Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

mionlach

cosaint

27 toradh

 1. #666823

  iolrachas polaitiúil a chur chun cinn, cearta sibhialta, cultúrtha, eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta a chosaint agus daoine ar de mhionlaigh iad agus de na grúpaí is leochailí iad a chosaint;

  promoting political pluralism, protection of civil, cultural, economic, political and social rights and protection of persons belonging to minorities and to most vulnerable groups;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 2. #584152

  Laistigh de scéim chosanta institiúideach, níl sé de cheangal ús na gcomhaltaí comharchumainn nó na n-eintiteas dlíthiúil a asbhaint, nach comhaltaí den Scéim Chosanta Institiúideach iad, ar an gcoinníoll go bhfaighfear réidh le hil-úsáidí gnéithe atá incháilithe chun cistí dílse a ríomh chomh maith le cistí dílse ar bith a chruthaítear go míchuí idir comhaltaí na scéime cosanta institiúidí agus an scairshealbhóir mionlaigh, nuair atá institiúid i gceist.

  Within an institutional protection scheme the deduction of the interest owned by co-operative members or legal entities, which are not members of the institutional protection scheme, is not required, provided that the multiple use of elements eligible for the calculation of own funds as well as any inappropriate creation of own funds between the members of the institutional protection scheme and the minority shareholder, when it is an institution, is eliminated.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #321200

  saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine, cosaint mionlach agus cur chun cinn luachanna daonlathacha i dtríú tíortha.

  issues concerning human rights, the protection of minorities and the promotion of democratic values in third countries.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 4. #514592

  Thairis sin, ba cheart na rialacha sin a bheith faoi réir coinníollacha dochta, go háirithe chun damáiste don trádáil i dtáirgí i margaí eile a sheachaint agus chun cearta mionlach a chosaint.

  Moreover, these rules should be subject to strict conditions, in particular in order to avoid damage to the trade in products in other markets and to protect minority rights.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 5. #665979

  Díreofar le hidirghabhálacha sa réimse seo ar an méid seo a leanas: córais bhreithiúnacha atá neamhspleách, cuntasach agus éifeachtúil a chur ar bun, lena n-áirítear córais maidir le hardú céime, le meastóireacht agus le hearcaíocht a bheidh trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas agus nósanna imeachta éifeachtacha araíonachta i gcás éagóra, lena áirithiú go mbunófar córais stóinsithe chun na teorainneacha a chosaint, sreabha imirce a bhainistiú agus tearmann a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil sin uathu, uirlisí éifeachtacha a fhorbairt don chomhrac in aghaidh an éillithe agus na coireachta eagraithe; cearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint, cearta daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad — lena n-áirítear na Romaigh, mar aon le daoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha agus idirinscneacha — agus na saoirsí bunúsacha, mar aon le saoirse na meán.

  Interventions in this area shall aim at: establishing independent, accountable and efficient judicial systems, including transparent and merit-based recruitment, evaluation and promotion systems and effective disciplinary procedures in cases of wrongdoing; ensuring the establishment of robust systems to protect the borders, manage migration flows and provide asylum to those in need; developing effective tools to prevent and fight organised crime and corruption; promoting and protecting human rights, rights of persons belonging to minorities — including Roma as well as lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons — and fundamental freedoms, including freedom of the media.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 6. #321385

  cearta na saoránach, cearta an duine agus cearta bunúsacha, lena n-áirítear cosaint do mhionlaigh, mar atá leagtha síos sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a chosaint laistigh de chríoch an Aontais;

  the protection within the territory of the Union of citizens’ rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 7. #665739

  Baineann na critéir sin le cobhsaíocht na n-institiúidí ina ráthaítear an daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus meas ar na mionlaigh agus cosaint na mionlach, agus geilleagar margaidh atá feidhmiúil, chomh maith leis an acmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí margaidh laistigh den Aontas, agus an cumas na cearta agus na hoibleagáidí faoi na Conarthaí a ghlacadh, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

  Those criteria relate to the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities, the existence of a functioning market economy as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union, and the ability to assume not only the rights but also the obligations under the Treaties, including adherence to the aims of political, economic and monetary union.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 8. #666938

  cosaint chearta an duine a neartú, lena n-áirítear cearta na mionlach, na n-imirceach, na ndaoine dúchasacha agus na ngrúpaí leochaileacha, an comhrac in aghaidh an idirdhealaithe, an fhoréigin ghnéasaigh, an fhoréigin inscne agus an fhoréigin in aghaidh leanaí, agus an comhrac in aghaidh na gáinneála ar dhaoine;

  strengthening the protection of human rights, including the rights of minorities, migrants, indigenous people and vulnerable groups, the fight against discrimination, sexual, gender-based and child violence and human trafficking;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 9. #734879

  Ar an gcúis sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar idirbhearta ábhartha páirtí ghaolmhair a thíolacadh lena bhformheas ag na scairshealbhóirí nó ag an gcomhlacht riaracháin nó maoirseoireachta de réir nósanna imeachta lena gcuirtear cosc leis an bpáirtí gaolmhar leas a bhaint as a sheasamh agus lena dtugtar cosaint leormhaith ar leasanna na cuideachta féin agus ar leasanna na scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhara iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh.

  For this reason Member States should ensure that material related party transactions are submitted to approval by the shareholders or by the administrative or supervisory body according to procedures that prevent the related party from taking advantage of its position and provide adequate protection for the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #734881

  Ba cheart, áfach, go mbeadh Ballstáit in ann a lamháil don scairshealbhóir ar páirtí gaolmhar é páirt a ghlacadh sa vóta, ar choinníoll go ndéanfar foráil sa dlí naisiúnta do choimircí maidir leis an bpróiseas vótála chun cosaint a dhéanamh ar leasa cuideachtaí agus ar leasa na scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhar iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh, mar shampla tairseach níos airde le haghaidh an tromlaigh chun idirbhearta a fhormheas.

  However, Member States should have the possibility to allow the shareholder who is a related party to take part in the vote provided that national law foresees appropriate safeguards in relation to the voting process to protect the interests of companies and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders, such as for example a higher majority threshold for the approval of transactions.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #735142

  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an cruinniú ginearálta nó comhlacht riaracháin nó maoirseachta na cuideachta aon idirbhearta ábharthacha le páirtithe gaolmhara a fhormheas i gcomhréir le nósanna imeachta a chuireann cosc ar an bpáirtí gaolmhar leas a bhaint as a sheasamh agus a chuireann cosaint leormhaith ar fáil do leasanna na cuideachta agus do scairshealbhóirí nach páirtithe gaolmhara iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh.

  Member States shall ensure that material transactions with related parties are approved by the general meeting or by the administrative or supervisory body of the company according to procedures which prevent the related party from taking advantage of its position and provide adequate protection for the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #735151

  idirbhearta arna ndéanamh idir an cuideachta agus a fochuideachtaí ar choinníoll go bhfuil siad faoi lánúinéireacht agus nach bhfuil leas ag aon pháirtí gaolmhar eile de chuid na cuideachta sa ghnóthas fochuideachta, nó go bhforáiltear leis an dlí náisiúnta cosaint leormhaith ar leasanna na cuideachta, leasanna na fochuideachta agus a cuid scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhar iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh in idirbhearta den sórt sin;

  transactions entered into between the company and its subsidiaries provided that they are wholly owned or that no other related party of the company has an interest in the subsidiary undertaking or that national law provides for adequate protection of interests of the company, of the subsidiary and of their shareholders who are not a related party, including minority shareholders in such transactions;

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #736303

  Féadfaidh Ballstát, i gcás cuideachtaí atá rannpháirteach i gcumasc trasteorann agus atá faoi réir dhlí an Bhallstáit sin, forálacha a ghlacadh chun cosaint iomchuí a áirithiú do chomhaltaí mionlaigh a chuir i gcoinne an chumaisc thrasteorann.

  A Member State may, in the case of companies participating in a cross-border merger and governed by its law, adopt provisions designed to ensure appropriate protection for minority members who have opposed the cross-border merger.

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 14. #1781597

  Ar mhaithe le trédhearcacht agus le cosaint leasanna oibrithe, creidiúnaithe agus scairshealbhóirí mionlaigh, agus chun muinín a chur chun cinn in idirbhearta gnó, lena n-áirítear iad siúd de chineál trasteorann laistigh den mhargadh inmheánach, tá sé tábhachtach gur féidir le hinfheisteoirí, le geallsealbhóirí, le comhpháirtithe gnó agus le húdaráis rochtain a fháil gan stró ar fhaisnéis chuideachta.

  In the interest of transparency and protection of the interests of workers, creditors and minority shareholders, and to promote trust in business transactions, including those with a cross-border nature within the internal market, it is important that investors, stakeholders, business partners and authorities can easily access company information.

  Treoir (AE) 2019/1151 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le húsáid uirlisí agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #1859861

  cearta na saoránach, cearta an duine agus cearta bunúsacha, lena n-áirítear cosaint do mhionlaigh, mar atá leagtha síos sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a chosaint laistigh de chríoch an Aontais;

  the protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union;

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 16. #584508

  I gcás ina mbeidh scéim trasráthaíochta curtha ar bun ag institiúidí creidmheasa atá cleamhnaithe go buan i líonra le comhlacht lárnach agus institiúidí a bhunaítear laistigh de scéim cosanta institiúideach faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 113(7) lena bhforáiltear nach ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, i gcás aistriú cistí dílse os cionn na gceanglas rialála ón gcontrapháirtí chuig an institiúid chreidmheasa, beidh díolúine ag na hinstitiúidí sin ó fhorálacha an Airteagail sin maidir le laghduithe agus féadfaidh sé aon leas mionlach a eascraíonn laistigh den scéim trasráthaíochta a aithint ina iomláine.

  Where credit institutions permanently affiliated in a network to a central body and institutions established within an institutional protection scheme subject to the conditions laid down in Article 113(7) have set up a cross-guarantee scheme that provides that there is no current or foreseen material, practical or legal impediment to the transfer of the amount of own funds above the regulatory requirements from the counterparty to the credit institution, these institutions are exempted from the provisions of this Article regarding deductions and may recognise any minority interest arising within the cross-guarantee scheme in full.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 17. #665800

  cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chur chun cinn agus a chosaint, urraim fheabhsaithe ar chearta na mionlach, lena n-áirítear daoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha agus idirinscneacha, urraim ar éagsúlacht chultúrtha, comhionannas inscne, neamh-idirdhealú agus caoinfhulaingt a chur chun cinn, mar aon le saoirse na meán agus meas ar éagsúlacht chultúrtha;

  promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, enhanced respect for the rights of persons belonging to minorities, including lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, promotion of gender equality, non-discrimination and tolerance, as well as freedom of the media and respect for cultural diversity;

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 18. #666022

  Aontaíonn Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach gur ceart pointe (ii) de phointe (a) d'Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA II) a léirmhíniú amhail gur cheart a thuiscint as pointe (ii) go gceadaítear cláir a mhaoiniú atá dírithe ar an meas ar mhionlaigh agus an chosaint orthu a fheabhsú i gcomhréir le critéir Chóbanhávan, mar a bhí leagtha síos faoi Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle an 17 Iúil 2006 lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA).

  The European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission agree that point (ii) of point (a) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) is to be interpreted as allowing the funding of programmes aimed at enhancing respect for and protection of minorities in line with the Copenhagen criteria, as it was the case under Regulation (EC) No 1085/2006 of the Council of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 19. #666960

  an chosaint maidir le cearta an duine a neartú, lena n-áirítear cearta na mionlach agus na ndaoine dúchasacha, croíchaighdeáin saothair a chur chun cinn, an t-idirdhealú a chomhrac, an foréigean gnéasach, an foréigean inscne agus an foréigean in aghaidh leanaí, lena n-áirítear leanaí i gcoinbhleacht armtha, a chomhrac agus aghaidh a thabhairt ar shaincheist na gáinneála ar dhaoine;

  strengthening the protection of human rights, including the rights of minorities and indigenous peoples, promoting respect for core labour standards, fighting against discrimination, fighting against sexual, gender-based and child violence, including children in armed conflict, and addressing the issue of human trafficking;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 20. #734913

  Ní chuirtear aon chosc ar Bhallstáit leis an Treoir seo forálacha níos déine a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo chun feidhmiú cearta scairshealbhóirí a éascú tuilleadh, chun rannpháirtíocht scairshealbhóirí a spreagadh, chun leas scairshealbhóirí mionlaigh a chosaint agus chun críocha eile a chomhall amhail sábháilteacht agus fóntacht institiúidí creidmheasa agus airgeadais.

  This Directive does not prevent Member States from adopting or maintaining in force more stringent provisions in the field covered by this Directive to further facilitate the exercise of shareholder rights, to encourage shareholder engagement and to protect the interests of minority shareholders, as well as to fulfil other purposes such as the safety and soundness of credit and financial institutions.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 21. #735145

  Féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt don scairshealbhóir ar páirtí gaolmhar é páirt a ghlacadh sa vóta ar choinníoll go n-áirithíonn an dlí náisiúnta coimircí iomchuí a bhfuil feidhm acu roimh an bpróiseas vótála, nó lena linn, chun leasanna na cuideachta agus na scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhar iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh, a chosaint, trí chosc a chur ar an bpáirtí gaolmhar an t-idirbheart a fhormheas in ainneoin tuairim fhreasúrach a bheith ag tromlach na scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhar iad nó in ainneoin tuairim fhreasúrach a bheith ag tromlach na stiúrthóirí neamhspleácha.

  Member States may allow the shareholder who is a related party to take part in the vote provided that national law ensures appropriate safeguards which apply before or during the voting process to protect the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders, by preventing the related party from approving the transaction despite the opposing opinion of the majority of the shareholders who are not a related party or despite the opposing opinion of the majority of the independent directors.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 22. #735152

  cineálacha idirbheart arna sainiú go soiléir, a cheanglaíonn an dlí náisiúnta iad a fhormheas tríd an gcruinniú ginearálta, ar choinníoll go ndírítear go sonrach ar chóir chothrom do na scairshealbhóirí uile agus leasanna na cuideachta agus na scairshealbhóirí nach páirtí gaolmhar iad, lena n-áirítear scairshealbhóirí mionlaigh, agus go ndéantar iad a chosaint go leormhaith i bhforálacha dlí den sórt sin;

  clearly defined types of transactions for which national law requires approval by the general meeting, provided that fair treatment of all shareholders and the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders, are specifically addressed and adequately protected in such provisions of law;

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 23. #666922

  dul i ngleic le saincheisteanna rialachais agus tacú le hathchóirithe beartais, go háirithe i réimsí na mbeartas sóisialta, bhainistiú an airgeadais phoiblí agus an chánachais, na slándála (lena n-áirítear drugaí, coiriúlacht agus éilliú), dea-rialachas agus institiúidí poiblí a atreisiú ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach (lena n-áirítear trí mheicníochtaí nuálacha maidir le comhar teicniúil a sholáthar, mar shampla Chúnamh Teicniúil agus Malartú Faisnéise (TAIEX) agus nascadh), cearta an duine a chosaint, lena n-áirítear cearta na mionlach, na ndaoine dúchasacha agus shliocht na hAfraice, meas ar phríomhchaighdeáin shaothair na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an comhshaol, an comhrac in aghaidh an idirdhealaithe, an comhrac in aghaidh an fhoréigin ghnéasaigh, an fhoréigin inscne agus an fhoréigin i gcoinne leanaí agus an comhrac in aghaidh drugaí a tháirgeadh, a thomhailt agus a gháinneáil;

  addressing governance issues and supporting policy reforms, in particular in the areas of social policies, public finance management and taxation, security (including drugs, criminality and corruption), reinforcement of good governance, public institutions at local, national and regional levels (including through innovative mechanisms for the provision of technical cooperation, e.g. Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) and twinning), protection of human rights, including those of minorities, indigenous peoples and afro-descendants, respect for the core labour standards of the International Labour Organisation (ILO), environment, the fight against discrimination, the fight against sexual, gender-based and child violence and the fight against the production, consumption and trafficking of drugs;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 24. #1603396

  Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.

  COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1621190

  Tairiscint maidir le Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.

  MOTION RE COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1637047

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Chreat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint, a shínigh Éire an 1 Feabhra, 1995, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES, SIGNED BY IRELAND ON 1ST FEBRUARY, 1995, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 23RD MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1645179

  Sraith Conarthaí, 21/2000. Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.

  TREATY SERIES, 21/2000. FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.