Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

dara

prótacal

72 toradh in 31 doiciméad

 1. #458455

  Chun críoch an Phrótacail seo, beidh dliteanas neamhchonarthach an Chomhphobail faoi rialú ag an dara mír d’Airteagal 215 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh.

  For the purposes of this Protocol, the non-contractual liability of the Community shall be governed by the second paragraph of Article 215 of the Treaty establishing the European Community.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 2. #683976

  D’fhonn rialacha comhtháite a bhunú chun cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach chomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais, a Bhallstát agus na hÍoslainne a chumasú don dara tréimhse gealltanais, agus lena áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú EU ETS agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ón dáta ar thug an tAontas Leasú Doha i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  In order to establish coherent rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of the joint fulfilment of the commitments of the Union, its Member States and Iceland for the second commitment period, and to ensure its alignment with the operation of the EU ETS and Decision No 406/2009/EC, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission, from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 3. #1232450

  ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Dara Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú agus a rinneadh i bPáras an 15ú lá de Nollaig, 1956, mar atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Second Protocol" means the Second Protocol to the Agreement done at Paris on the 15th day of December, 1956, as set out in the Fifth Schedule to this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 4. #144454

  Ceapadh an tOrdú seo chun éifeacht dlí a thabhairt d'fhorálacha Phrótacal Uimh. 3 ar phribhléidí agus díolúintí atá ag gabháil leis an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE a síníodh i Lomé, Togo, an 31 Deireadh Fómhair, 1979. Tugann an tOrdú na pribhléidí, na díolúintí agus na saoráidí is gnách d'ionadaithe Chomhphobal na hEorpa agus dá Bhallstáit, do Stáit ACC agus d'Institiúidí an Choinbhinsiúin, a bheidh ag comhlíonadh a ndualgas nó ag taisteal chuig an áit nó ón áit a gceanglaítear orthu a ndualgais a chomhlíonadh.

  This Order is designed to bring into legal effect the provisions of Protocol No. 3 on privileges and immunities attached to the Second ACP-EEC Convention signed at Lomé, Togo, on 31 October 1979. The Order confers the customary privileges, immunities and facilities on representatives of the European Community and its Member States, the ACP-States and the Institutions of the Convention, involved in carrying out their duties or travelling to or from the place at which they are required to carry out their duties.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 5. #278917

  (a) Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, prótacal breise a ghabhann leis an 15 Deireadh Fómhair 1975, an dara prótacal breise a ghabhann leis an 17 Márta 1978 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur an 27 Eanáir 1977, fad a bhaineann leis an eiseachadadh arna leasú le Prótacal 2003 ach a dtiocfaidh sé i bhfeidhm;

  (a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned as amended by the 2003 Protocol once it will enter into force;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 6. #301631

  Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Phrótacal Críochnaitheach an 7 Nollaig 1957 a ghabhann le Coinbhinsiún Ginearálta lena mbaineann an dáta céanna, mar a leagtar amach iad i bPrótacal Forlíontach an 10 Samhain 1960 (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach i roinnt réigiún teorann roimh an Dara Cogadh Domhanda, lena linn agus dá éis).

  Articles 3 and 4 of the Final Protocol of 7 December 1957 to the General Convention of that date, as set out in the Complementary Protocol of 10 November 1960 (reckoning of insurance periods completed in some border regions before, during and after the Second World War).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 7. #321721

  más iomchuí, tabharfaidh an tOmbudsman fógra freisin don institiúid Chomhphobail nó don chomhlacht Comhphobail ag a bhfuil údarás ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach lena mbaineann agus féadfaidh sé an dara mír d’Airteagal 18 den Phrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach a chur i bhfeidhm.

  if appropriate, the Ombudsman shall also notify the Community institution or body with authority over the official or servant concerned, which may apply the second paragraph of Article 18 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 8. #353921

  Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Phrótacal Críochnaitheach an 7 Nollaig 1957 a ghabhann le Coinbhinsiún Ginearálta lena mbaineann an dáta céanna, mar a leagtar amach iad i bPrótacal Forlíontach an 10 Samhain 1960 (ríomh tréimhsí árachais a cuireadh isteach i roinnt réigiún teorann roimh an Dara Cogadh Domhanda, lena linn agus dá éis).

  Articles 3 and 4 of the Final Protocol of 7 December 1957 to the General Convention of that date, as set out in the Complementary Protocol of 10 November 1960 (reckoning of insurance periods completed in some border regions before, during and after the Second World War).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 9. #457775

  ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997.

  “Second Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 10. #457779

  41.—(1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, beidh feidhm dlí sa Stát ag an gCoinbhinsiún (seachas Airteagal 7.2), ag an gCéad Phrótacal, ag an bPrótacal maidir le Léiriú (seachas Airteagal 2(b)) agus ag an Dara Prótacal (seachas Airteagail 8 agus 9) agus tabharfar aird bhreithiúnach orthu.

  41.—(1) Subject to the provisions of this Part, the Convention (other than Article 7.2), the First Protocol, the Protocol on Interpretation (other than Article 2(b)) and the Second Protocol (other than Articles 8 and 9) shall have the force of law in the State and judicial notice shall be taken of them.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 11. #562370

  I gcomhréir leis an dara mír d'Airteagal 62c de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ("an Reacht") agus le hAirteagal 2(2) d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an bPrótacal sin, is gá na coinníollacha faoina bhfuil Breithiúna sealadacha le ceapadh ar Bhinse Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh ("Binse na Seirbhíse Sibhialta"), agus na cearta a bheidh acu agus na dualgais a bheidh orthu, agus na rialacha mionsonraithe lena rialófar comhlíonadh a ndualgas agus na himthosca ina scoirfidh siad de chomhlíonadh na ndualgas sin, a leagan síos.

  It is necessary, in accordance with the second paragraph of Article 62c of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union (the Statute) and Article 2(2) of Annex I thereto, to lay down the conditions under which temporary Judges are to be appointed to the European Union Civil Service Tribunal (the Civil Service Tribunal), their rights and duties, the detailed rules governing the performance of their duties and the circumstances in which they would cease to perform those duties.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 a bhaineann le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

 12. #683957

  An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).

  On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 13. #683959

  Tráth a glacadh Leasú Doha, chuir an tAontas agus a Bhallstáit, mar aon leis an gCróit agus an Íoslainn, in iúl go bhfuil an teorannú astaíochta cainníochtaithe agus na gealltanais laghdaithe astaíochtaí don Aontas, dá chuid Ballstát, don Chróit agus don Íoslainn don dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto bunaithe ar an tuiscint go gcomhlíonfar iad seo go comhpháirteach i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto.

  At the time of adoption of the Doha Amendment, the Union and its Member States, together with Croatia and Iceland, stated that the quantified emission limitation and reduction commitments for the Union, its Member States, Croatia and Iceland for the second commitment period under the Kyoto Protocol are based on the understanding that these will be fulfilled jointly in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 14. #683963

  Mar gheall ar thabhairt i gcrích Leasú Doha, ar chur chun feidhme cinntí tionlacan ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus ar chomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, ceanglófar go mbunófar rialacha le cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais go dtí an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach comhaontaithe chomhlíonta chomhpháirtigh a chumasú, agus chun a áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú Chóras an Aontais maidir le Trádáil Astaíochtaí (“EU ETS”) a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4].

  The conclusion of the Doha Amendment, the implementation of accompanying decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement will require the establishment of rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of a joint fulfilment agreement, and to ensure its alignment with the operation of the Union’s Emissions Trading System (the ‘EU ETS’) established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 15. #683967

  I gcás ina bhfuil Ballstát faoi mhíbhuntáiste thromchúiseach i ngeall ar chás sonrach agus eisceachtúil, lena n-áirítear neamhréireachtaí cuntasaíochta chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thabhairt ar aon dul leis na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto, gan dochar do chomhlíonadh oibleagáidí an Bhallstáit faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart don Choimisiún bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin, trí mheán laghdú astaíochtaí deimhnithe (CERanna), aonaid laghdaithe astaíochtaí (ERUanna) nó aonaid den mhéid sannta (AAUanna) atá i gclárlann an Aontais a aistriú go clárlann an Bhallstáit sin, faoi réir aonaid a bheith ar fáil chuige sin ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  Where a Member State is seriously disadvantaged by a specific and exceptional situation, including accounting inconsistencies in matching the implementation of Union legislation with the rules agreed under the Kyoto Protocol, without prejudice to the fulfilment of the Member State’s obligations under Decision No 406/2009/EC, the Commission should, subject to the availability of units at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, adopt measures to address that situation, by means of a transfer of certified emission reductions (CERs), emission reduction units (ERUs) or assigned amount units (AAUs) held in the Union registry to the registry of that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 16. #684004

  I gcás ina bhfuil an-mhíbhuntáiste ann do Bhallstát i ngeall ar chás sonrach agus eisceachtúil, lena n-áirítear neamhréireachtaí cuntasaíochta chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thabhairt ar aon dul leis na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin, ach aonaid a bheith ar fáil chuige sin ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  Where a Member State is seriously disadvantaged by a specific and exceptional situation, including accounting inconsistencies in matching the implementation of Union legislation with the rules agreed under the Kyoto Protocol, the Commission may, subject to the availability of units at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, adopt measures to address that situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 17. #696540

  I gcás inar léir don Oifig nach bhfuil an tásc maidir leis an dara teanga de bhun Airteagal 161b den Rialachán seo san iarratas idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas, tabharfaidh an Oifig fógra sealadach ex officio faoi dhiúltú don Bhiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 5(1) agus (2) de Phrótacal Mhaidrid.

  Where the Office finds that the international application designating the Union does not contain the indication of a second language pursuant to Article 161b of this Regulation, the Office shall issue an ex officio provisional notification of refusal to the International Bureau pursuant to Article 5(1) and (2) of the Madrid Protocol.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #696579

  Tairbheoidh an t-iarratas ar thrádmharc náisiúnta nó ainmniú Ballstáit is páirtí i bPrótacal Mhaidrid a bheidh mar thoradh ar thiontú ainmniú an Aontais trí chlárú idirnáisiúnta, i leith an Bhallstáit i dtrácht, de dháta an chláraithe idirnáisiúnta de bhun Airteagal 3(4) de Phrótacal Mhaidrid nó de dháta an tsínidh don Aontas de bhun Airteagal 3ter(2) de Phrótacal Mhaidrid, más rud é go ndearnadh an dara ceann i ndiaidh an chláraithe idirnáisiúnta, nó de dháta tosaíochta an chláraithe sin agus, i gcás inarb iomchuí, de shinsearacht trádmhairc de chuid an Stáit sin a éilítear faoi Airteagal 153 den Rialachán seo.”;

  The national trade mark application or the designation of a Member State party to the Madrid Protocol resulting from the conversion of the designation of the Union through an international registration shall enjoy, in respect of the Member State concerned, the date of the international registration pursuant to Article 3(4) of the Madrid Protocol or the date of the extension to the Union pursuant to Article 3ter(2) of the Madrid Protocol, if the latter was made subsequent to the international registration, or the date of priority of that registration and, where appropriate, the seniority of a trade mark of that State claimed under Article 153 of this Regulation.’;

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #697207

  Tar éis don Ríocht Aontaithe fógra a thabhairt an 24 Iúil 2013 i gcomhréir leis an gcéad abairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, níl feidhm a thuilleadh ag na Cinntí ná ag an Dearbhú atá imithe as feidhm agus dá dtagraítear thuas, maidir leis an Ríocht Aontaithe amhail ón 1 Nollaig 2014, de bhun an dara habairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) den Phrótacal sin.

  Following the notification made by the United Kingdom on 24 July 2013 in accordance with the first sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of Protocol No 36 on transitional provisions, the obsolete Decisions and Declaration referred to above have ceased to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014, pursuant to the second sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of that Protocol.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 20. #697273

  Mar sin féin, tar éis fógra a bheith tugtha ag an Ríocht Aontaithe an 24 Iúil 2013 i gcomhréir leis an gcéad abairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, tá an Gníomh sin ón gComhairle agus an Coinbhinsiún sin scortha d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe amhail ón 1 Nollaig 2014, de bhun an dara habairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) den Phrótacal sin.

  However, following notification by the United Kingdom on 24 July 2013 in accordance with the first sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of Protocol No 36 on transitional provisions, that Council Act and that Convention have ceased to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014, pursuant to the second sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of that Protocol.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 21. #697330

  Tar éis an fógra a bheith tugtha ag an Ríocht Aontaithe an 24 Iúil 2013 i gcomhréir leis an gcéad abairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, tá scortha ag Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha 96/610/CGB, 96/699/CGB, 96/747/CGB, 96/750/CGB, 97/339/CGB, 97/372/CGB agus 98/427/CGB, agus Gníomh 98/C 216/01 ón gComhairle d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe amhail ón 1 Nollaig 2014, de bhun an dara habairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) den Phrótacal sin.

  Following the notification made by the United Kingdom on 24 July 2013 in accordance with the first sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of Protocol No 36 on transitional provisions, Joint Actions 96/610/JHA, 96/699/JHA, 96/747/JHA, 96/750/JHA, 97/339/JHA, 97/372/JHA and 98/427/JHA, and Council Act 98/C-216/01 have ceased to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014, pursuant to the second sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of that Protocol. The United Kingdom is therefore not taking part in the adoption of this Regulation with regard to those legal acts and is not bound by it or subject to its application.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 22. #751900

  Foilseoidh an Oifig dáta cláraithe mairc lena n-ainmnítear an tAontas de bhun Airteagal 3(4) de Phrótacal Mhaidrid nó dáta ainmnithe an Aontais ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 3ter(2) de Phrótacal Mhaidrid, teanga chomhdú an iarratais idirnáisiúnta agus an dara teanga atá curtha in iúl ag an iarratasóir, uimhir an chláraithe idirnáisiúnta agus dáta foilsithe chlárú den sórt sin san sa Iris arna foilsiú ag an mBiúró Idirnáisiúnta, macasamhlú den mharc agus uimhreacha aicmí na n-earraí nó na seirbhísí a bhfuil cosaint á héileamh ina leith.

  The Office shall publish the date of registration of a mark designating the Union pursuant to Article 3(4) of the Madrid Protocol or the date of the subsequent designation of the Union pursuant to Article 3ter(2) of the Madrid Protocol, the language of filing of the international application and the second language indicated by the applicant, the number of the international registration and the date of publication of such registration in the Gazette published by the International Bureau, a reproduction of the mark and the numbers of the classes of the goods or services in respect of which protection is claimed.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 23. #751930

  I gcás inar léir don Oifig nach bhfuil an tásc maidir leis an dara teanga de bhun Airteagal 206 den Rialachán seo san iarratas idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas, tabharfaidh an Oifig fógra sealadach ex officio faoi dhiúltú don Bhiúró Idirnáisiúnta de bhun Airteagal 5(1) agus (2) de Phrótacal Mhaidrid.

  Where the Office finds that the international application designating the Union does not contain the indication of a second language pursuant to Article 206 of this Regulation, the Office shall issue an ex officio provisional notification of refusal to the International Bureau pursuant to Article 5(1) and (2) of the Madrid Protocol.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 24. #751978

  Tairbheoidh an t-iarratas ar thrádmharc náisiúnta nó ainmniú Ballstáit is páirtí i bPrótacal Mhaidrid a bheidh mar thoradh ar thiontú ainmniú an Aontais trí chlárú idirnáisiúnta, i leith an Bhallstáit i dtrácht, de dháta an chláraithe idirnáisiúnta de bhun Airteagal 3(4) de Phrótacal Mhaidrid nó de dháta an tsínidh don Aontas de bhun Airteagal 3ter(2) de Phrótacal Mhaidrid, más rud é go ndearnadh an dara ceann i ndiaidh an chláraithe idirnáisiúnta, nó de dháta tosaíochta an chláraithe sin agus, i gcás inarb iomchuí, de shinsearacht trádmhairc de chuid an Stáit sin a éilítear faoi Airteagal 191 den Rialachán seo.

  The national trade mark application or the designation of a Member State party to the Madrid Protocol resulting from the conversion of the designation of the Union through an international registration shall enjoy, in respect of the Member State concerned, the date of the international registration pursuant to Article 3(4) of the Madrid Protocol or the date of the extension to the Union pursuant to Article 3ter(2) of the Madrid Protocol, if the latter was made subsequent to the international registration, or the date of priority of that registration and, where appropriate, the seniority of a trade mark of that State claimed under Article 191 of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 25. #1232464

  —Beidh ag comhaltaí an Choimisiúin agus ag maoin an choimisiúin nó chomhalta, agus teachtfaidh, dosháraitheacht agus saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta i cibé slí, go feadh cibé méid agus faoi réir cibé teorainneacha (lena n-áirítear an céanna a tharscaoileadh) dá bhforáiltear i ngach cás leis an Dara Prótacal.

  —Members of the Commission and the property of the Commission or a member shall have and enjoy inviolability and exemptions, facilities, immunities, privileges and rights in such manner, to such extent and subject to such limitations (including the waiver thereof) as are provided for in each case by the Second Protocol.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 26. #1529834

  6° Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 1.11, 2.5 agus 2.15 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 5° den alt seo nó fúthu agus leis an dara Prótacal agus leis an gceathrú Prótacal atá leagtha amach sa Chonradh sin nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá Theach an Oireachtais.

  6° Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 1.11, 2.5 agus 2.15 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 5° den alt seo nó fúthu agus leis an dara Prótacal agus leis an gceathrú Prótacal atá leagtha amach sa Chonradh sin nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá Theach an Oireachtais. [GA]

  Leasú Bunreachta 18, 1998: AN tACHT UM AN OCHTÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1998

 27. #1658597

  Íocfar an chéad thráthchuid a bhaineann le measúnú ar an dréacht-phrótacal agus an dara tráthchuid a bhaineann leis an measúnú ar an tuarascáil staidéir deiridh tar éis na tuarascálacha measúnaithe deiridh faoi seach a chur faoi bhráid an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí.

  The first instalment, relating to the assessment of the draft protocol, and the second instalment, relating to the assessment of the final study report, shall be paid after the respective final assessment reports have been submitted to the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee.

  Rialachán (AE) Uimh. 658/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le táillí is iníoctha leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun gníomhaíochtaí cógas-aireachais a dhéanamh i ndáil le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 28. #1857573

  I gcás inarb ionann líon na dtuairimí réasúnaithe á rá nach gcomhlíonann togra le haghaidh gníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta agus trian ar a laghad de na vótaí uile arna leithroinnt ar na parlaimintí náisiúnta i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(1) de Phrótacal Uimh. 2, nó an ceathrú cuid de na vótaí sin i gcás togra le haghaidh gníomh reachtach arna thíolacadh ar bhonn Airteagal 76 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní dhéanfaidh an Pharlaimint cinneadh go dtí go gcuirfidh údar an togra in iúl conas a bheartaíonn sé leanúint ar aghaidh.

  Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated to the national parliaments in accordance with the second subparagraph of Article 7(1) of Protocol No 2, or a quarter in the case of a proposal for a legislative act submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated how it intends to proceed.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 29. #144409

  AGUS DE BHRÍ gur comhaontú den sórt sin an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé, agus na Prótacail atá mar aguisíní leis a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975:

  AND WHEREAS the Second ACP-EEC Convention of Lomé, with the Protocols annexed thereto, done at Lomé on the 31st day of October 1979, is such an agreement:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 30. #332282

  sa dara habairt d'Airteagal 3(1) d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an bPrótacal, cuirtear ‘Bhinse na Seirbhíse Sibhialta’ in ionad ‘an bhinse’;

  in Annex I to the Protocol, Article 3(1), second sentence, the words ‘Civil Service’ shall be inserted before ‘Tribunal’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 31. #457788

  (g) téacs Béarla an Dara Prótacal;

  (g) the text in the English language of the Second Protocol;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 32. #457789

  (h) téacs Gaeilge an Dara Prótacal.

  (h) the text in the Irish language of the Second Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 33. #457809

  47.—Chun críocha fheidhm Airteagal 5.3 den Choinbhinsiún, arna chur chun feidhme le hAirteagal 12.1 den Dara Prótacal, sa Stát, ní dhiúltófar eiseachadadh mar gheall ar an gcion is calaois i gcoinne leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach nó sciúradh airgid, d’ainneoin alt 13 den Acht um Eiseachadadh, 1965, ar an aon fhoras amháin gur cion ioncaim mar a mhínítear san Acht sin é an cion.

  47.—For the purposes of the application in the State of Article 5.3 of the Convention, as applied by Article 12.1 of the Second Protocol, extradition for the offence of fraud against the European Communities’ financial interests or money laundering shall not be refused, notwithstanding section 13 of the Extradition Act, 1965, solely on the ground that the offence constitutes a revenue offence as defined in that Act.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 34. #458351

  AN DARA PRÓTACAL

  SECOND PROTOCOL

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 35. #635855

  Sa bhliain 1989, ghlac agus d'fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla a bhfuil sé mar aidhm aige deireadh a chur le pionós an bháis.

  In 1989, the UN General Assembly adopted and proclaimed the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights which aims at abolition of the death penalty.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 36. #635859

  Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.

  Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 37. #683966

  Maidir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] a glacadh le déanaí, ar rialachán é lenar aisghaireadh Cinneadh Uimh. 280/2004/CE agus a tháinig in ionad an Chinnidh sin, níl an bunús dlí ann a chuirfeadh ar chumas an Choimisiúin na rialacha maidir le cur chun feidhme teicniúil is gá a ghlacadh don dara tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto i gcomhréir le téarmaí Leasú Doha, leis na cinntí ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.

  The recently adopted Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council [9], which repealed and replaced Decision No 280/2004/EC, does not contain the legal basis that would enable the Commission to adopt the necessary technical implementation rules for the second commitment period of the Kyoto Protocol in accordance with the terms of the Doha Amendment, the decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 38. #683974

  Sna gníomhartha tarmligthe a bheidh le glacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún foráil a dhéanamh do phróiseas imréitigh ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto ina leanfaidh aistriú líon comhfhreagrach AAUanna glan-aistrithe ar bith leithdháiltí astaíochtaí bliantúla i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus glan-aistrithe ar bith liúntais le tríú tíortha atá rannpháirteach in EU ETS nach bhfuil rannpháirteach i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh leis an Aontas agus a Bhallstáit.

  In the delegated acts to be adopted in accordance with this Regulation, the Commission should provide for a clearing process at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, whereby any net transfers of annual emission allocations in accordance with Decision No 406/2009/EC, and any net transfers of allowances with third countries participating in the EU ETS which are not part of a joint fulfilment agreement with the Union and its Member States, are followed by a transfer of a corresponding number of AAUs.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 39. #1565771

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982, Coinbhinsiún Aontachais 1989 agus Coinbhinsiún Aontachais 19961)

  Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 40. #1566870

  Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL An téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982, Coinbhinsiún Aontachais 1989 agus Coinbhinsiún Aontachais 19961) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 19821)

  Titles V and VI of the 1978 Accession Convention 8 as amended by the 1989 Accession Convention 9

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 41. #1632287

  An Dara Prótacal lena dtugtar cumhachtaí áirithe do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha a osclaíodh lena shíniú sa Róimh an 19 Meitheamh 1980 a léiriú.

  SECOND PROTOCOL CONFERRING ON THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES CERTAIN POWERS TO INTERPRET THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS, OPENED FOR SIGNATURE IN ROME ON 19 JUNE 1980.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 42. #1683500

  Maidir le tíortha nach baill de Chomhairle na hEorpa iad, áirítear ar an liosta sin na tíortha sin ní hamháin a bhfuil pionós an bháis díothaithe acu i gcás gach coire ach a bhfuil an Dara Prótacal roghnach don Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla daingnithe acu freisin gan forchoimeádas a dhéanamh.

  As regards countries that are not members of the Council of Europe, that list comprises the countries which have not only abolished capital punishment for all crimes but also ratified the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights without making a reservation.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/181 ón gCoimisiún an 18 Deireadh Fómhair 2017 lena leasófar Iarscríbhinn IIIb a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 43. #1850712

  An 28 Márta 2011, thíolaic an Chúirt Bhreithiúnais tionscnamh reachtach [1] faoin dara mír d'Airteagal 281 CFAE chun an Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais a leasú, a raibh inter alia méadú 12 ar líon na mbreithiúna mar chuid de.

  On 28 March 2011, the Court of Justice submitted a legislative initiative [1] under the second paragraph of Article 281 TFEU to amend the Protocol on the Statute of the Court of Justice, which included, inter alia, an increase of the number of judges at the General Court by 12.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 44. #1857574

  Más rud é, faoin ngnáthnós imeachta reachtach, gurb ionann líon na dtuairimí réasúnaithe á rá nach gcomhlíonann togra le haghaidh gníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta agus tromlach simplí ar a laghad de na vótaí uile arna leithroinnt ar na parlaimintí náisiúnta i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(1) de Phrótacal Uimh. 2, féadfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar, tar éis dó na tuairimí réasúnaithe arna dtíolacadh ag na parlaimintí náisiúnta agus ag an gCoimisiún a bhreithniú, agus tar éis dó éisteacht a thabhairt do thuairimí an choiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta, moladh a dhéanamh don Pharlaimint an togra a dhiúltú ar an bhforas go sáraítear prionsabal na coimhdeachta nó féadfaidh sé aon mholadh eile a chur faoi bhráid na Parlaiminte ar moladh é a bhféadfaidh barúlacha a bheith ann maidir le leasuithe a bhaineann le hurraim do phrionsabal na coimhdeachta.

  Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments in accordance with the second subparagraph of Article 7(1) of Protocol No 2, the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard the views of the committee responsible for respect for the principle of subsidiarity, may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect of the principle of subsidiarity.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 45. #144412

  Beidh feidhm ag Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo) chun críocha alt 42A den Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967, arna leasú leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta (Leasú), 1976.

  Protocol No. 3 to the Second ACP-EEC Convention of Lomé (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42A of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 , as amended by the Diplomatic Relations and Immunities (Amendment) Act, 1976

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 46. #591647

  Tá sé riachtanach go ndéanfar na forálacha atá in Airteagal 2(3) de Phrótacal Uimh. 36 a chomhlíonadh gan mhoill agus, dá bhrí sin, go nglacfar an cinneadh dá bhforáiltear sa dara fomhír d’Airteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, d’fhonn go bhféadfaidh na mBallstát na bearta náisiúnta riachtanacha a achtú in am trátha chun na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa a eagrú do théarma parlaiminteach 2014-2019.

  It is necessary to comply without delay with the provisions of Article 2(3) of Protocol 36 and therefore to adopt the decision provided for in the second subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, in order to enable Member States to enact in good time the necessary domestic measures for organising the elections to the European Parliament for the 2014-2019 parliamentary term.

  2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

 47. #684003

  beidh na haistrithe sin gan dochar do chumas na mBallstát ERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann chun críocha eile, ar choinníoll nach sáraítear na teorainneacha maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann.

  such transactions shall be without prejudice to the ability of Member States to carry over further ERUs and CERs from the first to the second commitment period for other purposes, provided that the limits for the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol are not exceeded.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 48. #684011

  Déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit araon, ag deireadh an dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto, agus i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto, agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna nó lCERanna a bheidh coibhéiseach leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fhoinsí agus aistrithe linnte a chlúdaítear leis na méideanna atá sannta dóibh faoi seach, a tharraingt as a gclárlanna faoi seach.”.

  The Union and the Member States shall each, at the end of the second commitment period under the Kyoto Protocol, and in accordance with Decision 1/CMP.8 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies and a joint fulfilment agreement, retire from their respective registries AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs or lCERs equivalent to the greenhouse gas emissions from sources and removals by sinks covered by their respective assigned amounts.’;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 49. #684016

  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.”.

  The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(5) and (6) shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.’;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 50. #710461

  Rialachán (Euratom, CEGC, CEE) Uimh. 549/69 ón gComhairle an 25 Márta 1969 lena gcinntear na catagóirí oifigeach agus seirbhíseach eile de chuid na gComhphobal Eorpach a bhfuil forálacha Airteagal 12, an dara mír d'Airteagal 13 agus Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal infheidhme maidir leo (IO L 74, 27.3.1969, lch. 1).

  Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 of the Council of 25 March 1969 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply (OJ L 74, 27.3.1969, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 51. #1554624

  Beidh feidhm ag forálacha an Dara Coinbhinsiún maidir leis an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste a bhaineann leis na hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 13 den Dara Coinbhinsiún agus in Airteagal 44 den Phrótacal seo agus a bheidh ar bord long agus árthaí liachta den sórt sin.

  The provisions of the Second Convention shall apply to the wounded, sick and shipwrecked belonging to the categories referred to in Article 13 of the Second Convention and in Article 44 of this Protocol who may be on board such medical ships and craft.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 52. #1554905

  Maidir le comhraiceoir a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh agus é ag mainneachtain na ceanglais atá leagtha amach sa dara habairt de mhír 3 a chomhlíonadh, caillfidh sé a cheart chun bheith ina phríosúnach cogaidh, ach, ar a shon sin, tabharfar coimircí dó is ionann ar gach slí agus iad sin a thugtar do phríosúnaigh chogaidh leis an Tríú Coinbhinsiún agus leis an bPrótacal seo.

  A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by the Third Convention and by this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 53. #683973

  Tá tuilleadh rialacha maidir le cur chun feidhme an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto á gcaibidil faoi láthair.

  Further rules for the implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol are currently being negotiated.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 54. #1456897

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978 agus le Coinbhinsiún Aontachais 1982)

  JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988) Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 55. #1457812

  Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978 agus le Coinbhinsiún Aontachais 1982)

  JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988)

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 56. #1554540

  Déanfar na longa agus na hárthaí dá dtagraítear in Airteagal 22 den Phrótacal seo a mharcáil de réir fhorálacha an Dara Coinbhinsiún.

  The ships and craft referred to in Article 22 of this Protocol shall be marked in accordance with the provisions of the Second Convention.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 57. #1730818

  Beidh feidhm fós ag Airteagal 11(3) de Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir leis an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  Article 11(3) of Regulation (EU) No 525/2013 shall continue to apply as regards the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 58. #302509

  4. Faoi réir aon chinnidh arna ghlacadh faoin dara fomhír, beidh feidhm ag mír 1 maidir le haon chríoch nach bhfuil cumhdaithe leis an bPrótacal de réir mar atá feidhm aici maidir le haon Stát nach páirtí sa Phrótacal é.

  4. Subject to any decision taken under the second subparagraph, paragraph 1 shall apply to any territory not covered by the Protocol as they apply to any State not party to the Protocol.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 59. #354280

  Faoi réir aon chinnidh arna ghlacadh faoin dara fomhír, beidh feidhm ag mír 1 maidir le haon chríoch nach bhfuil cumhdaithe leis an bPrótacal de réir mar atá feidhm aici maidir le haon Stát nach páirtí sa Phrótacal é.

  Subject to any decision taken under the second subparagraph, paragraph 1 shall apply to any territory not covered by the Protocol as they apply to any State not party to the Protocol.

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 60. #582096

  ciallaíonn "laghdú sealadach astaíochtaí deimhnithe" nó "tCER" aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh an dara tréimhse gealltanais;

  "temporary certified emission reduction" or "tCER" means a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1, or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies, that is to say credits given for emission removals which are certified for an afforestation or reforestation clean development mechanism (CDM) project, to be replaced upon expiry at end of the second commitment period;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 61. #678588

  Déanfaidh ÚEÚM, i ndlúthchomhar le comhaltaí CEBC, treoirlínte a eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh.1095/2010 maidir leis na nósanna imeachta caighdeánaithe agus leis na prótacail teachtaireachta atá le húsáid chun an dara fomhír den mhír seo a chomhlíonadh.

  ESMA shall, in close cooperation with the members of the ESCB, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No1095/2010 on the standardised procedures and messaging protocols to be used for complying with the second subparagraph of this paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 62. #683970

  Leasaítear le Cinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 1/CMP.8”) na rialacha maidir le hincháilitheacht a shuí i ndáil le bheith rannpháirteach sna sásraí solúbtha le linn an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  Decision 1/CMP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (‘Decision 1/CMP.8’) amends the rules for the establishment of eligibility to participate in the flexible mechanisms during the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 63. #683980

  Ba cheart a áirithiú go gcomhlíonfar na teorainneacha a bunaíodh le cinntí ábhartha de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann.

  Compliance with the limits established by the relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies on the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period should be ensured.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 64. #683988

  ciallaíonn ‘comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh’ téarmaí comhaontaithe, i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto, idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha a ngealltanais faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto, don dara tréimhse gealltanais, a chomhlíonadh go comhpháirteach;”.

  “joint fulfilment agreement” means the terms of an agreement, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol, between the Union, its Member States and any third country to fulfil their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol, for the second commitment period, jointly;’;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 65. #683991

  “Déanfaidh an tAontas agus gach ceann de na Ballstáit, ina gclárlanna faoi seach, cuntas a chur ar bun de bhun na chéad fhomhíre le haghaidh a méideanna sannta faoi seach sa dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto agus na hidirbhearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur i gcrích, i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.

  ‘The Union and the Member States shall each, in their respective registries set up pursuant to the first subparagraph, account for their respective assigned amounts in the second commitment period of the Kyoto Protocol and perform the transactions referred to in the first subparagraph, in accordance with Decision 1/CMP.8 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies and with a joint fulfilment agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 66. #683994

  bheith cuntasach as eisiúint, sealúchas, aistriú, sealbhú, cealú, scor, athsholáthar nó athrú ar an dáta éaga AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach, de réir mar is iomchuí, don dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;

  account for the issue, holding, transfer, acquisition, cancellation, retirement, replacement or change of expiry date of AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs, as relevant, held in their respective registries for the second commitment period of the Kyoto Protocol,

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 67. #683996

  AAUanna, CERanna agus ERUanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann, agus cúltaisce bharrachais réamhthréimhse a bhunú agus na AAUanna a choinnítear iontu a bhainistiú;

  carry over AAUs, CERs and ERUs held in their respective registries from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol, and establish a previous period surplus reserve and manage AAUs held therein,

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 68. #684001

  glan-aistrithe ar bith leithdháiltí astaíochtaí bliantúla i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus glan-aistrithe ar bith liúntas le tríú tíortha atá rannpháirteach sa scéim maidir le trádáil astaíochtaí gáis cheaptha teasa san Aontas a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE nach bhfuil rannpháirteach i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, leanfaidh aistriú líon comhfhreagrach AAUanna iad trí phróiseas imréitigh ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;

  any net transfers of annual emission allocations in accordance with Decision No 406/2009/EC and any net transfers of allowances with third countries participating in the scheme established for greenhouse gas emissions trading within the Union by Directive 2003/87/EC which are not parties to a joint fulfilment agreement, are followed by a transfer of a corresponding number of AAUs through a clearing process at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol,

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 69. #684002

  go ndéanfar na haistrithe sin atá riachtanach chun ailíniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na dteorainneacha a bunaíodh le cinntí de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann le hAirteagal 11a de Threoir 2003/87/CE;

  those transactions which are necessary to align the application of the limits established by decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies on the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol with the implementation of Article 11a of Directive 2003/87/EC are performed;

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 70. #1554604

  Tabharfar urraim agus coimirce do longa agus árthaí liachta ar leith ó na cinn dá dtagraítear in Airteagal 22 den Phrótacal seo agus in Airteagal 38 den Dara Coinbhinsiún, cibé acu ar farraige nó in uiscí eile dóibh, ar an gcaoi chéanna le haonaid liachta shoghluaiste faoi na Coinbhinsiúin agus faoin bPrótacal seo.

  Medical ships and craft other than those referred to in Article 22 of this Protocol and Article 38 of the Second Convention shall, whether at sea or in other waters, be respected and protected in the same way as mobile medical units under the Conventions and this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 71. #1554918

  I dteannta na n-earnálacha daoine a luaitear in Airteagal 13 den Chéad Choinbhinsiún agus den Dara Coinbhinsiún, beidh gach comhalta d'fhórsaí armtha Páirtí sa choinbhleacht, mar a mhínítear in Airteagal 43 den Phrótacal seo, i dteideal coimirce faoi na Coinbhinsiúin sin má tá siad créachtaithe nó breoite nó, i gcás an Dara Coinbhinsiún, má tá siad longbhriste ar farraige nó in uiscí eile.

  In addition to the categories of persons mentioned in Article 13 of the First and Second Conventions, all members of the armed forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this Protocol, shall be entitled to protection under those Conventions if they are wounded or sick or, in the case of the Second Convention, shipwrecked at sea or in other waters.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 72. #1555725

  (e) Faoi réir na bhforálacha sin roimhe seo den mhír seo, leanfaidh forálacha Airteagal 52 den Chéad Choinbhinsiún, Airteagal 53 den Dara Coinbhinsiún, Airteagal 132 den Tríú Coinbhinsiún agus Airteagal 149 den Cheathrú Coinbhinsiún d'fheidhm a bheith acu maidir le haon sárú líomhnaithe ar na Coinbhinsiúin agus leathnófar iad chuig aon sárú líomhnaithe ar an bPrótacal seo.

  (e) Subject to the foregoing provisions of this paragraph, the provisions of Article 52 of the First Convention, Article 53 of the Second Convention, Article 132 of the Third Convention and Article 149 of the Fourth Convention shall continue to apply to any alleged violation of the Conventions and shall extend to any alleged violation of this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.