Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

9,986 toradh in 1,624 doiciméad

 1. #840489

  —D'ainneoin nách féidir a fháil amach go cinnte cé méid é pionós is ionbhainte amach fé sna hAchtanna Cánach Ioncuim toisc gan an méid cánach gur dá réir a bheidh an pionós san le háireamh do bheith faighte amach ar fad, féadfar imeachta do bhunú chun an phionóis sin do bhaint amach agus más rud é, nuair a bheidh na himeachta san á n-éisteacht, ná beidh méid na cánach san faighte amach ar fad féadfaidh an Chúirt na himeachta san do chur ar athló más dóich léi go bhfuil an pionós san ionbhainte amach agus ní thabharfaidh aon bhreithiúntas ná ní dhéanfaidh aon ordú chun an phionóis sin d'íoc go dtí go mbeidh méid na cánach san faighte amach ar fad.

  —Notwithstanding that the amount of a penalty recoverable under the Income Tax Acts cannot be definitely ascertained by reason of the fact that the amount of tax by reference to which such penalty is to be calculated has not been finally ascertained, proceedings may be instituted for the recovery of such penalty and, if at the hearing of such proceedings the amount of such tax has not then been finally ascertained, the Court may, if it is of opinion that such penalty is recoverable, adjourn such proceedings and shall not give any judgement or make any order for the payment of such penalty until the amount of such tax has been finally ascertained.

  Uimhir 31 de 1931: ACHT AIRGID, 1931

 2. #145185

  An chainníocht builce a scaoileadh amach agus ráta an scaoilte amach

  28 Bulk quantity discharged and rate of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #145186

  29An chainníocht chríochnaitheach a scaoileadh amach agus ráta an scaoilte amach

  29 Final quantity discharged and rate of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #166940

  (b) mura mbeidh slí amach éigeandála iomchuí ar fáil agus freastalaí ag gach mór-shlí amach;

  ( b ) an appropriate emergency exit aid is available and an attendant is positioned at each main exit;

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 5. #327310

  Ní léir cibé an mbainfidh an t-athrú atá beartaithe amach an cuspóir atá leagtha amach.

  It is not clear whether the change proposed will achieve the objective set.

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 6. #606562

  atá riachtanach chun na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 39 CFAE a bhaint amach;

  are necessary to attain the objectives set out in Article 39 TFEU;

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 7. #812994

  ACHT CHUN A ÚDARÚ GO dTABHARFAR AMACH MONAIDH ÓIR AGUS CHUN SOCRÚ DO DHÉANAMH CHUN NÓTAÍ AIRGID REATHA AG A mBEIDH CÁILIOCHT DLÍ-THAIRGTHE DO THABHAIRT AMACH AGUS CHUN DEIRE DO CHUR LE BANCANNA AONAIR DO THABHAIRT AMACH NÓTAÍ BAINC AGUS CHUN TABHAIRT AMACH NOTAI BAINC AG PRÍOMH-ÚDARÁS DO CHUR INA IONAD SAN AGUS CHUN COIMISIÚN DO BHUNÚ CHUN BAINISTÍ AGUS STIÚRÚ DO DHÉANAMH AR THABHAIRT AMACH AGUS AR ATHCHEANNACH NA NÓTAÍ AIRGID REATHA SAN AGUS AR THABHAIRT AMACH NÓTAÍ BAINC AGUS CHUN FEIDHMEANNA ÁIRITHE EILE D'FHEIDHMIÚ MAIDIR LEIS AN AIRGEAD REATHA.

  AN ACT TO AUTHORISE THE ISSUE OF GOLD COINAGE, TO MAKE PROVISION FOR THE ISSUE OF CURRENCY NOTES HAVING A LEGAL TENDER QUALITY TO TERMINATE THE ISSUE OF BANK NOTES BY INDIVIDUAL BANKS AND SUBSTITUTE AN ISSUE OF BANK NOTES BY A CENTRAL AUTHORITY, AND TO ESTABLISH A COMMISSION TO MANAGE AND CONTROL THE ISSUE AND REDEMPTION OF THE SAID CURRENCY NOTES AND THE ISSUE OF BANK NOTES AND TO EXERCISE CERTAIN OTHER FUNCTIONS IN RELATION TO THE CURRENCY.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 8. #841113

  Farasbairr nách féidir do bhaint amach do scriosadh amach.

  Writing off of irrecoverable balances.

  Uimhir 33 de 1931: ACHT IASCAIGH (IASACHTAÍ D'ATH-SCRÚDÚ), 1931

 9. #893682

  (e) gur stoc, scair, no urrús é atá á thabhairt amach no tugtha amach ag cuideachtain—

  ( e ) that such stock, share or security is or was issued by a company of which—

  Uimhir 28 de 1935: ACHT AIRGID, 1935

 10. #967183

  (6) Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncuim chun an Bhainc i mí Eanair gach bliana liost ina mbeidh ainm agus seoladh gach duine dar tugadh amach fén alt so, roimh dháta curtha amach an liosta san, ceadúnas bancaera bheidh le dul in éag an 31adh lá de Mhí Nodlag na bliana san agus fós, aon uair a bhéarfar amach fén alt so, ar dháta curtha amach an liosta san no dá éis, ceadúnas bancaera bheidh le dul in éag amhlaidh, cuirfid in iúl don Bhanc láithreach an ceadúnas san do bheith tugtha amach agus ainm agus seoladh an duine dar tugadh amach é.

  (6) The Revenue Commissioners shall send to the Bank in the month of January in every year a list containing the name and address of every person to whom a banker's licence expiring on the 31st day of December in that year has been issued under this section before the date on which such list is so sent, and shall also, whenever a banker's licence so expiring is issued under this section on or after the date on which such list is so sent, forthwith notify the Bank of the issue of such licence and of the name and address of the person to whom it is issued.

  Uimhir 22 de 1942: ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

 11. #974469

  chun Costas áirithe i dtaobh Buinn do thabhairt amach i gcuimhne ar Éirí Amach 1916, etc.;

  for Expenses in connection with the issue of Medals commemorating the 1916 Rising, etc. ;

  Uimhir 17 de 1944: AN tACHT LEITHREASA, 1944

 12. #997840

  chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach i gcuimhne ar Eirí Amach 1916, etc.;

  for Expenses in connection with the issue of Medals commemorating the 1916 Rising, etc. ;

  Uimhir 18 de 1946: AN tACHT LEITHREASA, 1946

 13. #1079677

  Toirmeasc ar airgead nó doiciméid a thabhairt amach nó a chur amach as an Stát.

  Prohibition on taking or sending money or documents out of State.

  Uimhir 2 de 1956: AN tACHT UM CHEARRBHACHAS AGUS CRANNCHUIR, 1956

 14. #1287912

  (iv) cuirfear “ráta arna dhéanamh amach” in ionad “rátaí arna ndéanamh amach faoi seach”;

  (iv) for rates respectively their shall be substituted "rate";

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 15. #1373051

  (b) déanfar suimeanna is iníoctha amach as an gCiste a íoc amach as an gcuntas sin.

  ( b ) sums payable out of the Fund shall be paid out of that account.

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 16. #1589014

  (b) déanfar suimeanna is iníoctha amach as an gCiste a íoc amach as an gcuntas sin.

  (b) sums payable out of the Fund shall be paid out of that account.

  Uimhir 41 de 2000: AN tACHT UM CHISTE NÁISIÚNTA OILIÚNA, 2000

 17. #1715178

  Bainfear amach na cuspóirí a leagtar amach i mír 1 agus mír 2, inter alia:

  The objectives set out in paragraphs 1 and 2 shall be achieved by, inter alia:

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 18. #813628

  —Pé uair a bheidh Banc Scair-shealbhach, ar aon chúis, gan bheith ábalta go sealadach ar na forálacha den Acht so do chólíona a bhaineann le nótaí bainc có-dhlúite do thabhairt amach do no le nótaí den tsórt san do bheith amuich aige agus fós pé uair a bheidh iomlán a quota amuich ag Banc Scairshealbhach agus a theastóidh tabhairt-amach eile de nótaí bainc có-dhlúite uaidh go sealadach, féadfidh an Coimisiún más oiriúnach leis é, le vóta d'aon aonta agus le toiliú an Aire, tabhairt-amach nea-ghnáthach de nótaí bainc có-dhlúite do thabhairt amach don Bhanc san ach beidh an tabhairt-amach nea-ghnáthach san fé réir na gcioníoll a forchuirtar ina taobh leis an Acht so agus fós fé réir an choiníll go bhféadfidh an Coimisiún, i dteanta na gcomhacht a bheidh aige fé aon alt eile den Acht so, a chur ar an mbanc san pé urrús a ordóidh an Coimisiún do thabhairt no do sholáthar don Choimisiún, agus fós fé réir na dteoranta ná leanfidh an tabhairt-amach nea-ghnáthach san ar feadh níos mó ná bliain agus go bhféadfidh an Coimisiún deire do chur léi aon uair i rith na bliana san agus an méid nótaí bainc có-dhlúite a bheidh amuich in éineacht aon uair de bharr na tabhartha-amach nea-ghnáthaí sin ná ragha sé thar an mbreis a bheidh an uair sin ag na proifití fásta ar chaipital an Bhainc sin.

  —Whenever a Shareholding Bank is for any reason temporarily unable to comply with the provisions of this Act in relation to the issue to it of consolidated bank notes or the having such notes outstanding and also whenever a Shareholding Bank has outstanding the whole of its quota and temporarily requires a further issue of consolidated bank notes, the Commission may if it so thinks fit by unanimous vote and with the consent of the Minister make to such Bank an extraordinary issue of consolidated bank notes but such extraordinary issue shall be subject to the conditions imposed in regard thereto by this Act and also to the condition that the Commission may in addition to its powers under any other section of this Act, require such bank to give or provide to the Commission such security as the Commission shall direct and also to the limitations that such extraordinary issue shall not continue for more than twelve months and may be terminated by the Commission at any time during such twelve months and that the amount of consolidated bank notes outstanding at any one time on such extraordinary issue shall not exceed the amount at that time of the accumulated profits in excess of capital of such Bank.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 19. #860454

  (3) I gcás airgid damáiste do bhaint amach in aicsean síbhialta, i gcoinnibh duine do ciontuíodh i gcionta fén alt deiridh sin roimhe seo den Acht so, alos díobhála do theacht do phearsain no do mhaoin de dheascaibh na feithicle inneall-ghluaiste gur ina taobh do rinneadh an cionta san do thiomáint go nea-chúramach ar an ócáid ar a ndearnadh an cionta san, féadfaidh an Chúirt, gur os a cóir a bainfear an t-airgead damáiste sin amach amhlaidh, féadfaidh, más rud é na híocfar an t-airgead damáiste laistigh de cheithre lá déag no laistigh de pé tréimhse is sia ná san a chinnfidh an Chúirt (maran duine de sna daoine dúntar amach mar a mínítear san san alt so an té do bhain an t-airgead damáiste sin amach amhlaidh), a ordú go ndéanfar láithreach an té gur ina choinnibh do baineadh an t-airgead damáiste sin amach amhlaidh do thógaint i gcoimeád agus do chur i bpríosún ar feadh pé tréimhse acu so leanas is giorra, sé sin le rá, go ceann sé mí o am an duine sin do thógaint i gcoimeád no go dtí go ndéanfaidh an duine sin méid an airgid damáiste sin d'íoc leis an té do bhain amach amhlaidh é agus pé suim (más aon cheann é) a cheapfaidh an Chúirt do lóisteáil sa Chúirt mar urrús in íoc na gcostaisí do bhain an duine deiridh sin a luaidhtear amach san aicsean san.

  (3) Where damages are recovered in a civil action against a person who was convicted of an offence under the next preceding section of this Act in respect of injury to person or property caused by the negligent driving on the occasion on which such offence was committed of the mechanically propelled vehicle in relation to which such offence was committed, the Court before whom such damages are so recovered may if the damages are not paid within fourteen days or such longer period as the Court may determine (unless the person by whom such damages were so recovered is one of the excluded persons as defined in this section) order that the person against whom such damages were so recovered be forthwith taken into custody and be imprisoned for whichever of the following periods shall be the shorter, that is to say, until the expiration of six months from such taking into custody or until such person pays the amount of such damages to the person by whom they were so recovered and lodges in Court by way of security for the payment of the costs recovered by such last-mentioned person in such action such sum (if any) as the Court shall fix.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 20. #809298

  —(1) Déanfar na fíneála uile a forchuirfar ar choisteoirí fén Acht so do bhaint amach sa tslí chéanna ina bhfuil fíneála a fhorchuireann an Chúirt Dúithche ionbhainte amach de thurus na huaire agus na hachtacháin uile atá i bhfeidhm de thurus na huaire maidir le fíneála a fhorchuireann an Chúirt Dúithche do bhaint amach bainfid le fíneála a forchuirfar ar choisteoirí fén Acht so do bhaint amach ach go gcuirfar isteach ionta, in ionad na Cúirte Dúithche, an Chúirt a fhorchuirfidh na fíneála san, agus déanfar gach fíneáil den tsórt san d'íoc isteach sa Stát-Chiste nuair a bainfar amach í.

  —(1) All fines imposed on jurors under this Apt shall be re covered in the same manner as fines imposed by the District Court are for the time being recoverable and all enactments for the time being in force in relation to the recovery of fines imposed by the District Court shall apply to the recovery of fines imposed on jurors under this Act with the substitution of the Court by which such fines are imposed for the District Court, and all such fines when recovered shall be paid into the Exchequer.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 21. #880923

  (4) Féadfaidh comhar-chumann talmhaíochta debentiúirí do thabhairt amach fén alt so tré aon debentiúir amháin do thabhairt amach chun méide iomláin na suime airgid d'urrú gur chun é d'urrú do bhéarfar an debentiúir sin amach no tré shreath de dhebentiúirí do thabhairt amach alos suimeanna ar leithligh agus iad pari passu agus a méid iomlán có-ionann le lán-mhéid na suime airgid sin, agus in aon chás beidh tosaíocht ag an tabhairtamach san ar aon debentiúirí do bhéarfaidh an cumann san amach ina dhiaidh sin fén alt so.

  (4) An issue of debentures made by an agricultural co-operative society under this section may consist either of a single debenture to secure the whole amount of the sum of money for the securing of which such issue is made or of a series of debentures for separate sums ranking pari passu and amounting in the aggregate to the full amount of the said sum of money, and in any event shall rank in priority to any issue of debentures subsequently made by such society under this section.

  Uimhir 39 de 1934: ACHT COMHAR-CHUMANN TALMHAÍOCHTA (DEBENTIUIRI), 1934

 22. #880927

  (6) Pé uair do bhéarfaidh comhar-chumann talmhaíochta debentiúirí amach fén alt so, déanfaidh an t-iasachtaí údaruithe dá dtabharfar amach na debentiúirí sin, déanfaidh, laistigh de lá is fiche tar éis a dtugtha amach, a iarraidh sa bhfuirm agus sa tslí orduithe ar an Aire an tabhairt-amach san do chlárú sa chlár, agus má theipeann ar an iasachtaí údaruithe sin an clárú san d'iarraidh amhlaidh tiocfaidh gach debentiúir a bheidh sa tabhairt-amach san chun bheith agus beidh sé gan bhrí gan éifeacht ar an tréimhse sin de lá is fiche do bheith caithte.

  (6) Whenever an issue of debentures is made under this section by an agricultural co-operative society, the authorised lender to whom such debentures are issued shall, within twenty one days after the issue thereof, apply in the prescribed form and manner to the Minister for the registration of such issue in the register, and if such authorised lender fails so to apply for such registration every debenture comprised in such issue shall, upon the expiration of the said period of twenty-one days, become and be null and void.

  Uimhir 39 de 1934: ACHT COMHAR-CHUMANN TALMHAÍOCHTA (DEBENTIUIRI), 1934

 23. #887874

  (8) Chó luath agus is féidir é tar éis ceadúnais do bhéarfar amach fén alt so do thabhairt amach no do cheiliúradh foillseoidh an tAire san Iris Oifigiúil fógra i dtaobh an cheadúnais sin do thabhairt amach no do cheiliúradh (pe'ca aca é) maraon le pé mion-innste i dtaobh an cheadúnais sin is dóich leis an Aire is ceart chun a thaisbeáint, i gcás ceadúnas do thabhairt amach, cé hé an duine no cadé an trádáil no an gnó gur maidir leis do tugadh an ceadúnas san amach no cad is brí generálta don cheadúnas san no chun a thaisbeáint, i gcás ceadúnas do cheiliúradh, cadé an ceadúnas áirithe do ceiliúradh.

  (8) As soon as may be after the issue or the revocation of a licence issued under this section, the Minister shall publish in the Iris Oifigiúil notice of the fact of the issue or the revocation (as the case may be) of such licence together with such particulars of such licence as the Minister shall think proper for the purpose, in the case of the issue of a licence, of indicating the person or the trade or business in respect of which such licence is issued and the general purport of' such licence or, in the case of the revocation of a licence, of identifying the licence which is revoked.

  Uimhir 14 de 1935: ACHT NA nEACHTRANNACH, 1935

 24. #888039

  —(1) Chun airgid do thabhairt amach as an gciste maidir le hiasachtaí áitiúla, féadfaidh an tAire, fé mar is dóich leis agus nuair is dóich leis is ceart é, airgead d'fháil ar iasacht thar ceann an chiste agus, chun críche na hiasachta san, féadfaidh urrúis do bhunú agus do thabhairt amach ar pé rátaí úis agus fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca no fuascailte no eile ar a gcinnfe sé agus féadfaidh an tAire tabhairt-amach d'urrúis den tsórt san do chódhlúthú le haon tabhairt-amach no le gach tabhairt-amach den tsamhail chéanna do rinneadh roimhe sin.

  —(1) For the purpose of making issues of money from the fund in respect of local loans the Minister may, as and when he thinks proper, borrow money on behalf of the fund and may, for the purpose of such borrowing, create and issue on behalf of the fund securities bearing interest at such rates and subject to such conditions as to repayment, redemption, or otherwise as he may determine, and the Minister may consolidate an issue of such securities with all or any similar issues or issue previously made.

  Uimhir 16 de 1935: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935

 25. #1800250

  Faoin 28 Meitheamh 2020 agus gach 12 mhí ina diaidh sin, go dtí go gcuirfear an córas leictreonach a leagtar amach in Airteagal 9 ar bun, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir lena bhfuil bainte amach go dtí seo i dtaca leis na gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, mar a leagtar amach in Airteagal 8(2) agus, maidir lena bhfuil bainte amach go dtí seo i dtaca le bunú an chórais leictreonaigh, mar a leagtar amach in Airteagal 9.

  By 28 June 2020 and every 12 months thereafter until the electronic system as set out in Article 9 has been established, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the progress made in adopting the implementing acts as set out in Article 8(2) and in establishing the electronic system as set out in Article 9.

  Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú

 26. #640068

  Chun an aidhm sin a bhaint amach, is treoir chomhchuibhithe amach is amach í Treoir 89/686/CEE maidir le TCP.

  To achieve this objective, the PPE Directive 89/686/EEC is a total harmonisation directive.

  DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* SWD/2014/0119 final */

 27. #652036

  Na dúshláin a bhaineann le bia, acmhainní nádúrtha agus críocha amach anseo a bhaint amach" leagtar amach na dúshláin, cuspóirí agus treoshuímh fhéideartha le haghaidh an chomhbheartais talmhaíochta ("CBT") i ndiaidh 2013.

  Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future" set out the potential challenges, objectives and orientations for the common agricultural policy ("the CAP") after 2013.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 28. #766291

  (a) a leaga amach cé hiad na daoine a thabharfidh ceadúnaisí arm teine amach agus cadiad na téarmaí agus na cásanna ar a ndéanfar agus ina ndéanfar iad do thabhairt amach;

  ( a ) prescribe the persons by whom and the terms and circumstances on and in which firearm licences may be issued;

  Uimhir 28 de 1923: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (COMHACHTA OCÁIDEACHA), 1923

 29. #766642

  (a) a leaga amach cé hiad na daoine a thabharfidh ceadúnaisí arm teine amach agus cadiad na téarmaí agus na cásanna ar a ndéanfar agus ina ndéanfar iad do thabhairt amach;

  ( a ) prescribe the persons by whom and the terms and circumstances on and in which firearm licences may be issued;

  Uimhir 29 de 1923: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (Uimh. 2), 1923

 30. #874325

  —Déanfaidh an tAire Airgid, sna cuntaisí choimeádfaidh ar na gnóthaí alos Ciste na mBannaí Talmhan, dealú idir ghnóthaí alos bannaí talmhan do tugadh amach fé aon Acht do ritheadh roimh an Acht so do rith agus alos roimh-íocanna agus íocaíocht do híocadh tré sna bannaí talmhan san do thabhairt amach, ar thaobh, agus gnóthaí alos bannaí talmhan a bunófar agus a bhéarfar amach fén Acht so agus alos roimh-íocanna agus íocaíocht a híocfar tré sna bannaí talmhan san do thabhairt amach, ar an taobh eile, agus déanfaidh an tAire sin dealú fós sna cuntaisí sin idir ghnóthaí alos gach sreatha fé leith de bhannaí talmhan a bunófar agus a bhéarfar amach fén Acht so agus alos roimh-íocanna agus íocaíocht a híocfar tré bhannaí talmhan de gach sreath fé leith den tsórt san do thabhairt amach.

  —The Minister for Finance shall, in the accounts kept by him of transactions in respect of the Land Bond Fund, distinguish between transactions in respect, on the one hand, of land bonds issued under any Act passed before this Act and advances and payments made by the issue of such land bonds and, on the other hand, of land bonds created and issued under this Act and advances and payments made by the issue of such land bonds, and the said Minister shall further distinguish in the said accounts between transactions in respect of each series of land bonds created and issued under this Act and advances and payments made by the issue of land bonds of each such series.

  Uimhir 11 de 1934: ACHT NA mBANNAÍ TALMHAN, 1934

 31. #933873

  (a) aon luach saothair, pinsean no liúntas is iníoctha amach as airgead ar n-a sholáthar ag an Oireachtas no amach as an bPrímh-Chiste no amach as cistí údaráis áitiúil, no

  ( a ) any remuneration, pension or allowance payable out of moneys provided by the Oireachtas or out of the Central Fund or out of a local authority, or

  Uimhir 38 de 1938: ACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PÁIRLIMINTE, 1938

 32. #1481214

  (b) suiteáil ar thalamh agus aon suiteáil amach ón gcósta (lena n-áirítear suiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa (Suiteálacha amach ón gCósta), 1987 ),

  ( b ) an installation on land and any offshore installation (including any offshore installation to which the Safety, Health and Welfare (Offshore Installations) Act, 1987 , applies),

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 33. #1581209

  ciallaíonn “foghlaimeoir” duine a bhfuil eolas, scil nó inniúlacht á bhaint amach nó á baint amach nó bainte amach aige nó aici;

  “learner” means a person who is acquiring or who has acquired knowledge, skill or competence;

  Uimhir 26 de 1999: ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT), 1999

 34. #1667627

  Nach bhfuil aon bhac á chur ar na bealaí amach, go háirithe bealaí amach as siopaí saor ó dhleacht, a bhfuarthas amach ina dtaobh go raibh siad blocáilte ag barraíocht earraí.

  That exits, particularly exits from duty free shops, which have been found to be blocked by an excess of goods, are kept clear.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 35. #1803732

  na cóid ghréasáin a fhorbairt sna réimsí a leagtar amach in Airteagal 59(1) agus (2) d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 28 a bhaint amach;

  develop network codes in the areas set out in Article 59(1) and (2) with a view to achieving the objectives set out in Article 28;

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 36. #234542

  *[ag cur faoi deara nó ag ceadú, nó tar éis cur faoi deara nó tar éis ceadú le linn na tréimhse ó go ,ábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí agus nach dul amach lena mbaineann alt 3 (5) den Acht thuasluaite agus nach dul amach faoi réim agus de réir ceadúnais faoi alt 171 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, an dul amach atá nó a bhí i gceist,]

  *[is causing or permitting, or has during the period from to caused or permitted polluting matter to enter waters and the entry is or was not one to which section 3 (5) of the above-mentioned Act applies and is or was not under and in accordance with a licence under section 171 of the Fisheries (Consolidation) Act, 1959 ,]

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 37. #235154

  *[ag cur faoi deara/ag ceadú/tar éis cur faoi deara/tar éis ceadú, le linn na tréimhse ó go , ábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí agus nach dul amach lena mbaineann alt 3 (5) den Acht thuasluaite agus nach dul amach faoi réim agus de réir ceadúnais faoi alt 171 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, an dul amach *atá *a bhí i gceist,]

  *[is causing/permitting/has during the period from to caused/permitted polluting matter to enter waters and the entry *is *was not one to which section 3 (5) of the above-mentioned Act applies and *is *was not under and in accordance with a licence under section 171 of the Fisheries (Consolidation) Act, 1959 ,]

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 38. #235155

  *[ag scardadh *eisiltigh trádála *eisiltigh séarachta amach in uiscí/ag cur faoi deara/ag ceadú *eisilteach trádála *eisilteach séarachta a scardadh amach in uiscí/tar éis *eisilteach trádála *eisilteach séarachta a scardadh amach in uiscí/tar éis a chur faoi deara/a cheadú*eisilteach trádála *eisilteach séarachta a scardadh amach in uiscí, le linn na tréimhse ó go , agus nach scardadh lena mbaineann fo-alt (2) d’alt 4 den Acht thuasluaite agus nach scardadh faoi réim agus de réir ceadúnais faoin alt sin nó faoi alt 171 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959, an scardadh *atá *a bhí i gceist,]

  *[is discharging/causing/permitting to be discharged/has during the period from to discharged/caused/permitted to be discharged *trade effluent *sewage effluent to waters and the discharge *is *was not one to which subsection (2) of section 4 of the above-mentioned Act applies and *is *was not under and in accordance with a licence under that section or under section 171 of the Fisheries (Consolidation) Act, 1959 ,]

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 39. #282057

  (38) Maidir le cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cur chuige comhchoiteann a bhunú lena áirithiú nach n-íocfaidh úsáideoirí líonraí poiblí teileafón soghluaiste, agus iad ag taisteal laistigh den Chomhphobal, praghsanna iomarcacha ar sheirbhísí fánaíochta ar fud an Chomhphobail nuair a dhéanfaidh siad nó nuair a gheobhaidh siad guthghlaonna, ar an dóigh sin ag baint ardleibhéil chosanta tomhaltóirí amach agus iomaíocht idir oibreoirí teileafón soghluaiste á cosaint, ó tharla nach féidir leis na Ballstáit iad a bhaint amach go dóthanach ar dhóigh chinnte, chomhchuibhithe agus thráthúil agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh de réir phrionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (38) Since the objectives of this Regulation, namely to establish a common approach to ensure that users of public mobile telephone networks when travelling within the Community do not pay excessive prices for Community-wide roaming services when making or receiving voice calls, thereby achieving a high level of consumer protection while safeguarding competition between mobile operators, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 40. #296389

  (18) Os rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an margadh inmheánach a bhaint amach trí cheanglais theicniúla choiteanna a thabhairt isteach i dtaca le mótarfheithiclí a úsáideann hidrigin, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (18) Since the objective of this Regulation, namely the achievement of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning motor vehicles using hydrogen, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 41. #324211

  (58) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon dea-oibriú an mhargaidh inmheánaigh do tháirgí foirgníochta trí bhíthin sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe chun go sloinnfí feidhmíocht táirgí foirgníochta a bhaint amach, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, mar gheall ar a fhairsinge agus a éifeachtaí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (58) Since the objective of this Regulation, namely to achieve the proper functioning of the internal market for construction products by means of harmonised technical specifications to express the performance of construction products, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 42. #337746

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon, rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos is infheidhme maidir le hearraí a thugtar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó a thugtar amach aisti ionas go bhféadfaidh an tAontas Custaim feidhmiú go héifeachtúil mar cholún lárnach sa mhargadh inmheánach, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely, to lay down rules and procedures applicable to goods brought into or out of the customs territory of the Community in order to enable the Customs Union to function effectively as a central pillar of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 43. #349607

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an margadh inmheánach a bhaint amach trí cheanglais theicniúla choiteanna a thabhairt isteach i dtaca le sábháilteacht agus feidhmíocht chomhshaoil mótarfheithiclí agus bonn, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge, is féidir an cuspóir sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the achievement of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning the safety and environmental performance of motor vehicles and tyres, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 44. #518329

  (95) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cur chuige comhchoiteann a bhunú lena áirithiú nach n-íocfaidh úsáideoirí líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste, agus iad ag taisteal laistigh den Aontas, praghsanna iomarcacha ar sheirbhísí fánaíochta uile-Aontais, agus ardleibhéal cosanta tomhaltóirí a bhaint amach ar an dóigh sin tríd an iomaíocht idir soláthraithe seirbhísí fánaíochta a fheabhsú, a bhaint amach go leordhóthanach ar dhóigh chinnte, chomhchuibhithe agus thráthúil agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (95) Since the objectives of this Regulation, namely to establish a common approach to ensure that users of public mobile communication networks when travelling within the Union do not pay excessive prices for Union-wide roaming services, thereby achieving a high level of consumer protection by enhancing competition between roaming providers, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 45. #745730

  I gcás nach bhfuil aon chaighdeáin chomhchuibhithe ann nó nach leor na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha, nó i gcás inar gá aghaidh a thabhairt ar údair imní maidir leis an tsláinte phoiblí, féadfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha cur chun feidhme agus tar éis dó dul i gcomhairle leis an GCFL, sonraíochtaí comhchoiteanna (SCanna) a ghlacadh maidir leis na ceanglais ghinearálta sábháilteachta agus feidhmíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn I, an doiciméadacht theicniúil a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III, an mheastóireacht feidhmíochta agus an measúnú leantach feidhmíochta iarmhargaidh agus an MLFI a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII, nó na ceanglais maidir le staidéir feidhmíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII.

  Where no harmonised standards exist or where relevant harmonised standards are not sufficient, or where there is a need to address public health concerns, the Commission, after having consulted the MDCG, may, by means of implementing acts, adopt common specifications (CS) in respect of the general safety and performance requirements set out in Annex I, the technical documentation set out in Annexes II and III, the performance evaluation and PMPF set out in Annex XIII or the requirements regarding performance studies set out in Annex XIII.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 46. #749335

  Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí arna maoiniú leis an gClár agus tomhaiseann sé baint amach na gcuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 4 agus baint amach an chuspóra ginearálta agus na gcuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 5(1) i gcomhréir leis na táscairí a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  The Commission shall monitor the implementation of the actions financed by the Programme and measure the achievement of the general objective set out in Article 4 and the specific objectives referred to in Article 5(1) in accordance with indicators set out in the Annex.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 47. #762416

  Ach i gcás aon pháipéirí ballóide do bheith á gcur amach ina dhiaidh sin féadfaidh an ceann comhrimh, chun crícheanna an chur-amach san, an phacáid shéaluithe ina mbeidh an chóip mharcálta de liost na bpostvótáluithe d'oscailt, agus ar chríochnú an chur-amach san déanfar suas agus séalófar do réir na riala an liost agus có-dhuillí na bpáipeur ballóide a bhí sa chur-amach san.

  Provided that where any subsequent issue of ballot papers is made the sealed packet containing the marked copy of the postal voters list may be opened by the returning officer for the purposes of that issue, and on completion of that issue the list and the counterfoils of the ballot papers at that issue shall be made up and sealed in accordance with the rule.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 48. #768838

  (4) Chun críche aon phróisis a tabharfar amach sara dtabharfidh an Chúirt breith ar an gcás, cruthófar méid an fhéich, an damáiste no na suime le móid-scríbhinn ón duine a bheidh ad iarraidh an chéanna do bhaint amach no o dhuine éigin thar a cheann, agus mionnófar an mhóid-scríbhinn sin gan aon táille d'íoc, ar an gcuma 'na mionnuítear móidscríbhinní sa Chúirt ina mbunófar imeachta chun an tsuim do bhaint amach, agus déanfar, gan táille d'íoc, memorandum ar an móid-scríbhinn sin do chúl-scrí ar aon phróiseas no ordú a tabharfar amach i gcoinnibh saighdiúra.

  (4) The amount of the debt, damages or sum shall be proved, for the purpose of any process issued before the Court has adjudicated on the case, by an affidavit of the person seeking to recover the same or some one on his behalf, and such affidavit shall be sworn without payment of any fee, in the manner in which affidavits are sworn in the Court in which proceedings are taken for the recovery of the sum, and a memorandum of such affidavit shall, without fee, be endorsed upon any process or order issued against a soldier.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 49. #776891

  —(1) I gcás contae riaracháin déanfidh comhairle na contae sin costaisí feidhmiú an Achta so d'íoc amach as an ráta dealbhais mar mhuirear ar an gcontae iomlán, agus i gcás contae-bhuirge, íocfidh comhairle na contae-bhuirge sin iad amach as an ráta no as an gciste go n-íoctar costaisí generálta na comhairle amach as, no amach as aon ráta no ciste eile a cheadóidh an tAire um Rialtas Áitiúil tar éis iarratas d'fháil ón gcomhairle.

  —(1) The expenses of the execution of this Act shall be paid, in the case of an administrative county, by the council of that county out of the poor-rate as a county-at-large charge, and in the case of a county borough, by the council of that county borough out of the rate or fund out of which the general expenses of the council are paid, or out of any other rate or fund which the Minister for Local Government may, on the application of the council, approve.

  Uimhir 18 de 1924: ACHT NA gCOISTÍ DHÁRÉAG (LEASÚ), 1924

 50. #777298

  —(1) Aon uair a déanfar fén gCuid seo den Acht so foshirriam conganta do thabhairt mar chongantóir d'fho-shirriam aon chontae no contae-bhuirge, íocfidh comhairle na contae no na contae-bhuirge sin leath tuarastal an fho-shirriaim chonganta san i gcóir na tréimhse a bheidh sé ina chongantóir mar sin agus, i gcás contae, is amach as an ráta dealbhais, mar mhuirear ar an gcontae iomlán, a híocfar an leath san agus, i gcás contaebhuirge, amach as an ráta no as an gciste go bhfuil costaisí generálta comhairle na contae-bhuirge iníoctha amach as, no amach as aon ráta no ciste eile a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí ar iarratas ón gcomhairle.

  —(1) Whenever an assistant under-sheriff is attached under this Part of this Act as assistant to the under-sheriff of any county or county borough, one moiety of the salary of such assistant under-sheriff for the period during which he is so attached shall be defrayed by the council of such county or county borough, and shall, in the case of a county, be paid out of the poor rate as a county-at-large charge, and, in the case of a county borough, out of the rate or fund out of which the general expenses of the council of the county borough are payable or out of any other rate or fund which the Minister for Local Government and Public Health shall on the application of the council approve.

  Uimhir 20 de 1924: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA), 1924

 51. #777881

  —(1) Chun soláthar do dhéanamh chun suimeanna do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste fén alt san roimhe seo, no chun na suimeanna a tugadh amach amhlaidh no aon chuid acu d'aisíoc isteach sa Chiste sin, no chun aon urrúsanna a tugadh amach fén alt so do ghlana sa mhéid ná fuil socair an glana san do dhéanamh ar aon tslí eile, féadfidh an tAire Airgid airgead d'fháil ar iasacht tré pé urrúsanna is cóir dar leis do thabhairt amach, agus íocfar isteach sa Stát-Chiste gach suim a gheofar ar iasacht amhlaidh.

  —(1) The Minister for Finance may, for the purpose of providing for the issue of sums out of the Central Fund under the foregoing section, or for the re-payment to that Fund of all or any part of the sums so issued, or for paying off any securities issued under this section so far as such payment is not otherwise provided for, borrow money by means of the issue of such securities as he thinks proper, and all sums so borrowed shall be paid into the Exchequer.

  Uimhir 22 de 1924: ACHT RÓD-CHISTE (ROIMH-ÍOCANNA), 1924

 52. #778661

  —(1) Féadfidh an tAire Airgid a ordú maidir le haon urúsanna a tugadh amach roimhe seo no a tabharfar amach ina dhiaidh seo fé n-a údarás go dtuigfar iad do bheith tugtha amach no go dtabharfar iad amach fén gcoiníoll go n-íocfar an t-ús ortha gan cáin do bhaint as.

  —(1) The Minister for Finance may direct that any securities already issued or hereafter to be issued under his authority shall be deemed to have been, or shall be, issued subject to the condition that the interest thereon shall be paid without deduction of tax.

  Uimhir 27 de 1924: ACHT AIRGID, 1924

 53. #780630

  Mara socruítear ar a mhalairt idir an chuideachta agus an trádálaí, socrófar gach éileamh, sa mhéid gur féidir é, do réir na mór-mheáchainte a bheidh sna hearraí trádála nuair a gheobhaidh an chuideachta iad, rud a déanfar amach do réir na gnáth-mheáchainte impiriúla, ach féadfidh an bínse bóthair iarainn aon earraí trádála do luadh 'na bhféadfar na héilithe ortha do dhéanamh amach do réir an mhéide chúbaigh atá ionta, agus leagfid amach an modh ar a ndéanfar amach cadé an méid cúbach atá ionta i gcóir an éilimh.

  Unless otherwise agreed between the company and the trader, all charges shall, so far as practicable, be based upon the gross weight of the merchandise when received by the company determined according to the imperial avoirdupois weight, but the railway tribunal may specify any articles of merchandise upon which the charges may be calculated in reference to cubic capacity, and shall prescribe the method by which the cubic contents for the purpose of charge is to be calculated.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 54. #785958

  (5) Féadfidh an tAire Dlí agus Cirt rialacháin do dhéanamh ina leagfar amach na téarmaí agus na coiníollacha ar a dtabharfa sé ceada amach fén alt so agus féadfa sé socrú dhéanamh sna rialacháin sin chun na ceada san do thabhairt amach tré bhaill den Ghárda Síochána no (le toil an Aire Airgid) tré oifigigh máil, agus féadfa sé, leis, fé réir ceadú ón Aire Airgid, na táillí (ná raghaidh thar cúig scillinge ar gach cead) a éileoidh sé ar na ceada san do leaga amach.

  (5) The Minister for Justice may make regulations prescribing the terms and conditions on which permits will be issued by him under this section and may in such regulations provide for such permits being issued through members of the Gárda Síochána or (with the consent of the Minister for Finance) through officers of excise, and may also, subject to the approval of the Minister for Finance, prescribe the fees (not exceeding five shillings on each permit) to be charged by him for such permits.

  Uimhir 62 de 1924: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA (GENERÁLTA), 1924

 55. #798316

  —On 4adh lá de Bhealtaine, 1926, amach ní chuirfidh éinní atá sa Phríomh-Acht ar chumas tionónta aon airgead do bhaint amach ná féadfadh an tionónta a bhaint amach roimh an 22adh lá de Mheitheamh, 1923, i gcás áitribh a húsáidtear chun crícheanna gnótha, céirde no gairme no chun na seirbhísí puiblí agus le n-a mbaineann an Príomh-Acht de bhua alt 17 den Acht san, no ná féadfadh an tionónta a bhaint amach roimh an 24adh lá de Mheitheamh, 1923, i geás áitribh eile le n-a mbaineann an Príomh-Acht.

  —Nothing contained in the Principal Act shall from and after the 4th day of May, 1926, render recoverable by a tenant any moneys which in the case of premises used for business, trade, or professional purposes or for the public services to which the Principal Act, by virtue of section 17 thereof applies, were prior to the 22nd day of June, 1923, irrecoverable by the tenant, or in the case of other premises to which the Principal Act applies were prior to the 24th day of June, 1923, irrecoverable by the tenant.

  Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926

 56. #798320

  —Má ráiníonn don Phríomh-Acht mar a leasuítear é leis an Acht so dul in éag maidir le haon tigh comhnaithe le n-a mbaineann an Príomh-Acht agus é leasuithe amhlaidh, ní chuirfidh san ar chumas tiarna tighe aon chíos, ús, ná suim eile do bhaint amach ná féadfí a bhaint amach roimh an dul-in-éag san ná ní dhéanfa sé difir do cheart tionónta chun aon tsuim do bhaint amach a bhí, roimh an dul-in-éag san, ionbhainte amach ag an tionónta fén bPríomh-Acht agus é atharuithe agus leasuithe amhlaidh.

  —The expiration of the Principal Act as amended by this Act in relation to any dwelling-house to which the Principal Act as so amended applies shall not render recoverable by a landlord any rent, interest, or other sum which was irrecoverable prior to such expiration or affect the right of a tenant to recover any sum which prior to such expiration was recoverable by the tenant under the Principal Act as so modified and amended.

  Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926

 57. #799405

  —(1) Chun soláthar do dhéanamh chun suimeanna do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste fén alt san roimhe seo, no chun gach ceann no aon chuid de sna suimeanna a tabharfar amach amhlaidh d'aisíoc leis an gCiste sin, no chun aon urrúis a tabharfar amach fén alt so d'íoc sa mhéid ná fuil aon tsocrú eile déanta chun a n-íoctha, féadfidh an tAire Airgid airgead d'fháil ar iasacht tré pé urrúis is dó leis is ceart do thabhairt amach, agus íocfar isteach sa Stát-Chiste gach suim a gheobhfar ar iasacht amhlaidh.

  —(1) The Minister for Finance may, for the purpose of providing for the issue of sums out of the Central Fund under the foregoing section, or for the re-payment to that Fund of all or any part of the sums so issued, or for paying off any securities issued under this section so far as such payment is not otherwise provided for, borrow money by means of the issue of such securities as he thinks proper, and all sums so borrowed shall be paid into the Exchequer.

  Uimhir 29 de 1926: ACHT RÓD-CHISTE (ROIMH-ÍOCANNA), 1926

 58. #807970

  —Déanfar na comhachta a bronntar ar an Aire Airgid leis an Acht Talmhan, 1923 , agus le hAcht na mBannaí Talmhan, 1925 , chun bannaí do bhunú agus do thabhairt amach chun crícheanna an Achta Talmhan, 1923 , do leathnú i dtreo go bhfolóid comhacht chun bannaí do bhunú agus do thabhairt amach chun aon chríche de chrícheanna an Achta so agus bainfidh forálacha an Achta Talmhan, 1923 , agus Achta na mBannaí Talmhan, 1925 , le bannaí talmhan a bhunóidh agus a thabharfidh an tAire Airgid amach chun crícheanna an Achta so fé is dá mba bannaí iad a bunófí agus a tabharfí amach chun crícheanna an Achta Talmhan, 1923 .

  —The powers conferred on the Minister for Finance by the Land Act, 1923 , and the Land Bond Act, 1925 , to create and issue bonds for the purposes of the Land Act, 1923 , shall be extended so as to include power to create and issue bonds for any of the purposes of this Act and the provisions of the Land Act, 1923 , and the Land Bond Act, 1925 , shall apply to land bonds created and issued by the Minister for Finance for the purposes of this Act as if they were bonds created and issued for the purposes of the Land Act, 1923 .

  Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927

 59. #808889

  —(1) I gcás contae déanfidh comhairle na contae sin costaisí feidhmiú na Coda so den Acht so d'íoc amach as an ráta dealbhais mar mhuirear ar an gcontae iomláin, agus i gcás contaebhuirge íocfidh comhairle na contae-bhuirge sin iad amach as an ráta no as an gciste go n-íoctar costaisí generálta na comhairle amach as, no amach as aon ráta no ciste eile a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí tar éis iarratas d'fháil ón gcomhairle.

  —(1) The expenses of the execution of this Part of this Act shall be paid, in the case of a county, by the council of that county out of the poor-rate as a county-at-large charge, and in the case of a county borough by the council of that county borough out of the rate or fund out of which the general expenses of the council are paid, or out of any other rate or fund which the Minister for Local Government and Public Health may, on the application of the council, approve.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 60. #808953

  (2) I gcás contae agus i gcás gach buirge agus bailecheanntair sa chontae sin déanfidh comhairle na contae sin na suimeanna is iníoctha le clárathóirí contae, rúnaithe, bailechléirigh agus cléirigh agus le bailitheoirí ráta dhealbhais fén alt so d'íoc amach as an ráta dealbhais mar mhuirear ar an gcontae iomláin agus, i gcás contae-bhuirge, íocfidh comhairle na contae-bhuirge sin iad amach as an ráta no as an gciste go n-íoctar costaisí generálta na comhairle sin amach as, no amach as aon ráta no ciste eile a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí tar éis iarratas d'fháil ón gcomhairle.

  (2) The sums payable to county registrars, secretaries town clerks, and clerks and to poor rate collectors under this section shall be paid, in the case of a county and of every borough and urban district in such county, by the council of such county out of the poor rate as a county-at-large charge and, in the case of a county borough, by the council of such county borough out of the rate or fund out of which the general expenses of such council are paid or out of any other rate or fund which the Minister for Local Government and Public Health may, on the application of the Council approve.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 61. #809134

  (c) más rud é, nuair a beifear tagtha go deire na haibítre, nách leor an méid ainmneacha a bheidh toghtha amach, an modh toghtha-amach san roimhe seo do chur i bhfeidhm arís, ag togha amach na dara hainme o gach leitir nea-marcálta agus an dara trí hainmneacha o gach leitir mharcálta, agus mar sin de ag ath-chur an mhodha i bhfeidhm go dtí go mbeidh ainmneacha go leor toghtha amach,

  ( c ) if when the end of the alphabet is reached a sufficient number of names have not been selected, repeat the foregoing process of selection, selecting the second name from each unmarked letter and the second three names from each marked letter, and so on repeating the process until a sufficient number of names have been selected,

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 62. #813027

  nuair a húsáidtear an focal “amuich” i dtaobh nótaí dlíthairgthe cialluíonn sé nótaí do thug an Coimisiún amach agus, o am na tabhartha-amach deiridh, nár reiceadh leis an gCoimisiún ná nár ghlac an Coimisiún mar mhalairt ar thabhairt amach nótaí dlí-thairgthe eile, ná nár glaodhadh isteach agus nár híocadh asta agus, nuair a húsáidtear i dtaobh nótaí bainc có-dhlúite é, cialluíonn sé nótaí do thug an Coimisiún amach agus nár tugadh thar n-ais don Choimisiún le cur ar ceal;

  the word "outstanding" when used in relation to legal tender notes means notes which have been issued by the Commission and have not since the last time of issue been redeemed or accepted by the Commission in exchange on the issue of other legal tender notes or called in and paid for and when used in relation to consolidated bank notes means notes which have been issued by the Commission and have not been returned to the Commission for retirement;

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 63. #813547

  —(1) Gach airgead is gá chun go n-athcheannódh an Coimisiún nótaí dlí-thairgthe (pe'ca i nGníomhaireachtán Lundain no i mBaile Atha Cliath é) do réir an Achta so, soláthróidh an Coimisiún é amach as eiste na nótaí dlí-thairgthe, agus, maran leor an ciste sin, amach as cúl-chiste na nótaí, agus, maran leor an ciste deiridh sin a luaidhtear, amach as airgead a roimh-íocfar fén alt so leis an gCoimisiún amach as an bPrímh-Chiste.

  —(1) All moneys required for the redemption of legal tender notes by the Commission (whether at the London Agency in Dublin) in pursuance of this Act shall be provided by the Commission out of the legal tender note fund, and, if that fund proves insufficient, out of the note reserve fund and, if such last-mentioned fund proves insufficient, out of moneys advanced under this section to the Commission out of the Central Fund.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 64. #813690

  —(1) Nuair a bheidh agus chó luath agus bheidh an Coimisiún ullamh chun nótaí bainc có-dhlúite do thabhairt amach déanfidh an Coimisiún, tré fhógra i scríbhinn a cuirfar chun gach Bainc Scair-shealbhaigh agus a foillseofar san Iris Oifigiúil, lá do cheapa (dá ngairmtear an lá ceaptha san alt so) chun é do thosnú ar nótaí bainc có-dhlúite do thabhairt amach do réir an Achta so agus ní bheidh an lá a ceapfar amhlaidh níos luatha ná ceithre lá déag tar éis cur amach agus foillsiú an fhógra san ná ní bheidh sé níos luatha ná an lá a ceapfar fén Acht so chun tosnú ar nótaí dlí-thairgthe do thabhairt amach.

  —(1) When and so soon as the Commission is in a position to issue consolidated bank notes the Commission shall by notice in writing sent to every Shareholding Bank and published in the Iris Oifigiúil appoint a day (in this section referred to as the appointed day) on which it will commence the issue of consolidated bank notes in accordance with this Act and the day so appointed shall not be less than fourteen days after the sending and publication of the said notice and shall not be earlier than the day appointed under this Act for the commencement of the issue of legal tender notes.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 65. #813692

  (2) Ar an lá ceaptha agus dá éis sin ní bheidh sé dleathach d'aon bhanc, pe'ca Banc Scair-shealbhach é no nách ea, aon nótaí bainc nách nótaí bainc có-dhlúite do thabhairt amach ná d'íoc amach ach amháin mar a údaróidh an Coimisiún fén alt so, agus má dhineann aon bhanc aon nóta bainc do thabhairt amach no d'íoc amach contrárdha don alt so dlighfidh an banc san suim is có-ionann le deichiú de shuim an nóta san d'íoc leis an gCoimisiún.

  (2) On and after the appointed day it shall not be lawful for any bank whether it is or is not a Shareholding Bank to issue or pay out, save as authorised by the Commission under this section, any bank notes other than consolidated bank notes and if any bank shall issue or pay out any bank note in contravention of this section such bank shall be liable to pay to the Commission a sum equal to one-tenth of the amount of such note.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 66. #813775

  (2) Béarfidh an Coimisiún chun an chiste ghenerálta gach airgead a gheobhaidh an Coimisiún agus nách gá, do réir an Achta so, do bhreith chun ciste na nótaí dlí-thairgthe ná d'íoc isteach i gcúl-chiste na nótaí agus tarraiceoidh an Coimisiún amach as an gciste generálta gach íocaíocht a íocfidh an Coimisiún agus nách gá, do réir an Achta so, d'íoc amach as ciste na nótaí dlí-thairgthe ná amach as cúl-chiste na nótaí, agus go sonnrách is amach as an gciste generálta a íocfa sé costaisí an Choimisiúin.

  (2) The Commission shall carry to the general fund all moneys received by the Commission and not required by this Act to be carried to the legal tender note fund or paid into the note reserve fund and the Commission shall draw out of the general fund all, payments made by the Commission and not required by this Act to be paid out of the legal tender note fund or out of the note reserve fund, and in particular shall pay out of the general fund the expenses of the Commission.

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 67. #819139

  (j) nuair a bheidh deighleálta fé sna forálacha san roimhe seo den riail seo leis na clúdaigh chlúdacháin sin uile nár deighleadh amach amhlaidh, tógfa sé suas ar leithligh gach ceann fé leith de sna clúdaigh chlúdacháin sin do deighleadh amach toisc dearbhú céannachta do bheith ann do tugadh amach mar fhuirm dhearbhú chéannachta dhúbláide, scrúdóidh sé an dearbhú céannachta a bheidh ann (dá ngairmtear an dearbhú dúbláide anso ina dhiaidh seo) agus déanfa sé amach ce'ca scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna fén riail cheana no nár scrúduíodh,

  ( j ) when all the said covering envelopes not so segregated have been dealt with under the foregoing provisions of this rule, he shall take up separately each of the said covering envelopes segregated as containing a declaration of identity issued as a duplicate form of declaration of identity, examine the declaration of identity therein (hereinafter referred to as the duplicate declaration) and ascertain whether a declaration of identity in respect of the same person has or has not been previously examined under this rule,

  Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928

 68. #819460

  —Leasófar agus leasuítear leis seo Airtiogal 34 den Bhunreacht tré sna focail “chúig dhuine dhéag” atá anois ann do scriosa amach agus na focail “fhiche duine” do chur in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh agus tré sna focail “séú ball déag” atá anois ann do scriosa amach agus na focail “aonú ball ar fhichid” do chur in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh.

  —Article 34 of the Constitution shall be and is hereby amended by the deletion of the word "fifteen" now contained therein and the insertion of the word "twenty" in lieu of the word so deleted and by the deletion of the word "sixteenth" now contained therein and the insertion of the words "twenty first" in lieu of the word so deleted.

  Uimhir 30 de 1928: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 7), 1928

 69. #823845

  (e) sara ndéanfidh na stiúrthóirí sreath do dheimhnithe muirir do thabhairt amach cuirfid téarmaí na tabhartha-amach san fé bhráid an Aire (mara n-údaruighidh an tAire an tsreath san do thabhairt amach gan aon urraíocht uaidh féin) chun go bhfuighfar uaidh an urraíocht san a húdaruítear leis an bPríomh-Acht do do thabhairt uaidh, agus má tugtar agus nuair a tabharfar an urraíocht san féadfidh na stiúrthóirí na deimhnithe muirir sin do thabhairt amach ar na téarmaí do cuireadh fé bhráid an Aire amhlaidh.

  ( e ) before issuing a series of certificates of charge the directors shall (unless the Minister authorises such series to be issued without any guarantee by him) submit the terms of such proposed issue to the Minister for the purpose of receiving from him such guarantee as he is authorised by The Principal Act to give, and if and when such guarantee is given the directors may issue such certificates of charge on the terms so submitted to the Minister.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 70. #829480

  —Nuair a beifear, chun crícheanna an Achta so, ag áireamh méid an airgid do fuarthas as ticéidí do dhíol do scuab-gheall ní cuirfear san áireamh luach na dticéad do tugadh amach in aisce mar luach saothair do dhíoltóir ticéad agus bainfear as ainmphraghas díola gach ticéid eile gach coimisiún, duais, agus luach saothair eile do tugadh amach maidir leis na ticéidí sin do dhíol agus ní tabharfar aon ticéidí amach in aisce ach iad so a tabharfar amach mar luach saothair do dhíoltóir ticéad.

  —When calculating for the purposes of this Act the amount of moneys received from the sale of tickets in a sweepstake the value of tickets issued free by way of reward to a seller of tickets shall be excluded from the calculation and there shall be deducted from the nominal selling price of all other tickets all commissions, prizes and other remuneration given in relation to the selling of such tickets and no tickets shall be issued free, except by way of reward to a seller of tickets.

  Uimhir 12 de 1930: ACHT UM OISPIDÉIL PHUIBLÍ DHÉIRCIÚLA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1930

 71. #840803

  (b) ná fuil tugtha amach aige don phobal, no, i gcás cuideachtan atá ar tí scaireanna do thabhairt amach don phobal, ná beidh tugtha amach aige don phobal nuair a bheidh an tabhairt amach san déanta aige, níos mó ná leath na scaireanna gurb iad a sealbhóirí rialann an cólucht san;

  ( b ) has not issued to the public, or, in the case of a company which is about to make an issue of shares to the public, will not when it has made that issue, have issued to the public more than half of the shares by the holders whereof it is controlled;

  Uimhir 31 de 1931: ACHT AIRGID, 1931

 72. #841115

  —Ar bheith sásta don Aire Airgid, maidir le hiasacht ar bith (pe'ca roimh an Acht so do rith no dá éis sin do tugadh í), nách féidir an farasbarr di bheidh gan aisíoc de thurus na huaire do bhaint amach, féadfa sé a údarú don Aire an farasbarr san do seriosadh amach mar fhiacha nách féidir do bhaint amach agus leis sin déanfaidh an tAire an farasbarr san do scriosadh amach dá réir sin.

  —The Minister for Finance, on being satisfied that the balance for the time being outstanding and unpaid of any loan (whether made before or after the passing of this Act) is irrecoverable, may authorise the Minister to write off such balance as an irrecoverable debt, and thereupon the Minister shall write off such balance accordingly.

  Uimhir 33 de 1931: ACHT IASCAIGH (IASACHTAÍ D'ATH-SCRÚDÚ), 1931

 73. #841509

  —(1) Chun an chláir do choimeád ceart déanfaidh an Chomhairle o am go ham fé mar is gá é gach earráid fhocail no chléireachais sa chlár do cheartú, gach iontráil ann do tugadh chun críche tré chalaois no tré mhí-aithris chúise do chur amach as, gach atharú thiocfaidh in eolas dóibh ar sheolta na ndaoine bheidh cláruithe sa chlár d'iontráil ann, agus ainmneacha na ndaoine uile bheidh tar éis bháis do chur amach as an gclár agus cuirfidh an Chomhairle amach as an gclár, leis, ainm éinne iarrfaidh go gcuirfí a ainm amach as.

  —(1) For the purpose of keeping the register correct the Council shall from time to time as occasion requires correct all verbal or clerical errors in the register, remove therefrom all entries therein procured by fraud or misrepresentation, enter in the register every change which comes to their knowledge in the addresses of the persons registered therein, and remove from the register the names of all persons who shall have died, and the Council shall also remove from the register the name of any person who applies to have his name removed therefrom.

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 74. #855383

  (a) gur daoine gur i Saorstát Éireann a bhí a bpríomh-áit no a n-aon-áit ghnótha ba bhun leis an scannán san do thabhairt amach agus, le linn an scannáin sin do thabhairt amach, go raibh an té do thug amach é agus furmhór na n-aisteoirí bhí páirteach ina thabhairt amach ina náisiúnaigh de Shaorstát Éireann agus gnáth-chomhnaí ortha i Saorstát Éireann, no

  ( a ) that the production of such film was organised by persons whose chief or only place of business was in Saorstát Eireann and that the producer of such film and the majority of the artists employed in the production thereof were at the time of such production nationals of and ordinarily resident in Saorstát Eireann, or

  Uimhir 34 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932

 75. #856529

  (c) aon íocaíocht a híocfar fén alt so le duine ar bith déanfar í d'íoc amach as an ráta no as an gciste gur amach as a íocann an t-údarás áitiúil a bheidh ag íoc na híocaíochta san tuarastal, págh, no luach saothair an duine sin no, maran oifigeach no seirbhíseach don údarás áitiúil sin é, amach as an ráta no as an gciste gur amach as a íocfadh an t-údarás áitiúil sin a thuarastal, a phágh, no a luach saothair dá mb'oifigeach no seirbhíseach don údarás áitiúil sin é ;

  ( c ) any payment made under this section to any person shall be defrayed out of the rate or fund out of which the salary, wages, or remuneration of such person are defrayed by the local authority making such payment or, if he is not an officer or servant of such local authority, out of the rate or fund out of which his salary, wages, or remuneration would be defrayed by such local authority if he were an officer or servant of such local authority;

  Uimhir 5 de 1933: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1933

 76. #858736

  (3) Pé uair a dhéanfaidh an té is ceadúnaí fé cheadúnas earraí ceannaíochta iomparthóra atá ann cheana pláta feithicle do tugadh amach don cheadúnaí sin do thabhairt suas ag an stáisiún chun plátaí feithicle do thabhairt amach ag ar tugadh amach é tuigfear chun crícheanna an ailt seo gan an pláta feithicle sin do bheith tugtha amach a thuilleadh don cheadúnaí sin.

  (3) Whenever a vehicle plate issued to a licensee under a merchandise (existing carrier's) licence is surrendered by such licensee at the vehicle plate issuing station at which it was issued such vehicle plate shall be deemed for the purposes of this section no longer to be on issue to such licensee.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 77. #865528

  —Beidh gach deimhniú do bhéarfaidh an clárathóir amach do réir an Achta so séaluithe le n-a shéala oifigiúil, agus gach scríbhinn a thugann le tuisgint í bheith séaluithe amhlaidh agus í bheith ina deimhniú ar n-a tabhairt amach amhlaidh glacfar léi mar fhianaise agus tuigfear, go dtí go gcruthófar a mhalairt, í bheith séaluithe agus ar n-a tabhairt amach amhlaidh, agus (mara gcruthuítear ná dearnadh í do shéalú agus do thabhairt amach amhlaidh) beidh sí ina fianaise dho-chlaoidhte ar na fíora bheidh luaidhte inti do réir an Achta so.

  —Every certificate issued by the registrar in pursuance of this Act shall be sealed with his official seal, and every document purporting to be so sealed and to be a certificate so issued shall be received in evidence and be deemed, until the contrary is shown, to be so sealed and issued, and (unless it is shown not to have been so sealed and issued) shall be conclusive evidence of the facts stated therein in pursuance of this Act.

  Uimhir 22 de 1933: ACHT SIOR-CHISTI (CLÁRÚ), 1933

 78. #869070

  (6) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Rialtas tíre le n-a mbaineann an Convensiún um Shábháltacht deimhniú sábháltachta generálta no deimhniú sábháltachta gearr-thuruis no deimhniú radio-thelegrafaíochta do thabhairt amach maidir le luing le Saorstát Éireann, agus deimhniú do bhéarfar amach do réir iarratais den tsórt san agus ina ndéarfar é do bheith tugtha amach amhlaidh beidh éifeacht aige chun crícheanna an Achta so fé is dá mb'é an tAire do bhéarfadh amach é.

  (6) The Minister may request the Government of a country to which the Safety Convention applies to issue a general safety certificate, a short voyage safety certificate or a wireless telegraphy certificate in respect of a Saorstát Eireann ship and a certificate issued in pursuance of such a request and containing a statement that it has been so shall have effect for the purposes of this Act as if it had been issued by the Minister.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 79. #869075

  —(1) Féadfaidh an tAire, ar Rialtas tíre le n-a mbaineann an Convensiún um Shábháltacht dá iarraidh sin, deimhniú sábháltachta generálta no deimhniú sábháltachta gearr-thuruis no deimhniú radio-thelegrafaíochta do thabhairt amach maidir le luing leis an tír sin más deimhin leis fé mar is gá i gcás luinge le Saorstát Éireann go bhféadfa sé, do réir chirt, an deimhniú do thabhairt amach, agus má bheirtear amach deimhniú ar iarratas den tsórt san déarfar ann é bheith tugtha amach amhlaidh.

  —(1) The Minister may, at the request of the Government of a country to which the Safety Convention applies, issue a general safety certificate, a short voyage safety certificate or a wireless telegraphy certificate in respect of a ship of that country if he is satisfied in like manner as in the case of a Saorstát Eireann ship that he can properly issue the certificate, and, where a certificate is issued at such a request, it shall contain a statement that it has been so issued.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 80. #869440

  (4) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Rialtas tíre le n-a mbaineann an Convensiún um Ualach-Líne deimhniú fén gConvensiún um Ualach-Líne do thabhairt amach maidir le luing fén gConvensiún um Ualach-Líne bheidh cláruithe i Saorstát Éireann, agus deimhniú do bhéarfar amach do réir iarratais den tsórt san agus ina mbeidh sé ráite gur dá réir sin do tugadh amach é beidh éifeacht aige chun críche na Coda so den Acht so fé is dá mb'é an tAire do bhéarfadh amach é.

  (4) The Minister may request the Government of a country to which the Load Line Convention applies to issue a Load Line Convention certificate in respect of a Load Line Convention ship registered in Saorstát Eireann and a certificate issued in pursuance of such a request and containing a statement that it has been so issued shall have effect for the purpose of this Part of this Act as if it had been issued by the Minister.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 81. #869509

  —(1) Féadfaidh an tAire, ar Rialtas tíre le n-a mbaineann an Convensiún um Ualach-Líne dá iarraidh sin, deimhniú fén gConvensiún um Ualach-Líne do thabhairt amach maidir le luing ualach-líne eadarnáisiúnta leis an tír sin más deimhin leis fé mar is gá i gcás luinge le Saorstát Éireann go bhféadfa sé, do réir chirt, an deimhniú do thabhairt amach, agus má bheirtear amach deimhniú ar iarratas den tsórt san déarfar ann é bheith tugtha amach amhlaidh.

  —(1) The Minister may, at the request of the Government of a country to which the Load Line Convention applies, issue a Load Line Convention certificate in respect of an international load line ship of that country if he is satisfied in like manner as in the case of a Saorstát Eireann ship that he can properly issue the certificate, and where a certificate is issued at such a request, it shall contain a statement that it has been so issued.

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 82. #874267

  (2) I gcás airgid cheannaigh do bheith iníoctha, fén alt so, tré bhannaí talmhan ar n-a mbunú fén Acht so do thabhairt amach, déanfaidh an díoltóir dá dtabharfar amach iad, déanfaidh, i gcúrsaí idir é féin agus Coimisiún na Talmhan, na bannaí talmhan san do ghlacadh mar chothrom an mhéide chó-réire d'airgead ceannaigh, agus éinne ag á mbeidh comhacht chun díola fé sna hAchtanna Talamh-Cheannaigh, féadfaidh, cé nách únaer amuich is amach é, connradh ceannaigh déanach do dhéanamh bíodh gur i mbannaí talmhan ar n-a mbunú agus ar n-a dtabhairt amach fén Acht so a bheidh an t-airgead ceannaigh le n'íoc, fén alt so agus nách in airgead.

  (2) Where purchase money is, under this section, payable by means of an issue of land bonds created under this Act, such land bonds shall, as between the vendor to whom they are issued and the Land Commission, be accepted by such vendor as the equivalent of the corresponding amount of purchase money, and any person having power to sell under the Land Purchase Acts may, although he is not an absolute owner, enter into a subsequent purchase agreement notwithstanding that the purchase money is, under this section, to be paid in land bonds created and issued under this Act instead of cash.

  Uimhir 11 de 1934: ACHT NA mBANNAÍ TALMHAN, 1934

 83. #874890

  —Ní thiocfaidh aon árachas do tógadh amach ná aon iarracht do tugadh ar árachas do thógaint amach, roimh an Acht so do rith, ar shaol naoidhin ná aon tabhairt amach do rinneadh, roimh an Acht so do rith, ar pholasaí árachais ar shaol naoidhin, ní thiocfaidh san chun bheith ná ní bheidh, de bhuadh an Achta so, ina chionta fé Chuid I den Phríomh-Acht mara raibh an t-árachas, an iarracht, no an tabhairt amach san (pe'ca aca é) ina chionta fén gCuid sin I roimh an Acht so do rith.

  —No insurance or attempt to obtain an insurance, before the passing of this Act, on the life of an infant, nor the issue, before the passing of this Act, of a policy of insurance on the life of an infant shall become or be, by virtue of this Act, an offence under Part I of the Principal Act if such insurance, attempt, or issue (as the case may be) was not an offence under the said Part I before the passing of this Act.

  Uimhir 15 de 1934: ACHT NA LEANBHAÍ, 1934

 84. #887371

  (2) Má bheirtear deimhniú eadóirseachta amach d'éinne fén alt so ní fianaise ná admháil é sin nár shaoránach de Shaorstát Éireann an duine sin roimh an deimhniú san do thabhairt amach ná ní dhéanfaidh dochar ná deifir don duine sin dá dhéanamh amach gur shaoránach de Shaorstát Éireann é tráth ar bith roimh an tabhairt amach san.

  (2) The issue to any person of a certificate of naturalisation under this section shall not be evidence or an admission that such person was not a citizen of Saorstát Eireann prior to the issue of such certificate and shall not prejudice or affect any claim by such person to have been a citizen of Saorstát Eireann at any time prior to such issue.

  Uimhir 13 de 1935: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 1935

 85. #888077

  —(1) Chun aisíoctha aon roimh-íoca bheidh tugtha ag an Aire don chiste fén Acht so as an bPrímh-Chiste no as a thora fáis no go bhforáltar leis an Acht so go dtuigfear é bheith tugtha ag an Aire amhlaidh féadfaidh an tAire urrúis do bhunú agus do thabhairt amach thar ceann an chiste ar pé rátaí úis agus fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca, fuascailte no éinní eile ar a gcinnfe sé agus féadfaidh an tAire tabhairt-amach de sna hurrúis sin do chódhlúthú le gach tabhairt-amach no le haon tabhairt-amach dá samhail a bheidh déanta cheana.

  —(1) For the purpose of repaying any advance made or deemed by this Act to have been made to the fund by the Minister under this Act out of the Central Fund or the growing produce thereof, the Minister may create and issue on behalf of the fund securities bearing interest at such rates and subject to such conditions as to repayment, redemption, or otherwise as he may determine and the Minister may consolidate an issue of such securities with all or any similar issues or issue previously made.

  Uimhir 16 de 1935: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935

 86. #898495

  —(1) Má bhíonn an duine iarrfaidh ceadúnas um marbhadh ar údarás sláintíochta no má bhí sé i seilbh cheadúnais um marbhadh do thug an t-údarás sláintíochta san amach do roimhe sin agus má bhíonn an ceadúnas san um marbhadh i bhfeidhm ar dháta an iarratais sin no tar éis dul in éag laistigh de mhí roimh an dáta san, déanfar an ceadúnas um marbhadh do bhéarfar amach don duine sin do réir an iarratais sin do thabhairt amach i bhfuirm athnuachainte ar an gceadúnas san um marbhadh do tugadh amach roimhe sin.

  —(1) Where the person applying to a sanitary authority for a slaughter licence holds or held a slaughter licence previously issued to him by such sanitary authority and such slaughter licence either is in force at the date of such application or expired within one month before that date, the slaughter licence issued to such person in pursuance of such application shall be issued by way of renewal of such previously issued slaughter licence.

  Uimhir 45 de 1935: ACHT UM AINMHITHE DO MHARBHADH, 1935

 87. #911848

  Gheobhfar amach aois an duine go mbeidh a shaol árachuithe fé shaor-pholasaí árachais tionnscail lán-íoctha tríd an méid blian iomlán, idir dáta an bhun-pholasaí árachais tionnscail do thabhairt amach agus an dáta gur go dtí é is gá luach an tsaorpholasaí lán-íoctha sin d'fháil amach, do chur leis an aois do shlánuigh an duine sin ar an gcéad lá dá laetheanta breithe tar éis dáta an bhun-pholasaí sin do thabhairtt amach.

  The age of the person whose life is assured under a free paid-up policy of industrial assurance shall be obtained by adding to the age attained by such person at his birthday next after the date of the issue of the original policy of industrial assurance the number of completed years which have elapsed between the date and the date as at which the value of such free paid-up policy is required to be ascertained.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 88. #912423

  (c) in aon aicsean a bheidh bunuithe ar chonnradh (seachas aicsin chun suim shocruithe do bhaint amach) no ag lorg airgid damáiste mar gheall ar bhriseadh connartha (seachas mar gheall ar bhriseadh geallúna pósta), maran mó ná trí chéad púnt an méid a bhainfidh an gearánaí amach ní bheidh an gearánaí i dteideal níos mó costaisí do bhaint amach ná mar do bheadh sé í dteideal do bhaint amach dá mba sa Chúirt Chuarda do bunófaí an t-aicsean, mara ndeinidh an breitheamh a bheidh ag éisteacht an aicsin sin deimhniú speisialta do dheonadh fén alt so;

  ( c ) in any action founded on contract (other than actions for the recovery of a liquidated sum) or for damages for breach of contract (other than for breach of promise of marriage), where the amount recovered by the plaintiff does not exceed three hundred pounds the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the Circuit Court unless the judge hearing such action grants a special certificate under this section;

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 89. #912425

  (d) in aon aicsean chun suim shocruithe do bhaint amach, más mó ná céad púnt ach nách mó ná trí chéad púnt an méid a bhainfidh an gearánaí amach ní bheidh an gearánaí i dteideal níos mó costaisí do bhaint amach ná mar do bheadh sé i dteideal do bhaint amach dá mba sa Chúirt Chuarda do bunófaí an t-aicsean, mara ndeinidh an breitheamh a bheidh ag éisteacht an aicsin sin deimhniú speisialta do dheonadh fén alt so;

  ( d ) in any action for the recovery of a liquidated sum, where the amount recovered by the plaintiff exceeds one hundred pounds but does not exceed three hundred pounds the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the Circuit Court, unless the judge hearing such action grants a special certificate under this section;

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 90. #912427

  (e) in aon aicsean chun suim shocruithe do bhaint amach, más mó ná cúig púint fhichead ach nách mó ná céad púnt an méid a bhainfidh an gearánaí amach ní bheidh an gearánaí i dteideal níos mó costaisí do bhaint amach ná mar do bheadh sé i dteideal do bhaint amach dá mba sa Chúirt Chuarda do bunófaí an t-aicsean;

  ( e ) in any action for the recovery of a liquidated sum, where the amount recovered by the plaintiff exceeds twenty-five pounds but does not exceed one hundred pounds, the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the Circuit Court;

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 91. #912429

  (f) in aon aicsean chun suim shocruithe do bhaint amach, maran mó ná cúig púint fhichead an méid a bhainfidh an gearánaí amach ní bheidh an gearánaí i dteideal níos mó costaisí do bhaint amach ná mar do bheadh sé i dteideal do bhaint amach dá mba sa Chúirt Dúithche do bunófaí an t-aicsean;

  ( f ) in any action for the recovery of a liquidated sum, where the amount recovered by the plaintiff does not exceed twenty-five pounds the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the District Court;

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 92. #930110

  —Ní tabharfar amach aon scair-chaipital leis an gCuideachtain (seachas scair-chaipital do bhéarfar amach do dhaoine do shighnigh Memorandum Comhlachais na Cuideachtan no scaireanna ceangailtear ar an gCuideachtain, leis an gCuid seo den Acht so, do thabhairt amach don Aire Airgeadais) tráth ar bith gan an tAire Airgeadais dá údarú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, an scair-chaipital san do thabhairt amach.

  —No issue of the share capital of the Company (other than share capital issued to subscribers of the Memorandum of Association of the Company or shares required by this Part of this Act to be issued by the Company to the Minister for Finance) shall be made at any time unless the Minister for Finance, after consultation with the Minister, has authorised such issue.

  Uimhir 23 de 1938: ACHT ALCÓIL CHEÁRDAIS, 1938

 93. #947760

  —I dteanta aon mhodha eile agus gan dochar d'aon mhodh eile chun aon tsuim do bhaint amach is iníoctha le comhairle chontae alos no i dtaobh na comhairle sin do dhíol earraí fén Acht so, féadfar gach suim den tsórt san ná raibh, i gcás earraí do díoladh sa bhliain 1939, íoctha leis an gcomhairle sin ná bainte amach aca roimh an 1adh lá d'Eanar, 1940, no ná beidh, i gcás earraí do díoladh no díolfar sa bhliain 1940, íoctha ná bainte amach amhlaidh roimh an 1adh lá d'Eanar, 1941, do bhaint amach

  —In addition and without prejudice to any other method of recovering any sum payable to the council of a county in respect or on account of a sale of goods by such council under this Act, every such sum which is not paid to or recovered by such council, in the case of a sale in the year 1939, before the 1st day of January, 1940, or, in the case of a sale in the year 1940, before the 1st day of January, 1941, may—

  Uimhir 6 de 1940: ACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS ABHAR LEASUITHE, 1940

 94. #963283

  (3) I gcás síntiús seachtainiúil íocfaidh fostóir duine árachuithe thar ceann an duine árachuithe sin do bheith ionbhainte den duine árachuithe sin ach gan é bheith ionbhainte amach tré as-bhaintí mar adubhradh, beidh sé ionbhainte amach (gan dochar d'aon tslí eile chun é bhaint amach) mar fhiacha gnáth-chonnartha i gcúirt dlighinse inniúla ach ní bheidh aon tsíntiús seachtainiúil den tsórt san ionbhainte amach mara ndéantar imeachta chuige sin do bhunú fé cheann tré mhí ón dáta ar a raibh an síntiús iníoctha.

  (3) Where a weekly contribution paid by the employer of an insured person on behalf of such insured person is recoverable from such insured person, but is not recoverable by means of deductions as aforesaid, it shall (without prejudice to any other means of recovery) be recoverable as a simple contract debt in a court of competent jurisdiction but no such weekly contribution shall be recoverable unless proceedings for the purpose are instituted within three months from the date when the contribution was payable.

  Uimhir 7 de 1942: ACHT ÁRACHAIS (BREAC-DHÍOMHAOINTEAS), 1942

 95. #967177

  (3) Féadfaidh duine ar bith ceadúnas (dá ngairmtear ceadúnas bancaera san Acht so) d'iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncuim agus d'fháil uatha, á údarú dhó gnó bancaerachta do sheoladh o dháta tabhartha amach an cheadúnais sin go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin no, i gcás ceadúnais a bhéarfar amach mar athnuachaint ar cheadúnas ná beidh imithe in éag, ón gcéad 1adh lá d'Eanar tar éis dáta tabhartha amach an cheadúnais a bhéarfar amach amhlaidh go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin.

  (3) Any person may apply to the Revenue Commissioners and obtain from them a licence (in this Act referred to as a banker's licence) authorising him to carry on banking business from the date of issue of such licence until the next following 31st day of December or, in the case of a licence issued by way of renewal of a licence which has not expired, from the 1st day of January next after the date of issue of the licence so issued until the next following 31st day of December.

  Uimhir 22 de 1942: ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

 96. #1229337

  —D'ainneoin nach féidir méid pionóis is inghnóthaithe faoin Acht seo a fháil amach go cinnte toisc nach bhfuarthas amach go críochnaitheach méid na cánach ar faoina threoir a bheidh an pionós sin le ríomh, féadfar imeachtaí a thionscnamh le haghaidh gnóthú an phionóis sin agus, más rud é, ag éisteacht na n-imeachtaí, nach mbeidh méid na cánach sin faighte amach go críochnaitheach an t-am sin, féadfaidh an Chúirt, más dóigh léi gurb inghnóthaithe an pionós sin, na himeachtaí sin a chur ar atráth agus ní thabharfaidh sí aon bhreithiúnas ná ní dhéanfaidh sí aon ordú i dtaobh íoc an phionóis sin go dtí go mbeidh méid na cánach sin faighte amach go críochnaitheach.

  —Notwithstanding that the amount of a penalty recoverable under this Act cannot be definitely ascertained by reason of the fact that the amount of tax by reference to which such penalty is to be calculated has not been finally ascertained, proceedings may be instituted for the recovery of such penalty and, if at the hearing of such proceedings the amount of such tax has not then been finally ascertained, the Court may, if it is of opinion that such penalty is recoverable, adjourn such proceedings and shall not give any judgment or make any order for the payment of such penalty until the amount of such tax has been finally ascertained.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 97. #1319073

  (2) Féadfaidh oifigeach údaraithe aon tráth réasúnach dul isteach agus cigireacht a dhéanamh ar aon talamh lena mbaineann ordú aitheantais chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil na haidhmeanna a luaitear san ordú á mbaint amach, nó bainte amach nó, má tá siad bainte amach, an bhfuil siad á gcothabháil.

  (2) An authorised officer way at any reasonable time enter on and inspect any land to which a recognition order relates to ascertain whether or not the objectives indicated in the order are being, or have been, attained, or, where attained, are being maintained.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 98. #1371716

  (3) I gcás duine lenarb iníoctha pinsean de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach ag tagairt 4 (c) (i) i gCuid I den Dara Sceideal do scor tráth ar bith de bheith éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach is de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach ag tagairt 4 (c) (iv) sa Chuid sin a bheidh an pinsean iníoctha dá éis sin agus, más rud é go mbeidh pinsean de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach ag tagairt 4 (c) (iv) sa Chuid sin iníoctha an tráth sin lena bhanchéile, is de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach ag tagairt 4 (c) (iii) sa Chuid sin a bheidh an pinsean sin iníoctha dá éis sin.

  (3) Where a person to whom a pension at the weekly rate set out at reference 4 (c) (i) in Part I of the Second Schedule is payable ceases at any time to be incapable of self-support by reason of some physical or mental infirmity the pension shall thereafter be payable at the weekly rate set out at reference 4 (c) (iv) in that Part and, if at that time a pension at the weekly rate set out at reference 4 (c) (iv) in that Part is payable to his wife, that pension shall thereafter be payable at the weekly rate set out at reference 4 (c) (iii) in that Part.

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 99. #1450854

  (a) go bhfaighidh duine bás (seachas de dheasca tionóisce nó coir a luaitear in alt 27 den Acht seo) ar shuiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo, sa tsuiteáil sin nó ina comharsanacht fad a bheidh sé ag gabháil d'aon oibríocht a mbeidh baint aici leis an tsuiteáil amach ón gcósta den sórt sin nó a mbeidh an tsuiteáil amach ón gcósta den sórt sin á húsáid i ndáil léi nó ar shlí eile, nó go gcaillfear ón tsuiteáil sin amach ón gcósta é in imthosca ina mbeidh sé réasúnta a chreidiúint go bhfuil sé marbh,

  ( a ) who, while engaged in any operation either connected with Such an offshore installation or in relation to which such an offshore installation is being used, or otherwise, dies (other than as a result of an accident or occurrence mentioned in section 27 of this Act) on, in or in the neighbourhood of an offshore installation to which this Act applies or is lost from such an offshore installation in circumstances in which it is reasonable to believe that he has died,

  Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987

 100. #1450862

  —(1) Más rud é, i gcás duine a bheidh de thuras na huaire fostaithe ar shuiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo, nó inti, go bhfaighfear amach trí scrúdú dochtúra (cibé acu a sheolfar é ar an tsuiteáil nó in áit eile agus cibé acu a sheolfar é i ndáil lena fhostaíocht nó ar shlí eile) go bhfuil sé ag fulaingt galair a fhorordaítear chun críocha an ailt seo, cuirfidh an lia-chleachtóir a sheol an scrúdú in iúl a luaithe is féidir do Lia-Chomhairleoir Tionscail (Suiteálacha amach ón gCósta) gur bhris an galar amach.

  —(1) Where a person who is for the time being employed on or in an offshore installation to which this Act applies is found on medical examination (whether conducted on the installation or elsewhere and whether conducted in relation to his employment or otherwise) to be suffering from a disease prescribed for the purposes of this section, the medical practitioner by whom the examination is conducted shall, as soon as may be, notify an Industrial Medical Adviser (Offshore Installations) of the occurrence of the disease.

  Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987

 101. #1450870

  (c) an dáta nó an neasdáta ar bhris an galar amach nó ar tolgadh é, i dtuairim an lia-chleachtóra sin, an tsuiteáil nó na suiteálacha amach ón gcósta ar ar bhris an galar amach nó ar ar tolgadh é, i dtuairim an lia-chleachtóra sin agus suíomh na suiteála nó na suiteálacha amach ón gcósta, de réir mar is iomchuí, ar an dáta nó an neasdáta sin.

  ( c ) the date or approximate date on which, in the opinion of such medical practitioner, the disease occurred or developed, the offshore installation or offshore installations on which in such opinion the disease occurred or developed and the location of the offshore installation or offshore installations, as may be appropriate, on such date or approximate date.

  Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987

 102. #1451242

  (b) (i) de bhua a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo nó ar shlí eile, gurb eol don Aire aon fhíoras nó ní a bhaineann le suiteáil amach ón gcósta ar suiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo í nó ar shuiteáil den sórt sin í tráth ar bith nó gurb eol dó aon ábhar, ní nó cleachtas ar shuiteáil amach ón gcósta den sórt sin nó sa tsuiteáil sin nó a bhaineann le rialú nó bainisteoireacht aon suiteála amach ón gcósta den sórt sin, nó

  ( b ) (i) there is known to the Minister, by virtue of the performance of his functions under this Act or otherwise, any fact or matter regarding an offshore installation which is or has at any time been an offshore installation to which this Act applies or any matter, thing or practice on or in such an offshore installation or connected with the control or management of any such offshore installation, or

  Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987

 103. #1466226

  (3) Aon suim i gCearta Tarraingthe Speisialta a luaitear in Airteagal 22 den Chéad Sceideal (arna leasú le hAcht 1959) a ghabhann leis an bPríomh-Acht, arna leasú le hAirteagal II den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal, nó le hAirteagal II den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal sin, nó le hAirteagal II nó III den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid III den Sceideal sin nó le hAirteagal VII den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid IV den Sceideal sin, de réir mar a bheidh, déanfar, chun críocha caingne i gcoinne an iompróra, í a chomhshó in airgead reatha an Stáit ar an lá a gcinnfidh an Chúirt méid aon damáistí a bheidh le híoc ag an iompróir agus—

  (3) Any sum in Special Drawing Rights mentioned in Article 22 of the First Schedule (as amended by the Act of 1959) to The Principal Act, as amended by Article II of the Protocol set out in Part I of the Commencement of First Schedule, or by Article II of the Protocol set out in Part II of that Schedule, or by Article II or Ill of the Protocol set out in Part III of that Schedule or by Article VII of the Protocol set out in Part IV of that Schedule, as the case may be, shall, for the purposes of an action against the carrier, be converted into the currency of the State on the day on which the amount of any damages to be paid by the carrier is ascertained by the Court and—

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 104. #1510319

  (i) ag cur faoi deara nó ag ceadú, nó tar éis cur faoi deara nó tar éis ceadú, ábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí agus nach dul amach lena mbaineann alt 3 (5) agus nach dul amach faoi réim agus de réir ceadúnais faoi alt 171 d'Acht 1959 an dul amach atá nó a bhí i gceist, nó

  (i) is causing or permitting, or has caused or permitted, polluting matter to enter waters and the entry is or was not one to which section 3 (5) applies and is or was not under and in accordance with a licence under section 171 of the Act of 1959, or

  Uimhir 21 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE) (LEASÚ), 1990

 105. #1510361

  (a) atá ag cur faoi deara nó ag ceadú ábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí agus nach dul amach lena mbaineann alt 3 (5) agus nach dul amach faoi réim agus de réir ceadúnais faoi alt 171 d'Acht 1959 an dul amach atá i gceist, nó

  ( a ) causing or permitting polluting matter to enter waters and the entry is not one to which section 3 (5) applies and is not under and in accordance with a licence under section 171 of the Act of 1959, or

  Uimhir 21 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE) (LEASÚ), 1990

 106. #1510397

  (a) go bhfuiltear, go rabhthas nó gur dóigh go mbeifear ag cur faoi deara nó ag ceadú ábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí agus nach dul amach lena mbaineann nó lena mbainfeadh alt 3 (5) agus nach dul amach faoi réim agus de réir ceadúnais faoi alt 171 d'Acht 1959 an dul amach atái gceist,

  ( a ) polluting matter is being, has been or is likely to be caused or permitted to enter waters and the entry is not one to which section 3 (5) applies or would apply and is not under and in accordance with a licence under section 171 of the Act of 1959,

  Uimhir 21 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE) (LEASÚ), 1990

 107. #1578134

  13B.—(1) Aon uair a bheidh tarlú ann ar aonad amach ón gcósta nó ar shaoráid láimhseála ola ar dá dheasca a scaoiltear ola amach sa Stát nó i limistéar ainmnithe nó is bun le himthosca ar réasúnach tátal a bhaint astu gur dócha go scaoilfear ola amach sa Stát nó i limistéar ainmnithe, déanfaidh an duine a bheidh, de thuras na huaire, i bhfeighil an aonaid amach ón gcósta nó na saoráide láimhseála ola lena mbaineann, an ní a thuairisciú láithreach—

  13B.—(1) Whenever an incident occurs on an offshore unit or an oil handling facility resulting in a discharge of oil, in the State or a designated area, or giving rise to circumstances from which it is reasonable to infer that there is likely to be a discharge of oil in the State or a designated area the person for the time being in charge of the offshore unit or oil handling facility concerned shall forthwith report the matter to—

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 108. #1578140

  (2) Aon uair a fheicfidh duine ar aonad amach ón gcósta nó ar shaoráid láimhseála ola tarlú lena ngabhann scaoileadh amach ola sa Stát nó i limistéar ainmnithe nó tarlú ar réasúnach tátal a bhaint as, ag féachaint do na himthosca go léir a fheictear, gur dócha go dtarlóidh scaoileadh amach ola sa Stát nó i limistéar ainmnithe, nó a fheicfidh ola san fharraige, déanfaidh sé an méid sin a thuairisciú don duine atá, de thuras na huaire, i bhfeighil an aonaid amach ón gcósta nó na saoráide láimhseála ola lena mbaineann.

  (2) Whenever a person on an offshore unit or oil handling facility observes an incident involving a discharge of oil in the State or a designated area, or an incident from which, having regard to all the circumstances observed, it would be reasonable to infer that a discharge of oil in the State or a designated area is likely to occur, or observes the presence of oil in the sea, he shall report the matter to the person, for the time being in charge of the offshore unit or oil handling facility concerned.

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 109. #1681711

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, is é sin an fuinneamh is gá chun freastal ar an éileamh fuinnimh a bhaineann le gnáthúsáid foirgneamh, a bhaint amach go leordhóthanach ach gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, mar gheall ar chomhleanúnachas ráthaithe cuspóirí, tuisceana agus nirt pholaitiúil roinnte, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  Since the objective of this Directive, namely to reduce the energy needed to meet the energy demand associated with the typical use of buildings, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the guaranteed consistency of shared objectives, understanding and political drive, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 110. #1715666

  Chun cur chun feidhme agus comhlíonadh aonfhoirmeach na gceanglas fíor-riachtanach dá dtagraítear in Airteagal 40 a áirithiú, d'fhonn BAT/SAL dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 2(1) a sholáthar, déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na bprionsabal a leagtar amach in Airteagal 4 agus d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1 a bhaint amach, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha mionsonraithe a leagan amach maidir leis an méid seo a leanas:

  In order to ensure the uniform implementation of and compliance with the essential requirements referred to in Article 40, for the provision of ATM/ANS referred to in point (g) of Article 2(1), the Commission shall, on the basis of the principles set out in Article 4 and with a view to achieving the objectives set out in Article 1, adopt implementing acts laying down detailed provisions concerning:

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 111. #1794928

  rátaí céatadáin le haghaidh clúdaigh breathnóra mar a leagtar amach in Airteagal 27(3), tuairisciú na mBallstát mar a leagtar amach in Airteagal 27(7), dualgais breathnóra mar a leagtar amach in Airteagal 27(11) agus dualgais mháistir an tsoithigh mar a leagtar amach in Airteagal 27 (12);

  percentage rates for observer coverage as set out in Article 27(3), reporting by Member States as set out in Article 27(7), duties of an observer as set out in Article 27(11), and duties of the master of the vessel as set out in in Article 27(12);

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 112. #1798396

  Beidh feidhm go heisiach ag na forálacha a leagtar amach i dTeideal III chun oibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 415 a shonrú go dtí go sonrófar oibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach san Airteagal sin maidir leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i dTeideal IV agus go dtí go dtabharfar isteach i ndlí an Aontais iad.

  The provisions set out in Title III shall apply exclusively for the purpose of specifying reporting obligations set out in Article 415 until reporting obligations set out in that Article for the net stable funding ratio set out in Title IV have been specified and introduced in Union law.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 113. #1802950

  Leagtar amach in Airteagail 32 agus 34 de Rialachán (AE) 2015/1222 rialacha maidir le cumraíocht na gcriosanna tairisceana a athbhreithniú; in Airteagail 41 agus 54 de, leagtar amach teorainneacha comhchuibhithe maidir le praghsanna uasta agus íosta imréitigh le haghaidh creataí ama lá roimh ré agus ionlae; leagtar amach in Airteagal 59 de rialacha maidir le hamanna dúnta an gheata thraschreasaigh ionlae; ach in Airteagal 74 de, leagtar amach rialacha maidir le modheolaíocht a bhaineann le comhroinnt costas athsheolta agus fritrádála.

  Articles 32 and 34 of Regulation (EU) 2015/1222 set out rules on review of bidding zone configuration, Articles 41 and 54 thereof set out harmonised limits on maximum and minimum clearing prices for day-ahead and intraday timeframes, Article 59 thereof sets out rules on intraday cross-zonal gate closure times, whereas Article 74 thereof sets out rules on redispatching and countertrading cost sharing methodologies.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 114. #773903

  Agus de bhrí gur hudaruíodh don Chuideachtain fé Acht 1855 go dtabharfaidís amach agus gur thugadar amach sé chéad gnáth-Scair de deich bpúint an ceann agus sé chéad gnáth-Scair de chúig púint an ceann (agus ocht bpúint per cent. per annum an dividendum maximum is iníoctha fén Acht san ar scór na Scaireanna san uile) agus o húdaruíodh dóibh fé Ordú 1893 caipital breise suas go dtí sé mhíle púnt do sholáthar tré ghnáth-Scaireanna no gnáth-Stoc nua (agus seacht bpúint per cent. per annum an dividendum maximum is iníoctha ar a scór san fén Ordú san) no, neachtar aca, Scaireanna no Stoc nua Tosaíochta (agus cúig púint per cent. per annum an dividendum maximum is iníoctha ar a scór san fén Ordú san) do thabhairt amach gur thugadar amach fén Ordú san ceithre chéad Nua-Scaireanna Tosaíochta de dheich bpúint an ceann ach nar thugadar amach an chuid eile den chaipital bhreise a húdaruíodh leis an Ordú san:

  AND WHEREAS the Company were authorised under the Act of 1855 to issue and have issued six hundred ordinary Shares of ten pounds each and six hundred ordinary Shares of five pounds each (in respect of all which Shares the maximum dividend payable under the said Act is at the rate of eight pounds per cent. per annum) and being authorised under the Order of 1893 to raise additional capital to the amount of six thousand pounds by the issue of new ordinary Shares or Stock (in respect of which the maximum dividend payable under the said Order is at the rate of seven pounds per cent. per annum) or new Preference Shares or Stock (in respect of which the maximum dividend payable under the said Order is at the rate of five pounds per cent. per annum) have issued under the said Order four hundred New Preference Shares of ten pounds each but have not issued the rest of the additional Capital authorised by the said Order:

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1924: ACHT SOILLSIÚ AGUS COMHACHT LEICTRICIÚIL SHLIGIGH, 1924

 115. #783797

  (2) Gach airgead d'íoc an Rialtas Briotáineach no Rialtas Shaorstáit Éireann, roimh rith an Achta so, le héinne de sna daoine a hainmnítear sa dara colún den Sceideal a ghabhann leis an Acht so, ar scór an liúntais no an aisce 'na socruítear leis an Acht so chun é íoc leis, aisíocfar é, i pé méid agus i pé cionúireacht agus ar pé cuma a ordóidh an tAire Airgid, amach as an gcion san a roinneadh ar Shaorstát Éireann den airgead (más ann do) a bhí fanta i gcreidiúint do Chuntas an Chánachais Áitiúla (Éirinn) ar scór úis, no amach as an deontas is iníoctha le Cuntas an Chánachais Áitiúla fé fho-alt (1) d'alt 58 den Local Government (Ireland) Act, 1898, no cuid de amach as an airgead san agus cuid de amach as an deontas san, agus pé cuma ina ndéanfar é beidh tosach ag an aisíoc san ar íoc an airgid is iníoctha amach as an deontas san fén gcéad fho-alt den alt so.

  (2) All moneys paid before the passing of this Act by the British Government or the Government of Saorstát Eireann to any of the persons named in the second column of the Schedule to this Act on account of the allowance or gratuity the payment of which to him is provided for by this Act shall, to such extent and in such proportions and manner as the Minister for Finance shall direct, be refunded out of the said share apportioned to Saorstát Eireann of the moneys (if any) remaining to credit of the Local Taxation (Ireland) Account in respect of interest, or out of the grant payable to the Local Taxation Account under sub-section (1) of section 58 of the Local Government (Ireland) Act, 1898, or partly out of the said moneys and partly out of the said grant, and in any case in priority to the moneys payable out of such grant under the first sub-section of this section.

  Uimhir 50 de 1924: ACHT CÚITIMH OIFIGEACHA ÁITIÚLA (TRÉIMHSE CHOGAIDH), 1924

 116. #799030

  (4) Má leanann agus sa mhéid go leanfa siad fé seach de bheith iníoctha déanfar, tar éis an chríoch-lae, gach tuarastal agus pin sean atá go dtí so iníoctha amach as an gCiste um Ghealt-ghnó d'íoc amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, mar chuid de sna costaisí fé n-ar chuathas i bhfeidhmiú an Achta so, agus tar éis an chríoch-lae déanfar gach costas (lasmuich de thuarastail agus pinsin) a híoctí amach as an gCiste um Ghealt-ghnó go dtí so d'íoc amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas no amach as an bpercentáiste sin a héilítear ar estáit gheilteanna sara n-íoctar an céanna isteach sa Stát-Chiste fé mar a ordóidh an tAire Airgid tar éis dul i gcomhairle leis an bPrímh-Bhreitheamh agus ar dheimhniú an Phrímh-Bhreithimh, ag deimhniú méid agus nádúir gach costais fé leith agus á dheimhniú gur chuathas fén gcéanna go cuibhe le hordú no le haontú uaidh, isea a híocfar amhlaidh gach costas den tsórt san (lasmuich de thuarastail agus pinsin).

  (4) All salaries and pensions heretofore payable out of the Lunacy Fund shall after the closing day, if and so far as they respectively continue to be payable, be paid out of moneys provided by the Oireachtas as part of the expenses incurred in the execution of this Act, and all such expenses (other than salaries and pensions) as have heretofore been defrayed out of the Lunacy Fund shall after the closing day be defrayed either out of moneys provided by the Oireachtas or out of the said percentage charged on the estates of lunatics before the same is paid into the Exchequer as the Minister for Finance after consultation with the Chief Justice shall direct, and all such expenses (other than salaries and pensions) shall be so defrayed on the certificate of the Chief Justice certifying the amount and nature of each expense and that the same was duly incurred by his direction or with his approval.

  Uimhir 27 de 1926: ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926

 117. #809144

  (2) Nuair a bheidh na daoine bheidh le hiontráil i bpaineul de choisteoirí á dtogha amach aige as leabhar de choisteoirí gur toghadh daoine amach as cheana déanfidh an t-oifigeach paineultachta mar a horduítear sa bhfo-alt san roimhe seo ach amháin go gcoinneofar gan atharú an mharcáil a déanfar ar leitreacha áirithe fén bhfo-alt san roimhe seo agus, in ionad an chéad no an dara hainm no ainm eile no an chéad no an dara grúpa no grúpa eile de thrí hainmneacha i ngach leitir, go dtoghfar amach o gach leitir an chéad ainm no ghrúpa de thrí hainmneacha ná beidh marcálta mar ainm no ainmneacha do toghadh amach cheana agus ansan go dtoghfar amach o gach leitir an dara hainm no grúpa de thrí hainmneacha ná beidh marcálta amhlaidh, agus mar sin de.

  (2) When selecting from a jurors book from which persons have previously been selected the persons to be entered in a panel of jurors, the empanelling officer shall proceed as directed in the foregoing sub-section save that the marking of particular letters made under the foregoing sub-section shall be retained without alteration, and, in lieu of the first, second, or other name or three names in each letter, the first name or three names not marked as having been previously selected shall be selected from each letter and then the second name or three names not so marked shall be selected from each letter, and so on.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 118. #818407

  —(1) Nuair a bheidh deimhniú fiachais maidir le cumann tabhartha amach don Chuideachtain ag an Roinn fén Acht so, beidh sé dleathach don chumann san, agus má cheanglann agus nuair a cheanglóidh an Chuideachta air é déanfidh an cumann san, scaireanna sa chumann san (dá ngairmtear fiach-scaireanna san alt so) darb ainmluach punt an ceann do thabhairt amach don tsoláthróir bhainne gur tugadh an deimhniú fiachais sin amach i dtaobh a sholáthair bhainne agus an méid scaireanna den tsórt san a bheidh le tabhairt amach amhlaidh d'aon tsoláthróir den tsórt san áireofar iad do réir trí scaireanna no do réir pé méid os a chionn san de sna scaireanna san a cheanglóidh an Chuideachta ar an gcumann a thabhairt amach in aghaidh gach bó is leis an soláthróir sin an uair sin mar a dheimhneoidh an Roinn an méid sin.

  —(1) When the Department has issued under this Act to the Company a certificate of liability in respect of a society, it shall be lawful for such society to issue and such society if and when so required by the Company shall issue to the supplier of milk on account of whose milk supply such certificate of liability was issued shares (in this section referred to as debt shares) of the nominal value of one pound each in such society the number of such shares to be so issued to any such supplier being calculated at the rate of three or such greater number as the Company shall require of such shares for every cow then owned by such supplier as certified by the Department.

  Uimhir 26 de 1928: ACHT NA nUACHTARLANN, 1928

 119. #819087

  Ar fháil gach iarratais do le n-a n-iarrfar páipeur ballóide dúbláide do thabhairt amach cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid i gcúl-scríbhinn air an lá agus an uair a fuair sé é agus uimhir leanúnach, agus gach páipeur ballóide dúbláide a tabharfar amach do réir aon iarratais den tsórt san tabharfar amach é do réir forálacha na rialach san roimhe seo sa mhéid go mbainid leis an gcás ach amháin go marcálfar ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide sin, in ionad na huimhreach a bheidh ar an rolla de thoghthóirí, an uimhir leanúnach do cuireadh i gcúl-scríbhinn ar an iarratas 'na dtabharfar amach an páipeur ballóide sin dá réir agus, nuair a bheidh an páipeur ballóide sin tabhartha amach, go ndeighléalfar leis an iarratas san fé mar is gá, do réir na rialacha so, deighleáil leis an gcóip mharcálta den rolla de thoghthóirí.

  Every request for the issue of a duplicate ballot paper shall, when received by the Seanad returning officer, be endorsed by him with the day and hour of the receipt thereof by him and with a consecutive number, and every duplicate ballot paper issued in pursuance of any such request shall be issued in accordance with the provisions of the foregoing rule so far as the same are applicable save that, in lieu of the number on the electoral roll, there shall be marked on the counterfoil of such ballot paper the consecutive number endorsed on the request in pursuance of which such ballot paper is issued and that when such ballot paper has been issued the said request shall be disposed of in like manner as the marked copy of the electoral roll is required by those rules to be disposed of.

  Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928

 120. #858704

  (3) I gcás pláta feithicle, bhéarfar amach don té is ceadúnaí fé cheadúnas earraí ceannaíochta alos feithicle inneall-ghluaiste áirithe, i gcás san do chailliúint, do dhíthiú, no do bhriseadh no agha-lot chó mór san do dhul air de dhruim caithimh no díobhála go mbeidh gach ceann no aon cheann de sna marcanna ceangaltar, leis an alt so, do bheith air scriosta dhe no do-léighte, ansan, an té is ceadúnaí fén gceadúnas san féadfaidh, ag an stáisiún chun plátaí feithicle do thabhairt amach ag ar tugadh amach an pláta feithicle sin, a iarraidh ar Ard-Cheannphort an Ghárda Síochána gur laistigh dá líomatáiste feidhmiúcháin atá an stáisiún san pláta nua feithicle do thabhairt amach alos na feithicle sin, agus leis sin déanfaidh an tArd-Cheannphort san, más deimhin leis an pláta feithicle sin a céad-luaidhtear do bheith caillte, díthithe no briste no agha-lot do bheith imithe air amhlaidh, agus ar an bpláta feithicle sin (maran caillte no díthithe dho) do sheachadadh dho, déanfaidh, fé réir forálacha an ailt seo, pláta nua feithicle agus marcanna air den tsaghas chéanna bhí ar an bpláta feithicle sin a céad-luaidhtear do thabhairt amach don iarratasóir.

  (3) Where a vehicle plate issued to the licensee under a merchandise licence in respect of a particular mechanically propelled vehicle has been lost, destroyed, or broken or has become so defaced by wear or injury that all or any of the marks required by this section to be borne thereon are obliterated or illegible, the licensee under such licence may apply at the vehicle plate issuing station, at which such vehicle plate was issued, to the Chief Superintendent of the Gárda Síochána within whose functional area such station is situate for the issue of a new vehicle plate in respect of such vehicle, and thereupon the said Chief Superintendent, if he is satisfied that such first mentioned vehicle plate has been lost, destroyed, broken or so defaced and upon delivery to him of such vehicle plate (if not lost or destroyed), shall, subject to the provisions of this section, issue to the applicant a new vehicle plate bearing marks similar to those borne by such first mentioned vehicle plate.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 121. #860565

  (4) I gcás polasaí árachais ar n-a thabhairt amach ag árachóir feithicle agus urruíocht ar n-a tabhairt amach ag árachóir eile feithicle no ag urruitheoir feithicle do bheith, dá mbé an duine céanna do bhéarfadh amach iad agus dá léightí iad le chéile mar aon scríbhinn amháin, ina scríbhinn is polasaí agus urruíocht cónasctha ceaduithe, tuigfear, chun crícheanna an Achta so, gur scríbhinn amháin an polasaí agus an urruíocht san le chéile agus gur polasaí agus urruíocht có-nasctha ceaduithe iad, agus bainfidh an Chuid seo den Acht so leo dá réir sin, fé réir an atharuithe go ndéanfar tagairtí don té do thug amach an polasaí agus urruíocht có-nasctha san do léiriú mar thagairtí don té do thug amach an chuid a bhaineann leis an gcás den chéanna.

  (4) Where a policy of insurance issued by a vehicle insurer and a guarantee issued by another vehicle insurer or by a vehicle guarantor would, if issued by the same person and read together as one document, be an approved combined policy and guarantee, such policy and guarantee shall be deemed, for the purposes of this Act, to constitute together one document and to be an approved combined policy and guarantee, and this Part of this Act shall apply thereto accordingly, subject to the modification that references to the person by whom such combined policy and guarantee was issued shall be construed as referring to the person by whom the relevant portion of such combined policy and guarantee was issued.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 122. #880937

  (4) Is i scríbhinn agus sa bhfuirm orduithe bheidh gach toiliú do bhéarfaidh an tAire fén alt so le debentiúirí do thabhairt amach a bheidh beartuithe do thabhairt amach agus luadhfar ann ainm an chomhar-chumainn talmhaíochta fhéadfaidh agus ainm an duine dá bhféadfar na debentiúirí sin do thabhairt amach maraon le méid na suime airgid agus mion-innste eile i dtaobh na suime airgid gur chun í d'urrú a féadfar na debentiúirí sin do thabhairt amach, agus féadfaidh gach coinníoll, teora, agus srian maidir leis na debentiúirí sin do thabhairt amach do bheith i ngach toiliú den tsórt san is dóich leis an Aire is ceart do chur isteach sa toiliú san, agus go háirithe coinníoll á chur mar cheangal na debentiúirí sin do bheith i bhfuirm áirithe.

  (4) Every consent given by the Minister under this section to a proposed issue of debentures shall be in writing in the prescribed form and shall state the name of the agricultural co-operative society by whom and the person to whom and the, amount and other particulars of the sum of money for securing which such issue of debentures may be made, and every such consent may contain all such conditions, limitations, and restrictions in relation to such issue of debentures as the Minister shall think proper to insert in such consent, and in particular a condition requiring such debentures to be in a particular form.

  Uimhir 39 de 1934: ACHT COMHAR-CHUMANN TALMHAÍOCHTA (DEBENTIUIRI), 1934

 123. #910538

  (2) Cuideachta choigríche no duine (pé áit ina gcomhnuíonn sé no ina ndeineann sé gnó) do bhéarfaidh amach (ach amháin i gcúrsa ath-árachú no mar ath-árachú) polasaí, banna, deimhniú no ionstruim eile árachais do dhuine ar a mbeidh gnáth-chomhnaí i Saorstát Éireann no do bhéarfaidh amach do dhuine ar bith den tsórt san polasaí, banna, deimhniú, no ionstruim eile árachais in aghaidh freagarthachta, caillteanais, no damáiste eireoidh (má eiríonn in aon chor) i Saorstát Éireann, no ghlacfaidh o dhuine ar bith ar a mbeidh gnáth-chomhnaí i Saorstát Éireann praemium alos polasaí do bhéarfar amach amhlaidh tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so, tuigfear ina dtaobh chun crícheanna an Achta so, más i gcúrsa gnó do bheith ar siúl is gnó árachais do réir bhrí an Achta so agus más mar chuid den gnó san do tugadh amach an ionstruim árachais sin no do glacadh an praemium san, gnó árachais do bheith ar siúl acu i Saorstát Éireann pe'ca in áit laistigh no in áit lasmuich de Shaorstát Éireann do bhéarfar amach an ionstruim sin no glacfar an praemium san.

  (2) A foreign company which or a person (wherever resident or carrying on business) who issues (otherwise than in the course or by way of re-insurance) a policy, bond, certificate, or other instrument of insurance to a person ordinarily resident in Saorstát Eireann, or issues to any such person a policy, bond, certificate, or other instrument of insurance in respect of a liability, loss, or damage which will arise (if at all) in Saorstát Eireann, or accepts from any person ordinarily resident in Saorstát Eireann a premium in respect of a policy so issued after the commencement of this Part of this Act shall, if the issue of such instrument of insurance or the acceptance of such premium was done in the course and as part of the carrying on of a business which is assurance business within the meaning of this Act, be deemed, for the purposes of this Act, to carry on assurance business in Saorstát Eireann whether such instrument is issued from or such premium is accepted at a place in or a place outside Saorstát Eireann.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 124. #911174

  (2) I gcás cuideachta árachais tionnscail do thabhairt amach polasaí árachais tionnscail agus an polasaí sin do bheith neadhlíthiúil no ultra vires na cuideachtan san dlighfidh an chuideachta san, gan dochar d'aon phionós no freagarthacht eile fé n-a ndeachadar tríd sin, suim is có-ionann le luach scarúna an pholasaí sin in airgead tirim (luach a gheobhfar amach do réir na bhforálacha den Chuid seo den Acht so bhaineann leis sin) d'íoc leis an té bheidh ina teideal más roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so do tógadh amach an polasaí sin agus, más tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so do tógadh amach an polasaí sin, suim is có-ionann le méid na bpraemia do híocadh ar scór an pholasaí sin d'íoc leis an té bheidh ina teideal maran rud é, i gceachtar cás, go gcruthóidh an chuideachta san go raibh an chuideachta san, toisc tuairisc bhréagach d'fháil ón té do thóg amach an polasaí sin no ón té do rinne an tairisgint i gcóir an pholasaí sin, gan a fhios acu go raibh an polasaí sin nea-dhlíthiúil no ultra vires na cuideachtan san.

  (2) Where an industrial assurance company issues or has issued a policy of industrial assurance which is illegal or is ultra vires such company, such company shall, without prejudice to any other penalty or liability thereby incurred, be liable, if such policy was effected before the commencement of this Part of this Act, to pay to the person entitled thereto a sum equal to the cash surrender value (to be ascertained in accordance with the provisions of this Part of this Act applicable thereto) of such policy, and, if such policy was effected after the commencement of this Part of this Act, to pay to the person entitled thereto a sum equal to the amount of the premiums paid on foot of such policy, unless, in either case, such company proves that owing to a false representation on the part of the person who effected or the person who made the proposal for such policy, such company did not know that such policy was illegal or ultra vires such company.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 125. #911258

  (7) D'ainneoin forálacha an ailt seo, pé uair a bheidh, i dtairisgint i gcóir polasaí árachais tionnscail a bheidh tógtha amach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, ráiteas nea-cheart ar aois an duine go mbeidh a shaol árachuithe fén bpolasaí sin, féadfaidh an chuideachta árachais tionnscail do thug amach an polasaí sin téarmaí an pholasaí, no téarmaí aon pholasaí bhéarfar amach ina ionad, do choigeartú i slí go mbeidh na téarmaí sin ar aon dul leis na téarmaí do bhainfeadh leis an gcás dá luaidhtí aois cheart an duine sin sa tairisgint sin, agus dá réir sin ní déanfar aon pholasaí árachais tionnscail a bheidh tugtha amach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so do nea-dhleathú ar scór aois an duine gur alos a shaoil a tugadh an polasaí sin amach do bheith curtha síos go nea-cheart sa pholasaí sin no sa tairisgint i gcóir an pholasaí sin.

  (7) Notwithstanding the provisions of this section, whenever a proposal for a policy of industrial assurance which was effected before the commencement of this Part of this Act contains an incorrect statement of the age of the person whose life is assured under such policy, the industrial assurance company which issued such policy may so adjust the terms of the policy, or of any policy which may be issued in lieu thereof, that such terms shall conform to the terms which would have been applicable if the true age of such person had been inserted in such proposal, and accordingly no industrial assurance policy issued before the commencement of this Part of this Act shall be invalidated on the ground that the age of the person in respect of whose life such policy was issued was incorrectly stated in such policy or in the proposal for such policy.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 126. #911280

  —(1) Gach polasaí árachais tionnscail do bhéarfar amach tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so tuigfear é dhéanamh ar na téarmaí go n-admhuíonn an chuideachta bhéarfaidh an polasaí sin amach gurb é is aois, ar dháta an pholasaí sin do thabhairt amach, don duine gur alos a shaoil a bhéarfar an polasaí sin amach ná an aois a bheidh luaidhte chuige sin sa pholasaí sin no, mara mbeidh an aois sin luaidhte chuige sin sa pholasaí sin, an aois a bheidh luaidhte chuige sin sa tairisgint i gcóir an pholasaí sin, agus dá réir sin ní déanfar aon pholasaí árachais tionnscail do neadhleathú ná do chonspóid ar an scór go bhfuil aois an duine gur alos a shaoil a bhéarfar an polasaí sin amach curtha síos go neacheart sa pholasaí sin no sa tairisgint i gcóir an pholasaí sin.

  —(1) Every policy of industrial assurance issued after the commencement of this Part of this Act shall be deemed to be made on the terms that the age, at the date of the issue of such policy, of the person in respect of whose life such policy is issued is admitted by the company issuing such policy to be the age stated in that behalf in such policy or, where such age is not stated in such policy, to be the age stated in that behalf in the proposal for such policy, and accordingly no industrial assurance policy shall be invalidated or questioned on the ground that the age of the person in respect of whose life such policy is issued is incorrectly stated in such policy or in the proposal for such policy.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 127. #925170

  Gach iarratas ar pháipear ballóide dúbláideach do thabhairt amach a gheobhaidh an ceann cóimhrimh Seanaid cúl-scríobhfaidh air, ar é fháil dó, an lá agus an uair do fuair agus fós uimhir leanúnach, agus gach páipéar ballóide dúbláideach do bhéarfar amach do bhun aon iarratais den tsórt san bhéarfar amach é do réir forálacha na Rialach san roimhe seo sa mhéid go mbainfid leis an gcás ach amháin go marcálfar ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide sin, in ionad na huimhreach a bheidh ar an rolla de thoghthóirí, an uimhir leanúnach do cúl-scríobhadh ar an iarratas gur dá bhun a bheidh an páipéar ballóide sin á thabhairt amach agus, nuair a bheidh an páipéar ballóide sin tugtha amach, go ndéanfar leis an iarratas san fé mar is gá do réir na Rialacha so déanamh leis an gcóip mharcálta den rolla de thoghthóirí.

  Every request for the issue of a duplicate ballot paper shall, when received by the Seanad returning officer, be endorsed by him with the day and hour of the receipt thereof by him and with a consecutive number, and every duplicate ballot paper issued in pursuance of any such request shall be issued in accordance with the provisions of the foregoing Rule so far as the same are applicable save that, in lieu of the number on the electoral roll, there shall be marked on the counterfoil of such ballot paper the consecutive number endorsed on the request in pursuance of which such ballot paper is issued and that when such ballot paper has been issued the said request shall be disposed of in like manner as the marked copy of the electoral roll is required by these Rules to be disposed of.

  Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

 128. #1104188

  (4) Íocfaidh an Bord leath na gcaiteachas go léir (lena n-áirítear luach saothair a chomhaltaí agus an achtúire a cheapfar chun críche fo-mhíre (e) de mhír 7 den chomhaontú sceidealta) faoina rachaidh an Bord amach go réasúnach agus go cuí tar éis an dáta aistrithe chun a ghnóthaí a fhorceannadh, agus cuirfidh an Bord cibé saoráidí ar fáil don Bhord amach a theastóidh de réir réasúin ón mBord amach chun scrúdú a dhéanamh ar leabhair, cuntais agus doiciméid a tugadh suas don Bhord agus chun sleachta a thógáil astu nó cóipeanna a dhéanamh díobh agus cuirfidh an Bord ar fáil don Bhord amach seirbhísí cibé oifigeach agus seirbhíseach, agus sin ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus go ceann cibé tréimhse ar a gcomhaontóidh an Bord agus an Bord amach nó, cheal comhaontaithe, a chinnfidh an tAire le comhaontú na hAireachta, agus íocfaidh an Bord leath luach saothair na n-oifigeach agus na seirbhíseach sin.

  (4) One-half of all expenses reasonably and properly incurred by the outgoing Board (including remuneration of its members and of the actuary appointed for the purpose of subparagraph (e) of paragraph 7 of the scheduled agreement) after the transfer date for the purpose of winding up its affairs shall be defrayed by the Board, and the Board shall make available to the outgoing Board such facilities for the examination of and the making of extracts from or copies of books, accounts and documents surrendered to the Board as the outgoing Board may reasonably require, and the Board shall make available to the outgoing Board the services of such officers and servants, on such terms and conditions, and for such period, as may be agreed between the Board and the outgoing Board or, failing agreement, as may be determined by the Minister in agreement with the Ministry, and one half of the remuneration of those officers and servants shall be defrayed by the Board.

  Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958

 129. #145124

  (x) gnáth-scaoileadh amach bodharuisce olúil ar muir;

  (x) the routine discharge at sea of oily bilge water;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 130. #145128

  (3) (a) An ceanglas taifead a choimeád a fhorchuirtear le mír (1) den Rialachán seo, ní bhainfidh sé le haon scaoileadh amach dá dtagraítear i mír (1) (a) (x) den Rialachán seo agus ar scaoileadh amach bodharuisce olúil as spásanna innealra (lena n-áirítear seomraí caidéal) é, i gcás gur taifeadadh an scaoileadh amach i dturasleabhar sheomra an innill nó i dturasleabhar an léibhinn.

  (3) ( a ) The requirement to keep a record imposed by paragraph (1) of this Regulation shall not apply to any discharge which is referred to in paragraph (1) (a) (x) of this Regulation and is a discharge of oily bilge water from machinery spaces (including pump rooms) if the discharge has been entered in the engine room log book or deck log book.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 131. #145132

  (ii) ballasta salach nó uisce glantacháin a scaoileadh amach as dabhcha breosla buncair;

  (ii) discharge of dirty ballast or cleaning water from bunker fuel tanks;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 132. #145135

  (v) bodharuisce olúil a ghnáth-scaoileadh amach san fharraige;

  (v) the routine discharge at sea of oily bilge water;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 133. #145139

  (3) (a) An ceanglas taifead a choimeád a fhorchuirtear le mír (1) den Rialachán seo, ní bheidh feidhm aige maidir le haon scaoileadh amach dá dtagraítear i mír (1) (a) (v) den Rialachán seo ar scaoileadh amach bodharuisce olúil as spásanna innealra (lena n-áirítear seomraí caidéal) é i gcás gur taifeadadh an scaoileadh amach i dturasleabhar sheomra an innill nó i dturasleabhar an léibhinn.

  (3) ( a ) The requirement to keep a record imposed by paragraph (1) of this Regulation shall not apply to any discharge which is referred to in paragraph (1) (a) (v) of this Regulation and is a discharge of oily bilge water from machinery spaces (including pump rooms) if the discharge has been entered in the engine room log book or deck log book.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 134. #145170

  (f) Ballasta Salach a scaoileadh amach

  (f) Discharge of dirty ballast

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 135. #145172

  An dáta agus ionad na loinge ag tús an scaoilte amach san fharraige

  16 Date and position of ship at start of discharge to sea

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 136. #145173

  An dáta agus suíomh na loinge ag deireadh an scaoilte amach san fharraige

  17 Date and position of ship at finish of discharge to sea

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 137. #145174

  Luas/luasanna na loinge le linn an scaoilte amach

  18 Ship's speed(s) during discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 138. #145175

  An chainníocht a scaoileadh amach san fharraige

  19 Quantity discharged to sea

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 139. #145178

  (g) Uisce a scaoileadh amach as na dabhcha dríodair

  (g) Discharge of water from slop tanks

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 140. #145181

  Tráth an eadar-scartha ón scaoileadh amach deireanach

  24 Time of settling from last discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 141. #145182

  An dáta an t-am agus suíomh na loinge ag tús an scaoilte amach

  25 Date, time and position of ship at start of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 142. #145183

  An t-ábhar iomlán ag tús an scaoilte amach a ghrúntáil

  26 Sounding of total contents at start of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 143. #145184

  Idiraghaidh a ghrúntáil ag tús an scaoilte amach

  27 Sounding of interface at start of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 144. #145187

  30.An dáta, an t-am agus suíomh na loinge ag deireadh an scaoilte amach

  30 Date, time and position of ship at end of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 145. #145188

  Luas/luasanna na loinge le linn an scaoilte amach

  31 Ship's speed(s) during discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 146. #145189

  An idiraghaidh a ghrúntáil ag deireadh an scaoilte amach

  32 Sounding of interface at end of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 147. #145205

  (j) Gnáth-scaoileadh amach Bodharuisce olúil san fharraige ó spásanna innealra (lena n-áiritear seomra; caidéal)*

  ( j ) Routine discharge at sea of oily bilge water from machinery spaces (including pump rooms) †

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 148. #145208

  (k)Ola a Scaoileadh amach go tionóisceach nó go heisceachtúil

  (k) Accidental or other exceptional discharges of oil

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 149. #145225

  An dáta agus suíomh na loinge ag tús an scaoilte amach

  6 Date and position of ship at start of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 150. #145226

  An dáta agus suíomh na loinge ag deireadh an scaoilte amach

  7 Date and position of ship at finish of discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 151. #145227

  Luas/luasanna na loinge le linn an scaoilte amach

  8 Ship's speed(s) during discharge

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 152. #145228

  An modh scaoilte amach (luaigh cibé acu ar úsáideadh deighilteoir n6 nár úsáideadh)

  9 Method of discharge (state whether separator used)

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 153. #145229

  An chainníocht a scaoileadh amach

  10 Quantity discharged

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 154. #145244

  (e) Bodharuisce olúil ó spásanna innealra a ghnáth-scaoileadh amach san fharraige*

  (e) Routine discharge at sea of oily bilge water from machinery spaces *

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 155. #145248

  (f) Olla a scaoileadh amach go tionóisceach nó go heisceachtúil

  ( f ) Accidental or other exceptional discharge of oil

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 156. #145252

  Imthosca an scaoilte amach nó an éalaithe agus sonraí ginearálta

  23 Circumstances of discharge or escape and general remarks

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 157. #146578

  Feithiclí Iompair Isteach/Amach

  Ro/Ro Freight Vehicles

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 158. #146672

  (a) i gcás oibrí lae, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4;

  ( a ) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 159. #147620

  Ar iarratas chun an Chuntasóra ar airgead a íoc amach as an gCúirt gan ordú

  On a request to the Accountant for payment of money out of Court without an order

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 160. #148072

  (1) Déanfar na táillí atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal a mhuirearú sna hOifigí Cúirte Cuarda i leith na míreanna atá leagtha amach sa chéad cholún.

  (1) The fees set out in the second column of the Schedule shall be charged in the Circuit Court Offices in respect of the items set out in the first column.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 161. #148172

  (1) Déanfar na táillí atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal a mhuirearú sna hOifigí Cúirte Dúiche i leith na míreanna atá leagtha amach sa chéad cholún.

  (1) The fees set out in the second column of the Schedule shall be charged in the District Court Offices in respect of the items set out in the first column.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 162. #152006

  Paicéad luas-phaist-amach

  Express postal packet — outgoing

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 163. #152034

  Táille Luas-Seachadta amach 32p

  Outgoing Express Delivery Fee 32p

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 164. #152035

  Táille Fhaisnéis Seachadta ar bheartán árachaithe amach 15p

  Advice of Delivery Fee on outgoing insured parcel 15p

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 165. #152038

  100p ar bheartán amach

  100p on outgoing parcel

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 166. #152851

  (b) a chuirtear amach in aghaidh an lae--

  ( b ) sent out daily—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 167. #156685

  Sa Chéad Sceideal leagtar amach na rialacháin atá cúlghairthe.

  The First Schedule sets out the regulations which have been revoked.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 168. #157079

  3(1) Íocfar amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas-

  3(1) There shall be paid out of moneys provided by the Oireachtas—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 169. #157888

  As páipéir bhallóide phost-vótálaithe a chur amach agus a ghlacadh:

  For despatch and receipt of ballot papers of postal voters:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 170. #159009

  (b) don líon blianta ar bhain na hiarratasóirí a slí bheatha amach go príomha as iascaireacht,

  ( b ) the number of years in which the applicants derived their livelihood mainly from fishing,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 171. #159181

  (b) "nó" a scriosadh amach roimh "mar Oifigeach i gCeannas Ceannasaíochta" agus tá an fo-airteagal sin arna leasú amhlaidh leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Airteagal seo.

  ( b ) the deletion of "or" before Officer Commanding a Command and the said sub-article as so amended is set out in the Table to this Article.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 172. #159762

  Tugtar éifeacht leis seo do na tograí atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  Effect is hereby given to the proposals set out in the Schedule hereto.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 173. #160694

  Cuirfear "amach as airgid a sholáthróidh an tOireachtas" in ionad "amach as an Ród-Chiste" in alt 41 (1).

  There shall be substituted for "out of the Road Fund" in section 41(1) the words "out of moneys provided by the Oireachtas".

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 174. #164149

  (I) Íocfar amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas-

  3 (1) There shall be paid out of moneys provided by the Oireachtas—

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 175. #164530

  (a) i gcás oibrí lae, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4:

  ( a ) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4;

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 176. #165594

  Ainmnítear sna Rialacháin seo na heagraíochtaí atá leagtha amach sa sceideal mar "eagraíochtaí ceadaithe".

  These regulations designate the organisations set out in the schedule as "approved organisations".

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 177. #166868

  ciallaíonn "breoslú" breosla aerárthaigh a thaoscadh isteach i ndaibhche aerárthaí nó amach sa daibhche aerárthaí;

  "fuelling" means discharging aircraft fuel into or from aircraft tanks;

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 178. #167309

  Tugtar éifeacht leis seo do na tograi atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  Effect is hereby given to the proposals set out in the Schedule hereto.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 179. #167343

  (1) Bunóidh gach fostóir dá fhostaithe féin scéim lena gcomhlíonfar na téarmaí atá leagtha amach thíos.

  (1) Each employer will set up a scheme for his own employees conforming to the terms set out below.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 180. #167350

  (1) Bunóidh gach fostóir dá fhostaithe féin scéim lena gcomhlíonfar na téarmaí atá leagtha amach thíos.

  (1) Each employer will set up a scheme for his own employees conforming to the terms as set out below.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 181. #167764

  (b) go n-aistrítear an frithghníomhaí den fhéarach agus amach as an tréad iomchuí,

  ( b ) the reactor is moved off the pasture and out of the relevant herd,

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 182. #169490

  ciallaíonn "soitheach soláthair suiteála amach ón gcósta" soitheach a dhéanann seirbhísí (lena n-áirítear soláthairtí nó paisinéirí, nó soláthairtí agus paisinéirí a iompar) i leith suiteála amach ón gcósta;

  "Offshore installation supply vessel" means a vessel which performs services (including the carriage of supplies or passengers, or supplies and passengers) in respect of an offshore installation;

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 183. #169607

  (2) Ar dheimhniú inniúlachta d'aon aicme atá leagtha amach i gcolún 1 de Thábla 4 a ghabhann leis na Rialacháin seo a eisiúint nó ina dhiaidh sin, féadfaidh an tAire, más deimhin leis go bhfuil an duine dá n-eisítear é inniúil chun bheith i gceannas tuga den tuairisc atá leagtha amach i gcolún 3 den Tábla sin, an deimhniú a fhormhuiniú sa chéill sin mar dheimhniú inniúlachta leis an bhformhuiniú ceannasaíochta atá leagtha amach i gcolún 2 den Tábla sin.

  (2) On the issue of a certificate of competency of any class set out in column 1 of Table 4 to these Regulations, or subsequently, the Minister may, if satisfied that the person to whom it is issued is competent to be in command of a tug of the description set out in column 3 of that table, endorse the certificate to that effect as a certificate of competency with the command endorsement set out in column 2 of that Table.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 184. #169626

  (1) Faoi réir mhír (2) den Rialachán seo agus Rialachán 15 de na Rialacháin seo, is é an líon íosta d'oifigeach léibhinn cáilithe d'aicme áirithe a cheanglófar ar longa a iompar (seachas longa paisinéirí nó tugaí) ar longa iad de thuairisc atá leagtha amach i gcolún 2 de Thábla A de Chuid I de Sceideal I a ghabhann leis na Rialacháin seo nuair a bheidh siad ar thuras chuig suíomh nó ó shuíomh nó idir suímh sa limistéar trádála atá leagtha amach i ndáil leis an tuairisc loinge sin i gcolún 1 den Tábla sin, ná an líon atá leagtha amach i gcolún 3 den Tábla sin.

  (1) Subject to paragraph (2) of this Regulation and to Regulation 15 of these Regulations, the minimum number of qualified deck officers of a particular class which ships (other than passenger ships or tugs) of a description set out in other column 2 of Table A of Part I of Schedule I to these regulations when engaged on a voyage to or from a location or between locations in the trading area set out in relation to that description of ship in column 1 of that Table, are required to carry shall be the number set out in column 3 of that Table.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 185. #169629

  Faoi réir mhír (2) den Rialachán seo agus Rialachán 15 de na Rialacháin seo, is é an líon íosta d'oifigeach léibhinn cáilithe d'aicme áirithe a cheanglófar ar longa paisinéirí a iompar, ar longa iad de thuairisc atá leagtha amach i gcolún 2 de Thábla B de Chuid I de Sceideal I a ghabhann leis na Rialacháin seo le linn dóibh a bheith ar thuras chuig suíomh nó ó shuíomh nó idir suímh sa limistéar trádála atá leagtha amach maidir leis an tuairisc loinge sin in gcolún 1 den Tábla sin, ná an líon atá leagtha amach i gcolún 3 den Tábla sin.

  (1) Subject to paragraph (2) of this Regulation and to Regulation 15 of these Regulations, the minimum number of qualified deck officers of a particular class which passenger ships, being ships of a description set out in column 2 of Table B of Part I of Schedule 1 to these Regulations, when engaged on a voyage to or from a location or between locations in the trading area set out in relation to that description of ship in column 1 of that Table, are required to carry shall be the number set out in column 3 of that Table.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 186. #169724

  Maidir le haon soitheach soláthair suiteála amach ón gcósta a théann chun farraige-

  In relation to any offshore installation supply vessel which goes to sea—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 187. #169726

  (b) idir suiteálacha amach ón gcósta sa limistéar trádála NeasIlchríochach

  ( b ) between offshore installations in the Near Continental trading area

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 188. #170292

  Paicéad luas-phoist-amach

  Express postal packet — outgoing

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 189. #170318

  Táille Luas-Seachadta Amach

  Outgoing Express Delivery Fee

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 190. #170320

  Táille Fhaisnéis Seachadta ar bheartán árachaithe amach

  Advice of Delivery Fee on outgoing insured parcel

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 191. #170324

  120p ar bheartán amach

  120p on outgoing parcel

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 192. #170388

  (c) a bhfuarthas amach, ar é a scrúdú go hoifigiúil gur shásaigh sé na coinníollacha sin;

  ( c ) has been found on official examination to have satisfied the said conditions,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 193. #171946

  Tugtar éifeacht leis seo do na tograí atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  Effect is hereby given to the proposals set out in the Schedule hereto.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 194. #173038

  (a) i gcás oibrí laethúil, an pá iomchuí san uair atá leagtha amach i Roinn 4:

  (a) in the case of a daily worker, the appropriate hourly wage set out in Section 4.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 195. #173453

  Slí/Slite amach éigeandála

  Emergency exit(s).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 196. #173454

  comharthaí ag taispeáint slí/slite amach éigeandála

  signs indicating emergency exit(s).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 197. #173455

  Leagan amach na suíochán

  Seat lay-out.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 198. #173508

  As páipéir bhallóide phost-vótálaithe a chur amach agus a ghlacadh:

  For despatch and receipt of ballot papers of postal voters:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 199. #176566

  Ba chóir an ráta san uair a fháil amach trí roinnt ar an líon uaire a chloig iomchuí mar atá leagtha amach i gCuid II, Roinn I.

  The hourly rate should be ascertained by dividing by the appropriate number of hours set out in Part II, Section 1.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 200. #177499

  Ba chóir an ráta san uair a fháil amach trí roinnt ar an líon uaire a chloig cuí mar atá leagtha amach i gCuid II, Roinn I.

  The hourly rate should be ascertained by dividing by the appropriate number of hours as set out in Part II, Section 1.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 201. #179101

  (v) ar dheimhniú a eisiúint má fhaightear amach an armlann a bheith éifeachtach

  (v) issue of certificate if magazine is found to be efficient

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 202. #179434

  (ii) a bhfuarthas amach ar é a scrúdú go hoifigiúil gur shásaigh sé na coinníollacha sin,

  (ii) has been found on official examination to have satisfied the said conditions,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 203. #180466

  (l) Bunóidh gach fostóir dá fhostaithe féin scéim lena gcomhlíonfar na téarmaí atá leagtha amach thíos.

  (1) Each employer will set up a scheme for his employees conforming to the terms set out below.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 204. #180677

  (iii) ráthóidh soláthraí an tsíl an péacadh a fuarthas amach ag an anailís shealadach,

  (iii) the supplier of the seed shall guarantee the germination ascertained at the provisional analysis,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 205. #181068

  (1) Déanfar na táillí atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal a mhuirearú sna hOifigí Cúirte Cuarda i leith na míreanna atá leagtha amach sa chéad cholún.

  (1) The fees set out in the second column of the Schedule to this Order shall be charged in the Circuit Court Offices in respect of the items set out in the first column.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 206. #181618

  Ar iarratas chun an Chuntasóra ar airgead a íoc amach as an gCúirt gan ordú

  On a request to the Accountant for payment of money out of Court without an order

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 207. #182622

  Paicéad luas-phoist amach

  Express postal packet-outgoing

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 208. #182654

  Cuid II (Beartáin Árachaithe Amach)

  Part II (Outgoing Insured Parcels)

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 209. #182657

  144p ar bheartán amach

  144p on outgoing parcel

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 210. #182997

  Leagfar amach an lá a thosóidh agus an lá a chríochnóidh gach Suí san fhógra sin.

  The said notice shall set out the day of commencement and the day of termination of each Sitting.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 211. #184199

  (a) amhail ar an 1ú lá de Nollaig, 1981, agus ón lá sin amach-

  (a) on and from the 1st day of December, 1981—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 212. #184212

  (b) amhail ar an 1ú lá d'Iúil, 1982 agus ón lá sin amach-

  (b) on and from the 1st day of July, 1982—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 213. #184982

  (g) an doimhneacht uasta a baineadh amach i gcúrsa na hoibríochta,

  (g) the maximum depth reached in the course of the operation,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 214. #184996

  (e) an doimhneacht uasta a bhain sé amach i ngach tumadh,

  (e) the maximum depth reached on each dive,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 215. #185213

  (d) má d'imigh daoine amach as an áitreabh, tuairisc ar an imeacht sin, agus

  (d) if there was an evacuation, a description thereof, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 216. #185687

  Ainmnítear sna Rialacháin seo na heagraíochtaí atá leagtha amach sa sceideal mar "eagraíochtaí ceadaithe".

  These regulations designate the organisations set out in the schedule as “approved organisations”.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 217. #226926

  Déanfar sonraí a leagan amach ar dhuilleog na gcúiseamh

  Particulars to be set out in charge sheet

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 218. #227878

  Cumhacht chun éilimh thar dlínse a scriosadh amach, maille le costais

  Power to strike out with costs claims in excess of jurisdiction

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 219. #229644

  *Leag amach an cion mar aon leis an am agus an áit

  * Set out offence with time and place

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 220. #229698

  *faoi scaoileadh saor coinníollach mar atá leagtha amach anseo thíos.

  *on conditional release set out hereunder

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 221. #230209

  (e) Luaigh teideal oifigiúil an Fhórsa Póilíneachta mar atá leagtha amach sa bharántas bunaidh.

  (e) State the official title of the Police Force as set out on the original warrant.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 222. #230551

  *Leag amach an cion mar atá sa toghairm nó ar dhuilleog na gcúiseamh

  * Set out offence as in summons or charge sheet

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 223. #230720

  íocaíochtaí amach go dtí an dáta seo:

  Payments out to date:

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 224. #230721

  FÓGRA UM IARRATAS CHUN AIRGEAD ATA INFHEISTITHE DO MHIONAOISEACH A ÍOC AMACH AS AN gCÚIRT

  NOTICE OF APPLICATION FOR PAYMENT OUT OF COURT OF MONEY INVESTED FOR A MINOR

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 225. #231567

  Asbhaintí (sonraí gach asbhainte le leagan amach) ................................................................

  Deductions (particulars of each deduction to be set out) ..............................................................

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 226. #231678

  *Leag amach Ordú na Cúirte

  *Set out Order of the Court

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 227. #232384

  (Leag amach na sonraí)

  (Set out the details)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 228. #232722

  *Leag amach liosta agus luach na nduaiseanna

  * Set out list and value of prizes

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 229. #232799

  †Luaigh an tslí bheatha mar atá leagtha amach in alt220

  † State occupation as set out in section 220

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 230. #233814

  † Ainmnigh an teach nó an áit eile mar atá leagtha amach in alt 35 den Acht.

  † Name the house or other place as set out in section 35 of the Act.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 231. #234142

  †Leag amach liosta agus luach na nduaiseanna

  † Set out list and value of prizes

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 232. #234487

  *(in áit laistigh de mhíle slí amach ó theorainn chósta limistéar an fhreagróra),

  *(at a place within one mile beyond the coastal boundary of the respondent's area),

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 233. #235246

  *Leag amach an galar nó an mí-chumas coirp nó aigne

  * Set out disease or physical or mental disability

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 234. #235608

  sonraí an chiona a leagan amach ar dhuilleog na gcúiseamh, O.17, r.1

  particulars of offence to be set out on charge sheet, O.17, r.1

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 235. #235726

  Sonraí an chiona a leagan amach uirthi, O.17, r.1 (1)

  Particulars of offence to be set out on, O.17, r.1 (1)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 236. #236048

  más rud é go ndéantar an gearán a scriosadh amach, O.38, r.1 (4)

  where complaint is struck out, O.38, r.1 (4)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 237. #236560

  Do dhéanamh sonraí ciona a leagan amach ar dhuilleog na gcúiseamh, O.17, r.1

  Particulars of offence to be set out on charge sheet by, O.17, r.1

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 238. #236805

  Cumhacht chun éilimh thar dlínse a scriosadh amach, maille le costais, O.51, r.8

  Power to strike out with costs in case of excess, O.51, r.8

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 239. #236946

  A chur le toghairm, etc., nó a scriosadh amach aisti, O.12, r.2

  Adding or striking out of, O.12, r.2

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 240. #237024

  Iarratas faoi alt 10 (1) ar ordú i ndáil le hábhar truailliúcháin do dhul amach in uiscí nó le heisilteach a scardadh amach in uiscí,

  Application under sec.10 (1) for an order in relation to the entry of polluting matter or the discharge of effluent to waters,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 241. #237348

  SCRIOSADH AMACH

  STRIKE OUT

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 242. #252358

  Leagfar amach lá tosaithe agus lá críochnaithe gach Suí san fhógra sin.

  The said notice shall set out the day of commencement and the day of termination of each Sitting.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 243. #253507

  Leagfar amach i mionnscríbhinn an duine a mbeidh suim aige i soileas an duine sin:—

  The affidavit of the person having an interest in the wellbeing of such person shall set forth:—

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 244. #253512

  Leagfar amach go soiléir agus go sonrach i mionnscríbhinn an liachleachtóra:—

  The affidavit of the medical practitioner shall set forth distinctly and particularly:—

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 245. #253945

  (ii) ag leagan amach an beart a rinneadh chun a fháil amach cé hé an cosantóir, agus

  (ii) setting out the action taken to ascertain the defendant's identity, and

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 246. #254028

  agus leagfar amach iontu

  and shall set out

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 247. #254071

  agus leagfar amach inti

  and shall set out

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 248. #254408

  Is san fhoirm a leagtar amach i bhFoirm 3 sna Rialacha seo a bheidh Mionnscríbhinn Leasa.

  An Affidavit of Welfare shall be in the form set out in Form 3 herein.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 249. #254416

  (ii) leagfar amach ann an foras/na forais le haghaidh foraithne colscartha, má lorgaítear sin;

  (ii) outline the ground(s) for a decree of divorce, if sought;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 250. #254422

  (ii) leagfar amach ann an foras/na forais le haghaidh foraithne idirscartha bhreithiúnaigh, má lorgaítear sin;

  (ii) outline the ground(s) for a decree of judicial separation, if sought;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 251. #254432

  (i) leagfar amach ann an foras/na forais le haghaidh foraithne neamhnithe, má lorgaítear sin;

  (i) outline the ground(s) for a decree of nullity, if sought;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 252. #255390

  Deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  I say and believe that the facts set out in the Schedule hereto are true.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 253. #257292

  Deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  I say and believe that the facts set out in the Schedule hereto are true.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 254. #279672

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 458/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 maidir leis an gcóras Eorpach staidrimh iomlánaithe i ndáil le cosaint shóisialta (CESICS)

 255. #279860

  Ós rud é nach féidir cuspóir sin LIFE+ a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since this objective of LIFE+ cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 256. #279861

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve its objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 257. #279879

  (a) is ar leas an Chomhphobail a bheidh siad trí rannchuidiú suntasach a dhéanamh chun cuspóir ginearálta LIFE+ a leagtar amach in Airteagal 1(2) a bhaint amach;

  (a) being of Community interest by making a significant contribution to the achievement of the general objective of LIFE+ set out in Article 1(2);

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 258. #279943

  (b) cuspóirí náisiúnta sonracha a leagan amach.

  (b) outline specific national objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 259. #279958

  8. Más lú an tsuim chómhaoinithe a bhfuil gá léi do thionscadail ar an liosta a cuireadh le chéile i gcomhréir le mír 7 maidir le Ballstát ar leith ná an chionroinnt tháscach don Bhallstát sin bunaithe ar na critéir a leagtar amach i mír 2, úsáidfidh an Coimisiún an fuílleach le cómhaoiniú a dhéanamh ar na tionscadail sin a chuir Ballstáit eile isteach is mó a rannchuidíonn le cuspóirí an Chomhphobail, mar a leagtar amach iad in Airteagal 1, in Airteagal 3 agus in Airteagal 4 agus in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II, a bhaint amach.

  8. If the sum of co-financing necessary for projects on the list compiled in accordance with paragraph 7 with respect to a given Member State is less than the indicative allocation for that Member State based on the criteria set out in paragraph 2, the Commission shall use the balance to co-finance those projects submitted by other Member States that make the greatest contribution to the achievement of the Community objectives set out in Articles 1, 3 and 4 and Annexes I and II.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 260. #280270

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 261. #280609

  (27) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cur i gcrích an mhargaidh inmheánaigh trí mheán comhcheanglas teicniúil i leith astaíochtaí ó mhótarfheithiclí agus rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí a ráthú d'oibritheoirí neamhspleácha faoi mar a dhéantar do dhéileáilithe agus do dheisitheoirí údaraithe, a bhaint amach go leordhóthanach agus dá bhrí sin, gur fearr is féidir a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (27) Since the objectives of this Regulation, namely the realisation of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning emissions from motor vehicles and guaranteed access to vehicle repair and maintenance information for independent operators on the same basis as for authorised dealers and repairers, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 262. #280610

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 263. #280670

  Folóidh sé sin leagan amach na gceanglas a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  This shall include establishing the requirements relating to:

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 264. #280741

  scoirfidh siad ar na dátaí a leagtar amach in Airteagal 10(5).

  they shall cease on the dates set out in Article 10(5).

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 265. #281222

  (10) Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon caighdeáin chomhchoiteanna staidrimh a chruthú a cheadóidh staidreamh inchomórtais a tháirgeadh i ndáil le fiontair chleamhnaithe choigríche, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (10) Since the objective of this Regulation, namely the creation of common statistical standards for the production of comparable statistics on foreign affiliates, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 266. #281223

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 267. #281379

  MODÚL COMHCHOITEANN MAIDIR LE STAIDREAMH AMACH I nDÁIL LE FIONTAIR CHLEAMHNAITHE CHOIGRÍCHE

  COMMON MODULE FOR OUTWARD STATISTICS ON FOREIGN AFFILIATES

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 268. #281397

  - Leibhéal 2-AMACH den mhiondealú geografach á chomhcheangal le Leibhéal 1 den mhiondealú de réir gníomhaíochta;

  - Level 2-OUT of the geographical breakdown combined with level 1 of the activity breakdown.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 269. #281425

  Leibhéal 2-AMACH (Leibhéal 1 + 24 tír)

  Level 2-OUT (Level 1 + 24 countries)

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 270. #282037

  Ní éilíonn an Rialachán seo go dtabharfaí muirir fánaíochta ar ais arís i gcásanna ina bhfuil deireadh curtha leo amach is amach, ná ní éilíonn sé go n-ardófaí muirir fánaíochta go dtí leibhéal na dteorainneacha a leagtar amach sa Rialachán seo.

  This Regulation does not require roaming charges to be reintroduced in cases where they have been abolished altogether, nor does it require existing roaming charges to be increased to the level of the limits set out in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 271. #282058

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 272. #282152

  Déanfaidh an Coimisiún a mheas, go háirithe, cibé an mbeidh cuspóirí an Rialacháin seo bainte amach.

  The Commission shall evaluate in particular whether the objectives of this Regulation have been achieved.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 273. #282236

  (36) Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon, nós imeachta a bhunú chun an dlíthíocht a bhaineann le héilimh bheaga i gcásanna trasteorann a shimpliú agus a bhrostú, agus chun costais a laghdú, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (36) Since the objectives of this Regulation, namely, the establishment of a procedure to simplify and speed up litigation concerning small claims in cross-border cases, and to reduce costs, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga

 274. #282482

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú

 275. #282648

  (a) na sainmhínithe a leagtar amach in Airteagal 2(1) a thabhairt cothrom le dáta;

  (a) updating the definitions set out in Article 2(1);

  Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú

 276. #283045

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to attain that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 277. #283567

  Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú ar íosmhéid an árachais do ghnóthais iarnróid amach anseo.

  The minimum amount of insurance for railway undertakings should be the subject of future review.

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 278. #283580

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 279. #284373

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1392/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 i ndáil le tarchur sonraí cuntas náisiúnta

 280. #284446

  (26) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge nó iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (26) Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 281. #284447

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 282. #285256

  (11) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchoiteanna a bhunú chun faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le paireachtaí cumhachta ceannaigh agus maidir lena ríomh agus lena scaipeadh, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ag leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (11) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of common rules for the provision of basic information on purchasing power parities and for their calculation and dissemination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 283. #285257

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 284. #286099

  (19) Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon deireadh a chur le constaicí ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar leibhéal an Chomhphobail ar na toirmisc náisiúnta ar thrádáil i bhfionnadh cat agus i bhfionnadh madraí agus i dtáirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, a fhéadfar iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (19) Since the objective of this Regulation, namely the elimination of obstacles to the functioning of the internal market by harmonising at Community level national bans concerning the trade in cat and dog fur, and products containing such fur, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1523/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena dtoirmisctear fionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a onnmhairiú amach as

 285. #286100

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1523/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena dtoirmisctear fionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a onnmhairiú amach as

 286. #286290

  (6) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an ghnímh atá beartaithe, eadhon, rialacha a bhunú don chlár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige, a bhaint amach go leordhóthanach, agus dá bhrí sin, gur fearr a bhainfear an cuspóir sin amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (6) Since the objective of the proposed action, namely to establish the rules for the Community energy-efficiency labelling programme for office equipment, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 287. #286291

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 288. #286362

  I gcomhréir leis an gcuspóir a leagtar amach in Airteagal 1, bunóidh an Coimisiún plean oibre.

  In accordance with the objective set out in Article 1, the Commission shall establish a work plan.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 289. #288054

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 176/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 maidir le haicmiú coiteann d'aonaid chríochacha ar mhaithe le staidreamh (NUTS) a bhunú mar gheall ar aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

 290. #288600

  Ba cheart foráil a dhéanamh freisin chun leibhéal coibhéiseach sábháilteachta a bhaint amach ar mhodh eile.

  Provision should also be made for reaching an equivalent safety level by other means.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 291. #288641

  (29) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchoiteanna i réimse shábháilteacht na heitlíochta sibhialta agus chaomhnú an chomhshaoil a bhunú agus a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach, a bhaint amach go leordhóthanach agus dá bhrí sin, de bharr raon feidhme uile-Eorpach an Rialacháin seo, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (29) Since the objectives of this Regulation, namely the establishment and uniform application of common rules in the field of civil aviation safety and environmental protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the Europe-wide scope of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 292. #288642

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 293. #290108

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 294. #290186

  - an dáta a meastar go mbainfear áit an díluchtaithe deiridh amach;

  - expected date of arrival at place of final unloading;

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 295. #290192

  Scriosfar láithreach bonn aon sonraí pearsanta nach mbeidh riachtanach chun an aidhm atá i gceist a bhaint amach nó bainfear na fachtóirí sainaitheantais amach astu.

  Personal data which are not necessary for the purpose of achieving the aim in question shall be deleted immediately or have any identifying factors removed.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 296. #290435

  (25) Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon Córas Faisnéise Víosaí comhchoiteann a bhunú agus oibleagáidí, coinníollacha agus nósanna imeachta comhchoiteanna a chruthú chun sonraí a mhalartú idir Bhallstáit a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmharta an ghnímh, a fhéadfar é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely the establishment of a common Visa Information System and the creation of common obligations, conditions and procedures for the exchange of visa data between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 297. #290436

  De réir phrionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 298. #291006

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat coiteann dlí a bhunú le haghaidh soláthar córasach staidreamh an Chomhphobail ar bheostoc agus ar fheoil sna Ballstáit a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common legal framework for the systematic production of Community statistics on livestock and meat in Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 299. #291007

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 300. #291034

  Leagtar amach sainmhínithe eile chun críocha an Rialacháin seo in Iarscríbhinn I a ghabhann leis.

  Other definitions for the purposes of the present Regulation are set out in Annex I.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 301. #291051

  Soláthrófar an staidreamh beostoic le haghaidh na gcatagóirí a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

  The livestock statistics shall be produced for the categories set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 302. #291081

  Soláthrófar an staidreamh ar mharuithe le haghaidh na gcatagóirí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

  The statistics on slaughtering shall be produced for the categories set out in Annex IV.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 303. #291104

  Soláthrófar na réamhaisnéisí le haghaidh na gcatagóirí a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

  The forecasts shall be produced for the categories set out in Annex V.

  Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle

 304. #291298

  (18) Os rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon soláthar córasach staidrimh Chomhphobail ar struchtúr gabháltas talmhaíochta agus ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (18) Since the objective of this Regulation, namely the systematic production of Community statistics on the structure of agricultural holdings and on agricultural production methods, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle

 305. #291299

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle

 306. #291679

  (72) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon na rialacha maidir le haicmiú, maidir le lipéadú agus maidir le pacáistiú a chomhchuibhiú, foráil d'oibleagáid maidir le haicmiú agus liosta comhchuibhithe de shubstaintí atá aicmithe ar leibhéal an Chomhphobail mar aon le fardal an aicmithe agus an lipéadaithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (72) Since the objectives of this Regulation, namely harmonising the classification, labelling and packaging rules, providing an obligation to classify and establishing a harmonised list of substances classified at Community level as well as a classification and labelling inventory, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 307. #291680

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 308. #292559

  Leagtar amach san iarscríbhinn seo na critéir maidir le haicmiú in aicmí guaise agus ina gcuid difreáluithe agus leagtar amach annforálacha breise maidir leis an gcaoi ina bhféadfar na critéir a chomhlíonadh.

  This annex sets out the criteria for classification in hazard classes and in their differentiations and sets out additional provisions on how the criteria may be met.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 309. #292998

  Is féidir sonraí a fháil sa litríocht, a ríomh nó a fháil amach trí thástáil.

  Data can be found in the literature, calculated or determined by testing.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 310. #293015

  Bainfear úsáid as modh cupáin iata chun an splancphointe a dhéanamh amach.

  For flash point determination a closed-cup method shall be used.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 311. #293479

  Cuir prionsabail an eachtarshuímmh a leagtar amach i mír 1.1.3 i bhfeidhm.

  Apply bridging principles outlined in section 1.1.3.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 312. #294199

  3.8.3.3.1. Nuair is amhlaidh nár tástáladh an meascán féin chun a thocsaineacht sain-spriocorgáin a fháil amach, ach go bhfuil sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair, agus faoi mheascáin ghaolmhara tástáilte, chun airíonna ghuaiseacha an mheascáin a dhéanamh amach go sásúil, úsáidfear na sonraí seo de réir phrionsabail an eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.

  3.8.3.3.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its specific target organ toxicity, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging principles set out in section 1.1.3.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 313. #294299

  3.9.3.3.1. Nuair is amhlaidh nár tástáladh an meascán féin chun a thocsaineacht sain-spriocorgáin a fháil amach, ach go bhfuil sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair, agus faoi mheascáin ghaolmhara tástáilte, chun na airíonna guaiseacha an mheascáin a dhéanamh amach go sásúil, úsáidfear na sonraí seo de réir phrionsabail an eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.

  3.9.3.3.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its specific target organ toxicity, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging principles set out in section 1.1.3.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 314. #294621

  - Leagann Cuid 2 amach rialacha chun ráitis ghuaise bhreise a áireamh ar lipéad meascán áirithe.

  - Part 2 sets out rules for additional hazard statements to be included on the label of certain mixtures.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 315. #294622

  - Leagann Cuid 3 amach rialacha speisialta maidir le pacáistiú.

  - Part 3 sets out special rules for packaging.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 316. #294623

  - Leagann Cuid 4 amach riail speisialta maidir le lipéadú táirgí cosanta plandaí.

  - Part 4 sets out a special rule for the labelling of plant protection products.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 317. #295180

  (18) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta atá de dhíth, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (18) Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action required, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 318. #295181

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 319. #295355

  (15) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat comhchoiteann a bhunú do sholáthar córasach staidrimh Chomhphobail maidir leis an tsláinte phoiblí agus maidir leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (15) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common framework for the systematic production of Community statistics on public health and health and safety at work, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 320. #295356

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 321. #295593

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar mar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 322. #295869

  (12) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an margadh inmheánach a chruthú trí cheanglais theicniúla choiteanna maidir le cosaint coisithe a thabhairt isteach, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (12) Since the objective of this Regulation, namely the realisation of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning pedestrian protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE

 323. #295870

  De réir phrionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE

 324. #295893

  (a) a chuidíonn leis an tiománaí an ráta uasta coscánaithe is féidir a bhaint amach, nó

  (a) assists the driver to deliver the maximum achievable braking rate; or

  Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE

 325. #296170

  1.6. Suíomh agus leagan amach an innill:

  1.6. Position and arrangement of the engine:

  Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE

 326. #296390

  I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 327. #296969

  (10) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon na rialacha is infheidhme a bhunú maidir le húsáid an VIS ag na teorainneacha seachtracha, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (10) Since the objectives of this Regulation, namely the establishment of the rules applicable on the use of the VIS at the external borders, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 328. #296970

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 329. #297932

  as sin trasna bhéal thiar an Chaolais amach ó Karskiye Vorota;

  then across the western entry of the Strait off the Karskiye Vorota;

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 330. #297945

  as sin trasna bhéal thiar an Chaolais amach ó Karskiye Vorota;

  then across the western entry of the Strait off the Karskiye Vorota;

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 331. #300379

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 332. #300392

  (c) beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar amach sa bhun-Rialachán.

  (c) the definitions set out in the basic Regulation shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 333. #301509

  (i) go leagtar amach staid den sórt sin i gCuid 1 d’Iarscríbhinn VIII;

  (i) such a situation is set out in Part 1 of Annex VIII;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 334. #302249

  (30) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit, ag gníomhú dóibh go neamhspleách ar a chéile, cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon comhlíonadh oibleagáidi an Chomhphobail mar Pháirtí sa Phrótacal a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar fhadhb thrasteorann chomhshaoil a bhfuil tionchar domhanda aige, agus trádáil laistigh den Chomhphobal agus trádáil sheachtrach in ODSanna agus i dtáirgí agus i dtrealamh a bhfuil na substaintí sin iontu nó atá ag brath ar na substaintí sin a rialáil ag an am céanna, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (30) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure compliance with the Community’s obligations as party to the Protocol and to address a transboundary environmental problem with global impact whilst regulating intra-Community and external trade in ODS and products and equipment containing or relying on those substances, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 335. #302250

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 336. #302906

  (21) Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon deireadh a chur le constaicí ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar na toirmisc náisiúnta ar thrádáil i dtáirgí róin ar leibhéal an Chomhphobail, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (21) Since the objective of this Regulation, namely the elimination of obstacles to the functioning of the internal market by harmonising national bans concerning the trade in seal products at Community level, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 337. #302907

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 338. #303147

  (75) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon leibhéal ard de chosaint infheisteoirí agus tomhaltóirí a áirithiú trí réim coiteann a leagan síos maidir le cáilíocht na rátálacha creidmheasa a eiseofar sa mhargadh inmheánach, a bhaint amach go leordhóthanach, toisc an easpa reachtaíochta náisiúnta sa réimse sin agus go bhfuil tromlach na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá ann faoi láthair bunaithe lasmuigh den Chomhphobal, agus gur fearr, dá bhrí sin, na cuspóirí a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (75) Since the objective of this Regulation, namely to ensure a high level of consumer and investor protection by laying down a common framework with regard to the quality of credit ratings to be issued in the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States, given the current scarcity of national legislation in this field and the fact that the majority of existing credit rating agencies are established outside the Community, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 339. #303148

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach d’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 340. #303339

  Beidh faisnéis ar na nithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II san áireamh san iarratas.

  The application shall contain information on the matters set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 341. #303586

  Beidh na pionóis a leagfar amach éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach.

  The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 342. #304018

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha sláinte poiblí agus ainmhithe a leagan síos do sheachtháirgí ainmhithe agus do tháirgí díorthathe d’fhonn rioscaí a chosc agus a íoslaghdú don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a thagann ó na táirgí sin, agus go háirithe, chun sábháilteacht an slabhra bia agus beatha a chosaint, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (66) Since the objective of this Regulation, namely to lay down public and animal health rules for animal by-products and derived products in order to prevent and minimise risks to public and animal health arising from those products and, in particular, to protect the safety of the food and feed chain, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

 343. #304019

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

 344. #304311

  (i) seachtháirgí ainmhithe, leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach áirithe a chur amach ar an talamh;

  (i) the application to land of certain animal by-products, organic fertilisers and soil improvers;

  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

 345. #304931

  (24) Ba cheart EATMN a leagan amach agus a chur chun feidhme d’fhonn sábháilteacht, inbhuanaitheacht chomhshaoil, méadú toillte agus cost-éifeachtúlacht fheabhsaithe an ghréasáin aeriompair ar fad a bhaint amach.

  (24) The EATMN should be designed and implemented with a view to achieving the safety, environmental sustainability, capacity enhancement and improved cost-efficiency of the whole air transport network.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 346. #304934

  (26) Is den riachtanas é go mbainfear struchtúr aerspáis comhchoiteann comhchuibhithe amach ó thaobh bealaí de, go mbeidh prionsabail chomhchoiteanna ann mar bhonn le heagrúchán an aerspáis mar atá anois agus mar a bheidh amach anseo, go n-áiritheofar cur chun feidhme forchéimnitheach Mháistirphlean BAT, go mbainfear an úsáid is fearr is féidir as acmhainní tearca chun costais trealaimh nach bhfuil call leo a sheachaint, agus go leagfar amach agus go mbainisteofar an t-aerspás i gcomhréir le rialacha comhchuibhithe.

  (26) It is essential to achieve a common, harmonised airspace structure in terms of routes, to base the present and future organisation of airspace on common principles, to ensure the progressive implementation of the ATM Master Plan, to optimise the use of scarce resources to avoid unnecessary equipage costs, and to design and manage airspace in accordance with harmonised rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 347. #304936

  (27) Ba cheart an liosta feidhmeanna maidir le bainistiú agus leagan amach an ghréasáin a leasú chun feidhmeanna an ghréasáin amach anseo, arna sainiú sa Mháistirphlean BAT, a chomhtháthú, más gá sin.

  (27) The list of functions for network management and design should be amended to integrate, if necessary, future network functions defined by the ATM Master Plan.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 348. #305299

  Bainistiú agus leagan amach an ghréasáin

  Network management and design

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 349. #305303

  (a) gréasán bealaí na hEorpa a leagan amach;

  (a) design of the European route network;

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 350. #305438

  (22) Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon nuachóiriú na rialacha lena rialaítear gnóthas a ligean isteach do ghairm an oibreora iompair de bhóthar d’fhonn a áirithiú go gcuirfear na rialacha sin i bhfeidhm ar bhealach níos aonfhoirmí agus níos inchomparáide sna Ballstáit, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  (22) Since the objective of this Regulation, namely the modernisation of the rules governing admission to the occupation of road transport operator in order to ensure that those rules are applied more uniformly and effectively in the Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 351. #305439

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 352. #305952

  Bhí sé deacair a fháil amach iarbhír cad iad na seirbhísí a bhí ceadaithe.

  In practice, it has been difficult to ascertain which services are permitted.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 353. #305971

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 354. #306308

  (21) Ós rud é nach féidir cuspóirí an ghnímh atá le déanamh a bhaint amach go sásúil ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus éifeachtaí an ghnímh, gur féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  (21) Since the objective of this Regulation, namely to ensure a coherent framework for the international carriage of passengers by coach and bus throughout the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 355. #306309

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 356. #308832

  (30) Maidir le cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon, an gá le cur chun feidhme an CEAS a fheabhsú, chun comhar praiticiúil idir Ballstáit i gcúrsaí tearmainn a éascú, a chomhordú agus a neartú agus chun tacaíocht oibríochtúil a sholáthar agus/nó chun soláthar na tacaíochta sin a chomhordú do Bhallstáit a bhfuil a gcórais tearmainn agus glactha faoi bhrú ar leith, ós rud é nach féidir leis na Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint amach go leordhóthanach agus, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an ghnímh, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ag leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in Airteagal 5 de CAE é.

  (30) Since the objectives of this Regulation, namely the need to improve the implementation of the CEAS, to facilitate, coordinate and strengthen practical cooperation between Member States on asylum and to provide and/or coordinate the provision of operational support to Member States subject to particular pressure on their asylum and reception systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 357. #308833

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, faoi mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 358. #310413

  (42) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon bunú GMES agus a chuid oibríochtaí tosaigh, a bhaint amach go leordhóthanach toisc go mbeidh cumas uile-Eorpach ag baint le hoibríochtaí tosaigh GMES freisin agus go mbraithfidh siad ar sheirbhísí a bheith á soláthar ar bhealach comhordaithe ar fud na mBallstát agus iad arna gcomhordú ar leibhéal an Aontais agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (42) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of the programme GMES and its initial operations, cannot be sufficiently achieved by the Member States because GMES initial operations will also comprise pan-European capacity and depend on the coordinated provision of services throughout the Member States that needs to be coordinated at Union level and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 359. #310645

  (31) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon gníomhaireacht ar a mbeidh freagracht go háirithe as creidiúnú slándála na gcóras a bhunú agus feidhmiú na gníomhaireachta sin a áirithiú, a bhaint amach go leordhóthanach agus, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (31) Since the objectives of this Regulation, namely to establish and ensure the functioning of an agency with responsibility in particular for security accreditation of the systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 360. #310646

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 361. #310940

  (27) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon gréasán Eorpach iarnróid a bhunú i gcomhair lasta iomaíoch, ar gréasán é atá comhdhéanta de dhorchlaí lasta, a bhaint amach go leordhóthanach ina n-aonar agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (27) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a European rail network for competitive freight made up of freight corridors, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore by reason of its scale and effects be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 362. #310941

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 363. #310970

  Déanfaidh na Ballstáit dá dtagraítear san Iarscríbhinn na dorchlaí lasta tosaigh a leagtar amach san Iarscríbhinn a chur i mbun oibríochta faoi na dátaí a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  The Member States referred to in the Annex shall make operational by the dates set out therein the initial freight corridors set out in the Annex.

  Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch

 364. #311300

  (49) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon, slándáil an tsoláthair gáis san Aontas a áirithiú, a bhaint amach go sásúil ina n-aonar agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge nó iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (49) Since the objective of this Regulation, namely to ensure the security of gas supply in the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 365. #311301

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 366. #311483

  (a) déanfar forbairt ar na leibhéil ghéarchéime a leagtar amach i mír 3;

  (a) build upon the crisis levels set out in paragraph 3;

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 367. #311585

  (a) an fhaisnéis a leagtar amach i mír 2;

  (a) the information set out in paragraph 2;

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 368. #311703

  - acmhainn chríochfort GNL agus acmhainn uasta cur amach,

  - LNG terminal capacity and maximal send-out capacity,

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 369. #311815

  (31) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an comhrac in aghaidh na lománaíochta neamhdhleathaí agus na trádála atá gaolmhar léi, a bhaint amach ina n-aonar agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (31) Since the objective of this Regulation, namely the fight against illegal logging and related trade, cannot be achieved by the Member States individually and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 370. #311816

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 371. #312105

  (36) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchoiteanna a bhunú i réimse an imscrúdaithe sábháilteachta eitlíochta sibhialta, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge uile-Eorpach agus a iarmhairtí uile-Eorpacha, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (36) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of common rules in the field of civil aviation safety investigation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its Europe-wide scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 372. #312106

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 373. #312149

  Tá liosta samplaí de theagmhais thromchúiseacha leagtha amach san Iarscríbhinn;

  A list of examples of serious incidents is set out in the Annex;

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 374. #312967

  (33) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon formhaoirseacht éifeachtacht stuamachta ar an macraileibhéal ar chóras airgeadais an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar chomhtháthú na margaí airgeadais Eorpacha, agus gur fearr dá bhrí sin é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (33) Since the objective of this Regulation, namely an effective macro-prudential oversight of the Union financial system, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the integration of the Union financial markets, and can therefore be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 375. #312968

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 376. #313419

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí thaisceoirí agus infheisteoirí a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting depositors and investors, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 377. #313420

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 378. #313482

  (1) Bord Maoirseoirí a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 43;

  (1) a Board of Supervisors, which shall exercise the tasks set out in Article 43;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 379. #313483

  (2) Bord Bainistíochta a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 47;

  (2) a Management Board, which shall exercise the tasks set out in Article 47;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 380. #313484

  (3) Cathaoirleach a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 48;

  (3) a Chairperson, who shall exercise the tasks set out in Article 48;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 381. #313485

  (4) Stiúrthóir Feidhmiúcháin a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 53;

  (4) an Executive Director, who shall exercise the tasks set out in Article 53;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 382. #313486

  (5) Bord Achomhairc a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 60.

  (5) a Board of Appeal, which shall exercise the tasks set out in Article 60.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 383. #313507

  2. Chun na cúraimí a leagtar amach i mír 1 a bhaint amach, beidh na cumhachtaí a leagtar amach sa Rialachán seo ag an Údarás, go háirithe cumhachtaí:

  2. To achieve the tasks set out in paragraph 1, the Authority shall have the powers set out in this Regulation, in particular to:

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 384. #313771

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted pursuant to Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 385. #313990

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 386. #314014

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 387. #314263

  (a) an cóineasú arna bhaint amach ag na húdaráis inniúla i dtaca le cleachtais mhaoirseachta,

  (a) the convergence in supervisory practices reached by competent authorities:

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 388. #314536

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach de rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí shealbhóirí polasaí agus tairbhithe eile a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú córasach na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting policyholders, pension scheme members and other beneficiaries, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 389. #314537

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 390. #314600

  (1) Bord Maoirseoirí a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 43;

  (1) a Board of Supervisors, which shall exercise the tasks set out in Article 43;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 391. #314601

  (2) Bord Bainistíochta a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 47;

  (2) a Management Board, which shall exercise the tasks set out in Article 47;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 392. #314602

  (3) Cathaoirleach a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 48;

  (3) a Chairperson, who shall exercise the tasks set out in Article 48;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 393. #314603

  (4) Stiúrthóir Feidhmiúcháin a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 53;

  (4) an Executive Director, who shall exercise the tasks set out in Article 53;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 394. #314604

  (5) Bord Achomhairc a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 60.

  (5) a Board of Appeal, which shall exercise the tasks set out in Article 60.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 395. #314625

  2. Chun na cúraimí a leagtar amach i mír 1 a bhaint amach, beidh na cumhachtaí a leagtar amach sa Rialachán seo ag an Údarás, go háirithe cumhachtaí:

  2. To achieve the tasks set out in paragraph 1, the Authority shall have the powers set out in this Regulation, in particular to:

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 396. #314856

  maidir leis na cleachtais mhaoirseachta a bhaineann le breiseáin chaipitil a leagan amach;

  the supervisory practices concerning setting the capital add-ons;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 397. #314897

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted under Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 398. #315118

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 399. #315142

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 400. #315391

  (a) an cóineasú arna bhaint amach ag na húdaráis inniúla i dtaca le cleachtais mhaoirseachta,

  (a) the convergence in supervisory practices reached by competent authorities,

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 401. #315645

  (66) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí leibhéal ard, éifeachtach agus comhsheasmhach rialála stuamachta agus maoirseachta a áirithiú, trí thaisceoirí agus infheisteoirí a chosaint, trí shláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na margaí airgeadais a chosaint, trí chobhsaíocht an chórais airgeadais a chothabháil, agus trí chomhordú maoirseachta idirnáisiúnta a neartú, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (66) Since the objectives of this Regulation, namely improving the functioning of the internal market by means of ensuring a high, effective and consistent level of prudential regulation and supervision, protecting investors, protecting the integrity, efficiency and orderly functioning of financial markets, maintaining the stability of the financial system, and strengthening international supervisory coordination, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 402. #315646

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 403. #315710

  (1) Bord Maoirseoirí a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 43;

  (1) a Board of Supervisors, which shall exercise the tasks set out in Article 43;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 404. #315711

  (2) Bord Bainistíochta a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 47;

  (2) a Management Board, which shall exercise the tasks set out in Article 47;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 405. #315712

  (3) Cathaoirleach a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 48;

  (3) a Chairperson, who shall exercise the tasks set out in Article 48;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 406. #315713

  (4) Stiúrthóir Feidhmiúcháin a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 53;

  (4) an Executive Director, who shall exercise the tasks set out in Article 53;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 407. #315714

  (5) Bord Achomhairc a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 60.

  (5) a Board of Appeal, which shall exercise the tasks set out in Article 60.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 408. #315735

  2. Chun na cúraimí a leagtar amach i mír 1 a bhaint amach, beidh na cumhachtaí a leagtar amach sa Rialachán seo ag an Údarás, go háirithe cumhachtaí:

  2. To achieve the tasks set out in paragraph 1, the Authority shall have the powers set out in this Regulation, in particular to:

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 409. #315996

  (b) méid an chóineasaithe atá bainte amach i dtaca le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus i dtaca le cleachtas maoirseachta, lena n-áirítear caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 10 go hAirteagal 16, agus a mhéid a dhéantar na cuspóirí a leagtar amach i ndlí an Aontais a bhaint amach tríd an gcleachtas maoirseachta;

  (b) the degree of convergence reached in the application of Union law and in supervisory practice, including regulatory technical standards and implementing technical standards, guidelines and recommendations adopted under Articles 10 to 16, and the extent to which the supervisory practice achieves the objectives set out in Union law;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 410. #316213

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 411. #316237

  (a) na torthaí a bhaintear amach sa chéad téarma oifige agus an tslí inar baineadh amach iad;

  (a) the results achieved in the first term of office and the way they were achieved;

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 412. #316486

  (a) an cóineasú arna bhaint amach ag na húdaráis inniúla i dtaca le cleachtais mhaoirseachta,

  (a) the convergence in supervisory practices reached by competent authorities,

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 413. #316587

  (27) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ardleibhéal cosanta agus cúnaimh a áirithiú do phaisinéirí ar fud na mBallstát agus a áirithiú go n-oibreoidh na gníomhairí eacnamaíocha faoi choinníollacha comhchuibhithe sa mhargadh inmheánach, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (27) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure a high level of protection of and assistance to passengers throughout the Member States and to ensure that economic agents operate under harmonised conditions in the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 414. #316588

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 415. #316872

  - dul ó halla an bhagáiste nó ón bpointe díbhordála chuig pointe ainmnithe chun dul amach,

  - proceed from the baggage hall or the disembarkation point to a designated point of exit,

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 416. #316927

  (9) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon fíordheimhniú éifeachtach aonfhoirmeach monaí euro ar fud limistéar an euro, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar na difríochtaí i gcleachtais náisiúnta agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (9) Since the objective of this Regulation, namely effective and uniform authentication of euro coins throughout the euro area, cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the differences in national practices and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le monaí euro a fhíordheimhniú agus le monaí euro atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta a láimhseáil

 417. #316928

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le monaí euro a fhíordheimhniú agus le monaí euro atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta a láimhseáil

 418. #317127

  (16) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar na staideanna trasteorann atá i gceist, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge uile-Aontais na gníomhaíochta atá beartaithe, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabail na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (16) Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States on account of the cross-border situations involved and can therefore, by reason of the Union-wide scale of the proposed action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principles of subsidiarity enshrined in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leathnaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a náisiúntachta amháin

 419. #317128

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leathnaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a náisiúntachta amháin

 420. #317312

  (c) a mhéid atá na cuspóirí atá leagtha amach sa Rialachán seo bainte amach ag an tsaoráid;

  (c) the extent to which the facility has achieved the objectives set out in this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 421. #317417

  Chun a áirithiú go bhfuil an chabhair sin á céimniú amach iarbhír, ba cheart don Ghearmáin pleananna céimnithe amach a thíolacadh gach bliain amhail ón mbliain 2013.

  In order to ensure that this aid is indeed in the course of being phased out, Germany should present, on a yearly basis, annual phasing-out plans, as from 2013.

  Rialachán (AE) Uimh. 1234/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (Rialachán CEM Aonair) maidir leis an gcabhair a dheonaítear faoi chuimsiú Mhonaplacht Alcóil na Gearmáine

 422. #317939

  (a) gach dul isteach sa Limistéar Rialála agus gach imeacht amach as an Limistéar Rialála;

  (a) each entry into and exit from the Regulatory Area;

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 423. #318015

  Cinnfear leagan amach an doiciméid sin i gcomhréir le hAirteagal 50(2).

  The form of this document shall be determined in accordance with Article 50(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 424. #318308

  (h) an liosta d’acmhainní rialáilte atá leagtha amach san Iarscríbhinn.

  (h) the list of regulated resources set out in the Annex.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 425. #318765

  Riail 215 Leagan amach na n-iarscríbhinní

  Rule 215 Arrangement of annexes

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 426. #319446

  le comhréiteach a bhaint amach idir an Chomhairle agus an Pharlaimint;

  to reach a compromise between the Council and Parliament;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 427. #320248

  Déanfaidh na huiséirí aon duine a léiríonn a shástacht nó a mhíshástacht a chur amach láithreach.

  Any person expressing approval or disapproval shall immediately be ejected by the ushers.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 428. #320955

  Beidh léirmhínithe ina bhfasaigh i gcomhair fheidhmiú agus léirmhíniú na Rialacha lena mbaineann as sin amach.

  Interpretations shall constitute precedents for the future application and interpretation of the Rules concerned.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 429. #320986

  Leagan amach na n-iarscríbhinní

  Arrangement of annexes

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 430. #322111

  - maidir le cruinnithe an Choimisiúin le saineolaithe náisiúnta, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn 1,

  - on Commission meetings with national experts, as set out in Annex 1,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 431. #322114

  - maidir le tráthchlár le haghaidh Chlár Oibre an Choimisiúin, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn 4.

  - on the timetable for the Commission Work Programme, as set out in Annex 4.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 432. #322184

  Déanfaidh an Coimisiún na socruithe atá leagtha amach in Iarscríbhinn 3 a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall apply the arrangements set out in Annex 3.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 433. #322213

  Tionscnóidh an Coimisiún cláir bhliantúla agus ilbhliantúla an Aontais, d’fhonn comhaontuithe idirinstitiúideacha a bhaint amach.

  The Commission shall initiate the Union’s annual and multi-annual programming, with a view to achieving interinstitutional agreements.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 434. #322408

  Sula dtarchuirfear iad, féadfar na sonraí pearsanta uile a bhaint amach sa na doiciméid.

  Before transmission, all personal data may be expunged from the documents.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 435. #322468

  Ní dhéanfaidh an tráthchlár seo dochar d’aon chomhaontú amach anseo maidir le leagan amach cláir idirinstitiúidigh.

  This timetable shall not prejudice any future agreement on interinstitutional programming.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 436. #322821

  Tá na trí Institiúid tiomanta go polaitiúil i leith na cuspóirí thuas a bhaint amach.

  The three institutions are politically committed to achieving the above objectives.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 437. #323046

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon leibhéal coibhéiseach cosanta agus cúnaimh a áirithiú le haghaidh paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste ar fud na mBallstát, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir an cuspóir sin a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a dhéanamh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of and assistance to passengers in bus and coach transport throughout the Member States, cannot sufficiently be achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 438. #323047

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 439. #323332

  - conas cabhrú le lucht úsáide cathaoireacha rothaí aistriú isteach agus amach as cathaoir rothaí;

  - how to help wheelchair users make transfers into and out of a wheelchair,

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 440. #324212

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 441. #324907

  (tuairisc ar chúraimí an tríú páirtí mar a leagtar amach in Iarscríbhinn V iad)

  (description of the third party tasks as set out in Annex V)

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 442. #325241

  (9) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon forálacha reatha an Aontais maidir le cruthú agus feidhmiú na líonraí oifigeach idirchaidrimh inimirce a oiriúnú chun athruithe i ndlí an Aontais, chomh maith le taithí phraiticiúil a fuarthas sa chomhthéacs seo, a chur san áireamh, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (9) Since the objective of this Regulation, namely adapting the current Union provisions on the creation and functioning of immigration liaison officers networks in order to take into account changes in Union law and practical experience gained in that context, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 443. #325242

  I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 444. #325312

  (7) Moladh cur chuige comhtháite sna Teachtaireachtaí sin, d'fhonn sprioc an Chomhphobail a bhaint amach faoin mbliain 2012, is é sin, meánastaíochtaí 120 g CO2/km ó ghluaisteáin phaisinéirí nua agus ó fheithiclí tráchtála éadroma a chláraítear sa Chomhphobal trí dhíriú ar laghduithe sainordaitheacha ar astaíochtaí CO2 chun cuspóir 130 g CO2/km a bhaint amach ar an meán i bhflít na ngluaisteán nua trí fheabhsuithe a dhéanamh ar theicneolaíocht mhótarfheithicle, agus laghdú breise 10 g CO2/km, nó a choibhéis má tá gá teicniúil leis, a bhaint amach trí fheabhsuithe eile teicneolaíochta, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le héifeachtúlacht bhreosla i bhfeithiclí tráchtála éadroma.

  (7) In those Communications an integrated approach was proposed with a view to reaching the Community target of average emissions of 120 g CO2/km from new passenger cars and light commercial vehicles registered in the Community by 2012 by focusing on mandatory reductions of emissions of CO2 to reach an objective of 130 g CO2/km for the average new car fleet by means of improvements in vehicle motor technology and a further reduction of 10 g CO2/km, or equivalent if technically necessary, by means of other technological improvements, including fuel efficiency progress in light commercial vehicles.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 445. #325368

  (34) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon ceanglais feidhmíochta astaíochtaí CO2 ó fheithiclí tráchtála éadroma nua a bhunú, a bhaint amach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (34) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of CO2 emissions performance requirements for new light commercial vehicles, cannot be achieved by the Member States, and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 446. #325369

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 447. #325534

  4. Déanfaidh an Coimisiún an laghdú a bhaintear amach a fhianú ar bhonn na gcritéar atá leagtha amach i mír 2.

  4. The Commission shall attest the reduction achieved on the basis of the criteria set out in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 448. #326030

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 449. #326116

  Beidh faisnéis ar na nithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II san áireamh san iarratas.

  The application shall contain information on the matters set out in Annex II.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 450. #326260

  Chuige sin, beidh na cumhachtaí a leagtar amach i mír 2 acu.

  To that end, they shall enjoy the powers set out in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 451. #327028

  Leagtar amach iad seo san Iarscríbhinn.

  These are set out in the Annex.

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 452. #327110

  Tá sé riachtanach go leagfaí amach go soiléir freagrachtaí an Choimisiúin i ndáil le comhbhainistíocht [4].

  It is essential that the responsibilities of the Commission be clearly set out in relation to shared management [4].

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 453. #327203

  Is é an 15 Deireadh Fómhair atá leagtha amach dó seo in Airteagal 143(1).

  This is set at 15 October in Article 143(1). If institutions only made their final translated replies available as late as this, it would become impossible to publish the Annual Report on time.

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 454. #327519

  torthaí agus gníomhaíochtaí amach anseo

  results and future action

  Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine: torthaí agus gníomhaíochtaí amach anseo (2011)

 455. #327727

  - d’fhonn an próiseas machnaimh a sheoladh agus chun na cuspóirí atá leis a bhaint amach:

  - in order to launch the reflection process and accomplish its objectives:

  Conclúidí ón gComhairle: córais sláinte atá nua-aimseartha, freagrúil agus inbhuanaithe a chur ar aghaidh (2011)

 456. #327773

  Glactar leis seo Reachtanna an EIT, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad.

  The Statutes of the EIT, as set out in the Annex, are hereby adopted.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 457. #327921

  cumas na comhpháirtíochta spriocanna an COSN a bhaint amach;

  the partnership’s capacity to achieve the goals of the SIA;

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 458. #327953

  Chun an cuspóir sin a bhaint amach, déanfaidh an EIT an méid seo a leanas:

  In order to achieve its objective, the EIT shall:

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 459. #327987

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 460. #328223

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta dá leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó

 461. #328224

  Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon sonraí comhchuibhithe a sholáthar maidir le struchtúr, le gníomhaíocht, le hiomaíochas agus le feidhmíocht gnólachtaí sa Chomhphobal, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ag leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta dá leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to provide harmonised data on the structure, activity, competitiveness and performance of businesses in the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó

 462. #328511

  na MRLanna do na táirgí sin a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III;

  the MRLs for those products set out in Annexes II and III;

  Rialachán (CE) Uimh. 299/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia agus ar bheatha i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 463. #328777

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 464. #329062

  Léifear amach iad i gcúirt oscailte.

  They shall be read in open court.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 465. #329516

  Tá an dréachtchinneadh leagtha amach anseo thíos:

  The draft decision is set out below:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 466. #329590

  Is é is aidhm don Aontas fás eacnamaíoch cothromaithe agus cobhsaíocht praghsanna a bhaint amach.

  The Union aims at achieving balanced economic growth and price stability.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 467. #329722

  Faoi phrionsabal na tabhartha, gníomhóidh an tAontas faoi theorainneacha na n-inniúlachtaí atá tugtha dó ag na Ballstáit sna Conarthaí d'fhonn na cuspóirí atá leagtha amach sna Conarthaí a bhaint amach.

  Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out therein.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 468. #329822

  Amach ón gcomhbheartas eachtrach agus slándála agus amach ó chásanna eile dá bhforáiltear sna Conarthaí, áiritheoidh sé ionadaíocht sheachtrach an Aontais.

  With the exception of the common foreign and security policy, and other cases provided for in the Treaties, it shall ensure the Union's external representation.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 469. #330120

  talmhaíocht agus iascach, amach ó acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú;

  agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 470. #330147

  Leasaítear é mar a leagtar amach i bpointe 85.

  It shall be amended as set out below in point 85.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 471. #330368

  leasaítear iad mar a leagtar amach anseo thíos i bpointe 174.

  they shall be amended as set out below in point 174.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 472. #330416

  déantar í a leasú mar a leagtar amach anseo thuas i bpointe 102.

  it shall be amended as set out above in point 102.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 473. #330467

  Déantar iad a leasú mar a leagtar amach anseo thíos i bpointí 161 go 164.

  those articles shall be amended as set out below in points 161 to 164.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 474. #330469

  déantar an tAirteagal seo a leasú mar a leagtar amach anseo thíos ag pointe 166.

  that Article shall be amended as set out below in point 166.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 475. #330788

  déantar é a leasú mar a leagtar amach thíos i bpointe 267.

  it shall be amended as set out below in point 267.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 476. #336110

  go raibh ceadaithe ag na húdaráis custaim cheana féin na hearraí a thabhairt amach.

  the customs authorities have already allowed the removal of the goods.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 477. #336118

  an duine a thabharfaidh na hearraí amach as críoch custaim an Chomhphobail, nó a ghlacfaidh freagracht as na hearraí a iompar amach as críoch custaim an Chomhphobail;

  the person who brings the goods, or who assumes responsibility for the carriage of the goods, out of the customs territory of the Community;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 478. #336137

  earraí a cuireadh faoin nós imeachta úsáide deiridh nó faoin nós imeachta próiseála amach;

  goods placed under the end-use or outward-processing procedure;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 479. #336202

  Ní cheadófar próiseáil amach i ndáil leis na hearraí Comhphobail a leanas:

  Outward processing shall not be allowed for the following Community goods:

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 480. #336206

  Próiseáil amach

  Outward processing

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 481. #336275

  Earraí a thabhairt amach as saorchrios

  Bringing goods out of a free zone

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 482. #336427

  Faoin nós imeachta próiseála amach, is éard is earraí coibhéiseacha ann earraí neamh-Chomhphobail a phróiseáiltear in ionad earraí Comhphobail atá faoin nós imeachta próiseála amach.

  Under the outward-processing procedure, equivalent goods shall consist in non-Community goods which are processed instead of Community goods placed under the outward-processing procedure.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 483. #336479

  próiseáil, lena gcuimseofar próiseáil isteach agus próiseáil amach.

  processing, which shall comprise inward and outward processing.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 484. #337143

  Próiseáil onnmhairithe agus próiseáil amach

  Export and outward processing

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 485. #337665

  Roinn 3 Próiseáil amach

  Section 3 Outward processing

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 486. #337745

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 487. #337894

  Leagtar amach an CPA san Iarscríbhinn.

  The CPA is set out in the Annex.

  Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

 488. #337911

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

 489. #338076

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 490. #338216

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar mar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal

 491. #338462

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to attain its objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 492. #338761

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon córais um loingseoireacht satailíte a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach, ón uair go dtéann sé thar acmhainní airgeadais agus teicniúla aon Bhallstáit aonair, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach trí ghníomhaíocht ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of satellite navigation systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States since it exceeds the financial and technical capacities of any single Member State, and can therefore be better achieved by action at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 493. #338762

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 494. #338773

  Leagtar cuspóirí sonracha na gclár amach san Iarscríbhinn.

  The specific objectives of the programmes are set out in the Annex.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 495. #339136

  Comhlíonfaidh an fógra na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

  The notification shall comply with the requirements set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 496. #339483

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat dlíthiúil comhchoiteann i gcomhair soláthar córasach staidreamh Comhphobail maidir leis an earnáil dobharshaothraithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir é sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common legal framework for systematic production of Community statistics on the aquaculture sector, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 497. #339484

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal céanna sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 498. #339503

  Leagtar amach in Iarscríbhinn I na sainmhínithe eile go léir chun críche an Rialacháin seo.

  All other definitions for the purpose of this Regulation are set out in Annex I.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 499. #339599

  Ciallaíonn "scaoileadh amach san fhiadhúlra" scaoileadh amach d'aon ghnó d'fhonn aibhneacha, lochanna agus uiscí eile a athstocáil chun críocha nach críocha dobharshaothraithe iad.

  "Released to the wild" means the intentional release for the restocking of rivers, lakes and other waters other than for aquaculture purposes.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 500. #339648

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon staidreamh comparáideach agus cuimsitheach Comhphobail ar an daonra agus ar an tithíocht a bhailiú agus a thiomsú, a bhaint amach go leordhóthanach de bharr easpa tréithe comhchoiteanna staidrimh agus ceanglas cáilíochta agus easpa trédhearcachta modheolaíochta, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir na cuspóirí sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, trí bhíthin comhchreata staidrimh, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely the collection and compilation of comparable and comprehensive Community statistics on population and housing, cannot be sufficiently achieved by the Member States, due to the absence of common statistical features and quality requirements as well as a lack of methodological transparency, and can therefore, by way of a common statistical framework, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

 501. #339649

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

 502. #339903

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE

 503. #339947

  gurb iomchuí an cinneadh a bheartaítear chun a áirithiú go mbainfear amach an cuspóir atá á shaothrú, agus nach dtéann sé thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  the intended decision is appropriate for the purpose of achieving the objective pursued and does not go beyond what is necessary in order to attain that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE

 504. #340140

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon a áirithiú go gcomhlíonann táirgí atá ar an margadh agus a chumhdaítear faoin reachtaíocht Chomhphobail ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do shláinte agus do shábháilteacht agus do leasanna eile an phobail agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh á ráthú trí chreat a chur ar fáil maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin, féadfar an cuspóir sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to ensure that products on the market covered by Community legislation fulfil requirements providing a high level of protection of health and safety and other public interests while guaranteeing the functioning of the internal market by providing a framework for accreditation and market surveillance, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 505. #340141

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 506. #340833

  Leagtar amach sna hIarscríbhinní an staidreamh náisiúnta a thuairisceofar.

  The national statistics to be reported shall be as set out in the Annexes.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 507. #340867

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 508. #340868

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon réim coiteann a bhunú maidir le soláthar, tarchur, meastóireacht agus scaipeadh staidrimh inchomparáide i dtaca le fuinneamh sa Chomhphobal, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing a common framework for the production, transmission, evaluation and dissemination of comparable energy statistics in the Community cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 509. #341171

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 510. #341172

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an méid atáthar faoi lé mearcair a laghdú le toirmeasc ar allmhairí agus le hoibleagáid stórála, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr an tionchair a bheadh aige sin ar ghluaiseacht earraí agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus i bhfianaise chineál trasteorann an truaillithe mearcair, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to reduce of exposure to mercury by means of an export ban and a storage obligation, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the impact on the movement of goods and the functioning of the internal market as well as the trans-boundary nature of mercury pollution, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 511. #341221

  Leasóidh an Coimisiún na foirmeacha caighdeánacha a leagtar amach sna hIarscríbhinní.

  The Commission shall amend the standard forms set out in the Annexes.

  Rialachán (CE) Uimh. 1103/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a Trí

 512. #341664

  na bearta chun na sainmhínithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II a uasdátú.

  measures updating the definitions set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 513. #342320

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

 514. #342321

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach de thairbhe difríochtaí idir dlíthe náisiúnta agus idir forálacha náisiúnta agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States on account of differences between national laws and provisions and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

 515. #342545

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97

 516. #342546

  Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha Comhphobail a leagan síos maidir le heinsímí bia, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, ar mhaithe le haontacht an mhargaidh agus le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to lay down Community rules on food enzymes, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, in the interests of market unity and a high level of consumer protection, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97

 517. #342621

  is gáis seachas aer iad "gáis tiomána" a bhrúnn earra bia amach as gabhdán;

  "propellants" are gases other than air which expel a foodstuff from a container;

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 518. #342955

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 519. #342956

  Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha Comhphobail a leagan síos maidir le breiseáin bia, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, ar mhaithe le haontacht an mhargaidh agus ar mhaithe le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to lay down Community rules on food additives, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, in the interests of market unity and a high level of consumer protection, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia

 520. #343329

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

 521. #343330

  Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha Comhphobail a leagan síos maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu a úsáid i mbianna agus ar bhianna, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, ar mhaithe le haontacht an mhargaidh agus ar mhaithe le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to lay down Community rules on the use of flavourings and certain food ingredients with flavouring properties in and on foods, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, in the interests of market unity and a high level of consumer protection, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiary as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

 522. #343627

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 523. #343628

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon misean na Gníomhaireachta a leathnú le go gcuimseoidh sé a rannpháirtíocht i simpliú an nós imeachta Comhphobail maidir le deimhniúchán a dhéanamh ar fheithiclí iarnróid, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta sin, is féidir an cuspóir sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the extension of the Agency's mission to include its participation in the simplification of the Community procedure for the certification of railway vehicles, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 524. #343849

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 525. #343850

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta atá de dhíth, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action required, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 526. #344608

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 527. #344863

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon bearta a bhunú a bheidh le leanúint ag eagraíochtaí a gcuirtear de chúram orthu cigireacht, suirbhéireacht agus deimhniúchán a dhéanamh i leith long atá ag oibriú sa Chomhphobal, agus dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of measures to be followed by organisations entrusted with the inspection, survey and certification of ships, operating in the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 528. #344864

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 529. #345101

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon sraith amháin rialacha a chruthú lena rialófar cearta iompróirí de mhuir agus a bpaisinéirí i gcás tionóisce, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely to create a single set of rules governing the rights of carriers by sea and their passengers in the event of an accident, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 530. #345102

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 531. #345122

  Beidh Treoirlínte an IMO a leagtar amach in Iarscríbhinn II ceangailteach.

  The IMO Guidelines as set out in Annex II shall be binding.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 532. #345806

  D’fhonn an cuspóir a leagtar amach in Airteagal 1 a bhaint amach, is iad seo a leanas cúraimí na Gníomhaireachta:

  For the purposes of achieving the objective set out in Article 1, the tasks of the Agency shall be:

  Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol

 533. #346001

  I dtaca leis sin, mhol an Coimisiún in Eanáir 2007 gur cheart, i gcomhthéacs idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta, go saothródh an tAontas Eorpach an cuspóir maidir le laghdú 30 % ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ag tíortha forbartha a bhaint amach faoin mbliain 2020 (i gcomparáid le leibhéil 1990) agus gur cheart don Aontas féin gealltanas daingean neamhspleách a thabhairt maidir le laghdú 20 % ar a laghad ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa a bhaint amach faoin mbliain 2020 (i gcomparáid le leibhéil 1990) gan spleáchas do laghduithe arna mbaint amach ag tíortha forbartha eile.

  In this respect, the Commission proposed in January 2007 that, in the context of international negotiations, the European Union should pursue the objective of a 30 % reduction of greenhouse gas emissions by developed countries by 2020 (compared to 1990 levels) and that the Union itself should make a firm independent commitment to achieve at least a 20 % reduction of greenhouse gas emissions by 2020 (compared to 1990 levels), irrespective of reductions achieved by other developed countries.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 534. #346019

  Moladh sna Teachtaireachtaí go gcuirfí cur chuige comhtháite i bhfeidhm d'fhonn sprioc 120 g CO2/km an Chomhphobail a bhaint amach faoin mbliain 2012 agus fógraíodh iontu go molfadh an Coimisiún creat reachtach chun cuspóir an Chomhphobail a bhaint amach trí dhíriú ar laghduithe sainordaitheacha ar astaíochtaí CO2 chun cuspóir 130 g CO2/km a bhaint amach ar an meán i bhflít na ngluaisteán nua trí fheabhsuithe a dhéanamh ar theicneolaíocht mhótarfheithicle.

  The Communications proposed an integrated approach with a view to reaching the Community target of 120 g CO2/km by 2012 and announced that the Commission would propose a legislative framework to achieve the Community objective by focusing on mandatory reductions of emissions of CO2 to reach an objective of 130 g CO2/km for the average new car fleet by means of improvements in vehicle motor technology.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 535. #346079

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon ceanglais feidhmíochta astaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua phaisinéirí a bhunú chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus cuspóir foriomlán an Aontais a bhaint amach maidir le laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta arna beartú, is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing CO2 emissions performance requirements for new passenger cars in order to ensure the proper functioning of the internal market and to achieve the Union's overall objective of reducing emissions of greenhouse gases, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 536. #346080

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 537. #346243

  Déanfaidh an Coimisiún an laghdú a bhaintear amach a fhianú ar bhonn na gcritéar atá leagtha amach i mír 2.

  The Commission shall attest the reduction achieved on the basis of the criteria set out in paragraph 2.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 538. #346354

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 539. #346355

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 540. #346690

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cosaint a thabhairt do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe, agus infhaighteacht iomchuí táirgí íocshláinte tréidliachta a áirithiú, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely the protection of human and animal health and ensuring the availability of appropriate veterinary medicinal products, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 541. #346691

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 542. #346978

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon bunú an chreata chomhchoitinn do tháirgeadh córasach staidrimh Comhphobail ar thrádáil eachtrach a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an ghnímh, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing the common framework for the systematic production of Community external trade statistics, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 543. #346979

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 544. #347000

  próiseáil amach;

  outward processing;

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 545. #347224

  an leibhéal beachtais a baineadh amach le haghaidh na suirbhéanna samplacha dá dtagraítear sa Rialachán seo;

  the level of precision achieved for the sample surveys referred to in this Regulation;

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 546. #347244

  Féadfaidh an Coimisiún na táblaí tarchuir a leagtar amach san Iarscríbhinn a oiriúnú.

  The transmission tables as set out in the Annex may be adapted by the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 547. #347304

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 548. #347305

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat coiteann dlí a bhunú chun staidreamh Comhphobail a tháirgeadh go córasach maidir le limistéir atá á saothrú, maidir le táirgeacht agus táirgeadh gránach agus barr seachas gránaigh sna Ballstáit, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common legal framework for the systematic production of Community statistics on areas under cultivation, yields and production of cereals and crops other than cereals in Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 549. #347496

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí

 550. #347497

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 agus Treoir 2002/21/CE a leasú chun sraith choiteann rialacha a chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh lena áirithiú nach n-íocann úsáideoirí na líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste praghsanna iomarcacha ar sheirbhísí fánaíochta ar fud an Chomhphobail (cibé acu guthghlaonna, teachtaireachtaí SMS nó tarchur sonraí atá i gceist) agus iad ag taisteal laistigh den Chomhphobal, agus, sa tslí sin, cur le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, agus leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí agus coimirce iomaíochta idir oibreoirí líonraí soghluaiste a bhaint amach ag an am céanna, a bhaint amach go leordhóthanach ar bhealach slán comhchuibhithe tráthúil agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta atá beartaithe, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal na bearta leasaitheacha is gá a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to amend Regulation (EC) No 717/2007 and Directive 2002/21/EC in order to maintain and further develop a common set of rules to ensure that users of public mobile communications networks when travelling within the Community do not pay excessive prices for Community-wide roaming services (be it in respect of voice calls, SMS messages or data transmissions), thereby contributing to the smooth functioning of the internal market, while achieving a high level of consumer protection and safeguarding competition between mobile operators, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí

 551. #347865

  Cinnteoidh monaróirí go gcomhlíonfar na teorainneacha astaíochtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

  Manufacturers shall ensure compliance with the emission limits set out in Annex I.

  Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE

 552. #347914

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE

 553. #347915

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon cur i gcrích an mhargaidh inmheánaigh trí cheanglais theicniúla choiteanna i leith astaíochtaí ó mhótarfheithiclí a thabhairt isteach agus trí rochtain ráthaithe ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí d’oibreoirí neamhspleácha ar an mbonn céanna le déileálaithe údaraithe agus le deisitheoirí údaraithe, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the realisation of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning emissions from motor vehicles and guaranteed access to vehicle repair and maintenance information for independent operators on the same basis as for authorised dealers and repairers, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE

 554. #348503

  Leagtar amach nósanna imeachta mionsonraithe le haghaidh RAPEX in Iarscríbhinn II.

  Detailed procedures for RAPEX are set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 555. #348985

  Déanfar na leasuithe sin d'fhonn ardleibhéal cosanta comhshaoil a bhaint amach.

  Those amendments shall be made with a view to achieving a high level of environmental protection.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 556. #349606

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 557. #349780

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in Article 5 of the Treaty, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve its objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 558. #349932

  1.Comhtháthú eangaí fuinnimh gaoithe amach ón gcósta

  1.Grid integration of offshore wind energy

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 559. #349933

  Tionscadail ghaoithe amach ón gcósta

  Offshore wind projects

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 560. #350059

  Tionscadail fuinnimh gaoithe amach ón gcósta

  Offshore wind projects

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 561. #350124

  tionscadail fuinnimh gaoithe amach ón gcósta:

  offshore wind energy projects:

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 562. #350147

  fuinneamh gaoithe amach ón gcósta;

  offshore wind energy;

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 563. #350157

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 564. #350158

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch laistigh den Chomhphobal, aghaidh a thabhairt ar éilimh na cinnteachta fuinnimh agus astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú trí chaiteachas a mhéadú in earnálacha straitéiseacha sainithe, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr raon feidhme an Rialacháin seo agus chineál na n-earnálacha agus na dtionscadal a roghnófar, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to aid economic recovery within the Community, face the demands of energy security and reduce greenhouse gas emissions by increasing spending in defined strategic sectors, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the scope of this Regulation and the nature of the sectors and projects selected, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 565. #350172

  Leis an gclár, tionscnaítear an maoiniú le haghaidh Gabhála agus Stórála Carbóin agus le haghaidh tionscadal fuinnimh gaoithe amach ón gcósta gan dochar do chur ar bun na sé thionscnamh thionsclaíocha amach anseo maidir le tionscadail taispeána fuinnimh mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach Eorpach um Theicneolaíocht Fuinnimh.

  The programme initiates the funding for carbon capture and storage and offshore wind projects without prejudice to the future creation of the six industrial initiatives on energy demonstration projects as outlined by the Strategic Energy Technology Plan for Europe.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 566. #350448

  Leagfar amach an méid seo a leanas ar bhealach níos mionsonraithe sna rialacha nós imeachta:

  The rules of procedure shall set out in greater detail:

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 567. #350553

  Bord Achomhairc a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 19.

  a Board of Appeal, which shall exercise the tasks set out in Article 19.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 568. #350555

  Stiúrthóir a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 17;

  a Director, who shall exercise the tasks set out in Article 17;

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 569. #350556

  Bord Rialálaithe a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 15;

  a Board of Regulators, which shall exercise the tasks set out in Article 15;

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 570. #350557

  Bord Riaracháin a fheidhmeoidh na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 13;

  an Administrative Board, which shall exercise the tasks set out in Article 13;

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 571. #350575

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 572. #350576

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an rannpháirtíocht agus an comhar idir na húdaráis rialála náisiúnta ar leibhéal an Chomhphobail, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely the participation and cooperation of national regulatory authorities at Community level, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 573. #350862

  mionsonraí maidir le soláthar faisnéise, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach in Airteagal 15;

  details relating to provision of information, in accordance with the principles set out in Article 15;

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 574. #351046

  Féadfaidh an ENTSO don Leictreachas cóid ghréasáin a tharraingt suas sna réimsí a leagtar amach i mír 6 d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint amach, i gcás nach mbainfidh na cóid sin le réimsí a chumhdaítear leis an iarraidh a dhíreoidh an Coimisiún chuige.

  The ENTSO for Electricity may elaborate network codes in the areas set out in paragraph 6 with a view to achieving the objectives set out in Article 4 where those network codes do not relate to areas covered by a request addressed to it by the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 575. #351126

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 576. #351127

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat comhchuibhithe a sholáthar le haghaidh malartuithe trasteorann leictreachais, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the provision of a harmonised framework for cross-border exchanges of electricity, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 577. #351515

  Féadfaidh an ENTSO don Ghás cóid ghréasáin a tharraingt suas sna réimsí a leagtar amach i mír 6 d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint amach, i gcás nach mbainfidh na cóid sin le réimsí a chumhdaítear leis an iarraidh a dhíreoidh an Coimisiún chuige.

  The ENTSO for Gas may elaborate network codes in the areas set out in paragraph 6 with a view to achieving the objectives set out in Article 4 where those network codes do not relate to areas covered by a request addressed to it by the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 578. #351618

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 579. #351619

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha córa a leagan síos maidir le coinníollacha rochtana ar ghréasáin tarchurtha gáis nádúrtha, saoráidí stórála agus GNL, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely the setting of fair rules for access conditions to natural gas transmission networks, storage and LNG facilities cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 580. #351753

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 581. #352197

  i gcás ina gcomhlíonfaidh sé na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 35(1), agus

  he fulfils the conditions set out in Article 35(1); and

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 582. #352705

  Úsáidtear na cóid mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn VII, pointe 1.1.

  The codes as set out in Annex VII point 1.1 are used.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 583. #353213

  na coinníollacha a leagtar amach i gcolún iomchuí na hIarscríbhinne;

  the conditions set out in the appropriate column of the Annex;

  Rialachán (CE) Uimh. 923/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1692/2006 lena mbunaítear an dara clár Marco Polo chun cúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú chun feidhmíocht chomhshaoil an chórais iompair lasta a fheabhsú (Marco Polo II)

 584. #353390

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, faoi mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 585. #353391

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an ghnímh, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 586. #354025

  go leagtar amach staid den sórt sin i gCuid 1 d’Iarscríbhinn VIII;

  such a situation is set out in Part 1 of Annex VIII;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 587. #354524

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 588. #354525

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit, ag gníomhú dóibh go neamhspleách ar a chéile, cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon comhlíonadh oibleagáidi an Chomhphobail mar Pháirtí sa Phrótacal a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar fhadhb thrasteorann chomhshaoil a bhfuil tionchar domhanda aige, agus trádáil laistigh den Chomhphobal agus trádáil sheachtrach in ODSanna agus i dtáirgí agus i dtrealamh a bhfuil na substaintí sin iontu nó atá ag brath ar na substaintí sin a rialáil ag an am céanna, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to ensure compliance with the Community’s obligations as party to the Protocol and to address a transboundary environmental problem with global impact whilst regulating intra-Community and external trade in ODS and products and equipment containing or relying on those substances, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 589. #354792

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 590. #354793

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon deireadh a chur le constaicí ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar na toirmisc náisiúnta ar thrádáil i dtáirgí róin ar leibhéal an Chomhphobail, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é.

  Since the objective of this Regulation, namely the elimination of obstacles to the functioning of the internal market by harmonising national bans concerning the trade in seal products at Community level, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

 591. #360017

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon na rialacha maidir le saorghluaiseacht de bhua víosa fadfhanachta a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an chuspóra sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of the rules on the freedom of movement with a long-stay visa, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 592. #360018

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 593. #428324

  (a) go ndéantar mainneachtain córam a bhaint amach ag 3 chruinniú as a chéile,

  (a) there is a failure to achieve a quorum for 3 consecutive meetings,

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 594. #428572

  (b) an modh ar a mbeartaíonn IIÉ baint amach na gcuspóirí sin aige a thomhas, agus

  (b) the manner in which IFI proposes to measure its achievement of those objectives, and

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 595. #431838

  (b) mura féidir ainm agus seoladh úinéir na teaghaise sealadaí a fháil amach le fiosrú réasúnach.

  (b) the name and address of the owner of the temporary dwelling cannot be ascertained by reasonable inquiry.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 596. #431934

  (b) nach féidir ainm agus seoladh úinéir na scibe a fháil amach le fiosrú réasúnach.

  (b) the name and address of the owner of the skip cannot be ascertained by reasonable inquiry.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 597. #433210

  (j) leagan amach seomríní oibriúcháin,

  (j) operating compartment layout,

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 598. #433241

  (ii) go mbeidh plean sábháilteachta déanta amach ag an úinéir le haghaidh an turais,

  (ii) the owner has developed a safety plan for the voyage,

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 599. #437355

  (a) go ndéanfaí faisnéis, mar atá leagtha amach i bhfo-alt

  (a) informed as set out in subsection (1)(b)(i), or

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 600. #441715

  (ii) an táille is iníoctha ar cheadúnas den sórt sin a thógáil amach,

  (ii) the fee payable on the taking out of such a licence,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 601. #442159

  (a) ceadúnas a baineadh amach faoi alt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí) 1952, nó

  (a) a licence taken out under section 1 of the Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act 1952, or

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 602. #443362

  (ii) an táille is iníoctha ar cheadúnas den sórt sin a thógáil amach,

  (ii) the fee payable on the taking out of such a licence,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 603. #443806

  (a) ceadúnas a baineadh amach faoi alt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí) 1952, nó

  (a) a licence taken out under section 1 of the Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act 1952, or

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 604. #446961

  go háirithe, ag féachaint do shuíomh, do leagan amach agus do dhearadh na forbartha nua;

  in particular, having regard to location, layout and design of new development;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 605. #450602

  (a) ina leagfar amach mionsonraí i dtaobh na soláthairtí earraí sin laistigh den Chomhphobal,

  (a) setting out details of those intra-Community supplies of goods,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 606. #451933

  Sa Chuid seo, leagtar amach forálacha speisialta mar a fhoráiltear le hAirteagal 109 den Treoir CBL.

  This Part sets out special provisions as provided by Article 109 of the VAT Directive.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 607. #452328

  Na focail atá le baint amach

  Words to be replaced

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 608. #452517

  Na focail atá le baint amach

  Words to be replaced

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 609. #454561

  (i) i mír (e), trí “nó” a bhaint amach,

  (i) in paragraph (e), by deleting “or”,

  AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN, 2010

 610. #456488

  (b) sa Ghaeilge, leagtha amach i gCuid B den Sceideal sin;

  (b) in the Irish language, is set out in Part B of that Schedule;

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 611. #456491

  (b) sa Ghaeilge, leagtha amach i gCuid B den Sceideal sin;

  (b) in the Irish language, is set out in Part B of that Schedule;

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 612. #457781

  (3) Leagtar amach, mar áis tagartha, i Sceidil 2 go 9 faoi seach—

  (3) For convenience of reference there are set out in Schedules 2 to 9 respectively—

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 613. #458673

  a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2;

  the text of which is set out in Schedule 2;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 614. #469116

  106.—(1) Déantar leis seo na hachtacháin atá leagtha amach i gCuid 1 agus i gCuid 2 de Sceideal 3 (ar achtacháin iad dá ngairtear "na hachtacháin aisghairthe" sa Chaibidil seo) a aisghairm, i gcás na n-achtachán sin atá leagtha amach sa Chuid 1 sin, agus a chúlghairm, i gcás na n-achtachán sin atá leagtha amach sa Chuid 2 sin, go feadh an méid a luaitear sa tríú colún de na Codanna sin os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

  106.—(1) The enactments set out in Part 1 and Part 2 of Schedule 3 (which enactments are in this Chapter referred to as "the repealed enactments") are hereby repealed in the case of those set out in the said Part 1, and revoked in the case of those set out in the said Part 2, to the extent mentioned in the third column of those Parts opposite the reference to the enactment concerned.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 615. #472177

  (b) bainfidh na leibhéil luacha saothair le cáilíocht na seirbhíse a bhainfear amach; agus

  (b) levels of remuneration shall be related to the quality of service achieved; and

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 616. #472441

  agus nach féidir ainm agus seoladh an tseoltóra a fháil amach.

  and the name and the address of the sender cannot be ascertained.

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 617. #472708

  —líon laethanta seachadta is mó ná an líon a leagtar amach sa Treoir seo,

  — a number of days of delivery, superior to those set in this Directive,

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 618. #473110

  14.—(1) Leasaítear Acht 1942 mar atá leagtha amach i gCuid 1 de Sceideal 1.

  14.—(1) The Act of 1942 is amended as set out in Part 1 of Schedule 1.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 619. #473114

  (3) Aisghairtear forálacha Acht 1942 mar atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal 1.

  (3) The provisions of the Act of 1942 set out in Part 2 of Schedule 1 are repealed.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 620. #473128

  (10) Leasaítear an tAcht Árachais 1989 mar atá leagtha amach i gCuid 10 de Sceideal 2.

  (10) The Insurance Act 1989 is amended as set out in Part 10 of Schedule 2.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 621. #473215

  (d) ceist nó ceisteanna a leagtar amach san fhógra a fhreagairt;

  (d) answer a question or questions set out in the notice;

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 622. #473839

  (b) aon aschuir a shonró far sa sannadh a bhaint amach,

  (b) to achieve any outputs specified in the assignment,

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 623. #473855

  (c) na straitéisí agus na beartais chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  (c) the strategies and policies for achieving those objectives,

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 624. #475914

  ina leagfar amach

  a statement in writing setting out—

  AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

 625. #479300

  An tAcht um Bailte agus Líomatáistí do Shíneadh Amach, 1934

  Town and Regional Planning Act, 1934

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 626. #479321

  ciallaíonn "Acht 1934" an tAcht um Bailte agus Líomatáistí do Shíneadh Amach, 1934;

  "the Act of 1934" means the Town and Regional Planning Act, 1934;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 627. #480923

  (a) na nithe atá leagtha amach in alt 34(2)(a), agus

  (a) the matters set out in section 34(2)(a), and

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 628. #481167

  (b) ón dáta a cuireadh litir rabhaidh amach faoi alt 152, nó

  (b) since the date of the sending of a warning letter under section 152, or

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 629. #481467

  (a) is d’aicme nó de thuairisc atá leagtha amach sa Tríú Sceideal, nó

  (a) of a class or description set out in the Third Schedule, or

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 630. #483914

  Athbhreithniú ar chríocha GNBS a bhaint amach.

  Review of achievement of NAMA’s purposes.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 631. #484218

  ciallaíonn “modheolaíocht luachála” an mhodheolaíocht luachála atá leagtha amach i gCuid 5.

  “valuation methodology” means the valuation methodology set out in Part 5.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 632. #484283

  (c) aon toisc eile is dóigh le GNBS is iomchuí maidir lena críocha a bhaint amach.

  (c) any other factor which NAMA considers relevant to the achievement of its purposes.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 633. #484284

  11.—(1) D’fhonn a críocha a bhaint amach, comhlíonfaidh GNBS na feidhmeanna seo a leanas:

  11.—(1) In order to achieve its purposes, NAMA shall perform the following functions:

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 634. #484678

  (c) na straitéisí beartaithe agus na beartais bheartaithe chun na cuspóirí sin a bhaint amach, agus

  (c) the proposed strategies and policies for achieving those objectives, and

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 635. #485026

  (3) Maidir le gach sócmhainn bhainc incháilithe atá le fáil, leagfar amach sa sceideal fála—

  (3) An acquisition schedule shall set out for each eligible bank asset to be acquired—

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 636. #485203

  (b) beidh sé críochnaitheach maidir leis na nithe atá leagtha amach ann.

  (b) is conclusive as to the matters set out in it.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 637. #485244

  (b) ar na nithe a leagtar amach i bhfo-alt (2), agus

  (b) the matters set out in subsection (2), and

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 638. #485358

  (a) críocha an Achta seo a bhaint amach,

  (a) the achievement of the purposes of this Act,

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 639. #485581

  (ii) go bhfuil coinníoll a leagtar amach in alt 158(2) comhlíonta;

  (ii) a condition set out in section 158(2) is satisfied;

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 640. #487835

  74.—Leasaítear Acht 2008 mar atá leagtha amach i gCuid 4 de Sceideal 1.

  74.—The Act of 2008 is amended as set out in Part 4 of Schedule 1.

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 641. #487869

  77.—(1) Leasaítear Rialacháin 2004 mar atá leagtha amach i Sceideal 2.

  77.—(1) The Regulations of 2004 are amended as set out in Schedule 2.

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 642. #487944

  (f) aon iarmhairt ar aistriú arna shainrá mar atá leagtha amach in alt 33(4),

  (f) any consequence of a transfer expressed as set out in section 33(4),

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 643. #487980

  (a) na nithe atá leagtha amach in alt 2,

  (a) the matters set out in section 2,

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 644. #488325

  (c) sna himthosca atá leagtha amach in ailt 15(4) agus 18 (4)(b), nó

  (c) in the circumstances set out in sections 15(4) and 18(4)(b), or

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 645. #488337

  (b) Déanfar in achomharc faoi mhír (a) na forais a bheidh leis an achomharc a leagan amach agus, mura leagfar amach aon fhorais den sórt sin, ní bhreithneofar an t-achomharc.

  (b) An appeal under paragraph (a) shall set out the grounds for the appeal and, in the absence of such grounds, the appeal will not be considered.

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 646. #488412

  (f) na cuspóirí atá leagtha amach in alt 9 d’Acht 2003,

  (f) the objectives set out in section 9 of the Act of 2003,

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 647. #492238

  (I) go ngníomhaíonn an dá chuideachta chun comh-aidhm a bhaint amach,

  (I) both companies act in pursuit of a common purpose,

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 648. #494526

  a eascraíonn de bharr nó de thoradh idirbhirt, lena n-áirítear idirbheart i gcás nach ndéanfaí idirbheart eile a ghabháil de láimh nó a shocrú chun na torthaí, nó aon chuid de na torthaí, a bhaint amach a baineadh amach nó a bheartaítear a bhaint amach leis an idirbheart;

  arising out of or by reason of a transaction, including a transaction where another transaction would not have been undertaken or arranged to achieve the results, or any part of the results, achieved or intended to be achieved by the transaction;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 649. #494583

  (a) laistigh den tréimhse ama atá leagtha amach i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 817Q, agus

  (a) within the period of time set out in regulations made under section 817Q, and

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 650. #495847

  (a) mura mbeidh sé indéanta go réasúnach a fháil amach cá bhfuil an duine, nó

  (a) it is not reasonably practicable to ascertain the whereabouts of the person, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 651. #496505

  (a) ina leagfar amach na forais ar ar dhiúltaigh an tAire an tiarratas, agus

  (a) setting out the grounds on which the Minister has refused the application, and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 652. #496515

  (a) ina leagfar amach na forais ar ar fhorchuir an tAire na coinníollacha, agus

  (a) setting out the grounds on which the Minister has imposed the conditions, and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 653. #496540

  (a) ina leagfar amach na forais ar ar leasaigh an tAire an túdarú, agus

  (a) setting out the grounds on which the Minister has amended the authorisation, and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 654. #496583

  (a) ina leagfar amach na cúiseanna leis an údarú a chúlghairm, agus

  (a) setting out the reasons for revoking the authorisation, and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 655. #496589

  (a) ina leagfar amach na cúiseanna atá ag an Aire leis an ordachán a thabhairt,

  (a) setting out the Minister’s reasons for giving the direction,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 656. #500600

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 657. #500634

  Chun an cuspóir sin a bhaint amach, déanfaidh an EIT an méid seo a leanas:

  In order to achieve its objective, the EIT shall:

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 658. #500666

  cumas na comhpháirtíochta spriocanna an COSN a bhaint amach;

  the partnership’s capacity to achieve the goals of the SIA;

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 659. #500812

  Glactar leis seo Reachtanna an EIT, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad.

  The Statutes of the EIT, as set out in the Annex, are hereby adopted.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 660. #500997

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon go gcuirfí reachtaíocht Chomhphobail maidir leis an margadh eitlíochta inmheánach i bhfeidhm ar bhealach níos aonchineálaí, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar ghné idirnáisiúnta an aerthaistil, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely more homogeneous application of Community legislation with regard to the internal aviation market cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the international character of air transport, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 661. #500998

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar mar is gá chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 662. #501544

  Ós rud é nach bhféadfaidh na Ballstáit cuspóirí an ghnímh atá beartaithe, eadhon scéim inchreidte aonair a chruthú agus cruthú scéimeanna náisiúnta éagsúla a sheachaint, a bhaint amach go leordhóthanach agus go bhféadfar, dá bhrí sin, iad a bhaint amach níos fearr ag leibhéal an Chomhphobail, de bharr fairsinge agus iarmhairtí, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of the proposed action, namely to create a single credible scheme and avoid the establishment of different national schemes, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 663. #501545

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán níos faide ná mar is gá chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 664. #501612

  Déanfaidh eagraíochtaí iniúchadh inmheánach i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

  Organisations shall carry out an internal audit in accordance with the requirements set out in Annex III.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 665. #501858

  Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil measúnú ar na gnéithe atá leagtha amach in Airteagal 17.

  The environmental verifier shall carry out an assessment of the elements set out in Article 17.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 666. #502547

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon comhchuibhiú na gcoinníollacha chun beatha a chur ar an margadh agus a úsáid d’fhonn ardleibhéal sábháilteachta beatha a áirithiú, agus ar an tslí sin ardleibhéal cosanta don tsláinte phoiblí a áirithiú, chomh maith le faisnéis dhóthanach d’úsáideoirí agus do thomhaltóirí a sholáthar mar aon le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a neartú, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely harmonisation of the conditions for the placing on the market and the use of feed, in order to ensure a high level of feed safety and thus a high level of protection of public health as well as to provide adequate information for users and consumers and to strengthen the effective functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 667. #502548

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 668. #502626

  Leagtar amach liosta de na hábhair sin in Iarscríbhinn III.

  The list of such materials is set out in Annex III.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 669. #502722

  fógairt éigeantach ag freagairt don chatagóir lena mbaineann a leagtar amach sa liosta in Iarscríbhinn V;

  the compulsory declaration corresponding to the respective category as set out in the list in Annex V;

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 670. #503834

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir dá bhrí sin, de bharr a bhfairsinge, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 671. #503835

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 672. #504263

  Gearr stiall thrasnánach ó chúinne go cúinne agus bain amach na dlúthchiumhaiseanna.

  Cut a diagonal strip from one corner to the other and remove the selvedges.

  Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 673. #505130

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon Gníomhaireacht a bhunú ar leibhéal an Aontais, ar gníomhaireacht í a bheidh freagrach as bainistiú oibríochtúil, agus i gcás inarb iomchuí as forbairt córas mórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, agus ós rud é gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais de bharr fairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objectives of this Regulation, namely the establishment of an Agency at Union level responsible for the operational management and where appropriate the development of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 674. #505131

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 675. #505322

  ar an nGníomhaireacht, lena n-áirítear a cuspóirí a bhaint amach ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil;

  the Agency, including the effective and efficient achievement of its objectives;

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 676. #505594

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rannchuidiú le bainistiú comhtháite ar an gcomhar oibríochtúil ag teorainneacha seachtracha na mBallstát a chruthú, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach ("CAE") é.

  Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the creation of an integrated management of operational cooperation at the external borders of the Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union ("TEU").

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 677. #505595

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a baint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 678. #506104

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus, gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 679. #506105

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 680. #506164

  Beidh feidhm freisin ag na sainmhínithe sonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

  The specific definitions set out in Annex I shall also apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 681. #507007

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro

 682. #507164

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon forfheidhmiú éifeachtach cheartú míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro, a bhaint amach go leordhóthanach de dheasca na n-idirnasc domhain trádála agus airgeadais idir Ballstáit, agus na n-éifeachtaí iarmharta beartas eacnamaíoch náisiúnta ar an Aontas agus ar an limistéar euro ina iomláine, agus ós rud é gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the effective enforcement of the correction of excessive macroeconomic imbalances in the euro area, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú

 683. #507165

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú

 684. #507552

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspoír an Rialacháin seo, eadhon creat éifeachtach a bhunú chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a bhrath agus chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha a chosc agus a cheartú a bhaint amach go leordhóthanach, mar gheall ar na hidirnaisc dhoimhne trádála agus airgeadais idir na Ballstáit agus iarmhairtí beartas eacnamaíoch náisiúnta ar an Aontas agus ar an limistéar euro ina iomláine, agus ós rud é gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas, dá bhrí sin, bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of an effective framework for the detection of macroeconomic imbalances and the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 685. #507553

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 686. #508270

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat comhchuibhithe a sholáthar chun trédhearcacht agus sláine an mhargaidh mórdhíola fuinnimh a áirithiú, a bhaint amach go leordhóthanach agus, dá bhrí sin, gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the provision of a harmonised framework to ensure wholesale energy market transparency and integrity, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 687. #508271

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 688. #508457

  Áiritheoidh údaráis rialála náisiúnta go ndéanfar na toirmisc atá leagtha amach in Airteagal 3 agus in Airteagal 5, agus na hoibleagáidí atá leagtha amach in Airteagal 4, a chur i bhfeidhm.

  National regulatory authorities shall ensure that the prohibitions set out in Articles 3 and 5 and the obligation set out in Article 4 are applied.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 689. #509050

  0C002 "Ábhar speisialta inscoilte" amach uathu sin atá sonraithe in Iarscríbhinn IV.

  0C002 "Special fissile materials" other than those specified in Annex IV,

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 690. #509414

  an t-aicmiú riosca tíre is infheidhme mar a leagtar amach in Airteagal 25 é,

  the applicable country risk classification as set out in Article 25,

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 691. #509418

  aon teicníc don mhaolú/eisiamh riosca tíre mar a leagtar amach in Airteagal 28 é.

  any country risk mitigation/exclusion technique applied as set out in Article 28.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 692. #509838

  TIOMANTAIS DON OBAIR A BHEIDH ANN AMACH ANSEO

  COMMITMENTS FOR FUTURE WORK

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 693. #509846

  Leagtar amach ann freisin na téarmaí is infheidhme maidir le tacú le breosla núicléach,

  It also sets out the terms which apply to support for nuclear fuel.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 694. #510044

  tá raon feidhme na n-earnálacha incháilithe leagtha amach i bhFoscríbhinn 1.

  the scope of eligible sectors is set out in Appendix 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 695. #510130

  Fad na tréimhse don íocaíocht amach

  Length of the disbursement period

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 696. #510211

  HOR = (fad na tréimhse don íocaíocht amach × 0,5) + fad na tréimhse don aisíocaíocht

  HOR = (length of the disbursement period × 0,5) + the length of the repayment period

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 697. #510585

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus iad ag gníomhú ina n-aonar, agus dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na ngníomhaíochtaí atá le maoiniú faoin gClár, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ag leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone, and can therefore, by reason of the scale and effects of the actions to be financed under the Programme, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 698. #510586

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 699. #510667

  Maidir le cistiú gníomhaíochtaí sna himchuacha éagsúla farraige, féachfar le cothromaíocht réigiúnach leordhóthanach a bhaint amach.

  In relation to the funding of actions in the various sea basins, an adequate regional balance shall be sought.

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 700. #511136

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat coiteann a bhunú chun staidreamh Eorpach ar bharra buana a sholáthar go córasach, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common framework for the systematic production of European statistics on permanent crops, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 701. #511137

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 702. #511411

  I gcás inarb iomchuí, féadfar é seo a leagan amach i bhfoirm raoin.

  Where appropriate, this may be given in the form of a range.

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 703. #511767

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the inclusion of the Kaliningrad oblast and certain Polish administrative districts in the eligible border area, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 704. #511768

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 705. #512030

  na bearta stát an chalafoirt a leagtar amach in Airteagal 18 go hAirteagal 22;

  port state measures set out in Articles 18 to 22;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 706. #512032

  tábla, léarscáil agus comhordanáidí geografacha Fho-Limistéir Gheografacha CGIM ("FLGanna") atá leagtha amach in Iarscríbhinn I;

  the table, the map and the geographical coordinates of GFCM Geographical Sub-Areas (GSAs) set out in Annex I;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 707. #512033

  nósanna imeachta cigireachta stát an chalafoirt maidir le soithí, a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

  port state inspection procedures for vessels set out in Annex II;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 708. #512034

  na maitrísí staidrimh CGIM atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

  GFCM statistical matrices set out in Annex III.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 709. #512177

  Limistéir ar tugadh cuairt orthu (dul isteach agus dul amach ó limistéir éagsúla),

  areas visited (entry and exit from different areas),

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 710. #512665

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, de réir mar atá sé leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 711. #512932

  LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

  FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 712. #513550

  Leagfar amach i ngach plean bliantúil cionrannta airgeadais bliantúla ag an Aontas de réir an Bhallstáit.

  Each annual plan shall set out annual financial allocations by the Union per Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 121/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle maidir le táirgí bia a dháileadh ar na daoine is díothaí san Aontas

 713. #513639

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon na rialacha maidir le hidirthurais trí limistéir idirnáisiúnta aerfort a shoiléiriú, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to clarify the rules on transit through international areas of airports, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 714. #513640

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 715. #513967

  I bhfocail do mhéid/luach a baineadh amach

  In words for quantity/value deducted

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 716. #514005

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 maidir le fosfáití agus comhdhúile eile fosfair a úsáid i nglantaigh níocháin tomhaltóra agus i nglantaigh miasniteoirí uathoibríocha tomhaltóra (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 717. #514243

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon riachtanais ghnó agus riachtanais theicniúla d’aistrithe creidmheasa agus do dhochair dhíreacha nua a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge nó a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale or effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear ceanglais theicniúla agus gnó le haghaidh aistrithe creidmheasa agus dochar díreach in euro agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 718. #514244

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear ceanglais theicniúla agus gnó le haghaidh aistrithe creidmheasa agus dochar díreach in euro agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 719. #514782

  a bheidh seasta agus a leagfar amach sa chonradh, agus/nó

  be static and be set out in the contract, and/or,

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 720. #514977

  Mar a pléadh thuas, tá an scéim Chomhtháthaithe leagtha amach mar phróiseas ilbhliantúil.

  As discussed above, the Cohesion scheme is set out as a multiannual process.

  Tuairim Uimh. 7/2011 maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006

 721. #515793

  Ba cheart go bhforálfaí do thréimhsí iomchuí céimnithe amach ann sna cásanna sin.

  Appropriate phase-out periods should be provided for in such cases.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 722. #515799

  Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, teorainneacha soiléire a leagan amach chun cinnteacht dhlíthiúil a áirithiú.

  It is therefore necessary to draw clear borderlines in order to ensure legal certainty.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 723. #515850

  Chun an méid sin a bhaint amach, ba cheart Clár a bhunú do Tháirgí Bithicídeacha.

  To accomplish this, a Register for Biocidal Products should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 724. #515901

  (76) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh do tháirgí bithicídeacha a fheabhsú agus, ag an am céanna, ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol araon, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, mar gheall ar a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (76) Since the objective of this Regulation, namely, to improve the functioning of the internal market for biocidal products, whilst ensuring a high level of protection of both human and animal health and the environment cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 725. #515902

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 726. #516056

  (a) sainchomhad don tsubstaint ghníomhach lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

  (a) a dossier for the active substance satisfying the requirements set out in Annex II;

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 727. #517623

  Comhfhreagras leis na critéir a leagtar amach in Airteagal 19(1)(b)

  Correspondence with the criteria set out in Article 19(1)(b)

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 728. #518223

  Ní éilíonn an Rialachán seo go dtabharfaí muirir fánaíochta ar ais arís i gcásanna ina bhfuil deireadh curtha leo amach is amach, ná ní éilíonn sé go n-ardófaí muirir fánaíochta go dtí leibhéal na dteorainneacha sealadacha coimirce a leagtar amach sa Rialachán seo.

  This Regulation does not require roaming charges to be reintroduced in cases where they have been abolished altogether, nor does it require existing roaming charges to be increased to the level of the transitory safeguard limits set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 729. #518330

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 730. #518586

  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht go háirithe i dtaobh ar baineadh amach cuspóirí an Rialacháin seo nó nár baineadh amach.

  The Commission shall evaluate in particular whether the objectives of this Regulation have been achieved.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 731. #518916

  na cineálacha socruithe conarthacha indíreacha a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo;

  the types of indirect contractual arrangements that meet the conditions set out in this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 732. #518945

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 733. #519045

  Maidir leis an díolúine atá leagtha amach sa chéad fhomhír, ní bheidh feidhm aige ach amháin:

  The exemption set out in the first subparagraph shall apply only:

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 734. #519877

  Chuige sin, téachtfaidh siad na cumhachtaí a leagtar amach i mír 2.

  To that end, they shall enjoy the powers set out in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 735. #520337

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 736. #520338

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 737. #521041

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 738. #522021

  Leagtar amach na himchlúdaigh airgeadais don Chipir atá sonrach ó thaobh earnála de in Iarscríbhinn XVIIa.

  For Cyprus, the sector specific financial envelopes are set out in Annex XVIIa.

  Rialachán (AE) Uimh. 671/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chur i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain 2013

 739. #522537

  Níl aon nasc cruthaithe ann idir baint amach na gcuspóirí seo agus clár Hercule.

  There is no proven link between the achievement of these objectives and the Hercule programme.

  Tuairim Uimh. 3/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn

 740. #522639

  [17] Sonrach, intomhaiste, inbhainte amach, réadúil agus tráthúil.

  [17] Specific, measurable, achievable, realistic and timely.

  Tuairim Uimh. 3/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn

 741. #532710

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon creat coiteann a bhunú um bailiú, thiomsú, tharchur agus mheastóireacht na gcuntas Eorpach eacnamaíoch comhshaoil, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of European environmental economic accounts, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 742. #532711

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 743. #532731

  modúl le haghaidh cuntas ar astaíochtaí aeir, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I;

  a module for air emissions accounts, as set out in Annex I;

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 744. #532733

  modúl le haghaidh cuntas ar shreabhadh ábhar uile-gheilleagair, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

  a module for economy-wide material flow accounts, as set out in Annex III.

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 745. #533211

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 746. #534153

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon, cosaint aonadach phaitinne a chruthú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus éifeachtaí an Rialacháin seo, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcás inarb iomchuí, trí bhíthin comhair fheabhsaithe, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the creation of unitary patent protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, where appropriate by means of enhanced cooperation, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 747. #534154

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 748. #534254

  Chun na cuspóirí a leagtar amach sa Chaibidil seo a bhaint amach, socrófar leibhéal na dtáillí athnuachana ag leibhéal:

  In order to attain the objectives set out in this Chapter, the level of renewal fees shall be set at a level that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 749. #534688

  Tá luach poiblí suntasach aige agus cuidíonn sé le fás cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach a bhaint amach a leagtar amach i stratéis An Eoraip 2020 agus ina cuid tionscnamh suaitheantais [1];

  It has a significant public value and contributes to the achievement of smart, sustainable and inclusive growth as set out in Europe 2020 strategy and its flagship initiatives [1];

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir

 750. #534736

  Mar a leagadh amach i gConclúidí ón gComhairle an 19 Bealtaine 2011.

  As stated in the Council conclusions of 19 May 2011.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir

 751. #556312

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ardleibhéal cosanta agus cúnaimh a áirithiú do phaisinéirí ar fud na mBallstát agus a áirithiú go n-oibreoidh na gníomhairí eacnamaíocha faoi choinníollacha comhchuibhithe sa mhargadh inmheánach, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to ensure a high level of protection of and assistance to passengers throughout the Member States and to ensure that economic agents operate under harmonised conditions in the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 752. #556313

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 753. #556589

  dul ó halla an bhagáiste nó ón bpointe díbhordála chuig pointe ainmnithe chun dul amach,

  proceed from the baggage hall or the disembarkation point to a designated point of exit,

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 754. #556793

  Tá ábhar agus raon feidhme leagtha amach go mionsonrach sna hAirteagail ábhartha.

  The content and scope of each delegation is set out in detail in the relevant Articles.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 755. #556799

  Ba cheart forálacha idirthréimhseacha a leagan amach.

  Transitional provisions should be set out.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 756. #557081

  Baineann prionsabal na héifeachtachta leis na cuspóirí sonracha atá leagtha amach a chur i gcrích agus na torthaí atá ceaptha a bhaint amach.

  The principle of effectiveness concerns the attainment of the specific objectives set and the achievement of the intended results.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 757. #557159

  Leanfaidh an buiséad an struchtúr agus an leagan amach atá leagtha amach in Airteagal 44 go hAirteagal 49.

  The draft budget shall follow the structure and presentation set out in Articles 44 to 49.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 758. #557189

  na spriocanna atá leagtha amach don bhliain airgeadais lena mbaineann an dréachtbhuiséad, lena léirítear aon riachtanais shonracha bhuiséadacha atá dírithe ar an sprioc seo a bhaint amach;

  the targets set for the financial year to which the draft budget relates, indicating any specific budgetary needs dedicated to achieving this target;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 759. #557286

  nótaí tráchta iomchuí maidir le gach foroinn, mar atá leagtha amach in Airteagal 44(1);

  appropriate remarks on each subdivision, as set out in Article 44(1);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 760. #558103

  gníomhaíocht a bheartaítear d'fhonn cuspóir de chuid bheartas an Aontais a bhaint amach;

  an action intended to help achieve a Union policy objective;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 761. #558121

  an prionsabal cómhaoinithe mar a leagtar amach in Airteagal 125(3);

  the co-financing principle as set out in Article 125(3);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 762. #558122

  an prionsabal neamhbhrabúis mar a leagtar amach in Airteagal 125(4);

  the no-profit principle as set out in Article 125(4);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 763. #558777

  Leagfar amach na nósanna imeachta soláthair sna comhaontuithe maoinithe dá bhforáiltear in Airteagal 189.

  The procurement procedures shall be laid down in the financing agreements provided for in Article 189.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 764. #559677

  Tá ábhar agus raon feidhme leagtha amach go mionsonrach sna hAirteagail ábhartha.

  The content and scope of each delegation is set out in detail in the relevant Articles.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 765. #559683

  Ba cheart forálacha idirthréimhseacha a leagan amach.

  Transitional provisions should be set out.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 766. #559960

  Baineann prionsabal na héifeachtachta leis na cuspóirí sonracha atá leagtha amach a chur i gcrích agus na torthaí atá ceaptha a bhaint amach.

  The principle of effectiveness concerns the attainment of the specific objectives set and the achievement of the intended results.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 767. #560037

  Leanfaidh an buiséad an struchtúr agus an leagan amach atá leagtha amach in Airteagal 44 go hAirteagal 49.

  The draft budget shall follow the structure and presentation set out in Articles 44 to 49.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 768. #560067

  na spriocanna atá leagtha amach don bhliain airgeadais lena mbaineann an dréachtbhuiséad, lena léirítear aon riachtanais shonracha bhuiséadacha atá dírithe ar an sprioc seo a bhaint amach;

  the targets set for the financial year to which the draft budget relates, indicating any specific budgetary needs dedicated to achieving this target;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 769. #560167

  nótaí tráchta iomchuí maidir le gach foroinn, mar atá leagtha amach in Airteagal 44(1);

  appropriate remarks on each subdivision, as set out in Article 44(1);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 770. #560985

  gníomhaíocht a bheartaítear d'fhonn cuspóir de chuid bheartas an Aontais a bhaint amach;

  an action intended to help achieve a Union policy objective;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 771. #561003

  an prionsabal cómhaoinithe mar a leagtar amach in Airteagal 125(3);

  the co-financing principle as set out in Article 125(3);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 772. #561004

  an prionsabal neamhbhrabúis mar a leagtar amach in Airteagal 125(4);

  the no-profit principle as set out in Article 125(4);

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 773. #561661

  Leagfar amach na nósanna imeachta soláthair sna comhaontuithe maoinithe dá bhforáiltear in Airteagal 189.

  The procurement procedures shall be laid down in the financing agreements provided for in Article 189.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 774. #562007

  gur cinneadh amhlaidh le próiseas a leagadh amach go sainráite chuige sin faoin gcoinbhinsiún;

  a process explicitly set out for that purpose under the convention has so determined;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 775. #562497

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rialacha i gcomhair úsáid IMI le haghaidh comhair riaracháin a leagan síos, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely laying down the rules for the use of IMI for administrative cooperation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún ( “Rialachán IMI” ) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 776. #562498

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún ( “Rialachán IMI” ) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 777. #562664

  Scrúdóidh an Coimisiún an bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 á gcomhlíonadh.

  The Commission shall examine whether the conditions set out in paragraph 1 are met.

  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún ( “Rialachán IMI” ) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 778. #562862

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 779. #562900

  an chéim atá bainte amach i bhforbairt na gcaighdeán agus i bhforbairt na dtáirgí Eorpacha caighdeánúcháin;

  the stage attained in the development of the standards and European standardisation deliverables;

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 780. #563324

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon foráil a dhéanamh i leith rialacha sainiúla maidir le cógas-aireachas agus sábháilteacht táirgí míochaine lena n-úsáid ag an duine de bhun Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a fheabhsú, a bhaint amach go leordhóthanach, agus ós rud é gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to provide for specific rules on pharmacovigilance and improve the safety of medicinal products for human use authorised pursuant to Regulation (EC) No 726/2004, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1027/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a mhéid a bhaineann le cógas-aireachas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 781. #563325

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1027/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a mhéid a bhaineann le cógas-aireachas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 782. #563721

  Mura mbainfí an méid sin amach, d’imreofaí tionchar diúltach ar straitéis rialaithe athbhreithnithe an Choimisiúin.

  If this is not achieved, the effective implementation of the Commission’s revised control strategy could be negatively impacted.

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 783. #564193

  Ar fhiosrúchán chun a fháil amach cén duine nó cé na daoine a bhfuil leas acu in aon mhaoin nó atá ina teideal mar neasghaol nó mar oidhre ginearálta nó eile— (a) i ngach cás, ach amháin na cásanna a leagtar amach i bhfomhír (b) den mhír seo, ar gach €100 de luach na maoine (b) ar fhiosrúchán chun neasghaol nó oidhre ginearálta aon duine a fháil amach— (i) más sinsear an duine sin don neasghaol nó don oidhre ginearálta sin, nó más tuismitheoir an comhshinsear (ii) más seanathair nó seanmháthair an comhshinsear (iii) más sin-seanathair nó sin-seanmháthair nó sinse ar is faide siar ná sin an comhshinsear

  On an inquiry to ascertain the person or persons interested in any property or entitled thereto as next-of-kin or heir-atlaw or otherwise— (a) in all cases, save those set out in subparagraph (b) of this paragraph, for every €100 of the value of the property (b) on an enquiry to ascertain the next-of-kin or heir-at-law of any person— (i) where such person is an ancestor of such next-of-kin or heir-at-law, or where the common ancestor is a parent (ii) where the common ancestor is a grandparent (iii) where the common ancestor is a great-grandparent or a more remote ancestor

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

 784. #564260

  Ar iarraidh chun an Chuntasóra chun airgead a íoc amach as an gcúirt gan ordú

  On a request to the Accountant for payment of money out of court without an order

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

 785. #565167

  Fauna arna leagan amach sa Chéad Sceideal a chosaint

  Protection of fauna set out in the First Schedule

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 786. #565168

  Flora arna leagan amach sa Chéad Sceideal a chosaint

  Protection of flora set out in the First Schedule

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 787. #567196

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon rochtain an phobail i gcoitinne ar réamhtheachtaithe pléascán a theorannú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr dá bhrí sin, mar gheall ar fhairsinge an teorannaithe, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely limiting access by the general public to explosives precursors, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the limitation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 788. #567197

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 789. #567433

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, atá leagtha amach san Airteagal, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 790. #567471

  Bainfear amach cuspóirí an chláir trí chomhar dlúth agus comhordaithe i CSE.

  The objectives of the programme shall be achieved through close and coordinated cooperation in the ESS.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 791. #567910

  De dhroim imeachtaí a thit amach le déanaí, aibhsíodh na rioscaí do mhuiriompar agus don timpeallacht mhuirí a bhaineann le taiscéalaíocht agus táirgeadh ola agus gáis amach ón gcósta.

  Recent events highlighted the risks of offshore oil and gas exploration and production activities to maritime transport and the marine environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 792. #567969

  Faoi chuimsiú na tuarascála ar dhul chun cinn dá bhforáiltear de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002, ba cheart go scrúdódh an Coimisiún chomh maith an méid a d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht cur le gníomh reachtach a chur chun feidhme amach anseo maidir le sábháilteacht gníomhaíochtaí sirtheoireachta, taiscéalaíochta agus táirgthe ola agus gáis amach ón gcósta, atá á scrúdú faoi láthair ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle, i ndáil le cosc ar thruailliú ó shuiteálacha ola agus gáis amach ón gcósta, agus saineolas agus uirlisí bunaithe agus aitheanta na Gníomhaireachta á gcur san áireamh.

  In the framework of the progress report provided for pursuant to Regulation (EC) No 1406/2002, the Commission should also examine the Agency’s potential contribution to the implementation of a future legislative act on the safety of offshore oil and gas prospecting, exploration and production activities, which is currently being examined by the European Parliament and the Council, with regard to the prevention of pollution from offshore oil and gas installations, taking into account the Agency’s established and recognised expertise and tools.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 793. #567986

  D’fhonn a áirithiú go mbainfear amach na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1 ar bhealach iomchuí, comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht na croíchúraimí a liostaítear san Airteagal seo.

  In order to ensure that the objectives set out in Article 1 are met in the appropriate manner, the Agency shall perform the core tasks listed in this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 794. #568021

  Maidir leis na cúraimí coimhdeacha a leagtar amach san Airteagal seo:

  The ancillary tasks set out in this Article shall:

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 795. #568147

  Faoin 2 Márta 2018, agus an tuarascáil meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 22 á cur san áireamh, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle lena leagfar amach conas a thug an Ghníomhaireacht faoi na cúraimí breise a tugadh di faoin Rialachán seo d’fhonn aon bhreiséifeachtúlacht a baineadh amach a shainaithint agus, más gá, cás a leagan amach faoina cuid cuspóirí agus cúraimí a mhodhnú.";

  By 2 March 2018, and taking into account the evaluation report referred to in Article 22, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council setting out how the Agency has undertaken the additional responsibilities assigned by this Regulation with a view to identifying further efficiency gains and, if necessary, the case for modifying its objectives and tasks.";

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 796. #568308

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 797. #568719

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon margadh inmheánach a fhorbairt do chistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha trí bhíthin creat a leagan síos chun bainisteoirí cistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha a chlárú, rud a dhéanfadh margú cistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha a éascú ar fud an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr is féidir é a bhaint amach dá bhrí sin ar leibhéal an Aontais toisc a fhairsinge agus a éifeachtaí, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to develop an internal market for qualifying social entrepreneurship funds by laying down a framework for the registration of managers of qualifying social entrepreneurship funds, thereby facilitating the marketing of qualifying social entrepreneurship funds throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 798. #568720

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 799. #568833

  Chun comhsheasmhacht a áirithiú i luacháil gnóthas punainne cáilitheach, déanfaidh ÚEUM treoirlínte a fhorbairt a leagann amach comhphrionsabail maidir le cóireáil na n-infheistíochtaí sna gnóthais sin ag cur san áireamh a bpríomhchuspóir iarmhairt intomhaiste sóisialta dearfach a bhaint amach ag úsáid a gcuid brabús ar an gcéad dul síos chun an iarmhairt sin a bhaint amach.

  In order to ensure consistency in the valuation of qualifying portfolio undertakings, ESMA shall develop guidelines setting out common principles on the treatment of investments in such undertakings taking into account their primary objective of achieving a measurable positive social impact and the use of their profits first and foremost for the achievement of that impact.

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 800. #568974

  an deis margú cistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha a leathnú amach chun infheisteoirí miondíola;

  the possibility of extending the marketing of qualifying social entrepreneurship funds to retail investors;

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 801. #569627

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an Córas Cuntas Eorpach athbhreithnithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a revised European System of Accounts, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 802. #569628

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 803. #570313

  Leagan amach an tábla fhorlíontaigh

  Design of the supplementary table

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 804. #570476

  Coigeartuithe chun comhsheasmhacht le cuntais earnálacha eile a bhaint amach

  Adjustments to achieve consistency with the accounts of other sectors

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 805. #570490

  Cuntais satailíte a leagan amach agus a thiomsú

  Designing and compiling satellite accounts

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 806. #570573

  i gCaibidil 23 leagtar amach na haicmithe a úsáidtear d’earnálacha, do ghníomhaíochtaí agus do tháirgí in CCE 2010, agus i gCaibidil 24 leagtar amach seicheamh iomlán na gcuntas do gach earnáil.

  Chapter 23 sets out the classifications used for sectors, activities and products in the ESA 2010, and Chapter 24 sets out the complete sequence of accounts for every sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 807. #570710

  Dá thoradh sin, ní féidir inchomparáideacht thar thréimhse ama a bhaint amach trí bhíthin coincheap riaracháin;

  As a consequence, comparisons over time are not possible through administrative concepts;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 808. #570904

  Is féidir an méid sin a bhaint amach ag úsáid APGanna áitiúla.

  Local KAUs enable this presentation to be made.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 809. #572646

  déantar earraí a aistrítear amach as na fardail lena ndíol a luacháil ag na bunphraghsanna;

  goods transferred out of inventories for sale are valued at basic prices;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 810. #574985

  Tá sainmhíniú mionsonraithe ar gach catagóir sócmhainne leagtha amach in Iarscríbhinn 7.1.

  The detailed definition of each asset category is set out in Annex 7.1.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 811. #575482

  Tá leagan amach chuntas airgeadais na coda eile den domhan comhionann leis an leagan amach ar chuntas airgeadais na n-earnálacha institiúideacha.

  The layout of the rest of the world financial account is identical to that of the institutional sectors' financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 812. #576514

  Leagtar amach mórphrionsabail agus mórthréithe na gcuntas náisiúnta ráithiúil sa Chaibidil seo.

  This Chapter sets out the major principles and characteristics of quarterly national accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 813. #578184

  Is iomchuí, dá bhrí sin, toimhdí maidir le forbairt pá amach anseo a mheas.

  It is, therefore, appropriate to consider what assumptions are made for the future development of wages.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 814. #578634

  Baintear an méid sin amach trí mhodhanna réitigh amhail íoschearnóga íosta nó leithdháileadh comhréireach.

  This is achieved by reconciliation methods such as minimum least squares or proportional allocation.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 815. #578968

  Tá an tíolacadh SAR leagtha amach thíos:

  The GFS presentation is shown below:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 816. #579035

  Ní foláir iad sin a chomhdhlúthú agus cuntais na hearnála ina hiomláine á leagan amach.

  They shall be consolidated when drawing up the accounts of the sector as a whole.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 817. #579257

  Leagtar amach na rialacha sin i gCaibidil 4.

  Those rules are set out in Chapter 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 818. #579465

  Déanfaidh an rialtas aisíocaíochtaí féideartha arna ndéanamh ag an tairbhí amach anseo a thaifeadadh mar ioncam.

  Possible future repayments by the beneficiary will be recorded as revenue by the government.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 819. #579649

  Ní foláir idirbheart a chruthú chun an éadáil a bhaint amach.

  A transaction must be constructed to accomplish the acquisition.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 820. #579816

  Tá prionsabail ghinearálta na cuntasaíochta gnó leagtha amach sna míreanna seo a leanas.

  The following paragraphs set out general principles of business accounting.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 821. #580209

  Tá ceithre chéim i gceist le cuntas satailíte a leagan amach agus a thiomsú:

  Designing and compiling a satellite account consists of four steps:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 822. #581118

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr a fhéadfar é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objective of this Regulation, namely to establish rules for a simple and rapid mechanism for the recognition of protection measures ordered in a Member State in civil matters, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 823. #581119

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 824. #581413

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon na ceanglais chomhdhéanaimh agus faisnéise a bhunú do chatagóirí bia áirithe, liosta de chuid an Aontais de na substaintí a fhéadfar a chur le catagóirí bia áirithe a chumhdaítear leis an Rialachán seo a bhunú agus na rialacha le haghaidh liosta an Aontais a nuashonrú, a bhaint amach go leordhóthanach agus, gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta atá beartaithe, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely, the establishment of compositional and information requirements for certain categories of food, the establishment of a Union list of substances that may be added to certain categories of food and the establishment of the rules for the update of the Union list, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the proposed action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 825. #581414

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 826. #581713

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon clár Eorpach ODR le haghaidh díospóidí ar líne faoi rialú rialacha coiteanna a chur ar bun, a bhaint amach go leormhaith, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr scála agus éifeachtaí an rialacháin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach é.

  Since the objective of this Regulation, namely to set up a European ODR platform for online disputes governed by common rules, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN

 827. #581714

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN

 828. #582057

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar a gcuid nádúir, agus gur fearr, mar sin, de bharr fairsinge agus éifeachtaí an ghnímh atá beartaithe, is féidir iad a bhaint amach iad ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely establishing a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 829. #582058

  I gcomhréir le prionsabal na comhréire, mar atá leagtha amach san Airteagal sin ní théann an Rialachán seo thar an méid atá riachtanach d’fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 830. #582159

  faisnéis maidir le táscairí, arna leagan amach in Iarscríbhinn III, don bhliain X-2;

  information on indicators, as set out in Annex III, for the year X-2;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 831. #582301

  Áireofar ar na hathbhreithnithe bliantúla na seiceálacha a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 3.

  The annual reviews shall involve the checks set out in point (a) of paragraph 3.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 832. #582601

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 833. #583249

  Ba cheart go laghdófaí iontaoibh i Státchabhair a mhéid is féidir amach anseo.

  Reliance on State aid should be reduced as much as possible in the future.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 834. #584192

  íoctar amach as ítimí indáilte iad;

  they are paid out of distributable items;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 835. #584884

  níl na ceanglais atá leagtha amach i bpointí (a), (d) agus (e) de mhír 6 comhlíonta;

  the requirements set out in points (a), (d) and (e) of paragraph 6 are met;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 836. #585037

  comhlíontar na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 208 agus na rialacha luachála atá leagtha amach in Airteagal 229(1);

  the requirements set out in Article 208 and the valuation rules set out in Article 229(1) are met;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 837. #585353

  risíochtaí idir institiúidí a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 113(7);

  exposures between institutions which meet the requirements set out in Article 113(7);

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 838. #585440

  Maidir le hearraí infhaighte ceannaithe corparáideacha a chomhlíonann freisin na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 154(5), agus i gcás ina mbeadh sé ródhian ar institiúid na caighdeáin chainníochtaithe priacal a úsáid i gcás risíochtaí ar chorparáidí mar atá leagtha amach i Roinn 6 do na hearraí infhaighte sin, féadfar na caighdeáin chainníochtaithe priacal i gcás risíochtaí ar mhiondíol mar atá leagtha amach i Roinn 6 a úsáid.

  For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 839. #585980

  Comhlíonfaidh na critéir sin na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 171, Airteagal172 agus Airteagal 173.

  These criteria shall comply with the requirements set out in Articles 171, 172 and 173.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 840. #586155

  Comhlíonfaidh cosaint creidmheasa na ceanglais atá leagtha amach i Roinn 3, de réir mar is infheidhme.

  Credit protection shall comply with the requirements set out in Section 3, as applicable.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 841. #586480

  Ceanglais le cáiliú don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 153(3)

  Requirements to qualify for the treatment set out in Article 153(3)

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 842. #586690

  Ní úsáidfidh institiúidí a úsáideann cur chuige na samhlacha inmheánacha a leagtar amach in Airteagal 221 an láimhseáil a leagtar amach san Airteagal seo.

  Institutions using the internal models approach set out in Article 221 shall not use the treatment set out in this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 843. #587281

  Ní úsáidfidh institiúid nach bhfuil incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 94 an modh a leagtar amach i Roinn 4.

  An institution which is not eligible for the treatment set out in Article 94 shall not use the method set out in Section 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 844. #587284

  Ní úsáidfidh institiúid amháin na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6 i dteaglaim ar bhonn buan ach ceadófar di modhanna a leagtar amach i Roinn 3 agus i Roinn 5 a úsáid i dteaglaim má úsáidtear ceann de na modhanna sna cásanna a leagtar amach in Airteagal 282(6).

  A single institution shall not use in combination the methods set out in Sections 3 to 6 on a permanent basis but shall be permitted to use in combination methods set out in Sections 3 and 5 when one of the methods is used for the cases set out in Article 282(6).

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 845. #587335

  CCRMj = iolraitheoir CCR a leagtar amach i dTábla 5 i ndáil leis an tacar fálaithe j;

  CCRMj = CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 846. #587679

  comhlíonfaidh sí na ceanglais cháilíochtúla a leagtar amach i gCuid 3, Teideal IV, Caibidil 5;

  it shall meet the qualitative requirements set out in Part Three, Title IV, Chapter 5;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 847. #589017

  Beidh formheas na mbeart nua faoi réir an phróisis a leagtar amach san Airteagal seo.

  Approval of the new measures shall be subject to the process set out in this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 848. #589210

  Beidh feidhm go heisiach ag na forálacha atá leagtha amach i dTeideal II chun oibleagáidí tuairiscithe a shonrú atá leagtha amach in Airteagal 415.

  The provisions set out in Title II shall apply exclusively for the purposes of specifying reporting obligations set out in Article 415.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 849. #589216

  Beidh feidhm go heisiach ag na forálacha atá leagtha amach i dTeideal III chun oibleagáidí tuairiscithe a shonrú atá leagtha amach in Airteagal 415.

  The provisions set out in Title III shall apply exclusively for the purposes of specifying reporting obligations set out in Article 415.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 850. #589347

  an méid reatha gan íoc maidir le taiscí miondíola mar atá leagtha amach in Airteagal 421;

  the current amount outstanding for retail deposits as set out in Article 421;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 851. #589487

  Ceanglais leachtachta a bheidh ann amach anseo a nuashonrú

  Updating Future liquidity requirements

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 852. #589499

  taiscí miondíola a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 421(1);

  retail deposits that qualify for the treatment set out in Article 421(1);

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 853. #589500

  taiscí miondíola a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 421(2);

  retail deposits that qualify for the treatment set out in Article 421(2);

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 854. #589501

  taiscí a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 422(4)

  deposits that qualify for the treatment set out in Article 422 (3) and (4);

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 855. #590611

  ní bheidh feidhm ag an eisceacht a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 285(3);

  The exception set out in point (a) of Article 285(3) of that Regulation, shall not apply;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 856. #590638

  an fachtóir comhchruinnithe (β), mar a leagtar amach i mír 50d;

  the concentration factor (β), as set out in Article 50d;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 857. #590693

  sócmhainní a ceannaíodh faoi chomhaontuithe réamhcheannaigh glan amach;

  assets purchased under outright forward purchase agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 858. #590745

  is bannaí iad atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) nó (5);

  they are bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5);

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 859. #591045

  Áireofar sna fógraí faisnéis ar an nós imeachta atá leagtha amach in Airteagal 23.

  The notifications shall include information on the procedure set out in Article 23.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 860. #591099

  an dáta a measfar go mbainfear áit an díluchtaithe deiridh amach;

  expected date of arrival at place of final unloading;

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 861. #591139

  ní thabharfar amach ó chríoch custaim an Aontais iad;

  brought out of the customs territory of the Union;

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 862. #591301

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 863. #591426

  oibrithe amach ón gcósta.";

  offshore workers.";

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 864. #591625

  Oibrithe amach ón gcósta.

  Offshore workers

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 865. #591754

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchuibhithe a leagan síos maidir leis na ceanglais riaracháin agus theicniúla do chineálcheadú agus d’fhaireachas margaidh i gcás feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, mar gheall ar a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to lay down harmonised rules on the administrative and technical requirements for the type-approval and on market surveillance of agricultural and forestry vehicles, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of their scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 866. #591755

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 867. #592804

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchuibhithe a leagan síos ar cheanglais riaracháin agus theicniúla do chineálcheadú feithiclí de chatagóir L agus d’fhaireachas margaidh ar fheithiclí den sórt sin, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, mar gheall ar a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to lay down harmonised rules on the administrative and technical requirements for the type-approval of L-category vehicles and on market surveillance of such vehicles, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of their scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 868. #592805

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 869. #594063

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 870. #594248

  Féadfaidh na Ballstáit scéimeanna difriúla mar atá leagtha amach i mír 3 a chur i bhfeidhm maidir le tionscadail leasa choitinn ar an tír mhór agus amach ón gcósta araon.

  Member States may apply different schemes as set out in paragraph 3 to onshore and offshore projects of common interest.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 871. #594519

  Eangach amach ón gcósta sna Mara Thuaidh ("EACMT"):

  Northern Seas offshore grid ("NSOG"):

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 872. #594838

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon ceanglais sláinte ainmhithe a leagan síos do ghluaiseacht neamhthráchtála peataí de na speicis atá liostaithe in Iarscríbhinn I chun rioscaí a bhaineann le gluaiseacht den sórt sin a chosc nó a íoslaghdú don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to lay down animal health requirements for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Annex I in order to prevent or minimise risks to public or animal health arising from such movement, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 873. #594839

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 874. #594890

  tá vacsaíniú frithchonfaidh faighte acu lena gcomhlíontar na ceanglais bhailíochta atá leagtha amach in Iarscríbhinn III;

  they have received an anti-rabies vaccination that complies with the validity requirements set out in Annex III;

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 875. #595126

  i gcomhréir leis na socruithe a leagtar amach sa chead.

  in accordance with the arrangements set out in the permit.

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 876. #595377

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon córas a chruthú chun comparáid a dhéanamh idir sonraí méarlorg chun cuidiú le cur chun feidhme bheartas tearmainn an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach ag na Ballstáit agus gur fearr dá bhrí sin is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

  Since the objective of this Regulation, namely the creation of a system for the comparison of fingerprint data to assist the implementation of Union asylum policy, cannot, by its very nature, be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 877. #595378

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 878. #595803

  Glacfaidh an Ghníomhaireacht na bearta is gá chun na cuspóirí a leagtar amach i mír 2 a bhaint amach maidir le hoibriú Eurodac, lena n-áirítear plean slándála a ghlacadh.

  The Agency shall take the necessary measures in order to achieve the objectives set out in paragraph 2 as regards the operation of Eurodac, including the adoption of a security plan.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 879. #596028

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon critéir agus sásraí a bhunú chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an mBallstát atá freagrach as iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, a thaisctear i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát a scrúdú, agus gur fearr is féidir dá bhrí sin, de bharr scála agus éifeachtaí, a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, de réir phrionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) é.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 880. #596029

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 881. #596851

  doiciméad amháin ina leagtar amach an méid seo a leanas:

  a single document setting out the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 882. #597158

  i gcás iarratas faoin scéim a leagtar amach i dTeideal III, an tsonraíocht.

  for applications under the scheme set out in Title III, the specification.

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 883. #597919

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), is gá agus is iomchuí, chun na bunchuspóirí a bhaint amach, eadhon an comhaontas custaim a bheith in ann feidhmiú go héifeachtach agus an comhbheartas tráchtála a chur chun feidhme, na rialacha agus na nósanna imeachta ginearálta a leagan síos is infheidhme maidir le hearraí a thugtar isteach i gcríoch chustaim an Aontais nó amach aisti.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU), it is necessary and appropriate, for the achievement of the basic objectives of enabling the customs union to function effectively and implementing the common commercial policy, to lay down the general rules and procedures applicable to goods brought into or taken out of the customs territory of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 884. #598003

  Roinn 3 Próiseáil amach

  Section 3 Outward processing

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 885. #598005

  EARRAÍ THUGTAR AMACH AS CRÍOCH CUSTAIM AN AONTAIS

  GOODS TAKEN OUT OF THE CUSTOMS TERRITORY OF THE UNION

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 886. #598006

  CAIBIDIL 1 Foirmiúlachtaí sula dtugtar amach na hearraí

  CHAPTER 1 Formalities prior to the exit of goods

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 887. #598007

  CAIBIDIL 2 Foirmiúlachtaí agus earraí á dtabhairt amach

  CHAPTER 2 Formalities on exit of goods

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 888. #598145

  i gcomhthéacs imeachta, an duine a thabharfaidh na hearraí amach as críoch chustaim an Aontais, nó a ghlacfaidh freagracht as na hearraí a iompar amach as críoch chustaim an Aontais;

  in the context of exit, the person who takes the goods, or who assumes responsibility for the carriage of the goods, out of the customs territory of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 889. #598736

  Próiseáil onnmhairithe agus próiseáil amach

  Export and outward processing

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 890. #598745

  an tráth a thabharfar na hearraí amach as críoch chustaim an Aontais iarbhír gan dearbhú custaim;

  the moment at which the goods are actually taken out of the customs territory of the Union without a customs declaration;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 891. #599243

  a áirithiú nach dtógfar earraí atá á stóráil go sealadach amach as maoirsiú custaim;

  ensuring that goods in temporary storage are not removed from customs supervision;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 892. #599250

  Leagfar amach san údarú na coinníollacha faoina gceadófar feidhmiú na n-áiseanna stórála sealadaí.

  The conditions under which the operation of temporary storage facilities is permitted shall be set out in the authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 893. #599450

  Déanfar na coinníollacha faoina gceadófar scaoileadh na n-earraí a leagan amach san údarú.

  The conditions under which the release of the goods is allowed shall be set out in the authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 894. #599609

  próiseáil, lena gcuimseofar próiseáil isteach agus próiseáil amach.

  processing, which shall comprise inward and outward processing.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 895. #599679

  Faoin nós imeachta próiseála amach, is éard is earraí coibhéiseacha ann earraí nach earraí de chuid an Aontais iad a phróiseáiltear in ionad earraí Aontais atá faoin nós imeachta próiseála amach.

  Under the outward processing procedure, equivalent goods shall consist in non-Union goods which are processed instead of Union goods placed under the outward processing procedure.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 896. #599796

  a áirithiú nach dtógfar earraí atá faoin nós imeachta stóráil ag custaim amach as maoirsiú custaim;

  ensuring that goods under the customs warehousing procedure are not removed from customs supervision;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 897. #599842

  Earraí a thabhairt amach as saorchrios

  Taking goods out of a free zone

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 898. #599914

  Próiseáil amach

  Outward processing

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 899. #599918

  Ní cheadófar próiseáil amach i ndáil le haon cheann de na hearraí Aontais a leanas:

  Outward processing shall not be allowed for any of the following Union goods:

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 900. #599943

  EARRAÍ A THUGTAR AMACH AS CRÍOCH CUSTAIM AN AONTAIS

  GOODS TAKEN OUT OF THE CUSTOMS TERRITORY OF THE UNION

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 901. #599944

  Foirmiúlachtaí sula dtugtar amach na hearraí

  Formalities prior to the exit of goods

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 902. #599962

  Foirmiúlachtaí maidir le hearraí á dtabhairt amach

  Formalities on exit of goods

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 903. #599987

  earraí a chuirtear faoin nós imeachta próiseála amach;

  goods placed under the outward processing procedure;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 904. #599991

  earraí a aistrítear go sealadach amach as críoch custaim an Aontais i gcomhréir le hAirteagal 155.

  goods moved temporarily out of the customs territory of the Union in accordance with Article 155.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 905. #600150

  Ós rud é gurb amhlaidh i gcónaí é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na dTreoracha sin a baint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since it remains the case that the objectives of those Directives cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1021/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Treoir 1999/4/CE agus Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2001/111/CE, Treoir 2001/113/CE agus Treoir 2001/114/CE ón gComhairle maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 906. #600151

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóirí a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve its objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1021/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Treoir 1999/4/CE agus Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2001/111/CE, Treoir 2001/113/CE agus Treoir 2001/114/CE ón gComhairle maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 907. #600254

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 908. #600548

  Cinnfear an mallachar i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 33.

  The impairment shall be determined in accordance with the procedure set out in Article 33.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 909. #601717

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní rachaidh an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 910. #601918

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit amháin cuspóir an Rialacháin seo, eadhon bunú EUROSUR, a bhaint amach go leordhóthanach astu féin amháin agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a éifeachta, is féidir an méid sin a bhaint amach ag leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach é in Airteagal 5 CAE.

  Since the objective of this Regulation, namely to establish EUROSUR, cannot be sufficiently achieved by Member States alone but can rather, by virtue of its scale and effect, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 911. #601919

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 912. #601942

  ciallaíonn "limistéar réamhtheorann" an limistéar geografach amach ó theorainn sheachtrach;

  "pre-frontier area" means the geographical area beyond the external borders;

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 913. #602381

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 914. #602428

  tá na critéir "sábháilte chun dul isteach" a leagtar amach i bpointe 18 comhlíonta;

  the safe-for-entry criteria set out in point 18 are met;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 915. #602880

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 916. #603434

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon clár ilbhliantúil a bhunú chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais sa mhargadh inmheánach, a bhaint amach go leordhóthanach toisc nach féidir leo an comhar agus an comhordú is gá a dhéanamh go héifeachtúil chun an cuspóir sin a bhaint amach, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing a multi-annual programme to improve the operation of the taxation systems in the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States as they cannot efficiently perform the cooperation and coordination necessary to achieve that objective, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE

 917. #603435

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE

 918. #603662

  Cuidíonn cur i bhfeidhm an SBA le baint amach chuspóirí na Straitéise Eoraip 2020.

  Implementation of the SBA contributes to achieving the objectives of the Europe 2020 Strategy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 919. #603663

  Leagadh amach roinnt gníomhaíochtaí do FBManna sna tionscnaimh shuaitheanta cheana.

  Several actions for SMEs have already been set out in the flagship initiatives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 920. #603680

  Chun iomaíochas agus inbhuanaitheacht a bhaint amach, ní mór an cumas chun iomaíochas eacnamaíoch agus fás fiontar a bhaint amach agus a choinneáil i gcomhréir le cuspóirí inbhuanaithe forbartha.

  Achieving competitiveness and sustainability entails the ability to attain and maintain the economic competitiveness and growth of enterprises in accordance with sustainable development objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 921. #603789

  Leagtar amach san Iarscríbhinn liosta sonraithe de tháscairí agus de spriocanna do chlár COSME.

  A detailed list of indicators and targets for the COSME programme is set out in the Annex.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 922. #603791

  Rannchuideoidh clár COSME go háirithe le baint amach na príomhsprice maidir le fostaíocht.

  In particular, the COSME programme shall contribute to the headline target concerning employment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 923. #603802

  Chun tionchar chlár COSME maidir le baint amach na gcuspóirí sonracha dá dtagraítear i mír 1 a thomhas, úsáidfear na táscairí a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  To measure the impact of the COSME programme in achieving the specific objectives referred to in paragraph 1, the indicators set out in the Annex shall be used.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 924. #603888

  Le gach clár oibre bliantúil cuirfear chun feidhme na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo agus leagfar an méid seo a leanas amach go mion ann:

  Each annual work programme shall implement the objectives set out in this Regulation and shall set out in detail:

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 925. #604038

  Ní hé an Coimisiún amháin atá freagrach as na spriocanna a bhaint amach.

  The Commission itself is not solely responsible for the achievement of the targets.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 926. #604560

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon clár ilbhliantúil a bhunú chun feidhmiú an aontais custam a fheabhsú, a bhaint amach go leordhóthanach ag na Ballstát ós rud é nach nach bhfuil siad in ann an comhar agus an comhordú is gá a dhéanamh go héifeachtúil chun an Clár a chur i gcrích, ach gur fearr, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontaism, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing a multiannual programme to improve the functioning of the customs union, cannot be sufficiently achieved by the Member States as they cannot efficiently perform the cooperation and coordination necessary to carry out the Programme, but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 927. #604561

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 928. #604605

  Déanfar na cuspóirí sonracha a bhaint amach go háirithe:

  The specific objectives shall be achieved, in particular by:

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 929. #604884

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit, i bhfianaise shaintréith thrasnáisiúnta agus idirnáisiúnta na ngníomhaíochtaí beartaithe, cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon éagsúlacht chultúrtha agus teanga na hEorpa a choimirciú, a fhorbairt agus a chur chun cinn agus oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chur chun cinn agus iomaíochas earnálacha Eorpacha an chultúir agus na cruthaitheachta, go háirithe iomaíochas earnáil an chlosamhairc, a neartú, a bhaint amach go leordhóthanach agusgur féidir, de bharr fairsinge agus éifeachtaí tuartha na ngníomhaíochtaí, iad a bhaint amach níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard, develop and promote European cultural and linguistic diversity, to promote Europe's cultural heritage and to strengthen the competitiveness of the European cultural and creative sectors, in particular of the audiovisual sector, cannot be sufficiently achieved by the Member States, given the transnational and international character of the Programme, but can rather, by reason of its scale and expected effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 930. #604885

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach;

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 931. #604924

  Rannchuideoidh sé le cuspóirí na Straitéise Eoraip 2020 agus a cuid tionscnamh suaitheanta a bhaint amach.

  It shall contribute to the achievement of the objectives of the Europe 2020 Strategy and its flagship initiatives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 932. #604939

  Bainfidh tairbhithe Fhochláir MEDIA úsáid as an lógó a leagtar amach in Iarscríbhinn Ia.

  The beneficiaries of the MEDIA Sub-programme shall use the logo set out in Annex II.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 933. #605010

  Beidh na bearta a leagtar amach i mír 1 dírithe, go háirithe, ar thionscadail neamhbhrabúis.

  The measures set out in paragraph 1 shall support, in particular, not-for-profit projects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 934. #605330

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, de bharr a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of their scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 935. #605331

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives,

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 936. #606220

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialachán seo, eadhon comheagrú margaidh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach ag na Ballstáit mar gheall ar chineál coiteann an mhargaidh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe agus gur fearr is féidir, i ngeall ar a scála agus ar a éifeachtaí agus toisc go bhfuil gá le tuilleadh comhghníomhaíochta, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, amhail a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment of the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the common nature of the market in fishery and aquaculture products and can therefore, by reason of its scale and effects and the need for common action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 937. #606221

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, amhail a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 938. #606287

  Chun na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 7 a bhaint amach, féadfaidh eagraíochtaí táirgeoirí úsáid a bhaint as, inter alia, na bearta seo a leanas:

  In order to achieve the objectives set out in Article 7, producer organisations may, inter alia, make use of the following measures:

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 939. #606420

  nach gcuirtear baint amach chuspóirí Airteagal 39 CFAE i mbaol.

  the achievement of the objectives of Article 39 TFEU is not endangered.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 940. #606583

  Rannchuideoidh na Ballstáit le baint amach na gcuspóirí dá dtagraítear i mír 1.

  Member States shall contribute to the achievement of the objectives referred to in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 941. #606795

  Chun an cuspóir ginearálta a leagtar amach in Airteagal 3, a bhaint amach, beidh na cuspóirí sonracha seo a leanas leis an gClár:

  To achieve the general objective set out in Article 3, the Programme shall have the following specific objectives:

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 942. #606904

  I gcomhréir le hAirteagal 13, is bonn a bheidh sna táscairí a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo, lena ndéanfar faireachán agus meastóireacht ar an méid a bhainfear amach cuspóirí sonracha an Chláir a leagtar amach in Airteagal 4 leis na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear le hAirteagal 5.

  In accordance with Article 13, the indicators set out in paragraph 2 of this Article shall serve as a basis for monitoring and evaluating the extent to which each of the Programme's specific objectives set out in Article 4 has been achieved through the actions provided for in Article 5.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 943. #606919

  an leibhéal cistiúcháin le hais na torthaí a baineadh amach (éifeachtúlacht).

  the level of funding in relation to the outcomes achieved (efficiency);

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 944. #607039

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon cuidiú chun limistéar Eorpach ceartais a fhorbairt a thuilleadh, ar limistéar é a bheidh bunaithe ar mhuinín agus ar aitheantas fhrithpháirteach, go háirithe trí chomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus tráchtála a chur chun cinna bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, mar gheall ar a scála agus a éifeachtaí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE é.

  Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition and mutual trust, in particular by promoting judicial cooperation in civil and criminal matters, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 945. #607040

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 946. #607060

  Chun an cuspóir ginearálta a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach, beidh na cuspóirí sonracha seo a leanas ag an gClár:

  To achieve the general objective set out in Article 3, the Programme shall have the following specific objectives:

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 947. #607167

  I gcomhréir le hAirteagal 14, is bonn a bheidh sna táscairí a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an méid a mbainfear cuspóirí sonracha an Chláir amach a leagtar amach in Airteagal 4 leis na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear le hAirteagal 6.

  In accordance with Article 14, the indicators set out in paragraph 2 of this Article shall serve as a basis for monitoring and evaluating the extent to which each of the Programme's specific objectives set out in Article 4 has been achieved through the actions provided for in Article 6.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 948. #607181

  leibhéal an chistithe i ndáil leis na torthaí a baineadh amach (éifeachtúlacht);

  the level of funding in relation to the outcomes achieved (efficiency);

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 949. #607555

  Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon córais um loingseoireacht satailíte a chur ar bun agus a shaothrú, a bhaint amach go leordhóthanach, toisc go dtéann sé thar chumas airgeadais agus teicniúil aon Bhallstáit aonair, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr scála agus éifeachtaí an chuspóra, is féidir é a bhaint amach trí ghníomhaíocht ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objective of this Regulation, namely the establishment and exploitation of satellite navigation systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States since it exceeds the financial and technical capacities of any single Member State, and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved by action at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 950. #607556

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 951. #607602

  forbairt ghlúine an chórais amach anseo agus éabhlóid na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 2(4);

  the development of future generations of the system and the evolution of the services referred to in Article 2(4);

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 952. #607614

  forbairt ghlúine an chórais amach anseo agus éabhlóid na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 2(5);

  the development of future generations of the system and the evolution of the services referred to in Article 2(5);

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 953. #607753

  ceapadh, dearadh, faireachán, soláthar agus bailíochtú faoi chuimsiú fhorbairt ghlúine na gcóras amach anseo;

  conception, design, monitoring, procurement and validation in the framework of the development of future generations of the systems;

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 954. #607910

  cuspóirí na mbeart sin a bhaint amach, i dtéarmaí torthaí agus tionchar araon;

  achieving the objectives of those measures, from the point of view of both results and impacts;

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 955. #608034

  Le straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, sainítear straitéis fáis an Aontais le haghaidh na ndeich mbliana atá amach romhainn chun fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach den sórt sin a chothú. Leagtar amach inti cúig chuspóir uaillmhianacha atá le baint amach faoin mbliain 2020, go háirithe i réimse an oideachais, chun rátaí luathfhágála na scoile a laghdú faoi bhun 10 % agus le cur ar chumas 40 % ar a laghad de dhaoine idir 30 agus 34 bliain d'aois oideachas tríu leibhéal nó a chomhionann a chríochnú.

  The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth defines the Union's growth strategy for the coming decade to support such growth, setting five ambitious objectives to be reached by 2020, particularly in the field of education, where the aim is to reduce early school-leaving rates to a level below 10 % and to enable at least 40 % of 30-34 year-olds to have completed tertiary or equivalent education.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 956. #608112

  Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an Clár a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach ag na Ballstát ach gur fearr, dá bhrí sin, i ngeall ar a scála agus a éifeachtaí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, amhail a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Since the objective of this Regulation, namely to establish the Programme, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 957. #608113

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, amhail a leagtar amach san Airteagal sin é, ní rachaidh an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 958. #608171

  Rannchuideoidh an clár leis an méid seo a leanas a bhaint amach:

  The Programme shall contribute to the achievement of:

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 959. #608640

  I gcás gníomhaíochta gan rannpháirtíocht eintitis a bheidh bunaithe i mBallstát, ba cheart dul i mbun na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 173 agus in Airteagal 179 CFAE a bhaint amach.

  In the case of an action without the participation of an entity established in a Member State, the attainment of the objectives laid down in Articles 173 and 179 TFEU should be pursued.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 960. #609375

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 961. #609435

  Déantar an miondealú táscach i gcomhair na dtosaíochtaí agus na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 5(2) agus in Airteagal 5(3) a leagan amach in Iarscríbhinn II.an.

  The indicative breakdown for the priorities and specific objectives set out in Article 5(2) and (3) is set out in Annex II.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 962. #609502

  ar fheidhmiú agus ar bhaint amach an (LET) agus an tionscnaimh shuaitheanta Aontas Nuálaíochta a chothú;

  fostering the functioning and achievement of the ERA and of the flagship initiative 'Innovation Union';

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 963. #609606

  oiriúnacht Airteagal 185 CFAE chun na cuspóirí a bhaint amach.

  the appropriateness of Article 185 TFEU for achieving the objectives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 964. #609920

  Bainfear amach na gníomhaíochtaí sin trí úsáid a bhaint as na hionstraimí cistithe atá ann cheana.

  These activities shall be realised using the existing funding instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 965. #609971

  Rannchuideoidh siad leis na spriocanna beartais a leagtar amach sna tionscnaimh suaitheantais 'an tAontas Nuálaíochta', 'An Óige ag Bogadh' agus An Clár do Phoist agus do Scileanna Nua a bhaint amach', agus beidh siad an-tábhachtach chun LET a bhaint amach freisin.

  They will contribute to the policy goals outlined in the flagship initiatives 'Innovation Union', 'Youth on the Move' and 'Agenda for New Skills and Jobs' and will be vital to turn the ERA into reality.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 966. #610623

  Ní féidir na cuspóirí sin a bhaint amach trí iarrachtaí ilroinnte náisiúnta ina n-aonar.

  and to maintain European leadership on the world markets for transport-related products and services.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 967. #611079

  Ba cheart go rannchuideodh an Rialachán seo leis an sprioc sin a bhaint amach.

  This Regulation should contribute to the achievement of that goal.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 968. #611122

  Ba cheart do Chlár LIFE rannchuidiú leis na spriocanna sin a bhaint amach.

  The LIFE Programme should contribute to achieving those targets.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 969. #611302

  na tosaíochtaí a leagtar amach sa 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil;

  the priorities set out in the 7th Environment Action Programme;

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 970. #611386

  tionscadail ar bith eile a theastaíonn ar mhaithe leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach.

  any other projects needed for the purpose of achieving the general objectives set out in Article 3.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 971. #611390

  is ar leas an Aontais a bheidh siad trí rannchuidiú suntasach a dhéanamh chun ceann amháin de chuspóirí ginearálta Chlár LIFE a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach, chomh maith leis na cuspóirí sonracha do na réimsí tosaíochta a liostaítear in Airteagal 9, na tosaíochtaí téamacha a leagtar amach in Iarscríbhinn III, nó do na cuspóirí sonracha le haghaidh na réimsí tosaíochta a liostaítear in Airteagal 13;

  being of Union interest by making a significant contribution to the achievement of one of the general objectives of the LIFE Programme set out in Article 3 as well as the specific objectives for the priority areas listed in Article 9, the thematic priorities set out in Annex III, or the specific objectives for the priority areas listed in Article 13;

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 972. #611416

  Beidh an gealltanas sin leagtha amach sa phlean forbartha acmhainní dá dtagraítear i mír 9.

  That commitment shall be set out in the capacity-building plan referred to in paragraph 9.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 973. #611764

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 974. #611902

  tuairisc achoimre ar na socruithe rialaithe agus bainistíochta a leagan amach;

  set out a summary description of the management and control arrangements;

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 975. #611974

  Déanfar an fhaisnéis a cheanglaítear faoi Airteagal 50(4) agus (5) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 faoi seach agus an fhaisnéis a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo a leagan amach sna tuarascálacha bliantúla ar chur chun feidhme a chuirfear isteach in 2017 agus 2019, agus déanfar measúnú ar an bhfaisnéis uile sin sna tuarascálacha sin agus leagfar amach an fhaisnéis seo a leanas sna tuarascálacha sin agus déanfar measúnú uirthi chomh maith:

  The annual implementation reports submitted in 2017 and 2019 shall set out and assess the information required under Articles 50(4) and (5) of Regulation (EU) No 1303/2013 respectively and the information set out in paragraph 2 of this Article together with the following information:

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 976. #616961

  (a) go mainneoidh an Bord córam a bhaint amach ag 3 chruinniú as a chéile,

  (a) the Board fails to achieve a quorum for 3 consecutive meetings,

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 977. #618047

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 978. #618206

  faoin 30 Meitheamh 2017, meastóireacht meántéarma ar éifeachtacht agus ar inbhuanaitheacht na dtorthaí arna mbaint amach;

  by 30 June 2017, a mid-term evaluation of the effectiveness and sustainability of the results achieved;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 979. #618320

  Leagtar amach an creat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020 ("CAI") san Iarscríbhinn.

  The multiannual financial framework for the period 2014 to 2020 (the "MFF") is set out in the Annex.

  RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020

 980. #618529

  Ba cheart go rannchuideodh CBI le Straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach, agus go gcabhródh sé leis na cuspóirí a leagtra amach sa straitéis sin a bhaint amach.

  The CFP should contribute to the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, and should help to achieve the objectives set out therein.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 981. #618760

  Chun cuspóirí CBI i ndáil le hacmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe mar a leagtar amach in Airteagal 2 a bhaint amach, glacfaidh an tAontas bearta caomhnaithe mar a leagtar amach in Airteagal 7 iad.

  For the purpose of achieving the objectives of the CFP in respect of the conservation and sustainable exploitation of marine biological resources as set out in Article 2, the Union shall adopt conservation measures as set out in Article 7.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 982. #618775

  bearta chun cuspóirí Airteagal 15 a bhaint amach;

  measures to achieve the objectives of Article 15;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 983. #618806

  Féadfaidh cuspóirí agus bearta sonracha caomhnaithe a bheith sna pleananna ilbhliantúla, ar cuspóirí agus bearta iad a bheadh bunaithe ar chur chuige na n-éiceachóras, chun aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí sonracha na n-iascach measctha i dtaca leis na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 2(2) a bhaint amach i gcás na stoc éagsúla a chumhdaítear leis an bplean i gcásanna ina léiríonn comhairle eolaíoch nach féidir méaduithe sa roghnaíocht a bhaint amach.

  Multiannual plans may contain specific conservation objectives and measures based on the ecosystem approach in order to address the specific problems of mixed fisheries in relation to the achievement of the objectives set out in Article 2(2) for the mixture of stocks covered by the plan in cases where scientific advice indicates that increases in selectivity cannot be achieved.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 984. #618814

  amchláir shoiléire chun na spriocanna inchainníochtaithe a bhaint amach;

  clear time-frames to reach the quantifiable targets;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 985. #618815

  pointí tagartha caomhnaithe atá i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2;

  conservation reference points consistent with the objectives set out in Article 2;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 986. #618939

  comhoiriúnach do na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2;

  they are compatible with the objectives set out in Article 2;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 987. #619116

  na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 a bhaint amach, agus go háirithe le saothrú inbhuanaithe bheo-acmhainní bitheolaíocha na mara;

  contribute to the achievement of the objectives set out in Article 2, and in particular to the sustainable exploitation of living marine biological resources;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 988. #619163

  Féadfar cúnamh airgeadais an Aontais a bhronnadh chun cuidiú leis na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 2 a bhaint amach.

  Union financial assistance may be granted to contribute to the achievement of the objectives set out in Article 2.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 989. #619532

  Ba cheart na rátaí saothraithe a bhaint amach faoi 2015.

  The exploitation rates should be achieved by 2015.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 990. #622541

  Maignéis atá cailcínithe amach (sintéaraithe)

  Dead-burned (sintered) magnesia

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 991. #627546

  boird rolla le haghaidh táirgí a chur isteach agus a thógáil amach;

  roller tables for feeding and removing products;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 992. #629073

  Ionstraimí líníochta, marcála amach nó ríomha mhatamaiticiúil eile

  Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 993. #629076

  Ionstraimí marcála amach

  Marking-out instruments

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 994. #630468

  Áireofar sna foirmeacha sin namíreanna a leagtar amach in IarscríbhinnIII ar a laghad.

  Those forms shall contain at least the items set out in Annex III.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 995. #630951

  Ionas go mbainfear amach na cuspóirí ginearálta, atá leagtha amach i mír 1, beidh na cuspóirí sonracha seo a leanas ag Copernicus:

  In order to attain the general objectives set out in paragraph 1, Copernicus shall have the following specific objectives:

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 996. #630955

  Déanfar baint amach na gcuspóirí atá leagtha amach i mír 1 agus i mír 2 a thomhas leis na táscairí toraidh seo a leanas:

  The achievement of the objectives set out in paragraphs 1 and 2 shall be measured by the following result indicators:

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 997. #631542

  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 998. #631610

  Féadfar an neamhspleáchas sin a bhaint amach trí roinnt na feidhmíochta a úsáid.

  That independence may be achieved through a functional separation.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 999. #631711

  nuashonrúcháin theicniúla ar an modheolaíocht agus na táscairí atá leagtha amach in Iarscríbhinn I.

  technical updates to the methodology and indicators set out in Annex I.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 1000. #631810

  an sochar torainn a bhfuil súil leo ó na bearta atá pleanáilte, anois agus amach anseo;

  the anticipated noise benefit of the envisaged measures, now and in the future;

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.