaí spóirt a laghdú agus/nó deireadh a chur leis.

  Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between Union institutions and bodies and competition authorities, tax or customs administrations, financial supervisory authorities and services competent for social security matters or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 926. #1771903

  Beidh an méid bunúsach ag ceann íochtair na teorann i gcás stórtha trádála ar lú a láimhdeachas bliantúil ná EUR 1 mhilliún, beidh sé i lár na teorann i gcás an stóir thrádála a bhfuil a láimhdeachas idir EUR 1 mhilliún agus EUR 5 mhilliún agus beidh sé ag ceann uachtair na teorann i gcás an stóir thrádála ar mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 5 mhilliún.

  The basic amount shall be at the lower end of the limit for trade repositories whose annual turnover is below EUR 1 million, the middle of the limit for the trade repository whose turnover is between EUR 1 and 5 million and the higher end of the limit for the trade repository whose annual turnover is higher than EUR 5 million.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 927. #1772384

  Maidir le tairbhe a bhaint de na socruithe sonracha soláthair a thagann ó dheonú na cabhrach, beidh sí faoi réir an choinníll go gcuirfear an buntáiste eacnamaíoch ar aghaidh i ndáiríre go dtí an t-úsáideoir deiridh, ar féidir leis, de réir mar is iomchuí, a bheith ina thomhaltóir i gcás táirgí atá beartaithe don tomhaltas díreach, ina phróiseálaí nó ina phacáisteoir deiridh i gcás táirgí atá beartaithe do thionscail na próiseála nó an phacáistithe, nó ina fheirmeoir i gcás táirgí a úsáidtear le haghaidh beatha ainmhithe nó mar ionchur talmhaíochta.

  Benefiting from the specific supply arrangements resulting from the awarding of aid shall be subject to the condition that the impact of the economic advantage is passed on up to the end-user who, as appropriate, may be the consumer in the case of products meant for direct consumption, the end processor or packager in the case of products meant for the processing or packaging industries, or farmers in the case of products used for animal feed or as agricultural inputs.

  Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006

 928. #1779650

  i gcás nach bhfuil méadar ag custaiméir deiridh a ligeann don oibreoir cianléamh a dhéanamh, nó i gcás inar roghnaigh an custaiméir deiridh go gníomhach cianléamh a dhíchumasú i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, déanfar faisnéis bhilleála bheacht bunaithe ar an tomhaltas iarbhír a chur ar fáil don chustaiméir deiridh ar a laghad gach sé mhí, nó uair amháin gach trí mhí, arna iarraidh sin nó i gcás ina bhfuil sé roghnaithe ag an gcustaiméir deiridh billeáil leictreonach a fháil;

  where the final customer does not have a meter that allows remote reading by the operator, or where the final customer has actively chosen to disable remote reading in accordance with national law, accurate billing information based on actual consumption shall be made available to the final customer at least every six months, or once every three months, if requested or where the final customer has opted to receive electronic billing;

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 929. #1780094

  Chun críche cabhrú leis na páirtithe chun plean athstruchtúraithe a chaibidliú agus a dhréachtú, ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh le ceapadh éigeantach cleachtóra chun críche cabhrú leis na páirtithe chun plean athstruchtúraithe a chaibidliú agus a dhréachtú i gcás ina ndeonaíonn údarás breithiúnach nó riaracháin bac ginearálta ar ghníomhaíochtaí forfheidhmithe aonair ar choinníoll go bhfuil gá le cleachtóir chun leasanna na bpáirtithe a chosaint, i gcás nach mór an plean athstruchtúraithe a bheith daingnithe ag údarás breithiúnach nó riaracháin trí athchóiriú éigeantach fiachais trasaicmí, i gcás inar iarr an féichiúnaí é nó i gcás inar iarr tromlach na gcreidiúnaithe é, ar choinníoll go gcumhdóidh na creidiúnaithe costais agus táillí an chleachtóra.

  For the purpose of assisting the parties with negotiating and drafting a restructuring plan, Member States should provide for the mandatory appointment of a practitioner in the field of restructuring where: a judicial or administrative authority grants the debtor a general stay of individual enforcement actions, provided that in such case a practitioner is needed to safeguard the interests of the parties; the restructuring plan needs to be confirmed by a judicial or administrative authority by means of a cross-class cram-down; it was requested by the debtor; or it is requested by a majority of creditors provided that the creditors cover the costs and fees of the practitioner.

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 930. #1782041

  Ar bhonn eisceachtúil, ba cheart go bhféadfadh tréimhsí promhaidh a bheith níos faide ná 6 mhí i gcás ina bhfuil údar leis sin de bharr chineál na fostaíochta, amhail i gcás poist bhainistíochta nó feidhmiúcháin nó poist sa tseirbhís phoiblí, i gcás ina dtéann an méid sin chun leasanna an oibrí, amhail i gcomhthéacs bearta sonracha chun fostaíocht bhuan a chur chun cinn, go háirithe d’oibrithe óga.

  Exceptionally, it should be possible for probationary periods to last longer than six months, where justified by the nature of the employment, such as for managerial or executive positions or public service posts, or where in the interests of the worker, such as in the context of specific measures promoting permanent employment, in particular for young workers.

  Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union

 931. #1784321

  Ba cheart daoine a dhéanann nochtadh poiblí go díreach a bheith incháilithe do chosaint freisin i gcás ina bhfuil forais réasúnacha acu le creidiúint go bhfuil, i gcás tuairisciú seachtrach, baol an fhrithbhirt ann nó gur beag seans go dtabharfar aghaidh go héifeachtach ar an sárú, de bharr imthosca sonracha an cháis, amhail cásanna ina bhféadfaí fianaise a cheilt nó a scriosadh nó i gcás ina bhfuil údarás i gclaonpháirteachas le déantóir an tsáraithe nó go bhfuil baint ag an údarás leis an sárú.

  Persons making a public disclosure directly should also qualify for protection where they have reasonable grounds to believe that in the case of external reporting there is a risk of retaliation or there is a low prospect of the breach being effectively addressed, due to the particular circumstances of the case, such as those where evidence could be concealed or destroyed or where an authority could be in collusion with the perpetrator of the breach or involved in the breach.

  Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

 932. #1789492

  aon úsáid dhíreach nó indíreach tráchtála a bhaintear as ainm cláraithe maidir le táirgí nach gcumhdaítear faoin gclárú i gcás ina bhfuil na táirgí sin inchomparáide leis na táirgí atá cláraithe faoin ainm sin nó i gcás ina dtagann úsáid an ainm sin i dtír ar chlú an ainm atá faoi chosaint, lena n-áirítear i gcás ina n-úsáidtear na táirgí sin mar chomhábhar;

  any direct or indirect commercial use of a registered name in respect of products not covered by the registration where those products are comparable to the products registered under that name or where using the name exploits the reputation of the protected name, including where those products are used as an ingredient;

  Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008

 933. #1798189

  i gcás institiúide ar tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, úsáidfidh sí an mhodheolaíocht a leagtar amach inti chun caillteanas i gcás mainneachtana a ríomh;

  an institution that has been granted permission to estimate loss given default in accordance with Section 1 of Chapter 3 of Title II shall use the methodology set out therein to calculate loss given default estimates;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 934. #1798190

  i gcás institiúide nár tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, forbróidh sí modheolaíocht inmheánach nó úsáidfidh sí foinsí seachtracha chun meastachán a dhéanamh ar an gcaillteanas i gcás mainneachtana;

  an institution that has not been granted permission to estimate loss given default in accordance with Section 1 of Chapter 3 of Title II shall develop an internal methodology or use external sources to estimate loss given default;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 935. #1799379

  ar bhonn leithligh, i gcás an leabhair trádála agus neamhthrádála, méid anonn na risíochtaí urrúsúcháin, lena n-áirítear faisnéis ar cé acu a d'aistrigh nó níor aistrigh institiúidí priacal creidmheasa suntasach arna chomhlachú i gcomhréir le hAirteagail 244 agus 245, agus a ngníomhaíonn na hinstitiúidí mar thionscnóir, mar urraitheoir, nó mar infheisteoir ina leith, ar bhonn leithligh i gcás urrúsuithe traidisiúnta agus sintéiseacha, agus i gcás idirbhearta STC agus neamh-STC agus a dhéantar a mhiondealú de réir chineál na risíochtaí urrúsúcháin;

  separately for the trading book and the non-trading book, the carrying amount of securitisation exposures, including information on whether institutions have transferred significant credit risk in accordance with Articles 244 and 245, for which institutions act as originator, sponsor or investor, separately for traditional and synthetic securitisations, and for STS and non-STS transactions and broken down by type of securitisation exposures;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 936. #1805251

  Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid lena leagtar síos i sonraíochtaí comhchoiteanna coinníollacha aonfhoirmeacha agus ceanglais an Rialacháin seo á chur chun feidhme agus scrúduithe chun comhréireacht táirgí leasacháin AE a áirithiú i gcás nár glacadh caighdeáin chomhchuibhithe, nó nach gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo, nó i gcás ina mbaineann moill nach iomchuí le glacadh nó nuashonrú na gcaighdeán sin; lena leasaítear nó lena n-aisghairtear sonraíochtaí comhchoiteanna i gcás ina measfar neamhchomhlíonadh táirgí leasacháin AE a bheith leis an mbeart náisiúnta agus ina ndéanfar neamhchomhlíonadh an táirge leasacháin AE a leagan de mhilleán ar easnaimh sna caighdeáin chomhchuibhithe; lena gcinnfear cé acu a bhfuil údar leis an mbeart náisiúnta nó nach bhfuil.

  The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts laying down in common specifications uniform conditions for implementing the requirements of this Regulation and tests for verifying the conformity of EU fertilising products where harmonised standards have not been adopted, or do not satisfy the requirements of this Regulation, or where there are undue delays in the process of adopting or updating these standards; amending or repealing common specifications where non-compliance of EU fertilising products can be attributed to shortcomings in those common specifications; determining whether a national measure taken in respect of a compliant EU fertilising product that presents a risk to human, animal or plant health, to safety or to the environment is justified or not.

  Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)

 937. #1807847

  I gcás ina ndéanfaidh údarás faireachais margaidh beart nó i gcás ina mbeidh sé beartaithe aige beart a dhéanamh de bhun Airteagal 19 agus i gcás ina measann sé maidir leis na cúiseanna a spreag an beart nó maidir le héifeachtaí an bhirt gur fairsinge iad ná críoch a Bhallstáit féin, tabharfaidh sé fógra faoin mbeart sin don Choimisiún láithreach i gcomhréir le mír 4 den Airteagal seo.

  Where a market surveillance authority takes or intends to take a measure pursuant to Article 19 and considers that the reasons which prompted the measure or the effects of the measure go beyond the territory of its Member State, it shall immediately notify the Commission of that measure in accordance with paragraph 4 of this Article.

  Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)

 938. #1836464

  i gcás ina ndéanfaidh sealbhóir cinnidh maidir leis na hearraí céanna an t-iarratas, nó i gcás ina mbeidh an t-iarratas déanta cheana féin aige, ag an oifig custaim chéanna nó ag oifig custaim eile, i gcás ina ndearnadh, nó ina ndéanfar an t-iarratas sin thar a cheann agus, i gcás cinntí FCT, faoi na cúinsí céanna inar cinneadh an éadáil tionscnaimh;

  where the application is made, or has already been made, at the same or another customs office, by or on behalf of the holder of a decision in respect of the same goods and, for BOI decisions, under the same circumstances determining the acquisition of origin;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 939. #1839358

  I gcás ina bhfuil idirghabháil phoiblí ar oscailt de bhun Airteagal 13(1), déanfaidh an Chomhairle, i gcomhréir le hAirteagal 43(3) CFAE, bearta chun na praghsanna don cheannach isteach a shocrú do na táirgí dá dtagraítear in Airteagal 11 agus, i gcás inarb iomchuí, bearta maidir le srianta cainníochtúla i gcás ina ndéantar an ceannach isteach ar phraghas socraithe.

  Where public intervention is open pursuant to Article 13(1), measures on fixing buying-in prices for the products referred to in Article 11 as well as, where applicable, measures on quantitative limitations where buying-in is carried out at a fixed price, shall be taken by the Council in accordance with Article 43(3) TFEU.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 940. #1846311

  I ndáil le héifeachtacht na n‑ionstraimí, tá sé beartaithe deireadh a chur le riail na dleachta níos lú i gcás imchéimnithe, nó i gcás ina n‑aimsítear saobhadh struchtúrtha amhábhair, agus i gcás fóirdheonaithe.

  In regard to the effectiveness of the instruments, it is proposed to remove the lesser duty rule in cases of circumvention, or where structural raw material distortions have been found to exist, and subsidisation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community

 941. #1857930

  Ar iarraidh ón gcoiste freagrach, iarrfaidh an tUachtarán freisin ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint an athuair i gcás ina ndéanann an Chomhairle leasú substaintiúil ar an dréachtghníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí ar ar thug an Pharlaimint a seasamh ar dtús, nó i gcás ina bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle leasú substaintiúil a dhéanamh, ach amháin i gcás ina ndéantar amhlaidh chun leasuithe na Parlaiminte a ionchorprú ann.

  At the request of the committee responsible, the President shall also call on the Council to reconsult Parliament where the Council substantially amends or intends to substantially amend the draft legally binding act on which Parliament originally delivered its position, except where this is done in order to incorporate Parliament's amendments.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 942. #1858543

  I gcás inar gá, mar thoradh ar chomhaontuithe den sórt sin, athruithe a dhéanamh ar chearta nós imeachta nó oibleagáidí atá ann cheana d’Fheisirí nó do chomhlachtaí Parlaiminte, nó i gcás ina mbunaíonn comhaontuithe den sórt sin cearta nua nós imeachta nó oibleagáidí nua d’Fheisirí nó do chomhlachtaí Parlaiminte, nó i gcás inar gá, mar thoradh ar chomhaontuithe den sórt sin, leasú nó léirmhíniú a dhéanamh ar shlí eile ar na Rialacha Nós Imeachta, tarchuirfear an t-ábhar chuig an gcoiste atá freagrach as an ábhar le go mbreithneoidh sé é i gcomhréir le Riail 236(2) go (6) sula síneofar an comhaontú.

  Where such agreements necessitate changes to existing procedural rights or obligations, establish new procedural rights or obligations for Members or bodies of Parliament, or otherwise necessitate amendment or interpretation of the Rules of Procedure, the matter shall be referred to the committee responsible for the subject matter for its consideration in accordance with Rule 236(2) to (6) before the agreement is signed.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 943. #1860019

  gcás nach bhfuil an lánchomhalta i láthair agus i gcás nár ceapadh ionadaithe nó má tá siad as láthair, féadfaidh an lánchomhalta a shocrú go ndéanfaidh ball eile den ghrúpa polaitiúil céanna ionadaíocht air nó uirthi ag cruinnithe, nó, i gcás gur Feisire neamhcheangailte an comhalta, go ndéanfaidh Feisire neamhcheangailte eile, a bheidh i dteideal vóta a chaitheamh, ionadaíocht air nó uirthi.

  In the absence of the full member and where substitutes either have not been appointed or are absent, the full member may arrange to be represented at meetings by another member of the same political group, or, where the member is a non-attached Member, by another non-attached Member, who shall be entitled to vote.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 944. #167981

  (2) I gcás oifigeach údaraithe a bheith deimhin de nach ainmhí saor ainmhí ar leith nó i gcás amhras réasúnach a bheith air faoi sin nó i gcás cúis réasúnach a bheith aige amhras a bheith air nár comhlíonadh, maidir le hainmhí, aon fhoráil den Acht nó den Ordú seo, féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an úinéir nó ar an duine i bhfeighil an ainmhí, a cheangal ar an úinéir nó ar an duine sin gan an t-ainmhí a aistriú as áitreabh a bheidh sonraithe san fhógra ach amháin go dtí cibé áitreabh eile agus ar feadh cibé bóthar a bheidh sonraithe amhlaidh, agus i dteannta na méide réamhráite féadfaidh an t-oifigeach údaraithe más cuí leis é, leis an bhfógra, a cheangal ar an úinéir nó ar an duine an t-ainmhí lena mbaineann an fógra a choinneáil san áitreabh sin agus sin ar feadh cibé tréimhse a bheidh sonraithe.

  (2) Where an authorised officer is satisfied or has reasonable grounds for suspecting that an animal is not a free animal or if he has reasonable grounds for suspecting that as respects an animal any provision of the Act or of this Order has not been complied with, he may, by notice in writing served on the owner or person in charge of the animal, require that, during the period specified therein, such owner or person shall not move the animal from premises specified in the notice other than to such other premises and along such route as may be so specified, and in addition to the foregoing the authorised officer may, if he thinks fit, by the notice require such owner or person to retain the animal to which the notice relates on such premises and for such period as may be so specified.

  Statutory Instruments: 1978

 945. #175936

  Ní bheidh suim inghnóthaithe ag an gComhairle, i leith measúnachta a thaispeánfar i bhfógra measúnachta, ón bhfostóir dar tugadh an fógra - (a) i gcás gan aon achomharc a bheith déanta in aghaidh na measúnachta -roimh dheireadh tréimhse dhá mhí dar tosach an lá a tugadh an fógra; (b) i gcás achomharc a bheith déanta faoi mhír (1) nó de bhua iarratais faoi mhír (2) nó mhír (3) d' Airteagal 8 den Ordú seo agus a bheith tarraingthe siar roimh dheireadh na tréimhse chun an t-achomharc a dhéanamh -roimh an lá a rachaidh an tréimhse a luaitear i mír (a) den Airteagal seo in éag nó roimh an lá a tharraingeofar siar an t-achomharc, cibé acu is déanaí; nó (c) gcás achomharc a bheith déanta in aghaidh na measúnachta agus gan é a tharraingt siar i rith na tréimhse chun an t-achomharc a dhéanamh -sula ndéanfar an t-achomharc a tharraingt siar nó a chinneadh.

  An amount shall not be recoverable in respect of an assessment appearing in an assessment notice by An Chomhairle from the employer to whom the notice was given before- (a) in case no appeal against the assessment is taken- the expiration of a period of two months beginning on the day on which the notice was given, (b) in case such an appeal is taken either under paragraph (1) or by virtue of an application under paragraph (2) or paragraph (3) of Article 8 of this Order and is withdrawn before the expiration of the time for taking the appeal- the day on which the period mentioned in paragraph (a) of this Article expires or the day on which the appeal is withdrawn, whichever is the later, or (c) in case an appeal against the assessment is taken and is not withdrawn during the time for taking the appeal- the appeal is either withdrawn or determined.

  Statutory Instruments: 1981

 946. #254778

  I gcás ina mbeidh an dlínse a aistríodh chun na Cúirte faoi Alt 51 d'Acht na gCúirteanna Breithiúnais, 1924 (agus a suíodh ina dhiaidh sin le halt 4 d'Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961), ag brath ar reacht, déantar leis seo gach Reacht den sórt sin a oiriúnú nó a mhodhnú ionas go ndéanfar gach tagairt ann don Chúirt Billí Sibhialta, don Chúirt Chontae, nó don Chúirt Seisiún Ceathrún a fhorléiriú mar thagairt don Chúirt i gcás inar gá sin, agus déanfar na tagairtí go léir do Reacordairí, do Bhreithiúna Cúirte Contae, do Chathaoirligh Sheisiún Ceathrún, nó do Bhreithiúna eile, agus d'Oifigigh d'aon Chúirt díobh sin, a fhorléiriú i gcás inar gá sin mar thagairtí do Bhreitheamh na Cúirte agus, i gcásanna Oifigeach, don Chláraitheoir Contae nó don Oifigeach cuí don Chúirt, agus déanfar na tagairtí go léir d'imeachtaí in aon cheann de na Cúirteanna sin a fhorléiriú, i gcás inar gá sin, mar thagairtí d'imeachtaí sa Chúirt.

  Where the jurisdiction transferred to the Court under Section 51 of the Courts of Justice Act, 1924 (and thereafter established by section 4 of the Courts (Establishment and Constitution) Act, 1961 ) depends upon statute, each such Statute is hereby adapted or modified so that all references therein to the Civil Bill Court, County Court, or Court of Quarter Sessions shall be construed to refer to the Court where necessary, and all references to Recorders. County Court Judges, Chairmen of Quarter Sessions, or other Judges, and to Officers of any such Courts shall be construed where necessary as references to the Judge of the Court, and, in the cases of Officers, to the County Registrar or appropriate Officer of the Court, and all references to proceedings in any of such Courts, shall, where necessary, be construed as references to proceedings in the Court.

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 947. #280724

  2. Le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2009, agus ón 1 Meán Fómhair 2010 i gcás feithiclí de chatagóir N1 aicme II agus aicme III agus i gcás feithiclí de chatagóir N2, diúltóidh na húdaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla, cineálcheadú CE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú i leith cineálacha nua feithicle nach gcomhlíonfaidh an Rialachán seo agus a bhearta cur chun feidhme, agus go háirithe na hIarscríbhinní seachas luachanna teorantacha Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d'Iarscríbhinn I. I gcás na tástála maidir le hastaíochtaí ó sceithphíopaí, is ionann na luachanna teorantacha a chuirfear i bhfeidhm maidir le feithiclí a ceapadh chun riachtanais shóisialta shonracha a shásamh agus na luachanna teorantacha a chuirfear i bhfeidhm ar fheithiclí de chatagóir N1, aicme III.

  2. With effect from 1 September 2009, and from 1 September 2010 in the case of category N1 class II and III and category N2 vehicles, the national authorities shall refuse, on grounds relating to emissions or fuel consumption, to grant EC type approval or national type approval for new types of vehicle which do not comply with this Regulation and its implementing measures, and in particular with the Annexes, with the exception of the Euro 6 limit values set out in Table 2 of Annex I. For the test on tailpipe emissions, the limit values applied to vehicles designed to fulfil specific social needs shall be the same as for category N1 class III vehicles.

  Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

 948. #311425

  1. I gcás gach idirnaisc trasteorann idir na Ballstáit, seachas na Ballstáit sin a dhíolmhaítear faoi Airteagal 6(5)(a) agus seachas i gcás ina bhfuil acmhainn dhéthreoch ann cheana nó i gcás ina bhfuil sé á tógáil agus nár iarr Ballstát amháin nó níos mó feabhsú mar gheall ar chúiseanna a bhaineann le slándáil an tsoláthair, déanfaidh oibreoirí na gcóras tarchurtha, tráth nach déanaí ná 3 Nollaig 2012, na nithe seo a leanas a chur faoi bhráid a mBallstáit nó, i gcás ina bhforálfaidh na Ballstáit amhlaidh, faoi bhráid a nÚdarás Inniúil nó a n-údarás rialála (dá ngairtear "údaráis lena mbaineann", le chéile, san Airteagal seo), tar éis dóibh dul i gcomhairle le hoibreoirí na gcóras tarchurtha go léir eile lena mbaineann.

  1. For each cross-border interconnection between Member States, except for those exempted under Article 6(5)(a) and except where bi-directional capacity already exists or is under construction and no enhancement has been requested by one or more Member States for security of supply reasons, transmission system operators shall, not later than 3 March 2012, submit to their Member States or, where Member States so provide, their Competent Authorities or their regulatory authorities (together referred to in this Article as the "authorities concerned"), after consulting with all other transmission system operators concerned:

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 949. #441803

  62.—(1) I gcás ina ndéanann duine, ar éileamh nó ar cheanglas ó chomhalta den Gharda Síochána faoi alt 40 den Phríomh-Acht nó ar cheanglas ó chomhalta den sórt sin faoi alt 61(1) den Acht seo, ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora a thabhairt ar aird faoin bhforáil sin, féadfaidh an comhalta a dhéanann an t-éileamh nó a chuireann an ceanglas ar an duine, i gcás ina ndéantar é a thabhairt ar aird dó nó di lena iniúchadh nó, de réir mar a bheidh, i gcás ina ndéantar é a thabhairt ar aird lena iniúchadh i stáisiún de chuid an Gharda Síochána, féadfaidh an comhalta den Gharda Síochána i stáisiún an Gharda Síochána dá dtugtar ar aird é lena iniúchadh, a cheangal ar an duine a rá an é an seoladh ag a bhfuil cónaí ar an duine faoi láthair an seoladh a luaitear ar an gceadúnas tiomána nó ar an gcead foghlaimeora, agus murab é, a cheangal ar an duine an seoladh ag a bhfuil cónaí air nó uirthi faoi láthair a thabhairt don chomhalta.

  62.—(1) Where a person, on the demand or at the requirement of a member of the Garda Síochána under section 40 of the Principal Act or a requirement of such a member under section 61(1) of this Act, produces for inspection a driving licence or learner permit under that provision, the member making the demand or requirement of the person, where it is produced for inspection to him or her or, where it is produced for inspection at a Garda Síochána station, the member of the Garda Síochána at the Garda Síochána station to whom it is produced for inspection, as the case may be, may require of the person to state whether the address mentioned on the driving licence or learner permit is the address at which the person currently resides, and if it is not, to require the person to give to the member the address at which he or she currently resides.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 950. #443450

  62.—(1) I gcás ina ndéanann duine, ar éileamh nó ar cheanglas ó chomhalta den Gharda Síochána faoi alt 40 den Phríomh-Acht nó ar cheanglas ó chomhalta den sórt sin faoi alt 61(1) den Acht seo, ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora a thabhairt ar aird faoin bhforáil sin, féadfaidh an comhalta a dhéanann an t-éileamh nó a chuireann an ceanglas ar an duine, i gcás ina ndéantar é a thabhairt ar aird dó nó di lena iniúchadh nó, de réir mar a bheidh, i gcás ina ndéantar é a thabhairt ar aird lena iniúchadh i stáisiún de chuid an Gharda Síochána, féadfaidh an comhalta den Gharda Síochána i stáisiún an Gharda Síochána dá dtugtar ar aird é lena iniúchadh, a cheangal ar an duine a rá an é an seoladh ag a bhfuil cónaí ar an duine faoi láthair an seoladh a luaitear ar an gceadúnas tiomána nó ar an gcead foghlaimeora, agus murab é, a cheangal ar an duine an seoladh ag a bhfuil cónaí air nó uirthi faoi láthair a thabhairt don chomhalta.

  62.—(1) Where a person, on the demand or at the requirement of a member of the Garda Síochána under section 40 of the Principal Act or a requirement of such a member under section 61(1) of this Act, produces for inspection a driving licence or learner permit under that provision, the member making the demand or requirement of the person, where it is produced for inspection to him or her or, where it is produced for inspection at a Garda Síochána station, the member of the Garda Síochána at the Garda Síochána station to whom it is produced for inspection, as the case may be, may require of the person to state whether the address mentioned on the driving licence or learner permit is the address at which the person currently resides, and if it is not, to require the person to give to the member the address at which he or she currently resides.

  ROAD TRAFFIC ACT 2010

 951. #469433

  (b) i bhfo-alt (6), trí "scoirfidh an díolúine de bheith infheidhme agus beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i leith an tíolacais nó an aistrithe amhail is dá mba rud é nár achtaíodh fo-alt (1) maille le hús ar an gcéanna, ar mhodh pionóis, de réir an ráta 1 faoin gcéad sa mhí nó sa chuid de mhí go dtí an lá a íocfar an dleacht, i gcás lena mbaineann mír (a), ó dháta an tíolacais nó an aistrithe nó, i gcás lena mbaineann mír (b), ón dáta ar scoir an chuideachta láithreach de bheith ina húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a eisíodh chuici amhlaidh nó, i gcás lena mbaineann mír (c), ón dáta ar scoir an chuideachta is aistrí de bheith ina húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a fuarthas amhlaidh." a chur in ionad an méid sin den fhoalt sin atá i ndiaidh mhír (c).

  (b) in subsection (6) by the substitution of "the exemption shall cease to be applicable and stamp duty shall be chargeable in respect of the conveyance or transfer as if subsection (1) had not been enacted together with interest thereon, by way of penalty, at the rate of 1 per cent per month or part of a month to the day on which the duty is paid, in a case to which paragraph (a) applies, from the date of the conveyance or transfer or, in a case to which paragraph (b) applies, from the date the existing company ceased to be the beneficial owner of the shares so issued to it or, in a case to which paragraph (c) applies, from the date the transferee company ceased to be the beneficial owner of the shares so acquired." for so much of that subsection as is after paragraph (c).

  FINANCE ACT, 1999

 952. #500283

  "agus, i gcás ciona ar chion de chineál a shonraítear i mír 1, 2, 3, 9, 10 nó 12 (b) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo é dá mba é an dara cion nó aon chion dá éis sin é arna dhéanamh laistigh d’aon tréimhse 3 bliana agus, i gcás ciona ar chion de chineál a shonraítear i mír 7 den Dara Sceideal sin é dá mba é an tríú cion nó aon chion dá éis sin é arna dhéanamh laistigh d’aon tréimhse 3 bliana agus, i gcás ciona a shonraítear i mír 8 nó 11 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, ar cion é ar dhiúltaigh an chúirt, de bhun alt 26 (5) (b) den Acht seo, ordú dícháiliúcháin a dhéanamh ina leith, déanfaidh sí";

  "and, in the case of an offence which would be an offence such as is specified in paragraph 1, 2, 3, 9, 10 or 12 (b) of the Second Schedule to this Act if it were a second or any subsequent offence committed within any period of 3 years and, in the case of an offence which would be an offence such as is specified in paragraph 7 of the said Second Schedule if it were a third or any subsequent offence committed within any period of 3 years and, in the case of an offence which is specified in paragraph 8 or 11 of the Second Schedule to this Act, being an offence in respect of which the court has declined, pursuant to section 26 (5) (b) of this Act, to make a disqualification order, shall";

  ROAD TRAFFIC ACT, 1994

 953. #565282

  (2) I gcás nach mbeidh ainm aon duine de na daoine lena mbaineann faighte amach le fiosrú réasúnach, nó i gcás nach bhfuiltear cinnte go bhfuil ainmneacha na ndaoine sin go léir faighte amach tar éis fiosraithe den sórt sin, nó i gcás nach féidir fógra a sheachadadh chuig aon duine den sórt sin, féadfar fógra faoi na Rialacháin seo a dhíriú, i gcás ina bhfuil seoltaí féideartha ar eolas, chucu seo a leanas— (a) an t-úinéir, (b) an t-áititheoir, (c) an duine atá i gceannas, (d) an bainisteoir, (e) an bainisteoir nó an conraitheoir oibreacha, (f) úinéir nó sealbhóir móincheart, ceart taiscéalaíochta mianraí, ceart iascaigh, ceart spóirt nó ceart eile den sórt sin, de réir mar is cuí, nó chuig gach seolaí nó aon seolaí de sheolaithe den sórt sin ag aon seoladh ag a gcreideann an tAire gnáthchónaí a bheith ar an duine sin nó gnó a bheith á sheoladh aige nó aici nó a bhféadfadh sé nó sí a bheith ag baint úsáide as mar oifig nó áit ghnó de thuras na huaire.

  (2) Where the name of any of the persons concerned has not been ascertained after reasonable inquiry, or where it is not certain that the names of all such persons have been ascertained after such enquiry, or where it has not proved possible to deliver a notice to any such person, a notice under these Regulations may, where probable addresses are known, be addressed to— (a) the owner, (b) the occupier, (c) the person in charge, (d) the manager, (e) the works manager or contractor, (f) the owner or holder of turbary rights, mineral exploration rights, fishery rights, sporting rights or such other rights, as appropriate, or to all or any of such addressees at any address where the Minister believes such a person may ordinarily reside or carry out his business or that he or she may be using as an office or place of business for the time being.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 954. #565317

  (16) Sa Rialachán seo— folaíonn "taifead", i dteannta taifid i scríbhinn— (a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste eile, lena n-áirítear feiste leictreonach, ina gcorpraítear faisnéis, fuaimeanna nó comharthaí ionas gur féidir, le cúnamh nó gan chúnamh aon ghléis eile, iad a atáirgeadh i bhfoirm inléite nó inchloiste, (b) scannán, téip nó feiste eile, lena n-áirítear feiste leictreonach, ina gcorpraítear amharcíomhánna ionas gur féidir, le cúnamh nó gan chúnamh aon ghléis eile, iad a atáirgeadh in amharcfhoirm nó i bhfoirm chlosamhairc, agus (c) grianghraf, agus folaíonn aon tagairt do chóip de thaifead— (i) i gcás taifid lena mbaineann fomhír (a), athleagan ar na fuaimeanna nó ar na comharthaí atá corpraithe ann,(ii) i gcás taifid lena mbaineann fomhír (b), atáirgeadh ar na híomhánna atá corpraithe ann, agus (iii) i gcás taifid lena mbaineann fomhíreanna (a) agus (b), athleagan den sórt sin mar aon le hatáirgeadh den sórt sin.

  (16) In this Regulation— “record” includes, in addition to a record in writing— (a) a disc, tape, sound-track or other device, including an electronic device, in which information, sounds or signals are embodied so as to be capable, with or without the aid of some other instrument, of being reproduced in legible or audible form, (b) a film, tape or other device, including an electronic device, in which visual images are embodied so as to be capable, with or without the aid of some other instrument, of being reproduced in visual or audiovisual form, and (c) a photograph, and any reference to a copy of a record includes— (i) in the case of a record to which subparagraph (a) applies, a transcript of the sounds or signals embodied in it, (ii) in the case of a record to which subparagraph (b) applies, a reproduction of the images embodied in it, and (iii) in the case of a record to which subparagraphs (a) and (b) apply, such a transcript together with such a reproduction.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 955. #565573

  (6) (a) I gcás ina mbeidh rud nó ainmhí tugtha chun siúil faoi mhír (3) den Rialachán seo, seirbheálfaidh an tAire, Coimisinéir an Gharda Síochána nó oifigeach ionaid nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go seirbheálfar ar úinéir nó úsáideoir an ainmhí nó an ruda nó ar an duine a raibh an t-ainmhí nó an rud faoina rialú an tráth a tugadh chun siúil é, ar féidir a ainm agus a sheoladh, nó a hainm agus a seoladh, a fháil amach le fiosrú réasúnach, fógra á chur in iúl don duine, de bhun na míre seo, faoin tslí ina bhféadfaidh an t-úinéir nó an duine a bheidh i dteideal ar shlí eile seilbh a ghlacadh air, iarratas a dhéanamh chun seilbh a ghlacadh air agus ina n-iarrfar ar dhuine den sórt sin iarratas den sórt sin a dhéanamh, i gcás ruda, laistigh de mhí amháin ó dháta seirbheála an fhógra, agus i gcás ainmhí, laistigh de dheich lá ó dháta seirbheála an fhógra, agus á chur in iúl dó nó di na hiarmhairtí reachtúla i gcás go mainneoidh sé nó sí déanamh amhlaidh.

  (6) (a) Where an object or animal has been removed under paragraph (3) of this Regulation, the Minister, the Garda Commissioner or delegate officer shall serve or cause to be served upon the owner or user of the animal or object or the person under whose control the animal or object was at the time of its removal, whose name and address can be ascertained by reasonable enquiry, a notice informing the person of how, pursuant to this paragraph, the owner or person otherwise entitled to its possession may apply to take possession of it and inviting such a person to make such application, in the case of an object, within one month of the date of service of the notice, and in the case of an animal, within ten days of the date of service of the notice, and informing him or her of the statutory consequences of his or her failure to do so.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 956. #671854

  Chun próisis mhonaraíochta shonracha agus ceanglais trádála earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I agus a ionchorpraíonn táirgí talmhaíochta áirithe a chur i gcuntas, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE maidir le rialacha ar shaintréithe na n-earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I atá le honnmhairiú agus na dtáirgí talmhaíochta arna n-úsáid chun iad a mhonarú, chomh maith le rialacha maidir leis na haisíocaíochta onnmhairiúcháin a chinneadh i gcás táirgí talmhaíochta áirithe a onnmhairítear i ndiaidh a bpróiseála go hearraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I, rialacha maidir leis an gcruthúnas a bhfuil gá leis chun comhdhéanamh na n-earraí arna n-onnmhairiú nach bhfuil in Iarscríbhinn I a chruthú, rialacha lena gceanglaítear úsáid a dhearbhú i gcás táirgí talmhaíochta allmhairithe áirithe, rialacha maidir le táirgí talmhaíochta, rialacha maidir le táirgí talmhaíochta a asamhl ú le buntáirgí agus maidir leis an gcainníocht tagartha a chinneadh i gcás gach ceann de na buntáirgí, agus cur i bhfeidhm na rialacha cothrománacha i dtaobh aisíocaíochtaí onnmhairiúcháin i gcomhair táirgí talmhaíochta ar earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I.

  In order to take account of the specific manufacturing processes and trading requirements of non-Annex I goods incorporating certain agricultural products, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission concerning rules on the characteristics of the non-Annex I goods to be exported and of the agricultural products used for their manufacture, rules on the determination of the export refunds for certain agricultural products exported after processing into non-Annex I goods, rules on the evidence needed to prove the composition of the exported non-Annex I goods, rules requiring a declaration of the use of certain imported agricultural products, rules on the assimilation of agricultural products to basic products and on the determination of the reference quantity of each of the basic products, and the application of horizontal rules on export refunds for agricultural products to non-Annex I goods.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 957. #676518

  Go háirithe, i gcás ina bhfuil inmharthanacht airgeadais an eisitheora i ngarchontúirt an-mhór, cé nach laistigh de raon feidhme an dlí dócmhainneachta infheidhmithe, féadfar nochtadh poiblí faisnéise a mhoilliú ar feadh tréimhse teoranta i gcás ina gcuirfeadh a leithéid de nochtadh poiblí leasanna scairshealbhóirí láithreacha agus ionchasacha i mbaol tríd an mbonn a bhaint ó thabhairt i gcrích idirbheartaíochtaí faoi leith arna ndearadh chun aisghabháil airgeadais an eisitheora go fadtéarmach a áirithiú; cinntí arna nglacadh nó conarthaí arna ndéanamh ag comhlacht bainistíochta an eisitheora lenar gá ceadú comhlachta eile de chuid an eisitheora chun a bheith éifeachtach, i gcás ina n-éileoidh eagraíocht eisitheora den sórt sin an scaradh idir na comhlachtaí, ar choinníoll go ndéanfadh nochtadh poiblí na faisnéise roimh an gceadú sin mar aon leis an bhfógra comhuaineach go bhfuil an ceadú fós ar feitheamh measúnacht cheart na faisnéise ag an bpobal a chur i mb aol.

  In particular, in the event that the financial viability of the issuer is in grave and imminent danger, although not within the scope of the applicable insolvency law, public disclosure of information may be delayed for a limited period where such a public disclosure would seriously jeopardise the interest of existing and potential shareholders by undermining the conclusion of specific negotiations designed to ensure the long-term financial recovery of the issuer; (b) decisions taken or contracts made by the management body of an issuer which need the approval of another body of the issuer in order to become effective, where the organisation of such an issuer requires the separation between those bodies, provided that public disclosure of the information before such approval, together with the simultaneous announcement that the approval remains pending, would jeopardise the correct assessment of the information by the public.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 958. #683586

  I gcásanna nach mbeidh breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte fós ag an gcreidiúnaí, lena gceanglaítear ar an bhféichiúnaí éileamh an chreidiúnaí a íoc, ba cheart gurbh í an riail a bheadh i bhfeidhm urrús a sholáthar, agus níor cheart don chúirt an ceanglas sin a ligean thar ceal ach amháin i gcás eisceachtúil, nó ba cheart go gceanglódh an chúirt urrús a sholáthar i méid níos ísle i gcás eisceachtúil, má mheasann sí urrús den sórt sin a bheith míchuí, iomarcach nó díréireach i gcúinsí sonracha an cháis D’fhéadfadh sé go n-áireofaí air sin, mar shampla, cúinsí ina bhfuil cás thar a bheith láidir ag an gcreidiúnaí ach nach bhfuil sé d’acmhainn aige urrús a sholáthar nó ina mbaineann an t-éileamh le cothabháil nó le tuarastal a íoc nó ina bhfuil an t-éileamh ar mhéid nach dócha go ndéanfaidh an tOrdú dochar don fhéichiúnaí, cuir i gcás fiach beag gnó.

  In cases where the creditor has not yet obtained a judgment, court settlement or authentic instrument requiring the debtor to pay the creditor’s claim, the provision of security should be the rule and the court should dispense with this requirement, or require the provision of security in a lower amount, only exceptionally if it considers that such security is inappropriate, superfluous or disproportionate in the circumstances of the case. Such circumstances could be, for instance, that the creditor has a particularly strong case but does not have sufficient means to provide security, that the claim relates to maintenance or to the payment of wages or that the size of the claim is such that the Order is unlikely to cause any damage to the debtor, for instance a small business debt.

  Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters 

 959. #685292

  Ionas nach mbainfí ó éifeachtúlacht na gcóras íocaíochtaí, agus d'fhonn an riosca go mbrúfaí idirbhearta faoi thalamh de thoradh ceanglas aitheantais ródhian a chothromú leis an mbagairt fhéideartha sceimhlitheoireachta ó mhion-aistrithe cistí, níor cheart an oibleagáid maidir le cruinneas na faisnéise faoin íocóir nó faoin íocaí a sheiceáil a fhorchur, i gcás aistrithe cistí nach ndearnadh a fhíorú, ach amháin i gcás aistrithe aonair cistí os cionn EUR 1 000, ach ba cheart an oibleagáid maidir le cruinneas na faisnéise faoin íocóir nó faoin íocaí a sheiceáil a fhorchur, mura rud é go ndealraíonn sé go bhfuil an t-aistriú nasctha le haistrithe cistí eile a bheadh os cionn EUR 1 000 lena chéile, i gcás ina bhfuarthas na cistí nó inar íocadh amach iad in airgead tirim nó in airgead leictreonach gan ainm, nó i gcás ina bhfuil forais réasúnacha ann chun bheith i ndrochamhras gurb ann do sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta

  In order not to impair the efficiency of payment systems, and in order to balance the risk of driving transactions underground as a result of overly strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers of funds, the obligation to check whether information on the payer or the payee is accurate should, in the case of transfers of funds where verification has not yet taken place, be imposed only in respect of individual transfers of funds that exceed EUR 1 000, unless the transfer appears to be linked to other transfers of funds which together would exceed EUR 1 000, the funds have been received or paid out in cash or in anonymous electronic money, or where there are reasonable grounds for suspecting money laundering or terrorist financing.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 960. #729007

  Gan dochar d'Airteagal 5(3), d'Airteagal 18(2) agus, i gcás inarb infheidhme, do Threoir 2008/57/CE agus do Rialachán (AE) Uimh. 1302/2014 ón gCoimisiún [22], is féidir innill idirthréimhseacha agus, i gcás inarb infheidhme, an t-innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina suiteáiltear na hinnill idirthréimhseacha sin, a chur ar an margadh i gcónaí i rith na hidirthréimhse ar an gcoinníoll go bhfuil dáta táirgthe nach mó é ná18 mí tar éis thús na hidirthréimhse ag an innealra ina suiteáiltear an t-inneall idirthréimhseach. I gcás innill de chatagóir NRE, údaróidh na Ballstáit síneadh ar an idirthréimhse agus ar an tréimhse 18 mí dá dtagraítear sa chéad fhomhír, de 12 mhí sa bhreis do OEManna a bhfuil táirgeadh iomlán bliantúil acu is lú ná 100 aonad d'innealra soghluaiste nach innealra bóthair é atá feistithe le hinnill dócháin inmheánaigh.

  Without prejudice to Article 5(3), Article 18(2) and, where applicable, Directive 2008/57/EC and Commission Regulation (EU) No 1302/2014 [22], transition engines and, where applicable, the non-road mobile machinery in which those transition engines are installed may continue to be placed on the market during the transition period provided that the machinery in which the transition engine is installed has a production date not later than 18 months following the start of the transition period.For engines of category NRE, Member States shall authorise the extension of the transition period and of the 18-month period referred to in the first subparagraph by an additional 12 months for OEMs with a total yearly production of less than 100 units of non-road mobile machinery equipped with internal combustion engines.

  Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance)

 961. #735781

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan Airteagal 49(1), (2) agus (3) a chur i bhfeidhm i gcás, de bhua cinneadh ón gcomhlacht riaracháin nó bainistíochta go ranníoctar mar chomaoin seachas in airgead tirim urrúis inaistrithe mar a shainmhínítear i bpointe 44 d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [33] nó ionstraimí margaidh airgid mar a shainmhínítear i bpointe 17 d'Airteagal 4(1) den Treoir sin, agus i gcás ina ndéantar na hurrúis sin nó na hionstraimí margaidh airgid sin a luacháil ag meánphraghas ualaithe an phraghas ar a raibh siad á dtrádáil ar cheann amháin nó níos mó de na margaí rialáilte, mar a shainmhínítear i bpointe 21 d'Airteagal 4(1) den Treoir sin, le linn tréimhse leordhóthanach, a bheidh le cinneadh leis an dlí náisiúnta, roimh dháta éifeachtach a mbaineann ranníocaíocht na comaoine seachas in airgead tirim leis.I gcás, áfach, go raibh tionchar ag cúinsí eisceachtúla ar an bpraghas sin lena ndéanfaí athrú suntasach ar luach na sócmhainne ar dháta éifeachtach a ranníocaíochta, lena n-áirítear i staideanna ina bhfuil an margadh le haghaidh urrúis inaistrithe nó ionstraimí margaidh airgid den sórt sin tar éis éirí neamhleachtach, déanfar an tionscnamh a athluacháil faoi fhreagracht an chomhlachta bainistíochta nó riaracháin.

  Member States may decide not to apply Article 49(1), (2) and (3) where, upon a decision of the administrative or management body, transferable securities as defined in point 44 of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [33] or money-market instruments as defined in point 17 of Article 4(1) of that Directive are contributed as consideration other than in cash, and those securities or money-market instruments are valued at the weighted average price at which they have been traded on one or more regulated markets as defined in point 21 of Article 4(1) of that Directive during a sufficient period, to be determined by national law, preceding the effective date of the contribution of the respective consideration other than in cash.However, where that price has been affected by exceptional circumstances that would significantly change the value of the asset at the effective date of its contribution, including situations where the market for such transferable securities or money-market instruments has become illiquid, a revaluation shall be carried out on the initiative and under the responsibility of the administrative or management body.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 962. #744826

  Déanfar cáilíocht agus sábháilteacht na feiste a fhíorú i gcás na bhfeistí sin atá comhdhéanta de shubstaintí nó de theaglamaí substaintí a beartaíodh lena dtabhairt isteach i gcorp an duine trí oscailt colainne, nó trína gcur ar an gcraiceann agus a dhéantar a ionsú i gcorp an duine nó a scaiptear go logánta i gcorp an duine, i gcás inarb infheidhme agus i gcás na gceanglas nach gcumhdaítear leis an Rialachán seo amháin, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2001/83/CE maidir le meastóireacht a dhéanamh ar ionsú, ar dháileadh, ar mheitibiliú, ar eisfhearadh, ar fhulaingt logánta, ar thocsaineacht, ar idirghníomhaíocht le feistí eile, le táirgí íocshláinte nó le substaintí eile agus freisin ar an mbaol a d'fhéadfadh a bheith ann d'fhrithghníomhartha díobhálacha.

  The quality and safety of devices that are composed of substances or of combinations of substances that are intended to be introduced into the human body via a body orifice or applied to the skin and that are absorbed by, or locally dispersed in, the human body, shall be verified where applicable and only in respect of the requirements not covered by this Regulation, in accordance with the relevant requirements laid down in Annex I to Directive 2001/83/EC for the evaluation of absorption, distribution, metabolism, excretion, local tolerance, toxicity, interaction with other devices, medicinal products or other substances and potential for adverse reactions.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 963. #775235

  agus beidh éifeacht ag an mbreith sin fé mar a críochnófí í go cuibhe roimh thosach feidhm an Achta so, agus gach ordú a dhin aon chúirt no breitheamh 'na ndintar leis seo a údarás d'aistriú chun na hArd-Chúirte no chun na Cúirte Uachtaraí no chun an Phrímh-Bhreithimh (má críochnuíodh an t-ordú san go cuibhe aon uair roimh thosach feidhm an Achta so), féadfidh an Ard-Chúirt agus an Chúirt Uachtarach agus an Prímh-Bhreitheamh fé seach é chur i bhfeidhm agus in éifeacht agus, más gá é, é leasú no é chur ar neamhní díreach fé is dá mb'ordú é a dhéanfadh an Ard-Chúirt no an Chúirt Uachtarach no an Prímh-Bhreitheamh, agus gach imeacht, síbhialta no coiriúil, a bheidh gan críochnú, le linn tosach feidhm an Achta so, sna cúirteanna 'na n-aistrítear a n-údarás mar adubhradh, leanfar díobh mar leanas (ach amháin mar a foráltar a mhalairt leis an Acht so go soiléir), sé sin le rá, i gcás imeachta athchomhairc a bheith gan críochnú sa tseana-Chúirt Athchomhairc leanfar díobh i láthair na Cúirte Uachtaraí, agus i gcás gach imeachta eile (lasmuich d'imeachta i gcúrsaí nithe a haistríodh chun an Phrímh-Bhreithimh roimhe seo anso) leanfar díobh i láthair na hArd-Chúirte, agus i gcás gach imeachta i gcúrsaí nithe a haistríodh chun an Phrímh-Bhreithimh roimhe seo anso, leanfar díobh i láthair an Phrímh-Bhreithimh.

  and such judgement shall take effect as if it had been duly perfected before the commencement of this Act, and every order of any court or judge whose jurisdiction is hereby transferred to the High Court or to the Supreme Court or to the Chief Justice (which order shall have been duly perfected at any time before the commencement of this Act) may be executed and enforced, and, if necessary, amended or discharged by the High Court and the Supreme Court and the Chief Justice respectively, in the same manner as if it had been an order of the High Court or of the Supreme Court or of the Chief Justice and all proceedings whether civil or criminal which shall be pending in the courts, whose jurisdiction is so transferred as aforesaid, at the commencement of this Act shall (save as otherwise expressly provided by this Act) be continued as follows, that is to say, in case of proceedings on appeal pending in the existing Court of Appeal, the same shall be continued before the Supreme Court, and in case of all other proceedings (save proceedings in matters hereinbefore transferred to the Chief Justice) the same shall be continued before the High Court, and in case of all proceedings in matters hereinbefore transferred to the Chief Justice the same shall be continued before the Chief Justice.

  Number 10 of 1924: THE COURTS OF JUSTICE ACT, 1924

 964. #807139

  —(1) I gcás oibre litríochta, drámaíochta, no ceoil, no greanta, ina mbeidh cóipcheart ar marthain ar dháta bháis an údair no, i gcás oibre có-údar, ar no díreach roimh dháta bháis an údair is déanaí éagfidh, ach nár foillsíodh, ná i gcás oibre drámaíochta no ceoil, nár léiríodh go puiblí, ná, i gcás léigheachta, nár tugadh go puiblí, roimh an dáta san, mairfidh cóipcheart inti go dtí n-a follisiú, no a léiriú no a tabhairt go puiblí, pe'ca aca is túisce thárlóidh, agus go ceann téarma caoga bliain ina dhiaidh sin, agus i gcás oibre den tsórt san bainfidh an proivísó a ghabhann le halt 156 (alt a bhaineann le téarma an chóipchirt) den Acht so leis an scéal fé is dá mb'ar dháta an fhoillsithe no an léirithe no na tabhartha puiblí sin mar adubhradh d'éagfadh an t-údar.

  —(1) In the case of a literary, dramatic, or musical work, or an engraving, in which copyright subsists at the date of the death of the author or, in the case of a work of joint authorship, at or immediately before the date of the death of the author who dies last, but which has not been published, nor, in the case of a dramatic or musical work, been performed in public, nor, in the case of a lecture, been delivered in public, before that date, copyright shall subsist till publication or performance or delivery in public, whichever may first happen, and for a term of fifty years thereafter, and the proviso to section 156 which relates to term of copyright) of this Act shall, in the case of such a work, apply as if the author had died at the date of such publication or performance or delivery in public as aforesaid.

  Number 16 of 1927: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACT, 1927

 965. #823357

  (6) I gcás ina ndeonfidh an tAire ceadúnas d'aon duine no daoine chun oibrithe in aon áit no áiteanna no i gcás ina ndéanfidh na Coimisinéirí Ioncuim suimitheoir do bhunú, do choinneáil ar siúl no d'oibriú in aon áit no áiteanna déanfidh na daoine ag a mbeidh bainistí na háite no na n-áiteanna san áit no áiteanna do chur ar fáil pe'ca i bhfoirgint é no nách ea ina bhféadfidh geall-ghlacadóirí ceadúnaithe (nách daoine atá dí-cháilithe fé aon Rás-Rialacha fé aitheantas) a ngnó do dhéanamh agus chun a bhféadfidh an phuiblíocht teacht chun gill do chur, agus an méid a héileofar ar aon gheall-ghlacadóir cheadúnaithe den tsórt san agus ar aon chongantóir a bheidh ina theanta as iad a leigint isteach chun na háite no na n-áiteanna san chun críche gnótha an gheall-ghlacadóra cheadúnaithe ní raghaidh sé, i gcás aon gheall-ghlacadóra cheadúnaithe den tsórt san, thar cúig oiread an mhéide ná i gcás congantóra thar an méid a héileofar ar dhaoine den phuiblíocht as iad do leigint isteach chun na háite no na n-áiteanna ina mbeidh ar aigne ag an ngeall-ghlacadóir ceadúnaithe a ghnó do dhéanamh.

  (6) Where the Minister grants a licence to any person or persons to operate in any place or places or where the Revenue Commissioners set up, maintain or work a totalisator at any place or places the persons having the management of such place or places shall provide a place or places whether in a building or not where licensed bookmakers (provided always that they are not disqualified persons under any recognised Rules of Racing) may carry on their business and to which the public may resort for the purpose of betting, and the charge to any such licensed bookmaker and to any assistant accompanying him for admission to such place or places for the purpose of the licensed bookmaker's business shall, in the case of any such licensed bookmaker not exceed five times the amount and in the case of an assistant not exceed the amount of the charge made to members of the public for admission to the place or places where the licensed bookmaker intends to carry on his business.

  Number 22 of 1929: TOTALISATOR ACT, 1929

 966. #831862

  —(1) I gcás ionoighreachta no tionóntachán nách tigh comhnaithe beag do réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thithe Comhnaithe Beaga), 1928 ( Uimh. 4 de 1928 ), mar a leasuítear leis an Acht so é, do bheith folamh agus an ráta cathardha á bhuala, buailfear an ráta san ar an té (dá ngairmtear an t-únaer anso feasta) a bheidh i dteideal, de thurus na huaire, bheith i seilbh na hionoighreachta no an tionóntacháin sin, agus ar íoc an ráta san don únaer sin, beidh an t-únaer sin i dteideal aisíoc na ceathrú coda fichead den ráta san d'éileamh agus d'fháil ón mBárdas in aghaidh gach mí iomláin (agus é d'áireamh o lá ar bith de mhí go dtí dáta an lae sin sa chéad mhí eile) a bheidh an ionoighreachta no an tionóntachán san folamh chun cur leis, chun é d'atharú, no chun é do dheisiú no toisc an t-únaer sin do bheith bona fide gan bheith ábalta ar thionónta oiriúnach d'fháil do ar an gcíos maximum is ceaduithe de thurus na huaire fé sna hAchtanna um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923 go 1930, i gcás ionoighreachta no tionóntacháin le n-a mbaineann na hAchtanna san de thurus na huaire no ar chíos réasúnta i gcás aon tsaghais eile ionoighreachta no tionóntacháin.

  —(1) Where a hereditament or tenement which is not a small dwelling within the meaning of the Local Government (Rates on Small Dwellings) Act, 1928 (No. 4 of 1928) as amended by this Act, is unoccupied at the making of the municipal rate, that rate shall be made upon the person (hereinafter referred to as the owner) who is for the time being entitled to occupy such hereditament or tenement, and upon such rate being paid by such owner, such owner shall be entitled to claim and receive from the Corporation a refund of one-twenty-fourth of such rate in respect of every completed month (reckoned from any day of one month to the corresponding day of the next month) during which such hereditament or tenement is unoccupied either for the purpose of the execution of additions, alterations, or repairs thereto or because such owner is bona fide unable to obtain a suitable tenant therefor, in the case of a hereditament or tenement to which the Increase of Rent and Mortgage Interest (Restrictions) Acts, 1923 to 1930 for the time being apply, at the maximum rent for the time being permitted under those Acts or, in the case of any other hereditament or tenement, at a reasonable rent.

  Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930

 967. #860739

  (2) Má thárlann do dhuine (dá ngairmtear anso feasta an duine fé árachas) a bheidh tar éis polasaí árachais cheaduithe no polasaí agus urruíochta chó-nasctha cheaduithe do thógaint amach, má thárlann do san, i gcás gur duine aonair é, é do theacht chun bheith gnó-bhriste no chun bheith do-acfuinneach no é d'fháil bháis no, i gcás gur cólucht corpruithe é, a ghnó do chríochnú no, i gcás gur páirtnéireacht no comhlachas neamh-ionchorpruithe eile é, é do scur ní bheidh airgead is iníoctha leis an duine fé árachas, fén bpolasaí sin no fén bpolasaí agus urruíocht san, ionchurtha ach chun lán-ghlanta do dhéanamh i ngach éileamh dleathach a bheidh ag treas-pháirtithe i gcoinnibh an duine fé árachas agus ’na mbeidh an t-airgead san iníoctha ina thaobh agus ní bheidh aon chuid den airgead san ina sócmhainní leis an duine fé árachas ná ionchurtha chun íoctha fiacha an duine fé árachas (seachas na héilithe sin) sa ghnó-bhriseadh no sa do-acfuinneacht san no i riaradh estáit an duine sin fé árachas no sa chríochnú gnótha no sa scur san, agus ní hionchruthuithe d'aon éileamh den tsórt san sa ghnó-bhriseadh, sa do-acfuinneacht, sa riaradh, sa chríochnú ghnótha, no sa scur san.

  (2) Where a person (hereinafter referred to as the insured) who has effected an approved policy of insurance, or approved combined policy and guarantee, if an individual, becomes bankrupt or insolvent or dies or, if a corporate body is wound up or, if a partnership or other unincorporated association, is dissolved, moneys payable to the insured under such policy or policy and guarantee shall be applicable only to discharging in full all valid claims by third parties against the insured in respect of which such moneys are payable and no part of such moneys shall be assets of the insured or applicable to the payment of the debts (other than such claims) of the insured in such bankruptcy or insolvency or in the administration of the estate of such insured or in such winding-up or dissolution, and no such claim shall be provable in such bankruptcy, insolvency, administration, winding-up, or dissolution.

  Number 11 of 1933: ROAD TRAFFIC ACT, 1933

 968. #861025

  —(1) Pé uair a dhéanfaidh an Coimisinéir ceadúnas feithicle seirbhíse puiblí do cheiliúradh ar shlí (seachas ar iarratas an cheadúnaí) no do chur ar fiunraoi, féadfaidh an duine ba cheadúnaí fén gceadúnas san díreach roimh an gceiliúradh no an cur-ar-fiunraoi sin athchomharc do dhéanamh i gcoinnibh an cheiliúrtha no an chur-ar-fiunraoi sin (pe'ca aca é) chun an Bhreithimh den Chúirt Dúithche go ndlighinse san áit ina gcomhnuíonn an duine sin de ghnáth i gcás an cheiliúrtha no an chur-ar fiunraoi sin do dhéanamh ar an scór go raibh an ceadúnaí tar éis scurtha de bheith ina dhuine cheart oiriúnach chun ceadúnais fheithicle seirbhíse puiblí do bheith aige agus chun an Aire i ngach cás eile, agus ar éisteacht an athchomhairc sin féadfaidh an Breitheamh no an tAire (do réir mar bheidh), fé mar is dóich leis is ceart, féadfaidh, i gcás ceiliúrtha, an ceiliúradh san do dhaingniú no do chur ar nea-mbrí no pé tréimhse fiunraíochta is dóich leis is ceart do chur ina ionad no, i gcás cur-ar-fiunraoi, an cur-arfiunraoi sin do dhaingniú no do chur ar nea-mbrí no a ré do chiorrú agus, pé breith do bhéarfaidh ar an athchomharc san, cuirfidh fé ndeár fógra i dtaobh na breithe sin do thabhairt don Choimisinéir láithreach.

  —(1) Whenever the Commissioner revokes (otherwise than upon the application of the licensee) or suspends a public service vehicle licence, the person who was the licensee under such licence immediately before such revocation or suspension may appeal against such revocation or suspension (as the case may be), where such revocation or suspension was made on the ground that the licensee had ceased to be a fit and proper person to hold a public service vehicle licence, to the Justice of the District Court having jurisdiction in the place in which such person ordinarily resides and, in every other case, to the Minister, and on the hearing of such appeal the Justice or the Minister (as the case may be) may, as he shall think proper, in the case of a revocation either confirm or annul such revocation or substitute therefor suspension for such period as he shall think proper or, in the case of a suspension, confirm or annul such suspension or reduce the period thereof and, in any case, shall cause notice of his decision on such appeal to be given forthwith to the Commissioner.

  Number 11 of 1933: ROAD TRAFFIC ACT, 1933

 969. #870635

  —I gcás inar gá, chun críche an Achta so, aois, pósadh no bás duine ar bith do chruthú tré dheimhniú beireatais, pósta no báis do thabhairt i láthair beidh duine ar bith, ar iarratas i scríbhinn do thíolacadh sa bhfuirm sin a bheidh orduithe agus ina mbeidh na mion-innste sin a bheidh orduithe agus ar tháille de shé pingne d'íoc i gcás deimhnithe bheireatais, agus de scilling i gcás deimhnithe phósta no bháis, beidh sé i dteideal cóip dheimhnithe d'iontráil beireatais, pósta, no báis (pe'ca aca é) an duine sin i gclár na mbeireatas, na bpostaíocha no na mbásanna (pe'ca aca é) d'fháil agus an chóip sin fé láimh an chlárathóra no fé láimh an cheann-chlárathóra no fé láimh dhuine eile ar a mbeidh cúram an chláir sin, agus déanfaidh gach clárathóir beireatas agus básanna, agus gach ceann-chlárathóir no duine eile ar a mbeidh cúram an chláir, fuirmeacha i gcóir an iarratais sin do chur ar fáil in aisce má hiarrtar iad.

  —Where, for the purpose of this Act, the age, marriage, or death of any person is required to be proved by the production of a certificate of birth, marriage, or death, any person shall, on presenting a written requisition in such form and containing such particulars as may be prescribed and, on payment of a fee in the case of a birth certificate of sixpence, and in the case of a marriage or death certificate, of one shilling, be entitled to obtain a certified copy of the entry of the birth, marriage, or death, as the case may be, of that person in the register of births, marriages, or deaths, as the case may be, under the hand of the registrar or superintendent registrar or other person having the custody thereof, and forms for such requisition shall on request be supplied without any charge by every registrar of births and deaths, and by every superintendent registrar or other person having the custody of the register.

  Number 46 of 1933: UNEMPLOYMENT ASSISTANCE ACT, 1933

 970. #879107

  —(1) I gcás ionoighreachta no tionóntachán nách tigh comhnaithe beag do réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thithe Comhnaithe Beaga), 1928 ( Uimh. 4 de 1928 ), mar a leasuítear san leis an Acht so, do bheith folamh agus an ráta cathardha á bhualadh, buailfear an ráta san ar an té (dá ngairmtear an t-únaer anso feasta) a bheidh i dteideal, de thurus na huaire, bheith i seilbh na hionoighreachta no an tionóntacháin sin, agus ar íoc an ráta san don únaer sin, beidh an t-únaer sin i dteideal aisíoc na ceathrú coda fichead den ráta san d'éileamh agus d'fháil ón mBárdas in aghaidh gach mí iomláin (ar n-a áireamh o lá ar bith de mhí go dtí dáta an lae sin sa chéad mhí eile) a bheidh an ionoighreachta no an tionóntachán san folamh chun cur leis, chun é d'atharú, no chun é do dheisiú no toisc an t-únaer sin do bheith bona fide gan bheith ábalta ar thionónta oiriúnach d'fháil do ar an gcíos maximum is ceaduithe de thurus na huaire fé sna hAchtanna um Méadú Cíosa agus Úis Mhorgáiste (Coscanna), 1923 go 1930, i gcás ionoighreachta no tionóntacháin le n-a mbaineann na hAchtanna san de thurus na huaire no ar chíos réasúnta i gcás aon tsaghais eile ionoighreachta no tionóntacháin.

  —(1) Where a hereditament or tenement which is not a small dwelling within the meaning of the Local Government (Rates on Small Dwellings) Act, 1928 (No. 4 of 1928) as amended by this Act, is unoccupied at the making of the municipal rate, that rate shall be made upon the person (hereinafter referred to as the owner) who is for the time being entitled to occupy such hereditament or tenement and upon such rate being paid by such owner such owner shall be entitled to claim and receive from the Corporation a refund of one-twenty-fourth of such rate in respect of every completed month (reckoned from any day of one month to the corresponding day of the next month) during which such hereditament or tenement is unoccupied either for the purpose of the execution of additions, alterations, or repairs thereto or because such owner is bona fide unable to obtain a suitable tenant therefor, in the case of a hereditament or tenement to which the Increase of Rent and Mortgage Interest (Restrictions) Acts, 1923 to 1930 for the time being apply, at the maximum rent for the time being permitted under those Acts or, in the case of any other hereditament or tenement, at a reasonable rent.

  Number 35 of 1934: LIMERICK CITY MANAGEMENT ACT, 1934

 971. #895646

  —I gcás in ar gá, chun crícheanna an Achta so, aois, pósadh no bás duine ar bith do chruthú tré dheimhniú beireatais, pósta no báis do thabhairt i láthair beidh duine ar bith, ar iarratas i scríbhinn do thíolacadh sa bhfuirm sin a bheidh orduithe agus ina mbeidh na mion-innste sin a bheidh orduithe agus ar tháille de shé pingne d'íoc i gcás deimhnithe bheireatais, agus de scilling i gcás deimhnithe phósta no bháis, beidh sé i dteideal cóip dheimhnithe d'iontráil bheireatais, phósta, no bháis (pe'ca aca é) an duine sin i gclár na mbeireatas, na bpóstaíocha no na mbásanna (pe'ca aca é) d'fháil agus an chóip sin fé láimh an chlárathóra no fé láimh an cheann-chlárathóra no fé láimh dhuine eile ar a mbeidh cúram an chláir sin, agus déanfaidh gach clárathóir beireatas agus básanna, agus gach ceann-chlárathóir no duine eile ar a mbeidh cúram an chláir, fuirmeacha i gcóir an iarratais sin do chur ar fáil in aisce má hiarrtar iad.

  —Where, for the purposes of this Act, the age, marriage, or death of any person is required to be proved by the production of a certificate of birth, marriage, or death, any person shall, on presenting a written requisition in such form and containing such particulars as may be prescribed and, on payment of a fee in the case of a birth certificate of sixpence, and in the case of a marriage or death certificate, of one shilling, be entitled to obtain a certified copy of the entry of the birth, marriage, or death (as the case may be) of that person in the register of births, marriages, or deaths (as the case may be) under the hand of the registrar or superintendent registrar or other person having the custody thereof, and forms for such requisition shall on request be supplied without any charge by every registrar of births and deaths, and by every superintendent registrar or other person having the custody of the register.

  Number 29 of 1935: WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1935

 972. #909715

  —(1) Pé uair a thárlóidh folúntas (dá ngairmtear fothfholúntas san alt so) i mballraíocht bhúird de dheascaibh gnáthbhaill de d'éag no d'eirghe as no do theacht fé dhí-cháilíocht, cuirfidh an cathaoirleach in úil don Aire an folúntas san do bheith ann agus, chó luath agus is féidir é, déanfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mbord san, pé duine (is duine bheidh, i gcás gur bhall ba tháirgtheoir an gnáth-bhall san, cláruithe sa chlár de tháirgtheoirí bheidh á choimeád ag an mbord san no is duine bheidh, i gcás gur bhall ba mhion-díoltóir an gnáth-bhall san, cláruithe sa chlár de mhion-díoltóirí bheidh á choimeád ag an mbord san no is duine bheidh, i gcás gur bhall ba mhór-dhíoltóir an gnáth-bhall san, cláruithe sa chlár de mhór-dhíoltóirí bheidh á choimeád ag an mbord san) do cheapadh chun an fholúntais sin is dóich leis is ceart.

  —(1) Whenever a vacancy (in this section referred to as a casual vacancy) occurs in the membership of a board by reason of the death, resignation or disqualification of an ordinary member thereof, the chairman shall notify the Minister of such vacancy, and the Minister shall, as soon as may be, appoint, after consultation with such board, such person (being, in case such ordinary member was a producer member, a person registered in the register of producers kept by such board or, in case such ordinary member was a retailer member, a person registered in the register of retailers kept by such board or, in case such ordinary member was a wholesaler member, a person registered in the register of wholesalers kept by such board) as he thinks proper to fill such vacancy.

  Number 43 of 1936: MILK (REGULATION OF SUPPLY AND PRICE) ACT, 1936

 973. #914547

  (b) má bhíonn aon ordú ionadathach no orduithe ionadathacha déanta roimhe sin alos na bliana díola (cruithneacht) san, ansan, an t-ordú ionadathach san roimhe sin no, i gcás dhá ordú ionadathacha no níos mó den tsórt san do bheith déanta roimhe sin, an t-ordú deiridh de sna horduithe ionadathacha san roimhe sin, scuirfe sé, i gcás an t-ordú nua do theacht i ngníomh an chéad lá den bhliain díola (cruithneacht) san no roimhe sin, d'éifeacht do bheith aige alos na bliana díola (cruithneacht) san no, i gcás an t-ordú nua do theacht i ngníomh lá ar bith sa bhliain díola (cruithneacht) san seachas an chéad lá, d'éifeacht do bheith aige alos na coda bheidh gan caitheamh an uair sin den bhliain díola (cruithneacht) san.

  ( b ) in case any previous substitutive order or orders have been made in respect of such sale (wheat) year, such previous substitutive order or, where two or more such previous substitutive orders have been made, the last of such previous substitutive orders shall, in case the new order comes into operation on or before the first day of such sale (wheat) year, cease to have effect in respect of such sale (wheat) year or, in case the new order comes into operation on any day in such sale (wheat) year, other than the first day, cease to have effect in respect of the part then unexpired of such sale (wheat) year.

  Number 56 of 1936: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) (AMENDMENT) ACT, 1936

 974. #942788

  (2) I gcás an bainisteoir do bheith ar saoire, agus fós i gcás an bainisteoir do bheith éagcumasach mar adubhradh agus gurb é a bheith as láthair ón gCathair is cúis leis an éagcumas san, féadfaidh an bainisteoir comhacht ceaptha an leas-bhainisteora fén alt so d'fheidhmiú ach dul i gcomhairle leis an Méara roimh an saoire no an éagcumas san (pé aca é) agus ag coinne leis dó, ach i ngach cás eile, sé sin le rá, más breoiteacht no cur-ar-fiunraoi fé ndeár an bainisteoir do bheith éagcumasach mar adubhradh, agus fós má bhíonn an bainisteoir ar saoire no gurb é a bheith as láthair ón gCathair fé ndeár é bheith éagcumasach mar adubhradh agus ná ceapfar leas-bhainisteoir fén alt so roimh an saoire no an éagcumas san no, i gcás é bheith ceaptha amhlaidh, go gcuirfear as oifig fén alt so é le linn na saoire no an éagcumais sin, féadfaidh an Méara ach ní fhéadfaidh éinne eile comhacht ceaptha an leas-bhainisteora fén alt so d'fheidhmiú aon uair le linn na saoire no an éagcumais sin.

  (2) Where the manager is on vacation and also where the manager is so incapable as aforesaid and such incapacity is due to absence from the City, the power of appointing the deputy manager under this section may be exercised by the manager, after consultation with the Mayor before and in contemplation of such vacation or such incapacity (as the case may be), but in every other case, that is to say, where the manager is so incapable as aforesaid owing to illness or suspension and also where the manager is on vacation or is so incapable as aforesaid owing to absence from the City and a deputy manager is not appointed under this section before such vacation or incapacity or having been so appointed is removed under this section during such vacation or incapacity, the power of appointing the deputy manager under this section shall be exercisable at any time during such vacation or incapacity by the Mayor only.

  Number 25 of 1939: WATERFORD CITY MANAGEMENT ACT, 1939

 975. #958107

  —(1) I gcás leas súilíochta do réir bhrí Choda I den Finance Act, 1894, in aon mhaoin (seachas maoin is tuigthe, de bhuadh ailt 26 den Acht Airgid, 1931 (Uimh. 31 de 1931) , ar n-a leasú le hailt 29 agus 30 den Acht Airgid, 1934 (Uimh. 31 de 1934) , d'aistriú ar éag dhuine roimh an 8adh lá de Bhealtaine, 1941) do dhíol no do mhorgáistiú bona fide, roimh an Acht so do rith no dá éis sin, ar lán-chomaoin in airgead no i luach airgid agus na rátaí diúité estáit agá mbeadh éifeacht i gcás duine d'éag ar thuitim i seilbh don leas san do bheith níos aoirde ná na rátaí diúité estáit agá mbeadh éifeacht i gcás duine d'éag ar dháta an díola no an mhorgáiste sin, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  —(1) Where an interest in expectancy within the meaning of Part I of the Finance Act, 1894, in any property (other than property deemed, by virtue of section 26 of the Finance Act, 1931 (No. 31 of 1931), as amended by sections 29 of the Finance Act, 1934 (No. 31 of 1934), to pass on a death occurring before the 8th day of May, 1941) has, whether before or after the passing of this Act, been bona fide sold or mortgaged for full consideration in money or money's worth and the rates of estate duty having effect in the case of a person dying when the said interest falls into possession are higher than the rates of estate duty having effect in the case of a person dying on the date of the said sale or mortgage, the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941

 976. #963722

  —I gcás inar gá chun crícheanna an Achta so aois no bás duine ar bith do chruthú tré dheimhniú beireatais no báis do thabhairt ar áird, beidh duine ar bith, ar iarratas i scríbhinn do thíolacadh i pé fuirm agus ina mbeidh pé mion-innste ordóidh an tAire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe agus ar íoc táille sé pingne i gcás deimhnithe bheireatais agus táille scillinge i gcás deimhnithe bháis, i dteideal cóip dheimhnithe d'fháil d'iontráil beireatais no báis (pé aca é) an duine sin a céad-luaidhtear i gclár na mbeireatas no na mbásanna (pé aca é) agus an chóip sin fé láimh an chlárathóra no an cheann-chlárathóra no an duine eile ar a mbeidh cúram an chláir sin, agus déanfaidh gach clárathóir beireatas agus básanna agus gach ceann-chlárathóir no duine eile ar a mbeidh cúram an chláir fuirmeacha i gcóir an iarratais sin do chur ar fáil in aisce má hiarrtar iad.

  —Where for the purposes of this Act the age or death of any person is required to be proved by the production of a certificate of birth or death, any person shall, on presenting a written requisition in such form and containing such particulars as the Minister for Local Government and Public Health may direct and on payment of a fee, in the case of a birth certificate, of sixpence and, in the case of a death certificate, of one shilling, be entitled to obtain a certified copy of the entry of the birth or death as the case may be of such first-mentioned person in the register of births or deaths as the case may be, under the hand of the registrar or superintendent registrar or other person having custody thereof and forms for such requisition shall, on request, be supplied without any charge by every registrar of births and deaths and by every superintendent registrar or other person having custody of the register.

  Number 7 of 1942: INSURANCE (INTERMITTENT UNEMPLOYMENT) ACT, 1942

 977. #999312

  —(1) I gcás oidhreachtán atá i gcontae ach ná fuil i líomatáiste uirbeach agus nach teach cónaithe beag do réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil (Rátaí ar Thithe Cónaithe Beaga), 1928 ( Uimh. 4 de 1928 ), a bheith neamháitithe tráth an ráta chontae a ghearradh, gearrfar an ráta sin ar an duine (dá ngairmtear an t-únaer san alt seo) a bheas de thuras na huaire i dteideal an t-oidhreachtán a áitiú agus, ar an ráta sin a bheith íoctha ag an únaer, beidh sé i dteideal aisíoc an dóú cuid déag den ráta sin a éileamh agus a fháil ón gcomhairle chontae i leith gach mí iomláin (arna áireamh ó lá ar bith in aon mhí go dtí cothrom an lae sin sa chéad mhí ina dhiaidh) a bheas an t-oidhreachtán neamháitithe d'fhonn méadú, athrú nó deisiú a dhéanamh air nó toisc gan é a bheith bona fide ar chumas an únaera tionónta oiriúnach a fháil dó, i gcás oidhreachtán lena mbaineann an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , de thuras na huaire, ar an gcíos uasta a bheas ceadaithe de thuras na huaire faoin Acht sin nó, i gcás aon oidhreachtáin eile, ar chíos réasúnach.

  —(1) Where a hereditament which is situated in a county but not in an urban area and which is not a small dwelling within the meaning of the Local Government (Rates on Small Dwellings) Act, 1928 (No. 4 of 1928), is unoccupied at the making of the county rate, such rate shall be made upon the person (in this section referred to as the owner) who is for the time being entitled to occupy the hereditament and, upon such rate being paid by the owner, he shall be entitled to claim and receive from the council of the county a refund of one-twelfth of such rate in respect of every completed month (reckoned from any day of one month to the corresponding day of the next month) during which the hereditament is unoccupied either for the purpose of the execution of additions, alterations or repairs thereto or because the owner is bona fide unable to obtain a suitable tenant therefor, in the case of a hereditament to which the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), for the time being applies, at the maximum rent for the time being permitted under that Act or, in the case of any other hereditament, at a reasonable rent.

  Number 24 of 1946: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1946

 978. #999420

  —(1) I gcás oidhreachtáin atá i líomatáiste uirbeach agus nach teach cónaithe beag do réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil (Rátaí ar Thithe Cónaithe Beaga), 1928 ( Uimh. 4 de 1928 ), a bheith neamháitithe tráth an ráta bhardasaigh a ghearradh, gearrfar an ráta sin ar an duine (dá ngairmtear an t-únaer san alt seo) a bheas de thuras na huaire i dteideal an t-oidhreachtán a áitiú agus, ar an ráta sin a bheith íoctha ag an únaer, beidh sé i dteideal aisíoc an dóú cuid déag den ráta sin a éileamh agus a fháil ó údarás uirbeach an líomatáiste uirbigh in aghaidh gach mí iomláin (arna áireamh ó lá ar bith in aon mhí go dtí cothrom an lae sin sa chéad mhí ina dhiaidh) a bheas an t-oidhreachtán neamháitithe d'fhonn méadú, athrú nó deisiú a dhéanamh air nó toisc gan é a bheith bona fide ar chumas an únaera tionónta oiriúnach a fháil dó, i gcás oidhreachtáin lena mbaineann an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , de thuras na huaire, ar an gcíos uasta a bheas ceadaithe de thuras na huaire faoin Acht sin nó, i gcás aon oidhreachtáin eile, ar chíos réasúnach.

  —(1) Where a hereditament which is situated in an urban area and which is not a small dwelling within the meaning of the Local Government (Rates on Small Dwellings) Act, 1928 (No. 4 of 1928), is unoccupied at the making of the municipal rate, such rate shall be made upon the person (in this section referred to as the owner) who is for the time being entitled to occupy the hereditament and, upon such rate being paid by the owner, he shall be entitled to claim and receive from the urban authority of the urban area a refund of one-twelfth of such rate in respect of every completed month (reckoned from any day of one month to the corresponding day of the next month) daring which the hereditament is unoccupied either for the purpose of the execution of additions, alterations or repairs thereto or because the owner is bona fide unable to obtain a suitable tenant therefor, in the case of a hereditament to which the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946) for the time being applies, at the maximum rent for the time being permitted under that Act, or, in the case of any other hereditament, at a reasonable rent.

  Number 24 of 1946: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1946

 979. #1122900

  (a) chun a cheangal ar aon fhostóir a dhéanfaidh aon íoc ar scór díolaíochtaí lena mbaineann an Chuid seo den Acht seo cáin, arna ríomh faoi threoir an ráta cánach ioncaim in aghaidh na bliana agus aon liúntas, asbhaintí agus faoiseamh is iomchuí i gcás an fhostaí mar léireofar sin ó na sonraí a bheidh ar an gcárta asbhainte cánach a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim i leith an fhostaí, a asbhaint nó a aisíoc nuair a dhéanfaidh sé an t-íoc, agus chun daoine ar a mbeidh de cheangal aon asbhaint nó aisíoc den sórt sin a dhéanamh a chur faoi fhreagracht, i gcás asbhainte (cibé acu a bheidh sé déanta nó nach mbeidh), cuntas a thabhairt i méid na cánach do na Coimisinéirí Ioncaim agus an méid sin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim agus, i gcás aisíoca, teideal a thabhairt dóibh, má bhítear tar éis é a dhéanamh, go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim é a íoc leo nó creidmheas a thabhairt dóibh ann ;

  ( a ) for requiring any employer making any payment of emoluments to which this Part of this Act applies, when he makes the payment, to make a deduction or repayment of tax calculated by reference to the rate of income tax for the year and any allowances, deductions and reliefs appropriate in the case of the employee as indicated by the particulars on the tax deduction card supplied in respect of the employee by the Revenue Commissioners, and for rendering persons who are required to make any such deduction or repayment, in the case of a deduction (whether or not made), accountable for the amount of the tax, and liable to pay that amount, to the Revenue Commissioners and, in the case of a repayment, entitled, if it has been made, to be paid it, or given credit for it, by the Revenue Commissioners;

  Number 42 of 1959: FINANCE (No. 2) ACT, 1959

 980. #1217727

  (c) i gcás údarás tithíochta a bheith, de bhun mhír (a) nó (b) den airteagal seo, tar éis cúig chéad punt ar a mhéid airgid cheannaigh nó cúitimh a íoc le duine ar bith, tabharfaidh an duine admháil san fhoirm fhorordaithe don údarás i leith an airgid cheannaigh nó an chúitimh agus, ach amháin i gcás talamh lena mbaineann ordú dílseacháin, beidh an admháil, i gcás í a thabhairt ag duine ar féidir déileáil leis mar úinéir iomlán nó ag duine atá i dteideal morgáiste nó muirir ar leas aon duine den sórt sin, éifeachtúil chun feo simplí na talún arb ina leith a íocadh an t-airgead ceannaigh nó an cúiteamh a dhílsiú go hiomlán don údarás, saor ó eirí agus ó gach eastát, ceart, teideal agus leas de gach sórt (seachas ceart slí poiblí);

  ( c ) where a housing authority have, pursuant to paragraph (a) or (b) of this article paid purchase money or compensation, not exceeding the sum of five hundred pounds, to any person, the person shall give the authority a receipt in the prescribed form for the purchase money or compensation and, except in the case of land to which a vesting order applies, the receipt shall, where it is given by a person who may be dealt with as absolute owner or by a person entitled to a mortgage or charge on the interest of any such person be effectual to vest absolutely in the authority, free from encumbrances and all estates, rights, titles and interests of whatsoever kind (other than a public right of way) the fee simple of the land in respect of which the purchase money or compensation was paid;

  Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966

 981. #1219187

  —I gcás ina bhfaighfear faoin Acht seo an feo simplí i dtalamh atá forléasta le léas ina bhfuil cúnant, coinníoll nó comhaontú a chosnaíonn nó a mhéadaíonn taitneamhachtaí aon talún atá á áitiú ag úinéir leas an léasóra sa léas nó a bhaineann le comhlíonadh dualgais a fhorchuireann reacht ar an úinéir sin nó le ceart slí thar an talamh atá forléasta leis an léas nó ceart siltin nó ceart eile is gá chun forbairt talún, seachas an talamh atá forléasta leis an léas, a áirithiú nó chun cabhrú leis an bhforbairt sin, leanfaidh an cúnant, an coinníoll nó an comhaontú de lán-fheidhm agus de lán-éifeacht a bheith aige d'ainneoiu aon ní atá san Acht seo agus beidh sé inchurtha i bhfeidhm, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm aige maidir le ceart slí, ceart siltin nó ceart eile mar a dúradh, ag an úinéir sin nó ag a ionadaithe pearsanta nó ag a chomharbaí i dteideal ionann is nár tharla an fáil agus, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm den sórt sin aige, beidh sé inchurtha i bhfeidhm ag aon duine arb éagóir air a