Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

1,521 toradh in 291 doiciméad

 1. #1809074

  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhormheas an tAontas an 19 Nollaig 2002, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhormheas an tAontas an 1 Feabhra 1993 agus maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d'fhormheas an tAontas an 11 Bealtaine 2017.

  When implementing the provisions of the Convention at Union level, it is necessary to ensure coordination and coherence with the provisions of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, which was approved by the Union on 19 December 2002, and with the provisions of the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, which was approved by the Union on 1 February 1993 and of the Minamata Convention on Mercury, which was approved by the Union on 11 May 2017.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 2. #283554

  (6) Le neartú ceart paisinéirí iarnróid ba chóir go gcuirfí leis an gcóras dlí idirnáisiúnta atá ann maidir leis an ábhar seo agus a chuimsítear in Iarscríbhinn A — Rialacha comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste d’Iarnród (CIV) a ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (Prótacal 1999).

  (6) Strengthening of the rights of rail passengers should build on the existing system of international law on this subject contained in Appendix A — Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999 Protocol).

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 3. #333024

  Prótacal is Prótacal 2, maidir le léiriú comhionann ar an gCoinbhinsiún seo agus ar an mBuanchoiste,

  a Protocol 2, on the uniform interpretation of this Convention and on the Standing Committee,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 4. #333085

  maidir le léiriú comhionann ar an gcoinbhinsiún agus maidir leis an mbuanchoiste

  on the uniform interpretation of the Convention and on the Standing Committee

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 5. #333107

  comhchomhairliúchán maidir leis an ngaol atá idir an Coinbhinsiún seo agus ionstraimí idirnáisiúnta eile,

  a consultation on the relationship between this Convention and other international instruments,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 6. #333338

  an Coinbhinsiún idir an Iorua agus an Ríocht Aontaithe lena bhforáiltear maidir le haithint fhrithpháirteach agus maidir le forghníomhú frithpháirteach breithiúnas in ábhair shibhialta, a síníodh i Londain an 12 Meitheamh 1961,

  the Convention between Norway and the United Kingdom providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at London on 12 June 1961,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 7. #513124

  teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Aontas Eorpach an 23 Eanáir 2011;

  the entry into force of the UN Convention with respect to the European Union on 23 January 2011;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 8. #640270

  Is é an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a formheasadh thar ceann an Aontais i gcomhréir le Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle(3)(an “Coinbhinsiún”), an phríomh-ionstraim idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chreat ginearálta maidir leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt ar bhealach cothrom agus cothromasach.

  The main international instrument providing a general framework for the conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of genetic resources is the Convention on Biological Diversity, approved on behalf of the Union in accordance with Council Decision 93/626/EEC(3)(the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #667899

  Croíchaighdeáin saothair an ILO, coinbhinsiúin maidir le saoirse comhlachais agus cómhargáil, díothú an tsaothair éigeantaigh, díothú an idirdhealaithe maidir le fostaíocht agus saothar agus díothú an tsaothair leanaí.

  The ILO core labour standards, conventions on freedom of association and collective bargaining, elimination of forced and compulsory labour, elimination of discrimination in respect of employment and occupation and the abolition of child labour.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 10. #725087

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 11. #726924

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #739995

  rúnaíocht Phrótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an mBithéagsúlacht;

  the secretariat of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Biodiversity;

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 13. #749696

  Shínigh an tAontas agus 26 Bhallstát an Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair 2013 (“an Coinbhinsiún”).

  The Union and 26 Member States have signed the Minamata Convention on Mercury of 2013 (‘the Convention’).

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 14. #1479852

  (2) Chun an Coinbhinsiún a chur i bhfeidhm maidir leis an Stát—

  (2) For the purposes of the application of the Convention to the State—

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 15. #1661433

  An Coinbhinsiún maidir le Coir an Chinedhíothaithe a Chosc agus a Phionósú (1948)

  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 16. #1661452

  An Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (1992)

  Convention on Biological Diversity (1992)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 17. #1796920

  sloinnfear an aibíocht iarmhair i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre;

  the remaining maturity shall be expressed in years using the relevant business day convention;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 18. #1799927

  sloinnfear an dáta éaga sin i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre;

  the expiry date shall be expressed in years using the relevant business day convention;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 19. #1808427

  I bhfianaise na bhfreagrachtaí atá air maidir leis an gcomhshaol a chosaint, d'fhormheas an tAontas an 19 Feabhra 2004 an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Prótacal”) agus an 14 Deireadh Fómhair 2004 d'fhormheas sé Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Coinbhinsiún”).

  In view of its responsibilities for the protection of the environment, the Union approved on 19 February 2004 the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (‘the Protocol’) and approved on 14 October 2004 the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (‘the Convention’).

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 20. #345428

  Forchoimeádann Rialtas … an ceart chun dliteanas an árachóra nó an duine eile a bhfuil urrús airgeadais á sholáthar aige faoi mhír 10 d'Airteagal 4a i leith báis paisinéara nó díobhála pearsanta do phaisinéir arb é ba chúis leis nó léi aon cheann de na rioscaí dá dtagraítear i mír 2.2 de Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, a theorannú do theorainn uasta maidir leis an méid árachais nó maidir leis an urrús airgeadais eile a cheanglaítear ar an iompróir a choimeád faoi mhír 1.6 den fhorchoimeádas seo, agus geallann sé déanamh amhlaidh.

  The Government of … reserves the right to and undertakes to limit the liability of the insurer or other person providing financial security under paragraph 10 of Article 4bis, for death or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, to a maximum limit of the amount of insurance or other financial security which the carrier is required to maintain under paragraph 1.6 of this reservation.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 21. #449961

  (3) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach” an nós imeachta a cheadaigh Comhairle na gComhphobal Eorpach le Cinneadh Uimh. 87/415/CEE an 15 Meitheamh, 1987 ón gComhairle, lena gceadaítear an Coinbhinsiún arna dhéanamh in Interlaken an 20ú lá de Bhealtaine, 1987 idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne, Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Ríocht na Sualainne, agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach, a bhfuil an téacs de ag gabháil leis an gCinneadh sin ón gComhairle.

  (3) (a) In this subsection “common transit procedure” means the procedure approved by the Council of the European Communities by Council Decision No. 87/415/EEC of 15 June 19874, approving the Convention done at Interlaken on the 20th day of May, 1987, between the European Community, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden, and the Swiss Confederation on a common transit procedure, the text of which is attached to that Council Decision.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 22. #457774

  ciallaíonn “an Prótacal maidir le Léiriú” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996; agus

  “Protocol on Interpretation” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996; and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 23. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 24. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 25. #301300

  Comhaontú an 11 Eanáir 1977 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le pinsin seanaoise agus sochair le haghaidh timpistí ag an obair.

  The Agreement of 11 January 1977 on the implementation of the Convention of 9 October 1975 on old-age pensions and benefits for accidents at work

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 26. #339405

  an úsáid a bheartaítear sa tír chinn scríbe, más eol, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an gcatagóir nó maidir leis na catagóirí faoi Choinbhinsiún Rotterdam faoina dtagann an úsáid;

  intended use in the country of destination, if known, including information on the category(ies) under the Rotterdam Convention under which the use falls;

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 27. #520760

  (e) an úsáid a bheartaítear sa tír chinn scríbe, más eol, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an gcatagóir nó maidir leis na catagóirí faoin gCoinbhinsiún faoina dtagann an úsáid;

  (e) intended use in the country of destination, if known, including information on the category(ies) under the Convention under which the use falls;

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 28. #594019

  Trí chur chun feidhme ceart agus comhordaithe a dhéanamh ar Threoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha ar an gcomhshaol [15]; ar Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2001 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an gcomhshaol [16], i gcás inarb infheidhme, ar Choinbhinsiún maidir le rochtain ar fhaisnéis, rannpháirtíocht an phobail i ndéanamh cinntí agus rochtain ar dhlí agus ar cheart maidir le cúrsaí comhshaoil, arna shíniú in Aarhus an 25 Meitheamh 1998 [17] ("Coinbhinsiún Aarhus") agus Coinbhinsiún Espoo maidir le measúnacht tionchair timpeallachta i gcomhthéacs trasteorann ("Coinbhinsiún Espoo"), ba cheart go n-áiritheofaí comhchuibhiú na bpríomhphrionsabal maidir le measúnú ar éifeachtaí comhshaoil, lena n-áirítear i gcomhthéacs trasteorann.

  The correct and coordinated implementation of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment [15], of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment [16], where applicable, of the Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, signed in Aarhus on 25 June 1998 [17] (the "Aarhus Convention"), and of the Espoo Convention on environmental impact assessment in a transboundary context (the "Espoo Convention") should ensure the harmonisation of the main principles for the assessment of environmental effects, including in a cross-border context.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 29. #640441

  Ainmneoidh an Coimisiún pointe comhtheagmhála maidir le rochtain agus comhroinnt tairbhí a mbeidh freagracht air as idirchaidreamh a dhéanamh le Rúnaíocht an Choinbhinsiúin maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  The Commission shall designate a focal point on access and benefit-sharing responsible for liaising with the Secretariat of the Convention with regard to matters covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 30. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 31. #1808500

  Agus prionsabal an réamhchúraim, go háirithe, á chur san áireamh, is é is cuspóir don Rialacháin seo sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar thruailleáin orgánacha mharthanacha trí thoirmeasc, céimniú amach a luaithe is féidir nó srianadh a dhéanamh ar tháirgeadh, ar chur ar an margadh agus ar úsáid substaintí atá faoi réir Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Coinbhinsiún’ anseo feasta, nó faoi réir an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Prótacal’ anseo feasta, trí íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh substaintí den sórt sin, d'fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir nuair is indéanta sin, agus trí fhorálacha a bhunú maidir le dramhaíl arb éard í aon cheann de na substaintí sin, ina bhfuil aon cheann díobh nó atá éillithe ag aon cheann díobh.

  Taking into account, in particular, the precautionary principle, the objective of this Regulation is to protect human health and the environment from POPs by prohibiting, phasing out as soon as possible, or restricting the manufacturing, placing on the market and use of substances subject to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Convention’, or the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Protocol’, by minimising, with a view to eliminating where feasible as soon as possible, releases of such substances, and by establishing provisions regarding waste consisting of, containing or contaminated by any of those substances.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 32. #1830567

  Comhaontú an 11 Eanáir 1977 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le pinsin seanaoise agus sochair le haghaidh timpistí ag an obair.

  The Agreement of 11 January 1977 on the implementation of the Convention of 9 October 1975 on old-age pensions and benefits for accidents at work

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 33. #1626788

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Muirí le linn an 68ú seisiún den Choiste um Chosaint na Muirthimpeallachta agus le linn an 95ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta maidir le leasuithe ar MARPOL, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (SOLAS) agus ar threoirlínte 2009 maidir le córais ghlantacháin gáis sceite a ghlacadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AT THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION DURING THE 68TH SESSION OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THE 95TH SESSION OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON THE ADOPTION OF AMENDMENTS TO MARPOL, SOLAS AND THE 2009 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #284598

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Airteagal 23 de Choinbhinsiún an 17 Iúil 1905 maidir le nós imeachta sibhialta, Airteagal 24 de Choinbhinsiún an 1 Márta 1954 maidir le nós imeachta sibhialta ná Airteagal 13 de Choinbhinsiún an 25 Deireadh Fómhair 1980 maidir le rochtain idirnáisiúnta ar cheartas idir na Ballstáit ar páirtithe sna Coinbhinsiúin sin iad.

  This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on civil procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on civil procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on international access to justice of 25 October 1980 between the Member States party to those Conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 35. #290075

  (4) Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [4] agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [5], a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [6], an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

  (4) Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) [4] and the Convention on the use of information technology for customs purposes [5], drawn up by Council Act of 26 July 1995 [6], modified the general framework for cooperation between the Member States and the Commission as regards preventing, investigating and prosecuting offences under Community legislation.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 36. #300064

  (28) Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol [13] ná do Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail [14].

  (28) This Regulation should apply without prejudice to Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information [13] and to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies [14].

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 37. #301239

  (e) An Chomhshocraíocht Riaracháin an 6 Márta 1979 maidir leis na nósanna imeachta lena gcuirtear chun feidhme Choinbhinsiún Breise an 12 Deireadh Fómhair 1978 maidir le slándáil shóisialta idir an Bheilg agus an Fhrainc i leith a fhorálacha a bhaineann le daoine féinfhostaithe.

  (e) The Administrative Arrangement of 6 March 1979 on the procedures for the implementation of the Additional Convention of 12 October 1978 on social security between Belgium and France in respect of its provisions relating to self-employed persons

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 38. #301298

  Roinn II, Uimhir 1, agus roinn III de Chomhaontú an 2 Lúnasa 1979 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 19 Iúil 1978 maidir le hárachas dífhostaíochta, leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu maidir le daoine a chleacht gníomhaíocht mar oibrí imeallchríche an 1 Eanáir 2005 nó roimhe sin a thiocfaidh chun bheith dífhostaithe roimh an 1 Eanáir 2011.

  Section II, Number 1, and section III of the Agreement of 2 August 1979 on the implementation of the Convention on unemployment insurance of 19 July 1978 shall continue to apply to persons who have exercised an activity as a frontier worker on or before 1 January 2005 who become unemployed before 1 January 2011

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 39. #301674

  (a) Leanfaidh Airteagal 1(5) agus Airteagal 8 de Choinbhinsiún an 19 Iúil 1978 maidir le hÁrachas Dífhostaíochta agus Airteagal 10 den Phrótacal Críochnaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo (an Ballstát fostaíochta roimhe sin do dheonú liúntas dífhostaíochta d’oibrithe imeallchríche) d’fheidhm a bheith acu maidir le daoine a raibh gníomhaíocht mar oibrí imeallchríche feidhmithe acu an 1 Eanáir 2005, nó roimhe sin, agus a bheidh dífhostaithe roimh an 1 Eanáir 2011.

  (a) Article 1(5) and Article 8 of the Convention on Unemployment Insurance of 19 July 1978 and Article 10 of the Final Protocol to this Convention (granting of unemployment allowances to frontier workers by the previous State of employment) shall continue to apply to persons who have exercised an activity as a frontier worker on or before 1 January 2005 and become unemployed before 1 January 2011;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 40. #301678

  (a) Coinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le forálacha seanaoise agus le forálacha a bhaineann le díobháil ag an obair, faoi na coinníollacha agus faoin raon feidhme a shainítear le hAirteagal 27(2) go (4) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (stádas dlíthiúil a choimeád ar bun, ar bhonn Choinbhinsiún 1975, i gcás na ndaoine a shuigh a n-áit chónaithe i gcríoch na Gearmáine nó na Polainne roimh an 1 Eanáir 1991 agus a leanann de bheith ina gcónaí ann);

  (a) Convention of 9 October 1975 on old-age and work injury provisions, under the conditions and the scope defined by Article 27(2) to (4) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of legal status, on the basis of the Convention of 1975, of the persons who had established their residence in the territory of Germany or Poland before 1 January 1991 and who continue to reside there);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 41. #333119

  Comórfaidh an Taiscí cruinniú saineolaithe, nuair is gá sin, chun tuairimí a mhalartú maidir le feidhmiú an Choinbhinsiúin, agus go háirithe maidir le forbairt an chásdlí agus na reachtaíochta nua a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar fheidhm an Choinbhinsiúin.

  The Depositary may convene, whenever necessary, a meeting of experts to exchange views on the functioning of the Convention, in particular on the development of the case-law and new legislation that may influence the application of the Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 42. #335901

  Síníodh Coinbhinsiún 90/436/CEE an 23 Iúil 1990, maidir le cánachas dúbailte a dhíchur maidir le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú [1] ("an Coinbhinsiún Eadrána") sa Bhruiséil an 23 Iúil 1990 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 1995.

  Convention 90/436/EEC of 23 July 1990, on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises [1] (the Arbitration Convention) was signed at Brussels on 23 July 1990 and entered into force on 1 January 1995.

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú

 43. #338990

  Le Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [3] cuireadh i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam [4] ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus is é a ghabh ionad Rialachán (CEE) Uimh. 2455/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le ceimiceáin chontúirteacha áirithe a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [3] implemented the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4], hereinafter "the Convention", which entered into force on 24 February 2004, and replaced Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 44. #341130

  Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis a luaitear i mír 3 ar fáil go poiblí i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail [10].

  The Commission shall make the information in paragraph 3 publicly available in accordance with Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies [10].

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 45. #345316

  Maidir leis an iompar a fheidhmíonn an t-iompróir feidhmithe, ní rachaidh comhiomlán na méideanna is inghnóthaithe ón iompróir agus ón iompróir feidhmithe agus óna seirbhísigh agus óna ngníomhairí, ag gníomhú dóibh laistigh de raon feidhme a bhfostaíochta, thar an méid is airde a d'fhéadfaí a dhámhachtain i gcoinne an iompróra nó i gcoinne an iompróra feidhmithe faoin gCoinbhinsiún seo, ach ní bheidh aon duine de na daoine atá luaite faoi dhliteanas as suim de bhreis ar an teorainn is infheidhme maidir leis.

  In relation to the carriage performed by a performing carrier, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier and the performing carrier and from their servants and agents acting within the scope of their employment shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the carrier or the performing carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to him.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 46. #345357

  má tá oibreoir suiteála núicléiche faoi dhliteanas i leith damáiste den sórt sin faoi Choinbhinsiún Pháras an 29 Iúil 1960 maidir le Dliteanas Tríú Páirtí i Réimse an Fhuinnimh Núicléach arna leasú lena Phrótacal Breise dar dáta an 28 Eanáir 1964, nó faoi Choinbhinsiún Vín an 21 Bealtaine 1963 maidir le Dliteanas Sibhialta i leith Damáiste Núicléach, nó faoi aon leasú nó aon Phrótacal a ghabhann leis agus atá i bhfeidhm;

  if the operator of a nuclear installation is liable for such damage under either the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as amended by its Additional Protocol of 28 January 1964, or the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear Damage, or any amendment or Protocol thereto which is in force;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 47. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 48. #353875

  Coinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le forálacha seanaoise agus le forálacha a bhaineann le díobháil ag an obair, faoi na coinníollacha agus faoin raon feidhme a shainítear le hAirteagal 27(2) go (4) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (stádas dlíthiúil a choimeád ar bun, ar bhonn Choinbhinsiún 1975, i gcás na ndaoine a shuigh a n-áit chónaithe i gcríoch na Gearmáine nó na Polainne roimh an 1 Eanáir 1991 agus a leanann de bheith ina gcónaí ann);

  Convention of 9 October 1975 on old-age and work injury provisions, under the conditions and the scope defined by Article 27(2) to (4) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of legal status, on the basis of the Convention of 1975, of the persons who had established their residence in the territory of Germany or Poland before 1 January 1991 and who continue to reside there);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 49. #353878

  Leanfaidh Airteagal 1(5) agus Airteagal 8 de Choinbhinsiún an 19 Iúil 1978 maidir le hÁrachas Dífhostaíochta agus Airteagal 10 den Phrótacal Críochnaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo (an Ballstát fostaíochta roimhe sin do dheonú liúntas dífhostaíochta d’oibrithe imeallchríche) d’fheidhm a bheith acu maidir le daoine a raibh gníomhaíocht mar oibrí imeallchríche feidhmithe acu an 1 Eanáir 2005, nó roimhe sin, agus a bheidh dífhostaithe roimh an 1 Eanáir 2011.

  Article 1(5) and Article 8 of the Convention on Unemployment Insurance of 19 July 1978 and Article 10 of the Final Protocol to this Convention (granting of unemployment allowances to frontier workers by the previous State of employment) shall continue to apply to persons who have exercised an activity as a frontier worker on or before 1 January 2005 and become unemployed before 1 January 2011;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 50. #432927

  (8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus maidir le Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Ceimiceáin Chontúirteacha a Iompar i mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta, i leith loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI), gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IBI) de.

  (8) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (IBC) as it applies to a certificate issued under that Act and an International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under the Safety Convention, in respect of a ship to which this Chapter applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as an international certificate of fitness (IBC) shall be referred to as an accepted international certificate of fitness (IBC).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 51. #433030

  (8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i leith deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin agus maidir le Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Gáis Leachtaithe a Iompar i mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI), gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IGI) de.

  (8) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (IGC) as it applies to a certificate issued under that Act and an International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Safety Convention, in respect of a ship to which this section applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as an international certificate of fitness (IGC) shall be referred to as an accepted international certificate of fitness (IGC).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 52. #433119

  (b) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus maidir le haon Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Lasta BNI a Iompar comhréire arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún sin, i leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta (BNI), gairfear deimhniú oiriúnachta inghlactha (BNI) de.

  (b) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to international certificates of fitness (INF) as it applies to a certificate issued under that Act and any corresponding International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Convention, in respect of a ship to which this section applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as a certificate of fitness (INF) shall be referred to as an accepted certificate of fitness (INF).

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 53. #433257

  (b) Beidh feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe sábháilteachta árthaí ardluais mar atá feidhm aige maidir le deimhniú a eisítear faoin Acht seo, agus maidir le deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas rialtas an Stáit, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais, gairfear deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais inghlactha de.

  (b) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to highspeed craft safety certificates as it applies to a certificate issued under that Act and a high-speed craft safety certificate issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Safety Convention, in respect of a ship to which this Chapter applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as a highspeed craft safety certificate shall be referred to as an accepted high-speed craft safety certificate.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 54. #433449

  (4) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin agus maidir le doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta, gairfear doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta inghlactha de.

  (4) Section 28(2) of the Act of 1952 applies in relation to a minimum safe manning document as it applies to a certificate issued under that Act and a minimum safe manning document issued by the government of another country, other than the State, to which the Safety Convention applies, under such Safety Convention, in respect of a ship to which this Chapter applies, other than an Irish ship, and accepted as having the same force in the State as a minimum safe manning document shall be referred to as an accepted minimum safe manning document.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 55. #456476

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 56. #456819

  D’ainneoin na rialacha atá leagtha sí os in Airteagal 18 (1) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, is go díreach idir an t-údarás inniúil sa Stát iarrtha agus an t-údarás sa Stát iarrthach a rinne an iarraidh ar ghabháil shealadach a chuirfear in iúl an cinneadh maidir leis an eiseachadadh arna ghlacadh de bhun an nós imeachta simplithe agus an fhaisnéis maidir leis an nós imeachta simplithe eiseachadta.

  Notwithstanding the rules laid down in Article 18 (1) of the European Convention on Extradition, the extradition decision taken pursuant to the simplified procedure and the information concerning the simplified extradition procedure shall be notified directly between the competent authority of the requested State and the authority of the requesting State which has requested provisional arrest.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 57. #457070

  Dearbhaíonn na Ballstáit go bhfuil an Coinbhinsiún seo gan dochar don cheart chun tearmainn a mhéad atá sé aitheanta ag a mBunreachtanna faoi seach nó do na Ballstáit sin forálacha Choinbhinsiún an 28 Iúil 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe, mar atá arna fhorlíonadh le Coinbhinsiún an 28 Meán Fómhair 1954 maidir le Stádas Daoine gan Stát agus le Prótacal an 31 Eanáir 1967 maidir le Stádas Dídeanaithe, a chur i bhfeidhm.

  The Member States declare that this Convention is without prejudice either to the right of asylum to the extent to which it is recognized by their respective constitutions or to the application by the Member States of the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954 and by the Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 58. #457269

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 59. #457271

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 60. #458298

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 61. #458452

  Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.

  The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 62. #513672

  I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.

  In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 63. #561883

  Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 64. #562043

  Déanfar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, maidir le gach táirge nó maidir le táirgí áirithe de thionscnamh tíre is tairbhí de GSP+, más rud é, sa chleachtas, nach n-urramaíonn an tír sin a gealltanais cheangailteacha amhail dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó go bhfuil forchoimeádas leagtha amach ag an tír is tairbhí de GSP+ atá toirmiscthe le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach mbeadh comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1).

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance shall be withdrawn temporarily, in respect of all or of certain products originating in a GSP+ beneficiary country, where in practice that country does not respect its binding undertakings as referred to in points (d), (e) and (f) of Article 9(1), or the GSP+ beneficiary country has formulated a reservation which is prohibited by any of the relevant conventions or which is incompatible with the object and purpose of that convention as established in point (c) of Article 9(1).

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 65. #566608

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 66. #598366

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 67. #601916

  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 68. #604826

  Ba cheart, freisin, go rannchuideofaí le feabhsú ar luach na láithreán ábhartha, agus go dtabharfaí, ag an am céanna, tuiscint do na pobail ar an úinéireacht atá acu ar luach cultúrtha agus stairiúil láithreán den sórt sin, tríd an oidhreacht chultúrtha inláimhsithe agus dholáimhsithe a chur chun cinn, i bhfianaise, inter alia, Choinbhinsiún 2003 Unesco maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe agus Choinbhinsiún 1972 Unesco maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint.

  Promoting tangible and intangible cultural heritage, in the light of, inter alia, the 2003 Unesco Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, should also contribute to the enhancement of the value of the relevant sites whilst giving to peoples a sense of ownership of the cultural and historical value of such sites.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 69. #618538

  Le CBI, ba cheart go n-áiritheofaí comhleanúnachas leis na spriocanna iascaigh a leagtar síos sa Chinneadh ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch maidir leis an bPlean Straitéiseach um Bithéagsúlacht 2011-2020, agus leis na spriocanna bitheolaíocha a ghlac an Chomhairle Eorpach an 25 agus 26 Márta.

  The CFP should ensure coherence with the fisheries targets laid down in the Decision by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on the Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020, and with the biodiversity targets adopted by the European Council of 25 and 26 March 2010.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 70. #640545

  Cinneadh 2014/283/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir le Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais (Féach leathanach 231 den Iris Oifigiúil seo.).

  Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (see page 231 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 71. #666474

  Tá beartas agus gníomhaíocht idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh comhair um fhorbairt á stiúradh freisin ag a ghealltanais agus ag a oibleagáidí a bhaineann le cearta an duine agus le forbairt, lena n-áirítear Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, an Coinbhinsiún maidir le gach cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus Dearbhú NA maidir leis an gCeart i leith Forbartha.

  The Union's policy and international action are also guided by its commitments and obligations concerning human rights and development, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Declaration on the Right to Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 72. #692501

  D'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha, agus conarthaí á gcur i gcrích acu, na hoibleagáidí maidir leis an gcomhshaol, na hoibleagáidí sóisialta agus na hoibleagáidí maidir le dlí an tsaothair arna mbunú le dlí an Aontais, leis an reachtaíocht náisiúnta, le comhaontuithe comhchoiteanna nó leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil is infheidhme, a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE, ba cheart na hoibleagáidí sin a bheith mar chuid de na ceanglais íosta a shaineoidh an t-údarás conarthach agus ba cheart iad a chomhtháthú sna conarthaí a shíneoidh an t-údarás conarthach.

  In order to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national legislation, collective agreements or the applicable international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU, such obligations should be part of the minimum requirements defined by the contracting authority and should be integrated in the contracts signed by the contracting authority.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 73. #697190

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh le Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle, ar coinbhinsiún é lena bhforáiltear do chomhar níos doimhne idir na Ballstáit i réimse an chúnaimh fhrithpháirtigh maidir le gach cion agus dá bhrí sin maidir le gáinneáil drugaí.

  That Decision became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01,which provides for deeper cooperation among Member States in the field of mutual assistance on all offences and therefore also on drug trafficking.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 74. #697273

  Mar sin féin, tar éis fógra a bheith tugtha ag an Ríocht Aontaithe an 24 Iúil 2013 i gcomhréir leis an gcéad abairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, tá an Gníomh sin ón gComhairle agus an Coinbhinsiún sin scortha d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe amhail ón 1 Nollaig 2014, de bhun an dara habairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) den Phrótacal sin.

  However, following notification by the United Kingdom on 24 July 2013 in accordance with the first sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of Protocol No 36 on transitional provisions, that Council Act and that Convention have ceased to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014, pursuant to the second sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of that Protocol.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 75. #697440

  I measc na ndoiciméad ar doiciméid ábhartha iad tá logleabhair, doiciméid maidir leis an ngabháil, an trasloingsiú agus an trádáil, liostaí an chriú, pleananna agus líníochtaí stuála, tuarascálacha ar na stórais éisc, agus na doiciméid a éilítear de bhun an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES);

  Relevant documentation may include logbooks, catch, transhipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 76. #697473

  Ba cheart a léiriú trí bhíthin comhbheart maidir le trasnú teorainneacha inmheánacha ag daoine agus maidir le rialú teorann ag teorainneacha seachtracha go bhfuil acquis Schengen ionchorpraithe i gcreat an Aontais, go háirithe forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [4] agus an Lámhleabhar Coiteann [5].

  Common measures on the crossing of internal borders by persons and border control at external borders should reflect the Schengen acquis incorporated in the Union framework, and in particular the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [4] and the Common Manual [5].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 77. #713973

  Cinneadh 2014/293/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 150, 20.5.2014, lch. 231).

  Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (OJ L 150, 20.5.2014, p. 231).

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 78. #736838

  Leis an gCoinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995 [3], lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996 [4], Prótacal an 29 Samhain 1996 [5] agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 [6] a ghabhann leis (“an Coinbhinsiún”), bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainmhíniú i réimse na calaoise lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais.

  The Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995 [3], including the Protocols thereto of 27 September 1996 [4], of 29 November 1996 [5] and of 19 June 1997 [6] (the ‘Convention’) establishes minimum rules relating to the definition of criminal offences and sanctions in the area of fraud affecting the Union's financial interests.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 79. #738433

  Ba cheart rialacha soiléire a bhunú maidir le rogha an mhodha a bheidh le húsáid i gcás ina bhfuil níos mó ná rogha amháin ó fhoinsí éagsúla, amhail ISO, an Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí (EPPO), an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe(OIC), an tAontas Eorpach agus saotharlanna tagartha náisiúnta, nó dlí náisiúnta.

  Clear rules should be established for the choice of the method to be used where more than one is available from different sources, such as ISO, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organization for Animal Health (OIE), European Union and national reference laboratories, or national law.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 80. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 81. #1033845

  (b) maidir le heastát aon duine a fuair bás roimh an dáta sin agus tar éis lá deiridh na bliana caileandair díreach roimh an dáta sin agus a roghnóidh a ionadaí pearsanta, i pé slí a hordófar, go gcuirfear forála an Choinbhinsiúin seo i bhfeidhm maidir leis an eastát sin.

  ( b ) the estate of any person dying before such date and after the last day of the calendar year immediately preceding such date whose personal representative elects, in such manner as may be prescribed, that the provisions of the present Convention shall be applied to such estate. [GA]

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 82. #1050047

  —Má chomhlíonann long ceanglais uile na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha nó na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí, is infheidhme maidir leis an long agus leis na turais atá le déanamh aici, sa mhéid gur ceanglais de chuid an Choinbhinsiúin Shábháltachta is infheidhme maradúradh na ceanglais sin, féadfaidh an tAire deimhniú sábháltachta ginearálta, deimhniú sábháltachta gearr-thurais, deimhniú trealaimh shábháltachta nó radio-dheimhniú, do réir mar bheas, d'eisiúint i leith na loinge d'ainneoin í a bheith díolmhaithe ó aon chuid, nó nach gcomhlíonann sí ar chúis éigin eile aon chuid, de cheanglais na rialacha sin nach ceanglais de chuid an Choinbhinsiúin Shábháltachta is infheidhme maidir léi.

  —Where a ship complies with all the requirements of the construction rules, rules for life-saving appliances, radio rules or rules for direction-finders applicable to the ship and to the voyages on which she is to be engaged so far as those requirements are requirements of the Safety Convention applicable, as aforesaid, the Minister may issue in respect of the ship a general safety certificate, short-voyage safety certificate, safety equipment certificate or radio certificate, as the case may be, notwithstanding that she is exempt from, or for some other reason does not comply with, any requirements of those rules that are not applicable requirements of the Safety Convention.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 83. #1085150

  (3) Aon tagairt a déantar san Acht seo d'eachtrannaigh naimhdeacha is tagairt í do dhaoine atá, maidir leis an Stát agus le cogadh a bhfuil an Stát páirteach ann, ina ndaoine faoi chaomhaint do réir bhrí Airteagail 4 de Choinbhinsiún na Sibhialtach, lena n-áirítear daoine arb iad, maidir leis an Stát agus le cogadh a bhfuil an Stát páirteach ann—

  (3) Any reference in this Act to enemy aliens is to persons who, in relation to the State and a war in which the State is a participant, are protected persons within the meaning of Article 4 of the Civilians Convention, including persons who, in relation to the State and a war in which the State is a participant, are—

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 84. #1155840

  (4) San alt seo, ciallaíonn “ionadaí na bpríosúnach”, maidir le haon phriosúnach cogaidh coimircithe áirithe aon tráth áirithe, an duine a raibh feidhmeanna ionadaí na bpríosúnach de réir bhrí Airteagal 79 den Choinbhinsiún atá leagtha amach sa Triú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo infheidhmithe aige maidir leis an bpríosúnach sin sa champa nó san áit ina raibh an príosúnach sin á choinneáil, an tráth sin nó go deireanach roimh an tráth sin, ina phríosúnach cogaidh coimircithe.

  (4) In this section, "prisoners representative", in relation to a particular protected prisoner of war at a particular time, means the person by whom the functions of prisoners' representative within the meaning of Article 79 of the Convention set out in the Third Schedule to this Act were exercisable in relation to that prisoner at the camp or place at which that prisoner was, at or last before that time, detained as a protected prisoner of war.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 85. #1192134

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, d'fhonn aon chonradh, coinbhinsiún, comhshocraíocht nó gealltanas le Rialtas tíre coigríche maidir le cosaint aireagán a chomhlíonadh, dearbhú a dhéanamh, le hordú, gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír a shonrófar san ordú, agus beidh an tír sin ina tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm maidir leis an tír sin:

  —(1) The Government may, with a view to the fulfilment of any treaty, convention, arrangement or engagement with the Government of a foreign country concerning the protection of inventions, by order declare that any country specified in the order is a convention country for the purposes of this Act, and that country shall be a convention country for the purposes of this Act while the order remains in force with respect to that country:

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 86. #1200628

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN, I bhFORLÍONADH AR CHOINBHINSIÚN WARSAW, UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA d'AER A DHÉANFAIDH DUINE SEACHAS AN tIOMPRÓIR CONARTHACH, A RINNEADH I GUADALAJARA, MEICSICEO, AN 18ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1961, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hAERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI, AGUS LAISTIGH DI AGUS THAIRSTI, AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ AGUS TÁILLÍ A MHUIREARÓFAR AR AERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI AGUS LAISTIGH DI, A STIÚRADH AGUS A RIALÚ, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1963, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION, SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER DONE AT GUADALAJARA, MEXICO, ON THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 1961, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE CONTROL AND REGULATION OF AIR SERVICES TO, FROM, WITHIN AND OVER THE TERRITORY OF THE STATE AND OF RATES AND FARES CHARGED ON AIR SERVICES TO, FROM AND WITHIN THE TERRITORY OF THE STATE, FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1963, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 87. #1200900

  Maidir leis an iompar a dhéanfaidh an t-iompróir iarbhír, ní rachaidh comhiomlán na suimeanna is inghnóthaithe ón iompróir sin agus ón iompróir conarthach, agus óna seirbhísigh agus a ngníomhairí, ag gníomhú dóibh faoi chuimsiú a bhfostaíochta, thar an méid is airde a d'fhéadfaí a dhámhachtain i gcoinne an iompróra chonarthaigh nó an iompróra iarbhír faoin gCoinbhinsiún seo, ach ní bheidh aon duine acu sin a luaitear faoi dhliteanas i leith suim is mó ná an teorainn is infheidhme maidir leis.

  In relation to the carriage performed by the actual carrier, the aggregate of the amounts recoverable from that carrier and the contracting carrier, and from their servants and agents acting within the scope of their employment, shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the contracting carrier or the actual carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to him. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 88. #1234463

  Tiocfaidh an Choinbhinsiún seo i bhfeidhm do gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo i leith sainghníomhaireachta nuair a thiocfaidh sé chun bheith infheidhmithe maidir leis an ngníomhaireacht sin de réir alt 37 agus go mbeidh an Stát is páirtí tar éis a gheallúint forálacha an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme maidir leis an ngníomhaireacht sin de réir alt 43.

  This Convention shall enter into force for each State party to this Convention in respect of a specialised agency when it has become applicable to that agency in accordance with section 37 and the State party has undertaken to apply the provisions of the Convention to that agency in accordance with section 43. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 89. #1241809

  (4) I gcás nach dtabharfar deimhniú Coinbhinsiúin bailí ar aird maidir le long, ansin, chun críocha na bhforálacha iomchuí a chur chun feidhme maidir leis an long sin in aon imthosca a fhorordaítear leis na rialacha ualachlíne de réir alt 3 (2) (d) den Acht seo, ciallaíonn “an ualachlíne iomchuí” an ualachlíne a shonraíonn, de réir na rialacha sin, an doimhneas uasta is féidir an long a luchtú sa sáile sna himthosca sin.

  (4) Where a valid Convention certificate is not produced in respect of a ship, for the purposes of the application of the relevant provisions to that ship in any circumstances prescribed by the load line rules in accordance with section 3 (2) (d) of this Act, "the appropriate load line" means the load line which, in accordance with those rules, indicates the maximum depth to which the ship may be loaded in salt water in those circumstances.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 90. #1268976

  —(1) I gcás aon substaint lena mbaineann an tAcht seo a bheith ar bord loinge de bhun forálacha an Merchant Shipping Act, 1894, nó an Achta Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952 , ní bheidh feidhm maidir leis an tsubstaint sin ag aon ní san Acht seo ná i rialacháin faoin Acht seo (seachas forálacha maidir le hallmhairiú), ach amháin gur de réir cibé forálacha a fhorordófar a bheidh iompar agus coimeád na substainte, ar bord loinge nó in áit eile, fad a bheidh an long ar cuan.

  —(1) Where any substance to which this Act applies is on board ship in pursuance at the provisions at the Merchant Shipping Act, 1894, or the Merchant Shipping (Safety Convention) Act, 1952 , nothing in this Act or regulations thereunder (other than provisions relating to importation) shall apply thereto, except that the conveyance and keeping of the substance, on board ship or elsewhere, while the ship is in harbour shall be in accordance with such provisions as may be prescribed.

  Uimhir 10 de 1972: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972

 91. #1466746

  Ní fhéadfar aon fhorchoimeád a dhéanamh maidir leis an bPrótacal seo ach amháin go bhféadfaidh Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a dhíreofar chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm an an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótacal seo, maidir le daoine, lucht agus bagáiste a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann.

  No reservation may be made to this Protocol except that a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Convention as amended by this Protocol shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 92. #1477008

  (b) Déanfar aon díospóidí maidir le héilimh de chuid na Gníomhaireachta ag gníomhú di mar sheachaí de chuid infheisteora a shocrú (i) de réir an nós imeachta atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo, nó (ii) de réir chomhaontú a dhéanfar idir an Ghníomhaireacht agus an ball lena mbaineann maidir le modh malartach, nó modhanna malartacha, chun díospóidí den sórt sin a shocrú.

  ( b ) Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an investor shall be settled in accordance with either (i) the procedure set out in Annex II to this Convention, or (ii) an agreement to be entered into between the Agency and the member concerned on an alternative method or methods for the settlement of such disputes.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 93. #1480145

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin. [EN]

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the Convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 94. #1480244

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin.

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 95. #1560641

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 96. #1561052

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann nó a foireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann nó a foireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 97. #1662299

  ciallaíonn “olltonnáiste” (GT) an t-olltonnáiste arna ríomh i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a ghlac an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) i Londain an 23 Meitheamh 1969, nó in aon choinbhinsiún a thiocfaidh i gcomharbacht air;

  ‘gross tonnage’ (GT) means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, adopted by the International Maritime Organization (IMO) in London on 23 June 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 98. #1666820

  I bhfianaise na n-éagsúlachtaí sa chur chuige idir ceanglais Choinbhinsiúin SOLAS 1974 maidir le cobhsaíocht damáiste agus ceanglais shonracha an Aontais maidir le cobhsaíocht damáiste le haghaidh longa paisinéirí róró atá i dTreoir 2003/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6], ba cheart an gá atá le Treoir 2003/25/CE agus an breisluach a ghabhann léi a mheasúnú bunaithe ar cé acu a áirithítear an leibhéal céanna sábháilteachta leis na ceanglais sin de chuid Choinbhinsiúin SOLAS 1974.

  In view of the differences in approach between the 1974 SOLAS Convention requirements on damage stability and the specific Union damage stability requirements for ro-ro passenger ships contained in Directive 2003/25/EC of the European Parliament and of the Council [6], the need for Directive 2003/25/EC and its added value should be assessed based on whether those 1974 SOLAS Convention requirements ensure the same safety level.

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 99. #1672326

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 100. #1678785

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do chur i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 101. #1678786

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do dhaingniú an Chomhaontaithe a bhaineann le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 102. #1681386

  Cuirtear borradh ar iarrachtaí de chuid an Aontais chun a stoc foirgneamh a dhícharbónú leis an gComhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh an 21ú Comhdháil Páirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP 21).

  The 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21) boosts the Union’s efforts to decarbonise its building stock.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 103. #1691980

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (“UTI”) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including maintaining or restoring populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (‘MSY’).

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 104. #1692931

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 105. #1693753

  Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí eacnamaíocha, agus conarthaí á gcur i gcrích acu, na hoibleagáidí maidir leis an gcomhshaol, na hoibleagáidí sóisialta agus na hoibleagáidí maidir le dlí an tsaothair arna mbunú le dlí an Aontais, le dlí náisiúnta na mBallstát, le comhaontuithe comhchoiteanna nó leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta shóisialta agus chomhshaoil a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE, ba cheart na hoibleagáidí sin a bheith mar chuid de na ceanglais íosta a shaineoidh an t-údarás conarthach agus ba cheart iad a chomhtháthú sna conarthaí arna síniú ag an údarás conarthach.

  In order to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national law, collective agreements or the international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU, such obligations should be part of the minimum requirements defined by the contracting authority and should be integrated in the contracts signed by the contracting authority.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 106. #1715130

  Ina theannta sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le leasú a dhéanamh ar an tagairt sa Rialachán seo do ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil i Leasú 12 d'Imleabhar I, Leasú 9 d'Imleabhar II, agus sa chéad eagrán d'Imleabhar III, de réir mar is infheidhme iad ar fad an 1 Eanáir 2018, d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Chicago, chun iad a thabhairt cothrom le dáta i bhfianaise leasuithe arna ndéanamh ina dhiaidh sin ar Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin.

  In addition, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the reference in this Regulation to the environmental protection requirements contained in Amendment 12 of Volume I, Amendment 9 of Volume II, and in the initial issue of Volume III, all as applicable on 1 January 2018, of Annex 16 to the Chicago Convention, in order to update them in light of subsequent amendments to Annex 16 to that Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 107. #1715553

  I gcás oibreoirí aerárthaí atá bunaithe nó lonnaithe lasmuigh den chríoch a bhfuil feidhm ag na Conarthaí maidir léi, nó a bhfuil príomhionad gnó acu lasmuigh di, ach a ndéanann Ballstáit feidhmeanna agus dualgais stát an oibreora dóibh faoi Choinbhinsiún Chicago, áiritheoidh na Ballstáit maidir le hoibriú aerárthaí a dhéanann na hoibreoirí sin isteach go dtí an chríoch sin, laistigh di nó amach aisti, agus maidir le pearsanra agus le heagraíochtaí atá rannpháirteach sna hoibríochtaí sin, go gcomhlíonfaidh siad leibhéal sábháilteachta atá coibhéiseach leis an leibhéal a bhunaítear leis an Rialachán seo.

  Member States shall ensure that the operation of aircraft into, within, or out of the territory to which the Treaties apply by an aircraft operator established, residing or with a principal place of business outside that territory but for which Member States carry out the functions and duties of the state of operator under the Chicago Convention, as well as the personnel and organisations involved in those operations, meet a level of safety which is equivalent to that established by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 108. #1729906

  Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.

  This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 109. #1795011

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 110. #1807412

  Ar bhonn na faisnéise arna cur isteach ag na Ballstáit dá dtagraítear i bpointe (a), cuirfidh seirbhísí an Choimisiúin, faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain, forléargas ar an Aontas ina iomláine ar fáil go poiblí ar thabhairt isteach san Aontas agus onnmhairiú agus ath-onnmhairiú ón Aontas eiseamail de na speicis a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, agus cuirfidh siad faisnéis ar aghaidh chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin i ndáil leis na speicis a bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leo.

  On the basis of the information submitted by the Member States referred to in point (a), the Commission services shall make publicly available, before 31 October each year a Union-wide overview on the introduction into, and the export and re-export from, the Union of specimens of the species to which this Regulation applies and shall forward to the Convention Secretariat information on the species to which the Convention applies.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 111. #1808430

  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

  Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and mindful of the precautionary approach to environmental protection as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and in view of the aim of the elimination, where feasible, of the release of POPs into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 112. #1809093

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 113. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 114. #1821133

  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí, agus faoi Chód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d’Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí;

  respect fundamental rights as guaranteed under international and Union law, including, in particular, under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 115. #1825001

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 116. #1828029

  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 2005/75/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún maidir le Stoic Éisc Mhórimirceacha san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú (IO L 32, 4.2.2005, lch. 1).

  The Union acceded by Council Decision 2005/75/EC of 26 April 2004 on the accession of the Community to the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (OJ L 32, 4.2.2005, p. 1).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 117. #1830520

  An Chomhshocraíocht Riaracháin an 6 Márta 1979 maidir leis na nósanna imeachta lena gcuirtear chun feidhme Choinbhinsiún Breise an 12 Deireadh Fómhair 1978 maidir le slándáil shóisialta idir an Bheilg agus an Fhrainc i leith a fhorálacha a bhaineann le daoine féinfhostaithe.

  The Administrative Arrangement of 6 March 1979 on the procedures for the implementation of the Additional Convention of 12 October 1978 on social security between Belgium and France in respect of its provisions relating to self-employed persons

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 118. #1830565

  Roinn II, Uimhir 1, agus roinn III de Chomhaontú an 2 Lúnasa 1979 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 19 Iúil 1978 maidir le hárachas dífhostaíochta, leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu maidir le daoine a chleacht gníomhaíocht mar oibrí imeallchríche an 1 Eanáir 2005 nó roimhe sin a thiocfaidh chun bheith dífhostaithe roimh an 1 Eanáir 2011.

  Section II, Number 1, and section III of the Agreement of 2 August 1979 on the implementation of the Convention on unemployment insurance of 19 July 1978 shall continue to apply to persons who have exercised an activity as a frontier worker on or before 1 January 2005 who become unemployed before 1 January 2011

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 119. #1836490

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 120. #481244

  (3) (a) Ar iarraidh ó iarratasóir nó ó dhuine a mbeidh ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh ar chead, féadfaidh an Bord, tar éis deis a thabhairt don údarás pleanála lena mbaineann tuairimí a thabhairt maidir leis an iarraidh, agus i gcás inar deimhin leis an mBord gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas de chuid rialachán, nó faoi rialacháin, faoin alt seo ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, tar éis faisnéis a bheith tugtha dó maidir leis an bhforbairt bheartaithe agus na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar an timpeallacht sa Stát sin, tar éis a chur in iúl go bhfuil ar intinn aige tuairimí a thabhairt maidir leis na héifeachtaí sin.

  (3) (a) At the request of an applicant or of a person intending to apply for permission, the Board may, having afforded the planning authority concerned an opportunity to furnish observations on the request, and where the Board is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant in respect of a proposed development an exemption from a requirement of or under regulations under this section to prepare an environmental impact statement, except that no exemption may be granted in respect of a proposed development if another Member State of the European Communities or other state party to the Transboundary Convention, having been informed about the proposed development and its likely effects on the environment in that State, has indicated that it intends to furnish views on those effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 121. #690494

  · Déantar córas neamhspleách reatha Europol umchosaint sonraí a neartú trí tharraingt cuid mhór ar na prionsabail a thacaíonnle Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ar chosaint an duine aonair maidir le próiseáilsonraí  pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus arshaorghluaiseacht na sonraí sin.[22]Toisc go n-aithníonn Dearbhú 21 a ghabhann leis an gConradh sainiúlacht napróiseála ar shonraí pearsanta i bhfianaise fhorfheidhmiú an dlí, cuireadhrialacha Europol um chosaint sonraí, áfach, ar aon dul le hionstraimí eile umchosaint sonraí atá bainteach i réimse chomhar na bpóilíní agus na mbreithiúna.Is iad sin, go háirithe, Coinbhinsiún Uimh. 108[23] agus Moladh Uimh. R(87) ó Chomhairle na hEorpa[24]agus Creatchinneadh 2008/977 ón gComhairle maidir le cosaint sonraí pearsantaarna bpróiseáil i gcreat chomhar na bpóilíní agus na mbreithiúna.[25] Cinnteoidh sé sinleibhéal ard de chosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta,agus sainiúlacht fhorfheidhmiú an dlí á chur  san áireamh.

  · The existing autonomous Europol data protectionregime is further strengthened by drawing to a large extent on the principlesunderpinning Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individual withregard to processing of personal data by the Community institutions and bodiesand on the free movement of such data.[22]As Declaration 21 attached to the Treaty recognizes the specificity of personaldata processing in the law enforcement context, the data protection rules ofEuropol have however been aligned with other data protection instruments applicablein the area of police and judicial cooperation. These are in particular theConvention No. 108[23]and Recommendation No R (87) of the Council of Europe[24] and Council Framework Decision2008/977 on the protection of personal data processed in the framework ofpolice and judicial cooperation.[25]This will ensure a high level of protection of individuals with regard toprocessing of personal data, while taking into due account the specificity oflaw enforcement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 122. #1628083

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an raon feidhme atá ag Sciúradh Fáltas sa Choinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim agus maidir le huimhir chlárúcháin na córa iompair a áireamh sa Choinbhinsiún, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 12 Márta, 1999.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE SCOPE OF THE LAUNDERING OF PROCEEDS IN THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES AND THE INCLUSION OF THE REGISTRATION NUMBER OF THE MEANS OF TRANSPORT IN THE CONVENTION, DONE AT BRUSSELS ON 12 MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 123. #144449

  Beidh feidhm ag Airteagal 176 den Choinbhinsiún maidir le díospóidí a bhaineann leis an bPrótacal seo.

  Article 176 of the Convention shall apply to disputes relating to this Protocol.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 124. #157670

  An Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta dar dáta an 6 Iúil, 1970.

  Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation dated 6 July, 1970.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 125. #227997

  Ní bheidh feidhm ag an Ordú maidir le himeachtaí faoi Choinbhinsiún 1968 (Breithiúnais) na gComhphobal Eorpach

  Order not to apply to proceedings under the E. C. (Judgments) Convention 1968.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 126. #252668

  (c) gur páirtí i gcomhaontú a thugann dlínse, lena mbaineann forálacha Airteagal 17 de Choinbhinsiún 1968 maidir le dlínse a iarchur, é an cosantóir nó an páirtí eile atá le seirbheáil.

  (c) the defendant or other party to be served is a party to an agreement conferring jurisdiction to which the provisions of Article 17 of the 1968 Convention concerning prorogation of jurisdiction apply.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 127. #278649

  - calaois, lena n-áirítear an chalaois a dhéanann difear do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach de réir bhrí Choinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint,

  - fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 128. #283224

  (ii) staidéar ar éifeachtaí Airteagal 28 den Rialachán seo i dtaca le Coinbhinsiún na Háige an 4 Bealtaine 1971 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le taismí bóthair.

  (ii) a study on the effects of Article 28 of this Regulation with respect to the Hague Convention of 4 May 1971 on the law applicable to traffic accidents.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 129. #283869

  A ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród

  to the Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention Concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 130. #284403

  Ba cheart go n-áiritheofaí an leanúnachas maidir le torthaí na caibidlíochta a rinneadh chun an Coinbhinsiún a thabhairt i gcrích.

  Continuity in the results of the negotiations for conclusion of the Convention should be ensured.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 131. #299614

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart freisin go mbeadh feidhm maidir le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus maidir leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh ag leasuithe ar na hIarscríbhinní a bhaineann le bearta speisialta áirithe chun slándáil mhuirí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Chóid Idirnáisiúnta um shlandáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm acu go huathoibríoch maidir le trácht idirnáisiúnta.

  As regards Regulation (EC) No 725/2004, the Commission should be empowered to decide whether amendments to the Annexes, which concern certain special measures to enhance maritime security of the International Convention for the Safety of Life at Sea, and of the International Code for the security of ships and of port facilities, that apply automatically to international traffic should also apply to ships operating domestic services and the port facilities serving them.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 132. #301259

  Airteagail 8 go 9 den Chomhaontú Riaracháin maidir le Coinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 a chur chun feidhme maidir le slándáil shóisialta i réimse an phinsin.

  Articles 8 to 9 of the Administrative Agreement on implementing the Convention on social security of 17 December 1997 in the pension field

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 133. #301261

  Airteagal 15 agus Airteagal 16 de Chomhshocraíocht Riaracháin an 8 Eanáir 1993 maidir le suíomh fostóra agus an áit chónaithe a shonrú i dtaca le cur i bhfeidhm Airteagal 20 de Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 1992 maidir le slándáil shóisialta.

  Articles 15 and 16 of the Administrative Arrangement of 8 January 1993 concerning the specification of a seat of the employer and the place of residence for the purposes of application of Article 20 of the Convention of 29 October 1992 on social security

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 134. #301279

  Airteagal 15 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le Slándáil Shóisialta.

  Article 15 of the Nordic Convention on Social Security of 18 August 2003:

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 135. #301282

  Airteagal 15 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le Slándáil Shóisialta.

  Article 15 of the Nordic Convention on Social Security of 18 August 2003:

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 136. #301295

  (a) Airteagal 9 de Chomhshocraíochtaí an 18 Aibreán 2001 maidir le Coinbhinsiún an 18 Aibreán 2001 (pinsin a íoc).

  (a) Article 9 of Administrative Arrangements of 18 April 2001 on the Convention of 18 April 2001 (payment of pensions)

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 137. #301349

  Airteagal 4(5) agus (6) de Chomhshocraíocht Riaracháin an 19 Eanáir 1955 maidir le forálacha cur chun feidhme an Choinbhinsiúin Ghinearálta maidir le Slándáil Shóisialta (árachas breoiteachta d’oibrithe talmhaíochta).

  Article 4(5) and (6) of the Administrative Arrangement of 19 January 1955 on the implementing provisions of the General Convention on Social Security (sickness insurance for agricultural workers)

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 138. #301367

  (a) An dara habairt d’Airteagal 3 de Chomhshocraíocht Riaracháin an 12 Meitheamh 1956 maidir le Coinbhinsiún an 11 Lúnasa 1954 a chur chun feidhme.

  (a) The second sentence of Article 3 of the Administrative Arrangement of 12 June 1956 on the implementation of the Convention of 11 August 1954

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 139. #301372

  Airteagal 15 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le Slándáil Shóisialta:

  Article 15 of the Nordic Convention on Social Security of 18 August 2003:

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 140. #301633

  Coinbhinsiún an 24 Márta 1994 maidir le slándáil shóisialta d’oibrithe imeallchríche (maidir leis an aisíoc caighdeánach comhlántach).

  Convention of 24 March 1994 on social security for frontier workers (relating to the complementary flat rate reimbursement).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 141. #301637

  Airteagal 38(3) de Choinbhinsiún an 14 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 38(3) of the Convention on social security of 14 April 2005 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 142. #301640

  Airteagal 32(2) de Choinbhinsiún an 18 Nollaig 1957 maidir le Slándáil Shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach an 31 Nollaig 1957 nó roimhe sin).

  Article 32(2) of the Convention on Social Security of 18 December 1957 (reckoning of periods of insurance completed until 31 December 1957).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 143. #301650

  Airteagal 32(3) de Choinbhinsiún an 20 Iúil 1999 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 32(3) of the Convention on social security of 20 July 1999 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 144. #301684

  Airteagal 42 de Choinbhinsiún an 24 Meán Fómhair 1997 maidir le slándáil shóisialta (socrú na gceart a fuarthas roimh an 1 Eanáir 1956 faoi scéim slándála sóisialta an stáit chonarthaigh eile);

  Article 42 of the Convention on social security of 24 September 1997 (settlement of rights acquired before 1 January 1956 under the social security scheme of the other contracting state);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 145. #301690

  (a) Airteagal 7(5) agus (6) de Choinbhinsiún an 20 Aibreán 1960 maidir le slándáil shóisialta (an reachtaíocht atá infheidhme maidir le sibhialtaigh atá ag fónamh sna fórsaí míleata);

  (a) Article 7(5) and (6) of the Convention on social security of 20 April 1960 (legislation applicable to civilians serving in the military forces);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 146. #301691

  (b) Airteagal 5(5) agus (6) de Choinbhinsiún an 20 Aibreán 1960 maidir le hárachas dífhostaíochta (an reachtaíocht atá infheidhme maidir le sibhialtaigh atá ag fónamh sna fórsaí míleata).

  (b) Article 5(5) and (6) of the Convention on unemployment insurance of 20 April 1960 (legislation applicable to civilians serving in the military forces).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 147. #301707

  Airteagal 36(3) de Choinbhinsiún an 31 Márta 1999 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 36(3) of the Convention on social security of 31 March 1999 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 148. #301710

  Airteagal 31(3) de Choinbhinsiún an 7 Deireadh Fómhair 1957 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 29 Bealtaine 1956);

  Article 31 of the Convention on social security of 7 October 1957 (reckoning of periods of insurance completed before 29 May 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 149. #301716

  Airteagal 33(3) de Choinbhinsiún an 7 Meán Fómhair 1998 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 33(3) of the Convention on social security of 7 September 1998 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 150. #301722

  Airteagal 37(3) de Choinbhinsiún an 10 Márta 1997 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 1 Eanáir 1956);

  Article 37 of the Convention on social security of 10 March 1997 (reckoning of periods of insurance completed before 1 January 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 151. #301725

  Airteagal 34(3) de Choinbhinsiún an 21 Nollaig 2001 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 34(3) of the Convention of 21 December 2001 on Social Security (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 152. #301878

  I gCuid III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála "Coinbhinsiún Nordach an 15 Meitheamh 1992 maidir le slándáil shóisialta":

  the entry "Nordic Convention of 15 June 1992 on social security" is replaced by the following:

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 153. #316716

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 154. #317866

  (2) Leis an gCoinbhinsiún foráiltear do chreat iomchuí le haghaidh comhair iltaobhaigh maidir le caomhnú réasúnach agus le bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh sa Limistéar a shainmhínítear leis an gCoinbhinsiún (Limistéar an Choinbhinsiúin).

  (2) The Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in the Area defined by the Convention (the Convention Area).

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 155. #330551

  comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 156. #332183

  A BHAINEANN LE HAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 157. #332521

  Prótacal a bhaineann le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an Aontas a aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 158. #332649

  Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas:

  The Convention shall not apply to:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 159. #333110

  Féadfaidh an Coiste, go háirithe, ceisteanna a chur ar Stáit aontacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(c) maidir lena gcóras bhreithiúnacha agus maidir le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin.

  In particular, the Committee may ask acceding States referred to in Article 70(1)(c) questions about their judicial systems and the implementation of the Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 160. #333352

  An Eilvéis, maidir leis na cantúin sin nach bhfuil aon fhoráil i gcód an nós imeachta shibhialta atá infheidhme dóibh don dlínse dá dtagraítear in Airteagail 6(2) agus 11 den Choinbhinsiún:

  Switzerland, with respect to those cantons whose applicable code of civil procedure does not provide for the jurisdiction referred to in Articles 6(2) and 11 of the Convention:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 161. #336043

  An 8 Nollaig 2004, shínigh na Ballstáit Coinbhinsiún maidir le haontachas Phoblacht na Seice, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na Polainne, na Slóivéine agus na Slóvaice [1] do Choinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe [2] a choigeartú ("an Coinbhinsiún Eadrána").

  On 8 December 2004, the Member States signed a Convention on the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia [1] to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises [2] (the Arbitration Convention).

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

 162. #338332

  "(a) Airteagal 40(1)(b) den Choinbhinsiún maidir le Slándáil Shóisialta an 2 Bealtaine 1998;

  "(a) Article 40(1)(b) of the Convention on Social Security of 2 May 1998;

  Rialachán (CE) Uimh. 592/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 ón gComhairle maidir le scéimeanna slándála sóisialta a chur i bhfeidhm ar dhaoine fostaithe, ar dhaoine féinfhostaithe agus ar bhaill dá dteaghlaigh ag gluaiseacht dóibh laistigh den Chomhphobal

 163. #338643

  Gabhfaidh an Rialachán seo ionad Choinbhinsiún na Róimhe sna Ballstáit, seachas maidir le críocha na mBallstát a thagann faoi raon feidhme críochach an Choinbhinsiúin sin agus nach bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo de bhun Airteagal 299 den Chonradh.

  This Regulation shall replace the Rome Convention in the Member States, except as regards the territories of the Member States which fall within the territorial scope of that Convention and to which this Regulation does not apply pursuant to Article 299 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 164. #339100

  ciallaíonn "Páirtí sa Choinbhinsiún" nó "Páirtí" Stát nó eagraíocht réigiúnach chomhtháite eacnamaíochta a thoiligh a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún agus a bhfuil an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis;

  "Party to the Convention" or "Party" means a State or a regional economic integration organisation that has consented to be bound by the Convention and for which the Convention is in force;

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 165. #339429

  Fógra chuig rúnaíocht an Choinbhinsiúin maidir le ceimiceán a gcuirtear toirmeasc nó srian mór air

  Notification of the Secretariat of the Convention of a banned or severely restricted chemical

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 166. #345353

  Maidir le haon fhoráil chonarthach a cuireadh i gcrích sular tharla an teagmhas ba chúis le bás paisinéara nó le díobháil phearsanta do phaisinéir nó ba chúis le cailleadh bhagáiste an phaisinéara nó le damáiste do bhagáiste an phaisinéara, ar foráil í a airbheartaíonn aon duine atá faoi dhliteanas faoin gCoinbhinsiún seo a fhuascailt ó dhliteanas i leith an phaisinéara nó teorainn níos ísle dliteanais a fhorordú ná mar a shocraítear sa Choinbhinsiún seo, ach amháin mar a fhoráiltear in Airteagal 8, mír 4, agus maidir le haon fhoráil den sórt sin a airbheartaíonn an dualgas cruthúnais atá ar an iompróir nó ar an iompróir feidhmithe a aistriú, nó a bhfuil d'éifeacht aici srian a chur ar na roghanna atá sonraithe i mír 1 nó i mír 2 d'Airteagal 17, beidh an fhoráil sin ar neamhní, ach ní fhágfaidh neamhniú na forála sin go bhfuil an conradh iompair ar neamhní agus leanfaidh an conradh sin de bheith faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to the passenger's luggage, purporting to relieve any person liable under this Convention of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than that fixed in this Convention except as provided in Article 8, paragraph 4, and any such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article 17, paragraphs 1 or 2, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 167. #345413

  FORCHOIMEÁDAS AGUS TREOIRLÍNTE AN IMO MAIDIR LE COINBHINSIÚN NA hAITHNE A CHUR CHUN FEIDHME

  IMO RESERVATION AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE ATHENS CONVENTION

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 168. #345437

  An ghaolmhaireacht idir an Forchoimeádas seo agus Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme

  Relationship between this Reservation and the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 169. #353706

  I gCuid III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála "Coinbhinsiún Nordach an 15 Meitheamh 1992 maidir le slándáil shóisialta":

  the entry "Nordic Convention of 15 June 1992 on social security" is replaced by the following:

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 170. #353835

  Airteagal 34(3) de Choinbhinsiún an 21 Nollaig 2001 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 34(3) of the Convention of 21 December 2001 on Social Security (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 171. #353837

  Airteagal 37(3) de Choinbhinsiún an 10 Márta 1997 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 1 Eanáir 1956);

  Article 37 of the Convention on social security of 10 March 1997 (reckoning of periods of insurance completed before 1 January 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 172. #353841

  Airteagal 33(3) de Choinbhinsiún an 7 Meán Fómhair 1998 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 33(3) of the Convention on social security of 7 September 1998 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 173. #353845

  Airteagal 31(3) de Choinbhinsiún an 7 Deireadh Fómhair 1957 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 29 Bealtaine 1956);

  Article 31 of the Convention on social security of 7 October 1957 (reckoning of periods of insurance completed before 29 May 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 174. #353847

  Airteagal 36(3) de Choinbhinsiún an 31 Márta 1999 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 36(3) of the Convention on social security of 31 March 1999 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 175. #353862

  Airteagal 5(5) agus (6) de Choinbhinsiún an 20 Aibreán 1960 maidir le hárachas dífhostaíochta (an reachtaíocht atá infheidhme maidir le sibhialtaigh atá ag fónamh sna fórsaí míleata).

  Article 5(5) and (6) of the Convention on unemployment insurance of 20 April 1960 (legislation applicable to civilians serving in the military forces).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 176. #353863

  Airteagal 7(5) agus (6) de Choinbhinsiún an 20 Aibreán 1960 maidir le slándáil shóisialta (an reachtaíocht atá infheidhme maidir le sibhialtaigh atá ag fónamh sna fórsaí míleata);

  Article 7(5) and (6) of the Convention on social security of 20 April 1960 (legislation applicable to civilians serving in the military forces);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 177. #353869

  Airteagal 42 de Choinbhinsiún an 24 Meán Fómhair 1997 maidir le slándáil shóisialta (socrú na gceart a fuarthas roimh an 1 Eanáir 1956 faoi scéim slándála sóisialta an stáit chonarthaigh eile);

  Article 42 of the Convention on social security of 24 September 1997 (settlement of rights acquired before 1 January 1956 under the social security scheme of the other contracting state);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 178. #353902

  Airteagal 32(3) de Choinbhinsiún an 20 Iúil 1999 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 32(3) of the Convention on social security of 20 July 1999 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 179. #353912

  Airteagal 32(2) de Choinbhinsiún an 18 Nollaig 1957 maidir le Slándáil Shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach an 31 Nollaig 1957 nó roimhe sin).

  Article 32(2) of the Convention on Social Security of 18 December 1957 (reckoning of periods of insurance completed until 31 December 1957).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 180. #353915

  Airteagal 38(3) de Choinbhinsiún an 14 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 27 Samhain 1961);

  Article 38(3) of the Convention on social security of 14 April 2005 (reckoning of periods of insurance completed before 27 November 1961);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 181. #353919

  Coinbhinsiún an 24 Márta 1994 maidir le slándáil shóisialta d’oibrithe imeallchríche (maidir leis an aisíoc caighdeánach comhlántach).

  Convention of 24 March 1994 on social security for frontier workers (relating to the complementary flat rate reimbursement).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 182. #437852

  (d) gur deimhin leis an Údarás gur caighdeáin atá de réir chaighdeáin Choinbhinsiún na Háige na caighdeáin atá nó a bheidh á gcur chun feidhme maidir leis an uchtáil.

  (d) the Authority is satisfied that the standards that are being or will be applied to the adoption accord with those of the Hague Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 183. #438854

  Airteagal 39 — Foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún.

  Article 39 — Provision for international instruments on matters governed by Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 184. #456892

  AG MEABHRÚ DÓIBH gur dhréacht an Chomhairle an Coinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le Gníomh an 10 Márta 1995;

  BEARING IN MIND that by Act of 10 March 1995 the Council drew up the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 185. #457068

  Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis.

  The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 186. #457085

  Dearbhú ón gComhairle maidir le feidhmiú an Choinbhinsiúin

  Council declaration on the follow up to the Convention

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 187. #457199

  An Coinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint

  Convention on Protection of European Communities’ Financial Interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 188. #457749

  An Coinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint

  Convention on Protection of European Communities’ Financial Interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 189. #458184

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 190. #458207

  (2) ciallaíonn “CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1).

  ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 191. #458352

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 192. #458371

  (a) ciallaíonn “an CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1);

  (a) ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1);

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 193. #462427

  Glacfaidh dearbhú den sórt sin éifeacht nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann.

  Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 194. #464124

  Dícháiliú de bhun an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le Dícháiliú chun Tiomána.

  Disqualification pursuant to European Convention on Driving Disqualifications.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 195. #464172

  Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998

  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 196. #475503

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Mhontreal’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Montreal an 28 Bealtaine 1999 agus arna leasú ó am go ham;

  ‘Montreal Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 1999 and as amended from time to time;

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 197. #475505

  ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Vársá’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929, nó Coinbhinsiún Vársá arna leasú—

  ‘Warsaw Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended—

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 198. #479423

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Trasteorann" Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann, arna dhéanamh in Espoo (An Fhionlainn) an 25 Feabhra, 1991;

  "Transboundary Convention" means the United Nations Economic Commission for Europe Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo (Finland), on 25 February, 1991;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 199. #505620

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  the relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 200. #511759

  Fágann rialacha an Aontais maidir le trácht teorann áitiúil, arna mbunú le Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena leagtar síos rialacha maidir le trácht teorann áitiúil ag teorainneacha seachtracha talún na mBallstát agus lena leasaítear forálacha Choinbhinsiún Schengen [2], atá i bhfeidhm ó 2007, go seachnaítear bacainní a chur ar thrádáil, ar idirmhalartú sóisialta agus cultúrtha agus ar chomhar réigiúnach le tíortha comharsanachta, agus ag an am céanna go gcaomhnaítear slándáil limistéar Schengen ar fad.

  Union rules on local border traffic, established by Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention [2], in force since 2007, have avoided creating barriers to trade, to social and cultural interchange or to regional cooperation with neighbouring countries, while preserving the security of the entire Schengen area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 201. #520408

  (20) ciallaíonn "Páirtí sa Choinbhinsiún" nó "Páirtí" Stát nó eagraíocht réigiúnach chomhtháite eacnamaíochta a thoiligh a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún agus a bhfuil an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis;

  (20) "Party to the Convention" or "Party" means a State or a regional economic integration organisation that has consented to be bound by the Convention and for which the Convention is in force;

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 202. #520783

  Fógra chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin maidir le ceimiceán a gcuirtear toirmeasc nó srian mór air

  Notification to the Secretariat of the Convention of a banned or severely restricted chemical

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 203. #520964

  (52) Ba cheart go rialófaí leis an Rialachán seo an bhailíocht maidir le foirm i gcás gach diúscartha maoine tráth báis a rinneadh i scríbhinn trí bhíthin rialacha atá comhsheasmhach le rialacha Choinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha.

  (52) This Regulation should regulate the validity as to form of all dispositions of property upon death made in writing by way of rules which are consistent with those of the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 204. #533149

  Ba cheart go mbeadh sé sin gan dochar d’inniúlacht chúirteanna na mBallstát breith a thabhairt maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, arna dhéanamh i Nua Eabhrac an 10 Meitheamh 1958 ("Coinbhinsiún Nua Eabhrac 1958"), ar coinbhinsiún é a bhfuil tosaíocht aige ar an Rialachán seo.

  This should be without prejudice to the competence of the courts of the Member States to decide on the recognition and enforcement of arbitral awards in accordance with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 ("the 1958 New York Convention"), which takes precedence over this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 205. #533203

  Tá feidhm ag an ngá céanna le leanúnachas maidir le léirmhíniú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 agus ar na Rialacháin a ghlacann a ionad.

  The same need for continuity applies as regards the interpretation by the Court of Justice of the European Union of the 1968 Brussels Convention and of the Regulations replacing it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 206. #556440

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 207. #562049

  luafar na forais leis an amhras réasúnach maidir le comhlíonadh na ngealltanas ceangailteach arna ndéanamh ag an tír is tairbhí de GSP+ dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó maidir le forchoimeádas a bheith ann atá toirmiscthe ag aon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1), ar forais iad a d’fhéadfadh a thabhairt faoi cheist ceart na tíre sin leanúint de bheith ag tairbhiú de na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas;

  state the grounds for the reasonable doubt as to the fulfilment of the binding undertakings made by the GSP+ beneficiary country as referred to in points (d), (e) and (f) of Article 9(1), or as to the existence of a reservation which is prohibited by any of the relevant conventions or which is incompatible with the object and purpose of that convention as established in point (c) of Article 9(1), which may call into question its right to continue to enjoy the tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 208. #562326

  An Coinbhinsiún maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú (1979)

  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 209. #562330

  An Coinbhinsiún maidir le Saoirse Comhlachais agus Cosaint an Chirt Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948)

  Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No 87 (1948)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 210. #562331

  An Coinbhinsiún maidir leis na prionsabail a chur i bhfeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)

  Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 211. #562335

  An Coinbhinsiún maidir leis an Aois Íosta Iontrála d’Fhostaíocht, Uimh. 138 (1973)

  Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, No 138 (1973)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 212. #562338

  Coinbhinsiúin maidir leis an gcomhshaol agus le prionsabail rialachais

  Conventions related to the environment and to governance principles

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 213. #562339

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 214. #562342

  Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (1992)

  Convention on Biological Diversity (1992)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 215. #591295

  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 an 29 Bealtaine 1995 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí [8] agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaigh víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar na teorainneacha seachtracha agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin [9], Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) [10] agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009, a leasú dá réir.

  Regulation (EC) No 562/2006 and the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas [8] and Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement [9], Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) [10] and Regulation (EC) No 810/2009, should therefore be amended accordingly.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 216. #591341

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 217. #602331

  D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").

  Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 218. #603086

  Chun cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, a bhaint amach, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun coinníollacha a bhaineann le ceadúnais agus clárúchán a dheonú a leagan amach agus chun na cásanna nach gá ceadúnas nó clárúchán iontu a chinneadh, chun na critéir a bhunú chun a chinneadh conas is féidir cuspóirí dleathacha an idirbhirt a thaispeáint, chun an fhaisnéis atá ag teastáil ó na húdaráis inniúla agus ón gCoimisiún chun go mbeidh siad in ann faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí allmhairiúcháin, onnmhairiúcháin nó idirmheánacha oibreoirí a chinneadh, chun liostaí na dtíortha atá ina gcinn scríbe d’onnmhairithe substaintí sceidealaithe de chuid Chatagóir 2 agus Chatagóir 3 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ar cheart fógra réamh-onnmhairiúcháin a thabhairt dóibh a chinneadh, chun nósanna imeachta simplithe maidir le fógraí réamh-onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, chun nósanna imeachta simplithe maidir le húdarú onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, agus chun an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 a oiriúnú chun freagairt do threochtaí nua maidir le hatreorú réamhtheachtaithe drugaí agus chun aon leasú ar na táblaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a leanúint.

  In order to achieve the objectives of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to set out the conditions for granting licences and registration and for determining cases where a licence or a registration is not required, to establish the criteria to determine how the licit purposes of the transaction may be demonstrated, to determine the information that is required by the competent authorities and by the Commission to allow them to monitor export, import or intermediary activities of operators, to determine the lists of the countries of destination to which exports of scheduled substances of Categories 2 and 3 of the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 are to be preceded by a pre-export notification, to determine simplified pre-export notification procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, to determine simplified export authorisation procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, and to adapt the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 in order to respond to new trends in diversion of drug precursors and to follow any amendment to the tables in the Annex to the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 219. #605392

  Comhlíonfaidh na gníomhaíochtaí arna dtacú ag an gClár dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-áirítear rialacha maidir le státchabhair, agus Coinbhinsiúin bhunúsacha an EIS.

  The activities supported by the Programme shall comply with Union and national law, including state aid rules, and fundamental ILO Conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 220. #619263

  Cinneadh 98/414/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 1998 maidir le daingniú ag an Chomphobal Eorpach den Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 14).

  Council Decision 98/414/EC of 8 June 1998 on the ratification by the European Community of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 14).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 221. #640271

  Is conradh idirnáisiúnta a ghlac na Páirtithe sa Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 2010 é Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid(4)a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity(4)(the ‘Nagoya Protocol’) is an international treaty adopted on 29 October 2010 by the Parties to the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 222. #640362

  Bunaítear rialacha leis an Rialachán seo a rialaíonn comhlíonadh le rochtain agus comhroinnt tairbhí le haghaidh acmhainní géiniteacha agus eolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha, i gcomhréir le forálacha Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  This Regulation establishes rules governing compliance with access and benefit-sharing for genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources in accordance with the provisions of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (the ‘Nagoya Protocol’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 223. #686478

  an Coinbhinsiún idir Poblacht Shóisialach na Rómáine agus an Phoblacht Heilléanach maidir le Cúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla maille lena Phrótacal, a síníodh i mBúcairist an 19 Deireadh Fómhair 1972;

  the Convention between the Socialist Republic of Romania and the Hellenic Republic on legal assistance in civil and criminal matters and its Protocol, signed at Bucharest on 19 October 1972;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 224. #686479

  an Coinbhinsiún idir Poblacht Shóisialach na Rómáine agus Poblacht na Fraince maidir le cúnamh dlíthiúil in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh i bPáras an 5 Samhain 1974;

  the Convention between the Socialist Republic of Romania and the French Republic on legal assistance in civil and commercial matters, signed at Paris on 5 November 1974;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 225. #709373

  Tháinig Cinneadh 2009/371/CGB in ionad an Choinbhinsiúin a bhí bunaithe ar Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Coinbhinsiún Europol) [3] a bhunú.

  Decision 2009/371/JHA replaced the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) [3].

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 226. #713052

  Is páirtí an tAontas freisin do Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, arna fhormheas le Cinneadh 2014/293/AE ón gComhairle [14].

  The Union is also a party to the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 2014/283/EU [14].

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 227. #719070

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige [3], a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear líon na speiceas saothraithe a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais go leibhéil is féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea [3], to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 228. #721835

  comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 229. #723467

  A BHAINEANN LE hAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 230. #723728

  DE BHRÍ go n-urramaíonn an Prótacal seo críochnaitheacht agus cuspóirí Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 maidir le stádas dídeanaithe,

  WHEREAS this Protocol respects the finality and the objectives of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the status of refugees,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 231. #737053

  An Treoir seo a chur in ionad an Choinbhinsiúin maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  Replacement of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 232. #741894

  Cuimseoidh tagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe freisin monagraif an Pharmacopoeia Eorpaigh arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, go háirithe maidir le huamanna máinliacha agus maidir le hidirghníomhaíocht idir táirgí íocshláinte agus ábhair a úsáidtear i bhfeistí ina bhfuil táirgí íocshláinte den sórt sin, ar choinníoll gur foilsíodh na tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, in particular on surgical sutures and on interaction between medicinal products and materials used in devices containing such medicinal products, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 233. #749705

  Tá sé d'aidhm ag forálacha an Rialacháin seo maidir le mearcair agus meascáin mearcair a allmhairiú a áirithiú go gcomhlíonann an tAontas agus na Ballstáit oibleagáidí an Choinbhinsiúin maidir le trádáil mearcair.

  The provisions of this Regulation on the import of mercury and of mixtures of mercury are aimed at ensuring the fulfilment by the Union and the Member States of the obligations of the Convention concerning trade of mercury.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 234. #754598

  Is é a bheidh i leithead soithigh an t-uasleithead mar atá sé sainmhínithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas (“Coinbhinsiún 1969”).

  The breadth of a vessel shall be the maximum breadth as defined in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships (the ‘1969 Convention’).

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 235. #1034221

  (a) ina bhforálann an Coinbhinsiún go bhfuil, maidir le díbhinní d'aicmí áirithe, agus nach bhfuil, maidir le díbhinní d'aicmí eile, cáin na Stát Aontaithe, nach inmhuirir go díreach ná trí asbhaint i leith díbhinní, le cur san áireamh nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidmheas le lamháil, agus, má tá, cad é an méid é, i gcoinne na gcánach Éireannach i leith na ndíbhinní;

  ( a ) the Convention provides, in relation to dividends of some classes, but not in relation to dividends of other classes, that United States tax not chargeable directly or by deduction in respect of dividends is to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against the Irish taxes in respect of the dividends;

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 236. #1050007

  (2) Más gearr-thurais eadarnáisiúnta na turais atá le déanamh ag an ngaltán agus mura gcomhlíonann sí ach na cinn sin de na rialacha sin is infheidhme maidir leis na turais sin, taispeánfaidh an deimhniú go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábhaltachta is infheidhme maidir léi mar ghaltán a bhíos ag dul ar ghearr-thurais eadarnáisiúnta, agus gairmtear deimhniú sábháltachta gearr-thurais anseo ina dhiaidh seo san Acht seo d'aon deimhniú den tsórt sin.

  (2) If the voyages on which the steamer is to be engaged are short international voyages and she complies only with such of those rules as are applicable to those voyages, the certificate shall show that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable to her as a steamer plying on short international voyages, and any such certificate is hereafter in this Act referred to as a short voyage safety certificate.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 237. #1067941

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir leis an gCóir a cuirfear ar Phríosúnaigh Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

  "the Prisoners of War Convention" means the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 238. #1084564

  An Coinbhinsiún a chur i bhfeidhm maidir le taifid ola a choimeád.

  Enforcement of Convention as to keeping of oil records.

  Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956

 239. #1109243

  DO LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIUNTA d'AER A SÍNÍODH I WARSAW AN 12 DEIREADH FÓMHAIR, 1929.

  TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON 12 OCTOBER 1929.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 240. #1109247

  DE BHRÍ gur inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Airithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929,

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 241. #1109472

  Ní fhéadfar aon fhorcoimeád a dhéanamh maidir leis an bPrótocol seo ach go bhféadfaidh Stát a dhearbhú, tráth ar bith, trí fhógra a dhíreofar chun Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne nach mbeidh feidhm ag an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótocol seo, maidir le daoine, lucht agus bagáiste a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaigh a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoille uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann.

  No reservation may be made to this Protocol except that a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the People's Republic of Poland that the Convention as amended by this Protocol shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 242. #1158793

  Déanfar cinneadh maidir le ceapadh áite cónaithe áirithe dóibh nó lena gcur faoi imtheorannú amhlaidh de réir nós imeachta rialta a ordóidh an Chumhacht Forghabhála de réir forálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Decisions regarding such assigned residence or internment shall be made according to a regular procedure to be prescribed by the Occupying Power in accordance with the provisions of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 243. #1170186

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960;

  "the Convention" means the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960;

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 244. #1200897

  Maidir leis an iompar a dhéanfaidh an t-iompróir iarbhír, beidh aon seirbhíseach nó gníomhaire don iompróir sin nó don iompróir conarthach, má chruthaíonn sé gur ghníomhaigh sé faoi chuimsiú a fhostaíochta, i dteideal tairbhe a bhaint as na teorainneacha dliteanais is infheidhme faoin gCoinbhinsiún seo maidir leis an iompróir ar seirbhíseach nó gníomhaire dó é, mura gcruthófar gur ghníomhaigh sé ar dhóigh a fhágann, faoi Choinbhinsiún Warsaw, nach féidir feidhm a bhaint as na teorainneacha dliteanais.

  In relation to the carriage performed by the actual carrier, any servant or agent of that carrier or of the contracting carrier shall, if he proves that he acted within the scope of his employment, be entitled to avail himself of the limits of liability which are applicable under this Convention to the carrier whose servant or agent he is unless it is proved that he acted in a manner which, under the Warsaw Convention, prevents the limits of liability from being invoked. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 245. #1200960

  Nócha lá tar éis do Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo an fógra sin a fháil, beidh réim ag an gCoinbhinsiún maidir leis na críocha a ainmneofar san fhógra.

  The Convention shall, ninety days after the date of the receipt of such notification by the Government of the United States of Mexico, extend to the territories named therein.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 246. #1200966

  Ní fhéadfar aon fhorcoimeádas a dhéanamh maidir leis an gCoinbhinsiún seo.

  No reservation may be made to this Convention. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 247. #1214818

  Acht 1952 a chur chun feidhme maidir leis an gCoinbhinsiún.

  Application of Act of 1952 to the Convention.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 248. #1232239

  [An tiontú oifigiúil.] ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN LE hÉIRINN, DO CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE CAIDREAMH, DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA AGUS DO CHOINBHINSIÚIN AGUS DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ EAGRAÍOCHT NA NÁISIÚN AONTAITHE, SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA EILE, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH, AN DÍOLÚINE AGUS NA PRIBHLÉIDÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RESPECTING DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS RESPECTING THE IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE UNITED NATIONS ORGANISATION, THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS AND CERTAIN OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS, FOR THOSE PURPOSES TO MAKE PROVISION AS RESPECTS SUCH RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 249. #1233331

  An fad a bheidh sé i gcúram an phoist beidh feidhm ag forálacha an Choinbhinsiúin seo maidir leis ar an bhforas céanna le ceann an phoist chonsalachta lena mbainfidh.

  While he is in charge of the post, the provisions of the present Convention shall apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 250. #1234424

  Ní fóláir forálacha an Choinbhinsiúin maidir le haon sainghníomhaireacht a léiriú ag féachaint do na feidhmeanna atá curtha de chúram ar an ngníomhaireacht sin lena hionstraim bhunreachtúil.

  The provisions of the Convention in relation to any specialised agency must be interpreted in the light of the functions with which that agency is entrusted by its constitutional instrument. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 251. #1234592

  Ina fheidhm maidir leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta dá ngairtear “an Ciste” anseo feasta), oibreoidh an coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Monetary Fund (hereinafter called "the Fund"), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 252. #1234688

  Ina fheidhm maidir leis an gCorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta (dá ngairtear “an Chorparáid” anseo feasta) oibreoidh an Coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Finance Corporation (hereinafter called "The Corporation" ) the Convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 253. #1234711

  Ina fheidhm maidir leis an gComhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (dá ngairtear “an Comhlachas” anseo feasta) oibreoidh an Coinbhinsiún, lena n-áirtear an t-aguisín seo, faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  In its application to the International Development Association (hereinafter called "the Association") the Convention, including this annex, shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 254. #1281234

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo maidir le:

  This Convention shall apply in respect of:

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 255. #1357571

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÁMHACHTAINTÍ EAD-RÁNA COIGRÍCHE A AITHINT AGUS A FHOR-GHNÍOMHÚ A RINNEADH I NUA-EABHRAC AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1958, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIR-ITHE DEN CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH STÁT EILE A SHOCRÚ A OSCLAÍODH LENA SHÍNIÚ I WASHINGTON AN 18ú LÁ DE MHÁRTA, 1965, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA EADRÁNA, 1954 , AR SHLITE EILE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1958, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON THE 18TH DAY OF MARCH, 1965, AND OTHERWISE TO AMEND THE ARBITRATION ACT, 1954 .

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 256. #1357705

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú)

  Next (FIRST SCHEDULE) No. 7/1980:

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 257. #1357765

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát eile a Shocrú)

  Next (SECOND SCHEDULE) No. 7/1980:

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 258. #1357770

  An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú

  CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 259. #1357863

  Glacfaidh dearbhú den sórt sin éifeacht nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann.

  Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 260. #1357925

  Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú)

  ARBITRATION ACT, 1980) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 261. #1357930

  An Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát eile a Shocrú

  [GA] CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 262. #1456637

  ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971.

  "the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 263. #1457524

  Leanfaidh an Conradh agus na Coinbhinsiúin a luaitear in Airteagal 55 d'éifeacht a bheith acu maidir le hábhair nach mbaineann an Coinbhinsiún seo leo.

  The Treaty and the conventions referred to in Article 55 shall continue to have effect in relation to matters to which this Convention does not apply.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 264. #1461684

  (a) mura rud é, i gcás gur i dTír Choinbhinsiúin eile a cláraíodh an long, go n-iomprófar deimhniú ar bord na loinge, a bheidh arna eisiúint ag údarás na tíre inar cláraíodh an long nó faoin údarás sin, a thaispeánfaidh go bhfuil conradh árachais nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm maidir leis an long a shásaíonn ceanglais dhlí na tíre sin maidir le hola a iompar i mbulc, nó

  ( a ) if the ship is registered in another Convention Country, there is carried on board the ship a certificate issued by or under the authority of the country in which the ship is registered showing that there is in force, in respect of the ship, a contract of insurance or other financial security which satisfies the requirements of the law of that country relating to the bulk carriage of oil, or

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 265. #1466330

  (c) forálacha an Choinbhinsiúin maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 13ú lá de Nollaig, 1960, nó aon ionstraim arna déanamh faoi Acht 1963;

  ( c ) the provisions of the Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960, or with any instrument made under the Act of 1963;

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 266. #1466539

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 267. #1470870

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch, arna Dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d'Eanáir, 1981.)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 268. #1471804

  Déanfar na bearta seo ar a dhéanaí an tráth a thiocfaidh an coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis an bPáirtí sin.

  These measures shall be taken at the latest at the time of entry into force of this convention in respect of that Party. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 269. #1472049

  Ní fhéadfar aon fhorchoimeádas a dhéanamh maidir le forálacha an choinbhinsiúin seo.

  No reservation may be made in respect of the provisions of this convention. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 270. #1472081

  Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch, arna Dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d'Eanáir, 1981.)

  DATA PROTECTION ACT, 1988) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 271. #1479772

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 272. #1479804

  ciallaíonn “Stát Conarthach” stát a bhfuil an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin;

  "Contracting State" means a state in respect of which the Convention is in force in accordance with the provisions of the Convention;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 273. #1479806

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 274. #1479898

  ciallaíonn “Stát Conarthach” stát a bhfuil an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin;

  "Contracting State" means a state in respect of which the Convention is in force in accordance with the provisions of the Convention;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 275. #1479942

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 276. #1479983

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEA GOING SHIPS, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 277. #1480138

  Beidh sé de cheart ag aon Ardpháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh tráth ar bith tar éis dó a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  Any High Contracting Party shall have the right to denounce this Convention at any time after the coming into force thereof in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 278. #1480154

  Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 279. #1480198

  Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo maidir le cásanna a bheidh faoi réim fhorálacha an Rhine Navigation Convention arna athbhreithniú, an 17 Deireadh Fómhair, 1868.

  This Convention shall not apply in cases covered by the provisions of the revised Rhine Navigation Convention of 17 October, 1868. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 280. #1480237

  Beidh sé de cheart ag aon Ardpháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh tráth ar bith tar éis dó a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  Any High Contracting Party shall have the right to denounce this Convention at any time after the coming into force thereof in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 281. #1555605

  Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha i gcónaí, agus déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht tráth coinbhleachta armtha, a áirithiú go bhfuil comhairleoirí dlí ar fáil, nuair is gá, chun comhairle a chur ar cheannasaithe míleata ag an leibhéal cuí maidir le feidhm na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo agus maidir leis an teagasc cuí a thabharfar do na fórsaí armtha san ábhar seo.

  The High Contracting Parties at all times, and the Parties to the conflict in time of armed conflict, shall ensure that legal advisers are available, when necessary, to advise military commanders at the appropriate level on the application of the Conventions and this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the armed forces on this subject.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 282. #1565199

  ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971;

  "the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 283. #1577937

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain ar an 30ú lá de Shamhain 1990;

  “the Convention” means the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, done at London on the 30th day of November 1990;

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 284. #1596298

  agus Sceideal B: COM (2016) 437 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an 17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016.

  AND SCHEDULE B: COM (2016)437 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION’S BEHALF WITH REGARD CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER – 5 OCTOBER 2016.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 285. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 286. #1608589

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 287. #1608592

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 288. #1617954

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú. Nollaig, 2003.

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTIONS RE: DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO. DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 289. #1618729

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle faoi cheadú an leasaithe ar Iarscríbhinn I, thar ceann an Chomhphobail, agus faoi ghlacadh le hIarscríbhinní nua VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel), de réir mar atá leagtha síos i gCinneadh IV/9 de Chomhdháil na bPáirtithe.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE APPROVAL, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE AMENDMENT OF ANNEX 1 AND THE ADOPTION OF NEW ANNEXES VIII AND IX TO THE CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (BASEL CONVENTION), AS LAID DOWN IN DECISION IV/9 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 290. #1626679

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice lena modhnófar an Comhaontú a críochnaíodh an 13 Aibreán 2000 agus a bhaineann leis an gcomhlíonra cumarsáide/an gcomhéadán comhchóras (CCN/CSI) a leathnú laistigh de chreat an Choinbhinsiúin maidir le comhnós imeachta idirthurais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC MODIFYING THE AGREEMENT CONCLUDED ON 13 APRIL 2000 CONCERNING THE EXTENSION OF THE COMMON COMMUNICATION NETWORK/COMMON SYSTEMS INTERFACE (CCN/CSI) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 291. #1626796

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Ochtú Comhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Heilsincí ar na hÉifeachtaí Trasteorann a leanann as Tionóiscí Tionsclaíocha, maidir leis an togra chun Iarscríbhinn I a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 652.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE EIGHTH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE HELSINKI CONVENTION ON TRANSBOUNDARY EFFECTS OF INDUSTRIAL ACCIDENTS WITH REGARD TO THE PROPOSAL FOR AN AMENDMENT OF ANNEX I TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 652.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 292. #1626798

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Seisiún den Choiste Caibidlíochta Idir-Rialtasach um mearcair agus ag an gcéad chruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata um Mearcair maidir leis an treorú dá dtagraítear in Airteagal 8, míreanna 8 agus 9 ann, a ghlacadh go sealadach agus go críochnaitheach dá éis sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 3.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING COMMITTEE ON MERCURY AND AT THE FIRST MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY WITH REGARD TO THE PROVISIONAL AND SUBSEQUENT FINAL ADOPTION OF GUIDANCE REFERRED TO IN ITS ARTICLE 8, PARAGRAPHS 8 AND 9 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 3.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 293. #1626953

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagtar amach éifeachtaí aontachas Phoblacht na Seice agus aontachas na Polainne ar rannpháirtíocht an Chomhphobail Eorpaigh sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Oder a Chosaint in aghaidh Truailliú agus sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Eilbe a Chosaint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 810.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION SETTING OUT THE EFFECTS OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND ON THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ODER AGAINST POLLUTION AND THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ELBE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 810.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 294. #1628082

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1996.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, OF THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 29 NOVEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 295. #1639143

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) Rinne an Coiste breithniú ar an togra le haghaidh an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES)

  THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) THE COMMITTEE TOOK THE PROPOSAL FOR THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) INTO CONSIDERATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 296. #1645097

  Sraith Conarthaí Uimh. 11 de 2002. Prótacal 1988 a bhaineann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUalachlínte, 1966. Arna dhéanamh i Londain an 11 Samhain 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann an 7 Bealtaine 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 7 Lúnasa 2002.

  TREATY SERIES NO. 11 OF 2002. PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966. DONE AT LONDON 11 NOVEMBER 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED 7 MAY 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND 7 AUGUST 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 297. #1645135

  Sraith Conarthaí Uimh. 6 de 2003. Coinbhinsiún maidir le Pléascáin Phlaisteacha a mharcáil chun críche a mBraite. Arna dhéanamh i Montréal an 1 Márta, 1991. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 15 Iúil 2003. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 13 Meán Fómhair, 2003.

  TREATY SERIES NO. 6 OF 2003. CONVENTION ON THE MARKING OF PLASTIC EXPLOSIVES FOR THE PURPOSE OF DETECTION. DONE AT MONTREAL ON 1 MARCH, 1991. INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED BY IRELAND ON 15 JULY, 2003. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 13 SEPTEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 298. #1645141

  Sraith Conarthaí Uimh. 8 de 2004. An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa. Rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann, gan forchoimeádas maidir le Daingniú, an 22 Márta, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 1 Márta, 2004.

  TREATY SERIES NO. 8 OF 2004. EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION. DONE AT FLORENCE ON 20 OCTOBER, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND, WITHOUT RESERVATION AS TO RATIFICATION, ON 22 MARCH, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 1 MARCH, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 299. #1645145

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2004. An Coinbhinsiún Dlí Choiriúil maidir le hÉilliú. Rinneadh in Strasbourg an 27 Eanáir, 1999. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Bealtaine, 1999. Taisceadh Ionstraim Dhaingniúcháin na hÉireann le hArd-Rúnaí Chomhairle na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair, 2003. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 1 Feabhra, 2004.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2004. CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION. DONE AT STRASBOURG ON 27 JANUARY, 1999. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 MAY, 1999. IRELAND’S INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED WITH THE SECRETARY GENERAL OF THE COUNCIL OF EUROPE ON 3 OCTOBER, 2003. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 1 FEBRUARY, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 300. #1645211

  Sraith Conarthaí, 7/1996. Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stát Iosrael chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le cánacha ar ioncam. Síníodh i mBaile Átha Cliath an 20 Samhain, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 20 Nollaig, 1995, an 24 Nollaig, 1995, an 2 Eanáir, 1996, agus an 8 Eanáir, 1996, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 24 Nollaig, 1995.

  TREATY SERIES, 7/1996. CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. SIGNED AT DUBLIN ON 20 NOVEMBER, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 20 DECEMBER, 1995, 24 DECEMBER, 1995, 2 JANUARY, 1996 AND 8 JANUARY, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 24 DECEMBER, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 301. #1645214

  ( ) Sraith Conarthaí, 9/1975. Prótacal III arna tharraingt suas ag an gComhdháil Taidleoireachta a tionóladh d'fhonn go bhfeidhmeofaí na Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta maidir le hIompar Earraí d'Iarnród (CIM) agus le hIompar Paisinéirí agus Bagáiste d'Iarnród (CIV) dar dáta an 7 Feabhra, 1970, maidir le Méadú ar na Rátaí Uasta an Ciliméadar sna Ranníocaí ó Stáit Chonarthacha i leith Caiteachas na Príomh-Oifige. Berne, 9 Samhain, 1973. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 31 Eanáir, 1974.

  treaty series, 9/1975. protocol iii drawn up by the diplomatic conference convened with a view to bringing into force the international conventions concerning the carriage of goods by rail (cim) and the carriage of passengers and luggage by rail (civ) of 7 february, 1970 concerning the increase in the maximum rates per kilometre of the contrubutions of contracting states towards the expenses of the central office. berne, 9 november, 1973. entered into force for ireland on 31st january, 1974.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 302. #1645215

  Sraith Conarthaí, 9/1996. Coinbhinsiún idir Éire agus Rialtas na Seice chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Chaipiteal. Síníodh i bPrág an 14 Samhain, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 19 Samhain, 1995, agus an 21 Aibreán, 1996, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 21 Aibreán, 1996.

  TREATY SERIES, 9/1996. CONVENTION BETWEEN IRELAND AND THE CZECH REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL. SIGNED AT PRAGUE ON 14 NOVEMBER, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 19 DECEMBER, 1995 AND 21 APRIL, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 21 APRIL, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 303. #1661434

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 304. #1661437

  An Coinbhinsiún maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú (1979)

  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 305. #1661441

  An Coinbhinsiún maidir le Saoirse Comhlachais agus Cosaint an Chirt Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948)

  Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No 87 (1948)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 306. #1661442

  An Coinbhinsiún maidir leis na Prionsabail a Chur i bhFeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)

  Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 307. #1661446

  An Coinbhinsiún maidir leis an Aois Íosta ag a nGlacfar Duine Isteach i bhFostaíocht, Uimh. 138 (1973)

  Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, No 138 (1973)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 308. #1661448

  COINBHINSIÚIN MAIDIR LEIS AN GCOMHSHAOL AGUS MAIDIR LE PRIONSABAIL RIALACHAIS

  CONVENTIONS RELATED TO THE ENVIRONMENT AND TO GOVERNANCE PRINCIPLES

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 309. #1661449

  An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (1973)

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 310. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 311. #1671771

  a dhíríonn ar thuinníní mórshúileacha Maidir le líon agus acmhainn iomlán in olltonnáiste (GT) soithí gabhála mórscála de chuid an Aontais a dhíríonn ar an tuinnín mórshúileach i limistéar Choinbhinsiún ICCAT:

  The number and total capacity in gross tonnage (GT) of Union large-scale catching vessels targeting bigeye tuna in the ICCAT Convention area shall be determined:

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 312. #1673147

  Tar éis thús oibríochtaí EES, ba cheart an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [17] (“an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) chun feidhme a leasú maidir le comhaontuithe déthaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit agus maidir le fad fanachta údaraithe is faide ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa.

  Following the start of operations of the EES, the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [17] (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) should be amended with regard to bilateral agreements concluded by Member States and the authorised length of stay beyond 90 days in any 180-day period of visa-exempt third–country nationals.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 313. #1674842

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 314. #1674850

  Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.

  The 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Paris from 30 November to 12 December 2015.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 315. #1678314

  Is páirtí conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [4] (UNCLOS) agus dhaingnigh sé Comhaontú na Náisiún Aontaithe an 4 Lúnasa 1995 maidir le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme [5].

  The Union is a contracting party to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [4] (UNCLOS) and has ratified the United Nations Agreement of 4 August 1995 on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks [5].

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 316. #1682245

  Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.

  That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 317. #1684842

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú ar coincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithdhumpála i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach dearbhaithe ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of an anti-dumping duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 318. #1684958

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú comhchoiteann ar choincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithchúitimh i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach arna dhearbhú ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of a countervailing duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 319. #1685014

  An Coinbhinsiún maidir le Saoirse Comhlachais agus Cosaint an Chirt Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948)

  Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No 87 (1948)

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 320. #1685015

  An Coinbhinsiún maidir leis na Prionsabail a Chur i bhFeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)

  Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 321. #1685019

  An Coinbhinsiún maidir leis an Aois Íosta ag a nGlacfar Duine Isteach i bhFostaíocht, Uimh. 138 (1973)

  Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, No 138 (1973)

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 322. #1714987

  Maidir leis an méid sin, ba cheart dóibh a bheith comhfhreagrach do na ceanglais a bunaíodh ar an leibhéal idirnáisiúnta, a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chicago.

  They should correspond to the requirements which have been established in this regard at international level, as laid down in the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 323. #1716117

  Maidir leis na táirgí, na páirteanna, an trealamh neamhshuiteáilte agus trealamh chun aerárthaí gan foireann a rialú go cianda dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b)(i) d'Airteagal 2(1), comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht, thar ceann na mBallstát, más infheidhme agus de réir mar a shonraítear é i gCoinbhinsiún Chicago nó sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, feidhmeanna agus cúraimí an stáit inar dearadh, inar monaraíodh nó inar cláraíodh iad nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na cúraimí sin le deimhniúchán dearthaí agus le formheas ar fhaisnéis maidir le haeracmhainneacht leanúnach.

  With regard to the products, parts, non-installed equipment and equipment to control unmanned aircraft remotely, referred to in points (a) and (b)(i) of Article 2(1), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or the Annexes thereto, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry, when those functions and tasks are related to design certification and mandatory continuing airworthiness information.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 324. #1724983

  Ba cheart do rialacha náisiúnta den sórt sin an Chairt agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine a chomhlíonadh, go háirithe maidir leis an gceart chun triail chóir a fháil.

  Such national procedural rules should comply with the Charter and with the ECHR, in particular with regard to the right to a fair trial.

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 325. #1736563

  Ba cheart na rialacha sin a áirithiú nach mbaineann oibreoirí eacnamaíocha an Aontais aon tairbhe as trádáil lena gcuirfí chun cinn nó lena n-éascófaí cur chun feidhme beartas maidir le pionós an bháis nó maidir le céastóireacht nó íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach, nach bhfuil ag teacht le Treoirlínte AE ábhartha, leis an gCairt agus le coinbhinsiúin agus conarthaí idirnáisiúnta.

  Such rules should ensure that Union economic operators do not derive any benefits from trade which either promotes or otherwise facilitates the implementation of policies on capital punishment or on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which are not compatible with the relevant EU Guidelines, the Charter and international conventions and treaties.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 326. #1764634

  (62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].

  (62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 327. #1769860

  Maidir le tobac, geallann an Ríocht Aontaithe coinbhinsiúin áirithe a dhaingniú i leith Ghiobráltar agus córas beart inrianaitheachta agus slándála ar thoitíní a chur ar bun roimh an 30 Meitheamh 2020.

  In relation to tobacco, the United Kingdom commits to ratify certain conventions in respect of Gibraltar and to put in place before 30 June 2020 a system of traceability and security measures on cigarettes.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 328. #1777743

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (UNCLOS), an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil an 29 Nollaig 1972 (“Coinbhinsiún Londan”) agus Prótacal 1996 (“Prótacal Londan”), Iarscríbhinn V a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 1973 (MARPOL), arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann leis, agus Coinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt an 22 Márta 1989 agus le reachtaíocht dramhaíola an Aontais, eadhon Treoir 2008/98/CE agus Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit bainistiú dramhaíola fónta a áirithiú chun an bruscar muirí ó fhoinsí mara agus talaimh araon a chosc agus a laghdú.

  In accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL), as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989 and with Union waste legislation, namely Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council, Member States are required to ensure environmentally sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 329. #1782625

  Foráiltear le hAirteagal 18(1) den Choinbhinsiún go bhfuil comhfhreagrachtaí ag an mbeirt tuismitheoir maidir le tógáil agus forbairt an linbh agus gur cheart gurb é leas an linbh bunchúram na dtuismitheoirí.

  Article 18(1) of the Convention provides that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child and that the best interests of the child should be the parents' basic concern.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 330. #1794081

  Trí bhithín Chinneadh 98/392/CE ón gComhairle, rinne an tAontas Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige a fhaomhadh, mar aon leis an gComhaontú maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach a chur chun feidhme, lena n-áirítear prionsabail agus rialacha maidir le caomhnú agus bainistiú beo-acmhainní muirí.

  By means of Council Decision 98/392/EC, the Union approved the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, which contain principles and rules with regard to the conservation and management of the living resources of the sea.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 331. #1794120

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún maidir le comhoibriú iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh 1979, arna leasú ó am go ham;

  ‘the Convention’ means the 1979 Convention on Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, as amended from time to time;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 332. #1794121

  ciallaíonn “an Limistéar an Choinbhinsiúin” an limistéar a bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis mar a thuairiscítear i mír 1 d'Airteagal IV de.

  ‘the Convention Area’ means the area to which the Convention applies as described in Article IV, paragraph 1 thereof.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 333. #1796888

  S = an tréimhse idir dáta tosaigh idirbhirt agus an dáta tuairiscithe, arna sloinneadh i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre;

  S = the period between the start date of a transaction and the reporting date, which shall be expressed in years using the relevant business day convention;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 334. #1796889

  E = an tréimhse idir dáta deiridh idirbhirt agus an dáta tuairiscithe, arna sloinneadh i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre.

  E = the period between the end date of a transaction and the reporting date, which shall be expressed in years using the relevant business day convention.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 335. #1808465

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin.

  In accordance with the Convention and the Protocol, information on POPs should be provided to other Parties to those Agreements.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 336. #1814294

  Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le hÉascú Muirthrácht Idirnáisiúnta (“Coinbhinsiún FAL”), a glacadh an 9 Aibreán 1965 agus a leasaíodh an 8 Aibreán 2016, Caighdeán 1.1.

  International Maritime Organization (IMO) Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (the ‘FAL Convention’), adopted on 9 April 1965 and amended on 8 April 2016, Standard 1.1.

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 337. #1825452

  Maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha, cuirfear alfa-feiniolaicéataicéatáit meitile (MAPA) le Tábla I den Choinbhinsiún.

  The position to be taken on the Union’s behalf in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs shall be to add the substance methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA) to Table I of the Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 338. #1830539

  Airteagail 8 go 9 den Chomhaontú Riaracháin maidir le Coinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 a chur chun feidhme maidir le slándáil shóisialta i réimse an phinsin.

  Articles 8 to 9 of the Administrative Agreement on implementing the Convention on social security of 17 December 1997 in the pension field

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 339. #1830541

  Airteagal 15 agus Airteagal 16 de Chomhshocraíocht Riaracháin an 8 Eanáir 1993 maidir le suíomh fostóra agus an áit chónaithe a shonrú i dtaca le cur i bhfeidhm Airteagal 20 de Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 1992 maidir le slándáil shóisialta.

  Articles 15 and 16 of the Administrative Arrangement of 8 January 1993 concerning the specification of a seat of the employer and the place of residence for the purposes of application of Article 20 of the Convention of 29 October 1992 on social security

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 340. #1830551

  Airteagal 15 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le Slándáil Shóisialta:

  Article 15 of the Nordic Convention on Social Security of 18 August 2003:

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 341. #1830604

  Airteagal 4(5) agus (6) de Chomhshocraíocht Riaracháin an 19 Eanáir 1955 maidir le forálacha cur chun feidhme an Choinbhinsiúin Ghinearálta maidir le Slándáil Shóisialta (árachas breoiteachta d’oibrithe talmhaíochta).

  Article 4(5) and (6) of the Administrative Arrangement of 19 January 1955 on the implementing provisions of the General Convention on Social Security (sickness insurance for agricultural workers)

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 342. #1835942

  Le Cinneadh 81/608/CEE formheasadh an Coinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí maidir le hIascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh, agus tháinig sé i bhfeidhm an 17 Márta 1982.

  The Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries was approved by Decision 81/608/EEC and entered into force on 17 March 1982.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 343. #1645144

  Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha. Arna dhéanamh i Nua_Eabhrac an 25 Bealtaine, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Meán Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra, 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin (mar aon le dearbhú) an 18 Samhain, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 18 Nollaig, 2002.

  TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 SEPTEMBER, 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY, 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION (WITH DECLARATION) DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 DECEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 344. #1591705

  Sraith Conarthaí 11/1975. Prótacal I arna tharraingt suas ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh d'fhonn go bhfeidhmeofaí na Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta maidir le hIompar Earraí d'Iarnród (CIM) agus le hIompar Paisinéirí agus Bagáiste d'Iarnród (CIV), dar dáta an 7 Feabhra, 1970. Berne, 9 Samhain, 1973. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 1 Eanáir, 1975.

  ( ) treaty series 11/1975. protocol i drawn up by the diplomatic conference convened with a view to bringing into force the international conventions concerning the carriage of goods by rail (cim) and the carriage of passengers and luggage by rail (civ) of 7th february, 1970. berne, 9 november, 1973. entered into force for ireland on 1st january, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 345. #1605689

  Dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 346. #1608587

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an gCoinbhinsiún um Chúnamh Bia, 1999, a chur i gcrích thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE FOOD AID CONVENTION 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 347. #1626428

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 348. #1626559

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí áirithe a cuireadh faoi bhráid an17ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (CoP 17) sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), in Johannesburg, an Afraic Theas, 24 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair 2016 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON THE EUROPEAN UNION'S BEHALF WITH REGARD TO CERTAIN PROPOSALS SUBMITTED TO THE 17TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 17) TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 24 SEPTEMBER - 5 OCTOBER, 2016 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 349. #1626797

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Comhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha maidir leis na tograí chun Iarscríbhinní A, B agus C a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 137

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS REGARDING THE PROPOSALS FOR AMENDMENTS OF ANNEXES A, B AND C TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 137.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 350. #1626808

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhchoiste den Choinbhinsiún Réigiúnach ar rialacha um bunadh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara maidir le Foscríbhinn II leis an gCoinbhinsiún sin a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (217) 133.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE JOINT COMMITTEE OF THE REGIONAL CONVENTION ON PAN-EURO-MEDITERRANEAN PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN WITH REGARD TO THE AMENDMENT OF APPENDIX II TO THAT CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (217) 133.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 351. #1626813

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa seascadú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le cur leis an liosta substaintí i dTábla 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 119.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS ON THE ADDITION TO THE LIST OF SUBSTANCES IN TABLE I OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 119.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 352. #1626814

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa seascadú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaintí a sceidealú faoin gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961 arna leasú le Prótacal 1972 agus leis an gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 72.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS ON THE SCHEDULING OF SUBSTANCES UNDER THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS OF 1961 AS AMENDED BY THE 1972 PROTOCOL AND THE CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OF 1971 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 72.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 353. #1626838

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhchoiste arna bhunú leis an gCoinbhinsiún Réigiúnach ar rialacha um bunadh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara maidir le hiarraidh na Seoirsia chun bheith ina Páirtí Conarthach sa Choinbhinsiún sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 282.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE JOINT COMMITTEE ESTABLISHED BY THE REGIONAL CONVENTION ON PAN-EURO-MEDITERRANEAN PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN AS REGARDS THE REQUEST OF GEORGIA TO BECOME A CONTRACTING PARTY TO THAT CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 282.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 354. #1628085

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Europol) a bhunú.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 355. #1628086

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 356. #1630150

  Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  REPORT ON MOTIONS RE. DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 357. #1632434

  An Roghchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar Thairiscint maidir leis an Togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Cartagena a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Deireadh Fómhair, 2003.

  SELECT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON MOTION RE. PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CARTAGENA PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. OCTOBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 358. #151574

  ciallaíonn "Rialacháin Teileagraim Idirnáisiúnta" aon rialacháin maidir le teileagraim atá faoi réir comhaontaithe idirnáisiúnta faoi théarmaí an Choinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus atá daingnithe ag an Stát;

  "International Telegraph Regulations" means any regulations concerning telegrams which are subject to international agreement under the terms of the International Telecommunication Convention for the time being in force and which have been ratified by the State;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 359. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 360. #157671

  TÁ NA STÁIT AR PÁIRTITHE IAD sa Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 6 Iúil, 1970 (dá ngairtear "an Prótacal Breise" anseo ina dhiaidh seo).

  THE STATES PARTIES to the Additional Protocol to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Burssels on 6 July, 1970 (hereinafter called "the Additional Protocol")

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 361. #158041

  Beidh feidhm ag forálacha Airteagal 21 maidir le daoine a bheidh i láthair ag imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo mar pháirtithe, gníomhairí, abhcóidí, finnéithe nó saineolaithe; ar choinníoll, áfach, nach mbeidh feidhm ag fomhír (b) d'Airteagal 21 ach amháin i ndáil leis an tréimhse a chaithfidh siad ag taisteal chuig an áit a mbeidh na himeachtaí agus ón áit sin agus i ndáil leis an tréimhse a chaithfidh siad san áit sin.

  The provisions of Article 21 shall apply to persons appearing in proceedings under this Convention as parties, agents, counsel, advocates, witnesses or experts; provided, however, that sub-paragraph (b) thereof shall apply only in connection with their travel to and from, and their stay at, the place where the proceedings are held.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 362. #172673

  Is é is éifeacht don Ordú seo foráil a dhéanamh maidir le Dámhachtain Eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit eile is páirtí sa Choinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958, a aithint agus a fhorghníomhú in Éirinn de réir forálacha an Choinbhinsiúin sin.

  The effect of this Order is to provide for recognition and enforcement in Ireland of an arbitral award made in the territory of another State party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, in accordance with the provisions of that Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 363. #173479

  Leis an Ordú seo cuirtear Cuid III den Acht Eadrána, 1980 i bhfeidhm le héifeacht ón 10 Lúnasa, 1981. Baineann na forálacha den Chuid sin den Acht le dámhachtainí a fhorghníomhú faoin gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958.

  This Order brings into affect Part III of the Arbitration Act, 1980 with effect from the 10th of August 1981. The provisions of this Part of the Act deal with the enforcement of awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on 10th June, 1958.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 364. #228366

  Mura mbaineann breithiúnas nó ionstraim nó socraíocht dá dtagraítear in Airteagail 50 nó 51 de Choinbhinsiún na Bruiséile nó de Choinbhinsiún Lugano go heisiach le cothabháil, ní bheidh feidhm ag na Rialacha seo ach amháin maidir leis na codanna sin a bhaineann le cothabháil, agus ar ordú forghníomhaithe arna dhéanamh ag an Ard-Chúirt, i ndáil leis an gcéanna, a fháil, rachaidh an Cléireach ar aghaidh mar a chuirtear in iúl i riail 17 den Ordú seo.

  If a judgment or an instrument or settlement referred to in Articles 50 or 51 of the Brussels Convention or the Lugano Convention does not relate solely to maintenance, these Rules shall apply only to those parts that relate to maintenance, and upon receipt of an enforcement order made by the High Court, in relation thereto, the Clerk shall proceed as indicated in rule 17 hereof.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 365. #228425

  (2) Maidir le himeachtaí a bheidh á dtionscnamh ag an gcreidiúnaí cothabhála de bhua Airteagal 2 de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano chun ordú cothabhála arna dhéanamh i Stát Conarthach seachas an Stát a athrú,féadfar iad a thionscnamh, a éisteacht agus a chinneadh ag aon suí den Chúirt don dúiche chúirte dúiche ina bhfuil sainchónaí ar an bhféichiúnaí cothabhála.

  (2) Proceedings being brought by the maintenance creditor by virtue of Article 2 of either the 1968 Convention or the Lugano Convention for the variation of a maintenance order made in a Contracting State other than the State may be brought, heard and determined at any sitting of the Court for the district court district in which the maintenance debtor is domiciled.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 366. #232400

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965. agus maidir le:Alt 7 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (NaComhphobail Eorpacha), 1988 *(arna chur chun feidhme le halt 11 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993).

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.and in the matter of Section 7 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 *(as applied by section 11 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act, 1993 ).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 367. #237561

  1. maidir leis an éileamh/na héilimh a dhéantar i ndoiciméad tionscanta na n-imeachtaí thuasainmnithe a taisceadh leis an deimhniú seo, gur éileamh/éilimh *é *iad a bhfuil de chumhacht ag an gCúirt, — *faoin Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Na Comhphobail Eorpacha), 1988, é/iad a éisteacht agus a chinneadh, de bhua fhorálacha Airteagal/Airteagail + +Luaigh na hAirteagail ar a bhfuil dlínse á bunú *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968.) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano.)

  1. that the claim(s) made in the document instituting the above-named proceedings which was lodged with this certificate *is *are claim(s) which, under the - * Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988, the Court has power to hear and determine by virtue of the provisions of Article(s) + of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 368. #252382

  (i) Maidir le dlínse na Cúirte Cuarda a bhaineann le himeachtaí a fhéadfaidh gearánaí a bhfuil sainchónaí air sa Stát a thionscnamh sa Stát de bhua Airteagal 8.2 nó Airteagal 14 de Choinbhinsiún 1968, féadfaidh an Breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta de thuras na huaire don Chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an ngearánaí, nó ar dhuine de na gearánaithe, nó ina seolann sé aon ghairm, gnó nó slí bheatha, í a fheidhmiú;

  (i) The jurisdiction of the Circuit Court relating to proceedings that may be instituted in the State by virtue of Article 8.2 or Article 14 of the 1968 Convention by a plaintiff domiciled in the State may be exercised by the Judge of the Circuit Court for the time being assigned to the Circuit where the plaintiff or one of the plaintiffs ordinarily resides or carries on any profession, business or occupation;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 369. #278611

  DE BHRÍ gur cheart leibhéal an chomhoibrithe faoi Choinbhinsiún AE an 10 Márta 1995 maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta agus faoi Choinbhinsiún AE an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh a choimeád ar bun nuair nach féidir cur leis,

  CONSIDERING that the level of cooperation under the EU Convention of 10 March 1995 on simplified extradition procedure and of the EU Convention of 27 September 1996 relating to extradition should be maintained where it is not possible to increase it,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 370. #278617

  DE BHRÍ, ó tharla go bhfuil Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 28 Eanáir 1981 um chosaint daoine aonair maidir le huathphróiseáil sonraí pearsanta daingnithe ag na Stáit uile, gur cheart na sonraí pearsanta arna bpróiseáil i gcomhthéacs chur chun feidhme an Chomhaontaithe seo a chosaint i gcomhréir le prionsabail an Choinbhinsiúin sin,

  CONSIDERING that since all States have ratified the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, the personal data processed in the context of the implementation of this Agreement should be protected in accordance with the principles of the said Convention,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 371. #278625

  3. Ní mhodhnóidh an Comhaontú seo an oibleagáid maidir le cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí a urramú, atá cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta Daonna, ná i gcás forghníomhú ag údarás breithiúnach de chuid Ballstáit, na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  3. This Agreement shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in the European Convention on Human Rights, or, in case of execution by the judicial authority of a Member State, of the principles referred to in Article 6 of the Treaty on European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 372. #278918

  (b) Teideal III, Caibidil 4 de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 ag cur chun feidhme Chomhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na teorainneacha coiteanna a dhíothú de réir a chéile;

  (b) Title III, Chapter 4 of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 373. #284401

  (3) Dhréachtaigh an Chomhairle, le Gníomh dar dáta an 26 Bealtaine 1997 [3], Coinbhinsiún maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil i mBallstáit an Aontais Eorpaigh agus mhol sí go nglacfadh na Ballstáit é i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

  (3) The Council, by an Act dated 26 May 1997 [3], drew up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters and recommended it for adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 374. #284590

  1. Sna hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó sna socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha a chuir na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe Airteagal IV den Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968, agus Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965.

  1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 375. #284836

  (8) Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha a léirítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus cloíonn sé leis na prionsabail a léirítear ann agus cuirtear san áireamh freisin ann Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cosaint Ceart Daonna agus Dhínit an Duine i bhFeidhmiú na Bitheolaíochta agus na Liachta:

  (8) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and also takes into account the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine:

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 376. #288986

  1. Maidir leis na táirgí, na páirteanna agus na fearais dá dtagraítear in Airteagal 4(1) (a) agus (b), comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht, thar ceann na mBallstát, i gcás inarb infheidhme agus de réir mar a shonraítear é i gCoinbhinsiún Chicago nó sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, feidhmeanna agus tascanna an stáit inar dearadh, inar monaraíodh nó inar cláraíodh iad nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na tascanna sin le formheas ar dhearadh.

  1. With regard to the products, parts and appliances referred to in Article 4(1)(a) and (b), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or its Annexes, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry when related to design approval.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 377. #290081

  Leanann cruthú bunachair shonraí den sórt sin as an tionscnamh um chomhar custaim idir-rialtasach ónar eascair glacadh an Ghnímh ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003 ag tarraingt suas an Phrótacail lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [7], ar mhaithe le bunachar sonraí um shainaithint comhad custaim a chruthú.

  The creation of such a database follows up the intergovernmental customs cooperation initiative which led to the adoption of the Council Act of 8 May 2003 drawing up the Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes [7].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 378. #290084

  Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim [8] agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol [9].

  Such action follows on from the Council Resolution of 2 October 2003 concerning a strategy for customs cooperation [8] and the Council Decision of 6 December 2001 extending the mandate of Europol to the fight against the serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 379. #290347

  (e) caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [], a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

  (e) expenditure relating to use of the CIS provided for in instruments adopted under Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union and in particular in the Convention on the use of information technology in customs matters drawn up by the Council Act of 26 July 1995 [], in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 380. #290412

  (9) Ba cheart lánpháirtiú sa VIS a dhéanamh ar fheidhmiúlachtaí teicniúla an líonra chun dul i gcomhairle leis an údaráis víosaí láir mar a leagtar síos in Airteagal 17(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [7] (Coinbhinsiún Schengen) a chur cun feidhme.

  (9) The technical functionalities of the network for consulting the central visa authorities as laid down in Article 17(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [7] (the Schengen Convention) should be integrated into the VIS.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 381. #290929

  Tiocfaidh an mheicníocht chomhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16 in áit Líonra Comhairliúcháin Schengen ón dáta a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(3) tráth a mbeidh na socruithe dlíthiúla agus na socruithe teicniúla i gcomhair úsáid an VIS chun críche comhairliúcháin idir údaráis víosaí láir maidir le hiarratais ar víosaí i gcomhréir le hAirteagal 17(2) de Choinbhinsiún Schengen, curtha in iúl ag na Ballstáit uile a bheidh ag úsáid Líonra Comhairliúcháin Schengen ar an dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

  The consultation mechanism referred to in Article 16 shall replace the Schengen Consultation Network from the date determined in accordance with the procedure referred to in Article 49(3) when all those Member States which use the Schengen Consultation Network at the date of entry into force of this Regulation have notified the legal and technical arrangements for the use of the VIS for the purpose of consultation between central visa authorities on visa applications according to Article 17(2) of the Schengen Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 382. #297779

  (5) Leis an gCoinbhinsiún maidir le Caomhnú Bradán san Aigéan Atlantach Thuaidh, arna fhormheas le Cinneadh 82/886/CEE ón gComhairle [6] agus lena mbunaítear an Eagraíocht um Chaomhnú Bradán san Atlantach Thuaidh (Nasco), ceanglaítear ar an gComhphobal aon staidreamh atá ar fáil agus a iarrann an eagraíocht sin a sholáthar don eagraíocht sin.

  (5) The Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, approved by Council Decision 82/886/EEC [6] and establishing the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (Nasco), requires the Community to supply Nasco with the available statistics that it may request.

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 383. #299621

  Cinnfidh an Coimisiún comhtháthú leasuithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 2 i ndáil le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus i ndáil leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, sa mhéid gurb é atá iontu ná uasdátú teicniúil ar fhorálacha Choinbhinsiún SOLAS agus Chód ISPS.

  The Commission shall decide on the integration of amendments to the international instruments referred to in Article 2 in respect of ships operating domestic services and the port facilities serving them to which this Regulation applies, in so far as they constitute a technical update of the provisions of the SOLAS Convention and the ISPS Code.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 384. #300459

  1. Gabhfaidh forálacha an Rialacháin seo ionad na bhforálacha sin a leagtar síos sna socruithe do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún dá dtagraítear in Airteagal 8(1) den bhun-Rialachán, seachas na forálacha sin a bhaineann le socruithe maidir leis na coinbhinsiúin dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an mbun-Rialachán, ar chuntar go n-áireofar forálacha na socruithe sin in Iarscríbhinn 1 den Rialachán cur chun feidhme.

  1. The provisions of the implementing Regulation shall replace those laid down in the arrangements for the application of the conventions referred to in Article 8(1) of the basic Regulation, except the provisions concerning the arrangements concerning the conventions referred to in Annex II to the basic Regulation, provided that the provisions of those arrangements are included in Annex 1 to the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 385. #301635

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 maidir le slándáil shóisialta (coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích idir an Bhulgáir agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 17 December 1997 (maintenance of conventions concluded between Bulgaria and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 386. #301642

  Airteagal 39(1)(b) agus (c) de Choinbhinsiún an 27 Iúil 2001 maidir le Slándáil Shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996;

  Article 39(1)(b) and (c) of the Convention on Social Security of 27 July 2001 (maintenance of the convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 387. #301657

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn seala i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe).

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 388. #301659

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn fanacht i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe).

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 389. #301670

  Airteagal 40(1)(b) de Choinbhinsiún an 2 Bealtaine 1998 maidir le slándáil shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Ungáir a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 40(1)(b) of the Convention on social security of 2 May 1998 (maintenance of the convention concluded between the former German Democratic Republic and Hungary for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 390. #301675

  (b) Airteagal 14(2)(g), (h), (i) agus (j) de Choinbhinsiún an 4 Deireadh Fómhair 1995 maidir le slándáil shóisialta (inniúlachtaí a roinnt idir an dá thír i dtaca le cásanna árachais roimhe seo agus le tréimhsí árachais arna bhfáil);

  (b) Article 14(2)(g), (h), (i) and (j) of the Convention on social security of 4 October 1995 (determination of competencies between both countries with regard to former insurance cases and acquired insurance periods);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 391. #301679

  (b) Airteagail 27(5) agus 28(2) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (teidlíocht a choimeád ar bun do phinsean a íoctar ar bhonn Choinbhinsiún 1957 a tugadh i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Pholainn;

  (b) Articles 27(5) and 28(2) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of entitlement to a pension paid on the basis of the Convention of 1957 concluded between the former German Democratic Republic and Poland;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 392. #301682

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 8 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Rómáin a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 8 April 2005 (maintenance of the Convention concluded between the former German Democratic Republic and Romania for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 393. #301700

  (b) Airteagal 45(3) de Choinbhinsiún an 7 Iúil 1997 maidir le slándáil shóisialta a bhaineann le hiar-Chrios B de Shaorchríoch Trieste (ríomh na dtréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 5 Deireadh Fómhair 1956);

  (b) Article 45(3) of the Convention on social security of 7 July 1997 concerning ex-Zone B of the Free Territory of Trieste (reckoning of periods of insurance completed before 5 October 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 394. #301713

  Airteagal 34(1) de Choinbhinsiún an 30 Eanáir 1959 maidir le slándáil shóisialta (foráiltear in Airteagal 34(1) den Choinbhinsiún sin gurb iad na tréimhsí árachais a deonaíodh roimh lá sínithe an Choinbhinsiúin sin tréimhsí árachais an Stáit chonarthaigh ina raibh áit chónaithe ag an duine atá ina dteideal);

  Article 34(1) of the Convention on social security of 30 January 1959 (Article 34(1) of that Convention provides that the insurance periods awarded before the day of signing that Convention are the insurance periods of the contracting State on which territory the entitled person had a residence);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 395. #301728

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn fanacht i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe)."

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence)."

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 396. #303996

  Le linn dó na forálacha chun maolú a thabhairt ón toirmeasc ar onnmhairiú, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún lánurraim a thabhairt ina chinntí do Choinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt, arna thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle [27], agus don leasú ar an gCoinbhinsiún a leagadh síos i gCinneadh III/1 ó Chomhdháil na bPáirtithe, arna fhormheasadh thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 97/640/CE ón gComhairle [28], agus arna chur chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

  When applying the provisions to derogate from the export ban, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, as concluded, on behalf of the Community, by Council Decision 93/98/EEC [27], and the amendment to this Convention laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties, as approved, on behalf of the Community, by Council Decision 97/640/EC [28], and implemented by Regulation (EC) No 1013/2006.

  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

 397. #304925

  (22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).

  (22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 398. #304979

  Sa chomhthéacs seo, tá sé mar chuspóir breise de chuid an Rialacháin seo, i dtaca leis na réimsí a chlúdaítear ann, go dtabharfar cabhair do na Ballstáit i ndáil le comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoi Choinbhinsiún Chicago trí bhonn a sholáthar maidir le léirmhíniú coiteann agus cur chun feidhme aonfhoirmeach a chuid forálacha agus trína áirithiú go dtugtar aird chuí ar na forálacha sin sa Rialachán seo agus sna rialacha a tharraingeofar suas chun an Rialachán seo a chur chun feidhme.

  In this context, an additional objective of this Regulation is, in the fields it covers, to assist Member States in fulfilling their obligations under the Chicago Convention, by providing a basis for a common interpretation and uniform implementation of its provisions, and by ensuring that these provisions are duly taken into account in this Regulation and in the rules drawn up for its implementation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 399. #308012

  (4) Ba cheart don Chomhphobal, i gcomhréir leis na caighdeáin agus leis na cleachtais mholta a socraíodh leis an gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, arna shíniú in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago), ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme maidir le táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus soláthar BAT/SAL;

  (4) The Community should lay down, in line with the Standards and Recommended Practices set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and the provision of ATM/ANS;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 400. #308160

  (g) na coinníollacha maidir le glacadh agus comhshó deimhnithe aeradróim arna n-eisiúint ag Ballstáit, lena n-áirítear bearta atá údaraithe cheana féin ag an mBallstát lena mbaineann ar bhonn claontaí fógartha ó fhorálacha Iarscríbhinn 14 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo;

  (g) the conditions for the acceptance and for the conversion of aerodrome certificates issued by Member States, including measures which are already authorised by the Member State concerned on the basis of notified deviations from Annex 14 of the Chicago Convention before the entry into force of this Regulation;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 401. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 402. #311773

  (10) Ba cheart a chur san áireamh freisin go leagann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) ceanglas ar na páirtithe in CITES gan cead onnmhairíochta CITES a dheonú ach amháin i gcás ina ndearnadh speiceas atá liostaithe in CITES a lománú, inter alia, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta sa tír onnmhairíochta.

  (10) Account should also be taken of the fact that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) places a requirement on parties to CITES only to grant a CITES permit for export when a CITES-listed species has been harvested, inter alia, in compliance with national legislation in the exporting country.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 403. #312051

  (5) Ba cheart an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") a chur san áireamh, ar Coinbhinsiún é ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na mbeart is gá chun oibriú sábháilte aerárthaí a áirithiú.

  (5) Account should be taken of the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), which provides for the implementation of the measures necessary to ensure the safe operation of aircraft.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 404. #312052

  Ba cheart, go háirithe, Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, mar aon leis na leasuithe iardain a rinneadh ar an Iarscríbhinn sin, a chur san áireamh, ar Iarscríbhinn í agus ar leasuithe iad lena leagtar síos na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta maidir le himscrúdú tionóiscí agus teagmhas aerárthaí, chomh maith le tuiscint na dtéarmaí Stát an Chláraithe, Stát an Oibreora, Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus an Stát an Tarlaithe a úsáidtear ann.

  Particular account should be taken of Annex 13 to the Chicago Convention and of its subsequent amendments, which lay down international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation, as well as the understanding of the terms of State of Registry, State of the Operator, State of Design, State of Manufacture and State of Occurrence used therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 405. #312060

  Ba cheart, dá bhrí sin, a iarraidh ar EASA, i gcomhréir le hIarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, a bheith rannpháirteach le linn imscrúdaithe sábháilteachta chun rannchuidiú a thabhairt, laistigh de raon feidhme a inniúlachta, maidir le héifeachtúlacht an imscrúdaithe agus chun an tsábháilteacht i ndearadh aerárthaí a áirithiú, gan difear a dhéanamh do stádas neamhspleách an imscrúdaithe.

  Therefore EASA, in accordance with Annex 13 to the Chicago Convention, should be invited to participate in a safety investigation in order to contribute, within the scope of its competence, to its efficiency and to ensure the safety of aircraft design, without affecting the independent status of the investigation.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 406. #316554

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 407. #317867

  (3) Ag a Chruinniú Bliantúil an 15 Samhain 2006, ghlac Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC) moladh lena mbunaítear scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú (an Scéim) is infheidhme maidir le soithí iascaireachta a oibríonn sna huiscí sin de Limistéar an Choinbhinsiúin atá lasmuigh de na huiscí a thagann faoi dhlínse iascaigh na bPáirtithe Conarthacha (an Limistéar Rialála).

  (3) The North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), at its Annual Meeting on 15 November 2006, adopted a recommendation establishing a scheme of control and enforcement (the Scheme) applicable to fishing vessels operating in the waters of the Convention Area which lie beyond the waters under the fisheries jurisdiction of the Contracting Parties (the Regulatory Area).

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 408. #318084

  Gan dochar do Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus do Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscthe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú [10], beidh feidhm ag na forálacha a leagtar amach sa Chaibidil seo maidir le cur i dtír nó le trasloingsiú a dhéantar i gcalafoirt de chuid na mBallstát i dtaca le hacmhainní iascaigh a reoitear tar éis do shoithí iascaireachta iad a ghabháil i Limistéar an Choinbhinsiúin, ar soithí iascaireachta iad a bhfuil bratach Páirtí Chonarthaigh eile ar foluain acu.

  Without prejudice to Regulation (EC) No 1224/2009 and to Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing [10], the provisions set out in this Chapter shall apply to landing or transhipping in ports of Member States of fishery resources frozen after being caught in the Convention Area by fishing vessels flying the flag of another Contracting Party.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 409. #318206

  1. Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le soithí iascaireachta Páirtithe neamhChonarthacha, ar soithí iad, a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanamh i ndáil le hacmhainní iascaigh i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  1. This Chapter shall apply to non-Contracting Parties’ fishing vessels used or intended for use for fishing activities carried out in respect of fishery resources in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 410. #318210

  1. Tarchuirfidh na Ballstáit gan mhoill chuig an gCoimisiún nó chuig an gcomhlacht arna ainmniú ag an gCoimisiún aon fhaisnéis maidir le soithí de chuid Páirtí neamhChonarthaigh a bhfuarthas amharc orthu nó a sainaithníodh ar bhealach eile agus iad ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  1. Member States shall transmit without delay to the Commission or the body designated by it any information regarding non-Contracting Party vessels sighted or otherwise identified as engaging in fishing activities in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 411. #318250

  2. Chomh maith leis na tuarascálacha faireachais agus an fhaisnéis maidir le cigireachtaí, féadfaidh na Ballstáit, aon tráth, aon fhaisnéis bhreise a chur faoi bhráid an Choimisiúin nó an chomhlachta arna ainmniú ag an gCoimisiún, ar faisnéis í a d’fhéadfadh a bheith ina faisnéis ábhartha chun soithí Páirtí neamhChonarthaigh a shainaithint ar soithí iad a d’fheádfadh a bheith ag gabháil do ghníomhaíochtaí NNN i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  2. In addition to surveillance reports and information on inspections, Member States may at any time submit to the Commission or the body designated by it any further information which might be relevant for the identification of non-Contracting Party vessels that might be carrying out IUU activities in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 412. #328665

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 413. #328803

  Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.

  Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 414. #331001

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 415. #331652

  Caithfidh an beartas sin a bheith i gcomhréir le Coinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus le Prótacal an 31 Eanáir 1967 maidir le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir le conarthaí ábhartha eile.

  This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 416. #332184

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 417. #332696

  Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge, beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin, nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin, i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú.

  Where by virtue of this Convention a court of a State bound by this Convention has jurisdiction in actions relating to liability from the use or operation of a ship, that court, or any other court substituted for this purpose by the internal law of that State, shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 418. #332730

  a thig as úsáid nó oibriú long, córacha nó aerárthaí mar a luaitear i bpointe 1(a) sa mhéid, i leith an mhéid sin, nach gcuireann dlí an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil na haerárthaí sin cláraithe ann toirmeasc le comhaontuithe ar dhlínse maidir le hárachú na bhfiontar sin;

  arising out of the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in point 1(a) insofar as, in respect of the latter, the law of the State bound by this Convention in which such aircraft are registered does not prohibit agreements on jurisdiction regarding insurance of such risks;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 419. #332821

  Féadfar cibé bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, a bheidh ar fáil faoi dhlí Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a iarraidh ar chúirteanna an Stáit sin, fiú más rud é, faoin gCoinbhinsiún seo, go bhfuil dlínse ag cúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo maidir le substaint an ábhair.

  Application may be made to the courts of a State bound by this Convention for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another State bound by this Convention have jurisdiction as to the substance of the matter.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 420. #332955

  maidir le dlínse, nuair atá sainchónaí ar an gcosantóir i gcríoch Stáit ina bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach nach bhfuil feidhm ann ag ionstraim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, nó i gcás ina dtugtar dlínse le hAirteagal 22 nó 23 den Choinbhinsiún seo do chúirteanna Stáit den sórt sin;

  in matters of jurisdiction, where the defendant is domiciled in the territory of a State where this Convention but not an instrument referred to in paragraph 1 of this Article applies, or where Articles 22 or 23 of this Convention confer jurisdiction on the courts of such a State;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 421. #332968

  Ní choiscfidh an Coinbhinsiún seo ar chúirt de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag coinbhinsiún maidir le hábhar áirithe dlínse a ghlacadh de réir an choinbhinsiúin sin, fiú má bhíonn sainchónaí ar an gcosantóir i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nach páirtí sa choinbhinsiún sin.

  This Convention shall not prevent a court of a State bound by this Convention and by a convention on a particular matter from assuming jurisdiction in accordance with that convention, even where the defendant is domiciled in another State bound by this Convention which is not a party to that convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 422. #332970

  Déanfar breithiúnais a thabharfaidh cúirt i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i bhfeidhmiú dlínse dá bhforáiltear i gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe a aithint agus a fhorghníomhú i Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir Theideal III den Choinbhinsiún seo.

  Judgments given in a State bound by this Convention by a court in the exercise of jurisdiction provided for in a convention on a particular matter shall be recognised and enforced in the other States bound by this Convention in accordance with Title III of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 423. #332971

  I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar diúltú d'aithint nó d'fhorghníomhú mura bhfuil an Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi cheangal ag an gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe agus má tá sainchónaí sa Stát sin ar an duine arb ina choinne a iarrtar aithint nó forghníomhú nó, más Ballstát den Chomhphobal Eorpach an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus i leith coinbhinsiún nár mhór a bheith tugtha chun críche ag an gComhphobal Eorpach, in aon cheann dá chuid Ballstát, mura bhféadfar an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi aon riail dlí i Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not bound by the convention on a particular matter and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, or, if the State addressed is a Member State of the European Community and in respect of conventions which would have to be concluded by the European Community, in any of its Member States, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 424. #333339

  an Coinbhinsiún idir an Iorua agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine maidir le haithint agus le forghníomhú breithiúnas agus doiciméad infhorghníomhaithe in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh in Osló an 17 Meitheamh 1977,

  the Convention between Norway and the Federal Republic of Germany on the recognition and enforcement of judgments and enforceable documents, in civil and commercial matters, signed at Oslo on 17 June 1977,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 425. #335896

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú

  Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises

  Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú

 426. #337812

  Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].

  Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 427. #338406

  Cé nach bhfuil athrú substaintiúil ar bith beartaithe i gcomparáid le hAirteagal 3(3) de Choinbhinsiún 1980 ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha [7] ("Coinbhinsiún na Róimhe"), déantar friotal an Rialacháin seo a ailíniú le hAirteagal 14 de Rialachán (CE) Uimh. 864/2007, a mhéid is féidir.

  Whereas no substantial change is intended as compared with Article 3(3) of the 1980 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations [7] (the Rome Convention), the wording of this Regulation is aligned as far as possible with Article 14 of Regulation (EC) No 864/2007.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 428. #339000

  Maidir le rannpháirtíocht an Chomhphobail sa Choinbhinsiún, tá sé riachtanach go mbeadh pointe teagmhála amháin ann d'idirghníomhaíocht an Chomhphobail leis an Rúnaíocht agus le Páirtithe eile sa Choinbhinsiún mar aon le tíortha eile.

  As regards the participation of the Community in the Convention, it is essential to have a single contact point for Community interaction with the Secretariat and other Parties to the Convention as well as with other countries.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 429. #339003

  Dá réir sin, cibé an bhfuil na ceimiceáin chontúirteacha i bhfoirm substaintí ina n-aonar nó in ullmhóidí nó in earraí ar chuir an Comhphobal toirmeasc nó srian mór orthu mar tháirgí cosanta plandaí, mar fhoirmeacha eile loitnaidicídí nó mar cheimiceáin thionsclaíocha lena n-úsáid ag úsáideoirí gairmiúla nó ag an bpobal, ba chóir iad a chur faoi réir rialacha um fhógra onnmhairíochta a bheidh comhchosúil leis na rialacha atá infheidhme maidir le ceimiceáin den sórt sin nuair a chuirtear toirmeasc nó srian mór orthu laistigh de cheann amháin nó den dá cheann de na catagóirí úsáide a leagtar síos sa Choinbhinsiún, eadhon mar lotnaidicídí nó mar cheimiceáin d'úsáid thionsclaíoch.

  Accordingly, dangerous chemicals, whether in the form of substances on their own or in preparations or in articles, which have been banned or severely restricted by the Community as plant protection products, as other forms of pesticides, or as industrial chemicals for use by professional users or by the public, should be subject to export notification rules similar to those applicable to such chemicals when they are banned or severely restricted within either or both of the use categories laid down in the Convention, namely as pesticides or chemicals for industrial use.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 430. #339005

  Ba chóir go mbeadh feidhm ag an nós imeachta sin um fhógra onnmhairíochta maidir le haon onnmhairiú ón gComhphobal chuig triú tíortha cibé an Páirtithe iad sa Choinbhinsiún nó an bhfuil siad rannpháirteach ina nósanna imeachta.

  This export notification procedure should apply to Community exports to all third countries, whether or not they are Parties to the Convention or participate in its procedures.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 431. #339023

  Dá ainneoin sin, maidir le hearraí ina bhfuil ceimiceáin a d'fhéadfaí a scaoileadh faoi choinníollacha áirithe úsáide nó faoi choinníollacha áirithe diúscartha agus atá faoi thoirmeasc nó faoi shrian mór sa Chomhphobal laistigh de chatagóir úsáide amháin nó níos mó a leagtar síos sa Choinbhinsiún nó atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC, tá an chuma air gur cuí go mbeidís freisin faoi réir na rialacha maidir le fógra onnmhairíochta a thabhairt.

  Nevertheless, it seems appropriate that articles containing chemicals that could be released under certain conditions of use or disposal and that are banned or severely restricted in the Community within one or more of the use categories laid down in the Convention or are subject to the international PIC procedure should also be subject to the export notification rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 432. #339025

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba chóir faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC a sholáthar do na Páirtithe sa Choinbhinsiún a iarrfaidh faisnéis den sórt sin.

  In accordance with the Convention, information on transit movements of chemicals subject to the international PIC procedure should be provided to Parties to the Convention who request such information.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 433. #339108

  Beidh rannpháirtíocht an Chomhphobail sa Choinbhinsiún ina freagracht chomhpháirteach ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit go háirithe maidir le cúnamh teicniúil, maidir le malartú faisnéise, agus maidir le hábhair a bhaineann le díospóidí a réiteach, maidir le rannpháirtíocht i bhfochomhlachtaí agus maidir le vótáil.

  The participation of the Community in the Convention shall be a joint responsibility of the Commission and the Member States, in particular as regards technical assistance, the exchange of information and matters relating to dispute settlement, participation in subsidiary bodies and voting.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 434. #339244

  Is mar a liostófar in Iarscríbhinn VI na Páirtithe sa Choinbhinsiún a éileoidh faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán a bheidh faoi réir an nós imeachta PIC, mar aon leis an bhfaisnéis a éileoidh gach Páirtí sa Choinbhinsiún tríd an Rúnaíocht.

  Parties to the Convention requiring information concerning transit movements of chemicals subject to the PIC procedure, together with the information requested by each Party to the Convention through the Secretariat, shall be as listed in Annex VI.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 435. #344868

  Bunaítear leis an Rialachán seo na bearta a bheidh le leanúint ag eagraíochtaí a gcuirtear de chúram orthu cigireacht, suirbhéireacht agus deimhniúchán a dhéanamh i leith long i ndáil le comhlíonadh na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le sábháilteacht ar muir agus maidir le truailliú muirí a chosc, agus an cuspóir saoirse a bheith ann chun seirbhísí a sholáthar á chur chun cinn san am céanna.

  This Regulation establishes measures to be followed by organisations entrusted with the inspection, survey and certification of ships for compliance with the international conventions on safety at sea and prevention of marine pollution, while furthering the objective of freedom to provide services.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 436. #345082

  Rinne Coiste Dlí an IMO Forchoimeádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme ("Treoirlínte an IMO") a ghlacadh an 19 Deireadh Fómhair 2006 d'fhonn díriú ar shaincheisteanna áirithe faoi Choinbhinsiún na hAithne, amhail cúiteamh as damáiste a bhaineann le sceimhlitheoireacht, go háirithe.

  The Legal Committee of the IMO adopted on 19 October 2006 the IMO Reservation and Guidelines for the Implementation of the Athens Convention (the IMO Guidelines) to address certain issues under the Athens Convention, such as, in particular, compensation for terrorism-related damage.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 437. #345089

  Tagann na hábhair a chumhdaítear le hAirteagail 17 agus le hAirteagal 17a de Choinbhinsiún na hAithne faoi réim inniúlacht eisiach an Chomhphobail sa mhéid go ndéanann na hAirteagail sin difear do na rialacha a bhunaítear le Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [5].

  The matters covered by Articles 17 and 17bis of the Athens Convention fall within the exclusive competence of the Community in so far as those Articles affect the rules established by Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 438. #345100

  Féadfaidh Ballstáit leas a bhaint as an rogha dá bhforáiltear in Airteagal 15(3a) den Choinbhinsiún sin chun rialáil a dhéanamh, trí bhíthin forálacha sonracha de chuid an Rialacháin seo, ar an gcóras teorannaithe dliteanais atá le cur i bhfeidhm maidir le paisinéirí.

  Member States may make use of the option provided for in Article 15(3bis) of that Convention to regulate, by means of specific provisions of this Regulation, the system of limitation of liability to be applied to passengers.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 439. #345109

  Forchoimeádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Cur chun Feidhme Choinbhinsiún na hAithne arna ghlacadh ag Coiste Dlí an IMO an 19 Deireadh Fómhair 2006 ("Treoirlínte an IMO") de réir mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn II.

  the IMO Reservation and Guidelines for Implementation of the Athens Convention adopted by the Legal Committee of the IMO on 19 October 2006 (the IMO Guidelines) as set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 440. #345121

  Déanfar an córas dliteanais i leith paisinéirí, a gcuid bagáiste agus a bhfeithiclí, agus na rialacha maidir le hárachas nó le hurrús airgeadais eile, a rialú leis an Rialachán seo, le hAirteagail 1 agus 1a, le hAirteagal 2(2), le hAirteagail 3 go 16, agus le hAirteagail 18, 20 agus 21 de Choinbhinsiún na hAithne a leagtar amach in Iarscríbhinn I agus le forálacha Threoirlínte an IMO, a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

  The liability regime in respect of passengers, their luggage and their vehicles and the rules on insurance or other financial security shall be governed by this Regulation, by Articles 1 and 1bis, Article 2(2), Articles 3 to16 and Articles 18, 20 and 21 of the Athens Convention set out in Annex I and by the provisions of the IMO Guidelines set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 441. #345129

  Maidir le cearta nó dualgais an iompróra, nó an iompróra feidhmithe, faoi reachtaíocht náisiúnta lena ndéantar an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanas i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996, lena n-áirítear aon leasú air amach anseo, a chur chun feidhme, ní mhodhnófar iad leis an Rialachán seo.

  This Regulation shall not modify the rights or duties of the carrier or performing carrier under national legislation implementing the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996, including any future amendment thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 442. #345154

  Maidir le bearta atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú agus a bhaineann le leasuithe ar na teorainneacha a leagtar amach in Airteagal 3(1), Airteagal 4a(1), Airteagal 7(1) agus Airteagal 8 de Choinbhinsiún na hAithne a ionchorprú chun cinntí arna nglacadh de bhun Airteagal 23 den Choinbhinsiún sin, agus, chomh maith leis sin, a bhaineann le huasdátú comhfhreagrach ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a chur san áireamh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 10(2) den Rialachán seo.

  Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to the incorporation of amendments to the limits set out in Article 3(1), Article 4bis(1), Article 7(1) and Article 8 of the Athens Convention to take account of decisions taken pursuant to Article 23 of that Convention, as well as corresponding updates to Annex I to this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 10(2) of this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 443. #345210

  D'ainneoin mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo nuair a bheidh an t-iompar, faoi aon choinbhinsiún idirnáisúnta eile maidir le paisinéirí nó bagáiste a iompar ar mhodh iompair eile, faoi réir córais dliteanais shibhialta faoi fhorálacha coinbhinsiúin den sórt sin, a mhéid a bheidh feidhm shainordaitheach ag na forálacha sin maidir le hiompar de mhuir.

  Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Convention shall not apply when the carriage is subject, under any other international convention concerning the carriage of passengers or luggage by another mode of transport, to a civil liability regime under the provisions of such convention, in so far as those provisions have mandatory application to carriage by sea.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 444. #345271

  Maidir le deimhnithe arna n-eisiúint nó arna ndeimhniú faoi údarás Stáit is Páirtí, glacfaidh Stáit eile is Páirtithe leo chun críocha an Choinbhinsiúin seo agus measfaidh Stáit eile is Páirtithe ina leith go bhfuil an fheidhm chéanna acu atá ag deimhnithe arna n-eisiúint nó arna ndeimhniú acu féin, fiú más rud é gur eisíodh nó gur deimhníodh iad i leith loinge nach bhfuil cláraithe i Stát is Páirtí.

  Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them, even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 445. #345304

  Ach ar a shon sin, maidir le Stát nach comhalta é den Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus nach gceadaítear lena dhlí forálacha mhír 1 a chur i bhfeidhm, féadfaidh sé, tráth daingnithe an Choinbhinsiúin seo, tráth a ghlactha, tráth a fhormheasta nó tráth aontachais leis nó tráth ar bith ina dhiaidh sin, a dhearbhú go mbeidh an tAonad Cuntais dá dtagraítear i mír 1 cothrom le 15 franc óir.

  Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the Unit of Account referred to in paragraph 1 shall be equal to 15 gold francs.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 446. #345368

  Ar iarraidh a fháil ó leath de na Stáit is Páirtithe sa Phrótacal seo, ar a laghad, ach in aon chás ó líon nach lú ná sé Stát, déanfaidh an tArd-Rúnaí aon togra maidir le teorainneacha a leasú, lena n-áirítear na hasbhaintigh a shonraítear in Airteagal 3, mír 1, in Airteagal 4a, mír 1, in Airteagal 7, mír 1 agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo, a scaipeadh ar gach Comhalta den Eagraíocht agus ar gach Stát is Páirtí.

  Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States Parties to this Protocol, any proposal to amend the limits, including the deductibles, specified in Article 3(1), Article 4bis(1), Article 7(1) and Article 8 of the Convention as revised by this Protocol shall be circulated by the Secretary General to all Members of the Organisation and to all States Parties.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 447. #345370

  Beidh gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo, bídís ina gComhaltaí den Eagraíocht nó ná bíodh, i dteideal páirt a ghlacadh in imeachtaí an Choiste Dlí maidir le leasuithe a bhreithniú agus a ghlacadh.

  All States Parties to the Convention as revised by this Protocol, whether or not Members of the Organisation, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 448. #345418

  Forchoimeádann Rialtas … an ceart chun dliteanas faoi mhír 1 nó faoi mhír 2 d'Airteagal 3 den Choinbhinsiún, más ann do dhliteanas, i ndáil le bás paisinéara nó díobháil phearsanta do phaisinéir arbh é ba chúis leis nó léi aon cheann de na rioscaí dá dtagraítear i mír 2.2 de Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, a theorannú don mhéid is ísle de na méideanna seo a leanas agus geallann sé déanamh amhlaidh:

  The Government of … reserves the right to and undertakes to limit liability under paragraph 1 or 2 of Article 3 of the Convention, if any, in respect of death of or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention to the lower of the following amounts:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 449. #345421

  Ina theannta sin, forchoimeádann Rialtas … an ceart chun Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, mír 2.1.1 agus mír 2.2.2, a chur i bhfeidhm mutatis mutandis, maidir le dliteanais den sórt sin, agus geallann sé déanamh amhlaidh.

  Furthermore, the Government of … reserves the right to and undertakes to apply the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention paragraphs 2.1.1 and 2.2.2 mutatis mutandis, to such liabilities.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 450. #345426

  Forchoimeádann Rialtas … an ceart chun an ceanglas faoi mhír 1 d'Airteagal 4a árachas nó urrús airgeadais eile a choimeád i ndáil le bás paisinéara nó díobháil phearsanta do phaisinéir arb é ba chúis leis nó léi aon cheann de na rioscaí dá dtagraítear i mír 2.2 de Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, a theorannú don mhéid is ísle de na méideanna seo a leanas agus geallann sé déanamh amhlaidh:

  The Government of … reserves the right to and undertakes to limit the requirement under paragraph 1 of Article 4bis to maintain insurance or other financial security for death or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention to the lower of the following amounts:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 451. #345429

  Forchoimeádann Rialtas … freisin an ceart chun Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cur i bhfeidhm na gclásal dá dtagraítear i mír 2.1 agus i mír 2.2 de na Treoirlínte i ngach árachas éigeantach faoin gCoinbhinsiún seo, agus geallann sé déanamh amhlaidh.

  The Government of … also reserves the right to and undertakes to apply the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention including the application of the clauses referred to in paragraphs 2.1 and 2.2 in the Guidelines in all compulsory insurance under the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 452. #345438

  Déanfar na cearta a choimeádtar leis an bhforchoimeádas seo a fheidhmiú ag féachaint go cuí do Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, nó d'aon leasuithe orthu, d'fhonn aonfhoirmeacht a áirithiú.

  The rights retained by this reservation will be exercised with due regard to the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, or to any amendments thereto, with an aim to ensure uniformity.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 453. #345439

  Má fhormheasann Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta togra le haghaidh leasú a dhéanamh ar Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, beidh feidhm ag na leasuithe sin amhail ón tráth a chinnfidh an Coiste.

  If a proposal to amend the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, including the limits, has been approved by the Legal Committee of the International Maritime Organisation, those amendments will apply as from the time determined by the Committee.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 454. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 455. #347006

  Maidir leis na bearta atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ar eilimintí iad a bhaineann le hoiriúnú a dhéanamh ar an liosta de na nósanna imeachta custaim nó de na cóireálacha nó de na húsáidí atá faofa ag lucht custaim dá dtagraítear i mír 1 d'fhonn athruithe sa Chód Custaim nó forálacha a dhíorthaíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chur san áireamh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 11(3).

  The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation relating to the adaptation of the list of customs procedures or customs-approved treatment or use referred to in paragraph 1 in order to take into account changes in the Customs Code or provisions deriving from international conventions, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 11(3).

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 456. #351708

  Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [2] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [3] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le "tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsraitheach a mbeadh sé de chuspóir aige taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:

  As regards visa policy, the establishment of a "common corpus" of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [2] and the Common Consular Instructions [3], is one of the fundamental components of "further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions", as defined in the Hague Programme:

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 457. #351775

  Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.

  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 458. #353833

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn fanacht i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe)."

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence)."

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 459. #353843

  Airteagal 34(1) de Choinbhinsiún an 30 Eanáir 1959 maidir le slándáil shóisialta (foráiltear in Airteagal 34(1) den Choinbhinsiún sin gurb iad na tréimhsí árachais a deonaíodh roimh lá sínithe an Choinbhinsiúin sin tréimhsí árachais an Stáit chonarthaigh ina raibh áit chónaithe ag an duine atá ina dteideal);

  Article 34(1) of the Convention on social security of 30 January 1959 (Article 34(1) of that Convention provides that the insurance periods awarded before the day of signing that Convention are the insurance periods of the contracting State on which territory the entitled person had a residence);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 460. #353853

  Airteagal 45(3) de Choinbhinsiún an 7 Iúil 1997 maidir le slándáil shóisialta a bhaineann le hiar-Chrios B de Shaorchríoch Trieste (ríomh na dtréimhsí árachais a cuireadh isteach roimh an 5 Deireadh Fómhair 1956);

  Article 45(3) of the Convention on social security of 7 July 1997 concerning ex-Zone B of the Free Territory of Trieste (reckoning of periods of insurance completed before 5 October 1956);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 461. #353871

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 8 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Rómáin a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 8 April 2005 (maintenance of the Convention concluded between the former German Democratic Republic and Romania for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 462. #353874

  Airteagail 27(5) agus 28(2) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (teidlíocht a choimeád ar bun do phinsean a íoctar ar bhonn Choinbhinsiún 1957 a tugadh i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Pholainn;

  Articles 27(5) and 28(2) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of entitlement to a pension paid on the basis of the Convention of 1957 concluded between the former German Democratic Republic and Poland;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 463. #353877

  Airteagal 14(2)(g), (h), (i) agus (j) de Choinbhinsiún an 4 Deireadh Fómhair 1995 maidir le slándáil shóisialta (inniúlachtaí a roinnt idir an dá thír i dtaca le cásanna árachais roimhe seo agus le tréimhsí árachais arna bhfáil);

  Article 14(2)(g), (h), (i) and (j) of the Convention on social security of 4 October 1995 (determination of competencies between both countries with regard to former insurance cases and acquired insurance periods);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 464. #353882

  Airteagal 40(1)(b) de Choinbhinsiún an 2 Bealtaine 1998 maidir le slándáil shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Ungáir a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 40(1)(b) of the Convention on social security of 2 May 1998 (maintenance of the convention concluded between the former German Democratic Republic and Hungary for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 465. #353893

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn fanacht i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe).

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 466. #353895

  Airteagal 7 de Choinbhinsiún Nordach an 18 Lúnasa 2003 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le caiteachais bhreise taistil a chlúdach i gcás breoiteachta le linn seala i dtír Nordach eile, rud a mhéadaíonn costas taistil fillte chuig an tír chónaithe).

  Article 7 of the Nordic Convention on social security of 18 August 2003 (concerning coverage of extra travel expenses in case of sickness during stay in another Nordic country increasing the cost of return travel to the country of residence).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 467. #353910

  Airteagal 39(1)(b) agus (c) de Choinbhinsiún an 27 Iúil 2001 maidir le Slándáil Shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996;

  Article 39(1)(b) and (c) of the Convention on Social Security of 27 July 2001 (maintenance of the convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 468. #353917

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 maidir le slándáil shóisialta (coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích idir an Bhulgáir agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 17 December 1997 (maintenance of conventions concluded between Bulgaria and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 469. #354857

  Sainítear leis an gCoinbhinsiún seo na nósanna imeachta maidir le costais bhailiúcháin a athdháileadh agus acmhainní dílse á gcur ar fáil do bhuiséad an AE, ar nósanna imeachta iad a leanfaidh na Páirtithe Conarthacha i gcás imréitigh láraithe mar a shainmhínítear le hAirteagal 106 den Chód Custaim Nuachóirithe é, i gcás ina ndearbhófar gur le haghaidh scaoileadh i saorchúrsaíocht i mBallstát atá earraí ach go dtíolacfar don chustam i mBallstát eile iad.

  This Convention defines the procedures for the redistribution of collection costs when own resources are made available to the EU budget, which shall be followed by the Contracting Parties in case of centralised clearance as defined by Article 106 of the Modernised Customs Code, where goods are declared for release for free circulation in a Member State but presented to customs in another Member State.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 470. #354898

  Idir an dá linn, áfach, féadfaidh aon Bhallstát a mbeidh na nósanna imeachta sin comhlíonta aige a dhearbhú go gcuirfidh sé an Coinbhinsiún i bhfeidhm ina chaidreamh leis na Ballstáit sin a mbeidh an dearbhú céanna déanta acu, maidir leis na forálacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo.

  In the meantime, however, any Member State which has completed those procedures may declare that it will apply the Convention in its relations with those Member States which have made the same declaration, with regard to the provisions concerned by this Convention.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 471. #359997

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

  Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 472. #360002

  Leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme [2] (Coinbhinsiún Schengen) leagtar síos rialacha maidir le víosaí fadfhanachta trína gcumasaítear dá sealbhóirí idirthuras a dhéanamh trí chríocha na mBallstát.

  The Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [2] (the Schengen Convention) lays down rules on long-stay visas that enable their holders to transit through the territories of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 473. #432630

  (4) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha déanmhais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht, suiteálacha leictreacha, trealamh agus innealra galtán paisinéirí agus leis an mbreosla a úsáidtear iontu, a chur i ngníomh, ach amháin sa mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, rialacháin imbhuailte nó rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin.

  (4) Construction rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the hull, superstructure, subdivision and stability, electrical installations, equipment and machinery of and fuel used in passenger steamers must comply with, except so far as those provisions are implemented by rules for life-saving appliances, radio rules, navigation and tracking rules, collision regulations or fire protection rules.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 474. #432818

  (5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha um bulc-iompróirí is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir leis an mbarrdhéanmhas, cobhsaíocht agus foroinnt, neart, cabhail, eagrú, trealamh agus innealra a chur i ngníomh, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge, rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin nó rialacháin imbhuailte.

  (5) Bulk carrier rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the superstructure, stability and subdivision, strength, hull, arrangement, equipment and machinery shall comply with, except in so far as those provisions are implemented by cargo ship construction and survey rules, rules for life-saving appliances, fire protection rules, radio rules, navigation and tracking rules or collision regulations.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 475. #432947

  22.—I gcás long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil seo a aistriú chuig brat stáit lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, is páirtí freisin i gCoinbhinsiún MARPOL, déanfaidh an tAire, má iarrtar air nó uirthi é laistigh de 3 mhí ó thráth an aistrithe sin, cóip den deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) ab infheidhme maidir leis an long roimh an aistriú agus, má tá fáil orthu, cóipeanna de na tuarascálacha suirbhéireachta iomchuí, a tharchur, a luaithe is féidir, chuig na húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

  22.—In the case of a transfer of an Irish ship to which this Chapter applies to the flag of a state to which the Safety Convention applies, being a party also to the MARPOL Convention, the Minister shall, if requested within 3 months of such transfer, transmit, as soon as possible, to the appropriate authorities of the government of such state, a copy of the international certificate of fitness (IBC) applicable to the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 476. #433050

  31.—I gcás long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil seo a aistriú go brat tíre lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, déanfaidh an tAire, má iarrtar air nó uirthi é laistigh de 3 mhí ó thráth an aistrithe sin, cóip den deimhniú oiriúnachta (IGI) ab infheidhme maidir leis long roimh an aistriú agus, má tá fáil orthu, cóipeanna de na tuarascálacha suirbhéireachta iomchuí, a tharchur, a luaithe is féidir, chuig na húdaráis chuí de chuid rialtas na tíre sin.

  31.—In the case of a transfer of an Irish ship to which this Chapter applies to the flag of a country to which the Safety Convention applies the Minister shall, if requested within 3 months of such transfer, transmit, as soon as possible, to the appropriate authorities of the government of such country, a copy of the certificate of fitness (IGC) applicable to the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 477. #433441

  (7) Beidh sna rialacháin maidir le foirniú sábháilte cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha rialachán 14 de Chaibidil V den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Sábháilteachta a chur i bhfeidhm agus prionsabail EMI um fhoirniú sábháilte á gcur i gcuntas.

  (7) Safe manning regulations shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of regulation 14 of Chapter V of the Annex to the Safety Convention taking account of the IMO principles of safe manning.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 478. #433445

  (a) go gcomhlíonann na tograí na ceanglais foirnithe shábháilte íosta le haghaidh na loinge sin, ag féachaint do na rialacháin maidir le foirniú sábháilte agus, i leith loinge lena mbaineann Caibidil 1 den Choinbhinsiún Sábháilteachta, do phrionsabail foirnithe shábháilte EMI, agus gur leordhóthanach é gach tráth agus ar gach slí chun an long a oibriú go sábháilte agus le haghaidh slándála na loinge agus chun an comhshaol muirí a chosaint, agus

  (a) that the proposals satisfy the minimum safe manning requirements for such ship, having regard to the safe manning regulations and, in respect of a ship to which Chapter 1 of the Safety Convention applies, the IMO principles of safe manning, and is adequate at all times and in all respects for the safe operation and the security of the ship and for the protection of the marine environment, and

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 479. #433714

  (5) Beidh ar áireamh i rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta a chur i ngníomh lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, trealamh, eagrú, éaluithe i longa agus trealamh agus innealra um chosaint in aghaidh dóiteáin, braite dóiteáin agus múchta dóiteáin a úsáidtear i longa, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha déanmhais, rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, rialacha um bulc-iompróirí nó rialacháin imbhuailte.

  (5) Fire protection rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the hull, superstructure, equipment, arrangement, escapes, fire protection, fire detection and fire extinction equipment and machinery used in ships shall comply with, except so far as those provisions are implemented by rules for construction, life-saving appliances, radio rules, navigation and tracking rules, bulk carrier rules or collision regulations.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 480. #433765

  (b) Má chinneann duine údaraithe, le linn dó nó di iniúchadh a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, nach bhfuil an Coinbhinsiún á chomhlíonadh maidir leis an long, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó máistir ina gcuirfear an sárú in iúl.

  (b) If an authorised person in making an inspection under this subsection finds that the ship is not in compliance with the Convention, he or she shall give to the owner or master notice in writing pointing out the violation.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 481. #433771

  (6) Maidir le rialacháin faoin alt seo, féadfar, le toiliú an Aire Airgeadais, na táillí (más ann) a fhorordú leo i leith deimhniú oibreachais mhuirí nó dearbhuithe um chomhlíonadh i leith oibreachais mhuirí a dheonú, nó a bheidh ag gabháil le hiarratas ar an gcéanna a dheonú nó i leith nithe a bhaineann le suirbhéireachtaí, deimhniúchán, iniúchtaí, tuairisciú, nó faireachán de réir mar a cheanglaítear leis an gCoinbhinsiún.

  (6) Regulations under this section may, with the consent of the Minister for Finance, prescribe the fees (if any) for the granting of or to accompany an application for the granting of maritime labour certificates or declarations of maritime labour compliance or matters relating to surveys, certification, inspections, reporting or monitoring as required by the Convention.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 482. #433823

  Ina leith sin ní mór don chuideachta a dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil 1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an gcuideachta.

  The company in this regard must satisfy itself that the medical fitness of the person, particularly regarding eyesight, hearing and physical fitness, meets the standards required for certification of masters and officers in charge of a navigational watch under the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 done at London on 7 July 1978 and such other requirements as the company thinks appropriate.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 483. #437154

  ciallaíonn “stát conarthach” stát, seachas aon stát a bhfuil agóid i dtaobh a aontachais le Coinbhinsiún na Háige déanta ag an Stát de bhun Airteagal 44 (a bhaineann le haontachas le Coinbhinsiún na Háige), ar tháinig Coinbhinsiún na Háige i bhfeidhm maidir leis de réir Airteagal 46 agus léifear é ionas go mbeidh éifeacht leis an Acht seo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  “contracting state” means a state, other than any state to whose accession to the Hague Convention the State has raised an objection pursuant to Article 44 (which relates to accession to the Hague Convention), in respect of which the Hague Convention has entered into force in accordance with Article 46 and shall be read so that this Act shall have effect in relation to—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 484. #437715

  (iii) amhail is dá léifí alt 40(1)(b) den Acht seo mar “i stát conarthach eile nó i stát ina ndearnadh, i dtuairim an Údaráis, caighdeáin a chur i bhfeidhm maidir leis an uchtáil lena mbaineann atá de réir na gcaighdeán i gCoinbhinsiún na Háige”,

  (iii) section 40(1)(b) of this Act read “in another contracting state or a state that, in the opinion of the Authority, applied standards regarding the adoption concerned that accord with those in the Hague Convention”,

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 485. #437772

  (a) an fhéidearthacht go ndéanfadh an Stát comhaontú faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú Choinbhinsiún na Háige) leis an stát conarthach sin, agus

  (a) the possibility of the State entering into an agreement under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention) with that contracting state, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 486. #438691

  Ós mian leo forálacha comhchoiteanna a bhunú chuige seo, á chur i gcuntas na prionsabail atá leagtha amach in ionstraimí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an 20 Samhain 1989, agus Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Prionsabail Shóisialta agus Dhlíthiúla a bhaineann le Cosaint agus Leas Leanaí, ag Tagairt go Speisialta do Shuíomh Altrama agus d’Uchtáil go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta (Rún 41/85 ón Olltionól Ginearálta, an 3 Nollaig 1986),

  Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 487. #438855

  (1) Ní dhéanann an Coinbhinsiún difear d’aon ionstraim idirnáisiúnta ar Páirtithe inti Stáit Chonarthacha agus ina bhfuil forálacha maidir le nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún, mura ndéanann na Stáit is Páirtithe san ionstraim sin dearbhú dá mhalairt.

  (1) The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 488. #438883

  (b) maidir le haonad críche a tháinig faoi réim an Choinbhinsiúin i gcomhréir le hAirteagal 45, ar an gcéad lá den mhí tar éis trí mhí a bheith caite tar éis an fhógra dá dtagraítear san Airteagal sin a thabhairt.

  (b) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 45, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 489. #447795

  (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó tugtha ag Ballstát nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, agus a eascróidh as comhchomhairliúchán de réir na Treorach um Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó an Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh, i ndáil le héifeachtaí na forbartha lena mbaineann an t-iarratas ar thoiliú ionaid ar an gcomhshaol.

  (3) Subsection (2) shall not apply in relation to submissions or observations made by a Member State or another state which is a party to the Transboundary Convention, arising from consultation in accordance with the Environmental Impact Assessment Directive or the Transboundary Convention, as the case may be, in relation to the effects on the environment of the development to which an application for substitute consent relates.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 490. #456455

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 491. #456457

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 492. #456460

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 493. #456462

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 494. #456486

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1995” an Coinbhinsiún maidir le nósanna imeachta simplithe i ndáil le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1995” means the Convention on simplified extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, by Council Act done at Brussels on 10 March, 19951, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 495. #456489

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1996” an Coinbhinsiún maidir le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn an Airteagail sin K.3, le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1996” means the Convention relating to extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of the said Article K.3, by Council Act done at Brussels on 27 September, 19962, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 496. #456508

  (2B) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, nach ísle céim ná cigire, an fhaisnéis arna tabhairt faoi fho-alt (2A) a sholáthar do dhuine a ghabhfar go sealadach de bhun barántais arna eisiúint ar scór iarrata a bhfuil feidhm ag fo-alt (2A) maidir léi, agus cuirfidh sé in iúl dó gurb é a cheart toiliú go dtabharfar suas é faoi alt 29A(1) (arna chur isteach le halt 6(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) agus fiafróidh sé de an mian leis toiliú amhlaidh.”.

  (2B) A member of the Garda Síochána not below the rank of inspector shall provide a person, who is provisionally arrested pursuant to a warrant issued on foot of a request to which subsection (2A) applies, with the information furnished under subsection (2A) and shall inform him of his right to consent to his surrender under section 29A(1) (inserted by section 6(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001) and inquire of him whether he wishes to so consent.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 497. #456517

  (2) D’ainneoin alt 29, i gcás ina dtabharfar duine os comhair na hArd-Chúirte faoi alt 27, de bhun iarrata ó thír Coinbhinsiúin, a bhfuil feidhm ag an gCuid seo maidir léi, chun an duine sin a ghabháil go sealadach, agus gur deimhin leis an gcúirt—

  (2) Notwithstanding section 29, where a person is brought before the High Court under section 27, pursuant to a request from a Convention country to which this Part applies for the provisional arrest of that person, and the court is satisfied that—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 498. #456682

  “(2A) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le aerárthach atá tar éis turgbháil ó áit (seachas an Stát) agus a bheidh sceidealta chun tuirlingt in áit (seachas an Stát), agus a bhfuil duine ar bord atá á thabhairt go dtí tír Choinbhinsiúin ar é a thabhairt suas don tír sin de bhun comhaontú de chineál comhaontú um eiseachadadh.

  “(2A) (a) This subsection applies to an aircraft that has taken off from a place (other than the State) and that is scheduled to land in a place (other than the State) and on board which there is a person who is being conveyed to a Convention country upon his surrender to that country pursuant to an agreement in the nature of an extradition agreement.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 499. #456683

  (b) Má thuirlingíonn aerárthach, a bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis, sa Stát ar chúis ar bith, déanfaidh Údarás Lárnach na tíre Coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír (a), ar a thuirlingt nó a luaithe is féidir tar éis dó tuirlingt, fo-alt (1A) a chomhlíonadh agus beidh feidhm ag an bhfo-alt sin (1A) faoi réir aon mhodhnuithe is gá.

  (b) Where an aircraft to which this subsection applies, for whatever reason, lands in the State, the Central Authority of the Convention country referred to in paragraph (a) shall, upon its landing or as soon as may be after it lands, comply with subsection (1A) and the said subsection (1A) shall apply subject to any necessary modifications.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 500. #456744

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 501. #456885

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 502. #456902

  — forálacha Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur i bhfeidhm sa chaidreamh idir na Ballstáit is páirtithe sa Choinbhinsiún sin, agus

  — the Convention of 19 June 1990 applying the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at their common borders in relations between the Member States which are party to that Convention, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 503. #456946

  Maidir le cánacha, dleachtanna, custam agus malairt, deonófar eiseachadadh freisin de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh agus Chonradh Benelux, i leith cionta a fhreagraíonn faoi dhlí an Bhallstáit iarrtha do chion den chineál céanna.

  With regard to taxes, duties, customs and exchange, extradition shall also be granted under the terms of this Convention, the European Convention on Extradition and the Benelux Treaty in respect of offences which correspond under the law of the requested Member State to a similar offence.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 504. #456997

  Féadfaidh Ballstát, agus an fógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) á thabhairt aige, a dhearbhú go leanfaidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteagal 14 (1) de Chonradh Benelux de bheith infheidhme mura bhforáiltear a mhalairt in Airteagal 13 den Choinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh(1) nó nuair a thoitionn an duine i dtrácht lena atheiseachadadh chuig Ballstát eile.

  When giving the notification referred to in Article 18 (2), a Member State may declare that Article 15 of the European Convention on Extradition and Article 14 (1) of the Benelux Treaty shall continue to apply except where Article 13 of the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union (1) provides otherwise or where the person concerned consents to be re-extradited to another Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 505. #457074

  Tugann an Chomhairle dá haire gealltanas na mBallstát Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 21 Márta 1983 maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith a chur chun feidhme i leith náisiúnaigh gach Ballstáit de réir bhrí Airteagal 3 (4) den Choinbhinsiún sin.

  The Council takes note of the Member States’ undertaking to apply the Council of Europe Convention of 21 March 1983 on the Transfer of Sentenced Persons in respect of the nationals of each Member State within the meaning of Article 3 (4) of the said Convention.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 506. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 507. #457261

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 508. #457263

  An téacs i nGaeilge den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the Irish language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 509. #457265

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 510. #457267

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 511. #457273

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 512. #457275

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 513. #457359

  ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE GOID AGUS CIONTA GAOLMHARA AGUS LENA nIMSCRÚDÚ AGUS LENA dTRIAIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ D’FHORÁLACHA DE CHUID AN CHOINBHINSIÚIN MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A CHOSAINT, A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 26 IÚIL 1995 AGUS DO NA TRÍ PHRÓTACAL A GHABHANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE IARMHARTACHA AGUS NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO AMEND THE LAW RELATING TO STEALING AND RELATED OFFENCES AND THEIR INVESTIGATION AND TRIAL; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ FINANCIAL INTERESTS DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY 1995 AND THE THREE PROTOCOLS TO THAT CONVENTION; AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 514. #457753

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995;

  “Convention” means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 515. #457754

  ciallaíonn “an Chéad Phrótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996;

  “First Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 516. #457775

  ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997.

  “Second Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 517. #457779

  41.—(1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, beidh feidhm dlí sa Stát ag an gCoinbhinsiún (seachas Airteagal 7.2), ag an gCéad Phrótacal, ag an bPrótacal maidir le Léiriú (seachas Airteagal 2(b)) agus ag an Dara Prótacal (seachas Airteagail 8 agus 9) agus tabharfar aird bhreithiúnach orthu.

  41.—(1) Subject to the provisions of this Part, the Convention (other than Article 7.2), the First Protocol, the Protocol on Interpretation (other than Article 2(b)) and the Second Protocol (other than Articles 8 and 9) shall have the force of law in the State and judicial notice shall be taken of them.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 518. #458061

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 519. #458144

  Ní foláir don Chomhairle aon díospóidí idir na Ballstáit maidir le léiriú nó cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin seo a phlé mar chéad chéim i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach i dTeideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach d’fhonn teacht ar réiteach.

  Any dispute between Member States on the interpretation or application of this Convention must in an initial stage be examined by the Council in accordance with the procedure set out in Title VI of the Treaty on European Union with a view to reaching a solution.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 520. #458174

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir le Stát aontach 90 lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Choinbhinsiúin a theacht i bhfeidhm mura bhfuil sé tagtha i bhfeidhm fós tráth na tréimhse 90 lá sin a dhul in éag.

  This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to it 90 days after the deposit of its instrument of accession or on the date of entry into force of the Convention if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period 90 days.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 521. #458180

  Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún seo a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis an gCoinbhinsiún seo.

  The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 522. #458182

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 523. #458300

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag cúirt bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 524. #458304

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1), dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.

  The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, pursuant to the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol to that Convention drawn up on 27 September 1996(1), hereinafter referred to as ‘the first Protocol’.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 525. #458307

  Féadfaidh aon Bhallstát, trí dhearbhú a dhéanamh tráth sínithe an Phrótacail seo nó aon tráth eile ina dhiaidh sin, glacadh le dlínse Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin faoi na coinníollacha atá sonraithe i bpointe(a) nó (b) de mhír 2.

  By a declaration made at the time of the signing of this Protocol or at any time thereafter, any Member State shall be able to accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol to that Convention pursuant to the conditions specified in either paragraph 2 (a) or paragraph 2 (b).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 526. #458310

  (a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó

  (a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 527. #458311

  (b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.

  (b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 528. #458350

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 529. #458362

  AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH go bhfuil an comhar idir na Ballstáit folaithe cheana i gCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ach gur gá, gan dochar d’oibleagáidí faoin dlí Comhphobail, a fhoráil go hiomchuí freisin do chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún d’fhonn gníomhaíocht éifeachtúil a áirithiú i gcoinne na calaoise, an éillithe ghníomhaigh agus neamhghníomhaigh agus sciúradh airgid gaolmhar a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dóibh díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear malartú faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún;

  NOTING that cooperation between Member States is already covered by the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995, but that there is a need, without prejudice to obligations under Community law, for appropriate provision also to be made for cooperation between Member States and the Commission to ensure effective action against fraud, active and passive corruption and related money laundering damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests, including exchange of information between the Member States and the Commission;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 530. #458373

  (c) — ciallaíonn “éilliú neamhghníomhach” an t-iompar dá dtagraítear in Airteagal 2 de Phrótacal an 27 Meán Fómhair 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(2);

  (c) — ‘passive corruption’ shall mean the conduct referred to in Article 2 of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 27 September 1996(1),

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 531. #461501

  (2) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna Ceadúnúcháin, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir fho-ailt (8) agus (9), ar iarratas chucu a bheith déanta chuige sin ag oibritheoir an Lárionaid Coinbhinsiúin nó ag duine atá ainmnithe ag an oibritheoir sin, ceadúnas a eisiúint maidir le deochanna meisciúla a dhíol sa Lárionad Coinbhinsiúin.

  (2) Notwithstanding anything contained in the Licensing Acts, the Revenue Commissioners shall, subject to subsections (8) and (9), on application to them being made in that behalf by the operator of the Convention Centre or a person nominated by such operator, issue a licence for the sale of intoxicating liquor at the Convention Centre.

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010

 532. #461917

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Ginéive" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 4;

  "Geneva Convention" means the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards done at Geneva on the 26th day of September, 1927, the text of which is set out in Schedule 4;

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 533. #461921

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh 1958, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2;

  "New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, the text of which is set out in Schedule 2;

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 534. #461928

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Washington" an Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát Eile a Shocrú a osclaíodh lena shíniú i Washington an 18 Márta 1965, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 3.

  "Washington Convention" means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature in Washington on 18 March 1965, the text of which is set out in Schedule 3.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 535. #462028

  (2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.

  (2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 536. #462389

  Nuair a bheidh Stát ar bith ag síniú nó ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó nó ag tabhairt fógra faoi shroicheadh faoi airteagal X den Choinbhinsiún seo, féadfaidh sé ar bhonn comharaíochta, a dhearbhú go gcuirfidh sé an Coinbhinsiún chun feidhme maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí a rinneadh i gcríoch Stáit Chonarthaigh eile agus sa chríoch sin amháin.

  When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 537. #462390

  Féadfaidh sé a dhearbhú freisin nach gcuirfidh sé an Coinbhinsiún chun feidhme ach amháin maidir le heasaontais a eascróidh ó chomhbhaintí dlíthiúla, conarthach nó eile, a meastar gur comhbhaintí tráchtála iad faoi dhlí náisiúnta an Stáit a dhéanfaidh an dearbhú sin.

  It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 538. #462428

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 539. #462429

  Maidir leis na críocha sin nach sroichfidh an Coinbhinsiún seo chucu nuair a bheifear á shíniú nó á dhaingniú nó ag aontú dó, breithneoidh gach Stát lena mbaineann an bhféadfar na bearta is gá a dhéanamh chun go sroichfeadh feidhm an Choinbhinsiúin seo chuig na críocha sin, ach sin ar an gcoinníoll, más gá sin ar chúiseanna bunreachtúla, go dtoileoidh Rialtais na gcríoch sin leis sin.

  With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 540. #462432

  (a) Maidir leis na hairteagail sin den Choinbhinsiún seo a thagann faoi réim dhlínse reachtaíochta an údaráis cónaidhme, is iad na hoibleagáidí céanna a bheidh ar an Rialtas cónaidhme ina leith sin is atá ar Stáit Chonarthacha nach Stáit chónaidhme;

  (a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 541. #462437

  Maidir le gach Stát a bheidh ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis don Stát sin a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 542. #462586

  (1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint taidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.

  (1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 543. #462826

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd- Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 544. #464292

  (b) go dtabharfaidh údarás inniúil de chuid an Stáit ina ndearnadh an cion fógra i scríbhinn don Aire, de réir Airteagal 3 den Choinbhinsiún, maidir leis an dícháiliú agus go dtarchuirfidh sé chun an Aire—

  (b) a competent authority of the State of the offence notifies the Minister in writing in accordance with Article 3 of the Convention of the disqualification and transmits to the Minister—

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 545. #464297

  (2) Ar iarratas chuige sin chun an bhreithimh chuí ó údarás ceadúnúcháin a bhfuil fógra faoi fho-alt (1) agus na doiciméid eile agus, i gcás inar cuí é de bhun an Choinbhinsiúin, an fhianaise agus an fhaisnéis dá dtagraítear san fho-alt sin, faighte aige, déanfaidh an breitheamh, ar é nó í a bheith deimhin maidir leis na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), agus faoi réir fhorálacha an ailt seo, ordú a dhéanamh á dhearbhú go bhfuil an duine lena mbaineann an fógra dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú go ceann na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) agus dar tosach cibé lá a bheidh sonraithe san ordú.

  (2) On application to the appropriate judge in that behalf by a licensing authority that has received a notification under subsection (1) and the other documents and, where appropriate pursuant to the Convention, the evidence and information referred to in that subsection, the judge shall, on being satisfied as to the matters specified in paragraphs (a) and (b) of subsection (1) and subject to the provisions of this section, make an order declaring the person to whom the notification relates to be disqualified for holding a licence for the period referred to in subsection (1)(a) beginning on such day as may be specified in the order.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 546. #464299

  (i) gurb é atá ann an fógra maidir leis an dícháiliú chun tiomána lena mbaineann dá dtagraítear in Airteagal 3 den Choinbhinsiún, nó doiciméad dá dtagraítear, nó doiciméad ina bhfuil na sonraí, an fhianaise nó an fhaisnéis fhorlíontach dá dtagraítear, in Airteagal 8 den Choinbhinsiún, agus

  (i) is the notification referred to in Article 3 of the Convention of the driving disqualification concerned or a document referred to, or a document containing the details, evidence or supplementary information referred to, in Article 8 of the Convention, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 547. #464318

  (a) déanfaidh cláraitheoir nó cléireach na cúirte lena mbaineann, nó cibé comhalta eile d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a ainmneoidh an tSeirbhís sin, fógra maidir leis an dícháiliú a thabhairt don Aire a luaithe is féidir agus comhlíonfaidh sé nó sí aon iarraidh ón Aire chuig an tSeirbhís sin ar shonraí breise nó ar fhaisnéis bhreise a bhaineann leis an duine, leis an gcion, leis an dícháiliú, nó a bheidh ag teastáil thairis sin chun críocha an Choinbhinsiúin,

  (a) the registrar or clerk of the court concerned or such other member of the staff of the Courts Service as that Service may designate shall notify the Minister of the disqualification as soon as may be and shall comply with any request of the Minister to that Service for further details or information relating to the person, the offence, the disqualification or otherwise required for the purposes of the Convention,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 548. #464331

  ciallaíonn ‘‘an Coinbhinsiún’’ an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998, a bhfuil an téacs de, i mBéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Dara Sceideal;

  ‘‘the Convention’’ means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998, the text of which, in the English language is, for convenience of reference set out in the Second Schedule;

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 549. #465036

  ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH, NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA, A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN 17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH (BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10 AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE, DONE AT GENEVA ON 17 JUNE 1925; TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, DONE AT WASHINGTON, LONDON AND MOSCOW ON 10 APRIL 1972; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 550. #471179

  (a) ar aon dearbhú, cinneadh, tuairim chomhairleach nó breithiúnas ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún, maidir le haon cheist a bhfuil dlínse ag an gCúirt sin ina leith,

  (a) any declaration, decision, advisory opinion or judgment of the European Court of Human Rights established under the Convention on any question in respect of which that Court has jurisdiction,

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 551. #480853

  (5) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-ailt (1)(b) agus (4) maidir le haighneachtaí a dhéanfaidh nó tuairimí a thabharfaidh Ballstát de na Comhphobail Eorpacha (de réir bhrí Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, ag éirí as comhchomhairliúchán de réir na Treorach ón gComhairle nó de réir an Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh, i ndáil leis na héifeachtaí a bheadh ag an bhforbairt, lena mbaineann an t-achomharc faoi alt 37, ar an gcomhshaol.

  (5) Subsections (1)(b) and (4) shall not apply to submissions or observations made by a Member State of the European Communities (within the meaning of the European Communities Act, 1972) or another state which is a party to the Transboundary Convention, arising from consultation in accordance with the Council Directive or the Transboundary Convention, as the case may be, in relation to the effects on the environment of the development to which the appeal under section 37 relates.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 552. #481307

  (8) (a) Féadfaidh an Bord, i gcás inar deimhin leis gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas faoi fho-alt (1) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó Stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Stát sin.

  (8) (a) The Board may where it is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant an exemption in respect of proposed development from a requirement under subsection (1) to prepare an environmental impact statement except that no exemption may be granted in respect of proposed development where another Member State of the European Communities or a State party to the Transboundary Convention has indicated that it wishes to furnish views on the effects on the environment in that State of the proposed development.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 553. #494839

  “(7) I gcás feidhm dlí a bheith ag aon chomhshocraíochtaí, nó ag an gCoinbhinsiún, de bhua an ailt seo, ní bheidh an oibleagáid maidir le rúndacht a fhorchuirtear le haon achtachán ina bac ar na Coimisinéirí Ioncaim ná ar aon oifigeach údaraithe do na Coimisinéirí Ioncaim cibé faisnéis, a cheanglaítear a nochtadh chun críocha na gcomhshocraíochtaí nó an Choinbhinsiúin, a nochtadh d’aon oifigeach údaraithe don rialtas lena ndearnadh comhshocraíochtaí, nó do pháirtí sa Choinbhinsiún, de réir mar a bheidh.”.

  “(7) Where any arrangements have, or the Convention has, the force of law by virtue of this section, the obligation as to secrecy imposed by any enactment shall not prevent the Revenue Commissioners or any authorised officer of the Revenue Commissioners from disclosing to any authorised officer of the government with which arrangements have been made, or of a party to the Convention, as the case may be, such information as is required to be disclosed for the purposes of the arrangements or the Convention.”.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 554. #505135

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna thaisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh i "Eurodac" chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach [17], ní mór don Danmhairg fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [17], Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 555. #508609

  Tá éifeachtaí Rialachán (CEE) Uimh. 2052/69 ón gComhairle an 17 Deireadh Fómhair 1969 maidir le maoiniú Comhphobail le haghaidh caiteachais a eascraíonn as cur chun feidhme an Choinbhinsiúin um Chúnamh Bia [3] ídithe ós rud é gur ionchorpraíodh a inneachar i ngníomhartha comhleanúnacha.

  Regulation (EEC) No 2052/69 of the Council of 17 October 1969 on the Community financing of expenditure arising from the implementation of the Food Aid Convention [3] has exhausted its effects since its content has been taken up by successive acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta

 556. #509430

  Maidir leis an gcoinbhinsiún HOR a úsáidtear i ríomh MPR, is leath amháin é den íocaíocht amach móide fad na tréimhse iomláine don aisíocaíocht agus glacann sé chuige féin próifíl rialta um aisíocaíocht creidmheasa, i.e. aisíocaíocht i dtráthchodanna comhionanna leathbhliantúla den bhunairgead móide ús fabhraithe dar tús sé mhí tar éis thúsphointe an chreidmheasa.

  The HOR convention used in the calculation of an MPR is one-half of the disbursement period plus the entire repayment period and assumes a regular export credit repayment profile, i.e. repayment in equal semi-annual instalments of principal plus accrued interest beginning 6 months after the starting point of credit.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 557. #513121

  an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.

  the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 558. #515193

  1. Tabharfaidh na Ballstáit fógra i scríbhinn don Choimisiún Eorpach maidir leis na dearbhuithe a dhéantar i gcomhréir le pointe (l) d’Airteagal 1, an reachtaíocht agus na scéimeanna dá dtagraítear in Airteagal 3, na coinbhinsiúin a ndeachthas isteach iontu dá dtagraítear in Airteagal 8(2), na sochair íosta dá dtagraítear in Airteagal 58, agus an easpa córais árachais dá dtagraítear in Airteagal 65a(1), chomh maith le leasuithe substaintiúla.

  1. The Member States shall notify the European Commission in writing of the declarations made in accordance with point (l) of Article 1, the legislation and schemes referred to in Article 3, the conventions entered into as referred to in Article 8(2), the minimum benefits referred to in Article 58, and the lack of an insurance system as referred to in Article 65a(1), as well as substantive amendments.

  Rialachán (AE) Uimh. 465/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 a chur chun feidhme Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement

 559. #515809

  (24) Ós rud é go ndéantar foráil leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long maidir le measúnú éifeachtach ar na rioscaí a bhaineann le córais bhainistíochta uisce ballasta, ba cheart go measfaí go bhfuil formheas deiridh agus cineál-cheadú iardain na gcóras sin coibhéiseach leis an údarú táirge a éilítear faoin Rialachán seo.

  (24) As the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments provides for an effective assessment of the risks posed by ballast water management systems, the final approval and subsequent type-approval of such systems should be considered equivalent to the product authorisation required under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 560. #517949

  (9) Trí bhíthin an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973 agus trí bhíthin Phrótacal 1978 atá bainteach leis sin (Marpol 73/78), bhunaigh an IMO rialacha idirnáisiúnta maidir le truailliú a chosc, ar rialacha iad a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, agus a dhéanann difear do dhearadh agus d’oibriú thancaer ola.

  (9) The IMO has established, in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 related thereto (MARPOL 73/78), internationally agreed pollution prevention rules affecting the design and operation of oil tankers.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 561. #520285

  (2) Le Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 cuirtear i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta [4], (an "Coinbhinsiún"), a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus glacann sé ionad Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  (2) Regulation (EC) No 689/2008 implements the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4] (the "Convention"), which entered into force on 24 February 2004, and replaces Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 562. #520290

  (5) Maidir le rannpháirtíocht an Aontais sa Choinbhinsiún, tá sé riachtanach go mbeadh pointe teagmhála amháin ann d’idirghníomhaíocht an Aontais le Rúnaíocht an Choinbhinsiúin (an "Rúnaíocht") agus le Páirtithe eile sa Choinbhinsiún mar aon le tíortha eile.

  (5) As regards the participation of the Union in the Convention, it is essential to have a single contact point for Union interaction with the Secretariat of the Convention (the "Secretariat") and other Parties to the Convention as well as with other countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 563. #520298

  Dá réir sin, cibé an bhfuil na ceimiceáin ghuaiseacha i bhfoirm substaintí ina n-aonar nó i meascáin nó in earraí, ar chuir an tAontas toirmeasc nó srian mór orthu mar tháirgí cosanta plandaí, mar fhoirmeacha eile lotnaidicídí nó mar cheimiceáin thionsclaíocha lena n-úsáid ag úsáideoirí gairmiúla nó ag an bpobal, ba cheart iad a chur faoi réir rialacha um fhógra onnmhairíochta a bheadh comhchosúil leis na rialacha is infheidhme maidir le ceimiceáin den sórt sin nuair a chuirtear toirmeasc nó srian mór orthu laistigh de cheann amháin nó den dá cheann de na catagóirí úsáide a leagtar síos sa Choinbhinsiún, eadhon mar lotnaidicídí nó mar cheimiceáin d’úsáid thionsclaíoch.

  Accordingly, hazardous chemicals, whether in the form of substances on their own or in mixtures or in articles, which have been banned or severely restricted by the Union as plant protection products, as other forms of pesticides, or as industrial chemicals for use by professional users or by the public, should be subject to export notification rules similar to those applicable to such chemicals when they are banned or severely restricted within either or both of the use categories laid down in the Convention, namely as pesticides or chemicals for industrial use.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 564. #520300

  Ba cheart go mbeadh feidhm ag an nós imeachta comhchoiteann sin um fhógra onnmhairíochta maidir le haon onnmhairithe ón Aontas chuig tríú tíortha, cibé an Páirtithe iad sa Choinbhinsiún nó an bhfuil siad rannpháirteach ina nósanna imeachta.

  That common export notification procedure should apply to Union exports to all third countries, whether or not they are Parties to the Convention or participate in its procedures.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 565. #520319

  (16) I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán atá faoi réir an nós imeachta idirnáisiúnta PIC a sholáthar do na Páirtithe sa Choinbhinsiún a iarrfaidh an fhaisnéis sin.

  (16) In accordance with the Convention, information on transit movements of chemicals subject to the PIC procedure should be provided to Parties to the Convention who request such information.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 566. #520337

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 567. #520578

  1. Liostófar in Iarscríbhinn VI na Páirtithe sa Choinbhinsiún a éileoidh faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán a bheidh faoi réir nós imeachta PIC, mar aon leis an bhfaisnéis a éileoidh gach Páirtí sa Choinbhinsiún tríd an Rúnaíocht.

  1. Parties to the Convention requiring information concerning transit movements of chemicals subject to the PIC procedure, together with the information requested by each Party to the Convention through the Secretariat, shall be as listed in Annex VI.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 568. #520934

  Is taobh amuigh de raon feidhme an Rialacháin seo í an tsaincheist maidir le duine a mheas mar náisiúnach de chuid Stáit agus is faoi réir an dlí náisiúnta atá sí, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, agus prionsabail ghinearálta an Aontais Eorpaigh a bheith á gcomhlíonadh go hiomlán.

  The issue of considering a person as a national of a State falls outside the scope of this Regulation and is subject to national law, including, where applicable, international Conventions, in full observance of the general principles of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 569. #521030

  Go háirithe, na Ballstáit is Páirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha, ba cheart go mbeidís in ann leanúint d'fhorálacha an Choinbhinsiúin a chur i bhfeidhm in ionad fhorálacha an Rialachán seo i ndáil le bailíocht fhoirmiúil uachtanna agus comhuachtanna.

  In particular, the Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions should be able to continue to apply the provisions of that Convention instead of the provisions of this Regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 570. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 571. #521525

  Go háirithe, na Ballstáit is Páirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha, leanfaidh siad d’fhorálacha an Choinbhinsiúin a chur i bhfeidhm in ionad Airteagal 27 den Rialachán seo i ndáil le bailíocht fhoirmiúil uachtanna agus comhuachtanna.

  In particular, Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions shall continue to apply the provisions of that Convention instead of Article 27 of this Regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 572. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 573. #533135

  An 27 Meán Fómhair 1968, rinne Ballstáit na gComhphobal Eorpach a bhí ann ag an am, ag gníomhú dóibh faoi Airteagal 220, an ceathrú fleasc, den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Coinbhinsiún na Bruiséile ar Dhlínse agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, arna leasú ina dhiaidh sin le coinbhinsiúin maidir le haontachas don Choinbhinsiún sin ag Ballstáit nua ("Coinbhinsiún na Bruiséile 1968") [5] a thabhairt i gcrích.

  On 27 September 1968, the then Member States of the European Communities, acting under Article 220, fourth indent, of the Treaty establishing the European Economic Community, concluded the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, subsequently amended by conventions on the accession to that Convention of new Member States [5] ("the 1968 Brussels Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 574. #533590

  Gabhfaidh an Rialachán seo, mar rialachán idir Ballstáit, ionad Choinbhinsiún na Bruiséile 1968, seachas maidir le críocha na mBallstát a thagann faoi raon feidhme críochach an Choinbhinsiúin sin agus a eisítear ón Rialachán seo de bhun Airteagal 355 CFAE.

  This Regulation shall, as between the Member States, supersede the 1968 Brussels Convention, except as regards the territories of the Member States which fall within the territorial scope of that Convention and which are excluded from this Regulation pursuant to Article 355 of the TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 575. #533593

  Faoi réir Airteagal 70 agus Airteagal 71, glacfaidh an Rialachán seo, mar rialachán idir na Ballstáit, ionad na gcoinbhinsiún lena gcumhdaítear na hábhair chéanna agus na hábhair a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo.

  Subject to Articles 70 and 71, this Regulation shall, as between the Member States, supersede the conventions that cover the same matters as those to which this Regulation applies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 576. #533604

  I gcás ina ndéantar, i gcoinbhinsiún ar ábhar áirithe, coinníollacha a leagan síos maidir le breithiúnais a aithint nó a fhorghníomhú, agus inar páirtithe sa choinbhinsiún sin iad an Ballstát tionscnaimh agus an Ballstát ar a ndírítear, beidh feidhm ag na coinníollacha sin.

  Where a convention on a particular matter to which both the Member State of origin and the Member State addressed are parties lays down conditions for the recognition or enforcement of judgments, those conditions shall apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 577. #556279

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 578. #561884

  Dá bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife bhreise a sholáthraítear faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú do na tíortha sin i mbéal forbartha atá leochaileach toisc easpa éagsúlaithe agus toisc gan iad a bheith lánpháirtithe a ndóthain sa chóras idirnáisiúnta trádála, chun cuidiú leo na hualaigh agus na freagrachtaí speisialta a ghlacadh, ar ualaigh agus freagrachtaí iad a thagann as daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus cearta saothair, le cosaint an chomhshaoil agus le dea-rialachas.

  Consequently, the additional tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance should be granted to those developing countries which, due to a lack of diversification and insufficient integration within the international trading system, are vulnerable, in order to help them assume the special burdens and responsibilities resulting from the ratification of core international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance as well as from the effective implementation thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 579. #562005

  maidir le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha, nach bhfuil forchoimeádas leagtha amach aici a thoirmisctear le haon cheann de na coinbhinsiúin sin nó, chun críocha an Airteagail seo, a mheastar gan a bheith comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an chonbhinsiúin sin.

  in relation to any of the relevant conventions, it has not formulated a reservation which is prohibited by any of those conventions or which is for the purposes of this Article considered to be incompatible with the object and purpose of that convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 580. #562008

  d’uireasa an phróisis sin, go ndearna an tAontas agus é mar pháirtí sa choinbhinsiún, agus/nó tromlach cáilithe na mBallstát ar páirtithe iad sa choinbhinsiún, i gcomhréir lena n-inniúlachtaí faoi seach mar atá bunaithe sna Conarthaí, agóid i gcoinne an fhorchoimeádais ar an mbonn nach bhfuil sé comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin agus gur chuir siad i gcoinne theacht i bhfeidhm an choinbhinsiúin mar atá idir iad agus an stát a bhfuil an forchoimeádas aige i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Dlí na gConarthaí;

  in the absence of such a process, the Union where a party to the convention, and/or a qualified majority of Member States party to the convention, in accordance with their respective competences as established in the Treaties, objected to the reservation on the grounds that it is incompatible with the object and purpose of the convention and opposed the entry into force of the convention as between them and the reserving state in accordance with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 581. #562041

  Agus é ag teacht ar chonclúidí maidir le cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin agus, gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna cur isteach ag tríú páirtithe, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta, Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle.

  In drawing its conclusions concerning effective implementation of the relevant conventions, the Commission shall assess the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies, as well as, without prejudice to other sources, information submitted by third parties, including civil society, social partners, the European Parliament or the Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 582. #563147

  Arna formheas ag Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Approved by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 583. #566867

  Leagfaidh an Coimisiún béim faoi leith ar na gealltanais maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe sa Chomhaontú a chur chun feidhme go héifeachtach, á chur san áireamh dó an fhaisnéis shonrach a sholáthraíonn comhlachtaí ábhartha faireacháin do Choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus na comhaontuithe déthaobhacha comhshaoil a liostaítear i dTeideal IX den Chomhaontú.

  The Commission will attach particular importance to the effective implementation of commitments on trade and sustainable development in the Agreement, taking into account the specific information provided by the relevant monitoring bodies of the fundamental Conventions of the International Labour Organisation and the multilateral environmental agreements listed in Title IX of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 584. #567109

  Cuirfidh an Coimisiún tábhacht ar leith ar chur chun feidhme éifeachtach na ngealltanas maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe sa Chomhaontú, agus an fhaisnéis shonrach a sholáthraíonn comhlachtaí ábhartha monatóireachta Choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus na comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil atá liostaithe i dTeideal VIII de Chuid IV den Chomhaontú á dtabhairt san áireamh.

  The Commission will attach particular importance to the effective implementation of commitments on trade and sustainable development in the Agreement, taking into account the specific information provided by the relevant monitoring bodies of the fundamental Conventions of the International Labour Organisation and the multilateral environmental agreements listed in Title VIII of Part IV of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 585. #568348

  go bhfuil comhaontú sínithe aici le Ballstát baile an bhainisteora um chiste caipitil fiontair cáilitheach agus le gach ceann de na Ballstáit eile ina bhfuil sé ar intinn aonaid nó scaireanna an chiste caipitil fiontair cháilithigh a mhargú, ionas go ndéantar a áirithiú go bhfuil na caighdeáin a leagtar síos in Airteagal 26 de Shamhail-Choinbhinsiún Cánach an ECFE maidir le hIoncam agus le Caipiteal á gcomhlíonadh ag an tríú tír agus go n-áirithítear malartú éifeachtach faisnéise i gcúrsaí cánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha;

  has signed an agreement with the home Member State of the manager of a qualifying venture capital fund and with each other Member State in which the units or shares of the qualifying venture capital fund are intended to be marketed to ensure that the third country fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and ensures an effective exchange of information in tax matters, including any multilateral tax agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 586. #581097

  Níor cheart go mbeadh feidhm ag na modhanna sonracha sin chun fógra a thabhairt ach amháin chun críocha an Rialacháin seo toisc gur de chineál ar leith é an t-ábhar atá ann, níor cheart go mbeidís ina bhfasach le haghaidh ionstraimí eile i gcúrsaí sibhialta agus tráchtála agus níor cheart go ndéanfaí difear leo d’aon oibleagáidí atá ar Bhallstát maidir le seirbhís thar lear doiciméad dlíthiúil agus seachdhlíthiúil in ábhair shibhialta a eascraíonn as coinbhinsiún déthaobhach nó iltaobhach a chuir an Ballstát sin i gcrích le tríú tír.

  Those specific methods of notification should apply only for the purposes of this Regulation due to the special nature of its subject matter, should not serve as a precedent for other instruments in civil and commercial matters and should not affect any obligations of a Member State concerning the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil matters arising from a bilateral or multilateral convention concluded between that Member State and a third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 587. #581971

  Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.

  Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 588. #581985

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d’astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir, nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal 1987 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin chuig Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin [9] (Prótacal Montréal), a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe, ag baint úsáide as modheolaíochtaí inchomparáide atá comhaontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol of 1987 on substances that deplete the ozone layer to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer [9] (the Montreal Protocol) using comparable methodologies agreed by the Conference of the Parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 589. #582397

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 590. #582398

  Cinneadh 88/540/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1988 maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Vín um chosaint an chisil ózóin agus Prótacal Montreal um shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin (IO L 297, 31.10.1988, lch. 8).

  Council Decision 88/540/EEC of 14 October 1988 concerning the conclusion of the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer (OJ L 297, 31.10.1988, p. 8).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 591. #591292

  Mar an gcéanna, ba cheart forálacha áirithe den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [6] ("an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme") a leasú chun na hathruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an staid dhlíthiúil reatha a léiriú.

  Equally, certain provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [6] ("the Convention implementing the Schengen Agreement") should be amended in order to reflect the changes in Regulation (EC) No 562/2006 and the current legal situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 592. #591300

  Ós rud é nach bhféadfar cuspóir an Rialacháin seo, eadhon foráil a dhéanamh maidir le leasuithe teicniúla ar na rialacha atá ann cheana i Rialachán (CE) Uimh. 562/2006, sa Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme chomh maith le Rialachán (CE) Uimh. 1683/95, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 a bhaint amach ach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE é.

  Since the objective of this Regulation, namely to provide for technical amendments to the existing rules of Regulation (EC) No 562/2006 and the Convention implementing the Schengen Agreement, as well as Regulations (EC) No 1683/95, (EC) No 539/2001, (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009, can only be achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 593. #591578

  Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.

  Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 594. #591580

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás, an "máistir" anseo feasta), liosta den chriú agus d'aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship's agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases hereinafter referred to as "the master"), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 595. #594257

  Gan dochar d’aon cheanglais faoi Choinbhinsiúin Aarhus agus Espoo nó faoi dhlí ábhartha an Aontais, cloífidh na páirtithe go léir a bhfuil baint acu leis an bpróiseas deonaithe ceadanna leis na prionsabail maidir le rannpháirtíocht phoiblí atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI.3.

  Without prejudice to any requirements under the Aarhus and Espoo Conventions and relevant Union law, all parties involved in the permit granting process shall follow the principles for public participation set out in of Annex VI.3.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 596. #595307

  Táthar chun roinnt athruithe substaintiúla a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [3] a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus Rialachán (CE) Uimh. 407/2002 ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lena leagtar síos rialacha áirithe chun Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [4] a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

  A number of substantive changes are to be made to Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [3] and to Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 597. #595329

  Ós rud é gur bunaíodh Eurodac ar an gcéad dul síos chun cur i bhfeidhm Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a éascú, is ionann rochtain ar fhaisnéis Eurodac chun críocha cionta sceimhlitheoireachta nó cionta coiriúla tromchúiseacha eile a chosc, a bhrath nó a imscrúdú agus athrú ar bhunchuspóir Eurodac, rud a chuireann isteach ar an gceart bunúsach maidir le saol príobháideach daoine aonair a bpróiseáiltear a sonraí pearsanta in Eurodac a urramú.

  Since Eurodac was originally established to facilitate the application of the Dublin Convention, access to Eurodac for the purposes of preventing, detecting or investigating terrorist offences or other serious criminal offences constitutes a change of the original purpose of Eurodac, which interferes with the fundamental right to respect for the private life of individuals whose personal data are processed in Eurodac.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 598. #595446

  Déanfar an nós imeachta maidir le méarloirg a thógáil a chinneadh agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir le cleachtas náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus i gcomhréir leis na coimircí atá leagtha síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  The procedure for taking fingerprints shall be determined and applied in accordance with the national practice of the Member State concerned and in accordance with the safeguards laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 599. #595942

  D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.

  The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 600. #602165

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe sin dá dtagraítear i mír 1 dlí ábhartha an Aontais agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The agreements referred to in paragraph 1 shall comply with the relevant Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention Relating to the Status of Refugees, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 601. #602338

  Tá an Rialachán seo dírithe ar dhaingniú luath Choinbhinsiún Hong Cong a éascú san Aontas agus i dtríú tíortha araon trí rialuithe comhréireacha a chur i bhfeidhm maidir le longa agus le saoráidí athchúrsála long ar bhonn an Choinbhinsiúin sin.

  This Regulation is aimed at facilitating early ratification of the Hong Kong Convention both within the Union and in third countries by applying proportionate controls to ships and ship recycling facilities on the basis of that Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 602. #602416

  ciallaíonn "olltonnáiste" an t-olltonnáiste a ríomhtar i gcomhréir leis na rialacha maidir le tonnáiste a thomhas atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, 1969, nó i gcomhréir leis na rialacha a bheidh in aon choinbhinsiún a ghlacfaidh a ionad;

  "gross tonnage" means the gross tonnage (GT) calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 603. #602823

  Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).

  Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies (OJ L 264, 25.9.2006, p. 13).

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 604. #604160

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 16 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965 ();

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 16 June 2003 or the International Maritime Organisation Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 605. #618526

  Ina theannta sin, cuimsítear ann, i ndáil le bearta margaidh agus bearta airgeadais chun tacú lena chuspóirí, acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus gníomhaíochtaí dobharshaothraithe, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, nó in uiscí an Aontais, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ag soithí iascaireachta faoi bhratach tríú tíortha, agus atá cláraithe i dtríú tíortha, nó ag soithí iascaireachta an Aontais, nó ag náisiúnaigh de na Ballstáit, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [5] (UNCLOS).

  In addition, it includes, in relation to market measures and financial measures in support of its objectives, fresh water biological resources and aquaculture activities, as well as the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States or in Union waters, including by fishing vessels flying the flag of, and registered in, third countries, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [5] (UNCLOS).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 606. #619261

  Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus an Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 3).

  The United Nations Convention on the Law of the Sea and of the Agreement on the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 3).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 607. #619264

  An Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 a chur chun feidhme i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 164).

  Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (OJ L 189, 3.7.1998, p. 16).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 608. #619916

  na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;

  the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 609. #620268

  Is é is cuspóir don togra tacar prionsabal agus treoraíocht an ICAO (an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta) ar a dtugtar an ''Cur Chuige Cothrom'' maidir le bainistiú torainn a chur i bhfeidhm ar bhonn seasmhach ar fud an AE.

  The objective of the proposal is to to ensure a consistent application in the EU of the ICAO set of principles and guidance known as the "Balanced Approach" on noise management.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 610. #631671

  Beidh cinntí maidir le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann bunaithe ar fheidhmíocht torainn an aerárthaigh mar a chinnfear leis an nós imeachta deimhniúcháin a sheolfar i gcomhréir le hImleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 de Choinbhinsiún Chicago, an séú heagrán Márta 2011.

  Decisions on noise-related operating restrictions shall be based on the noise performance of the aircraft as determined by the certification procedure conducted in accordance with Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention, sixth edition of March 2011.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 611. #631751

  Treoir 2006/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le rialú oibriúcháin aerárthaí a chumhdaítear le Cuid II, Caibidil 3, Imleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, an dara heagrán (1988) (IO L 374, 27.12.2006, lch. 1).

  Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) (OJ L 374, 27.12.2006, p. 1).

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 612. #635911

  Sa bhreithiúnas uaithi an 13 Nollaig 2012, Khaled El-Masri v. FYROM (Iarratas Uimh. 39630/09), maidir le hAirteagal 3 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus ag tagairt do chásdlí a chuaigh roimhe, mheas an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine:

  In its judgement of 13 December 2012, Khaled El-Masri v. FYROM (Application No 39630/09), the European Court of Human Rights held as regards Article 3 of the European Convention on Human Rights and with reference to earlier case-law:

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 613. #636051

  I gcás ina bhfuil sé ceangailte gur gá údarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí míochaine a onnmhairiú agus ina bhfuil an t‑onnmhairiú, lena chois sin, faoi réir ceanglas údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiún idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit aon nós imeachta amháin a úsáid chun na hoibleagáidí atá curtha orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with an international convention controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 614. #640295

  Chun an deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, tá sé tábhachtach nach mbeidh feidhm ag na rialacha lena gcuirtear Prótacal Nagoya chun feidhme ach amháin maidir le hacmhainní géiniteacha a bhfeidhmíonn Stáit cearta ceannasachta orthu a thagann faoi chuimsiú raon feidhme Airteagal 15 den Choinbhinsiún, agus le heolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha a thagann faoi chuimsiú raon feidhme an Choinbhinsiúin, a bhfaighfear rochtain orthu tar éis theacht i bhfeidhm Phrótacal Nagoya san Aontas.

  In order to ensure legal certainty, it is important that the rules implementing the Nagoya Protocol apply only to genetic resources over which States exercise sovereign rights within the scope of Article 15 of the Convention, and to traditional knowledge associated with genetic resources within the scope of the Convention, which are accessed after the entry into force of the Nagoya Protocol for the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 615. #640363

  Cuirfidh cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus lena comhpháirteanna a úsáid ar bhonn inbhuanaithe freisin, i gcomhréir le forálacha an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“an Coinbhinsiún”).

  The effective implementation of this Regulation will also contribute to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components, in accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity (the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 616. #640368

  Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le hacmhainní géiniteacha dá ndéantar rochtain agus comhroinnt na dtairbhí a rialú le hionstraimí speisialaithe idirnáisiúnta atá comhsheasmhach le cuspóirí an Choinbhinsiúin agus Phrótacal Nagoya, agus nach bhfuil bun os cionn leo.

  This Regulation does not apply to genetic resources for which access and benefit-sharing is governed by specialised international instruments that are consistent with, and do not run counter to the objectives of the Convention and the Nagoya Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 617. #640543

  Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 309, 13.12.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 618. #641658

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 619. #643245

  Sa chomhthéacs seo, tá daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus le cearta oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas, go háirithe iad siúd a leagtar síos in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh.978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7)riachtanach chun tacú le dul chun cinn i dtreo forbartha inbhuanaithe, mar atá léirithe ag an socrú speisialta dreasachta lena soláthraítear fabhair taraife bhreise faoin Rialachán sin,

  In this context, the ratification and effective implementation of core international conventions on human rights and labour rights, environmental protection and good governance, notably those laid down in Annex VIII to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council(7), are essential to support progress towards sustainable development, as reflected by the special incentive arrangement providing for additional tariff preferences under that Regulation,

  Rialachán (AE) Uimh. 539/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hallmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3491/90 ón gComhairle

 620. #646485

  Beidh gníomhaíochtaí de chuid EGTC maidir le cúraimí a dhéanamh, dá dtagraítear in Airteagal 7(2) agus (3), laistigh den Aontas á rialú ag dlí an Aontais is infheidhme agus ag an dlí náisiúnta is infheidhme faoi mar a shonraítear sa choinbhinsiún dá dtagraítear in Airteagal 8.

  The activities of an EGTC relating to carrying out tasks, referred to in Article 7(2) and (3), inside the Union shall be governed by applicable Union law and national law as specified in the convention referred to in Article 8.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 621. #646601

  Beidh na ceanglais maidir le foilsiú choinbhinsiún, reachtanna agus chuntais EGTC a bhfuil a chomhaltaí faoi dhliteanas teoranta ar a laghad cothrom leo sin a cheanglaítear a dhéanamh i gcás eintiteas dlíthiúil eile atá faoi dhliteanas teoranta faoi dhlíthe an Bhallstáit ina bhfuil a oifig chláraithe ag an EGTC sin.

  The requirements for the publication of the convention, statutes and accounts of an EGTC whose members have limited liability shall be at least equal to those required for other legal entities with limited liability under the laws of the Member State where that EGTC has its registered office.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 622. #646649

  Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha a mhéid a bhaineann le Grúpálacha Comhair Eora-Réigiúnacha (ECGanna), a osclaíodh le haghaidh a shínithe an 16 Samhain 2009.

  Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs), opened for signature on 16 November 2009.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 623. #649750

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35)

  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 624. #668018

  Cinneadh Uimh. 86/238/CEE an 9 Meitheamh 1986 maidir leis an gComhphobal d’aontú don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal a cuireadh i gceangal le Gníomh Críochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaí na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna siniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162,18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 625. #670573

  Ní bheidh iarratas arna chur isteach ag oibreoir inghlactha go ceann tréimhse ama shainaitheanta arna leagan síos de bhun mhír 4 den Airteagal seo, más rud é gur chinn an t-údarás inniúil go bhfuil calaois déanta ag an oibreoir sin, mar a shainmhínítear í in Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint [23] i gcomhthéacs Chiste Eorpach Iascaigh (CEI) nó faoi CEMI, inghlactha ar feadh tréimhse ama sainaitheanta.

  An application submitted by an operator shall be inadmissible for an identified period of time laid down pursuant to paragraph 4 of this Article, if it has been determined by the competent authority that that operator has committed a fraud, as defined in Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests [23], in the context of the European Fisheries Fund (EFF) or the EMFF.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 626. #674378

  Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.

  In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 627. #674481

  ciallóidh an téarma “teorainneacha seachtracha muirí” teorainn fhorimeallach fharraige teorann na mBallstát mar a shainmhínítear i gcomhréir le hAirteagal 4 go hAirteagal 16 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige. i gcásanna, áfach, ina bhfuil oibríochtaí fadraonacha ag teastáil ar bhonn rialta chun trasnuithe teorann neamhúdaraithe a chosc, is é teorainn fhorimeallach na limistéar ina bhfuil bagairt ard a bheidh i gceist leis an téarma.

  the expression ‘external maritime borders’ shall mean the outer limit of the territorial sea of the Member States as defined in accordance with Articles 4 to 16 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, in cases where long range operations are required on a regular basis in order to prevent unauthorised border crossings, that expression shall mean the outer limit of high threat areas.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 628. #675712

  Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle an 15 Nollaig 1993 maidir le conclúid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (IO L 33, 7.2.1994, lch. 11).

  Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 33, 7.2.1994, p. 11).

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 629. #675728

  Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).

  Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies (OJ L 264, 25.9.2006, p. 13).

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 630. #676296

  Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal leis an Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stáit is Páirtithe don Choinbhinsiún arna shíneadh i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

  Council Decision 86/238/EEC of 9 June 1986 on the accession of the Community to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, as amended by the Protocol annexed to the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries of the States Parties to the Convention signed in Paris on 10 July 1984 (OJ L 162, 18.6.1986, p. 33).

  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 631. #680244

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 632. #681500

  Tá an tAontas, mar pháirtí sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a fhormheastar le Cinneadh 93/626/CEE(3), ón gComhairle faoi cheangal Airteagal 8(h) den Choinbhinsiún sin, faoina ndéanfaidh na Páirtithe, chomh fada agus is féidir agus de réir mar is iomchuí, “cosc a chur ar thabhairt isteach na speiceas coimhthíoch a bhagraíonn ar éiceachórais, gnáthóga nó speicis nó iad a rialú nó a dhíothú”.

  The Union, as a party to the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 93/626/EEC(3), is bound by Article 8(h) of that Convention, according to which the Parties shall, as far as possible and as appropriate, 'prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species'.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 633. #681977

  Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 309, 13.12.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 634. #681978

  Cinneadh 82/72/CEE ón gComhairle an 3 Nollaig 1981 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin maidir le Caomhnú Fhiadhúlra agus Ghnáthóga Nádúrtha na hEorpa (IO L 38, 10.2.1982, lch. 1).

  Council Decision 82/72/EEC of 3 December 1981 concerning the conclusion of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (OJ L 38, 10.2.1982, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 635. #691181

  Maidir leis na RialacháinFoirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus leis narialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir institiúidí an Aontais chun éifeachta thabhairt do na Rialacháin Foirne sin, cuirfear i bhfeidhm ar fhoireannEuropol iad cé is moite de na baill foirne sin a bheidh, ar dháta theacht ibhfeidhm an rialacháin seo, faoi chonradh arna thabhairt i gcrích ag Europolmar a bhunaítear le Coinbhinsiún Europol

  The Staff Regulations and the Conditions ofEmployment of Other Servants and the rules adopted by agreement between theinstitutions of the Union for giving effect to those Staff Regulations and theconditions of Employment of other Servants shall apply to the staff of Europolwith the exception of staff who at the date of application of this Regulationare under contracts concluded by Europol as established by the EuropolConvention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 636. #692028

  Ina theannta sin, tá trí Bhallstát (an Danmhairg, an Ísiltír agus an Spáinn) tar éis an Coinbhinsiún maidir le Pobail Dhúchasacha agus Pobail Threibheacha i dTíortha Neamhspleácha (Coinbhinsiún Uimh. 169), a ghlac an Eagraíochta Idirnáisiúnta Saothair an 27 Meitheamh 1989 [4], a dhaingniú.

  In addition, three Member States (Denmark, the Netherlands and Spain) have ratified the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention No 169), adopted on 27 June 1989 by the International Labour Organisation [4].

  Rialachán (AE) 2015/1775 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 637. #692728

  éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Bealtaine 1997 ón gComhairle agus in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle, chomh maith le héilliú mar atá sainmhínithe i ndlí na tíre ina bhfuil an t-údarás conarthach suite, na tíre ina bhfuil an t-oibreoir eacnamaíoch bunaithe nó i dtír fheidhmithe an chonartha;

  corruption, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, drawn up by the Council Act of 26 May 1997, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA, as well as corruption as defined in the law of the country where the contracting authority is located, the country in which the economic operator is established or the country of the performance of the contract;

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 638. #697270

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Ghníomh 98/C 24/01 ón gComhairle, gníomh lenar dréachtaíodh an Coinbhinsiún um Chúnamh agus Comhar Frithpháirteach idir Riaracháin Chustaim, lenar tugadh rialacha mionsonraithe isteach maidir le cúnamh agus comhar frithpháirteach idir na Ballstáit chun sáruithe ar fhorálacha náisiúnta custaim a chosc agus a bhrath, agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é a mhéadaíonn éifeachtacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe na n-údarás custaim trí chóras eolais custaim a bhunú agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol tacú le comhar custaim.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Act 98/C-24/01 drawing up the Convention on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations which introduced detailed rules on mutual assistance and cooperation between the Member States for preventing and detecting infringements of national customs provisions, of Council Decision 2009/917/JHA, which increases the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs authorities by setting up a customs information system, and of Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with tasks aimed at supporting customs cooperation.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 639. #697271

  Níor dhaingnigh ach seacht mBallstát Coinbhinsiún an 17 Meitheamh 1998 maidir le Dícháiliúcháin ón Tiomáint, arna dhréachtú le Gníomh 98/C 216/01 ón gComhairle, agus níor tháinig an Coinbhinsiún sin i bhfeidhm riamh.

  The Convention of 17 June 1998 on Driving Disqualifications, as drawn up by Council Act 98/C-216/01, was ratified by only seven Member States and has never entered into force.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 640. #697326

  Gníomh 98/C-216/01 ón gComhairle an 17 Meitheamh 1998 ag dréachtú an Choinbhinsiúin maidir le Dícháiliúcháin ón Tiomáint (IO C 216, 10.7.1998, lch. 1).

  Council Act 98/C-216/01 of 17 June 1998 drawing up the Convention on Driving Disqualifications (OJ C 216, 10.7.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 641. #697411

  Cinneadh ón gComhairle 81/608/CEE an 13 Iúil 1981 maidir leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh a thabhairt i gcrích (IO L 227, 12.8.1981, lch. 21).

  Council Decision 81/608/EEC of 13 July 1981 concerning the conclusion of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries (OJ L 227, 12.8.1981, p. 21).

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 642. #697422

  Tá soithí iascaireachta aonair, grúpaí soithí iascaireachta, oibreoirí, agus/nó gníomhaíocht iascaireachta – ar speicis éagsúla agus in áiteanna éagsúla i Limistéar an Choinbhinsiúin – faoi réir rialú agus cigireachtaí i gcomhréir leis an leibhéal riosca atá sannta dóibh, trí na critéir seo a leanas a úsáid, inter alia, ar toimhdí ginearálta iad ar leibhéal riosca maidir le rialú ag Ballstát an chalafoirt ar chur i dtír agus ar thrasloingsiú sa chalafort:

  Individual fishing vessels, groups of fishing vessels, operators, and/or fishing activity, on different species and in different parts of the Convention Area are subject to control and inspections in accordance with the level of risk attributed, using, inter alia, the following general assumptions of risk-level criteria in relation to the port Member State control of landings and transhipments in port:

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 643. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 644. #697855

  an deis a d’fhéadfadh a bheith ag Ballstát foráil a dhéanamh le dlí lena gcuirfear oibleagáid ar náisiúnaigh tríú tíortha a láithreacht ar a chríoch a thuairisciú de bhun fhorálacha Airteagal 22 den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (“Coinbhinsiún Schengen”) a chur chun feidhme.

  the possibility for a Member State to provide by law for an obligation on third-country nationals to report their presence on its territory pursuant to the provisions of Article 22 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (‘the Schengen Convention’).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 645. #698233

  Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.

  Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 646. #698235

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás an “máistir” anseo feasta), liosta den chriú agus d’aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship’s agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases ‘the master’), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 647. #706791

  Aon aistriú chuig eagraíocht dhaonnúil idirnáisiúnta a dhéantar maidir le sonraí pearsanta ábhair sonraí nach bhfuil ar a chumas nó ar a cumas, ó thaobh fisiciúil nó dlíthiúil, toiliú a thabhairt, d'fhonn tasc atá riachtanach faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh nó d'fhonn an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleachtaí armtha a chomhlíonadh, d'fhéadfaí a mheas go bhfuil an t-aistriú sin riachtanach ar chúis thábhachtach a bhaineann le leas an phobail nó mar go bhfuil sé ríthábhachtach ó thaobh leas an ábhair sonraí.

  Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 648. #709544

  Chun Europol a chumasú le go bhféadfaidh sé cúraimí Europol arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB a chomhlíonadh chomh maith agus is féidir leis, ba cheart bearta idirthréimhseacha a leagan síos, go háirithe maidir leis an mBord Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus baill foirne a fhostaítear faoi chonradh tréimhse éiginnte mar bhaill foirne áitiúla arna chur i gcrích ag Europol arna bhunú le Coinbhinsiún Europol, ar baill foirne iad ar cheart an deis fostaíochta mar bhaill den fhoireann shealadach nó mar bhaill foirne faoi chonradh a thabhairt dóibh faoi Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.

  To enable Europol to continue to fulfil the tasks of Europol as established by Decision 2009/371/JHA to the best of its abilities, transitional measures should be laid down, in particular with regard to the Management Board, the Executive Director and staff employed under a contract of indefinite duration as a local staff member concluded by Europol as established by the Europol Convention, who should be offered the possibility of employment as a member of the temporary or contract staff under the Conditions of Employment of Other Servants.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 649. #710271

  Maidir leis na Rialacháin Foirne, le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus leis na rialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir institiúidí an Aontais chun éifeacht a thabhairt do na Rialacháin Foirne agus do Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile, beidh feidhm acu maidir le foireann Europol cé is moite de na baill foirne sin a bheidh, an 1 Bealtaine 2017, fostaithe de bhun conradh arna thabhairt i gcrích ag Europol arna bhunú le Coinbhinsiún Europol gan dochar d'Airteagal 73(4) den Rialachán seo.

  The Staff Regulations, the Conditions of Employment of Other Servants and the rules adopted by agreement between the institutions of the Union for giving effect to the Staff Regulations and to the Conditions of Employment of Other Servants shall apply to the staff of Europol with the exception of staff who, on 1 May 2017, are employed pursuant to a contract concluded by Europol as established by the Europol Convention without prejudice to Article 73(4) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 650. #713050

  Tá an tAontas ina pháirtí conarthach don Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, arna fhormheas le Cinneadh 93/626/CEE [13], arb iad a chuspóirí, go háirithe, caomhnú na héagsúlachta bitheolaíche, úsáid inbhuanaithe a chomhchodanna agus comhroinnt chothrom agus chothromasach na dtairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha.

  The Union is a contracting party to the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 93/626/EEC [13], the objectives of which are in particular the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilisation of genetic resources.

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 651. #713053

  Ba cheart don Rialachán seo dá bhrí sin, i gcás inarb infheidhme, an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, chomh maith le Prótacal Nagoya, a chur san áireamh agus ba cheart go mbeadh feidhm aige gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15].

  This Regulation should therefore take into account, where applicable, the Convention on Biological Diversity, as well as the Nagoya Protocol and should apply without prejudice to Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council [15].

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 652. #713972

  Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 309, 13.12.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 653. #720559

  Maidir le cáin ioncaim, cáin rachmais, agus dleachtanna báis a chur chun feidhme agus maidir le coinbhinsiúin chun cánachas dúbailte a sheachaint, a tugadh i gcrích idir Ballstáit den Aontas, a chur chun feidhme, na hoifigigh agus na seirbhísigh eile don Aontas a dhéanann, d'aon toisc mar gheall ar chomhlíonadh a ndualgas i seirbhís an Aontais, áit chónaithe a bhunú i gcríoch Bhallstáit seachas a dtír shainchónaithe chun críocha cánach le linn dóibh dul isteach i seirbhís an Aontais, measfar i dtír a gcónaithe iarbhír agus sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, gur chothaigh siad a sainchónaí sa tír sin is déanaí atá luaite, ar choinníoll gur comhalta den Aontas í.

  In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Member States of the Union, officials and other servants of the Union who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Union, establish their residence in the territory of a Member State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Union, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a member of the Union.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 654. #721001

  Caithfidh an beartas sin a bheith i gcomhréir le Coinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus le Prótacal an 31 Eanáir 1967 maidir le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir le conarthaí ábhartha eile.

  This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 655. #723444

  Maidir le cáin ioncaim, cáin rachmais, agus dleachtanna báis a chur chun feidhme agus maidir le coinbhinsiúin chun cánachas dúbailte a sheachaint, a tugadh i gcrích idir Ballstáit den Aontas, a chur chun feidhme, na hoifigigh agus na seirbhísigh eile don Aontas a dhéanann, d'aon toisc mar gheall ar chomhlíonadh a ndualgas i seirbhís an Aontais, áit chónaithe a bhunú i gcríoch Bhallstáit seachas a dtír shainchónaithe chun críocha cánach le linn dóibh dul isteach i seirbhís an Aontais, measfar i dtír a gcónaithe iarbhír agus sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, gur chothaigh siad a sainchónaí sa tír sin is déanaí atá luaite, ar choinníoll gur comhalta den Aontas í.

  In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Member States of the Union, officials and other servants of the Union who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Union, establish their residence in the territory of a Member State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Union, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a member of the Union.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 656. #723468

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear "an Coinbhinsiún Eorpach" anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the "European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 657. #723472

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 658. #725073

  Ba cheart treoracha speisialta a eisiúint freisin a mhéid maidir leis an gcumhacht atá ag píolótaí a bhfuil aerárthaí faoina gcúram agus a mhéid a bhaineann le leathnú ar dhlínse choiriúil na tíre inar cláraíodh an t-aerárthach faoin dlí eitlíochta idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún Thóiceo um Chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí.

  Special instructions should also be issued concerning the power of the pilots in charge of aircraft and the extension of the criminal jurisdiction of the country of registration of the aircraft under international aviation law, in particular the Tokyo Convention on Offences and certain other acts committed on board aircraft.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 659. #725622

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, leis an dlí ábhartha idirnáisiúnta — lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis sin maille le hoibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, relevant international law — including the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 660. #727614

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 of 18 November 2014 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, p. 23).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 661. #733080

  I gcás ina gceanglaítear go bhfuil gá le húdarú onnmhairiúcháin de bhun an Rialacháin seo chun táirgí íocshláintea onnmhairiú agus go bhfuil an t-onnmhairiú freisin faoi réir ceanglais údarúcháin i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena rialaítear drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, amhail Coibhinsiún 1971 maidir le Substaintí Síceatrópacha, féadfaidh na Ballstáit nós imeachta aonair a úsáid chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis an Rialachán seo agus leis an gcoinbhinsiún ábhartha a chomhlíonadh.

  Where the export of medicinal products requires an export authorisation pursuant to this Regulation and the export is also subject to authorisation requirements in accordance with international conventions controlling narcotic drugs and psychotropic substances, such as the 1971 Convention on Psychotropic Substances, Member States may use a single procedure to carry out the obligations imposed on them by this Regulation and by the relevant convention.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 662. #733702

  ciallaíonn “Limistéar Rialála NEAFC” na huiscí atá faoi réir an Choinbhinsiúin maidir le Comhar Iltaobhach sa Todhchaí maidir le hIascaigh san Atlantach Thoir Thuaidh atá lasmuigh de na huiscí atá faoi dhlínse iascaireachta pháirtithe conarthacha an choinbhinsiúin sin;

  ‘Regulatory Area of the NEAFC’ means the waters subject to the Convention on Future Multilateral Cooperation in North-East Atlantic Fisheries which lie beyond the waters under the fisheries jurisdiction of the contracting parties to that Convention;

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 663. #733873

  Cinneadh 81/608/CEE ón gComhairle an 13 Iúil 1981 maidir leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh a thabhairt i gcrích (IO L 227, 12.8.1981, lch. 21).

  Council Decision 81/608/EEC of 13 July 1981 concerning the conclusion of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries (OJ L 227, 12.8.1981, p. 21).

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 664. #733977

  Le Cinneadh 81/608/CEE ón gComhairle [8] formheasadh an Coinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí maidir le hIascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh, agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 17 Márta 1982.

  The Convention on Future Multilateral Cooperation in North-East Atlantic Fisheries was approved by Council Decision 81/608/EEC [8] and entered into force on 17 March 1982.

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 665. #734485

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 666. #736842

  Leagtar síos leis an Rialachán sin rialacha ginearálta a bhaineann le seiceálacha aonchineálacha agus le bearta agus pionóis riaracháin maidir le mírialtachtaí i dtaca le dlí an Aontais agus, ag an am céanna, déantar tagairt ann do rialacha earnála sa réimse sin, gníomhartha calaoiseacha mar a shainmhínítear iad sa Choinbhinsiún agus i gcur i bhfeidhm dhlí coiriúil agus imeachtaí coiriúla na mBallstát.

  That Regulation lays down general rules relating to homogenous checks and to administrative measures and penalties concerning irregularities with regard to Union law while, at the same time, referring to sectoral rules in that area, fraudulent actions as defined in the Convention and the application of the Member States' criminal law and proceedings.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 667. #736892

  Chun pointe (d) d'Airteagal 3(4) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [12] a chur i bhfeidhm, ba cheart an tagairt do chalaois thromchúiseach lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais mar a shainmhínítear in Airteagal 1(1) agus Airteagal 2(1) den Choinbhinsiún a fhorléiriú mar chalaois lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais mar a shainmhínítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 7(3) den Treoir seo nó, maidir le cionta i gcoinne an chomhchórais CBL, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(2) den Treoir seo.

  For the application of point (d) of Article 3(4) of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council [12], the reference to serious fraud affecting the Union's financial interests as defined in Article 1(1) and Article2(1) of the Convention should be construed as fraud affecting the Union's financial interests as defined in Article 3 and in Article 7(3) of this Directive or, as regards offences against the common VAT system, as defined in Article 2(2) of this Directive.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 668. #737054

  Leis seo, le haghaidh na mBallstát sin atá faoina ceangal, cuirtear an Treoir seo in ionad an Choinbhinsiúin maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995, lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996, Prótacal an 29 Samhain 1996 agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 a ghabhann leis, le héifeacht amhail ón 6 Iúil 2019.

  The Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995, including the Protocols thereto of 27 September 1996, of 29 November 1996 and of 19 June 1997, is hereby replaced by this Directive for the Member States bound by it, with effect from 6 July 2019.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 669. #745727

  Áireofar freisin i dtagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe monagraif an Pharmacopoeia Eorpach arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, ar choinníoll gur foilsíodh tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 670. #749701

  Maidir le gníomhaíocht bhreise, arna gabháil de láimh ag an Aontas, a théann thar cheanglais an Choinbhinsiúin, amhail i gcás Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], bheidís ina ngníomhaíochtaí ceannródaíocha le haghaidh táirgí agus próisis atá saor ó mhearcair.

  Further action undertaken by the Union, going beyond the Convention requirements, would lead the way, as was the case with Regulation (EC) No 1102/2008 of the European Parliament and of the Council [4], for mercury-free products and processes.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 671. #750546

  Más rud é go ndearna iarratasóir ar thrádmharc de chuid AE earraí nó seirbhísí a thaispeáint faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, ag taispeántas idirnáisiúnta oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil a thagann faoi théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le taispeántais idirnáisiúnta a síníodh i bPáras an 22 Samhain 1928 agus a athbhreithníodh go deireanach an 30 Samhain 1972, féadfaidh sé, má dhéanann sé an t-iarratas a chomhdú laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta ar taispeánadh na hearraí nó seirbhísí den chéad uair faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, féadfaidh sé ceart tosaíochta a éileamh ón dáta sin de réir bhrí Airteagal 36.

  If an applicant for an EU trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months of the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 36.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 672. #752712

  Cinneadh 2010/717/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2010 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Leasaithe ar an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 321, 7.12.2010, p.1).

  Council Decision 2010/717/EU of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 321, 7.12.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 673. #752717

  Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).

  Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies (OJ L 264, 25.9.2006, p. 13).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 674. #754594

  Nuair a dhéantar tagairt d'fhad idir ingir i reachtaíocht an Aontais, sainmhíneofar é mar an fad arna thomhas idir an t-ingear tosaigh agus an t-ingear deiridh mar atá siad sainmhínithe sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta.

  When the length between perpendiculars is referred to in Union legislation, it shall be defined as the distance measured between the forward and the after perpendiculars as defined by the International Convention for the Safety of Fishing Vessels.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 675. #1033497

  (3) Déanfar na cionranna is gá chun éifeacht a thabhairt do théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le cáin bhrabús corparáide i gcás tréimhsí cuntasaíochta a thosnós roimh an lú lá d'Aibreán sa bhliain a bheas éifeacht i gcéadóir ag an gCoinbhinsiún agus a chríochnós ar an dáta sin nó dá éis, agus is i gcomhréir leis an méid mí nó codán de mhí a bheas sa chuid den tréimhse chuntasaíochta iomchuí roimh an lú lá d'Aibreán adúradh agus a bheas sa chuid eile den tréimhse chuntasaíochta iomchuí sin faoi seach a déanfar aon chionroinnt den tsórt sin.

  (3) The necessary apportionments shall be made for the purpose of giving effect to the terms of the Convention as respects corporation profits tax in the case of accounting periods beginning before the 1st day of April in the year in which the Convention first has effect and ending on or after that date, and any such apportionment shall be made in proportion to the number of months or fractions of months in the part of the relevant accounting period before the said 1st day of April and in the remaining part of the said relevant accounting period respectively.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 676. #1033503

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Chonbhinsiúin a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe d'fhágaint gan baint, agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnú ar an bpearsa ag a mbeidh teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochta iardain.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Convention, not been deducted and it is discovered that the Convention does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 677. #1034240

  Má tharlann aon chreidmheas, a bheirtear faoin gCoinbhinsiún, a bheith iomarcach nó neamhdhóthaineach de dhroim aon choigeartuithe ar mhéid aon chánach is iníoctha sa Stát nó sna Stáit Aontaithe, ansin, aon ní sna hAchta Cánach Ioncaim, nó sna hachtacháin a bhaineas le cáin bhrabús corporáide, a theorannaíos an t-am chun measúnuithe nó éilithe ar fhaoisimh a dhéanamh, ní bheidh feidhm aige maidir le haon mheasúnú nó éileamh a thiocfas den choigeartú agus is measúnú nó éileamh a déanfar tráth nach déanaí ná sé bliana ón uair a rinneadh gach measúnú, coigeartú agus cinneadh eile den tsórt sin ba ghá chun a chinneadh an bhfuil aon chreidmheas le tabhairt, agus, má tá, cad é an méid é.

  Where the amount of any credit given under the Convention is rendered excessive or insufficient by reason of any adjustment of the amount of any tax payable either in the State or in the United States, nothing in the Income Tax Acts or in the enactments relating to corporation profits tax limiting the time for the making of assessments or claims for relief shall apply to any assessment or claim to which the adjustment gives rise, being an assessment or claim made not later than six years from the time when all such assessments, adjustments and other determinations have been made, as are material in determining whether any, and if so what, credit falls to be given.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 678. #1049774

  (b) críoch ar dearbhaíodh amhlaidh réim a bheith ag an gCoinbhinsiún Sábháltachta maidir léi agus nach críoch ar dearbhaíodh amhlaidh gur scoir an Coinbhinsiún sin de réim a bheith aige maidir léi; [EN]

  ( b ) a territory to which it has been so declared that the Safety Convention extends, not being a territory to which it has been so declared that that Convention has ceased to extend;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 679. #1050005

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith galtáin phaisnéirí atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, go gcomhlíonann an galtán na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí ag a bhfuil feidhm maidir leis an ngaltán agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú sábháltachta ginearálta san Acht seo) d'eisiúint i leith an ghaltáin á thaispeáint go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta ag a bhfuil feidhm mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer registered in the State, is satisfied that the steamer complies with the construction rules, rules for lifesaving appliances, radio rules and rules for direction-finders applicable to the steamer and to such international voyages as she is to be engaged on, and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the steamer a certificate (in this Act referred to as a general safety certificate) showing that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 680. #1050025

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith loinge atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na rialacha i dtaobh fearas tarrthála is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú trealaimh shábháltachta san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid sin de cheanglais an Choinbhinsiúin Shábháltachta a bhaineas leis na nithe sin agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the rules for life-saving appliances applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a safety equipment certificate) showing that the Ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to those matters as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 681. #1050035

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta d'fháil dó i leith loinge atá cláraithe sa Stát, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear radio-dheimhniú san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the radio rules and rules for direction-finders applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a radio certificate) showing that the ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 682. #1050454

  (a) maidir le haon tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábháltacht Anama ar Muir, 1929, go ndéanfar, chun pé críocha, go ceann pé tréimhse agus faoi réir pé coinníollacha, a sonrófar leis na rialacháin, nó fúthu, í d'áireamh, chun críocha an Achta seo, mar thír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta;

  ( a ) that any country to which the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1929, applies shall, for such purposes, for such a period and subject to such conditions as may be specified by or under the regulations, be treated for the purposes of this Act as if it were a country to which the Safety Convention applies;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 683. #1050457

  (b) maidir le haon deimhniú a airbheartós a bheith arna eisiúint do réir an Choinbhinsiúin sin 1929 agus a bheith do réir pé cinn de na rialacháin a rinneadh faoi fho-alt (2) d'alt 16 d'Acht 1933 is infheidhme sna himthosca áirithe, go bhféadfar, chun pé críocha, go ceann pé tréimhse agus faoi réir pé coinníollacha, a sonrófar leis na rialacháin nó fúthu, é d'áireamh amhail is dá mba dheimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháltachta é do réir bhrí an Achta seo.

  ( b ) that any certificate purporting to have been issued in accordance with the said Convention of 1929 and complying with such of the regulations made under subsection (2) of section 16 of the Act of 1933, as are applicable in the circumstances may, for such purposes, for such a period and subject to such conditions as may be specified by or under the regulations, be treated as if it were an accepted Safety Convention certificate within the meaning of this Act.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 684. #1067841

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfas ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Cóilíneachtaí, de na Coimircis (nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 685. #1085144

  (a) do dhaoine atá, maidir leis an Stát agus le cogadh a bhfuil an Stát páirteach ann, ina bpríosúnaigh chogaidh do réir bhrí Míre A d'Airteagal 4 de Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh, agus

  ( a ) persons who, in relation to the State and a war in which the State is a participant, are prisoners of war within the meaning of Paragraph A of Article 4 of the Prisoners of War Convention, and

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 686. #1085146

  (b) do dhaoine atá, maidir leis an Stát agus le cogadh nach bhfuil an Stát páirteach ann, le háireamh, faoi threoir fho-mhíre (2) de Mhír B d'Airteagal 4 de Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh, mar phríosúnaigh chogaidh faoin gcoinbhinsiún sin,

  ( b ) persons who, in relation to the State and a war in which the State is not a participant, are, by reference to subparagraph (2) of Paragraph B of Article 4 of the Prisoners of War Convention, to be treated as prisoners of war under that convention,

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 687. #1085148

  ach forléireofar freisin aon tagairt den tsórt sin mar ní a fholaíos tagairt do na daoine atá, maidir leis an Stát agus le cogadh a bhfuil an Stát páirteach ann, tar éis gníomh cogaidh a dhéanamh agus, de bhun Airteagail 5 de Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh, atá le caomhaint an choinbhinsiúin sin a bheith acu go dtí go gcinnfidh bínse inniúil a stádas.

  but any such reference shall also be construed as including a reference to the persons who, in relation to the State and a war in which the State is a participant, having committed a belligerent act, are, pursuant to Article 5 of the Prisoners of War Convention, to enjoy the protection of that Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 688. #1109108

  ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 689. #1109205

  (2) Féadfaidh an Rialtas le hordú ó am go ham a dheimhniú cé hiad na páirtithe i bPrótocol 1955 a ghabhann le Coinbhinsiún Warsaw, cad iad na críocha faoi seach ar páirtithe iad maidir leo agus cad é an leas a bhaineadar as an gceart forcoimeáda dá ndéantar socrú in Airteagal XXVI de Phrótocol 1955 a ghabhann le Coinbhinsiún Warsaw.

  (2) The Government may by order from time to time certify who are the parties to the 1955 Protocol to the Warsaw Convention, in respect of what territories they are respectively parties and to what extent they have availed themselves of the right of reservation provided for in Article XX VI of the 1955 Protocol to the Warsaw Convention.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 690. #1109283

  (c) fógra sa chéill seo air, eadhon, má stopann paisinéir ag ceann scríbe nó d'aga turais i dtír seachas an tír a fhágfar, go bhféadfaidh feidhm a bheith ag Coinbhinsiún Warsaw agus go rialaíonn an Coinbhinsiún agus go dteorannaíonn sé i bhformhór na gcásanna dliteanas iompróirí maidir le bás nó díobháil phearsanta agus maidir le bagáiste a chailleadh nó a dhamáistiú.”

  ( c ) a notice to the effect that, if the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention may be applicable and that the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage."

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 691. #1109302

  (c) fógra sa chéill seo ann, eadhon, má stopann an t-iompar ag ceann scríbe nó d'aga turais i dtír seachas an tír a fhágfar, go bhféadfaidh feidhm a bheith ag Coinbhinsiún Warsaw agus go rialaíonn an Coinbhinsiún agus go dteorannaíonn sé i bhformhór na gcásanna dliteanas iompróirí maidir le bagáiste a chailleadh nó a dhamáistiú.”

  ( c ) a notice to the effect that, if the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention may be applicable and that the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers in respect of loss of or damage to baggage."

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 692. #1109326

  (c) beidh fógra ann chun an choinsíneora sa chéill seo, eadhon, má stopann an t-iompar ag ceann scríbe nó d'aga turais i dtír seachas an tír a fhágfar, go bhféadfaidh feidhm a bheith ag Coinbhinsiún Warsaw agus go rialaíonn an Coinbhinsiún agus go dteorannaíonn sé i bhformhór na gcásanna dliteanas iompróirí maidir le lucht a chailleadh nó a dhamáistiú.”

  ( c ) a notice to the consignor to the effect that, if the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention may be applicable and that the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers in respect of loss of or damage to cargo." [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 693. #1109424

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótocol seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá pháirtí sa Phrótocol seo nó i gcríoch aon pháirtí amháin sa Phrótocol seo atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile.

  The Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two parties to this Protocol or within the territory of a single party to this Protocol with an agreed stopping place within the territory of another State. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 694. #1114817

  ciallaíonn an abairt “teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit” an chuid sin den fharraige ar laistigh di atá an ceart eisiatach iascaireachta ag saoránaigh Éireannacha de réir an dlí idirnáisiúnta agus, i gcás an chuid sin a bheith sonraithe i dtéarmaí aon choinbhinsiúin, conartha nó socraithe atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus aon Stát eile, folaíonn sí, maidir le longa agus géilliúnaigh an Stáit eile sin, an chuid atá sonraithe amhlaidh;

  [GA] the expression "the exclusive fishery limits of the State" means that portion of the seas within which Irish citizens have, by international law, the exclusive right of fishing and, where such portion is defined by the terms of any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and any other State, includes, as regards the ships and subjects of that other State, the portion so defined;

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 695. #1139824

  ciallaíonn “an Prótocal” an Prótocal a rinneadh ag Lake Success, Nua-Eabhrac, an 11ú lá de Nollaig, 1946, ag leasú na gComhaontuithe, na gCoinbhinsiún agus na bPrótocal maidir le druganna támhshuanacha a críochnaíodh sa Hág an 23ú lá d'Eanáir, 1912, sa Ghinéiv an 11ú lá d'Fheabhra, 1925, an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, agus an 13ú lá d'Iúil, 1931, i mBangkok an 27ú lá de Shamhain, 1931, agus sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheitheamh, 1936.

  "the Protocol" means the Protocol, done at Lake Success, New York on the 11th day of December, 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols relating to narcotic drugs concluded at The Hague on the 23rd day of January, 1912, at Geneva on the 11th day of February, 1925, the 19th day of February, 1925, and the 13th day of July, 1931, at Bangkok on the 27th day of November, 1931, and at Geneva on the 26th day of June, 1936.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 696. #1155741

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT CHOMH FADA IS A BHAINEANN LE hÉIRINN D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DE NA COINBHINSIÚIN A RINNEADH SA GHINÉIVE AN 12ú LÁ DE LÚNASA, 1949, MAIDIR LE FEABHSÚ STAID AN LUCHT CRÉACHTAITHE AGUS AN LUCHT BREOITE I bhFÓRSAÍ ARMTHA AR AN MACHAIRE, LE FEABHSÚ STAID NA gCOMHALTAÍ CRÉACHTAITHE, BREOITE AGUS LONGBHRISTE D'FHÓRSAÍ ARMTHA AR MUIR, LE CÓIREÁIL PRÍOSÚNACH COGAIDH, AGUS LE COSAINT DAOINE SIBHIALTA IN AIMSIR CHOGAIDH.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTIONS DONE AT GENEVA ON THE 12TH DAY OF AUGUST, 1949, RELATIVE TO THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD, THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA, THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, AND THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 697. #1155761

  ciallaíonn “an chumhacht choimirceach” maidir le príosúnach cogaidh coimircithe nó le himtheorannaí coimircithe, an chumhacht nó an eagraíocht atá, ar mhaithe leis an gcumhacht dár náisiúnach é, nó ar comhalta dá fórsaí é, nó ar chomhalta díobh é aon tráth iomchuí, ag comhlíonadh na ndualgas a shanntar do chumhachtai coimirceacha faoin gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Tríú Sceideal nó, de réir mar a bheidh, sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the protecting power", in relation to a protected prisoner of war or a protected internee, means the power or organisation which is carrying out, in the interests of the power of which he is a national, or of whose forces he is, or was at any material time, a member, the duties assigned to protecting powers under the Convention set out in the Third, or, as the case may be, the Fourth Schedule to this Act;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 698. #1155980

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 699. #1156493

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 700. #1156576

  Déanfar, a luaithe is féidir, an t-eolas thuasluaite a chur go dtí an oifig eolais a thuairiscítear in Airteagal 122 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949, agus cuirfidh an oifig sin an t-eolas sin ar aghaidh chun na Cumhachta a bhfuil na daoine sin ina cleithiúnas tríd an gCumhacht Choimirceach agus trí Lár-Ghníomhaireacht na bPríosúnach Cogaidh.

  As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the information bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 701. #1156880

  Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Ghinéive an 27 Iúil, 1929, maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh, tar éis comhaontú mar a leanas:

  The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows: [GA] PART I

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 702. #1156990

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhm nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interests of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 703. #1157028

  Ag féachaint d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo maidir le céim agus gnéas, agus faoi réir aon chóireáil phribhléideach a chuirfear orthu mar gheall ar staid a sláinte, a n-aois nó a gcáilíochtaí gairmiúla, cuirfidh an Chumhacht Choinneála an chóireáil chéanna ar gach príosúnach cogaidh, gan aon idirdhealú leatromach mar gheall ar chine, náisiúntacht, reiligiún, tuairimí polaitíochta, ná aon idirdhealú eile de réir dálaí dá samhail.

  Taking into consideration the provisions of the present Convention relating to rank and sex, and subject to any privileged treatment which may be accorded to them by reason of their state of health, age or professional qualifications, all prisoners of war shall be treated alike by the Detaining Power, without any adverse distinction based on race, nationality, religious belief or political opinions, or any other distinction founded on similar criteria. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 704. #1157087

  Faoi réir forálacha an Choinbhinsiúin seo maidir le smachtbhannaí pionósacha agus araíonachta, ní cead príosúnaigh chogaidh a choimeád i ndlúthghaibhniú ach amháin nuair is gá sin ar mhaithe lena sláinte, agus sa chás sin féin ní cead é ach fad a mhairfidh na himthosca a thugann gur gá an gaibhniú sin.

  Subject to the provisions of the present Convention relative to penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be held in close confinement except where necessary to safeguard their health and then only during the continuation of the circumstances which make such confinement necessary.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 705. #1157564

  Cheal comhaontuithe speisialta idir na Cumhachtaí lena mbaineann an scéal i dtaobh na gcoinníollacha chun coinsíneachtaí fóirithinte i gcomhroinn a fháil agus a dháileadh, cuirfear i bhfeidhm na rialacha agus na rialacháin maidir le coinsíneachtaí i gcomhroinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  In the absence of special agreements between the Powers concerned on the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the present Convention, shall be applied.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 706. #1157938

  Mura ndéantar aon chomhaontuithe speisialta idir na Páirtithe sa choinbhleacht lena mbaineann an scéal, chun a chinneadh cad iad na cásanna míchumais nó breoiteachta inar gá athdhúichiú a dhéanamh nó cóiríocht a sholáthar i dtír neodrach, socrófar na cásanna sin de réir na bprionsabal atá leagtha síos sa Chomhaontú Samplach maidir le príosúnaigh chogaidh chréachtaithe agus bhreoite a athdhúichiú, agus cóiríocht a sholáthar dóibh i dtíortha neodracha, agus sna Rialacháin maidir le Coimisiúin Liachta Mheasctha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  If no special agreements are concluded between the Parties to the conflict concerned, to determine the cases of disablement or sickness entailing direct repatriation or accommodation in a neutral country, such cases shall be settled in accordance with the principles laid down in the Model Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and sick prisoners of war and in the Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 707. #1158155

  Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Chaibidil II de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.

  In the relations between the Powers which are bound by The Hague Convention relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 708. #1158248

  Ní áireofar mar dhaoine coimircithe de réir bhrí an Choinbhinsiúin seo daoine a choimircítear le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.

  Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 709. #1158307

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhm nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 710. #1158518

  Nuair a bheifear ag cur forálacha Airteagal 39, an dara mír, i bhfeidhm i gcás daoine a dtabharfar orthu a ngnátháit chónaithe a fhágáil de bhua chinneadh á gcur go háit chónaithe áirithe in áit eile, cloífidh an Chumhacht Choinneála, chomh dlúth agus is féidir, leis na caighdeáin atá leagtha síos i gCuid III, Alt IV, den Choinbhinsiún seo maidir le leas na ndaoine sin.

  In applying the provisions of Article 39, second paragraph, to the cases of persons required to leave their usual places of residence by virtue of a decision placing them in assigned residence elsewhere, the Detaining Power shall be guided as closely as possible by the standards of welfare set forth in Part III, Section IV of this Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 711. #1159348

  Má mheasann Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge gur gá é, molfaidh sé do na Cumhachtaí a bheidh i gceist Gníomhaireacht dá leithéid a eagrú, agus féadfaidh an Ghníomhaireacht sin bheith cosúil leis an gceann dá bhforáiltear in Airteagal 123 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949,

  The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organisation of such an Agency, which may be the same as that provided for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 712. #1159434

  Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Ailt II agus III de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.

  In the relations between the Powers who are bound by The Hague Conventions relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and who are parties to the present Convention, this last Convention shall be supplementary to Sections II and III of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 713. #1170168

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SINÍODH I mBRUISÉAL AN 13u LÁ DE NOLLAIG, 1960, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS TÁILLÍ), A BHAINEANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1961.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 13TH DAY OF DECEMBER, 1960, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS AND CHARGES) RELATING TO THAT CONVENTION AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1961.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 714. #1170314

  “(d) aon chríoch a bhaineann le gníomhachtaí sa Stát ag an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960”.

  "(d) any purpose related to the activities in the State of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960".

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 715. #1190690

  (5) I gcás ina ndearnadh iarratais ar chosaint i dtír choinbhinsiúin amháin nó níos mó, i leith dhá aireagán nó níos mó atá gaolmhar nó a bhfuil ceann acu ina mhodhnú ar cheann eile, féadfar, faoi réir forálacha alt 9 den Acht seo, iarratas coinbhinsiúin amháin a dhéanamh maidir leis na haireagáin sin tráth ar bith, laistigh den tréimhse a bheidh forordaithe faoi fho-alt (3) d'alt 6 den Acht seo, dar tosach an dáta a rinneadh an chéad cheann de na hiarratais sin ar chosaint:

  (5) Where applications for protection have been made in one or more convention countries in respect of two or more inventions that are cognate or of which one is a modification of another, a single convention application may, subject to the provisions of section 9 of this Act, be made in respect of those inventions at any time within the period prescribed under subsection (3) of section 6 of this Act commencing on the date of the first of the said applications for protection:

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 716. #1190735

  (6) Faoi réir na bhforálacha roimhe seo den alt seo, féadfar, i sonraíocht iomlán a chomhdófar i ndiaidh sonraíochta sealadaí, nó a chomhdófar i dteannta iarratais choinbhinsiúin, éilimh a dhéanamh maidir le forbairtí nó breisithe ar an aireagán a tuairiscíodh sa tsonraíocht shealadach nó, cibé acu é, ar an aireagán a ndearnadh an t-iarratas ar chosaint ina leith i dtír choinbhinsiúin, is é sin, forbairtí nó breisithe a mbeadh teideal ag an iarratasóir, faoi fhorálacha alt 6 den Acht seo, iarratas ar leithligh a dhéanamh ar phaitinn ina leith.

  (6) Subject to the foregoing provisions of this section, a complete specification filed after a provisional specification, or filed with a convention application, may include claims in respect of developments of or additions to the invention which was described in the provisional specification or, as the case may be, the invention in respect of which the application for protection was made in a convention country, being developments or additions in respect of which the applicant would be entitled under the provisions of section 6 of this Act to make a separate application for a patent.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 717. #1200661

  ach, maidir le cearta nó dliteanais de dhroim teagmhais roimh an lá a tháinig Cuid III d'Acht 1959 i ngníomh, ciallaíonn “Coinbhinsiún Warsaw” an Coinbhinsiún atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

  but, in relation to rights or liabilities arising out of an occurrence before the day on which Part III of the Act of 1959 came into operation, "the Warsaw Convention" means the Convention set out in the First Schedule to The Principal Act.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 718. #1200677

  (2) Aon dliteanas chun damáistí a íoc a fhorchuirtear le hAirteagal 17 de Choinbhinsiún Warsaw nó de Choinbhinsiún Guadalajara ar iompróir i leith báis phaisinéara is dliteanas é in ionad aon dliteanais de chuid an iompróra i leith bhás an phaisinéara sin faoi aon reacht (lena n-áirítear Cuid IV den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961) nó faoin dlí coiteann, agus beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas maidir leis an gcaingean chun an dliteanas a fhorchuirtear amhlaidh a chur i bhfeidhm—

  (2) Any liability to pay damages imposed by Article 17 of the Warsaw Convention or the Guadalajara Convention on a carrier in respect of the death of a passenger shall be in substitution for any liability of the carrier in respect of the death of that passenger under any statute (including Part IV of the Civil Liability Act, 1961 ) or at common law, and the following provisions shall have effect in relation to the action to enforce the liability so imposed—

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 719. #1200693

  (3) San alt seo ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Guadalajara’ an Coinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um aontú rialacha áirithe maidir le hiompar idirnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh duine seachas an t-iompróir conarthach, a rinneadh i Guadalajara, Meicsiceo, an 18ú lá de Mheán Fómhair, 1961.”

  (3) In this section 'the Guadalajara Convention' means the Convention, supplementary to the Warsaw Convention, for the unification of certain rules relating to international carriage by air performed by a person other than the contracting carrier done at Guadalajara, Mexico, on the 18th day of September, 1961."

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 720. #1200873

  (a) Ciallaíonn “Coinbhinsiún Warsaw” an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929, nó Coinbhinsiún Warsaw mar a leasaíodh é sa Hág, 1955, de réir mar a bheidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear i mír (b) faoi rialú ag ceann acu nó ag an gceann eile;

  ( a ) "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, according to whether the carriage under the agreement referred to in paragraph (b) is governed by the one or by the other;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 721. #1200890

  Ní bheidh éifeacht ar an iompróir iarbhír, mura mbeidh sé tar éis comhaontú leis, ag aon chomhaontú speisialta faoina nglacfaidh an t-iompróir conarthach oibleagáidí air féin nach bhforchuirtear le Coinbhinsiún Warsaw ná ag aon tarscaoileadh ar chearta a thugtar leis an gCoinbhinsiún sin, ná ag aon dearbhú speisialta leasa maidir le seachadadh ag ceann scríbe atá faoi thrácht in Airteagal 22 den Choinbhinsiún sin.

  Any special agreement under which the contracting carrier assumes obligations not imposed by the Warsaw Convention or any waiver of rights conferred by that Convention or any special declaration of interest in delivery at destination contemplated in Article 22 of the said Convention, shall not affect the actual carrier unless agreed to by him. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 722. #1200917

  Aon chlásal a bheidh i gcomhaontú um iompar, agus gach comhaontú speisialta a rinneadh sular tharla an damáiste, lena n-airbheartóidh na páirtithe na rialacha a leagtar síos leis an gCoinbhinsiún seo a shárú, cibé acu trína chinneadh cad é an dlí a bheidh le cur i bhfeidhm, nó trí na rialacha maidir le dlínse a athrú, beidh sé ar neamhní.

  Any clause contained in an agreement for carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null and void.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 723. #1200957

  Féadfaidh aon Stát Conarthach, an tráth a dhaingneoidh sé an Coinbhinsiún seo nó a ghabhfaidh sé leis, nó tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra do Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún maidir le haon cheann de na críocha a bhfuil sé freagrach ina chaidreamh coigríche.

  Any Contracting State may at the time of its ratification of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by notification to the Government of the United States of Mexico that the Convention shall extend to any of the territories for whose international relations it is responsible.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 724. #1200963

  Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh, de réir forálacha Airteagal XV, go leithleach maidir le haon cheann nó le gach ceann de na críocha a bhfuil an Stát sin freagrach ina chaidreamh coigríche.

  Any Contracting State may denounce this Convention, in accordance with the provisions of Article XV, separately for any or all of the territories for the international relations of which such State is responsible. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 725. #1204341

  —(1) Más rud é, trí aon chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh an Stát ina pháirtí ann, go ndéanfar comhshocraíocht (dá ngairtear comhshocraíocht um eiseachadadh san Acht seo) le tír eile chun go dtabharfaidh an dá thír suas dá chéile daoine a bhfuil lorg orthu lena n-ionchúiseamh nó lena bpionósú, nó más deimhin leis an Rialtas go gcuirfidh tír eile saoráidí cómhalartacha leis an éifeacht sin ar fáil, féadfaidh an Rialtas, le hordú, an Chuid seo a chur chun feidhme maidir leis an tír sin.

  —(1) Where by any international agreement or convention to which the State is a party an arrangement (in this Act referred to as an extradition agreement) is made with another country for the surrender by each country to the other of persons wanted for prosecution or punishment or where the Government are satisfied that reciprocal facilities to that effect will be afforded by another country, the Government may by order apply this Part in relation to that country.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 726. #1214832

  (2) Beidh sna rialacha sin cibé ceanglais is dóigh leis an Aire a chuirfidh i gcrích forálacha an Choinbhinsiúin maidir le cabhail, trealamh agus innealra na long sin, ach amháin sa mhéid go mbeidh na forálacha sin á gcur i gcrích faoi aon rialacha nó rialacháin eile a rinneadh faoi na hAchtanna Loingis Cheannaíochta.

  (2) The said rules shall include such requirements as appear to the Minister to implement the provisions of the Convention relating to the hull, equipment and machinery of such ships, except so far as those provisions are implemented by any other rules or regulations made under the Merchant Shipping Acts.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 727. #1226964

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Choinbhinsiúin a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe a fhágáil gan baint, agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnacht ar an duine ag a mbeidh teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochtaí iardain.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Convention, not been deducted and it is discovered that the Convention does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 728. #1232323

  —Beidh ag an Eagraíocht agus ag a maoin agus ag duine a bhfuil feidhm maidir leis ag an gCoinbhinsiún agus ag maoin duine den sórt sin, agus teachtfaidh, dosháraitheacht, saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta i cibé slí, go feadh cibé méid agus faoi réir cibé teorainneacha (lena n-áirítear an céanna a tharscaoileadh) dá bhforáiltear i ngach cás leis an gCoinbhinsiún.

  —The Organisation and its property and a person in relation to whom the Convention applies and the property of such a person shall have and enjoy inviolability, exemptions, facilities, immunities privileges and rights in such manner, to such extent and subject to such limitations (including the waiver thereof) as are provided for in each case by the Convention.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 729. #1232408

  —(1) I gcás ina ndéanfar, maidir le haguisín atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó a shonraítear in ordú faoi alt 17 den Acht seo, aguisín athbhreithnithe ina mbeidh leasuithe ar an aguisín céadluaite a tharchur chuig Ard-Rúnaí Eagraíocht na Náisiún Aontaithe de bhun Alt 38 den Choinbhinsiún, féadfaidh an Rialtas le hordú a fhoráil go mbeidh éifeacht faoi réir na leasuithe réamhráite ag an aguisín céadluaite.

  —(1) Where, in relation to an annex set out in the Fourth Schedule to this Act or specified in an order under section 17 of this Act, a revised annex incorporating amendments to the first-mentioned annex is transmitted to the Secretary-General of the United Nations Organisation pursuant to Section 38 of the Convention, the Government may by order provide that the first-mentioned annex shall have effect subject to the amendments aforesaid.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 730. #1232418

  —Beidh ag eagraíocht lena mbaineann an Chuid seo agus ag a maoin agus ag duine a bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis agus ag a mhaoin, agus teachtfaidh, dosháraitheacht, saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta i cibé slí, go feadh cibé méid agus faoi réir cibé teorainneacha (lena n-áirítear an céanna a tharscaoileadh) dá bhforáiltear i ngach cás leis an gCoinbhinsiún de réir Ailt 33, 36 agus 38 de.

  —An organisation to which this Part applies and its property and a person in relation to whom the Convention applies and the property of such a person shall have and enjoy inviolability, exemptions, facilities, immunities, privileges and rights in such manner, to such extent and subject to such limitations (including the waiver thereof) as are provided for in each case by the Convention in accordance with Sections 33, 36 and 38 thereof.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 731. #1233086

  (a) i gcás ina gcuirfidh an Stát glacaidh aon cheann d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo chun feidhme go sriantach mar gheall ar an bhforáil sin a chur chun feidhme go sriantach maidir lena mhisiún sa Stát sallchuir;

  ( a ) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 732. #1233943

  (a) i gcás ina gcuirfidh an Stát glacaidh aon cheann d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo chun feidhme go sriantach mar gheall ar an bhforáil sin a chur chun feidhme go sriantach maidir lena phostanna consalachta sa Stát sallchuir;

  ( a ) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its consular posts in the sending State;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 733. #1234230

  (iii) Ciallaíonn an focal “Coinbhinsiún”, maidir le haon sainghníomhaireacht áirithe, na clásail chaighdeánacha arna modhnú le téacs deiridh (nó athscrúdaithe) an aguisín a chuir an ghníomhaireacht sin isteach de réir ailt 36 agus 38.

  (iii) The word "Convention" means, in relation to any particular specialised agency, the standard clauses as modified by the final (or revised) text of the annex transmitted by that agency in accordance with sections 36 and 38.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 734. #1234435

  Tagann an Coinbhinsiún seo chun bheith inchurtha chun feidhme maidir le gach sainghníomhaireacht nuair a bheidh sí tar éis téacs deiridh an aguisín iomchuí a tharchur chun Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus tar éis a chur in iúl dó go nglacann sí leis na clásail chaighdeánacha, arna modhnú leis an aguisín seo, agus go ngeallann sí éifeacht a thabhairt d'ailt 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 agus 45 (faoi réir aon mhodhnú ar alt 32 a gheofar a bheith riachtanach chun téacs deiridh an aguisín a chomhréiriú le hionstraim bhunreachtúil na gníomhaireachta) agus d'aon fhorálacha den aguisín a chuireann oibleagáidí ar an ngníomhaireacht.

  The present Convention becomes applicable to each specialised agency when it has transmitted to the Secretary-General of the United Nations the final text of the relevant annex and has informed him that it accepts the standard clauses, as modified by this annex, and undertakes to give effect to sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32,42 and 45 (subject to any modification of section 32 which may be found necessary in order to make the final text of the annex consonant with the constitutional instrument of the agency) and any provisions of the annex placing obligations on the agency.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 735. #1234456

  Déanfaidh gach sainghníomhaireacht lena mbainfidh téacs an Choinbhinsiúin seo mar aon leis na haguisíní iomchuí a chur in iúl don chuid sin dá comhaltaí nach Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe agus tabharfaidh cuireadh dóibh aontachas a thabhairt leis an gcéanna maidir leis an ngníomhaireacht sin trí ionstraim aontachais ag aontú leis an gCoinbhinsiún a thaisceadh ina leith le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe nó le ceann feidhmiúcháin na sainghníomhaireachta.

  Each specialised agency concerned shall communicate the text of this Convention together with the relevant annexes to those of its members which are not Members of the United Nations and shall invite them to accede thereto in respect of that agency by depositing an instrument of accession to this Convention in respect thereof either with the Secretary-General of the United Nations or with the executive head of the specialised agency. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 736. #1234459

  Cuirfidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo in iúl ina ionstraim aontachais an tsainghníomhaireacht nó na sainghníomhaireachtaí a ngeallann sé forálacha an Choinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm ina leith. Féadfaidh gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo, trí fhógra scríofa dá éis sin chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, a gheallúint forálacha an Choinbhinsiúin seo a chur chun feidhme maidir le sainghníomhaireacht bhreise amháin nó níos mó.

  Each State party to this Convention shall indicate in its instrument of accession the specialised agency or agencies in respect of which it undertakes to apply the provisions of this Convention Each State party to this Convention may by a subsequent written notification to the Secretary-General of the United Nations undertake to apply the provisions of this Convention to one or more further specialised agencies.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 737. #1234474

  Faoi réir forálacha mhír 2 agus mhír 3 den alt seo, geallann gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo an Coinbhinsiún seo a chur chun feidhme i leith gach sainghníomhaireacht a thagann faoi réim a aontachais nó fógra dá éis sin uaidh go dtí go mbeidh coinbhinsiún nó aguisín athscrúdaithe tagtha chun bheith inchurtha chun feidhme maidir leis an ngníomhaireacht sin agus go mbeidh an Stát sin tar éis glacadh leis an gcoinbhinsiún nó leis an aguisín athscrúdaithe.

  Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this section, each State party to this Convention undertakes to apply this Convention in respect of the specialised agency covered by its accession or subsequent notification until such time as a revised convention or annex shall have become applicable to that agency and the said State shall have accepted the revised convention or annex.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 738. #1234602

  Ina fheidhm maidir leis an mBanc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha (dá ngairtear “an Banc” anseo feasta), oibreoidh an Coinbhinsiún (lena n-áirítear an t-aguisín seo) faoi réir na bhfo-álacha seo a leanas:

  In its application to the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called "the Bank"), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 739. #1235071

  Féadfaidh aon Stát, an tráth a shíneoidh sé gan forcoimeádas maidir le daingniú, a dhaingneoidh sé nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú, trí fhógra a bheidh dírithe chun Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa, go roichfidh an Prótocal seo chun gach ceann nó aon cheann de na críocha a bhfuil sé freagrach ina chaidreamh idirnáisiúnta agus ina bhfuil, de réir Airteagal 63 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, feidhm ag an gCoinbhinsiún sin.

  Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where, according to Article 63 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the said Convention applies.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 740. #1241297

  —(1) Beidh feidhm ag alt 3 den Submarine Telegraph Act, 1885, agus ag Airteagal IV agus ag an gcéad mhír d'Airteagal VII den Choinbhinsiún atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht sin maidir leis na cablaí agus na píp-línte uile faoin mórmhuir agus forléireofar an t-alt sin 3—

  —(1) Section 3 of the Submarine Telegraph Act, 1885, and Article IV and the first paragraph of Article VII of the Convention set out in the Schedule to that Act shall apply in relation to all submarine cables and pipe-lines under the high seas and the said section 3 shall be construed—

  Uimhir 14 de 1968: AN tACHT UM AN SCAIRBH ILCHRÍOCHACH, 1968

 741. #1241550

  (a) maidir le long ar tír Choinbhinsiúin seachas an Stát a máthairthír, an dáta a ndearbhófar faoi alt 30 den Acht seo go bhfuil Rialtas na tíre sin tar éis glacadh, nó tar aontachas a thabhairt, le Coinbhinsiún 1966 nó gur críoch í a roicheann an Coinbhinsiún sin chuici, agus

  ( a ) in relation to a ship whose parent country is a Convention country other than the State, is the date as from which it is declared under section 30 of this Act either that the Government of that country has accepted or acceded to the Convention of 1966 or that it is a territory to which that Convention extends, and

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 742. #1241928

  —(1) Beidh cibé foráil sna rialacha ualachlíne a mheasfaidh an tAire is iomchuí chun a áirithiú maidir le deimhnithe díolúine a eiseofar, de réir Choinbhinsiún 1966, i leith longa lena mbaineann alt 13 den Acht seo agus a eiseofar amhlaidh ag Rialtas seachas an Rialtas go mbeidh, i cibé imthosca a fhorordóidh na rialacha, an éifeacht chéanna acu chun críocha an Achta seo agus dá mba dheimhnithe Coinbhinsiúin bailí iad.

  —(1) The load line rules shall make such provision as appears to the Minister to be appropriate for securing that exemption certificates which, in accordance with the Convention of 1966, are issued in respect of ships to which section 13 of this Act applies, and are so issued by Governments other than the Government, shall in such circumstances as may be prescribed by the rules have the like effect for the purposes of this Act as if they were valid Convention certificates.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 743. #1242509

  (2) Ní dhéanfaidh an Rialtas ordú faoin alt seo ag cur aon fhorálacha de chuid an Achta seo chun feidhme maidir le haon tír nach páirtí i gcoinbhinsiún le haghaidh taibheoirí a chosaint ar páirtí ann freisin an Stát mura deimhin leis an Rialtas go ndearnadh nó go ndéanfar socrú faoi dhlíthe na tíre sin trína dtabharfar leorchosaint sa tír sin do thaibhithe sa Stát.

  (2) The Government shall not make an order under this section applying any of the provisions of this Act in respect of any country which is not a party to a convention for the protection of performers to which the State is also a party unless the Government is satisfied that provision has been or will be made under the laws of that country whereby adequate protection will be given in that country to performances in the State.

  Uimhir 19 de 1968: AN tACHT UM CHOSAINT TAIBHEOIRÍ, 1968

 744. #1281369

  Ní mheasfar gur ligean isteach i gcríoch an Stáit Chonarthaigh lena mbaineann, chun críche a dhlí maidir le daoine teacht isteach nó a ligean isteach sa Stát sin, cur ó bhord, ná seachadadh, ná tógáil i gcoimeád ná bearta eile a shamhlaítear in Airteagal 13, mír 2, ná aischur an duine a bheidh i gceist, agus ní dhéanfaidh aon ní sa Choinbhinsiún seo difear do dhlí de chuid Stáit Chonarthaigh a bhaineann le daoine a ionnarbadh as a chríoch.

  Neither disembarkation, nor delivery, nor the taking of custody or other measures contemplated in Article 13, paragraph 2, nor return of the person concerned, shall be considered as admission to the territory of the Contracting State concerned for the purpose of its law relating to entry or admission of persons and nothing in this Convention shall affect the law of a Contracting State relating to the expulsion of persons from its territory. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 745. #1291016

  Maidir leis na Stáit a luaitear in Airteagal 9 agus sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo más laistigh de chríoch an Stáit chéanna atá na háiteanna dá dtagraítear i bhfomhír (a) de mhír 2 den Airteagal seo i gcás inar ceann de na Stáit dá dtagraítear in Airteagal 9 an Stát sin, mura rud é gur i gcríoch Stáit éigin seachas an Stát sin a rinneadh an cion nó a fuarthas an ciontóir nó an ciontóir líomhnaithe.

  With respect to the States mentioned in Article 9 and in the cases mentioned in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall not apply if the places referred to in subparagraph (a) of paragraph 2 of this Article are situated within the territory of the same State where that State is one of those referred to in Article 9, unless the offence is committed or the offender or alleged offender is found in the territory of a State other than that State.

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 746. #1325502

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú faoin alt seo, forálacha alt 2 den Acht seo a fheidhmiú go hiomlán nó go páirteach agus faoi réir cibé eisceachtaí, oiriúnuithe agus modhnuithe a shonrófar san ordú, maidir le longa lena mbaineann Coinbhinsiún 1969 le linn do na longa sin bheith lasmuigh d'fharraigí teorann an Stáit.

  —(1) The Government may, by order made under this section, apply, in whole or in part and subject to such exceptions, adaptations and modifications as may be specified in the order, the provisions of section 2 of this Act to ships to which the Convention of 1969 applies when such ships are outside the territorial seas of the State.

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 747. #1327353

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun cánachas dúbailte a sheachaint agus chun cosc a chur le himghabháil fioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla, agus an Prótacal do leasú an Choinbhinsiúin, a bhfuil an dá cheann díobh leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla) (An Ríocht Aontaithe), 1976 (I.R.

  "the Convention" means the Convention between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and the Protocol amending the Convention, both of which are set out in the Schedule to the Double Taxation Relief (Taxes on Income and Capital Gains) (United Kingdom) Order, 1976 ( S.I.

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 748. #1357645

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Nua-Eabhrac” an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10ú lá de Mheitheamh, 1958, arb é an Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  "the New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on the 10th day of June, 1958, which Convention is set out in the First Schedule to this Act.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 749. #1357723

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Washington” an Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát Eile a Shocrú a osclaíodh lena shíniú i Washington an 18ú lá de Mhárta, 1965, agus arb é an Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  "the Washington Convention" means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature in Washington on the 18th day of March, 1965, which Convention is set out in the Second Schedule to this Act.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 750. #1357781

  Nuair a bheidh Stát ar bith ag síniú nó ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó nó ag tabhairt fógra faoi shroicheadh faoi airteagal X den Choinbhinsiún seo, féadfaidh sé ar bhonn comhharaíochta, a dhearbhú go gcuirfidh sé an Coinbhinsiún chun feidhme maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtaintí a rinneadh i gcríoch Stáit Chonarthaigh eile agus sa chríoch sin amháin.

  When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 751. #1357782

  Féadfaidh sé a dhearbhú freisin nach gcuirfidh sé an Coinbhinsiún chun feidhme ach amháin maidir le heasaontais a eascróidh ó chomhbhaintí dlíthiúla, conarthach nó eile, a meastar gur comhbhaintí tráchtála iad faoi dhlí náisiúnta an Stáit a dhéanfaidh an dearbhú sin.

  It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 752. #1357866

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 753. #1357869

  Maidir leis na críocha sin nach sroichfidh an Coinbhinsiún seo chucu nuair a bheifear á shíniú nó ag dhaingniú nó ag aontú dó, breithneoidh gach Stát lena mbaineann an bhféadfar na bearta is gá a dhéanamh chun go sroichfeadh feidhm an Choinbhinsiúin seo chuig na críocha sin, ach sin ar an gcoinníoll, más gá sin ar chúiseanna bunreachtúla, go dtoileoidh Rialtais na gcríoch sin leis sin.

  With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 754. #1357874

  (a) Maidir leis na hairteagail sin den Choinbhinsiún seo a thagann faoi réim dhlínse reachtaíochta an údaráis chónaidhme, is iad na hoibleagáidí céanna a bheidh ar an Rialtas cónaidhme ina leith sin is atá ar Stáit Chonarthacha nach Stáit chónaidhme;

  ( a ) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 755. #1357885

  Maidir le gach Stát a bheidh ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis don Stát sin a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 756. #1358137

  (1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint thaidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.

  (1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 757. #1366201

  (2) Féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil go sroichfidh an dearbhú a bheidh tugtha ann chuig aon chríoch a measfaidh rialtas thír choigríche a bheidh sonraithe sa dearbhú sin go bhfuil sé féin freagrach as a caidreamh eachtrach, agus i gcás ordú faoin alt seo dá fhoráil amhlaidh, ansin fad a bheidh an t-ordú i bhfeidhm maidir leis an tír choigríche sin measfar chun críocha an Achta seo gur tír choinbhinsiúin an chríoch a mbeidh an dearbhú ag sroicheadh chuici amhlaidh.

  (2) An order under this section may provide that the declaration contained therein shall extend to any territory for the foreign relations of which the government of a foreign country specified in such declaration considers itself responsible, and in case an order under this section so provides then for so long as the order is in force as regards that foreign country the territory to which the declaration is so extended shall for the purposes of this Act be regarded as being a convention country.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 758. #1366324

  (i) i gcás cearta faoi dhlí tíre coinbhinsiúin ar comhréir nó ar comhréim le cearta póraitheoirí plandaí a bheith deonaithe maidir leis an gcineál áirithe roimh dháta an iarratais, tréimhse is ionann agus an tréimhse dar tosach dáta an deonaithe sin agus dar críoch dáta an iarratais, nó

  (i) in case rights under the law of a convention country corresponding or analogous to plant breeders' rights have, prior to the date of the application, been granted as regards the variety, a period equal to that beginning on the date of such grant and ending on the date of the application, or

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 759. #1407721

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DEN PHRÓTACAL AG LEASÚ CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA EUROCONTROL MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 12ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DEN CHOMHAONTÚ ILTAOBHACH MAIDIR LE TÁILLÍ CÚRSA A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 12ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA (EURO-CONTROL), 1963 AGUS 1971.

  Air Navigation (Eurocontrol) Act, 1971 1971, No. 19 Air Navigation (Eurocontrol) Acts, 1963 and 1971. Number 38 of 1983

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 760. #1444315

  (a) go ndearna tír choinbhinsiúin a mbeidh feidhm ag Cuid II d'Acht 1965 i ndáil léi iarraidh faoin gCuid sin chun an duine lena mbaineann a thabhairt suas di lena thriail mar gheall ar chion maidir leis an ngníomh áirithe agus go bhfuiltear tar éis diúltú go críochnaitheach don iarraidh (cibé acu is mar gheall ar bhreith cúirte é nó ar shlí eile), nó

  ( a ) a convention country in relation to which Part II of the Act of 1965 applies has made a request under that Part for the surrender of the person concerned for the purpose of trying him for an offence in respect of the act in question and the request has been finally refused (whether as the result of a decision of a court or otherwise), or

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 761. #1444353

  —(1) Féadfaidh an Rialtas maidir le gach foráil nó le haon fhoráil d'fhorálacha an Achta seo nach mbeadh, ar leith ón alt seo, feidhm acu ach amháin i ndáil le tíortha coinbhinsiúin, a ordú le hordú go mbeidh feidhm acu (faoi réir cibé eisceachtaí, más ann, a shonrófar san ordú) i ndáil le haon tír nach tír choinbhinsiúin í agus a bhfuil comhaontú eiseachadta i bhfeidhm léi (de réir bhrí Acht 1965) faoi mar atá feidhm acu i ndáil le tír choinbhinsiúin.

  —(1) The Government may by order direct that all or any of the provisions of this Act which would, apart from this section, apply only in relation to convention countries shall apply (subject to such exceptions, if any, as may be specified in the order) in relation to any country which is not a convention country and with which there is in force an extradition agreement (within the meaning of the Act of 1965) as they apply in relation to a convention country.

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 762. #1456591

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BRE-ITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁ-CHTÁLA (LENA nÁIRÍTEAR AN PRÓTACAL ATÁ I gCEANGAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN) A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 27ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1968, DON PHRÓTACAL MAIDIR LE LÉIRIÚ AN CHO-INBHINSIÚIN SIN AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A SÍNÍODH I LUC-SAMBURG AN 3ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1971, AGUS DO NA COINBHINSIÚIN A FHORÁLANN D'AONTACHAS AN STÁIT, NA DANMHAIRGE, NA RÍOCHTA AON-TAITHE AGUS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS LEIS AN bPRÓTACAL SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE DE DHROIM NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS GAOLMHAR LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS (INCLUDING THE PROTOCOL ANNEXED TO THAT CONVENTION) SIGNED AT BRUSSELS ON THE 27TH DAY OF SEPTEMBER, 1968, THE PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF THAT CONVENTION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES SIGNED AT LUXEMBOURG ON THE 3RD DAY OF JUNE, 1971, AND THE CONVENTIONS PROVIDING FOR THE ACCESSION OF THE STATE, DENMARK, THE UNITED KINGDOM AND THE HELLENIC REPUBLIC TO THAT CONVENTION AND THAT PROTOCOL AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 763. #1456870

  —(1) Faoi réir Theideal II den Choinbhinsiún, maidir le dlínse na Cúirte Cuarda i dtaca le himeachtaí a fhéadfar a thionscnamh sa Stát de bhua Airteagal 2, 8.1, 11 nó 14, beidh sí, i gcás go gcinnfí, ar leith ón bhfo-alt seo, an dlínse sin faoi threoir na háite ina bhfuil cónaí ar an gcosantóir nó ar dhuine de na cosantóirí nó ina seolann sé gnó, á feidhmiú ag breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh de thuras na huaire sannta don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an gcosantóir nó ar dhuine de na cosantóirí nó ina seolann sé aon ghairm, gnó nó slí bheatha.

  —(1) Subject to Title II of the Convention, the jurisdiction of the Circuit Court as respects proceedings that may be instituted in the State by virtue of Article 2, 8. 1, 11 or 14 shall, where, apart from this subsection, that jurisdiction would be determined by reference to the place where the defendant or one of the defendants resides or carries on business, be exercised by the judge of the Circuit Court for the time being assigned to the circuit where the defendant or one of the defendants ordinarily resides or carries on any profession, business or occupation.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 764. #1457033

  Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit Chonarthaigh i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge, beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin, nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin, i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú.

  Where by virtue of this Convention a court of a Contracting State has jurisdiction in actions relating to liability arising from the use or operation of a ship, that court, or any other court substituted for this purpose by the internal law of that State, shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 765. #1457202

  Féadfar cibé bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, a bheidh ar fáil faoi dhlí Stáit Chonarthaigh a iarraidh ar chúirteanna an Stáit sin, fiú más rud é, faoin gCoinbhinsiún seo, go bhfuil dlínse ag cúirteanna Stáit Chonarthaigh eile maidir le substaint an ábhair.

  Application may be made to the courts of a Contracting State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another Contracting State have jurisdiction as to the substance of the matter. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 766. #1457661

  Nuair a dhéanfar faoi chuimsiú Airteagal 69 (5) den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975, Airteagail 52 agus 53 den Choinbhinsiún seo a chur chun feidhme ar na forálacha a bhaineann le residence i dtéacs Béarla an chéad Choinbhinsiúin sin, is tuigthe tagairt do residence sa téacs sin a bheith ina tagairt do shainchónaí in Airteagail 52 agus 53 thuasluaite.

  Articles 52 and 53 of this Convention shall, when applied by Article 69 (5) of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975, to the provisions relating to 'residence' in the English text of that Convention, operate as if 'residence' in that text were the same as 'domicile' in Articles 52 and 53.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 767. #1457663

  Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun Paitinní Eorpacha a Dheonú a síníodh i München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit Chonarthaigh, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin nach paitinn Chomhphobail de bhua fhorálacha Airteagal 86 den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975.

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Contracting State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State which is not a Community patent by virtue of the provisions of Article 86 of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 768. #1457753

  Na forálacha sin den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, agus na cinn sin den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá i gceangal leis, is infheidhme nuair a iarrtar ar an gCúirt réamhrialú a thabhairt, beidh feidhm acu mar an gcéanna, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an bPrótacal seo, ar aon nós imeachta maidir le léiriú an Choinbhinsiúin agus na n-ionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1.

  Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the Convention and the other instruments referred to in Article 1.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 769. #1457839

  Ach nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a síníodh sa Bhruiséil an 10 Bealtaine 1952, i bhfeidhm i gcás ceann de na Stáit sin, scoirfidh na forálacha seo d'éifeacht a bheith acu i gcás an Stáit sin.

  However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 770. #1461557

  —Más rud é gur long a iompraíonn ola i mbulc mar lasta is cúis le damáiste ó thruailliú sa Stát agus i dTír Choinbhinsiúin amháin nó níos mó, cibé acu atá an long sin laistigh nó lasmuigh den Stát, agus go bhfuil úinéir na loinge sin faoi dhliteanas i leith an damáiste sin de bhun alt 7, agus más rud é go bhfuil úinéir na loinge sin faoi dhliteanas i leith an damáiste sin faoi dhlí aon Tíre Coinbhinsiúin eile lena mbaineann, measfar, maidir leis an dliteanas i leith an damáiste sin, chun críocha an Achta seo agus chun críocha aon imeachtaí dlí faoin Acht seo i ndáil leis an damáiste sin, gur tabhaíodh sa Stát é.

  —Where pollution damage is caused in the State and in one or more Convention Countries by a ship carrying oil in bulk as cargo, whether such ship is within or without the State, and the owner of such ship is liable for such damage pursuant to section 7, and where the owner of such ship is liable for such damage under the law of any other Convention Country concerned, the liability for such damage shall be regarded, for the purposes of this Act and for the purposes of any legal proceedings under this Act in relation to such damage, as having been incurred in the State.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 771. #1461569

  (d) i gcás go bhfuil scaoileadh amach ola ina chúis le damáiste ó thruailliú sa Stát agus i gcríoch aon Tíre Coinbhinsiúin agus gur chuir úinéir na loinge ónar scaoileadh amach an ola teorainn lena dhliteanas de réir an Achta seo beidh feidhm, maidir le comhiomlán a dhliteanais sa Stát agus in aon Tír Choinbhinsiúin lena mbaineann, ag an teorainn sin ar dhliteanas an úinéara;

  ( d ) where a discharge of oil causes pollution damage both in the State and in the territory of any Convention Country, and the owner of the ship from which the oil was discharged has limited his liability in accordance with this Act, the limitation on the liability of the owner shall apply to the aggregate of his liability in the State and in any Convention Country concerned;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 772. #1461571

  (e) más rud é, de réir dlí Tíre Coinbhinsiúin, gur chuir úinéir teorainn lena dhliteanas beidh an chúirt, an binse nó an t-údarás riaracháin sa Tír Choinbhinsiúin sin, a bhfuil an dlínse nó an chumhacht aige dliteanas a chinneadh i leith damáiste ó thruailliú agus cúiteamh a dhámhachtain i leith an chéanna, inniúil go heisiach chun gach ní a chinneadh a bhaineann le ceapadh agus le dáileadh aon airgead a taisceadh leis an gcúirt, leis an mbinse nó leis an údarás riaracháin, de réir mar a bheidh, maidir le dliteanas an úinéara.

  ( e ) where, in accordance with the law of a Convention Country, an owner has limited his liability, the court, tribunal or administrative authority in that Convention Country that has the jurisdiction or power to determine liability for pollution damage and to award compensation therefor shall be exclusively competent to determine all matters relating to the appointment and distribution of any monies lodged with the court, tribunal or administrative authority, as the case may be, in respect of the owner's liability.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 773. #1461692

  agus a thaispeánfaidh go bhfuil, maidir leis an long, conradh árachais nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm, a shásaíonn dlí na Tíre Coinbhinsiúin sin lena mbaineann nó an Stát, de réir mar a bheidh, maidir le hola a iompar i mbulc.

  and showing that there is in force, in respect of the ship, a contract of insurance or other financial security which satisfies the law of that Convention Country concerned or the State, as the case may be, relating to the bulk carriage of oil.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 774. #1461883

  (3) Más rud é, maidir le hiarratas de bhun alt 26 chun cinneadh a fhorghníomhú, go léirítear, de réir dhlíthe na Tíre Coinbhinsiúin ina ndearnadh an cinneadh, go bhfuil ús inghnóthaithe faoin gcinneadh ó dháta nó am áirithe, déanfar an ráta úis agus an dáta nó an t-am óna mbeidh sé inghnóthaithe a bhreacadh ar an ordú chun an cinneadh a fhorghníomhú, má dhéantar ordú den sórt sin, agus beidh ús, de réir na sonraí a bheidh breactha, ag gabháil leis an tsuim a bheidh dlite ar scór an chinnidh, seachas aon suim a bheidh dlite de bhun fho-alt (2).

  (3) Where, on an application pursuant to section 26 for the enforcement of a determination, it is shown that, in accordance with the laws of the Convention Country in which the determination was made, interest is recoverable under the determination from a particular date or time, the rate of interest and the date or time from which it is recoverable shall be noted on the order for enforcement, if such order is made, and the sum due on foot-of the determination, other than any sum due pursuant to subsection (2), shall carry interest in accordance with the noted particulars.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 775. #1461897

  (c) más rud é, maidir leis an duine ar tionscnaíodh na himeachtaí ina aghaidh as ar tháinig an cinneadh, nach bhfuair sé fógra sách luath, d'ainneoin go bhféadfadh gur seirbheáladh mar is cuí fógra cuí faoi na himeachtaí air sa Tír Choinbhinsiúin lena mbaineann, chun a chumasú dó na himeachtaí a chosaint nó, de réir mar a bheidh, iarratas a dhéanamh go ndéanfaí na himeachtaí a athbhreithniú;

  ( c ) the person against whom the proceedings which resulted in the determination were brought did not, notwithstanding that due notice of the proceedings may have been duly served on him in the Convention Country concerned, receive notice in sufficient time to enable him to defend the proceedings or, as the case may be, to apply for the proceedings to be reviewed;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 776. #1461979

  (2) Beidh dlínse ag an gCúirt in aon chaingean a thosófar in aghaidh an Chiste maidir le damáiste ó thruailliú sa Stát in aon chás inar tionscnaíodh caingean in aghaidh úinéara loinge nó a ráthóra i dtír is páirtí sa Choinbhinsiún ar Dhliteanas ach nach páirtí sa Choinbhinsiún ar an gCiste.

  (2) The Court shall have jurisdiction in any action commenced against the Fund in respect of pollution damage in the State in any case where an action has been brought against the owner of a ship or his guarantor in a country which is a party to the Liability Convention but is not a party to the Fund Convention.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 777. #1466218

  (2) I gcás gur páirtí stát i gceann amháin nó níos mó de Phrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá ach nach páirtí é sna Prótacail sin go léir, ní bheidh feidhm ag an gCuid seo maidir leis an stát sin ach amháin i ndáil leis an bPrótacal nó leis na Prótacail ar páirtí ann nó iontu an stát sin.

  (2) Where a state is a party to one or more of the 1975 Protocols to the Warsaw Convention but is not a party to all of those Protocols, this Part shall apply to that state only in relation to the Protocol or Protocols to which that state is a party.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 778. #1466224

  (2) Féadfaidh an tAire le hordú ó am go ham, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, a dheimhniú cé hiad na stáit is páirtithe i bPrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá nó, de réir mar a bheidh, in aon Phrótacal acu sin, nó féadfaidh sé a dheimhniú cad iad na críocha ar páirtithe na stáit sin maidir leo, agus cá mhéad a bhain na stáit sin leas as an gceart forchoimeádta dá bhforáiltear in Airteagal X den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid II den Chéad Sceideal nó in Airteagal XI den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid III den Sceideal sin nó in Airteagal XXI den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid IV den Sceideal sin.

  (2) The Minister, after consultation with the Minister for Foreign Affairs, may by order from time to time certify the states that are parties to the 1975 Protocols to the Warsaw Convention or, as the case may be, to any of those Protocols, or may certify in respect of which of their territories such states are parties, and to what extent such states have availed themselves of the right of reservation provided for in Article X of the Protocol set out in Part II of the First Schedule or in Article XI of the Protocol set out in Part III of that Schedule or in Article XXI of the Protocol set out in Part IV of that Schedule.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 779. #1466423

  Ní bheidh aon ábhar caingne ann maidir le foghail nó maidir le núis mura mbeidh de chúis leis ach aerárthach d'eitilt os cionn aon mhaoine ar airde atá réasúnta ag féachaint don ghaoth, don aimsir agus d'imthosca uile an cháis, nó mura mbeidh de chúis leis ach gnáththeagmhais na heitilte, fad a chomhlíonfar go cuí na forálacha in aon ordú arna dhéanamh faoi Chuid II den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946 , chun éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún Chicago nó chun forlíonadh a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún sin.”

  An action shall not lie in respect of trespass or in respect of nuisance by reason only of the flight of aircraft over any property at a height above the ground which, having regard to wind, weather and all the circumstances of the case is reasonable, or the ordinary incidents of the flight, so long as the provisions of any order made under Part 11 of the Air Navigation and Transport Act, 1946 , to give effect to, or to supplement, the Chicago Convention have been duly complied with.".

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 780. #1466536

  Prótacal Breise Uimh. 1 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929.

  Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 781. #1466579

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention provided that the place of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol, or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 782. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 783. #1466648

  Prótacal Breise Uimh. 2 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 784. #1466651

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 785. #1466698

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 786. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 787. #1466767

  Prótacal Breise Uimh. 3 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955 agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971.

  Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 788. #1466770

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955, agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols done at The Hague on 28th September 1955, and at Guatemala City on 8th March 1971,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 789. #1466833

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955, and at Guatemala City in 1971 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 790. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 791. #1466914

  Prótacal Breise Uimh. 4 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 792. #1466917

  De Bhrí gurb inmhianaithe leo go leasófaí an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955,

  CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28th September 1955,

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 793. #1467175

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríoch dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 794. #1467239

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 795. #1470972

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch arna dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d'Eanáir, 1981, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Convention" means the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data done at Strasbourg on the 28th day of January, 1981, the text of which is set out in the First Schedule to this Act;

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 796. #1471353

  (10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haistriú sonraí má cheanglaítear nó má údaraítear aistriú na sonraí nó na faisnéise arb í atá sna sonraí le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó má cheanglaítear an t-aistriú sin le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát.

  (10) This section shall not apply to a transfer of data if the transfer of the data or the information constituting the data is required or authorised by or under any enactment or required by any convention or other instrument imposing an international obligation on the State.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 797. #1471355

  (11) Chun críocha an ailt seo, measfar gur i stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún atá áit má bhíonn an áit sin in aon chríoch a bhfuil an stát faoi cheangal amhlaidh maidir léi.

  (11) For the purposes of this section, a place shall be deemed to be in a state bound by the Convention if it is in any territory in respect of which the state is so bound.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 798. #1471790

  Mar an gcéanna, ní fhéadfaidh Páirtí nach ndearna ceann éigin de na leathnuithe dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 2.b nó c thuas, a éileamh go ndéanfaí an coinbhinsiún seo a fheidhmiú, ar na pointí sin, maidir le Páirtí atá tar éis na leathnuithe sin a dhéanamh.

  Likewise, a Party which has not made one or other of the extensions provided for in sub-paragraphs 2.b or c above may not claim the application of this convention on these points with respect to a Party which has made such extensions.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 799. #1471793

  Tiocfaidh na dearbhuithe dá bhforáiltear i mír 2 thuas in éifeacht a luaithe a thiocfaidh an coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát a rinne iad, má rinneadh iad an tráth sínithe nó an tráth a taisceadh a ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha, fhormheasta nó aontachais, nó trí mhí ón tráth a bhfaighidh Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa iad, má rinneadh iad aon tráth níos déanaí.

  The declarations provided for in paragraph 2 above shall take effect from the moment of the entry into force of the convention with regard to the State which has made them if they have been made at the time of signature or deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or three months after their receipt by the Secretary General of the Council of Europe if they have been made at any later time.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 800. #1472024

  Maidir le haon Bhallstát a léireoidh iardain go dtoilíonn siad a bheith faoi cheangal aige, tiocfaidh an coinbhinsiún i bhfeidhm an chéad lá den mhí i ndiaidh tréimhse trí mhí a bheith caite tar éis an dáta a thaiscfear an ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó fhormheasta.

  In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 801. #1472032

  Maidir le haon Stát aontach, tiocfaidh an coinbhinsiún i bhfeidhm an chéad lá den mhí i ndiaidh tréimhse trí mhí a bheith caite tar éis an dáta a thaiscfear an ionstraim aontachais le hArd-Rúnaí Chomhairle na hEorpa.

  In respect of any acceding State, the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 802. #1472041

  Maidir le críoch den sórt sin, tiocfaidh an coinbhinsiún i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí i ndiaidh tréimhse trí mhí a bheith caite tar éis an dáta a bhfaighidh an tArd-Rúnaí an dearbhú sin.

  In respect of such territory the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 803. #1476352

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOINBHINSIÚN LENA nDÉAN-TAR FORÁIL MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA A BHUNÚ AGUS A OIBRIÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE, AR A nÁIRÍTEAR ÍOC-AÍOCHTAÍ, A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO THE ACCEPTANCE BY THE STATE OF THE CONVENTION PROVIDING FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY AND TO PROVIDE FOR MATTERS, INCLUDING PAYMENTS, RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 804. #1476362

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún (a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo) lena ndéantar foráil maidir leis an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta a bhunú agus a oibriú;

  "the Convention" means the Convention (the text of which is set out in the Schedule to this Act) providing for the establishment and operation of the Multilateral Investment Guarantee Agency;

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 805. #1476372

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a dtiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le hÉirinn de réir théarmaí Alt (c) d'Airteagal 61 den Choinbhinsiún.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Convention enters into force for Ireland in accordance with the terms of Section (c) of Article 61 of the Convention.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 806. #1476503

  (i) Laistigh de nócha lá ón dáta a dtiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis an mball sin, déanfar deich faoin gcéad de phraghas gach scaire a íoc in airgead tirim mar a leagtar síos in Alt (a) d'Airteagal 8 agus íocfar deich faoin gcéad eile i bhfoirm nótaí gealltanais doshannta neamhúsmhara nó oibleagáidí dá samhail a bheidh le sóinseáil, de bhun cinneadh ón mBord, chun freastal d'oibleagáidí na Gníomhaireachta.

  (i) Within ninety days from the date on which this Convention enters into force with respect to such member, ten percent of the price of each share shall be paid in cash as stipulated in Section (a) of Article 8 and an additional ten percent in the form of non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes or similar obligations to be encashed pursuant to a decision of the Board in order to meet the Agency's obligations.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 807. #1476951

  Féadfaidh aon bhall, tar éis trí bliana a bheith caite ón dáta ar ar tháinig an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis an mball sin, éirí as an nGníomhaireacht tráth ar bith trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Ghníomhaireacht ag a príomh-oifig.

  Any member may, after the expiration of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member, withdraw from the Agency at any time by giving notice in writing to the Agency at its principal office.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 808. #1476998

  (a) Aon cheist a éireoidh idir aon bhall den Ghníomhaireacht agus an Ghníomhaireacht, nó idir baill den Ghníomhaireacht, maidir le léiriú nó feidhmiú fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, cuirfear faoi bhráid an Bhoird í le cinneadh a dhéanamh uirthi.

  ( a ) Any question of interpretation or application of the provisions of this Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among members of the Agency shall be submitted to the Board for its decision.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 809. #1477046

  (c) Maidir le gach Stát a thaiscfidh a ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó fhormheasa tar éis don Choinbhinsiún seo teacht i bhfeidhm, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ina leith ar dháta an taiscthe sin.

  ( c ) For each State which deposits its instrument of ratification, acceptance or approval after this Convention shall have entered into force, this Convention shall enter into force on the date of such deposit.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 810. #1477081

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo maidir leis na críocha go léir atá faoi dhlínse baill, lena n-áirítear na críocha a bhfuil ball freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta, seachas críocha a ndéanann an ball sin iad a eisiamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do thaisclann an Choinbhinsiúin seo tráth daingnithe, glactha nó formheasa, nó tráth dá éis sin.

  This Convention shall apply to all territories under the jurisdiction of a member including the territories for whose international relations a member is responsible, except those which are excluded by such member by written notice to the depository of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 811. #1479950

  —(1) Sa Chuid seo ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh ar síníodh iad araon sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  —(1) In this Part "the Conventions" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships and the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision both signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 812. #1480074

  (d) má thig an t-éileamh as imbhualadh nó in imthosca atá faoi réim Airteagal 13 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um aontú rialacha áirithe dlí maidir le himbhualadh idir soithí, a síníodh sa Bhruiséil an 23 Meán Fómhair, 1910;

  ( d ) if the claim arose out of a collision or in circumstances covered by Article 13 of the International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collisions between vessels, signed at Brussels on 23rd September, 1910;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 813. #1480098

  (5) Más tríú páirtí seachas an t-éilitheoir bunaidh a dhearbhaíonn éileamh muirí cibé acu trí sheachaíocht, sannadh nó ar shlí eile, measfar maidir leis an tríú páirtí sin, chun críche an Choinbhinsiúin seo, go mbeidh an gnáthchónaí nó an phríomh-áit ghnó chéanna aige atá ag an éilitheoir bunaidh.

  (5) When a maritime claim is asserted by a third party other than the original claimant, whether by subrogation, assignment or otherwise, such third party shall, for the purpose of this Convention, be deemed to have the same habitual residence or principal place of business as the original claimant. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 814. #1480106

  (a) an ceart a fhorchoimeád gan an Coinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm maidir le gabháil loinge mar gheall ar aon cheann de na héilimh a áirítear i míreanna (o) agus (p) d'Airteagal 1, ach a ndlíthe baile a chur i bhfeidhm maidir le héilimh den sórt sin;

  ( a ) the right not to apply this Convention to the arrest of a ship for any of the claims enumerated in paragraphs (o) and (p)of Article 1, but to apply their domestic laws to such claims;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 815. #1480123

  (b) Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir le gach Stát sínitheach a dhaingneoidh é tar éis thaisceadh an dara hionstraim dhaingniúcháin, sé mhí tar éis dháta taiscthe ionstraim dhaingniúcháin an Stáit sin.

  ( b ) This Convention shall come into force in respect of each signatory State which ratifies it after the deposit of the second instrument of ratification six months after the date of the deposit of the instrument of ratification of that State. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 816. #1480130

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát aontach sé mhí tar éis an dáta a bhfaighfear an fógra sin ach ní thiocfaidh sé i bhfeidhm roimh theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin de réir fhorálacha Airteagal 14 (a).

  The Convention shall come into force in respect of the acceding State six months after the date of the receipt of such notification but not before the Convention has come into force in accordance with the provisions of Article 14 (a). [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 817. #1480133

  Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach trí bliana tar éis don Choinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin nó tráth ar bith dá éis sin iarraidh a dhéanamh go gcomórfar comhdháil chun leasuithe a bhreithniú ar an gCoinbhinsiún.

  Any High Contracting Party may three years after the coming into force of this Convention in respect of such High Contracting Party or at any time thereafter request that a conference be convened in order to consider amendments to the Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 818. #1480143

  Sé mhí tar éis an dáta a bhfaighidh Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra sin beidh na críocha a bheidh ainmnithe ann faoi réim an Choinbhinsiúin, ach ní bheidh an réim sin ag an gCoinbhinsiún roimh dháta theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  The Convention shall six months after the date of the receipt of such notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs extend to the territories named therein, but not before the date of the coming into force of the Convention in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 819. #1480222

  (b) Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir le gach Stát sínitheach a dhaingneoidh é tar éis thaisceadh an dara hionstraim dhaingniúcháin, sé mhí tar éis dháta taiscthe ionstraim dhaingniúcháin an Stáit sin.

  ( b ) This Convention shall come into force in respect of each signatory State which ratifies it after the deposit of the second instrument of ratification six months after the date of the deposit of the instrument of ratification of that State. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 820. #1480229

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát aontach sé mhí tar éis an dáta a bhfaighfear an fógra sin ach ní thiocfaidh sé i bhfeidhm roimh theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin de réir fhorálacha Airteagal 12 (a).

  The Convention shall come into force in respect of the acceding State six months after the date of the receipt of such notification but not before the Convention has come into force in accordance with the provisions of Article 12 (a). [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 821. #1480232

  Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach trí bliana tar éis don Choinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin nó tráth ar bith dá éis sin iarraidh a dhéanamh go gcomórfar comhdháil chun leasuithe a bhreithniú ar an gCoinbhinsiún.

  Any High Contracting Party may three years after the coming into force of this Convention in respect of such High Contracting Party or at any time thereafter request that a conference be convened in order to consider amendments to the Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 822. #1480242

  Sé mhí tar éis an dáta a bhfaighidh Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra sin beidh na críocha a bheidh ainmnithe ann faoi réim an Choinbhinsiúin, ach ní bheidh an réim sin ag an gCoinbhinsiún roimh dháta theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  The Convention shall six months after the date of the receipt of such notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs extend to the territories named therein, but not before the date of the coming into force of the Convention in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 823. #1506465

  1. Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo maidir le gach conradh le haghaidh iompar earraí de bhóthar i bhfeithiclí ar luaíocht, i gcás áit tógtha na n-earraí agus an áit a bheidh ceaptha le haghaidh seachadadh, mar a shonraítear sa chonradh, a bheith suite in dhá thír éagsúla, ar tír chonarthach tír amháin díobh ar a laghad, is cuma cá gcónaíonn na páirtithe ná cén náisiúntacht atá acu. [EN]

  2.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 824. #1506482

  Comhaontaíonn na Páirtithe Conarthacha gan athrú a dhéanamh ar aon fhoráil d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo trí chomhaontuithe speisialta idir dhá pháirtí nó níos mó díobh, ach amháin chun an Coinbhinsiún a dhéanamh neamh-infheidhme i dtaca lena dtrácht teorann nó, maidir le nótaí coinsíneachta is ionann is teideal ar na hearraí, úsáid na nótaí coinsíneachta sin a údarú in oibríochtaí iompair a bheidh go hiomlán laistigh dá gcríoch.

  The Contracting Parties agree not to vary any of the provisions of this Convention by special agreements between two or more of them, except to make it inapplicable to their frontier traffic or to authorise the use in transport operations entirely confined to their territory of consignment notes representing a title to the goods. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 825. #1506486

  I gcás, le linn cuid den turas, gur ar muir, ar iarnród, ar uiscebhealaí intíre nó d'aer, a iomprófar an fheithicil ina mbeidh na hearraí agus, ach amháin mar a mbeidh forálacha airteagal 14 infheidhme, nach ndíluchtaítear na hearraí as an bhfeithicil, beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo mar sin féin maidir leis an iompar úile.

  Where the vehicle containing the goods is carried over part of the journey by sea, rail, inland waterways or air, and, except where the provisions of article 14 are applicable, the goods are not unloaded from the vehicle, this Convention shall nevertheless apply to the whole of the carriage.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 826. #1506754

  Más rud e, faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, go ndlífidh iompróir cúiteamh a íoc maidir le caillteanas iomlán nó páirt-chaillteanas earraí, ríomhfar an cúiteamh sin faoi threoir luach na n-earraí san áit agus ag an am ar glacadh iad lena n-iompar.

  When, under the provisions of this Convention, a carrier is liable for compensation in respect of total or partial loss of goods, such compensation shall be calculated by reference to the value of the goods at the place and time at which they were accepted for carriage.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 827. #1506987

  Féadfaidh aon tír, an tráth a thaiscfidh sí a hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais, nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sí freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta.

  Any country may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 828. #1506994

  Más rud é, maidir le haon díospóid idir dhá Pháirtí Chonarthacha nó níos mó i dtaobh léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo, nach féidir leis na páirtithe í a réiteach trí chomhchaibidlí nó trí mhodhanna eile, féadfar, má iarrann aon cheann de na Páirtithe Conarthacha lena mbaineann é, an díospóid a tharchur lena réiteach chuig an gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta.

  Any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Convention, which the parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request of any one of the Contracting Parties concerned, be referred for settlement to the International Court of Justice. [GA]