Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

eorpach

588 toradh in 156 doiciméad

 1. #332990

  A mhéid a bhaineann leis na caidrimh idir Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh agus na críocha neamh-Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(b), glacfaidh an Coinbhinsiún ionad an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus an Phrótacail ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus ag an bPrótacal sin ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, amhail ar dháta theacht i ngníomh an Choinbhinsiúin seo i leith na gcríoch sin de réir Airteagal 73(2).

  Insofar as the relations between the Member States of the European Community and the non-European territories referred to in Article 70(1)(b) are concerned, this Convention shall replace the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as of the date of the entry into force of this Convention with respect to these territories in accordance with Article 73(2).

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 2. #456476

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 3. #448367

  (b) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé, “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, nó go mbeidh éifeachtaí dochracha aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann ” gach áit a bhfuil sé (seachas i bhfo-alt (4)(a)(i)(III)), “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha na forbartha beartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol” agus “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,

  (b) by the substitution of “effects on the environment or adverse effects on the integrity of a European site as the case may be” for “effects on the environment” in every place (other than in subsection (4)(a)(i)(III)) where it occurs,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 4. #1566801

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiúin sin, a síníodh sa Bhruiséil ar an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.

  [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 5. #278917

  (a) Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, prótacal breise a ghabhann leis an 15 Deireadh Fómhair 1975, an dara prótacal breise a ghabhann leis an 17 Márta 1978 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur an 27 Eanáir 1977, fad a bhaineann leis an eiseachadadh arna leasú le Prótacal 2003 ach a dtiocfaidh sé i bhfeidhm;

  (a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned as amended by the 2003 Protocol once it will enter into force;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 6. #329731

  Aontóidh an tAontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 7. #330998

  na socruithe speisialta le haghaidh rannpháirtíocht ionchasach an Aontais i gcomhlachtaí rialaithe an Choinbhinsiúin Eorpaigh;

  the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 8. #354895

  Feidhmeoidh Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh mar thaiscí an Choinbhinsiúin seo.

  The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depository of this Convention.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 9. #456388

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

  EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 10. #456473

  An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987

  Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 11. #456475

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

  EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 12. #456484

  ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987;

  “Act of 1987” means the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987;

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 13. #456892

  AG MEABHRÚ DÓIBH gur dhréacht an Chomhairle an Coinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le Gníomh an 10 Márta 1995;

  BEARING IN MIND that by Act of 10 March 1995 the Council drew up the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 14. #457066

  Is é Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh taiscí an Choinbhinsiúin seo.

  The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary of this Convention.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 15. #471115

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 16. #471148

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

  Number 20 of 2003

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 17. #513124

  teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Aontas Eorpach an 23 Eanáir 2011;

  the entry into force of the UN Convention with respect to the European Union on 23 January 2011;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 18. #686465

  an Coinbhinsiún Eorpach ar Ghnéithe Áirithe den Fhéimheacht, a síníodh in Iostanbúl an 5 Meitheamh 1990;

  the European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, signed at Istanbul on 5 June 1990;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 19. #723469

  na socruithe speisialta le haghaidh rannpháirtíocht ionchasach an Aontais i gcomhlachtaí rialaithe an Choinbhinsiúin Eorpaigh;

  the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 20. #724308

  Aontóidh an tAontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 21. #1444144

  AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

  EXTRADITION (EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM) ACT, 1987 ARRANGEMENT OF SECTIONS

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 22. #1444172

  AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

  No. 1/1987:

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 23. #1452064

  An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987

  Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987

  Uimhir 25 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (LEASÚ), 1987

 24. #1508136

  An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 .

  Extradition European Convention on the Supression of Terrorism) Act, 1987.

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 25. #1586249

  An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987

  Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 26. #1586267

  ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 ;

  “the Act of 1987” means the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987;

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 27. #332971

  I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar diúltú d'aithint nó d'fhorghníomhú mura bhfuil an Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi cheangal ag an gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe agus má tá sainchónaí sa Stát sin ar an duine arb ina choinne a iarrtar aithint nó forghníomhú nó, más Ballstát den Chomhphobal Eorpach an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus i leith coinbhinsiún nár mhór a bheith tugtha chun críche ag an gComhphobal Eorpach, in aon cheann dá chuid Ballstát, mura bhféadfar an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi aon riail dlí i Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not bound by the convention on a particular matter and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, or, if the State addressed is a Member State of the European Community and in respect of conventions which would have to be concluded by the European Community, in any of its Member States, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 28. #458310

  (a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó

  (a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 29. #458311

  (b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.

  (b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 30. #458452

  Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.

  The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 31. #724738

  Athdhaingníonn an Chairt seo, ag féachaint go cuí d'inniúlachtaí agus do chúraimí an Aontais agus do phrionsabal na coimhdeachta, na cearta a leanann go háirithe as na traidisiúin bhunreachtúla agus as na hoibleagáidí idirnáisiúnta is coiteann do na Ballstáit, as an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, as na Cairteanna Sóisialta arna nglacadh ag an Aontas agus ag Comhairle na hEorpa, agus as cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 32. #736838

  Leis an gCoinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995 [3], lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996 [4], Prótacal an 29 Samhain 1996 [5] agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 [6] a ghabhann leis (“an Coinbhinsiún”), bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainmhíniú i réimse na calaoise lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais.

  The Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995 [3], including the Protocols thereto of 27 September 1996 [4], of 29 November 1996 [5] and of 19 June 1997 [6] (the ‘Convention’) establishes minimum rules relating to the definition of criminal offences and sanctions in the area of fraud affecting the Union's financial interests.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 33. #1708396

  Gníomh ón gComhairle an 26 Bealtaine 1997 ag dréachtú, ar bhonn Airteagal K.3 (2) (c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Choinbhinsiúin maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh páirteach ann (IO C 195, 25.6.1997, lch. 1).

  Council Act of 26 May 1997 drawing up, on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union, the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (OJ C 195, 25.6.1997, p. 1).

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 34. #1714945

  Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.

  In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 35. #1735126

  Chun a fhíorú an bhfuil na sonraí a chuirtear isteach chun deimhniú oiriúnachta a fháil ag comhlíonadh mhonagraif Pharmacopoeia Eorpach, féadfaidh an comhlacht um chaighdeánú le haghaidh ainmníochtaí agus noirm cháilíochta, de réir bhrí an Choinbhinsiúin ar fhorbairt Pharmacopoeia Eorpach arna glacadh le Cinneadh 94/358/CE (an Stiúrthóireacht Eorpach um Cháilíocht Leigheasra agus Cúraim Sláinte (“EDQM”)), féadfaidh sé iarraidh ar an gCoimisiún nó ar an nGníomhaireacht cigireacht arna déanamh ag údarás inniúil a iarraidh i gcás ina bhfuil an t-ábhar tosaigh lena mbaineann faoi réir monagraf de chuid Pharmacopoeia Eorpach.

  In order to verify whether the data submitted for obtaining a certificate of suitability complies with the monographs of the European Pharmacopoeia, the standardisation body for nomenclatures and quality norms within the meaning of the Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia accepted by Council Decision 94/358/EC (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (‘EDQM’)) may ask the Commission or the Agency to request an inspection by a competent authority when the starting material concerned is subject to a European Pharmacopoeia monograph.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 36. #329509

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 37. #330562

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 38. #332953

  Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.

  This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 39. #721847

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 40. #723980

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 41. #1296113

  AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976 [An tiontú oifigiúil]

  ACP-EEC CONVENTION OF LOME (CONTRACTS OF GUARANTEE BETWEEN STATE AND EUROPEAN INVESTMENT BANK) ACT, 1976

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 42. #1724983

  Ba cheart do rialacha náisiúnta den sórt sin an Chairt agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine a chomhlíonadh, go háirithe maidir leis an gceart chun triail chóir a fháil.

  Such national procedural rules should comply with the Charter and with the ECHR, in particular with regard to the right to a fair trial.

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 43. #325243

  (10) Leis an Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (10) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in accordance with Article 6 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 44. #332184

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 45. #332776

  Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun paitinní Eorpacha a dheonú a síníodh in München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin cuma an ndúisítear an cheist trí chaingean nó mar chosaint;

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the grant of European patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each State bound by this Convention shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 46. #449961

  (3) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach” an nós imeachta a cheadaigh Comhairle na gComhphobal Eorpach le Cinneadh Uimh. 87/415/CEE an 15 Meitheamh, 1987 ón gComhairle, lena gceadaítear an Coinbhinsiún arna dhéanamh in Interlaken an 20ú lá de Bhealtaine, 1987 idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne, Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Ríocht na Sualainne, agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach, a bhfuil an téacs de ag gabháil leis an gCinneadh sin ón gComhairle.

  (3) (a) In this subsection “common transit procedure” means the procedure approved by the Council of the European Communities by Council Decision No. 87/415/EEC of 15 June 19874, approving the Convention done at Interlaken on the 20th day of May, 1987, between the European Community, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden, and the Swiss Confederation on a common transit procedure, the text of which is attached to that Council Decision.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 47. #457754

  ciallaíonn “an Chéad Phrótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996;

  “First Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 48. #457774

  ciallaíonn “an Prótacal maidir le Léiriú” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996; agus

  “Protocol on Interpretation” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996; and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 49. #457775

  ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997.

  “Second Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 50. #458304

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1), dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.

  The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, pursuant to the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol to that Convention drawn up on 27 September 1996(1), hereinafter referred to as ‘the first Protocol’.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 51. #458362

  AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH go bhfuil an comhar idir na Ballstáit folaithe cheana i gCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ach gur gá, gan dochar d’oibleagáidí faoin dlí Comhphobail, a fhoráil go hiomchuí freisin do chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún d’fhonn gníomhaíocht éifeachtúil a áirithiú i gcoinne na calaoise, an éillithe ghníomhaigh agus neamhghníomhaigh agus sciúradh airgid gaolmhar a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dóibh díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear malartú faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún;

  NOTING that cooperation between Member States is already covered by the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995, but that there is a need, without prejudice to obligations under Community law, for appropriate provision also to be made for cooperation between Member States and the Commission to ensure effective action against fraud, active and passive corruption and related money laundering damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests, including exchange of information between the Member States and the Commission;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 52. #481262

  174.—(1) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i leith iarratas ar fhorbairt ar gá ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach ina leith, i gcás inarb eol don údarás pleanála, nó don Bhord ar achomharc, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt ar an gcomhshaol i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó i stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann nó i gcás ina measann an Stát eile lena mbaineann gur dóigh go mbeadh éifeachtaí den sórt sin ag an bhforbairt.

  174.—(1) (a) The Minister may make regulations in respect of applications for development which require the submission of an environmental impact statement, where the planning authority, or the Board on appeal, is aware that the development is likely to have significant effects on the environment in another Member State of the European Communities or a state which is a party to the Transboundary Convention or where the other State concerned considers that the development would be likely to have such effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 53. #513121

  an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.

  the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 54. #534104

  Leis an gCoinbhinsiún um Paitinní Eorpacha a Dheonú an 5 Deireadh Fómhair 1973, mar a athbhreithníodh an 17 Nollaig 1991 agus an 29 Samhain 2000 ("CPE" anseo feasta), bunaíodh Eagraíocht Eorpach na bPaitinní agus cuireadh an cúram uirthi paitinní Eorpacha a dheonú.

  The Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter "EPC"), established the European Patent Organisation and entrusted it with the task of granting European patents.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 55. #566608

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 56. #635849

  Sa bhliain 1983, cuireadh Prótacal Uimh. 6, lena gcuirtear toirmeasc ar phionós an bháis, leis an Aontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear 'an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine' anseo feasta).

  In 1983, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter the European Convention on Human Rights) was supplemented by Protocol No 6 prohibiting the death penalty.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 57. #723468

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear "an Coinbhinsiún Eorpach" anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the "European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 58. #738433

  Ba cheart rialacha soiléire a bhunú maidir le rogha an mhodha a bheidh le húsáid i gcás ina bhfuil níos mó ná rogha amháin ó fhoinsí éagsúla, amhail ISO, an Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí (EPPO), an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe(OIC), an tAontas Eorpach agus saotharlanna tagartha náisiúnta, nó dlí náisiúnta.

  Clear rules should be established for the choice of the method to be used where more than one is available from different sources, such as ISO, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organization for Animal Health (OIE), European Union and national reference laboratories, or national law.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 59. #1235018

  á bhreithniú dóibh go bhfuil, faoi théarmaí Airteagal 59 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, a síníodh sa Róimh an 4 Samhain, 1950 (dá ngairtear “an Coinbhinsiún” anseo feasta), comhaltaí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (dá ngairtear “an Chúirt” anseo feasta) i dteideal, le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, na bpribhléidí agus na ndíolúintí dá bhforáiltear in Airteagal 40 de Reacht Chomhairle na hEorpa agus sna Comhaontuithe a rinneadh faoi;

  Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950 (hereinafter referred to as "the Convention") the members of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 60. #1572340

  tá le “dópáil sa spórt” an bhrí chéanna atá leis sa Choinbhinsiún Frith-Dhópála a osclaíodh lena shíniú i Strasbourg an 16ú lá de Shamhain, 1989, a tháinig i bhfeidhm an 1ú lá de Mhárta, 1990, agus a shínigh an Stát an 25ú lá de Mheitheamh, 1992 (Sraith Chonarthaí Eorpacha Uimh.135);

  “doping in sport” has the same meaning as in the Anti-doping Convention which was opened for signature at Strasbourg on the 16th day of November, 1989, entered into force on the 1st day of March, 1990, and was signed by the State on the 25th day of June, 1992 (European Treaty Series No. 135);

  Uimhir 6 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999

 61. #1722805

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh in “Eurodac” chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tá an Danmhairg le fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac agus le DubliNet.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac and DubliNet.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 62. #1758670

  Dá bhrí sin, níor cheart difear a dhéanamh leis an Rialachán seo do chumas na mBallstát idircheapadh dleathach a dhéanamh ar chumarsáid leictreonach nó bearta eile a ghlacadh, más gá agus má tá siad comhréireach, chun na leasanna poiblí a luadh thuas a chosaint, i gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint, arna léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine.

  Therefore, this Regulation should not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications or take other measures, if necessary and proportionate to safeguard the public interests mentioned above, in accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as interpreted by the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 63. #1784923

  Comhlánaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh 2988/95, do na cineálacha iompair is tromchúisí a bhaineann leis an gcalaois, le Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear Prótacail an 27 Meán Fómhair 1996, an 29 Samhain 1996 agus an 19 Meitheamh 1997.

  Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 is complemented, for the most serious types of fraud-related conduct, by Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council and by the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995, including the Protocols thereto of 27 September 1996, of 29 November 1996 and of 19 June 1997.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 64. #1848349

      Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus comhlíonann sé na prionsabail a aithnítear go sainráite le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. ð Go háirithe, féachann an Rialachán seo le hurramú iomlán a thabhairt don saol príobháideach agus teaghlaigh dá dtagraítear in Airteagal 7, do chosaint sonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 8 agus do chearta an linbh dá dtagraítear in Airteagal 24 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.ï.

      This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. ð In particular this Regulation seeks to ensure full respect for private and family life referred to in Article 7, protection of personal data referred to in Article 8 and the rights of the child referred to in Article 24 of the Charter of Fundamental Righs of the European Unionï.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 65. #278614

  DE BHRÍ go n-urramaíonn an Comhaontú seo saoirsí bunúsacha, go háirithe an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha.

  CONSIDERING that this Agreement respects fundamental rights and in particular the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 66. #330551

  comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 67. #332183

  A BHAINEANN LE HAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 68. #332521

  Prótacal a bhaineann le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an Aontas a aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 69. #332982

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag an gComhphobal Eorpach, ag an Danmhairg, agus ag Stáit ar Comhaltaí iad, tráth na hoscailte lena shíniú, de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa.

  The Convention shall be open for signature by the European Community, Denmark, and States which, at the time of the opening for signature, are Members of the European Free Trade Association.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 70. #456759

  Is é aidhm an Choinbhinsiúin seo cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a éascú trína chuid forálacha a fhorlíonadh.

  The aim of this Convention is to facilitate the application, between the Member States of the European Union, of the European Convention on Extradition, by supplementing its provisions.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 71. #456875

  Beidh comhúdarás ag téacs an Choinbhinsiúin i dteanga an Stáit aontaigh, arna tharraingt suas ag Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus arna fhormheas ag na Ballstáit uile, leis na téacsanna barántúla eile.

  The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the General Secretariat of the Council of the European Union and approved by all the Member States, shall be equally authentic with the other authentic texts.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 72. #456888

  TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA sa Choinbhinsiún seo, Ballstáit an Aontais Eorpaigh, AG TAGAIRT DÓIBH do Ghníomh ón gComhairle an Aontais Eorpaigh an 27 Meán Fómhair 1996,

  THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Convention, Member States of the European Union,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 73. #456954

  Ní fhéadfar eiseachadadh a dhiúltú ar an bhforas gur náisiúnach de chuid an Bhallstáit iarrtha de réir bhrí Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an duine a éilítear.

  Extradition may not be refused on the ground that the person claimed is a national of the requested Member State within the meaning of Article 6 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 74. #457056

  Is téacs údarásach téacs an Choinbhinsiúin seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.

  The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 75. #458170

  Is téacs údarásach téacs an Choinbhinsiúin seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.

  The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 76. #458371

  (a) ciallaíonn “an CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1);

  (a) ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1);

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 77. #471196

  (c) na cearta agus na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do dhaoine le forálacha an Choinbhinsiúin de réir bhrí an Achta fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003;”.

  (c) the rights, liberties and freedoms conferred on, or guaranteed to, persons by the Convention provisions within the meaning of the European Convention on Human Rights Act 2003;’’.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 78. #721835

  comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 79. #723467

  A BHAINEANN LE hAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 80. #734399

  In 2015, ghlac An Chomhairle Eorpach, i ndáil leis an méid sin, an Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc.

  The Council of Europe has, in this respect, adopted in 2015 the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 81. #1232438

  ciallaíonn “an Coimisiún” an Coimisiún Eorpach um Chearta an Duine a bunaíodh faoi Airteagal 19 den Choinbhinsiún;

  "the Commission" means the European Commission of Human Rights established under Article 19 of the Convention;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 82. #1232442

  ciallaíonn “An Chúirt” an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine a bunaíodh faoi Airteagal 19 den Choinbhinsiún;

  "the Court" means the European Court of Human Rights established under Article 19 of the Convention;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 83. #1277518

  Comhlachtaí chun Dearbhú Uile-Choiteann Cearta an Duine a shaothrú agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint a fheidhmiú.

  Bodies for the promotions of Universal Declaration of Human Rights and the implementation of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 84. #1296138

  —Féadfar an tAcht um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta), 1976 , a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the ACP-EEC Convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank) Act, 1976.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 85. #1456637

  ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971.

  "the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 86. #1565199

  ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971;

  "the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 87. #1566802

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978 agus Coinbhinsiún 1982. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, mar atá arna n-oiriúnú le Coinbhinsiúin 1978, 1982 agus 1989.

  —in Portugal:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 88. #1762106

  Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

  This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and in Article 8 of the European Convention on Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 89. #1764371

  Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

  This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and in Article 8 of the European Convention on Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 90. #144427

  Beidh feidhm ag an mír sin roimhe seo chomh maith i leith comhaltaí de Thionól Comhairleach an Choinbhinsiúin, i leith na n-eadránaithe a cheapfar faoin gCoinbhinsiún i leith comhaltaí chomhlachtaí comhairleacha na n-earnálacha geilleagracha agus sóisialacha a chuirfear ar bun, i leith oifigigh agus fostaithe na n-institiúidí sin, agus chomh maith leis sin, i leith comhaltaí gníomhaireachtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus a fhoireann, agus freisin i leith fhoireann an Airmheáin Forbartha Tionscail agus an Airmheáin Theicniúil um Chomhar Talmhaíochta agus Tuaithe.

  The preceding paragraph shall also apply to members of the Consultative Assembly of the Convention, to the arbitrators who may be appointed under the Convention, to members of the consultative bodies of the economic and social sectors which may be set up to the officials and employees of these institutions, and also to the members of the agencies of the European Investment Bank and its staff, and also to the staff of the Centre for Industrial Development and the Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 91. #167463

  "(e) i gcás ina ndéanfar iarratas ar phaitinn freisin faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Paitinne Eorpaí, a rinneadh i Muenchen an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973, a cóip den iarratas foilsithe ar an bpaitinn Eorpach agus an Tuarascáil Cuardaigh Eorpach gaolmhar nó cóip den tsonraíocht fhoilsithe den phaitinn Eorpach a deonaíodh, i leith an aireagáin sin nó

  " ( e ) where an application for a patent is also made under the provisions of the European Patent Convention, done at Munich, on the 5th day of October, 1973, a copy of the published European patent application and the related European Search Report or a copy of the published specification of the granted European patent, in respect of the said invention; or

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 92. #278623

  1. Gabhann na Páirtithe Conarthacha ar láimh feabhas a chur, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe seo, ar thabhairt suas chun críche ionchúisimh nó forghníomhú pianbhreithe, idir na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne, den pháirt eile, trí théarmaí Choinbhinsiúin an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a chur san áireamh mar chaighdeáin íosta.

  1. The Contracting Parties undertake to improve, in accordance with the provisions of this Agreement, the surrender for the purpose of prosecution or execution of sentence between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, by taking account of, as minimum standards, the terms of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 93. #290347

  (e) caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [], a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

  (e) expenditure relating to use of the CIS provided for in instruments adopted under Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union and in particular in the Convention on the use of information technology in customs matters drawn up by the Council Act of 26 July 1995 [], in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 94. #296971

  (11) Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh chomh maith.

  (11) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 95. #308783

  (4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.

  (4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 96. #332471

  ‘DE BHRÍ, de bhun Airteagal 6(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go bhfuil na cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ina gcuid de dhlí an Aontais mar phrionsabail ghinearálta,’;

  ‘WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles;’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 97. #337812

  Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].

  Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 98. #351901

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha de chuid an iarratasóra arb éard a bheidh iontu grianghraf agus na deich gcinn de mhéarloirg an iarratasóra i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 99. #456455

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 100. #456457

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 101. #456460

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 102. #456462

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 103. #456486

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1995” an Coinbhinsiún maidir le nósanna imeachta simplithe i ndáil le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1995” means the Convention on simplified extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, by Council Act done at Brussels on 10 March, 19951, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 104. #456489

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1996” an Coinbhinsiún maidir le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn an Airteagail sin K.3, le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1996” means the Convention relating to extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of the said Article K.3, by Council Act done at Brussels on 27 September, 19962, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 105. #456706

  “4.—Gach ordú a dhéanfaidh an Rialtas faoin Acht seo tar éis thosach feidhme an Achta um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.

  “4.—Every order made by the Government under this Act after the commencement of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and, if a resolution annulling the order is passed by either such House within the next 21 days on which that House sits after the order is laid before it, the order shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 106. #456717

  “(3) In ordú a bhaineann le comhaontú um eiseachadadh (seachas ordú faoi fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 23(a) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001)), déanfar téarmaí an chomhaontaithe a aithris nó a chorprú agus beidh an t-ordú ina fhianaise go ndearnadh an comhaontú agus ar a théarmaí.

  “(3) An order relating to an extradition agreement (other than an order under subsection (1A) (inserted by section 23(a) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001)) shall recite or embody the terms of the agreement and shall be evidence of the making of the agreement and of its terms.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 107. #456744

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 108. #456885

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 109. #457265

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 110. #457267

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 111. #457269

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 112. #457271

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 113. #457273

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 114. #457275

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 115. #457753

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995;

  “Convention” means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 116. #458156

  D’fhonn an Coinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm, déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha i gComhairle an Aontais Eorpaigh an fhaisnéis nach mór a pháirtiú nó a mhalartú idir na Ballstáit nó idir na Ballstáit agus an Coimisiún agus rialacha mionsonraithe a páirtithe a shainiú.

  For the purposes of implementing this Convention, the High Contracting Parties shall determine, within the Council of the European Union, the information to be communicated or exchanged between the Member States or between the Member States and the Commission, and also the arrangements for doing so.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 117. #458182

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 118. #458298

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 119. #458307

  Féadfaidh aon Bhallstát, trí dhearbhú a dhéanamh tráth sínithe an Phrótacail seo nó aon tráth eile ina dhiaidh sin, glacadh le dlínse Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin faoi na coinníollacha atá sonraithe i bpointe(a) nó (b) de mhír 2.

  By a declaration made at the time of the signing of this Protocol or at any time thereafter, any Member State shall be able to accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol to that Convention pursuant to the conditions specified in either paragraph 2 (a) or paragraph 2 (b).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 120. #458350

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 121. #458373

  (c) — ciallaíonn “éilliú neamhghníomhach” an t-iompar dá dtagraítear in Airteagal 2 de Phrótacal an 27 Meán Fómhair 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(2);

  (c) — ‘passive corruption’ shall mean the conduct referred to in Article 2 of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 27 September 1996(1),

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 122. #480853

  (5) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-ailt (1)(b) agus (4) maidir le haighneachtaí a dhéanfaidh nó tuairimí a thabharfaidh Ballstát de na Comhphobail Eorpacha (de réir bhrí Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, ag éirí as comhchomhairliúchán de réir na Treorach ón gComhairle nó de réir an Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh, i ndáil leis na héifeachtaí a bheadh ag an bhforbairt, lena mbaineann an t-achomharc faoi alt 37, ar an gcomhshaol.

  (5) Subsections (1)(b) and (4) shall not apply to submissions or observations made by a Member State of the European Communities (within the meaning of the European Communities Act, 1972) or another state which is a party to the Transboundary Convention, arising from consultation in accordance with the Council Directive or the Transboundary Convention, as the case may be, in relation to the effects on the environment of the development to which the appeal under section 37 relates.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 123. #481271

  (4) I gcás ina n-iarrfaidh údarás pleanála nó údarás Stáit go ndéanfaí é sin, nó in aon chás eile más rud é go gcinnfidh an tAire ar shlí eile é a dhéanamh, féadfaidh an tAire a iarraidh ar Bhallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó ar pháirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann faisnéis a chur ar aghaidh i leith aon fhorbartha a bheidh faoi réir na Treorach ón gComhairle nó an Choinbhinsiúin Trasteorann agus ar dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha aici ar an gcomhshaol in Éirinn.

  (4) Where a planning authority or a State authority requests, or in any other case where the Minister otherwise decides, the Minister may request another Member State of the European Communities or other party to the Transboundary Convention to forward information in respect of any development which is subject to the Council Directive or Transboundary Convention and which is likely to have significant environmental effects in Ireland.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 124. #505135

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna thaisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh i "Eurodac" chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach [17], ní mór don Danmhairg fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [17], Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 125. #513120

  na trí chruinniú neamhfhoirmiúla a bhí ag na hAirí atá freagrach as beartais mhíchumais, a tionóladh faoi Uachtaránacht na Gearmáine an 11 Meitheamh 2007, faoi Uachtaránacht na Slóivéine an 22 Bealtaine 2008 agus faoi Uachtaránacht na Spáinne an 19 Bealtaine 2010, inar dhírigh na hAirí ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme agus ar an gCoinbhinsiún a áireamh i measc thosaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Eorpaigh um Míchumas agus inar aithin siad freisin a thábhachtaí atá an comhar idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach d'fhonn an cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine i leith míchumais a neartú;

  the three informal meetings of Ministers responsible for disability policies, held under the German Presidency on 11 June 2007, under the Slovenian Presidency on 22 May 2008 and under the Spanish Presidency on 19 May 2010, where the Ministers focused on the implementation of the UN Convention and on its inclusion among the priorities of the European Disability Action Plan and where they recognised the importance of cooperation between the Member States and the European Union with a view to strengthening the human-rights-based approach to disability;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 126. #513672

  I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.

  In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 127. #520934

  Is taobh amuigh de raon feidhme an Rialacháin seo í an tsaincheist maidir le duine a mheas mar náisiúnach de chuid Stáit agus is faoi réir an dlí náisiúnta atá sí, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, agus prionsabail ghinearálta an Aontais Eorpaigh a bheith á gcomhlíonadh go hiomlán.

  The issue of considering a person as a national of a State falls outside the scope of this Regulation and is subject to national law, including, where applicable, international Conventions, in full observance of the general principles of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 128. #582397

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 129. #595446

  Déanfar an nós imeachta maidir le méarloirg a thógáil a chinneadh agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir le cleachtas náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus i gcomhréir leis na coimircí atá leagtha síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  The procedure for taking fingerprints shall be determined and applied in accordance with the national practice of the Member State concerned and in accordance with the safeguards laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 130. #595960

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989 agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart do Bhallstáit tús áite a thabhairt do leasa an linbh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm acu.

  In accordance with the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the best interests of the child should be a primary consideration of Member States when applying this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 131. #595963

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart do Bhallstáit tús áite a thabhairt d’urramú shaol an teaghlaigh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm acu.

  In accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, respect for family life should be a primary consideration of Member States when applying this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 132. #598366

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 133. #602165

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe sin dá dtagraítear i mír 1 dlí ábhartha an Aontais agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The agreements referred to in paragraph 1 shall comply with the relevant Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention Relating to the Status of Refugees, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 134. #602375

  Chun forbairtí a bhaineann le Coinbhinsiún Hong Cong a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh de réir Airteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a thabhairt cothrom le dáta.

  In order to take into account developments regarding the Hong Kong Convention, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the updating of Annexes I and II to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 135. #603081

  Trí shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, agus chun críocha aon ghníomhartha tarmligthe agus aon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 faoi seach de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 136. #606792

  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannchuidiú, i gcomhréir le hAirteagal 4, tuilleadh forbartha a dhéanamh ar limistéar, ina mbeidh an comhionannas agus cearta an duine, mar a chumhdaítear iad sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, sa Chairt agus sna coinbhinsiúin idirnáisiúnta um chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, á gcur chun cinn, á gcosaint agus á gcur chun feidhme ar bhealach éifeachtach.

  The general objective of the Programme shall be to contribute, in accordance with Article 4, to the further development of an area where equality and the rights of persons as enshrined in the TEU, in the TFEU, in the Charter and in the international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 137. #606991

  De bhun Airteagal 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an "Chairt") agus Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989, ba cheart go dtacódh an Clár le cearta an linbh a chosaint, lena n-áirítear cearta i ndáil le próis chuí, an ceart chun na himeachtaí a thuiscint, an ceart go n-urramófaí saol príobháideach agus teaghlaigh an duine agus an ceart chun sláine agus dínite.

  Pursuant to Article 3(3) of the Treaty on European Union (TEU), Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the "Charter") and the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, the Programme should support the protection of the rights of the child, including the right to due process, the right to understand the proceedings, the right to respect for private and family life and the right to integrity and dignity.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 138. #609532

  Beidh na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta go léir a dhéanfar faoi Fís 2020 i gcomhréir le prionsabail eiticiúla agus leis an reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais, lena n-áirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  All the research and innovation activities carried out under Horizon 2020 shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 139. #635911

  Sa bhreithiúnas uaithi an 13 Nollaig 2012, Khaled El-Masri v. FYROM (Iarratas Uimh. 39630/09), maidir le hAirteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus ag tagairt do chásdlí a chuaigh roimhe, mheas an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine:

  In its judgement of 13 December 2012, Khaled El-Masri v. FYROM (Application No 39630/09), the European Court of Human Rights held as regards Article 3 of the European Convention on Human Rights and with reference to earlier case-law:

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 140. #635950

  Tá Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ceangailteach ó thaobh dlí de ó tháinig Conradh Liospón i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009.[4] Is as Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach a tógadh an sainmhíniú ar cheastóireacht atá i Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005, agus tá an sainmhíniú sin bailí fós.

  The Charter of Fundamental Rights of the European Union has become legally binding with the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009.[4] The definition of torture in Regulation (EC) No 1236/2005 was taken from the 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and continues to be valid.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 141. #673308

  Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochta forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) a chomhlíonadh.

  In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle

 142. #674378

  Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.

  In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 143. #691781

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 515/97 agus le haon ghníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go gcloífí leis an gceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a aithnítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), mar aon leis na cearta chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 515/97 and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should observe the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data, recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) 2015/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 144. #692728

  éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Bealtaine 1997 ón gComhairle agus in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle, chomh maith le héilliú mar atá sainmhínithe i ndlí na tíre ina bhfuil an t-údarás conarthach suite, na tíre ina bhfuil an t-oibreoir eacnamaíoch bunaithe nó i dtír fheidhmithe an chonartha;

  corruption, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, drawn up by the Council Act of 26 May 1997, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA, as well as corruption as defined in the law of the country where the contracting authority is located, the country in which the economic operator is established or the country of the performance of the contract;

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 145. #697190

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh le Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle, ar coinbhinsiún é lena bhforáiltear do chomhar níos doimhne idir na Ballstáit i réimse an chúnaimh fhrithpháirtigh maidir le gach cion agus dá bhrí sin maidir le gáinneáil drugaí.

  That Decision became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01,which provides for deeper cooperation among Member States in the field of mutual assistance on all offences and therefore also on drug trafficking.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 146. #697232

  Gníomh ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 lena mbunaítear, i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 1).

  Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (OJ C 197, 12.7.2000, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 147. #697318

  Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 lena mbunaítear, i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 1)

  Council Act 2000/C-197/01 of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (OJ C 197, 12.7.2000, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 148. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 149. #713973

  Cinneadh 2014/293/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 150, 20.5.2014, lch. 231).

  Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (OJ L 150, 20.5.2014, p. 231).

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 150. #723721

  DE BHRÍ, de bhun Airteagal 6(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go bhfuil na cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ina gcuid de dhlí an Aontais mar phrionsabail ghinearálta,

  WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 151. #724739

  Sa chomhthéacs sin, déanfaidh cúirteanna an Aontais agus na mBallstát an Chairt a léiriú le haird chuí ar na míniúcháin arna n-ullmhú faoi údarás Praesidium an Choinbhinsiúin a dhréachtaigh an Chairt agus arna dtabhairt suas chun dáta faoi fhreagracht Praesidium an Choinbhinsiúin Eorpaigh.

  In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 152. #724808

  Ráthófar an ceart chun tearmainn agus urraim chuí á tabhairt do rialacha Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus Phrótacal an 31 Eanáir 1967 a bhaineann le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear "na Conarthaí" anseo feasta).

  The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 153. #752712

  Cinneadh 2010/717/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2010 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Leasaithe ar an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 321, 7.12.2010, p.1).

  Council Decision 2010/717/EU of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 321, 7.12.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 154. #1457663

  Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun Paitinní Eorpacha a Dheonú a síníodh i München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit Chonarthaigh, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin nach paitinn Chomhphobail de bhua fhorálacha Airteagal 86 den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975.

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Contracting State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State which is not a Community patent by virtue of the provisions of Article 86 of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 155. #1673312

  Áiritheoidh gach údarás inniúil go bhfuil an úsáid a bhainfear as EES, lena n-áirítear gabháil sonraí bithmhéadracha, i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Each competent authority shall ensure that the use of the EES, including the capturing of biometric data, is in accordance with the safeguards laid down in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 156. #1695773

  éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(2) de Threoir (AE) 2017/1371 agus éilliú gníomhach de réir bhrí Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh páirteach ann, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Bealtaine 1997 ón gComhairle agus iompar dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle, chomh maith le héilliú mar a shainmhínítear i ndlíthe infheidhme eile é;

  corruption, as defined in Article 4(2) of Directive (EU) 2017/1371 or active corruption within the meaning of Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, drawn up by the Council Act of 26 May 1997, or conduct referred to in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA, or corruption as defined in other applicable laws;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 157. #1720157

  Maidir le próiseáil shonraí pearsanta chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go n-urramófaí léi freisin an ceart bunúsach go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a aithnítear in Airteagal 8 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, in Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”).

  The processing of personal data for the purposes of this Regulation should also respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’).

  Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

 158. #1724942

  Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a dtugtar aitheantas dóibh i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”) agus sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (“CECD”).

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the ‘ECHR’).

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 159. #1729097

  I gcás leanaí, ba cheart do na foláirimh sin agus do na nósanna imeachta comhfhreagracha fónamh do leas an linbh i gcomhréir le hAirteagal 24 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus le hAirteagal 3 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh an 20 Samhain 1989.

  In the case of children, these alerts and the corresponding procedures should serve the best interests of the child in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 160. #1730837

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 161. #1757009

  I gcás leanaí, ba cheart do na foláirimh sin agus do na nósanna imeachta comhfhreagracha fónamh do leas an linbh ag féachaint d'Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh an 20 Samhain 1989.

  In cases of children, these alerts and the corresponding procedures should serve the best interests of the child having regard to Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 162. #1758913

  (20)Is cuid de réimse príobháideach na núsáideoirí deiridh é an trealamh teirminéil atá ag úsáideoirí deiridh na líonraí cumarsáide leictreonaí agus aon fhaisnéis a bhaineann le húsáid trealaimh den sórt sin, pé acu, go háirithe, an bhfuil sí stóráilte sa trealamh sin nó á hastú aige, á hiarraidh uaidh nó á próiseáil aige chun go mbeidh ar a chumas nascadh le feiste eile agus/nó le trealamh líonra, agus is gá iad a chosaint faoin gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint.

  (20)Terminal equipment of end-users of electronic communications networks and any information relating to the usage of such terminal equipment, whether in particular is stored in or emitted by such equipment, requested from or processed in order to enable it to connect to another device and or network equipment, are part of the private sphere of the end-users requiring protection under the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 163. #1769159

  1.Déanfar na gníomhuithe faoin gClár prionsabail eiticiúla agus reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus reachtaíocht ábhartha an Aontais a chomhlíonadh, lena náirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  1.Actions carried out under the Programme shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 164. #1782284

  Treoir (AE) 2017/159 ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú i dtaca le cur chun feidhme Choinbhinsiún 2007 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair san Iascaireacht, a tugadh i gcrích an 21 Bealtaine 2012 idir an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta san Aontas Eorpach (Cogeca), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Comhlachas Eagraíochtaí Náisiúnta na bhFiontar Iascaireachta san Aontas Eorpach (Europêche) (IO L 25, 31.1.2017, lch. 12).

  Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) (OJ L 25, 31.1.2017, p. 12).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 165. #1782983

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun a áirithiú gur féidir rialacha an Aontais a oiriúnú go tráthúil do na forbairtí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a ionchorprú trí na ceanglais theicniúla i ndáil le hoiliúint agus deimhniú maraithe a nuashonrú agus trí fhorálacha ábhartha Threoir 2008/106/CE a ailíniú i dtaca leis na deimhnithe digiteacha do mharaithe.

  In order to take account of developments at international level and to ensure the timely adaptation of Union rules to such developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of incorporating amendments to the STCW Convention and Part A of the STCW Code by updating the technical requirements on training and certification of seafarers and by aligning all the relevant provisions of Directive 2008/106/EC in relation to the digital certificates for seafarers.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 166. #1795013

  Cinneadh 2010/717/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2010 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Leasaithe ar an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 321, 7.12.2010, lch. 1).

  Council Decision 2010/717/EU of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 321, 7.12.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 167. #1800094

  Maidir le próiseáil sonraí pearsanta chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go n-urramófaí léi freisin an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a aithnítear in Airteagal 8 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, in Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of this Regulation should also respect the right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú

 168. #1808430

  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

  Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and mindful of the precautionary approach to environmental protection as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and in view of the aim of the elimination, where feasible, of the release of POPs into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 169. #1828022

  Arna thabhairt i gcrích le Cinneadh 2006/539/CE ón gComhairle an 22 Bealtaine 2006 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (IO L 224, 16.8.2006, lch. 22).

  Concluded by Council Decision 2006/539/EC of 22 May 2006 on the conclusion, on behalf of the European Community of the Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (OJ L 224, 16.8.2006, p. 22).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 170. #1828028

  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 2012/130/AE ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2011 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Choinbhinsiúin um Chaomhnú agus Bainistíocht Acmhainní Iascaigh Mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (IO L 67, 6.3.2012, lch. 1).

  The Union acceded by Council Decision 2012/130/EU of 3 October 2011 on the approval, on behalf of the European Union, of the Convention on the Conservation and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean (OJ L 67, 6.3.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 171. #1836490

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 172. #1847693

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha de chuid an iarratasóra arb éard a bheidh iontu grianghraf agus na deich gcinn de mhéarloirg an iarratasóra i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 173. #481244

  (3) (a) Ar iarraidh ó iarratasóir nó ó dhuine a mbeidh ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh ar chead, féadfaidh an Bord, tar éis deis a thabhairt don údarás pleanála lena mbaineann tuairimí a thabhairt maidir leis an iarraidh, agus i gcás inar deimhin leis an mBord gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas de chuid rialachán, nó faoi rialacháin, faoin alt seo ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, tar éis faisnéis a bheith tugtha dó maidir leis an bhforbairt bheartaithe agus na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar an timpeallacht sa Stát sin, tar éis a chur in iúl go bhfuil ar intinn aige tuairimí a thabhairt maidir leis na héifeachtaí sin.

  (3) (a) At the request of an applicant or of a person intending to apply for permission, the Board may, having afforded the planning authority concerned an opportunity to furnish observations on the request, and where the Board is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant in respect of a proposed development an exemption from a requirement of or under regulations under this section to prepare an environmental impact statement, except that no exemption may be granted in respect of a proposed development if another Member State of the European Communities or other state party to the Transboundary Convention, having been informed about the proposed development and its likely effects on the environment in that State, has indicated that it intends to furnish views on those effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 174. #1592940

  1) Dréachtchinneadh ón gComhairle lena gcinntear cé acu forálacha de Choinbhinsiún 1995 ar nós imeachta simplithe i leith eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus de Choinbhinsiún 1996 i ndáil leis an eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh is forbairtí ar acquis Schengen de réir an Chomhaontaithe maidir leis an mbaint atá ag Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua le hacquis Schengen a chur i ngníomh, a chur chun feidhme agus a fhorbairt.

  1) DRAFT COUNCIL DECISION DETERMINING WHICH PROVISIONS OF THE 1995 CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND OF THE 1996 CONVENTION RELATING TO THE EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION CONSTITUTE DEVELOPMENTS OF THE SCHENGEN ACQUIS IN ACCORDANCE WITH THE AGREEMENT CONCERNING THE REPUBLIC OF ICELAND’S AND THE KINGDOM OF NORWAY’S ASSOCIATION WITH THE IMPLEMENTATION, APPLICATION AND DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN ACQUIS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 175. #1595133

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 176. #1602720

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 (2) (c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an gcomhrac in aghaidh an éillithe ag Oifigigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh nó Oifigigh de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 (2) (C) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION INVOLVING OFFICIALS OF THE EUROPEAN COMMISSION OR OFFICIALS OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 177. #1628082

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1996.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, OF THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 29 NOVEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 178. #144419

  De Bhrí go bhfuil sé riachtanach mar gheall air sin na pribhléidí agus na díolúintí a shonrú is féidir le daoine a éileamh a bheidh páirteach in obair a bhainfidh le feidhmiú an Choinbhinsiúin agus leis na socruithe is infheidhme i leith teachtaireachtaí oifigiúla i ndáil leis an obair sin gan dochar d'fhorálacha an phrótacail ar phribhléidí agus díolúintí na gComhphobal Eorpach a síníodh sa Bhruiséil an 8 Aibreán, 1965;

  Whereas it is therefore necessary to specify the privileges and immunities which may be claimed by persons participating in work relating to the application of the Convention and to the arrangements applicable to official communications connected with such work, without prejudice to the provisions of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities, signed at Brussels on 8 April 1965;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 179. #232367

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968 (Airteagal 47.1)*An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988 (Airteagal 47.1)

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968 (Article 47.1)*The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988 (Article 47.1)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 180. #290075

  (4) Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [4] agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [5], a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [6], an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

  (4) Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) [4] and the Convention on the use of information technology for customs purposes [5], drawn up by Council Act of 26 July 1995 [6], modified the general framework for cooperation between the Member States and the Commission as regards preventing, investigating and prosecuting offences under Community legislation.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 181. #332986

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i ngníomh ar an gcéad lá den séú mí tar éis an dáta a dtaisceann an Comhphobal Eorpach agus Comhalta de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa a n-ionstraimí daingniúcháin.

  The Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date on which the European Community and a Member of the European Free Trade Association deposit their instruments of ratification.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 182. #333103

  Déanfaidh Cláraitheoir Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach teaglaim cásanna a roghnú is díol spéise ar leith i dtaca le ceartfheidhmiú an Choinbhinsiúin agus déanfaidh an cláraitheoir an cásdlí a roghnófar a chur i láthair ag an gcruinniú saineolaithe de réir Airteagal 5 den Phrótacal seo.

  A selection of cases of particular interest for the proper functioning of the Convention will be made by the Registrar of the Court of Justice of the European Communities, who shall present the selected case law at the meeting of experts in accordance with Article 5 of this Protocol.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 183. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 184. #456819

  D’ainneoin na rialacha atá leagtha sí os in Airteagal 18 (1) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, is go díreach idir an t-údarás inniúil sa Stát iarrtha agus an t-údarás sa Stát iarrthach a rinne an iarraidh ar ghabháil shealadach a chuirfear in iúl an cinneadh maidir leis an eiseachadadh arna ghlacadh de bhun an nós imeachta simplithe agus an fhaisnéis maidir leis an nós imeachta simplithe eiseachadta.

  Notwithstanding the rules laid down in Article 18 (1) of the European Convention on Extradition, the extradition decision taken pursuant to the simplified procedure and the information concerning the simplified extradition procedure shall be notified directly between the competent authority of the requested State and the authority of the requesting State which has requested provisional arrest.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 185. #456922

  D’fhonn a chinneadh gur comhcheilg nó comhlachas é chun ceann de na cionta dá dtagraítear i bpointe (a) nó (b) de mhír 1 den Airteagal seo a dhéanamh, cuirfidh an Ballstát iarrtha san áireamh an fhaisnéis atá sa bharántas gabhála nó in ordú a bhfuil an éifeacht dhlíthiúil chéanna aige nó i gciontú an duine a n-iarrtar a eiseachadadh agus sa ráiteas faoi na cionta dá bhforáiltear in Airteagal 12 (2), pointe (b), den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh nó in Airteagal 11 (2), pointe (b), de Chonradh Benelux.

  For the purpose of determining whether the conspiracy or the association is to commit one of the offences indicated under paragraph 1 (a) or (b) of this Article, the requested Member State shall take into consideration the information contained in the warrant of arrest or order having the same legal effect or in the conviction of the person whose extradition is requested as well as in the statement of the offences envisaged in Article 12 (2) (b) of the European Convention on Extradition or in Article 11 (2) (b) of the Benelux Treaty.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 186. #457045

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm 90 lá tar éis don fhógra dá dtagraítear i mír 2 a bheith tugtha ag an Stát is Ballstát den Aontas Eorpach an tráth a ghlacfaidh an Chomhairle an Gníomh ag dréachtú an Choinbhinsiúin seo is déanaí a dhéanfaidh an beart sin.

  This Convention shall enter into force 90 days after the notification referred to in paragraph 2 by the State, Member of the European Union at the time of adoption by the Council of the Act drawing up this Convention, which is last to complete that formality.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 187. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 188. #457359

  ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE GOID AGUS CIONTA GAOLMHARA AGUS LENA nIMSCRÚDÚ AGUS LENA dTRIAIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ D’FHORÁLACHA DE CHUID AN CHOINBHINSIÚIN MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A CHOSAINT, A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 26 IÚIL 1995 AGUS DO NA TRÍ PHRÓTACAL A GHABHANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE IARMHARTACHA AGUS NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO AMEND THE LAW RELATING TO STEALING AND RELATED OFFENCES AND THEIR INVESTIGATION AND TRIAL; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ FINANCIAL INTERESTS DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY 1995 AND THE THREE PROTOCOLS TO THAT CONVENTION; AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 189. #464331

  ciallaíonn ‘‘an Coinbhinsiún’’ an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998, a bhfuil an téacs de, i mBéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Dara Sceideal;

  ‘‘the Convention’’ means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998, the text of which, in the English language is, for convenience of reference set out in the Second Schedule;

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 190. #471192

  (5) Le linn comhairle a thabhairt don Rialtas i dtaobh mhéid an chúitimh chun críocha fho-alt (4), déanfaidh comhairleoir na prionsabail agus an cleachtas a chuireann an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine i bhfeidhm i ndáil le sásamh cóir a thabhairt do pháirtí díobhálaithe faoi Airteagal 41 den Choinbhinsiún a chur i gcuntas go cuí.

  (5) In advising the Government on the amount of compensation for the purposes of subsection (4), an adviser shall take appropriate account of the principles and practice applied by the European Court of Human Rights in relation to affording just satisfaction to an injured party under Article 41 of the Convention.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 191. #513110

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 i ndáil le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a bheith á thabhairt chun críche ag an gComhphobal Eorpach [3], lena n-áirítear an t-aguisín a ghabhann leis an Iarscríbhinn agus liostaítear Gníomhartha Comhphobail lena dtagraítear d'ábhair a rialaítear leis an gCoinbhinsiún.

  the Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [3], including the appendix to the Annex which lists Community acts that refer to matters governed by the Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 192. #520337

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 193. #595942

  D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.

  The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 194. #618538

  Le CBI, ba cheart go n-áiritheofaí comhleanúnachas leis na spriocanna iascaigh a leagtar síos sa Chinneadh ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch maidir leis an bPlean Straitéiseach um Bithéagsúlacht 2011-2020, agus leis na spriocanna bitheolaíocha a ghlac an Chomhairle Eorpach an 25 agus 26 Márta.

  The CFP should ensure coherence with the fisheries targets laid down in the Decision by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on the Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020, and with the biodiversity targets adopted by the European Council of 25 and 26 March 2010.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 195. #724140

  Cuireann Poblacht na Seice i bhfios go daingean, lena chois sin, nach bhféadfar rud ar bith atá sa Chairt a léiriú ar bhealach a chuirfeadh srian ar chearta an duine ná ar shaoirsí bunúsacha ná a dhéanfadh dochar dóibh, mar a aithnítear ina raon feidhme faoi seach iad le dlí an Aontais agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le Bunreachtanna na mBallstát.

  The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 196. #724924

  Ní léireofar aon fhoráil sa Chairt seo sa chaoi go ndéanfar cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a shrianadh nó a dhochrú mar atá siad arna n-aithint, ina raonta feidhme faoi seach, le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le bunreachtanna na mBallstát.

  Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by Union law and international law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 197. #725622

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, leis an dlí ábhartha idirnáisiúnta — lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis sin maille le hoibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, relevant international law — including the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 198. #734485

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 199. #737054

  Leis seo, le haghaidh na mBallstát sin atá faoina ceangal, cuirtear an Treoir seo in ionad an Choinbhinsiúin maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995, lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996, Prótacal an 29 Samhain 1996 agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 a ghabhann leis, le héifeacht amhail ón 6 Iúil 2019.

  The Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995, including the Protocols thereto of 27 September 1996, of 29 November 1996 and of 19 June 1997, is hereby replaced by this Directive for the Member States bound by it, with effect from 6 July 2019.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 200. #1323886

  “(3) San alt seo ciallaíonn ‘an Pharmacopoeia Eorpach’ an Pharmacopoeia a oibríodh amach faoi choimirce Chomhairle na hEorpa de bhun an Choinbhinsiúin chuige sin a rinneadh i Strasbourg an 22ú lá d'Iúil, 1964.”. [EN]

  "(3) In this section 'the European Pharmacopoeia' means the Pharmacopoeia elaborated under the auspices of the Council of Europe in pursuance of the Convention in that behalf done at Strasbourg on the 22nd day of July, 1964.".

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 201. #1444333

  4.—Déanfar dréacht d'aon ordú a bheartaíonn an Rialtas a dhéanamh faoin Acht seo tar éis thosach feidhme an Achta um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987, a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh tairiscint ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach díobh sin.”.

  4.—A draft of any order proposed to be made by the Government under this Act after the commencement of the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987 , shall be laid before each House of the Oireachtas and the order shall not be made until a motion approving of the draft has been passed by each such House.".

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 202. #1456591

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BRE-ITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁ-CHTÁLA (LENA nÁIRÍTEAR AN PRÓTACAL ATÁ I gCEANGAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN) A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 27ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1968, DON PHRÓTACAL MAIDIR LE LÉIRIÚ AN CHO-INBHINSIÚIN SIN AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A SÍNÍODH I LUC-SAMBURG AN 3ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1971, AGUS DO NA COINBHINSIÚIN A FHORÁLANN D'AONTACHAS AN STÁIT, NA DANMHAIRGE, NA RÍOCHTA AON-TAITHE AGUS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS LEIS AN bPRÓTACAL SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE DE DHROIM NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS GAOLMHAR LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS (INCLUDING THE PROTOCOL ANNEXED TO THAT CONVENTION) SIGNED AT BRUSSELS ON THE 27TH DAY OF SEPTEMBER, 1968, THE PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF THAT CONVENTION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES SIGNED AT LUXEMBOURG ON THE 3RD DAY OF JUNE, 1971, AND THE CONVENTIONS PROVIDING FOR THE ACCESSION OF THE STATE, DENMARK, THE UNITED KINGDOM AND THE HELLENIC REPUBLIC TO THAT CONVENTION AND THAT PROTOCOL AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 203. #1457682

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo.

  The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and of the Protocol annexed to that Convention, signed at Brussels on 27 September 1968, and also on the interpretation of the present Protocol.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 204. #1565151

  ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ NA nACHTANNA UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1988 AGUS 1993, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 29ú LÁ DE SHAMHAIN, 1996, AR AONTACHAS PHOBLACHT NA hOSTAIRE, PHOBLACHT NA FIONLAINNE AGUS RÍOCHT NA SUALAINNE LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA AGUS LEIS AN bPRÓTACAL MAIDIR LENA LÉIRIÚ AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH AGUS NA COIGEARTUITHE A RINNEADH ORTHU LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA DANMHAIRGE, NA hÉIREANN AGUS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN, LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ AGUS LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA SPÁINNE AGUS PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO CONSOLIDATE THE JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACTS, 1988 AND 1993, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 29TH DAY OF NOVEMBER, 1996 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES WITH THE ADJUSTMENTS MADE TO THEM BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, OF IRELAND AND OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 205. #1672326

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 206. #1678785

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do chur i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 207. #1678786

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do dhaingniú an Chomhaontaithe a bhaineann le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 208. #1692931

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 209. #1708251

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles, taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 210. #1736565

  Ba cheart an sainmhíniú sin a léiriú agus an cásdlí maidir le léiriú an téarma chomhfhreagraigh sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus i dtéacsanna ábhartha arna nglacadh ag an Aontas nó ag na Ballstáit á chur san áireamh.

  That definition should be interpreted taking into account the case-law on the interpretation of the corresponding term in the European Convention on Human Rights and in relevant texts adopted by the Union or its Member States.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 211. #1777619

  I gcás ina ndéantar faisnéis arna baint as an taifead coiriúil faoi chiontuithe a tugadh i gcoinne náisiúnach de chuid Ballstáit a iarraidh faoi Airteagal 6 ar údarás lárnach Ballstáit seachas Ballstát a bhfuil an duine ina náisiúnach de, déanfaidh an Ballstát iarrtha an fhaisnéis sin a tharchur a mhéid chéanna a fhoráiltear dó sin in Airteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach ar Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla.”;

  Where information extracted from the criminal records on convictions handed down against a national of a Member State is requested under Article 6 from the central authority of a Member State other than the Member State of the person’s nationality, the requested Member State shall transmit such information to the same extent as provided for in Article 13 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.’;

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 212. #1783058

  Nuair a ghlacfar cinneadh dearfach chun tús a chur leis an measúnú, baileoidh an Coimisiún, le cúnamh ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, agus le ról féideartha an Bhallstáit atá ag tíolacadh na hiarrata, chomh maith le haon Bhallstáit leasmhara eile, baileoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis Treoir seo agus déanfaidh sé measúnú ar na córais oiliúna agus deimhnithe sa tríú tír ar tíolacadh an iarraidh ar aitheantas ina leith, chun a fhíorú go gcomhlíonann an tír sin ceanglais uile Choinbhinsiún STCW agus go ndearnadh na bearta iomchuí chun eisiúint deimhnithe calaoiseacha a chosc agus chun a bhreithniú ar dhaingnigh sí an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006.

  When a positive decision for initiating the assessment has been adopted, the Commission, assisted by the European Maritime Safety Agency and with the possible involvement of the Member State submitting the request and any other interested Member States, shall collect the information referred to in Annex II to this Directive and shall carry out an assessment of the training and certification systems in the third country for which the request for recognition was submitted, in order to verify that the country concerned meets all the requirements of the STCW Convention and that appropriate measures have been taken to prevent issuance of fraudulent certificates, and to consider whether it has ratified the Maritime Labour Convention, 2006.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 213. #1783410

  Sa teachtaireacht uaidh an 20 Iúil 2016 dar teideal A European Strategy for Low-Emission Mobility (“Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí”), d'fhógair an Coimisiún nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, go mbeidh gá dícheall a dhéanamh an sprioc astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa agus astaíochtaí nialasacha truailleán aeir a bhaint amach faoi lár an chéid chun na gealltanais a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015 a chomhlíonadh.

  In its Communication of 20 July 2016 entitled ‘A European Strategy for Low-Emission Mobility’ the Commission announced that in order to meet the Union's commitments pledged at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Paris in 2015, the decarbonisation of the transport sector must be accelerated and that therefore greenhouse gas emissions and air pollutant emissions from transport will need to be firmly on the path towards zero by mid-century.

  Treoir (AE) 2019/1161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2009/33/CE a mhéid a bhaineann le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 214. #1791138

  I ndáil leis an méid sin, cuirtear san áireamh ann freisin an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  In this regard, it also takes into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 215. #1795011

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 216. #1795024

  The Convention on future multilateral co-operation in the North-East Atlantic Fisheries (An Coinbhinsiún maidir le comhar iltaobhach amach anseo in Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh) arna shíniú i Londain an 18 Samhain 1980 agus a tháinig i bhfeidhm an 17 Márta 1982 ar aontaigh an Comhphobal Eorpach dó an 13 Iúil 1981 (IO L 227, 12.8.1981, lch. 22).

  The Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic Fisheries signed in London on 18 November 1980 and entered into force on 17 March 1982 to which European Community acceded on 13 July 1981 (OJ L 227, 12.8.1981, p. 22).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 217. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 218. #1820264

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha agus cineálacha eile socruithe dá dtagraítear i mír 1 dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, agus go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The bilateral and multilateral agreements and other forms of arrangements referred to in paragraph 1 shall comply with Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, and in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 219. #1820360

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcur i gcrích aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, and relevant international law, including the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 220. #1821133

  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí, agus faoi Chód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d’Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí;

  respect fundamental rights as guaranteed under international and Union law, including, in particular, under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 221. #1821164

  Gan dochar d’Airteagal 85, i gcás ina ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a shuí go bhfuil gníomhaíochtaí déanta ag ball dá foireann reachtúil arna imscaradh mar bhall de na foirne de shárú ar na rialacha is infheidhme faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cearta bunúsacha arna gcosaint faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus faoin dlí idirnáisiúnta, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta leormhaithe, ar féidir aisghairm láithreach an bhaill foirne reachtúla sin ón ngníomhaíocht oibríochtúil a bheith ar áireamh ann, agus déanfaidh sé nó sí aon bhearta araíonachta i gcomhréir leis an Rialachán Foirne, lena n-áirítear an ball foirne reachtúla a chur as an nGníomhaireacht.

  Without prejudice to Article 85, where the Agency establishes that a member of its statutory staff deployed as a member of the teams has performed activities in breach of the rules applicable under this Regulation, including fundamental rights protected under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and international law, the executive director shall take adequate measures, which may include the immediate recall of that statutory staff member from the operational activity, and any disciplinary measures in accordance with the Staff Regulations, including the removal of the statutory staff member from the Agency.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 222. #1825016

  Ní stát raoin é an tAontas Eorpach i gcás an speicis Ovis vignei agus dá bhrí sin ní theastódh aon athrú ar dhlí an Aontais chun an speiceas sin a chur le Foscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  The Union is not a range state for the species Ovis vignei, so adding this species to Appendix II to the Convention would not require any change in Union law.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 223. #1828026

  Arna thabhairt i gcrích le Cinneadh 2002/738/CE ón gComhairle an 22 Iúil 2002 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin um chaomhnú agus um bainistiú acmhainní iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (IO L 234, 31.8.2002, lch. 39).

  Concluded by Council Decision 2002/738/EC of 22 July 2002 on the conclusion by the European Community of the Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean (OJ L 234, 31.8.2002, p. 39).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 224. #144426

  Déanfaidh Ionadaithe Rialtais na mBallstát agus Stáit ACC agus Ionadaithe Institiúidí na gComhphobal Eorpach, mar aon lena gcomhairleoirí agus a saineolaithe agus comhaltaí fhoireann Ard-Rúnaíocht Stáit ACC a bheidh páirteach, i gcríoch na mBallstát nó Stáit ACC, in obair Institiúidí an Choinbhinsiúin nó na gcomhlachtaí comhordaithe nó in obair i ndáil le feidhmiú an Choinbhinsiúin, na pribhléidí, na díolúintí agus na saoráidí is gnách a theachtadh fad a bheidh siad ag comhlíonadh a ndualgas agus fad a bheidh siad ag taisteal chuig an áit nó ón áit a gceanglaítear orthu a ndualgais a chomhlíonadh inti.

  The Representatives of the Governments of the Member States and of the ACP States and the Representatives of the Institutions of the European Communities, as also their advisers and experts and the members of the staff of the Secretariat of the ACP States taking part, in the territory of the Member States or of the ACP States, in the work either of the Institutions of the Convention or of the co-ordinating bodies, or in work connected with the application of the Convention, shall enjoy the customary privileges, immunities and facilities while carrying out their duties and while travelling to or from the place at which they are required to carry out such duties.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 225. #227997

  Ní bheidh feidhm ag an Ordú maidir le himeachtaí faoi Choinbhinsiún 1968 (Breithiúnais) na gComhphobal Eorpach

  Order not to apply to proceedings under the E. C. (Judgments) Convention 1968.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 226. #228296

  (5) Déanfar fógra agus deimhniú a chuirfear ar ais faoi mhír (4) den riail seo a sheirbheáil mar a chuirtear in iúl i riail 4 den Ordú seo (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost a bheith san áireamh inti, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige) nó, más cuí,de réir fhorálacha Ordú11 de na Rialacha seo, ar an gcosantóir agus, más rud é go mbeidh na doiciméid le seirbheáil i gcríoch Eorpach Stáit Chonarthaigh eile, déanfar iad a sheirbheáil cúig sheachtain ar a laghad roimh dháta suí na Cúirte a bhfuil na himeachtaí liostaithe lena n-éisteacht os a comhair.

  (5) A notice and certificate returned under paragraph (4) of this rule shall be served as indicated in rule 4 of this Order (which may include service by post provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention) or, where appropriate, in accordance with the provisions of Order 11 of these Rules, upon the defendant and, when a the documents are to be served in the European territory of another Contracting State they shall be served at least five weeks prior to the date of sitting of the Court before which the proceedings have been listed for hearing.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 227. #232301

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968.

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 228. #232398

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968;

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 229. #237561

  1. maidir leis an éileamh/na héilimh a dhéantar i ndoiciméad tionscanta na n-imeachtaí thuasainmnithe a taisceadh leis an deimhniú seo, gur éileamh/éilimh *é *iad a bhfuil de chumhacht ag an gCúirt, — *faoin Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Na Comhphobail Eorpacha), 1988, é/iad a éisteacht agus a chinneadh, de bhua fhorálacha Airteagal/Airteagail + +Luaigh na hAirteagail ar a bhfuil dlínse á bunú *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968.) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano.)

  1. that the claim(s) made in the document instituting the above-named proceedings which was lodged with this certificate *is *are claim(s) which, under the - * Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988, the Court has power to hear and determine by virtue of the provisions of Article(s) + of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 230. #278609

  DE BHRÍ go bhfuil na Ballstáit uile agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne ina bpáirtithe i roinnt coinbhinsiún i réimse an eiseachadta, lena n-áirítear Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur an 27 Eanáir 1977.

  CONSIDERING that all Member States and the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland are parties to a number of conventions in the field of extradition, including the European Convention on extradition of 13 December 1957 and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 231. #278625

  3. Ní mhodhnóidh an Comhaontú seo an oibleagáid maidir le cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí a urramú, atá cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta Daonna, ná i gcás forghníomhú ag údarás breithiúnach de chuid Ballstáit, na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  3. This Agreement shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in the European Convention on Human Rights, or, in case of execution by the judicial authority of a Member State, of the principles referred to in Article 6 of the Treaty on European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 232. #278649

  - calaois, lena n-áirítear an chalaois a dhéanann difear do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach de réir bhrí Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint,

  - fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 233. #284401

  (3) Dhréachtaigh an Chomhairle, le Gníomh dar dáta an 26 Bealtaine 1997 [3], Coinbhinsiún maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil i mBallstáit an Aontais Eorpaigh agus mhol sí go nglacfadh na Ballstáit é i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

  (3) The Council, by an Act dated 26 May 1997 [3], drew up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters and recommended it for adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 234. #284836

  (8) Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha a léirítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus cloíonn sé leis na prionsabail a léirítear ann agus cuirtear san áireamh freisin ann Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cosaint Ceart Daonna agus Dhínit an Duine i bhFeidhmiú na Bitheolaíochta agus na Liachta:

  (8) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and also takes into account the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine:

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 235. #304925

  (22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).

  (22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 236. #319528

  Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an Pharlaimint ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán.

  If the European Council decides to convene a Convention, the representatives of Parliament shall be appointed by Parliament upon a proposal by the Conference of Presidents.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 237. #319530

  I gcás ina n-iarrann an Chomhairle Eorpach toiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh chun leasuithe beartaithe ar na Conarthaí a scrúdú, déanfar an t-ábhar a tharchur chuig an gcoiste freagrach i gcomhréir le Riail 81.

  Where the European Council requests Parliament’s consent in relation to a decision not to convene a Convention for the examination of proposed amendments of the Treaties, the matter shall be referred to the committee responsible in accordance with Rule 81.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 238. #329507

  Daingníonn Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, atá ceangailteach ó thaobh dlí, na cearta bunúsacha atá ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus mar a thig siad ó na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit.

  The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which has legally binding force, confirms the fundamental rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 239. #329511

  d'fhéadfaí an t-agallamh sin a neartú nuair a aontóidh an tAontas Eorpach don Choinbhinsiún sin.

  such dialogue could be reinforced when the Union accedes to that Convention.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 240. #331001

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 241. #331357

  Is prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais a bheidh sna cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus mar a thig siad as na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit.’»

  Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.’»

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 242. #332654

  Sa Choinbhinsiún seo, ciallóidh an téarma ‘Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é.

  In this Convention, the term ‘State bound by this Convention’ shall mean any State that is a Contracting Party to this Convention or a Member State of the European Community.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 243. #333090

  DE BHRÍ go dtagann an Coinbhinsiún seo chun bheith ina chuid de rialacha Comhphobail agus, dá réir sin, go bhfuil dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialuithe a thabhairt ar léiriú fhorálacha an Choinbhinsiúin seo i ndáil lena chur i bhfeidhm ag cúirteanna Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh,

  CONSIDERING that this Convention becomes part of Community rules and that therefore the Court of Justice of the European Communities has jurisdiction to give rulings on the interpretation of the provisions of this Convention as regards the application by the courts of the Member States of the European Community,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 244. #333091

  ÓS FEASACH DÓIBH na rialuithe a thug Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar léiriú na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo, agus na rialuithe a thug cúirteanna na bPáirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún Lugano 1988 ar an gCoinbhinsiún sin anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo,

  BEING AWARE of the rulings delivered by the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention up to the time of signature of this Convention, and of the rulings delivered by the courts of the Contracting Parties to the 1988 Lugano Convention on the latter Convention up to the time of signature of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 245. #333096

  Aon chúirt a chuireann an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm agus a léiríonn é tabharfaidh sí aird iomchuí ar na prionsabail atá leagtha síos le haon bhreithiúnas ábhartha a bhaineann leis an bhforáil nó leis na forálacha lena mbaineann nó le haon fhoráil nó le haon fhorálacha den sórt sin de chuid Choinbhinsiún Lugano 1988 agus leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a bheidh tugtha ag cúirteanna na Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  Any court applying and interpreting this Convention shall pay due account to the principles laid down by any relevant decision concerning the provision(s) concerned or any similar provision(s) of the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of the Convention rendered by the courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice of the European Communities.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 246. #333098

  Aon Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus nach Ballstát den Chomhphobal Eorpach é, beidh sé i dteideal sonruithe cáis nó barúlacha i scríbhinn a chur ar aghaidh, i gcomhréir le hAirteagal 23 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, i gcás ina ndéanfaidh cúirt nó binse de chuid Ballstáit den Chomhphobal Eorpach ceist i dtaobh léiriú ar an gCoinbhinsiún seo nó ar na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais le haghaidh réamhrialú.

  Any State bound by this Convention and which is not a Member State of the European Community is entitled to submit statements of case or written observations, in accordance with Article 23 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, where a court or tribunal of a Member State of the European Community refers to the Court of Justice for a preliminary ruling a question on the interpretation of this Convention or of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 247. #333100

  Beidh an córas inrochtana ag an bpobal agus beidh ann breithiúnais a thug na cúirteanna céime deiridh agus breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chomh maith le breithiúnais a bhfuil tábhacht ar leith leo atá tagtha chun bheith ina mbreithiúnais deiridh agus a bheidh tugtha de bhun an Choinbhinsiúin seo, Choinbhinsiún Lugano 1988, agus na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  This system shall be accessible to the public and contain judgments delivered by the courts of last instance and of the Court of Justice of the European Communities as well as judgments of particular importance which have become final and have been delivered pursuant to this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 248. #333120

  Saineolaithe ó na Páirtithe Conarthacha, ó na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, ó Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach agus ó Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa a bheidh ag an gcruinniú.

  This meeting shall be composed of experts of the Contracting Parties, of the States bound by this Convention, of the Court of Justice of the European Communities, and of the European Free Trade Association.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 249. #344645

  Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha arb éard a bheidh iontu íomha den aghaidh agus deich gcinn de mhéarloirg ón iarratasóir i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers comprising the facial image and 10 fingerprints from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 250. #351754

  Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus comhlíonann sé na prionsabail a aithnítear go sainráite le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 251. #354896

  Féadfaidh Ballstáit an Aontais Eorpaigh teacht chun bheith ina bPáirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún seo trí ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha, formheasa nó aontachais a thaisceadh le hArdrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a luaithe a chomhlíonfar na nósanna imeachta inmheánacha is gá chun an Coinbhinsiún seo a ghlacadh.

  The Member States of the European Union may become Contracting Parties to this Convention by lodging with the Secretary-General of the Council of the European Union an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, once the internal procedures required for the adoption of this Convention have been completed.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 252. #354908

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh ach fógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

  Any Contracting Party may denounce this Convention by so notifying the Secretary-General of the Council of the European Union.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 253. #456480

  1.—(1) Féadfar an tAcht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, a ghairm den Acht seo.

  1.—(1) This Act may be cited as the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 254. #456508

  (2B) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, nach ísle céim ná cigire, an fhaisnéis arna tabhairt faoi fho-alt (2A) a sholáthar do dhuine a ghabhfar go sealadach de bhun barántais arna eisiúint ar scór iarrata a bhfuil feidhm ag fo-alt (2A) maidir léi, agus cuirfidh sé in iúl dó gurb é a cheart toiliú go dtabharfar suas é faoi alt 29A(1) (arna chur isteach le halt 6(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) agus fiafróidh sé de an mian leis toiliú amhlaidh.”.

  (2B) A member of the Garda Síochána not below the rank of inspector shall provide a person, who is provisionally arrested pursuant to a warrant issued on foot of a request to which subsection (2A) applies, with the information furnished under subsection (2A) and shall inform him of his right to consent to his surrender under section 29A(1) (inserted by section 6(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001) and inquire of him whether he wishes to so consent.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 255. #456540

  “(i) faoi réir alt 20A (arna chur isteach le halt 7(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001), le toiliú an Aire, nó”,

  “(i) subject to section 20A (inserted by section 7(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001), with the consent of the Minister, or”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 256. #456550

  “33A.—(1) I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi alt 29A (arna chur isteach le halt 6(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) i ndáil le duine a bhfuil a thabhairt suas á lorg ag tír Choinbhinsiúin, déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 20 lá tar éis don duine sin a thoiliú a thabhairt os comhair na Cúirte sin go dtabharfaí suas é don tír sin, fógra á rá sin a thabhairt i scríbhinn don tír Choinbhinsiúin.

  “33A.—(1) Where the High Court makes an order under section 29A (inserted by section 6(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001) in relation to a person whose surrender is sought by a Convention country, the Minister shall, not later than 20 days after the giving by that person of his consent to being surrendered to that country before that Court, so notify the Convention country in writing.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 257. #456604

  (a) trí “Faoi réir fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 15(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001), ní dheonófar eiseachadadh mura bhforáiltear le dlí na tíre iarrthaí nó leis an gcomhaontú um eiseachadadh-” a chur in ionad “Ní dheonófar eiseachadadh mura bhforáiltear le dlí na tíre iarrthaí nó leis an gcomhaontú um eiseachadadh-” i bhfo-alt (1), agus

  (a) the substitution in subsection (1) of “Subject to subsection (1A) (inserted by section 15(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001), extradition shall not be granted unless provision is made by the law of the requesting country or by the extradition agreement—” for “Extradition shall not be granted unless provision is made by the law of the requesting country or by the extradition agreement—”, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 258. #456623

  (a) trí “Faoi réir fho-alt (2A) (arna chur isteach le halt 16(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001), ní shaothrófar imeachtaí i gcoinne duine lena mbaineann an t-alt seo, ná ní thabharfar pianbhreith air ná ní phríosúnófar é, ná ní shrianfar ar dhóigh eile é ina shaoirse phearsanta, mar gheall ar aon chion a rinneadh roimh é a thabhairt suas seachas an cion ar mar gheall air a tugadh suas é, ach amháin sna cásanna seo a leanas-” a chur in ionad “Ní shaothrófar imeachtaí ina choinne, ná ní thabharfar pianbhreith air ná ní phríosúnófar é, ná ní shrianfar ar dhóigh eile é ina shaoirse phearsanta, mar gheall ar aon chion a rinneadh roimh é a thabhairt suas seachas an cion ar mar gheall air a tugadh suas é, ach amháin sna cásanna seo a leanas—” i bhfo-alt (2), agus

  (a) the substitution, in subsection (2), of “Subject to subsection (2A) (inserted by section 16(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001), a person to whom this section applies shall not be proceeded against, sentenced or imprisoned or otherwise restricted in his personal freedom for any offence committed before his surrender other than that for which he was surrendered, except in the following cases—” for “He shall not be proceeded against, sentenced or imprisoned or otherwise restricted in his personal freedom for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was surrendered, except in the following cases—”, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 259. #456747

  TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA sa Choinbhinsiún seo, Ballstáit an Aontais Eorpaigh,

  THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Convention, Member States of the European Union,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 260. #456803

  Sa chás sin, ní chuirfear an tréimhse idir an toiliú a chur in iúl agus an chú lghairm a chur in iúl san áireamh d’fhonn na tréimhsí dá bhforáiltear in Airteagal 16 (4) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a shuíomh.

  In this case, the period between the notification of consent and that of its revocation shall not be taken into consideration in establishing the periods provided for in Article 16 (4) of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 261. #456840

  — féadfaidh an Stát iarrtha úsáid a bhaint as an nós imeachta simplithe sin má tá iarraidh ar eiseachadadh de réir bhrí Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh faighte aige san idirlinn.

  — may use this simplified procedure if a request for extradition within the meaning of Article 12 of the European Convention on Extradition has reached it in the meantime.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 262. #456847

  Mura gcuirfear riail na speisialtachta i bhfeidhm ar an duine a eiseachadadh i gcomhréir leis an dearbhú ón mBallstát dá bhforáiltear in Airteagal 9 den Choinbhinsiún seo, ní bheidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh infheidhme ar atheiseachadadh an duine sin go Ballstát eile mura bhforáiltear a mhalairt sa dearbhú thuasluaite.

  Where the speciality rule has not been applied to the person extradited, in accordance with the declaration of the Member State provided for in Article 9 of this Convention, Article 15 of the European Convention on Extradition shall not apply to the re-extradition of this person to another Member State, unless the aforementioned declaration provides otherwise.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 263. #456893

  Á CHUR SAN ÁIREAMH gurb é a leas Coinbhinsiún a thabhairt i gcrích idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a fhorlíonfaidh Coinbhinsiún Eorpach an 13 Nollaig 1957 um Eiseachadadh agus na Coinbhinsiúin eile ar an ábhar sin atá i bhfeidhm;

  TAKING ACCOUNT of the interest in concluding a Convention between the Member States of the European Union supplementing the European Convention on Extradition of 13 December 1957 and the other Conventions in force on the matter,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 264. #456900

  — forálacha Choinbhinsiún Eorpach an 13 Nollaig 1957 um Eiseachadadh, dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh’ anseo feasta,

  — of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 (hereinafter referred to as the ‘European Convention on Extradition’),

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 265. #456901

  — forálacha Choinbhinsiún Eorpach an 27 Eanáir 1977 chun Sceimhliú a Dhíchur, dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur’ anseo feasta,

  — the European Convention on the Suppression of Terrorism of 27 January 1977 (hereinafter referred to as the ‘European Convention on the Suppression of Terrorism’),

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 266. #456929

  Ní dhiúltófar eiseachadadh chun críocha ionchúisimh ar an bhforas go bhfuil mar thaca leis an iarraidh, de bhun Airteagal 12 (2), pointe (a), den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh nó Airteagal 11 (2), pointe (a), de Chonradh Benelux, ordú ó údaráis bhreithiúnacha an Bhallstáit iarrthaigh chun a shaoirse a bhaint den duine trína choinneáil in ionad seachas príosún.

  Extradition for the purpose of prosecution shall not be refused on the ground that the request is supported, pursuant to Article 12 (2) (a) of the European Convention on Extradition or Article 11 (2) (a) of the Benelux Treaty, by an order of the judicial authorities of the requesting Member State to deprive the person of his liberty in a place other than a penitentiary institution.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 267. #456946

  Maidir le cánacha, dleachtanna, custam agus malairt, deonófar eiseachadadh freisin de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh agus Chonradh Benelux, i leith cionta a fhreagraíonn faoi dhlí an Bhallstáit iarrtha do chion den chineál céanna.

  With regard to taxes, duties, customs and exchange, extradition shall also be granted under the terms of this Convention, the European Convention on Extradition and the Benelux Treaty in respect of offences which correspond under the law of the requested Member State to a similar offence.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 268. #456990

  Tráth an fhógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) a thabhairt nó tráth ar bith eile, féadfaidh gach Ballstát a dhearbhú go dtoimhdeofar, ina chaidreamh leis na Ballstáit eile a bhfuil an dearbhú céanna déanta acu, go bhfuil an toiliú chun críocha Airteagal 14 (1), pointe (a), den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteagal 13 (1), pointe (a), de Chonradh Benelux tugtha mura sonróidh sé a mhalairt agus eiseachadadh á dheonú aige i gcás áirithe.

  Each Member State, when giving the notification referred to in Article 18 (2) or at any time, may declare that, in its relations with other Member States that have made the same declaration, consent for the purposes of Article 14 (1) (a) of the European Convention on Extradition and Article 13 (1) (a) of the Benelux Treaty is presumed to have been given, unless it indicates otherwise when granting extradition in a particular case.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 269. #456997

  Féadfaidh Ballstát, agus an fógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) á thabhairt aige, a dhearbhú go leanfaidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteagal 14 (1) de Chonradh Benelux de bheith infheidhme mura bhforáiltear a mhalairt in Airteagal 13 den Choinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh(1) nó nuair a thoitionn an duine i dtrácht lena atheiseachadadh chuig Ballstát eile.

  When giving the notification referred to in Article 18 (2), a Member State may declare that Article 15 of the European Convention on Extradition and Article 14 (1) of the Benelux Treaty shall continue to apply except where Article 13 of the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union (1) provides otherwise or where the person concerned consents to be re-extradited to another Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 270. #457016

  Tráth an fhógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) a thabhairt nó tráth ar bith eile, féadfaidh gach Ballstát a dhearbhú gurb amhlaidh, ina chaidreamh leis na Ballstáit eile a bhfuil an dearbhú céanna déanta acu, go bhféadfaidh údaráis bhreithiúnacha nó údaráis inniúla eile na mBallstát sin, más iomchuí, eolas breise i gcomhréir le hAirteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh nó Airteagal 12 de Chonradh Benelux a iarraidh go díreach ar a údaráis bhreithiúnacha nó údaráis inniúla eile atá freagrach as imeachtaí coiriúla i gcoinne an duine a n-iarrtar a eiseachadadh.

  When giving the notification referred to in Article 18 (2), or at any other time, any Member State may declare that, in its relations with other Member States which have made the same declaration, the judicial authorities or other competent authorities of those Member States may, where appropriate, make requests directly to its judicial authorities or other competent authorities responsible for criminal proceedings against the person whose extradition is requested for supplementary information in accordance with Article 13 of the European Convention on Extradition or Article 12 of the Benelux Treaty.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 271. #457043

  Cuirfidh na Ballstáit in iúl d’Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh go bhfuil na nósanna imeachta is gá faoina rialacha bunreachtúla faoi seach chun an Coinbhinsiún seo a ghlacadh comhlíonta acu.

  Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the constitutional procedures for the adoption of this Convention.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 272. #457068

  Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis.

  The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 273. #457072

  Deimhníonn an Danmhairg, an Fhionlainn agus an tSualainn — mar a dúirt siad le linn na caibidlíochta i gcomhair a n-aontachais le Comhaontuithe Schengen — nach ndéanfaidh siad a ndearbhuithe faoi Airteagal 6 (1) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a agairt mar fhoras, i leith na mBallstát eile a áirithíonn cóir chomhionann, chun eiseachadadh cónaitheoirí ó Stáit nach Stáit Nordacha iad a dhiúltú.

  Denmark, Finland and Sweden confirm that — as indicated during their negotiations on accession to the Schengen agreements — they will not invoke, in relation to other Member States which ensure equal treatment, their declarations under Article 6 (1) of the European Convention on Extradition as a ground for refusal of extradition of residents from non-Nordic States.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 274. #457199

  An Coinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint

  Convention on Protection of European Communities’ Financial Interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 275. #457261

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 276. #457263

  An téacs i nGaeilge den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the Irish language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 277. #457749

  An Coinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint

  Convention on Protection of European Communities’ Financial Interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 278. #457809

  47.—Chun críocha fheidhm Airteagal 5.3 den Choinbhinsiún, arna chur chun feidhme le hAirteagal 12.1 den Dara Prótacal, sa Stát, ní dhiúltófar eiseachadadh mar gheall ar an gcion is calaois i gcoinne leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach nó sciúradh airgid, d’ainneoin alt 13 den Acht um Eiseachadadh, 1965, ar an aon fhoras amháin gur cion ioncaim mar a mhínítear san Acht sin é an cion.

  47.—For the purposes of the application in the State of Article 5.3 of the Convention, as applied by Article 12.1 of the Second Protocol, extradition for the offence of fraud against the European Communities’ financial interests or money laundering shall not be refused, notwithstanding section 13 of the Extradition Act, 1965, solely on the ground that the offence constitutes a revenue offence as defined in that Act.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 279. #458061

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 280. #458116

  Chun gur féidir an tionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh, seolfar na comhaid, an fhaisnéis agus ábhar eile a bhaineann leis an gcion de réir na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh.

  In order to enable prosecution to take place, the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted in accordance with the procedures laid down in Article 6 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 281. #458144

  Ní foláir don Chomhairle aon díospóidí idir na Ballstáit maidir le léiriú nó cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin seo a phlé mar chéad chéim i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach i dTeideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach d’fhonn teacht ar réiteach.

  Any dispute between Member States on the interpretation or application of this Convention must in an initial stage be examined by the Council in accordance with the procedure set out in Title VI of the Treaty on European Union with a view to reaching a solution.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 282. #458162

  Cuirfidh na Ballstáit in iúl d’Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh go bhfuil na nósanna imeachta is gá faoina rialacha bunreachtúla faoi seach chun an Coinbhinsiún seo a ghlacadh comhlíonta acu.

  Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of their constitutional requirements for adopting this Convention.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 283. #458180

  Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún seo a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis an gCoinbhinsiún seo.

  The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 284. #458184

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 285. #458207

  (2) ciallaíonn “CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1).

  ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 286. #458352

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 287. #464124

  Dícháiliú de bhun an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le Dícháiliú chun Tiomána.

  Disqualification pursuant to European Convention on Driving Disqualifications.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 288. #464172

  Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998

  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 289. #471198

  9.—(1) Féadfar an tAcht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003 a ghairm den Acht seo.

  9.—(1) This Act may be cited as the European Convention on Human Rights Act 2003.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 290. #481269

  (2) I dteannta cheanglais ailt 173(1) agus 34(3), beidh aird ag an údarás pleanála nó ag an mBord, de réir mar a bheidh, i gcás inar cuí sin, ar thuairimí aon Bhallstáit de na Comhphobail Eorpacha nó páirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann i ndáil le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol.

  (2) In addition to the requirements of sections 173(1) and 34(3), the planning authority or the Board, as the case may be, shall have regard, where appropriate, to the views of any Member State of the European Communities or other party to the Transboundary Convention in relation to the effects on the environment of the proposed development.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 291. #533135

  An 27 Meán Fómhair 1968, rinne Ballstáit na gComhphobal Eorpach a bhí ann ag an am, ag gníomhú dóibh faoi Airteagal 220, an ceathrú fleasc, den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Coinbhinsiún na Bruiséile ar Dhlínse agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, arna leasú ina dhiaidh sin le coinbhinsiúin maidir le haontachas don Choinbhinsiún sin ag Ballstáit nua ("Coinbhinsiún na Bruiséile 1968") [5] a thabhairt i gcrích.

  On 27 September 1968, the then Member States of the European Communities, acting under Article 220, fourth indent, of the Treaty establishing the European Economic Community, concluded the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, subsequently amended by conventions on the accession to that Convention of new Member States [5] ("the 1968 Brussels Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 292. #533203

  Tá feidhm ag an ngá céanna le leanúnachas maidir le léirmhíniú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 agus ar na Rialacháin a ghlacann a ionad.

  The same need for continuity applies as regards the interpretation by the Court of Justice of the European Union of the 1968 Brussels Convention and of the Regulations replacing it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 293. #534161

  Is éard atá sa Rialachán seo comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 142 den Choinbhinsiún um Paitinní Eorpacha a Dheonú an 5 Deireadh Fómhair 1973 mar a athbhreithníodh an 17 Nollaig 1991 agus an 29 Samhain 2000 ("CPE" anseo feasta).

  This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter "EPC").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 294. #597846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 648/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2005 [6] - agus a áirithíodh i Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ina dhiadh sin - tugadh isteach breis leasuithe de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005 agus Ionstraim Aontachais 2011, mar aon leis an leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Athbhreithnithe Kyoto), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le cinneadh 2003/231/CE [7] ón gComhairle an 17 Márta 2003.

  Further amendments to that Regulation were introduced by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 [6] - and subsequently included in Regulation (EC) No 450/2008 - as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Union and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003, 2005 and 2011 Acts of Accession, as well as the amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (the Revised Kyoto Convention), the Union's accession to which was approved by Council Decision 2003/231/EC of 17 March 2003 [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 295. #602783

  San athbhreithniú sin, féachfar an bhféadfaí saoráidí athchúrsála long atá údaraithe ag Coinbhinsiún Hong Cong a chur sa Liosta Eorpach chun dúbailt na hoibre agus ualach an riaracháin a sheachaint.

  This review shall consider the inclusion of ship recycling facilities authorised under the Hong Kong Convention in the European List in order to avoid duplication of work and administrative burden.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 296. #602865

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 273/2004, arna leasú leis an Rialachán seo, agus ag aon gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglachadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a ráthaítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 273/2004, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #619263

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir le daingniú ag an Chomphobal Eorpach den Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 298. #635859

  Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.

  Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 299. #670306

  Ó tharla go bhfuil gach ábhar a bhaineann le haigéin agus le farraigí na hEorpa idirnasctha, ba cheart forbairt bhreise ar Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) a chothú leis an Rialachán seo freisin amhail dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].(2) Ba cheart go n-áiritheofaí le raon feidhme an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (CEMI) tacaíocht do CBI a dtagann na réimsí seo a leanas faoina réim feidhme; caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, bainistiú iascach agus cabhlach a shaothraíonn na hacmhainní sin, agus acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus dobharshaothrú, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, arb iad soithí iascaireachta an Aontais a bhíonn ina mbun, nó náisiúnaigh de chuid na mBallstát, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [10] (UNCLOS).

  Recognising that all matters related to Europe’s oceans and seas are interlinked, this Regulation should also support the further development of the Integrated Maritime Policy (IMP) as referred to in Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council [9].(2) The scope of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) should include support for the CFP for the conservation of marine biological resources, for the management of fisheries and fleets exploiting those resources, for fresh water biological resources and aquaculture, as well as for the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [10] (UNCLOS).

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 300. #695172

  Faoi láthair, tá an chosúlacht ar rudaí nach bhfuil fad na n-imeachtaí inghlactha ó thaobh na ndlíthithe de, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  At present, the duration of proceedings does not appear to be acceptable from the point of view of litigants, particularly in the light of the requirements set out in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 301. #697266

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a bunaíodh le Gníomh 2000/C 197/01 ón gComhairle agus theacht i bhfeidhm Chinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01 and of Council Framework Decision 2004/757/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 302. #697324

  Gníomh 98/C-24/01 ón gComhairle an 18 Nollaig 1997 ag dréachtú, ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Choinbhinsiúin um chúnamh agus comhar frithpháirteach idir riaracháin chustaim (IO C 24, 23.1.1998, lch. 1).

  Council Act 98/C-24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article K3 of the Treaty on European Union, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations (OJ C 24, 23.1.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 303. #709373

  Tháinig Cinneadh 2009/371/CGB in ionad an Choinbhinsiúin a bhí bunaithe ar Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Coinbhinsiún Europol) [3] a bhunú.

  Decision 2009/371/JHA replaced the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) [3].

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 304. #723472

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 305. #723977

  Daingníonn Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, atá ceangailteach ó thaobh dlí, na cearta bunúsacha atá ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus mar a thig siad ó na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit

  The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which has legally binding force, confirms the fundamental rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 306. #723982

  d'fhéadfaí an t-agallamh sin a neartú nuair a aontóidh an tAontas Eorpach don Choinbhinsiún sin.

  such dialogue could be reinforced when the Union accedes to that Convention.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 307. #724310

  Is prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais a bheidh sna cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus mar a thig siad as na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit.

  Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 308. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 309. #737053

  An Treoir seo a chur in ionad an Choinbhinsiúin maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  Replacement of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 310. #741894

  Cuimseoidh tagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe freisin monagraif an Pharmacopoeia Eorpaigh arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, go háirithe maidir le huamanna máinliacha agus maidir le hidirghníomhaíocht idir táirgí íocshláinte agus ábhair a úsáidtear i bhfeistí ina bhfuil táirgí íocshláinte den sórt sin, ar choinníoll gur foilsíodh na tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, in particular on surgical sutures and on interaction between medicinal products and materials used in devices containing such medicinal products, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 311. #745727

  Áireofar freisin i dtagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe monagraif an Pharmacopoeia Eorpach arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, ar choinníoll gur foilsíodh tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 312. #1170190

  ciallaíonn “an Eagraíocht” an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún agus folaíonn tagairtí don Eagraíocht tagairtí don Bhuan-Choimisiún um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta atá san Eagraíocht agus don Ghníomhaireacht;

  "the Organisation" means the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the Convention and references to the Organisation include references to the Permanent Commission for the Safety of Air Navigation comprised in the Organisation and to the Agency;

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 313. #1170314

  “(d) aon chríoch a bhaineann le gníomhachtaí sa Stát ag an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960”.

  "(d) any purpose related to the activities in the State of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960".

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 314. #1274315

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  ( d ) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 27 de 1972: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH, 1972

 315. #1277522

  (a) gurb é a aon-aidhm nó a phríomh-aidhm urramú na bhforálacha i nDearbhú Uile-Choitheann Cearta an Duine a shaothrú nó an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint a fheidhmiú, nó iad araon, agus

  ( a ) has as its sole or main object the promotion of observance of the provisions of the Universal Declaration of Human Rights or the implementation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms or both, and

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 316. #1444371

  —(1) Féadfar an tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987 .

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 317. #1452105

  (b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2) d'alt 50 tar éis mhír (bb) (a cuireadh isteach leis an Acht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 ):

  ( b ) by the insertion of the following paragraph in subsection (2) of section 50 after paragraph (bb) (inserted by the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987 ):

  Uimhir 25 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (LEASÚ), 1987

 318. #1457560

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo le críocha Eorpacha na Stát Conarthach, lena n-áirítear an Ghraonlainn, leis na ranna Francacha thar lear agus leis na críocha Francacha thar lear, agus le Mayotte.

  This Convention shall apply to the European territories of the Contracting States, including Greenland, to the French overseas departments and territories, and to Mayotte.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 319. #1457661

  Nuair a dhéanfar faoi chuimsiú Airteagal 69 (5) den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975, Airteagail 52 agus 53 den Choinbhinsiún seo a chur chun feidhme ar na forálacha a bhaineann le residence i dtéacs Béarla an chéad Choinbhinsiúin sin, is tuigthe tagairt do residence sa téacs sin a bheith ina tagairt do shainchónaí in Airteagail 52 agus 53 thuasluaite.

  Articles 52 and 53 of this Convention shall, when applied by Article 69 (5) of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975, to the provisions relating to 'residence' in the English text of that Convention, operate as if 'residence' in that text were the same as 'domicile' in Articles 52 and 53.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 320. #1457930

  Cuirfidh Ard-Rúnaí Chomhairle na gComhphobal Eorpach in iúl do Stáit an Choinbhinsiúin seo a shíniú:

  The Secretary-General of the Council of the European Communities shall notify the signatory States of:

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 321. #1457979

  Cuirfidh Ard-Rúnaí Chomhairle na gComhphobal Eorpach in iúl do Stáit an Choinbhinsiúin seo a shíniú:

  The Secretary-General of the Council of the European Communities shall notify the signatory States of:

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 322. #1525609

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  ( d ) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 30 de 1994: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1994

 323. #1548169

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  (d) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 25 de 1998: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1998

 324. #1591499

  — go bhfuil Éire faoi mheastóireacht leanúnach sheachtrach maidir le héifeachtacht a cuid bearta frithéillithe faoi líon sásraí meastóireachta idirnáisiúnta lena n-áirítear an Grúpa Stát In Aghaidh an Éillithe (GRECO) de chuid Chomhairle na hEorpa, Gasra Oibre na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, an Gasra Athbhreithnithe ar Chur i nGníomh de chuid Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus Tuarascáil Frithéillithe an Aontais Eorpaigh;

  — THAT IRELAND IS SUBJECT TO ONGOING EXTERNAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS ANTI-CORRUPTION MEASURES UNDER A NUMBER OF INTERNATIONAL EVALUATION MECHANISMS INCLUDING THE COUNCIL OF EUROPE’S GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO), THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) WORKING GROUP ON BRIBERY IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, THE IMPLEMENTATION REVIEW GROUP OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION AND THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION REPORT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 325. #1592946

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach Tuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (14343/2005 – C6-0023/2006 – 2005/0137(AVC)).

  1) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE CONVENTION FOR THE STRENGTHENING OF THE INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION ESTABLISHED BY THE 1949 CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA (14343/2005 – C6-0023/2006 – 2005/0137(AVC)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 326. #1595132

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 327. #1596298

  agus Sceideal B: COM (2016) 437 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an 17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016.

  AND SCHEDULE B: COM (2016)437 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION’S BEHALF WITH REGARD CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2016.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 328. #1608443

  An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine...i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine

  European Human Rights Convention...into conformity with European Convention on Human Rights

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 329. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 330. #1608592

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 331. #1612383

  GO GCEADAÍONN DÁIL ÉIREANN TÉARMAÍ AN CHOINBHINSIÚIN EORPAIGH CHUN AN OIDHREACHT SEANDÁLAÍOCHTA A CHOSAINT A ATHBHREITHNÍODH I VALLETTA AN 16 EANÁIR, 1992, AR LEAGADH CÓIP DE FAOI BHRÁID DHÁIL ÉIREANN AN 9Ú LÁ D'EANÁIR, 1997.

  That Dáil Éireann approves the terms of the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage revised at Valletta on 16th January, 1992, a copy of which was laid before Dáil Éireann on the 9th day of January, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 332. #1618733

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte faoi na tograí i gcomhair cinntí ón gComhairle i ndáil le síniú agus ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le ceisteanna faoi dhlí an chóipchirt agus cearta tadhlacha i gcreat an chraolacháin trasteorann le satailít (nós imeachta comhairliúcháin).

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSALS FOR COUNCIL DECISIONS CONCERNING THE SIGNING AND APPROVAL, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE EUROPEAN CONVENTION RELATING TO QUESTIONS ON COPYRIGHT LAW AND NEIGHBOURING RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF TRANSFRONTIER BROADCASTING BY SATELLITE (CONSULTATION PROCEDURE).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 333. #1626735

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 80.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 80.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 334. #1626788

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Muirí le linn an 68ú seisiún den Choiste um Chosaint na Muirthimpeallachta agus le linn an 95ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta maidir le leasuithe ar MARPOL, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (SOLAS) agus ar threoirlínte 2009 maidir le córais ghlantacháin gáis sceite a ghlacadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AT THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION DURING THE 68TH SESSION OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THE 95TH SESSION OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON THE ADOPTION OF AMENDMENTS TO MARPOL, SOLAS AND THE 2009 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 335. #1626796

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Ochtú Comhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Heilsincí ar na hÉifeachtaí Trasteorann a leanann as Tionóiscí Tionsclaíocha, maidir leis an togra chun Iarscríbhinn I a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 652.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE EIGHTH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE HELSINKI CONVENTION ON TRANSBOUNDARY EFFECTS OF INDUSTRIAL ACCIDENTS WITH REGARD TO THE PROPOSAL FOR AN AMENDMENT OF ANNEX I TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 652.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 336. #1626798

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Seisiún den Choiste Caibidlíochta Idir-Rialtasach um mearcair agus ag an gcéad chruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata um Mearcair maidir leis an treorú dá dtagraítear in Airteagal 8, míreanna 8 agus 9 ann, a ghlacadh go sealadach agus go críochnaitheach dá éis sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 3.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING COMMITTEE ON MERCURY AND AT THE FIRST MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY WITH REGARD TO THE PROVISIONAL AND SUBSEQUENT FINAL ADOPTION OF GUIDANCE REFERRED TO IN ITS ARTICLE 8, PARAGRAPHS 8 AND 9 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 3.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 337. #1626908

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Mhalartaithe Litreacha chun comhaltas Choimisiún Leathnaithe an Choinbhinsiúin um Thuinnín Gorm Deisceartach a Chaomhnú a fháil a chríochnú thar ceann an Aontais Eorpaigh mar aon le nóta fainséise míniúcháin. COM (2015) 72.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE EXCHANGE OF LETTERS TO OBTAIN MEMBERSHIP OF THE EXTENDED COMMISSION OF THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 72.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 338. #1626953

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagtar amach éifeachtaí aontachas Phoblacht na Seice agus aontachas na Polainne ar rannpháirtíocht an Chomhphobail Eorpaigh sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Oder a Chosaint in aghaidh Truailliú agus sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Eilbe a Chosaint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 810.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION SETTING OUT THE EFFECTS OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND ON THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ODER AGAINST POLLUTION AND THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ELBE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 810.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 339. #1637039

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996, agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 12 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY EUROPEAN UNION, RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 27TH SEPTEMBER, 1996 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 12TH MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 340. #1637040

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nós Imeachta Simplithe Eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995, agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 12 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 10TH MARCH, 1995 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 12TH MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 341. #1666348

  Cinneadh 2014/164/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, i gcoinne Monarú agus Gáinneáil Aindleathach Arm Tine, a bPáirteanna agus a gComhpháirteanna agus Armlón, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta (IO L 89, 25.3.2014, lch. 7).

  Council Decision 2014/164/EU of 11 February 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (OJ L 89, 25.3.2014, p. 7).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 342. #1666386

  Agus cearta daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile á gcur san áireamh mar a aithnítear iad i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”) agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (an “UNCRPD”), ba cheart bearta a dhéanamh chun infhaighteacht leabhar agus ábhair chlóite eile atá i gcóipeanna i bhformáidí inrochtana a mhéadú agus á gcúrsaíocht laistigh den mhargadh inmheánach a fheabhsú.

  Taking into consideration the rights of blind, visually impaired or otherwise print-disabled persons as recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the ‘UNCRPD’), measures should be taken to increase the availability of books and other printed material in accessible formats, and to improve their circulation in the internal market.

  Treoir (AE) 2017/1564 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise

 343. #1674842

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 344. #1685323

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh 2016 maidir le tabhairt i gcrích Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, thar ceann an Aontais Eorpaigh (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 345. #1692932

  Cinneadh 2012/130/AE ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2011 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Choinbhinsiúin um Chaomhnú agus Bainistíocht Acmhainní Iascaigh Mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (IO L 67, 6.3.2012, lch. 1).

  Council Decision 2012/130/EU of 3 October 2011 on the approval, on behalf of the European Union, of the Convention on the Conservation and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean (OJ L 67, 6.3.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 346. #1698343

  faisnéis maidir le cé acu an bhfuil feidhm ag an bPrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, a ghabhann le CAE agus le CFAE nó, más iomchuí, ag Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta nó Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta;

  information whether the Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union, annexed to the TEU and the TFEU, or, where appropriate, the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations applies;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 347. #1708274

  éilliú, lena n-áirítear ceann ar bith de na cionta a leagtar amach sa Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann agus a leagtar amach freisin i gCinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle;

  corruption, including any offence set out in the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and in Council Framework Decision 2003/568/JHA;

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 348. #1714455

  I gcomhréir le hAirteagal 194(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, tá cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite ar cheann de na spriocanna sin de bheartas fuinnimh an Aontais. Saothraítear an sprioc sin leis an Treoir seo. I dtaca leis an bpacáiste beart is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus is gá chun a bheith i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, a d'eascair as an 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus le creat fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, lena n-áirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh 40 %, ar a laghad, faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2030, is cuid thábhachtach de phacáiste sin úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite nó fuinneamh inathnuaite.

  In accordance with Article 194(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), promoting renewable forms of energy is one of the goals of the Union energy policy. That goal is pursued by this Directive. The increased use of energy from renewable sources or ‘renewable energy’ constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Union's commitment under the 2015 Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), and with the Union 2030 energy and climate framework, including the Union's binding target to cut emissions by at least 40 % below 1990 levels by 2030.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 349. #1721389

  Ráthaítear an ceart sin freisin faoi Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  This right is also guaranteed under Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 350. #1728350

  I gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/CGB, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.

  Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 351. #1735440

  Cinneadh 94/358/CE ón gComhairle an 16 Meitheamh 1994 lena nglactar, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Coinbhinsiúin maidir le forbairt Pharmacopoeia Eorpach (IO L 158, 25.6.1994, lch. 17).

  Council Decision 94/358/EC of 16 June 1994 accepting, on behalf of the European Community, the Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia (OJ L 158, 25.6.1994, p. 17).

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 352. #1754860

  Aithnítear in Airteagal 8(2) den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine chomh maith go bhféadfadh údar cuí a bheith le cur isteach ag údarás poiblí ar cheart duine chun príobháideachta ar chúiseanna a bhaineann leis an tslándáil náisiúnta, leis an tsábháilteacht phoiblí nó le coireacht a chosc, faoi mar atá sa togra seo.

  Article 8(2) of the European Convention of Human Rights also recognises that interference by a public authority with a person’s right to privacy may be justified as necessary in the interest of national security, public safety or the prevention of crime, as it is the case in the current proposal.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 353. #1757949

  gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/JHA, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.

  2.Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 354. #1764634

  (62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].

  (62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 355. #1769714

  Ina theannta sin, is prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais iad cearta bunúsacha, mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus mar go dtagann siad as na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit.

  Moreover, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, constitute general principles of the Union's law.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 356. #1782283

  Treoir 2009/13/CE ón gComhairle an 16 Feabhra 2009 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú arna thabhairt i gcrích ag Comhlachais Úinéirí Long an Chomhphobail Eorpaigh (ECSA) agus Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) maidir le Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006, agus lena leasaítear Treoir 1999/63/CE (IO L 124, 20.5.2009, lch. 30).

  Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC (OJ L 124, 20.5.2009, p. 30).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 357. #1782368

  Leis an Treoir seo, urramaítear cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6 CAE agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an toirmeasc ar idirdhealú, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa, toimhde na neamhchiontachta agus cearta na cosanta agus prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, mar aon leis na cearta bunúsacha agus na prionsabail bhunúsacha dá bhforáiltear sa dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu nó a bhfuil na Ballstáit uile ina bpáirtí iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i mbunreachtanna na mBallstát, sna réimsí faoi seach dá gcur i bhfeidhm.

  This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 TEU and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for one’s private and family life, the right to the protection of personal data, the prohibition of discrimination, the freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence and the principles of the legality and proportionality of criminal offences and penalties, as well as the fundamental rights and principles provided for in international law and international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in Member States’ constitutions, in their respective fields of application.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 358. #1808523

  Agus togra á ullmhú atá le cur faoi bhráid na Comhairle de bhun Airteagal 218(9) CFAE maidir le substaint a liostú i gcomhréir le forálacha an Choinbhinsiúin, tabharfaidh an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (“an Ghníomhaireacht”), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, tacaíocht don Choimisiún, amhail dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 8(1).

  When preparing a proposal to the Council, pursuant to Article 218(9) TFEU, for the listing of a substance in accordance with the provisions of the Convention, the Commission shall be supported by the European Chemicals Agency (‘the Agency’), established by Regulation (EC) No 1907/2006, as referred to in point (c) of Article 8(1).

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 359. #1824585

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets as regards the amendment of the Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 360. #1825556

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 361. #1825561

  Is páirtithe conarthacha i gCoinbhinsiún Chicago iad Ballstáit an Aontais agus is comhaltaí de ICAO iad, agus tá stádas breathnóra ag an Aontas Eorpach i gcomhlachtaí áirithe de chuid ICAO.

  The Member States of the Union are contracting parties to the Chicago Convention and members of the ICAO, whereas the Union has observer status in certain ICAO bodies.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 362. #1850663

  Faoi láthair, tá an chosúlacht ar rudaí nach bhfuil fad na n-imeachtaí inghlactha ó thaobh na ndlíthithe de, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  At present, the duration of proceedings does not appear to be acceptable from the point of view of litigants, particularly in the light of the requirements set out in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh A ghlac an Chomhairle an 23 Meitheamh 2015

 363. #1857941

  Pharlaimint, ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar an gCoinbhinsiún sin. Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an

  If the European Council decides to convene a Convention, Parliament shall, on a proposal by the Conference of Presidents, appoint Parliament's representatives to that Convention.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 364. #1857943

  I gcás ina n-iarrann an Chomhairle Eorpach toiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh chun leasuithe beartaithe ar na Conarthaí a scrúdú, déanfar an iarraidh sin a tharchur chuig an gcoiste freagrach i gcomhréir le Riail 105.

  Where the European Council requests Parliament's consent to a decision not to convene a Convention for the examination of proposed amendments of the Treaties, this request shall be referred to the committee responsible in accordance with Rule 105.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 365. #278638

  3. Faoi réir Airteagail 4, 5(1)(b) go (g), 6, 7 agus 8, ní dhiúltóidh Stát i gcás ar bith, barántas gabhála a fhorghníomhú i ndáil le hiompar aon duine a rannchuidíonn le grúpa daoine ag gníomhú dóibh le comhchuspóir cion nó cionta a dhéanamh i réimse na sceimhlitheoireachta dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, agus in Airteagail 1, 2, 3, agus 4 de Threoirchinneadh an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, gáinneáil aindleathach ar dhrugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, nó dúnmharú, mórdhíobháil choirp, fuadach, srianadh neamhdhlíthiúil, gabháil giall agus éigniú, atá inphionóis le cailleadh saoirse nó le hordú coinneála ar feadh uastréimhse 12 mhí ar a laghad, fiú nuair nach nglacann an duine sin páirt i ndéanamh iarbhír an chiona nó na gcionta atá i dtrácht;

  3. Subject to Articles 4, 5(1)(b) to (g), 6, 7 and 8, in no case shall a State refuse to execute an arrest warrant issued in relation to the behaviour of any person who contributes to the commission by a group of persons acting with a common purpose of one or more offences in the field of terrorism referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism and Articles 1, 2, 3 and 4 of the Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, or murder, grievous bodily injury, kidnapping, illegal restraint, hostage-taking and rape, punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least 12 months, even where that person does not take part in the actual execution of the offence or offences concerned;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 366. #456926

  Aon Bhallstát a bhfuil forchoimeádas déanta aige faoi mhír 3, déanfaidh sé socrú gur cion ineiseachadta é, de réir bhrí Airteagal 2 (1), iompar aon duine a rannchuidíonn le grúpa daoine ag gníomhú dóibh le comhchuspóir do dhéanamh ciona nó cionta i réimse na sceimhlitheoireachta dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, i dtaca le gáinneáil drugaí agus saghsanna eile coirpeachta eagraithe nó gníomhartha eile foréigin in aghaidh beatha, iomláine coirp nó saoirse duine, nó is údar le contúirt chomhchoiteann do dhaoine, is inphionóis le cailleadh saoirse nó ordú coinneála go ceann uastréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad, fiú nuair nach nglacann an duine sin páirt i ndéanamh iarbhír an chiona nó na gcionta i dtrácht; beidh an rannchuidiú déanta go hintinneach agus le heolas ar chuspóir agus gníomhaíocht choiriúil ghinearálta an ghrúpa nó ar intinn an ghrúpa chun an cion nó na cionta i dtrácht a dhéanamh.

  Any Member State which has entered a reservation under paragraph 3 shall make extraditable under the terms of Article 2 (1) the behaviour of any person which contributes to the commission by a group of persons acting with a common purpose of one or more offences in the field of terrorism as in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism, drug trafficking and other forms of organized crime or other acts of violence against the life, physical integrity or liberty of a person, or creating a collective danger for persons, punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least 12 months, even where that person does not take part in the actual execution of the offence or offences concerned; such contribution shall be intentional and made having knowledge either of the purpose and the general criminal activity of the group or of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 367. #646414

  Toisc nach féidir feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 i dtríú tíortha, ba cheart don Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú, agus rannpháirtíocht chomhaltaí ionchasacha ó thríú tiortha, arna mbunú faoi dhlí na dtríú tíortha sin, á formheas aige, deimhin a dhéanamh de, i gcomhairle leis na Ballstáit sin ar faoina ndlíthe a bunaíodh comhaltaí ionchasacha eile d'EGTC, go bhfuil curtha i bhfeidhm ag na tríú tíortha coinníollacha agus nósanna imeachta atá coibhéiseach leo siúd a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 nó gur ghníomhaigh siad i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích idir Ballstáit de Chomhairle na hEorpa, cibé an Ballstáit iad de chuid an Aontais iad freisin nó nach ea, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha, arna shíniú i Maidrid an 21 Bealtaine 1980, agus ar na Prótacail bhreise a glacadh dá bhun.

  As Regulation (EC) No 1082/2006 cannot apply in third countries, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should, when approving the participation of prospective members from third countries, established under the law of those third countries, satisfy itself, in consultation with those Member States under whose laws other prospective members of the EGTC have been established, that the third countries have applied equivalent conditions and procedures to those laid down in Regulation (EC) No 1082/2006 or acted in accordance with international bilateral or multilateral agreements concluded between Member States of the Council of Europe, whether or not they are also Member States of the Union, based on the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, and the additional Protocols adopted pursuant thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 368. #1602722

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 369. #1603750

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2000 do leasú an dlí a bhaineann le goid agus cionta gaolmhara agus lena n-imscrúdú agus lena dtriail; do thabhairt feidhm dlí d'fhorálacha de chuid an Choinbhinsiúin maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995 agus do na trí Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) BILL, 2000 TO AMEND THE LAW RELATING TO STEALING AND RELATED OFFENCES AND THEIR INVESTIGATION AND TRIAL; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY 1995 AND THE THREE PROTOCOLS TO THAT CONVENTION; AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 370. #1608384

  An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2001 dá chumasú tuilleadh éifeachta a thabhairt, faoi réir an Bhunreachta, d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint arna dhéanamh sa Róimh an 4ú lá de Shamhain, 1950, agus do Phrótacail áirithe a ghabhann leis, do leasú Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS BILL, 2001 TO ENABLE FURTHER EFFECT TO BE GIVEN, SUBJECT TO THE CONSTITUTION, TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS DONE AT ROME ON THE 4TH DAY OF NOVEMBER 1950 AND CERTAIN PROTOCOLS THERETO, TO AMEND THE HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 371. #1609415

  An Bille um Europol (Leasú) 2006 do thabhairt feidhm dlí do Phrótacail an 30 Samhain 2000, an 28 Samhain 2002 agus an 27 Samhain 2003 a ghabhann le Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú, do leasú chun na críche sin an Achta um Europol 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  EUROPOL (AMENDMENT) BILL 2006 TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOLS OF 30 NOVEMBER 2000, 28 NOVEMBER 2002 AND 27 NOVEMBER 2003 TO THE CONVENTION OF 26 JULY 1995 ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE, TO AMEND FOR THAT PURPOSE THE EUROPOL ACT 1997 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 372. #1617954

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú. Nollaig, 2003.

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTIONS RE: DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO. DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 373. #1621384

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún chun an Oifig Eorpach um Raidióchumarsáid a bhunú agus i ndáil le daingniú na hionstraime lenar leasaíodh Coinbhinsiún OER (arna mbreithniú ag an Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha an 17 Samhain 2004).

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE AMENDMENTS TO THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN RADIOCOMMUNICATIONS OFFICE AND THE RATIFICATION OF THE INSTRUMENT AMENDING THE ERO CONVENTION (CONSIDERED BY THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, MARINE AND NATURAL RESOURCES ON THE 17TH NOVEMBER 2004).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 374. #1626679

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice lena modhnófar an Comhaontú a críochnaíodh an 13 Aibreán 2000 agus a bhaineann leis an gcomhlíonra cumarsáide/an gcomhéadán comhchóras (CCN/CSI) a leathnú laistigh de chreat an Choinbhinsiúin maidir le comhnós imeachta idirthurais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC MODIFYING THE AGREEMENT CONCLUDED ON 13 APRIL 2000 CONCERNING THE EXTENSION OF THE COMMON COMMUNICATION NETWORK/COMMON SYSTEMS INTERFACE (CCN/CSI) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 375. #1627011

  Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú arna chríochnú idir an Chónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san Aontas Eorpach (COGECA), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Cumann na nEagraíochtaí Náisiúnta um Fhiontair Iascaireachta (EUROPÊCHE) an 21 Bealtaine 2012 arna leasú an 8 Bealtaine 2013 maidir leis an gCoinbhinsiún um Obair san Iascaireacht, 2007 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 235.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE GENERAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE EUROPEAN UNION (COGECA), THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF FISHING ENTERPRISES (EUROPÊCHE) OF 21 MAY 2012 AS AMENDED ON 8 MAY 2013 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 235.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 376. #1628083

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an raon feidhme atá ag Sciúradh Fáltas sa Choinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim agus maidir le huimhir chlárúcháin na córa iompair a áireamh sa Choinbhinsiún, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 12 Márta, 1999.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE SCOPE OF THE LAUNDERING OF PROCEEDS IN THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES AND THE INCLUSION OF THE REGISTRATION NUMBER OF THE MEANS OF TRANSPORT IN THE CONVENTION, DONE AT BRUSSELS ON 12 MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 377. #1632287

  An Dara Prótacal lena dtugtar cumhachtaí áirithe do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha a osclaíodh lena shíniú sa Róimh an 19 Meitheamh 1980 a léiriú.

  SECOND PROTOCOL CONFERRING ON THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES CERTAIN POWERS TO INTERPRET THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS, OPENED FOR SIGNATURE IN ROME ON 19 JUNE 1980.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 378. #1637038

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin lena gcinntear an stát atá freagrach i scrúdú iarratas ar thearmann arna dtaisceadh i gceann de Bhallstáit na gComhpobal Eorpach a rinneadh i mBaile Átha Cliath an 15ú lá de Mheitheamh, 1990, a bhfuil téacs an chéanna sa Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht na nDídeanaithe, 1996 (Uimh. 17 de 1996).

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION DETERMINING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING APPLICATIONS FOR ASYLUM LODGED IN ONE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES DONE AT DUBLIN ON THE 15TH DAY OF JUNE, 1990, THE TEXT OF WHICH IS CONTAINED IN THE FOURTH SCHEDULE TO THE REFUGEE ACT, 1996 (NO. 17 OF 1996).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 379. #1637762

  Go ndéanfar Ordú an 18 Meitheamh, 2002, ón Dáil, sa mhéid go n-ordaítear leis go mbreithneofar An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2001, i gCoiste den Dáil uile, a urscaoileadh agus go dtarchuirfear an Bille chuig an Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan de bhun Bhuan-Ordú 120(i) agus mhír 1 (a) (i) de Théarmaí Tagartha an Choiste.

  THAT THE ORDER OF THE DÁIL OF 18TH JUNE, 2002, TO THE EXTENT THAT IT ORDERS THAT THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS BILL 2001, BE CONSIDERED IN COMMITTEE OF THE WHOLE DÁIL, BE DISCHARGED AND THAT THE BILL BE REFERRED TO THE SELECT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS PURSUANT TO STANDING ORDER 120(I) AND PARAGRAPH 1(A)(I) OF THE COMMITTEE’S ORDERS OF REFERENCE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1641012

  Déileálfar leis na ceisteanna dá dtagraítear in Airteagal K.1, agus an Coinbhinsiún Eorpach an 4 Samhain 1950 chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus Coinbhinsiún an 28 Iúil 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe á n-urramú agus an chosaint a dheonaíonn na Ballstáit do dhaoine a bhfuil géarleanúint á himirt orthu ar fhorais pholaitiúla á cur san áireamh.

  The matters referred to in Article K.1 shall be dealt with in compliance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and having regard to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1665400

  Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfadh imthosca teacht chun cinn ina mbeidh soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idrlíon faoi réir reachtaíocht de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta a chomhlíonann dlí an Aontais (mar shampla, reachtaíocht a bhaineann le dlíthiúlacht ábhair, feidhmchlár nó seirbhísí, nó reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht phoiblí a chomhlíonadh, lena n-áirítear dlí coiriúil, lena gceanglaítear, mar shampla, ábhar sonrach, feidhmchláir shonracha nó seirbhísí sonracha a bhlocáil, nó le bearta lena gcuirtear an reachtaíocht sin i bhfeidhm nó chun feidhme, amhail bearta a bhfuil feidhm ghinearálta leo, orduithe cúirte, cinntí ó údaráis phoiblí ag a bhfuil na cumhachtaí ábhartha, nó bearta eile lena n-áirithítear go gcomhlíontar gníomhartha reachtacha de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta den sórt sin (mar shampla, oibleagáidí chun orduithe cúirte a chomhlíonadh nó orduithe ó údaráis phoiblí lena gceanglaítear ábhar neamhdhlíthiúil a bhlocáil). An ceanglas maidir le dlí an Aontais a chomhlíonadh, baineann sé, inter alia, le comhlíonadh cheanglais Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) i ndáil le feidhmiú cearta agus saoirsí bunúsacha a theorannú. Mar a fhoráiltear i dTreoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], aon bhearta ar dóigh dóibh cearta bunúsacha nó shaoirsí bunúsacha a shrianadh, ní bheidh siad le forchur ach amháin má tá siad iomchuí, comhréireach agus riachtanach i sochaí dhaonlathach, agus beidh a gcur chun feidhme faoi réir coimircí leordhóthanacha nós imeachta i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena n-áirítear cosaint éifeachtach bhreithiúnach agus próis chuí.

  First, situations may arise in which providers of internet access services are subject to Union legislative acts, or national legislation that complies with Union law (for example, related to the lawfulness of content, applications or services, or to public safety), including criminal law, requiring, for example, blocking of specific content, applications or services. In addition, situations may arise in which those providers are subject to measures that comply with Union law, implementing or applying Union legislative acts or national legislation, such as measures of general application, court orders, decisions of public authorities vested with relevant powers, or other measures ensuring compliance with such Union legislative acts or national legislation (for example, obligations to comply with court orders or orders by public authorities requiring to block unlawful content). The requirement to comply with Union law relates, inter alia, to the compliance with the requirements of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) in relation to limitations on the exercise of fundamental rights and freedoms. As provided in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council [5], any measures liable to restrict those fundamental rights or freedoms are only to be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and if their implementation is subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, including its provisions on effective judicial protection and due process.

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 382. #1593166

  2) An tOrdú um an Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003 (Tosach Feidhme) 2003 (I.R. Uimh. 483 de 2003).

  2) EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003 (COMMENCEMENT ) ORDER 2003 (S.I. NO. 483 OF 2003).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1593390

  5) Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú a Chur in Iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil Idirnáisiúnta. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  5) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1602721

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Cúnamh Frithpháirteach agus Comhar idir Riaracháin Chustaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1997.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON MUTUAL ASSISTANCE AND COOPERATION BETWEEN CUSTOMS ADMINISTRATIONS, DONE AT BRUSSELS ON 18 DECEMBER, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1602723

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1602766

  An Coinbhinsiún maidir le Nós Imeachta Simplithe Eiseachadta idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995.

  CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1602807

  An Coinbhinsiún maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996.

  CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1605689

  Dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1608499

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Plandaí arna athbhreithniú agus arna cheadú le Rún 12/97 den Naoú Seisiún is Fiche de Chomhdháil FAO i mí na Samhna 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION, AS REVISED AND APPROVED BY RESOLUTION 12/97 OF THE TWENTY-NINTH SESSION OF THE FAO CONFERENCE IN NOVEMBER 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1608587

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an gCoinbhinsiún um Chúnamh Bia, 1999, a chur i gcrích thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE FOOD AID CONVENTION 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1608593

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go hÁirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a Chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 392. #1614093

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 6: Tuarascáil ar: COM (2006) 288: Cinneadh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach. Aibreán, 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS. EU SCRUTINY REPORT NO. 6: REPORT ON: COM (2006) 288: A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 393. #1617842

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha. Institiúidí an Aontais Eorpaigh - Moltaí le haghaidh Athrú ag Coinbhinsiún an AE ar Thodhchaí na hEorpa.

  JOINT COMMITTEE ON EUROPEAN AFFAIRS. INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION - SUGGESTIONS FOR CHANGE BY THE EU CONVENTION ON THE FUTURE OF EUROPE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 394. #1617953

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar an togra Danmhargach le haghaidh Ionstraime ón gComhairle maidir le Prótacal a tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún ar Oifig Eorpach Póilíní a Bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin. [Doiciméad 10307/02 ón gComhairle].

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON DANISH PROPOSAL FOR A COUNCIL ACT ON THE DRAWING UP ON THE BASIS OF ARTICLE 43(1) OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION) OF A PROTOCOL AMENDING THAT CONVENTION. [COUNCIL DOCUMENT 10307/02].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 395. #1624781

  Bille na bPaitinní (Leasú), 1999 do thabhairt éifeacht d'fhorálacha áirithe den chomhaontú ar ghnéithe trádáil-choibhneasa de chearta maoine intleachtúla atá i gceangal leis an gcomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda agus do thabhairt tuilleadh éifeachta don Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach agus chun na gcríoch sin do leasú agus do leathnú Acht na bPaitinní, 1992, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara..

  PATENTS (AMENDMENT) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO CERTAIN PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ANNEXED TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANISATION AND TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND FOR THOSE PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE PATENTS ACT, 1992, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 396. #1626428

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 397. #1626440

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 19 Márta, 1991, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 798.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, AS REVISED AT GENEVA ON 19 MARCH, 1991 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 798.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 398. #1626559

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION'S BEHALF WITH REGARD TO CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER - 5 OCTOBER, 2016 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 399. #1626565

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí chun leasú a dhéanamh ar na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um speicis imirceacha ainmhithe fiáine a chaomhnú ag féachaint don dara cruinniú déag de Chomhdháil na bPáirtithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 166.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITH REGARD TO PROPOSALS FOR AMENDMENT OF THE APPENDICES OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS WITH A VIEW TO THE TWELFTH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 166.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 400. #1626732

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú leasaithe, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, ar an gCoinbhinsiún ar rochtain ar fhaisnéis, rannpháirteachas an phobail le linn cinntí a dhéanamh agus rochtain ar cheartas i gcúrsaí comhshaoil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 338.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 338.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 401. #1626733

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach Tuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a neartú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 325.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE CONVENTION FOR THE STRENGTHENING OF THE INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION ESTABLISHED BY THE 1949 CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 325

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 402. #1626734

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 403. #1626797

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Comhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha maidir leis na tograí chun Iarscríbhinní A, B agus C a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 137

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS REGARDING THE PROPOSALS FOR AMENDMENTS OF ANNEXES A, B AND C TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 137.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 404. #1626806

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin, 1995 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 154.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL WITH RESPECT TO THE EXTENSION OF THE GRAINS TRADE CONVENTION, 1995 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 154.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 405. #1626808

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhchoiste den Choinbhinsiún Réigiúnach ar rialacha um bunadh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara maidir le Foscríbhinn II leis an gCoinbhinsiún sin a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (217) 133.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE JOINT COMMITTEE OF THE REGIONAL CONVENTION ON PAN-EURO-MEDITERRANEAN PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN WITH REGARD TO THE AMENDMENT OF APPENDIX II TO THAT CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (217) 133.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 406. #1626813

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa seascadú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le cur leis an liosta substaintí i dTábla 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 119.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS ON THE ADDITION TO THE LIST OF SUBSTANCES IN TABLE I OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 119.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 407. #1626814

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa seascadú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaintí a sceidealú faoin gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961 arna leasú le Prótacal 1972 agus leis an gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 72.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS ON THE SCHEDULING OF SUBSTANCES UNDER THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS OF 1961 AS AMENDED BY THE 1972 PROTOCOL AND THE CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OF 1971 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 72.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 408. #1626838

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhchoiste arna bhunú leis an gCoinbhinsiún Réigiúnach ar rialacha um bunadh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara maidir le hiarraidh na Seoirsia chun bheith ina Páirtí Conarthach sa Choinbhinsiún sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 282.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE JOINT COMMITTEE ESTABLISHED BY THE REGIONAL CONVENTION ON PAN-EURO-MEDITERRANEAN PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN AS REGARDS THE REQUEST OF GEORGIA TO BECOME A CONTRACTING PARTY TO THAT CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 282.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 409. #1626888

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach Tuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce, a neartú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE CONVENTION FOR THE STRENGTHENING OF THE INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION ESTABLISHED BY THE 1949 CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 410. #1626954

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle chun an Malartú Litreacha chun comhaltas Choimisiún Leathnaithe an Choinbhinsiúin um Thuinnín Gorm Deisceartach a Chaomhnú a fháil a chríochnú thar ceann an Aontais Eorpaigh mar aon le nóta fainséise míniúcháin. COM (2015) 71.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION TO CONCLUDE, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, THE EXCHANGE OF LETTERS TO OBTAIN MEMBERSHIP OF THE EXTENDED COMMISSION OF THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 71.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 411. #1626955

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle chun an Malartú Litreacha chun comhaltas Choimisiún Leathnaithe an Choinbhinsiúin um Thuinnín Gorm Deisceartach a Chaomhnú a fháil a chríochnú thar ceann an Aontais Eorpaigh mar aon le nóta fainséise míniúcháin. COM (2015) 71.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION TO CONCLUDE, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, THE EXCHANGE OF LETTERS TO OBTAIN MEMBERSHIP OF THE EXTENDED COMMISSION OF THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 412. #1628085

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Europol) a bhunú.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 413. #1628086

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 414. #1628141

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  PROTOCOL, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 415. #1630150

  Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  REPORT ON MOTIONS RE. DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 416. #232400

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965. agus maidir le:Alt 7 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (NaComhphobail Eorpacha), 1988 *(arna chur chun feidhme le halt 11 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993).

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.and in the matter of Section 7 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 *(as applied by section 11 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act, 1993 ).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 417. #289434

  Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad de Choinbhinsiún Chicago agus a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích acu leis an gComhphobal Eorpach trínar ghlac siad dlí an Chomhphobail sa réimse a fholaítear faoin Rialachán seo agus a rialacha cur chun feidhme, agus ina bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu, a bheith rannpháirteach sa Ghníomhaireacht.

  The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into agreements with the European Community whereby they adopted and apply Community law in the field covered by this Regulation and its implementing rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 418. #325299

  (1) Le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, a formheasadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh le Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle [3], féachtar le tiúchana gás ceaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ar leibhéal a choiscfeadh trasnaíocht chontúirteach antrapaigineach ar an gcóras aeráide.

  (1) The United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 94/69/EC [3], seeks to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 419. #330032

  Má dhéanann an Chomhairle Eorpach, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí thromlach simplí i bhfabhar scrúdú a dhéanamh ar na leasuithe arna mbeartú, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún.

  If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 420. #332636

  Coinbhinsiún na Bruiséile an 27 Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile,

  the Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, as amended by the Accession Conventions under the successive enlargements of the European Union,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 421. #333104

  Go dtí go mbeidh an córas bunaithe ag na Comhphobail Eorpacha de bhun mhír 1, déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an córas a chothabháil le haghaidh malartú faisnéise a bunaíodh le Prótacal 2 de Choinbhinsiún Lugano 1988 le haghaidh breithiúnas a tugadh faoin gCoinbhinsiún seo agus faoi Choinbhinsiún Lugano 1988.

  Until the European Communities have set up the system pursuant to paragraph 1, the Court of Justice of the European Communities shall maintain the system for the exchange of information established by Protocol 2 of the 1988 Lugano Convention for judgments delivered under this Convention and the 1988 Lugano Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 422. #333125

  Chun críocha an Choinbhinsiúin, forálacha a rialaíonn, i ndáil le hábhair áirithe, dlínse nó aithint nó forghníomhú breithiúnas agus atá, nó a bheidh, in ionstraimí de chuid institiúidí na gComhphobal Eorpach, tabharfar an chóir chéanna dóibh a thugtar do na coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagal 67(1).

  For the purposes of the Convention, provisions which, in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments and which are or will be contained in acts of the institutions of the European Communities shall be treated in the same way as the conventions referred to in Article 67(1).

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 423. #333126

  Más é tuairim na bPáirtithe Conarthacha go bhfuil foráil atá in ionstraim bheartaithe de chuid institiúidí na gComhphobal Eorpach ar neamhréir leis an gCoinbhinsiún, déanfaidh na Páirtithe Conarthacha breithniú go pras i dtaobh an Coinbhinsiún a leasú de bhun Airteagal 76, ach sin gan dochar don nós imeachta a bhunaítear le Prótacal 2.

  If one of the Contracting Parties is of the opinion that a provision contained in a proposed act of the institutions of the European Communities is incompatible with the Convention, the Contracting Parties shall promptly consider amending the Convention pursuant to Article 76, without prejudice to the procedure established by Protocol 2.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 424. #346000

  Le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, a formheasadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh le Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle [3], ceanglaítear go ndéanfaidh na páirtithe go léir cláir náisiúnta agus, nuair is iomchuí, cláir réigiúnacha a fhoirmliú agus a chur chun feidhme, ar cláir iad ina mbeidh bearta lena maolófar an t-athrú aeráide.

  The United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 [3], requires all parties to formulate and implement national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change.

  Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 425. #346388

  Baileoidh na Ballstáit na sainaitheantóirí bithmhéadrachta ón iarratasóir, agus uarraim á tabhairt acu do na cearta a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall collect biometric identifiers from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 426. #447889

  (f) á cheangal ar an mBord, i gcás iarratas ar thoiliú ionaid inar dócha go raibh nó go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt is ábhar don iarratas ar chomhshaol Ballstáit den Aontas Eorpach nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, fógra a thabhairt don stát sin;

  (f) requiring the Board, in the case of applications for substitute consent where the development the subject of the application is likely to have had or likely to have significant effects on the environment of a Member State of the European Union or a state that is a party to the Transboundary Convention to notify that state;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 427. #456497

  “(1A) Chun críocha na leasuithe ar an Acht seo a dhéantar le Cuid 2 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, ciallaíonn “tír Choinbhinsiúin” tír arna hainmniú faoi alt 4(1) den Acht sin.”.

  “(1A) For the purposes of the amendments to this Act effected by Part 2 of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, ‘Convention country’ means a country designated under section 4(1) of that Act.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 428. #456558

  “(1B) Chun críocha na leasuithe a dhéantar ar an Acht seo le Cuid 3 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, ciallaíonn tír Choinbhinsiúin’ tír arna hainmniú faoi alt 10(1) den Acht sin.

  “(1B) For the purposes of the amendments to this Act effected by Part 3 of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, ‘Convention country’ means a country designated under section 10(1) of that Act.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 429. #456586

  “(aa) críocha Chuid II d’Acht 1965 i ndáil le haon iarraidh go dtabharfaí suas duine, is iarraidh arna déanamh, tar éis an tAcht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001 a rith, ag aon tír—

  “(aa) the purposes of Part II of the Act of 1965 in relation to any request for the surrender of a person made after the passing of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, by any country that—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 430. #456667

  (c) in imthosca inar tír Choinbhinsiúin an tír a bhfuil sé á thabhairt chuici, faoi réir fo-alt (1A) (arna chur isteach le halt 19(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) a bheith comhlíonta,

  (c) in circumstances where the country to which he is being conveyed is a Convention country, compliance with subsection (1A) (inserted by section 19(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001),

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 431. #456750

  AR BHEITH DEIMHIN DÓIBH gur gá na nósanna imeachta eiseachadta a shimpliú , amhéad atá sin ag luí lena mbunphrionsabail dlí, lena n-áirítear prionsabail an Choinbhinsiúin Eorpaigh chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint,

  CONVINCED of the need to simplify extradition procedures to the extent that this is compatible with their fundamental legal principles, including the principles of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 432. #456839

  — cuirfidh an Stát iarrtha an nós imeachta simplithe dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo chun feidhme mura mbeidh iarraidh ar eiseachadadh de réir bhrí Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh faighte aige fós;

  — shall implement the simplified procedure as provided for in this Convention if a request for extradition within the meaning of Article 12 of the European Convention on Extradition has not yet been received by it,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 433. #457020

  Beidh gach cáipéis agus gach cóip de cháipéis arna tharchur chun críocha eiseachadta díolmhaithe ón bhfíordheimhniú nó ó aon fhoirmiúlacht eile mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite i bhforálacha an Choinbhinsiúin seo, an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh nó Chonradh Benelux.

  Any document or any copy of documents transmitted for the purposes of extradition shall be exempted from authentication or any other formality unless expressly required by the provisions of this Convention, the European Convention on Extradition or the Benelux Treaty.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 434. #458300

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag cúirt bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 435. #458357

  AG AITHINT DÓIBH thábhacht Phrótacal an 27 Meán Fómhair 1996 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin sa chomhrac i gcoinne éilliú a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dó díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach;

  RECOGNIZING the importance of the Protocol of 27 September 1996 to the said Convention in the fight against corruption damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 436. #471179

  (a) ar aon dearbhú, cinneadh, tuairim chomhairleach nó breithiúnas ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún, maidir le haon cheist a bhfuil dlínse ag an gCúirt sin ina leith,

  (a) any declaration, decision, advisory opinion or judgment of the European Court of Human Rights established under the Convention on any question in respect of which that Court has jurisdiction,

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 437. #481307

  (8) (a) Féadfaidh an Bord, i gcás inar deimhin leis gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas faoi fho-alt (1) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó Stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Stát sin.

  (8) (a) The Board may where it is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant an exemption in respect of proposed development from a requirement under subsection (1) to prepare an environmental impact statement except that no exemption may be granted in respect of proposed development where another Member State of the European Communities or a State party to the Transboundary Convention has indicated that it wishes to furnish views on the effects on the environment in that State of the proposed development.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 438. #513123

  na gealltanais agus an dul chun cinn a rinne na Ballstáit agus an tAontas Eorpach i dtreo Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a dhaingniú, a dheimhniú go foirmiúil agus a chur chun feidhme go hiomlán;

  the commitments and progress made by the Member States and the European Union towards the ratification, formal confirmation and full implementation of the UN Convention;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 439. #515193

  1. Tabharfaidh na Ballstáit fógra i scríbhinn don Choimisiún Eorpach maidir leis na dearbhuithe a dhéantar i gcomhréir le pointe (l) d’Airteagal 1, an reachtaíocht agus na scéimeanna dá dtagraítear in Airteagal 3, na coinbhinsiúin a ndeachthas isteach iontu dá dtagraítear in Airteagal 8(2), na sochair íosta dá dtagraítear in Airteagal 58, agus an easpa córais árachais dá dtagraítear in Airteagal 65a(1), chomh maith le leasuithe substaintiúla.

  1. The Member States shall notify the European Commission in writing of the declarations made in accordance with point (l) of Article 1, the legislation and schemes referred to in Article 3, the conventions entered into as referred to in Article 8(2), the minimum benefits referred to in Article 58, and the lack of an insurance system as referred to in Article 65a(1), as well as substantive amendments.

  Rialachán (AE) Uimh. 465/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 a chur chun feidhme Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement

 440. #533136

  An 16 Meán Fómhair 1988, rinne Ballstáit na gComhphobal Eorpach a bhí ann ag an am agus Stáit áirithe CSTE Coinbhinsiún Lugano ar Dhlínse agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála [6] ("Coinbhinsiún Lugano 1988") a thabhairt i gcrích, ar coinbhinsiún é atá comhthreomhar le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968.

  On 16 September 1988, the then Member States of the European Communities and certain EFTA States concluded the Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [6] ("the 1988 Lugano Convention"), which is a parallel convention to the 1968 Brussels Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 441. #533364

  Gan dochar do dhlínse Oifig Paitinní na hEorpa faoin gCoinbhinsiún chun Paitinní Eorpacha a Dheonú, a síníodh in München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiach ag cúirteanna gach Ballstáit in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Bhallstáit sin;

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that Member State;

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 442. #563147

  Arna formheas ag Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Approved by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 443. #566625

  Is iomchuí, dá bhrí sin, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 48(3) CAE, go gcinnfidh an Chomhairle Eorpach gur cheart go ndéanfadh comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát scrúdú ar na leasuithe arna mbeartú ag Rialtas na hÉireann, téarmaí tagartha na comhdhála a shainiú agus a chinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh,

  Therefore, it is appropriate that, in accordance with the second subparagraph of Article 48(3) TEU, the European Council decide that a conference of representatives of the governments of the Member States should examine the amendments proposed by the Irish Government, define the terms of reference of the conference and decide not to convene a Convention,

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 444. #635908

  Mar a fhoráiltear in Airteagal 52(3) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a mhéid atá cearta sa Chairt a chomhfhreagraíonn do na cearta a ráthaítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, beidh sainmhíniú agus raon feidhme na gceart sin ar aon dul leis na cearta a leagtar síos sa Choinbhinsiún.

  As stipulated in Article 52(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU, in so far as the Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 445. #635951

  An sainmhíniú ar 'íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach', nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún, ba cheart é a leasú chun é a chur in oiriúint do chásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in the Convention, should be amended to align it with the case-law of the European Court of Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 446. #646649

  Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha a mhéid a bhaineann le Grúpálacha Comhair Eora-Réigiúnacha (ECGanna), a osclaíodh le haghaidh a shínithe an 16 Samhain 2009.

  Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs), opened for signature on 16 November 2009.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 447. #649750

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35)

  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 448. #670573

  Ní bheidh iarratas arna chur isteach ag oibreoir inghlactha go ceann tréimhse ama shainaitheanta arna leagan síos de bhun mhír 4 den Airteagal seo, más rud é gur chinn an t-údarás inniúil go bhfuil calaois déanta ag an oibreoir sin, mar a shainmhínítear í in Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint [23] i gcomhthéacs Chiste Eorpach Iascaigh (CEI) nó faoi CEMI, inghlactha ar feadh tréimhse ama sainaitheanta.

  An application submitted by an operator shall be inadmissible for an identified period of time laid down pursuant to paragraph 4 of this Article, if it has been determined by the competent authority that that operator has committed a fraud, as defined in Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests [23], in the context of the European Fisheries Fund (EFF) or the EMFF.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 449. #680244

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 450. #724673

  Má dhéanann an Chomhairle Eorpach, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí thromlach simplí i bhfabhar scrúdú a dhéanamh ar na leasuithe arna mbeartú, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do Chinn Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún.

  If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 451. #732908

  An sainmhíniú ar “íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach”, nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún sin, ba cheart é a leasú chun é a chur in oiriúint do chásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in that Convention, should be amended to align it with the case law of the European Court of Human Rights.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 452. #1330807

  ciallaíonn “na conarthaí” na conarthaí, an coinbhinsiún agus an cinneadh a luaitear in alt 1 (1) d'Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 , arna bhforlíonadh nó arna leasú mar a luaitear san alt sin.

  "the treaties" means the treaties, convention and decision mentioned in section 1 (1) of the European Communities Act, 1972 , as supplemented or amended in the manner mentioned in that section.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 453. #1405816

  tá le “náisiúnach de Bhallstát” an bhrí atá leis sna conarthaí; [EN] ciallaíonn “na conarthaí” na conarthaí, an coinbhinsiún agus na cinntí a luaitear in alt 1 (1) d'Acht 1972, arna leasú le halt 1 d'Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 1977 , agus le halt 1 d'Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 1979 . [EN]

  European Communities Act, 1972

  Uimhir 27 de 1983: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1983

 454. #1422613

  ciallaíonn ‘na conarthaí’ na conarthaí, an coinbhinsiún agus an cinneadh atá luaite in alt 1 (1) d'Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 , arna bhforlíonadh nó arna leasú sa tslí atá luaite san alt sin.

  'the treaties' means the treaties, convention and decision mentioned in section 1 (1) of the European Communities Act, 1972 , as supplemented or amended in the manner mentioned in that section.

  Uimhir 12 de 1985: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1985

 455. #1444174

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR, A RIN-NEADH I STRASBOURG AN 27ú LÁ D'EANÁIR, 1977, AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM, DONE AT STRASBOURG ON THE 27th DAY OF JANUARY, 1977, AND TO AMEND AND EXTEND THE EXTRADITION ACT. 1965.

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 456. #1444199

  —(1) Féadfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha na tíortha is páirtithe sa Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, a rinneadh i Strasbourg an 27ú lá d'Eanáir, 1977, a ainmniú le hordú. [EN]

  2.

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 457. #1457562

  Féadfaidh Ríocht na hÍsiltíre a dhearbhú, tráth an Choinbhinsiúin seo a shíniú nó a dhaingniú nó tráth ar bith ina dhiaidh sin, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí Chomhairle na gComhphobal Eorpach, go mbainfidh an Coinbhinsiún seo le hAintillí na hÍsiltíre.

  The Kingdom of the Netherlands may declare at the time of signing or ratifying this Convention or at any later time, by notifying the Secretary-General of the Council of the European Communities, that this Convention shall be applicable to the Netherlands Antilles.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 458. #1457684

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.

  The Court of Justice of the European Communities shall also have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention of 27 September 1968 and to this Protocol.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 459. #1457686

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978.

  The Court of Justice of the European Communities shall also have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on the accession of the Hellenic Republic to the Convention of 27 September 1968 and to this Protocol, as adjusted by the 1978 Convention. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 460. #1665508

  Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.

  Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 461. #1685735

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 462. #1716657

  Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad i gCoinbhinsiún Chicago agus a mbeidh comhaontuithe idirnáisiúnta curtha i gcrích acu leis an Aontas agus dá mbun sin, dlí an Aontais glactha agus curtha i bhfeidhm acu sna réimsí a chuimsítear sa Rialachán seo.

  The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into international agreements with the Union pursuant to which they adopted and apply Union law in the fields covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 463. #1721176

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (OJ L 327, 2.12.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 464. #1721462

  Ba cheart dlí an Aontais dá dtagraítear sa Rialachán seo a bheith soiléir agus cruinn agus ba cheart a chur i bhfeidhm a bheith intuartha do na daoine sin a bheadh faoina réir, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Chairt agus sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  The Union law referred to in this Regulation should be clear and precise and its application should be foreseeable to persons subject to it, in accordance with the requirements set out in the Charter and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 465. #1730836

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 466. #1736552

  Le hAirteagal 5 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, le hAirteagal 7 de Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus le hAirteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, leagtar síos toirmeasc neamhchoinníollach uileghabhálach ar chéastóireacht agus ar íde nó ar phionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach.

  Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms all lay down an unconditional, comprehensive prohibition on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 467. #1736566

  An sainmhíniú ar “íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach” nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún sin, ba cheart é a bheith i gcomhréir le cásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in that Convention, should be in line with the case law of the European Court of Human Rights.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 468. #1758464

  Beidh brí agus raon feidhme na gceart faoi Airteagal 7 den Chairt, i gcomhréir le hAirteagal 52(3) den Chairt, mar an gcéanna leo siúd atá leagtha síos in Airteagal 8(1) den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ("CECD").

  The meaning and scope of the rights under Article 7 of the Charter shall, in accordance with Article 52(3) of the Charter, be the same as those laid down in Article 8(1) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("ECHR").

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 469. #1811042

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (IO L 23, 27.1.2010, lch. 37).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 37).

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 470. #1825436

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition of one substance to the list of substances in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 471. #283042

  Chun gur inrochtanaí na rialacha, ba cheart don Choimisiún liosta de na coinbhinsiún ábhartha a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ar bhonn faisnéise a chuirfidh na Ballstáit ar fáil.

  To make the rules more accessible, the Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the European Union on the basis of information supplied by the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 472. #321397

  na gnéithe institiúideacha de phróiseas na lánpháirtíochta Eorpaí, go háirithe a mhéid a bhaineann le hullmhú coinbhinsiún agus comhdhálacha idir-rialtasacha agus le himeachtaí i ndáil leis an gcéanna;

  the institutional aspects of the European integration process, in particular in the framework of the preparation and proceedings of conventions and intergovernmental conferences;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 473. #338459

  Chun gurbh inrochtana na rialacha, ba cheart don Choimisiún liosta de na coinbhinsiúin ábhartha a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar fhaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil.

  To make the rules more accessible, the Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the European Union on the basis of information supplied by the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 474. #456518

  (a) go ndearnadh fo-alt (2A) den alt sin 27 (arna chur isteach le halt 5 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) a chomhlíonadh,

  (a) there has been compliance with subsection (2A) of the said section 27 (inserted by section 5 of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001),

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 475. #456753

  DE BHRÍ nach foláir dá thoradh sin cur i bhfeidhm Choinbhinsiún Eorpach an 13 Nollaig 1957 um Eiseachadadh a éascú trí na nósanna imeachta Eiseachadta a shimpliú agus a fheabhsú,

  CONSIDERING that, as a result, application of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 should be made easier by simplifying and improving extradition procedures,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 476. #456754

  DE BHRÍ go leanann forálacha an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh de bheith infheidhme ar gach ábhar nach ndéileáiltear leis sa Choinbhinsiún seo,

  CONSIDERING that the provisions of the European Convention on Extradition remain applicable for all matters not covered by this Convention,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 477. #456770

  Ní bheidh an tabhairt suas dá dtagraí tear i mír 1 faoi réir iarraidh ar eiseachadadh ná na cáipéisí is gá de bhun Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a thíolacadh.

  The surrender referred to in paragraph 1 shall not be subject to submission of a request for extradition or the documents required by Article 12 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 478. #456873

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt d’aontachas aon Stáit a aontaigh chun bheith ina bhall den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 479. #456899

  Is é is aidhm don Choinbhinsiún seo na forálacha seo a leanas a fhorlíonadh agus a gcur i bhfeidhm idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a éascú:

  The purpose of this Convention is to supplement the provisions and facilitate the application between the Member States of the European Union:

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 480. #456942

  Ní bheidh na forchoimeádais arna ndéanamh faoi Airteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur infheidhme ar an eiseachadadh idir Bhallstáit.

  Reservations made pursuant to Article 13 of the European Convention on the Suppression of Terrorism shall not apply to extradition between Member States.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 481. #457054

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt d’aontachas aon Stáit a thiocfaidh chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 482. #457088

  (b) go mbreithneoidh sí, faoi cheann bliana tar éis don Choinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm, an cóir dlínse a thabhairt do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  (b) that it will consider, one year after entry into force of this Convention, whether jurisdiction should be given to the Court of Justice of the European Communities.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 483. #457755

  tá le “calaois a dhéanann díobháil do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach” an bhrí a thugtar dó le hAirteagal 1.1 den Choinbhinsiún;

  “fraud affecting the European Communities’ financial interests” has the meaning given to it by Article 1.1 of the Convention;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 484. #458074

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, is éard é calaois a dhéanann díobháil do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach:

  For the purposes of this Convention, fraud affecting the European Communities’ financial interests shall consist of:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 485. #458154

  Páirteoidh na Ballstáit le Coimisiún na gComhphobal Eorpach téacs na bhforálacha ag trasuí ina ndlí inmheánach na n-oibleagáidí a thiteann orthu de bhun fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Member States shall transmit to the Commission of the European Communities the text of the provisions transposing into their domestic law the obligations imposed on them under the provisions of this Convention.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 486. #458168

  Beidh aontachas leis an gCoinbhinsiún seo ar oscailt d’aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 487. #458324

  Ar a shon sin, tiocfaidh sé i bhfeidhm ar a luaithe san am céanna leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  However, it shall at the earliest enter into force at the same time as the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 488. #458356

  AG AITHINT DÓIBH thábhacht Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint chun calaois a dhéanann dochar d’ioncam agus caiteachas na gComhphobal a chomhrac;

  RECOGNIZING the importance of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995 in combating fraud affecting Community revenue and expenditure;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 489. #566629

  I bhfianaise raon na leasuithe arna mbeartú, ní chomórfar Coinbhinsiún faoi Airteagal 48(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  In view of the extent of the proposed amendments, a Convention under Article 48(3) of the Treaty on European Union shall not be convened.

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 490. #690401

  Cuireadh tús leis an Oifig Eorpach Póilíní(Europol) mar chomhlacht idir-rialtasach arna rialú ag Coinbhinsiún a tugadhchun críche idir na Ballstáit, a tháinig i bhfeidhm i 1999.

  The European Police Office (Europol)started as an intergovernmental body regulated by a Convention concluded between the Member States, which entered into force in1999.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 491. #690551

  Tháinig Cinneadh 2009/371/CGB in ionad anChoinbhinsiúin a bhí bunaithe ar Airteagal K.3 den Chonradh ar an AontasEorpach, maidir le bunú na hOifige Eorpaí Póilíní (Coinbhinsiún Europol).[28]

  Decision 2009/371/JHA replaced theConvention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on theestablishment of a European Police Office (Europol Convention).[28]

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 492. #692727

  calaois, de réir bhrí Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Iúil 1995 ón gComhairle;

  fraud, within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests, drawn up by the Council Act of 26 July 1995;

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 493. #706675

  Ba cheart na srianta sin a bheith i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Chairt agus sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 494. #739991

  An Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí agus aon eagraíochtaí cosanta plandaí réigiúnacha eile arna mbunú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC);

  European and Mediterranean Plant Protection Organization and any other regional plant protection organisations established under the International Plant Protection Convention (IPPC);

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 495. #1457590

  Cuirfidh Ard-Rúnaí Chomhairle na gComhphobal Eorpach in iúl do na Stáit a shíneoidh an Coinbhinsiún seo:

  The Secretary-General of the Council of the European Communities shall notify the signatory States of:

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 496. #1592794

  ag an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint

  ...by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 497. #1594442

  Coinbhinsiún ACC-CEE, Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta)

  ACP-EEC convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 498. #1597712

  mar atá siad áirithithe ag an gCoinbhinsiún Eorpach chun cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  as guaranteed by the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 499. #1597713

  mar atá siad áirithithe ag an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  as guaranteed by the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 500. #1599550

  ag an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirse Bunúsacha a Chosaint

  by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 501. #1602724

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol).

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 502. #1602725

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 503. #1602732

  An Coinbhinsiún maidin leis an bPaitinn Eorpach don CHomhargadh

  Convention for the European Patent for the Common Market

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 504. #1602733

  An Coinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don CHómhargadh

  Convention for the European Patent for the Common Market

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 505. #1608380

  An Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Soairsí Bunúsacha a CHosaint

  European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 506. #1608381

  An Coinbhinsiún Eorpach chun an Oidhreacht Seandálaíochta a Chosaint (Athbhreithnithe).

  EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (REVISED).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 507. #1608385

  An Coinbhinsiún Eorpach um CHearta an Duine

  European Convention on Human Rights

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 508. #1608519

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Prótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (COM(2003) 332 - C5-0318/2003 - 2003/0117(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE 1998 PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (COM(2003) 332 - C5-0318/2003 - 2003/0117(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 509. #1608521

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha a chríochnú thar cheann an Chomhphobail Eorpaigh (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 510. #1608595

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 511. #1608955

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an athbhreithniú ar thuairim na Parlaiminte i dtaobh dhearcadh an Aontais Eorpaigh ag féachaint don tríú babhta caibidlí le haghaidh Chreat-Choinbhinsiún ESD ar Rialú Tobac.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE FOLLOW-UP TO PARLIAMENT’S OPINION ON THE EUROPEAN UNIONS POSITION IN VIEW OF THE THIRD ROUND OF NEGOTIATIONS FOR A WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 512. #1609898

  An tOrdú fán Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001(Tosach Feidhme) 2002

  EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT 2001 (COMMENCEMENT) ORDER 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 513. #1617947

  Tairiscint ón gComhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas agus Cearta na mBan maidir leis an mBille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2001 - Tuarascáil.

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY AND WOMEN’S RIGHTS MOTION ON EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS BILL, 2001- REPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 514. #1618711

  tabharfar isteach reachtaíocht i 1993 chun ár ndlíthe a chur i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine

  legislation will be introduced in 1993 to bring our law into conformity with the European Convention on Human Rights

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 515. #1621251

  Tairiscint maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun an Oidhreacht Seandálaíochta a Chosaint.

  MOTION RE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 516. #1626448

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit daingniú a dhéanamh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, ar Phrótacal 2014 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Shaothar faoi Chuing, 1930, de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le nithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair choiriúla mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 559.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE PROTOCOL OF 2014 TO THE FORCED LABOUR CONVENTION, 1930, OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION WITH REGARD TO MATTERS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 559.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 517. #1626508

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Choinbhinsiúin idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Cónaidhm na hEilvéise, agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 387.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE CONVENTION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ICELAND, THE KINGDOM OF NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION, AND THE KINGDOM OF DENMARK ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 387.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 518. #1626547

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 519. #1626557

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach i ndáil le tograí maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Coinbhinsiún Rotterdam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 746.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITH REGARD TO PROPOSALS FOR AMENDMENTS OF ANNEX III TO THE ROTTERDAM CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 746.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 520. #1626558

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhdháil na bPáirtithe maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Coinbhinsiún Rotterdam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 73.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CONFERENCE OF THE PARTIES WITH REGARD TO AMENDMENTS OF ANNEX III TO THE ROTTERDAM CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 73.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 521. #1626562

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhdháil bhliantúil de na Páirtithe sa Choinbhinsiún um Chaomhnú agus Bainistiú Acmhainní Mangach sa Mhuir Bheiring Láir, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 11724/12 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 215.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE ANNUAL CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF POLLOCK RESOURCES IN THE CENTRAL BERING SEA, AND REPEALING DECISION 11724/12 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 215.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 522. #1626736

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 250.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 250.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 523. #1626738

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Doiciméad Uimh. 11188/2/06 Athbh. 2 ón gComhairle.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COUNCIL DOCUMENT 11188/2/06 REV. 2.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 524. #1626767

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhar póilíneachta a fheabhsú idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, go háirithe ag teorainneacha inmheánacha agus lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur i bhfeidhm mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 317.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE IMPROVEMENT OF POLICE COOPERATION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, ESPECIALLY AT THE INTERNAL BORDERS AND AMENDING THE CONVENTION IMPLEMENTING THE SCHENGEN AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY NFORMATION NOTE. COM (2005) 317.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 525. #1626890

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a shíniú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh agus an Prótacal Roghnach a ghabhann leis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 77.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND ITS OPTIONAL PROTOCOL TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 77.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 526. #1626915

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc (SCCE Uimh. 196) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 291.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM (CETS NO. 196) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 291.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 527. #1626922

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar chomórtais spóirt a chúbláil maidir le nithe nach mbaineann leis an dlí coiriúil substainteach agus le comhar breithiúnach in ábhair choiriúla. COM (2015) 84 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE MANIPULATION OF SPORTS COMPETITIONS WITH REGARD TO MATTERS NOT RELATED TO SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS. COM (2015) 84 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 528. #1626923

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar chomórtais spóirt a chúbláil maidir le nithe a bhaineann leis an dlí coiriúil substainteach agus le comhar breithiúnach in ábhair choiriúla. COM (2015) 86 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE MANIPULATION OF SPORTS COMPETITIONS WITH REGARD TO MATTERS RELATED TO SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS. COM (2015) 86 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 529. #1628075

  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) agus an Prótacal ar phribhléidí agus díolúintí Europol, comhaltaí a organ, leas-stiúrthóirí agus fostaithe Europol [2002].

  PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION) AND THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL, THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS AND THE EMPLOYEES OF EUROPOL [2002].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 530. #1628081

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin [2003].

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE 43(1) OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION) AMENDING THAT CONVENTION [2003].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 531. #1628084

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 41(3) de Choinbhinsiún Europol, maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a organ agus Leas-Stiúrthóirí agus fhostaithe Europol.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION AND ARTICLE 41 (3) OF THE EUROPOL CONVENTION, ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL, THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS AND EMPLOYEES OF EUROPOL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 532. #1634849

  Ráitis maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach/An Chomhdháil Idir-Rialtasach.

  STATEMENTS ON THE EUROPEAN CONVENTION/INTER GOVERNMENTAL CONFERENCE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 533. #1635004

  Ráitis maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach/An Chomhdháil Idir-Rialtasach

  STATEMENTS REGARDING EUROPEAN CONVENTION/IGC

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 534. #1636715

  Téacs Rúin a ritheadh d'aontoil ag Teach na nIonadaithe, Poblacht na Cipire maidir le hAirteagal 32 den CHoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a CHosaint, a chur i ngníomh, an 29 Nollaig, 1977

  Text of Resolution passed unanimously by the House of Representatives of the Republic of Cyprus in relation to the implementation of Article 32 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 29th December, 1977

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 535. #1639129

  An Coinbhinsiún ag bunú an Airmheáin Eorpaigh um Réamhaisnéisí Aimsire Meántréimhseacha

  The Convention establishing the European Centre for Medium Range Weather Forecasts

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 536. #1639947

  An Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 537. #1642782

  Urramóidh an tAontas....na cearta bunúsacha mar atá siad áirithithe ag an gCoinbhinsiún Eorpach

  the Union shall respect fundamental rights as guaranteed by the European Convention...

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 538. #1645159

  Sraith Conarthaí, 13/1975. Coinbhinsiún ag bunú an Airmheáin Eorpaigh um Réamhaisnéis Aimsire Mheántréimhseach. Síníodh sa Bhruiséil, 11 Deireadh Fómhair, 1973. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 1 Samhain, 1975.

  treaty series, 13/1975. convention establishing the european centre for medium-range weather forecasts. signed at brussels, 11 october, 1973. entered into force for ireland on 1st november, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 539. #1658202

  Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 540. #227998

  Ní bheidh feidhm ag an Ordú seo maidir le himeachtaí arna dtionscnamh de bhua na gCoinbhinsiún a mhínítear in alt 1 (1) den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Na Comhphobail Eorpacha), 1988, a ndéantar foráil ina leith in Ordú 62 de na Rialacha seo.

  This Order shall not apply to proceedings brought by virtue of the Conventions defined in section 1 (1) of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 , which are provided for in Order 62 of these Rules.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 541. #330035

  Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh trí thromlach simplí, tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, gan Coinbhinsiún a chomóradh más rud é nach bhfuil bonn cirt leis de bharr raon na leasuithe arna mbeartú.

  The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the consent of the European Parliament, not to convene a Convention should this not be justified by the extent of the proposed amendments.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 542. #333099

  Cuirfidh Coimisiún na gComhphobal Eorpach córas malairte faisnéise ar bun maidir le breithiúnais iomchuí a tugadh de bhun an Choinbhinsiúin seo agus maidir le breithiúnais ábhartha a tugadh faoi Choinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  The Commission of the European Communities shall set up a system of exchange of information concerning relevant judgments delivered pursuant to this Convention as well as relevant judgments under the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 543. #333127

  I gcás ina ndéanann Páirtí Conarthach nó iliomad Páirtithe le chéile cuid de na forálacha, nó na forálacha go léir, atá in ionstraimí institiúidí na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear i mír 1 a chorprú ina ndlí náisiúnta, ansin tabharfar an chóir chéanna do na forálacha sin den dlí náisiúnta a thugtar do na coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagal 67(1).

  Where a Contracting Party or several Parties together incorporate some or all of the provisions contained in acts of the institutions of the European Community referred to in paragraph 1 into national law, then these provisions of national law shall be treated in the same way as the conventions referred to in Article 67(1).

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 544. #456813

  Féadfaidh gach Ballstát a dhearbhú, agus a ionstraim dhaingniúcháin, glactha, formheasta nó aontachais á taisceadh aige nó tráth ar bith eile, nach bhfuil na rialacha atá leagtha síos in Airteagal 14 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh infheidhme má thoilíonn an duine, i gcomhréir le hAirteagal 7 den Choinbhinsiún seo:

  Each Member State may declare, upon deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any other time, that the rules laid down in Article 14 of the European Convention on Extradition do not apply where the person, in accordance with Article 7 of the present Convention:

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 545. #456850

  I gcás idirthurais faoi na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 21 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, nuair is eiseachadadh de réir an nós imeachta simplithe atá i gceist, beidh na forálacha seo a leanas infheidhme:

  In the event of transit under the conditions laid down in Article 21 of the European Convention on Extradition, where extradition under the simplified procedure is concerned, the following provisions shall apply:

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 546. #457034

  (d) Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, go háirithe Airteagail 3, 5, agus 7, leanfaidh forálacha Airteagal 21 (1), (2), (5) agus (6) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteaga1 21 de Chonradh Benelux de bheith infheidhme.

  (d) subject to the provisions of this Convention, in particular Articles 3, 5 and 7, the provisions of Article 21 (1), (2), (5) and (6) of the European Convention on Extradition and Article 21 (1) of the Benelux Treaty shall continue to apply.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 547. #458121

  Chun críocha an Airteagail seo, forléireofar ‘náisiúnaigh Bhallstáit’ i gcomhréir le haon dearbhú arna dhéanamh aige faoi Airteagal 6(1)(b) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus le mír 1(c) den Airteagal sin.

  For the purposes of this Article, a Member State’s own nationals shall be construed in accordance with any declaration made by it under Article 6 (1) (b) of the European Convention on Extradition and with paragraph 1 (c) of the Article.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 548. #458188

  AG AITHINT DÓIBH thábhacht Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint a mhéid a bhaineann le calaois a dhéanann difear d’ioncam agus caiteachas Comhphobail a chomhrac;

  RECOGNIZING the importance of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995 for combating fraud affecting Community revenue and expenditure;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 549. #458195

  DE BHRÍ, ar deireadh, gur chóir forálacha ábhartha Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint a chur i bhfeidhm ar na gníomhartha coiriúla atá folaithe sa Phrótacal seo,

  CONSIDERING finally that the relevant provisions of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995 should be made applicable to the criminal acts covered by this Protocol,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 550. #458335

  Aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach agus a aontaíonn don Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcomhréir le hAirteagal 12 de, glacfaidh sé le forálacha an Phrótacail seo.

  Any State that becomes a member of the European Union and accedes to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests in accordance with Article 12 thereof shall accept the provisions of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 551. #458366

  DE BHRÍ, ar deireadh, gur chóir forálacha ábhartha Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint a chur i bhfeidhm ar ghníomhartha áirithe atá folaithe sa Phrótacal seo,

  CONSIDERING finally that the relevant provisions of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995 should be made applicable to certain acts covered by this Protocol,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 552. #480042

  (e) Ní cheanglófar ar Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha ná ar stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, le linn dó iarratas a dhéanamh ar chead chun athbhreithniú breithiúnach ar chinneadh dá dtagraítear i mír (c) a iarraidh, forálacha an ailt sin a chomhlíonadh.

  (e) A Member State of the European Communities or a state which is a party to the Transboundary Convention shall not be required, when applying for leave to apply for judicial review of a decision referred to in paragraph (c), to comply with the requirements of that paragraph.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 553. #481274

  (6) Féadfaidh an tAire comhaontú a dhéanamh le haon Bhallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó aon pháirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann maidir leis na nósanna imeachta mionsonraithe a bheidh le leanúint i leith comhchomhairliúchán i dtaobh forbairtí beartaithe ar dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha trasteorann acu.

  (6) The Minister may enter into an agreement with any other Member State of the European Communities or other party to the Transboundary Convention regarding the detailed procedures to be followed in respect of consultations regarding proposed developments which are likely to have significant transboundary effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 554. #635919

  Is léir ón gcásdlí go bhféadfadh sárú ar Airteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine teacht as éifeachtaí carnacha dhálaí na coinneála, go háirithe i gcás ina bhfuil na cillíní plódaithe agus dálaí míshláintíocha ann.

  The case-law shows that the cumulative effects of the conditions of detention may amount to a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, in particular where cells are overcrowded and insanitary conditions prevail.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 555. #671641

  Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 316, 27.11.1995, lch. 49)

  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 49).

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 556. #724676

  Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh trí thromlach simplí, tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, gan Coinbhinsiún a chomóradh más rud é nach bhfuil bonn cirt leis de bharr raon na leasuithe arna mbeartú.

  The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the consent of the European Parliament, not to convene a Convention should this not be justified by the extent of the proposed amendments.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 557. #1457531

  Ní dhéanfaidh an Coinbhinsiún seo difear d'fheidhmiú forálacha a dhéanann, maidir le hábhair áirithe, rialú ar dhlínse nó ar aithint nó ar fhorghníomhú breithiúnas atá nó a bheidh i ngníomhartha institiúidí na gComhphobal Eorpach nó i ndlíthe náisiúnta arna gcomhchuibhiú i bhfeidhmiú na ngníomhartha sin.

  This Convention shall not affect the application of provisions which, in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments and which are or will be contained in acts of the institutions of the European Communities or in national laws harmonized in implementation of such acts.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 558. #1565357

  (2) Le linn di foráil sna Coinbhinsiúin a léiriú, féadfaidh cúirt na tuarascálacha seo a leanas (atá ar fáil in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach) a bhreithniú agus tabharfar dóibh an chreidiúnacht is cuí sna himthosca:

  (2) When interpreting a provision of the Conventions, a court may consider the following reports (which are reproduced in the Official Journal of the European Communities) and shall give them the weight that is appropriate in the circumstances:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 559. #1665363

  Le bearta náisiúnta maidir le rochtain ag úsáideoirí deiridh ar sheirbhísí agus ar fheidhmchláir nó a n-úsáid dóibh sin trí líonraí cumarsáide leictreonaí, urramófar cearta agus saoirsí bunúsacha daoine nádúrtha, lena n-áirítear i ndáil le príobháideachas agus próis chuí, mar a shainmhínítear in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.”.

  National measures regarding end-users’ access to, or use of, services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, including in relation to privacy and due process, as defined in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.’.

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 560. #1695772

  calaois, de réir bhrí Airteagal 3 de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Iúil 1995 ón gComhairle;

  fraud, within the meaning of Article 3 of Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council and Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, drawn up by the Council Act of 26 July 1995;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 561. #1721466

  Ba cheart cur i bhfeidhm na rialacha sin a bheith intuartha do na daoine sin a bheadh faoina réir i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Chairt agus sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  The application of those rules should be foreseeable to persons subject to them in accordance with the requirements set out in the Charter and the European Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 562. #1819072

  Ba cheart don Ghníomhaireacht cead a thabhairt, faoi réir comhaontú a fháil ón mBallstát lena mbaineann, do Choiste Eorpach Chomhairle na hEorpa chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc cuairt a thabhairt ar na háiteanna ina bhfuil oibríochtaí um fhilleadh ar bun aici, faoi chuimsiú an tsásra faireacháin arna bhunú ag baill de Chomhairle na hEorpa faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc.

  The Agency should allow, subject to the agreement of the Member State concerned, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Council of Europe to conduct visits to where it carries out return operations, within the framework of the monitoring mechanism established by the members of the Council of Europe under the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 563. #1594621

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach maidir le hAistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu. Strasbourg, 18/12/1997.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS. STRASBOURG, 18/12/1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 564. #1602706

  An Coinbhinsiún idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach maidir le Simpliú Nósanna Imeachta chun Iocaíocaíochtaí Cotha-BHála Aisghabháil

  Convention between Member States of the European Communities on the Simplification of Procedures for the recovery of Maintenance Payments

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 565. #1602718

  An Coinbhinsiún lena mínítear Reacht na Scoileanna Eorpacha.

  CONVENTION DEFINING THE STATUTE OF THE EUROPEAN SCHOOLS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 566. #1602719

  An Coinbhinsiúin lena gcinntear cén Stát atá freagrach i scrúdú iarratas ar thearmann arna dtaisceadh i gceann de Bhallstáit na gComhpobal Eorpach (Arna Thaisceadh le Rialtas na hÉireann).

  CONVENTION DETERMINING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING APPLICATIONS FOR ASYLUM LODGED IN ONE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (DEPOSITED WITH THE GOVERNMENT OF IRELAND).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 567. #1602726

  Coinbhinsiún a tarraingíodh suas ar bhonn Airteagal K3(2)(c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Comhrac Éillithe ag Oifigigh de chuid na gComhphobal Eorpach nó ag Oifigigh de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3(2)(C) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION INVOLVING OFFICIALS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OR OFFICIALS OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 568. #1602727

  Coinbhinsiún ag bunú an Airmheáin Eorpaigh um Réamhaisnéisí Aimsire Meántréimhseacha,11 Deireadh Fómhair,1973.

  convention establishing the european centre for medium range weather forecasts,11th october,1973.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 569. #1602730

  An Coinbhinsiún maidir le heagraíocht Eorpach a bhunú chun sochar a bhaint as satailítí meitéareolaíochta, 1983.

  CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES, 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 570. #1608382

  An Coinbhinsiún Eorpach maidir le Gnéithe Idirnáisiúnta Áirithe den Fhéimheacht

  European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 571. #1608386

  An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur

  European Convention on the Suppression of Terrorism

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 572. #1626445

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear de Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Casacstáine le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 368 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF KAZAKHSTAN TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 368 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 573. #1626446

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach le haontachas Phoblacht na Cóiré leis Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir le Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 372 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF KOREA TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 372 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 574. #1626459

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Phoblacht na hOstaire agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas Pheiriú le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirináisiúnta Leanaí. COM (2016) 367 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND ROMANIA TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF PERU TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 367[AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 575. #1626636

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 576. #1626637

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 577. #1626730

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 395.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 395.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 578. #1626731

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, ag an Aontas Eorpach, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar fhoréigean in aghaidh ban agus foréigean baile a chosc agus a chomhrac, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 109.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, BY THE EUROPEAN UNION, OF THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE. TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 109.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 579. #1626921

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar fhoréigean in aghaidh ban agus foréigean baile a chosc agus a chomhrac. COM (2016) 111 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE. COM (2016) 111 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 580. #1626924

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc (SCCE Uimh. 196) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 292.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM (CETS NO. 196) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 292.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 581. #1626925

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 62.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 62.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 582. #1626931

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le togra a chur isteach, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun ceimiceáin bhreise a liostú in Iarscríbhinn A a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 133.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SUBMISSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF A PROPOSAL FOR THE LISTING OF ADDITIONAL CHEMICALS IN ANNEX A TO THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 133.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 583. #1628092

  Prótacal Uimh. 1 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc. Strasbourg, 4 Samhain, 1993.

  PROTOCOL NO. 1 TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. STRASBOURG, 4 NOVEMBER, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 584. #1628093

  Prótacal Uimh.11 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta Daonna agus Tuarascáil Mhínitheach

  PROTOCOL NO. 11 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND EXPLANATORY REPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 585. #1628094

  Prótacal Uimh. 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc. Strasbourg, 4 Samhain, 1993.

  PROTOCOL NO. 2 TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. STRASBOURG, 4 NOVEMBER, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 586. #1630437

  Iarraidh ar mhíniú de réir Airteagal 52 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine maidir le Saoirse a Bhaint gan Admháil - Freagra ó Rialtas na hÉireann.

  REQUEST FOR AN EXPLANATION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN RESPECT OF UNACKNOWLEDGED DEPRIVATION OF LIBERTY – REPLY OF THE GOVERNMENT OF IRELAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 587. #1639948

  An Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh

  The European Convention on Extradition

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #1645226

  Sraith Conarthaí, Uimh. 4 de 1998. An Coinbhinsiún Eorpach um chosaint na hOidhreachta Seandálaíochta (Athbhreithnithe).

  TREATY SERIES, NO. 4 OF 1998. EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (REVISED).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.