Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

prótacal

breis

breise

111 toradh in 33 doiciméad

 1. #582327

  Tuairisciú ar an tréimhse bhreise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh

  Report on the additional period for fulfilling commitments under the Kyoto Protocol

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #1466534

  PRÓTACAL BREISE UIMH. 1 MHONTREAL, 1975

  MONTREAL ADDITIONAL PROTOCOL NO. 1, 1975

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 3. #1466646

  PRÓTACAL BREISE UIMH. 2 MHONTREAL, 1975

  MONTREAL ADDITIONAL PROTOCOL NO. 2, 1975

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 4. #1466765

  PRÓTACAL BREISE UIMH. 3 MHONTREAL, 1975

  MONTREAL ADDITIONAL PROTOCOL NO. 3, 1975

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 5. #1466912

  PRÓTACAL BREISE UIMH. 4 MHONTREAL, 1975

  MONTREAL ADDITIONAL PROTOCOL NO. 4, 1975

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 6. #278917

  (a) Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, prótacal breise a ghabhann leis an 15 Deireadh Fómhair 1975, an dara prótacal breise a ghabhann leis an 17 Márta 1978 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur an 27 Eanáir 1977, fad a bhaineann leis an eiseachadadh arna leasú le Prótacal 2003 ach a dtiocfaidh sé i bhfeidhm;

  (a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned as amended by the 2003 Protocol once it will enter into force;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 7. #157670

  An Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta dar dáta an 6 Iúil, 1970.

  Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation dated 6 July, 1970.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 8. #157686

  Leis an Ordú seo, cumasaítear d'Éirinn an Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol a dhaingniú.

  This Order enables Ireland to ratify the Protocol amending the additional Protocol to the Eurocontrol International Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 9. #1465665

  ciallaíonn “Prótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá” Prótacail Bhreise Uimhreacha 1, 2, 3 agus 4 (ar síníodh gach ceann acu i Montreal an 25ú lá de Mheán Fómhair, 1975) do leasú Choinbhinsiún Vársá.

  "1975 Protocols to the Warsaw Convention" means the Additional Protocols Numbers 1, 2, 3 and 4 (each of which was signed at Montreal on the 25th day of September, 1975) to amend the Warsaw Convention.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 10. #157673

  Amhail ón dáta a thiocfaidh an Prótacal láithreach i bhfeidhm cuirfear an téacs seo a leanas in ionad téacs Airteagal 3 den Phrótacal Breise:

  As from the date of entry into force of the present Protocol the text of Article 3 of the Additional Protocol shall be superseded by the following text:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 11. #333122

  Aon fhadhbanna a thiocfaidh chun cinn i dtaobh fheidhmiú an Choinbhinsiúin féadfar iad a tharchur chuig an mBuanchoiste dá dtagraítear in Airteagal 4 den Phrótacal seo chun gníomh breise a dhéanamh.

  Any problems arising on the functioning of the Convention may be referred to the Standing Committee referred to in Article 4 of this Protocol for further action.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 12. #333331

  an Coinbhinsiún idir Poblacht na Seicslóvaice agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, mar aon le prótacal breise, a síníodh i mBeirn an 21 Nollaig 1926,

  the Convention between the Czechoslovak Republic and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments with additional protocol, signed at Bern on 21 December 1926,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 13. #734399

  In 2015, ghlac An Chomhairle Eorpach, i ndáil leis an méid sin, an Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc.

  The Council of Europe has, in this respect, adopted in 2015 the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 14. #1507183

  †Cuireadh isteach míreanna breise 7, 8 agus 9 in Airteagal 23 le Prótacal 1978 le CMR (féach leathanaigh 78 agus 80 ar leanúint).

  †Additional pragraphs 7, 8 and 9 were inserted in Article 23 by the 1978 Protocol to CMR (see pages 28-29 following).

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 15. #1554196

  Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I)

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I)

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 16. #1556124

  Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II)

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II)

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 17. #1560738

  Sáruithe ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive agus ar Phrótacal Breise II

  Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 18. #1691135

  aon fhaisnéis bhreise faoin bprótacal cumarsáide is gá le gur féidir diagnóisic iomlán a dhéanamh sa bhreis ar na caighdeáin a leagtar amach i mír 4.7.3 d'Iarscríbhinn 9B a ghabhann le Rialachán Uimh. 49 de chuid NA agus i mír 6.5.1.4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Uimh. 83 de chuid NA, lena n-áirítear aon fhaisnéis bhreise faoi phrótacal maidir le crua-earraí nó bogearraí, sainaithint paraiméadar, feidhmeanna aistrithe, ceanglais maidir le “coinnigh beo”, nó coinníollacha earráide;

  any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in paragraph 4.7.3 of Annex 9B to UN Regulation No 49 and in paragraph 6.5.1.4 of Annex 11 to UN Regulation No 83, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, ‘keep alive’ requirements, or error conditions;

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 19. #1747458

  aon fhaisnéis bhreise faoin bprótacal cumarsáide is gá le gur féidir diagnóisic iomlán a dhéanamh sa bhreis ar na caighdeáin atá leagtha amach i mír 4.7.3 d'Iarscríbhinn 9B a ghabhann le Rialachán Uimh. 49 de chuid CENAE, lena náirítear aon fhaisnéis bhreise faoi phrótacal maidir le cruaearraí nó bogearraí, sainaithint paraiméadar, feidhmeanna aistrithe, ceanglais maidir le 'coinnigh beo', nó coinníollacha earráide.

  3.1.1.any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in paragraph 4.7.3 of Annex 9B to UNECE Regulation No 49, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, ‘keep alive’ requirements, or error conditions;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 20. #1808481

  Foráiltear leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal go bhféadfaidh na Páirtithe iontu substaintí breise a mholadh le haghaidh gníomhaíocht idirnáisiúnta agus, dá thoradh sin, féadfar substaintí breise a liostú faoi na Comhaontuithe sin.

  The Convention and the Protocol provide that Parties thereto may propose additional substances for international action and consequently additional substances may be listed under those Agreements.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 21. #157671

  TÁ NA STÁIT AR PÁIRTITHE IAD sa Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 6 Iúil, 1970 (dá ngairtear "an Prótacal Breise" anseo ina dhiaidh seo).

  THE STATES PARTIES to the Additional Protocol to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Burssels on 6 July, 1970 (hereinafter called "the Additional Protocol")

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 22. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 23. #508577

  Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle [2] a ghlacadh chun an chomhchuid sheasta laghdaithe de na dleachtanna allmhairiúcháin a chinneadh i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte de thionscnamh na Tuirce agus arna n-allmhairiú faoi chuimsiú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc, a síníodh an 23 Samhain 1970.

  Regulation (EEC) No 429/73 of the Council [2] was adopted in order to determine the reduced fixed component of the import duties for processed agricultural products originating in Turkey and imported in the framework of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed on 23 November 1970.

  Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad

 24. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 25. #582213

  Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.

  In respect of the last year of the first commitment period under the Kyoto Protocol, Member States shall retire units from the registry prior to the end of the additional period for fulfilling commitments set out in Decision 11/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 26. #640272

  Le Prótacal Nagoya, déantar forbairt bhreise ar rialacha ginearálta an Choinbhinsiúin maidir le rochtain ar acmhainní géiniteacha agus comhroinnt tairbhí, idir thairbhí airgeadaíochta agus neamhairgeadaíochta, a eascraíonn as acmhainní géiniteacha agus eolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha a úsáid (“rochtain agus comhroinnt tairbhí”).

  The Nagoya Protocol further elaborates upon the general rules of the Convention on access to genetic resources and sharing of monetary and non-monetary benefits arising from the utilisation of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources (‘access and benefit-sharing’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 27. #641523

  Ní cheanglóidh an Ballstát ar an urraitheoir aon úsáid bhreise a bhaint as an gcóras dá dtagraítear i mír 1 i gcás trialacha cliniciúla idirghabhála ísle más rud é go bhfuil aon damáiste a d'fhéadfadh tarlú do dhuine is ábhar de thoradh úsáid an táirge íocshláinte imscrúdaithigh i gcomhréir le prótacal na trialach cliniciúla sonraí sin ar chríoch an Bhallstáit sin clúdaithe faoi gcóras cúitimh is infheidhme atá ann cheana féin.

  Member States shall not require any additional use of the system referred to in paragraph 1 from the sponsor for low-intervention clinical trials, if any possible damage that could be suffered by a subject resulting from the use of the investigational medicinal product in accordance with the protocol of that specific clinical trial on the territory of that Member State is covered by the applicable compensation system already in place.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 28. #1553928

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO NA PRÓTACAIL BHREISE A GHABHANN LE COINBHINSIÚIN NA GINÉIVE 1949 AGUS A GLACADH SA GHINÉIV AN 8 MEITHEAMH 1977 AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962 , ACHTA NA CROISE DEIRGE, 1938 GO 1954, AGUS ALT 1 d'ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 ADOPTED AT GENEVA ON 8 JUNE 1977 AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962 , THE RED CROSS ACTS, 1938 TO 1954, AND SECTION 1 of THE PRISONERS OF WAR AND ENEMY ALIENS ACT, 1956 , AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 29. #1791202

  Chun na críche sin, áiritheoidh siad, faoin dáta a gcuirfear tús le hoibríochtaí ECRIS-TCN i gcomhréir le hAirteagal 35(4), go bhfeidhmeoidh a mbogearraí náisiúnta do chur chun feidhme ECRIS i gcomhréir leis na prótacail agus na sonraíochtaí teicniúla a bhunaítear sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 10, agus i gcomhréir le haon cheanglais theicniúla bhreise atá bunaithe ag eu-LISA de bhun an Rialacháin seo bunaithe ar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

  For that purpose, they shall, before the date of start of operations of ECRIS-TCN in accordance with Article 35(4), ensure that their national ECRIS implementation software functions in accordance with the protocols and technical specifications established in the implementing acts referred to in Article 10, and with any further technical requirements established by eu-LISA pursuant to this Regulation based on those implementing acts.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 30. #157683

  Tiocfaidh an Prótacal láithreach i bhfeidhm ar an gcéad lá den bhliain tar éis don ionstraim daingniúcháin ghlactha nó cheadaithe a bheith taiscthe ag an Stát is páirtí sa Phrótacal Breise is deireanaí a chomhlánfaidh an fhoirmiúlacht sin,

  The present Protocol shall come into force on the first day of the year following the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval of the last State party to the Additional Protocol to complete that formality.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 31. #157684

  Tabharfaidh Rialtas Ríocht na Beilge fógra do Rialtais na Stát eile ar páirtithe iad sa Phrótacal Breise i dtaobh ionstraim daingniúcháin ionstraim ghlactha nó ionstraim cheadaithe a thaiscfear, agus i dtaobh an dáta a thiocfaidh sí i bhfeidhm.

  The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other States parties to the Additional Protocol of any deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval and the date of its entry into force.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 32. #157687

  Leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an bPrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Eurocontrol ceadaítear d'eagraíocht/Eurocontrol córas cánach inmheánaí ar luach saothair foirne cosúil leis an gcóras sin a oibríonn Coimisiún CEE a ghlacadh.

  The Amending Protocol to the Additional Protocol to the Eurocontrol Convention sanctions the adoption by the Eurocontrol organisation of a system of internal taxation on staff remuneration similar to that operated by the EEC Commission.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 33. #302176

  (5) Ghlac na Páirtithe sa Phrótacal bearta breise i gcomhair chosaint an chisil ózóin, arb iad na na cinn is déanaí a glacadh ná na cinn sin a glacadh ag an gcruinniú in Montréal i Meán Fómhair 2007 agus in Doha i Samhain 2008.

  (5) Additional measures for the protection of the ozone layer were adopted by the Parties to the Protocol, most recently at their meeting in Montreal in September 2007 and in Doha in November 2008.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 34. #345357

  má tá oibreoir suiteála núicléiche faoi dhliteanas i leith damáiste den sórt sin faoi Choinbhinsiún Pháras an 29 Iúil 1960 maidir le Dliteanas Tríú Páirtí i Réimse an Fhuinnimh Núicléach arna leasú lena Phrótacal Breise dar dáta an 28 Eanáir 1964, nó faoi Choinbhinsiún Vín an 21 Bealtaine 1963 maidir le Dliteanas Sibhialta i leith Damáiste Núicléach, nó faoi aon leasú nó aon Phrótacal a ghabhann leis agus atá i bhfeidhm;

  if the operator of a nuclear installation is liable for such damage under either the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as amended by its Additional Protocol of 28 January 1964, or the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear Damage, or any amendment or Protocol thereto which is in force;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 35. #354585

  Ghlac na Páirtithe sa Phrótacal bearta breise i gcomhair chosaint an chisil ózóin, arb iad na na cinn is déanaí a glacadh ná na cinn sin a glacadh ag an gcruinniú in Montréal i Meán Fómhair 2007 agus in Doha i Samhain 2008.

  Additional measures for the protection of the ozone layer were adopted by the Parties to the Protocol, most recently at their meeting in Montreal in September 2007 and in Doha in November 2008.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 36. #511098

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh na hAlbáine ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le Poblacht na hAlbáine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in Albania to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with Albania.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 37. #511102

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh na Cróite ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích leis an gCróit a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in Croatia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with Croatia.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 38. #511104

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le hIar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with the former Yugoslav Republic of Macedonia.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 39. #582339

  tuairisciú i ndáil le scor AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna, agus lCERanna, i ndiaidh na tréimhse breise dá dtagraítear i mír 14 de Chinneadh 13/CMP.1 chun gealltanais a chomhlíonadh de bhun Airteagal 3, mír 1, de Phrótacal Kyoto.

  reporting in relation to the retirement of AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs, after the additional period referred to in paragraph 14 of Decision 13/CMP.1 for fulfilling commitments pursuant to Article 3(1) of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 40. #602310

  An rochtain atá ag fíon de thionscnamh Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine ar an taraifchuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaifchuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with the former Yugoslav Republic of Macedonia.

  Rialachán (AE) Uimh. 1202/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle i ndáil le taraifchuótaí dfhíon

 41. #641474

  D'ainneoin phointe (b) de mhír 1, i gcás inar gá de dhroim imthosca sonracha trialach cliniciúla, dá bhforáiltear sa phrótacal, chun sábháilteacht an duine is ábhar a áirithiú nó chun iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh i dtriail chliniciúil a áirithiú, beidh sonraí breise a bhaineann le sainaithint na trialach cliniciúla agus an duine teagmhála ar phacáistíocht sheachtrach agus ar neasphacáistíocht táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha údaraithe.

  Notwithstanding point (b) of paragraph 1, where the specific circumstances, provided for in the protocol, of a clinical trial so require in order to ensure the safety of the subject or the reliability and robustness of data generated in a clinical trial, additional particulars relating to the identification of the clinical trial and of the contact person shall appear on the outer packaging and the immediate packaging of authorised investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 42. #646746

  Ba cheart go rachadh bearta sonracha agus maoiniú breise chun tairbhe na réigiún tuaisceartach is lú daonra chun na míbhuntáistí móra nádúrtha nó déimeagrafacha dá dtagraítear in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994 a fhritháireamh.

  The northern sparsely populated regions should benefit from specific measures and additional funding to offset the severe and natural or demographic handicaps referred to in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 43. #648274

  0,44 % (i.e., EUR 1386794724 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhallann na critéir atá leagtha síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

  0,44 % (i.e., a total of EUR 1386794724) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 44. #648643

  Maidir leis an ráta cómhaoinithe don leithdháileadh breise i gcomhréir le pointe (e) d'Airteagal 84(1)(e), ní bheidh sé níos airde ná 50 % le haghaidh réigiúin leibhéal NUTS 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos i bPrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

  The co-financing rate of the additional allocation in accordance with point (e) of Article 92(1) shall be no higher than 50 % for NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 45. #674286

  I gcomhréir le Prótacal Uimh. 5 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 2003 maidir le hidirthuras daoine de thalamh idir réigiún Kaliningrad agus codanna eile de Chónaidhm na Rúise, ba cheart go n-íocfadh an Ionstraim aon chostas breise a thabhaítear i gcur chun feidhme fhorálacha sonracha acquis an Aontais a chuimsíonn idirthuras den sórt sin, i.e. Rialachán (CE) Uimh. 693/2003 ón gComhairle(9)agus Rialachán (CE) Uimh. 694/2003 ón gComhairle(10).

  In accordance with Protocol No 5 to the 2003 Act of Accession on the transit of persons by land between the region of Kaliningrad and other parts of the Russian Federation, the Instrument should bear any additional cost incurred in implementing the specific provisions of the Union acquis covering such transit, i.e. Council Regulation (EC) No 693/2003(9)and Council Regulation (EC) No 694/2003(10).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 46. #684016

  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.”.

  The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(5) and (6) shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.’;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 47. #686456

  an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ostair ar Fhoirceannadh, ar Shocruithe, ar Chomhdhéanamh agus ar Fhionraí Íocaíochtaí (leis an bPrótacal Breise an 13 Meitheamh 1973), a síníodh sa Bhruiséil an 16 Iúil 1969;

  the Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of 13 June 1973), signed at Brussels on 16 July 1969;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 48. #695206

  Is mar seo a leanas a bheidh téarma oifige na mBreithiúna breise de chuid na Cúirte Ginearálta a cheapfar de bhun Airteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh:

  The term of office of the additional Judges of the General Court to be appointed pursuant to Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be as follows:

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 49. #705754

  Chun cobhsaíocht an mhargaidh ola olóige a chaomhnú, níor cheart don Aontas an méid breise a sholáthrófar de bharr bearta trádála uathrialacha a chur ar fáil go dtí go n-ídeofar méid an taraifchuóta bhliantúil saor ó dhleacht d'ola olóige neamhchóireáilte atá leagtha síos in Airteagal 3(1) de Phrótacal Uimh. 1 a ghabhann leis an gComhaontú.

  The preservation of the stability of the olive oil market in the Union requires that the additional volume generated by the autonomous trade measures is only made available after the exhaustion of the volume of the annual untreated olive oil duty free tariff quota laid down in Article 3(1) of Protocol No 1 to the Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/580 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le bearta trádála uathrialacha éigeandála a thabhairt isteach do Phoblacht na Túinéise

 50. #1466536

  Prótacal Breise Uimh. 1 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929.

  Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 51. #1466583

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar an Coinbhinsiún agus an Prótacal le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 52. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 53. #1466648

  Prótacal Breise Uimh. 2 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 54. #1466702

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig i 1955 agus an Prótacal seo le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 55. #1466712

  Má dhéanann aon Stát, nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, an Prótacal seo a dhaingniú, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 56. #1466730

  Má dhéanann aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, aontú don Phrótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 57. #1466743

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 58. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 59. #1466767

  Prótacal Breise Uimh. 3 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955 agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971.

  Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 60. #1466837

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971, agus an Prótacal seo, le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and at Guatemala City in 1971, and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 61. #1466847

  Má dhaingníonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus i gCathair Ghuatamala, 1971, an Prótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and at Guatemala City, 1971, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 62. #1466865

  Má aontaíonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus i gCathair Ghuatamala, 1971, don Phrótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, or by any State not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and at Guatemala City, 1971, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 63. #1466878

  Amhail idir na páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, nó Prótacal Chathair Ghuatamala de réir Airteagal XXII de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof or of the Guatemala City Protocol in accordance with Article XXII thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 64. #1466886

  (b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, maidir le daoine, bagáiste agus lucht a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann;

  ( b ) any State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities;

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 65. #1466889

  (c) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar luchta, postais agus pacáistí poist.

  ( c ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Montreal Protocol No. 4 of 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of cargo, mail and postal packages.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 66. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 67. #1466914

  Prótacal Breise Uimh. 4 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 68. #1467179

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig i 1955 agus an Prótacal seo le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 4 Mhontreal, 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 69. #1467229

  (b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar paisinéirí agus bagáiste.

  ( b ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of passengers and baggage.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 70. #1467242

  Más Páirtithe don Phrótacal seo agus do Phrótacal Chathair Ghuatamala, 1971, nó do Phrótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, dhá Stát nó níos mó, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas eatarthu:

  If two or more States are Parties both to this Protocol and to the Guatemala City Protocol, 1971, or to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, the following rules shall apply between them:

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 71. #1467244

  (a) na forálacha a thagann de bharr na gcóras a bhunaítear leis an bPrótacal seo i ndáil le lucht agus ítimí postais, beidh forlámhas acu ar na forálacha a thagann de bharr an chórais a bunaíodh le Prótacal Chathair Ghuatamala, 1971, nó le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975,

  ( a ) the provisions resulting from the systems established by this Protocol concerning cargo and postal items, shall prevail over the provisions resulting from the system established by the Guatemala City Protocol, 1971, or by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 72. #1467246

  (b) na forálacha a thagann de bharr an chórais a bunaíodh le Prótacal Chathair Ghuatamala, 1971, nó le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i ndáil le paisinéirí agus bagáiste, beidh forlámhas acu ar na forálacha a thagann de bharr an chórais a bhunaítear leis an bPrótacal seo.

  ( b ) the provisions resulting from the system established by the Guatemala City Protocol, 1971, or by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, concerning passengers and baggage, shall prevail over the provisions resulting from the system established by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 73. #1553947

  ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Fifth Schedule to this Act;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 74. #1553948

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Sixth Schedule to this Act;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 75. #1554102

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 76. #1554104

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 77. #1554134

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 78. #1556147

  Beidh feidhm ag an bPrótacal seo, a dhéanann forbairt agus forlíonadh ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 gan a choinníollacha feidhme mar atá a leasú, maidir le gach coinbhleacht armtha nach gcumhdaítear le hAirteagal 1 den Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) agus a tharlaíonn i gcríoch Ardpháirtí Chonarthaigh idir a fhórsaí armtha agus fórsaí armtha easaontacha nó grúpaí armtha eagraithe eile, atá faoi cheannasaíocht fhreagrach agus a fheidhmíonn ceannas ar chuid dá chríoch de shórt a fhágann go bhfuil ar a gcumas oibríochtaí míleata leanúnacha agus comhbheartaithe a dhéanamh agus an Prótacal seo a chur i ngníomh.

  This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organised armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 79. #1560740

  Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 um Íospartaigh Chogaidh a Choimirciú agus ar Phrótacal Breise II a ghabhann leo sin den 8 Meitheamh 1977, nó a ordóidh go ndéanfaí sáruithe tromchúiseacha den sórt sin.

  The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 80. #1674332

  I bhfianaise an ghá atá lena áirithiú go ndéanfar na leithdháiltí breise a cuireadh ar fáil do bhliain buiséid 2017 a ghealladh ó thaobh an airgeadais de, lena n-áirítear trí leasuithe a dhéanamh ar chláir a bhfuil difear á dhéanamh dóibh, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse 8 seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

  In view of the need to ensure that the additional allocations made available for the 2017 budget year are financially committed, including through amendments to affected programmes, it was considered to be appropriate to provide for an exception to the 8-week period referred to in Article 4 of Protocol No 1 on the role of national Parliaments in the European Union, annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

  Rialachán (AE) 2017/2305 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hathruithe ar na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus ar na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 81. #1674348

  0,42 % (i.e., EUR 1378882914 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.”;

  0,42 % (i.e., a total of EUR 1378882914) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.’;

  Rialachán (AE) 2017/2305 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hathruithe ar na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus ar na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 82. #1720507

  0,44 % (i.e., EUR 1385591518 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.”;

  0,44 % (i.e., a total of EUR 1385591518) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.’;

  Rialachán (AE) 2018/1719 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus leis na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post

 83. #1808486

  Nuair a dhéantar Iarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun liostú aon POP breise, a tháirgtear d'aon ghnó, a chur chun feidhme sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún, níor cheart an liostú sin a áireamh in Iarscríbhinn II, seachas in Iarscríbhinn I, ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo.

  When Annexes to this Regulation are amended to implement any listing of an additional, intentionally produced POP in the Protocol or in the Convention, the listing should be included in Annex II, instead of Annex I, only in exceptional cases and when duly justified.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 84. #1850689

  Is mar seo a leanas a bheidh téarma oifige na mBreithiúna breise de chuid na Cúirte Ginearálta a cheapfar de bhun Airteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh:

  The term of office of the additional Judges of the General Court to be appointed pursuant to Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be as follows:

  Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh A ghlac an Chomhairle an 23 Meitheamh 2015

 85. #646414

  Toisc nach féidir feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 i dtríú tíortha, ba cheart don Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú, agus rannpháirtíocht chomhaltaí ionchasacha ó thríú tiortha, arna mbunú faoi dhlí na dtríú tíortha sin, á formheas aige, deimhin a dhéanamh de, i gcomhairle leis na Ballstáit sin ar faoina ndlíthe a bunaíodh comhaltaí ionchasacha eile d'EGTC, go bhfuil curtha i bhfeidhm ag na tríú tíortha coinníollacha agus nósanna imeachta atá coibhéiseach leo siúd a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 nó gur ghníomhaigh siad i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích idir Ballstáit de Chomhairle na hEorpa, cibé an Ballstáit iad de chuid an Aontais iad freisin nó nach ea, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha, arna shíniú i Maidrid an 21 Bealtaine 1980, agus ar na Prótacail bhreise a glacadh dá bhun.

  As Regulation (EC) No 1082/2006 cannot apply in third countries, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should, when approving the participation of prospective members from third countries, established under the law of those third countries, satisfy itself, in consultation with those Member States under whose laws other prospective members of the EGTC have been established, that the third countries have applied equivalent conditions and procedures to those laid down in Regulation (EC) No 1082/2006 or acted in accordance with international bilateral or multilateral agreements concluded between Member States of the Council of Europe, whether or not they are also Member States of the Union, based on the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, and the additional Protocols adopted pursuant thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 86. #1608522

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Mhálta, chun Poblacht Mhálta a chomhlachú le cúigiú creatchlár an Chomhphobail Eorpaigh le haghaidh taighde, forbartha teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí taispeántais (1998 go 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALTA, TO ASSOCIATE THE REPUBLIC OF MALTA WITH THE FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES (1998 TO 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 87. #1608543

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 88. #1608544

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Comhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Seice, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 8(4) de Phrótacal 2 a ghabhann le Comhaontú Eorpa (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE CZECH REPUBLIC, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 8(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 89. #1608545

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Bulgáire, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 90. #1612245

  An Bille um Choinbhinsiúin na Ginéive (Leasú), 1997 dá chumasú éifeacht a thabhairt do na Prótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive 1949 agus a rinneadh sa Ghinéiv an 10 Meitheamh 1977 agus chun na críche sin do leasú an Achta um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962, alt 6(1) den Acht Croise Deirge, 1938, agus Acht na bPríosúnach Cogaidh agus na nEachtrannach Naimhdeach, 1956, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

  GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) BILL, 1997 TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 DONE AT GENEVA ON 10 JUNE 1977 AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962, SECTION 6(1) OF THE RED CROSS ACT, 1938, AND THE PRISONERS OF WAR AND ENEMY ALIENS ACT, 1956, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 91. #1621427

  Tairiscint maidir le Prótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive

  MOTION RE PROTOCOLS ADDITIONAL TO GENEVA CONVENTIONS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 92. #1626727

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 503.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 503.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 93. #1626728

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 517.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 517.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 94. #1626887

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 516.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 516.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 95. #1626894

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 504.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 504.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 96. #1626915

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc (SCCE Uimh. 196) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 291.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM (CETS NO. 196) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 291.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 97. #683976

  D’fhonn rialacha comhtháite a bhunú chun cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach chomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais, a Bhallstát agus na hÍoslainne a chumasú don dara tréimhse gealltanais, agus lena áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú EU ETS agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ón dáta ar thug an tAontas Leasú Doha i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  In order to establish coherent rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of the joint fulfilment of the commitments of the Union, its Member States and Iceland for the second commitment period, and to ensure its alignment with the operation of the EU ETS and Decision No 406/2009/EC, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission, from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 98. #1594620

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le hImoibreáin Tíopála Fíocháin a Mhalartú.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF TISSUE-TYPING REAGENTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 99. #1594621

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach maidir le hAistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu. Strasbourg, 18/12/1997.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS. STRASBOURG, 18/12/1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 100. #1594622

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCairt Shóisialach Eorpach agus lena ndéantar Foráil maidir le Córas Comhghearán a chur ar fáil. (Strasbourg, 9 Samhain, 1995).

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER PROVIDING FOR A SYSTEM OF COLLECTIVE COMPLAINTS. (STRASBOURG, 9 NOVEMBER, 1995).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 101. #1594623

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, d’fhonn aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 102. #1600221

  Ionstraimí Áirithe arna nglacadh ag Comhdháil na bliana 1999 den Aontas Poist Uilechoiteann a síníodh thar ceann na hÉireann i mBéising an 15 Meán Fómhair 1999 eadhon: - an Séú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; - Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; - an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis agus - an Comhaontú um Sheirbhísí Íocaíochta Poist.

  CERTAIN ACTS ADOPTED BY THE 1999 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION SIGNED ON BEHALF OF IRELAND AT BEIJING ON 15 SEPTEMBER 1999 NAMELY: - THE SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PAYMENT SERVICES AGREEMENT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 103. #1600222

  Ionstraimí Áirithe arna nglacadh ag Comhdháil na bliana 2004 den Aontas Poist Uilechoiteann arna dhéanamh i mBúcairist an 5 Deireadh Fómhair, 2004 eadhon: - an Seachtú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; - Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; - an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis, agus - an Comhaontú um Sheirbhísí Íocaíochta Poist.

  CERTAIN ACTS ADOPTED BY THE 2004 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION DONE AT BUCHAREST ON 5 OCTOBER, 2004 NAMELY: - THE SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PAYMENT SERVICES AGREEMENT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 104. #1600223

  onstraimí áirithe de Chomhdháil na bliana 1994 den Aontas Poist Uilechoiteann, a síníodh thar ceann na hÉireann i Súl, 14 Meán Fómhair, 1994, eadhon: — an Cúigiú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; — Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; — an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis, agus — an Comhaontú um Beartáin Phoist agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis

  CERTAIN ACTS OF THE 1994 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION SIGNED ON BEHALF OF IRELAND AT SEOUL ON 14 SEPTEMBER, 1994 NAMELY: - THE FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PARCELS AGREEMENT AND THE FINAL PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 105. #1626744

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 95.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 95.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 106. #1626765

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagadh síos in Airteagal 3 den Phrótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Bhulgáir den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a rabhthas ag súil léi in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM(2004) 411.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE FULFILMENT OF THE CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 3 OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND BULGARIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD FORESEEN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 411.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 107. #1626766

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagadh síos in Airteagal 3 den Phrótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a rabhthas ag súil léi in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM(2005) 140.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE FULFILMENT OF THE CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 3 OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD FORESEEN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 140.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 108. #1626898

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 89.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 89.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 109. #1628067

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal I).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 110. #1628068

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha neamh-idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal II).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 111. #1636903

  An tAire Gnóthaí Eachtracha. go gceadaíonn Dáil Éireann Prótacal 1983 le leathnú breise a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún um CHúnamh Bia, 1980, a leagadh faoi bhráid na Dála.

  that Dáil Eireann approves the 1983 Protocol for the further extension of the Food Aid Convention, 1980 which has been laid before the Dáil.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.