Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

idirnáisiúnta

700 toradh in 193 doiciméad

 1. #674378

  Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.

  In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 2. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 3. #432615

  “ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26 Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin san áireamh;”

  “ ‘Safety Convention’ means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 1 November 1974 together with the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 17 February 1978 and the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 11 November 1988 and any amendments made to it up to and including those adopted by the 85th session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organisation held between 26 November and 5 December 2008 and which have entered into force in respect of the State pursuant to Article VIII prior to the passing of the Merchant Shipping Act 2010;”.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 4. #666474

  Tá beartas agus gníomhaíocht idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh comhair um fhorbairt á stiúradh freisin ag a ghealltanais agus ag a oibleagáidí a bhaineann le cearta an duine agus le forbairt, lena n-áirítear Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, an Coinbhinsiún maidir le gach cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus Dearbhú NA maidir leis an gCeart i leith Forbartha.

  The Union's policy and international action are also guided by its commitments and obligations concerning human rights and development, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Declaration on the Right to Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 5. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 6. #1540678

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 7. #1820360

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcur i gcrích aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, and relevant international law, including the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 8. #283554

  (6) Le neartú ceart paisinéirí iarnróid ba chóir go gcuirfí leis an gcóras dlí idirnáisiúnta atá ann maidir leis an ábhar seo agus a chuimsítear in Iarscríbhinn A — Rialacha comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste d’Iarnród (CIV) a ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (Prótacal 1999).

  (6) Strengthening of the rights of rail passengers should build on the existing system of international law on this subject contained in Appendix A — Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999 Protocol).

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 9. #333107

  comhchomhairliúchán maidir leis an ngaol atá idir an Coinbhinsiún seo agus ionstraimí idirnáisiúnta eile,

  a consultation on the relationship between this Convention and other international instruments,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 10. #344873

  ciallaíonn "coinbhinsiúin idirnáisiúnta" an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir an 1 Samhain 1974 (SOLAS 74) cé is moite de chaibidil XI-2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte an 5 Aibreán 1966 agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc an 2 Samhain 1973 (MARPOL), mar aon leis na prótacail a ghabhann leo agus na leasuithe a rinneadh orthu, agus na cóid ghaolmhara a bhfuil stádas éigeantach acu i ngach Ballstát, ina leagan cothrom le dáta;

  "international conventions" means the International Convention for the Safety of Life at Sea of 1 November 1974 (SOLAS 74) with the exception of chapter XI-2 of the Annex thereto, the International Convention on Load Lines of 5 April 1966 and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 2 November 1973 (MARPOL), together with the protocols and amendments thereto, and the related codes of mandatory status in all Member States, in their up-to-date version;

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 11. #676244

  Is Páirtí é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú(3)(“an Coinbhinsiún”).

  The Union is a Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas(3)(‘the Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 12. #725087

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 13. #726924

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #727018

  Is Páirtí é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“an Coinbhinsiún”) [4].

  The Union is Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [4] (‘the Convention’).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 15. #1214805

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960;

  "the Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 16. #1233947

  An bhaint atá ag an gCoinbhinsiún seo le comhaontuithe idirnáisiúnta eile.

  Relationship between the present Convention and other international agreements.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 17. #1234592

  Ina fheidhm maidir leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta dá ngairtear “an Ciste” anseo feasta), oibreoidh an coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Monetary Fund (hereinafter called "the Fund"), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 18. #1234688

  Ina fheidhm maidir leis an gCorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta (dá ngairtear “an Chorparáid” anseo feasta) oibreoidh an Coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Finance Corporation (hereinafter called "The Corporation" ) the Convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 19. #1234711

  Ina fheidhm maidir leis an gComhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (dá ngairtear “an Comhlachas” anseo feasta) oibreoidh an Coinbhinsiún, lena n-áirtear an t-aguisín seo, faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Development Association (hereinafter called "the Association") the Convention, including this annex, shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 20. #1240637

  (3) Tabharfaidh an Coimisiún aird ar aon chomhaontuithe nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí iontu an Stát.

  (3) The Commission shall have regard to any international agreements or conventions to which the State is a party.

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 21. #1461438

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar an gCiste” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 22. #1506199

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) AGUS PRÓTACAL 1978 LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 23. #1506219

  An Prótacal leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978

  Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 5th day of July, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 24. #1507043

  AN PRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AN gCONR-ADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978 [EN]

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 5th DAY OF JULY, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 25. #1811056

  Is páirtí é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (“Coinbhinsiún ICCAT”).

  The Union is Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (‘the ICCAT Convention’).

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 26. #1820264

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha agus cineálacha eile socruithe dá dtagraítear i mír 1 dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, agus go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The bilateral and multilateral agreements and other forms of arrangements referred to in paragraph 1 shall comply with Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, and in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 27. #337812

  Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].

  Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 28. #1476473

  (e) Ciallaíonn “airgeadra is inúsáidte go héasca” (i) aon airgeadra a bheidh sainithe amhlaidh ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ó am go ham agus (ii) aon airgeadra eile atá ar fáil go héasca agus inúsáidte go héifeachtach agus a bheidh sainithe chun críocha an Choinbhinsiúin seo ag an mBord Stiúrthóirí dá dtagraítear in Airteagal 30 (dá ngairtear an Bord anseo ina dhiaidh seo) tar éis dul i gcomhairle leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus le cead na tíre ar léi an t-airgeadra sin.

  ( e ) A "freely usable currency" means (i) any currency designated as such by the International Monetary Fund from time to time and (ii) any other freely available and effectively usable currency which the Board of Directors referred to in Article 30 (hereinafter called the Board) may designate for the purposes of this Convention after consultation with the International Monetary Fund and with the approval of the country of such currency. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 29. #602165

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe sin dá dtagraítear i mír 1 dlí ábhartha an Aontais agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The agreements referred to in paragraph 1 shall comply with the relevant Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention Relating to the Status of Refugees, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 30. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 31. #724924

  Ní léireofar aon fhoráil sa Chairt seo sa chaoi go ndéanfar cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a shrianadh nó a dhochrú mar atá siad arna n-aithint, ina raonta feidhme faoi seach, le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le bunreachtanna na mBallstát.

  Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by Union law and international law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 32. #725622

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, leis an dlí ábhartha idirnáisiúnta — lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis sin maille le hoibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, relevant international law — including the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 33. #734485

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 34. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 35. #1109492

  Taiscfear an Prótocol seo le Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne, lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagail XX, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, go dtí na Stáit uile is Páirtithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus go dtí na Stáit uile is Comhaltaí den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe, agus go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta. [EN]

  This Protocol shall be deposited with the Government of the People's Republic of Poland with which, in accordance with Article XX, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations, and to the International Civil Aviation Organisation.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 36. #1281528

  Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta a bheidh ag oibriú aerárthaí a bheidh faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, as a líon, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit Chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiun seo.

  The Contracting States which establish joint air transport operating organisations or international operating agencies which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of Registration for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 37. #1291077

  Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta, a bheidh ag ibriú aerárthaí atá faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún seo.

  The Contracting States which establish joint air transport operating organisations or international operating agencies, which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of registration bar the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA]

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 38. #1387464

  Gheobhaidh cumarsáidí oifigiúla an Chiste an chóir chéanna ó gach Comhalta a fhaigheann cumarsáidí oifigiúla Comhaltaí eile sa mhéid go bhfuil an chóir sin i gcomhréir le haon choinbhinsiún idirnáisiúnta ar theileachumarsáidí a bheidh i bhfeidhm agus curtha i gcrích faoi choimirce an Aontais Teileachumarsáide Idirnáisiúnta inar páirtí an Comhalta.

  As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 39. #1540650

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988 .

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 40. #1561204

  (1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d’aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint maoine intleachtúla nó d’aon chomhoibriú nó comhaontú idirnáisiúnta iomchuí eile do chosaint maoine intleachtúla ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna Stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  (1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of intellectual property or any other relevant international co-operation or agreement for the protection of intellectual property to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a Contracting Party for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a Contracting Party for the purposes of this Act.

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 41. #1708251

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles, taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 42. #1712944

  táirgeadh an leictreachas i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, i dtríú tír ar sínitheoir í leis an Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint nó le coinbhinsiúin idirnáisiúnta eile nó le conarthaí maidir le cearta an duine.

  the electricity has been produced in accordance with international law, in a third country that is a signatory to the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, or other international conventions or treaties on human rights.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 43. #1791138

  I ndáil leis an méid sin, cuirtear san áireamh ann freisin an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  In this regard, it also takes into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 44. #157670

  An Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta dar dáta an 6 Iúil, 1970.

  Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation dated 6 July, 1970.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 45. #157686

  Leis an Ordú seo, cumasaítear d'Éirinn an Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol a dhaingniú.

  This Order enables Ireland to ratify the Protocol amending the additional Protocol to the Eurocontrol International Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 46. #505620

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  the relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 47. #591341

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 48. #598024

  Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta ná do reachtaíocht an Aontais i réimsí eile, beidh feidhm go haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch chustaim an Aontais.

  Without prejudice to international law and conventions and Union legislation in other fields, the Code shall apply uniformly throughout the customs territory of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 49. #604825

  Dá réir sin, ba cheart go gcothófaí éagsúlacht cultúr ar an leibhéal idirnáisiúnta le clár tacaíochta d'earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta i gcomhréir leis an gcoinbhinsiún sin.

  Accordingly, a support programme for the cultural and creative sectors should foster cultural diversity at international level in line with that convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 50. #1170186

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960;

  "the Convention" means the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960;

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 51. #1384677

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1974” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an lú lá de Shamhain, 1974.

  "the Convention of 1974" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 1st day of November, 1974.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 52. #1384833

  (3) San alt seo ciallaíonn “Coinbhinsiún 1960” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960.

  (3) In this section "the Convention of 1960" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 53. #1479806

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 54. #1479900

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 55. #1479942

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 56. #1479978

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i d Taca Le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann Le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 57. #1480154

  Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 58. #1506215

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) agus Prótacal 1978 leis an gCoinbhinsiún sin

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) and 1978 Protocol thereto

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 59. #1506217

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 19th day of May, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 60. #1506449

  AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) AGUS PRÓTACAL 1978 LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN

  CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) AND 1978 PROTOCOL THERETO [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 61. #1506452

  CUID I AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956

  [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 62. #1507050

  Chun críche an Phrótacail láithrigh ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR).

  For the purpose of the present Protocol "Convention" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 63. #1507063

  Is é an t-aonad cuntais a luaitear sa Choinbhinsiún seo ná an Ceart Tarraingthe Speisialta mar a shainmhíníonn an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta é.

  The unit of account mentioned in this Convention is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 64. #1561146

  ciallaíonn “an tAontas” an tAontas Idirnáisiúnta chun Cineálacha Nua Plandaí a Chosaint a cuireadh ar bun leis an gCoinbhinsiún;

  "the Union" means the International Union for the Protection of New Varieties of Plants founded by the Convention;

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 65. #1577937

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain ar an 30ú lá de Shamhain 1990;

  “the Convention” means the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, done at London on the 30th day of November 1990;

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 66. #1671722

  Leagtar síos leis an Rialachán seo forálacha bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe i dtaca le speicis éisc mhór-imirceacha arna mbainistiú ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT).

  This Regulation lays down management, conservation and control provisions relating to fishing for highly migratory fish species managed by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 67. #1836151

  Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta ná do reachtaíocht an Aontais i réimsí eile, beidh feidhm go haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch chustaim an Aontais.

  Without prejudice to international law and conventions and Union legislation in other fields, the Code shall apply uniformly throughout the customs territory of the Union.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 68. #597846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 648/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2005 [6] - agus a áirithíodh i Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ina dhiadh sin - tugadh isteach breis leasuithe de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005 agus Ionstraim Aontachais 2011, mar aon leis an leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Athbhreithnithe Kyoto), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le cinneadh 2003/231/CE [7] ón gComhairle an 17 Márta 2003.

  Further amendments to that Regulation were introduced by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 [6] - and subsequently included in Regulation (EC) No 450/2008 - as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Union and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003, 2005 and 2011 Acts of Accession, as well as the amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (the Revised Kyoto Convention), the Union's accession to which was approved by Council Decision 2003/231/EC of 17 March 2003 [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 69. #1626788

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Muirí le linn an 68ú seisiún den Choiste um Chosaint na Muirthimpeallachta agus le linn an 95ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta maidir le leasuithe ar MARPOL, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (SOLAS) agus ar threoirlínte 2009 maidir le córais ghlantacháin gáis sceite a ghlacadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AT THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION DURING THE 68TH SESSION OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THE 95TH SESSION OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON THE ADOPTION OF AMENDMENTS TO MARPOL, SOLAS AND THE 2009 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 70. #1645174

  Sraith Conarthaí, 2/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 22 Samhain, 1994. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 22 Samhain, 1994.

  Treaty Series, 2/1995. Protocal to the International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 22 November, 1994. Instrument of Acccession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 22 November, 1994.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 71. #1645201

  Sraith Conarthaí, 4/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 8 Aibreán, 1981. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 4/1995. Protocol to International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 8 April, 1981. Instrument of Accession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 Febuary, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 72. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 73. #175099

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 11ú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.

  It is hereby declared that the countries specified in Part II of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 74. #175100

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach.

  It is hereby declared that the countries specified in Part III of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 21st day of October, 1969 by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 75. #175144

  Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo in Aibreán, 1962, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo i nDeireadh Fómhair, 1969 agus go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin.

  This Order declares that the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 has been accepted by the countries specified in Part I of the Schedule to the Order, that the countries specified in Part II of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in April, 1962, that the countries specified in Part III of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in October, 1969 and that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 76. #175151

  Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969 agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin sin.

  This Order declares that the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 has been accepted by the countries specified in Part 1 of the Schedule to the Order and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 77. #284598

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Airteagal 23 de Choinbhinsiún an 17 Iúil 1905 maidir le nós imeachta sibhialta, Airteagal 24 de Choinbhinsiún an 1 Márta 1954 maidir le nós imeachta sibhialta ná Airteagal 13 de Choinbhinsiún an 25 Deireadh Fómhair 1980 maidir le rochtain idirnáisiúnta ar cheartas idir na Ballstáit ar páirtithe sna Coinbhinsiúin sin iad.

  This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on civil procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on civil procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on international access to justice of 25 October 1980 between the Member States party to those Conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 78. #290084

  Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim [8] agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol [9].

  Such action follows on from the Council Resolution of 2 October 2003 concerning a strategy for customs cooperation [8] and the Council Decision of 6 December 2001 extending the mandate of Europol to the fight against the serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 79. #299559

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe san Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) a chur san áireamh, nó chun éifeachtacht an Rialacháin seo a fheabhsú i bhfianaise na taithí atá faighte, féadfaidh an Coimisiún na tagairtí do Choinbhinsiún AFS, do Dheimhniú AFS, do Dhearbhú AFS agus do Ráiteas Comhlíonta AFS agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo, lena n-áirítear treoirlínte ábhartha an IMO i ndáil le hAirteagal 11 de Choinbhinsiún AFS, a leasú.

  In order to take account of developments at international level and in particular in the International Maritime Organisation (IMO), or to improve the effectiveness of this Regulation in the light of experience, the Commission may amend the references to the AFS-Convention, to the AFS-Certificate, to the AFS-Declaration and to the AFS-Statement of Compliance and the Annexes to this Regulation, including relevant IMO guidelines in relation to Article 11 of the AFS-Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 80. #312052

  Ba cheart, go háirithe, Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, mar aon leis na leasuithe iardain a rinneadh ar an Iarscríbhinn sin, a chur san áireamh, ar Iarscríbhinn í agus ar leasuithe iad lena leagtar síos na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta maidir le himscrúdú tionóiscí agus teagmhas aerárthaí, chomh maith le tuiscint na dtéarmaí Stát an Chláraithe, Stát an Oibreora, Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus an Stát an Tarlaithe a úsáidtear ann.

  Particular account should be taken of Annex 13 to the Chicago Convention and of its subsequent amendments, which lay down international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation, as well as the understanding of the terms of State of Registry, State of the Operator, State of Design, State of Manufacture and State of Occurrence used therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 81. #312053

  (6) De réir na gcaighdeán idirnáisiúnta agus na gcleachtas molta a leagtar amach in Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, déanfar imscrúdú tionóiscí agus teagmhas tromchúiseach a sheoladh faoi fhreagracht an Stáit inar tharla an tionóisc nó an teagmhas tromchúiseach, nó faoi fhreagracht Stát an Chláraithe nuair nach féidir a shuíomh go cinnte go bhfuil láthair na tionóisce nó láthair an teagmhais thromchúisigh i gcríoch aon Bhallstáit.

  (6) According to the international standards and recommended practices set out in Annex 13 to the Chicago Convention, the investigation of accidents and serious incidents is to be conducted under the responsibility of the State where the accident or serious incident occurs, or the State of Registry when the location of the accident or serious incident cannot definitely be established as being in the territory of any State.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 82. #328778

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 83. #332775

  in imeachtaí a bhaineann le clárú nó le bailíocht paitinní, trádmharcanna, dearaí, nó le cearta eile dá leithéid sin is gá a thaisceadh nó a chlárú, cuma an ndúisítear an cheist ar mhodh caingne nó mar chosaint, cúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inar iarradh an taisceadh nó an clárú, nó arb ann a rinneadh é nó a meastar faoi théarmaí ionstraime Comhphobail nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta gurb ann a rinneadh é.

  in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the State bound by this Convention in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is, under the terms of a Community instrument or an international convention, deemed to have taken place.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 84. #332936

  Chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí ar iontaobhas sa Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil an t-ábhar os comhair a chúirteanna, cuirfidh an chúirt rialacha a dlí idirnáisiúnta phríobháidigh chun feidhme.

  In order to determine whether a trust is domiciled in the State bound by this Convention whose courts are seised of the matter, the court shall apply its rules of private international law.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 85. #338990

  Le Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [3] cuireadh i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam [4] ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus is é a ghabh ionad Rialachán (CEE) Uimh. 2455/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le ceimiceáin chontúirteacha áirithe a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [3] implemented the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4], hereinafter "the Convention", which entered into force on 24 February 2004, and replaced Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 86. #338998

  Leis an gCoinbhinsiún tugtar cead do Pháirtithe gníomhú ar bhealach atá níos déine ó thaobh cosaint a thabhairt do shláinte an duine agus don chomhshaol ná mar a éilítear sa Choinbhinsiún, ar choinníoll go mbeadh gníomh den sórt sin ag luí le forálacha an Choinbhinsiúin agus go mbeadh sé i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

  The Convention allows Parties the right to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in the Convention, provided that such action is consistent with the provisions of the Convention and is in accordance with international law.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 87. #339015

  Fairis sin, d'fhonn aon onnmhairithe nach dteastaíonn a chosc, níor chóir go n-onnmhaireofaí aon cheimiceán a bheidh faoi thoirmeasc nó faoi shrian mór sa Chomhphobal a thiocfaidh le critéir an Choinbhinsiúin nó a chumhdófar faoin nós imeachta idirnáisiúnta PIC, murar lorgaíodh toiliú sainráite ón tír allmhairíochta lena mbaineann agus mura bhfuarthas an toiliú sin, cibé an Páirtí sa Choinbhinsiún í an tír sin nó nach ea.

  Furthermore, in order to prevent undesired exports, no chemicals banned or severely restricted within the Community that meet the Convention criteria or that are covered under the international PIC procedure should be exported unless the explicit consent of the importing country concerned has been sought and obtained, whether or not that country is a Party to the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 88. #345129

  Maidir le cearta nó dualgais an iompróra, nó an iompróra feidhmithe, faoi reachtaíocht náisiúnta lena ndéantar an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanas i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996, lena n-áirítear aon leasú air amach anseo, a chur chun feidhme, ní mhodhnófar iad leis an Rialachán seo.

  This Regulation shall not modify the rights or duties of the carrier or performing carrier under national legislation implementing the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996, including any future amendment thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 89. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 90. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 91. #432927

  (8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus maidir le Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Ceimiceáin Chontúirteacha a Iompar i mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta, i leith loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI), gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IBI) de.

  (8) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (IBC) as it applies to a certificate issued under that Act and an International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under the Safety Convention, in respect of a ship to which this Chapter applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as an international certificate of fitness (IBC) shall be referred to as an accepted international certificate of fitness (IBC).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 92. #432947

  22.—I gcás long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil seo a aistriú chuig brat stáit lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, is páirtí freisin i gCoinbhinsiún MARPOL, déanfaidh an tAire, má iarrtar air nó uirthi é laistigh de 3 mhí ó thráth an aistrithe sin, cóip den deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) ab infheidhme maidir leis an long roimh an aistriú agus, má tá fáil orthu, cóipeanna de na tuarascálacha suirbhéireachta iomchuí, a tharchur, a luaithe is féidir, chuig na húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

  22.—In the case of a transfer of an Irish ship to which this Chapter applies to the flag of a state to which the Safety Convention applies, being a party also to the MARPOL Convention, the Minister shall, if requested within 3 months of such transfer, transmit, as soon as possible, to the appropriate authorities of the government of such state, a copy of the international certificate of fitness (IBC) applicable to the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 93. #433030

  (8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i leith deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin agus maidir le Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Gáis Leachtaithe a Iompar i mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI), gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IGI) de.

  (8) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (IGC) as it applies to a certificate issued under that Act and an International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Safety Convention, in respect of a ship to which this section applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as an international certificate of fitness (IGC) shall be referred to as an accepted international certificate of fitness (IGC).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 94. #433119

  (b) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus maidir le haon Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Lasta BNI a Iompar comhréire arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún sin, i leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta (BNI), gairfear deimhniú oiriúnachta inghlactha (BNI) de.

  (b) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (INF) as it applies to a certificate issued under that Act and any corresponding International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Convention, in respect of a ship to which this section applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as a certificate of fitness (INF) shall be referred to as an accepted certificate of fitness (INF).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 95. #433384

  ciallaíonn “prionsabail foirnithe shábháilte EMI” na prionsabail foirnithe shábháilte a glacadh an 25 Samhain 1999 le Rún A.890(21) de chuid na Comhdhála de Rialtais Chonarthacha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974, arna leasú le Rún A.955(23) a ghlac an Chomhdháil sin an 5 Nollaig 2003;

  “IMO principles of safe manning” means the principles of safe manning adopted on 25 November 1999 by Resolution A.890(21) of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended by Resolution A.955(23) adopted by such Conference on 5 December 2003;

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 96. #433758

  (b) Féadfar cóip den Choinbhinsiún nó de Rialacháin an Choinbhinsiúin, nó de Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, a airbheartóidh a bheith foilsithe ag an Eagraíocht Oibreachais Idirnáisiúnta, a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus is fianaise í, mura suífear a mhalairt, ar an gCoinbhinsiún, ar Rialacháin an Choinbhinsiúin nó ar Chód an Choinbhinsiúin, de réir mar a bheidh.

  (b) A copy of the Convention or the Regulations, or the Standards of the Code, of the Convention purporting to be published by the International Labour Organisation may be produced in every court and in all legal proceedings and is evidence, unless the contrary is shown, of the Convention, the Regulations, or Code of the Convention, as the case may be.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 97. #462028

  (2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.

  (2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 98. #475512

  50.—Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse teorann is infheidhme i ndáil le héileamh iomchuí (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi Reacht na dTréimhsí, 1957, faoi alt 9(2) den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961, faoin Acht um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 1991, agus faoi chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta ag a mbeidh an Stát faoi cheangal), tabharfar neamhaird ar an tréimhse dar tús an tráth a dhéantar an t-iarratas faoi alt 11 i ndáil leis an éileamh agus dar críoch 6 mhí ó dháta eisiúna údaraithe faoi alt 14, 17, 32, nó 36, faoi rialacha faoi alt 46(3) nó faoi alt 49, de réir mar is cuí.”.

  50.—In reckoning any period of time for the purpose of any applicable limitation period in relation to a relevant claim (including any limitation period under the Statute of Limitations 1957, section 9(2) of the Civil Liability Act 1961, the Statute of Limitations (Amendment) Act 1991 and an international agreement or convention by which the State is bound), the period beginning on the making of an application under section 11 in relation to the claim and ending 6 months from the date of issue of an authorisation under, as appropriate, section 14, 17, 32, or 36, rules under section 46(3) or section 49 shall be disregarded.”.

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 99. #508670

  Tá éifeachtaí Chinneadh 2007/317/CE ón gComhairle an 16 Aibreán 2007 lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Chomhphobail, laistigh den Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin 1995 [12] ídithe ós rud é gur ionchorpraíodh a inneachar i ngníomh ina dhiaidh sin.

  Council Decision 2007/317/EC of 16 April 2007 establishing the position to be adopted, on behalf of the Community, within the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention 1995 [12] has exhausted its effects since its content has been taken up by a subsequent act.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 100. #520285

  (2) Le Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 cuirtear i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta [4], (an "Coinbhinsiún"), a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus glacann sé ionad Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  (2) Regulation (EC) No 689/2008 implements the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4] (the "Convention"), which entered into force on 24 February 2004, and replaces Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 101. #520288

  (4) Leis an gCoinbhinsiún tugtar cead do Pháirtithe gníomhú ar bhealach atá níos déine ó thaobh cosaint a thabhairt do shláinte an duine agus don chomhshaol ná mar a éilítear sa Choinbhinsiún, ar choinníoll go mbeadh gníomh den sórt sin ag luí le forálacha an Choinbhinsiúin agus go mbeadh sé i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

  (4) The Convention allows Parties the right to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in the Convention, provided that such action is consistent with the provisions of the Convention and is in accordance with international law.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 102. #520310

  Fairis sin, d’fhonn aon onnmhairithe gan iarraidh a chosc, níor cheart go n-onnmhaireofaí aon cheimiceán a bheidh faoi thoirmeasc nó faoi shrian mór san Aontas, agus a chomhlíonann critéir an Choinbhinsiúin nó atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC, mura lorgaíodh toiliú sainráite ón tír allmhairíochta lena mbaineann agus mura bhfuarthas an toiliú sin, cibé an Páirtí sa Choinbhinsiún í an tír sin nó nach ea.

  Furthermore, in order to prevent undesired exports, no chemicals banned or severely restricted within the Union that meet the criteria for notification under the Convention or that are subject to the PIC procedure should be exported unless the explicit consent of the importing country concerned has been sought and obtained, whether or not that country is a Party to the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 103. #520934

  Is taobh amuigh de raon feidhme an Rialacháin seo í an tsaincheist maidir le duine a mheas mar náisiúnach de chuid Stáit agus is faoi réir an dlí náisiúnta atá sí, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, agus prionsabail ghinearálta an Aontais Eorpaigh a bheith á gcomhlíonadh go hiomlán.

  The issue of considering a person as a national of a State falls outside the scope of this Regulation and is subject to national law, including, where applicable, international Conventions, in full observance of the general principles of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 104. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 105. #521524

  1. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh Ballstát amháin nó níos mó ina pháirtí nó ina bpáirtithe iontu an tráth a nglacfar an Rialachán seo agus a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  1. This Regulation shall not affect the application of international conventions to which one or more Member States are party at the time of adoption of this Regulation and which concern matters covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 106. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 107. #561883

  Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 108. #591580

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás, an "máistir" anseo feasta), liosta den chriú agus d'aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship's agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases hereinafter referred to as "the master"), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 109. #601916

  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 110. #606777

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon rannchuidiú le forbairt bhreise a dhéanamh ar limistéar ina ndéantar comhionannas agus cearta daoine, mar a chumhdaítear iad in CAE, in CFAE agus sa Chairt agus i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta ar chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, a chur chun cinn agus a chosaint agus a chur chun feidhme go héifeachtúil, ach, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur féidir iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the further development of an area where equality and the rights of persons, as enshrined in the TEU, the TFEU and the Charter and in international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 111. #606792

  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannchuidiú, i gcomhréir le hAirteagal 4, tuilleadh forbartha a dhéanamh ar limistéar, ina mbeidh an comhionannas agus cearta an duine, mar a chumhdaítear iad sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, sa Chairt agus sna coinbhinsiúin idirnáisiúnta um chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, á gcur chun cinn, á gcosaint agus á gcur chun feidhme ar bhealach éifeachtach.

  The general objective of the Programme shall be to contribute, in accordance with Article 4, to the further development of an area where equality and the rights of persons as enshrined in the TEU, in the TFEU, in the Charter and in the international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 112. #606809

  feabhas a chur ar an eolas agus an tuiscint ar na hábhair a d'fhéadfadh a bheith ina mbacainní ar fheidhmiú na gceart agus na bprionsabal atá ráthaithe le CAE, le CFAE, leis an gCairt, le coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh agus le dlí tánaisteach an Aontais

  improving knowledge and understanding of potential obstacles to the exercise of rights and principles guaranteed by the TEU, the TFEU, the Charter, international conventions to which the Union has acceded, and secondary Union legislation.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 113. #609532

  Beidh na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta go léir a dhéanfar faoi Fís 2020 i gcomhréir le prionsabail eiticiúla agus leis an reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais, lena n-áirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  All the research and innovation activities carried out under Horizon 2020 shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #620268

  Is é is cuspóir don togra tacar prionsabal agus treoraíocht an ICAO (an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta) ar a dtugtar an ''Cur Chuige Cothrom'' maidir le bainistiú torainn a chur i bhfeidhm ar bhonn seasmhach ar fud an AE.

  The objective of the proposal is to to ensure a consistent application in the EU of the ICAO set of principles and guidance known as the "Balanced Approach" on noise management.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 115. #636051

  I gcás ina bhfuil sé ceangailte gur gá údarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí míochaine a onnmhairiú agus ina bhfuil an t‑onnmhairiú, lena chois sin, faoi réir ceanglas údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiún idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit aon nós imeachta amháin a úsáid chun na hoibleagáidí atá curtha orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with an international convention controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 116. #640270

  Is é an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a formheasadh thar ceann an Aontais i gcomhréir le Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle(3)(an “Coinbhinsiún”), an phríomh-ionstraim idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chreat ginearálta maidir leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt ar bhealach cothrom agus cothromasach.

  The main international instrument providing a general framework for the conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of genetic resources is the Convention on Biological Diversity, approved on behalf of the Union in accordance with Council Decision 93/626/EEC(3)(the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 117. #641658

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 118. #668018

  Cinneadh Uimh. 86/238/CEE an 9 Meitheamh 1986 maidir leis an gComhphobal d’aontú don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal a cuireadh i gceangal le Gníomh Críochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaí na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna siniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162,18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 119. #676296

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stáit is Páirtithe don Choinbhinsiún arna shíneadh i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 120. #692028

  Ina theannta sin, tá trí Bhallstát (an Danmhairg, an Ísiltír agus an Spáinn) tar éis an Coinbhinsiún maidir le Pobail Dhúchasacha agus Pobail Threibheacha i dTíortha Neamhspleácha (Coinbhinsiún Uimh. 169), a ghlac an Eagraíochta Idirnáisiúnta Saothair an 27 Meitheamh 1989 [4], a dhaingniú.

  In addition, three Member States (Denmark, the Netherlands and Spain) have ratified the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention No 169), adopted on 27 June 1989 by the International Labour Organisation [4].

  Rialachán (AE) 2015/1775 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 121. #692501

  D'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha, agus conarthaí á gcur i gcrích acu, na hoibleagáidí maidir leis an gcomhshaol, na hoibleagáidí sóisialta agus na hoibleagáidí maidir le dlí an tsaothair arna mbunú le dlí an Aontais, leis an reachtaíocht náisiúnta, le comhaontuithe comhchoiteanna nó leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil is infheidhme, a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE, ba cheart na hoibleagáidí sin a bheith mar chuid de na ceanglais íosta a shaineoidh an t-údarás conarthach agus ba cheart iad a chomhtháthú sna conarthaí a shíneoidh an t-údarás conarthach.

  In order to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national legislation, collective agreements or the applicable international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU, such obligations should be part of the minimum requirements defined by the contracting authority and should be integrated in the contracts signed by the contracting authority.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 122. #697440

  I measc na ndoiciméad ar doiciméid ábhartha iad tá logleabhair, doiciméid maidir leis an ngabháil, an trasloingsiú agus an trádáil, liostaí an chriú, pleananna agus líníochtaí stuála, tuarascálacha ar na stórais éisc, agus na doiciméid a éilítear de bhun an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES);

  Relevant documentation may include logbooks, catch, transhipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 123. #698235

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás an “máistir” anseo feasta), liosta den chriú agus d’aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship’s agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases ‘the master’), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 124. #706791

  Aon aistriú chuig eagraíocht dhaonnúil idirnáisiúnta a dhéantar maidir le sonraí pearsanta ábhair sonraí nach bhfuil ar a chumas nó ar a cumas, ó thaobh fisiciúil nó dlíthiúil, toiliú a thabhairt, d'fhonn tasc atá riachtanach faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh nó d'fhonn an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleachtaí armtha a chomhlíonadh, d'fhéadfaí a mheas go bhfuil an t-aistriú sin riachtanach ar chúis thábhachtach a bhaineann le leas an phobail nó mar go bhfuil sé ríthábhachtach ó thaobh leas an ábhair sonraí.

  Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 125. #724140

  Cuireann Poblacht na Seice i bhfios go daingean, lena chois sin, nach bhféadfar rud ar bith atá sa Chairt a léiriú ar bhealach a chuirfeadh srian ar chearta an duine ná ar shaoirsí bunúsacha ná a dhéanfadh dochar dóibh, mar a aithnítear ina raon feidhme faoi seach iad le dlí an Aontais agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le Bunreachtanna na mBallstát.

  The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 126. #724738

  Athdhaingníonn an Chairt seo, ag féachaint go cuí d'inniúlachtaí agus do chúraimí an Aontais agus do phrionsabal na coimhdeachta, na cearta a leanann go háirithe as na traidisiúin bhunreachtúla agus as na hoibleagáidí idirnáisiúnta is coiteann do na Ballstáit, as an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, as na Cairteanna Sóisialta arna nglacadh ag an Aontas agus ag Comhairle na hEorpa, agus as cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 127. #727614

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 128. #731598

  I gcás tríú tír atá ina páirtí conarthach in IPPC (an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí), ní ghlacfaidh an t-údarás inniúil ach leis na deimhnithe fíteashláintíochta eisithe ag eagraíocht oifigiúil náisiúnta cosanta plandaí an tríú tír sin nó, faoina fhreagracht/freagracht, ag oifigeach poiblí a bhfuil na cáilíochtaí teicniúla aige/aici agus atá údaraithe go cuí ag an eagraíocht oifigiúil náisiúnta cosanta plandaí sin.

  In the case of a third country which is a contracting party to the IPPC, the competent authority shall only accept the phytosanitary certificates issued by the official national plant protection organisation of that third country or, under its responsibility, by a public officer who is technically qualified and duly authorised by that official national plant protection organisation.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 129. #733080

  I gcás ina gceanglaítear go bhfuil gá le húdarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí íocshláintea onnmhairiú agus go bhfuil an t-onnmhairiú freisin faoi réir ceanglais údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit nós imeachta aonair a úsáid chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with international conventions controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 130. #738433

  Ba cheart rialacha soiléire a bhunú maidir le rogha an mhodha a bheidh le húsáid i gcás ina bhfuil níos mó ná rogha amháin ó fhoinsí éagsúla, amhail ISO, an Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí (EPPO), an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe(OIC), an tAontas Eorpach agus saotharlanna tagartha náisiúnta, nó dlí náisiúnta.

  Clear rules should be established for the choice of the method to be used where more than one is available from different sources, such as ISO, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organization for Animal Health (OIE), European Union and national reference laboratories, or national law.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 131. #750546

  Más rud é go ndearna iarratasóir ar thrádmharc de chuid AE earraí nó seirbhísí a thaispeáint faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, ag taispeántas idirnáisiúnta oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil a thagann faoi théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le taispeántais idirnáisiúnta a síníodh i bPáras an 22 Samhain 1928 agus a athbhreithníodh go deireanach an 30 Samhain 1972, féadfaidh sé, má dhéanann sé an t-iarratas a chomhdú laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta ar taispeánadh na hearraí nó seirbhísí den chéad uair faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, féadfaidh sé ceart tosaíochta a éileamh ón dáta sin de réir bhrí Airteagal 36.

  If an applicant for an EU trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months of the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 36.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 132. #754594

  Nuair a dhéantar tagairt d'fhad idir ingir i reachtaíocht an Aontais, sainmhíneofar é mar an fad arna thomhas idir an t-ingear tosaigh agus an t-ingear deiridh mar atá siad sainmhínithe sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta.

  When the length between perpendiculars is referred to in Union legislation, it shall be defined as the distance measured between the forward and the after perpendiculars as defined by the International Convention for the Safety of Fishing Vessels.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 133. #1109108

  ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 134. #1109258

  “(2) Chun críocha an Choinbhinsiún seo, ciallaíonn an abairt “iompar idirnáisiúnta” aon iompar ina mbeidh, de réir an chomhaontaithe idir na páirtithe, an áit fágála agus an ceann scríbe, cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar iompar a bhriseadh nó tarloingsiú, i gcríocha dhá Pháirtí Ard-Chonarthacha nó i gcríoch aon Pháirtí Ard-Chonarthaigh amháin má bhíonn áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, fiú muran Páirtí Ard-Chonarthach an Stát sin.

  "(2) For the purposes of this Convention, the expression international carriage means any carriage in which, according to the agreement between the parties, the place of departure and the place of destination, whether or not there be a break in the carriage or a transhipment, are situated either within the territories of two High Contracting Parties or within the territory of a single High Contracting Party if there is an agreed stopping place within the territory of another State, even if that State is not a High Contracting Party.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 135. #1109424

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótocol seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá pháirtí sa Phrótocol seo nó i gcríoch aon pháirtí amháin sa Phrótocol seo atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile.

  The Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two parties to this Protocol or within the territory of a single party to this Protocol with an agreed stopping place within the territory of another State. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 136. #1114817

  ciallaíonn an abairt “teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit” an chuid sin den fharraige ar laistigh di atá an ceart eisiatach iascaireachta ag saoránaigh Éireannacha de réir an dlí idirnáisiúnta agus, i gcás an chuid sin a bheith sonraithe i dtéarmaí aon choinbhinsiúin, conartha nó socraithe atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus aon Stát eile, folaíonn sí, maidir le longa agus géilliúnaigh an Stáit eile sin, an chuid atá sonraithe amhlaidh;

  [GA] the expression "the exclusive fishery limits of the State" means that portion of the seas within which Irish citizens have, by international law, the exclusive right of fishing and, where such portion is defined by the terms of any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and any other State, includes, as regards the ships and subjects of that other State, the portion so defined;

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 137. #1200628

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN, I bhFORLÍONADH AR CHOINBHINSIÚN WARSAW, UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA d'AER A DHÉANFAIDH DUINE SEACHAS AN tIOMPRÓIR CONARTHACH, A RINNEADH I GUADALAJARA, MEICSICEO, AN 18ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1961, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hAERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI, AGUS LAISTIGH DI AGUS THAIRSTI, AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ AGUS TÁILLÍ A MHUIREARÓFAR AR AERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI AGUS LAISTIGH DI, A STIÚRADH AGUS A RIALÚ, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1963, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION, SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER DONE AT GUADALAJARA, MEXICO, ON THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 1961, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE CONTROL AND REGULATION OF AIR SERVICES TO, FROM, WITHIN AND OVER THE TERRITORY OF THE STATE AND OF RATES AND FARES CHARGED ON AIR SERVICES TO, FROM AND WITHIN THE TERRITORY OF THE STATE, FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1963, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 138. #1200873

  (a) Ciallaíonn “Coinbhinsiún Warsaw” an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929, nó Coinbhinsiún Warsaw mar a leasaíodh é sa Hág, 1955, de réir mar a bheidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear i mír (b) faoi rialú ag ceann acu nó ag an gceann eile;

  ( a ) "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, according to whether the carriage under the agreement referred to in paragraph (b) is governed by the one or by the other;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 139. #1204341

  —(1) Más rud é, trí aon chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh an Stát ina pháirtí ann, go ndéanfar comhshocraíocht (dá ngairtear comhshocraíocht um eiseachadadh san Acht seo) le tír eile chun go dtabharfaidh an dá thír suas dá chéile daoine a bhfuil lorg orthu lena n-ionchúiseamh nó lena bpionósú, nó más deimhin leis an Rialtas go gcuirfidh tír eile saoráidí cómhalartacha leis an éifeacht sin ar fáil, féadfaidh an Rialtas, le hordú, an Chuid seo a chur chun feidhme maidir leis an tír sin.

  —(1) Where by any international agreement or convention to which the State is a party an arrangement (in this Act referred to as an extradition agreement) is made with another country for the surrender by each country to the other of persons wanted for prosecution or punishment or where the Government are satisfied that reciprocal facilities to that effect will be afforded by another country, the Government may by order apply this Part in relation to that country.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 140. #1232614

  —Aon duine a bheidh i láthair thar ceann rialtais nó stáit ag comhdháil idirnáisiúnta sa Stát a mbeidh fógra foilsithe ina taobh de bhun alt 44 den Acht seo beidh aige agus teachtfaidh sé, le linn na comhdhála agus an lá díreach roimh an gcomhdháil agus an lá díreach i ndiaidh na comhdhála, dosháraitheacht agus saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta i cibé slí, go feadh cibé méid agus faoi réir cibé teorainneacha (lena n-áirítear an céanna a tharscaoileadh) ionann is dá mba chomhalta é de mhisiún taidhleoireachta faoin gcoinbhinsiúin atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —A person attending on behalf of a government or state a conference in the State in respect of which a notice has been published pursuant to section 44 of this Act shall, during the conference and on the day immediately preceding and the day immediately succeeding the conference, have and enjoy inviolability and exemptions, facilities, immunities, privileges and rights in such manner, to such extent and subject to such limitations (including the waiver thereof) as a member of a diplomatic mission under the convention set out in the First Schedule to this Act

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 141. #1233051

  Ní bheidh aon cheart ann áitreabh an mhisiúin a úsáid in aon slí ar neamhréir le feidhmeanna an mhisiúin mar atá leagtha amach sa Choinbhinsiún seo nó le rialacha eile sa dlí idirnáisiúnta ginearálta nó le haon chomhaontuithe speisialta a bheidh i bhfeidhm idir an Stát sallchuir agus an Stát glacaidh.

  The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 142. #1234373

  Má chinneann an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta gur tharla an mhí-úsáid sin, beidh de cheart ag an Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo agus dá ndéanann an mhí-úsáid sin difear, tar éis fógra a thabhairt don tsainghníomhaireacht lena mbainfidh, sochair na pribhléide nó na díolúine a mí-úsáideadh amhlaidh a choimeád siar ón tsainghníomhaireacht sin.

  If the International Court of Justice finds that such an abuse has occurred, the State party to this Convention afflicted by such abuse shall have the right, after notification to the specialised agency in question, to withhold from the specialised agency concerned the benefits of the privilege or immunity so abused. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 143. #1234602

  Ina fheidhm maidir leis an mBanc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha (dá ngairtear “an Banc” anseo feasta), oibreoidh an Coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhfo-álacha seo a leanas:

  In its application to the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called "the Bank"), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 144. #1235071

  Féadfaidh aon Stát, an tráth a shíneoidh sé gan forcoimeádas maidir le daingniú, a dhaingneoidh sé nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú, trí fhógra a bheidh dírithe chun Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa, go roichfidh an Prótocal seo chun gach ceann nó aon cheann de na críocha a bhfuil sé freagrach ina chaidreamh idirnáisiúnta agus ina bhfuil, de réir Airteagal 63 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, feidhm ag an gCoinbhinsiún sin.

  Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where, according to Article 63 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the said Convention applies.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 145. #1241934

  —(1) I gcás ina mbeidh, de bhua an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Múir a síníodh i Londain an 17ú lá de Mheitheamh, 1960, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, is long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 5 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin 5 ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.

  —(1) Where in pursuance of the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th day of June, 1960, a passenger steamer to which this Act applies, being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 5 of this Act, the said section 5 shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 146. #1281390

  Má bhunaíonn Stáit Chonarthacha comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta a bheidh ag oibriú aerárthaí nach mbeidh cláraithe in aon Stát áirithe, déanfaidh na Stáit sin, de réir imthosca an cháis, Stát as a líon a ainmniú a áireofar, chun críocha an Choinbhinsiúin seo, mar Stát cláraitheachta agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin i bhfios do na Stáit go léir is Páirtithe sa Choinbhinsiún seo.

  If Contracting States establish joint air transport operating organisations or international operating agencies, which operate aircraft not registered in any one State those States shall, according to the circumstances of the case, designate the State among them which, for the purposes of this Convention, shall be considered as the State of registration and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA] CHAPTER VII

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 147. #1281452

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta agus, de réir Airteagal 19, coimeádfaidh an Eagraíocht sin ar oscailt chun a shínithe é agus cuirfidh an Eagraíocht sin cóipeanna deimhnithe de go dtí na Stáit go léir is Comhaltaí de na Náisiún Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht.

  This Convention shall be deposited with the International Civil Aviation Organisation with which, in accordance with Article 19, it shall remain open for signature and the said Organisation shall send certified copies thereof to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 148. #1366163

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh i bPáras an 2ú lá de Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10ú lá de Shamhain, 1972, agus an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978, faoi seach;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants done at Paris on the 2nd day of December, 1961, as revised at Geneva on the 10th day of November, 1972, and the 23rd day of October, 1978, respectively;

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 149. #1366199

  —(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  —(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of this Act.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 150. #1381876

  (c) marc, dá ngairfear “sainmharc idirnáisiúnta”, a bhforordaítear le rialacháin faoi alt 3 den Acht seo gur marc é atá aitheanta ag an Rialtas nó ag an Aire faoi chonradh nó coinbhinsiún idirnáisiúnta inar páirtí an Stát nó an Rialtas agus a bhaineann le miotail lómhara agus ar marc é atá buailte go dleathach—

  ( c ) a mark, to be known as an "international hallmark", which is prescribed by regulations under section 3 of this Act as a mark recognised by the Government or the Minister under a treaty or international convention to which the State or the Government is a party and which relates to precious metals and is lawfully struck—

  Uimhir 18 de 1981: AN tACHT UM SHAINMHARCÁIL, 1981

 151. #1384681

  —(1) Beidh éifeacht le forálacha an ailt seo d'fhonn go bhféadfar éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún 1974 (a chuirtear in ionad an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960).

  —(1) The provisions of this section shall have effect for the purposes of enabling effect to be given to the Convention of 1974 (which replaces the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960).

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 152. #1461470

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar Dhliteanas” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 29ú lá de Shamhain, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, done at Brussels on the 29th day of November, 1969, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 153. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 154. #1466648

  Prótacal Breise Uimh. 2 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 155. #1466651

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 156. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 157. #1466767

  Prótacal Breise Uimh. 3 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955 agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971.

  Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 158. #1466770

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955, agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols done at The Hague on 28th September 1955, and at Guatemala City on 8th March 1971,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 159. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 160. #1466914

  Prótacal Breise Uimh. 4 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 161. #1466917

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 162. #1467239

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 163. #1476815

  Oibreoidh an Ghníomhaireacht, faoi réir théarmaí an Choinbhinsiúin seo, i gcomhar leis na Náisiúin Aontaithe agus le heagraíochtaí idir-rialtasacha eile ar a bhfuil sainfhreagracht i réimsí gaolmhara, lena n-áirítear go háirithe an Banc agus an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta.

  The Agency shall, within the terms of this Convention, cooperate with the United Nations and with other inter-governmental organisations having specialised responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International Finance Corporation. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 164. #1480142

  (a) Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach, an tráth a dhaingneoidh sé an Coinbhinsiún seo nó an tráth a aontóidh sé dó nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra scríofa chuig Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go mbeidh aon cheann de na críocha a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta, faoi réim an Choinbhinsiúin.

  ( a ) Any High Contracting Party may at the time of its ratification of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by written notification to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall extend to any of the territories for whose international relations it is responsible.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 165. #1480145

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin. [EN]

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the Convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 166. #1480241

  (a) Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach, an tráth a dhaingneoidh sé an Coinbhinsiún seo nó an tráth a aontóidh sé dó nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra scríofa chuig Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go mbeidh aon cheann de na críocha a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta, faoi réim an Choinbhinsiúin.

  ( a ) Any High Contracting Party may at the time of its ratification of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by written notification to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall extend to any of the territories for whose international relations it is responsible.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 167. #1480244

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin.

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 168. #1506241

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 169. #1506255

  ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);

  "CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 170. #1540692

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar Dhliteanas’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, ar ghlac an Stát leis, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Liability Convention' means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 171. #1553947

  ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Fifth Schedule to this Act;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 172. #1553948

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Sixth Schedule to this Act;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 173. #1555540

  (a) ba cheart daoine a chúisítear i gcoireanna den sórt sin a thabhairt suas chun críche ionchúisimh agus trialach de réir rialacha infheidhme an dlí idirnáisiúnta; agus [EN] (b) maidir le haon daoine den sórt sin nach dtairbhíonn de chóireáil níos fabhraí faoi na Coinbhinsiúin nó faoin bPrótacal seo, cuirfear an chóireáil dá bhforáiltear leis an Airteagal seo orthu, cibé acu is sáruithe tromchúiseacha ar na Coinbhinsiúin nó ar an bPrótacal seo iad na coireanna ina gcúisítear iad nó nach ea. [EN] 8.

  [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 174. #1555829

  Déanfaidh an taiscí comhdháil de na hArdpháirtithe Conarthacha agus de na Páirtithe sna Coinbhinsiúin a chomóradh chun leasuithe a mholann an cruinniú de shaineolaithe teicniúla a bhreithniú, más rud é, tar éis an chruinnithe sin, go ndéanfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó an tríú cuid de na hArdpháirtithe Conarthacha é sin a iarraidh.

  The depositary shall convene a conference of the High Contracting Parties and the Parties to the Conventions to consider amendments proposed by the meeting of technical experts if, after that meeting, the International Committee of the Red Cross or one third of the High Contracting Parties so request.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 175. #1555996

  D'fhonn an chumarasáid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, mar aon leis an gcumarsáid dá dtagraítear in Airteagail 22, 23 agus 25 go 31 den Phrótacal, a éascú, féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha, na Páirtithe i gcoinbhleacht nó ceann de na Páirtithe i gcoinbhleacht, ag gníomhú i gcomhaontú nó go haonarach, minicíochtaí náisiúnta roghnaithe a úsáidfidh siad le haghaidh cumarsáide den sórt sin a shainiú, de réir an Tábla Leithroinntí Minicíochtaí sna Rialacháin Raidió atá curtha mar iarscríbhinn leis an gCoinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta, agus na minicíochtaí sin a fhoilsiú.

  In order to facilitate the communications referred to in paragraphs 1 and 2, as well as the communications referred to in Articles 22, 23 and 25 to 31 of the Protocol, the High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one of the Parties to a conflict, acting in agreement or alone, may designate, in accordance with the Table of Frequency Allocations in the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, and publish selected national frequencies to be used by them for such communications.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 176. #1560641

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 177. #1561052

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann nó a foireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann nó a foireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 178. #1561126

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh an 2 Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10 Samhain, 1972, an 23 Deireadh Fómhair, 1978, agus an 19 Márta, 1991;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991;

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 179. #1649560

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 180. #1655557

  Ní cheadófar iascaireacht dhírithe ar phéirsí mara in uiscí idirnáisiúnta Fholimistéar I agus Fholimistéar II de CITM ach amháin sa tréimhse idir an 1 Iúil go dtí an 31 Nollaig gach bliain ag soithí a bhí páirteach san iascach péirsí mara roimhe sin i limistéar rialála an Choimisiúin um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC), mar a shonraítear in Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú a mbeidh feidhm aige sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  Directed fishing for redfish in the international waters of ICES sub-areas I and II shall only be permitted within the period from 1 July to 31 December each year by vessels which have previously been engaged in the redfish fishery in the NEAFC Regulatory Area, as defined in Article 3(3) of Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 181. #1662299

  ciallaíonn “olltonnáiste” (GT) an t-olltonnáiste arna ríomh i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a ghlac an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) i Londain an 23 Meitheamh 1969, nó in aon choinbhinsiún a thiocfaidh i gcomharbacht air;

  ‘gross tonnage’ (GT) means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, adopted by the International Maritime Organization (IMO) in London on 23 June 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 182. #1667356

  ciallaíonn “cuideachta” an eagraíocht nó an duine a chomhaontaigh dul i gceann na ndualgas agus na bhfreagrachtaí go léir arna bhforchur leis an gCód Bainistíochta Idirnáisiúnta um Longa a Oibriú go Sábháilte agus le Truailliú a Chosc (Cód ISM) sa leagan cothrom le dáta de nó, i gcásanna nach bhfuil feidhm ag Caibidil IX de Choinbhinsiún SOLAS 74, úinéir na loinge paisinéirí róró nó an árthaigh paisinéirí ardluais nó aon eagraíocht nó duine eile amhail an bainisteoir, nó an cairtfhostóir forléasta, a ghlac an fhreagracht chuige ón úinéir an long paisinéirí róró nó an t-árthach paisinéirí ardluais a oibriú;

  ‘company’ means the organisation or person who has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed by the International Management Code for Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (the ISM Code) in its up-to- date version or, in cases where Chapter IX of SOLAS 74 does not apply, the owner of the ro-ro passenger ship or the high-speed passenger craft or any other organisation or person such as the manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ro-ro passenger ship or the high-speed passenger craft from its owner;

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 183. #1667397

  I gcásanna eisceachtúla, inar léir go bhfuil riocht iomlán loinge paisinéirí róró nó árthaigh paisinéirí ardluais faoi bhun an chaighdeáin, féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit cigireacht na loinge nó an árthaigh sin a chur ar fionraí go dtí go ndéanann an chuideachta na bearta is gá chun a áirithiú nach léir go follasach a thuilleadh go bhfuil an long paisinéirí róró nó an t-árthach paisinéirí ardluais contúirteach don tsábháilteacht nó don tsláinte nó go bhfuil baol láithreach ann do bheatha chriú agus phaisinéirí an chéanna nó chun a áirithiú go gcomhlíonann sí nó sé ceanglais ábhartha coinbhinsiún idirnáisiúnta is infheidhme.

  In exceptional circumstances, where the overall condition of a ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft is obviously substandard, the competent authority of the Member State may suspend the inspection of that ship or craft until the company takes the steps necessary to ensure that the ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft is no longer clearly hazardous to safety or health or no longer poses an immediate danger to the life of its crew and passengers or to ensure that it complies with the relevant requirements of applicable international conventions.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 184. #1672327

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 185. #1684802

  Nuair a bheidh an spriocphraghas á bhunú, déanfar costas iarbhír tháirgeadh thionscal an Aontais, a eascraíonn as comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil agus as na prótacail a ghabhann leo, a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu, nó as Coinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a liostaítear in Iarscríbhinn Ia a ghabhann leis an Rialachán seo, a léiriú mar is cuí.

  When establishing the target price, the actual cost of production of the Union industry, which results from multilateral environmental agreements, and protocols thereunder, to which the Union is a party, or from International Labour Organisation (ILO) Conventions listed in Annex Ia to this Regulation, shall be duly reflected.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 186. #1693753

  Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha, agus conarthaí á gcur i gcrích acu, na hoibleagáidí maidir leis an gcomhshaol, na hoibleagáidí sóisialta agus na hoibleagáidí maidir le dlí an tsaothair arna mbunú le dlí an Aontais, le dlí náisiúnta na mBallstát, le comhaontuithe comhchoiteanna nó leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE, ba cheart na hoibleagáidí sin a bheith mar chuid de na ceanglais íosta a shaineoidh an t-údarás conarthach agus ba cheart iad a chomhtháthú sna conarthaí arna síniú ag an údarás conarthach.

  In order to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national law, collective agreements or the international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU, such obligations should be part of the minimum requirements defined by the contracting authority and should be integrated in the contracts signed by the contracting authority.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 187. #1698352

  sonrú go gcomhlíonfaidh an conraitheoir oibleagáidí is infheidhme i réimsí an dlí comhshaoil, shóisialta agus saothair atá bunaithe ag dlí an Aontais, an dlí náisiúnta, comhaontuithe comhchoiteanna nó ag na coinbhinsiúin idirnáisiúnta, sóisialta agus comhshaoil a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE;

  specify that the contractor shall comply with applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law established by Union law, national law, collective agreements or by the international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 188. #1721641

  Aon aistriú chuig eagraíocht dhaonnúil idirnáisiúnta a dhéantar maidir le sonraí pearsanta ábhair sonraí nach bhfuil ar a chumas nó ar a cumas, go fisiciúil nó go dlíthiúil, toiliú a thabhairt, chun cúram atá riachtanach faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh nó chun an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleachtaí armtha a chomhlíonadh, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil an t-aistriú sin riachtanach ar chúis thábhachtach a bhaineann le leas an phobail nó mar gur leas ríthábhachtach de chuid an ábhar sonraí atá ann.

  Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 189. #1726362

  I gcásanna den sórt sin, ba cheart do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as ionstraimí comhair sonracha i ndlí an Aontais nó faoi comhaontuithe idirnáisiúnta, ag brath ar an ábhar i gcás ar leith, amhail, i réimse an chomhair póilíneachta, an bhreithiúnais choiriúil nó shibhialta nó in ábhair riaracháin faoi seach, Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle, Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cibearchoireacht, Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle, Treoir 2006/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle.

  In such cases, competent authorities should use specific cooperation instruments in Union law or under international agreements, depending on the subject matter in a given case, such as, in the area of police cooperation, criminal or civil justice or in administrative matters respectively, Council Framework Decision 2006/960/JHA, Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Council Regulation (EC) No 1206/2001, Council Directive 2006/112/EC and Council Regulation (EU) No 904/2010.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 190. #1736800

  I gcás ina gceanglaítear go bhfuil gá le húdarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí íocshláinte a onnmhairiú agus go bhfuil an t-onnmhairiú freisin faoi réir ceanglais údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coinbhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit nós imeachta aonair a úsáid chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with international conventions controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 191. #1769159

  1.Déanfar na gníomhuithe faoin gClár prionsabail eiticiúla agus reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus reachtaíocht ábhartha an Aontais a chomhlíonadh, lena náirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  1.Actions carried out under the Programme shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 192. #1780761

  Ní dochar an Treoir seo do chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin ar Leasanna Idirnáisiúnta i dtrealamh soghluaiste agus an Prótacal a ghabhann leis maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaigh, a síníodh in Cape Town an 16 Samhain 2001, a bhfuil roinnt Ballstát ina bpáirtithe ann tráth ghlacadh na Treorach seo.

  This Directive shall be without prejudice to the application of the Convention on international interests in mobile equipment and its Protocol on matters specific to aircraft equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001, to which some Member States are party at the time of the adoption of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 193. #1782284

  Treoir (AE) 2017/159 ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú i dtaca le cur chun feidhme Choinbhinsiún 2007 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair san Iascaireacht, a tugadh i gcrích an 21 Bealtaine 2012 idir an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta san Aontas Eorpach (Cogeca), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Comhlachas Eagraíochtaí Náisiúnta na bhFiontar Iascaireachta san Aontas Eorpach (Europêche) (IO L 25, 31.1.2017, lch. 12).

  Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) (OJ L 25, 31.1.2017, p. 12).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 194. #1782983

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun a áirithiú gur féidir rialacha an Aontais a oiriúnú go tráthúil do na forbairtí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a ionchorprú trí na ceanglais theicniúla i ndáil le hoiliúint agus deimhniú maraithe a nuashonrú agus trí fhorálacha ábhartha Threoir 2008/106/CE a ailíniú i dtaca leis na deimhnithe digiteacha do mharaithe.

  In order to take account of developments at international level and to ensure the timely adaptation of Union rules to such developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of incorporating amendments to the STCW Convention and Part A of the STCW Code by updating the technical requirements on training and certification of seafarers and by aligning all the relevant provisions of Directive 2008/106/EC in relation to the digital certificates for seafarers.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 195. #1809074

  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhormheas an tAontas an 19 Nollaig 2002, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhormheas an tAontas an 1 Feabhra 1993 agus maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d'fhormheas an tAontas an 11 Bealtaine 2017.

  When implementing the provisions of the Convention at Union level, it is necessary to ensure coordination and coherence with the provisions of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, which was approved by the Union on 19 December 2002, and with the provisions of the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, which was approved by the Union on 1 February 1993 and of the Minamata Convention on Mercury, which was approved by the Union on 11 May 2017.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 196. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 197. #1821133

  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí, agus faoi Chód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d’Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí;

  respect fundamental rights as guaranteed under international and Union law, including, in particular, under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 198. #1821164

  Gan dochar d’Airteagal 85, i gcás ina ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a shuí go bhfuil gníomhaíochtaí déanta ag ball dá foireann reachtúil arna imscaradh mar bhall de na foirne de shárú ar na rialacha is infheidhme faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cearta bunúsacha arna gcosaint faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus faoin dlí idirnáisiúnta, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta leormhaithe, ar féidir aisghairm láithreach an bhaill foirne reachtúla sin ón ngníomhaíocht oibríochtúil a bheith ar áireamh ann, agus déanfaidh sé nó sí aon bhearta araíonachta i gcomhréir leis an Rialachán Foirne, lena n-áirítear an ball foirne reachtúla a chur as an nGníomhaireacht.

  Without prejudice to Article 85, where the Agency establishes that a member of its statutory staff deployed as a member of the teams has performed activities in breach of the rules applicable under this Regulation, including fundamental rights protected under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and international law, the executive director shall take adequate measures, which may include the immediate recall of that statutory staff member from the operational activity, and any disciplinary measures in accordance with the Staff Regulations, including the removal of the statutory staff member from the Agency.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 199. #1824590

  Rinne an tAontas an Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR an 14 Samhain 1975 ("Coinbhinsiún TIR") a thabhairt i gcrích le Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm san Aontas an 20 Meitheamh 1983.

  The Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets of 14 November 1975 (the ‘TIR Convention’) was concluded by the Union by Council Regulation (EEC) No 2112/78 and entered into force in the Union on 20 June 1983.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 200. #1825013

  Ba cheart an tAontas a thacú lena mholadh féin an pobal réigiúnach de Sphyrna zygaena a chur le Foscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, de rogha ar an moladh arna chur isteach ag páirtí eile sa Choinbhinsiún nach gcumhdaíonn ach an pobal réigiúnach a fhaightear feadh Limistéir Eacnamaíocha Eisiacha na Brasaíle, Uragua agus na hAirgintíne agus sna huiscí idirnáisiúnta máguaird.

  The Union should support its own proposal to include the global population of Sphyrna zygaena in Appendix II to the Convention, in preference to the proposal submitted by another party to the Convention to include only the regional population which occurs along the Exclusive Economic Zones of Brazil, Uruguay and Argentina and in international adjacent waters.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 201. #1828023

  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  The Union acceded by Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 202. #1591499

  — go bhfuil Éire faoi mheastóireacht leanúnach sheachtrach maidir le héifeachtacht a cuid bearta frithéillithe faoi líon sásraí meastóireachta idirnáisiúnta lena n-áirítear an Grúpa Stát In Aghaidh an Éillithe (GRECO) de chuid Chomhairle na hEorpa, Gasra Oibre na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, an Gasra Athbhreithnithe ar Chur i nGníomh de chuid Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus Tuarascáil Frithéillithe an Aontais Eorpaigh;

  — THAT IRELAND IS SUBJECT TO ONGOING EXTERNAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS ANTI-CORRUPTION MEASURES UNDER A NUMBER OF INTERNATIONAL EVALUATION MECHANISMS INCLUDING THE COUNCIL OF EUROPE’S GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO), THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) WORKING GROUP ON BRIBERY IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, THE IMPLEMENTATION REVIEW GROUP OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION AND THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION REPORT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 203. #1626953

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagtar amach éifeachtaí aontachas Phoblacht na Seice agus aontachas na Polainne ar rannpháirtíocht an Chomhphobail Eorpaigh sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Oder a Chosaint in aghaidh Truailliú agus sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Eilbe a Chosaint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 810.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION SETTING OUT THE EFFECTS OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND ON THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ODER AGAINST POLLUTION AND THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ELBE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 810.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 204. #1645154

  Sraith Conarthaí, 1/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1971. Arna shíniú ag Éirinn an 21 Nollaig, 1972. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 16 Deireadh Fómhair, 1978. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 1/1995. International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brusselles on 18 December, 1971. Signed by Ireland on 21 December, 1972. Entered into force internationally on 16 October, 1978. Instrument of ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 205. #1645192

  Sraith Conarthaí, 3/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú agus Iarscríbhinn, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1969. Arna shíniú ag Éirinn an 18 Nollaig, 1970. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 19 Meitheamh, 1975. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 3/1995. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage and Annex, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brussels on 29 November, 1969. Signed by Ireland on 18 December, 1970. Entered into force internationally on 19 June, 1975. Instruement of Ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 206. #1645205

  Sraith Conarthaí, 5/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gcás Taismí ó Ola-Thruailliú agus Iarscríbhinn, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1969. Arna shíniú ag Éirinn an 18 Nollaig, 1970. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 6 Bealtaine, 1975. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 21 Lúnasa, 1980. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 19 Samhain, 1980.

  Treaty Series, 5/1995. International convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties and Annex, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brussels on 29 November, 1969. Signed by Ireland on 18 December, 1970. Entered into force internationally on 6 May, 1975. Instrument of Ratification deposited by Ireland on 21 August, 1980. Entered into force for Ireland on 19 November, 1980.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 207. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 208. #1676456

  “Agus é á aithint gur faoi thionchar an éilimh a bheidh CEIS, ag an am céanna, beidh sé mar sprioc ag BEI go dtacóidh 40 % ar a laghad de mhaoiniú CEIS faoin ionú bonneagair agus nuálaíochta le comhpháirteanna tionscadail a rannchuidíonn le gníomhú ar son na haeráide, i gcomhréir le gealltanais a rinneadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21). Ní dhéanfar maoiniú CEIS do FBManna ná do chuideachtaí beaga lárchaipitlithe a áireamh sa ríomh sin. Bainfidh BEI úsáid as a mhodheolaíocht a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun na comhpháirteanna tionscadail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó na scaireanna costais sin a shainaithint. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha treoir mhionsonraithe chuige sin, i gcás inar gá sin.”;

  ‘While recognising the demand-driven nature of the EFSI, the EIB shall target that at least 40 % of EFSI financing under the infrastructure and innovation window support project components that contribute to climate action, in line with the commitments made at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21). EFSI financing for SMEs and small mid-cap companies shall not be included in that computation. The EIB shall use its internationally agreed methodology to identify those climate action project components or cost shares. The Steering Board shall, where necessary, provide detailed guidance to that end.’;

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 209. #1764634

  (62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].

  (62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 210. #1782368

  Leis an Treoir seo, urramaítear cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6 CAE agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an toirmeasc ar idirdhealú, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa, toimhde na neamhchiontachta agus cearta na cosanta agus prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, mar aon leis na cearta bunúsacha agus na prionsabail bhunúsacha dá bhforáiltear sa dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu nó a bhfuil na Ballstáit uile ina bpáirtí iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i mbunreachtanna na mBallstát, sna réimsí faoi seach dá gcur i bhfeidhm.

  This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 TEU and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for one’s private and family life, the right to the protection of personal data, the prohibition of discrimination, the freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence and the principles of the legality and proportionality of criminal offences and penalties, as well as the fundamental rights and principles provided for in international law and international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in Member States’ constitutions, in their respective fields of application.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 211. #173282

  DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 2(1) den Acht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980 (Uimh. 24 de 1980), chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, go bhféadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a Rialtas nó aon cheann dá ranna stáit agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin,

  WHEREAS it is enacted by section 2 (1) of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 (No. 24 of 1980), that, for the purpose of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country or each of which foreign countries, shall be one whose government, or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of that Act, and that for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of that Act:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 212. #175146

  Os deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse. AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19 (1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959), agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú leis seo mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19(1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 213. #175149

  (a) go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus

  (a) that the countries specified in Part I of the Schedule to this Order have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 214. #283207

  1. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo dochar do chur i bhfeidhm coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh Ballstát amháin nó níos mó ina bpáirtithe iontu an tráth a nglacfar an Rialachán seo agus lena leagfar síos rialacha easaontachta dlí a bhaineann le hoibleagáidí neamhchonarthacha.

  1. This Regulation shall not prejudice the application of international conventions to which one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted and which lay down conflict-of-law rules relating to non-contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 215. #283869

  A ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród

  to the Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention Concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 216. #299614

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart freisin go mbeadh feidhm maidir le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus maidir leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh ag leasuithe ar na hIarscríbhinní a bhaineann le bearta speisialta áirithe chun slándáil mhuirí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Chóid Idirnáisiúnta um shlandáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm acu go huathoibríoch maidir le trácht idirnáisiúnta.

  As regards Regulation (EC) No 725/2004, the Commission should be empowered to decide whether amendments to the Annexes, which concern certain special measures to enhance maritime security of the International Convention for the Safety of Life at Sea, and of the International Code for the security of ships and of port facilities, that apply automatically to international traffic should also apply to ships operating domestic services and the port facilities serving them.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 217. #304925

  (22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).

  (22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 218. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 219. #309523

  (f) ciallaíonn "limistéar Coinbhinsiúin ICCAT" an limistéar arna chinneadh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú;

  (f) "ICCAT Convention area" means the area determined by the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas;

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 220. #316716

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 221. #328665

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 222. #337649

  Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta ná don reachtaíocht Chomhphobail i réimsí eile, beidh feidhm go haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch custaim an Chomhphobail.

  Without prejudice to international law and conventions and Community legislation in other fields, the Code shall apply uniformly throughout the customs territory of the Community.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 223. #338458

  Ciallaíonn an urraim do thiomantais idirnáisiúnta arna dtabhairt ag na Ballstáit nár cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do choinbhinsiúin idirnáisiúnta a mbeidh Ballstát amháin nó níos mó ná Ballstát amháin ina pháirtí nó ina bpáirtithe iontu tráth a nglacfar an Rialachán seo.

  Respect for international commitments entered into by the Member States means that this Regulation should not affect international conventions to which one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 224. #338646

  An gaol le coinbhinsiúin idirnáisiúnta atá ann

  Relationship with existing international conventions

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 225. #339008

  Ba chóir go gcuirfeadh an Coimisiún fógraí faoi bhráid Rúnaíocht an Choinbhinsiúin i dtaobh gníomhaíochtaí rialaitheacha críochnaitheacha de chuid an Chomhphobail nó na mBallstát lena gcuirtear toirmeasc nó srian mór ar cheimiceáin d'fhonn iad a chuimsiú sa nós imeachta idirnáisiúnta PIC agus ba chóir go mbainfeadh na fógraí sin leis na cásanna sin a chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa Choinbhinsiún i ndáil leis sin.

  Notifications to the Secretariat of the Convention of Community or Member State final regulatory actions banning or severely restricting chemicals, with a view to their inclusion in the international PIC procedure, should be submitted by the Commission and should relate to those cases meeting the criteria laid down in the Convention in this regard.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 226. #343656

  I bhfianaise forbairtí a bhfuil gné idirnáisiúnta ag baint leo, agus go háirithe teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún 1999 um Iompar Idirnáisiúnta d'Iarnród (COTIF), ba cheart go n-iarrfaí ar an nGníomhaireacht an caidreamh idir ghnóthais iarnróid agus coimeádaithe a mheasúnú, go háirithe i dtaca le cothabháil, mar leathnú ar a cuid oibre i réimse an deimhniúcháin ar cheardlanna cothabhála.

  Following developments of an international dimension, and in particular the entry into force of the 1999 Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF), the Agency should be asked to assess the relationship between railway undertakings and keepers, particularly with regard to maintenance, as an extension of its work in the area of maintenance workshop certification.

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 227. #345099

  Tá gealltanas daingean tugtha ag na Ballstáit ina Ráiteas ar Shábháilteacht Mhuirí an 9 Deireadh Fómhair 2008 á rá go dtoileoidh siad, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2012, a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanais i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996.

  Member States have taken the firm commitment in their Statement on Maritime Safety of 9 October 2008 to express, no later than 1 January 2012, their consent to be bound by the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 228. #345300

  Is é atá san Aonad Cuntais a luaitear sa Choinbhinsiún seo ná an Ceart Tarraingthe Speisialta mar atá sainmhínithe ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.

  The Unit of Account mentioned in this Convention is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 229. #433823

  Ina leith sin ní mór don chuideachta a dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil 1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an gcuideachta.

  The company in this regard must satisfy itself that the medical fitness of the person, particularly regarding eyesight, hearing and physical fitness, meets the standards required for certification of masters and officers in charge of a navigational watch under the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 done at London on 7 July 1978 and such other requirements as the company thinks appropriate.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 230. #437772

  (a) an fhéidearthacht go ndéanfadh an Stát comhaontú faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú Choinbhinsiún na Háige) leis an stát conarthach sin, agus

  (a) the possibility of the State entering into an agreement under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention) with that contracting state, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 231. #438691

  Ós mian leo forálacha comhchoiteanna a bhunú chuige seo, á chur i gcuntas na prionsabail atá leagtha amach in ionstraimí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an 20 Samhain 1989, agus Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Prionsabail Shóisialta agus Dhlíthiúla a bhaineann le Cosaint agus Leas Leanaí, ag Tagairt go Speisialta do Shuíomh Altrama agus d’Uchtáil go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta (Rún 41/85 ón Olltionól Ginearálta, an 3 Nollaig 1986),

  Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 232. #438854

  Airteagal 39 — Foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún.

  Article 39 — Provision for international instruments on matters governed by Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 233. #438863

  Airteagal 42 — Coimisiún Speisialta a thionól go rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún.Déanfaidh Ard-Rúnaí Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach Coimisiún Speisialta a thionól go tráthrialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú praiticiúil an Choinbhinsiúin.

  Article 42 — Regularly convening Special Commission to review Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 234. #462774

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo leis na críocha go léir a bhfuil Stát Conarthach freagrach as a gcaidreamh idirnáisiúnta, ach amháin na críocha sin atá eisiata ag an Stát sin trí fhógra scríofa a chur chuig earbthach an Choinbhinsiúin seo tráth a dhaingnithe, a ghlactha nó a fhormheasta nó aon tráth dá éis sin.

  This Convention shall apply to all territories for whose international relations a Contracting State is responsible, except those which are excluded by such State by written notice to the depositary of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 235. #475503

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Mhontreal’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Montreal an 28 Bealtaine 1999 agus arna leasú ó am go ham;

  ‘Montreal Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 1999 and as amended from time to time;

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 236. #475505

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Vársá’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929, nó Coinbhinsiún Vársá arna leasú—

  ‘Warsaw Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended—

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 237. #476709

  An tAcht Aerloingseoirseoireachta agus Aeriompair (Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta) 2004

  Air Navigation and Transport (International Conventions) Act 2004

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 238. #515323

  (1) Is Páirtí é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú ("an Coinbhinsiún" anseo feasta).

  (1) The Union is a Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (hereinafter "the Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 239. #515324

  (2) Ag a 16ú Chruinniú Speisialta in 2008, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú ("ICCAT" anseo feasta), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 08-05 chun plean téarnaimh nua do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú, a ghlac ionad an phlean téarnaimh roimhe sin a glacadh in 2006.

  (2) At its 16th Special Meeting in 2008, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (hereinafter "ICCAT"), established by the Convention, adopted Recommendation 08-05 to establish a new recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and in the Mediterranean, replacing the previous recovery plan adopted in 2006.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 240. #515549

  Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi mhír 12 den Iarscríbhinn seo, stopfaidh soitheach atá in úsáid don am i láthair de bheith ag iascaireacht tuinnín nó iasc atá cosúil le tuinnín i limistéar an Choinbhinsiúin lasmuigh de na huiscí atá ina dhlínse náisiúnta, má thugann long ar a bhfuil cigire an comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí ach amháin má tá an soitheach i mbun iascaireachta, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin críochnaithe aige.

  Subject to the arrangements agreed under paragraph 12 of this Annex, a vessel employed for the time being in fishing for tuna or tuna-like fishes in the Convention area outside the waters within its national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by a ship carrying an inspector unless it is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately that it has finished such operations.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 241. #520319

  (16) I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC a sholáthar do na Páirtithe sa Choinbhinsiún a iarrfaidh an fhaisnéis sin.

  (16) In accordance with the Convention, information on transit movements of chemicals subject to the PIC procedure should be provided to Parties to the Convention who request such information.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 242. #521029

  (73) Ciallaíonn an urraim do thiomantais idirnáisiúnta arna ndéanamh ag na Ballstáit nár cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh Ballstát amháin nó níos mó ina pháirtí nó ina bpáirtithe iontu tráth a nglacfar an Rialachán seo.

  (73) Respect for international commitments entered into by the Member States means that this Regulation should not affect the application of international conventions to which one or more Member States are party at the time when this Regulation is adopted.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 243. #533363

  in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht paitinní, trádmharcanna, dearaí, nó le cearta comhchosúla eile is gá a thaisceadh nó a chlárú, is cuma cé acu a tharraingítear an cheist mar chaingean nó mar chosaint, cúirteanna an Bhallstáit ina ndearnadh iarratas don taisceadh nó don chlárú, arb ann a rinneadh é nó a meastar faoi théarmaí ionstraime de chuid an Aontais nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta gurb ann a rinneadh é.

  in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an instrument of the Union or an international convention deemed to have taken place.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 244. #556440

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 245. #562339

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 246. #564722

  (a) tréas, (b) cion faoi alt 2 agus 3 den Acht Tréasa 1939, (c) cion faoi alt 6, 7 agus 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, (d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, (e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla 1963, nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit, (f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, (g) cion faoi alt 3, arna leasú, den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962 nó cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (i) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (j) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (k) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (l) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.”; (vi)

  (a) treason, (b) an offence under section 2 and 3 of the Treason Act 1939, (c) an offence under section 6, 7 and 8 of the Offences Against the State Act 1939, (d) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Acts 1962, (e) an offence under section 9 of the Official Secrets Act 1963 or an offence under Part II of that Act committed in a manner prejudicial to the safety or preservation of the State, (f) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact, (g) an offence under section 3, as amended, of the Geneva Conventions Act 1962 or an offence under section 7 or 8 of the International Criminal Court Act 2006, (h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (i) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (j) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or (j) of section 2(1) of the Maritime Security Act 2004, (k) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (l) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006.”; (vi)

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 247. #564727

  (2) Níl feidhm ag fo-riail (1) maidir leis na cionta seo a leanas: (a) cion faoin Acht Tréasa 1939, (b) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, (c) cion faoi alt 7 (cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh) nó 8 (cionta coimhdeacha) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (d) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (e) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (f) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (g) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005 nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (h) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, (i) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.”,

  (2) Sub-rule (1) does not apply to the following offences: (a) an offence under the Treason Act 1939, (b) murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, (c) an offence under section 7 (genocide, crimes against humanity and war crimes) or 8 (ancillary offences) of the International Criminal Court Act 2006, (d) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (e) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (f) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or(j) of section 2 (1) of the Maritime Security Act 2004, (g) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (h) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006. (i) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Act 1962, including an offence by an accessory before or after the fact.”,

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 248. #602331

  D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").

  Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 249. #602334

  Glacadh Coinbhinsiún Hong Cong an 15 Bealtaine 2009 faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta.

  The Hong Kong Convention was adopted on 15 May 2009 under the auspices of the International Maritime Organization.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 250. #602339

  Foráiltear go sainráiteach i gCoinbhinsiún Hong Cong go ndéanfaidh a Pháirtithe bearta níos déine a ghlacadh atá comhsheasmhach leis an dlí idirnáisiúnta, i dtaca le longa a athchúrsáil ar bhealach atá sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, d’fhonn éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol a sheachaint, a laghdú nó a íoslaghdú.

  The Hong Kong Convention provides explicitly for its Parties to take more stringent measures consistent with international law, with respect to the safe and environmentally sound recycling of ships, in order to prevent, reduce or minimise any adverse effects on human health and the environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 251. #603204

  Ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit, measúnú ar éifeachtacht an Rialacháin seo agus, i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe, déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil a dhréachtú lena cur faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach.

  On the basis of the information referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall, in consultation with the Member States, evaluate the effectiveness of this Regulation and, in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention, draw up an annual report to be submitted to the International Narcotics Control Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 252. #604160

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 16 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965 ();

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 16 June 2003 or the International Maritime Organisation Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 253. #604823

  Tá sé d'aidhm ag an gCoinbhinsiún sin an comhar idirnáisiúnta a threisiú, lena n-áirítear comhaontuithe idirnáisiúnta comhléiriúcháin agus comhdháileacháin, agus an dlúthpháirtíocht a threisiú freisin d'fhonn léiriú cultúrtha na dtíortha agus na ndaoine aonair uile a chothú.

  That convention aims to strengthen international cooperation, including international co-production and co-distribution agreements, and solidarity so as to favour the cultural expression of all countries and individuals.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 254. #604946

  Cothófar, leis an gClár, éagsúlacht chultúrtha ar leibhéal idirnáisiúnta i gcomhréir le Coinbhinsiún UNESCO 2005.

  The Programme shall foster cultural diversity at international level in line with the 2005 Unesco Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 255. #631603

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síniodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an …(7)agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on …(7), and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 256. #631751

  Treoir 2006/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le rialú oibriúcháin aerárthaí a chumhdaítear le Cuid II, Caibidil 3, Imleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, an dara heagrán (1988) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 1).

  Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) (OJ L 374, 27.12.2006, p. 1).

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 257. #635859

  Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.

  Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 258. #640271

  Is conradh idirnáisiúnta a ghlac na Páirtithe sa Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 2010 é Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid(4)a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity(4)(the ‘Nagoya Protocol’) is an international treaty adopted on 29 October 2010 by the Parties to the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 259. #640300

  Ba cheart Prótacal Nagoya a chur chun feidhme ar bhealach ina dtacófaí go frithpháirteach le hionstraimí idirnáisiúnta nach bhfuil bunoscionn le cuspóirí an Phrótacail nó le cuspóirí an Choinbhinsiúin.

  The Nagoya Protocol should be implemented in a manner that is mutually supportive with other international instruments that do not run counter to the Protocol’s objectives or to those of the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 260. #643245

  Sa chomhthéacs seo, tá daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus le cearta oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas, go háirithe iad siúd a leagtar síos in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh.978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7)riachtanach chun tacú le dul chun cinn i dtreo forbartha inbhuanaithe, mar atá léirithe ag an socrú speisialta dreasachta lena soláthraítear fabhair taraife bhreise faoin Rialachán sin,

  In this context, the ratification and effective implementation of core international conventions on human rights and labour rights, environmental protection and good governance, notably those laid down in Annex VIII to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council(7), are essential to support progress towards sustainable development, as reflected by the special incentive arrangement providing for additional tariff preferences under that Regulation,

  Rialachán (AE) Uimh. 539/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hallmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3491/90 ón gComhairle

 261. #646414

  Toisc nach féidir feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 i dtríú tíortha, ba cheart don Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú, agus rannpháirtíocht chomhaltaí ionchasacha ó thríú tiortha, arna mbunú faoi dhlí na dtríú tíortha sin, á formheas aige, deimhin a dhéanamh de, i gcomhairle leis na Ballstáit sin ar faoina ndlíthe a bunaíodh comhaltaí ionchasacha eile d'EGTC, go bhfuil curtha i bhfeidhm ag na tríú tíortha coinníollacha agus nósanna imeachta atá coibhéiseach leo siúd a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 nó gur ghníomhaigh siad i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích idir Ballstáit de Chomhairle na hEorpa, cibé an Ballstáit iad de chuid an Aontais iad freisin nó nach ea, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha, arna shíniú i Maidrid an 21 Bealtaine 1980, agus ar na Prótacail bhreise a glacadh dá bhun.

  As Regulation (EC) No 1082/2006 cannot apply in third countries, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should, when approving the participation of prospective members from third countries, established under the law of those third countries, satisfy itself, in consultation with those Member States under whose laws other prospective members of the EGTC have been established, that the third countries have applied equivalent conditions and procedures to those laid down in Regulation (EC) No 1082/2006 or acted in accordance with international bilateral or multilateral agreements concluded between Member States of the Council of Europe, whether or not they are also Member States of the Union, based on the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, and the additional Protocols adopted pursuant thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 262. #676245

  Ag a 16ú Cruinniú Speisialta in 2008, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 08-05 chun plean téarnaimh nua do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú, a chuirfí in ionad an iarphlean téarnaimh a glacadh in 2006.

  At its 16th Special Meeting in 2008, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted Recommendation 08-05 to establish a new recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and in the Mediterranean, replacing the previous recovery plan adopted in 2006.

  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 263. #681553

  Ba cheart leis an ngníomhaíocht tógáil ar an taithí a fuarthas san Aontas agus sna Ballstáit i mbainistiú conairí áirithe, lena n-áirítear bearta a bunaíodh tríd an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long a glacadh in 2004.

  Action should build on the experience gained in the Union and in Member States in managing certain pathways, including measures established through the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments adopted in 2004.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 264. #707569

  na tiomantais idirnáisiúnta atá glactha ag an tríú tír nó ag an eagraíocht idirnáisiúnta lena mbaineann, nó oibleagáidí eile a eascraíonn as coinbhinsiúin nó ionstraimí atá ceangailteach ó thaobh an dlí de agus óna rannpháirtíocht i gcórais réigiúnacha nó i gcórais iltaobhacha, go háirithe a bhaineann le sonraí pearsanta a chosaint.

  the international commitments the third country or international organisation concerned has entered into, or other obligations arising from legally binding conventions or instruments as well as from its participation in multilateral or regional systems, in particular in relation to the protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 265. #720562

  measfar, chun an dleacht sin a mheasúnú, an mhaoin sin a bheith sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, faoi réir ceart tríú tíortha agus ar an gcuntar go bhféadfadh sé go gcuirfí chun feidhme forálacha coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chánachas dúbailte.

  such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 266. #723447

  measfar, chun an dleacht sin a mheasúnú, an mhaoin sin a bheith sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, faoi réir ceart tríú tíortha agus ar an gcuntar go bhféadfadh sé go gcuirfí chun feidhme forálacha coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chánachas dúbailte.

  such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 267. #727019

  Ag a 15ú cruinniú speisialta in 2006, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 06-05 lena bunaíodh plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, plean a mbeidh deireadh leis in 2022 (“an plean téarnaimh”).

  At its 15th special meeting in 2006, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted Recommendation 06-05 establishing a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean ending in 2022 (‘the recovery plan’).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 268. #727609

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“an Coinbhinsiún”) ( IO L 162, 18.6.1986, lch. 34).

  International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (OJ L 162, 18.6.1986, p. 34).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 269. #729368

  D'fhonn athruithe sa Chód Custaim nó forálacha a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta, athruithe a bhfuil gá leo ar chúiseanna modheolaíochta agus an gá atá le córas éifeachtúil a bhunú chun sonraí a bhailiú agus staidreamh a chur le chéile a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas:

  In order to take account of changes in the Customs Code or provisions deriving from international conventions, changes necessary for methodological reasons and the need to set up an efficient system for the collection of data and the compilation of statistics, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of:

  Rialachán (AE) 2016/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 270. #730629

  Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid.

  They have formed the subject of international agreements and international conventions, including the International Plant Protection Convention (IPPC) of 6 December 1951 concluded at the United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) and its new, revised text approved by the FAO Conference in November 1997 at its 29th session.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 271. #731591

  Gan dochar do na hoibleagáidí a fhorchuirtear faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí (IPPC), agus na caighdeáin ábhartha idirnáisiúnta á gcur san áireamh, ní ghlacfaidh an t-údarás inniúil ach le deimhniú fíteashláintíochta atá le plandaí, táirgí plandaí nó réada eile atá le tabhairt isteach ó thríú tír, má tá Cuid A d'Iarscríbhinn V á comhlíonadh ag an deimhniú sin. I gcás ina bhfuil na plandaí, táirgí plandaí nó réada eile le tabhairt isteach ó thríú tír nach de thionscnamh na tíre sin iad, ní ghlacfaidh an t-údarás inniúil ach le deimhniú fíteashláintíochta a bhfuil Cuid A nó Cuid B d'Iarscríbhinn V á comhlíonadh acu.

  Without prejudice to obligations under the International Plant Protection Convention (IPPC) and taking into account relevant international standards, the competent authority shall only accept a phytosanitary certificate accompanying plants, plant products or other objects to be introduced from a third country, if the content of that certificate complies with Part A of Annex V. Where the plants, plant products or other objects are to be introduced from a third country from which they do not originate, the competent authority shall only accept a phytosanitary certificate complying either with Part A or Part B of Annex V.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 272. #754598

  Is é a bheidh i leithead soithigh an t-uasleithead mar atá sé sainmhínithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas (“Coinbhinsiún 1969”).

  The breadth of a vessel shall be the maximum breadth as defined in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships (the ‘1969 Convention’).

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 273. #1109247

  DE BHRÍ gur inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Airithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929,

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 274. #1139826

  (2) (a) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh codlaitín agus druganna dainséaracha eile a síníodh sa Ghinéive an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  (2) ( a ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to opium and other dangerous drugs signed at Geneva on the 19th day of February, 1925, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 2 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 275. #1139828

  (b) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh druganna támhshuanacha a mhonarú agus a dháileadh a síníodh sa Ghinéive an 13ú lá d'Iúil, 1931, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 3 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  ( b ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to the manufacture and distribution of narcotic drugs signed at Geneva on the 13th day of July, 1931, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 3 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 276. #1170314

  “(d) aon chríoch a bhaineann le gníomhachtaí sa Stát ag an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960”.

  "(d) any purpose related to the activities in the State of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960".

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 277. #1200693

  (3) San alt seo ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Guadalajara’ an Coinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um aontú rialacha áirithe maidir le hiompar idirnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh duine seachas an t-iompróir conarthach, a rinneadh i Guadalajara, Meicsiceo, an 18ú lá de Mheán Fómhair, 1961.”

  (3) In this section 'the Guadalajara Convention' means the Convention, supplementary to the Warsaw Convention, for the unification of certain rules relating to international carriage by air performed by a person other than the contracting carrier done at Guadalajara, Mexico, on the 18th day of September, 1961."

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 278. #1200939

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, déanfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo é a chlárú leis na Náisiúin Aontaithe agus leis an Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Shibhialta.

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered with the United Nations and the International Civil Aviation Organisation by the Government of the United States of Mexico. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 279. #1200984

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo le Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagal XI, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Shibhialta agus go dtí gach Stát is Comhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht. [EN]

  This Convention shall be deposited with the Government of the United States of Mexico with which, in accordance with Article XI, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the International Civil Aviation Organisation and to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 280. #1232239

  [An tiontú oifigiúil.] ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN LE hÉIRINN, DO CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE CAIDREAMH, DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA AGUS DO CHOINBHINSIÚIN AGUS DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ EAGRAÍOCHT NA NÁISIÚN AONTAITHE, SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA EILE, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH, AN DÍOLÚINE AGUS NA PRIBHLÉIDÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RESPECTING DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS RESPECTING THE IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE UNITED NATIONS ORGANISATION, THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS AND CERTAIN OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS, FOR THOSE PURPOSES TO MAKE PROVISION AS RESPECTS SUCH RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 281. #1232663

  á dhearbhú dóibh gur cheart go leanfadh ceisteanna nach rialaítear go sainráite le forálacha an Choinbhinsiúin seo a bheith faoi bhrí rialacha an dlí idirnáisiúnta ghnáich,

  Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 282. #1233148

  á dhearbhú dóibh go leanfaidh ábhair nach rialaítear go sainráite le forálacha an Choinbhinsiúin seo faoi bhrí rialacha an dlí idirnáisiúnta ghnáich,

  Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 283. #1241526

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1966” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte a síníodh i Londain an 5ú lá d'Aibreán, 1966;

  "the Convention of 1966" means the International Convention on Load Lines signed in London on the 5th day of April, 1966;

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 284. #1281409

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta é le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered with the Secretary-General of the United Nations by the International Civil Aviation Organisation. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 285. #1281420

  Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí fhógra a bheidh dírithe chuig an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta.

  Any Contracting State may denounce this Convention by notification addressed to the International Civil Aviation Organisation.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 286. #1281602

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar ocsailt chun a shínithe sa Háig an 16 Nollaig, 1970, ag Stáit a bhi páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh sa Háig ón 1 go dtí an 16 Nollaig, 1970 (dá ngairtear Comhdháil na Háige anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 December, 1970, by States participating in the International Conference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December, 1970 (hereinafter referred to as The Hague Conference).

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 287. #1291120

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe i Montreal an 23 Meán Fómhair, 1971 ag Stáit a bhí páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh i Montreal ón 8 go dtí an 23 Meán Fómhair, 1971 (dá ngairtear Comhdháil Mhontreal anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 1971, by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 8 to 23 September 1971 (hereinafter referred to as the Montreal Conference).

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 288. #1325424

  [EN] ciallaíonn “Coinbhinsiún 1969” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969;

  "the Convention of 1969" means the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969;

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 289. #1357731

  —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon oibleagáidí de chuid an Rialtais a eascróidh faoi Airteagal 17 de Choinbhinsiún Washington (a chuireann d'oibleagáid ar na Stáit Chonarthachá aon easnamh a shlánú a bheidh ar an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún sin) a urscaoileadh.

  —(1) The Minister for Finance may discharge any obligations of the Government arising under Article 17 of the Washington Convention (which obliges the Contracting States to meet any deficit of the International Centre for Settlement of Investment Disputes established under that Convention).

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 290. #1358432

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo leis na críocha go léir a bhfuil Stát Conarthach freagrach as a gcaidreamh idirnáisiúnta, ach amháin na críocha sin atá eisiata ag an Stát sin trí fhógra scríofa a chur chuig earbthach an Choinbhinsiúin seo tráth a dhaingnithe, a ghlactha nó a fhormheasta nó aon tráth dá éis sin.

  This Convention shall apply to all territories for whose international relations a Contracting State is responsible, except those which are excluded by such State by written notice to the depositary of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 291. #1444221

  (ii) cion a bheidh faoi réim an Choinbhinsiúin chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta, a rinneadh i Montreal an 23ú lá de Mheán Fómhair, 1971, [EN] (iii) cion tromaí lena ngabhann ionsaí ar bheatha, ar iomláine coirp nó ar shaoirse duine faoi chosaint idirnáisiúnta, [EN] (iv) cion lena ngabhann fuadach, giall a thógáil nó príosúnú neamhdhleathach tromaí, [EN] (v) cion lena ngabhann pléascán nó arm tine uathoibríoch a úsáid, i gcás go gcuireann an úsáid sin daoine i mbaol, agus [EN] (vi) aon chion ar iarracht é aon cheann de na cionta roimhe seo a dhéanamh. [EN]

  (ii) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on the 23rd day of September, 1971,

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 292. #1457149

  4. in imeachtaí a bhaineann le clárú nó le bailíocht paitinní, trádmharcanna, dearthaí, nó le cearta eile dá leithéid sin is gá a thaisceadh nó a chlárú, cúirteanna an Stáit Chonarthaigh inar iarradh an taisceadh nó an clárú, nó arb ann a rinneadh nó a mheastar faoi théarmaí coinbhinsiúin idirnáisiúnta go ndearnadh é;

  4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an international convention deemed to have taken place;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 293. #1457839

  Ach nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a síníodh sa Bhruiséil an 10 Bealtaine 1952, i bhfeidhm i gcás ceann de na Stáit sin, scoirfidh na forálacha seo d'éifeacht a bheith acu i gcás an Stáit sin.

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 294. #1461392

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓT-ACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 19TH DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 295. #1461734

  (2) Is é dualgas cibé daoine a bheidh forordaithe cibé suimeanna a chinnfidh Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste, agus a bheidh deimhnithe ag Stiúrthóir an Chiste, a íoc gach bliain isteach sa Chiste Cúitimh Idirnáisiúnta um Ola-Thruailliú arna bhunú faoin gCoinbhinsiún ar an gCiste (dá ngairtear “an Ciste” san Acht seo) i cibé slí agus ar nó roimh cibé dáta a bheidh forordaithe, agus déanfar aon suim den sórt sin a chinneadh de réir na dtuairisceán a chuirfear faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (1) nó, i gcás go mainneoidh nó go bhfailleoidh an duine lena mbaineann a thuairisceán a chur faoina bhráid ar nó roimh an dáta forordaithe, cibé suim a íoc leis an gCiste a ríomhfar ar mheastachán de thuairisceáin an duine sin le haghaidh na bliana sin.

  (2) It shall be the duty of such persons as may be prescribed to pay each year into the International Oil Pollution Compensation Fund established under the Fund Convention (in this Act referred to as "the Fund") in such manner and on or before such date as may be prescribed such sums as may be determined by the Assembly of the Fund Convention and certified by the Director of the Fund, any such sum to be determined in accordance with the returns submitted to the Minister under subsection (1) or, where the person concerned fails or neglects to submit his return on or before the prescribed date, to pay to the Fund such sum as may be calculated on an estimate of that person's returns for that year.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 296. #1466539

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 297. #1466579

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention provided that the place of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol, or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 298. #1466630

  Tabharfaidh Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne scéala go pras do na Stáit uile is Páirtithe i gCoinbhinsiún Vársá nó sa Choinbhinsiún sin arna leasú, do na Stáit uile a shínigh an Prótacal seo nó a d'aontaigh dó, agus don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, i dtaobh dáta gach sínithe, dáta taiscthe gach ionstraime daingniúcháin nó aontachais, an dáta a dtiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm agus faisnéis iomchuí eile.

  The Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all States Parties to the Warsaw Convention or of that Convention as amended, all signatory or acceding States to the present Protocol, as well as the International Civil Aviation Organisation, of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other relevant information. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 299. #1466698

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 300. #1466749

  Tabharfaidh Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne scéala go pras do na Stáit uile is Páirtithe i gCoinbhinsiún Vársá nó sa Choinbhinsiún sin arna leasú, do na Stáit uile a shínigh an Prótacal seo nó a d'aontaigh dó, agus don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, i dtaobh dáta gach sínithe, dáta taiscthe gach ionstraime daingniúcháin nó aontachais, an dáta a dtiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm agus faisnéis iomchuí eile.

  The Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all States Parties to the Warsaw Convention or to that Convention as amended, all signatory or acceding States to the present Protocol, as well as the International Civil Aviation Organisation, of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other relevant information. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 301. #1466833

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955, and at Guatemala City in 1971 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 302. #1466896

  Tabharfaidh Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne scéala go pras do na Stáit uile is Páirtithe i gCoinbhinsiún Vársá nó sa Choinbhinsiún sin arna leasú, do na Stáit uile a shínigh an Prótacal seo nó a d'aontaigh dó, agus don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, i dtaobh dáta gach sínithe, dáta taiscthe gach ionstraime daingniúcháin nó aontachais, an dáta a dtiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm agus faisnéis iomchuí eile.

  The Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all States Parties to the Warsaw Convention or to that Convention as amended, all signatory or acceding States to the present Protocol, as well as the International Civil Aviation Organisation, of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other relevant information. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 303. #1467175

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríoch dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 304. #1467236

  Tabharfaidh Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne scéala go pras do na Stáit uile is Páirtithe i gCoinbhinsiún Vársá nó sa Choinbhinsiún sin arna leasú, do na Stáit uile a shínigh an Prótacal seo nó a d'aontaigh dó, agus don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, i dtaobh dáta gach sínithe, dáta taiscthe gach ionstraime daingniúcháin nó aontachais, an dáta a dtiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm agus faisnéis iomchuí eile.

  The Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all States Parties to the Warsaw Convention or to that Convention as amended, all signatory or acceding States to the present Protocol, as well as the International Civil Aviation Organisation, of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other relevant information. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 305. #1471353

  (10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haistriú sonraí má cheanglaítear nó má údaraítear aistriú na sonraí nó na faisnéise arb í atá sna sonraí le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó má cheanglaítear an t-aistriú sin le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát.

  (10) This section shall not apply to a transfer of data if the transfer of the data or the information constituting the data is required or authorised by or under any enactment or required by any convention or other instrument imposing an international obligation on the State.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 306. #1476519

  Aon uair is gá, chun críocha an Choinbhinsiúin seo, luach airgeadra amháin a chinneadh i dtéarmaí airgeadra eile, is é a bheidh sa luach sin cibé luach a bheidh cinnte go réasúnach ag an nGníomhaireacht, tar éis dul i gcomhairle leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.

  Whenever it shall be necessary for the purposes of this Convention to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Agency, after consultation with the International Monetary Fund. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 307. #1477081

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo maidir leis na críocha go léir atá faoi dhlínse baill, lena n-áirítear na críocha a bhfuil ball freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta, seachas críocha a ndéanann an ball sin iad a eisiamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do thaisclann an Choinbhinsiúin seo tráth daingnithe, glactha nó formheasa, nó tráth dá éis sin.

  This Convention shall apply to all territories under the jurisdiction of a member including the territories for whose international relations a member is responsible, except those which are excluded by such member by written notice to the depository of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 308. #1479772

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 309. #1479774

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i dTaca le Dlínse Shibhialta in Ábhair a bhaineann le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 310. #1479950

  —(1) Sa Chuid seo ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh ar síníodh iad araon sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  —(1) In this Part "the Conventions" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships and the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision both signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 311. #1479983

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEA GOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 312. #1480159

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i d Taca Le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann Le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 313. #1506994

  Más rud é, maidir le haon díospóid idir dhá Pháirtí Chonarthacha nó níos mó i dtaobh léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo, nach féidir leis na páirtithe í a réiteach trí chomhchaibidlí nó trí mhodhanna eile, féadfar, má iarrann aon cheann de na Páirtithe Conarthacha lena mbaineann é, an díospóid a tharchur lena réiteach chuig an gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta.

  Any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Convention, which the parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request of any one of the Contracting Parties concerned, be referred for settlement to the International Court of Justice. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 314. #1507045

  AR PÁIRTITHE IAD sa Choinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19 Bealtaine, 1956.

  THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 315. #1555513

  Tá forálacha an Ailt seo de bhreis ar na rialacha maidir le coimirciú daonchairdiúil sibhialtach agus nithe sibhialta atá faoi urláimh Páirtí sa choinbhleacht, ar rialacha iad atá sa Cheathrú Coinbhinsiún, go háirithe i gCodanna I agus III den Choinbhinsiún sin, agus ar rialacha infheidhme eile an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le cearta bunúsacha an duine a choimirciú le linn coinbhleachta armtha idirnáisiúnta.

  3.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 316. #1560256

  Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 nó a ordóidh go ndéanfar sáruithe tromchúiseacha den sórt sin, is é sin le rá, na gníomhartha seo a leanas i gcoinne daoine nó maoine a choimircítear faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin iomchuí de Choinbhinsiúin na Ginéive:

  The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 317. #1596298

  agus Sceideal B: COM (2016) 437 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an 17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016.

  AND SCHEDULE B: COM (2016)437 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION’S BEHALF WITH REGARD CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2016.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 318. #1604071

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 319. #1604072

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eargraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 320. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 321. #1616725

  An Bille um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) 2005 do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste, agus don phrótacal a ghabhann leis an gcoinbhinsiún sin maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaí, a osclaíodh lena shíniú in Cape Town an 16 Samhain 2001; do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara; agus do leasú an Achta Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta) 2004

  INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (CAPE TOWN CONVENTION) BILL 2005 TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT, AND TO THE PROTOCOL TO THAT CONVENTION ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, OPENED FOR SIGNATURE AT CAPE TOWN ON 16 NOVEMBER 2001; TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS; AND TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INTERNATIONAL CONVENTIONS) ACT 2004

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 322. #1626542

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas ag an 12ú Comhthionól Ginearálta de chuid OTIF maidir le leasuithe áirithe ar an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) agus ar na Foscríbhinní leis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 389.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE UNION AT THE 12TH GENERAL ASSEMBLY OF OTIF AS REGARDS CERTAIN AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) AND TO ITS APPENDICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 389.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 323. #1627011

  Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú arna chríochnú idir an Chónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san Aontas Eorpach (COGECA), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Cumann na nEagraíochtaí Náisiúnta um Fhiontair Iascaireachta (EUROPÊCHE) an 21 Bealtaine 2012 arna leasú an 8 Bealtaine 2013 maidir leis an gCoinbhinsiún um Obair san Iascaireacht, 2007 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 235.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE GENERAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE EUROPEAN UNION (COGECA), THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF FISHING ENTERPRISES (EUROPÊCHE) OF 21 MAY 2012 AS AMENDED ON 8 MAY 2013 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 235.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 324. #1628099

  Prótacal Leasuithe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta (maille le téacs an Leagain Chomhdhlúite den Choinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta).

  PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (WITH TEXT OF THE CONSOLIDATED VERSION OF THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 325. #1639143

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) Rinne an Coiste breithniú ar an togra le haghaidh an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES)

  THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) THE COMMITTEE TOOK THE PROPOSAL FOR THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) INTO CONSIDERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 326. #1645093

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 1999. Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Tharrthálas. Rinneadh i Londain an 28 Aibreán, 1989 agus síníodh thar ceann na hÉireann an 26 Meitheamh, 1990. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd-Rúnaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta an 6 Eanáir, 1995. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 14 Iúil,1996.

  TREATY SERIES NO. 1 OF 1999. INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE. DONE AT LONDON ON 28 APRIL, 1989. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 26 JUNE, 1990. IRELAND’S INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 6 JANUARY, 1995. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 14 JULY, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 327. #1645097

  Sraith Conarthaí Uimh. 11 de 2002. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUalachlínte, 1966. Arna dhéanamh i Londain an 11 Samhain 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann an 7 Bealtaine 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 7 Lúnasa 2002.

  TREATY SERIES NO. 11 OF 2002. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966. DONE AT LONDON 11 NOVEMBER 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED 7 MAY 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND 7 AUGUST 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 328. #1645136

  Sraith Conarthaí Uimh. 6 de 2004. An Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na Loingseoireachta Muirí. Rinneadh sa Róimh an 10 Márta, 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd_Rúnaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta an 10 Meán Fómhair, 2004. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 9 Nollaig, 2004.

  TREATY SERIES NO. 6 OF 2004. CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION. DONE AT ROME ON 10 MARCH, 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 10 SEPTEMBER, 2004. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 9 DECEMBER, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 329. #1645138

  Sraith Conarthaí Uimh. 7 de 2002. An Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Cóireála nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach maille le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar é a Dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 10 Nollaig 1984. Arna shíniú ag Éirinn an 28 Meán Fómhair 1992. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 11 Aibreán 2002. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 26 Meitheamh, 1987. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 11 Bealtaine 2002.

  TREATY SERIES NO. 7 OF 2002. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 10 DECEMBER 1984. SIGNED BY IRELAND ON 28 SEPTEMBER 1992. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 11 APRIL 2002. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 26 JUNE 1987. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 11 MAY 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 330. #1645150

  Sraith Conarthaí Uimh. 7 de 2003. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974. Rinneadh i Londain an 11 Samhain, 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd-Rúnaí na hEagraíochta Idirnáisiúnta Muirí an 24 Meán Fómhair, 2003. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 24 Nollaig, 2003.

  TREATY SERIES NO.7 OF 2003. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974. DONE AT LONDON ON 11 NOVEMBER, 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED WITH THE SECRETARY_GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 24 SEPTEMBER, 2003. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 24 DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 331. #1645214

  ( ) Sraith Conarthaí, 9/1975. Prótacal III arna tharraingt suas ag an gComhdháil Taidleoireachta a tionóladh d'fhonn go bhfeidhmeofaí na Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta maidir le hIompar Earraí d'Iarnród (CIM) agus le hIompar Paisinéirí agus Bagáiste d'Iarnród (CIV) dar dáta an 7 Feabhra, 1970, maidir le Méadú ar na Rátaí Uasta an Ciliméadar sna Ranníocaí ó Stáit Chonarthacha i leith Caiteachas na Príomh-Oifige. Berne, 9 Samhain, 1973. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 31 Eanáir, 1974.

  treaty series, 9/1975. protocol iii drawn up by the diplomatic conference convened with a view to bringing into force the international conventions concerning the carriage of goods by rail (cim) and the carriage of passengers and luggage by rail (civ) of 7 february, 1970 concerning the increase in the maximum rates per kilometre of the contrubutions of contracting states towards the expenses of the central office. berne, 9 november, 1973. entered into force for ireland on 31st january, 1974.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 332. #1649638

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 333. #1650898

  Leis an liosta seo, cuirtear chun feidhme rialuithe dé-úsáide arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear Comhshocraíocht Wassenaar, an Córas um Rialú na Teicneolaíochta Diúracán (MTCR), Grúpa na Soláthróirí Ábhar Núicléach (NSG), Grúpa na hAstráile agus an Coinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha (CWC).

  This list implements internationally agreed dual-use controls including the Wassenaar Arrangement, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers’ Group (NSG), the Australia Group and the Chemical Weapons Convention (CWC).

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 334. #1656552

  ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an 14 Meitheamh 2020, agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;

  ‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on 14 June 2020, and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 335. #1656687

  Treoir 2006/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le rialú oibriúcháin aerárthaí a chumhdaítear le Cuid II, Caibidil 3, Imleabhar 1 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, an dara heagrán (1988) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 1).

  Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) (OJ L 374, 27.12.2006, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 336. #1661373

  Lena áirithiú go leanfaidh Eacuadór lena thiomantas do phríomhchoinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus cearta saothair, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a bheith faoi réir chur chun feidhme leanúnach éifeachtach na gcoinbhinsiún sin ag Eacuadór.

  To ensure that Ecuador maintains its commitment to core international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance, the application of this Regulation should be subject to the continued and effective implementation of those conventions by Ecuador.

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 337. #1661434

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 338. #1661449

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 339. #1662671

  Má shainmhínítear lastas atá á iompar ag soitheach coimeádáin i gcomhréir le Treoirlínte IMO is infheidhme nó le hionstraimí de bhun an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (Coinbhinsiún SOLAS), measfar go gcomhlíonann an sainmhíniú sin an Rialachán seo.

  Where cargo carried by a container ship is defined in accordance with applicable IMO Guidelines or instruments pursuant to the Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention), that definition shall be deemed to comply with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 340. #1665435

  Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo, agus go háirithe leis an sásra do chomhar riaracháin a leagtar amach ann, maidir le doiciméid i ndáil le stádas sibhialta a eisíodh ar bhonn na gCoinbhinsiún ábhartha de chuid an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Stádas Sibhialta (CISS).

  This Regulation, and in particular the mechanism for administrative cooperation set out therein, should not apply to civil status documents issued on the basis of the relevant International Commission on Civil Status (‘ICCS’) Conventions.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 341. #1665683

  Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ar páirtí nó páirtithe iontu Ballstát amháin nó níos mó tráth a nglacfar an Rialachán seo agus a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  This Regulation is without prejudice to the application of international conventions to which one or more Member States are party at the time of adoption of this Regulation and which concern matters covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 342. #1666804

  Ba cheart an sainmhíniú ar luamh pléisiúir agus ar árthach pléisiúir a ailíniú níos fearr leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974).

  The definition of pleasure yacht and craft should be better aligned with the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (1974 SOLAS Convention).

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 343. #1666849

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974); agus

  the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (the 1974 SOLAS Convention); and

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 344. #1666850

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 345. #1667864

  tá feidhm ag an gCoinbhinsiún ar na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc;

  the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea is applicable;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 346. #1672337

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 347. #1672343

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle (IO L 315, 30.11.2017, lch. 1).”.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 (OJ L 315, 30.11.2017, p. 1).’.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 348. #1680637

  ceadúnais oibríochta iompair, doiciméid le hiompar san fheithicil, coisc ar bhóithre áirithe a úsáid, táillí ar úsáid bóithre, oibleagáidí faoi chonarthaí caighdeánacha maidir le hiompar earraí, doiciméid a dhréachtú lena gcruthófar an conradh iompair, ceadanna iompair idirnáisiúnta, oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, an nóta coinsíneachta idirnáisiúnta a dhréachtú, teorainneacha a thrasnú, seoltóirí lasta, doiciméid speisialta a ghabhann le hearraí.”;

  transport operating licences, documents to be carried in the vehicle, bans on using certain roads, road-use fees, obligations under standard contracts for the carriage of goods, drafting of documents which form the transport contract, international transport permits, obligations under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, drafting of the international consignment note, crossing borders, freight forwarders, special documents accompanying goods.’;

  Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 349. #1682245

  Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.

  That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 350. #1714987

  Maidir leis an méid sin, ba cheart dóibh a bheith comhfhreagrach do na ceanglais a bunaíodh ar an leibhéal idirnáisiúnta, a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chicago.

  They should correspond to the requirements which have been established in this regard at international level, as laid down in the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 351. #1725831

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 19 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965;

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 19 June 2003 or the International Maritime Organization Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 352. #1736563

  Ba cheart na rialacha sin a áirithiú nach mbaineann oibreoirí eacnamaíocha an Aontais aon tairbhe as trádáil lena gcuirfí chun cinn nó lena n-éascófaí cur chun feidhme beartas maidir le pionós an bháis nó maidir le céastóireacht nó íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach, nach bhfuil ag teacht le Treoirlínte AE ábhartha, leis an gCairt agus le coinbhinsiúin agus conarthaí idirnáisiúnta.

  Such rules should ensure that Union economic operators do not derive any benefits from trade which either promotes or otherwise facilitates the implementation of policies on capital punishment or on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which are not compatible with the relevant EU Guidelines, the Charter and international conventions and treaties.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 353. #1748501

  Leis an liosta seo, cuirtear chun feidhme rialuithe dé-úsáide arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, lena náirítear Comhshocraíocht Wassenaar, an Córas um Rialú na Teicneolaíochta Diúracán (MTCR), Grúpa na Soláthróirí Ábhar Núicléach (NSG), Grúpa na hAstráile agus an Coinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha (CWC).

  This list implements internationally agreed dual-use controls including the Wassenaar Arrangement, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers' Group (NSG), the Australia Group and the Chemical Weapons Convention (CWC).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 354. #1777038

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long ó EMI, a glacadh an 13 Feabhra 2004 agus a tháinig i bhfeidhm an 8 Meán Fómhar 2017, tá sé d’oibleagáid ar gach long nósanna imeachta bainistíochta uisce ballasta a dhéanamh de réir caighdeáin EMI, agus tá sé d’oibleagáid ar chalafoirt agus críochfoirt a ainmnítear chun umair uisce ballasta a ghlanadh agus a dheisiú, saoráidí leordhóthanacha a sholáthar chun dríodar a ghlacadh.

  In accordance with the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, which was adopted on 13 February 2004 by IMO and which entered into force on 8 September 2017, all ships are obliged to carry out ballast water management procedures according to IMO standards, and ports and terminals designated for the cleaning and repair of ballast water tanks are required to provide adequate facilities for the reception of sediments.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 355. #1777045

  Measfar, áfach gur “aistir idirnáisiúnta” iad na haistir sin laistigh den Aontas faoi reachtaíocht mhuirí idirnáisiúnta (an Coinbhinsiún MARPOL agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (SOLAS)).

  However, such intra-Union voyages are considered international voyages under international maritime legislation (the MARPOL Convention and the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 356. #1777743

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (UNCLOS), an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil an 29 Nollaig 1972 (“Coinbhinsiún Londan”) agus Prótacal 1996 (“Prótacal Londan”), Iarscríbhinn V a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 1973 (MARPOL), arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann leis, agus Coinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt an 22 Márta 1989 agus le reachtaíocht dramhaíola an Aontais, eadhon Treoir 2008/98/CE agus Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit bainistiú dramhaíola fónta a áirithiú chun an bruscar muirí ó fhoinsí mara agus talaimh araon a chosc agus a laghdú.

  In accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL), as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989 and with Union waste legislation, namely Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council, Member States are required to ensure environmentally sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 357. #1809950

  Má ghlactar páirt i ngníomhaíochtaí an Údaráis, bíonn sé sin gan dochar d’inniúlachtaí, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoi, inter alia, na gcoinbhinsiún sin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (ILO) is ábhartha agus is infheidhme, amhail Coinbhinsiún Uimh. 81 maidir le hIniúchadh Saothair i dTionscal agus i dTráchtáil, agus gan dochar do chumhachtaí na mBallstát chun an caidreamh tionsclaíoch náisiúnta a rialáil, idirghabháil a dhéanamh ann agus faireachán a dhéanamh air, go háirithe i bhfeidhmiú an chirt chun cómhargála agus chun gníomhaíochta comhchoitinne.

  Taking part in the activities of the Authority is without prejudice to the Member States’ competences, obligations and responsibilities under, inter alia, relevant and applicable International Labour Organisation (ILO) conventions, such as Convention No 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce, and to the Member States’ powers to regulate, mediate or monitor national industrial relations, in particular on the exercise of the right to collective bargaining and to take collective action.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 358. #1811417

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 359. #1811418

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle (IO L 315, 30.11.2017, lch. 1).

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 (OJ L 315, 30.11.2017, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 360. #1811593

  Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi mhír 16, stopfaidh soitheach iascaireachta atá faoi bhrat Pháirtí Conarthaigh agus atá ag iascach an tuinnín nó éisc atá cosúil leis an tuinnín i limistéar Choinbhinsiún ICCAT lasmuigh d'uiscí faoin dlínse náisiúnta má thugann soiteach cigirechta a bhfuil bratainn ICCAT dá ndéantar cur síos uirthi i mír 7 ar foluain aici agus ar a bhfuil cigire comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí, ach amháin má tá an soitheach cigireachta i mbun oibríochtaí iascaireachta, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin curtha i gcrích aige.

  Subject to the arrangements agreed under paragraph 16, a fishing vessel flagged to a Contracting Party and fishing for tuna or tuna-like fishes in the ICCAT Convention area outside waters under national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by an inspection vessel flying the ICCAT pennant described in paragraph 7 and carrying an inspector unless the fishing vessel is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately once it has finished such operations.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 361. #1814294

  Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le hÉascú Muirthrácht Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún FAL”), a glacadh an 9 Aibreán 1965 agus a leasaíodh an 8 Aibreán 2016, Caighdeán 1.1.

  International Maritime Organization (IMO) Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (the ‘FAL Convention’), adopted on 9 April 1965 and amended on 8 April 2016, Standard 1.1.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 362. #1814342

  Áirítear leis an gcatagóir oibleagáidí tuairiscithe seo an fhaisnéis is gá a sholáthar i gcomhréir le Coinbhinsiún FAL agus le hionstraimí dlí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  This category of reporting obligations includes the information which is to be provided in accordance with the FAL Convention and other relevant international legal instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 363. #1824585

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets as regards the amendment of the Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 364. #1824614

  Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle an 25 Iúil 1978 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR) an 14 Samhain 1975 sa Ghinéiv (IO L 252, 14.9.1978, lch. 1).

  Council Regulation (EEC) No 2112/78 of 25 July 1978 concerning the conclusion of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975 at Geneva (OJ L 252, 14.9.1978, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 365. #1825014

  Ba cheart don Aontas tacú leis na moltaí eile uile toisc iad a bheith bunaithe ar an eolaíocht, i gcomhréir le tiomantas an Aontais don chomhar idirnáisiúnta ar son chosaint na bithéagsúlachta de réir Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus i gcomhréir le cinntí a glacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin.

  The Union should support all other proposals because they are science-based, in line with the Union’s commitment to international cooperation for the protection of biodiversity in accordance with Article 5 of the UN Convention on Biological Diversity, and in line with decisions taken at the Conference of the Parties to that Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 366. #1825556

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 367. #1825572

  Déanfaidh Ballstáit an Aontais ar comhaltaí iad de Chomhairle ICAO, ag gníomhú go comhpháirteach dóibh, an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta sa 219ú seisiún i dtaca le glacadh na leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago a chur in iúl.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) at its 219th session as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation shall be expressed by the Member States of the Union that are members of the ICAO Council, acting jointly.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 368. #1825579

  Tháinig an Coinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún Chicago”), lena rialaítear aeriompar idirnáisiúnta, i bhfeidhm an 4 Aibreán 1947.

  The Convention on International Civil Aviation (‘the Chicago Convention’), which regulates international air transport, entered into force on 4 April 1947.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 369. #1827610

  is é ‘Limistéar Choinbhinsiún ICCAT’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh;

  ‘ICCAT Convention Area’ is the geographical area defined in the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas;

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 370. #175095

  Ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an l lú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach, agus ós deimhin liom go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19(1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part II of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part III of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 21st day of October, 1969, by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation, and being satisfied that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19 (1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 371. #1555601

  3. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha agus na Páirtithe sa choinbhleacht an cúnamh a thugann eagraíochtaí den Chrois Dhearg (den Chorrán Dearg, den Leon Dearg agus den Ghrian Dhearg) agus Conradh Chumainn na Croise Deirge d'íospartaigh choinbhleachtaí, de réir fhorálacha na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo agus de réir phrionsabail bhunúsacha na Croise Deirge mar atá foirmlithe ag Comhdhálacha Idirnáisiúnta na Croise Deirge, a éascú ar gach slí is féidir. [EN] 4. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha agus na Páirtithe sa choinbhleacht, a mhéid is féidir, saoráidí atá cosúil leo sin a luaitear i míreanna 2 agus 3 a chur ar fáil do na heagraíochtaí daonchairdiúla eile dá dtagraítear sna Coinbhinsiúin agus sa Phrótacal seo agus atá arna n-údarú go cuí ag na Páirtithe faoi seach sa choinbhleacht agus a dhéanann a ngníomhaíochtaí daonchairdiúla de réir fhorálacha na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo.

  The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall, as far as possible, make facilities similar to those mentioned in paragraphs 2 and 3 available to the other humanitarian organisations referred to in the Conventions and this Protocol which are duly authorised by the respective Parties to the conflict and which perform their humanitarian activities in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 372. #1591705

  Sraith Conarthaí 11/1975. Prótacal I arna tharraingt suas ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh d'fhonn go bhfeidhmeofaí na Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta maidir le hIompar Earraí d'Iarnród (CIM) agus le hIompar Paisinéirí agus Bagáiste d'Iarnród (CIV), dar dáta an 7 Feabhra, 1970. Berne, 9 Samhain, 1973. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 1 Eanáir, 1975.

  ( ) treaty series 11/1975. protocol i drawn up by the diplomatic conference convened with a view to bringing into force the international conventions concerning the carriage of goods by rail (cim) and the carriage of passengers and luggage by rail (civ) of 7th february, 1970. berne, 9 november, 1973. entered into force for ireland on 1st january, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 373. #1592735

  Tithe an Oireachtais. An Roghchoiste um Thalmhaíocht agus Bia. Togra go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann Éire d’aontú le Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta. Aibreán 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. SELECT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FOOD. PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN THE ACCESSION BY IRELAND TO THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. APRIL 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 374. #1593390

  5) Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú a Chur in Iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil Idirnáisiúnta. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  5) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 375. #1602759

  6) An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 – arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 – AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) ION 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 376. #1608499

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Plandaí arna athbhreithniú agus arna cheadú le Rún 12/97 den Naoú Seisiún is Fiche de Chomhdháil FAO i mí na Samhna 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION, AS REVISED AND APPROVED BY RESOLUTION 12/97 OF THE TWENTY-NINTH SESSION OF THE FAO CONFERENCE IN NOVEMBER 1997 (COM(2003) 470 - C5-0392/2003 - 2003/0178(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 377. #1614093

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 6: Tuarascáil ar: COM (2006) 288: Cinneadh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach. Aibreán, 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS. EU SCRUTINY REPORT NO. 6: REPORT ON: COM (2006) 288: A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 378. #1626428

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 379. #1626440

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 19 Márta, 1991, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 798.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, AS REVISED AT GENEVA ON 19 MARCH, 1991 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 798.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1626559

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION'S BEHALF WITH REGARD TO CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER - 5 OCTOBER, 2016 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1626561

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail laistigh den Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin, 1995 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 44.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, WITHIN THE INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL WITH RESPECT TO THE EXTENSION OF THE GRAINS TRADE CONVENTION, 1995 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 44.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 382. #1626806

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin, 1995 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 154.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL WITH RESPECT TO THE EXTENSION OF THE GRAINS TRADE CONVENTION, 1995 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 154.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1628098

  Prótacal an 3 Meitheamh 1999 chun modhnú a dhéanamh ar Choinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna dhéanamh in Vilnius (Prótacal Vilnius), maille lena iarscríbhinn, an Coinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF 1999), arna leasú.

  PROTOCOL OF 3 JUNE, 1999 FOR THE MODIFICATION OF THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY1980, DONE AT VILNIUS (VILNIUS PROTOCOL), WITH ITS ANNEX, THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF 1999), AS AMENDED.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1628134

  An Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste maidir le Nithe a Bhaineann go Sonrach le Trealamh Aerárthaí. Arna shíniú in Cape Town an 16 Samhain, 2001.

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT. SIGNED AT CAPE TOWN ON 16 NOVEMBER, 2001.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1632156

  An Bille um Thruailliú na Farraige(Leasú), 1998 do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain an 30ú lá de Shamhain 1990, do leasú an Achta um Thruailliú na Farraige,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  SEA POLLUTION (AMENDMENT) BILL, 1998 TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER 1990, TO AMEND THE SEA POLLUTION ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1637041

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Háig an 18 Deireadh Fómhair, 1907, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES, DONE AT THE HAGUE ON 18TH OCTOBER, 1907, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1637043

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a síníodh i Washington DC an 3 Márta, 1973 — arna leasú le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe i mBonn i 1979, agus arna leasú tuilleadh le cruinniú Urghnách de Chomhdháil na bPáirtithe in Gaborone (An Bhotsuáin) i 1983.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) SIGNED AT WASHINGTON DC ON 3RD MARCH, 1973 _ AS AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES IN BONN IN 1979, AND AS FURTHER AMENDED BY AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GABORONE (BOTSWANA) IN 1983

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1637068

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain an 30ú lá de Dheireadh Fómhair, 1990. Leagadh cóip den Ionstraim seo faoi bhráid Dháil Éireann an 30 Meitheamh, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER, 1990. A COPY OF THIS INSTRUMENT WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 30TH JUNE, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1637181

  Go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir théarmaí Airteagal 29.5.2 den Bhunreacht, téarmaí an Phrótacail a rinneadh i Londain an 8ú lá de Shamhain, 1996 chun leasú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil, 1972 a bhfuil feidhm aige go hidirnáisiúnta.

  THAT DÁIL ÉIREANN, IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF ARTICLE 29.5.2 OF THE CONSTITUTION, APPROVES THE TERMS OF THE PROTOCOL DONE AT LONDON ON THE 8TH DAY OF NOVEMBER, 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 WHICH APPLIES INTERNATIONALLY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #144438

  Dá gcumarsáidí oifigiúla agus chun a ndoiciméid go léir a sheoladh teachtfaidh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Institiúidí an Choinbhinsiúin agus na comhlachtaí comhordaithe, i gcríoch na Stát is páirtithe sa Choinbhinsiún, an chóir a thugtar d'eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  For their official communications and the transmission of all their documents, the European Economic Community, the Institutions of the Convention and the co-ordinating bodies shall enjoy in the territory of the States party to the Convention the treatment accorded to international organizations.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 391. #151574

  ciallaíonn "Rialacháin Teileagraim Idirnáisiúnta" aon rialacháin maidir le teileagraim atá faoi réir comhaontaithe idirnáisiúnta faoi théarmaí an Choinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus atá daingnithe ag an Stát;

  "International Telegraph Regulations" means any regulations concerning telegrams which are subject to international agreement under the terms of the International Telecommunication Convention for the time being in force and which have been ratified by the State;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 392. #157671

  TÁ NA STÁIT AR PÁIRTITHE IAD sa Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 6 Iúil, 1970 (dá ngairtear "an Prótacal Breise" anseo ina dhiaidh seo).

  THE STATES PARTIES to the Additional Protocol to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Burssels on 6 July, 1970 (hereinafter called "the Additional Protocol")

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 393. #158048

  Is é is éifeacht don Ordú seo a chumasú an Coinbhinsiún chun Díospóidí Idirnáisiúnta idir Stáit agus Náisiúnaigh de chuid Stát eile a Shocrú a chur i bhfeidhm de bhun an Achta um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The effect of this Order is to enable the Convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, to be implemented pursuant to the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 394. #175098

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954.

  It is hereby declared that the countries specified in Part I of the Schedule to this Order have accepted the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 395. #175101

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo faoi réim an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954.

  It is hereby declared that the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, extends to the territories specified in Part IV of the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 396. #283041

  (36) Níor cheart go ligfeadh an urraim do thiomantais idirnáisiúnta a rinne na Ballstáit don Rialachán seo difear a dhéanamh do choinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil Ballstát amháin nó níos mó ina bpáirtithe iontu tráth a nglactar an Rialachán seo.

  (36) Respect for international commitments entered into by the Member States means that this Regulation should not affect international conventions to which one or more Member States are parties at the time this Regulation is adopted.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 397. #283208

  2. Beidh tosaíocht ag an Rialachán seo, áfach, amhail idir Bhallstáit, ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó sa mhéid go mbaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair atá á rialú ag an Rialachán seo.

  2. However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 398. #299621

  Cinnfidh an Coimisiún comhtháthú leasuithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 2 i ndáil le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus i ndáil leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, sa mhéid gurb é atá iontu ná uasdátú teicniúil ar fhorálacha Choinbhinsiún SOLAS agus Chód ISPS.

  The Commission shall decide on the integration of amendments to the international instruments referred to in Article 2 in respect of ships operating domestic services and the port facilities serving them to which this Regulation applies, in so far as they constitute a technical update of the provisions of the SOLAS Convention and the ISPS Code.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 399. #308012

  (4) Ba cheart don Chomhphobal, i gcomhréir leis na caighdeáin agus leis na cleachtais mholta a socraíodh leis an gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, arna shíniú in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago), ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme maidir le táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus soláthar BAT/SAL;

  (4) The Community should lay down, in line with the Standards and Recommended Practices set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and the provision of ATM/ANS;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 400. #311773

  (10) Ba cheart a chur san áireamh freisin go leagann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) ceanglas ar na páirtithe in CITES gan cead onnmhairíochta CITES a dheonú ach amháin i gcás ina ndearnadh speiceas atá liostaithe in CITES a lománú, inter alia, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta sa tír onnmhairíochta.

  (10) Account should also be taken of the fact that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) places a requirement on parties to CITES only to grant a CITES permit for export when a CITES-listed species has been harvested, inter alia, in compliance with national legislation in the exporting country.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 401. #311779

  (14) Cheal sainmhínithe arna chomhaontú go hidirnáisiúnta, ba cheart gurb é a bheadh mar bhonn le sainmhíniú a thabhairt ar céard í lománaíocht neamhdhleathach ná reachtaíocht na tíre inar lománaíodh an t-adhmad, lena n-áirítear rialacháin mar aon leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha ar páirtí iontu an tír sin a chur chun feidhme sa tír sin.

  (14) In the absence of an internationally agreed definition, the legislation of the country where the timber was harvested, including regulations as well as the implementation in that country of relevant international conventions to which that country is party, should be the basis for defining what constitutes illegal logging.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 402. #312051

  (5) Ba cheart an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") a chur san áireamh, ar Coinbhinsiún é ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na mbeart is gá chun oibriú sábháilte aerárthaí a áirithiú.

  (5) Account should be taken of the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), which provides for the implementation of the measures necessary to ensure the safe operation of aircraft.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 403. #316554

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 404. #328803

  Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.

  Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 405. #338647

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo dochar do chur i bhfeidhm coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh Ballstát amháin nó níos mó ina bpáirtithe iontu tráth a nglacfar an Rialachán seo agus lena leagfar síos rialacha easaontachta dlí a bhaineann le hoibleagáidí conarthacha.

  This Regulation shall not prejudice the application of international conventions to which one or more Member States are parties at the time when this Regulation is adopted and which lay down conflict-of-law rules relating to contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 406. #338648

  Beidh tosaíocht ag an Rialachán seo, áfach, amhail idir Bhallstáit, ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó ná dhá Bhallstát a mhéid a bhaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair a rialaítear leis an Rialachán seo.

  However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 407. #339023

  Dá ainneoin sin, maidir le hearraí ina bhfuil ceimiceáin a d'fhéadfaí a scaoileadh faoi choinníollacha áirithe úsáide nó faoi choinníollacha áirithe diúscartha agus atá faoi thoirmeasc nó faoi shrian mór sa Chomhphobal laistigh de chatagóir úsáide amháin nó níos mó a leagtar síos sa Choinbhinsiún nó atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC, tá an chuma air gur cuí go mbeidís freisin faoi réir na rialacha maidir le fógra onnmhairíochta a thabhairt.

  Nevertheless, it seems appropriate that articles containing chemicals that could be released under certain conditions of use or disposal and that are banned or severely restricted in the Community within one or more of the use categories laid down in the Convention or are subject to the international PIC procedure should also be subject to the export notification rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 408. #339025

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba chóir faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC a sholáthar do na Páirtithe sa Choinbhinsiún a iarrfaidh faisnéis den sórt sin.

  In accordance with the Convention, information on transit movements of chemicals subject to the international PIC procedure should be provided to Parties to the Convention who request such information.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 409. #339043

  Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a chur chun feidhme;

  to implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, hereinafter "the Convention";

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 410. #341426

  Féadfar na sainmhínithe a leagtar amach i bpointe 1 go pointe 6 agus i bpointe 15 go pointe 18 d'Airteagal 3, na tagairtí do choinbhinsiúin agus do chóid idirnáisiúnta agus do Rúin agus do Chiorcláin IMO, na tagairtí do chaighdeáin ISO, na tagairtí d'ionstraimí Comhphobail, chomh maith leis na hiarscríbhinní a ghabhann leo, a leasú chun go mbeidh siad ag luí le hionstraimí idirnáisiúnta agus Comhphobail, a glacadh, a leasaíodh nó a tháinig i bhfeidhm tar éis an Treoir seo a ghlacadh, ar an gcoinníoll nach leathnófar leis sin raon feidhme na Treorach seo.

  The definitions set out in points 1 to 6 and 15 to 18 of Article 3, the references to international conventions and codes and to IMO Resolutions and Circulars, the references to ISO standards and the references to Community instruments and the Annexes thereto may be amended in order to bring them into line with international and Community instruments which have been adopted, amended or brought into force after the adoption of this Directive, provided that the scope of this Directive is not thereby broadened.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 411. #344868

  Bunaítear leis an Rialachán seo na bearta a bheidh le leanúint ag eagraíochtaí a gcuirtear de chúram orthu cigireacht, suirbhéireacht agus deimhniúchán a dhéanamh i leith long i ndáil le comhlíonadh na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le sábháilteacht ar muir agus maidir le truailliú muirí a chosc, agus an cuspóir saoirse a bheith ann chun seirbhísí a sholáthar á chur chun cinn san am céanna.

  This Regulation establishes measures to be followed by organisations entrusted with the inspection, survey and certification of ships for compliance with the international conventions on safety at sea and prevention of marine pollution, while furthering the objective of freedom to provide services.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 412. #345304

  Ach ar a shon sin, maidir le Stát nach comhalta é den Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus nach gceadaítear lena dhlí forálacha mhír 1 a chur i bhfeidhm, féadfaidh sé, tráth daingnithe an Choinbhinsiúin seo, tráth a ghlactha, tráth a fhormheasta nó tráth aontachais leis nó tráth ar bith ina dhiaidh sin, a dhearbhú go mbeidh an tAonad Cuntais dá dtagraítear i mír 1 cothrom le 15 franc óir.

  Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the Unit of Account referred to in paragraph 1 shall be equal to 15 gold francs.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 413. #345439

  Má fhormheasann Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta togra le haghaidh leasú a dhéanamh ar Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, beidh feidhm ag na leasuithe sin amhail ón tráth a chinnfidh an Coiste.

  If a proposal to amend the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, including the limits, has been approved by the Legal Committee of the International Maritime Organisation, those amendments will apply as from the time determined by the Committee.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 414. #347006

  Maidir leis na bearta atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ar eilimintí iad a bhaineann le hoiriúnú a dhéanamh ar an liosta de na nósanna imeachta custaim nó de na cóireálacha nó de na húsáidí atá faofa ag lucht custaim dá dtagraítear i mír 1 d'fhonn athruithe sa Chód Custaim nó forálacha a dhíorthaíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chur san áireamh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 11(3).

  The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation relating to the adaptation of the list of customs procedures or customs-approved treatment or use referred to in paragraph 1 in order to take into account changes in the Customs Code or provisions deriving from international conventions, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 11(3).

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 415. #351775

  Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.

  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 416. #432571

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974 AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA, DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO GIVING FURTHER EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON 1 NOVEMBER 1974 AND ITS PROTOCOLS, PROVIDING ACCESS TO PASSENGER VESSELS FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY, TO ENABLE SUNKEN VESSELS TO BE RAISED, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 ADOPTED AT GENEVA ON 23 FEBRUARY 2006, TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS 1894 TO 2005 AND TO AMEND AND EXTEND PART IV OF THE HARBOURS ACT 1996 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 417. #438855

  (1) Ní dhéanann an Coinbhinsiún difear d’aon ionstraim idirnáisiúnta ar Páirtithe inti Stáit Chonarthacha agus ina bhfuil forálacha maidir le nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún, mura ndéanann na Stáit is Páirtithe san ionstraim sin dearbhú dá mhalairt.

  (1) The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 418. #438867

  (1) Beidh an Coinbhinsiún ar oscailt lena shíniú ag na Stáit ba Chomhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach tráth a Seachtú Seisiún Déag agus ag na Stáit eile a ghlac páirt sa Seisiún sin.

  (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States which participated in that Session.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 419. #457084

  Athdhearbhaíonn an Phortaingéil bailíocht na ngealltanas arna ndéanamh i gcomhaontuithe idirnáisiúnta láithreacha ar páirtí iontu í agus go háirithe in Airteagal 5 de Choinbhinsiún Aontachais na Portaingéile leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur i bhfeidhm.

  Portugal reaffirms the validity of undertakings entered into in existing international agreements to which it is party, in particular in Article 5 of the Convention on Portuguese accession to the Convention Applying the Schengen Agreement.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 420. #462420

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d’aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 421. #462426

  Féadfaidh aon Stát a dhearbhú, nuair a bheidh sé ag síniú nó ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, go sroichfidh an Coinbhinsiún chuig gach críoch nó chuig aon chríoch a bhfuil sí freagrach as a caidreamh idirnáisiúnta.

  Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 422. #462586

  (1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint taidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.

  (1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 423. #462766

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin thar ceann aon Stáit eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 424. #510574

  Ba cheart do chur chun feidhme an Chláir i dtríú tíortha rannchuidiú le cuspóirí forbartha na tíre is tairbhí agus ba cheart dóibh bheith comhsheasmhach le hionstraimí comhair eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear na cuspóirí agus na tosaíochtaí beartas ábhartha Aontais agus acquis Aontais agus na coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha.

  Implementation of the Programme in third countries should contribute to the development objectives of the beneficiary country and be consistent with other cooperation instruments of the Union, including the objectives and priorities of the relevant Union policies and Union acquis, and the relevant international conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 425. #515809

  (24) Ós rud é go ndéantar foráil leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long maidir le measúnú éifeachtach ar na rioscaí a bhaineann le córais bhainistíochta uisce ballasta, ba cheart go measfaí go bhfuil formheas deiridh agus cineál-cheadú iardain na gcóras sin coibhéiseach leis an údarú táirge a éilítear faoin Rialachán seo.

  (24) As the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments provides for an effective assessment of the risks posed by ballast water management systems, the final approval and subsequent type-approval of such systems should be considered equivalent to the product authorisation required under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 426. #517949

  (9) Trí bhíthin an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973 agus trí bhíthin Phrótacal 1978 atá bainteach leis sin (Marpol 73/78), bhunaigh an IMO rialacha idirnáisiúnta maidir le truailliú a chosc, ar rialacha iad a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, agus a dhéanann difear do dhearadh agus d’oibriú thancaer ola.

  (9) The IMO has established, in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 related thereto (MARPOL 73/78), internationally agreed pollution prevention rules affecting the design and operation of oil tankers.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 427. #520303

  (10) Ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún fógraí faoi bhráid na Rúnaíochta i dtaobh gníomhaíochtaí rialála críochnaitheacha de chuid an Aontais nó de chuid na mBallstát lena gcuirtear toirmeasc nó srian mór ar cheimiceáin d’fhonn iad a chuimsiú sa nós imeachta idirnáisiúnta PIC i gcásanna nuair a chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa Choinbhinsiún i ndáil leis sin.

  (10) Notifications to the Secretariat of Union or Member State final regulatory actions banning or severely restricting chemicals, with a view to their inclusion in the PIC procedure, should be submitted by the Commission in cases where the criteria laid down in the Convention in this regard are met.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 428. #520345

  (a) Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta (an "Coinbhinsiún") a chur chun feidhme;

  (a) implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (the "Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 429. #556279

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 430. #561884

  Dá bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife bhreise a sholáthraítear faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú do na tíortha sin i mbéal forbartha atá leochaileach toisc easpa éagsúlaithe agus toisc gan iad a bheith lánpháirtithe a ndóthain sa chóras idirnáisiúnta trádála, chun cuidiú leo na hualaigh agus na freagrachtaí speisialta a ghlacadh, ar ualaigh agus freagrachtaí iad a thagann as daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus cearta saothair, le cosaint an chomhshaoil agus le dea-rialachas.

  Consequently, the additional tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance should be granted to those developing countries which, due to a lack of diversification and insufficient integration within the international trading system, are vulnerable, in order to help them assume the special burdens and responsibilities resulting from the ratification of core international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance as well as from the effective implementation thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 431. #563237

  ciallaíonn "eagraíocht réigiúnach um bainistíocht iascaigh" nó "ERBI" eagraíocht fhoréigiúnach nó réigiúnach nó eagraíocht chomhchosúil a bhfuil sé d’inniúlacht aici faoin dlí idirnáisiúnta bearta caomhnaithe agus bainistíochta a bhunú i gcomhair beo-acmhainní muirí a cuireadh faoina freagracht de bhua an choinbhinsiúin nó an chomhaontaithe lenar bunaíodh í;

  "regional fisheries management organisation" or "RFMO" means a sub-regional, regional or a similar organisation with competence under international law to establish conservation and management measures for living marine resources placed under its responsibility by virtue of the convention or agreement by which it was established;

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 432. #566867

  Leagfaidh an Coimisiún béim faoi leith ar na gealltanais maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe sa Chomhaontú a chur chun feidhme go héifeachtach, á chur san áireamh dó an fhaisnéis shonrach a sholáthraíonn comhlachtaí ábhartha faireacháin do Choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus na comhaontuithe déthaobhacha comhshaoil a liostaítear i dTeideal IX den Chomhaontú.

  The Commission will attach particular importance to the effective implementation of commitments on trade and sustainable development in the Agreement, taking into account the specific information provided by the relevant monitoring bodies of the fundamental Conventions of the International Labour Organisation and the multilateral environmental agreements listed in Title IX of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 433. #567109

  Cuirfidh an Coimisiún tábhacht ar leith ar chur chun feidhme éifeachtach na ngealltanas maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe sa Chomhaontú, agus an fhaisnéis shonrach a sholáthraíonn comhlachtaí ábhartha monatóireachta Choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus na comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil atá liostaithe i dTeideal VIII de Chuid IV den Chomhaontú á dtabhairt san áireamh.

  The Commission will attach particular importance to the effective implementation of commitments on trade and sustainable development in the Agreement, taking into account the specific information provided by the relevant monitoring bodies of the fundamental Conventions of the International Labour Organisation and the multilateral environmental agreements listed in Title VIII of Part IV of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 434. #602328

  Le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 cuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Basel agus leasú [4] ar an gCoinbhinsiún sin a glacadh in 1995, nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus lena mbunaítear toirmeasc ar onnmhairiú dramhaíola guaisí chuig tíortha nach baill iad den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE).

  Regulation (EC) No 1013/2006 implements the Basel Convention as well as an amendment [4] to that Convention adopted in 1995, which has not yet entered into force at international level, and which establishes a ban on exports of hazardous waste to countries that are not members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 435. #602416

  ciallaíonn "olltonnáiste" an t-olltonnáiste a ríomhtar i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, 1969, nó i gcomhréir leis na rialacha a bheidh in aon choinbhinsiún a ghlacfaidh a ionad;

  "gross tonnage" means the gross tonnage (GT) calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 436. #602784

  Leanfaidh an Coimisiún d’athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo agus, más iomchuí, déanfaidh sé moltaí tráthúla chun tabhairt faoina mbeidh ag tarlú i ndáil le Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún Basel, más gá sin.

  The Commission shall keep this Regulation under review and, if appropriate, make timely proposals to address developments relating to international Conventions, including the Basel Convention, should it prove necessary.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 437. #602962

  Cuirfidh an Coimisiún achoimre ar na teachtaireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus i gcomhairle leis na Ballstáit.

  A summary of the communications made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be submitted by the Commission to the International Narcotics Control Board in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention and in consultation with the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 438. #606679

  Ba cheart a ráthú go mbeifear in ann tairbhiú go hiomlán de na cearta sin chomh maith leis na cearta sin a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá Faoi Mhíchumas, agus ba cheart aon bhacainní ar an tairbhiú sin a dhíchur.

  The full enjoyment of those rights, as well as of the rights deriving from international conventions to which the Union has acceded, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, should be guaranteed and any obstacles should be dismantled.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 439. #619916

  na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;

  the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 440. #640368

  Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le hacmhainní géiniteacha dá ndéantar rochtain agus comhroinnt na dtairbhí a rialú le hionstraimí speisialaithe idirnáisiúnta atá comhsheasmhach le cuspóirí an Choinbhinsiúin agus Phrótacal Nagoya, agus nach bhfuil bun os cionn leo.

  This Regulation does not apply to genetic resources for which access and benefit-sharing is governed by specialised international instruments that are consistent with, and do not run counter to the objectives of the Convention and the Nagoya Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 441. #671280

  malartú dea-chleachtas agus comhphlé ar an leibhéal idirnáisiúnta a chur chun cinn, lena n-áirítear comhphlé déthaobhach le tríú tíortha, agus UNCLOS á chur san áireamh mar aon leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha atá ann cheana agus atá bunaithe ar UNCLOS, gan dochar do chomhaontuithe eile ná do shocruithe a d’fhéadfadh a bheith ann idir an Aontas agus na tríú tíortha lena mbaineann.

  promoting the exchange of best practices and dialogue at international level, including bilateral dialogue with third countries, taking into account UNCLOS and the relevant international conventions based on UNCLOS, without prejudice to other agreements or arrangements which may exist between the Union and the third countries concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 442. #725073

  Ba cheart treoracha speisialta a eisiúint freisin a mhéid maidir leis an gcumhacht atá ag píolótaí a bhfuil aerárthaí faoina gcúram agus a mhéid a bhaineann le leathnú ar dhlínse choiriúil na tíre inar cláraíodh an t-aerárthach faoin dlí eitlíochta idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún Thóiceo um Chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí.

  Special instructions should also be issued concerning the power of the pilots in charge of aircraft and the extension of the criminal jurisdiction of the country of registration of the aircraft under international aviation law, in particular the Tokyo Convention on Offences and certain other acts committed on board aircraft.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 443. #727908

  Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi phointe 16, stopfaidh soitheach atá faoi bhrat Páirtí Chonarthaigh agus atá ag iascach tuinníní nó éisc atá cosúil le tuinníní i limistéar an Choinbhinsiúin lasmuigh de na huiscí dá dhlínse náisiúnta má thugann long a bhfuil bratainn ICCAT dá ndéantar cur síos uirthi i bpointe 7 ar foluain uirthi agus ar a bhfuil cigire comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí, ach amháin má tá an soitheach i mbun oibríochtaí iascaireachta iarbhír, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin curtha i gcrích aige.

  Subject to the arrangements agreed under point 16, a vessel flagged to a Contracting Party and fishing for tuna or tuna-like fish in the Convention area outside the waters within its national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by a ship flying the ICCAT pennant described in point 7 and carrying an inspector, unless the vessel is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately once it has finished such operations.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 444. #729393

  D'fhonn athruithe sa Chód Custaim agus forálacha a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chur san áireamh, tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 10a, lena ndéantar oiriúnú ar an liosta de na nósanna imeachta custaim nó de na cóireálacha nó de na húsáidí atá faofa ag lucht custaim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.”;

  In order to take account of changes in the Customs Code and provisions deriving from international conventions, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 10a adapting the list of customs procedures or customs-approved treatment or use referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of this Article.’;

  Rialachán (AE) 2016/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 445. #1109263

  “(3) Iompar a bheidh le déanamh ag roinnt aeriompróirí i ndiaidh a chéile measfar, chun críocha an Choinbhinsiúin seo, gur iompar neamhroinnte amháin é má áiríonn na páirtithe é mar aon oibríocht amháin, cibé acu a comhaontaíodh nó nár comhaontaíodh ina thaobh i bhfoirm chonartha amháin nó sreath conarthaí, agus ní chaillfidh sé a ghné idirnáisiúnta de bhíthin conradh amháin nó sreath conarthaí a bheith le comhlíonadh uile go léir i gcríoch an aon-Stáit amháin.”

  "(3) Carriage to be performed by several successive air carriers is deemed, for the purposes of this Convention, to be one undivided carriage if it has been regarded by the parties as a single operation, whether it had been agreed upon under the form of a single contract or of a series of contracts, and it does not lose its international character merely because one contract or a series of contracts is to be performed entirely within the territory of the same State." [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 446. #1109475

  Tabharfaidh Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne fógra láithreach do Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus do gach Stát is Comhalta den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe agus don Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta ina gcuirfear in iúl:

  The Government of the People's Republic of Poland shall give immediate notice to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations and to the International Civil Aviation Organisation:

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 447. #1155964

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe agus breoite, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú, agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 448. #1155971

  Mura féidir coimirce a shocrú dá réir sin, ansin, faoi réir forálacha an Airteagail seo, iarrfaidh an Chumhacht Choinneála ar eagraíocht daonchairdiúil, ar nós Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, na feidhmeanna daonchairdiúla a ghabháil de láimh a bheidh á gcomhlíonadh faoin gCoinbhinsiún seo ag Cumhachtaí Coimirceacha, nó glacfaidh sí le tairiscint seirbhísí ó eagraíocht den sórt sin.

  If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organisation, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 449. #1156477

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded, sick and shipwrecked persons, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 450. #1156484

  Mura féidir coimirce a shocrú dá réir sin, ansin, faoi réir forálacha an Airteagail seo, iarrfaidh an Chumhacht Choinneála ar eagraíocht daonchairdiúil, ar nós Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, na feidhmeanna daonchairdiúla a ghabháil de láimh a bheidh á gcomhlíonadh faoin gCoinbhinsiún seo ag Cumhachtaí Coimirceacha nó glacfaidh sí le tairiscint seirbhísí ó eagraíocht den sórt sin.

  If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organisation, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 451. #1156981

  Mura féidir coimirce a shocrú dá réir sin, ansin, faoi réir forálacha an Airteagail seo, iarrfaidh an Chumhacht Choinneála ar eagraíocht daonchairdiúil, ar nós Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, na feidhmeanna daonchairdiúla a ghabháil de láimh a bheidh á gcomhlíonadh faoin gCoinbhinsiún seo ag Cumhachtaí Coimirceacha, nó glacfaidh sí le tairiscint seirbhísí ó eagraíocht den sórt sin.

  If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organisation such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 452. #1158296

  Mura féidir coimirce a shocrú dá réir sin, ansin, faoi réir forálacha an Airteagail seo, iarrfaidh an Chumhacht Choinneála ar eagraíocht daonchairdiúil, ar nós Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, na feidhmeanna daonchairdiúla a ghabháil de láimh a bheidh á gcomhlíonadh faoin gCoinbhinsiún seo ag Cumhachtaí Coimirceacha, nó glacfaidh sí le tairiscint seirbhísí ó eagraíocht den sórt sin.

  If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organisation, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 453. #1159348

  Má mheasann Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge gur gá é, molfaidh sé do na Cumhachtaí a bheidh i gceist Gníomhaireacht dá leithéid a eagrú, agus féadfaidh an Ghníomhaireacht sin bheith cosúil leis an gceann dá bhforáiltear in Airteagal 123 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949,

  The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organisation of such an Agency, which may be the same as that provided for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 454. #1170168

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SINÍODH I mBRUISÉAL AN 13u LÁ DE NOLLAIG, 1960, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS TÁILLÍ), A BHAINEANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1961.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 13TH DAY OF DECEMBER, 1960, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS AND CHARGES) RELATING TO THAT CONVENTION AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1961.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 455. #1174073

  —(1) Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais gur gá nó gur fóirsteanach aon earraí a fhuascailt ó dhleachtanna custam is inmhuirir d'fhonn déanamh de réir choinbhinsiúin nó chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát agus a bhaineann le hábhair seachas caidreamh tráchtála, féadfaidh sé le hordú foráil a dhéanamh i dtaobh fuascailt na n-earraí sin ó gach dleacht nó ó aon dleacht acu sin i cibé cúinsí agus faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar san ordú.

  —(1) The Minister for Finance, whenever he considers that f it is necessary or expedient to relieve any goods from customs duties chargeable with a view to conforming with an international convention or agreement to which the State is a party and which relates to matters other than commercial relations, may by order provide for the relief of those goods from all or any of those duties in such circumstances and subject to such conditions as may be specified in the order.

  Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

 456. #1199409

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO LEASUITHE ÁIRITHE AR AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC 1954, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL 1954, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA ACT, 1956 .

  Uimhir 1 de 1965: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1965

 457. #1357848

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d'aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.

  This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 458. #1358137

  (1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint thaidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.

  (1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 459. #1358420

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin tar ceann aon Stát eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 460. #1407721

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DEN PHRÓTACAL AG LEASÚ CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA EUROCONTROL MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 12ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DEN CHOMHAONTÚ ILTAOBHACH MAIDIR LE TÁILLÍ CÚRSA A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 12ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA (EURO-CONTROL), 1963 AGUS 1971.

  Air Navigation (Eurocontrol) Act, 1971 1971, No. 19 Air Navigation (Eurocontrol) Acts, 1963 and 1971. Number 38 of 1983

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 461. #1461394

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁIS-IÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGH-AIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 19th DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 462. #1466536

  Prótacal Breise Uimh. 1 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929.

  Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 463. #1480074

  (d) má thig an t-éileamh as imbhualadh nó in imthosca atá faoi réim Airteagal 13 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um aontú rialacha áirithe dlí maidir le himbhualadh idir soithí, a síníodh sa Bhruiséil an 23 Meán Fómhair, 1910;

  ( d ) if the claim arose out of a collision or in circumstances covered by Article 13 of the International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collisions between vessels, signed at Brussels on 23rd September, 1910;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 464. #1506987

  Féadfaidh aon tír, an tráth a thaiscfidh sí a hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais, nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sí freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta.

  Any country may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 465. #1506991

  Féadfaidh aon tír a mbeidh dearbhú déanta aici faoin mír sin roimhe seo ag tabhairt aon chríche a bhfuil sí freagrach ina caidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin seo an Coinbhinsiún a shéanadh go leithleach i leith na críche sin de réir fhorálacha airteagal 44.

  Any country which has made a declaration under the preceding paragraph extending this Convention to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Convention separately in respect of that territory in accordance with the provisions of article 44. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 466. #1507125

  Féadfaidh aon Stát, an tráth a thaiscfidh sé a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an bPrótacal seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sé freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta agus a mbeidh dearbhú déanta ina leith aige de réir airteagal 46 den Choinbhinsiún.

  Any State may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and in respect of which it has made a declaration in accordance with article 46 of the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 467. #1540816

  “11.—(1) Chun dliteanas úinéara loinge a ríomh faoi threoir tonnáiste loinge is é an tonnáiste an t-olltonnáiste arna ríomh de réir na rialachán maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn 1 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, 1969.

  "11.—(1) For the purposes of calculating the liability of the owner of a ship by reference to the tonnage of a ship the tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 468. #1554102

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 469. #1554104

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 470. #1554134

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 471. #1554286

  Ní bac ar ainmniú Cumhachtaí Coimirceacha d'fhonn na Coinbhinsiúin agus an Prótacal seo a chur chun feidhme é caidreamh taidhleoireachta a chothabháil idir na Páirtithe sa choinbhleacht nó coimirce leasanna Páirtí agus leasanna a náisiúnach a chur de chúram ar thríú Stát de réir rialacha an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le caidreamh taidhleoireachta.

  The maintenance of diplomatic relations between Parties to the conflict or the entrusting of the protection of a Party's interests and those of its nationals to a third State in accordance with the rules of international law relating to diplomatic relations is no obstacle to the designation of Protecting Powers for the purpose of applying the Conventions and this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 472. #1554762

  Le linn an tAlt seo a chur i ngníomh, is é an ceart atá ag teaghlaigh eolas a fháil ar ar tharla dá ngaolta is mó a bheidh mar spreagadh le gníomhaíochtaí na nArdpháirtithe Conarthacha, na bPáirtithe sa choinbhleacht agus na n-eagraíochtaí daonchairdiúla idirnáisiúnta a luaitear sna Coinbhinsiúin agus sa Phrótacal seo. [EN]

  In order to facilitate the gathering of information pursuant to the preceding paragraph, each Party to the conflict shall, with respect to persons who would not receive more favourable consideration under the Conventions and this Protocol:

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 473. #1554997

  Tá forálacha an Ailt seo de bhreis ar na rialacha maidir le coimirce dhaonchairdiúil atá sa Cheathrú Coinbhinsiún, go háirithe i gCuid II den Choinbhinsiún sin, agus i gcomhaontuithe idirnáisiúnta eile atá ina gceangal ar na hArdpháirtithe Conarthacha, chomh maith le rialacha eile an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le sibhialtaigh agus nithe sibhialta ar talamh, ar farraige nó san aer a choimirciú ar iarsmaí cogaíochta.

  The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection contained in the Fourth Convention, particularly in Part II thereof, and in other international agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as to other rules of international law relating to the protection of civilians and civilian objects on land, at sea or in the air against the effects of hostilities.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 474. #1555517

  Maidir le daoine a measadh, roimh thosach na cogaíochta, a bheith ina ndaoine gan stát nó ina ndídeanaithe faoi na hionstraimí idirnáisiúnta iomchuí a bhfuil glactha leo ag na Páirtithe lena mbaineann nó faoi reachtaíocht náisiúnta an Stáit dídine nó an Stáit cónaithe, is daoine coimircithe de réir bhrí Chodanna I agus III den Cheathrú Coinbhinsiún a bheidh iontu, i ngach uile chás agus gan aon idirdhealú leatromach.

  3.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 475. #1556047

  Más rud é go n-úsáidtear aerárthach tascartha chun céannacht aerárthaigh liachta a fhíorú agus í ag eitilt, nó chun a cheangal uirthi tuirlingt de réir Airteagail 30 agus 31 den Phrótacal, ba chóir go ndéanfadh an t-aerárthach tascartha agus an t-aerárthach liachta na nósanna imeachta tascartha caighdeánacha amhairc agus raidió a fhorordaítear le hIarscríbhinn 2 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid.

  If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a medical aircraft in flight or to require it to land in accordance with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual and radio interception procedures prescribed by Annex 2 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, should be used by the intercepting and the medical aircraft. [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 476. #1556147

  Beidh feidhm ag an bPrótacal seo, a dhéanann forbairt agus forlíonadh ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 gan a choinníollacha feidhme mar atá a leasú, maidir le gach coinbhleacht armtha nach gcumhdaítear le hAirteagal 1 den Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) agus a tharlaíonn i gcríoch Ardpháirtí Chonarthaigh idir a fhórsaí armtha agus fórsaí armtha easaontacha nó grúpaí armtha eagraithe eile, atá faoi cheannasaíocht fhreagrach agus a fheidhmíonn ceannas ar chuid dá chríoch de shórt a fhágann go bhfuil ar a gcumas oibríochtaí míleata leanúnacha agus comhbheartaithe a dhéanamh agus an Prótacal seo a chur i ngníomh.

  This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organised armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 477. #1560142

  Á bhreithniú di, go dtí go gceapfar Ionchúisitheoir an Bhinse Idirnáisiúnta, gur cóir don Choimisiún Saineolaithe a bunaíodh de bhun rún 780 (1992) leanúint ar bhonn práinne d'fhaisnéis a bhailiú a bhaineann le fianaise ar sháruithe tromchúiseacha ar Choinbhinsiúin na Ginéive agus ar sháruithe eile ar an dlí daonchairdiúil idirnáisiúnta mar a mholtar ina thuairisc eatramhach (S/25274),

  Considering that, pending the appointment of the Prosecutor of the International Tribunal, the Commission of Experts established pursuant to resolution 780 (1992) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law as proposed in its interim report (S/25274),

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 478. #1560740

  Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 um Íospartaigh Chogaidh a Choimirciú agus ar Phrótacal Breise II a ghabhann leo sin den 8 Meitheamh 1977, nó a ordóidh go ndéanfaí sáruithe tromchúiseacha den sórt sin.

  The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 479. #1577927

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM ULLMHACHT, FREAGAIRT AGUS COMHOIBRIÚ MAIDIR LE hOLA-THRUAILLIÚ, 1990, A RINNEADH I LONDAIN AN 30ú LÁ DE SHAMHAIN 1990, DO LEASÚ AN ACHTA UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1991, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990, DONE AT LONDON ON THE 30TH DAY OF NOVEMBER 1990, TO AMEND THE SEA POLLUTION ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 480. #1649538

  Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.

  Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 481. #1669315

  cuirtear chun feidhme iad agus lánurraim á tabhairt do threoirlínte, prionsabail agus coinbhinsiúin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear na Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach, Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine, Treoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta, Prionsabail Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe um Infheistíocht Fhreagrach sa Talmhaíocht agus i gCórais Bia, agus coinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, chomh maith le dlí idirnáisiúnta chearta an duine.

  are implemented with full respect for internationally agreed guidelines, principles and conventions, including the Principles for Responsible Investment, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Food and Agriculture Organization’s Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, and International Labour Organization conventions, as well as international human rights law.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 482. #1671675

  lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

  laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 483. #1684718

  Mar shampla, dá dtarraingeodh tír atá faoi bhearta siar ó chomhaontuithe comhshaoil iltaobhacha, agus ó phrótacail a ghabhann leo, ar comhaontuithe agus prótacail iad a bhfuil an tAontas ina pháirtí, nó ó Choinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a liostaítear in Iarscríbhinn Ia a ghabhann leis na Rialacháin, d’fhéadfadh glacadh na ngealltanas atá i bhfeidhm a tharraingt siar a bheith mar thoradh ar imscrúdú an athbhreithnithe eatramhacha.

  For instance, if a country under measures withdraws from multilateral environmental agreements, and protocols thereunder, to which the Union is a party, or from International Labour Organisation (ILO) Conventions listed in Annex Ia to the Regulations, the interim review investigation could result in the withdrawal of acceptance of the undertakings in force.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 484. #1716257

  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh do na Ballstáit agus iad ag feidhmiú a gceart agus ag comhlíonadh a ndualgas faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta a bhaineann le hábhair a chuimsítear leis an Rialachán seo, go háirithe faoina gcuid ceart agus dualgas faoi Choinbhinsiún Chicago.

  The Agency shall assist Member States in exercising their rights and fulfilling their obligations under international agreements relating to matters covered by this Regulation, in particular their rights and obligations under the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 485. #1716261

  faisnéis eile a bhfuil baint aici le cur chun feidhme an Rialacháin seo, faisnéis atá ar fáil sna Ballstáit ar fad agus atá ábhartha i dtaca leis an bhfaireachán a dhéanann ICAO ar na Ballstáit maidir le comhlíonadh Coinbhinsiún Chicago agus comhlíonadh na gcaighdeán idirnáisiúnta agus na gcleachtas molta;

  other information related to the implementation of this Regulation, which is common to all Member States and which is relevant for monitoring by ICAO of the compliance of Member States with the Chicago Convention and international standards and recommended practices.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 486. #1716657

  Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad i gCoinbhinsiún Chicago agus a mbeidh comhaontuithe idirnáisiúnta curtha i gcrích acu leis an Aontas agus dá mbun sin, dlí an Aontais glactha agus curtha i bhfeidhm acu sna réimsí a chuimsítear sa Rialachán seo.

  The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into international agreements with the Union pursuant to which they adopted and apply Union law in the fields covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 487. #1736552

  Le hAirteagal 5 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, le hAirteagal 7 de Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus le hAirteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, leagtar síos toirmeasc neamhchoinníollach uileghabhálach ar chéastóireacht agus ar íde nó ar phionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach.

  Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms all lay down an unconditional, comprehensive prohibition on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 488. #1748126

  Related materials are materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. ð Tá sé de cheangal rialuithe a dhéanamh freisin faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta ábhartha, amhail an Coinbhinsiún um Airm Cheimiceacha agus an Coinbhinsiún maidir le hAirm Bhitheolaíocha agus Tocsaine, agus i gcomhréir leis na gealltanais arna gcomhaontú i gcórais rialaithe onnmhairiúcháin iltaobhacha. ï

  Related materials are materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. ð Controls are also required under relevant international agreements, such as the Chemical Weapons Convention and the Biological and Toxin Weapons Convention, and in line with commitments agreed upon in multilateral export control regimes. ï

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 489. #1776989

  Is féidir an méid sin a bhaint amach trí choinbhinsiúin, cóid agus réitigh idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus an tsaoirse loingseoireachta dá bhforáiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (“UNCLOS”) á coinneáil.

  This can be achieved through compliance with international conventions, codes and resolutions while maintaining the freedom of navigation as provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (‘UNCLOS’).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 490. #1777309

  Déanfar na gníomhartha tarmligthe dá bhforáiltear san Airteagal seo a ghlacadh trí mhí ar a laghad roimh dhul in éag na tréimhse arna bunú go hidirnáisiúnta do ghlacadh intuigthe an leasaithe ar Choinbhinsiún MARPOL nó roimh dháta theacht i bhfeidhm beartaithe an leasaithe sin.

  The delegated acts provided for in this Article shall be adopted at least three months before the expiration of the period established internationally for the tacit acceptance of the amendment to the MARPOL Convention or the envisaged date for the entry into force of that amendment.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 491. #1781047

  Níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach sa mhéid go bhfuil siad ag teacht le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Bheirn chun Saothair Litríochta agus Ealaíon a Chosaint (“Coinbhinsiún Bheirn”), an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (“Comhaontú TRIPS”) agus Conradh EDMI um Chóipcheart (“WCT”).

  The obligations imposed in accordance with this Directive should apply only insofar as they are compatible with international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the WIPO Copyright Treaty (WCT).

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 492. #1781049

  Ag cur san áireamh dhlí an Aontais agus na n-oibleagáidí idirnáisiúnta atá ar na Ballstáit agus ar an Aontas, go háirithe faoi Choinbhinsiún Bheirn agus faoi Chomhaontú TRIPS, ba cheart doiciméid a bhfuil cearta maoine intleachtúla ag tríú páirtithe ina leith a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo.

  Taking into account Union law and the international obligations of Member States and of the Union, particularly under the Berne Convention and the TRIPS Agreement, documents for which third parties hold intellectual property rights should be excluded from the scope of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 493. #1788772

  Tugtar aitheantas don phrionsabal sin go háirithe sa Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) ina n-aithnítear sa réamhrá a ghabhann leis go gcaithfidh seirbhísí aeriompair idirnáisiúnta a bheith bunaithe ar bhonn an chomhionannais deiseanna.

  This principle is notably acknowledged by the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944 (‘the Chicago Convention’) whose preamble recognises the need for international air transport services to be established on the basis of equality of opportunity.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 494. #1788773

  In Airteagal 44 de Choinbhinsiún Chicago luaitear freisin go bhfuil sé d'aidhm ag an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) forbairt an aeriompair idirnáisiúnta a chothú chun a áirithiú go bhfuil deis chothrom ag gach Stát conarthach aerlínte idirnáisiúnta a oibriú agus chun idirdhealú a sheachaint idir stáit chonarthacha.

  Article 44 of the Chicago Convention also states that the International Civil Aviation Organization (ICAO) aims to foster the development of international air transport so as to ensure that every contracting State has a fair opportunity to operate international airlines and to avoid discrimination between contracting States.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 495. #1807241

  Is gá tuairisciú faoi Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle a chuíchóiriú agus a ailíniú leis na ceanglais tuairiscithe faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) an 3 Márta 1973, agus ar páirtithe ann iad an tAontas agus na Ballstáit.

  Reporting under Council Regulation (EC) No 338/97 needs to be streamlined and aligned with the reporting requirements under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) of 3 March 1973, to which the Union and Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 496. #1808481

  Foráiltear leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal go bhféadfaidh na Páirtithe iontu substaintí breise a mholadh le haghaidh gníomhaíocht idirnáisiúnta agus, dá thoradh sin, féadfar substaintí breise a liostú faoi na Comhaontuithe sin.

  The Convention and the Protocol provide that Parties thereto may propose additional substances for international action and consequently additional substances may be listed under those Agreements.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 497. #1814016

  Leis an gCoinbhinsiún maidir le hÉascú Muirthrácht Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún FAL”), foráiltear nach n-éileoidh na húdaráis phoiblí ach faisnéis tuairiscithe bhunriachtanach, agus an fhaisnéis sin amháin, i ngach aon chás, agus gur cheart líon na míreanna a theorannú don íosmhéid.

  The Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (‘the FAL Convention’) provides that public authorities must in all cases require only essential reporting information and keep the number of items to a minimum.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 498. #1835307

  Bhí na ceardchumainn agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha measartha neodrach maidir leis na roghanna agus bhí a bhfreagraí dírithe go ginearálta ar an ngá atá ann go gcomhlíonfaidh tríú tíortha Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus iad ag tairiscint san AE nó go n-osclóidh an AE a cuid teorainneacha le go leanfar de thrádáil chóir leis na tíortha is lú forbairt.

  Trade unions and non-governmental organisations (NGOs) have been fairly neutral on the choice of options and have tended to focus their contributions on the need for third countries to respect ILO Conventions when tendering in the EU or for the EU to open its borders to maintain fair trade vis-à-vis least-developed countries.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 499. #1847577

  Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha  Ö na coinníollacha agus na nósanna imeachta Õ maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.

  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions Öconditions and procedures Õ for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 500. #159526

  (f) gur á n-athonnmhairiú atá siad tar éis iad a bheith allmhairithe go sealadach faoi réim agus de réir choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát.

  ( f ) are being re-exported after having been temporarily imported under and in accordance with an international convention to which the State is a party.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 501. #184574

  (f) gur á n-athonnmhairiú atá siad tar éis iad a bheith allmhairithe go sealadach faoi réim agus de réir choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát.

  (f) are being re-exported after having been temporarily imported under and in accordance with an international convention to which the State is a party.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 502. #288729

  6. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo dochar do chearta tríú tíortha mar a shonraítear i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta iad, go háirithe i gCoinbhinsiún Chicago.

  6. This Regulation shall not affect the rights of third countries as specified in international conventions, in particular the Chicago Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 503. #289083

  3. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh do na Ballstáit na hoibleagáidí idirnáisiúnta atá orthu a urramú, go háirithe na hoibleagáidí atá orthu faoi Choinbhinsiún Chicago.

  3. The Agency shall assist Member States to respect their international obligations, in particular those under the Chicago Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 504. #309497

  (2) De bhun Chinneadh 86/238/CEE ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú [6] (Coinbhinsiún ICCAT).

  (2) The Union is a Contracting Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas pursuant to Council Decision 86/238/EEC [6] (ICCAT Convention).

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 505. #337427

  an t-oibreoir eacnamaíoch mar shealbhóir aon deimhnithe atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus a eisítear ar bhonn coinbhinsiún ábhartha idirnáisiúnta.

  the economic operator as the holder of any internationally recognised certificate issued on the basis of relevant international conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 506. #337648

  Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha áirithe den reachtaíocht chustaim lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail faoi chuimsiú na reachtaíochta lena rialaítear réimsí sonracha nó faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

  Certain provisions of the customs legislation may apply outside the customs territory of the Community within the framework of legislation governing specific fields or of international conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 507. #338402

  Ní choiscfidh an Rialachán seo ar pháirtithe corpas dlí neamh-Stáit nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a chorprú ina gconradh trí thagairt.

  This Regulation does not preclude parties from incorporating by reference into their contract a non-State body of law or an international convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 508. #432875

  ciallaíonn “Coinbhinsiún MARPOL” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú ag Prótacail 1978 agus 1997;

  “MARPOL Convention” means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as amended by the Protocols of 1978 and 1997;

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 509. #517997

  (1) ciallaíonn "Marpol 73/78" an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú le Prótacal 1978 atá bainteach leis sin, sna leaganacha nuashonraithe díobh;

  (1) "MARPOL 73/78" means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978 relating thereto, in their up-to-date versions;

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 510. #520295

  Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht comhoibriú d’fhonn oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.

  In addition, the Commission, the Member States and the Agency should cooperate in order to implement the Union’s international obligations under the Convention effectively.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 511. #591615

  "De mhaolú ar Airteagal 4 agus Airteagal 7, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d'fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  "By way of derogation from Articles 4 and 7, Member States may authorise seamen holding a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers' Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 512. #598025

  Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha áirithe den reachtaíocht chustaim lasmuigh de chríoch chustaim an Aontais faoi chuimsiú na reachtaíochta lena rialaítear réimsí sonracha nó faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

  Certain provisions of the customs legislation may apply outside the customs territory of the Union within the framework of legislation governing specific fields or of international conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 513. #602244

  Meabhraíonn an Chomhairle gurb inniúlacht de chuid na mBallstát é cuardach agus tarrtháil ar muir, a fheidhmíonn siad faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

  The Council recalls that search and rescue at sea is a competence of the Member States which they exercise in the framework of international conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 514. #635906

  Cé go bhfuil sé bunaithe ar an ionstraim idirnáisiúnta sin, níl aon sainmhíniú ar 'íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach' sa Choinbhinsiún ó na Náisiúin Aontaithe.

  Although based on this international instrument, ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ is not defined in the UN Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 515. #666169

  Urramóidh na bearta sin na gealltanais arna ndéanamh faoi chomhaontaithe iltaobhacha agus faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtithe iontu an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta.

  Such measures shall respect the commitments under multilateral agreements and international conventions to which the Union and partner countries are parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 516. #667993

  Tá an tAontas ina pháirtí conarthach sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (Coinbhinsiún ICCAT) ón 14 Samhain 1997, tar éis Cinneadh 86/238/CEE ón gComhairle [2] a ghlacadh.

  The Union has been a contracting party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (the ICCAT Convention) since 14 November 1997, following the adoption of Council Decision 86/238/EEC [2].

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 517. #667995

  Bhunaigh an Coinbhinsiún ICCAT Coimisiúin Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), arb é a ghlacann bearta caomhnaithe agus bainistithe.

  The ICCAT Convention established an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) which adopts conservation and management measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 518. #698318

  De mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d’fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  By way of derogation from Articles 5 and 8, Member States may authorise seamen holding a seafarer’s identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers’ Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 519. #725070

  I gcomhréir le hionstraimí idirnáisiúnta dlí, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, déanfar aon duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois a mheas mar leanbh faoin Rialachán seo.

  In accordance with international law instruments such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, any individual below the age of 18 is to be considered as a child under this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 520. #733978

  Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhar iltaobhach i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  That Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the north-east Atlantic.

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 521. #739991

  An Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí agus aon eagraíochtaí cosanta plandaí réigiúnacha eile arna mbunú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC);

  European and Mediterranean Plant Protection Organization and any other regional plant protection organisations established under the International Plant Protection Convention (IPPC);

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 522. #1158623

  Faoi réir forálacha Coinbhinsiún idirnáisiúnta eile, déanfaidh an Chumhacht Forghabhála socruithe chun a áirithiú go n-íocfar a luach cóir ar aon earraí a thógfar.

  Subject to the provisions of other international Conventions, the Occupying Power shall make arrangements to ensure that fair value is paid for any requisitioned goods.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 523. #1200860

  I Bhforlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um Aontú Rialacha Áirithe Maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach.

  SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 524. #1214862

  (a) mura lú ná cúig chéad tonna tonnáiste comhiomlán na loinge agus go mbeidh sí ag gabháil ar thurais idirnáisiúnta, deimhniú san fhoirm a fhorordaíonn an Coinbhinsiún;

  (a) if the ship is of not less than five hundred tons gross tonnage and is to be engaged on international voyages, a certificate in the form prescribed by the Convention;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 525. #1232659

  á chreidiúint dóibh go gcabhródh coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chaidreamh, pribhléidí agus díolúintí taidhleoireachta le hidirghnóthaíocht chairdiúil a fhorbairt i measc náisiún, ar neamhspleidh leis an éagsúlacht idir a gcórais bhunreachtúla agus shóisialaigh,

  Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 526. #1233950

  Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin seo difear do chomhaontuithe idirnáisiúnta eile atá i bhfeidhm amhail idir Stáit is páirtithe iontu.

  The provisions of the present Convention shall not affect other international agreements in force as between States parties to them.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 527. #1233953

  Ní stopfaidh aon ní sa Choinbhinsiún seo Stáit ó chomhaontuithe idirnáisiúnta a dhéanamh do dhaingniú nó d'fhorlíonadh nó do leathnú nó d'fhairsingiú forálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 528. #1384828

  (a) a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint de réir an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1948, maidir le long a cláraíodh lasmuigh den Stát;

  ( a ) purports to have been issued in accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1948, In respect of a ship registered outside the State;

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 529. #1461393

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 18ú LÁ DE NOLLAIG, 1971;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT BRUSSELS ON THE 18th DAY OF DECEMBER, 1971;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 530. #1585361

  (iii) le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát nó faoin gcéanna,

  (iii) any convention or other instrument imposing an international obligation on the State,

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 531. #1602736

  An Coinbhinsiún maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta. Arna dhéanamh sa Háig an 18 Deireadh Fómhair, 1907.

  CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES. DONE AT THE HAGUE 18 OCTOBER, 1907.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 532. #1602782

  An Coinbhinsiún maidir leis an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

  CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 533. #1602794

  An Coinbhinsiún maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta a rinneadh i Heilsincí an 17 Márta, 1992.

  CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES DONE AT HELSINKI, ON 17 MARCH, 1992.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 534. #1608530

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle faoina údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le Doiciméid Chéannachta Maraithe a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal (Coinbhinsiún 185) (COM(2004)0530 –C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY IN THE INTERESTS OF THE COMMUNITY THE SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (CONVENTION 185) (COM(2004)0530 – C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 535. #1616688

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain...an 17ú lá de MHeitheamh,1960;

  International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London...on the 17th day of June,1960.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 536. #1616696

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus Códú Tráchtearraí, 1983.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 537. #1626448

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit daingniú a dhéanamh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, ar Phrótacal 2014 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Shaothar faoi Chuing, 1930, de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le nithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair choiriúla mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 559.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE PROTOCOL OF 2014 TO THE FORCED LABOUR CONVENTION, 1930, OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION WITH REGARD TO MATTERS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 559.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 538. #1626736

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 250.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 250.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 539. #1626846

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le Ballstáit do dhaingniú Phrótacal 2010, agus maidir le haontachas Ballstát le Prótacal 2010, thar ceann an Aontais, is Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas agus ar Chúiteamh i leith Damáiste i dtaca le hIompar Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir seachas gnéithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair shibhialta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 304.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE RATIFICATION AND ACCESSION BY MEMBER STATES ON BEHALF OF THE UNION TO THE PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA WITH THE EXCEPTION OF ASPECTS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 304.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 540. #1637067

  11.go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an CHoinbhinsiúin Idirnáisiúnta um SHeilg Míolta Móra a Rialú, a tugadh chun críche i Washington an 2 Nollaig, 1946

  That Dáil Eireann approves the terms of the International Convention for the Regulation of Whaling, which was concluded in Washington on the 2nd December, 1946

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 541. #1640660

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-THruailliú, 1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 542. #1640661

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola THruailliú, 1969

  The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 543. #1640688

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966 a Glacadh an 12 Deireadh Fómhair, 1971. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn 10 Lúnasa, 1976.

  the Internationl Convention on Load Lines, 1966 adopted on 12 October, 1971. Entered into force for Ireland 10 August, 1976.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 544. #1645147

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 2002. An Coinbhinsiún maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta. Arna dhéanamh sa Háig an 18 Deireadh Fómhair, 1907.

  TREATY SERIES NO.1 OF 2002. CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES. DONE AT THE HAGUE ON 18 OCTOBER 1907.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 545. #1645673

  Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú. An Chéad Tuarascáil Bhliantúil ó Éirinn. [An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí].

  UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION. FIRST NATIONAL REPORT BY IRELAND. [DEPARTMENT OF JUSTICE, EQUALITY AND LAW REFORM].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 546. #1658202

  Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 547. #1662247

  Le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta IMO um Thruailliú ó Longa a Chosc (MARPOL), foráiltear do chur i bhfeidhm éigeantach EEDI ar longa nua agus d'úsáid SEEMPanna i gcabhlach an domhain iomláin.

  The IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) provides for the mandatory application of the EEDI to new ships and the use of SEEMPs throughout the entire world fleet.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 548. #1666856

  ciallaíonn ‘airde bogha’ an airde bogha a shainmhínítear i Rialachán 39 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  “bow height” means the bow height defined in Regulation 39 of the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 549. #1667344

  ciallaíonn “Coinbhinsiún SOLAS 74”, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 lena n-áirítear na Prótacail a ghabhann leis agus na leasuithe a rinneadh air, ina leagan cothrom le dáta;

  ‘SOLAS 74’ means the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea, including Protocols and amendments thereto, in its up-to-date version;

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 550. #1671686

  De bhun Chinneadh 86/238/CEE ón gComhairle [5], is Páirtí Conarthach an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“Coinbhinsiún ICCAT”) ón 14 Samhain 1997.

  Pursuant to Council Decision 86/238/EEC [5], the Union has been a Contracting Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (‘the ICCAT Convention’) since 14 November 1997.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 551. #1715310

  cuirfidh siad san áireamh cearta agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát i réimse na heitlíochta sibhialta, lena n-áirítear iad siúd faoi Choinbhinsiún Chicago.

  take into account the international rights and obligations in the field of civil aviation of the Union and of the Member States, including those under the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 552. #1715779

  Ní bheidh feidhm, áfach, ag an dara fomhír má bhíonn na ceanglais fhíor-riachtanacha sin ag teacht salach ar chearta tríú tíortha faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta.

  However, the second subparagraph shall not apply where those essential requirements are in conflict with the rights of third countries under international conventions.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 553. #1777120

  ciallaíonn “Coinbhinsiún MARPOL” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, ina leagan cothrom le dáta;

  ‘MARPOL Convention’ means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, in its up-to-date version;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 554. #1808459

  Sa bhreis air sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht oibriú i gcomhar le chéile chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.

  In addition, the Commission, the Member States and the Agency should cooperate in order to implement the Union's international obligations under the Convention effectively.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 555. #1824741

  Féadfaidh ECE na sonraí uile a stóráiltear sa chóras idirnáisiúnta eTIR a úsáid thar ceann chomhlachtaí inniúla an Choinbhinsiúin seo chun críocha staidreamh comhiomlánaithe a bhaint astu.

  All data stored in the eTIR international system may be used by ECE on behalf of the competent bodies of this Convention for the purpose of extracting aggregated statistics.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 556. #1835943

  Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhair iltaobhaigh i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  That convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the North-East Atlantic.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 557. #1836152

  Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha áirithe den reachtaíocht chustaim lasmuigh de chríoch chustaim an Aontais faoi chuimsiú na reachtaíochta lena rialaítear réimsí sonracha nó faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

  Certain provisions of the customs legislation may apply outside the customs territory of the Union within the framework of legislation governing specific fields or of international conventions.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 558. #158615

  (a) ceadanna tiomána idirnáisiúnta a eisiúint faoi Choinbhinsiún 1949 agus dá réir, agus de réir aon ordachán a thabharfaidh an tAire ó am go ham agus táille £2 a bhaint amach ar gach cead, agus

  ( a ) to issue international driving permits under and in accordance with the Convention of 1949 and in accordance with any directions given from time to time by the Minister and to charge for each permit a fee of £2, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 559. #173283

  AGUS DE BHRÍ gurb amhlaidh do gach tír de na tíortha coigríche a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo gur tír í ar páirtí sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rialtas nó ceann dá ranna Stáit:

  AND WHEREAS each of the foreign countries mentioned in the Schedule to this Order is one whose government or a department of state of which is party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 560. #173289

  Is é is éifeacht don Ordú seo na tíortha uile sin a bhí go dtí seo ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (dá ngairtear U.P.O.V.) a ainmniú mar thíortha coinbhinsiúin chun críocha an Achta um Chineálacha Nua Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980.

  The effect of this Order is to designate as Convention Countries for the purposes of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 all those countries so far party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (known as U.P.O.V.).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 561. #288849

  A mhéid nach mbeidh caighdeáin den sórt sin ann, comhlíonfaidh na haerárthaí agus a n-oibreoirí na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn I, III agus IV, ar an gcoinníoll nach mbeidh na ceanglais sin ag teacht salach ar chearta tríú tíortha faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta.

  To the extent that there are no such standards, these aircraft and their operations shall comply with the requirements laid down in Annexes I, III and IV, provided these requirements are not in conflict with the rights of third countries under international conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 562. #304978

  3. Beidh feidhmiú an Rialacháin seo agus feidhmiú na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 3 gan dochar do chearta agus do dhualgais na mBallstát faoi Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta ("Coinbhinsiún Chicago").

  3. The application of this Regulation and of the measures referred to in Article 3 shall be without prejudice to the rights and duties of Member States under the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 563. #305200

  Ina theannta sin, beidh an scéim seo comhsheasmhach le hAirteagal 15 de Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus le córas Eurocontrol lena ngearrtar muirir faoi bhealach.";

  This scheme shall also be consistent with Article 15 of the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation and with Eurocontrol's charging system for en-route charges.";

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 564. #305780

  4. cur amach a bheith aige ar na rialacha agus ar na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún CMR ar an gConradh le haghaidh Iompair Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar;

  4. be familiar with the rules and obligations arising from the CMR Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road;

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 565. #328810

  Is inmhianaithe, ar mhaithe le slándáil na heitlíochta sibhialta i gcoitinne, go leagfaí síos bonn le go mbeifear in ann léiriú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago an 7 Nollaig 1944 um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It is desirable, in the interests of civil aviation security generally, to provide the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 566. #341432

  Maidir le Treoir 2001/96/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún sainmhínithe áirithe chomh maith le tagairtí do choinbhinsiúin agus cóid idirnáisiúnta a oiriúnú, do Rúin agus do Chiorcláin IMO, do chaighdeáin ISO agus d'ionstraimí Comhphobail, chomh maith leis na hiarscríbhinní a ghabhann leo, chun na nósanna imeachta arna leagan síos sa Treoir a chur chun feidhme agus chun go mbeidh siad ag luí le hionstraimí idirnáisiúnta agus Comhphobail a glacadh, a leasaíodh nó a tháinig i bhfeidhm tar éis Treoir 2001/96/CE a ghlacadh, ar an gcoinníoll nach leathnófar leis sin raon feidhme na Treorach sin.

  As regards Directive 2001/96/EC, the Commission should be empowered to adapt certain definitions and the references to international conventions and codes, to IMO Resolutions and Circulars, to ISO standards and to Community instruments and their Annexes in order to implement the procedures laid down in the Directive and bring them into line with international and Community instruments which have been adopted, amended or brought into force after the adoption of Directive 2001/96/EC, provided that the scope of that Directive is not thereby broadened.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 567. #344839

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Rialachán seo a leasú chun aon leasuithe iardain ar na coinbhinsiúin idirnáisiúnta, ar na prótacail, ar na cóid agus ar na rúin a bhaineann leis a ionchorprú, na critéir íosta atá in Iarscríbhinn I a uasdátú agus na critéir a ghlacadh chun éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta a thomhas chomh maith le feidhmiúlacht na n-eagraíochtaí aitheanta a thomhas maidir le sábháilteacht a long aicmithe agus maidir le truailliú óna longa aicmithe a chosc.

  In particular, the Commission should be empowered to amend this Regulation in order to incorporate subsequent amendments to the international conventions, protocols, codes and resolutions related thereto, to update the minimum criteria in Annex I and to adopt the criteria to measure the effectiveness of the rules and procedures as well as the performance of the recognised organisations as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 568. #344985

  Féadfar leasuithe ar na coinbhinsiúin idirnáisiúnta a shainmhínítear in Airteagal 2(b) den Rialachán seo a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo, de bhun Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 2099/2002.

  Amendments to the international conventions defined in Article 2(b) of this Regulation may be excluded from the scope of this Regulation, pursuant to Article 5 of Regulation (EC) No 2099/2002.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 569. #345072

  Rinneadh Prótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 1974, a ghlacadh an 1 Samhain 2002 faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO).

  The Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 was adopted on 1 November 2002 under the auspices of the International Maritime Organisation (IMO).

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 570. #345095

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Rialachán seo a leasú d'fhonn leasuithe a dhéanfar ina dhiaidh sin ar na coinbhinsiúin idirnáisiúnta, ar na prótacail, ar na cóid agus ar na rúin a bhaineann leis a ionchorprú ann.

  In particular, the Commission should be empowered to amend this Regulation in order to incorporate subsequent amendments to the international conventions, protocols, codes and resolutions related thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 571. #345114

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le haon iompar idirnáisiúnta de réir bhrí phointe 9 d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún na hAithne agus maidir le hiompar de mhuir laistigh d'aon Bhallstát amháin, ar bord longa Aicme A agus Aicme B faoi Airteagal 4 de Threoir 98/18/CE, más rud é:

  This Regulation shall apply to any international carriage within the meaning of point 9 of Article 1 of the Athens Convention and to carriage by sea within a single Member State on board ships of Classes A and B under Article 4 of Directive 98/18/EC, where:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 572. #345269

  Ní fhorléireofar aon ní sa Choinbhinsiún seo ar shlí ina gcuirfear cosc ar Stát is Páirtí a bheith ag brath ar fhaisnéis a fhaightear ó Stáit eile nó ón Eagraíocht nó ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile agus a bhaineann le seasamh airgeadais soláthróirí árachais nó urrúis airgeadais eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.

  Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organisation or other international organisations relating to the financial standing of providers of insurance or other financial security for the purposes of this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 573. #345498

  Deimhnítear leis seo go bhfuil polasaí árachais i bhfeidhm maidir leis an long thuasainmnithe fad atá sí faoin úinéireacht thuasluaite, ar polasaí é lena gcomhlíontar ceanglais Airteagal 4a de Choinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 2002, ach sin faoi réir gach eisceachta agus gach teorann a cheadaítear d'árachas éigeantach cogaidh faoin gCoinbhinsiún agus faoi na treoirlínte cur chun feidhme arna nglacadh ag Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta i Mí Dheireadh Fómhair 2006, lena n-áirítear go háirithe na clásail seo a leanas:

  This is to certify that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a policy of insurance satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations allowed for compulsory war insurance under the Convention and the implementation guidelines adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organisation in October 2006, including in particular the following clauses:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 574. #345507

  Deimhnítear leis seo go bhfuil polasaí árachais i bhfeidhm maidir leis an long thuasainmnithe fad atá sí faoin úinéireacht thuasluaite, ar polasaí é lena gcomhlíontar ceanglais Airteagal 4a de Choinbhinsiún na hAithne a bhaineann le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste de Mhuir, 2002, ach sin faoi réir gach eisceachta agus gach teorann a cheadaítear d'árachóirí neamhchogaidh faoin gCoinbhinsiún agus faoi na treoirlínte cur chun feidhme arna nglacadh ag Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta i Mí Dheireadh Fómhair 2006, lena n-áirítear go háirithe na clásail seo a leanas:

  This is to certify that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a policy of insurance satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations allowed for non-war insurers under the Convention and the implementation guidelines adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organisation in October 2006, including in particular the following clauses:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 575. #433383

  ciallaíonn “uimhir EMI” an uimhir aitheantais atá i gcomhréir le scéim uimhreacha aitheantais long na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (EMI) arna glacadh ag EMI faoi rialachán 3.2 de chaibidil XI-I den Choinbhinsiún Sábháilteachta;

  “IMO number” means the identification number which conforms to the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number scheme adopted by the IMO under regulation 3.2 of chapter XI-I of the Safety Convention;

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 576. #451904

  (1) Soláthar earraí nó seirbhísí do chomhlachtaí idirnáisiúnta a dtugann údaráis phoiblí an Bhallstáit óstaigh aitheantas dóibh mar chomhlachtaí den sórt sin, agus do chomhaltaí de na comhlachtaí sin, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta lenar bunaíodh na comhlachtaí nó leis na comhaontuithe idir ceanncheathrúna na gcomhlachtaí sin agus Ballstát óstach na gceanncheathrúna.

  (1) The supply of goods or services to international bodies recognised as such by the public authorities of the host Member State, and to members of those bodies, within the limits and under the conditions prescribed by the international conventions establishing the bodies or by the agreements between the headquarters of those bodies and the host Member State of the headquarters.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 577. #462752

  Aon díospóid a tharlóidh idir Stáit Chonarthacha i dtaobh léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach socrófar le caibidlíocht cuirfear í faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar iarratas ó aon pháirtí sa díospóid sin, mura gcomhaontóidh na Stáit lena mbaineann ar mhodh eile lena socrú.

  Any dispute arising between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice by the application of any party to such dispute, unless the States concerned agree to another method of settlement.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 578. #462793

  ARNA DHÉANAMH i Washington sa Bhéarla, sa Fhraincis agus sa Spáinnis, agus comhúdarás ag na trí théacs, i gcóip amháin a bheidh ar taisceadh i gcartlann an Bhainc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha a bhfuil curtha in iúl aige lena shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé na feidhmeanna a chuirtear de mhuirear air faoin gCoinbhinsiún seo a chomhlíonadh.

  DONE at Washington in the English, French and Spanish languages, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development which has indicated by its signature below its agreement to fulfil the functions with which it is charged under this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 579. #493387

  (b) ar eagraíochtaí idirnáisiúnta a dtugann an Stát aitheantas dóibh mar eagraíochtaí den sórt sin, agus ar na comhaltaí de na heagraíochtaí sin atá bunaithe sa Stát, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a leagtar síos i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta lena mbunaítear na heagraíochtaí sin, nó le comhaontuithe eile,

  (b) to international organisations recognised as such by the State, and the members of such organisations based in the State, within the limits and under the conditions laid down by international conventions establishing such organisations or by other agreements,

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 580. #494003

  (1) Soláthar earraí nó seirbhísí do chomhlachtaí idirnáisiúnta a dtugann údaráis phoiblí an Bhallstáit óstaigh aitheantas dóibh mar chomhlachtaí den sórt sin, agus do chomhaltaí de na comhlachtaí sin, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta lenar bunaíodh na comhlachtaí nó leis na comhaontuithe idir ceanncheathrúna na gcomhlachtaí sin agus Ballstát óstach na gceanncheathrúna sin.

  (1) The supply of goods or services to international bodies recognised as such by the public authorities of the host Member State, and to members of those bodies, within the limits and under the conditions prescribed by the international conventions establishing the bodies or by the agreements between the headquarters of those bodies and the host Member State of the headquarters.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 581. #505593

  Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.

  The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 582. #511698

  na bealaí ina ndéanfar dul chun cinn a bhaint amach agus a ndéanfar faireachán ar an dul chun cinn maidir le comhlíonadh chroíchaighdeáin saothair EIS arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta agus comhlíonadh coinbhinsiún iomchuí sláinte agus sábháilteachta chomh maith le comhlíonadh croíchaighdeán ábhartha comhshaoil arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta.

  the ways in which progress will be achieved and monitored in meeting internationally agreed ILO core labour standards and appropriate occupational safety and health conventions as well as relevant internationally agreed core environmental standards.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 583. #515892

  (71) Ba cheart cláir oibre eile a bhaineann le substaintí agus táirgí a athbhreithniú nó a údarú, nó Coinbhinsiúin idirnáisiúnta ábhartha, a chur san áireamh leis an Rialachán seo, de réir mar is iomchuí.

  (71) This Regulation should take account, as appropriate, of other work programmes concerned with the review or authorisation of substances and products, or relevant international Conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 584. #520317

  Mar sin féin, maidir le hearraí, mar a shainmhínítear sa Rialachán seo iad, ina bhfuil ceimiceáin a d’fhéadfaí a scaoileadh faoi choinníollacha áirithe úsáide nó faoi choinníollacha áirithe diúscartha agus atá faoi thoirmeasc nó faoi shrian mór san Aontas faoi chatagóir úsáide amháin a leagtar síos sa Choinbhinsiún nó faoi bhreis agus catagóir amháin, nó atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC, is iomchuí go mbeidís freisin faoi réir na rialacha maidir le fógra onnmhairíochta a thabhairt.

  Nevertheless, it seems appropriate that articles, as defined in this Regulation, containing chemicals that could be released under certain conditions of use or disposal and that are banned or severely restricted in the Union within one or more of the use categories laid down in the Convention or are subject to the PIC procedure should also be subject to the export notification rules.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 585. #533204

  Fágann an urraim do thiomantais idirnáisiúnta arna ndéanamh ag na Ballstáit nár cheart don Rialachán seo difear a dhéanamh do choinbhinsiúin a bhaineann le hábhair shonracha a bhfuil na Ballstáit ina bpáirtithe iontu.

  Respect for international commitments entered into by the Member States means that this Regulation should not affect conventions relating to specific matters to which the Member States are parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 586. #561891

  Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar stádas dhaigniú na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta daonna agus oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar a gcur i bhfeidhm éifeachtach, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin arna mbunú faoi na coinbhinsiúin sin (na comhlachtaí ábhartha faireacháin).

  The Commission should monitor the status of ratification of the international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance and their effective implementation, by examining the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies established under those conventions (the relevant monitoring bodies).

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 587. #561955

  ciallaíonn "cur chun feidhme éifeachtach" cur chun feidhme iomlán na ngealltanas agus na n-oibleagáidí go léir arna ngabháil ar láimh faoi na coinbhinsiúin idirnáisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn VIII, á áirithiú ar an dóigh sin go gcomhlíonfar gach prionsabal, cuspóir agus ceart a ráthaítear iontu.

  "effective implementation" means the integral implementation of all undertakings and obligations undertaken under the international conventions listed in Annex VIII, thus ensuring fulfilment of all the principles, objectives and rights guaranteed therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 588. #605260

  Tá ról tábhachtach ag an Aontas freisin maidir le bearta a mhaoiniú chun feabhas a chur ar chomhlíonadh caighdeáin saothair faoi na coinbhinsiúin daingnithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) agus rialacha Aontais um chearta oibrithe a chosaint.

  The Union also has an important role to play in financing measures to improve compliance with labour standards under ratified International Labour Organisation (ILO) conventions and Union rules on the protection of workers' rights.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 589. #640748

  De bhreis air sin, níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do dhlí náisiúnta lena dtoirmisctear nó lena sriantar díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ábhartha atá i bhfeidhm, amhail Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  In addition, this Regulation should not affect national law prohibiting or restricting the sale, supply or use of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 590. #680358

  ciallaíonn “ola” peitriliam in aon fhoirm, lena n-áirítear amhola, ola bhreosla, sloda, dramhaíl ola agus táirgí scagtha arna leagan síos ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú, 1990, den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO);

  ‘oil’ means petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products as established by the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990, of the International Maritime Organisation (IMO);

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le cistiú ilbhliantúil i gcomhair ghníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí i réimse na freagartha ar thruailliú mara ó longa agus ó shuiteálacha ola agus gáis Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 591. #692699

  Áireofar sna ceanglais íosta comhlíonadh na n-oibleagáidí is infheidhme maidir le dlí comhshaoil, sóisialta agus saothair arna mbunú faoi dhlí an Aontais, faoi reachtaíocht náisiúnta, faoi chomhaontuithe comhchoiteanna nó faoi na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil is infheidhme a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE.

  Minimum requirements shall include compliance with applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national legislation, collective agreements or the applicable international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 592. #709543

  Ba cheart do chomhaontuithe idirnáisiúnta a thug Europol arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB chun críche agus do chomhaontuithe a thug Europol arna bhunú le Coinbhinsiún Europol chun críche roimh an 1 Eanáir 2010 leanúint d'fheidhm a bheith acu.

  International agreements concluded by Europol as established by Decision 2009/371/JHA and agreements concluded by Europol as established by the Europol Convention before 1 January 2010 should remain in force.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 593. #727061

  Chun go mbeidh a chuid oibleagáidí idirnáisiúnta faoin gCoinbhinsiún á gcomhlíonadh ag an Aontas, foráiltear le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 do mhaoluithe ón oibleagáid gabhálacha tuinníní gorma a thabhairt i dtír a leagtar amach in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

  For the purpose of the Union's compliance with its international obligations under the Convention, Delegated Regulation (EU) 2015/98 provides for derogations from the landing obligation for bluefin tuna set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 594. #727875

  De bhun mhír 3 d'Airteagal IX den Choinbhinsiún, molann Coimisiún ICCAT go ndéanfar na socruithe seo a leanas a bhunú maidir le rialú idirnáisiúnta lasmuigh de na huiscí atá faoi dhlínse náisiúnta chun críche cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin agus na bearta i bhfeidhm faoin gCoinbhinsiún a áirithiú:

  Pursuant to paragraph 3 of Article IX of the Convention, the ICCAT Commission recommends the establishment of the following arrangements for international control outside the waters under national jurisdiction for the purpose of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder:

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 595. #1109259

  Ní iompar idirnáisiúnta chun críocha an Choinbhinsiúin seo iompar idir dhá phointe laistigh de chríoch aon Pháirtí Ard-Chonarthaigh amháin gan áit stoptha chomhaontaithe a bheidh laistigh de chríoch Stáit eile.”

  Carriage between two points within the territory of a single High Contracting Party without an agreed stopping place within the territory of another State is not international carriage for the purposes of this Convention."

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 596. #1156974

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun príosúnaigh chogaidh a choimirciú agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 597. #1158289

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile, de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun daoine sibhialta a choimirciú agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of civilian persons and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 598. #1158292

  Féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha tráth ar bith comhaontú ar na dualgais a bheidh de chúram ar na Cumhachtaí Coimirceacha, de bhua an Choinbhinsiúin seo, a chur i muinín eagraíochta Idirnáisiúnta a thugann gach rathaíocht ar a neamhchlaontacht agus ar a héifeachtúlacht.

  The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an international organisation which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 599. #1214791

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 17ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1960, DO LEASÚ ALT 271 DEN MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 17TH DAY OF JUNE, 1960, TO AMEND SECTION 271 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 600. #1233090

  [EN] Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:

  [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 601. #1233144

  á chreidiúint dóibh go gcabhródh coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chaidreamh, pribhléidí agus díolúintí consalachta freisin le Caidreamh Cairdiúil a fhorbairt i measc náisiún, ar neamhspleidh leis an éagsúlacht idir a gcórais bhunreachtúla agus shóisialaigh,

  Believing that an international convention on consular relations, privileges and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 602. #1233958

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:

  The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialised agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 603. #1234162

  Alt 30 .—Déanfar na conspóidí go léir a éireoidh de dhroim an coinbhinsiún seo a léiriú nó a chur chun feidhme a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, mura gcomhaontóidh na páirtithe in aon chás modh socraithe eile a ghlacadh chucu.

  Section 30.—All differences arising out of the interpretation or application of the present convention shall be referred to the International Court of Justice, unless in any case it is agreed by the parties to have recourse to another mode of settlement.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 604. #1234414

  Déanfar na conspóidí go léir de dhroim an Coinbhinsiún seo a léiriú nó a chur chun feidhme a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta mura gcomhaontóidh na páirtithe in aon chás áirithe modh socraithe eile a ghlacadh chucu.

  All differences arising out of the interpretation or application of the present Convention shall be referred to the International Court of Justice unless in any case it is agreed by the parties to have recourse to another mode of settlement.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 605. #1234576

  Teachtfaidh Leas-Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta, a chéile agus a chlann mhionaoiseach, freisin, na pribhléidí, na díolúintí, na saoirseachtaí agus na saoráidí a thugtar do thoscairí taidhleoireachta de réir an dlí idirnáisiúnta, a áirithíonn airteagal VI, alt 21, den choinbhinsiún do cheann feidhmiúcháin gach sainghníomhaireachta.

  The Deputy Director-General of the Organisation, his spouse and minor children shall also enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with international law, which article VI, section 21, of the convention ensures to the executive head of each specialised agency.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 606. #1280860

  Cuirfear díospóidí idir na Páirtithe Conarthacha i dtaobh léiriú, feidhmiú nó comhlíonadh an Choinbhinsiúin seo, lena n-áirítear díospóidí i dtaobh Stát a bheith freagrach i gcinedhíothú nó in aon ghníomh eile dá n-áirítear in Airteagal III, faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar aon pháirtí sa díospóid á iarraidh sin.

  Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. [GA]

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 607. #1281620

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 608. #1291005

  Sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo, is cuma cé acu ar eitilt idirnáisiúnta nó ar eitilt intíre don aerárthach, ach amháin i gcás:

  In the cases contemplated in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall apply, irrespective of whether the aircraft is engaged in an international or domestic flight, only if:

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 609. #1291019

  Sna cásanna a luaitear i bhfomhír (d) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin i gcás na saoráidí aerloingseoireachta a bheith á n-úsáid san aerloingseoireacht idirnáisiúnta.

  In the cases contemplated in subparagraph (d) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall apply only if the air navigation facilities are used in international air navigation.

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 610. #1291138

  A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

  As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 611. #1325415

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO LEASUITHE ÁIRITHE AR AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC, 1954, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956 AGUS 1965.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL, 1954, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA ACTS, 1956 AND 1965.

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 612. #1358402

  Aon díospóid a tharlóidh idir Stáit Chonarthacha i dtaobh léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach socrófar le caibidlíocht cuirfear í faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar iarratas ó aon pháirtí sa díospóid sin, mura gcomhaontóidh na Stáit lena mbaineann ar mhodh eile lena socrú.

  Any dispute arising between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice by the application of any party to such dispute, unless the States concerned agree to another method of settlement. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 613. #1358460

  ARNA DHÉANAMH i Washington sa Bhéarla, sa Fhraincis agus sa Spáinnis, agus comhúdarás ag na trí théacs, i gcóip amháin a bheidh ar taisceadh i gcartlann an Bhainc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbairte a bhfuil curtha in iúl aige lena shíniú anseo thíos go gcomhaontaíonn sé na feidhmeanna a chuirtear de mhuirear air faoin gCoinbhinsiún seo a chomhlíonadh.

  DONE at Washington in the English, French and Spanish languages, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development which has indicated by its signature below its agreement to fulfil the functions with which it is charged under this Convention.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 614. #1384667

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1ú LÁ DE SHAMHAIN, 1974, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1979, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 1st DAY OF NOVEMBER, 1974, TO AMEND AND EXTEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1979, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 615. #1477090

  ARNA DHÉANAMH i Seoul, in aon chóip amháin a fhanfaidh i dtaisce i gcartlanna an Bhainc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha, a léirigh trína shíniú anseo thíos go dtoilíonn sé na feidhmeanna a chuirtear de chúram air faoin gCoinbhinsiún seo a chomhlíonadh.

  DONE at Seoul, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to fulfil the functions with which it is charged under this Convention.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 616. #1479784

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE LONGA FARRAIGE A GHABHÁIL AGUS DON CHOINBHINSIÚN IDIR-NÁISIÚNTA AR RIALACHA ÁIRITHE I dTACA LE DLÍNSE SHIBHIALTA IN ÁBHAIR A BHAINEANN LE hIMBHUALADH AR SÍNÍODH IAD ARAON SA BHRUISÉIL AN 10ú LÁ DE BHEALTAINE, 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A LEANANN AS NA NITHE RÉAMHRÁITE NÓ A BHAI-NEANN LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION BOTH SIGNED AT BRUSSELS ON THE 10TH DAY OF MAY, 1952, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 617. #1480111

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin aon díospóidí idir Stáit a éiríonn as léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur faoi bhráid eadrána ach beidh sin gan dochar d'oibleagáidí na nArdpháirtithe Conarthacha sin a d'aontaigh a gcuid díospóidí a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta.

  The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration any disputes between States arising out of the interpretation or application of this Convention, but this shall be without prejudice to the obligations of those High Contracting Parties who have agreed to submit their disputes to the International Court of Justice. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 618. #1480210

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin aon díospóidí idir Stáit a éiríonn as léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur faoi bhráid eadrána ach beidh sin gan dochar d'oibleagáidí na nArdpháirtithe Conarthacha sin a d'aontaigh a gcuid díospóidí a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta.

  The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration any disputes between States arising out of the interpretation or application of this Convention, but this shall be without prejudice to the obligations of those High Contracting Parties who have agreed to submit their disputes to the International Court of Justice. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 619. #1540664

  (3) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo nó dá éis.

  (3) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (1) of this section.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 620. #1540666

  (4) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo nó dá éis.

  (4) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (2) of this section.

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 621. #1555596

  Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht na saoráidi go léir atá faoi réim a gcumhachta a dheonú do Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge chun a chumasú dó na feidhmeanna daonchairdiúla a shanntar dó leis na Coinbhinsiúin agus leis an bPrótacal seo a chur i gcrích d'fhonn coimirce agus cúnamh a áirithiú d'íospartaigh choinbhleachtaí; féadfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge aon ghníomhaíochtaí daonchairdiúla eile i bhfabhar na n-íospartach sin a chur i gcrích freisin faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht lena mbaineann.

  The Parties to the conflict shall grant to their respective Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organisations the facilities necessary for carrying out their humanitarian activities in favour of the victims of the conflict, in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol and the fundamental principles of the Red Cross as formulated by the International Conferences of the Red Cross.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 622. #1555599

  Deonóidh na Páirtithe sa choinbhleacht dá n-eagraíochtaí faoi seach den Chrois Dhearg (den Chorrán Dearg, den Leon Dearg agus den Ghrian Dhearg) na saoráidí is gá chun a ngníomhaíochtaí daonchairdiúla i bhfabhar íospartaigh na coinbhleachta a chur i gcrích de réir fhorálacha na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo agus de réir phrionsabail bhunúsacha na Croise Deirge mar atá foirmlithe ag Comhdhálacha Idirnáisiúnta na Croise Deirge.

  The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall facilitate in every possible way the assistance which Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organisations and the League of Red Cross Societies extend to the victims of conflicts in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol and with the fundamental principles of the Red Cross as formulated by the International Conferences of the Red Cross.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 623. #1555958

  De réir fhorálacha Chaibidil XIV, mír 4 de Chód Idirnáisiúnta Comharthaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO), ba chóir do shoithí a choimircítear le Coinbhinsiúin na Ginéive 1949 agus leis an bPrótacal solas gorm gealánach amháin nó níos mó a bheidh infheicthe ó aon aird a thaispeáint.

  In accordance with the provisions of Chapter XIV, para. 4 of the International Maritime Organisation (IMO) International Code of Signals, vessels protected by the Geneva Conventions of 1949 and the Protocol should exhibit one or more flashing blue lights visible from any direction.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 624. #1556002

  Féadfar an córas Radair Faire Thánaistigh (SSR), mar a shonraítear é in Iarscríbhinn 10 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid chun aerárthaí liachta a aithint agus chun a gcúrsa a leanúint.

  The Secondary Surveillance Radar (SSR) system, as specified in Annex 10 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used to identify and to follow the course of medical aircraft.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 625. #1556039

  Nuair nach féidir radachumarsáid dhá threo a dhéanamh, féadfar na comhairceanna dá bhforáiltear sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí arna ghlacadh ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta nó atá san Iarscríbhinn chuí a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid.

  When two-way radiocommunication is not possible, the signals provided for in the International Code of Signals adopted by the International Maritime Organisation or in the appropriate Annex to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 626. #1556130

  Á Mheabhrú Dóibh gurb iad na prionsabail dhaonchairdiúla, a chumhdaítear in Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na, Ginéive den 12 Lúnasa 1949, bunús na hurraime do phearsa an duine i gcásanna coinbhleachta armtha nach de chineál idirnáisiúnta,

  Recalling that the humanitarian principles enshrined in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949, constitute the foundation of respect for the human person in cases of armed conflict not of an international character,

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 627. #1649532

  Is inmhianaithe, ar mhaithe le slándáil na heitlíochta sibhialta i gcoitinne, go leagfaí síos bonn le go mbeifear in ann léiriú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago an 7 Nollaig 1944 um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  It is desirable, in the interests of civil aviation security generally, to provide the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 628. #1666428

  Ceanglaíonn UNCRPD ar na páirtithe sa Choinbhinsiún gach beart iomchuí a dhéanamh, i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, chun a áirithiú i gcás na ndlíthe lena gcosnaítear cearta maoine intleachtúla nach gcruthaíonn siad bacainní míréasúnacha nó idirdhealaitheacha ar rochtain ag daoine faoi mhíchumais ar ábhair chultúrtha.

  The UNCRPD requires parties to the Convention to take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.

  Treoir (AE) 2017/1564 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise

 629. #1667312

  Úsáidtear an focal suirbhé i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta chun oibleagáid Bratstát a léiriú, ar oibleagáid í a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar longa do chomhlíonadh caighdeán idirnáisiúnta agus deimhnithe a eisiúint nó a athnuachan, i gcás inarb ábhartha.

  The word survey is used in international conventions to indicate the obligation of flag States to monitor the compliance of ships with the international standards and issue or renew, where relevant, certificates.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 630. #1667817

  ciallaíonn “teastas oibreora raidió” teastas náisiúnta, arna eisiúint ag Ballstát i gcomhréir leis na Rialacháin Raidió atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta, lena n-údaraítear stáisiún radachumarsáide a oibriú ar árthach uiscebhealaigh intíre;

  ‘radio operator’s certificate’ means a national certificate, issued by a Member State in accordance with the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, authorising the operation of a radio-communication station on an inland waterway craft;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 631. #1668905

  Ceanglaítear le UNCRPD ar na páirtithe sa Choinbhinsiún gach beart is gá a dhéanamh, i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, chun a áirithiú nach bhfágann na dlíthe lena gcosnaítear cearta maoine intleachtúla go gcruthaítear bacainní míréasúnacha nó idirdhealaitheacha ar rochtain ag daoine faoi mhíchumais ar ábhair chultúrtha.

  The UNCRPD requires parties to the Convention to take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.

  Rialachán (AE) 2017/1563 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile

 632. #1671687

  Coinbhinsiún ICCAT ina chreat do chomhar réigiúnach i ndáil le caomhnú agus bainistiú tuinníní agus speicis atá cosúil le tuinníní san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird tríd an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT) a bhunú.

  The ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and the adjoining seas through the setting-up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 633. #1674467

  Agus measúnú á dhéanamh an ann do shaobhadh suntasach, ba cheart go gcuirfí i gcuntas, i gcás inarb iomchuí, caighdeáin idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear croí-choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) agus coinbhinsiúin chomhshaoil iltaobhacha ábhartha.

  When assessing the existence of significant distortions, relevant international standards, including core conventions of the International Labour Organisation (ILO) and relevant multilateral environmental conventions, should be taken into account, where appropriate.

  Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 634. #1696223

  Áireofar sna ceanglais íosta comhlíonadh na n-oibleagáidí is infheidhme maidir le dlí comhshaoil, sóisialta agus saothair arna mbunú faoi dhlí an Aontais, faoin dlí náisiúnta, faoi chomhaontuithe comhchoiteanna nó faoi na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil is infheidhme a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE.

  Minimum requirements shall include compliance with applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national law, collective agreements or the applicable international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 635. #1714980

  I gcás ina bhfuil difear idir na híoschaighdeáin a bunaíodh le Coinbhinsiún Chicago agus rialacha an Aontais, ní dhéantar difear d'oibleagáidí na mBallstát fógra a thabhairt don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta maidir leis sin.

  Where Union rules differ from the minimum standards established by the Chicago Convention, the obligations of Member States to notify the International Civil Aviation Organization accordingly are not affected.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 636. #1715131

  Agus na gníomhartha tarmligthe lena leasaítear na hIarscríbhinní II go IX a ghabhann leis an Rialachán seo á nglacadh aige, ba cheart don Choimisiún aird chuí a thabhairt ar na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta, agus go háirithe na caighdeáin idirnáisiúnta a leagtar amach i ngach Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting the delegated acts amending the Annexes II to IX to this Regulation, the Commission should take due account of the international standards and recommended practices, and in particular of the international standards set out in all of the Annexes to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 637. #1715419

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 9 agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 1, Iarscríbhinn 6 agus Iarscríbhinn 8 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 9 and take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annexes 1, 6 and 8 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 638. #1715493

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 20 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 20 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annex 1 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 639. #1715531

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 20 agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 agus Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 20 and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annexes 1 and 6 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 640. #1715568

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 29 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 29 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annex 6 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 641. #1715611

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagráítear in Airteagal 33 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 14 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 33 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annex 14 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 642. #1715674

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 40 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinní 2 go 4, 10, 11 agus 15 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 40 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annexes 2 to 4, 10, 11 and 15 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 643. #1715680

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 40 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinní 2, 3, 10, 11 agus 15 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 40 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annexes 2, 3, 10, 11 and 15 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 644. #1715717

  Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, áiritheoidh an Coimisiún go mbeifear i gcomhréir leis na riachtanais fhíor-riachtanacha dá dtagraítear in Airteagal 48 den Rialachán seo agus cuirfidh sé na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta san áireamh go hiomchuí, go háirithe na cinn a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  When adopting those implementing acts, the Commission shall ensure compliance with the essential requirements referred to in Article 48 of this Regulation and shall take due account of the international standards and recommended practices, in particular those set out in Annex 1 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 645. #1737746

  Féadfaidh táirgí íocshláintea thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a bheith faoi réir rialuithe i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coinbhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha.

  Medicinal products falling within the scope of this Regulation may be subject to controls in accordance with international conventions on narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 646. #1780349

  Ba cheart do na Ballstáit is páirtithe sa Choinbhinsiún maidir le leasanna idirnáisiúnta i dtrealamh soghluaiste, a síníodh in Cape Town an 16 Samhain 2001, agus sna Prótacail a ghabhann leis bheith in ann leanúint dá n-oibleagáidí idirnáisiúnta atá ann cheana a chomhlíonadh.

  Member States that are parties to the Convention on international interests in mobile equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001, and its Protocols should be able to continue to comply with their existing international obligations.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 647. #1781125

  Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach a mhéid atá siad ag teacht le forálacha comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Berne, Comhaontú TRIPS agus CEC.

  The obligations imposed in accordance with this Directive shall apply only insofar as they are compatible with the provisions of international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention, the TRIPS Agreement and the WCT.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 648. #1782957

  Is sínitheoirí le Coinbhinsiún STCW na Ballstáit uile agus dá bhrí sin déanfar cur chun feidhme comhchuibhithe a ngealltanas idirnáisiúnta a bhaint amach trí rialacha an Aontais maidir le hoiliúint agus deimhniú maraithe a ailíniú le Coinbhinsiún STCW.

  All Member States are signatories to the STCW Convention and thus a harmonized implementation of their international commitments is to be achieved through the alignment of the Union rules on training and certification of seafarers with the STCW Convention.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 649. #1783191

  Glacadh leasuithe ar Choinbhinsiún STCW in 2015 i ndáil le ceanglais oiliúna agus cháilíochta do mharaithe atá ag obair ar bord longa atá faoi réir an Chóid Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann Gáis nó Breoslaí íseal-splancphointe eile (“Cód IGF”).

  Amendments to the STCW Convention were adopted in 2015 on the training and qualification requirements for seafarers working on board ships subject to the International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (the ‘IGF Code’).

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 650. #1811562

  De bhun mhír 3 d'Airteagal IX de Choinbhinsiún ICCAT, molann ICCAT go ndéanfar na socruithe seo a leanas a bhunú maidir le rialú idirnáisiúnta lasmuigh de na huiscí atá faoi dhlínse náisiúnta chun críche chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin agus na mbeart atá i bhfeidhm faoi Choinbhinsiún ICCAT a áirithiú:

  Pursuant to paragraph 3 of Article IX of the ICCAT Convention, ICCAT recommends the establishment of the following arrangements for international control outside the waters under national jurisdiction for the purpose of ensuring the application of the ICCAT Convention and the measures in force thereunder:

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 651. #1824596

  Le hAirteagal 58 quater nua de Choinbhinsiún TIR, táthar chun comhlacht um chur chun feidhme teicniúil a bhunú atá le sonraíocht theicniúil an chórais idirnáisiúnta eTIR a ghlacadh, gan dochar do chreat substainteach institiúideach Choinbhinsiún TIR atá ann cheana.

  A new Article 58 quater of the TIR Convention is to establish a technical implementation body which is to adopt the technical specification of the eTIR international system, without prejudice to the existing substantive and institutional framework of the TIR Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 652. #1825012

  Chuir páirtithe eile sa Choinbhinsiún moltaí isteach maidir le Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis agus Carcharhinus longimanus a chur le Foscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus maidir le Panthera onca, Ovis vignei agus Sphyrna zygaena (pobal réigiúnach a fhaightear feadh Limistéir Eacnamaíocha Eisiacha na Brasaíle, Uragua agus na hAirgintíne agus sna huiscí idirnáisiúnta máguaird) a chur le Foscríbhinn II.

  Other parties to the Convention submitted proposals regarding the inclusion of Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis and Carcharhinus longimanus in Appendix I to the Convention and regarding the inclusion of Panthera onca, Ovis vignei and Sphyrna zygaena (regional population which occurs along the Exclusive Economic Zones of Brazil, Uruguay and Argentina and in international adjacent waters) in Appendix II to the Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 653. #1825943

  ag eagraíochtaí idirnáisiúnta a n-aithníonn údaráis phoiblí an Bhallstáit aíochta iad amhlaidh, agus ag comhaltaí na n-eagraíochtaí sin, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a leagtar síos sna coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena mbunaítear na heagraíochtaí sin, nó le comhaontuithe ceanncheathrún;

  by international organisations recognised as such by the public authorities of the host Member State, and by members of such organisations, within the limits and under the conditions laid down by the international conventions establishing such organisations or by headquarters agreements;

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 654. #1592097

  (cxxi) Sraith Conarthaí 18/1977.Coinbhinsiún maidir leis na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a chosc.THáinig i bhfeidhm d'Éirinn an 19 Nollaig,1977.

  (cxxi) Treaty Series 18/1977.Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.entered into Force for Ireland on 19 December,1977.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 655. #1595322

  An Bille Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta) 2004 acht do thabhairt éifeacht do choinbhinsiúin idirnáisiúnta áirithe a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta d’aer; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INTERNATIONAL CONVENTIONS) BILL 2004 AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 656. #1602734

  An Coinbhinsiún don CHomhairle Idirnáisiúnta um THaiscéaladh na Farraige (Cópanhágan, Méan Fómhair, 1964)

  Convention for the International Council for the Exploration of the Sea

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 657. #1602735

  An Coinbhinsiún don CHomhairle Idirnáisiúnta um THaiscéaladh na Farriage (Copenhagen, 12/9/1964)

  Convention for the International Council for the Exploration of the Sea

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 658. #1602758

  An Coinbhinsiún um Eitlíocht SHibhialta Idirnáisiúnta

  Convention on International Civil Aviation

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 659. #1602760

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol.

  CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 660. #1602783

  An Coinbhinsiún um Aitheantas Idirnáisiúnta a Thabhairt do Chearta in Aerárthaí, 1948.

  CONVENTION ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF RIGHTS IN AIRCRAFT, 1948.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 661. #1602805

  An Coinbhinsiún um Bogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta leo go háirithe mar GHnáthóg d'Éanlaith Uisce

  Convention on Wetlands of International Importance espec. as Waterfowl Habitat

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 662. #1602806

  An Coinbhinsiún maidir le bogaigh a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta leo go háirithe mar ghnáthóg d'éin uisce, 1972.

  CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT, 1972.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 663. #1602808

  An Coinbhinsiún maidir le stadanna ar urrúis iompróra atá i gcúrsaíocht idirnáisiúnta, 1970

  CONVENTION RELATING TO STOPS ON BEARER SECURITIES IN INTERNATIONAL CIRCULATION, 1970.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 664. #1603256

  Cinneadh ón gComhairle - An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol.

  COUNCIL DECISION - CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 665. #1608382

  An Coinbhinsiún Eorpach maidir le Gnéithe Idirnáisiúnta Áirithe den Fhéimheacht

  European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 666. #1616681

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú Longa a CHosc, 1973

  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 667. #1616682

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954

  International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 668. #1616686

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí.

  INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 669. #1616687

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábháilteacht Anama ar Muir (1974)

  International Convention for the Safety of Life at Sea (1974)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 670. #1616689

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Airithe i dTaca le Dlínse SHibhialta in Ábhair a BHaineann le hImbhualadh

  International Convention on Certain Rules Concerning Civil Juristiction in Matter of Collision

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 671. #1616690

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar DHliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-THruailliú,1969

  International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 672. #1616691

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ualachlínte

  International Convention on Load Lines

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 673. #1616692

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 674. #1616693

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Deimhnithe Oiliúna agus Faireacháin do Mharaithe, 1978.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCH KEEPING FOR SEAFARERS, 1978.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 675. #1616694

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar BHunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola THruailliú

  International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,1971

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 676. #1616695

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialú Earraí ag Teorainneacha a Chomhchuibhiú, 1982.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROL OF GOODS, 1982.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 677. #1616697

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a THomhas, 1969

  International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 678. #1616723

  An tOrdú um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) (Prótacal Aerárthaí), 2017.

  INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (CAPE TOWN CONVENTION) (AIRCRAFT PROTOCOL) ORDER 2017.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 679. #1616724

  An tOrdú um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) (Dearbhuithe) 2005.

  INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (CAPE TOWN CONVENTION) (DECLARATIONS) ORDER 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 680. #1616765

  An Coinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta

  International Telecommunications Convention

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 681. #1626445

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear de Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Casacstáine le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 368 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF KAZAKHSTAN TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 368 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 682. #1626446

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach le haontachas Phoblacht na Cóiré leis Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir le Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 372 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF KOREA TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 372 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 683. #1626636

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 684. #1626637

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 288.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 288.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 685. #1627822

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i Limistéar Coinbhinsiúin an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha (CICTA) agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1936/2001, (CE) Uimh. 1984/2003 agus (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 401.

  PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN MANAGEMENT, CONSERVATION AND CONTROL MEASURES APPLICABLE IN THE CONVENTION AREA OF THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS (ICCAT) AND AMENDING COUNCIL REGULATIONS (EC) NO. 1936/2001, (EC) NO. 1984/2003 AND (EC) NO. 520/2007 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 401.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 686. #1627932

  Togra go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, Éire d’aontú le Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta.

  PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN THE ACCESSION BY IRELAND TO THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 687. #1628067

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal I).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 688. #1628068

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha neamh-idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal II).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 689. #1639139

  An Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer

  The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air,signed at Warsaw 12 Oct 1929

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 690. #1639144

  An Coinbhinsiún ar na Gnéithe Sibhialta a BHaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

  The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 691. #1639148

  An Coinbhinsiún maidir le bailíocht idirnáisiúnta breithúnas coiriúil

  The Convention on the international validity of criminal judgements

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 692. #1640650

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc

  The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 693. #1640651

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun truailliú na Farraige le hOla a chosc

  The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 694. #1640652

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí

  The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 695. #1640653

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHeilg Míolta Móra a Rialú

  The International Convention for the Regualtion of Whaling

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 696. #1640654

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábhailteacht Anama ar Muir

  The International Convention for the Safety of Life at Sea (London 10 June, 1948)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 697. #1640657

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábháilteacht Anama ar Muir

  The International Convention for the Safety of Life at Sea

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 698. #1640658

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus faire do MHáraithe,978

  The International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers,978

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 699. #1640659

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Comhoibriú um SHábháilteacht na lAerloingseoreachta

  The International Convention Relating to Co-Operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels,13 Dec 1960

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 700. #1645191

  Sraith Conarthaí, 3/1977. An Coinbhinsiún don CHomhairle Idirnáisiúnta um THaiscéaladh na Farraige, Cópanhágan, 12 Meán Fómhair, 1964

  Treaty Series, 3/1977. Convention for the International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagan, 12 September 1964

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.