Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

comhdháil

461 results in 69 documents

 1. #329509

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 2. #723980

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 3. #1295258

  ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 7ú lá de Mhárta, 1974, agus an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 22ú lá d'Aibreán, 1975, agus a athbhreithníodh an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1975;

  "the National Agreements" means the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 7th day of March, 1974, and the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 22nd day of April, 1975, and revised on the 24th day of September, 1975;

  Number 27 of 1975: REGULATION OF BANKS (REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1975

 4. #163782

  (1) ls í an Chomhdháil Bhliantúil príomhchomhlacht beartúcháin an chomhlachais.

  (1) The Annual Conference shall be the primary policy making body of the Association.

  Statutory Instruments: 1978

 5. #295160

  (7) Dúradh freisin i gconclúidí na Comhairle Eorpaí maidir leis sin go gcuirfidh an tAontas Eorpach freagairt idirnáisiúnta níos comhordaithe agus níos fadtéarmaí chun cinn maidir leis an ngéarchéim reatha sa soláthar bia, go háirithe laistigh de na Náisiúin Aontaithe (NA) agus sna hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais, go gcuireann an Chomhairle Eorpach fáilte freisin roimh Thascfhórsa Ardleibhéil maidir leis an nGéarchéim Dhomhanda i Sábháilteacht an tSoláthair Bia a bhunaigh Ard-Rúnaí na NA agus go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta páirt iomlán a ghlacadh i gcur chun feidhme Dhearbhú Chomhdháil FAO maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain.

  (7) The European Council also concluded that in this endeavour the European Union will promote a more coordinated and longer-term international response to the current food crisis, in particular in the United Nations (UN) and in international financial institutions, that it welcomes the establishment of the High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) established by the UN Secretary-General and is determined to play its full part in implementing the FAO Conference Declaration.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 6. #319071

  I gcás nach bhfuil an Cathaoirleach i láthair, rachaidh an Feisire is sine i gceannas ar an gcruinniú den Chomhdháil nó, i gcás nach bhfuil an Feisire sin i láthair, rachaidh an Feisire is sine atá i láthair i gceannas ar an gcruinniú.

  In the absence of the Chair, the meeting of the Conference shall be chaired by the oldest Member, or, in the absence of the latter, by the oldest Member present.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 7. #319078

  I gcás nach bhfuil an Cathaoirleach i láthair, rachaidh an Feisire is sine i gceannas ar an gcruinniú den Chomhdháil nó, i gcás nach bhfuil an Feisire sin i láthair, rachaidh an Feisire is sine atá i láthair i gceannas ar an gcruinniú.

  In the absence of the Chair, the meeting of the Conference shall be chaired by the oldest Member, or, in the absence of the latter, by the oldest Member present.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 8. #322144

  - iarrfar ar Uachtarán an Choimisiúin nó ar an Leas-Uachtarán atá freagrach as an gcaidreamh idirinstitiúideach freastal ar chruinnithe de chuid Chomhdháil na nUachtarán agus Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí nuair a bheidh saincheisteanna sonracha a bhaineann le socrú chlár oibre an tsuí iomlánaigh, le caidreamh idirinstitiúideach idir an Pharlaimint agus an Coimisiún agus le nithe reachtacha agus buiséadacha le plé,

  This dialogue should also include invitations to the President of Parliament to attend meetings of the College of Commissioners, - the President of the Commission or the Vice-President responsible for interinstitutional relations is to be invited to attend meetings of the Conference of Presidents and the Conference of Committee Chairs when specific issues relating to plenary agenda-setting, interinstitutional relations between Parliament and the Commission and legislative and budgetary matters are to be discussed,

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 9. #322404

  an cruinniú a thionól i seomra iata, gan ach comhaltaí an Bhiúró, comhaltaí Chomhdháil na nUachtarán nó lánchomhaltaí nó comhaltaí ionaid an choiste inniúil pharlaimintigh, chomh maith le hoifigigh de chuid na Parlaiminte agus na fostaithe sin de chuid na Parlaiminte atá ag obair do ghrúpaí polaitiúla agus a bheidh ainmnithe roimh ré ag an gcathaoirleach mar dhaoine ar gá dóibh a bheith ar an eolas faoin bhfaisnéis agus a bhfuil géarghá lena láithreacht, ar choinníoll go bhfuil an leibhéal imréitigh slándála a bheidh ag teastáil tugtha dóibh, a bheith i láthair, agus na coinníollacha seo a leanas á gcur san áireamh:

  holding the meeting in camera, attended only by the members of the Bureau, the members of the Conference of Presidents or full members and substitute members of the competent parliamentary committee as well as by Parliament officials and those Parliament employees working for political groups who have been designated in advance by the chair as having a need to know and whose presence is strictly necessary, provided they have been given the required level of security clearance, taking into account the following conditions:

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 10. #322458

  I mí an Mheithimh, cuirfidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí tuarascáil achomair faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán, agus ba cheart go n-áireofaí sa tuarascáil sin torthaí an mhionscrúdaithe ar chur chun feidhme Chlár Oibre an Choimisiúin chomh maith le tosaíochtaí na Parlaiminte maidir leis an gcéad Chlár Oibre eile de cuid an Choimisiúin agus cuirfidh an Pharlaimint an Coimisiún ar an eolas ina leith sin.

  In June, the Conference of Committees Chairs shall submit a summary report to the Conference of Presidents, which should include results of the screening of the implementation of the Commission Work Programme as well as Parliament’s priorities for the forthcoming Commission Work Programme, and Parliament shall inform the Commission thereof.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 11. #322711

  de bhrí, mar thoradh ar an gcinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 Nollaig 2007, gur cheart an cinneadh ón gComhdháil an 12 Nollaig 2002 a leasú,

  whereas, following the decision of the Conference of Presidents of 12 December 2007, the decision of the Conference of 12 December 2002 should be amended,

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 12. #322731

  Ní fhéadfaidh an coiste parlaiminteach a bhfuil údarú á lorg aige an tuarascáil atá i dtrácht a ghlacadh laistigh de na trí mhí tar éis dháta an údaraithe nó, i gcás ina dtugtar fógra, laistigh de na trí mhí tar éis dháta an chruinnithe de Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí ar lena linn a tugadh an fógra maidir leis an tuarascáil.

  The parliamentary committee seeking authorisation may not adopt the report in question within the 3 months following the date of authorisation or, in the case of notification, within the 3 months following the date of the meeting of the Conference of Committee Chairs at which the report was notified.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 13. #322776

  - cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 9 Nollaig 1999 i ndáil leis an nós imeachta maidir le húdarú a dheonú chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas de réir bhrí Riail 48 de na Rialacha Nós Imeachta, agus cinntí ó Chomhdháil na nUachtarán an 15 Feabhra agus an 17 Bealtaine 2001 lena ndéantar an iarscríbhinn a ghabhann leis an gcinneadh sin a nuashonrú,

  - decision of the Conference of Presidents of 9 December 1999 on the procedure for granting authorisation to draw up own-initiative reports within the meaning of Rule 48 of the Rules of Procedure, and the decisions of the Conference of Presidents of 15 February and 17 May 2001 updating the annex to that decision,

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 14. #327470

  an chomhdháil ar "Sármhaitheas agus Cothromas in Oideachas agus i gCúram na Luath-Óige" a bhí ag an Uachtaránacht i mBúdaipeist an 21- 22 Feabhra 2011, inar leagadh béim ar an ngá atá ann gnéithe cainníochtúla agus cáilíochtúla d’oideachas agus de chúram na luath-óige a chur le chéile, agus an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — "Clár AE maidir le Cearta an Linbh" [7].

  the Presidency conference on "Excellence and equity in early childhood education and care", held in Budapest on 21- 22 February 2011, which emphasised the need to combine the quantitative and qualitative dimensions of early childhood education and care, and of the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — "An EU agenda for the rights of the child" [7].

  Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children with the best start for the world of tomorrow (2011)

 15. #327546

  - an Chomhdháil maidir leis "An Dúlagar agus an Féinmharú a Chosc — Á Thabhairt i gCrích" a tionóladh i mBúdaipeist an 10- 11 Nollaig 2009,

  - the Conference on "Prevention of Depression and Suicide — Making it Happen" held in Budapest on 10- 11 December 2009,

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 16. #329479

  Ghlac an Chomhdháil na dearbhuithe seo a leanas atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo:

  The Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 17. #329510

  Sa chomhthéacs sin, tugann an Chomhdháil dá haire go bhfuil agallamh ann go tráthrialta idir Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine;

  In this connection, the Conference notes the existence of a regular dialogue between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 18. #329551

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go ndéanfar teagmháil mar is iomchuí le Parlaimint na hEorpa le linn na hoibre ullmhúcháin a bheidh ann roimh cheapachán Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a dhéanfar an dáta a dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm, i gcomhréir le hAirteagal 9e den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus le hAirteagal 5 den Phrótacal maidir leis na forálacha idirthréimhseacha; tosóidh téarma oifige an Ardionadaí an dáta céanna sin agus mairfidh sé go dtí deireadh théarma oifige an Choimisiúin a bheidh i bhfeidhm an dáta sin.

  The Conference declares that, in the course of the preparatory work preceding the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy which is due to take place on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon in accordance with Article 9 E of the Treaty on European Union and Article 5 of the Protocol on transitional provisions and whose term of office will be from that date until the end of the term of office of the Commission in office on that date, appropriate contacts will be made with the European Parliament.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 19. #329555

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir go leanfaidh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de bheith faoi cheangal ag forálacha Chairt na Náisiún Aontaithe agus, go háirithe, ag an bpríomh-fhreagracht atá ar an gComhairle Slándála agus ar a mBallstáit an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chaomhnú.

  It stresses that the European Union and its Member States will remain bound by the provisions of the Charter of the United Nations and, in particular, by the primary responsibility of the Security Council and of its Members for the maintenance of international peace and security.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 20. #332560

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go nglacfaidh an Chomhairle an cinneadh maidir le cur chun feidhme Airteagal 9c(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 205(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an dáta a síneofar Conradh Liospóin agus go dtiocfaidh sé i bhfeidhm an lá a dtiocfaidh an Conradh sin i bhfeidhm.

  The Conference declares that the decision relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union will be adopted by the Council on the date of the signature of the Treaty of Lisbon and will enter into force on the day that Treaty enters into force.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 21. #332571

  I gcás ina dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm tar éis an 1 Eanáir 2009, iarrfaidh an Chomhdháil ar údaráis inniúla an Bhallstáit a bhfuil Uachtaránacht leathbhliantúil na Comhairle aige ag an am sin, de thaobh amháin, agus ar an duine a thoghfar ina Uachtarán ar an gComhairle Eorpach agus ar an duine a ainmneofar ina Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, de thaobh eile, na bearta sonracha atá riachtanach a thógáil, i gcomhairle leis an Uachtaránacht atá le bheith ann don chéad leathbhliain eile, chun go mbeidh trasdul éifeachtach ann i leith gnéithe ábharacha agus eagrúcháin d'fheidhmiú Uachtaránacht na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle Gnóthaí Eachtracha.

  In the event that the Treaty of Lisbon enters into force later than 1 January 2009, the Conference requests the competent authorities of the Member State holding the six-monthly Presidency of the Council at that time, on the one hand, and the person elected President of the European Council and the person appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, on the other hand, to take the necessary specific measures, in consultation with the following six-monthly Presidency, to allow an efficient handover of the material and organisational aspects of the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 22. #332575

  I dteannta na rialacha sonracha agus na nósanna imeachta sonracha dá bhforáiltear in Airteagal 11(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir nach ndéanfaidh na forálacha a bhaineann leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála, lena n-áirítear an méid a bhaineann siad le hArdionadaí an Aontais don Chomhbheartas Eachtrach is Slándála agus leis an tSeirbhís Gníomhaíochta Eachtraí, difear don bhonn dlíthiúil atá ann, do fhreagrachtaí ná do chumhachtaí gach Ballstáit i dtaca lena mbeartas eachtrach a shaothrú agus a sheoladh, lena seirbhís taidhleoireachta, lena gcaidreamh le tríú tíortha agus lena rannpháirtíocht in eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Ballstát a bheith ina chomhalta de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

  In addition to the specific rules and procedures referred to in paragraph 1 of Article 11 of the Treaty on European Union, the Conference underlines that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy including in relation to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the External Action Service will not affect the existing legal basis, responsibilities, and powers of each Member State in relation to the formulation and conduct of its foreign policy, its national diplomatic service, relations with third countries and participation in international organisations, including a Member State's membership of the Security Council of the United Nations.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 23. #343870

  Dúradh freisin i gconclúidí na Comhairle Eorpaí maidir leis sin go gcuirfidh an tAontas Eorpach freagairt idirnáisiúnta níos comhordaithe agus níos fadtéarmaí chun cinn maidir leis an ngéarchéim reatha sa soláthar bia, go háirithe laistigh de na Náisiúin Aontaithe (NA) agus sna hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais, go gcuireann an Chomhairle Eorpach fáilte freisin roimh Thascfhórsa Ardleibhéil maidir leis an nGéarchéim Dhomhanda i Sábháilteacht an tSoláthair Bia a bhunaigh Ard-Rúnaí na NA agus go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta páirt iomlán a ghlacadh i gcur chun feidhme Dhearbhú Chomhdháil FAO maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain.

  The European Council also concluded that in this endeavour the European Union will promote a more coordinated and longer-term international response to the current food crisis, in particular in the United Nations (UN) and in international financial institutions, that it welcomes the establishment of the High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) established by the UN Secretary-General and is determined to play its full part in implementing the FAO Conference Declaration.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 24. #513121

  an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.

  the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.

  Council Conclusions on the support of the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020

 25. #723981

  Sa chomhthéacs sin, tugann an Chomhdháil dá haire go bhfuil agallamh ann go tráthrialta idir Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine;

  In this connection, the Conference notes the existence of a regular dialogue between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights;

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 26. #723992

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go nglacfaidh an Chomhairle an cinneadh maidir le cur chun feidhme Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 238(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an dáta a síneofar Conradh Liospóin agus go dtiocfaidh sé i bhfeidhm an lá a dtiocfaidh an Conradh sin i bhfeidhm.

  The Conference declares that the decision relating to the implementation of Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union will be adopted by the Council on the date of the signature of the Treaty of Lisbon and will enter into force on the day that Treaty enters into force.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 27. #723995

  I gcás ina dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm tar éis an 1 Eanáir 2009, iarrfaidh an Chomhdháil ar údaráis inniúla an Bhallstáit a bhfuil Uachtaránacht leathbhliantúil na Comhairle aige ag an am sin, de thaobh amháin, agus ar an duine a thoghfar ina Uachtarán ar an gComhairle Eorpach agus ar an duine a ainmneofar ina Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, de thaobh eile, na bearta sonracha atá riachtanach a thógáil, i gcomhairle leis an Uachtaránacht atá le bheith ann don chéad leathbhliain eile, chun go mbeidh trasdul éifeachtach ann i leith gnéithe ábharacha agus eagrúcháin d'fheidhmiú Uachtaránacht na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle Gnóthaí Eachtracha.

  In the event that the Treaty of Lisbon enters into force later than 1 January 2009, the Conference requests the competent authorities of the Member State holding the six-monthly Presidency of the Council at that time, on the one hand, and the person elected President of the European Council and the person appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, on the other hand, to take the necessary specific measures, in consultation with the following six-monthly Presidency, to allow an efficient handover of the material and organisational aspects of the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 28. #724008

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go ndéanfar teagmháil mar is iomchuí le Parlaimint na hEorpa le linn na hoibre ullmhúcháin a bheidh ann roimh cheapachán Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a dhéanfar an dáta a dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm, i gcomhréir le hAirteagal 18 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus le hAirteagal 5 den Phrótacal maidir leis na forálacha idirthréimhseacha; tosóidh téarma oifige an Ardionadaí an dáta céanna sin agus mairfidh sé go dtí deireadh théarma oifige an Choimisiúin a bheidh i bhfeidhm an dáta sin.

  The Conference declares that, in the course of the preparatory work preceding the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy which is due to take place on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon in accordance with Article 18 of the Treaty on European Union and Article 5 of the Protocol on transitional provisions and whose term of office will be from that date until the end of the term of office of the Commission in office on that date, appropriate contacts will be made with the European Parliament.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 29. #724013

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir go leanfaidh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de bheith faoi cheangal ag forálacha Chairt na Náisiún Aontaithe agus, go háirithe, ag an bpríomh-fhreagracht atá ar an gComhairle Slándála agus ar a mBallstáit an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chaomhnú.

  It stresses that the European Union and its Member States will remain bound by the provisions of the Charter of the United Nations and, in particular, by the primary responsibility of the Security Council and of its Members for the maintenance of international peace and security.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 30. #724014

  I dteannta na rialacha sonracha agus na nósanna imeachta sonracha dá bhforáiltear in Airteagal 24(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir nach ndéanfaidh na forálacha a bhaineann leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála, lena n-áirítear an méid a bhaineann siad le hArdionadaí an Aontais don Chomhbheartas Eachtrach is Slándála agus leis an tSeirbhís Gníomhaíochta Seachtraí, difear don bhonn dlíthiúil atá ann, do fhreagrachtaí ná do chumhachtaí gach Ballstáit i dtaca lena mbeartas eachtrach a shaothrú agus a sheoladh, lena seirbhís taidhleoireachta, lena gcaidreamh le tríú tíortha agus lena rannpháirtíocht in eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Ballstát a bheith ina chomhalta de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

  In addition to the specific rules and procedures referred to in paragraph 1 of Article 24 of the Treaty on European Union, the Conference underlines that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy including in relation to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the External Action Service will not affect the existing legal basis, responsibilities, and powers of each Member State in relation to the formulation and conduct of its foreign policy, its national diplomatic service, relations with third countries and participation in international organisations, including a Member State's membership of the Security Council of the United Nations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 31. #724092

  Dearbhaíonn an Chomhdháil, más rud é go n-iarrann an Chúirt Bhreithiúnais, i gcomhréir leis an gcéad mhír d'Airteagal 252 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go méadófar ar líon na nAbhcóidí Ginearálta le trí dhuine bhreise (aon duine dhéag seachas ochtar), aontóidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil, leis an méadú sin.

  The Conference declares that if, in accordance with Article 252, first paragraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Court of Justice requests that the number of Advocates-General be increased by three (eleven instead of eight), the Council will, acting unanimously, agree on such an increase.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 32. #724093

  Sa chás sin, aontaíonn an Chomhdháil go mbeidh Abhcóide Ginearálta buan ag an bPolainn, faoi mar atá faoi láthair ag an nGearmáin, ag an bhFrainc, ag an Iodáil, ag an Spáinn, agus ag an Ríocht Aontaithe, agus nach mbeidh sí rannpháirteach a thuilleadh sa chóras uainíochta; fairis sin, beidh cúigear Abhcóidí Ginearálta sa chóras uainíochta atá ann faoi láthair in ionad triúir.

  In that case, the Conference agrees that Poland will, as is already the case for Germany, France, Italy, Spain and the United Kingdom, have a permanent Advocate-General and no longer take part in the rotation system, while the existing rotation system will involve the rotation of five Advocates-General instead of three.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 33. #724096

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gur tagairt do na cuspóirí atá leagtha amach in Airteagal 3(2) agus (3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus do na cuspóirí in Airteagal 3(5) den Chonradh sin i ndáil le gníomhaíocht sheachtrach de bhua Chuid a Cúig den Chonradh ar an Aontas Eorpach an tagairt do chuspóirí an Aontais atá in Airteagal 352(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  The Conference declares that the reference in Article 352(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union to objectives of the Union refers to the objectives as set out in Article 3(2) and (3) of the Treaty on European Union and to the objectives of Article 3(5) of the said Treaty with respect to external action under Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 34. #724099

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir gurb amhlaidh, i gcomhréir le cásdlí socair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nach bhféadfaidh Airteagal 352 den Chonradh maidir le Feidhmiú an Aontais Eorpaigh, mar chuid dhílis de chóras institiúideach atá bunaithe ar phrionsabal na gcumhachtaí arna dtabhairt, bheith ina bhunús chun raon chumhachtaí an Aontais a fhairsingiú thar an gcreat atá cruthaithe le forálacha na gConarthaí ina n-iomláine agus go háirithe leis na forálacha sin lena sainmhínítear cúraimí agus gníomhaíochtaí an Aontais.

  The Conference underlines that, in accordance with the settled case law of the Court of Justice of the European Union, Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union, being an integral part of an institutional system based on the principle of conferred powers, cannot serve as a basis for widening the scope of Union powers beyond the general framework created by the provisions of the Treaties as a whole and, in particular, by those that define the tasks and the activities of the Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 35. #724113

  Tugann an Chomhdháil dá haire, i ndáil leis na gníomhartha dlí atá le glacadh ag an gComhairle ag gníomhú di ina haonar nó i gcomhpháirt le Parlaimint na hEorpa agus ina bhfuil forálacha is infheidhme maidir leis an Danmhairg chomh maith le forálacha nach bhfuil infheidhme maidir leis an Danmhairg toisc go bhfuil bunús dlí acu a bhfuil feidhm ag Cuid I den Phrótacal maidir le seasamh na Danmhairge ina leith, go ndearbhaíonn an Danmhairg nach n-úsáidfidh sí a ceart vótála chun glacadh forálacha nach bhfuil infheidhme maidir leis an Danmhairg a chosc.

  The Conference notes that with respect to legal acts to be adopted by the Council acting alone or jointly with the European Parliament and containing provisions applicable to Denmark as well as provisions not applicable to Denmark because they have a legal basis to which Part I of the Protocol on the position of Denmark applies, Denmark declares that it will not use its voting right to prevent the adoption of the provisions which are not applicable to Denmark.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 36. #1721402

  I nDearbhú Uimh. 21 maidir le sonraí pearsanta a chosaint i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair póilíneachta, atá i gceangal le hionstraim chríochnaitheach na comhdhála idir-rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin, d’admhaigh an chomhdháil go bhféadfadh gá a bheith le rialacha sonracha maidir le sonraí pearsanta a chosaint agus le saorghluaiseacht sonraí pearsanta i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair póilíneachta bunaithe ar Airteagal 16 CFAE mar gheall ar chineál sonrach an réimse sin.

  In Declaration No 21 on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation, annexed to the final act of the intergovernmental conference which adopted the Treaty of Lisbon, the conference acknowledged that specific rules on the protection of personal data and on the free movement of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation based on Article 16 TFEU could prove necessary because of the specific nature of those fields.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 37. #1809375

  An chomhdháil aireachta maidir le hinbhuanaitheacht na n-iascach sa Mheánmhuir (Málta, an 30 Márta 2017).

  Ministerial conference on the sustainability of Mediterranean fisheries (Malta, 30 March 2017).

  Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014

 38. #1828023

  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  The Union acceded by Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 39. #1856814

  An Coimisiún Eorpach (2016) Corcaigh 2.0: An Chomhdháil Eorpach faoin bhForbairt Tuaithe ,suíomh gréasáin.

  European Commission (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development , website.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 40. #1857032

  Riail 151 An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

  Rule 151 Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs (COSAC)

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 41. #1857532

  Sula síneofar an comhdhearbhú, féachfaidh an tUachtarán le formheas Chomhdháil na nUachtarán.

  Before signing the joint declaration, the President shall seek the approval of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 42. #1858572

  An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

  Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs (COSAC)

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 43. #295159

  (6) Agus é á aithint aici sna conclúidí a chuir sí amach an 20 Meitheamh 2008 go raibh praghsanna arda bia ag goilleadh ar na pobail ba bhoichte ar domhan, agus go raibh an dul chun cinn i dtreo bhaint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) á chur i mbaol aige, ghlac an Chomhairle Eorpach Clár Oibre don Gníomhaíocht maidir le SFManna, ina ndearbhaítear go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta, mar a dúradh i nDearbhú Chomhdháil Ardleibhéil Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) an 5 Meitheamh 2008 maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain (Dearbhú Chomhdháil FAO), comhpháirtíocht dhomhanda a chur chun cinn don bhia agus don talmhaíocht, agus gur mian leis ról suntasach a bheith aige agus cuid den bhearna maoinithe atá i réimse na talmhaíochta, i réimse shábháilteacht an tsoláthair bia agus i réimse na forbartha tuaithe, a líonadh faoi 2010.

  (6) Acknowledging in its conclusions of 20 June 2008 that high food prices were affecting the situation of the world’s poorest populations and putting at risk progress towards the achievement of all Millennium Development Goals (MDGs), the European Council adopted an EU Agenda for Action on MDGs which states that the European Union is committed, in line with the Food and Agricultural Organisation (FAO) Conference Declaration adopted by the FAO High Level Conference on World Food Security on 5 June 2008 (the "FAO Conference Declaration"), to promote a global partnership for food and agriculture and wishes to play a substantial role in helping to bridge part of the financing gap by 2010 in the areas of agriculture, food security and rural development.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 44. #343871

  Agus é á aithint aici sna conclúidí a chuir sí amach an 20 Meitheamh 2008 go raibh praghsanna arda bia ag goilleadh ar na pobail ba bhoichte ar domhan, agus go raibh an dul chun cinn i dtreo bhaint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) á chur i mbaol aige, ghlac an Chomhairle Eorpach Clár Oibre don Gníomhaíocht maidir le SFManna, ina ndearbhaítear go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta, mar a dúradh i nDearbhú Chomhdháil Ardleibhéil Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) an 5 Meitheamh 2008 maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain (Dearbhú Chomhdháil FAO), comhpháirtíocht dhomhanda a chur chun cinn don bhia agus don talmhaíocht, agus gur mian leis ról suntasach a bheith aige agus cuid den bhearna maoinithe atá i réimse na talmhaíochta, i réimse shábháilteacht an tsoláthair bia agus i réimse na forbartha tuaithe, a líonadh faoi 2010.

  Acknowledging in its conclusions of 20 June 2008 that high food prices were affecting the situation of the world’s poorest populations and putting at risk progress towards the achievement of all Millennium Development Goals (MDGs), the European Council adopted an EU Agenda for Action on MDGs which states that the European Union is committed, in line with the Food and Agricultural Organisation (FAO) Conference Declaration adopted by the FAO High Level Conference on World Food Security on 5 June 2008 (the "FAO Conference Declaration"), to promote a global partnership for food and agriculture and wishes to play a substantial role in helping to bridge part of the financing gap by 2010 in the areas of agriculture, food security and rural development.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 45. #163833

  (d) Beidh an toghchán de réir an chórais ionadaíochta cionmhaire, vóta singil soaistrithe, agus tionólfaidh iniúchóirí é sa bhliain 1973, a cheapfaidh an Comhlacht Ionadaitheach do Chigiri, do Sháirsinti Stáisiúin agus do Sháirsintí, agus ina dhiaidh sin, tionólfaidh iniúchóirí é a cheapfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí agus críochnófar é tráth nach deireanaí ná dáta a chinnfidh an Feidhmeannas Náisiúnta.

  ( d ) The election shall be by the proportional representation system, single transferable vote, and shall be conducted in the year 1978 by auditors appointed by the Representative Body for Inspectors, Station Sergeants and Sergeants and, thereafter, by auditors appointed by the Annual Delegate Conference and shall be completed not later than a date determined by the National Executive.

  Statutory Instruments: 1978

 46. #319526

  - tairiscint i gcomhair rúin ina luaitear an bhformheasann an Pharlaimint an cinneadh beartaithe, nó an ndiúltaíonn sí dó, agus féadfaidh tograí a bheith sa tairiscint sin a thabharfar ar aird an Choinbhinsiúin nó a thabharfar ar aird chomhdháil ionadaithe rialtais na mBallstát,

  - a motion for a resolution which states whether Parliament approves or rejects the proposed decision and which may contain proposals for the attention of the Convention or of the conference of representatives of the governments of the Member States;

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 47. #329553

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir nach ndéanann forálacha an Chonartha ar an Aontas Eorpach a bhaineann leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála, lena n-áirítear oifig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a chruthú agus Seirbhís Gníomhaíochta Eachtraí a bhunú, difear do na freagrachtaí atá ar na Ballstáit, faoi mar atá na freagrachtaí faoi láthair, a mbeartas eachtrach a shaothrú agus a sheoladh ná do fhreagrachtaí a n-ionadaíochta náisiúnta i dtríú tíortha agus in eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The Conference underlines that the provisions in the Treaty on European Union covering the Common Foreign and Security Policy, including the creation of the office of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the establishment of an External Action Service, do not affect the responsibilities of the Member States, as they currently exist, for the formulation and conduct of their foreign policy nor of their national representation in third countries and international organisations.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 48. #450074

  ciallaíonn “cóiríocht cháilitheach” seirbhís a sholáthar do thoscaire ar seirbhís í arb é atá inti earraí dochorraithe nó cóiríocht a thagann faoi réim mhír 11 de Sceideal 3 a ligean, ar feadh tréimhse uasta dar tosach an oíche roimh an dáta a thosaíonn an chomhdháil cháilitheach agus dar críoch an dáta a chríochnaíonn an chomhdháil;

  “qualifying accommodation” means the supply to a delegate of a service consisting of the letting of immovable goods or accommodation covered by paragraph 11 of Schedule 3, for a maximum period starting from the night prior to the date on which the qualifying conference commences and ending on the date on which the conference concludes;

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 49. #676296

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stáit is Páirtithe don Choinbhinsiún arna shíneadh i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Regulation (EU) No 544/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

 50. #724011

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir nach ndéanann forálacha an Chonartha ar an Aontas Eorpach a bhaineann leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála, lena n-áirítear oifig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a chruthú agus Seirbhís Gníomhaíochta Seachtraí a bhunú, difear do na freagrachtaí atá ar na Ballstáit, faoi mar atá na freagrachtaí faoi láthair, a mbeartas eachtrach a shaothrú agus a sheoladh ná do fhreagrachtaí a n-ionadaíochta náisiúnta i dtríú tíortha agus in eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The Conference underlines that the provisions in the Treaty on European Union covering the Common Foreign and Security Policy, including the creation of the office of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the establishment of an External Action Service, do not affect the responsibilities of the Member States, as they currently exist, for the formulation and conduct of their foreign policy nor of their national representation in third countries and international organisations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 51. #724021

  Meabhraíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, i gcomhréir le cásdlí socair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, go bhfuil tosaíocht ag na Conarthaí agus ag an dlí arna ghlacadh ag an Aontas ar bhonn na gConarthaí ar dhlí na mBallstát, faoi na coinníollacha a shainítear leis an gcásdlí sin.

  The Conference recalls that, in accordance with well settled case law of the Court of Justice of the European Union, the Treaties and the law adopted by the Union on the basis of the Treaties have primacy over the law of Member States, under the conditions laid down by the said case law.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 52. #724109

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, mura nglacfaidh an Chomhairle cinneadh tar éis di an t-ábhar a phlé go substaintiúil den chéad uair, go bhféadfaidh an Coimisiún togra arna leasú a chur faoina bráid chun go ndéanfadh an Chomhairle athscrúdú substaintiúil air laistigh den teorainn ama 4 mhí.

  The Conference recalls that if the Council does not take a decision after a first substantive discussion of the matter, the Commission may present an amended proposal for a further substantive re-examination by the Council within the deadline of 4 months.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 53. #724116

  Tugann an Chomhdháil dá haire a raibh ráite sa Phrótacal maidir leis an Iodáil a cuireadh i gceangal i 1957 leis an gConradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, mar atá arna leasú tráth an Conradh ar an Aontas Eorpach a ghlacadh:

  The Conference notes that the Protocol on Italy annexed in 1957 to the Treaty establishing the European Economic Community, as amended upon adoption of the Treaty on European Union, stated that:

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 54. #749742

  Chun reachtaíocht an Aontais a chur ar aon dul le cinntí Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún a bhfuil tacaíocht acu ón Aontas trí bhíthin cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú agus i dtaca le fadú ar an tréimhse a cheadaítear do stóráil shealadach dramhaíola mearcair.

  In order to align Union legislation with decisions of the Conference of the Parties to the Convention supported by the Union by means of a Council decision adopted in accordance with Article 218(9) TFEU, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the annexes to this Regulation and in respect of an extension of the period allowed for the temporary storage of mercury waste.

  Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (Text with EEA relevance. )

 55. #1109432

  Go dtí an dáta a thiocfaidh an Prótocol seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagail XXII, mír (1), fanfaidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann aon Stáit a bheidh, suas go dtí an dáta sin, tar éis an Coinbhinsiún a dhaingniú nó gabháil leis, nó tar éis páirt a ghlacadh sa Chomhdháil ag ar glacadh leis an bPrótocol seo.

  Until the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article XXII, paragraph (1), it shall remain open for signature on behalf of any State which up to that date has ratified or adhered to the Convention or which has participated in the Conference at which this Protocol was adopted. [GA]

  Number 1 of 1959: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1959

 56. #1672327

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 57. #1857939

  tairiscint i gcomhair rúin ina luaitear an bhformheasann an Pharlaimint an cinneadh beartaithe, nó an ndiúltaíonn sí dó, agus féadfaidh tograí a bheith sa tairiscint sin a thabharfar ar aird an Choinbhinsiúin nó a thabharfar ar aird chomhdháil ionadaithe rialtais na mBallstát;

  a motion for a resolution which states whether Parliament approves or rejects the proposed decision and which may contain proposals for the attention of the Convention or of the conference of representatives of the governments of the Member States,

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 58. #1858786

  Sa bhreis air sin, féadfaidh an tUachtarán togra a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán chun an Feisire a chur ar fionraí ó cheann amháin nó níos mó de na hoifigí atá ag an bhFeisire sa Pharlaimint, nó an Feisire sin a chur as ceann amháin nó níos mó de na hoifigí sin, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i Riail 21.

  In addition, the President may submit a proposal to the Conference of Presidents for the suspension or removal of the Member from one or more of the offices held by that Member in Parliament, in accordance with the procedure laid down in Rule 21.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 59. #163842

  (2) I gcás go mbeidh folúntas in oifig an Uachtaráin, féadfaidh an Feidhmeannas Náisiúnta duine dá chomhaltaí a thoghadh chun gníomhú mar Uachtárán go dtí an chéad Chomhdháil Bhliantúil Toscairí eile.

  (2) In the event of the office of President becoming vacant, the National Executive may elect one of its members to act as President until the next Annual Delegate Conference.

  Statutory Instruments: 1978

 60. #172888

  Déanfar an bunphá a mhéadú 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 18 Lúnasa, 1981, agus beidh an bunphá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic wages shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 18th August, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 61. #173013

  Déanfar an bunphá a mhéadú 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí Saothraithe) ón 1 Meán Fómhair, 1981 agus beidh an bunphá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic wages shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st September, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 62. #181219

  Déanfar an bunphá a mhéadú 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 1 Meitheamh, 1981, agus beidh an bunphá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic wages shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st June, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 63. #319983

  Seolfar Tráth na gCeisteanna leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún ag gach páirtseisiún ag tráthanna a chinnfidh an Pharlaimint ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán.

  Question Time with the Council and the Commission shall be held at each part-session at times decided by Parliament on a proposal from the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 64. #320187

  Ar chuireadh ón Uachtarán, féadfaidh an Coimisiún agus an Chomhairle freastal ar phléití Chomhdháil na nUachtarán ar an dréacht den chlár oibre.

  The Commission and the Council may, at the invitation of the President attend the deliberations of the Conference of Presidents on the draft agenda.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 65. #320703

  Scrúdóidh buanchoistí ceisteanna a tharchuireann an Pharlaimint chucu nó, le linn an seisiún a bheith ar atráth, ceisteanna a tharchuireann an tUachtarán chucu thar ceann Chomhdháil na nUachtarán.

  Standing committees shall examine questions referred to them by Parliament or, during an adjournment of the session, by the President on behalf of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 66. #322805

  Leasaíodh an cinneadh seo le cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 26 Meitheamh 2003 agus comhdhlúthaíodh é an 3 Bealtaine 2004.

  This Decision was amended by a decision of the Conference of Presidents of 26 June 2003 and was consolidated on 3 May 2004.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 67. #329609

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go dtabharfaidh gníomhaíocht an Aontais i réimse an taighde agus na forbartha teicneolaíche aird chuí ar threoirlínte agus roghanna bunúsacha bheartais taighde na mBallstát.

  The Conference agrees that the Union's action in the area of research and technological development will pay due respect to the fundamental orientations and choices of the research policies of the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 68. #332583

  Meabhraíonn an Chomhdháil go nglacann an Chomhairle Eorpach cinntí sa chás sin trí chomhthoil, i gcomhréir le hAirteagal 9b(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The Conference recalls that in that case, in accordance with Article 9 B(4) of the Treaty on European Union, the European Council acts by consensus.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 69. #534428

  an chéad Chomhdháil AE maidir le Staidreamh Spóirt, a tionóladh sa Bhruiséil an 23 Márta 2011, lenar deimhníodh an tábhacht a bhaineann le sonraí spóirt níos fearr agus níos inchomparáide [6].

  the first EU Conference on Sport Statistics, held in Brussels on 23 March 2011, which confirmed the importance of better and more comparable sport data [6].

  Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on strengthening the evidence-base for sport policy making

 70. #724047

  Meabhraíonn an Chomhdháil go nglacann an Chomhairle Eorpach cinntí sa chás sin trí chomhthoil, i gcomhréir le hAirteagal 15(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The Conference recalls that in that case, in accordance with Article 15(4) of the Treaty on European Union, the European Council acts by consensus.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 71. #724086

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go dtabharfaidh gníomhaíocht an Aontais i réimse an taighde agus na forbartha teicneolaíche aird chuí ar threoirlínte agus roghanna bunúsacha bheartais taighde na mBallstát.

  The Conference agrees that the Union's action in the area of research and technological development will pay due respect to the fundamental orientations and choices of the research policies of the Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 72. #1152338

  Tuairisc chothrom chruinn ar aon imeachtaí poiblí ag eagras idirnáisiúnta a bhfuil an Stát nó an Rialtas ina chomhalta de nó ag aon chomhdháil idirnáisiúnta a gcuireann an Rialtas ionadaí chuici.

  A fair and accurate report of any proceedings in public of an international organization of which the State or the Government as a member or of any international conference to which the Government sends a representative.

  Number 40 of 1961: DEFAMATION ACT, 1961

 73. #1560138

  Á thabhairt dá haire maidir leis sin an moladh ó Chomh-Chathaoirligh an Choiste Stiúrtha den Chomhdháil Idirnáisiúnta ar an Iar-Iúgslaiv go ndéanfaí binse den sórt sin a bhunú (S/25221),

  Noting in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/25221),

  Number 40 of 1998: INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNALS ACT, 1998

 74. #1600223

  onstraimí áirithe de Chomhdháil na bliana 1994 den Aontas Poist Uilechoiteann, a síníodh thar ceann na hÉireann i Súl, 14 Meán Fómhair, 1994, eadhon: — an Cúigiú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; — Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; — an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis, agus — an Comhaontú um Beartáin Phoist agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis

  CERTAIN ACTS OF THE 1994 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION SIGNED ON BEHALF OF IRELAND AT SEOUL ON 14 SEPTEMBER, 1994 NAMELY: - THE FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PARCELS AGREEMENT AND THE FINAL PROTOCOL THERETO.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 75. #1614128

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar Chomhdháil Tosaigh an Tionscnaimh Tógála Cumais Dhomhanda do Pharlaiminteoirí ar Fhorbairt Inmharthana. Páras, an Fhrainc, an 22 Aibreán – an 23 Aibreán, 2005

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON THE INAUGURAL CONFERENCE OF THE GLOBAL CAPACITY BUILDING INITIATIVE FOR PARLIAMENTARIANS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. PARIS, FRANCE, 22 APRIL – 23 APRIL, 2005

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 76. #1621079

  Ina theannta sin, tá an Chomhdháil - á aithint di gur de chúram gach Ballstáit a chinneadh an dóigh is fearr chun forálacha dhlí an Chomhphobail a chur chun feidhme, ag féachaint dó do na hinstitiúidí, don chóras dlí agus do na dálaí eile is cuí dó, agus forálacha Airteagal 189 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh á n-urramú aige - den tuairim go bhfuil sé sár-riachtanach ar mhaithe le hoibriú rianúil an Chomhphobail gurb é is toradh ar na bearta arna nglacadh sna Ballstáit éagsúla go gcuirtear dlí an Chomhphobail chun feidhme iontu le hoiread éifeachtúlachta agus déine agus a chuirtear a ndlí náisiúnta chun feidhme.

  Moreover, the Conference, while recognizing that it must be for each Member State to determine how the provisions of Community law can best be enforced in the light of its own particular institutions, legal system and other circumstances, but in any event in compliance with Article 189 of the Treaty establishing the European Community, considers it essential for the proper functioning of the Community that the measures taken by the different Member States should result in Community law being applied with the same effectiveness and rigour as in the application of their national law.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 77. #1639047

  Comhaontaíonn an Chomhdháil nach ndéanfaidh an Conradh seo difear don chaidreamh airgeadaíochta atá ann idir an Iodáil agus San Mairíne agus Cathair na Vatacáine agus idir an Fhrainc agus Monacó go dtí go dtabharfar an tECU isteach mar airgeadra aonair an Chomhphobail.

  The Conference agrees that the existing monetary relations between Italy and San Marino and the Vatican City and between France and Monaco remain unaffected by the Treaty establishing the European Community until the introduction of the ecu as the single currency of the Community.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 78. #1639055

  Iarrann an Chomhdháil ar Pharlaimint na hEorpa, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún, agus ar na Ballstáit freisin, na riachtanais maidir le leas ainmhithe a chur go hiomlán san áireamh agus iad i mbun reachtaíocht an Chomhphobail a ullmhú agus a chur chun feidhme i réimsí an chomhbheartais talmhaíochta, an iompair, an mhargaidh inmheánaigh agus na taighde.

  The Conference calls upon the European Parliament, the Council and the Commission, as well as the Member States, when drafting and implementing Community legislation on the common agricultural policy, transport, the internal market and research, to pay full regard to the welfare requirements of animals.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 79. #1639063

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go ndéanfar an cheist maidir le teidil a bhaineann leis na réimsí atá luaite in Airteagal 3(t) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh a thabhairt isteach sa Chonradh sin a scrúdú i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos iin Airteagal N(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, ar bhonn tuarascála a chuirfidh an Coimisiún faoi bhráid na Comhairle faoi 1996 ar a dhéanaí.

  The Conference declares that the question of introducing into the Treaty establishing the European Community Titles relating to the spheres referred to in Article 3(t) of that Treaty will be examined, in accordance with the procedure laid down in Article N(2) of the Treaty on European Union, on the basis of a report which the Commission will submit to the Council by 1996 at the latest.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 80. #1639064

  Dearbhaíonn an Chomhdháil, nuair a dhéantar tagairt sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh de náisiúnaigh Bhallstát, nach ndéanfar an cheist an bhfuil an náisiúntacht sin ag duine áirithe a shocrú ach amháin faoi threoir dhlí náisiúnta an Bhallstáit i dtrácht.

  The Conference declares that, wherever in the Treaty establishing the European Community reference is made to nationals of the Member States, the question whether an individual possesses the nationality of a Member State shall be settled solely by reference to the national law of the Member State concerned.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 81. #1714455

  I gcomhréir le hAirteagal 194(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, tá cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite ar cheann de na spriocanna sin de bheartas fuinnimh an Aontais. Saothraítear an sprioc sin leis an Treoir seo. I dtaca leis an bpacáiste beart is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus is gá chun a bheith i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, a d'eascair as an 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus le creat fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, lena n-áirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh 40 %, ar a laghad, faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2030, is cuid thábhachtach de phacáiste sin úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite nó fuinneamh inathnuaite.

  In accordance with Article 194(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), promoting renewable forms of energy is one of the goals of the Union energy policy. That goal is pursued by this Directive. The increased use of energy from renewable sources or ‘renewable energy’ constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Union's commitment under the 2015 Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), and with the Union 2030 energy and climate framework, including the Union's binding target to cut emissions by at least 40 % below 1990 levels by 2030.

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 82. #1825027

  Is é seo a leanas an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe:

  The position to be taken on the Union’s behalf in the thirteenth meeting of Conference of the Parties shall be the following:

  Council Decision (EU) 2020/243 of 13 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

 83. #1857707

  tá na Cathaoirligh agus na rapóirtéirí lena mbaineann faoi cheangal ag prionsabal an tá na Cathaoirligh agus na rapóirtéirí lena mbaineann faoi cheangal ag prionsabal an dea-chomhair agus an chomhair dhílis; déanfaidh siad réimsí den téacs a thagann faoi réim a n-inniúlachta eisiaiche nó comhroinnte a chéannú go comhpháirteach agus tiocfaidh siad ar chomhaontú maidir leis na socruithe beachta dá gcomhar; i gcás easaontas maidir le teorainneacha a n-inniúlachtaí, déanfar an t-ábhar, ar iarraidh ó cheann amháin de na coistí lena mbaineann, a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán; féadfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh a dhéanamh faoi cheist na n-inniúlachtaí faoi seach nó féadfaidh sí a chinneadh go mbeidh feidhm ag an nós imeachta comhchoiste faoi Riail 58; glacfaidh sí a cinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta agus laistigh den spriocdháta a leagtar amach i Riail 211;

  the Chairs and rapporteurs concerned are bound by the principle of good and sincere cooperation; they shall jointly identify areas of the text falling within their exclusive or shared competence and agree on the precise arrangements for their cooperation; in the event of disagreement about the delimitation of competences the matter shall be submitted, at the request of one of the committees involved, to the Conference of Presidents; the Conference of Presidents may decide on the question of the respective competences or decide that the joint committee procedure under Rule 58 is to apply; it shall take its decision in accordance with the procedure and within the deadline set out in Rule 211,

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 84. #1858613

  Ar chuireadh ón Uachtarán, féadfaidh an Coimisiún agus an Chomhairle freastal ar phléití Chomhdháil na nUachtarán ar an dréacht den chlár oibre.

  The Commission and the Council may, at the invitation of the President, attend the deliberations of the Conference of Presidents on the draft agenda.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 85. #1859125

  Scrúdóidh buanchoistí ceisteanna a tharchuireann an Pharlaimint chucu nó, le linn an seisiún a bheith ar atráth, ceisteanna a tharchuireann an tUachtarán chucu thar ceann Chomhdháil na nUachtarán.

  Standing committees shall examine questions referred to them by Parliament or, during an adjournment of the session, the President on behalf of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 86. #303996

  Le linn dó na forálacha chun maolú a thabhairt ón toirmeasc ar onnmhairiú, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún lánurraim a thabhairt ina chinntí do Choinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt, arna thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle [27], agus don leasú ar an gCoinbhinsiún a leagadh síos i gCinneadh III/1 ó Chomhdháil na bPáirtithe, arna fhormheasadh thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 97/640/CE ón gComhairle [28], agus arna chur chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

  When applying the provisions to derogate from the export ban, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, as concluded, on behalf of the Community, by Council Decision 93/98/EEC [27], and the amendment to this Convention laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties, as approved, on behalf of the Community, by Council Decision 97/640/EC [28], and implemented by Regulation (EC) No 1013/2006.

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 87. #322753

  Déanfar iarrataí cuí-réasúnaithe ar údarú a chur ar aghaidh chuig Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí agus déanfaidh an Chomhdháil sin cinneadh i dtaobh an gcomhlíonann siad na critéir a leagtar amach in Airteagal 1 agus in Airteagal 2 agus an gcomhlíonann siad an cuóta a bhunaítear in Airteagal 1.

  Duly substantiated requests for authorisation shall be forwarded to the Conference of Committee Chairs, which shall ascertain their compliance with the criteria set out in Articles 1 and 2 and with the quota established in Article 1.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 88. #327589

  7. FEARANN SÍ FÁILTE ROIMH na torthaí ó chomhdháil saineolaithe dar teideal "Chun go mbeidh Todhchaí Sláintiúil ag ár Leanaí — Leanaí a Imdhíonadh", a tionóladh i mBúdaipeist an 3- 4 Márta 2011, inar scrúdaigh na rannpháirtithe an méid atá bainte amach san Aontas Eorpach i ndáil le leanaí a imdhíonadh agus na dúshláin atá os a chomhair amach, agus inar cuireadh béim ar an ngá atá ann a lán leanaí a imdhíonadh go tráthúil i bpobail ghinearálta agus i bpobail tearc-vacsaínithe araon agus cothabháil a dhéanamh ar an méid sin;

  7. WELCOMES the outcomes of the expert level conference "For a Healthy Future of Our Children — Childhood Immunisation", held in Budapest on 3- 4 March 2011, where participants examined successes and challenges of childhood immunisation in the European Union and underlined the need to achieve and maintain timely, high childhood immunisation coverage in both general and under-vaccinated populations;

  Council conclusions on childhood immunisation: successes and challenges of European childhood immunisation and the way forward (2011)

 89. #329548

  Measann an Chomhdháil, i gcomhréir le forálacha na gConarthaí, go bhfuil Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach freagrach go comhpháirteach as dea-oibriú an phróisis chun Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh.

  The Conference considers that, in accordance with the provisions of the Treaties, the European Parliament and the European Council are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the European Commission.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 90. #329552

  Meabhraítear don Chomhdháil chomh maith go gceapfar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, a dtosóidh a théarma oifige siúd i Samhain 2009 ag an am céanna agus ar feadh na tréimhse céanna leis an gcéad Choimisiún eile, i gcomhréir le forálacha Airteagal 9d agus 9e den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Furthermore, the Conference recalls that, as regards the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy whose term of office will start in November 2009 at the same time and for the same duration as the next Commission, he or she will be appointed in accordance with the provisions of Articles 9 D and 9 E of the Treaty on European Union.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 91. #329559

  Measann an Chomhdháil go rannchuidíonn an chaoi chun aistriúcháin a dhéanamh de na Conarthaí sna teangacha atá luaite in Airteagal 53(2) leis an gcuspóir a ghnóthú maidir le saibhreas éagsúlachta cultúrtha agus teanga an Aontais a urramú mar atá leagtha amach sa cheathrú fomhír d'Airteagal 2(3).

  The Conference considers that the possibility of producing translations of the Treaties in the languages mentioned in Article 53(2) contributes to fulfilling the objective of respecting the Union's rich cultural and linguistic diversity as set forth in the fourth subparagraph of Article 2(3).

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 92. #329562

  Meabhraíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, i gcomhréir le cásdlí socair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, go bhfuil tosaíocht ag na Conarthaí agus ag an dlí arna ghlacadh ar bhonn na gConarthaí ar dhlí na mBallstát, faoi na coinníollacha a shainmhínítear leis an gcásdlí sin.

  The Conference recalls that, in accordance with well settled case law of the Court of Justice of the European Union, the Treaties and the law adopted by the Union on the basis of the Treaties have primacy over the law of Member States, under the conditions laid down by the said case law.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 93. #332581

  Aithníonn an Chomhdháil go bhféadfadh sé gur gá rialacha sonracha a bheith ann maidir le sonraí pearsanta a chosaint agus le saorghluaiseacht na sonraí sin i réimsí an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá bunaithe ar Airteagal 16b den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh mar gheall ar chineál sonrach na réimsí sin.

  The Conference acknowledges that specific rules on the protection of personal data and the free movement of such data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation based on Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union may prove necessary because of the specific nature of these fields.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 94. #332586

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, nuair a roghnaíonn Ballstát gan a bheith rannpháirteach i mbeart atá bunaithe ar Theideal IV de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go ndéanfaidh an Chomhairle dianphlé ar na himpleachtaí agus ar na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann de bharr neamh-rannpháirtíocht an Bhallstáit sa bheart sin.

  The Conference declares that, where a Member State opts not to participate in a measure based on Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council will hold a full discussion on the possible implications and effects of that Member State's non-participation in the measure.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 95. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 96. #433384

  ciallaíonn “prionsabail foirnithe shábháilte EMI” na prionsabail foirnithe shábháilte a glacadh an 25 Samhain 1999 le Rún A.890(21) de chuid na Comhdhála de Rialtais Chonarthacha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974, arna leasú le Rún A.955(23) a ghlac an Chomhdháil sin an 5 Nollaig 2003;

  “IMO principles of safe manning” means the principles of safe manning adopted on 25 November 1999 by Resolution A.890(21) of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended by Resolution A.955(23) adopted by such Conference on 5 December 2003;

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 97. #450081

  (i) caiteachas arna thabhú ag an duine cuntasach ar bhia nó ar dheoch, nó ar chóiríocht (seachas cóiríocht cháilitheach i dtaca le freastal ar chomhdháil cháilitheach), nó ar sheirbhísí pearsanta eile, don duine cuntasach, do ghníomhairí nó d’fhostaithe an duine chuntasaigh, ach amháin a mhéid (más aon mhéid é) a thabhaítear an caiteachas sin i ndáil le soláthar seirbhísí a bhfuil an duine cuntasach sin cuntasach i gcáin ina leith,

  (i) expenditure incurred by the accountable person on food or drink, or accommodation (other than qualifying accommodation in connection with attendance at a qualifying conference), or other personal services, for the accountable person, the accountable person’s agents or employees, except to the extent (if any) that such expenditure is incurred in relation to a supply of services in respect of which that accountable person is accountable for tax,

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 98. #618538

  Le CBI, ba cheart go n-áiritheofaí comhleanúnachas leis na spriocanna iascaigh a leagtar síos sa Chinneadh ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch maidir leis an bPlean Straitéiseach um Bithéagsúlacht 2011-2020, agus leis na spriocanna bitheolaíocha a ghlac an Chomhairle Eorpach an 25 agus 26 Márta.

  The CFP should ensure coherence with the fisheries targets laid down in the Decision by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on the Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020, and with the biodiversity targets adopted by the European Council of 25 and 26 March 2010.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 99. #668018

  Cinneadh Uimh. 86/238/CEE an 9 Meitheamh 1986 maidir leis an gComhphobal d’aontú don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal a cuireadh i gceangal le Gníomh Críochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaí na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna siniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162,18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Regulation (EU) No 249/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 repealing Council Regulation (EC) No 827/2004 prohibiting imports of Atlantic bigeye tuna ( Thunnus obesus ) originating in Bolivia, Cambodia, Equatorial Guinea, Georgia and Sierra Leone and repealing Regulation (EC) No 1036/2001

 100. #683963

  Mar gheall ar thabhairt i gcrích Leasú Doha, ar chur chun feidhme cinntí tionlacan ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus ar chomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, ceanglófar go mbunófar rialacha le cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais go dtí an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach comhaontaithe chomhlíonta chomhpháirtigh a chumasú, agus chun a áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú Chóras an Aontais maidir le Trádáil Astaíochtaí (“EU ETS”) a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4].

  The conclusion of the Doha Amendment, the implementation of accompanying decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement will require the establishment of rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of a joint fulfilment agreement, and to ensure its alignment with the operation of the Union’s Emissions Trading System (the ‘EU ETS’) established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4].

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 101. #684036

  Táthar ag súil go nglacfar, ag an gcéad chomhdháil eile maidir leis an aeráid a tionólfar in Lima i Nollaig 2014, na rialacha ábhartha idirnáisiúnta lena rialaítear an chuntasaíocht maidir le hastaíochtaí agus lena rialaítear an dul chun cinn maidir le gealltanais a bhaint amach.

  The relevant international rules governing the accounting for emissions and progress towards achievement of commitments are expected to be adopted at the next climate conference to be held in Lima in December 2014.

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 102. #724004

  Measann an Chomhdháil, i gcomhréir le forálacha na gConarthaí, go bhfuil Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach freagrach go comhpháirteach as dea-oibriú an phróisis chun Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh.

  The Conference considers that, in accordance with the provisions of the Treaties, the European Parliament and the European Council are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the European Commission.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 103. #724009

  Meabhraítear don Chomhdháil chomh maith go gceapfar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, a dtosóidh a théarma oifige siúd i Samhain 2009 ag an am céanna agus ar feadh na tréimhse céanna leis an gcéad Choimisiún eile, i gcomhréir le forálacha Airteagal 17 agus 18 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Furthermore, the Conference recalls that, as regards the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy whose term of office will start in November 2009 at the same time and for the same duration as the next Commission, he or she will be appointed in accordance with the provisions of Articles 17 and 18 of the Treaty on European Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 104. #724017

  Measann an Chomhdháil go rannchuidíonn an chaoi chun aistriúcháin a dhéanamh de na Conarthaí sna teangacha atá luaite in Airteagal 55(2) leis an gcuspóir a ghnóthú maidir le saibhreas éagsúlachta cultúrtha agus teanga an Aontais a urramú mar atá leagtha amach sa cheathrú fomhír d'Airteagal 3(3).

  The Conference considers that the possibility of producing translations of the Treaties in the languages mentioned in Article 55(2) contributes to fulfilling the objective of respecting the Union's rich cultural and linguistic diversity as set forth in the fourth subparagraph of Article 3(3).

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 105. #724043

  Aithníonn an Chomhdháil go bhféadfadh sé gur gá rialacha sonracha a bheith ann maidir le sonraí pearsanta a chosaint agus le saorghluaiseacht na sonraí sin i réimsí an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá bunaithe ar Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh mar gheall ar chineál sonrach na réimsí sin.

  The Conference acknowledges that specific rules on the protection of personal data and the free movement of such data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation based on Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union may prove necessary because of the specific nature of these fields.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 106. #724054

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, nuair a roghnaíonn Ballstát gan a bheith rannpháirteach i mbeart atá bunaithe ar Theideal V de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go ndéanfaidh an Chomhairle dianphlé ar na himpleachtaí agus ar na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann de bharr neamh-rannpháirtíocht an Bhallstáit sa bheart sin.

  The Conference declares that, where a Member State opts not to participate in a measure based on Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council will hold a full discussion on the possible implications and effects of that Member State's non-participation in the measure.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 107. #724095

  Dearbhaíonn an Chomhdháil go bhféadfaidh na Ballstáit a chur i bhfios, nuair a dhéanann siad iarraidh comhar feabhsaithe a chur ar bun, an bhfuil sé ar intinn acu cheana ag an bpointe sin leas a bhaint as Airteagal 333 lena bhforáiltear don vótáil trí thromlach cáilithe a fhorleathnú nó dul ar iontaoibh an ghnáthnós imeachta reachtaigh.

  The Conference declares that Member States may indicate, when they make a request to establish enhanced cooperation, if they intend already at that stage to make use of Article 333 providing for the extension of qualified majority voting or to have recourse to the ordinary legislative procedure.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 108. #724105

  Tugann an Chomhdháil dá haire gurb amhlaidh, i gcás ina mbeidh fógra tugtha ag Ballstát faoi Airteagal 5(2) den Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh nach mian léi a bheith rannpháirteach i dtogra nó i dtionscnamh, go bhféadfar an fógra a tharraingt siar tráth ar bith sula nglacfar an beart chun cur le acquis Schengen.

  The Conference notes that where a Member State has made a notification under Article 5(2) of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union that it does not wish to take part in a proposal or initiative, that notification may be withdrawn at any moment before the adoption of the measure building upon the Schengen acquis.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 109. #724107

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gurb amhlaidh, aon uair a chuirfidh an Ríocht Aontaithe nó Éire in iúl don Chomhairle go bhfuil sé ar intinn aici gan bheith rannpháirteach i mbeart a chuireann le cuid de acquis Schengen ina bhfuil sí rannpháirteach, go ndéanfaidh an Chomhairle dianphlé ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann de bharr neamh-rannpháirtíocht an Bhallstáit sin sa bheart sin.

  The Conference declares that whenever the United Kingdom or Ireland indicates to the Council its intention not to participate in a measure building upon a part of the Schengen acquis in which it participates, the Council will have a full discussion on the possible implications of the non-participation of that Member State in that measure.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 110. #724111

  Tugann an Chomhdháil dá haire go bhféadfadh na coinníollacha a bheidh le cinneadh sa chinneadh dá dtagraítear i mír 3, 4 nó 5 d'Airteagal 5 den Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh a chinneadh go n-iompróidh an Ballstát lena mbaineann na hiarmhairtí díreacha airgeadais, más ann, a thabhófar le riachtanas agus ar dhóigh dhosheachanta de bhrí gur scoir sé a rannpháirtíocht i gcuid den acquis nó san acquis ina iomláine dá dtagraítear in aon chinneadh arna ghlacadh ag an gComhairle de bhun Airteagal 4 den Phrótacal sin.

  The Conference notes that the conditions to be determined in the decision referred to in paragraphs 3, 4 or 5 of Article 5 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union may determine that the Member State concerned shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in some or all of the acquis referred to in any decision taken by the Council pursuant to Article 4 of the said Protocol.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 111. #1507014

  Déanfaidh an tArd-Rúnaí an clár sealadach don chomhdháil maille le téacsanna na dtograí sin a scaipeadh ar na Páirtithe Conarthacha go léir trí mhí ar a laghad roimh an dáta a mbeidh an chomhdháil le teacht le chéile.

  The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference together with the texts of such proposals at least three months before the date on which the conference is to meet.

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 112. #1507152

  Déanfaidh an tArd-Rúnaí an clár sealadach don chomhdháil maille le téacsanna na dtograí sin a scaipeadh ar na Páirtithe Conarthacha go léir trí mhí ar a laghad roimh an dáta a mbeidh an chomhdháil le teacht le chéile.

  The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference together with the texts of such proposals at least three months before the date on which the conference is to meet.

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 113. #1807418

  Cuirfidh údaráis bhainistíochta na mBallstát in iúl don Choimisiún, faoin 15 Meitheamh gach bliain, an fhaisnéis ar fad a bhaineann leis an mbliain roimhe sin agus a theastaíonn chun an tuarascáil bhliantúil ar an trádáil neamhdhleathach dá dtagraítear i Rún ó Chomhdháil CITES 11.17 (rev. CoP17) a tharraingt suas.”.

  The management authorities of the Member States shall communicate to the Commission before 15 June each year all the information relating to the preceding year for drawing up the annual illegal trade report referred to in CITES Resolution Conf. 11.17 (rev. CoP17).’

  Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)

 114. #1809075

  Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006, agus an Bhainistithe Fónta Ceimiceán agus Dramhaíola i nDiaidh 2020 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.

  This coordination and coherence should also be maintained when participating in the implementation and further development of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), adopted by the First International Conference on Chemicals Management in Dubai on 6 February 2006, and the Sound Management of Chemicals and Waste Beyond 2020 within the United Nations framework.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 115. #1825001

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

  Council Decision (EU) 2020/243 of 13 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

 116. #1857381

  I gcás ina sáraíonn rapóirtéir forálacha an Chóid Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa, is forálacha a bhaineann le leasanna airgeadais agus le coinbhleachtaí leasa, féadfaidh an coiste a rinne an rapóirtéir sin a cheapadh, ar thionscnamh an Uachtaráin agus ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, seilbh na hoifige sin a fhoirceannadh.

  Where a rapporteur breaches the provisions of the Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to financial interests and conflicts of interest, the committee which appointed him or her may, at the initiative of the President and on a proposal by the Conference of Presidents, terminate the holding of that office.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 117. #1858628

  Maidir le míreanna a chuirtear ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach i gcomhair vótáil gan leasú, déanfar vótáil orthu gan díospóireacht freisin mura ndéanfaidh an Pharlaimint, le linn an clár oibre a ghlacadh ag tús páirtseisiúin, cinneadh dá mhalairt ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán nó arna iarraidh sin ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad.

  Items placed on the final draft agenda for vote without amendment shall also be put to the vote without debate unless Parliament, when adopting its agenda at the start of a part-session, decides otherwise on a proposal from the Conference of Presidents or at the request of a political group or Members reaching at least the low threshold.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 118. #1608527

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag bunú dhearcadh an Chomhphobail laistigh den Chomhdháil Airí arna bunú leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda ar aontachas Dhaon-Phoblacht na Síne leis an Eagraíocht Trádála Domhanda.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE COMMUNITY POSITION WITHIN THE MINISTERIAL CONFERENCE SET UP BY THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION ON THE ACCESSION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 119. #1608528

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag bunú dhearcadh an Chomhphobail laistigh den Chomhdháil Airí arna bunú leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda ar aontachas Chríoch Custam Leithleach na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Taipei na Síne) leis an Eagraíocht Trádála Domhanda.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE COMMUNITY POSITION WITHIN THE MINISTERIAL CONFERENCE UP BY THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION ON THE ACCESSION OF THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU (CHINESE TAIPEI) TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 120. #1626798

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Seisiún den Choiste Caibidlíochta Idir-Rialtasach um mearcair agus ag an gcéad chruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata um Mearcair maidir leis an treorú dá dtagraítear in Airteagal 8, míreanna 8 agus 9 ann, a ghlacadh go sealadach agus go críochnaitheach dá éis sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 3.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING COMMITTEE ON MERCURY AND AT THE FIRST MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY WITH REGARD TO THE PROVISIONAL AND SUBSEQUENT FINAL ADOPTION OF GUIDANCE REFERRED TO IN ITS ARTICLE 8, PARAGRAPHS 8 AND 9 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 3.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 121. #1639044

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfar scrúdú níos déanaí ar roinnt na hoibre idir an Coiste Polaitiúil agus Coiste na mBuanionadaithe mar aon leis na socruithe praiticiúla maidir le Rúnaíocht an Chomhair Pholaitiúil a chumasc le hArdrúnaíocht na Comhairle agus leis an gcomharaíocht idir Ardrúnaíocht na Comhairle agus an Coimisiún.

  The Conference agrees that the division of work between the Political Committee and the Committee of Permanent Representatives will be examined at a later stage, as will the practical arrangements for merging the Political Cooperation Secretariat with the General Secretariat of the Council and for cooperation between the latter and the Commission.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 122. #1639051

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Chomhairle, faoi chuimsiú na n-imeachtaí dá bhforáiltear in Airteagail K.1 agus K.3 de na forálacha maidir le comhar i réimsí ceartais agus gnóthaí baile, ceisteanna maidir le beartais tearmainn na mBallstát a bhreithniú mar ábhar tosaíochta d'fhonn comhghníomhaíocht a ghlacadh roimh thús 1993 ar mhaithe le gnéithe de na beartais sin a chomhchuibhiú, i bhfianaise an chláir oibre agus an amchláir atá sa tuarascáil maidir le tearmann a tarraingíodh suas arna iarraidh sin do chruinniú na Comhairle Eorpaí i Lucsamburg ar an 28 agus 29 Meitheamh 1991.

  The Conference agrees that, in the context of the proceedings provided for in Articles K.1 and K.3 of the provisions on cooperation in the fields of justice and home affairs, the Council will consider as a matter of priority questions concerning Member States' asylum policies, with the aim of adopting, by the beginning of 1993, common action to harmonize aspects of them, in the light of the work programme and timetable contained in the report on asylum drawn up at the request of the European Council meeting in Luxembourg on 28 and 29 June 1991.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 123. #163821

  (I) Dílseofar ard-údarás an Chomhlachais sa Chomhdháil Bhliantúil Toscairí nó in aon Chomhdháil Speisialta Toscairí.

  (1) The supreme authority of the Association shall be vested in the Annual Delegate Conference or any Special Delegate Conference.

  Statutory Instruments: 1978

 124. #163824

  (4) Beidh comhaltai an Fheidhmeannais Náisiunta agus an tArdrúnai mar aon leis na toscairí ina lánchomhaltaí den Chomhdháil Toscairí.

  (4) The members of the National Executive and the General Secretary shall, in addition to the delegates, be full members of the Delegate Conference.

  Statutory Instruments: 1978

 125. #163839

  (1) Toghfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí Uachtarán as an ochtar comhalta den Fheidhmeannas Náisiúnta a toghadh le vótáil postbhallóide.

  (1) The annual Delegate Conference shall elect a President from among the eight members of the National Executive who have been elected by postal ballot vote.

  Statutory Instruments: 1978

 126. #172951

  Faoin dara céim seo méadófar bunphá fostaithe 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 25 Bealtaine, 1981, agus beidh an bunphá méadaithe a shocrófar iníoctha ón dáta sin.

  Under this second phase the basic pay of employees shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 25th May, 1981 from which date the increased basic wages as provided shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 127. #179273

  Méadófar bunphá na nAicmí Ceann Oibre 1,2,3,4 agus 5 thuas de 7% (nó de cibé céatadán a shocróidh an Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe) ón 20 Bealtaine, 1981, an dáta óna mbeidh an bunphá méadaithe le híoc.

  The basic wages of Job Classes 1, 2. 3, 4 and 5 above shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer/Labour Conference) from 20th May, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 128. #179302

  Méadófar bunphá na nAicmí Ceann Oibre 1, 2, 3, 4 agus 5 thuas de 7% (nó de cibé céatadán a shocróidh an Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe) ón 20 Bealtaine, 1981, an dáta óna mbeidh an bunphá méadaithe le híoc.

  The basic wages of Job Classes 1, 2, 3, 4 and 5 above shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer/Labour Conference) from 20th May, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 129. #318495

  Riail 29 Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán

  Rule 29 Accountability of the Bureau and the Conference of Presidents

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 130. #318935

  I gcás Conradh ar aontachas Stáit don Aontas Eorpach a bheith sínithe, féadfaidh an tUachtarán, tar éis comhaontú Chomhdháil na nUachtarán a fháil, a iarraidh ar pharlaimint an Stáit aontaithe líon áirithe breathnadóirí atá comhionann le líon na suíochán a leithdháilfear ar an Stát sin i bParlaimint na hEorpa ina dhiaidh sin a cheapadh as measc a comhaltaí féin.

  Where a Treaty on the accession of a State to the European Union has been signed, the President, after obtaining the agreement of the Conference of Presidents, may invite the parliament of the acceding State to appoint from among its own members a number of observers equal to the number of future seats in the European Parliament allocated to that State.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 131. #319058

  Ceapfaidh an Biúró Leas-Uachtarán chun bheith freagrach as comhairliúcháin den sórt sin a chur chun feidhme agus tuairisceoidh an Leas-Uachtarán sin ar ais do Chomhdháil na nUachtarán.

  The Bureau shall appoint a Vice-President responsible for the implementation of such consultations, who shall report back to the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 132. #319082

  Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán

  Accountability of the Bureau and the Conference of Presidents

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 133. #319083

  Déanfar miontuairiscí an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán a aistriú isteach sna teangacha oifigiúla, a chló agus a dháileadh ar na Feisirí Parlaiminte go léir agus beidh rochtain ag an bpobal orthu, mura rud é, ar chúiseanna rúndachta, mar atá leagtha síos in Airteagal 4(1) go (4) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, go gcinnfidh an Biúró nó Comhdháil na nUachtarán a mhalairt, go heisceachtúil, maidir le míreanna áirithe de na miontuairiscí.

  The minutes of the Bureau and the Conference of Presidents shall be translated into the official languages, printed and distributed to all Members of Parliament and shall be accessible to the public, unless the Bureau or the Conference of Presidents exceptionally, for reasons of confidentiality, as laid down in Article 4(1) to (4) of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1049/2001, decides otherwise with regard to certain items of the minutes.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 134. #319294

  I gcás easaontais maidir le teorainneacha a n-inniúlachtaí, déanfar an t-ábhar a tharchur, ar iarraidh ó cheann amháin de na coistí lena mbaineann, chuig Comhdháil na nUachtarán agus féadfaidh an Chomhdháil sin cinneadh a dhéanamh faoi cheist na n-inniúlachtaí faoi seach nó féadfaidh sí a chinneadh go mbeidh feidhm ag an nós imeachta le haghaidh cruinnithe coiste comhpháirteacha faoi Riail 51;

  In the event of disagreement about the delimitation of competences the matter shall be submitted, at the request of one of the committees involved, to the Conference of Presidents, which may decide on the question of the respective competences or decide that the procedure with joint committee meetings under Rule 51 is to apply;

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 135. #319528

  Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an Pharlaimint ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán.

  If the European Council decides to convene a Convention, the representatives of Parliament shall be appointed by Parliament upon a proposal by the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 136. #320169

  Ar bhonn eisceachtúil, le formheas Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an tUachtarán an Pharlaimint a chomóradh i gcásanna práinne.

  Exceptionally, with the approval of the Conference of Presidents, the President may convene Parliament in cases of urgency.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 137. #320195

  Maidir le míreanna a chuirtear ar an dréacht críochnaitheach den chlár oibre i gcomhair vótála gan leasú, ní dhéanfar díospóireacht orthu ach oiread mura rud é go ndéanfaidh an Pharlaimint, le linn an clár oibre a ghlacadh ag tús páirtseisiúin, cinneadh dá mhalairt ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán nó arna iarraidh sin ag grúpa polaitiúil nó ag 40 Feisire ar a laghad.

  Items placed on the final draft agenda for vote without amendment shall also be without debate unless Parliament, when adopting its agenda at the start of a part-session, decides otherwise on a proposal from the Conference of Presidents or at the request of a political group or at least 40 Members.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 138. #320201

  Arna iarraidh sin ag an rapóirtéir nó ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint a chinneadh freisin, maidir le mír nach bhfuil díospóireacht iomlán riachtanach lena haghaidh, go ndéileálfar léi trí thíolacadh gairid ag an rapóirtéir sa suí iomlánach.

  At the request of the rapporteur or on a proposal from the Conference of Presidents, Parliament may also decide that an item not needing a full debate will be dealt with by means of a short presentation in plenary by the rapporteur.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 139. #320332

  togra a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán, i gcomhréir le Riail 19, chun an Feisire a chur ar fionraí ó cheann amháin nó níos mó de na hoifigí tofa atá ag an bhFeisire sa Pharlaimint, nó an Feisire sin a chur as ceann amháin nó níos mó de na hoifigí sin.

  submission to the Conference of Presidents, in accordance with Rule 19, of a proposal for the Member’s suspension or removal from one or more of the elected offices held by the Member in Parliament.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 140. #320628

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint, aon tráth, coistí speisialta a chur ar bun, a ndéanfar a gcuid cumhachtaí, a gcomhdhéanamh agus a dtéarma oifige a shainiú ag an am céanna a ghlactar an cinneadh chun iad a chur ar bun;

  On a proposal from the Conference of Presidents, Parliament may at any time set up special committees, whose powers, composition and term of office shall be defined at the same time as the decision to set them up is taken;

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 141. #320638

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, déanfaidh an Pharlaimint cinneadh i dtaobh an gcuirfear coiste ar bun agus, má chinneann sí déanamh amhlaidh, cinnfidh sí comhdhéanamh an choiste i gcomhréir le Riail 186.

  Parliament, on a proposal from the Conference of Presidents, shall decide whether to set up a committee and, if it decides to do so, on its composition, in accordance with Rule 186.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 142. #320666

  Is é an togra ó Chomhdháil na nUachtarán maidir le comhdhéanamh coiste fiosrúcháin (mír 3), agus an togra sin amháin, a bhféadfar leasú a dhéanamh air, i gcomhréir le Riail 186(2).

  Only the proposal from the Conference of Presidents concerning the composition of a committee of inquiry (paragraph 3) is open to amendment, in accordance with Rule 186(2).

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 143. #320720

  Faoi réir údarú a fháil roimh ré ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh buanchoiste nó coiste speisialta, ar mhaithe lena chuid oibre, fochoiste amháin nó níos mó a cheapadh agus, ag an am céanna, déanfaidh sé comhdhéanamh an fhochoiste nó na bhfochoistí sin a chinneadh i gcomhréir le Riail 186 agus déanfaidh sé réimsí freagrachta an fhochoiste nó na bhfochoistí sin a chinneadh freisin.

  Subject to prior authorisation by the Conference of Presidents, a standing or special committee may, in the interests of its work, appoint one or more subcommittees, at the same time determining their composition, in accordance with Rule 186, and their areas of responsibility.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 144. #322219

  Geallann Leas-Uachtarán an Choimisiúin atá freagrach as an gcaidreamh idirinstitiúideach go dtuairisceoidh sé do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí go rialta, trí achoimre a thabhairt ar chur chun feidhme polaitiúil Chlár Oibre an Choimisiúin don bhliain i dtrácht.

  The Vice-President of the Commission responsible for interinstitutional relations undertakes to report to the Conference of Committee Chairs regularly, outlining the political implementation of the Commission Work Programme for the year in question.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 145. #322275

  Féadfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná cruinniú Chomhdháil na nUachtarán a chinneann an dréacht críochnaitheach de chlár oibre páirtseisiúin, a mholadh go gcuirfear míreanna áirithe san áireamh sa chlár oibre.

  The Commission may propose the inclusion of items on the agenda not later than the meeting of the Conference of Presidents that decides on the final draft agenda of a part-session.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 146. #322456

  Ar bhonn an chomhagallaimh sin, déanfaidh gach coiste parlaiminteach toradh an chomhagallaimh a thuairisciú do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

  On the basis of that dialogue each parliamentary committee shall report on the outcome thereof to the Conference of Committee Chairs.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 147. #322707

  CINNEADH Ó CHOMHDHÁIL NA nUACHTARÁN AN 12 NOLLAIG 2002 [1]

  DECISION OF THE CONFERENCE OF PRESIDENTS OF 12 DECEMBER 2002 [1]

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 148. #322749

  Déanfar an t-údarú le haghaidh na dtuarascálacha seo a leanas a dheonú go huathoibríoch tar éis an iarraidh a chur in iúl do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí:

  Authorisation shall be granted automatically after notification of the request to the Conference of Committee Chairs for

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 149. #322777

  - cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 15 Meitheamh 2000 i ndáil leis an nós imeachta maidir le húdarú a dheonú chun tuarascálacha a tharraingt suas ar dhoiciméid arna gcur ar aghaidh mar eolas chuig Parlaimint na hEorpa ag institiúidí nó ag comhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh.

  - decision of the Conference of Presidents of 15 June 2000 on the procedure for authorising the drawing-up of reports on documents forwarded to the European Parliament for information by other institutions or bodies of the European Union.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 150. #322811

  Cuireadh isteach an t-airteagal seo trí bhíthin cinnidh ó Chomhdháil na nUachtarán an 26 Meitheamh 2003.

  This article was inserted by means of a decision of the Conference of Presidents of 26 June 2003.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 151. #326026

  (32) Sa Dearbhú maidir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin, thug an Chomhdháil dá haire go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún, i gcomhréir lena chleachtas seanbhunaithe, leanúint de dhul i gcomhairle le saineolaithe arna gceapadh ag na Ballstáit, agus dréachtghníomhartha tharmligthe i réimse na seirbhísí airgeadais á n-ullmhú aige.

  (32) In the Declaration on Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union, annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, the Conference took note of the Commission's intention to continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.

  Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

 152. #327526

  4. MEABHRAÍONN SÍ an chomhdháil ardleibhéil "Le Chéile don Mheabhairshláinte agus don Fholláine" a tionóladh sa Bhruiséil an 13 Meitheamh 2008, a bhunaigh an Comhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine;

  4. RECALLS the EU high-level conference "Together for Mental Health and Well-Being" held in Brussels on 13 June 2008, which established the European Pact for Mental Health and Well-Being;

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 153. #327545

  - an Chomhdháil maidir le "Meabhairshláinte agus Folláine Leanaí agus Daoine Óga a Chur Chun Cinn — Á Thabhairt i gCrích" a tionóladh i Stócólm an 29- 30 Meán Fómhair 2009,

  - the Conference on "Promotion of Mental Health and Well-being of Children and Young People — Making it Happen" held in Stockholm on 29- 30 September 2009,

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 154. #327547

  - an Chomhdháil maidir le "Meabhairshláinte agus Folláine i nDaoine Breacaosta — Á Thabhairt i gCrích" a tionóladh i Maidrid an 28- 29 Meitheamh 2010,

  - the Conference on "Mental Health and Well-Being in Older People — Making it Happen" held in Madrid 28- 29 June 2010,

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 155. #327548

  - an Chomhdháil maidir le "Cuimsiú Sóisialta a chur chun cinn agus Stiogma a Chomhrac ar mhaithe le Meabhairshláinte agus Folláine níos fearr" a tionóladh i Liospóin an 8- 9 Samhain 2010,

  - the Conference on "Promoting Social Inclusion and Combating Stigma for Better Mental Health and Well-being" held in Lisbon on 8- 9 November 2010,

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 156. #327549

  - an Chomhdháil maidir le "Meabhairshláinte agus Folláine a Chur Chun Cinn san Ionad Oibre" a tionóladh i mBeirlín an 3- 4 Márta 2011;

  - the Conference on "Promoting Mental Health and Well-being at Workplaces" held in Berlin on 3- 4 March 2011.

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 157. #329494

  Ina theannta sin, thug an Chomhdháil dá haire na dearbhuithe seo a leanas atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo:

  Furthermore, the Conference has noted the declarations listed hereafter and annexed to this Final Act:

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 158. #329532

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gur chóir don Chomhairle tús a chur leis an gcinneadh a ullmhú lena mbunófar nósanna cur chun feidhme an chinnidh maidir le feidhmiú Uachtaránacht na Comhairle a luaithe a bheidh Conradh Liospóin sínithe agus gur chóir di a formheas polaitiúil a thabhairt taobh istigh de shé mhí.

  The Conference declares that the Council should begin preparing the decision establishing the procedures for implementing the decision on the exercise of the Presidency of the Council as soon as the Treaty of Lisbon is signed, and should give its political approval within six months.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 159. #329554

  Meabhraíonn an Chomhdháil freisin nach ndéanann na forálacha lena rialaítear an Comhbheartas Slándála agus Cosanta dochar do cháilíocht shonrach bheartais slándála agus cosanta na mBallstát.

  The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 160. #329560

  Sa chomhthéacs sin, daingníonn an Chomhdháil cion an Aontais le héagsúlacht chultúrtha na hEorpa agus an aire ar leith a leanfaidh sé de bheith á tabhairt do na teangacha sin agus do theangacha eile.

  In this context, the Conference confirms the attachment of the Union to the cultural diversity of Europe and the special attention it will continue to pay to these and other languages.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 161. #329561

  Molann an Chomhdháil do na Ballstáit sin ar mian leo an chaoi atá aitheanta in Airteagal 53(2) a thapú a chur i bhfios don Chomhairle, laistigh de shé mhí ó dháta Conradh Liospóin a shíniú, an teanga nó na teangacha chun a ndéanfar na Conarthaí a aistriú.

  The Conference recommends that those Member States wishing to avail themselves of the possibility recognised in Article 53(2) communicate to the Council, within six months from the date of the signature of the Treaty of Lisbon, the language or languages into which translations of the Treaties will be made.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 162. #329563

  Tá an Chomhdháil tar éis a chinneadh freisin Tuairim Sheirbhís Dlí na Comhairle maidir leis an tosaíocht atá ag dlí CE mar a leagtar amach in 11197/07 (JUR 260) í a chur i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo:

  The Conference has also decided to attach as an Annex to this Final Act the Opinion of the Council Legal Service on the primacy of EC law as set out in 11197/07 (JUR 260):

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 163. #329575

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach n-údaróidh pearsantacht dhlítheanach a bheith ag an Aontas Eorpach don Aontas reachtú nó gníomhú lasmuigh de na cumhachtaí atá tugtha ag na Ballstáit dó sna Conarthaí.

  The Conference confirms that the fact that the European Union has a legal personality will not in any way authorise the Union to legislate or to act beyond the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 164. #329581

  Tugann an Chomhdháil dá haire go gcuirfear forálacha Airteagal 78 i bhfeidhm i gcomhréir leis an gcleachtas reatha.

  The Conference notes that the provisions of Article 78 shall be applied in accordance with the current practice.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 165. #329582

  Tugann an Chomhdháil dá haire go léireofar Airteagal 87(2)(c) i gcomhréir leis an gcásdlí atá ann de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndáil le hinfheidhmeacht na bhforálacha sin maidir le cabhair arna deonú do limistéir áirithe de Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine ar chuir seandeighilt na Gearmáine as dóibh.

  The Conference notes that Article 87(2)(c) shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union regarding the applicability of the provisions to aid granted to certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the former division of Germany.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 166. #329584

  I dtaca le hAirteagal 104, daingníonn an Chomhdháil gurb iad an dá philéar atá le beartas eacnamaíoch agus fioscach an Aontais agus na mBallstát cumas fáis a ardú agus riochtaí buiséadacha cobhsaí a ráthú.

  With regard to Article 104, the Conference confirms that raising growth potential and securing sound budgetary positions are the two pillars of the economic and fiscal policy of the Union and the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 167. #329586

  Athdhaingníonn an Chomhdháil a tiomantas do na forálacha maidir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis mar chreat chun beartais bhuiséadacha sna Ballstáit a chomhordú.

  The Conference reaffirms its commitment to the provisions concerning the Stability and Growth Pact as the framework for the coordination of budgetary policies in the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 168. #329587

  Daingníonn an Chomhdháil gur córas atá bunaithe ar rialacha an dóigh is fearr chun a ráthú go ndéanfar na gealltanais a fhorfheidhmiú agus go gcuirfear cóir chomhionann ar na Ballstáit uile.

  The Conference confirms that a rule-based system is the best guarantee for commitments to be enforced and for all Member States to be treated equally.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 169. #329588

  Laistigh den chreat sin, athdhaingníonn an Chomhdháil freisin a tiomantas do spriocanna straitéis Liospóin:

  Within this framework, the Conference also reaffirms its commitment to the goals of the Lisbon Strategy:

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 170. #329594

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir do na Ballstáit leas gníomhach a bhaint as tréimhsí téarnaimh eacnamaíoch chun an t-airgeadas poiblí a chomhdhlúthú agus a riocht buiséadach a fheabhsú.

  The Conference agrees that Member States should use periods of economic recovery actively to consolidate public finances and improve their budgetary positions.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 171. #332580

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach mór aird chuí a thabhairt ar shainghnéithe sonracha an ábhair nuair atá rialacha le glacadh ar bhonn Airteagal 16b a bhaineann le sonraí pearsanta a chosaint a bhféadfadh impleachtaí díreacha a bheith acu ar an tslándáil náisiúnta.

  The Conference declares that, whenever rules on protection of personal data to be adopted on the basis of Article 15a could have direct implications for national security, due account will have to be taken of the specific characteristics of the matter.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 172. #332582

  Measann an Chomhdháil más rud é go ndéanfadh dréachtghníomh reachtach arna bhunú ar Airteagal 63a(2) difear do ghnéithe tábhachtacha de chóras slándála sóisialta Ballstáit, lena n-áirítear a raon feidhme, a chostas nó a struchtúr airgeadais, nó go ndéanfadh sé difear do chothromaíocht airgeadais an chórais sin mar atá leagtha amach sa dara mír d'Airteagal 42, go dtabharfar aird chuí ar leasanna an Bhallstáit sin.

  The Conference considers that in the event that a draft legislative act based on Article 69 A(2) would affect important aspects of the social security system of a Member State, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system as set out in the second paragraph of Article 42, the interests of that Member State will be duly taken into account.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 173. #332589

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach foláir do na bearta a ghlacfar de bhun Airteagal 152(4)(c) cúraimí comhchoiteanna slándála a chomhlíonadh agus nach foláir é a bheith de chuspóir acu ardchaighdeáin cháilíochta agus slándála a shocrú, i gcás ina gcoiscfeadh na caighdeáin náisiúnta a théann i gcion ar an margadh inmheánach, murach sin, ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a bhaint amach.

  The Conference declares that the measures to be adopted pursuant to Article 152(4)(c) must meet common safety concerns and aim to set high standards of quality and safety where national standards affecting the internal market would otherwise prevent a high level of human health protection being achieved.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 174. #345680

  Glacfaidh an Coimisiún bearta breise, i gcás inar gá, chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  The Commission shall adopt, where necessary, additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention, decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 175. #438795

  (3) Déanfaidh Stát Conarthach a dhéanfaidh an dearbhú dá bhforáiltear i mír 2 Buan-Bhiúró Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach a choimeád ar an eolas maidir le hainmneacha agus seoltaí na gcomhlachtaí agus na ndaoine sin.

  (3) A Contracting State which makes the declaration provided for in paragraph 2 shall keep the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law informed of the names and addresses of these bodies and persons.

  ADOPTION ACT 2010

 176. #438863

  Airteagal 42 — Coimisiún Speisialta a thionól go rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún.Déanfaidh Ard-Rúnaí Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach Coimisiún Speisialta a thionól go tráthrialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú praiticiúil an Choinbhinsiúin.

  Article 42 — Regularly convening Special Commission to review Convention.

  ADOPTION ACT 2010

 177. #438888

  Airteagal 48 — Soláthróidh an taiscí faisnéis do Stáit is comhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta, et al.

  Article 48 — Depositary to provide information to States members of the Hague Conference on Private International Law, et al.

  ADOPTION ACT 2010

 178. #450078

  (c) líon na dtoscairí dá bhfuil an chomhdháil á heagrú, agus

  (c) the number of delegates for whom the conference is organised, and

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 179. #450345

  (b) I gcás go soláthraíonn gníomhaire taistil seirbhísí imeallscéime lena n-áirítear cóiríocht cháilitheach i dtaca le freastal ag taistealaí ar chomhdháil cháilitheach, déanfaidh an gníomhaire taistil doiciméad a eisiúint chuig an taistealaí ina mbeidh sonraí faoin méid cánach is inmhuirearaithe ag an soláthraí cóiríochta i leith sholáthar na cóiríochta cáilithí don taistealaí sin.

  (b) Where a travel agent supplies margin scheme services that include qualifying accommodation in connection with the attendance by a traveller at a qualifying conference, the travel agent shall issue a document to the traveller containing particulars of the amount of tax chargeable by the accommodation provider in respect of the supply of the qualifying accommodation to that traveller.

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 180. #471023

  (a) i gcás nár seoladh an chomhdháil idirghabhála, ráiteas faoi na fáthanna nár seoladh í, nó

  (a) where the mediation conference did not take place, a statement of the reasons as to why it did not take place, or

  MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011

 181. #471024

  (b) i gcás gur seoladh an chomhdháil idirghabhála—

  (b) where the mediation conference did take place—

  MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011

 182. #471028

  (c) i gcás gur seoladh an chomhdháil idirghabhála agus nach ndearnadh socraíocht, ráiteas i dtaobh cibé ar tharla an toradh sin go substaintiúil de bharr iompair aon pháirtí amháin nó níos mó ná aon pháirtí amháin, agus sa chás sin céannacht an pháirtí sin nó na bpáirtithe sin a shonrú.

  (c) where the mediation conference did take place and no settlement has been entered into, a statement as to whether such outcome is substantially due to the conduct of one or more than one of the parties, and in that case specifying the identity of such party or parties.

  MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011

 183. #581985

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d’astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir, nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal 1987 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin chuig Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin [9] (Prótacal Montréal), a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe, ag baint úsáide as modheolaíochtaí inchomparáide atá comhaontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol of 1987 on substances that deplete the ozone layer to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer [9] (the Montreal Protocol) using comparable methodologies agreed by the Conference of the Parties.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 184. #596628

  An 13 Meitheamh 2012, ghlac an Chomhdháil Idirnáisiúnta Saothair (CIS) rún "Maidir leis na bearta i ndáil le Maenmar arna nglacadh faoi Airteagal 33 de Bhunreacht CIS" ("Rún CIS").

  On 13 June 2012 the International Labour Conference (ILC) adopted a resolution "Concerning the measures on the subject of Myanmar adopted under article 33 of the ILO Constitution" (ILC resolution).

  Regulation (EU) No 607/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalised tariff preferences from Myanmar/Burma

 185. #641845

  Mura bhfuil an táirge íocshláinte imscrúdaitheach údaraithe, mura bhfuil údarú margaíochta aige ó thríú tír is páirtí sa Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chomhchuibhiú Ceanglas Teicniúil do Chlárú Cógaisíochta lena nÚsáid ag an Duine (CIC), agus mura monaraíodh san Aontas é, cuirfear an doiciméadacht seo a leanas isteach:

  If the investigational medicinal product is not authorised, and does not have a marketing authorisation from a third country that is party to the International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), and is not manufactured in the Union, the following documentation shall be submitted:

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 186. #683966

  Maidir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] a glacadh le déanaí, ar rialachán é lenar aisghaireadh Cinneadh Uimh. 280/2004/CE agus a tháinig in ionad an Chinnidh sin, níl an bunús dlí ann a chuirfeadh ar chumas an Choimisiúin na rialacha maidir le cur chun feidhme teicniúil is gá a ghlacadh don dara tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto i gcomhréir le téarmaí Leasú Doha, leis na cinntí ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.

  The recently adopted Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council [9], which repealed and replaced Decision No 280/2004/EC, does not contain the legal basis that would enable the Commission to adopt the necessary technical implementation rules for the second commitment period of the Kyoto Protocol in accordance with the terms of the Doha Amendment, the decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement.

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 187. #691670

  Sa bhreis air sin, beidh ról ag an speisialtóir sin in eagrú imeachtaí abhaineann le cibearchoireacht, lena n-áirítear an Chomhdháil bhliantúil arChibearchoireacht de chuid Interpol/Europol.

  Furthermore, this specialist will be involved in theorganisation of cybercrime related events, including the annualInterpol/Europol Cybercrime Conference.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 

 188. #723997

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gur chóir don Chomhairle tús a chur leis an gcinneadh a ullmhú lena mbunófar nósanna cur chun feidhme an chinnidh maidir le feidhmiú Uachtaránacht na Comhairle a luaithe a bheidh Conradh Liospóin sínithe agus gur chóir di a formheas polaitiúil a thabhairt taobh istigh de shé mhí.

  The Conference declares that the Council should begin preparing the decision establishing the procedures for implementing the decision on the exercise of the Presidency of the Council as soon as the Treaty of Lisbon is signed, and should give its political approval within six months.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 189. #724012

  Meabhraíonn an Chomhdháil freisin nach ndéanann na forálacha lena rialaítear an Comhbheartas Slándála agus Cosanta dochar do cháilíocht shonrach bheartais slándála agus cosanta na mBallstát.

  The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 190. #724018

  Sa chomhthéacs sin, daingníonn an Chomhdháil cion an Aontais le héagsúlacht chultúrtha na hEorpa agus an aire ar leith a leanfaidh sé de bheith á tabhairt do na teangacha sin agus do theangacha eile.

  In this context, the Conference confirms the attachment of the Union to the cultural diversity of Europe and the special attention it will continue to pay to these and other languages.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 191. #724019

  Molann an Chomhdháil do na Ballstáit sin ar mian leo an chaoi atá aitheanta in Airteagal 55(2) a thapú a chur i bhfios don Chomhairle, laistigh de shé mhí ó dháta Conradh Liospóin a shíniú, an teanga nó na teangacha chun a ndéanfar na Conarthaí a aistriú.

  The Conference recommends that those Member States wishing to avail themselves of the possibility recognised in Article 55(2) communicate to the Council, within six months from the date of the signature of the Treaty of Lisbon, the language or languages into which translations of the Treaties will be made.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 192. #724022

  Tá an Chomhdháil tar éis a chinneadh freisin Tuairim Sheirbhís Dlí na Comhairle maidir leis an tosaíocht atá ag dlí CE mar a leagtar amach in 11197/07 (JUR 260) í a chur i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo:

  The Conference has also decided to attach as an Annex to this Final Act the Opinion of the Council Legal Service on the primacy of EC law as set out in 11197/07 (JUR 260):

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 193. #724040

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach mór aird chuí a thabhairt ar shainghnéithe sonracha an ábhair nuair atá rialacha le glacadh ar bhonn Airteagal 16 a bhaineann le sonraí pearsanta a chosaint a bhféadfadh impleachtaí díreacha a bheith acu ar an tslándáil náisiúnta.

  The Conference declares that, whenever rules on protection of personal data to be adopted on the basis of Article 16 could have direct implications for national security, due account will have to be taken of the specific characteristics of the matter.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 194. #724045

  Measann an Chomhdháil más rud é go ndéanfadh dréachtghníomh reachtach arna bhunú ar Airteagal 79(2) difear do ghnéithe tábhachtacha de chóras slándála sóisialta Ballstáit, lena n-áirítear a raon feidhme, a chostas nó a struchtúr airgeadais, nó go ndéanfadh sé difear do chothromaíocht airgeadais an chórais sin mar atá leagtha amach sa dara mír d'Airteagal 48, go dtabharfar aird chuí ar leasanna an Bhallstáit sin.

  The Conference considers that in the event that a draft legislative act based on Article 79(2) would affect important aspects of the social security system of a Member State, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system as set out in the second paragraph of Article 48, the interests of that Member State will be duly taken into account.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 195. #724049

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach n-údaróidh pearsantacht dhlítheanach a bheith ag an Aontas Eorpach don Aontas reachtú nó gníomhú lasmuigh de na cumhachtaí atá tugtha ag na Ballstáit dó sna Conarthaí.

  The Conference confirms that the fact that the European Union has a legal personality will not in any way authorise the Union to legislate or to act beyond the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 196. #724059

  Tugann an Chomhdháil dá haire go gcuirfear forálacha Airteagal 98 i bhfeidhm i gcomhréir leis an gcleachtas reatha.

  The Conference notes that the provisions of Article 98 shall be applied in accordance with the current practice.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 197. #724062

  Tugann an Chomhdháil dá haire go léireofar Airteagal 107(2)(c) i gcomhréir leis an gcásdlí atá ann de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndáil le hinfheidhmeacht na bhforálacha sin maidir le cabhair arna deonú do limistéir áirithe de Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine ar chuir seandeighilt na Gearmáine as dóibh.

  The Conference notes that Article 107(2)(c) shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union regarding the applicability of the provisions to aid granted to certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the former division of Germany.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 198. #724063

  I dtaca le hAirteagal 126, daingníonn an Chomhdháil gurb iad an dá philéar atá le beartas eacnamaíoch agus fioscach an Aontais agus na mBallstát cumas fáis a ardú agus riochtaí buiséadacha cobhsaí a ráthú.

  With regard to Article 126, the Conference confirms that raising growth potential and securing sound budgetary positions are the two pillars of the economic and fiscal policy of the Union and the Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 199. #724065

  Athdhaingníonn an Chomhdháil a tiomantas do na forálacha maidir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis mar chreat chun beartais bhuiséadacha sna Ballstáit a chomhordú.

  The Conference reaffirms its commitment to the provisions concerning the Stability and Growth Pact as the framework for the coordination of budgetary policies in the Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 200. #724066

  Daingníonn an Chomhdháil gur córas atá bunaithe ar rialacha an dóigh is fearr chun a ráthú go ndéanfar na gealltanais a fhorfheidhmiú agus go gcuirfear cóir chomhionann ar na Ballstáit uile.

  The Conference confirms that a rule-based system is the best guarantee for commitments to be enforced and for all Member States to be treated equally.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 201. #724067

  Laistigh den chreat sin, athdhaingníonn an Chomhdháil freisin a tiomantas do spriocanna straitéis Liospóin:

  Within this framework, the Conference also reaffirms its commitment to the goals of the Lisbon Strategy:

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 202. #724073

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir do na Ballstáit leas gníomhach a bhaint as tréimhsí téarnaimh eacnamaíoch chun an t-airgeadas poiblí a chomhdhlúthú agus a riocht buiséadach a fheabhsú.

  The Conference agrees that Member States should use periods of economic recovery actively to consolidate public finances and improve their budgetary positions.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 203. #724084

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach foláir do na bearta a ghlacfar de bhun Airteagal 168(4)(c) cúraimí comhchoiteanna slándála a chomhlíonadh agus nach foláir é a bheith de chuspóir acu ardchaighdeáin cháilíochta agus slándála a shocrú, i gcás ina gcoiscfeadh na caighdeáin náisiúnta a théann i gcion ar an margadh inmheánach, murach sin, ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a bhaint amach.

  The Conference declares that the measures to be adopted pursuant to Article 168(4)(c) must meet common safety concerns and aim to set high standards of quality and safety where national standards affecting the internal market would otherwise prevent a high level of human health protection being achieved.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 204. #724098

  I dtaca leis sin, tugann an Chomhdháil dá haire nach bhféadfar, i gcomhréir le hAirteagal 31(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, gníomhartha reachtacha a ghlacadh i réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála.

  In this connection, the Conference notes that in accordance with Article 31(1) of the Treaty on European Union, legislative acts may not be adopted in the area of the Common Foreign and Security Policy.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 205. #724114

  Fairis sin, tugann an Chomhdháil dá haire go ndearbhaíonn an Danmhairg, ar bhonn an Dearbhaithe ón gComhdháil maidir le hAirteagal 222 go mbeidh rannpháirtíocht na Danmhairge i ngníomhaíochtaí nó i ngníomhartha dlí de bhun Airteagal 222 i gcomhréir le Cuid I agus Cuid II den Phrótacal maidir le seasamh na Danmhairge.

  Furthermore, the Conference notes that on the basis of the Declaration by the Conference on Article 222, Denmark declares that Danish participation in actions or legal acts pursuant to Article 222 will take place in accordance with Part I and Part II of the Protocol on the position of Denmark.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 206. #724128

  Iarrann an Chomhdháil ar Pharlaimint na hEorpa, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún féachaint, faoi chuimsiú a bhfeidhmeanna faoi seach, leis na gníomhartha dlí lena leasófar na gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 10(1) den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha nó na gníomhartha dlí a ghabhfaidh a n-ionad a ghlacadh sna cásanna iomchuí a mhéad is féidir laistigh den tréimhse 5 bliana dá dtagraítear in Airteagal 10(3) den Phrótacal sin. C.

  The Conference invites the European Parliament, the Council and the Commission, within their respective powers, to seek to adopt, in appropriate cases and as far as possible within the five-year period referred to in Article 10(3) of the Protocol on transitional provisions, legal acts amending or replacing the acts referred to in Article 10(1) of that Protocol.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 207. #1281602

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar ocsailt chun a shínithe sa Háig an 16 Nollaig, 1970, ag Stáit a bhi páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh sa Háig ón 1 go dtí an 16 Nollaig, 1970 (dá ngairtear Comhdháil na Háige anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 December, 1970, by States participating in the International Conference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December, 1970 (hereinafter referred to as The Hague Conference).

  Number 29 of 1973: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1973

 208. #1291120

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe i Montreal an 23 Meán Fómhair, 1971 ag Stáit a bhí páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh i Montreal ón 8 go dtí an 23 Meán Fómhair, 1971 (dá ngairtear Comhdháil Mhontreal anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 1971, by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 8 to 23 September 1971 (hereinafter referred to as the Montreal Conference).

  Number 9 of 1975: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1975

 209. #1367697

  An Rúnaíocht don Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe

  the Secretariat to the Employer-Labour Conference

  Number 26 of 1980: OMBUDSMAN ACT, 1980

 210. #1480135

  Déanfaidh aon Ardpháirtí Conarthach a bheartaíonn leas a bhaint as an gceart seo fógra a thabhairt do Rialtas na Beilge a chomórfaidh an chomhdháil laistigh de shé mhí ina dhiaidh sin.

  Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right shall notify the Belgian Government which shall convene the conference within six months thereafter. [GA]

  Number 5 of 1989: JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989

 211. #1480234

  Déanfaidh aon Ardpháirtí Conarthach a bheartaíonn leas a bhaint as an gceart seo fógra a thabhairt do Rialtas na Beilge a chomórfaidh an chomhdháil laistigh de shé mhí ina dhiaidh sin.

  Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right shall notify the Belgian Government which shall convene the conference within six months thereafter. [GA]

  Number 5 of 1989: JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989

 212. #1591648

  — gur reáchtáil an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte an chéad Chomhdháil Aireachta um Ghníomhaíocht Dhomhanda in aghaidh an Néaltraithe a tionóladh sa Ghinéiv i Márta 2015, ar cruthaíodh an Creat Domhanda um Néaltrú dá toradh;

  — THE WORLD HEALTH ORGANISATION HOSTED THE FIRST EVER MINISTERIAL CONFERENCE ON GLOBAL ACTION AGAINST DEMENTIA IN GENEVA IN MARCH 2015, LEADING TO THE CREATION OF A GLOBAL DEMENTIA FRAMEWORK;

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 213. #1596298

  agus Sceideal B: COM (2016) 437 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an 17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016.

  AND SCHEDULE B: COM (2016)437 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION’S BEHALF WITH REGARD CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2016.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 214. #1613803

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha Tuarascáil ar Chomhdháil Chinn Chomhairle Pharlaimintí an AE, An Bhratasláiv 24-27 Bealtaine 2007 _______________________________________ Bealtaine 2007 May 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON EUROPEAN AFFAIRS REPORT OF THE CONFERENCE OF SPEAKERS OF EU PARLIAMENTS BRATISLAVA 24-27 MAY 2007 _________________________________________ MAY 2007

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 215. #1618729

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle faoi cheadú an leasaithe ar Iarscríbhinn I, thar ceann an Chomhphobail, agus faoi ghlacadh le hIarscríbhinní nua VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel), de réir mar atá leagtha síos i gCinneadh IV/9 de Chomhdháil na bPáirtithe.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE APPROVAL, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE AMENDMENT OF ANNEX 1 AND THE ADOPTION OF NEW ANNEXES VIII AND IX TO THE CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (BASEL CONVENTION), AS LAID DOWN IN DECISION IV/9 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 216. #1623948

  Tráth aon athbhreithnithe ar na forálacha a bhaineann leis an tslándáil faoi Airteagal J.4, scrúdóidh an Chomhdháil a chomórfar chuige sin an gá leasuithe eile a dhéanamh ar na forálacha eile a bhaineann leis an gcomhbheartas eachtrach agus sládála.

  On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4, the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 217. #1626568

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach sa Chomhdháil Airí den Eagraíocht Trádála Domhanda maidir le fadú an mhoratóra ar dhleachtanna custaim ar tharchuir leictreonacha agus an mhoratóra ar neamhshárú agus gearáin suímh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 483.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN BY THE EUROPEAN UNION WITHIN THE MINISTERIAL CONFERENCE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AS REGARDS AN EXTENSION OF THE MORATORIUM ON CUSTOMS DUTIES ON ELECTRONIC TRANSMISSIONS AND THE MORATORIUM ON NON-VIOLATION AND SITUATION COMPLAINTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 483.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 218. #1630212

  Tuarascáil ar Chomhdháil FEANTSA 2006: ‘Is Ceart de chuid an Duine an tSláinte: Rochtain ar an tSláinte a Chinntiú do Dhaoine gan Chónaí’, Wroclaw, an Pholainn, 12-13 Deireadh Fómhair 2006.

  REPORT ON THE FEANTSA CONFERENCE 2006: 'THE RIGHT TO HEALTH IS A HUMAN RIGHT: ENSURING ACCESS TO HEALTH TO HOMELESS PEOPLE', WROCLAW, POLAND, 12TH-13TH OCTOBER 2006

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 219. #1639038

  Molann an Chomhdháil, dá réir sin, go gcuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid na Comhairle tráth nach déanaí ná 1993 maidir le bearta chun cur le rochtain an phobail ar an bhfaisnéis atá ag na hinstitiúidí.

  The Conference accordingly recommends that the Commission submit to the Council no later than 1993 a report on measures designed to improve public access to the information available to the institutions.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 220. #1639045

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go mbeidh ag an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta an neamhspleáchas céanna maidir lena bhuiséad agus lena bhainistíocht foirne agus a bhí go dtí seo ag an gCúirt Iniúchóirí.

  The Conference agrees that the Economic and Social Committee will enjoy the same independence with regard to its budget and staff management as the Court of Auditors has enjoyed hitherto.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 221. #1639061

  Measann an Chomhdháil, ag féachaint do mhéadú na tábhachta i gcaomhnú an dúlra ar an leibhéal náisiúnta, Comhphobail agus idirnáisiúnta, nach foláir don Chomhphobal,. agus a chumhachtaí de bhun fhorálacha Chuid a Trí den Chonradh seo á bhfeidhmiú aige, riachtanais shonracha an réimse sin a chur san áireamh.

  The Conference considers that, in view of the increasing importance of nature conservation at national, Community and international level, the Community should, in exercising its powers under the provisions of Part Three, take account of the specific requirements of this area.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 222. #1639062

  Dearbhaíonn an Chomhdháil nach féidir le hathruithe i reachtaíocht an Chomhphobail na maoluithe a lagú arna ndeonú don Spáinn agus don Phortaingéil go dtí an 31 Nollaig 1999 faoin Treoir ón gComhairle an 24 Samhain 1988 maidir le hastaíochtaí truailleán áirithe san aer ó ollghléasraí dócháin a theorannú.

  The Conference declares that changes in Community legislation cannot undermine the derogations granted to Spain and Portugal until 31 December 1999 under the Council Directive of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 223. #1639066

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir an tábhacht ar leith a ghabhann, dar léi, leis an gcúram a chuirtear ar an gCúirt Iniúchóirí in Airteagail 188a agus 206 den Chonradh seo.

  The Conference emphasizes the special importance it attaches to the task assigned to the Court of Auditors by Articles 188 and 206 of the Treaty establishing the European Union.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 224. #1639081

  Comhaontaíonn an Chomhdháil, ag tabhairt dá haire di go bhféadfadh difríochtaí a bheith ann, in imthosca eisceachtúla, idir leasanna an Aontais agus leasanna na dtíortha agus na gcríoch thar lear dá dtagraítear in Airteagal 227(3) agus (5)(a) agus (b) den Chonradh seo, go ndéanfaidh an Chomhairle a dícheall chun réiteach a aimsiú atá i gcomhréir le seasamh an Aontais.

  The Conference, noting that in exceptional circumstances divergences may arise between the interests of the Union and those of the overseas countries and territories referred to in Article 227(3) and 5(a) and (b), agrees that the Council will seek to reach a solution which accords with the position of the Union

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 225. #1658755

  Ba cheart, mar sin, go leanfadh an tAontas de dhlúthpháirtíocht a léiriú leis na tríú tíortha sin atá páirteach sa chaibidlíocht maidir le haontachas leis an Aontas agus lenar tionscnaíodh an chomhdháil idir-rialtasach aontachais.

  The Union should, therefore, continue to show solidarity with the third countries that are involved in accession negotiations with it, and with which an intergovernmental accession conference has been opened.

  Regulation (EU) No 661/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

 226. #1786231

  Is é córas cuótaí iltaobhaobach Chomhdháil Eorpach na nAirí Iompair (ECMT) an t-aon chreat dlíthiúil eile ar a bhfeadfaí iompar earraí de bhóthar idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a bhunú tar éis dháta na tarraingthe siar.

  The multilateral quota system of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) is the only other available legal framework that could provide a basis for the carriage of goods by road between the Union and the United Kingdom after the withdrawal date.

  Regulation (EU) 2019/501 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (Text with EEA relevance.)

 227. #1853930

  An Chomhdháil Eorpach faoin bhForbairt Tuaithe , https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development2016en.

  European Conference on Rural Development , https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016en.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 228. #1855651

  An Chomhdháil Eorpach faoin bhForbairt Tuaithe , suíomh gréasáin.

  European Conference on Rural Development , website.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 229. #1856871

  Riail 32 Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán

  Rule 32 Accountability of the Bureau and the Conference of Presidents

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 230. #1857330

  I gcás Conradh ar aontachas Stáit don Aontas Eorpach a bheith sínithe, féadfaidh an tUachtarán, tar éis comhaontú Chomhdháil na nUachtarán a fháil, a iarraidh ar pharlaimint an Stáit aontachais líon áirithe breathnadóirí atá comhionann le líon na suíochán i bParlaimint na hEorpa a leithdháilfear ar an Stát sin tar éis aontachas a bhaint amach a cheapadh as measc a comhaltaí féin.

  Where a Treaty on the accession of a State to the European Union has been signed, the President may, after obtaining the agreement of the Conference of Presidents, invite the parliament of the acceding State to appoint, from among its own members, a number of observers equal to the number of seats in the European Parliament to be allocated to that State upon accession.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 231. #1857464

  Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán

  Accountability of the Bureau and the Conference of Presidents

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 232. #1857613

  Tuairisceoidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí go rialta ar thorthaí an fhaireacháin sin do Chomhdháil na nUachtarán.

  The Conference of Committee Chairs shall regularly report on the results of such monitoring to the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 233. #1857617

  I gcásanna amhrais, féadfaidh an tUachtarán, sula bhfógrófar tarchur sa Pharlaimint chun an choiste fhreagraigh, ceist a bhaineann le hinniúlacht a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán.

  In cases of doubt, the President may, before the announcement in Parliament of a referral to the committee responsible, submit a question concerning competence to the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 234. #1857941

  Pharlaimint, ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar an gCoinbhinsiún sin. Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an

  If the European Council decides to convene a Convention, Parliament shall, on a proposal by the Conference of Presidents, appoint Parliament's representatives to that Convention.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 235. #1858155

  cuirfidh an coiste freagrach an méid sin in iúl do Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí trí bhíthin litreach ina leagfar amach a chúiseanna leis sin agus cuirfidh sé moladh síos chuige sin;

  the committee responsible shall inform the Chair of the Conference of Committee Chairs by means of a letter setting out its reasons and table a recommendation to that effect,

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 236. #1858176

  má mholann an coiste freagrach, trí bhíthin litreach chuig Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí ina leagtar amach a chúiseanna, gur chóir don Pharlaimint a dhearbhú nach bhfuil aon agóid á déanamh aici i ndáil leis an ngníomh beartaithe roimh dhul in éag don ghnáth-theorainn ama a leagtar síos in Airteagal 5a(3)(c) agus/nó in Airteagal 5a(4)(e) de Chinneadh 1999/468/CE, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear i Riail 111(6).

  if the committee responsible recommends, by means of a letter to the Chair of the Conference of Committee Chairs setting out its reasons, that Parliament should declare that it has no objections to the proposed measure prior to the expiry of the normal time limit laid down in Article 5a(3)(c) and/or Article 5a(4)(e) of Decision 1999/468/EC, the procedure provided for in Rule 111(6) shall apply.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 237. #1858320

  Sula síneofar na conclúidí comhpháirteacha, lorgóidh an tUachtarán formheas Chomhdháil na nUachtarán.

  Before signing the joint conclusions, the President shall seek the approval of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 238. #1858488

  Cuirfear cinntí an Uachtaráin, an choiste agus Chomhdháil na nUachtarán in iúl d’údair tairisceana i gcomhair rúin.

  The authors of a motion for a resolution shall be informed of the decisions of the President, of the committee and of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 239. #1858577

  Cuirfidh an toscaireacht tuarascáil faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán tar éis gach ceann de chruinnithe COSAC.

  The delegation shall, after each COSAC meeting, submit a report to the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 240. #1858634

  Arna iarraidh sin ag an rapóirtéir nó ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint a chinneadh freisin, maidir le mír nach bhfuil díospóireacht iomlán riachtanach lena haghaidh, go ndéileálfar léi trí thíolacadh gairid ag an rapóirtéir sa suí iomlánach.

  At the request of the rapporteur or on a proposal from the Conference of Presidents, Parliament may also decide that an item that does not need a full debate will be dealt with by means of a short presentation in plenary by the rapporteur.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 241. #1859072

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint, aon tráth, coistí speisialta a chur ar bun, a ndéanfar a gcuid freagrachtaí, a líon comhaltaí agus a dtéarma oifige a shainiú ag an am céanna a dhéantar an cinneadh chun iad a chur ar bun.

  On a proposal from the Conference of Presidents, Parliament may, at any time, set up special committees, the responsibilities, numerical strength and term of office of which shall be defined at the same time as the decision to set them up is taken.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 242. #1859083

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, déanfaidh an Pharlaimint cinneadh i dtaobh an gcuirfear coiste ar bun agus, más chinneann amhlaidh, a líon comhaltaí.

  Parliament, on a proposal from the Conference of Presidents, shall decide whether to set up a committee and, if so, its numerical strength.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 243. #1859139

  Freisin, féadfaidh buanchoiste nó coiste speisialta, ar mhaithe lena chuid oibre agus faoi réir údarú roimh ré ó Chomhdháil na nUachtarán, fochoiste amháin nó níos mó a cheapadh agus, ag an am céanna, ceapfaidh sé comhdhéanamh an fhochoiste nó na bhfochoistí sin, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha a leagtar síos i Riail 209, chomh maith lena réimsí freagrachta, ar réimsí iad a chaithfidh teacht faoi réimsí freagrachta an mháthairchoiste.

  A standing or special committee may also, in the interests of its work and subject to prior authorisation by the Conference of Presidents, appoint one or more subcommittees, at the same time determining their composition, in accordance with the relevant provisions laid down in Rule 209, as well as their areas of responsibility, which must fall within the areas of responsibility of the parent committee.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 244. #1859479

  Féach an cinneadh ábhartha ó Chomhdháil na nUachtarán.

  See the relevant decision of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 245. #1593221

  21) Report on the Conference of Committees of Agriculture of the European Union, the European Parliament and the Applicant Countries. The Hague, 26-27 November, 2004. [Joint Committee on Agriculture and Food]. 21) Tuarascáil ar Chomhdháil Choistí Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh, Pharlaimint na hEorpa agus na dTíortha Iarrthacha. An Háig, 26-27 Samhain, 2004. [An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia].

  21) REPORT ON THE CONFERENCE OF COMMITTEES OF AGRICULTURE OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE APPLICANT COUNTRIES. THE HAGUE, 26-27 NOVEMBER, 2004. [JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FOOD]. 21) TUARASCÁIL AR CHOMHDHÁIL CHOISTÍ TALMHAÍOCHTA AN AONTAIS EORPAIGH, PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS NA DTÍORTHA IARRTHACHA. AN HÁIG, 26-27 SAMHAIN, 2004. [AN COMHCHOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS BIA].

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 246. #1602759

  6) An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 – arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 – AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) ION 1983.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 247. #1608499

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Plandaí arna athbhreithniú agus arna cheadú le Rún 12/97 den Naoú Seisiún is Fiche de Chomhdháil FAO i mí na Samhna 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION, AS REVISED AND APPROVED BY RESOLUTION 12/97 OF THE TWENTY-NINTH SESSION OF THE FAO CONFERENCE IN NOVEMBER 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 248. #1613875

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha. Tuarascáil ar Thairiscint maidir le: Ionstraimí Áirithe de Chomhdháil 2004 den Aontas Poist Uilechoiteann, a síníodh i mBúcairist an 5 Deireadh Fómhair, 2004. Samhain, 2007.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, ENERGY AND NATURAL RESOURCES. REPORT ON MOTION RE: CERTAIN ACTS OF THE 2004 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, SIGNED AT BUCHAREST ON 5 OCTOBER, 2004. NOVEMBER, 2007.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 249. #1614013

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha. An Ceathrú Tuarascáil: Ár nGealltanais don Domhan Forásach a Urramú – Tuarascáil ó Chomhdháil Chathaoirligh Choistí Forbartha Comhair Pharlaimintí AE agus na Stát is Iarrthóirí. Caisleán Bhaile Átha Cliath, Éire, 23 – 25 Bealtaine, 2004 (Eanáir, 2005).

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. FOURTH REPORT: HONOURING OUR COMMITMENTS TO THE DEVELOPING WORLD – REPORT OF THE CONFERENCE OF CHAIRPERSONS OF DEVELOPMENT COOPERATION COMMITTEES OF EU PARLIAMENTS AND OF THE CANDIDATE STATES. DUBLIN CASTLE, IRELAND, 23 – 25 MAY, 2004 (JANUARY, 2005).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 250. #1614126

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar Chomhdháil Choistí Comhshaoil agus Talmhaíochta an AE, Londain 20 - 21 Samhain, 2005. Meán Fómhair, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON THE CONFERENCE OF EU ENVIRONMENT AND AGRICULTURE COMMITTEES, LONDON 20 - 21 NOVEMBER, 2005. SEPTEMBER, 2006.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 251. #1614282

  Mura féidir sin, áfach, comhaontaíonn an Chomhdháil go bhféadfaidh an Ballstát i dtrácht gníomhú go leithleach chun leas na dtíortha agus na gcríoch thar lear a dúradh gan díobháil a dhéanamh do leas an Chomhphobail.

  However, in the event that this proves impossible, the Conference agrees that the Member State concerned may act separately in the interests of the said overseas countries and territories, without this affecting the Community's interests.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 252. #1614543

  Má dhéanann an Chomhairle, tar éis dul i gcomhairle le Parlaiment na hEorpa, agus, nuair is iomchuí, leis an gCoimisiún, tuairim a thabhairt i bhfabhar comhdháil d'ionadaithe do Rialtais na mBallstát a ghairm, comórfaidh Uachtarán na Comhairle an chomhdháil chun na leasuithe a bheidh le déanamh ar na Conarthaí sin a chinneadh de thoil a chéile.

  If the Council, after consulting the European Parliament and, where appropriate, the Commisssion, delivers an opinion in favour of calling a conference of representatives of the governments of the Member States, the conference shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to those Treaties.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 253. #1617802

  An Comhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha. Tuarascáil maidir le freastal ar Chomhdháil ar an Lá Domhanda um Fhuinneamh Inmharthana. Wels, an Ostair, 6 - 7 Márta 2003.

  JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, MARINE AND NATURAL RESOURCES. REPORT ON ATTENDANCE AT CONFERENCE ON WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAY. WELS, AUSTRIA, 6 - 7 MARCH 2003.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 254. #1626559

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION'S BEHALF WITH REGARD TO CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER - 5 OCTOBER, 2016 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 255. #1626565

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí chun leasú a dhéanamh ar na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um speicis imirceacha ainmhithe fiáine a chaomhnú ag féachaint don dara cruinniú déag de Chomhdháil na bPáirtithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 166.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITH REGARD TO PROPOSALS FOR AMENDMENT OF THE APPENDICES OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS WITH A VIEW TO THE TWELFTH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 166.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 256. #1626569

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach sa Chomhdháil Airí den Eagraíocht Trádála Domhanda maidir le haontachas Phoblacht na Libéire leis an Eagraíocht Trádála Domhanda mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 469.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN BY THE EUROPEAN UNION WITHIN THE MINISTERIAL CONFERENCE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF LIBERIA TO THE WTO TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 469.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 257. #1637017

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Chomhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 1999 ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING A BRITISH-IRISH INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE DONE AT DUBLIN ON 8TH MARCH, 1999, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8TH MARCH, 1999.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 258. #1637043

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 — arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 _ AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) IN 1983

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 259. #1639041

  Daingníonn an Chomhdháil go n-iarrfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí ar na hAirí Geilleagair agus Airgeadais a bheith rannpháirteach i gcruinnithe na Comhairle Eorpaí nuair atá an Chomhairle Eorpach ag plé ábhar a bhaineann leis an Aontas Eacnamaioch agus Airgeadaíochta.

  The Conference affirms that the President of the European Council shall invite the Economic and Finance Ministers to participate in European Council meetings when the European Council is discussing matters relating to economic and monetary union.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 260. #1639049

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh na Ballstáit na ceisteanna a bhaineann le líon chomhaltaí an Choimisiúin agus líon chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa a scrúdú tráth nach déanaí ná deireadh 1992, d'fhonn teacht ar chomhaontú a chumasóidh an bonn dlíthiúil is gá a bhunú chun líon chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa a shocrú in am trátha do thoghcháin 1994.

  The Conference agrees that the Member States will examine the questions relating to the number of members of the Commission and the number of members of the European Parliament no later than at the end of 1992, with a view to reaching an agreement which will permit the establishment of the necessary legal basis for fixing the number of members of the European Parliament in good time for the 1994 elections.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 261. #1639053

  dhearbhaigh an CHomhdháil idir na Comhphobail Eorpacha agus na Stáit a d'iarr aontachas leis na Comhphobail sin,le linn a bpléití an 11 agus an 12 Bealtaine 1971

  the Conference between the European Communities and the States which applied for accession to these Communities noted at its meetings

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 262. #1639057

  Measann an Chomhdháil gur cuí go n-éistfeadh an Chúirt Chéadchéime an aicme seo chaingne de réir Airteagal 168a den Chonradh seo.

  The Conference considers it proper that the Court of First Instance should hear this class of action in accordance with Article 168a of the Treaty establishing the European Community.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 263. #1639060

  Measann an Chomhdháil go neartaíonn trédhearcacht an phróisis chinnteoireachta cáilíocht dhaonlathach na n-institiúidí agus iontaoibh an phobail sa lucht riaracháin.

  The Conference considers that transparency of the decision-making process strengthens the democratic nature of the institutions and the public's confidence in the administration.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 264. #1639068

  Tugann an Chomhdháil dá haire go ngabhann an Coimisiún air féin ina thograí, agus go ngabhann na Ballstáit orthu féin ina gcur chun feidhme, lánaird a thabhairt ar iarmhairtí chomhshaoil maille le prionsabail an fháis inbhuanaithe.

  The Conference notes that the Commission undertakes in its proposals, and that the Member States undertake in implementing those proposals, to take full account of their environmental impact and of the principle of sustainable growth.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 265. #1639079

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé i saothrú chuspóirí Airteagal 117 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh comhar a bheith ann idir an Comhphobal agus eagraíochtaí carthanacha agus fondúireachtaí mar institiúidí atá freagrach as bunaíochtaí agus seirbhísí leasa shóisialta.

  The Conference stresses the importance, in pursuing the objectives of Article 117 of the Treaty establishing the European Community, of cooperation between the latter and charitable associations and foundations as institutions responsible for social welfare establishments and services.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 266. #159769

  Méadófar na bunrátaí ag Rann A agus Rann B thuas 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 1 Lúnasa, 1981 agus beidh an bunphá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic rates at Zone A and Zone B above shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer/Labor Conference) from the 1st of August, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1980

 267. #159880

  Méadófar bunphá Aicmí Ceann Oibre 1,2, 3, 4 agus 5, 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe) ón 1 Meitheamh, 1981 agus beidh an bunphá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic wages of Job Classes 1, 2, 3, 4 and 5 above shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st June, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1980

 268. #171552

  Faoin dara céim seo méadófar bunphá fostaithe 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 30 Meán Fómhair, 1981 agus beidh an bunphá méadaithe dá bhforáiltear iníoctha ón dáta sin.

  Under this second phase the basic pay of employees shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 30th September, 1981 from which date the increased basic wages as provided shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 269. #171962

  Faoin dara céim seo déanfar bunphá fostaithe a mhéadú 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe) ón 1 Meán Fómhair, 1981, agus beidh an bunphá méadaithe dá bhforáiltear iníoctha ón dáta sin.

  Under this second phase the basic pay of employees shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st September, 1981 from which date the increased basic wages as provided shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 270. #179162

  Méadófar bunphá Aicmí Ceann Oibre l , 2, 3, 4 agus 5 agus (a) agus (b). thuas 7% (nó de cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe) ón 1 Iúil, 1981 agus beidh an bun phá méadaithe iníoctha ón dáta sin.

  The basic wages of Job Classes 1, 2, 3, 4 and 5 and (a) and (b) above shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st July, 1981 from which date the increased basic wages shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 271. #180445

  Faoin dara céim seo déanfar bunphá fostaithe a mhéadú 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 1 Aibreán, 1981 agus beidh an bunphá méadaithe a shocrófar iníoctha ón dáta sin.

  Under this second phase the basic pay of employees shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 1st April, 1981 from which date the increased basic wages as provided shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 272. #319096

  Má thiteann grúpa polaitiúil faoin tairseach is gá, féadfaidh an tUachtarán, le comhaontú Chomhdháil na nUachtarán, cead a thabhairt don ghrúpa lena mbaineann leanúint de bheith ar marthain go dtí an chéad suí bunaithe eile de chuid na Parlaiminte, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  If a group falls below the required threshold, the President, with the agreement of the Conference of Presidents, may allow it to continue to exist until Parliament’s next constitutive sitting, provided the following conditions are met:

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 273. #319819

  Féadfaidh an coiste atá freagrach as an gcomhbheartas eachtrach agus slándála moltaí a tharraingt suas don Chomhairle ina réimsí freagrachta tar éis údarú a fháil ó Chomhdháil na nUachtarán nó ar thogra faoi Riail 121.

  The committee responsible for the common foreign and security policy may draw up recommendations to the Council in its areas of responsibility after obtaining authorisation from the Conference of Presidents or on a proposal under Rule 121.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 274. #321541

  Chuige sin, féadfaidh an Feisire atá ciontach i sárú an cheanglais éisteacht a fháil ó Chomhdháil na nUachtarán sula mbaintear den choiste speisialta é nó í, agus tionólfaidh Comhdháil na nUachtarán cruinniú speisialta i seomra iata.

  In that connection, the Member guilty of a breach of the requirement may, prior to his/her exclusion from the special committee, be heard by the Conference of Presidents, which shall hold a special meeting in camera.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 275. #322765

  Déanfar iarrataí ar chur i bhfeidhm Riail 50 de na Rialacha Nós Imeachta a thíolacadh tráth nach déanaí ná an Luan roimh an gcruinniú de Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí ar lena linn a dhéileálfar le hiarrataí chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas.

  Requests for the application of Rule 50 of the Rules of Procedure shall be submitted no later than the Monday preceding the meeting of the Conference of Committee Chairs at which requests to draw up own-initiative reports are to be dealt with.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 276. #322806

  Leasaíodh tuilleadh é le cinneadh arna ghlacadh i suí iomlánach an 15 Meitheamh 2006 maidir le léirmhíniú Riail 48 de na Rialacha Nós Imeachta agus le cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 14 Feabhra 2008.

  It was further amended by a decision adopted in plenary on 15 June 2006 concerning the interpretation of Rule 48 of the Rules of Procedure and by a decision of the Conference of Presidents of 14 February 2008.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 277. #327525

  3. MEABHRAÍONN SÍ dearbhú Chomhdháil Aireachta Eorpach na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) an 15 Eanáir 2005 maidir le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an meabhairshláinte san Eoraip agus maidir le réitigh a chumadh;

  3. RECALLS the declaration of the European Ministerial Conference of the World Health Organisation (WHO) of 15 January 2005 on facing the challenges of mental health in Europe and building solutions;

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 278. #329544

  Measann an Chomhdháil, nuair nach mbeidh náisiúnaigh de chuid na mBallstát uile ina gcomhaltaí den Choimisiún a thuilleadh, gur chóir don Choimisiún aird ar leith a thabhairt ar an ngá atá ann trédhearcacht iomlán a áirithiú ina chaidreamh leis na Ballstáit uile.

  The Conference considers that when the Commission no longer includes nationals of all Member States, the Commission should pay particular attention to the need to ensure full transparency in relations with all Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 279. #329556

  Tugann an Chomhdháil dá haire freisin nach dtugann na forálacha maidir leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála cumhachtaí nua don Choimisiún chun cinntí a thionscnamh agus nach ndéanann siad ról Pharlaimint na hEorpa a mhéadú.

  The Conference also notes that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy do not give new powers to the Commission to initiate decisions nor do they increase the role of the European Parliament.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 280. #329558

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gur chóir d'Ardrúnaí na Comhairle, Ardionadaí don chomhbheartas eachtrach agus slándála, don Choimisiún agus do na Ballstáit, a luaithe atá Conradh Liospóin sínithe, obair ullmhúcháin a thosú ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Eachtraí.

  The Conference declares that, as soon as the Treaty of Lisbon is signed, the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, the Commission and the Member States should begin preparatory work on the European External Action Service.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 281. #329579

  Measann an Chomhdháil gur cóir do na rialacháin dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 69d(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh aird a thabhairt ar rialacha agus ar chleachtais náisiúnta a bhaineann le himscrúduithe coiriúla a thionscnamh.

  The Conference considers that the regulations referred to in the second subparagraph of Article 69 D(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union should take into account national rules and practices relating to the initiation of criminal investigations.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 282. #329610

  Daingníonn an Chomhdháil go bhféadfaidh na Ballstáit comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích le tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta sna réimsí atá folaithe i gCaibidlí 3, 4 agus 5 de Theideal IV de Chuid a Trí a mhéad a chomhlíonann na comhaontuithe sin dlí an Aontais.

  The Conference confirms that Member States may negotiate and conclude agreements with third countries or international organisations in the areas covered by Chapters 3, 4 and 5 of Title IV of Part Three insofar as such agreements comply with Union law.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 283. #438867

  (1) Beidh an Coinbhinsiún ar oscailt lena shíniú ag na Stáit ba Chomhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach tráth a Seachtú Seisiún Déag agus ag na Stáit eile a ghlac páirt sa Seisiún sin.

  (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States which participated in that Session.

  ADOPTION ACT 2010

 284. #438889

  Tabharfaidh an taiscí fógra do na Stáit is Comhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta, do na Stáit eile a ghlac páirt sa Seachtú Seisiún Déag agus do na Stáit a bheidh tar éis aontú de réir Airteagal 44, i dtaobh na nithe seo a leanas:

  The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on Private International Law, the other States which participated in the Seventeenth Session and the States which have acceded in accordance with Article 44, of the following—

  ADOPTION ACT 2010

 285. #438897

  Arna dhéanamh sa Háig, an 29ú lá de Bhealtaine 1993, sa Bhéarla agus sa Fhraincis, agus comhúdarás ag gach téacs acu, in aon chóip amháin a thaiscfear i gcartlann Rialtas Ríocht na hÍsiltíre, agus a seolfar cóip dheimhnithe de, trí mhodhanna taidhleoireachta, chuig gach ceann de na Stáit ba Chomhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta ar dháta a Seachtú Seisiún Déag agus chuig gach ceann de na Stáit eile a ghlac páirt sa Seisiún sin.

  Done at The Hague, on the 29th day of May 1993, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Seventeenth Session and to each of the other States which participated in that Session.

  ADOPTION ACT 2010

 286. #461509

  (ii) i gcás gur fáiltiú, dinnéar, fleá nó seó stáitse í an ócáid choinbhinsiúin a thionóltar mar chuid de chomhdháil, de thionól, de choinbhinsiún, de sheimineár nó de shiompóisiam, aon uair an chloig amháin tar éis dheireadh na hócáide nó 2.00 a.m., cibé acu is luaithe,

  (ii) where the convention event is a reception, dinner, banquet or stage show which is held as part of a conference, congress, convention, seminar or symposium, one hour after the conclusion of the event or 2.00 a.m., whichever is the earlier,

  INTOXICATING LIQUOR (NATIONAL CONFERENCE CENTRE) ACT 2010

 287. #493857

  (b) I gcás go soláthróidh gníomhaire taistil seirbhísí imeallscéime lena n-áirítear cóiríocht cháilitheach i dtaca le freastal ag taistealaí ar chomhdháil cháilitheach, déanfaidh an gníomhaire taistil doiciméad a eisiúint don taistealaí ina mbeidh sonraí faoin méid cánach is inmhuirearaithe ag an soláthróir cóiríochta i leith sholáthar na cóiríochta cáilithí don taistealaí sin.”.

  (b) Where a travel agent supplies margin scheme services that include qualifying accommodation in connection with attendance by a traveller at a qualifying conference the travel agent shall issue a document to the traveller containing particulars of the amount of tax chargeable by the accommodation provider in respect of the supply of the qualifying accommodation to that traveller.”.

  FINANCE ACT 2010

 288. #514232

  Sa Dearbhú (Uimh. 39) maidir le hAirteagal 290 CFAE, atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin, thug an Chomhdháil dá haire go raibh sé i gceist ag an gCoimisiún, i gcomhréir lena chleachtas seanbhunaithe, leanúint de dhul i gcomhairle i gcónaí le saineolaithe arna gceapadh ag na Ballstáit agus dréachtghníomhartha tarmligthe i réimse na seirbhísí airgeadais á n-ullmhú aige.

  In the Declaration (No 39) on Article 290 TFEU, annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, the Conference took note of the Commission’s intention to continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.

  Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009 (Text with EEA relevance)

 289. #607387

  Iarrtar ar an gCoimisiún nuashonrú a thabhairt do Pharlaimintí náisiúnta roimh ré i scríbhinn nó ag cruinniú de Chathaoirligh COSAC nó ag cruinniú Iomlánach dá éis sin nó ag aon chomhdháil chuí ábhartha idirpharlaiminteach eile arna heagrú ag an Uachtaránacht maidir lena freagraí ar aon iarrataí den sórt sin nó ar aon tuairimí polaitiúla a fuarthas mar a leagtar amach thuas.

  The Commission is invited to update national Parliaments in advance in writing or at a subsequent COSAC Chairpersons or Plenary meeting or at any other appropriate and relevant interparliamentary conference organised by the Presidency on its reactions to any such requests or any political contributions so received as set out above.

  Contribution of the XLIX COSAC — Dublin, 23 - 25 June 2013

 290. #640078

  Is é COSAC an chomhdháil idirpharlaiminteach is sine a aithnítear i gConarthaí an Aontais Eorpaigh (AE), agus tá sé tiomanta i gcónaí do neartú na dlisteanachta daonlathaí agus na freagrachta in AE, do chur chun cinn ról réamhghníomhach na bParlaimintí náisiúnta i bpróiseas cinnteoireachta AE agus do chomhoibriú idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa.

  As the oldest interparliamentary conference recognised in the Treaties of the European Union (EU), COSAC remains committed to the strengthening of democratic legitimacy and accountability in the EU, promoting the pro-active role of national Parliaments in the EU decision-making process and cooperation between national Parliaments and the European Parliament.

  Contribution of the L COSAC — 27 – 29 October 2013 , Vilnius OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 291. #640528

  Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc do Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún agus í ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Nagoya faoi na bearta atá déanta ag an Aontas chun bearta comhlíonta i dtaca le Prótacal Nagoya a chur chun feidhme.

  The Commission shall report to the Conference of the Parties to the Convention serving as the meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on the measures taken by the Union to implement compliance measures in respect of the Nagoya Protocol.

  Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union Text with EEA relevance

 292. #675267

  Chun comhleanúnachas a áirithiú le ceanglais faireacháin agus thuairiscithe faoin UNFCCC agus le Cinneadh 4/CMP.7 ó Chomhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto, Chomhdháil UNFCC, arna ghlacadh ag seachtú Comhdháil Pháirtithe Chomhdháil UNFCC ag teacht le cheile dóibh in Durban an 11 Nollaig 2011 ba cheart poitéinseal téimh dhomhagusa a ríomh i dtéarmaí an phoitéinsil téimh dhomhagusa 100 bliain i dtaca le cileagram amháin gáis i gcoibhneas chileagram amháin CO2.

  To ensure coherence with monitoring and reporting requirements under the UNFCCC and with Decision 4/CMP.7 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to the UNFCCC, adopted by the seventh Conference of the Parties of the UNFCCC meeting in Durban on 11 December 2011, global warming potentials should be calculated in terms of the 100-year global warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO2.

  Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 Text with EEA relevance

 293. #723999

  Measann an Chomhdháil, nuair nach mbeidh náisiúnaigh de chuid na mBallstát uile ina gcomhaltaí den Choimisiún a thuilleadh, gur chóir don Choimisiún aird ar leith a thabhairt ar an ngá atá ann trédhearcacht iomlán a áirithiú ina chaidreamh leis na Ballstáit uile.

  The Conference considers that when the Commission no longer includes nationals of all Member States, the Commission should pay particular attention to the need to ensure full transparency in relations with all Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 294. #724015

  Tugann an Chomhdháil dá haire freisin nach dtugann na forálacha maidir leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála cumhachtaí nua don Choimisiún chun cinntí a thionscnamh agus nach ndéanann siad ról Pharlaimint na hEorpa a mhéadú.

  The Conference also notes that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy do not give new powers to the Commission to initiate decisions nor do they increase the role of the European Parliament.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 295. #724016

  Dearbhaíonn an Chomhdháil gur chóir d'Ardrúnaí na Comhairle, Ardionadaí don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, don Choimisiún agus do na Ballstáit, a luaithe atá Conradh Liospóin sínithe, obair ullmhúcháin a thosú ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí.

  The Conference declares that, as soon as the Treaty of Lisbon is signed, the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, the Commission and the Member States should begin preparatory work on the European External Action Service.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 296. #724058

  Measann an Chomhdháil gur cóir do na rialacháin dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 85(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh aird a thabhairt ar rialacha agus ar chleachtais náisiúnta a bhaineann le himscrúduithe coiriúla a thionscnamh.

  The Conference considers that the regulations referred to in the second subparagraph of Article 85(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union should take into account national rules and practices relating to the initiation of criminal investigations.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 297. #724089

  Daingníonn an Chomhdháil go bhféadfaidh na Ballstáit comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích le tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta sna réimsí atá folaithe i gCaibidlí 3, 4 agus 5 de Theideal V de Chuid a Trí a mhéad a chomhlíonann na comhaontuithe sin dlí an Aontais.

  The Conference confirms that Member States may negotiate and conclude agreements with third countries or international organisations in the areas covered by Chapters 3, 4 and 5 of Title V of Part Three in so far as such agreements comply with Union law.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 298. #724094

  Tugann an Chomhdháil dá haire go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún, i gcomhréir lena chleachtas seanbhunaithe, leanúint de dhul i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag na Ballstáit, agus dréachtghníomhartha arna dtarmligean i réimse na seirbhísí airgeadais á n-ullmhú aige.

  The Conference takes note of the Commission's intention to continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 299. #1016182

  (2) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo baint a bheith acu go sonrach le nithe ar bith a moladh le haon cheann de na conbhinsiúin a sonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, is é sin, na conbhinsiúin ar glacadh leo ag an ochtú siosón fichead den Chomhdháil Eadarnáisiúnta um Oibreachas a comóradh i Seattle, Washington, Stáit Aontaithe Ameirice, i mí Meithimh, 1946.

  (2) Regulations under this section may, in particular, relate to any matters recommended by any of the conventions specified in the First Schedule to this Act, being the conventions which were adopted at the twenty-eight session of the International Labour Conference held at Seattle, Washington, United States of America, in the month of June, 1946.

  Number 46 of 1947: MERCHANT SHIPPING ACT, 1947

 300. #1386777

  Ag meabhrú dóibh rún 93 (IV) ar an gClár Dlúth-Tháite do Thráchtearraí ar glacadh leis ag an gceathrú seisiún de Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (dá ngairtear CNATF anseo feasta),

  Recalling resolution 93 (IV) on the Integrated Programme for Commodities adopted at the fourth session of the United Nations Conference on Trade and Development (hereinafter referred to as UNCTAD), [GA]

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 301. #1507013

  Má chomórtar comhdháil de réir na míre sin roimhe seo, tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do na Páirtithe Conarthacha go léir agus tabharfaidh sé cuireadh dóibh cibé tograí is mian leo a bhreithneodh an chomhdháil a chur isteach laistigh de thréimhse trí mhí.

  If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the conference to consider.

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 302. #1507017

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí cuireadh chuig aon chomhdháil a chomórfar de réir an airteagail seo do na tíortha go léir dá dtagraítear in airteagal 42, mír 1, agus do thíortha atá tagtha chun bheith ina bPáirtithe Conarthacha faoi airteagal 42, mír 2.

  The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all countries referred to in article 42, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties under article 42, paragraph 2. [GA]

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 303. #1507151

  Má chomórtar comhdháil de réir na míre sin roimhe seo, tabharfaidh an tArd-Rúnaí fógra do na Páirtithe Conarthacha go léir agus tabharfaidh sé cuireadh dóibh cibé tograí is mian leo a bhreithneodh an chomhdháil a chur isteach laistigh de thréimhse trí mhí.

  If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the conference to consider.

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 304. #1507155

  Tabharfaidh an tArd-Rúnaí cuireadh chuig aon chomhdháil a chomórfar de réir an airteagail seo do na Stáit go léir dá dtagraítear in airteagal 3, míreanna 1 agus 2 agus do Stáit atá tagtha chun bheith ina bPáirtithe Conarthacha faoi airteagal 3, mír 3, den Phrótacal seo.

  The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all States referred to in article 3, paragraphs 1 and 2 and States which have become Contracting Parties under article 3, paragraph 3 of this Protocol. [GA]

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 305. #1759419

  Meastacháin Eorpacha ar ghortú agus ar dhrochshláinte a bhaineann leis an obair, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life , Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singeapór, cur i láthair do Chomhdháil Uachtaránachta AE, An Aithin, Meitheamh 2014.

  European estimates of work-related injury and ill health, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life , Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singapore, presentation to EU Presidency Conference, Athens, June 2014.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

 306. #1809095

  Leis an Dearbhú MedFish4Ever ó Chomhdháil na nAirí i Málta an 30 Márta 2017, leagtar síos creat do rialachas na hiascaireachta sa Mheánmhuir agus soláthraítear clár oibre ar a bhfuil cúig ghníomhaíocht nithiúla do na 10 mbliana amach romhainn.

  The Malta MedFish4Ever Ministerial Declaration of 30 March 2017 lays down a new framework for fisheries governance in the Mediterranean Sea and provides a work programme with five concrete actions for the next 10 years.

  Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014

 307. #1857479

  thiteann grúpa polaitiúil faoi cheann amháin de na tairseacha is gá, féadfaidh an tUachtarán, le comhaontú Chomhdháil na nUachtarán, cead a thabhairt don ghrúpa lena mbaineann leanúint de bheith ar marthain go dtí an chéad suí bunaithe eile den Pharlaimint, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  If a group falls below one of the required thresholds, the President, with the agreement of the Conference of Presidents, may allow it to continue to exist until Parliament's next constitutive sitting, provided the following conditions are met:

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 308. #1858156

  mura ndéanfar agóidí a ardú ag an gcéad chruinniú eile de Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, nó mura ndéanfar agóidí a ardú trí nós imeachta i scríbhinn, ar fhorais phráinne, cuirfidh Cathaoirleach an chomhlachta é sin in iúl d’Uachtarán na Parlaiminte, agus déanfaidh sé, ar a sheal, é sin a chur in iúl don suí iomlánach chomh luath agus is féidir;

  if no objections are raised at the next meeting of the Conference of Committee Chairs, or, on grounds of urgency, by written procedure, the Chair of that body shall inform the President of Parliament, who shall in turn inform the plenary as soon as possible,

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 309. #1859222

  I gcás ina mbeidh tionscnamh ó na saoránaigh foilsithe ag an gCoimisiún sa chlár ábhartha de bhun phointe (a) d’Airteagal 10(1) de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, déanfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, ar mholadh ó Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, an méid seo a leanas:

  When the Commission has published a citizens' initiative in the relevant register pursuant to point (a) of Article 10(1) of Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council, the President of the European Parliament, on a proposal from the Chair of the Conference of Committee Chairs:

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 310. #163785

  (4) Tionólfar an chéad Chomhdháil Bhliantúil chomh luath agus is feidir tar éis na Rialacháin seo a dhéanamh, agus tionólfar gach Comhdháil Bhliantiúl ina dhiaidh sin i mí Aibreáin gach bliain.

  (4) The first Annual Conference shall be held as soon as may be after the making of these Regulations and every subsequent Annual Conference shall be held in the month of April in each year.

  Statutory Instruments: 1978

 311. #163828

  (I) Aon chomhalta déag a bheidh sa bhFeidhmeannas Náisiúnta agus toghfar ochtar díobh le votáil post bhallóide agus toghfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí, triúr díobh.

  (1) The National Executive shall consist of eleven members, eight of whom shall be elected by postal ballot vote and three by the Annual Delegate Conference.

  Statutory Instruments: 1978

 312. #163834

  (3) Toghfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí as na toscairí a bheidh i láthair triúr comhalta breise den Fheídhmeannas Náisiúnta.

  (3) The Annual Delegate Conference shall elect from among the delegates present three further members of the National Executive.

  Statutory Instruments: 1978

 313. #319047

  Iarrfaidh Uachtarán na Parlaiminte ar dhuine de na Feisirí neamhcheangailte freastal ar chruinnithe de chuid Chomhdháil na nUachtarán, ach ní bheidh aon cheart vótála ag an duine sin.

  The President of Parliament shall invite one of the non-attached Members to attend meetings of the Conference of Presidents, without having the right to vote.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 314. #319073

  Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán a threorú do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí cúraimí sonracha a chomhall.

  The Bureau and the Conference of Presidents may instruct the Conference of Committee Chairs to carry out specific tasks.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 315. #319080

  Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán a threorú do Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí cúraimí sonracha a chomhall.

  The Bureau and the Conference of Presidents may instruct the Conference of Delegation Chairs to carry out specific tasks.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 316. #319084

  Féadfaidh aon Fheisire ceisteanna a chur a bhaineann le hobair an Bhiúró, obair Chomhdháil na nUachtarán agus obair na gCaestóirí.

  Any Member may ask questions concerning the work of the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 317. #319557

  Faoi réir údaraithe ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an coiste freagrach tairiscint tionlacain i gcomhair rúin a thíolacadh.

  Subject to the authorisation of the Conference of Presidents, the committee responsible may submit an accompanying motion for a resolution.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 318. #319561

  Ar thogra ón gcoiste freagrach, arna tharraingt suas le húdarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint moltaí a bheidh le cur faoi bhráid na Comhairle a ghlacadh.

  On a proposal from the committee responsible, drawn up with the authorisation of the Conference of Presidents, Parliament may adopt recommendations to the Council.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 319. #320026

  Cuirfear cinntí an choiste agus cinntí Chomhdháil na nUachtarán in iúl d’údair tairisceana i gcomhair rúin.

  The authors of a motion for a resolution shall be informed of the decisions of the committee and of the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 320. #320054

  Féadfar vótálacha a dhéantar faoin Riail seo a eagrú ar bhonn comhpháirteach faoi fhreagracht an Uachtaráin agus Chomhdháil na nUachtarán.

  Votes taken under this Rule may be organised on a collective basis under the responsibility of the President and the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 321. #320623

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, déanfaidh an Pharlaimint buanchoistí a chur ar bun a ndéanfar a gcuid cumhachtaí a shainiú in iarscríbhinn a ghabhann leis na Rialacha Nós Imeachta seo [18].

  On a proposal from the Conference of Presidents, Parliament shall set up standing committees whose powers shall be defined in an annex to these Rules of Procedure [18].

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 322. #320729

  Ar bhonn togra ó Chomhdháil na nUachtarán, cinnfidh an Pharlaimint líon na leas-chathaoirleach a bheidh le toghadh.

  The number of vice-chairs to be elected shall be determined by Parliament upon a proposal by the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 323. #320786

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, cuirfidh an Pharlaimint buantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha ar bun agus déanfaidh sí a gcineál agus líon a gcomhaltaí a chinneadh i bhfianaise na ndualgas a bheidh orthu.

  On a proposal from the Conference of Presidents, Parliament shall set up standing interparliamentary delegations and decide on their nature and the number of their members in the light of their duties.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 324. #321009

  [7] Féach an cinneadh iomchuí ó Chomhdháil na nUachtarán atá leagtha amach in Iarscríbhinn XVIII a ghabhann leis na Rialacha Nós Imeachta seo.

  [7] See the relevant decision of the Conference of Presidents, reproduced in Annex XVIII to these Rules of Procedure.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 325. #322773

  Gach dhá bhliain go leith, déanfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí tuarascáil a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir leis an dul chun cinn i ndáil le tuarascálacha féintionscnaimh.

  The Conference of Committee Chairs shall submit to the Conference of Presidents a report on the progress of own-initiative reports every 2 ½ years.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 326. #327531

  8. MEABHRAÍONN SÍ an Chomhdháil "Taighde fionnachtanach sa néar-shíciatracht:

  8. RECALLS the Conference "Discovery research in neuropsychiatry:

  Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)

 327. #329601

  Daingníonn an Chomhdháil go dtagann na beartais atá tuairiscithe in Airteagal 140 faoi inniúlacht na mBallstát don mhórchuid.

  The Conference confirms that the policies described in Article 140 fall essentially within the competence of the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 328. #329607

  Measann an Chomhdháil go bhféadfar Stáit oileánacha ina n-iomláine a bheith ar áireamh sa tagairt in Airteagal 158 do ‘limistéir oileánacha’, faoi réir na critéir is gá a chomhall.

  The Conference considers that the reference in Article 158 to island regions can include island States in their entirety, subject to the necessary criteria being met.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 329. #330036

  Sa chás sin, saineoidh an Chomhairle Eorpach na téarmaí tagartha do chomhdháil d'ionadaithe rialtais na mBallstát.

  In the latter case, the European Council shall define the terms of reference for a conference of representatives of the governments of the Member States.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 330. #330926

  Ina theannta sin, cuirfidh an Chomhdháil sin chun cinn malartú faisnéise agus dea-chleachtais idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, go fiú idir a gcoistí speisialta.

  That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 331. #332579

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gurb é is aidhm don Aontas ina bheartais éagsúla, faoi chuimsiú a chuid iarrachtaí ginearálta na neamhionannais idir mná agus fir a dhíchur, gach saghas foréigin bhaile a chomhrac.

  The Conference agrees that, in its general efforts to eliminate inequalities between women and men, the Union will aim in its different policies to combat all kinds of domestic violence.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 332. #332590

  Creideann an Chomhdháil nach ndéanann Airteagal 176a difear do cheart na mBallstát na bearta is gá a ghlacadh chun a soláthar fuinnimh a áirithiú faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 297.

  The Conference believes that Article 176 A does not affect the right of the Member States to take the necessary measures to ensure their energy supply under the conditions provided for in Article 297.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 333. #345681

  Leasóidh an Coimisiún Iarscríbhinní A go D ach amháin i gcás leasuithe ar Iarscríbhinn A nach dtagann ó chinntí de chuid Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún.

  The Commission shall amend Annexes A to D except in the case of amendments to Annex A which do not result from decisions of the Conference of the Parties to the Convention.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 334. #450072

  ciallaíonn “toscaire” duine inchánach nó fostaí nó gníomhaire de chuid duine inchánach a fhreastalaíonn ar chomhdháil cháilitheach i gcúrsa nó ag bisiú ghnó an duine inchánach sin;

  “delegate” means a taxable person or a taxable person’s employee or agent who attends a qualifying conference in the course or furtherance of the taxable person’s business;

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 335. #640311

  Tá sé tábhachtach mír 2 de Chinneadh II/11 ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún a mheabhrú, lena n-athdheimhnítear nach n-áirítear acmhainní géiniteacha daonna faoi chuimsiú chreat an Choinbhinsiúin.

  It is important to recall paragraph 2 of Decision II/11 of the Conference of the Parties to the Convention which reaffirms that human genetic resources are not included within the framework of the Convention.

  Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union Text with EEA relevance

 336. #720201

  Ina theannta sin, cuirfidh an Chomhdháil sin chun cinn malartú faisnéise agus dea-chleachtais idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, go fiú idir a gcoistí speisialta.

  That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 337. #722556

  Ina theannta sin, cuirfidh an Chomhdháil sin chun cinn malartú faisnéise agus dea-chleachtais idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, go fiú idir a gcoistí speisialta.

  That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 338. #724038

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gurb é is aidhm don Aontas ina bheartais éagsúla, faoi chuimsiú a chuid iarrachtaí ginearálta na neamhionannais idir mná agus fir a dhíchur, gach saghas foréigin bhaile a chomhrac.

  The Conference agrees that, in its general efforts to eliminate inequalities between women and men, the Union will aim in its different policies to combat all kinds of domestic violence.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 339. #724079

  Daingníonn an Chomhdháil go dtagann na beartais atá tuairiscithe in Airteagal 156 faoi inniúlacht na mBallstát don mhórchuid.

  The Conference confirms that the policies described in Article 156 fall essentially within the competence of the Member States.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 340. #724085

  Measann an Chomhdháil go bhféadfar Stáit oileánacha ina n-iomláine a bheith ar áireamh sa tagairt in Airteagal 174 do "limistéir oileánacha", faoi réir na critéir is gá a chomhall.

  The Conference considers that the reference in Article 174 to island regions can include island States in their entirety, subject to the necessary criteria being met.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 341. #724087

  Creideann an Chomhdháil nach ndéanann Airteagal 194 difear do cheart na mBallstát na bearta is gá a ghlacadh chun a soláthar fuinnimh a áirithiú faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 347.

  The Conference believes that Article 194 does not affect the right of the Member States to take the necessary measures to ensure their energy supply under the conditions provided for in Article 347.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 342. #724677

  Sa chás sin, saineoidh an Chomhairle Eorpach na téarmaí tagartha do chomhdháil d'ionadaithe rialtais na mBallstát.

  In the latter case, the European Council shall define the terms of reference for a conference of representatives of the governments of the Member States.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 343. #1016039

  Conbhinsiúin ar glacadh leo ag an ochtú sioson fichead den Chomhdháil Eadarnáisiúnta um Oibreachas a comóradh i Seattle, Washington, Stáit Aontaithe Ameirice, i mí Meithimh, 1946.) [EN]

  Next (FIRST SCHEDULE) [GA]

  Number 46 of 1947: MERCHANT SHIPPING ACT, 1947

 344. #1016228

  Conbhinsiúin ar glacadh leo ag an ochtú sioson fichead den Chomhdháil Eadarnáisiúnta um Oibreachas a comóradh i Seattle, Washington, Stáit Aontaithe Ameirice, i mí Meithimh, 1946.

  CONVENTIONS ADOPTED AT THE TWENTY-EIGHTH SESSION OF THE INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE HELD AT SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES or AMERICA, IN THE MONTH OF JUNE, 1946.

  Number 46 of 1947: MERCHANT SHIPPING ACT, 1947

 345. #1016254

  Conbhinsiúin ar glacadh leo ag an ochtú sioson fichead den Chomhdháil Eadarnáisiúnta um Oibreachas a comóradh i Seattle, Washington, Stáit Aontaithe Ameirice, i mí Meithimh, 1946.)

  Previous (FIRST SCHEDULE) No. 46/1947:

  Number 46 of 1947: MERCHANT SHIPPING ACT, 1947

 346. #1600462

  Rialacháin na Leanaí (An Chomhdháil um Leas an Teaghlaigh) 2004 (I.R. Uimh. 549 de 2004).

  CHILDREN (FAMILY WELFARE CONFERENCE) REGULATIONS 2004 (S.I. NO. 549 OF 2004).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 347. #1608954

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an athbhreithniú ar thuairim na Parlaiminte i dtaobh straitéis an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chomhdháil Marrakest ar Athrú Aeráide.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE FOLLOW-UP TO PARLIAMENT’S OPINION ON THE EUROPEAN UNION’S STRATEGY FOR THE MARRAKEST CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 348. #1614136

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Iompar. Freastal ar Chomhdháil Chomhairle Sábháilteachta Iompair na hEorpa ar phriacal a mheasúnú agus spriocanna a leagan síos i gcláir shábháilteachta iompair. Nollaig, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON TRANSPORT. ATTENDANCE AT EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL CONFERENCE ON ASSESSING RISK AND SETTING TARGETS IN TRANSPORT SAFETY PROGRAMMES. DECEMBER, 2006.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 349. #1621378

  Tairiscint maidir le ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i leith Ionstraimí Áirithe de Chomhdháil na bliana 1999 den Aontas Poist Uilechoiteann [A ndearna an Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha iad a bhreithniú an 22 Meitheamh 2004].

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF CERTAIN ACTS OF THE 1999 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION [CONSIDERED BY THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, MARINE AND NATURAL RESOURCES ON 22ND JUNE 2004].

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 350. #1626130

  An Clár do Chomhdháil na hUachtaránachta Eorpaí faoin bhForbairt Áitiúil. An Lárionad Comhdhála, Caisleán Bhaile Átha Cliath. 11/12 Samhain, 1996.

  PROGRAMME FOR EUROPEAN PRESIDENCY CONFERENCE ON LOCAL DEVELOPMENT. CONFERENCE CENTRE, DUBLIN CASTLE, 11/12 NOVEMBER, 1996.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 351. #1626558

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhdháil na bPáirtithe maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Coinbhinsiún Rotterdam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 73.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CONFERENCE OF THE PARTIES WITH REGARD TO AMENDMENTS OF ANNEX III TO THE ROTTERDAM CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 73.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 352. #1626562

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhdháil bhliantúil de na Páirtithe sa Choinbhinsiún um Chaomhnú agus Bainistiú Acmhainní Mangach sa Mhuir Bheiring Láir, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 11724/12 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 215.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE ANNUAL CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF POLLOCK RESOURCES IN THE CENTRAL BERING SEA, AND REPEALING DECISION 11724/12 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 215.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 353. #1633107

  Measann an Chomhdháil, mar an gcéanna, go bhfuil sé tábhachtach go gcuirfí dlús leis na tadhaill idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, go háirithe trí dheonú saoráidí frithpháirteacha iomchuí agus trí chruinnithe tráthrialta idir comhaltaí Parlaiminte a bhfuil spéis acu sna hábhair chéanna.

  Similarly, the Conference considers that it is important for contacts between the national parliaments and the European Parliament to be stepped up, in particular through the granting of appropriate reciprocal facilities and regular meetings between members of Parliament interested in the same issues.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 354. #1634849

  Ráitis maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach/An Chomhdháil Idir-Rialtasach.

  STATEMENTS ON THE EUROPEAN CONVENTION/INTER GOVERNMENTAL CONFERENCE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 355. #1635004

  Ráitis maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach/An Chomhdháil Idir-Rialtasach

  STATEMENTS REGARDING EUROPEAN CONVENTION/IGC

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 356. #1639040

  Daingníonn an Chomhdháil go mbeidh sé d'aidhm ag an gComhphobal rannchuidiú le caidreamh cobhsaí idirnáisiúnta airgeadaíochta.

  The Conference affirms that the Community shall aim to contribute to stable international monetary relations.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 357. #1639043

  Daingníonn an Chomhdháil, chun críocha chur chun feidhme na bhforálacha atá leagtha amach i gCuid a Trí . . . ar Chaipiteal agus íocaíochtaí agus Teideal VI ar Bheartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta den Chonradh seo go leanfar den ghnáthchleachtas, ar dá réir a thagann an Chomhairle le chéile i dtionól na nAirí Geilleagair agus Airgeadais

  The Conference affirms that, for the purposes of applying the provisions set out in Part Three on capital and payments, and Title VI on economic and monetary policy, of this Treaty, the usual practice, according to which the Council meets in the composition of Economic and Finance Ministers, shall be continued

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 358. #1639048

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Chomhdháil Idir-rialtasach a chomórfar i 1996 a scrúdú a mhéad a d'fhéadfaí rangú gníomhartha Comhphobail a athbhreithniú d'fhonn céimiúlacht iomchuí idir na hearnálacha éagsúla gnímh a bhunú.

  The Conference agrees that the Intergovernmental Conference to be convened in 1996 will examine to what extent it might be possible to review the classification of Community acts with a view to establishing an appropriate hierarchy between the different categories of act.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 359. #1639052

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh na Ballstáit, ag féachaint do chinntí ón gComhairle inar gá aontoilíocht, a mhéad is féidir a sheachaint cinneadh d'aon toil a chosc má tá tromlach cáilithe ann i bhfabhar an chinnidh sin.

  The Conference agrees that, with regard to Council decisions requiring unanimity, Member States will, to the extent possible, avoid preventing a unanimous decision where a qualified majority exists in favour of that decision.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 360. #1639054

  Iarrann an Chomhdháil ar an gCoimisiún féachaint chuige, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó in Airteagal 155 den Chonradh seo, go ndéanfaidh na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a chomhall.

  The Conference calls on the Commission to ensure, in exercising its powers under Article 155 of this Treaty, that Member States fulfil their obligations.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 361. #1639056

  Daingníonn an Chomhdháil comhaontú na mBallstát ar na cuspóirí ba bhonn leis na tograí a rinne toscaireacht na Gearmáine ag cruinnniú na Comhairle Eorpaí i Lucsamburg ar an 28 agus 29 Meitheamh 1991.

  The Conference confirms the agreement of the Member States on the objectives underlying the German delegation's proposals at the European Council meeting in Luxembourg on 28 and 29 June 1991.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 362. #1639058

  Measann an Chomhdháil go bhfuil sé tábhachtach rannpháirtíocht níos mó de na Parlaimintí náisiúnta a chothú i ngníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

  The Conference considers that it is important to encourage greater involvement of national parliaments in the activities of the European Union

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 363. #1639059

  Measann an Chomhdháil nach ndéanann forálacha Airteagal 109(5), an dara fomhír d'Airteagal 130r(4) agus forálacha Airteagal 130y den Chonradh seo, difear do na prionsabail a thig ó bhreithiúnas na Cúirte Breithiúnais i gcás AETR.

  The Conference considers that the provisions of Article 109(5), Article 130r(4), second subparagraph, and Article 130y do not affect the principles resulting from the judgment handed down by the Court of Justice in the AETR case.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 364. #1639065

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir nach é is aidhm do na téarmaí 'comhaontú oifigiúil' a úsáidtear in Airteagal 109 earnáil nua comhaontuithe idirnáisiúnta de réir bhrí an dlí Chomhphobail a bhunú.

  The Conference emphasizes that use of the term 'formal agreements' in Article 109 is not intended to create a new category of international agreement within the meaning of Community law.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 365. #1639069

  Tugann an Chomhdháil dá haire go ngabhann an Coimisiún air féin, agus na comhairliúcháin a mheasann sé is gá á nglacadh aige mar bhonn agus a chóras chun reachtaíocht Chomhphobail a mheas á neartú aige, aird a thabhairt, maidir lena thograí reachtaíochta, ar na costais agus na sochair d'údaráis phoiblí na mBallstát agus do na páirtithe uile lena mbaineann.

  The Conference notes that the Commission undertakes, by basing itself where appropriate on any consultations it considers necessary and by strengthening its system for evaluating Community legislation, to take account in its legislative proposals of costs and benefits to the Member States' public authorities and all the parties concerned.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 366. #1641593

  is é sin le rá an plean ar ghlac an Chomhdháil leis chun bearta timpeallachta agus forbartha a chur i ngníomh sa tréimhse 1992-2000

  the plan adopted at the Conference for environmental and development action in the period 1992-2000

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 367. #1641594

  is é sin le rá an plean ar ghlac an Chomhdháil leis chun bearta timpeallachta agus forbartha a chur i ngníomh sa tréimhse 1992-2000

  the plans adopted at the Conference for enviromental and development action in the period 1992-2000

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 368. #1641685

  Déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin tuarascáil do gach seisiún de Chomhdháil na bParlaimintí ar staid an Aontais.

  The President of the European Council and the President of the Commission will report to each session of the Conference of the Parliaments on the state of the Union.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 369. #1704325

  Ní dhéanfar aon chostais chomhchomhairle nó chomhdhála a cheadú amhail idir páirtí agus páirtí gan ordachán ón abhcóide sinsir, nó ón aon abhcóide, á ordú an chomhchomhairle nó an chomhdháil sin a sheoladh.

  No costs of consultation or conference shall be allowed as between party and party without a direction by the senior or only counsel that such consultation or conference be held.

  S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts

 370. #1857455

  Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán a threorú do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí cúraimí sonracha a chomhall.

  The Bureau and the Conference of Presidents may instruct the Conference of Committee Chairs to carry out specific tasks.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 371. #1857459

  Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán a threorú do Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí cúraimí sonracha a chomhall.

  The Bureau and the Conference of Presidents may instruct the Conference of Delegation Chairs to carry out specific tasks.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 372. #1857465

  Déanfar miontuairiscí an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán a aistriú isteach sna teangacha oifigiúla, agus a dháileadh ar na Feisirí Parlaiminte go léir.

  The minutes of the Bureau and the Conference of Presidents shall be translated into the official languages and distributed to all Members of Parliament.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 373. #1857710

  Maidir le cinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán chun an nós imeachta coiste comhlachaithe a chur i bhfeidhm, tá feidhm aige ag gach céim den nós imeachta i dtrácht.

  A decision by the Conference of Presidents to apply the associated committee procedure applies at all stages of the procedure in question.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 374. #1857724

  I gcás nach dtiocfar ar chomhaontú maidir le cruinniú eile a thionól, déanfaidh Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí an cruinniú sin a thionól.

  If no agreement is reached on the convening of a further meeting, any such meeting shall be convened by the Chair of the Conference of Committee Chairs.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 375. #1857971

  Faoi réir údarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an coiste freagrach tairiscint tionlacain i gcomhair rúin a thíolacadh.

  Subject to the authorisation of the Conference of Presidents, the committee responsible may submit an accompanying motion for a resolution.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 376. #1857975

  Ar thogra ón gcoiste freagrach, arna tharraingt suas le húdarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint moltaí a bheidh le cur faoi bhráid na Comhairle a ghlacadh.

  On a proposal from the committee responsible, drawn up with the authorisation of the Conference of Presidents, Parliament may adopt recommendations for the Council.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 377. #1858503

  Féadfar vótálacha a dhéantar faoin Riail seo a eagrú ar bhonn comhpháirteach faoi fhreagracht an Uachtaráin agus Chomhdháil na nUachtarán.

  Votes taken under this Rule may be organised on a collective basis under the responsibility of the President and the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 378. #1858595

  Beidh sé de cheart ag an Uachtarán, le formheas Chomhdháil na nUachtarán, na Pharlaimint a chomóradh i gcásanna práinne.

  The President shall have the right, with the approval of the Conference of Presidents, to convene Parliament on an exceptional basis in cases of urgency.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 379. #1858783

  toirmeasc ar an bhFeisire ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ar thoscaireacht idirpharlaiminteach, ar chomhdháil idirpharlaiminteach nó ar fhóram idirinstitiúideach ar bith, go ceann tréimhse suas le bliain;

  prohibition of the Member from representing the Parliament on an inter-parliamentary delegation, inter-parliamentary conference or any interinstitutional forum, for up to one year;

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 380. #1859065

  Déanfaidh an Pharlaimint, ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán. buanchoistí a chur ar bun.

  Parliament shall, on a proposal from the Conference of Presidents, set up standing committees.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 381. #1859148

  Ar bhonn togra ó Chomhdháil na nUachtarán, cinnfidh an Pharlaimint líon na Leas-Chathaoirleach a bheidh le toghadh.

  The number of Vice-Chairs to be elected shall be determined by Parliament upon a proposal by the Conference of Presidents.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 382. #1859249

  Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, cuirfidh an Pharlaimint buantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha ar bun agus déanfaidh sí a gcineál agus líon a gcomhaltaí a chinneadh i bhfianaise na ndualgas a bheidh orthu.

  On a proposal from the Conference of Presidents, Parliament shall set up standing interparliamentary delegations and decide on their nature and the number of their members in the light of their duties.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 383. #1859950

  más rud é go bhfuil comhordaitheoirí míshásta i gcónaí, a iarraidh go mbeidh éisteacht atosaithe de 1,5 uair an chloig ann faoi réir fhormheas Chomhdháil na nUachtarán;

  if coordinators are still dissatisfied, request a resumed hearing of 1,5 hours subject to the approval of the Conference of Presidents;

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 384. #163784

  (3) ls iad comhaltaí na gcoisti réigiúin, lena n-áirítear na comhaltaí sin ar cornhaltaí iad den Phríomh-Choiste Feidhmiúcháin a bheidh mar theachtaí chuig an gComhdháu Bhliantúil agus chuig aon Chomhdháil Speisialta.

  (3) The delegates to the Annual Conference and any Special Conference shall be the members of the regional committees, including those members who are members of the Central Executive Committee.

  Statutory Instruments: 1978

 385. #163825

  (5) Tionólfar an chéad Chomhdháil Bhliantúil Toscairi chomh luath agus is féidir tar éis na Rialacháin seo a dhéanamh agus tionólfar gach Comhdháil Bhliantúil Toscairí ina dhiaidh sin i mí Aibreáin gach bliain.

  (5) The first Annual Delegate Conference shall be held as soon as may be after the making of these Regulations and every subsequent Annual Delegate Conference shall be held in the month of April in each year.

  Statutory Instruments: 1978

 386. #319264

  Maidir le hiarrataí ar údarú chun tuarascálacha a tharraingt suas, ar iarrataí iad arna dtíolacadh de bhun mhír 1, glacann Comhdháil na nUachtarán cinneadh ina leith ar bhonn forálacha cur chun feidhme a leagann an Chomhdháil féin síos.

  The Conference of Presidents takes a decision on requests for authorisation to draw up reports submitted pursuant to paragraph 1 on the basis of implementing provisions which it itself lays down.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 387. #320186

  Roimh gach páirtseisiún, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán dréacht den chlár oibre a tharraingt suas ar bhonn moltaí ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, agus Clár Oibre comhaontaithe an Choimisiúin dá dtagraítear i Riail 35 á chur san áireamh.

  Before each part-session the draft agenda shall be drawn up by the Conference of Presidents on the basis of recommendations by the Conference of Committee Chairs taking into account the agreed Commission Work Programme referred to in Rule 35.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 388. #322154

  Ar an gcaoi chéanna, sainaithneoidh siad na tograí agus na tionscnaimh sin a mbeidh faisnéis le soláthar ina leith os comhair Chomhdháil na nUachtarán nó a bheidh le cur in iúl, ar mhodh cuí, don choiste parlaiminteach ábhartha nó dá chathaoirleach.

  Similarly, they shall identify those proposals and initiatives for which information is to be provided before the Conference of Presidents or conveyed, in an appropriate manner, to the relevant parliamentary committee or its chair.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 389. #322758

  Ag an am céanna, tabharfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí fógra do Chomhdháil na nUachtarán faoi aon tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí nó faireachán, mar a liostaítear in Iarscríbhinn 1 agus in Iarscríbhinn 2, agus faoi aon tuarascálacha cur chun feidhme agus aon tuarascálacha straitéiseacha a bhfuil údarú tugtha ina dtaobh.

  The Conference of Committee Chairs shall at the same time notify the Conference of Presidents of any annual activity and monitoring reports, as listed in Annexes 1 and 2, implementation reports and strategic reports that have been authorised.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 390. #322760

  Maidir le hiarrataí ar údarú chun tuarascálacha féintionscnaimh reachtacha agus tuarascálacha féintionscnaimh neamhreachtacha a tharraingt suas, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh a ghlacadh ina leith laistigh de thréimhse nach faide ná ceithre seachtaine gnó pharlaimintigh tar éis do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí na hiarrataí a chur ar aghaidh, mura rud é gcinnfidh sí, ar fhorais eisceachtúla, an spriocdháta sin a fhadú.

  The Conference of Presidents shall adopt a decision on requests for authorisation to draw up legislative own-initiative and non-legislative own-initiative reports within no more than 4 parliamentary business weeks after they have been forwarded by the Conference of Committee Chairs, unless it decides, on exceptional grounds, to extend that deadline.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 391. #322767

  Más rud é nach dtagann na coistí lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis an iarraidh ar chur i bhfeidhm Riail 50, glacfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh laistigh de shé seachtaine gnó pharlaimintigh ar bhonn molta ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí nó, mura bhfuil aon mholadh den sórt sin ann, ar bhonn molta óna Cathaoirleach.

  If the committees concerned fail to reach agreement on the request for application of Rule 50, the Conference of Presidents shall take a decision within 6 parliamentary business weeks on the basis of a recommendation from the Conference of Committee Chairs or, if no such recommendation is forthcoming, its chair.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 392. #322807

  Déanfaidh coistí Parlaiminteacha a bheartaíonn tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí agus ar fhaireachán a tharraingt suas de bhun Riail 119(1) de na Rialacha Nós Imeachta nó de bhun forálacha dlíthiúla eile (a áirítear in Iarscríbhinn 2) réamhfhógra ina leith sin a thabhairt do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí agus tabharfaidh siad léiriú go háirithe ar an mbunús dlíthiúil ábhartha a éiríonn as na Conarthaí agus as forálacha dlíthiúla eile lena n-áirítear Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte.

  Parliamentary committees envisaging the drawing-up of annual activity and monitoring reports pursuant to Rule 119(1) of the Rules of Procedure or pursuant to other legal provisions (as included in Annex 2) shall give advance notification thereof to the Conference of Committee Chairs, indicating in particular, the relevant legal basis deriving from the Treaties and other legal provisions, including Parliament’s Rules of Procedure.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 393. #329546

  Measann an Chomhdháil freisin gur chóir don Choimisiún gach beart is gá a ghlacadh chun a áirithiú go ndéanfar na réaltachtaí polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha sna Ballstáit uile, lena n-áirítear iadsan nach bhfuil náisiúnach dá gcuid ina chomhalta den Choimisiún, a chur san áireamh go hiomlán.

  The Conference also considers that the Commission should take all the necessary measures to ensure that political, social and economic realities in all Member States, including those which have no national serving as member of the Commission, are fully taken into account.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 394. #332584

  Meabhraíonn an Chomhdháil go leanann sé go háirithe ó chearta agus saoirsí bunúsacha a urramú go dtabharfar aire chuí do chearta próisis chuí na ndaoine aonair agus na n-eintiteas i dtrácht a chosaint agus a urramú.

  The Conference recalls that the respect for fundamental rights and freedoms implies, in particular, that proper attention is given to the protection and observance of the due process rights of the individuals or entities concerned.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 395. #339719

  Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, moltaí modheolaíochta a chur ar fáil a cheapfar chun cáilíocht na sonraí agus na meiteashonraí a chuirfear ar fáil a áirithiú, ag aithint, go háirithe, na Moltaí ó Chomhdháil Staitiseoirí na hEorpa do Dhaonáireamh agus d'Áireamh Tithíochta 2010.

  The Commission (Eurostat), in cooperation with the competent authorities of the Member States, shall provide methodological recommendations designed to ensure the quality of the data and metadata produced, acknowledging, in particular, the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing.

  Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses

 396. #438755

  Déanfaidh gach Stát Conarthach ainmniú na nÚdarás Lárnach agus, más cuí, méid a bhfeidhmeanna, chomh maith le hainmneacha agus seoltaí na gcomhlachtaí creidiúnaithe a chur in iúl do Bhuan-Bhiúró Chomhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta.

  The designation of the Central Authorities and, where appropriate, the extent of their functions, as well as the names and addresses of the accredited bodies shall be communicated by each Contracting State to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law.

  ADOPTION ACT 2010

 397. #461499

  ciallaíonn “ócáid nach coinbhinsiún” aonach trádála, ócáid bheo spóirt, fáiltiú, dinnéar, fleá nó seó stáitse, a thionóltar i gcuid de shaoráidí an Lárionaid Coinbhinsiúin nó iontu go léir agus a n-úsáidtear i ndáil leis nó léi cuid de na saoráidí sin nó iad go léir, agus is ócáid nach dtionóltar mar chuid de chomhdháil, de thionól, de choinbhinsiún, de sheimineár ná de shiompóisiam;

  “non-convention event” means a trade fair, live sporting event, reception, dinner, banquet or stage show, held in and involving the use of some or all of the facilities of the Convention Centre, and which event is not held as part of a conference, congress, convention, seminar or symposium;

  INTOXICATING LIQUOR (NATIONAL CONFERENCE CENTRE) ACT 2010

 398. #471022

  28.—(1) Déanfaidh duine a cheapfar faoi alt 27(4) chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar chomhdháil idirghabhála tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid na cúirte a bheidh ag éisteacht an iarratais faoi alt 24, ar tuarascáil í ina leagfar amach—

  28.—(1) A person appointed under section 27(4) to be the chairperson of a mediation conference shall prepare and submit to the court hearing the application under section 24 a report, which shall set out—

  MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011

 399. #581977

  Chuir Cinneadh 1/CP.15 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 1/CP.15) agus Cinneadh 1/CP.16 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 1/CP.16) go suntasach le dul chun cinn i ndáil le déileáil leis na dúshláin a chruthaigh an t-athrú aeráide ar bhealach cothrom.

  Decision 1/CP.15 of the Conference of the Parties to the UNFCCC (Decision 1/CP.15) and Decision 1/CP.16 of the Conference of the Parties to the UNFCCC (Decision 1/CP.16) contributed significantly to progress in addressing the challenges raised by climate change in a balanced manner.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 400. #581987

  Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit na treoirlínte maidir le córais náisiúnta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 19/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto ("Cinneadh 19/CMP.1") a chur i bhfeidhm agus an méid sin á dhéanamh acu.

  In doing so, the Union and the Member States should apply the guidelines for national systems set out in the Annex to Decision 19/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (Decision 19/CMP.1).

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 401. #581990

  Áirítear an Chipir agus Málta in Iarscríbhinn I a ghabhann le UNFCCC de bhun Chinneadh 10/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC, le héifeacht ón 9 Eanáir 2013, agus faoi Chinneadh 3/CP.15 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC, le héifeacht ón 26 Deireadh Fómhair 2010, faoi seach.

  Cyprus and Malta are included in Annex I to the UNFCCC pursuant to Decision 10/CP.17 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, effective from 9 January 2013, and Decision 3/CP.15 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, effective from 26 October 2010, respectively.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 402. #582026

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit cumarsáidí náisiúnta agus tuarascálacha débhliantúla a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe ag baint úsáide as na treoirlínte, modheolaíochtaí, agus formáidí arna gcomhaontú ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national communications and biennial reports using the guidelines, methodologies and formats agreed upon by the Conference of the Parties.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 403. #582213

  Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.

  In respect of the last year of the first commitment period under the Kyoto Protocol, Member States shall retire units from the registry prior to the end of the additional period for fulfilling commitments set out in Decision 11/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 404. #582287

  Cuirfidh an tAontas agus na Ballstáit tuarascálacha débhliantúla, i gcomhréir le Cinneadh 2/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 2/CP.17), nó le cinntí ábhartha eile arna nglacadh ina dhiaidh sin ag comhlachtaí UNFCCC, agus cumarsáidí náisiúnta de réir Airteagal 12 de UNFCCC ar fáil do Rúnaíocht UNFCCC.

  The Union and the Member States shall submit biennial reports in accordance with Decision 2/CP.17 of the Conference of the Parties to the UNFCCC (Decision 2/CP.17), or subsequent relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC, and national communications in accordance with Article 12 of the UNFCCC to the UNFCCC Secretariat.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 405. #617957

  Glactar cinntí maidir leis na hítimí atá faoi réir rialuithe faoi chuimsiú Ghrúpa na hAstráile, an Chórais Rialaithe Teicneolaíochta Diúracán (MTCR), Ghrúpa na Soláthraithe Núicléacha (NSG), Chomhshocraíocht Wassenaar agus Chomhdháil na nArm Ceimiceacha (CWC).

  Decisions on the items subject to controls are taken within the framework of the Australia Group (AG), the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers Group (NSG), the Wassenaar Arrangement and the Chemical Weapons Convention (CWC).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items /* COM/2011/0704 final - 2011/0310 (COD) */

 406. #683970

  Leasaítear le Cinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 1/CMP.8”) na rialacha maidir le hincháilitheacht a shuí i ndáil le bheith rannpháirteach sna sásraí solúbtha le linn an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  Decision 1/CMP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (‘Decision 1/CMP.8’) amends the rules for the establishment of eligibility to participate in the flexible mechanisms during the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 407. #683987

  ciallaíonn ‘cúltaisce bharrachais réamhthréimhse’ nó ‘PPSR’ an cuntas a bunaíodh de bhun Chinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (‘Cinneadh 1/CMP.8’) nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto;

  “previous period surplus reserve” or “PPSR” means the account established pursuant to Decision 1/CMP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (“Decision 1/CMP.8”) or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 408. #724001

  Measann an Chomhdháil freisin gur chóir don Choimisiún gach beart is gá a ghlacadh chun a áirithiú go ndéanfar na réaltachtaí polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha sna Ballstáit uile, lena n-áirítear iadsan nach bhfuil náisiúnach dá gcuid ina chomhalta den Choimisiún, a chur san áireamh go hiomlán.

  The Conference also considers that the Commission should take all the necessary measures to ensure that political, social and economic realities in all Member States, including those which have no national serving as member of the Commission, are fully taken into account.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 409. #724050

  Meabhraíonn an Chomhdháil go leanann sé go háirithe ó chearta agus saoirsí bunúsacha a urramú go dtabharfar aire chuí do chearta próisis chuí na ndaoine aonair agus na n-eintiteas i dtrácht a chosaint agus a urramú.

  The Conference recalls that the respect for fundamental rights and freedoms implies, in particular, that proper attention is given to the protection and observance of the due process rights of the individuals or entities concerned.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 410. #1729960

  Mar sin féin, spreagtar na Ballstáit a gcuid dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a thíolacadh chomh luath agus is féidir in 2018 chun go bhféadfar ullmhúchán cuí a dhéanamh, go háirithe don idirphlé éascaitheach atá le tionól in 2018 i gcomhréir le cinneadh 1/CP.21 de Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC).

  Nevertheless, Member States are encouraged to provide their first draft integrated national energy and climate plans as early as possible in 2018, in order to allow proper preparation, in particular for the facilitative dialogue to be convened in 2018 in accordance with Decision 1/CP.21 of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 411. #1729998

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d'astaíochtaí antrapaigineacha GCTanna uile ó fhoinsí agus a n-aistrithe trí linnte a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe ag baint úsáid as modheolaíochtaí inchomparáide arna gcomhaontú ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all GHGs using comparable methodologies agreed by the Conference of the Parties.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 412. #1730377

  Cuirfidh an tAontas agus na Ballstáit tuarascálacha débhliantúla i gcomhréir le Cinneadh 2/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC, agus teachtaireachtaí náisiúnta faoi bhráid Rúnaíochta UNFCCC de réir Airteagal 12 de UNFCC.

  The Union and the Member States shall submit biennial reports in accordance with Decision 2/CP.17 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, and national communications in accordance with Article 12 of the UNFCCC to the UNFCCC Secretariat.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 413. #1857428

  Tar éis dó deis a thabhairt dóibh a dtuairimí a chur in iúl, iarrfaidh Uachtarán na Parlaiminte ar dhuine de na Feisirí neamhcheangailte freastal ar chruinnithe de chuid Chomhdháil na nUachtarán, ach ní bheidh aon cheart vótála ag an duine sin.

  The President of Parliament shall, after giving the opportunity to non-attached Members to express their views, invite one of them to attend meetings of the Conference of Presidents, without the right to vote.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 414. #1857441

  Déanfaidh na Leas-Uachtaráin a bhfuil sé de chúram orthu an comhairliúchán sin a chur chun feidhme tuairisciú go tráthrialta do Chomhdháil na nUachtarán maidir lena ghníomhaíochtaí nó lena gníomhaíochtaí i ndáil leis sin.

  The Vice-President responsible for the implementation of such consultation shall report back regularly to the Conference of Presidents on his or her activities in this regard.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 415. #1857661

  Maidir le hiarrataí ar údarú chun tuarascálacha a tharraingt suas, ar iarrataí iad arna dtíolacadh de bhun na chéad fhomhíre, glacfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh ina leith ar bhonn forálacha cur chun feidhme a leagfaidh an Chomhdháil síos.

  The Conference of Presidents shall take a decision on requests for authorisation to draw up reports submitted pursuant to the first subparagraph on the basis of implementing provisions, which it shall lay down.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 416. #1859227

  a áirithiú, más gá sin, le tacaíocht Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, go mbeidh an Coimisiún páirteach go cuí in eagrú na héisteachta poiblí agus go mbeidh ionadaíocht ag leibhéal iomchuí aige san éisteacht.

  shall ensure, if necessary with the support of the Conference of Committee Chairs, that the Commission is properly involved in organising the public hearing and that it is represented at an appropriate level at the hearing.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 417. #1592903

  An CHomhdháil um SHlándáil agus Comhar sna Eoraip

  [The European Security and Co-Operation Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 418. #1593215

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an toradh ar Chomhdháil Bonn faoi athrú aeráide.

  21) EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE OUTCOME OF THE BONN CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 419. #1594781

  lenar ghlac an chomhdháil

  adopted by conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 420. #1595159

  an comhaontú a rinneadh sa chomhdháil

  agreement which has been reached by the conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 421. #1602199

  An CHomhdháil um SHlándáil agus Comhar san Eoraip

  Conference on Security and Co-Operation in Europe (CSCE)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 422. #1607257

  An CHomhdháil um Eitlíocht SHibhialta Eorpach

  Euorpean Civil Aviation Conference (ECAC)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 423. #1607326

  An CHomhdháil um Eitlíocht Shibhialta Eorpach

  European Civil Aviation Conference (ECAC)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 424. #1608377

  An Chomhdháil Eorpach: Dearbhú, 17 Aibreán 2003.

  EUROPEAN CONFERENCE: DECLARATION, 17 APRIL, 2003.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 425. #1608455

  An CHomhdháil Eorpach um Bitheolaíocht MHóilinéach

  European Molecular Biology Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 426. #1608456

  An CHomhdháil Eorpach um Bitheolaíocht MHóilíneach

  European Molecular Biology Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 427. #1608457

  An CHomhdháil Eorpach um Bitheoláiocht MHóilíneach

  European Molecular Biology Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 428. #1608860

  RÚN Ó PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE STRAITÉIS AN CHOIMISIÚIN LE HAGHAIDH CHOMHDHÁIL NA HÁIGE AR ATHRÚ AERÁIDE.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMISSION'S STRATEGY FOR THE HAGUE CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 429. #1608926

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis an AE i leith Chomhdháil Almaty maidir le Coinbhinsiún Aarhus.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EU STRATEGY FOR THE ALMATY CONFERENCE ON THE AARHUS CONVENTION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 430. #1608927

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis an AE i leith Chomhdháil Buenos Aires ar Athrú Aeráide (COP_10).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EU STRATEGY FOR THE BUENOS AIRES CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE (COP_10).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 431. #1608928

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa ar straitéis an AE i leith Chomhdháil Punta del Este maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EU STRATEGY FOR THE PUNTA DEL ESTE CONFERENCE ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 432. #1608943

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chomhdháil Bonn ar Athrú Aeráide.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EUROPEAN UNION’S STRATEGY FOR THE BONN CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE. LAID BY INTER-PARL. SECTION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 433. #1608983

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an toradh ar Chomhdháil Buenos Aires ar athrú aeráide.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE OUTCOME OF THE BUENOS AIRES CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 434. #1616679

  An CHomhdháil Idiraisúinta um Ualachlínte

  International Conference on Load Lines, 1966

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 435. #1616680

  An CHomhdháil Idirnáisiúnta um Ualachlínte,1966

  International Conference on Load Lines,1966

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 436. #1616784

  An CHomhdháil Idirpharlaiminteach

  Inter-Parliamentary Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 437. #1620631

  Comhairleoir Míleata do THoscaireacht na hÉireann chun CDE (An CHomhdháil ar DHíarmáil san Eoraip)

  Military Adviser to Irish Delegation to CDE (Conference on Disarmament in Europe)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 438. #1620632

  Comhairleoir Míleata do THoscaireacht na hÉireann chun CDE (An CHomhdháil ar DHíarmáil san Eoraip)

  Military Adviser to Irish Delegation to CDE(Conference on Disarmament in Europe)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 439. #1620633

  Comhairleoir Míleata do THoscaireacht na hÉireann chun CDE(An CHomhdháil ar DHíarmáil san Eoraip)

  Military Adviser to Irish Delegation to CDE(Conference on Disarmament in Europe)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 440. #1623026

  dhearbhaigh an chomhdháil

  noted

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 441. #1629868

  Report of the Conference of Chairpersons of Development Cooperation Committees of EU Parliaments and of the Candidate States Tuarascáil ó Chomhdháil Chathaoirligh Choistí Forbartha Comhair Pharlaimintí an AE agus na Stát is Iarrthóirí

  REPORT OF THE CONFERENCE OF CHAIRPERSONS OF DEVELOPMENT COOPERATION COMMITTEES OF EU PARLIAMENTS AND OF THE CANDIDATE STATES TUARASCÁIL Ó CHOMHDHÁIL CHATHAOIRLIGH CHOISTÍ FORBARTHA COMHAIR PHARLAIMINTÍ AN AE AGUS NA STÁT IS IARRTHÓIRÍ

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 442. #1629869

  Tuarascáil ó Chomhdháil Chathaoirligh Choistí um Ghnóthaí Eachtracha Pharlaimíntí an AE, Pharlaimintí na Stat Aontachais agus na Stát Iarrthach, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Éire, 28-30 Márta 2004

  REPORT OF THE CONFERENCE OF CHAIRPERSONS OF FOREIGN AFFAIRS COMMITTEES OF EU PARLIAMENTS, OF THE PARLIAMENTS OF THE ACCEDING STATES AND OF THE CANDIDATE STATES, DUBLIN CASTLE, IRELAND, 28-30 MARCH 2004

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 443. #1637655

  go dtabharfaidh an CHomhdháil dá haire freisin

  that the Conference take note

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 444. #1639039

  Aithníonn an Chomhdháil go bhfuil cúlmhaireacht mhór struchtúrach ar na réigiúin is forimeallaí den Chomhphobal (ranna Francacha thar lear, na hAsóir agus Maidéara agus na hOileáin Chanáracha), cúlmhaireacht a mhéadaíonn morán feiniméan (iargúltacht, oileánachas, laghad a réimse, topagrafaíocht agus aeráid achrannach, spleáchas eacnamaíoch ar bheagán táirgí) a ndéanann a mbuaine agus a gcomhshuim mórdhochar dá bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta.

  The Conference acknowledges that the outermost regions of the Community (the French overseas departments, Azores and Madeira and Canary Islands) suffer from major structural backwardness compounded by several phenomena (remoteness, island status, small size, difficult topography and climate, economic dependence on a few products), the permanence and combination of which severely restrain their economic and social development.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 445. #1639042

  Daingníonn an Chomhdháil nach mbeidh ceart na mBallstát chun forálacha ábhartha a ndlí cánachais dá dtagraítear in Airteagal 73d den Chonradh seo a chur chun feidhme infheidhme ach amháin i ndáil lena gcuid forálacha ábhartha a bheidh ann ag deireadh 1993.

  The Conference affirms that the right of Member States to apply the relvant provisions of their tax law as referred to in Article 73d of this Treaty will apply only with respect to the relevant provisions which exist at the end of 1993

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 446. #1639046

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go leanfaidh Ciste Forbraíochta na hEorpa de bheith á mhaoiniú ó ranníocaíochtaí náisiúnta i gcomhréir leis na forálacha láithreacha.

  The Conference agrees that the European Development Fund will continue to be financed by national contributions in accordance with the current provisions.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 447. #1639050

  Comhaontaíonn an Chomhdháil go mbeidh úsáid teangacha i gcomhréir le rialacha na gComhphobal Eorpach.

  The Conference agrees that the use of languages shall be in accordance with the rules of the European Communities.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 448. #1639067

  Iarrann an Chomhdháil ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na Parlaimintí náisiúnta teacht le chéile de réir mar is gá mar Chomhdháil na bParlaimintí (nó 'Assises').

  The Conference invites the European Parliament and the national parliaments to meet as necessary as a Conference of the Parliaments (or 'assises').

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 449. #1639070

  Tugann an Chomhdháil dá haire na dearbhuithe seo a leanas:

  The Conference notes the following declarations:

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 450. #1639073

  An CHomhdháil um CHomhar Eacnamaíochta Idirnáisiúnta

  The Conference on International Economic Co-Operation

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 451. #1639075

  An CHomhdháil um SHlándaíl agus comhar san Eoraip

  The Conference on Security and Co-Operation in Europe

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 452. #1639076

  An CHomhdháil um SHlándáil agus Comhar san Eoraip

  The Conference on Security and Co-Operation in Europe

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 453. #1639077

  An Chomhdháil ar Dhlí na Farraige

  The Conference on the Law of the Sea

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 454. #1639078

  Cuireann an Chomhdháil i bhfios go láidir go bhfuil sé sár-riachtanach, ar mhaithe le comhchuibheas agus le haontacht phróiseas na tógála Eorpaí, go ndéanfaidh gach Ballstát na treoracha Comhphobail a dhíreofar chuige a thrasuí go hiomlán agus go dílis ina dhlí náisiúnta laistigh den tréimhse a cheapfaidh na treoracha chuige sin.

  The Conference stresses that it is central to the coherence and unity of the process of European construction that each Member State should fully and accurately transpose into national law the Community Directives addressed to it within the deadlines laid down therein.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 455. #1639080

  Iarrann an Chomhdháil ar na hinstitiúidí na forálacha ábhartha a oiriúnú dá réir.

  The Conference therefore invites the institutions to adapt the relevant rules accordingly.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 456. #1640000

  An CHomhdháil um SHlándáil agus Comhar san Eoraip

  The European Security and Co-Operation Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 457. #1640090

  An Gníomh Deiridh de Chomhdháil Heilsincí ar Shlándáil agus Comhar san Eoraip

  The Final Act of the Helsinki Conference on Security and Co-Operation in Europe

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 458. #1640091

  An Gníomh Deiridh de CHomhdháil Heilsincí ar SHlándáil agus R. Comhar san Eorarp

  The Final Act of the Helsinki Conference on Security and Cooperation in Europe

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 459. #1640649

  An CHomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdht

  The International Conference on Air Law

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 460. #1648545

  An CHomhdháil CHumhachta Domhanda

  World Power Conference

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 461. #1704294

  Beidh caiteachais agus liúntais réasúnacha fhinnéithe chun freastal ar dháil chomhairle nó ar chomhdháil arna tionól go cuí roimh an triail inmhuirir san fhómhas amhail idir páirtí agus páirtí.

  The reasonable expenses and allowances of witnesses to attend a consultation or conference properly held prior to the trial shall be chargeable on taxation as between party and party.

  S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.