Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

prótacal

37 toradh in 17 doiciméad

 1. #345362

  [Airteagal 22 agus Airteagal 23 de Phrótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne a bhaineann le Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste a Iompar de Mhuir, 1974]

  [Articles 22 and 23 of the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974]

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 2. #1722812

  A mhéid a bhaineann a chuid forálacha le SIS II arna rialú ag Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus a mhéid a bhaineann siad le VIS, le EES agus le ETIAS, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil Éire rannpháirteach iontu i gcomhréir le Cinneadh 2002/192/CE; níor iarr Éire a bheith rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo, i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Uimh. 19.

  Insofar as its provisions relate to SIS II as governed by Regulation (EC) No 1987/2006 and to the VIS, to the EES and to ETIAS, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis in which Ireland does not take part, in accordance with Decision 2002/192/EC; Ireland has not requested to take part in the adoption of this Regulation, in accordance with Article 4 of Protocol No 19.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 3. #345181

  (Téacs comhdhlúite Choinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hiompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, agus Phrótacal 2002 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún)

  (Consolidated text of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 and the Protocol of 2002 to the Convention)

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 4. #696404

  Is é a bheidh san ioncam, gan dochar do chineálacha eile ioncaim, na táillí iomlána is iníoctha faoi Iarscríbhinn -I a ghabhann leis an Rialachán seo, na táillí iomlána dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 6/2002, na táillí iomlána is iníoctha, faoi Phrótacal Mhaidrid dá dtagraítear in Airteagal 145 den Rialachán seo, le haghaidh clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas agus íocaíochtaí eile a dhéantar le Páirtithe Conarthacha i bPrótacal Mhaidrid, na táillí iomlána is iníoctha, faoi Ghníomh na Ginéive dá dtagraítear in Airteagal 106c de Rialachán (CE) Uimh. 6/2002, le haghaidh clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas agus íocaíochtaí eile a dhéantar le Páirtithe Conarthacha i nGníomh na Ginéive, agus, a mhéid is gá, fóirdheontas a chuirtear isteach i gcoinne ceannteideal áirithe de roinn an Choimisiúin de bhuiséad ginearálta an Aontais.

  Revenue shall comprise, without prejudice to other types of income, total fees payable under Annex -I to this Regulation, total fees as provided for in Regulation (EC) No 6/2002, total fees payable, under the Madrid Protocol referred to in Article 145 of this Regulation, for an international registration designating the Union and other payments made to Contracting Parties to the Madrid Protocol, total fees payable, under the Geneva Act referred to in Article 106c of Regulation (EC) No 6/2002, for an international registration designating the Union and other payments made to Contracting Parties to the Geneva Act, and, to the extent necessary, a subsidy entered against a specific heading of the Commission section of the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 5. #751744

  Is é a bheidh san ioncam, gan dochar do chineálacha eile ioncaim, na táillí iomlána is iníoctha faoi Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, na táillí iomlána dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 6/2002, na táillí iomlána is iníoctha, faoi Phrótacal Mhaidrid, le haghaidh clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas agus íocaíochtaí eile a dhéantar le Páirtithe Conarthacha i bPrótacal Mhaidrid, na táillí iomlána is iníoctha, faoi Ghníomh na Ginéive dá dtagraítear in Airteagal 106c de Rialachán (CE) Uimh. 6/2002, le haghaidh clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas agus íocaíochtaí eile a dhéantar le Páirtithe Conarthacha i nGníomh na Ginéive, agus, a mhéid is gá, fóirdheontas a chuirtear isteach i gcoinne ceannteideal áirithe de roinn an Choimisiúin de bhuiséad ginearálta an Aontais.

  Revenue shall comprise, without prejudice to other types of income, total fees payable under Annex I to this Regulation, total fees as provided for in Regulation (EC) No 6/2002, total fees payable, under the Madrid Protocol, for an international registration designating the Union, and other payments made to Contracting Parties to the Madrid Protocol, total fees payable, under the Geneva Act referred to in Article 106c of Regulation (EC) No 6/2002, for an international registration designating the Union and other payments made to Contracting Parties to the Geneva Act, and, to the extent necessary, a subsidy entered against a specific heading of the Commission section of the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 6. #278978

  (1) Cumasaíonn Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, mar atá arna leasú ag Cinneadh 2002/653/EC ón gComhairle an 12 Iúil 2002 (1), do thríú Stáit a bheith rannpháirteach in imeachtaí chun réamhrialú os comhair na Cúirte Breithiúnais nuair atá an rannpháirteachas sin leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, nuair a tharchuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe chuig an gCúirt.

  Article 20 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, as amended by Council Decision 2002/653/EC (1), permits non-member States to participate in preliminary-ruling proceedings before the Court of Justice where an agreement, relating to a specific subject matter, concluded by the Council with one or more non-member States, provides for such participation where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling, a question falling within the scope of the agreement.

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 7. #279625

  (1) Foráiltear i Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 [3] do chéimniú isteach brostaithe na riachtanas dhá chabhail nó na riachtanas deartha coibhéiseach do thancaeir ola aon chabhlach a leagtar síos sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann le ("MARPOL 73/78"), d’fhonn baol truaillithe timpistigh ola a ísliú in uiscí na hEorpa.

  (1) Regulation (EC) No 417/2002 [3] provides for the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers laid down in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), in order to reduce the risk of accidental oil pollution in European waters.

  Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach

 8. #345072

  Rinneadh Prótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, a ghlacadh an 1 Samhain 2002 faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO).

  The Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 was adopted on 1 November 2002 under the auspices of the International Maritime Organisation (IMO).

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 9. #1722811

  A mhéid a bhaineann a a chuid forálacha le SIS II arna rialú ag Cinneadh 2007/533/CGB, d’fhéadfadh Éire, i bprionsabal, bheith rannpháirteach sa Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Uimh. 19 agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle.

  Insofar as its provisions relate to SIS II as governed by Decision 2007/533/JHA, Ireland could, in principle, take part in this Regulation, in accordance with Article 5(1) of Protocol No 19 and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 10. #1764639

  (64)A mhéid a bhaineann a chuid forálacha le SIS arna rialú ag Cinneadh 2007/533/CGB, tá Éire rannpháirteach sa Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Uimh. 19 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Prótacal maidir le acquis Schengen), agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002, maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis 62 Schengen.

  (64)Insofar as its provisions relate to SIS as governed by Decision 2007/533/JHA, Ireland is taking part in this Regulation, in accordance with Article 5(1) of Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union (Protocol on the Schengen acquis), and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis 62.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 11. #1817641

  i dtaca le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú chun leasuithe ar fhorálacha Choinbhinsiún na hAithne maidir le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste ar Muir, 1974 a ionchorprú, arna leasú le Prótacal 2002;

  to amend Annex I to that Regulation so as to incorporate amendments to the provisions of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as amended by the Protocol of 2002,

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #278980

  (3) Glacann Airteagal 23 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais ar láimh na forálacha d’Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ach níor fhéad sé an leasú a rinne Cinneadh 2002/653 CE ón gComhairle a chur san áireamh agus ní mór mar sin Airteagal 23 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais a leasú,

  (3) Article 23 of the Statute of the Court of Justice reproduces the provisions of Article 20 of the Statute of the Court of Justice of the European Communities but has not been able to take account of the amendment made by Decision 2002/653/EC and it is therefore necessary to amend Article 23 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice,

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 13. #345107

  Coinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, arna leasú le Prótacal 2002 ("Coinbhinsiún na hAithne"), de réir mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I;

  the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as amended by the Protocol of 2002 (the Athens Convention) as set out in Annex I;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 14. #582162

  faisnéis maidir le húsáid a bhaint as cur chun feidhme comhpháirteach, as SGF agus as trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí, de bhun Airteagail 6, 12 agus 17 de Phrótacal Kyoto, nó aon sásra solúbtha ar bith eile dá bhforáiltear in ionstraimí eile arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, ar mhaithe lena ngealltanas maidir le srianadh nó laghdú cainníochtaithe astaíochtaí a chomhlíonadh de bhun Airteagal 2 de Chinneadh 2002/358/CE agus Phrótacal Kyoto nó aon ghealltanais a bheidh ann amach anseo faoi UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, don bhliain X-2;

  information on the use of joint implementation, of the CDM and of international emissions trading, pursuant to Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol, or any other flexible mechanism provided for in other instruments adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, to meet their quantified emission limitation or reduction commitments pursuant to Article 2 of Decision 2002/358/EC and the Kyoto Protocol or any future commitments under the UNFCCC or the Kyoto Protocol, for the year X-2;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 15. #1608543

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1608544

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Comhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Seice, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 8(4) de Phrótacal 2 a ghabhann le Comhaontú Eorpa (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE CZECH REPUBLIC, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 8(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1608545

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Bulgáire, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1793122

  A mhéid a bhaineann a chuid forálacha le SIS arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, d'fhéadfadh Éire, i bprionsabal, bheith rannpháirteach sa Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Uimh. 19 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle.

  Insofar as its provisions relate to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, Ireland could, in principle, take part in this Regulation, in accordance with Article 5(1) of Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union, annexed to the TEU and to the TFEU, and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 19. #1645143

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha mar aon le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar í a dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 25 Bealtaine 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 18 Samhain 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 18 Nollaig 2002.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 18 DECEMBER 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1754895

  I gcomhréir le hAirteagal 4 agus le hAirteagal 5 den Phrótacal maidir le acquis Schengen a lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus le Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir leis an iarraidh ó Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, agus Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen, níl an Ríocht Aontaithe ná Éire rannpháirteach i Rialachán (AE) Uimh. 2016/399 (Cód Teorainneacha Schengen) ná in aon ionstraimí reachtacha eile ar a dtugtar "acquis Schengen" de ghnáth, eadhon na hionstraimí reachtacha lena neagraítear agus lena dtacaítear le díothú rialuithe ag na teorainneacha inmheánacha agus leis na bearta tionlacain maidir le rialuithe ag teorainneacha seachtracha.

  In accordance with Articles 4 and 5 of the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union and Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis, the United Kingdom and Ireland do not take part in Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Borders Code) nor in any other of the legal instruments which are commonly known as the "Schengen acquis", viz. the legal instruments organising and supporting the abolition of controls at internal borders and the flanking measures regarding the controls at external borders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 21. #513672

  I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.

  In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 22. #1731478

  Tagann sé in ionad an chur chuige a glacadh in 1997 faoi Phrótacal Koyoto, a d'fhormheas an tAontas le Cinneadh 2002/358/CE ón gComhairle agus nach leanfar leis tar éis 2020.

  It replaces the approach taken under the 1997 Kyoto Protocol, which was approved by the Union by Council Decision 2002/358/EC and which will not be continued beyond 2020.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 23. #345075

  Is maidir le hiompar idirnáisiúnta amháin atá feidhm ag Coinbhinsiún na hAithne maidir le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, arna leasú le Prótacal 2002 ("Coinbhinsiún na hAithne").

  The Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea 1974, as amended by the Protocol of 2002 (the Athens Convention), applies to international transport only.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 24. #1608522

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Mhálta, chun Poblacht Mhálta a chomhlachú le cúigiú creatchlár an Chomhphobail Eorpaigh le haghaidh taighde, forbartha teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí taispeántais (1998 go 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALTA, TO ASSOCIATE THE REPUBLIC OF MALTA WITH THE FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES (1998 TO 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1609415

  An Bille um Europol (Leasú) 2006 do thabhairt feidhm dlí do Phrótacail an 30 Samhain 2000, an 28 Samhain 2002 agus an 27 Samhain 2003 a ghabhann le Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú, do leasú chun na críche sin an Achta um Europol 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  EUROPOL (AMENDMENT) BILL 2006 TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOLS OF 30 NOVEMBER 2000, 28 NOVEMBER 2002 AND 27 NOVEMBER 2003 TO THE CONVENTION OF 26 JULY 1995 ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE, TO AMEND FOR THAT PURPOSE THE EUROPOL ACT 1997 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1628075

  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) agus an Prótacal ar phribhléidí agus díolúintí Europol, comhaltaí a organ, leas-stiúrthóirí agus fostaithe Europol [2002].

  PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION) AND THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL, THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS AND THE EMPLOYEES OF EUROPOL [2002].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1637065

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1637066

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACP-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 29. #1645144

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha. Arna dhéanamh i Nua_Eabhrac an 25 Bealtaine, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Meán Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra, 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin (mar aon le dearbhú) an 18 Samhain, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 18 Nollaig, 2002.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 SEPTEMBER, 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY, 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION (WITH DECLARATION) DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 DECEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 30. #325245

  (12) Tá Éire rannpháirteach sa Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 5(1) den Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen [7].

  (12) Ireland is taking part in this Regulation, in accordance with Article 5(1) of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland’s request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 31. #475501

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na hAithne” Coinbhinsiún na hAithne maidir le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste ar Muir, 1974, arna leasú le Prótacal 2002 (Coinbhinsiún na hAithne) agus arna leasú ó am go ham;

  “ ‘Athens Convention’ means the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as amended by the Protocol of 2002 (the Athens Convention) and as amended from time to time;

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 32. #582397

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #1730837

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 34. #1757605

  I gcomhréir le hAirteagal 5 den Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002, maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen 18 , tá Éire faoi cheangal ag an Rialachán seo.

  In accordance with Article 5 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis 18 , Ireland is bound by this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 35. #1757717

  (55)Tá Éire rannpháirteach sa Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 5 den Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Chinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002, maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen 60 .

  (55)Ireland is taking part in this Regulation in accordance with Article 5 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 6(2) of Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis 60 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 36. #1637071

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Feabhra, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH FEBRUARY, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 37. #1645097

  Sraith Conarthaí Uimh. 11 de 2002. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUalachlínte, 1966. Arna dhéanamh i Londain an 11 Samhain 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann an 7 Bealtaine 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 7 Lúnasa 2002.

  TREATY SERIES NO. 11 OF 2002. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966. DONE AT LONDON 11 NOVEMBER 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED 7 MAY 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND 7 AUGUST 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.