Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

comhaontaigh

comhaontú

9,390 toradh in 1,144 doiciméad

 1. #1125211

  ansin, maidir leis an méad sin den pheitriliam sin a thabharfar, má thugtar aon pheitriliam, go huachtar ag tobar peitriliaim, sa limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin (mar mhínítear le fo-alt (1) d'alt 33 den Acht seo), is é ráta an ríchíosa sin ráta a mbeidh an chomhréir chéanna idir é agus an ráta a socraíodh leis an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh idir an chuid den limistéar lena mbainfidh an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí agus a bheidh laistigh den limistéar ceaptha sin agus an limistéar ceaptha sin agus ní hé an ráta a bheidh socair tríd an dámhachtain nó an comhaontú iomchuí.

  the said royalty rent, in respect of so much if any of that petroleum as is brought to the surface at a petroleum well within the appointed area in relation to that petroleum well (as defined by subsection (1) of section 33 of this Act), shall, in lieu of being at the rate fixed by the relevant award or agreement, be at a rate which bears to the rate fixed by the relevant award or agreement the same proportion as that part of the area to which the relevant award or agreement relates and which is inside the said appointed area bears to the said appointed area.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 2. #1234935

  Daingneofar an Prótocal an tráth céanna, nó tar éis an trátha, a dhaingneofar an Comhaontú.

  The Protocol shall be ratified at the same time as or after the ratification of the Agreement.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 3. #1408046

  Conarthaí leanúnacha áirithe a shlánchoimeád agus oiriúnú a dhéanamh ar thagairtí áirithe don Aire Poist agus Telegrafa agus don Aire Iompair i ndoiciméid áirithe. 7. —(1) (a) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Poist agus Telegrafa, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine i gcomhalladh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo nó a rinne aon duine nó a thug aon duine don Aire Poist agus Telegrafa agus a ghlac an tAire Poist agus Telegrafa nó a glacadh thar a cheann i gcomhalladh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Poist agus Telegrafa i gcomhalladh feidhme den sórt sin agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Poist agus Telegrafa iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (b) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an tAire Iompair, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine nó a rinne nó a thug aon duine don Aire Iompair, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Iompair agus duine eile agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Iompair iontu agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i ngníomh ag an Aire Cumarsáide nó ina choinne. [EN] (2) (a) Ar an lá ceaptha agus dá éis, forléireofar mar thagairtí don Aire Cumarsáide tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, i meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais aon chuideachta agus baint acu le feidhm a aistrítear le halt 3 den Acht seo. [EN]

  Application of public moneys granted for financial year 1984 for salaries and expenses of offices of Minister for Posts and Telegraphs and Minister for Transport.

  Uimhir 40 de 1983: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1983

 4. #1401475

  (I) a n-íoctar cíos nó íocaíocht eile dá shamhail arb amhlaidh dá méid iomlán don tréimhse dár comhaontaíodh í gur lú é, ag féachaint do na luachanna agus do na himthosca eile a bhí i réim an tráth a comhaontaíodh ar mhéid an chíosa nó na híocaíochta eile, ná méid iomlán an chíosa nó na híocaíochta eile maidir leis an léas, an comhaontú nó an ceadúnas sin (dá ngairtear “an cíos neamhthuilleamaíoch” anseo feasta) don tréimhse sin a bhféadfaí bheith ag súil go gcomhaontófaí air an tráth sin ag féachaint do na luachanna sin agus do na himthosca eile sin dá mba ar an margadh oscailte agus ar neamhthuilleamaí a dhéanfaí na caibidlí i ndáil leis an léas, an comhaontú nó an ceadúnas sin agus dá mba nach raibh an duine atá i dteideal an chíosa sin nó na híocaíochta sin i dteideal aon chomaoine eile maidir leis an léas, an comhaontú nó an ceadúnas, agus

  (I) a rent or other like payment is made of a total amount for the period for which it is agreed upon which, having regard to the values and other circumstances prevailing at the time the amount of the rent or other payment was agreed upon, is less than the total amount of the rent or other payment in respect of such lease, agreement or licence (hereafter referred to as "the arm's length rent") for that period which might be expected to have been agreed upon at that time having regard to those values and other circumstances if the negotiations for such lease, agreement or licence had been conducted in the open market at arm's length and there was no other consideration which the person entitled to the said rent or other payment was entitled to in respect of the lease, agreement or licence, and

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 5. #1001703

  (b) Má gheibheann an Chúirt, laistigh den tréimhse sin, fógra i dtaobh agóide i gcoinne an comhaontú a chlárú, déanfaidh an Chúirt, mura measa sí an agóid a bheith suaibhreosach, an agóid a bhreithniú agus bhéarfaidh éisteacht do gach páirtí a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith acu ann agus ar mian leo éisteacht a fháil, agus más deimhin leis an gCúirt, tar éis an bhreithnithe sin, ná fuil an comhaontú do réir na gceanglas a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo, diúltóidh an Chúirt an comhaontú a chlárú.

  ( b ) If within that period the Court receives notice of an objection to the agreement being registered, the Court shall, unless it considers the objection frivolous, consider the objection and shall hear all parties appearing to the Court to be interested and desiring to be heard, and if, after such consideration, the Court is satisfied that the agreement does not comply with the requirements specified in subsection (3) of this section, the Court shall refuse to register the agreement.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 6. #1030383

  (ii) féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthar, ar a mbeidh cúram cothabhála an bhóthair phoiblí, comhaontú a dhéanamh, roimh an dáta ceaptha, chun an droichead a dhíchur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí a chur i riocht a bheas comhionann nó comháisiúil leis an riocht ina raibh sé sar ar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí a chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus sa chás sin beidh, ar an gcomhaontú d'fhorghníomhú, deireadh le dliteanas (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú) an Bhoird chun an droichead a chothabháil,

  (ii) the Board and the road authority, charged with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the Board to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 7. #1030405

  (ii) féadfaidh an Bord agus an t-údaras bóthar, ar a mbeidh cúram cothabhála an bhóthair phoiblí, comhaontú a dhéanamh, roimh an dáta ceaptha, chun an droichead a dhíchur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí a chur i riocht a bheas comhionann nó comháisiúil leis an riocht ina raibh sé sar ar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí a chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus sa chás sin beidh, ar an gcomhaontú d'fhorghníomhú, deireadh le dliteanas (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú) an Bhoird chun an droichead a chothabháil,

  (ii) the Board and the road authority charged with the maintenance of the public road may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the Board to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 8. #1134889

  (a) i gcás an tiarna talún agus an tionónta a bheith tar éis comhaontú ar an gcíos a bheidh le n-íoc ag an tionónta agus nach mó an cíos ar a mbeifear tar éis comhaontú amhlaidh ná an tsuim arb é cíos dleathach na teaghaise é an tráth sin, is é an cíos ar a mbeifear tar éis comhaontú amhlaidh an cíos a bheidh le n-íoc agus a leanfaidh de bheith le n-íoc, go dtí go n-athrófar é trí chomhaontú nó trí fhógra faoin alt seo, ag an tionónta i leith na teaghaise;

  ( a ) where the landlord and the tenant agree upon the rent to be paid by the tenant and the rent so agreed upon does not exceed the amount which is then the lawful rent of the dwelling, the rent so agreed upon shall, until varied by agreement or by a notice under this section, be and continue to be the rent to be paid by the tenant in respect of the dwelling;

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 9. #1219187

  —I gcás ina bhfaighfear faoin Acht seo an feo simplí i dtalamh atá forléasta le léas ina bhfuil cúnant, coinníoll nó comhaontú a chosnaíonn nó a mhéadaíonn taitneamhachtaí aon talún atá á áitiú ag úinéir leas an léasóra sa léas nó a bhaineann le comhlíonadh dualgais a fhorchuireann reacht ar an úinéir sin nó le ceart slí thar an talamh atá forléasta leis an léas nó ceart siltin nó ceart eile is gá chun forbairt talún, seachas an talamh atá forléasta leis an léas, a áirithiú nó chun cabhrú leis an bhforbairt sin, leanfaidh an cúnant, an coinníoll nó an comhaontú de lán-fheidhm agus de lán-éifeacht a bheith aige d'ainneoiu aon ní atá san Acht seo agus beidh sé inchurtha i bhfeidhm, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm aige maidir le ceart slí, ceart siltin nó ceart eile mar a dúradh, ag an úinéir sin nó ag a ionadaithe pearsanta nó ag a chomharbaí i dteideal ionann is nár tharla an fáil agus, i gcás cúnant, coinníoll nó comhaontú nach bhfuil feidhm den sórt sin aige, beidh sé inchurtha i bhfeidhm ag aon duine arb éagóir air a shárú.

  —Where the fee simple in land demised by a lease containing a covenant, condition or agreement which protects or enhances the amenities of any land occupied by the owner of the lessor's interest in the lease or relates to the performance of a duty imposed by statute on such owner or to a right of way over the land demised by the lease or a right of drainage or other right necessary to secure or assist the development of land other than the land demised by the lease is acquired under this Act, the covenant, condition or agreement shall, notwithstanding anything contained in this Act, continue in full force and effect and shall be enforceable, in the case of a covenant, condition or agreement which does not relate to a right of way, right of drainage or other right aforesaid, by such owner or his personal representatives or successors in title as if the acquisition had not occurred and, in the case of a covenant, condition or agreement which does so relate, by any person aggrieved by the breach thereof.

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 10. #151502

  Roimh chomhaontú a ghlacadh nó dá éis nó roimh feistiúchán rannpháirtí a cheangal nó dá éis, féadfaidh an tAire urrús a éileamh i cibé foirm agus de cibé suim is dóigh leis is gá, chun íoc aon ranníoca, táille nó éilimh a bheidh dlite i leith seirbhísí telex a urrú agus, d'éagmais an urrúis sin, féadfaidh an t Aire , murar thosaigh feidhm an chomhaontaithe, diúltú an comhaontú a chur i ngníomh nó má thosaigh feidhm an chomhaontaithe féadfaidh sé an comhaontú a fhoirceannadh gan dochar dá théarmaí ná d'fhorálacha eile na Rialachán seo agus, i gcás an feistiúchán a bheith soláthraithe, féadfaidh sé an feistiúchán a dhícheangal.

  The Minister may, either before or after the acceptance of an agreement or before or after the connection of a subscriber's installation, demand security in such form and of such amount as the Minister may consider necessary to secure the payment of any subscription, fee or charge due in respect of telex services, and, in default of such security, the Minister may, if the agreement has not commenced, refuse to implement the agreement, or, if the agreement has commenced determine the agreement without prejudice to its terms and to the other provisions of these Regulations, and, in case the installation has been provided, disconnect the installation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 11. #279583

  Foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an Cinneadh agus an Comhaontú atá i gceangal leis.

  This Decision and the Agreement attached thereto shall be published in the Official Journal of the European Union.

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 12. #322473

  comhaontú idirinstitiúideach an 3 Meitheamh 2008 idir an Pharlaimint agus an Coimisiún ar nósanna imeachta coisteolaíochta;

  the interinstitutional agreement of 3 June 2008 between Parliament and the Commission on comitology procedures;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 13. #322986

  Déanfar an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle a dhaingniú i scríbhinn le litir oifigiúil.

  The agreement between Parliament and Council shall be confirmed in writing by an official letter.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 14. #340269

  Cuirfidh an Coimisiún agus an comhlacht lena mbaineann an comhaontú ar fáil don phobal.

  The Commission and the body shall make the agreement public.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 15. #349775

  D’fhonn a áirithiú nach gcuirfeadh an comhaontú caibidlithe bac ar chur chun feidhme bheartas seachtrach an Chomhphobail maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus tráchtála, ba cheart go bhforálfaí leis an gcomhaontú go ndéanfaí é a shéanadh go hiomlán nó go páirteach i gcás ina ndéanfaí comhaontú a thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstát ar an taobh amháin, agus an tríú tír chéanna ar an taobh eile, ar an ábhar céanna nó go gcuirfí forálacha an chomhaontuithe a dhéanfaí ina dhiaidh sin go díreach in ionad forálacha ábhartha an chomhaontaithe le forálacha chomhaontaithe iardain den sórt sin.

  In order to ensure that the negotiated agreement does not constitute an obstacle to the implementation of the Community’s external policy on judicial cooperation in civil and commercial matters, the agreement should provide either for its full or partial denunciation in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter, or for a direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of such subsequent agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 16. #349837

  an gcomhlíonann an comhaontú caibidlithe an ceanglas faoi Airteagal 5(2) nó nach gcomhlíonann.

  fulfils the requirement under Article 5(2).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 17. #360104

  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an dáta a dtiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm.

  This Regulation shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 18. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 19. #451404

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura bhfaightear aon fhógra achomhairc nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an méid atá dlite nó an méid leasaithe atá dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a raibh an duine faoi dhliteanas í a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse 14 lá ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó ón dáta a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó ar shlí eile, cibé tréimhse inchánach díobh is déanaí.

  (b) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of 14 days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 20. #459639

  Rinneadh an Comhaontú Sannta seo an dáta atá luaite i dtús an Chomhaontaithe Sannta seo.

  This Assignment Agreement has been entered into on the date stated at the beginning of this Assignment Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 21. #461094

  ciallaíonn "an Coimisiún" an Coimisiún Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach a bunaíodh leis an gComhaontú;

  "the Commission" means the Independent Commission for the Location of Victims’ Remains established by the Agreement;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 22. #533855

  Síníodh an Comhaontú agus an Prótacal an 16 Nollaig 2011.

  The Agreement and the Protocol were signed on 16 December 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 23. #634233

  An 20 Eanáir 2014, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir leis an téacs athbhreithnithe.

  On 20 January 2014 the Council reached a political agreement on the revised text.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 24. #635599

  Tugadh an chaibidlíocht sin i gcrích an 5 Samhain 2013 leis an gcomhaontú ar thángthas air.

  These negotiations were concluded on 5 November 2013 with an agreement.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 25. #684488

  Thug an Comhphobal Eorpach an Comhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“EDT”) i gcrích.

  The European Community concluded the Agreement establishing the World Trade Organization (‘WTO’).

  Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí 

 26. #709138

  Ceapfar an t-iniúchóir neamhspleách ar chomhaontú idir an monaróir agus an Coimisiún.

  The independent auditor shall be appointed in agreement between the manufacturer and the Commission.

  Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint

 27. #711553

  Síneoidh an Ghníomhaireacht na socruithe tar éis comhaontú an Choimisiúin agus an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The Agency shall sign the arrangements after having received the agreement of the Commission and of the Management Board.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #730011

  ☐ thángamar (an féichiúnaí agus an creidiúnaí) ar chomhaontú maidir leis an éileamh a shocrú.

  ☐ we (the debtor and the creditor) agreed to settle the claim.

  Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú

 29. #981864

  —Gach banna, ráthaíocht, nó úrrus eile de shaghas leanúnach do thug an chuideachta scortha do dhuine ar bith nó do thug duine ar bith don chuideachtain scortha san agus a bheas i bhfeidhm díreach roimh dháta an aistrithe, agus gach connradh nó comhaontú i scríbhinn a bheas déanta idir an chuideachta scortha agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus comhlánaithe go hiomlán roibh dháta an aistrithe, leanfaidh, d'ainneoin an chuideachta scortha do scor, de bheith i bhfeidhm ar dháta an aistrithe agus dá éis, ach léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí ainm an Bhuird ann in ionad ainm na cuideachtan scortha agus beidh an t-urrús, an connradh, nó an comhaontú san infhorfheidhmithe ag an mBord nó ina choinne dá réir sin.

  —Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by the dissolved company to any person, or by any person to such dissolved company, and in force immediately before the transfer date, and every contract or agreement in writing made between the dissolved company and another person and not fully executed and completed before the transfer date shall, notwithstanding the dissolution of the dissolved company, continue in force on and after the transfer date, but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the dissolved company, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 16 de 1945: AN tACHT UM BORD RÁSAÍOCHTA AGUS RÁS-CHÚRSAÍ, 1945

 30. #986130

  —Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a bheas déanta nó tugtha ag an Aire Soláthairtí do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don Aire Soláthairtí, agus a bheas i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach connradh nó comhaontú i scríbhinn a bheas déanta idir an tAire Soláthairtí agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha leanfaidh de bheith i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis agus léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí ainm an Aire Thionnscail agus Tráchtála ann in ionad ainm an Aire Sholáthairtí, agus beidh an t-urrús, an connradh, nó an comhaontú san infhorfheidhmithe ag an Aire Tionnscail agus Tráchtála nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by the Minister for Supplies to any person, or by any person to the Minister for Supplies, and in force immediately before the appointed day, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Supplies and another person and not fully executed and completed before the appointed day shall continue in force on and after the appointed day, and shall be construed and have effect as if the name of the Minister for Industry and Commerce were substituted therein for the name of the Minister for Supplies, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Minister for Industry and Commerce.

  Uimhir 21 de 1945: ACHT AN AIRE SHOLÁTHAIRTÍ (FEADHMA D'AISTRIÚ), 1945

 31. #987431

  ciallaíonn an abairt “na scríbhní sceidealta” an Comhaontú agus an Leithliú.

  the expression "the scheduled documents" means the Agreement and the Conveyance.

  Uimhir 33 de 1945: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH, 1945

 32. #994498

  —Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a thug an chuideachta scortha do dhuine ar bith, nó a thug duine ar bith don chuideachtain scortha sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta an bhunuithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an chuideachta scortha agus duine eile agus ná raibh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán roimh dháta an bhunuithe leanfaid d'ainneoin an chuideachta scortha a bheith scortha, de bheith i bhfeidhm ar dháta an bhunuithe agus dá éis, ach léireofar iad agus beidh éifeacht acu amhail is dá gcuirtí ainm an Bhuird iontu in ionad ainme na cuideachtan scortha, agus beidh an t-urrús, an conradh, nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe ag an mBord nó ina choinne dá réir sin.

  —Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by the dissolved company to any person or by any person to such dissolved company, and in force immediately before the establishment date, and every contract or agreement in writing made between the dissolved company and another person and not fully executed and completed before the establishment date shall, notwithstanding the dissolution of the dissolved company, continue in force on and after the establishment date, but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the dissolved company, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 33. #1001737

  (2) Má foráltar i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir go n-íocfar luach saothair ar ráta (dá ngairmtear ráta an chonartha sa bhfo-alt seo) is ísle ná an ráta (dá ngairmtear ráta an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a foráltar leis an gcomhaontú sin agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amhail is dá gcuirtí ráta an chomhaontuithe in ionad ráta an chonartha.

  (2) If a contract between a worker of a class, type or group to which a registered employment agreement applies and his employer provides for the payment of remuneration at a rate (in this subsection referred to as the contract rate) less than the rate (in this subsection referred to as the agreement rate) provided by such agreement and applicable to such worker, the contract shall, in respect of any period during which the agreement is registered, have effect as if the agreement rate were substituted for the contract rate.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 34. #1024808

  ciallaíonn an abairt “an comhaontú” an comhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal seo.

  the expression "the agreement" means the agreement set forth in Part I of this Schedule. [GA]

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 35. #1032247

  (2) San Acht seo ciallaíonn an abairt “an príomh-chomhaontú” go príomha an comhaontú a déanfar de bhun an ailt seo, ach, i gcás aon chomhaontú a dhéanamh de bhun an chéad ailt ina dhiaidh seo, ciallaíonn an abairt sin an comhaontú a déanfar de bhun an ailt seo arna fhorlíonadh nó arna mhodhnú leis an gcomhaontú a déanfar leis an gcéad alt ina dhiaidh seo.

  (2) In this Act, the expression "the principal agreement" means primarily the agreement made pursuant to this section, but, where any agreement has been made pursuant to the next following section, the expression means the agreement made pursuant to this section as supplemented or modified by the agreement made pursuant to the next following section.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 36. #1066881

  —(1) Daingnítear leis seo an comhaontú (dá ngairmtear an comhaontú sin san alt seo) a rinneadh sa bhliain 1937 idir an tAire Poist agus Telegrafa (dá ngairmtear an tAire san alt seo) de pháirt agus Ard-Mhéara Ró-Onorach, Seanóirí agus Buirgéisigh Bhaile Átha Cliath (dá ngairmtear Bardas Bhaile Átha Cliath san alt seo) den pháirt eile trína ndearnadh (inter alia) comhaontú go ndíolfadh an tAire agus go gceannódh Bardas Bhaile Átha Cliath ar phraghas naoi míle naoi gcéad agus caoga punt an t-áitreabh (dá ngairmtear an t-áitreabh léasach san alt seo) ar a dtugtar Teach Albro, Baile Átha Cliath, agus a bhí, díreach roimh an 6ú lá de Nollaig, 1922, á theachtadh ag an Postmaster General faoi dhá dhintiúir léasa.

  —(1) The agreement (in this section referred to as the said agreement) made in the year 1937, between the Minister for Posts and Telegraphs (in this section referred to as the Minister) of the one part and the Right Honourable the Lord Mayor, Aldermen and Burgesses of Dublin (in this section referred to as the Dublin Corporation) of the other part whereby (inter alia) the Minister agreed to sell and the Dublin Corporation agreed to buy at the price of nine thousand nine hundred and fifty pounds the premises (in this section referred to as the leasehold premises) known as Aldborough House, Dublin, and held, immediately before the 6th day of December, 1922, by the Postmaster General under two indentures of lease, is hereby confirmed.

  Uimhir 25 de 1954: AN tACHT MAOINE STÁIT, 1954

 37. #1076548

  ciallaíonn an abairt “an Comhaontú” an comhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal seo;

  the expression "the Agreement" means the agreement set forth in Part I of this Schedule;

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 38. #1093244

  —Ceadaítear leis seo an Comhaontú Ciste agus an Comhaontú Bainc a ghlacadh ag an Rialtas.

  —Acceptance by the Government of the Fund Agreement and the Bank Agreement is hereby approved.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 39. #1096390

  (3) An fhad a leanfas aon chomhaontú den tsórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil lena mbaineann an comhaontú agus ar a mbeidh pé comhartha a cheanglós na Coimisinéirí Ioncaim gur híocadh an dleacht stampa, ach, ina ionad sin agus mar iomshocraíocht, íocfaidh an comhlucht daoine lena ndearna na Coimisinéirí Ioncaim an comhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, pé suimeanna dob inmhuirir, mura mbeadh forála an ailt seo, mar dhleacht stampa ar admhála lena mbaineann an comhaontú agus a heisíodh i rith na tréimhse lena mbaineann an comhaontú agus glacfar chun na críche sin gurb é an líon admhála den tsórt sin a heisíodh amhlaidh an líon a cinneadh ar an modh a sonraíodh chuige sin leis an gcomhaontú.

  (3) While any such agreement remains in force, any receipt to which it relates, and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require, shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the body of persons with which the Revenue Commissioners have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, upon the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on receipts to which the agreement relates issued during the period to which the account relates, it being assumed for this purpose that the number of those receipts so issued is the number determined in accordance with the method specified in that behalf by the agreement.

  Uimhir 20 de 1957: AN tACHT AIRGEADAIS, 1957

 40. #1105451

  (b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo go ndéanfaidh an cigire cánach nó an t-oifigeach eile sin adúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.

  ( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the Inspector of taxes or such other officer as aforesaid and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 41. #1122359

  (2) Aon duine a bheidh ar fostú ar mhodh printíseachta le ceird lena mbainfidh rialacha faoin alt seo agus i gceantar an choiste phrintíseachta measfar, i gcás inar thosaigh an fhostaíocht an fad a bhí na rialacha i bhfeidhm agus d'ainneoin aon chomhaontú dá mhalairt, é a bheith ar fostú faoi chomhaontú a shínigh an duine agus a fhostóir trína gcomhaontaíonn an fostóir an duine a fhostú, agus trína gcomhaontaíonn an duine fónamh don fhostóir, ar feadh na tréimhse printíseachta a shonrófar sna rialacha, ach féadfaidh an coiste, más oiriúnach sin leis, an dá pháirtí a urscaoileadh óna n-oibleagáidí faoi seach faoin gcomhaontú a urchiallaítear leis an bhfo-alt seo nó an comhaontú sin a mhodhnú nó, le toiliú—

  (2) A person who is employed by way of apprenticeship in a trade to which rules under this section relate and in the district of the apprenticeship committee shall, where the employment commenced while the rules were in force and notwithstanding any agreement to the contrary, be deemed to be employed under an agreement signed by the person and his employer whereby the employer agrees to employ the person, and the person agrees to serve the employer, for the period of apprenticeship specified in the rules, but the committee may, if it so thinks fit, release both parties from their respective obligations under the agreement implied by this subsection or modify such agreement or, with the consent of—

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 42. #1126572

  Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de chineál leanúnach a bheidh déanta nó a bheidh tugtha ag an mbord do dhuine eile nó ag duine ar bith don bhord agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an bord agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an tosach feidhme leanfaidh sé, d'ainneoin díscaoileadh an bhoird, d'fheidhm a bheith aige tar éis an tosach feidhme, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an údaráis ann in ionad ainm an bhoird, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an údarás nó ina choinne.

  Every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by the board to another person or by any person to the board and in force immediately before the commencement and every contract or agreement in writing made between the board and another person and not fully executed and completed before the commencement shall, notwithstanding the dissolution of the board, continue in force after the commencement but shall be construed and have effect as if the name of the authority were substituted therein for the name of the board, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the authority accordingly.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 43. #1134498

  (5) Tar éis an Chanáil nó aon chuid di a dhúnadh féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthair ar laistigh dá limistéar feidhmiúcháin atá aon droichead thar an gCanáil nó thar an gcuid comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus an oibleagáid é a chothabháil a aistriú chun an údaráis bhóthair sin, agus féadfaidh sé an comhaontú sin a chur i gcrích.

  (5) After the closure of the Canal or any part thereof the Board and the road authority within whose functional area any bridge over the Canal or the part is situate may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 41 de 1960: AN tACHT IOMPAIR, 1960

 44. #1137338

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne an Coiste nó a thug sé d'aon duine nó a rinne aon duine agus a thug sé don Choiste agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh lá an aistrithe agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Coiste agus duine eile agus nár comhlíonadh go hiomlán roimh lá an aistrithe, leanfaidh sé, d'ainneoin an Coiste a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm, lá an aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann agus dá gcuirfí ainm an Bhoird ann in ionad ainm an Choiste agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Committee to any person, or by any person to the Committee, and in force immediately before the transfer day, and every contract or agreement in writing made between the Committee and another person and not fully executed and completed before the transfer day shall, notwithstanding the dissolution of the Committee, continue in force on and after the transfer day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Committee, and the security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 45. #1152651

  agus in aon chaingean den sórt sin déanfar an t-éileamh i gcoinne na n-éagóiritheoirí eile a laghdú i gcóimhéid leis an gcomaoin a íocadh i leith an scaoilte nó an chomhaontaithe, nó d'aon mhéid i gcóimhéid le haon suim a bhforálfaidh an scaoileadh nó an comhaontú a laghdófar an t-éileamh iomlán, nó sa mhéid go mbeadh an t-éagóiritheoir lena ndearnadh an scaoileadh nó an comhaontú faoi dhliteanas ranníoc a dhéanamh dá mbeadh éileamh iomlán an ghearánaí íoctha ag na héagóiritheoirí eile, cibé ceann de na trí shuim sin is mó.

  and in any such action the claim against the other wrongdoers shall be reduced in the amount of the consideration paid for the release or accord, or in any amount by which the release or accord provides that the total claim shall be reduced, or to the extent that the wrongdoer with whom the release or accord was made would have been liable to contribute if the plaintiff's total claim had been paid by the other wrongdoers, whichever of those three amounts is the greatest.

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 46. #1211748

  ciallaíonn “an Comhaontú um Aistriú” an Comhaontú dar dáta an 20 Eanáir, 1966, a rinneadh idir an t-aistreoir agus an t-aistrí chun go ndíolfadh an t-aistreoir leis an aistrí an gnó de chuid an aistreora atá á sheoladh sa Stát agus i dTuaisceart Éireann;

  "the Transfer Agreement" means the Agreement dated the 20th January, 1966, and made between the transferor and the transferee for the sale by the transferor to the transferee of the business of the transferor carried on in the State and in Northern Ireland;

  Uimhir 8 de 1966: AN tACHT UM AISTRIÚ AN BHAINC NÁISIÚNTA, 1966

 47. #1219155

  “(3) Gach léas (cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin a rinneadh é) ar thionóntán ina bhfuil cúnant, coinníoll nó comhaontú á thoirmeasc, go sainráite nó de bhua fho-alt (1) den alt seo, aon fheabhsú a dhéanamh air gan ceadúnas nó toiliú an léasóra, beidh an cúnant, an coinníoll nó an comhaontú sin, d'ainneoin aon fhoráil shainráite dá mhalairt, faoi réir an choinníll nach mbeidh aon fhíneáil ná suim airgid ar mhodh fíneála (seachas suim réasúnach i leith caiteachais dlí nó caiteachais eile a thabhaigh sé i ndáil leis an gceadúnas nó leis an toiliú sin) ná aon mhéadú cíosa iníochta i leith an cheadúnais nó an toilithe sin.

  "(3) In every lease (whether made before or after the passing of this Act) of a tenement in which there is contained a covenant, condition or agreement prohibiting, either expressly or by virtue of subsection (1) of this section, the making thereon of any improvement without the licence or consent of the lessor, such covenant, condition or agreement shall, notwithstanding any express provision to the contrary, be subject to a proviso that no fine or sum of money in the nature of a fine (other than a reasonable sum in respect of legal or other expenses incurred by him in connection with such licence or consent) nor any increase of rent shall be payable for or in respect of such licence or consent.

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 48. #1227917

  (b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo, go ndéanfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile sin a dúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.

  ( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the inspector or other officer and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 49. #1287367

  “(6) Más rud é, tar éis iarratas go ndéanfadh breitheamh den Chúirt Chuarda achomharc a athéisteacht de réir fho-alt (1), go ndéanfar comhaontú de réir brí fhomhíreanna (b), (c) agus (e) d'alt 416 (3) idir an cigire agus an t-achomharcóir maidir leis an measúnacht, tabharfaidh an cigire éifeacht don chomhaontú agus, air sin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.”

  "(6) Where, following an application for the rehearing of an appeal by a judge of the Circuit Court in accordance with subsection (1), there is an agreement within the meaning of subparagraphs (b), (c) and ( e ) of section 416 (3), between the inspector and the appellant in relation to the assessment, the inspector shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in repel of which no notice of appeal had been given."

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 50. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 51. #1310439

  (4) I gcás a mbeidh ag gabháil le cead nó le ceadú a thabharfar faoi alt 26 den Phríomh-Acht coinníoll á fhoráil go gcomhaontóidh an t-údarás pleanála agus an duine dá dtabharfar an cead nó an ceadú ar ranníoc nó ar ábhar eile agus, mura mbeidh comhaontú ann, go gcinnfidh an tAire an ranníoc nó an t-ábhar eile, forléireofar an coinníoll mar choinníoll a fhorálann go gcinnfidh an Bord an ranníoc nó an t-ábhar eile mura mbeidh comhaontú ann.

  (4) In case there is attached to a permission or approval granted under section 26 of the Principal Act a condition which provides that a contribution or other matter is to be agreed between the planning authority and the person to whom the permission or approval is granted and that in default of agreement the contribution or other matter is to be determined by the Minister, the condition shall be construed as providing that in default of agreement the contribution or other matter is to be determined by the Board.

  Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976

 52. #1311440

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOMHAONTÚ, A SINÍODH I bPÁRAS THAR CEANN AN STÁIT AN 9ú LÁ D'AIBREÁN, 1975, AG BUNÚ CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS DE CHUID NA hEAGRAÍOCHTA UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN STÁT D'AINMNIÚ BANC CEANNAIS NA hÉIREANN CHUN CRÍCHE AN CHOMHAONAITHE SIN AGUS CHUN AN BANC SIN D'FHEIDHMIÚ FEIDHMEANNA ÁIRITHE THAR CEANN AN STÁIT I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE STATE OF THE AGREEMENT, SIGNED IN PARIS ON BEHALF OF THE STATE ON THE 9th DAY OF APRIL, 1975, ESTABLISHING A FINANCIAL SUPPORT FUND OF THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION BY THE STATE OF THE CENTRAL BANK OF IRELAND FOR THE PURPOSE OF THAT AGREEMENT AND FOR THE EXERCISE BY THAT BANK ON BEHALF OF THE STATE OF CERTAIN FUNCTIONS IN RELATION TO THAT AGREEMENT, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 53. #1317770

  (4) Féadfaidh comhaontú faoin alt seo a fhoráil go mbeidh an comhaontú inchurtha i bhfeidhm i gcoinne daoine a dhíorthaíonn teideal chun na talún faoin duine a bhfuil an leas aige sa talamh nó ar an talamh agus, i gcás an fhoráil sin a bheith curtha sa chomhaontú, faoi réir an choinníll, más iomchuí, go gcláraítear an comhaontú faoi alt 69 den Acht um Chlárú Teidil, 1964 , arna leasú le halt 66 den Acht seo, agus go gcomhlíontar aon rialacha, arna ndéanamh faoi alt 126 den Acht sin, is iomchuí, beidh sé inchurtha i bhfeidhm amhlaidh maidir le seanleas an duine amhail is dá mbeadh seilbh ag an Aire, nó ag an duine a rinne an comhaontú le ceadú an Aire, ar thalamh tadhlach agus amhail is dá mbeadh sé sainráite sa chomhaontú gur chun tairbhe na talún sin a rinneadh an comhaontú.

  (4) An agreement under this section may provide that the agreement shall be enforceable against persons deriving title to the land under the person having the interest in or over the land, and, in case such provision is included in the agreement, subject, where appropriate, to the agreement's being registered under section 69 of the Registration of Title Act, 1964 , as amended by section 66 of this Act, and to compliance with any rules made under section 126 of that Act which are relevant, it shall be so enforceable in respect of the person's former interest as if the Minister, or the person who with the Minister's approval entered into the agreement, was possessed of adjacent land and as if the agreement had been expressed to be made for the benefit of that land.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 54. #1328426

  (i) i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta roimh an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta ar comhréir le seachtó a cúig faoin gcéad dá chuóta ar dháta an dara leasú ar an gComhaontú seo, agus i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta tar éis dáta an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta arna ríomh trí iomlán na méideanna a fhreagraíonn do na céatadáin chuóta a bhain leis na comhaltaí eile an dáta a tháinig an comhalta chun bheith ina chomhalta a roinnt ar iomlán cuótaí na gcomhaltaí eile ar an dáta céanna sin;

  (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date;

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 55. #1334736

  (c) beidh an éifeacht agus an fheidhm chéanna ag an tíolacadh a bheadh aige dá mbeadh ag an morgáisteoir, ar dháta na hionstraime muirir, teideal tairbhiúil chun an eastáit nó an leasa sa talamh a bunaíodh le haon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh a rinne, nó a mheasfar a rinne, sé féin nó a réamhtheachtaithe i dteideal le Coimisiún na Talún maidir leis an talamh saor ó gach leas, eire agus éileamh ach amháin iad siúd a chosnaítear agus a eisctear le halt 42, ach faoi réir na gcoinníollacha go léir (cibé acu coinníollacha reachtúla iad nó coinníollacha in aon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh) a chuaigh i gcion ar eastát nó ar leas an mhorgáisteora sa talamh díreach sular dhíol an Chorparáid é.

  ( c ) the conveyance shall have the same effect and operation as if the mortgagor was at the date of the instrument of charge beneficially entitled to the estate or interest in the land created by any agreement or undertaking to purchase entered into or deemed to have been entered into with the Land Commission by him or his predecessors in title in respect of the land freed from all interests, incumbrances and claims other than those saved and excepted by section 42, but subject to all conditions (whether statutory or contained in any such agreement or undertaking to purchase) which affected the mortgagor's estate or interest in the land immediately before the sale by the Corporation.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 56. #1339347

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Bheilg, an Danmhairg, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ríocht Aontaithe, Ballstáit an Chomhphobail sin, ar thaobh amháin, agus an Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta, ar an taobh eile, a rinneadh sa Bhruiséil an 2ú lá de Bhealtaine, 1978, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the Agreement between the European Economic Community and Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Member States of that Community, on the one hand, and the International Development Association, on the other hand, done at Brussels on the 2nd day of May, 1978 of which the text is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 57. #1343955

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má bhíonn fógra achomhairc faighte, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an méid a bheidh dlite, nó an méid leasaithe a bheidh dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a dhligh an duine a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbhéala an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.”.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.".

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 58. #1346618

  Aon bhanna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug Gaeltarra Éireann do dhuine eile nó a rinne nó a thug aon duine do Ghaeltarra Éireann agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir Gaeltarra Éireann agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bhfeidhm tar éis an lae cheaptha ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm Ghaeltarra Éireann agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infheidhmithe dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.

  Any bond, guarantee or other security of a continuing character made or given by Gaeltarra Éireann to another person or by any person to Gaeltarra Éireann and in force immediately before the appointed day and every contract or agreement in writing made between Gaeltarra Éireann and another person and not fully executed and completed before the appointed day shall, notwithstanding the dissolution, continue in force after the appointed day but shall be construed and have effect as if the name of an tÚdarás were substituted therein for the name of Gaeltarra Éireann and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against an tÚdarás.

  Uimhir 5 de 1979: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979

 59. #1386701

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN COMHAONTÚ CHUN AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ A BHUNÚ)

  INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982 ARRANGEMENT OF SECTIONS Section 1.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 60. #1386716

  ciallaíonn “an Ciste” an Ciste atá le bunú leis an gComhaontú;

  "the Fund" means the Fund to be established by the Agreement;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 61. #1387582

  Lch. Roimhe Seo (AN SCEIDEAL AN COMHAONTÚ CHUN AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ A BHUNÚ)

  INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982)

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 62. #1408659

  (4) Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an Ghníomhaireacht d'aon duine nó a rinne nó a thug aon duine don Ghníomhaireacht agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Ghníomhaireacht agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad, d'ainneoin dhíscaoileadh na Gníomhaireachta, de bheith i bhfeidhm an lá bunaithe agus dá éis ach forléireofar iad agus beidh éifeacht leo ionann is dá gcuirfí ainm an Bhoird iontu in ionad ainm na Gníomhaireachta, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú infheidhmithe ag an mBord nó ina aghaidh dá réir sin.

  (4) Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Agency to any person, or by any person to the Agency, and in force immediately before the establishment day, and every contract or agreement in writing made between the Agency and another person and not fully executed and completed before the establishment day shall, notwithstanding the dissolution of the Agency, continue in force on and after the establishment day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Agency, and the security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 2 de 1984: AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984

 63. #1429695

  (2) Féadfaidh an tÚdarás an ceart chun an obair a dhéanamh a tharmligean chun an duine sin trí chomhaontú, agus air sin beidh ag an duine sin, i gcomhthráth leis an gceart sin, an ceart chun cibé cumhachtaí de na cumhachtaí a thugtar don Údarás leis an Acht seo agus is gá chun an obair a dhéanamh agus a bheidh sonraithe sa chomhaontú, a fheidhmiú.

  (2) The Authority may delegate to that person by agreement the right to do the work and thereupon he shall have, concurrently with it, the right to exercise such of the powers conferred by this Act on the Authority as are necessary for doing the work and are specified in the agreement.

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 64. #1526026

  ciallaíonn “an Coimisiún” an coimisiún arna bhunú leis an gcomhaontú;

  "the Commission" means the commission established by the agreement;

  Uimhir 3 de 1997: AN tACHT UM DHÍCHOIMISIÚNÚ, 1997

 65. #1719960

  Tugadh an chaibidlíocht maidir le Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (“an Comhaontú”) i gcrích go rathúil agus síníodh an Comhaontú an 17 Iúil 2018.

  The negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership (‘the Agreement’) were successfully concluded and the Agreement was signed on 17 July 2018.

  Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais

 66. #1769725

  Ós rud é go náirithítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar go nurramóidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe araon na hoibleagáidí airgeadais ón tréimhse iomlán ina raibh an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas, is de bhunú an Chomhchoiste, atá comhdhéanta d’ionadaithe de chuid an Aontais agus na Ríochta Aontaithe, a thagann an taon tionchar buiséadach amháin atá ag an gcomhaontú um Tharraingt Siar ar an Aontas.

  Since the Withdrawal Agreement ensures that the Union and the United Kingdom both respect the financial obligations resulting from the whole period of the UK membership in the Union, the only budgetary impact of the Withdrawal agreement for the Union results from establishment of the Joint Committee, composed of representatives of the Union and of the United Kingdom.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 67. #1106728

  (3) An fhad a leanfaidh aon chomhaontú den tsórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon admháil lena mbainfidh an comhaontú agus ar a mbeidh cibé comhartha a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim gur íocadh an dleacht stampa, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, íocfar leis na Coimisinéirí Ioncaim, ag an mbaincéir a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna dob inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar admhála lena mbainfidh an comhaontú agus a eisíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an comhaontú, agus glacfar chun na críche sin gur chomhionann an líon de na hionstraimí sin d'eisigh a chustaiméirí agus an líon foirmeacha a soláthraíodh lúide an líon foirmeacha a cuireadh ar ais mar luaitear i mír (a) d'fho-alt (2) den alt seo.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the banker who has entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates issued during the period to which the account relates, it being assumed for this purpose that the number of those instruments issued by his customers was equal to the number of forms supplied less the number of forms returned as mentioned in paragraph (a) of subsection (2) of this section.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 68. #151057

  Má scoireann rannpháirtí dá chomhaontú gan seirbhís teileafóin a thógáil faoi chomhaontú nua, féadfaidh sé, le toiliú an Aire, an líne mhalartáin a bhí ar cíos aige roimhe sin a aistriú chun áititheora eile san áitreabh lena bhfuil an líne mhalartáin i gceangal, agus más sia ná mí an téarma atá gan caitheamh dá chomhaontú roimhe sin féadfar cibé cíos a bheidh dlite faoi théarmaí a chomhaontaithe a mhaitheamh dó i leith an téarma, de bhreis ar mhí, atá gan caitheamh, ach ní lámhálfar lascaine ar bith i leith aon tréimhse roimh an dáta ar a nglacann an rannpháirtí nua dliteanas as an líne aistrithe.

  Where a subscriber terminates his agreement, and does not take telephone service under a new agreement, he may, with the consent of the Minister, transfer the exchange line formerly rented by him to another occupier of the premises to which the exchange line is connected, and if the unexpired term of his former agreement exceeds one month, he may be allowed rebate of rental due under the terms of his agreement in respect of the unexpired term in excess of one month, but no rebate shall be allowed in respect of any period prior to the date on which the new subscriber accepts liability for the line transferred.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 69. #151508

  I gcás go scoireann rannpháirtí a chomhaontú agus nach dtógann sé seirbhís telex faoi chomhaontú nua, féadfaidh sé, le toiliú an Aire, an feistiúchán a bhí ar cíos aige a aistriú chun áititheora eile san áitreabh ina bhfuil an feistiúchán i gceangal agus, más sia ná mí an téarma atá gan caitheamh dá chomhaontú, féadfar lacáiste cíosa a bheidh dlite faoi théarmaí a chomhaontaithe a lamháil dó i leith an téarma, de bhreis ar mhí, atá gan chaitheamh, ach ní lámhálfar lacáiste ar bith i leith aon tréimhse roimh an dáta ar a nglacann an rannpháirtí nua dliteanas i leith an fheistiú-cháin aistrithe.

  Where a subscriber terminates his agreement, and does not take telex service under a new agreement, he may, with the consent of the Minister transfer the installation formerly rented by him to another occupier of the premises at which the installation is connected, and if the unexpired term of his former agreement exceeds one month, he may be allowed rebate of rental due under the terms of his agreement in respect of the unexpired term in excess of one month, but no rebate shall be allowed in respect of any period prior to the date on which the new subscriber accepts liability for the installation transferred.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 70. #349820

  "Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ná ag forálacha áirithe an Chomhaontaithe seo an lá a dtiocfaidh comhaontú idir an Comhphobal Eorpach nó an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus (ainm na tríú tíre nó ainmneacha na dtríú tíortha), ar an taobh eile, i bhfeidhm maidir leis na hábhair arna rialú ag an gComhaontú sin".

  "This Agreement or certain provisions of this Agreement shall cease to be applicable on the day when an Agreement between the European Community or the European Community and its Member States, on the one hand, and (name(s) of the third country(ies)), on the other hand, has entered into force, in respect of the matters governed by the latter Agreement".

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 71. #662529

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 72. #684187

  Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.

  In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 

 73. #687941

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú. (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 74. #695275

  D'ainneoin Airteagal 2, ní chuirfear ar fionraí cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin, má shíníonn an tAontas agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin comhaontú maidir le hoiriúnú an Chomhaontaithe Cobhsaíochta agus Comhlachais agus an Comhaontú Eatramhach roimh an 1 Eanáir 2016, agus go gcuireann siad i bhfeidhm go sealadach é chun aontachas na Cróite don Aontas Eorpach a chur san áireamh.

  Notwithstanding Article 2, the application of Regulation (EC) No 1215/2009 with regard to Bosnia and Herzegovina shall not be suspended if, before 1 January 2016, the Union and Bosnia and Herzegovina sign and apply provisionally an agreement on the adaptation of the Stabilisation and Association Agreement and the Interim Agreement to take into account the accession of Croatia to the European Union.

  Rialachán (AE) 2015/2423 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin

 75. #696819

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil [1];Comhaontú Idirinstitiúideach an 22 Nollaig 1998 maidir le treoirlínte coiteanna i dtaca le cáilíocht dréachtaithe reachtaíocht an Chomhphobail [2];Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha dlí [3];Comhdhearbhú an 13 Meitheamh 2007 maidir le socruithe praiticiúla um an nós imeachta comhchinnteoireachta [4];Comhdhearbhú Polaitiúil an 27 Deireadh Fómhair 2011 ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin [5],TAR ÉIS AN COMHAONTÚ SEO A GHLACADH:

  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts [1];Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation [2];Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts [3];Joint Declaration of 13 June 2007 on practical arrangements for the codecision procedure [4];Joint Political Declaration of 27 October 2011 of the European Parliament, the Council and the Commission on explanatory documents [5],HAVE AGREED AS FOLLOWS:

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 76. #752781

  Is cuid dhílis de dhlíchóras an Aontais iad forálacha na gcomhaontuithe idirnáisiúnta i réimse an chóipchirt agus na gceart gaolmhar, ar comhaontuithe iad arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas, go háirithe an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil atá i gceangal mar Iarscríbhinn 1C a ghabhann le Comhaontú an 15 Aibreán 1994 lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, Conradh WIPO um Chóipcheart an 20 Nollaig 1996, agus Conradh WIPO um Thaibhithe agus Fónagraim an 20 Nollaig 1996, arna leasú.

  The provisions of international agreements in the area of copyright and related rights concluded by the Union in particular the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed as Annex 1C to the Agreement establishing the World Trade Organization of 15 April 1994, the WIPO Copyright Treaty of 20 December 1996, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 20 December 1996, as amended, form an integral part of the Union legal order.

  Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 77. #975774

  ciallaíonn an abairt “Comhaontú 1910” an comhaontú do rinneadh an 7ú lá d'Iúl, 1910, idir Cuideachta Iarnróid an Tuaiscirt ar an gcéad taobh, Sean-Chuideachta Ghaltán Chathair Bhaile Átha Cliath ar an dara taobh, agus Sean-Chuideachta Iarnróid Bhaile Átha Cliath agus an Taoibh Thoir Theas, dar theideal roimhe sin Cuideachta Iarnróid Bhaile Átha Cliath, Chill Mantán agus Loch Garman, ar an tríú taobh;

  the expression "the Agreement of 1910" means the agreement made on the 7th day of July, 1910, between the Northern Railway Company of the first part, the former City of Dublin Steam Packet Company of the second part, and the former Dublin and South Eastern Railway Company formerly the Dublin Wicklow and Wexford Railway Company of the third part;

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 78. #997332

  —(1) Beidh fostóir i dteideal, tráth ar bith roimh an íocaíocht dheiridh faoi chomhaontú fost-cheannaigh a bheith dlite, deireadh a chur leis an gcomhaontú trí fhógra forceannta i scríbhinn a thabhairt d'aon duine a mbeidh teideal nó údarás aige chun na suimeanna is iníoctha faoin gcomhaontú a ghlacadh agus, ar dheireadh a chur leis an gcomhaontú faoin alt seo, dlífidh sé, gan dochar d'aon dliteanas a bheas tar éis fás roimh an bhforceannadh, an méid, más ann, a íoc a bheas ag leath an phraghais fhost-cheannaigh de bhreis ar iomlán na suimeanna a bheas íoctha agus na suimeanna a bheas dlite i leith an phraghais fhost-cheannaigh díreach roimh an bhforceannadh, nó pé méid is lú ná sin a bheas sonraithe sa chomhaontú.

  —(1) A hirer shall, at any time before the final payment under a hire-purchase agreement falls due, be entitled to determine the agreement by giving notice of termination in writing to any person entitled or authorised to receive the sums payable under the agreement, and shall, on determining the agreement under this section, be liable, without prejudice to any liability which has accrued before the termination, to pay the amount, if any, by which one-half of the hire-purchase price exceeds the total of the sums paid and the sums due in respect of the hire-purchase price immediately before the termination, or such less amount as may be specified in the agreement.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 79. #997358

  —(1) Tráth ar bith roimh an íocaíocht dheiridh a bheith déanta faoi chomhaontú fost-cheannaigh nó comhaontú díola-ar-cáirde, déanfaidh aon duine a bheas i dteideal an comhaontú a fhorfheidhmiú i gcoinne an fhostóra nó an cheannaitheora, laistigh de cheithre lá tar éis iarratas i scríbhinn a bheith faighte aige ón bhfostóir nó ón gceannaitheoir agus scilling chostais a bheith tairgthe dhó ag an bhfostóir nó an ceannaitheoir, cóip a thabhairt don fhostóir nó don cheannaitheoir d'aon mheabhrachán nó nóta i dtaobh an chomhaontuithe, maille le ráiteas arna shíniú ag an duine sin nó ag a ghníomhaire a thaispeánfas—

  —(1) At any time before the final payment has been made under a hire-purchase agreement or credit-sale agreement, any person entitled to enforce the agreement against the hirer or buyer shall, within four days after he has received a request in writing from the hirer or buyer and the hirer or buyer has tendered to him the sum of one shilling for expenses, supply to the hirer or buyer a copy of any memorandum or note of the agreement, together with a statement signed by the said person or his agent showing—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 80. #1001739

  (3) Má foráltar, i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir, coinníollacha fostaíochta (dá ngairmtear coinníollacha an chonartha sa bhfo-alt seo) ná fuil chomh fábharach leis na coinníollacha (dá ngairmtear coinníollacha an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a socraítear leis an gcomhaontú agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amháil is dá gcuirtí coinníollacha an chomhaontuithe in ionad coinníollacha an chonartha.

  (3) If a contract between a worker of a class, type or group to which a registered employment agreement applies and his employer provides for conditions of employment (in this subsection referred to as the contract conditions) less favourable than the conditions (in this subsection referred to as the agreement conditions) fixed by the agreement and applicable to such worker, the contract shall in respect of any period during which the agreement is registered, have effect as if the agreement conditions were substituted for the contract conditions.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 81. #1031203

  (v) maidir le haon droichead thar an gcanáil nó an chuid sin (pé acu é), féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthar, a bhfuil an droichead sin ina líomatáiste feidhme, comhaontú a dhéanamh chun an droichead sin agus oblagáid a chothabhála d'aistriú chun an údaráis bhóthar sin, agus féadfaid an comhaontú sin a chur in éifeacht.

  (v) as respects any bridge over that canal or part (as the case may be), the Board and the road authority, within whose functional area the bridge is situate, may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 82. #1040832

  (2) Féadfaidh an Bord an ceart chun an obair a dhéanamh a tharmligean chun an duine sin trí chomhaontú, agus air sin beidh aige, i gcomhréim leis an mBord, an ceart chun pé cumhachta d'fheidhmiú, de na cumhachta a bheirtear don Bhord leis an Acht seo, is gá chun an obair a dhéanamh agus a sonrófar sa chomhaontú.

  (2) The Board may delegate to that person by agreement the right to do the work and thereupon he shall have, concurrently with them, the right to exercise such of the powers conferred by this Act on the Board as are necessary for doing the work and are specified in the agreement.

  Uimhir 1 de 1952: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952

 83. #1122225

  (a) féadfaidh An Chomhairle a chur in iúl do na daoine ag a mbeidh teideal an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht a mhodhnú nach ndéanfar ordú faoin alt seo faoi threoir an scrúdaithe sin má dhéantar an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht a mhodhnú i slite sonraithe laistigh de thréimhse shonraithe, agus

  ( a ) An Chomhairle may inform the persons entitled to modify the agreement, scheme or arrangement that, if it is modified in specified respects within a specified period, an order will not be made under this section by reference to that examination, and

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 84. #1127067

  (7) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú a rinneadh, an 30ú lá de Dheireadh Fómhair, 1957, idir Coiste Gairmoideachais Chathair Chorcaighe den chéad pháirt, an tAire Airgeadais den dara páirt, an tAire den tríú páirt agus na Coimisinéirí den cheathrú páirt, trína ndearnadh (i measc nithe eile) comhaontú go ndéanfaidh an Coiste sin, trí ghníomhas, nuair a bheidh an Stáisiún Craolacháin dá dtagraítear sa chomhaontú sin chríochnaithe go cuí, léas ar an Stáisiún Craolacháin sin a dheonú do na Coimisinéirí ar feadh téarma 150 bliain ón 25ú lá de Mhárta, 1952.

  (7) ( a ) In this subsection, "the Agreement" means the Agreement made on the 30th day of October, 1957, between the City of Cork Vocational Education Committee of the first part, the Minister for Finance of the second part, the Minister of the third part and the Commissioners of the fourth part, whereby it was (amongst other things) agreed that when the Broadcasting Station therein referred to shall have been duly completed, the said Committee shall by deed grant to the Commissioners a lease of the said Broadcasting Station for a term of 150 years from the 25th day of March, 1952.

  Uimhir 10 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁS CRAOLACHÁIN, 1960

 85. #1143074

  (4) Más de ghné creidimh áirithe ospidéal boird ospidéil a dhíscaoilfear an lá aistrithe, déanfaidh an Chomhairle, roimh an lá aistrithe, comhaontú de shórt leis an mbord a chaomhnóidh na cearta a thugtar i gcás an ospidéil le fo-alt (3) d'alt 14 den Acht seo, agus beidh an comhaontú ina cheangal ar an gComhairle tar éis an lá aistrithe.

  (4) Where the hospital of a hospital board which will be dissolved on the transfer day is of a particular denominational character, the Council shall, before the transfer day, enter into such agreement with the board as will preserve the rights conferred in the case of the hospital by subsection (3) of Section 14 of this Act, and the agreement shall, be binding on the Council after the transfer day.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 86. #1200372

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO THABHAIRT FORMHEASA AR CHOMHAONTÚ IDIR AN tAIRE AIRGEADAIS, AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA AGUS COAST LINES LIMITED CHUN GO gCEANNÓIDH AN tAIRE AIRGEADAIS THAR CEANN AN RIALTAIS SCAIREANNA EISITHE UILE AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GO gCUIRFIDH AN tAIRE AIRGEADAIS AGUS AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA I gCRÍCH NA FORÁLACHA DEN CHOMHAONTÚ SIN A BHEIDH LE COMHLÍONADH ACU AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A ÉIREOIDH NÓ A LEANFAIDH AS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO APPROVE OF AN AGREEMENT BETWEEN THE MINISTER FOR FINANCE, THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER AND COAST LINES LIMITED FOR THE PURCHASE BY THE MINISTER FOR FINANCE ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ALL THE ISSUED SHARES OF THE BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, TO PROVIDE FOR THE CARRYING OUT BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER OF THE PROVISIONS TO BE PERFORMED BY THEM OF THE SAID AGREEMENT AND TO PROVIDE FOR MATTERS ARISING OUT OF OR CONSEQUENTIAL ON THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 87. #1254165

  —(1) Gach Banna, Ráthaíocht nó urrús eile le shaghas leanúnach a bheidh tugtha ag Coiste 1846 do dhuine ar bith nó ag duine ar bith do Choiste 1846 agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an dáta bunaithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir Coiste 1846 agus aon duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlíonta go hiomlán roimh an dáta sin leanfaidh sé, d'ainneoin díscaoileadh Choiste 1846, de bheith i bhfeidhm ar an dáta sin agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an Choiste ann in ionad ainm Choiste 1846 agus beidh an t-urrús an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an gCoiste agus ina choinne.

  —(1) Every Bond, Guarantee or other security of a continuing nature made or given by the 1846 Committee to any person, or by any person to the 1846 Committee and in force immediately before the establishment date, and every contract or agreement in writing made between the 1846 Committee and any other person and not fully executed and completed before that date, shall, notwithstanding the dissolution of the 1846 Committee, continue in force on and after that date, but shall be construed and have effect as if the name of the Committee were substituted therein for the name of the 1846 Committee and such security, contract, or agreement shall be enforceable by and against the Committee accordingly.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970

 88. #1273287

  (b) ar bheith caite don tréimhse sin, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an t-iarmhéid cánach a bheidh gan íoc mar a shonrófar san fhógra nó tiocfaidh an t-iarmhéid leasaithe cánach arna chinneadh i ndáil leis an achomharc chun bheith dlite agus iníoctha ionann agus dá mba é a bhí sa cháin cáin a raibh sé dlite ar an duine í a íoc i leith na tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the balance of tax remaining unpaid as specified in the notice or the amended balance of tax as determined in relation to the appeal shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 89. #1328078

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 90. #1386714

  ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú idirnáisiúnta a rinneadh sa Ghinéiv an 27ú lá de Mheitheamh, 1980, chun ciste a bhunú ar a dtabharfar an Comhchiste do Thráchtearraí agus a síníodh thar ceann an Stáit an 24ú lá d'Fheabhra, 1981, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the international agreement done at Geneva on the 27th day of June, 1980, for the establishment of a fund to be known as the Common Fund for Commodities and signed on behalf of the State on the 24th day of February, 1981, of which the text is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 91. #1460069

  (5) Údarás áitiúil ar mian leis, chun críocha an Achta seo, comhaontú a dhéanamh de bhun alt 59 (arna mhodhnú le fo-alt (4) den alt seo) den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , déanfaidh sé cibé faisnéis i ndáil leis an gcomhaontú beartaithe a iarrfaidh an tAire a chur faoi bhráid an Aire agus mura dtugann an t-údarás áitiúil lena mbaineann aon fhaisnéis a iarrtar amhlaidh ní bhreitheoidh an tAire an iarraidh ar a thoiliú a thabhairt leis an gcomhaontú beartaithe sin.

  (5) A local authority that, wishes, for the purposes of this Act, to enter into an agreement pursuant to section 59 (as modified by subsection (4) of this section) of the Local Government Act, 1955 , shall submit to the Minister such information in relation to the proposed agreement as the Minister may request and if any information so requested is not furnished by the local authority concerned the Minister shall not consider the request for his consent to the said proposed agreement.

  Uimhir 8 de 1988: ACHT NA SEAMLAS, 1988

 92. #1478647

  ciallaíonn “gníomhaire árachais faoi cheangal” aon duine a dhéanann comhaontú nó comhshocrú le gnóthas trína ngabhann an duine sin air féin gach togra árachais a chur faoi bhráid an ghnóthais lena ndearna sé an comhaontú nó an comhshocrú, nó aon duine a dhéanann comhaontú nó comhshocrú le gnóthas a shrianann ar chaoi ar bith saoirse an duine sin chun tograí árachais a chur faoi bhráid aon ghnóthais seachas an gnóthas lena ndearnadh an comhaontú nó an comhshocrú;

  "tied insurance agent means any person who enters into an agreement or arrangement with an undertaking whereby that person undertakes to refer all proposals of insurance to the undertaking with whom he has made or entered into the agreement or arrangement, or any person who enters into an agreement or arrangement with an undertaking which restricts in any way that person's freedom to refer proposals of insurance to an undertaking other than the undertaking with whom the agreement or arrangement has been made or entered into;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 93. #1659029

  Ba cheart go maoineodh ranníocaíochtaí banc a cruinníodh ar an leibhéal náisiúnta an Ciste agus ba cheart é a chomhthiomsú ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le comhaontú idir-rialtasach maidir le haistriú agus frithpháirtiú forásach na ranníocaíochtaí sin (an “Comhaontú”), agus ar an dóigh sin an chobhsaíocht airgeadais a mhéadú agus srian a chur leis an nasc idir an staid bhúiséadach a mheastar a bheith ag Ballstáit aonair agus costais cistiúcháin na mbanc agus na ngnólachtaí a fheidhmíonn sna Ballstáit sin.

  The Fund should be financed by bank contributions raised at national level and should be pooled at Union level in accordance with an intergovernmental agreement on the transfer and progressive mutualisation of those contributions (the ‘Agreement’), thus increasing financial stability and limiting the link between the perceived fiscal position of individual Member States and the funding costs of banks and undertakings operating in those Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 94. #1714475

  Tá an méid sin i gcomhréir le gealltanais an Aontais a rinneadh faoi chuimsiú an Aontais Fuinnimh agus chlár oibre domhanda na haeráide a bunaíodh le Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus é á ghealladh go gcoinneofar an méadú ar an meánteocht domhanda go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus go ndéanfar iarrachtaí teorainn 1,5 C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a chur leis an méadú teochta.

  This is in line with the Union commitments made in the framework of the Energy Union and global climate agenda established by the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), committing to keep the increase of the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 °C above pre-industrial levels.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 95. #325858

  Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir leis an Rialachán um Choimircí.

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on the Safeguards Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 96. #330548

  Ach amháin nuair a bhainfidh an comhaontú go heisiach leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, glacfaidh an Chomhairle an cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích:

  Except where agreements relate exclusively to the common foreign and security policy, the Council shall adopt the decision concluding the agreement:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 97. #330562

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 98. #338900

  Cuirfear an Coiste ar an eolas maidir leis an gcomhaontú ilbhliantúil tarmligin a thabharfar i gcrích idir an Comhphobal, a mbeidh an Coimisiún mar ionadaí dó, agus an GES.

  The Committee shall be informed of the multi-annual delegation agreement to be concluded between the Community, represented by the Commission, and ESA.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 99. #459380

  (1) Beidh éifeacht mar a leanas le haon sannadh agus aistriú ar chearta agus oibleagáidí Iasachtóra a cheadaítear faoi Airteagal 2: déanfaidh an t-iarIasachtóir, an tIasachtóir nua agus na hIasachtóirí eile comhaontú sannta i bhfoirm Iarscríbhinn 6 (“Comhaontú Sannta”) agus ar an dáta a dhéanfaidh na páirtithe sin go léir amhlaidh agus faoi réir na méideanna iomchuí atá dlite i leith an tsannta sin agus an aistrithe sin a íoc: (i) déanfaidh an tIasachtóir láithreach a chearta i leith na nIasachtaí agus an Chomhaontaithe a shaindeirtear a bheith sannta faoin gComhaontú Sannta a shannadh go hiomlán; (ii) déanfaidh an tIasachtaí agus na hIasachtóirí eile an tIasachtóir láithreach a scaoileadh óna oibleagáidí faoin gComhaontú seo i leith an chion de na hIasachtaí a bheidh á sannadh agus a saindeirtear gur ábhar don Chomhaontú Sannta é (“na hOibleagáidí Iomchuí”); agus (iii) glacfaidh an tIasachtóir nua oibleagáidí don Iasachtaí agus do na hIasachtóirí eile a bheidh coibhéiseach leis na hOibleagáidí Iomchuí agus (murar Iasachtóir é cheana féin) tiocfaidh sé chun bheith ina pháirtí sa Chomhaontú seo mar Iasachtóir.

  (1) Any assignment and transfer of a Lender’s rights and obligations which is permitted under Article 2 shall take effect as follows: the former Lender, the new Lender and the other Lenders shall enter into an assignment agreement in the form of Annex 6 (an “Assignment Agreement”) and on the date when this is executed by all of these parties and subject to payment of the relevant amounts due in respect of such assignment and transfer: (i) the existing Lender shall assign absolutely its rights in respect of the Loans and the Agreement expressed to be assigned under the Assignment Agreement; (ii) the existing Lender shall be released by the Borrower and the other Lenders from its obligations under this Agreement in respect of the portion of the Loans being assigned and expressed to be the subject of the Assignment Agreement (the “Relevant Obligations”); and (iii) the new Lender shall assume to the Borrower and the other Lenders obligations equivalent to the Relevant Obligations and (if it is not already a Lender) shall become a party to this Agreement as a Lender.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 100. #492554

  ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

  ‘EEA Agreement’ means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by the Protocol signed at Brussels on 17 March 1993;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 101. #494927

  ciallaíonn ‘an Comhaontú’ an Comhaontú idir Éire agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta maidir le hIasachtaí a Fháil, ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Feabhra 2010;

  ‘the Agreement’ means the Borrowing Agreement between Ireland and the International Monetary Fund the text of which was laid before Dáil Éireann on 23 February 2010;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 102. #721832

  Ach amháin nuair a bhainfidh an comhaontú go heisiach leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, glacfaidh an Chomhairle an cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích:

  Except where agreements relate exclusively to the common foreign and security policy, the Council shall adopt the decision concluding the agreement:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 103. #721847

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 104. #738240

  Mar gheall ar an idirchaidreamh dlúth atá ag an Rialachán seo leis an gComhaontú, is iomchuí an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ó dháta chur i bhfeidhm sealadach an Phrótacail Aontachais.

  Due to the close interrelation with the Agreement, it is appropriate to apply this Regulation from the date of provisional application of the Protocol of Accession.

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 105. #745102

  Tuairisc ghairid ar an mbealach a mhaoinítear an t-imscrúdú cliniciúil agus tuairisc ghairid ar an gcomhaontú idir an t-urraitheoir agus an láthair.

  A brief description of how the clinical investigation is financed and a brief description of the agreement between the sponsor and the site.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 106. #976519

  (ii) féadfaidh an chuideachta iarnróid agus an t-údarás áitiúil ar a mbeidh de chúram, fá alt 24 den Acht Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh. 5 de 1925) , an bóthar poiblí do chothabháil comhaontú do dhéanamh roimh an dáta ceaptha chun an droichead do dhíochur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí do chur sa riocht, nó i riocht a bheas comh-áisiúil leis an riocht, ina raibh sé sarar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí do chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus, sa chás san, scuirfidh dliteanas na cuideachtan iarnróid (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú), chun an droichead do chothabháil), ar an gcomhaontú do chomhlánú,

  (ii) the railway company and the local authority, charged, under section 24 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the railway company to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 107. #976541

  (ii) féadfaidh an chuideachta iarnróid agus an t-údarás áitiúil ar a mbeidh de chúram, fán alt san 24 den Acht Rialtais Áitiúil, 1925, adúradh, an bóthar poiblí do chothabháil comhaontú do dhéanamh roimh an dáta ceaptha chun an droichead do dhíochur nó chun deighleáil leis ar shlí eile (lena n-áirítear, más gá, an bóthar poiblí do chur sa riocht, nó i riocht a bheas comháisiúil leis an riocht, ina raibh sé sarar bhain déantóirí na líne iarnróid leis nó d'eile an bóthar poiblí do chlaonadh) ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis na páirtithe sa chomhaontú, agus, sa chás san, scuirfidh dliteanas na cuideachtan iarnróid (ach amháin pé dliteanas (más ann) a forchuirfear leis an gcomhaontú), chun an droichead do chothabháil, ar an gcomhaontú do chomhlánú,

  (ii) the railway company and the local authority, charged, under the said section 24 of the said Local Government Act, 1925 , with the maintenance of the public road, may, before the appointed date, enter into an agreement for the removal or other method of dealing with the bridge (including, if necessary, either the restoration of the public road to like or other equally convenient state as it was in before it was interfered with by the makers of the railway line or the diversion of the public road) upon such terms and conditions as the parties thereto think fit, and, in that case, the liability (except such (if any) as may be imposed by the agreement) of the railway company to maintain the bridge shall cease upon the execution of the agreement,

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 108. #987423

  an Comhaontú. ciallaíonn an abairt “an Comhaontú” an Comhaontú a bhfuil cóip de leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht so;

  the expression "the Agreement" means the Agreement a copy whereof is set forth in the First Schedule to this Act;

  Uimhir 33 de 1945: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH, 1945

 109. #1032231

  an dréachtchomhaontú. ciallaíonn an abairt “an dréacht-chomhaontú” an dréacht chomhaontú atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;

  the expression "the draft agreement" means the draft agreement set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 110. #1147061

  (b) má bhíonn an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid a bheidh i gceist agus nach é an duine a bheidh á húsáid an fruilitheoir faoin gcomhaontú, an fruilitheoir sin,

  ( b ) if the vehicle is the subject of a hire-drive agreement on the occasion in question and the person using it is not the hirer under the agreement, such hirer,

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 111. #1147338

  (c) má bhíonn an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid a bheidh i gceist agus, murab é an fruilitheoir faoin gcomhaontú an duine a loc í, an fruilitheoir sin,

  ( c ) if the vehicle is the subject of a hire-drive agreement on the occasion in question and the person parking it is not the hirer under the agreement, such hirer,

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 112. #1448060

  (c) i gcaitheamh na tréimhse, tar éis an deimhniú a thabhairt, ar lena linn a sheolfar an oibríocht trádála lasmuigh den Limistéar, go seolfar í in áitreabh a mbeidh an chuideachta a sheolann an oibríocht trádála i dteideal é a áitiú faoi léas nó comhaontú dá shamhail, a bheidh déanta ar bhonn neamhthuilleamaíoch le duine nach n-áireofaí chun críocha na nAchtanna Cánach Corparáide mar dhuine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta, agus nach faide tréimhse áitíochta an áitribh a bhfuil an chuideachta ina teideal faoin léas nó faoin gcomhaontú dá shamhail, nó an tréimhse áitíochta a mbeadh sí ina teideal dá bhfeidhmeodh sí aon chearta a thugtar leis an léas sin nó leis an gcomhaontú sin dá shamhail, ná an tréimhse is dóigh leis an Aire is leor chun ligean don chuideachta an oibríocht trádála a sheoladh sula dtosóidh sí á seoladh sa Limistéar.

  ( c ) throughout the period, following the giving of the certificate, during which the trading operation will be carried on outside the Area, it will be carried on in premises which the company carrying on the trading operation is entitled to occupy under a lease or similar agreement, entered into on an arm's length basis with a person who would not be treated as connected with the company for the purposes of the Corporation Tax Acts, and the period of occupancy of the premises to which the company is entitled under the lease or similar agreement, or to which it would be entitled if it exercised any rights conferred by that lease or similar agreement, is not greater than the period which the Minister considers sufficient to permit the company to carry on the trading operation prior to it commencing to carry it on in the Area.

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 113. #1825351

  Leagtar amach an creat don chaidreamh sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe sa dearbhú polaitiúil a ghabh leis an gComhaontú um Tharraingt Siar (“an Dearbhú Polaitiúil”).

  The political declaration that accompanied the Withdrawal Agreement sets out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom (the ‘Political Declaration’).

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta

 114. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 115. #286300

  Ba chóir go ndéanfadh Comhaontú an 20 Nollaig 2006 idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [6] (dá ngairfear "an Comhaontú" anseo feasta) éascú ar an trádáil idirnáisiúnta agus ar chaomhnú an chomhshaoil i ndáil leis an trealamh sin.

  The Agreement of 20 December 2006 between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [6] (hereinafter the Agreement) should facilitate international trade and environmental protection for this equipment.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 116. #300033

  (6) Ba cheart go mbeadh dlúthbhaint leis an gcomhar agus leis an gcomhordú treisithe ag údaráis staidrimh Bhallstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [6] agus ag údaráis staidrimh na hEilvéise, dá bhforáiltear faoi seach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go háirithe in Airteagal 76 de agus i bPrótacal 30 a ghabhann leis an gComhaontú sin, agus sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar agus le comhordú treisithe i réimse an staidrimh [7], go háirithe in Airteagal 2 de.

  (6) The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area [6] and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article 76 thereof and Protocol 30 to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [7], in particular Article 2 thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination.

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 117. #322012

  I gcásanna inar gá sicréideacht iomlán a choimeád ar marthain chun críocha an imscrúdaithe agus inar gá úsáid a bhaint as nósanna imeachta imscrúdaitheacha a thagann faoi réim chúraimí údaráis bhreithiúnaigh náisiúnta, féadfar, maidir le comhlíonadh na hoibleagáide chun a iarraidh ar an bhFeisire, ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach de chuid Pharlaimint na hEorpa a chuid tuairimí a thabhairt, an comhlíonadh sin a chur siar le comhaontú an Uachtaráin, i gcás Feisire, nó le comhaontú an Ardrúnaí, i gcás oifigigh nó seirbhísigh.

  In cases necessitating the maintenance of absolute secrecy for the purposes of the investigation and requiring the use of investigative procedures falling within the remit of a national judicial authority, compliance with the obligation to invite the Member, official or servant of the European Parliament to give his views may be deferred in agreement respectively with the President, in the case of a Member, or the Secretary-General, in the case of an official or servant.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 118. #349759

  D’fhonn a áirithiú nach bhfágfadh comhaontú arna bheartú ag Ballstát dlí an Chomhphobail neamhéifeachtach agus nach ndéanfaidh sé dochar d'fheidhmiú ceart an chórais arna bhunú ag an dlí sin, nó nach ndéanfaidh sé dochar do chaidreamh seachtrach an Chomhphobail faoi mar a bheidh cinntithe ag an gComhphobal, ba cheart go mbeadh sé de cheanglas ar an mBallstát lena mbaineann fógra a thabhairt don Choimisiún ar a bhfuil sé i gceist ag an mBallstát sin a dhéanamh d'fhonn údarú a fháil chun tús a chur le caibidlíocht fhoirmiúil ar chomhaontú nó chun leanúint dóibh mar aon le comhaontú a thabhairt i gcrích.

  In order to ensure that an agreement envisaged by a Member State does not render Community law ineffective and does not undermine the proper functioning of the system established by that law, or undermine the Community’s external relations policy as decided by the Community, the Member State concerned should be required to notify the Commission of its intentions with a view to obtaining an authorisation to open or continue formal negotiations on an agreement as well as to conclude an agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 119. #458873

  Gabhann gach Iasachtóir air féin gan íoc a cheart i leith na nIasachtaí a lorg ar an Iasachtaí seachas de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, gabhann sé air na suimeanna go léir a gheobhaidh sé i leith an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta nach bhfuarthas ó BCE mar a beartaíodh leis an gComhaontú seo agus leis an gComhaontú Saoráide Iasachta a íoc isteach sa chuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 lena ndáileadh ar bhonn pro rata de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo.

  Each Lender undertakes not to seek payment of its rights in respect of Loans from the Borrower other than in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement, undertakes to pay all sums received by it in respect of the Loan Facility Agreement which have not been received from the ECB as contemplated by this Agreement and the Loan Facility Agreement to the account referred to in Article 3 to be distributed on a pro rata basis in accordance with the terms of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 120. #461093

  ciallaíonn "an Comhaontú" an Comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí Íospartach arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d’Aibreán, 1999, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the Agreement between the Government and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing the Independent Commission for the Location of Victims’ Remains, done at Dublin on the 27th day of April, 1999, the text of which is set out in the Schedule to this Act;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 121. #520901

  Bheadh gá an sásra a chinneadh ar bhonn gach cáis faoi leith, ag brath go háirithe ar an tsaincheist a chumhdaítear tríd an gcomhaontú maidir le rogha cúirte, i dtaobh an mbeadh gá an comhaontú a thabhairt i gcrích idir na páirtithe ar fad a bhfuil baint acu leis an gcomharbas nó i dtaobh an bhféadfadh cuid acu comhaontú saincheist ar leith a thabhairt os comhair na cúirte a roghnaíodh i gcás nach ndéanfadh cinneadh ón gcúirt sin difear do na páirtithe eile sa chomharbas.

  It would have to be determined on a case-by-case basis, depending in particular on the issue covered by the choice-of-court agreement, whether the agreement would have to be concluded between all parties concerned by the succession or whether some of them could agree to bring a specific issue before the chosen court in a situation where the decision by that court on that issue would not affect the rights of the other parties to the succession.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 122. #521209

  3. D'ainneoin mhír 1 agus mhír 2, féadfaidh na páirtithe a roghnú mar an dlí lena rialófaí a gcomhaontú maidir le comharbas, i ndáil lena inghlacthacht, lena bhailíocht shubstainteach agus lena chuid éifeachtaí ceangailteacha idir na páirtithe, lena n-áirítear na coinníollacha lena dhíscaoileadh, an dlí a bhféadfadh an duine ar leis an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, nó duine de na daoine ar leo an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 22 faoi na coinníollacha a leagtar amach ann.

  3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the parties may choose as the law to govern their agreement as to succession, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, the law which the person or one of the persons whose estate is involved could have chosen in accordance with Article 22 on the conditions set out therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 123. #647493

  De mhaolú ar an gceanglas dá dtagraítear sa chéad fhomhír, féadfaidh an Coimisiún cláir faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh a fhormheas sula nglacfar an cinneadh lena bhformheastar an Comhaontú Comhpháirtíochta, agus féadfaidh an Coimisiún cláir oibríochtúla atá tiomnaithe do TFAO dá dtagraítear i bpointe (a) den dara mír d'Airteagal 18 de Rialachán CSE agus cláir thiomnaithe dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d'Airteagal 39(4) den Rialachán seo a fhormheas sula ndéanfar an Comhaontú Comhpháirtíochta a thíolacadh.

  By way of derogation from the requirement referred to in the first subparagraph, programmes under the European territorial cooperation goal may be approved by the Commission before the adoption of the decision approving the Partnership Agreement and dedicated operational programmes for the YEI referred to in point (a) of the second paragraph of Article 18 of the ESF Regulation and dedicated programmes referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 39(4) of this Regulation may be approved by the Commission before the submission of the Partnership Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 124. #682377

  Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [3] (an Comhaontú Comhlachais), lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), an 27 Meitheamh 2014 agus bhí éifeacht leis an gcur i bhfeidhm sealadach amhail ón 1 Meán Fómhair 2014.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [3] (the Association Agreement), including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed on 27 June 2014 and the provisional application was effective from 1 September 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive

 125. #687842

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 126. #687913

  I gcás cleachtais lena bhféadfadh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 36 den Chomhaontú Eatramhach agus Airteagal 71 den CCC ina dhiaidh sin, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Eatramhach, agus sa CCC ina dhiaidh sin.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by Bosnia and Herzegovina on the basis of Article 36 of the Interim Agreement, and thereafter Article 71 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Interim Agreement, and thereafter the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 127. #692325

  I gcás, tar éis nós imeachta scrúdúcháin a dhéantar de bhun Airteagal 9, nó am ar bith roimh nós imeachta idirnáisiúnta um réiteach díospóide, nó lena linn nó ina dhiaidh, inar cosúil gurb é an modh is iomchuí chun díospóid a réiteach ar díospóid í a d’éirigh as constaic ar thrádáil comhaontú a thabhairt i gcrích leis an tríú tír nó leis na tríú tíortha lena mbaineann, ar comhaontú é lena bhféadfaí cearta substainteacha an Aontais agus an tríú tír nó na dtríú tíortha lena mbaineann a athrú, déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2), an nós imeachta a chur ar fionraí agus déanfar caibidlíocht de réir fhorálacha Airteagal 207 den Chonradh.

  Where, either after an examination procedure conducted pursuant to Article 9, or at any time before, during or after an international dispute settlement procedure, it appears that the most appropriate means of resolving a dispute arising from an obstacle to trade is the conclusion of an agreement with the third country or countries concerned which may change the substantive rights of the Union and of the third country or countries concerned, the procedure shall be suspended by the Commission acting in accordance with the advisory procedure referred to in Article 7(2), and negotiations shall be carried out in accordance with the provisions of Article 207 of the Treaty.

  Rialachán (AE) 2015/1843 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos nósanna imeachta an Aontais i réimse an chomhbheartais tráchtála d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála (téacs códaithe)d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 128. #975772

  ciallaíonn an abairt “Comhaontú 1887” an comhaontú do rinneadh an 26ú lá de Lúnasa, 1887, idir Cuideachta Iarnróid an Tuaiscirt ar an gcéad taobh, Sean-Chuideachta Ghaltán Chathair Bhaile Átha Cliath ar an dara taobh, agus Sean-Chuideachta Iarnróid Bhaile Átha Cliath, Chill Mantán agus Loch Garman ar an tríú taobh;

  the expression "the Agreement of 1887" means the agreement made on the 26th day of August, 1887, between the Northern Railway Company of the first part, the former City of Dublin Steam Packet Company of the second part, and the former Dublin, Wicklow and Wexford Railway Company of the third part;

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 129. #980717

  (3) Féadfaidh an Bord comhaontú leis an údarás áitiúil iomchuibhe chun an t-údarás áitiúil sin do dhéanamh éinní a ceangaltar ar an mBord nó a húdaraítear dóibh le fó-alt (1) den alt so do dhéanamh agus féadfaid freisin comhaontú chun airgead d'íoc leis an údarás áitiúil sin chun nó mar chabhair chun costais dhéanta an ní sin ag an údarás áitiúil sin.

  (3) The Board may agree with the appropriate local authority for the doing by such local authority of anything which the Board is required or authorised by subsection (1) of this section to do and may further agree to make to such local authority payment for or towards the cost of the doing of such thing by such local authority.

  Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945

 130. #994690

  —(1) Má dhéanann nó más tuigthe go ndearna duine comhaontú nó gealltanas chun bithdhílse míre de thalamh neamhthionóntaithe a cheannach ó Choimisiún na Talún agus ná raibh an mhír, ar an dáta gur air a rinneadh nó gur air is tuigthe a rinneadh an comhaontú nó an gealltanas sin, faoi réir forál Coda IV den Registration of Title Act, 1891, ansin, d'ainneoin aon rialach dlí, is tuigthe, chun críocha comharbachta iar mbás, gur áirnéis réalta an leas sa mhír a bheas cruthnaithe tríd an gcomhaontú nó an gealltanas.

  —(1) Where a person enters or is deemed to enter into an agreement or an undertaking to purchase from the Land Commission the fee simple of a parcel of untenanted land, and the parcel was not, at the date on which the said agreement or undertaking was entered into or deemed to have been entered into, subject to the provisions of Part IV of the Registration of Title Act, 1891, then, notwithstanding any rule of law, the interest in the parcel created by the agreement or undertaking shall, for the purposes of devolution on death, be deemed to be a chattel real.

  Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946

 131. #997264

  comhaontú fost-cheannaigh. ciallaíonn an abairt “comhaontú fost-cheannaigh” comhaontú chun earraí a earbadh faoina bhféadfaidh an t-earbaí na hearraí a cheannach nó faoina roichfidh an mhaoin sna hearraí don earbaí nó faoina bhféadfaidh sí rochtain dó, agus, más rud é, de bhuaidh dhá chomhaontú nó níos mó nach comhaontú fost-cheannaigh aon cheann acu ann féin, go ndéanfar earraí a earbadh agus go bhféadfaidh an t-earbaí na hearraí a cheannach, nó go roichfidh an mhaoin iontu don earbaí nó go bhféadfaidh sí rochtain dó, déanfar, chun críocha an Achta seo, na comhaontuithe a áireamh mar aon chomhaontú amháin a rinneadh tráth déanta an chomhaontuithe dheiridh dhíobh;

  the expression "hire-purchase agreement" means an agreement for the bailment of goods under which the bailee may buy the goods or under which the property in the goods will or may pass to the bailee, and where by virtue of two or more agreements, none of which by itself constitutes a hire-purchase agreement, there is a bailment of goods and either the bailee may buy the goods, or the property therein will or may pass to the bailee, the agreements shall be treated for the purposes of this Act as a single agreement made at the time when the last of the agreements was made;

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 132. #997320

  (2) Duine a bheas tar éis earraí a dhíol trí chomhaontú díola-arcáirde faoinar mó na cúig puint an praghas ceannaigh iomlán, ní bheidh sé i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar an gcomhaontú ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis, agus ní bheidh aon urrús a thug an ceannaitheoir i leith airgid is iníoctha faoin gcomhaontú díola-ar-cáirde, nó a thug ráthaitheoir i leith airgid is iníoctha faoi chonradh ráthaíochta den tsórt réamhráite, infhorfheidhmithe i gcoinne an cheannaitheora nó an ráthaitheora ag aon tsealbhóir ar an urrús sin, mura mbeifear tar éis an ceanglas a sonraítear sa bhfo-alt sin roimhe seo a chomhlíonadh, agus mura rud é—

  (2) A person who has sold goods by a credit-sale agreement under which the total purchase price exceeds five pounds shall not be entitled to enforce the agreement or any contract of guarantee relating thereto, and no security given by the buyer in respect of money payable under the credit-sale agreement or given by a guarantor in respect of money payable under such a contract of guarantee as aforesaid shall be enforceable against the buyer or guarantor by any holder thereof, unless the requirement specified in the foregoing subsection has been complied with, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 133. #1007315

  —Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon chomhaontú, tíolacas, aistriú nó ionstraim eile a déanfar chun éifeacht a thabhairt d'aistriú gnótha an Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited, chun an Irish Assurance Company, Limited, mar foráltar i gclásal 10 den Chomhaontú a rinneadh an 13ú lá de Mheán Fómhair, 1938, idir an City of Dublin Assurance Company, Limited, den chéad pháirt, an Irish Life and General Assurance Company, Limited, den dara páirt, an Irish National Assurance Company, Limited, den tríú páirt, agus Comhlucht Urrudhais Mumhan agus Laighean, Teoranta (Munster and Leinster Assurance Company, Limited) den cheathrú páirt, agus a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhas leis an Acht Arachais (Leasú), 1938 (Uimh. 31 de 1938) .

  —Stamp duty shall not be chargeable on any agreement, conveyance, transfer or other instrument made or entered into for the purpose of carrying into effect the transfer of the business of the Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited to the Irish Assurance Company, Limited, as provided in Clause 10 of the Agreement made on the 13th day of September, 1938, between the City of Dublin Assurance Company, Limited, of the first part Irish Life and General Assurance Company, Limited, of the second part, Irish National Assurance Company, Limited, of the third part, and Comhlucht Urrudhais Mumhan agus Laigheann, Teoranta (Munster and Leinster Assurance Company, Limited) of the fourth part, a copy whereof is set out in the Schedule to the Insurance (Amendment) Act, 1938 (No. 31 of 1938).

  Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947

 134. #1032534

  I gCÁS ina n-ordaíonn aon fhoráil den Chomhaontú seo go gcaithfidh ceadú, toiliú nó comhaontú ó cheachtar páirtí a bheith ag gabháil le déanamh nó neamhdhéanamh aon ghnímh nó ruda ag an bpáirtí eile nó go gcaithfidh ceachtar páirtí aon fhógra a sheirbheáil, ní foláir an ceadú, an toiliú, an comhaontú nó an fógra sin a bheith sainráite faoi láimh Rúnaí na hAireachta nó Rúnaí Chúnta don Aireacht, nó Rúnaí an Bhoird nó Rúnaí Chúnta don Bhord, do réir mar bheas, agus ní foláir aon fhógra den tsórt sin a chur leis an bpost cláraithe.

  WHERE any provision of this Agreement prescribes the approval, consent or agreement, by either party to the doing, or omission, of any act or thing, by the other party, or the service of any notice by either party, such approval, consent, agreement or notice shall be such as shall be expressed under the hand of the Secretary or an Assistant Secretary of the Ministry, or the Secretary or an Assistant Secretary of the Board, as the case may be, and any notice shall be transmitted by registered post.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 135. #1103754

  (4) Féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthar ar ina límistéar feidhmiúcháin a bheidh aon droichead thar an gcanáil nó thar an gcuid de chanáil a dhúnfar amhlaidh comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus oblagáid a chothabhála a aistriú chun an údaráis bhóthar sin, agus féadfaidh siad an comhaontú sin a chur i gcrích.

  (4) The Board and the road authority within whose functional area any bridge over the canal or part so closed is situate may enter into an agreement for the transfer of the bridge and the obligation to maintain it to that road authority, and may carry such agreement into effect.

  Uimhir 19 de 1958: AN tACHT IOMPAIR, 1958

 136. #1132716

  (c) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, chun a shínithe, go dtí deireadh gnó an 31 Nollaig, 1960, i bpríomh-oifig an Bhainc thar ceann rialtas na stát a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A, ar choinníoll go bhféadfaidh na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm um an dáta sin, an tréimhse a bheidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe a shíneadh sé mhí ar a fhad.

  ( c ) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1960, at the principal office of the Bank, on behalf of the governments of the states whose names are set forth in Schedule A, provided that, if this Agreement shall not have entered into force by that date, the Executive Directors of the Bank may extend the period during which this Agreement shall remain open for signature by not more than six months.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 137. #1169342

  (b) i gcás ina raibh an t-údar fostaithe ag duine éigin eile faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta agus gur i gcúrsa a fhostaíochta a rinne an duine sin an saothar ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, is é an duine ag a raibh an t-údar fostaithe céad-úinéir an chóipchirt, ach más é a bheidh sa saothar alt nó dréacht eile i nuachtán, irisleabhar, nó tréimhseachán eile dá shamhail, ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, measfar ceart a bheith forchoiméadta don údar bac a chur le foilsiú an tsaothair, ar shlí seachas mar chuid de nuachtán, d'irisleabhar, nó de thréimhseachán dá shamhail.

  ( b ) where an author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 138. #1196775

  (b) Sula gcinnfidh an tAire cé acu a thoileoidh sé nó nach dtoileoidh sé le húdarás sláintíochta do dhéanamh comhaontú uisce, rachaidh sé i gcomhairle leis an Aire Tailte, agus, sa chinneadh sin, tabharfaidh an tAire aird ar aon dliteanas a bheidh ar an mBord chun uisce a scaoileadh as an taiscumar lena mbaineann an comhaontú amach san abhainn ar a bhfuil an taiscumar síos le sruth ón taiscumar.

  ( b ) Before deciding whether to grant or withhold his consent to the entry by a sanitary authority into a water agreement, the Minister shall consult with the Minister for Lands, and in so deciding, the Minister shall have regard to any liability of the Board to discharge water from the reservoir to which the agreement relates into the river on which the reservoir stands down stream of the reservoir.

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 139. #1219719

  (d) i gcás rialacha a rinneadh faoin mír sin (d)—duine atá ar fostú mar phrintíseach d'aicme a shonraítear sna rialacha le fostaíocht lena mbaineann na rialacha measfar, d'ainneoin aon chomhaontú dá mhalairt, é a bheith ar fostú faoi chomhaontú a shínigh an duine agus a fhostóir trína gcomhaontaíonn an fostóir an duine a fhostú, agus trína gcomhaontaíonn an duine fónamh don fhostóir, ar feadh na tréimhse oiliúna a shonraítear sna rialacha, ach féadfaidh an Chomhairle, más oiriúnach léi, an dá pháirtí a urscaoileadh óna n-oibleagáidí faoi seach faoin gcomhaontú is intuigthe ón mír seo a bheith ann nó an comhaontú sin a mhodhnú nó, le toiliú—

  ( d ) in the case of rules made under the said paragraph (d)—a person who is employed as an apprentice of a class specified in the rules in an employment to which the rules relate shall, notwithstanding any agreement to the contrary, be deemed to be employed under an agreement signed by the person and his employer whereby the employer agrees to employ the person, and the person agrees to serve the employer, for the period of training specified in the rules, but An Chomhairle may, if it so thinks fit, release both parties from their respective obligations under the agreement implied by this paragraph or modify such agreement or, with the consent of—

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 140. #1272995

  (5) Más rud é, maidir le comhaontú den chineál dá dtagraítear in alt 3 (1) (b), gur duine seachas an duine a sheachaid na hearraí lena mbaineann an comhaontú an duine cuntasach i leith na cánach is inmhuirir ar aon chuid den chomaoin, is é an ráta cánach ar an inmhuirir an chuid sin a dúradh den chomaoin an ráta is infheidhme maidir le seachadadh na n-earraí a bheidh i gceist.

  (5) Where, in relation to an agreement of the kind referred to in section 3 (1) (b), the accountable person in respect of the tax chargeable on any portion of the consideration is a person other than the person who delivered the goods to which the agreement relates, the rate of tax at which the said portion of the consideration shall be chargeable shall be the rate applicable to the delivery of the goods in question.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 141. #1273588

  (b) (i) Faoi réir fhomhír (ii), má tharlaíonn, faoi chomhaontú a bheidh déanta roimh an lá sonraithe, go seachadfaidh duine cuntasach earraí nó go ndéanfaidh sé seirbhísí an lá sin nó dá éis in imthosca a thabharfaidh gurb inmhuirir cáin, déanfar, cheal aon chomhaontú dá mhalairt, an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú a choigeartú tríd an méid, más ann, a áiríodh ann mar gheall ar cháin láimhdeachais nó cáin mhórdhíola nó an dá cháin sin, de réir mar a bheidh, a fhágáil as agus méid is comhionann le méid na cánach is inmhuirir amhlaidh a áireamh ann, agus measfar gurb í an chomaoin arna coigeartú amhlaidh an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú.

  ( b ) (i) Subject to subparagraph (ii), where, under an agreement made before the specified day, an accountable person delivers goods or renders services on or after that day in such circumstances that tax is chargeable, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of any agreement to the contrary, be adjusted by excluding therefrom the amount, if any, included on account of turnover tax or wholesale tax or both of those taxes, as the case may be, and including therein an amount equal to the amount of the tax so chargeable, and the consideration as so adjusted shall be deemed to be the consideration provided for under the agreement.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 142. #1295258

  ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 7ú lá de Mhárta, 1974, agus an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 22ú lá d'Aibreán, 1975, agus a athbhreithníodh an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1975;

  "the National Agreements" means the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 7th day of March, 1974, and the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 22nd day of April, 1975, and revised on the 24th day of September, 1975;

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 143. #1346551

  (1) Comhalta den Údarás a bhfuil aon leas aige in aon chomhlacht a mbeartaíonn an tÚdarás aon chonradh nó comhaontú eile a dhéanamh leis, nó a bhfuil aon leas aige i gconradh nó i gcomhaontú eile a bheartaíonn an tÚdarás a dhéanamh, nochtfaidh sé don Údarás go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é agus ní ghlacfaidh sé páirt in aon phlé nó cinneadh ag an Údarás maidir leis an gconradh nó leis an gcomhaontú eile sin.

  (1) A member of an tÚdarás who has any interest in any body with which an tÚdarás proposes to make any contract or other agreement, or any interest in a contract or other agreement which an tÚdarás proposes to make, shall disclose the fact and nature of the interest to an tÚdarás and shall take no part in any deliberation or decision of an tÚdarás in relation to that contract or other agreement.

  Uimhir 5 de 1979: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979

 144. #1364930

  (5) Baineann na forálacha sin roimhe seo den alt seo le comhaontú fruilcheannaigh a dhéanfaidh duine agus é ag gníomhú i gcúrsa gnó mar ghníomhaire don úinéir mar a bhaineann siad le comhaontú a rinne an t-úinéir, ach amháin i gcás nach mbeidh an t-úinéir ag ligean i gcúrsa gnó agus go mbeidh an t-eolas sin ag an bhfruilitheoir nó go nglacfar bearta réasúnacha chun aird an fhruilitheora a tharraingt ar an bhfíoras sin sula ndéanfar an comhaontú.

  (5) The foregoing provisions of this section apply to a hire-purchase agreement made by a person who in the course of a business is acting as agent for the owner as they apply to an agreement made by the owner, except where the owner is not letting in the course of a business and either the hirer knows that fact or reasonable steps are taken to bring it to the notice of the hirer before the agreement is made.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 145. #1650857

  ciallaíonn “díol folamh” i ndáil le scair nó le hionstraim fiachais, aon díol den scair nó den ionstraim fiachais nach bhfuil faoi úinéireacht an díoltóra tráth a dhéantar an comhaontú chun díola, lena n-áirítear díol den sórt ar dá réir, tráth a dhéantar an comhaontú chun díola, go bhfuil an scair nó an ionstraim fiachais faighte ar iasacht lena seachadadh tráth na socraíochta, nó go bhfuil an díoltóir tar éis comhaontú a dhéanamh chun an méid sin a dhéanamh, seachas:

  ‘short sale’ in relation to a share or debt instrument means any sale of the share or debt instrument which the seller does not own at the time of entering into the agreement to sell including such a sale where at the time of entering into the agreement to sell the seller has borrowed or agreed to borrow the share or debt instrument for delivery at settlement, not including:

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #1668981

  Tá an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile [2], (an “Comhaontú Comhlachais”), ina bhonn don ghaol idir an tAontas agus an Úcráin.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the ‘Association Agreement’) constitutes the basis of the relationship between the Union and Ukraine.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 147. #1673469

  I gcás ina mbeidh síneadh curtha le fad an fhanachta údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 20(2) den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, cuirfidh an t-údarás inniúil a chuir síneadh leis an bhfanacht údaraithe na sonraí maidir le tréimhse an tsínidh ar an bhfhanacht údaraithe leis an taifead ábhartha is déanaí ar dhul isteach/imeacht agus, i gcás inarb infheidhme, léiriú gur cuireadh síneadh leis an bhfanacht údaraithe i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 20(2) den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme.

  Where the duration of authorised stay has been extended in accordance with Article 20(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement, the competent authority that extended the authorised stay shall add the data regarding the period of extension of the authorised stay to the latest relevant entry/exit record and, where applicable, an indication that the authorised stay was extended in accordance with point (b) of Article 20(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 148. #1729906

  Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.

  This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 149. #1858194

  Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations and from the end of the negotiations to the conclusion of the international agreement, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, drawn up by that committee on its own initiative or after considering any relevant proposal tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold, adopt recommendations to the Council, the Commission or the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and require them to be taken into account before the conclusion of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 150. #149768

  (c) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile a bhfuil cáilíocht leanúnach ag baint leo a dhéanfaidh nó a thabharfaidh an Bord do dhuine eile nó a bheidh déanta nó tugtha ag duine ar bith don Bhord agus bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn ar na dhéanamh idir an Bord agus duine eile agus gan é bheith curtha i bhfeidhm agus críochnaithe roimh an lá sin, leanfaidh sé d'fheidhm a bheith aige tar éis an lae sin d'ainneoin díscaoileadh an Bhoird, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirfí ainm Bhord Ospidéal San Séam ann in ionad ainm an Bhoird, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infheidhmithe ag Bord Ospidéal San Séam nó ina choinne dá réir.

  ( c ) Every bond, guarantee or other security of a continuing character made or given by the Board to another person or by any person to the Board and in force immediately before the appointed day and every contract or agreement in writing made between the Board and another person and not fully executed and completed before the said day shall, notwithstanding the dissolution of the Board, continue in force after the said day but shall be construed and have effect as if the name St. James's Hospital Board were substituted therein for the name of the Board, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against St. James's Hospital Board accordingly.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 151. #151051

  Roimh chomhaontú a ghlacadh nó dá éis nó roimh líne rannpháirtí a cheangal nó dá éis nó roimh chiorcad teileafóin phríobháideach a chríochnú nó dá éis, féadfaidh an tAire urrús a éileamh i cibé foirm agus i cibé méid is dóigh leis an Aire is gá chun íocaíocht aon ranníoc, táille nó muirear a bheidh dlite i leith seirbhísí teileafóin a urrú agus d'éagmais an urrúis sin, féadfaidh an tAire, murar thosaigh feidhm an chomhaontaithe, diúltú an comhaontú a chur i ngníomh, nó má thosaigh feidhm an chomhaontaithe, féadfaidh sé an comhaontú a fhoirceannadh gan dochar dá théarmaí ná d'fhorálacha na Rialacháin seo, agus i gcás an líne mhalartáin a bheith soláthraithe, féadfaidh sé an líne mhalartáin a bhriseadh, agus i gcás ciorcad teileafóin príobháideach a bheith soláthraithe féadfaidh sé an tseirbhís ar an gciorcad sin a bhriseadh.

  The Minister may, either before or after the acceptance of an agreement or before or after the connection of a subscriber's exchange line or before or after the completion of a private telephone circuit, demand security in such form and of such amount as the Minister may consider necessary to secure the payment of any subscription, fee or charge due in respect of telephone services, and, in default of such security, the Minister may, if the agreement has not commenced, refuse to implement the agreement, or, if the agreement has commenced, determine the agreement without prejudice to its terms and to the provisions of these Regulations, and where the exchange line has been provided, disconnect the exchange line, and where a private telephone circuit has been provided, interrupt service on that circuit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 152. #230797

  Le comhaontú fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóiriscríbhinn dar dáta an ........lá de ................................................. , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile, ligeadh earraí áirithe, eadhon:? chun an Chosantóra *(chéadainmnithe) sin ar mhodh fruilcheannaigh/fruilithe ag tomhaltóir ar phraghas £............. ab iníoctha mar a leanas:? Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an........ lá de...................................... 19......, a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/síúinéir na n-earraí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By hire-purchase/consumer-hire agreement in writing dated day of and made between the Plaintiff of the one part and the* (first named) Defendant of the other part certain goods namely:? were let to the said *(first named) Defendant by way of hire-purchase/consumer-hire at the price of £........ payable as follows:? By a further agreement in writing dated day of and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said agreement and agreed to indemnify the owner of the goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 153. #278959

  I gcás ina bhfoirceannfaidh an Íoslainn nó an Iorua é, fanfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm idir an tAontas Eorpach agus an Páirtí Conarthach nach mbeidh sé foirceanta ina leith.

  In the event of termination by either Iceland or Norway, this Agreement shall remain in force between the European Union and the Contracting Party for which it has not been terminated.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 154. #319784

  Más tuairim neamhfhabhrach í an tuairim a ghlacann an Pharlaimint, iarrfaidh an tUachtarán ar an gComhairle gan an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche.

  If the opinion adopted by Parliament is unfavourable, the President shall ask the Council not to conclude the agreement in question.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 155. #464071

  agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh dháta rite an Achta seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a dhéanfar idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le linn feidhm a aistrítear amhlaidh a chomhlíonadh agus duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus tugtha chun críche go hiomlán díreach roimh an dáta rite sin, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta rite sin agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is, sa mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, dá gcuirfí ainm an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sa chéanna in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus beidh an t-urrús sin, an conradh sin nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the passing of this Act, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before such passing, shall continue in force on and after such passing and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Community and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Community and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ (LEASÚ), 2011

 156. #489211

  agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear amhlaidh agus duine eile agus atá i bhfeidhm ach nach bhfuil forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an dáta thosach feidhme, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta thosach feidhme agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is dá ndéanfaí, a mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chur in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ann nó inti agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the commencement date, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the commencement date, shall continue in force on and after the commencement date and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009

 157. #591563

  Más dóigh leis an gCoimisiún nach bhfuil an comhaontú comhoiriúnach le dlí an Aontais, cuirfidh sé an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoin méid sin.

  If the Commission considers the agreement to be incompatible with Union law, it shall notify the Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 158. #638370

  Aontaíonn an Coimisiún leis an seasamh ón gComhairle, mar coinníonn an comhaontú polaitiúil comhréitigh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle athrangú na gcumhachtaí mar atá sé i dtogra an Choimisiúin.

  The Commission agrees with the Council position, as the compromise political agreement between the European Parliament and the Council maintains the reclassificiation of the powers as it figures in the Commission's proposal.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004. /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */

 159. #698183

  Más dóigh leis an gCoimisiún nach bhfuil an comhaontú comhoiriúnach le dlí an Aontais, cuirfidh sé an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoin méid sin.

  If the Commission considers the agreement to be incompatible with Union law, it shall notify the Member State concerned.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 160. #698670

  Ar an 10 Bealtaine 2010, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí a thosú leis an tSeoirsia chun comhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an tAontas agus an tSeoirsia a thabhairt chun críche.

  On 10 May 2010, the Council authorised the Commission to open negotiations with Georgia for the conclusion of an agreement establishing an association between the Union and Georgia.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 161. #979679

  —Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a bheas tugtha ag an gcuideachtain scortha do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don chuideachtain scortha san, agus a bheas i bhfeidhm díreach roimh dháta an aistrithe, agus gach connradh nó comhaontú i scríbhinn a bheas déanta idir an chuideachta scortha agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus críochnaithe go hiomlán roimh dháta an aistrithe leanfaidh, d'ainneoin an chuideachta scortha do bheith scortha, de bheith i bhfeidhm ar dháta an aistrithe agus dá éis, ach léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí ainm na cuideachtan leanúnaí ann in ionad ainm na cuideachtan scortha, agus beidh an t-urrús, an connradh, nó an comhaontú san infhorfheidhmithe ag an gcuideachtain leanúnach nó ina coinne dá réir sin,

  —Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by the dissolved company to any person, or by any person to such dissolved company, and in force immediately before the transfer date, and every contract or agreement in writing made between the dissolved company and another person and not fully executed and completed before the transfer date shall, notwithstanding the dissolution of the dissolved company, continue in force on and after the transfer date, but shall be construed and have effect as if the name of the continuing company were substituted therein for the name of the dissolved company, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the continuing company accordingly.

  Uimhir 7 de 1945: ACHT CHUIDEACHTA NA MIANRAÍ, 1945

 162. #982408

  (c) banna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a bheas déanta nó tugtha maidir leis an óspidéal nó an foras eile sin ag na húdaráis do dhuine eile nó ag duine ar bith do na húdaráis agus a bheas i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, agus gach connradh nó comhaontú i scríbhinn a bheas déanta maidir leis an óspidéal nó an foras eile sin idir na húdaráis agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh thosach feidhme an Achta so, leanfaid i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin ach léireofar iad agus beidh éifeacht acu fé is dá gcuirtí an bord iontu in ionad na n-údarás, agus beidh an t-urrús, an connradh nó an comhaontú san ionfhorfheidhmithe ag an mbord nó ina gcoinne dá réir sin;

  ( c ) every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given in relation to such hospital or other institution by the authorities to another person or by any person to the authorities and in force immediately before the commencement of this Part of this Act, and every contract or agreement in writing made in relation to such hospital or other institution between the authorities and another person not fully executed and completed before the commencement of this Act, shall continue in force after such commencement but shall be construed and have effect as if the board were substituted therein for the authorities, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the board accordingly;

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 163. #1006914

  (c) beidh an éifeacht agus an fheidhm chéanna ag an tíolacadh sin a bheadh aige dá mbeadh ag an morgáisteoir, ar dháta na hionstraime muirir, teideal tairbhiúil chun an eastáit nó an leasa sa talamh sin a cruthnaíodh le haon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh a bheas déanta nó is tuigthe a bheith déanta le Coimisiún na Talún aige féin nó a réamhtheachtaithe i dteideal maidir leis an talamh sin agus é saortha ó gach leas, eire agus éileamh ach amháin iad siúd a cosantar agus a heisctear le halt 42 den Acht seo, ach faoi réir gach coinníll (pé acu coinníoll reachtúil é nó coinníoll in aon chomhaontú nó gealltanas ceannaigh) a rinne difir d'eastát nó do leas an mhorgáisteora sa talamh sin díreach sar ar dhíol an Chorparáid é.

  ( c ) such conveyance shall have the same effect and operation as if the mortgagor was at the date of the instrument of charge beneficially entitled to the estate or interest in the said land created by any agreement or undertaking to purchase entered into or deemed to have been entered into with the Land Commission by him or his predecessors in title in respect of the said land freed from all interests, incumbrances and claims other than those saved and excepted by section 42 of this Act, but subject to all conditions (whether statutory or contained in any such agreement or undertaking to purchase) which affected the mortgagor's estate or interest in the said land immediately before the sale thereof by the Corporation.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 164. #1032538

  MÁ éiríonn aon díospóid nó easaontas aon am ina dhiaidh seo idir an Aireacht agus an Bord i dtaobh an Chomhaontuithe seo nó de dhroim nó i leith aon fhorál de nó de dhroim nó i leith déanamh, nó mainneachtaint nó diúltú um dhéanamh, aon oibre, dualgais, ní nó ruda faoin gComhaontú seo, nó de dhroim nó i leith déanamh, nó diúltú um dhéanamh, aon íocaíochta faoin gComhaontú seo, déanfar an díospóid nó an t-easaontas sin, do réir forál chuige sin atá sa Dara Sceideal a ghabhas leis seo, a tharchur go dtí, agus d'éisteacht agus a chinneadh ag, Binse (dá ngairmtear “Binse Eadrána” anseo feasta) a bheas comhdhéanta do réir forál an Dara Sceidil sin, agus beidh breith Bhinse Eadrána ar an gcéanna ina breith chríochnaitheach agus ina ceangal ar gach slí ar na páirtithe sa Chomhaontú seo, agus aon tsuim (lena n-áiritear suim ar bith i leith costas) a dhámhfas Binse Eadrána do pháirtí amháin, maille le hús uirthi do réir cheithre puint faoin gcéad sa bhliain arna ríomh ó dháta na dámhachtana, beidh sí iníoctha leis an bpáirtí sin ag an bpáirtí eile mar fhiach sibhialta a dlitear dhó ón bpáirtí eile agus féadfar í a ghnóthú dá réir sin agus cúnantaíonn gach páirtí ar leith tríd seo go ngéillfidh agus go dtabharfaidh feidhm go dílis macánta ar gach slí do théarmaí aon dámhachtana a dhéanfas Binse Eadrána.

  IF any dispute or difference should at any time hereafter arise between the Ministry and the Board touching this Agreement or arising out of or in relation to any of the provisions thereof, or the doing, or the neglect or refusal to do, any work, duty, matter or thing under this Agreement, or the making of, or the refusal to make, any payment hereunder, such dispute or difference shall, in accordance with provisions in that behalf contained in the Second Schedule hereto, be referred to and heard and determined by a Tribunal (hereinafter referred to as an "Arbitration Tribunal") constituted in accordance with the provisions of the said Second Schedule, and the decision of an Arbitration Tribunal thereon shall in all respects be final and binding on the parties hereto and the amount of any sum (including any sum in respect of costs) awarded by an Arbitration Tribunal to one party together with interest thereon at the rate of four pounds per centum per annum, calculated from the date of the award shall be payable to it by the other as a civil debt due to it by that other and shall be recoverable accordingly and each party hereby covenants that it will in all respects well and faithfully abide by and give effect to the terms of any award made by an Arbitration Tribunal.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 165. #1036694

  —Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a bhí déanta nó a bhí tugtha ag comhlucht díscaoilte do phearsa ar bith, nó ag pearsa ar bith do chomhlucht díscaoilte, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an dáta bunuithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir comhlucht díscaoilte agus pearsa eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an dáta sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an comhlucht díscaoilte a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm ar an dáta sin agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Bhoird ann in ionad ainme an chomhluchta dhíscaoilte, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina gcoinne.

  —Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by a dissolved body to any person, or by any person to a dissolved body, and in force immediately before the establishment date, and every contract or agreement in writing made between a dissolved body and another person and not fully executed and completed before that date shall, notwithstanding the dissolution of the dissolved body, continue in force on and after that date, but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the dissolved body, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 27 de 1950: ACHT NA nALTRAN, 1950

 166. #1042800

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bhí déanta nó a bhí tugtha ag an gcomhlucht díscaoilte do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don chomhlucht díscaoilte sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an comhlucht díscaoilte agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an comhlucht díscaoilte a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm ar an tosach feidhme sin agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Bhoird ann in ionad ainme an chomhluchta dhíscaoilte, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina gcoinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the dissolved body to any person, or by any person to such dissolved body, and in force immediately before the commencement of this Part, and every contract or agreement in writing made between the dissolved body and another person and not fully executed and completed before such commencement shall notwithstanding the dissolution of the dissolved body, continue in force on and after such commencement but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the dissolved body, and such security, contract, or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 7 de 1952: AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

 167. #1076303

  Más rud é, laistigh de shé mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse trí mblian sin, nach mbeidh ceachtar de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt don Rialtas Conarthach eile go bhfuil ar intinn aige an Comhaontú seo d'fhorceannadh, fanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm tar éis na tréimhse trí mblian sin go dtí go mbeidh ceann de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt go bhfuil sin ar intinn aige, agus sa chás sin ní bheidh éifeacht ag an gComhaontú seo maidir le heastáit daoine a gheobhas bás ar an dáta nó i ndiaidh an dáta (nach luaithe ná an seascadú lá tar éis dáta an fhógra sin) a sonrófar sa bhfógra sin, nó, mura sonraítear aon dáta, ar an seascadú lá nó i ndiaidh an seascadú lae tar éis dáta an fhógra sin.

  If not less than six months before the expiration of such period of three years neither of the Contracting Governments shall have given to the other Contracting Government written notice of its intention to terminate the present Agreement, the Agreement shall remain in force after such period of three years until either of the Contracting Governments shall have given written notice of such intention, in which event the present Agreement shall not be effective as to the estates of persons dying on or after the date (not being earlier than the sixtieth day after the date of such notice) specified in such notice, or, if no date is specified, on or after the sixtieth day after the date of such notice.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 168. #1096717

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bheas déanta nó a bheas tugtha ag an mBord do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don Bhord, agus a bheas i bhfeidhm díreach roimh dháta an aistrithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a bheas déanta idir an Bord agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh dháta an aistrithe, leanfaidh sé, d'ainneoin an Príomh-Acht do dhul in éag, de bheith i bhfeidhm ar dháta an aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Aire ann in ionad ainme an Bhoird, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Aire nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Board to any person, or by any person to the Board, and in force immediately before the transfer date, and every contract or agreement in writing made between the Board and another person and not fully executed and completed before the transfer date shall, notwithstanding the expiry of The Principal Act, continue in force on and after the transfer date but shall be construed and have effect as if the name of the Minister were substituted therein for the name of the Board, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Minister accordingly.

  Uimhir 23 de 1957: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA (LEASÚ), 1957

 169. #1120080

  Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bheidh déanta nó a bheidh tugtha ag an gCuideachta do dhuine ar bith, nó ag duine ar bith don Chuideachta, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh dháta an aistrithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a bheidh déanta idir an gCuideachta agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh dháta an aistrithe, leanfaidh sé, d'ainneoin an Chuideachta a dhíscaoileadh, de bheith i bhfeidhm ar dháta an aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirfí ainm an Bhoird ann in ionad ainme na Cuideachta, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina choinne.

  Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given by the Company to any person, or by any person to the Company, and in force immediately before the transfer date, and every contract or agreement in writing made between the Company and another person and not fully executed and completed before the transfer date shall notwithstanding the dissolution of the Company, continue in force on and after the transfer date but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Company, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 20 de 1959: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH, 1959

 170. #1120643

  —Gach banna, ráthaíocht, morgáiste nó urrús eile de chineál leanúnach a bheidh déanta nó a bheidh tugtha ag an Údarás do dhuine ar bith agus an tÚdarás ag feidhmiú nó ag comhlíonadh a ndualgas, a gcumhachtaí agus a bhfeidhmeanna faoi Acht 1956 nó ag duine ar bith don Údarás, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá tosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a bheidh déanta amhlaidh idir an tÚdarás agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá tosach feidhme, leanfaidh sé, d'ainneoin Acht 1956 a athghairm, de bheith i bhfeidhm an lá tosach feidhme agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm an Bhoird ann in ionad ainme an Údaráis agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mBord nó ina gcoinne.

  —Every bond, guarantee, mortgage or other security of a continuing nature made or given in the course of the exercise or performance by the Authority of their duties, powers and functions under the Act of 1956 by the Authority to any person or by any person to the Authority, and in force immediately before the commencement day and every contract or agreement in writing so made between the Authority and another person and not fully executed and completed before the commencement day shall, notwithstanding the repeal of the Act of 1956, continue in force on and after the commencement day but shall be construed and have effect as if the name of the Board were substituted therein for the name of the Authority and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Board accordingly.

  Uimhir 26 de 1959: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL, 1959

 171. #1126003

  (5) Tar éis údarás sláinte a bhunaítear leis an Acht seo a bhunú, déanfar gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de chineál leanúnach a rinneadh nó a tugadh ag údarás áitiúil ceapacháin do dhuine eile, nó ag duine ar bith d'údarás áitiúil ceapacháin agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an mbunú agus a bhain le seirbhísí a aistreofaí ar an mbunú chun an údaráis sláinte agus leis na seirbhísí sin amháin, agus fós gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir údarás áitiúil ceapacháin agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an mbunú agus a bhain le seirbhísí a aistreofaí ar an mbunú chun an údaráis sláinte agus leis na seirbhísí sin amháin a fhorléiriú agus beidh éifeacht ag an gcéanna amhail is dá gcuirtí ainm an údaráis sláinte sa chéanna in ionad ainm an údaráis áitiúil cheapacháin, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an údarás sláinte nó ina gcoinne.

  (5) After the establishment of a health authority established by this Act, every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by an appointing local authority to another person, or by any person to an appointing local authority, which was in force immediately before the establishment and which related solely to services to be transferred on the establishment to the health authority, and every contract or agreement in writing made between an appointing local authority and another person which was not fully executed and completed before the establishment and which related solely to services to be transferred on the establishment to the health authority shall be construed and have effect as if the name of the health authority were substituted therein for the name of the appointing local authority, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health authority accordingly.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 172. #1132092

  (3) Aon uair a bheidh Comhairle Choláiste Ríoga na dTréidleá tar éis tuarascáil a thabhairt, de bhun an Chomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, don Chomhairle ar chás inar chinn Comhairle an Choláiste sin ainm duine a bhaint de chlár ginearálta na dtréidleá is duine atá cláraithe sa chlár sin agus atá cláraithe freisin sa chlár agus a ndearna Comhairle an Choláiste sin, de réir an Chomhaontú sin, líomhain iompair dob aithis ó thaobh gairme a fhiosrú maidir leis, breithneoidh an Chomhairle na fíorais a bheidh sa tuarascáil, agus, má chinneann an Chomhairle, tar éis di an tuarascáil a bhreithniú, go raibh an duine lena mbainfidh an tuarascáil ciontach in iompar ab aithis dó ó thaobh a ghairme, féadfaidh an Chomhairle, le rún lena vótálfaidh seisear comhaltaí ar a laghad den Chomhairle, a chinneadh gur cheart ainm an duine sin a scriosadh den chlár nó nach mbeadh éifeacht, ar feadh tréimhse a mbeidh fad sonraithe inti, ag clárú a ainme sa chlár.

  (3) Where the Council of the Royal College of Veterinary Surgeons has, in pursuance of the Agreement set forth in the First Schedule to this Act, reported to the Council a case in which the Council of that College has determined to remove from the general veterinary register the name of a person who is registered in that register and is also registered in the register and in relation to whom the Council of that College has in accordance with that Agreement investigated an allegation of conduct disgraceful in a professional respect, the Council shall consider the facts stated in the report, and, if the Council on consideration of the report finds that the person to whom the report relates has been guilty of conduct disgraceful to him in a professional respect, the Council may, by a resolution in favour of which not less than six members of the Council vote, decide either that the name of such person should be erased from the register or that during a period of specified duration registration of his name in the register should not have effect.

  Uimhir 34 de 1960: ACHT NA dTRÉIDLEÁ, 1960

 173. #1143535

  Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug aon chomhlacht iomchuí de chuid aon ospidéil do dhuine ar bith, nó a rinne nó a thug duine ar bith don chomhlacht iomchuí sin agus a bhí i bhfeidhm díreach roimhe an lá aistrithe, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir aon chomhlacht iomchuí de chuid aon ospidéil agus duine eile agus nár forghníomhaíodh agus nár comhlánaíodh go hiomlán roimh an lá aistrithe leanfaidh sé, d'ainneoin díscaoileadh an chomhlachta iomchuí sin, d'fheidhm a bheith aige an lá aistrithe agus dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirtí ainm na Comhairle ann in ionad ainm an chomhlachta iomchuí sin agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm ag an gComhairle nó ina coinne dá réir sin.

  Every bond, guarantee, or other security of a continuing nature made or given by any appropriate body of any hospital to any person, or by any person to such appropriate body, and in force immediately before the transfer day, and every contract or agreement in writing made between any appropriate body of any hospital and another person and not fully executed and completed before the transfer day, shall notwithstanding the dissolution of such appropriate body, continue in force on and after the transfer day, but shall be construed and have effect as if the name of the Council were substituted therein for the name of such appropriate body, and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Council accordingly.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 174. #1149665

  agus nach mbeidh forghníomhaithe nó comhallta go hiomlán díreach roimh dháta an Achta seo a rith agus ar páirtí ann an tAire, an tAire Airgeadais, an Saoiste (de réir bhrí Acht 1868) nó an Leas-Saoiste (de réir bhrí Acht 1868) nó ar páirtí ann aon duine eile de bhua Acht 1868 leanfaidh sé d'fheidhm a bheith aige, d'ainneoin Acht 1868 a aisghairm, ar dháta an Achta seo a rith agus dá éis sin, ach aon chonradh, comhaontú, léas, tionóntacht, ceadúnas nó cead den sórt sin nach páirtí ann an tAire forléireofar é agus beidh éifeacht aige amhail is dá gcuirfí ainm an Aire ann in ionad ainm an Aire Airgeadais, an tSaoiste, an Leas-Saoiste nó an duine eile sin, cibé acu é, agus beidh an conradh, an comhaontú, an léas, an tionóntacht, an ceadúnas nó an cead inchurtha i bhfeidhm ag an Aire nó i gcoinne an Aire dá réir sin.

  not fully executed or completed immediately before the passing of this Act and to which the Minister, the Minister for Finance, the Ranger (within the meaning of the Act of 1868) or the Deputy Ranger (within the meaning of the Act of 1868) is a party or to which any other person is, by virtue of the Act of 1868, a party shall, notwithstanding the repeal of the Act of 1868, continue in force on and after the passing of this Act but any such contract, agreement, lease, tenancy, licence or permission to which the Minister is not a party shall be construed and have effect as if the name of the Minister were substituted therein for the name of the Minister for Finance, the Ranger, the Deputy Ranger or that other person, as the case may be, and the contract, agreement, lease, tenancy, licence or permission shall be enforceable by or against the Minister accordingly.

  Uimhir 35 de 1961: ACHT CHURRACH CHILL DARA, 1961

 175. #1219183

  —I gcás ina bhfuil léasaí faoi léas foirgníochta nó léas dílseánaigh faoi cheangal, de bhua cúnant, coinníoll nó comhaontú (más i léas nó i gcomhaontú foghabhálach nó comhthaobhach nach morgáiste dó), conradh árachais maidir le foirgneamh nó foirgnimh ar an talamh atá forléasta leis an léas a dhéanamh le hárachóir sonraithe nó le hárachóir arna roghnú nó arna cheadú ag an léasóir faoin léas nó le duine eile nó trí ghníomhaire sonraithe nó trí ghníomhaire arna roghnú nó arna cheadú ag an léasóir sin nó ag duine eile, forléireofar an cúnant, an coinníoll nó an comhaontú agus beidh éifeacht aige ionann is dá mba chúnant, coinníoll nó comhaontú é á cheangal ar an léasaí an conradh árachais sin a dhéanamh, díreach nó trí aon ghníomhaire, de réir mar a bheidh, le haon árachóir is sealbhóir de thuras na huaire ar cheadúnas árachais a eisíodh faoin Acht Arachais, 1936 .

  —Where a lessee under a building or proprietary lease is, by virtue of a covenant, condition or agreement (whether contained in the lease or in an ancillary or collateral agreement, not being a mortgage), required to effect a contract of insurance in relation to a building or buildings on the land demised by the lease with a specified insurer or an insurer selected or approved of either by the lessor under the lease or another person or through a specified agent, or an agent selected or approved of either by the said lessor or another person, the covenant, condition or agreement shall be construed and have effect as if it were a covenant, condition or agreement requiring the lessee to effect such contract of insurance, either directly or through any agent, as the case may be, with any insurer who is for the time being the holder of an assurance licence granted under the Insurance Act, 1936 .

  Uimhir 3 de 1967: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1967

 176. #1244286

  (c) murab é an t-úinéir cláraithe nó an fruilitheoir faoi chomhaontú fruiltiomána an duine a loc í, an duine a loc an fheithicil.”

  ( c ) if the person parking it is not the registered owner or the hirer under a hire-drive agreement, the person parking the vehicle."

  Uimhir 25 de 1968: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

 177. #1253800

  Aon bhanna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a bheidh tugtha ag an mBord díscaoilte do dhuine eile nó ag aon duine don Bhord díscaoilte agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Bord díscaoilte agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlíonta go hiomlán roimh an tosach feidhme sin leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainme an Bhoird dhíscaoilte agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina choinne. [EN]

  Any bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by the dissolved Board to another person or by any person to the dissolved Board and in force immediately before the commencement of section 7 of this Act, and every contract or agreement in writing made between the dissolved Board and another person and not fully executed and completed before such commencement shall, notwithstanding the dissolution, continue in force after such commencement but shall be construed and have effect as if the name of the Authority were substituted therein for the name of the dissolved Board and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against the Authority.

  Uimhir 32 de 1969: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

 178. #1254864

  (4) Tar éis tosach feidhme an ailt seo, gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug údarás áitiúil do dhuine eile nó a rinne nó a thug duine eile d'údarás áitiúil, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin agus a bhain go heisiatach le seirbhísí a aistreofar ar an tosach feidhme sin chun an bhoird sláinte, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir údarás áitiúil agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe roimh an tosach feidhme sin agus a bhain go heisiatach le seirbhísí a aistreofar ar an tosach feidhme sin forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an bhoird sláinte ann in ionad ainm an údaráis áitiúil agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an mbord sláinte nó ina choinne.

  (4) After the commencement of this section, every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by a local authority to another person, or by any person to a local authority, which was in force immediately before such commencement and which related solely to services to be transferred on the commencement of section 6 to the health board, and every contract or agreement in writing made between a local authority and another person which was not fully executed and completed before such commencement and which related solely to services to be transferred on such commencement shall be construed and have effect as if the name of the health board were substituted therein for the name of the local authority, and the security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health board accordingly.

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 179. #1255805

  Aon bhanna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a thug an comhlacht díscaoilte do dhuine eile nó aon duine don chomhlacht díscaoilte agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an comhlacht díscaoilte agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlíonta go hiomlán roimh an tosach feidhme sin leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an chomhlachta a bheidh sonraithe san ordú faoi alt 34 ann in ionad ainm an chomhlachta dhíscaoilte agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an gcomhlacht a bheidh sonraithe amhlaidh nó ina choinne.

  Any bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by the dissolved body to another person or by any person to the dissolved body and in force immediately before the commencement, and every contract or agreement in writing made between the dissolved body and another person and not fully executed and completed before the commencement shall, notwithstanding the dissolution, continue in force after the commencement but shall be construed and have effect as if the name of the body specified in the relevant order under section 34 were substituted therein for the name of the dissolved body and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against the body so specified.

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 180. #1295700

  (4) Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de ghné leanúnach a thug údarás cúnaimh phoiblí de bhun a fheidhmeanna faoi Acht 1939 do dhuine eile, nó a thug aon duine d'údarás cúnaimh phoiblí i ndáil leis na feidhmeanna sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn i ndáil leis na feidhmeanna sin a rinneadh idir údarás cúnaimh phoiblí agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha forléireofar é nó í, agus beidh éifeacht aige nó aici, tar éis an lae cheaptha, ionann is dá ndéanfaí ainm an bhoird sláinte ar ina limistéar feidhmiúcháin do limistéar feidhmiúcháin an údaráis chúnaimh phoiblí a chur sa chéanna in ionad ainm an údarás chúnaimh phoiblí, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú infhorghníomhaithe dá réir sin ag an mbord sláinte nó ina aghaidh.

  (4) After the appointed day, every bond, guarantee, or other security of a continuing character made or given by a public assistance authority in pursuance of its functions under the Act of 1939 to another person, or by any person to a public assistance authority in connection with the said functions, which was in force immediately before the appointed day, and every contract or agreement in writing in connection with the said functions made between a public assistance authority and another person which was not fully executed and completed before the appointed day shall be construed and have effect as if the name of the health board in whose functional area the functional area of the public assistance authority is included were substituted therein for the name of the public assistance authority, and the security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health board accordingly.

  Uimhir 28 de 1975: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEASA FORLÍONTACHA), 1975

 181. #1325091

  i leith maoin agus feidhmeanna a aistríodh chun an Údaráis faoin Acht seo chun duine eile, nó a rinne nó a thug aon duine don Fhoras nó do choiste talmhaíochta nó don Aire i leith na maoine agus na bhfeidhmeanna sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 53 agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn idir an Foras, coiste talmhaíochta nó an tAire i leith na maoine nó na bhfeidhmeanna sin agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an aistrithe maoine a dhéantar leis an Acht seo, de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm an Fhorais nó an choiste talmhaíochta nó an Aire, cibé acu é, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.

  in respect of properties and functions transferred to the Authority under this Act to another person, or by any person to the Institute or to a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties and functions, and in force immediately before the commencement of section 53 and every contract or agreement in writing between the Institute, a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties or functions and another person and not fully executed and completed before such commencement shall, notwithstanding the transfer of property effected by this Act, continue in force after such commencement and shall be construed and have effect as if the name of the Authority were substituted therein for, as the case may be, the name of the Institute or a committee of agriculture or the Minister, and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against the Authority.

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 182. #1374659

  (3) Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de ghné leanúnach a thug údarás cúnaimh phoiblí de bhun a fheidhmeanna faoi Acht 1939 do dhuine eile, nó a thug aon duine d'údarás cúnaimh phoiblí i ndáil leis na feidhmeanna sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an 1 Iúil, 1977, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn in ndáil leis na feidhmeanna sin a rinneadh idir údarás cúnaimh phoiblí agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an dáta sin forléireofar é nó í, agus beidh éifeacht leis nó léi ionann is dá ndéanfaí ainm an bhord sláinte ar ina limistéar feidhmiúcháin do limistéar feidhmiúcháin an údaráis c phoiblí a chur sa chéanna in ionad ainm an údaráis chúnaimh phoiblí, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú infhorghníomhaithe dá réir sin ag an mbord sláinte nó ina aghaidh.

  (3) Every bond, guarantee or other security of a continuing character made or given by a public assistance authority in pursuance of its functions under the Act of 1939 to another person, or by any person to a public assistance authority in connection with those functions, which was in force immediately before 1st July, 1977, and every contract or agreement in writing in connection with the said functions made between a public assistance authority and another person which was not fully executed and completed before that date shall be construed and have effect as if the name of the health board in whose functional area the functional area of the public assistance authority is included were substituted therein for the name of the public assistance authority, and the security, contract or agreement shall be enforceable by or against the health board accordingly.

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 183. #1415390

  (b) go raibh sé ar chumas an fhostóra sin, an tráth a rinneadh an comhaontú, an fiach sin nó an chuid de a íoc,

  ( b ) when the agreement was made such employer had the means to pay such debt or the part thereof,

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 184. #1539761

  (2) Go dtí go ndéanfaidh an tSeirbhís, le comhaontú an Aire agus an Aire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, scála pá agus téarmaí agus coinníollacha seirbhíse duine a bheidh aistrithe le fo-alt (1) nó (2) d' alt 24 chuig foireann na Seirbhíse a athrú, leanfaidh an scála pá a raibh teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse, na srianta, na ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh sé nó sí faoina réir díreach sular aistríodh an duine sin, d'fheidhm a bheith acu maidir leis nó léi agus féadfaidh an tSeirbhís iad a chur i bhfeidhm nó a fhorchur fad a bheidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann na Seirbhíse, agus ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa an scála pá sin nó na téarmaí nó na coinníollacha seirbhíse sin a bhain leis an duine sin díreach sular aistríodh an duine sin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann.

  (2) Until such time as the scale of pay and the terms and conditions of service of a person transferred by subsection (1) or (2) of section 24 to the staff of the Service are varied by the Service, with the agreement of the Minister and the Minister for Finance, following consultation with any recognised trade union or staff association concerned, the scale of pay to which he or she was entitled and the terms and conditions of service, restrictions, requirements and obligations to which he or she was subject immediately before the transfer of that person shall continue to apply to him or her and may be applied or imposed by the Service while he or she is a member of the staff of the Service, and no such variation shall operate to worsen that scale of pay or those terms or conditions of service applicable to such person immediately before the transfer of that person, except in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade union or staff association concerned.

  Uimhir 8 de 1998: AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

 185. #1685703

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, laistigh de shé mhí tar éis gach stocáireamh domhanda a comhaontaíodh faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear an chothromaíocht idir an soláthar agus an t-éileamh do leithdháiltí bliantúla astaíochtaí, mar aon leis an méid a rannchuidíonn an Rialachán seo le sprioc fhoriomlán an Aontais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2030, agus maidir leis an méid a rannchuidíonn sé le spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach, go háirithe i ndáil leis an ngá atá le beartais agus bearta breise ón Aontas i bhfianaise na laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa nach mór don Aontas agus a Bhallstáit a dhéanamh, lena n-áirítear creat iar-2030, agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh más iomchuí.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including the balance between supply and demand for annual emission allocations, as well as on the contribution of this Regulation to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures in view of the necessary greenhouse gas emission reductions by the Union and its Member States, including a post-2030 framework, and may make proposals if appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 186. #1820108

  Ar bhonn samhail-chomhaontú arna tharraingt suas ag an nGníomhaireacht agus arna fhormheas ag an mbord bainistíochta, comhaontóidh Ballstát an chláraithe agus an Ghníomhaireacht ar théarmaí lena n-áiritheofar inoibritheacht an trealaimh.

  On the basis of a model agreement drawn up by the Agency and approved by the management board, the Member State of registration and the Agency shall agree on terms ensuring the operability of the equipment.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 187. #1850458

  Ar an mbonn sin, dhearbhaigh an Chomhairle an 17 Nollaig 2014 a comhaontú polaitiúil maidir le téacs an Rialacháin seo [4] faoi mar a chomhaontaigh an dá Institiúid é.

  On that basis, the Council on 17 December 2014 confirmed its political agreement regarding the text of this Regulation [4] as it had been agreed by the two institutions.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh

 188. #1858204

  Más tuairim neamhfhabhrach í an tuairim sin a ghlacann an Pharlaimint, iarrfaidh an tUachtarán ar an gComhairle gan an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche.

  If that opinion adopted by Parliament is unfavourable, the President shall ask the Council not to conclude the agreement in question.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 189. #153992

  (a) go mbeidh sé ceadaithe ag an gComhaontú ADR an tsubstaint sceidealta a iompar de bhóthar,

  ( a ) the carriage of the scheduled substance by road is permitted by the ADR Agreement,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 190. #166660

  Ní féidir leis an léasóir agus liomsa/linne comhaontú ar an bpraghas ceannaigh.

  The lessor and I/we cannot agree on the purchase price.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 191. #179998

  (2) Ní bheidh, i morgáiste, i gcomhaontú fruilcheannaigh, ná i gcomhaontú a riarann do dheontas nó d'aisíocaíocht iasachta, a rinneadh tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo idir mórdhíoltóir agus miondíoltóir solus nó duine a bhfuil sé beartaithe aige a bheith ina mhiondíoltóir solus, aon fhoráil lena ngeallfaidh an miondíoltóir nó an duine (de réir mar a bheidh) biotáille mhótair a cheannach ón mórdhíoltóir agus gan biotáille mhótair a cheannach ó aon mhórdhíoltóir eile i rith tréimhse is sia ná deich mbliana nó an chuid eile de théarma chomhaontú solus atá ann faoi láthair idir an mórdhíoltóir agus an miondíoltóir, cibé acu is giorra.

  (2) A mortgage, hire-purchase agreement, or agreement providing for the grant or repayment of a loan, entered into after the commencement of this Order between a wholesaler and a solus retailer or a person who proposes to become a solus retailer shall not contain any provision whereby the retailer or person (as the case may be) undertakes to purchase motor spirit from the wholesaler and not to purchase motor spirit from any other wholesaler for a period of more than ten years or the remainder of the term of an existing solus agreement between the wholesaler and the retailer, whichever is the shorter.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 192. #278929

  Iarrataí arna bhfáil tar éis an dáta sin, beidh siad faoi rialú ag an gComhaontú seo.

  Requests received after that date will be governed by this Agreement.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 193. #279472

  Ba chóir an Ionstraim Aontachais a oiriúnú chun an comhaontú sin a chur san áireamh,

  The Act of Accession should be adapted to take this agreement into account,

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, a mhéad a bhaineann le forbairt na tuaithe

 194. #280512

  Sainmhíneofar na costais seo sa chomhaontú bainistíochta idir an Coimisiún agus an BEI.

  These costs shall be defined in the management agreement between the Commission and the EIB.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 195. #302413

  Beidh gá, freisin, le comhaontú ó údarás inniúil an Bhallstáit ina mbeartaítear an táirgeacht a laghdú.

  The agreement of the competent authority of the Member State in which it is intended to reduce production shall also be required.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 196. #303414

  Déanfaidh comhaltaí an choláiste comheasúnú agus déanfaidh siad gach ní réasúnach de bhíthin a gcumhachta teacht ar chomhaontú maidir leis an riachtanas an clárúchán leis an ngníomhaireacht rátála creidmheasa a tharraingt siar.

  In the absence of agreement, the competent authority of the home Member State shall, at the request of any of the other members of the college or on its own initiative, request advice from CESR.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 197. #308815

  Ba cheart maoiniú na hOifige Tacaíochta a bheith ina ábhar do chomhaontú ag an údarás buiséadach faoi mar a leagtar amach é i bpointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, maidir leis an smacht buiséadach agus maidir le bainistiú fónta airgeadais [5].

  The financing of the Support Office should be subject to an agreement by the budgetary authority as set out in point 47 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 198. #317157

  (1) Le linn ceann de na cuspóirí a shonraítear i gComhaontú Angla-Éireannach an 15 Samhain 1985 a chur chun feidhme, bunaíodh an Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Ciste) sa bhliain 1986 le Comhaontú an 18 Meán Fómhair 1986 idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (an Comhaontú) d’fhonn dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn, agus d’fhonn teagmháil, idirphlé agus athmhuintearas a chothú idir náisiúnaithe agus aontachtaithe ar fud na hÉireann.

  (1) The International Fund for Ireland ("the Fund") was established in 1986 by the Agreement of 18 September 1986 between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the International Fund for Ireland ("the Agreement") in order to promote economic and social advancement, and to encourage contact, dialogue and reconciliation between nationalists and unionists throughout Ireland, in the implementation of one of the objectives specified by the Anglo-Irish Agreement of 15 November 1985.

  Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)

 199. #318780

  IARSCRÍBHINN XIV Creat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach

  ANNEX XIV Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 200. #322088

  CREAT-CHOMHAONTÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH IDIR PARLAIMINT NA hEORPA AGUS AN COIMISIÚN EORPACH

  FRAMEWORK AGREEMENT ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COMMISSION

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 201. #322291

  Gan dochar do chaibidlíochtaí a bheidh ann idir an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle, geallann an dá Institiúid athruithe tábhachtacha a chomhaontú sna hullmhúcháin ar chaibidlíochtaí sa todhchaí maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ar reachtaíocht níos fearr a oiriúnú do na forálacha nua arna dtabhairt isteach le Conradh Liospóin, agus cleachtais reatha agus an Creat-Chomhaontú seo á gcur san áireamh.

  Without prejudice to forthcoming negotiations between Parliament, the Commission and the Council, the two Institutions commit to agree on key changes in preparation of future negotiations on adaptation of the Interinstitutional Agreement on better law-making to the new provisions introduced by the Lisbon Treaty, taking into account current practices and this Framework Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 202. #322296

  Tar éis don Choimisiún é a ghlacadh, ba cheart go mbeadh cruinniú tríthaobhach ann idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir le cláir an Aontais.

  Following its adoption by the Commission, a trialogue between Parliament, the Council and the Commission should take place with a view to reaching an agreement on the Union’s programming.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 203. #325661

  (1) An 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlíochtaí ar chomhaontú saorthrádála le Poblacht na Cóiré ("an Chóiré") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

  (1) On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations for a free trade agreement with the Republic of Korea ("Korea") on behalf of the Union and its Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 204. #327562

  - leanúint leis an gcomhoibriú mar bheart leantach ar an gComhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine,

  - continue the cooperation as a follow-up to the European Pact for Mental Health and Well-being,

  Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine: torthaí agus gníomhaíochtaí amach anseo (2011)

 205. #327929

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 206. #330547

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 207. #330931

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 208. #331023

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha léirithe seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 209. #345346

  Beidh an dearbhú nó an comhaontú sin i scríbhinn.

  The declaration or agreement shall be in writing.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 210. #345950

  Déanfaidh an Bord Bainistíochta, le comhaontú an Choimisiúin, na rialacha cuí cur chun feidhme a ghlacadh.

  The Management Board shall, in agreement with the Commission, adopt the appropriate implementing rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol

 211. #349755

  Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo má tá comhaontú tugtha i gcrích cheana féin ag an gComhphobal leis an tríú tír lena mbaineann ar an ábhar céanna.

  This Regulation should not apply if the Community has already concluded an agreement with the third country concerned on the same subject matter.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 212. #349762

  Ba cheart go measfaí an leor é an leas a bheadh ann don Chomhphobal comhaontú déthaobhach a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann nó, i gcás inarb iomchuí, an leor é an leas a bheadh ann don Chomhphobal comhaontú Comhphobail a chur in ionad comhaontaithe dhéthaobhaigh atá ann idir Ballstát agus tríú tír.

  It should be assessed whether there is sufficient Community interest in concluding a bilateral agreement between the Community and the third country concerned or, where appropriate, in replacing an existing bilateral agreement between a Member State and a third country with a Community agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 213. #349789

  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo más rud é go bhfuil an Comhphobal tar éis comhaontú a thabhairt i gcrích leis an tríú tír lena mbaineann ar an ábhar céanna.

  This Regulation shall not apply if the Community has already concluded an agreement with the third country concerned on the same subject matter.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 214. #349792

  Chun críocha an Rialacháin seo, ciallaíonn an téarma "comhaontú":

  For the purposes of this Regulation, the term "agreement" shall mean:

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 215. #354371

  Beidh gá, freisin, le comhaontú ó údarás inniúil an Bhallstáit ina mbeartaítear an táirgeacht a laghdú.

  The agreement of the competent authority of the Member State in which it is intended to reduce production shall also be required.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 216. #360092

  An 31 Bealtaine 2010, síníodh Comhaontú na Ginéive ar Thrádáil i mBananaí [3] idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl, an Cholóim, Cósta Ríce, Eacuadór, Guatamala, Hondúras, Meicsiceo, Nicearagua, Panama, Peiriú agus Veiniséala ("an Comhaontú") maidir le struchtúr agus le hoibriú chóras trádála an Aontais le haghaidh bananaí chód CN 08030019.

  On 31 May 2010, the Geneva Agreement on Trade in Bananas [3] between the European Union and Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru and Venezuela ("the Agreement") regarding the structure and operation of the Union’s trading regime for bananas of CN code 08030019 was signed.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 217. #360094

  Mar thoradh ar an gcéad laghdú, a cuireadh i bhfeidhm go haisghníomhach ón 15 Nollaig 2009, an dáta ar cuireadh inisealacha leis an gComhaontú, laghdaíodh an taraif go EUR 148/tonna méadrach.

  A first cut, which was applied retroactively from 15 December 2009, the date of initialling of the Agreement, reduced the tariff to EUR 148/metric tonne.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 218. #434503

  (2) Is cuid dhílis den Chomhaontú seo an Brollach a ghabhann leis an gComhaontú seo.

  (2) The Preamble to this Agreement forms an integral part of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 219. #436753

  Socruithe nós imeachta i gcás inarb é an Stát an stát glacaidh faoi chomhaontú déthaobhach.

  Procedural arrangements where State is receiving state under bilateral agreement.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 220. #437821

  (a) a aistríodh chuig an Stát ó stát tionscnaimh an linbh de réir comhaontú déthaobhach, agus

  (a) was transferred to the State from the child’s state of origin in accordance with a bilateral agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 221. #437829

  (a) a aistríodh chuig an Stát ó stát tionscnaimh an linbh de réir comhaontú déthaobhach, agus

  (a) was transferred to the State from the child’s state of origin in accordance with a bilateral agreement, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 222. #438998

  Socruithe nós imeachta i gcás inarb é an Stát an stát glacaidh faoi chomhaontú déthaobhach.

  Procedural arrangements where State is receiving state under bilateral agreement.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 223. #449859

  45.—(1) Más rud é, tar éis comhaontú a dhéanamh chun earraí nó seirbhísí a sholáthar agus roimh an dáta a dtagann aon cháin i leith an idirbhirt chun bheith dlite faoi alt 74 (1) nó (2), de réir mar is cuí, go bhfuil athrú ar an méid cánach is inmhuirearaithe ar an soláthar atá i gceist, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirearaithe a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a luaitear ar leithligh faoin gcomhaontú.

  45.—(1) Where, after the making of an agreement for the supply of goods or services and before the date on which under section 74(1) or (2), as may be appropriate, any tax in respect of the transaction falls due, there is a change in the amount of tax chargeable on the supply in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under the agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 224. #450410

  (a) go bhfuil comhaontú ann roimh ré idir an soláthraí agus an custaiméir go bhféadfaidh an custaiméir an sonrasc a tharraingt suas agus a eisiúint,

  (a) there is prior agreement between the supplier and the customer that the customer may draw up and issue the invoice,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 225. #456718

  (3A) In ordú faoi fho-alt (1A), déanfar, maidir leis an gcomhaontú um eiseachadadh lena mbaineann, téarmaí aon fhorchoimeádais nó dearbhaithe a bheidh taifeadta leis an gcomhaontú ag tír lena mbaineann an t-ordú a aithris nó a chorprú, agus beidh an t-ordú ina fhianaise ar an bhforchoimeádas nó ar an dearbhú (más ann) agus ar a théarmaí.

  (3A) An order under subsection (1A) shall in relation to the extradition agreement concerned recite or embody the terms of any reservation or declaration entered to that agreement by a country to which the order applies, and shall be evidence of the reservation or declaration (if any) and of its terms.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 226. #458705

  AN COMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH SEO (an “Comhaontú”)

  THIS INTERCREDITOR AGREEMENT (the “Agreement”) is made by and between:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 227. #458729

  Dá réir sin, sa Chomhaontú seo agus i ndáil leis an nGearmáin, aon tagairtí do Pháirtí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus d’oibleagáidí Páirtí, tagraíonn siad don Ghearmáin agus aon tagairtí d’Iasachtóirí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus d’oibleagáidí Iasachtóirí, tagraíonn siad do KfW mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus é ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, faoi réir na dtreoracha ón nGearmáin agus le sochar ráthaíocht na Gearmáine, ar choinníoll, i gcás feidhm, dualgas nó oibleagáid a bheith forchurtha ar Iasachtóir faoin gComhaontú seo, go ndéanfaidh an Ghearmáin, mar Pháirtí sa Chomhaontú seo, a chinntiú do na Páirtithe eile agus don Choimisiún go gcomhlíonfaidh KfW an dualgas, an fheidhm nó an oibleagáid sin mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  Accordingly, in this Agreement and in relation to Germany, references to Party and the duties, functions and obligations of a Party refer to Germany and references to Lenders and the duties, functions and obligations of Lenders refer to KfW as Lender under the Loan Facility Agreement acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany provided that where a function, duty or obligation is imposed on a Lender under this Agreement, Germany shall, as Party to this Agreement, ensure to the other Parties and the Commission the performance by KfW as Lender under the Loan Facility Agreement of such duty, function or obligation.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 228. #458918

  Is cuid dhílis den Chomhaontú seo an Brollach atá leis an gComhaontú seo.

  The Preamble to this Agreement forms an integral part of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 229. #459116

  An Comhaontú Saoráide Iasachta leis an bPoblacht Heilléanach

  Loan Facility Agreement with the Hellenic Republic

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 230. #459161

  Déantar AN COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA SEO (an “Comhaontú”) acu seo a leanas agus eatarthu:

  THIS LOAN FACILITY AGREEMENT (the “Agreement”) is made by and between:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 231. #459337

  (d) (i) go suífear i ndáil leis an gComhaontú seo nó leis an MT, gur ghabh an tIasachtaí nó Gníomhaire an Iasachtaí d’aon ghníomhaíocht neamhdhleathach, nó d’aon ghníomhartha eile a rinne dochar do na hIasachtóirí nó (ii) go bhfuil aon uiríoll arna dhéanamh nó aon bharánta arna thabhairt ag an Iasachtaí nó ag Gníomhaire an Iasachtaí faoin gComhaontú seo míchruinn, bréagach nó míthreorach; nó

  (d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower’s Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower’s Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 232. #459582

  Is i bhfoirm chuí dhlíthiúil faoi dhlíthe Heilléanacha atá an Comhaontú agus an MT lena bhforfheidhmiú i gcoinne an Iasachtaí agus Ghníomhaire an Iasachtaí.

  The Agreement and the MoU are in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Borrower and the Borrower’s Agent.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 233. #461680

  (c) comhalta amháin d’fhoireann an Bhoird a thoghfar trí rúnbhallóid ag foireann an Bhoird i cibé modh a chinnfidh an Bord le comhaontú an Aire,

  (c) one member of the staff of the Board who shall be elected by secret ballot of the staff of the Board in such manner as the Board, with the agreement of the Minister, may determine.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 234. #461746

  (d) ní dhéanfaidh an duine sin aon mholadh i ndáil leis an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú.

  (d) shall not make any recommendation in relation to the contract, agreement or arrangement.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 235. #462091

  (a) má bhíonn níos mó ná aon áit ghnó amháin ag páirtí, is é an áit ghnó an áit sin a mbeidh an chomhbhaint is dlúithe aici leis an gcomhaontú eadrána;

  (a) if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the arbitration agreement;

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 236. #477956

  (b) go bhfuil an comhaontú i scríbhinn agus sínithe ag an dá chomhchónaitheoir, agus

  (b) the agreement is in writing and signed by both cohabitants, and

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 237. #482924

  (iv) an bhfuil comhaontú den sórt sin de réir fhorálacha an phlean forbartha;

  (iv) whether such an agreement is in accordance with the provisions of the development plan;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 238. #482994

  (a) an teach a dhíol ar neamhthuilleamaí (cibé acu a dhéanfar an comhaontú maidir leis an díol sin roimh chríochnú thógáil an tí nó dá éis sin),

  (a) the sale, at arm’s length, of the house (whether the agreement for that sale is entered into before or after the building of the house is completed),

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 239. #492194

  “ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis na leasuithe go léir ina dhiaidh sin ar an gComhaontú sin;

  “ ‘EEA Agreement’ means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by all subsequent amendments to that Agreement;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 240. #492325

  “ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Porto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis na leasuithe go léir ina dhiaidh sin ar an gComhaontú sin;

  ‘EEA Agreement’ means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by all subsequent amendments to that Agreement;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 241. #494871

  An tOrdú um an gComhaontú a Bhaineann le Faisnéis faoi Chúrsaí Cánach (Oileáin Cayman) 2010 (I.R.

  The Agreement Concerning Information on Tax Matters (Cayman Islands) Order 2010 (S.I.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 242. #494925

  Comhaontú idir an Stát agus an Ciste maidir le hIasachtaí.

  “Borrowing agreement between the State and the Fund.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 243. #496336

  (b) an tráth a théann an comhaontú in éag, nó

  (b) the agreement expires, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 244. #498505

  ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Porto an 2 Bealtaine, 1992, arna choigeartú leis na leasuithe go léir dá éis sin ar an gComhaontúsin;

  ‘EEA Agreement’ means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by all subsequent amendments to that Agreement;

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 245. #498597

  (II) comhaontú a dhéanamh a d’fhágfadh, faoi théarmaí an chomhaontaithe nó faoi théarmaí aon chomhshocraíochta nó comhthuisceana a ndéantar an comhaontú faoina réir nó thairis sin i ndáil léi, go mbeadh de cheangal ar an bpearsa aonair, nó go gcuirfí faoi deara don phearsa aonair, aon scaireanna incháilithe a dhiúscairt chuig an duine lena ndéantar an comhaontú, nó chuig aon duine eile, ar an modh a thuairiscítear i gclásal (I),

  (II) enters into an agreement where, either under the terms of the agreement or under the terms of any arrangement or understanding subject to which or otherwise in connection with which the agreement is made, it would bind the individual to dispose, or cause the individual to dispose, of any eligible shares to the person with whom the agreement is made or any other person in the manner described in clause (I),

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 246. #500161

  (ii) i gcás ina mbeidh an fheithicil ina hábhar comhaontaithe fruiltiomána ar an ócáid a bheidh i gceist, an duine dá mbeidh an fheithicil fruilithe faoin gcomhaontú, agus

  (ii) if the vehicle is the subject of a hire-drive agreement on the occasion in question, the person to whom the vehicle is hired under the agreement, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 247. #500162

  (iii) murab é an duine a loc an fheithicil úinéir cláraithe na feithicle nó an duine dá mbeidh sí fruilithe faoi chomhaontú fruiltiomána, an duine céadluaite.

  (iii) if the person who parked the vehicle is not its registered owner or the person to whom it is hired under a hire-drive agreement, the first-mentioned person.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 248. #500295

  (b) i gcás ina mbeidh an fheithicil ina hábhar comhaontaithe fruiltiomána ar an ócáid a bheidh i gceist, an duine dá mbeidh an fheithicil fruilithe faoin gcomhaontú, agus

  (b) if the vehicle is the subject of a hire-drive agreement on the occasion in question, the person to whom the vehicle is hired under the agreement, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 249. #500296

  (c) murab é an duine a loc an fheithicil úinéir cláraithe na feithicle nó an duine dá mbeidh sí fruilithe faoi chomhaontú fruiltiomána, an duine céadluaite.

  (c) if the person who parked the vehicle is not its registered owner or the person to whom it is hired under a hire-drive agreement, the first-mentioned person.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 250. #500658

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 251. #505399

  An Comhaontú maidir leis an gCeanncheathrú agus Comhaontuithe maidir leis na láithreáin theicniúla agus chúltaca

  Headquarters Agreement and Agreements concerning the technical and backup sites

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 252. #505906

  Tabharfar an Comhaontú maidir le Ceanncheathrú i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The Headquarters Agreement shall be concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 253. #508664

  Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 2398/96 ón gComhairle an 12 Nollaig 1996 lena n-osclaítear cuóta taraife le haghaidh feola turcaí de thionscnamh Iosrael agus a thagann ó Iosrael agus dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais agus sa Chomhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [6] ídithe ós rud é go raibh sé bunaithe ar an gComhaontú Comhlachais a síníodh sa bhliain 1995 agus ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gComhaontú Comhlachais le hIosrael a síníodh an 4 Samhain 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2010 agus lena ndearnadh foráil maidir le cuótaí nua ráta taraife.

  Council Regulation (EC) No 2398/96 of 12 December 1996 opening a tariff quota for turkey meat originating in and coming from Israel as provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel [6] has exhausted its effects since it was based on the Association Agreement signed in 1995 which was subsequently replaced by the Association Agreement signed with Israel on 4 November 2009 which entered into force on the 1 January 2010 and which provided for new tariff rate quotas.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 254. #510848

  Tháinig an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch agus an Comhaontú Saoráide Iasachta don Ghréig, a tugadh i gcrích an 8 Bealtaine 2010, i bhfeidhm an 11 Bealtaine 2010.

  The Intercreditor Agreement and the Loan Facility Agreement for Greece, concluded on 8 May 2010, entered into force on 11 May 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 255. #512778

  I gcás imscrúdaithe inmheánaigh, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir an cinneadh i gcomhaontú leis an institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht lena mbaineann an duine i gceist.

  In case of an internal investigation, the Director-General shall take the decision in agreement with the institution, body, office or agency to which the person concerned belongs.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 256. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 257. #533892

  Trína Cinneadh 2012/792/AE an 6 Nollaig 2012 maidir leis an gComhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994 [3] ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích, rinne an Chomhairle na Comhaontuithe a fhormheas thar ceann an Aontais d’fhonn caibidlíocht a chur i gcrích, ar caibidlíocht í a tionscnaíodh de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  By its Decision 2012/792/EU of 6 December 2012 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994 [3] ("the Agreements"), the Council approved the Agreements on behalf of the Union with a view to closing negotiations initiated pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 258. #534293

  Déanfaidh an Coimisiún dáta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe, agus liosta de na Ballstáit a bhfuil an Comhaontú daingnithe acu an dáta a dtagann an Comhaontú i bhfeidhm a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  The Commission shall publish in the Official Journal of the European Union the date of entry into force of the Agreement and a list of the Member States who have ratified the Agreement at the date of entry into force.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 259. #558294

  i gcás inarb iomchuí, an comhaontú deontais nó an cinneadh deontais a fhoirceannadh.

  where appropriate, terminate the grant agreement or decision.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 260. #558313

  go saineofar go cruinn na coinníollacha a bhaineann leis an tacaíocht sin sa chinneadh deontais nó sa chomhaontú idir an tairbhí agus an Coimisiún, ionas nach bhféadfaidh an tairbhí lánrogha a dhéanamh;

  the conditions for the giving of such support are strictly defined in the grant decision or agreement between the beneficiary and the Commission, in order to avoid the exercise of discretion by the beneficiary;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 261. #558752

  comhaontú maoinithe idir an Coimisiún agus eintiteas nó an duine dá dtagraítear in Airteagal 185;

  a financing agreement between the Commission and an entity or person referred to in Article 185;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 262. #561176

  i gcás inarb iomchuí, an comhaontú deontais nó an cinneadh deontais a fhoirceannadh.

  where appropriate, terminate the grant agreement or decision.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 263. #561195

  go saineofar go cruinn na coinníollacha a bhaineann leis an tacaíocht sin sa chinneadh deontais nó sa chomhaontú idir an tairbhí agus an Coimisiún, ionas nach bhféadfaidh an tairbhí lánrogha a dhéanamh;

  the conditions for the giving of such support are strictly defined in the grant decision or agreement between the beneficiary and the Commission, in order to avoid the exercise of discretion by the beneficiary;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 264. #561636

  comhaontú maoinithe idir an Coimisiún agus eintiteas nó an duine dá dtagraítear in Airteagal 185;

  a financing agreement between the Commission and an entity or person referred to in Article 185;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 265. #563847

  Chuaigh an Comhaontú sin in éag an 28 Nollaig 2011 agus ghlac an Chomhairle cinneadh lenar údaraíodh an Coimisiún comhaontú nua cúig bliana a chaibidliú leis na Stáit Aontaithe.

  That Agreement expired on 28 December 2011 and the Council adopted a decision authorising the Commission to negotiate a new five-year agreement with the United States.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 266. #566646

  Tá na caibidlí sin tugtha i gcrích agus rinneadh an Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile ("an Comhaontú") a shíniú an 26 Meitheamh 2012, fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Nollaig 2012 agus tá sé le feidhm a bheith aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 330 den Chomhaontú.

  Those negotiations have been concluded and the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part ("the Agreement") was signed on 26 June 2012, received the consent of the European Parliament on 11 December 2012 and is to apply as provided for in Article 330 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 267. #566885

  Ar an 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlí le tíortha áirithe Mheiriceá Láir ("Meiriceá Láir") le haghaidh Comhaontú lena mbunófaí Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile ("an Comhaontú") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

  On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations with certain countries of Central America ("Central America") for an Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other ("the Agreement") on behalf of the Union and its Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 268. #579428

  Déantar an t-idirbheart trí chomhaontú frithpháirteach, cé gur féidir gur beag rogha atá ag an iar-úinéir maidir leis an tairiscint a dhiúltú nó an praghas a chaibidliú.

  The transaction is by mutual agreement, even though the former owner may have little choice with regard to refusing the offer, or negotiating the price.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 269. #586412

  tá an gealltán nó an sannadh éifeachtach agus inchurtha i bhfeidhm go dlíthiúil an tráth a chuirfear an comhaontú creidmheasa i gcrích;

  the pledge or assignment is legally effective and enforceable in all jurisdictions which are relevant at the time of the conclusion of the credit agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 270. #607346

  Cuireann COSAC fáilte roimh an gcomhaontú ar thángthas air i mí Aibreáin idir an tSeirbia agus an Chosaiv, chomh maith leis an bPlean Forfheidhmithe a comhaontaíodh i mí na Bealtaine.

  COSAC welcomes the agreement reached in April between Serbia and Kosovo, as well as the Implementation Plan agreed upon in May.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 271. #608434

  Eiseoidh an ghníomhaireacht náisiúnta tacaíocht deontais do thairbhithe trí chomhaontú deontais nó trí chinneadh deontais, arna shonrú ag an gCoimisiún maidir leis an ngníomhaíocht lena mbaineann de chuid an Chláir.

  The national agency shall issue grant support to beneficiaries either by way of a grant agreement or a grant decision, as specified by the Commission for the Programme action concerned.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 272. #608860

  Rachaidh an Coimisiún nó an comhlacht cistiúcháin ábhartha i mbun comhaontú deontais leis na rannpháirtithe.

  The Commission or the relevant funding body shall enter into a grant agreement with the participants.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 273. #608862

  Bunófar leis an gcomhaontú deontais cearta agus oibleagáidí na rannpháirtithe, agus cearta an Choimisiúin nó an chomhlachta cistiúcháin ábhartha chomh maith agus an Rialachán seo á chomhlíonadh.

  The grant agreement shall establish the rights and obligations of the participants and of either the Commission or the relevant funding body in compliance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 274. #609197

  Ní bheidh an méid ama idir scoithdháta agus síniú an chomhaontaithe deontais nó an fógra maidir leis an gcomhaontú deontais níos faide ná sé mhí.

  The period between a cut-off date and signature of the grant agreement or notification of the grant decision shall not exceed six months.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 275. #614063

  (a) dearbhóidh sé gur páirtí i gcomhaontú den sórt sin an duine a thug an fógra,

  (a) state that the person making the notification is a party to such an agreement,

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 276. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 277. #620277

  Léiríonn an seasamh ón gComhairle an comhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an 27 Eanáir 2014.

  The position of the Council reflects the political agreement reached between the European Parliament and the Council on 27 January 2014.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 278. #620278

  Tacaíonn an Coimisiún leis an gcomhaontú sin.

  The Commission supports this agreement.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 279. #620279

  Rinne an Coimisiún aon ráiteas amháin a chuir leis an gcomhaontú.

  The Commission has made one statement as a contribution to the agreement.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 280. #620286

  Tá aon ráiteas amháin déanta ag an gCoimisiún chun an comhaontú idir an Chomhairle agus an Pharlaimint a éascú agus é sin ar fáil san iarscríbhinn.

  The Commission has made one statement to facilitate the agreement between Council and Parliament which can be found in the annex.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 281. #634229

  Tháinig an Mheitheal ar chomhaontú an 14 Deireadh Fómhair 2013.

  The Working Party agreed on 14 October 2013.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 282. #634251

  Tacaíodh leis an gcomhréiteach sin nuair a ghlac COREPER comhaontú polaitiúil an 15 Eanáir 2014 agus nuair a ghlac an Chomhairle é an 20 Eanáir 2014.

  This compromise was endorsed through the adoption of a political agreement by Coreper on 15 January 2014 and by the Council on 20 January 2014.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 283. #635601

  An 9 Nollaig 2013, dhearbhaigh an Chomhairle a comhaontú polaitiúil maidir le téacs an Rialacháin seo, faoi mar a chomhaontaigh an dá Institiúid.

  On 9 December 2013 the Council confirmed its political agreement on the text of this Regulation, as it had been agreed by the two Institutions.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 284. #635794

  Ar an mbonn sin, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil faoin togra an 11 Feabhra 2014 (trí COREPER an 29 Eanáir 2014).(5)

  On that basis, the Council on 11 February 2014 (via COREPER on 29 January 2014) reached political agreement on the proposal(5).

  Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (AE) Uimh. 5/2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 285. #637836

  Tá fáilte ag an gCoimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil maidir le téacs comhréitigh ar tháinig an Chomhairle agus coiste ENVI na Parlaiminte air an 9 Nollaig 2013.

  The Commission welcomes the political agreement on a compromise text reached on 9 December 2013 by the Council and the ENVI committee of the Parliament.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mótarfheithiclí a ghlacadh /* COM/2014/0107 final - 2011/0409 (COD) */

 286. #641959

  Cuirfear isteach tuairisc ar aon chomhaontú eile idir an t-urraitheoir agus an láthair.

  Description of any other agreement between the sponsor and the site shall be submitted.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 287. #647251

  Déanfar an Comhaontú Comhpháirtíochta a ullmhú i gcomhphlé leis an gCoimisiún.

  The Partnership Agreement shall be prepared in dialogue with the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 288. #647288

  Ní thiocfaidh an Comhaontú Comhpháirtíochta i bhfeidhm roimh an 1 Eanáir 2014.

  The Partnership Agreement shall not enter into force before 1 January 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 289. #647501

  I gcás ina ndéanfaidh leasú ar chlár difear don fhaisnéis arna soláthar sa Chomhaontú Comhpháirtíochta i gcomhréir le pointí (a)(iii), pointe (iv) agus pointe (vi) d'Airteagal 15(1), beidh formheas an Choimisiúin ar an leasú ar an gclár ina fhormheas ag an am céanna maidir leis an athbhreithniú iarmhartach ar an bhfaisnéis sa Chomhaontú Comhpháirtíochta.

  Where the amendment of a programme affects the information provided in the Partnership Agreement in accordance with points (a)(iii), (iv) and (vi) of Article 15(1)), the approval of the amendment of the programme by the Commission shall at the same time constitute an approval for the consequential revision of the information in the Partnership Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 290. #647504

  Beidh formheas ar leasú an chláir ón gCoimisiún ina fhormheas ag an am céanna ar an athbhreithniú iarmharthach ar an bhfaisnéis a bheidh sa Chomhaontú Comhpháirtíochta.

  The approval of the amendment of the programme by the Commission shall at the same time constitute an approval for the consequential revision of the information in the Partnership Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 291. #647509

  Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle le BEI sula nglacfar an Comhaontú Comhpháirtíochta nó na cláir.

  The Commission may consult the EIB before the adoption of the Partnership Agreement or the programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 292. #647867

  athruithe ar riachtanais forbartha an Bhallstáit ón tráth ar glacadh an Comhaontú Comhpháirtíochta;

  changes in the development needs in the Member State since the adoption of the Partnership Agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 293. #662720

  I gcás cleachtais a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm, ag an Aontas, na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 33 den Chomhaontú Eatramhach, agus ina dhiaidh sin Airteagal 69 den Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais, déanfaidh an Coimisiún tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, cinneadh cibé an bhfuil an nós ag luí leis an gComhaontú.

  In the case of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 33 of the Interim Agreement, and thereafter Article 69 of the Stabilisation and Association Agreement, the Commission, after examining the case, on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide whether such practice is compatible with the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 294. #666279

  Déanfaidh gach tír rannpháirteach agus údarás bainistíochta an chláir chomhpháirtigh oibríochtúil nó an tír ina mbeidh an t-údarás bainistíochta an comhaontú maoinithe gaolmhar a shíniú.

  The related financing agreement shall be signed by all participating countries and the joint operational programme's managing authority or by the country hosting the managing authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 295. #672834

  Cuireadh an Comhaontú maidir le hÓstú idir Poblacht na Seice agus an Ghníomhaireacht i gcrích an 16 Nollaig 2011 agus tháinig sé i bhfeidhm an 9 Lúnasa 2012.

  The Host Agreement between the Czech Republic and the Agency was concluded on 16 December 2011 and entered into force on 9 August 2012.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 296. #678937

  Ligfear leis an gcomhaontú eisfhoinsithe don TLU deireadh leis an gcomhaontú.

  The outsourcing agreement shall allow the CSD to terminate the agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #680504

  ciallaíonn “an Ballstát lena mbaineann” an Ballstát a chuir an chóir a líomhnaítear nach raibh i gcomhréir leis an gcomhaontú;

  ‘Member State concerned’ means the Member State which has afforded the treatment alleged to be inconsistent with the agreement;

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 298. #680649

  Rachaidh an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle láithreach chun comhaontú a lorg maidir le freagracht airgeadais an Bhallstáit lena mbaineann, agus freagracht airgeadais an Aontais, más infheidhme.

  The Commission and the Member State concerned shall immediately enter into consultations to seek agreement on the financial responsibility of the Member State concerned, and the Union where applicable.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 299. #685529

  Féadfaidh an Coimisiún údarás a thabhairt d'aon Bhallstát comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír nó le críoch atá lasmuigh de réim feidhme críochach CAE agus CFAE dá dtagraítear in Airteagal 355 CFAE (an “tír nó an chríoch lena mbaineann”), ar comhaontú é ina bhfuil maoluithe ón Rialachán seo, ionas gur féidir déileáil le haistrithe cistí idir an tír nó an chríoch sin agus an Ballstát lena mbaineann amhail is gur aistrithe cistí iad laistigh den Bhallstát sin.

  The Commission may authorise any Member State to conclude an agreement with a third country or with a territory outside the territorial scope of the TEU and the TFEU as referred to in Article 355 TFEU (the ‘country or territory concerned’), which contains derogations from this Regulation, in order to allow transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State.

  Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 

 300. #686476

  an Comhaontú idir an Eastóin agus an Pholainn maidir le Cúnamh Dlíthiúil a Thabhairt agus Comhbhaintí Dlíthiúla in Ábhair Shibhialta, Shaothair agus Choiriúla, a síníodh i dTaillinn an 27 Samhain 1998;

  the Agreement between Estonia and Poland on Granting Legal Aid and Legal Relations on Civil, Labour and Criminal Matters, signed at Tallinn on 27 November 1998;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 301. #687852

  An 16 Meitheamh 2008 thug an Chomhairle chun críche Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (4) (“Comhaontú Eatramhach”) ina ndearnadh foráil maidir le teacht i bhfeidhm luath fhorálacha an CCC maidir le trádáil agus le hábhair a bhaineann le trádáil.

  On 16 June 2008 the Council concluded an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (4) (‘Interim Agreement’) which provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 302. #687853

  Tháinig an Comhaontú Eatramhach i bhfeidhm an 1 Iúil 2008.

  The Interim Agreement entered into force on 1 July 2008.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 303. #687867

  Sa Rialachán seo leagtar síos nósanna imeachta áirithe chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh chun forálacha áirithe den Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (“CCC”), a chur chun feidhme agus chun forálacha áirithe den Chomhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, (“an Comhaontú Eatramhach”) a chur chun feidhme.

  This Regulation lays down certain procedures for the adoption of detailed rules for the implementation of certain provisions of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘SAA’), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‘Interim Agreement’).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 304. #688175

  Tacaíonn an Coimisiún leis an gcomhaontú sin.

  The Commission supports this agreement.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí 

 305. #696378

  Déanfar an idirghabháil i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá le comhaontú ag na páirtithe.

  The mediation shall be conducted in one of the official languages of the Union to be agreed upon by the parties.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 306. #698671

  Tugadh na caibidlíochtaí sin chun críche agus síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile [2], (“an Comhaontú”) an 27 Meitheamh 2014 agus cuireadh i bhfeidhm é go sealadach ón 1 Meán Fómhair 2014 i leith.

  Those negotiations have been concluded and the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part [2] (‘the Agreement’) was signed on 27 June 2014 and has been provisionally applied since 1 September 2014.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 307. #716020

  In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).

  Annex 1A to the Agreement establishing the World Trade Organisation (‘the WTO Agreement’) contains, inter alia, the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the GATT 1994’), an Agreement on Agriculture (‘the Agreement on Agriculture’), an Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and an Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (‘the Subsidies Agreement’).

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 308. #716798

  tá an comhaontú foirceannta, nó tá a chearta agus a oibleagáidí faoin gcomhaontú foirceannta ag an réigiún nó ag an stát ach go bhfuil an comhaontú i bhfeidhm fósar shlí eile.

  the agreement is terminated, or the region or state concerned terminates its rights and obligations under the agreement, but the agreement otherwise remains in force.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 309. #717142

  gur thug an Stát ACC an deis don Aontas comhaontú iascaigh a thabhairt i gcrích le hidirbheartaíocht agus nár ghlac an tAontas an tairiscint sin;

  that the ACP State offered the Union the opportunity to negotiate a fisheries agreement and the Union did not accept that offer;

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 310. #719502

  Más rud é, ar an ábhar a tharchur chuige faoi chomhaontú speisialta, go bhfaighidh an Coiste Eadrána go bhfuil iarratas an Choimisiúin ag comhtheacht le forálacha Airteagal 17, tabharfaidh sé cinneadh réasúnaithe a dheonóidh an ceadúnas don iarratasóir agus a leagfaidh sios téarmaí an cheadúnais agus an íocaíocht ina leith, sa mhéid nach mbeidh na páirtithe tar éis teacht ar chomhaontú ar na pointí sin.

  If, when the matter is referred to it under a special agreement, the Arbitration Committee finds that the request from the Commission complies with the provisions of Article 17, it shall give a reasoned decision containing a grant of the licence to the applicant and laying down the terms of the licence and the remuneration therefor, to the extent that the parties have not reached agreement on these points.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 311. #721831

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 312. #722164

  Cheal comhaontú, beidh rochtain ag an gCúirt áfach ar an bhfaisnéis is gá chun caiteachas agus ioncam de chuid an Aontais atá faoi bhainistíocht an Bhainc a iniúchadh.

  In the absence of an agreement, the Court shall nevertheless have access to information necessary for the audit of Union expenditure and revenue managed by the Bank.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 313. #722563

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 314. #722892

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 315. #723506

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 316. #723580

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 317. #723624

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 318. #723741

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha léirithe seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 319. #723771

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha léiriúcháin seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED UPON the following interpretive provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 320. #723823

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

  HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 321. #737909

  Tháinig an Comhaontú i bhfeidhm an 1 Aibreán 2016.

  The Agreement entered into force on 1 April 2016.

  Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

 322. #751720

  Déanfar an idirghabháil i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá le comhaontú ag na páirtithe.

  The mediation shall be conducted in one of the official languages of the Union to be agreed upon by the parties.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 323. #754937

  ciallaíonn “díol folamh” aon díol ionstraime ag CMA nach leis an CMA tráth a dhéantar an comhaontú chun díola, lena n-áirítear an díol sin, tráth a dhéantar an comhaontú chun díola, i gcás ina mbeidh an ionstraim faighte ar iasacht ag CMA nó ina mbeidh comhaontaithe aige go bhfaighidh sé an ionstraim ar iasacht chun í a sheachadadh tráth na socraíochta, nach n-áirítear:

  ‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 324. #754970

  an comhaontú i scríbhinn leis an taiscí;

  the written agreement with the depositary;

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 325. #976967

  —(1) Féadfaidh an Chuideachta, Árd-Mhéara agus Seanóirí agus Buirgéisigh Chorcaighe, agus Coimisinéirí Chuan Chorcaighe comhaontú (dá ngairmtear an comhaontú san san alt so) do dhéanamh maidir leis an droichead thar Cainéal Thuaidh Abhann na Laoi agus an droichead thar Cainéal Theas Abhann na Laoi, agus iad araon i gContae-Bhuirg Chorcaighe, do chothabháil, d'oscailt agus do dhúnadh, ach ní bheidh aon fheidhm ná éifeacht ag an gcomhaontú san mura ndaingní an tAire é, agus údaraítear dó leis seo san do dhéanamh más oiriúnach leis é.

  —(1) The Company, the Lord Mayor, Aldermen and burgesses of Cork and the Cork Harbour Commissioners may enter into an agreement (in this section referred to as the said agreement) with respect to the maintenance, opening and closing of the bridge across the North Channel of the River Lee and the bridge across the South Channel of the River Lee, both in the county borough of Cork, but the said agreement shall not have any force or effect unless confirmed by the Minister, who is hereby authorised, if he thinks fit, to do so.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 326. #978169

  (2) Féadfaidh na Coimisinéirí comhaontú leis an údarás áitiúil iomchuibhe chun an t-údarás áitiúil sin do dhéanamh éinní a ceangaltar ar na Coimisinéirí nó a húdaraítear dóibh leis an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so a dhéanamh, agus féadfaid freisin comhaontú chun airgead d'íoc leis an údarás áitiúil sin chun nó mar chabhair chun íoctha costais dhéanta an ní sin ag an údarás áitiúil sin.

  (2) The Commissioners may agree with the appropriate local authority for the doing by such local authority of anything which the Commissioners are required or authorised by the next preceding sub-section of this section to do and may further agree to make to such local authority payment for or towards the cost of the doing of such thing by such local authority.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 327. #979009

  (7) Nuair is deimhin leis an Aire feidhm dlí do bheith ag comhaontú arna dhéanamh fán bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so, maidir le ceanntar siltin lena mbainfidh an t-alt so, sa líomatáiste ina mbeidh an chuid a bheas lasmuigh den Stát den cheanntar siltin sin, déanfaidh an tAire, le hordú, an comhaontú san do dhaingniú agus air sin beidh feidhm dlí laistigh den Stát ag an gcomhaontú san.

  (7) When the Minister is satisfied that an agreement made under the next preceding sub-section of this section in respect of a drainage district to which this section applies has the force of law in the area in which is situate the portion of such drainage district outside the State, the Minister shall by order confirm such agreement and thereupon such agreement shall have the force of law within the State.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 328. #994045

  (3) Féadfaidh an Bord comhaontú leis an údarás áitiúil iomchuibhe chun an t-údarás áitiúil sin do dhéanamh éinní a ceangaltar ar an mBord nó a húdaraítear dó le fo-alt (1) den alt seo a dhéanamh agus féadfaidh freisin comhaontú chun airgead a íoc leis an údarás áitiúil sin chun nó mar chabhair chun íoctha costais dhéanta na nithe sin ag an údarás áitiúil sin.

  (3) The Board may agree with the appropriate local authority for the doing by such local authority of anything which the Board is required or authorised by subsection (1) of this section to do and may further agree to make to such local authority payment for or towards the cost of the doing of such things by such local authority.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 329. #995615

  (i) má chomhaontaíonn na morgáistithe uile ar an gcuma ina mbeidh an cúiteamh le dáiliú, déanfaidh an tAire, le hordú, é a dháiliú do réir an chomhaontuithe sin,

  (i) if all the mortgagees agree as to how the compensation is to be allocated, the Minister shall by order allocate it in accordance with such agreement,

  Uimhir 13 de 1946: AN tACHT FORAOISEACHTA, 1946

 330. #997273

  ciallaíonn an abairt “conradh ráthaíochta”, maidir le haon chomhaontú fost-cheannaigh nó comhaontú díola-ar-cáirde, conradh, arna dhéanamh ar an bhfostóir nó an ceannaitheoir dá iarraidh sin go folas nó go folaitheach, chun comhlíonadh oblagáidí an fhostóra nó an cheannaitheora faoin gcomhaontú fost-cheannaigh nó faoin gcomhaontú díola-ar-cáirde a ráthú, agus léireofar an focal “ráthaitheoir” dá réir sin;

  [GA] the expression "contract of guarantee" means, in relation to any hire-purchase agreement or credit-sale agreement, a contract, made at the request express or implied of the hirer or buyer, to guarantee the performance of the hirer's or buyer's obligations under the hire-purchase agreement or credit-sale agreement, and the expression guarantor shall be construed accordingly;

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 331. #997480

  —(1) Má fhorálann comhaontú fost-cheannaigh go bailí go ndéanfaidh an fostóir, ar dheireadh a chur leis an gcomhaontú nó leis an earbadh nó ina dhiaidh sin, pé suim a íoc a bheas, ar í a chur leis na suimeanna a bheas íoctha agus na suimeanna a bheas dlite i leith an phraghais fhost-cheannaigh roimh dheireadh a chur leis an gcomhaontú nó leis an earbadh, comhionann le méid cinnte, agus má déantar éileamh i leith aon tsuime den tsórt sin in aicsean lena mbainfidh alt 13 den Acht seo, ansin—

  —(1) Where a hire-purchase agreement validly provides for the payment by the hirer on or after the determination of the agreement or the bailment of such sum as, when added to the aid and the sums due in respect of the hire-purchase price before the determination, is equal to a fixed amount, and a claim is made in respect of any such sum in an action to which section 13 of this Act applies, then—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 332. #1025021

  féadfaidh an t-údarás áitiúil céad-luaite agus an t-údarás áitiúil eile comhaontú a dhéanamh chun an t-údarás áitiúil eile do dhéanamh na n-oibreacha sin thar ceann an údaráis áitiúil chéad-luaite, agus air sin, ach tar éis an comhaontú a chur in iúl don Aire, féadfaidh an t-údarás áitiúil eile na hoibreacha sin a dhéanamh amhlaidh.

  the first-mentioned local authority and the other local authority may enter into an agreement for the execution of such works by the other local authority on behalf of the first-mentioned local authority and thereupon, but after notification of the agreement to the Minister, the other local authority may so execute such works.

  Uimhir 17 de 1949: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (OIBREACHA), 1949

 333. #1029770

  ciallaíonn an abairt “an Comhaontú” an Comhaontú um Chomhar Eacnamaíochta idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheirice dar dáta an 28ú lá de Mheitheamh, 1948;

  the expression "the Agreement" means the Economic Co-operation Agreement between Ireland and the United States of America dated the 28th day of June, 1948;

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 334. #1029772

  ciallaíonn an abairt “cúnamh deontais” an cúnamh faoi ghné deontais dá dtagartar sa Chomhaontú;

  the expression "grant assistance" means the assistance on a grant basis referred to in the Agreement;

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 335. #1029782

  (4) Íocfar leis an Rialtas Meiriceánach as an gCuntas Speisialta na méideanna a cheanglas an Comhaontú a chur ar fáil don Rialtas sin as an gCuntas Speisialta.

  (4) There shall be paid out of the Special Account to the American Government the amounts required by the Agreement to be made available to that Government out of the Special Account.

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 336. #1041186

  (2) Ar dháta forghníomhuithe an chomhaontuithe dhílsithe oibreoidh an fo-alt seo chun teideal iomlán dochloíte a dhílsiú san Aire agus san Aireacht chun an feo simplí seilbhe ar gach ceart iascaigh sna coda taoidmheara de Loch agus Abha an Fheabhail agus dá shuainmheachán, Abha an Fhachain, saortha agus urscaoilte ó gach eastát, teideal, leas, eire, ceart, saoirse agus pribhléid d'aon tsórt, pé duine ag a bhfuil teachtadh, úsáid feidhmiú nó sealúchas an chéanna, lasmuigh de na cíos-mhuirir dá dtagartar sa chomhaontú dílsithe ach faoi shlánaíocht ina n-aghaidh sin mar foráltar sa chomhaontú sin.

  (2) On the date of execution of the vesting agreement this subsection shall operate to vest in the Minister and the Ministry an absolute and indefeasible title to the fee simple in possession of all rights of fishing in the tidal portions of the Lough and River Foyle and of its tributary, the River Faughan, freed and discharged from all estates, titles, interests, incumbrances, rights, liberties and privileges whatsoever by whomsoever held, used, exercised or enjoyed, except the rent charges referred to in the vesting agreement but indemnified therefrom as therein provided.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 337. #1050600

  (2) Cinnfear na nithe seo a leanas trí chomhaontú idir an Bardas agus an Chomhairle Contae:—

  (2) The following matters shall be determined by agreement between the Corporation and the County Council:—

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1953: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1953

 338. #1067153

  —(1) Chun críocha an Achta seo agus chun críche reacht na dtréimhsí amhail mar bhainid le headrána agus chun críche ailt 496 den Merchant Shipping Act, 1894, arna leasú le halt 46 den Acht seo, measfar eadráin a thionscnamh nuair a dhéanfas páirtí amháin sa chomhaontú eadrána fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile á cheangal air nó orthu eadránaí a cheapadh nó comhthoiliú le headránaí a cheapadh nó, i gcás an comhaontú eadrána dá fhoráil gur faoi eadráin duine a hainmnítear nó a sonraítear sa comhaontú a cuirfear an díospóid, á cheangal air nó orthu an díospóid a chur faoi bhráid an duine a bheas ainmnithe nó sonraithe amhlaidh.

  —(1) For the purposes of this Act and for the purpose of the statutes of limitation as applying to arbitrations and of section 496 of the Merchant Shipping Act, 1894, as amended by section 46 of this Act, an arbitration shall be deemed to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the other party or parties a written notice requiring him or them to appoint or concur in appointing an arbitrator or, where the arbitration agreement provides that the reference shall be to a person named or designated in the agreement, requiring him or them to submit the dispute to the person so named or designated.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 339. #1076556

  tá leis an abairt “cáin Cheanadach” an bhrí atá léi in Airteagal I den Chomhaontú.

  the expression "Canadian tax" has the same meaning as in Article I of the Agreement.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 340. #1093238

  ciallaíonn “an Ciste” an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú Ciste;

  "the Fund" means the International Monetary Fund established under the Fund Agreement;

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 341. #1093240

  ciallaíonn “an Banc” an Banc Idirnáisiúnta le haghaidh Aithinmhithe agus Forbairte a bunaíodh faoin gComhaontú Bainc.

  "the Bank" means the International Bank for Reconstruction and Development established under the Bank Agreement.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 342. #1093248

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a síneofar an Comhaontú Ciste agus an Comhaontú Bainc thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Fund Agreement and the Bank Agreement are signed on behalf of the Government.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 343. #1103933

  ciallaíonn “an comhaontú sceidealta” an comhaontú a dhéanfar de bhun ailt 3.

  "the scheduled agreement" means the agreement entered into in pursuance of section 3.

  Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958

 344. #1104393

  ciallaíonn “an Chorparáid” an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta a bhunaítear faoin gComhaontú.

  "the Corporation" means the International Finance Corporation established under the Agreement.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 345. #1109087

  (1) Féadfaidh an Chomhairle Chontae agus an Bardas, trí chomhaontú, aon choigeartú ar mhaoin, cearta agus dliteanais a dhéanamh is gá mar gheall ar an límistéar aistrithe a chur leis an mBuirg.

  (1) The County Council and the Corporation may by agreement make any adjustment of property, rights and liabilities which may be necessary because of the inclusion of the transferred area in the Borough.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1959: ACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1959

 346. #1120226

  (5) I ngach cás ina ndéanfar, in aon chomhaontú idirnáisiúnta inar páirtí an Stát, na teorainneacha iascaigh eisiatacha a thuairisciú ar shlí go bhfolóidh siad aon limistéar farraige is mó ná an limistéar a bheidh sa chéanna de bhua fo-alt (1) nó (2), féadfaidh an Rialtas, le hordú, a fhoráil go bhfolóidh an abairt, maidir le saoránaigh agus longa aon pháirtí eile sa chomhaontú, an limistéar sin, agus beidh feidhm dlí ag an ordú de réir a théarmaí.

  (5) Whenever, in any international agreement to which the State is a party the exclusive fishery limits are so described as to include any wider area of sea than that comprised therein by virtue of subsection (1) or (2), the Government may by order provide that the expression shall, as respects the citizens and ships of any other party to the agreement, include that area, and the order shall have the force of law in accordance with its terms.

  Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959

 347. #1122599

  —(1) Más dóigh leis an gComhairle, i gcás duine a bheidh ag gabháil do cheird ainmnithe i gceantar printíseachta chun críocha na ceirde, go bhfuil i bhfeidhm aige maidir leis an gceird agus sa cheantar comhaontú, scéim nó comhshocraíocht i leith earcaíocht agus tréineáil printíseach atá oiriúnach le haghaidh deimhnithe faoin alt seo, féadfaidh An Chomhairle, trí dheimhniú, a dhearbhú go bhfuil an comhaontú, an scéim nó an chomhshocraíocht, cibé acu é, eisiata maidir le forálacha sonraithe den Acht seo agus air sin, maidir leis na forálacha sin—

  —(1) Where An Chomhairle is of opinion that a person, carrying on a designated trade in an apprenticeship district for the purposes of the trade, has in operation in the trade and in the district an agreement, scheme or arrangement for the recruitment and training of apprentices which is suitable for certification under this section, An Chomhairle may by certificate declare the agreement, scheme or arrangement, as the case may be, to be excluded in relation to specified provisions of this Act and thereupon, in relation to those provisions—

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 348. #1132164

  [An tiontú oifigiúil.] ACHT D'FHORMHEAS TÉARMAÍ AN CHOMHAONTAITHE UM AN gCOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN.

  AN ACT TO APPROVE OF THE TERMS OF THE AGREEMENT FOR THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THAT AGREEMENT.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 349. #1132174

  ciallaíonn “an Comhlachas” an Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú.

  "the Association" means the International Development Association established under the Agreement.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 350. #1132507

  (c) Ní chuirfidh aon ní sa Chomhaontú seo an Comhlachas faoi dhliteanas i leith gníomhartha ná oibleagáidí an Bhainc ná an Banc faoi dhliteanas i leith gníomhartha ná oibleagáidí an Chomhlachais.

  ( c ) Nothing in this Agreement shall make the Association liable for the acts or obligations of the Bank, or the Bank liable for the acts or obligations of the Association. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 351. #1143116

  (ii) a fhorálfaidh an comhaontú go gceapfaidh an ollscoil, an coláiste nó an foras eile dhá chomhalta den Chomhairle,

  (ii) the agreement provides for the appointment by the university, college or other institution of two members of the Council,

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 352. #1147073

  (ii) go raibh an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid sin.

  (ii) the vehicle was on that occasion the subject of a hire-drive agreement.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 353. #1147346

  (ii) go raibh an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid sin.

  (ii) the vehicle was on that occasion the subject of a hire-drive agreement.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 354. #1151218

  In aon chás eile—an breitheamh don chuaird ina ndearnadh an comhaontú fruilcheannaigh.

  In any other case—the judge of the circuit within which the hire-

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 355. #1151224

  In aon chás eile—an breitheamh don chuaird ina ndearnadh an comhaontú díola chreidmheasa.

  In any other case—the judge of the circuit within which the credit-sale agreement was made

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 356. #1151442

  (a) an breitheamh don chnaird ina bhfuil cónaí ar an bpáirtí eile sa chomhaontú, nó

  (a) the judge of the circuit where the other party to the agreement resides, or

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 357. #1151443

  (b) an breitheamh don chuaird ina ndearnadh an comhaontú.

  ( b ) the judge of the circuit where the agreement was made. Landlord and Tenant (Ireland) Act.

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 358. #1168983

  (a) go bhfoilseofar an saothar amhlaidh de bhun comhaontú leis an údar nó an déantóir nach bhforcoimeádann don údar nó don déantóir an cóipcheart (más ann) sa saothar, nó

  ( a ) the work is so published in pursuance of an agreement with the author or maker which does not reserve to the author or maker the copyright (if any) in the work, or

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 359. #1169113

  (6) Beidh éifeacht ag na forálacha roimhe seo den alt seo faoi réir aon chomhaontú arna dhéanamh ag an Rialtas nó ag aon Aire Stáit, nó thar ceann an Rialtais nó aon Aire Stáit, le húdar an tsaothair, nó le déantóir an fhuaim-thaifeadta nó an scannáin chineamatagrafaigh, de réir mar a bheidh, trína gcomhaontaítear go ndílseoidh an cóipcheart sa saothar, sa taifeadadh nó sa scannán don údar nó don déantóir, nó do dhuine eile a bheidh ainmnithe chuige sin sa chomhaontú.

  (6) The preceding provisions of this section shall have effect subject to any agreement made by or on behalf of the Government or any Minister of State with the author of the work, or the maker of the sound recording or cinematograph film, as the case may be, whereby it is agreed that the copyright in the work, recording or film shall vest in the author or maker, or in another person designated in that behalf in the agreement.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 360. #1190976

  (b) go dtabharfar ar aird don Cheannasaí admháil ón duine a rinne an sannadh nó an comhaontú go mbaineann an sannadh nó an comhaontú leis an aireagán ar ina leith a rinneadh an t-iarratas sin, nó

  ( b ) there is produced to the Controller an acknowledgment by the person by whom the assignment or agreement was made that the assignment or agreement relates to the invention in respect of which that application is made, or

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 361. #1200388

  —Tugtar formheas leis seo ar an gcomhaontú agus féadfaidh an tAire Airgeadais agus an tAire an comhaontú a chur i gcrích sa mhéid go bhfuil a fhorálacha le comhlíonadh acu.

  —The agreement is hereby approved of and the Minister for Finance and the Minister may carry out the agreement so far as the provisions thereof are to be performed by them.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 362. #1213593

  (3) An fad a leanfaidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní beidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh cibé taispeánadh uirthi gur íocadh dleacht stampa de réir cheanglas na gCoimisinéirí Ioncaim, ach ina ionad sin agus ar mhodh imshocraíochta an duine a bheidh tar éis an comhaontú a dhéanamh íocfaidh sé leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a bheadh, murach forálacha an ailt seo, inmhuirir ar mhodh dleacht stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú in aghaidh na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition, the person who has entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates for the period to which the account relates.

  Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

 363. #1230583

  An ráta faoisimh a bheidh le lamháil ó cháin ioncaim Bhreataineach faoi Airteagal 2 (1) (a) den Chomhaontú sin ní rachaidh sé, maidir le haon díbhinn den sórt a luaitear in Airteagal 1 den Chomhaontú seo, i gcás duine nach inmhuirir a ioncam i leith cánach ioncaim Breatainí ach amháin de réir an ráta chaighdeánaigh, thar an nglanráta de chuid na Ríochta Aontaithe is infheidhmithe maidir leis an díbhinn sin chun críocha an ailt sin 52 (2) (a) agus, i gcás duine a bhfuil cuid dá ioncam iomlán in aghaidh aon bhliana áirithe inmhuirir i leith cánach ioncaim Breatainí de réir ráta nó rátaí de bhreis ar an ráta caighdeánach, suim na rátaí seo a leanas:—

  The rate of relief to be allowed from British income tax under Article 2 (1) (a) of the said Agreement shall, as regards any dividend such as is mentioned in Article 1 of this Agreement, not exceed, in the case of a person whose income is chargeable to British income tax at the standard rate only, the net United Kingdom rate applicable to such dividend for the purposes of the said section 52 (2) (a) and, in the case of a person part of whose total income for any year is chargeable to British income tax at a rate or rates in excess of the standard rate, the sum of the following rates:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 364. #1234938

  (b) Tiocfaidh an Prótocal seo i bhfeidhm an lá nuair a bheidh sé daingnithe ag na sínitheoirí uile a mbeidh an Comhaontú sínithe acu ar an dáta sin, ar choinníoll nach lú ná seacht sínitheoir a mbeidh an Comhaontú agus an Prótocal sínithe acu.

  ( b ) This Protocol shall enter into force on the day when it shall have been ratified by all the signatories who at that date have ratified the Agreement, on condition that the number of signatories who have ratified the Agreement and the Protocol shall not be fewer than seven.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 365. #1234942

  (d) I gcás Comhaltaí a bhfuil aontaithe acu leis an gComhaontú agus leis an bPrótocal de réir téarmaí Airteagal 1 tiocfaidh an Comhaontú agus an Prótocal i bhfeidhm:

  ( d ) In the case of Members which have acceded to the Agreement and Protocol in accordance with the terms of Article 1 the Agreement and Protocol shall enter into force:

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 366. #1238069

  (ii) go ndéanfar an t-athfhruiliú trí chomhaontú idir an fostaí, an fostóir roimhe sin agus an fostóir nua,

  (ii) the re-engagement takes place with the agreement of the employee, the previous employer and the new employer,

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 367. #1248229

  ciallaíonn “an leasú beartaithe” an leasú a bheartaítear a dhéanamh ar an gComhaontú Ciste is leasú a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  "the proposed amendment" means the amendment which it is proposed to make to the Fund Agreement the text of which amendment is set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 368. #1248773

  (f) In aon oibríochtaí agus idirbhearta eile, idir an Ciste agus rannpháirtí, a sheolfar tríd an gCuntas Ginearálta féadfaidh an Ciste cearta tarraingthe speisialta a úsáid trí chomhaontú leis an rannpháirtí.

  ( f ) In any of the other operations and transactions of the Fund with a participant conducted through the General Account the Fund may use special drawing rights by agreement with the participant.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 369. #1262478

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Comhaontú idir an British Railways Board agus Córas Iompair éireann)

  Next (SECOND SCHEDULE) No. 14/1971:

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 370. #1278431

  “(1A) (a) Má tharlaíonn, tar éis comhaontú a dhéanamh earraí a sheachadadh nó seirbhísí a dhéanamh agus roimh an dáta a thiocfadh aon cháin chun bheith dlite faoi fho-alt (1) nó (2), de réir mar is iomchuí, d'alt 19, i leith an idirbhirt dá ndéanfaí neamhshuim den choinníoll a ghabhann leis an bhfo-alt sin (1), go mbeidh athrú ar an méid cánach is inmhuirir ar sheachadadh na n-earraí nó déanamh na seirbhísí sin, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirir a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a sonraíodh ar leithligh faoin gcomhaontú.

  "(1A) ( a ) Where, after the making of an agreement for the delivery of goods or the rendering of services and before the date on which under subsection (1) or (2), as may be appropriate, of section 19 any tax in respect of the transaction would, if the proviso to the said subsection (1) were disregarded, fall due, there is a change in the amount of tax chargeable on the delivery or rendering in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under he agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 371. #1311458

  —Formheastar leis seo an Stát do ghlacadh leis an gComhaontú.

  —Acceptance by the State of the Agreement is hereby approved.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 372. #1311468

  (2) Is leis an mBanc Ceannais, thar ceann an Stáit, a íocfar an t-airgead go léir is infhaighte ag an Stát ón gCiste faoin gComhaontú seachas faoi Airteagal XIX den Chomhaontú.

  (2) All moneys receivable by the State from the Fund under the Agreement, other than under Article XIX of the Agreement, shall be paid to the Central Bank on behalf of the State.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 373. #1311480

  (2) Íocfar leis an Aire, agus diúscrófar chun tairbhe don Státchiste mar a ordóidh an tAire, an t-airgead go léir is infhaighte ag an Stát faoi Airteagal XIX den Chomhaontú.

  (2) All moneys receivable by the State under Article XIX of the Agreement shall be paid to the Minister and shall be disposed of for the benefit of the Exchequer as the Minister may direct.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 374. #1322355

  ar choinníoll nach mó, faoi aon chomhaontú den sórt sin, ná daichead uair a chloig sa tseachtain ar an meán an méid uaire a chloig a bheidh le hoibriú ag an bhfostaí in aon tréimhse a bheidh sonraithe sa chomhaontú, más duine óg os cionn sé bliana déag d'aois an fostaí, nó seacht n-uaire a chloig go leith is tríocha ar an meán sa tseachtain, más duine óg faoi bhun sé bliana déag d'aois an fostaí.

  provided that, under any such agreement the number of hours to be worked by the employee in any period specified in the agreement does not exceed an average of forty hours per week, if the employee is a young person over the age of sixteen years, or an average of thirty-seven and one-half hours per week, if the employee is a young person under the age of sixteen years.

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 375. #1335919

  —(1) D'ainneoin Acht na nDochtúirí Leighis, 1927 , a aisghairm leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Medical Practitioners Act, 1927 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 376. #1339353

  ciallaíonn “an Cuntas Gníomhaíochta Speisialta” an cuntas speisialta dar teideal an Cuntas Gníomhaíochta Speisialta a bhunaigh an Comhlachas le hAlt 1 d'Airteagal I den Chomhaontú.

  "the Special Action Account" means the special account entitled the Special Action Account established by the Association by Section 1 of Article 1 of the Agreement.

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 377. #1345077

  —(1) Comhalta den Bhord a bhfuil aon leas aige i gcomhlacht a mbeartaíonn an Bord comhaontú a dhéanamh leis, nó a bhfuil aon leas aige i gcomhaontú a bheartaíonn an Bord a dhéanamh, nochtfaidh sé don Bhord go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é agus ní ghlacfaidh sé páirt in aon phlé nó cinneadh ag an mBord maidir leis an gcomhaontú a bheartaítear a dhéanamh.

  —(1) A member of the Board who has any interest in a body with which the Board proposes to make an agreement, or any interest in an agreement which the Board proposes to make, shall disclose the fact and nature of the interest to the Board and shall take no part in any deliberation or decision of the Board relating to the proposed agreement.

  1978-PUB-The

 378. #1349574

  AGUS DE BHRÍ go ndearna an Chuideachta, an Bardas agus Coimisinéirí Chuan Chorcaí comhaontú dar dáta an dóú lá is fiche de Mheán Fómhair naoi gcéad déag daichead a hocht de bhun an Ailt sin agus gur dhaingnigh an tAire Tionscail agus Tráchtála an comhaontú sin go cuí

  AND WHEREAS the Company, the Corporation and the Cork Harbour Commissioners entered into an agreement dated the twenty-second day of September nineteen hundred and forty eight pursuant to the said Section and such agreement was duly confirmed by the Minister for Industry and Commerce.

  Uimhir 18 de 1979: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 379. #1351551

  (i) is coinníoll leis an díol an comhaontú sin a dhéanamh, nó

  (i) such sale is conditional on the making of such agreement, or

  Uimhir 27 de 1979: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 380. #1353310

  [EN] (b) (i) go mbeidh idir an fostóir nó eagraíocht fostóirí nó comhlacht eile daoine atá ionadaitheach d'fhostóirí (ar comhalta de an fostóir) agus aon cheardchumann nó aon chomhlacht eile daoine atá aitheanta chun críocha caibidlí comhargántaíochta ag an bhfostóir (agus ar comhalta de, i gceachtar cás, an fostaí) comhaontú i scríbhinn (cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis a rinneadh é) á fhoráil gurb é an modh sin a úsáidfidh an fostóir, nó, i gcás a mbeidh an comhaontú déanta thar ceann fostóirí is comhaltaí d'eagraíocht den sórt sin, nó de chomhlacht eile atá ionadaitheach amhlaidh, a úsáidfidh gach fostóir den sórt sin, chun pá a íoc lena fhostaithe is comhaltaí den cheardchumann nó den chomhlacht eile atá aitheanta amhlaidh, de réir mar a bheidh, agus

  ( b ) (i) there is between the employer or an employers' organisation or other body of persons representative of employers (of which the employer is a member) and any trade union or any other body of persons which is recognised for the purpose of collective bargaining negotiations by the employer (of which in either case the employee is a member), an agreement in writing (whether made before or after the passing of this Act) providing that that mode is to be used by the employer, or, in case the agreement is made on behalf of employers who are members of such an organisation or other body so representative, by each such employer, to pay wages to his employees who are members of either the trade union or the other body so recognised, as the case may be, and

  Uimhir 40 de 1979: AN tACHT UM ÍOC PÁ, 1979

 381. #1386767

  AN COMHAONTÚ CHUN AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ A BHUNÚ [EN]

  AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 382. #1386784

  Ciallaíonn “Ciste” an Comhchiste do Thráchtearraí a bhunaítear leis an gComhaontú seo.

  "Fund" means the Common Fund for Commodities established by this Agreement.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 383. #1386792

  Ciallaíonn “Comhaontú Comhlachais” an comhaontú idir EIT agus an Ciste de bhun airteagal 7.

  "Association Agreement" means the agreement entered into between an ICO and the Fund pursuant to article 7.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 384. #1387512

  (e) An nós imeachta chun an Comhaontú seo a leasú;

  ( e ) The procedure for amending this Agreement;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 385. #1388583

  (b) go raibh an fheithicil faoi réir chomhaontú fruiltiomána an tráth sin.

  ( b ) the vehicle was at that time the subject of a hire-drive agreement.

  Uimhir 11 de 1982: AN tACHT BRUSCAIR, 1982

 386. #1400333

  Ar choinníoll go measfar, chun críocha mhír (b), go ndeachthas faoi oibleagáid roimh dháta áirithe más rud é, agus ar an gcoinníoll amháin, go raibh ar marthain, roimh an dáta sin, conradh ceangailteach i scríbhinn as ar eascair an oibleagáid sin agus, i gcás ina raibh an conradh sin faoi réir comhaontú iasachta a chur í gcrích, go raibh an comhaontú iasachta curtha i gcrích go cuí roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983.

  Provided that an obligation shall be treated for the purposes of paragraph (b) as having been entered into before a particular date if, but only if, before that date, there was in existence a binding contract in writing under which that obligation arose and, where that contract was subject to the execution of a loan agreement, that the loan agreement was duly executed before the 9th day of June, 1983.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 387. #1401499

  (e) tráth a bheifear á fhionnadh an lú nó nach lú aon chíos nó íocaíocht eile dá shamhail faoi réim nó i leith léasa, comhaontaithe nó ceadúnais ná an cíos neamhthuilleamaíoch i leith na maoine áirithe, ní thabharfar aird ar aon fhoráil sa léas, sa chomhaontú nó sa cheadúnas áirithe ná in aon chomhaontú a bhaineann leis an léas, leis an gcomhaontú nó leis an gceadúnas sin a cuireadh isteach ann, i dtuairim na gCoimisinéirí, chun méid an chíosa neamhthuilleamaíoch a cheilt nó a laghdú.

  ( e ) in ascertaining whether or not any rent or other like payment under or in respect of a lease, agreement or licence is less than the arm's length rent in respect of the property concerned, no regard shall be had to any provision in the lease, agreement or licence concerned or in any agreement relating to such lease, agreement or licence that, in the opinion of the Commissioners, was included for the purpose of concealing or diminishing the amount of the arm's length rent.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 388. #1420279

  —(1) D'ainneoin na haisghairme ar Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a dhéantar leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontaithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

  —(1) Notwithstanding the repeal of the Dentists Act, 1928 , effected by this Act, the agreement specified in the First Schedule to that Act shall continue to have full force and effect until such time as the Minister, by order made under this section, declares that, pursuant to an agreement made between the Government and the Government of the United Kingdom, the said agreement shall cease to have effect.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 389. #1436080

  (4) Féadfaidh an tAire dá rogha féin táille de cibé méid a chinnfidh sé a ghearradh i leith ceadúnas fartha bóthair srianta nó ceadúnas a meastar le hordú faoin alt seo gur ceadúnas fartha bóthair srianta é, nó i leith ceadúnais nó aicme ceadúnais a d'eisigh an tAire nó an Roinn Cumarsáide de bhun comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó de bhun comhaontú, comhshocraíochta nó rúin i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire.

  (4) The Minister may at his discretion charge a fee of such amount as he may determine in respect of a restricted road freight licence or a licence deemed by order under this section to be a restricted road freight licence, or a licence or class of licence issued by the Minister or by the Department of Communications in pursuance of an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party.

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 390. #1475653

  Is é an t-údarás áitiúil a ainmneofar amhlaidh a bheidh ina údarás áitiúil maidir leis an bhfoirgneamh chun críocha an Achta seo, a fhad is a leanfaidh an comhaontú i bhfeidhm.

  The local authority so designated shall, so long as the agreement remains in force, be the local authority in respect of the building for the purposes of this Act.

  Uimhir 29 de 1988: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FOIRGNIMH ILSTÓRACHA), 1988

 391. #1483707

  (II) comhaontú a dhéanamh a d'fhágfadh, faoi théarmaí an chomhaontaithe nó faoi théarmaí aon chomhshocraíochta nó comhthuisceana ar faoina réir, nó ar i ndáil léi thairis sin, a dhéantar an comhaontú, go mbeadh de cheangal ar an bpearsa aonair, nó go gcuirfí faoi deara dó, aon scaireanna cáilithe a dhiúscairt chuig an duine lena ndéantar an comhaontú, nó chuig aon duine eile, ar an modh a thuairiscítear i gclásal (I),

  (II) enters into an agreement, where, either under the terms of the agreement or under the terms of any arrangement or understanding subject to which or otherwise in connection with which the agreement is made, it would bind the individual to dispose, or cause him to dispose, of any eligible shares to the person with whom the agreement is made or any other person in the manner described in clause (I),

  Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

 392. #1500065

  —Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug na Coimisinéirí, nó a rinneadh nó a tugadh thar a gceann, d'aon duine i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo, nó a rinne nó a thug aon duine do na Coimisinéirí agus ar ghlac na Coimisinéirí leis, nó ar glacadh leis thar a gceann, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir na Coimisinéirí, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus duine eile, agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Aire ann in ionad ainm na gCoimisinéirí agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm ag an Aire nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by or on behalf of the Commissioners to any person in the performance of a function transferred by section 3 of this Act, or by any person to the Commissioners and accepted by or on behalf of the Commissioners in the performance of such a function, and in force immediately before the appointed day, and every contract or agreement in writing made between the Commissioners in the performance of such a function and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the appointed day, shall continue in force on and after the appointed day and shall be construed and have effect as if the name of the Minister were substituted therein for that of the Commissioners and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Minister.

  Uimhir 7 de 1990: AN tACHT UM CHUAN DHÚN LAOGHAIRE, 1990

 393. #1506251

  tá le “comhaontú eadrána” an bhrí a shanntar dó leis an Acht Eadrána, 1954 ;

  "arbitration agreement" has the meaning assigned to it by the Arbitration Act, 1954 ;

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 394. #1517480

  (a) dearbhóidh sé gur páirtí i gcomhaontú den sórt sin an duine a thug an fógra,

  ( a ) state that the person making the notification is a party to such an agreement,

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 395. #1526020

  ciallaíonn “an comhaontú” an comhaontú idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe lena mbunaítear an Coimisiún;

  "the agreement" means the agreement between the Government and the Government of the United Kingdom establishing the Commission;

  Uimhir 3 de 1997: AN tACHT UM DHÍCHOIMISIÚNÚ, 1997

 396. #1543939

  (b) i ndáil le duine lena mbaineann an comhaontú nó an t-ordú, go mbeidh an fhoráil sin ar neamhréir le téarma luach saothair chomhionainn i gconradh fostaíochta an duine sin,

  (b) in relation to a person to whom the agreement or order relates, that provision conflicts with an equal remuneration term in that person's contract of employment,

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 397. #1544878

  —(1) Déanfaidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, tar éis comhaontú an Údaráis a fháil—

  —(1) The Chief Executive Officer, following the agreement of the Authority, shall—

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 398. #1545752

  (a) má mheasann an Stiúrthóir go bhféadfaí an cheist a réiteach amhlaidh, déanfaidh an Stiúrthóir an comhaontú a tharchur chuig oifigeach idirghabhála comhionannais le haghaidh idirghabhála de réir alt 87 , agus

  (a) if the Director considers that the question could be so resolved, the Director shall refer the agreement to an equality mediation officer for mediation in accordance with section 87, and

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 399. #1568628

  AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 [An tiontú oifigiúil

  BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 400. #1570080

  Faoi réir chomhaontú an Fhorais, cinnfidh an ghníomhaireacht a teideal féin.

  Subject to the agreement of the Body the agency will decide its own title.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 401. #1570101

  Faoi réir chomhaontú an Fhorais, cinnfidh an ghníomhaireacht a teideal féin.

  Subject to the agreement of the Body, the agency will decide its own title.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 402. #1571790

  An tAire do ráthú pháirteachas an Bhainc Ceannais sa Chomhaontú Ionaid.

  Guaranteeing by Minister of participation by Central Bank in Substitution Agreement.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 403. #1571805

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN gCEATHRÚ LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 23ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1997, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE AG AN AIRE AIRGEADAIS FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN BHAINC DHOMHANDA AGUS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ PHÁIRTEACHAS AN BHAINC CEANNAIS I SAORÁID CHREIDMHEASA AN BHAINC UM SHOCRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA I bhFABHAR BANCO CENTRAL DO BRAZIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957 GO 1977.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED FOURTH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 1997, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE MINISTER FOR FINANCE UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE WORLD BANK AND BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF PARTICIPATION BY THE CENTRAL BANK IN THE CREDIT FACILITY OF THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS IN FAVOUR OF BANCO CENTRAL DO BRAZIL, TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACTS, 1957 TO 1977.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 404. #1571829

  ciallaíonn “an leasú beartaithe” an leasú a bheartaítear a dhéanamh ar an gComhaontú Ciste, ar leasú é a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  “proposed amendment” means the amendment which it is proposed to make to the Fund Agreement the text of which amendment is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 405. #1571891

  An tAire do ráthú pháirteachas an Bhainc Ceannais sa Chomhaontú Ionaid.

  Guaranteeing by Minister of participation by Central Bank in Substitution Agreement.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 406. #1571925

  (11) Tiocfaidh an t-alt seo in éifeacht ar an dáta a mbeidh an Banc Ceannais rannpháirteach sa Chomhaontú Ionaid nó ar dháta thosach feidhme an Achta seo, cibé acu is déanaí.

  (11) This section shall come into effect on the date of the participation of the Central Bank in the Substitution Agreement or the date of commencement of this Act, whichever is the later.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 407. #1571985

  (i) an dáta a dtiocfaidh an comhalta nua chun bheith rannpháirteach i Roinn na gCeart Tarraingthe Speisialta, nó (ii) dáta éifeachta an cheathrú leasú ar an gComhaontú seo.

  (i) the date on which the new member becomes a participant in the Special Drawing Rights Department, or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 408. #1577004

  AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999 [An tiontú oifigiúil]

  BRITISH-IRISH AGREEMENT (AMENDMENT) ACT, 1999

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 409. #1577005

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH LE MALARTÚ LITREACHA DAR DÁTA AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 8ú LÁ DE MHÁRTA, 1999, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 .

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY AN EXCHANGE OF LETTERS DATED THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND, FOR THAT PURPOSE, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON THE 8th DAY OF MARCH, 1999, AND TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 410. #1577011

  —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 .

  —In this Act “the Principal Act” means the British-Irish Agreement Act, 1999 .

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 411. #1577019

  “ciallaíonn ‘an Comhaontú forlíontach’ an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh leis an malartú litreacha dar dáta an 18ú lá de Mheitheamh, 1999, agus an 18ú lá de Mheitheamh, 1999, a bhfuil a dtéacsanna leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú), 1999 .”,

  “‘the supplementary Agreement’ means the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland constituted by the exchange of letters dated the 18th day of June, 1999, and the 18th day of June, 1999, the texts of which are set out in the Schedule to the British-Irish Agreement (Amendment) Act, 1999.”,

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 412. #1580082

  (5) Más rud é go ndiúltóidh an Bord a thairiscint comhaontú a dhéanamh faoin alt seo seirbheálfaidh an Bord fógra ar an iarratasóir faoi na cúiseanna a bheidh leis an diúltú sin.

  (5) Where the Board refuses to offer to enter into an agreement under this section the Board shall serve notice on the applicant of the reasons for such refusal.

  Uimhir 23 de 1999: AN tACHT UM RIALÁIL LEICTREACHAIS, 1999

 413. #1582528

  (8) Aon duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí den Fhoras, de CERT nó de Theagasc, féadfaidh sé nó sí, faoi réir chomhaontú an duine sin agus chomhaontú an Aire, ar an tosach feidhme sin nó ar cibé dáta is déanaí ná sin a chomhaontófar leis an Aire, teacht chun bheith, agus a bheith, ina fhostaí nó ina fostaí de chomhlacht iomchuí, agus na cearta agus na teidil maidir le seilbh, luach saothair, táillí, liúntais, caiteachais agus aoisliúntas a bheidh á dteachtadh ag an duine sin ar thosach feidhme na Coda seo, ní lú tairbhe iad, de bhua oibriú an Achta seo, ná na cearta agus na teidil sin a bhí á dteachtadh ag an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

  (8) A person who, immediately before the commencement of this Part, was an employee of An Foras, CERT or Teagasc may, subject to his or her agreement and the agreement of the Minister, on such commencement or such later date as may be agreed with the Minister, become and be an employee of a relevant body and the rights and entitlements in respect of tenure, remuneration, fees, allowances, expenses and superannuation enjoyed on the commencement of this Part by that person shall not, by virtue of the operation of this Act, be any less beneficial than those rights and entitlements enjoyed by that person immediately before such commencement.

  Uimhir 26 de 1999: ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT), 1999

 414. #1626463

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena n-údaraítear an comhaontú a chríochnú chun an comhaontú maidir le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha i réimse córas monaraithe cliste (IMS) idir an Comhphobal Eorpach agus an Astráil, Ceanada, tíortha CSTE, an Iorua agus an Eilvéis, an Chóiré, an tSeapáin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá a athnuachan agus a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 343

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORIZING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT TO RENEW AND MODIFY THE AGREEMENT ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE DOMAIN OF INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS (IMS) BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND AUSTRALIA, CANADA, THE EFTA COUNTRIES OF NORWAY AND SWITZERLAND, KOREA, JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 343.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 415. #1649986

  Bunóidh an Coimisiún an comhaontú idir na Ballstáit lena mbaineann.

  The Commission shall establish the agreement of the Member States concerned.

  Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach

 416. #1659402

  ciallaíonn “Comhaontú” an comhaontú maidir le haistriú agus le frithpháirtiú ranníocaíochtaí chuig an gCiste;

  ‘Agreement’ means the agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Fund;

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 417. #1661367

  Mar thoradh ar an gcaibidlíocht sin, inisilíodh Prótacal Aontachais Eacuadór leis an gComhaontú ('an Prótacal Aontachais') an 12 Nollaig 2014.

  As a result of those negotiations, a Protocol of Accession by Ecuador to the Agreement (‘the Protocol of Accession’) was initialled on 12 December 2014.

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 418. #1663381

  an comhaontú i scríbhinn leis an taiscí;

  the written agreement with the depositary;

  Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 419. #1675527

  Tugann an Coimisiún dá aire an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle maidir leis na leasuithe ar Airteagail 152, 209, 222, agus 232.

  The Commission takes note of the agreement between Parliament and Council on the amendments to Articles 152, 209, 222 and 232.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 420. #1677655

  an gníomhas iontaobhais, an gníomhas gealltáin, an comhaontú gníomhaireachta, an comhaontú bainc maidir leis an gcuntas, an conradh maidir le hinfheistíocht ráthaithe, na téarmaí ionchorpraithe, máistirchreat iontaobhais nó máistir-chomhaontú maidir le sainmhínithe, nó doiciméadacht dhlíthiúil eile a bhfuil stádas coibhéiseach dlí aici; agus

  the trust deed, security deed, agency agreement, account bank agreement, guaranteed investment contract, incorporated terms or master trust framework or master definitions agreement or such legal documentation with equivalent legal value;

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 421. #1679090

  Tháinig an tSeoirsia isteach i gComhpháirtíocht an Oirthir de chuid AE in 2009, rud a tharla i ndiaidh na caibidlíochta ar chomhaontú comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

  Georgia joined the EU's Eastern Partnership in 2009, which was followed by the negotiation of an EU-Georgia association agreement.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 422. #1679180

  An comhaontú iasachta agus an comhaontú deontais dá dtagraítear in Airteagal 3(3), beidh iontu forálacha:

  The loan agreement and the grant agreement referred to in Article 3(3) shall contain provisions:

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 423. #1679610

  An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin (“an Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), i bhfeidhm.

  An association agreement between the Union and Ukraine (the ‘Association Agreement’), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), entered into force on 1 September 2017.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 424. #1688104

  Féadfaidh an t-údarás um fhaireachas margaidh i mBallstát amháin teacht ar chomhaontú leis an gCoimisiún go ndéanfaidh an Coimisiún tástálacha a cheanglaítear faoi mhír 3 ar chostas an Bhallstáit sin.

  The market surveillance authority of a Member State may agree with the Commission that the Commission carries out tests required under paragraph 3 at the expense of that Member State.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 425. #1695370

  Mar sin féin, i gcomhaontú leis an mBallstát nó leis an eintiteas riaracháin lena mbaineann, féadfaidh an t-oifigeach cuntasaíochta dul i mbun na haisghabhála le fritháireamh roimh an sprioc-am sin.

  However, in agreement with the Member State or administrative entity concerned, the accounting officer may proceed with the recovery by offsetting before that deadline has passed.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 426. #1696114

  Maidir le gníomhaíochtaí ildeontóirí, i gcás ina ndéantar an caiteachas a aisíoc de dhroim ranníocaíocht an Aontais, is é a bheidh i gceist leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 4 fíorú a dhéanamh gur úsáid an t-eintiteas méid a fhreagraíonn don mhéid a d’íoc an Coimisiún don ghníomhaíocht lena mbaineann, gur úsáid an t-eintiteas é i gcomhréir leis na coinníollacha arna leagan síos sa chomhaontú deontais ábhartha, sa chomhaontú ranníocaíochta ábhartha nó sa chomhaontú maoiniúcháin ábhartha.

  In multi-donor actions, where the Union contribution reimburses expenditure, the procedure set out in paragraph 4 shall consist in verifying that an amount corresponding to that paid by the Commission for the action concerned has been used by the person or entity in accordance with the conditions laid down in the relevant grant, contribution or financing agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 427. #1696889

  Cuirfidh an Coimisiún comhaontú ráthaíochta i gcrích leis an gcontrapháirt.

  The Commission shall conclude a guarantee agreement with the counterpart.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 428. #1696902

  Cuirfidh an Coimisiún comhaontú i gcrích leis an tír thairbhíoch ina mbeidh forálacha:

  The Commission shall conclude an agreement with the beneficiary country that shall contain provisions:

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 429. #1719959

  An 29 Samhain 2012, ghlac an Chomhairle Cinneadh lenar údaraíodh an Coimisiún tús a chur le caibidlíocht leis an tSeapáin maidir le Comhaontú Saorthrádála.

  On 29 November 2012, the Council adopted a Decision authorising the Commission to open negotiations with Japan on a Free Trade Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais

 430. #1722949

  Comhlíonfaidh an comhaontú tarmligin gníomhartha dlí an Aontais lena rialaítear na córais i dtrácht.

  The delegation agreement shall comply with the Union legal acts governing the systems in question.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 431. #1723188

  An Comhaontú maidir leis an gCeanncheathrú agus comhaontuithe maidir leis na láithreáin theicniúla

  Headquarters Agreement and agreements concerning the technical sites

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 432. #1727272

  Foláireamh faoi náisiúnach tríú tír, ar tairbhí é i dtaca leis an gceart saorghluaiseachta laistigh den Aontas, i gcomhréir le Treoir 2004/38/CE nó le comhaontú arna dhéanamh idir an tAontas nó idir an tAontas gona Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tríú tír ar an taobh eile, beidh sé i gcomhréir leis na rialacha a glacadh agus an treoir sin nó an comhaontú á gcur chun feidhme.

  An alert on a third-country national who is a beneficiary of the right of free movement within the Union in accordance with Directive 2004/38/EC or with an agreement between the Union or the Union and its Members States on the one hand, and a third country on the other hand, shall be in conformity with the rules adopted in implementation of that Directive or agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 433. #1729134

  Tháinig an Comhaontú Suímh idir Rialtas Phoblacht an Laitvia agus an Oifig i bhfeidhm ar an 5 Lúnasa 2011.

  The Seat Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Office entered into force on 5 August 2011.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 434. #1739779

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch

  Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 435. #1767822

  ·nach dtugtar leis an gcomhaontú cumhacht don tríú tír cinntí a dhéanamh maidir leis an gClár;

  ·does not confer to the third country a decisional power on the programme;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 436. #1768285

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 437. #1769132

  –nach dtugtar leis an gcomhaontú cumhacht don tríú tír cinntí a dhéanamh maidir leis an gClár;

  –does not confer to the third country a decisional power on the programme;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 438. #1769560

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 439. #1769702

  I gcomhréir le hAirteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, déanfaidh an tAontas caibidlíocht chun comhaontú a shocrú leis an Stát a bheidh ag tarraingt siar ina leagfar amach na socruithe dá tharraingt siar (an Comhaontú um Tharraingt Siar), ag féachaint don chreat le haghaidh an caidreamh a bheidh aici leis an Aontas amach anseo san áireamh.

  In accordance with Article 50 of the Treaty on European Union, the Union shall negotiate with the withdrawing State an agreement setting out the arrangements for its withdrawal (the Withdrawal Agreement), taking account of the framework for its future relationship with the Union.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 440. #1769865

  Tiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm an 30 Márta 2019.

  The Agreement shall enter into force on 30 March 2019.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 441. #1769872

  (1)I gcomhréir leis an gCinneadh ón gComhairle Uimh. (AE, Euratom)..., rinneadh an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (‘an Comhaontú’ anseo feasta) a shíniú an…

  (1)In accordance with Council Decision No (EU, Euratom) …, the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (hereinafter 'the Agreement') was signed on ….

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 442. #1769876

  (5)Is iomchuí módúlachtaí ionadaíocht an Aontais sa Chomhchoiste arna bhunú leis an gComhaontú a shainmhíniú.

  (5)It is appropriate to define the modalities of the Union's representation in the Joint Committee established by the Agreement.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 443. #1769905

  Leis seo, déantar an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais agus thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach.

  The Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community ("Agreement") is hereby approved on behalf of the Union and of the European Atomic Energy Community.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 444. #1770001

  Tá an comhaontú bunaithe ar Airteagal 50(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The agreement is based on the Article 50(2) of the TEU.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 445. #1772561

  An 25 Samhain 2018, d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an Comhaontú um Tharraingt Siar agus d'fhormheas siad an Dearbhú Polaitiúil.

  On 25 November 2018, the European Council endorsed the Withdrawal Agreement and approved the Political Declaration.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 446. #1772569

  Eisiatar, leis an síneadh sin, aon athoscailt ar an gComhaontú um Tharraingt Siar.

  Such an extension excludes any re-opening of the Withdrawal Agreement.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 447. #1772600

  An 10 Aibreán 2019, d'aontaigh an Chomhairle Eorpach le síneadh breise chun go bhféadfadh an dá Pháirtí an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú.

  On 10 April 2019, the European Council agreed to a further extension to allow for the ratification of the Withdrawal Agreement by both Parties.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 448. #1772606

  Eisiatar, leis an síneadh sin, aon athoscailt ar an gComhaontú um Tharraingt Siar.

  This extension excludes any re-opening of the Withdrawal Agreement.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 449. #1788807

  Más amhlaidh atá, maidir leis an gcleachtas a shaobhann an iomaíocht, arb ionann é freisin agus sárú ar chomhaontú aeriompair nó ar chomhaontú aersheirbhísí nó ar aon chomhaontú eile ina bhfuil forálacha maidir le seirbhísí aeriompair a bhfuil an tAontas ina pháirtí ann, féadfaidh an Coimisiún a mheas gurbh iomchuí aghaidh a thabhairt ar an gcleachtas sin trí na nósanna imeachta um réiteach díospóidí arna mbunú leis an gcomhaontú sin a chur i bhfeidhm.

  If that is the case, the Commission might consider that the practice distorting competition, which also constitutes a violation of an international air transport or air services agreement or any other agreement which contains provisions on air transport services to which the Union is a party, would be more appropriately addressed through the application of the dispute settlement procedures established by that agreement.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 450. #1795991

  go bhfuil an comhaontú faoi réir tréimhse fógra ar dá réir is féidir an comhaontú a fhoirceannadh faoi dheireadh na bliana cuntasaíochta, agus faoi sin amháin, agus éifeacht ag an bhfoirceannadh sin tráth nach luaithe ná tosach na bliana cuntastaíochta dár gcionn, rud a fhágann nach dtagann aon athrú ar an oibleagáid atá ar an máthairghnóthas an fhochuideachta a chúiteamh go hiomlán ar na caillteanais uile a thabhaíonn sí le linn na bliana cuntasaíochta reatha.

  the agreement is subject to a notice period according to which the agreement can be terminated only by the end of an accounting year, with such termination taking effect no earlier than the beginning of the following accounting year, leaving the parent undertaking's obligation to fully compensate the subsidiary for all losses incurred during the current accounting year unchanged.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 451. #1796756

  MTA = íosmhéid an aistrithe is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh.

  MTA = the minimum transfer amount applicable to the netting set under the margin agreement.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 452. #1797053

  MTA = íosmhéid an aistrithe is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh;

  MTA = the minimum transfer amount applicable to the netting set under the margin agreement;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 453. #1798994

  i = an t-innéacs a chuireann an comhaontú glanluachála in iúl;

  i = the index that denotes the netting agreement;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 454. #1810052

  Bunóidh an tÚdarás samhail-chomhaontú i gcomhréir le dlí an Aontais, mar aon leis an dlí náisiúnta nó an cleachtas náisiúnta.

  The Authority shall establish a model agreement in accordance with Union law, as well as national law or practice.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 455. #1810261

  D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le comhaontú leis an mBallstát maidir leis an áit ina bhfuil an oifig áitiúil nó an oifig idirchaidrimh le suí.

  A headquarters agreement with the Member State where the local office or liaison office is to be located may be required.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 456. #1813313

  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna comhaontú i scríbhinn leis an gcomhpháirtí.

  The PEPP provider shall enter into a written agreement with the partner.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 457. #1814616

  Déanfaidh an Coimisiún an t-ardán sin a chur ar bun i gcomhaontú leis an mBord Stiúrtha agus déanfaidh an Coimisiún é a choinneáil.

  That platform shall be set up by the Commission in agreement with the Steering Board and maintained by the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 458. #1818653

  An 22 Márta 2019, le Cinneadh (AE) 2019/476, chinn an Chomhairle Eorpach, le comhaontú na Ríochta Aontaithe, síneadh ama a chur leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3) CAE go dtí an 22 Bealtaine 2019 sa chás go ndéanfadh Teach na dTeachtaí an Comhaontú um Tharraingt Siar a fhormheas faoin 29 Márta 2019, nó, mura dtarlódh sin, go dtí an 12 Aibreán 2019.

  On 22 March 2019, by Decision (EU) 2019/476, the European Council in agreement with the United Kingdom decided to extend the period under Article 50(3) TEU until 22 May 2019 in the event that the House of Commons approved the Withdrawal Agreement by 29 March 2019, or, if that were not to be the case, until 12 April 2019.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/1673 Ón Gcoimisiún an 23 Iúil 2019 lena ndéantar ionadú ar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh

 459. #1820514

  Déanfar an comhaontú ceanncheathrún a thabhairt i gcrích tar éis formheas an bhoird bainistíochta a fháil.

  The headquarters agreement shall be concluded after obtaining the approval of the management board.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 460. #1825143

  Ba cheart an Comhaontú a fhormheas thar ceann an Aontais,

  The Agreement should be approved on behalf of the Union,

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 461. #1825146

  Leis seo, déantar an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (an “Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (the ‘Agreement’) is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 462. #1825383

  Tugadh an chaibidilíocht i gcrích go rathúíl an 22 Deireadh Fómhair 2019 nuair a rinneadh an Comhaontú agus an Prótacal a inisiliú.

  The negotiations were successfully concluded by the initialling of the Partnership Agreement and the Protocol on 22 October 2019.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 463. #1825404

  Foilseoidh Ardrúnaíocht na Comhairle an dáta óna gcuirfear an Comhaontú Comhpháirtíochta agus an Prótacal i bhfeidhm go sealadach in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  The date from which the Partnership Agreement and the Protocol will be provisionally applied will be published in the Official Journal of the European Union by the General Secretariat of the Council.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 464. #1825473

  Tháinig an Comhaontú Comhthreomhar i bhfeidhm an 15 Feabhra 2000.

  The Parallel Agreement entered into force on 15 February 2000.

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 465. #1827766

  Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas faoin aistriú cuótaí nó malartú cuótaí arna chomhaontú.

  The Commission shall inform the Member States of the agreed quota transfer or exchange.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 466. #1835682

  Comhaontú Saorthrádála idir an Comhphobal Eorpach agus an tSile (IO L 352, 30.12.2002)

  Free Trade Agreement between the European Community and Chile (OJ L352, 30.12.2002)

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 467. #1835710

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas (IO L 127/14.05.2011)

  Free Trade Agreement by the European Union and South Korea - (OJ L 127/14.5.2011) EN EN

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 468. #1847307

  I gcás ina dtiocfaidh na reachtóirí ar chomhaontú maidir leis an togra seo gan aon dealraitheacht go fóill go mbeidh comhaontú ann go luath maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear an víosa chamchuairte, níor cheart na forálacha sa togra seo a bhaineann leis an víosa chamchuairte atá beartaithe (Airteagail 3(7), 12(3) agus 18(6)) a ghlacadh láithreach ach ba cheart iad a chur isteach níos moille trí leasú ar an gCód Víosa nuair a bheadh comhaontú ann maidir leis an togra le haghaidh víosa camchuairte.

  In case the legislators reach agreement on the present proposal before there is prospect of imminent agreement on the proposal for a Regulation establishing the touring visa, the provisions in this proposal relating to the envisaged touring visa (Articles 3(7), 12(3), 18(6)) should not be maintained for adoption but be inserted later by an amendment to the Visa Code when agreement on the touring visa proposal has eventually been reached.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 469. #1850454

  Rinne an Chomhairle agus an Pharlaimint caibidlíocht neamhfhoirmiúil d’fhonn teacht ar chomhaontú ag céim sheasamh na Comhairle ar an gcéad léamh (“comhaontú luath ar an dara léamh”).

  The Council and the European Parliament conducted informal negotiations with a view to concluding an agreement at the stage of the Council’s position at first reading (‘early second reading agreement’).

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh

 470. #1850455

  Tugadh an chaibidlíocht sin i gcrích an 18 Samhain 2014 le comhaontú sealadach.

  These negotiations were concluded on 18 November 2014 with a provisional agreement.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh

 471. #1850491

  An 9 agus an 10 Deireadh Fómhair 2014, chuir an Chomhairle bailchríoch ar an gcur chuige ginearálta, ag teacht ar chomhaontú i ndáil leis na haithrisí agus na hiarscríbhinní [4].

  On 9 and 10 October 2014, the Council finalised the general approach, reaching agreement on the recitals and annexes [4].

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 7/2015 na Comhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le himeachtaí dócmhainneachta (athmhúnlú)

 472. #1850553

  An 10 Feabhra 2015, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir leis na téacsanna athbhreithnithe.

  On 10 February 2015 the Council reached a political agreement on the revised texts.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 8/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006

 473. #1855652

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 474. #1856764

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 475. #1857802

  Má fhaigheann an comhaontú sealadach, i vótáil aonair, vótaí thromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, fógróidh an tUachtarán sa Pharlaimint go bhfuil an dara léamh tugtha chun críche.

  If, in a single vote, the provisional agreement secures the votes of a majority of the component Members of Parliament, the President shall announce in Parliament that the second reading of Parliament has been concluded.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 476. #1857862

  Má leanann comhaontú sealadach as na caibidlíochtaí, cuirfear an coiste freagrach ar an eolas gan mhoill.

  If negotiations lead to a provisional agreement, the committee responsible shall be informed without delay.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 477. #1858279

  an Cód Iompair do Chláraithe a ghabhann mar iarscríbhinn leis an gcomhaontú;

  the Code of Conduct for Registrants annexed to the agreement,

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 478. #434276

  (b) go n-eiseofar an Ráthaíocht chun an maoiniú faoi Chomhaontuithe Saoráide Iasachta arna ndéanamh an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe a éascú (lena n-áirítear maoiniú Iasachtaí arna dtabhairt de bhun Comhaontaithe Saoráide Iasachta láithrigh tar éis an dáta sin agus aon eisiúint ghaolmhar ar bhannaí nó fiach-urrúis atá gaolmhar leis an gcéanna) agus go n-eiseofar an Ráthaíocht in aon chás an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe;

  (b) the Guarantee is issued to facilitate the financing under Loan Facility Agreements entered into on or prior to 30 June 2013 (including the financing of Loans made pursuant to an existing Loan Facility Agreement after such date and any related issue of bonds or debt securities related thereto) and the Guarantee is in any event issued on or before 30 June 2013;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 479. #1071010

  (5) Aon uair a theipfeas ar an gComhairle Chontae agus ar an mBardas comhaontú ar choigeartú cothromasach i dtaobh aon ní nó ruda d'fhéadfadh a bheith ina ábhar coigeartaithe chomhaontuithe faoin airteagal seo, déanfaidh an tAire, ar an gComhairle Chontae nó an Bardas dá iarraidh sin, coigeartú cothromasach (dá ngairmtear coigeartú éigeantach san airteagal seo) i dtaobh an ábhair nó an ruda sin agus féadfaidh leis an gcoigeartú sin aon fhoráil a dhéanamh i dtaobh an ábhair nó an ruda sin d'fhéadfaí a dhéanamh faoin airteagal seo le coigeartú comhaontaithe.

  (5) Whenever the County Council and the Corporation fail to agree upon an equitable adjustment of any matter or thing which could be the subject of an agreed adjustment under this article, the Minister shall, upon the request of either the County Council or the Corporation, make an equitable adjustment (in this article referred to as a compulsory adjustment) of such matter or thing and may by such adjustment make any provision in relation to such matter or thing which could under this article have been made by an agreed adjustment.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1955: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 480. #1700168

  I gcás ina ndéanfar éileamh ar aon bhanna, cúnant, nó comhaontú a bheidh faoi réim an Common Law Procedure Amendment Act (Ireland), 1853, alt 145, a fhormhuiniú ar thoghairm thionscnaimh, agus go loicfidh an cosantóir láithriú de réir na toghairme sin, ní sheachadfar aon ráiteas éilimh agus féadaidh an gearánaí, gan sáruithe a chur i gcéill, cead chun breithiúnas a thaifeadadh le haghaidh cibé suime is cóir léi a iarraidh ar an gCúirt le foriarratas, agus ar an iarratas sin a dhéanamh chuici féadfaidh an Chúirt a ordú breithiúnas a thaifeadadh dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé fiosrúchán nó triail saincheisteanna a ordú a dhealróidh a bheith riachtanach chun éileamh an ghearánaí a fhionnadh, agus más rud é nach mbeidh an tsuim a fhionnfar a bheith dlite chomh mór leis an tsuim a bheidh luaite sa bhanna, sa chúnant nó sa chomhaontú sin, féadfaidh an gearánaí, a sheiceadóirí nó a riarthóirí, i gcás aon sáraithe ina dhiaidh sin, iarratas a dhéanamh ó thráth go chéile chun na Cúirte, agus air sin féadfaidh an Chúirt, a mhéid a bheidh an tsuim a bheidh luaite sa bhanna, sa chúnant nó sa chomhaontú sin, nó fuíoll na suime sin, faoi di, cibé ordú eile a dhéanamh nó cibé fiosrúchán nó triail eile a ordú, lena mbeidh an éifeacht a dúradh, is cóir.

  Where an originating summons is indorsed with a claim on any bond, covenant, or agreement within the Common Law Procedure Amendment Act (Ireland), 1853, section 145, and the defendant fails to appear thereto, no statement of claim shall be delivered and the plaintiff may, without any suggestion of breaches, apply by motion to the Court for leave to enter judgment for such sum as may seem just, and on such application the Court may order judgment to be entered accordingly or may direct such inquiry, or trial of issues, as may appear to be necessary for the ascertainment of the plaintiff's demand, and if the sum ascertained to be due does not amount to the sum mentioned in such bond, covenant, or agreement, the plaintiff, his executors or administrators, may in the event of any subsequent breach, from time to time, apply to the Court, and the Court may thereupon so far as the sum mentioned in such bond, covenant, or agreement, or the remainder thereof, will reach, make such further order or direct such further inquiry or trial to the effect aforesaid, as may be just.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 481. #662607

  Más rud é, tar éis nós imeachta scrúdúcháin a dhéantar de bhun Airteagal 8, nó am ar bith roimh nós imeachta idirnáisiúnta um réiteach díospóide, nó lena linn nó ina dhiaidh, gur cosúil gurb é an modh is iomchuí chun díospóid a réiteach a d'éirigh as constaic ar thrádáil comhaontú a thabhairt i gcrích leis an tríú tír nó leis na tríú tíortha lena mbaineann, ar comhaontú é a d'fhéadfadh cearta substaintiúla an Aontais agus an tríú tír nó na dtríú tíortha lena mbaineann a athrú, déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 7(1)(b) den Rialachán seo, an nós imeachta a fhionraí agus déanfar caibidlíocht de réir fhorálacha Airteagal 207 den Chonradh.".

  Where, either after an examination procedure conducted pursuant to Article 8, or at any time before, during or after an international dispute settlement procedure, it appears that the most appropriate means of resolving a dispute arising from an obstacle to trade is the conclusion of an agreement with the third country or countries concerned which may change the substantive rights of the Union and of the third country or countries concerned, the procedure shall be suspended by the Commission acting in accordance with the advisory procedure referred to in Article 7(1)(b) of this Regulation, and negotiations shall be carried out in accordance with the provisions of Article 207 of the Treaty.".

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 482. #1033611

  (3) Má bítear tar éis comhaontú a dhéanamh faoin alt seo idir na Coimisinéirí Ioncaim agus aon chomhlucht daoine, ansin, aon pholasaí a dhéanfas an comhlucht sin, i rith na tréimhse a bheas an comhaontú i bhfeidhm, d'eisiúint i gcúrsa a ghnótha árachais thionscail agus ina mbeidh ráiteas gur híocadh nó go n-íocfar an dleacht stampa iomchuí leis na Coimisinéirí Ioncaim do réir forál an ailt seo, ní bheidh sé inchurtha faoi mhuirear aon dleachta stampa ach, ina ionad sin agus i modh imshocraíochta, muirearófar, i leith na bpolasaithe á heiseofar i rith na tréimhse lena mbainfidh aon chuntas den tsórt a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, dleacht stampa de mhéid is comhionann le comhshuim na méideanna dleachta stampa a bheadh, mura mbeadh forála an ailt seo, inmhuirir ar na polasaithe sin, agus íocfar an dleacht stampa is inmhuirir faoin bhfo-alt seo i modh imshocraíochta mar adúradh ón gcomhlucht leis na Coimisinéirí Ioncaim ar an gcuntas a sheachadadh.

  (3) Where an agreement has been entered into under this section between the Revenue Commissioners and any body of persons, any policy which, during the period for which the agreement is in force, is issued by that body in the course of its industrial assurance business and which contains a statement that the appropriate stamp duty has been or will be paid to the Revenue Commissioners in accordance with the provisions of this section, shall not be chargeable with any stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition there shall be charged, in respect of the policies issued during the period to which any such account as is mentioned in subsection (1) of this section relates, a stamp duty of an amount equal to the aggregate of the amounts of stamp duty which, but for the provisions of this section, would have been chargeable upon those policies, and the stamp duty chargeable under this subsection by way of such composition as aforesaid shall be paid by the body to the Revenue Commissioners on the delivery of the account.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 483. #1627530

  Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heagrú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh de réir phointe 3 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 7 Samhain, 2002 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le maoiniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, ag forlíonadh Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine, 1999 ar araíonacht bhuiséadach agus ar fheabhsú an nóis imeachta bhuiséadaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND ACCORDING TO POINT 3 OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 7 NOVEMBER, 2002 BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON THE FINANCING OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND SUPPLEMENTING THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 6 MAY, 1999 ON BUDGETARY DISCIPLINE AND IMPROVEMENT OF THE BUDGETARY PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 484. #151029

  (4) Más rud é, tar éis don Aire glacadh le comhaontú, go ndeachaigh an tAire faoi chostas i soláthar líne mhalartáin nó ciorcad teileafóin príobháideach agus go gcuirfidh iarratasóir in iúl gur mian leis tarraingt siar ón gcomhaontú roimh seirbhís a bheith tugtha ar an líne mhalartáin nó ar an gciorcad sin nó go ndiúltódh nó go bhfailleoidh sé na saoráidí a thabhairt a bheidh riachtanach agus réasúnach le haghaidh críocha na hoibre, íocfaidh an rannpháirtí leis an Aire, ar é á iarraidh sin:-

  (4) If, after acceptance of an agreement by the Minister, expense is incurred by the Minister in providing an exchange line or private telephone circuit and an applicant should notify his desire to withdraw from the agreement before service on the said exchange line or circuit has been given or shall refuse or neglect to afford the facilities necessary and reasonable for the completion of the work, the subscriber shall pay to the Minister on demand:—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 485. #151052

  Ní dhéanfaidh an rannpháirtí, ach amháin le toiliú an Aire i scríbhinn, an comhaontú ná aon sochar nó buntáiste faoin gcomhaontú a shannadh go hiomlán nó go páirteach, ná ní dhéanfaidh sé, gan an toiliú sin, aon socrú maidir le ní ar bith lena mbaineann an comhaontú.

  The subscriber shall not, except with the written consent of the Minister, assign in whole or in part the relevant agreement or of any benefit or advantage thereunder, nor shall he, without such permission, make any arrangement concerning anything to which the agreement relates.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 486. #151287

  (3) Féadfaidh seoltóir teileagraim agus an tAire comhaontú a dhéanamh maidir le teileagram a sheachadadh i slí speisialta, agus i gcás go ndéanfar comhaontú den sórt sin déanfaidh an seoltóir sin gach caiteachas a tabhóidh an tAire de bhun an Chomhaontaithe a íoc leis an Aire.

  (3) The sender of a telegram and the Minister may make an agreement as to the delivery of a telegram by special means, and where such an agreement is made all expenses incurred by the Minister in pursuance of the agreement shall be paid by such sender to the Minister.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 487. #151478

  (3) Más rud é, tar éis dó glacadh le comhaontú, go ndeachaigh an tAire faoi chostas i soláthar feistiúcháin agus go gcuirfidh iarratasóir in iúl gur mian leis tarraingt siar ón gcomhaontú roimh sheirbhís a bheith tugtha ar an bhfeistiú-chán sin nó go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh sé na saoráidí a thabhairt a bheidh réasúnach agus riachtanach leis an obair a chríochnú, íocfaidh an rannpháirtí leis an Aire, ar é á iarraidh sin-

  (3) If, after acceptance of an agreement by the Minister, expense is incurred by the Minister in providing an installation and an applicant notifies his desire to withdraw from the agreement before service on the said installation has been given or refuses or neglects to afford the facilities necessary an reasonable for the completion of the work, the subscriber shall pay to the Minister on demand—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 488. #151503

  Ní dhéanfaidh an rannpháirtí, ach amháin le toiliú an Aire i scríbhinn, an comhaontú iomchuí ná aon sochar nó buntáiste faoin gcomhaontú a shannadh go hiomlán nó go páirteach ná ní dhéanfaidh sé, gan an toiliú sin aon socrú a dhéanamh maidir le rud ar bith lena mbaineann an comhaontú.

  The subscriber shall not, except with the written consent of the Minister, assign in whole or in part the relevant agreement or any benefit or advantage thereunder, nor shall he, without such consent, make any arrangement concerning anything to which the agreement relates.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 489. #151506

  féadfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn sa chéill sin, an comhaontú a fhoirceannadh amhail ó dháta an fhógra sin, agus ní bheidh an rannpháirtí i dteideal íocaíocht ná cúiteamh ar bith a fháil ón Aire ach amháin oiread den ranníoc a thabhairt ar ais dó agus bheidh íoctha aige i leith tréimhse roimh dháta an fhoirceannta agus iarmhéid aon suime a bheidh taiscthe mar urrús de réir Rialacháin 17 a bheidh i leabhair an Aire chun creidiúna don rannpháirtí, lúide luach aon táillí, muirear nó suimeanna eile a bheidh dlite don Aire faoin gcomhaontú iomchuí nó faoi fhorálacha eile na Rialachán seo.

  the Minister may by notice in writing to that effect determine the agreement as from the date of such notice, and the subscriber shall be entitled to no payment or compensation by the Minister except a return of so much of the subscription as has been paid for a period in advance of the date of determination and the balance of any sum deposited by way of security in accordance with Regulation 17 of these Regulations, standing in the Minister's books to the credit of the subscriber, less the value of any fees, charges or other sums due to the Minister under the relevant agreement or the other provisions of these Regulations.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 490. #151507

  Ar an gcomhaontú d'fhoirceannadh tabharfaidh an rannpháirtí suas don Aire an feistiúchán, maraon leis na daingneáin agus na gabhálais uile, agus iad i riocht chomh maith agus a bhí siad nuair a fuarthas iad, ach gnáth-chaitheamh a chur san áireamh, agus tabharfaidh an tAire an feistiúchán chun siúil agus, chun na críche sin, beidh cead ag a chuid oifigeach, a chuid seirbhíseach agus a chuid gníomhairí dul isteach gach tráth réasúnach in áitreabh an rannpháirtí agus beidh an rannpháirtí, faoi réir Rialacháin 9(3), 10, 13(3) agus 29 i dteideal iarmhéid aon tsuime a bheidh taiscthe mar urrús de réir Rialacháin 17 de na Rialacháin seo a fháil ar ais, ach ní bheidh aon teideal aige chun cúitimh ná chun damáistí ón Aire.

  On the determination of an agreement the subscriber shall surrender to the Minister the installation with all fixtures and accessories, in as good condition as when received, ordinary wear only excepted, and the Minister shall remove the installation and for that purpose shall have access at all reasonable times by his officers, servants and agents to the subscriber's premises and the subscriber shall, subject to Regulations 9(3), 10, 13 (3) and 29 of these Regulations, be entitled to a return of the balance of any sum deposited by way of security in accordance with Regulation 17 of these Regulations, but shall have no claim against the Minister for compensation or damages.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 491. #179976

  (5) Ní choiscfidh aon ní san Airteagal seo go gcuirfí isteach i gcomhaontú solus nó i gcomhaontú idir oibritheoir stáisiún cuideachta agus mórdhíoltóir, coinníoll lena ndéanfaí foráil nach lú ná méid sonraithe gach seachadadh de bhiotáille mhótair a dhéanfaidh an mórdhíoltóir lena mbaineann chuig an stáisiún biotáille mótair lena mbaineann d'ainneoin nach ionann an méid íosta a bheidh sonraithe amhlaidh agus na méideanna íosta a bheidh sonraithe i gcoinníollacha dá samhail i gcomhaontuithe solus eile a dhéanfaidh an mórdhíoltóir sin nó i gcomhaontuithe eile a dhéanfaidh miondíoltóirí ag stáisiúin chuideachta agus an mórdhíoltóir sin.

  (5) Nothing in this Article shall prevent the inclusion in a solus agreement or in an agreement between the operator of a company station and a wholesaler of a condition providing that each delivery of motor spirit to the motor spirit station concerned by the wholesaler concerned shall be of not less than a specified amount notwithstanding the fact that the minimum amount so specified is not the same as the minimum amounts specified in corresponding conditions in other solus agreements entered into by the said wholesaler or in other agreements entered into by retailers at company stations and the said wholesaler.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 492. #180050

  (2) Ní fhorléireofar mír (1) den Airteagal seo mar mhír a choisceann go mbeidh téarma nó coinníoll i gcomhaontú solus nó i léas fadtréimhseach stáisiúin chuideachta a fhorálann gurb éard a bheidh sa tráth nó sna tráthanna a dhéanfaidh an miondíoltóir solus, nó an léasaí, lena mbaineann, biotáille mhótair a thairiscint lena díol leis an bpobal ag an stáisiún biotáille mhótair lena mbaineann nó go n-áireofar air nó orthu, an tráth nó na tráthanna a mbeadh sé réasúnach, sna himthosca uile go ndéanfaí biotáille mhótair a thairiscint lena díol trí mhiondíol leis an bpobal ag an stáisiún biotáille mhótair sin.

  (2) Paragraph (1) of this Article shall not be construed as prohibiting the inclusion in a solus agreement or a long-term lease of a company station of a term or condition that provides that the time or times at which motor spirit is offered for sale by retail to the public by the solus retailer, or the lessee, concerned at the motor spirit station concerned shall be or include the time or times at which it is reasonable in all the circumstances that motor spirit should be offered for sale by retail to the public at that motor spirit station.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 493. #230749

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilcheannaigh sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said hire-purchase agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 494. #230766

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilcheannaigh sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said hire-purchase agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 495. #230779

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú díola creidmheasa sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí díoltóir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part the said second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first named Defendant of all sums due by him/her under the said credit-sale agreement and agreed to indemnify the vendor of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 496. #230786

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú creidmheasa sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sían Gearánaí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By further agreement in writing dated day of 19 , and made between the Plaintiff of the one part and the second-named Defendant of the other part the second-named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the first-named Defendant of all sums due by him/her under the said credit agreement and agreed to indemnify the Plaintiff against the failure of the said first-named Defendant to make the payments as aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 497. #230790

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an ........ lá de ........................... 19...., a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir dara-ainmnithe sin go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe sin go cuí agus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú fruilithe sin ag tomhaltóir agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí an Gearánaí in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By further agreement in writing dated ............... day of ......................... 19.........., and made between the Plaintiff of the one part and the second-named Defendant of the other part the said second-named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the said first-named Defendant of all sums due by him/her under the said consumer-hire agreement and agreed to indemnify the Plaintiff against the failure of the said first-named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 498. #230808

  Le comhaontú eile i scríbhinn dar dáta an .......... lá de ....................................... , a rinneadh idir (a) de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile, ráthaigh an Cosantóir daraainmnithe go n-íocfadh an Cosantóir céadainmnithe go cuíagus go tráthúil na suimeanna go léir a bheadh dlite uaidh/uaithi faoin gcomhaontú sin agus chomhaontaigh sé/sí go slánódh sé/sí úinéir na n-earraí sin in aghaidh mainneachtain a dhéanfadh an Cosantóir céadainmnithe sin sna híocaíochtaí réamhráite.

  By a further agreement in writing dated .......... day of .................... and made between (a) of the one part and the second named Defendant of the other part the second named Defendant guaranteed the due and punctual payment by the first named Defendant of all sums due by him/her under the said agreement and agreed to indemnify the owner of the said goods against failure of the said first named Defendant to make the payments aforesaid.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 499. #232349

  — go n-éiríonn an t-éileamh i gcoinne an chosantóra as conradh/comhaontú a rinneadh idir an gearánaí agus an cosantóir a d’fhoráil, inter alia, go raibh dlínse le bheith ag an gCúirt Onórach i ndáil le hábhair a d’éireodh as an gconradh/as an gcomhaontú sin agus, de bhua Airteagal 17 *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968,) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano,) go bhfuil an Chúirt Onórach i dteideal dlínse a ghabháil uirthi féin.

  — the claim against the defendant arises out of a contract/agreement made between the plaintiff and the defendant which provided, inter alia, that the Honourable Court was to have jurisdiction in relation to matters arising thereout and, by virtue of Article 17 of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named. The Honourable Court is entitled to assume jurisdiction.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 500. #278978

  (1) Cumasaíonn Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, mar atá arna leasú ag Cinneadh 2002/653/EC ón gComhairle an 12 Iúil 2002 (1), do thríú Stáit a bheith rannpháirteach in imeachtaí chun réamhrialú os comhair na Cúirte Breithiúnais nuair atá an rannpháirteachas sin leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, nuair a tharchuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe chuig an gCúirt.

  Article 20 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, as amended by Council Decision 2002/653/EC (1), permits non-member States to participate in preliminary-ruling proceedings before the Court of Justice where an agreement, relating to a specific subject matter, concluded by the Council with one or more non-member States, provides for such participation where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling, a question falling within the scope of the agreement.

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 501. #281213

  (2) Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.

  (2) The implementation and review of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and of the Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) as well as the current and future negotiations on further agreements call for the relevant statistical information to be made available in order to assist the negotiations.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 502. #288899

  2. (a) I gcás nach mbeidh comhaontú curtha i gcrích ag an gComhphobal, féadfaidh Ballstát nó an Ghníomhaireacht deimhnithe a eisiúint ar bhonn deimhniúchán arna eisiúint ag údaráis inniúla tríú tír agus comhaontú á chur i bhfeidhm acu a rinne an Ballstát sin leis an tríú tír roimh theacht i bhfeidhm fhorálacha gaolmhara an Rialacháin seo agus ar tugadh fógra faoi don Choimisiún agus do na Ballstáit eile.

  2. (a) In the absence of an agreement concluded by the Community, a Member State or the Agency may issue certificates on the basis of certifications issued by the competent authorities of a third country in application of an agreement concluded by that Member State with the third country in question before the entry into force of the related provisions of this Regulation and notified to the Commission and the other Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 503. #301207

  (c) an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [8], an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [9], agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  (c) the Agreement on the European Economic Area [8], the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [9] and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 504. #301227

  Malartú Litreacha an 8 Bealtaine 2006 agus an 21 Meitheamh 2006 maidir leis an gComhaontú um aisíoc mhéid iarbhír an tsochair a sholáthraítear do dhaoine de theaghlach duine fhostaithe nó duine fhéinfhostaithe atá árachaithe sa Bheilg, i gcás ina bhfuil cónaí ar an duine den teaghlach sa Danmhairg agus do phinsinéirí agus/nó do dhaoine dá dteaghlaigh atá árachaithe sa Bheilg ach a bhfuil cónaí orthu sa Danmhairg.

  The Exchange of Letters of 8 May 2006 and 21 June 2006 on the Agreement of reimbursement with the actual amount of the benefit provided to members of the family of an employed or self-employed person insured in Belgium, where the family member resides in Denmark and to pensioners and/or members of their family insured in Belgium but residing in Denmark

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 505. #305168

  4. I gcás ina mbaineann bloc feidhme aerspáis go hiomlán nó go páirteach le haerspás atá faoi fhreagracht dhá Bhallstát nó níos mó, maidir leis an gcomhaontú lena mbunófar an bloc feidhme aerspáis, beidh na forálacha ann is gá maidir leis an gcaoi inar féidir an bloc a mhodhnú agus maidir leis an gcaoi inar féidir le Ballstát tarraingt siar ón mbloc, lena n-áirítear socruithe idirthréimhseacha.

  4. Where a functional airspace block relates to airspace that is wholly or partly under the responsibility of two or more Member States, the agreement by which the functional airspace block is established shall contain the necessary provisions concerning the way in which the block can be modified and the way in which a Member State can withdraw from the block, including transitional arrangements.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 506. #306376

  Beidh seirbhísí tráthrialta ó Bhallstát chuig tríú tír agus vice versa faoi réir údarú i gcomhréir leis an gcomhaontú déthaobhach idir an Ballstát agus an tríú tír agus, i gcás inarb iomchuí, an Ballstát a ndéantar idirthuras tríd, fad nach mbeidh an comhaontú is gá tugtha i gcrích idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann.

  Regular services from a Member State to a third country and vice versa shall be subject to authorisation in accordance with the bilateral agreement between the Member State and the third country and, where appropriate, the transited Member State, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 507. #306452

  7. Mura gcuirfidh an nós imeachta chun teacht ar an gcomhaontú dá dtagraítear i mír 1 ar chumas an údaráis um údarú cinneadh faoi iarratas a dhéanamh, féadfar an cás a chur faoi bhráid an Choimisiúin taobh istigh de theorainn ama dhá mhí a ríomhfar ón dáta a ndéanfaidh Ballstát amháin nó níos mó ná Ballstáit amháin a rachfar i gcomhairle leis nó leo de bhun mhír 1 cinneadh diúltach a chur in iúl.

  7. If the procedure for reaching the agreement referred to in paragraph 1 does not enable the authorising authority to decide on an application, the matter may be referred to the Commission within the time limit of 2 months calculated from the date of communication of a negative decision by one or more of the Member States consulted pursuant to paragraph 1.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 508. #308824

  Féadfaidh an Oifig Tacaíochta freisin, i gcomhaontú leis an gCoimisiún, socruithe oibre a chur i gcrích i gcomhréir le forálacha an CAE le tíortha eile seachas na tíortha a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích acu leis an Aontas, ar dá mbua a ghlac siad dlí an Aontais agus a chuireann siad i bhfeidhm é.

  It should also, in agreement with the Commission, be able to conclude working arrangements in accordance with the TFEU with countries other than those which have concluded agreements with the Union by virtue of which they have adopted and apply law of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 509. #309254

  2. I gcás ceisteanna a bhaineann lena gníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, déanfaidh an Oifig Tacaíochta, i gcomhaontú leis an gCoimisiún agus laistigh de theorainneacha a théarmaí tagartha, comhar oibríochtúil a éascú idir na Ballstáit agus tríú tíortha, seachas na tíortha dá dtagraítear i mír 1, faoi chuimsiú bheartas an Aontais maidir le caidreamh seachtrach, agus féadfaidh sí comhoibriú leis na húdaráis i dtríú tíortha atá inniúil i ngnéithe teicniúla na réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo faoi chuimsiú socruithe oibre a dhéanfar leis na húdaráis sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha an CFAE.

  2. In matters connected with its activities and to the extent required for the fulfilment of its duties the Support Office shall, in agreement with the Commission and within the limits of its mandate, facilitate operational cooperation between Member States and third countries other than those referred to in paragraph 1 within the framework of the Union's external relations policy, and may also cooperate with the authorities of third countries competent in technical aspects of the areas covered by this Regulation, within the framework of working arrangements concluded with those authorities, in accordance with the relevant provisions of the TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 510. #309282

  I dtaca leis na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Oifig Tacaíochta sa Bhallstát ósta agus leis na háiseanna a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme i mBallstát ósta na hOifige Tacaíochta maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na hOifige Tacaíochta agus le daoine dá dteaghlach, leagfar síos i gcomhaontú maidir le ceanncheathrú idir an Oifig Tacaíochta agus an Ballstát ósta a chuirfear i gcrích a luaithe a gheofar cead ón mBord Bainistíochta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Support Office in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in the Support Office's host Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Support Office staff and members of their families shall be laid down in a headquarters agreement between the Support Office and the host Member State concluded once the Management Board's approval is obtained.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 511. #312852

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 512. #314219

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 513. #315347

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 514. #316442

  Déanfar na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a sholáthrófar don Údarás sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh suite agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, chomh maith leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann an Údaráis agus le daoine dá dteaghlaigh, a leagan síos i gComhaontú Ceanncheathrún idir an tÚdarás agus an Ballstát sin arna thabhairt i gcrích tar éis formheas an Bhoird Bainistíochta a fháil.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Authority in the Member State where its seat is located and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, the staff of the Authority and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Authority and that Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 515. #317071

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C) de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 516. #321462

  Beidh feidhm ag forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gan dochar do Chinneadh 95/167/CE, Euratom, CEGC ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 1995 maidir leis na forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa [4] agus gan dochar do na comhaontuithe atá ann cheana féin, go háirithe Comhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach [5].

  The provisions of this Interinstitutional Agreement shall apply in accordance with applicable law and without prejudice to Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry [4] and without prejudice to existing arrangements, especially the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [5].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 517. #321489

  Tá an dá institiúid toilteanach Comhaontuithe Idirinstitiúideacha inchomparáideacha a chlúdaíonn faisnéis rúnda i réimsí eile de ghníomhaíochtaí na Comhairle a phlé, ar an tuiscint nach ionann forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo agus fasach do réimsí eile gníomhaíochta an Aontais nó an Chomhphobail agus nach ndéanfaidh siad difear do shubstaint aon Chomhaontuithe Idirinstitiúideacha eile.

  The two institutions are willing to discuss comparable Interinstitutional Agreements covering classified information in other areas of the Council’s activities, on the understanding that the provisions of this Interinstitutional Agreement do not constitute a precedent for the Union’s or the Community’s other areas of activity and shall not affect the substance of any other Interinstitutional Agreements.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 518. #321519

  I gcás ina n-iarrann Uachtarán na Parlaiminte nó cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine agus um an gComhbheartas Slándála agus Cosanta ar Uachtaránacht na Comhairle nó ar an Ardrúnaí/Ardionadaí faisnéis íogair a sholáthar don choiste speisialta arna chur ar bun leis an gComhaontú Idirinstitiúideach, soláthrófar an fhaisnéis sin chomh luath agus is féidir.

  When the President of Parliament or the chairman of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy asks the Council Presidency or the Secretary-General/High Representative to supply sensitive information to the special committee set up by the Interinstitutional Agreement, that information shall be provided as soon as possible.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 519. #322392

  Leis an gcomhaontú sin idir an Comhalta den Choimisiún atá freagrach as an réimse beartais lena mbaineann agus an comhlacht parlaiminteach (a ndéanann a chathaoirleach ionadaíocht thar a cheann)/sealbhóir oifige a thíolaic an iarraidh, déanfar foráil maidir le roghnú ceann amháin de na roghanna atá leagtha amach i bpointe 3.2.1 agus i bpointe 3.2.2 chun an leibhéal cuí rúndachta a chinntiú.

  That accord between the Member of the Commission with responsibility for the policy area involved and the parliamentary body (represented by its chair)/office-holder who submitted the request, shall provide for the selection of one of the options set out in points 3.2.1 and 3.2.2 in order to ensure the appropriate level of confidentiality.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 520. #322979

  Más rud é nach bhfuil sé sin indéanta mar gheall ar chúinsí ama, go háirithe ag céim an dara léamh, is iad an rapóirtéir agus na scáth-rapóirtéirí, in éineacht le cathaoirleach an choiste agus leis na comhordaitheoirí, más gá, a ghlacfaidh an cinneadh maidir leis an gcomhaontú.

  If this is not possible for timing reasons, notably at second reading stage, the decision on the agreement shall be taken by the rapporteur and the shadow rapporteurs, if necessary together with the committee chair and the coordinators.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 521. #324453

  1. Maidir le Doiciméad um Measúnú Eorpach, beidh tuairisc ghinearálta ann, ar a laghad, ar an táirge foirgníochta, liosta de na saintréithe sár-riachtanacha, atá ábhartha maidir le húsáid bheartaithe an táirge dá bhforáiltear ag an monaróir, agus arna gcomhaontú idir an monaróir agus eagar CMTanna chomh maith le modhanna agus na critéir chun feidhmíocht an táirge a mheasúnú i ndáil leis na saintréithe sár-riachtanacha sin.

  1. A European Assessment Document shall contain, at least, a general description of the construction product, the list of essential characteristics, relevant for the intended use of the product as foreseen by the manufacturer and agreed between the manufacturer and the organisation of TABs, as well as the methods and criteria for assessing the performance of the product in relation to those essential characteristics.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 522. #324467

  2. Áireofar leis an Measúnú Teicniúil Eorpach an fheidhmíocht a bheidh le dearbhú, de réir leibhéal nó aicmí, nó i dtuairisc, is feidhmíocht na saintréithe sár-riachtanacha sin arna gcomhaontú idir an monaróir agus an CMT a gheobhaidh an iarraidh ar an Measúnú Teicniúil Eorpach, agus na mionsonraí teicniúla a bheidh riachtanach chun an córas measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta a chur chun feidhme.

  2. The European Technical Assessment shall include the performance to be declared, by levels or classes, or in a description, of those essential characteristics agreed by the manufacturer and the TAB receiving the request for the European Technical Assessment for the declared intended use, and technical details necessary for the implementation of the system of assessment and verification of constancy of performance.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 523. #325250

  (16) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A agus pointe E, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [12],

  (16) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [12],

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 524. #325662

  (2) Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile ("an Comhaontú"), an 6 Deireadh Fómhair 2010 [2], fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 [3] agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.

  (2) Those negotiations have been concluded and the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, ("the Agreement") was signed on 6 October 2010 [2], received the consent of the European Parliament on 17 February 2011 [3] and is to apply as provided for in Article 15.10 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 525. #325674

  Déanfaidh an Coimisiún breithniú iomlán ar an gcaoi inar féidir an táirge atá faoi réir imscrúdaithe agus, dá thoradh sin, tionscal an Aontais a bhfuil an táirge comhchosúil á tháirgeadh aige a shainmhíniú ar dhóigh lena ndéantar foráil maidir le leigheas éifeachtach, agus na critéir faoin Rialachán seo agus faoin gComhaontú á n-urramú go hiomlán aige ag an am céanna.

  The Commission will give full consideration to how the product subject to investigation, and consequently the Union industry producing the like product, can be defined in a manner which provides for an effective remedy, while fully respecting the criteria under this Regulation and the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 526. #325859

  De réir mar a shamhlaítear sa Rialachán, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an gComhaontú Saorthrádála (CST) idir an AE agus an Chóiré agus beidh sé toilteanach aon saincheisteanna a eascróidh as cur chun feidhme an Chomhaontaithe a phlé le coiste freagrach Pharlaimint na hEorpa.

  As envisaged in the Regulation, the Commission will present a yearly report to the European Parliament and the Council on the implementation of the EU-Korea FTA and will be ready to discuss with the responsible committee of the European Parliament any issues arising from the implementation of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 527. #327341

  De réir dhearcadh na Cúirte ba é an cúrsa ab iomchuí a cheangal ar iniúchóir ainmnithe as an earnáil phríobháideach "nósanna imeachta arna gcomhaontú’" a ghlacadh air féin maidir le saincheisteanna soláthair agus earcaíochta, trína roghnódh an t-iniúchóir as an earnáil phríobháideach sampla "arna chomhaontú" de phróisis soláthair agus earcaíochta agus go ndéanfadh sé sraith tástálacha "arna comhaontú" ar an sampla sin.

  In the Court’s view the most appropriate course would be to require a designated private sector auditor to undertake "agreed-upon procedures" in respect of procurement and recruitment issues, whereby the private sector auditor would select an "agreed-upon" sample of procurement and recruitment processes and subject that sample to an "agreed-upon" set of tests.

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 528. #330059

  Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.

  The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 529. #332802

  Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta agus in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, déanfaidh siad, ina gcaidreamh frithpháirteach, an fhoráil in Airteagal 19 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach de bhun an Rialacháin sin nó an Chomhaontaithe sin.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations the provision in Article 19 of that Regulation if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted pursuant to that Regulation or that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 530. #333062

  Déanfaidh Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, an Rialachán sin agus an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm ina gcaidreamh frithpháirteach.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations that Regulation and that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 531. #343645

  Áirítear orthu sin comhaontú comhair a shíniú idir an Coimisiún agus na geallsealbhóirí éagsúla san earnáil, coiste stiúrtha a bhunú leis an gcomhaontú comhair sin a chur chun feidhme, Teachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle a ghlacadh ag an gCoimisiún maidir le himlonnú an chórais chomharthaíochta iarnróid Eorpaigh ERTMS/ETCS, ceapachán comhordaitheora Eorpaigh, ag an gCoimisiún, do thionscadal an ERTMS mar thionscadal tosaíochta atá ar leas an Chomhphobail, sainmhíniú ar ról na Gníomhaireachta mar údarás córais i gcomhthéacs na gclár oibre bliantúil éagsúil, agus glacadh an STI maidir le "rialú-ordú agus comharthaíocht" don ghnáthchóras iarnróid [7].

  These include the signing of a cooperation agreement between the Commission and the various stakeholders in the sector, the setting up of a steering committee for implementing this cooperation agreement, the adoption by the Commission of a Communication to the European Parliament and the Council on the deployment of the European rail signalling system ERTMS/ETCS, the appointment, by the Commission, of a European coordinator for the ERTMS project as a priority project of Community interest, the definition of the Agency's role as system authority in the context of the various annual work programmes, and the adoption of the "control-command and signalling" TSI for conventional rail [7].

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 532. #349813

  Má chomhlíontar leis an gcomhaontú atá beartaithe na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(2), tabharfaidh an Coimisiún, laistigh de 90 lá tar éis dó an fógra dá dtagraítear in Airteagal 3 a fháil, cinneadh réasúnaithe uaidh ar iarratas an Bhallstáit, údarú don Bhallstát sin tús a chur le caibidilíocht foirmiúil a chur ar bun maidir leis an gcomhaontú sin.

  If the envisaged agreement meets the conditions set out in Article 4(2), the Commission shall, within 90 days of receipt of the notification referred to in Article 3, give a reasoned decision on the application of the Member State authorising it to open formal negotiations on that agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 533. #349818

  "séanfaidh (ainm an Bhallstáit nó ainmneacha na mBallstát) an Comhaontú seo go páirteach nó go hiomlán más rud é go dtabharfaidh an Comhphobal Eorpach nó an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit Comhaontú i gcrích le (ainm na tríú tíre nó ainmneacha na dtríú tíortha) ar na hábhair chéanna den cheartas sibhialta arna rialú ag an gComhaontú seo".

  "(name(s) of the Member State(s)) shall denounce this Agreement, in part or in full, if and when the European Community or the European Community and its Member States conclude an Agreement with (name(s) of the third country(ies)) on the same matters of civil justice as those governed by this Agreement".

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 534. #349838

  Má chomhlíontar leis an gcomhaontú caibidilithe na coinníollacha agus na ceanglais dá dtagraítear i mír 2, tabharfaidh an Coimisiún, laistigh de 90 lá tar éis dó an fógra dá dtagraítear i mír 1, cinneadh réasúnaithe uaidh ar iarratas an Bhallstáit, údarú don Bhallstát sin an comhaontú a thabhairt i gcrích.

  If the negotiated agreement fulfils the conditions and requirements referred to in paragraph 2, the Commission shall, within 90 days of receipt of the notification referred to in paragraph 1, give a reasoned decision on the application of the Member State authorising it to conclude that agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 535. #351760

  Pléadh socrú den sórt sin sa mhalartú litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin, atá i gceangal leis an gComhaontú thuasluaite [11] Chuir an Coimisiún dréachtmholadh faoi bhráid na Comhairle d’fhonn caibidlíocht a dhéanamh maidir leis an socrú seo.

  Such an arrangement has been contemplated in the Exchange of Letters between the Council of the European Union and Iceland and Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers [11], annexed to the abovementioned Agreement. The Commission has submitted to the Council a draft recommendation with a view to negotiating this arrangement.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 536. #360023

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [15].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall in the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [15].

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 537. #431800

  (b) an tréimhse a shonrú ar lena linn a bheidh éifeacht leis an gcomhaontú agus socrú a dhéanamh le haghaidh a fhoirceanta nó a fhionraí agus le haghaidh nithe a bhaineann nó a ghabhann le dul in éag an chomhaontaithe nó leis an bhfoirceannadh nó leis an bhfionraí sin nó atá coimhdeach leis an gcéanna nó iarmhartach air, agus

  (b) specify the period for which the agreement shall have effect and provide for its termination or suspension and for matters connected with or incidental or ancillary to or consequent upon the expiration of the agreement or such termination or suspension, and

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 538. #431816

  (2) Ar thosach feidhme an ailt seo, aon chomhaontú nó aon scéim nó fodhlí a dhéanfar faoi Acht 1979 measfar, i gcás go mbainfidh an comhaontú,an scéim nó an fodhlí sin le bóthar náisiúnta, gurb é an tÚdarás a rinne é, agus le héifeacht ón tosach feidhme sin aistreoidh feidhmeanna, cearta agus dliteanais uile an údaráis bóithre lena mbaineann i ndáil leis an gcomhaontú, leis an scéim nó leis an bhfodhlí sin chuig an Údarás.

  (2) On the commencement of this section, any agreement entered into or any scheme or bye-law made under the Act of 1979 shall, where such agreement, scheme or bye-law relates to a national road, be deemed to have been entered into or made by the Authority and with effect from such commencement all functions, rights and liabilities of the road authority concerned in relation to such agreement, scheme or bye-law shall transfer to the Authority.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 539. #434167

  ciallaíonn “Creat-Chomhaontú SaorCAE” an Comhaontú idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach (lena n-áirítear an Stát) de pháirt agus an Chuideachta den pháirt eile a shínigh an tAire thar cheann an Stáit an 10 Meitheamh 2010 agus a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na hIarscríbhinní) leagtha amach sa Sceideal, agus folaíonn sé aon léasú arna dhéanamh go cuí ar an gComhaontú sin;

  “EFSF Framework Agreement” means the Agreement between certain Member States of the European Union (including the State) on the one part and the Company on the other part that was signed by the Minister on behalf of the State on 10 June 2010, the text of which (including the Annexes) is set out in the Schedule, and includes any amendment duly made to that Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 540. #434250

  (3) Maidir leis an gComhaontú seo agus leis an oibleagáid Ráthaíochtaí a sholáthar de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo, tiocfaidh siad i bhfeidhm agus beidh siad ina gceangal ar aon Bhallstáit eile de chuid an limistéir euro (nár sholáthair a nDaingniúcháin Tiomantais tráth an Chomhaontaithe nó an tráth a thagann an oibleagáid chun Ráthaíochtaí a sholáthar i bhfeidhm de bhun Airteagal 1(1) nó 1(2)) an tráth a sholáthróidh na Ballstáit sin de chuid an limistéir euro a nDaingniúchán Tiomantais do SaorCAE agus ba chóir cóipeanna den chéanna a dhíriú chuig an gCoimisiún.

  (3) This Agreement and the obligation to provide Guarantees in accordance with the terms of this Agreement shall enter into force and become binding on any remaining euro-area Member States (which have not provided their Commitment Confirmations at the time the Agreement or the obligation to provide Guarantees comes into force pursuant to Article 1(1) or 1(2)) at the time when such euro-area Member States provide their Commitment Confirmation to EFSF copies of which should be addressed to the Commission.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 541. #434301

  Má mheasann na Ráthóirí, ag gníomhú d’aon toil dóibh, gur chomhlíon an tIasachtaí na coinníollacha a ghabhann le híostarraingt faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus má tá siad sásta leis an gcaoi ar chomhlíon an tIasachtaí téarmaí agus coinníollacha an MT, ansin iarrfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro i scríbhinn ar SaorCAE togra a dhéanamh maidir le téarmaí mionsonraithe na hIasachta a mholfadh sí a thabhairt don Iasachtaí laistigh de pharaiméadair an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta agus an MT, agus inmharthanacht fiachais agus staid an mhargaidh maidir le heisiúint bannaí á gcur i gcuntas.

  If, acting unanimously, the Guarantors consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU then the Eurogroup Working Group Chairman shall request in writing EFSF to make a proposal of detailed terms of the Loan it would recommend to make to the Borrower within the parameters of the Loan Facility Agreement, the MoU, taking into account debt sustainability and the market situation for bond issuance.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 542. #434302

  Sonrófar i dtogra SaorCAE an méid a údaraítear do SaorCAE a chur ar fáil ar mhodh Iasachta faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus cé na téarmaí ar a gcuirfear ar fáil é, lena n-áirítear téarmaí maidir le méid na hIasachta, an Glanmhéid Eisíoca, an téarma, an sceideal fuascailte agus an ráta úis (lena n-áirítear an Corrlach) i ndáil leis an Iasacht sin.

  The EFSF proposal shall specify the amount which EFSF is authorised to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the term, the redemption schedule and the interest rate (including the Margin) in relation to such Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 543. #437774

  (2) Más rud é go mbeidh comhaontú déanta ag an Stát le stát conarthach, roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, faoi mhír (2) d’Airteagal 39, d’fhonn feidhmiú an Choinbhinsiúin ina gcaidreamh frithpháirteach a fheabhsú, cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (2) If the State, before or after the commencement of this section, has entered into an agreement under paragraph (2) of Article 39 with a contracting state, with a view to improving the application of the Convention in their mutual relations, the Minister shall cause the agreement to be laid before each House of the Oireachtas.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 544. #440181

  (6) I gcás ina mbeidh foras oideachais bainteach le hollscoil de réir comhaontú idir an foras sin agus an ollscoil agus ina bhforáiltear leis an gcomhaontú sin go mbeidh fostaithe nó mic léinn de chuid an fhorais ina gcomhaltaí d’údarás ceannais na hollscoile ansin, i dteannta na gcomhaltaí a roghnófar agus a cheapfar de bhun fho-ailt (2) go (5), ach ar áireamh san uaslíon comhaltaí a shonraítear i bhfo-alt (1), áireoidh an t-údarás ceannais cibé comhaltaí dá bhforáiltear amhlaidh.

  (6) Where an educational institution is associated with a university in accordance with an agreement between that institution and the university and that agreement provides that the governing authority of the university shall have as members employees or students of the institution then, in addition to the members chosen and appointed pursuant to subsections (2) to (5), but included in the maximum number of members specified in subsection (1), the governing authority shall include such members as are so provided for.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 545. #440341

  (a) meastóireacht, i gceann tréimhsí tráthrialta agus in aon chás uair amháin ar a laghad gach 10 mbliana nó cibé tréimhse is faide a chinnfidh an ollscoil i gcomhaontú leis an Údarás, ar gach roinn agus, i gcás inar cuí, ar gach dámh den ollscoil, agus ar aon seirbhís a sholáthraíonn an ollscoil, ag fostaithe de chuid na hollscoile ar an gcéad ásc agus ag daoine, seachas fostaithe, atá inniúil ar chomparáidí náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanamh i leith cháilíocht na múinteoireachta agus an taighde agus i leith soláthair seirbhísí eile ag leibhéal ollscoile, agus

  (a) the evaluation, at regular intervals and in any case not less than once in every 10 years or such longer period as may be determined by the university in agreement with An tÚdarás, of each department and, where appropriate, faculty of the university and any service provided by the university, by employees of the university in the first instance and by persons, other than employees, who are competent to make national and international comparisons on the quality of teaching and research and the provision of other services at university level, and

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 546. #446159

  (a) faoi réir mhír (b), ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt i gcomhaontú arna dhéanamh ag an tríú duine agus ag an duine ag a bhfuil sé faoi dhliteanas maidir leis an bhfiach (‘an creidiúnaí’), ní dhéanfaidh sé difear don dliteanas, d’ainneoin alt 24(6), go bhfuil an fiach faoi réir comhréitigh nó scéime comhshocraíochta atá tar éis teacht i bhfeidhm faoi alt 24(9),

  (a) subject to paragraph (b) and save where the contrary is provided in an agreement entered into by the third person and the person to whom he is liable in respect of the debt (‘the creditor’), the liability shall, notwithstanding section 24(6), not be affected by the fact that the debt is the subject of a compromise or scheme of arrangement that has taken effect under section 24(9),

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 547. #455531

  7.—Gach conradh nó comhaontú a dhéantar idir an Oifig, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá cuid ag gníomhú thar a ceann, agus aon duine eile, agus atá i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, leanfaidh sé i bhfeidhm agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ainm na Feidhmeannachta ann in ionad ainm na hOifige nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm a hiontaobhaí nó a gníomhaire, agus beidh an conradh nó an comhaontú infhorfheidhmithe ag an bhFeidhmeannacht nó ina coinne.

  7.—Every contract or agreement made between the Office or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the commencement of this Act, shall continue in force and shall be construed and have effect as if the name of the Executive were substituted therein for that of the Office or, as may be appropriate, its trustee or agent, and shall be enforceable by or against the Executive.

  AN tACHT SLÁINTE POIBLÍ (TOBAC) (LEASÚ) 2010

 548. #456715

  “(1A) Más rud é, aon tráth tar éis ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), go dtiocfaidh tír chun bheith ina páirtí i gcomhaontú um eiseachadadh lena mbaineann an t-ordú sin, féadfaidh an Rialtas, le hordú, é sin a dhearbhú agus beidh feidhm ag an gCuid seo maidir leis an tír sin ar dháta déanta an dara hordú a luaitear.”,

  “(1A) Where at any time after the making of an order under subsection (1) a country becomes a party to an extradition agreement to which that order applies, the Government may by order so declare and this Part shall upon the making of the second-mentioned order apply to that country.”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 549. #458668

  ciallaíonn “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch” an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch maidir leis na hiasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe chun sochair don Phoblacht Heilléanach a shínigh an tAire thar ceann an Stáit an 7 Bealtaine 2010, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 1;

  “Intercreditor Agreement” means the Intercreditor Agreement regarding the pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic which was signed by the Minister on behalf of the State on 7 May 2010, the text of which is set out in Schedule 1;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 550. #458743

  Is é Tiomantas gach Páirtí agus, ina theannta sin, i gcás na Gearmáine, Tiomantas an Iasachtóra KfW faoi seach faoin gComhaontú Saoráide Iasachta méid comhiomlán na hiasachta déthaobhaí, mar is féidir í a roinnt ina thráinsí bliantúla, a bhfuil tiomantas tugtha ag an bPáirtí sin (an Ghearmáin thar ceann KfW) nó ag an Iasachtóir faoi seach é a chur ar fáil, .i. an méid EUR arna chinneadh tríd an gcéatadán a leagtar amach láimh le hainm gach Páirtí sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”) in Iarscríbhinn 2, a chur chun feidhme ar an bpríomhshuim iomlán EUR 80 billiún, arna leasú ó am go ham de réir Airteagail 2(5)(b) agus 2(7).

  The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, i.e. the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party’s name in the third column (the “Contribution Key”) in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 551. #458774

  Más dóigh leis na Páirtithe, agus iad ag gníomhú d’aon toil, gur chomhlíon an tIasachtaí na coinníollacha a bhaineann le híostarraingt faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus gur deimhin leo gur chomhlíon sé téarmaí agus coinníollacha an Mheabhráin Tuisceana agus an Chinnidh ón gComhairle, ansin iarrfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro i scríbhinn ar an gCoimisiún, thar ceann na nIasachtóirí, Fógra Glactha a chur in iúl.

  If, acting unanimously, the Parties consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU and the Council Decision then the Euro Working Group Chairman shall request in writing the Commission on behalf of the Lenders to communicate an Acceptance Notice.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 552. #458775

  Sonrófar san iarraidh ó Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro an méid a mbeidh na hIasachtóirí toilteanach é a chur ar fáil ar mhodh Iasachta faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus na téarmaí ar a gcuirfidh siad ar fáil í, lena n-áirítear méid na hIasachta, an Glanmhéid Eisíoca, an Téarma, an sceideal fuascailte agus an Ráta Úis i ndáil leis an Iasacht sin.

  The request from the Euro Working Group Chairman shall specify the amount which the Lenders are willing to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule and the Interest Rate in relation to such Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 553. #458788

  Le linn ullmhú a dhéanamh chun Iasacht a eisíoc, iarrfaidh an Coimisiún, seacht Lá Gnó (T-7) ar a laghad roimh an Dáta Eisíoca (“T”) (dhá Lá Gnó (T-2) i gcás na chéad eisíocaíochta), ar na hIasachtóirí Tiomanta a rannpháirtíocht a chur ar fáil ar an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 ar T faoi 11:00 a.m. (am na Bruiséile) i bhfoirm an Fhógra Theimpléadaigh Íostarraingthe in Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an gComhaontú seo.

  In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date (“T”) (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 554. #458849

  I gcásanna eile seachas na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 7(1) agus 7(2), má thagann an Coimisiún ar an eolas faoi chor inar gá do na Páirtithe tuairim a nochtadh nó gníomh a dhéanamh i ndáil leis an MT nó i ndáil leis an gComhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sé an cor sin in iúl do na Páirtithe trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro, agus déanfaidh sé moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  In other cases than those referred to in Article 7(1) and 7(2), if the Commission becomes aware of a situation where there is a need for the Parties to express an opinion or take an action in relation to the MoU or the Loan Facility Agreement, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 555. #458861

  Tá sé riachtanach go ndéanfaidh na Páirtithe cinneadh d’aon toil d’fhonn a údarú modhnú a dhéanamh (i) ar an gComhaontú seo nó ar an MT nó (ii) ar aon cheann de na téarmaí seo a leanas den Chomhaontú Saoráide Iasachta: príomhshuim chomhiomlán na Saoráide Iasachta, an Tiomantas, an % Coigeartaithe Ranníoca, an Tréimhse Fála, próifíl aisíocaíochta nó Ráta Úis aon Iasachta atá gan íoc.

  A unanimous decision of the Parties is needed in order to authorise the modification of (i) this Agreement or the MoU or (ii) any of the following terms of the Loan Facility Agreement: aggregate principal amount of the Loan Facility, Commitment, Adjusted % Contribution, the Availability Period, a repayment profile or Interest Rate of any outstanding Loan.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 556. #458880

  Pléifidh an Coimisiún leis an Íocaíocht i gComhroinnt amhail is dá mba é an tIasachtaí a d’íoc í, agus dáilfidh sé í ar na hIasachtóirí rannpháirteacha (lena n-áirítear an tIasachtóir Gnóthúcháin) de réir an tsásra íocaíochta a leagtar amach sa Chomhaontú seo agus sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

  The Commission shall treat the Sharing Payment as if it had been paid by the Borrower and distribute it between the participating Lenders (including the Recovering Lender) in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement and the Loan Facility Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 557. #459171

  (4) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5 Bealtaine 2010, go gcuirfí ar iontaoibh an Choimisiúin na tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú na n-iasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe mar a leagtar amach i gComhaontú Idirchreidiúnaíoch a tugadh chun críche an 8 Bealtaine 2010 (an “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch”).

  (4) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to the coordination and management of the pooled bilateral loans as set out in an Intercreditor Agreement concluded on 8 May 2010 (the “Intercreditor Agreement”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 558. #459203

  (1) Faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo agus an MT, féadfaidh an tIasachtaí, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, a iarraidh go ndéanfar eisíocaíocht faoin gComhaontú seo (gairtear “Iasacht” anseo ina dhiaidh seo de gach eisíocaíocht den sórt sin a dhéantar nó a dhéanfar faoin tSaoráid nó den phríomhshuim den chéanna a bheidh gan aisíoc de thuras na huaire) trí iarraidh ar chistí arna comhlánú go cuí i bhfoirm Iarscríbhinn 2 a sheachadadh ar an gCoimisiún, ina nglacfar, go neamhinchúlghairthe, leis na príomhthéarmaí a léirítear ann de bhun Airteagal 3(3) (dá ngairtear “Iarraidh ar Chistí” anseo ina dhiaidh seo).

  (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Borrower may, after consultation with the Commission, request a disbursement to be made under this Agreement (each such disbursement made or to be made under the Facility or the principal amount thereof outstanding for the time being is hereinafter referred to as a “Loan”) by delivery to the Commission of a duly completed request for funds in the form of Annex 2, irrevocably accepting the main terms thereby indicated pursuant to Article 3(3) (hereinafter a “Request for Funds”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 559. #459293

  (6) Gabhann an tIasachtaí air féin an t-ús breise go léir a íoc leis na hIasachtóirí nó leis an gCoimisiún mar aon leis na costais agus na caiteachais go léir, lena n-áirítear táillí dlíthiúla, a thabhófar agus a bheidh iníoctha ag na hIasachtóirí nó ag an gCoimisiún de thoradh sáraithe ar aon oibleagáid ag an Iasachtaí faoin gComhaontú seo.

  (6) The Borrower undertakes to pay to the Lenders or the Commission all additional interest and all costs and expenses, including legal fees, incurred and payable by the Lenders or the Commission as a result of a breach of any obligation under this Agreement by the Borrower.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 560. #459294

  (7) Má tharlaíonn gur mó na costais maoinithe ar Iasachtóir ná na costais maoinithe is infheidhme maidir leis an Iasachtaí faoin gComhaontú seo, féadfaidh an tIasachtóir sin é a chur in iúl do na hIasachtóirí eile agus don Choimisiún (trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro) agus tabharfaidh Gasra Oibre an Euro breith de réir an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch agus cuirfidh sé an méid sin in iúl don Iasachtaí dá réir sin.

  (7) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under this Agreement such Lender may inform the other Lenders and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and the Euro Working Group shall take a decision in line with the Intercreditor Agreement and inform the Borrower accordingly.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 561. #459393

  (a) a bheidh an fógra oifigiúil faighte ag na hIasachtóirí i bhfoirm na Tuairime Dlíthiúla ó Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus ó Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais i bhfoirm Iarscríbhinn 4 gur forghníomhaíodh an Comhaontú seo go cuí thar ceann an Iasachtaí agus gur oibleagáidí bailí iad oibleagáidí uile an Iasachtaí i ndáil leis an gComhaontú seo, agus go bhfuil siad ceangailteach agus infhorfheidhmithe de réir a dtéarmaí, agus nach mbeidh gá le haon ní eile chun éifeacht a thabhairt don chéanna; agus

  (a) the Lenders have received the official notification in the form of the Legal Opinion by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form of Annex 4 that this Agreement has been duly executed on behalf of the Borrower and all of the Borrower’s obligations in relation to this Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same; and

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 562. #459562

  Maidir leis an gComhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (mar Iasachtóirí) agus an Phoblacht Heilléanach (mar Iasachtaí) agus Banc na Gréige (mar Ghníomhaire an Iasachtaí) arna shíniú an [•] 2010 Tuairim Dhlíthiúil

  Re: Loan Facility Agreement between certain Euro Area Member States and KfW (as Lenders) and the Hellenic Republic (as Borrower) and the Bank of Greece (as the Borrower’s Agent) signed on [•] 2010

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 563. #459603

  Mar chríoch, rinneadh an Comhaontú agus an MT a fhorghníomhú go cuí thar ceann an Iasachtaí agus is oibleagáidí bailí ceangailteacha infhorfheidhmitheacha de réir a dtéarmaí oibleagáidí uile an Iasachtaí i ndáil leis an gComhaontú agus leis an MT agus ní theastaíonn aon ní eile chun éifeacht a thabhairt don chéanna.

  In conclusion, the Agreement and the MoU have been duly executed on behalf of the Borrower and all the Borrower’s obligations in relation to the Agreement and the MoU are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 564. #461955

  (3) I gcás ina gcomhaontóidh páirtithe go ndéanfar díospóidí faoi chonradh nó faoi chomhaontú nó díospóidí a eascróidh as conradh nó comhaontú a chur chun eadrána, folóidh sé seo díospóidí i dtaobh an raibh an conradh nó an comhaontú ann nó i dtaobh bhailíocht an chonartha nó an chomhaontaithe.

  (3) Where parties agree that disputes under a contract or agreement or disputes arising out of a contract or agreement shall be submitted to arbitration, this shall include disputes as to the existence or validity of the contract or agreement.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 565. #473584

  (9) I gcás go ndéantar foráil le haon alt den Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 a shonraítear i bhfo-alt (5) nó (8) maidir le haon rud a dhéanamh i ndáil leis an nGníomhaireacht (cibé acu fógra a thabhairt di, rud a chur faoina bráid nó aon rud eile a dhéanamh) ansin, má shonraítear amhlaidh i gcomhaontú comhoibrithe arna dhéanamh faoi alt 21 den Acht sin, is comhlíonadh leordhóthanach ar an alt lena mbaineann, an rud a dhéanamh i ndáil leis an nGníomhaireacht nó leis an mBanc mar a shonraítear sa chomhaontú sin.

  (9) Where any section of the Consumer Protection Act 2007 specified in subsection (5) or (8) provides for anything to be done in relation to the Agency (whether the giving of notice to it, the submitting of a thing to it or the doing of any other thing) then, if a co-operation agreement entered into under section 21 of that Act so specifies, it is sufficient compliance with the section concerned if the thing is done in relation to the Agency or the Bank as is specified in that agreement.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 566. #479845

  (2) I gcás ina ndeonófar cead faoin gCuid seo le haghaidh déanmhais, féadfar, i ndeonú an cheada, na críocha a shonrú a bhféadfar nó nach bhféadfar an déanmhas a úsáid chucu, agus i gcás ina ndéanfar úsáid mar theaghais a shonrú sa deonú mar chríoch a bhféadfar an déanmhas a úsáid chuici, féadfar freisin an cead a dheonú faoi réir coinníll á shonrú gurb í an t-aon an úsáid amháin a dhéanfar de mar theaghais ná í a úsáid ag daoine d’aicme nó de thuairisc ar leith agus go gcuirfear foráil sa chéill sin i gcomhaontú faoi alt 47.

  (2) Where permission is granted under this Part for a structure, the grant of permission may specify the purposes for which the structure may or may not be used, and in case the grant specifies use as a dwelling as a purpose for which the structure may be used, the permission may also be granted subject to a condition specifying that the use as a dwelling shall be restricted to use by persons of a particular class or description and that provision to that effect shall be embodied in an agreement under section 47.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 567. #481908

  247.—(1) Aon duine a bhfuil leas aige nó aici i dtalamh agus a bhfuil ar intinn aige nó aici iarratas pleanála a dhéanamh, féadfaidh sé nó sí, le comhaontú an údaráis pleanála lena mbaineann (is comhaontú nach gcoimeádfar siar go míréasúnach), comhchomhairliúcháin a dhéanamh leis an údarás pleanála chun aon fhorbairt bheartaithe i ndáil leis an talamh a phlé agus féadfaidh an t-údarás pleanála comhairle a thabhairt don duine sin maidir leis an iarratas beartaithe.

  247.—(1) A person who has an interest in land and who intends to make a planning application may, with the agreement of the planning authority concerned (which shall not be unreasonably withheld), enter into consultations with the planning authority in order to discuss any proposed development in relation to the land and the planning authority may give advice to that person regarding the proposed application.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 568. #482909

  (2) Déanfaidh údarás pleanála, nó déanfaidh an Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll a ghabhann le cead a dheonú, go ndéanfaidh an t-iarratasóir, nó aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena mbaineann an t-iarratas, comhaontú leis an údarás pleanála faoin alt seo, ar comhaontú é lena ndéanfar foráil, de réir an ailt seo, i dtaobh na nithe dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3).

  (2) A planning authority, or the Board on appeal, shall require as a condition of a grant of permission that the applicant, or any other person with an interest in the land to which the application relates, enter into an agreement under this section with the planning authority, providing, in accordance with this section, for the matters referred to in paragraph (a) or (b) of subsection (3).

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 569. #485640

  176.—(1) I gcás go bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo, féadfaidh GNBS comhaontú a dhéanamh chun an talamh a fhorbairt (lena náirítear comhaontú leis an duine arbh é nó í an féichiúnaí i ndáil leis an tsócmhainn bhainc lena mbaineann).

  176.—(1) Where this Chapter applies, NAMA may enter into an agreement (including an agreement with the person who was the debtor in relation to the bank asset concerned) for the purpose of developing the land.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 570. #488756

  (c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé le tionchar a imirt, ar chinneadh a bheidh le déanamh ar an ní ná ní dhéanfaidh sé aon mholadh i ndáil leis an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú.

  (c) neither influence nor seek to influence a decision to be made in the matter nor make any recommendation in relation to the contract, agreement or arrangement.

  AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR (LEASÚ) 2009

 571. #505155

  Maidir le Eurodac, is ionann an Rialachán seo agus beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le comhlachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis [29].

  As regards Eurodac, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland [29].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 572. #505438

  Déanfaidh na Ballstáit aíochta gach beart éifeachtach agus leordhóthanach chun ord agus slándáil a choimeád i ngarchomharsanacht na bhfoirgneamh, na n-áitreabh agus na talún atá in úsáid ag an nGníomhaireacht agus déanfaidh siad an chosaint iomchuí a sholáthar don Ghníomhaireacht, i gcomhréir leis an gComhaontú maidir leis an gCeanncheathrú ábhartha i ndáil le suíomh na Gníomhaireachta agus i gcomhréir leis na Comhaontuithe maidir leis na láithreáin theicniúla agus chúltaca, agus saor-rochtain ar na foirgnimh sin, ar na háitribh sin agus ar an talamh sin á ráthú do dhaoine arna n-údarú ag an nGníomhaireacht.

  The host Member States shall take all effective and adequate measures to maintain order and security in the immediate vicinity of the buildings, premises and land used by the Agency and shall provide to the Agency the appropriate protection, in accordance with the relevant Headquarters Agreement concerning the seat of the Agency and the Agreements concerning the technical and backup sites, whilst guaranteeing free access to these buildings, premises and land to persons authorised by the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 573. #505600

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an gcomhlachas atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [13], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhcheangal le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [14].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [14].

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 574. #507531

  D’fhéadfaí a áireamh leis an méid sin misin faireachais fheabhsaithe chuig Ballstáit arna ndéanamh ag an gCoimisiún i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) do Bhallstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu nó do Bhallstáit a ghlac páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro, lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúchain le haghaidh meicníochta rátaí malairte i gcéim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [4] (MRM II), agus chomh maith leis sin d’fhéadfaí a áireamh leis tuairisciú breise ag Ballstáit i gcás míchothromaíochtaí tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena ndéantar oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcontúirt.

  This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [4] (ERM II), and additional reporting by Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 575. #508577

  Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle [2] a ghlacadh chun an chomhchuid sheasta laghdaithe de na dleachtanna allmhairiúcháin a chinneadh i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte de thionscnamh na Tuirce agus arna n-allmhairiú faoi chuimsiú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc, a síníodh an 23 Samhain 1970.

  Regulation (EEC) No 429/73 of the Council [2] was adopted in order to determine the reduced fixed component of the import duties for processed agricultural products originating in Turkey and imported in the framework of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed on 23 November 1970.

  Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad

 576. #508663

  Is é a bhí i gceist le Rialachán (CE) Uimh. 2184/96 ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 1996 maidir le rís de thionscnamh na hÉigipte agus a thagann ón Éigipt a allmhairiú isteach sa Chomhphobal [5] ná laghduithe ar dhleacht chustaim a dheonú mar thoradh ar chomhaontú idirnáisiúnta ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gcomhaontú leis an Éigipt a síníodh an 28 Deireadh Fómhair 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010 agus, dá bhrí sin, tá a éifeachtaí ídithe.

  Council Regulation (EC) No 2184/96 of 28 October 1996 concerning imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt [5] was meant to grant customs duty reductions resulting from an international agreement which was subsequently replaced by the agreement signed with Egypt on 28 October 2009 which entered into force on 1 June 2010 and has therefore exhausted its effects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 577. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 578. #511771

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 579. #511808

  Tá an tAontas Eorpach, chomh maith leis an mBulgáir, leis an nGréig, leis an Spáinn, leis an bhFhrainc, leis an Iodáil, leis an gCipir, le Málta, leis an Rómáin agus leis an tSlóivéin, ina bpáirtithe conarthacha i gComhaontú CGIM.

  The European Union, as well as Bulgaria, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Malta, Romania and Slovenia are contracting parties to the GFCM Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 580. #512521

  Sna cásanna go leanann na cinntí inmheánacha seo an "Cinneadh Múnla" a cuireadh i gceangal leis an gComhaontú Idir-institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Choimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chaolaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15), gabhann siad níos faide ná cosaint a thabhairt do leasanna airgeadais an Aontais agus soláthraíonn siad na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh imscrúduithe inmheánacha a bhaineann le calaois, éilliú agus gníomhaíocht neamhdhleathach ar bith eile a dhéanfadh díobháil do leasanna an Aontais a chosc.

  Where these internal decisions follow the "Model Decision" annexed to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15), they go beyond the protection of the financial interests of the Union and provide the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Union’s interests.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 581. #513643

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 582. #514752

  Má fhaigheann an Coimisiún, tar éis dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2, nach bhfuil na coinníollacha maidir le mír 1 a chur i bhfeidhm comhlíonta, déanfaidh sé cinneadh, agus gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 195(2) ná in Airteagal 196b(2) a chur i bhfeidhm, ina ndearbhófar go bhfuil feidhm ag Airteagal 101(1) CFAE maidir leis an gcomhaontú, an cinneadh nó an cleachtas comhbheartaithe i dtrácht.

  If, after the period referred to in point (b) of paragraph 2 has expired, the Commission finds that the conditions for applying paragraph 1 have not been met, it shall, without applying the procedure referred to in Article 195(2) or Article 196b(2), take a decision declaring that Article 101(1) TFEU applies to the agreement, decision or concerted practice in question.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 583. #516464

  Deanfaidh an Ballstát tagartha an t-achoimre comhaontaithe maidir le saintréithe táirgí bithicídeacha agus an tuarascáil mheasúnaithe deiridh a chur isteach ar an gClár do Tháirgí Bithicídeacha, mar aon le haon téarmaí nó le haon choinníollacha arna gcomhaontú agus a fhorchuirtear agus an táirge bithicídeach á chur ar fáil ar an margadh nó á úsáid.

  The reference Member State shall enter the agreed summary of biocidal product characteristics and the final assessment report in the Register for Biocidal Products, together with any agreed terms or conditions imposed on the making available on the market or use of the biocidal product.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 584. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 585. #521228

  Maidir leis an gcinneadh i dtaobh an raibh sainchónaí ag an tiomnóir nó ag aon duine a mbaineann a chomharbas leis an gcomhaontú maidir le comharbas i Stát áirithe nó nach raibh, déanfar é a rialú le dlí an Stáit sin.

  The determination of the question whether or not the testator or any person whose succession is concerned by the agreement as to succession had his domicile in a particular State shall be governed by the law of that State.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 586. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 587. #533555

  Ar iarratas ó aon pháirtí leasmhar, eiseoidh údarás inniúil nó cúirt an Bhallstáit tionscnaimh an deimhniú ag baint úsáide as an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn II ina mbeidh achoimre ar an oibleagáid in-fhorghníomhaithe a taifeadadh san ionstraim bharántúil nó achoimre ar an gcomhaontú idir na páirtithe a taifeadadh sa tsocraíocht chúirte.

  The competent authority or court of the Member State of origin shall, at the request of any interested party, issue the certificate using the form set out in Annex II containing a summary of the enforceable obligation recorded in the authentic instrument or of the agreement between the parties recorded in the court settlement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 588. #533852

  I gcomhthéacs na caibidlíochta maidir le haontachas Chónaidhm na Rúise le EDT, tá caibidlithe ag an gCoimisiún, thar ceann an Aontais, Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na Rúise maidir le riaradh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le hadhmad ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh [2] ("an Comhaontú").

  In the context of the negotiations regarding the accession of the Russian Federation to the WTO, the Commission negotiated, on behalf of the Union, an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Russian Federation relating to the administration of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the European Union [2] ("the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 589. #534120

  Maidir le hábhair nach gcumhdaítear leis an Rialachán seo nó le Rialachán (AE) Uimh. 1260/2012 ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne i ndáil leis na socruithe aistriúcháin is infheidhme [3], ba cheart go mbeadh feidhm ag forálacha CPE, ag an gComhaontú maidir le Cúirt Aontaithe um Paitinní, lena n-áirítear a chuid forálacha lena sainítear raon feidhme an chirt sin agus na teorainneacha a bhaineann leis, agus ag an dlí náisiúnta lena n-áirítear rialacha an dlí idirnáisiúnta phríobháidigh.

  In matters not covered by this Regulation or by Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements [3], the provisions of the EPC, the Agreement on a Unified Patent Court, including its provisions defining the scope of that right and its limitations, and national law, including rules of private international law, should apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 590. #558154

  Féadfar leis an gcinneadh deontais nó leis an gcomhaontú maoiniú ar chostais indíreacha an tairbhí a údarú nó a fhorchur, i bhfoirm rátaí comhréidh, suas go dtí uasmhéid 7 % d'iomlán na gcostas díreach incháilithe don ghníomhaíocht, ach amháin i gcás ina mbeidh deontas oibriúcháin arna mhaoiniú ag an mbuiséad á fháil ag an tairbhí ó bhuiséad an Aontais.

  The grant decision or agreement may authorise or impose, in the form of flat-rates, funding of the beneficiary's indirect costs up to a maximum of 7 % of total eligible direct costs for the action, except where the beneficiary is in receipt of an operating grant financed from the budget.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 591. #558295

  I gcás ina bhféadfar na hearráidí, na mírialtachtaí nó an chalaois sin a chur i leith an tairbhí, nó más rud é go ndéanann an tairbhí na hoibleagáidí faoi chomhaontú deontais nó faoi chinneadh deontais a shárú, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach, sa bhreis air sin, an deontas a laghdú nó na méideanna a íocadh go míchuí faoin gcomhaontú deontais nó faoin gcinneadh deontais a ghnóthú, i gcomhréir le tromchúis na n-earráidí, na mírialtachtaí nó na calaoise nó le tromchúis shárú na n-oibleagáidí, ar choinníoll go bhfuil an deis tugtha don tairbhí a bharúlacha a dhéanamh.

  Where such errors, irregularities or fraud are attributable to the beneficiary, or should the beneficiary breach his or her obligations under a grant agreement or decision, the authorising officer responsible may, in addition, reduce the grant or recover amounts unduly paid under the grant agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities or fraud or of the breach of obligations, provided that the beneficiary has been given the opportunity to make observations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 592. #558796

  Ní mór a fhoráil go sainráite i ngach comhaontú idir an Coimisiún agus eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 185, nó i ngach comhaontú deontais nó cinneadh deontais, go mbeidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCoimisiún agus ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí de chuid an Aontais.

  Each agreement between the Commission and an entity referred to in Article 185, or grant agreement or grant decision shall expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received Union funds.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 593. #561037

  Féadfar leis an gcinneadh deontais nó leis an gcomhaontú maoiniú ar chostais indíreacha an tairbhí a údarú nó a fhorchur, i bhfoirm rátaí comhréidh, suas go dtí uasmhéid 7 % d'iomlán na gcostas díreach incháilithe don ghníomhaíocht, ach amháin i gcás ina mbeidh deontas oibriúcháin arna mhaoiniú ag an mbuiséad á fháil ag an tairbhí ó bhuiséad an Aontais.

  The grant decision or agreement may authorise or impose, in the form of flat-rates, funding of the beneficiary's indirect costs up to a maximum of 7 % of total eligible direct costs for the action, except where the beneficiary is in receipt of an operating grant financed from the budget.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 594. #561177

  I gcás ina bhféadfar na hearráidí, na mírialtachtaí nó an chalaois sin a chur i leith an tairbhí, nó más rud é go ndéanann an tairbhí na hoibleagáidí faoi chomhaontú deontais nó faoi chinneadh deontais a shárú, féadfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach, sa bhreis air sin, an deontas a laghdú nó na méideanna a íocadh go míchuí faoin gcomhaontú deontais nó faoin gcinneadh deontais a ghnóthú, i gcomhréir le tromchúis na n-earráidí, na mírialtachtaí nó na calaoise nó le tromchúis shárú na n-oibleagáidí, ar choinníoll go bhfuil an deis tugtha don tairbhí a bharúlacha a dhéanamh.

  Where such errors, irregularities or fraud are attributable to the beneficiary, or should the beneficiary breach his or her obligations under a grant agreement or decision, the authorising officer responsible may, in addition, reduce the grant or recover amounts unduly paid under the grant agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities or fraud or of the breach of obligations, provided that the beneficiary has been given the opportunity to make observations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 595. #561681

  Ní mór a fhoráil go sainráite i ngach comhaontú idir an Coimisiún agus eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 185, nó i ngach comhaontú deontais nó cinneadh deontais, go mbeidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCoimisiún agus ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí de chuid an Aontais.

  Each agreement between the Commission and an entity referred to in Article 185, or grant agreement or grant decision shall expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received Union funds.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 596. #561966

  Gan dochar do phointe (b) de mhír 1, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 1 go dtí an 21 Samhain 2014, i gcás tíortha a mbeidh, faoin 20 Samhain 2012, a n-inisealacha curtha acu le comhaontú leis an Aontas maidir le rochtain fhabhrach iltaobhach ar an margadh, lena soláthraítear an leibhéal céanna fabhar taraife agus a soláthraítear leis an scéim, nó fabhair tharaife níos fearr, i gcás mórán gach cineál trádála, ach ar comhaontú é nach bhfuil á chur i bhfeidhm fós.

  Without prejudice to point (b) of paragraph 1, point (a) of paragraph 1 shall not apply until 21 November 2014, for countries which by 20 November 2012 have initialled a bilateral preferential market access agreement with the Union, which provides the same tariff preferences as the scheme, or better, for substantially all trade, but which is not yet applied.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 597. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 598. #563421

  Leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach (dá ngairtear "an tAontas" anseo feasta) agus Poblacht Ioslamach na Pacastáine (dá ngairtear "an Phacastáin" anseo feasta) cuirtear leis an gComhaontú um Chomhar a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2004 [2].

  The relationship between the European Union (hereinafter referred to as "the Union") and the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as "Pakistan") builds on the Cooperation Agreement which entered into force on 1 September 2004 [2].

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 599. #563848

  Tugadh an chaibidlíocht maidir leis an gcomhaontú nua idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [5] ("an Comhaontú") chun críche an 29 Samhain 2011.

  Negotiations regarding the new agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [5] ("the Agreement") were concluded on 29 November 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 600. #563895

  D’fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2013/107/AE ón gComhairle an 13 Samhain 2012 maidir le síniú agus tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2013/107/EU of 13 November 2012 on the signing and conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 601. #566427

  An tAcht um an Naoú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998 [Ceadaíodh don Stát a thoiliú a bheith faoi cheangal ag Comhaontú na Breataine na hÉireann, arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán, 1998, agus rinneadh socrú go mbeadh éifeacht ag leasuithe breise ar an mBunreacht, go háirithe ar Airteagail 2 agus 3, nuair a bheadh feidhm ag an gcomhaontú sin.]

  Nineteenth Amendment of the Constitution Act, 1998 [Allowed the State to consent to be bound by the BritishIrish Agreement done at Belfast on 10 April 1998 and provided that certain further amendments to the Constitution, notably to Articles 2 and 3, would come into effect when that agreement entered into force.]

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 602. #566942

  ciallaíonn "idirthréimhse" deich mbliana ón dáta ar ar cuireadh an Comhaontú i bhfeidhm i gcás táirge dá ndéanann an Sceideal, a leagtar amach in Iarscríbhinn I (Dleachtanna Custaim a Dhíchur) a ghabhann leis an gComhaontú ("Sceideal um Dhíchur Taraife") foráil do thréimhse níos lú ná deich mbliana le haghaidh dhíchur na taraife, nó an tréimhse le haghaidh dhíchur na taraife móide trí bliana i gcás táirge dá ndéanann an Sceideal um Dhíchur Taraife foráil do thréimhse deich mbliana nó níos mó le haghaidh dhíchur na taraife;

  "transitional period" means ten years from the date of application of the Agreement, for a product for which the Schedule of the EU Party, as set out in Annex I (Elimination of Customs Duties) to the Agreement ("Tariff Elimination Schedule") provides for a tariff elimination period of less than ten years, or the tariff elimination period plus three years for a product for which the Tariff Elimination Schedule provides for a tariff elimination period of ten or more years;

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 603. #567107

  Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 604. #568002

  tríd an méid a leanas a sholáthar, arna iarraidh sin agus gan dochar don dlí náisiúnta ná do dhlí an Aontais: sonraí ábhartha suiteála soitheach agus bhreathnadóireacht na Cruinne do na húdaráis inniúla náisiúnta agus do chomhlachtaí ábhartha an Aontais de réir a sainordú, chun cabhrú le bearta i gcoinne bhagairtí na píoráideachta agus bhagairtí ó ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanfaí d’aon turas, faoi mar a fhoráiltear dó i ndlí infheidhme an Aontais nó faoi ionstraimí dlí arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta i réimse an iompair mhuirí, faoi réir na rialacha infheidhme maidir le cosaint sonraí agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta riaracháin a bhunóidh Bord Riaracháin nó Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2002/59/CE, de réir mar is iomchuí.

  by providing, upon request and without prejudice to national and Union law, relevant vessel positioning and Earth observation data to the competent national authorities and relevant Union bodies within their mandate in order to facilitate measures against threats of piracy and of intentional unlawful acts as provided for in applicable Union law or under internationally agreed legal instruments in the area of maritime transport, subject to applicable data protection rules and in accordance with administrative procedures to be established by the Administrative Board or the High Level Steering Group established in accordance with Directive 2002/59/EC, as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 605. #582829

  Chun éascú a dhéanamh ar chalaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac faoi Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 [20], laistigh de sé mhí ón lá a mbeidh an Ghníomhaireacht oibríochtúil, aontóidh sí don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [21], agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme d’fhostaithe uile na Gníomhaireachta agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú á úsáid aici.

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999 [20], the Agency shall, within six months from the day it becomes operational, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [21] and shall adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 606. #591304

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen laistigh de bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme [16], a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [17].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [16] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [17].

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 607. #601726

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen [12] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/CE ón gComhairle. [13]

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 608. #601915

  Maidir le Lichtinstéin, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [12], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 609. #602221

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir leis an Aontas Eorpach do thabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 610. #604078

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [9], ar forálacha iad a thagann faoin réimse dá dtagraítear i bpointe(B), Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9] which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10].

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 611. #604201

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, ar son an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a chealú agus gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19)

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 612. #607750

  Cuirfear Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coiste ar an eolas roimh ré maidir leis an gcomhaontú tarmligin atá le tabhairt i gcrích ag an Aontas, a mbeidh an Coimisiún ina ionadaí dó, agus GES.

  The European Parliament, the Council and the Committee shall be informed in advance of the delegation agreement to be concluded by the Union, as represented by the Commission, and ESA.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 613. #607768

  Sainmhíneofar coibhéis an rialacháin slándála a chuirtear i bhfeidhm i dtríú tír nó in eagraíocht idirnáisiúnta i gcomhaontú um shlándáil faisnéise idir an tAontas agus an tríú tír sin nó an eagraíocht idirnáisiúnta i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 218 CFAE agus Airteagal 13 de Chinneadh 2013/488/AE á chur san áireamh;

  The equivalence of the security regulation applied in a third country or international organisation shall be defined in a security of information agreement between the Union and that third country or international organisation in accordance with the procedure provided for in Article 218 TFEU and taking into account Article 13 of Decision 2013/488/EU;

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 614. #608923

  Is é an comhordaitheoir a bheidh ar an gcéad phointe teagmhála idir chomhaltaí an chuibhreannais maidir le caidreamh leis an gCoimisiún nó leis an gcomhlacht ábhartha cistiúcháin, mura sonraítear a mhalairt sa chomhaontú deontais nó i gcás nach gcomhlíontar a gcuid oibleagáidí mar a leagtar amach faoin gcomhaontú deontais iad.

  The coordinator shall be the principal point of contact between the members of the consortium in relations with the Commission or the relevant funding body, unless specified otherwise in the grant agreement, or in the event of non-compliance with its obligations under the grant agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 615. #614076

  (a) an líon scaireanna (más ann) a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta ina gceanglófaí ar an duine a bheadh ag tabhairt an fhógra a leas a lua i gcás go mbeadh sé faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh maidir leis an leas sin (ar leith ón gcomhaontú) díreach i ndiaidh an trátha ar tháinig an oibleagáid chun fógra a thabhairt faoi fho-alt (2) i gceist, agus

  (a) the number of shares (if any) comprised in the target company's relevant share capital in which the person giving the notice would be required to state his interest if he were under the obligation of disclosure with respect to that interest (apart from the agreement) immediately after the time when the obligation to give notice under subsection (2) arose, and

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 616. #614169

  (2) Gan dochar d'fho-alt (1), i gcás go bhfaighidh cuideachta fógra faoin gCuid seo a mbeidh ráiteas ann gur scoir an duine a thugann an fógra, nó aon duine eile, de bheith ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73, beidh an chuideachta faoi oibleagáid an fhaisnéis sin a thaifeadadh os comhair ainm an duine sin gach áit ina bhfuil a ainm ar fáil sa chlár mar pháirtí sa chomhaontú sin (lena n-áirítear aon taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile).

  (2) Without prejudice to subsection (1), where a company receives a notification under this Part which includes a statement that the person making the notification, or any other person, has ceased to be a party to an agreement to which section 73 applies, the company shall be under obligation to record that information against the name of that person in every place where his name appears in the register as a party to that agreement (including any entry relating to him made against another person's name).

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 617. #616775

  (5) Déanfaidh an Bord cóip de gach comhaontú comhoibrithe (lena n-áirítear aon athrú ar an gcomhaontú) a bheidh déanta a thabhairt don Aire agus, más iomchuí, don Aire nó do na hAirí den Rialtas a bheidh freagrach as an gcomhlacht forordaithe lena mbaineann laistigh de 1 mhí tar éis an comhaontú (nó an t-athrú air) a dhéanamh.

  (5) The Minister and, where relevant, the Minister or Ministers of the Government with responsibility for the prescribed body concerned shall each be furnished by the Board with a copy of every co-operation agreement (including any variation of the agreement) that has been made within 1 month after the agreement (or the variationof it) has been made.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 618. #620306

  I bhfianaise na ndúshlán slándála, polaitiúil agus eacnamaíoch nach bhfuil fasach ann dóibh atá roimh an Úcráin, agus chun tacaíocht a thabhairt do gheilleagar na tíre sin, is iomchuí gan fanacht go dtiocfadh forálacha an Chomhaontaithe Comhlachais maidir le LDCST i bhfeidhm, ach gníomhú sula gcuirfear chun feidhme é trí bhíthin fabhar trádála uathrialach agus tús a chur go haontaobhach le laghdú nó le díchur dleachtanna custaim an Aontais ar earraí de thionscnamh na hÚcráine, i gcomhréir leis an Sceideal lamháltas atá leagtha amach in Iarscríbhinn I-A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais.

  In view of the unprecedented security, political and economic challenges faced by Ukraine, and in order to support its economy, it is appropriate not to await the entry into force of the Association Agreement's provisions on DCFTA, but to anticipate its implementation by means of autonomous trade preferences and to start unilaterally the reduction or elimination of Union customs duties on goods originating in Ukraine, in accordance with the Schedule of concessions set out in Annex IA to the Association Agreement.

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 619. #633380

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen, dá bhforáiltear sa Phrótacal idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (A), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquis, as provided for by the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, point (A) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 620. #633408

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 621. #640197

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(7), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/AE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(8).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquiswithin the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(7), which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(8).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 622. #640255

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a chealú agus gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19)

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengenacquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 623. #642893

  Féadfaidh an t-údarás inniúil de Bhallstát an fhaisnéis rúnda a fhaightear ó údaráis inniúla de chuid tríú tíortha a nochtadh i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i gcomhaontú comhair, más rud é go bhfuil comhaontú go sainráite faighte aige ón údarás inniúil a tharchuir an fhaisnéis amháin agus, nuair is infheidhme, gur chun na gcríoch dar thug an t-údarás inniúil sin amháin a chomhaontú a nochtfar an fhaisnéis, nó i gcás ina gceanglaítear nochtadh den sórt sin le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta.

  The competent authority of a Member State may disclose the confidential information received from competent authorities of third countries where a cooperation agreement so provides, only if it has obtained the express agreement of the competent authority which has transmitted the information and, where applicable, the information is disclosed only for the purposes for which that competent authority has given its agreement, or where such disclosure is required by Union or national law.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 624. #646803

  Faoin gcéad sraith de bhearta a nascann éifeachtacht Chistí SIE le rialachas eacnamaíoch fónta, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann leasuithe a iarraidh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir d'fhonn tacú le moltaí ábhartha ón gComhairle a chur chun feidhme nó chun an leas is fearr is féidir a bhaint as tionchar an fháis agus an iomaíochais atá ag Cistí SIE atá ar fáil áit a mbeidh cúnamh ábhartha airgeadais á fháil ag na Ballstáit.

  Under the first strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, the Commission should be able to request amendments to the Partnership Agreement and to the programmes in order to support the implementation of relevant Council recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the available ESI Funds where Member States are receiving relevant financial assistance.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 625. #647320

  Ní bheidh feidhm ag mír 5 i gcás ina mbeidh an Coimisiún agus an Ballstát ar comhaontú maidir le neamh-infheidhmeacht coinníollachta ex ante nó go gcomhaontóidh siad gur comhlíonadh coinníollacht ex ante is infheidhme, mar a léireofar tríd an gclár agus tríd an gComhaontú Comhpháirtíochta a fhormheasadh, nó mura mbeidh barúlacha ón gCoimisiún ann laistigh de 60 lá ón am ar cuireadh isteach an tuarascáil ábhartha dá dtagraítear i mír 2.

  Paragraph 5 shall not apply in the event of agreement between the Commission and the Member State on the non-applicability of an ex ante conditionality or on the fact that an applicable ex ante conditionality has been fulfilled, as indicated by the approval of the programme and the Partnership Agreement, or in the absence of Commission observations within 60 days of the submission of the relevant report referred to in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 626. #647378

  I gcás nach mbeidh barúlacha tíolactha ag an gCoimisiún nó i gcás inar deimhin leis an gCoimisiún go ndearnadh aon bharúlacha arna dtíolacadh a chur san áireamh go cuí, déanfaidh an Coimisiún cinneadh lena bhformheasfar na leasuithe ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir ábhartha a ghlacadh gan mhoill agus in aon chás tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis a dtíolactha ag an mBallstát i gcomhréir le mír 3.

  Where the Commission has not submitted observations or where the Commission is satisfied that any observations submitted have been duly taken into account, the Commission shall adopt a decision approving the amendments to the Partnership Agreement and the relevant programmes without undue delay and in any event not later than three months after their submission by the Member State in accordance with paragraph 3.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 627. #647388

  I gcás ina mbeidh leasuithe ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir ábhartha molta ag an mBallstát, de réir mar a d'iarr an Coimisiún, cinnfidh an Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún, an ndéanfar fionraí na n-íocaíochtaí a ardú.

  Where the Member State has proposed amendments to the Partnership Agreement and the relevant programmes as requested by the Commission, the Council acting on a proposal from the Commission shall decide on the lifting of the suspension of payments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 628. #647487

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht na gclár leis an Rialachán seo agus leis na rialacha Ciste-shonracha, lena rannchuidiú iarbhír leis na cuspóirí téamacha roghnaithe agus le tosaíochtaí an Aontais a bhaineann go sonrach le gach ceann de Chistí SIE, agus freisin leis an gcomhsheasmhacht leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, á chur san áireamh aige na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus an mheastóireacht ex ante á cur san áireamh aige freisin.

  The Commission shall assess the consistency of programmes with this Regulation and with the Fund-specific rules, their effective contribution to the selected thematic objectives and to the Union priorities specific to each ESI Fund, and also the consistency with the Partnership Agreement, taking account of the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU as well as of the ex ante evaluation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 629. #647496

  Maidir le hiarrataí ar leasú na gclár arna dtíolacadh ag Ballstát, beidh údar cuí leo agus leagfar amach go háirithe iontu an tionchar a mheastar a bheidh ag na hathruithe ar an gclár ar chur i gcrích straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus na sainchuspóirí arna sainiú sa chlár, agus an Rialachán seo agus na rialacha Ciste-shonracha, na prionsabail chothrománach dá dtagraítear in Airteagal 5, in Airteagal 7 agus in Airteagal 8, mar aon leis an gComhaontú Comhpháirtíochta á gcur san áireamh.

  Requests for amendment of programmes submitted by a Member State shall be duly justified and shall in particular set out the expected impact of the changes to the programme on achieving the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and the specific objectives defined in the programme, taking account of this Regulation and the Fund-specific rules, the horizontal principles referred to in Articles 5, 7 and 8, as well as of the Partnership Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 630. #647808

  Laistigh de thrí mhí ó dháta an fhógra chuig an mBallstát maidir leis an gcinneadh ón gCoimisiún lena nglactar clár, bunóidh an Ballstát coiste, i gcomhréir lena chreat institiúideach, dlí agus airgeadais, chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir, i gcomhaontú leis an údarás bainistíochta ("coiste faireacháin").

  Within three months of the date of notification to the Member State of the Commission decision adopting a programme, the Member State shall set up a committee, in accordance with its institutional, legal and financial framework, to monitor implementation of the programme, in agreement with the managing authority (the "monitoring committee").

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 631. #648017

  Féadfar an comhpháirtí príobháideach a roghnaítear chun an oibríocht a chur chun feidhme a ionadú mar thairbhí le linn an chur chun feidhme i gcás inar gá sin faoi théarmaí agus coinníollacha an CPP nó faoin gcomhaontú maoiniúcháin idir an comhpháirtí príobháideach agus an institiúid airgeadais a thugann cómhaoiniú don oibríocht.

  The private partner selected to implement the operation may be replaced as beneficiary during implementation where this is required under the terms and conditions of the PPP or the financing agreement between the private partner and the financial institution co-financing the operation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 632. #648507

  Cuirfidh an t-údarás bainistíochta an Coiste Faireacháin ábhartha ar an eolas maidir le torthaí a rinne an Coiste Stiúrtha agus maidir leis an dul chun cinn i dtaobh chur i bhfeidhm an chomhphlean gníomhaíochta i gcomhréir le pointe (e) d'Airteagal 110(1) agus le pointe (a) d'Airteagal 125(2). Socróidh an Ballstát comhdhéanamh an choiste stiúrtha i gcomhaontú leis an údarás bainistíochta ábhartha agus tabharfar aird ar phrionsabal na comhpháirtíochta.

  The managing authority shall inform the relevant monitoring committee of the results of the work carried out by the steering committee and the progress of the implementation of the joint action plan in accordance with point (e) of Article 110(1) and point (a) of Article 125(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 633. #649917

  ní bheidh éifeacht chúlghabhálach ar chor ar bith, go díreach nó go hindíreach ag an ngníomh tarmligthe lena leagtar síos cód iompair Eorpach, a ghlacfar i gcomhréir le hAirteagal 5(3), go háirithe maidir leis an nós imeachta i ndáil leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus na cláir a fhormheas, ós rud é nach bhfuil sé ceaptha le reachtas AE cumhachtaí ar bith a thabhairt don Choimisiún lena bhféadfadh sé diúltú d'fhormheas an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus na gclár bunaithe amháin ar aon chineál neamh chomhlíonadh an chóid iompair Eorpaigh, a ghlactar i gcomhréir le hAirteagal 5(3);

  the delegated act laying down a European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3), will under no circumstances and neither directly nor indirectly have any retroactive effect, especially concerning the approval procedure of the Partnership Agreement and the programmes, since it is not the intention of the EU legislature to confer any powers on the Commission to the effect that it could reject the approval of the Partnership Agreement and programmes solely and exclusively based on any kind of non-compliance with the European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3);

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 634. #657650

  Má mheasann an Coimisiún, tar éis dhul in éag na tréimhse dhá mhí dá dtagraítear i bpointe (b)) den chéad fhomhír de mhír 2nár comhlíonadh na coinníollacha maidir le mír 1 a chur i bhfeidhm, déanfaidh sé cinneadh, gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 229(2) nó (3) a chur i bhfeidhm, lena ndearbhófar go bhfuil feidhm ag Airteagal 101(1) CFAE maidir leis an gcomhaontú, leis an gcinneadh nó leis an gcleachtas comhbheartaithe a bheidh i gceist.

  If, following the expiry of the two-month period referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 2, the Commission finds that the conditions for applying paragraph 1 have not been met, it shall, without applying the procedure referred to in Article 229(2) or (3), take a decision declaring that Article 101(1) TFEU applies to the agreement, decision or concerted practice in question.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 635. #662544

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear an cheist faoi bhráid an Chomhchoiste, a bunaíodh leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise dá ngairtear an 'Comhaontú' anseo feasta, chun na bearta dá bhforáiltear in Airteagail 22, 24, 24a agus 26 den Chomhaontú a dhéanamh.

  The Commission may decide to refer to the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation, hereinafter referred to as the 'Agreement', for the purpose of taking the measures provided for in Articles 22, 24, 24a and 26 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 636. #662566

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear an cheist faoi bhráid an Chomhchoiste, a bunaíodh leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainne dá ngairtear an 'Comhaontú' anseo feasta, chun na bearta dá bhforáiltear in Airteagail 23, 25, 25a agus 27 den Chomhaontú a dhéanamh.

  The Commission may decide to refer to the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland, hereinafter referred to as the 'Agreement', for the purpose of taking the measures provided for in Articles 23, 25, 25a and 27 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 637. #662572

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear an cheist faoi bhráid an Chomhchoiste, a bunaíodh leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua, dá ngairtear an 'Comhaontú' anseo feasta, chun na bearta dá bhforáiltear in Airteagail 22, 24, 24a agus 26 den Chomhaontú a dhéanamh.

  The Commission may decide to refer to the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway, hereinafter referred to as the 'Agreement', for the purpose of taking the measures provided for in Articles 22, 24, 24a and 26 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 638. #664699

  Laistigh de thrí mhí ó dháta an fhógra chuig an mBallstát maidir leis an gcinneadh chun OP II a ghlacadh, déanfaidh an Ballstát coiste a chur ar bun nó a cheapadh, i gcomhréir le creat institiúideach, dlíthiúil agus airgeadais an Bhallstáit lena mbaineann, chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir, i gcomhaontú leis an údarás bainistíochta.

  Within three months of the date of notification to the Member State of the decision adopting an OP II, the Member State shall set up or appoint a committee, in accordance with the institutional, legal and financial framework of the Member State concerned to monitor the implementation of the programme, in agreement with the managing authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 639. #666525

  tíortha is sínitheoirí leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 Ghrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin [11], gan an Afraic Theas a áireamh;

  countries that are signatories to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 [11], excluding South Africa;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 640. #673124

  Chuige sin, aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha a dhéanfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)(20)agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le baill foirne na Gníomhaireachta agus na saineolaithe náisiúnta ar iasacht trí úsáid a bhaint as an gcinneadh múnla atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  To that end, the Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF)(20)and shall issue the appropriate provisions to the staff of the Agency and to seconded national experts using the model decision in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 641. #673149

  Déanfar rannpháirtíocht den sórt sin agus coinníollacha maidir léi a bhunú i gcomhaontú idir an tAontas agus an tríú tír sin nó an eagraíocht idirnáisiúnta sin, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Such participation and the conditions therefor shall be established in an agreement between the Union and that third country or international organisation, in accordance with the procedure laid down in Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 642. #674325

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(18), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, Pointe A agus Pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(19).

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen(18)which fall within the area referred to in Article 1, Points A and B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU(19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 643. #674622

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 644. #676127

  An 19 Feabhra 2013, shínigh na tíortha seo a leanas an Comhaontú maidir le Cúirt Aontaithe na bPaitinní [3] (‘Comhaontú CAP’): Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, ArdDiúcacht Lucsamburg, an Ungáir, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

  On 19 February 2013, the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand-Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed the Agreement on a Unified Patent Court [3] (the ‘UPC Agreement’).

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 645. #677618

  Ba cheart leas a bhaint as cistiú chun déileáil leis na géarchéimeanna sin trí tharraingt, mar shampla, ar an ionstraim sholúbthachta, i gcomhréir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais [4].

  Funding in order to cope with such crises should be mobilised by, for example, drawing on the flexibility instrument, in accordance with the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle

 646. #680511

  tagraíonn “a cheanglaítear le dlí an Aontais” do chóir i gcás nár fhéad an Ballstát lena mbaineann an sárú líomhnaithe ar an gcomhaontú a sheachaint ach amháin trí neamhaird a thabhairt ar oibleagáid faoi dhlí an Aontais amhail i gcás nach bhfuil lánrogha ná corrlach breithmheasa aige maidir leis an toradh atá le baint amach.

  ‘required by Union law’ refers to treatment where the Member State concerned could only have avoided the alleged breach of the agreement by disregarding an obligation under Union law such as where it has no discretion or margin of appreciation as to the result to be achieved.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 647. #684250

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear an cheist faoi bhráid an Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainne (“an Comhaontú”), chun na bearta dá bhforáiltear in Airteagail 23, 25, 25a agus Airteagal 27 den Chomhaontú a dhéanamh.

  The Commission may decide to refer to the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (‘the Agreement’), for the purpose of taking the measures provided for in Articles 23, 25, 25a and 27 of the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 

 648. #684254

  I gcás cleachtais a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, an bhfuil an cleachtas ag luí leis an gComhaontú.

  In the case of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 24 of the Agreement, the Commission, after examining the case on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide whether such practice is compatible with the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 

 649. #684256

  I gcás cleachtais lena bhféadfaí bearta cosanta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 24 den Chomhaontú, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, cinneadh an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú.

  In the case of a practice that may cause safeguard measures to be applied to the Union on the basis of Article 24 of the Agreement, the Commission, after examining the case, shall decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 

 650. #687657

  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear an cheist faoi bhráid an Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua (“an Comhaontú”), chun na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 22, Airteagal 24, Airteagal 24a agus Airteagal 26 den Chomhaontú a dhéanamh.

  The Commission may decide to refer to the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway (‘the Agreement’), for the purpose of taking the measures provided for in Articles 22, 24, 24a and 26 of the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 

 651. #687661

  I gcás cleachtas a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 23 den Chomhaontú ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, an bhfuil an cleachtas ag luí leis an gComhaontú.

  In the case of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 23 of the Agreement, the Commission, after examining the case on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide whether such practice is compatible with the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 

 652. #687663

  I gcás cleachtas lena bhféadfaí bearta cosanta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 23 den Chomhaontú, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú.

  In the case of a practice that may cause safeguard measures to be applied to the Union on the basis of Article 23 of the Agreement, the Commission, after examining the case, shall decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 

 653. #690609

  Ba cheartgo mbeadh Europol in ann sonraí pearsanta a aistriú chuig údarás trí tíre nóchuig eagraíocht idirnáisiúnta ar bhonn chinnidh ón gCoimisiún ina fhaighteargo n-áirithíonn an tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta atá i gceist leibhéaldóthanach de chosaint sonraí, nó in éagmais chinneadh leordhóthanachta,comhaontú idirnáisiúnta arna dtabhairt chun críche ag an Aontas de bhunAirteagail 218 den Chonradh, nó comhaontú comhair arna thabhairt chun crícheidir Europol agus an tríú tír sin roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Europol should be able to transfer personal datato an authority of a third country or an international organisation on thebasis of a Commission decision finding that the country or internationalorganisation in question ensures an adequate level of data protection, or, in the absence of an adequacy decision, an international agreement concluded by the Union pursuant toArticle 218 of the Treaty, or a cooperation agreementconcluded between Europol and this third country prior to the entry into forceof this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 654. #693082

  Tá an tAontas, chomh maith leis an mBulgáir, leis an nGréig, leis an Spáinn, leis an bhFrainc, leis an gCróit, leis an Iodáil, leis an gCipir, le Málta, leis an Rómáin agus leis an tSlóivéin, ina bpáirtithe conarthacha i gComhaontú CIGM.

  The Union, as well as Bulgaria, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Malta, Romania and Slovenia are contracting parties to the GFCM Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 655. #693636

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [10] a éascú, aontóidh CEPOL, idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig 2016 do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [11] agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile CEPOL agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aige.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and any other illegal activity under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [10], between 1 July and 31 December 2016 CEPOL shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [11] and shall adopt appropriate provisions applicable to all employees of CEPOL using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 656. #693671

  Na socruithe riachtanacha i dtaca leis an gcóiríocht atá le soláthar do CEPOL san Ungáir agus na saoráidí atá le cur ar fáil ag an mBallstát sin i dteannta na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát aíochta maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann CEPOL agus le daoine dá dteaghlaigh, leagfar síos iad i gComhaontú maidir le Ceanncheathrú idir CEPOL agus an Ungáir, arna thabhairt i gcrích tar éis formheas a fháil ón mBord Bainistíochta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for CEPOL in Hungary and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in the host Member State to the Executive Director, members of the Management Board, CEPOL staff and members of their families, shall be laid down in a Headquarters Agreement between CEPOL and Hungary concluded after obtaining the approval of the Management Board.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 657. #695253

  Bhí feidhm ag Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin [4] (“an Comhaontú Eatramhach”) go dtí an 31 Bealtaine 2015 agus tá feidhm ag an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais ón 1 Meitheamh 2015 ar aghaidh.

  An Interim Agreement on trade and trade-related matters with Bosnia and Herzegovina [4] (‘the Interim Agreement’) applied until 31 May 2015 and the Stabilisation and Association Agreement applies from 1 June 2015 onwards.

  Rialachán (AE) 2015/2423 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin

 658. #695254

  Go dtí seo, áfach, níor aontaigh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin na lamháltais trádála arna ndeonú faoin gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a oiriúnú chun an trádáil traidisiúnta tosaíochta idir an Chróit agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin faoi Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa a chur san áireamh.

  However, Bosnia and Herzegovina has not yet accepted to adapt trade concessions granted under the Stabilisation and Association Agreement in order to take into account the preferential traditional trade between Croatia and Bosnia and Herzegovina under the Central European Free Trade Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2423 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin

 659. #695276

  I gcás nach mbeidh an comhaontú maidir le hoiriúnú dá dtagraítear i mír 1 ach sínithe agus curtha i bhfeidhm go sealadach an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 arís maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin ón dáta a síneofar an comhaontú sin agus a gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é.

  In the event that the agreement on an adaptation referred to in paragraph 1 is signed and applied provisionally only on or after 1 January 2016, Regulation (EC) No 1215/2009 shall be applicable again with regard to Bosnia and Herzegovina from the date on which such agreement is signed and applied provisionally.

  Rialachán (AE) 2015/2423 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin

 660. #696425

  Chun comhrac na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, aontóidh an Oifig do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 i ndáil le himscrúduithe inmheánacha ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus glacfaidh sí na forálacha cuí is infheidhme d'fhostaithe uile na hOifige agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, the Office shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF), and adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Office using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 661. #696586

  Diúltóidh an Oifig don iarraidh ar thiontú freisin i gcás nár comhlíonadh na coinníollacha chun an Ballstát is páirtí i bPrótacal Mhaidrid nó i gComhaontú Mhaidrid a ainmniú ar an dáta ar ainmníodh an tAontas ná ar an dáta a fuarthas an t-iarratas ar thiontú araon nó, de bhun na habairte deireanaí d'Airteagal 113 (1), ar an dáta a mheasfar é a bheith faighte ag an Oifig.

  The Office shall also reject the request for conversion where the conditions to designate the Member State which is a party to the Madrid Protocol or to the Madrid Agreement were fulfilled neither on the date of the designation of the Union nor on the date on which the application for conversion was received or, pursuant to the last sentence of Article 113(1), is deemed to have been received by the Office.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 662. #697117

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus gluaiseacht daoine, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle agus le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decisions 2011/349/EU and 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 663. #697171

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 664. #697172

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 665. #697211

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/349/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/349/EU,

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 666. #697245

  Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla agus leis an gcomhar póilíneachta (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1).

  Council Decision 2011/349/EU of 7 March 2011 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating in particular to judicial cooperation in criminal matters and police cooperation (OJ L 160, 18.6.2011, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 667. #697542

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [17], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [18].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [17] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [18].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 668. #698035

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 669. #698483

  Tugadh na caibidlíochtaí sin chun críche agus síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [2] (“an Comhaontú”) an 27 Meitheamh 2014 agus cuireadh i bhfeidhm é go sealadach ón 1 Meán Fómhair 2014 i leith.

  Those negotiations have been concluded and the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [2] (‘the Agreement’) was signed on 27 June 2014 and has been provisionally applied since 1 September 2014.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 670. #698623

  Ar mhórfhorais phráinne a bhfuil údar cuí leo, a bhaineann le méid allmhairí de chatagóir amháin táirgí nó níos mó a shroicheann méid allmhairí an méid atá sonraithe in Iarscríbhinn XV-C a ghabhann leis an gComhaontú in aon bhliain ar leith ag tosú an 1 Eanáir, agus murar thug Poblacht na Moldóive údar maith leis, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(5) den Rialachán seo.

  On duly justified imperative grounds of urgency, related to the import volume of one or more categories of products that reach the volume indicated in Annex XV-C to the Agreement in any given year starting on 1 January, and unless it has received a sound justification from the Republic of Moldova, the Commission shall adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 13(5) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 671. #698626

  Sula dtéann an tréimhse sé mhí sin in éag agus ar mhórfhorais phráinne chuí-réasúnaithe a bhaineann le dleachtanna fabhracha a chur ar fionraí, féadfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(5) chun gur féidir an fionraí sealadach ar an dleacht fhabhrach a chur i leataobh, má tá sé sásta gur de thoradh athrú ar leibhéal na táirgeachta agus ar acmhainn onnmhairithe Phoblacht na Moldóive don táirge nó do na táirgí lena mbaineann, gur dá thoradh sin méid na catagóire ábhartha de tháirgí allmhairithe de bhreis ar an méid dá dtagraítear in Iarscríbhinn XV-C a ghabhann leis an gComhaontú.

  Before the expiry of that 6-month period and on duly justified imperative grounds of urgency relating to the suspension of the preferential duties, the Commission may adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 13(5) in order to lift the temporary suspension of the preferential duty if it is satisfied that the volume of the relevant category of products imported in excess of the volume referred to in Annex XV-C to the Agreement results from a change in the level of production and export capacity of the Republic of Moldova for the product or products concerned.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 672. #698687

  Ar mhórfhorais práinne a bhfuil údar cuí leo, a bhaineann le méid allmhairí de chatagóir amháin táirgí nó níos mó a shroicheann an méid atá sonraithe in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú, in aon bhliain ar leith a thosaíonn an 1 Eanáir, agus mura bhfuil údar maith tugtha ina leith ag an tSeoirsia, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 3(2) den Rialachán seo.

  On duly justified imperative grounds of urgency, relating to the import volume of one or more categories of products that reach the volume indicated in Annex II-C to the Agreement in any given year starting on 1 January, and unless it has received a sound justification from Georgia, the Commission shall adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 3(2) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 673. #698690

  Sula dtéann an tréimhse sé mhí sin in éag agus ar mhórfhorais phráinne a bhfuil údar cuí leo a bhaineann le dleachtanna fabhracha a chur ar fionraí, féadfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme is infheidhme láithreach a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 3(2) den Rialachán seo chun deireadh a chur leis an bhfionraíocht shealadach ar an dleacht fhabhrach, má tá sé sásta gur de thoradh athrú i leibhéal táirgeachta agus acmhainn onnmhairiúcháin na Seoirsia don táirge nó do na táirgí lena mbaineann an méid den chatagóir ábhartha táirgí a allmhairítear sa bhreis ar an méid dá dtagraítear in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú.

  Before the expiry of that six-month period and on duly justified imperative grounds of urgency relating to the suspension of the preferential duties, the Commission may adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 3(2) of this Regulation in order to lift the temporary suspension of the preferential duty if it is satisfied that the volume of the relevant category of products imported in excess of the volume referred to in Annex II-C to the Agreement results from a change in the level of production and export capacity of Georgia for the product or products concerned.

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 674. #709460

  Ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a aistriú chuig údarás de chuid tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta ar bhonn chinnidh ón gCoimisiún ina bhfaightear go n-áirithíonn an tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta atá i gceist leibhéal dóthanach de chosaint sonraí (“cinneadh leordhóthanachta”), nó in éagmais chinneadh leordhóthanachta, comhaontú idirnáisiúnta a thugann an tAontas chun críche de bhun Airteagal 218 CFAE, nó comhaontú comhair, lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta a thugtar chun críche idir Europol agus an tríú tír sin roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Europol should be able to transfer personal data to an authority of a third country or an international organisation on the basis of a Commission decision finding that the country or international organisation in question ensures an adequate level of data protection (‘adequacy decision’), or, in the absence of an adequacy decision, an international agreement concluded by the Union pursuant to Article 218 TFEU, or a cooperation agreement allowing for the exchange of personal data concluded between Europol and the third country prior to the entry into force of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 675. #709911

  Maidir le pointe (a) agus le pointe (b) de mhír 5 den Airteagal seo, mura bhfuil an páirtí príobháideach lena mbaineann bunaithe laistigh den Aontas nó i dtír a bhfuil comhaontú comhair ag Europol léi lena gceadófar malartú sonraí pearsanta, nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas léi de bhun Airteagal 218 CFAE nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i pointe (a) d'Airteagal 25(1) den Rialachán seo, ní dhéanfar an t-aistriú a údarú ach amháin i gcás inar fíor an méid seo a leanas maidir leis an aistriú:

  With regard to points (a) and (b) of paragraph 5 of this Article, if the private party concerned is not established within the Union or in a country with which Europol has a cooperation agreement allowing for the exchange of personal data, with which the Union has concluded an international agreement pursuant to Article 218 TFEU or which is the subject of an adequacy decision as referred to in point (a) of Article 25(1) of this Regulation, the transfer shall only be authorised if the transfer is:

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 676. #710265

  Beidh rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis rúnaicmithe AE arna próiseáil ag nó trí Europol comhchuí leis an gComhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a bhaineann le nithe seachas na nithe i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus maidir le láimhseáil Pharlaimint na hEorpa ar an bhfaisnéis sin [24], agus comhlíonfaidh an rochtain sin na rialacha dá dtagraítear in Airteagal 67(2) den Rialachán seo.

  Access by the European Parliament to EU classified information processed by or through Europol shall be consistent with the Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and the handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy [24], and shall comply with the rules referred to in Article 67(2) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 677. #710380

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, aontóidh Europol, faoin 30 Deireadh Fómhair 2017, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [27] agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile Europol, agus úsáid á baint aici as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gcomhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and any other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, Europol shall, by 30 October 2017, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [27] and shall adopt appropriate provisions applicable to all employees of Europol, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 678. #711580

  Chun gur fusa comhrac i gcoinne na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile faoi Rialachán (CE) Uimh 1073/1999 aontóidh an Ghníomhaireacht faoin 16 Nollaig 2016 do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 i ndáil le himscrúduithe inmheánacha ag OLAF agus glacfaidh sí na forálacha cuí atá infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta agus úsáid á baint as an teimpléad atá leagtha amach san Iarscríbhinn leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999, the Agency shall by 16 December 2016 accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF and adopt the appropriate provisions applicable to all employees of the Agency, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 679. #711674

  Na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Ghníomhaireacht sa Bhallstát aíochta agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na Gníomhaireachta agus le baill dá dteaghlaigh, i gcás nach bhfuil siad i bhfeidhm go fóill nó nach bhfuil foráil déanta ina dtaobh i gcomhaontú i scríbhinn, déanfar comhaontú idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát aíochta i ndáil leis na heilimintí seo ar fad a thabhairt i gcrích, i gcomhréir le dlíchóras an Bhallstáit aíochta, agus a luaithe a gheofar formheas ón mBord Bainistíochta tráth nach déanaí ná an 16 Meitheamh 2017.

  Where the necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Agency staff and members of their families are not yet in place or not yet provided for in a written agreement, an agreement between the Agency and the host Member State on all these elements shall be concluded, in accordance with the legal order of the host Member State, and after the approval of the Management Board, no later than 16 June 2017.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 680. #719803

  Ach comhaontuithe nó conarthaí a thabharfaidh duine nó gnóthas i gcrích le triú Stát, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thríú Stát, idir an 25 Márta 1957 agus an 1 Eanáir 1958 nó, i gcás Stáit aontacha, idir dáta na hionstraime aontachais a shíniú agus dáta a n-aontachais, ní bhainfear leas astu chun gan an Conradh seo a chur i ngníomh más rud é, i dtuairim Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ag rialú di ar iarratas ón gCoimisiún, gur chun éalú a bheith aige ó fhorálacha an Chonartha seo cúis amháin de na cúiseanna cinntitheacha a bhí ag ceachtar páirtí leis an gcomhaontú nó an conradh a thabhairt i gcrích.

  Agreements or contracts concluded between 25 March 1957 and 1 January 1958 or, for acceding States, between the signature of the instrument of accession and the date of their accession, by a person or an undertaking with a third State, an international organisation or a national of a third State shall not, however, be invoked as grounds for failure to implement this Treaty if, in the opinion of the Court of Justice of the European Union, ruling on an application from the Commission, one of the decisive reasons on the part of either of the parties in concluding the agreement or contract was an intention to evade the provisions of this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 681. #724705

  Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.

  The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 682. #725136

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [20], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [21].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [20] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [21].

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 683. #725920

  Na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a bheidh le cur ar fáil don Ghníomhaireacht sa Bhallstát ina bhfuil suí na Gníomhaireachta agus maidir leis na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme maidir leis an stiúrthóir feidhmiúcháin, an leas-stiúrthóir feidhmiúcháin, baill an bhoird bhainistíochta, foireann na Gníomhaireachta agus le baill dá dteaghlach sa Bhallstát sin, leagfar síos iad i gcomhaontú ceanncheathrún idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát sin ina bhfuil suí na Gníomhaireachta.

  The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the Member State in which the Agency has its seat and the facilities to be made available by that Member State, as well as the specific rules applicable to the executive director, the deputy executive director, the members of the management board, the staff of the Agency and members of their families in that Member State shall be laid down in a headquarters agreement between the Agency and the Member State in which the Agency has its seat.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 684. #726217

  Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (OLAF) agus glacfaidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aici.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall adopt, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 685. #726281

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 686. #730427

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 687. #733355

  más rud é nach bhfuil comhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí tugtha i gcrích ag onnmhaireoir táirgí íocshláinte leis an dáileoir nó leis an úsáideoir deiridh á cheangal, faoi réir pionóis athchomhairligh chonarthaigh de rogha, ar an dáileoir nó ar an úsáideoir deiridh más é a thug an comhaontú i gcrích, réamhúdarú a fháil ón onnmhaireoir le haghaidh

  the exporter of medicinal products has not concluded a legally binding agreement with the distributor or end-user requiring, preferably subject to a dissuasive contractual penalty, the distributor or, if the agreement was concluded by the end-user, the end-user to obtain prior authorisation from the exporter for

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 688. #737871

  I gcás cleachtas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis don Chosaiv bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 75 den Chomhaontú, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by Kosovo on the basis of Article 75 of the Agreement, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

 689. #737922

  Ba cheart, go háirithe, a chuimsiú leis an laghdú sin ar an gcomhar méadú suntasach ar ráta diúltaithe na n-iarratas ar athligean isteach, lena n-áirítear do náisiúnaigh tríú tír a rinne idirthuras tríd an tríú tír lena mbaineann, i gcás ina ndéantar foráil maidir le hoibleagáid um athligean isteach den sórt sin i gcomhaontú um athligean isteach a tugadh i gcrích idir an tAontas nó Ballstát agus an tríú tír sin.

  That decrease in cooperation should cover a substantial increase in the refusal rate of readmission applications, including for third-country nationals having transited through the third country concerned, where a readmission agreement concluded between the Union or a Member State and that third country provides for such a readmission obligation.

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 690. #737945

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 691. #737955

  laghdú ar an gcomhar leis an tríú tír sin maidir le hathligean isteach, arna fhíorú le sonraí leordhóthanacha, go háirithe méadú suntasach a bheith tagtha ar ráta diúltaithe na n-iarratas ar athligean isteach a chuir an Ballstát faoi bhráid an tríú tír sin, ar iarratais iad a bhaineann le náisiúnaigh den tríú tír sin nó, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh i gcomhaontú um athligean isteach a tugadh i gcrích idir an tAontas nó an Ballstát sin agus an tríú tír sin, le náisiúnaigh tríú tír a rinne idirthuras tríd an tríú tír sin;

  a decrease in cooperation on readmission with that third country, substantiated by adequate data, in particular a substantial increase in the refusal rate of readmission applications submitted by the Member State to that third country for its own nationals or, where a readmission agreement concluded between the Union or that Member State and that third country so provides, for third-country nationals having transited through that third country;

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 692. #738038

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 693. #738063

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen, a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle,

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU,

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 694. #738085

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 695. #738141

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 696. #738216

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 697. #738233

  An 11 Samhain 2016, síníodh an Prótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, le haontachas Eacuadór a chur san áireamh [3] (an “Prótacal Aontachais”) agus cuirfear i bhfeidhm é go sealadach i gcomhréir le hAirteagal 27(4) de ón 1 Eanáir 2017.

  The Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [3] (the ‘Protocol of Accession’) was signed on 11 November 2016 and is being applied provisionally in accordance with Article 27(4) thereof since 1 January 2017.

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 698. #738293

  Má fhaightear go ndearnadh meath tromchúiseach ar staid an mhargaidh nó ar an staid maidir le tairgeoirí bananaí chuig an Aontas, féadfar féachaint ar shíneadh a chur le tréimhse bailíochta an tsásra le toiliú na bpáirtithe leis an gComhaontú.

  If a serious deterioration in the state of the market or the situation of Union banana producers is found to have occurred, an extension in the period of validity of the mechanism may be considered with the agreement of the parties to the Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 699. #742606

  I gcásanna ina gcuireann monaróir deireadh lena chonradh le comhlacht dá dtugtar fógra agus ina dtéann sé i mbun conartha le comhlacht eile dá dtugtar fógra maidir leis an measúnú comhréireachta ar an bhfeiste chéanna, déanfar socruithe mionsonraithe le haghaidh athrú an chomhlachta dá dtugtar fógra a shainiú go follasach i gcomhaontú idir an monaróir, an comhlacht inteachta dá dtugtar fógra, i gcás inarb indéanta, agus an comhlacht imeachta dá dtugtar fógra.

  In cases where a manufacturer terminates its contract with a notified body and enters into a contract with another notified body in respect of the conformity assessment of the same device, the detailed arrangements for the change of notified body shall be clearly defined in an agreement between the manufacturer, the incoming notified body and, where practicable the outgoing notified body.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 700. #746340

  I gcásanna ina gcuireann monaróir deireadh lena chonradh le comhlacht dá dtugtar fógra agus ina dtéann sé i mbun conradh le comhlacht eile dá dtugtar fógra maidir leis an measúnú comhréireachta ar an bhfeiste chéanna, déanfar socruithe mionsonraithe athrú an chomhlachta dá dtugtar fógra a shainiú go follasach i gcomhaontú idir an monaróir, an comhlacht inteachta dá dtugtar fógra agus, i gcás inarb indéanta, an comhlacht imeachta dá dtugtar fógra.

  In cases where a manufacturer terminates its contract with a notified body and enters into a contract with another notified body in respect of the conformity assessment of the same device, the detailed arrangements for the change of notified body shall be clearly defined in an agreement between the manufacturer, the incoming notified body and, where practicable the outgoing notified body.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 701. #749369

  “Iarrfaidh Ballstát an t-aistriú dá dtagraítear i mír 1 do bhliain féilire faoin 31 Eanáir den bhliain ina ndéanfar an t-aistriú. Beidh togra maidir le leasú a dhéanamh ar an gclár nó ar na cláir óna ndéanfar an t-aistriú ag gabháil leis an iarraidh. Déanfar leasuithe comhfhreagracha ar an gComhaontú Comhpháirtíochta i gcomhréir le hAirteagal 30(2) lena leagfar amach an méid iomlán a aistreofar gach bliain chuig an gCoimisiún.”;

  ‘A Member State shall request the transfer referred to in paragraph 1 for a calendar year by 31 January of the year in which a transfer is to be made. The request shall be accompanied by a proposal to amend the programme or programmes from which the transfer will be made. Corresponding amendments shall be made to the Partnership Agreement in accordance with Article 30(2) which shall set out the total amount transferred each year to the Commission.’;

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 702. #749652

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [9], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10],

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9], which fall within the area referred to in Article 1, point B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10],

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 703. #749674

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 704. #751778

  Chun comhrac na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [25], aontóidh an Oifig do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 i ndáil le himscrúduithe inmheánacha agOLAF, agus glacfaidh sí na forálacha cuí is infheidhme d'fhostaithe uile na hOifige agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [25], the Office shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF, and adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Office using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 705. #751986

  Diúltóidh an Oifig don iarraidh ar thiontú freisin i gcás nár comhlíonadh na coinníollacha chun an Ballstát is páirtí i bPrótacal Mhaidrid nó i gComhaontú Mhaidrid a ainmniú ar an dáta ar ainmníodh an tAontas ná ar an dáta a fuarthas an t-iarratas ar thiontú araon nó, de bhun na habairte deireanaí d'Airteagal 140(1), ar an dáta a mheasfar é a bheith faighte ag an Oifig.

  The Office shall also reject the request for conversion where the conditions to designate the Member State which is a party to the Madrid Protocol or to the Madrid Agreement were fulfilled neither on the date of the designation of the Union nor on the date on which the application for conversion was received or, pursuant to the last sentence of Article 140(1), is deemed to have been received by the Office.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 706. #756185

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [9], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9], which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [10].

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 707. #756213

  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle an 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

  Council Decision 2011/350/EU of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons (OJ L 160, 18.6.2011, p. 19).

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 708. #977929

  (c) cuirfidh an tAire an t-achomharc fá bhráid pé duine ar a gcomhaontóidh an t-iarratasóir agus an tAire nó, cheal comhaontuithe, fá bhráid eadránaí oifigiúil chun críocha an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, agus déanfaidh an duine a gcuirfear an t-achomharc fána bhráid amhlaidh tuarascáil ina thaobh do thabhairt don Aire agus cóip den tuarascáil do chur chun an iarratasóra,

  ( c ) the appeal shall be referred by the Minister to such person as may be agreed upon by the applicant and the Minister or, in default of agreement, to an official arbitrator for the purposes of the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, and the person to whom the appeal is so referred shall report on the matter to the Minister and shall send a copy of the report to the applicant,

  Uimhir 2 de 1945: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1945

 709. #994678

  (a) go mbeidh i gcomhaontú nó gealltanas chun gabháltas nó mír talún a cheannach ó Choimisiún na Talún, arna dhéanamh roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis, coinníoll trína mbeidh aontaithe ag an gceannaitheoir gan an gabháltas nó an mhír talún ná aon chuid de a fho-ligean ná a scaoileadh as a sheilbh go dtí go mbeidh an gabháltas nó an mhír dílsithe ann, agus

  ( a ) an agreement or undertaking to purchase a holding or parcel of land from the Land Commission, whether entered into before, on or after the operative date, contains a condition whereby the purchaser agrees not to sublet or part with possession of the holding or parcel or any part thereof until the holding or parcel is vested in him, and

  Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946

 710. #994686

  —Más rud é go mbeidh i gcomhaontú nó gealltanas chun gabháltas nó mír talún a cheannach ó Choimisiún na Talún, arna dhéanamh roimh an dáta feidhme nó air nó dá éis, coinníoll trína mbeidh aontaithe ag an gceannaitheoir an gabháltas nó an mhír a oibriú do réir modhanna cearta feirmeoireachta chun sástachta Choimisiún na Talún, beidh deimhniú faoi chomhshéala Choimisiún na Talún á dheimhniú nár oibrigh an ceannaitheoir an gabháltas nó an mhír amhlaidh ina fhianaise prima facie chun gach críche ar an bhfíoras a bheas deimhnithe amhlaidh.

  —Where an agreement or undertaking to purchase a holding or parcel of land from the Land Commission, whether entered into before, on or after the operative date, contains a condition whereby the purchaser agrees to work the holding or parcel in accordance with proper methods of husbandry to the satisfaction of the Land Commission, a certificate under the common seal of the Land Commission certifying that the purchaser has not so worked the holding or parcel shall be prima facie evidence for all purposes of the fact so certified.

  Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946

 711. #997268

  praghas fostcheannaigh. ciallaíonn an abairt “praghas fost-cheannaigh” an tsuim iomlán is iníoctha ag an bhfostóir faoi chomhaontú fost-cheannaigh ionnas go gcríochnófar ceannach na n-earraí lena mbaineann an comhaontú, gan aon tsuim a áireamh is iníoctha mar phionós nó mar chúiteamh nó airgead damáiste mar gheall ar an gcomhaontú a bhriseadh;

  the expression "hire-purchase price" means the total sum payable by the hirer under a hire-purchase agreement in order to complete the purchase of the goods to which the agreement relates, exclusive of any sum payable as a penalty or as compensation or damages for a breach of the agreement;

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 712. #997298

  (2) Ní bheidh únaer i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhaontú fost-cheannaigh ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis ná ar aon cheart chun na hearraí a aisghabháil ón bhfostóir, agus ní bheidh aon urrús a thug an fostóir i leith airgid is iníoctha faoin gcomhaontú fost-cheannaigh, nó a thug ráthaitheoir i leith airgid is iníoctha faoi chonradh ráthaíochta den tsórt réamhráite, infhorfheidhmithe i gcoinne an fhostóra nó an ráthaitheora ag aon tsealbhóir ar an urrús sin, mura mbeifear tar éis an ceanglas a sonraítear sa bhfo-alt sin roimhe seo a chomhlíonadh, agus mura rud é—

  (2) An owner shall not be entitled to enforce a hire-purchase agreement or any contract of guarantee relating thereto or any right to recover the goods from the hirer, and no security given by the hirer in respect of money payable under the hire-purchase agreement or given by a guarantor in respect of money payable under such a contract of guarantee as aforesaid shall be enforceable against the hirer or guarantor by any holder thereof, unless the requirement specified in the foregoing subsection has been complied with, and—

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 713. #997302

  (b) go luafar sa nóta nó sa mheabhrachán praghas fostcheannaigh agus phraghas réidh-airgid na n-earraí lena mbaineann an comhaontú agus méid gach tráthchoda ina mbeidh an praghas fost-cheannaigh le n-íoc agus an dáta, nó modh cinnte an dáta, ar a mbeidh gach tráthchuid iníoctha, agus go mbeidh ann liost de na hearraí lena mbaineann an comhaontú is leor chun iad a aithint, agus

  ( b ) the note or memorandum contains a statement of the hire-purchase price and of the cash price of the goods to which the agreement relates and of the amount of each of the instalments by which the hire-purchase price is to be paid and of the date, or the mode of determining the date, upon which each instalment is payable, and contains a list of the goods to which the agreement relates sufficient to identify them, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 714. #997324

  (b) go luafar sa nóta nó sa mheabhrachán praghas ceannaigh iomlán agus praghas réidh-airgid na n-earraí lena mbaineann an comhaontú agus méid gach tráthchoda ina mbeidh an praghas ceannaigh iomlán le n-íoc agus an dáta, nó modh cinnte an dáta, ar a mbeidh gach tráthchuid iníoctha, agus go mbeidh ann liost de na hearraí lena mbaineann an comhaontú is leor chun iad a aithint, agus

  ( b ) the note or memorandum contains a statement of the total purchase price and of the cash price of the goods to which the agreement relates and of the amount of each of the instalments by which the total purchase price is to be paid and of the date, or the mode of determining the date, upon which each instalment is payable, and contains a list of the goods to which the agreement relates sufficient to identify them, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 715. #997346

  (b) trína ndéanfar eisiadh nó srianadh ar an gceart a bheirtear d'fhostóir leis an Acht seo chun deireadh a chur leis an gcomhaontú fost-cheannaigh, nó trína ndéanfar aon dliteanas i dteannta an dliteanais a forchuirtear leis an Acht seo a fhorchur ar fhostóir de bhíthin é d'fhorceannadh an chomhaontuithe fhost-cheannaigh faoin Acht seo, nó

  ( b ) whereby the right conferred on a hirer by this Act to determine the hire-purchase agreement is excluded or restricted, or whereby any liability in addition to the liability imposed by this Act is imposed on a hirer by reason of the termination of the hire-purchase agreement by him under this Act, or

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 716. #997368

  (a) ní bheidh duine ar bith i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar an gcomhaontú i gcoinne an fhostóra nó an cheannaitheora, ná ar aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis an gcomhaontú, agus, i gcás comhaontuithe fost-cheannaigh, ní bheidh an t-únaer i dteideal forfheidhmiú a dhéanamh ar aon cheart chun na hearraí a aisghabháil ón bhfostóir, agus

  ( a ) no person shall be entitled to enforce the agreement against the hirer or buyer or to enforce any contract of guarantee relating to the agreement, and, in the case of a hire-purchase agreement, the owner shall not be entitled to enforce any right to recover the goods from the hirer, and

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 717. #997370

  (b) ní bheidh aon urrús a thug an fostóir nó an ceannaitheoir i leith airgid is iníoctha faoin gcomhaontú nó a thug ráthaitheoir i leith airgid is iníoctha faoi chonradh ráthaíochta den tsórt sin adúradh infhorfheidhmithe i gcoinne an fhostóra nó an cheannaitheora ná i gcoinne an ráthaitheora ag aon tsealbhóir air,

  ( b ) no security given by the hirer or buyer in respect of money payable under the agreement or given by a guarantor in respect of money payable under such a contract of guarantee as aforesaid shall be enforceable against the hirer or buyer or the guarantor by any holder thereof,

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 718. #997422

  —(1) Más rud é, in aon chás lena mbainfidh an mhír dheiridh sin roimhe seo, go dtosnóidh únaer aicsean chun forfheidhmiú a dhéanamh ar cheart chun seilbh ar na hearraí a aisghabháil ó fhostóir tar éis an tríú cuid den phraghas fost-cheannaigh a bheith íoctha nó tairgthe mar adúradh, ní dhéanfaidh an t-únaer éinní tar éis an t-aicsean a thosnú chun íoc aon tsuime a fhorfheidhmiú a bheas dlite faoin gcomhaontú fost-cheannaigh, nó faoi aon chonradh ráthaíochta a bhainfeas leis sin, ach amháin tríd an tsuim a éileamh san aicsean.

  —(1) Where, in any case to which the last foregoing section applies, an owner commences an action to enforce a right to recover possession of the goods from a hirer after one-third of the hire-purchase price has been paid or tendered as aforesaid, the owner shall not take any step after the action has been commenced to enforce payment of any sum due under the hire-purchase agreement, or under any contract of guarantee relating thereto, except by claiming the sum in the action.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 719. #997484

  (b) i gcás ina gcuirfidh an Chúirt ar athló oibriú orduithe i gcóir sain-sheachadadh na n-earraí don únaer, ní bhreithneoidh sí an t-éileamh mura gcúlghairmtear agus go dtí go gcúlghairmfear an cur ar athló, agus deighleálfaidh sí ansin leis an éileamh amhail is dá mbeifí díreach tar éis deireadh a chur leis an gcomhaontú.

  ( b ) if the Court postpones the operation of an order for the specific delivery of the goods to the owner, it shall not entertain the claim unless and until the postponement is revoked, and shall then deal with the claim as if the agreement had just been determined.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 720. #997490

  —Má bítear tar éis earraí a ligean faoi chomhaontú fostcheannaigh agus go ndéanfaidh an t-únaer, tráth ar bith tar éis an tríú cuid den phraghas fost-cheannaigh a bheith íoctha nó tairgthe, comhaontú fost-cheannaigh eile leis an bhfostóir ina n-áireofar na hearraí sin, beidh éifeacht ag forála alt 12 agus 13 den Acht seo maidir leis an gcomhaontú eile sin amhail ó dháta an chomhaontuithe eile sin a thosnú.

  —Where goods have been let under a hire-purchase agreement and at any time after one-third of the hire-purchase price has been paid or tendered the owner makes a further hire-purchase agreement with the hirer comprising those goods, the provisions of sections 12 and 13 of this Act shall have effect in relation to that further agreement as from the commencement thereof.

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 721. #1001717

  (c) má dhéanann an Chúirt ordú ag athrú an chomhaontuithe, beidh éifeacht, amhail ó pé dáta, nach luaithe ná dáta an orduithe, a shonrós an Chúirt san ordú, ag an gcomhaontú arna athrú amhlaidh.

  ( c ) if the Court makes an order varying the agreement, the agreement shall, as from such date not being earlier than the date of the order as the Court specifies in the order, have effect as so varied.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 722. #1020626

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 723. #1024172

  —(1) Déantar leis seo an comhaontú (dá ngairmtear an comhaontú sceidealta san alt seo), atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh an 18ú lá de Bhealtaine, 1949, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, a dhaingniú agus beidh feidhm dlí aige.

  —(1) The agreement (in this section referred to as the scheduled agreement), set forth in Part I of the Fifth Schedule to this Act and made on the 18th day of May, 1949, between the Government and the United Kingdom Government, is hereby confirmed and shall have the force of law.

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 724. #1024832

  Más rud é, i gcás aon díbhinne, go mbeidh, faoin gcomhaontú, cáin bhrabús nach inmhuirir go díreach i leith na díbhinne le le cur sa chuntas nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidiúint le lamháil, agus má tá cé mhéid, in aghaidh cánach brabús corparáide i leith na díbhinne, is é a bheas sa cháin bhrabús nach inmhuirir amhlaidh agus a bheas le cur sa chuntas ná an cháin bhrabús a bheas ar an gcomhlucht corprach a íocfas an díbhinn a mhéid a bheas sí inchurtha go cuí i leith na cionúireachta de na brabúis dá bhfreagrann an díbhinn:

  Where, in the case of any dividend, profits tax not chargeable directly in respect of the dividend is, under the agreement, to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against corporation profits tax in respect of the dividend, the profits tax not so chargeable which is to be taken into account shall be that borne by the body corporate paying the dividend in so far as it is properly attributable to the proportion of the profits which is represented by the dividend:

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 725. #1032490

  FAOI RÉIR téarmaí an choinníll atá leagtha amach i mír XII dhe seo, coimeádfaidh an Bord an Aireacht agus a hoifigigh, a seirbhísigh nó a gníomhairí slánaithe agus saor sábhálta in aghaidh agus i gcoinne gach uile chaingin, imeacht, costais, éilimh, damáiste, caiteachais nó dliteanais a raghaidh an Aireacht nó a hoifigigh, a seirbhisigh nó a gníomhairí faoi dhliteanas ina leith nó a hiarrfar orthu d'íoc de dhroim nó de dheasca na n-oibreacha sceidealta, nó a éireos nó a leanas ar shlí ar bith eile as forála an Chomhaontuithe seo a chur i gcrích, nó as oblagáidí na hAireachta faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh.

  SUBJECT to the terms of the proviso set out in paragraph XII hereof, the Board shall keep the Ministry and its officers, servants or agents indemnified and saved harmless from and against all actions, proceedings, costs, claims, and demands or damages, expenses or liabilities whatsoever, for which the Ministry or its officers, servants or agents shall incur liability or be called upon to pay by reason or on account of the scheduled works, or otherwise howsoever arising from or in connection with the carrying out of the provisions of this Agreement, or the performance of the obligations of the Ministry thereunder.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 726. #1041184

  —(1) Údaraítear leis seo don Aire comhaontú (dá ngairmtear an comhaontú dílsithe san Acht seo) a dhéanamh leis an Aireacht agus leis an gCumann Éireannach do réir téarmaí an dréachta atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

  —(1) The Minister is hereby authorised to enter into an agreement (in this Act referred to as the vesting agreement) with the Ministry and the Irish Society in the terms of the draft set out in the Second Schedule to this Act.

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 727. #1042114

  (a) an feo simplí seilbhe saor ó eirí ar iascach eisiach sna coda taoidmheara de Loch agus Abha an Fheabhail agus dá shuainmheachán Abha an Fhachain (mar taispeántar faoi dhath buí ar an léarscáil a hullmhaíodh i dtripleacáid agus ar ar ghreamaigh na páirtithe sa Chomhaontú seo a séalaí chun a haithinte díreach roimh an gComhaontú seo d'fhorghníomhú) lasmuigh de na cearta sin i ngrian agus i ngrinneall an chéanna a gcomhaontaítear i mír 2 de seo iad a mhúchadh agus faoi réir a luaitear i míreanna 3 agus 4 de seo;

  ( a ) the fee simple in possession free from incumbrances of a several fishery in the tidal portions of the Lough and River Foyle and of its tributary the River Faughan (as shown coloured yellow on the map prepared in triplicate upon which for the purpose of identification the parties hereto have affixed their seals immediately before the execution of this Agreement) exclusive of such rights in the ground and soil thereof as are in paragraph 2 hereof agreed to be extinguished and save as mentioned in paragraphs 3 and 4 hereof;

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 728. #1042137

  (a) maidir leis an iascach eisiach a tuairiscítear i mír 1 (a) de seo, nár fhorghníomhaigh ná nach ndearna an Cumann Éireannach ná nár fhulaing go feasach aon ghníomhas ná rud, ná nach raibh ina pháirtí ná inpháirteach in aon ghníomhas ná rud, trína bhfuiltear nó trína bhféadfadh sé go mbeifí ag táinseamh, ag muirearú nó ag eiriú an iascaigh eisiaigh sin nó aon choda dhe nó ag déanamh difir dó i leith teidil eastáit nó eile nó trína mbactar in aon tslí ar an gCumann Éireannach an t-iascach eisiach sin nó aon chuid de a dhíol agus a thíolacadh mar déantar leis an gcomhaontú seo,

  ( a ) as to the several fishery described in paragraph 1 (a) hereof that the Irish Society has not executed or done or knowingly suffered or been party or privy to any deed or thing whereby or by means whereof the said several fishery or any part thereof is or may be impeached, charged, affected or incumbered in title, estate or otherwise or whereby or by means whereof the Irish Society is in anywise hindered from selling and conveying the said several fishery or any part thereof in the manner affected by this agreement,

  Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952

 729. #1042143

  IAD SEO UILE an dá dháileacht talún maraon leis na foirgintí orthu atá tadhlach le Dún an Chúil Mhóir i mBaile Fearainn an Chúil Mhóir Paróiste an Teampaill Mhóir Barúntacht Saorthas Thiar Thuaidh Dhoire agus Contae Dhoire atá léirithe níos cruinne ar an léarscáil díobh ar a bhfuil Uimhir I marcáilte a hullmhaíodh i dtripleacáid ar ar ghreamaigh na páirtithe sa